SULIT PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK

1103/1

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010
Bahasa Melayu Kertas 1

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

BAHASA MELAYU
Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 7 halaman bercetak
1103/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT

pantun. maksud al-Quran dan lain-lain. Wacananya lengkap. Wacananya lengkap. frasa menarik. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. cogan kata. petikan ucapan. Penggunaan tanda baca betul dan tepat. Unsur bahasa yang • Kepujian 20 – 25 ( 23 – 25 ) ( 20 – 22 ) • • • • Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas. Penggunaan kosa kata luas dan tepat. 1103/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT . Unsur bahasa yang digunakan bervarisi dan menggunakan ungkapan yang menarik. Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas. Penggunaan tanda baca betul dan tepat. digunakan bervarisi. Penggunaan kosa kata luas. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. • Ungkapan menarik : peribahasa. petikan hadis. kata-kata menarik.SULIT 2 PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 1 Bahagian A: Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan (30 markah) 1103/1 KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT MARKAH Cemerlang 26 -30 ( 28 – 30 ) ( 26 – 27 ) • • • KRITERIA Karangan sangat menepati tema bahan rangsangan Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Karangan menepati tema bahan rangsangan Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat.

Idea kurang relevan dengan tema bahan rangsangan dan huraian kurang jelas. Wacananya masih lengkap. Wacananya kuranglengkap. Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. Unsur bahasa yang digunakan bervarisi.SULIT 3 1103/1 PERINGKAT Memuaskan MARKAH 15 – 19 ( 17 – 19 ) ( 15 – 16 ) • • Karangan rangsangan KRITERIA masih menepati tema bahan Bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat. Huraian idea masih jelas. Penggunaan kosa kata terhad. Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat. Idea kurang / tidak menepati tema bahan rangsangan. • • Pencapaian Minimum 01. Kesalahan-kesalahan tatabahasa ketara. Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi tetapi terdapat kesalahan ejaan yang ketara. Unsur bahasa kurang bervarisi.09 ( 06 – 09 ) ( 01 – 05 ) • • • 1103/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT .Penggunaan kosa kata luas.14 ) ( 10 – 11 ) • • Karangan masih/kurang menepati tema bahan rangsangan Bahasa kurang/tidak gramatis dari segi kata dan ayat. Idea masih relevan dengan tema rangsangan. Penggunaan tanda baca masih betul dan tepat. bahan • • Kurang Memuaskan 10 – 14 ( 12.. Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis.

Kata (morfologi) Ayat (sintaksis) Tanda baca Ejaan Pemilihan kata Tema Isi utama Pengembangan ( Huraian/bahasa/hujahan/contoh ) Kerelevanan Wacana Logik Pemerengganan Format Keindahan bahasa Ungkapan Peribahasa 3. LARAS (Dinamis) IDEA ( Isi ) • • • • • 4. PENGOLAHAN • • • • 5. BAHASA ( Mekanis ) • • • 2. 1103/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT . GAYA BAHASA • • • DESKRIPSI Kegramatisan .SULIT Bahagian B : 4 Karangan Respons Terbuka ( 100 markah ) 1103/1 KRITERIA 1.

pantun. Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat. disertakan dengan contoh yang sesuai Pengolahan sangat menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan Penggunaan unsur bahasa bervariasi Gaya bahasa menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa. Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai. Kepujian 66 – 79 ( 73 – 79 ) ( 66 – 72 ) • • • • • • • • • • 1103/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT . Idea yang relevan mengikut tugasan. Penggunaan kosa kata luas dan tepat. cogan kata atau frasa. cogan kata atau frasa. Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis Ejaan dan tanda baca yang betul Laras bahasa sesuai dengan tugasan Penggunaan kosa kata sangat luas dan tepat Idea yang relevan mengikut tugasan. Laras bahasa sesuai dengan tugasan. pantun. Penggunaan unsur bahasa bervariasi. disertakan dengan contoh yang sesuai. Gaya bahasa masih menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa. Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan. Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. dihuraikan dengan jelas dan matang. dihuraikan dengan jelas dan matang.SULIT 5 1103/1 KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT Cemerlang MARKAH 80 – 100 ( 90 – 100 ) ( 80 – 89 ) • • • • • • • • • • KRITERIA Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat. Ejaan dan tanda baca yang betul.

Idea masih relevan mengikut tugasan. huraian isi masih jelas dan contoh masih sesuai Pengolahan masih menarik dan pemerengganan masih sesuai Wacana masih lengkap.65 ( 58 – 65 ) (51 – 57 ) • • • • • • • • • • KRITERIA Penggunaan pelbagai jenis kata sesuai. Idea masih relevan mengikut tugasan. Penggunaan kosa kata umum dan terhad. Memuaskan 36 – 50 ( 43 – 50 ) ( 36 – 42 ) • • • • • • • • • • 1103/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT . Penggunaan ayat majmuk gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimun. Penggunaan pelbagai jenis kata masih tepat/kurag tepat. Ayat masih/kurang gramatis. huraian isi kurang jelas dan contoh kurang sesuai Pengolahan masih/kurang menarik Wacana masih/kurang lengkap Penggunaan unsur bahasa kurang bervariasi Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang menarik. Ejaan dan tanda baca masih betul Laras bahasa sesuai mengikut tugasan Penggunaan kosa kata masih tepat. Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi Gaya bahasa masih menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan masih berkesan.SULIT 6 1103/1 PERINGKAT Baik MARKAH 51 . Ejaan dan tanda baca masih betul. Laras bahasa kurang sesuai.

Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara. Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara. Idea masih relevan / idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas / tidak berkembang dan contoh tidak sesuai Pengolahan tidak menarik.35 ( 28 – 35 ) (21 – 27 ) • • • • • • • • KRITERIA Penggunaan kata kurang tepat Ayat tidak gramatis tetapi masih difahami. rangkai kata dan perkataan = Kesalahan ejaan dan huruf besar ( nama khas ) = Kesalahan ejaan yang berulang = Kesalahan tanda baca PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT __________ 1103/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT . Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang dan tidak sesuai.SULIT 7 1103/1 PERINGKAT Kurang memuaskan MARKAH 21 . Pencapaian Minimum 01 – 20 ( 11 – 20 ) ( 01 – 10 ) • • • • • • • Cara menanda kesalahan isi. ejaan dan tanda baca: ( / // ) = Kesalahan isi = Kesalahan bahasa. Idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas / tidak berkembang dan contoh tidak sesuai Pengolahan tidak menarik. Keseluruhannya menunjukkan penggunaan kata dan ayat yang tidak gramatis. Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang Unsur bahasa tidak bervariasi Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah. Keseluruhan karangan sukar / tidak difahami. Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah dan tidak menarik.