Oleh: Rasul bin Dahri

Nabi M uhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memerintahkan orang-orang yang beriman agar solat seperti beliau solat, sebagaimana sabdanya:

"Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat". [1]

Adapun tatacara atau sifat Nabi M uhammad sallallahu alaihi wa-sallam bersolat yang akan dibincangkan di dalam kertas kerja ini, adalah berdasarkan hadis-hadis yang sahih sahaja di samping menampilkan penjelasan para ulama dan m uhadd isi n.

H/R Bukhari, Muslim dan Ahmad.

2 3 4 5 6

1.MENYEMPURNAKAN WUDUK
Apabila ingin mendirikan solat, sempurnakanlah wuduk, menghadap kiblat dan bertakbir:

"Apabila engkau hendak men gerjakan solat, maka sempurnakanlah wudukmu”. [2]
Sila baca sifat wudhu Rasulullah salalahu ‘alaihi wa-salam.

2.M ENGHADAP KE KIBLAT
Setelah berdiri tegak sebelum bertakbir, maka hendaklah menghadapkan jari-jemari kaki ke arah Kiblat kerana itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

"Beliau men ghadapkan hujung-hujung kedua-dua jari-jemari kaki beliau ke arah Kiblat". [3]
Sewaktu solat, beliau sentiasa menghadapkan segalanya ke arah Kiblat, sehingga ibu jari (jari-jari) kaki beliau juga dihadapkan ke arah Kiblat.
[4]

"Kemudian menghadaplah ke arah kiblat, dan bertakbirlah"
[5]

Setelah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam berdiri untuk solat, beliau mengucapkan "Allahu Akbar", tanpa mengucapkan apa pun kalimah sebelumnya, tidak melafazkan niat dan tidak seorangpun antara para sahabat, tabi'in dan imam yang empat pernah melakukannya. [6]
H/R M uttafaqun Alaihi. H/R Bukhari dan Abu Daud. Lihat: Sifat Solat. Nabi. Hlm. 174. al-Albani. H/R M uttafaqun Alaihi. Lihat: Tuntunan Rasulullah dalam Ibadah. Hlm. 19. Ibn Qaiyim al-Jauziyah.

H/R Bukhari, Muslim dan Ahmad.

7 8 9 10 11

3. MENGUCAPKAN TAKBIR

"Sesungguhnya solat seseorang tidak sempurna sebelum dia berwuduk dan berwuduk sesuai dengan tuntutannya, kemudian ia men gucapkan: Allahu Akbar". [7] Semasa mengangkat tangan ketika takbir, keadaan kedua telapak tangan beliau menghadap ke arah kiblat. [8]

"Pembuka solat adalah bersuci, pen gharam annya setelah bertakbir dan pen ghalalannya setelah memberi salam ". [9]

"Beliau bertakbir dengan suara nyaring sehingga terdengar oleh sesiapa yang berada di belakangnya". [10]

"Ketika beliau sedang sakit, Abu Bakar membantu takbir Rasulullah dengan men gucapkan takbir secara yang nyaring agar dapat didengar oleh manusia". [11]

H/R Tabrani dengan sanad sahih. Lihat: Tuntutan Rasulullah Dalam Ibadah, Hlm 19. Ibn Qaiyyim AlJauziyah. H/R Abu Daud, Tirmizi, dan Hakim.

H/R Ahmad dan Hakim, disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh azZahabi. H/R Muslim dan Nasa'i.

H/R Bukhari dan an-Nasa’i. [14] "Ada kalanya Nabi men gan gkat kedua tan gannya bersamaan den gan ucapan takbir". [17] H/R M uttafaqun Alaihi. [15] "Kadang kala mengangkat kedua tan gannya sesudah ucapan takbir". H/R Muslim. Ibnu Khuzaimah. setiap kali bertakbir untuk rukuk dan setiap kali ban gkit dari rukuk". Tirmizi dan Hakim. [ ] "Beliau men gan gkat kedua tan gannya den gan membuka jarijemarinya lurus ke atas. . [12] "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam biasa men gan gkat kedua tan gannya setanding telinganya setiap kali 13 bert akbir".12 13 14 15 16 17 Cara Mengangkat Tangan Ketika Bertakbir "Sesungguhnya Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengangkat kedua tan gannya setanding bahunya ketika memulakan solat. Tidak merenggangkannya dan tidak pula menggenggamnya". Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh az-Zahabi. H/R Bukhari dan an-Nasa’i. [16] "Ada kalanya mengangkat kedua tan gannya sebelum ucapan takbir". H/R Abu Daud. H/R Bukhari dan Abu Daud.

disahihkan oleh Hakim. [ ] "Beliau dengan keras melarang memandang ke lan git". MEMANDANG KETEMPAT SUJUD "Pada kebiasaannya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam ketika solat. . H/R Bukhari dan Abu Daud. men undukkan kepala dan memandang bumi (ke tempat sujudnya)". kerana Allah akan sentiasa men ghadapkan wajah-Nya kepada hamba-Nya yang sedang solat selama ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri". [22] H/R Baihaqi dan Hakim. [21] "Apabila kamu bersolat. H/R Bukhari dan Muslim. (Dalam riwayat lain: Atau mat a-m at a mereka akan dicabut".18 19 20 21 22 4. disahihkan oleh Hakim. H/R Tirmizi dan Hakim. [20] "Hendaklah orang-orang berhenti memandang ke lan git ketika sedang solat atau matanya tidak dikembalikan lagi kepada mereka. H/R Baihaqi dan Hakim. Disahihkan oleh keduanya. [18] "Semasa beliau memasuki Kaabah pandangannya (semasa solat) tetap ke arah tempat sujudnya sampailah beliau keluar 19 darinya". janganlah menoleh ke kanan atau ke kiri.

H/R Bukhari. [25] "Kadang kala beliau men genggam kan jari-jari tangan kanannya pada lengan kirinya". [27] "Beliau meletakkan tan gannya yang kanan di atas tangan kirinya".23 24 25 26 27 28 "Allah akan sentiasa men ghadap ke wajah hamba-Nya yang sedang solat selama ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. [23] "(Menoleh ke kanan atau ke kiri) adalah colekan sya it an terhadap orang yang sedang solat (supaya tidak khusyuk) ". Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. [26] "Beliau meletakkan kedua tan gannya di dada". [28] H/R Abu Daud dan lain-lain. H/R Nasa'i dan Daruqutni dengan sanad sahih. Ibnu Khuzaimah. H/R Abu Daud. 5. H/R Muslim dan Abu Daud. H/R Bukhari dan Abu Daud. Ahmad dan Abu Syeikh. [24] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: memejamkan mata ketika solat tiada contohnya dari sunnah. Allah pun akan berpaling darinya". Jika hamba itu memalingkan wajahnya. Tirmizi menghasankan satu hadis ini. . Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya yang sahih dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. BERSEDEKAP DI DADA "Beliau meletakkan tan gan kanannya pada punggung telapak kirinya. pergelangan atau lengan kirinya". Nasa’i. Abu Daud.

H/R Bukhari dan Muslim. H/R Muslim. Yang bertentangan dengan cara ini adalah lemah dan tidak mempunyai dasar riwayat yang sahih. lalu solat dengan khusyuk dan melaksanakan rukuk dengan baik. Oleh itu. Caracara yang sesuai dengan sunnah inilah yang diamalkan oleh Imam Ishak bin Rahawaih. [29] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Bersedekap di dada adalah perbuatan yang sahih menurut sunnah. [31] H/R Bukhari dan Muslim. [30] Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam amat menitikberatkan tentang kesempurnaan menjaga solat berjemaah. wajib diperhatikan semua sifat solat Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau: "Seseorang yang kedatangan waktu solat wajib. lalu berwuduk dengan sempurna. pasti solatnya akan menjadi penebus dosadosanya yang lain selama ia tidak melakukan dosa besar dan ini berlaku setahun penuh". dan Ahmad. wuduk dan khusyuk dalam setiap solat. PERHATIAN: Tiada perbezaan antara solat seorang lelaki dan seorang wanita. Kerana keumuman hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: "Solatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku solat". . Imam Marwazi dalam kitab Masail Hlm 222.29 30 31 "Beliau melarang dari bercekak pinggang dalam solat".

ada yang panjang dan ada yang pendek. dengan air din gin (air batu) dan embun ". antaranya seperti berikut: "Ya Allah! Jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan timur dan barat. memuji Allah 'Azza wa-Jalla.32 33 6. . Ya Allah! Bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku seperti kain putih yang dibersihkan dari kotoran. M EMBACA DOA I FTITAH Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak pernah meninggalkan doa iftitah walaupun semasa mengerjakan solat sunnah. Ia menjadi kesempurnaan solat sebagaimana terdapat dalam sabda beliau: "Tidak sempurna solat seseorang sebelum ia bertakbir. H/R Bukhari. Ya Allah! Sucikanlah diriku dari kesalahankesalahanku dengan air. [33] H/R Abu Daud dan Hakim. disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. [32] Lafaz Doa Iftitah Doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam sewaktu solat lail dan sunnah ada berbagai-bagai. menyanjungnya dan membaca ayatayat al-Quran yang dihafalnya".

dari Jabir bin M uth'im. Mahasuci Allah pada pagi dan pet an g. Aku jawab seruan-Mu dan aku mohon pertolongan-Mu segala kebaikan di tangan-Mu. Hlm. Engkau Mahamulia dan Mahatinggi. ia mendengar Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengucapkan doa tersebut . berilah aku pet unjuk kepada akhlak yang paling mulia kerana hanya Engkaulah yang dapat menjauhkan diriku dari akhlak yang buruk. al-Albani. Engkau Maha Suci dan Maha Terpuji. 110. Oleh itu ampunilah semua dosaku. tiada tuhan selain Engkau sem at a-mat a. "Allah Mahaagung lagi Mahabesar. dan disahkan oleh Tirmizi. [34] Dalam solat sunnah beliau sering membaca doa ini: 3. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama-tama menjadi Muslim. Tuhan alam semesta. Ya Allah! Engkaulah Pen guasa. Solatku. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Kitab Akhbar AshBahan (1/210). segala puji yang begitu ban yak hanya milik Allah. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang berhak men gampuni semua dosa. tiada sesuatu pun yang menyekutui-Nya. (hanya yang terpimpin adalah orang yang Engkau beri pet unjuk. H/R M uslim. sedang segala keburukan tidak datang dari-Mu. Engkaulah Tuhanku dan aku hamba-Mu. Tiada tempat memohon keselamatan dan perlindungan dari siksa-Mu kecuali hanya Engkau semata. Abu Awanah." [35] Lihat: Sifat Solat Nabi. aku mohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu". Aku telah men ganiaya diriku dan aku men gaku dosadosaku. ibadahku. Aku berada dalam kekuasaan-Mu dan aku kembali kepada-Mu. hidupku dan matiku sem at a-mat a untuk Allah.34 35 “Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan Pencipta seluruh lan git dan bumi dengan penuh kepasrahan dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.

36 37 38 "Mahasuci Engkau. 3/2 Kitab Ash-Shahihah no. Pernah doa iftitah ini dibaca oleh seorang sahabat.'" [37] Seperti doa di atas tetapi dengan tambahan kalimat: 5." H/R Abu Daud dan Hakim. Aku bukakan semua pintu langit kerana doa ini. "Tidak ada tuhan kecuali Allah (3 kali). . ya Allah. H/R Ibnu M andah. H/R Abu Daud dan Thahawi dengan sanad hasan. ya Allah. 2939. kemudian Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda (bahawa Allah menyambut dengan firman-Nya): "Aku menyenanginya. Juz. Maha Terpuji Engkau dan Mahamulia nama-Mu serta Mahatinggi kehormatan-Mu. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi. Allah Mahaagung lagi Mahabesar (3 kali). Nasa'i.. tiada tuhan selain Engkau sem at a-mat a." Doa di atas dibaca dalam solat lail. [38] dalam solat sunnah. Ibnu Katsir." [36] Beliau bersabda: "Kalimat yang paling Allah cintai untuk diucapkan oleh hamba-Nya ialah: 'Mahasuci Engkau.. Lihat: Al-lrwa' no. 341..

segala puji milik-Mu. sebagaimana doa berikut ini: "Ya Allah. Tuhan Pencipta segenap lan git dan bumi. adanya surga mahabenar. Ya Allah. dan Darimi. Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yang terakhir. Hanya kepada-Mu aku men gadu. dan hanya kepada-Mu aku memohon keputusan. Segala puji milik-Mu. Engkaulah yang memberi pet unjuk siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. hanya kepada-Mu aku berserah din dan benawakal. [Engkaulah Tuhan kami dan Engkaulah tempat kembali. Abu Awanah. yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan].39 40 "Ya Allah. Dengan izin-Mu berilah aku pet unjuk memilih kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan. adanya neraka mahabenar." [39] Doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam dalam solat lail. Engkaulah yang akan men ghakimi para hamba-Mu men genai apa saja yang mereka perselisihkan. Hanya kepada-Mu aku bertaubat. Mikail. Engkaulah cahaya seluruh lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya. firman-Mu mahabenar. [Hanya Engkaulah yang lebih tahu daripada aku]. Engkaulah Pen guasa segenap lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya]. adanya para nabi mahabenar. Oleh kerana itu. [Engkaulah Tuhanku]. tiada tuhan kecuali Engkau [dan tiada daya atau kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan-Mu]. [Segala puji milik-Mu. H/R M uslim dan Abu Awanah. Engkaulah Yang Mahabenar. Ibnu Nashr. ampunilah dosadosaku yang lalu dan yang akan datang. dan adanya Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam (sebagai rasul-Mu) mahabenar. Muslim. . pert em uan den gan-M u mahabenar. Tuhan Malaikat jibril. dan Israfil. Segala puji milik-Mu. Hanya kepada-Mu aku beriman. adanya kiamat mababenar. janji-Mu mahabenar. Tuhan Yang Maha Men getahui semua yang ghaib dan yang nyata. Abu Daud. Engkaulah Pemelihara seluruh lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya." [40] H/R Bukhari.

41 42 43 "Allah Mahabesar (10 kali). dan Pemilik semua 42 keagungan. Abu Daud. Tuhan Pemilik seluruh kekuasaan. Pemilik semua kebesaran. dan [berilah aku keselamatan]" (10 kali) dan dilanjutkan: "Ya Allah. Pemilik segala keperkasaan. "Segala puji milik Allah dengan pujian yang sangat banyak. lalu Nabi bersabda: "Aku melihat 12 orang malaikat berebut mencatat doa ini untuk menyampaikannya kepada Allah. berilah aku petunjuk. H/R M uslim dan Abu Awanah." dan dilanjutkan: 9. dan Thabarani H/R Thayalisi dan Abu Daud dengan sanad shahih. Ahmad. aku mohon ampun kepada Allah (10 kali)." [43] H/R. baik.” [ ] 11. Mahasuci Allah (10 kali)." Doa ini dibaca seorang sahabat lain lagi. [41] "Allah Mahabesar [3 kali]. "Ya Allah. segala puji milik Allah (10 kali). Ibnu Syaibah. ampunilah aku. dan penuh berkah. tidak ada tuhan kecuali Allah (10 kali). . aku berlindung kepada-Mu dari penderitaan pada hari men ghadapi perhitungan amal di akhirat" (10 kali). berilah aku rizki.

Lihat: Irwa al-Ghalil 342. iait u: "Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk". Daruqutni dan Hakim dan disahihkan oleh Hakim serta Ibnu Hibban dan Az-Zahabi. [45] "Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Men get ahui dari sya it an terkutuk dari semburannya. Ibn Majah. demikian pendapat Ahmad dalam "Masail Ibnu Hani. H/R Abu Daud dan Tirmizi dengan Sanad yang hasan. dari kesombongannya dan dari hembusan (yang men yebabkan kerosakan akhlak".44 45 46 47 7. dari semburannya (yang menyebabkan gila). 1/50. M EMBACA TA'AWWUZ DAN BASMALAH Ada beberapa bacaan ta'awwuz yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. [47] H/R Riwayat Abu Daud. Ibn Majah. Abu Awanah. [46] "Den gan nama Allah Yang Maha Pen gasih dan Maha Pemurah". M uslim. dari kesombongannya dan dari hembusannya". H/R Bukhari. Tahawi dan Ahmad . [44] "Aku berlindung kepada Allah dari sya it an yang (terkutuk. H/R Abu Daud. Daruqutni dan Hakim.

Hadis ini mempunyai syawahid dan Jabir yang diriwayatkan oleh Shami dalam kitab Tarikh Jurjan. Lihat Al-lrwa no 343. Rasulullah bersabda: Bacalah! Apabila hamba membaca al-Hamdulillahi Rabbil 'alamin. Allah menyahut: Ini bahagian-Ku dan bahagian hamba-Ku dan hamba-Ku akan mendapat apa yang dimintanya. Diriwayatkan oleh Amr adDani dalam kitab Al-M uktafa 5/2. . Hlm 144. Allah menyahut: Hamba-Ku memuliakan-Ku. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Bila hamba membaca: Arrahmanir rahim. [48] "Allah Tabaraka wa. Allah Ta'ala menyahut: hamba-Ku memuji-Ku.Ta'ala berfirman: Aku telah membahagi al-Fatihah menjadi dua bahagian untuk Ku dan untuk hamba Ku. H/R Muslim. Allah Ta'ala menyahut: Hamba-Ku menyanjungKu. Bila seorang membaca Iyyakan na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Bila hamba membaca Ihdinas siraatal mustaqim. [49] H/R Abu Daud dan Sahmi 64-65.48 49 8. M EMBACA AL-FATIHAH Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam sentiasa membaca al-fatihah dengan berhenti di setiap ayat. Separuh untuk Ku dan separuh untuk hamba-Ku akan mendapatkan bahagian dari permohonan yang diucapkannya. "Tidak menyambung satu ayat den gan ayat berikutnya". Allah menyahut: Itu adalah hak hamba-Ku dia akan mendapat apa yang dimintanya". Bila hamba membaca Maaliki yaumid din. siraatal laziina an'amta 'alaihim ghairil maghduubi 'alaihim wa laddaalin. Abu Awanah dan Malik.

Lihat: Sahih Abu Daud.50 51 52 53 54 55 "Tiada Solat (tidak sah Solat) bagi seseorang yang tidak membaca al-Fatihah". takbir dan tahlil sebagaimana sabda beliau: "Maka jika kamu men ghafal suatu ayat al-Quran. 807. Ibn Qaiyim al-Jauziyah. H/R Abu Daud dan Tirmizi. wal-hamdulillah. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam Ibadah. Abu Awanah dan Baihaqi. Ibnu Khuzaimah 1/80. Hakim. beliau memendekkan bacaannya H/R Bukhari. jika tidak. Tabrani dan Ibnu Hibban. Hlm. dihasankan oleh Tirmizi tetapi sanadnya sahih. kalau tidak juga menghafal apa-apa ayat. [52] Bagi mereka yang tidak menghafal al-Fatihah. hendaklah membaca satu surah secara keseluruhannya atau apa-apa sahaja ayat yang dihafalnya. wala haula wala quwata illa billah". [54] Selepas membaca al-fatihah. 20. Bacaan pada rakaat pertama lebih panjang daripada bacaan pada rakaat yang kedua dalam setiap solat. [55] Jika ada tangisan bayi. [53] "(Jika tidak men ghafal al-Fatihah) ucapkanlah: Subhanallah. diperintahkan membaca tahmid. H/R Abu Daud. Muslim. Lihat: al-Irwa 303. H/R Daruqutni. wala ilaaha illallahu wallahu akbar. solatnya kudung tidak sempurna". disahihkan olehnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. H/R M uslim dan Abu Awanah. . takbir dan tahlil". [50] "Tidak sempurna solat seseorang apabila dia tidak membaca al-fatihah dalam solatnya" [51] "Barang siapa solat tanpa membaca al-fatihah solatnya kudung (cacat). maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam agar membaca apa sahaja ayat yang ia hafal. bacalah tahmid. bacalah ayat tersebut.

" Dia berkata: "Saya lakukan hal itu. serta solat Subuh. bacalah ta'awwuz dan meludahlah ke sebelah kirimu tiga kali. H/R Muslim dan Ahmad Lihat: Sifat Solat Nabi. syaitan telah men ggangguku ketika aku membaca bacaan dalam solat. [59] Para sahabat mengetahui Nabi membaca dengan tanpa suara dari gerakan janggutnya. Lihat: Sifat Solat Nabi.” [57] Imam Nawawi berkata: Hadis ini menyatakan disunnatkannya membaca ta'awwud ketika timbul kebimbangan disertai dengan meludah ke sebelah kiri tiga kali. al-Albani." Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Itulah syaitan yang bernama Khinzib. [58] Dalam dua rakaat solat Maghrib dan Isya. [56] M enghilangkan Gangguan Syaitan 'Utsman bin Abu 'Ash berkata kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wa- "Wahai Rasulullah. kemudian Allah men ghilangkan keraguan dari diriku. Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca Al-Fatihah dengan nyaring. [61] H/R Bukhari dan Muslim. H/R Bukhari dan Abu Daud. rakaat ketiga solat Maghrib dan dua rakaat terakhir solat Isya. Hlm. 131. jika kamu merasakan gangguannya. 154. (nota kaki). Dalam solat Zohor dan Asar. . Hlm. Akan tetapi. sehingga bacaanku menjadi kacau. al-Albani. Hlm. al-Albani.56 57 58 59 60 61 "Aku melakukan solat dan aku in gin memperpanjangkan bacaannya. tiba-tiba aku mendengar suara tan gisan bayi sehingga aku memperpendek solatku. H/R Bukhari dan Muslim. Lihat: Sifat Solat Nabi. [60] tetapi kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaannya kepada mereka. kerana aku tahu betapa gelisahnya ibunya kerana tan gisan bayi itu". 131.

H/R Abu Daud. Saya wahai Rasulullah. Ahmad. BACAAN MAKMUM 1. Daruqutni dan Ibnu Abi Syaibah . H/R Ahmad. Tahawi. bertakbirlah kamu dan jika ia membaca. dan Abu Awanah. Beliau bersabda: Aku katakan kepadamu men gapa aku diganggu (sehingga bacaanku diganggu)? Abu Hurairah berkata: Kemudian para sahabat berhenti membaca al-Quran bersama Rasulullah ketika Rasulullah membacanya den gan suara nyaring. Makmum Diam Ketika Imam Membaca Nyaring (Jahr) Makmum diam untuk mendengar bacaan imam ketika imam membaca nyari ng merupakan kesempurnaan bermakmum (berjemaah). [62] "Imam itu dijadikan sebagai ikutan makmum. Kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang para makmum membaca semua bacaan al-Quran ketika imam membaca dengan nyaring: "Adakah salah seorang antara kamu tadi membaca al-Quran bersama den gan aku membaca? Kami menjawab: Ya!. [64] H/R Bukhari. diamlah kamu sekalian". Dan bacaan itu mereka den gar dan mereka membaca sendiri tanpa suara bila imam tidak men geraskan bacaannya". maka bacaan imam telah menjadi bacaannya juga". Humaidi dan Muhamili. M uslim.62 63 64 9. Malik. Ibn Majah. jika ia bertakbir. Abu Daud. [63] "Barang siapa solat men gikut imam.

Makmum Membaca Al-Fatihah Ketika Imam Membaca Tanpa Suara (Sir) Al-Fatihah dan ayat al-Quran yang dibaca oleh makmum dalam solat sir (tanpa suara) (Zohor dan Asar) janganlah sampai mengganggu orang lain. Nabi bersabda: Aku tahu ada orang yang membuat bacaan al-Quranku terganggu". tetapi saya bermaksud baik.2. hendaklah ia memperhatikan munajatnya kepada Tuhannya dan janganlah seseorang menyaringkan suara bacaan alQurannya sehingga men gganggu lainnya". . H/R Bukhari dan Malik. oleh kerana itu. [67] 65 66 67 H/R Muslim. Abu Awanah dan Siraj. [66] "Orang yang solat sedang berm unaj at kepada Tuhannya. [65] "Kamu (membaca den gan nyaring) telah mengganggu bacaan al-Quranku". Ahmad dan Siraj. H/R Bukhari. Kerana beliau bersabda: "Siapa antara kamu tadi yang membaca Sabbihisma rabbikal a'laa? Seseorang menjawab: Saya.

hendaklah kamu men gucapkan amin. [68] "Apabila imam selesai membaca ghairil maghduubi 'alaihim wa-ladhaallin. H/R Bukhari.” Dalam riwayat lain: “Apabila imam men gucapkan amin. Barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan malaikat” dalam riwayat lain disebutkan: “Bila seseorang antara kamu men gucapkan amin dalam solat bersamaan dengan aminnya malaikat di langit. H/R M uslim dan Abu Awanah. [70] H/R Bukhari dan Abu Daud. kerana malaikat juga men gucapkan amin dan imam pun mengucapkan amin. .68 69 70 3. dosa-dosanya yang lain diampunkan”. beliau mengucapkan amin dengan suara nyaring (kuat) dan panjang ". ucapkanlah amin. Nasa’i dan Darimi. Makmum Membaca ‘AMIN’ dengan Nyaring Bersama Imam "Apabila Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam selesai membaca alfatihah (dalam solat). Muslim. [69] "Katakanlah amin! Pasti Allah akan mencintai (men gabulkan permohonan) kamu".

Ibnu Majah dan Ibnu Asakir. iaitu seolah-olah engkau melihat Dia (Allah).71 72 73 "Tidak ada suatu hal yang sangat terasa hasad (menyakitkan hati/dengki) kaum Yahudi terhadap kamu sekalian selain ucapan salam dan amin di belakang imam". Hlm. Tabrani. [71] "Solatlah kamu seperti merasakan hendak meninggal. Ibnu Hibban. Ahmad dan Siraj. Lihat: Sifat Solat Nabi. Tatkala selesai beliau bersabda kepada Ubay: Apakah engkau tadi solat bersamaku? Jawabnya: Ya! Sabdanya: Men gapa engkau tidak mahu membetulkan kekeliruanku. H/R Abu Daud.” [73] H/R Bukhari. lalu beliau men galami kekeliruan dalam membaca ayat al-Quran. . disahihkan oleh Haitami dalam kitab Asnal Matalib. [72] 4. Walaupun engkau tidak dapat melihat-Nya. Ibn Majah. Ibnu Asakir (2/2V6/2) dan Ad-Dhiya' dengan sanad yang sahih. H/R Ahmad. Ibnu Khuzaimah. sesungguhnya Dia melihat engkau". Makmum Membetulkan Bacaan Imam Ketika Keliru "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam solat. Al-Albani. 154.

[88] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 H/R Bukhari dan Muslim. H/R Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya 1/67/2. [82] Surah al-Kafirum pada rakaat pert ama dan surah al-Ikhlas pada rakaat kedua dan beliau bersabda: "Dua surah ini adalah yang terbaik". Ada kalanya membaca surah alBaqarah sehingga 60 ayat atau lebih. [75] Surah ar-Rum. at-Thur. [78] Dan ada kalanya juga membaca Surah as-Safat. H/R Ahmad dengan sanad yang sahih. Kerana pada rakaat pertama beliau membaca surah panjang. Abu Ya'ala dan al-Maqdisi. [83] Nabi juga bersabda tentang orang yang membacanya: "Orang ini adalah orang yang beriman kepada Tuhannya. H/R Bukhari dan Muslim. Hakim dan Ibnu Khuzaimah. H/R Ahmad dan Muslim.10. H/R Ahmad. H/R Muslim. setelah al-Fatihah beliau membaca ayat 136 di surah al-Baqarah dan pada rakaat kedua beliau membaca ayat 64 di surah Ali Imran. H/R Muslim dan Abu Daud. M EMBACA AL-QU RAN SETELAH AL-FATIHAH Ketika solat Subuh ada kalanya beliau membaca surah al-Waqiah. [79] Pada pagi Jumaat kadang kala beliau membaca surah as-Sajadah dan di rakaat kedua membaca surah al-Insan. Ahmad al-Bazzar dengan sanad yang bagus. H/R Ahmad dan Muslim. al-Buruj. H/R Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Tirmizi dan lbnu Khuzaimah. [77] Jika terganggu oleh batuk beliau terus rukuk. Zalzalah. [76] Surah al-Mukminun (sehingga ke ayat menyebut M usa. H/R Nasa’i. an-Nas. Ibn Hibban dalam sahihnya. [87] Diket ahui juga beliau membaca surah dalam solat Zuhur dan Asar kerana bergerak-gerak janggutnya. setelah dia membaca surah selanjutnya (al-Ikhlas) beliau bersabda: Orang ini benar-benar men genal Tuhannya". tetapi pada rakaat kedua beliau membaca surah pendek. H/R Muslim dan Abu Daud. H/R Bukhari dan Muslim. [74] Surah Yasin. H/R Tahawi. Qaf dan ada kalanya membaca surah-surah yang pendek serperti at-Takwir. al-Lail dan surah-surah lain yang sama panjangnya. Dan membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat adalah sunnah. Harun atau Isa). [80] Dalam solat sunnah Fajar (sunnah Subuh). .. dan Imam AsSyafie. [84] Dalam solat Zohor: Beliau membaca pada rakaat pert ama dan kedua lebih kurang 30 ayat yang lebih sama dengan Sajadah (33 ayat). [85] Ada kalanya membaca surah at-Tareq. al-Falaq. [81] Surah al-Mukminun ayat 52. H/R Bukhari dan Muslim. [86] Kadang-kadang membaca Izaz Sama'un Syaqqat dan surah lain yang sama panjangnya. Inilah pendapat para sahabat antaranya Abu Bakar as-Siddiq.

[94] Ada kalanya beliau membaca surah-surah panjang atau surah sederhana. H/R Ibnu Khuzaimah dan Abu Daud dengan sanadnya yang sahih. Ahmad. Abu Daud. [91] Beliau kadangkala membaca al-Fatihah sahaja pada rakaat-rakaat tersebut dan kadangkala men guatkan (menyaringkan) suaranya sehingga terdengar oleh makmum. H/R Bukhari dan Muslim. [90] Dalam rakaat ketiga dan keempat beliau membaca surah lebih pendek daripada ayat atau surah yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua. H/R Ahmad dan Muslim.Dalam solat Asar: Pada dua rakaat pertama beliau membaca surah. Hlm.Tin dalam rakaat pert ama. al-Albani. (nota kaki). H/R Bukhari dan Muslim. [103] Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak suka melagukan bacaan AlQuran. Lihat: Sifat Solat Nabi. [104] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 H/R Bukhari dan Muslim. Ibnu Nashr dan Tabrani. H/R Tabrani dalam al-Kabir dengan sanad yang sahih. Tabrani dan Muqaddisi dengan sanad yang sahih. 101]Ketika safar kadang kala membaca surah At. dihasankan oleh Tirmizi. disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Abu Daud dan Hakim. [100] Kadang kala membaca surah Insyiqaq dan sujud tilawah. Idem. Hakim dan Tamam Ar-Razi dengan sanad yang sahih. Siraj dan Mukhallash. H/R Bukhari. kira-kira separuh darinya. 59. [89] Para sahabat men gira beliau melakukan hal itu kerana menginginkan orang-orang dapat men gejar rakaat pert ama. disunnahkan membaca surah dalam rakaat ketiga dan keempat. Muslim dan Nasa’i. [97] Dalam Solat Sunnah Maghrib: Terkadang beliau membaca surah al-Kafirun dan al-Ikhlas. 102] Beliau men yuruh membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Terkadang beliau membaca salah satu dari dua surah yang panjang al-A 'raf untuk rakaat pert ama dan kedua. Pada rakaat pert ama beliau membaca surah lebih panjang dari rakaat kedua. H/R Ibnu Khuzaimah 1/166/2. beliau terkadang membaca surah-surah pendek. beliau membaca surah sederhana panjang. Abu Daud. [96] Terkadang beliau membaca surah al-An fal untuk rakaat pertama dan kedua. H/R Nasa’I dan Ahmad dengan sanad yang sahih H/R Ahmad dan Tirmizi. Darimi. Maqdisi. [98] Dalam solat Isya. 137. H/R. [95] Kadang kala membaca surah at-Thur. [92] M enurut Nasiruddin al-Albani: Berdasarkan hadis ini. terkadang membaca surah Allaziina kafaru wa-saddu 'ansabilillah (Surah Muhammad 47). [99] Ada kalanya membaca surah As-Syam dan surah lain yang sama panjangnya. Ibnu Khuzaimah. H/R Bukhari. H/R Bukhari. H/R Ahmad. Nasa’I. . Inilah juga pendapat para sahabat seperti Abu Bakar serta para imam dan ulama seperti Imam Syafie. [93] Dalam solat Maghrib.

[113] H/R Abu Daud. H/R Abu Daud dan Nasa’i.” [ ] 107 [ 109 “Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. 105 106 107 108 109 110 111 112 113 . [110] Ket i ka rukuk merenggangkan jari-jemari tangannya. Lihat: Sifat Solat Nabi. 154. Ibn Hibban. “Setelah selesai membaca (surah dari) al-Quran. [111] “Beliau men yuruh para sahabat meletakkan telapak tan gannya pada kedua lut utnya. H/R Bukhari dan Abu Daud. [106] “Kemudian beliau mengangkat tan gan kanan dan kirinya. H/R Abu Daud dan Hakim disahihkan oleh Hakim. H/R Bukhari dan Muslim. RUKUK 1. [105] Menurut Ibn Qaiyim dan ramai lagi yang selainnya: Bahawa berhenti sejenak ini ialah lama sekitar satu tarikan nafas. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Bukhari dan Muslim.” [108] “dan terus rukuk”. Cara Rukuk Antara kesempurnaan rukuk ialah tenang (khusyuk) dan mensifati rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam.11. al-Albani. Ibnu Asakir (2/296/2) dan Ad-Diya’ dengan sanad yang sahih. (nota kaki) Hlm. H/R Bukhari dan Abu Daud. mem pasti kan kedua telapak tangannya diletak pada kedua lutut: "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan kedua telapak tan gannya pada kedua lut utnya".” [112] "Beliau menekankan kedua tan gannya pada kedua lut utnya sehingga kelihatan ia menggenggam kedua lut utnya". ] sebagai mana sabdanya: "Kemudian bertakbir dan rukuk". Tabrani. lalu Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam berhenti sejenak”.

[119] H/R Hakim disahihkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi dan Thayalisi. [114] "Apabila kamu rukuk let akkanlah kedua telapak tan ganmu pada kedua lut utmu. air tersebut tidak akan bergerak". beliau meluruskan dan meratakan punggungnya. H/R Bukhari dan Baihaqi dengan sanad Sahih. H/R Abdullah bin Ahmad. H/R Ibnu Khuzaimah dan lbnu Hibban dalam Kitab Sahih mereka. kemudian renggangkanlah jari-jarimu. kemudian tenanglah sampai ruas tulang belakangmu mantap di tempatnya". 114 115 116 117 118 119 ."Beliau merenggan gkan jari-jemari tan gannya".” [116] “Sehingga jika air dituangkan di atas punggungnya. 809. [115] "Apabila rukuk. H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Disebutkan dalam kitab sahih Abu Daud no. H/R Bukhari dan Abu Daud. Tabrani dan lbnu Majah. [117] "Jika kamu rukuk let akkanlah kedua tan ganmu pada kedua lut utmu dan luruskanlah punggungmu serta tekankanlah tan ganmu 118 untuk rukuk.” [ ] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula menundukkannya".

rasuldahri. al-Albani. "Mahasuci Tuhanku lagi Maha Agung dan segala puji bagiNya" 3 kali [125] 120 121 122 123 124 125 H/R Ibnu Abi Syaibah. Al-Bazzar. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani dan dari tujuh orang sahabat. zikir dan doa yang boleh dibaca dalam rukuk. pada hal beliau membaca tiga surah yang panjang. Ibn Majah. Tabarani dan Baihaqi. H/R Abu Awanah. Lihat: Sifat Solat Nabi. M enurut Nasiruddin al-Albani hadis ini sahih. [121] 2.com "Wahai kaum Muslimin! Sesungguhunya tidak sah solat orang yang tidak melakukan rukuk dan sujud dengan meluruskan punggungnya". Abu Daud. disahihkan oleh Daruqutni. 3 kali [122] Terkadang bacaan di atas ini diulang-ulang sehingga lebih tiga kali. ada beberapa bacaan. Lihat: Sifat Solat Nabi.www. H/R Ahmad. Lafaz Doa Ketika Rukuk Rukuk termasuk rukun. [124] 2. al-Albani. . [120] "Solat seseorang tidak akan sempurna sebelum dia melakukan rukuk dan sujud den gan meluruskan punggungnya". Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R Abu Daud. iaitu al-Baqarah. Daruqutni. Daruqutni. Tahawi. An-Nisa dan Ali Imran dengan diselangi doa-doa dan istighfar. Antaranya ialah: 1. [123] Pernah juga bacaan ini diulang berkali-kali dalam solat lail (solat malam) sehingga lama rukuknya hampir sama dengan berdirinya. "Mahasuci Tuhanku Yang Maha Agung". Abu Daud dan Shami. Ibnu Majah dan Ahmad dengan Sanad yang sahih. Ahmad.

dan hanya kepada-Mu aku berserah diri Engkau Tuhanku. tuhan seru sekalian alam". hanya kepada-Mu aku beriman. H/R Bukhari dan Muslim. [126] 4. [128] "Ya Allah! Hanya kepada-Mu aku rukuk. [129] H/R M uslim dan Abu Awanah. Wahai Tuhan! Segala puji bagimu wahai Tuhan dan ampunilah aku!". Pendengaranku.126 127 128 129 "Mahasuci lagi Maha Kudus Tuhan semua malaikat dan roh”. "Mahasuci Tuhan yang memiliki keperkasaan. segala kekuasaan. beliau membaca zikir seperti berikut: 5. pen glihat anku. H/R M uslim. tulang-belulangku dan urat-uratku tunduk kepada-Mu. Semua lan gkah semata-mata untuk Allah. "Mahasuci Engkau. H/R Abu Daud dan Nasa’i dengan sanad sahih. kebesaran dan keagungan ". [127] Apabila solat malam (Qiyamul-lail). . Abu Awanah. akalku. Tahawi dan Daruqutni.

Tumakninah Ketika Rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memperingatkan orangorang yang tidak sempurna rukuknya dengan ancaman yang keras: "Beliau pernah melihat orang rukuk den gan tidak sempurna dan sujud seperti mematuk. la H/R Nasa’i dengan sanad sahih. 161.130 131 "Ya Allah! Hanya kepada-Mu aku rukuk. . pendengaranku. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak pernah melakukannya sedemikian dalam menjalankan salah satu rukun solatnya. tulangku. [130] Menurut Imam Nawawi rahimahullah: "Yang utama adalah membaca semua doa-doa rukuk sekaligus dalam satu rukuk jika seseorang itu dapat melakukannya demikian. Engkau Tuhanku. semuanya tunduk hanya kepada Allah. ia mati di luar agama Muhammad. tuhan seru sekalian alam". Beliau menegaskan: "Saya tidak melihat adanya dalil yang membenarkan membaca semuanya sekaligus. darahku. dagingku. M engikut Sunnah nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam lebih baik daripada melakukan bid'ah". hanya kepada-Mu aku berserah diri dan bertawakkal. Lihat: Sifat Solat Nabi. uratku. (nota kaki) Hlm. lulu bersabda: Kalau orang ini mati dalam keadaan seperti itu. tetapi beliau terkadang membaca doa itu dan sesekali doa lain. Al-Albani. hal ini dikomentar oleh Abu Tayyib Siddiq Hasan Khan dalam kitab Nuzul Abrar hlm 84. pen glihat anku. hanya kepada-Mu aku beriman. Juga dibenarkan membaca doa-doa lainnya sekaligus dalam sujud dan lain-lainnya” Namun. [131] 3.

Tabrani. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana mencuri dalam solat? Sabdanya: Iaitu tidak men yempurnakan rukuk dan sujud". Ad-Dhiya’ dan Ibnu Asakir dengan sanad hasan dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.132 133 134 135 136 sujud seperti burung gagak mem at uk makanan. H/R Bukhari dan Muslim. Ahmad. Hadis Hasan. [135] "Beliau sallallahu ‘alaihi wa-sallam rukuk. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. [133] Antara cara rukuk yang tidak sempurna ialah rukuk yang cepat kerana ia menyalahi sunnah: "Kekasihku sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan. dan Ibnu Abi Syaibah. [132] Adapun cara-cara (sifat) rukuk yang dituntut dalam solat ialah yang sempurna. . Al-Ajiri. iaitu yang menyerupai rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh beliau: "Sempurnakanlah rukuk dan sujud kamu sekalian". Tabnmi dan Hakim. H/R Ibnu Syaibah. Baihaqi. [136] H/R Abu Ya'ala. [134] "Pencuri yang paling buruk ialah pencuri yang melakukan pencurian dalam solat. H/R Thayalisi. sujud dan duduk antara dua sujud dengan tempoh masingmasing hampir sama". H/R Bukhari dan Muslim. sebagaimana orang rukuk tidak sempurna dan sujud dengan cepat seperti orang kelaparan makan sebiji atau dua biji kurma yang tiada mengenyangkannya". berdiri setelah rukuk. melarangku berpaling ke kanan atau ke kiri seperti dan musang dan melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya kera".

Ibn Baz. BANGUN DARI RUKUK DAN BERDIRI IKTIDAL 1. mengangkat kedua tangan setentang dengan bahu.4. "Ketahuilah. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi. . ” “Nabi melarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk dan sujud. Hlm." [138] 12. Dalam rukuk hendaklah kamu membaca bacaan untuk men gagun gkan Allah 'azza wa jalla dan dalam sujud hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa kerana hampir dapat dipastikan doa kamu dikabulkan. 36. H/R Abu Daud dan Hakim. Larangan ini berlaku umum mencakup solat wajib dan solat H/R M uslim dan Abu Awanah. Lihat: Kaifiyah Solatun Nabi. Cara Berdiri Iktidal Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengangkat kedua tangannya ketika berdiri iktidal dengan cara seperti yang dilakukan pada waktu takbiratui ihram.” [139] “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bangkit dari rukuk sambil mengucapkan: (Allah mendengar orang yang memuji-Nya). [140] 137 138 139 140 H/R Muslim dan Abu Awanah. Larangan Membaca Al-Quran Ketika Rukuk Tiada dalil yang membolehkan membaca al-Quran semasa rukuk atau sujud. “Kemudian mengangkat kepala ban gkit dari rukuk. sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk atau sujud.

" "Wahai Tuhan kami! dan Segala puji hanya unt uk-Mu". Lihat: Sahih Abu Daud No.” [141] kemudian sambil berdiri beliau mengucapkan: 2. Ibn Baz. 722. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Bukhari dan Muslim. [143] Terkadang beliau mengucapkan: 2. Kadang kala lafaz itu ditambah dengan: 3. . Hlm. 36. "Rabbanaa wa lakal hamd. Lafaz Doa Ketika Iktidal Kemudian sambil berdiri beliau mengucapkan: "Allah mendengar orang yang memujinya" [142] Lalu mengucapkan doa ketika berdiri.141 142 143 144 “Ketika iktidal beliau berdiri lurus sampai setiap ruas tulang belakang kembali pada tempatnya. "Allaahumma… " [144] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam menyuruh berbuat seperti itu sebagaimana sabdanya: H/R Bukhari dan Abu Daud. iaitu: 1. Lihat: Kaifiyah Salatun Nabi. H/R Bukhari dan Ahmad.

. "Yang berhak atas segala pujian dan keagungan. dosa-dosanya masa lalu diampuni. disahkan oleh Tirmizi.' Barangsiapa ucapannya bersamaan den gan ucapan malaikat. tak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi dan tiada berguna kekuasaan bagi orang yang memilikinya atas siksa-Mu.145 146 "Apabila imam men gucapkan 'sami'alaahu liman hamidah’ sahutlah den gan ucapan 'Alahummaa rabbanaa lakal hamdu." [146] Terkadang beliau juga menambahkan bacaan berikut ini: 3." [Id em. "Mencakup seluruh lan git dan seluruh bumi dan segenap yang Engkau kehendaki selain dari itu" "Mencakup seluruh lan git dan bumi dan semua yang ada di ant aranya dan mencakup semua yang Engkau kehendaki selain itu." [145] Sesudah membaca rabbanaa lakal hamd beliau menambah dengan doa berikut: 1.] H/R Bukhari dan Muslim. H/R M uslim dan Abu Awanah.

Engkau yang berhak atas segala pujian dan keagungan melebihi apa yang dikatakan oleh seorang hamba. H/R M uslim.147 148 Terkadang beliau menambah bacaan: 4. H/R Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad sahih. Kami semua adalah hamba-Mu. [wahai Tuhan]. no." Beliau mengulang bacaan ini berkali-kali sampai lama iktidalnya hampir sama dengan berdiri solat sesudah takbiratul ihram." Doa di atas diucapkan oleh seorang sahabat Nabi yang bermakmum di belakang beliau ketika beliau berdiri iktidal dan setelah mengucapkan 'sami'allaahu liman hamidah'. tiada yang dapat merintangi apa yang telah Engkau berikan [dan tiada yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi] dan tiada berm anfaat kekuasaan bagi orang yang memilikinya atas . . 335. dan Abu Daud. seluruh yang Engkau kehendaki selain itu. padahal beliau membaca surah Al-Baqarah. suatu pujian yang banyak. baik. Abu Awanah. dan membawa keberuntungan [sebagaimana diridhai dan dicintai Tuhan kami]. segala puji hanya bagi Tuhanku. Baca Al-lrwa'." [147] Terkadang beliau membaca doa lain dalam solat Lail. [148] "Wahai Tuhan kami dan segala puji hanya milik-Mu. "Mencakup seluruh lan git dan seluruh bumi. "Segala puji hanya bagi Tuhanku. iaitu: 5. siksa-Mu.

Hlm. Abu Awanah. hendaklah kamu men gucapkun Allahumma rabbana wa-lakal hamd. 36. Bukhari. bila dia men gucapkan Samialahu liman hamidah. H/R M uslim. Ibn Baz." Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Saya melihat lebih dari 30 malaikat berebut menjadi yang pert ama mencatat ucapan itu. Allah mendengar kamu sekalian. [151] H/R Malik. . " [149] Menurut Ibn Baz. beliau bertanya: "Siapa yang men gucapkan doa tadi?" Seseorang menjawab: "Saya. Ahmad dan Abu Daud. wahai Rasulullah. tentang hadis ini ialah: "Imam tidak lain dijadikan untuk diikuti.149 150 151 Setelah selesai solat. Lihat: Kaifiyah Salatun Nabi. dan Abu Daud. kerana Allah Tuhan Yang Mahamulia dan Mahatinggi telah berfirman melalui lisan Nabi-Nya sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Allah mendengar orang yang memuji-Nya". makmum tidak mengucapkan: Tetapi menurut Nasiruddin al-Albani.

. al-Albani. sahutlah den gan ucapan: Allahummaa rabbana wa-lakal hamd. Barang siapa ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat. Ibid. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Abu Daud dan Hakim. Termuat dalam kumpulan buku fatwanya berjudul "Al-Hawi Lil Fatawa". Diharapkan ulama yang membantah dalam masalah ini merasa puas hati dengan keterangan yang kami jelaskan. [ ] ''Setelah beliau benar-benar sudah dalam keadaan berdiri tegak dan lurus setelah ban gkit dari rukuk maka beliau men gucapkan: Rabbana walakal hamd" [155] “Tuntutan beliau tent ang lam an ya berdiri setelah rukuk ialah sama dengan lam an ya rukuk. hadis ini menerangkan bacaan "rabbana walakal hamd" dilakukan setelah imam mengucapkan "sami'allahu liman hamidah". Akan tetapi. 23. Juga berdasarkan pernyataan umum dari sabda Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam: "Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat". dosadosanya masa lalu diampunkan". Dengan ini. Tumakninah Ketika Berdiri Iktidal "Tidak sempurna seseorang dari manusia sehingga men gucapkan: Sami'allahu liman hamidah sehinggalah berdiri 154 tegak".” [156] Kerana Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam berdiri tumakninah H/R Bukhari dan Muslim. Lihat: Sifat Solat Nabi. Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam ibadah. Ini dikuatkan oleh keterangan bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca "sami 'allahu liman hamidah ketika menjadi imam. M ereka yang bermaksud memperluas telaahnya persilakan membaca risalah Imam Sayuti "Bantahan Terhadap Mereka Yang Mencela Ucapan Sami'allahu Liman Hamidah". [153] 3. Hlm 164. Hlm.152 153 154 155 156 "Apabila imam men gucapkan: Samiallaahu liman hamidah. makmum boleh mengucapkan "sami'allahu liman hamidah" dan lain-lain seperti yang diucapkan oleh imam. 1/592. Dan hadis ini tidak menunjukkan imam tidak boleh mengucapkan "rabbana wa lakal hamd" seperti yang dibaca makmum ketika bangkit dari rukuk. [152] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Hadis ini tidaklah menunjukkan makmum tidak boleh membaca "samiallahu liman hamidah" seperti yang dibaca imam.

"Bahkan terkadang para sahabat men yan gka beliau lupa kerana berdiri be git u lama".157 158 159 160 161 ketika iktidal dan lamanya hampir sama dengan saat rukuk. [160] “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan rukuk.” [161] H/R Bukhari. Darimi. H/R Ahmad dan Tabrani. luruskan punggungmu dan tegakkan kepalamu sampai ruas tulang punggungmu kembali ke tempatnya". Baca Irwa' Al-Ghalil. Hlm. 331. sujud. H/R Bukhari dan Muslim. Lihat: "Al-Kabir"' dengan sanad yang sahih. [157] "Kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau berdiri tegak sehingga tiap-tiap ruas tulang-belulangmu kembali pada tempatnya. no. al-Albani. Dalam riwayat yang lain) Jika kamu berdiri iktidal. Muslim dan Ahmad. Tuhan Yang Maha perkasa lagi Maha mulia tidak mahu melihat solat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya (iktidal) ketika berdiri di ant ara rukuk dan sujud". berdiri setelah rukuk. . Syafie dan Ahmad. dan duduk antara dua sujud dengan tempo masing-masing hampir sama. Lihat: Sifat Solat Nabi. [158] "Sesungguhnya solat seseorang tidak sempurna jika tidak melakukan seperti itu". 169. H/R Bukhari dan Muslim. Hakim. [159] "Allah.

[163] "Bila hendak sujud. H/R Nasa’i. H/R Abu Ya'la sanadnya Jayid.162 163 164 165 13. kemudian sujud". kemudian sujud sampai ruas tulang belakang kembali mantap". H/R Abu Daud dan Hakim. Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya sahih. [162] "Solat seseorang tidak sempurna sehingga men gucapkan "Samiallahu Liman Hamidah" sampai dia berdiri tegak. Bukan Lutut Cara dan sifat Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam turun untuk sujud ialah: H/R Bukhari dan Muslim. beliau men gucapkan takbir dan beliau merenggangkan tan gannya dari rusuknya. [165] Mendahului Dua Tangan. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. . M ukhallas (dalam Al-Fawaid) dua sanad yang sahih. SUJUD 1. Cara Sujud Kemudian turun sujud yang pertama dengan khusyuk kerana Allah sambil mengucapkan "Allahu Akbar": "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bertakbir ketika turun untuk sujud". kemudian men gucapkan: "Allahu Akbar". [164] "Ada kalanya (terkadang) beliau men gan gkat kedua tan gannya ketika hendak sujud". Daruqutni.

hendaklah ia meletakkan pula kedua tangannya. . Antaranya sujud di atas tujuh anggota: "Dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam beliau bersabda: Aku diperintahkan agar sujud di atas tujuh (anggota). Apabila seseorang antara kamu meletakkan wajahnya ke tanah. [169] dua tangan. H/R Baihaqi dengan sanad sahih. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Ibnu Abi Syaibah dan Siraj dalam bab "Taujihul Ashabi" dengan sanad lain. Baihaqi dan Hakim. H/R Ibnu Khuzaimah. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Daruqutni dan Hakim. [Rasulullah bersabda: "Tidak sah solat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh bumi". Menurut Albani: Hadis-hadis lain yang bertentangan dengannya tidak ada yang sahih. [166] "Sesungguhnya kedua tangan sujud sebagaimana muka sujud. dahi. H/R Hakim dalam Mustadrak. [170] H/R Ibnu Khuzaimah. H/R Muslim 1/355. hendaklah ia men gan gkat pula kedua tan gannya".166 167 168 169 170 "Beliau meletakkan (mendahulukan) kedua tan gannya ke tanah sebelum meletakkan kedua lut utnya". [ ] Sujud di atas Tujuh Anggota Kesempurnaan sujud terlaksana hanya apabila memenuhi perintah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. dan apabila ia men gan gkat wajahnya. [167] "Terkadang Nabi meletakkan telapak tangannya dan membukanya serta merapatkan jari-jemarinya dan 168 men ghadapkannya ke arah kiblat". Ibnu Khuzaimah dalam "As-Sahih" 1/320. dua lutut dan dua kaki".

Hendaklah diangkat sikunya dari bumi. [174] Dituntut bagi orang yang sujud agar mengangkat perutnya (merenggangkan) dari pehanya. [172] Hadis ini menunjukkan anggota sujud ada tujuh. H/R Bukhari dan Muslim H/R Muslim. jarijemari kedua kaki dan kami tidak boleh menyingsing lengan baju dan rambut". Abu Awanah dan Ibnu Hibban. Lihat: Al-Qaulul Mubin. iaitu kening sekaligus hidung. [177] 171 172 173 174 175 176 177 H/R Hakim dalam "Al-Mustadrak". [173] Imam As-Syafie dalam salah satu qaulnya memilih hukum wajib sujud di atas semua anggota badan yang disebut dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Tidak sah solat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh bumi". maka sewajarnya bagi orang yang sujud agar sujud dengan tujuh anggota tersebut. Ibid. . Hlm l36. 137. [175] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang dengan keras menyingkap atau menyingsing (menolak ke atas) lengan baju atau rambut di dahi semasa solat. Ibid. [171] M engangkat kedua kakinya atau meletakkan kaki di atas kaki yang lain (bertindih) tanpa menyentuh bumi juga tidak sah. dua lut ut. meletakkan telapak tangannya setentang dengan bahu atau telinganya. dua telapak tangan. [176] "Perbuatan tersebut sama seperti orang yang solat men yanggul rambutnya". Ibid. Masyhur Hasan Salman. 135. menjauhkan lengannya dari rusuknya sekadar yang selayaknya agar tidak menyempitkan ruang orang yang berada di sampingnya.Adalah suatu kesalahan dalam sujud meletakkan dahinya di atas bumi dan mengangkat hidungnya. Beliau bersabda: "Kami diperintah untuk bersujud dengan tujuh anggota badan.

Hakim. Ibnu Khuzaimah. [183] Merapatkan kedua tumitnya. Disahkan oleh Hakim. [181] “Beliau menekankan juga kedua lut utnya dan bahagian depan kedua telapak kakinya ke tanah". H/R Tahawi. [ ] "Tidak sah solat seseorang bila hidung dan dahinya tidak menekan ke tanah”. H/R Abu Daud dan Ahmad dengan sanad sahih. [184] dan menegakkan kedua telapak kakinya". sujudlah dengan menekan"."Beliau menekankan hidung dan dahinya ke tanah. H/R Bukhari dan Abu Daud. H/R Daruqutni Tabrani dan Abu Nu'aim. 178 179 180 181 182 183 184 185 . H/R Baihaqi dengan sanad yang sahih. H/R Ibnu Khuzaimah dengan sanad hasan. [185] H/R Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu M ulaqqan 27/2. [182] "Men ghadapkan punggung kedua kakinya dan hujunghujung jari-jemari kaki ke kiblat. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. tekanlah wajahmu dan kedua tan ganmu ke tanah sehingga setiap ruas tulangmu kembali ke 180 tempatnya". H/R Baihaqi dengan sanad yang sahih. dan disetujui oleh Zahabi. [179] "Apabila engkau sujud. Ibnu Abi Syaibah dan Siraj.” [178] Sabdanya lagi “Apabila kamu sujud.

[189] "Sujudlah kamu dengan lurus dan janganlah seseorang antara kamu membentangkan kedua lengannya seperti pembentangan anjing". H/R Bukhari dan Muslim. [186] "Beliau men gan gkat kedua lengannya dari tanah dan menjauhkan dari rusuknya sampai warna putih kedua ketiak beliau terlihat orang di belakangnya". [187] "Bahkan sekiranya anak kambing kecil melintasi di sela-sela (celah-celah) ketiaknya. H/R M uslim dan Abu Awanah. M uslim. hlm. H/R Muslim. H/R Bukhari. . Abu Daud dan Ahmad. [191] H/R Bukhari dan Abu Daud. Lihat: Al-Farusiyyah. Abu Awanah dan Ibnu Hibban. nescaya ia dapat melaluinya". [188] "Apabila kamu sujud. letakkanlah kedua telapak tan ganmu dan angkatlah kedua sikumu". [190] Ibn Qaiyim berkata: "Rasulullah melarang solat yang menyerupai berbagai perilaku binatang atau yang kebanyakan dike rjakan oleh orangorang jahil".186 187 188 189 190 191 "Nabi tidak membentangkan len gannya". 10.

maka dia membentangkan pakaiannya dan sujud di atas pakaiannya". Al-M aqdisi dan Hakim. 542 dan 1208. [192] Sujud di atas Kain. Baju atau Sebagainya Walaupun diperintah agar sujud dengan tujuh anggota. H/R Bukhari 385. Ketika salah seorang antara kami tidak sanggup meletakkan dahinya di atas bumi. tetapi hendaklah engkau tegakkan lenganmu dan engkau jauhkan dari rusukmu. kerana jika kamu berbuat demikian. kain atau sejadah. . kecuali lantai. kain sutera atau sejadah yang bergambar sebagaimana sabda Rasul ul lah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. setiap anggota badanmu turut sujud bersamamu". Sebagaimana keterangan dari hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: “Dari Anas Radiallahu 'anhu berkata: Kami pernah melakukan solat bersama Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pada hari yang sangat panas.192 193 "Janganlah kamu membentangkan kedua lenganmu. namun dibolehkan mengalas dahi atau tangan jika ada sebab dan keuzuran. [193] Sujud di atas Sejadah yang Ada Gambar Dibolehkan sujud di atas tanah. H/R Ibnu Khuzaimah. disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. tikar.

H/R M uslim dan Abu Awanah.(1/263). Sujud di atasnya sama seperti dengan memuliakannya". 185. (10/48). "Men urut pendapat para ulama fiqah yang lebih sahih menetapkan hukumnya makruh solat orang yang men ghadap gambar. Ramadan ketika turun hujan dan perkarangan masjid dibasahi air hujan. Ini terjadi pada 27 hb. Hlm.” [194] Begitu juga sujud di atas sejadah yang ada gam bar. [198] Di atas tikar kecil". H/R M uslim dan Abu Awanah. H/R Bukhari dan Muslim. sedangkan atapnya diperbuat dari daun kurma sehingga Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam terpaksa sujud di atas tanah becak. Bila ada yang tidak sanggup menekankan dahinya ke tanah. perbuatan ini juga ada persamaannya dengan men yembah gambar (patung) atau berhala. [199] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah sujud di atas tikar yang menjadi hit am kerana lam an ya dipakai". sama ada yang ada di dinding atau di tempat lain (tempat sujud). dia membentangkan kainnya lalu sujud di atas kain tersebut". H/R Bukhari dan Muslim. dan (1/337). [201] Lihat: (1/432). Abu Sa'id al-Khudri menceritakan:. [200] "Para Sahabat beliau berjemaah solat dengan beliau ketika cuaca panas. 194 195 196 197 198 199 200 201 . [196] "Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. H/R Bukhari dan Muslim. dan Lihat: Sifat Solat Nabi.” [197] Kadang-kadang beliau solat di atas khumra (tikar selembar sapu tan gan). Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan keningnya dan hidungnya ke atas tanah sehingga terlihat bekas lumpur. Lihat: (1/474 ). [195] Pernah beliau sujud di atas tanah yang becak.

kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengulang bacaan zikir ini sehingga lama sujudnya mendekati lama berdirinya. Tahawi dan al-Bazzar serta Tabrani dari tujuh orang sahabat. Daruqutni. [202] 2. Lafaz Doa Ketika Sujud Kemudian berzikir atau berdoa dengan beberapa zikir dan doa yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Lihat: Sifat Solat Nabi. Ibnu M ajah. di mana sahaja seseorang dari umatku menemui waktu solat. Abu Daud. (3 kali) [205] H/R Ahmad. Sebelum ku mereka tidak boleh berbuat demikian kerana mereka melakukan solat di gereja-gereja dan kuil-kuil". . Siraj dan Baihaqi dengan sanad sahih. antaranya: 1. H/R Ahmad. "Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi dan segala puji bagiNya". sedangkan beliau membaca tiga surah yang panjang (Al-Baqarah. tempat itulah yang menjadi masjidnya dan di situlah alat bersucinya. al-Albani. "Mahasuci Tuhan Yang Mahatinggi". Hlm. (3 kali) [203] Membaca zikir ini sehingga berulang-ulang kali adalah sunnah. Hlm 178. An-Nisaa dan Ali Imran). Lihat: Sifat Solat Nabi. Juga diselangi dengan doa dan istighfar sebagaimana disebut dalam bab solat malam. Menurut al-Albani: Hadis sahih. Oleh kerana itu. Ahmad. Daruqutni.202 203 204 205 "Bumi seluruhnya dijadikan sebagai masjid dan alat bersuci bagiku dan seluruh umat ku. H/R Abu Daud. [204] 2. 178. Tabrani dan Baihaqi.

baik yang terang-terang atau yang tersembunyi". Abu Awanah. Tuhan Kami. Tuhan yang telah membuka pendengaran dan pen glihatan. 179. "Wahai Tuhan. Engkaulah Tuhanku. berilah aku keampunan!". H/R Bukhari dan Muslim. hanya kepada-Mu aku beriman dan hanya kepadamu aku berserah diri. H/R M uslim dan Abu Awanah. baik yang kecil maupun yang besar. al-Albani. [209] "Wahai Tuhan! Hanya kepada-Mu aku bersujud. [208] Doa ini sering dibaca dalam rukuk dan sujud kerana memenuhi perintah Allah dalam al-Quran. 206 207 208 209 210 211 ."Mahasuci lagi Mahakudus [206 ] roh". dan dengan memuji-Mu wahai Tuhan. [207 ] "Mahasuci Engkau wahai Tuhanku. baik yang dahulu atau yang akan datang. ampunilah seluruh dosaku. [210] 6. H/R M uslim. [211] Kata Subbuh Quddus adalah salah satu sifat Allah Ta'ala kerana Allah sentiasa disucikan dan ditaqdiskan. Lihat: Sifat Solat Nabi. Tahawi dan Daruqutni. H/R M uslim dan Abu Awanah. wajahku berserah diri kepada Tuhan yang telah menciptakan dan membentuknya dengan bentuk yang sebaikbaiknya. Hlm. Mahamulia Allah Pencipta yang sebaik-baiknya".

kebesaran dan keagungan ". H/R Abu Daud dan Nasa’i dengan sanad sahih. Bazzar dan Hakim. [214] "Ya Allah! Ampunilah aku atas segala dosa yang kulakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan". beriman kepada-Mu hatiku. [212] "Mahasuci Tuhan Yang Maha perkasa dan memiliki segala kekuasaan. "Mahasuci Engkau. H/R Muslim. Abu Awanah. [215] H/R Ibnu Nashir. wahai Tuhan segala puji bagi-Mu tiada tuhan kecuali Engkau". [213] 9. Aku men gharapkan nikmat-Mu kepadaku. . disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Nasa’i dan Ibnu Nashr.212 213 214 215 "Bersujud kepada-Mu fikiranku dan angan-anganku. H/R Ibnu Abi Syaibah dan Nasa’i disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Inilah kedua tan ganku dan aku datang menyerahkan diriku dengan semua kesalahanku".

216 217 218

“Wahai Tuhan! Masukkan cahaya dalam hatiku, masukkan cahaya pada lisanku, masukkan cahaya pada pendengaranku, masukkan cahaya pada pen glihatanku, dan letakkanlah cahaya di bawahku, letakkan cahaya di atasku, di sebelah kananku, di sebelah kiriku dan letakkanlah cahaya di hadapanku, let akkan cahaya di belakangku, dan let akkanlah cahaya di dalam diriku dan tajamkanlah cahaya untukku". [216]

"Wahai Tuhan! Dengan keredaan-Mu aku berlindung dari kemurkaan-Mu dengan pen gampunan-M u aku berlindung dari siksa-Mu, dengan perlindungan-Mu aku berlindung dari an cam anMu. Aku tidak sanggup menghitung pujian terhadap-Mu sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri". [217]
Inilah doa-doa atau zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam semasa sujud. Boleh dibaca mana-mana doa atau zikir semasa solat sunnah atau fardu sebagaimana yang diamalkan oleh Rasul ul lah sallallahu ‘alaihi wa-sallam.

3. Tumakninah Ketika Sujud
Semasa sujud hendaklah tumakninah, kerana tanpa tumakninah samalah seperti mencuri dalam solat:

"Sesungguhnya itu (orang yang solatnya tanpa tumakninah) adalah pencuri yang paling keji". [218]

H/R M uslim, Abu Awanah dan Ibnu Abi Syaibah. H/R Muslim. Abu Awanah dan Baihaqi. H/R Ibnu Abi Syaibah, Tabrani dan Hakim, disahkan oleh hakim dan disetujui oleh Zahabi.

219 220 221 222

"Sempurnakanlah rukuk dan sujud kamu sekalian". [219]
Antara cara sujud yang tidak sempurna ialah rukuk yang cepat kerana ia menyalahi sunnah:

"Kekasihku sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan, melarangku berpaling ke kanan atau ke kiri seperti dan musang dan melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya kera". [220]

"Pencuri yang paling buruk ialah pencuri yang melakukan pencurian dalam solat. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana mencuri dalam solat? Sabdanya: Iaitu tidak men yempurnakan rukuk dan sujud". [221]

“Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan rukuk, berdiri setelah rukuk, sujud, dan duduk antara dua sujud dengan tempo masing-masing hampir sama.” [222]

4. Larangan Membaca Al-Quran Ketika Sujud
Tiada dalil yang membolehkan membaca al-Quran semasa rukuk atau sujud. Namun diperintah agar memperbanyakkan doa atau zikir semasa sujud dan memperlamakan sujud, kerana Rasulullah sallallahu
H/R Bukhari dan Muslim. H/R Thayalisi, Ahmad, dan Ibnu Abi Syaibah. Hadis Hasan. H/R Ibnu Syaibah, Tabnmi dan Hakim. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Bukhari dan Muslim. Baca Irwa' Al-Ghalil, no. 331.

223 225 224

‘alaihi wa-sallam bersabda:

"Orang yang hampir dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyakkanlah doa ketika sujud". [223]

“Nabi melarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk dan sujud.

"Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk atau sujud. Dalam rukuk hendaklah kamu membaca bacaan untuk men gagun gkan Allah 'azza wa jalla dan dalam sujud hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa kerana hampir dapat dipastikan doa kamu dikabulkan." [225]

14. SUJUD SAHWI

1. Sebab Melakukan Sujud Sahwi
Ada beberapa sebab diperintahkan agar melakukan sujud sahwi, ant aranya: 1. Kerana tertambah rakaat dalam solat. Mengikut riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik, apabila tertambah rakaat dalam solat, maka hendaklah melakukan sujud setelah salam. Contohnya: "Semasa para sahabat memberi tahu beliau bahawa solat beliau sebanyak lima rakaat, maka beliau men gerjakan sujud sahwi setelah salam sedangkan beliau telah bercakap (berkata-kata) dengan sahabat ".
H/R Muslim, Abu Awanah dan Baihaqi. H/R M uslim dan Abu Awanah. Larangan ini berlaku umum mencakup solat wajib dan solat sunnat, sedangkan tambahan riwayat Ibnu Asakir yang menyatakan: "Adapun dalam solat sunnat tidaklah terlarang," adalah riwayat yang menyimpang atau mungkar. Ibnu Asakir sendiri telah menjelaskan cacatnya riwayat ini. Oleh kerana itu, tidak boleh diamalkan. H/R M uslim dan Abu Awanah.

226

227

2. Kerana ada kekurangan dalam solat. Seperti tertinggal tasyahud awal. Maka dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik diperintahkan agar melakukan sujud sahwi sebelum salam. Begitu juga jika terlupa atau tertinggal satu rakaat, maka wajib menambah satu rakaat yang terlupa sebagaimana dalam sebuah hadis:

"Dari Imran bin Husain bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah men gerjakan solat asar hanya tiga rakaat. Lain beliau diingatkan tentang kekurangan rakaat solatnya. Lantas beliau menambah satu rakaat lagi dan menambah dengan dua sujud sahwi Setelah itu barulah melakukan salam penutup". [226]
3. Apabila merasa ragu, tetapi tidak terlalu yakin, maka dilakukan sujud sahwi setelah salam. 4. Apabila merasa ragu, tetapi masih ada unsur yakin, maka dilakukan sujud sahwi sebelum salam. 5. Sesiapa yang melakukan salam terlebih dahulu pada hal dia merasa melakukan rakaat kurang dari yang ditentukan dalam solat, maka dia melakukan sujud sahwi setelah salam lantaran ia terlupa sujud sahwi sebelum memberi salam.

2. Hukum Berkaitan Sujud Sahwi
Sebahagian para ulama fekah berpendapat bahawa sujud sahwi hukumnya sunnah, bukan wajib. Namun pendapat yang paling benar (paling rajih) ialah hukumnya wajib, kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya ketika berlaku sesuatu yang terlupa. Malah ada perintah dari beliau. Dan beliau sentiasa mengerjakannya ketika berlaku sesuatu yang mewajibkan sujud sahwi. Antara hujah wajibnya sujud sahwi ialah:

"Beliau men gerjakan sujud sahwi setelah salam walaupun telah bercakap-cakap den gan para sahabat". [227]

H/R Muslim 574, Abu Awanah 2/198-199, Abu Daud 1018. An-Nasa’I 1/26, Ahmad 4/427, Ibnu Majah 1215, AlThayalisi 847, Ibnu Khuzaimah 2/130, Ibnu Hibban 4/2663, Ibnu al-Jarud 245, At-Tahawi dalam syarah al-M aani 1/442-443, Al-Baihaqi 2/335. 354. 355. 359. Lihat: Majmu al-Fatawa. 23/24.

[228] Terdapat riwayat antaranya dari Ahmad. 23/26. Di dalam kitab doa ini: penulis telah menjelaskan tentang 228 229 Lihat: Majmu al-Fatawa. kerana ia bukan dari hadis atau athar. Jika salah seorang men galami hal sedemikian itu. 23/43. beliau bersabda: Jika salah seorang kamu men gerjakan solat. bahawa orang yang lupa sujud sahwi dianjurkan untuk mengerjakannya sekalipun dia telah keluar dari masjid. Syaitan akan mengganggu solatnya sehingga dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan. . [229] 3. Kesalahan Membaca Zikir Sujud Sahwi Doa atau zikir yang dibaca oleh kebanyakan masyarakat Islam ketika sujud sahwi ialah: "Mahasuci Allah Yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa (tidur) ". maka hendaklah dia men gerjakan dua kali sujud pada keadaan dia masih duduk (tasyahud)".Sebagaimana juga pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah: "Adapun hukum sujud sahwi menjadi wajib adalah disebabkan oleh perintah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam di dalam hadis Abu Hurairah. malah sekiranya ia sudah berada jauh dari masjid masih dituntut agar sujud sahwi. tetapi doa rekaan orangorang sufi. Doa di atas ini sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat dalam syarak. Lihat: Majmu al-Fatawa. Kerana membatasi sujud sahwi dengan jarak atau ruang waktu tidak ada dasarnya sama sekali. Inilah pendapat Imam Syafie dan inilah yang paling kuat (rajih). maka akan didatangi oleh syaitan.

230 Lihat: As-Sunan wal-M ubtadi’at. janganlah men gerjakan hal tersebut. maka hal itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam atau para sahabat beliau. Walaupun orang-orang yang berfahaman Syafieyah sujud sahwi apabila mereka solat di belakang orang yang tidak membaca bismilah atau berqunut. Oleh kerana itulah. 74-75. Allahu 'alam. ini adalah kejahilan. Tidak ada dalil yang berasal dari sunnah yang menjelaskan masalah ini. Hlm. Sedangkan menjadikannya sebagai bahagian dari ajaran agama dan syariat adalah sebuah kesesatan dan kerosakan yang besar. Kerana tiada hujah. [230] Dengan ini. Doa itu sebenarnya adalah doa yang diambil dari mimpi sebahagian sufi. Dar-Kulub al-Ilmiyah. Selain itu lemparkan jauh-jauh. tiada asal-usul atau perintah dari syarak. kesalahan dan bid'ah yang wajib ditinggalkan". Bahkan doa yang dibacanya seperti doa yang dibaca ketika sujud biasa. Ambillah urusan agamamu dari Kitab-kitab hadis yang sahih. mengkhususkan membaca doa "Subhana man la yashu wa laa yanam" adalah bid'ah.“Tidak pernah diriwayatkan sesuatu doa yang khusus untuk sujud sahwi dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Adapun diberitakan bahawa beliau men gatakan "Subhana man laa yashu wa laa yanam”. Beirut. Labenon. . M uhammad Abdussalam. Doa ini hasil rekaan ulama sufi.

kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Lihat: Al-Bada'i. Hlm. 25. H/R Abu Daud dan Hakim disahkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi. [236] "Tidak sempurna solat seseorang sehingga dia sujud sampai ruas tulang belakangnya mapan. menegakkan kaki kanan. al-Albani. [234] (mengangkat tangan dilakukan setiap kali takbir. Ibnu Qaiyim. tidak menggerakkan jari. Cara Duduk antara Dua Sujud “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam ban gun dari sujudnya sambil bert akbir". H/R Bukhari dan Muslim. [232] hujung tangan ada di atas lutut. Ibn Baz. DUDUK ANTARA DUA SUJUD 1. Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam ibadat. meletakkan kedua tangan di atas lutut. 4/89. Hlm. [238] "Menghadapkan jari-jemari kaki kanannya ke arah kiblat". H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad sahih. Lihat: Kaifiyah Solatun Nabi. [231] “Kemudian duduk iftirasy. [237] “Beliau menegakkan telapak kaki kanannya". [235] Kemudian beliau membentangkan kaki kirinya.15. kemudian beliau duduk di atas t elapak kakinya dengan tenang". Lihat: Sifat Solat Nabi. Hlm 11. 231 232 233 234 235 236 237 238 .” [233] "Beliau terkadang mengangkat kedua tan gannya bersamaan dengan ucapan takbir". demikian menurut Imam Ahmad dan Ibnu Qaiyim). 186. H/R Bukhari dan Baihaqi. kemudian ban gun dari sujud sampai duduk dengan tegak". membentangkan kaki kiri dan duduk di atasnya. H/R Bukhari dan Abu Daud.

Juga riwayat hadis dari Ibnu Umar dengan sanad hasan yang tersebut pada Baihaqi disahkan oleh Ibnu Hajar. disahkan olehnya dan oleh yang lain.239 240 241 242 [ 239] “Kadang kala beliau duduk iq’a. namun pendapatnya dikomentar oleh Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Lihat: Sifat Solat Nabi. juz 5 12 1 dari Thawus. [241] Walaupun Ibnu Qaiyim rahimahullah hanya mensahihkan duduk secara iftirasy. . seolah-olah menggenggamnya. al-Albani. tidak ada cara lain. Sejumlah besar sahabat dan tabi’in serta yang lain mengamalkan sunnah ini. Benarlah kata Imam Malik yang menyatakan: Setiap orang antara kita perkataannya boleh dibantah. Hlm. al-Albani. al-Jibrin. Diriwayatkan pula oleh Abu Ishaq al-Harbi dalam kitab (Gharibul Hadis. H/R M uslim. [ 242] H/R Nasa’i dengan sanad sahih. bahawa ia pernah melihat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas duduk antara sujud dengan duduk di atas kedua tumitnya. Hlm. Abu Daud. Lihat: Sifat Solat Nabi. M enurut beliau bahawa: Ibnu Qaiyim telah melakukan kesalahan kerana setelah menerangkan Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam duduk Iftirasy antara dua sujud ia berkata: Duduk cara dua sujud yang sah dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam hanya dengan cara ini (iftirasy). Atau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanannya serta tangan kiri di atas lutut kirinya. [240] Hendaklah ia meletakkan tangannya di atas peha dengan hujunghujung jari tangan pada lututnya. 188. iaitu duduk den gan menegakkan telapak kaki dan tumit kedua kakinya". Kemudian berkata Al-Al bani: "Bagaimana boleh dikatakan seperti itu pada hal hadis tentang duduk di atas kedua tumit tersebut yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam sahih Muslim. 189. (nota kaki). Hlm. 383. Abu Awanah dan Abu Syeikh dalam kitab Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zubir dari Jabir. 104-106 dan Baihaqi. Tirmizi. Bacalah kitab As-Sahihah no. hlm. 187. Hadis ini sanadnya sahih. seraya menunjukkan kuburan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Lihat: Sifat Solat Nabi. kecuali perkataan penghuni kubur ini. Saya telah menjelaskan dengan terperinci masalah ini melalui kitab Al-Asl".

iaitu: "Ya Allah! Ampunilah aku. lbnu Majah dan Hakim. tetapi berlaku juga dalam solat fardu. sebab solat sunnah dan solat fardu tidak berbeza. Lihat: Sifat Solat Nabi. Mereka mengatakan bahawa doa-doa ini boleh dibaca dalam solat wajib dan solat sunnah seperti diriwayatkan oleh Tirmizi. Demikianlah pendapat Imam Syafie.243 244 245 246 2. al-Albani. Ahmad dan Ishaq. al-Albani. [jadikanlah aku sihat] dan berilah aku rezeki". Lihat: Masail. disahihkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi. Hlm. [lindungilah aku]. [ 246] (Membaca sekaligus doa-doa) di atas ini tidaklah menunjukkan hanya berlaku dalam solat sunnah. [angkatlah darjatku]. Lafaz Doa Ketika Duduk antara Dua Sujud Wajib dibaca doa duduk antara dua sujud. H/R Ibnu Majah dengan sanad hasan. [244] Ishaq bin Rahawaih berkata: Sesiapa boleh membaca doa ini tiga kali atau boleh membaca: "Ya Allah! Ampunilah aku". kasihanilah aku. Imam Ahmad memilih doa ini. [ 245] Dan boleh juga dibaca sekaligus dengan doa di atas. 189. . berilah aku pet unjuk. Hlm. ampunilah aku". 19. Tirmizi. [ 243] Doa di bawah ini paling kurang dibaca sekali: "Ya Allah! Ampunilah aku. kerana beliau membacanya bersama doa di atas ketika mengerjakan solat lail. Lihat: Sifat Solat Nabi. 189. Imam Tahawi juga berpendapat demikian seperti terdapat dalam Kitab H/R Abu Awanah. Hlm.

Hlm. Al-Albani. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad sahih. Lihat: Sifat Solat Nabi. 189. [ 247] Diperintahkan melakukan seperti itu (menggabungkan sekaligus doa-doa di atas) untuk tumakninah ketika duduk antara dua suj ud. [251] Ibnu Qaiyim berkata: Sunnah ini (tumakninah atau duduk lama) telah ditinggalkan oleh umat setelah berlalunya masa sahabat. al-Albani.M usykil Atsar. [250] "Kadang kala beliau diam lama sampai ada orang yang men yan gka beliau telah lupa". Adapun orang yang mengutamakan sunnah tentu tidak akan cenderung kepada halhal yang menyalahinya dan tidak memperdulikan hal-hal yang menyalahi sunnah tersebut. [ 252] Lihat: Sifat Solat Nabi. [249] "Beliau memperlama duduknya hingga hampir sama lam an ya den gan sujudnya”. H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad sahih. 3. Hlm. 188. H/R Bukhari dan Muslim. (nota kaki). 247 248 249 250 251 252 . (nota kaki). Tumakninah Ketika Duduk antara Dua Sujud “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam duduk antara dua sujud den gan tumakninah sehingga ruas tulang belakangnya mapan” [ 248] dan beliau memerintahkan berbuat demikian kepada orang yang solatnya salah sebagaimana sabdanya: "Tidak sempurna solat seseorang antara kamu sehingga dia berbuat demikian (tumakninah)".

al-Albani. kemudian ban gkit berdiri. Hlm. Lihat: Hlm. Perbuatan ini dipilih oleh Imam Ishaq bin Raghawih sebagaimana dikatakan dalam Kitab Masail. jika meninggalkannya tidak ada kesalahan. 191. [253] "Beliau duduk tegak iaitu duduk di atas telapak kaki kiri dengan tegak sampai ruas tulang punggungnya mapan ".” [257] Lihat: Sifat Solat Nabi. Marwazi (1/14 7/2). [256] Berkata Ibnu Hani': “Saya lihat Abu Abdullah (Imam Ahmad) terkadang bertumpu pada kedua tan gannya bila hendak berdiri ke rakaat terakhir dan terkadang beliau duduk terlebih dahulu dengan tegak. al-Albani. Imam Ahmad pun berkata demikian. Lihat: Sifat Solat Nabi. DUDUK ISTIREHAT SEBELUM BERDIRI Cara beliau hendak bangkit (bangun) dari sujud ialah duduk seketika (berehat seketika) dan kemudian bangun dengan bertumpu pada kedua tangannya ke tanah untuk melanjutkan ke rakaat seterusnya. (nota kaki) Hlm. Ibn Baz.12. Lihat: Sifat Solat Nabi. 191. Dan tidak ada zikir atau doa (ketika duduk istirehat)". H/R Bukhari dan Abu Daud. al-Albani. Itulah yang dinyatakan oleh Imam Syafie. (nota kaki) Hlm. . Dinamakan duduk istirehat dan ia sunnah men urut qaul yang paling sahih.253 254 255 256 257 16. Pendirian beliau lebih tepat kerana dia dikenal sebagai orang yang kuat mengikuti sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan tidak mahu menyalahinya. [255] Berkata Ibn Baz rahimahullah: "(Kemudian) duduk iaitu duduk yang seketika sebagaimana duduk antara dua sujud. 191. [254] Di kalangan ahli fiqh duduk sepertimana (di atas) ini dinamakan duduk istirehat .

[259] Cara menumpukan tangan ke tanah ketika hendak bangun ialah secara 'ajin. Juz. dan Ad-Daifah. 2. 2. . "Beliau melakukan 'ajin ketika solat.258 259 260 261 17. Hal ini boleh dilakukan oleh orang yang sudah tua atau yang masih muda).Mengepal jari-jemari tangan (menggenggam).Meluruskan jari-jemari tangan ke hadapan (menghadapkan ke Kiblat). [258] "Kemudian Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bangun ke rakaat kedua den gan tan gan bertumpu ke tanah". al-Albani.925 dan 968. Semakna dengan hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang sahih. CARA BANGKIT UNTUK BERDI RI M enurut sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bahawa beliau bertumpu pada tangannya ketika bangkit (bangun ke rakaat seterusnya). [260] M enurut Syeikh al-Albani rahimahullah: Hadis yang berbunyi: "Nabi ban gkit untuk berdiri seperti anak panah tanpa tertumpu pada tan gannya” adalah had is palsu. iaitu berdiri ke rakaat berikutnya bertumpu pada kedua tan gannya". 'Ajin menurut pengertian bahasa Arab ada dua cara: 1. [261] Ibid. Lihat: Sifat Solat Nabi. Ini yang lebih rajih (sahih). Semua had is yang maksudnya seperti itu adalah lemah. Hlm 82-83. H/R Abu Ishaq al-Harbi dengan sanad yang sahih. No 562. H/R Syafie dan Bukhari. Lihat: Al-Irwa'.

M EMBACA AL-FATIHAH SETIAP RAKAAT Setelah berdiri tegak di rakaat yang kedua beliau terus membaca alFat ihah tanpa diam seketika: "Ketika telah berdiri pada rakaat kedua Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam memulakan den gan membaca "Al-hamdulillah" tanpa diam terlebih dahulu". dia dianggap tidak solat. [ ] H/R M uslim dan Abu Awanah. al-Albani. [262] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memerintahkan orang yang salah solatnya untuk membaca al-Fatihah pada setiap rakaat sebagaimana beliau sabdakan kepada orang tersebut: “Kemudian lakukanlah seperti itu pada seluruh solatmu". Lihat: Sifat Solat Nabi. [264] "Barang siapa solat satu rakaat tanpa membaca al-Fatihah. H/R Ibnu Majah.262 263 264 265 18. [263] “Pada setiap rakaat ada bacaan (bacaan al-Fatihah)". lbnu Hibban dalam sahihnya dan Ahmad dalam Masail Ibnu Hani’ 1/52. 193. H/R M alik dalam Al-M uwatta. Hlm. . H/R Ahmad dengan sanad yang jaiyid. kecuali orang yang solat di belakang 265 imam".

13-14. Jumaat atau Hari Raya. maka berisyarat dengan isyarat tauhid sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa-Ta'ala.19. hendaklah kamu tumakninah dan hamparkanlah telapak kaki kirimu. Abu Awanah. H/R Thayalisi. Lihat: Hlm. H/R Bukhari dan Abu Daud. Lihat: Irwa' Al-Ghalil. H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad jaiyid. H/R Muslim. maka duduknya selepas sujud kedua. seperti solat subuh. lbn Baz. 316. dan Iain-Iain. Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Maka apabila kamu duduk di pertengahan solat. 266 267 268 269 270 271 . dan Ibnu Abi Syaibah. Cara Duduk Tasyahud Apabila solat yang dilakukan oleh beliau hanya dua rakaat. [266] Iaitu seperti duduk antara dua sujud.” [271] H/R Nasa'i 1/153 dengan sanad yang sahih. Ahmad. maka ditegakkan kaki beliau yang kanan dan dibentang kakinya yang kiri (iftirasy). beliau duduk iftirasy. Begitulah cara duduk pada tasyahud (tahiyat) [267] awal ketika solat tiga rakaat atau empat rakaat. seperti solat fajar (Subuh). no. DUDUK TASYAHUD 1. (Nabi) telah melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya anjing. Diletakkan tangan kanannya di atas pehanya yang kanan. [269] Abu Hurairah berkata: "Sahabat karibku. kemudian bacalah tasyahud". digenggam jari-jemarinya kecuali jari telunjuk. [268] Begitu juga apabila beliau solat hanya dua rakaat.” [270] “Nabi melarang duduk di atas tumit seperti duduknya syaitan.

“Nabi meletakkan siku kanannya di at as paha kanannya”. disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. sebab duduk semacam itu adalah duduknya orang-orang yang sedang diazab.” [278] H/R Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad sahih.” [277] “Bila beliau lupa membaca bacaan tahiyyat ini pada duduk dua rakaat pert ama. H/R Baihaqi. 272 273 274 275 276 277 278 . H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad Jayid. Baca Al-Irwa' no. [ ] 275 Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca (tahiyyat) pada setiap dua rakaat. H/R Bukhari dan Muslim. [274] Dalam hadis lain disebutkan: "Duduk seperti itu adalah cara duduk orang-orang yang dim urkai Allah. [272] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang duduk dengan bertumpu pada tangan kirinya ketika seseorang duduk tasyahhud dalam solat sebagaimana sabdanya: "Cara semacam itu adalah cara solat orang Yahudi. seperti dikatakan Ibnul M ulaqqan. dari Aisyah dengan sanad jayyid. Baca Irwa' Al-Chalil no. H/R Baihaqi dan Hakim. 338. [276] “Yang pertama kali Nabi lakukan ketika duduk (pada dua rakaat) adalah membaca (at-tahiyyaatu lilaah).” [273] Dalam hadis lain disebutkan: "Janganlah engkau duduk semacam itu. 380. H/R Abdur Razzaq disahkan oleh Abdul Haq dalam Kitab Al-Ahkam H/R M uslim dan Abu Awanah. beliau melakukan sujud sahwi.

H/R Abu Daud dan Hakim disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. ”Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam men gajarkan tasyahud kepada para sahabatnya seperti beliau men gajarkan surah-surah Al282 Qur'an”. kemudian hendaklah seseorang memilih doa yang disenanginya dan hendaklah ia men gajukan permohonannya kepada Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia. Ahmad. H/R Nasa'i dengan sanad sahih. ucapkanlah attahiyyaat. 198. [ ] “… menurut sunnah. H/R Bukhari dan Muslim. Lihat: Sifat Solat Nabi. [280] Dalam riwayat lain disebutkan: "Ucapkanlah at-tahiyyaat olehmu pada setiap kali duduk. [283] H/R Nasa'i. [281] Beliau menyuruh berbuat demikian kepada orang yang solatnya salah seperti tersebut dalam kisah di atas. dan Thabarani dengan sanad shahih. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm. al-Albani. .. bacaan tasyahhud ini diucapkan perlahan...279 280 281 282 283 Beliau menyuruh berbuat demikian sebagaimana sabdanya: "Bila kamu sekalian duduk pada setiap dua rakaat. (nota kaki) Hlm. [279] Menurut Nasiruddin al-Albani Rahimahullah: Hadis ini secara tersurat menyatakan dibenarkannya berdoa pada setiap tasyahud sekalipun pada tasyahud awal.

Ibnu Khuzaimah (1 /86/1-2). [284] Abu Ya'ala memberikan tambahan pada hadis ini dengan sanadnya yang sahih dari Ibnu U mar: "Men ggerak-gerakkan telunjuk (dalam tasyahud) sebagai pen gusir sya it an. Ibnu Jarud dalam Al-M untaqa (208). . Ibnu Khuzaimah. Nasa’i. H/R Abu Daud. ibu jarinya memegang jari ten gah". (nota kaki). Seseorang tidak akan menjadi lupa selama dia men ggerakkan telunjuknya". H/R M uslim. al-Albani. [286] "Terkadang ibu jari dan jari tengahnya membentuk bulatan [287] (sedangkan telunjuknya tetap diacukan ke kiblat)". Lihat: Sifat Solat Nabi. Abu Awanah. [285] "Ketika beliau men gacukan telunjuknya.284 285 286 287 Keadaan Jari-jemari Ketika Tasyahud Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah menunjukkan cara-cara dan keadaan tangan serta jari-jari tangan dalam tasyahud awal atau akhir. Hlm. "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan telapak tan gan kirinya di atas lutut kirinya den gan mengembang. Humaidi dalam M usnadnya 131/1. Ibnu Hibban dalam Sahihnya (485). Abu Ya'ala memberikan tambahan dengan sanad sahih dari Ibnu Umar. H/R M uslim dan Abu Awanah. 195. tetapi beliau menggenggam semua jari tan gan kanannya den gan men gacukan telunjuknya ke kiblat dan men garahkan pandangan mat an ya ke telunjuknya".

Segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu. no. Tasyahud Ibnu Mas'ud Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengajarkan tasyahud kepadaku sambil beliau menggenggam telapak tanganku. Sudah tentu lafaz ini dipergunakan oleh para sahabat berdasarkan persetujuan dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Ibnu Abi Syaibah. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan rasul-Nya. al-Albani. Setelah beliau wafat kata-kata 'assalaamu 'alaika' kami ganti dengan 'assalaamu 'alan nabiyyi”] [288] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Lafaz Ibnu Mas'ud yang berbunyi assalaamu 'alan nabiyyi oleh para sahabat semula diucapkan dengan lafaz assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyu' dalam tasyahud ketika Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam masih hidup. . 321." [Bacaan di atas dibaca ketika beliau masih hidup. Lihat: Sifat Solat Nabi. Abu Ya'la. begitu pula rahmat Allah dan segala kurnia-Nya.288 289 2. M uslim. 200. Ketika beliau sudah wafat lafaz tersebut mereka ganti dengan: assalaamu 'alan nabiyyi. wahai Nabi. [289] H/R Bukhari. Lafaz Bacaan Tasyahud Bacaan tasyahud yang pernah diajar oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam kepada para sahabat adalah seperti berikut. (nota kaki). Hlm. Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh [mencakup semua hamba soleh yang ada di lan git dan bumi]. Baca Al-Irwa. dan pujian hanyalah milik Allah. pen gagun gan. sebagaimana beliau mengajarkan suatu surah Al-Qur'an kepadaku (berbunyi): "Semua ucapan pen gho rm at an. Siraj.

dengan lafaz assalaamu 'alan nabiyyi. menyatakan: "Jika ucapan itu benar dari para sahabat. Hlm. hal itu menunjukkan bahawa penggunaan kata ganti 'ka' ('alaika) tidak wajib diucapkan kerana cukup mengucapkan 'assalaamu 'alan nabiyi'. sehingga menjadi assalaamu 'alan nabiyyi. Imam Subuki dalam Kitab Syarhul Minhaj setelah memaparkan riwayat dari Abu Awanah.290 291 Bahkan Aisyah pernah mengajarkan tasyahud kepada para sahabat. segala kurnia. ujarnya: "'Atha' telah meriwayatkan kepadaku bahawa para sahabat mengucapkan assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu ketika Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam masih hidup. al-Albani. tetapi setelah beliau wafat mereka tinggalkan kata ganti 'ka'." Sanad hadis ini sahih. [291] Tasyahud Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami suatu surah AlQur'an. Saya jawab: "Riwayat itu tanpa diragukan sedikit pun sah kerana terdapat dalam Sahih Bukhari. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. begitu pula rahmat Allah dan segenap kurnia-Nya." Imam 'Abdur Razzaq mengatakan bahawa Ibnu Juraij meriwayatkan kepadaku. Semua perlindungan dan pemeliharaan untukmu. "Segala ucapan penghormatan. 200. bahkan saya menemukan riwayat lain yang menguatkan." [290] Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata: "Pada saat Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam masih hidup. wahai Nabi. Semua perlindungan dan pemeliharaan semoga diberikan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. yang berbunyi: 2. tetapi setelah beliau wafat mereka mengucapkan assalaamu 'alan nabiyyi. segala ucapan pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah. Lihat: Sifat Solat Nabi. . (nota kaki). para sahabat mengucapkan assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu." H/R Siraj dalam M usnadnya (9/1/2) dan M ukhallash dalam Kitab Al-Fawa-id (11/54/1) dengan sanad sahih.

Jika seseorang duduk (pada dua rakaat ini).” [292] Tasyahud Ibnu Umar Dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bahawa beliau mengucapkan dalam tasyahudnya: "Segala ucapan pen ghorm at an milik Allah. Tambahan itu lalu ia satukan dengan bacaan tasyahud yang didengarnya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam secara langsung. al-Albani] Idem. Menurut Nasiruddin Al-Albani rahimahullah: Dua tambahan ini sah datangnya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam dan bukan dilakukan oleh Ibnu 'Umar sendiri. [Lihat: Sifat Solat Nabi. hendaklah ucapan pertama yang H/R M uslim. "Aku tambahkan pada bacaan ini kata-kata: [293] ‘Begitu pula semua kurnia-Nya. Hlm. begitu pula segala kurnia dan ucapan pengagungan.'" "Segala perlindungan dan pemeliharaan untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. dan Nasa'i. wahai Nabi." [295] Tasyahud Abu Musa Al-Asy'ari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: ". H/R Abu Daud dan Daruqutni dan disahkan olehnya. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah." Ujar Ibnu Umar.. begitu pula kurnia Allah. Syafie. 202. Aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. (nota kaki). Abu Awanah. Semua pertolongan dan pemeliharaan untukmu. tiada sekutu bagi-Nya. la menerima dari sahabat-sahabat lainnya yang meriwayatkannya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. ." Ibnu Umar berkata: "Aku tambahkan pula katakata: [294] 'Tuhan Yang Tunggal'..292 293 Dalam riwayat lain ditambah dengan: "… hamba-Nya dan rasul-Nya.

.'" [Tujuh kalimat ini adalah ucapan tahiyyat solat]. Seraya memberi isyarat dengan tangannya ia mengucapkan: 5. Abu Awanah. dan segala ucapan pujian serta ucapan untuk menyatakan pen gkudusan hanyalah milik Allah.. dst. segala ucapan untuk menyatakan pen gagungan. tiada suatu apa pun yang menjadi sekutu-Nya) dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah ham ba-N ya dan rasul-Nya. Semua perlindungan dan pemeliharaan Allah untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. (seperti tasyahud Ibnu Mas'ud) "Segala ucapan untuk menyatakan hormat. wahai Nabi. segala kurnia. dan Ibnu Majah. dan lafaz hadis ini ada pada Baihaqi. Aku bersaksi bahawa tiada tuhan kecuali Allah (Tuhan Mahatunggal. Siraj. segala ucapan pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah. .” [297] H/R Muslim. H/R Ibnu Abi Syaibah.296 297 diucapkannya adalah: 'Segala ucapan pen ghormatan. Segala perlindungan dan pemeliharaan untuk Nabi. M ukhallas. Baihaqi. Abu Daud. [296] Tasyahud Aisyah Qasim bin M uhammad berkata: Aisyah pernah mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud. Semua perlindungan dan pemeliharaan untukmu. begitu pula rahmat dan semua kurnia Allah.

berikanlah rahmat kepada Muhammad.. dan keturunannya sebagaimana Engkau (Allah) telah memberi rahmat kepada keluarga Ibrahim. kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu dalam tasyahud. Pendapat inilah yang sah di kalangan muridmurid beliau seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Kitab Majmu' (3/460) dan yang dengan jelas dinyatakan dalam Kitab Raudhah (1 /263). Berikanlah kurnia kepada Muhammad. dst. pen." Inilah lafaz selawat yang sering Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam baca ketika solat. (nota kaki). Hlm.). M EMBACA SELAWAT 1.20. 204. keluarganya. keluarganya. isteri-isterinya. al-Albani] 300 H/R Ahmad dan Thahawi dengan sanad sahih dan Bukhari dan M uslim tanpa lafadz 'ahlu baitihi' (anggota keluarganya). [299] Beliau mengajarkan kepada para sahabat berbagai macam bentuk lafaz selawat (setelah bertasyahud. [Lihat: Sifat Solat Nabi. [300] H/R Abu Awanah dalam Sahihnya dan Nasa'i. 2. dibenarkan juga dibaca pada tasyahud pertama. 298 299 . dan keturunannya sebagaimana Engkau (Allah) telah memberikan kurnia kepada keluarga Ibrahim.Cara Membaca Selawat Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca selawat untuk dirinya pada tasyahud awal dan lainnya.'" Bacaan selawat ini tidak hanya berlaku untuk tasyahud kedua. Akan tetapi. tetapi bagaimana kami mengucapkan selawat kepadamu?" Sabdanya: "Ucapkanlah olehmu: 'Allaahumma shalli 'alaa Muhammad. Nasiruddin al-Albani menjelaskan: Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. dikemukakan oleh Imam Syafie seperti yang beliau sebutkan dalam Kitab Al-Umm karyanya..Lafaz Bacaan Selawat "Ya Allah. isteri-isterinya. Demikianlah. [298] Beliau menganjurkan umatnya berbuat dem i kian sebagai mana bel iau memeri ntahkan unt uk mengucapkan selawat setelah mengucap salam kepadanya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung.

janganlah Anda tertipu oleh pendapat Ibnul Qayyim dalam Kitab Jala'ul Afham halaman 198 yang mengikuti pendapat gurunya. (nota kaki). Muslim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [Ibrahim dan kepada] [301] keluarga Ibrahim. Hal lain yang menunjukkan kesalahan Ibnul Qayyim adalah mengenai bacaan tasyahud no. berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim [dan keluarga Ibrahim]. padahal saya telah mengemukakan kepada anda hadis yang sahih di atas. Ya Allah. padahal sebelumnya beliau sendiri menyatakan sahih. Thahawi. Nasa'i. Berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada [Ibrahim dan] keluarga Ibrahim. Secara teliti dikemukakan riwayat dan lafaz-lafaz bacaan solat yang sebelumnya tidak pernah dikemukakan orang. Kelebihan ini semua adalah rahmat dari Allah. Nasa'i.301 302 303 “Ya Allah.] H/R Bukhari. Ibnu Mandah. Hlm. serta Nasa'i. terdapat dalam riwayat Bukhari. hanya kepadaNyalah kita bersyukur. 204. berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada [Ibrahim dan kepada] keluarga Ibrahim. H/R Ahmad. Beliau menyatakan bahawa tidak ada Hadis sahih yang menyebutkan lafaz 'Ibrahim' dan 'ali Ibrahim' bersamasama. Humaidi.” [303] Menurut Nasiruddin Al-Albani rahimahullah: Kata tambahan ini dst. Oleh kerana itu. Ini adalah bukti salah satu faedah dari Kitab Sifat Solat ini. Baihaqi. al-Albani. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Ada beberapa sanad lain yang memuat lafaz-lafaz lainnya. dan Ahmad. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. dan Abu Ya'la dengan sanad sahih.” [302] "Ya Allah. dan dia menyatakan hadis ini telah disepakati sahihnya. . Oleh kerana itu. [Lihat: Sifat Solat Nabi. Ibnu Taimiyah dalam Kitab Al-Fatawa (1/16). Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. 7 yang beliau nyatakan dha'if.

berikanlah rahmat kepada Muhammad." [304] 5. [dan keluarga Muhammad] sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada Ibrahim [dan keluarga Ibrahim]. hamba-Mu dan rasul-Mu. hamba-Mu dan rasul-Mu]. Isma'il Al-Qadhi dalam Kitab Fadhlush Shalah 'alan Nabiyyi halaman 28. [Nabi yang ummi]. Thahawi. disahkan oleh Hakim. Ibnu Abi Syaibah. dan berikanlah kurnia kepada Muhammad. Nasai. [305] 6. [Nabi yang ummi]. Abu Awanah. Ahmad. berikanlah rahmat kepada Muhammad. dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi rahmat kepada [keluarga] Ibrahim dan berilah kurnia kepada Muhammad. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. [kepada] para isterinya dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [keluarga] Ibrahim. sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [keluarga] Ibrahim dan berilah kurnia kepada Muhammad. berikanlah rahmat kepada Muhammad. "Ya Allah. [kepada] para isterinya. "Ya Allah.304 305 "Ya Allah. dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi kurnia kepada [keluarga] Ibrahim di seluruh alam. H/R Bukhari. Abu Daud. dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia H/R Muslim. . dan Nasa'i.

Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Abu Sa'id Ibnul A'rabi dalam Al-Mu'jam (79/2) dengan sanad sahih. pilihlah doa-doa sesukamu. berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad dan berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat dan kurnia kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ibnu Taimiyah mengatakan: "Pendapat yang terbaik iaitu bahawa membaca doa H/R Bukhari. Terkadang membaca doa ini dan terkadang membaca doa yang lain serta beliau membenarkan bacaan doadoa yang lain. bukan sembarang doa. Thahawi. .." [307] 21. Beliau menyuruh orang yang melakukan solat untuk memilih sesuai keinginannya. Selanjutnya. BERDOA SEBELU M SALAM 1. Kemudian dia berkata sesungguhnya lam pada kata doa maksudnya ialah doa yang disukai Allah. kemudian beliau menyatakan sahihnya. tetapi jawabnya: 'Ya yang ada dalam hadis. "Ya Allah. Ibnul Qayyim dalam Kitab Al-lala' halaman 14-15 menisbatkan hadis ini kepada Muhammad bin Ishaq As-Siraj. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Cara Berdoa Semasa solat.' Jawabnya: 'Memilih doa yang sudah ada dalam hadis. dan Nasa'i. H/R Nasa'i. [308] Imam Atsram berkata: "Saya pernah bertanya kepada Ahmad: 'Doa apa yang aku baca setelah tasyahud?' Jawabnya: 'Doa yang tersebut dalam hadis Nabi.' Lalu saya bertanya lagi. H/R Bukhari dan Muslim..' Saya bertanya lagi: 'Bukankah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: '.'" Kejadian ini diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu' Fatawa (69/218/1) dan beliau menganggapnya sebagai hal yang baik. beliau mengucapkan berbagai doa ketika ada perintah berdoa seperti ketika sujud dan tasyahud." [306] 7.306 307 308 kepada [keluarga] Ibrahim. Muslim.

Wallaahu a'lam. Oleh kerana itu.” [311] Kita diperintahkan untuk berlindung dari berbuat dosa dan hutang. yang utama ialah mengikuti saja doa-doa yang ada dalam riwayat hadis. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup dan mati. H/R Nasa'i dengan sanad sahih dan Ibnu 'Ashim dalam Kitab As-Sunnah halaman 370 yang telah saya tahqiq dan diterbitkan oleh Maktab Al-lslami dan tambahan pada lafaz di atas tersebut dalam riwayatnya. tetapi untuk mengetahui doa yang bermanfaat haruslah berdasarkan ilmu yang benar. aku berlindung kepada-Mu dari akibat-akibat buruk perbuatan yang telah aku lakukan [Kerugian dari kesalahan yang telah kulakukan atau kerugian dari kebaikan yang belum kulakukan. Lafaz Doa Sebelum Salam "Ya Allah.] dan yang belum aku lakukan. wahai Rasulullah. Hal ini didasarkan pada hadis Aisyah yang lengkapnya: Aisyah berkata: "Seseorang berkata kepada Nabi: 'Alangkah seringnya engkau mohon perlindungan dari terbelit hutang.309 10 311 seperti digariskan dalam riwayat-riwayat hadis dan yang berm anfaat. terutama sekali bila doa-doa itu sudah memenuhi keinginan orang yang berdoa. .” [310] 2. 2." H/R Bukhari dan Muslim. "Ya Allah.' Sabdanya: 'Orang yang terbelit hutang kalau berbicara berbohong. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal. Ya Allah. aku berlindung kepada-Mu dari dosa-dosa [309] dan terbelit hutang." Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Pendapat itu benar. ingkar. aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur. Hal ini sedikit sekali yang mengetahuinya. kalau berjanji.

Baca Ash-Sahihah Hadis no. Thayalisi. Aku memohon syurga kepada-Mu dan semua cara yang men ghant arkan ke sana. Bukhari dalam Addabul Mufrad. " [312] "Ya Allah.312 313 "Ya Allah. hit un glah (amal)ku den gan perhitungan yang mudah. aku memohon kepada-Mu segala kebaikan [di dunia dan di akhirat] yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. [Muhammad. Aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan yang hamba-Mu dan rasul-Mu. . disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. H/R Ahmad. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka dan semua jalan yang menghantarkan ke sana. Ibnu Majah dan Hakim. Aku memohon kepada-Mu kebaikan dari semua yang diminta oleh hamba-Mu dan rasul-Mu. " [ 3 1 3 ] H/R Ahmad dan Hakim. 1542. Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam telah memohon kepada-Mu untuk dilindunginya]. [Aku memohon kepada-Mu] agar Engkau menjadikan akhir segala perkara yang telah Engkau tetapkan untukku baik [bagiku]. baik ucapan maupun perbuatan. Aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan [di dunia dan di akhirat] yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. baik ucapan maupun perbuatan.

314 315 Beliau bertanya kepada seorang sahabatnya: 5. . tempat makhluk bergantung. kemudian aku memohon syurga kepada Allah dan berlindung dari siksa neraka." Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Orang ini telah diampuni. "Apa yang engkau ucapkan dalam solat?" Ujarnya: "Aku bertasyahud. ya Allah. Nasa'i. orang ini telah diampuni. kerana Engkau Maha Pen gampun lagi Maha Penyayang. [Tuhan Yang Mahatunggal]. tiada beranak dan tiada diperanakkan. (Nabi bersabda): "Demi Allah." [314] Beliau pernah mendengar seorang sahabat dalam tasyahudnya mem baca: "Ya Allah. Ibnu Majah. H/R Abu Daud." [315] Beliau mendengar sahabat lain dalam tasyahudnya berdoa: H/R Abu Daud. ampunilah segala dosaku. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi. alangkah baiknya permohonan yang kamu ucapkan dan diucapkan oleh Muaz. aku memohon kepada-Mu." Beliau berkata: "(Kami selalu mengucapkan kalimat-kalimat tersebut). tiada suatu apa pun yang menyamai-Nya. dan Ibnu Khuzaimah. Ahmad. dan Ibnu Khuzaimah (1/87/1) dengan sanad sahih.

Ibnu Mandah dalam At-Tauhid 44/2. wahai Tuhan Yang Mahaberdiri sendiri. tidak ada tuhan kecuali Engkau. Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yang terkemudian." 8. Dia akan memberinya)." Sabdanya: "(Demi Tuhan yang menggenggam jiwaku]. [sesungguhnya aku memohon] [syurga kepada-Mu dan berlindung kepada-Mu dan siksa neraka]. sesungguhnya aku memohon kepada-Mu bahawa segala puji adalah milik-Mu." [316] Doa terakhir antara tasyahud dan salam yang beliau baca ialah: 9. [tiada sekutu bagi-Mu]. Ahmad.” [317] H/R Abu Daud. Engkau lebih tahu tentang hal itu daripadaku. Nasa'i. Thabarani. tiada tuhan kecuali Engkau. [Maha Pemberi kurnia]. Bukhari dalam Adabul Mufrad. sesungguhnya orang ini telah memohon kepada Allah dengan men yebut nama-Nya yang agung. Dia akan men gabulkan dan bila orang itu meminta sesuatu. ampunilah segala dosaku pada masa lalu dan akan datang. dan 70/1-2 dengan sanad-sanad sahih. "Ya Allah. yang bila orang memohon dengan men yebut keagungan-Nya itu. 67/1. yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi atau yang aku lakukan dengan terang-terangan dan apa saja perbuatanku yang berlebihan. Wahai Tuhan Yang Mahaagung dan Maha Pemurah. [wahai] Pencipta lan git dan bumi. H/R M uslim dan Abu Awanah. [Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda kepada para sahabatnya: "Tahukah engkau apa yang dimohon orang ini?" Mereka menjawab: "Allah dan rasul-Nya lebih tahu. . Wahai Tuhan Yang Mahahidup.316 317 "Ya Allah.

[321] Ia juga dilakukan oleh Imam Ahmad dan Imam-imam ahli hadis lainnya.318 319 320 321 22. Alasannya ialah menyalahkan imam sama ertinya dengan mencela dan tidak menghormatinya. Mereka mencari-cari alasan untuk mentakwilnya dengan menyalahi ketentuan bahasa Arab dan pengertian yang difahami oleh para imam. Lihat: Sifat Solat Nabi. Inilah pendapat Imam Malik dan lain-lain ". MENGGERAK-GERAKKAN JARI TELUNJUK Menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud sudah menjadi sunnah matrukah (sunnah yang ditinggalkan). Oleh kerana itu. hendaklah takut kepada Allah orang yang beranggapan bahawa perbuatan ini sia-sia. Ibid. . al-Albani. tidak patut dilakukan dalam solat. [319] Menurut Nasiruddin al-Albani: "Men gikut sunnah telah menunjukkan bahawa men ggerakgerakkan jari telunjuk berlangsung sampai dengan salam. [320] Beliau menjelaskan lagi: "Men ggerak-gerakkan jari telunjuk dalam tasyahud merupakan perbuatan yang sah dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam". Pada hal dia tahu bahawa mencela Ibid. Sedangkan Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengamalkannya: "Nabi men ggerak-gerakkan jari telunjuknya sambil membaca doa". al-Albani. [318] Hadis menggerak-gerakkan telunjuk ini mempunyai syawahid pada rawi Ibnu Adi (287/1). Hal yang aneh sebahagian dari mereka biasanya membela pendirian imamnya dalam masalah yang lain sekalipun pendapat imam tersebut bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. pada hal mereka tahu riwayatnya sah. Lihat: Sifat Solat Nabi. mereka kemudian melupakan masalah ini dan mereka menolak hadis yang sudah sahih serta mencela orang-orang yang melaksanakan perbuatan ini. Akan tetapi. Kerana anggapan itu mereka tidak mahu menggerakkan telunjuknya dalam solat.

bahkan celaan yang mereka lakukan itu mengenai Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Dengan sanad hasan dan Rauyani dalam M usnadnya 249/2 dan Baihaqi. [322] Selain menghalau syaitan. Jika hadis ini sah. H/R Bukhari dalam Al-Amali (60/1). semuanya itu tidak mempunyai dasar dari hadis. Beliau menjelaskan bahawa hadis yang menyatakan: "Nabi tidak menggerakkan jari telunjuknya". isinya menyangkal (membatalkan) adanya mengacukan telunjuk. mencela perbuatan menggerakgerakkan jari telunjuk sama halnya dengan mencela Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Abdul Ghani alM uqaddasi dalam As-Sunan 12/2. Bazaar. Tabrani dalam Ad-Doa Hlm. seperti yang dikenal oleh para ahli fikh. bahkan menyalahi hadis sahih. Pada hal para imam tersebut perbuatannya sejalan dengan sunnah. al-Albani. [323] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan perbuatan ini (men ggerakkan jari telunjuk) dalam dua tasyahud (tasyahud awal dan akhir)". lalu sabdanya kepada orang itu: Satu sahaja! Satu sahaja! Seraya men gacukan jari telunjuk". [325] Lihat: Sifat Solat Nabi. . (nota kaki) Hlm. Ahmad. lalu berhenti atau mengacukannya pada waktu tertentu sahaja. Oleh itu. H/R Ibnu Abi Syaibah. H/R Ibnu Abi Syaibah dengan sanad hasan. [324] "Nabi pernah melihat seorang lelaki berdoa sambil men gacukan dua jarinya. Sanad had is tidak sah. maka hujah untuk menyangkal menggerak-gerakkan jari telunjuk tidak dapat dijadikan hujah". Nasa’i dan disahkan oleh Hakim serta disetujui oleh Zahabi. 197. 73/1. Hadis ini juga mempunyai syawahid pada riwayat Ibnu Abi Syaibah. terdapat fadilat-fadilat lain. Dalam kaedah "Ditetapkan" maka menetapkan didahulukan dari menyangkal.322 323 324 325 perbuatan tersebut bererti pula mencela para imam mereka yang biasanya mereka bela mati-matian walaupun membelanya batil. Adapun mengacukan telunjuk sebentar. Kerana Nabilah yang mengajarkan hal itu kepada kita. Abu Jaafar. antaranya: "(Men ggerak-gerakkan jari telunjuk) lebih keras (dirasakan) oleh syaitan dari pukulan besi".

H/R Muslim. Daruqutni. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Dihalalkan setelah men gakhirinya (solat) dengan men gucapkan salam". [326] ". . Abu Daud. Ibnu Khuzaimah. hendaklah mencontohi cara yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. Tabrani. Disahkan oleh Hakim dan Zahabi. men gakhiri solat dengan men gucapkan salam. Nasa’i dan Tirmizi. [328] "Ada kalanya pada bacaan salam yang pert ama beliau menambah ucapan: “Wa barakatuh". Disahkan pula oleh Nawawi. "Beliau men gucapkan salam dengan berpaling ke arah kanan seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah. " [327] Apabila melakukan dan mengucapkan salam. dan Abdur Razaq. H/R Abu Daud. sehingga terlihat pipi kanannya yang putih. Al-Ausath.. Kemudian berpaling ke arah kiri seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah. [329] "Ketika berpaling ke kanan beliau terkadang men gucapkan: H/R Hakim dan Az-Zahabi dan disahihkan oleh keduanya.326 327 328 329 23.. sehingga kelihatan pipi kirinya yang putih”. M ENGUCAPKAN SALAM Diwajibkan menutup (mengakhiri) setiap solat dengan salam. Abu Ya'la. Ibnu Hajar.

HUKUM MENGUSAP MUKA 1. tabi'in. [330] "Terkadang beliau men gucapkan salam sekali sahaja dengan ucapan: Assalamu 'alaikum. Abu Awanah. H/R Muslim. tidak juga dari para sahabat. kepala dan muka setelah selesai memberi salam atau berdoa adalah perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan fatwa Imam Syafie. [ ] 24. Mengusap Muka Selepas Salam Adalah perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi M uhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Beliau menentang perbuatan tersebut sebagaimana dijelaskan olehnya melalui hadis yang terdapat dalam kitab Al-U mm: "Dari Jabir bin Samrah berkata: Semasa kami solat bersama H/R Nasa’I. dan ketika berpaling ke kiri hanya men gucapkan: As-salamu'alaikum". Ibnu Khuzaimah dan Tabrani. Amalan mengusap (menyapu) tengkuk. kepala dan muka dengan tangan.330 331 As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah. . sama ada setelah selesai memberi salam setiap kali solat atau sesudah membaca doa. Siraj. den gan sedikit memalingkan wajahnya 331 ke kanan". tabi'ut attabi’in atau para Salaf as-Soleh perbuatan mengusap (menyapu) tengkuk. Ahmad dan Siraj dengan sanad yang sahih.

122. Lihat: Sifat Solat Nabi. Jld. 236. Hlm. Hal ini setelah dilihat oleh beliau. maka ketika beliau memberi salam. Lihat: Al-Umm. I. kemudian beliau bertanya yang berupa larangan: "Men gapa kamu men ggerakkan tangan kamu seperti gerakan ekor kuda yang lari terbirit-birit dikejar binatang buas? Apabila seseorang antara kamu men gucapkan salam. H/R Muslim.332 333 334 Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Siraj. Maka Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Apa terjadi kepada kamu. [332] Adapun yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pada hadis di atas ialah menggerakkan tangan kanannya ke kanan ketika menoleh ke kanan dan menggerakkan tangan kirinya ke kiri ketika menoleh ke kiri. Melakukan pekerjaan tersebut adalah bid'ah kerana menyerupai perbuatan mereka (yang menggerakkan tangannya ke kanan dan ke kiri) yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Abu Awanah. [333] Dalam riwayat yang lain beliau bersabda: "Seseorang antara kamu cukup meletakkan tan gannya di atas pahanya. Maka ia wajib ditinggalkan. dan men gisyaratkan den gan tan gannya ke kanan dan ke kiri. Maka menyapu tengkuk. assalamu 'alaikum. [334] Menggerakkan tangan ke kanan atau ke kiri sebagai tanda penutup atau selesainya solat telah ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. kepala dan kemudian muka setiap kali selesai memberi salam adalah juga merupakan sebagai tanda. tidakkah memadai atau sesungguhnya memadai seseorang kamu meletakkan tan gannya di atas pehanya semasa memberi salam ke kanannya dan ke kirinya seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatullah. tak ubah seperti ekor kuda yang mabuk. Hlm. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani. al-Albani. malah tidak ada hujah yang sahih mengizinkan perbuatan tersebut. Maka ketika mereka solat bersama Rasulullah. Perbuatan serupa itu adalah bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan para sahabat. hendaklah ia berpaling kepada temannya dan tidak perlu men ggerakkan tan gannya. . mereka tidak melakukannya lagi". kemudian ia men gucapkan salam dengan berpaling kepada saudaranya yang di sebelah kanan dan saudaranya yang di sebelah kiri". isyarat atau sebagai penutup solat. H/R Muslim. men gisyaratkan dengan tangan kamu. berkata salah seorang dari kami den gan tan gannya ke kanannya dan ke kirinya dan men gucapkan: As-salamu 'alaikum. assalamu alaikum wa-rahmatullah".

Az. setiap kali selesai berdoa mereka mengusap (menyapu) muka sebagai penutup doa dan untuk mendapat berkat dari doa tersebut. beliau berkata: Bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Jika engkau berdoa kepada Allah.2. jangan memintanya den gan belakangnya. Dan sapulah den gannya muka kamu". Antara hadis-hadis tersebut ialah: "Dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdzi dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Apabila kamu meminta (berdoa) kepada Allah.-Zahabi dalam 1/536. 336 . Mengusap Muka Selepas Berdoa Kebiasaan masyarakat Islam dewasa ini. [336] 335 H/R At-Tabrani dalam 2/212. 10/10779. dan Al-Baihaqi dalam H/R Ibnu M ajah dalam Sunan. dari Muhammad bin Ka'ab al-Qardzi dari Ibn Abbas. 1181. [335] "Dari Soleh bin Hassan al-Ansari. Sebenarnya perbuatan tersebut tidak mempunyai dalil yang sahih kerana semua hadis-hadis yang menunjukkan menyapu muka setelah selesai berdoa kesemuanya lemah belaka. sapulah wajahmu den gan kedua tan ganmu ". maka berdoalah den gan telapak tanganmu. Maka setelah selesai. janganlah berdoa den gan kedua-dua belakangnya. 1/373 Hadis No. maka mint alah den gan telapak tan gan kamu.

Az-Zahabi. maka tidak halal untuk meriwayatkan hadis darinya. . 1/373. Ibid. Dalam az-Zawaid dinyatakan: Isnad hadis ini lemah.Kedua-dua hadis di atas ini adalah sangat lemah kerana pada sanadnya terdapat perawi yang lemah sebagaimana dapat diketahui dari penjelasan di bawah ini: 1. [339] Menurut al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. Lihat: Al-Irwa al-Ghalil. 2. Al-Baihaqi. [338] Menurut Ibnu Hibban: Semua hadis yang diriwayatkan oleh (Soleh bin Hassan al-Ansari) adalah hadis-hadis palsu. Tambahan "Dan sapulah muka kamu. 6. [340] 3. 5. Lihat: Lihat: Lihat: 1/6. Dan beliau berkata lagi: Setiap seseorang yang telah aku katakan hadisnya mungkar. 2/180. 10/319. Soleh bin Hassan "Ditinggalkan”. 2/212. la dilemahkan kerana Soleh bin Hassan. maka ia adalah tambahan yang mungkar". [341] Berkata Abu Daud: Dia seorang yang lemah.'' [342] 337 338 339 340 341 342 Lihat: Sunan Ibn Majah. [337] Menurut Imam Bukhari rahimahullah: Hadis dari Soleh bin Hassan alAnsari dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdzi adalah hadis mungkar. al-Albani. 4.

5/3386. [ 344] 3. Lihat: lrwa al-Ghalil fii Takhrij Ahadis Manaris Sabil. Berkata Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Perawi seperti dia adalah lemah sekali. Lihat: 343 344 345 346 347 . oleh Ibnu Hajar. dengan demikian sama sekali tidak boleh disahihkan.” [ 347] H/R Tirmizi. Abu Zur'ah ar-Razi rahimahullah berkata: “Hadis (Hammad) ini adalah had is mungkar yang diyakini tidak ada asalnya”. Beliau tidak men gembalikan kedua tan gannya sehingga men gusap wajahnya. Hadis di atas ini adalah hadis lemah kerana sanad hadis ini berasal dari Hammad bin Isa al-Juhani. 2/433. Nama penuh beliau ialah: Hammad bin Isa bin Ubaid bin at-Thufail al-Juhani al-Wasiti al-Basri.2/351. Hadis di atas ini juga dilemahkan oleh para ulama hadis. [ 343] 1. Menurut al-Hafiz Az-Zahabi: “Hammad bin lsa al-Juhani adalah perawi yang lemah. Ibnu Abi Hatim ar-Razi. Imam Ahmad dan Abu Hatim ar-Razi. 2. Maka hadisnya tidak boleh dihasankan.” [345] 4. Antaranya ialah: Ibnu Hajar al-Asqalani. [ 346] 5. "Berkata Hammad bin Isa al-Juhani dari Handhalah bin Abi Sufyan al-Jum ahi dari Salim bin Abdullah dari bapanya dari Umar bin al-Khattab radiallahu 'anhu berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam men gan gkat tan gannya dalam berdoa. Lihat: Lihat: 16/67. Az-Zahabi. Berkata Muhammad bin al-Muthannah dalam hadisnya: Beliau tidak men gembalikannya keduanya sehingga men gusap den gan kedua tan gannya wajahnya". Ibnu al-Jauzi. Dia seorang perawi yang sangat lemah. Lihat: 2/841. Berkata Ibnu Makula: “Para ulama hadis telah melemahkan hadis-hadis Hammad.

2/1432. [350] Dengan penjelasan di atas. Berkata Abul Hasan bin al-Qatthan dan Al-Hafiz Iban Hajar: "Perawi hadis ini (Abdul Malik bin Muhammad bin Aiman al-Hijazi) "Tidak diketahui tidak dikenali". Berkata Abu Daud: "Hadis ini telah diriwayatkan dari berbagai jalan dari Muhammad bin Ka'ab. Walaupun sanad ini ialah yang terbaik. Jika kamu telah selesai berdoa. [348] Menurut para ulama hadis. hadis ini sangat lemah kerana mempunyai beberapa illah (penyakit): 1. sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Janganlah kamu men ut upi dindingdinding (den gan kain).348 349 350 "Dari Abdullah bin Abbas. Lihat: Ibnu Hajar. yang semuanya sangat lemah. [349] 2. ternyata bahawa hadis-hadis tentang menyapu muka setelah selesai berdoa adalah perbuatan bid'ah kerana perbuatan tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan dari para Salaf as-Soleh. Allahu a'lam bissallallahu ‘alaihi wa-sallamab walmusta'in. Lihat: Mukhtasar Sunan Abu Daud. maka usaplah wajahmu dengan telapak tan ganmu". namun hadis ini juga adalah lemah". sesiapa melihat kitab saudaranya tanpa izinnya. H/R Ibn Majah dan Abu Daud. Mintalah kepada Allah dengan telapak-telapak tangan kamu dan janganlah meminta dengan belakangnya. . maka sesungguhnya dia telah melihat dalam neraka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful