UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Penghargaan

Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah izin -Nya, saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Saya ini mengucapkan jutaan terima kasih yang juga penghargaan khusus buat kerana segala tunjuk ajar serta membimbing saya dalam menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada rakan -rakan seperjuangan PISMK -OUM Pengajian Melayu yang banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Penghargaan juga kepada orang yang terlibat secara langsung atau tidak dalam menjayakan tugasan ini. Akhir sekali, penghargaan istimewa buat ibu bapa saya yang banyak memberi galakan dan sokongan agar memastikan saya berjaya dalam pelajaran. Semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal daripada Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih.

1

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Pengenalan

Di Malaysia perhatian terhadap kecergasan bermula dalam tahun 70 -an dengan kewujudan ujian kecergasan. Dengan kesedaran peranan kecergasan kepada pembangunan negara, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melancarkan program µMalaysia Cergas¶ pada tahun 1985.

Usaha ke arah ini disokong oleh Kementerian Pendidikan Malaysia apabila Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dijadikan mata pelajaran teras dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989.

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) juga turut menyumbang ke arah kecergasan dengan kempen bertema mereka. Antara kempen yang berasaskan tingkah laku ialah 1998-Senaman dan Kecergasan, 2000 -Kehidupan Keluarga yang Sihat, 2001 Kesihatan Mental dan 2002 -Promosi Persekitaran Sihat.

Setelah kita memutuskan bahawa kita perlu bersenam, maka kita seharusnya menilai tahap kecergasan semasa. Selepas menjalani beberapa ujian yang dicadangkan kita akan dapat tahu pada tahap manakah kita perlu mula bersenam. Ini membolehkan tubuh kita menerima senaman beransur-ansur di samping mengelak kecederaan.

Kecergasan Keseluruhan

Kecergasan Fisiologi Kecergasan Fizikal

Kecergasan Sosial Kecergasan Sosial Kecergasan Mental

Kecergasan Psikologikal Kecergasan Emosi Kecergasan Kerohanian

2

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Ujian kecergasan fizikal boleh dibahagikan kepada: Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kemahiran motor

KECERGASAN FIZIKAL

KESIHATAN Komposisi Badan

KEMAHIRAN MOTOR Ketangkasan 

Fleksibiliti Daya Tahan Kardiovaskular Kekuatan Otot Daya Tahan Otot 

Kuasa Imbangan Masa Reaksi Kelajuan Koordinasi

3

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani

Ujian merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mendapat maklumat murid. Ia boleh mengambil beberapa bentuk seperti soalan bercetak atau lisan, bateri prestasi tahap fizikal, pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod anekdotal. Menurut Borhan Yusof (2008), ujian ialah satu instrumen atau alat yang digunak an untuk mendapatkan maklumat murid sebelum, semasa, dan selepas pengajaran. Pengukuran ialah suatu proses mengutip maklumat berangka tentang ciri -ciri tertentu yang dipunyai oleh seseorang . pengukuran juga boleh ditakrifkan sebagai membina, mentadbir dan memberi nilai kepada ujian. Manakala penilaian merupakan suatu proses untuk mengumpul, menganalisis dan mentafsir data yang dikutip. Ia juga meliputi ujian dan pengukuran.

Tujuan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani

Penilaian adalah bertujuan :
1. Memfokuskan kepada setiap orang murid Setiap murid adalah unik. Hasil penilaian dapat memberi maklumat tentang kelebihan dan kelemahan seseorang murid. Dengan itu, guru dapat mengaplikasikan prinsip pendidikan jasmani membangun untuk meningkatkan lagi prestasi murid.

2. Menentukan status semasa murid Mengikut Kirkendal, Gruber dan Johnson (1987) penentuan status meliputi : a) Pemberian gred b) Mengecualikan pelajar dari suatu aktiviti c) Memberi maklum balas untuk meningkatkan prestasi d) Menetapkan seseorang individu dalam kumpula n tertentu dan e) Menentu aktiviti tertentu.

3. Memilih wakil sekolah Hasil penilaian juga boleh diguna untuk memberi maklumat bagi tujuan memilih wakil sekolah. Penilaian menggunakan kriteria -kriteria tertentu membolehkan proses pemilihan dilaksanakan dengan lebih saksama.

4

Ia dapat memberi kesan positif kepada murid berkenaan.UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 4. 5 . Memotivasikan murid Penilaian memberi maklum balas prestasi kepada seseorang murid. Sebaliknya jika keputusan penilaian disalahgunakan makan kesan negatif akan timbul dan ini akan menyebabkan seseorang itu menjadi hampa dan putus asa. Menilai pengajaran dan program pendidikan jasmani Penilaian boleh digunakan untuk menentukan pencapaian objektif program pendidikan jasmani dan kesihatan. Penilaian memberi maklum balas sama ada program tertentu berkesan. Ini memberi peluang kepada guru dan pihak pentadbir untuk mengubah strategi pengajaran bagi memastikan objektif yang diharapkan tercapai. 6. 5. Membekalkan maklumat untuk kajian lain Penilaian membolehkan maklumat digunakan untuk kajian l ain.

Jawatankuasa yang dilantik telah menjalankan beberapa percubaan dengan kerjasama sekolah-sekolah di negeri.UJIAN. telah ditugaskan mengkaji semula Ujian Daya Tenaga Asas kerana didapati bahawa ujian yang dijalankan pada masa itu kurang sesuai dan agak bermasalah. untuk menentukan keberkesanan pengajaran pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Latar belakang Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) telah dijalankan buat pertama kali di sekolah pada awal tahun 70an. Bahagian Sekolah. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Sejarah Instrumen Penilaian merupakan satu proses yang dijalankan dari semasa ke semasa. Hasil keputusan jawatankuasa ini ilah Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) yang sedang dijalankan di sekolah telah diperoleh. mudah diurus dan tidak memerlukan banyak alat. Salah satu aspek yang ditekankan ialah kecergasan fizikal di mana pencapaian pelajar diukur melalui Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA). Ujian ini mengandungi empat aktiviti sahaja iaitu : a) b) c) d) Bangkit Tubi Tekan tubi Jangkauan melunjur Larian 1500m 6 . penilaian formal telah diperkenalkan untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani bagi pelajar Tingkatan Satu. Jawatankuasa ini juga memilih aktiviti yang diangg apkan lebih bermakna. Ujian tersebut pada masa itu mengandungi 6 aktiviti iaitu : a) b) c) d) e) f) Ujian Kelembutan Baling bola sofbol Lompat Sargent ( Lompatan Menegak) Mendagu Lari ulang-alik 600 ela lari/jalan Pada awal tahun 80an. dalam kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). di sekolah. Unit Pendidikan Jasmani dan Sukan. markah atau gred Pendidikan Jasmani di masukkan dalam buku laporan pelajar. Pada tahun 1989. Ia telah memutuskan bahawa ujian baru hanya akan menguji aspek-aspek kecergasan yang berdasarkan kesihatan sahaja. Penilaian telah dijalankan untuk semua mata pelajaran kecuali Pendidikan Jasmani secara rasmi dari dulu hingga 1987. Buat pertamanya.

dan untuk mengemas kini markah-markah yang terdapat dalam buku panduan UDTA. Dalam seminar tersebut. Setakat ini.UJIAN. beberapa cadangan pengubahsuaian telah dibuat dan persetujuan telah diperoleh untuk sekali lagi melantik satu jawatankuasa kecil bagi mengkaji cadangan seminar dengan lebih mendalam. satu seminar penilaian kecergasan telah diadakan pada 5 hingga 7 Oktober di Port Dickson. Untuk menentukan bahawa ujian yang sedang dijalankan masih sesuai mengikut perkembangan terbaru dalam bidang penilaian kecergasan. Pada waktu itu. jawatankuasa ini telah mengemukakan beberapa cadangan untuk pertimbangan pihak yang bertanggungjawab di Kementerian Pendidikan. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Untuk memastikan bahawa ujian ini dijalankan di semua sekolah menengah. Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghantar Surat Pekeliling Ikhtisa Bil 2/1988. Jawatankuasa kecil yang dilantik telah bermesyuarat di Ipoh pada 5 dan 6 November 1992. 7 . iaitu pindaan kepada Surat Pekeliling I khtisa Bil 3/79 kepada semua negeri untuk edaran ke sekolah -sekolah. Penyelia Pendidikan negeri dan wakil bahagian -bahagian di Kementerian Pendidikan yang terlibat dengan mata pelajaran Pendidikan J asmani dan Kesihatan telah dijemput menghadiri seminar ini.

Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berasaskan kesihatan Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor iii. pengukuran yang telah dilaksanakan. vii. ii.UJIAN. keobjektiviti (jika ada) Prosedur pelaksanaan ujian Alatan yang diperlukan Limitasi pelaksanaan Organisasi pentadbiran ujian c. penilaian dan analisis hasil daripada pengujian tersebut. Berdasarkan data dan maklumat hasil pengujian. Setiap intrument hendaklah mengandungi maklumat seperti berikut : i. x. Pengenalan. Soalan 2 a. iii. anda dikehendaki membuta rumusan. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Tugasan Soalan 1 a. ix. ii. vi. anda dikehendaki melaksan akan pengujian dan pengukuran dengan memilih subjek daripada murid Tahap Dua di sekolah yang di pilih dalam kapasiti sebuah kelas dengan melaksanakan proses yang sewajarnya. v. viii. Oleh itu. kebolehpercayaan. Anda dikehendaki menyediakan bateri ujian untuk Lima (5) komponen yang hendak diuji. Instrumen yang lengkap disediakan hendaklah ditadbirkan untuk mendapatkan data dan maklumat. Satu instrument untuk mengukur kemahiran b. pendahuluan Nama ujian Objektif pengujian Fungsi ujian Sejarah instrumen Korelasi kesahan. 8 . iv. Instrumen tersebut terdiri daripada : i.

kami telah menjalankan ujian pengukuran dan penilaian pada butiran-butiran yang berikut : y y y y Tempat : Sek.00 pagi . Tajul Ariffin (Lari Pecut 30 m) o Wan Mohd Hanif B. Abdullah Sani ( Badminton) o Mohd Nazim B. Zainal Abidn ( Bangkit Tubi) o Aman Sah B. Md Derus ( Badminton) 9 . Permaisuri Nur Zahirah Sampel : Murid Tahun 4 Dinamik iaitu Tahap Dua Bilangan responden : 30 orang (11 lelaki dan 19 perempuan) Bateri ujian : o Berasaskan Kesihatan o Berasaskan Kesihatan : : Bangkit Tubi Jangkauan Melunjur Lari Pecut 30m Lompat Jauh Berdiri Permainan Badminton o Berasaskan Lakuan Motor : o Berasaskan Lakuan Motor : o Berasaskan Kemahiran y y y Tarikh : 3 March 2009 Masa : 8. Wan Daud ( Jangkauan Melunjur) o Mohd Zahid B. Mad Som ( Lari Pecut 30 m) o Mohd Farid B.UJIAN. Keb. Fisal ( Lompat Jauh Berdiri) o Mohd Asmadi B.10.00 pagi AJK ujian penilaian dan pengukuran : o Hafizuddin Faries B. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Berdasarkan soalan 1.

Masa yang diberikan hanya lebih kurang 2 jam dari jam 8 pagi hingga pukul 10 pagi. 10 .K. Murid yang kurang sihat dikecualikan daripada melakukan ujian ini. 3. Bilangan sampel hanya 30 orang iaitu 11 lelaki dan 19 perempuan. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Limitasi Pelaksanaan Ujian 1. 8. Ada responden yang tidak membawa pakaian pendidikan jasmani ketika sesi ujian dijalankan. Masa yang terhad iaitu selama 1 hari dan pada sebelah pagi sahaja ujian ini dilaksanakan.UJIAN. Permaisuri Nur Zahirah. 4. 6. Ujian ini hanya dijalankan di sekolah rendah sahaja iaitu S. Hanya satu kelas sahaja iaitu murid dari tahun 4 Dinamik yang diuji. Murid yang tidak berpakaian sukan (perempuan) juga dikecualikan bagi menitikberatkan aspek keselamatan. 9. 5. Bateri ujian hanya melibatkan 5 instrument sahaja. 7. 2.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 1 (LARI PECUT 30M) 11 .UJIAN.

vi. lutut dan sendi pinggang. kekuatan dan mobiliti semasa bergerak. Masa larian juga dicatatkan iv. 4. Prosedur ujian : 1. Ada dua faktor yang boleh dikuasai oleh pelari -pelari pecut iaitu faktor kelajuan dan jarak langkah semasa berlari. Untuk menguasai kelajuan kaki. 12 .UJIAN. Objektif Ujian : Mengukur kepantasan murid memecut sejauh 30 meter dari kedudukan berdiri Kesahan dan Kebolehpercayaan : Larian ini adalah sah kerana berkai tan dengan jumlah pengambilan oksigen yang maksimum. Murid bersedia dalam kedudukan berdiri di belakang garisan permulaan. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Nama ujian : Lari pecut 30 meter Pendahuluan : i. Jarak langkah boleh ditingkatkan dengan latihan yang menekankan kepada latihan pergelangan kaki.5 meter hingga 2 meter. Penguji memberi isyarat ³sedia´ dan ³lari´ di samping meniup wisel. v. 3. Catatan masa dimulakan oleh seorang penguji yang berada di garisan penamat dan berhenti apabila murid melepasi garisan penamat. iii. 2. kelenturan yang tinggi dan keupayaan merehatkan diri atau badan semasa berlari. Pelari biasanya mempunyai jarak langkah 1. Larian pecut ini bergantung pula kepada beberapa faktor seperti jarak. Bagi faktor jarak langkah pula ianya bergantung kepada panjang kaki. ii. kelajuan angin. pelari haruslah mempunyai koordinasi. Dua percubaan diberikan dengan catatan masa terpantas diambil. permukaan balapan. Larian pecut adalah satu pergerakan dari satu titik ke satu titik.

ii. iii. igunakan : Pit i i l S it l Organisasi rlaksanaan : iP t 13 £ UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP ¢¡ ¡   . i .Al i.

Kem udian wujudlah gaya dekam pada tahun 1884. Berikutan ini acara ulang alik yang dinamakan dialos berjarak 384 (192 meter x 2 ) diadakan. 14 . Pada zaman moden. Pagar permulaan yang dinamakan husplex digunakan untuk memulakan perlumbaan. Semua atlet menggunakan blok yang tetap walaupun saiz kaki mereka berbeza. Walaubagaimanapun persetujuan dibuat untuk menjadikan cara permulaan berdiri sebagai cara permulaan yang paling baik dan diterima oleh semua pihak . larian bermula dengan blok permulaan yang dibina melintang keluasan stadium berkenaan.UJIAN. Perkembangan lari pecut pada abad 19 terbatas kerana tiada undang -undang dan peraturan peraturan. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Sejarah : y Lari pecut merupakan salah satu acara terawal dalam pertandingan olahraga yang pernah dicatatkan. Pelbagai cara permulaan digunakan. Permulaan dimulakan dengan persetujuan dan tembakan. Blok permulaan disediakan dengan lubang saiz tapak kaki. Pada zaman olimpik kuno. Jarak ini juga merupakan panjang stadium yang digunakan. Acara stade adalah antara acara yang mula-mula dipertandingkan dan melibatkan jarak 192 meter. antara rujukan terawal ialah pertandingan di kalangan pekerja serta orang suruhan bangsawan. y Pada tahun 1880an ramai jurulatih membuat percubaan cara memulakan sesuatu larian. prosedur permulaan dan penjagaan masa yang tepat. y Blok permulaan diperbuat daripada ketulan batu marmar. Antara permulaan awal ialah ³pencil start´. di mana para atlet berlari 20 meter pertama dengan memegang pensil. Sebelum tahun 1921 kebanyakkan pertandingan hanya untuk lelaki sahaja. Pada abad ke-19 lari pecut menjadi semakin popu lar. sehingga menjadi masalah mengenai cara mana yang patut digunakan. pertandingan pertama untuk wanita telah diperkenalkan pada tahun 1921 di Monte Carlo. Di Australia gaya ini dikenali sebagai kangaroo start.

Marita Koch dari Jerman pula telah berjaya mencatat masa 48.0 saat bagi wanita dan masa ini telah diperbaharui iaitu di bawah 50 saat oleh Irena Szewinska dari Poland dengan catatan masa 49.9 saat pada tahun 1974. 15 .8 saat dan dipecahkan oleh Lee Evans pada tahun 1968 dengan masa 43. rekod rasmi lelaki yang pertama dilakukan oleh Harald Andersson dari Switzerland pada tahun 1890 dengan catatan 11.0. Wilma Rudolph dari Amerika Syarikat adalah pemegang rekod pada tahun tersebut dengan masa 22. Bagi wanita acara 200 meter diperkenalkan dalam Sukan Olimpik 1948.86 saat.9. Dalam acara 200 meter. Marlene Mathews dari Australia telah mencatat masa 57. y Dalam acara 400 meter.UJIAN. Marlies Gohr dari Jerman pula adalah pemegang rekod pertama dengan 10. rekod larian sebelum olimpik moden dibayangi oleh larian yang dibuat pada jarak lurus tanpa selekoh.88 saat yang dibuat pada Sukan Olimpik tahun 1928.94 saat pada tahun 1978. Charles Wood merupakan orang pertama yang mencatat 22 saat. Maxie Long adalah orang pertama yang berjaya mencatat masa 47. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 y Dalam acara 100 meter.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 1 (Lari Pecut 30m) 16 .UJIAN.

85¶¶ 7.79¶¶ 8.06 Analisis data mod. Nama Dapatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nik Mohamad Akmal B. Zurami Muizzuddin b.41¶¶ 6. Mohd Rosdi Muhamad Amirul Musthaqim Mohamad Sayyid B. Che Khirul Che Ku Mohammad Syafiq B. Nazri Mohd Aiman Syafiq b. Saari 5. Che Ku Amdan Muhamad Rasydan B.35¶¶ 7.45 µs 17 . Anuar Mohamad Hafiz Firdaus B. Ahmad Hafizan Muhamad Syariman b. M. Razali Mohamad Najmi B.31¶¶ 6. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil.UJIAN.63¶¶ 7.84¶¶ 5. Reduan Muhamad Amirul Aiman B.91¶¶ 6.22 µs Median 6.45¶¶ 6.18¶¶ 6. median dan min bagi murid lelaki Mod Min 6.

3. Hamdan 15 Nik Nursyafiqah Bt.83¶¶ 6. Awang Nur Syazwani Bt.76¶¶ 6. 2.87¶¶ 7. Tg.00¶¶ 7. Jailani Nik Sofwatulizah bt. Adnan 11 Nabihah Bt. 18 .87 µs Min 7. median dan min bagi murid perempuan Mod 7. Nama 1 Nur Hanis Umairah Bt. Mat Zali 17 Seri Hafsah Bt. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Mohamad Nur Syazwani Azreen Bt.00 µs Rumusan 1. Sukreri Dapatan 6.97¶¶ - 10 Ummul Najwa Bt. Ishak Nur Syazwani Bt.95¶¶ 7. Purata keseluruhan murid tahun 4 Dinamik dalam ujian lari pecut 30m ini adalah 7 saat.09¶¶ 7. Che Abd Aziz Noe Erni Bt.45 µs Median 7. Ujian ini dapat meningkatkan tahap kepantasan dan kekuatan otot kaki.27¶¶ 7. Azman Analisis data mod. Mohd Rozik 16 Aryani Nazrin Bt. Abd Wahab Nur Alya Adila Bt.60¶¶ 6. Zahid 12 Siti Nur Amirah Bt. Nazmi Tengku Nurul Bt. Mohd Muzoni 13 Nik Zalila Bt.27¶¶ 2 3 4 5 6 7 8 9 Nur Auni Nurin Bt. Abd Razak 18 Puteri Nur Farah Bt. Murid-murid dapat melakukan ujian lari pecut 30m dengan baik.70¶¶ 6.67¶¶ 6.65¶¶ 6. Rosli 19 Nur Fatin Aqilah Bt.89¶¶ 7. M.75¶¶ 7.87¶¶ 7. Md Bahri 6. Kassim 14 Atikah Jameen Bt.44¶¶ 7.UJIAN.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 2 (Jangkaun Melunjur) 19 .UJIAN.

. Murid duduk berlunjur menghadap dinding dengan kedua -dua belah kaki rapat dan menyentuh kotak dan pembaris dengan kedudukan tangan lurus kehadapan. ebolehpercayaan Prosedur ujian atau lebih. . Murid dikehendaki melakukan regangan untuk memanaskan badan. Murid erlu menanggalkan kasut. Kedua belah jari tangan hendaklah lurus semasa menolak tolok dan bacaan diambil apabila tolok bacaan tidak lagi bergerak. . Alatan ujian i.Nama ujian angkaun m lunjur Objektif ujian Menguji elenturan ahagian elakang adan dan hamstring esahan Kesahan l gikal digunakan arak koefisien adalah di antara . . apak tangan bertindih dengan jari kanan bersentuhan dengan jari kiri. . . angkauan perlu bertahan sel ama dua saat no bouncing). ekatkan kotak dan embaris rapat ke dinding. Kotak pengukur dan pembaris kali secara berturut -turut dan bacaan terbaik 20 § ¤ UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP ¦¥ ¥ . jian dilakukan sebanyak direkodkan dalam unit cm. dan .

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 2 (Jangkauan Melunjur) 21 .UJIAN.

2. 10. 5. 7. Zurami Nik Mohamad Akmal B.5 Max 40.86 MiN 14.5 35 33. Razali Muhamad Syariman b.UJIAN. 6.5 38. Anuar Muhamad Rasydan B. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. Nama Dapatan 1. 8. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. M. Reduan 14. 3.5 30 37 33 35 30 32. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik Bil. min. Ahmad Muizzuddin b. 9. 11. 4.5 Analisis data mod. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 30 Min 32.5 40. sisihan piawai. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B.7 Sisihan Piawai 6. Saari Mohd Aiman Syafiq b.5 22 . Che Khirul Mohamad Najmi B.

Tg. Kassim 19.34 MiN 19 Max 40 Rumusan : i. Adnan Analisis data mod. Nur Syazwani Bt. Aryani Nazrin Bt. Md Bahri 25. Sukreri 22 23. Ummul Najwa Bt. 23 . Awang 30.5 23 19 40 22. Nik Zalila Bt. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Nur Auni Nurin Bt. Mohamad 26.8 Sisihan Piawai 6.UJIAN. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 22.5 27 26 23. Seri Hafsah Bt. Abd Razak 28. min. Hamdan Dapatan 20 38 36 25 30 22 23 34 23. Siti Nur Amirah Bt. Nur Syazwani Azreen Bt. Nik Nursyafiqah Bt. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Mat Zali 13. Atikah Jameen Bt. Puteri Nur Farah Bt. Nama 12. Mohd Muzoni 29. Nur Syazwani Bt. ii. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt. Rosli 27. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. M. sisihan piawai.5 Min 26. Kelenturan murid lelaki adalah lebih baik dari murid perempuan. Tengku Nurul Bt. Nabihah Bt. Jailani 24.5 21. Ini disebabkan murid lelaki lebih aktif dan sering melakukan aktiviti lasak.5 14. Nik Sofwatulizah bt. Mohd Rozik 17. Zahid 15 Noe Erni Bt. Ishak 18.5 32 22. Nazmi 16.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 3 (Lompat Jauh Berdiri) 24 .UJIAN.

kuran diambil dari garisan lompatan hingga bahagian belakang kasut iaitu kaki yang paling h ampir dengan garisan permulaan. . 3 percubaan akan dicatat dan jarak lompatan yang terbaik akan diambil kira. Sekiranya bacaan tidak dapat diambil. 25 ¨ UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP © © . Murid membuat lompatan sebaik sahaja bersedia tanpa perlu diberi arahan. iii. Penanda arak µMasking ape¶ Pembaris Kapur esahan : Paras kesahan adalah diterima untuk ujian ini. ebolehpercayaan : Koefisien di antara . . . . murid dikehendaki mengulangi ujian sehingga bacaan yang tepat dapat diambil. . telah dilaporkan. ompatan hendaklah dilakukan sebanyak dua (3) kali dan di selang seli dengan masa rehat dan dilakukan di atas permukaan rata. Prosedur : . Kemudian murid hingga .Nama ujian : ompat auh Berdiri Objektif Ujian : Menguji kuasa eksplosif kaki secara mendatar Alatan Ujian i. Pita Pengukur(2 meter). Murid hendaklah berdiri di belakang garisan lompatan. Penggunaan padang rumput sebagai kawasan ujian tidak dibenarkan kerana ia boleh menyebabkan data yang diperoleh tidak tepat. . . ii. Murid membengkokkan lutut hampir kepada darjah. 2. i . perlu mengayunkan tangan dengan kuat agar jarak lompatan lebih jauh. . Kedudukan kedua-dua kaki hendaklah selari dan dibuka seluas bahu.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 3 (Lompat Jauh Berdiri) 26 .

M. 11. Razali Muhamad Syariman b. sisihan piawai. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. 10. 6. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B.7 MiN 120 Max 162 27 . Saari Mohd Aiman Syafiq b. Anuar Muhamad Rasydan B. Ahmad Muizzuddin b. 3. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. 9. 4. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. 5. Che Khirul Mohamad Najmi B. 7. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 120 Min 134 Sisihan Piawai 13. Zurami Nik Mohamad Akmal B. Nama Dapatan 1. 2. 8. min.UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil. Reduan 130 162 154 125 127 120 140 120 131 127 141 Analisis data mod.

Seri Hafsah Bt. Nabihah Bt. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Nur Syazwani Bt. Sukreri 22 23. Nazmi 16. Ishak 18. Tengku Nurul Bt. min.8 Sisihan Piawai 16. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Md Bahri 25.7 MiN 80 Max 155 28 . Abd Razak 28. Mohd Muzoni 29. Kassim 19. Siti Nur Amirah Bt. Rosli 27. Mohamad 26. Nur Syazwani Azreen Bt. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Puteri Nur Farah Bt. Aryani Nazrin Bt. Mat Zali 13. Hamdan Dapatan 130 120 125 118 80 151 130 118 151 141 155 141 124 125 130 115 131 139 124 14. M. Nik Nursyafiqah Bt. Atikah Jameen Bt. sisihan piawai. Adnan Analisis data mod. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt. Nama 12. Mohd Rozik 17. Zahid 15 Noe Erni Bt. Tg. Nik Zalila Bt. Awang 30. Nik Sofwatulizah bt. Jailani 24. Nur Auni Nurin Bt.UJIAN. Nur Syazwani Bt. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 130 Min 128. Ummul Najwa Bt.

semua murid berada pada tahap yang sederhana berdasarkan ujian yang dijalankan. Ini mungkin disebabkan murid membuat regangan yang betul (warming up) pada awal sesi serta faktor pakaian. catatan yang terbaik ialah 155cm. Jarak yang terbaik yang dicatatkan bagi lelaki ialah 162cm. iii. semua murid berjaya melakukan ujian ini. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Rumusan : i. Secara keseluruhannya. Manakala bagi perempuan. Kesimpulannya. iv. Berdasarkan ujian yang dijalankan. pengujian kuasa eksposif kaki secara m endatar bagi lelaki adalah lebih tinggi berbanding dengan perempuan. v. ii. 29 .UJIAN.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 4 (Bangkit Tubi) 30 .UJIAN.

Peserta mestilah kembali ke kedudukan baring dengan skapula menyentuh lantai sebelum bangkit semula. 3. Alatan: Pita pengukur. Kebolehpercayaan: A Person r merekodkan . Apabila isyarat mula diberikan. . 2. Prosedur : . angan peserta disilang pada dada dan tapak tangan mendakap bahu yang bertentangan.Nama ujian: Bangkit tubi Objektif ujian: Mengukur kekuatan terhadap otot abdomen. ujian bangun tubi. . di antara masa bangun tubi dan tiada had untuk 31  UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP  . untuk ujian ini (Johnson & elson. ) melaporkan hubung kait . naik dankembali semula ke kedudukan asal. tilam Kesahan: Paras kesahan adalah diterima untuk ujian ini. peserta bangkit dari kedudukan baring hingga siku mencecah paha dan kembali ke posisi asal.Pembantu akan memegang pergelangan kaki peserta semasa ujian dijalankan. Pengiraan satu ulanga n lengkap ialah dari kedudukan baring. Peserta berbaring di atas tilam lat ihan dengan lutut dibengkokkan pada 2-18 inci daripada punggung.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 4 (Bangkit Tubi) 32 .

3. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. 6. Nama Ahmad Muizzuddin b. sisihan piawai. min. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 9 Min 16. 5. 10. Anuar Muhamad Rasydan B. Che Khirul Mohamad Najmi B. 4. 8. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. 1.8 Sisihan Piawai 8 MiN 9 Max 31 33 . M. Razali Muhamad Syariman b. 9. 11. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. 7. 2. Zurami Nik Mohamad Akmal B. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. Reduan Dapatan 9 18 9 9 14 25 31 10 17 15 28 Analisis data mod.UJIAN. Saari Mohd Aiman Syafiq b.

Tengku Nurul Bt. Tg. Rosli 27. M. Aryani Nazrin Bt. sisihan piawai. Mohd Muzoni 29. Kassim 19. Md Bahri 25. Mat Zali Dapatan - 13. Nama 12. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Adnan Analisis data mod. Ishak 18. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Mohamad 26.4 MiN 3 Max 26 34 . min. Awang 30. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Siti Nur Amirah Bt. Nik Zalila Bt. Nur Auni Nurin Bt. Abd Wahab 20 21 22 Nur Alya Adila Bt. Seri Hafsah Bt. Abd Razak 28. Mohd Rozik 17. Jailani 24. Sukreri 23. Zahid 15 Noe Erni Bt.UJIAN. Atikah Jameen Bt. Hamdan 14. Nur Syazwani Azreen Bt. Nik Nursyafiqah Bt. Puteri Nur Farah Bt. Nik Sofwatulizah bt. Nur Syazwani Bt. Ummul Najwa Bt. Nazmi 14 12 12 19 19 15 12 12 7 9 3 26 9 12 16. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 12 Min 10 Sisihan Piawai 8. Nur Syazwani Bt. Nabihah Bt.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Rumusan : i. 6 orang pelajar perempuan berada pada tahap lemah. 9 orang pelajar perempuan berada pada tahap sederhana. iii. iv. 3 orang pelajar lelaki berada pada tahap baik. ii. 35 . v. 7 orang pelajar lelaki berada pada tahap sederhana.UJIAN. 4 orang pelajar perempuan berada pada tahap baik.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 5 (Permainan Badminton) 36 .UJIAN.

Pukulan smash paling pantas yang pernah direkodkan dalam acara perseorangan ialah 305 km/h (189 mph) oleh Taufik Hidayat dari Indonesia. Pukulan rali berhenti selepas bulu tangkis jatuh di atas lantai. Posisi pemain ialah bertentangan di dalam sebuah gelanggang empat segi yang dibahagikan oleh jaring. iii.UJIAN. Pemain dapat memungut mata melalui pukulan bulu tangkis menggunakan raket mereka sekiranya bulu tangkis dapat melepasi atas jaring dan jatuh di kawasan pihak law an. Rekod Badminton : i. iv. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Sejarah Badminton : i. ii. Pemain beregu lelaki Fu Haifeng dari China mencipta rekod dunia yang rasmi bagi pukulan smash iaitu 332 km/h (206 mph) pada 3 Jun 2005 ketika Piala Sudirman berlangsung. Badminton merupakan sejenis sukan raket yang dimainkan oleh dua orang pemain bertentangan (perseorangan) atau pun dua pasangan bertentangan (beregu). 37 . dan bulu tangkis hanya boleh dipukul sekali bagi setiap sisi sebelum ia melepasi atas jaring. ii.

98 meter dari jaring. y Keluasan gelanggang servis untuk perseorangan.1 meter lebar dan 11. iaitu 5. k awasan servis kiri dan kawasan servis kanan dipisahkan oleh garisan di tengahnya. Bahagian gelanggang ini dipisahkan oleh jaring (1. 38 . PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Gelanggang : y Tiap-tiap pemain berada bertentangan antara dua gelanggang servis.UJIAN. Garisan servis pendek terletak 1. y Keluasan gelanggang servis untuk beregu berukuran 6.55 meter tinggi).88 meter panjang.18 meter lebar dan 13. y Gelanggang servis dibahagikan kepada dua bahagian bertentangan.4 meter panjang.

murid boleh membuat servis semula tanpa dikira.Nama ujian Kemahiran Permainan Badminton (Ujian rench short-serve) ujuan: Untuk mengukur kemahiran untuk membuat servis secara tepat Alatan: aket badminton.bulu tangkis. yang terkumpul akan direkodkan. 3.tali yang direntang di atas net dan ukuran yang dibuat di atas lantai gelanggang Prosedur ujian 1. 2. percubaan diberi dan jumlah skor 39  UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP  . Markah akan diberi sekiranya bulu tangkis melintasi di antara tali dan net dan mendarat di kawasan yang ditandakan. : ali direntang 20 inci di atas dan selari dengan jaring/net. Ukuran dibuat di tengah-tengah garisan gelanggang dan garisan servis pendek. Jika servis terkena tali.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 5 (Permainan Badminton) 40 .

8. min. 9. 10.2 Max 3.85 MiN 1. 6. 11. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B.UJIAN. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil. Razali Muhamad Syariman b. 5. Reduan 5 5 4 5 3 2 3 2 3 2 2 Analisis data mod. Saari Mohd Aiman Syafiq b. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B.0 41 . 4. 7. M. Nama Dapatan 1. Ahmad Muizzuddin b. Anuar Muhamad Rasydan B. 2. Zurami Nik Mohamad Akmal B.2 Min 1. Che Khirul Mohamad Najmi B. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 1. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. 3.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil.8 Min 1. Abd Razak 28. Nabihah Bt. Puteri Nur Farah Bt. Tengku Nurul Bt. Aryani Nazrin Bt. Seri Hafsah Bt. Nur Syazwani Bt. Siti Nur Amirah Bt. Hamdan Dapatan 3 5 4 4 5 4 1 5 4 1 4 4 5 2 4 4 1 3 2 14. Kassim 19. Awang 30. min. Ishak 18. Atikah Jameen Bt.UJIAN. Zahid 15 Noe Erni Bt. Nama 12. Nur Syazwani Bt. Adnan Analisis data mod. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 1. Nur Syazwani Azreen Bt. Mat Zali 13. Ummul Najwa Bt. Nur Auni Nurin Bt. Nik Zalila Bt. Rosli 27. Mohd Muzoni 29. Nik Nursyafiqah Bt. Mohamad 26. Md Bahri 25.0 Max 3. Azman Nur Hanis Umairah Bt. M. Nik Sofwatulizah bt. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Sukreri 22 23. Tg.92 MiN 1. Mohd Rozik 17.2 42 . Nazmi 16. Jailani 24. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt.

Berdasarkan data yang diperolehi. markah murid perempuan dalam membuat pukulan servis adalah lebih tinggi berbanding murid lelaki.UJIAN. 43 . PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Rumusan : i. ii. Secara purata. murid -murid belum mampu menguasai kemahiran membuat pukulan servis dengan baik.

UJIAN. anda dikehendaki membuat perbandingan di antara kelima -lima instrumen yang telah ditadbirkan. PERBANDINGAN 5 BATERI UJIAN 44 . PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Soalan 2 b.

jam randik. Ujian dapat diselesaikan dengan masa yang singkat. sampel. pembaris dan pita pelekat. Lari Pecut 30 meter Mengukur kelajuan murid memecut 30 meter dari kedudukan berdiri. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Perbandingan kelima-lima bateri ujian berdasarkan objektif. 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah dijalankan. Pembaris dan kotak Lompat jauh berdiri Mengukur kuasa kaki 30 orang. Terdapat 2 orang murid tidak melakukan ujian kerana tidak memakai pakaian sukan Wisel. Bangkit Tubi Menguji kekuatan otot abdomenis 30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah untuk dijalankan tetapi terdapat 5 orang murid perempuan tidak memperolehi sebarang skor. skitel.UJIAN. Tilam latihan. 30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah dijalankan. 45 . Pita ukur. 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah dijalankan. prosedur dan alatan Bateri ujian Jangkauan melunjur Objektif Sampel Prosedur Alatan Mengukur kelenturan otot di bahagian bawah belakang dan di bahagian atas peha 30 orang.

723 Jangkauan Melunjur 30 0 28. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Permainanan badminton Mengukur kemahiran 30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan Sukar untuk ditadbir kerana murid masih lemah dalam membuat servis dengan tepat.66458 .192 51.658 245.murid serve) membuat servis dengan tepat.757 46 .442 Permainan Badminton 30 0 3. Deviation Variance Lompat Jauh Berdiri 30 0 130. Gelanggang badminton yang berada di luar menyebabkan halangan seperti angin yang menyukarkan murid membuat servis dengan baik Raket badminton.83 15.UJIAN. bulu tangkis (French short.326 1. Perbandingan berdasarkan data kajian N Valid Missing Mean Std. net.0402 49.16 7.178 Bangkit Tubi 25 5 15.37 1.933 7.0129 .564 Lari Pecut 30m 28 2 7.

Terdapat juga beberapa orang pelajar sahaja yang tidak dibenarkan menjalani ujian -ujian tertentu. Melalui pepatah ini. Hal ini mungkin disebabkan kurang pendedahan mengenai ujian-ujian tersebut di sekolah pada para pelajar. guru perlu memberi tunjuk ajar kemahiran -kemahiran tertentu yang perlu murid kuasai pada peringkat awal sekolah rendah. 47 . Hasil ujian yang dijalankan mendapati kebanyakan murid berada pada tahap sederhana dalam sesuatu ujian. Permaisuri Nur Zahirah memberi kerjasama yang baik bagi menjayakan ujian bateri yang dijalankan ke atas mereka. guru harus bertanggungjawab mendidik anak bangsa agar mereka dapat mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Kesimpulan Secara keseluruhannya. Selain itu. Kesemua murid berjaya menjalani ujian bateri yang telah dijalankan. murid -murid dari kelas 4 Dinamik S. Ujian -ujian ini secara tidak langsung dapat membantu guru mengena pasti kelebihan yang ada pada murid yang tidak nampak secara zahirnya. Guru perlulah memberi pendedahan awal mengenai ujian kecergasa n ini kepada murid sekolah rendah.UJIAN. ³Melentur buluh biar dari rebungnya´. peranan guru Pendidikan Jasmani harus penting.K. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

2000.thesportjournal. Kece gasan:Satu Panduan Hidup Sihat .html http://www.com/testing/tests. Arasoo. Sdn Bhd.com http://www. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Bibliografi Rex Hazeldine. 2007.peworld. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Ipoh : Fajar Bakti. Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan .co.sport-fitness-advisor. Selangor : Meteor Doc. Hasbullah Ismail ect.com/fitnesstests.1st4sport.pdf http://www.fitness. 1985.bodpod.topendsports.uk http://www. Shah Alam : Karisma Publications. 2008. Penguku an dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani . Borhan Yusof. Asas Pendidikan Jasmani:Pe ingkat Menengah dan Tinggi. Vasudevan T. 1997.gov/getfit.htm http://www.com http://www. Selangor : Meteor Doc. Sdn Bhd.org/fitnesstesting/physicalfitness.brianmac. 2002. Mohd Talib dan Norlena Salamuddin. HBPE1203 Kece gasan Fizikal.htm http://www. Wee Eng Hoe. http://www. HBPE2203 Ujian. Fitness Fo Spo t.org 48 .UJIAN. Great Britain : The Crowood Press. Wee Eng Hoe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful