UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Penghargaan

Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah izin -Nya, saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Saya ini mengucapkan jutaan terima kasih yang juga penghargaan khusus buat kerana segala tunjuk ajar serta membimbing saya dalam menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada rakan -rakan seperjuangan PISMK -OUM Pengajian Melayu yang banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Penghargaan juga kepada orang yang terlibat secara langsung atau tidak dalam menjayakan tugasan ini. Akhir sekali, penghargaan istimewa buat ibu bapa saya yang banyak memberi galakan dan sokongan agar memastikan saya berjaya dalam pelajaran. Semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal daripada Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih.

1

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Pengenalan

Di Malaysia perhatian terhadap kecergasan bermula dalam tahun 70 -an dengan kewujudan ujian kecergasan. Dengan kesedaran peranan kecergasan kepada pembangunan negara, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melancarkan program µMalaysia Cergas¶ pada tahun 1985.

Usaha ke arah ini disokong oleh Kementerian Pendidikan Malaysia apabila Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dijadikan mata pelajaran teras dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989.

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) juga turut menyumbang ke arah kecergasan dengan kempen bertema mereka. Antara kempen yang berasaskan tingkah laku ialah 1998-Senaman dan Kecergasan, 2000 -Kehidupan Keluarga yang Sihat, 2001 Kesihatan Mental dan 2002 -Promosi Persekitaran Sihat.

Setelah kita memutuskan bahawa kita perlu bersenam, maka kita seharusnya menilai tahap kecergasan semasa. Selepas menjalani beberapa ujian yang dicadangkan kita akan dapat tahu pada tahap manakah kita perlu mula bersenam. Ini membolehkan tubuh kita menerima senaman beransur-ansur di samping mengelak kecederaan.

Kecergasan Keseluruhan

Kecergasan Fisiologi Kecergasan Fizikal

Kecergasan Sosial Kecergasan Sosial Kecergasan Mental

Kecergasan Psikologikal Kecergasan Emosi Kecergasan Kerohanian

2

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Ujian kecergasan fizikal boleh dibahagikan kepada: Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kemahiran motor

KECERGASAN FIZIKAL

KESIHATAN Komposisi Badan

KEMAHIRAN MOTOR Ketangkasan 

Fleksibiliti Daya Tahan Kardiovaskular Kekuatan Otot Daya Tahan Otot 

Kuasa Imbangan Masa Reaksi Kelajuan Koordinasi

3

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani

Ujian merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mendapat maklumat murid. Ia boleh mengambil beberapa bentuk seperti soalan bercetak atau lisan, bateri prestasi tahap fizikal, pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod anekdotal. Menurut Borhan Yusof (2008), ujian ialah satu instrumen atau alat yang digunak an untuk mendapatkan maklumat murid sebelum, semasa, dan selepas pengajaran. Pengukuran ialah suatu proses mengutip maklumat berangka tentang ciri -ciri tertentu yang dipunyai oleh seseorang . pengukuran juga boleh ditakrifkan sebagai membina, mentadbir dan memberi nilai kepada ujian. Manakala penilaian merupakan suatu proses untuk mengumpul, menganalisis dan mentafsir data yang dikutip. Ia juga meliputi ujian dan pengukuran.

Tujuan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani

Penilaian adalah bertujuan :
1. Memfokuskan kepada setiap orang murid Setiap murid adalah unik. Hasil penilaian dapat memberi maklumat tentang kelebihan dan kelemahan seseorang murid. Dengan itu, guru dapat mengaplikasikan prinsip pendidikan jasmani membangun untuk meningkatkan lagi prestasi murid.

2. Menentukan status semasa murid Mengikut Kirkendal, Gruber dan Johnson (1987) penentuan status meliputi : a) Pemberian gred b) Mengecualikan pelajar dari suatu aktiviti c) Memberi maklum balas untuk meningkatkan prestasi d) Menetapkan seseorang individu dalam kumpula n tertentu dan e) Menentu aktiviti tertentu.

3. Memilih wakil sekolah Hasil penilaian juga boleh diguna untuk memberi maklumat bagi tujuan memilih wakil sekolah. Penilaian menggunakan kriteria -kriteria tertentu membolehkan proses pemilihan dilaksanakan dengan lebih saksama.

4

UJIAN. Memotivasikan murid Penilaian memberi maklum balas prestasi kepada seseorang murid. Ini memberi peluang kepada guru dan pihak pentadbir untuk mengubah strategi pengajaran bagi memastikan objektif yang diharapkan tercapai. Membekalkan maklumat untuk kajian lain Penilaian membolehkan maklumat digunakan untuk kajian l ain. Penilaian memberi maklum balas sama ada program tertentu berkesan. 6. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 4. Menilai pengajaran dan program pendidikan jasmani Penilaian boleh digunakan untuk menentukan pencapaian objektif program pendidikan jasmani dan kesihatan. 5. 5 . Ia dapat memberi kesan positif kepada murid berkenaan. Sebaliknya jika keputusan penilaian disalahgunakan makan kesan negatif akan timbul dan ini akan menyebabkan seseorang itu menjadi hampa dan putus asa.

UJIAN. Unit Pendidikan Jasmani dan Sukan. Ujian ini mengandungi empat aktiviti sahaja iaitu : a) b) c) d) Bangkit Tubi Tekan tubi Jangkauan melunjur Larian 1500m 6 . Pada tahun 1989. Ia telah memutuskan bahawa ujian baru hanya akan menguji aspek-aspek kecergasan yang berdasarkan kesihatan sahaja. Buat pertamanya. Jawatankuasa ini juga memilih aktiviti yang diangg apkan lebih bermakna. Hasil keputusan jawatankuasa ini ilah Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) yang sedang dijalankan di sekolah telah diperoleh. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Sejarah Instrumen Penilaian merupakan satu proses yang dijalankan dari semasa ke semasa. markah atau gred Pendidikan Jasmani di masukkan dalam buku laporan pelajar. Bahagian Sekolah. mudah diurus dan tidak memerlukan banyak alat. Latar belakang Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) telah dijalankan buat pertama kali di sekolah pada awal tahun 70an. Penilaian telah dijalankan untuk semua mata pelajaran kecuali Pendidikan Jasmani secara rasmi dari dulu hingga 1987. Salah satu aspek yang ditekankan ialah kecergasan fizikal di mana pencapaian pelajar diukur melalui Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA). telah ditugaskan mengkaji semula Ujian Daya Tenaga Asas kerana didapati bahawa ujian yang dijalankan pada masa itu kurang sesuai dan agak bermasalah. Jawatankuasa yang dilantik telah menjalankan beberapa percubaan dengan kerjasama sekolah-sekolah di negeri. Ujian tersebut pada masa itu mengandungi 6 aktiviti iaitu : a) b) c) d) e) f) Ujian Kelembutan Baling bola sofbol Lompat Sargent ( Lompatan Menegak) Mendagu Lari ulang-alik 600 ela lari/jalan Pada awal tahun 80an. untuk menentukan keberkesanan pengajaran pembelajaran sesuatu mata pelajaran. dalam kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). penilaian formal telah diperkenalkan untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani bagi pelajar Tingkatan Satu. di sekolah.

7 .UJIAN. Jawatankuasa kecil yang dilantik telah bermesyuarat di Ipoh pada 5 dan 6 November 1992. beberapa cadangan pengubahsuaian telah dibuat dan persetujuan telah diperoleh untuk sekali lagi melantik satu jawatankuasa kecil bagi mengkaji cadangan seminar dengan lebih mendalam. Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghantar Surat Pekeliling Ikhtisa Bil 2/1988. iaitu pindaan kepada Surat Pekeliling I khtisa Bil 3/79 kepada semua negeri untuk edaran ke sekolah -sekolah. Dalam seminar tersebut. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Untuk memastikan bahawa ujian ini dijalankan di semua sekolah menengah. Pada waktu itu. dan untuk mengemas kini markah-markah yang terdapat dalam buku panduan UDTA. Penyelia Pendidikan negeri dan wakil bahagian -bahagian di Kementerian Pendidikan yang terlibat dengan mata pelajaran Pendidikan J asmani dan Kesihatan telah dijemput menghadiri seminar ini. Setakat ini. Untuk menentukan bahawa ujian yang sedang dijalankan masih sesuai mengikut perkembangan terbaru dalam bidang penilaian kecergasan. jawatankuasa ini telah mengemukakan beberapa cadangan untuk pertimbangan pihak yang bertanggungjawab di Kementerian Pendidikan. satu seminar penilaian kecergasan telah diadakan pada 5 hingga 7 Oktober di Port Dickson.

x. Instrumen yang lengkap disediakan hendaklah ditadbirkan untuk mendapatkan data dan maklumat. penilaian dan analisis hasil daripada pengujian tersebut. kebolehpercayaan. vi. ix. ii. anda dikehendaki membuta rumusan. Instrumen tersebut terdiri daripada : i. Berdasarkan data dan maklumat hasil pengujian. viii. iii.UJIAN. iv. Satu instrument untuk mengukur kemahiran b. anda dikehendaki melaksan akan pengujian dan pengukuran dengan memilih subjek daripada murid Tahap Dua di sekolah yang di pilih dalam kapasiti sebuah kelas dengan melaksanakan proses yang sewajarnya. vii. Anda dikehendaki menyediakan bateri ujian untuk Lima (5) komponen yang hendak diuji. Pengenalan. pendahuluan Nama ujian Objektif pengujian Fungsi ujian Sejarah instrumen Korelasi kesahan. Setiap intrument hendaklah mengandungi maklumat seperti berikut : i. 8 . Oleh itu. Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berasaskan kesihatan Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor iii. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Tugasan Soalan 1 a. Soalan 2 a. keobjektiviti (jika ada) Prosedur pelaksanaan ujian Alatan yang diperlukan Limitasi pelaksanaan Organisasi pentadbiran ujian c. pengukuran yang telah dilaksanakan. v. ii.

Fisal ( Lompat Jauh Berdiri) o Mohd Asmadi B. Keb. Mad Som ( Lari Pecut 30 m) o Mohd Farid B.00 pagi AJK ujian penilaian dan pengukuran : o Hafizuddin Faries B. Md Derus ( Badminton) 9 . Tajul Ariffin (Lari Pecut 30 m) o Wan Mohd Hanif B. Zainal Abidn ( Bangkit Tubi) o Aman Sah B. Abdullah Sani ( Badminton) o Mohd Nazim B.10. Permaisuri Nur Zahirah Sampel : Murid Tahun 4 Dinamik iaitu Tahap Dua Bilangan responden : 30 orang (11 lelaki dan 19 perempuan) Bateri ujian : o Berasaskan Kesihatan o Berasaskan Kesihatan : : Bangkit Tubi Jangkauan Melunjur Lari Pecut 30m Lompat Jauh Berdiri Permainan Badminton o Berasaskan Lakuan Motor : o Berasaskan Lakuan Motor : o Berasaskan Kemahiran y y y Tarikh : 3 March 2009 Masa : 8.00 pagi . Wan Daud ( Jangkauan Melunjur) o Mohd Zahid B. kami telah menjalankan ujian pengukuran dan penilaian pada butiran-butiran yang berikut : y y y y Tempat : Sek.UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Berdasarkan soalan 1.

Murid yang kurang sihat dikecualikan daripada melakukan ujian ini. 3. Ada responden yang tidak membawa pakaian pendidikan jasmani ketika sesi ujian dijalankan. Ujian ini hanya dijalankan di sekolah rendah sahaja iaitu S. Hanya satu kelas sahaja iaitu murid dari tahun 4 Dinamik yang diuji. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Limitasi Pelaksanaan Ujian 1. Masa yang diberikan hanya lebih kurang 2 jam dari jam 8 pagi hingga pukul 10 pagi. 2.UJIAN. Bilangan sampel hanya 30 orang iaitu 11 lelaki dan 19 perempuan. 5. 9. 6. 4. 10 . Murid yang tidak berpakaian sukan (perempuan) juga dikecualikan bagi menitikberatkan aspek keselamatan. 8. Bateri ujian hanya melibatkan 5 instrument sahaja. Masa yang terhad iaitu selama 1 hari dan pada sebelah pagi sahaja ujian ini dilaksanakan. Permaisuri Nur Zahirah.K. 7.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 1 (LARI PECUT 30M) 11 .UJIAN.

kelenturan yang tinggi dan keupayaan merehatkan diri atau badan semasa berlari.5 meter hingga 2 meter. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Nama ujian : Lari pecut 30 meter Pendahuluan : i. Penguji memberi isyarat ³sedia´ dan ³lari´ di samping meniup wisel. Murid bersedia dalam kedudukan berdiri di belakang garisan permulaan. v. Larian pecut ini bergantung pula kepada beberapa faktor seperti jarak. permukaan balapan. Untuk menguasai kelajuan kaki. Bagi faktor jarak langkah pula ianya bergantung kepada panjang kaki. Pelari biasanya mempunyai jarak langkah 1.UJIAN. 12 . 2. Ada dua faktor yang boleh dikuasai oleh pelari -pelari pecut iaitu faktor kelajuan dan jarak langkah semasa berlari. ii. kelajuan angin. iii. kekuatan dan mobiliti semasa bergerak. pelari haruslah mempunyai koordinasi. lutut dan sendi pinggang. Larian pecut adalah satu pergerakan dari satu titik ke satu titik. 4. Objektif Ujian : Mengukur kepantasan murid memecut sejauh 30 meter dari kedudukan berdiri Kesahan dan Kebolehpercayaan : Larian ini adalah sah kerana berkai tan dengan jumlah pengambilan oksigen yang maksimum. vi. Prosedur ujian : 1. Dua percubaan diberikan dengan catatan masa terpantas diambil. Jarak langkah boleh ditingkatkan dengan latihan yang menekankan kepada latihan pergelangan kaki. 3. Masa larian juga dicatatkan iv. Catatan masa dimulakan oleh seorang penguji yang berada di garisan penamat dan berhenti apabila murid melepasi garisan penamat.

Al i. igunakan : Pit i i l S it l Organisasi rlaksanaan : iP t 13 £ UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP ¢¡ ¡   . iii. ii. i .

Semua atlet menggunakan blok yang tetap walaupun saiz kaki mereka berbeza. pertandingan pertama untuk wanita telah diperkenalkan pada tahun 1921 di Monte Carlo. Di Australia gaya ini dikenali sebagai kangaroo start. prosedur permulaan dan penjagaan masa yang tepat. Walaubagaimanapun persetujuan dibuat untuk menjadikan cara permulaan berdiri sebagai cara permulaan yang paling baik dan diterima oleh semua pihak . 14 . Pada zaman moden. di mana para atlet berlari 20 meter pertama dengan memegang pensil. y Pada tahun 1880an ramai jurulatih membuat percubaan cara memulakan sesuatu larian. Jarak ini juga merupakan panjang stadium yang digunakan. Permulaan dimulakan dengan persetujuan dan tembakan. Antara permulaan awal ialah ³pencil start´. sehingga menjadi masalah mengenai cara mana yang patut digunakan. Pada abad ke-19 lari pecut menjadi semakin popu lar. Berikutan ini acara ulang alik yang dinamakan dialos berjarak 384 (192 meter x 2 ) diadakan. Sebelum tahun 1921 kebanyakkan pertandingan hanya untuk lelaki sahaja. Blok permulaan disediakan dengan lubang saiz tapak kaki. Pada zaman olimpik kuno. larian bermula dengan blok permulaan yang dibina melintang keluasan stadium berkenaan. antara rujukan terawal ialah pertandingan di kalangan pekerja serta orang suruhan bangsawan. Perkembangan lari pecut pada abad 19 terbatas kerana tiada undang -undang dan peraturan peraturan. Pagar permulaan yang dinamakan husplex digunakan untuk memulakan perlumbaan. Pelbagai cara permulaan digunakan. Kem udian wujudlah gaya dekam pada tahun 1884.UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Sejarah : y Lari pecut merupakan salah satu acara terawal dalam pertandingan olahraga yang pernah dicatatkan. y Blok permulaan diperbuat daripada ketulan batu marmar. Acara stade adalah antara acara yang mula-mula dipertandingkan dan melibatkan jarak 192 meter.

8 saat dan dipecahkan oleh Lee Evans pada tahun 1968 dengan masa 43.94 saat pada tahun 1978. y Dalam acara 400 meter.88 saat yang dibuat pada Sukan Olimpik tahun 1928. Maxie Long adalah orang pertama yang berjaya mencatat masa 47. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 y Dalam acara 100 meter.9 saat pada tahun 1974. Charles Wood merupakan orang pertama yang mencatat 22 saat. Marlene Mathews dari Australia telah mencatat masa 57.0. Marita Koch dari Jerman pula telah berjaya mencatat masa 48.86 saat. Wilma Rudolph dari Amerika Syarikat adalah pemegang rekod pada tahun tersebut dengan masa 22. 15 .UJIAN. rekod larian sebelum olimpik moden dibayangi oleh larian yang dibuat pada jarak lurus tanpa selekoh. rekod rasmi lelaki yang pertama dilakukan oleh Harald Andersson dari Switzerland pada tahun 1890 dengan catatan 11. Marlies Gohr dari Jerman pula adalah pemegang rekod pertama dengan 10.0 saat bagi wanita dan masa ini telah diperbaharui iaitu di bawah 50 saat oleh Irena Szewinska dari Poland dengan catatan masa 49. Dalam acara 200 meter. Bagi wanita acara 200 meter diperkenalkan dalam Sukan Olimpik 1948.9.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 1 (Lari Pecut 30m) 16 .

06 Analisis data mod.91¶¶ 6.84¶¶ 5. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil. median dan min bagi murid lelaki Mod Min 6. Nazri Mohd Aiman Syafiq b.45 µs 17 .63¶¶ 7. Anuar Mohamad Hafiz Firdaus B. Che Ku Amdan Muhamad Rasydan B.18¶¶ 6. Saari 5.85¶¶ 7. Ahmad Hafizan Muhamad Syariman b. Zurami Muizzuddin b. Reduan Muhamad Amirul Aiman B. Mohd Rosdi Muhamad Amirul Musthaqim Mohamad Sayyid B. Razali Mohamad Najmi B. M.41¶¶ 6.31¶¶ 6.79¶¶ 8. Nama Dapatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nik Mohamad Akmal B.45¶¶ 6. Che Khirul Che Ku Mohammad Syafiq B.UJIAN.22 µs Median 6.35¶¶ 7.

70¶¶ 6.00 µs Rumusan 1. Nazmi Tengku Nurul Bt.60¶¶ 6. Tg. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Kassim 14 Atikah Jameen Bt. Hamdan 15 Nik Nursyafiqah Bt.09¶¶ 7. Adnan 11 Nabihah Bt.87 µs Min 7.67¶¶ 6.44¶¶ 7. Mohd Muzoni 13 Nik Zalila Bt. Ujian ini dapat meningkatkan tahap kepantasan dan kekuatan otot kaki. 3.95¶¶ 7. Mat Zali 17 Seri Hafsah Bt. Jailani Nik Sofwatulizah bt.UJIAN. Che Abd Aziz Noe Erni Bt. Mohd Rozik 16 Aryani Nazrin Bt. median dan min bagi murid perempuan Mod 7.76¶¶ 6. M.83¶¶ 6. Abd Razak 18 Puteri Nur Farah Bt. Rosli 19 Nur Fatin Aqilah Bt. 18 .27¶¶ 7.89¶¶ 7. Zahid 12 Siti Nur Amirah Bt.65¶¶ 6. Sukreri Dapatan 6. Md Bahri 6.00¶¶ 7. Abd Wahab Nur Alya Adila Bt.45 µs Median 7. Nama 1 Nur Hanis Umairah Bt. Azman Analisis data mod. Ishak Nur Syazwani Bt.97¶¶ - 10 Ummul Najwa Bt. 2.87¶¶ 7. Murid-murid dapat melakukan ujian lari pecut 30m dengan baik. Mohamad Nur Syazwani Azreen Bt. Awang Nur Syazwani Bt.87¶¶ 7. Purata keseluruhan murid tahun 4 Dinamik dalam ujian lari pecut 30m ini adalah 7 saat.75¶¶ 7.27¶¶ 2 3 4 5 6 7 8 9 Nur Auni Nurin Bt.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 2 (Jangkaun Melunjur) 19 .UJIAN.

dan . .Nama ujian angkaun m lunjur Objektif ujian Menguji elenturan ahagian elakang adan dan hamstring esahan Kesahan l gikal digunakan arak koefisien adalah di antara . Murid duduk berlunjur menghadap dinding dengan kedua -dua belah kaki rapat dan menyentuh kotak dan pembaris dengan kedudukan tangan lurus kehadapan. jian dilakukan sebanyak direkodkan dalam unit cm. . . Murid erlu menanggalkan kasut. Kedua belah jari tangan hendaklah lurus semasa menolak tolok dan bacaan diambil apabila tolok bacaan tidak lagi bergerak. . apak tangan bertindih dengan jari kanan bersentuhan dengan jari kiri. ekatkan kotak dan embaris rapat ke dinding. ebolehpercayaan Prosedur ujian atau lebih. . Murid dikehendaki melakukan regangan untuk memanaskan badan. angkauan perlu bertahan sel ama dua saat no bouncing). Alatan ujian i. . Kotak pengukur dan pembaris kali secara berturut -turut dan bacaan terbaik 20 § ¤ UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP ¦¥ ¥ .

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 2 (Jangkauan Melunjur) 21 .

Che Khirul Mohamad Najmi B. 7. Anuar Muhamad Rasydan B. 9. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. 11.5 Max 40. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. Saari Mohd Aiman Syafiq b.5 22 . Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. 6.5 38. Zurami Nik Mohamad Akmal B. 2. M. 5. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. 3. 4. 10. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik Bil. 8. Ahmad Muizzuddin b.5 40.UJIAN.7 Sisihan Piawai 6. Razali Muhamad Syariman b. Nama Dapatan 1.86 MiN 14.5 Analisis data mod.5 35 33.5 30 37 33 35 30 32. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 30 Min 32. Reduan 14. min. sisihan piawai.

Md Bahri 25.8 Sisihan Piawai 6. Nabihah Bt. Abd Razak 28. Ummul Najwa Bt. ii. Kassim 19.5 32 22. Ini disebabkan murid lelaki lebih aktif dan sering melakukan aktiviti lasak.UJIAN. Siti Nur Amirah Bt. Nazmi 16. M. Nik Sofwatulizah bt.5 14. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Tg. min.5 21. Nur Syazwani Azreen Bt. Aryani Nazrin Bt. Zahid 15 Noe Erni Bt. Mohd Rozik 17. Awang 30. sisihan piawai. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 22. Nur Syazwani Bt. Hamdan Dapatan 20 38 36 25 30 22 23 34 23. Adnan Analisis data mod. Seri Hafsah Bt. Ishak 18. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt.5 Min 26. Sukreri 22 23. Tengku Nurul Bt. Atikah Jameen Bt. Mohamad 26. Nama 12.34 MiN 19 Max 40 Rumusan : i. Nur Syazwani Bt. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt. Nik Zalila Bt. Rosli 27. 23 . Mat Zali 13. Puteri Nur Farah Bt. Jailani 24.5 27 26 23. Nik Nursyafiqah Bt.5 23 19 40 22. Mohd Muzoni 29. Nur Auni Nurin Bt. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Kelenturan murid lelaki adalah lebih baik dari murid perempuan.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 3 (Lompat Jauh Berdiri) 24 .UJIAN.

. perlu mengayunkan tangan dengan kuat agar jarak lompatan lebih jauh. iii. . . Murid hendaklah berdiri di belakang garisan lompatan. . . i . ebolehpercayaan : Koefisien di antara . 3 percubaan akan dicatat dan jarak lompatan yang terbaik akan diambil kira. 25 ¨ UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP © © . Penggunaan padang rumput sebagai kawasan ujian tidak dibenarkan kerana ia boleh menyebabkan data yang diperoleh tidak tepat. murid dikehendaki mengulangi ujian sehingga bacaan yang tepat dapat diambil. Murid membengkokkan lutut hampir kepada darjah. kuran diambil dari garisan lompatan hingga bahagian belakang kasut iaitu kaki yang paling h ampir dengan garisan permulaan. ompatan hendaklah dilakukan sebanyak dua (3) kali dan di selang seli dengan masa rehat dan dilakukan di atas permukaan rata. Kedudukan kedua-dua kaki hendaklah selari dan dibuka seluas bahu. Penanda arak µMasking ape¶ Pembaris Kapur esahan : Paras kesahan adalah diterima untuk ujian ini. Murid membuat lompatan sebaik sahaja bersedia tanpa perlu diberi arahan. ii. Kemudian murid hingga . . 2.Nama ujian : ompat auh Berdiri Objektif Ujian : Menguji kuasa eksplosif kaki secara mendatar Alatan Ujian i. Pita Pengukur(2 meter). Prosedur : . . . telah dilaporkan. Sekiranya bacaan tidak dapat diambil.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 3 (Lompat Jauh Berdiri) 26 .UJIAN.

Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. 2. Anuar Muhamad Rasydan B. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 120 Min 134 Sisihan Piawai 13. 8. 9. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil. 3. min. Nama Dapatan 1. Razali Muhamad Syariman b.7 MiN 120 Max 162 27 . Reduan 130 162 154 125 127 120 140 120 131 127 141 Analisis data mod. Che Khirul Mohamad Najmi B. Zurami Nik Mohamad Akmal B. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. Ahmad Muizzuddin b. sisihan piawai. 6. 10. 7.UJIAN. Saari Mohd Aiman Syafiq b. 11. 4. M. 5. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B.

Nazmi 16. Puteri Nur Farah Bt. Nik Zalila Bt. Nama 12. Aryani Nazrin Bt. Ishak 18. Rosli 27. Ummul Najwa Bt. Mat Zali 13.7 MiN 80 Max 155 28 . Mohd Rozik 17. Awang 30. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt. Seri Hafsah Bt. Nik Sofwatulizah bt. Zahid 15 Noe Erni Bt. Adnan Analisis data mod. Sukreri 22 23. Md Bahri 25. Tengku Nurul Bt. sisihan piawai. Nabihah Bt. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Tg. Abd Razak 28. Nur Syazwani Bt. Nur Syazwani Bt.UJIAN. Azman Nur Hanis Umairah Bt.8 Sisihan Piawai 16. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 130 Min 128. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Atikah Jameen Bt. Kassim 19. Nur Auni Nurin Bt. Mohd Muzoni 29. Nur Syazwani Azreen Bt. Mohamad 26. Nik Nursyafiqah Bt. min. M. Hamdan Dapatan 130 120 125 118 80 151 130 118 151 141 155 141 124 125 130 115 131 139 124 14. Siti Nur Amirah Bt. Jailani 24.

Kesimpulannya. pengujian kuasa eksposif kaki secara m endatar bagi lelaki adalah lebih tinggi berbanding dengan perempuan. catatan yang terbaik ialah 155cm. Jarak yang terbaik yang dicatatkan bagi lelaki ialah 162cm. iii. v. Ini mungkin disebabkan murid membuat regangan yang betul (warming up) pada awal sesi serta faktor pakaian. Secara keseluruhannya.UJIAN. Berdasarkan ujian yang dijalankan. iv. semua murid berada pada tahap yang sederhana berdasarkan ujian yang dijalankan. Manakala bagi perempuan. ii. 29 . semua murid berjaya melakukan ujian ini. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Rumusan : i.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 4 (Bangkit Tubi) 30 .

2.Nama ujian: Bangkit tubi Objektif ujian: Mengukur kekuatan terhadap otot abdomen. di antara masa bangun tubi dan tiada had untuk 31  UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP  . peserta bangkit dari kedudukan baring hingga siku mencecah paha dan kembali ke posisi asal. Pengiraan satu ulanga n lengkap ialah dari kedudukan baring. Prosedur : . naik dankembali semula ke kedudukan asal. . 3. ) melaporkan hubung kait . Peserta mestilah kembali ke kedudukan baring dengan skapula menyentuh lantai sebelum bangkit semula. ujian bangun tubi. Peserta berbaring di atas tilam lat ihan dengan lutut dibengkokkan pada 2-18 inci daripada punggung.Pembantu akan memegang pergelangan kaki peserta semasa ujian dijalankan. Apabila isyarat mula diberikan. angan peserta disilang pada dada dan tapak tangan mendakap bahu yang bertentangan. untuk ujian ini (Johnson & elson. tilam Kesahan: Paras kesahan adalah diterima untuk ujian ini. Kebolehpercayaan: A Person r merekodkan . . Alatan: Pita pengukur.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 4 (Bangkit Tubi) 32 .

2. M. Zurami Nik Mohamad Akmal B. 1. Anuar Muhamad Rasydan B. 7. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. 5. min. 3. 11. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. Nama Ahmad Muizzuddin b. Saari Mohd Aiman Syafiq b. Reduan Dapatan 9 18 9 9 14 25 31 10 17 15 28 Analisis data mod. sisihan piawai. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 9 Min 16. Che Khirul Mohamad Najmi B. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B.UJIAN. 10. Razali Muhamad Syariman b.8 Sisihan Piawai 8 MiN 9 Max 31 33 . 4. 9. 6. 8.

Adnan Analisis data mod. Nabihah Bt.UJIAN. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Mohd Muzoni 29. Mohamad 26. Nazmi 14 12 12 19 19 15 12 12 7 9 3 26 9 12 16. sisihan piawai. Nik Nursyafiqah Bt. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Nik Zalila Bt. Md Bahri 25. Tengku Nurul Bt. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 12 Min 10 Sisihan Piawai 8. Jailani 24. Ishak 18. Zahid 15 Noe Erni Bt. Sukreri 23. Nur Auni Nurin Bt. Mohd Rozik 17. Nur Syazwani Bt. Siti Nur Amirah Bt. Seri Hafsah Bt. Atikah Jameen Bt. M. Nur Syazwani Bt. Mat Zali Dapatan - 13. Rosli 27. Abd Razak 28. Nur Syazwani Azreen Bt. Nama 12. Hamdan 14. Awang 30.4 MiN 3 Max 26 34 . Puteri Nur Farah Bt. Abd Wahab 20 21 22 Nur Alya Adila Bt. Azman Nur Hanis Umairah Bt. min. Tg. Kassim 19. Nik Sofwatulizah bt. Ummul Najwa Bt. Aryani Nazrin Bt.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Rumusan : i. 35 . iv. 9 orang pelajar perempuan berada pada tahap sederhana. 4 orang pelajar perempuan berada pada tahap baik. iii. ii.UJIAN. v. 7 orang pelajar lelaki berada pada tahap sederhana. 3 orang pelajar lelaki berada pada tahap baik. 6 orang pelajar perempuan berada pada tahap lemah.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 5 (Permainan Badminton) 36 .UJIAN.

Pemain dapat memungut mata melalui pukulan bulu tangkis menggunakan raket mereka sekiranya bulu tangkis dapat melepasi atas jaring dan jatuh di kawasan pihak law an. Posisi pemain ialah bertentangan di dalam sebuah gelanggang empat segi yang dibahagikan oleh jaring. Pemain beregu lelaki Fu Haifeng dari China mencipta rekod dunia yang rasmi bagi pukulan smash iaitu 332 km/h (206 mph) pada 3 Jun 2005 ketika Piala Sudirman berlangsung. Badminton merupakan sejenis sukan raket yang dimainkan oleh dua orang pemain bertentangan (perseorangan) atau pun dua pasangan bertentangan (beregu). ii. 37 .UJIAN. Pukulan rali berhenti selepas bulu tangkis jatuh di atas lantai. iii. ii. Pukulan smash paling pantas yang pernah direkodkan dalam acara perseorangan ialah 305 km/h (189 mph) oleh Taufik Hidayat dari Indonesia. dan bulu tangkis hanya boleh dipukul sekali bagi setiap sisi sebelum ia melepasi atas jaring. Rekod Badminton : i. iv. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Sejarah Badminton : i.

55 meter tinggi).UJIAN.18 meter lebar dan 13. y Gelanggang servis dibahagikan kepada dua bahagian bertentangan. k awasan servis kiri dan kawasan servis kanan dipisahkan oleh garisan di tengahnya. y Keluasan gelanggang servis untuk beregu berukuran 6. iaitu 5.88 meter panjang.1 meter lebar dan 11.98 meter dari jaring. 38 . PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Gelanggang : y Tiap-tiap pemain berada bertentangan antara dua gelanggang servis. y Keluasan gelanggang servis untuk perseorangan. Bahagian gelanggang ini dipisahkan oleh jaring (1. Garisan servis pendek terletak 1.4 meter panjang.

percubaan diberi dan jumlah skor 39  UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP  . yang terkumpul akan direkodkan.bulu tangkis. Markah akan diberi sekiranya bulu tangkis melintasi di antara tali dan net dan mendarat di kawasan yang ditandakan.Nama ujian Kemahiran Permainan Badminton (Ujian rench short-serve) ujuan: Untuk mengukur kemahiran untuk membuat servis secara tepat Alatan: aket badminton. : ali direntang 20 inci di atas dan selari dengan jaring/net. Jika servis terkena tali. 3. Ukuran dibuat di tengah-tengah garisan gelanggang dan garisan servis pendek.tali yang direntang di atas net dan ukuran yang dibuat di atas lantai gelanggang Prosedur ujian 1. 2.murid boleh membuat servis semula tanpa dikira.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 5 (Permainan Badminton) 40 .

Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. Reduan 5 5 4 5 3 2 3 2 3 2 2 Analisis data mod. 11. Razali Muhamad Syariman b. Anuar Muhamad Rasydan B. 8. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. Zurami Nik Mohamad Akmal B. 4. Saari Mohd Aiman Syafiq b. 10. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil. 2. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B.0 41 . 7. 6.UJIAN. Nama Dapatan 1.2 Min 1. 5. M. 9.85 MiN 1.2 Max 3. 3. min. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 1. Ahmad Muizzuddin b. Che Khirul Mohamad Najmi B.

Jailani 24. Nik Sofwatulizah bt. Siti Nur Amirah Bt. Nur Syazwani Bt. Adnan Analisis data mod. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Nur Syazwani Azreen Bt. Tengku Nurul Bt. Sukreri 22 23. Nabihah Bt. Rosli 27. Awang 30. Hamdan Dapatan 3 5 4 4 5 4 1 5 4 1 4 4 5 2 4 4 1 3 2 14. Kassim 19. Atikah Jameen Bt. Mohd Muzoni 29.UJIAN. Nur Auni Nurin Bt. min. Nazmi 16. Mohd Rozik 17. Nik Nursyafiqah Bt.0 Max 3. Ishak 18. Md Bahri 25. Mat Zali 13. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Abd Razak 28. Aryani Nazrin Bt. Nur Syazwani Bt. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt. Tg.2 42 . Nik Zalila Bt. Puteri Nur Farah Bt. M. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 1. Zahid 15 Noe Erni Bt. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil.8 Min 1. Ummul Najwa Bt.92 MiN 1. Nama 12. Seri Hafsah Bt. Mohamad 26.

markah murid perempuan dalam membuat pukulan servis adalah lebih tinggi berbanding murid lelaki. murid -murid belum mampu menguasai kemahiran membuat pukulan servis dengan baik. ii. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Rumusan : i. 43 . Secara purata.UJIAN. Berdasarkan data yang diperolehi.

UJIAN. PERBANDINGAN 5 BATERI UJIAN 44 . anda dikehendaki membuat perbandingan di antara kelima -lima instrumen yang telah ditadbirkan. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Soalan 2 b.

11 = lelaki 19 = perempuan Mudah dijalankan. Bangkit Tubi Menguji kekuatan otot abdomenis 30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah untuk dijalankan tetapi terdapat 5 orang murid perempuan tidak memperolehi sebarang skor. skitel. Lari Pecut 30 meter Mengukur kelajuan murid memecut 30 meter dari kedudukan berdiri. Ujian dapat diselesaikan dengan masa yang singkat. pembaris dan pita pelekat. Terdapat 2 orang murid tidak melakukan ujian kerana tidak memakai pakaian sukan Wisel. Pembaris dan kotak Lompat jauh berdiri Mengukur kuasa kaki 30 orang. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Perbandingan kelima-lima bateri ujian berdasarkan objektif.UJIAN. prosedur dan alatan Bateri ujian Jangkauan melunjur Objektif Sampel Prosedur Alatan Mengukur kelenturan otot di bahagian bawah belakang dan di bahagian atas peha 30 orang. 30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah dijalankan. 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah dijalankan. Pita ukur. 45 . Tilam latihan. sampel. jam randik.

net.326 1. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Permainanan badminton Mengukur kemahiran 30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan Sukar untuk ditadbir kerana murid masih lemah dalam membuat servis dengan tepat.442 Permainan Badminton 30 0 3.723 Jangkauan Melunjur 30 0 28.0129 . Deviation Variance Lompat Jauh Berdiri 30 0 130. Gelanggang badminton yang berada di luar menyebabkan halangan seperti angin yang menyukarkan murid membuat servis dengan baik Raket badminton.0402 49.murid serve) membuat servis dengan tepat.658 245.192 51.16 7.37 1. bulu tangkis (French short.933 7.178 Bangkit Tubi 25 5 15.757 46 .66458 .83 15.UJIAN.564 Lari Pecut 30m 28 2 7. Perbandingan berdasarkan data kajian N Valid Missing Mean Std.

Hasil ujian yang dijalankan mendapati kebanyakan murid berada pada tahap sederhana dalam sesuatu ujian.UJIAN. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Ujian -ujian ini secara tidak langsung dapat membantu guru mengena pasti kelebihan yang ada pada murid yang tidak nampak secara zahirnya. Terdapat juga beberapa orang pelajar sahaja yang tidak dibenarkan menjalani ujian -ujian tertentu. guru perlu memberi tunjuk ajar kemahiran -kemahiran tertentu yang perlu murid kuasai pada peringkat awal sekolah rendah. Melalui pepatah ini. murid -murid dari kelas 4 Dinamik S. Guru perlulah memberi pendedahan awal mengenai ujian kecergasa n ini kepada murid sekolah rendah. guru harus bertanggungjawab mendidik anak bangsa agar mereka dapat mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Kesemua murid berjaya menjalani ujian bateri yang telah dijalankan. Hal ini mungkin disebabkan kurang pendedahan mengenai ujian-ujian tersebut di sekolah pada para pelajar. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Kesimpulan Secara keseluruhannya. ³Melentur buluh biar dari rebungnya´.K. Selain itu. peranan guru Pendidikan Jasmani harus penting. Permaisuri Nur Zahirah memberi kerjasama yang baik bagi menjayakan ujian bateri yang dijalankan ke atas mereka. 47 .

2002.sport-fitness-advisor. 1985. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Bibliografi Rex Hazeldine.fitness. 2007.UJIAN. Vasudevan T.com/fitnesstests.peworld. http://www.uk http://www. Wee Eng Hoe.brianmac. 1997. 2000. 2008. Ipoh : Fajar Bakti.com/testing/tests.htm http://www.org 48 . Penguku an dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani . Selangor : Meteor Doc.com http://www.co.htm http://www. Mohd Talib dan Norlena Salamuddin. Kuala Lumpur : Fajar Bakti.bodpod. Great Britain : The Crowood Press.com http://www. Borhan Yusof. HBPE1203 Kece gasan Fizikal. Arasoo.gov/getfit. HBPE2203 Ujian. Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan .html http://www.topendsports. Wee Eng Hoe.1st4sport. Kece gasan:Satu Panduan Hidup Sihat . Asas Pendidikan Jasmani:Pe ingkat Menengah dan Tinggi.pdf http://www. Sdn Bhd.org/fitnesstesting/physicalfitness. Hasbullah Ismail ect. Fitness Fo Spo t. Selangor : Meteor Doc. Sdn Bhd.thesportjournal. Shah Alam : Karisma Publications.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful