Oleh: Rasul bin Dahri

Nabi M uhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memerintahkan orang-orang yang beriman agar solat seperti beliau solat, sebagaimana sabdanya:

"Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat". [1]

Adapun tatacara atau sifat Nabi M uhammad sallallahu alaihi wa-sallam bersolat yang akan dibincangkan di dalam kertas kerja ini, adalah berdasarkan hadis-hadis yang sahih sahaja di samping menampilkan penjelasan para ulama dan m uhadd isi n.

H/R Bukhari, Muslim dan Ahmad.

2 3 4 5 6

1.MENYEMPURNAKAN WUDUK
Apabila ingin mendirikan solat, sempurnakanlah wuduk, menghadap kiblat dan bertakbir:

"Apabila engkau hendak men gerjakan solat, maka sempurnakanlah wudukmu”. [2]
Sila baca sifat wudhu Rasulullah salalahu ‘alaihi wa-salam.

2.M ENGHADAP KE KIBLAT
Setelah berdiri tegak sebelum bertakbir, maka hendaklah menghadapkan jari-jemari kaki ke arah Kiblat kerana itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

"Beliau men ghadapkan hujung-hujung kedua-dua jari-jemari kaki beliau ke arah Kiblat". [3]
Sewaktu solat, beliau sentiasa menghadapkan segalanya ke arah Kiblat, sehingga ibu jari (jari-jari) kaki beliau juga dihadapkan ke arah Kiblat.
[4]

"Kemudian menghadaplah ke arah kiblat, dan bertakbirlah"
[5]

Setelah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam berdiri untuk solat, beliau mengucapkan "Allahu Akbar", tanpa mengucapkan apa pun kalimah sebelumnya, tidak melafazkan niat dan tidak seorangpun antara para sahabat, tabi'in dan imam yang empat pernah melakukannya. [6]
H/R M uttafaqun Alaihi. H/R Bukhari dan Abu Daud. Lihat: Sifat Solat. Nabi. Hlm. 174. al-Albani. H/R M uttafaqun Alaihi. Lihat: Tuntunan Rasulullah dalam Ibadah. Hlm. 19. Ibn Qaiyim al-Jauziyah.

H/R Bukhari, Muslim dan Ahmad.

7 8 9 10 11

3. MENGUCAPKAN TAKBIR

"Sesungguhnya solat seseorang tidak sempurna sebelum dia berwuduk dan berwuduk sesuai dengan tuntutannya, kemudian ia men gucapkan: Allahu Akbar". [7] Semasa mengangkat tangan ketika takbir, keadaan kedua telapak tangan beliau menghadap ke arah kiblat. [8]

"Pembuka solat adalah bersuci, pen gharam annya setelah bertakbir dan pen ghalalannya setelah memberi salam ". [9]

"Beliau bertakbir dengan suara nyaring sehingga terdengar oleh sesiapa yang berada di belakangnya". [10]

"Ketika beliau sedang sakit, Abu Bakar membantu takbir Rasulullah dengan men gucapkan takbir secara yang nyaring agar dapat didengar oleh manusia". [11]

H/R Tabrani dengan sanad sahih. Lihat: Tuntutan Rasulullah Dalam Ibadah, Hlm 19. Ibn Qaiyyim AlJauziyah. H/R Abu Daud, Tirmizi, dan Hakim.

H/R Ahmad dan Hakim, disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh azZahabi. H/R Muslim dan Nasa'i.

[16] "Ada kalanya mengangkat kedua tan gannya sebelum ucapan takbir". [12] "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam biasa men gan gkat kedua tan gannya setanding telinganya setiap kali 13 bert akbir". [15] "Kadang kala mengangkat kedua tan gannya sesudah ucapan takbir". setiap kali bertakbir untuk rukuk dan setiap kali ban gkit dari rukuk". [14] "Ada kalanya Nabi men gan gkat kedua tan gannya bersamaan den gan ucapan takbir". . H/R Muslim. [ ] "Beliau men gan gkat kedua tan gannya den gan membuka jarijemarinya lurus ke atas. Ibnu Khuzaimah. H/R Abu Daud. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh az-Zahabi. H/R Bukhari dan Abu Daud. H/R Bukhari dan an-Nasa’i. Tidak merenggangkannya dan tidak pula menggenggamnya". [17] H/R M uttafaqun Alaihi. H/R Bukhari dan an-Nasa’i. Tirmizi dan Hakim.12 13 14 15 16 17 Cara Mengangkat Tangan Ketika Bertakbir "Sesungguhnya Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengangkat kedua tan gannya setanding bahunya ketika memulakan solat.

disahihkan oleh Hakim. [22] H/R Baihaqi dan Hakim. disahihkan oleh Hakim. [18] "Semasa beliau memasuki Kaabah pandangannya (semasa solat) tetap ke arah tempat sujudnya sampailah beliau keluar 19 darinya". . H/R Baihaqi dan Hakim. men undukkan kepala dan memandang bumi (ke tempat sujudnya)". [21] "Apabila kamu bersolat. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Tirmizi dan Hakim. MEMANDANG KETEMPAT SUJUD "Pada kebiasaannya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam ketika solat. (Dalam riwayat lain: Atau mat a-m at a mereka akan dicabut". Disahihkan oleh keduanya. kerana Allah akan sentiasa men ghadapkan wajah-Nya kepada hamba-Nya yang sedang solat selama ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri". janganlah menoleh ke kanan atau ke kiri.18 19 20 21 22 4. H/R Bukhari dan Abu Daud. [20] "Hendaklah orang-orang berhenti memandang ke lan git ketika sedang solat atau matanya tidak dikembalikan lagi kepada mereka. [ ] "Beliau dengan keras melarang memandang ke lan git".

[24] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: memejamkan mata ketika solat tiada contohnya dari sunnah. Ahmad dan Abu Syeikh. H/R Bukhari. H/R Abu Daud. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. H/R Muslim dan Abu Daud. Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya yang sahih dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. [23] "(Menoleh ke kanan atau ke kiri) adalah colekan sya it an terhadap orang yang sedang solat (supaya tidak khusyuk) ". Allah pun akan berpaling darinya". Tirmizi menghasankan satu hadis ini. pergelangan atau lengan kirinya". BERSEDEKAP DI DADA "Beliau meletakkan tan gan kanannya pada punggung telapak kirinya. [25] "Kadang kala beliau men genggam kan jari-jari tangan kanannya pada lengan kirinya". H/R Nasa'i dan Daruqutni dengan sanad sahih. 5.23 24 25 26 27 28 "Allah akan sentiasa men ghadap ke wajah hamba-Nya yang sedang solat selama ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. [26] "Beliau meletakkan kedua tan gannya di dada". [28] H/R Abu Daud dan lain-lain. . Nasa’i. Abu Daud. H/R Bukhari dan Abu Daud. Ibnu Khuzaimah. Jika hamba itu memalingkan wajahnya. [27] "Beliau meletakkan tan gannya yang kanan di atas tangan kirinya".

dan Ahmad. Caracara yang sesuai dengan sunnah inilah yang diamalkan oleh Imam Ishak bin Rahawaih. PERHATIAN: Tiada perbezaan antara solat seorang lelaki dan seorang wanita. [30] Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam amat menitikberatkan tentang kesempurnaan menjaga solat berjemaah. [29] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Bersedekap di dada adalah perbuatan yang sahih menurut sunnah. . H/R Bukhari dan Muslim. Yang bertentangan dengan cara ini adalah lemah dan tidak mempunyai dasar riwayat yang sahih. pasti solatnya akan menjadi penebus dosadosanya yang lain selama ia tidak melakukan dosa besar dan ini berlaku setahun penuh". lalu berwuduk dengan sempurna. wuduk dan khusyuk dalam setiap solat. lalu solat dengan khusyuk dan melaksanakan rukuk dengan baik. Oleh itu. wajib diperhatikan semua sifat solat Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau: "Seseorang yang kedatangan waktu solat wajib. [31] H/R Bukhari dan Muslim.29 30 31 "Beliau melarang dari bercekak pinggang dalam solat". H/R Muslim. Imam Marwazi dalam kitab Masail Hlm 222. Kerana keumuman hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: "Solatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku solat".

antaranya seperti berikut: "Ya Allah! Jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan timur dan barat. [33] H/R Abu Daud dan Hakim. ada yang panjang dan ada yang pendek. dengan air din gin (air batu) dan embun ". memuji Allah 'Azza wa-Jalla.32 33 6. Ya Allah! Sucikanlah diriku dari kesalahankesalahanku dengan air. . menyanjungnya dan membaca ayatayat al-Quran yang dihafalnya". Ya Allah! Bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku seperti kain putih yang dibersihkan dari kotoran. H/R Bukhari. disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. M EMBACA DOA I FTITAH Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak pernah meninggalkan doa iftitah walaupun semasa mengerjakan solat sunnah. Ia menjadi kesempurnaan solat sebagaimana terdapat dalam sabda beliau: "Tidak sempurna solat seseorang sebelum ia bertakbir. [32] Lafaz Doa Iftitah Doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam sewaktu solat lail dan sunnah ada berbagai-bagai.

Ya Allah! Engkaulah Pen guasa. [34] Dalam solat sunnah beliau sering membaca doa ini: 3. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang berhak men gampuni semua dosa. dan disahkan oleh Tirmizi. ibadahku. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Kitab Akhbar AshBahan (1/210). 110. Tiada tempat memohon keselamatan dan perlindungan dari siksa-Mu kecuali hanya Engkau semata. tiada sesuatu pun yang menyekutui-Nya. sedang segala keburukan tidak datang dari-Mu. tiada tuhan selain Engkau sem at a-mat a. H/R M uslim. al-Albani. ia mendengar Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengucapkan doa tersebut .34 35 “Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan Pencipta seluruh lan git dan bumi dengan penuh kepasrahan dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Solatku. dari Jabir bin M uth'im. berilah aku pet unjuk kepada akhlak yang paling mulia kerana hanya Engkaulah yang dapat menjauhkan diriku dari akhlak yang buruk. Aku berada dalam kekuasaan-Mu dan aku kembali kepada-Mu. Aku jawab seruan-Mu dan aku mohon pertolongan-Mu segala kebaikan di tangan-Mu. (hanya yang terpimpin adalah orang yang Engkau beri pet unjuk. Tuhan alam semesta. Aku telah men ganiaya diriku dan aku men gaku dosadosaku." [35] Lihat: Sifat Solat Nabi. Hlm. Engkau Mahamulia dan Mahatinggi. Abu Awanah. Oleh itu ampunilah semua dosaku. Engkaulah Tuhanku dan aku hamba-Mu. "Allah Mahaagung lagi Mahabesar. Engkau Maha Suci dan Maha Terpuji. hidupku dan matiku sem at a-mat a untuk Allah. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama-tama menjadi Muslim. segala puji yang begitu ban yak hanya milik Allah. Mahasuci Allah pada pagi dan pet an g. aku mohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu".

341. H/R Abu Daud dan Thahawi dengan sanad hasan." [36] Beliau bersabda: "Kalimat yang paling Allah cintai untuk diucapkan oleh hamba-Nya ialah: 'Mahasuci Engkau. 2939.. Allah Mahaagung lagi Mahabesar (3 kali). Pernah doa iftitah ini dibaca oleh seorang sahabat. Aku bukakan semua pintu langit kerana doa ini.. Maha Terpuji Engkau dan Mahamulia nama-Mu serta Mahatinggi kehormatan-Mu. 3/2 Kitab Ash-Shahihah no.36 37 38 "Mahasuci Engkau. . Lihat: Al-lrwa' no. Juz.. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi. kemudian Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda (bahawa Allah menyambut dengan firman-Nya): "Aku menyenanginya." H/R Abu Daud dan Hakim. [38] dalam solat sunnah." Doa di atas dibaca dalam solat lail. ya Allah. H/R Ibnu M andah.'" [37] Seperti doa di atas tetapi dengan tambahan kalimat: 5. "Tidak ada tuhan kecuali Allah (3 kali). Nasa'i. ya Allah. tiada tuhan selain Engkau sem at a-mat a. Ibnu Katsir.

Hanya kepada-Mu aku men gadu. Engkaulah yang akan men ghakimi para hamba-Mu men genai apa saja yang mereka perselisihkan. Engkaulah Pen guasa segenap lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya]. Segala puji milik-Mu. [Hanya Engkaulah yang lebih tahu daripada aku]. Engkaulah Pemelihara seluruh lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya. dan Darimi. Tuhan Yang Maha Men getahui semua yang ghaib dan yang nyata. hanya kepada-Mu aku berserah din dan benawakal. adanya neraka mahabenar." [40] H/R Bukhari. Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yang terakhir." [39] Doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam dalam solat lail. [Segala puji milik-Mu. Hanya kepada-Mu aku beriman. Dengan izin-Mu berilah aku pet unjuk memilih kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan. adanya surga mahabenar. Segala puji milik-Mu. [Engkaulah Tuhanku]. Hanya kepada-Mu aku bertaubat. [Engkaulah Tuhan kami dan Engkaulah tempat kembali. Ibnu Nashr. Abu Daud. janji-Mu mahabenar. Oleh kerana itu. Tuhan Malaikat jibril. Muslim. Engkaulah yang memberi pet unjuk siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. segala puji milik-Mu. firman-Mu mahabenar. adanya para nabi mahabenar. dan adanya Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam (sebagai rasul-Mu) mahabenar. Engkaulah Yang Mahabenar. Tuhan Pencipta segenap lan git dan bumi. dan Israfil. Engkaulah cahaya seluruh lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya. dan hanya kepada-Mu aku memohon keputusan. Ya Allah. H/R M uslim dan Abu Awanah. pert em uan den gan-M u mahabenar. adanya kiamat mababenar. . ampunilah dosadosaku yang lalu dan yang akan datang.39 40 "Ya Allah. yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan]. sebagaimana doa berikut ini: "Ya Allah. tiada tuhan kecuali Engkau [dan tiada daya atau kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan-Mu]. Mikail. Abu Awanah.

berilah aku rizki. tidak ada tuhan kecuali Allah (10 kali). aku mohon ampun kepada Allah (10 kali). aku berlindung kepada-Mu dari penderitaan pada hari men ghadapi perhitungan amal di akhirat" (10 kali). [41] "Allah Mahabesar [3 kali]. Pemilik semua kebesaran. ampunilah aku. "Segala puji milik Allah dengan pujian yang sangat banyak. dan [berilah aku keselamatan]" (10 kali) dan dilanjutkan: "Ya Allah. baik. lalu Nabi bersabda: "Aku melihat 12 orang malaikat berebut mencatat doa ini untuk menyampaikannya kepada Allah.41 42 43 "Allah Mahabesar (10 kali). berilah aku petunjuk." [43] H/R.” [ ] 11." dan dilanjutkan: 9. Ahmad. H/R M uslim dan Abu Awanah. . dan Pemilik semua 42 keagungan." Doa ini dibaca seorang sahabat lain lagi. Mahasuci Allah (10 kali). dan Thabarani H/R Thayalisi dan Abu Daud dengan sanad shahih. segala puji milik Allah (10 kali). Abu Daud. dan penuh berkah. Pemilik segala keperkasaan. Tuhan Pemilik seluruh kekuasaan. "Ya Allah. Ibnu Syaibah.

[47] H/R Riwayat Abu Daud. [45] "Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Men get ahui dari sya it an terkutuk dari semburannya. 1/50. Tahawi dan Ahmad . H/R Abu Daud. dari kesombongannya dan dari hembusannya". dari semburannya (yang menyebabkan gila). dari kesombongannya dan dari hembusan (yang men yebabkan kerosakan akhlak". M uslim. H/R Bukhari. demikian pendapat Ahmad dalam "Masail Ibnu Hani. Ibn Majah. [44] "Aku berlindung kepada Allah dari sya it an yang (terkutuk. Ibn Majah. [46] "Den gan nama Allah Yang Maha Pen gasih dan Maha Pemurah". H/R Abu Daud dan Tirmizi dengan Sanad yang hasan. Abu Awanah.44 45 46 47 7. Daruqutni dan Hakim. Lihat: Irwa al-Ghalil 342. iait u: "Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk". M EMBACA TA'AWWUZ DAN BASMALAH Ada beberapa bacaan ta'awwuz yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Daruqutni dan Hakim dan disahihkan oleh Hakim serta Ibnu Hibban dan Az-Zahabi.

M EMBACA AL-FATIHAH Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam sentiasa membaca al-fatihah dengan berhenti di setiap ayat. Allah Ta'ala menyahut: hamba-Ku memuji-Ku. Bila hamba membaca Ihdinas siraatal mustaqim. Allah Ta'ala menyahut: Hamba-Ku menyanjungKu. Hlm 144. Allah menyahut: Hamba-Ku memuliakan-Ku. Bila hamba membaca: Arrahmanir rahim. Hadis ini mempunyai syawahid dan Jabir yang diriwayatkan oleh Shami dalam kitab Tarikh Jurjan.48 49 8.Ta'ala berfirman: Aku telah membahagi al-Fatihah menjadi dua bahagian untuk Ku dan untuk hamba Ku. Abu Awanah dan Malik. Lihat Al-lrwa no 343. [48] "Allah Tabaraka wa. . Allah menyahut: Ini bahagian-Ku dan bahagian hamba-Ku dan hamba-Ku akan mendapat apa yang dimintanya. siraatal laziina an'amta 'alaihim ghairil maghduubi 'alaihim wa laddaalin. Bila hamba membaca Maaliki yaumid din. Diriwayatkan oleh Amr adDani dalam kitab Al-M uktafa 5/2. Allah menyahut: Itu adalah hak hamba-Ku dia akan mendapat apa yang dimintanya". "Tidak menyambung satu ayat den gan ayat berikutnya". Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Rasulullah bersabda: Bacalah! Apabila hamba membaca al-Hamdulillahi Rabbil 'alamin. H/R Muslim. [49] H/R Abu Daud dan Sahmi 64-65. Bila seorang membaca Iyyakan na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Separuh untuk Ku dan separuh untuk hamba-Ku akan mendapatkan bahagian dari permohonan yang diucapkannya.

[50] "Tidak sempurna solat seseorang apabila dia tidak membaca al-fatihah dalam solatnya" [51] "Barang siapa solat tanpa membaca al-fatihah solatnya kudung (cacat). takbir dan tahlil". Lihat: Sahih Abu Daud. dihasankan oleh Tirmizi tetapi sanadnya sahih. beliau memendekkan bacaannya H/R Bukhari. H/R M uslim dan Abu Awanah. solatnya kudung tidak sempurna". H/R Abu Daud. bacalah tahmid. wala haula wala quwata illa billah". [52] Bagi mereka yang tidak menghafal al-Fatihah. bacalah ayat tersebut. takbir dan tahlil sebagaimana sabda beliau: "Maka jika kamu men ghafal suatu ayat al-Quran. Ibn Qaiyim al-Jauziyah. diperintahkan membaca tahmid.50 51 52 53 54 55 "Tiada Solat (tidak sah Solat) bagi seseorang yang tidak membaca al-Fatihah". Hlm. Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam Ibadah. wala ilaaha illallahu wallahu akbar. kalau tidak juga menghafal apa-apa ayat. Hakim. Bacaan pada rakaat pertama lebih panjang daripada bacaan pada rakaat yang kedua dalam setiap solat. . wal-hamdulillah. Muslim. Abu Awanah dan Baihaqi. jika tidak. hendaklah membaca satu surah secara keseluruhannya atau apa-apa sahaja ayat yang dihafalnya. maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam agar membaca apa sahaja ayat yang ia hafal. Lihat: al-Irwa 303. Ibnu Khuzaimah 1/80. 807. 20. [53] "(Jika tidak men ghafal al-Fatihah) ucapkanlah: Subhanallah. [54] Selepas membaca al-fatihah. disahihkan olehnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. [55] Jika ada tangisan bayi. H/R Abu Daud dan Tirmizi. Tabrani dan Ibnu Hibban. H/R Daruqutni.

al-Albani. [58] Dalam dua rakaat solat Maghrib dan Isya.” [57] Imam Nawawi berkata: Hadis ini menyatakan disunnatkannya membaca ta'awwud ketika timbul kebimbangan disertai dengan meludah ke sebelah kiri tiga kali. (nota kaki). [60] tetapi kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaannya kepada mereka. 154. Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R Bukhari dan Abu Daud. H/R Bukhari dan Muslim." Dia berkata: "Saya lakukan hal itu. . bacalah ta'awwuz dan meludahlah ke sebelah kirimu tiga kali. [56] M enghilangkan Gangguan Syaitan 'Utsman bin Abu 'Ash berkata kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wa- "Wahai Rasulullah. Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca Al-Fatihah dengan nyaring. kemudian Allah men ghilangkan keraguan dari diriku. kerana aku tahu betapa gelisahnya ibunya kerana tan gisan bayi itu". [61] H/R Bukhari dan Muslim. Lihat: Sifat Solat Nabi. Hlm. Dalam solat Zohor dan Asar.56 57 58 59 60 61 "Aku melakukan solat dan aku in gin memperpanjangkan bacaannya. sehingga bacaanku menjadi kacau. Hlm. 131. Hlm. rakaat ketiga solat Maghrib dan dua rakaat terakhir solat Isya. [59] Para sahabat mengetahui Nabi membaca dengan tanpa suara dari gerakan janggutnya. jika kamu merasakan gangguannya." Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Itulah syaitan yang bernama Khinzib. al-Albani. 131. syaitan telah men ggangguku ketika aku membaca bacaan dalam solat. serta solat Subuh. H/R Muslim dan Ahmad Lihat: Sifat Solat Nabi. Akan tetapi. al-Albani. tiba-tiba aku mendengar suara tan gisan bayi sehingga aku memperpendek solatku.

62 63 64 9. Kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang para makmum membaca semua bacaan al-Quran ketika imam membaca dengan nyaring: "Adakah salah seorang antara kamu tadi membaca al-Quran bersama den gan aku membaca? Kami menjawab: Ya!. H/R Abu Daud. diamlah kamu sekalian". Makmum Diam Ketika Imam Membaca Nyaring (Jahr) Makmum diam untuk mendengar bacaan imam ketika imam membaca nyari ng merupakan kesempurnaan bermakmum (berjemaah). bertakbirlah kamu dan jika ia membaca. [63] "Barang siapa solat men gikut imam. Ahmad. Tahawi. Ibn Majah. H/R Ahmad. Saya wahai Rasulullah. Daruqutni dan Ibnu Abi Syaibah . Humaidi dan Muhamili. dan Abu Awanah. M uslim. Beliau bersabda: Aku katakan kepadamu men gapa aku diganggu (sehingga bacaanku diganggu)? Abu Hurairah berkata: Kemudian para sahabat berhenti membaca al-Quran bersama Rasulullah ketika Rasulullah membacanya den gan suara nyaring. jika ia bertakbir. Malik. BACAAN MAKMUM 1. Abu Daud. Dan bacaan itu mereka den gar dan mereka membaca sendiri tanpa suara bila imam tidak men geraskan bacaannya". maka bacaan imam telah menjadi bacaannya juga". [62] "Imam itu dijadikan sebagai ikutan makmum. [64] H/R Bukhari.

tetapi saya bermaksud baik. Abu Awanah dan Siraj. Makmum Membaca Al-Fatihah Ketika Imam Membaca Tanpa Suara (Sir) Al-Fatihah dan ayat al-Quran yang dibaca oleh makmum dalam solat sir (tanpa suara) (Zohor dan Asar) janganlah sampai mengganggu orang lain. [65] "Kamu (membaca den gan nyaring) telah mengganggu bacaan al-Quranku". [66] "Orang yang solat sedang berm unaj at kepada Tuhannya. . Nabi bersabda: Aku tahu ada orang yang membuat bacaan al-Quranku terganggu". Kerana beliau bersabda: "Siapa antara kamu tadi yang membaca Sabbihisma rabbikal a'laa? Seseorang menjawab: Saya. oleh kerana itu. H/R Bukhari dan Malik.2. hendaklah ia memperhatikan munajatnya kepada Tuhannya dan janganlah seseorang menyaringkan suara bacaan alQurannya sehingga men gganggu lainnya". Ahmad dan Siraj. H/R Bukhari. [67] 65 66 67 H/R Muslim.

[68] "Apabila imam selesai membaca ghairil maghduubi 'alaihim wa-ladhaallin. Nasa’i dan Darimi. Barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan malaikat” dalam riwayat lain disebutkan: “Bila seseorang antara kamu men gucapkan amin dalam solat bersamaan dengan aminnya malaikat di langit.68 69 70 3. ucapkanlah amin.” Dalam riwayat lain: “Apabila imam men gucapkan amin. dosa-dosanya yang lain diampunkan”. [69] "Katakanlah amin! Pasti Allah akan mencintai (men gabulkan permohonan) kamu". [70] H/R Bukhari dan Abu Daud. beliau mengucapkan amin dengan suara nyaring (kuat) dan panjang ". Makmum Membaca ‘AMIN’ dengan Nyaring Bersama Imam "Apabila Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam selesai membaca alfatihah (dalam solat). hendaklah kamu men gucapkan amin. kerana malaikat juga men gucapkan amin dan imam pun mengucapkan amin. H/R M uslim dan Abu Awanah. Muslim. H/R Bukhari. .

Makmum Membetulkan Bacaan Imam Ketika Keliru "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam solat. [72] 4. Ibnu Hibban. Tatkala selesai beliau bersabda kepada Ubay: Apakah engkau tadi solat bersamaku? Jawabnya: Ya! Sabdanya: Men gapa engkau tidak mahu membetulkan kekeliruanku. Tabrani. H/R Abu Daud. sesungguhnya Dia melihat engkau". Ibn Majah. Ibnu Khuzaimah. Ibnu Majah dan Ibnu Asakir. Ahmad dan Siraj.” [73] H/R Bukhari. . Lihat: Sifat Solat Nabi. iaitu seolah-olah engkau melihat Dia (Allah). H/R Ahmad.71 72 73 "Tidak ada suatu hal yang sangat terasa hasad (menyakitkan hati/dengki) kaum Yahudi terhadap kamu sekalian selain ucapan salam dan amin di belakang imam". disahihkan oleh Haitami dalam kitab Asnal Matalib. Hlm. [71] "Solatlah kamu seperti merasakan hendak meninggal. Ibnu Asakir (2/2V6/2) dan Ad-Dhiya' dengan sanad yang sahih. 154. Al-Albani. Walaupun engkau tidak dapat melihat-Nya. lalu beliau men galami kekeliruan dalam membaca ayat al-Quran.

[77] Jika terganggu oleh batuk beliau terus rukuk. Ada kalanya membaca surah alBaqarah sehingga 60 ayat atau lebih. al-Falaq. H/R Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Tirmizi dan lbnu Khuzaimah. M EMBACA AL-QU RAN SETELAH AL-FATIHAH Ketika solat Subuh ada kalanya beliau membaca surah al-Waqiah. H/R Ahmad dengan sanad yang sahih. [84] Dalam solat Zohor: Beliau membaca pada rakaat pert ama dan kedua lebih kurang 30 ayat yang lebih sama dengan Sajadah (33 ayat). [88] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 H/R Bukhari dan Muslim. tetapi pada rakaat kedua beliau membaca surah pendek. H/R Ahmad dan Muslim. [75] Surah ar-Rum. Dan membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat adalah sunnah. [82] Surah al-Kafirum pada rakaat pert ama dan surah al-Ikhlas pada rakaat kedua dan beliau bersabda: "Dua surah ini adalah yang terbaik". Ibn Hibban dalam sahihnya.. H/R Bukhari dan Muslim. al-Lail dan surah-surah lain yang sama panjangnya. dan Imam AsSyafie. H/R Ahmad. Harun atau Isa). H/R Bukhari dan Muslim. Inilah pendapat para sahabat antaranya Abu Bakar as-Siddiq. [76] Surah al-Mukminun (sehingga ke ayat menyebut M usa. H/R Tahawi. [78] Dan ada kalanya juga membaca Surah as-Safat. [79] Pada pagi Jumaat kadang kala beliau membaca surah as-Sajadah dan di rakaat kedua membaca surah al-Insan. H/R Muslim dan Abu Daud. . H/R Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya 1/67/2. [80] Dalam solat sunnah Fajar (sunnah Subuh). Ahmad al-Bazzar dengan sanad yang bagus. Abu Ya'ala dan al-Maqdisi. H/R Muslim. [81] Surah al-Mukminun ayat 52. Hakim dan Ibnu Khuzaimah. setelah dia membaca surah selanjutnya (al-Ikhlas) beliau bersabda: Orang ini benar-benar men genal Tuhannya". H/R Nasa’i. H/R Ahmad dan Muslim. Zalzalah. [85] Ada kalanya membaca surah at-Tareq. [86] Kadang-kadang membaca Izaz Sama'un Syaqqat dan surah lain yang sama panjangnya. [83] Nabi juga bersabda tentang orang yang membacanya: "Orang ini adalah orang yang beriman kepada Tuhannya. H/R Muslim dan Abu Daud.10. [87] Diket ahui juga beliau membaca surah dalam solat Zuhur dan Asar kerana bergerak-gerak janggutnya. H/R Bukhari dan Muslim. Kerana pada rakaat pertama beliau membaca surah panjang. setelah al-Fatihah beliau membaca ayat 136 di surah al-Baqarah dan pada rakaat kedua beliau membaca ayat 64 di surah Ali Imran. Qaf dan ada kalanya membaca surah-surah yang pendek serperti at-Takwir. at-Thur. [74] Surah Yasin. an-Nas. al-Buruj.

disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. beliau membaca surah sederhana panjang. Ibnu Khuzaimah. (nota kaki). kira-kira separuh darinya. H/R Bukhari dan Muslim. [90] Dalam rakaat ketiga dan keempat beliau membaca surah lebih pendek daripada ayat atau surah yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua.Dalam solat Asar: Pada dua rakaat pertama beliau membaca surah. [94] Ada kalanya beliau membaca surah-surah panjang atau surah sederhana. Abu Daud. 101]Ketika safar kadang kala membaca surah At. Terkadang beliau membaca salah satu dari dua surah yang panjang al-A 'raf untuk rakaat pert ama dan kedua.Tin dalam rakaat pert ama. . terkadang membaca surah Allaziina kafaru wa-saddu 'ansabilillah (Surah Muhammad 47). Hakim dan Tamam Ar-Razi dengan sanad yang sahih. beliau terkadang membaca surah-surah pendek. al-Albani. H/R Bukhari. [97] Dalam Solat Sunnah Maghrib: Terkadang beliau membaca surah al-Kafirun dan al-Ikhlas. H/R Nasa’I dan Ahmad dengan sanad yang sahih H/R Ahmad dan Tirmizi. H/R. Darimi. H/R Bukhari. Nasa’I. Abu Daud. Siraj dan Mukhallash. [89] Para sahabat men gira beliau melakukan hal itu kerana menginginkan orang-orang dapat men gejar rakaat pert ama. [104] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 H/R Bukhari dan Muslim. H/R Bukhari. Maqdisi. 102] Beliau men yuruh membaca Al-Quran dengan suara yang indah. [96] Terkadang beliau membaca surah al-An fal untuk rakaat pertama dan kedua. [92] M enurut Nasiruddin al-Albani: Berdasarkan hadis ini. Inilah juga pendapat para sahabat seperti Abu Bakar serta para imam dan ulama seperti Imam Syafie. [99] Ada kalanya membaca surah As-Syam dan surah lain yang sama panjangnya. Idem. H/R Bukhari dan Muslim. Hlm. [93] Dalam solat Maghrib. H/R Tabrani dalam al-Kabir dengan sanad yang sahih. 137. H/R Ahmad. [98] Dalam solat Isya. Abu Daud dan Hakim. Pada rakaat pert ama beliau membaca surah lebih panjang dari rakaat kedua. H/R Ibnu Khuzaimah dan Abu Daud dengan sanadnya yang sahih. H/R Ahmad dan Muslim. H/R Ibnu Khuzaimah 1/166/2. Lihat: Sifat Solat Nabi. [95] Kadang kala membaca surah at-Thur. [103] Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak suka melagukan bacaan AlQuran. Muslim dan Nasa’i. [91] Beliau kadangkala membaca al-Fatihah sahaja pada rakaat-rakaat tersebut dan kadangkala men guatkan (menyaringkan) suaranya sehingga terdengar oleh makmum. disunnahkan membaca surah dalam rakaat ketiga dan keempat. 59. [100] Kadang kala membaca surah Insyiqaq dan sujud tilawah. Ahmad. Ibnu Nashr dan Tabrani. dihasankan oleh Tirmizi. Tabrani dan Muqaddisi dengan sanad yang sahih.

al-Albani. H/R Bukhari dan Muslim.” [108] “dan terus rukuk”.” [ ] 107 [ 109 “Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. [111] “Beliau men yuruh para sahabat meletakkan telapak tan gannya pada kedua lut utnya. 154. lalu Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam berhenti sejenak”. [110] Ket i ka rukuk merenggangkan jari-jemari tangannya.” [112] "Beliau menekankan kedua tan gannya pada kedua lut utnya sehingga kelihatan ia menggenggam kedua lut utnya". H/R Bukhari dan Abu Daud. H/R Bukhari dan Muslim. Ibn Hibban. Tabrani. [105] Menurut Ibn Qaiyim dan ramai lagi yang selainnya: Bahawa berhenti sejenak ini ialah lama sekitar satu tarikan nafas. RUKUK 1. [113] H/R Abu Daud. H/R Abu Daud dan Nasa’i. H/R Bukhari dan Abu Daud. Ibnu Asakir (2/296/2) dan Ad-Diya’ dengan sanad yang sahih. H/R Abu Daud dan Hakim disahihkan oleh Hakim. H/R Bukhari dan Muslim. [106] “Kemudian beliau mengangkat tan gan kanan dan kirinya. ] sebagai mana sabdanya: "Kemudian bertakbir dan rukuk". mem pasti kan kedua telapak tangannya diletak pada kedua lutut: "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan kedua telapak tan gannya pada kedua lut utnya".11. Cara Rukuk Antara kesempurnaan rukuk ialah tenang (khusyuk) dan mensifati rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. “Setelah selesai membaca (surah dari) al-Quran. Lihat: Sifat Solat Nabi. (nota kaki) Hlm. 105 106 107 108 109 110 111 112 113 .

H/R Abdullah bin Ahmad. Tabrani dan lbnu Majah. [114] "Apabila kamu rukuk let akkanlah kedua telapak tan ganmu pada kedua lut utmu. H/R Ibnu Khuzaimah dan lbnu Hibban dalam Kitab Sahih mereka. kemudian renggangkanlah jari-jarimu.” [116] “Sehingga jika air dituangkan di atas punggungnya. 114 115 116 117 118 119 . [117] "Jika kamu rukuk let akkanlah kedua tan ganmu pada kedua lut utmu dan luruskanlah punggungmu serta tekankanlah tan ganmu 118 untuk rukuk."Beliau merenggan gkan jari-jemari tan gannya".” [ ] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula menundukkannya". H/R Bukhari dan Baihaqi dengan sanad Sahih. Disebutkan dalam kitab sahih Abu Daud no. 809. [115] "Apabila rukuk. beliau meluruskan dan meratakan punggungnya. kemudian tenanglah sampai ruas tulang belakangmu mantap di tempatnya". air tersebut tidak akan bergerak". [119] H/R Hakim disahihkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi dan Thayalisi. H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. H/R Bukhari dan Abu Daud.

Ibn Majah. H/R Abu Daud. Tahawi. Daruqutni. al-Albani. Abu Daud dan Shami. An-Nisa dan Ali Imran dengan diselangi doa-doa dan istighfar. "Mahasuci Tuhanku lagi Maha Agung dan segala puji bagiNya" 3 kali [125] 120 121 122 123 124 125 H/R Ibnu Abi Syaibah.rasuldahri. Ibnu Majah dan Ahmad dengan Sanad yang sahih. zikir dan doa yang boleh dibaca dalam rukuk. . Lihat: Sifat Solat Nabi. ada beberapa bacaan. Daruqutni. M enurut Nasiruddin al-Albani hadis ini sahih. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani dan dari tujuh orang sahabat. Lafaz Doa Ketika Rukuk Rukuk termasuk rukun. iaitu al-Baqarah. [123] Pernah juga bacaan ini diulang berkali-kali dalam solat lail (solat malam) sehingga lama rukuknya hampir sama dengan berdirinya. [121] 2.com "Wahai kaum Muslimin! Sesungguhunya tidak sah solat orang yang tidak melakukan rukuk dan sujud dengan meluruskan punggungnya". Al-Bazzar. Antaranya ialah: 1. 3 kali [122] Terkadang bacaan di atas ini diulang-ulang sehingga lebih tiga kali. Abu Daud. Tabarani dan Baihaqi. pada hal beliau membaca tiga surah yang panjang. H/R Abu Awanah. disahihkan oleh Daruqutni. al-Albani. Ahmad. "Mahasuci Tuhanku Yang Maha Agung". [124] 2. H/R Ahmad.www. Lihat: Sifat Solat Nabi. Lihat: Sifat Solat Nabi. [120] "Solat seseorang tidak akan sempurna sebelum dia melakukan rukuk dan sujud den gan meluruskan punggungnya".

[127] Apabila solat malam (Qiyamul-lail). [126] 4. segala kekuasaan. tuhan seru sekalian alam". H/R M uslim. hanya kepada-Mu aku beriman. kebesaran dan keagungan ". [129] H/R M uslim dan Abu Awanah. H/R Bukhari dan Muslim. Wahai Tuhan! Segala puji bagimu wahai Tuhan dan ampunilah aku!". "Mahasuci Tuhan yang memiliki keperkasaan. akalku. dan hanya kepada-Mu aku berserah diri Engkau Tuhanku. Tahawi dan Daruqutni. beliau membaca zikir seperti berikut: 5. . Abu Awanah. tulang-belulangku dan urat-uratku tunduk kepada-Mu. Semua lan gkah semata-mata untuk Allah. H/R Abu Daud dan Nasa’i dengan sanad sahih. pen glihat anku. Pendengaranku.126 127 128 129 "Mahasuci lagi Maha Kudus Tuhan semua malaikat dan roh”. "Mahasuci Engkau. [128] "Ya Allah! Hanya kepada-Mu aku rukuk.

161. dagingku. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak pernah melakukannya sedemikian dalam menjalankan salah satu rukun solatnya. tulangku. tuhan seru sekalian alam". Tumakninah Ketika Rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memperingatkan orangorang yang tidak sempurna rukuknya dengan ancaman yang keras: "Beliau pernah melihat orang rukuk den gan tidak sempurna dan sujud seperti mematuk. pendengaranku. hal ini dikomentar oleh Abu Tayyib Siddiq Hasan Khan dalam kitab Nuzul Abrar hlm 84. ia mati di luar agama Muhammad. la H/R Nasa’i dengan sanad sahih. (nota kaki) Hlm. tetapi beliau terkadang membaca doa itu dan sesekali doa lain. Juga dibenarkan membaca doa-doa lainnya sekaligus dalam sujud dan lain-lainnya” Namun. [131] 3. . Engkau Tuhanku. hanya kepada-Mu aku beriman. Al-Albani.130 131 "Ya Allah! Hanya kepada-Mu aku rukuk. hanya kepada-Mu aku berserah diri dan bertawakkal. [130] Menurut Imam Nawawi rahimahullah: "Yang utama adalah membaca semua doa-doa rukuk sekaligus dalam satu rukuk jika seseorang itu dapat melakukannya demikian. Beliau menegaskan: "Saya tidak melihat adanya dalil yang membenarkan membaca semuanya sekaligus. semuanya tunduk hanya kepada Allah. M engikut Sunnah nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam lebih baik daripada melakukan bid'ah". darahku. pen glihat anku. lulu bersabda: Kalau orang ini mati dalam keadaan seperti itu. Lihat: Sifat Solat Nabi. uratku.

Ad-Dhiya’ dan Ibnu Asakir dengan sanad hasan dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. H/R Bukhari dan Muslim. [132] Adapun cara-cara (sifat) rukuk yang dituntut dalam solat ialah yang sempurna. [136] H/R Abu Ya'ala. Baihaqi. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. sujud dan duduk antara dua sujud dengan tempoh masingmasing hampir sama". berdiri setelah rukuk.132 133 134 135 136 sujud seperti burung gagak mem at uk makanan. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Ibnu Syaibah. H/R Thayalisi. [133] Antara cara rukuk yang tidak sempurna ialah rukuk yang cepat kerana ia menyalahi sunnah: "Kekasihku sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan. [135] "Beliau sallallahu ‘alaihi wa-sallam rukuk. iaitu yang menyerupai rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh beliau: "Sempurnakanlah rukuk dan sujud kamu sekalian". Ahmad. dan Ibnu Abi Syaibah. . Tabnmi dan Hakim. Al-Ajiri. Tabrani. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana mencuri dalam solat? Sabdanya: Iaitu tidak men yempurnakan rukuk dan sujud". [134] "Pencuri yang paling buruk ialah pencuri yang melakukan pencurian dalam solat. melarangku berpaling ke kanan atau ke kiri seperti dan musang dan melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya kera". Hadis Hasan. sebagaimana orang rukuk tidak sempurna dan sujud dengan cepat seperti orang kelaparan makan sebiji atau dua biji kurma yang tiada mengenyangkannya".

BANGUN DARI RUKUK DAN BERDIRI IKTIDAL 1. Larangan Membaca Al-Quran Ketika Rukuk Tiada dalil yang membolehkan membaca al-Quran semasa rukuk atau sujud. sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk atau sujud." [138] 12. "Ketahuilah. Lihat: Kaifiyah Solatun Nabi. Dalam rukuk hendaklah kamu membaca bacaan untuk men gagun gkan Allah 'azza wa jalla dan dalam sujud hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa kerana hampir dapat dipastikan doa kamu dikabulkan. Larangan ini berlaku umum mencakup solat wajib dan solat H/R M uslim dan Abu Awanah. [140] 137 138 139 140 H/R Muslim dan Abu Awanah.4. H/R Abu Daud dan Hakim. Ibn Baz. mengangkat kedua tangan setentang dengan bahu. Cara Berdiri Iktidal Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengangkat kedua tangannya ketika berdiri iktidal dengan cara seperti yang dilakukan pada waktu takbiratui ihram. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi. ” “Nabi melarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk dan sujud. 36. Hlm.” [139] “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bangkit dari rukuk sambil mengucapkan: (Allah mendengar orang yang memuji-Nya). . “Kemudian mengangkat kepala ban gkit dari rukuk.

Lafaz Doa Ketika Iktidal Kemudian sambil berdiri beliau mengucapkan: "Allah mendengar orang yang memujinya" [142] Lalu mengucapkan doa ketika berdiri. Lihat: Kaifiyah Salatun Nabi. 36. [143] Terkadang beliau mengucapkan: 2.141 142 143 144 “Ketika iktidal beliau berdiri lurus sampai setiap ruas tulang belakang kembali pada tempatnya. "Rabbanaa wa lakal hamd. H/R Bukhari dan Muslim.” [141] kemudian sambil berdiri beliau mengucapkan: 2. . Hlm. Kadang kala lafaz itu ditambah dengan: 3. iaitu: 1. H/R Bukhari dan Muslim. Ibn Baz. H/R Bukhari dan Ahmad. Lihat: Sahih Abu Daud No." "Wahai Tuhan kami! dan Segala puji hanya unt uk-Mu". "Allaahumma… " [144] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam menyuruh berbuat seperti itu sebagaimana sabdanya: H/R Bukhari dan Abu Daud. 722.

' Barangsiapa ucapannya bersamaan den gan ucapan malaikat.145 146 "Apabila imam men gucapkan 'sami'alaahu liman hamidah’ sahutlah den gan ucapan 'Alahummaa rabbanaa lakal hamdu. "Yang berhak atas segala pujian dan keagungan. H/R M uslim dan Abu Awanah." [Id em. tak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi dan tiada berguna kekuasaan bagi orang yang memilikinya atas siksa-Mu. disahkan oleh Tirmizi.] H/R Bukhari dan Muslim." [146] Terkadang beliau juga menambahkan bacaan berikut ini: 3. dosa-dosanya masa lalu diampuni." [145] Sesudah membaca rabbanaa lakal hamd beliau menambah dengan doa berikut: 1. . "Mencakup seluruh lan git dan seluruh bumi dan segenap yang Engkau kehendaki selain dari itu" "Mencakup seluruh lan git dan bumi dan semua yang ada di ant aranya dan mencakup semua yang Engkau kehendaki selain itu.

Abu Awanah. dan Abu Daud. segala puji hanya bagi Tuhanku. "Segala puji hanya bagi Tuhanku. "Mencakup seluruh lan git dan seluruh bumi. no. H/R M uslim." Beliau mengulang bacaan ini berkali-kali sampai lama iktidalnya hampir sama dengan berdiri solat sesudah takbiratul ihram. suatu pujian yang banyak. . Baca Al-lrwa'." Doa di atas diucapkan oleh seorang sahabat Nabi yang bermakmum di belakang beliau ketika beliau berdiri iktidal dan setelah mengucapkan 'sami'allaahu liman hamidah'. [148] "Wahai Tuhan kami dan segala puji hanya milik-Mu. dan membawa keberuntungan [sebagaimana diridhai dan dicintai Tuhan kami]. [wahai Tuhan]. tiada yang dapat merintangi apa yang telah Engkau berikan [dan tiada yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi] dan tiada berm anfaat kekuasaan bagi orang yang memilikinya atas . Engkau yang berhak atas segala pujian dan keagungan melebihi apa yang dikatakan oleh seorang hamba. H/R Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad sahih. baik. siksa-Mu. Kami semua adalah hamba-Mu. 335." [147] Terkadang beliau membaca doa lain dalam solat Lail. iaitu: 5.147 148 Terkadang beliau menambah bacaan: 4. seluruh yang Engkau kehendaki selain itu. padahal beliau membaca surah Al-Baqarah.

Ibn Baz. Bukhari. wahai Rasulullah. Hlm. dan Abu Daud. Abu Awanah. " [149] Menurut Ibn Baz. Lihat: Kaifiyah Salatun Nabi. Ahmad dan Abu Daud. kerana Allah Tuhan Yang Mahamulia dan Mahatinggi telah berfirman melalui lisan Nabi-Nya sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Allah mendengar orang yang memuji-Nya". bila dia men gucapkan Samialahu liman hamidah. Allah mendengar kamu sekalian. ." Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Saya melihat lebih dari 30 malaikat berebut menjadi yang pert ama mencatat ucapan itu. [151] H/R Malik. H/R M uslim. makmum tidak mengucapkan: Tetapi menurut Nasiruddin al-Albani. hendaklah kamu men gucapkun Allahumma rabbana wa-lakal hamd. 36. beliau bertanya: "Siapa yang men gucapkan doa tadi?" Seseorang menjawab: "Saya.149 150 151 Setelah selesai solat. tentang hadis ini ialah: "Imam tidak lain dijadikan untuk diikuti.

Termuat dalam kumpulan buku fatwanya berjudul "Al-Hawi Lil Fatawa". sahutlah den gan ucapan: Allahummaa rabbana wa-lakal hamd. Ini dikuatkan oleh keterangan bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca "sami 'allahu liman hamidah ketika menjadi imam. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. al-Albani. hadis ini menerangkan bacaan "rabbana walakal hamd" dilakukan setelah imam mengucapkan "sami'allahu liman hamidah". Juga berdasarkan pernyataan umum dari sabda Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam: "Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat". 1/592. 23. . dosadosanya masa lalu diampunkan". [153] 3. Hlm 164. Lihat: Sifat Solat Nabi. [152] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Hadis ini tidaklah menunjukkan makmum tidak boleh membaca "samiallahu liman hamidah" seperti yang dibaca imam. Tumakninah Ketika Berdiri Iktidal "Tidak sempurna seseorang dari manusia sehingga men gucapkan: Sami'allahu liman hamidah sehinggalah berdiri 154 tegak". M ereka yang bermaksud memperluas telaahnya persilakan membaca risalah Imam Sayuti "Bantahan Terhadap Mereka Yang Mencela Ucapan Sami'allahu Liman Hamidah". H/R Abu Daud dan Hakim. Dengan ini.” [156] Kerana Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam berdiri tumakninah H/R Bukhari dan Muslim. Akan tetapi. Diharapkan ulama yang membantah dalam masalah ini merasa puas hati dengan keterangan yang kami jelaskan. Dan hadis ini tidak menunjukkan imam tidak boleh mengucapkan "rabbana wa lakal hamd" seperti yang dibaca makmum ketika bangkit dari rukuk. Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam ibadah. [ ] ''Setelah beliau benar-benar sudah dalam keadaan berdiri tegak dan lurus setelah ban gkit dari rukuk maka beliau men gucapkan: Rabbana walakal hamd" [155] “Tuntutan beliau tent ang lam an ya berdiri setelah rukuk ialah sama dengan lam an ya rukuk. Hlm.152 153 154 155 156 "Apabila imam men gucapkan: Samiallaahu liman hamidah. makmum boleh mengucapkan "sami'allahu liman hamidah" dan lain-lain seperti yang diucapkan oleh imam. Ibid. Barang siapa ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat.

H/R Bukhari dan Muslim. [157] "Kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau berdiri tegak sehingga tiap-tiap ruas tulang-belulangmu kembali pada tempatnya. [159] "Allah. Muslim dan Ahmad. dan duduk antara dua sujud dengan tempo masing-masing hampir sama. H/R Ahmad dan Tabrani.157 158 159 160 161 ketika iktidal dan lamanya hampir sama dengan saat rukuk. 331. no. Hakim. [158] "Sesungguhnya solat seseorang tidak sempurna jika tidak melakukan seperti itu".” [161] H/R Bukhari. Darimi. Tuhan Yang Maha perkasa lagi Maha mulia tidak mahu melihat solat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya (iktidal) ketika berdiri di ant ara rukuk dan sujud". . Dalam riwayat yang lain) Jika kamu berdiri iktidal. "Bahkan terkadang para sahabat men yan gka beliau lupa kerana berdiri be git u lama". Syafie dan Ahmad. al-Albani. H/R Bukhari dan Muslim. Hlm. sujud. Baca Irwa' Al-Ghalil. luruskan punggungmu dan tegakkan kepalamu sampai ruas tulang punggungmu kembali ke tempatnya". [160] “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan rukuk. Lihat: Sifat Solat Nabi. Lihat: "Al-Kabir"' dengan sanad yang sahih. berdiri setelah rukuk. 169.

M ukhallas (dalam Al-Fawaid) dua sanad yang sahih. H/R Abu Daud dan Hakim. Cara Sujud Kemudian turun sujud yang pertama dengan khusyuk kerana Allah sambil mengucapkan "Allahu Akbar": "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bertakbir ketika turun untuk sujud".162 163 164 165 13. . kemudian sujud sampai ruas tulang belakang kembali mantap". H/R Abu Ya'la sanadnya Jayid. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Daruqutni. [164] "Ada kalanya (terkadang) beliau men gan gkat kedua tan gannya ketika hendak sujud". SUJUD 1. kemudian sujud". Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya sahih. H/R Nasa’i. [163] "Bila hendak sujud. [165] Mendahului Dua Tangan. Bukan Lutut Cara dan sifat Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam turun untuk sujud ialah: H/R Bukhari dan Muslim. beliau men gucapkan takbir dan beliau merenggangkan tan gannya dari rusuknya. kemudian men gucapkan: "Allahu Akbar". [162] "Solat seseorang tidak sempurna sehingga men gucapkan "Samiallahu Liman Hamidah" sampai dia berdiri tegak.

[166] "Sesungguhnya kedua tangan sujud sebagaimana muka sujud. [ ] Sujud di atas Tujuh Anggota Kesempurnaan sujud terlaksana hanya apabila memenuhi perintah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. [169] dua tangan. Daruqutni dan Hakim. Apabila seseorang antara kamu meletakkan wajahnya ke tanah. hendaklah ia men gan gkat pula kedua tan gannya". Menurut Albani: Hadis-hadis lain yang bertentangan dengannya tidak ada yang sahih. Ibnu Khuzaimah dalam "As-Sahih" 1/320. H/R Hakim dalam Mustadrak. hendaklah ia meletakkan pula kedua tangannya. Antaranya sujud di atas tujuh anggota: "Dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam beliau bersabda: Aku diperintahkan agar sujud di atas tujuh (anggota). . H/R Baihaqi dengan sanad sahih. [Rasulullah bersabda: "Tidak sah solat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh bumi". Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Ibnu Khuzaimah. H/R Muslim 1/355. Ibnu Abi Syaibah dan Siraj dalam bab "Taujihul Ashabi" dengan sanad lain. dua lutut dan dua kaki".166 167 168 169 170 "Beliau meletakkan (mendahulukan) kedua tan gannya ke tanah sebelum meletakkan kedua lut utnya". Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. [167] "Terkadang Nabi meletakkan telapak tangannya dan membukanya serta merapatkan jari-jemarinya dan 168 men ghadapkannya ke arah kiblat". dahi. Baihaqi dan Hakim. [170] H/R Ibnu Khuzaimah. dan apabila ia men gan gkat wajahnya.

Lihat: Al-Qaulul Mubin. [173] Imam As-Syafie dalam salah satu qaulnya memilih hukum wajib sujud di atas semua anggota badan yang disebut dalam hadis ini. [174] Dituntut bagi orang yang sujud agar mengangkat perutnya (merenggangkan) dari pehanya. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Tidak sah solat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh bumi". iaitu kening sekaligus hidung. Ibid. 135. . Beliau bersabda: "Kami diperintah untuk bersujud dengan tujuh anggota badan. [177] 171 172 173 174 175 176 177 H/R Hakim dalam "Al-Mustadrak". Hendaklah diangkat sikunya dari bumi. Ibid. dua lut ut. jarijemari kedua kaki dan kami tidak boleh menyingsing lengan baju dan rambut". Hlm l36. [176] "Perbuatan tersebut sama seperti orang yang solat men yanggul rambutnya". maka sewajarnya bagi orang yang sujud agar sujud dengan tujuh anggota tersebut. Abu Awanah dan Ibnu Hibban. [172] Hadis ini menunjukkan anggota sujud ada tujuh. H/R Bukhari dan Muslim H/R Muslim. Masyhur Hasan Salman.Adalah suatu kesalahan dalam sujud meletakkan dahinya di atas bumi dan mengangkat hidungnya. 137. meletakkan telapak tangannya setentang dengan bahu atau telinganya. Ibid. [171] M engangkat kedua kakinya atau meletakkan kaki di atas kaki yang lain (bertindih) tanpa menyentuh bumi juga tidak sah. dua telapak tangan. menjauhkan lengannya dari rusuknya sekadar yang selayaknya agar tidak menyempitkan ruang orang yang berada di sampingnya. [175] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang dengan keras menyingkap atau menyingsing (menolak ke atas) lengan baju atau rambut di dahi semasa solat.

"Beliau menekankan hidung dan dahinya ke tanah. [185] H/R Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu M ulaqqan 27/2. [179] "Apabila engkau sujud. H/R Abu Daud dan Ahmad dengan sanad sahih. tekanlah wajahmu dan kedua tan ganmu ke tanah sehingga setiap ruas tulangmu kembali ke 180 tempatnya". sujudlah dengan menekan". Ibnu Abi Syaibah dan Siraj. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Disahkan oleh Hakim. H/R Daruqutni Tabrani dan Abu Nu'aim. H/R Tahawi.” [178] Sabdanya lagi “Apabila kamu sujud. [181] “Beliau menekankan juga kedua lut utnya dan bahagian depan kedua telapak kakinya ke tanah". H/R Ibnu Khuzaimah dengan sanad hasan. [182] "Men ghadapkan punggung kedua kakinya dan hujunghujung jari-jemari kaki ke kiblat. Hakim. H/R Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ibnu Khuzaimah. [ ] "Tidak sah solat seseorang bila hidung dan dahinya tidak menekan ke tanah”. dan disetujui oleh Zahabi. 178 179 180 181 182 183 184 185 . [184] dan menegakkan kedua telapak kakinya". [183] Merapatkan kedua tumitnya. H/R Baihaqi dengan sanad yang sahih. H/R Bukhari dan Abu Daud.

[190] Ibn Qaiyim berkata: "Rasulullah melarang solat yang menyerupai berbagai perilaku binatang atau yang kebanyakan dike rjakan oleh orangorang jahil". 10. [191] H/R Bukhari dan Abu Daud. [189] "Sujudlah kamu dengan lurus dan janganlah seseorang antara kamu membentangkan kedua lengannya seperti pembentangan anjing". H/R Bukhari dan Muslim. H/R Muslim. [186] "Beliau men gan gkat kedua lengannya dari tanah dan menjauhkan dari rusuknya sampai warna putih kedua ketiak beliau terlihat orang di belakangnya". [188] "Apabila kamu sujud. Abu Awanah dan Ibnu Hibban. nescaya ia dapat melaluinya".186 187 188 189 190 191 "Nabi tidak membentangkan len gannya". M uslim. . H/R M uslim dan Abu Awanah. letakkanlah kedua telapak tan ganmu dan angkatlah kedua sikumu". Lihat: Al-Farusiyyah. Abu Daud dan Ahmad. H/R Bukhari. [187] "Bahkan sekiranya anak kambing kecil melintasi di sela-sela (celah-celah) ketiaknya. hlm.

[193] Sujud di atas Sejadah yang Ada Gambar Dibolehkan sujud di atas tanah. H/R Ibnu Khuzaimah. tetapi hendaklah engkau tegakkan lenganmu dan engkau jauhkan dari rusukmu. setiap anggota badanmu turut sujud bersamamu". disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Sebagaimana keterangan dari hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: “Dari Anas Radiallahu 'anhu berkata: Kami pernah melakukan solat bersama Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pada hari yang sangat panas. kain atau sejadah. kecuali lantai. maka dia membentangkan pakaiannya dan sujud di atas pakaiannya". . Ketika salah seorang antara kami tidak sanggup meletakkan dahinya di atas bumi. [192] Sujud di atas Kain.192 193 "Janganlah kamu membentangkan kedua lenganmu. kain sutera atau sejadah yang bergambar sebagaimana sabda Rasul ul lah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. namun dibolehkan mengalas dahi atau tangan jika ada sebab dan keuzuran. Baju atau Sebagainya Walaupun diperintah agar sujud dengan tujuh anggota. kerana jika kamu berbuat demikian. tikar. Al-M aqdisi dan Hakim. 542 dan 1208. H/R Bukhari 385.

H/R M uslim dan Abu Awanah.” [197] Kadang-kadang beliau solat di atas khumra (tikar selembar sapu tan gan). [198] Di atas tikar kecil". H/R Bukhari dan Muslim. 185. Bila ada yang tidak sanggup menekankan dahinya ke tanah. Lihat: (1/474 ). Ramadan ketika turun hujan dan perkarangan masjid dibasahi air hujan. perbuatan ini juga ada persamaannya dengan men yembah gambar (patung) atau berhala. [196] "Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Abu Sa'id al-Khudri menceritakan:. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan keningnya dan hidungnya ke atas tanah sehingga terlihat bekas lumpur. [201] Lihat: (1/432). dan (1/337). Hlm. sama ada yang ada di dinding atau di tempat lain (tempat sujud). Ini terjadi pada 27 hb. H/R Bukhari dan Muslim. H/R M uslim dan Abu Awanah. 194 195 196 197 198 199 200 201 . H/R Bukhari dan Muslim. [199] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah sujud di atas tikar yang menjadi hit am kerana lam an ya dipakai". (10/48). Sujud di atasnya sama seperti dengan memuliakannya". dan Lihat: Sifat Solat Nabi. dia membentangkan kainnya lalu sujud di atas kain tersebut". [195] Pernah beliau sujud di atas tanah yang becak.(1/263).” [194] Begitu juga sujud di atas sejadah yang ada gam bar. "Men urut pendapat para ulama fiqah yang lebih sahih menetapkan hukumnya makruh solat orang yang men ghadap gambar. [200] "Para Sahabat beliau berjemaah solat dengan beliau ketika cuaca panas. sedangkan atapnya diperbuat dari daun kurma sehingga Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam terpaksa sujud di atas tanah becak.

tempat itulah yang menjadi masjidnya dan di situlah alat bersucinya. Daruqutni. Ahmad. Oleh kerana itu. "Mahasuci Tuhan Yang Mahatinggi". al-Albani. Sebelum ku mereka tidak boleh berbuat demikian kerana mereka melakukan solat di gereja-gereja dan kuil-kuil". Lihat: Sifat Solat Nabi. "Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi dan segala puji bagiNya". [202] 2. Abu Daud. Menurut al-Albani: Hadis sahih. H/R Abu Daud.202 203 204 205 "Bumi seluruhnya dijadikan sebagai masjid dan alat bersuci bagiku dan seluruh umat ku. antaranya: 1. (3 kali) [203] Membaca zikir ini sehingga berulang-ulang kali adalah sunnah. 178. Tahawi dan al-Bazzar serta Tabrani dari tujuh orang sahabat. Lafaz Doa Ketika Sujud Kemudian berzikir atau berdoa dengan beberapa zikir dan doa yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Juga diselangi dengan doa dan istighfar sebagaimana disebut dalam bab solat malam. Siraj dan Baihaqi dengan sanad sahih. Daruqutni. Tabrani dan Baihaqi. (3 kali) [205] H/R Ahmad. Lihat: Sifat Solat Nabi. kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengulang bacaan zikir ini sehingga lama sujudnya mendekati lama berdirinya. sedangkan beliau membaca tiga surah yang panjang (Al-Baqarah. An-Nisaa dan Ali Imran). Hlm 178. Ibnu M ajah. H/R Ahmad. Hlm. . di mana sahaja seseorang dari umatku menemui waktu solat. [204] 2.

Abu Awanah. baik yang terang-terang atau yang tersembunyi". [208] Doa ini sering dibaca dalam rukuk dan sujud kerana memenuhi perintah Allah dalam al-Quran. H/R M uslim dan Abu Awanah. H/R M uslim dan Abu Awanah. [207 ] "Mahasuci Engkau wahai Tuhanku. berilah aku keampunan!". 179. [211] Kata Subbuh Quddus adalah salah satu sifat Allah Ta'ala kerana Allah sentiasa disucikan dan ditaqdiskan. [209] "Wahai Tuhan! Hanya kepada-Mu aku bersujud. Hlm. baik yang kecil maupun yang besar. Tuhan Kami. baik yang dahulu atau yang akan datang. hanya kepada-Mu aku beriman dan hanya kepadamu aku berserah diri. dan dengan memuji-Mu wahai Tuhan. [210] 6. ampunilah seluruh dosaku. 206 207 208 209 210 211 ."Mahasuci lagi Mahakudus [206 ] roh". H/R M uslim. wajahku berserah diri kepada Tuhan yang telah menciptakan dan membentuknya dengan bentuk yang sebaikbaiknya. Mahamulia Allah Pencipta yang sebaik-baiknya". Lihat: Sifat Solat Nabi. Tuhan yang telah membuka pendengaran dan pen glihatan. Tahawi dan Daruqutni. "Wahai Tuhan. Engkaulah Tuhanku. al-Albani. H/R Bukhari dan Muslim.

Inilah kedua tan ganku dan aku datang menyerahkan diriku dengan semua kesalahanku". . [213] 9. wahai Tuhan segala puji bagi-Mu tiada tuhan kecuali Engkau". Nasa’i dan Ibnu Nashr. disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. beriman kepada-Mu hatiku. H/R Muslim. [215] H/R Ibnu Nashir. H/R Ibnu Abi Syaibah dan Nasa’i disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. [214] "Ya Allah! Ampunilah aku atas segala dosa yang kulakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan". Abu Awanah. H/R Abu Daud dan Nasa’i dengan sanad sahih. Aku men gharapkan nikmat-Mu kepadaku. [212] "Mahasuci Tuhan Yang Maha perkasa dan memiliki segala kekuasaan. kebesaran dan keagungan ".212 213 214 215 "Bersujud kepada-Mu fikiranku dan angan-anganku. Bazzar dan Hakim. "Mahasuci Engkau.

216 217 218

“Wahai Tuhan! Masukkan cahaya dalam hatiku, masukkan cahaya pada lisanku, masukkan cahaya pada pendengaranku, masukkan cahaya pada pen glihatanku, dan letakkanlah cahaya di bawahku, letakkan cahaya di atasku, di sebelah kananku, di sebelah kiriku dan letakkanlah cahaya di hadapanku, let akkan cahaya di belakangku, dan let akkanlah cahaya di dalam diriku dan tajamkanlah cahaya untukku". [216]

"Wahai Tuhan! Dengan keredaan-Mu aku berlindung dari kemurkaan-Mu dengan pen gampunan-M u aku berlindung dari siksa-Mu, dengan perlindungan-Mu aku berlindung dari an cam anMu. Aku tidak sanggup menghitung pujian terhadap-Mu sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri". [217]
Inilah doa-doa atau zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam semasa sujud. Boleh dibaca mana-mana doa atau zikir semasa solat sunnah atau fardu sebagaimana yang diamalkan oleh Rasul ul lah sallallahu ‘alaihi wa-sallam.

3. Tumakninah Ketika Sujud
Semasa sujud hendaklah tumakninah, kerana tanpa tumakninah samalah seperti mencuri dalam solat:

"Sesungguhnya itu (orang yang solatnya tanpa tumakninah) adalah pencuri yang paling keji". [218]

H/R M uslim, Abu Awanah dan Ibnu Abi Syaibah. H/R Muslim. Abu Awanah dan Baihaqi. H/R Ibnu Abi Syaibah, Tabrani dan Hakim, disahkan oleh hakim dan disetujui oleh Zahabi.

219 220 221 222

"Sempurnakanlah rukuk dan sujud kamu sekalian". [219]
Antara cara sujud yang tidak sempurna ialah rukuk yang cepat kerana ia menyalahi sunnah:

"Kekasihku sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan, melarangku berpaling ke kanan atau ke kiri seperti dan musang dan melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya kera". [220]

"Pencuri yang paling buruk ialah pencuri yang melakukan pencurian dalam solat. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana mencuri dalam solat? Sabdanya: Iaitu tidak men yempurnakan rukuk dan sujud". [221]

“Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan rukuk, berdiri setelah rukuk, sujud, dan duduk antara dua sujud dengan tempo masing-masing hampir sama.” [222]

4. Larangan Membaca Al-Quran Ketika Sujud
Tiada dalil yang membolehkan membaca al-Quran semasa rukuk atau sujud. Namun diperintah agar memperbanyakkan doa atau zikir semasa sujud dan memperlamakan sujud, kerana Rasulullah sallallahu
H/R Bukhari dan Muslim. H/R Thayalisi, Ahmad, dan Ibnu Abi Syaibah. Hadis Hasan. H/R Ibnu Syaibah, Tabnmi dan Hakim. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Bukhari dan Muslim. Baca Irwa' Al-Ghalil, no. 331.

223 225 224

‘alaihi wa-sallam bersabda:

"Orang yang hampir dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyakkanlah doa ketika sujud". [223]

“Nabi melarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk dan sujud.

"Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk atau sujud. Dalam rukuk hendaklah kamu membaca bacaan untuk men gagun gkan Allah 'azza wa jalla dan dalam sujud hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa kerana hampir dapat dipastikan doa kamu dikabulkan." [225]

14. SUJUD SAHWI

1. Sebab Melakukan Sujud Sahwi
Ada beberapa sebab diperintahkan agar melakukan sujud sahwi, ant aranya: 1. Kerana tertambah rakaat dalam solat. Mengikut riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik, apabila tertambah rakaat dalam solat, maka hendaklah melakukan sujud setelah salam. Contohnya: "Semasa para sahabat memberi tahu beliau bahawa solat beliau sebanyak lima rakaat, maka beliau men gerjakan sujud sahwi setelah salam sedangkan beliau telah bercakap (berkata-kata) dengan sahabat ".
H/R Muslim, Abu Awanah dan Baihaqi. H/R M uslim dan Abu Awanah. Larangan ini berlaku umum mencakup solat wajib dan solat sunnat, sedangkan tambahan riwayat Ibnu Asakir yang menyatakan: "Adapun dalam solat sunnat tidaklah terlarang," adalah riwayat yang menyimpang atau mungkar. Ibnu Asakir sendiri telah menjelaskan cacatnya riwayat ini. Oleh kerana itu, tidak boleh diamalkan. H/R M uslim dan Abu Awanah.

226

227

2. Kerana ada kekurangan dalam solat. Seperti tertinggal tasyahud awal. Maka dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik diperintahkan agar melakukan sujud sahwi sebelum salam. Begitu juga jika terlupa atau tertinggal satu rakaat, maka wajib menambah satu rakaat yang terlupa sebagaimana dalam sebuah hadis:

"Dari Imran bin Husain bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah men gerjakan solat asar hanya tiga rakaat. Lain beliau diingatkan tentang kekurangan rakaat solatnya. Lantas beliau menambah satu rakaat lagi dan menambah dengan dua sujud sahwi Setelah itu barulah melakukan salam penutup". [226]
3. Apabila merasa ragu, tetapi tidak terlalu yakin, maka dilakukan sujud sahwi setelah salam. 4. Apabila merasa ragu, tetapi masih ada unsur yakin, maka dilakukan sujud sahwi sebelum salam. 5. Sesiapa yang melakukan salam terlebih dahulu pada hal dia merasa melakukan rakaat kurang dari yang ditentukan dalam solat, maka dia melakukan sujud sahwi setelah salam lantaran ia terlupa sujud sahwi sebelum memberi salam.

2. Hukum Berkaitan Sujud Sahwi
Sebahagian para ulama fekah berpendapat bahawa sujud sahwi hukumnya sunnah, bukan wajib. Namun pendapat yang paling benar (paling rajih) ialah hukumnya wajib, kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya ketika berlaku sesuatu yang terlupa. Malah ada perintah dari beliau. Dan beliau sentiasa mengerjakannya ketika berlaku sesuatu yang mewajibkan sujud sahwi. Antara hujah wajibnya sujud sahwi ialah:

"Beliau men gerjakan sujud sahwi setelah salam walaupun telah bercakap-cakap den gan para sahabat". [227]

H/R Muslim 574, Abu Awanah 2/198-199, Abu Daud 1018. An-Nasa’I 1/26, Ahmad 4/427, Ibnu Majah 1215, AlThayalisi 847, Ibnu Khuzaimah 2/130, Ibnu Hibban 4/2663, Ibnu al-Jarud 245, At-Tahawi dalam syarah al-M aani 1/442-443, Al-Baihaqi 2/335. 354. 355. 359. Lihat: Majmu al-Fatawa. 23/24.

Syaitan akan mengganggu solatnya sehingga dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan. tetapi doa rekaan orangorang sufi. . [229] 3. 23/43. beliau bersabda: Jika salah seorang kamu men gerjakan solat. Lihat: Majmu al-Fatawa. bahawa orang yang lupa sujud sahwi dianjurkan untuk mengerjakannya sekalipun dia telah keluar dari masjid. Inilah pendapat Imam Syafie dan inilah yang paling kuat (rajih). maka akan didatangi oleh syaitan. Doa di atas ini sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat dalam syarak. Di dalam kitab doa ini: penulis telah menjelaskan tentang 228 229 Lihat: Majmu al-Fatawa.Sebagaimana juga pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah: "Adapun hukum sujud sahwi menjadi wajib adalah disebabkan oleh perintah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam di dalam hadis Abu Hurairah. Kerana membatasi sujud sahwi dengan jarak atau ruang waktu tidak ada dasarnya sama sekali. 23/26. maka hendaklah dia men gerjakan dua kali sujud pada keadaan dia masih duduk (tasyahud)". kerana ia bukan dari hadis atau athar. Jika salah seorang men galami hal sedemikian itu. Kesalahan Membaca Zikir Sujud Sahwi Doa atau zikir yang dibaca oleh kebanyakan masyarakat Islam ketika sujud sahwi ialah: "Mahasuci Allah Yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa (tidur) ". [228] Terdapat riwayat antaranya dari Ahmad. malah sekiranya ia sudah berada jauh dari masjid masih dituntut agar sujud sahwi.

Ambillah urusan agamamu dari Kitab-kitab hadis yang sahih. Walaupun orang-orang yang berfahaman Syafieyah sujud sahwi apabila mereka solat di belakang orang yang tidak membaca bismilah atau berqunut. Doa itu sebenarnya adalah doa yang diambil dari mimpi sebahagian sufi. Beirut. Adapun diberitakan bahawa beliau men gatakan "Subhana man laa yashu wa laa yanam”. M uhammad Abdussalam. Bahkan doa yang dibacanya seperti doa yang dibaca ketika sujud biasa. 230 Lihat: As-Sunan wal-M ubtadi’at. Hlm. mengkhususkan membaca doa "Subhana man la yashu wa laa yanam" adalah bid'ah. Labenon. Kerana tiada hujah. Oleh kerana itulah. Doa ini hasil rekaan ulama sufi. tiada asal-usul atau perintah dari syarak. . Tidak ada dalil yang berasal dari sunnah yang menjelaskan masalah ini. 74-75. Sedangkan menjadikannya sebagai bahagian dari ajaran agama dan syariat adalah sebuah kesesatan dan kerosakan yang besar. maka hal itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam atau para sahabat beliau.“Tidak pernah diriwayatkan sesuatu doa yang khusus untuk sujud sahwi dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Allahu 'alam. kesalahan dan bid'ah yang wajib ditinggalkan". janganlah men gerjakan hal tersebut. Selain itu lemparkan jauh-jauh. Dar-Kulub al-Ilmiyah. [230] Dengan ini. ini adalah kejahilan.

al-Albani. Lihat: Kaifiyah Solatun Nabi. Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam ibadat. [237] “Beliau menegakkan telapak kaki kanannya". kemudian ban gun dari sujud sampai duduk dengan tegak". H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad sahih. membentangkan kaki kiri dan duduk di atasnya. menegakkan kaki kanan. meletakkan kedua tangan di atas lutut. H/R Abu Daud dan Hakim disahkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi. demikian menurut Imam Ahmad dan Ibnu Qaiyim). [238] "Menghadapkan jari-jemari kaki kanannya ke arah kiblat". [232] hujung tangan ada di atas lutut. [236] "Tidak sempurna solat seseorang sehingga dia sujud sampai ruas tulang belakangnya mapan. 4/89. Lihat: Sifat Solat Nabi. DUDUK ANTARA DUA SUJUD 1. [234] (mengangkat tangan dilakukan setiap kali takbir. tidak menggerakkan jari. Cara Duduk antara Dua Sujud “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam ban gun dari sujudnya sambil bert akbir". H/R Bukhari dan Muslim. [231] “Kemudian duduk iftirasy. H/R Bukhari dan Abu Daud. Hlm. 231 232 233 234 235 236 237 238 . kemudian beliau duduk di atas t elapak kakinya dengan tenang". 25. kemudian mengucapkan Allahu Akbar. [235] Kemudian beliau membentangkan kaki kirinya. Ibn Baz. H/R Bukhari dan Baihaqi.15.” [233] "Beliau terkadang mengangkat kedua tan gannya bersamaan dengan ucapan takbir". Hlm 11. 186. Ibnu Qaiyim. Lihat: Al-Bada'i. Hlm.

Benarlah kata Imam Malik yang menyatakan: Setiap orang antara kita perkataannya boleh dibantah. bahawa ia pernah melihat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas duduk antara sujud dengan duduk di atas kedua tumitnya. .239 240 241 242 [ 239] “Kadang kala beliau duduk iq’a. al-Albani. namun pendapatnya dikomentar oleh Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Kemudian berkata Al-Al bani: "Bagaimana boleh dikatakan seperti itu pada hal hadis tentang duduk di atas kedua tumit tersebut yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam sahih Muslim. Lihat: Sifat Solat Nabi. Hadis ini sanadnya sahih. disahkan olehnya dan oleh yang lain. kecuali perkataan penghuni kubur ini. seraya menunjukkan kuburan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. 189. iaitu duduk den gan menegakkan telapak kaki dan tumit kedua kakinya". [ 242] H/R Nasa’i dengan sanad sahih. Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R M uslim. M enurut beliau bahawa: Ibnu Qaiyim telah melakukan kesalahan kerana setelah menerangkan Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam duduk Iftirasy antara dua sujud ia berkata: Duduk cara dua sujud yang sah dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam hanya dengan cara ini (iftirasy). Bacalah kitab As-Sahihah no. Diriwayatkan pula oleh Abu Ishaq al-Harbi dalam kitab (Gharibul Hadis. Lihat: Sifat Solat Nabi. Hlm. Abu Awanah dan Abu Syeikh dalam kitab Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zubir dari Jabir. Tirmizi. Atau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanannya serta tangan kiri di atas lutut kirinya. Hlm. [240] Hendaklah ia meletakkan tangannya di atas peha dengan hujunghujung jari tangan pada lututnya. seolah-olah menggenggamnya. 383. al-Albani. 104-106 dan Baihaqi. (nota kaki). al-Jibrin. 187. Abu Daud. tidak ada cara lain. 188. hlm. juz 5 12 1 dari Thawus. Sejumlah besar sahabat dan tabi’in serta yang lain mengamalkan sunnah ini. [241] Walaupun Ibnu Qaiyim rahimahullah hanya mensahihkan duduk secara iftirasy. Juga riwayat hadis dari Ibnu Umar dengan sanad hasan yang tersebut pada Baihaqi disahkan oleh Ibnu Hajar. Hlm. Saya telah menjelaskan dengan terperinci masalah ini melalui kitab Al-Asl".

kerana beliau membacanya bersama doa di atas ketika mengerjakan solat lail. [ 246] (Membaca sekaligus doa-doa) di atas ini tidaklah menunjukkan hanya berlaku dalam solat sunnah. 189. [angkatlah darjatku]. disahihkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi. . Mereka mengatakan bahawa doa-doa ini boleh dibaca dalam solat wajib dan solat sunnah seperti diriwayatkan oleh Tirmizi.243 244 245 246 2. iaitu: "Ya Allah! Ampunilah aku. 189. 19. tetapi berlaku juga dalam solat fardu. Lihat: Masail. Lihat: Sifat Solat Nabi. Imam Ahmad memilih doa ini. [ 245] Dan boleh juga dibaca sekaligus dengan doa di atas. Hlm. [244] Ishaq bin Rahawaih berkata: Sesiapa boleh membaca doa ini tiga kali atau boleh membaca: "Ya Allah! Ampunilah aku". lbnu Majah dan Hakim. al-Albani. Imam Tahawi juga berpendapat demikian seperti terdapat dalam Kitab H/R Abu Awanah. Hlm. [lindungilah aku]. Ahmad dan Ishaq. H/R Ibnu Majah dengan sanad hasan. Lafaz Doa Ketika Duduk antara Dua Sujud Wajib dibaca doa duduk antara dua sujud. ampunilah aku". [ 243] Doa di bawah ini paling kurang dibaca sekali: "Ya Allah! Ampunilah aku. Lihat: Sifat Solat Nabi. [jadikanlah aku sihat] dan berilah aku rezeki". sebab solat sunnah dan solat fardu tidak berbeza. Tirmizi. Hlm. berilah aku pet unjuk. Demikianlah pendapat Imam Syafie. al-Albani. kasihanilah aku.

Hlm. Adapun orang yang mengutamakan sunnah tentu tidak akan cenderung kepada halhal yang menyalahinya dan tidak memperdulikan hal-hal yang menyalahi sunnah tersebut. H/R Bukhari dan Muslim. (nota kaki).M usykil Atsar. [ 252] Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R Bukhari dan Muslim. [249] "Beliau memperlama duduknya hingga hampir sama lam an ya den gan sujudnya”. Tumakninah Ketika Duduk antara Dua Sujud “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam duduk antara dua sujud den gan tumakninah sehingga ruas tulang belakangnya mapan” [ 248] dan beliau memerintahkan berbuat demikian kepada orang yang solatnya salah sebagaimana sabdanya: "Tidak sempurna solat seseorang antara kamu sehingga dia berbuat demikian (tumakninah)". H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad sahih. 3. [251] Ibnu Qaiyim berkata: Sunnah ini (tumakninah atau duduk lama) telah ditinggalkan oleh umat setelah berlalunya masa sahabat. [ 247] Diperintahkan melakukan seperti itu (menggabungkan sekaligus doa-doa di atas) untuk tumakninah ketika duduk antara dua suj ud. [250] "Kadang kala beliau diam lama sampai ada orang yang men yan gka beliau telah lupa". (nota kaki). H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad sahih. Al-Albani. 189. Hlm. 188. Lihat: Sifat Solat Nabi. 247 248 249 250 251 252 . al-Albani.

Lihat: Sifat Solat Nabi. al-Albani.253 254 255 256 257 16. Perbuatan ini dipilih oleh Imam Ishaq bin Raghawih sebagaimana dikatakan dalam Kitab Masail. Lihat: Hlm. 191. 191. Imam Ahmad pun berkata demikian. (nota kaki) Hlm. Itulah yang dinyatakan oleh Imam Syafie. Dinamakan duduk istirehat dan ia sunnah men urut qaul yang paling sahih. al-Albani. [256] Berkata Ibnu Hani': “Saya lihat Abu Abdullah (Imam Ahmad) terkadang bertumpu pada kedua tan gannya bila hendak berdiri ke rakaat terakhir dan terkadang beliau duduk terlebih dahulu dengan tegak. kemudian ban gkit berdiri. Hlm. jika meninggalkannya tidak ada kesalahan. Dan tidak ada zikir atau doa (ketika duduk istirehat)". 191. H/R Bukhari dan Abu Daud. [253] "Beliau duduk tegak iaitu duduk di atas telapak kaki kiri dengan tegak sampai ruas tulang punggungnya mapan ". Lihat: Sifat Solat Nabi. Ibn Baz. (nota kaki) Hlm.12. Marwazi (1/14 7/2). DUDUK ISTIREHAT SEBELUM BERDIRI Cara beliau hendak bangkit (bangun) dari sujud ialah duduk seketika (berehat seketika) dan kemudian bangun dengan bertumpu pada kedua tangannya ke tanah untuk melanjutkan ke rakaat seterusnya. [254] Di kalangan ahli fiqh duduk sepertimana (di atas) ini dinamakan duduk istirehat . [255] Berkata Ibn Baz rahimahullah: "(Kemudian) duduk iaitu duduk yang seketika sebagaimana duduk antara dua sujud.” [257] Lihat: Sifat Solat Nabi. al-Albani. Pendirian beliau lebih tepat kerana dia dikenal sebagai orang yang kuat mengikuti sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan tidak mahu menyalahinya. .

Mengepal jari-jemari tangan (menggenggam). [259] Cara menumpukan tangan ke tanah ketika hendak bangun ialah secara 'ajin. Lihat: Sifat Solat Nabi. al-Albani. Semua had is yang maksudnya seperti itu adalah lemah. 2. Hal ini boleh dilakukan oleh orang yang sudah tua atau yang masih muda). dan Ad-Daifah. Ini yang lebih rajih (sahih). [258] "Kemudian Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bangun ke rakaat kedua den gan tan gan bertumpu ke tanah". H/R Syafie dan Bukhari.Meluruskan jari-jemari tangan ke hadapan (menghadapkan ke Kiblat). CARA BANGKIT UNTUK BERDI RI M enurut sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bahawa beliau bertumpu pada tangannya ketika bangkit (bangun ke rakaat seterusnya).925 dan 968. 2.258 259 260 261 17. Semakna dengan hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang sahih. Juz. iaitu berdiri ke rakaat berikutnya bertumpu pada kedua tan gannya". No 562. [260] M enurut Syeikh al-Albani rahimahullah: Hadis yang berbunyi: "Nabi ban gkit untuk berdiri seperti anak panah tanpa tertumpu pada tan gannya” adalah had is palsu. Lihat: Al-Irwa'. 'Ajin menurut pengertian bahasa Arab ada dua cara: 1. [261] Ibid. H/R Abu Ishaq al-Harbi dengan sanad yang sahih. "Beliau melakukan 'ajin ketika solat. Hlm 82-83. .

H/R Ahmad dengan sanad yang jaiyid. M EMBACA AL-FATIHAH SETIAP RAKAAT Setelah berdiri tegak di rakaat yang kedua beliau terus membaca alFat ihah tanpa diam seketika: "Ketika telah berdiri pada rakaat kedua Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam memulakan den gan membaca "Al-hamdulillah" tanpa diam terlebih dahulu". H/R Ibnu Majah. [264] "Barang siapa solat satu rakaat tanpa membaca al-Fatihah. [ ] H/R M uslim dan Abu Awanah. kecuali orang yang solat di belakang 265 imam". dia dianggap tidak solat. . [262] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memerintahkan orang yang salah solatnya untuk membaca al-Fatihah pada setiap rakaat sebagaimana beliau sabdakan kepada orang tersebut: “Kemudian lakukanlah seperti itu pada seluruh solatmu". al-Albani. lbnu Hibban dalam sahihnya dan Ahmad dalam Masail Ibnu Hani’ 1/52.262 263 264 265 18. 193. Lihat: Sifat Solat Nabi. Hlm. H/R M alik dalam Al-M uwatta. [263] “Pada setiap rakaat ada bacaan (bacaan al-Fatihah)".

Abu Awanah. H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad jaiyid. dan Ibnu Abi Syaibah. [268] Begitu juga apabila beliau solat hanya dua rakaat. H/R Bukhari dan Abu Daud. digenggam jari-jemarinya kecuali jari telunjuk. Lihat: Irwa' Al-Ghalil. [269] Abu Hurairah berkata: "Sahabat karibku. hendaklah kamu tumakninah dan hamparkanlah telapak kaki kirimu. lbn Baz. Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Maka apabila kamu duduk di pertengahan solat. H/R Muslim. no. Jumaat atau Hari Raya. maka berisyarat dengan isyarat tauhid sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa-Ta'ala. 316. seperti solat fajar (Subuh).” [271] H/R Nasa'i 1/153 dengan sanad yang sahih. 13-14. Diletakkan tangan kanannya di atas pehanya yang kanan. (Nabi) telah melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya anjing. H/R Thayalisi.” [270] “Nabi melarang duduk di atas tumit seperti duduknya syaitan. beliau duduk iftirasy. [266] Iaitu seperti duduk antara dua sujud. 266 267 268 269 270 271 . maka ditegakkan kaki beliau yang kanan dan dibentang kakinya yang kiri (iftirasy). Ahmad. maka duduknya selepas sujud kedua. Begitulah cara duduk pada tasyahud (tahiyat) [267] awal ketika solat tiga rakaat atau empat rakaat. DUDUK TASYAHUD 1. seperti solat subuh. Cara Duduk Tasyahud Apabila solat yang dilakukan oleh beliau hanya dua rakaat. kemudian bacalah tasyahud". Lihat: Hlm.19. dan Iain-Iain.

338.” [277] “Bila beliau lupa membaca bacaan tahiyyat ini pada duduk dua rakaat pert ama. Baca Al-Irwa' no. [274] Dalam hadis lain disebutkan: "Duduk seperti itu adalah cara duduk orang-orang yang dim urkai Allah. dari Aisyah dengan sanad jayyid. H/R Baihaqi. Baca Irwa' Al-Chalil no. [ ] 275 Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca (tahiyyat) pada setiap dua rakaat. H/R Bukhari dan Muslim. seperti dikatakan Ibnul M ulaqqan. H/R Baihaqi dan Hakim. 380. H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad Jayid. 272 273 274 275 276 277 278 .” [278] H/R Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad sahih. [272] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang duduk dengan bertumpu pada tangan kirinya ketika seseorang duduk tasyahhud dalam solat sebagaimana sabdanya: "Cara semacam itu adalah cara solat orang Yahudi.“Nabi meletakkan siku kanannya di at as paha kanannya”. sebab duduk semacam itu adalah duduknya orang-orang yang sedang diazab. beliau melakukan sujud sahwi. H/R Abdur Razzaq disahkan oleh Abdul Haq dalam Kitab Al-Ahkam H/R M uslim dan Abu Awanah. [276] “Yang pertama kali Nabi lakukan ketika duduk (pada dua rakaat) adalah membaca (at-tahiyyaatu lilaah). disahkan olehnya dan disetujui Zahabi.” [273] Dalam hadis lain disebutkan: "Janganlah engkau duduk semacam itu.

279 280 281 282 283 Beliau menyuruh berbuat demikian sebagaimana sabdanya: "Bila kamu sekalian duduk pada setiap dua rakaat.. .. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm.. ”Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam men gajarkan tasyahud kepada para sahabatnya seperti beliau men gajarkan surah-surah Al282 Qur'an”. [283] H/R Nasa'i. [281] Beliau menyuruh berbuat demikian kepada orang yang solatnya salah seperti tersebut dalam kisah di atas. 198. [279] Menurut Nasiruddin al-Albani Rahimahullah: Hadis ini secara tersurat menyatakan dibenarkannya berdoa pada setiap tasyahud sekalipun pada tasyahud awal. Ahmad. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Nasa'i dengan sanad sahih. Lihat: Sifat Solat Nabi. ucapkanlah attahiyyaat. H/R Abu Daud dan Hakim disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. (nota kaki) Hlm. al-Albani. kemudian hendaklah seseorang memilih doa yang disenanginya dan hendaklah ia men gajukan permohonannya kepada Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia. dan Thabarani dengan sanad shahih. [ ] “… menurut sunnah. bacaan tasyahhud ini diucapkan perlahan. [280] Dalam riwayat lain disebutkan: "Ucapkanlah at-tahiyyaat olehmu pada setiap kali duduk.

Hlm. tetapi beliau menggenggam semua jari tan gan kanannya den gan men gacukan telunjuknya ke kiblat dan men garahkan pandangan mat an ya ke telunjuknya". ibu jarinya memegang jari ten gah". Ibnu Hibban dalam Sahihnya (485). H/R M uslim dan Abu Awanah. al-Albani. Seseorang tidak akan menjadi lupa selama dia men ggerakkan telunjuknya". Ibnu Khuzaimah. [284] Abu Ya'ala memberikan tambahan pada hadis ini dengan sanadnya yang sahih dari Ibnu U mar: "Men ggerak-gerakkan telunjuk (dalam tasyahud) sebagai pen gusir sya it an. 195. [286] "Terkadang ibu jari dan jari tengahnya membentuk bulatan [287] (sedangkan telunjuknya tetap diacukan ke kiblat)". "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan telapak tan gan kirinya di atas lutut kirinya den gan mengembang. (nota kaki). Abu Ya'ala memberikan tambahan dengan sanad sahih dari Ibnu Umar. Abu Awanah. Ibnu Jarud dalam Al-M untaqa (208). H/R Abu Daud. [285] "Ketika beliau men gacukan telunjuknya.284 285 286 287 Keadaan Jari-jemari Ketika Tasyahud Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah menunjukkan cara-cara dan keadaan tangan serta jari-jari tangan dalam tasyahud awal atau akhir. Humaidi dalam M usnadnya 131/1. . H/R M uslim. Lihat: Sifat Solat Nabi. Nasa’i. Ibnu Khuzaimah (1 /86/1-2).

Setelah beliau wafat kata-kata 'assalaamu 'alaika' kami ganti dengan 'assalaamu 'alan nabiyyi”] [288] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Lafaz Ibnu Mas'ud yang berbunyi assalaamu 'alan nabiyyi oleh para sahabat semula diucapkan dengan lafaz assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyu' dalam tasyahud ketika Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam masih hidup. Tasyahud Ibnu Mas'ud Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengajarkan tasyahud kepadaku sambil beliau menggenggam telapak tanganku. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan rasul-Nya. pen gagun gan. Sudah tentu lafaz ini dipergunakan oleh para sahabat berdasarkan persetujuan dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. no. . Ibnu Abi Syaibah. 200. Baca Al-Irwa. Siraj. Lafaz Bacaan Tasyahud Bacaan tasyahud yang pernah diajar oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam kepada para sahabat adalah seperti berikut. M uslim. sebagaimana beliau mengajarkan suatu surah Al-Qur'an kepadaku (berbunyi): "Semua ucapan pen gho rm at an." [Bacaan di atas dibaca ketika beliau masih hidup. Hlm. dan pujian hanyalah milik Allah. Lihat: Sifat Solat Nabi. al-Albani.288 289 2. Abu Ya'la. Segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu. 321. Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh [mencakup semua hamba soleh yang ada di lan git dan bumi]. [289] H/R Bukhari. wahai Nabi. (nota kaki). begitu pula rahmat Allah dan segala kurnia-Nya. Ketika beliau sudah wafat lafaz tersebut mereka ganti dengan: assalaamu 'alan nabiyyi.

. yang berbunyi: 2. segala kurnia. begitu pula rahmat Allah dan segenap kurnia-Nya." H/R Siraj dalam M usnadnya (9/1/2) dan M ukhallash dalam Kitab Al-Fawa-id (11/54/1) dengan sanad sahih." Imam 'Abdur Razzaq mengatakan bahawa Ibnu Juraij meriwayatkan kepadaku. tetapi setelah beliau wafat mereka mengucapkan assalaamu 'alan nabiyyi. Imam Subuki dalam Kitab Syarhul Minhaj setelah memaparkan riwayat dari Abu Awanah. bahkan saya menemukan riwayat lain yang menguatkan. hal itu menunjukkan bahawa penggunaan kata ganti 'ka' ('alaika) tidak wajib diucapkan kerana cukup mengucapkan 'assalaamu 'alan nabiyi'. "Segala ucapan penghormatan. wahai Nabi. al-Albani. tetapi setelah beliau wafat mereka tinggalkan kata ganti 'ka'. 200. Semua perlindungan dan pemeliharaan untukmu. para sahabat mengucapkan assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu.290 291 Bahkan Aisyah pernah mengajarkan tasyahud kepada para sahabat. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. (nota kaki). Lihat: Sifat Solat Nabi." [290] Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata: "Pada saat Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam masih hidup. Hlm. dengan lafaz assalaamu 'alan nabiyyi. Saya jawab: "Riwayat itu tanpa diragukan sedikit pun sah kerana terdapat dalam Sahih Bukhari. menyatakan: "Jika ucapan itu benar dari para sahabat. [291] Tasyahud Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami suatu surah AlQur'an. Semua perlindungan dan pemeliharaan semoga diberikan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. segala ucapan pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah. ujarnya: "'Atha' telah meriwayatkan kepadaku bahawa para sahabat mengucapkan assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu ketika Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam masih hidup." Sanad hadis ini sahih. sehingga menjadi assalaamu 'alan nabiyyi.

Syafie. dan Nasa'i.." Ujar Ibnu Umar. Abu Awanah. "Aku tambahkan pada bacaan ini kata-kata: [293] ‘Begitu pula semua kurnia-Nya. hendaklah ucapan pertama yang H/R M uslim. Semua pertolongan dan pemeliharaan untukmu. begitu pula kurnia Allah. [Lihat: Sifat Solat Nabi. Jika seseorang duduk (pada dua rakaat ini).292 293 Dalam riwayat lain ditambah dengan: "… hamba-Nya dan rasul-Nya." Ibnu Umar berkata: "Aku tambahkan pula katakata: [294] 'Tuhan Yang Tunggal'. Aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah.'" "Segala perlindungan dan pemeliharaan untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. begitu pula segala kurnia dan ucapan pengagungan. al-Albani] Idem. wahai Nabi. Hlm.. H/R Abu Daud dan Daruqutni dan disahkan olehnya. la menerima dari sahabat-sahabat lainnya yang meriwayatkannya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam." [295] Tasyahud Abu Musa Al-Asy'ari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: ". . tiada sekutu bagi-Nya. 202.” [292] Tasyahud Ibnu Umar Dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bahawa beliau mengucapkan dalam tasyahudnya: "Segala ucapan pen ghorm at an milik Allah. (nota kaki). Menurut Nasiruddin Al-Albani rahimahullah: Dua tambahan ini sah datangnya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam dan bukan dilakukan oleh Ibnu 'Umar sendiri. Tambahan itu lalu ia satukan dengan bacaan tasyahud yang didengarnya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam secara langsung.

Semua perlindungan dan pemeliharaan Allah untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. (seperti tasyahud Ibnu Mas'ud) "Segala ucapan untuk menyatakan hormat.” [297] H/R Muslim. tiada suatu apa pun yang menjadi sekutu-Nya) dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah ham ba-N ya dan rasul-Nya. Abu Awanah. dan segala ucapan pujian serta ucapan untuk menyatakan pen gkudusan hanyalah milik Allah. segala ucapan pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah.296 297 diucapkannya adalah: 'Segala ucapan pen ghormatan. M ukhallas. Siraj. Baihaqi. Aku bersaksi bahawa tiada tuhan kecuali Allah (Tuhan Mahatunggal. segala ucapan untuk menyatakan pen gagungan. wahai Nabi. Segala perlindungan dan pemeliharaan untuk Nabi. Abu Daud. dan Ibnu Majah. segala kurnia. Semua perlindungan dan pemeliharaan untukmu. dan lafaz hadis ini ada pada Baihaqi.'" [Tujuh kalimat ini adalah ucapan tahiyyat solat]. begitu pula rahmat dan semua kurnia Allah.. Seraya memberi isyarat dengan tangannya ia mengucapkan: 5. H/R Ibnu Abi Syaibah.. [296] Tasyahud Aisyah Qasim bin M uhammad berkata: Aisyah pernah mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud. . dst.

Berikanlah kurnia kepada Muhammad. Demikianlah. dst.'" Bacaan selawat ini tidak hanya berlaku untuk tasyahud kedua.Lafaz Bacaan Selawat "Ya Allah. isteri-isterinya. Hlm. Nasiruddin al-Albani menjelaskan: Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah. 204..). M EMBACA SELAWAT 1. tetapi bagaimana kami mengucapkan selawat kepadamu?" Sabdanya: "Ucapkanlah olehmu: 'Allaahumma shalli 'alaa Muhammad. 2. al-Albani] 300 H/R Ahmad dan Thahawi dengan sanad sahih dan Bukhari dan M uslim tanpa lafadz 'ahlu baitihi' (anggota keluarganya). Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. [298] Beliau menganjurkan umatnya berbuat dem i kian sebagai mana bel iau memeri ntahkan unt uk mengucapkan selawat setelah mengucap salam kepadanya." Inilah lafaz selawat yang sering Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam baca ketika solat. keluarganya. [299] Beliau mengajarkan kepada para sahabat berbagai macam bentuk lafaz selawat (setelah bertasyahud. [Lihat: Sifat Solat Nabi.20.Cara Membaca Selawat Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca selawat untuk dirinya pada tasyahud awal dan lainnya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. [300] H/R Abu Awanah dalam Sahihnya dan Nasa'i. Akan tetapi. keluarganya. dan keturunannya sebagaimana Engkau (Allah) telah memberi rahmat kepada keluarga Ibrahim. pen. berikanlah rahmat kepada Muhammad. dikemukakan oleh Imam Syafie seperti yang beliau sebutkan dalam Kitab Al-Umm karyanya. 298 299 . kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu dalam tasyahud. Pendapat inilah yang sah di kalangan muridmurid beliau seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Kitab Majmu' (3/460) dan yang dengan jelas dinyatakan dalam Kitab Raudhah (1 /263). dan keturunannya sebagaimana Engkau (Allah) telah memberikan kurnia kepada keluarga Ibrahim. dibenarkan juga dibaca pada tasyahud pertama.. (nota kaki). isteri-isterinya.

” [303] Menurut Nasiruddin Al-Albani rahimahullah: Kata tambahan ini dst. Nasa'i.301 302 303 “Ya Allah.] H/R Bukhari. Ada beberapa sanad lain yang memuat lafaz-lafaz lainnya. (nota kaki). al-Albani. Secara teliti dikemukakan riwayat dan lafaz-lafaz bacaan solat yang sebelumnya tidak pernah dikemukakan orang. Kelebihan ini semua adalah rahmat dari Allah. Baihaqi. Hal lain yang menunjukkan kesalahan Ibnul Qayyim adalah mengenai bacaan tasyahud no. hanya kepadaNyalah kita bersyukur. Humaidi.” [302] "Ya Allah. dan Ahmad. padahal sebelumnya beliau sendiri menyatakan sahih. 204. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. janganlah Anda tertipu oleh pendapat Ibnul Qayyim dalam Kitab Jala'ul Afham halaman 198 yang mengikuti pendapat gurunya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada [Ibrahim dan] keluarga Ibrahim. Ibnu Taimiyah dalam Kitab Al-Fatawa (1/16). dan Abu Ya'la dengan sanad sahih. terdapat dalam riwayat Bukhari. Oleh kerana itu. serta Nasa'i. Hlm. dan dia menyatakan hadis ini telah disepakati sahihnya. Nasa'i. Beliau menyatakan bahawa tidak ada Hadis sahih yang menyebutkan lafaz 'Ibrahim' dan 'ali Ibrahim' bersamasama. Ya Allah. Oleh kerana itu. berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim [dan keluarga Ibrahim]. padahal saya telah mengemukakan kepada anda hadis yang sahih di atas. [Lihat: Sifat Solat Nabi. . Ini adalah bukti salah satu faedah dari Kitab Sifat Solat ini. 7 yang beliau nyatakan dha'if. Ibnu Mandah. Muslim. Thahawi. H/R Ahmad. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [Ibrahim dan kepada] [301] keluarga Ibrahim. berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada [Ibrahim dan kepada] keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung.

berikanlah rahmat kepada Muhammad. dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi rahmat kepada [keluarga] Ibrahim dan berilah kurnia kepada Muhammad. Nasai. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. dan Nasa'i. hamba-Mu dan rasul-Mu. disahkan oleh Hakim. hamba-Mu dan rasul-Mu]. dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia H/R Muslim. [Nabi yang ummi]. [dan keluarga Muhammad] sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada Ibrahim [dan keluarga Ibrahim]. H/R Bukhari. "Ya Allah. dan berikanlah kurnia kepada Muhammad. [kepada] para isterinya dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [keluarga] Ibrahim. Ibnu Abi Syaibah. Abu Daud. berikanlah rahmat kepada Muhammad. dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi kurnia kepada [keluarga] Ibrahim di seluruh alam. Abu Awanah.304 305 "Ya Allah. "Ya Allah. berikanlah rahmat kepada Muhammad. . Thahawi. [Nabi yang ummi]. Ahmad. [kepada] para isterinya. [305] 6. Isma'il Al-Qadhi dalam Kitab Fadhlush Shalah 'alan Nabiyyi halaman 28." [304] 5. sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [keluarga] Ibrahim dan berilah kurnia kepada Muhammad.

" [306] 7. berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad dan berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat dan kurnia kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung.' Lalu saya bertanya lagi. Beliau menyuruh orang yang melakukan solat untuk memilih sesuai keinginannya.306 307 308 kepada [keluarga] Ibrahim.' Saya bertanya lagi: 'Bukankah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: '. Kemudian dia berkata sesungguhnya lam pada kata doa maksudnya ialah doa yang disukai Allah. BERDOA SEBELU M SALAM 1. kemudian beliau menyatakan sahihnya.. dan Nasa'i. . [308] Imam Atsram berkata: "Saya pernah bertanya kepada Ahmad: 'Doa apa yang aku baca setelah tasyahud?' Jawabnya: 'Doa yang tersebut dalam hadis Nabi. bukan sembarang doa. H/R Bukhari dan Muslim. Cara Berdoa Semasa solat. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. H/R Nasa'i. Abu Sa'id Ibnul A'rabi dalam Al-Mu'jam (79/2) dengan sanad sahih.'" Kejadian ini diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu' Fatawa (69/218/1) dan beliau menganggapnya sebagai hal yang baik." [307] 21. Selanjutnya. Thahawi. Terkadang membaca doa ini dan terkadang membaca doa yang lain serta beliau membenarkan bacaan doadoa yang lain.. Ibnu Taimiyah mengatakan: "Pendapat yang terbaik iaitu bahawa membaca doa H/R Bukhari. Ibnul Qayyim dalam Kitab Al-lala' halaman 14-15 menisbatkan hadis ini kepada Muhammad bin Ishaq As-Siraj. tetapi jawabnya: 'Ya yang ada dalam hadis.' Jawabnya: 'Memilih doa yang sudah ada dalam hadis. "Ya Allah. pilihlah doa-doa sesukamu. Muslim. beliau mengucapkan berbagai doa ketika ada perintah berdoa seperti ketika sujud dan tasyahud.

” [310] 2. Lafaz Doa Sebelum Salam "Ya Allah. Hal ini sedikit sekali yang mengetahuinya.” [311] Kita diperintahkan untuk berlindung dari berbuat dosa dan hutang. "Ya Allah. wahai Rasulullah. aku berlindung kepada-Mu dari dosa-dosa [309] dan terbelit hutang. 2." Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Pendapat itu benar. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup dan mati. aku berlindung kepada-Mu dari akibat-akibat buruk perbuatan yang telah aku lakukan [Kerugian dari kesalahan yang telah kulakukan atau kerugian dari kebaikan yang belum kulakukan. ingkar. kalau berjanji. Wallaahu a'lam.] dan yang belum aku lakukan. Ya Allah. Hal ini didasarkan pada hadis Aisyah yang lengkapnya: Aisyah berkata: "Seseorang berkata kepada Nabi: 'Alangkah seringnya engkau mohon perlindungan dari terbelit hutang. yang utama ialah mengikuti saja doa-doa yang ada dalam riwayat hadis." H/R Bukhari dan Muslim.309 10 311 seperti digariskan dalam riwayat-riwayat hadis dan yang berm anfaat. tetapi untuk mengetahui doa yang bermanfaat haruslah berdasarkan ilmu yang benar. . terutama sekali bila doa-doa itu sudah memenuhi keinginan orang yang berdoa.' Sabdanya: 'Orang yang terbelit hutang kalau berbicara berbohong. Oleh kerana itu. aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur. H/R Nasa'i dengan sanad sahih dan Ibnu 'Ashim dalam Kitab As-Sunnah halaman 370 yang telah saya tahqiq dan diterbitkan oleh Maktab Al-lslami dan tambahan pada lafaz di atas tersebut dalam riwayatnya. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal.

aku memohon kepada-Mu segala kebaikan [di dunia dan di akhirat] yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. baik ucapan maupun perbuatan. disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. Aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan yang hamba-Mu dan rasul-Mu. Baca Ash-Sahihah Hadis no. . H/R Ahmad. Aku memohon kepada-Mu kebaikan dari semua yang diminta oleh hamba-Mu dan rasul-Mu. hit un glah (amal)ku den gan perhitungan yang mudah. [Muhammad. Thayalisi.312 313 "Ya Allah. baik ucapan maupun perbuatan. Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam telah memohon kepada-Mu untuk dilindunginya]. " [312] "Ya Allah. Bukhari dalam Addabul Mufrad. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka dan semua jalan yang menghantarkan ke sana. Aku memohon syurga kepada-Mu dan semua cara yang men ghant arkan ke sana. Ibnu Majah dan Hakim. Aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan [di dunia dan di akhirat] yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. 1542. [Aku memohon kepada-Mu] agar Engkau menjadikan akhir segala perkara yang telah Engkau tetapkan untukku baik [bagiku]. " [ 3 1 3 ] H/R Ahmad dan Hakim.

tiada beranak dan tiada diperanakkan. (Nabi bersabda): "Demi Allah. . [Tuhan Yang Mahatunggal]. Ahmad. "Apa yang engkau ucapkan dalam solat?" Ujarnya: "Aku bertasyahud." [314] Beliau pernah mendengar seorang sahabat dalam tasyahudnya mem baca: "Ya Allah. Nasa'i. tempat makhluk bergantung.314 315 Beliau bertanya kepada seorang sahabatnya: 5. alangkah baiknya permohonan yang kamu ucapkan dan diucapkan oleh Muaz. dan Ibnu Khuzaimah." Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Orang ini telah diampuni. ya Allah. kemudian aku memohon syurga kepada Allah dan berlindung dari siksa neraka. dan Ibnu Khuzaimah (1/87/1) dengan sanad sahih. tiada suatu apa pun yang menyamai-Nya. Ibnu Majah. ampunilah segala dosaku. aku memohon kepada-Mu. H/R Abu Daud." [315] Beliau mendengar sahabat lain dalam tasyahudnya berdoa: H/R Abu Daud." Beliau berkata: "(Kami selalu mengucapkan kalimat-kalimat tersebut). kerana Engkau Maha Pen gampun lagi Maha Penyayang. orang ini telah diampuni. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi.

tiada tuhan kecuali Engkau. [wahai] Pencipta lan git dan bumi. Bukhari dalam Adabul Mufrad. Wahai Tuhan Yang Mahahidup. [sesungguhnya aku memohon] [syurga kepada-Mu dan berlindung kepada-Mu dan siksa neraka]. [Maha Pemberi kurnia]. Nasa'i. yang bila orang memohon dengan men yebut keagungan-Nya itu. Engkau lebih tahu tentang hal itu daripadaku. Thabarani. [tiada sekutu bagi-Mu]. dan 70/1-2 dengan sanad-sanad sahih. Wahai Tuhan Yang Mahaagung dan Maha Pemurah. ampunilah segala dosaku pada masa lalu dan akan datang.” [317] H/R Abu Daud. sesungguhnya aku memohon kepada-Mu bahawa segala puji adalah milik-Mu." [316] Doa terakhir antara tasyahud dan salam yang beliau baca ialah: 9. sesungguhnya orang ini telah memohon kepada Allah dengan men yebut nama-Nya yang agung. 67/1." Sabdanya: "(Demi Tuhan yang menggenggam jiwaku]." 8. Ibnu Mandah dalam At-Tauhid 44/2. yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi atau yang aku lakukan dengan terang-terangan dan apa saja perbuatanku yang berlebihan.316 317 "Ya Allah. tidak ada tuhan kecuali Engkau. [Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda kepada para sahabatnya: "Tahukah engkau apa yang dimohon orang ini?" Mereka menjawab: "Allah dan rasul-Nya lebih tahu. Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yang terkemudian. Dia akan memberinya). Ahmad. wahai Tuhan Yang Mahaberdiri sendiri. "Ya Allah. H/R M uslim dan Abu Awanah. Dia akan men gabulkan dan bila orang itu meminta sesuatu. .

Pada hal dia tahu bahawa mencela Ibid. mereka kemudian melupakan masalah ini dan mereka menolak hadis yang sudah sahih serta mencela orang-orang yang melaksanakan perbuatan ini. MENGGERAK-GERAKKAN JARI TELUNJUK Menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud sudah menjadi sunnah matrukah (sunnah yang ditinggalkan). Hal yang aneh sebahagian dari mereka biasanya membela pendirian imamnya dalam masalah yang lain sekalipun pendapat imam tersebut bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Lihat: Sifat Solat Nabi. [319] Menurut Nasiruddin al-Albani: "Men gikut sunnah telah menunjukkan bahawa men ggerakgerakkan jari telunjuk berlangsung sampai dengan salam.318 319 320 321 22. al-Albani. Oleh kerana itu. Sedangkan Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengamalkannya: "Nabi men ggerak-gerakkan jari telunjuknya sambil membaca doa". [321] Ia juga dilakukan oleh Imam Ahmad dan Imam-imam ahli hadis lainnya. tidak patut dilakukan dalam solat. . [320] Beliau menjelaskan lagi: "Men ggerak-gerakkan jari telunjuk dalam tasyahud merupakan perbuatan yang sah dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam". al-Albani. Akan tetapi. Alasannya ialah menyalahkan imam sama ertinya dengan mencela dan tidak menghormatinya. Inilah pendapat Imam Malik dan lain-lain ". hendaklah takut kepada Allah orang yang beranggapan bahawa perbuatan ini sia-sia. Ibid. pada hal mereka tahu riwayatnya sah. Lihat: Sifat Solat Nabi. [318] Hadis menggerak-gerakkan telunjuk ini mempunyai syawahid pada rawi Ibnu Adi (287/1). Kerana anggapan itu mereka tidak mahu menggerakkan telunjuknya dalam solat. Mereka mencari-cari alasan untuk mentakwilnya dengan menyalahi ketentuan bahasa Arab dan pengertian yang difahami oleh para imam.

(nota kaki) Hlm. [325] Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R Bukhari dalam Al-Amali (60/1). Dengan sanad hasan dan Rauyani dalam M usnadnya 249/2 dan Baihaqi. Tabrani dalam Ad-Doa Hlm. bahkan celaan yang mereka lakukan itu mengenai Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. H/R Ibnu Abi Syaibah dengan sanad hasan. mencela perbuatan menggerakgerakkan jari telunjuk sama halnya dengan mencela Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. terdapat fadilat-fadilat lain. 73/1. [322] Selain menghalau syaitan. Oleh itu. Ahmad. H/R Ibnu Abi Syaibah. semuanya itu tidak mempunyai dasar dari hadis. [323] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan perbuatan ini (men ggerakkan jari telunjuk) dalam dua tasyahud (tasyahud awal dan akhir)". Bazaar. isinya menyangkal (membatalkan) adanya mengacukan telunjuk. Adapun mengacukan telunjuk sebentar. Jika hadis ini sah. seperti yang dikenal oleh para ahli fikh. Sanad had is tidak sah. [324] "Nabi pernah melihat seorang lelaki berdoa sambil men gacukan dua jarinya. Nasa’i dan disahkan oleh Hakim serta disetujui oleh Zahabi.322 323 324 325 perbuatan tersebut bererti pula mencela para imam mereka yang biasanya mereka bela mati-matian walaupun membelanya batil. 197. Abu Jaafar. Abdul Ghani alM uqaddasi dalam As-Sunan 12/2. antaranya: "(Men ggerak-gerakkan jari telunjuk) lebih keras (dirasakan) oleh syaitan dari pukulan besi". Kerana Nabilah yang mengajarkan hal itu kepada kita. maka hujah untuk menyangkal menggerak-gerakkan jari telunjuk tidak dapat dijadikan hujah". bahkan menyalahi hadis sahih. Pada hal para imam tersebut perbuatannya sejalan dengan sunnah. al-Albani. Hadis ini juga mempunyai syawahid pada riwayat Ibnu Abi Syaibah. lalu sabdanya kepada orang itu: Satu sahaja! Satu sahaja! Seraya men gacukan jari telunjuk". . Dalam kaedah "Ditetapkan" maka menetapkan didahulukan dari menyangkal. Beliau menjelaskan bahawa hadis yang menyatakan: "Nabi tidak menggerakkan jari telunjuknya". lalu berhenti atau mengacukannya pada waktu tertentu sahaja.

[326] ". Disahkan pula oleh Nawawi. Abu Daud. H/R Abu Daud. . Ibnu Khuzaimah. men gakhiri solat dengan men gucapkan salam. M ENGUCAPKAN SALAM Diwajibkan menutup (mengakhiri) setiap solat dengan salam. [328] "Ada kalanya pada bacaan salam yang pert ama beliau menambah ucapan: “Wa barakatuh". Al-Ausath. dan Abdur Razaq. sehingga kelihatan pipi kirinya yang putih”.. "Beliau men gucapkan salam dengan berpaling ke arah kanan seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah. Tabrani. hendaklah mencontohi cara yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam.326 327 328 329 23. sehingga terlihat pipi kanannya yang putih. Nasa’i dan Tirmizi. Kemudian berpaling ke arah kiri seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah.. " [327] Apabila melakukan dan mengucapkan salam. Abu Ya'la. Ibnu Hajar. Daruqutni. H/R Muslim. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Dihalalkan setelah men gakhirinya (solat) dengan men gucapkan salam". [329] "Ketika berpaling ke kanan beliau terkadang men gucapkan: H/R Hakim dan Az-Zahabi dan disahihkan oleh keduanya. Disahkan oleh Hakim dan Zahabi.

sama ada setelah selesai memberi salam setiap kali solat atau sesudah membaca doa. H/R Muslim. tabi'in. kepala dan muka dengan tangan. tidak juga dari para sahabat. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani.330 331 As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah. Beliau menentang perbuatan tersebut sebagaimana dijelaskan olehnya melalui hadis yang terdapat dalam kitab Al-U mm: "Dari Jabir bin Samrah berkata: Semasa kami solat bersama H/R Nasa’I. Amalan mengusap (menyapu) tengkuk. den gan sedikit memalingkan wajahnya 331 ke kanan". . tabi'ut attabi’in atau para Salaf as-Soleh perbuatan mengusap (menyapu) tengkuk. Siraj. dan ketika berpaling ke kiri hanya men gucapkan: As-salamu'alaikum". Abu Awanah. Mengusap Muka Selepas Salam Adalah perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi M uhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam. HUKUM MENGUSAP MUKA 1. [330] "Terkadang beliau men gucapkan salam sekali sahaja dengan ucapan: Assalamu 'alaikum. Ahmad dan Siraj dengan sanad yang sahih. [ ] 24. kepala dan muka setelah selesai memberi salam atau berdoa adalah perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan fatwa Imam Syafie.

Ibnu Khuzaimah dan Tabrani. kemudian beliau bertanya yang berupa larangan: "Men gapa kamu men ggerakkan tangan kamu seperti gerakan ekor kuda yang lari terbirit-birit dikejar binatang buas? Apabila seseorang antara kamu men gucapkan salam. Perbuatan serupa itu adalah bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan para sahabat. .332 333 334 Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Hlm. mereka tidak melakukannya lagi". [334] Menggerakkan tangan ke kanan atau ke kiri sebagai tanda penutup atau selesainya solat telah ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. kemudian ia men gucapkan salam dengan berpaling kepada saudaranya yang di sebelah kanan dan saudaranya yang di sebelah kiri". assalamu 'alaikum. malah tidak ada hujah yang sahih mengizinkan perbuatan tersebut. berkata salah seorang dari kami den gan tan gannya ke kanannya dan ke kirinya dan men gucapkan: As-salamu 'alaikum. I. hendaklah ia berpaling kepada temannya dan tidak perlu men ggerakkan tan gannya. Abu Awanah. tidakkah memadai atau sesungguhnya memadai seseorang kamu meletakkan tan gannya di atas pehanya semasa memberi salam ke kanannya dan ke kirinya seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatullah. Siraj. men gisyaratkan dengan tangan kamu. assalamu alaikum wa-rahmatullah". 122. Hlm. H/R Muslim. Lihat: Sifat Solat Nabi. Melakukan pekerjaan tersebut adalah bid'ah kerana menyerupai perbuatan mereka (yang menggerakkan tangannya ke kanan dan ke kiri) yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. isyarat atau sebagai penutup solat. Maka ketika mereka solat bersama Rasulullah. maka ketika beliau memberi salam. [333] Dalam riwayat yang lain beliau bersabda: "Seseorang antara kamu cukup meletakkan tan gannya di atas pahanya. Maka menyapu tengkuk. Hal ini setelah dilihat oleh beliau. Lihat: Al-Umm. Maka Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Apa terjadi kepada kamu. [332] Adapun yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pada hadis di atas ialah menggerakkan tangan kanannya ke kanan ketika menoleh ke kanan dan menggerakkan tangan kirinya ke kiri ketika menoleh ke kiri. tak ubah seperti ekor kuda yang mabuk. al-Albani. H/R Muslim. dan men gisyaratkan den gan tan gannya ke kanan dan ke kiri. kepala dan kemudian muka setiap kali selesai memberi salam adalah juga merupakan sebagai tanda. 236. Jld. Maka ia wajib ditinggalkan.

dan Al-Baihaqi dalam H/R Ibnu M ajah dalam Sunan. 336 . Az. Dan sapulah den gannya muka kamu". jangan memintanya den gan belakangnya.2. Maka setelah selesai. Sebenarnya perbuatan tersebut tidak mempunyai dalil yang sahih kerana semua hadis-hadis yang menunjukkan menyapu muka setelah selesai berdoa kesemuanya lemah belaka. dari Muhammad bin Ka'ab al-Qardzi dari Ibn Abbas. maka mint alah den gan telapak tan gan kamu. Mengusap Muka Selepas Berdoa Kebiasaan masyarakat Islam dewasa ini. setiap kali selesai berdoa mereka mengusap (menyapu) muka sebagai penutup doa dan untuk mendapat berkat dari doa tersebut. sapulah wajahmu den gan kedua tan ganmu ". [335] "Dari Soleh bin Hassan al-Ansari. beliau berkata: Bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Jika engkau berdoa kepada Allah. 10/10779. Antara hadis-hadis tersebut ialah: "Dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdzi dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Apabila kamu meminta (berdoa) kepada Allah.-Zahabi dalam 1/536. 1/373 Hadis No. 1181. [336] 335 H/R At-Tabrani dalam 2/212. janganlah berdoa den gan kedua-dua belakangnya. maka berdoalah den gan telapak tanganmu.

[341] Berkata Abu Daud: Dia seorang yang lemah. Dan beliau berkata lagi: Setiap seseorang yang telah aku katakan hadisnya mungkar. 6. 2. Ibid. 4. 2/180. Lihat: Al-Irwa al-Ghalil. [337] Menurut Imam Bukhari rahimahullah: Hadis dari Soleh bin Hassan alAnsari dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdzi adalah hadis mungkar. . al-Albani. Dalam az-Zawaid dinyatakan: Isnad hadis ini lemah. 10/319. Tambahan "Dan sapulah muka kamu. 1/373.'' [342] 337 338 339 340 341 342 Lihat: Sunan Ibn Majah. Lihat: Lihat: Lihat: 1/6. maka ia adalah tambahan yang mungkar". la dilemahkan kerana Soleh bin Hassan. 5. maka tidak halal untuk meriwayatkan hadis darinya. [338] Menurut Ibnu Hibban: Semua hadis yang diriwayatkan oleh (Soleh bin Hassan al-Ansari) adalah hadis-hadis palsu. Al-Baihaqi.Kedua-dua hadis di atas ini adalah sangat lemah kerana pada sanadnya terdapat perawi yang lemah sebagaimana dapat diketahui dari penjelasan di bawah ini: 1. [340] 3. Soleh bin Hassan "Ditinggalkan”. [339] Menurut al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. Az-Zahabi. 2/212.

Lihat: lrwa al-Ghalil fii Takhrij Ahadis Manaris Sabil. Menurut al-Hafiz Az-Zahabi: “Hammad bin lsa al-Juhani adalah perawi yang lemah.2/351. 5/3386.” [ 347] H/R Tirmizi. [ 346] 5. "Berkata Hammad bin Isa al-Juhani dari Handhalah bin Abi Sufyan al-Jum ahi dari Salim bin Abdullah dari bapanya dari Umar bin al-Khattab radiallahu 'anhu berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam men gan gkat tan gannya dalam berdoa. Berkata Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Perawi seperti dia adalah lemah sekali. Az-Zahabi. dengan demikian sama sekali tidak boleh disahihkan. [ 343] 1. Dia seorang perawi yang sangat lemah.” [345] 4. Maka hadisnya tidak boleh dihasankan. Hadis di atas ini juga dilemahkan oleh para ulama hadis. Beliau tidak men gembalikan kedua tan gannya sehingga men gusap wajahnya. oleh Ibnu Hajar. Nama penuh beliau ialah: Hammad bin Isa bin Ubaid bin at-Thufail al-Juhani al-Wasiti al-Basri. Abu Zur'ah ar-Razi rahimahullah berkata: “Hadis (Hammad) ini adalah had is mungkar yang diyakini tidak ada asalnya”. Lihat: 343 344 345 346 347 . Ibnu Abi Hatim ar-Razi. 2. Antaranya ialah: Ibnu Hajar al-Asqalani. 2/433. Imam Ahmad dan Abu Hatim ar-Razi. Lihat: Lihat: 16/67. Ibnu al-Jauzi. Berkata Ibnu Makula: “Para ulama hadis telah melemahkan hadis-hadis Hammad. Hadis di atas ini adalah hadis lemah kerana sanad hadis ini berasal dari Hammad bin Isa al-Juhani. Lihat: 2/841. Berkata Muhammad bin al-Muthannah dalam hadisnya: Beliau tidak men gembalikannya keduanya sehingga men gusap den gan kedua tan gannya wajahnya". [ 344] 3.

348 349 350 "Dari Abdullah bin Abbas. sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Janganlah kamu men ut upi dindingdinding (den gan kain). Berkata Abul Hasan bin al-Qatthan dan Al-Hafiz Iban Hajar: "Perawi hadis ini (Abdul Malik bin Muhammad bin Aiman al-Hijazi) "Tidak diketahui tidak dikenali". sesiapa melihat kitab saudaranya tanpa izinnya. Lihat: Ibnu Hajar. hadis ini sangat lemah kerana mempunyai beberapa illah (penyakit): 1. H/R Ibn Majah dan Abu Daud. [348] Menurut para ulama hadis. Jika kamu telah selesai berdoa. ternyata bahawa hadis-hadis tentang menyapu muka setelah selesai berdoa adalah perbuatan bid'ah kerana perbuatan tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan dari para Salaf as-Soleh. Walaupun sanad ini ialah yang terbaik. Allahu a'lam bissallallahu ‘alaihi wa-sallamab walmusta'in. Lihat: Mukhtasar Sunan Abu Daud. . 2/1432. maka usaplah wajahmu dengan telapak tan ganmu". Berkata Abu Daud: "Hadis ini telah diriwayatkan dari berbagai jalan dari Muhammad bin Ka'ab. yang semuanya sangat lemah. Mintalah kepada Allah dengan telapak-telapak tangan kamu dan janganlah meminta dengan belakangnya. maka sesungguhnya dia telah melihat dalam neraka. namun hadis ini juga adalah lemah". [350] Dengan penjelasan di atas. [349] 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful