KEPENTINGAN MEMPELAJARI ILMU AKIDAH

T B´ÿ." ´.CAH ´´¬´1´ÿ´´o´OBb Pb"´M´´o.T´O
1´´äB´m P ´N´¬`1´ ´MA´´ò ¬´ÿ ´V´H
ÓC´M´´ ´ò´÷´8´.ÿ ´A´´´äB´
Pb¬´·´lA´´1.T´&O ß´´ ´¬·´BäBb
Pb"´H´Mo´T´O." ´ó´·´ÿ´¬C bß´l
Pb´¬´´´¬.H ´ò´÷´MO´l ´ó´·´1´´O
´."´HAM´´´ ´´´´´

Maksudnya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan
perang). Mengapa tidak pergi dari tiap -tiap golongan di antara mereka
beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama
dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah
kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya .
1


Berdasarkan ayat di atas, bolehlah dirumuskan bahawa sebahagian dari
setiap golongan (penduduk kampung atau negeri) hendaklah takhassus
menuntut ilmu agama. Kemudian memberi pengajaran kepada kaumnya.
Sebab itu hendaklah sebahagian pelajar pergi keluar negeri untuk
mempelajari ilmu agama dan ilmu-ilmu yang dituntut agama untuk dipelajari
seperti bermacam-macam kepandaian yang perlu buat menempuh
gelombang hidup masa sekarang. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad s.a.w.
bersabda: ³Tuntutlah ilmu pengetahuan itu, meskipun sampai ke negeri Cina ´.
Nabi Muhammad s.a.w. berkata sedemikian kerana pada masa tersebut
negeri Cina amat masyhur dalam membuat kaca, kertas dan se bagainya.
2

Dalam sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi:

1
Surah al-Taubah, ayat 122.
2
Prof. Dr. Hj. Mahmud Yunus. 2006. Tafsir Mahmud Yunus: Al-Quran nul Karim Rasm Uthmani. hlm.
287.
ϝΎϗ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ Ϧϋ ϪϨϋ Ϳ΍ ϲοέ ϚϟΎϣ ϦΑ βϧ΃ Ϧϋ : ϢϠδϣ Ϟϛ ϰϠϋ Δπϳήϓ ϢϠϋ ΐϠσ .
Ertinya: Daripada Anas bin Malik r.a., bersabda Rasulullah s.a.w.: ³Menuntut
ilmu adalah wajib ke atas setiap Muslim´.
(Riwayat Ibn Majah dan Abu Ya¶la)

Kedua-dua dalil di atas menerangkan kewajipan setiap individu untuk
menuntut ilmu. Begitu juga halnya dalam mempelajari ilmu akidah.
Mempelajari ilmu akidah sangat penting kepada setiap individu muslim kerana
hal ini akan dapat memperkukuhkan lagi keimanan dan ketaqwaan seseorang
itu kepada Allah Yang Maha Esa atas sifat-sifat kesempurnaan-Nya. Hal ini
adalah bagi mengelakkan diri daripada terjerumus kepada perkara -perkara
yang boleh membawa kepada perkara-perkara syirik sama ada sesuatu yang
telah diketahui dan sesuatu yang tidak diketahui.
Akidah yang benar merupakan kunci kepada penerimaan segala
ibadah yang kita lakukan. Tanpa akidah yang benar, Allah tidak akan
menerima segala amalan soleh. Sebagai contoh, seorang pemerintah yang
baik dan berjiwa rakyat serta banyak melakukan kebaikan tidak akan diterima
segala amal yang dia lakukan selagi mana dia tidak melafazkan ³ ϻ· Ϫϟ· ϻ΃ ΪϬη΃
Ϳ΍ ϝϮγέ ΪϤΤϣ ϥ΃ ΪϬη΃ϭ Ϳ΍´. Oleh itu, kemantapan akidah sangat penting dalam
kehidupan seseorang.
Selain itu, mempelajari ilmu akidah juga penting bagi menghindarkan
diri daripada terjerumus ke dalam ajaran-ajaran sesat yang akan merosakkan
akidah seseorang terhadap Allah SWT.
Dalam dunia sekarang, terdapat di dalamnya manusia-manusia yang
sentiasa ingin melihat kejatuhan Islam dengan cara meruntuhkan akidah umat
Islam supaya mengikut cara hidup Barat . Oleh itu, mereka akan sentiasa
cuba untuk mencari kelemahan Islam melalui kajian daripada pelbagai
sumber terutamanya nas-nas al-Quran. Maka dengan sebab itulah
pemantapan akidah sangat penting untuk mematahkan hujah -hujah daripada
pihak lawan yang cuba memesongkan akidah seseorang.

4 Y SPU  <R   0 M ? K$ RU n S I Z )Wk L SU T r l. kertas dan se bagainya. ayat 122. meskipun sampai ke negeri Cina ´. berkata sedemikian kerana pada masa tersebut negeri Cina amat masyhur dalam membuat kaca. Oleh sebab itu. k WT M oU  S [AWr ET rZl U Maksudnya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).w. hlm. Mahmud Yunus. 2 Dalam sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi: 1 2 Surah al-Taubah.a. Sebab itu hendaklah sebahagian pelajar pergi keluar negeri untuk mempelajari ilmu agama dan ilmu -ilmu yang dituntut agama untuk dipelajari seperti bermacam-macam kepandaian yang perlu buat menempuh gelombang hidup masa sekarang. Nabi Muhammad s.1 Berdasarkan ayat di atas.w. Hj. bolehlah dirumuskan bahawa sebahagian dari setiap golongan (penduduk kam pung atau negeri) hendaklah takhassus menuntut ilmu agama. Mengapa tidak pergi dari tiap -tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kau mnya apabila mereka telah kembali kepadanya. . 287. Tafsir Mahmud Yunus: Al-Quran nul Karim Rasm Uthmani. 2006. Prof. bersabda: ³Tuntutlah ilmu pengetahuan itu. Nabi Muhammad s. Dr. Kemudian memberi pengajaran kepada kaumnya.a. supaya mereka itu dapat menjaga dirinya .

Tanpa akidah yang benar.: ³Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap Muslim´. Selain itu.a. : Ertinya: Daripada Anas bin Malik r. Mempelajari ilmu akidah sangat penting kepada setiap individu muslim kerana hal ini akan dapat memperkukuhkan lagi keimanan dan ketaqwaan seseorang itu kepada Allah Yang Maha Esa atas sifat-sifat kesempurnaan-Nya. Dalam dunia sekarang. bersabda Rasulullah s.w.a. terdapat di dalamnya manusia -manusia yang sentiasa ingin melihat kejatuhan Islam dengan cara meruntuhkan akidah umat . mempelajari ilmu akidah juga penting bagi menghindarkan diri daripada terjerumus ke dalam ajaran-ajaran sesat yang akan merosakkan akidah seseorang terhadap Allah SWT.. Sebagai contoh. seorang pemerintah yang baik dan berjiwa rakyat serta banyak melakukan kebaikan tidak akan diterima segala amal yang dia lakukan selagi mana dia tidak melafazkan ³ ´. kemantapan akidah sangat p enting dalam kehidupan seseorang.. Begitu juga halnya dalam mempelajari ilmu akidah. Oleh itu. Hal ini adalah bagi mengelakkan diri daripada terjerumus kepada perkara -perkara yang boleh membawa kepada perkara -perkara syirik sama ada sesuatu yang telah diketahui dan sesuatu yang tidak diketahui. Allah tidak akan menerima segala amalan soleh. Akidah yang benar merupakan kunci kepada penerimaan segala ibadah yang kita lakukan. (Riwayat Ibn Majah dan Abu Ya¶la) Kedua-dua dalil di atas menerangkan kewajipan setiap individu untuk menuntut ilmu.

mereka akan sentiasa cuba untuk mencari kelemahan Islam melalui kajian daripada pelbagai sumber terutamanya nas-nas al-Quran. Maka dengan sebab itulah pemantapan akidah sangat penting untuk mematahkan hujah -hujah daripada pihak lawan yang cuba memesongkan akidah seseorang. Oleh itu. .Islam supaya mengikut cara hidup Barat.