Oleh: Rasul bin Dahri

Nabi M uhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memerintahkan orang-orang yang beriman agar solat seperti beliau solat, sebagaimana sabdanya:

"Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat". [1]

Adapun tatacara atau sifat Nabi M uhammad sallallahu alaihi wa-sallam bersolat yang akan dibincangkan di dalam kertas kerja ini, adalah berdasarkan hadis-hadis yang sahih sahaja di samping menampilkan penjelasan para ulama dan m uhadd isi n.

H/R Bukhari, Muslim dan Ahmad.

2 3 4 5 6

1.MENYEMPURNAKAN WUDUK
Apabila ingin mendirikan solat, sempurnakanlah wuduk, menghadap kiblat dan bertakbir:

"Apabila engkau hendak men gerjakan solat, maka sempurnakanlah wudukmu”. [2]
Sila baca sifat wudhu Rasulullah salalahu ‘alaihi wa-salam.

2.M ENGHADAP KE KIBLAT
Setelah berdiri tegak sebelum bertakbir, maka hendaklah menghadapkan jari-jemari kaki ke arah Kiblat kerana itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

"Beliau men ghadapkan hujung-hujung kedua-dua jari-jemari kaki beliau ke arah Kiblat". [3]
Sewaktu solat, beliau sentiasa menghadapkan segalanya ke arah Kiblat, sehingga ibu jari (jari-jari) kaki beliau juga dihadapkan ke arah Kiblat.
[4]

"Kemudian menghadaplah ke arah kiblat, dan bertakbirlah"
[5]

Setelah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam berdiri untuk solat, beliau mengucapkan "Allahu Akbar", tanpa mengucapkan apa pun kalimah sebelumnya, tidak melafazkan niat dan tidak seorangpun antara para sahabat, tabi'in dan imam yang empat pernah melakukannya. [6]
H/R M uttafaqun Alaihi. H/R Bukhari dan Abu Daud. Lihat: Sifat Solat. Nabi. Hlm. 174. al-Albani. H/R M uttafaqun Alaihi. Lihat: Tuntunan Rasulullah dalam Ibadah. Hlm. 19. Ibn Qaiyim al-Jauziyah.

H/R Bukhari, Muslim dan Ahmad.

7 8 9 10 11

3. MENGUCAPKAN TAKBIR

"Sesungguhnya solat seseorang tidak sempurna sebelum dia berwuduk dan berwuduk sesuai dengan tuntutannya, kemudian ia men gucapkan: Allahu Akbar". [7] Semasa mengangkat tangan ketika takbir, keadaan kedua telapak tangan beliau menghadap ke arah kiblat. [8]

"Pembuka solat adalah bersuci, pen gharam annya setelah bertakbir dan pen ghalalannya setelah memberi salam ". [9]

"Beliau bertakbir dengan suara nyaring sehingga terdengar oleh sesiapa yang berada di belakangnya". [10]

"Ketika beliau sedang sakit, Abu Bakar membantu takbir Rasulullah dengan men gucapkan takbir secara yang nyaring agar dapat didengar oleh manusia". [11]

H/R Tabrani dengan sanad sahih. Lihat: Tuntutan Rasulullah Dalam Ibadah, Hlm 19. Ibn Qaiyyim AlJauziyah. H/R Abu Daud, Tirmizi, dan Hakim.

H/R Ahmad dan Hakim, disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh azZahabi. H/R Muslim dan Nasa'i.

Ibnu Khuzaimah. [ ] "Beliau men gan gkat kedua tan gannya den gan membuka jarijemarinya lurus ke atas. [17] H/R M uttafaqun Alaihi.12 13 14 15 16 17 Cara Mengangkat Tangan Ketika Bertakbir "Sesungguhnya Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengangkat kedua tan gannya setanding bahunya ketika memulakan solat. [14] "Ada kalanya Nabi men gan gkat kedua tan gannya bersamaan den gan ucapan takbir". [16] "Ada kalanya mengangkat kedua tan gannya sebelum ucapan takbir". H/R Bukhari dan Abu Daud. H/R Bukhari dan an-Nasa’i. Tirmizi dan Hakim. Tidak merenggangkannya dan tidak pula menggenggamnya". H/R Muslim. . H/R Abu Daud. H/R Bukhari dan an-Nasa’i. [15] "Kadang kala mengangkat kedua tan gannya sesudah ucapan takbir". Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh az-Zahabi. [12] "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam biasa men gan gkat kedua tan gannya setanding telinganya setiap kali 13 bert akbir". setiap kali bertakbir untuk rukuk dan setiap kali ban gkit dari rukuk".

[22] H/R Baihaqi dan Hakim. Disahihkan oleh keduanya. kerana Allah akan sentiasa men ghadapkan wajah-Nya kepada hamba-Nya yang sedang solat selama ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri". [18] "Semasa beliau memasuki Kaabah pandangannya (semasa solat) tetap ke arah tempat sujudnya sampailah beliau keluar 19 darinya". disahihkan oleh Hakim. [20] "Hendaklah orang-orang berhenti memandang ke lan git ketika sedang solat atau matanya tidak dikembalikan lagi kepada mereka. H/R Tirmizi dan Hakim. [ ] "Beliau dengan keras melarang memandang ke lan git". janganlah menoleh ke kanan atau ke kiri. MEMANDANG KETEMPAT SUJUD "Pada kebiasaannya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam ketika solat.18 19 20 21 22 4. men undukkan kepala dan memandang bumi (ke tempat sujudnya)". H/R Bukhari dan Muslim. (Dalam riwayat lain: Atau mat a-m at a mereka akan dicabut". [21] "Apabila kamu bersolat. H/R Baihaqi dan Hakim. disahihkan oleh Hakim. H/R Bukhari dan Abu Daud. .

Jika hamba itu memalingkan wajahnya. . BERSEDEKAP DI DADA "Beliau meletakkan tan gan kanannya pada punggung telapak kirinya. H/R Bukhari. [28] H/R Abu Daud dan lain-lain. [24] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: memejamkan mata ketika solat tiada contohnya dari sunnah. Allah pun akan berpaling darinya". H/R Muslim dan Abu Daud. Ahmad dan Abu Syeikh. [27] "Beliau meletakkan tan gannya yang kanan di atas tangan kirinya". [25] "Kadang kala beliau men genggam kan jari-jari tangan kanannya pada lengan kirinya". Ibnu Khuzaimah.23 24 25 26 27 28 "Allah akan sentiasa men ghadap ke wajah hamba-Nya yang sedang solat selama ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. [26] "Beliau meletakkan kedua tan gannya di dada". Tirmizi menghasankan satu hadis ini. Abu Daud. Nasa’i. Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya yang sahih dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. H/R Abu Daud. pergelangan atau lengan kirinya". 5. H/R Nasa'i dan Daruqutni dengan sanad sahih. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. [23] "(Menoleh ke kanan atau ke kiri) adalah colekan sya it an terhadap orang yang sedang solat (supaya tidak khusyuk) ". H/R Bukhari dan Abu Daud.

H/R Muslim. . [30] Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam amat menitikberatkan tentang kesempurnaan menjaga solat berjemaah. pasti solatnya akan menjadi penebus dosadosanya yang lain selama ia tidak melakukan dosa besar dan ini berlaku setahun penuh". [31] H/R Bukhari dan Muslim. Imam Marwazi dalam kitab Masail Hlm 222. lalu solat dengan khusyuk dan melaksanakan rukuk dengan baik. PERHATIAN: Tiada perbezaan antara solat seorang lelaki dan seorang wanita. dan Ahmad. H/R Bukhari dan Muslim. Oleh itu. Kerana keumuman hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: "Solatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku solat". [29] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Bersedekap di dada adalah perbuatan yang sahih menurut sunnah. lalu berwuduk dengan sempurna. Yang bertentangan dengan cara ini adalah lemah dan tidak mempunyai dasar riwayat yang sahih. Caracara yang sesuai dengan sunnah inilah yang diamalkan oleh Imam Ishak bin Rahawaih.29 30 31 "Beliau melarang dari bercekak pinggang dalam solat". wuduk dan khusyuk dalam setiap solat. wajib diperhatikan semua sifat solat Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau: "Seseorang yang kedatangan waktu solat wajib.

32 33 6. . disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. menyanjungnya dan membaca ayatayat al-Quran yang dihafalnya". M EMBACA DOA I FTITAH Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak pernah meninggalkan doa iftitah walaupun semasa mengerjakan solat sunnah. antaranya seperti berikut: "Ya Allah! Jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan timur dan barat. Ya Allah! Bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku seperti kain putih yang dibersihkan dari kotoran. [33] H/R Abu Daud dan Hakim. H/R Bukhari. Ia menjadi kesempurnaan solat sebagaimana terdapat dalam sabda beliau: "Tidak sempurna solat seseorang sebelum ia bertakbir. dengan air din gin (air batu) dan embun ". ada yang panjang dan ada yang pendek. Ya Allah! Sucikanlah diriku dari kesalahankesalahanku dengan air. [32] Lafaz Doa Iftitah Doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam sewaktu solat lail dan sunnah ada berbagai-bagai. memuji Allah 'Azza wa-Jalla.

Tuhan alam semesta. Solatku. "Allah Mahaagung lagi Mahabesar. Engkaulah Tuhanku dan aku hamba-Mu. dan disahkan oleh Tirmizi. Abu Awanah. Engkau Mahamulia dan Mahatinggi." [35] Lihat: Sifat Solat Nabi. Ya Allah! Engkaulah Pen guasa. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Kitab Akhbar AshBahan (1/210). tiada sesuatu pun yang menyekutui-Nya. (hanya yang terpimpin adalah orang yang Engkau beri pet unjuk. ibadahku. [34] Dalam solat sunnah beliau sering membaca doa ini: 3. dari Jabir bin M uth'im. berilah aku pet unjuk kepada akhlak yang paling mulia kerana hanya Engkaulah yang dapat menjauhkan diriku dari akhlak yang buruk. Aku berada dalam kekuasaan-Mu dan aku kembali kepada-Mu. sedang segala keburukan tidak datang dari-Mu. H/R M uslim. 110. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama-tama menjadi Muslim. Mahasuci Allah pada pagi dan pet an g. tiada tuhan selain Engkau sem at a-mat a. al-Albani. Tiada tempat memohon keselamatan dan perlindungan dari siksa-Mu kecuali hanya Engkau semata. Oleh itu ampunilah semua dosaku. aku mohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu". Aku telah men ganiaya diriku dan aku men gaku dosadosaku. hidupku dan matiku sem at a-mat a untuk Allah. segala puji yang begitu ban yak hanya milik Allah.34 35 “Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan Pencipta seluruh lan git dan bumi dengan penuh kepasrahan dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Aku jawab seruan-Mu dan aku mohon pertolongan-Mu segala kebaikan di tangan-Mu. Engkau Maha Suci dan Maha Terpuji. ia mendengar Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengucapkan doa tersebut . Hlm. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang berhak men gampuni semua dosa.

ya Allah.'" [37] Seperti doa di atas tetapi dengan tambahan kalimat: 5. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi... 341. 2939. Aku bukakan semua pintu langit kerana doa ini. kemudian Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda (bahawa Allah menyambut dengan firman-Nya): "Aku menyenanginya. Allah Mahaagung lagi Mahabesar (3 kali). Maha Terpuji Engkau dan Mahamulia nama-Mu serta Mahatinggi kehormatan-Mu.36 37 38 "Mahasuci Engkau." Doa di atas dibaca dalam solat lail. . tiada tuhan selain Engkau sem at a-mat a. Pernah doa iftitah ini dibaca oleh seorang sahabat. [38] dalam solat sunnah. Nasa'i. H/R Ibnu M andah." H/R Abu Daud dan Hakim. ya Allah. 3/2 Kitab Ash-Shahihah no. Juz.. "Tidak ada tuhan kecuali Allah (3 kali)." [36] Beliau bersabda: "Kalimat yang paling Allah cintai untuk diucapkan oleh hamba-Nya ialah: 'Mahasuci Engkau. Ibnu Katsir. Lihat: Al-lrwa' no. H/R Abu Daud dan Thahawi dengan sanad hasan.

ampunilah dosadosaku yang lalu dan yang akan datang. janji-Mu mahabenar. adanya para nabi mahabenar. dan Darimi. yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan]." [40] H/R Bukhari. hanya kepada-Mu aku berserah din dan benawakal. tiada tuhan kecuali Engkau [dan tiada daya atau kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan-Mu]. pert em uan den gan-M u mahabenar. Segala puji milik-Mu. H/R M uslim dan Abu Awanah. [Engkaulah Tuhanku]. dan adanya Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam (sebagai rasul-Mu) mahabenar. dan Israfil. adanya kiamat mababenar. Engkaulah cahaya seluruh lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya. Hanya kepada-Mu aku bertaubat. Segala puji milik-Mu. Tuhan Pencipta segenap lan git dan bumi. [Segala puji milik-Mu. adanya surga mahabenar. . Muslim. sebagaimana doa berikut ini: "Ya Allah. Engkaulah Pemelihara seluruh lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya. Oleh kerana itu. Abu Daud. segala puji milik-Mu. Engkaulah yang memberi pet unjuk siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Engkaulah Pen guasa segenap lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya]. Dengan izin-Mu berilah aku pet unjuk memilih kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan. adanya neraka mahabenar.39 40 "Ya Allah." [39] Doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam dalam solat lail. Engkaulah Yang Mahabenar. Tuhan Yang Maha Men getahui semua yang ghaib dan yang nyata. Engkaulah yang akan men ghakimi para hamba-Mu men genai apa saja yang mereka perselisihkan. dan hanya kepada-Mu aku memohon keputusan. Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yang terakhir. Hanya kepada-Mu aku men gadu. Ibnu Nashr. Ya Allah. Tuhan Malaikat jibril. Hanya kepada-Mu aku beriman. [Hanya Engkaulah yang lebih tahu daripada aku]. [Engkaulah Tuhan kami dan Engkaulah tempat kembali. Abu Awanah. firman-Mu mahabenar. Mikail.

aku mohon ampun kepada Allah (10 kali). "Segala puji milik Allah dengan pujian yang sangat banyak. dan [berilah aku keselamatan]" (10 kali) dan dilanjutkan: "Ya Allah. lalu Nabi bersabda: "Aku melihat 12 orang malaikat berebut mencatat doa ini untuk menyampaikannya kepada Allah. Pemilik semua kebesaran. Abu Daud. ampunilah aku. aku berlindung kepada-Mu dari penderitaan pada hari men ghadapi perhitungan amal di akhirat" (10 kali). Ahmad. segala puji milik Allah (10 kali)." [43] H/R.41 42 43 "Allah Mahabesar (10 kali). H/R M uslim dan Abu Awanah. berilah aku petunjuk. dan Thabarani H/R Thayalisi dan Abu Daud dengan sanad shahih. dan Pemilik semua 42 keagungan. Tuhan Pemilik seluruh kekuasaan. Pemilik segala keperkasaan." dan dilanjutkan: 9. dan penuh berkah. "Ya Allah. baik. Ibnu Syaibah.” [ ] 11. ." Doa ini dibaca seorang sahabat lain lagi. [41] "Allah Mahabesar [3 kali]. berilah aku rizki. Mahasuci Allah (10 kali). tidak ada tuhan kecuali Allah (10 kali).

[46] "Den gan nama Allah Yang Maha Pen gasih dan Maha Pemurah". dari semburannya (yang menyebabkan gila). iait u: "Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk". H/R Abu Daud. [44] "Aku berlindung kepada Allah dari sya it an yang (terkutuk. dari kesombongannya dan dari hembusan (yang men yebabkan kerosakan akhlak". Tahawi dan Ahmad . Abu Awanah. demikian pendapat Ahmad dalam "Masail Ibnu Hani. M uslim. Ibn Majah. [45] "Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Men get ahui dari sya it an terkutuk dari semburannya. H/R Abu Daud dan Tirmizi dengan Sanad yang hasan.44 45 46 47 7. dari kesombongannya dan dari hembusannya". Ibn Majah. 1/50. Daruqutni dan Hakim dan disahihkan oleh Hakim serta Ibnu Hibban dan Az-Zahabi. M EMBACA TA'AWWUZ DAN BASMALAH Ada beberapa bacaan ta'awwuz yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Daruqutni dan Hakim. [47] H/R Riwayat Abu Daud. Lihat: Irwa al-Ghalil 342. H/R Bukhari.

Abu Awanah dan Malik. Hadis ini mempunyai syawahid dan Jabir yang diriwayatkan oleh Shami dalam kitab Tarikh Jurjan. Bila hamba membaca: Arrahmanir rahim. Separuh untuk Ku dan separuh untuk hamba-Ku akan mendapatkan bahagian dari permohonan yang diucapkannya. Bila seorang membaca Iyyakan na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Allah menyahut: Itu adalah hak hamba-Ku dia akan mendapat apa yang dimintanya". . Hlm 144. H/R Muslim. Rasulullah bersabda: Bacalah! Apabila hamba membaca al-Hamdulillahi Rabbil 'alamin.48 49 8. [49] H/R Abu Daud dan Sahmi 64-65.Ta'ala berfirman: Aku telah membahagi al-Fatihah menjadi dua bahagian untuk Ku dan untuk hamba Ku. [48] "Allah Tabaraka wa. Allah Ta'ala menyahut: hamba-Ku memuji-Ku. Lihat Al-lrwa no 343. Bila hamba membaca Ihdinas siraatal mustaqim. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. "Tidak menyambung satu ayat den gan ayat berikutnya". Allah menyahut: Ini bahagian-Ku dan bahagian hamba-Ku dan hamba-Ku akan mendapat apa yang dimintanya. siraatal laziina an'amta 'alaihim ghairil maghduubi 'alaihim wa laddaalin. Allah Ta'ala menyahut: Hamba-Ku menyanjungKu. Diriwayatkan oleh Amr adDani dalam kitab Al-M uktafa 5/2. M EMBACA AL-FATIHAH Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam sentiasa membaca al-fatihah dengan berhenti di setiap ayat. Allah menyahut: Hamba-Ku memuliakan-Ku. Bila hamba membaca Maaliki yaumid din.

takbir dan tahlil". Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam Ibadah. hendaklah membaca satu surah secara keseluruhannya atau apa-apa sahaja ayat yang dihafalnya. H/R M uslim dan Abu Awanah. bacalah tahmid. Ibn Qaiyim al-Jauziyah. H/R Abu Daud dan Tirmizi. solatnya kudung tidak sempurna". 20. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. [53] "(Jika tidak men ghafal al-Fatihah) ucapkanlah: Subhanallah. [55] Jika ada tangisan bayi. Lihat: Sahih Abu Daud. Hlm. jika tidak. Hakim. beliau memendekkan bacaannya H/R Bukhari. bacalah ayat tersebut. kalau tidak juga menghafal apa-apa ayat. Ibnu Khuzaimah 1/80. wala ilaaha illallahu wallahu akbar. dihasankan oleh Tirmizi tetapi sanadnya sahih. Tabrani dan Ibnu Hibban. H/R Abu Daud. maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam agar membaca apa sahaja ayat yang ia hafal. Bacaan pada rakaat pertama lebih panjang daripada bacaan pada rakaat yang kedua dalam setiap solat.50 51 52 53 54 55 "Tiada Solat (tidak sah Solat) bagi seseorang yang tidak membaca al-Fatihah". [50] "Tidak sempurna solat seseorang apabila dia tidak membaca al-fatihah dalam solatnya" [51] "Barang siapa solat tanpa membaca al-fatihah solatnya kudung (cacat). [54] Selepas membaca al-fatihah. wal-hamdulillah. disahihkan olehnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. 807. Muslim. [52] Bagi mereka yang tidak menghafal al-Fatihah. takbir dan tahlil sebagaimana sabda beliau: "Maka jika kamu men ghafal suatu ayat al-Quran. Lihat: al-Irwa 303. wala haula wala quwata illa billah". H/R Daruqutni. . diperintahkan membaca tahmid. Abu Awanah dan Baihaqi.

[61] H/R Bukhari dan Muslim. al-Albani. [58] Dalam dua rakaat solat Maghrib dan Isya. H/R Bukhari dan Abu Daud. Hlm. al-Albani. rakaat ketiga solat Maghrib dan dua rakaat terakhir solat Isya. . Lihat: Sifat Solat Nabi.” [57] Imam Nawawi berkata: Hadis ini menyatakan disunnatkannya membaca ta'awwud ketika timbul kebimbangan disertai dengan meludah ke sebelah kiri tiga kali. (nota kaki). H/R Muslim dan Ahmad Lihat: Sifat Solat Nabi. [56] M enghilangkan Gangguan Syaitan 'Utsman bin Abu 'Ash berkata kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wa- "Wahai Rasulullah. syaitan telah men ggangguku ketika aku membaca bacaan dalam solat. [59] Para sahabat mengetahui Nabi membaca dengan tanpa suara dari gerakan janggutnya. [60] tetapi kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaannya kepada mereka. kerana aku tahu betapa gelisahnya ibunya kerana tan gisan bayi itu". Dalam solat Zohor dan Asar. sehingga bacaanku menjadi kacau. 131. H/R Bukhari dan Muslim. Hlm. Akan tetapi." Dia berkata: "Saya lakukan hal itu. jika kamu merasakan gangguannya." Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Itulah syaitan yang bernama Khinzib. Lihat: Sifat Solat Nabi. kemudian Allah men ghilangkan keraguan dari diriku. 131. tiba-tiba aku mendengar suara tan gisan bayi sehingga aku memperpendek solatku. Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca Al-Fatihah dengan nyaring. 154. bacalah ta'awwuz dan meludahlah ke sebelah kirimu tiga kali.56 57 58 59 60 61 "Aku melakukan solat dan aku in gin memperpanjangkan bacaannya. Hlm. serta solat Subuh. al-Albani.

bertakbirlah kamu dan jika ia membaca. Ahmad. BACAAN MAKMUM 1. diamlah kamu sekalian". Saya wahai Rasulullah. Humaidi dan Muhamili. [63] "Barang siapa solat men gikut imam.62 63 64 9. maka bacaan imam telah menjadi bacaannya juga". Daruqutni dan Ibnu Abi Syaibah . Dan bacaan itu mereka den gar dan mereka membaca sendiri tanpa suara bila imam tidak men geraskan bacaannya". dan Abu Awanah. Kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang para makmum membaca semua bacaan al-Quran ketika imam membaca dengan nyaring: "Adakah salah seorang antara kamu tadi membaca al-Quran bersama den gan aku membaca? Kami menjawab: Ya!. H/R Abu Daud. Ibn Majah. Malik. Makmum Diam Ketika Imam Membaca Nyaring (Jahr) Makmum diam untuk mendengar bacaan imam ketika imam membaca nyari ng merupakan kesempurnaan bermakmum (berjemaah). M uslim. Beliau bersabda: Aku katakan kepadamu men gapa aku diganggu (sehingga bacaanku diganggu)? Abu Hurairah berkata: Kemudian para sahabat berhenti membaca al-Quran bersama Rasulullah ketika Rasulullah membacanya den gan suara nyaring. Tahawi. [64] H/R Bukhari. jika ia bertakbir. Abu Daud. [62] "Imam itu dijadikan sebagai ikutan makmum. H/R Ahmad.

hendaklah ia memperhatikan munajatnya kepada Tuhannya dan janganlah seseorang menyaringkan suara bacaan alQurannya sehingga men gganggu lainnya". Ahmad dan Siraj. [65] "Kamu (membaca den gan nyaring) telah mengganggu bacaan al-Quranku". tetapi saya bermaksud baik. H/R Bukhari dan Malik. oleh kerana itu. H/R Bukhari. Nabi bersabda: Aku tahu ada orang yang membuat bacaan al-Quranku terganggu". Abu Awanah dan Siraj. Kerana beliau bersabda: "Siapa antara kamu tadi yang membaca Sabbihisma rabbikal a'laa? Seseorang menjawab: Saya. [66] "Orang yang solat sedang berm unaj at kepada Tuhannya. Makmum Membaca Al-Fatihah Ketika Imam Membaca Tanpa Suara (Sir) Al-Fatihah dan ayat al-Quran yang dibaca oleh makmum dalam solat sir (tanpa suara) (Zohor dan Asar) janganlah sampai mengganggu orang lain. .2. [67] 65 66 67 H/R Muslim.

ucapkanlah amin. beliau mengucapkan amin dengan suara nyaring (kuat) dan panjang ". dosa-dosanya yang lain diampunkan”. Makmum Membaca ‘AMIN’ dengan Nyaring Bersama Imam "Apabila Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam selesai membaca alfatihah (dalam solat). [69] "Katakanlah amin! Pasti Allah akan mencintai (men gabulkan permohonan) kamu". H/R M uslim dan Abu Awanah. H/R Bukhari.68 69 70 3. . Barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan malaikat” dalam riwayat lain disebutkan: “Bila seseorang antara kamu men gucapkan amin dalam solat bersamaan dengan aminnya malaikat di langit. kerana malaikat juga men gucapkan amin dan imam pun mengucapkan amin.” Dalam riwayat lain: “Apabila imam men gucapkan amin. [68] "Apabila imam selesai membaca ghairil maghduubi 'alaihim wa-ladhaallin. [70] H/R Bukhari dan Abu Daud. Nasa’i dan Darimi. Muslim. hendaklah kamu men gucapkan amin.

Tabrani. Ibn Majah. 154. Ibnu Hibban. Ahmad dan Siraj. iaitu seolah-olah engkau melihat Dia (Allah). [71] "Solatlah kamu seperti merasakan hendak meninggal. Tatkala selesai beliau bersabda kepada Ubay: Apakah engkau tadi solat bersamaku? Jawabnya: Ya! Sabdanya: Men gapa engkau tidak mahu membetulkan kekeliruanku. H/R Abu Daud. [72] 4.” [73] H/R Bukhari. Walaupun engkau tidak dapat melihat-Nya. lalu beliau men galami kekeliruan dalam membaca ayat al-Quran. Makmum Membetulkan Bacaan Imam Ketika Keliru "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam solat. Ibnu Khuzaimah. Hlm. Ibnu Asakir (2/2V6/2) dan Ad-Dhiya' dengan sanad yang sahih. Al-Albani.71 72 73 "Tidak ada suatu hal yang sangat terasa hasad (menyakitkan hati/dengki) kaum Yahudi terhadap kamu sekalian selain ucapan salam dan amin di belakang imam". Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R Ahmad. sesungguhnya Dia melihat engkau". disahihkan oleh Haitami dalam kitab Asnal Matalib. Ibnu Majah dan Ibnu Asakir. .

[78] Dan ada kalanya juga membaca Surah as-Safat. Qaf dan ada kalanya membaca surah-surah yang pendek serperti at-Takwir. [81] Surah al-Mukminun ayat 52. al-Falaq. H/R Bukhari dan Muslim. Zalzalah. H/R Nasa’i.. setelah al-Fatihah beliau membaca ayat 136 di surah al-Baqarah dan pada rakaat kedua beliau membaca ayat 64 di surah Ali Imran. Harun atau Isa). H/R Tahawi. H/R Muslim. H/R Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Tirmizi dan lbnu Khuzaimah. [77] Jika terganggu oleh batuk beliau terus rukuk. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Muslim dan Abu Daud. M EMBACA AL-QU RAN SETELAH AL-FATIHAH Ketika solat Subuh ada kalanya beliau membaca surah al-Waqiah. . [74] Surah Yasin. H/R Ahmad dan Muslim. Inilah pendapat para sahabat antaranya Abu Bakar as-Siddiq. dan Imam AsSyafie. H/R Ahmad dengan sanad yang sahih. at-Thur. H/R Ahmad. tetapi pada rakaat kedua beliau membaca surah pendek. H/R Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya 1/67/2. Ibn Hibban dalam sahihnya. [86] Kadang-kadang membaca Izaz Sama'un Syaqqat dan surah lain yang sama panjangnya. H/R Bukhari dan Muslim. [83] Nabi juga bersabda tentang orang yang membacanya: "Orang ini adalah orang yang beriman kepada Tuhannya. Ahmad al-Bazzar dengan sanad yang bagus. [84] Dalam solat Zohor: Beliau membaca pada rakaat pert ama dan kedua lebih kurang 30 ayat yang lebih sama dengan Sajadah (33 ayat). [80] Dalam solat sunnah Fajar (sunnah Subuh). al-Buruj. [79] Pada pagi Jumaat kadang kala beliau membaca surah as-Sajadah dan di rakaat kedua membaca surah al-Insan. [85] Ada kalanya membaca surah at-Tareq. [82] Surah al-Kafirum pada rakaat pert ama dan surah al-Ikhlas pada rakaat kedua dan beliau bersabda: "Dua surah ini adalah yang terbaik". [75] Surah ar-Rum. Hakim dan Ibnu Khuzaimah. Ada kalanya membaca surah alBaqarah sehingga 60 ayat atau lebih.10. [87] Diket ahui juga beliau membaca surah dalam solat Zuhur dan Asar kerana bergerak-gerak janggutnya. Abu Ya'ala dan al-Maqdisi. [76] Surah al-Mukminun (sehingga ke ayat menyebut M usa. [88] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 H/R Bukhari dan Muslim. an-Nas. H/R Muslim dan Abu Daud. setelah dia membaca surah selanjutnya (al-Ikhlas) beliau bersabda: Orang ini benar-benar men genal Tuhannya". Kerana pada rakaat pertama beliau membaca surah panjang. Dan membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat adalah sunnah. H/R Ahmad dan Muslim. al-Lail dan surah-surah lain yang sama panjangnya.

H/R Bukhari dan Muslim. Muslim dan Nasa’i. terkadang membaca surah Allaziina kafaru wa-saddu 'ansabilillah (Surah Muhammad 47). H/R Ahmad. Hakim dan Tamam Ar-Razi dengan sanad yang sahih. beliau membaca surah sederhana panjang. Hlm. 137. beliau terkadang membaca surah-surah pendek. Pada rakaat pert ama beliau membaca surah lebih panjang dari rakaat kedua. Ahmad. disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. [97] Dalam Solat Sunnah Maghrib: Terkadang beliau membaca surah al-Kafirun dan al-Ikhlas. Darimi. H/R Bukhari. [90] Dalam rakaat ketiga dan keempat beliau membaca surah lebih pendek daripada ayat atau surah yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua. H/R Bukhari dan Muslim. [104] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 H/R Bukhari dan Muslim. H/R Ibnu Khuzaimah dan Abu Daud dengan sanadnya yang sahih. kira-kira separuh darinya. 102] Beliau men yuruh membaca Al-Quran dengan suara yang indah. [99] Ada kalanya membaca surah As-Syam dan surah lain yang sama panjangnya. Inilah juga pendapat para sahabat seperti Abu Bakar serta para imam dan ulama seperti Imam Syafie. Nasa’I. al-Albani. 101]Ketika safar kadang kala membaca surah At. [91] Beliau kadangkala membaca al-Fatihah sahaja pada rakaat-rakaat tersebut dan kadangkala men guatkan (menyaringkan) suaranya sehingga terdengar oleh makmum. Abu Daud dan Hakim. (nota kaki).Tin dalam rakaat pert ama. Lihat: Sifat Solat Nabi. disunnahkan membaca surah dalam rakaat ketiga dan keempat. Ibnu Nashr dan Tabrani. [98] Dalam solat Isya. [103] Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak suka melagukan bacaan AlQuran. [92] M enurut Nasiruddin al-Albani: Berdasarkan hadis ini. Abu Daud. H/R Ahmad dan Muslim. [96] Terkadang beliau membaca surah al-An fal untuk rakaat pertama dan kedua. [100] Kadang kala membaca surah Insyiqaq dan sujud tilawah. Tabrani dan Muqaddisi dengan sanad yang sahih. 59. Ibnu Khuzaimah. Siraj dan Mukhallash. H/R Ibnu Khuzaimah 1/166/2. [89] Para sahabat men gira beliau melakukan hal itu kerana menginginkan orang-orang dapat men gejar rakaat pert ama. H/R. Terkadang beliau membaca salah satu dari dua surah yang panjang al-A 'raf untuk rakaat pert ama dan kedua. H/R Tabrani dalam al-Kabir dengan sanad yang sahih. H/R Nasa’I dan Ahmad dengan sanad yang sahih H/R Ahmad dan Tirmizi. dihasankan oleh Tirmizi. Maqdisi. [93] Dalam solat Maghrib. H/R Bukhari. Abu Daud. Idem. [95] Kadang kala membaca surah at-Thur. [94] Ada kalanya beliau membaca surah-surah panjang atau surah sederhana. H/R Bukhari. .Dalam solat Asar: Pada dua rakaat pertama beliau membaca surah.

[111] “Beliau men yuruh para sahabat meletakkan telapak tan gannya pada kedua lut utnya. H/R Abu Daud dan Nasa’i. Tabrani. mem pasti kan kedua telapak tangannya diletak pada kedua lutut: "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan kedua telapak tan gannya pada kedua lut utnya". H/R Abu Daud dan Hakim disahihkan oleh Hakim. [110] Ket i ka rukuk merenggangkan jari-jemari tangannya. [113] H/R Abu Daud. Cara Rukuk Antara kesempurnaan rukuk ialah tenang (khusyuk) dan mensifati rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. H/R Bukhari dan Muslim. lalu Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam berhenti sejenak”. 105 106 107 108 109 110 111 112 113 . RUKUK 1. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Bukhari dan Abu Daud.” [112] "Beliau menekankan kedua tan gannya pada kedua lut utnya sehingga kelihatan ia menggenggam kedua lut utnya".” [ ] 107 [ 109 “Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. al-Albani. “Setelah selesai membaca (surah dari) al-Quran. ] sebagai mana sabdanya: "Kemudian bertakbir dan rukuk". H/R Bukhari dan Abu Daud.” [108] “dan terus rukuk”. [106] “Kemudian beliau mengangkat tan gan kanan dan kirinya. Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R Bukhari dan Muslim. Ibnu Asakir (2/296/2) dan Ad-Diya’ dengan sanad yang sahih. 154. [105] Menurut Ibn Qaiyim dan ramai lagi yang selainnya: Bahawa berhenti sejenak ini ialah lama sekitar satu tarikan nafas. Ibn Hibban. (nota kaki) Hlm.11.

[115] "Apabila rukuk. [117] "Jika kamu rukuk let akkanlah kedua tan ganmu pada kedua lut utmu dan luruskanlah punggungmu serta tekankanlah tan ganmu 118 untuk rukuk. H/R Bukhari dan Abu Daud. H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. [119] H/R Hakim disahihkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi dan Thayalisi. Disebutkan dalam kitab sahih Abu Daud no. H/R Bukhari dan Baihaqi dengan sanad Sahih. beliau meluruskan dan meratakan punggungnya. H/R Abdullah bin Ahmad. [114] "Apabila kamu rukuk let akkanlah kedua telapak tan ganmu pada kedua lut utmu. kemudian renggangkanlah jari-jarimu. H/R Ibnu Khuzaimah dan lbnu Hibban dalam Kitab Sahih mereka.” [ ] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula menundukkannya". kemudian tenanglah sampai ruas tulang belakangmu mantap di tempatnya". Tabrani dan lbnu Majah."Beliau merenggan gkan jari-jemari tan gannya". 809. 114 115 116 117 118 119 . air tersebut tidak akan bergerak".” [116] “Sehingga jika air dituangkan di atas punggungnya.

Tabarani dan Baihaqi. . H/R Abu Daud. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani dan dari tujuh orang sahabat. Lafaz Doa Ketika Rukuk Rukuk termasuk rukun. 3 kali [122] Terkadang bacaan di atas ini diulang-ulang sehingga lebih tiga kali. Ahmad. "Mahasuci Tuhanku lagi Maha Agung dan segala puji bagiNya" 3 kali [125] 120 121 122 123 124 125 H/R Ibnu Abi Syaibah. Ibn Majah. al-Albani. Antaranya ialah: 1. H/R Abu Awanah.com "Wahai kaum Muslimin! Sesungguhunya tidak sah solat orang yang tidak melakukan rukuk dan sujud dengan meluruskan punggungnya". [120] "Solat seseorang tidak akan sempurna sebelum dia melakukan rukuk dan sujud den gan meluruskan punggungnya". "Mahasuci Tuhanku Yang Maha Agung". Daruqutni. Al-Bazzar. [124] 2. zikir dan doa yang boleh dibaca dalam rukuk. Lihat: Sifat Solat Nabi. [121] 2. iaitu al-Baqarah. M enurut Nasiruddin al-Albani hadis ini sahih. Abu Daud. disahihkan oleh Daruqutni. pada hal beliau membaca tiga surah yang panjang. [123] Pernah juga bacaan ini diulang berkali-kali dalam solat lail (solat malam) sehingga lama rukuknya hampir sama dengan berdirinya. al-Albani.rasuldahri. An-Nisa dan Ali Imran dengan diselangi doa-doa dan istighfar. Abu Daud dan Shami. H/R Ahmad. Tahawi. Lihat: Sifat Solat Nabi. Lihat: Sifat Solat Nabi. ada beberapa bacaan.www. Daruqutni. Ibnu Majah dan Ahmad dengan Sanad yang sahih.

Pendengaranku. beliau membaca zikir seperti berikut: 5. [126] 4. kebesaran dan keagungan ". "Mahasuci Tuhan yang memiliki keperkasaan. . [127] Apabila solat malam (Qiyamul-lail).126 127 128 129 "Mahasuci lagi Maha Kudus Tuhan semua malaikat dan roh”. Tahawi dan Daruqutni. [128] "Ya Allah! Hanya kepada-Mu aku rukuk. dan hanya kepada-Mu aku berserah diri Engkau Tuhanku. hanya kepada-Mu aku beriman. "Mahasuci Engkau. Wahai Tuhan! Segala puji bagimu wahai Tuhan dan ampunilah aku!". akalku. [129] H/R M uslim dan Abu Awanah. segala kekuasaan. H/R M uslim. tuhan seru sekalian alam". Abu Awanah. pen glihat anku. H/R Bukhari dan Muslim. Semua lan gkah semata-mata untuk Allah. H/R Abu Daud dan Nasa’i dengan sanad sahih. tulang-belulangku dan urat-uratku tunduk kepada-Mu.

hanya kepada-Mu aku beriman. Beliau menegaskan: "Saya tidak melihat adanya dalil yang membenarkan membaca semuanya sekaligus. tetapi beliau terkadang membaca doa itu dan sesekali doa lain. darahku. semuanya tunduk hanya kepada Allah. tuhan seru sekalian alam". Al-Albani. hal ini dikomentar oleh Abu Tayyib Siddiq Hasan Khan dalam kitab Nuzul Abrar hlm 84. Engkau Tuhanku. pendengaranku. [131] 3. ia mati di luar agama Muhammad. . Tumakninah Ketika Rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memperingatkan orangorang yang tidak sempurna rukuknya dengan ancaman yang keras: "Beliau pernah melihat orang rukuk den gan tidak sempurna dan sujud seperti mematuk. (nota kaki) Hlm. uratku. lulu bersabda: Kalau orang ini mati dalam keadaan seperti itu. Juga dibenarkan membaca doa-doa lainnya sekaligus dalam sujud dan lain-lainnya” Namun. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak pernah melakukannya sedemikian dalam menjalankan salah satu rukun solatnya. Lihat: Sifat Solat Nabi. tulangku. [130] Menurut Imam Nawawi rahimahullah: "Yang utama adalah membaca semua doa-doa rukuk sekaligus dalam satu rukuk jika seseorang itu dapat melakukannya demikian. hanya kepada-Mu aku berserah diri dan bertawakkal. pen glihat anku. M engikut Sunnah nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam lebih baik daripada melakukan bid'ah".130 131 "Ya Allah! Hanya kepada-Mu aku rukuk. la H/R Nasa’i dengan sanad sahih. 161. dagingku.

sujud dan duduk antara dua sujud dengan tempoh masingmasing hampir sama". sebagaimana orang rukuk tidak sempurna dan sujud dengan cepat seperti orang kelaparan makan sebiji atau dua biji kurma yang tiada mengenyangkannya". Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana mencuri dalam solat? Sabdanya: Iaitu tidak men yempurnakan rukuk dan sujud". Ahmad. . melarangku berpaling ke kanan atau ke kiri seperti dan musang dan melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya kera". Baihaqi. [133] Antara cara rukuk yang tidak sempurna ialah rukuk yang cepat kerana ia menyalahi sunnah: "Kekasihku sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan. [136] H/R Abu Ya'ala. [134] "Pencuri yang paling buruk ialah pencuri yang melakukan pencurian dalam solat. H/R Bukhari dan Muslim. Tabnmi dan Hakim. iaitu yang menyerupai rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh beliau: "Sempurnakanlah rukuk dan sujud kamu sekalian". berdiri setelah rukuk. Hadis Hasan. dan Ibnu Abi Syaibah. [132] Adapun cara-cara (sifat) rukuk yang dituntut dalam solat ialah yang sempurna. [135] "Beliau sallallahu ‘alaihi wa-sallam rukuk. H/R Bukhari dan Muslim. Al-Ajiri. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Thayalisi. Ad-Dhiya’ dan Ibnu Asakir dengan sanad hasan dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.132 133 134 135 136 sujud seperti burung gagak mem at uk makanan. H/R Ibnu Syaibah. Tabrani.

Dalam rukuk hendaklah kamu membaca bacaan untuk men gagun gkan Allah 'azza wa jalla dan dalam sujud hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa kerana hampir dapat dipastikan doa kamu dikabulkan. BANGUN DARI RUKUK DAN BERDIRI IKTIDAL 1. Larangan Membaca Al-Quran Ketika Rukuk Tiada dalil yang membolehkan membaca al-Quran semasa rukuk atau sujud. "Ketahuilah.” [139] “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bangkit dari rukuk sambil mengucapkan: (Allah mendengar orang yang memuji-Nya). Cara Berdiri Iktidal Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengangkat kedua tangannya ketika berdiri iktidal dengan cara seperti yang dilakukan pada waktu takbiratui ihram. Ibn Baz. “Kemudian mengangkat kepala ban gkit dari rukuk. mengangkat kedua tangan setentang dengan bahu. Lihat: Kaifiyah Solatun Nabi. Hlm. Larangan ini berlaku umum mencakup solat wajib dan solat H/R M uslim dan Abu Awanah. . [140] 137 138 139 140 H/R Muslim dan Abu Awanah. sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk atau sujud. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi. H/R Abu Daud dan Hakim." [138] 12. ” “Nabi melarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk dan sujud.4. 36.

Kadang kala lafaz itu ditambah dengan: 3. Hlm. Lihat: Kaifiyah Salatun Nabi. 722. Ibn Baz. Lihat: Sahih Abu Daud No. "Rabbanaa wa lakal hamd.141 142 143 144 “Ketika iktidal beliau berdiri lurus sampai setiap ruas tulang belakang kembali pada tempatnya. H/R Bukhari dan Muslim. iaitu: 1.” [141] kemudian sambil berdiri beliau mengucapkan: 2." "Wahai Tuhan kami! dan Segala puji hanya unt uk-Mu". Lafaz Doa Ketika Iktidal Kemudian sambil berdiri beliau mengucapkan: "Allah mendengar orang yang memujinya" [142] Lalu mengucapkan doa ketika berdiri. H/R Bukhari dan Muslim. 36. . "Allaahumma… " [144] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam menyuruh berbuat seperti itu sebagaimana sabdanya: H/R Bukhari dan Abu Daud. H/R Bukhari dan Ahmad. [143] Terkadang beliau mengucapkan: 2.

"Mencakup seluruh lan git dan seluruh bumi dan segenap yang Engkau kehendaki selain dari itu" "Mencakup seluruh lan git dan bumi dan semua yang ada di ant aranya dan mencakup semua yang Engkau kehendaki selain itu.145 146 "Apabila imam men gucapkan 'sami'alaahu liman hamidah’ sahutlah den gan ucapan 'Alahummaa rabbanaa lakal hamdu." [145] Sesudah membaca rabbanaa lakal hamd beliau menambah dengan doa berikut: 1. "Yang berhak atas segala pujian dan keagungan." [146] Terkadang beliau juga menambahkan bacaan berikut ini: 3.] H/R Bukhari dan Muslim." [Id em. tak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi dan tiada berguna kekuasaan bagi orang yang memilikinya atas siksa-Mu. H/R M uslim dan Abu Awanah. dosa-dosanya masa lalu diampuni. . disahkan oleh Tirmizi.' Barangsiapa ucapannya bersamaan den gan ucapan malaikat.

335. siksa-Mu. H/R Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad sahih.147 148 Terkadang beliau menambah bacaan: 4. ." Beliau mengulang bacaan ini berkali-kali sampai lama iktidalnya hampir sama dengan berdiri solat sesudah takbiratul ihram." [147] Terkadang beliau membaca doa lain dalam solat Lail. seluruh yang Engkau kehendaki selain itu. "Mencakup seluruh lan git dan seluruh bumi. Baca Al-lrwa'." Doa di atas diucapkan oleh seorang sahabat Nabi yang bermakmum di belakang beliau ketika beliau berdiri iktidal dan setelah mengucapkan 'sami'allaahu liman hamidah'. segala puji hanya bagi Tuhanku. no. Engkau yang berhak atas segala pujian dan keagungan melebihi apa yang dikatakan oleh seorang hamba. Kami semua adalah hamba-Mu. "Segala puji hanya bagi Tuhanku. dan membawa keberuntungan [sebagaimana diridhai dan dicintai Tuhan kami]. padahal beliau membaca surah Al-Baqarah. iaitu: 5. [148] "Wahai Tuhan kami dan segala puji hanya milik-Mu. [wahai Tuhan]. dan Abu Daud. H/R M uslim. tiada yang dapat merintangi apa yang telah Engkau berikan [dan tiada yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi] dan tiada berm anfaat kekuasaan bagi orang yang memilikinya atas . Abu Awanah. baik. suatu pujian yang banyak.

Ibn Baz. tentang hadis ini ialah: "Imam tidak lain dijadikan untuk diikuti. Abu Awanah.149 150 151 Setelah selesai solat. Ahmad dan Abu Daud." Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Saya melihat lebih dari 30 malaikat berebut menjadi yang pert ama mencatat ucapan itu. [151] H/R Malik. makmum tidak mengucapkan: Tetapi menurut Nasiruddin al-Albani. 36. . Bukhari. H/R M uslim. Hlm. dan Abu Daud. " [149] Menurut Ibn Baz. kerana Allah Tuhan Yang Mahamulia dan Mahatinggi telah berfirman melalui lisan Nabi-Nya sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Allah mendengar orang yang memuji-Nya". Allah mendengar kamu sekalian. Lihat: Kaifiyah Salatun Nabi. bila dia men gucapkan Samialahu liman hamidah. beliau bertanya: "Siapa yang men gucapkan doa tadi?" Seseorang menjawab: "Saya. hendaklah kamu men gucapkun Allahumma rabbana wa-lakal hamd. wahai Rasulullah.

H/R Abu Daud dan Hakim. Barang siapa ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Tumakninah Ketika Berdiri Iktidal "Tidak sempurna seseorang dari manusia sehingga men gucapkan: Sami'allahu liman hamidah sehinggalah berdiri 154 tegak". makmum boleh mengucapkan "sami'allahu liman hamidah" dan lain-lain seperti yang diucapkan oleh imam. Hlm. Hlm 164. al-Albani. . Dan hadis ini tidak menunjukkan imam tidak boleh mengucapkan "rabbana wa lakal hamd" seperti yang dibaca makmum ketika bangkit dari rukuk.152 153 154 155 156 "Apabila imam men gucapkan: Samiallaahu liman hamidah. Akan tetapi. Diharapkan ulama yang membantah dalam masalah ini merasa puas hati dengan keterangan yang kami jelaskan. 1/592. Ini dikuatkan oleh keterangan bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca "sami 'allahu liman hamidah ketika menjadi imam. Juga berdasarkan pernyataan umum dari sabda Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam: "Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat". sahutlah den gan ucapan: Allahummaa rabbana wa-lakal hamd. Dengan ini. dosadosanya masa lalu diampunkan".” [156] Kerana Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam berdiri tumakninah H/R Bukhari dan Muslim. Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam ibadah. [152] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Hadis ini tidaklah menunjukkan makmum tidak boleh membaca "samiallahu liman hamidah" seperti yang dibaca imam. [ ] ''Setelah beliau benar-benar sudah dalam keadaan berdiri tegak dan lurus setelah ban gkit dari rukuk maka beliau men gucapkan: Rabbana walakal hamd" [155] “Tuntutan beliau tent ang lam an ya berdiri setelah rukuk ialah sama dengan lam an ya rukuk. Ibid. 23. Lihat: Sifat Solat Nabi. M ereka yang bermaksud memperluas telaahnya persilakan membaca risalah Imam Sayuti "Bantahan Terhadap Mereka Yang Mencela Ucapan Sami'allahu Liman Hamidah". [153] 3. hadis ini menerangkan bacaan "rabbana walakal hamd" dilakukan setelah imam mengucapkan "sami'allahu liman hamidah". Termuat dalam kumpulan buku fatwanya berjudul "Al-Hawi Lil Fatawa".

157 158 159 160 161 ketika iktidal dan lamanya hampir sama dengan saat rukuk. Dalam riwayat yang lain) Jika kamu berdiri iktidal. sujud. [160] “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan rukuk. Hakim. H/R Bukhari dan Muslim. . 169. 331. [158] "Sesungguhnya solat seseorang tidak sempurna jika tidak melakukan seperti itu". al-Albani. berdiri setelah rukuk. [157] "Kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau berdiri tegak sehingga tiap-tiap ruas tulang-belulangmu kembali pada tempatnya.” [161] H/R Bukhari. Lihat: Sifat Solat Nabi. Syafie dan Ahmad. "Bahkan terkadang para sahabat men yan gka beliau lupa kerana berdiri be git u lama". Tuhan Yang Maha perkasa lagi Maha mulia tidak mahu melihat solat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya (iktidal) ketika berdiri di ant ara rukuk dan sujud". [159] "Allah. no. dan duduk antara dua sujud dengan tempo masing-masing hampir sama. H/R Bukhari dan Muslim. luruskan punggungmu dan tegakkan kepalamu sampai ruas tulang punggungmu kembali ke tempatnya". Darimi. H/R Ahmad dan Tabrani. Muslim dan Ahmad. Lihat: "Al-Kabir"' dengan sanad yang sahih. Hlm. Baca Irwa' Al-Ghalil.

beliau men gucapkan takbir dan beliau merenggangkan tan gannya dari rusuknya. . H/R Abu Ya'la sanadnya Jayid. Bukan Lutut Cara dan sifat Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam turun untuk sujud ialah: H/R Bukhari dan Muslim. Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya sahih. Cara Sujud Kemudian turun sujud yang pertama dengan khusyuk kerana Allah sambil mengucapkan "Allahu Akbar": "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bertakbir ketika turun untuk sujud". kemudian sujud sampai ruas tulang belakang kembali mantap". SUJUD 1. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. [163] "Bila hendak sujud. H/R Abu Daud dan Hakim. Daruqutni. [164] "Ada kalanya (terkadang) beliau men gan gkat kedua tan gannya ketika hendak sujud". M ukhallas (dalam Al-Fawaid) dua sanad yang sahih. [165] Mendahului Dua Tangan. kemudian men gucapkan: "Allahu Akbar".162 163 164 165 13. kemudian sujud". [162] "Solat seseorang tidak sempurna sehingga men gucapkan "Samiallahu Liman Hamidah" sampai dia berdiri tegak. H/R Nasa’i.

[170] H/R Ibnu Khuzaimah. dahi. . hendaklah ia men gan gkat pula kedua tan gannya". [166] "Sesungguhnya kedua tangan sujud sebagaimana muka sujud. H/R Ibnu Khuzaimah. [167] "Terkadang Nabi meletakkan telapak tangannya dan membukanya serta merapatkan jari-jemarinya dan 168 men ghadapkannya ke arah kiblat". H/R Baihaqi dengan sanad sahih. Ibnu Abi Syaibah dan Siraj dalam bab "Taujihul Ashabi" dengan sanad lain. [169] dua tangan. hendaklah ia meletakkan pula kedua tangannya. H/R Muslim 1/355. Apabila seseorang antara kamu meletakkan wajahnya ke tanah. Antaranya sujud di atas tujuh anggota: "Dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam beliau bersabda: Aku diperintahkan agar sujud di atas tujuh (anggota). Baihaqi dan Hakim.166 167 168 169 170 "Beliau meletakkan (mendahulukan) kedua tan gannya ke tanah sebelum meletakkan kedua lut utnya". H/R Hakim dalam Mustadrak. dua lutut dan dua kaki". Ibnu Khuzaimah dalam "As-Sahih" 1/320. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Menurut Albani: Hadis-hadis lain yang bertentangan dengannya tidak ada yang sahih. dan apabila ia men gan gkat wajahnya. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. [ ] Sujud di atas Tujuh Anggota Kesempurnaan sujud terlaksana hanya apabila memenuhi perintah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. [Rasulullah bersabda: "Tidak sah solat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh bumi". Daruqutni dan Hakim.

iaitu kening sekaligus hidung. 137. [174] Dituntut bagi orang yang sujud agar mengangkat perutnya (merenggangkan) dari pehanya. Lihat: Al-Qaulul Mubin. [171] M engangkat kedua kakinya atau meletakkan kaki di atas kaki yang lain (bertindih) tanpa menyentuh bumi juga tidak sah. Beliau bersabda: "Kami diperintah untuk bersujud dengan tujuh anggota badan. 135. dua telapak tangan.Adalah suatu kesalahan dalam sujud meletakkan dahinya di atas bumi dan mengangkat hidungnya. Abu Awanah dan Ibnu Hibban. dua lut ut. [176] "Perbuatan tersebut sama seperti orang yang solat men yanggul rambutnya". . Ibid. [172] Hadis ini menunjukkan anggota sujud ada tujuh. meletakkan telapak tangannya setentang dengan bahu atau telinganya. Ibid. [175] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang dengan keras menyingkap atau menyingsing (menolak ke atas) lengan baju atau rambut di dahi semasa solat. H/R Bukhari dan Muslim H/R Muslim. Masyhur Hasan Salman. Hendaklah diangkat sikunya dari bumi. maka sewajarnya bagi orang yang sujud agar sujud dengan tujuh anggota tersebut. Hlm l36. [177] 171 172 173 174 175 176 177 H/R Hakim dalam "Al-Mustadrak". [173] Imam As-Syafie dalam salah satu qaulnya memilih hukum wajib sujud di atas semua anggota badan yang disebut dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Tidak sah solat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh bumi". jarijemari kedua kaki dan kami tidak boleh menyingsing lengan baju dan rambut". Ibid. menjauhkan lengannya dari rusuknya sekadar yang selayaknya agar tidak menyempitkan ruang orang yang berada di sampingnya.

dan disetujui oleh Zahabi. [ ] "Tidak sah solat seseorang bila hidung dan dahinya tidak menekan ke tanah”. H/R Tahawi. sujudlah dengan menekan". [183] Merapatkan kedua tumitnya. [179] "Apabila engkau sujud. [185] H/R Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu M ulaqqan 27/2. Ibnu Abi Syaibah dan Siraj. Disahkan oleh Hakim. Ibnu Khuzaimah. H/R Abu Daud dan Ahmad dengan sanad sahih. Hakim. 178 179 180 181 182 183 184 185 . H/R Daruqutni Tabrani dan Abu Nu'aim. [184] dan menegakkan kedua telapak kakinya".” [178] Sabdanya lagi “Apabila kamu sujud. [182] "Men ghadapkan punggung kedua kakinya dan hujunghujung jari-jemari kaki ke kiblat. H/R Bukhari dan Abu Daud. H/R Ibnu Khuzaimah dengan sanad hasan. tekanlah wajahmu dan kedua tan ganmu ke tanah sehingga setiap ruas tulangmu kembali ke 180 tempatnya". H/R Baihaqi dengan sanad yang sahih. [181] “Beliau menekankan juga kedua lut utnya dan bahagian depan kedua telapak kakinya ke tanah"."Beliau menekankan hidung dan dahinya ke tanah. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Baihaqi dengan sanad yang sahih.

Abu Awanah dan Ibnu Hibban. H/R Bukhari dan Muslim. [191] H/R Bukhari dan Abu Daud. H/R M uslim dan Abu Awanah. letakkanlah kedua telapak tan ganmu dan angkatlah kedua sikumu". Lihat: Al-Farusiyyah. H/R Muslim. [186] "Beliau men gan gkat kedua lengannya dari tanah dan menjauhkan dari rusuknya sampai warna putih kedua ketiak beliau terlihat orang di belakangnya". nescaya ia dapat melaluinya". hlm. 10.186 187 188 189 190 191 "Nabi tidak membentangkan len gannya". [187] "Bahkan sekiranya anak kambing kecil melintasi di sela-sela (celah-celah) ketiaknya. . M uslim. Abu Daud dan Ahmad. [188] "Apabila kamu sujud. H/R Bukhari. [189] "Sujudlah kamu dengan lurus dan janganlah seseorang antara kamu membentangkan kedua lengannya seperti pembentangan anjing". [190] Ibn Qaiyim berkata: "Rasulullah melarang solat yang menyerupai berbagai perilaku binatang atau yang kebanyakan dike rjakan oleh orangorang jahil".

maka dia membentangkan pakaiannya dan sujud di atas pakaiannya". . tikar. kecuali lantai. namun dibolehkan mengalas dahi atau tangan jika ada sebab dan keuzuran. H/R Bukhari 385. 542 dan 1208. tetapi hendaklah engkau tegakkan lenganmu dan engkau jauhkan dari rusukmu. kain sutera atau sejadah yang bergambar sebagaimana sabda Rasul ul lah sallallahu ‘alaihi wa-sallam.192 193 "Janganlah kamu membentangkan kedua lenganmu. [192] Sujud di atas Kain. [193] Sujud di atas Sejadah yang Ada Gambar Dibolehkan sujud di atas tanah. H/R Ibnu Khuzaimah. Sebagaimana keterangan dari hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: “Dari Anas Radiallahu 'anhu berkata: Kami pernah melakukan solat bersama Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pada hari yang sangat panas. setiap anggota badanmu turut sujud bersamamu". kain atau sejadah. disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Ketika salah seorang antara kami tidak sanggup meletakkan dahinya di atas bumi. Baju atau Sebagainya Walaupun diperintah agar sujud dengan tujuh anggota. kerana jika kamu berbuat demikian. Al-M aqdisi dan Hakim.

sedangkan atapnya diperbuat dari daun kurma sehingga Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam terpaksa sujud di atas tanah becak. Ini terjadi pada 27 hb. Bila ada yang tidak sanggup menekankan dahinya ke tanah. dan (1/337). H/R Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan keningnya dan hidungnya ke atas tanah sehingga terlihat bekas lumpur. perbuatan ini juga ada persamaannya dengan men yembah gambar (patung) atau berhala. "Men urut pendapat para ulama fiqah yang lebih sahih menetapkan hukumnya makruh solat orang yang men ghadap gambar. H/R Bukhari dan Muslim. 185. [198] Di atas tikar kecil". H/R M uslim dan Abu Awanah. Sujud di atasnya sama seperti dengan memuliakannya". sama ada yang ada di dinding atau di tempat lain (tempat sujud). Ramadan ketika turun hujan dan perkarangan masjid dibasahi air hujan. H/R Bukhari dan Muslim. (10/48). dia membentangkan kainnya lalu sujud di atas kain tersebut". [196] "Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri.” [194] Begitu juga sujud di atas sejadah yang ada gam bar. [199] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah sujud di atas tikar yang menjadi hit am kerana lam an ya dipakai". [195] Pernah beliau sujud di atas tanah yang becak. Hlm. Lihat: (1/474 ). dan Lihat: Sifat Solat Nabi.(1/263).” [197] Kadang-kadang beliau solat di atas khumra (tikar selembar sapu tan gan). [201] Lihat: (1/432). 194 195 196 197 198 199 200 201 . Abu Sa'id al-Khudri menceritakan:. H/R M uslim dan Abu Awanah. [200] "Para Sahabat beliau berjemaah solat dengan beliau ketika cuaca panas.

Daruqutni. Hlm. Abu Daud. Tahawi dan al-Bazzar serta Tabrani dari tujuh orang sahabat. An-Nisaa dan Ali Imran). (3 kali) [203] Membaca zikir ini sehingga berulang-ulang kali adalah sunnah. tempat itulah yang menjadi masjidnya dan di situlah alat bersucinya. Daruqutni. "Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi dan segala puji bagiNya". Ahmad. Lafaz Doa Ketika Sujud Kemudian berzikir atau berdoa dengan beberapa zikir dan doa yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. [204] 2. 178. Menurut al-Albani: Hadis sahih. di mana sahaja seseorang dari umatku menemui waktu solat. Lihat: Sifat Solat Nabi. Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R Abu Daud. Tabrani dan Baihaqi. sedangkan beliau membaca tiga surah yang panjang (Al-Baqarah. kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengulang bacaan zikir ini sehingga lama sujudnya mendekati lama berdirinya. H/R Ahmad. al-Albani. Oleh kerana itu. Siraj dan Baihaqi dengan sanad sahih. (3 kali) [205] H/R Ahmad. Ibnu M ajah. Sebelum ku mereka tidak boleh berbuat demikian kerana mereka melakukan solat di gereja-gereja dan kuil-kuil".202 203 204 205 "Bumi seluruhnya dijadikan sebagai masjid dan alat bersuci bagiku dan seluruh umat ku. . "Mahasuci Tuhan Yang Mahatinggi". [202] 2. antaranya: 1. Hlm 178. Juga diselangi dengan doa dan istighfar sebagaimana disebut dalam bab solat malam.

"Mahasuci lagi Mahakudus [206 ] roh". al-Albani. Engkaulah Tuhanku. wajahku berserah diri kepada Tuhan yang telah menciptakan dan membentuknya dengan bentuk yang sebaikbaiknya. [207 ] "Mahasuci Engkau wahai Tuhanku. Tuhan yang telah membuka pendengaran dan pen glihatan. 179. Abu Awanah. baik yang kecil maupun yang besar. [209] "Wahai Tuhan! Hanya kepada-Mu aku bersujud. Tuhan Kami. [208] Doa ini sering dibaca dalam rukuk dan sujud kerana memenuhi perintah Allah dalam al-Quran. berilah aku keampunan!". ampunilah seluruh dosaku. hanya kepada-Mu aku beriman dan hanya kepadamu aku berserah diri. Mahamulia Allah Pencipta yang sebaik-baiknya". 206 207 208 209 210 211 . dan dengan memuji-Mu wahai Tuhan. Hlm. baik yang terang-terang atau yang tersembunyi". H/R Bukhari dan Muslim. baik yang dahulu atau yang akan datang. H/R M uslim. [210] 6. H/R M uslim dan Abu Awanah. Tahawi dan Daruqutni. "Wahai Tuhan. Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R M uslim dan Abu Awanah. [211] Kata Subbuh Quddus adalah salah satu sifat Allah Ta'ala kerana Allah sentiasa disucikan dan ditaqdiskan.

[215] H/R Ibnu Nashir. . wahai Tuhan segala puji bagi-Mu tiada tuhan kecuali Engkau". [214] "Ya Allah! Ampunilah aku atas segala dosa yang kulakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan".212 213 214 215 "Bersujud kepada-Mu fikiranku dan angan-anganku. Abu Awanah. Aku men gharapkan nikmat-Mu kepadaku. H/R Abu Daud dan Nasa’i dengan sanad sahih. kebesaran dan keagungan ". Bazzar dan Hakim. [212] "Mahasuci Tuhan Yang Maha perkasa dan memiliki segala kekuasaan. Nasa’i dan Ibnu Nashr. Inilah kedua tan ganku dan aku datang menyerahkan diriku dengan semua kesalahanku". beriman kepada-Mu hatiku. "Mahasuci Engkau. [213] 9. H/R Ibnu Abi Syaibah dan Nasa’i disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Muslim.

216 217 218

“Wahai Tuhan! Masukkan cahaya dalam hatiku, masukkan cahaya pada lisanku, masukkan cahaya pada pendengaranku, masukkan cahaya pada pen glihatanku, dan letakkanlah cahaya di bawahku, letakkan cahaya di atasku, di sebelah kananku, di sebelah kiriku dan letakkanlah cahaya di hadapanku, let akkan cahaya di belakangku, dan let akkanlah cahaya di dalam diriku dan tajamkanlah cahaya untukku". [216]

"Wahai Tuhan! Dengan keredaan-Mu aku berlindung dari kemurkaan-Mu dengan pen gampunan-M u aku berlindung dari siksa-Mu, dengan perlindungan-Mu aku berlindung dari an cam anMu. Aku tidak sanggup menghitung pujian terhadap-Mu sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri". [217]
Inilah doa-doa atau zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam semasa sujud. Boleh dibaca mana-mana doa atau zikir semasa solat sunnah atau fardu sebagaimana yang diamalkan oleh Rasul ul lah sallallahu ‘alaihi wa-sallam.

3. Tumakninah Ketika Sujud
Semasa sujud hendaklah tumakninah, kerana tanpa tumakninah samalah seperti mencuri dalam solat:

"Sesungguhnya itu (orang yang solatnya tanpa tumakninah) adalah pencuri yang paling keji". [218]

H/R M uslim, Abu Awanah dan Ibnu Abi Syaibah. H/R Muslim. Abu Awanah dan Baihaqi. H/R Ibnu Abi Syaibah, Tabrani dan Hakim, disahkan oleh hakim dan disetujui oleh Zahabi.

219 220 221 222

"Sempurnakanlah rukuk dan sujud kamu sekalian". [219]
Antara cara sujud yang tidak sempurna ialah rukuk yang cepat kerana ia menyalahi sunnah:

"Kekasihku sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan, melarangku berpaling ke kanan atau ke kiri seperti dan musang dan melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya kera". [220]

"Pencuri yang paling buruk ialah pencuri yang melakukan pencurian dalam solat. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana mencuri dalam solat? Sabdanya: Iaitu tidak men yempurnakan rukuk dan sujud". [221]

“Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan rukuk, berdiri setelah rukuk, sujud, dan duduk antara dua sujud dengan tempo masing-masing hampir sama.” [222]

4. Larangan Membaca Al-Quran Ketika Sujud
Tiada dalil yang membolehkan membaca al-Quran semasa rukuk atau sujud. Namun diperintah agar memperbanyakkan doa atau zikir semasa sujud dan memperlamakan sujud, kerana Rasulullah sallallahu
H/R Bukhari dan Muslim. H/R Thayalisi, Ahmad, dan Ibnu Abi Syaibah. Hadis Hasan. H/R Ibnu Syaibah, Tabnmi dan Hakim. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Bukhari dan Muslim. Baca Irwa' Al-Ghalil, no. 331.

223 225 224

‘alaihi wa-sallam bersabda:

"Orang yang hampir dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyakkanlah doa ketika sujud". [223]

“Nabi melarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk dan sujud.

"Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk atau sujud. Dalam rukuk hendaklah kamu membaca bacaan untuk men gagun gkan Allah 'azza wa jalla dan dalam sujud hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa kerana hampir dapat dipastikan doa kamu dikabulkan." [225]

14. SUJUD SAHWI

1. Sebab Melakukan Sujud Sahwi
Ada beberapa sebab diperintahkan agar melakukan sujud sahwi, ant aranya: 1. Kerana tertambah rakaat dalam solat. Mengikut riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik, apabila tertambah rakaat dalam solat, maka hendaklah melakukan sujud setelah salam. Contohnya: "Semasa para sahabat memberi tahu beliau bahawa solat beliau sebanyak lima rakaat, maka beliau men gerjakan sujud sahwi setelah salam sedangkan beliau telah bercakap (berkata-kata) dengan sahabat ".
H/R Muslim, Abu Awanah dan Baihaqi. H/R M uslim dan Abu Awanah. Larangan ini berlaku umum mencakup solat wajib dan solat sunnat, sedangkan tambahan riwayat Ibnu Asakir yang menyatakan: "Adapun dalam solat sunnat tidaklah terlarang," adalah riwayat yang menyimpang atau mungkar. Ibnu Asakir sendiri telah menjelaskan cacatnya riwayat ini. Oleh kerana itu, tidak boleh diamalkan. H/R M uslim dan Abu Awanah.

226

227

2. Kerana ada kekurangan dalam solat. Seperti tertinggal tasyahud awal. Maka dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik diperintahkan agar melakukan sujud sahwi sebelum salam. Begitu juga jika terlupa atau tertinggal satu rakaat, maka wajib menambah satu rakaat yang terlupa sebagaimana dalam sebuah hadis:

"Dari Imran bin Husain bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah men gerjakan solat asar hanya tiga rakaat. Lain beliau diingatkan tentang kekurangan rakaat solatnya. Lantas beliau menambah satu rakaat lagi dan menambah dengan dua sujud sahwi Setelah itu barulah melakukan salam penutup". [226]
3. Apabila merasa ragu, tetapi tidak terlalu yakin, maka dilakukan sujud sahwi setelah salam. 4. Apabila merasa ragu, tetapi masih ada unsur yakin, maka dilakukan sujud sahwi sebelum salam. 5. Sesiapa yang melakukan salam terlebih dahulu pada hal dia merasa melakukan rakaat kurang dari yang ditentukan dalam solat, maka dia melakukan sujud sahwi setelah salam lantaran ia terlupa sujud sahwi sebelum memberi salam.

2. Hukum Berkaitan Sujud Sahwi
Sebahagian para ulama fekah berpendapat bahawa sujud sahwi hukumnya sunnah, bukan wajib. Namun pendapat yang paling benar (paling rajih) ialah hukumnya wajib, kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya ketika berlaku sesuatu yang terlupa. Malah ada perintah dari beliau. Dan beliau sentiasa mengerjakannya ketika berlaku sesuatu yang mewajibkan sujud sahwi. Antara hujah wajibnya sujud sahwi ialah:

"Beliau men gerjakan sujud sahwi setelah salam walaupun telah bercakap-cakap den gan para sahabat". [227]

H/R Muslim 574, Abu Awanah 2/198-199, Abu Daud 1018. An-Nasa’I 1/26, Ahmad 4/427, Ibnu Majah 1215, AlThayalisi 847, Ibnu Khuzaimah 2/130, Ibnu Hibban 4/2663, Ibnu al-Jarud 245, At-Tahawi dalam syarah al-M aani 1/442-443, Al-Baihaqi 2/335. 354. 355. 359. Lihat: Majmu al-Fatawa. 23/24.

bahawa orang yang lupa sujud sahwi dianjurkan untuk mengerjakannya sekalipun dia telah keluar dari masjid. kerana ia bukan dari hadis atau athar. . Syaitan akan mengganggu solatnya sehingga dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan.Sebagaimana juga pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah: "Adapun hukum sujud sahwi menjadi wajib adalah disebabkan oleh perintah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam di dalam hadis Abu Hurairah. malah sekiranya ia sudah berada jauh dari masjid masih dituntut agar sujud sahwi. beliau bersabda: Jika salah seorang kamu men gerjakan solat. Lihat: Majmu al-Fatawa. Kesalahan Membaca Zikir Sujud Sahwi Doa atau zikir yang dibaca oleh kebanyakan masyarakat Islam ketika sujud sahwi ialah: "Mahasuci Allah Yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa (tidur) ". maka akan didatangi oleh syaitan. [228] Terdapat riwayat antaranya dari Ahmad. 23/43. 23/26. maka hendaklah dia men gerjakan dua kali sujud pada keadaan dia masih duduk (tasyahud)". Di dalam kitab doa ini: penulis telah menjelaskan tentang 228 229 Lihat: Majmu al-Fatawa. Doa di atas ini sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat dalam syarak. Kerana membatasi sujud sahwi dengan jarak atau ruang waktu tidak ada dasarnya sama sekali. Jika salah seorang men galami hal sedemikian itu. tetapi doa rekaan orangorang sufi. Inilah pendapat Imam Syafie dan inilah yang paling kuat (rajih). [229] 3.

Labenon. Selain itu lemparkan jauh-jauh. M uhammad Abdussalam. Allahu 'alam. [230] Dengan ini. Kerana tiada hujah. 74-75. Tidak ada dalil yang berasal dari sunnah yang menjelaskan masalah ini. Adapun diberitakan bahawa beliau men gatakan "Subhana man laa yashu wa laa yanam”. tiada asal-usul atau perintah dari syarak. Beirut. kesalahan dan bid'ah yang wajib ditinggalkan". 230 Lihat: As-Sunan wal-M ubtadi’at. maka hal itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam atau para sahabat beliau. Bahkan doa yang dibacanya seperti doa yang dibaca ketika sujud biasa. Walaupun orang-orang yang berfahaman Syafieyah sujud sahwi apabila mereka solat di belakang orang yang tidak membaca bismilah atau berqunut. Oleh kerana itulah. Ambillah urusan agamamu dari Kitab-kitab hadis yang sahih. ini adalah kejahilan. Dar-Kulub al-Ilmiyah. Doa itu sebenarnya adalah doa yang diambil dari mimpi sebahagian sufi.“Tidak pernah diriwayatkan sesuatu doa yang khusus untuk sujud sahwi dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Sedangkan menjadikannya sebagai bahagian dari ajaran agama dan syariat adalah sebuah kesesatan dan kerosakan yang besar. Hlm. . mengkhususkan membaca doa "Subhana man la yashu wa laa yanam" adalah bid'ah. Doa ini hasil rekaan ulama sufi. janganlah men gerjakan hal tersebut.

Lihat: Sifat Solat Nabi. 186. [231] “Kemudian duduk iftirasy. 25. [232] hujung tangan ada di atas lutut. Ibnu Qaiyim. H/R Bukhari dan Baihaqi. 231 232 233 234 235 236 237 238 .” [233] "Beliau terkadang mengangkat kedua tan gannya bersamaan dengan ucapan takbir". H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad sahih. Hlm 11. [234] (mengangkat tangan dilakukan setiap kali takbir. menegakkan kaki kanan. Lihat: Kaifiyah Solatun Nabi. tidak menggerakkan jari. [235] Kemudian beliau membentangkan kaki kirinya. kemudian ban gun dari sujud sampai duduk dengan tegak". Hlm. H/R Bukhari dan Abu Daud. H/R Bukhari dan Muslim. Ibn Baz. kemudian beliau duduk di atas t elapak kakinya dengan tenang". [238] "Menghadapkan jari-jemari kaki kanannya ke arah kiblat". Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam ibadat. Lihat: Al-Bada'i. H/R Abu Daud dan Hakim disahkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi. [236] "Tidak sempurna solat seseorang sehingga dia sujud sampai ruas tulang belakangnya mapan. [237] “Beliau menegakkan telapak kaki kanannya". demikian menurut Imam Ahmad dan Ibnu Qaiyim).15. meletakkan kedua tangan di atas lutut. kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Hlm. DUDUK ANTARA DUA SUJUD 1. al-Albani. 4/89. Cara Duduk antara Dua Sujud “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam ban gun dari sujudnya sambil bert akbir". membentangkan kaki kiri dan duduk di atasnya.

Abu Awanah dan Abu Syeikh dalam kitab Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zubir dari Jabir. al-Albani. bahawa ia pernah melihat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas duduk antara sujud dengan duduk di atas kedua tumitnya. Lihat: Sifat Solat Nabi. tidak ada cara lain. 104-106 dan Baihaqi. Tirmizi. namun pendapatnya dikomentar oleh Nasiruddin al-Albani rahimahullah.239 240 241 242 [ 239] “Kadang kala beliau duduk iq’a. Hlm. Hadis ini sanadnya sahih. Sejumlah besar sahabat dan tabi’in serta yang lain mengamalkan sunnah ini. iaitu duduk den gan menegakkan telapak kaki dan tumit kedua kakinya". Atau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanannya serta tangan kiri di atas lutut kirinya. . seolah-olah menggenggamnya. disahkan olehnya dan oleh yang lain. Abu Daud. Kemudian berkata Al-Al bani: "Bagaimana boleh dikatakan seperti itu pada hal hadis tentang duduk di atas kedua tumit tersebut yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam sahih Muslim. seraya menunjukkan kuburan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Juga riwayat hadis dari Ibnu Umar dengan sanad hasan yang tersebut pada Baihaqi disahkan oleh Ibnu Hajar. 188. [241] Walaupun Ibnu Qaiyim rahimahullah hanya mensahihkan duduk secara iftirasy. al-Jibrin. Hlm. H/R M uslim. Benarlah kata Imam Malik yang menyatakan: Setiap orang antara kita perkataannya boleh dibantah. kecuali perkataan penghuni kubur ini. Saya telah menjelaskan dengan terperinci masalah ini melalui kitab Al-Asl". [ 242] H/R Nasa’i dengan sanad sahih. 189. [240] Hendaklah ia meletakkan tangannya di atas peha dengan hujunghujung jari tangan pada lututnya. M enurut beliau bahawa: Ibnu Qaiyim telah melakukan kesalahan kerana setelah menerangkan Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam duduk Iftirasy antara dua sujud ia berkata: Duduk cara dua sujud yang sah dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam hanya dengan cara ini (iftirasy). al-Albani. juz 5 12 1 dari Thawus. Diriwayatkan pula oleh Abu Ishaq al-Harbi dalam kitab (Gharibul Hadis. Bacalah kitab As-Sahihah no. Lihat: Sifat Solat Nabi. 187. Lihat: Sifat Solat Nabi. Hlm. 383. hlm. (nota kaki).

Lafaz Doa Ketika Duduk antara Dua Sujud Wajib dibaca doa duduk antara dua sujud. sebab solat sunnah dan solat fardu tidak berbeza. Tirmizi. Demikianlah pendapat Imam Syafie. .243 244 245 246 2. [ 243] Doa di bawah ini paling kurang dibaca sekali: "Ya Allah! Ampunilah aku. [244] Ishaq bin Rahawaih berkata: Sesiapa boleh membaca doa ini tiga kali atau boleh membaca: "Ya Allah! Ampunilah aku". iaitu: "Ya Allah! Ampunilah aku. 189. al-Albani. Ahmad dan Ishaq. ampunilah aku". 189. kasihanilah aku. H/R Ibnu Majah dengan sanad hasan. al-Albani. [jadikanlah aku sihat] dan berilah aku rezeki". Lihat: Sifat Solat Nabi. [lindungilah aku]. [ 246] (Membaca sekaligus doa-doa) di atas ini tidaklah menunjukkan hanya berlaku dalam solat sunnah. Hlm. [ 245] Dan boleh juga dibaca sekaligus dengan doa di atas. kerana beliau membacanya bersama doa di atas ketika mengerjakan solat lail. Lihat: Masail. Imam Ahmad memilih doa ini. Hlm. Imam Tahawi juga berpendapat demikian seperti terdapat dalam Kitab H/R Abu Awanah. [angkatlah darjatku]. Lihat: Sifat Solat Nabi. Mereka mengatakan bahawa doa-doa ini boleh dibaca dalam solat wajib dan solat sunnah seperti diriwayatkan oleh Tirmizi. Hlm. tetapi berlaku juga dalam solat fardu. disahihkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi. berilah aku pet unjuk. 19. lbnu Majah dan Hakim.

189. Hlm. al-Albani. [251] Ibnu Qaiyim berkata: Sunnah ini (tumakninah atau duduk lama) telah ditinggalkan oleh umat setelah berlalunya masa sahabat. H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad sahih.M usykil Atsar. (nota kaki). Lihat: Sifat Solat Nabi. [ 252] Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R Bukhari dan Muslim. 3. (nota kaki). 247 248 249 250 251 252 . Adapun orang yang mengutamakan sunnah tentu tidak akan cenderung kepada halhal yang menyalahinya dan tidak memperdulikan hal-hal yang menyalahi sunnah tersebut. [250] "Kadang kala beliau diam lama sampai ada orang yang men yan gka beliau telah lupa". H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad sahih. H/R Bukhari dan Muslim. [249] "Beliau memperlama duduknya hingga hampir sama lam an ya den gan sujudnya”. 188. Tumakninah Ketika Duduk antara Dua Sujud “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam duduk antara dua sujud den gan tumakninah sehingga ruas tulang belakangnya mapan” [ 248] dan beliau memerintahkan berbuat demikian kepada orang yang solatnya salah sebagaimana sabdanya: "Tidak sempurna solat seseorang antara kamu sehingga dia berbuat demikian (tumakninah)". Al-Albani. Hlm. [ 247] Diperintahkan melakukan seperti itu (menggabungkan sekaligus doa-doa di atas) untuk tumakninah ketika duduk antara dua suj ud.

[254] Di kalangan ahli fiqh duduk sepertimana (di atas) ini dinamakan duduk istirehat . al-Albani. 191.12.253 254 255 256 257 16. Ibn Baz. [256] Berkata Ibnu Hani': “Saya lihat Abu Abdullah (Imam Ahmad) terkadang bertumpu pada kedua tan gannya bila hendak berdiri ke rakaat terakhir dan terkadang beliau duduk terlebih dahulu dengan tegak.” [257] Lihat: Sifat Solat Nabi. Imam Ahmad pun berkata demikian. DUDUK ISTIREHAT SEBELUM BERDIRI Cara beliau hendak bangkit (bangun) dari sujud ialah duduk seketika (berehat seketika) dan kemudian bangun dengan bertumpu pada kedua tangannya ke tanah untuk melanjutkan ke rakaat seterusnya. Lihat: Sifat Solat Nabi. 191. Lihat: Hlm. Marwazi (1/14 7/2). Itulah yang dinyatakan oleh Imam Syafie. (nota kaki) Hlm. kemudian ban gkit berdiri. Dan tidak ada zikir atau doa (ketika duduk istirehat)". Hlm. 191. . al-Albani. Perbuatan ini dipilih oleh Imam Ishaq bin Raghawih sebagaimana dikatakan dalam Kitab Masail. Dinamakan duduk istirehat dan ia sunnah men urut qaul yang paling sahih. (nota kaki) Hlm. al-Albani. H/R Bukhari dan Abu Daud. [253] "Beliau duduk tegak iaitu duduk di atas telapak kaki kiri dengan tegak sampai ruas tulang punggungnya mapan ". [255] Berkata Ibn Baz rahimahullah: "(Kemudian) duduk iaitu duduk yang seketika sebagaimana duduk antara dua sujud. Pendirian beliau lebih tepat kerana dia dikenal sebagai orang yang kuat mengikuti sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan tidak mahu menyalahinya. jika meninggalkannya tidak ada kesalahan. Lihat: Sifat Solat Nabi.

Juz. Lihat: Sifat Solat Nabi. iaitu berdiri ke rakaat berikutnya bertumpu pada kedua tan gannya".258 259 260 261 17.Meluruskan jari-jemari tangan ke hadapan (menghadapkan ke Kiblat). 2. H/R Abu Ishaq al-Harbi dengan sanad yang sahih. 'Ajin menurut pengertian bahasa Arab ada dua cara: 1. Hal ini boleh dilakukan oleh orang yang sudah tua atau yang masih muda). Semakna dengan hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang sahih.Mengepal jari-jemari tangan (menggenggam). Semua had is yang maksudnya seperti itu adalah lemah. No 562. [259] Cara menumpukan tangan ke tanah ketika hendak bangun ialah secara 'ajin. [260] M enurut Syeikh al-Albani rahimahullah: Hadis yang berbunyi: "Nabi ban gkit untuk berdiri seperti anak panah tanpa tertumpu pada tan gannya” adalah had is palsu. 2. dan Ad-Daifah. Ini yang lebih rajih (sahih). "Beliau melakukan 'ajin ketika solat. . CARA BANGKIT UNTUK BERDI RI M enurut sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bahawa beliau bertumpu pada tangannya ketika bangkit (bangun ke rakaat seterusnya). [261] Ibid. Hlm 82-83. H/R Syafie dan Bukhari. al-Albani.925 dan 968. [258] "Kemudian Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bangun ke rakaat kedua den gan tan gan bertumpu ke tanah". Lihat: Al-Irwa'.

[262] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memerintahkan orang yang salah solatnya untuk membaca al-Fatihah pada setiap rakaat sebagaimana beliau sabdakan kepada orang tersebut: “Kemudian lakukanlah seperti itu pada seluruh solatmu". Lihat: Sifat Solat Nabi. al-Albani. M EMBACA AL-FATIHAH SETIAP RAKAAT Setelah berdiri tegak di rakaat yang kedua beliau terus membaca alFat ihah tanpa diam seketika: "Ketika telah berdiri pada rakaat kedua Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam memulakan den gan membaca "Al-hamdulillah" tanpa diam terlebih dahulu".262 263 264 265 18. H/R M alik dalam Al-M uwatta. Hlm. [263] “Pada setiap rakaat ada bacaan (bacaan al-Fatihah)". [ ] H/R M uslim dan Abu Awanah. H/R Ahmad dengan sanad yang jaiyid. dia dianggap tidak solat. . H/R Ibnu Majah. 193. lbnu Hibban dalam sahihnya dan Ahmad dalam Masail Ibnu Hani’ 1/52. kecuali orang yang solat di belakang 265 imam". [264] "Barang siapa solat satu rakaat tanpa membaca al-Fatihah.

H/R Bukhari dan Abu Daud. dan Ibnu Abi Syaibah. Diletakkan tangan kanannya di atas pehanya yang kanan.” [271] H/R Nasa'i 1/153 dengan sanad yang sahih.19. Cara Duduk Tasyahud Apabila solat yang dilakukan oleh beliau hanya dua rakaat. Ahmad. Begitulah cara duduk pada tasyahud (tahiyat) [267] awal ketika solat tiga rakaat atau empat rakaat. seperti solat subuh. maka duduknya selepas sujud kedua. H/R Thayalisi. Lihat: Hlm. no. [266] Iaitu seperti duduk antara dua sujud. maka ditegakkan kaki beliau yang kanan dan dibentang kakinya yang kiri (iftirasy). (Nabi) telah melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya anjing.” [270] “Nabi melarang duduk di atas tumit seperti duduknya syaitan. lbn Baz. H/R Muslim. Abu Awanah. 316. maka berisyarat dengan isyarat tauhid sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa-Ta'ala. 266 267 268 269 270 271 . kemudian bacalah tasyahud". [268] Begitu juga apabila beliau solat hanya dua rakaat. DUDUK TASYAHUD 1. H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad jaiyid. Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Maka apabila kamu duduk di pertengahan solat. [269] Abu Hurairah berkata: "Sahabat karibku. Lihat: Irwa' Al-Ghalil. 13-14. seperti solat fajar (Subuh). digenggam jari-jemarinya kecuali jari telunjuk. hendaklah kamu tumakninah dan hamparkanlah telapak kaki kirimu. Jumaat atau Hari Raya. beliau duduk iftirasy. dan Iain-Iain.

380.” [278] H/R Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad sahih. 272 273 274 275 276 277 278 . disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. seperti dikatakan Ibnul M ulaqqan.“Nabi meletakkan siku kanannya di at as paha kanannya”. beliau melakukan sujud sahwi.” [277] “Bila beliau lupa membaca bacaan tahiyyat ini pada duduk dua rakaat pert ama. Baca Al-Irwa' no. [274] Dalam hadis lain disebutkan: "Duduk seperti itu adalah cara duduk orang-orang yang dim urkai Allah. H/R Abdur Razzaq disahkan oleh Abdul Haq dalam Kitab Al-Ahkam H/R M uslim dan Abu Awanah. [276] “Yang pertama kali Nabi lakukan ketika duduk (pada dua rakaat) adalah membaca (at-tahiyyaatu lilaah). Baca Irwa' Al-Chalil no. dari Aisyah dengan sanad jayyid. [272] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang duduk dengan bertumpu pada tangan kirinya ketika seseorang duduk tasyahhud dalam solat sebagaimana sabdanya: "Cara semacam itu adalah cara solat orang Yahudi. [ ] 275 Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca (tahiyyat) pada setiap dua rakaat. sebab duduk semacam itu adalah duduknya orang-orang yang sedang diazab. H/R Bukhari dan Muslim. 338.” [273] Dalam hadis lain disebutkan: "Janganlah engkau duduk semacam itu. H/R Baihaqi. H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad Jayid. H/R Baihaqi dan Hakim.

”Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam men gajarkan tasyahud kepada para sahabatnya seperti beliau men gajarkan surah-surah Al282 Qur'an”. 198. [ ] “… menurut sunnah. bacaan tasyahhud ini diucapkan perlahan. [280] Dalam riwayat lain disebutkan: "Ucapkanlah at-tahiyyaat olehmu pada setiap kali duduk. ucapkanlah attahiyyaat... [283] H/R Nasa'i. Lihat: Sifat Solat Nabi.. Ahmad. al-Albani. H/R Bukhari dan Muslim. dan Thabarani dengan sanad shahih. H/R Abu Daud dan Hakim disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. (nota kaki) Hlm. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm. . [281] Beliau menyuruh berbuat demikian kepada orang yang solatnya salah seperti tersebut dalam kisah di atas.279 280 281 282 283 Beliau menyuruh berbuat demikian sebagaimana sabdanya: "Bila kamu sekalian duduk pada setiap dua rakaat. H/R Nasa'i dengan sanad sahih. [279] Menurut Nasiruddin al-Albani Rahimahullah: Hadis ini secara tersurat menyatakan dibenarkannya berdoa pada setiap tasyahud sekalipun pada tasyahud awal. kemudian hendaklah seseorang memilih doa yang disenanginya dan hendaklah ia men gajukan permohonannya kepada Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia.

Ibnu Hibban dalam Sahihnya (485). Hlm. Nasa’i. ibu jarinya memegang jari ten gah". Ibnu Khuzaimah (1 /86/1-2). Humaidi dalam M usnadnya 131/1. tetapi beliau menggenggam semua jari tan gan kanannya den gan men gacukan telunjuknya ke kiblat dan men garahkan pandangan mat an ya ke telunjuknya". H/R M uslim. Seseorang tidak akan menjadi lupa selama dia men ggerakkan telunjuknya". Ibnu Khuzaimah. [284] Abu Ya'ala memberikan tambahan pada hadis ini dengan sanadnya yang sahih dari Ibnu U mar: "Men ggerak-gerakkan telunjuk (dalam tasyahud) sebagai pen gusir sya it an. "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan telapak tan gan kirinya di atas lutut kirinya den gan mengembang. . al-Albani. 195. H/R Abu Daud. [286] "Terkadang ibu jari dan jari tengahnya membentuk bulatan [287] (sedangkan telunjuknya tetap diacukan ke kiblat)". (nota kaki). H/R M uslim dan Abu Awanah. Lihat: Sifat Solat Nabi. Ibnu Jarud dalam Al-M untaqa (208). Abu Ya'ala memberikan tambahan dengan sanad sahih dari Ibnu Umar. Abu Awanah. [285] "Ketika beliau men gacukan telunjuknya.284 285 286 287 Keadaan Jari-jemari Ketika Tasyahud Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah menunjukkan cara-cara dan keadaan tangan serta jari-jari tangan dalam tasyahud awal atau akhir.

sebagaimana beliau mengajarkan suatu surah Al-Qur'an kepadaku (berbunyi): "Semua ucapan pen gho rm at an. Lafaz Bacaan Tasyahud Bacaan tasyahud yang pernah diajar oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam kepada para sahabat adalah seperti berikut.288 289 2. (nota kaki). Sudah tentu lafaz ini dipergunakan oleh para sahabat berdasarkan persetujuan dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Siraj. wahai Nabi. 200." [Bacaan di atas dibaca ketika beliau masih hidup. Segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu. pen gagun gan. . Ketika beliau sudah wafat lafaz tersebut mereka ganti dengan: assalaamu 'alan nabiyyi. Tasyahud Ibnu Mas'ud Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengajarkan tasyahud kepadaku sambil beliau menggenggam telapak tanganku. Baca Al-Irwa. Hlm. Ibnu Abi Syaibah. M uslim. dan pujian hanyalah milik Allah. Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh [mencakup semua hamba soleh yang ada di lan git dan bumi]. Abu Ya'la. al-Albani. begitu pula rahmat Allah dan segala kurnia-Nya. no. [289] H/R Bukhari. Lihat: Sifat Solat Nabi. 321. Setelah beliau wafat kata-kata 'assalaamu 'alaika' kami ganti dengan 'assalaamu 'alan nabiyyi”] [288] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Lafaz Ibnu Mas'ud yang berbunyi assalaamu 'alan nabiyyi oleh para sahabat semula diucapkan dengan lafaz assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyu' dalam tasyahud ketika Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam masih hidup. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan rasul-Nya.

Lihat: Sifat Solat Nabi. Semua perlindungan dan pemeliharaan untukmu.290 291 Bahkan Aisyah pernah mengajarkan tasyahud kepada para sahabat. (nota kaki). "Segala ucapan penghormatan. bahkan saya menemukan riwayat lain yang menguatkan. segala ucapan pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah." Sanad hadis ini sahih. Imam Subuki dalam Kitab Syarhul Minhaj setelah memaparkan riwayat dari Abu Awanah. dengan lafaz assalaamu 'alan nabiyyi. menyatakan: "Jika ucapan itu benar dari para sahabat." H/R Siraj dalam M usnadnya (9/1/2) dan M ukhallash dalam Kitab Al-Fawa-id (11/54/1) dengan sanad sahih. 200. wahai Nabi. Saya jawab: "Riwayat itu tanpa diragukan sedikit pun sah kerana terdapat dalam Sahih Bukhari. . yang berbunyi: 2." Imam 'Abdur Razzaq mengatakan bahawa Ibnu Juraij meriwayatkan kepadaku. al-Albani. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. sehingga menjadi assalaamu 'alan nabiyyi. para sahabat mengucapkan assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu. tetapi setelah beliau wafat mereka mengucapkan assalaamu 'alan nabiyyi. ujarnya: "'Atha' telah meriwayatkan kepadaku bahawa para sahabat mengucapkan assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu ketika Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam masih hidup. Hlm. tetapi setelah beliau wafat mereka tinggalkan kata ganti 'ka'. begitu pula rahmat Allah dan segenap kurnia-Nya. Semua perlindungan dan pemeliharaan semoga diberikan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. hal itu menunjukkan bahawa penggunaan kata ganti 'ka' ('alaika) tidak wajib diucapkan kerana cukup mengucapkan 'assalaamu 'alan nabiyi'." [290] Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata: "Pada saat Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam masih hidup. [291] Tasyahud Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami suatu surah AlQur'an. segala kurnia.

la menerima dari sahabat-sahabat lainnya yang meriwayatkannya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Syafie. ." [295] Tasyahud Abu Musa Al-Asy'ari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: ". tiada sekutu bagi-Nya.. wahai Nabi. (nota kaki). dan Nasa'i. Aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. hendaklah ucapan pertama yang H/R M uslim. Abu Awanah. [Lihat: Sifat Solat Nabi. Hlm. Jika seseorang duduk (pada dua rakaat ini). begitu pula segala kurnia dan ucapan pengagungan. H/R Abu Daud dan Daruqutni dan disahkan olehnya. 202." Ibnu Umar berkata: "Aku tambahkan pula katakata: [294] 'Tuhan Yang Tunggal'." Ujar Ibnu Umar. Menurut Nasiruddin Al-Albani rahimahullah: Dua tambahan ini sah datangnya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam dan bukan dilakukan oleh Ibnu 'Umar sendiri.292 293 Dalam riwayat lain ditambah dengan: "… hamba-Nya dan rasul-Nya. "Aku tambahkan pada bacaan ini kata-kata: [293] ‘Begitu pula semua kurnia-Nya.'" "Segala perlindungan dan pemeliharaan untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh..” [292] Tasyahud Ibnu Umar Dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bahawa beliau mengucapkan dalam tasyahudnya: "Segala ucapan pen ghorm at an milik Allah. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah. Semua pertolongan dan pemeliharaan untukmu. Tambahan itu lalu ia satukan dengan bacaan tasyahud yang didengarnya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam secara langsung. begitu pula kurnia Allah. al-Albani] Idem.

dst. Aku bersaksi bahawa tiada tuhan kecuali Allah (Tuhan Mahatunggal. Abu Awanah. Seraya memberi isyarat dengan tangannya ia mengucapkan: 5. tiada suatu apa pun yang menjadi sekutu-Nya) dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah ham ba-N ya dan rasul-Nya. begitu pula rahmat dan semua kurnia Allah.'" [Tujuh kalimat ini adalah ucapan tahiyyat solat]. Semua perlindungan dan pemeliharaan Allah untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh.296 297 diucapkannya adalah: 'Segala ucapan pen ghormatan. H/R Ibnu Abi Syaibah. M ukhallas.. segala ucapan pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah. Abu Daud. dan segala ucapan pujian serta ucapan untuk menyatakan pen gkudusan hanyalah milik Allah. . Semua perlindungan dan pemeliharaan untukmu. segala ucapan untuk menyatakan pen gagungan.” [297] H/R Muslim. (seperti tasyahud Ibnu Mas'ud) "Segala ucapan untuk menyatakan hormat. dan lafaz hadis ini ada pada Baihaqi. wahai Nabi. dan Ibnu Majah. segala kurnia. [296] Tasyahud Aisyah Qasim bin M uhammad berkata: Aisyah pernah mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud. Baihaqi. Siraj. Segala perlindungan dan pemeliharaan untuk Nabi..

Cara Membaca Selawat Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca selawat untuk dirinya pada tasyahud awal dan lainnya. [300] H/R Abu Awanah dalam Sahihnya dan Nasa'i. 2. dibenarkan juga dibaca pada tasyahud pertama. [Lihat: Sifat Solat Nabi. dst. isteri-isterinya. Hlm. dan keturunannya sebagaimana Engkau (Allah) telah memberi rahmat kepada keluarga Ibrahim. [298] Beliau menganjurkan umatnya berbuat dem i kian sebagai mana bel iau memeri ntahkan unt uk mengucapkan selawat setelah mengucap salam kepadanya. Pendapat inilah yang sah di kalangan muridmurid beliau seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Kitab Majmu' (3/460) dan yang dengan jelas dinyatakan dalam Kitab Raudhah (1 /263). berikanlah rahmat kepada Muhammad. Demikianlah. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung.'" Bacaan selawat ini tidak hanya berlaku untuk tasyahud kedua. Akan tetapi. M EMBACA SELAWAT 1. tetapi bagaimana kami mengucapkan selawat kepadamu?" Sabdanya: "Ucapkanlah olehmu: 'Allaahumma shalli 'alaa Muhammad. dan keturunannya sebagaimana Engkau (Allah) telah memberikan kurnia kepada keluarga Ibrahim.Lafaz Bacaan Selawat "Ya Allah. (nota kaki). dikemukakan oleh Imam Syafie seperti yang beliau sebutkan dalam Kitab Al-Umm karyanya.20. keluarganya. al-Albani] 300 H/R Ahmad dan Thahawi dengan sanad sahih dan Bukhari dan M uslim tanpa lafadz 'ahlu baitihi' (anggota keluarganya)." Inilah lafaz selawat yang sering Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam baca ketika solat. Berikanlah kurnia kepada Muhammad. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung.. pen.. [299] Beliau mengajarkan kepada para sahabat berbagai macam bentuk lafaz selawat (setelah bertasyahud. 298 299 .). keluarganya. kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu dalam tasyahud. isteri-isterinya. 204. Nasiruddin al-Albani menjelaskan: Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah.

berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim [dan keluarga Ibrahim]. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada [Ibrahim dan kepada] keluarga Ibrahim. Thahawi. Hlm.” [303] Menurut Nasiruddin Al-Albani rahimahullah: Kata tambahan ini dst. . (nota kaki). dan dia menyatakan hadis ini telah disepakati sahihnya. Kelebihan ini semua adalah rahmat dari Allah. hanya kepadaNyalah kita bersyukur. terdapat dalam riwayat Bukhari. al-Albani. Humaidi. Ibnu Mandah. Nasa'i. Oleh kerana itu. Muslim. Baihaqi. Berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada [Ibrahim dan] keluarga Ibrahim. 7 yang beliau nyatakan dha'if. Ibnu Taimiyah dalam Kitab Al-Fatawa (1/16). Nasa'i. Ada beberapa sanad lain yang memuat lafaz-lafaz lainnya. berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [Ibrahim dan kepada] [301] keluarga Ibrahim. Ya Allah. padahal saya telah mengemukakan kepada anda hadis yang sahih di atas. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Beliau menyatakan bahawa tidak ada Hadis sahih yang menyebutkan lafaz 'Ibrahim' dan 'ali Ibrahim' bersamasama. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. dan Abu Ya'la dengan sanad sahih. Hal lain yang menunjukkan kesalahan Ibnul Qayyim adalah mengenai bacaan tasyahud no. Ini adalah bukti salah satu faedah dari Kitab Sifat Solat ini.301 302 303 “Ya Allah. 204. H/R Ahmad. janganlah Anda tertipu oleh pendapat Ibnul Qayyim dalam Kitab Jala'ul Afham halaman 198 yang mengikuti pendapat gurunya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. serta Nasa'i. padahal sebelumnya beliau sendiri menyatakan sahih. Secara teliti dikemukakan riwayat dan lafaz-lafaz bacaan solat yang sebelumnya tidak pernah dikemukakan orang. Oleh kerana itu. [Lihat: Sifat Solat Nabi. dan Ahmad.] H/R Bukhari.” [302] "Ya Allah.

hamba-Mu dan rasul-Mu]. dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi rahmat kepada [keluarga] Ibrahim dan berilah kurnia kepada Muhammad. . [dan keluarga Muhammad] sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada Ibrahim [dan keluarga Ibrahim].304 305 "Ya Allah. sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [keluarga] Ibrahim dan berilah kurnia kepada Muhammad. dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia H/R Muslim. berikanlah rahmat kepada Muhammad. [Nabi yang ummi]. Thahawi. "Ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. "Ya Allah." [304] 5. disahkan oleh Hakim. Ibnu Abi Syaibah. [Nabi yang ummi]. hamba-Mu dan rasul-Mu. Isma'il Al-Qadhi dalam Kitab Fadhlush Shalah 'alan Nabiyyi halaman 28. Ahmad. [kepada] para isterinya. Abu Daud. Abu Awanah. dan Nasa'i. berikanlah rahmat kepada Muhammad. H/R Bukhari. [305] 6. dan berikanlah kurnia kepada Muhammad. [kepada] para isterinya dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [keluarga] Ibrahim. berikanlah rahmat kepada Muhammad. dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi kurnia kepada [keluarga] Ibrahim di seluruh alam. Nasai.

beliau mengucapkan berbagai doa ketika ada perintah berdoa seperti ketika sujud dan tasyahud.'" Kejadian ini diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu' Fatawa (69/218/1) dan beliau menganggapnya sebagai hal yang baik. Cara Berdoa Semasa solat. Beliau menyuruh orang yang melakukan solat untuk memilih sesuai keinginannya. Muslim. dan Nasa'i. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Thahawi. Selanjutnya." [307] 21. Ibnu Taimiyah mengatakan: "Pendapat yang terbaik iaitu bahawa membaca doa H/R Bukhari. H/R Nasa'i.306 307 308 kepada [keluarga] Ibrahim.' Jawabnya: 'Memilih doa yang sudah ada dalam hadis. pilihlah doa-doa sesukamu. "Ya Allah. tetapi jawabnya: 'Ya yang ada dalam hadis. Kemudian dia berkata sesungguhnya lam pada kata doa maksudnya ialah doa yang disukai Allah.. berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad dan berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat dan kurnia kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. [308] Imam Atsram berkata: "Saya pernah bertanya kepada Ahmad: 'Doa apa yang aku baca setelah tasyahud?' Jawabnya: 'Doa yang tersebut dalam hadis Nabi. Ibnul Qayyim dalam Kitab Al-lala' halaman 14-15 menisbatkan hadis ini kepada Muhammad bin Ishaq As-Siraj.' Lalu saya bertanya lagi. H/R Bukhari dan Muslim. BERDOA SEBELU M SALAM 1. kemudian beliau menyatakan sahihnya. Abu Sa'id Ibnul A'rabi dalam Al-Mu'jam (79/2) dengan sanad sahih. . bukan sembarang doa. Terkadang membaca doa ini dan terkadang membaca doa yang lain serta beliau membenarkan bacaan doadoa yang lain." [306] 7.' Saya bertanya lagi: 'Bukankah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: '.. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung.

Hal ini didasarkan pada hadis Aisyah yang lengkapnya: Aisyah berkata: "Seseorang berkata kepada Nabi: 'Alangkah seringnya engkau mohon perlindungan dari terbelit hutang.” [310] 2. Lafaz Doa Sebelum Salam "Ya Allah." Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Pendapat itu benar. tetapi untuk mengetahui doa yang bermanfaat haruslah berdasarkan ilmu yang benar. 2. Wallaahu a'lam. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup dan mati. H/R Nasa'i dengan sanad sahih dan Ibnu 'Ashim dalam Kitab As-Sunnah halaman 370 yang telah saya tahqiq dan diterbitkan oleh Maktab Al-lslami dan tambahan pada lafaz di atas tersebut dalam riwayatnya. wahai Rasulullah. ingkar.' Sabdanya: 'Orang yang terbelit hutang kalau berbicara berbohong. Oleh kerana itu. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal. . Hal ini sedikit sekali yang mengetahuinya. terutama sekali bila doa-doa itu sudah memenuhi keinginan orang yang berdoa. yang utama ialah mengikuti saja doa-doa yang ada dalam riwayat hadis.” [311] Kita diperintahkan untuk berlindung dari berbuat dosa dan hutang. Ya Allah." H/R Bukhari dan Muslim. aku berlindung kepada-Mu dari akibat-akibat buruk perbuatan yang telah aku lakukan [Kerugian dari kesalahan yang telah kulakukan atau kerugian dari kebaikan yang belum kulakukan. "Ya Allah. kalau berjanji. aku berlindung kepada-Mu dari dosa-dosa [309] dan terbelit hutang.] dan yang belum aku lakukan.309 10 311 seperti digariskan dalam riwayat-riwayat hadis dan yang berm anfaat. aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur.

disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. [Aku memohon kepada-Mu] agar Engkau menjadikan akhir segala perkara yang telah Engkau tetapkan untukku baik [bagiku]. " [ 3 1 3 ] H/R Ahmad dan Hakim. Bukhari dalam Addabul Mufrad. Ibnu Majah dan Hakim. baik ucapan maupun perbuatan. disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. " [312] "Ya Allah. [Muhammad.312 313 "Ya Allah. Thayalisi. 1542. Aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan [di dunia dan di akhirat] yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. Aku memohon syurga kepada-Mu dan semua cara yang men ghant arkan ke sana. Aku memohon kepada-Mu kebaikan dari semua yang diminta oleh hamba-Mu dan rasul-Mu. . aku memohon kepada-Mu segala kebaikan [di dunia dan di akhirat] yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. Aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan yang hamba-Mu dan rasul-Mu. hit un glah (amal)ku den gan perhitungan yang mudah. Baca Ash-Sahihah Hadis no. Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam telah memohon kepada-Mu untuk dilindunginya]. baik ucapan maupun perbuatan. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka dan semua jalan yang menghantarkan ke sana. H/R Ahmad.

tiada suatu apa pun yang menyamai-Nya. tiada beranak dan tiada diperanakkan. ." Beliau berkata: "(Kami selalu mengucapkan kalimat-kalimat tersebut). dan Ibnu Khuzaimah (1/87/1) dengan sanad sahih. Ibnu Majah. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi. alangkah baiknya permohonan yang kamu ucapkan dan diucapkan oleh Muaz." [315] Beliau mendengar sahabat lain dalam tasyahudnya berdoa: H/R Abu Daud." [314] Beliau pernah mendengar seorang sahabat dalam tasyahudnya mem baca: "Ya Allah. kerana Engkau Maha Pen gampun lagi Maha Penyayang.314 315 Beliau bertanya kepada seorang sahabatnya: 5." Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Orang ini telah diampuni. H/R Abu Daud. ampunilah segala dosaku. kemudian aku memohon syurga kepada Allah dan berlindung dari siksa neraka. Ahmad. (Nabi bersabda): "Demi Allah. tempat makhluk bergantung. Nasa'i. aku memohon kepada-Mu. [Tuhan Yang Mahatunggal]. "Apa yang engkau ucapkan dalam solat?" Ujarnya: "Aku bertasyahud. dan Ibnu Khuzaimah. ya Allah. orang ini telah diampuni.

sesungguhnya aku memohon kepada-Mu bahawa segala puji adalah milik-Mu. Wahai Tuhan Yang Mahahidup. Ahmad." Sabdanya: "(Demi Tuhan yang menggenggam jiwaku]." [316] Doa terakhir antara tasyahud dan salam yang beliau baca ialah: 9. Dia akan memberinya). tidak ada tuhan kecuali Engkau. [Maha Pemberi kurnia]. H/R M uslim dan Abu Awanah. Wahai Tuhan Yang Mahaagung dan Maha Pemurah. Thabarani. sesungguhnya orang ini telah memohon kepada Allah dengan men yebut nama-Nya yang agung. . yang bila orang memohon dengan men yebut keagungan-Nya itu. dan 70/1-2 dengan sanad-sanad sahih. [wahai] Pencipta lan git dan bumi. yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi atau yang aku lakukan dengan terang-terangan dan apa saja perbuatanku yang berlebihan." 8.” [317] H/R Abu Daud. [Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda kepada para sahabatnya: "Tahukah engkau apa yang dimohon orang ini?" Mereka menjawab: "Allah dan rasul-Nya lebih tahu. Nasa'i. tiada tuhan kecuali Engkau. Ibnu Mandah dalam At-Tauhid 44/2. 67/1. Engkau lebih tahu tentang hal itu daripadaku. ampunilah segala dosaku pada masa lalu dan akan datang. "Ya Allah.316 317 "Ya Allah. Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yang terkemudian. Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dia akan men gabulkan dan bila orang itu meminta sesuatu. [sesungguhnya aku memohon] [syurga kepada-Mu dan berlindung kepada-Mu dan siksa neraka]. [tiada sekutu bagi-Mu]. wahai Tuhan Yang Mahaberdiri sendiri.

[320] Beliau menjelaskan lagi: "Men ggerak-gerakkan jari telunjuk dalam tasyahud merupakan perbuatan yang sah dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam". [321] Ia juga dilakukan oleh Imam Ahmad dan Imam-imam ahli hadis lainnya. tidak patut dilakukan dalam solat. Sedangkan Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengamalkannya: "Nabi men ggerak-gerakkan jari telunjuknya sambil membaca doa". Hal yang aneh sebahagian dari mereka biasanya membela pendirian imamnya dalam masalah yang lain sekalipun pendapat imam tersebut bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Alasannya ialah menyalahkan imam sama ertinya dengan mencela dan tidak menghormatinya. al-Albani. Lihat: Sifat Solat Nabi. mereka kemudian melupakan masalah ini dan mereka menolak hadis yang sudah sahih serta mencela orang-orang yang melaksanakan perbuatan ini. Kerana anggapan itu mereka tidak mahu menggerakkan telunjuknya dalam solat. [318] Hadis menggerak-gerakkan telunjuk ini mempunyai syawahid pada rawi Ibnu Adi (287/1). pada hal mereka tahu riwayatnya sah. Ibid. [319] Menurut Nasiruddin al-Albani: "Men gikut sunnah telah menunjukkan bahawa men ggerakgerakkan jari telunjuk berlangsung sampai dengan salam. hendaklah takut kepada Allah orang yang beranggapan bahawa perbuatan ini sia-sia. Oleh kerana itu. Akan tetapi. Pada hal dia tahu bahawa mencela Ibid. Mereka mencari-cari alasan untuk mentakwilnya dengan menyalahi ketentuan bahasa Arab dan pengertian yang difahami oleh para imam. Inilah pendapat Imam Malik dan lain-lain ". al-Albani. . Lihat: Sifat Solat Nabi. MENGGERAK-GERAKKAN JARI TELUNJUK Menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud sudah menjadi sunnah matrukah (sunnah yang ditinggalkan).318 319 320 321 22.

[322] Selain menghalau syaitan. Nasa’i dan disahkan oleh Hakim serta disetujui oleh Zahabi. . Jika hadis ini sah. Ahmad. bahkan celaan yang mereka lakukan itu mengenai Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Adapun mengacukan telunjuk sebentar. [324] "Nabi pernah melihat seorang lelaki berdoa sambil men gacukan dua jarinya. [323] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan perbuatan ini (men ggerakkan jari telunjuk) dalam dua tasyahud (tasyahud awal dan akhir)". Beliau menjelaskan bahawa hadis yang menyatakan: "Nabi tidak menggerakkan jari telunjuknya". Sanad had is tidak sah. 197. lalu sabdanya kepada orang itu: Satu sahaja! Satu sahaja! Seraya men gacukan jari telunjuk". maka hujah untuk menyangkal menggerak-gerakkan jari telunjuk tidak dapat dijadikan hujah". lalu berhenti atau mengacukannya pada waktu tertentu sahaja.322 323 324 325 perbuatan tersebut bererti pula mencela para imam mereka yang biasanya mereka bela mati-matian walaupun membelanya batil. Hadis ini juga mempunyai syawahid pada riwayat Ibnu Abi Syaibah. H/R Ibnu Abi Syaibah dengan sanad hasan. Dalam kaedah "Ditetapkan" maka menetapkan didahulukan dari menyangkal. bahkan menyalahi hadis sahih. semuanya itu tidak mempunyai dasar dari hadis. H/R Ibnu Abi Syaibah. mencela perbuatan menggerakgerakkan jari telunjuk sama halnya dengan mencela Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. (nota kaki) Hlm. isinya menyangkal (membatalkan) adanya mengacukan telunjuk. Oleh itu. Abdul Ghani alM uqaddasi dalam As-Sunan 12/2. [325] Lihat: Sifat Solat Nabi. terdapat fadilat-fadilat lain. Dengan sanad hasan dan Rauyani dalam M usnadnya 249/2 dan Baihaqi. Abu Jaafar. seperti yang dikenal oleh para ahli fikh. H/R Bukhari dalam Al-Amali (60/1). antaranya: "(Men ggerak-gerakkan jari telunjuk) lebih keras (dirasakan) oleh syaitan dari pukulan besi". Tabrani dalam Ad-Doa Hlm. 73/1. Bazaar. al-Albani. Kerana Nabilah yang mengajarkan hal itu kepada kita. Pada hal para imam tersebut perbuatannya sejalan dengan sunnah.

H/R Muslim. sehingga kelihatan pipi kirinya yang putih”. Daruqutni. dan Abdur Razaq. Disahkan pula oleh Nawawi. " [327] Apabila melakukan dan mengucapkan salam. Al-Ausath. [329] "Ketika berpaling ke kanan beliau terkadang men gucapkan: H/R Hakim dan Az-Zahabi dan disahihkan oleh keduanya. H/R Abu Daud. Ibnu Khuzaimah. Tabrani. "Beliau men gucapkan salam dengan berpaling ke arah kanan seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah. sehingga terlihat pipi kanannya yang putih. M ENGUCAPKAN SALAM Diwajibkan menutup (mengakhiri) setiap solat dengan salam..326 327 328 329 23. Abu Daud. Ibnu Hajar. Abu Ya'la. Nasa’i dan Tirmizi. . [326] ". men gakhiri solat dengan men gucapkan salam. [328] "Ada kalanya pada bacaan salam yang pert ama beliau menambah ucapan: “Wa barakatuh". Kemudian berpaling ke arah kiri seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Dihalalkan setelah men gakhirinya (solat) dengan men gucapkan salam".. hendaklah mencontohi cara yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. Disahkan oleh Hakim dan Zahabi.

sama ada setelah selesai memberi salam setiap kali solat atau sesudah membaca doa. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani. [330] "Terkadang beliau men gucapkan salam sekali sahaja dengan ucapan: Assalamu 'alaikum.330 331 As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah. tabi'in. Mengusap Muka Selepas Salam Adalah perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi M uhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam. kepala dan muka dengan tangan. Ahmad dan Siraj dengan sanad yang sahih. Beliau menentang perbuatan tersebut sebagaimana dijelaskan olehnya melalui hadis yang terdapat dalam kitab Al-U mm: "Dari Jabir bin Samrah berkata: Semasa kami solat bersama H/R Nasa’I. . [ ] 24. den gan sedikit memalingkan wajahnya 331 ke kanan". dan ketika berpaling ke kiri hanya men gucapkan: As-salamu'alaikum". tidak juga dari para sahabat. kepala dan muka setelah selesai memberi salam atau berdoa adalah perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan fatwa Imam Syafie. HUKUM MENGUSAP MUKA 1. Amalan mengusap (menyapu) tengkuk. Abu Awanah. H/R Muslim. Siraj. tabi'ut attabi’in atau para Salaf as-Soleh perbuatan mengusap (menyapu) tengkuk.

Abu Awanah. Maka menyapu tengkuk. [333] Dalam riwayat yang lain beliau bersabda: "Seseorang antara kamu cukup meletakkan tan gannya di atas pahanya. hendaklah ia berpaling kepada temannya dan tidak perlu men ggerakkan tan gannya. Maka Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Apa terjadi kepada kamu. [332] Adapun yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pada hadis di atas ialah menggerakkan tangan kanannya ke kanan ketika menoleh ke kanan dan menggerakkan tangan kirinya ke kiri ketika menoleh ke kiri. dan men gisyaratkan den gan tan gannya ke kanan dan ke kiri. Lihat: Sifat Solat Nabi. . Hal ini setelah dilihat oleh beliau. H/R Muslim. assalamu 'alaikum. kemudian ia men gucapkan salam dengan berpaling kepada saudaranya yang di sebelah kanan dan saudaranya yang di sebelah kiri". tidakkah memadai atau sesungguhnya memadai seseorang kamu meletakkan tan gannya di atas pehanya semasa memberi salam ke kanannya dan ke kirinya seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatullah. malah tidak ada hujah yang sahih mengizinkan perbuatan tersebut. Melakukan pekerjaan tersebut adalah bid'ah kerana menyerupai perbuatan mereka (yang menggerakkan tangannya ke kanan dan ke kiri) yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam.332 333 334 Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. 122. Siraj. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani. isyarat atau sebagai penutup solat. Hlm. I. tak ubah seperti ekor kuda yang mabuk. kemudian beliau bertanya yang berupa larangan: "Men gapa kamu men ggerakkan tangan kamu seperti gerakan ekor kuda yang lari terbirit-birit dikejar binatang buas? Apabila seseorang antara kamu men gucapkan salam. Maka ketika mereka solat bersama Rasulullah. maka ketika beliau memberi salam. berkata salah seorang dari kami den gan tan gannya ke kanannya dan ke kirinya dan men gucapkan: As-salamu 'alaikum. assalamu alaikum wa-rahmatullah". al-Albani. mereka tidak melakukannya lagi". Hlm. men gisyaratkan dengan tangan kamu. Maka ia wajib ditinggalkan. [334] Menggerakkan tangan ke kanan atau ke kiri sebagai tanda penutup atau selesainya solat telah ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. Perbuatan serupa itu adalah bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan para sahabat. Lihat: Al-Umm. kepala dan kemudian muka setiap kali selesai memberi salam adalah juga merupakan sebagai tanda. 236. Jld. H/R Muslim.

[336] 335 H/R At-Tabrani dalam 2/212. 1181. Sebenarnya perbuatan tersebut tidak mempunyai dalil yang sahih kerana semua hadis-hadis yang menunjukkan menyapu muka setelah selesai berdoa kesemuanya lemah belaka. maka mint alah den gan telapak tan gan kamu. dari Muhammad bin Ka'ab al-Qardzi dari Ibn Abbas. [335] "Dari Soleh bin Hassan al-Ansari. Antara hadis-hadis tersebut ialah: "Dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdzi dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Apabila kamu meminta (berdoa) kepada Allah. maka berdoalah den gan telapak tanganmu. Az. Maka setelah selesai. sapulah wajahmu den gan kedua tan ganmu ". setiap kali selesai berdoa mereka mengusap (menyapu) muka sebagai penutup doa dan untuk mendapat berkat dari doa tersebut. janganlah berdoa den gan kedua-dua belakangnya. Dan sapulah den gannya muka kamu". beliau berkata: Bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Jika engkau berdoa kepada Allah. 1/373 Hadis No. jangan memintanya den gan belakangnya. 10/10779. Mengusap Muka Selepas Berdoa Kebiasaan masyarakat Islam dewasa ini.-Zahabi dalam 1/536. dan Al-Baihaqi dalam H/R Ibnu M ajah dalam Sunan.2. 336 .

. 5. 2/212. [338] Menurut Ibnu Hibban: Semua hadis yang diriwayatkan oleh (Soleh bin Hassan al-Ansari) adalah hadis-hadis palsu.Kedua-dua hadis di atas ini adalah sangat lemah kerana pada sanadnya terdapat perawi yang lemah sebagaimana dapat diketahui dari penjelasan di bawah ini: 1. Az-Zahabi. 2/180. Lihat: Lihat: Lihat: 1/6. al-Albani. la dilemahkan kerana Soleh bin Hassan. [340] 3. 6. 2. Al-Baihaqi. maka ia adalah tambahan yang mungkar". Lihat: Al-Irwa al-Ghalil. [339] Menurut al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. maka tidak halal untuk meriwayatkan hadis darinya.'' [342] 337 338 339 340 341 342 Lihat: Sunan Ibn Majah. Soleh bin Hassan "Ditinggalkan”. [337] Menurut Imam Bukhari rahimahullah: Hadis dari Soleh bin Hassan alAnsari dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdzi adalah hadis mungkar. Ibid. Dalam az-Zawaid dinyatakan: Isnad hadis ini lemah. [341] Berkata Abu Daud: Dia seorang yang lemah. Dan beliau berkata lagi: Setiap seseorang yang telah aku katakan hadisnya mungkar. 1/373. Tambahan "Dan sapulah muka kamu. 4. 10/319.

2/433. "Berkata Hammad bin Isa al-Juhani dari Handhalah bin Abi Sufyan al-Jum ahi dari Salim bin Abdullah dari bapanya dari Umar bin al-Khattab radiallahu 'anhu berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam men gan gkat tan gannya dalam berdoa. Lihat: 343 344 345 346 347 . Lihat: lrwa al-Ghalil fii Takhrij Ahadis Manaris Sabil. Lihat: Lihat: 16/67. 2. [ 344] 3.” [345] 4. Hadis di atas ini juga dilemahkan oleh para ulama hadis. Lihat: 2/841. Menurut al-Hafiz Az-Zahabi: “Hammad bin lsa al-Juhani adalah perawi yang lemah. Dia seorang perawi yang sangat lemah. Beliau tidak men gembalikan kedua tan gannya sehingga men gusap wajahnya. Az-Zahabi. Maka hadisnya tidak boleh dihasankan. dengan demikian sama sekali tidak boleh disahihkan.” [ 347] H/R Tirmizi. Ibnu Abi Hatim ar-Razi. Nama penuh beliau ialah: Hammad bin Isa bin Ubaid bin at-Thufail al-Juhani al-Wasiti al-Basri. Ibnu al-Jauzi. Berkata Muhammad bin al-Muthannah dalam hadisnya: Beliau tidak men gembalikannya keduanya sehingga men gusap den gan kedua tan gannya wajahnya". [ 343] 1. Antaranya ialah: Ibnu Hajar al-Asqalani. Berkata Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Perawi seperti dia adalah lemah sekali. Imam Ahmad dan Abu Hatim ar-Razi.2/351. Hadis di atas ini adalah hadis lemah kerana sanad hadis ini berasal dari Hammad bin Isa al-Juhani. 5/3386. Berkata Ibnu Makula: “Para ulama hadis telah melemahkan hadis-hadis Hammad. oleh Ibnu Hajar. [ 346] 5. Abu Zur'ah ar-Razi rahimahullah berkata: “Hadis (Hammad) ini adalah had is mungkar yang diyakini tidak ada asalnya”.

Walaupun sanad ini ialah yang terbaik.348 349 350 "Dari Abdullah bin Abbas. [349] 2. H/R Ibn Majah dan Abu Daud. Lihat: Mukhtasar Sunan Abu Daud. . Berkata Abul Hasan bin al-Qatthan dan Al-Hafiz Iban Hajar: "Perawi hadis ini (Abdul Malik bin Muhammad bin Aiman al-Hijazi) "Tidak diketahui tidak dikenali". namun hadis ini juga adalah lemah". Allahu a'lam bissallallahu ‘alaihi wa-sallamab walmusta'in. hadis ini sangat lemah kerana mempunyai beberapa illah (penyakit): 1. [348] Menurut para ulama hadis. Mintalah kepada Allah dengan telapak-telapak tangan kamu dan janganlah meminta dengan belakangnya. 2/1432. Berkata Abu Daud: "Hadis ini telah diriwayatkan dari berbagai jalan dari Muhammad bin Ka'ab. ternyata bahawa hadis-hadis tentang menyapu muka setelah selesai berdoa adalah perbuatan bid'ah kerana perbuatan tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan dari para Salaf as-Soleh. [350] Dengan penjelasan di atas. maka usaplah wajahmu dengan telapak tan ganmu". sesiapa melihat kitab saudaranya tanpa izinnya. yang semuanya sangat lemah. Lihat: Ibnu Hajar. sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Janganlah kamu men ut upi dindingdinding (den gan kain). maka sesungguhnya dia telah melihat dalam neraka. Jika kamu telah selesai berdoa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful