SULIT PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK

1103/1

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010
Bahasa Melayu Kertas 1

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

BAHASA MELAYU
Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 7 halaman bercetak
1103/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT

Karangan menepati tema bahan rangsangan Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru.SULIT 2 PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 1 Bahagian A: Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan (30 markah) 1103/1 KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT MARKAH Cemerlang 26 -30 ( 28 – 30 ) ( 26 – 27 ) • • • KRITERIA Karangan sangat menepati tema bahan rangsangan Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. petikan hadis. Penggunaan tanda baca betul dan tepat. Wacananya lengkap. • Ungkapan menarik : peribahasa. petikan ucapan. Unsur bahasa yang • Kepujian 20 – 25 ( 23 – 25 ) ( 20 – 22 ) • • • • Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas. Unsur bahasa yang digunakan bervarisi dan menggunakan ungkapan yang menarik. Penggunaan kosa kata luas. frasa menarik. cogan kata.pantun. Penggunaan kosa kata luas dan tepat. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. kata-kata menarik. Wacananya lengkap. Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas. Penggunaan tanda baca betul dan tepat. maksud al-Quran dan lain-lain. 1103/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT . digunakan bervarisi.

Idea kurang relevan dengan tema bahan rangsangan dan huraian kurang jelas.Penggunaan kosa kata luas. Kesalahan-kesalahan tatabahasa ketara. Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis. • • Pencapaian Minimum 01. Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi tetapi terdapat kesalahan ejaan yang ketara. Unsur bahasa yang digunakan bervarisi. Huraian idea masih jelas.SULIT 3 1103/1 PERINGKAT Memuaskan MARKAH 15 – 19 ( 17 – 19 ) ( 15 – 16 ) • • Karangan rangsangan KRITERIA masih menepati tema bahan Bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat. Unsur bahasa kurang bervarisi. Idea masih relevan dengan tema rangsangan. Penggunaan tanda baca masih betul dan tepat. Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. Penggunaan kosa kata terhad. bahan • • Kurang Memuaskan 10 – 14 ( 12.. Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat. Idea kurang / tidak menepati tema bahan rangsangan. Wacananya kuranglengkap.14 ) ( 10 – 11 ) • • Karangan masih/kurang menepati tema bahan rangsangan Bahasa kurang/tidak gramatis dari segi kata dan ayat. Wacananya masih lengkap.09 ( 06 – 09 ) ( 01 – 05 ) • • • 1103/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT .

1103/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT . PENGOLAHAN • • • • 5.Kata (morfologi) Ayat (sintaksis) Tanda baca Ejaan Pemilihan kata Tema Isi utama Pengembangan ( Huraian/bahasa/hujahan/contoh ) Kerelevanan Wacana Logik Pemerengganan Format Keindahan bahasa Ungkapan Peribahasa 3.SULIT Bahagian B : 4 Karangan Respons Terbuka ( 100 markah ) 1103/1 KRITERIA 1. GAYA BAHASA • • • DESKRIPSI Kegramatisan . LARAS (Dinamis) IDEA ( Isi ) • • • • • 4. BAHASA ( Mekanis ) • • • 2.

pantun. cogan kata atau frasa. Ejaan dan tanda baca yang betul.SULIT 5 1103/1 KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT Cemerlang MARKAH 80 – 100 ( 90 – 100 ) ( 80 – 89 ) • • • • • • • • • • KRITERIA Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat. Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat. cogan kata atau frasa. Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. disertakan dengan contoh yang sesuai Pengolahan sangat menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan Penggunaan unsur bahasa bervariasi Gaya bahasa menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa. Gaya bahasa masih menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa. Idea yang relevan mengikut tugasan. Kepujian 66 – 79 ( 73 – 79 ) ( 66 – 72 ) • • • • • • • • • • 1103/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT . disertakan dengan contoh yang sesuai. Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai. Penggunaan kosa kata luas dan tepat. pantun. dihuraikan dengan jelas dan matang. Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan. dihuraikan dengan jelas dan matang. Penggunaan unsur bahasa bervariasi. Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis Ejaan dan tanda baca yang betul Laras bahasa sesuai dengan tugasan Penggunaan kosa kata sangat luas dan tepat Idea yang relevan mengikut tugasan. Laras bahasa sesuai dengan tugasan.

SULIT 6 1103/1 PERINGKAT Baik MARKAH 51 . Penggunaan ayat majmuk gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimun. Idea masih relevan mengikut tugasan. Ejaan dan tanda baca masih betul. Ejaan dan tanda baca masih betul Laras bahasa sesuai mengikut tugasan Penggunaan kosa kata masih tepat.65 ( 58 – 65 ) (51 – 57 ) • • • • • • • • • • KRITERIA Penggunaan pelbagai jenis kata sesuai. Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi Gaya bahasa masih menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan masih berkesan. Penggunaan kosa kata umum dan terhad. Memuaskan 36 – 50 ( 43 – 50 ) ( 36 – 42 ) • • • • • • • • • • 1103/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT . Ayat masih/kurang gramatis. Idea masih relevan mengikut tugasan. huraian isi masih jelas dan contoh masih sesuai Pengolahan masih menarik dan pemerengganan masih sesuai Wacana masih lengkap. huraian isi kurang jelas dan contoh kurang sesuai Pengolahan masih/kurang menarik Wacana masih/kurang lengkap Penggunaan unsur bahasa kurang bervariasi Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang menarik. Laras bahasa kurang sesuai. Penggunaan pelbagai jenis kata masih tepat/kurag tepat.

Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara. Idea masih relevan / idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas / tidak berkembang dan contoh tidak sesuai Pengolahan tidak menarik. Keseluruhannya menunjukkan penggunaan kata dan ayat yang tidak gramatis. Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang dan tidak sesuai. Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang Unsur bahasa tidak bervariasi Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah. Idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas / tidak berkembang dan contoh tidak sesuai Pengolahan tidak menarik. ejaan dan tanda baca: ( / // ) = Kesalahan isi = Kesalahan bahasa. Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah dan tidak menarik. Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara. Pencapaian Minimum 01 – 20 ( 11 – 20 ) ( 01 – 10 ) • • • • • • • Cara menanda kesalahan isi. Keseluruhan karangan sukar / tidak difahami. rangkai kata dan perkataan = Kesalahan ejaan dan huruf besar ( nama khas ) = Kesalahan ejaan yang berulang = Kesalahan tanda baca PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT __________ 1103/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT .SULIT 7 1103/1 PERINGKAT Kurang memuaskan MARKAH 21 .35 ( 28 – 35 ) (21 – 27 ) • • • • • • • • KRITERIA Penggunaan kata kurang tepat Ayat tidak gramatis tetapi masih difahami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful