P. 1
Pendekatan Kepimpinan Situasi

Pendekatan Kepimpinan Situasi

|Views: 670|Likes:
Published by 5_rul

More info:

Published by: 5_rul on Oct 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

Pdet 4101

KEPIMPINAN DIRI & ORGANISASI
:TAJUK

PENDEKATAN KEPIMPINAN SITUASI DAN KEBERKESANANNYA DALAM KEPIMPINAN PENDIDIKAN
:PENSYARAH

PROF. MADYA RAHMAD SUKOR
BIN AB. SAMAD
PELAJAR:

FAIRULNIZA BINTI MOHAMMAD SALLEH

IEB070029
8 APRIL 2010

ISI KANDUNGAN
BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PERKARA PENGHARGAAN ABSTRAK PENDAHULUAN KEPIMPINAN KEPIMPINAN SITUASI GAYA KEPIMPINAN DALAM PENDEKATAN SECARA SITUASI TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN PENDEKATAN KEPIMPINAN SITUASI PERKAITAN ANTARA GAYA KEPIMPINAN DAN TAHAP PERKEMBANGAN LANGKAH-LANGKAH YANG SESUAI DALAM MENGENDALIKAN KEPIMPINAN SECARA SITUASI KEKUATAN PENDEKATAN KEPIMPINAN SITUASI KELEMAHAN PENDEKATAN KEPIMPINAN SITUASI PERBINCANGAN CADANGAN KESIMPULAN PENUTUP RUJUKAN MUKA SURAT 1 2 2-3 3-5 5-7 8-11 12-13

8.

14-15

9.

16-17

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

18-19 19-20 21-23 24 25-26 27 28

PENGHARGAAN

Bismillahirrahmanirahim… Alhamdulillah selaut kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Illahi kerana dengan limpah rahmat dan inayah-Nya dapat juga saya menyiapkan tugasan di bawah tajuk “Pendekatan Kepimpinan Situasi Dan Keberkesanannya Dalam Kepimpinan Pendidikan” ini dengan jayanya. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Prof. Madya Rahmad Sukor Bin Ab. Samad merangkap pensyarah dan pembimbing bagi kursus bagi subjek PDET 4101 Kepimpinan Diri dan Organisasi yang banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada kami sepanjang menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada semua kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang banyak memberi tunjuk ajar, sokongan dan dorongan dalam menyiapkan dan menyempurnakan lagi tugasan ini. Bagi tugasan ini saya telah membincangkan mengenai pendekatan kepimpinan situasi yang digunakan secara meluas dalam kepimpinan pendidikan. Ia meliputi pelbagai aspek antaranya, aspek pemimpin, pengikut dan situasi kepemimpinan. Harapan saya, semoga tugasan seperti ini dapat memberi manfaat yang amat berguna kepada saya dan moga diteruskan lagi pada masa-masa akan datang. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyiapkan penyelidikan ini. Semoga apa yang diusahakan ini mendapat keberkatan dan keredhaan daripada Allah s.w.t. Sekian…

Kepimpinan kerap dianggap sebagai faktor penting dalam menentukan kejayaan sesebuah institusi. kekuatan dalam diri oramg yang dipimpin atau pengikut dan juga kekuatan dalam situasi. dan sekaligus dapat memotivasikan apakah pengikutnya yang untuk terus mencapai berkesan kecemerlangan. manakala orang yang dipimpin takutkan pemimpin yang gagal membawa halatuju kepimpinan yang mereka harapkan. Apabila disebut kepimpinan ia akan melibatkan dua pihak iaitu orang yang memimpin atau sentiasa disebut pemimpin dan orang yang dipimpin. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang peka serta dapat mengenali keperluan pengikutnya seterusnya mengadaptasi gaya dan cara kepimpinannya bagi memenuhi setiap keperluan pengikutnya. Guru yang pandai mendidik akan memudahkan pelajar memahami konsep atau sesuatu kemahiran dan sebaliknya. Di dalam kelas atau bilik darjah guru berperanan sebagai pendidik. Gaya kepimpinan situasi ialah perilaku seorang pemimpin berdasarkan tiga keadaan iaitu kekuatan dalam diri pemimpin. Kedua-dua pihak mempunyai perasaan bimbang dengan posisi masing-masing.PENDEKATAN KEPIMPINAN SITUASI DAN KEBERKESANANNYA DALAM KEPIMPINAN PENDIDIKAN ABSTRAK Kajian ini membincangkan hubungan perkaitan di antara gaya kepimpinan situasi dengan tahap perkembangan pengikut dan keberkesanannya. Pendekatan kepimpinan yang berkesan merupakan kebolehan pemimpin itu sendiri untuk memepengaruhi pengikutnya dengan baik dan berkesan. Pendekatan kepimpinan situasi bertujuan bagi menyesuaikan gaya atau cara pemimpin dengan kompeten dan komitmen pengikutnya. Pemimpin takutkan kepimpinannya tidak berkesan. moderator atau fasilitator. Persoalannya dikatakan kepimpinan berdasarkan pendekatan kepimpinan situasi terutama bagi kepimpinan bilik darjah? . PENDAHULUAN Peranan guru adalah amat penting dalam mendidik anak didiknya.

kebolehan untuk memahami pengajaran (ability to understand). KEPIMPINAN DEFINISI KEPIMPINAN Secara mudah kepimpinan bolehlah diertikan sebagai kebolehan seseorang merancang dan mengurus orang yang dipimpin untuk mencapai matlamat untuk kepentingan bersama. Mengikutnya. menyatakan kepimpinan menumpukan kepada isu dan proses perubahan dan pembaharuan. peluang (opportunity) dan pengajaran yang berkualiti (quality of instruction). seperti pembinaan hubungan. insentif (incentive) dan masa (time). pengajaran yang berkesan dipengaruhi oleh lima faktor iaitu sikap (attitude). Namun Slavin (1994) telah membina model pengajaran berkesan yang baru iaitu kualiti pengajaran (quality of instruction). pembinaan visi dan pembinaan jalinan. Disinilah bermulanya kewibawaan pemimpin. Dalam konteks ini seorang pemimpin hendaklah bijak mempengaruhi tingkah laku orang yang dipimpin untuk menerima kepimpinannya dalam mencapai matlamat (House dan Baetz. Kotter (1988). timbul pelbagai stail atau gaya kepimpinan bermula daripada selembut-lembut pendekatan seakan-akan pujukan seperti yang didefinisikan oleh Gardner (1990) sehingga kepada pendekatan yang terlalu ‘directive’ seperti stail autokratis. Kedua-duanya tidak jauh berbeza kerana pemimpin . Cendekiawan barat seperti Yulk (1994) menghuraikan kepimpinan melibatkan proses pengaruh sosial yang mana pengaruhnya adalah daripada seorang individu ke atas individu-individu yang lain dalam menstrukturkan aktiviti dan perhubungan dalam kumpulan atau organisasi mahupun dalam bilik darjah.1979). Persoalannya apakah pendekatan yang harus dibawa dalam usaha mempengaruhi orang yang dipimpin? Justeru itu. Mengurus di sini adalalah berbentuk ‘humanitarian’ dan bukannya pengurusan benda (yang boleh membezakan antara tugas pengurus dan pemimpin). kesesuaian tahap pengajaran (appropriate level of instruction). ketekunan (perseverance).Model awal tentang amalan pangajaran guru yang berkesan telah dikemukan oleh Caroll (1963). Apakah penentuan penilaian atau kayu ukur kepada pemimpin pendidikan yang berkesan? Ia boleh dilihat melalui dua perspektif iairu dari sudut kanta global atau dari perspektif Islam.

Pendekatan kepimpinan selain mempunyai ciri-ciri peribaik yang baik. masa dan tempat. Teori Kepimpinan Situasi seterusnya menekankan bahawa pemimpin yang berjaya ialah yang boleh menyesuaikan tingkah laku pemimpin (guru) mengikut kehendak pengikut (pelajar) dan situasi (dalam bilik darjah). Adakah kepimpinan pendidikan dilaksanankan selaras dengan objektif sistem pendidikan Negara/ Falsafah Pendidikan Kebangsaan? . 1976). Ia boleh dibentuk untuk mematuhi keperluan.berkesan dilihat melalui dua aspek utama iaitu peribadi dan pola tingkah laku. peranan pemimpin. Oleh itu sama ada teori atau model organisasi moden boleh diterima atau ditolak oleh Islam bergantung kepada keperluan komuniti dan boleh disesuaikan denagn prinsip Islam. Inilah yang akan membentuk versatility seseorang individu yang bakal menjadi pemimpin yang berkesan kerana pemimpin yang berjaya harus pandai menyesuaikan diri dengan situasi atau keadaan yang sering berubah-ubah. sama ada berpusatkan hubungan dengan pengikut atau berpusatkan tugasan iaitu dengan mengarahkan pengikut (pelajar) menyiapkan tugasan dengan bersungguh-sungguh tanpa menghiraukan masalah mereka. tingkah laku memainkan peranan penting kerana ia mampu mempengaruhi prestasi dan kepuasan bekerja contohnya mengajar atau orang yang dipimpin contohnya pelajar. faktor situasi kritikal dalam kepimpinan pendidikan seperti persekitaran. Islam tidak menentukan secara spesifik model atau corak organisasi. Dari perspektif Islam pula. Pemimpin seharusnya pandai memilih pemusatan. Namun begitu. Antara isu-isu yang perlu difikirkan untuk menilai kepimpinan pendidikan termasuklah: 1. Selagi ia berniat kepada Allah maka seluruh kepimpinannya adalah ibadah selama mana ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. timbul telahan bahawa situasi memainkan peranan kerana kepemimpinan bukanlah ‘apakah gaya yang terbaik. Oleh itu. Ini kerana kajian masih meragui hubungan antara tingkah laku pemimpin dengan keberkesanan kepimpinan yakni yang mana mempengaruhi yang mana. mercu kepada kepimpinan ialah niat. tetapi gaya manakah yang paling berkesan untuk situasi itu’ (Jain. ‘warna’ kakitangan dan sifat-sifat organisasi perlu juga diambil kira.

Adakah kepimpinan menggunakan tenaga pemimpi (guru) dan pengikut (pelajar) secara optimum? KEPIMPINAN SITUASI Pendekatan Kepimpinan Secara Situasi telah diperkenalkan oleh Hersey dan Blanchard (1969). Adakah kepimpinan membawa kepada kebaikan pengajaran dan pembelajaran atau kepada pelajar dari segi pembangunan diri dan motivasi? 5. Adakah gaya kepimpinan pendidikan mendorong pelajar bersikap positif? 6. Adakah kepimpinan dilaksanakan secara adil. Objektif utama teori ini adalah situasi yang berbeza memerlukan gaya kepimpinan yang berlainan dan berbeza. khasnya mengenai tumpuan kepada pelajar atau pembahagian tugas antara pelajar? 4. seorang pemimpin perlu menilai pengikut serta tahap kemampuan kepimpinan seoarng pengikut dan komitmen individu itu dalam melaksanakan tugas atau tanggungjawab yang diberikan. pemimpin harus mengubah . tingkah laku atau emosi? 7. Dengan kata lain. bagi menjadi seorang pemimpin yang efektif. Adakah pemimpin (guru) mampu menyesuaikan pengikut (pelajar) kepada sebarang perubahan? 8. kepimpinan terdiri daripada dua dimensi iaitu mengarah dan menyokong secara diplomatik serta bersistematik mengikut keadaan atau situasi. Bagi mengetahui keperluan pada sesuatu situasi. kepimpinan situasi menyarankan. Adakah stail kepimpinan mendorong peningkatan prestasi pelajar sama ada akademik. Memandangkan kemahiran individu berbeza dan motivasi berbeza mengikut keadaan dan masa. individu perlu mengadaptasi gaya atau cara bagi menghadapi situasi yang berbeza seterusnya boleh menyelesaikan masalah secara bersistematik tanpa salah faham pengikutnya. Adakah kepimpinan dilaksanakan mengikut kesesuaian semasa? 3. Kepimpinan situasi menyarankan.2.

1: Model Kepimpinan Situasi (SL II) Model kepimpinan situasi ini adalah hasil kajian yang mendalam mengenai model kepimpinan situasi yang diperkenalkan oleh Hersey dan Blanchard (1969).tahap bagi mengarah dan menyokong untuk memenuhi dan mengadaptasi situasi dengan perubahan keperluan pengikutnya. Blanchard (1985) memperkenalkan model Kepimpinan Situasi yang dikenali sebagai Model SL II atau Kepimpinan Situasi II (Situasional Leadership II) seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah. RAJAH 1. .

seorang pemimpin juga harus fleksibel bagi mengadaptasi gaya kepimpinannya dengan situasi yang dihadapi. Kepimpinan situasi adalah satu jenis teori kepimpinan. Interaksi antara kombinasi ini biasanya diterangkan dalam formula [SL = f (L. pengikut dan situasi kepemimpinan. formula ini menerangkan kepemimpinan yang cemerlang dan berkesan adalah bergantung kepada fungsi pemimpin. dan gaya kepimpinan situasi ini berbeza dan pelbagai. Hersey dan Blanchard kategorikan gaya kepimpinan dan dimensi mengarah dan sokongan yang diberi oleh pemimpin kepada pengikutnaya dan menghasilkan satu interaksi yang positif dan sihat dalam organisasi. F ialah Fungsi (Function of) dan L ialah Pemimpin (Leader). Gaya kepimpinan situasi ini bergantung kepada kemajuan pemimpin dalam satu tugas dan komiten. gaya kepimpinan dan model kepimpinan yang menggunakan pelbagai jenis gaya kepimpinan yang efektif dalam menghadapi situasi yang berbeza. F.Dinamik kepimpinan situasi dapat difahami dengan mengasingkan Model SL II kepada dua bahagian iaitu kepada gaya atau cara kepimpinan seorang pemimpin dan tahap perkembangan pengikut. . Dengan itu. Dalam erti kata lain. Seorang pemimpin mungkin berurusan dengan pengikut yang sama dalam situasi yang berbeza tetapi gaya kepimpinan situasi berbeza. S]. SL ialah Kepimpinan Berkesan dan Cemerlang (Successful Leadership).

. Ini kerana tingkah laku ini lebih berbentuk komunikasi dua hala dan tindak balas yang diperoleh lebih menunjukkan perhubungan sosial dan sokongan emosi orang lain. mendefinisi peranan setiap ahli dan seterusnya menunjukkan cara matlamat itu dapat dicapai . ia menjelaskan tingkah laku ini berbentuk komunikasi satu hala dan dan memperlihatkan apakah yang harus dilaksanakan? Bagaimana melaksanakannya? Siapakah yang bertanggungjawab melaksanakannya?. Tingkah laku sokongan (supportif) pula merujuk kepada keupayaan bagi menolong atau membantu ahli kumpulan supaya lebih merasa keselesaan pada diri sendiri. rakan sekeliling dan situasi individu itu berada. Secara amnya. menetapkan garis masa yang efisyen. dan memajukan matlamat dan kaedah penilaian. Tingkah laku sokongan berbeza dengan tingkah laku direktif.2: Tingkah Laku Kepimpinan Situasi Gaya kepimpinan yang tergolong dalam teori kepimpinan ini adalah tingkah laku direktif (directive) yang membimbing ahli kumpulan dalam mencapai matlamat dengan memberi arahan dengan jelas.GAYA KEPIMPINAN DALAM PENDEKATAN SECARA SITUASI RAJAH 1.

pemimpin boleh mendengar dan menerima segala idea dan cadangan daripada semua pihak demi mengkaji keberkesanan tugasan yang diberi dari segi aspek kelemahan dan kebaikan. Jelasnya. Gaya ini lebih memfokuskan mengenai tanggungjawab pada tugasan namun kurang menjurus ke arah meningkatkan hubungan sesama individu. Gaya yang pertama adalah mengarah. Apabila diteliti secara halus. seorang pemimpin memfokuskan aspek komunikasi dalam mencapai matlamat dan keseimbangan keperluan pengikut. Keistimewaan dalam membuat keputusan masih di tangan pemimpin dan komunikasi yang wujud adalah komunikasi dua hala yakni seimbang. Pemimpin melibatkan diri bersama-sama pengikutnya dalam pelaksanaan tugasan serta membri sepenuhnya kerjasama demi mencapai matlamat yang dirancang. Gaya kepimpinan ini menerangkan. Pemimpin situasi juga menentukan tugasan dan tanggungjawab kepada pengikut. pemimpin selalunya gemar memfokus aspek komunikasi sebagai pencapaian matlamat dan hanya menggunakan peratusan yang sedikit dalam aspek tingkah laku ‘sokongan’. Gaya ini sesuai bagi individu yang kurang kemampuan berdikari semasa menjalankan satu tugasan namun mempunyai semangat dan komitmen yang tinggi dalam satu tugasan yang diterima. iaitu apa dan bagaimanakah matlamat dapat dicapai? Serta mengawasi cara pelaksanaan tugasan dengan teliti. yang juga dikenal pasti sebagai gaya tinggi arahan-rendah sokongan. segala peranan dan tugasan yang ditentukan oleh pemimpin. gaya kepimpinan ini sesuai bagi individu yang berkemampuan melaksanakan tugasan yang diberi atau berdikari tetapi kurang komitmen kerana masih lagi memerlukan arahan dan sokongan disebabkan kurang . Kesannya komunikasi dua hala tidak boleh dibentuk kerana ia melibatkan segala keputusan dan arahan dibuat oleh pemimpin. namun segala idea dan cadangan disumbangkan oleh pengikut-pengikutnya. Gaya kepimpinan ini menunjukkan sokongan yang tinggi dalam hubungan antara pengikut dengan pemimpin serta mempunyai sikap yang tinggi bagi memfokuskan satu tugasan yang diberi.Gaya kepimpinan situasi pula boleh dibahagikan kepada empat kategori dalam tingkah laku directive dan supportive. Gaya kepimpinan kedua pula adalah gaya bimbingan iaitu ia juga adalah tinggi arahan-tinggi sokongan. Dalam pendekatan situasi. seorang pemimpin menerangkan. Oleh yang demikian.

motivasi dan keyakinan dalam diri setiap pengikutnya. keputusan dan tugasan yang diberi disebabkan kuasa mutlak diberikan kepada pengikutnya. Dengan kata lain. Namun begitu. Mereka sentiasa diawasi dan dibimbing dalam permasalahan yang timbul. namun hanya memerlukan sokongan yang sesuai bagi meningkatkan keyakinan dan motivasi dalam diri. Mereka ini tidak mmerlukan banyak arahan kerana sudah mempunyai kemahiran yang sedia ada atau terlatih. Gaya pemimpin ini lebih mendengar masalah atau idea. Gaya ini merujuk kepada keupayaan seorang pemimppin untuk tidak memfokuskan pada matlamat sahaja tetapi lebih menjurus kepada menggunakan tingkah laku ‘sokongan’ yang dapat melahirkan kemahiran dalam kalangan pengikut bagi mencapai matlamat sesuatu tugasan yang diberi. mereka mengambil alih tanggungjawab bagi memastikan tugasan itu dapat disiapkan mengikut kesesuaian situasi dan keperluan mereka. member penghargaan. Gaya kepimpinan ini merujuk kepada keupayaan seorang pemimpin yang kurang dalam memberi sokongan sosial dan tanggungjawab pada tugasan dan kurang memberi sokongan. Gaya kepimpinan yang terakhir sekali adalah gaya delegasi atau lebih dikenali sebagai gaya rendah sokongan-rendah arahan. pemimpin boleh melibatkan diri dalam setiap perancangan. Pengikutnya boleh menetapkan apa dan bagaimana tugasan itu dilaksanakan dan peranan pemimpin itu sendiri. Gaya kepimpinan ketuga adalah gaya sokongan Gaya kepimpinan ini juga dikenali sebagai gaya tinggi sokongan-rendah arahan. Pemimpin selalunya membimbing dan mengambil bahagian dalam membuat keputusan tetapi kuasa membuat keputusan tetap pada pihak pengikutnya. mendapat maklumat daripada pengikutnya dan seterusnya memberikan maklumat balas kesan satu tugasan demi matlamat yang dirancang bolh dicapai. Gaya kepimpinan ini . Pelbagai bentuk penghargaan dan pujian harus diberi bagi membentuk keyakinan dalam diri pengikut dan penglibatan daripada pemimpin dalam setiap keputusan yang dibuat perlu bagi menerapkan komitmen yang tinggi.berpengalaman dalam bidang yang diberi. Gaya ini juga sesuai bagi individu yang mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menjalankan tanggungjwab pada tugasan tetapi kurang mempunyai keyakinan dan motivasi dalam meningkatkan diri supaya lebih maju dalam bidang yang diceburi.

Peranan yang diandaikan 7. Tolenrasi terhadap perkara yang tidak dijangka 6.lebih sesuai bagi individu yang mempunyai kemampuan dan komitmen yang tinggi kerana mereka berupaya melakukan segala tugasan atau tanggungjawab dalam projek dan menerima sedikit kawalan dan sokongan daripada pemimpin. Strukutur usaha 5. Mengikut urutan kepentingan seperti berikut: 1. Persuasiveness . Penekanan terhadap kerja 8. Tolenrasi kebebasan 4. Kajian Mageswary (2000) menyentuh tentang tingkah laku kepimpinan. Pertimbangan 3. Integrasi 2.

apabila pengikut tidak mempunyai tahap perkembangan yang tinggi. Namun ia masih kurang keyakinan dan motivasi bagi .TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN PENDEKATAN KEPIMPINAN SITUASI Tahap perkembangan yang dimaksudkan adalah tahap perkembangan dalam diri pengikut. mereka menganggap tugasan yang dipertanggungjawabkan itu adalah baru bagi mereka dan kurang berpengetahuan tanpa tunjuk ajar daripada orang yang berpengalaman. Pengikut yang mempunyai tahap perkembangan yang tinggi berupaya melaksanakan tugasan yang diberi dengan sistematik dan berkesan serta bermotivasi bagi meningkatkan perkembangan kepimpinan dalam diri mereka. mereka berasa diri mereka kurang berkemahiran dan kurang upaya melaksanakan tugasan yang diberi kecuali mereka mempunyai motivasi dan semangat yang tinggi berbuat demikian. Sebaliknya. tahap perkembangan pendekatan kepimpinan situasi boleh dikategorikan kepada empat iaitu D1. Kadangkala. Tahap perkembangan ini juga bertujuan bagi mengenalpasti tahap keberkesanan dalam diri individu sama ada mereka sudah menguasai kemahiran dalam menyelesaikan tugasan khusus dan membangunkan sifat kendiri yang positif. Tahap yang seterusnya adalah tahap D3. Jika dilihat dengan teliti. tetapi kurang komitmen dalam melaksanakan tanggungjawabnya kerana sentiasa memerlukan sokongan dan dorongan daripada pihak lain. D2. Tahap ini merujuk kepada pengikut yang kurang berupaya menguasai kemahiran khusus yang dipertanggungjawabkan pada tugasan yang diberi serta kurang berkeyakinan dan motivasi diri bagi meningkatknnya. D3 dan D4. Tahap D1 adalah situasi berdasarkan kemampuan dan komitmen pengikut yang rendah. Pengikut yang berada pada tahap ini mempunyai pengalaman yang luas dan berkeupayaan untuk menggalas tanggungjawab yang diberikan kepadanya tanpa mengira masalah. Ia lebih fokus mengenai kemampuan dan komitmen pengikut selaras dengan tugasan yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. Tahap D2 pula adalah situasi mengenai pengikut yang mempunyai kemampuan bagi menguasai kemahiran dan melaksanakan tugasan yang diberi. suatu tahap pengikut mempunyai kemampuan yang tinggi dan kepelbagaian komitmen pada tugasan yang diberi.

. Tahap yang terakhir sekali adalah D4. Individu ini berpengalaman dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberi dan selesa dengan kebolehan yang ada pada diri mereka untuk melaksanakan tugasan dengan lebih cmerlang. pengikut yang berada pada tahap ini berkemungkinan lebih berkemahiran daripada pemimpin mereka sendiri. Kadangkala. Tahap ini juga merupakan tahap yang paling cemerlang berbanding tahap-tahap lain. Tahap ini merujuk kepada pengikut yang mempunyai kemampuan dan kebolehan yang tinggi dalam diri mereka.melaksanakannya seorang diri dan masih memerlukan bantuan dan sokongan daripada pemimpin atau pihak lain.

im plem an tasin ya S1 ARAHAN M enyediak an pan dua n sp esif ik D an m eman tau p r ta si es secara d ekat 16 RAJAH 1.Menera n gkan kep ut us an dan M e beri pelua ng unt uk m mem beri penj elasa n S4 DELEGASI . Kedua-duanya saling berkait rapat antara satu sama lain kerana tanpa mengetahui satu tahap perkembangan pengikutnya.Mengga lak tang gung jawa b mem bua t keput us an d an .PERKAITAN ANTARA GAYA KEPIMPINAN DAN TAHAP PERKEMBANGAN S3 SOKONGAN Berkon gsi idea dan terlib at da lam m e bu at ke pu tu san m S2 BIMBINGAN . .3: Perkaitan Antara Gaya Kepimpinan Dengan Tahap Perkembangan Pengikut Gaya kepimpinan (S1-S4) yang dikhususkan kepada pemimpin haruslah selari dengan tahap perkembangan (D1-D4) pengikutnya.

guru memberi satu tugasan berbentuk projek kepada pelajar yang kurang berpengalaman untuk melaksanakannya. Manakala. pemimpin haruslah dilatih memimpin dengan bijak dan berkesan dalam melaksanakan pelbagai gaya kepimpinan serta menentukan tahap perkembangan dalam diri setiap pengikutnya. Malahan hubungan komunikasi dua hala juga boleh dieratkan lagi serta keutamaan tahap perkembangan pengikut boleh dibangunkan bagi kepentingan individu. Apabila diperhatikan secara teliti. . pemimpin yang berjaya perlu menyesuaikan situasi dengan bijak dan bukannya pengikut yang menyesuaikannnya. Sebagai contoh. pemimpin yakni guru juga haruslah meluangkan sedikit masa untuk bersama mendengar segala pandangan dan idea sebelum meninggalkan tugasan. pelajar kurang berpengalamn itu pula berada dalam tahap perkembangan D2. kita sebagai pemimpin sedang menyesuaikan diri dalam gaya kepimpinan S1. Di mana pelajar tersebut menganggap tugasan yang dan dipertanggungjawabkan itu baru pada mereka serta kurang pengetahuan pengalaman dan juga memerlukan kepada tunjuk ajar daripada orang yang berpengalaman contohnya seperti guru. Bagi memperoleh gaya kepimpinan secara situasi yang efektif. Dengan kaedah atau penyelesaian yang dilakukan ini. Walau bagaimanapun. gaya kepimpinan yang betul boleh dibentuk selari dengan tahap perkembangan pengikut supaya hasil tugasan yang lebih efektif dan efisyen diperoleh. kumpulan.seorang pemimpin sukar menyerahkan tugasan atau tanggungjawab bagi mencapai objektif dan matlamat sebenar organisasi. kita sudah menyenaraikan semua arahan dan peraturan tugasan tersebut yang perlu dibuat dan diselesaikan oleh pelajar tersebut. Sebagai guru. kelas dan sekolah. Tambahana pula.

Dengan penetapan dan penentuan gaya kepimpinan ini. Pemimpin boleh menentukan sama ada memilih gaya ‘arahan’. pemimpin boleh menyesuaikan kepimpinannya selari denagan tahap perkembangan pengikut.LANGKAH-LANGKAH YANG SESUAI DALAM MENGENDALIKAN KEPIMPINAN SECARA SITUASI Bagi memastikan kepimpinan situasi ini boleh dikendalikan dengan berkesan. pemimpin perlu menilai setiap pengikutnya dengan tugasan yang diberi berdasarkan tahap perkembangan (D1-D4). prosedur dan cara pelaksanaanya. yang juga dikenali sebagai ‘tinggi arahan-rendah sokongan’. Langkah yang keempat. membincangkan situasi atau keadaan bersama pengikut. Komunikasi yang berkesan iaitu komunikasi dua hala haruslah dipraktikkan supaya boleh mengetahui tahap perkembangan pengikut yang selari dengan gaya kepimpinan yang hendak dilaksanakan. sokongan dan penghargaan. Apabila pengikut memahami pendekatan situasi yang . secara langsung pengikut (pelajar) berasa sungguh selesa belajar dan cuba membangunkan tahap perkembangan mereka dari semasa ke semasa. Langkah kedua. gaya ‘sokongan’ atau dikenali sebagai gaya ‘tinggi sokongan-rendah arahan’ dan gaya ‘delegasi’ atau lebih dikenali sebagai gaya low supportive-low directive. menentukan gaya kepimpinan dalam setiap tugasan yang diberi. gaya ‘bimbingan’. Langkah pertama. Langkah ini seiring dengan kepimpinan situasi iaitu pemimpin berupaya bagi aplikasi situasi dengan tugasan supaya pengikut boleh memahami tugasan yang dipertanggungjawabkan. Hasil pernilaian inilah yang membantu pemimpin menentukan pengikut di bawah arahannya berada pada tahap perkembangan yang bersesuaian dengan mereka. pemimpin yang berjaya dan efektif haruslah mengikuti langkah-langkah yang digariskan ini demi memastikan supaya matlamat dan objektif dapat dicapai. Cara penilaian pula haruslah lebih positif dengan banyak memberi motivasi. pemimpin perlu membuat gambaran yang menyeluruh mengenai tugasan yang diberi kepada pengikut dari segi arahan. juga adalah gaya ‘tinggi arahan-tinggi sokongan’. Dengan pendekatan ini. Langkah ketiga. Pemimpin juga perlu mendengar segala idea dan pandangan daripada pengikutnya supaya boleh mengatasi segala kelemahan dan meningkatkan lagi segala kebaikan yang sedia ada.

ia sangat praktikal. melakukan tindakan selanjutnya. pemantauan dan pemurniaan tugasan yang diberikan kepada pengikut demi mencapai matlamat yang dirancang. . Situasi ke arah pembinaan semangat kepimpinan adalah salah satu daripada yang paling dikenali dan digunakan secara meluas bagi melatih menjadi pemimpin yang efektif dan berinovasi. Pemimpin yang gemar membuat pembetulan adalah pemimpin yang prihatin pada tanggungjawab yang diberi demi memastikan supaya tiada kelemahan berulang dan boleh menambahbaik lagi peningkatan tugasan. munasabah dan mudah diaplikasikan dalam pelbagai keadaan. Namun. Situasi gaya kepimpinan menyediakan pendekatan secara terus terang serta mudah digunakan.dilaksanakan oleh pemimpin. Pemantauan juga penting supaya pemimpin boleh melihat sama ada tugasan yang dipertanggungjawabkan itu disiapkan sepenuhnya ataupun tidak. Langkah yang terakhir. KEKUATAN PENDEKATAN KEPIMPINAN SITUASI Pendekatan kepimpinan situasi mempunyai beberapa kekuatan. Sedangkan ada setengah gaya kepimpinan yang menyediakan pendekatan yang rumit dan cara yang susah bagi menilai daya kepimpinan dalam diri kita. Tindakan selanjutnya penting bagi pemimpin kerana ia mampu memperlihatkan keberkesanan tugasan di samping pemimpin boleh mengetahui kelancarannya secara terperinci. ia sudah diuji di pasaran global. Situasi daya kepimpinan ini mudah difahami. ia mampu membantu dalam mencapai matlamat yang dirancang. membuat penyambungan rancangan atau pelan tindakan. terutamanya kepada para pengamal. Pemantauan pula bukannya bertujuan melemahkan semangat dan motivasi pengikut. Kekuatan yang pertama. Langkah yang kelima pula. Penyambungan ini merujuk kepada penyambungan rancangan antara pemimpin dan pengikut dalam menjadikan satu rancangan yang berkesan dalam melaksanankan tugasan. Kekuatan yang kedua. bagi memastikan supaya tugasan itu dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan.

sekolah dan dalam institusi kekeluargaan. pemimpin perlu mencari keperluan orang bawahan atau pengikut dan selepas itu menyesuaikan cara mereka melakukan tugasan mengikut kewajarannya. Walaupun banyak teori kepimpinan yang dihuraikan mengikut tabiat yang pembawaan. Sebagai contoh. Pemimpin tidak sewajarnya memimpin menggunakan satu cara sahaja. mereka mesti bersedia mempelbagaikan cara mereka berhadapan dengan keperluan situasi.. ia menitikberatkan konsep ketua yang fleksibel. Di mana gaya kepimpinan situasi ini memberitahu kita apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan dalam konteks yang pelbagai. Situasi gaya pimpinan menekankan. namun kepimpinan situasi pula menggunakan kaedah preskriptif. . prinsip yang dicadangkan oleh situasi gaya kepimpinan ini mudah diguanakan dalam berbagai persekitaran termasuklah di tempat kerja. bila guru adalah seorang yang cekap tetapi kurang keyakinan.Tambahan pula. malahan dipertengahan satu projek. situasi gaya pimpinan menentukan secara terus untuk kita sebagai ketua atau pemimpin. pendekatan situasi yang dicadangkan adalah kita harus memimpin secara menyokong. Dalam situasi yang lain pula. Situasi ini menyediakan atau melengkapkan pemimpin dengan panduan yang berharga supaya boleh mempermudah dan menambah daya pimpinan. Kekuatan terakhir pendekatan kepimpinan situasi. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang boleh menukar gaya kepimpinan mereka sendiri berdasarkan keperluan tugasan dan keperluan pengikutnya. Kekuatan gaya kepimpinan situasi yang ketiga ialah nilai preskriptif. apabila taraf kemampuan kita rendah. Kepimpinan situasi juga mengakui bahawa pengikut bertindak secara berbeza apabila melakukan tugasan yang berbeza dan mereka juga boleh bertindak secara berbeza mengikut peringkat yang berbeza tetapi dalam tugas yang sama.

Dalam versi model yang terawal. Kekurangan asas yang kuat dalam kepimpinan situasi ini meningkatkan keraguan teori asas pendekatan kepimpinan teori ini. ia masih mempunyai beberapa batasan. penglibatan yang rendah dan sedikit kemampuan dalam D2. Berikut adalah beberapa kelemahan dalam gaya kepimpinan situasi dan bantuan bagi menyediakan lebih banyak gambaran keseimbangan keperluan am pendekatan ini dalam mengkaji dan melatih gaya kepimpinan ini. bolehkah kita memastikan ia adalah pendekatan yang sah? Adakah pasti pendekatan ini sememangnya dapat meningkatkan prestasi? Bolehkah pendekatan ini dibandingkan secara yang baik di dalam kesan pada orang bawahan atau pengikut bagi pendekatan kepimpinan yang lain? Susah memberi jawapan yang kukuh bagi soalan ini bila percubaan pendekatan kepimpinan situasi ini tidak menghasilkan sesuatu yang penting. mereka tidak menyediakan . Antara persoalan yang ditimbulkan adalah seperti. Hersey dan Blanchard (1969) menjelaskan. tetapi kebanyakan kajian yang pernah dilakukan ini tidak banyak diedar bagi pengetahuan umum. Tambahan pula. bersedia dan tidak mampu (tahap 2). tahap perkembangan diterangkan seperti penglibatan yang tinggi dan kemampuan yang rendah dalam D1. pelbagai penglibatan dan kemampuan yang tinggi dalam D3 serta penglibatan yang tinggi dan kemampuan yang tinggi dalam D4. Walaupun ramai cerdik pandai berhujah mengenai situasi dalam pendekatan ini. empat tahap kemampuan (kematangan) seperti enggan dan tidak mampu (tahap 1). Pelopor kepimpinan situasi juga tidak menjelaskan asas teori bagi perubahan pada setiap tahap perkembangan. Kelemahan pertama kepimpinan situasi ada beberapa kajian yang dijalankan bagi membuktikan andaian pendekatan ini. Pelopor teori ini tidak menjelaskan secara terperinci cara ‘penglibatan’ digabungkan dengan ‘kemampuan’ bagi membentuk empat tahap nyata perkembangan .KELEMAHAN PENDEKATAN KEPIMPINAN SITUASI Walaupun kepimpinan situasi ini digunakan secara meluas dalam latihan dan pembangunan gaya kepimpinan. Dalam versi yang baru pula (model SL11). engan dan mampu (tahap 3) dan bersedia dan mampu (tahap 4). Kelemahan kedua kepimpinan situasi adalah ketidakjelasan konsep dalam perkembangan pekerja bawahan atau pengikut.

Tetapi mengapa begini? Mengapa pengikut menjadi semakin kurang komited? Mengapa ada kelemahan dalam penglibatan pada perkembangan? Kelemahan ketiga pula adalah mengenai bagaimana model dapat serasi dengan cara pemimpin dengan tahap perkembangan pengikut? Bagi menentukan kesahihan teori ini Blachard dan rakannya menjalankan kajian pada guru sekolah tinggi dan pengetua. Hubung kait yang terdekat dengan kelemahan tahap perkembangan pengikut adalah mengenai bagaimana penglibatan itu sendiri adalah konsep dalam model ini . Mungkin. Blanchard mencadangkan. Walaupun beliau menemui cara kepimpinan yang dicadangkan oleh model berpadanan untuk hubungan antara pengetua dengan guru baru dan guru yang kurang berpengalaman.penerangan bagaimana penglibatan dan kemampuan mempengaruhi menerusi tahap perkembangan yang berbeza. kajian lanjutan perlu bagi menentukan bagaimana kemampuan dan penglibatan pemimpin dan pengikut pada setip tahap. Dia tidak menjumpai sokongan bagi model bila ia diaplikasi kepada guru yang sederhana pengalaman tetapi matang oleh pengetua masing-masing. Berdasarkan kepada model SL11. berubah dalam D3 dan meningkat kembali dalam D4. penglibatan meningkat dalam D1. Kelemahan yang terakhir kepimpinan situasi adalah dari segi praktikal kerana ia tidak sepenuhnya menyebut isu mengenai orang perseorangan melawan gaya kepimpinan berkumpulan dalam sesuatu organisasi. penglibatan pengikut dikawal oleh keyakinan dan motivasi. Seterusnya. adakah pengikut biasanya bermotivasi dan ingin sekali untuk belajar? Kemudian mereka boleh berputus asa dan berangan-angan. Seperti yang dinyatakan oleh Blanchard (1993). . menurun dalam D2. ia hadir lebih logik bagi menerangkan penglibatan pengikut seperti ada perkara yang berterusan bergerak dari rendah kepada sederhana dan seterusnya tinggi. bagaimana pelbagai penglibatan dalam model SL11. mereka mungkin mula hilang keyakinan diri dan motivasi. Ketidak setujuan yang dikemukakan oleh Blanchard.

Begitu juga tentang hasil dan keputusan bilik darjahnya. Terdapat beberapa cara untuk mencerminkan diri. Berikut adalah penerangan ringkas mengenai beberapa kategori pemimpin menurut Managerial Grid: Guru yang digelar “Slave-driver”. prestasi. Di mana kaedah ini dapat membantu guru sebagai pemimpin dalam memahami pendekatan yang mereka amalkan atau lakukan ke atas pelajar. Dia berpaut pada jawatannya pada hal secara mental dia sudah lama menarik diri dan menjauhi organisasi. Hasil dan keputusan mestilah dicapai dengan cara apa sekalipun. Sesunggunhnya terdapat pemimpin yang sangat popular tetapi prestasi pengajarannya tidak memuaskan dan terdapat juga sesetengah guru yang sangat berjaya dan produktif tetapi tidak popular di kalangan guru mahupun pelajar di sekolah. Sebelum membincangkan tentang pembaharuan diri dalam kepemimpinan. perkembangan dan pembangunan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Dia seolah-olah tidak kisah tentang hati dan perasaan pelajarnya. Dia ingin disukai dan berkepercayaan jika dia berbaik-baik dengan pelajarnya. prestasi dan keputusan. Dia sangat menjaga hati dan perasaan pelajarnya dan hampir tidak kisah tentang hasil. Di mana populariti ini adalah dari segi keselesaan dan keterbukaan guru dalam berinteraksi dengan pelajar. Dia tidak membenarkan hal-hal peribadi serta perasaan pelajarnya menjejaskan kecekapan atau kelancaran P&P. Produktiviti pula adalah dari segi pencapaian. mereka akan menjalankan tugas yang diberi. Dia kelihatan terlibat dalam banyak urusan tetapi tidak memberikan apa-apa sumbangan. Guru yang digelar “The Country Club or Nice Guy Manager”. Guru yang digelar “The Zombie”. salah satu daripadanya adalah melalui Managerial Grid.PERBINCANGAN Seorang guru seharusnya memimpin pelajar dengan berkesan yakni berupaya membantu pelajar memperkembangkan segala potensi diri agar produktivitinya menyumbang kepada peningkatan prestasi akademik dan tingkah laku pelajar keseluruhannya. Dia sangat mementingkan hasildan hamper tiada belas ihsan mengerahkan pelajarnya. . Seseorang pemimpin pelajar atau guru yang cemerlang dalam erti kata sebenarnya hendaklah popular dan produktif. guru perlulah mencermin diri dari dua aspek tersebut.

memberi penghargaan kepada usahanya dan membuat cadangancadangan untuk kemajuan seterusnya. Mempamerkan minat yang mendalam (Utilizing Interest Boosting) Guru harus sentiasa memupuk minat pelajar di dalam bilik darjah. Guru bukan hanya setakat memfokus kepada bidang akademik tetapi juga dengan pembinaan karakter pelajar. Dia percaya pelajarnya paling gembira jika pelajaran mereka berjaya. Keberkesanan strategi ini disahkan melalui kajian-kajian yang dibuat oleh Charles (1992) dan Gnagey (1982). ia merupakan satu usaha guru untuk menunjukkan minat yang mendalam dalam aktiviti pelajar apabila pelajar mula menunjukkan tanda-tanda jemu atau kurang tumpuan. Menghulurkan bantuan apabila wujud masalah (Offering Hurdle Help). guru sepatutnya bersifat proaktif kepada . personaliti sikap. Dia berusaha bersungguhsungguh untuk mementingkan kesejahteraan pelajar dan prestasi pelajarannya. 3. 1. ekspektasi guru dan sebagainya.Guru yang digelar “The Excellent Manager”. Dalam usaha untuk meminimunkan masalah-masalah kepimpinan dan pengurusan bilik darjah. Di mana guru mempamerkan minat yang mendalam.. Merancang perubahan persekitaran (Planning for environmental changes). 2. Di bawah ini disenaraikan beberapa strategi pengurusan bilik darjah yang dapat diaplikasikan dalam pendekatan kepimpinan situasi dalam bilik darjah. Dia berjaya mewujudkan semangat berpasukan di kalangan pelajarnya. Cara ini digunakan untuk mengekalkan tingkah laku pelajar yang diingini. Kesediaan guru untuk membantu pelajar mengatasi masalah dalam pembelajaran yakni supaya pelajar tidak cepat berasa kecewa mengalah. Skop pengurusan bilik darjah adalah terlalu luas dan mencakupi bidang seperti penyusunan perabot. terganggu dengan suasana bising atau gangguan rakan sekelas dan sebagainya. Guru mungkin bergerak ke arah pelajar yang terbabit dengan memerhatikan aktivitinya. Srategi ini dapat memastikan pelajar senantiasa menumpukan perhatian ke atas kerja-kerja yang diberikan dan menghalang daripada perkara-perkara yang tiada kaitan dengan pelajaran.

apabila seorang guru menyedari bahawa para pelajarnya menunjukkan tanda-tanda keraguan atau kebosanan terhadap pelajaran yang disampaikan. menukar fokus tumpuan atau mencari jalan penyelesaian yang baru amat berkesan dalam menghalang perlakuan yang tidak diigini guru apabila pelajar mula berasa jemu (Charles. Menstrukturkan semula situasi (Restructuring the situasion). susunan tempat duduk pelajar yang sesuai. Suasana bilik darjah yang ceria dan tersusun dapat meningkatkan produktiviti pelajar dan guru. guru boleh meminta pelajar berdiri dan merenggangkan otot-otot badan sebelum meneruskan pengajarannya. 1981). Sebagai contoh.kemungkinan perubahan persekitaran pembelajaran dan menyediakan pelajar untuk menghadapinya. Merancang dan mengubahsuai persekitaran bilik darjah (Planning and modifying the classroom environment). papan kenyataan yang menarik dan keadaan bilik darjah yang bersih. . 1981 dan Gnagey. 5. menyediakan sudut bacaan. 4. Keberkesanan strategi ini disokong melalui hasil –hasil kajian Schmuck dan Schmuk (1979) serta Axelrod (1977). Guru yang ingin menggunakan strategi ini perlu memilih kiu (cue) yang mudah untuk memulakan satu aktiviti baru atau menyebabkan aktiviti lama (yang lepas) dilakukan dalam bentuk baru. Menukar corak pelaksanaan sesuatu aktiviti. Strategi ini melibatkan penyusunan perabot.

CADANGAN Untuk ini kepemimpinan memerlukan: 1. iaitu penghormatan terhadap keindividu orang laindan dengan itu tindakan adalah dengan sopan dan tertib dalam semua interaksi. Optimisme. Penghormatan. 4. Perubahan dan daya sosial yang sentiasa berubah memerlukan guru memimpin dengan stail kepimpinan yang berkesan. Secara teranag dan ikhlas menjemput. 3. Penting bagi pemimpin terutamanya bagi guru untuk memahami dirinya sendiri. menerima dan menggalakkan penyertaan orang lain dalam prosesnya. iaitu mempercayai orang lain akan bertindak mengikut lunas yang diharapkan. menyokong dan membina iklim yang menggalakkan perkembangan maksimum. Mempunyai kepercayaan terhadap integeriti orang lain. memahami orang lain di sekelilingnya dan bersikap terbuka. 2. . Iaitu optimis dan mempunyai ekspektasi tinggi terhadap keupayaan orang lain.

Soalan-soalan yang dibekalkan memberi maklumat mengenai kebolehan pemimpin. kepimpinan secara situasi dapat mengenal dan memberi penekanan bahawa tidak ada yang mempunyai gaya yang terbaik dalam . Ketiga. pendekatan ini tersusun bagi mengenalpasti bagaimana pemimpin patut bertindak sekiranya mereka mahu meninggikan lagi keberkesanan kepimpinan. Keberkesanan kepimpinan terjadi apabila pemimpin boleh mengkaji dengan lebih teliti tahap perkembangan orang bawah atau pengikut dalam situasi tugasan dan kemudian mempamerkan gaya kepimpinan yang bersangkutan dengan situasi itu.KESIMPULAN Secara kesimpulannya. Namun pemimpin yang bijak haruslah pandai menilai pengikutnya supaya segala tanggungjawab pada tugasan yang diberi dapat dilengkapkan dan dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Gaya kepimpinan dalam diri pemimpin dan tahap perkembangan pengikut perlu selari dan seimbang supaya boleh mencapai matlamat dan objektif yang dirancang. Pendekatan ini sentiasa memaklumkan kepada pengikut pada tindakan yang perlu dibuat semasa melakukan kerja atau tugasan. Kepimpinan boleh diukur dalam pendekatan ini melalui penggunaan soalansoalan yang bertujuan bagi memperoleh pandangan individu menilaikan siri situasi yang berkaitan dengan kerja dan tugasan. Keempat. boleh dikatakan pemimpin dan pengikut berkait rapat dan saling memerlukan antara suatu sama lain. Terdapat major yang kuat kepada pendekatan kepimpinan situasi. Yang utama sekali ia merupakan pendekatan kepada kepimpinan yang dikenali keseluruhan negeri sebagai piawaian bakal pemimpin. Soalansoalan itu boleh membantu pemimpin mngetahui bagaimana mereka boleh merubah gaya kepimpinan supaya menjadi lebih berkesan walaupun menerima pelbagai situasi. Perkara kedua. pendekatan latihan yang mudah difahami dan diaplikasikan. Pendekatan kepimpinan situasi yang begitu meluas digunakan ialah pendekatan preskriptif. Pendekatan ini juga menyarankan model yang mencadangkan bagaimana pemimpin perlu berkelakuan berdasarkan situasi yang khusus. kelenturan dan keberkesananya.

Secara tidak langsung. Di samping itu. Sikap bekerjasama.kepimpinan. Secara keseluruhannya. toleransi dan komunikasi dua hala yang baik menghasil suasana kerja atau suasana bilik darjah yang harmoni dan boleh meningkatkan lagi kualiti tugasan dan prestasi serta semangat dan motivasi pengikut dari masa ke semasa. saya mendapati pendekatan kepimpinan situasi penting diaplikasikan bagi mengetahui sejauh mana pemimpin itu boleh mengawal keadaan dan situasi sesebuah organisasi serta mengawal emosi pengikutnya dengan lebih efektif. gemilang dan terbilang dapat dicapai seiring dengan tahap kepimpinan yang efektif dan berinovasi. kualiti kerja yang cemerlang. . Pemimpin yang efisyen mampu menarik lebih ramai pengikut bila mengamalkan budaya kerja yang berkualiti dan produktif selari dengan tahap perkembangan setiap pengikutnya. pemimpin perlukan kelembutan dan mengadaptasi gaya kepimpinan mengikut kehendak dalam situasi.

kreatif dan fleksibel. keyakinan diri. Hasrat untuk melahirkan komuniti pemimpin yang unggul untuk menerajui sistem pembelajaran Negara kini dan masa hadapan yang lebih mencabar. Manakala pemimpin dari jenis kuasa social ingin berkuasa untuk mencapai matlamat bersama dan tidak mempunyai kepentingan diri. Pemimpin dari jenis kuasa peribadi ingin menguasai individu lain dan mementingkan status. kecekapan diri semakin meningkat. Empat dimensi itu adalah perubahan diri ke arah positif secara signifikan. . pengetahuan dalam bidang yang diajar.PENUTUP Kepintaran juga menjeniskan pemimpin kepada dua iaitu kuasa peribadi dan kuasa sosial. Menurut Bennis dan Nanus (1985) terdapat empat dimensi penting sikap para pelajar yang mencerminkan keberkesanan kepemimpinan guru. kejelekitan seolah-olah satu keluarga dan keseronokan. dorongan kepimpinan. Ringkasnya. pemimpin yang berkesan harus mempunyai ciri-ciri tertentu seperti integriti. Memimpin adalah satu tanggungjawab dan sikap orang-orang yang dipimpini mencerminkan keberkesanan kepemimpinan seseorang melalui pemerkasaan. semangat.

Jurnal Akademik Maktab Perguruan Kuala Terengganu. Jurnal Pendidikan. Kepimpinan Pendidikan Berkesan. 7. 7. Amalan Pengajaran Yang Berkesan: Kajian Di Beberapa Sekolah Menengah Di Wilayah Persekutuan dan Selangor. Ishak Bin Sin (2004).. Jit Eng. . Shahril @ Charil (2004). 5. Bhd. Isu dan Trend Kepimpinan Pendidikan. 14 (1). Abdullah Ibrahim. Gaya-gaya Kepimpinan Dalam Pendidikan. 6. Jurnal Institusi Pengetua.14. Rahimah Haji Ahmad (2001). 3. James Ang (2005).RUJUKAN 1. (2004). 29-30. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. 13-15. 92-95. Masalah Pendidikan. 14 (2). 27. Pengurusan Disiplin Sekolah: Pendekatan Alternatif Menangani Gejala Disiplin Sekolah.1 (1). Pengurusan Di Malaysia Dari Perspektif Islam. Abd. 4. Azmi Bin Zakaria (2004). 2. 9. 8. Kepemimpinan Sekolah Dalam Menghadapi Millenium Baru. Selangor: PTS Millennia Sdn. 14 (2). Jurnal Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan. Memimpin Diri Sendiri (Edisi Kemas Kini). Jurnal Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan. Aziz & Mohammed Zohir (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 10. 36. 5. Ahmad Zabidi Abdul Razak (2006). 20. 24. Noh (2004). Penggunaan Kemahiran Kaunseling ke Arah Kecemerlangan Kepemimpinan Sekolah. Haslee Sharil Lim Abdullah & Sidek Mohd. 144-145. Jurnal Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan. Amalan-amalan dalam pengurusan dan pendidikan Jurnal Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan. Kepimpinan Unggul Tonggak Pengurusan Pendidikan Cemerlang. Bhd. Abdul Ghani Abdullah. Abdul Shukor Abdullah. (2004). Azman Che Omar (2003). 11. Rahman Abd. 15 (1).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->