Oleh: Rasul bin Dahri

Nabi M uhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memerintahkan orang-orang yang beriman agar solat seperti beliau solat, sebagaimana sabdanya:

"Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat". [1]

Adapun tatacara atau sifat Nabi M uhammad sallallahu alaihi wa-sallam bersolat yang akan dibincangkan di dalam kertas kerja ini, adalah berdasarkan hadis-hadis yang sahih sahaja di samping menampilkan penjelasan para ulama dan m uhadd isi n.

H/R Bukhari, Muslim dan Ahmad.

2 3 4 5 6

1.MENYEMPURNAKAN WUDUK
Apabila ingin mendirikan solat, sempurnakanlah wuduk, menghadap kiblat dan bertakbir:

"Apabila engkau hendak men gerjakan solat, maka sempurnakanlah wudukmu”. [2]
Sila baca sifat wudhu Rasulullah salalahu ‘alaihi wa-salam.

2.M ENGHADAP KE KIBLAT
Setelah berdiri tegak sebelum bertakbir, maka hendaklah menghadapkan jari-jemari kaki ke arah Kiblat kerana itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

"Beliau men ghadapkan hujung-hujung kedua-dua jari-jemari kaki beliau ke arah Kiblat". [3]
Sewaktu solat, beliau sentiasa menghadapkan segalanya ke arah Kiblat, sehingga ibu jari (jari-jari) kaki beliau juga dihadapkan ke arah Kiblat.
[4]

"Kemudian menghadaplah ke arah kiblat, dan bertakbirlah"
[5]

Setelah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam berdiri untuk solat, beliau mengucapkan "Allahu Akbar", tanpa mengucapkan apa pun kalimah sebelumnya, tidak melafazkan niat dan tidak seorangpun antara para sahabat, tabi'in dan imam yang empat pernah melakukannya. [6]
H/R M uttafaqun Alaihi. H/R Bukhari dan Abu Daud. Lihat: Sifat Solat. Nabi. Hlm. 174. al-Albani. H/R M uttafaqun Alaihi. Lihat: Tuntunan Rasulullah dalam Ibadah. Hlm. 19. Ibn Qaiyim al-Jauziyah.

H/R Bukhari, Muslim dan Ahmad.

7 8 9 10 11

3. MENGUCAPKAN TAKBIR

"Sesungguhnya solat seseorang tidak sempurna sebelum dia berwuduk dan berwuduk sesuai dengan tuntutannya, kemudian ia men gucapkan: Allahu Akbar". [7] Semasa mengangkat tangan ketika takbir, keadaan kedua telapak tangan beliau menghadap ke arah kiblat. [8]

"Pembuka solat adalah bersuci, pen gharam annya setelah bertakbir dan pen ghalalannya setelah memberi salam ". [9]

"Beliau bertakbir dengan suara nyaring sehingga terdengar oleh sesiapa yang berada di belakangnya". [10]

"Ketika beliau sedang sakit, Abu Bakar membantu takbir Rasulullah dengan men gucapkan takbir secara yang nyaring agar dapat didengar oleh manusia". [11]

H/R Tabrani dengan sanad sahih. Lihat: Tuntutan Rasulullah Dalam Ibadah, Hlm 19. Ibn Qaiyyim AlJauziyah. H/R Abu Daud, Tirmizi, dan Hakim.

H/R Ahmad dan Hakim, disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh azZahabi. H/R Muslim dan Nasa'i.

Tirmizi dan Hakim. H/R Bukhari dan Abu Daud. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh az-Zahabi.12 13 14 15 16 17 Cara Mengangkat Tangan Ketika Bertakbir "Sesungguhnya Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengangkat kedua tan gannya setanding bahunya ketika memulakan solat. H/R Bukhari dan an-Nasa’i. [12] "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam biasa men gan gkat kedua tan gannya setanding telinganya setiap kali 13 bert akbir". [15] "Kadang kala mengangkat kedua tan gannya sesudah ucapan takbir". H/R Muslim. Ibnu Khuzaimah. H/R Bukhari dan an-Nasa’i. [14] "Ada kalanya Nabi men gan gkat kedua tan gannya bersamaan den gan ucapan takbir". [ ] "Beliau men gan gkat kedua tan gannya den gan membuka jarijemarinya lurus ke atas. [16] "Ada kalanya mengangkat kedua tan gannya sebelum ucapan takbir". H/R Abu Daud. Tidak merenggangkannya dan tidak pula menggenggamnya". setiap kali bertakbir untuk rukuk dan setiap kali ban gkit dari rukuk". . [17] H/R M uttafaqun Alaihi.

[ ] "Beliau dengan keras melarang memandang ke lan git". H/R Bukhari dan Muslim. disahihkan oleh Hakim. [22] H/R Baihaqi dan Hakim. .18 19 20 21 22 4. [20] "Hendaklah orang-orang berhenti memandang ke lan git ketika sedang solat atau matanya tidak dikembalikan lagi kepada mereka. MEMANDANG KETEMPAT SUJUD "Pada kebiasaannya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam ketika solat. [18] "Semasa beliau memasuki Kaabah pandangannya (semasa solat) tetap ke arah tempat sujudnya sampailah beliau keluar 19 darinya". disahihkan oleh Hakim. [21] "Apabila kamu bersolat. H/R Bukhari dan Abu Daud. janganlah menoleh ke kanan atau ke kiri. Disahihkan oleh keduanya. H/R Baihaqi dan Hakim. H/R Tirmizi dan Hakim. men undukkan kepala dan memandang bumi (ke tempat sujudnya)". kerana Allah akan sentiasa men ghadapkan wajah-Nya kepada hamba-Nya yang sedang solat selama ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri". (Dalam riwayat lain: Atau mat a-m at a mereka akan dicabut".

[26] "Beliau meletakkan kedua tan gannya di dada". H/R Bukhari dan Abu Daud. Tirmizi menghasankan satu hadis ini. H/R Bukhari.23 24 25 26 27 28 "Allah akan sentiasa men ghadap ke wajah hamba-Nya yang sedang solat selama ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. BERSEDEKAP DI DADA "Beliau meletakkan tan gan kanannya pada punggung telapak kirinya. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ibnu Khuzaimah. [25] "Kadang kala beliau men genggam kan jari-jari tangan kanannya pada lengan kirinya". 5. Abu Daud. pergelangan atau lengan kirinya". [24] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: memejamkan mata ketika solat tiada contohnya dari sunnah. [28] H/R Abu Daud dan lain-lain. H/R Muslim dan Abu Daud. Allah pun akan berpaling darinya". H/R Nasa'i dan Daruqutni dengan sanad sahih. H/R Abu Daud. . [27] "Beliau meletakkan tan gannya yang kanan di atas tangan kirinya". Nasa’i. Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya yang sahih dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. [23] "(Menoleh ke kanan atau ke kiri) adalah colekan sya it an terhadap orang yang sedang solat (supaya tidak khusyuk) ". Ahmad dan Abu Syeikh. Jika hamba itu memalingkan wajahnya.

Caracara yang sesuai dengan sunnah inilah yang diamalkan oleh Imam Ishak bin Rahawaih. H/R Muslim. Oleh itu. dan Ahmad. PERHATIAN: Tiada perbezaan antara solat seorang lelaki dan seorang wanita. [29] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Bersedekap di dada adalah perbuatan yang sahih menurut sunnah. [31] H/R Bukhari dan Muslim.29 30 31 "Beliau melarang dari bercekak pinggang dalam solat". pasti solatnya akan menjadi penebus dosadosanya yang lain selama ia tidak melakukan dosa besar dan ini berlaku setahun penuh". lalu berwuduk dengan sempurna. lalu solat dengan khusyuk dan melaksanakan rukuk dengan baik. wuduk dan khusyuk dalam setiap solat. wajib diperhatikan semua sifat solat Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau: "Seseorang yang kedatangan waktu solat wajib. H/R Bukhari dan Muslim. Yang bertentangan dengan cara ini adalah lemah dan tidak mempunyai dasar riwayat yang sahih. Kerana keumuman hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: "Solatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku solat". [30] Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam amat menitikberatkan tentang kesempurnaan menjaga solat berjemaah. . Imam Marwazi dalam kitab Masail Hlm 222.

dengan air din gin (air batu) dan embun ". antaranya seperti berikut: "Ya Allah! Jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan timur dan barat. Ya Allah! Bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku seperti kain putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah! Sucikanlah diriku dari kesalahankesalahanku dengan air. Ia menjadi kesempurnaan solat sebagaimana terdapat dalam sabda beliau: "Tidak sempurna solat seseorang sebelum ia bertakbir. M EMBACA DOA I FTITAH Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak pernah meninggalkan doa iftitah walaupun semasa mengerjakan solat sunnah. .32 33 6. [33] H/R Abu Daud dan Hakim. disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. menyanjungnya dan membaca ayatayat al-Quran yang dihafalnya". ada yang panjang dan ada yang pendek. [32] Lafaz Doa Iftitah Doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam sewaktu solat lail dan sunnah ada berbagai-bagai. memuji Allah 'Azza wa-Jalla. H/R Bukhari.

Engkau Maha Suci dan Maha Terpuji. Hlm. dan disahkan oleh Tirmizi.34 35 “Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan Pencipta seluruh lan git dan bumi dengan penuh kepasrahan dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Oleh itu ampunilah semua dosaku. segala puji yang begitu ban yak hanya milik Allah. ibadahku. dari Jabir bin M uth'im. Abu Awanah. Mahasuci Allah pada pagi dan pet an g. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Kitab Akhbar AshBahan (1/210). H/R M uslim. ia mendengar Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengucapkan doa tersebut . Tiada tempat memohon keselamatan dan perlindungan dari siksa-Mu kecuali hanya Engkau semata. Aku jawab seruan-Mu dan aku mohon pertolongan-Mu segala kebaikan di tangan-Mu. "Allah Mahaagung lagi Mahabesar. 110. [34] Dalam solat sunnah beliau sering membaca doa ini: 3. tiada sesuatu pun yang menyekutui-Nya. Tuhan alam semesta. sedang segala keburukan tidak datang dari-Mu. aku mohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu". Solatku. tiada tuhan selain Engkau sem at a-mat a." [35] Lihat: Sifat Solat Nabi. berilah aku pet unjuk kepada akhlak yang paling mulia kerana hanya Engkaulah yang dapat menjauhkan diriku dari akhlak yang buruk. Aku berada dalam kekuasaan-Mu dan aku kembali kepada-Mu. Ya Allah! Engkaulah Pen guasa. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang berhak men gampuni semua dosa. Engkau Mahamulia dan Mahatinggi. al-Albani. hidupku dan matiku sem at a-mat a untuk Allah. Aku telah men ganiaya diriku dan aku men gaku dosadosaku. (hanya yang terpimpin adalah orang yang Engkau beri pet unjuk. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama-tama menjadi Muslim. Engkaulah Tuhanku dan aku hamba-Mu.

disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi.." [36] Beliau bersabda: "Kalimat yang paling Allah cintai untuk diucapkan oleh hamba-Nya ialah: 'Mahasuci Engkau. Nasa'i." H/R Abu Daud dan Hakim. Aku bukakan semua pintu langit kerana doa ini.. [38] dalam solat sunnah.36 37 38 "Mahasuci Engkau. . Allah Mahaagung lagi Mahabesar (3 kali). Maha Terpuji Engkau dan Mahamulia nama-Mu serta Mahatinggi kehormatan-Mu. 3/2 Kitab Ash-Shahihah no. 2939. Ibnu Katsir. ya Allah. H/R Ibnu M andah.. Lihat: Al-lrwa' no. 341. Pernah doa iftitah ini dibaca oleh seorang sahabat. "Tidak ada tuhan kecuali Allah (3 kali). ya Allah. kemudian Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda (bahawa Allah menyambut dengan firman-Nya): "Aku menyenanginya. H/R Abu Daud dan Thahawi dengan sanad hasan.'" [37] Seperti doa di atas tetapi dengan tambahan kalimat: 5. Juz. tiada tuhan selain Engkau sem at a-mat a." Doa di atas dibaca dalam solat lail.

firman-Mu mahabenar. Engkaulah Pen guasa segenap lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya]. Ya Allah. dan adanya Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam (sebagai rasul-Mu) mahabenar. Hanya kepada-Mu aku men gadu." [39] Doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam dalam solat lail.39 40 "Ya Allah. Engkaulah Yang Mahabenar. yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan]. adanya surga mahabenar. Hanya kepada-Mu aku bertaubat. Engkaulah yang memberi pet unjuk siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. segala puji milik-Mu. Abu Awanah. dan hanya kepada-Mu aku memohon keputusan. Engkaulah yang akan men ghakimi para hamba-Mu men genai apa saja yang mereka perselisihkan. [Engkaulah Tuhanku]. dan Darimi. Abu Daud. Engkaulah cahaya seluruh lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya. Ibnu Nashr. Dengan izin-Mu berilah aku pet unjuk memilih kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan. adanya neraka mahabenar. Segala puji milik-Mu. Segala puji milik-Mu. adanya para nabi mahabenar. Tuhan Yang Maha Men getahui semua yang ghaib dan yang nyata. dan Israfil. Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yang terakhir. [Hanya Engkaulah yang lebih tahu daripada aku]. [Engkaulah Tuhan kami dan Engkaulah tempat kembali. [Segala puji milik-Mu. tiada tuhan kecuali Engkau [dan tiada daya atau kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan-Mu]. janji-Mu mahabenar. hanya kepada-Mu aku berserah din dan benawakal." [40] H/R Bukhari. Engkaulah Pemelihara seluruh lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya. H/R M uslim dan Abu Awanah. Mikail. Hanya kepada-Mu aku beriman. Muslim. Tuhan Pencipta segenap lan git dan bumi. ampunilah dosadosaku yang lalu dan yang akan datang. . Tuhan Malaikat jibril. pert em uan den gan-M u mahabenar. sebagaimana doa berikut ini: "Ya Allah. Oleh kerana itu. adanya kiamat mababenar.

[41] "Allah Mahabesar [3 kali]. Tuhan Pemilik seluruh kekuasaan. dan Thabarani H/R Thayalisi dan Abu Daud dengan sanad shahih. Abu Daud. Ibnu Syaibah. dan penuh berkah. berilah aku rizki. dan [berilah aku keselamatan]" (10 kali) dan dilanjutkan: "Ya Allah. Ahmad. Pemilik semua kebesaran. segala puji milik Allah (10 kali). H/R M uslim dan Abu Awanah. aku berlindung kepada-Mu dari penderitaan pada hari men ghadapi perhitungan amal di akhirat" (10 kali). tidak ada tuhan kecuali Allah (10 kali)." Doa ini dibaca seorang sahabat lain lagi. aku mohon ampun kepada Allah (10 kali). ampunilah aku. "Segala puji milik Allah dengan pujian yang sangat banyak. baik. berilah aku petunjuk. lalu Nabi bersabda: "Aku melihat 12 orang malaikat berebut mencatat doa ini untuk menyampaikannya kepada Allah. dan Pemilik semua 42 keagungan.41 42 43 "Allah Mahabesar (10 kali)." dan dilanjutkan: 9. Mahasuci Allah (10 kali). .” [ ] 11. Pemilik segala keperkasaan." [43] H/R. "Ya Allah.

dari kesombongannya dan dari hembusan (yang men yebabkan kerosakan akhlak".44 45 46 47 7. demikian pendapat Ahmad dalam "Masail Ibnu Hani. Daruqutni dan Hakim dan disahihkan oleh Hakim serta Ibnu Hibban dan Az-Zahabi. 1/50. Tahawi dan Ahmad . Ibn Majah. Lihat: Irwa al-Ghalil 342. [44] "Aku berlindung kepada Allah dari sya it an yang (terkutuk. iait u: "Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk". Abu Awanah. M EMBACA TA'AWWUZ DAN BASMALAH Ada beberapa bacaan ta'awwuz yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. H/R Abu Daud dan Tirmizi dengan Sanad yang hasan. H/R Bukhari. [46] "Den gan nama Allah Yang Maha Pen gasih dan Maha Pemurah". Daruqutni dan Hakim. M uslim. dari semburannya (yang menyebabkan gila). [45] "Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Men get ahui dari sya it an terkutuk dari semburannya. Ibn Majah. dari kesombongannya dan dari hembusannya". [47] H/R Riwayat Abu Daud. H/R Abu Daud.

Allah Ta'ala menyahut: Hamba-Ku menyanjungKu. Hadis ini mempunyai syawahid dan Jabir yang diriwayatkan oleh Shami dalam kitab Tarikh Jurjan. Rasulullah bersabda: Bacalah! Apabila hamba membaca al-Hamdulillahi Rabbil 'alamin. . Separuh untuk Ku dan separuh untuk hamba-Ku akan mendapatkan bahagian dari permohonan yang diucapkannya. siraatal laziina an'amta 'alaihim ghairil maghduubi 'alaihim wa laddaalin. Lihat Al-lrwa no 343. Bila hamba membaca: Arrahmanir rahim. Hlm 144. Allah Ta'ala menyahut: hamba-Ku memuji-Ku. H/R Muslim.48 49 8.Ta'ala berfirman: Aku telah membahagi al-Fatihah menjadi dua bahagian untuk Ku dan untuk hamba Ku. Allah menyahut: Hamba-Ku memuliakan-Ku. Bila hamba membaca Ihdinas siraatal mustaqim. Bila seorang membaca Iyyakan na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Abu Awanah dan Malik. Allah menyahut: Itu adalah hak hamba-Ku dia akan mendapat apa yang dimintanya". Diriwayatkan oleh Amr adDani dalam kitab Al-M uktafa 5/2. [49] H/R Abu Daud dan Sahmi 64-65. M EMBACA AL-FATIHAH Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam sentiasa membaca al-fatihah dengan berhenti di setiap ayat. "Tidak menyambung satu ayat den gan ayat berikutnya". Allah menyahut: Ini bahagian-Ku dan bahagian hamba-Ku dan hamba-Ku akan mendapat apa yang dimintanya. [48] "Allah Tabaraka wa. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Bila hamba membaca Maaliki yaumid din.

Hlm. Tabrani dan Ibnu Hibban. maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam agar membaca apa sahaja ayat yang ia hafal. [52] Bagi mereka yang tidak menghafal al-Fatihah. 20. disahihkan olehnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. H/R M uslim dan Abu Awanah. beliau memendekkan bacaannya H/R Bukhari. Ibn Qaiyim al-Jauziyah. takbir dan tahlil sebagaimana sabda beliau: "Maka jika kamu men ghafal suatu ayat al-Quran. hendaklah membaca satu surah secara keseluruhannya atau apa-apa sahaja ayat yang dihafalnya. 807. Lihat: Sahih Abu Daud. solatnya kudung tidak sempurna". Hakim. H/R Daruqutni. wal-hamdulillah. [53] "(Jika tidak men ghafal al-Fatihah) ucapkanlah: Subhanallah. [50] "Tidak sempurna solat seseorang apabila dia tidak membaca al-fatihah dalam solatnya" [51] "Barang siapa solat tanpa membaca al-fatihah solatnya kudung (cacat). Lihat: al-Irwa 303. . bacalah ayat tersebut. Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam Ibadah. diperintahkan membaca tahmid. Ibnu Khuzaimah 1/80. Abu Awanah dan Baihaqi. wala haula wala quwata illa billah". Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. jika tidak. takbir dan tahlil".50 51 52 53 54 55 "Tiada Solat (tidak sah Solat) bagi seseorang yang tidak membaca al-Fatihah". dihasankan oleh Tirmizi tetapi sanadnya sahih. bacalah tahmid. wala ilaaha illallahu wallahu akbar. [54] Selepas membaca al-fatihah. H/R Abu Daud. Bacaan pada rakaat pertama lebih panjang daripada bacaan pada rakaat yang kedua dalam setiap solat. Muslim. [55] Jika ada tangisan bayi. H/R Abu Daud dan Tirmizi. kalau tidak juga menghafal apa-apa ayat.

Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca Al-Fatihah dengan nyaring. sehingga bacaanku menjadi kacau. Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R Muslim dan Ahmad Lihat: Sifat Solat Nabi. kemudian Allah men ghilangkan keraguan dari diriku." Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Itulah syaitan yang bernama Khinzib.56 57 58 59 60 61 "Aku melakukan solat dan aku in gin memperpanjangkan bacaannya. [56] M enghilangkan Gangguan Syaitan 'Utsman bin Abu 'Ash berkata kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wa- "Wahai Rasulullah. tiba-tiba aku mendengar suara tan gisan bayi sehingga aku memperpendek solatku. H/R Bukhari dan Abu Daud. al-Albani. 131. . al-Albani. Akan tetapi. al-Albani. 131. (nota kaki)." Dia berkata: "Saya lakukan hal itu. Dalam solat Zohor dan Asar. [60] tetapi kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaannya kepada mereka. [59] Para sahabat mengetahui Nabi membaca dengan tanpa suara dari gerakan janggutnya. kerana aku tahu betapa gelisahnya ibunya kerana tan gisan bayi itu". jika kamu merasakan gangguannya. [58] Dalam dua rakaat solat Maghrib dan Isya. rakaat ketiga solat Maghrib dan dua rakaat terakhir solat Isya. 154. serta solat Subuh. Hlm. Hlm. H/R Bukhari dan Muslim. Hlm. Lihat: Sifat Solat Nabi. bacalah ta'awwuz dan meludahlah ke sebelah kirimu tiga kali.” [57] Imam Nawawi berkata: Hadis ini menyatakan disunnatkannya membaca ta'awwud ketika timbul kebimbangan disertai dengan meludah ke sebelah kiri tiga kali. syaitan telah men ggangguku ketika aku membaca bacaan dalam solat. [61] H/R Bukhari dan Muslim.

dan Abu Awanah. Saya wahai Rasulullah. [64] H/R Bukhari. bertakbirlah kamu dan jika ia membaca. Abu Daud. Malik. Humaidi dan Muhamili. diamlah kamu sekalian". Ahmad. maka bacaan imam telah menjadi bacaannya juga". [62] "Imam itu dijadikan sebagai ikutan makmum. Dan bacaan itu mereka den gar dan mereka membaca sendiri tanpa suara bila imam tidak men geraskan bacaannya". H/R Ahmad. Beliau bersabda: Aku katakan kepadamu men gapa aku diganggu (sehingga bacaanku diganggu)? Abu Hurairah berkata: Kemudian para sahabat berhenti membaca al-Quran bersama Rasulullah ketika Rasulullah membacanya den gan suara nyaring. M uslim. Ibn Majah. Daruqutni dan Ibnu Abi Syaibah . [63] "Barang siapa solat men gikut imam. Tahawi. jika ia bertakbir. H/R Abu Daud. BACAAN MAKMUM 1.62 63 64 9. Makmum Diam Ketika Imam Membaca Nyaring (Jahr) Makmum diam untuk mendengar bacaan imam ketika imam membaca nyari ng merupakan kesempurnaan bermakmum (berjemaah). Kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang para makmum membaca semua bacaan al-Quran ketika imam membaca dengan nyaring: "Adakah salah seorang antara kamu tadi membaca al-Quran bersama den gan aku membaca? Kami menjawab: Ya!.

tetapi saya bermaksud baik. [66] "Orang yang solat sedang berm unaj at kepada Tuhannya. Kerana beliau bersabda: "Siapa antara kamu tadi yang membaca Sabbihisma rabbikal a'laa? Seseorang menjawab: Saya. Nabi bersabda: Aku tahu ada orang yang membuat bacaan al-Quranku terganggu". [67] 65 66 67 H/R Muslim. [65] "Kamu (membaca den gan nyaring) telah mengganggu bacaan al-Quranku". Makmum Membaca Al-Fatihah Ketika Imam Membaca Tanpa Suara (Sir) Al-Fatihah dan ayat al-Quran yang dibaca oleh makmum dalam solat sir (tanpa suara) (Zohor dan Asar) janganlah sampai mengganggu orang lain. .2. hendaklah ia memperhatikan munajatnya kepada Tuhannya dan janganlah seseorang menyaringkan suara bacaan alQurannya sehingga men gganggu lainnya". Abu Awanah dan Siraj. H/R Bukhari. Ahmad dan Siraj. H/R Bukhari dan Malik. oleh kerana itu.

dosa-dosanya yang lain diampunkan”. . Muslim. [70] H/R Bukhari dan Abu Daud. beliau mengucapkan amin dengan suara nyaring (kuat) dan panjang ". ucapkanlah amin. hendaklah kamu men gucapkan amin. kerana malaikat juga men gucapkan amin dan imam pun mengucapkan amin.68 69 70 3. H/R M uslim dan Abu Awanah. Nasa’i dan Darimi. [69] "Katakanlah amin! Pasti Allah akan mencintai (men gabulkan permohonan) kamu". [68] "Apabila imam selesai membaca ghairil maghduubi 'alaihim wa-ladhaallin. Barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan malaikat” dalam riwayat lain disebutkan: “Bila seseorang antara kamu men gucapkan amin dalam solat bersamaan dengan aminnya malaikat di langit.” Dalam riwayat lain: “Apabila imam men gucapkan amin. H/R Bukhari. Makmum Membaca ‘AMIN’ dengan Nyaring Bersama Imam "Apabila Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam selesai membaca alfatihah (dalam solat).

Tatkala selesai beliau bersabda kepada Ubay: Apakah engkau tadi solat bersamaku? Jawabnya: Ya! Sabdanya: Men gapa engkau tidak mahu membetulkan kekeliruanku. Ibnu Asakir (2/2V6/2) dan Ad-Dhiya' dengan sanad yang sahih. [72] 4. Ibn Majah. lalu beliau men galami kekeliruan dalam membaca ayat al-Quran. Lihat: Sifat Solat Nabi. 154. Al-Albani. disahihkan oleh Haitami dalam kitab Asnal Matalib. . Ibnu Majah dan Ibnu Asakir. Ahmad dan Siraj. Makmum Membetulkan Bacaan Imam Ketika Keliru "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam solat. Tabrani. Ibnu Khuzaimah. iaitu seolah-olah engkau melihat Dia (Allah). Walaupun engkau tidak dapat melihat-Nya. H/R Ahmad. sesungguhnya Dia melihat engkau". Ibnu Hibban. [71] "Solatlah kamu seperti merasakan hendak meninggal.71 72 73 "Tidak ada suatu hal yang sangat terasa hasad (menyakitkan hati/dengki) kaum Yahudi terhadap kamu sekalian selain ucapan salam dan amin di belakang imam".” [73] H/R Bukhari. H/R Abu Daud. Hlm.

[86] Kadang-kadang membaca Izaz Sama'un Syaqqat dan surah lain yang sama panjangnya. Dan membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat adalah sunnah. Kerana pada rakaat pertama beliau membaca surah panjang. [88] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 H/R Bukhari dan Muslim. H/R Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Tirmizi dan lbnu Khuzaimah. [85] Ada kalanya membaca surah at-Tareq.10. [74] Surah Yasin. Qaf dan ada kalanya membaca surah-surah yang pendek serperti at-Takwir. H/R Bukhari dan Muslim. [87] Diket ahui juga beliau membaca surah dalam solat Zuhur dan Asar kerana bergerak-gerak janggutnya. Ibn Hibban dalam sahihnya. an-Nas. setelah al-Fatihah beliau membaca ayat 136 di surah al-Baqarah dan pada rakaat kedua beliau membaca ayat 64 di surah Ali Imran. dan Imam AsSyafie. Ahmad al-Bazzar dengan sanad yang bagus. al-Buruj. [79] Pada pagi Jumaat kadang kala beliau membaca surah as-Sajadah dan di rakaat kedua membaca surah al-Insan. tetapi pada rakaat kedua beliau membaca surah pendek. [82] Surah al-Kafirum pada rakaat pert ama dan surah al-Ikhlas pada rakaat kedua dan beliau bersabda: "Dua surah ini adalah yang terbaik". H/R Tahawi. [80] Dalam solat sunnah Fajar (sunnah Subuh). setelah dia membaca surah selanjutnya (al-Ikhlas) beliau bersabda: Orang ini benar-benar men genal Tuhannya". [81] Surah al-Mukminun ayat 52. [83] Nabi juga bersabda tentang orang yang membacanya: "Orang ini adalah orang yang beriman kepada Tuhannya. H/R Ahmad dan Muslim. Harun atau Isa). H/R Muslim. H/R Bukhari dan Muslim. al-Falaq. Zalzalah. H/R Muslim dan Abu Daud. [75] Surah ar-Rum. [76] Surah al-Mukminun (sehingga ke ayat menyebut M usa. H/R Ahmad dengan sanad yang sahih. H/R Nasa’i. Ada kalanya membaca surah alBaqarah sehingga 60 ayat atau lebih. Abu Ya'ala dan al-Maqdisi. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya 1/67/2. [84] Dalam solat Zohor: Beliau membaca pada rakaat pert ama dan kedua lebih kurang 30 ayat yang lebih sama dengan Sajadah (33 ayat). [77] Jika terganggu oleh batuk beliau terus rukuk. at-Thur. M EMBACA AL-QU RAN SETELAH AL-FATIHAH Ketika solat Subuh ada kalanya beliau membaca surah al-Waqiah. . H/R Ahmad dan Muslim. H/R Muslim dan Abu Daud. al-Lail dan surah-surah lain yang sama panjangnya. [78] Dan ada kalanya juga membaca Surah as-Safat. Inilah pendapat para sahabat antaranya Abu Bakar as-Siddiq.. Hakim dan Ibnu Khuzaimah. H/R Ahmad.

Muslim dan Nasa’i. [103] Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak suka melagukan bacaan AlQuran. H/R. H/R Ahmad. [94] Ada kalanya beliau membaca surah-surah panjang atau surah sederhana. 102] Beliau men yuruh membaca Al-Quran dengan suara yang indah. (nota kaki).Dalam solat Asar: Pada dua rakaat pertama beliau membaca surah. [104] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 H/R Bukhari dan Muslim. [97] Dalam Solat Sunnah Maghrib: Terkadang beliau membaca surah al-Kafirun dan al-Ikhlas. [93] Dalam solat Maghrib. H/R Bukhari. [92] M enurut Nasiruddin al-Albani: Berdasarkan hadis ini. [89] Para sahabat men gira beliau melakukan hal itu kerana menginginkan orang-orang dapat men gejar rakaat pert ama. terkadang membaca surah Allaziina kafaru wa-saddu 'ansabilillah (Surah Muhammad 47). al-Albani. Idem. H/R Nasa’I dan Ahmad dengan sanad yang sahih H/R Ahmad dan Tirmizi. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Tabrani dalam al-Kabir dengan sanad yang sahih. [95] Kadang kala membaca surah at-Thur. [91] Beliau kadangkala membaca al-Fatihah sahaja pada rakaat-rakaat tersebut dan kadangkala men guatkan (menyaringkan) suaranya sehingga terdengar oleh makmum. .Tin dalam rakaat pert ama. Hlm. disunnahkan membaca surah dalam rakaat ketiga dan keempat. Hakim dan Tamam Ar-Razi dengan sanad yang sahih. beliau terkadang membaca surah-surah pendek. Abu Daud dan Hakim. [98] Dalam solat Isya. kira-kira separuh darinya. H/R Ibnu Khuzaimah dan Abu Daud dengan sanadnya yang sahih. H/R Ahmad dan Muslim. [90] Dalam rakaat ketiga dan keempat beliau membaca surah lebih pendek daripada ayat atau surah yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua. [99] Ada kalanya membaca surah As-Syam dan surah lain yang sama panjangnya. Abu Daud. H/R Bukhari dan Muslim. Lihat: Sifat Solat Nabi. Inilah juga pendapat para sahabat seperti Abu Bakar serta para imam dan ulama seperti Imam Syafie. 101]Ketika safar kadang kala membaca surah At. H/R Bukhari. Nasa’I. Ibnu Khuzaimah. Darimi. disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Ibnu Nashr dan Tabrani. 137. Maqdisi. dihasankan oleh Tirmizi. Tabrani dan Muqaddisi dengan sanad yang sahih. Siraj dan Mukhallash. Ahmad. Pada rakaat pert ama beliau membaca surah lebih panjang dari rakaat kedua. [100] Kadang kala membaca surah Insyiqaq dan sujud tilawah. H/R Ibnu Khuzaimah 1/166/2. H/R Bukhari. [96] Terkadang beliau membaca surah al-An fal untuk rakaat pertama dan kedua. Abu Daud. 59. beliau membaca surah sederhana panjang. Terkadang beliau membaca salah satu dari dua surah yang panjang al-A 'raf untuk rakaat pert ama dan kedua.

H/R Bukhari dan Muslim. [110] Ket i ka rukuk merenggangkan jari-jemari tangannya. [113] H/R Abu Daud. Ibnu Asakir (2/296/2) dan Ad-Diya’ dengan sanad yang sahih. Ibn Hibban. lalu Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam berhenti sejenak”. 154.” [ ] 107 [ 109 “Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. H/R Abu Daud dan Nasa’i. H/R Abu Daud dan Hakim disahihkan oleh Hakim. “Setelah selesai membaca (surah dari) al-Quran. [105] Menurut Ibn Qaiyim dan ramai lagi yang selainnya: Bahawa berhenti sejenak ini ialah lama sekitar satu tarikan nafas. H/R Bukhari dan Abu Daud.11. 105 106 107 108 109 110 111 112 113 . H/R Bukhari dan Muslim.” [112] "Beliau menekankan kedua tan gannya pada kedua lut utnya sehingga kelihatan ia menggenggam kedua lut utnya". [106] “Kemudian beliau mengangkat tan gan kanan dan kirinya. RUKUK 1. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Bukhari dan Abu Daud. [111] “Beliau men yuruh para sahabat meletakkan telapak tan gannya pada kedua lut utnya. Cara Rukuk Antara kesempurnaan rukuk ialah tenang (khusyuk) dan mensifati rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. al-Albani. mem pasti kan kedua telapak tangannya diletak pada kedua lutut: "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan kedua telapak tan gannya pada kedua lut utnya". Lihat: Sifat Solat Nabi.” [108] “dan terus rukuk”. (nota kaki) Hlm. ] sebagai mana sabdanya: "Kemudian bertakbir dan rukuk". Tabrani.

kemudian renggangkanlah jari-jarimu. 809. [119] H/R Hakim disahihkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi dan Thayalisi. 114 115 116 117 118 119 . H/R Abdullah bin Ahmad. H/R Bukhari dan Baihaqi dengan sanad Sahih. kemudian tenanglah sampai ruas tulang belakangmu mantap di tempatnya". H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Disebutkan dalam kitab sahih Abu Daud no. Tabrani dan lbnu Majah. H/R Bukhari dan Abu Daud. [114] "Apabila kamu rukuk let akkanlah kedua telapak tan ganmu pada kedua lut utmu. beliau meluruskan dan meratakan punggungnya. air tersebut tidak akan bergerak". [115] "Apabila rukuk. [117] "Jika kamu rukuk let akkanlah kedua tan ganmu pada kedua lut utmu dan luruskanlah punggungmu serta tekankanlah tan ganmu 118 untuk rukuk. H/R Ibnu Khuzaimah dan lbnu Hibban dalam Kitab Sahih mereka.” [ ] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula menundukkannya"."Beliau merenggan gkan jari-jemari tan gannya".” [116] “Sehingga jika air dituangkan di atas punggungnya.

M enurut Nasiruddin al-Albani hadis ini sahih. Daruqutni. Tabarani dan Baihaqi. Antaranya ialah: 1. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani dan dari tujuh orang sahabat. Lihat: Sifat Solat Nabi. "Mahasuci Tuhanku Yang Maha Agung". Lafaz Doa Ketika Rukuk Rukuk termasuk rukun. 3 kali [122] Terkadang bacaan di atas ini diulang-ulang sehingga lebih tiga kali. Lihat: Sifat Solat Nabi. An-Nisa dan Ali Imran dengan diselangi doa-doa dan istighfar.com "Wahai kaum Muslimin! Sesungguhunya tidak sah solat orang yang tidak melakukan rukuk dan sujud dengan meluruskan punggungnya". zikir dan doa yang boleh dibaca dalam rukuk. "Mahasuci Tuhanku lagi Maha Agung dan segala puji bagiNya" 3 kali [125] 120 121 122 123 124 125 H/R Ibnu Abi Syaibah. Tahawi. Al-Bazzar. [123] Pernah juga bacaan ini diulang berkali-kali dalam solat lail (solat malam) sehingga lama rukuknya hampir sama dengan berdirinya. al-Albani. Daruqutni. pada hal beliau membaca tiga surah yang panjang. [124] 2. H/R Ahmad. . Abu Daud. [121] 2. Ibn Majah. al-Albani. Ahmad.rasuldahri. Abu Daud dan Shami. disahihkan oleh Daruqutni. H/R Abu Daud. H/R Abu Awanah. ada beberapa bacaan. Lihat: Sifat Solat Nabi. Ibnu Majah dan Ahmad dengan Sanad yang sahih. [120] "Solat seseorang tidak akan sempurna sebelum dia melakukan rukuk dan sujud den gan meluruskan punggungnya".www. iaitu al-Baqarah.

Wahai Tuhan! Segala puji bagimu wahai Tuhan dan ampunilah aku!". beliau membaca zikir seperti berikut: 5. "Mahasuci Engkau. tulang-belulangku dan urat-uratku tunduk kepada-Mu. Pendengaranku. pen glihat anku. dan hanya kepada-Mu aku berserah diri Engkau Tuhanku. . akalku. Semua lan gkah semata-mata untuk Allah. H/R M uslim. [127] Apabila solat malam (Qiyamul-lail). Tahawi dan Daruqutni. [129] H/R M uslim dan Abu Awanah. [126] 4. H/R Bukhari dan Muslim. kebesaran dan keagungan ".126 127 128 129 "Mahasuci lagi Maha Kudus Tuhan semua malaikat dan roh”. hanya kepada-Mu aku beriman. tuhan seru sekalian alam". [128] "Ya Allah! Hanya kepada-Mu aku rukuk. segala kekuasaan. "Mahasuci Tuhan yang memiliki keperkasaan. Abu Awanah. H/R Abu Daud dan Nasa’i dengan sanad sahih.

[131] 3. (nota kaki) Hlm. Juga dibenarkan membaca doa-doa lainnya sekaligus dalam sujud dan lain-lainnya” Namun. semuanya tunduk hanya kepada Allah. ia mati di luar agama Muhammad. uratku. Lihat: Sifat Solat Nabi. tulangku. hanya kepada-Mu aku beriman. . Al-Albani. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak pernah melakukannya sedemikian dalam menjalankan salah satu rukun solatnya. lulu bersabda: Kalau orang ini mati dalam keadaan seperti itu. pendengaranku. pen glihat anku. la H/R Nasa’i dengan sanad sahih. M engikut Sunnah nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam lebih baik daripada melakukan bid'ah". [130] Menurut Imam Nawawi rahimahullah: "Yang utama adalah membaca semua doa-doa rukuk sekaligus dalam satu rukuk jika seseorang itu dapat melakukannya demikian. hal ini dikomentar oleh Abu Tayyib Siddiq Hasan Khan dalam kitab Nuzul Abrar hlm 84. tuhan seru sekalian alam". tetapi beliau terkadang membaca doa itu dan sesekali doa lain. Tumakninah Ketika Rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memperingatkan orangorang yang tidak sempurna rukuknya dengan ancaman yang keras: "Beliau pernah melihat orang rukuk den gan tidak sempurna dan sujud seperti mematuk. Beliau menegaskan: "Saya tidak melihat adanya dalil yang membenarkan membaca semuanya sekaligus. hanya kepada-Mu aku berserah diri dan bertawakkal. darahku. dagingku. Engkau Tuhanku.130 131 "Ya Allah! Hanya kepada-Mu aku rukuk. 161.

H/R Bukhari dan Muslim. iaitu yang menyerupai rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh beliau: "Sempurnakanlah rukuk dan sujud kamu sekalian". berdiri setelah rukuk. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. sebagaimana orang rukuk tidak sempurna dan sujud dengan cepat seperti orang kelaparan makan sebiji atau dua biji kurma yang tiada mengenyangkannya". Baihaqi. [135] "Beliau sallallahu ‘alaihi wa-sallam rukuk. [133] Antara cara rukuk yang tidak sempurna ialah rukuk yang cepat kerana ia menyalahi sunnah: "Kekasihku sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan. dan Ibnu Abi Syaibah. Tabnmi dan Hakim. [132] Adapun cara-cara (sifat) rukuk yang dituntut dalam solat ialah yang sempurna. H/R Ibnu Syaibah. Al-Ajiri. [134] "Pencuri yang paling buruk ialah pencuri yang melakukan pencurian dalam solat. Tabrani. melarangku berpaling ke kanan atau ke kiri seperti dan musang dan melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya kera". . H/R Thayalisi.132 133 134 135 136 sujud seperti burung gagak mem at uk makanan. H/R Bukhari dan Muslim. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana mencuri dalam solat? Sabdanya: Iaitu tidak men yempurnakan rukuk dan sujud". [136] H/R Abu Ya'ala. Ad-Dhiya’ dan Ibnu Asakir dengan sanad hasan dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. sujud dan duduk antara dua sujud dengan tempoh masingmasing hampir sama". Hadis Hasan. Ahmad.

“Kemudian mengangkat kepala ban gkit dari rukuk." [138] 12. 36. mengangkat kedua tangan setentang dengan bahu. Hlm. Cara Berdiri Iktidal Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengangkat kedua tangannya ketika berdiri iktidal dengan cara seperti yang dilakukan pada waktu takbiratui ihram. [140] 137 138 139 140 H/R Muslim dan Abu Awanah. Ibn Baz. Lihat: Kaifiyah Solatun Nabi. "Ketahuilah. BANGUN DARI RUKUK DAN BERDIRI IKTIDAL 1. Larangan Membaca Al-Quran Ketika Rukuk Tiada dalil yang membolehkan membaca al-Quran semasa rukuk atau sujud. . sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk atau sujud. ” “Nabi melarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk dan sujud. Larangan ini berlaku umum mencakup solat wajib dan solat H/R M uslim dan Abu Awanah.4. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi.” [139] “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bangkit dari rukuk sambil mengucapkan: (Allah mendengar orang yang memuji-Nya). H/R Abu Daud dan Hakim. Dalam rukuk hendaklah kamu membaca bacaan untuk men gagun gkan Allah 'azza wa jalla dan dalam sujud hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa kerana hampir dapat dipastikan doa kamu dikabulkan.

" "Wahai Tuhan kami! dan Segala puji hanya unt uk-Mu". Lihat: Kaifiyah Salatun Nabi. Ibn Baz. Kadang kala lafaz itu ditambah dengan: 3. . H/R Bukhari dan Muslim. iaitu: 1.141 142 143 144 “Ketika iktidal beliau berdiri lurus sampai setiap ruas tulang belakang kembali pada tempatnya. 36. [143] Terkadang beliau mengucapkan: 2. 722.” [141] kemudian sambil berdiri beliau mengucapkan: 2. "Allaahumma… " [144] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam menyuruh berbuat seperti itu sebagaimana sabdanya: H/R Bukhari dan Abu Daud. "Rabbanaa wa lakal hamd. H/R Bukhari dan Ahmad. H/R Bukhari dan Muslim. Lihat: Sahih Abu Daud No. Lafaz Doa Ketika Iktidal Kemudian sambil berdiri beliau mengucapkan: "Allah mendengar orang yang memujinya" [142] Lalu mengucapkan doa ketika berdiri. Hlm.

"Mencakup seluruh lan git dan seluruh bumi dan segenap yang Engkau kehendaki selain dari itu" "Mencakup seluruh lan git dan bumi dan semua yang ada di ant aranya dan mencakup semua yang Engkau kehendaki selain itu. "Yang berhak atas segala pujian dan keagungan." [145] Sesudah membaca rabbanaa lakal hamd beliau menambah dengan doa berikut: 1. H/R M uslim dan Abu Awanah.' Barangsiapa ucapannya bersamaan den gan ucapan malaikat.] H/R Bukhari dan Muslim.145 146 "Apabila imam men gucapkan 'sami'alaahu liman hamidah’ sahutlah den gan ucapan 'Alahummaa rabbanaa lakal hamdu. disahkan oleh Tirmizi. tak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi dan tiada berguna kekuasaan bagi orang yang memilikinya atas siksa-Mu. ." [Id em." [146] Terkadang beliau juga menambahkan bacaan berikut ini: 3. dosa-dosanya masa lalu diampuni.

[wahai Tuhan]. segala puji hanya bagi Tuhanku." Beliau mengulang bacaan ini berkali-kali sampai lama iktidalnya hampir sama dengan berdiri solat sesudah takbiratul ihram. "Segala puji hanya bagi Tuhanku.147 148 Terkadang beliau menambah bacaan: 4. dan Abu Daud. padahal beliau membaca surah Al-Baqarah." [147] Terkadang beliau membaca doa lain dalam solat Lail. Abu Awanah." Doa di atas diucapkan oleh seorang sahabat Nabi yang bermakmum di belakang beliau ketika beliau berdiri iktidal dan setelah mengucapkan 'sami'allaahu liman hamidah'. seluruh yang Engkau kehendaki selain itu. dan membawa keberuntungan [sebagaimana diridhai dan dicintai Tuhan kami]. Baca Al-lrwa'. . Kami semua adalah hamba-Mu. 335. baik. H/R M uslim. no. iaitu: 5. suatu pujian yang banyak. siksa-Mu. "Mencakup seluruh lan git dan seluruh bumi. H/R Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad sahih. Engkau yang berhak atas segala pujian dan keagungan melebihi apa yang dikatakan oleh seorang hamba. [148] "Wahai Tuhan kami dan segala puji hanya milik-Mu. tiada yang dapat merintangi apa yang telah Engkau berikan [dan tiada yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi] dan tiada berm anfaat kekuasaan bagi orang yang memilikinya atas .

Ibn Baz.149 150 151 Setelah selesai solat. H/R M uslim. makmum tidak mengucapkan: Tetapi menurut Nasiruddin al-Albani. Abu Awanah. Hlm. wahai Rasulullah. tentang hadis ini ialah: "Imam tidak lain dijadikan untuk diikuti. kerana Allah Tuhan Yang Mahamulia dan Mahatinggi telah berfirman melalui lisan Nabi-Nya sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Allah mendengar orang yang memuji-Nya". Lihat: Kaifiyah Salatun Nabi. " [149] Menurut Ibn Baz. Ahmad dan Abu Daud. hendaklah kamu men gucapkun Allahumma rabbana wa-lakal hamd. . beliau bertanya: "Siapa yang men gucapkan doa tadi?" Seseorang menjawab: "Saya. dan Abu Daud. Bukhari." Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Saya melihat lebih dari 30 malaikat berebut menjadi yang pert ama mencatat ucapan itu. Allah mendengar kamu sekalian. [151] H/R Malik. bila dia men gucapkan Samialahu liman hamidah. 36.

dosadosanya masa lalu diampunkan". [153] 3. Juga berdasarkan pernyataan umum dari sabda Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam: "Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat". Ibid. Lihat: Sifat Solat Nabi.” [156] Kerana Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam berdiri tumakninah H/R Bukhari dan Muslim. makmum boleh mengucapkan "sami'allahu liman hamidah" dan lain-lain seperti yang diucapkan oleh imam. al-Albani. Ini dikuatkan oleh keterangan bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca "sami 'allahu liman hamidah ketika menjadi imam. Termuat dalam kumpulan buku fatwanya berjudul "Al-Hawi Lil Fatawa". Hlm. Tumakninah Ketika Berdiri Iktidal "Tidak sempurna seseorang dari manusia sehingga men gucapkan: Sami'allahu liman hamidah sehinggalah berdiri 154 tegak". Dengan ini. Diharapkan ulama yang membantah dalam masalah ini merasa puas hati dengan keterangan yang kami jelaskan. . Hlm 164.152 153 154 155 156 "Apabila imam men gucapkan: Samiallaahu liman hamidah. [152] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Hadis ini tidaklah menunjukkan makmum tidak boleh membaca "samiallahu liman hamidah" seperti yang dibaca imam. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Barang siapa ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat. 1/592. Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam ibadah. Akan tetapi. hadis ini menerangkan bacaan "rabbana walakal hamd" dilakukan setelah imam mengucapkan "sami'allahu liman hamidah". H/R Abu Daud dan Hakim. Dan hadis ini tidak menunjukkan imam tidak boleh mengucapkan "rabbana wa lakal hamd" seperti yang dibaca makmum ketika bangkit dari rukuk. [ ] ''Setelah beliau benar-benar sudah dalam keadaan berdiri tegak dan lurus setelah ban gkit dari rukuk maka beliau men gucapkan: Rabbana walakal hamd" [155] “Tuntutan beliau tent ang lam an ya berdiri setelah rukuk ialah sama dengan lam an ya rukuk. 23. sahutlah den gan ucapan: Allahummaa rabbana wa-lakal hamd. M ereka yang bermaksud memperluas telaahnya persilakan membaca risalah Imam Sayuti "Bantahan Terhadap Mereka Yang Mencela Ucapan Sami'allahu Liman Hamidah".

Lihat: "Al-Kabir"' dengan sanad yang sahih. Hakim. dan duduk antara dua sujud dengan tempo masing-masing hampir sama.” [161] H/R Bukhari. al-Albani. luruskan punggungmu dan tegakkan kepalamu sampai ruas tulang punggungmu kembali ke tempatnya". 331. Lihat: Sifat Solat Nabi.157 158 159 160 161 ketika iktidal dan lamanya hampir sama dengan saat rukuk. H/R Ahmad dan Tabrani. no. sujud. Darimi. "Bahkan terkadang para sahabat men yan gka beliau lupa kerana berdiri be git u lama". [160] “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan rukuk. [159] "Allah. berdiri setelah rukuk. . H/R Bukhari dan Muslim. Tuhan Yang Maha perkasa lagi Maha mulia tidak mahu melihat solat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya (iktidal) ketika berdiri di ant ara rukuk dan sujud". Muslim dan Ahmad. Syafie dan Ahmad. Dalam riwayat yang lain) Jika kamu berdiri iktidal. [157] "Kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau berdiri tegak sehingga tiap-tiap ruas tulang-belulangmu kembali pada tempatnya. H/R Bukhari dan Muslim. Hlm. [158] "Sesungguhnya solat seseorang tidak sempurna jika tidak melakukan seperti itu". Baca Irwa' Al-Ghalil. 169.

Daruqutni. H/R Abu Daud dan Hakim. kemudian men gucapkan: "Allahu Akbar". Cara Sujud Kemudian turun sujud yang pertama dengan khusyuk kerana Allah sambil mengucapkan "Allahu Akbar": "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bertakbir ketika turun untuk sujud". kemudian sujud sampai ruas tulang belakang kembali mantap". beliau men gucapkan takbir dan beliau merenggangkan tan gannya dari rusuknya. . M ukhallas (dalam Al-Fawaid) dua sanad yang sahih. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Nasa’i. Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya sahih. [164] "Ada kalanya (terkadang) beliau men gan gkat kedua tan gannya ketika hendak sujud". [165] Mendahului Dua Tangan. H/R Abu Ya'la sanadnya Jayid.162 163 164 165 13. [163] "Bila hendak sujud. Bukan Lutut Cara dan sifat Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam turun untuk sujud ialah: H/R Bukhari dan Muslim. [162] "Solat seseorang tidak sempurna sehingga men gucapkan "Samiallahu Liman Hamidah" sampai dia berdiri tegak. kemudian sujud". SUJUD 1.

H/R Hakim dalam Mustadrak. Menurut Albani: Hadis-hadis lain yang bertentangan dengannya tidak ada yang sahih. Baihaqi dan Hakim. dua lutut dan dua kaki". Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. hendaklah ia meletakkan pula kedua tangannya. [Rasulullah bersabda: "Tidak sah solat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh bumi". dan apabila ia men gan gkat wajahnya. Ibnu Khuzaimah dalam "As-Sahih" 1/320. H/R Ibnu Khuzaimah. [169] dua tangan. . Apabila seseorang antara kamu meletakkan wajahnya ke tanah.166 167 168 169 170 "Beliau meletakkan (mendahulukan) kedua tan gannya ke tanah sebelum meletakkan kedua lut utnya". hendaklah ia men gan gkat pula kedua tan gannya". [ ] Sujud di atas Tujuh Anggota Kesempurnaan sujud terlaksana hanya apabila memenuhi perintah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. [166] "Sesungguhnya kedua tangan sujud sebagaimana muka sujud. [167] "Terkadang Nabi meletakkan telapak tangannya dan membukanya serta merapatkan jari-jemarinya dan 168 men ghadapkannya ke arah kiblat". H/R Muslim 1/355. Ibnu Abi Syaibah dan Siraj dalam bab "Taujihul Ashabi" dengan sanad lain. H/R Baihaqi dengan sanad sahih. dahi. Antaranya sujud di atas tujuh anggota: "Dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam beliau bersabda: Aku diperintahkan agar sujud di atas tujuh (anggota). [170] H/R Ibnu Khuzaimah. Daruqutni dan Hakim. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi.

iaitu kening sekaligus hidung. Ibid. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Tidak sah solat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh bumi". [173] Imam As-Syafie dalam salah satu qaulnya memilih hukum wajib sujud di atas semua anggota badan yang disebut dalam hadis ini. 135. [177] 171 172 173 174 175 176 177 H/R Hakim dalam "Al-Mustadrak". Beliau bersabda: "Kami diperintah untuk bersujud dengan tujuh anggota badan. [175] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang dengan keras menyingkap atau menyingsing (menolak ke atas) lengan baju atau rambut di dahi semasa solat. jarijemari kedua kaki dan kami tidak boleh menyingsing lengan baju dan rambut". [171] M engangkat kedua kakinya atau meletakkan kaki di atas kaki yang lain (bertindih) tanpa menyentuh bumi juga tidak sah. [174] Dituntut bagi orang yang sujud agar mengangkat perutnya (merenggangkan) dari pehanya. Ibid. Ibid. [172] Hadis ini menunjukkan anggota sujud ada tujuh. menjauhkan lengannya dari rusuknya sekadar yang selayaknya agar tidak menyempitkan ruang orang yang berada di sampingnya. 137. dua lut ut. [176] "Perbuatan tersebut sama seperti orang yang solat men yanggul rambutnya". Hendaklah diangkat sikunya dari bumi.Adalah suatu kesalahan dalam sujud meletakkan dahinya di atas bumi dan mengangkat hidungnya. dua telapak tangan. Masyhur Hasan Salman. Lihat: Al-Qaulul Mubin. . maka sewajarnya bagi orang yang sujud agar sujud dengan tujuh anggota tersebut. Hlm l36. H/R Bukhari dan Muslim H/R Muslim. meletakkan telapak tangannya setentang dengan bahu atau telinganya. Abu Awanah dan Ibnu Hibban.

dan disetujui oleh Zahabi. H/R Daruqutni Tabrani dan Abu Nu'aim. sujudlah dengan menekan". Hakim. [ ] "Tidak sah solat seseorang bila hidung dan dahinya tidak menekan ke tanah”. H/R Tahawi. 178 179 180 181 182 183 184 185 . Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ibnu Khuzaimah. H/R Baihaqi dengan sanad yang sahih."Beliau menekankan hidung dan dahinya ke tanah. H/R Bukhari dan Abu Daud. [179] "Apabila engkau sujud. tekanlah wajahmu dan kedua tan ganmu ke tanah sehingga setiap ruas tulangmu kembali ke 180 tempatnya".” [178] Sabdanya lagi “Apabila kamu sujud. [183] Merapatkan kedua tumitnya. Ibnu Abi Syaibah dan Siraj. Disahkan oleh Hakim. [182] "Men ghadapkan punggung kedua kakinya dan hujunghujung jari-jemari kaki ke kiblat. H/R Abu Daud dan Ahmad dengan sanad sahih. H/R Ibnu Khuzaimah dengan sanad hasan. [184] dan menegakkan kedua telapak kakinya". [185] H/R Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu M ulaqqan 27/2. [181] “Beliau menekankan juga kedua lut utnya dan bahagian depan kedua telapak kakinya ke tanah".

H/R M uslim dan Abu Awanah. nescaya ia dapat melaluinya". Lihat: Al-Farusiyyah. hlm. H/R Muslim. H/R Bukhari. [189] "Sujudlah kamu dengan lurus dan janganlah seseorang antara kamu membentangkan kedua lengannya seperti pembentangan anjing". M uslim. Abu Awanah dan Ibnu Hibban. [187] "Bahkan sekiranya anak kambing kecil melintasi di sela-sela (celah-celah) ketiaknya. . 10.186 187 188 189 190 191 "Nabi tidak membentangkan len gannya". [188] "Apabila kamu sujud. [186] "Beliau men gan gkat kedua lengannya dari tanah dan menjauhkan dari rusuknya sampai warna putih kedua ketiak beliau terlihat orang di belakangnya". [190] Ibn Qaiyim berkata: "Rasulullah melarang solat yang menyerupai berbagai perilaku binatang atau yang kebanyakan dike rjakan oleh orangorang jahil". letakkanlah kedua telapak tan ganmu dan angkatlah kedua sikumu". H/R Bukhari dan Muslim. Abu Daud dan Ahmad. [191] H/R Bukhari dan Abu Daud.

namun dibolehkan mengalas dahi atau tangan jika ada sebab dan keuzuran. disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Baju atau Sebagainya Walaupun diperintah agar sujud dengan tujuh anggota. [193] Sujud di atas Sejadah yang Ada Gambar Dibolehkan sujud di atas tanah. tetapi hendaklah engkau tegakkan lenganmu dan engkau jauhkan dari rusukmu. maka dia membentangkan pakaiannya dan sujud di atas pakaiannya". Ketika salah seorang antara kami tidak sanggup meletakkan dahinya di atas bumi. kerana jika kamu berbuat demikian. tikar. Sebagaimana keterangan dari hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: “Dari Anas Radiallahu 'anhu berkata: Kami pernah melakukan solat bersama Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pada hari yang sangat panas. [192] Sujud di atas Kain. Al-M aqdisi dan Hakim. kecuali lantai. . kain atau sejadah. H/R Bukhari 385. H/R Ibnu Khuzaimah. 542 dan 1208.192 193 "Janganlah kamu membentangkan kedua lenganmu. setiap anggota badanmu turut sujud bersamamu". kain sutera atau sejadah yang bergambar sebagaimana sabda Rasul ul lah sallallahu ‘alaihi wa-sallam.

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan keningnya dan hidungnya ke atas tanah sehingga terlihat bekas lumpur. Sujud di atasnya sama seperti dengan memuliakannya". H/R Bukhari dan Muslim. Abu Sa'id al-Khudri menceritakan:. [196] "Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. H/R Bukhari dan Muslim. dan Lihat: Sifat Solat Nabi. Ramadan ketika turun hujan dan perkarangan masjid dibasahi air hujan. 194 195 196 197 198 199 200 201 . [201] Lihat: (1/432). Hlm.” [197] Kadang-kadang beliau solat di atas khumra (tikar selembar sapu tan gan). H/R M uslim dan Abu Awanah. dan (1/337). 185. dia membentangkan kainnya lalu sujud di atas kain tersebut". "Men urut pendapat para ulama fiqah yang lebih sahih menetapkan hukumnya makruh solat orang yang men ghadap gambar. Lihat: (1/474 ). H/R Bukhari dan Muslim. Bila ada yang tidak sanggup menekankan dahinya ke tanah. Ini terjadi pada 27 hb. [195] Pernah beliau sujud di atas tanah yang becak.” [194] Begitu juga sujud di atas sejadah yang ada gam bar. perbuatan ini juga ada persamaannya dengan men yembah gambar (patung) atau berhala. [200] "Para Sahabat beliau berjemaah solat dengan beliau ketika cuaca panas. [198] Di atas tikar kecil". (10/48). [199] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah sujud di atas tikar yang menjadi hit am kerana lam an ya dipakai". sedangkan atapnya diperbuat dari daun kurma sehingga Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam terpaksa sujud di atas tanah becak.(1/263). sama ada yang ada di dinding atau di tempat lain (tempat sujud). H/R M uslim dan Abu Awanah.

sedangkan beliau membaca tiga surah yang panjang (Al-Baqarah. Siraj dan Baihaqi dengan sanad sahih. Hlm. Tahawi dan al-Bazzar serta Tabrani dari tujuh orang sahabat. tempat itulah yang menjadi masjidnya dan di situlah alat bersucinya. Menurut al-Albani: Hadis sahih. [202] 2. kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengulang bacaan zikir ini sehingga lama sujudnya mendekati lama berdirinya. "Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi dan segala puji bagiNya". Sebelum ku mereka tidak boleh berbuat demikian kerana mereka melakukan solat di gereja-gereja dan kuil-kuil". Tabrani dan Baihaqi. Daruqutni. di mana sahaja seseorang dari umatku menemui waktu solat. Oleh kerana itu. "Mahasuci Tuhan Yang Mahatinggi". (3 kali) [203] Membaca zikir ini sehingga berulang-ulang kali adalah sunnah.202 203 204 205 "Bumi seluruhnya dijadikan sebagai masjid dan alat bersuci bagiku dan seluruh umat ku. H/R Abu Daud. [204] 2. Juga diselangi dengan doa dan istighfar sebagaimana disebut dalam bab solat malam. 178. Lihat: Sifat Solat Nabi. An-Nisaa dan Ali Imran). Ahmad. Lafaz Doa Ketika Sujud Kemudian berzikir atau berdoa dengan beberapa zikir dan doa yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Abu Daud. Ibnu M ajah. Lihat: Sifat Solat Nabi. (3 kali) [205] H/R Ahmad. . H/R Ahmad. Daruqutni. al-Albani. Hlm 178. antaranya: 1.

Tuhan Kami. ampunilah seluruh dosaku. [211] Kata Subbuh Quddus adalah salah satu sifat Allah Ta'ala kerana Allah sentiasa disucikan dan ditaqdiskan. al-Albani. Abu Awanah. H/R Bukhari dan Muslim. "Wahai Tuhan. Mahamulia Allah Pencipta yang sebaik-baiknya". wajahku berserah diri kepada Tuhan yang telah menciptakan dan membentuknya dengan bentuk yang sebaikbaiknya. [207 ] "Mahasuci Engkau wahai Tuhanku. baik yang dahulu atau yang akan datang. baik yang kecil maupun yang besar. [208] Doa ini sering dibaca dalam rukuk dan sujud kerana memenuhi perintah Allah dalam al-Quran. [210] 6. Tuhan yang telah membuka pendengaran dan pen glihatan. Lihat: Sifat Solat Nabi."Mahasuci lagi Mahakudus [206 ] roh". H/R M uslim. Tahawi dan Daruqutni. baik yang terang-terang atau yang tersembunyi". Hlm. [209] "Wahai Tuhan! Hanya kepada-Mu aku bersujud. 206 207 208 209 210 211 . Engkaulah Tuhanku. H/R M uslim dan Abu Awanah. 179. hanya kepada-Mu aku beriman dan hanya kepadamu aku berserah diri. dan dengan memuji-Mu wahai Tuhan. H/R M uslim dan Abu Awanah. berilah aku keampunan!".

Nasa’i dan Ibnu Nashr. "Mahasuci Engkau. H/R Muslim. Inilah kedua tan ganku dan aku datang menyerahkan diriku dengan semua kesalahanku". Bazzar dan Hakim. kebesaran dan keagungan ". Abu Awanah. disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi.212 213 214 215 "Bersujud kepada-Mu fikiranku dan angan-anganku. H/R Abu Daud dan Nasa’i dengan sanad sahih. . [213] 9. [215] H/R Ibnu Nashir. [214] "Ya Allah! Ampunilah aku atas segala dosa yang kulakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan". Aku men gharapkan nikmat-Mu kepadaku. H/R Ibnu Abi Syaibah dan Nasa’i disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. wahai Tuhan segala puji bagi-Mu tiada tuhan kecuali Engkau". beriman kepada-Mu hatiku. [212] "Mahasuci Tuhan Yang Maha perkasa dan memiliki segala kekuasaan.

216 217 218

“Wahai Tuhan! Masukkan cahaya dalam hatiku, masukkan cahaya pada lisanku, masukkan cahaya pada pendengaranku, masukkan cahaya pada pen glihatanku, dan letakkanlah cahaya di bawahku, letakkan cahaya di atasku, di sebelah kananku, di sebelah kiriku dan letakkanlah cahaya di hadapanku, let akkan cahaya di belakangku, dan let akkanlah cahaya di dalam diriku dan tajamkanlah cahaya untukku". [216]

"Wahai Tuhan! Dengan keredaan-Mu aku berlindung dari kemurkaan-Mu dengan pen gampunan-M u aku berlindung dari siksa-Mu, dengan perlindungan-Mu aku berlindung dari an cam anMu. Aku tidak sanggup menghitung pujian terhadap-Mu sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri". [217]
Inilah doa-doa atau zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam semasa sujud. Boleh dibaca mana-mana doa atau zikir semasa solat sunnah atau fardu sebagaimana yang diamalkan oleh Rasul ul lah sallallahu ‘alaihi wa-sallam.

3. Tumakninah Ketika Sujud
Semasa sujud hendaklah tumakninah, kerana tanpa tumakninah samalah seperti mencuri dalam solat:

"Sesungguhnya itu (orang yang solatnya tanpa tumakninah) adalah pencuri yang paling keji". [218]

H/R M uslim, Abu Awanah dan Ibnu Abi Syaibah. H/R Muslim. Abu Awanah dan Baihaqi. H/R Ibnu Abi Syaibah, Tabrani dan Hakim, disahkan oleh hakim dan disetujui oleh Zahabi.

219 220 221 222

"Sempurnakanlah rukuk dan sujud kamu sekalian". [219]
Antara cara sujud yang tidak sempurna ialah rukuk yang cepat kerana ia menyalahi sunnah:

"Kekasihku sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan, melarangku berpaling ke kanan atau ke kiri seperti dan musang dan melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya kera". [220]

"Pencuri yang paling buruk ialah pencuri yang melakukan pencurian dalam solat. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana mencuri dalam solat? Sabdanya: Iaitu tidak men yempurnakan rukuk dan sujud". [221]

“Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan rukuk, berdiri setelah rukuk, sujud, dan duduk antara dua sujud dengan tempo masing-masing hampir sama.” [222]

4. Larangan Membaca Al-Quran Ketika Sujud
Tiada dalil yang membolehkan membaca al-Quran semasa rukuk atau sujud. Namun diperintah agar memperbanyakkan doa atau zikir semasa sujud dan memperlamakan sujud, kerana Rasulullah sallallahu
H/R Bukhari dan Muslim. H/R Thayalisi, Ahmad, dan Ibnu Abi Syaibah. Hadis Hasan. H/R Ibnu Syaibah, Tabnmi dan Hakim. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Bukhari dan Muslim. Baca Irwa' Al-Ghalil, no. 331.

223 225 224

‘alaihi wa-sallam bersabda:

"Orang yang hampir dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyakkanlah doa ketika sujud". [223]

“Nabi melarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk dan sujud.

"Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk atau sujud. Dalam rukuk hendaklah kamu membaca bacaan untuk men gagun gkan Allah 'azza wa jalla dan dalam sujud hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa kerana hampir dapat dipastikan doa kamu dikabulkan." [225]

14. SUJUD SAHWI

1. Sebab Melakukan Sujud Sahwi
Ada beberapa sebab diperintahkan agar melakukan sujud sahwi, ant aranya: 1. Kerana tertambah rakaat dalam solat. Mengikut riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik, apabila tertambah rakaat dalam solat, maka hendaklah melakukan sujud setelah salam. Contohnya: "Semasa para sahabat memberi tahu beliau bahawa solat beliau sebanyak lima rakaat, maka beliau men gerjakan sujud sahwi setelah salam sedangkan beliau telah bercakap (berkata-kata) dengan sahabat ".
H/R Muslim, Abu Awanah dan Baihaqi. H/R M uslim dan Abu Awanah. Larangan ini berlaku umum mencakup solat wajib dan solat sunnat, sedangkan tambahan riwayat Ibnu Asakir yang menyatakan: "Adapun dalam solat sunnat tidaklah terlarang," adalah riwayat yang menyimpang atau mungkar. Ibnu Asakir sendiri telah menjelaskan cacatnya riwayat ini. Oleh kerana itu, tidak boleh diamalkan. H/R M uslim dan Abu Awanah.

226

227

2. Kerana ada kekurangan dalam solat. Seperti tertinggal tasyahud awal. Maka dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik diperintahkan agar melakukan sujud sahwi sebelum salam. Begitu juga jika terlupa atau tertinggal satu rakaat, maka wajib menambah satu rakaat yang terlupa sebagaimana dalam sebuah hadis:

"Dari Imran bin Husain bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah men gerjakan solat asar hanya tiga rakaat. Lain beliau diingatkan tentang kekurangan rakaat solatnya. Lantas beliau menambah satu rakaat lagi dan menambah dengan dua sujud sahwi Setelah itu barulah melakukan salam penutup". [226]
3. Apabila merasa ragu, tetapi tidak terlalu yakin, maka dilakukan sujud sahwi setelah salam. 4. Apabila merasa ragu, tetapi masih ada unsur yakin, maka dilakukan sujud sahwi sebelum salam. 5. Sesiapa yang melakukan salam terlebih dahulu pada hal dia merasa melakukan rakaat kurang dari yang ditentukan dalam solat, maka dia melakukan sujud sahwi setelah salam lantaran ia terlupa sujud sahwi sebelum memberi salam.

2. Hukum Berkaitan Sujud Sahwi
Sebahagian para ulama fekah berpendapat bahawa sujud sahwi hukumnya sunnah, bukan wajib. Namun pendapat yang paling benar (paling rajih) ialah hukumnya wajib, kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya ketika berlaku sesuatu yang terlupa. Malah ada perintah dari beliau. Dan beliau sentiasa mengerjakannya ketika berlaku sesuatu yang mewajibkan sujud sahwi. Antara hujah wajibnya sujud sahwi ialah:

"Beliau men gerjakan sujud sahwi setelah salam walaupun telah bercakap-cakap den gan para sahabat". [227]

H/R Muslim 574, Abu Awanah 2/198-199, Abu Daud 1018. An-Nasa’I 1/26, Ahmad 4/427, Ibnu Majah 1215, AlThayalisi 847, Ibnu Khuzaimah 2/130, Ibnu Hibban 4/2663, Ibnu al-Jarud 245, At-Tahawi dalam syarah al-M aani 1/442-443, Al-Baihaqi 2/335. 354. 355. 359. Lihat: Majmu al-Fatawa. 23/24.

23/43. Kerana membatasi sujud sahwi dengan jarak atau ruang waktu tidak ada dasarnya sama sekali. kerana ia bukan dari hadis atau athar. Doa di atas ini sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat dalam syarak. Di dalam kitab doa ini: penulis telah menjelaskan tentang 228 229 Lihat: Majmu al-Fatawa. Inilah pendapat Imam Syafie dan inilah yang paling kuat (rajih). [229] 3. maka akan didatangi oleh syaitan.Sebagaimana juga pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah: "Adapun hukum sujud sahwi menjadi wajib adalah disebabkan oleh perintah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam di dalam hadis Abu Hurairah. Jika salah seorang men galami hal sedemikian itu. Kesalahan Membaca Zikir Sujud Sahwi Doa atau zikir yang dibaca oleh kebanyakan masyarakat Islam ketika sujud sahwi ialah: "Mahasuci Allah Yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa (tidur) ". tetapi doa rekaan orangorang sufi. 23/26. malah sekiranya ia sudah berada jauh dari masjid masih dituntut agar sujud sahwi. Syaitan akan mengganggu solatnya sehingga dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan. maka hendaklah dia men gerjakan dua kali sujud pada keadaan dia masih duduk (tasyahud)". . beliau bersabda: Jika salah seorang kamu men gerjakan solat. Lihat: Majmu al-Fatawa. bahawa orang yang lupa sujud sahwi dianjurkan untuk mengerjakannya sekalipun dia telah keluar dari masjid. [228] Terdapat riwayat antaranya dari Ahmad.

230 Lihat: As-Sunan wal-M ubtadi’at. Doa itu sebenarnya adalah doa yang diambil dari mimpi sebahagian sufi. [230] Dengan ini. maka hal itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam atau para sahabat beliau. ini adalah kejahilan. Hlm. Dar-Kulub al-Ilmiyah. Allahu 'alam. Beirut. Labenon. Kerana tiada hujah. Bahkan doa yang dibacanya seperti doa yang dibaca ketika sujud biasa. tiada asal-usul atau perintah dari syarak. mengkhususkan membaca doa "Subhana man la yashu wa laa yanam" adalah bid'ah. . 74-75. Ambillah urusan agamamu dari Kitab-kitab hadis yang sahih. Selain itu lemparkan jauh-jauh. Oleh kerana itulah. kesalahan dan bid'ah yang wajib ditinggalkan". Walaupun orang-orang yang berfahaman Syafieyah sujud sahwi apabila mereka solat di belakang orang yang tidak membaca bismilah atau berqunut.“Tidak pernah diriwayatkan sesuatu doa yang khusus untuk sujud sahwi dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Doa ini hasil rekaan ulama sufi. M uhammad Abdussalam. Sedangkan menjadikannya sebagai bahagian dari ajaran agama dan syariat adalah sebuah kesesatan dan kerosakan yang besar. Adapun diberitakan bahawa beliau men gatakan "Subhana man laa yashu wa laa yanam”. janganlah men gerjakan hal tersebut. Tidak ada dalil yang berasal dari sunnah yang menjelaskan masalah ini.

15. Cara Duduk antara Dua Sujud “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam ban gun dari sujudnya sambil bert akbir". 231 232 233 234 235 236 237 238 . Hlm. 4/89. DUDUK ANTARA DUA SUJUD 1. Ibn Baz. demikian menurut Imam Ahmad dan Ibnu Qaiyim). kemudian beliau duduk di atas t elapak kakinya dengan tenang". H/R Abu Daud dan Hakim disahkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi. [231] “Kemudian duduk iftirasy. [232] hujung tangan ada di atas lutut. tidak menggerakkan jari. kemudian mengucapkan Allahu Akbar. [235] Kemudian beliau membentangkan kaki kirinya. H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad sahih. Ibnu Qaiyim. meletakkan kedua tangan di atas lutut. 186. al-Albani. H/R Bukhari dan Abu Daud. H/R Bukhari dan Baihaqi. Lihat: Sifat Solat Nabi. membentangkan kaki kiri dan duduk di atasnya.” [233] "Beliau terkadang mengangkat kedua tan gannya bersamaan dengan ucapan takbir". menegakkan kaki kanan. Lihat: Kaifiyah Solatun Nabi. [236] "Tidak sempurna solat seseorang sehingga dia sujud sampai ruas tulang belakangnya mapan. kemudian ban gun dari sujud sampai duduk dengan tegak". [238] "Menghadapkan jari-jemari kaki kanannya ke arah kiblat". Hlm 11. 25. Lihat: Al-Bada'i. [234] (mengangkat tangan dilakukan setiap kali takbir. Hlm. [237] “Beliau menegakkan telapak kaki kanannya". Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam ibadat. H/R Bukhari dan Muslim.

Juga riwayat hadis dari Ibnu Umar dengan sanad hasan yang tersebut pada Baihaqi disahkan oleh Ibnu Hajar. Kemudian berkata Al-Al bani: "Bagaimana boleh dikatakan seperti itu pada hal hadis tentang duduk di atas kedua tumit tersebut yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam sahih Muslim. Lihat: Sifat Solat Nabi. 383. al-Albani. . 188. [241] Walaupun Ibnu Qaiyim rahimahullah hanya mensahihkan duduk secara iftirasy. Abu Daud. bahawa ia pernah melihat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas duduk antara sujud dengan duduk di atas kedua tumitnya. Hlm. 104-106 dan Baihaqi. 187. Saya telah menjelaskan dengan terperinci masalah ini melalui kitab Al-Asl". disahkan olehnya dan oleh yang lain. seraya menunjukkan kuburan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. M enurut beliau bahawa: Ibnu Qaiyim telah melakukan kesalahan kerana setelah menerangkan Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam duduk Iftirasy antara dua sujud ia berkata: Duduk cara dua sujud yang sah dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam hanya dengan cara ini (iftirasy).239 240 241 242 [ 239] “Kadang kala beliau duduk iq’a. Hlm. Hadis ini sanadnya sahih. (nota kaki). seolah-olah menggenggamnya. Diriwayatkan pula oleh Abu Ishaq al-Harbi dalam kitab (Gharibul Hadis. al-Albani. Atau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanannya serta tangan kiri di atas lutut kirinya. iaitu duduk den gan menegakkan telapak kaki dan tumit kedua kakinya". Benarlah kata Imam Malik yang menyatakan: Setiap orang antara kita perkataannya boleh dibantah. Lihat: Sifat Solat Nabi. [ 242] H/R Nasa’i dengan sanad sahih. namun pendapatnya dikomentar oleh Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Bacalah kitab As-Sahihah no. Lihat: Sifat Solat Nabi. Abu Awanah dan Abu Syeikh dalam kitab Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zubir dari Jabir. Hlm. tidak ada cara lain. [240] Hendaklah ia meletakkan tangannya di atas peha dengan hujunghujung jari tangan pada lututnya. 189. kecuali perkataan penghuni kubur ini. Sejumlah besar sahabat dan tabi’in serta yang lain mengamalkan sunnah ini. al-Jibrin. juz 5 12 1 dari Thawus. hlm. H/R M uslim. Tirmizi.

kerana beliau membacanya bersama doa di atas ketika mengerjakan solat lail. Ahmad dan Ishaq. Lihat: Sifat Solat Nabi. [ 246] (Membaca sekaligus doa-doa) di atas ini tidaklah menunjukkan hanya berlaku dalam solat sunnah. kasihanilah aku. al-Albani. Imam Ahmad memilih doa ini. Tirmizi. berilah aku pet unjuk. Mereka mengatakan bahawa doa-doa ini boleh dibaca dalam solat wajib dan solat sunnah seperti diriwayatkan oleh Tirmizi. iaitu: "Ya Allah! Ampunilah aku. ampunilah aku".243 244 245 246 2. Demikianlah pendapat Imam Syafie. H/R Ibnu Majah dengan sanad hasan. tetapi berlaku juga dalam solat fardu. 189. 189. Hlm. disahihkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi. Lihat: Masail. Lafaz Doa Ketika Duduk antara Dua Sujud Wajib dibaca doa duduk antara dua sujud. [lindungilah aku]. Hlm. [ 243] Doa di bawah ini paling kurang dibaca sekali: "Ya Allah! Ampunilah aku. [244] Ishaq bin Rahawaih berkata: Sesiapa boleh membaca doa ini tiga kali atau boleh membaca: "Ya Allah! Ampunilah aku". . lbnu Majah dan Hakim. al-Albani. 19. [angkatlah darjatku]. Hlm. [ 245] Dan boleh juga dibaca sekaligus dengan doa di atas. Lihat: Sifat Solat Nabi. [jadikanlah aku sihat] dan berilah aku rezeki". sebab solat sunnah dan solat fardu tidak berbeza. Imam Tahawi juga berpendapat demikian seperti terdapat dalam Kitab H/R Abu Awanah.

H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad sahih. [ 247] Diperintahkan melakukan seperti itu (menggabungkan sekaligus doa-doa di atas) untuk tumakninah ketika duduk antara dua suj ud. 188. 3. Hlm. Lihat: Sifat Solat Nabi. Tumakninah Ketika Duduk antara Dua Sujud “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam duduk antara dua sujud den gan tumakninah sehingga ruas tulang belakangnya mapan” [ 248] dan beliau memerintahkan berbuat demikian kepada orang yang solatnya salah sebagaimana sabdanya: "Tidak sempurna solat seseorang antara kamu sehingga dia berbuat demikian (tumakninah)". [ 252] Lihat: Sifat Solat Nabi. al-Albani. Hlm. (nota kaki). Al-Albani.M usykil Atsar. Adapun orang yang mengutamakan sunnah tentu tidak akan cenderung kepada halhal yang menyalahinya dan tidak memperdulikan hal-hal yang menyalahi sunnah tersebut. [250] "Kadang kala beliau diam lama sampai ada orang yang men yan gka beliau telah lupa". H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad sahih. H/R Bukhari dan Muslim. (nota kaki). 189. [251] Ibnu Qaiyim berkata: Sunnah ini (tumakninah atau duduk lama) telah ditinggalkan oleh umat setelah berlalunya masa sahabat. H/R Bukhari dan Muslim. 247 248 249 250 251 252 . [249] "Beliau memperlama duduknya hingga hampir sama lam an ya den gan sujudnya”.

Hlm. al-Albani. Dan tidak ada zikir atau doa (ketika duduk istirehat)". kemudian ban gkit berdiri. . [256] Berkata Ibnu Hani': “Saya lihat Abu Abdullah (Imam Ahmad) terkadang bertumpu pada kedua tan gannya bila hendak berdiri ke rakaat terakhir dan terkadang beliau duduk terlebih dahulu dengan tegak. H/R Bukhari dan Abu Daud. 191. Lihat: Sifat Solat Nabi. 191. Dinamakan duduk istirehat dan ia sunnah men urut qaul yang paling sahih. [253] "Beliau duduk tegak iaitu duduk di atas telapak kaki kiri dengan tegak sampai ruas tulang punggungnya mapan ". DUDUK ISTIREHAT SEBELUM BERDIRI Cara beliau hendak bangkit (bangun) dari sujud ialah duduk seketika (berehat seketika) dan kemudian bangun dengan bertumpu pada kedua tangannya ke tanah untuk melanjutkan ke rakaat seterusnya. al-Albani. 191. Imam Ahmad pun berkata demikian. Lihat: Sifat Solat Nabi. Perbuatan ini dipilih oleh Imam Ishaq bin Raghawih sebagaimana dikatakan dalam Kitab Masail.253 254 255 256 257 16. jika meninggalkannya tidak ada kesalahan. al-Albani. Marwazi (1/14 7/2).” [257] Lihat: Sifat Solat Nabi. Pendirian beliau lebih tepat kerana dia dikenal sebagai orang yang kuat mengikuti sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan tidak mahu menyalahinya. Lihat: Hlm. [254] Di kalangan ahli fiqh duduk sepertimana (di atas) ini dinamakan duduk istirehat . Itulah yang dinyatakan oleh Imam Syafie. (nota kaki) Hlm. (nota kaki) Hlm.12. Ibn Baz. [255] Berkata Ibn Baz rahimahullah: "(Kemudian) duduk iaitu duduk yang seketika sebagaimana duduk antara dua sujud.

Ini yang lebih rajih (sahih). [258] "Kemudian Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bangun ke rakaat kedua den gan tan gan bertumpu ke tanah". Hal ini boleh dilakukan oleh orang yang sudah tua atau yang masih muda). 2. . dan Ad-Daifah. No 562. al-Albani. H/R Syafie dan Bukhari. 'Ajin menurut pengertian bahasa Arab ada dua cara: 1. Semakna dengan hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang sahih. iaitu berdiri ke rakaat berikutnya bertumpu pada kedua tan gannya". Juz. Lihat: Sifat Solat Nabi. [261] Ibid. "Beliau melakukan 'ajin ketika solat. [259] Cara menumpukan tangan ke tanah ketika hendak bangun ialah secara 'ajin.925 dan 968. CARA BANGKIT UNTUK BERDI RI M enurut sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bahawa beliau bertumpu pada tangannya ketika bangkit (bangun ke rakaat seterusnya). Hlm 82-83. H/R Abu Ishaq al-Harbi dengan sanad yang sahih.Mengepal jari-jemari tangan (menggenggam).Meluruskan jari-jemari tangan ke hadapan (menghadapkan ke Kiblat). [260] M enurut Syeikh al-Albani rahimahullah: Hadis yang berbunyi: "Nabi ban gkit untuk berdiri seperti anak panah tanpa tertumpu pada tan gannya” adalah had is palsu. Lihat: Al-Irwa'. 2. Semua had is yang maksudnya seperti itu adalah lemah.258 259 260 261 17.

[262] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memerintahkan orang yang salah solatnya untuk membaca al-Fatihah pada setiap rakaat sebagaimana beliau sabdakan kepada orang tersebut: “Kemudian lakukanlah seperti itu pada seluruh solatmu". H/R Ahmad dengan sanad yang jaiyid. H/R M alik dalam Al-M uwatta. H/R Ibnu Majah. [263] “Pada setiap rakaat ada bacaan (bacaan al-Fatihah)". dia dianggap tidak solat.262 263 264 265 18. Lihat: Sifat Solat Nabi. [264] "Barang siapa solat satu rakaat tanpa membaca al-Fatihah. Hlm. [ ] H/R M uslim dan Abu Awanah. lbnu Hibban dalam sahihnya dan Ahmad dalam Masail Ibnu Hani’ 1/52. M EMBACA AL-FATIHAH SETIAP RAKAAT Setelah berdiri tegak di rakaat yang kedua beliau terus membaca alFat ihah tanpa diam seketika: "Ketika telah berdiri pada rakaat kedua Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam memulakan den gan membaca "Al-hamdulillah" tanpa diam terlebih dahulu". kecuali orang yang solat di belakang 265 imam". 193. al-Albani. .

Cara Duduk Tasyahud Apabila solat yang dilakukan oleh beliau hanya dua rakaat. Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Maka apabila kamu duduk di pertengahan solat. dan Iain-Iain. DUDUK TASYAHUD 1. digenggam jari-jemarinya kecuali jari telunjuk. Abu Awanah. lbn Baz. H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad jaiyid. maka ditegakkan kaki beliau yang kanan dan dibentang kakinya yang kiri (iftirasy). Diletakkan tangan kanannya di atas pehanya yang kanan. Lihat: Hlm. Begitulah cara duduk pada tasyahud (tahiyat) [267] awal ketika solat tiga rakaat atau empat rakaat. [269] Abu Hurairah berkata: "Sahabat karibku. hendaklah kamu tumakninah dan hamparkanlah telapak kaki kirimu. beliau duduk iftirasy.” [271] H/R Nasa'i 1/153 dengan sanad yang sahih. H/R Bukhari dan Abu Daud. maka berisyarat dengan isyarat tauhid sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa-Ta'ala. maka duduknya selepas sujud kedua. Ahmad. no. H/R Thayalisi. seperti solat fajar (Subuh). 316. [268] Begitu juga apabila beliau solat hanya dua rakaat. Lihat: Irwa' Al-Ghalil.” [270] “Nabi melarang duduk di atas tumit seperti duduknya syaitan.19. Jumaat atau Hari Raya. 266 267 268 269 270 271 . kemudian bacalah tasyahud". 13-14. seperti solat subuh. H/R Muslim. dan Ibnu Abi Syaibah. (Nabi) telah melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya anjing. [266] Iaitu seperti duduk antara dua sujud.

338. 272 273 274 275 276 277 278 . H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad Jayid. sebab duduk semacam itu adalah duduknya orang-orang yang sedang diazab.” [278] H/R Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad sahih. H/R Baihaqi. [276] “Yang pertama kali Nabi lakukan ketika duduk (pada dua rakaat) adalah membaca (at-tahiyyaatu lilaah). [ ] 275 Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca (tahiyyat) pada setiap dua rakaat. 380.” [277] “Bila beliau lupa membaca bacaan tahiyyat ini pada duduk dua rakaat pert ama. dari Aisyah dengan sanad jayyid. disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. seperti dikatakan Ibnul M ulaqqan. beliau melakukan sujud sahwi. Baca Irwa' Al-Chalil no. [272] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang duduk dengan bertumpu pada tangan kirinya ketika seseorang duduk tasyahhud dalam solat sebagaimana sabdanya: "Cara semacam itu adalah cara solat orang Yahudi. H/R Abdur Razzaq disahkan oleh Abdul Haq dalam Kitab Al-Ahkam H/R M uslim dan Abu Awanah.“Nabi meletakkan siku kanannya di at as paha kanannya”. Baca Al-Irwa' no.” [273] Dalam hadis lain disebutkan: "Janganlah engkau duduk semacam itu. [274] Dalam hadis lain disebutkan: "Duduk seperti itu adalah cara duduk orang-orang yang dim urkai Allah. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Baihaqi dan Hakim.

. ucapkanlah attahiyyaat. H/R Abu Daud dan Hakim disahkan olehnya dan disetujui Zahabi.279 280 281 282 283 Beliau menyuruh berbuat demikian sebagaimana sabdanya: "Bila kamu sekalian duduk pada setiap dua rakaat. (nota kaki) Hlm. [ ] “… menurut sunnah. [281] Beliau menyuruh berbuat demikian kepada orang yang solatnya salah seperti tersebut dalam kisah di atas. 198. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm. [283] H/R Nasa'i. bacaan tasyahhud ini diucapkan perlahan. Ahmad. dan Thabarani dengan sanad shahih. ”Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam men gajarkan tasyahud kepada para sahabatnya seperti beliau men gajarkan surah-surah Al282 Qur'an”. Lihat: Sifat Solat Nabi... [279] Menurut Nasiruddin al-Albani Rahimahullah: Hadis ini secara tersurat menyatakan dibenarkannya berdoa pada setiap tasyahud sekalipun pada tasyahud awal. [280] Dalam riwayat lain disebutkan: "Ucapkanlah at-tahiyyaat olehmu pada setiap kali duduk. H/R Nasa'i dengan sanad sahih. al-Albani. . H/R Bukhari dan Muslim. kemudian hendaklah seseorang memilih doa yang disenanginya dan hendaklah ia men gajukan permohonannya kepada Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia.

Ibnu Hibban dalam Sahihnya (485). [284] Abu Ya'ala memberikan tambahan pada hadis ini dengan sanadnya yang sahih dari Ibnu U mar: "Men ggerak-gerakkan telunjuk (dalam tasyahud) sebagai pen gusir sya it an. Hlm. Abu Awanah. Nasa’i. [285] "Ketika beliau men gacukan telunjuknya. ibu jarinya memegang jari ten gah". H/R M uslim dan Abu Awanah. (nota kaki). "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan telapak tan gan kirinya di atas lutut kirinya den gan mengembang. H/R M uslim. H/R Abu Daud. Abu Ya'ala memberikan tambahan dengan sanad sahih dari Ibnu Umar. Ibnu Jarud dalam Al-M untaqa (208). al-Albani. Ibnu Khuzaimah (1 /86/1-2).284 285 286 287 Keadaan Jari-jemari Ketika Tasyahud Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah menunjukkan cara-cara dan keadaan tangan serta jari-jari tangan dalam tasyahud awal atau akhir. 195. . Lihat: Sifat Solat Nabi. Seseorang tidak akan menjadi lupa selama dia men ggerakkan telunjuknya". [286] "Terkadang ibu jari dan jari tengahnya membentuk bulatan [287] (sedangkan telunjuknya tetap diacukan ke kiblat)". tetapi beliau menggenggam semua jari tan gan kanannya den gan men gacukan telunjuknya ke kiblat dan men garahkan pandangan mat an ya ke telunjuknya". Humaidi dalam M usnadnya 131/1. Ibnu Khuzaimah.

Hlm. 321. Setelah beliau wafat kata-kata 'assalaamu 'alaika' kami ganti dengan 'assalaamu 'alan nabiyyi”] [288] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Lafaz Ibnu Mas'ud yang berbunyi assalaamu 'alan nabiyyi oleh para sahabat semula diucapkan dengan lafaz assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyu' dalam tasyahud ketika Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam masih hidup. . Sudah tentu lafaz ini dipergunakan oleh para sahabat berdasarkan persetujuan dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. (nota kaki).288 289 2. M uslim. pen gagun gan. sebagaimana beliau mengajarkan suatu surah Al-Qur'an kepadaku (berbunyi): "Semua ucapan pen gho rm at an. begitu pula rahmat Allah dan segala kurnia-Nya. no. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan rasul-Nya. al-Albani. Ketika beliau sudah wafat lafaz tersebut mereka ganti dengan: assalaamu 'alan nabiyyi. 200. Lafaz Bacaan Tasyahud Bacaan tasyahud yang pernah diajar oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam kepada para sahabat adalah seperti berikut. Abu Ya'la. Ibnu Abi Syaibah. Segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu. Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh [mencakup semua hamba soleh yang ada di lan git dan bumi]." [Bacaan di atas dibaca ketika beliau masih hidup. dan pujian hanyalah milik Allah. Siraj. wahai Nabi. [289] H/R Bukhari. Baca Al-Irwa. Lihat: Sifat Solat Nabi. Tasyahud Ibnu Mas'ud Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengajarkan tasyahud kepadaku sambil beliau menggenggam telapak tanganku.

290 291 Bahkan Aisyah pernah mengajarkan tasyahud kepada para sahabat. ujarnya: "'Atha' telah meriwayatkan kepadaku bahawa para sahabat mengucapkan assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu ketika Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam masih hidup. Imam Subuki dalam Kitab Syarhul Minhaj setelah memaparkan riwayat dari Abu Awanah. Hlm. tetapi setelah beliau wafat mereka mengucapkan assalaamu 'alan nabiyyi." [290] Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata: "Pada saat Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam masih hidup. "Segala ucapan penghormatan. hal itu menunjukkan bahawa penggunaan kata ganti 'ka' ('alaika) tidak wajib diucapkan kerana cukup mengucapkan 'assalaamu 'alan nabiyi'. para sahabat mengucapkan assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu. menyatakan: "Jika ucapan itu benar dari para sahabat. segala kurnia. Semua perlindungan dan pemeliharaan untukmu. Semua perlindungan dan pemeliharaan semoga diberikan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. (nota kaki). Lihat: Sifat Solat Nabi. wahai Nabi." Imam 'Abdur Razzaq mengatakan bahawa Ibnu Juraij meriwayatkan kepadaku. begitu pula rahmat Allah dan segenap kurnia-Nya. [291] Tasyahud Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami suatu surah AlQur'an." Sanad hadis ini sahih. bahkan saya menemukan riwayat lain yang menguatkan. al-Albani. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. yang berbunyi: 2." H/R Siraj dalam M usnadnya (9/1/2) dan M ukhallash dalam Kitab Al-Fawa-id (11/54/1) dengan sanad sahih. . 200. dengan lafaz assalaamu 'alan nabiyyi. segala ucapan pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah. Saya jawab: "Riwayat itu tanpa diragukan sedikit pun sah kerana terdapat dalam Sahih Bukhari. sehingga menjadi assalaamu 'alan nabiyyi. tetapi setelah beliau wafat mereka tinggalkan kata ganti 'ka'.

(nota kaki)." [295] Tasyahud Abu Musa Al-Asy'ari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: ". begitu pula kurnia Allah. al-Albani] Idem.292 293 Dalam riwayat lain ditambah dengan: "… hamba-Nya dan rasul-Nya. Menurut Nasiruddin Al-Albani rahimahullah: Dua tambahan ini sah datangnya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam dan bukan dilakukan oleh Ibnu 'Umar sendiri. "Aku tambahkan pada bacaan ini kata-kata: [293] ‘Begitu pula semua kurnia-Nya. 202. Hlm. hendaklah ucapan pertama yang H/R M uslim. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah.'" "Segala perlindungan dan pemeliharaan untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh.” [292] Tasyahud Ibnu Umar Dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bahawa beliau mengucapkan dalam tasyahudnya: "Segala ucapan pen ghorm at an milik Allah." Ujar Ibnu Umar." Ibnu Umar berkata: "Aku tambahkan pula katakata: [294] 'Tuhan Yang Tunggal'. Aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Abu Awanah. Syafie. H/R Abu Daud dan Daruqutni dan disahkan olehnya.. Semua pertolongan dan pemeliharaan untukmu. tiada sekutu bagi-Nya. wahai Nabi.. Jika seseorang duduk (pada dua rakaat ini). . Tambahan itu lalu ia satukan dengan bacaan tasyahud yang didengarnya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam secara langsung. la menerima dari sahabat-sahabat lainnya yang meriwayatkannya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. begitu pula segala kurnia dan ucapan pengagungan. [Lihat: Sifat Solat Nabi. dan Nasa'i.

Semua perlindungan dan pemeliharaan Allah untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. segala ucapan untuk menyatakan pen gagungan. dan Ibnu Majah. begitu pula rahmat dan semua kurnia Allah. . Segala perlindungan dan pemeliharaan untuk Nabi.296 297 diucapkannya adalah: 'Segala ucapan pen ghormatan. [296] Tasyahud Aisyah Qasim bin M uhammad berkata: Aisyah pernah mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud.. Baihaqi. dst. M ukhallas. Abu Awanah.. tiada suatu apa pun yang menjadi sekutu-Nya) dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah ham ba-N ya dan rasul-Nya. Seraya memberi isyarat dengan tangannya ia mengucapkan: 5. Semua perlindungan dan pemeliharaan untukmu. Abu Daud. wahai Nabi. Siraj. Aku bersaksi bahawa tiada tuhan kecuali Allah (Tuhan Mahatunggal. H/R Ibnu Abi Syaibah. segala ucapan pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah. (seperti tasyahud Ibnu Mas'ud) "Segala ucapan untuk menyatakan hormat. dan segala ucapan pujian serta ucapan untuk menyatakan pen gkudusan hanyalah milik Allah. dan lafaz hadis ini ada pada Baihaqi.” [297] H/R Muslim. segala kurnia.'" [Tujuh kalimat ini adalah ucapan tahiyyat solat].

dan keturunannya sebagaimana Engkau (Allah) telah memberikan kurnia kepada keluarga Ibrahim.Cara Membaca Selawat Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca selawat untuk dirinya pada tasyahud awal dan lainnya. 204. dibenarkan juga dibaca pada tasyahud pertama. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. dst. al-Albani] 300 H/R Ahmad dan Thahawi dengan sanad sahih dan Bukhari dan M uslim tanpa lafadz 'ahlu baitihi' (anggota keluarganya). keluarganya. kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu dalam tasyahud. pen. tetapi bagaimana kami mengucapkan selawat kepadamu?" Sabdanya: "Ucapkanlah olehmu: 'Allaahumma shalli 'alaa Muhammad. [298] Beliau menganjurkan umatnya berbuat dem i kian sebagai mana bel iau memeri ntahkan unt uk mengucapkan selawat setelah mengucap salam kepadanya. isteri-isterinya. [299] Beliau mengajarkan kepada para sahabat berbagai macam bentuk lafaz selawat (setelah bertasyahud." Inilah lafaz selawat yang sering Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam baca ketika solat. 2. M EMBACA SELAWAT 1.). (nota kaki). keluarganya.20. 298 299 . [300] H/R Abu Awanah dalam Sahihnya dan Nasa'i. Nasiruddin al-Albani menjelaskan: Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah. Pendapat inilah yang sah di kalangan muridmurid beliau seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Kitab Majmu' (3/460) dan yang dengan jelas dinyatakan dalam Kitab Raudhah (1 /263). isteri-isterinya. Hlm. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung.Lafaz Bacaan Selawat "Ya Allah.'" Bacaan selawat ini tidak hanya berlaku untuk tasyahud kedua. Demikianlah. [Lihat: Sifat Solat Nabi.. Berikanlah kurnia kepada Muhammad.. berikanlah rahmat kepada Muhammad. dikemukakan oleh Imam Syafie seperti yang beliau sebutkan dalam Kitab Al-Umm karyanya. Akan tetapi. dan keturunannya sebagaimana Engkau (Allah) telah memberi rahmat kepada keluarga Ibrahim.

berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim [dan keluarga Ibrahim]. serta Nasa'i. Baihaqi. Hlm. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung.301 302 303 “Ya Allah.” [303] Menurut Nasiruddin Al-Albani rahimahullah: Kata tambahan ini dst. [Lihat: Sifat Solat Nabi.] H/R Bukhari. al-Albani. Oleh kerana itu. berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada [Ibrahim dan kepada] keluarga Ibrahim. terdapat dalam riwayat Bukhari. 204. dan Abu Ya'la dengan sanad sahih. Ada beberapa sanad lain yang memuat lafaz-lafaz lainnya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Nasa'i. . Thahawi. Ibnu Taimiyah dalam Kitab Al-Fatawa (1/16). H/R Ahmad. (nota kaki). dan dia menyatakan hadis ini telah disepakati sahihnya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Beliau menyatakan bahawa tidak ada Hadis sahih yang menyebutkan lafaz 'Ibrahim' dan 'ali Ibrahim' bersamasama. Secara teliti dikemukakan riwayat dan lafaz-lafaz bacaan solat yang sebelumnya tidak pernah dikemukakan orang. Hal lain yang menunjukkan kesalahan Ibnul Qayyim adalah mengenai bacaan tasyahud no. hanya kepadaNyalah kita bersyukur. Ibnu Mandah. Oleh kerana itu. janganlah Anda tertipu oleh pendapat Ibnul Qayyim dalam Kitab Jala'ul Afham halaman 198 yang mengikuti pendapat gurunya.” [302] "Ya Allah. Berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada [Ibrahim dan] keluarga Ibrahim. Ini adalah bukti salah satu faedah dari Kitab Sifat Solat ini. Humaidi. berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [Ibrahim dan kepada] [301] keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. dan Ahmad. padahal sebelumnya beliau sendiri menyatakan sahih. Nasa'i. 7 yang beliau nyatakan dha'if. Kelebihan ini semua adalah rahmat dari Allah. Ya Allah. Muslim. padahal saya telah mengemukakan kepada anda hadis yang sahih di atas.

hamba-Mu dan rasul-Mu]. dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi kurnia kepada [keluarga] Ibrahim di seluruh alam. [Nabi yang ummi]. berikanlah rahmat kepada Muhammad.304 305 "Ya Allah. Ibnu Abi Syaibah. sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [keluarga] Ibrahim dan berilah kurnia kepada Muhammad. disahkan oleh Hakim. berikanlah rahmat kepada Muhammad. dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi rahmat kepada [keluarga] Ibrahim dan berilah kurnia kepada Muhammad. H/R Bukhari. dan berikanlah kurnia kepada Muhammad. Abu Awanah. berikanlah rahmat kepada Muhammad. dan Nasa'i. Nasai. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. [kepada] para isterinya. Thahawi. hamba-Mu dan rasul-Mu. Isma'il Al-Qadhi dalam Kitab Fadhlush Shalah 'alan Nabiyyi halaman 28. . Abu Daud. [dan keluarga Muhammad] sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada Ibrahim [dan keluarga Ibrahim]. [kepada] para isterinya dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [keluarga] Ibrahim." [304] 5. Ahmad. "Ya Allah. "Ya Allah. [305] 6. dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia H/R Muslim. [Nabi yang ummi].

Terkadang membaca doa ini dan terkadang membaca doa yang lain serta beliau membenarkan bacaan doadoa yang lain. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. . Ibnu Taimiyah mengatakan: "Pendapat yang terbaik iaitu bahawa membaca doa H/R Bukhari. Kemudian dia berkata sesungguhnya lam pada kata doa maksudnya ialah doa yang disukai Allah. BERDOA SEBELU M SALAM 1.' Lalu saya bertanya lagi. bukan sembarang doa. Beliau menyuruh orang yang melakukan solat untuk memilih sesuai keinginannya.306 307 308 kepada [keluarga] Ibrahim. "Ya Allah.. H/R Bukhari dan Muslim. Selanjutnya.' Saya bertanya lagi: 'Bukankah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: '. kemudian beliau menyatakan sahihnya.'" Kejadian ini diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu' Fatawa (69/218/1) dan beliau menganggapnya sebagai hal yang baik." [307] 21. pilihlah doa-doa sesukamu. Cara Berdoa Semasa solat. H/R Nasa'i." [306] 7. Ibnul Qayyim dalam Kitab Al-lala' halaman 14-15 menisbatkan hadis ini kepada Muhammad bin Ishaq As-Siraj. beliau mengucapkan berbagai doa ketika ada perintah berdoa seperti ketika sujud dan tasyahud. berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad dan berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat dan kurnia kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. dan Nasa'i. Abu Sa'id Ibnul A'rabi dalam Al-Mu'jam (79/2) dengan sanad sahih. tetapi jawabnya: 'Ya yang ada dalam hadis. Thahawi.' Jawabnya: 'Memilih doa yang sudah ada dalam hadis. Muslim. [308] Imam Atsram berkata: "Saya pernah bertanya kepada Ahmad: 'Doa apa yang aku baca setelah tasyahud?' Jawabnya: 'Doa yang tersebut dalam hadis Nabi. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung..

ingkar. kalau berjanji." Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Pendapat itu benar. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup dan mati. yang utama ialah mengikuti saja doa-doa yang ada dalam riwayat hadis. Lafaz Doa Sebelum Salam "Ya Allah. Ya Allah. Wallaahu a'lam.” [311] Kita diperintahkan untuk berlindung dari berbuat dosa dan hutang. tetapi untuk mengetahui doa yang bermanfaat haruslah berdasarkan ilmu yang benar. wahai Rasulullah. . aku berlindung kepada-Mu dari akibat-akibat buruk perbuatan yang telah aku lakukan [Kerugian dari kesalahan yang telah kulakukan atau kerugian dari kebaikan yang belum kulakukan. aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur.' Sabdanya: 'Orang yang terbelit hutang kalau berbicara berbohong. aku berlindung kepada-Mu dari dosa-dosa [309] dan terbelit hutang. "Ya Allah. Oleh kerana itu.” [310] 2. 2.] dan yang belum aku lakukan. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal.309 10 311 seperti digariskan dalam riwayat-riwayat hadis dan yang berm anfaat. H/R Nasa'i dengan sanad sahih dan Ibnu 'Ashim dalam Kitab As-Sunnah halaman 370 yang telah saya tahqiq dan diterbitkan oleh Maktab Al-lslami dan tambahan pada lafaz di atas tersebut dalam riwayatnya. terutama sekali bila doa-doa itu sudah memenuhi keinginan orang yang berdoa. Hal ini sedikit sekali yang mengetahuinya. Hal ini didasarkan pada hadis Aisyah yang lengkapnya: Aisyah berkata: "Seseorang berkata kepada Nabi: 'Alangkah seringnya engkau mohon perlindungan dari terbelit hutang." H/R Bukhari dan Muslim.

hit un glah (amal)ku den gan perhitungan yang mudah. Bukhari dalam Addabul Mufrad. disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. . baik ucapan maupun perbuatan. Ibnu Majah dan Hakim. Thayalisi. H/R Ahmad. disahkan olehnya dan disetujui Zahabi.312 313 "Ya Allah. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka dan semua jalan yang menghantarkan ke sana. Baca Ash-Sahihah Hadis no. [Muhammad. [Aku memohon kepada-Mu] agar Engkau menjadikan akhir segala perkara yang telah Engkau tetapkan untukku baik [bagiku]. Aku memohon kepada-Mu kebaikan dari semua yang diminta oleh hamba-Mu dan rasul-Mu. aku memohon kepada-Mu segala kebaikan [di dunia dan di akhirat] yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. baik ucapan maupun perbuatan. Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam telah memohon kepada-Mu untuk dilindunginya]. 1542. Aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan yang hamba-Mu dan rasul-Mu. Aku memohon syurga kepada-Mu dan semua cara yang men ghant arkan ke sana. " [ 3 1 3 ] H/R Ahmad dan Hakim. Aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan [di dunia dan di akhirat] yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. " [312] "Ya Allah.

" [315] Beliau mendengar sahabat lain dalam tasyahudnya berdoa: H/R Abu Daud. H/R Abu Daud. "Apa yang engkau ucapkan dalam solat?" Ujarnya: "Aku bertasyahud. alangkah baiknya permohonan yang kamu ucapkan dan diucapkan oleh Muaz.314 315 Beliau bertanya kepada seorang sahabatnya: 5. tiada suatu apa pun yang menyamai-Nya. dan Ibnu Khuzaimah. kemudian aku memohon syurga kepada Allah dan berlindung dari siksa neraka. tempat makhluk bergantung. kerana Engkau Maha Pen gampun lagi Maha Penyayang." Beliau berkata: "(Kami selalu mengucapkan kalimat-kalimat tersebut). Nasa'i. ya Allah. aku memohon kepada-Mu. dan Ibnu Khuzaimah (1/87/1) dengan sanad sahih. orang ini telah diampuni. Ahmad. (Nabi bersabda): "Demi Allah. ampunilah segala dosaku. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi. tiada beranak dan tiada diperanakkan." [314] Beliau pernah mendengar seorang sahabat dalam tasyahudnya mem baca: "Ya Allah." Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Orang ini telah diampuni. [Tuhan Yang Mahatunggal]. Ibnu Majah. .

H/R M uslim dan Abu Awanah. [tiada sekutu bagi-Mu]. Ahmad." [316] Doa terakhir antara tasyahud dan salam yang beliau baca ialah: 9. [Maha Pemberi kurnia]. ampunilah segala dosaku pada masa lalu dan akan datang. Dia akan men gabulkan dan bila orang itu meminta sesuatu. Dia akan memberinya). Wahai Tuhan Yang Mahahidup. tiada tuhan kecuali Engkau. Thabarani.” [317] H/R Abu Daud. Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yang terkemudian. Nasa'i. Bukhari dalam Adabul Mufrad. yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi atau yang aku lakukan dengan terang-terangan dan apa saja perbuatanku yang berlebihan. Engkau lebih tahu tentang hal itu daripadaku. wahai Tuhan Yang Mahaberdiri sendiri." Sabdanya: "(Demi Tuhan yang menggenggam jiwaku]. 67/1. Ibnu Mandah dalam At-Tauhid 44/2. yang bila orang memohon dengan men yebut keagungan-Nya itu. [wahai] Pencipta lan git dan bumi. sesungguhnya aku memohon kepada-Mu bahawa segala puji adalah milik-Mu. sesungguhnya orang ini telah memohon kepada Allah dengan men yebut nama-Nya yang agung." 8. Wahai Tuhan Yang Mahaagung dan Maha Pemurah. . [Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda kepada para sahabatnya: "Tahukah engkau apa yang dimohon orang ini?" Mereka menjawab: "Allah dan rasul-Nya lebih tahu. "Ya Allah. tidak ada tuhan kecuali Engkau. dan 70/1-2 dengan sanad-sanad sahih.316 317 "Ya Allah. [sesungguhnya aku memohon] [syurga kepada-Mu dan berlindung kepada-Mu dan siksa neraka].

Lihat: Sifat Solat Nabi. Lihat: Sifat Solat Nabi. pada hal mereka tahu riwayatnya sah. Alasannya ialah menyalahkan imam sama ertinya dengan mencela dan tidak menghormatinya. Pada hal dia tahu bahawa mencela Ibid. Hal yang aneh sebahagian dari mereka biasanya membela pendirian imamnya dalam masalah yang lain sekalipun pendapat imam tersebut bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. al-Albani. Oleh kerana itu. Mereka mencari-cari alasan untuk mentakwilnya dengan menyalahi ketentuan bahasa Arab dan pengertian yang difahami oleh para imam. al-Albani. [321] Ia juga dilakukan oleh Imam Ahmad dan Imam-imam ahli hadis lainnya. Kerana anggapan itu mereka tidak mahu menggerakkan telunjuknya dalam solat.318 319 320 321 22. [320] Beliau menjelaskan lagi: "Men ggerak-gerakkan jari telunjuk dalam tasyahud merupakan perbuatan yang sah dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam". MENGGERAK-GERAKKAN JARI TELUNJUK Menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud sudah menjadi sunnah matrukah (sunnah yang ditinggalkan). [318] Hadis menggerak-gerakkan telunjuk ini mempunyai syawahid pada rawi Ibnu Adi (287/1). Inilah pendapat Imam Malik dan lain-lain ". . Ibid. tidak patut dilakukan dalam solat. [319] Menurut Nasiruddin al-Albani: "Men gikut sunnah telah menunjukkan bahawa men ggerakgerakkan jari telunjuk berlangsung sampai dengan salam. Akan tetapi. hendaklah takut kepada Allah orang yang beranggapan bahawa perbuatan ini sia-sia. Sedangkan Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengamalkannya: "Nabi men ggerak-gerakkan jari telunjuknya sambil membaca doa". mereka kemudian melupakan masalah ini dan mereka menolak hadis yang sudah sahih serta mencela orang-orang yang melaksanakan perbuatan ini.

H/R Bukhari dalam Al-Amali (60/1). antaranya: "(Men ggerak-gerakkan jari telunjuk) lebih keras (dirasakan) oleh syaitan dari pukulan besi". lalu berhenti atau mengacukannya pada waktu tertentu sahaja. al-Albani. bahkan celaan yang mereka lakukan itu mengenai Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. H/R Ibnu Abi Syaibah. . [323] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan perbuatan ini (men ggerakkan jari telunjuk) dalam dua tasyahud (tasyahud awal dan akhir)". lalu sabdanya kepada orang itu: Satu sahaja! Satu sahaja! Seraya men gacukan jari telunjuk". Nasa’i dan disahkan oleh Hakim serta disetujui oleh Zahabi. [322] Selain menghalau syaitan. Abu Jaafar. Oleh itu. isinya menyangkal (membatalkan) adanya mengacukan telunjuk. bahkan menyalahi hadis sahih. Abdul Ghani alM uqaddasi dalam As-Sunan 12/2. Hadis ini juga mempunyai syawahid pada riwayat Ibnu Abi Syaibah. Sanad had is tidak sah. terdapat fadilat-fadilat lain. semuanya itu tidak mempunyai dasar dari hadis. Adapun mengacukan telunjuk sebentar. 73/1. Dalam kaedah "Ditetapkan" maka menetapkan didahulukan dari menyangkal. Kerana Nabilah yang mengajarkan hal itu kepada kita. Bazaar. maka hujah untuk menyangkal menggerak-gerakkan jari telunjuk tidak dapat dijadikan hujah". H/R Ibnu Abi Syaibah dengan sanad hasan. [324] "Nabi pernah melihat seorang lelaki berdoa sambil men gacukan dua jarinya. Dengan sanad hasan dan Rauyani dalam M usnadnya 249/2 dan Baihaqi. mencela perbuatan menggerakgerakkan jari telunjuk sama halnya dengan mencela Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Beliau menjelaskan bahawa hadis yang menyatakan: "Nabi tidak menggerakkan jari telunjuknya". Tabrani dalam Ad-Doa Hlm. [325] Lihat: Sifat Solat Nabi. Pada hal para imam tersebut perbuatannya sejalan dengan sunnah. Ahmad. (nota kaki) Hlm. Jika hadis ini sah. seperti yang dikenal oleh para ahli fikh. 197.322 323 324 325 perbuatan tersebut bererti pula mencela para imam mereka yang biasanya mereka bela mati-matian walaupun membelanya batil.

Ibnu Khuzaimah. sehingga terlihat pipi kanannya yang putih. Daruqutni. dan Abdur Razaq. Ibnu Hajar. Nasa’i dan Tirmizi. Disahkan pula oleh Nawawi. Tabrani. Disahkan oleh Hakim dan Zahabi. [328] "Ada kalanya pada bacaan salam yang pert ama beliau menambah ucapan: “Wa barakatuh". . Abu Daud. H/R Muslim. [329] "Ketika berpaling ke kanan beliau terkadang men gucapkan: H/R Hakim dan Az-Zahabi dan disahihkan oleh keduanya. Al-Ausath. M ENGUCAPKAN SALAM Diwajibkan menutup (mengakhiri) setiap solat dengan salam. " [327] Apabila melakukan dan mengucapkan salam. hendaklah mencontohi cara yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. H/R Abu Daud. Abu Ya'la. sehingga kelihatan pipi kirinya yang putih”.326 327 328 329 23. "Beliau men gucapkan salam dengan berpaling ke arah kanan seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah. [326] ". men gakhiri solat dengan men gucapkan salam... Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Dihalalkan setelah men gakhirinya (solat) dengan men gucapkan salam". Kemudian berpaling ke arah kiri seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah.

[330] "Terkadang beliau men gucapkan salam sekali sahaja dengan ucapan: Assalamu 'alaikum. sama ada setelah selesai memberi salam setiap kali solat atau sesudah membaca doa. Beliau menentang perbuatan tersebut sebagaimana dijelaskan olehnya melalui hadis yang terdapat dalam kitab Al-U mm: "Dari Jabir bin Samrah berkata: Semasa kami solat bersama H/R Nasa’I. Amalan mengusap (menyapu) tengkuk. Mengusap Muka Selepas Salam Adalah perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi M uhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam. HUKUM MENGUSAP MUKA 1. dan ketika berpaling ke kiri hanya men gucapkan: As-salamu'alaikum". den gan sedikit memalingkan wajahnya 331 ke kanan". Abu Awanah. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani. [ ] 24. tabi'in. Siraj. kepala dan muka setelah selesai memberi salam atau berdoa adalah perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan fatwa Imam Syafie. . tidak juga dari para sahabat. H/R Muslim. tabi'ut attabi’in atau para Salaf as-Soleh perbuatan mengusap (menyapu) tengkuk. kepala dan muka dengan tangan. Ahmad dan Siraj dengan sanad yang sahih.330 331 As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah.

Lihat: Sifat Solat Nabi. maka ketika beliau memberi salam. Maka menyapu tengkuk. H/R Muslim. 122. Melakukan pekerjaan tersebut adalah bid'ah kerana menyerupai perbuatan mereka (yang menggerakkan tangannya ke kanan dan ke kiri) yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. tak ubah seperti ekor kuda yang mabuk. Maka ketika mereka solat bersama Rasulullah. men gisyaratkan dengan tangan kamu. Maka ia wajib ditinggalkan. mereka tidak melakukannya lagi". H/R Muslim. [333] Dalam riwayat yang lain beliau bersabda: "Seseorang antara kamu cukup meletakkan tan gannya di atas pahanya. assalamu 'alaikum. Hlm. berkata salah seorang dari kami den gan tan gannya ke kanannya dan ke kirinya dan men gucapkan: As-salamu 'alaikum. Hlm. Jld. kemudian beliau bertanya yang berupa larangan: "Men gapa kamu men ggerakkan tangan kamu seperti gerakan ekor kuda yang lari terbirit-birit dikejar binatang buas? Apabila seseorang antara kamu men gucapkan salam. 236. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani. Siraj. [332] Adapun yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pada hadis di atas ialah menggerakkan tangan kanannya ke kanan ketika menoleh ke kanan dan menggerakkan tangan kirinya ke kiri ketika menoleh ke kiri. malah tidak ada hujah yang sahih mengizinkan perbuatan tersebut. tidakkah memadai atau sesungguhnya memadai seseorang kamu meletakkan tan gannya di atas pehanya semasa memberi salam ke kanannya dan ke kirinya seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatullah. isyarat atau sebagai penutup solat. Abu Awanah.332 333 334 Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. hendaklah ia berpaling kepada temannya dan tidak perlu men ggerakkan tan gannya. Hal ini setelah dilihat oleh beliau. kepala dan kemudian muka setiap kali selesai memberi salam adalah juga merupakan sebagai tanda. assalamu alaikum wa-rahmatullah". I. Perbuatan serupa itu adalah bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan para sahabat. Maka Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Apa terjadi kepada kamu. dan men gisyaratkan den gan tan gannya ke kanan dan ke kiri. al-Albani. [334] Menggerakkan tangan ke kanan atau ke kiri sebagai tanda penutup atau selesainya solat telah ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. Lihat: Al-Umm. kemudian ia men gucapkan salam dengan berpaling kepada saudaranya yang di sebelah kanan dan saudaranya yang di sebelah kiri". .

dan Al-Baihaqi dalam H/R Ibnu M ajah dalam Sunan. beliau berkata: Bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Jika engkau berdoa kepada Allah. maka mint alah den gan telapak tan gan kamu. Dan sapulah den gannya muka kamu". janganlah berdoa den gan kedua-dua belakangnya. [335] "Dari Soleh bin Hassan al-Ansari. maka berdoalah den gan telapak tanganmu. 336 . Antara hadis-hadis tersebut ialah: "Dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdzi dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Apabila kamu meminta (berdoa) kepada Allah.-Zahabi dalam 1/536. 1/373 Hadis No. [336] 335 H/R At-Tabrani dalam 2/212. Az. 1181. sapulah wajahmu den gan kedua tan ganmu ". dari Muhammad bin Ka'ab al-Qardzi dari Ibn Abbas. jangan memintanya den gan belakangnya. setiap kali selesai berdoa mereka mengusap (menyapu) muka sebagai penutup doa dan untuk mendapat berkat dari doa tersebut.2. Maka setelah selesai. Mengusap Muka Selepas Berdoa Kebiasaan masyarakat Islam dewasa ini. 10/10779. Sebenarnya perbuatan tersebut tidak mempunyai dalil yang sahih kerana semua hadis-hadis yang menunjukkan menyapu muka setelah selesai berdoa kesemuanya lemah belaka.

[340] 3.Kedua-dua hadis di atas ini adalah sangat lemah kerana pada sanadnya terdapat perawi yang lemah sebagaimana dapat diketahui dari penjelasan di bawah ini: 1. [341] Berkata Abu Daud: Dia seorang yang lemah. [337] Menurut Imam Bukhari rahimahullah: Hadis dari Soleh bin Hassan alAnsari dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdzi adalah hadis mungkar. 6. Ibid. 2/212. Al-Baihaqi. Dalam az-Zawaid dinyatakan: Isnad hadis ini lemah. Lihat: Al-Irwa al-Ghalil. Tambahan "Dan sapulah muka kamu. Lihat: Lihat: Lihat: 1/6. [339] Menurut al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. 2/180. 4. maka ia adalah tambahan yang mungkar".'' [342] 337 338 339 340 341 342 Lihat: Sunan Ibn Majah. al-Albani. [338] Menurut Ibnu Hibban: Semua hadis yang diriwayatkan oleh (Soleh bin Hassan al-Ansari) adalah hadis-hadis palsu. 5. maka tidak halal untuk meriwayatkan hadis darinya. 1/373. 2. Soleh bin Hassan "Ditinggalkan”. Az-Zahabi. la dilemahkan kerana Soleh bin Hassan. 10/319. Dan beliau berkata lagi: Setiap seseorang yang telah aku katakan hadisnya mungkar. .

Lihat: 2/841. Beliau tidak men gembalikan kedua tan gannya sehingga men gusap wajahnya. 5/3386. Az-Zahabi. [ 343] 1. Berkata Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Perawi seperti dia adalah lemah sekali. dengan demikian sama sekali tidak boleh disahihkan. [ 344] 3. Nama penuh beliau ialah: Hammad bin Isa bin Ubaid bin at-Thufail al-Juhani al-Wasiti al-Basri. Hadis di atas ini juga dilemahkan oleh para ulama hadis. Berkata Ibnu Makula: “Para ulama hadis telah melemahkan hadis-hadis Hammad.” [ 347] H/R Tirmizi. Menurut al-Hafiz Az-Zahabi: “Hammad bin lsa al-Juhani adalah perawi yang lemah. Hadis di atas ini adalah hadis lemah kerana sanad hadis ini berasal dari Hammad bin Isa al-Juhani. Antaranya ialah: Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Abi Hatim ar-Razi. Imam Ahmad dan Abu Hatim ar-Razi. Abu Zur'ah ar-Razi rahimahullah berkata: “Hadis (Hammad) ini adalah had is mungkar yang diyakini tidak ada asalnya”. 2/433. Maka hadisnya tidak boleh dihasankan. "Berkata Hammad bin Isa al-Juhani dari Handhalah bin Abi Sufyan al-Jum ahi dari Salim bin Abdullah dari bapanya dari Umar bin al-Khattab radiallahu 'anhu berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam men gan gkat tan gannya dalam berdoa. Ibnu al-Jauzi.” [345] 4. Berkata Muhammad bin al-Muthannah dalam hadisnya: Beliau tidak men gembalikannya keduanya sehingga men gusap den gan kedua tan gannya wajahnya". 2. Dia seorang perawi yang sangat lemah. oleh Ibnu Hajar. Lihat: Lihat: 16/67. Lihat: 343 344 345 346 347 . Lihat: lrwa al-Ghalil fii Takhrij Ahadis Manaris Sabil.2/351. [ 346] 5.

sesiapa melihat kitab saudaranya tanpa izinnya. Lihat: Ibnu Hajar. H/R Ibn Majah dan Abu Daud. hadis ini sangat lemah kerana mempunyai beberapa illah (penyakit): 1. [348] Menurut para ulama hadis. namun hadis ini juga adalah lemah". [349] 2. yang semuanya sangat lemah. Mintalah kepada Allah dengan telapak-telapak tangan kamu dan janganlah meminta dengan belakangnya. [350] Dengan penjelasan di atas. Berkata Abul Hasan bin al-Qatthan dan Al-Hafiz Iban Hajar: "Perawi hadis ini (Abdul Malik bin Muhammad bin Aiman al-Hijazi) "Tidak diketahui tidak dikenali". Berkata Abu Daud: "Hadis ini telah diriwayatkan dari berbagai jalan dari Muhammad bin Ka'ab. Lihat: Mukhtasar Sunan Abu Daud.348 349 350 "Dari Abdullah bin Abbas. ternyata bahawa hadis-hadis tentang menyapu muka setelah selesai berdoa adalah perbuatan bid'ah kerana perbuatan tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan dari para Salaf as-Soleh. . Jika kamu telah selesai berdoa. maka usaplah wajahmu dengan telapak tan ganmu". sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Janganlah kamu men ut upi dindingdinding (den gan kain). 2/1432. Walaupun sanad ini ialah yang terbaik. Allahu a'lam bissallallahu ‘alaihi wa-sallamab walmusta'in. maka sesungguhnya dia telah melihat dalam neraka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful