UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Penghargaan

Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah izin -Nya, saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Saya ini mengucapkan jutaan terima kasih yang juga penghargaan khusus buat kerana segala tunjuk ajar serta membimbing saya dalam menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada rakan -rakan seperjuangan PISMK -OUM Pengajian Melayu yang banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Penghargaan juga kepada orang yang terlibat secara langsung atau tidak dalam menjayakan tugasan ini. Akhir sekali, penghargaan istimewa buat ibu bapa saya yang banyak memberi galakan dan sokongan agar memastikan saya berjaya dalam pelajaran. Semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal daripada Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih.

1

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Pengenalan

Di Malaysia perhatian terhadap kecergasan bermula dalam tahun 70 -an dengan kewujudan ujian kecergasan. Dengan kesedaran peranan kecergasan kepada pembangunan negara, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melancarkan program µMalaysia Cergas¶ pada tahun 1985.

Usaha ke arah ini disokong oleh Kementerian Pendidikan Malaysia apabila Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dijadikan mata pelajaran teras dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989.

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) juga turut menyumbang ke arah kecergasan dengan kempen bertema mereka. Antara kempen yang berasaskan tingkah laku ialah 1998-Senaman dan Kecergasan, 2000 -Kehidupan Keluarga yang Sihat, 2001 Kesihatan Mental dan 2002 -Promosi Persekitaran Sihat.

Setelah kita memutuskan bahawa kita perlu bersenam, maka kita seharusnya menilai tahap kecergasan semasa. Selepas menjalani beberapa ujian yang dicadangkan kita akan dapat tahu pada tahap manakah kita perlu mula bersenam. Ini membolehkan tubuh kita menerima senaman beransur-ansur di samping mengelak kecederaan.

Kecergasan Keseluruhan

Kecergasan Fisiologi Kecergasan Fizikal

Kecergasan Sosial Kecergasan Sosial Kecergasan Mental

Kecergasan Psikologikal Kecergasan Emosi Kecergasan Kerohanian

2

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Ujian kecergasan fizikal boleh dibahagikan kepada: Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kemahiran motor

KECERGASAN FIZIKAL

KESIHATAN Komposisi Badan

KEMAHIRAN MOTOR Ketangkasan 

Fleksibiliti Daya Tahan Kardiovaskular Kekuatan Otot Daya Tahan Otot 

Kuasa Imbangan Masa Reaksi Kelajuan Koordinasi

3

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani

Ujian merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mendapat maklumat murid. Ia boleh mengambil beberapa bentuk seperti soalan bercetak atau lisan, bateri prestasi tahap fizikal, pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod anekdotal. Menurut Borhan Yusof (2008), ujian ialah satu instrumen atau alat yang digunak an untuk mendapatkan maklumat murid sebelum, semasa, dan selepas pengajaran. Pengukuran ialah suatu proses mengutip maklumat berangka tentang ciri -ciri tertentu yang dipunyai oleh seseorang . pengukuran juga boleh ditakrifkan sebagai membina, mentadbir dan memberi nilai kepada ujian. Manakala penilaian merupakan suatu proses untuk mengumpul, menganalisis dan mentafsir data yang dikutip. Ia juga meliputi ujian dan pengukuran.

Tujuan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani

Penilaian adalah bertujuan :
1. Memfokuskan kepada setiap orang murid Setiap murid adalah unik. Hasil penilaian dapat memberi maklumat tentang kelebihan dan kelemahan seseorang murid. Dengan itu, guru dapat mengaplikasikan prinsip pendidikan jasmani membangun untuk meningkatkan lagi prestasi murid.

2. Menentukan status semasa murid Mengikut Kirkendal, Gruber dan Johnson (1987) penentuan status meliputi : a) Pemberian gred b) Mengecualikan pelajar dari suatu aktiviti c) Memberi maklum balas untuk meningkatkan prestasi d) Menetapkan seseorang individu dalam kumpula n tertentu dan e) Menentu aktiviti tertentu.

3. Memilih wakil sekolah Hasil penilaian juga boleh diguna untuk memberi maklumat bagi tujuan memilih wakil sekolah. Penilaian menggunakan kriteria -kriteria tertentu membolehkan proses pemilihan dilaksanakan dengan lebih saksama.

4

Penilaian memberi maklum balas sama ada program tertentu berkesan. Ia dapat memberi kesan positif kepada murid berkenaan. Memotivasikan murid Penilaian memberi maklum balas prestasi kepada seseorang murid. 5 . 5.UJIAN. 6. Menilai pengajaran dan program pendidikan jasmani Penilaian boleh digunakan untuk menentukan pencapaian objektif program pendidikan jasmani dan kesihatan. Sebaliknya jika keputusan penilaian disalahgunakan makan kesan negatif akan timbul dan ini akan menyebabkan seseorang itu menjadi hampa dan putus asa. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 4. Membekalkan maklumat untuk kajian lain Penilaian membolehkan maklumat digunakan untuk kajian l ain. Ini memberi peluang kepada guru dan pihak pentadbir untuk mengubah strategi pengajaran bagi memastikan objektif yang diharapkan tercapai.

Latar belakang Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) telah dijalankan buat pertama kali di sekolah pada awal tahun 70an. Ia telah memutuskan bahawa ujian baru hanya akan menguji aspek-aspek kecergasan yang berdasarkan kesihatan sahaja. telah ditugaskan mengkaji semula Ujian Daya Tenaga Asas kerana didapati bahawa ujian yang dijalankan pada masa itu kurang sesuai dan agak bermasalah. Ujian tersebut pada masa itu mengandungi 6 aktiviti iaitu : a) b) c) d) e) f) Ujian Kelembutan Baling bola sofbol Lompat Sargent ( Lompatan Menegak) Mendagu Lari ulang-alik 600 ela lari/jalan Pada awal tahun 80an. Bahagian Sekolah. Unit Pendidikan Jasmani dan Sukan. markah atau gred Pendidikan Jasmani di masukkan dalam buku laporan pelajar. Ujian ini mengandungi empat aktiviti sahaja iaitu : a) b) c) d) Bangkit Tubi Tekan tubi Jangkauan melunjur Larian 1500m 6 . penilaian formal telah diperkenalkan untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani bagi pelajar Tingkatan Satu. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Sejarah Instrumen Penilaian merupakan satu proses yang dijalankan dari semasa ke semasa. mudah diurus dan tidak memerlukan banyak alat. di sekolah. Hasil keputusan jawatankuasa ini ilah Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) yang sedang dijalankan di sekolah telah diperoleh. untuk menentukan keberkesanan pengajaran pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Salah satu aspek yang ditekankan ialah kecergasan fizikal di mana pencapaian pelajar diukur melalui Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA). Jawatankuasa ini juga memilih aktiviti yang diangg apkan lebih bermakna. dalam kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Pada tahun 1989. Jawatankuasa yang dilantik telah menjalankan beberapa percubaan dengan kerjasama sekolah-sekolah di negeri. Penilaian telah dijalankan untuk semua mata pelajaran kecuali Pendidikan Jasmani secara rasmi dari dulu hingga 1987. Buat pertamanya.UJIAN.

UJIAN. satu seminar penilaian kecergasan telah diadakan pada 5 hingga 7 Oktober di Port Dickson. Pada waktu itu. jawatankuasa ini telah mengemukakan beberapa cadangan untuk pertimbangan pihak yang bertanggungjawab di Kementerian Pendidikan. iaitu pindaan kepada Surat Pekeliling I khtisa Bil 3/79 kepada semua negeri untuk edaran ke sekolah -sekolah. 7 . Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghantar Surat Pekeliling Ikhtisa Bil 2/1988. Dalam seminar tersebut. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Untuk memastikan bahawa ujian ini dijalankan di semua sekolah menengah. Penyelia Pendidikan negeri dan wakil bahagian -bahagian di Kementerian Pendidikan yang terlibat dengan mata pelajaran Pendidikan J asmani dan Kesihatan telah dijemput menghadiri seminar ini. beberapa cadangan pengubahsuaian telah dibuat dan persetujuan telah diperoleh untuk sekali lagi melantik satu jawatankuasa kecil bagi mengkaji cadangan seminar dengan lebih mendalam. Jawatankuasa kecil yang dilantik telah bermesyuarat di Ipoh pada 5 dan 6 November 1992. Setakat ini. Untuk menentukan bahawa ujian yang sedang dijalankan masih sesuai mengikut perkembangan terbaru dalam bidang penilaian kecergasan. dan untuk mengemas kini markah-markah yang terdapat dalam buku panduan UDTA.

8 . iii. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Tugasan Soalan 1 a. Berdasarkan data dan maklumat hasil pengujian.UJIAN. Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berasaskan kesihatan Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor iii. iv. Instrumen yang lengkap disediakan hendaklah ditadbirkan untuk mendapatkan data dan maklumat. keobjektiviti (jika ada) Prosedur pelaksanaan ujian Alatan yang diperlukan Limitasi pelaksanaan Organisasi pentadbiran ujian c. pengukuran yang telah dilaksanakan. anda dikehendaki melaksan akan pengujian dan pengukuran dengan memilih subjek daripada murid Tahap Dua di sekolah yang di pilih dalam kapasiti sebuah kelas dengan melaksanakan proses yang sewajarnya. Setiap intrument hendaklah mengandungi maklumat seperti berikut : i. ix. Anda dikehendaki menyediakan bateri ujian untuk Lima (5) komponen yang hendak diuji. Instrumen tersebut terdiri daripada : i. vi. x. ii. anda dikehendaki membuta rumusan. pendahuluan Nama ujian Objektif pengujian Fungsi ujian Sejarah instrumen Korelasi kesahan. Pengenalan. ii. penilaian dan analisis hasil daripada pengujian tersebut. Oleh itu. v. vii. Soalan 2 a. viii. kebolehpercayaan. Satu instrument untuk mengukur kemahiran b.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Berdasarkan soalan 1. Mad Som ( Lari Pecut 30 m) o Mohd Farid B.UJIAN. Permaisuri Nur Zahirah Sampel : Murid Tahun 4 Dinamik iaitu Tahap Dua Bilangan responden : 30 orang (11 lelaki dan 19 perempuan) Bateri ujian : o Berasaskan Kesihatan o Berasaskan Kesihatan : : Bangkit Tubi Jangkauan Melunjur Lari Pecut 30m Lompat Jauh Berdiri Permainan Badminton o Berasaskan Lakuan Motor : o Berasaskan Lakuan Motor : o Berasaskan Kemahiran y y y Tarikh : 3 March 2009 Masa : 8. Zainal Abidn ( Bangkit Tubi) o Aman Sah B. Fisal ( Lompat Jauh Berdiri) o Mohd Asmadi B. Wan Daud ( Jangkauan Melunjur) o Mohd Zahid B. Tajul Ariffin (Lari Pecut 30 m) o Wan Mohd Hanif B.10. Abdullah Sani ( Badminton) o Mohd Nazim B. Keb. kami telah menjalankan ujian pengukuran dan penilaian pada butiran-butiran yang berikut : y y y y Tempat : Sek.00 pagi AJK ujian penilaian dan pengukuran : o Hafizuddin Faries B. Md Derus ( Badminton) 9 .00 pagi .

Bilangan sampel hanya 30 orang iaitu 11 lelaki dan 19 perempuan. 5. Ujian ini hanya dijalankan di sekolah rendah sahaja iaitu S. Ada responden yang tidak membawa pakaian pendidikan jasmani ketika sesi ujian dijalankan. 3. Masa yang terhad iaitu selama 1 hari dan pada sebelah pagi sahaja ujian ini dilaksanakan.UJIAN.K. Masa yang diberikan hanya lebih kurang 2 jam dari jam 8 pagi hingga pukul 10 pagi. Murid yang kurang sihat dikecualikan daripada melakukan ujian ini. Hanya satu kelas sahaja iaitu murid dari tahun 4 Dinamik yang diuji. 2. 8. 6. 7. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Limitasi Pelaksanaan Ujian 1. Murid yang tidak berpakaian sukan (perempuan) juga dikecualikan bagi menitikberatkan aspek keselamatan. Bateri ujian hanya melibatkan 5 instrument sahaja. 9. Permaisuri Nur Zahirah. 10 . 4.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 1 (LARI PECUT 30M) 11 .UJIAN.

vi. Masa larian juga dicatatkan iv. pelari haruslah mempunyai koordinasi. Bagi faktor jarak langkah pula ianya bergantung kepada panjang kaki. Catatan masa dimulakan oleh seorang penguji yang berada di garisan penamat dan berhenti apabila murid melepasi garisan penamat.UJIAN. 12 . lutut dan sendi pinggang. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Nama ujian : Lari pecut 30 meter Pendahuluan : i. 3. 2. Larian pecut adalah satu pergerakan dari satu titik ke satu titik. iii. Objektif Ujian : Mengukur kepantasan murid memecut sejauh 30 meter dari kedudukan berdiri Kesahan dan Kebolehpercayaan : Larian ini adalah sah kerana berkai tan dengan jumlah pengambilan oksigen yang maksimum. Larian pecut ini bergantung pula kepada beberapa faktor seperti jarak. Dua percubaan diberikan dengan catatan masa terpantas diambil. 4. v. ii.5 meter hingga 2 meter. kekuatan dan mobiliti semasa bergerak. kelenturan yang tinggi dan keupayaan merehatkan diri atau badan semasa berlari. Ada dua faktor yang boleh dikuasai oleh pelari -pelari pecut iaitu faktor kelajuan dan jarak langkah semasa berlari. Murid bersedia dalam kedudukan berdiri di belakang garisan permulaan. Untuk menguasai kelajuan kaki. kelajuan angin. Jarak langkah boleh ditingkatkan dengan latihan yang menekankan kepada latihan pergelangan kaki. Prosedur ujian : 1. Pelari biasanya mempunyai jarak langkah 1. Penguji memberi isyarat ³sedia´ dan ³lari´ di samping meniup wisel. permukaan balapan.

i . igunakan : Pit i i l S it l Organisasi rlaksanaan : iP t 13 £ UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP ¢¡ ¡   . iii. ii.Al i.

Berikutan ini acara ulang alik yang dinamakan dialos berjarak 384 (192 meter x 2 ) diadakan. 14 . di mana para atlet berlari 20 meter pertama dengan memegang pensil. Pada zaman olimpik kuno. sehingga menjadi masalah mengenai cara mana yang patut digunakan. Acara stade adalah antara acara yang mula-mula dipertandingkan dan melibatkan jarak 192 meter. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Sejarah : y Lari pecut merupakan salah satu acara terawal dalam pertandingan olahraga yang pernah dicatatkan. pertandingan pertama untuk wanita telah diperkenalkan pada tahun 1921 di Monte Carlo. Blok permulaan disediakan dengan lubang saiz tapak kaki. y Pada tahun 1880an ramai jurulatih membuat percubaan cara memulakan sesuatu larian. Semua atlet menggunakan blok yang tetap walaupun saiz kaki mereka berbeza. Walaubagaimanapun persetujuan dibuat untuk menjadikan cara permulaan berdiri sebagai cara permulaan yang paling baik dan diterima oleh semua pihak . Pada zaman moden. y Blok permulaan diperbuat daripada ketulan batu marmar. Perkembangan lari pecut pada abad 19 terbatas kerana tiada undang -undang dan peraturan peraturan. Permulaan dimulakan dengan persetujuan dan tembakan. Di Australia gaya ini dikenali sebagai kangaroo start. Pelbagai cara permulaan digunakan.UJIAN. antara rujukan terawal ialah pertandingan di kalangan pekerja serta orang suruhan bangsawan. prosedur permulaan dan penjagaan masa yang tepat. Antara permulaan awal ialah ³pencil start´. Jarak ini juga merupakan panjang stadium yang digunakan. Pada abad ke-19 lari pecut menjadi semakin popu lar. Pagar permulaan yang dinamakan husplex digunakan untuk memulakan perlumbaan. larian bermula dengan blok permulaan yang dibina melintang keluasan stadium berkenaan. Sebelum tahun 1921 kebanyakkan pertandingan hanya untuk lelaki sahaja. Kem udian wujudlah gaya dekam pada tahun 1884.

Charles Wood merupakan orang pertama yang mencatat 22 saat.9 saat pada tahun 1974. Bagi wanita acara 200 meter diperkenalkan dalam Sukan Olimpik 1948. Marlies Gohr dari Jerman pula adalah pemegang rekod pertama dengan 10.86 saat. Marita Koch dari Jerman pula telah berjaya mencatat masa 48.UJIAN. rekod rasmi lelaki yang pertama dilakukan oleh Harald Andersson dari Switzerland pada tahun 1890 dengan catatan 11. Wilma Rudolph dari Amerika Syarikat adalah pemegang rekod pada tahun tersebut dengan masa 22. Marlene Mathews dari Australia telah mencatat masa 57. 15 .8 saat dan dipecahkan oleh Lee Evans pada tahun 1968 dengan masa 43.0 saat bagi wanita dan masa ini telah diperbaharui iaitu di bawah 50 saat oleh Irena Szewinska dari Poland dengan catatan masa 49. rekod larian sebelum olimpik moden dibayangi oleh larian yang dibuat pada jarak lurus tanpa selekoh. Maxie Long adalah orang pertama yang berjaya mencatat masa 47.0.88 saat yang dibuat pada Sukan Olimpik tahun 1928. y Dalam acara 400 meter.94 saat pada tahun 1978. Dalam acara 200 meter. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 y Dalam acara 100 meter.9.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 1 (Lari Pecut 30m) 16 .

91¶¶ 6. M.35¶¶ 7.31¶¶ 6. Ahmad Hafizan Muhamad Syariman b.18¶¶ 6. Che Khirul Che Ku Mohammad Syafiq B. Nama Dapatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nik Mohamad Akmal B.45 µs 17 .63¶¶ 7.22 µs Median 6.84¶¶ 5. Anuar Mohamad Hafiz Firdaus B.06 Analisis data mod.79¶¶ 8. Mohd Rosdi Muhamad Amirul Musthaqim Mohamad Sayyid B. Saari 5. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil.45¶¶ 6. Che Ku Amdan Muhamad Rasydan B. Reduan Muhamad Amirul Aiman B. Zurami Muizzuddin b.UJIAN. Razali Mohamad Najmi B.85¶¶ 7. Nazri Mohd Aiman Syafiq b.41¶¶ 6. median dan min bagi murid lelaki Mod Min 6.

76¶¶ 6. Ujian ini dapat meningkatkan tahap kepantasan dan kekuatan otot kaki. Md Bahri 6. Nazmi Tengku Nurul Bt. Abd Wahab Nur Alya Adila Bt.87¶¶ 7.45 µs Median 7. Che Abd Aziz Noe Erni Bt. Kassim 14 Atikah Jameen Bt.87¶¶ 7. Tg.75¶¶ 7.83¶¶ 6.65¶¶ 6. Mohd Rozik 16 Aryani Nazrin Bt.70¶¶ 6.00¶¶ 7. median dan min bagi murid perempuan Mod 7. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil.44¶¶ 7. Abd Razak 18 Puteri Nur Farah Bt. 2.95¶¶ 7. Azman Analisis data mod. 3. Zahid 12 Siti Nur Amirah Bt. Mohamad Nur Syazwani Azreen Bt. Adnan 11 Nabihah Bt. Murid-murid dapat melakukan ujian lari pecut 30m dengan baik. Mat Zali 17 Seri Hafsah Bt. 18 .27¶¶ 2 3 4 5 6 7 8 9 Nur Auni Nurin Bt. Mohd Muzoni 13 Nik Zalila Bt. Jailani Nik Sofwatulizah bt.00 µs Rumusan 1.87 µs Min 7. Nama 1 Nur Hanis Umairah Bt.UJIAN. Ishak Nur Syazwani Bt. Rosli 19 Nur Fatin Aqilah Bt.27¶¶ 7. Sukreri Dapatan 6. Awang Nur Syazwani Bt. Hamdan 15 Nik Nursyafiqah Bt.89¶¶ 7.09¶¶ 7.97¶¶ - 10 Ummul Najwa Bt. Purata keseluruhan murid tahun 4 Dinamik dalam ujian lari pecut 30m ini adalah 7 saat.67¶¶ 6.60¶¶ 6. M.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 2 (Jangkaun Melunjur) 19 .

. Alatan ujian i. angkauan perlu bertahan sel ama dua saat no bouncing). Murid erlu menanggalkan kasut. Murid dikehendaki melakukan regangan untuk memanaskan badan. apak tangan bertindih dengan jari kanan bersentuhan dengan jari kiri. Kotak pengukur dan pembaris kali secara berturut -turut dan bacaan terbaik 20 § ¤ UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP ¦¥ ¥ . ekatkan kotak dan embaris rapat ke dinding.Nama ujian angkaun m lunjur Objektif ujian Menguji elenturan ahagian elakang adan dan hamstring esahan Kesahan l gikal digunakan arak koefisien adalah di antara . . Murid duduk berlunjur menghadap dinding dengan kedua -dua belah kaki rapat dan menyentuh kotak dan pembaris dengan kedudukan tangan lurus kehadapan. dan . . Kedua belah jari tangan hendaklah lurus semasa menolak tolok dan bacaan diambil apabila tolok bacaan tidak lagi bergerak. ebolehpercayaan Prosedur ujian atau lebih. . jian dilakukan sebanyak direkodkan dalam unit cm. . .

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 2 (Jangkauan Melunjur) 21 .

UJIAN. 3. Zurami Nik Mohamad Akmal B. 11. 5.5 40. 2. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 30 Min 32. M. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. 7. 10. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik Bil. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B.86 MiN 14. Anuar Muhamad Rasydan B.5 Max 40. Che Khirul Mohamad Najmi B.7 Sisihan Piawai 6. Ahmad Muizzuddin b. Nama Dapatan 1. 6.5 30 37 33 35 30 32. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B.5 38. 8.5 Analisis data mod.5 35 33. Reduan 14. 4. 9. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B.5 22 . Saari Mohd Aiman Syafiq b. Razali Muhamad Syariman b. min. sisihan piawai.

Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt. Kelenturan murid lelaki adalah lebih baik dari murid perempuan. Mat Zali 13. Awang 30. Nur Syazwani Azreen Bt. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Aryani Nazrin Bt. Nama 12. Nur Syazwani Bt.5 21. Zahid 15 Noe Erni Bt. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Adnan Analisis data mod. Siti Nur Amirah Bt. min. Puteri Nur Farah Bt. Nik Nursyafiqah Bt. Rosli 27. Nik Zalila Bt. sisihan piawai. Hamdan Dapatan 20 38 36 25 30 22 23 34 23. Sukreri 22 23. Tg. 23 . Nur Auni Nurin Bt. Abd Razak 28. Atikah Jameen Bt. Mohd Rozik 17. ii.5 32 22.UJIAN. Md Bahri 25. Jailani 24. Tengku Nurul Bt. Mohamad 26. Mohd Muzoni 29.5 14.34 MiN 19 Max 40 Rumusan : i. Ummul Najwa Bt. M.5 23 19 40 22. Nabihah Bt. Nik Sofwatulizah bt.5 27 26 23. Nazmi 16. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 22. Ishak 18. Kassim 19.5 Min 26. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Ini disebabkan murid lelaki lebih aktif dan sering melakukan aktiviti lasak. Nur Syazwani Bt. Seri Hafsah Bt.8 Sisihan Piawai 6.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 3 (Lompat Jauh Berdiri) 24 .

ompatan hendaklah dilakukan sebanyak dua (3) kali dan di selang seli dengan masa rehat dan dilakukan di atas permukaan rata. . iii. murid dikehendaki mengulangi ujian sehingga bacaan yang tepat dapat diambil. perlu mengayunkan tangan dengan kuat agar jarak lompatan lebih jauh. 3 percubaan akan dicatat dan jarak lompatan yang terbaik akan diambil kira. Sekiranya bacaan tidak dapat diambil. Murid membengkokkan lutut hampir kepada darjah. . Pita Pengukur(2 meter). 25 ¨ UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP © © . 2. . . . Prosedur : . kuran diambil dari garisan lompatan hingga bahagian belakang kasut iaitu kaki yang paling h ampir dengan garisan permulaan. Kedudukan kedua-dua kaki hendaklah selari dan dibuka seluas bahu. Penggunaan padang rumput sebagai kawasan ujian tidak dibenarkan kerana ia boleh menyebabkan data yang diperoleh tidak tepat. Murid membuat lompatan sebaik sahaja bersedia tanpa perlu diberi arahan. Kemudian murid hingga . . telah dilaporkan. . ebolehpercayaan : Koefisien di antara . . Murid hendaklah berdiri di belakang garisan lompatan. Penanda arak µMasking ape¶ Pembaris Kapur esahan : Paras kesahan adalah diterima untuk ujian ini.Nama ujian : ompat auh Berdiri Objektif Ujian : Menguji kuasa eksplosif kaki secara mendatar Alatan Ujian i. ii. i .

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 3 (Lompat Jauh Berdiri) 26 .UJIAN.

Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. Reduan 130 162 154 125 127 120 140 120 131 127 141 Analisis data mod. min.7 MiN 120 Max 162 27 . 5. 3. 7. Razali Muhamad Syariman b. Saari Mohd Aiman Syafiq b. Che Khirul Mohamad Najmi B. 10. 8. Zurami Nik Mohamad Akmal B. 11. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 120 Min 134 Sisihan Piawai 13. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. 2. 4. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil. 9. Ahmad Muizzuddin b. sisihan piawai. Anuar Muhamad Rasydan B. 6. M. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. Nama Dapatan 1. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B.UJIAN.

Adnan Analisis data mod. M. Sukreri 22 23. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Awang 30.8 Sisihan Piawai 16. Nur Auni Nurin Bt. Nazmi 16. Nur Syazwani Bt. Zahid 15 Noe Erni Bt. Abd Razak 28. Hamdan Dapatan 130 120 125 118 80 151 130 118 151 141 155 141 124 125 130 115 131 139 124 14.UJIAN. Tengku Nurul Bt. Nabihah Bt. Nur Syazwani Azreen Bt. Kassim 19. Mohd Muzoni 29. Atikah Jameen Bt. Nama 12. Mohamad 26. Tg. min. Jailani 24. Nur Syazwani Bt. Ummul Najwa Bt. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt. Puteri Nur Farah Bt. Ishak 18.7 MiN 80 Max 155 28 . minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 130 Min 128. Seri Hafsah Bt. Rosli 27. Nik Zalila Bt. Md Bahri 25. Siti Nur Amirah Bt. Nik Nursyafiqah Bt. Aryani Nazrin Bt. Mohd Rozik 17. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Mat Zali 13. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. sisihan piawai. Nik Sofwatulizah bt.

semua murid berada pada tahap yang sederhana berdasarkan ujian yang dijalankan. Ini mungkin disebabkan murid membuat regangan yang betul (warming up) pada awal sesi serta faktor pakaian. Secara keseluruhannya. v. iii. Manakala bagi perempuan.UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Rumusan : i. Jarak yang terbaik yang dicatatkan bagi lelaki ialah 162cm. ii. iv. 29 . Kesimpulannya. pengujian kuasa eksposif kaki secara m endatar bagi lelaki adalah lebih tinggi berbanding dengan perempuan. catatan yang terbaik ialah 155cm. semua murid berjaya melakukan ujian ini. Berdasarkan ujian yang dijalankan.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 4 (Bangkit Tubi) 30 .UJIAN.

di antara masa bangun tubi dan tiada had untuk 31  UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP  . 3. 2. peserta bangkit dari kedudukan baring hingga siku mencecah paha dan kembali ke posisi asal. ujian bangun tubi. Peserta berbaring di atas tilam lat ihan dengan lutut dibengkokkan pada 2-18 inci daripada punggung. untuk ujian ini (Johnson & elson. angan peserta disilang pada dada dan tapak tangan mendakap bahu yang bertentangan. Prosedur : . tilam Kesahan: Paras kesahan adalah diterima untuk ujian ini. .Nama ujian: Bangkit tubi Objektif ujian: Mengukur kekuatan terhadap otot abdomen. Alatan: Pita pengukur. .Pembantu akan memegang pergelangan kaki peserta semasa ujian dijalankan. Apabila isyarat mula diberikan. ) melaporkan hubung kait . Kebolehpercayaan: A Person r merekodkan . Pengiraan satu ulanga n lengkap ialah dari kedudukan baring. Peserta mestilah kembali ke kedudukan baring dengan skapula menyentuh lantai sebelum bangkit semula. naik dankembali semula ke kedudukan asal.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 4 (Bangkit Tubi) 32 .UJIAN.

Razali Muhamad Syariman b. 4. Saari Mohd Aiman Syafiq b. 11. Che Khirul Mohamad Najmi B. M. 7. Zurami Nik Mohamad Akmal B. 9.8 Sisihan Piawai 8 MiN 9 Max 31 33 . min. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. Reduan Dapatan 9 18 9 9 14 25 31 10 17 15 28 Analisis data mod. 3. 6. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil. 5. 10. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 9 Min 16. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. sisihan piawai. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. 2.UJIAN. 1. Nama Ahmad Muizzuddin b. Anuar Muhamad Rasydan B. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. 8.

Mohd Muzoni 29. Nur Syazwani Azreen Bt. Puteri Nur Farah Bt. Adnan Analisis data mod. Ummul Najwa Bt. Nama 12. Tg. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 12 Min 10 Sisihan Piawai 8. Mohd Rozik 17. Rosli 27. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Md Bahri 25. Nur Auni Nurin Bt. Nik Nursyafiqah Bt. min. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt.UJIAN. Awang 30. Nik Zalila Bt. Abd Wahab 20 21 22 Nur Alya Adila Bt. Nazmi 14 12 12 19 19 15 12 12 7 9 3 26 9 12 16. Seri Hafsah Bt. Tengku Nurul Bt. Mat Zali Dapatan - 13. Zahid 15 Noe Erni Bt.4 MiN 3 Max 26 34 . Ishak 18. Hamdan 14. Kassim 19. Atikah Jameen Bt. M. Siti Nur Amirah Bt. Jailani 24. Nur Syazwani Bt. Mohamad 26. Sukreri 23. Nabihah Bt. Nur Syazwani Bt. Abd Razak 28. Aryani Nazrin Bt. Nik Sofwatulizah bt. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. sisihan piawai.

iii. 6 orang pelajar perempuan berada pada tahap lemah. ii. 35 . v. 9 orang pelajar perempuan berada pada tahap sederhana. iv.UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Rumusan : i. 4 orang pelajar perempuan berada pada tahap baik. 7 orang pelajar lelaki berada pada tahap sederhana. 3 orang pelajar lelaki berada pada tahap baik.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 5 (Permainan Badminton) 36 .UJIAN.

Pemain dapat memungut mata melalui pukulan bulu tangkis menggunakan raket mereka sekiranya bulu tangkis dapat melepasi atas jaring dan jatuh di kawasan pihak law an. Rekod Badminton : i. ii. Posisi pemain ialah bertentangan di dalam sebuah gelanggang empat segi yang dibahagikan oleh jaring. Pukulan rali berhenti selepas bulu tangkis jatuh di atas lantai. ii. 37 . iv. Pukulan smash paling pantas yang pernah direkodkan dalam acara perseorangan ialah 305 km/h (189 mph) oleh Taufik Hidayat dari Indonesia. iii.UJIAN. Pemain beregu lelaki Fu Haifeng dari China mencipta rekod dunia yang rasmi bagi pukulan smash iaitu 332 km/h (206 mph) pada 3 Jun 2005 ketika Piala Sudirman berlangsung. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Sejarah Badminton : i. Badminton merupakan sejenis sukan raket yang dimainkan oleh dua orang pemain bertentangan (perseorangan) atau pun dua pasangan bertentangan (beregu). dan bulu tangkis hanya boleh dipukul sekali bagi setiap sisi sebelum ia melepasi atas jaring.

UJIAN.18 meter lebar dan 13.88 meter panjang.1 meter lebar dan 11. y Keluasan gelanggang servis untuk perseorangan.55 meter tinggi). y Keluasan gelanggang servis untuk beregu berukuran 6. iaitu 5. y Gelanggang servis dibahagikan kepada dua bahagian bertentangan. Bahagian gelanggang ini dipisahkan oleh jaring (1.4 meter panjang. 38 . Garisan servis pendek terletak 1. k awasan servis kiri dan kawasan servis kanan dipisahkan oleh garisan di tengahnya. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Gelanggang : y Tiap-tiap pemain berada bertentangan antara dua gelanggang servis.98 meter dari jaring.

Ukuran dibuat di tengah-tengah garisan gelanggang dan garisan servis pendek. Jika servis terkena tali. 3.Nama ujian Kemahiran Permainan Badminton (Ujian rench short-serve) ujuan: Untuk mengukur kemahiran untuk membuat servis secara tepat Alatan: aket badminton. : ali direntang 20 inci di atas dan selari dengan jaring/net.bulu tangkis.murid boleh membuat servis semula tanpa dikira. Markah akan diberi sekiranya bulu tangkis melintasi di antara tali dan net dan mendarat di kawasan yang ditandakan. percubaan diberi dan jumlah skor 39  UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP  . yang terkumpul akan direkodkan.tali yang direntang di atas net dan ukuran yang dibuat di atas lantai gelanggang Prosedur ujian 1. 2.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 5 (Permainan Badminton) 40 .UJIAN.

2 Min 1. 5. min. 3. M. Reduan 5 5 4 5 3 2 3 2 3 2 2 Analisis data mod. Zurami Nik Mohamad Akmal B. Nama Dapatan 1. Ahmad Muizzuddin b.2 Max 3.85 MiN 1. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 1. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B.UJIAN. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. 8. Che Khirul Mohamad Najmi B. 6. Saari Mohd Aiman Syafiq b. Anuar Muhamad Rasydan B. 7. 4. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. 9. 10. 2. 11. Razali Muhamad Syariman b. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B.0 41 .

Zahid 15 Noe Erni Bt. Sukreri 22 23. Nik Sofwatulizah bt. min. Nik Nursyafiqah Bt. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Abd Razak 28. Hamdan Dapatan 3 5 4 4 5 4 1 5 4 1 4 4 5 2 4 4 1 3 2 14. Md Bahri 25. Jailani 24. Nur Syazwani Bt.92 MiN 1. Nama 12. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 1. M. Nur Syazwani Azreen Bt. Kassim 19. Mohamad 26. Mat Zali 13. Ummul Najwa Bt.2 42 .UJIAN. Awang 30.8 Min 1. Nazmi 16. Tg. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt. Ishak 18. Seri Hafsah Bt. Mohd Muzoni 29. Mohd Rozik 17.0 Max 3. Siti Nur Amirah Bt. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Atikah Jameen Bt. Tengku Nurul Bt. Aryani Nazrin Bt. Nur Syazwani Bt. Nur Auni Nurin Bt. Adnan Analisis data mod. Nik Zalila Bt. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Nabihah Bt. Rosli 27. Puteri Nur Farah Bt.

ii. Berdasarkan data yang diperolehi. markah murid perempuan dalam membuat pukulan servis adalah lebih tinggi berbanding murid lelaki. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Rumusan : i.UJIAN. murid -murid belum mampu menguasai kemahiran membuat pukulan servis dengan baik. 43 . Secara purata.

anda dikehendaki membuat perbandingan di antara kelima -lima instrumen yang telah ditadbirkan. PERBANDINGAN 5 BATERI UJIAN 44 . PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Soalan 2 b.UJIAN.

jam randik. Bangkit Tubi Menguji kekuatan otot abdomenis 30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah untuk dijalankan tetapi terdapat 5 orang murid perempuan tidak memperolehi sebarang skor. 45 . pembaris dan pita pelekat. 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah dijalankan. Tilam latihan. Pembaris dan kotak Lompat jauh berdiri Mengukur kuasa kaki 30 orang. Ujian dapat diselesaikan dengan masa yang singkat. 30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah dijalankan.UJIAN. 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah dijalankan. Lari Pecut 30 meter Mengukur kelajuan murid memecut 30 meter dari kedudukan berdiri. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Perbandingan kelima-lima bateri ujian berdasarkan objektif. skitel. sampel. Terdapat 2 orang murid tidak melakukan ujian kerana tidak memakai pakaian sukan Wisel. prosedur dan alatan Bateri ujian Jangkauan melunjur Objektif Sampel Prosedur Alatan Mengukur kelenturan otot di bahagian bawah belakang dan di bahagian atas peha 30 orang. Pita ukur.

net.564 Lari Pecut 30m 28 2 7.83 15.442 Permainan Badminton 30 0 3.658 245.178 Bangkit Tubi 25 5 15.0402 49. Deviation Variance Lompat Jauh Berdiri 30 0 130. Gelanggang badminton yang berada di luar menyebabkan halangan seperti angin yang menyukarkan murid membuat servis dengan baik Raket badminton.192 51.murid serve) membuat servis dengan tepat.66458 .933 7.326 1.757 46 .UJIAN.0129 .723 Jangkauan Melunjur 30 0 28. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Permainanan badminton Mengukur kemahiran 30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan Sukar untuk ditadbir kerana murid masih lemah dalam membuat servis dengan tepat.16 7.37 1. bulu tangkis (French short. Perbandingan berdasarkan data kajian N Valid Missing Mean Std.

Hal ini mungkin disebabkan kurang pendedahan mengenai ujian-ujian tersebut di sekolah pada para pelajar. Ujian -ujian ini secara tidak langsung dapat membantu guru mengena pasti kelebihan yang ada pada murid yang tidak nampak secara zahirnya. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Kesimpulan Secara keseluruhannya. murid -murid dari kelas 4 Dinamik S.UJIAN. ³Melentur buluh biar dari rebungnya´. guru harus bertanggungjawab mendidik anak bangsa agar mereka dapat mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Kesemua murid berjaya menjalani ujian bateri yang telah dijalankan. Selain itu. Hasil ujian yang dijalankan mendapati kebanyakan murid berada pada tahap sederhana dalam sesuatu ujian.K. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Guru perlulah memberi pendedahan awal mengenai ujian kecergasa n ini kepada murid sekolah rendah. 47 . guru perlu memberi tunjuk ajar kemahiran -kemahiran tertentu yang perlu murid kuasai pada peringkat awal sekolah rendah. Melalui pepatah ini. Permaisuri Nur Zahirah memberi kerjasama yang baik bagi menjayakan ujian bateri yang dijalankan ke atas mereka. Terdapat juga beberapa orang pelajar sahaja yang tidak dibenarkan menjalani ujian -ujian tertentu. peranan guru Pendidikan Jasmani harus penting.

fitness. Sdn Bhd. Sdn Bhd. 2007. HBPE1203 Kece gasan Fizikal.thesportjournal.topendsports. Vasudevan T. Penguku an dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani . Kece gasan:Satu Panduan Hidup Sihat . Selangor : Meteor Doc. Asas Pendidikan Jasmani:Pe ingkat Menengah dan Tinggi.gov/getfit. 2002. Great Britain : The Crowood Press.uk http://www. 2000.co.UJIAN. Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan . 1985. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Bibliografi Rex Hazeldine.sport-fitness-advisor.brianmac.htm http://www. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. HBPE2203 Ujian.org/fitnesstesting/physicalfitness.com/testing/tests.org 48 . Wee Eng Hoe.htm http://www. Mohd Talib dan Norlena Salamuddin.com http://www. http://www. Hasbullah Ismail ect. Selangor : Meteor Doc. 2008. Fitness Fo Spo t. Borhan Yusof. Shah Alam : Karisma Publications.1st4sport.pdf http://www.com/fitnesstests.bodpod. 1997. Arasoo. Ipoh : Fajar Bakti. Wee Eng Hoe.peworld.html http://www.com http://www.