UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Penghargaan

Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah izin -Nya, saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Saya ini mengucapkan jutaan terima kasih yang juga penghargaan khusus buat kerana segala tunjuk ajar serta membimbing saya dalam menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada rakan -rakan seperjuangan PISMK -OUM Pengajian Melayu yang banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Penghargaan juga kepada orang yang terlibat secara langsung atau tidak dalam menjayakan tugasan ini. Akhir sekali, penghargaan istimewa buat ibu bapa saya yang banyak memberi galakan dan sokongan agar memastikan saya berjaya dalam pelajaran. Semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal daripada Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih.

1

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Pengenalan

Di Malaysia perhatian terhadap kecergasan bermula dalam tahun 70 -an dengan kewujudan ujian kecergasan. Dengan kesedaran peranan kecergasan kepada pembangunan negara, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melancarkan program µMalaysia Cergas¶ pada tahun 1985.

Usaha ke arah ini disokong oleh Kementerian Pendidikan Malaysia apabila Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dijadikan mata pelajaran teras dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989.

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) juga turut menyumbang ke arah kecergasan dengan kempen bertema mereka. Antara kempen yang berasaskan tingkah laku ialah 1998-Senaman dan Kecergasan, 2000 -Kehidupan Keluarga yang Sihat, 2001 Kesihatan Mental dan 2002 -Promosi Persekitaran Sihat.

Setelah kita memutuskan bahawa kita perlu bersenam, maka kita seharusnya menilai tahap kecergasan semasa. Selepas menjalani beberapa ujian yang dicadangkan kita akan dapat tahu pada tahap manakah kita perlu mula bersenam. Ini membolehkan tubuh kita menerima senaman beransur-ansur di samping mengelak kecederaan.

Kecergasan Keseluruhan

Kecergasan Fisiologi Kecergasan Fizikal

Kecergasan Sosial Kecergasan Sosial Kecergasan Mental

Kecergasan Psikologikal Kecergasan Emosi Kecergasan Kerohanian

2

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Ujian kecergasan fizikal boleh dibahagikan kepada: Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kemahiran motor

KECERGASAN FIZIKAL

KESIHATAN Komposisi Badan

KEMAHIRAN MOTOR Ketangkasan 

Fleksibiliti Daya Tahan Kardiovaskular Kekuatan Otot Daya Tahan Otot 

Kuasa Imbangan Masa Reaksi Kelajuan Koordinasi

3

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani

Ujian merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mendapat maklumat murid. Ia boleh mengambil beberapa bentuk seperti soalan bercetak atau lisan, bateri prestasi tahap fizikal, pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod anekdotal. Menurut Borhan Yusof (2008), ujian ialah satu instrumen atau alat yang digunak an untuk mendapatkan maklumat murid sebelum, semasa, dan selepas pengajaran. Pengukuran ialah suatu proses mengutip maklumat berangka tentang ciri -ciri tertentu yang dipunyai oleh seseorang . pengukuran juga boleh ditakrifkan sebagai membina, mentadbir dan memberi nilai kepada ujian. Manakala penilaian merupakan suatu proses untuk mengumpul, menganalisis dan mentafsir data yang dikutip. Ia juga meliputi ujian dan pengukuran.

Tujuan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani

Penilaian adalah bertujuan :
1. Memfokuskan kepada setiap orang murid Setiap murid adalah unik. Hasil penilaian dapat memberi maklumat tentang kelebihan dan kelemahan seseorang murid. Dengan itu, guru dapat mengaplikasikan prinsip pendidikan jasmani membangun untuk meningkatkan lagi prestasi murid.

2. Menentukan status semasa murid Mengikut Kirkendal, Gruber dan Johnson (1987) penentuan status meliputi : a) Pemberian gred b) Mengecualikan pelajar dari suatu aktiviti c) Memberi maklum balas untuk meningkatkan prestasi d) Menetapkan seseorang individu dalam kumpula n tertentu dan e) Menentu aktiviti tertentu.

3. Memilih wakil sekolah Hasil penilaian juga boleh diguna untuk memberi maklumat bagi tujuan memilih wakil sekolah. Penilaian menggunakan kriteria -kriteria tertentu membolehkan proses pemilihan dilaksanakan dengan lebih saksama.

4

5 . Ia dapat memberi kesan positif kepada murid berkenaan. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 4. Penilaian memberi maklum balas sama ada program tertentu berkesan. Menilai pengajaran dan program pendidikan jasmani Penilaian boleh digunakan untuk menentukan pencapaian objektif program pendidikan jasmani dan kesihatan. Memotivasikan murid Penilaian memberi maklum balas prestasi kepada seseorang murid. Membekalkan maklumat untuk kajian lain Penilaian membolehkan maklumat digunakan untuk kajian l ain.UJIAN. 5. 6. Sebaliknya jika keputusan penilaian disalahgunakan makan kesan negatif akan timbul dan ini akan menyebabkan seseorang itu menjadi hampa dan putus asa. Ini memberi peluang kepada guru dan pihak pentadbir untuk mengubah strategi pengajaran bagi memastikan objektif yang diharapkan tercapai.

Unit Pendidikan Jasmani dan Sukan. Jawatankuasa yang dilantik telah menjalankan beberapa percubaan dengan kerjasama sekolah-sekolah di negeri. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Sejarah Instrumen Penilaian merupakan satu proses yang dijalankan dari semasa ke semasa. Buat pertamanya. dalam kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).UJIAN. Salah satu aspek yang ditekankan ialah kecergasan fizikal di mana pencapaian pelajar diukur melalui Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA). di sekolah. Ujian tersebut pada masa itu mengandungi 6 aktiviti iaitu : a) b) c) d) e) f) Ujian Kelembutan Baling bola sofbol Lompat Sargent ( Lompatan Menegak) Mendagu Lari ulang-alik 600 ela lari/jalan Pada awal tahun 80an. telah ditugaskan mengkaji semula Ujian Daya Tenaga Asas kerana didapati bahawa ujian yang dijalankan pada masa itu kurang sesuai dan agak bermasalah. mudah diurus dan tidak memerlukan banyak alat. Jawatankuasa ini juga memilih aktiviti yang diangg apkan lebih bermakna. Ujian ini mengandungi empat aktiviti sahaja iaitu : a) b) c) d) Bangkit Tubi Tekan tubi Jangkauan melunjur Larian 1500m 6 . untuk menentukan keberkesanan pengajaran pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Bahagian Sekolah. Hasil keputusan jawatankuasa ini ilah Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) yang sedang dijalankan di sekolah telah diperoleh. Latar belakang Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) telah dijalankan buat pertama kali di sekolah pada awal tahun 70an. markah atau gred Pendidikan Jasmani di masukkan dalam buku laporan pelajar. penilaian formal telah diperkenalkan untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani bagi pelajar Tingkatan Satu. Pada tahun 1989. Penilaian telah dijalankan untuk semua mata pelajaran kecuali Pendidikan Jasmani secara rasmi dari dulu hingga 1987. Ia telah memutuskan bahawa ujian baru hanya akan menguji aspek-aspek kecergasan yang berdasarkan kesihatan sahaja.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Untuk memastikan bahawa ujian ini dijalankan di semua sekolah menengah. dan untuk mengemas kini markah-markah yang terdapat dalam buku panduan UDTA. Jawatankuasa kecil yang dilantik telah bermesyuarat di Ipoh pada 5 dan 6 November 1992. satu seminar penilaian kecergasan telah diadakan pada 5 hingga 7 Oktober di Port Dickson. Untuk menentukan bahawa ujian yang sedang dijalankan masih sesuai mengikut perkembangan terbaru dalam bidang penilaian kecergasan. beberapa cadangan pengubahsuaian telah dibuat dan persetujuan telah diperoleh untuk sekali lagi melantik satu jawatankuasa kecil bagi mengkaji cadangan seminar dengan lebih mendalam. Dalam seminar tersebut. Setakat ini.UJIAN. Penyelia Pendidikan negeri dan wakil bahagian -bahagian di Kementerian Pendidikan yang terlibat dengan mata pelajaran Pendidikan J asmani dan Kesihatan telah dijemput menghadiri seminar ini. Pada waktu itu. Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghantar Surat Pekeliling Ikhtisa Bil 2/1988. iaitu pindaan kepada Surat Pekeliling I khtisa Bil 3/79 kepada semua negeri untuk edaran ke sekolah -sekolah. 7 . jawatankuasa ini telah mengemukakan beberapa cadangan untuk pertimbangan pihak yang bertanggungjawab di Kementerian Pendidikan.

x. iii. kebolehpercayaan. Anda dikehendaki menyediakan bateri ujian untuk Lima (5) komponen yang hendak diuji. Berdasarkan data dan maklumat hasil pengujian. vii. Soalan 2 a.UJIAN. anda dikehendaki membuta rumusan. keobjektiviti (jika ada) Prosedur pelaksanaan ujian Alatan yang diperlukan Limitasi pelaksanaan Organisasi pentadbiran ujian c. Instrumen tersebut terdiri daripada : i. pengukuran yang telah dilaksanakan. ii. vi. Pengenalan. Instrumen yang lengkap disediakan hendaklah ditadbirkan untuk mendapatkan data dan maklumat. ii. viii. ix. Setiap intrument hendaklah mengandungi maklumat seperti berikut : i. 8 . v. Oleh itu. Satu instrument untuk mengukur kemahiran b. pendahuluan Nama ujian Objektif pengujian Fungsi ujian Sejarah instrumen Korelasi kesahan. anda dikehendaki melaksan akan pengujian dan pengukuran dengan memilih subjek daripada murid Tahap Dua di sekolah yang di pilih dalam kapasiti sebuah kelas dengan melaksanakan proses yang sewajarnya. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Tugasan Soalan 1 a. Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berasaskan kesihatan Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor iii. iv. penilaian dan analisis hasil daripada pengujian tersebut.

Zainal Abidn ( Bangkit Tubi) o Aman Sah B. Fisal ( Lompat Jauh Berdiri) o Mohd Asmadi B. Mad Som ( Lari Pecut 30 m) o Mohd Farid B.00 pagi . Keb. Tajul Ariffin (Lari Pecut 30 m) o Wan Mohd Hanif B.00 pagi AJK ujian penilaian dan pengukuran : o Hafizuddin Faries B. Wan Daud ( Jangkauan Melunjur) o Mohd Zahid B.10. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Berdasarkan soalan 1. Abdullah Sani ( Badminton) o Mohd Nazim B. Permaisuri Nur Zahirah Sampel : Murid Tahun 4 Dinamik iaitu Tahap Dua Bilangan responden : 30 orang (11 lelaki dan 19 perempuan) Bateri ujian : o Berasaskan Kesihatan o Berasaskan Kesihatan : : Bangkit Tubi Jangkauan Melunjur Lari Pecut 30m Lompat Jauh Berdiri Permainan Badminton o Berasaskan Lakuan Motor : o Berasaskan Lakuan Motor : o Berasaskan Kemahiran y y y Tarikh : 3 March 2009 Masa : 8. Md Derus ( Badminton) 9 . kami telah menjalankan ujian pengukuran dan penilaian pada butiran-butiran yang berikut : y y y y Tempat : Sek.UJIAN.

10 . Permaisuri Nur Zahirah. 2. 5. 9. Ujian ini hanya dijalankan di sekolah rendah sahaja iaitu S. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Limitasi Pelaksanaan Ujian 1. Masa yang diberikan hanya lebih kurang 2 jam dari jam 8 pagi hingga pukul 10 pagi. 7. Murid yang tidak berpakaian sukan (perempuan) juga dikecualikan bagi menitikberatkan aspek keselamatan. 8. 4. Bilangan sampel hanya 30 orang iaitu 11 lelaki dan 19 perempuan. Ada responden yang tidak membawa pakaian pendidikan jasmani ketika sesi ujian dijalankan. Masa yang terhad iaitu selama 1 hari dan pada sebelah pagi sahaja ujian ini dilaksanakan. Bateri ujian hanya melibatkan 5 instrument sahaja. Murid yang kurang sihat dikecualikan daripada melakukan ujian ini.UJIAN.K. Hanya satu kelas sahaja iaitu murid dari tahun 4 Dinamik yang diuji. 6. 3.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 1 (LARI PECUT 30M) 11 .

Catatan masa dimulakan oleh seorang penguji yang berada di garisan penamat dan berhenti apabila murid melepasi garisan penamat. Jarak langkah boleh ditingkatkan dengan latihan yang menekankan kepada latihan pergelangan kaki. Murid bersedia dalam kedudukan berdiri di belakang garisan permulaan. permukaan balapan. Larian pecut adalah satu pergerakan dari satu titik ke satu titik. Prosedur ujian : 1. Ada dua faktor yang boleh dikuasai oleh pelari -pelari pecut iaitu faktor kelajuan dan jarak langkah semasa berlari. Dua percubaan diberikan dengan catatan masa terpantas diambil. Masa larian juga dicatatkan iv. 3. 12 . v. Pelari biasanya mempunyai jarak langkah 1. Untuk menguasai kelajuan kaki. Penguji memberi isyarat ³sedia´ dan ³lari´ di samping meniup wisel. Bagi faktor jarak langkah pula ianya bergantung kepada panjang kaki. ii.5 meter hingga 2 meter.UJIAN. 2. pelari haruslah mempunyai koordinasi. lutut dan sendi pinggang. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Nama ujian : Lari pecut 30 meter Pendahuluan : i. 4. kelenturan yang tinggi dan keupayaan merehatkan diri atau badan semasa berlari. iii. Larian pecut ini bergantung pula kepada beberapa faktor seperti jarak. vi. Objektif Ujian : Mengukur kepantasan murid memecut sejauh 30 meter dari kedudukan berdiri Kesahan dan Kebolehpercayaan : Larian ini adalah sah kerana berkai tan dengan jumlah pengambilan oksigen yang maksimum. kelajuan angin. kekuatan dan mobiliti semasa bergerak.

iii. ii. igunakan : Pit i i l S it l Organisasi rlaksanaan : iP t 13 £ UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP ¢¡ ¡   . i .Al i.

Kem udian wujudlah gaya dekam pada tahun 1884.UJIAN. Pelbagai cara permulaan digunakan. Pagar permulaan yang dinamakan husplex digunakan untuk memulakan perlumbaan. Jarak ini juga merupakan panjang stadium yang digunakan. pertandingan pertama untuk wanita telah diperkenalkan pada tahun 1921 di Monte Carlo. 14 . sehingga menjadi masalah mengenai cara mana yang patut digunakan. Blok permulaan disediakan dengan lubang saiz tapak kaki. Walaubagaimanapun persetujuan dibuat untuk menjadikan cara permulaan berdiri sebagai cara permulaan yang paling baik dan diterima oleh semua pihak . Perkembangan lari pecut pada abad 19 terbatas kerana tiada undang -undang dan peraturan peraturan. antara rujukan terawal ialah pertandingan di kalangan pekerja serta orang suruhan bangsawan. prosedur permulaan dan penjagaan masa yang tepat. Berikutan ini acara ulang alik yang dinamakan dialos berjarak 384 (192 meter x 2 ) diadakan. Pada abad ke-19 lari pecut menjadi semakin popu lar. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Sejarah : y Lari pecut merupakan salah satu acara terawal dalam pertandingan olahraga yang pernah dicatatkan. y Blok permulaan diperbuat daripada ketulan batu marmar. Di Australia gaya ini dikenali sebagai kangaroo start. Antara permulaan awal ialah ³pencil start´. di mana para atlet berlari 20 meter pertama dengan memegang pensil. Sebelum tahun 1921 kebanyakkan pertandingan hanya untuk lelaki sahaja. Pada zaman moden. Acara stade adalah antara acara yang mula-mula dipertandingkan dan melibatkan jarak 192 meter. larian bermula dengan blok permulaan yang dibina melintang keluasan stadium berkenaan. y Pada tahun 1880an ramai jurulatih membuat percubaan cara memulakan sesuatu larian. Semua atlet menggunakan blok yang tetap walaupun saiz kaki mereka berbeza. Permulaan dimulakan dengan persetujuan dan tembakan. Pada zaman olimpik kuno.

Wilma Rudolph dari Amerika Syarikat adalah pemegang rekod pada tahun tersebut dengan masa 22. y Dalam acara 400 meter.0 saat bagi wanita dan masa ini telah diperbaharui iaitu di bawah 50 saat oleh Irena Szewinska dari Poland dengan catatan masa 49. Maxie Long adalah orang pertama yang berjaya mencatat masa 47. rekod rasmi lelaki yang pertama dilakukan oleh Harald Andersson dari Switzerland pada tahun 1890 dengan catatan 11.88 saat yang dibuat pada Sukan Olimpik tahun 1928. 15 . Dalam acara 200 meter. rekod larian sebelum olimpik moden dibayangi oleh larian yang dibuat pada jarak lurus tanpa selekoh.9. Marlene Mathews dari Australia telah mencatat masa 57.0.UJIAN. Charles Wood merupakan orang pertama yang mencatat 22 saat. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 y Dalam acara 100 meter.8 saat dan dipecahkan oleh Lee Evans pada tahun 1968 dengan masa 43.86 saat. Marlies Gohr dari Jerman pula adalah pemegang rekod pertama dengan 10. Marita Koch dari Jerman pula telah berjaya mencatat masa 48.9 saat pada tahun 1974. Bagi wanita acara 200 meter diperkenalkan dalam Sukan Olimpik 1948.94 saat pada tahun 1978.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 1 (Lari Pecut 30m) 16 .UJIAN.

Razali Mohamad Najmi B.22 µs Median 6. Che Ku Amdan Muhamad Rasydan B.63¶¶ 7.35¶¶ 7. Reduan Muhamad Amirul Aiman B. M. Zurami Muizzuddin b.18¶¶ 6. median dan min bagi murid lelaki Mod Min 6.84¶¶ 5.41¶¶ 6.45 µs 17 .91¶¶ 6. Nama Dapatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nik Mohamad Akmal B. Ahmad Hafizan Muhamad Syariman b.31¶¶ 6. Che Khirul Che Ku Mohammad Syafiq B.79¶¶ 8. Mohd Rosdi Muhamad Amirul Musthaqim Mohamad Sayyid B. Nazri Mohd Aiman Syafiq b. Anuar Mohamad Hafiz Firdaus B. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil.45¶¶ 6. Saari 5.06 Analisis data mod.UJIAN.85¶¶ 7.

Nazmi Tengku Nurul Bt. Azman Analisis data mod. M. 3.83¶¶ 6. Che Abd Aziz Noe Erni Bt. Kassim 14 Atikah Jameen Bt.UJIAN.27¶¶ 2 3 4 5 6 7 8 9 Nur Auni Nurin Bt. Purata keseluruhan murid tahun 4 Dinamik dalam ujian lari pecut 30m ini adalah 7 saat.27¶¶ 7.95¶¶ 7. 2. Jailani Nik Sofwatulizah bt.67¶¶ 6. Hamdan 15 Nik Nursyafiqah Bt. Ishak Nur Syazwani Bt.87¶¶ 7. Md Bahri 6.89¶¶ 7. Nama 1 Nur Hanis Umairah Bt.70¶¶ 6.87 µs Min 7.00¶¶ 7. Rosli 19 Nur Fatin Aqilah Bt.65¶¶ 6. Sukreri Dapatan 6.60¶¶ 6. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil.75¶¶ 7. Abd Razak 18 Puteri Nur Farah Bt. Murid-murid dapat melakukan ujian lari pecut 30m dengan baik. Mohd Muzoni 13 Nik Zalila Bt.87¶¶ 7. Mohamad Nur Syazwani Azreen Bt.00 µs Rumusan 1. Zahid 12 Siti Nur Amirah Bt. Awang Nur Syazwani Bt. Mohd Rozik 16 Aryani Nazrin Bt.97¶¶ - 10 Ummul Najwa Bt.44¶¶ 7.76¶¶ 6. Abd Wahab Nur Alya Adila Bt.45 µs Median 7. median dan min bagi murid perempuan Mod 7. 18 . Ujian ini dapat meningkatkan tahap kepantasan dan kekuatan otot kaki. Adnan 11 Nabihah Bt.09¶¶ 7. Tg. Mat Zali 17 Seri Hafsah Bt.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 2 (Jangkaun Melunjur) 19 .

Murid duduk berlunjur menghadap dinding dengan kedua -dua belah kaki rapat dan menyentuh kotak dan pembaris dengan kedudukan tangan lurus kehadapan. ekatkan kotak dan embaris rapat ke dinding. Alatan ujian i. Murid erlu menanggalkan kasut. . Kotak pengukur dan pembaris kali secara berturut -turut dan bacaan terbaik 20 § ¤ UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP ¦¥ ¥ . angkauan perlu bertahan sel ama dua saat no bouncing). . jian dilakukan sebanyak direkodkan dalam unit cm.Nama ujian angkaun m lunjur Objektif ujian Menguji elenturan ahagian elakang adan dan hamstring esahan Kesahan l gikal digunakan arak koefisien adalah di antara . . Murid dikehendaki melakukan regangan untuk memanaskan badan. Kedua belah jari tangan hendaklah lurus semasa menolak tolok dan bacaan diambil apabila tolok bacaan tidak lagi bergerak. . ebolehpercayaan Prosedur ujian atau lebih. . apak tangan bertindih dengan jari kanan bersentuhan dengan jari kiri. . dan .

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 2 (Jangkauan Melunjur) 21 .UJIAN.

5. M. sisihan piawai. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. 2. Che Khirul Mohamad Najmi B. Saari Mohd Aiman Syafiq b.5 38.5 Max 40. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 30 Min 32.5 30 37 33 35 30 32.5 40. 7. Nama Dapatan 1.5 35 33. 3. Zurami Nik Mohamad Akmal B. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. 8.UJIAN.5 22 . Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. Ahmad Muizzuddin b. 4. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik Bil. Razali Muhamad Syariman b.7 Sisihan Piawai 6. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. 6. Anuar Muhamad Rasydan B.86 MiN 14. Reduan 14.5 Analisis data mod. 9. 11. min. 10.

Zahid 15 Noe Erni Bt.5 14. Abd Razak 28. Puteri Nur Farah Bt.34 MiN 19 Max 40 Rumusan : i. Kelenturan murid lelaki adalah lebih baik dari murid perempuan. Adnan Analisis data mod. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Ini disebabkan murid lelaki lebih aktif dan sering melakukan aktiviti lasak. Nik Zalila Bt. 23 . Aryani Nazrin Bt. Nur Auni Nurin Bt. Awang 30. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 22. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Atikah Jameen Bt. Nama 12. min.5 27 26 23. Nabihah Bt. Sukreri 22 23. sisihan piawai. ii. Kassim 19.8 Sisihan Piawai 6. Hamdan Dapatan 20 38 36 25 30 22 23 34 23.5 21. Nik Sofwatulizah bt. Ummul Najwa Bt. Md Bahri 25. Nur Syazwani Bt. M. Mohd Rozik 17. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt.UJIAN. Rosli 27. Nur Syazwani Azreen Bt. Jailani 24. Tengku Nurul Bt. Ishak 18. Mat Zali 13.5 32 22. Tg.5 23 19 40 22. Nazmi 16.5 Min 26. Mohd Muzoni 29. Nur Syazwani Bt. Mohamad 26. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Seri Hafsah Bt. Siti Nur Amirah Bt. Nik Nursyafiqah Bt.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 3 (Lompat Jauh Berdiri) 24 .

. Prosedur : . Kemudian murid hingga . . . ompatan hendaklah dilakukan sebanyak dua (3) kali dan di selang seli dengan masa rehat dan dilakukan di atas permukaan rata. Sekiranya bacaan tidak dapat diambil. . Murid membengkokkan lutut hampir kepada darjah. Murid membuat lompatan sebaik sahaja bersedia tanpa perlu diberi arahan. . 2. 25 ¨ UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP © © . iii. perlu mengayunkan tangan dengan kuat agar jarak lompatan lebih jauh. telah dilaporkan. murid dikehendaki mengulangi ujian sehingga bacaan yang tepat dapat diambil. ii. 3 percubaan akan dicatat dan jarak lompatan yang terbaik akan diambil kira. Murid hendaklah berdiri di belakang garisan lompatan. Penanda arak µMasking ape¶ Pembaris Kapur esahan : Paras kesahan adalah diterima untuk ujian ini. .Nama ujian : ompat auh Berdiri Objektif Ujian : Menguji kuasa eksplosif kaki secara mendatar Alatan Ujian i. Kedudukan kedua-dua kaki hendaklah selari dan dibuka seluas bahu. ebolehpercayaan : Koefisien di antara . . . Pita Pengukur(2 meter). i . kuran diambil dari garisan lompatan hingga bahagian belakang kasut iaitu kaki yang paling h ampir dengan garisan permulaan. Penggunaan padang rumput sebagai kawasan ujian tidak dibenarkan kerana ia boleh menyebabkan data yang diperoleh tidak tepat.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 3 (Lompat Jauh Berdiri) 26 .UJIAN.

5. Saari Mohd Aiman Syafiq b. 8. Anuar Muhamad Rasydan B. M. 3. Che Khirul Mohamad Najmi B. Reduan 130 162 154 125 127 120 140 120 131 127 141 Analisis data mod. Nama Dapatan 1. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. Razali Muhamad Syariman b.UJIAN. sisihan piawai. Zurami Nik Mohamad Akmal B. 9. 4. 11.7 MiN 120 Max 162 27 . 6. min. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. Ahmad Muizzuddin b. 2. 10. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. 7. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 120 Min 134 Sisihan Piawai 13.

Azman Nur Hanis Umairah Bt. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Nazmi 16. Siti Nur Amirah Bt. sisihan piawai. Kassim 19. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Ummul Najwa Bt. Nik Nursyafiqah Bt. Nama 12. Tengku Nurul Bt. Md Bahri 25. Mohd Muzoni 29. Atikah Jameen Bt. Abd Razak 28.8 Sisihan Piawai 16. Mohd Rozik 17. Jailani 24.7 MiN 80 Max 155 28 . M. Tg.UJIAN. Zahid 15 Noe Erni Bt. Puteri Nur Farah Bt. Adnan Analisis data mod. Nur Auni Nurin Bt. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt. Nik Sofwatulizah bt. Mat Zali 13. Nik Zalila Bt. Mohamad 26. Sukreri 22 23. Seri Hafsah Bt. Hamdan Dapatan 130 120 125 118 80 151 130 118 151 141 155 141 124 125 130 115 131 139 124 14. Nur Syazwani Bt. Nur Syazwani Bt. Nur Syazwani Azreen Bt. Ishak 18. min. Aryani Nazrin Bt. Nabihah Bt. Awang 30. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 130 Min 128. Rosli 27.

Ini mungkin disebabkan murid membuat regangan yang betul (warming up) pada awal sesi serta faktor pakaian. semua murid berada pada tahap yang sederhana berdasarkan ujian yang dijalankan. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Rumusan : i. Manakala bagi perempuan. 29 . catatan yang terbaik ialah 155cm. Kesimpulannya. v. iv.UJIAN. semua murid berjaya melakukan ujian ini. iii. Berdasarkan ujian yang dijalankan. Jarak yang terbaik yang dicatatkan bagi lelaki ialah 162cm. pengujian kuasa eksposif kaki secara m endatar bagi lelaki adalah lebih tinggi berbanding dengan perempuan. Secara keseluruhannya. ii.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 4 (Bangkit Tubi) 30 .UJIAN.

. ) melaporkan hubung kait .Nama ujian: Bangkit tubi Objektif ujian: Mengukur kekuatan terhadap otot abdomen.Pembantu akan memegang pergelangan kaki peserta semasa ujian dijalankan. Peserta mestilah kembali ke kedudukan baring dengan skapula menyentuh lantai sebelum bangkit semula. Peserta berbaring di atas tilam lat ihan dengan lutut dibengkokkan pada 2-18 inci daripada punggung. ujian bangun tubi. . Apabila isyarat mula diberikan. untuk ujian ini (Johnson & elson. Prosedur : . Alatan: Pita pengukur. Pengiraan satu ulanga n lengkap ialah dari kedudukan baring. angan peserta disilang pada dada dan tapak tangan mendakap bahu yang bertentangan. Kebolehpercayaan: A Person r merekodkan . 2. tilam Kesahan: Paras kesahan adalah diterima untuk ujian ini. naik dankembali semula ke kedudukan asal. di antara masa bangun tubi dan tiada had untuk 31  UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP  . peserta bangkit dari kedudukan baring hingga siku mencecah paha dan kembali ke posisi asal. 3.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 4 (Bangkit Tubi) 32 .UJIAN.

M. Saari Mohd Aiman Syafiq b. 2. 6. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. Razali Muhamad Syariman b. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. Che Khirul Mohamad Najmi B. 7. 9. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 9 Min 16. 10. min. 5. Anuar Muhamad Rasydan B.8 Sisihan Piawai 8 MiN 9 Max 31 33 . 3.UJIAN. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. 1. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil. 4. Zurami Nik Mohamad Akmal B. sisihan piawai. 11. Nama Ahmad Muizzuddin b. Reduan Dapatan 9 18 9 9 14 25 31 10 17 15 28 Analisis data mod. 8.

Nabihah Bt. Kassim 19. Seri Hafsah Bt. Tg. Zahid 15 Noe Erni Bt. Md Bahri 25. Nur Syazwani Azreen Bt. Nik Nursyafiqah Bt. Aryani Nazrin Bt. Atikah Jameen Bt. sisihan piawai. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 12 Min 10 Sisihan Piawai 8. Ishak 18. Awang 30. Rosli 27. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Nazmi 14 12 12 19 19 15 12 12 7 9 3 26 9 12 16. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Siti Nur Amirah Bt. Sukreri 23. min. Abd Wahab 20 21 22 Nur Alya Adila Bt. Mat Zali Dapatan - 13. Nur Syazwani Bt. Nama 12. Mohd Rozik 17.4 MiN 3 Max 26 34 . Nik Sofwatulizah bt. Ummul Najwa Bt. Hamdan 14. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Nik Zalila Bt. Abd Razak 28. Nur Auni Nurin Bt.UJIAN. Jailani 24. Adnan Analisis data mod. Puteri Nur Farah Bt. Tengku Nurul Bt. M. Mohd Muzoni 29. Nur Syazwani Bt. Mohamad 26.

3 orang pelajar lelaki berada pada tahap baik. iv. iii. 4 orang pelajar perempuan berada pada tahap baik. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Rumusan : i. 6 orang pelajar perempuan berada pada tahap lemah.UJIAN. ii. v. 7 orang pelajar lelaki berada pada tahap sederhana. 9 orang pelajar perempuan berada pada tahap sederhana. 35 .

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 5 (Permainan Badminton) 36 .

ii. ii. Rekod Badminton : i. Pukulan smash paling pantas yang pernah direkodkan dalam acara perseorangan ialah 305 km/h (189 mph) oleh Taufik Hidayat dari Indonesia. Posisi pemain ialah bertentangan di dalam sebuah gelanggang empat segi yang dibahagikan oleh jaring. Pemain dapat memungut mata melalui pukulan bulu tangkis menggunakan raket mereka sekiranya bulu tangkis dapat melepasi atas jaring dan jatuh di kawasan pihak law an.UJIAN. iv. Pukulan rali berhenti selepas bulu tangkis jatuh di atas lantai. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Sejarah Badminton : i. Pemain beregu lelaki Fu Haifeng dari China mencipta rekod dunia yang rasmi bagi pukulan smash iaitu 332 km/h (206 mph) pada 3 Jun 2005 ketika Piala Sudirman berlangsung. iii. Badminton merupakan sejenis sukan raket yang dimainkan oleh dua orang pemain bertentangan (perseorangan) atau pun dua pasangan bertentangan (beregu). 37 . dan bulu tangkis hanya boleh dipukul sekali bagi setiap sisi sebelum ia melepasi atas jaring.

4 meter panjang.88 meter panjang. Garisan servis pendek terletak 1. y Gelanggang servis dibahagikan kepada dua bahagian bertentangan.UJIAN. k awasan servis kiri dan kawasan servis kanan dipisahkan oleh garisan di tengahnya. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Gelanggang : y Tiap-tiap pemain berada bertentangan antara dua gelanggang servis. iaitu 5.18 meter lebar dan 13. y Keluasan gelanggang servis untuk perseorangan. Bahagian gelanggang ini dipisahkan oleh jaring (1. y Keluasan gelanggang servis untuk beregu berukuran 6.1 meter lebar dan 11.55 meter tinggi). 38 .98 meter dari jaring.

bulu tangkis. Markah akan diberi sekiranya bulu tangkis melintasi di antara tali dan net dan mendarat di kawasan yang ditandakan. Ukuran dibuat di tengah-tengah garisan gelanggang dan garisan servis pendek. 2.Nama ujian Kemahiran Permainan Badminton (Ujian rench short-serve) ujuan: Untuk mengukur kemahiran untuk membuat servis secara tepat Alatan: aket badminton. yang terkumpul akan direkodkan. Jika servis terkena tali. : ali direntang 20 inci di atas dan selari dengan jaring/net. percubaan diberi dan jumlah skor 39  UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP  . 3.murid boleh membuat servis semula tanpa dikira.tali yang direntang di atas net dan ukuran yang dibuat di atas lantai gelanggang Prosedur ujian 1.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 5 (Permainan Badminton) 40 .

2 Max 3. M. Che Khirul Mohamad Najmi B. Nama Dapatan 1. 2.UJIAN. Saari Mohd Aiman Syafiq b. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. 3. 8. 11.2 Min 1. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. 5. Zurami Nik Mohamad Akmal B. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B.0 41 . 7. 9. Ahmad Muizzuddin b. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. Razali Muhamad Syariman b. min. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil.85 MiN 1. Anuar Muhamad Rasydan B. 4. Reduan 5 5 4 5 3 2 3 2 3 2 2 Analisis data mod. 10. 6. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 1.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Jailani 24. Nik Sofwatulizah bt. Mohd Muzoni 29. Mat Zali 13. min. Aryani Nazrin Bt. Adnan Analisis data mod. Nur Syazwani Bt. Atikah Jameen Bt. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt. Kassim 19. Nik Zalila Bt. Md Bahri 25. Nur Syazwani Bt. Tengku Nurul Bt. Rosli 27.UJIAN. Mohamad 26. Hamdan Dapatan 3 5 4 4 5 4 1 5 4 1 4 4 5 2 4 4 1 3 2 14. Nabihah Bt. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Awang 30. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 1. Ishak 18. Nur Auni Nurin Bt.2 42 . Tg. Nik Nursyafiqah Bt.8 Min 1. Abd Razak 28. Puteri Nur Farah Bt. Sukreri 22 23. Nazmi 16.0 Max 3. Mohd Rozik 17. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Zahid 15 Noe Erni Bt. Seri Hafsah Bt. Nur Syazwani Azreen Bt. Siti Nur Amirah Bt. Ummul Najwa Bt. M. Nama 12.92 MiN 1.

43 . Berdasarkan data yang diperolehi. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Rumusan : i.UJIAN. murid -murid belum mampu menguasai kemahiran membuat pukulan servis dengan baik. markah murid perempuan dalam membuat pukulan servis adalah lebih tinggi berbanding murid lelaki. Secara purata. ii.

anda dikehendaki membuat perbandingan di antara kelima -lima instrumen yang telah ditadbirkan. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Soalan 2 b. PERBANDINGAN 5 BATERI UJIAN 44 .UJIAN.

sampel. Tilam latihan. pembaris dan pita pelekat. jam randik. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Perbandingan kelima-lima bateri ujian berdasarkan objektif. Terdapat 2 orang murid tidak melakukan ujian kerana tidak memakai pakaian sukan Wisel. skitel. 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah dijalankan. Bangkit Tubi Menguji kekuatan otot abdomenis 30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah untuk dijalankan tetapi terdapat 5 orang murid perempuan tidak memperolehi sebarang skor. Lari Pecut 30 meter Mengukur kelajuan murid memecut 30 meter dari kedudukan berdiri. Pita ukur. prosedur dan alatan Bateri ujian Jangkauan melunjur Objektif Sampel Prosedur Alatan Mengukur kelenturan otot di bahagian bawah belakang dan di bahagian atas peha 30 orang.UJIAN. 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah dijalankan. Ujian dapat diselesaikan dengan masa yang singkat. 30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah dijalankan. 45 . Pembaris dan kotak Lompat jauh berdiri Mengukur kuasa kaki 30 orang.

658 245.564 Lari Pecut 30m 28 2 7. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Permainanan badminton Mengukur kemahiran 30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan Sukar untuk ditadbir kerana murid masih lemah dalam membuat servis dengan tepat.192 51.178 Bangkit Tubi 25 5 15.murid serve) membuat servis dengan tepat.83 15.326 1.723 Jangkauan Melunjur 30 0 28.0402 49. Deviation Variance Lompat Jauh Berdiri 30 0 130.442 Permainan Badminton 30 0 3. Gelanggang badminton yang berada di luar menyebabkan halangan seperti angin yang menyukarkan murid membuat servis dengan baik Raket badminton.757 46 .933 7. bulu tangkis (French short.37 1. Perbandingan berdasarkan data kajian N Valid Missing Mean Std.16 7.UJIAN.0129 .66458 . net.

guru harus bertanggungjawab mendidik anak bangsa agar mereka dapat mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Melalui pepatah ini. murid -murid dari kelas 4 Dinamik S. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Kesimpulan Secara keseluruhannya. Kesemua murid berjaya menjalani ujian bateri yang telah dijalankan. Hal ini mungkin disebabkan kurang pendedahan mengenai ujian-ujian tersebut di sekolah pada para pelajar. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. 47 . ³Melentur buluh biar dari rebungnya´. Permaisuri Nur Zahirah memberi kerjasama yang baik bagi menjayakan ujian bateri yang dijalankan ke atas mereka. Hasil ujian yang dijalankan mendapati kebanyakan murid berada pada tahap sederhana dalam sesuatu ujian. Guru perlulah memberi pendedahan awal mengenai ujian kecergasa n ini kepada murid sekolah rendah.UJIAN. peranan guru Pendidikan Jasmani harus penting. Selain itu.K. Terdapat juga beberapa orang pelajar sahaja yang tidak dibenarkan menjalani ujian -ujian tertentu. guru perlu memberi tunjuk ajar kemahiran -kemahiran tertentu yang perlu murid kuasai pada peringkat awal sekolah rendah. Ujian -ujian ini secara tidak langsung dapat membantu guru mengena pasti kelebihan yang ada pada murid yang tidak nampak secara zahirnya.

pdf http://www. Mohd Talib dan Norlena Salamuddin.htm http://www.com http://www. Arasoo.co. 2008. Asas Pendidikan Jasmani:Pe ingkat Menengah dan Tinggi.fitness. 2002.topendsports.uk http://www. Great Britain : The Crowood Press. 2000. Sdn Bhd. Wee Eng Hoe.bodpod.1st4sport. 1985. Selangor : Meteor Doc. Ipoh : Fajar Bakti. Hasbullah Ismail ect. Vasudevan T. Sdn Bhd. Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan .html http://www.thesportjournal.com/fitnesstests.com/testing/tests. Wee Eng Hoe.com http://www. Fitness Fo Spo t.brianmac. Kuala Lumpur : Fajar Bakti.htm http://www. http://www. 2007.org/fitnesstesting/physicalfitness.UJIAN.sport-fitness-advisor. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Bibliografi Rex Hazeldine. 1997. Borhan Yusof.peworld. HBPE2203 Ujian.org 48 . Selangor : Meteor Doc.gov/getfit. HBPE1203 Kece gasan Fizikal. Shah Alam : Karisma Publications. Kece gasan:Satu Panduan Hidup Sihat . Penguku an dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani .