1.1 Definasi Sebutan Baku.

Menurut KAMUS Dewan Edisi Ketiga mentakrifkan perkataan baku sebagai ‘sesuatu yang pokok, yang dasar, yang benar’. Kata itu diertikan sebagai ‘ sesuatu yang sudah diterima sebagai betul dan sah ( bentuk, sifat dan lain-lain ) dan dapat dijadikan asas perbandingan bagi bentuk dan sebagainya’ (berkenaan bahasa, ejaan, dan sebagainya. Marzuki Nyak Abdullah dalam bukunya Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu (1997), sebutan baku bermaksud ‘Bentuk bahasa yang diterima untuk digunakan dalam situasi rasmi seperti dalam perundangan, pentadbiran, persekolahan, pengajian tinggi, dan alat sebaran am’. Bahasa Melayu baku ialah variasi yang dianggap standard berbanding dengan variasi lain dalam pertuturan banasa Melayu. Garvin dan Mathiot (1998), bahasa baku membawa maksud pembakuan di dalam semua aspek bahasa; berusaha dan melakukan proses pengekodan, kutipan informasi pelbagai aspek tentang bahasa yang diterima daripada masyarakat dan telah menjadi norma kebahasaan bagi seluruh masyarakat itu. Dengan kata lain, pengkodan adalah satu persetujuan tidak rasmi yang diambil tentang satu variasi daripada beberapa variasi yang wujud dan variasi itu menjadi kelainan yang mewakili bahasa.

Kamus Dewan Bahasa Edisi ketiga mentakrifkan perkataan baku sebagai ”sesuatu yang pokok , yang dasar , yang benar ”.Kata itu turut diertikan sebagai ”sesuatu yang sudah diterima umum sebagai betul dan sah (bentuknya , sifatnya , dan lain-lain) dan dapat dijadikan asas perbandingan bagi bentuk dan sebagainya (berkenaan bahasa , sebutan , ejaan , dan sebagainya ) ”. Menurut Marzukhi Nyak Abdullah dalam bukunya Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu (1997) , Bahasa baku bermaksud ”bentuk bahasa yang diterima untuk digunakan dalam urusan rasmi seperti perundangan , pentadbiran , persekolahan , pengajian tinggi dan alat sebaran am”.Bahasa baku adalah variasi yang dianggap paling utama berbanding variasi lain dalam pertuturan bahasa Melayu. Awang Sariyan pula berpendapat bahawa bahasa baku dapat dikatakan sebagai bahasa golongan terpelajar , iaitu golongan yang memegang peranan penting dalam pentadbiran , pendidikan , kehakiman , perdagangan, dan sebagainya (Awang Sariyan ,1994)

mereka saling memahami bunyi yang dituturkan. sifat bunyi bahasa dan pendengaran. Bunyi-bunyi yang bermakna ini berlaku apabila dua orang atau lebih bertutur. Fonologi merupakan satu bidang kajian yang mengkaji sistem bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh manusia. Garis panduan dasar umum tentang sebutan baku Bahasa Melayu adalah seperti berikut : . bidang fonologi merupakan bidang yang merumuskan. Perkara ini adalah bertepatan dengan keterangan K. Bidang fonetik ialanh kajian yang berkaitan dengan organ pertuturan. setiap huruf dalam ejaan rumi atau jawi perlulah dilafazkan dengan jelas mengikut nilai bunyi Bahasa Melayu yang dilambangkan.. Sebutan Huruf . Intonasi : nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam Bahasa Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan. Bunyi-bunyi yang bermakna ini dihasilkan oleh alat artikulasi.Sebutan Kata : hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga sebagaimana dieja . Bidang fonemik pula merupakan bidang yang menkaji bunyi-bunyi sesuatu bahasa. iaitu pengkajian tentang fungsinya atau struktur bunyi bahasa itu. iaitu bidang fonetik dan bidang fonemik.Dasar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu.L pike dalam bukunya Phonemics (1943:57) iaitu ”Kata-kata dieja sebagaimana diucapkan dan diucapkan senyap”. Jelaskan perbezaan sebutan baku dengan sebutan Johor-Riau (biasa) dari segi fonologi.Sebutan Huruf : umumnya . ahli – ahli bahasa telah bersependapat tentang dasar sebutan baku Bahasa Melayu iaitu sebutan bagi kata Bahasa Melayu hendaklah berdasarkan sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. menghuraikan dan menjelaskan segala bentuk bunyi di dalam sesuatu bahasa dengan teliti untuk menentukan pertuturan dan bentuk bunyi tertentu. . dan tidak ada huruf yang berdasarkan bentuk kata (pola pada suku kata) sama ada kata dasar atau kata terbitan.Kesimpulannya. Menurut Awang Sariyan (1988:6) . Bidang fonologi terbahagi kepada dua.

lih ] [ ha. . ra.leh ] [ ha. yě ] [be . pě] Fonem vokal yang dilambangkan dengan huruf ‘i’.Riau Akhiran ‘a’ yang dibunyikan sebagai ‘ě’. Contoh: Huruf vokal a Fonem/bunyi [a] ejaan saya berapa apa sebutan [ sa . pa ] Sebutan Johor . samada terletak pada suku kata akhir terbuka dan suku kata tertutup. pa ] [ a .kim ] Sebutan Johor-Riau [ a.pě] [a .Huruf dan fonem vokal ‘a’ Sebutan Baku Vokal ‘a’ dilafazkan dengan [ a ] pada bahagian manapun ia terletak sama ada terbuka .sel ] [ mu. Ini bermaksud vokal ‘i’ perlu dibunyikan seperti mana dieja. Mengikut sebutan baku fonem vokal ‘i’ perlu dibunyikan dengan [ i ]. ya ] [ be .Ini bermakna vokal ‘a’ disebut seperti mana dieja dan dieja seperti mana dilafazkan.sil ] [ mu.di tengah atau di akhir kata. Contoh : Ejaan Alih Hasil Mukim Sebutan baku [ a. Contoh: Huruf vokal a Fonem/bunyi [a] ejaan saya berapa apa sebutan [ sa .ra . Sebutan Johor-Riau bagi fonem vokal ‘i’ pada suku kata tertutup dibunyikan dengan [e].kem ] . tertutup .

non ] [ tu.top ] Sebutan Kata Penyebutan Kata Terbitan Kata terbitan mengikut garis panduan dasar umum tentang sebutan baku Bahasa Melayu hendaklah dilafazkan berdasarkan pola ejaan KV . sa ] [ ber . kat ] Sebutan Johor .Riau . Contoh : Ejaan Betul Lanun Tutup Sebutan baku [ be. nge .Riau [ pe . nga .Fonem vokal yang dilambangkan dengan huruf ‘u’. dar ] [ te . la . Kata terbitan dengan imbuhan awalan. la . ra . ri ] [ te . jar ] [ pe .nun ] [ tu. rang . ri ] [ te . KVK + KVK. ra . KVK . sě] [ be .tol ] [ la. nga .tup ] Sebutan Johor-Riau [ be. samada terletak pada suku kata akhir terbuka dan suku kata tertutup. Sebutan Johor-Riau bagi fonem vokal ‘u’ pada suku kata tertutup dibunyikan dengan [o]. kat ] Kata terbitan dengan imbuhan awalan. Ini bermaksud vokal ‘u’ perlu dibunyikan seperti mana dieja. KV + KV . nge .tul ] [ la. Mengikut sebutan baku fonem vokal ‘u’ perlu dibunyikan dengan [ u ]. Ejaan standard Pengajar Pengedar Terasa Berlari terangkat Sebutan baku [ pe .ja ] [ pe . Ejaan standard Sebutan baku Sebutan Johor . da ] [ te . rang .

nga . ra . sě] [ an . Ejaan Terangkat Pengedar Berlari Sebutan baku [ te. sa ] [ ber .ri ] Kata serapan Bahasa Arab . nge . dar ] [ te . Indonesia dan Inggeris Kata serapan Bahasa Arab . la .kat ] [ pe. ka ] [ an . ri ] [ te .da ] [ mer . de .kat ] [ pe. kat ] Kata terbitan dengan imbuhan awalan. Ejaan standard (i)Bahasa Indonesia Sama bunyi: Anda Merdeka Berbeza bunyi bangsa [ bang .Riau . sa ] [ bang . la . da ] [ te . ka ] Sebutan baku Sebutan Johor . kat ] [ pe .rang.Riau [ te.da ] [ mer . sě] [ be .da ] [ be. rang . Indonesia dan Inggeris yang sudah sebati dengan bahasa Melayu dibunyikan seperti sebutan baku Bahasa Melayu. ra .ja ] [ pe .rang. nga .dar ] [ ber. ri ] [ te . de .nge.nge. jar ] [ pe .ri ] Sebutan Johor .Pengajar Pengedar Terasa Berlari terangkat [ pe .la. rang . nge .la.

bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. ma ] [ fra . Antara fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Negara. Terdapat pelbagai kebaikan atau peranan sebutan baku di dalam kehidupan rakyat Malaysia khususnya adalah : Sebutan baku sebagai bahasa ilmu . ma] (Kata atau ungkapan pinjaman daripada bahasa Inggeris yang diterima bentuk ejaannya yang asal . bahasa perhubungan umum serta bahasa pengantar dan ilmu di sekolah-sekolah dan instutusi-instutusi pengajian tinggi. bahasa pentadbiran. Bahasa Melayu memikul pelbagai peranan seperti bahasa komunikasi.(ii) Bahasa Arab Sama bunyi: Fatwa Takwa Beza bunyi Makna (iii)Bahasa Inggeris Frasa drama [ fra .Setiap tempat mempunyai dialek yang tersendiri tetapi semuanya berbahasa Melayu.dilafaz atau disebut menurut sebutan asal dalam bahasa sumber) [ mak . wa ] [ tak . ně] [ fat . Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 ( bahasa kebangsaan ) menyatakan bahawa “Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan bagi Negara yang merdeka”. Di Malaysia terdapat pelbagai jenis dialek. wa ] Bincangkan kebaikan dan keburukan baku bahasa Melayu. Kebaikan sebutan baku bahasa Melayu. sa ] [ dra . wa ] [ tak . Sebutan baku merupakan tunjang dalam bahasa Melayu. na ] [ mak . wa ] [ fat . sa ] [ dra .

Bahasa Melayu boleh menjadi dinamik dan bertaraf intelektual setanding dengan bahasa asing terutamanya bahasa Inggeris.sastera . kedoktoran . Pembakuan dalam bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan Malaysia diharapkan dapat melahirkan pelbagai bangsa yang bersatu padu dalam satu Malaysia. Sebutan Baku Sebagai Bahasa Komunikasi. bahasa Melayu perlu mempunyai perbendaharaan kata . Namun begitu bahasa Indonesia dapat berfungsi dengan baik dalam menjalankan peranannya sebagai alat untuk menyatupadukan ribuan suku kaum tersebut. undang-undang dan ekonomi . tatabahasa dan laras bahasa yang cukup untuk menyampaikan konsep dan pemikiran ilmu moden. Setiap bahasa ibunda mempunyai dialek yang pelbagai terutamanya bahasa Melayu. Membakukan bahasa Melayu juga diharapkan dapat memainkan peranannya yang .Kepelbagaian bangsa dan dialek menyebabkan kesukaran dalam tiap-tiap pihak yang menyampaikan maklumat. Bagi mencapai keperingkat bahasa ilmu pemantapan sistem ejaan. dan bahasa yang sesuai dari aspek ejaan . istilah . Secara tidak lansung bahasa Melayu akan dapat dimartabatkan kedaulatannya. Bahasa merupakan alat untuk memyampaikan perasaan dan fikiran secara lisan ataupun bertulis. dan agama. Sebutan baku telah menjadi pilihan menggunakan pelbagai dialek ini sebagai variasi pilihan dalam pertuturan dan perbincangan agar apa yang ingin disampaikan mudah dan dapat difahami oleh semua pihak. perbendaharaan kata dan struktur kata yang lengkap perlu biberi perhatian dan pemantapan ahli-ahli bahasa dari masa ke semasa.Bahasa ilmu bermakna bahasa yang mampu menjadi perantaraan bagi penyampaian ilmu pengetahuan dari peringkat rendah sehingga ke peringkat tinggi. Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang mempunyai ribuan suku kaum dengan pelabagai bahasa. Ini bermakna sebutan baku dapat berfungsi sebagai alat komunikasi yang berjaya menyampaikan maklumat kepada semua pihak yang berlainan bahasa ibundanya. Malaysia merupakan sebuah Negara yang unik kerana mempunyai pelbagai kaum. Setiap kaum mempunyai bahasa ibunda mereka sendiri. Sebutan Baku sebagai bahasa perpaduan... Bahasa boleh dijadikan satu alat perpaduan untuk sesebuah Negara.Konsep bahasa Melayu sebagai ‘bahasa ilmu ‘diperkenalkan dalam tahun 90an. teknologi . sebutan .Ini bermakna penggunaan bahasa dan sebutan baku bahasa Melayu sebagai pengantar ilmu pengetahuan moden berkaitan sains . Sebagai bahasa ilmu .

Sebutan Baku Sebagai Bahasa Ilmu.untuk mencapai ke tingkat bahasa ilmu .. undang-undang dan ekonomi .Lantaran itu timbul konflik atau pertentangan di kalangan pengguna bahasa tentang penggunaan bahasa dan sebutan baku dalam urusan rasmi dan biasa.Secara tidak lansung bahasa Melayu dapat dimartabatkan kedaulatannya kerana sifat bahasa itu yang dinamik dan bertaraf intelektual setanding dengan bahasa asing terutamanya bahasa Inggeris. bahasa Melayu perlu mempunyai perbendaharaan kata . tatabahasa dan laras bahasa yang cukup untuk menyampaikan konsep dan pemikiran ilmu moden. kedoktoran .Bahasa ilmu bermakna bahasa yang mampu menjadi perantaraan bagi penyampaian ilmu pengetahuan sehingga ke peringkat tinggi. Keburukan dan Kekangan Penggunaan Sebutan Baku. sebutan .Contohnya bagi bangsa Cina yang sukar untuk menyebut huruf menjadi /manyak/. Kelemahan penggunaan sebutan baku di kalangan masyarakat di negara in boleh di kategorikan kepada dua sebab utama: Aspek Sebutan Huruf Dan Kata.Bahasa biasa merupakan bahasa yang digunakan dalam keadaan biasa dan pertuturan harian masyarakat biasa. Ini kerana salah satu matlamat pembakuan bahasa Melayu adalah untuk memupuk semangat kekitaan dan bersatu padu dikalangan rakyat Malaysia.Lantaran itu .Penutur biasanya akan memilih untuk menggunakan bahasa biasa atau dialek ibunda mereka apabila berkomunikasi secara lisan. teknologi .Ini menyebabkan timbul masalah sebutan baku secara fonologi yang lebih ketara di kalangan penutur berbanding secara tulisan dan ejaan.. pemantapan sistem ejaan . /b/ telah menyebabkab sebutan kata seperti /banyak/ telah bertukar .sama seperti di Indonesia. Masyarakat dalam sesebuah komuniti akan berhubung di antara mereka melalui ‘bahasa biasa’. dan bahasa yang sesuai dari aspek ejaan .. Sebagai bahasa ilmu . Penggunaan dan pengaruh bahasa ibunda dan dialek telah menyebabkan berlaku kesilapan dalam sebutan huruf atau fonem. perbendaharaan kata dan struktur kata yang lengkap perlu giat dijalankan oleh ahli-ahli bahasa. istilah .sastera . Konsep bahasa Melayu sebagai ‘bahasa ilmu ‘diperkenalkan dalam tahun 90an.Ini bermakna penggunaan bahasa dan sebutan baku bahasa Melayu sebagai pengantar ilmu pengetahuan moden berkaitan sains . dan agama.

Bahasa Melayu bagaikan dianggap tiada martabat dalam agensi swasta. Orang-orang Melayu sendiri hanya menggunakannya semasa temuduga sebagai syarat untuk melayakkan mereka bekerja dalam agensi kerajaan.Contohnya frasa ‘Aminah’s Restaurant ‘ telah dituturkan dengan frasa ‘ Aminah Restoran ‘ dan bukannya ‘ Restoran Aminah ‘.Ini menyebabkan ayat-ayat yang dituturkan tergantung dan tidak lengkap. Ramai pemimpin yang tidak bertutur dalam bahasa Melayu baku semasa majlis-majlis rasmi termasuklah semasa bermesyuarat dan di dalam sidang Parlimen menjadi contoh kepada pengguna yang lain. Aspek persekitaran boleh dikategorikan sebagai aspek utama dalam pembakuan bahasa Melayu. Kelemahan dari aspek penggunaan ayat dan tatabahasa pula berlaku dalam sebutan baku apabila ayat-ayat yang diucapkan tidak lengkap subjek dan predikatnya. Agensi swasta lebih mementingkan bahasa Inggeris dan bahasa Cina.Selain daripada itu . Dasar kerajaan dalam memertabatkan bahasa Melayu baku tidak jelas.Contohnya (fikir) dibunyi kan (pike) Aspek Persekitaran.mis ) disebut (ka . Hanya ahli-ahli bahasa sahaja yang memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu.Pengaruh bahasa Arab yang telah sebati dengan sebutan zaman berzaman menyebabkan kesukaran mengubah bunyi seperti kata (Ithnin) kepada (Isnin) . Perjuangan mereka bersama Dewan Bahasa dan Pustaka dipandang sepi oleh semua pihak termasulah oleh agensi kerajaan sendiri yang sepatutnya menjadi pendokong kepada perjuangan ini. Kemuncaknya ialah apabila kerajaan sendiri mengeluarkan SURAT PEKELILING . Bahasa baku Bahasa Melayu banyak menggunakan kata-kata pinjaman dari bahasa Arab. Sikap orang Melayu yang mengagungkan bahasa lain terutamanya bahasa Inggeris menyebabkan pembakuan bahasa Melayu sukar untuk dicapai. mis ) Pengaruh bahasa asing yang dijadikan sumber masukan atau pinjaman di kalangan penutur yang tidak memahami hukum D-M juga menyebabkan berlaku kesilapan berbahasa.kewujudan gugusan konsonan dan vokal terutamanya yang melibatkan kata pinjaman menyebabkan berlakunya kesilapan dalam sebutan sukukata.Contohnya .Ada di kalangan penutur tidak pasti atau kenal fonem seperti bunyi (kha. Setakat ini tiada lagi pemimpin yang betul-betuk memperjuangkan bahasa Melayu.penutup sukar untuk menyebut perkataan seperti /psikologi/ kerana perubahan yang berlaku dalam tatabahasa yang menyanggahi tatabahasa yang telah digunakan sejak zaman berzaman.Ramai penutur yang melakukan kesilapan apabila membunyikan konsonan geseran seperti (f) kepada letupan (p).

Perbezaan yang ketara di antara sebutan baku dan sebutan Johor – Riau adalah dari aspek fonem huruf .Namun begitu dari aspek intonasi . Akibatnya mesej yang hendak disampaikan tidak sampai.3/200 bertarikh 16 Febuari 2000 yang menyatakan sebutan baku hanya akan diteruskan didalam pengajaran dan pembelajaran sahaja. klausa . ternyata proses pembakuan bahasa Melayu terutama daripada aspek sebutan baku masih lagi berada pada tahap yang minima . Ini menjadikan orang yang asing dengan dialek tersebut terpingapinga dan tidak memahami apa yang diucapkan oleh sipenutur. tidak nampak perbezaan yang sangat ketara kerana kedua-duanya dapat memberi makna yang jelas kepada penutur dan pendengar. Istilah-istilah yang diperkayakan dari semua dialek dan bahasa di Malaysia termasuklah kata pinjaman dan serapan tidak mendapat sambutan dikalangan penutur. Dasar kerajaan yang lemah tentang penggunaan bahasa Melayu baku menyebabkan agensi swasta terus menggunakan bahasa Inggeris dalam pertuturan dan surat-menyurat mereka. sukukata . Mereka akan terus menggunakan dialek mereka sendiri walaupun bertutur dengan orang yang asing dalam dialek tersebut. Ahli-ahli bahasa dan sasterawan yang memperjuangkan penggunaan sebutan baku sebenarnya kurang mendapat sokongan dari pemimpin dan masyarakat kerana kesempitan pandangan mereka tentang peranan yang dapat dimainkan oleh bahasa dalam pembentukan . Rangkaian televisyen yang ada juga tidak menggunakan sepenuhnya bahasa Melayu baku samada rangkain milik kerajaan mahupun swasta.Pengaruh sebutan Johor – Riau masih kuat mencengkam dalam segala urusan komunikasi harian masyarakat sama ada di dalam majlis tidak formal maupun formal.IKHTISAS BIL. kata dan ayat yang ingin disampaikan. Ini menyebabkan bahasa Melayu baku tidak dapat berfungsi dengan baik untuk menjadi alat menyatupadukan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Terdapat juga istilah yang tidak mahu diterima semua kaum lain dan suku kaum di Sabah dan Sarawak menjadikan bahasa Melayu bagaikan terpinggir di bumi sendiri. Rumusan Berdasarkan isi yang telah dibincangkan dalam kertas kerja ini . Kebanyakkan penutur tidak bertolak ansur dalam menggunakan dialek mereka sendiri. Hanya agensi kerajaan yang menggunakan bahasa Melayu.

Ketidakbiasaan dalam penggunaan tatabahasa dan kurang pasti tentang dasar umum sebutan baku menyebabkan sebutan baku hanya diamalkan di institusi pendidikan dan majlis-majlis rasmi sahaja.tamadun bangsa .Keadaan ini yang telah membantutkan perkembangan dan dinamik bahasa dan sebutan baku tersebut.Mereka masih tidak jelas tentang peranan penting bahasa baku sebagai bahasa perpaduan . Apa yang mereka nampak ialah bahasa baku terutama sebutan baku terlalu menyukarkan mereka kerana mereka telah didedahkan dengan hukum tatabahasa yang diwarisi sejak zaman berzaman. . bahasa ilmu dan bahasa komunikasi.