UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Penghargaan

Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah izin -Nya, saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Saya ini mengucapkan jutaan terima kasih yang juga penghargaan khusus buat kerana segala tunjuk ajar serta membimbing saya dalam menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada rakan -rakan seperjuangan PISMK -OUM Pengajian Melayu yang banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Penghargaan juga kepada orang yang terlibat secara langsung atau tidak dalam menjayakan tugasan ini. Akhir sekali, penghargaan istimewa buat ibu bapa saya yang banyak memberi galakan dan sokongan agar memastikan saya berjaya dalam pelajaran. Semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal daripada Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih.

1

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Pengenalan

Di Malaysia perhatian terhadap kecergasan bermula dalam tahun 70 -an dengan kewujudan ujian kecergasan. Dengan kesedaran peranan kecergasan kepada pembangunan negara, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melancarkan program µMalaysia Cergas¶ pada tahun 1985.

Usaha ke arah ini disokong oleh Kementerian Pendidikan Malaysia apabila Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dijadikan mata pelajaran teras dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989.

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) juga turut menyumbang ke arah kecergasan dengan kempen bertema mereka. Antara kempen yang berasaskan tingkah laku ialah 1998-Senaman dan Kecergasan, 2000 -Kehidupan Keluarga yang Sihat, 2001 Kesihatan Mental dan 2002 -Promosi Persekitaran Sihat.

Setelah kita memutuskan bahawa kita perlu bersenam, maka kita seharusnya menilai tahap kecergasan semasa. Selepas menjalani beberapa ujian yang dicadangkan kita akan dapat tahu pada tahap manakah kita perlu mula bersenam. Ini membolehkan tubuh kita menerima senaman beransur-ansur di samping mengelak kecederaan.

Kecergasan Keseluruhan

Kecergasan Fisiologi Kecergasan Fizikal

Kecergasan Sosial Kecergasan Sosial Kecergasan Mental

Kecergasan Psikologikal Kecergasan Emosi Kecergasan Kerohanian

2

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Ujian kecergasan fizikal boleh dibahagikan kepada: Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kemahiran motor

KECERGASAN FIZIKAL

KESIHATAN Komposisi Badan

KEMAHIRAN MOTOR Ketangkasan 

Fleksibiliti Daya Tahan Kardiovaskular Kekuatan Otot Daya Tahan Otot 

Kuasa Imbangan Masa Reaksi Kelajuan Koordinasi

3

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani

Ujian merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mendapat maklumat murid. Ia boleh mengambil beberapa bentuk seperti soalan bercetak atau lisan, bateri prestasi tahap fizikal, pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod anekdotal. Menurut Borhan Yusof (2008), ujian ialah satu instrumen atau alat yang digunak an untuk mendapatkan maklumat murid sebelum, semasa, dan selepas pengajaran. Pengukuran ialah suatu proses mengutip maklumat berangka tentang ciri -ciri tertentu yang dipunyai oleh seseorang . pengukuran juga boleh ditakrifkan sebagai membina, mentadbir dan memberi nilai kepada ujian. Manakala penilaian merupakan suatu proses untuk mengumpul, menganalisis dan mentafsir data yang dikutip. Ia juga meliputi ujian dan pengukuran.

Tujuan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani

Penilaian adalah bertujuan :
1. Memfokuskan kepada setiap orang murid Setiap murid adalah unik. Hasil penilaian dapat memberi maklumat tentang kelebihan dan kelemahan seseorang murid. Dengan itu, guru dapat mengaplikasikan prinsip pendidikan jasmani membangun untuk meningkatkan lagi prestasi murid.

2. Menentukan status semasa murid Mengikut Kirkendal, Gruber dan Johnson (1987) penentuan status meliputi : a) Pemberian gred b) Mengecualikan pelajar dari suatu aktiviti c) Memberi maklum balas untuk meningkatkan prestasi d) Menetapkan seseorang individu dalam kumpula n tertentu dan e) Menentu aktiviti tertentu.

3. Memilih wakil sekolah Hasil penilaian juga boleh diguna untuk memberi maklumat bagi tujuan memilih wakil sekolah. Penilaian menggunakan kriteria -kriteria tertentu membolehkan proses pemilihan dilaksanakan dengan lebih saksama.

4

Sebaliknya jika keputusan penilaian disalahgunakan makan kesan negatif akan timbul dan ini akan menyebabkan seseorang itu menjadi hampa dan putus asa. 5. Ia dapat memberi kesan positif kepada murid berkenaan.UJIAN. Ini memberi peluang kepada guru dan pihak pentadbir untuk mengubah strategi pengajaran bagi memastikan objektif yang diharapkan tercapai. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 4. Memotivasikan murid Penilaian memberi maklum balas prestasi kepada seseorang murid. 6. 5 . Membekalkan maklumat untuk kajian lain Penilaian membolehkan maklumat digunakan untuk kajian l ain. Menilai pengajaran dan program pendidikan jasmani Penilaian boleh digunakan untuk menentukan pencapaian objektif program pendidikan jasmani dan kesihatan. Penilaian memberi maklum balas sama ada program tertentu berkesan.

Ujian tersebut pada masa itu mengandungi 6 aktiviti iaitu : a) b) c) d) e) f) Ujian Kelembutan Baling bola sofbol Lompat Sargent ( Lompatan Menegak) Mendagu Lari ulang-alik 600 ela lari/jalan Pada awal tahun 80an. dalam kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Buat pertamanya. penilaian formal telah diperkenalkan untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani bagi pelajar Tingkatan Satu. Latar belakang Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) telah dijalankan buat pertama kali di sekolah pada awal tahun 70an. di sekolah.UJIAN. Jawatankuasa ini juga memilih aktiviti yang diangg apkan lebih bermakna. Salah satu aspek yang ditekankan ialah kecergasan fizikal di mana pencapaian pelajar diukur melalui Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA). Ia telah memutuskan bahawa ujian baru hanya akan menguji aspek-aspek kecergasan yang berdasarkan kesihatan sahaja. Pada tahun 1989. Jawatankuasa yang dilantik telah menjalankan beberapa percubaan dengan kerjasama sekolah-sekolah di negeri. Bahagian Sekolah. telah ditugaskan mengkaji semula Ujian Daya Tenaga Asas kerana didapati bahawa ujian yang dijalankan pada masa itu kurang sesuai dan agak bermasalah. markah atau gred Pendidikan Jasmani di masukkan dalam buku laporan pelajar. Hasil keputusan jawatankuasa ini ilah Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) yang sedang dijalankan di sekolah telah diperoleh. untuk menentukan keberkesanan pengajaran pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Penilaian telah dijalankan untuk semua mata pelajaran kecuali Pendidikan Jasmani secara rasmi dari dulu hingga 1987. mudah diurus dan tidak memerlukan banyak alat. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Sejarah Instrumen Penilaian merupakan satu proses yang dijalankan dari semasa ke semasa. Ujian ini mengandungi empat aktiviti sahaja iaitu : a) b) c) d) Bangkit Tubi Tekan tubi Jangkauan melunjur Larian 1500m 6 . Unit Pendidikan Jasmani dan Sukan.

dan untuk mengemas kini markah-markah yang terdapat dalam buku panduan UDTA. Jawatankuasa kecil yang dilantik telah bermesyuarat di Ipoh pada 5 dan 6 November 1992. beberapa cadangan pengubahsuaian telah dibuat dan persetujuan telah diperoleh untuk sekali lagi melantik satu jawatankuasa kecil bagi mengkaji cadangan seminar dengan lebih mendalam. Dalam seminar tersebut. satu seminar penilaian kecergasan telah diadakan pada 5 hingga 7 Oktober di Port Dickson. iaitu pindaan kepada Surat Pekeliling I khtisa Bil 3/79 kepada semua negeri untuk edaran ke sekolah -sekolah. 7 . Penyelia Pendidikan negeri dan wakil bahagian -bahagian di Kementerian Pendidikan yang terlibat dengan mata pelajaran Pendidikan J asmani dan Kesihatan telah dijemput menghadiri seminar ini. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Untuk memastikan bahawa ujian ini dijalankan di semua sekolah menengah. jawatankuasa ini telah mengemukakan beberapa cadangan untuk pertimbangan pihak yang bertanggungjawab di Kementerian Pendidikan. Pada waktu itu.UJIAN. Setakat ini. Untuk menentukan bahawa ujian yang sedang dijalankan masih sesuai mengikut perkembangan terbaru dalam bidang penilaian kecergasan. Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghantar Surat Pekeliling Ikhtisa Bil 2/1988.

iv. Pengenalan. kebolehpercayaan. vii. Setiap intrument hendaklah mengandungi maklumat seperti berikut : i. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Tugasan Soalan 1 a. Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berasaskan kesihatan Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor iii. x. keobjektiviti (jika ada) Prosedur pelaksanaan ujian Alatan yang diperlukan Limitasi pelaksanaan Organisasi pentadbiran ujian c. Oleh itu. ix. 8 . iii. Instrumen tersebut terdiri daripada : i. penilaian dan analisis hasil daripada pengujian tersebut. Satu instrument untuk mengukur kemahiran b. Instrumen yang lengkap disediakan hendaklah ditadbirkan untuk mendapatkan data dan maklumat.UJIAN. v. pendahuluan Nama ujian Objektif pengujian Fungsi ujian Sejarah instrumen Korelasi kesahan. ii. vi. Soalan 2 a. anda dikehendaki melaksan akan pengujian dan pengukuran dengan memilih subjek daripada murid Tahap Dua di sekolah yang di pilih dalam kapasiti sebuah kelas dengan melaksanakan proses yang sewajarnya. ii. pengukuran yang telah dilaksanakan. Anda dikehendaki menyediakan bateri ujian untuk Lima (5) komponen yang hendak diuji. anda dikehendaki membuta rumusan. viii. Berdasarkan data dan maklumat hasil pengujian.

Wan Daud ( Jangkauan Melunjur) o Mohd Zahid B.00 pagi AJK ujian penilaian dan pengukuran : o Hafizuddin Faries B. Permaisuri Nur Zahirah Sampel : Murid Tahun 4 Dinamik iaitu Tahap Dua Bilangan responden : 30 orang (11 lelaki dan 19 perempuan) Bateri ujian : o Berasaskan Kesihatan o Berasaskan Kesihatan : : Bangkit Tubi Jangkauan Melunjur Lari Pecut 30m Lompat Jauh Berdiri Permainan Badminton o Berasaskan Lakuan Motor : o Berasaskan Lakuan Motor : o Berasaskan Kemahiran y y y Tarikh : 3 March 2009 Masa : 8. kami telah menjalankan ujian pengukuran dan penilaian pada butiran-butiran yang berikut : y y y y Tempat : Sek. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Berdasarkan soalan 1. Tajul Ariffin (Lari Pecut 30 m) o Wan Mohd Hanif B.00 pagi .10. Keb. Abdullah Sani ( Badminton) o Mohd Nazim B.UJIAN. Fisal ( Lompat Jauh Berdiri) o Mohd Asmadi B. Zainal Abidn ( Bangkit Tubi) o Aman Sah B. Md Derus ( Badminton) 9 . Mad Som ( Lari Pecut 30 m) o Mohd Farid B.

Bateri ujian hanya melibatkan 5 instrument sahaja. Murid yang kurang sihat dikecualikan daripada melakukan ujian ini. Bilangan sampel hanya 30 orang iaitu 11 lelaki dan 19 perempuan. Ada responden yang tidak membawa pakaian pendidikan jasmani ketika sesi ujian dijalankan. 7.K. 6. 4.UJIAN. 9. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Limitasi Pelaksanaan Ujian 1. Ujian ini hanya dijalankan di sekolah rendah sahaja iaitu S. Murid yang tidak berpakaian sukan (perempuan) juga dikecualikan bagi menitikberatkan aspek keselamatan. Masa yang diberikan hanya lebih kurang 2 jam dari jam 8 pagi hingga pukul 10 pagi. Permaisuri Nur Zahirah. 5. 10 . Masa yang terhad iaitu selama 1 hari dan pada sebelah pagi sahaja ujian ini dilaksanakan. 2. 8. Hanya satu kelas sahaja iaitu murid dari tahun 4 Dinamik yang diuji. 3.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 1 (LARI PECUT 30M) 11 .

Untuk menguasai kelajuan kaki. kelajuan angin. v. Jarak langkah boleh ditingkatkan dengan latihan yang menekankan kepada latihan pergelangan kaki. Penguji memberi isyarat ³sedia´ dan ³lari´ di samping meniup wisel. Masa larian juga dicatatkan iv. Larian pecut ini bergantung pula kepada beberapa faktor seperti jarak. Ada dua faktor yang boleh dikuasai oleh pelari -pelari pecut iaitu faktor kelajuan dan jarak langkah semasa berlari. kelenturan yang tinggi dan keupayaan merehatkan diri atau badan semasa berlari. Bagi faktor jarak langkah pula ianya bergantung kepada panjang kaki. Larian pecut adalah satu pergerakan dari satu titik ke satu titik. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Nama ujian : Lari pecut 30 meter Pendahuluan : i. Prosedur ujian : 1. pelari haruslah mempunyai koordinasi. permukaan balapan. Catatan masa dimulakan oleh seorang penguji yang berada di garisan penamat dan berhenti apabila murid melepasi garisan penamat. Pelari biasanya mempunyai jarak langkah 1. Objektif Ujian : Mengukur kepantasan murid memecut sejauh 30 meter dari kedudukan berdiri Kesahan dan Kebolehpercayaan : Larian ini adalah sah kerana berkai tan dengan jumlah pengambilan oksigen yang maksimum. Dua percubaan diberikan dengan catatan masa terpantas diambil. lutut dan sendi pinggang. Murid bersedia dalam kedudukan berdiri di belakang garisan permulaan. 2.5 meter hingga 2 meter. vi. 12 . ii. 3. kekuatan dan mobiliti semasa bergerak. iii. 4.UJIAN.

iii. i . igunakan : Pit i i l S it l Organisasi rlaksanaan : iP t 13 £ UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP ¢¡ ¡   . ii.Al i.

Pelbagai cara permulaan digunakan. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Sejarah : y Lari pecut merupakan salah satu acara terawal dalam pertandingan olahraga yang pernah dicatatkan. sehingga menjadi masalah mengenai cara mana yang patut digunakan. di mana para atlet berlari 20 meter pertama dengan memegang pensil. Jarak ini juga merupakan panjang stadium yang digunakan. pertandingan pertama untuk wanita telah diperkenalkan pada tahun 1921 di Monte Carlo. Antara permulaan awal ialah ³pencil start´. Permulaan dimulakan dengan persetujuan dan tembakan. Walaubagaimanapun persetujuan dibuat untuk menjadikan cara permulaan berdiri sebagai cara permulaan yang paling baik dan diterima oleh semua pihak . Pada zaman olimpik kuno. Acara stade adalah antara acara yang mula-mula dipertandingkan dan melibatkan jarak 192 meter. Sebelum tahun 1921 kebanyakkan pertandingan hanya untuk lelaki sahaja. Pada zaman moden. Pagar permulaan yang dinamakan husplex digunakan untuk memulakan perlumbaan. y Blok permulaan diperbuat daripada ketulan batu marmar.UJIAN. Berikutan ini acara ulang alik yang dinamakan dialos berjarak 384 (192 meter x 2 ) diadakan. larian bermula dengan blok permulaan yang dibina melintang keluasan stadium berkenaan. Pada abad ke-19 lari pecut menjadi semakin popu lar. prosedur permulaan dan penjagaan masa yang tepat. Semua atlet menggunakan blok yang tetap walaupun saiz kaki mereka berbeza. y Pada tahun 1880an ramai jurulatih membuat percubaan cara memulakan sesuatu larian. Perkembangan lari pecut pada abad 19 terbatas kerana tiada undang -undang dan peraturan peraturan. Di Australia gaya ini dikenali sebagai kangaroo start. Kem udian wujudlah gaya dekam pada tahun 1884. antara rujukan terawal ialah pertandingan di kalangan pekerja serta orang suruhan bangsawan. 14 . Blok permulaan disediakan dengan lubang saiz tapak kaki.

rekod rasmi lelaki yang pertama dilakukan oleh Harald Andersson dari Switzerland pada tahun 1890 dengan catatan 11.86 saat. Marlies Gohr dari Jerman pula adalah pemegang rekod pertama dengan 10.0 saat bagi wanita dan masa ini telah diperbaharui iaitu di bawah 50 saat oleh Irena Szewinska dari Poland dengan catatan masa 49.9. Maxie Long adalah orang pertama yang berjaya mencatat masa 47. 15 .UJIAN. Bagi wanita acara 200 meter diperkenalkan dalam Sukan Olimpik 1948. y Dalam acara 400 meter.9 saat pada tahun 1974. Wilma Rudolph dari Amerika Syarikat adalah pemegang rekod pada tahun tersebut dengan masa 22.0. Marita Koch dari Jerman pula telah berjaya mencatat masa 48.94 saat pada tahun 1978. Marlene Mathews dari Australia telah mencatat masa 57.8 saat dan dipecahkan oleh Lee Evans pada tahun 1968 dengan masa 43. rekod larian sebelum olimpik moden dibayangi oleh larian yang dibuat pada jarak lurus tanpa selekoh.88 saat yang dibuat pada Sukan Olimpik tahun 1928. Dalam acara 200 meter. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 y Dalam acara 100 meter. Charles Wood merupakan orang pertama yang mencatat 22 saat.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 1 (Lari Pecut 30m) 16 .

Che Ku Amdan Muhamad Rasydan B.35¶¶ 7. Nazri Mohd Aiman Syafiq b.63¶¶ 7. Che Khirul Che Ku Mohammad Syafiq B. M. Anuar Mohamad Hafiz Firdaus B. Nama Dapatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nik Mohamad Akmal B.79¶¶ 8.22 µs Median 6.84¶¶ 5.UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil.45¶¶ 6.45 µs 17 . Saari 5.18¶¶ 6. median dan min bagi murid lelaki Mod Min 6.91¶¶ 6.31¶¶ 6.85¶¶ 7. Razali Mohamad Najmi B. Ahmad Hafizan Muhamad Syariman b. Mohd Rosdi Muhamad Amirul Musthaqim Mohamad Sayyid B.06 Analisis data mod. Zurami Muizzuddin b. Reduan Muhamad Amirul Aiman B.41¶¶ 6.

45 µs Median 7.00¶¶ 7. Purata keseluruhan murid tahun 4 Dinamik dalam ujian lari pecut 30m ini adalah 7 saat. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil.87 µs Min 7. Abd Razak 18 Puteri Nur Farah Bt.87¶¶ 7.89¶¶ 7.87¶¶ 7. Nazmi Tengku Nurul Bt. Nama 1 Nur Hanis Umairah Bt.UJIAN.44¶¶ 7. Mohd Rozik 16 Aryani Nazrin Bt. Ujian ini dapat meningkatkan tahap kepantasan dan kekuatan otot kaki. Md Bahri 6.95¶¶ 7. median dan min bagi murid perempuan Mod 7. Jailani Nik Sofwatulizah bt.65¶¶ 6. 3. Mohamad Nur Syazwani Azreen Bt.75¶¶ 7.27¶¶ 2 3 4 5 6 7 8 9 Nur Auni Nurin Bt.00 µs Rumusan 1.83¶¶ 6. 2. Mat Zali 17 Seri Hafsah Bt. M. Adnan 11 Nabihah Bt. Sukreri Dapatan 6. Kassim 14 Atikah Jameen Bt.97¶¶ - 10 Ummul Najwa Bt.27¶¶ 7. Awang Nur Syazwani Bt. Murid-murid dapat melakukan ujian lari pecut 30m dengan baik. Che Abd Aziz Noe Erni Bt.60¶¶ 6. Ishak Nur Syazwani Bt. Zahid 12 Siti Nur Amirah Bt.76¶¶ 6.70¶¶ 6. Mohd Muzoni 13 Nik Zalila Bt. Azman Analisis data mod.09¶¶ 7. Tg. Rosli 19 Nur Fatin Aqilah Bt. 18 . Hamdan 15 Nik Nursyafiqah Bt. Abd Wahab Nur Alya Adila Bt.67¶¶ 6.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 2 (Jangkaun Melunjur) 19 .UJIAN.

. Kotak pengukur dan pembaris kali secara berturut -turut dan bacaan terbaik 20 § ¤ UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP ¦¥ ¥ . . dan . ekatkan kotak dan embaris rapat ke dinding. Alatan ujian i.Nama ujian angkaun m lunjur Objektif ujian Menguji elenturan ahagian elakang adan dan hamstring esahan Kesahan l gikal digunakan arak koefisien adalah di antara . Kedua belah jari tangan hendaklah lurus semasa menolak tolok dan bacaan diambil apabila tolok bacaan tidak lagi bergerak. angkauan perlu bertahan sel ama dua saat no bouncing). ebolehpercayaan Prosedur ujian atau lebih. Murid dikehendaki melakukan regangan untuk memanaskan badan. Murid duduk berlunjur menghadap dinding dengan kedua -dua belah kaki rapat dan menyentuh kotak dan pembaris dengan kedudukan tangan lurus kehadapan. Murid erlu menanggalkan kasut. jian dilakukan sebanyak direkodkan dalam unit cm. . . . . apak tangan bertindih dengan jari kanan bersentuhan dengan jari kiri.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 2 (Jangkauan Melunjur) 21 .UJIAN.

minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 30 Min 32. Che Khirul Mohamad Najmi B. Anuar Muhamad Rasydan B. Razali Muhamad Syariman b. 3. 5.5 30 37 33 35 30 32. 11.5 22 .86 MiN 14. 2.5 40.5 38. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. 4. Ahmad Muizzuddin b.7 Sisihan Piawai 6.5 35 33. Nama Dapatan 1. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. 6. Zurami Nik Mohamad Akmal B. Reduan 14. min. sisihan piawai. 9. 7. 8. 10.5 Analisis data mod. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik Bil. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B.UJIAN. M.5 Max 40. Saari Mohd Aiman Syafiq b.

Sukreri 22 23. Tengku Nurul Bt. Ishak 18. ii. Nik Zalila Bt. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 22. Nik Nursyafiqah Bt.8 Sisihan Piawai 6. Nama 12. Nur Auni Nurin Bt. Nur Syazwani Bt. Hamdan Dapatan 20 38 36 25 30 22 23 34 23.5 23 19 40 22. Atikah Jameen Bt. Adnan Analisis data mod. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Mohd Muzoni 29.5 Min 26. Jailani 24. Seri Hafsah Bt. Kassim 19.34 MiN 19 Max 40 Rumusan : i. Kelenturan murid lelaki adalah lebih baik dari murid perempuan. M. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt. Abd Razak 28. Awang 30. Aryani Nazrin Bt. Azman Nur Hanis Umairah Bt.5 21. sisihan piawai. Siti Nur Amirah Bt. Nur Syazwani Azreen Bt. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Mohd Rozik 17.5 27 26 23. Md Bahri 25. Rosli 27. Zahid 15 Noe Erni Bt. Nazmi 16. 23 . Mat Zali 13. Nur Syazwani Bt.5 14.UJIAN. Tg.5 32 22. Ummul Najwa Bt. Nik Sofwatulizah bt. Ini disebabkan murid lelaki lebih aktif dan sering melakukan aktiviti lasak. Puteri Nur Farah Bt. Nabihah Bt. Mohamad 26. min.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 3 (Lompat Jauh Berdiri) 24 .

Kemudian murid hingga . . Murid membuat lompatan sebaik sahaja bersedia tanpa perlu diberi arahan. Penanda arak µMasking ape¶ Pembaris Kapur esahan : Paras kesahan adalah diterima untuk ujian ini. . murid dikehendaki mengulangi ujian sehingga bacaan yang tepat dapat diambil. perlu mengayunkan tangan dengan kuat agar jarak lompatan lebih jauh. Murid hendaklah berdiri di belakang garisan lompatan. kuran diambil dari garisan lompatan hingga bahagian belakang kasut iaitu kaki yang paling h ampir dengan garisan permulaan. Kedudukan kedua-dua kaki hendaklah selari dan dibuka seluas bahu. Sekiranya bacaan tidak dapat diambil. 3 percubaan akan dicatat dan jarak lompatan yang terbaik akan diambil kira. telah dilaporkan. . iii. 25 ¨ UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP © © . Penggunaan padang rumput sebagai kawasan ujian tidak dibenarkan kerana ia boleh menyebabkan data yang diperoleh tidak tepat. ii. . ebolehpercayaan : Koefisien di antara . ompatan hendaklah dilakukan sebanyak dua (3) kali dan di selang seli dengan masa rehat dan dilakukan di atas permukaan rata. Prosedur : . . Murid membengkokkan lutut hampir kepada darjah.Nama ujian : ompat auh Berdiri Objektif Ujian : Menguji kuasa eksplosif kaki secara mendatar Alatan Ujian i. 2. . . Pita Pengukur(2 meter). i . .

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 3 (Lompat Jauh Berdiri) 26 .UJIAN.

sisihan piawai. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 120 Min 134 Sisihan Piawai 13. min. Ahmad Muizzuddin b. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. M. 5. Anuar Muhamad Rasydan B. Saari Mohd Aiman Syafiq b. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. Zurami Nik Mohamad Akmal B. 9. 6.UJIAN. Reduan 130 162 154 125 127 120 140 120 131 127 141 Analisis data mod. 10. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. Che Khirul Mohamad Najmi B. 7.7 MiN 120 Max 162 27 . Nama Dapatan 1. 8. 3. 2. Razali Muhamad Syariman b. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. 4. 11. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil.

Sukreri 22 23. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Adnan Analisis data mod. Md Bahri 25. Tg. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 130 Min 128. Nur Syazwani Bt. Nama 12. Nik Nursyafiqah Bt. Ishak 18. Nur Syazwani Bt. Mohamad 26. Mat Zali 13. Nik Sofwatulizah bt. Jailani 24. Puteri Nur Farah Bt.8 Sisihan Piawai 16. Atikah Jameen Bt. M. Nur Syazwani Azreen Bt. Rosli 27. Nazmi 16. Nik Zalila Bt. Awang 30. Aryani Nazrin Bt. Mohd Muzoni 29. Hamdan Dapatan 130 120 125 118 80 151 130 118 151 141 155 141 124 125 130 115 131 139 124 14. Abd Razak 28. Nabihah Bt.UJIAN. Seri Hafsah Bt. sisihan piawai. min. Zahid 15 Noe Erni Bt. Tengku Nurul Bt. Nur Auni Nurin Bt. Ummul Najwa Bt.7 MiN 80 Max 155 28 . Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt. Mohd Rozik 17. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Siti Nur Amirah Bt. Kassim 19.

iv. iii. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Rumusan : i.UJIAN. Jarak yang terbaik yang dicatatkan bagi lelaki ialah 162cm. Secara keseluruhannya. semua murid berjaya melakukan ujian ini. Ini mungkin disebabkan murid membuat regangan yang betul (warming up) pada awal sesi serta faktor pakaian. v. Manakala bagi perempuan. 29 . ii. catatan yang terbaik ialah 155cm. pengujian kuasa eksposif kaki secara m endatar bagi lelaki adalah lebih tinggi berbanding dengan perempuan. semua murid berada pada tahap yang sederhana berdasarkan ujian yang dijalankan. Berdasarkan ujian yang dijalankan. Kesimpulannya.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 4 (Bangkit Tubi) 30 .

untuk ujian ini (Johnson & elson. ) melaporkan hubung kait . Prosedur : . di antara masa bangun tubi dan tiada had untuk 31  UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP  . 2. Peserta berbaring di atas tilam lat ihan dengan lutut dibengkokkan pada 2-18 inci daripada punggung. Apabila isyarat mula diberikan. ujian bangun tubi. peserta bangkit dari kedudukan baring hingga siku mencecah paha dan kembali ke posisi asal. . naik dankembali semula ke kedudukan asal. tilam Kesahan: Paras kesahan adalah diterima untuk ujian ini.Pembantu akan memegang pergelangan kaki peserta semasa ujian dijalankan.Nama ujian: Bangkit tubi Objektif ujian: Mengukur kekuatan terhadap otot abdomen. Pengiraan satu ulanga n lengkap ialah dari kedudukan baring. Alatan: Pita pengukur. 3. . Kebolehpercayaan: A Person r merekodkan . angan peserta disilang pada dada dan tapak tangan mendakap bahu yang bertentangan. Peserta mestilah kembali ke kedudukan baring dengan skapula menyentuh lantai sebelum bangkit semula.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 4 (Bangkit Tubi) 32 .UJIAN.

2. 1. Anuar Muhamad Rasydan B. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. 8. 11. Zurami Nik Mohamad Akmal B. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. 7. sisihan piawai. 3. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 9 Min 16. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil. Nama Ahmad Muizzuddin b.UJIAN. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. Saari Mohd Aiman Syafiq b. M. 5. Reduan Dapatan 9 18 9 9 14 25 31 10 17 15 28 Analisis data mod.8 Sisihan Piawai 8 MiN 9 Max 31 33 . 6. Razali Muhamad Syariman b. 4. 10. min. 9. Che Khirul Mohamad Najmi B.

Mohamad 26. min. Nik Nursyafiqah Bt. Mat Zali Dapatan - 13. Hamdan 14. Nur Syazwani Azreen Bt. M. Nazmi 14 12 12 19 19 15 12 12 7 9 3 26 9 12 16. Abd Wahab 20 21 22 Nur Alya Adila Bt. Mohd Rozik 17. Nik Zalila Bt. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt.UJIAN. Abd Razak 28. Nik Sofwatulizah bt. Nama 12. Nur Syazwani Bt. Siti Nur Amirah Bt. Aryani Nazrin Bt. Tengku Nurul Bt. Seri Hafsah Bt. Adnan Analisis data mod. Nur Syazwani Bt. Zahid 15 Noe Erni Bt. Puteri Nur Farah Bt. Nur Auni Nurin Bt. Md Bahri 25. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Ummul Najwa Bt. sisihan piawai. Atikah Jameen Bt.4 MiN 3 Max 26 34 . Rosli 27. Awang 30. Jailani 24. Sukreri 23. Kassim 19. Ishak 18. Nabihah Bt. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 12 Min 10 Sisihan Piawai 8. Tg. Mohd Muzoni 29.

4 orang pelajar perempuan berada pada tahap baik. v. 3 orang pelajar lelaki berada pada tahap baik.UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Rumusan : i. 7 orang pelajar lelaki berada pada tahap sederhana. iii. 6 orang pelajar perempuan berada pada tahap lemah. 9 orang pelajar perempuan berada pada tahap sederhana. ii. 35 . iv.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 5 (Permainan Badminton) 36 .

UJIAN. ii. Pukulan rali berhenti selepas bulu tangkis jatuh di atas lantai. Pemain dapat memungut mata melalui pukulan bulu tangkis menggunakan raket mereka sekiranya bulu tangkis dapat melepasi atas jaring dan jatuh di kawasan pihak law an. ii. Posisi pemain ialah bertentangan di dalam sebuah gelanggang empat segi yang dibahagikan oleh jaring. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Sejarah Badminton : i. iii. Pemain beregu lelaki Fu Haifeng dari China mencipta rekod dunia yang rasmi bagi pukulan smash iaitu 332 km/h (206 mph) pada 3 Jun 2005 ketika Piala Sudirman berlangsung. Rekod Badminton : i. Pukulan smash paling pantas yang pernah direkodkan dalam acara perseorangan ialah 305 km/h (189 mph) oleh Taufik Hidayat dari Indonesia. dan bulu tangkis hanya boleh dipukul sekali bagi setiap sisi sebelum ia melepasi atas jaring. Badminton merupakan sejenis sukan raket yang dimainkan oleh dua orang pemain bertentangan (perseorangan) atau pun dua pasangan bertentangan (beregu). 37 . iv.

1 meter lebar dan 11. y Keluasan gelanggang servis untuk perseorangan. iaitu 5.18 meter lebar dan 13. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Gelanggang : y Tiap-tiap pemain berada bertentangan antara dua gelanggang servis. y Keluasan gelanggang servis untuk beregu berukuran 6. k awasan servis kiri dan kawasan servis kanan dipisahkan oleh garisan di tengahnya.98 meter dari jaring. y Gelanggang servis dibahagikan kepada dua bahagian bertentangan. 38 . Bahagian gelanggang ini dipisahkan oleh jaring (1.88 meter panjang.55 meter tinggi).4 meter panjang. Garisan servis pendek terletak 1.UJIAN.

2. 3.murid boleh membuat servis semula tanpa dikira. : ali direntang 20 inci di atas dan selari dengan jaring/net. yang terkumpul akan direkodkan. percubaan diberi dan jumlah skor 39  UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP  .bulu tangkis.Nama ujian Kemahiran Permainan Badminton (Ujian rench short-serve) ujuan: Untuk mengukur kemahiran untuk membuat servis secara tepat Alatan: aket badminton. Markah akan diberi sekiranya bulu tangkis melintasi di antara tali dan net dan mendarat di kawasan yang ditandakan.tali yang direntang di atas net dan ukuran yang dibuat di atas lantai gelanggang Prosedur ujian 1. Jika servis terkena tali. Ukuran dibuat di tengah-tengah garisan gelanggang dan garisan servis pendek.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 5 (Permainan Badminton) 40 .UJIAN.

minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 1. Ahmad Muizzuddin b. Anuar Muhamad Rasydan B. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. 8. Nama Dapatan 1. Razali Muhamad Syariman b. 9. Reduan 5 5 4 5 3 2 3 2 3 2 2 Analisis data mod. Saari Mohd Aiman Syafiq b. 3. 10. 5. 2. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B.2 Min 1. 7. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B.0 41 . 11. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil.2 Max 3. M. 6. Che Khirul Mohamad Najmi B. min. Zurami Nik Mohamad Akmal B.UJIAN.85 MiN 1. 4.

Nabihah Bt. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Adnan Analisis data mod. Nur Syazwani Bt. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Sukreri 22 23. Nur Syazwani Bt. Ishak 18. Nik Sofwatulizah bt. Nur Auni Nurin Bt. Siti Nur Amirah Bt. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt.92 MiN 1.UJIAN. Tg. Mohd Muzoni 29. Awang 30. Abd Razak 28.8 Min 1. Nik Nursyafiqah Bt. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt.0 Max 3.2 42 . Nama 12. Mat Zali 13. Tengku Nurul Bt. min. Nik Zalila Bt. Aryani Nazrin Bt. Zahid 15 Noe Erni Bt. Mohd Rozik 17. Nur Syazwani Azreen Bt. Mohamad 26. Nazmi 16. Rosli 27. Hamdan Dapatan 3 5 4 4 5 4 1 5 4 1 4 4 5 2 4 4 1 3 2 14. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 1. Seri Hafsah Bt. M. Kassim 19. Atikah Jameen Bt. Jailani 24. Puteri Nur Farah Bt. Md Bahri 25. Ummul Najwa Bt.

43 . Berdasarkan data yang diperolehi. markah murid perempuan dalam membuat pukulan servis adalah lebih tinggi berbanding murid lelaki. murid -murid belum mampu menguasai kemahiran membuat pukulan servis dengan baik. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Rumusan : i.UJIAN. Secara purata. ii.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Soalan 2 b.UJIAN. anda dikehendaki membuat perbandingan di antara kelima -lima instrumen yang telah ditadbirkan. PERBANDINGAN 5 BATERI UJIAN 44 .

11 = lelaki 19 = perempuan Mudah dijalankan. 45 . Bangkit Tubi Menguji kekuatan otot abdomenis 30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah untuk dijalankan tetapi terdapat 5 orang murid perempuan tidak memperolehi sebarang skor.UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Perbandingan kelima-lima bateri ujian berdasarkan objektif. Terdapat 2 orang murid tidak melakukan ujian kerana tidak memakai pakaian sukan Wisel. Tilam latihan. Pita ukur. 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah dijalankan. pembaris dan pita pelekat. jam randik. skitel. Pembaris dan kotak Lompat jauh berdiri Mengukur kuasa kaki 30 orang. sampel. prosedur dan alatan Bateri ujian Jangkauan melunjur Objektif Sampel Prosedur Alatan Mengukur kelenturan otot di bahagian bawah belakang dan di bahagian atas peha 30 orang. Ujian dapat diselesaikan dengan masa yang singkat. Lari Pecut 30 meter Mengukur kelajuan murid memecut 30 meter dari kedudukan berdiri. 30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah dijalankan.

16 7.0129 .83 15.658 245. net.192 51.178 Bangkit Tubi 25 5 15.564 Lari Pecut 30m 28 2 7. Perbandingan berdasarkan data kajian N Valid Missing Mean Std.933 7.66458 .442 Permainan Badminton 30 0 3.37 1.UJIAN.murid serve) membuat servis dengan tepat. bulu tangkis (French short.0402 49. Gelanggang badminton yang berada di luar menyebabkan halangan seperti angin yang menyukarkan murid membuat servis dengan baik Raket badminton.723 Jangkauan Melunjur 30 0 28.326 1. Deviation Variance Lompat Jauh Berdiri 30 0 130. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Permainanan badminton Mengukur kemahiran 30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan Sukar untuk ditadbir kerana murid masih lemah dalam membuat servis dengan tepat.757 46 .

murid -murid dari kelas 4 Dinamik S.UJIAN. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Kesimpulan Secara keseluruhannya. Selain itu. Ujian -ujian ini secara tidak langsung dapat membantu guru mengena pasti kelebihan yang ada pada murid yang tidak nampak secara zahirnya. Melalui pepatah ini. ³Melentur buluh biar dari rebungnya´. guru harus bertanggungjawab mendidik anak bangsa agar mereka dapat mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Terdapat juga beberapa orang pelajar sahaja yang tidak dibenarkan menjalani ujian -ujian tertentu. 47 .K. peranan guru Pendidikan Jasmani harus penting. Permaisuri Nur Zahirah memberi kerjasama yang baik bagi menjayakan ujian bateri yang dijalankan ke atas mereka. guru perlu memberi tunjuk ajar kemahiran -kemahiran tertentu yang perlu murid kuasai pada peringkat awal sekolah rendah. Hal ini mungkin disebabkan kurang pendedahan mengenai ujian-ujian tersebut di sekolah pada para pelajar. Hasil ujian yang dijalankan mendapati kebanyakan murid berada pada tahap sederhana dalam sesuatu ujian. Guru perlulah memberi pendedahan awal mengenai ujian kecergasa n ini kepada murid sekolah rendah. Kesemua murid berjaya menjalani ujian bateri yang telah dijalankan.

Hasbullah Ismail ect. Selangor : Meteor Doc. 1997.html http://www.co. Wee Eng Hoe.uk http://www.sport-fitness-advisor. Vasudevan T.1st4sport. Kece gasan:Satu Panduan Hidup Sihat .fitness. Great Britain : The Crowood Press.com http://www.com http://www. 2007.org 48 .UJIAN. Penguku an dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani . Ipoh : Fajar Bakti.thesportjournal. Shah Alam : Karisma Publications.com/fitnesstests.peworld. Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan .topendsports.bodpod. Wee Eng Hoe. Arasoo.com/testing/tests. 1985.gov/getfit. Selangor : Meteor Doc. http://www.htm http://www. Mohd Talib dan Norlena Salamuddin. Fitness Fo Spo t. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Bibliografi Rex Hazeldine.htm http://www. HBPE1203 Kece gasan Fizikal. Sdn Bhd. 2002. HBPE2203 Ujian.brianmac.pdf http://www. Kuala Lumpur : Fajar Bakti.org/fitnesstesting/physicalfitness. Borhan Yusof. 2000. 2008. Asas Pendidikan Jasmani:Pe ingkat Menengah dan Tinggi. Sdn Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful