Oleh: Rasul bin Dahri

Nabi M uhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memerintahkan orang-orang yang beriman agar solat seperti beliau solat, sebagaimana sabdanya:

"Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat". [1]

Adapun tatacara atau sifat Nabi M uhammad sallallahu alaihi wa-sallam bersolat yang akan dibincangkan di dalam kertas kerja ini, adalah berdasarkan hadis-hadis yang sahih sahaja di samping menampilkan penjelasan para ulama dan m uhadd isi n.

H/R Bukhari, Muslim dan Ahmad.

2 3 4 5 6

1.MENYEMPURNAKAN WUDUK
Apabila ingin mendirikan solat, sempurnakanlah wuduk, menghadap kiblat dan bertakbir:

"Apabila engkau hendak men gerjakan solat, maka sempurnakanlah wudukmu”. [2]
Sila baca sifat wudhu Rasulullah salalahu ‘alaihi wa-salam.

2.M ENGHADAP KE KIBLAT
Setelah berdiri tegak sebelum bertakbir, maka hendaklah menghadapkan jari-jemari kaki ke arah Kiblat kerana itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

"Beliau men ghadapkan hujung-hujung kedua-dua jari-jemari kaki beliau ke arah Kiblat". [3]
Sewaktu solat, beliau sentiasa menghadapkan segalanya ke arah Kiblat, sehingga ibu jari (jari-jari) kaki beliau juga dihadapkan ke arah Kiblat.
[4]

"Kemudian menghadaplah ke arah kiblat, dan bertakbirlah"
[5]

Setelah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam berdiri untuk solat, beliau mengucapkan "Allahu Akbar", tanpa mengucapkan apa pun kalimah sebelumnya, tidak melafazkan niat dan tidak seorangpun antara para sahabat, tabi'in dan imam yang empat pernah melakukannya. [6]
H/R M uttafaqun Alaihi. H/R Bukhari dan Abu Daud. Lihat: Sifat Solat. Nabi. Hlm. 174. al-Albani. H/R M uttafaqun Alaihi. Lihat: Tuntunan Rasulullah dalam Ibadah. Hlm. 19. Ibn Qaiyim al-Jauziyah.

H/R Bukhari, Muslim dan Ahmad.

7 8 9 10 11

3. MENGUCAPKAN TAKBIR

"Sesungguhnya solat seseorang tidak sempurna sebelum dia berwuduk dan berwuduk sesuai dengan tuntutannya, kemudian ia men gucapkan: Allahu Akbar". [7] Semasa mengangkat tangan ketika takbir, keadaan kedua telapak tangan beliau menghadap ke arah kiblat. [8]

"Pembuka solat adalah bersuci, pen gharam annya setelah bertakbir dan pen ghalalannya setelah memberi salam ". [9]

"Beliau bertakbir dengan suara nyaring sehingga terdengar oleh sesiapa yang berada di belakangnya". [10]

"Ketika beliau sedang sakit, Abu Bakar membantu takbir Rasulullah dengan men gucapkan takbir secara yang nyaring agar dapat didengar oleh manusia". [11]

H/R Tabrani dengan sanad sahih. Lihat: Tuntutan Rasulullah Dalam Ibadah, Hlm 19. Ibn Qaiyyim AlJauziyah. H/R Abu Daud, Tirmizi, dan Hakim.

H/R Ahmad dan Hakim, disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh azZahabi. H/R Muslim dan Nasa'i.

H/R Bukhari dan an-Nasa’i. Tirmizi dan Hakim. H/R Bukhari dan an-Nasa’i. H/R Muslim. H/R Abu Daud. Ibnu Khuzaimah. setiap kali bertakbir untuk rukuk dan setiap kali ban gkit dari rukuk". . Tidak merenggangkannya dan tidak pula menggenggamnya". [16] "Ada kalanya mengangkat kedua tan gannya sebelum ucapan takbir". [12] "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam biasa men gan gkat kedua tan gannya setanding telinganya setiap kali 13 bert akbir". [17] H/R M uttafaqun Alaihi. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh az-Zahabi. [14] "Ada kalanya Nabi men gan gkat kedua tan gannya bersamaan den gan ucapan takbir". [15] "Kadang kala mengangkat kedua tan gannya sesudah ucapan takbir". [ ] "Beliau men gan gkat kedua tan gannya den gan membuka jarijemarinya lurus ke atas.12 13 14 15 16 17 Cara Mengangkat Tangan Ketika Bertakbir "Sesungguhnya Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengangkat kedua tan gannya setanding bahunya ketika memulakan solat. H/R Bukhari dan Abu Daud.

[22] H/R Baihaqi dan Hakim. [18] "Semasa beliau memasuki Kaabah pandangannya (semasa solat) tetap ke arah tempat sujudnya sampailah beliau keluar 19 darinya". . (Dalam riwayat lain: Atau mat a-m at a mereka akan dicabut". disahihkan oleh Hakim. H/R Baihaqi dan Hakim. disahihkan oleh Hakim. [21] "Apabila kamu bersolat. janganlah menoleh ke kanan atau ke kiri. H/R Tirmizi dan Hakim. MEMANDANG KETEMPAT SUJUD "Pada kebiasaannya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam ketika solat. Disahihkan oleh keduanya. men undukkan kepala dan memandang bumi (ke tempat sujudnya)". H/R Bukhari dan Muslim. [20] "Hendaklah orang-orang berhenti memandang ke lan git ketika sedang solat atau matanya tidak dikembalikan lagi kepada mereka. [ ] "Beliau dengan keras melarang memandang ke lan git".18 19 20 21 22 4. kerana Allah akan sentiasa men ghadapkan wajah-Nya kepada hamba-Nya yang sedang solat selama ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri". H/R Bukhari dan Abu Daud.

Allah pun akan berpaling darinya". H/R Bukhari dan Abu Daud. H/R Muslim dan Abu Daud. Abu Daud. . H/R Bukhari. Ahmad dan Abu Syeikh.23 24 25 26 27 28 "Allah akan sentiasa men ghadap ke wajah hamba-Nya yang sedang solat selama ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. [25] "Kadang kala beliau men genggam kan jari-jari tangan kanannya pada lengan kirinya". Nasa’i. Ibnu Khuzaimah. pergelangan atau lengan kirinya". Jika hamba itu memalingkan wajahnya. H/R Abu Daud. [26] "Beliau meletakkan kedua tan gannya di dada". [27] "Beliau meletakkan tan gannya yang kanan di atas tangan kirinya". [28] H/R Abu Daud dan lain-lain. H/R Nasa'i dan Daruqutni dengan sanad sahih. Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya yang sahih dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. BERSEDEKAP DI DADA "Beliau meletakkan tan gan kanannya pada punggung telapak kirinya. [23] "(Menoleh ke kanan atau ke kiri) adalah colekan sya it an terhadap orang yang sedang solat (supaya tidak khusyuk) ". 5. Tirmizi menghasankan satu hadis ini. [24] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: memejamkan mata ketika solat tiada contohnya dari sunnah.

H/R Bukhari dan Muslim. Caracara yang sesuai dengan sunnah inilah yang diamalkan oleh Imam Ishak bin Rahawaih. Oleh itu. H/R Muslim. Imam Marwazi dalam kitab Masail Hlm 222. lalu berwuduk dengan sempurna. Kerana keumuman hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: "Solatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku solat".29 30 31 "Beliau melarang dari bercekak pinggang dalam solat". [31] H/R Bukhari dan Muslim. PERHATIAN: Tiada perbezaan antara solat seorang lelaki dan seorang wanita. wajib diperhatikan semua sifat solat Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau: "Seseorang yang kedatangan waktu solat wajib. [30] Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam amat menitikberatkan tentang kesempurnaan menjaga solat berjemaah. wuduk dan khusyuk dalam setiap solat. dan Ahmad. pasti solatnya akan menjadi penebus dosadosanya yang lain selama ia tidak melakukan dosa besar dan ini berlaku setahun penuh". lalu solat dengan khusyuk dan melaksanakan rukuk dengan baik. Yang bertentangan dengan cara ini adalah lemah dan tidak mempunyai dasar riwayat yang sahih. . [29] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Bersedekap di dada adalah perbuatan yang sahih menurut sunnah.

Ia menjadi kesempurnaan solat sebagaimana terdapat dalam sabda beliau: "Tidak sempurna solat seseorang sebelum ia bertakbir. ada yang panjang dan ada yang pendek. memuji Allah 'Azza wa-Jalla. dengan air din gin (air batu) dan embun ". disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. [33] H/R Abu Daud dan Hakim. Ya Allah! Sucikanlah diriku dari kesalahankesalahanku dengan air.32 33 6. menyanjungnya dan membaca ayatayat al-Quran yang dihafalnya". H/R Bukhari. M EMBACA DOA I FTITAH Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak pernah meninggalkan doa iftitah walaupun semasa mengerjakan solat sunnah. . Ya Allah! Bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku seperti kain putih yang dibersihkan dari kotoran. antaranya seperti berikut: "Ya Allah! Jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan timur dan barat. [32] Lafaz Doa Iftitah Doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam sewaktu solat lail dan sunnah ada berbagai-bagai.

Engkaulah Tuhanku dan aku hamba-Mu. al-Albani. berilah aku pet unjuk kepada akhlak yang paling mulia kerana hanya Engkaulah yang dapat menjauhkan diriku dari akhlak yang buruk. Hlm. Tuhan alam semesta. tiada tuhan selain Engkau sem at a-mat a. Ya Allah! Engkaulah Pen guasa. Solatku. segala puji yang begitu ban yak hanya milik Allah. [34] Dalam solat sunnah beliau sering membaca doa ini: 3. (hanya yang terpimpin adalah orang yang Engkau beri pet unjuk. 110. Tiada tempat memohon keselamatan dan perlindungan dari siksa-Mu kecuali hanya Engkau semata. ia mendengar Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengucapkan doa tersebut . tiada sesuatu pun yang menyekutui-Nya. Abu Awanah. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Kitab Akhbar AshBahan (1/210)." [35] Lihat: Sifat Solat Nabi. Engkau Mahamulia dan Mahatinggi. Aku telah men ganiaya diriku dan aku men gaku dosadosaku. "Allah Mahaagung lagi Mahabesar. dan disahkan oleh Tirmizi. aku mohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu". hidupku dan matiku sem at a-mat a untuk Allah. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama-tama menjadi Muslim. H/R M uslim. sedang segala keburukan tidak datang dari-Mu. Engkau Maha Suci dan Maha Terpuji. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang berhak men gampuni semua dosa.34 35 “Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan Pencipta seluruh lan git dan bumi dengan penuh kepasrahan dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. ibadahku. Mahasuci Allah pada pagi dan pet an g. Aku berada dalam kekuasaan-Mu dan aku kembali kepada-Mu. Aku jawab seruan-Mu dan aku mohon pertolongan-Mu segala kebaikan di tangan-Mu. dari Jabir bin M uth'im. Oleh itu ampunilah semua dosaku.

Allah Mahaagung lagi Mahabesar (3 kali). . H/R Abu Daud dan Thahawi dengan sanad hasan. Ibnu Katsir.. Juz." H/R Abu Daud dan Hakim." Doa di atas dibaca dalam solat lail. 2939. 3/2 Kitab Ash-Shahihah no. tiada tuhan selain Engkau sem at a-mat a. Maha Terpuji Engkau dan Mahamulia nama-Mu serta Mahatinggi kehormatan-Mu. H/R Ibnu M andah. Lihat: Al-lrwa' no. Pernah doa iftitah ini dibaca oleh seorang sahabat." [36] Beliau bersabda: "Kalimat yang paling Allah cintai untuk diucapkan oleh hamba-Nya ialah: 'Mahasuci Engkau. "Tidak ada tuhan kecuali Allah (3 kali).. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi.. 341.36 37 38 "Mahasuci Engkau. Aku bukakan semua pintu langit kerana doa ini. ya Allah. kemudian Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda (bahawa Allah menyambut dengan firman-Nya): "Aku menyenanginya. Nasa'i. [38] dalam solat sunnah. ya Allah.'" [37] Seperti doa di atas tetapi dengan tambahan kalimat: 5.

Engkaulah Yang Mahabenar. tiada tuhan kecuali Engkau [dan tiada daya atau kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan-Mu]. Abu Daud. H/R M uslim dan Abu Awanah. segala puji milik-Mu. dan Darimi. Engkaulah cahaya seluruh lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya. [Segala puji milik-Mu. pert em uan den gan-M u mahabenar. [Engkaulah Tuhanku]. Engkaulah yang akan men ghakimi para hamba-Mu men genai apa saja yang mereka perselisihkan. Segala puji milik-Mu. Segala puji milik-Mu. janji-Mu mahabenar. firman-Mu mahabenar." [40] H/R Bukhari. Ya Allah. Hanya kepada-Mu aku beriman. Tuhan Malaikat jibril. dan adanya Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam (sebagai rasul-Mu) mahabenar. Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yang terakhir. Abu Awanah. dan Israfil. Muslim. hanya kepada-Mu aku berserah din dan benawakal. sebagaimana doa berikut ini: "Ya Allah. Tuhan Pencipta segenap lan git dan bumi." [39] Doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam dalam solat lail.39 40 "Ya Allah. Engkaulah Pen guasa segenap lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya]. Oleh kerana itu. Dengan izin-Mu berilah aku pet unjuk memilih kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan. adanya surga mahabenar. Ibnu Nashr. Hanya kepada-Mu aku men gadu. Engkaulah yang memberi pet unjuk siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan]. adanya neraka mahabenar. [Hanya Engkaulah yang lebih tahu daripada aku]. [Engkaulah Tuhan kami dan Engkaulah tempat kembali. ampunilah dosadosaku yang lalu dan yang akan datang. adanya kiamat mababenar. dan hanya kepada-Mu aku memohon keputusan. . adanya para nabi mahabenar. Tuhan Yang Maha Men getahui semua yang ghaib dan yang nyata. Mikail. Hanya kepada-Mu aku bertaubat. Engkaulah Pemelihara seluruh lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya.

baik. H/R M uslim dan Abu Awanah. lalu Nabi bersabda: "Aku melihat 12 orang malaikat berebut mencatat doa ini untuk menyampaikannya kepada Allah. Pemilik segala keperkasaan. segala puji milik Allah (10 kali). berilah aku petunjuk. . dan [berilah aku keselamatan]" (10 kali) dan dilanjutkan: "Ya Allah. Abu Daud. Pemilik semua kebesaran.41 42 43 "Allah Mahabesar (10 kali). ampunilah aku. aku berlindung kepada-Mu dari penderitaan pada hari men ghadapi perhitungan amal di akhirat" (10 kali). tidak ada tuhan kecuali Allah (10 kali)." [43] H/R. berilah aku rizki. dan penuh berkah." dan dilanjutkan: 9. [41] "Allah Mahabesar [3 kali]. "Ya Allah. Ibnu Syaibah.” [ ] 11. dan Pemilik semua 42 keagungan. dan Thabarani H/R Thayalisi dan Abu Daud dengan sanad shahih." Doa ini dibaca seorang sahabat lain lagi. "Segala puji milik Allah dengan pujian yang sangat banyak. aku mohon ampun kepada Allah (10 kali). Tuhan Pemilik seluruh kekuasaan. Mahasuci Allah (10 kali). Ahmad.

dari kesombongannya dan dari hembusannya". Daruqutni dan Hakim dan disahihkan oleh Hakim serta Ibnu Hibban dan Az-Zahabi. demikian pendapat Ahmad dalam "Masail Ibnu Hani. Daruqutni dan Hakim. M uslim. 1/50. Lihat: Irwa al-Ghalil 342. Ibn Majah. dari semburannya (yang menyebabkan gila). [47] H/R Riwayat Abu Daud. M EMBACA TA'AWWUZ DAN BASMALAH Ada beberapa bacaan ta'awwuz yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. dari kesombongannya dan dari hembusan (yang men yebabkan kerosakan akhlak". [46] "Den gan nama Allah Yang Maha Pen gasih dan Maha Pemurah". iait u: "Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk". [44] "Aku berlindung kepada Allah dari sya it an yang (terkutuk.44 45 46 47 7. Abu Awanah. Tahawi dan Ahmad . H/R Abu Daud. H/R Bukhari. H/R Abu Daud dan Tirmizi dengan Sanad yang hasan. [45] "Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Men get ahui dari sya it an terkutuk dari semburannya. Ibn Majah.

Separuh untuk Ku dan separuh untuk hamba-Ku akan mendapatkan bahagian dari permohonan yang diucapkannya. Allah menyahut: Itu adalah hak hamba-Ku dia akan mendapat apa yang dimintanya". Bila hamba membaca Ihdinas siraatal mustaqim. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Hadis ini mempunyai syawahid dan Jabir yang diriwayatkan oleh Shami dalam kitab Tarikh Jurjan. H/R Muslim. M EMBACA AL-FATIHAH Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam sentiasa membaca al-fatihah dengan berhenti di setiap ayat. "Tidak menyambung satu ayat den gan ayat berikutnya". Bila hamba membaca Maaliki yaumid din.48 49 8. [49] H/R Abu Daud dan Sahmi 64-65. Diriwayatkan oleh Amr adDani dalam kitab Al-M uktafa 5/2. Hlm 144. . Allah Ta'ala menyahut: hamba-Ku memuji-Ku. Allah menyahut: Hamba-Ku memuliakan-Ku. Allah menyahut: Ini bahagian-Ku dan bahagian hamba-Ku dan hamba-Ku akan mendapat apa yang dimintanya. Abu Awanah dan Malik. Rasulullah bersabda: Bacalah! Apabila hamba membaca al-Hamdulillahi Rabbil 'alamin.Ta'ala berfirman: Aku telah membahagi al-Fatihah menjadi dua bahagian untuk Ku dan untuk hamba Ku. siraatal laziina an'amta 'alaihim ghairil maghduubi 'alaihim wa laddaalin. Lihat Al-lrwa no 343. Allah Ta'ala menyahut: Hamba-Ku menyanjungKu. [48] "Allah Tabaraka wa. Bila hamba membaca: Arrahmanir rahim. Bila seorang membaca Iyyakan na'budu wa iyyaaka nasta'iin.

bacalah ayat tersebut. Hakim. . maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam agar membaca apa sahaja ayat yang ia hafal. solatnya kudung tidak sempurna". kalau tidak juga menghafal apa-apa ayat. H/R M uslim dan Abu Awanah. [54] Selepas membaca al-fatihah. Abu Awanah dan Baihaqi. H/R Abu Daud. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. wala haula wala quwata illa billah".50 51 52 53 54 55 "Tiada Solat (tidak sah Solat) bagi seseorang yang tidak membaca al-Fatihah". 807. [52] Bagi mereka yang tidak menghafal al-Fatihah. dihasankan oleh Tirmizi tetapi sanadnya sahih. takbir dan tahlil sebagaimana sabda beliau: "Maka jika kamu men ghafal suatu ayat al-Quran. jika tidak. disahihkan olehnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. H/R Daruqutni. 20. takbir dan tahlil". [55] Jika ada tangisan bayi. diperintahkan membaca tahmid. [53] "(Jika tidak men ghafal al-Fatihah) ucapkanlah: Subhanallah. wal-hamdulillah. Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam Ibadah. Lihat: al-Irwa 303. Hlm. beliau memendekkan bacaannya H/R Bukhari. hendaklah membaca satu surah secara keseluruhannya atau apa-apa sahaja ayat yang dihafalnya. Lihat: Sahih Abu Daud. Tabrani dan Ibnu Hibban. Muslim. [50] "Tidak sempurna solat seseorang apabila dia tidak membaca al-fatihah dalam solatnya" [51] "Barang siapa solat tanpa membaca al-fatihah solatnya kudung (cacat). Ibnu Khuzaimah 1/80. Ibn Qaiyim al-Jauziyah. bacalah tahmid. wala ilaaha illallahu wallahu akbar. Bacaan pada rakaat pertama lebih panjang daripada bacaan pada rakaat yang kedua dalam setiap solat. H/R Abu Daud dan Tirmizi.

154. Akan tetapi. .” [57] Imam Nawawi berkata: Hadis ini menyatakan disunnatkannya membaca ta'awwud ketika timbul kebimbangan disertai dengan meludah ke sebelah kiri tiga kali. Hlm. Hlm.56 57 58 59 60 61 "Aku melakukan solat dan aku in gin memperpanjangkan bacaannya." Dia berkata: "Saya lakukan hal itu. al-Albani. serta solat Subuh. H/R Muslim dan Ahmad Lihat: Sifat Solat Nabi. Lihat: Sifat Solat Nabi. [59] Para sahabat mengetahui Nabi membaca dengan tanpa suara dari gerakan janggutnya. syaitan telah men ggangguku ketika aku membaca bacaan dalam solat. kemudian Allah men ghilangkan keraguan dari diriku. kerana aku tahu betapa gelisahnya ibunya kerana tan gisan bayi itu". H/R Bukhari dan Abu Daud. [61] H/R Bukhari dan Muslim. (nota kaki). Lihat: Sifat Solat Nabi. 131. Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca Al-Fatihah dengan nyaring." Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Itulah syaitan yang bernama Khinzib. al-Albani. Dalam solat Zohor dan Asar. bacalah ta'awwuz dan meludahlah ke sebelah kirimu tiga kali. [58] Dalam dua rakaat solat Maghrib dan Isya. al-Albani. 131. sehingga bacaanku menjadi kacau. rakaat ketiga solat Maghrib dan dua rakaat terakhir solat Isya. H/R Bukhari dan Muslim. [56] M enghilangkan Gangguan Syaitan 'Utsman bin Abu 'Ash berkata kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wa- "Wahai Rasulullah. [60] tetapi kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaannya kepada mereka. Hlm. jika kamu merasakan gangguannya. tiba-tiba aku mendengar suara tan gisan bayi sehingga aku memperpendek solatku.

[64] H/R Bukhari. [62] "Imam itu dijadikan sebagai ikutan makmum. Saya wahai Rasulullah. H/R Abu Daud. Kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang para makmum membaca semua bacaan al-Quran ketika imam membaca dengan nyaring: "Adakah salah seorang antara kamu tadi membaca al-Quran bersama den gan aku membaca? Kami menjawab: Ya!. Malik. BACAAN MAKMUM 1. bertakbirlah kamu dan jika ia membaca. Abu Daud.62 63 64 9. [63] "Barang siapa solat men gikut imam. Makmum Diam Ketika Imam Membaca Nyaring (Jahr) Makmum diam untuk mendengar bacaan imam ketika imam membaca nyari ng merupakan kesempurnaan bermakmum (berjemaah). M uslim. Beliau bersabda: Aku katakan kepadamu men gapa aku diganggu (sehingga bacaanku diganggu)? Abu Hurairah berkata: Kemudian para sahabat berhenti membaca al-Quran bersama Rasulullah ketika Rasulullah membacanya den gan suara nyaring. Daruqutni dan Ibnu Abi Syaibah . Ibn Majah. Humaidi dan Muhamili. dan Abu Awanah. jika ia bertakbir. H/R Ahmad. Ahmad. maka bacaan imam telah menjadi bacaannya juga". Tahawi. diamlah kamu sekalian". Dan bacaan itu mereka den gar dan mereka membaca sendiri tanpa suara bila imam tidak men geraskan bacaannya".

Ahmad dan Siraj. H/R Bukhari dan Malik. H/R Bukhari. hendaklah ia memperhatikan munajatnya kepada Tuhannya dan janganlah seseorang menyaringkan suara bacaan alQurannya sehingga men gganggu lainnya". [65] "Kamu (membaca den gan nyaring) telah mengganggu bacaan al-Quranku". tetapi saya bermaksud baik.2. oleh kerana itu. [66] "Orang yang solat sedang berm unaj at kepada Tuhannya. Makmum Membaca Al-Fatihah Ketika Imam Membaca Tanpa Suara (Sir) Al-Fatihah dan ayat al-Quran yang dibaca oleh makmum dalam solat sir (tanpa suara) (Zohor dan Asar) janganlah sampai mengganggu orang lain. Kerana beliau bersabda: "Siapa antara kamu tadi yang membaca Sabbihisma rabbikal a'laa? Seseorang menjawab: Saya. Abu Awanah dan Siraj. [67] 65 66 67 H/R Muslim. Nabi bersabda: Aku tahu ada orang yang membuat bacaan al-Quranku terganggu". .

kerana malaikat juga men gucapkan amin dan imam pun mengucapkan amin. .68 69 70 3.” Dalam riwayat lain: “Apabila imam men gucapkan amin. [68] "Apabila imam selesai membaca ghairil maghduubi 'alaihim wa-ladhaallin. beliau mengucapkan amin dengan suara nyaring (kuat) dan panjang ". H/R M uslim dan Abu Awanah. ucapkanlah amin. [69] "Katakanlah amin! Pasti Allah akan mencintai (men gabulkan permohonan) kamu". Muslim. Barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan malaikat” dalam riwayat lain disebutkan: “Bila seseorang antara kamu men gucapkan amin dalam solat bersamaan dengan aminnya malaikat di langit. Makmum Membaca ‘AMIN’ dengan Nyaring Bersama Imam "Apabila Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam selesai membaca alfatihah (dalam solat). H/R Bukhari. [70] H/R Bukhari dan Abu Daud. Nasa’i dan Darimi. dosa-dosanya yang lain diampunkan”. hendaklah kamu men gucapkan amin.

Al-Albani.” [73] H/R Bukhari. H/R Abu Daud. Lihat: Sifat Solat Nabi. Ibnu Majah dan Ibnu Asakir. Ibnu Khuzaimah. disahihkan oleh Haitami dalam kitab Asnal Matalib. Ibn Majah. sesungguhnya Dia melihat engkau". 154. Ahmad dan Siraj. Tabrani. . Makmum Membetulkan Bacaan Imam Ketika Keliru "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam solat. Hlm. lalu beliau men galami kekeliruan dalam membaca ayat al-Quran.71 72 73 "Tidak ada suatu hal yang sangat terasa hasad (menyakitkan hati/dengki) kaum Yahudi terhadap kamu sekalian selain ucapan salam dan amin di belakang imam". Walaupun engkau tidak dapat melihat-Nya. Ibnu Asakir (2/2V6/2) dan Ad-Dhiya' dengan sanad yang sahih. [71] "Solatlah kamu seperti merasakan hendak meninggal. iaitu seolah-olah engkau melihat Dia (Allah). [72] 4. H/R Ahmad. Ibnu Hibban. Tatkala selesai beliau bersabda kepada Ubay: Apakah engkau tadi solat bersamaku? Jawabnya: Ya! Sabdanya: Men gapa engkau tidak mahu membetulkan kekeliruanku.

H/R Ahmad dan Muslim. H/R Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya 1/67/2. [78] Dan ada kalanya juga membaca Surah as-Safat.10. al-Buruj. [85] Ada kalanya membaca surah at-Tareq. Ahmad al-Bazzar dengan sanad yang bagus. setelah dia membaca surah selanjutnya (al-Ikhlas) beliau bersabda: Orang ini benar-benar men genal Tuhannya". H/R Ahmad. Inilah pendapat para sahabat antaranya Abu Bakar as-Siddiq. Hakim dan Ibnu Khuzaimah. dan Imam AsSyafie. [76] Surah al-Mukminun (sehingga ke ayat menyebut M usa. setelah al-Fatihah beliau membaca ayat 136 di surah al-Baqarah dan pada rakaat kedua beliau membaca ayat 64 di surah Ali Imran. H/R Bukhari dan Muslim. Harun atau Isa). tetapi pada rakaat kedua beliau membaca surah pendek. al-Falaq. [77] Jika terganggu oleh batuk beliau terus rukuk. H/R Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Tirmizi dan lbnu Khuzaimah. [80] Dalam solat sunnah Fajar (sunnah Subuh). H/R Ahmad dan Muslim. Abu Ya'ala dan al-Maqdisi. Dan membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat adalah sunnah. Kerana pada rakaat pertama beliau membaca surah panjang. [81] Surah al-Mukminun ayat 52. H/R Bukhari dan Muslim. [74] Surah Yasin. al-Lail dan surah-surah lain yang sama panjangnya. [82] Surah al-Kafirum pada rakaat pert ama dan surah al-Ikhlas pada rakaat kedua dan beliau bersabda: "Dua surah ini adalah yang terbaik". an-Nas. H/R Bukhari dan Muslim. . at-Thur. Ibn Hibban dalam sahihnya. Qaf dan ada kalanya membaca surah-surah yang pendek serperti at-Takwir. H/R Nasa’i. [87] Diket ahui juga beliau membaca surah dalam solat Zuhur dan Asar kerana bergerak-gerak janggutnya. Zalzalah. H/R Muslim. [79] Pada pagi Jumaat kadang kala beliau membaca surah as-Sajadah dan di rakaat kedua membaca surah al-Insan. [84] Dalam solat Zohor: Beliau membaca pada rakaat pert ama dan kedua lebih kurang 30 ayat yang lebih sama dengan Sajadah (33 ayat). M EMBACA AL-QU RAN SETELAH AL-FATIHAH Ketika solat Subuh ada kalanya beliau membaca surah al-Waqiah. H/R Ahmad dengan sanad yang sahih. H/R Tahawi.. [86] Kadang-kadang membaca Izaz Sama'un Syaqqat dan surah lain yang sama panjangnya. [83] Nabi juga bersabda tentang orang yang membacanya: "Orang ini adalah orang yang beriman kepada Tuhannya. H/R Muslim dan Abu Daud. [88] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 H/R Bukhari dan Muslim. [75] Surah ar-Rum. H/R Muslim dan Abu Daud. Ada kalanya membaca surah alBaqarah sehingga 60 ayat atau lebih.

H/R Bukhari dan Muslim.Tin dalam rakaat pert ama. H/R Bukhari. [89] Para sahabat men gira beliau melakukan hal itu kerana menginginkan orang-orang dapat men gejar rakaat pert ama. H/R Ibnu Khuzaimah 1/166/2. [90] Dalam rakaat ketiga dan keempat beliau membaca surah lebih pendek daripada ayat atau surah yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua. Pada rakaat pert ama beliau membaca surah lebih panjang dari rakaat kedua. Abu Daud dan Hakim. Hlm. (nota kaki). [97] Dalam Solat Sunnah Maghrib: Terkadang beliau membaca surah al-Kafirun dan al-Ikhlas. [91] Beliau kadangkala membaca al-Fatihah sahaja pada rakaat-rakaat tersebut dan kadangkala men guatkan (menyaringkan) suaranya sehingga terdengar oleh makmum. H/R Ahmad. H/R Tabrani dalam al-Kabir dengan sanad yang sahih. 102] Beliau men yuruh membaca Al-Quran dengan suara yang indah. H/R Ibnu Khuzaimah dan Abu Daud dengan sanadnya yang sahih. kira-kira separuh darinya. H/R Bukhari. H/R Bukhari. al-Albani. H/R. Muslim dan Nasa’i. [99] Ada kalanya membaca surah As-Syam dan surah lain yang sama panjangnya. [104] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 H/R Bukhari dan Muslim. Ibnu Nashr dan Tabrani. Tabrani dan Muqaddisi dengan sanad yang sahih. Hakim dan Tamam Ar-Razi dengan sanad yang sahih. terkadang membaca surah Allaziina kafaru wa-saddu 'ansabilillah (Surah Muhammad 47). beliau terkadang membaca surah-surah pendek. [95] Kadang kala membaca surah at-Thur. [98] Dalam solat Isya. [96] Terkadang beliau membaca surah al-An fal untuk rakaat pertama dan kedua. Abu Daud. Terkadang beliau membaca salah satu dari dua surah yang panjang al-A 'raf untuk rakaat pert ama dan kedua. [100] Kadang kala membaca surah Insyiqaq dan sujud tilawah. Siraj dan Mukhallash. Abu Daud. [92] M enurut Nasiruddin al-Albani: Berdasarkan hadis ini. Ibnu Khuzaimah. 59. Idem. Nasa’I. [103] Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak suka melagukan bacaan AlQuran. [94] Ada kalanya beliau membaca surah-surah panjang atau surah sederhana. Lihat: Sifat Solat Nabi. . Maqdisi.Dalam solat Asar: Pada dua rakaat pertama beliau membaca surah. Ahmad. 137. disunnahkan membaca surah dalam rakaat ketiga dan keempat. H/R Bukhari dan Muslim. [93] Dalam solat Maghrib. 101]Ketika safar kadang kala membaca surah At. Darimi. dihasankan oleh Tirmizi. Inilah juga pendapat para sahabat seperti Abu Bakar serta para imam dan ulama seperti Imam Syafie. H/R Ahmad dan Muslim. H/R Nasa’I dan Ahmad dengan sanad yang sahih H/R Ahmad dan Tirmizi. disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. beliau membaca surah sederhana panjang.

H/R Bukhari dan Abu Daud. Tabrani. Ibn Hibban. mem pasti kan kedua telapak tangannya diletak pada kedua lutut: "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan kedua telapak tan gannya pada kedua lut utnya". Ibnu Asakir (2/296/2) dan Ad-Diya’ dengan sanad yang sahih. H/R Abu Daud dan Nasa’i. 105 106 107 108 109 110 111 112 113 . H/R Bukhari dan Muslim.” [108] “dan terus rukuk”. H/R Bukhari dan Abu Daud.” [112] "Beliau menekankan kedua tan gannya pada kedua lut utnya sehingga kelihatan ia menggenggam kedua lut utnya". [113] H/R Abu Daud. [105] Menurut Ibn Qaiyim dan ramai lagi yang selainnya: Bahawa berhenti sejenak ini ialah lama sekitar satu tarikan nafas.11. H/R Abu Daud dan Hakim disahihkan oleh Hakim. (nota kaki) Hlm. [111] “Beliau men yuruh para sahabat meletakkan telapak tan gannya pada kedua lut utnya. al-Albani. RUKUK 1. H/R Bukhari dan Muslim. [110] Ket i ka rukuk merenggangkan jari-jemari tangannya. 154.” [ ] 107 [ 109 “Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. H/R Bukhari dan Muslim. ] sebagai mana sabdanya: "Kemudian bertakbir dan rukuk". Cara Rukuk Antara kesempurnaan rukuk ialah tenang (khusyuk) dan mensifati rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. [106] “Kemudian beliau mengangkat tan gan kanan dan kirinya. “Setelah selesai membaca (surah dari) al-Quran. lalu Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam berhenti sejenak”. Lihat: Sifat Solat Nabi.

Tabrani dan lbnu Majah. H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih.” [116] “Sehingga jika air dituangkan di atas punggungnya. kemudian renggangkanlah jari-jarimu."Beliau merenggan gkan jari-jemari tan gannya". [115] "Apabila rukuk. beliau meluruskan dan meratakan punggungnya. Disebutkan dalam kitab sahih Abu Daud no. H/R Ibnu Khuzaimah dan lbnu Hibban dalam Kitab Sahih mereka. [114] "Apabila kamu rukuk let akkanlah kedua telapak tan ganmu pada kedua lut utmu. 114 115 116 117 118 119 . H/R Abdullah bin Ahmad. air tersebut tidak akan bergerak". 809. [117] "Jika kamu rukuk let akkanlah kedua tan ganmu pada kedua lut utmu dan luruskanlah punggungmu serta tekankanlah tan ganmu 118 untuk rukuk. H/R Bukhari dan Baihaqi dengan sanad Sahih.” [ ] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula menundukkannya". [119] H/R Hakim disahihkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi dan Thayalisi. H/R Bukhari dan Abu Daud. kemudian tenanglah sampai ruas tulang belakangmu mantap di tempatnya".

www. Al-Bazzar. Antaranya ialah: 1. "Mahasuci Tuhanku lagi Maha Agung dan segala puji bagiNya" 3 kali [125] 120 121 122 123 124 125 H/R Ibnu Abi Syaibah. Daruqutni. Abu Daud dan Shami. disahihkan oleh Daruqutni. Tahawi. Ahmad. Ibn Majah. [121] 2. H/R Ahmad. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani dan dari tujuh orang sahabat. ada beberapa bacaan. [124] 2. Tabarani dan Baihaqi. An-Nisa dan Ali Imran dengan diselangi doa-doa dan istighfar. Lihat: Sifat Solat Nabi. Lihat: Sifat Solat Nabi. M enurut Nasiruddin al-Albani hadis ini sahih. Lafaz Doa Ketika Rukuk Rukuk termasuk rukun. Daruqutni. al-Albani. 3 kali [122] Terkadang bacaan di atas ini diulang-ulang sehingga lebih tiga kali. H/R Abu Daud. al-Albani. [120] "Solat seseorang tidak akan sempurna sebelum dia melakukan rukuk dan sujud den gan meluruskan punggungnya". H/R Abu Awanah. . zikir dan doa yang boleh dibaca dalam rukuk. pada hal beliau membaca tiga surah yang panjang.rasuldahri. iaitu al-Baqarah.com "Wahai kaum Muslimin! Sesungguhunya tidak sah solat orang yang tidak melakukan rukuk dan sujud dengan meluruskan punggungnya". Ibnu Majah dan Ahmad dengan Sanad yang sahih. "Mahasuci Tuhanku Yang Maha Agung". Abu Daud. [123] Pernah juga bacaan ini diulang berkali-kali dalam solat lail (solat malam) sehingga lama rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Lihat: Sifat Solat Nabi.

[126] 4. beliau membaca zikir seperti berikut: 5. "Mahasuci Tuhan yang memiliki keperkasaan. tulang-belulangku dan urat-uratku tunduk kepada-Mu. dan hanya kepada-Mu aku berserah diri Engkau Tuhanku. H/R Abu Daud dan Nasa’i dengan sanad sahih. "Mahasuci Engkau. Wahai Tuhan! Segala puji bagimu wahai Tuhan dan ampunilah aku!". H/R M uslim.126 127 128 129 "Mahasuci lagi Maha Kudus Tuhan semua malaikat dan roh”. Tahawi dan Daruqutni. pen glihat anku. [128] "Ya Allah! Hanya kepada-Mu aku rukuk. hanya kepada-Mu aku beriman. kebesaran dan keagungan ". segala kekuasaan. H/R Bukhari dan Muslim. Abu Awanah. Semua lan gkah semata-mata untuk Allah. . Pendengaranku. [129] H/R M uslim dan Abu Awanah. akalku. tuhan seru sekalian alam". [127] Apabila solat malam (Qiyamul-lail).

Al-Albani. . darahku. ia mati di luar agama Muhammad. hanya kepada-Mu aku beriman. la H/R Nasa’i dengan sanad sahih. Beliau menegaskan: "Saya tidak melihat adanya dalil yang membenarkan membaca semuanya sekaligus. [131] 3. dagingku. hanya kepada-Mu aku berserah diri dan bertawakkal. semuanya tunduk hanya kepada Allah. Lihat: Sifat Solat Nabi. [130] Menurut Imam Nawawi rahimahullah: "Yang utama adalah membaca semua doa-doa rukuk sekaligus dalam satu rukuk jika seseorang itu dapat melakukannya demikian. pen glihat anku. (nota kaki) Hlm. Tumakninah Ketika Rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memperingatkan orangorang yang tidak sempurna rukuknya dengan ancaman yang keras: "Beliau pernah melihat orang rukuk den gan tidak sempurna dan sujud seperti mematuk.130 131 "Ya Allah! Hanya kepada-Mu aku rukuk. Juga dibenarkan membaca doa-doa lainnya sekaligus dalam sujud dan lain-lainnya” Namun. tulangku. hal ini dikomentar oleh Abu Tayyib Siddiq Hasan Khan dalam kitab Nuzul Abrar hlm 84. M engikut Sunnah nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam lebih baik daripada melakukan bid'ah". Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak pernah melakukannya sedemikian dalam menjalankan salah satu rukun solatnya. Engkau Tuhanku. tetapi beliau terkadang membaca doa itu dan sesekali doa lain. tuhan seru sekalian alam". lulu bersabda: Kalau orang ini mati dalam keadaan seperti itu. 161. pendengaranku. uratku.

Al-Ajiri. Baihaqi. sebagaimana orang rukuk tidak sempurna dan sujud dengan cepat seperti orang kelaparan makan sebiji atau dua biji kurma yang tiada mengenyangkannya". Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana mencuri dalam solat? Sabdanya: Iaitu tidak men yempurnakan rukuk dan sujud". [132] Adapun cara-cara (sifat) rukuk yang dituntut dalam solat ialah yang sempurna. Hadis Hasan. [134] "Pencuri yang paling buruk ialah pencuri yang melakukan pencurian dalam solat. [136] H/R Abu Ya'ala.132 133 134 135 136 sujud seperti burung gagak mem at uk makanan. [135] "Beliau sallallahu ‘alaihi wa-sallam rukuk. dan Ibnu Abi Syaibah. H/R Thayalisi. Tabnmi dan Hakim. Tabrani. sujud dan duduk antara dua sujud dengan tempoh masingmasing hampir sama". melarangku berpaling ke kanan atau ke kiri seperti dan musang dan melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya kera". . iaitu yang menyerupai rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh beliau: "Sempurnakanlah rukuk dan sujud kamu sekalian". Ahmad. [133] Antara cara rukuk yang tidak sempurna ialah rukuk yang cepat kerana ia menyalahi sunnah: "Kekasihku sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan. berdiri setelah rukuk. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Ibnu Syaibah. Ad-Dhiya’ dan Ibnu Asakir dengan sanad hasan dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. H/R Bukhari dan Muslim.

4.” [139] “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bangkit dari rukuk sambil mengucapkan: (Allah mendengar orang yang memuji-Nya). Lihat: Kaifiyah Solatun Nabi. 36. "Ketahuilah. Hlm." [138] 12. BANGUN DARI RUKUK DAN BERDIRI IKTIDAL 1. “Kemudian mengangkat kepala ban gkit dari rukuk. Dalam rukuk hendaklah kamu membaca bacaan untuk men gagun gkan Allah 'azza wa jalla dan dalam sujud hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa kerana hampir dapat dipastikan doa kamu dikabulkan. mengangkat kedua tangan setentang dengan bahu. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi. . ” “Nabi melarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk dan sujud. sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk atau sujud. [140] 137 138 139 140 H/R Muslim dan Abu Awanah. Cara Berdiri Iktidal Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengangkat kedua tangannya ketika berdiri iktidal dengan cara seperti yang dilakukan pada waktu takbiratui ihram. Larangan ini berlaku umum mencakup solat wajib dan solat H/R M uslim dan Abu Awanah. Larangan Membaca Al-Quran Ketika Rukuk Tiada dalil yang membolehkan membaca al-Quran semasa rukuk atau sujud. Ibn Baz. H/R Abu Daud dan Hakim.

Lihat: Kaifiyah Salatun Nabi. . Kadang kala lafaz itu ditambah dengan: 3.” [141] kemudian sambil berdiri beliau mengucapkan: 2.141 142 143 144 “Ketika iktidal beliau berdiri lurus sampai setiap ruas tulang belakang kembali pada tempatnya. 722. H/R Bukhari dan Muslim. 36. "Allaahumma… " [144] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam menyuruh berbuat seperti itu sebagaimana sabdanya: H/R Bukhari dan Abu Daud. iaitu: 1. Lihat: Sahih Abu Daud No. "Rabbanaa wa lakal hamd. Ibn Baz." "Wahai Tuhan kami! dan Segala puji hanya unt uk-Mu". H/R Bukhari dan Ahmad. Hlm. H/R Bukhari dan Muslim. [143] Terkadang beliau mengucapkan: 2. Lafaz Doa Ketika Iktidal Kemudian sambil berdiri beliau mengucapkan: "Allah mendengar orang yang memujinya" [142] Lalu mengucapkan doa ketika berdiri.

disahkan oleh Tirmizi.' Barangsiapa ucapannya bersamaan den gan ucapan malaikat. "Mencakup seluruh lan git dan seluruh bumi dan segenap yang Engkau kehendaki selain dari itu" "Mencakup seluruh lan git dan bumi dan semua yang ada di ant aranya dan mencakup semua yang Engkau kehendaki selain itu." [145] Sesudah membaca rabbanaa lakal hamd beliau menambah dengan doa berikut: 1. "Yang berhak atas segala pujian dan keagungan.] H/R Bukhari dan Muslim. dosa-dosanya masa lalu diampuni. tak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi dan tiada berguna kekuasaan bagi orang yang memilikinya atas siksa-Mu." [146] Terkadang beliau juga menambahkan bacaan berikut ini: 3.145 146 "Apabila imam men gucapkan 'sami'alaahu liman hamidah’ sahutlah den gan ucapan 'Alahummaa rabbanaa lakal hamdu. H/R M uslim dan Abu Awanah." [Id em. .

Abu Awanah." [147] Terkadang beliau membaca doa lain dalam solat Lail. padahal beliau membaca surah Al-Baqarah. iaitu: 5. Kami semua adalah hamba-Mu. Baca Al-lrwa'. tiada yang dapat merintangi apa yang telah Engkau berikan [dan tiada yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi] dan tiada berm anfaat kekuasaan bagi orang yang memilikinya atas . "Segala puji hanya bagi Tuhanku. no. . 335." Beliau mengulang bacaan ini berkali-kali sampai lama iktidalnya hampir sama dengan berdiri solat sesudah takbiratul ihram. siksa-Mu. [wahai Tuhan]. H/R Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad sahih. dan membawa keberuntungan [sebagaimana diridhai dan dicintai Tuhan kami]. H/R M uslim. Engkau yang berhak atas segala pujian dan keagungan melebihi apa yang dikatakan oleh seorang hamba. dan Abu Daud. baik. suatu pujian yang banyak. "Mencakup seluruh lan git dan seluruh bumi. seluruh yang Engkau kehendaki selain itu. [148] "Wahai Tuhan kami dan segala puji hanya milik-Mu." Doa di atas diucapkan oleh seorang sahabat Nabi yang bermakmum di belakang beliau ketika beliau berdiri iktidal dan setelah mengucapkan 'sami'allaahu liman hamidah'.147 148 Terkadang beliau menambah bacaan: 4. segala puji hanya bagi Tuhanku.

. Ahmad dan Abu Daud. kerana Allah Tuhan Yang Mahamulia dan Mahatinggi telah berfirman melalui lisan Nabi-Nya sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Allah mendengar orang yang memuji-Nya". [151] H/R Malik. Lihat: Kaifiyah Salatun Nabi. dan Abu Daud. hendaklah kamu men gucapkun Allahumma rabbana wa-lakal hamd. " [149] Menurut Ibn Baz. tentang hadis ini ialah: "Imam tidak lain dijadikan untuk diikuti. bila dia men gucapkan Samialahu liman hamidah. Bukhari. Abu Awanah. beliau bertanya: "Siapa yang men gucapkan doa tadi?" Seseorang menjawab: "Saya. Allah mendengar kamu sekalian.149 150 151 Setelah selesai solat. H/R M uslim. Ibn Baz. Hlm. makmum tidak mengucapkan: Tetapi menurut Nasiruddin al-Albani. 36." Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Saya melihat lebih dari 30 malaikat berebut menjadi yang pert ama mencatat ucapan itu. wahai Rasulullah.

Diharapkan ulama yang membantah dalam masalah ini merasa puas hati dengan keterangan yang kami jelaskan. M ereka yang bermaksud memperluas telaahnya persilakan membaca risalah Imam Sayuti "Bantahan Terhadap Mereka Yang Mencela Ucapan Sami'allahu Liman Hamidah". Juga berdasarkan pernyataan umum dari sabda Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam: "Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat". Lihat: Sifat Solat Nabi. [ ] ''Setelah beliau benar-benar sudah dalam keadaan berdiri tegak dan lurus setelah ban gkit dari rukuk maka beliau men gucapkan: Rabbana walakal hamd" [155] “Tuntutan beliau tent ang lam an ya berdiri setelah rukuk ialah sama dengan lam an ya rukuk. Akan tetapi. Ini dikuatkan oleh keterangan bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca "sami 'allahu liman hamidah ketika menjadi imam. hadis ini menerangkan bacaan "rabbana walakal hamd" dilakukan setelah imam mengucapkan "sami'allahu liman hamidah". Dan hadis ini tidak menunjukkan imam tidak boleh mengucapkan "rabbana wa lakal hamd" seperti yang dibaca makmum ketika bangkit dari rukuk. Barang siapa ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat. sahutlah den gan ucapan: Allahummaa rabbana wa-lakal hamd. Dengan ini. 23. H/R Abu Daud dan Hakim. Ibid. makmum boleh mengucapkan "sami'allahu liman hamidah" dan lain-lain seperti yang diucapkan oleh imam. Hlm. Hlm 164. Termuat dalam kumpulan buku fatwanya berjudul "Al-Hawi Lil Fatawa". Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam ibadah. [152] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Hadis ini tidaklah menunjukkan makmum tidak boleh membaca "samiallahu liman hamidah" seperti yang dibaca imam. 1/592. dosadosanya masa lalu diampunkan".” [156] Kerana Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam berdiri tumakninah H/R Bukhari dan Muslim.152 153 154 155 156 "Apabila imam men gucapkan: Samiallaahu liman hamidah. [153] 3. al-Albani. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. . Tumakninah Ketika Berdiri Iktidal "Tidak sempurna seseorang dari manusia sehingga men gucapkan: Sami'allahu liman hamidah sehinggalah berdiri 154 tegak".

H/R Bukhari dan Muslim. berdiri setelah rukuk. al-Albani. H/R Bukhari dan Muslim.157 158 159 160 161 ketika iktidal dan lamanya hampir sama dengan saat rukuk. 331. Lihat: "Al-Kabir"' dengan sanad yang sahih. [158] "Sesungguhnya solat seseorang tidak sempurna jika tidak melakukan seperti itu". Syafie dan Ahmad.” [161] H/R Bukhari. [160] “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan rukuk. Tuhan Yang Maha perkasa lagi Maha mulia tidak mahu melihat solat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya (iktidal) ketika berdiri di ant ara rukuk dan sujud". "Bahkan terkadang para sahabat men yan gka beliau lupa kerana berdiri be git u lama". Dalam riwayat yang lain) Jika kamu berdiri iktidal. dan duduk antara dua sujud dengan tempo masing-masing hampir sama. Hlm. Darimi. Baca Irwa' Al-Ghalil. H/R Ahmad dan Tabrani. sujud. . Hakim. Lihat: Sifat Solat Nabi. [159] "Allah. Muslim dan Ahmad. 169. no. [157] "Kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau berdiri tegak sehingga tiap-tiap ruas tulang-belulangmu kembali pada tempatnya. luruskan punggungmu dan tegakkan kepalamu sampai ruas tulang punggungmu kembali ke tempatnya".

Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya sahih. H/R Nasa’i. kemudian sujud".162 163 164 165 13. [165] Mendahului Dua Tangan. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Abu Daud dan Hakim. Daruqutni. kemudian men gucapkan: "Allahu Akbar". H/R Abu Ya'la sanadnya Jayid. [164] "Ada kalanya (terkadang) beliau men gan gkat kedua tan gannya ketika hendak sujud". M ukhallas (dalam Al-Fawaid) dua sanad yang sahih. Cara Sujud Kemudian turun sujud yang pertama dengan khusyuk kerana Allah sambil mengucapkan "Allahu Akbar": "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bertakbir ketika turun untuk sujud". beliau men gucapkan takbir dan beliau merenggangkan tan gannya dari rusuknya. [163] "Bila hendak sujud. Bukan Lutut Cara dan sifat Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam turun untuk sujud ialah: H/R Bukhari dan Muslim. kemudian sujud sampai ruas tulang belakang kembali mantap". . SUJUD 1. [162] "Solat seseorang tidak sempurna sehingga men gucapkan "Samiallahu Liman Hamidah" sampai dia berdiri tegak.

Daruqutni dan Hakim. . [169] dua tangan. H/R Muslim 1/355. Antaranya sujud di atas tujuh anggota: "Dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam beliau bersabda: Aku diperintahkan agar sujud di atas tujuh (anggota). dahi.166 167 168 169 170 "Beliau meletakkan (mendahulukan) kedua tan gannya ke tanah sebelum meletakkan kedua lut utnya". dua lutut dan dua kaki". [167] "Terkadang Nabi meletakkan telapak tangannya dan membukanya serta merapatkan jari-jemarinya dan 168 men ghadapkannya ke arah kiblat". hendaklah ia meletakkan pula kedua tangannya. [ ] Sujud di atas Tujuh Anggota Kesempurnaan sujud terlaksana hanya apabila memenuhi perintah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Apabila seseorang antara kamu meletakkan wajahnya ke tanah. H/R Ibnu Khuzaimah. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Ibnu Khuzaimah dalam "As-Sahih" 1/320. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. [170] H/R Ibnu Khuzaimah. dan apabila ia men gan gkat wajahnya. H/R Baihaqi dengan sanad sahih. Ibnu Abi Syaibah dan Siraj dalam bab "Taujihul Ashabi" dengan sanad lain. H/R Hakim dalam Mustadrak. [166] "Sesungguhnya kedua tangan sujud sebagaimana muka sujud. [Rasulullah bersabda: "Tidak sah solat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh bumi". hendaklah ia men gan gkat pula kedua tan gannya". Menurut Albani: Hadis-hadis lain yang bertentangan dengannya tidak ada yang sahih. Baihaqi dan Hakim.

dua lut ut. Hendaklah diangkat sikunya dari bumi. [172] Hadis ini menunjukkan anggota sujud ada tujuh. Ibid. . menjauhkan lengannya dari rusuknya sekadar yang selayaknya agar tidak menyempitkan ruang orang yang berada di sampingnya. Beliau bersabda: "Kami diperintah untuk bersujud dengan tujuh anggota badan. [174] Dituntut bagi orang yang sujud agar mengangkat perutnya (merenggangkan) dari pehanya. H/R Bukhari dan Muslim H/R Muslim. 137. Hlm l36. [175] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang dengan keras menyingkap atau menyingsing (menolak ke atas) lengan baju atau rambut di dahi semasa solat. maka sewajarnya bagi orang yang sujud agar sujud dengan tujuh anggota tersebut. Masyhur Hasan Salman. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Tidak sah solat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh bumi". jarijemari kedua kaki dan kami tidak boleh menyingsing lengan baju dan rambut". 135. Ibid. meletakkan telapak tangannya setentang dengan bahu atau telinganya.Adalah suatu kesalahan dalam sujud meletakkan dahinya di atas bumi dan mengangkat hidungnya. [177] 171 172 173 174 175 176 177 H/R Hakim dalam "Al-Mustadrak". Lihat: Al-Qaulul Mubin. [171] M engangkat kedua kakinya atau meletakkan kaki di atas kaki yang lain (bertindih) tanpa menyentuh bumi juga tidak sah. iaitu kening sekaligus hidung. [173] Imam As-Syafie dalam salah satu qaulnya memilih hukum wajib sujud di atas semua anggota badan yang disebut dalam hadis ini. [176] "Perbuatan tersebut sama seperti orang yang solat men yanggul rambutnya". Abu Awanah dan Ibnu Hibban. Ibid. dua telapak tangan.

Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Ibnu Khuzaimah. [ ] "Tidak sah solat seseorang bila hidung dan dahinya tidak menekan ke tanah”. [183] Merapatkan kedua tumitnya. [182] "Men ghadapkan punggung kedua kakinya dan hujunghujung jari-jemari kaki ke kiblat. H/R Tahawi. H/R Ibnu Khuzaimah dengan sanad hasan. H/R Bukhari dan Abu Daud. dan disetujui oleh Zahabi. [184] dan menegakkan kedua telapak kakinya". H/R Abu Daud dan Ahmad dengan sanad sahih. [185] H/R Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu M ulaqqan 27/2. tekanlah wajahmu dan kedua tan ganmu ke tanah sehingga setiap ruas tulangmu kembali ke 180 tempatnya". [181] “Beliau menekankan juga kedua lut utnya dan bahagian depan kedua telapak kakinya ke tanah". H/R Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ibnu Abi Syaibah dan Siraj."Beliau menekankan hidung dan dahinya ke tanah. H/R Baihaqi dengan sanad yang sahih. Hakim. Disahkan oleh Hakim. H/R Daruqutni Tabrani dan Abu Nu'aim.” [178] Sabdanya lagi “Apabila kamu sujud. 178 179 180 181 182 183 184 185 . sujudlah dengan menekan". [179] "Apabila engkau sujud.

10. H/R Muslim. [186] "Beliau men gan gkat kedua lengannya dari tanah dan menjauhkan dari rusuknya sampai warna putih kedua ketiak beliau terlihat orang di belakangnya". [190] Ibn Qaiyim berkata: "Rasulullah melarang solat yang menyerupai berbagai perilaku binatang atau yang kebanyakan dike rjakan oleh orangorang jahil". [191] H/R Bukhari dan Abu Daud. M uslim. H/R Bukhari dan Muslim. hlm. letakkanlah kedua telapak tan ganmu dan angkatlah kedua sikumu". H/R Bukhari. Lihat: Al-Farusiyyah. H/R M uslim dan Abu Awanah. Abu Daud dan Ahmad. [189] "Sujudlah kamu dengan lurus dan janganlah seseorang antara kamu membentangkan kedua lengannya seperti pembentangan anjing". . nescaya ia dapat melaluinya".186 187 188 189 190 191 "Nabi tidak membentangkan len gannya". Abu Awanah dan Ibnu Hibban. [188] "Apabila kamu sujud. [187] "Bahkan sekiranya anak kambing kecil melintasi di sela-sela (celah-celah) ketiaknya.

disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. . Baju atau Sebagainya Walaupun diperintah agar sujud dengan tujuh anggota. [192] Sujud di atas Kain.192 193 "Janganlah kamu membentangkan kedua lenganmu. maka dia membentangkan pakaiannya dan sujud di atas pakaiannya". tetapi hendaklah engkau tegakkan lenganmu dan engkau jauhkan dari rusukmu. kain atau sejadah. Al-M aqdisi dan Hakim. Ketika salah seorang antara kami tidak sanggup meletakkan dahinya di atas bumi. tikar. 542 dan 1208. Sebagaimana keterangan dari hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: “Dari Anas Radiallahu 'anhu berkata: Kami pernah melakukan solat bersama Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pada hari yang sangat panas. setiap anggota badanmu turut sujud bersamamu". kain sutera atau sejadah yang bergambar sebagaimana sabda Rasul ul lah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. H/R Bukhari 385. kerana jika kamu berbuat demikian. [193] Sujud di atas Sejadah yang Ada Gambar Dibolehkan sujud di atas tanah. namun dibolehkan mengalas dahi atau tangan jika ada sebab dan keuzuran. H/R Ibnu Khuzaimah. kecuali lantai.

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan keningnya dan hidungnya ke atas tanah sehingga terlihat bekas lumpur. Bila ada yang tidak sanggup menekankan dahinya ke tanah. sama ada yang ada di dinding atau di tempat lain (tempat sujud). H/R Bukhari dan Muslim. dia membentangkan kainnya lalu sujud di atas kain tersebut". Hlm. Abu Sa'id al-Khudri menceritakan:. H/R M uslim dan Abu Awanah.(1/263). Lihat: (1/474 ). H/R Bukhari dan Muslim. "Men urut pendapat para ulama fiqah yang lebih sahih menetapkan hukumnya makruh solat orang yang men ghadap gambar. sedangkan atapnya diperbuat dari daun kurma sehingga Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam terpaksa sujud di atas tanah becak. [196] "Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. H/R M uslim dan Abu Awanah. [198] Di atas tikar kecil". 185. dan (1/337). [201] Lihat: (1/432). (10/48). perbuatan ini juga ada persamaannya dengan men yembah gambar (patung) atau berhala. H/R Bukhari dan Muslim.” [194] Begitu juga sujud di atas sejadah yang ada gam bar. Ramadan ketika turun hujan dan perkarangan masjid dibasahi air hujan. [199] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah sujud di atas tikar yang menjadi hit am kerana lam an ya dipakai". Ini terjadi pada 27 hb. [195] Pernah beliau sujud di atas tanah yang becak. Sujud di atasnya sama seperti dengan memuliakannya". [200] "Para Sahabat beliau berjemaah solat dengan beliau ketika cuaca panas. 194 195 196 197 198 199 200 201 . dan Lihat: Sifat Solat Nabi.” [197] Kadang-kadang beliau solat di atas khumra (tikar selembar sapu tan gan).

Lafaz Doa Ketika Sujud Kemudian berzikir atau berdoa dengan beberapa zikir dan doa yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. H/R Abu Daud. Abu Daud. tempat itulah yang menjadi masjidnya dan di situlah alat bersucinya. Siraj dan Baihaqi dengan sanad sahih. Daruqutni. An-Nisaa dan Ali Imran). (3 kali) [203] Membaca zikir ini sehingga berulang-ulang kali adalah sunnah. Tahawi dan al-Bazzar serta Tabrani dari tujuh orang sahabat. [204] 2. "Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi dan segala puji bagiNya". Lihat: Sifat Solat Nabi. [202] 2. Menurut al-Albani: Hadis sahih. Ibnu M ajah. "Mahasuci Tuhan Yang Mahatinggi". Juga diselangi dengan doa dan istighfar sebagaimana disebut dalam bab solat malam. antaranya: 1. 178. Ahmad. (3 kali) [205] H/R Ahmad. Sebelum ku mereka tidak boleh berbuat demikian kerana mereka melakukan solat di gereja-gereja dan kuil-kuil". Oleh kerana itu. sedangkan beliau membaca tiga surah yang panjang (Al-Baqarah. Daruqutni. . Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R Ahmad. al-Albani. Tabrani dan Baihaqi. kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengulang bacaan zikir ini sehingga lama sujudnya mendekati lama berdirinya. Hlm. di mana sahaja seseorang dari umatku menemui waktu solat.202 203 204 205 "Bumi seluruhnya dijadikan sebagai masjid dan alat bersuci bagiku dan seluruh umat ku. Hlm 178.

Hlm."Mahasuci lagi Mahakudus [206 ] roh". H/R M uslim. 206 207 208 209 210 211 . 179. Mahamulia Allah Pencipta yang sebaik-baiknya". Tuhan yang telah membuka pendengaran dan pen glihatan. dan dengan memuji-Mu wahai Tuhan. baik yang kecil maupun yang besar. "Wahai Tuhan. H/R M uslim dan Abu Awanah. Tuhan Kami. Lihat: Sifat Solat Nabi. hanya kepada-Mu aku beriman dan hanya kepadamu aku berserah diri. [210] 6. [211] Kata Subbuh Quddus adalah salah satu sifat Allah Ta'ala kerana Allah sentiasa disucikan dan ditaqdiskan. baik yang dahulu atau yang akan datang. ampunilah seluruh dosaku. Engkaulah Tuhanku. [208] Doa ini sering dibaca dalam rukuk dan sujud kerana memenuhi perintah Allah dalam al-Quran. Tahawi dan Daruqutni. Abu Awanah. al-Albani. H/R M uslim dan Abu Awanah. H/R Bukhari dan Muslim. baik yang terang-terang atau yang tersembunyi". berilah aku keampunan!". wajahku berserah diri kepada Tuhan yang telah menciptakan dan membentuknya dengan bentuk yang sebaikbaiknya. [207 ] "Mahasuci Engkau wahai Tuhanku. [209] "Wahai Tuhan! Hanya kepada-Mu aku bersujud.

"Mahasuci Engkau. . H/R Muslim. [214] "Ya Allah! Ampunilah aku atas segala dosa yang kulakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan". Inilah kedua tan ganku dan aku datang menyerahkan diriku dengan semua kesalahanku". Abu Awanah. Bazzar dan Hakim. beriman kepada-Mu hatiku. disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. [212] "Mahasuci Tuhan Yang Maha perkasa dan memiliki segala kekuasaan. kebesaran dan keagungan ". H/R Ibnu Abi Syaibah dan Nasa’i disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Abu Daud dan Nasa’i dengan sanad sahih. Nasa’i dan Ibnu Nashr. Aku men gharapkan nikmat-Mu kepadaku. [215] H/R Ibnu Nashir. [213] 9. wahai Tuhan segala puji bagi-Mu tiada tuhan kecuali Engkau".212 213 214 215 "Bersujud kepada-Mu fikiranku dan angan-anganku.

216 217 218

“Wahai Tuhan! Masukkan cahaya dalam hatiku, masukkan cahaya pada lisanku, masukkan cahaya pada pendengaranku, masukkan cahaya pada pen glihatanku, dan letakkanlah cahaya di bawahku, letakkan cahaya di atasku, di sebelah kananku, di sebelah kiriku dan letakkanlah cahaya di hadapanku, let akkan cahaya di belakangku, dan let akkanlah cahaya di dalam diriku dan tajamkanlah cahaya untukku". [216]

"Wahai Tuhan! Dengan keredaan-Mu aku berlindung dari kemurkaan-Mu dengan pen gampunan-M u aku berlindung dari siksa-Mu, dengan perlindungan-Mu aku berlindung dari an cam anMu. Aku tidak sanggup menghitung pujian terhadap-Mu sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri". [217]
Inilah doa-doa atau zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam semasa sujud. Boleh dibaca mana-mana doa atau zikir semasa solat sunnah atau fardu sebagaimana yang diamalkan oleh Rasul ul lah sallallahu ‘alaihi wa-sallam.

3. Tumakninah Ketika Sujud
Semasa sujud hendaklah tumakninah, kerana tanpa tumakninah samalah seperti mencuri dalam solat:

"Sesungguhnya itu (orang yang solatnya tanpa tumakninah) adalah pencuri yang paling keji". [218]

H/R M uslim, Abu Awanah dan Ibnu Abi Syaibah. H/R Muslim. Abu Awanah dan Baihaqi. H/R Ibnu Abi Syaibah, Tabrani dan Hakim, disahkan oleh hakim dan disetujui oleh Zahabi.

219 220 221 222

"Sempurnakanlah rukuk dan sujud kamu sekalian". [219]
Antara cara sujud yang tidak sempurna ialah rukuk yang cepat kerana ia menyalahi sunnah:

"Kekasihku sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan, melarangku berpaling ke kanan atau ke kiri seperti dan musang dan melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya kera". [220]

"Pencuri yang paling buruk ialah pencuri yang melakukan pencurian dalam solat. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana mencuri dalam solat? Sabdanya: Iaitu tidak men yempurnakan rukuk dan sujud". [221]

“Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan rukuk, berdiri setelah rukuk, sujud, dan duduk antara dua sujud dengan tempo masing-masing hampir sama.” [222]

4. Larangan Membaca Al-Quran Ketika Sujud
Tiada dalil yang membolehkan membaca al-Quran semasa rukuk atau sujud. Namun diperintah agar memperbanyakkan doa atau zikir semasa sujud dan memperlamakan sujud, kerana Rasulullah sallallahu
H/R Bukhari dan Muslim. H/R Thayalisi, Ahmad, dan Ibnu Abi Syaibah. Hadis Hasan. H/R Ibnu Syaibah, Tabnmi dan Hakim. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Bukhari dan Muslim. Baca Irwa' Al-Ghalil, no. 331.

223 225 224

‘alaihi wa-sallam bersabda:

"Orang yang hampir dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyakkanlah doa ketika sujud". [223]

“Nabi melarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk dan sujud.

"Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk atau sujud. Dalam rukuk hendaklah kamu membaca bacaan untuk men gagun gkan Allah 'azza wa jalla dan dalam sujud hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa kerana hampir dapat dipastikan doa kamu dikabulkan." [225]

14. SUJUD SAHWI

1. Sebab Melakukan Sujud Sahwi
Ada beberapa sebab diperintahkan agar melakukan sujud sahwi, ant aranya: 1. Kerana tertambah rakaat dalam solat. Mengikut riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik, apabila tertambah rakaat dalam solat, maka hendaklah melakukan sujud setelah salam. Contohnya: "Semasa para sahabat memberi tahu beliau bahawa solat beliau sebanyak lima rakaat, maka beliau men gerjakan sujud sahwi setelah salam sedangkan beliau telah bercakap (berkata-kata) dengan sahabat ".
H/R Muslim, Abu Awanah dan Baihaqi. H/R M uslim dan Abu Awanah. Larangan ini berlaku umum mencakup solat wajib dan solat sunnat, sedangkan tambahan riwayat Ibnu Asakir yang menyatakan: "Adapun dalam solat sunnat tidaklah terlarang," adalah riwayat yang menyimpang atau mungkar. Ibnu Asakir sendiri telah menjelaskan cacatnya riwayat ini. Oleh kerana itu, tidak boleh diamalkan. H/R M uslim dan Abu Awanah.

226

227

2. Kerana ada kekurangan dalam solat. Seperti tertinggal tasyahud awal. Maka dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik diperintahkan agar melakukan sujud sahwi sebelum salam. Begitu juga jika terlupa atau tertinggal satu rakaat, maka wajib menambah satu rakaat yang terlupa sebagaimana dalam sebuah hadis:

"Dari Imran bin Husain bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah men gerjakan solat asar hanya tiga rakaat. Lain beliau diingatkan tentang kekurangan rakaat solatnya. Lantas beliau menambah satu rakaat lagi dan menambah dengan dua sujud sahwi Setelah itu barulah melakukan salam penutup". [226]
3. Apabila merasa ragu, tetapi tidak terlalu yakin, maka dilakukan sujud sahwi setelah salam. 4. Apabila merasa ragu, tetapi masih ada unsur yakin, maka dilakukan sujud sahwi sebelum salam. 5. Sesiapa yang melakukan salam terlebih dahulu pada hal dia merasa melakukan rakaat kurang dari yang ditentukan dalam solat, maka dia melakukan sujud sahwi setelah salam lantaran ia terlupa sujud sahwi sebelum memberi salam.

2. Hukum Berkaitan Sujud Sahwi
Sebahagian para ulama fekah berpendapat bahawa sujud sahwi hukumnya sunnah, bukan wajib. Namun pendapat yang paling benar (paling rajih) ialah hukumnya wajib, kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya ketika berlaku sesuatu yang terlupa. Malah ada perintah dari beliau. Dan beliau sentiasa mengerjakannya ketika berlaku sesuatu yang mewajibkan sujud sahwi. Antara hujah wajibnya sujud sahwi ialah:

"Beliau men gerjakan sujud sahwi setelah salam walaupun telah bercakap-cakap den gan para sahabat". [227]

H/R Muslim 574, Abu Awanah 2/198-199, Abu Daud 1018. An-Nasa’I 1/26, Ahmad 4/427, Ibnu Majah 1215, AlThayalisi 847, Ibnu Khuzaimah 2/130, Ibnu Hibban 4/2663, Ibnu al-Jarud 245, At-Tahawi dalam syarah al-M aani 1/442-443, Al-Baihaqi 2/335. 354. 355. 359. Lihat: Majmu al-Fatawa. 23/24.

Sebagaimana juga pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah: "Adapun hukum sujud sahwi menjadi wajib adalah disebabkan oleh perintah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam di dalam hadis Abu Hurairah. maka hendaklah dia men gerjakan dua kali sujud pada keadaan dia masih duduk (tasyahud)". [228] Terdapat riwayat antaranya dari Ahmad. 23/43. [229] 3. Di dalam kitab doa ini: penulis telah menjelaskan tentang 228 229 Lihat: Majmu al-Fatawa. 23/26. . Kerana membatasi sujud sahwi dengan jarak atau ruang waktu tidak ada dasarnya sama sekali. Jika salah seorang men galami hal sedemikian itu. tetapi doa rekaan orangorang sufi. Kesalahan Membaca Zikir Sujud Sahwi Doa atau zikir yang dibaca oleh kebanyakan masyarakat Islam ketika sujud sahwi ialah: "Mahasuci Allah Yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa (tidur) ". kerana ia bukan dari hadis atau athar. beliau bersabda: Jika salah seorang kamu men gerjakan solat. Syaitan akan mengganggu solatnya sehingga dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan. malah sekiranya ia sudah berada jauh dari masjid masih dituntut agar sujud sahwi. bahawa orang yang lupa sujud sahwi dianjurkan untuk mengerjakannya sekalipun dia telah keluar dari masjid. Inilah pendapat Imam Syafie dan inilah yang paling kuat (rajih). Doa di atas ini sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat dalam syarak. Lihat: Majmu al-Fatawa. maka akan didatangi oleh syaitan.

Oleh kerana itulah. Doa ini hasil rekaan ulama sufi. Sedangkan menjadikannya sebagai bahagian dari ajaran agama dan syariat adalah sebuah kesesatan dan kerosakan yang besar. mengkhususkan membaca doa "Subhana man la yashu wa laa yanam" adalah bid'ah. Selain itu lemparkan jauh-jauh. Allahu 'alam. Walaupun orang-orang yang berfahaman Syafieyah sujud sahwi apabila mereka solat di belakang orang yang tidak membaca bismilah atau berqunut. 230 Lihat: As-Sunan wal-M ubtadi’at.“Tidak pernah diriwayatkan sesuatu doa yang khusus untuk sujud sahwi dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Hlm. Doa itu sebenarnya adalah doa yang diambil dari mimpi sebahagian sufi. kesalahan dan bid'ah yang wajib ditinggalkan". [230] Dengan ini. maka hal itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam atau para sahabat beliau. Beirut. Labenon. janganlah men gerjakan hal tersebut. ini adalah kejahilan. . Bahkan doa yang dibacanya seperti doa yang dibaca ketika sujud biasa. Tidak ada dalil yang berasal dari sunnah yang menjelaskan masalah ini. 74-75. Dar-Kulub al-Ilmiyah. tiada asal-usul atau perintah dari syarak. Kerana tiada hujah. Ambillah urusan agamamu dari Kitab-kitab hadis yang sahih. M uhammad Abdussalam. Adapun diberitakan bahawa beliau men gatakan "Subhana man laa yashu wa laa yanam”.

kemudian beliau duduk di atas t elapak kakinya dengan tenang". Lihat: Kaifiyah Solatun Nabi.” [233] "Beliau terkadang mengangkat kedua tan gannya bersamaan dengan ucapan takbir". H/R Bukhari dan Baihaqi. Lihat: Sifat Solat Nabi. kemudian mengucapkan Allahu Akbar.15. [238] "Menghadapkan jari-jemari kaki kanannya ke arah kiblat". DUDUK ANTARA DUA SUJUD 1. membentangkan kaki kiri dan duduk di atasnya. Ibnu Qaiyim. Hlm. [231] “Kemudian duduk iftirasy. [237] “Beliau menegakkan telapak kaki kanannya". H/R Abu Daud dan Hakim disahkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi. H/R Bukhari dan Abu Daud. Cara Duduk antara Dua Sujud “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam ban gun dari sujudnya sambil bert akbir". kemudian ban gun dari sujud sampai duduk dengan tegak". Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam ibadat. [232] hujung tangan ada di atas lutut. tidak menggerakkan jari. al-Albani. Lihat: Al-Bada'i. meletakkan kedua tangan di atas lutut. demikian menurut Imam Ahmad dan Ibnu Qaiyim). [234] (mengangkat tangan dilakukan setiap kali takbir. 186. Ibn Baz. [236] "Tidak sempurna solat seseorang sehingga dia sujud sampai ruas tulang belakangnya mapan. 4/89. H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad sahih. H/R Bukhari dan Muslim. Hlm 11. [235] Kemudian beliau membentangkan kaki kirinya. 231 232 233 234 235 236 237 238 . 25. Hlm. menegakkan kaki kanan.

Lihat: Sifat Solat Nabi.239 240 241 242 [ 239] “Kadang kala beliau duduk iq’a. M enurut beliau bahawa: Ibnu Qaiyim telah melakukan kesalahan kerana setelah menerangkan Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam duduk Iftirasy antara dua sujud ia berkata: Duduk cara dua sujud yang sah dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam hanya dengan cara ini (iftirasy). Juga riwayat hadis dari Ibnu Umar dengan sanad hasan yang tersebut pada Baihaqi disahkan oleh Ibnu Hajar. disahkan olehnya dan oleh yang lain. Hlm. Sejumlah besar sahabat dan tabi’in serta yang lain mengamalkan sunnah ini. Tirmizi. seolah-olah menggenggamnya. (nota kaki). 187. Kemudian berkata Al-Al bani: "Bagaimana boleh dikatakan seperti itu pada hal hadis tentang duduk di atas kedua tumit tersebut yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam sahih Muslim. iaitu duduk den gan menegakkan telapak kaki dan tumit kedua kakinya". H/R M uslim. al-Albani. Saya telah menjelaskan dengan terperinci masalah ini melalui kitab Al-Asl". [240] Hendaklah ia meletakkan tangannya di atas peha dengan hujunghujung jari tangan pada lututnya. [241] Walaupun Ibnu Qaiyim rahimahullah hanya mensahihkan duduk secara iftirasy. Hadis ini sanadnya sahih. 383. al-Jibrin. . Bacalah kitab As-Sahihah no. tidak ada cara lain. Benarlah kata Imam Malik yang menyatakan: Setiap orang antara kita perkataannya boleh dibantah. Diriwayatkan pula oleh Abu Ishaq al-Harbi dalam kitab (Gharibul Hadis. hlm. bahawa ia pernah melihat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas duduk antara sujud dengan duduk di atas kedua tumitnya. Atau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanannya serta tangan kiri di atas lutut kirinya. seraya menunjukkan kuburan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Abu Daud. al-Albani. 189. Hlm. 188. Lihat: Sifat Solat Nabi. Lihat: Sifat Solat Nabi. namun pendapatnya dikomentar oleh Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Hlm. juz 5 12 1 dari Thawus. [ 242] H/R Nasa’i dengan sanad sahih. Abu Awanah dan Abu Syeikh dalam kitab Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zubir dari Jabir. 104-106 dan Baihaqi. kecuali perkataan penghuni kubur ini.

189. Demikianlah pendapat Imam Syafie.243 244 245 246 2. Hlm. ampunilah aku". berilah aku pet unjuk. lbnu Majah dan Hakim. Imam Ahmad memilih doa ini. disahihkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi. [ 245] Dan boleh juga dibaca sekaligus dengan doa di atas. al-Albani. [angkatlah darjatku]. Imam Tahawi juga berpendapat demikian seperti terdapat dalam Kitab H/R Abu Awanah. [lindungilah aku]. Ahmad dan Ishaq. kasihanilah aku. 19. Hlm. al-Albani. Lihat: Masail. . 189. Lihat: Sifat Solat Nabi. [jadikanlah aku sihat] dan berilah aku rezeki". sebab solat sunnah dan solat fardu tidak berbeza. kerana beliau membacanya bersama doa di atas ketika mengerjakan solat lail. Hlm. [ 246] (Membaca sekaligus doa-doa) di atas ini tidaklah menunjukkan hanya berlaku dalam solat sunnah. [244] Ishaq bin Rahawaih berkata: Sesiapa boleh membaca doa ini tiga kali atau boleh membaca: "Ya Allah! Ampunilah aku". H/R Ibnu Majah dengan sanad hasan. Tirmizi. Lihat: Sifat Solat Nabi. tetapi berlaku juga dalam solat fardu. Mereka mengatakan bahawa doa-doa ini boleh dibaca dalam solat wajib dan solat sunnah seperti diriwayatkan oleh Tirmizi. [ 243] Doa di bawah ini paling kurang dibaca sekali: "Ya Allah! Ampunilah aku. Lafaz Doa Ketika Duduk antara Dua Sujud Wajib dibaca doa duduk antara dua sujud. iaitu: "Ya Allah! Ampunilah aku.

Al-Albani. Hlm. H/R Bukhari dan Muslim. Tumakninah Ketika Duduk antara Dua Sujud “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam duduk antara dua sujud den gan tumakninah sehingga ruas tulang belakangnya mapan” [ 248] dan beliau memerintahkan berbuat demikian kepada orang yang solatnya salah sebagaimana sabdanya: "Tidak sempurna solat seseorang antara kamu sehingga dia berbuat demikian (tumakninah)". H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad sahih. 247 248 249 250 251 252 . 189. [250] "Kadang kala beliau diam lama sampai ada orang yang men yan gka beliau telah lupa". al-Albani. H/R Bukhari dan Muslim. Adapun orang yang mengutamakan sunnah tentu tidak akan cenderung kepada halhal yang menyalahinya dan tidak memperdulikan hal-hal yang menyalahi sunnah tersebut. H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad sahih. (nota kaki).M usykil Atsar. Lihat: Sifat Solat Nabi. [ 252] Lihat: Sifat Solat Nabi. (nota kaki). Hlm. [ 247] Diperintahkan melakukan seperti itu (menggabungkan sekaligus doa-doa di atas) untuk tumakninah ketika duduk antara dua suj ud. [249] "Beliau memperlama duduknya hingga hampir sama lam an ya den gan sujudnya”. [251] Ibnu Qaiyim berkata: Sunnah ini (tumakninah atau duduk lama) telah ditinggalkan oleh umat setelah berlalunya masa sahabat. 3. 188.

kemudian ban gkit berdiri. H/R Bukhari dan Abu Daud. Lihat: Sifat Solat Nabi. [255] Berkata Ibn Baz rahimahullah: "(Kemudian) duduk iaitu duduk yang seketika sebagaimana duduk antara dua sujud. Pendirian beliau lebih tepat kerana dia dikenal sebagai orang yang kuat mengikuti sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan tidak mahu menyalahinya. Lihat: Sifat Solat Nabi. 191. [253] "Beliau duduk tegak iaitu duduk di atas telapak kaki kiri dengan tegak sampai ruas tulang punggungnya mapan ". al-Albani. [254] Di kalangan ahli fiqh duduk sepertimana (di atas) ini dinamakan duduk istirehat . DUDUK ISTIREHAT SEBELUM BERDIRI Cara beliau hendak bangkit (bangun) dari sujud ialah duduk seketika (berehat seketika) dan kemudian bangun dengan bertumpu pada kedua tangannya ke tanah untuk melanjutkan ke rakaat seterusnya.” [257] Lihat: Sifat Solat Nabi. 191. Dan tidak ada zikir atau doa (ketika duduk istirehat)". Marwazi (1/14 7/2). al-Albani. (nota kaki) Hlm. . Perbuatan ini dipilih oleh Imam Ishaq bin Raghawih sebagaimana dikatakan dalam Kitab Masail.253 254 255 256 257 16. Hlm. Dinamakan duduk istirehat dan ia sunnah men urut qaul yang paling sahih. Ibn Baz.12. Lihat: Hlm. Itulah yang dinyatakan oleh Imam Syafie. al-Albani. jika meninggalkannya tidak ada kesalahan. Imam Ahmad pun berkata demikian. (nota kaki) Hlm. [256] Berkata Ibnu Hani': “Saya lihat Abu Abdullah (Imam Ahmad) terkadang bertumpu pada kedua tan gannya bila hendak berdiri ke rakaat terakhir dan terkadang beliau duduk terlebih dahulu dengan tegak. 191.

258 259 260 261 17. No 562. [260] M enurut Syeikh al-Albani rahimahullah: Hadis yang berbunyi: "Nabi ban gkit untuk berdiri seperti anak panah tanpa tertumpu pada tan gannya” adalah had is palsu. dan Ad-Daifah. 'Ajin menurut pengertian bahasa Arab ada dua cara: 1. H/R Syafie dan Bukhari. Hal ini boleh dilakukan oleh orang yang sudah tua atau yang masih muda).Meluruskan jari-jemari tangan ke hadapan (menghadapkan ke Kiblat). Juz. Hlm 82-83.Mengepal jari-jemari tangan (menggenggam). H/R Abu Ishaq al-Harbi dengan sanad yang sahih.925 dan 968. [258] "Kemudian Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bangun ke rakaat kedua den gan tan gan bertumpu ke tanah". iaitu berdiri ke rakaat berikutnya bertumpu pada kedua tan gannya". Lihat: Sifat Solat Nabi. 2. [259] Cara menumpukan tangan ke tanah ketika hendak bangun ialah secara 'ajin. CARA BANGKIT UNTUK BERDI RI M enurut sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bahawa beliau bertumpu pada tangannya ketika bangkit (bangun ke rakaat seterusnya). "Beliau melakukan 'ajin ketika solat. Lihat: Al-Irwa'. 2. Semakna dengan hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ini yang lebih rajih (sahih). [261] Ibid. . Semua had is yang maksudnya seperti itu adalah lemah. al-Albani.

kecuali orang yang solat di belakang 265 imam". 193. . H/R M alik dalam Al-M uwatta. [ ] H/R M uslim dan Abu Awanah. Lihat: Sifat Solat Nabi.262 263 264 265 18. H/R Ibnu Majah. [263] “Pada setiap rakaat ada bacaan (bacaan al-Fatihah)". [262] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memerintahkan orang yang salah solatnya untuk membaca al-Fatihah pada setiap rakaat sebagaimana beliau sabdakan kepada orang tersebut: “Kemudian lakukanlah seperti itu pada seluruh solatmu". M EMBACA AL-FATIHAH SETIAP RAKAAT Setelah berdiri tegak di rakaat yang kedua beliau terus membaca alFat ihah tanpa diam seketika: "Ketika telah berdiri pada rakaat kedua Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam memulakan den gan membaca "Al-hamdulillah" tanpa diam terlebih dahulu". al-Albani. H/R Ahmad dengan sanad yang jaiyid. dia dianggap tidak solat. [264] "Barang siapa solat satu rakaat tanpa membaca al-Fatihah. lbnu Hibban dalam sahihnya dan Ahmad dalam Masail Ibnu Hani’ 1/52. Hlm.

[266] Iaitu seperti duduk antara dua sujud. Lihat: Hlm. DUDUK TASYAHUD 1. 316.” [270] “Nabi melarang duduk di atas tumit seperti duduknya syaitan. maka berisyarat dengan isyarat tauhid sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa-Ta'ala. lbn Baz. kemudian bacalah tasyahud". maka duduknya selepas sujud kedua.” [271] H/R Nasa'i 1/153 dengan sanad yang sahih. Lihat: Irwa' Al-Ghalil. digenggam jari-jemarinya kecuali jari telunjuk. Jumaat atau Hari Raya. maka ditegakkan kaki beliau yang kanan dan dibentang kakinya yang kiri (iftirasy).19. Diletakkan tangan kanannya di atas pehanya yang kanan. seperti solat fajar (Subuh). 13-14. beliau duduk iftirasy. no. 266 267 268 269 270 271 . Begitulah cara duduk pada tasyahud (tahiyat) [267] awal ketika solat tiga rakaat atau empat rakaat. (Nabi) telah melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya anjing. seperti solat subuh. hendaklah kamu tumakninah dan hamparkanlah telapak kaki kirimu. H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad jaiyid. Cara Duduk Tasyahud Apabila solat yang dilakukan oleh beliau hanya dua rakaat. H/R Thayalisi. H/R Muslim. Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Maka apabila kamu duduk di pertengahan solat. Abu Awanah. dan Ibnu Abi Syaibah. dan Iain-Iain. H/R Bukhari dan Abu Daud. [268] Begitu juga apabila beliau solat hanya dua rakaat. [269] Abu Hurairah berkata: "Sahabat karibku. Ahmad.

dari Aisyah dengan sanad jayyid. Baca Irwa' Al-Chalil no.” [273] Dalam hadis lain disebutkan: "Janganlah engkau duduk semacam itu. disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. H/R Baihaqi dan Hakim. H/R Baihaqi.” [277] “Bila beliau lupa membaca bacaan tahiyyat ini pada duduk dua rakaat pert ama. seperti dikatakan Ibnul M ulaqqan. sebab duduk semacam itu adalah duduknya orang-orang yang sedang diazab. H/R Bukhari dan Muslim. 338. H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad Jayid. beliau melakukan sujud sahwi. 272 273 274 275 276 277 278 . [ ] 275 Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca (tahiyyat) pada setiap dua rakaat. [274] Dalam hadis lain disebutkan: "Duduk seperti itu adalah cara duduk orang-orang yang dim urkai Allah.” [278] H/R Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad sahih. Baca Al-Irwa' no.“Nabi meletakkan siku kanannya di at as paha kanannya”. 380. H/R Abdur Razzaq disahkan oleh Abdul Haq dalam Kitab Al-Ahkam H/R M uslim dan Abu Awanah. [276] “Yang pertama kali Nabi lakukan ketika duduk (pada dua rakaat) adalah membaca (at-tahiyyaatu lilaah). [272] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang duduk dengan bertumpu pada tangan kirinya ketika seseorang duduk tasyahhud dalam solat sebagaimana sabdanya: "Cara semacam itu adalah cara solat orang Yahudi.

(nota kaki) Hlm. H/R Nasa'i dengan sanad sahih. [281] Beliau menyuruh berbuat demikian kepada orang yang solatnya salah seperti tersebut dalam kisah di atas. [ ] “… menurut sunnah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm. . [280] Dalam riwayat lain disebutkan: "Ucapkanlah at-tahiyyaat olehmu pada setiap kali duduk.. bacaan tasyahhud ini diucapkan perlahan. ”Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam men gajarkan tasyahud kepada para sahabatnya seperti beliau men gajarkan surah-surah Al282 Qur'an”. H/R Bukhari dan Muslim. 198.279 280 281 282 283 Beliau menyuruh berbuat demikian sebagaimana sabdanya: "Bila kamu sekalian duduk pada setiap dua rakaat. kemudian hendaklah seseorang memilih doa yang disenanginya dan hendaklah ia men gajukan permohonannya kepada Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia. [279] Menurut Nasiruddin al-Albani Rahimahullah: Hadis ini secara tersurat menyatakan dibenarkannya berdoa pada setiap tasyahud sekalipun pada tasyahud awal. ucapkanlah attahiyyaat.. Lihat: Sifat Solat Nabi. al-Albani. [283] H/R Nasa'i.. Ahmad. H/R Abu Daud dan Hakim disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. dan Thabarani dengan sanad shahih.

Lihat: Sifat Solat Nabi. Abu Ya'ala memberikan tambahan dengan sanad sahih dari Ibnu Umar. [285] "Ketika beliau men gacukan telunjuknya. [286] "Terkadang ibu jari dan jari tengahnya membentuk bulatan [287] (sedangkan telunjuknya tetap diacukan ke kiblat)". (nota kaki). Ibnu Khuzaimah. Seseorang tidak akan menjadi lupa selama dia men ggerakkan telunjuknya". tetapi beliau menggenggam semua jari tan gan kanannya den gan men gacukan telunjuknya ke kiblat dan men garahkan pandangan mat an ya ke telunjuknya". Hlm. 195. H/R M uslim dan Abu Awanah. H/R M uslim. "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan telapak tan gan kirinya di atas lutut kirinya den gan mengembang. Ibnu Jarud dalam Al-M untaqa (208). . [284] Abu Ya'ala memberikan tambahan pada hadis ini dengan sanadnya yang sahih dari Ibnu U mar: "Men ggerak-gerakkan telunjuk (dalam tasyahud) sebagai pen gusir sya it an. al-Albani. Abu Awanah. Ibnu Hibban dalam Sahihnya (485). Ibnu Khuzaimah (1 /86/1-2). H/R Abu Daud. ibu jarinya memegang jari ten gah".284 285 286 287 Keadaan Jari-jemari Ketika Tasyahud Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah menunjukkan cara-cara dan keadaan tangan serta jari-jari tangan dalam tasyahud awal atau akhir. Humaidi dalam M usnadnya 131/1. Nasa’i.

Lafaz Bacaan Tasyahud Bacaan tasyahud yang pernah diajar oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam kepada para sahabat adalah seperti berikut. Segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu. dan pujian hanyalah milik Allah. M uslim. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan rasul-Nya. Abu Ya'la. pen gagun gan. Lihat: Sifat Solat Nabi. . Hlm. al-Albani. [289] H/R Bukhari. no. Ketika beliau sudah wafat lafaz tersebut mereka ganti dengan: assalaamu 'alan nabiyyi. Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh [mencakup semua hamba soleh yang ada di lan git dan bumi]. wahai Nabi. (nota kaki). 321. Sudah tentu lafaz ini dipergunakan oleh para sahabat berdasarkan persetujuan dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Siraj.288 289 2. 200. Setelah beliau wafat kata-kata 'assalaamu 'alaika' kami ganti dengan 'assalaamu 'alan nabiyyi”] [288] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Lafaz Ibnu Mas'ud yang berbunyi assalaamu 'alan nabiyyi oleh para sahabat semula diucapkan dengan lafaz assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyu' dalam tasyahud ketika Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam masih hidup. Baca Al-Irwa." [Bacaan di atas dibaca ketika beliau masih hidup. Tasyahud Ibnu Mas'ud Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengajarkan tasyahud kepadaku sambil beliau menggenggam telapak tanganku. begitu pula rahmat Allah dan segala kurnia-Nya. sebagaimana beliau mengajarkan suatu surah Al-Qur'an kepadaku (berbunyi): "Semua ucapan pen gho rm at an. Ibnu Abi Syaibah.

para sahabat mengucapkan assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu. menyatakan: "Jika ucapan itu benar dari para sahabat. ." Sanad hadis ini sahih. tetapi setelah beliau wafat mereka tinggalkan kata ganti 'ka'. segala ucapan pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah. Saya jawab: "Riwayat itu tanpa diragukan sedikit pun sah kerana terdapat dalam Sahih Bukhari. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah.290 291 Bahkan Aisyah pernah mengajarkan tasyahud kepada para sahabat. 200. Imam Subuki dalam Kitab Syarhul Minhaj setelah memaparkan riwayat dari Abu Awanah. Lihat: Sifat Solat Nabi. [291] Tasyahud Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami suatu surah AlQur'an." [290] Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata: "Pada saat Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam masih hidup. al-Albani. ujarnya: "'Atha' telah meriwayatkan kepadaku bahawa para sahabat mengucapkan assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu ketika Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam masih hidup. begitu pula rahmat Allah dan segenap kurnia-Nya. hal itu menunjukkan bahawa penggunaan kata ganti 'ka' ('alaika) tidak wajib diucapkan kerana cukup mengucapkan 'assalaamu 'alan nabiyi'. segala kurnia. "Segala ucapan penghormatan. wahai Nabi. yang berbunyi: 2. bahkan saya menemukan riwayat lain yang menguatkan." Imam 'Abdur Razzaq mengatakan bahawa Ibnu Juraij meriwayatkan kepadaku. Semua perlindungan dan pemeliharaan semoga diberikan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Hlm. dengan lafaz assalaamu 'alan nabiyyi. (nota kaki). Semua perlindungan dan pemeliharaan untukmu." H/R Siraj dalam M usnadnya (9/1/2) dan M ukhallash dalam Kitab Al-Fawa-id (11/54/1) dengan sanad sahih. sehingga menjadi assalaamu 'alan nabiyyi. tetapi setelah beliau wafat mereka mengucapkan assalaamu 'alan nabiyyi.

Tambahan itu lalu ia satukan dengan bacaan tasyahud yang didengarnya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam secara langsung. "Aku tambahkan pada bacaan ini kata-kata: [293] ‘Begitu pula semua kurnia-Nya. Abu Awanah." [295] Tasyahud Abu Musa Al-Asy'ari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: ". H/R Abu Daud dan Daruqutni dan disahkan olehnya. [Lihat: Sifat Solat Nabi. hendaklah ucapan pertama yang H/R M uslim. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah.. . tiada sekutu bagi-Nya. wahai Nabi.” [292] Tasyahud Ibnu Umar Dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bahawa beliau mengucapkan dalam tasyahudnya: "Segala ucapan pen ghorm at an milik Allah. 202. dan Nasa'i. begitu pula kurnia Allah.'" "Segala perlindungan dan pemeliharaan untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. (nota kaki). Syafie. la menerima dari sahabat-sahabat lainnya yang meriwayatkannya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. begitu pula segala kurnia dan ucapan pengagungan. Menurut Nasiruddin Al-Albani rahimahullah: Dua tambahan ini sah datangnya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam dan bukan dilakukan oleh Ibnu 'Umar sendiri. Hlm." Ujar Ibnu Umar. al-Albani] Idem. Jika seseorang duduk (pada dua rakaat ini). Aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya." Ibnu Umar berkata: "Aku tambahkan pula katakata: [294] 'Tuhan Yang Tunggal'.292 293 Dalam riwayat lain ditambah dengan: "… hamba-Nya dan rasul-Nya.. Semua pertolongan dan pemeliharaan untukmu.

. dan Ibnu Majah. Semua perlindungan dan pemeliharaan untukmu. [296] Tasyahud Aisyah Qasim bin M uhammad berkata: Aisyah pernah mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud. begitu pula rahmat dan semua kurnia Allah. Baihaqi.'" [Tujuh kalimat ini adalah ucapan tahiyyat solat]. dan lafaz hadis ini ada pada Baihaqi.. Aku bersaksi bahawa tiada tuhan kecuali Allah (Tuhan Mahatunggal. segala ucapan untuk menyatakan pen gagungan. Seraya memberi isyarat dengan tangannya ia mengucapkan: 5. dst. Segala perlindungan dan pemeliharaan untuk Nabi. M ukhallas. Abu Awanah. H/R Ibnu Abi Syaibah. tiada suatu apa pun yang menjadi sekutu-Nya) dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah ham ba-N ya dan rasul-Nya. dan segala ucapan pujian serta ucapan untuk menyatakan pen gkudusan hanyalah milik Allah.” [297] H/R Muslim. wahai Nabi. (seperti tasyahud Ibnu Mas'ud) "Segala ucapan untuk menyatakan hormat. Abu Daud. segala kurnia.296 297 diucapkannya adalah: 'Segala ucapan pen ghormatan. Siraj. segala ucapan pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah. Semua perlindungan dan pemeliharaan Allah untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. .

Berikanlah kurnia kepada Muhammad.. keluarganya. 2. dst. Demikianlah. berikanlah rahmat kepada Muhammad.Cara Membaca Selawat Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca selawat untuk dirinya pada tasyahud awal dan lainnya. Hlm. [299] Beliau mengajarkan kepada para sahabat berbagai macam bentuk lafaz selawat (setelah bertasyahud. dibenarkan juga dibaca pada tasyahud pertama.'" Bacaan selawat ini tidak hanya berlaku untuk tasyahud kedua. [300] H/R Abu Awanah dalam Sahihnya dan Nasa'i. 204. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Pendapat inilah yang sah di kalangan muridmurid beliau seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Kitab Majmu' (3/460) dan yang dengan jelas dinyatakan dalam Kitab Raudhah (1 /263). Akan tetapi. kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu dalam tasyahud. Nasiruddin al-Albani menjelaskan: Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah.. isteri-isterinya. dan keturunannya sebagaimana Engkau (Allah) telah memberi rahmat kepada keluarga Ibrahim. 298 299 .Lafaz Bacaan Selawat "Ya Allah. pen. M EMBACA SELAWAT 1. keluarganya. dan keturunannya sebagaimana Engkau (Allah) telah memberikan kurnia kepada keluarga Ibrahim. tetapi bagaimana kami mengucapkan selawat kepadamu?" Sabdanya: "Ucapkanlah olehmu: 'Allaahumma shalli 'alaa Muhammad. dikemukakan oleh Imam Syafie seperti yang beliau sebutkan dalam Kitab Al-Umm karyanya. isteri-isterinya.)." Inilah lafaz selawat yang sering Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam baca ketika solat. [Lihat: Sifat Solat Nabi. (nota kaki). al-Albani] 300 H/R Ahmad dan Thahawi dengan sanad sahih dan Bukhari dan M uslim tanpa lafadz 'ahlu baitihi' (anggota keluarganya). Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung.20. [298] Beliau menganjurkan umatnya berbuat dem i kian sebagai mana bel iau memeri ntahkan unt uk mengucapkan selawat setelah mengucap salam kepadanya.

Hlm. serta Nasa'i. padahal sebelumnya beliau sendiri menyatakan sahih. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Nasa'i. hanya kepadaNyalah kita bersyukur. dan Ahmad. janganlah Anda tertipu oleh pendapat Ibnul Qayyim dalam Kitab Jala'ul Afham halaman 198 yang mengikuti pendapat gurunya.” [302] "Ya Allah. Muslim. Ibnu Taimiyah dalam Kitab Al-Fatawa (1/16). Thahawi. berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada [Ibrahim dan kepada] keluarga Ibrahim. Berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada [Ibrahim dan] keluarga Ibrahim. Nasa'i. [Lihat: Sifat Solat Nabi. dan Abu Ya'la dengan sanad sahih. Humaidi. Ya Allah. 7 yang beliau nyatakan dha'if. (nota kaki). terdapat dalam riwayat Bukhari. Kelebihan ini semua adalah rahmat dari Allah.301 302 303 “Ya Allah. Baihaqi.] H/R Bukhari. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. . Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. al-Albani. Beliau menyatakan bahawa tidak ada Hadis sahih yang menyebutkan lafaz 'Ibrahim' dan 'ali Ibrahim' bersamasama. Oleh kerana itu. Hal lain yang menunjukkan kesalahan Ibnul Qayyim adalah mengenai bacaan tasyahud no. Oleh kerana itu.” [303] Menurut Nasiruddin Al-Albani rahimahullah: Kata tambahan ini dst. berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [Ibrahim dan kepada] [301] keluarga Ibrahim. Ada beberapa sanad lain yang memuat lafaz-lafaz lainnya. padahal saya telah mengemukakan kepada anda hadis yang sahih di atas. berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim [dan keluarga Ibrahim]. Ibnu Mandah. dan dia menyatakan hadis ini telah disepakati sahihnya. 204. Ini adalah bukti salah satu faedah dari Kitab Sifat Solat ini. H/R Ahmad. Secara teliti dikemukakan riwayat dan lafaz-lafaz bacaan solat yang sebelumnya tidak pernah dikemukakan orang.

Isma'il Al-Qadhi dalam Kitab Fadhlush Shalah 'alan Nabiyyi halaman 28. dan berikanlah kurnia kepada Muhammad. [dan keluarga Muhammad] sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada Ibrahim [dan keluarga Ibrahim]. [kepada] para isterinya dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [keluarga] Ibrahim. disahkan oleh Hakim. dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia H/R Muslim. berikanlah rahmat kepada Muhammad. dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi rahmat kepada [keluarga] Ibrahim dan berilah kurnia kepada Muhammad. Nasai." [304] 5. H/R Bukhari. "Ya Allah.304 305 "Ya Allah. berikanlah rahmat kepada Muhammad. Abu Awanah. berikanlah rahmat kepada Muhammad. Ibnu Abi Syaibah. . hamba-Mu dan rasul-Mu]. sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [keluarga] Ibrahim dan berilah kurnia kepada Muhammad. dan Nasa'i. hamba-Mu dan rasul-Mu. [Nabi yang ummi]. [305] 6. [kepada] para isterinya. Thahawi. Abu Daud. "Ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi kurnia kepada [keluarga] Ibrahim di seluruh alam. Ahmad. [Nabi yang ummi].

kemudian beliau menyatakan sahihnya. . dan Nasa'i. beliau mengucapkan berbagai doa ketika ada perintah berdoa seperti ketika sujud dan tasyahud.' Lalu saya bertanya lagi.306 307 308 kepada [keluarga] Ibrahim. tetapi jawabnya: 'Ya yang ada dalam hadis. pilihlah doa-doa sesukamu. berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad dan berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat dan kurnia kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. BERDOA SEBELU M SALAM 1. Ibnu Taimiyah mengatakan: "Pendapat yang terbaik iaitu bahawa membaca doa H/R Bukhari. bukan sembarang doa." [307] 21. "Ya Allah. H/R Nasa'i. Beliau menyuruh orang yang melakukan solat untuk memilih sesuai keinginannya. H/R Bukhari dan Muslim. Ibnul Qayyim dalam Kitab Al-lala' halaman 14-15 menisbatkan hadis ini kepada Muhammad bin Ishaq As-Siraj. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. [308] Imam Atsram berkata: "Saya pernah bertanya kepada Ahmad: 'Doa apa yang aku baca setelah tasyahud?' Jawabnya: 'Doa yang tersebut dalam hadis Nabi. Selanjutnya. Cara Berdoa Semasa solat. Terkadang membaca doa ini dan terkadang membaca doa yang lain serta beliau membenarkan bacaan doadoa yang lain." [306] 7. Kemudian dia berkata sesungguhnya lam pada kata doa maksudnya ialah doa yang disukai Allah.'" Kejadian ini diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu' Fatawa (69/218/1) dan beliau menganggapnya sebagai hal yang baik...' Saya bertanya lagi: 'Bukankah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: '. Abu Sa'id Ibnul A'rabi dalam Al-Mu'jam (79/2) dengan sanad sahih. Muslim.' Jawabnya: 'Memilih doa yang sudah ada dalam hadis. Thahawi. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung.

terutama sekali bila doa-doa itu sudah memenuhi keinginan orang yang berdoa. yang utama ialah mengikuti saja doa-doa yang ada dalam riwayat hadis. aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur. kalau berjanji. Hal ini didasarkan pada hadis Aisyah yang lengkapnya: Aisyah berkata: "Seseorang berkata kepada Nabi: 'Alangkah seringnya engkau mohon perlindungan dari terbelit hutang. . Ya Allah." H/R Bukhari dan Muslim.' Sabdanya: 'Orang yang terbelit hutang kalau berbicara berbohong. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal. Wallaahu a'lam. ingkar." Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Pendapat itu benar.” [311] Kita diperintahkan untuk berlindung dari berbuat dosa dan hutang. Lafaz Doa Sebelum Salam "Ya Allah. aku berlindung kepada-Mu dari akibat-akibat buruk perbuatan yang telah aku lakukan [Kerugian dari kesalahan yang telah kulakukan atau kerugian dari kebaikan yang belum kulakukan. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup dan mati. aku berlindung kepada-Mu dari dosa-dosa [309] dan terbelit hutang.] dan yang belum aku lakukan.309 10 311 seperti digariskan dalam riwayat-riwayat hadis dan yang berm anfaat. "Ya Allah.” [310] 2. tetapi untuk mengetahui doa yang bermanfaat haruslah berdasarkan ilmu yang benar. Oleh kerana itu. H/R Nasa'i dengan sanad sahih dan Ibnu 'Ashim dalam Kitab As-Sunnah halaman 370 yang telah saya tahqiq dan diterbitkan oleh Maktab Al-lslami dan tambahan pada lafaz di atas tersebut dalam riwayatnya. 2. Hal ini sedikit sekali yang mengetahuinya. wahai Rasulullah.

hit un glah (amal)ku den gan perhitungan yang mudah. Aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan [di dunia dan di akhirat] yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. Aku memohon kepada-Mu kebaikan dari semua yang diminta oleh hamba-Mu dan rasul-Mu. 1542. H/R Ahmad. . Ibnu Majah dan Hakim. [Aku memohon kepada-Mu] agar Engkau menjadikan akhir segala perkara yang telah Engkau tetapkan untukku baik [bagiku].312 313 "Ya Allah. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka dan semua jalan yang menghantarkan ke sana. [Muhammad. Aku memohon syurga kepada-Mu dan semua cara yang men ghant arkan ke sana. Baca Ash-Sahihah Hadis no. baik ucapan maupun perbuatan. baik ucapan maupun perbuatan. Bukhari dalam Addabul Mufrad. aku memohon kepada-Mu segala kebaikan [di dunia dan di akhirat] yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. Thayalisi. Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam telah memohon kepada-Mu untuk dilindunginya]. Aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan yang hamba-Mu dan rasul-Mu. " [ 3 1 3 ] H/R Ahmad dan Hakim. " [312] "Ya Allah.

Ahmad." [315] Beliau mendengar sahabat lain dalam tasyahudnya berdoa: H/R Abu Daud. H/R Abu Daud. ya Allah. alangkah baiknya permohonan yang kamu ucapkan dan diucapkan oleh Muaz. ampunilah segala dosaku. aku memohon kepada-Mu. dan Ibnu Khuzaimah (1/87/1) dengan sanad sahih. orang ini telah diampuni. tiada beranak dan tiada diperanakkan. . Nasa'i." [314] Beliau pernah mendengar seorang sahabat dalam tasyahudnya mem baca: "Ya Allah. kemudian aku memohon syurga kepada Allah dan berlindung dari siksa neraka.314 315 Beliau bertanya kepada seorang sahabatnya: 5." Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Orang ini telah diampuni." Beliau berkata: "(Kami selalu mengucapkan kalimat-kalimat tersebut). dan Ibnu Khuzaimah. Ibnu Majah. (Nabi bersabda): "Demi Allah. tempat makhluk bergantung. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi. [Tuhan Yang Mahatunggal]. "Apa yang engkau ucapkan dalam solat?" Ujarnya: "Aku bertasyahud. tiada suatu apa pun yang menyamai-Nya. kerana Engkau Maha Pen gampun lagi Maha Penyayang.

[sesungguhnya aku memohon] [syurga kepada-Mu dan berlindung kepada-Mu dan siksa neraka]. sesungguhnya aku memohon kepada-Mu bahawa segala puji adalah milik-Mu. Nasa'i. Ibnu Mandah dalam At-Tauhid 44/2. Dia akan men gabulkan dan bila orang itu meminta sesuatu. "Ya Allah. [Maha Pemberi kurnia]. ampunilah segala dosaku pada masa lalu dan akan datang. Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yang terkemudian. Engkau lebih tahu tentang hal itu daripadaku. yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi atau yang aku lakukan dengan terang-terangan dan apa saja perbuatanku yang berlebihan. Ahmad. Wahai Tuhan Yang Mahaagung dan Maha Pemurah. Bukhari dalam Adabul Mufrad." [316] Doa terakhir antara tasyahud dan salam yang beliau baca ialah: 9.316 317 "Ya Allah. Thabarani. 67/1. yang bila orang memohon dengan men yebut keagungan-Nya itu." Sabdanya: "(Demi Tuhan yang menggenggam jiwaku]. . dan 70/1-2 dengan sanad-sanad sahih. tidak ada tuhan kecuali Engkau. [tiada sekutu bagi-Mu]." 8. Wahai Tuhan Yang Mahahidup. [Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda kepada para sahabatnya: "Tahukah engkau apa yang dimohon orang ini?" Mereka menjawab: "Allah dan rasul-Nya lebih tahu. H/R M uslim dan Abu Awanah. tiada tuhan kecuali Engkau. [wahai] Pencipta lan git dan bumi. Dia akan memberinya). wahai Tuhan Yang Mahaberdiri sendiri. sesungguhnya orang ini telah memohon kepada Allah dengan men yebut nama-Nya yang agung.” [317] H/R Abu Daud.

[321] Ia juga dilakukan oleh Imam Ahmad dan Imam-imam ahli hadis lainnya. Lihat: Sifat Solat Nabi. [318] Hadis menggerak-gerakkan telunjuk ini mempunyai syawahid pada rawi Ibnu Adi (287/1). Alasannya ialah menyalahkan imam sama ertinya dengan mencela dan tidak menghormatinya. . Kerana anggapan itu mereka tidak mahu menggerakkan telunjuknya dalam solat. al-Albani. [320] Beliau menjelaskan lagi: "Men ggerak-gerakkan jari telunjuk dalam tasyahud merupakan perbuatan yang sah dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam". Akan tetapi. pada hal mereka tahu riwayatnya sah. Pada hal dia tahu bahawa mencela Ibid. Ibid. Lihat: Sifat Solat Nabi. Mereka mencari-cari alasan untuk mentakwilnya dengan menyalahi ketentuan bahasa Arab dan pengertian yang difahami oleh para imam. hendaklah takut kepada Allah orang yang beranggapan bahawa perbuatan ini sia-sia. Inilah pendapat Imam Malik dan lain-lain ".318 319 320 321 22. tidak patut dilakukan dalam solat. [319] Menurut Nasiruddin al-Albani: "Men gikut sunnah telah menunjukkan bahawa men ggerakgerakkan jari telunjuk berlangsung sampai dengan salam. Oleh kerana itu. Hal yang aneh sebahagian dari mereka biasanya membela pendirian imamnya dalam masalah yang lain sekalipun pendapat imam tersebut bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. mereka kemudian melupakan masalah ini dan mereka menolak hadis yang sudah sahih serta mencela orang-orang yang melaksanakan perbuatan ini. MENGGERAK-GERAKKAN JARI TELUNJUK Menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud sudah menjadi sunnah matrukah (sunnah yang ditinggalkan). al-Albani. Sedangkan Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengamalkannya: "Nabi men ggerak-gerakkan jari telunjuknya sambil membaca doa".

Sanad had is tidak sah. al-Albani. H/R Ibnu Abi Syaibah. Nasa’i dan disahkan oleh Hakim serta disetujui oleh Zahabi. isinya menyangkal (membatalkan) adanya mengacukan telunjuk. bahkan menyalahi hadis sahih. 197. seperti yang dikenal oleh para ahli fikh. [322] Selain menghalau syaitan. Pada hal para imam tersebut perbuatannya sejalan dengan sunnah. terdapat fadilat-fadilat lain. Oleh itu. Tabrani dalam Ad-Doa Hlm. Hadis ini juga mempunyai syawahid pada riwayat Ibnu Abi Syaibah. H/R Bukhari dalam Al-Amali (60/1). lalu berhenti atau mengacukannya pada waktu tertentu sahaja. Dalam kaedah "Ditetapkan" maka menetapkan didahulukan dari menyangkal. Ahmad. lalu sabdanya kepada orang itu: Satu sahaja! Satu sahaja! Seraya men gacukan jari telunjuk". . bahkan celaan yang mereka lakukan itu mengenai Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. 73/1. antaranya: "(Men ggerak-gerakkan jari telunjuk) lebih keras (dirasakan) oleh syaitan dari pukulan besi". [324] "Nabi pernah melihat seorang lelaki berdoa sambil men gacukan dua jarinya. maka hujah untuk menyangkal menggerak-gerakkan jari telunjuk tidak dapat dijadikan hujah". [323] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan perbuatan ini (men ggerakkan jari telunjuk) dalam dua tasyahud (tasyahud awal dan akhir)". Beliau menjelaskan bahawa hadis yang menyatakan: "Nabi tidak menggerakkan jari telunjuknya". Bazaar. Abu Jaafar. H/R Ibnu Abi Syaibah dengan sanad hasan. semuanya itu tidak mempunyai dasar dari hadis. mencela perbuatan menggerakgerakkan jari telunjuk sama halnya dengan mencela Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. (nota kaki) Hlm. Jika hadis ini sah. Kerana Nabilah yang mengajarkan hal itu kepada kita. Dengan sanad hasan dan Rauyani dalam M usnadnya 249/2 dan Baihaqi.322 323 324 325 perbuatan tersebut bererti pula mencela para imam mereka yang biasanya mereka bela mati-matian walaupun membelanya batil. Abdul Ghani alM uqaddasi dalam As-Sunan 12/2. [325] Lihat: Sifat Solat Nabi. Adapun mengacukan telunjuk sebentar.

Disahkan pula oleh Nawawi. [328] "Ada kalanya pada bacaan salam yang pert ama beliau menambah ucapan: “Wa barakatuh". Al-Ausath. sehingga terlihat pipi kanannya yang putih. Ibnu Hajar. Daruqutni. Abu Daud. M ENGUCAPKAN SALAM Diwajibkan menutup (mengakhiri) setiap solat dengan salam.. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Dihalalkan setelah men gakhirinya (solat) dengan men gucapkan salam". men gakhiri solat dengan men gucapkan salam.326 327 328 329 23. " [327] Apabila melakukan dan mengucapkan salam. Kemudian berpaling ke arah kiri seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah. Disahkan oleh Hakim dan Zahabi. [326] ". Nasa’i dan Tirmizi. H/R Abu Daud. Abu Ya'la. sehingga kelihatan pipi kirinya yang putih”. Ibnu Khuzaimah. hendaklah mencontohi cara yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. H/R Muslim. "Beliau men gucapkan salam dengan berpaling ke arah kanan seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah. . Tabrani. [329] "Ketika berpaling ke kanan beliau terkadang men gucapkan: H/R Hakim dan Az-Zahabi dan disahihkan oleh keduanya. dan Abdur Razaq..

[ ] 24. Siraj. Amalan mengusap (menyapu) tengkuk. den gan sedikit memalingkan wajahnya 331 ke kanan". tabi'ut attabi’in atau para Salaf as-Soleh perbuatan mengusap (menyapu) tengkuk. HUKUM MENGUSAP MUKA 1.330 331 As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah. tabi'in. sama ada setelah selesai memberi salam setiap kali solat atau sesudah membaca doa. kepala dan muka dengan tangan. Beliau menentang perbuatan tersebut sebagaimana dijelaskan olehnya melalui hadis yang terdapat dalam kitab Al-U mm: "Dari Jabir bin Samrah berkata: Semasa kami solat bersama H/R Nasa’I. kepala dan muka setelah selesai memberi salam atau berdoa adalah perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan fatwa Imam Syafie. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani. . tidak juga dari para sahabat. Abu Awanah. Mengusap Muka Selepas Salam Adalah perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi M uhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Ahmad dan Siraj dengan sanad yang sahih. dan ketika berpaling ke kiri hanya men gucapkan: As-salamu'alaikum". H/R Muslim. [330] "Terkadang beliau men gucapkan salam sekali sahaja dengan ucapan: Assalamu 'alaikum.

Maka Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Apa terjadi kepada kamu. Hlm. hendaklah ia berpaling kepada temannya dan tidak perlu men ggerakkan tan gannya. [332] Adapun yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pada hadis di atas ialah menggerakkan tangan kanannya ke kanan ketika menoleh ke kanan dan menggerakkan tangan kirinya ke kiri ketika menoleh ke kiri. Perbuatan serupa itu adalah bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan para sahabat. Maka ketika mereka solat bersama Rasulullah. Lihat: Sifat Solat Nabi. assalamu 'alaikum. isyarat atau sebagai penutup solat. mereka tidak melakukannya lagi". Maka ia wajib ditinggalkan. tak ubah seperti ekor kuda yang mabuk. H/R Muslim. Maka menyapu tengkuk. Jld. H/R Muslim. malah tidak ada hujah yang sahih mengizinkan perbuatan tersebut. tidakkah memadai atau sesungguhnya memadai seseorang kamu meletakkan tan gannya di atas pehanya semasa memberi salam ke kanannya dan ke kirinya seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatullah. 236.332 333 334 Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. maka ketika beliau memberi salam. Hlm. [333] Dalam riwayat yang lain beliau bersabda: "Seseorang antara kamu cukup meletakkan tan gannya di atas pahanya. Melakukan pekerjaan tersebut adalah bid'ah kerana menyerupai perbuatan mereka (yang menggerakkan tangannya ke kanan dan ke kiri) yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. men gisyaratkan dengan tangan kamu. I. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani. al-Albani. kepala dan kemudian muka setiap kali selesai memberi salam adalah juga merupakan sebagai tanda. assalamu alaikum wa-rahmatullah". berkata salah seorang dari kami den gan tan gannya ke kanannya dan ke kirinya dan men gucapkan: As-salamu 'alaikum. 122. kemudian ia men gucapkan salam dengan berpaling kepada saudaranya yang di sebelah kanan dan saudaranya yang di sebelah kiri". Abu Awanah. Siraj. Lihat: Al-Umm. . kemudian beliau bertanya yang berupa larangan: "Men gapa kamu men ggerakkan tangan kamu seperti gerakan ekor kuda yang lari terbirit-birit dikejar binatang buas? Apabila seseorang antara kamu men gucapkan salam. dan men gisyaratkan den gan tan gannya ke kanan dan ke kiri. [334] Menggerakkan tangan ke kanan atau ke kiri sebagai tanda penutup atau selesainya solat telah ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. Hal ini setelah dilihat oleh beliau.

10/10779. Az. Dan sapulah den gannya muka kamu". maka mint alah den gan telapak tan gan kamu. janganlah berdoa den gan kedua-dua belakangnya.-Zahabi dalam 1/536. Sebenarnya perbuatan tersebut tidak mempunyai dalil yang sahih kerana semua hadis-hadis yang menunjukkan menyapu muka setelah selesai berdoa kesemuanya lemah belaka. Antara hadis-hadis tersebut ialah: "Dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdzi dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Apabila kamu meminta (berdoa) kepada Allah. Maka setelah selesai.2. maka berdoalah den gan telapak tanganmu. Mengusap Muka Selepas Berdoa Kebiasaan masyarakat Islam dewasa ini. beliau berkata: Bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Jika engkau berdoa kepada Allah. 336 . 1/373 Hadis No. setiap kali selesai berdoa mereka mengusap (menyapu) muka sebagai penutup doa dan untuk mendapat berkat dari doa tersebut. sapulah wajahmu den gan kedua tan ganmu ". [335] "Dari Soleh bin Hassan al-Ansari. dari Muhammad bin Ka'ab al-Qardzi dari Ibn Abbas. jangan memintanya den gan belakangnya. dan Al-Baihaqi dalam H/R Ibnu M ajah dalam Sunan. [336] 335 H/R At-Tabrani dalam 2/212. 1181.

. Dalam az-Zawaid dinyatakan: Isnad hadis ini lemah. 1/373. Lihat: Al-Irwa al-Ghalil. maka tidak halal untuk meriwayatkan hadis darinya. 4.Kedua-dua hadis di atas ini adalah sangat lemah kerana pada sanadnya terdapat perawi yang lemah sebagaimana dapat diketahui dari penjelasan di bawah ini: 1. [337] Menurut Imam Bukhari rahimahullah: Hadis dari Soleh bin Hassan alAnsari dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdzi adalah hadis mungkar. Lihat: Lihat: Lihat: 1/6. 2. 2/180. Tambahan "Dan sapulah muka kamu. [338] Menurut Ibnu Hibban: Semua hadis yang diriwayatkan oleh (Soleh bin Hassan al-Ansari) adalah hadis-hadis palsu. maka ia adalah tambahan yang mungkar". Soleh bin Hassan "Ditinggalkan”. 5. la dilemahkan kerana Soleh bin Hassan. 10/319. Al-Baihaqi. Dan beliau berkata lagi: Setiap seseorang yang telah aku katakan hadisnya mungkar. [340] 3. al-Albani. Ibid. 2/212. 6. Az-Zahabi. [339] Menurut al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. [341] Berkata Abu Daud: Dia seorang yang lemah.'' [342] 337 338 339 340 341 342 Lihat: Sunan Ibn Majah.

Lihat: 343 344 345 346 347 . [ 344] 3. Imam Ahmad dan Abu Hatim ar-Razi. Lihat: 2/841. Ibnu al-Jauzi. Hadis di atas ini juga dilemahkan oleh para ulama hadis.” [ 347] H/R Tirmizi. Menurut al-Hafiz Az-Zahabi: “Hammad bin lsa al-Juhani adalah perawi yang lemah. 5/3386. Berkata Muhammad bin al-Muthannah dalam hadisnya: Beliau tidak men gembalikannya keduanya sehingga men gusap den gan kedua tan gannya wajahnya". Ibnu Abi Hatim ar-Razi. [ 343] 1. Berkata Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Perawi seperti dia adalah lemah sekali.” [345] 4. Berkata Ibnu Makula: “Para ulama hadis telah melemahkan hadis-hadis Hammad. Az-Zahabi. 2. Abu Zur'ah ar-Razi rahimahullah berkata: “Hadis (Hammad) ini adalah had is mungkar yang diyakini tidak ada asalnya”. Hadis di atas ini adalah hadis lemah kerana sanad hadis ini berasal dari Hammad bin Isa al-Juhani. Lihat: lrwa al-Ghalil fii Takhrij Ahadis Manaris Sabil. Nama penuh beliau ialah: Hammad bin Isa bin Ubaid bin at-Thufail al-Juhani al-Wasiti al-Basri. dengan demikian sama sekali tidak boleh disahihkan.2/351. Maka hadisnya tidak boleh dihasankan. Beliau tidak men gembalikan kedua tan gannya sehingga men gusap wajahnya. Antaranya ialah: Ibnu Hajar al-Asqalani. oleh Ibnu Hajar. [ 346] 5. Dia seorang perawi yang sangat lemah. Lihat: Lihat: 16/67. 2/433. "Berkata Hammad bin Isa al-Juhani dari Handhalah bin Abi Sufyan al-Jum ahi dari Salim bin Abdullah dari bapanya dari Umar bin al-Khattab radiallahu 'anhu berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam men gan gkat tan gannya dalam berdoa.

sesiapa melihat kitab saudaranya tanpa izinnya. Berkata Abu Daud: "Hadis ini telah diriwayatkan dari berbagai jalan dari Muhammad bin Ka'ab. maka sesungguhnya dia telah melihat dalam neraka. [348] Menurut para ulama hadis. hadis ini sangat lemah kerana mempunyai beberapa illah (penyakit): 1. Berkata Abul Hasan bin al-Qatthan dan Al-Hafiz Iban Hajar: "Perawi hadis ini (Abdul Malik bin Muhammad bin Aiman al-Hijazi) "Tidak diketahui tidak dikenali". Walaupun sanad ini ialah yang terbaik. Lihat: Mukhtasar Sunan Abu Daud. Mintalah kepada Allah dengan telapak-telapak tangan kamu dan janganlah meminta dengan belakangnya.348 349 350 "Dari Abdullah bin Abbas. Jika kamu telah selesai berdoa. sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Janganlah kamu men ut upi dindingdinding (den gan kain). yang semuanya sangat lemah. 2/1432. ternyata bahawa hadis-hadis tentang menyapu muka setelah selesai berdoa adalah perbuatan bid'ah kerana perbuatan tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan dari para Salaf as-Soleh. [349] 2. H/R Ibn Majah dan Abu Daud. namun hadis ini juga adalah lemah". . Allahu a'lam bissallallahu ‘alaihi wa-sallamab walmusta'in. [350] Dengan penjelasan di atas. Lihat: Ibnu Hajar. maka usaplah wajahmu dengan telapak tan ganmu".