Oleh: Rasul bin Dahri

Nabi M uhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memerintahkan orang-orang yang beriman agar solat seperti beliau solat, sebagaimana sabdanya:

"Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat". [1]

Adapun tatacara atau sifat Nabi M uhammad sallallahu alaihi wa-sallam bersolat yang akan dibincangkan di dalam kertas kerja ini, adalah berdasarkan hadis-hadis yang sahih sahaja di samping menampilkan penjelasan para ulama dan m uhadd isi n.

H/R Bukhari, Muslim dan Ahmad.

2 3 4 5 6

1.MENYEMPURNAKAN WUDUK
Apabila ingin mendirikan solat, sempurnakanlah wuduk, menghadap kiblat dan bertakbir:

"Apabila engkau hendak men gerjakan solat, maka sempurnakanlah wudukmu”. [2]
Sila baca sifat wudhu Rasulullah salalahu ‘alaihi wa-salam.

2.M ENGHADAP KE KIBLAT
Setelah berdiri tegak sebelum bertakbir, maka hendaklah menghadapkan jari-jemari kaki ke arah Kiblat kerana itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

"Beliau men ghadapkan hujung-hujung kedua-dua jari-jemari kaki beliau ke arah Kiblat". [3]
Sewaktu solat, beliau sentiasa menghadapkan segalanya ke arah Kiblat, sehingga ibu jari (jari-jari) kaki beliau juga dihadapkan ke arah Kiblat.
[4]

"Kemudian menghadaplah ke arah kiblat, dan bertakbirlah"
[5]

Setelah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam berdiri untuk solat, beliau mengucapkan "Allahu Akbar", tanpa mengucapkan apa pun kalimah sebelumnya, tidak melafazkan niat dan tidak seorangpun antara para sahabat, tabi'in dan imam yang empat pernah melakukannya. [6]
H/R M uttafaqun Alaihi. H/R Bukhari dan Abu Daud. Lihat: Sifat Solat. Nabi. Hlm. 174. al-Albani. H/R M uttafaqun Alaihi. Lihat: Tuntunan Rasulullah dalam Ibadah. Hlm. 19. Ibn Qaiyim al-Jauziyah.

H/R Bukhari, Muslim dan Ahmad.

7 8 9 10 11

3. MENGUCAPKAN TAKBIR

"Sesungguhnya solat seseorang tidak sempurna sebelum dia berwuduk dan berwuduk sesuai dengan tuntutannya, kemudian ia men gucapkan: Allahu Akbar". [7] Semasa mengangkat tangan ketika takbir, keadaan kedua telapak tangan beliau menghadap ke arah kiblat. [8]

"Pembuka solat adalah bersuci, pen gharam annya setelah bertakbir dan pen ghalalannya setelah memberi salam ". [9]

"Beliau bertakbir dengan suara nyaring sehingga terdengar oleh sesiapa yang berada di belakangnya". [10]

"Ketika beliau sedang sakit, Abu Bakar membantu takbir Rasulullah dengan men gucapkan takbir secara yang nyaring agar dapat didengar oleh manusia". [11]

H/R Tabrani dengan sanad sahih. Lihat: Tuntutan Rasulullah Dalam Ibadah, Hlm 19. Ibn Qaiyyim AlJauziyah. H/R Abu Daud, Tirmizi, dan Hakim.

H/R Ahmad dan Hakim, disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh azZahabi. H/R Muslim dan Nasa'i.

Tirmizi dan Hakim.12 13 14 15 16 17 Cara Mengangkat Tangan Ketika Bertakbir "Sesungguhnya Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengangkat kedua tan gannya setanding bahunya ketika memulakan solat. Tidak merenggangkannya dan tidak pula menggenggamnya". [14] "Ada kalanya Nabi men gan gkat kedua tan gannya bersamaan den gan ucapan takbir". [12] "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam biasa men gan gkat kedua tan gannya setanding telinganya setiap kali 13 bert akbir". [16] "Ada kalanya mengangkat kedua tan gannya sebelum ucapan takbir". [ ] "Beliau men gan gkat kedua tan gannya den gan membuka jarijemarinya lurus ke atas. H/R Abu Daud. [17] H/R M uttafaqun Alaihi. H/R Bukhari dan Abu Daud. setiap kali bertakbir untuk rukuk dan setiap kali ban gkit dari rukuk". Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh az-Zahabi. H/R Bukhari dan an-Nasa’i. H/R Bukhari dan an-Nasa’i. H/R Muslim. . Ibnu Khuzaimah. [15] "Kadang kala mengangkat kedua tan gannya sesudah ucapan takbir".

MEMANDANG KETEMPAT SUJUD "Pada kebiasaannya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam ketika solat. [ ] "Beliau dengan keras melarang memandang ke lan git". [18] "Semasa beliau memasuki Kaabah pandangannya (semasa solat) tetap ke arah tempat sujudnya sampailah beliau keluar 19 darinya". (Dalam riwayat lain: Atau mat a-m at a mereka akan dicabut". H/R Bukhari dan Abu Daud. janganlah menoleh ke kanan atau ke kiri.18 19 20 21 22 4. kerana Allah akan sentiasa men ghadapkan wajah-Nya kepada hamba-Nya yang sedang solat selama ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri". Disahihkan oleh keduanya. . H/R Bukhari dan Muslim. [21] "Apabila kamu bersolat. disahihkan oleh Hakim. H/R Tirmizi dan Hakim. [22] H/R Baihaqi dan Hakim. men undukkan kepala dan memandang bumi (ke tempat sujudnya)". [20] "Hendaklah orang-orang berhenti memandang ke lan git ketika sedang solat atau matanya tidak dikembalikan lagi kepada mereka. disahihkan oleh Hakim. H/R Baihaqi dan Hakim.

Nasa’i. [25] "Kadang kala beliau men genggam kan jari-jari tangan kanannya pada lengan kirinya". H/R Bukhari dan Abu Daud. pergelangan atau lengan kirinya". Ahmad dan Abu Syeikh. H/R Muslim dan Abu Daud. Tirmizi menghasankan satu hadis ini. [28] H/R Abu Daud dan lain-lain. [27] "Beliau meletakkan tan gannya yang kanan di atas tangan kirinya". [23] "(Menoleh ke kanan atau ke kiri) adalah colekan sya it an terhadap orang yang sedang solat (supaya tidak khusyuk) ".23 24 25 26 27 28 "Allah akan sentiasa men ghadap ke wajah hamba-Nya yang sedang solat selama ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. [26] "Beliau meletakkan kedua tan gannya di dada". BERSEDEKAP DI DADA "Beliau meletakkan tan gan kanannya pada punggung telapak kirinya. 5. Jika hamba itu memalingkan wajahnya. . Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. H/R Abu Daud. Ibnu Khuzaimah. H/R Nasa'i dan Daruqutni dengan sanad sahih. Allah pun akan berpaling darinya". Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya yang sahih dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. [24] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: memejamkan mata ketika solat tiada contohnya dari sunnah. H/R Bukhari. Abu Daud.

Yang bertentangan dengan cara ini adalah lemah dan tidak mempunyai dasar riwayat yang sahih.29 30 31 "Beliau melarang dari bercekak pinggang dalam solat". [30] Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam amat menitikberatkan tentang kesempurnaan menjaga solat berjemaah. wuduk dan khusyuk dalam setiap solat. . H/R Muslim. lalu berwuduk dengan sempurna. Imam Marwazi dalam kitab Masail Hlm 222. pasti solatnya akan menjadi penebus dosadosanya yang lain selama ia tidak melakukan dosa besar dan ini berlaku setahun penuh". [31] H/R Bukhari dan Muslim. H/R Bukhari dan Muslim. Caracara yang sesuai dengan sunnah inilah yang diamalkan oleh Imam Ishak bin Rahawaih. Oleh itu. PERHATIAN: Tiada perbezaan antara solat seorang lelaki dan seorang wanita. wajib diperhatikan semua sifat solat Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau: "Seseorang yang kedatangan waktu solat wajib. dan Ahmad. Kerana keumuman hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: "Solatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku solat". [29] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Bersedekap di dada adalah perbuatan yang sahih menurut sunnah. lalu solat dengan khusyuk dan melaksanakan rukuk dengan baik.

32 33 6. dengan air din gin (air batu) dan embun ". H/R Bukhari. . M EMBACA DOA I FTITAH Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak pernah meninggalkan doa iftitah walaupun semasa mengerjakan solat sunnah. [33] H/R Abu Daud dan Hakim. ada yang panjang dan ada yang pendek. menyanjungnya dan membaca ayatayat al-Quran yang dihafalnya". Ya Allah! Sucikanlah diriku dari kesalahankesalahanku dengan air. disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. memuji Allah 'Azza wa-Jalla. Ia menjadi kesempurnaan solat sebagaimana terdapat dalam sabda beliau: "Tidak sempurna solat seseorang sebelum ia bertakbir. antaranya seperti berikut: "Ya Allah! Jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan timur dan barat. Ya Allah! Bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku seperti kain putih yang dibersihkan dari kotoran. [32] Lafaz Doa Iftitah Doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam sewaktu solat lail dan sunnah ada berbagai-bagai.

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Kitab Akhbar AshBahan (1/210). Aku telah men ganiaya diriku dan aku men gaku dosadosaku.34 35 “Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan Pencipta seluruh lan git dan bumi dengan penuh kepasrahan dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. [34] Dalam solat sunnah beliau sering membaca doa ini: 3. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama-tama menjadi Muslim. segala puji yang begitu ban yak hanya milik Allah. dan disahkan oleh Tirmizi. Hlm. al-Albani. Solatku. H/R M uslim. ia mendengar Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengucapkan doa tersebut . Tiada tempat memohon keselamatan dan perlindungan dari siksa-Mu kecuali hanya Engkau semata. Ya Allah! Engkaulah Pen guasa. Abu Awanah. hidupku dan matiku sem at a-mat a untuk Allah. Engkau Mahamulia dan Mahatinggi. 110. aku mohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu". (hanya yang terpimpin adalah orang yang Engkau beri pet unjuk. dari Jabir bin M uth'im. "Allah Mahaagung lagi Mahabesar. Aku jawab seruan-Mu dan aku mohon pertolongan-Mu segala kebaikan di tangan-Mu. sedang segala keburukan tidak datang dari-Mu. Aku berada dalam kekuasaan-Mu dan aku kembali kepada-Mu. ibadahku. berilah aku pet unjuk kepada akhlak yang paling mulia kerana hanya Engkaulah yang dapat menjauhkan diriku dari akhlak yang buruk. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang berhak men gampuni semua dosa. tiada sesuatu pun yang menyekutui-Nya. Engkau Maha Suci dan Maha Terpuji. Engkaulah Tuhanku dan aku hamba-Mu. Tuhan alam semesta." [35] Lihat: Sifat Solat Nabi. Oleh itu ampunilah semua dosaku. tiada tuhan selain Engkau sem at a-mat a. Mahasuci Allah pada pagi dan pet an g.

'" [37] Seperti doa di atas tetapi dengan tambahan kalimat: 5. Maha Terpuji Engkau dan Mahamulia nama-Mu serta Mahatinggi kehormatan-Mu. 2939. . tiada tuhan selain Engkau sem at a-mat a... ya Allah. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi." [36] Beliau bersabda: "Kalimat yang paling Allah cintai untuk diucapkan oleh hamba-Nya ialah: 'Mahasuci Engkau. Pernah doa iftitah ini dibaca oleh seorang sahabat. Lihat: Al-lrwa' no." Doa di atas dibaca dalam solat lail. Allah Mahaagung lagi Mahabesar (3 kali). ya Allah. 341. Aku bukakan semua pintu langit kerana doa ini. H/R Ibnu M andah.36 37 38 "Mahasuci Engkau. Nasa'i. Juz. [38] dalam solat sunnah.. Ibnu Katsir. H/R Abu Daud dan Thahawi dengan sanad hasan. kemudian Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda (bahawa Allah menyambut dengan firman-Nya): "Aku menyenanginya." H/R Abu Daud dan Hakim. "Tidak ada tuhan kecuali Allah (3 kali). 3/2 Kitab Ash-Shahihah no.

dan Israfil. adanya surga mahabenar. Engkaulah Pemelihara seluruh lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya. Engkaulah cahaya seluruh lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya. sebagaimana doa berikut ini: "Ya Allah. [Segala puji milik-Mu. Oleh kerana itu. adanya neraka mahabenar. Hanya kepada-Mu aku beriman. Muslim. hanya kepada-Mu aku berserah din dan benawakal. Tuhan Pencipta segenap lan git dan bumi. dan adanya Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam (sebagai rasul-Mu) mahabenar. Engkaulah yang akan men ghakimi para hamba-Mu men genai apa saja yang mereka perselisihkan. janji-Mu mahabenar. Tuhan Malaikat jibril. Engkaulah yang memberi pet unjuk siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. ampunilah dosadosaku yang lalu dan yang akan datang. segala puji milik-Mu. tiada tuhan kecuali Engkau [dan tiada daya atau kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan-Mu]. Segala puji milik-Mu. H/R M uslim dan Abu Awanah. firman-Mu mahabenar. Hanya kepada-Mu aku bertaubat. pert em uan den gan-M u mahabenar. Engkaulah Yang Mahabenar. Segala puji milik-Mu. Dengan izin-Mu berilah aku pet unjuk memilih kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan.39 40 "Ya Allah. Engkaulah Pen guasa segenap lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya]. adanya para nabi mahabenar. Abu Awanah. [Engkaulah Tuhanku]. [Engkaulah Tuhan kami dan Engkaulah tempat kembali. . Mikail. dan hanya kepada-Mu aku memohon keputusan. Abu Daud. adanya kiamat mababenar. Tuhan Yang Maha Men getahui semua yang ghaib dan yang nyata. Ya Allah." [39] Doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam dalam solat lail. [Hanya Engkaulah yang lebih tahu daripada aku]. Ibnu Nashr. Hanya kepada-Mu aku men gadu. dan Darimi. Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yang terakhir. yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan]." [40] H/R Bukhari.

tidak ada tuhan kecuali Allah (10 kali). [41] "Allah Mahabesar [3 kali]. Abu Daud. berilah aku rizki. Ibnu Syaibah. Mahasuci Allah (10 kali).41 42 43 "Allah Mahabesar (10 kali). "Segala puji milik Allah dengan pujian yang sangat banyak. ampunilah aku. Pemilik semua kebesaran. dan Pemilik semua 42 keagungan. aku berlindung kepada-Mu dari penderitaan pada hari men ghadapi perhitungan amal di akhirat" (10 kali). Tuhan Pemilik seluruh kekuasaan." Doa ini dibaca seorang sahabat lain lagi." [43] H/R. dan [berilah aku keselamatan]" (10 kali) dan dilanjutkan: "Ya Allah." dan dilanjutkan: 9. baik.” [ ] 11. Pemilik segala keperkasaan. aku mohon ampun kepada Allah (10 kali). segala puji milik Allah (10 kali). H/R M uslim dan Abu Awanah. lalu Nabi bersabda: "Aku melihat 12 orang malaikat berebut mencatat doa ini untuk menyampaikannya kepada Allah. Ahmad. . berilah aku petunjuk. "Ya Allah. dan penuh berkah. dan Thabarani H/R Thayalisi dan Abu Daud dengan sanad shahih.

Daruqutni dan Hakim dan disahihkan oleh Hakim serta Ibnu Hibban dan Az-Zahabi. [44] "Aku berlindung kepada Allah dari sya it an yang (terkutuk. M uslim. Tahawi dan Ahmad . Ibn Majah. M EMBACA TA'AWWUZ DAN BASMALAH Ada beberapa bacaan ta'awwuz yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Lihat: Irwa al-Ghalil 342. Daruqutni dan Hakim. dari semburannya (yang menyebabkan gila). H/R Bukhari. [45] "Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Men get ahui dari sya it an terkutuk dari semburannya. dari kesombongannya dan dari hembusan (yang men yebabkan kerosakan akhlak".44 45 46 47 7. [47] H/R Riwayat Abu Daud. dari kesombongannya dan dari hembusannya". [46] "Den gan nama Allah Yang Maha Pen gasih dan Maha Pemurah". Ibn Majah. demikian pendapat Ahmad dalam "Masail Ibnu Hani. H/R Abu Daud dan Tirmizi dengan Sanad yang hasan. iait u: "Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk". 1/50. H/R Abu Daud. Abu Awanah.

"Tidak menyambung satu ayat den gan ayat berikutnya". Allah menyahut: Hamba-Ku memuliakan-Ku. Allah Ta'ala menyahut: hamba-Ku memuji-Ku. Diriwayatkan oleh Amr adDani dalam kitab Al-M uktafa 5/2. Hlm 144. Allah Ta'ala menyahut: Hamba-Ku menyanjungKu. Allah menyahut: Ini bahagian-Ku dan bahagian hamba-Ku dan hamba-Ku akan mendapat apa yang dimintanya. Allah menyahut: Itu adalah hak hamba-Ku dia akan mendapat apa yang dimintanya". Rasulullah bersabda: Bacalah! Apabila hamba membaca al-Hamdulillahi Rabbil 'alamin. Hadis ini mempunyai syawahid dan Jabir yang diriwayatkan oleh Shami dalam kitab Tarikh Jurjan. M EMBACA AL-FATIHAH Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam sentiasa membaca al-fatihah dengan berhenti di setiap ayat. Bila seorang membaca Iyyakan na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Abu Awanah dan Malik. siraatal laziina an'amta 'alaihim ghairil maghduubi 'alaihim wa laddaalin. . [48] "Allah Tabaraka wa. Lihat Al-lrwa no 343.48 49 8. Bila hamba membaca Maaliki yaumid din.Ta'ala berfirman: Aku telah membahagi al-Fatihah menjadi dua bahagian untuk Ku dan untuk hamba Ku. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. [49] H/R Abu Daud dan Sahmi 64-65. H/R Muslim. Bila hamba membaca: Arrahmanir rahim. Separuh untuk Ku dan separuh untuk hamba-Ku akan mendapatkan bahagian dari permohonan yang diucapkannya. Bila hamba membaca Ihdinas siraatal mustaqim.

beliau memendekkan bacaannya H/R Bukhari. solatnya kudung tidak sempurna". [55] Jika ada tangisan bayi. Bacaan pada rakaat pertama lebih panjang daripada bacaan pada rakaat yang kedua dalam setiap solat. 807. wala ilaaha illallahu wallahu akbar. takbir dan tahlil". Ibnu Khuzaimah 1/80. H/R Abu Daud. dihasankan oleh Tirmizi tetapi sanadnya sahih. takbir dan tahlil sebagaimana sabda beliau: "Maka jika kamu men ghafal suatu ayat al-Quran. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. bacalah tahmid. [54] Selepas membaca al-fatihah. . Lihat: Sahih Abu Daud. Ibn Qaiyim al-Jauziyah. maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam agar membaca apa sahaja ayat yang ia hafal. [53] "(Jika tidak men ghafal al-Fatihah) ucapkanlah: Subhanallah. Lihat: al-Irwa 303. H/R Daruqutni. Hlm. H/R M uslim dan Abu Awanah. jika tidak. [50] "Tidak sempurna solat seseorang apabila dia tidak membaca al-fatihah dalam solatnya" [51] "Barang siapa solat tanpa membaca al-fatihah solatnya kudung (cacat).50 51 52 53 54 55 "Tiada Solat (tidak sah Solat) bagi seseorang yang tidak membaca al-Fatihah". Hakim. disahihkan olehnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. kalau tidak juga menghafal apa-apa ayat. H/R Abu Daud dan Tirmizi. Abu Awanah dan Baihaqi. Tabrani dan Ibnu Hibban. [52] Bagi mereka yang tidak menghafal al-Fatihah. Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam Ibadah. wala haula wala quwata illa billah". wal-hamdulillah. diperintahkan membaca tahmid. bacalah ayat tersebut. 20. Muslim. hendaklah membaca satu surah secara keseluruhannya atau apa-apa sahaja ayat yang dihafalnya.

Dalam solat Zohor dan Asar. (nota kaki). [60] tetapi kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaannya kepada mereka. kerana aku tahu betapa gelisahnya ibunya kerana tan gisan bayi itu". tiba-tiba aku mendengar suara tan gisan bayi sehingga aku memperpendek solatku. sehingga bacaanku menjadi kacau. 154. . H/R Bukhari dan Abu Daud. Hlm. H/R Bukhari dan Muslim. rakaat ketiga solat Maghrib dan dua rakaat terakhir solat Isya. jika kamu merasakan gangguannya. al-Albani." Dia berkata: "Saya lakukan hal itu. Hlm. [58] Dalam dua rakaat solat Maghrib dan Isya. kemudian Allah men ghilangkan keraguan dari diriku. Akan tetapi.” [57] Imam Nawawi berkata: Hadis ini menyatakan disunnatkannya membaca ta'awwud ketika timbul kebimbangan disertai dengan meludah ke sebelah kiri tiga kali.56 57 58 59 60 61 "Aku melakukan solat dan aku in gin memperpanjangkan bacaannya. bacalah ta'awwuz dan meludahlah ke sebelah kirimu tiga kali. syaitan telah men ggangguku ketika aku membaca bacaan dalam solat." Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Itulah syaitan yang bernama Khinzib. serta solat Subuh. al-Albani. 131. 131. al-Albani. Hlm. Lihat: Sifat Solat Nabi. [61] H/R Bukhari dan Muslim. [59] Para sahabat mengetahui Nabi membaca dengan tanpa suara dari gerakan janggutnya. [56] M enghilangkan Gangguan Syaitan 'Utsman bin Abu 'Ash berkata kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wa- "Wahai Rasulullah. H/R Muslim dan Ahmad Lihat: Sifat Solat Nabi. Lihat: Sifat Solat Nabi. Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca Al-Fatihah dengan nyaring.

jika ia bertakbir. dan Abu Awanah. diamlah kamu sekalian". bertakbirlah kamu dan jika ia membaca. Abu Daud. [63] "Barang siapa solat men gikut imam. Ibn Majah. [62] "Imam itu dijadikan sebagai ikutan makmum. Saya wahai Rasulullah. H/R Ahmad. H/R Abu Daud. Dan bacaan itu mereka den gar dan mereka membaca sendiri tanpa suara bila imam tidak men geraskan bacaannya". M uslim. Malik. Tahawi.62 63 64 9. Kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang para makmum membaca semua bacaan al-Quran ketika imam membaca dengan nyaring: "Adakah salah seorang antara kamu tadi membaca al-Quran bersama den gan aku membaca? Kami menjawab: Ya!. Daruqutni dan Ibnu Abi Syaibah . Ahmad. Makmum Diam Ketika Imam Membaca Nyaring (Jahr) Makmum diam untuk mendengar bacaan imam ketika imam membaca nyari ng merupakan kesempurnaan bermakmum (berjemaah). BACAAN MAKMUM 1. [64] H/R Bukhari. Humaidi dan Muhamili. Beliau bersabda: Aku katakan kepadamu men gapa aku diganggu (sehingga bacaanku diganggu)? Abu Hurairah berkata: Kemudian para sahabat berhenti membaca al-Quran bersama Rasulullah ketika Rasulullah membacanya den gan suara nyaring. maka bacaan imam telah menjadi bacaannya juga".

[65] "Kamu (membaca den gan nyaring) telah mengganggu bacaan al-Quranku". [67] 65 66 67 H/R Muslim. tetapi saya bermaksud baik. . Abu Awanah dan Siraj. oleh kerana itu. hendaklah ia memperhatikan munajatnya kepada Tuhannya dan janganlah seseorang menyaringkan suara bacaan alQurannya sehingga men gganggu lainnya".2. H/R Bukhari. Makmum Membaca Al-Fatihah Ketika Imam Membaca Tanpa Suara (Sir) Al-Fatihah dan ayat al-Quran yang dibaca oleh makmum dalam solat sir (tanpa suara) (Zohor dan Asar) janganlah sampai mengganggu orang lain. [66] "Orang yang solat sedang berm unaj at kepada Tuhannya. Nabi bersabda: Aku tahu ada orang yang membuat bacaan al-Quranku terganggu". Ahmad dan Siraj. H/R Bukhari dan Malik. Kerana beliau bersabda: "Siapa antara kamu tadi yang membaca Sabbihisma rabbikal a'laa? Seseorang menjawab: Saya.

[70] H/R Bukhari dan Abu Daud. hendaklah kamu men gucapkan amin. H/R Bukhari.68 69 70 3. dosa-dosanya yang lain diampunkan”. Barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan malaikat” dalam riwayat lain disebutkan: “Bila seseorang antara kamu men gucapkan amin dalam solat bersamaan dengan aminnya malaikat di langit. ucapkanlah amin. [69] "Katakanlah amin! Pasti Allah akan mencintai (men gabulkan permohonan) kamu". [68] "Apabila imam selesai membaca ghairil maghduubi 'alaihim wa-ladhaallin. beliau mengucapkan amin dengan suara nyaring (kuat) dan panjang ". .” Dalam riwayat lain: “Apabila imam men gucapkan amin. H/R M uslim dan Abu Awanah. Muslim. Makmum Membaca ‘AMIN’ dengan Nyaring Bersama Imam "Apabila Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam selesai membaca alfatihah (dalam solat). kerana malaikat juga men gucapkan amin dan imam pun mengucapkan amin. Nasa’i dan Darimi.

Ibnu Asakir (2/2V6/2) dan Ad-Dhiya' dengan sanad yang sahih. Lihat: Sifat Solat Nabi. Tabrani. H/R Ahmad. Ibnu Majah dan Ibnu Asakir. Makmum Membetulkan Bacaan Imam Ketika Keliru "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam solat. Tatkala selesai beliau bersabda kepada Ubay: Apakah engkau tadi solat bersamaku? Jawabnya: Ya! Sabdanya: Men gapa engkau tidak mahu membetulkan kekeliruanku. [71] "Solatlah kamu seperti merasakan hendak meninggal. Walaupun engkau tidak dapat melihat-Nya. lalu beliau men galami kekeliruan dalam membaca ayat al-Quran.71 72 73 "Tidak ada suatu hal yang sangat terasa hasad (menyakitkan hati/dengki) kaum Yahudi terhadap kamu sekalian selain ucapan salam dan amin di belakang imam".” [73] H/R Bukhari. Ahmad dan Siraj. . 154. Ibnu Khuzaimah. [72] 4. Ibn Majah. sesungguhnya Dia melihat engkau". iaitu seolah-olah engkau melihat Dia (Allah). Ibnu Hibban. disahihkan oleh Haitami dalam kitab Asnal Matalib. H/R Abu Daud. Hlm. Al-Albani.

[86] Kadang-kadang membaca Izaz Sama'un Syaqqat dan surah lain yang sama panjangnya. setelah al-Fatihah beliau membaca ayat 136 di surah al-Baqarah dan pada rakaat kedua beliau membaca ayat 64 di surah Ali Imran. Hakim dan Ibnu Khuzaimah. al-Buruj. H/R Ahmad dan Muslim. [80] Dalam solat sunnah Fajar (sunnah Subuh). [87] Diket ahui juga beliau membaca surah dalam solat Zuhur dan Asar kerana bergerak-gerak janggutnya. [83] Nabi juga bersabda tentang orang yang membacanya: "Orang ini adalah orang yang beriman kepada Tuhannya. [82] Surah al-Kafirum pada rakaat pert ama dan surah al-Ikhlas pada rakaat kedua dan beliau bersabda: "Dua surah ini adalah yang terbaik". H/R Nasa’i. [85] Ada kalanya membaca surah at-Tareq. al-Falaq. . Ibn Hibban dalam sahihnya. at-Thur. Dan membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat adalah sunnah. tetapi pada rakaat kedua beliau membaca surah pendek. [81] Surah al-Mukminun ayat 52. H/R Tahawi. H/R Ahmad dan Muslim. M EMBACA AL-QU RAN SETELAH AL-FATIHAH Ketika solat Subuh ada kalanya beliau membaca surah al-Waqiah. al-Lail dan surah-surah lain yang sama panjangnya. [77] Jika terganggu oleh batuk beliau terus rukuk.. Kerana pada rakaat pertama beliau membaca surah panjang. H/R Ahmad dengan sanad yang sahih. H/R Bukhari dan Muslim. [74] Surah Yasin. [75] Surah ar-Rum. H/R Ahmad. [76] Surah al-Mukminun (sehingga ke ayat menyebut M usa. H/R Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya 1/67/2. H/R Bukhari dan Muslim. [84] Dalam solat Zohor: Beliau membaca pada rakaat pert ama dan kedua lebih kurang 30 ayat yang lebih sama dengan Sajadah (33 ayat). H/R Muslim. H/R Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Tirmizi dan lbnu Khuzaimah. Ada kalanya membaca surah alBaqarah sehingga 60 ayat atau lebih. Qaf dan ada kalanya membaca surah-surah yang pendek serperti at-Takwir.10. [79] Pada pagi Jumaat kadang kala beliau membaca surah as-Sajadah dan di rakaat kedua membaca surah al-Insan. [78] Dan ada kalanya juga membaca Surah as-Safat. Abu Ya'ala dan al-Maqdisi. Ahmad al-Bazzar dengan sanad yang bagus. [88] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 H/R Bukhari dan Muslim. an-Nas. H/R Muslim dan Abu Daud. Zalzalah. H/R Bukhari dan Muslim. dan Imam AsSyafie. setelah dia membaca surah selanjutnya (al-Ikhlas) beliau bersabda: Orang ini benar-benar men genal Tuhannya". H/R Muslim dan Abu Daud. Inilah pendapat para sahabat antaranya Abu Bakar as-Siddiq. Harun atau Isa).

[94] Ada kalanya beliau membaca surah-surah panjang atau surah sederhana. 102] Beliau men yuruh membaca Al-Quran dengan suara yang indah. H/R Ibnu Khuzaimah dan Abu Daud dengan sanadnya yang sahih. [95] Kadang kala membaca surah at-Thur. [97] Dalam Solat Sunnah Maghrib: Terkadang beliau membaca surah al-Kafirun dan al-Ikhlas. dihasankan oleh Tirmizi. H/R Bukhari. [90] Dalam rakaat ketiga dan keempat beliau membaca surah lebih pendek daripada ayat atau surah yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua. terkadang membaca surah Allaziina kafaru wa-saddu 'ansabilillah (Surah Muhammad 47). Abu Daud dan Hakim. Abu Daud. H/R Tabrani dalam al-Kabir dengan sanad yang sahih. H/R Bukhari dan Muslim. [89] Para sahabat men gira beliau melakukan hal itu kerana menginginkan orang-orang dapat men gejar rakaat pert ama. H/R. 137. . Hakim dan Tamam Ar-Razi dengan sanad yang sahih. disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. [96] Terkadang beliau membaca surah al-An fal untuk rakaat pertama dan kedua. Tabrani dan Muqaddisi dengan sanad yang sahih. beliau membaca surah sederhana panjang. H/R Nasa’I dan Ahmad dengan sanad yang sahih H/R Ahmad dan Tirmizi. Ibnu Khuzaimah. disunnahkan membaca surah dalam rakaat ketiga dan keempat. Siraj dan Mukhallash. Inilah juga pendapat para sahabat seperti Abu Bakar serta para imam dan ulama seperti Imam Syafie. Darimi. [99] Ada kalanya membaca surah As-Syam dan surah lain yang sama panjangnya. H/R Ahmad dan Muslim. beliau terkadang membaca surah-surah pendek. H/R Ibnu Khuzaimah 1/166/2. Maqdisi. H/R Ahmad. Idem. H/R Bukhari. 59. Pada rakaat pert ama beliau membaca surah lebih panjang dari rakaat kedua. [103] Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak suka melagukan bacaan AlQuran. H/R Bukhari dan Muslim. 101]Ketika safar kadang kala membaca surah At.Tin dalam rakaat pert ama. Ibnu Nashr dan Tabrani. H/R Bukhari. (nota kaki). [104] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 H/R Bukhari dan Muslim. Abu Daud. Nasa’I. Terkadang beliau membaca salah satu dari dua surah yang panjang al-A 'raf untuk rakaat pert ama dan kedua. [100] Kadang kala membaca surah Insyiqaq dan sujud tilawah. Hlm. Lihat: Sifat Solat Nabi. Ahmad.Dalam solat Asar: Pada dua rakaat pertama beliau membaca surah. [92] M enurut Nasiruddin al-Albani: Berdasarkan hadis ini. [98] Dalam solat Isya. kira-kira separuh darinya. [93] Dalam solat Maghrib. [91] Beliau kadangkala membaca al-Fatihah sahaja pada rakaat-rakaat tersebut dan kadangkala men guatkan (menyaringkan) suaranya sehingga terdengar oleh makmum. Muslim dan Nasa’i. al-Albani.

(nota kaki) Hlm. 105 106 107 108 109 110 111 112 113 . H/R Bukhari dan Muslim. H/R Abu Daud dan Hakim disahihkan oleh Hakim. Cara Rukuk Antara kesempurnaan rukuk ialah tenang (khusyuk) dan mensifati rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. H/R Abu Daud dan Nasa’i. al-Albani.” [112] "Beliau menekankan kedua tan gannya pada kedua lut utnya sehingga kelihatan ia menggenggam kedua lut utnya". [106] “Kemudian beliau mengangkat tan gan kanan dan kirinya. [105] Menurut Ibn Qaiyim dan ramai lagi yang selainnya: Bahawa berhenti sejenak ini ialah lama sekitar satu tarikan nafas. 154. H/R Bukhari dan Muslim.” [108] “dan terus rukuk”. Lihat: Sifat Solat Nabi.” [ ] 107 [ 109 “Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. lalu Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam berhenti sejenak”. ] sebagai mana sabdanya: "Kemudian bertakbir dan rukuk". H/R Bukhari dan Abu Daud. [111] “Beliau men yuruh para sahabat meletakkan telapak tan gannya pada kedua lut utnya. [113] H/R Abu Daud. Ibn Hibban. H/R Bukhari dan Abu Daud. mem pasti kan kedua telapak tangannya diletak pada kedua lutut: "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan kedua telapak tan gannya pada kedua lut utnya". RUKUK 1. [110] Ket i ka rukuk merenggangkan jari-jemari tangannya. “Setelah selesai membaca (surah dari) al-Quran. Tabrani. Ibnu Asakir (2/296/2) dan Ad-Diya’ dengan sanad yang sahih.11. H/R Bukhari dan Muslim.

beliau meluruskan dan meratakan punggungnya. Disebutkan dalam kitab sahih Abu Daud no. kemudian renggangkanlah jari-jarimu. 114 115 116 117 118 119 . kemudian tenanglah sampai ruas tulang belakangmu mantap di tempatnya". [119] H/R Hakim disahihkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi dan Thayalisi. [114] "Apabila kamu rukuk let akkanlah kedua telapak tan ganmu pada kedua lut utmu.” [ ] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula menundukkannya". [117] "Jika kamu rukuk let akkanlah kedua tan ganmu pada kedua lut utmu dan luruskanlah punggungmu serta tekankanlah tan ganmu 118 untuk rukuk. 809. H/R Abdullah bin Ahmad. H/R Bukhari dan Baihaqi dengan sanad Sahih. H/R Bukhari dan Abu Daud. air tersebut tidak akan bergerak".” [116] “Sehingga jika air dituangkan di atas punggungnya. Tabrani dan lbnu Majah."Beliau merenggan gkan jari-jemari tan gannya". H/R Ibnu Khuzaimah dan lbnu Hibban dalam Kitab Sahih mereka. [115] "Apabila rukuk. H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih.

Tahawi. Abu Daud dan Shami. iaitu al-Baqarah. Ibn Majah. [120] "Solat seseorang tidak akan sempurna sebelum dia melakukan rukuk dan sujud den gan meluruskan punggungnya". H/R Ahmad. Tabarani dan Baihaqi. disahihkan oleh Daruqutni. ada beberapa bacaan. zikir dan doa yang boleh dibaca dalam rukuk. [123] Pernah juga bacaan ini diulang berkali-kali dalam solat lail (solat malam) sehingga lama rukuknya hampir sama dengan berdirinya. . Lafaz Doa Ketika Rukuk Rukuk termasuk rukun. Lihat: Sifat Solat Nabi. Ahmad. 3 kali [122] Terkadang bacaan di atas ini diulang-ulang sehingga lebih tiga kali.www. Daruqutni. "Mahasuci Tuhanku Yang Maha Agung". Ibnu Khuzaimah dan Tabrani dan dari tujuh orang sahabat. Ibnu Majah dan Ahmad dengan Sanad yang sahih. M enurut Nasiruddin al-Albani hadis ini sahih. H/R Abu Daud.com "Wahai kaum Muslimin! Sesungguhunya tidak sah solat orang yang tidak melakukan rukuk dan sujud dengan meluruskan punggungnya". Antaranya ialah: 1. al-Albani. al-Albani. [121] 2. Lihat: Sifat Solat Nabi. Lihat: Sifat Solat Nabi.rasuldahri. [124] 2. Daruqutni. Abu Daud. pada hal beliau membaca tiga surah yang panjang. An-Nisa dan Ali Imran dengan diselangi doa-doa dan istighfar. "Mahasuci Tuhanku lagi Maha Agung dan segala puji bagiNya" 3 kali [125] 120 121 122 123 124 125 H/R Ibnu Abi Syaibah. H/R Abu Awanah. Al-Bazzar.

beliau membaca zikir seperti berikut: 5. Tahawi dan Daruqutni. pen glihat anku. . "Mahasuci Engkau. H/R Abu Daud dan Nasa’i dengan sanad sahih. Wahai Tuhan! Segala puji bagimu wahai Tuhan dan ampunilah aku!". tulang-belulangku dan urat-uratku tunduk kepada-Mu. Abu Awanah. [129] H/R M uslim dan Abu Awanah. dan hanya kepada-Mu aku berserah diri Engkau Tuhanku. Semua lan gkah semata-mata untuk Allah. akalku. "Mahasuci Tuhan yang memiliki keperkasaan. kebesaran dan keagungan ". [128] "Ya Allah! Hanya kepada-Mu aku rukuk. tuhan seru sekalian alam". Pendengaranku. hanya kepada-Mu aku beriman. [126] 4. segala kekuasaan.126 127 128 129 "Mahasuci lagi Maha Kudus Tuhan semua malaikat dan roh”. H/R M uslim. H/R Bukhari dan Muslim. [127] Apabila solat malam (Qiyamul-lail).

hanya kepada-Mu aku beriman. Tumakninah Ketika Rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memperingatkan orangorang yang tidak sempurna rukuknya dengan ancaman yang keras: "Beliau pernah melihat orang rukuk den gan tidak sempurna dan sujud seperti mematuk. tetapi beliau terkadang membaca doa itu dan sesekali doa lain. tulangku. 161. tuhan seru sekalian alam".130 131 "Ya Allah! Hanya kepada-Mu aku rukuk. (nota kaki) Hlm. Juga dibenarkan membaca doa-doa lainnya sekaligus dalam sujud dan lain-lainnya” Namun. [131] 3. Lihat: Sifat Solat Nabi. semuanya tunduk hanya kepada Allah. . hal ini dikomentar oleh Abu Tayyib Siddiq Hasan Khan dalam kitab Nuzul Abrar hlm 84. Beliau menegaskan: "Saya tidak melihat adanya dalil yang membenarkan membaca semuanya sekaligus. hanya kepada-Mu aku berserah diri dan bertawakkal. [130] Menurut Imam Nawawi rahimahullah: "Yang utama adalah membaca semua doa-doa rukuk sekaligus dalam satu rukuk jika seseorang itu dapat melakukannya demikian. uratku. dagingku. ia mati di luar agama Muhammad. Engkau Tuhanku. darahku. la H/R Nasa’i dengan sanad sahih. pendengaranku. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak pernah melakukannya sedemikian dalam menjalankan salah satu rukun solatnya. lulu bersabda: Kalau orang ini mati dalam keadaan seperti itu. M engikut Sunnah nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam lebih baik daripada melakukan bid'ah". pen glihat anku. Al-Albani.

berdiri setelah rukuk. [133] Antara cara rukuk yang tidak sempurna ialah rukuk yang cepat kerana ia menyalahi sunnah: "Kekasihku sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan.132 133 134 135 136 sujud seperti burung gagak mem at uk makanan. H/R Bukhari dan Muslim. Al-Ajiri. iaitu yang menyerupai rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh beliau: "Sempurnakanlah rukuk dan sujud kamu sekalian". [135] "Beliau sallallahu ‘alaihi wa-sallam rukuk. [132] Adapun cara-cara (sifat) rukuk yang dituntut dalam solat ialah yang sempurna. Ad-Dhiya’ dan Ibnu Asakir dengan sanad hasan dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. . H/R Bukhari dan Muslim. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana mencuri dalam solat? Sabdanya: Iaitu tidak men yempurnakan rukuk dan sujud". H/R Thayalisi. [136] H/R Abu Ya'ala. Tabrani. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. dan Ibnu Abi Syaibah. [134] "Pencuri yang paling buruk ialah pencuri yang melakukan pencurian dalam solat. sebagaimana orang rukuk tidak sempurna dan sujud dengan cepat seperti orang kelaparan makan sebiji atau dua biji kurma yang tiada mengenyangkannya". H/R Ibnu Syaibah. melarangku berpaling ke kanan atau ke kiri seperti dan musang dan melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya kera". Ahmad. Hadis Hasan. sujud dan duduk antara dua sujud dengan tempoh masingmasing hampir sama". Tabnmi dan Hakim. Baihaqi.

36. . Larangan ini berlaku umum mencakup solat wajib dan solat H/R M uslim dan Abu Awanah. Lihat: Kaifiyah Solatun Nabi. [140] 137 138 139 140 H/R Muslim dan Abu Awanah. BANGUN DARI RUKUK DAN BERDIRI IKTIDAL 1. "Ketahuilah. Ibn Baz. H/R Abu Daud dan Hakim. Dalam rukuk hendaklah kamu membaca bacaan untuk men gagun gkan Allah 'azza wa jalla dan dalam sujud hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa kerana hampir dapat dipastikan doa kamu dikabulkan.4. Hlm.” [139] “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bangkit dari rukuk sambil mengucapkan: (Allah mendengar orang yang memuji-Nya). Larangan Membaca Al-Quran Ketika Rukuk Tiada dalil yang membolehkan membaca al-Quran semasa rukuk atau sujud. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi. ” “Nabi melarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk dan sujud. Cara Berdiri Iktidal Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengangkat kedua tangannya ketika berdiri iktidal dengan cara seperti yang dilakukan pada waktu takbiratui ihram. sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk atau sujud." [138] 12. mengangkat kedua tangan setentang dengan bahu. “Kemudian mengangkat kepala ban gkit dari rukuk.

” [141] kemudian sambil berdiri beliau mengucapkan: 2. 722. Hlm. [143] Terkadang beliau mengucapkan: 2. Ibn Baz. H/R Bukhari dan Ahmad. Lafaz Doa Ketika Iktidal Kemudian sambil berdiri beliau mengucapkan: "Allah mendengar orang yang memujinya" [142] Lalu mengucapkan doa ketika berdiri. "Allaahumma… " [144] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam menyuruh berbuat seperti itu sebagaimana sabdanya: H/R Bukhari dan Abu Daud. Kadang kala lafaz itu ditambah dengan: 3. 36.141 142 143 144 “Ketika iktidal beliau berdiri lurus sampai setiap ruas tulang belakang kembali pada tempatnya. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Bukhari dan Muslim. . Lihat: Kaifiyah Salatun Nabi. iaitu: 1." "Wahai Tuhan kami! dan Segala puji hanya unt uk-Mu". Lihat: Sahih Abu Daud No. "Rabbanaa wa lakal hamd.

tak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi dan tiada berguna kekuasaan bagi orang yang memilikinya atas siksa-Mu." [145] Sesudah membaca rabbanaa lakal hamd beliau menambah dengan doa berikut: 1." [146] Terkadang beliau juga menambahkan bacaan berikut ini: 3. disahkan oleh Tirmizi." [Id em. H/R M uslim dan Abu Awanah. "Mencakup seluruh lan git dan seluruh bumi dan segenap yang Engkau kehendaki selain dari itu" "Mencakup seluruh lan git dan bumi dan semua yang ada di ant aranya dan mencakup semua yang Engkau kehendaki selain itu. dosa-dosanya masa lalu diampuni. . "Yang berhak atas segala pujian dan keagungan.] H/R Bukhari dan Muslim.' Barangsiapa ucapannya bersamaan den gan ucapan malaikat.145 146 "Apabila imam men gucapkan 'sami'alaahu liman hamidah’ sahutlah den gan ucapan 'Alahummaa rabbanaa lakal hamdu.

" Beliau mengulang bacaan ini berkali-kali sampai lama iktidalnya hampir sama dengan berdiri solat sesudah takbiratul ihram. iaitu: 5. Engkau yang berhak atas segala pujian dan keagungan melebihi apa yang dikatakan oleh seorang hamba. baik. segala puji hanya bagi Tuhanku. H/R Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad sahih. [wahai Tuhan]. dan Abu Daud. tiada yang dapat merintangi apa yang telah Engkau berikan [dan tiada yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi] dan tiada berm anfaat kekuasaan bagi orang yang memilikinya atas . suatu pujian yang banyak. no. seluruh yang Engkau kehendaki selain itu. Baca Al-lrwa'. H/R M uslim. padahal beliau membaca surah Al-Baqarah." [147] Terkadang beliau membaca doa lain dalam solat Lail." Doa di atas diucapkan oleh seorang sahabat Nabi yang bermakmum di belakang beliau ketika beliau berdiri iktidal dan setelah mengucapkan 'sami'allaahu liman hamidah'. [148] "Wahai Tuhan kami dan segala puji hanya milik-Mu. 335. Kami semua adalah hamba-Mu. Abu Awanah. "Mencakup seluruh lan git dan seluruh bumi. "Segala puji hanya bagi Tuhanku. dan membawa keberuntungan [sebagaimana diridhai dan dicintai Tuhan kami].147 148 Terkadang beliau menambah bacaan: 4. . siksa-Mu.

beliau bertanya: "Siapa yang men gucapkan doa tadi?" Seseorang menjawab: "Saya. wahai Rasulullah. tentang hadis ini ialah: "Imam tidak lain dijadikan untuk diikuti. 36. makmum tidak mengucapkan: Tetapi menurut Nasiruddin al-Albani." Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Saya melihat lebih dari 30 malaikat berebut menjadi yang pert ama mencatat ucapan itu. Hlm. kerana Allah Tuhan Yang Mahamulia dan Mahatinggi telah berfirman melalui lisan Nabi-Nya sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Allah mendengar orang yang memuji-Nya". [151] H/R Malik. dan Abu Daud. . Allah mendengar kamu sekalian. hendaklah kamu men gucapkun Allahumma rabbana wa-lakal hamd.149 150 151 Setelah selesai solat. Ahmad dan Abu Daud. Ibn Baz. Bukhari. " [149] Menurut Ibn Baz. Lihat: Kaifiyah Salatun Nabi. Abu Awanah. bila dia men gucapkan Samialahu liman hamidah. H/R M uslim.

Hlm 164. Tumakninah Ketika Berdiri Iktidal "Tidak sempurna seseorang dari manusia sehingga men gucapkan: Sami'allahu liman hamidah sehinggalah berdiri 154 tegak". al-Albani. Akan tetapi. [ ] ''Setelah beliau benar-benar sudah dalam keadaan berdiri tegak dan lurus setelah ban gkit dari rukuk maka beliau men gucapkan: Rabbana walakal hamd" [155] “Tuntutan beliau tent ang lam an ya berdiri setelah rukuk ialah sama dengan lam an ya rukuk. Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam ibadah. Lihat: Sifat Solat Nabi. [152] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Hadis ini tidaklah menunjukkan makmum tidak boleh membaca "samiallahu liman hamidah" seperti yang dibaca imam. sahutlah den gan ucapan: Allahummaa rabbana wa-lakal hamd. M ereka yang bermaksud memperluas telaahnya persilakan membaca risalah Imam Sayuti "Bantahan Terhadap Mereka Yang Mencela Ucapan Sami'allahu Liman Hamidah". . Dan hadis ini tidak menunjukkan imam tidak boleh mengucapkan "rabbana wa lakal hamd" seperti yang dibaca makmum ketika bangkit dari rukuk. hadis ini menerangkan bacaan "rabbana walakal hamd" dilakukan setelah imam mengucapkan "sami'allahu liman hamidah".152 153 154 155 156 "Apabila imam men gucapkan: Samiallaahu liman hamidah. 23. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi.” [156] Kerana Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam berdiri tumakninah H/R Bukhari dan Muslim. Ibid. Ini dikuatkan oleh keterangan bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca "sami 'allahu liman hamidah ketika menjadi imam. Termuat dalam kumpulan buku fatwanya berjudul "Al-Hawi Lil Fatawa". Juga berdasarkan pernyataan umum dari sabda Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam: "Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat". dosadosanya masa lalu diampunkan". Diharapkan ulama yang membantah dalam masalah ini merasa puas hati dengan keterangan yang kami jelaskan. makmum boleh mengucapkan "sami'allahu liman hamidah" dan lain-lain seperti yang diucapkan oleh imam. Hlm. Barang siapa ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat. 1/592. H/R Abu Daud dan Hakim. Dengan ini. [153] 3.

[157] "Kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau berdiri tegak sehingga tiap-tiap ruas tulang-belulangmu kembali pada tempatnya. al-Albani.” [161] H/R Bukhari. Lihat: "Al-Kabir"' dengan sanad yang sahih. 331. dan duduk antara dua sujud dengan tempo masing-masing hampir sama. Dalam riwayat yang lain) Jika kamu berdiri iktidal. Tuhan Yang Maha perkasa lagi Maha mulia tidak mahu melihat solat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya (iktidal) ketika berdiri di ant ara rukuk dan sujud". H/R Bukhari dan Muslim. "Bahkan terkadang para sahabat men yan gka beliau lupa kerana berdiri be git u lama".157 158 159 160 161 ketika iktidal dan lamanya hampir sama dengan saat rukuk. [158] "Sesungguhnya solat seseorang tidak sempurna jika tidak melakukan seperti itu". luruskan punggungmu dan tegakkan kepalamu sampai ruas tulang punggungmu kembali ke tempatnya". Hlm. Lihat: Sifat Solat Nabi. Baca Irwa' Al-Ghalil. H/R Bukhari dan Muslim. Muslim dan Ahmad. H/R Ahmad dan Tabrani. Hakim. sujud. no. [159] "Allah. 169. berdiri setelah rukuk. Darimi. [160] “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan rukuk. . Syafie dan Ahmad.

. beliau men gucapkan takbir dan beliau merenggangkan tan gannya dari rusuknya. [164] "Ada kalanya (terkadang) beliau men gan gkat kedua tan gannya ketika hendak sujud". Bukan Lutut Cara dan sifat Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam turun untuk sujud ialah: H/R Bukhari dan Muslim. Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya sahih.162 163 164 165 13. [165] Mendahului Dua Tangan. kemudian sujud". H/R Nasa’i. M ukhallas (dalam Al-Fawaid) dua sanad yang sahih. H/R Abu Ya'la sanadnya Jayid. [163] "Bila hendak sujud. Cara Sujud Kemudian turun sujud yang pertama dengan khusyuk kerana Allah sambil mengucapkan "Allahu Akbar": "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bertakbir ketika turun untuk sujud". H/R Abu Daud dan Hakim. kemudian sujud sampai ruas tulang belakang kembali mantap". [162] "Solat seseorang tidak sempurna sehingga men gucapkan "Samiallahu Liman Hamidah" sampai dia berdiri tegak. SUJUD 1. kemudian men gucapkan: "Allahu Akbar". Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Daruqutni.

Daruqutni dan Hakim. hendaklah ia men gan gkat pula kedua tan gannya". H/R Muslim 1/355. Menurut Albani: Hadis-hadis lain yang bertentangan dengannya tidak ada yang sahih. dua lutut dan dua kaki". [Rasulullah bersabda: "Tidak sah solat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh bumi". [ ] Sujud di atas Tujuh Anggota Kesempurnaan sujud terlaksana hanya apabila memenuhi perintah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. [170] H/R Ibnu Khuzaimah. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. [167] "Terkadang Nabi meletakkan telapak tangannya dan membukanya serta merapatkan jari-jemarinya dan 168 men ghadapkannya ke arah kiblat". dan apabila ia men gan gkat wajahnya. Baihaqi dan Hakim. [166] "Sesungguhnya kedua tangan sujud sebagaimana muka sujud. H/R Hakim dalam Mustadrak. dahi. . Apabila seseorang antara kamu meletakkan wajahnya ke tanah. Antaranya sujud di atas tujuh anggota: "Dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam beliau bersabda: Aku diperintahkan agar sujud di atas tujuh (anggota). Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Baihaqi dengan sanad sahih. Ibnu Abi Syaibah dan Siraj dalam bab "Taujihul Ashabi" dengan sanad lain. hendaklah ia meletakkan pula kedua tangannya.166 167 168 169 170 "Beliau meletakkan (mendahulukan) kedua tan gannya ke tanah sebelum meletakkan kedua lut utnya". Ibnu Khuzaimah dalam "As-Sahih" 1/320. [169] dua tangan. H/R Ibnu Khuzaimah.

137. Abu Awanah dan Ibnu Hibban. jarijemari kedua kaki dan kami tidak boleh menyingsing lengan baju dan rambut". Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Tidak sah solat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh bumi". H/R Bukhari dan Muslim H/R Muslim. [175] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang dengan keras menyingkap atau menyingsing (menolak ke atas) lengan baju atau rambut di dahi semasa solat. . Lihat: Al-Qaulul Mubin. dua lut ut. menjauhkan lengannya dari rusuknya sekadar yang selayaknya agar tidak menyempitkan ruang orang yang berada di sampingnya. [177] 171 172 173 174 175 176 177 H/R Hakim dalam "Al-Mustadrak". Hlm l36. meletakkan telapak tangannya setentang dengan bahu atau telinganya. dua telapak tangan. [176] "Perbuatan tersebut sama seperti orang yang solat men yanggul rambutnya". Beliau bersabda: "Kami diperintah untuk bersujud dengan tujuh anggota badan. iaitu kening sekaligus hidung. Masyhur Hasan Salman. [172] Hadis ini menunjukkan anggota sujud ada tujuh. [171] M engangkat kedua kakinya atau meletakkan kaki di atas kaki yang lain (bertindih) tanpa menyentuh bumi juga tidak sah. [173] Imam As-Syafie dalam salah satu qaulnya memilih hukum wajib sujud di atas semua anggota badan yang disebut dalam hadis ini. 135. Hendaklah diangkat sikunya dari bumi. Ibid. Ibid. maka sewajarnya bagi orang yang sujud agar sujud dengan tujuh anggota tersebut. [174] Dituntut bagi orang yang sujud agar mengangkat perutnya (merenggangkan) dari pehanya. Ibid.Adalah suatu kesalahan dalam sujud meletakkan dahinya di atas bumi dan mengangkat hidungnya.

dan disetujui oleh Zahabi. tekanlah wajahmu dan kedua tan ganmu ke tanah sehingga setiap ruas tulangmu kembali ke 180 tempatnya". Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Daruqutni Tabrani dan Abu Nu'aim. [179] "Apabila engkau sujud. Hakim. H/R Abu Daud dan Ahmad dengan sanad sahih. sujudlah dengan menekan". 178 179 180 181 182 183 184 185 . H/R Tahawi. H/R Baihaqi dengan sanad yang sahih. H/R Baihaqi dengan sanad yang sahih. H/R Bukhari dan Abu Daud."Beliau menekankan hidung dan dahinya ke tanah. Ibnu Abi Syaibah dan Siraj. Disahkan oleh Hakim. [185] H/R Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu M ulaqqan 27/2. [ ] "Tidak sah solat seseorang bila hidung dan dahinya tidak menekan ke tanah”. [183] Merapatkan kedua tumitnya.” [178] Sabdanya lagi “Apabila kamu sujud. H/R Ibnu Khuzaimah dengan sanad hasan. [182] "Men ghadapkan punggung kedua kakinya dan hujunghujung jari-jemari kaki ke kiblat. [184] dan menegakkan kedua telapak kakinya". Ibnu Khuzaimah. [181] “Beliau menekankan juga kedua lut utnya dan bahagian depan kedua telapak kakinya ke tanah".

[188] "Apabila kamu sujud. hlm. nescaya ia dapat melaluinya". H/R M uslim dan Abu Awanah. 10. . M uslim. H/R Muslim. Lihat: Al-Farusiyyah. letakkanlah kedua telapak tan ganmu dan angkatlah kedua sikumu". [190] Ibn Qaiyim berkata: "Rasulullah melarang solat yang menyerupai berbagai perilaku binatang atau yang kebanyakan dike rjakan oleh orangorang jahil". [187] "Bahkan sekiranya anak kambing kecil melintasi di sela-sela (celah-celah) ketiaknya. [186] "Beliau men gan gkat kedua lengannya dari tanah dan menjauhkan dari rusuknya sampai warna putih kedua ketiak beliau terlihat orang di belakangnya". Abu Daud dan Ahmad. H/R Bukhari dan Muslim. Abu Awanah dan Ibnu Hibban. [189] "Sujudlah kamu dengan lurus dan janganlah seseorang antara kamu membentangkan kedua lengannya seperti pembentangan anjing".186 187 188 189 190 191 "Nabi tidak membentangkan len gannya". H/R Bukhari. [191] H/R Bukhari dan Abu Daud.

setiap anggota badanmu turut sujud bersamamu".192 193 "Janganlah kamu membentangkan kedua lenganmu. H/R Ibnu Khuzaimah. 542 dan 1208. kain atau sejadah. namun dibolehkan mengalas dahi atau tangan jika ada sebab dan keuzuran. [193] Sujud di atas Sejadah yang Ada Gambar Dibolehkan sujud di atas tanah. . kain sutera atau sejadah yang bergambar sebagaimana sabda Rasul ul lah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. kecuali lantai. Ketika salah seorang antara kami tidak sanggup meletakkan dahinya di atas bumi. disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. maka dia membentangkan pakaiannya dan sujud di atas pakaiannya". tikar. [192] Sujud di atas Kain. Baju atau Sebagainya Walaupun diperintah agar sujud dengan tujuh anggota. tetapi hendaklah engkau tegakkan lenganmu dan engkau jauhkan dari rusukmu. kerana jika kamu berbuat demikian. Sebagaimana keterangan dari hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: “Dari Anas Radiallahu 'anhu berkata: Kami pernah melakukan solat bersama Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pada hari yang sangat panas. Al-M aqdisi dan Hakim. H/R Bukhari 385.

H/R Bukhari dan Muslim. [198] Di atas tikar kecil". Abu Sa'id al-Khudri menceritakan:. H/R Bukhari dan Muslim. 185. perbuatan ini juga ada persamaannya dengan men yembah gambar (patung) atau berhala. Bila ada yang tidak sanggup menekankan dahinya ke tanah. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan keningnya dan hidungnya ke atas tanah sehingga terlihat bekas lumpur. [199] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah sujud di atas tikar yang menjadi hit am kerana lam an ya dipakai".” [197] Kadang-kadang beliau solat di atas khumra (tikar selembar sapu tan gan). Hlm.” [194] Begitu juga sujud di atas sejadah yang ada gam bar. dia membentangkan kainnya lalu sujud di atas kain tersebut". Ini terjadi pada 27 hb. Lihat: (1/474 ). H/R M uslim dan Abu Awanah. [196] "Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. sama ada yang ada di dinding atau di tempat lain (tempat sujud). sedangkan atapnya diperbuat dari daun kurma sehingga Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam terpaksa sujud di atas tanah becak. Sujud di atasnya sama seperti dengan memuliakannya". [195] Pernah beliau sujud di atas tanah yang becak. Ramadan ketika turun hujan dan perkarangan masjid dibasahi air hujan. dan (1/337). H/R Bukhari dan Muslim.(1/263). [201] Lihat: (1/432). "Men urut pendapat para ulama fiqah yang lebih sahih menetapkan hukumnya makruh solat orang yang men ghadap gambar. [200] "Para Sahabat beliau berjemaah solat dengan beliau ketika cuaca panas. (10/48). dan Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R M uslim dan Abu Awanah. 194 195 196 197 198 199 200 201 .

178. Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R Ahmad. Hlm. [204] 2. Tabrani dan Baihaqi. al-Albani. Hlm 178. Lafaz Doa Ketika Sujud Kemudian berzikir atau berdoa dengan beberapa zikir dan doa yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. "Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi dan segala puji bagiNya". . kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengulang bacaan zikir ini sehingga lama sujudnya mendekati lama berdirinya. Ibnu M ajah. sedangkan beliau membaca tiga surah yang panjang (Al-Baqarah. "Mahasuci Tuhan Yang Mahatinggi". antaranya: 1. Juga diselangi dengan doa dan istighfar sebagaimana disebut dalam bab solat malam. Abu Daud. Daruqutni. H/R Abu Daud. Lihat: Sifat Solat Nabi. (3 kali) [205] H/R Ahmad. Siraj dan Baihaqi dengan sanad sahih. (3 kali) [203] Membaca zikir ini sehingga berulang-ulang kali adalah sunnah. Menurut al-Albani: Hadis sahih. Daruqutni. tempat itulah yang menjadi masjidnya dan di situlah alat bersucinya. Ahmad. An-Nisaa dan Ali Imran). [202] 2. Oleh kerana itu. di mana sahaja seseorang dari umatku menemui waktu solat.202 203 204 205 "Bumi seluruhnya dijadikan sebagai masjid dan alat bersuci bagiku dan seluruh umat ku. Sebelum ku mereka tidak boleh berbuat demikian kerana mereka melakukan solat di gereja-gereja dan kuil-kuil". Tahawi dan al-Bazzar serta Tabrani dari tujuh orang sahabat.

Tahawi dan Daruqutni. H/R M uslim dan Abu Awanah. [210] 6. [208] Doa ini sering dibaca dalam rukuk dan sujud kerana memenuhi perintah Allah dalam al-Quran. Lihat: Sifat Solat Nabi. 179."Mahasuci lagi Mahakudus [206 ] roh". hanya kepada-Mu aku beriman dan hanya kepadamu aku berserah diri. H/R M uslim dan Abu Awanah. H/R Bukhari dan Muslim. baik yang terang-terang atau yang tersembunyi". berilah aku keampunan!". Mahamulia Allah Pencipta yang sebaik-baiknya". Tuhan Kami. 206 207 208 209 210 211 . Tuhan yang telah membuka pendengaran dan pen glihatan. baik yang kecil maupun yang besar. baik yang dahulu atau yang akan datang. "Wahai Tuhan. [211] Kata Subbuh Quddus adalah salah satu sifat Allah Ta'ala kerana Allah sentiasa disucikan dan ditaqdiskan. wajahku berserah diri kepada Tuhan yang telah menciptakan dan membentuknya dengan bentuk yang sebaikbaiknya. dan dengan memuji-Mu wahai Tuhan. al-Albani. Engkaulah Tuhanku. H/R M uslim. Hlm. [207 ] "Mahasuci Engkau wahai Tuhanku. Abu Awanah. [209] "Wahai Tuhan! Hanya kepada-Mu aku bersujud. ampunilah seluruh dosaku.

beriman kepada-Mu hatiku. disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi.212 213 214 215 "Bersujud kepada-Mu fikiranku dan angan-anganku. [214] "Ya Allah! Ampunilah aku atas segala dosa yang kulakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan". Inilah kedua tan ganku dan aku datang menyerahkan diriku dengan semua kesalahanku". Aku men gharapkan nikmat-Mu kepadaku. "Mahasuci Engkau. H/R Abu Daud dan Nasa’i dengan sanad sahih. [212] "Mahasuci Tuhan Yang Maha perkasa dan memiliki segala kekuasaan. kebesaran dan keagungan ". . H/R Ibnu Abi Syaibah dan Nasa’i disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. [213] 9. wahai Tuhan segala puji bagi-Mu tiada tuhan kecuali Engkau". Nasa’i dan Ibnu Nashr. H/R Muslim. [215] H/R Ibnu Nashir. Abu Awanah. Bazzar dan Hakim.

216 217 218

“Wahai Tuhan! Masukkan cahaya dalam hatiku, masukkan cahaya pada lisanku, masukkan cahaya pada pendengaranku, masukkan cahaya pada pen glihatanku, dan letakkanlah cahaya di bawahku, letakkan cahaya di atasku, di sebelah kananku, di sebelah kiriku dan letakkanlah cahaya di hadapanku, let akkan cahaya di belakangku, dan let akkanlah cahaya di dalam diriku dan tajamkanlah cahaya untukku". [216]

"Wahai Tuhan! Dengan keredaan-Mu aku berlindung dari kemurkaan-Mu dengan pen gampunan-M u aku berlindung dari siksa-Mu, dengan perlindungan-Mu aku berlindung dari an cam anMu. Aku tidak sanggup menghitung pujian terhadap-Mu sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri". [217]
Inilah doa-doa atau zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam semasa sujud. Boleh dibaca mana-mana doa atau zikir semasa solat sunnah atau fardu sebagaimana yang diamalkan oleh Rasul ul lah sallallahu ‘alaihi wa-sallam.

3. Tumakninah Ketika Sujud
Semasa sujud hendaklah tumakninah, kerana tanpa tumakninah samalah seperti mencuri dalam solat:

"Sesungguhnya itu (orang yang solatnya tanpa tumakninah) adalah pencuri yang paling keji". [218]

H/R M uslim, Abu Awanah dan Ibnu Abi Syaibah. H/R Muslim. Abu Awanah dan Baihaqi. H/R Ibnu Abi Syaibah, Tabrani dan Hakim, disahkan oleh hakim dan disetujui oleh Zahabi.

219 220 221 222

"Sempurnakanlah rukuk dan sujud kamu sekalian". [219]
Antara cara sujud yang tidak sempurna ialah rukuk yang cepat kerana ia menyalahi sunnah:

"Kekasihku sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan, melarangku berpaling ke kanan atau ke kiri seperti dan musang dan melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya kera". [220]

"Pencuri yang paling buruk ialah pencuri yang melakukan pencurian dalam solat. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana mencuri dalam solat? Sabdanya: Iaitu tidak men yempurnakan rukuk dan sujud". [221]

“Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan rukuk, berdiri setelah rukuk, sujud, dan duduk antara dua sujud dengan tempo masing-masing hampir sama.” [222]

4. Larangan Membaca Al-Quran Ketika Sujud
Tiada dalil yang membolehkan membaca al-Quran semasa rukuk atau sujud. Namun diperintah agar memperbanyakkan doa atau zikir semasa sujud dan memperlamakan sujud, kerana Rasulullah sallallahu
H/R Bukhari dan Muslim. H/R Thayalisi, Ahmad, dan Ibnu Abi Syaibah. Hadis Hasan. H/R Ibnu Syaibah, Tabnmi dan Hakim. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Bukhari dan Muslim. Baca Irwa' Al-Ghalil, no. 331.

223 225 224

‘alaihi wa-sallam bersabda:

"Orang yang hampir dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyakkanlah doa ketika sujud". [223]

“Nabi melarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk dan sujud.

"Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk atau sujud. Dalam rukuk hendaklah kamu membaca bacaan untuk men gagun gkan Allah 'azza wa jalla dan dalam sujud hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa kerana hampir dapat dipastikan doa kamu dikabulkan." [225]

14. SUJUD SAHWI

1. Sebab Melakukan Sujud Sahwi
Ada beberapa sebab diperintahkan agar melakukan sujud sahwi, ant aranya: 1. Kerana tertambah rakaat dalam solat. Mengikut riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik, apabila tertambah rakaat dalam solat, maka hendaklah melakukan sujud setelah salam. Contohnya: "Semasa para sahabat memberi tahu beliau bahawa solat beliau sebanyak lima rakaat, maka beliau men gerjakan sujud sahwi setelah salam sedangkan beliau telah bercakap (berkata-kata) dengan sahabat ".
H/R Muslim, Abu Awanah dan Baihaqi. H/R M uslim dan Abu Awanah. Larangan ini berlaku umum mencakup solat wajib dan solat sunnat, sedangkan tambahan riwayat Ibnu Asakir yang menyatakan: "Adapun dalam solat sunnat tidaklah terlarang," adalah riwayat yang menyimpang atau mungkar. Ibnu Asakir sendiri telah menjelaskan cacatnya riwayat ini. Oleh kerana itu, tidak boleh diamalkan. H/R M uslim dan Abu Awanah.

226

227

2. Kerana ada kekurangan dalam solat. Seperti tertinggal tasyahud awal. Maka dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik diperintahkan agar melakukan sujud sahwi sebelum salam. Begitu juga jika terlupa atau tertinggal satu rakaat, maka wajib menambah satu rakaat yang terlupa sebagaimana dalam sebuah hadis:

"Dari Imran bin Husain bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah men gerjakan solat asar hanya tiga rakaat. Lain beliau diingatkan tentang kekurangan rakaat solatnya. Lantas beliau menambah satu rakaat lagi dan menambah dengan dua sujud sahwi Setelah itu barulah melakukan salam penutup". [226]
3. Apabila merasa ragu, tetapi tidak terlalu yakin, maka dilakukan sujud sahwi setelah salam. 4. Apabila merasa ragu, tetapi masih ada unsur yakin, maka dilakukan sujud sahwi sebelum salam. 5. Sesiapa yang melakukan salam terlebih dahulu pada hal dia merasa melakukan rakaat kurang dari yang ditentukan dalam solat, maka dia melakukan sujud sahwi setelah salam lantaran ia terlupa sujud sahwi sebelum memberi salam.

2. Hukum Berkaitan Sujud Sahwi
Sebahagian para ulama fekah berpendapat bahawa sujud sahwi hukumnya sunnah, bukan wajib. Namun pendapat yang paling benar (paling rajih) ialah hukumnya wajib, kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya ketika berlaku sesuatu yang terlupa. Malah ada perintah dari beliau. Dan beliau sentiasa mengerjakannya ketika berlaku sesuatu yang mewajibkan sujud sahwi. Antara hujah wajibnya sujud sahwi ialah:

"Beliau men gerjakan sujud sahwi setelah salam walaupun telah bercakap-cakap den gan para sahabat". [227]

H/R Muslim 574, Abu Awanah 2/198-199, Abu Daud 1018. An-Nasa’I 1/26, Ahmad 4/427, Ibnu Majah 1215, AlThayalisi 847, Ibnu Khuzaimah 2/130, Ibnu Hibban 4/2663, Ibnu al-Jarud 245, At-Tahawi dalam syarah al-M aani 1/442-443, Al-Baihaqi 2/335. 354. 355. 359. Lihat: Majmu al-Fatawa. 23/24.

beliau bersabda: Jika salah seorang kamu men gerjakan solat. Inilah pendapat Imam Syafie dan inilah yang paling kuat (rajih). maka hendaklah dia men gerjakan dua kali sujud pada keadaan dia masih duduk (tasyahud)". tetapi doa rekaan orangorang sufi. Syaitan akan mengganggu solatnya sehingga dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan. . Kesalahan Membaca Zikir Sujud Sahwi Doa atau zikir yang dibaca oleh kebanyakan masyarakat Islam ketika sujud sahwi ialah: "Mahasuci Allah Yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa (tidur) ". malah sekiranya ia sudah berada jauh dari masjid masih dituntut agar sujud sahwi. 23/26. Kerana membatasi sujud sahwi dengan jarak atau ruang waktu tidak ada dasarnya sama sekali.Sebagaimana juga pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah: "Adapun hukum sujud sahwi menjadi wajib adalah disebabkan oleh perintah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam di dalam hadis Abu Hurairah. 23/43. maka akan didatangi oleh syaitan. kerana ia bukan dari hadis atau athar. Di dalam kitab doa ini: penulis telah menjelaskan tentang 228 229 Lihat: Majmu al-Fatawa. Lihat: Majmu al-Fatawa. [229] 3. Jika salah seorang men galami hal sedemikian itu. Doa di atas ini sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat dalam syarak. bahawa orang yang lupa sujud sahwi dianjurkan untuk mengerjakannya sekalipun dia telah keluar dari masjid. [228] Terdapat riwayat antaranya dari Ahmad.

Labenon. Selain itu lemparkan jauh-jauh. ini adalah kejahilan. maka hal itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam atau para sahabat beliau. Kerana tiada hujah. Doa itu sebenarnya adalah doa yang diambil dari mimpi sebahagian sufi. Sedangkan menjadikannya sebagai bahagian dari ajaran agama dan syariat adalah sebuah kesesatan dan kerosakan yang besar. Walaupun orang-orang yang berfahaman Syafieyah sujud sahwi apabila mereka solat di belakang orang yang tidak membaca bismilah atau berqunut. Adapun diberitakan bahawa beliau men gatakan "Subhana man laa yashu wa laa yanam”. . M uhammad Abdussalam. kesalahan dan bid'ah yang wajib ditinggalkan". Beirut. Oleh kerana itulah. Ambillah urusan agamamu dari Kitab-kitab hadis yang sahih. [230] Dengan ini. janganlah men gerjakan hal tersebut. Tidak ada dalil yang berasal dari sunnah yang menjelaskan masalah ini. mengkhususkan membaca doa "Subhana man la yashu wa laa yanam" adalah bid'ah. tiada asal-usul atau perintah dari syarak. Bahkan doa yang dibacanya seperti doa yang dibaca ketika sujud biasa. 74-75. Dar-Kulub al-Ilmiyah. 230 Lihat: As-Sunan wal-M ubtadi’at. Hlm. Doa ini hasil rekaan ulama sufi. Allahu 'alam.“Tidak pernah diriwayatkan sesuatu doa yang khusus untuk sujud sahwi dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam.

Lihat: Kaifiyah Solatun Nabi. H/R Bukhari dan Muslim. 186. Hlm 11. [231] “Kemudian duduk iftirasy. [234] (mengangkat tangan dilakukan setiap kali takbir. H/R Bukhari dan Abu Daud. Hlm. Lihat: Sifat Solat Nabi. 231 232 233 234 235 236 237 238 . Hlm. [235] Kemudian beliau membentangkan kaki kirinya. [238] "Menghadapkan jari-jemari kaki kanannya ke arah kiblat". kemudian mengucapkan Allahu Akbar. 25. kemudian ban gun dari sujud sampai duduk dengan tegak". menegakkan kaki kanan. membentangkan kaki kiri dan duduk di atasnya. H/R Bukhari dan Baihaqi. Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam ibadat. H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad sahih. [232] hujung tangan ada di atas lutut. H/R Abu Daud dan Hakim disahkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi. al-Albani.15. tidak menggerakkan jari. DUDUK ANTARA DUA SUJUD 1. Lihat: Al-Bada'i. Ibnu Qaiyim. kemudian beliau duduk di atas t elapak kakinya dengan tenang".” [233] "Beliau terkadang mengangkat kedua tan gannya bersamaan dengan ucapan takbir". meletakkan kedua tangan di atas lutut. [237] “Beliau menegakkan telapak kaki kanannya". Ibn Baz. [236] "Tidak sempurna solat seseorang sehingga dia sujud sampai ruas tulang belakangnya mapan. Cara Duduk antara Dua Sujud “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam ban gun dari sujudnya sambil bert akbir". 4/89. demikian menurut Imam Ahmad dan Ibnu Qaiyim).

Benarlah kata Imam Malik yang menyatakan: Setiap orang antara kita perkataannya boleh dibantah. namun pendapatnya dikomentar oleh Nasiruddin al-Albani rahimahullah. hlm. seolah-olah menggenggamnya. Sejumlah besar sahabat dan tabi’in serta yang lain mengamalkan sunnah ini. kecuali perkataan penghuni kubur ini. [ 242] H/R Nasa’i dengan sanad sahih. iaitu duduk den gan menegakkan telapak kaki dan tumit kedua kakinya". [240] Hendaklah ia meletakkan tangannya di atas peha dengan hujunghujung jari tangan pada lututnya. tidak ada cara lain. M enurut beliau bahawa: Ibnu Qaiyim telah melakukan kesalahan kerana setelah menerangkan Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam duduk Iftirasy antara dua sujud ia berkata: Duduk cara dua sujud yang sah dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam hanya dengan cara ini (iftirasy).239 240 241 242 [ 239] “Kadang kala beliau duduk iq’a. . al-Albani. Hlm. Lihat: Sifat Solat Nabi. disahkan olehnya dan oleh yang lain. 189. (nota kaki). Hlm. Diriwayatkan pula oleh Abu Ishaq al-Harbi dalam kitab (Gharibul Hadis. Kemudian berkata Al-Al bani: "Bagaimana boleh dikatakan seperti itu pada hal hadis tentang duduk di atas kedua tumit tersebut yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam sahih Muslim. Lihat: Sifat Solat Nabi. seraya menunjukkan kuburan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Abu Daud. juz 5 12 1 dari Thawus. al-Jibrin. Lihat: Sifat Solat Nabi. Tirmizi. Hlm. [241] Walaupun Ibnu Qaiyim rahimahullah hanya mensahihkan duduk secara iftirasy. 188. 187. Bacalah kitab As-Sahihah no. 383. Atau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanannya serta tangan kiri di atas lutut kirinya. Saya telah menjelaskan dengan terperinci masalah ini melalui kitab Al-Asl". 104-106 dan Baihaqi. H/R M uslim. Abu Awanah dan Abu Syeikh dalam kitab Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zubir dari Jabir. bahawa ia pernah melihat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas duduk antara sujud dengan duduk di atas kedua tumitnya. Juga riwayat hadis dari Ibnu Umar dengan sanad hasan yang tersebut pada Baihaqi disahkan oleh Ibnu Hajar. al-Albani. Hadis ini sanadnya sahih.

Lihat: Masail. H/R Ibnu Majah dengan sanad hasan. Demikianlah pendapat Imam Syafie.243 244 245 246 2. Lihat: Sifat Solat Nabi. al-Albani. 189. Imam Ahmad memilih doa ini. tetapi berlaku juga dalam solat fardu. kasihanilah aku. sebab solat sunnah dan solat fardu tidak berbeza. [ 245] Dan boleh juga dibaca sekaligus dengan doa di atas. Tirmizi. Lafaz Doa Ketika Duduk antara Dua Sujud Wajib dibaca doa duduk antara dua sujud. Mereka mengatakan bahawa doa-doa ini boleh dibaca dalam solat wajib dan solat sunnah seperti diriwayatkan oleh Tirmizi. iaitu: "Ya Allah! Ampunilah aku. [ 246] (Membaca sekaligus doa-doa) di atas ini tidaklah menunjukkan hanya berlaku dalam solat sunnah. 19. Ahmad dan Ishaq. disahihkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi. [jadikanlah aku sihat] dan berilah aku rezeki". Hlm. . [244] Ishaq bin Rahawaih berkata: Sesiapa boleh membaca doa ini tiga kali atau boleh membaca: "Ya Allah! Ampunilah aku". Lihat: Sifat Solat Nabi. [lindungilah aku]. [angkatlah darjatku]. ampunilah aku". [ 243] Doa di bawah ini paling kurang dibaca sekali: "Ya Allah! Ampunilah aku. al-Albani. Imam Tahawi juga berpendapat demikian seperti terdapat dalam Kitab H/R Abu Awanah. lbnu Majah dan Hakim. kerana beliau membacanya bersama doa di atas ketika mengerjakan solat lail. Hlm. berilah aku pet unjuk. 189. Hlm.

(nota kaki). H/R Bukhari dan Muslim. (nota kaki). H/R Bukhari dan Muslim. Lihat: Sifat Solat Nabi. [251] Ibnu Qaiyim berkata: Sunnah ini (tumakninah atau duduk lama) telah ditinggalkan oleh umat setelah berlalunya masa sahabat. [ 247] Diperintahkan melakukan seperti itu (menggabungkan sekaligus doa-doa di atas) untuk tumakninah ketika duduk antara dua suj ud. [249] "Beliau memperlama duduknya hingga hampir sama lam an ya den gan sujudnya”. Al-Albani. 189. al-Albani. 188.M usykil Atsar. Hlm. H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad sahih. 3. [250] "Kadang kala beliau diam lama sampai ada orang yang men yan gka beliau telah lupa". [ 252] Lihat: Sifat Solat Nabi. 247 248 249 250 251 252 . Hlm. H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad sahih. Tumakninah Ketika Duduk antara Dua Sujud “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam duduk antara dua sujud den gan tumakninah sehingga ruas tulang belakangnya mapan” [ 248] dan beliau memerintahkan berbuat demikian kepada orang yang solatnya salah sebagaimana sabdanya: "Tidak sempurna solat seseorang antara kamu sehingga dia berbuat demikian (tumakninah)". Adapun orang yang mengutamakan sunnah tentu tidak akan cenderung kepada halhal yang menyalahinya dan tidak memperdulikan hal-hal yang menyalahi sunnah tersebut.

Marwazi (1/14 7/2). Imam Ahmad pun berkata demikian. al-Albani.” [257] Lihat: Sifat Solat Nabi. kemudian ban gkit berdiri. DUDUK ISTIREHAT SEBELUM BERDIRI Cara beliau hendak bangkit (bangun) dari sujud ialah duduk seketika (berehat seketika) dan kemudian bangun dengan bertumpu pada kedua tangannya ke tanah untuk melanjutkan ke rakaat seterusnya. [253] "Beliau duduk tegak iaitu duduk di atas telapak kaki kiri dengan tegak sampai ruas tulang punggungnya mapan ". (nota kaki) Hlm. al-Albani. Hlm. 191. Lihat: Sifat Solat Nabi. [254] Di kalangan ahli fiqh duduk sepertimana (di atas) ini dinamakan duduk istirehat .253 254 255 256 257 16. Lihat: Sifat Solat Nabi. [256] Berkata Ibnu Hani': “Saya lihat Abu Abdullah (Imam Ahmad) terkadang bertumpu pada kedua tan gannya bila hendak berdiri ke rakaat terakhir dan terkadang beliau duduk terlebih dahulu dengan tegak. Dan tidak ada zikir atau doa (ketika duduk istirehat)". Pendirian beliau lebih tepat kerana dia dikenal sebagai orang yang kuat mengikuti sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan tidak mahu menyalahinya. . Dinamakan duduk istirehat dan ia sunnah men urut qaul yang paling sahih. (nota kaki) Hlm. H/R Bukhari dan Abu Daud. Itulah yang dinyatakan oleh Imam Syafie. Perbuatan ini dipilih oleh Imam Ishaq bin Raghawih sebagaimana dikatakan dalam Kitab Masail. 191. Lihat: Hlm.12. al-Albani. jika meninggalkannya tidak ada kesalahan. Ibn Baz. 191. [255] Berkata Ibn Baz rahimahullah: "(Kemudian) duduk iaitu duduk yang seketika sebagaimana duduk antara dua sujud.

Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R Syafie dan Bukhari. H/R Abu Ishaq al-Harbi dengan sanad yang sahih. [261] Ibid.Meluruskan jari-jemari tangan ke hadapan (menghadapkan ke Kiblat). Juz. Semua had is yang maksudnya seperti itu adalah lemah. "Beliau melakukan 'ajin ketika solat. No 562. .Mengepal jari-jemari tangan (menggenggam). CARA BANGKIT UNTUK BERDI RI M enurut sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bahawa beliau bertumpu pada tangannya ketika bangkit (bangun ke rakaat seterusnya). [259] Cara menumpukan tangan ke tanah ketika hendak bangun ialah secara 'ajin. 2. dan Ad-Daifah. [258] "Kemudian Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bangun ke rakaat kedua den gan tan gan bertumpu ke tanah". 'Ajin menurut pengertian bahasa Arab ada dua cara: 1. [260] M enurut Syeikh al-Albani rahimahullah: Hadis yang berbunyi: "Nabi ban gkit untuk berdiri seperti anak panah tanpa tertumpu pada tan gannya” adalah had is palsu. 2. Ini yang lebih rajih (sahih). Hal ini boleh dilakukan oleh orang yang sudah tua atau yang masih muda). Lihat: Al-Irwa'. al-Albani. iaitu berdiri ke rakaat berikutnya bertumpu pada kedua tan gannya". Semakna dengan hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang sahih. Hlm 82-83.925 dan 968.258 259 260 261 17.

al-Albani. H/R Ahmad dengan sanad yang jaiyid. [262] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memerintahkan orang yang salah solatnya untuk membaca al-Fatihah pada setiap rakaat sebagaimana beliau sabdakan kepada orang tersebut: “Kemudian lakukanlah seperti itu pada seluruh solatmu". M EMBACA AL-FATIHAH SETIAP RAKAAT Setelah berdiri tegak di rakaat yang kedua beliau terus membaca alFat ihah tanpa diam seketika: "Ketika telah berdiri pada rakaat kedua Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam memulakan den gan membaca "Al-hamdulillah" tanpa diam terlebih dahulu". Hlm. H/R M alik dalam Al-M uwatta. H/R Ibnu Majah. . lbnu Hibban dalam sahihnya dan Ahmad dalam Masail Ibnu Hani’ 1/52. [263] “Pada setiap rakaat ada bacaan (bacaan al-Fatihah)". kecuali orang yang solat di belakang 265 imam". dia dianggap tidak solat. [264] "Barang siapa solat satu rakaat tanpa membaca al-Fatihah.262 263 264 265 18. Lihat: Sifat Solat Nabi. 193. [ ] H/R M uslim dan Abu Awanah.

” [270] “Nabi melarang duduk di atas tumit seperti duduknya syaitan. seperti solat fajar (Subuh). 316. Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Maka apabila kamu duduk di pertengahan solat. maka duduknya selepas sujud kedua. dan Iain-Iain. [269] Abu Hurairah berkata: "Sahabat karibku.” [271] H/R Nasa'i 1/153 dengan sanad yang sahih. lbn Baz. seperti solat subuh. [268] Begitu juga apabila beliau solat hanya dua rakaat. Diletakkan tangan kanannya di atas pehanya yang kanan. H/R Thayalisi. 266 267 268 269 270 271 . Lihat: Hlm. H/R Bukhari dan Abu Daud. (Nabi) telah melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya anjing. Jumaat atau Hari Raya. maka ditegakkan kaki beliau yang kanan dan dibentang kakinya yang kiri (iftirasy).19. H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad jaiyid. hendaklah kamu tumakninah dan hamparkanlah telapak kaki kirimu. beliau duduk iftirasy. dan Ibnu Abi Syaibah. DUDUK TASYAHUD 1. Lihat: Irwa' Al-Ghalil. Ahmad. [266] Iaitu seperti duduk antara dua sujud. Begitulah cara duduk pada tasyahud (tahiyat) [267] awal ketika solat tiga rakaat atau empat rakaat. 13-14. Abu Awanah. no. H/R Muslim. Cara Duduk Tasyahud Apabila solat yang dilakukan oleh beliau hanya dua rakaat. digenggam jari-jemarinya kecuali jari telunjuk. maka berisyarat dengan isyarat tauhid sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa-Ta'ala. kemudian bacalah tasyahud".

Baca Al-Irwa' no. sebab duduk semacam itu adalah duduknya orang-orang yang sedang diazab.” [277] “Bila beliau lupa membaca bacaan tahiyyat ini pada duduk dua rakaat pert ama. disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. seperti dikatakan Ibnul M ulaqqan. H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad Jayid. [272] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang duduk dengan bertumpu pada tangan kirinya ketika seseorang duduk tasyahhud dalam solat sebagaimana sabdanya: "Cara semacam itu adalah cara solat orang Yahudi. 338. dari Aisyah dengan sanad jayyid.” [273] Dalam hadis lain disebutkan: "Janganlah engkau duduk semacam itu. beliau melakukan sujud sahwi. H/R Baihaqi.“Nabi meletakkan siku kanannya di at as paha kanannya”. [276] “Yang pertama kali Nabi lakukan ketika duduk (pada dua rakaat) adalah membaca (at-tahiyyaatu lilaah). Baca Irwa' Al-Chalil no. [274] Dalam hadis lain disebutkan: "Duduk seperti itu adalah cara duduk orang-orang yang dim urkai Allah. H/R Baihaqi dan Hakim. 380. 272 273 274 275 276 277 278 . H/R Bukhari dan Muslim. H/R Abdur Razzaq disahkan oleh Abdul Haq dalam Kitab Al-Ahkam H/R M uslim dan Abu Awanah. [ ] 275 Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca (tahiyyat) pada setiap dua rakaat.” [278] H/R Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad sahih.

bacaan tasyahhud ini diucapkan perlahan. [280] Dalam riwayat lain disebutkan: "Ucapkanlah at-tahiyyaat olehmu pada setiap kali duduk. kemudian hendaklah seseorang memilih doa yang disenanginya dan hendaklah ia men gajukan permohonannya kepada Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia. [281] Beliau menyuruh berbuat demikian kepada orang yang solatnya salah seperti tersebut dalam kisah di atas. Lihat: Sifat Solat Nabi.. dan Thabarani dengan sanad shahih. Ahmad. [283] H/R Nasa'i.. ucapkanlah attahiyyaat.. H/R Abu Daud dan Hakim disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. [ ] “… menurut sunnah. 198. H/R Bukhari dan Muslim. ”Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam men gajarkan tasyahud kepada para sahabatnya seperti beliau men gajarkan surah-surah Al282 Qur'an”.279 280 281 282 283 Beliau menyuruh berbuat demikian sebagaimana sabdanya: "Bila kamu sekalian duduk pada setiap dua rakaat. H/R Nasa'i dengan sanad sahih. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm. (nota kaki) Hlm. [279] Menurut Nasiruddin al-Albani Rahimahullah: Hadis ini secara tersurat menyatakan dibenarkannya berdoa pada setiap tasyahud sekalipun pada tasyahud awal. . al-Albani.

Abu Ya'ala memberikan tambahan dengan sanad sahih dari Ibnu Umar. Ibnu Hibban dalam Sahihnya (485). al-Albani. "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan telapak tan gan kirinya di atas lutut kirinya den gan mengembang. Seseorang tidak akan menjadi lupa selama dia men ggerakkan telunjuknya". tetapi beliau menggenggam semua jari tan gan kanannya den gan men gacukan telunjuknya ke kiblat dan men garahkan pandangan mat an ya ke telunjuknya". H/R Abu Daud. Abu Awanah. [286] "Terkadang ibu jari dan jari tengahnya membentuk bulatan [287] (sedangkan telunjuknya tetap diacukan ke kiblat)". H/R M uslim. Hlm. 195. . Lihat: Sifat Solat Nabi. Ibnu Jarud dalam Al-M untaqa (208). ibu jarinya memegang jari ten gah".284 285 286 287 Keadaan Jari-jemari Ketika Tasyahud Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah menunjukkan cara-cara dan keadaan tangan serta jari-jari tangan dalam tasyahud awal atau akhir. Humaidi dalam M usnadnya 131/1. H/R M uslim dan Abu Awanah. [285] "Ketika beliau men gacukan telunjuknya. Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah (1 /86/1-2). [284] Abu Ya'ala memberikan tambahan pada hadis ini dengan sanadnya yang sahih dari Ibnu U mar: "Men ggerak-gerakkan telunjuk (dalam tasyahud) sebagai pen gusir sya it an. (nota kaki). Nasa’i.

321. . dan pujian hanyalah milik Allah. al-Albani. Hlm. pen gagun gan. Lafaz Bacaan Tasyahud Bacaan tasyahud yang pernah diajar oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam kepada para sahabat adalah seperti berikut. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan rasul-Nya. Baca Al-Irwa. Tasyahud Ibnu Mas'ud Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengajarkan tasyahud kepadaku sambil beliau menggenggam telapak tanganku. Ibnu Abi Syaibah. (nota kaki). Siraj." [Bacaan di atas dibaca ketika beliau masih hidup. Sudah tentu lafaz ini dipergunakan oleh para sahabat berdasarkan persetujuan dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. [289] H/R Bukhari. begitu pula rahmat Allah dan segala kurnia-Nya. Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh [mencakup semua hamba soleh yang ada di lan git dan bumi]. sebagaimana beliau mengajarkan suatu surah Al-Qur'an kepadaku (berbunyi): "Semua ucapan pen gho rm at an. Abu Ya'la. Setelah beliau wafat kata-kata 'assalaamu 'alaika' kami ganti dengan 'assalaamu 'alan nabiyyi”] [288] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Lafaz Ibnu Mas'ud yang berbunyi assalaamu 'alan nabiyyi oleh para sahabat semula diucapkan dengan lafaz assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyu' dalam tasyahud ketika Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam masih hidup.288 289 2. Segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu. wahai Nabi. no. M uslim. Ketika beliau sudah wafat lafaz tersebut mereka ganti dengan: assalaamu 'alan nabiyyi. 200. Lihat: Sifat Solat Nabi.

tetapi setelah beliau wafat mereka tinggalkan kata ganti 'ka'. menyatakan: "Jika ucapan itu benar dari para sahabat. . Imam Subuki dalam Kitab Syarhul Minhaj setelah memaparkan riwayat dari Abu Awanah. al-Albani. Semua perlindungan dan pemeliharaan semoga diberikan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. [291] Tasyahud Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami suatu surah AlQur'an. hal itu menunjukkan bahawa penggunaan kata ganti 'ka' ('alaika) tidak wajib diucapkan kerana cukup mengucapkan 'assalaamu 'alan nabiyi'. segala ucapan pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah. para sahabat mengucapkan assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu. sehingga menjadi assalaamu 'alan nabiyyi." [290] Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata: "Pada saat Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam masih hidup. Hlm." H/R Siraj dalam M usnadnya (9/1/2) dan M ukhallash dalam Kitab Al-Fawa-id (11/54/1) dengan sanad sahih. ujarnya: "'Atha' telah meriwayatkan kepadaku bahawa para sahabat mengucapkan assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu ketika Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam masih hidup. tetapi setelah beliau wafat mereka mengucapkan assalaamu 'alan nabiyyi. wahai Nabi. (nota kaki). 200. begitu pula rahmat Allah dan segenap kurnia-Nya. bahkan saya menemukan riwayat lain yang menguatkan. Saya jawab: "Riwayat itu tanpa diragukan sedikit pun sah kerana terdapat dalam Sahih Bukhari. Semua perlindungan dan pemeliharaan untukmu. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Lihat: Sifat Solat Nabi." Sanad hadis ini sahih. dengan lafaz assalaamu 'alan nabiyyi. segala kurnia." Imam 'Abdur Razzaq mengatakan bahawa Ibnu Juraij meriwayatkan kepadaku.290 291 Bahkan Aisyah pernah mengajarkan tasyahud kepada para sahabat. yang berbunyi: 2. "Segala ucapan penghormatan.

Menurut Nasiruddin Al-Albani rahimahullah: Dua tambahan ini sah datangnya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam dan bukan dilakukan oleh Ibnu 'Umar sendiri. Syafie. la menerima dari sahabat-sahabat lainnya yang meriwayatkannya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. begitu pula segala kurnia dan ucapan pengagungan... hendaklah ucapan pertama yang H/R M uslim. al-Albani] Idem.” [292] Tasyahud Ibnu Umar Dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bahawa beliau mengucapkan dalam tasyahudnya: "Segala ucapan pen ghorm at an milik Allah. Tambahan itu lalu ia satukan dengan bacaan tasyahud yang didengarnya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam secara langsung. begitu pula kurnia Allah. H/R Abu Daud dan Daruqutni dan disahkan olehnya. dan Nasa'i. 202.'" "Segala perlindungan dan pemeliharaan untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. ." Ibnu Umar berkata: "Aku tambahkan pula katakata: [294] 'Tuhan Yang Tunggal'." Ujar Ibnu Umar. "Aku tambahkan pada bacaan ini kata-kata: [293] ‘Begitu pula semua kurnia-Nya. tiada sekutu bagi-Nya." [295] Tasyahud Abu Musa Al-Asy'ari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: ". Jika seseorang duduk (pada dua rakaat ini). wahai Nabi. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah. Hlm. [Lihat: Sifat Solat Nabi. Aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya.292 293 Dalam riwayat lain ditambah dengan: "… hamba-Nya dan rasul-Nya. Semua pertolongan dan pemeliharaan untukmu. Abu Awanah. (nota kaki).

Abu Awanah. segala ucapan untuk menyatakan pen gagungan.'" [Tujuh kalimat ini adalah ucapan tahiyyat solat].. H/R Ibnu Abi Syaibah. Seraya memberi isyarat dengan tangannya ia mengucapkan: 5. dan segala ucapan pujian serta ucapan untuk menyatakan pen gkudusan hanyalah milik Allah. dan Ibnu Majah. [296] Tasyahud Aisyah Qasim bin M uhammad berkata: Aisyah pernah mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud. dan lafaz hadis ini ada pada Baihaqi. tiada suatu apa pun yang menjadi sekutu-Nya) dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah ham ba-N ya dan rasul-Nya. . begitu pula rahmat dan semua kurnia Allah. Aku bersaksi bahawa tiada tuhan kecuali Allah (Tuhan Mahatunggal. wahai Nabi. Abu Daud.296 297 diucapkannya adalah: 'Segala ucapan pen ghormatan.. M ukhallas. (seperti tasyahud Ibnu Mas'ud) "Segala ucapan untuk menyatakan hormat. segala ucapan pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah. segala kurnia. Baihaqi. dst. Semua perlindungan dan pemeliharaan untukmu. Semua perlindungan dan pemeliharaan Allah untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Segala perlindungan dan pemeliharaan untuk Nabi.” [297] H/R Muslim. Siraj.

dan keturunannya sebagaimana Engkau (Allah) telah memberi rahmat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Demikianlah. Berikanlah kurnia kepada Muhammad. (nota kaki). berikanlah rahmat kepada Muhammad. dan keturunannya sebagaimana Engkau (Allah) telah memberikan kurnia kepada keluarga Ibrahim. [300] H/R Abu Awanah dalam Sahihnya dan Nasa'i. dst. Akan tetapi. Nasiruddin al-Albani menjelaskan: Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah.Lafaz Bacaan Selawat "Ya Allah. Hlm. tetapi bagaimana kami mengucapkan selawat kepadamu?" Sabdanya: "Ucapkanlah olehmu: 'Allaahumma shalli 'alaa Muhammad. kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu dalam tasyahud.'" Bacaan selawat ini tidak hanya berlaku untuk tasyahud kedua." Inilah lafaz selawat yang sering Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam baca ketika solat.. keluarganya. M EMBACA SELAWAT 1.Cara Membaca Selawat Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca selawat untuk dirinya pada tasyahud awal dan lainnya. 204.). 2. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. [298] Beliau menganjurkan umatnya berbuat dem i kian sebagai mana bel iau memeri ntahkan unt uk mengucapkan selawat setelah mengucap salam kepadanya. dikemukakan oleh Imam Syafie seperti yang beliau sebutkan dalam Kitab Al-Umm karyanya. Pendapat inilah yang sah di kalangan muridmurid beliau seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Kitab Majmu' (3/460) dan yang dengan jelas dinyatakan dalam Kitab Raudhah (1 /263). isteri-isterinya.20. 298 299 . isteri-isterinya.. [Lihat: Sifat Solat Nabi. keluarganya. al-Albani] 300 H/R Ahmad dan Thahawi dengan sanad sahih dan Bukhari dan M uslim tanpa lafadz 'ahlu baitihi' (anggota keluarganya). pen. [299] Beliau mengajarkan kepada para sahabat berbagai macam bentuk lafaz selawat (setelah bertasyahud. dibenarkan juga dibaca pada tasyahud pertama.

Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. 204. Nasa'i. Humaidi. Hal lain yang menunjukkan kesalahan Ibnul Qayyim adalah mengenai bacaan tasyahud no. serta Nasa'i. berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim [dan keluarga Ibrahim].” [302] "Ya Allah. Muslim. Kelebihan ini semua adalah rahmat dari Allah. Ibnu Mandah. Thahawi. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. padahal saya telah mengemukakan kepada anda hadis yang sahih di atas. Hlm.301 302 303 “Ya Allah. Ya Allah. Nasa'i. dan Ahmad. dan dia menyatakan hadis ini telah disepakati sahihnya.” [303] Menurut Nasiruddin Al-Albani rahimahullah: Kata tambahan ini dst. . Baihaqi. (nota kaki). Oleh kerana itu. janganlah Anda tertipu oleh pendapat Ibnul Qayyim dalam Kitab Jala'ul Afham halaman 198 yang mengikuti pendapat gurunya. terdapat dalam riwayat Bukhari. Ada beberapa sanad lain yang memuat lafaz-lafaz lainnya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Ibnu Taimiyah dalam Kitab Al-Fatawa (1/16). Oleh kerana itu.] H/R Bukhari. Ini adalah bukti salah satu faedah dari Kitab Sifat Solat ini. 7 yang beliau nyatakan dha'if. al-Albani. berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [Ibrahim dan kepada] [301] keluarga Ibrahim. hanya kepadaNyalah kita bersyukur. padahal sebelumnya beliau sendiri menyatakan sahih. H/R Ahmad. Berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada [Ibrahim dan] keluarga Ibrahim. dan Abu Ya'la dengan sanad sahih. berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada [Ibrahim dan kepada] keluarga Ibrahim. [Lihat: Sifat Solat Nabi. Beliau menyatakan bahawa tidak ada Hadis sahih yang menyebutkan lafaz 'Ibrahim' dan 'ali Ibrahim' bersamasama. Secara teliti dikemukakan riwayat dan lafaz-lafaz bacaan solat yang sebelumnya tidak pernah dikemukakan orang.

Nasai. [Nabi yang ummi]. [Nabi yang ummi]. [305] 6. hamba-Mu dan rasul-Mu]. Isma'il Al-Qadhi dalam Kitab Fadhlush Shalah 'alan Nabiyyi halaman 28. berikanlah rahmat kepada Muhammad.304 305 "Ya Allah. [dan keluarga Muhammad] sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada Ibrahim [dan keluarga Ibrahim]. dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi rahmat kepada [keluarga] Ibrahim dan berilah kurnia kepada Muhammad. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. berikanlah rahmat kepada Muhammad. dan Nasa'i. "Ya Allah. H/R Bukhari. [kepada] para isterinya dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [keluarga] Ibrahim. disahkan oleh Hakim. dan berikanlah kurnia kepada Muhammad. dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia H/R Muslim. Abu Awanah. berikanlah rahmat kepada Muhammad." [304] 5. Abu Daud. Ibnu Abi Syaibah. "Ya Allah. hamba-Mu dan rasul-Mu. . Ahmad. [kepada] para isterinya. Thahawi. sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [keluarga] Ibrahim dan berilah kurnia kepada Muhammad. dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi kurnia kepada [keluarga] Ibrahim di seluruh alam.

306 307 308 kepada [keluarga] Ibrahim. Ibnu Taimiyah mengatakan: "Pendapat yang terbaik iaitu bahawa membaca doa H/R Bukhari. beliau mengucapkan berbagai doa ketika ada perintah berdoa seperti ketika sujud dan tasyahud. "Ya Allah. bukan sembarang doa. H/R Nasa'i. Kemudian dia berkata sesungguhnya lam pada kata doa maksudnya ialah doa yang disukai Allah." [306] 7. berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad dan berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat dan kurnia kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Terkadang membaca doa ini dan terkadang membaca doa yang lain serta beliau membenarkan bacaan doadoa yang lain. BERDOA SEBELU M SALAM 1.'" Kejadian ini diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu' Fatawa (69/218/1) dan beliau menganggapnya sebagai hal yang baik. kemudian beliau menyatakan sahihnya. tetapi jawabnya: 'Ya yang ada dalam hadis.. Beliau menyuruh orang yang melakukan solat untuk memilih sesuai keinginannya. Cara Berdoa Semasa solat. dan Nasa'i.' Jawabnya: 'Memilih doa yang sudah ada dalam hadis. pilihlah doa-doa sesukamu. Ibnul Qayyim dalam Kitab Al-lala' halaman 14-15 menisbatkan hadis ini kepada Muhammad bin Ishaq As-Siraj. H/R Bukhari dan Muslim. Muslim. Thahawi. .. Selanjutnya.' Lalu saya bertanya lagi. Abu Sa'id Ibnul A'rabi dalam Al-Mu'jam (79/2) dengan sanad sahih. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung." [307] 21. [308] Imam Atsram berkata: "Saya pernah bertanya kepada Ahmad: 'Doa apa yang aku baca setelah tasyahud?' Jawabnya: 'Doa yang tersebut dalam hadis Nabi.' Saya bertanya lagi: 'Bukankah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: '.

Hal ini sedikit sekali yang mengetahuinya. H/R Nasa'i dengan sanad sahih dan Ibnu 'Ashim dalam Kitab As-Sunnah halaman 370 yang telah saya tahqiq dan diterbitkan oleh Maktab Al-lslami dan tambahan pada lafaz di atas tersebut dalam riwayatnya. "Ya Allah. tetapi untuk mengetahui doa yang bermanfaat haruslah berdasarkan ilmu yang benar.” [311] Kita diperintahkan untuk berlindung dari berbuat dosa dan hutang.309 10 311 seperti digariskan dalam riwayat-riwayat hadis dan yang berm anfaat. Hal ini didasarkan pada hadis Aisyah yang lengkapnya: Aisyah berkata: "Seseorang berkata kepada Nabi: 'Alangkah seringnya engkau mohon perlindungan dari terbelit hutang. . aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur. 2. Ya Allah. Oleh kerana itu. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal." Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Pendapat itu benar.] dan yang belum aku lakukan. Wallaahu a'lam. ingkar. wahai Rasulullah. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup dan mati. aku berlindung kepada-Mu dari akibat-akibat buruk perbuatan yang telah aku lakukan [Kerugian dari kesalahan yang telah kulakukan atau kerugian dari kebaikan yang belum kulakukan." H/R Bukhari dan Muslim. terutama sekali bila doa-doa itu sudah memenuhi keinginan orang yang berdoa. aku berlindung kepada-Mu dari dosa-dosa [309] dan terbelit hutang. yang utama ialah mengikuti saja doa-doa yang ada dalam riwayat hadis. kalau berjanji. Lafaz Doa Sebelum Salam "Ya Allah.' Sabdanya: 'Orang yang terbelit hutang kalau berbicara berbohong.” [310] 2.

. Aku memohon syurga kepada-Mu dan semua cara yang men ghant arkan ke sana. Ibnu Majah dan Hakim. [Muhammad. baik ucapan maupun perbuatan. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka dan semua jalan yang menghantarkan ke sana. Baca Ash-Sahihah Hadis no. Bukhari dalam Addabul Mufrad. aku memohon kepada-Mu segala kebaikan [di dunia dan di akhirat] yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. Aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan yang hamba-Mu dan rasul-Mu. " [312] "Ya Allah. 1542. H/R Ahmad. disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam telah memohon kepada-Mu untuk dilindunginya]. baik ucapan maupun perbuatan.312 313 "Ya Allah. Aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan [di dunia dan di akhirat] yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. [Aku memohon kepada-Mu] agar Engkau menjadikan akhir segala perkara yang telah Engkau tetapkan untukku baik [bagiku]. hit un glah (amal)ku den gan perhitungan yang mudah. " [ 3 1 3 ] H/R Ahmad dan Hakim. Thayalisi. Aku memohon kepada-Mu kebaikan dari semua yang diminta oleh hamba-Mu dan rasul-Mu. disahkan olehnya dan disetujui Zahabi.

314 315 Beliau bertanya kepada seorang sahabatnya: 5. Nasa'i. H/R Abu Daud. dan Ibnu Khuzaimah (1/87/1) dengan sanad sahih. (Nabi bersabda): "Demi Allah. Ahmad. ampunilah segala dosaku. kemudian aku memohon syurga kepada Allah dan berlindung dari siksa neraka." [314] Beliau pernah mendengar seorang sahabat dalam tasyahudnya mem baca: "Ya Allah." Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Orang ini telah diampuni. alangkah baiknya permohonan yang kamu ucapkan dan diucapkan oleh Muaz. tiada suatu apa pun yang menyamai-Nya. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi. kerana Engkau Maha Pen gampun lagi Maha Penyayang." [315] Beliau mendengar sahabat lain dalam tasyahudnya berdoa: H/R Abu Daud. "Apa yang engkau ucapkan dalam solat?" Ujarnya: "Aku bertasyahud. . ya Allah. aku memohon kepada-Mu. Ibnu Majah. dan Ibnu Khuzaimah. tempat makhluk bergantung." Beliau berkata: "(Kami selalu mengucapkan kalimat-kalimat tersebut). [Tuhan Yang Mahatunggal]. orang ini telah diampuni. tiada beranak dan tiada diperanakkan.

[tiada sekutu bagi-Mu]. Ibnu Mandah dalam At-Tauhid 44/2. H/R M uslim dan Abu Awanah." [316] Doa terakhir antara tasyahud dan salam yang beliau baca ialah: 9. ampunilah segala dosaku pada masa lalu dan akan datang. yang bila orang memohon dengan men yebut keagungan-Nya itu." Sabdanya: "(Demi Tuhan yang menggenggam jiwaku]. Wahai Tuhan Yang Mahahidup. Ahmad. Thabarani. 67/1. Nasa'i. sesungguhnya orang ini telah memohon kepada Allah dengan men yebut nama-Nya yang agung. Engkau lebih tahu tentang hal itu daripadaku. dan 70/1-2 dengan sanad-sanad sahih.” [317] H/R Abu Daud. yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi atau yang aku lakukan dengan terang-terangan dan apa saja perbuatanku yang berlebihan. [Maha Pemberi kurnia]." 8. Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yang terkemudian.316 317 "Ya Allah. Dia akan men gabulkan dan bila orang itu meminta sesuatu. [Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda kepada para sahabatnya: "Tahukah engkau apa yang dimohon orang ini?" Mereka menjawab: "Allah dan rasul-Nya lebih tahu. Bukhari dalam Adabul Mufrad. "Ya Allah. [wahai] Pencipta lan git dan bumi. . Wahai Tuhan Yang Mahaagung dan Maha Pemurah. [sesungguhnya aku memohon] [syurga kepada-Mu dan berlindung kepada-Mu dan siksa neraka]. Dia akan memberinya). tidak ada tuhan kecuali Engkau. tiada tuhan kecuali Engkau. wahai Tuhan Yang Mahaberdiri sendiri. sesungguhnya aku memohon kepada-Mu bahawa segala puji adalah milik-Mu.

[321] Ia juga dilakukan oleh Imam Ahmad dan Imam-imam ahli hadis lainnya. Mereka mencari-cari alasan untuk mentakwilnya dengan menyalahi ketentuan bahasa Arab dan pengertian yang difahami oleh para imam. tidak patut dilakukan dalam solat. mereka kemudian melupakan masalah ini dan mereka menolak hadis yang sudah sahih serta mencela orang-orang yang melaksanakan perbuatan ini. Ibid. Akan tetapi. [318] Hadis menggerak-gerakkan telunjuk ini mempunyai syawahid pada rawi Ibnu Adi (287/1). . [319] Menurut Nasiruddin al-Albani: "Men gikut sunnah telah menunjukkan bahawa men ggerakgerakkan jari telunjuk berlangsung sampai dengan salam. Oleh kerana itu. Hal yang aneh sebahagian dari mereka biasanya membela pendirian imamnya dalam masalah yang lain sekalipun pendapat imam tersebut bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. al-Albani. [320] Beliau menjelaskan lagi: "Men ggerak-gerakkan jari telunjuk dalam tasyahud merupakan perbuatan yang sah dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam". Inilah pendapat Imam Malik dan lain-lain ". Lihat: Sifat Solat Nabi. Pada hal dia tahu bahawa mencela Ibid. MENGGERAK-GERAKKAN JARI TELUNJUK Menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud sudah menjadi sunnah matrukah (sunnah yang ditinggalkan). al-Albani. Alasannya ialah menyalahkan imam sama ertinya dengan mencela dan tidak menghormatinya. hendaklah takut kepada Allah orang yang beranggapan bahawa perbuatan ini sia-sia. Sedangkan Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengamalkannya: "Nabi men ggerak-gerakkan jari telunjuknya sambil membaca doa". pada hal mereka tahu riwayatnya sah. Lihat: Sifat Solat Nabi.318 319 320 321 22. Kerana anggapan itu mereka tidak mahu menggerakkan telunjuknya dalam solat.

(nota kaki) Hlm. maka hujah untuk menyangkal menggerak-gerakkan jari telunjuk tidak dapat dijadikan hujah". . al-Albani. H/R Ibnu Abi Syaibah. Abdul Ghani alM uqaddasi dalam As-Sunan 12/2. antaranya: "(Men ggerak-gerakkan jari telunjuk) lebih keras (dirasakan) oleh syaitan dari pukulan besi". Ahmad. Sanad had is tidak sah. Dengan sanad hasan dan Rauyani dalam M usnadnya 249/2 dan Baihaqi. 73/1. Pada hal para imam tersebut perbuatannya sejalan dengan sunnah. [323] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan perbuatan ini (men ggerakkan jari telunjuk) dalam dua tasyahud (tasyahud awal dan akhir)". H/R Ibnu Abi Syaibah dengan sanad hasan. [322] Selain menghalau syaitan. mencela perbuatan menggerakgerakkan jari telunjuk sama halnya dengan mencela Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Nasa’i dan disahkan oleh Hakim serta disetujui oleh Zahabi.322 323 324 325 perbuatan tersebut bererti pula mencela para imam mereka yang biasanya mereka bela mati-matian walaupun membelanya batil. lalu sabdanya kepada orang itu: Satu sahaja! Satu sahaja! Seraya men gacukan jari telunjuk". Bazaar. 197. Oleh itu. Hadis ini juga mempunyai syawahid pada riwayat Ibnu Abi Syaibah. bahkan celaan yang mereka lakukan itu mengenai Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. semuanya itu tidak mempunyai dasar dari hadis. lalu berhenti atau mengacukannya pada waktu tertentu sahaja. Tabrani dalam Ad-Doa Hlm. [325] Lihat: Sifat Solat Nabi. bahkan menyalahi hadis sahih. isinya menyangkal (membatalkan) adanya mengacukan telunjuk. Dalam kaedah "Ditetapkan" maka menetapkan didahulukan dari menyangkal. seperti yang dikenal oleh para ahli fikh. [324] "Nabi pernah melihat seorang lelaki berdoa sambil men gacukan dua jarinya. H/R Bukhari dalam Al-Amali (60/1). Kerana Nabilah yang mengajarkan hal itu kepada kita. terdapat fadilat-fadilat lain. Jika hadis ini sah. Adapun mengacukan telunjuk sebentar. Abu Jaafar. Beliau menjelaskan bahawa hadis yang menyatakan: "Nabi tidak menggerakkan jari telunjuknya".

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Dihalalkan setelah men gakhirinya (solat) dengan men gucapkan salam". Daruqutni. " [327] Apabila melakukan dan mengucapkan salam. Al-Ausath. sehingga kelihatan pipi kirinya yang putih”. men gakhiri solat dengan men gucapkan salam. Kemudian berpaling ke arah kiri seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah. H/R Abu Daud. M ENGUCAPKAN SALAM Diwajibkan menutup (mengakhiri) setiap solat dengan salam. Disahkan pula oleh Nawawi. [328] "Ada kalanya pada bacaan salam yang pert ama beliau menambah ucapan: “Wa barakatuh". Disahkan oleh Hakim dan Zahabi. "Beliau men gucapkan salam dengan berpaling ke arah kanan seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah. dan Abdur Razaq. Nasa’i dan Tirmizi. [329] "Ketika berpaling ke kanan beliau terkadang men gucapkan: H/R Hakim dan Az-Zahabi dan disahihkan oleh keduanya... Abu Daud. Ibnu Hajar. Ibnu Khuzaimah. hendaklah mencontohi cara yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. sehingga terlihat pipi kanannya yang putih. Tabrani. . [326] ". Abu Ya'la.326 327 328 329 23. H/R Muslim.

Beliau menentang perbuatan tersebut sebagaimana dijelaskan olehnya melalui hadis yang terdapat dalam kitab Al-U mm: "Dari Jabir bin Samrah berkata: Semasa kami solat bersama H/R Nasa’I. kepala dan muka dengan tangan. Mengusap Muka Selepas Salam Adalah perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi M uhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam. . Abu Awanah. [330] "Terkadang beliau men gucapkan salam sekali sahaja dengan ucapan: Assalamu 'alaikum. tidak juga dari para sahabat. Ahmad dan Siraj dengan sanad yang sahih. kepala dan muka setelah selesai memberi salam atau berdoa adalah perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan fatwa Imam Syafie. H/R Muslim. den gan sedikit memalingkan wajahnya 331 ke kanan". [ ] 24. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani. dan ketika berpaling ke kiri hanya men gucapkan: As-salamu'alaikum". tabi'ut attabi’in atau para Salaf as-Soleh perbuatan mengusap (menyapu) tengkuk. tabi'in. HUKUM MENGUSAP MUKA 1. Siraj.330 331 As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah. sama ada setelah selesai memberi salam setiap kali solat atau sesudah membaca doa. Amalan mengusap (menyapu) tengkuk.

dan men gisyaratkan den gan tan gannya ke kanan dan ke kiri. kepala dan kemudian muka setiap kali selesai memberi salam adalah juga merupakan sebagai tanda. [334] Menggerakkan tangan ke kanan atau ke kiri sebagai tanda penutup atau selesainya solat telah ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. I. [332] Adapun yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pada hadis di atas ialah menggerakkan tangan kanannya ke kanan ketika menoleh ke kanan dan menggerakkan tangan kirinya ke kiri ketika menoleh ke kiri. isyarat atau sebagai penutup solat. Hlm. H/R Muslim. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani. mereka tidak melakukannya lagi". Maka ia wajib ditinggalkan. Melakukan pekerjaan tersebut adalah bid'ah kerana menyerupai perbuatan mereka (yang menggerakkan tangannya ke kanan dan ke kiri) yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. hendaklah ia berpaling kepada temannya dan tidak perlu men ggerakkan tan gannya.332 333 334 Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. 122. tidakkah memadai atau sesungguhnya memadai seseorang kamu meletakkan tan gannya di atas pehanya semasa memberi salam ke kanannya dan ke kirinya seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatullah. al-Albani. Abu Awanah. [333] Dalam riwayat yang lain beliau bersabda: "Seseorang antara kamu cukup meletakkan tan gannya di atas pahanya. kemudian beliau bertanya yang berupa larangan: "Men gapa kamu men ggerakkan tangan kamu seperti gerakan ekor kuda yang lari terbirit-birit dikejar binatang buas? Apabila seseorang antara kamu men gucapkan salam. assalamu alaikum wa-rahmatullah". Lihat: Sifat Solat Nabi. Maka Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Apa terjadi kepada kamu. tak ubah seperti ekor kuda yang mabuk. Lihat: Al-Umm. 236. Hlm. H/R Muslim. malah tidak ada hujah yang sahih mengizinkan perbuatan tersebut. men gisyaratkan dengan tangan kamu. Maka ketika mereka solat bersama Rasulullah. Perbuatan serupa itu adalah bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan para sahabat. Siraj. assalamu 'alaikum. berkata salah seorang dari kami den gan tan gannya ke kanannya dan ke kirinya dan men gucapkan: As-salamu 'alaikum. . Maka menyapu tengkuk. kemudian ia men gucapkan salam dengan berpaling kepada saudaranya yang di sebelah kanan dan saudaranya yang di sebelah kiri". Jld. Hal ini setelah dilihat oleh beliau. maka ketika beliau memberi salam.

sapulah wajahmu den gan kedua tan ganmu ". Sebenarnya perbuatan tersebut tidak mempunyai dalil yang sahih kerana semua hadis-hadis yang menunjukkan menyapu muka setelah selesai berdoa kesemuanya lemah belaka.-Zahabi dalam 1/536. Mengusap Muka Selepas Berdoa Kebiasaan masyarakat Islam dewasa ini. 1/373 Hadis No. jangan memintanya den gan belakangnya. maka mint alah den gan telapak tan gan kamu. setiap kali selesai berdoa mereka mengusap (menyapu) muka sebagai penutup doa dan untuk mendapat berkat dari doa tersebut. [336] 335 H/R At-Tabrani dalam 2/212. maka berdoalah den gan telapak tanganmu. 1181. Dan sapulah den gannya muka kamu".2. 10/10779. 336 . Az. dan Al-Baihaqi dalam H/R Ibnu M ajah dalam Sunan. Antara hadis-hadis tersebut ialah: "Dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdzi dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Apabila kamu meminta (berdoa) kepada Allah. Maka setelah selesai. beliau berkata: Bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Jika engkau berdoa kepada Allah. dari Muhammad bin Ka'ab al-Qardzi dari Ibn Abbas. janganlah berdoa den gan kedua-dua belakangnya. [335] "Dari Soleh bin Hassan al-Ansari.

[340] 3. Soleh bin Hassan "Ditinggalkan”. maka tidak halal untuk meriwayatkan hadis darinya. [338] Menurut Ibnu Hibban: Semua hadis yang diriwayatkan oleh (Soleh bin Hassan al-Ansari) adalah hadis-hadis palsu. 1/373. . 2/212. Dalam az-Zawaid dinyatakan: Isnad hadis ini lemah. 2/180. maka ia adalah tambahan yang mungkar". 10/319. Az-Zahabi. 6. Lihat: Al-Irwa al-Ghalil. Ibid.Kedua-dua hadis di atas ini adalah sangat lemah kerana pada sanadnya terdapat perawi yang lemah sebagaimana dapat diketahui dari penjelasan di bawah ini: 1. [339] Menurut al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. 4. Dan beliau berkata lagi: Setiap seseorang yang telah aku katakan hadisnya mungkar. la dilemahkan kerana Soleh bin Hassan. Tambahan "Dan sapulah muka kamu. 2. Lihat: Lihat: Lihat: 1/6.'' [342] 337 338 339 340 341 342 Lihat: Sunan Ibn Majah. Al-Baihaqi. [341] Berkata Abu Daud: Dia seorang yang lemah. al-Albani. [337] Menurut Imam Bukhari rahimahullah: Hadis dari Soleh bin Hassan alAnsari dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdzi adalah hadis mungkar. 5.

2/433. [ 343] 1.” [345] 4. Nama penuh beliau ialah: Hammad bin Isa bin Ubaid bin at-Thufail al-Juhani al-Wasiti al-Basri. Antaranya ialah: Ibnu Hajar al-Asqalani. Dia seorang perawi yang sangat lemah. Hadis di atas ini adalah hadis lemah kerana sanad hadis ini berasal dari Hammad bin Isa al-Juhani. Maka hadisnya tidak boleh dihasankan. Lihat: 343 344 345 346 347 .2/351.” [ 347] H/R Tirmizi. Az-Zahabi. dengan demikian sama sekali tidak boleh disahihkan. Berkata Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Perawi seperti dia adalah lemah sekali. Menurut al-Hafiz Az-Zahabi: “Hammad bin lsa al-Juhani adalah perawi yang lemah. [ 344] 3. Lihat: Lihat: 16/67. Hadis di atas ini juga dilemahkan oleh para ulama hadis. Ibnu Abi Hatim ar-Razi. "Berkata Hammad bin Isa al-Juhani dari Handhalah bin Abi Sufyan al-Jum ahi dari Salim bin Abdullah dari bapanya dari Umar bin al-Khattab radiallahu 'anhu berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam men gan gkat tan gannya dalam berdoa. Berkata Ibnu Makula: “Para ulama hadis telah melemahkan hadis-hadis Hammad. Lihat: 2/841. Berkata Muhammad bin al-Muthannah dalam hadisnya: Beliau tidak men gembalikannya keduanya sehingga men gusap den gan kedua tan gannya wajahnya". Lihat: lrwa al-Ghalil fii Takhrij Ahadis Manaris Sabil. Abu Zur'ah ar-Razi rahimahullah berkata: “Hadis (Hammad) ini adalah had is mungkar yang diyakini tidak ada asalnya”. 5/3386. oleh Ibnu Hajar. [ 346] 5. Beliau tidak men gembalikan kedua tan gannya sehingga men gusap wajahnya. Ibnu al-Jauzi. 2. Imam Ahmad dan Abu Hatim ar-Razi.

Jika kamu telah selesai berdoa. sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Janganlah kamu men ut upi dindingdinding (den gan kain). yang semuanya sangat lemah. Walaupun sanad ini ialah yang terbaik. [350] Dengan penjelasan di atas. Berkata Abu Daud: "Hadis ini telah diriwayatkan dari berbagai jalan dari Muhammad bin Ka'ab. Lihat: Mukhtasar Sunan Abu Daud.348 349 350 "Dari Abdullah bin Abbas. [349] 2. . hadis ini sangat lemah kerana mempunyai beberapa illah (penyakit): 1. maka sesungguhnya dia telah melihat dalam neraka. sesiapa melihat kitab saudaranya tanpa izinnya. maka usaplah wajahmu dengan telapak tan ganmu". Mintalah kepada Allah dengan telapak-telapak tangan kamu dan janganlah meminta dengan belakangnya. namun hadis ini juga adalah lemah". Allahu a'lam bissallallahu ‘alaihi wa-sallamab walmusta'in. ternyata bahawa hadis-hadis tentang menyapu muka setelah selesai berdoa adalah perbuatan bid'ah kerana perbuatan tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan dari para Salaf as-Soleh. 2/1432. H/R Ibn Majah dan Abu Daud. [348] Menurut para ulama hadis. Lihat: Ibnu Hajar. Berkata Abul Hasan bin al-Qatthan dan Al-Hafiz Iban Hajar: "Perawi hadis ini (Abdul Malik bin Muhammad bin Aiman al-Hijazi) "Tidak diketahui tidak dikenali".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful