P. 1
strategi P&P BM cara kontekstual, masteri dan kaedah mengajar BM

strategi P&P BM cara kontekstual, masteri dan kaedah mengajar BM

|Views: 431|Likes:
Published by zatilnabilah

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: zatilnabilah on Oct 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

ISL MINGGU 9 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu secara : 9.

2 KONTEKSTUAL Pengenalan Menurut John Dewey (1916), pembelajaran kontekstual merupakan satu keadaan di mana pelajar akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari berkaitan dengan apa yang berlaku di persekitaran. Pembelajaran ini menekankan pada daya fikir yang tinggi, pemindahan ilmu pengetahuan, pengumpulan dan penganalisis data, pemecahkan masalah-masalah tertentu samada secara individu atau berkumpulan. Kontekstual dari ayat asalnya dalam Bahasa Inggeris (asal bahasa Latin con = with + textum = woven) bermaksud mengikut konteks atau dalam konteks. Konteks pula membawa maksud keadaan, situasi dan kejadian.

Pembelajaran konteksual merupakan satu model dinamik dan terbuka. Strategi ini dapat memastikan pelajar disediakan peluang untuk menjadikan pembelajaran bermakna melalui pengalaman dan informasi, dan menggunakan pengalaman serta informasi demi membina pengetahuan sendiri. Kaedah kontekstual adalah berasaskan maksud kontekstual itu sendiri, di mana ia mampu membawa pelajar ke matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan. Ringkasnya, pembelajaran

kontekstualisme ialah satu kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian, individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran jenis ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti µhands-on¶ dan µminds-on¶.

Kepentingan Pembelajaran Kontekstual Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran ini mempunyai banyak kepentingan dan faedahnya. Ini termasuklah faedah kepada murid dan faedah kepada guru sendiri. Pendekatan

kontekstual adalah satu proses yang melibatkan pelbagai bentuk penemuan yang bersifat kompleks yang menjangkau kaedah-kaedah jenis latih tubi dan rangsangan dan tindak balas. Konsep pengajaran ini lebih menumpukan kepada pembelajaran yang bercirikan penemuan dan pencarian. Ia akan mendorong murid-murid mencari hubungan dan cara penyelesaian berdasarkan persekitarannya.

Pendekatan kontekstual juga merupakan pendekatan yang menekankan dunia kehidupan sebenar murid-murid. Ini bermakna, pembelajaran adalah berkisar kepada konteks kehidupan sebenar dan cara ini sudah tentu akan lebih mudah memberi kefahaman kepada murid-murid tentang konsep-konsep berkaitan. Selain itu, pembelajaran ini juga boleh dilaksanakan secara koperatif dan melibatkan penggunaan bahasa. Pembelajaran sebagai aktiviti sosial ini amat menggalakkan interaksi dan perbincangan sesama murid atau antara murid dan guru. Dengan cara ini proses pembelajaran murid akan berlaku dengan lebih mudah. Ini sudah tentu dapat memastikan objektif pelajaran yang telah ditetapkan dalam perancangan pelajaran ini dapat dicapai dalam sesi praktik yang akan dilaksanakan nanti.

Bagi guru pula, pendekatan pengajaran ini sudah tentu menggalakkan mereka memilih dan membina persekitaran pembelajaran yang menggabungkan pengalaman-

pengalaman yang mereka lalui seberapa banyak yang boleh. Pengalaman-pengalaman yang dilalui termasuklah dari aspek sosial, fizikal, psikologikal, ke arah mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Berdasarkan persekitaran sedemikian, pelajar menemui perhubungan yang bermakna antara idea abstrak dan aplikasi praktikal dalam konteks alam yang nyata. Penghayatan konsep diperoleh melalui proses penemuan, pengukuhan dan menghubungkaitkan.

Proses ³REACT´ Dalam Pembelajaran Secara Kontekstual Terdapat satu kaedah pengajaran yang sangat sesuai diaplikasikan dalam pengajaran kontekstual. Kaedah pengajaran itu melibatkan lima proses/aktiviti, iaitu

menghubungkait, mengalami, mengaplikasi, bekerjasama, dan memindahkan. Kelimalima aktiviti ini diringkaskan sebagai ³REACT´.

a) Menghubungkait (Relating): Aktiviti ini melibatkan proses di mana pelajar menghubungkaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman hidup mereka sendiri. Dalam pembelajaran kontekstual, pelajar akan dapat menumpukan perhatian kepada taakulan, peristiwa dan keadaan harian. Kemudiannya, taakulan, peristiwa dan keadaan harian itu dipautkan dengan maklumat baru untuk penyelesaian sesuatu masalah. Contoh semasa di sekolah, pelajar belajar tentang cara-cara menjaga kebersihan. Semasa pembelajaran tersebut, pelajar mungkin dapat mengaitkan pengalaman mereka semasa di rumah, di mana pelajar sering diberitahu oleh ibu bapa supaya membasuh tangan sebelum makan. Menerusi pengalaman ini pelajar akan dapat mengaitkan aktiviti yang dilakukan oleh mereka di rumah dengan aktiviti pembelajaran yang sedang berlangsung.

b) Mengalami (Experiencing): Semasa pembelajaran, pelajar akan sedaya upaya menimba pengalaman melalui aktviiti eksplorasi, penemuan dan reka cipta merupakan nadi pembelajaran konteksual. Penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran seperti video, naratif, atau aktiviti berasaskan teks, akan dapat membantu pelajar mengalami sesuatu perkara atau peristiwa yang dipelajari. Contohnya pelajar dibawa ke bilik tayangan untuk menyaksikan demonstrasi serta membuat latihan amali merawat kecederaan semasa bermain. Pengalaman ini boleh digunakan semasa mereka berhadapan dengan situasi sebenar di luar bilik darjah.

c) Mengaplikasi (Applying): Ia melibatkan proses mengaplikasi konsep dan informasi dalam konteks untuk digunakan dalam situasi yang lain. Dalam pembelajaran Pendidikan Kesihatan misalnya, proses aplikasi ini boleh dilakukan dengan memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi atau perkara sebenar berdasarkan konteks yang dipelajari. Contohnya, guru mungkin boleh membawa pelajar melawat kantin sekolah dan melihat sendiri cara mengendalikan makanan dengan betul. Setelah itu, mereka akan diberikan peluang melakukan latihan praktikal di bilik kemahiran hidup sekolah. Pengalaman ini sudah tentu akan dapat diaplikasikan pula semasa mereka berada di rumah kelak.

d) Bekerjasama (Cooperating): Pembelajaran dalam konteks berkongsi, bertindak balas, dan komunikasi dengan pelajar lain. Ia merupakan satu proses penting dalam pengajaran dan pembelajaran konteksual. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar digalakkan bekerjasama dalam pelbagai peringkat kumpulan untuk memberikan pengalaman kepada mereka. Contohnya pelajar bekerja dengan ahli kumpulan untuk melakukan amali makmal. Penyelesaian amali makmal memerlukan delegasi, pemerhatian, cadangan dan perbincangan.

e) Memindahkan (Transferring): Pembelajaran sesuatu isi dalam konteks pengetahuan yang sedia ada, atau memindahkannya adalah berlandaskan apa yang telah diketahui pelajar. Pendekatan ini menyerupai RELATING iaitu ia berasaskan perkara-perkara yang lazim dan diketahui. Guru boleh membantu meningkatkan keyakinan pelajar dengan menyediakan panduan yang dapat menghubungkan pengalaman pembelajaran baru dengan apa yang telah diketahui pelajar. Contoh pelajar mempelajari cara untuk memilih menu

sarapan yang sesuai. Pelajar boleh memindahkan pengetahuan mereka itu dalam memilih dan menetapkan menu sarapan mereka setiap hari semasa berada di rumah.

Penutup Pembelajaran secara kontekstual atau melalui pengalaman sebenar merupakan antara kaedah yang paling berkesan untuk memahami sesuatu konsep. Ini kerana murid pada umumnya telah mempunyai serta membentuk idea mereka sendiri mengenai suatu perkara atau fenomena yang berlaku di sekeliling mereka berdasarkan pengalaman yang pernah dialami. Idea mereka mungkin betul, mungkin tidak tetapi isu yang penting di sini ialah seseorang guru harus mampu menggunakan kekuatan yang ada pada murid untuk membantu mereka belajar dengan lebih berkesan. Jadi dalam soalan pengajaran Pendidikan Kesihatan, murid harus diberi peluang belajar memahami sesuatu perkara melalui pengalaman sendiri. Setelah mengalami sesuatu perkara itu, mereka akan dapat membuat rumusan apakah tindakan ke arah kebaikan yang patut mereka ambil.

ISL MINGGU 9 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu secara : 9.3 PEMBELAJARAN MASTERI

Konsep Pembelajaran Masteri y Didefinisikan sebagai pembelajaran penguasaan. Perkataan MASTERI : berasal daripada bahasa Inggeris bererti kepakaran atau mampu menguasai sesuatu kemahiran dengan cekap dan lengkap. y Juga dapat didefinisikan sebagai kepakaran dalam pembelajaran ketika menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran. y Merupakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang penting untuk memastikan murid-murid menguasai apa yang diajar serta mencapai objektif pelajaran yang ditentukan dengan berkesan. y Bertujuan untuk mendapatkan maklum balas terhadap pembelajaran dan membuat pengubahsuaian begi meningkatkan keberkesanannya. y Memberi bantuan dan masa yang diperlukan oleh murid-murid mencapai objektif pelajaran yang ditentukan dengan berkesan.

Strategi pengajaran/pembelajaran terdiri daripada 4 langkah yang berikut : Tentukan hasil pembelajaran dengan merangka objektif pembelajaran secara eksplisit, iaitu berdasarkan hasil perlakuan murid-murid setelah mereka didedahkan kepada proses pengajaran/pembelajaran. Objektif pembelajaran eksplisit ini mengandungi unsur-unsur yang boleh diukur dalam proses penilaian. Beri pendedahan kepada murid-murid tentang kaedah dan teknik mengajar yang berkesan serta penggunaan bahan-bahan pelajaran yang sesuai. 

Lakukan penilaian hasil pembelajaran dengan ujian formatif(diagnostik) dan ujian sumatif berdasarkan objektif pelajaran untuk menentukan tahap penguasaan dan pencapaian murid-murid selepas aktiviti P&P. Laksanakan aktiviti pemulihan untuk murid-murid yang belum menguasai kemahiran yang diajarkan sepenuhnya. Berikan aktiviti pengayaan untuk mereka yang telah mencapai objektif pelajaran dengan berkesan.

ISL MINGGU 10 Kaedah mengajar Bahasa Melayu 10.1 KAEDAH NATURAL 

Kaedah ini berasaskan penggunaan bahasa dalam situasi komunikatif seperti yang berlaku dalam pedekatan-pendekatan tradisional. Kurang menekankan rujukan kepada analisis gramatikal, latih tubi gramatikal atau kepada teori tatabahasa tertentu. Menurut Krashen dan Terrell (1983 :9) menyebut pendekatan ini sebagai natural, psikologikal, fonetik, baharu, diperbaharui (reform), terus, analitik, tiruan (imitative) , dan sebagainya. Kaedah ini Melihat bahasa sebagai satu alat untuk menghubungkan makna dan mesej. Ini bermakna, penguasaan hanya akan berlaku apabila orang memahami mesej dalam bahasa sasaran. Penguasaan bahasa mirip kepada prinsip audiolingualis, iaitu sebagai penguasaan struktur secara berperingkat-peringkat. Teori pembelajaran bahasa menurut kaedah ini melibatkan dua cara yang ketara untuk memperkembangkan keupayaan berbahasa iaitu penguasaan (acquisition) dan pembelajaran (learning). Pertama ialah Penguasaan. Cara yang semula jadi, yang terlaksana sama seperti cara kanak-kanak menguasai bahasa pertama mereka, iaitu merujuk kepada cara-cara yang tidak disedarai yang melibatkan perkembangan melalui pemahaman dan melalui pengguanaan bahasa untuk komunikasi yang bermakna. Kedua ialah Pembelajaran.Proses yang melibatkan peraturan-peraturan secara sedar tentang bahasa diperkembangkan. Berkesudahan dengan pengetahuan yang jelas tentang bentuk bahasa dan keupayaan merealisasikan pengetahuan dalam bentuk lisan. 

Pengajaran yang formal diperlukan untuk membolehkan pembelajaran berlaku dan pemetulan kesalahan dapat membantu dengan perkembangan peraturan yang telah dipelajari Aspek-aspek dalam pendekatan natural bermula daripada kelas rendah, penekanan adalah kepada persembahan input pemahaman dalam bahasa sasaran. Guru berfokus kepada barang-barang yang ada di dalam kelas, dan kandungan gambar seperti yang dilakukan dalam kaedah terus. Untuk mengurangkan rasa tertekan, pelajar tidak diperlukan untuk mengucapkan sesuatu sehingga mereka sudah cukup bersedia untuk berbuat demikian. Guru merupakan sumber utama bagi membolehkan input pemahaman berlaku dalam bahasa sasaran. Masa kelas secara total diperuntukkan kepada aktiviti memberi input untuk penguasaan. Guru diminta menerbitkan arus input bahasa yang konstan (tekal), sambil memberi klue non linguistik untuk membimbing pelajar mentafsir input tersebut. Bahan-bahan lain yang diperakukan untuk pendekatan natural ialah skedul, brochures, iklan, peta, buku-buku yang sesuai dengan tahap keupayaan pelajar. Permainan secara umumnya adalah berguna sebagai bahan-bahan bilik darjah.

ISL MINGGU 10 Kaedah mengajar Bahasa Melayu 10.2 KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN

Terhasil daripada huraian ahli-ahli tatabahasa tradisional atau klasik. Kaedah yang paling awal digunakan dalam pengajaran bahasa. Ahli bahasa tradisional lebih mengutamakan penulisan dalam kajian mereka daripada lisan. Oleh itu, yang terhasil daripada huraian bahasa ini juga mengutamakan penulisan daripada lisan. Unsur-unsur sebutan tidak dipentingkan. Pengajaran bahasa yang

menggunakan kaedah ini amat terikat dengan penggunaan buku teks. Bahan-bahan bahasa yang diajar iaitu bahan bacaan dan terjemahan diambil daripada buku teks. Dalam sesuatu pengajaran bahasa, murid-murid akan dilengkapi dengan satu senarai kata yang perlu dikuasai. Bagi memahami perbendaharaan kata tersebut murid-murid diberi terjemahan dalam bahasa ibunda. Di samping itu, murid-murid juga dilatih untuk membentuk ayat berdasarkan peraturan-perturan nahu yang telah diajar Aktiviti membaca merupakan asas untuk mecerakinkan nahu serta

menterjemahkan bahasa daripada bahasa sasaran kepada bahasa ibunda ataupun sebaliknya. Aktiviti menulis merupakan latihan nahu yang telah diajar serta latihan menulis tentang bahan-bahan yang dibaca dan diterjemahkan oleh murid-murid.

Kelebihan kaedah tatabahasa terjemahan Amat berkesan dalam kelas yang mempunyai murid-murid cerdas yang berminat untuk menaakul konsep-konsep abstrak. Murid-murid tersebut mempunyai kemampuan untuk memahami segala huraian bahasa yang diajar serta dapat mengingati peraturan-peraturan, bahasa dan perbendaharaan kata yang diajar. Tidak memerlukan persediaan yang teliti dalam menyediakan bahan dan bantu mengajar kerana hanya melibatkan bahan bacaan sahaja. Tegasnya, dalam kaedah ini guru perlu kreatif dalam perancangan dan pelaksanaan teknik pengajaran. Guru hanya perlu menggunakan kapur dan papan hitam bagi menghuraikan nahu dan perbendaharaan kata. Kebanyakan bahan pengjarannya terdiri daripada buku teks. Dapat diajar dalam jumlah pelajar yang ramai.

ISL MINGGU 10 Kaedah mengajar Bahasa Melayu 10.3 KAEDAH TERUS

Kaedah ini mula diperkenalkan oleh Michell West dan Harald Palmer antara tahun 1920-1935. Kaedah ini dikatakan sama dengan kaedah askar kerana pernah digunakan unruk melatih pegawai tentera dan diplomat dalam Perang Dunia Kedua. kaedah terus mengutamakan prinsip-prinsip mengajar yang berdasarkan psikologi kanak-kanak. Kaedah ini amat sesuai untuk pengajaran bahasa kedua dan segala pengajaran tidak sekali-kali menggunakan bahasa yang telah diketahui oleh murid-murid. Kaedah ini bertujuan membolehkan kanak-kanak menguasai keempat-empat

kemahiran bahasa itu secara berkesan dan membolehkan mereka menggunakan bahasa yang dipelajari itu dalam masyarakat berkenaan. Kaedah ini disampaikan berdasarkan empat asas iaitu Perhubungan secara langsung antara perkataan dengan benda atau ayat dengan fikiran atau sebaliknya. Seterusnya pengajaran harus dikaitkan dengan pengalamanpengalaman yang telah sedia ada. Kemudian harus menimbulkan perasaan ingin tahu kanak-kanak melalui soalan-soalan yang telah dirancangkan dan pengajaran haruslah berpandu kepada lunas-lunas kanakkanak mempelajari bahasa ibunda mereka.

Terbentuk pada abad ke 20, sebagai reaksi terhadap kaedah nahu terjemahan. Menekankan pengajaran bahasa kedua dan bahasa asing dilaksanakan melalui penggunaan bahasa sasaran semata-mata. Terjemahan dalam bahasa ibunda tidak boleh langsung dalam kaedah ini. Kaedah ini beranggap bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. Asas pengajaran ini adalah selari dengan cara kanak-kanak mempelajari bahasa ibunda mereka seperti tanggapan ahli-ahli behavioris. Kaedah ini berpendapat, kanak-kanak belajar bahasa ibunda mereka dengan cara mendengar, meniru serta mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehingga membentuk satu kelaziman bahasa.

ISL MINGGU 10 Kaedah mengajar Bahasa Melayu 10.4 KAEDAH AJUK HAFAZ Kaedah ini adalah kaedah pengajaran dilakukan secara demonstrasi dan latih tubi. Pengajaran demonstrasi harus berkaitan dengan tatabahasa, pertuturan,

perbendaharaan kata melalui guru bahasa atau penutur jati. Tatabahasa diajar secara menghafaz beberapa ayat asas melalui ajukan dan. Maknanya diberi dalam ungkapan biasa dalam bahasa ibunda. Murid tidak dikehendaki menterjemah perkataan demi perkataan. Apabila semua ayat sudah dipelajari secara terperinci, murid akan membaca deskripsi bahasa sasaran itu dalam bahaa ibunda pula. Contohnya diberi dalam bahasa sasaran dengan persamaannya dengan bahasa ibunda. Kemudian, dia terus mendengar lagi ayat-ayat daripada pertuturan yg menyambungkan ayat-ayat asas tadi bagi latihan mendengar. Akhirnya, dia berlatih dalam dialog dengan menggunakan ayat dasar dan gabungan bahagian-bahagiannya. Guru harus menyediakan aktiviti yang bersesuaian seperti latihan dalam pertuturan, karangan-karangan lisan, latihan cara menyebut sesuatu perkataan, menyebutkan dengan betul tiap-tiap bunyi dalam bahasa sasaran dan tahu pula menggunakannya dalam bentuk-bentuk .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->