SULIT PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK

1103/1

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010
Bahasa Melayu Kertas 1

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

BAHASA MELAYU
Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 7 halaman bercetak
1103/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT

1103/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT . Unsur bahasa yang digunakan bervarisi dan menggunakan ungkapan yang menarik. Penggunaan kosa kata luas dan tepat. kata-kata menarik. Wacananya lengkap.SULIT 2 PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 1 Bahagian A: Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan (30 markah) 1103/1 KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT MARKAH Cemerlang 26 -30 ( 28 – 30 ) ( 26 – 27 ) • • • KRITERIA Karangan sangat menepati tema bahan rangsangan Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca betul dan tepat. Unsur bahasa yang • Kepujian 20 – 25 ( 23 – 25 ) ( 20 – 22 ) • • • • Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas. petikan hadis. petikan ucapan. maksud al-Quran dan lain-lain. Wacananya lengkap. digunakan bervarisi. cogan kata. Penggunaan kosa kata luas. Karangan menepati tema bahan rangsangan Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat.pantun. frasa menarik. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. • Ungkapan menarik : peribahasa. Penggunaan tanda baca betul dan tepat. Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas.

Wacananya kuranglengkap.09 ( 06 – 09 ) ( 01 – 05 ) • • • 1103/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT .Penggunaan kosa kata luas. Penggunaan tanda baca masih betul dan tepat. Wacananya masih lengkap. Idea masih relevan dengan tema rangsangan. Kesalahan-kesalahan tatabahasa ketara. • • Pencapaian Minimum 01. Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis. Huraian idea masih jelas. Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. Idea kurang relevan dengan tema bahan rangsangan dan huraian kurang jelas. Unsur bahasa kurang bervarisi. Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat.14 ) ( 10 – 11 ) • • Karangan masih/kurang menepati tema bahan rangsangan Bahasa kurang/tidak gramatis dari segi kata dan ayat. Unsur bahasa yang digunakan bervarisi.. Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi tetapi terdapat kesalahan ejaan yang ketara.SULIT 3 1103/1 PERINGKAT Memuaskan MARKAH 15 – 19 ( 17 – 19 ) ( 15 – 16 ) • • Karangan rangsangan KRITERIA masih menepati tema bahan Bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat. bahan • • Kurang Memuaskan 10 – 14 ( 12. Penggunaan kosa kata terhad. Idea kurang / tidak menepati tema bahan rangsangan.

Kata (morfologi) Ayat (sintaksis) Tanda baca Ejaan Pemilihan kata Tema Isi utama Pengembangan ( Huraian/bahasa/hujahan/contoh ) Kerelevanan Wacana Logik Pemerengganan Format Keindahan bahasa Ungkapan Peribahasa 3.SULIT Bahagian B : 4 Karangan Respons Terbuka ( 100 markah ) 1103/1 KRITERIA 1. 1103/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT . PENGOLAHAN • • • • 5. LARAS (Dinamis) IDEA ( Isi ) • • • • • 4. GAYA BAHASA • • • DESKRIPSI Kegramatisan . BAHASA ( Mekanis ) • • • 2.

pantun. cogan kata atau frasa. disertakan dengan contoh yang sesuai. cogan kata atau frasa. Kepujian 66 – 79 ( 73 – 79 ) ( 66 – 72 ) • • • • • • • • • • 1103/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT . Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai. Penggunaan unsur bahasa bervariasi. Penggunaan kosa kata luas dan tepat. Gaya bahasa masih menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa. dihuraikan dengan jelas dan matang. Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. Laras bahasa sesuai dengan tugasan. disertakan dengan contoh yang sesuai Pengolahan sangat menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan Penggunaan unsur bahasa bervariasi Gaya bahasa menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa. Ejaan dan tanda baca yang betul.SULIT 5 1103/1 KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT Cemerlang MARKAH 80 – 100 ( 90 – 100 ) ( 80 – 89 ) • • • • • • • • • • KRITERIA Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat. Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan. Idea yang relevan mengikut tugasan. Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis Ejaan dan tanda baca yang betul Laras bahasa sesuai dengan tugasan Penggunaan kosa kata sangat luas dan tepat Idea yang relevan mengikut tugasan. Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat. pantun. dihuraikan dengan jelas dan matang.

65 ( 58 – 65 ) (51 – 57 ) • • • • • • • • • • KRITERIA Penggunaan pelbagai jenis kata sesuai. huraian isi kurang jelas dan contoh kurang sesuai Pengolahan masih/kurang menarik Wacana masih/kurang lengkap Penggunaan unsur bahasa kurang bervariasi Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang menarik.SULIT 6 1103/1 PERINGKAT Baik MARKAH 51 . Penggunaan ayat majmuk gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimun. Penggunaan pelbagai jenis kata masih tepat/kurag tepat. huraian isi masih jelas dan contoh masih sesuai Pengolahan masih menarik dan pemerengganan masih sesuai Wacana masih lengkap. Ejaan dan tanda baca masih betul Laras bahasa sesuai mengikut tugasan Penggunaan kosa kata masih tepat. Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi Gaya bahasa masih menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan masih berkesan. Memuaskan 36 – 50 ( 43 – 50 ) ( 36 – 42 ) • • • • • • • • • • 1103/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT . Idea masih relevan mengikut tugasan. Ayat masih/kurang gramatis. Laras bahasa kurang sesuai. Penggunaan kosa kata umum dan terhad. Idea masih relevan mengikut tugasan. Ejaan dan tanda baca masih betul.

Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang dan tidak sesuai.SULIT 7 1103/1 PERINGKAT Kurang memuaskan MARKAH 21 . Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah dan tidak menarik. ejaan dan tanda baca: ( / // ) = Kesalahan isi = Kesalahan bahasa. Pencapaian Minimum 01 – 20 ( 11 – 20 ) ( 01 – 10 ) • • • • • • • Cara menanda kesalahan isi. Keseluruhan karangan sukar / tidak difahami. Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara. Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang Unsur bahasa tidak bervariasi Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah. Idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas / tidak berkembang dan contoh tidak sesuai Pengolahan tidak menarik. Idea masih relevan / idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas / tidak berkembang dan contoh tidak sesuai Pengolahan tidak menarik.35 ( 28 – 35 ) (21 – 27 ) • • • • • • • • KRITERIA Penggunaan kata kurang tepat Ayat tidak gramatis tetapi masih difahami. Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara. rangkai kata dan perkataan = Kesalahan ejaan dan huruf besar ( nama khas ) = Kesalahan ejaan yang berulang = Kesalahan tanda baca PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT __________ 1103/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT . Keseluruhannya menunjukkan penggunaan kata dan ayat yang tidak gramatis.