1.1 Definasi Sebutan Baku.

Menurut KAMUS Dewan Edisi Ketiga mentakrifkan perkataan baku sebagai ‘sesuatu yang pokok, yang dasar, yang benar’. Kata itu diertikan sebagai ‘ sesuatu yang sudah diterima sebagai betul dan sah ( bentuk, sifat dan lain-lain ) dan dapat dijadikan asas perbandingan bagi bentuk dan sebagainya’ (berkenaan bahasa, ejaan, dan sebagainya. Marzuki Nyak Abdullah dalam bukunya Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu (1997), sebutan baku bermaksud ‘Bentuk bahasa yang diterima untuk digunakan dalam situasi rasmi seperti dalam perundangan, pentadbiran, persekolahan, pengajian tinggi, dan alat sebaran am’. Bahasa Melayu baku ialah variasi yang dianggap standard berbanding dengan variasi lain dalam pertuturan banasa Melayu. Garvin dan Mathiot (1998), bahasa baku membawa maksud pembakuan di dalam semua aspek bahasa; berusaha dan melakukan proses pengekodan, kutipan informasi pelbagai aspek tentang bahasa yang diterima daripada masyarakat dan telah menjadi norma kebahasaan bagi seluruh masyarakat itu. Dengan kata lain, pengkodan adalah satu persetujuan tidak rasmi yang diambil tentang satu variasi daripada beberapa variasi yang wujud dan variasi itu menjadi kelainan yang mewakili bahasa.

Kamus Dewan Bahasa Edisi ketiga mentakrifkan perkataan baku sebagai ”sesuatu yang pokok , yang dasar , yang benar ”.Kata itu turut diertikan sebagai ”sesuatu yang sudah diterima umum sebagai betul dan sah (bentuknya , sifatnya , dan lain-lain) dan dapat dijadikan asas perbandingan bagi bentuk dan sebagainya (berkenaan bahasa , sebutan , ejaan , dan sebagainya ) ”. Menurut Marzukhi Nyak Abdullah dalam bukunya Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu (1997) , Bahasa baku bermaksud ”bentuk bahasa yang diterima untuk digunakan dalam urusan rasmi seperti perundangan , pentadbiran , persekolahan , pengajian tinggi dan alat sebaran am”.Bahasa baku adalah variasi yang dianggap paling utama berbanding variasi lain dalam pertuturan bahasa Melayu. Awang Sariyan pula berpendapat bahawa bahasa baku dapat dikatakan sebagai bahasa golongan terpelajar , iaitu golongan yang memegang peranan penting dalam pentadbiran , pendidikan , kehakiman , perdagangan, dan sebagainya (Awang Sariyan ,1994)

Intonasi : nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam Bahasa Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan. Perkara ini adalah bertepatan dengan keterangan K. Garis panduan dasar umum tentang sebutan baku Bahasa Melayu adalah seperti berikut : . bidang fonologi merupakan bidang yang merumuskan. sifat bunyi bahasa dan pendengaran. Bunyi-bunyi yang bermakna ini berlaku apabila dua orang atau lebih bertutur. Sebutan Huruf .L pike dalam bukunya Phonemics (1943:57) iaitu ”Kata-kata dieja sebagaimana diucapkan dan diucapkan senyap”. iaitu bidang fonetik dan bidang fonemik.Dasar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu.Sebutan Huruf : umumnya . mereka saling memahami bunyi yang dituturkan.Sebutan Kata : hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga sebagaimana dieja . setiap huruf dalam ejaan rumi atau jawi perlulah dilafazkan dengan jelas mengikut nilai bunyi Bahasa Melayu yang dilambangkan.. ahli – ahli bahasa telah bersependapat tentang dasar sebutan baku Bahasa Melayu iaitu sebutan bagi kata Bahasa Melayu hendaklah berdasarkan sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan.Kesimpulannya. Menurut Awang Sariyan (1988:6) . Bidang fonetik ialanh kajian yang berkaitan dengan organ pertuturan. Bidang fonologi terbahagi kepada dua. iaitu pengkajian tentang fungsinya atau struktur bunyi bahasa itu. dan tidak ada huruf yang berdasarkan bentuk kata (pola pada suku kata) sama ada kata dasar atau kata terbitan. Bidang fonemik pula merupakan bidang yang menkaji bunyi-bunyi sesuatu bahasa. menghuraikan dan menjelaskan segala bentuk bunyi di dalam sesuatu bahasa dengan teliti untuk menentukan pertuturan dan bentuk bunyi tertentu. Jelaskan perbezaan sebutan baku dengan sebutan Johor-Riau (biasa) dari segi fonologi. Bunyi-bunyi yang bermakna ini dihasilkan oleh alat artikulasi. . Fonologi merupakan satu bidang kajian yang mengkaji sistem bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh manusia.

lih ] [ ha.kem ] .di tengah atau di akhir kata. samada terletak pada suku kata akhir terbuka dan suku kata tertutup. ra. Mengikut sebutan baku fonem vokal ‘i’ perlu dibunyikan dengan [ i ].sel ] [ mu.ra .leh ] [ ha.kim ] Sebutan Johor-Riau [ a. tertutup .sil ] [ mu. yě ] [be . pa ] [ a . pě] Fonem vokal yang dilambangkan dengan huruf ‘i’. Sebutan Johor-Riau bagi fonem vokal ‘i’ pada suku kata tertutup dibunyikan dengan [e].Ini bermakna vokal ‘a’ disebut seperti mana dieja dan dieja seperti mana dilafazkan. Contoh: Huruf vokal a Fonem/bunyi [a] ejaan saya berapa apa sebutan [ sa . .pě] [a .Riau Akhiran ‘a’ yang dibunyikan sebagai ‘ě’.Huruf dan fonem vokal ‘a’ Sebutan Baku Vokal ‘a’ dilafazkan dengan [ a ] pada bahagian manapun ia terletak sama ada terbuka . Contoh : Ejaan Alih Hasil Mukim Sebutan baku [ a. Contoh: Huruf vokal a Fonem/bunyi [a] ejaan saya berapa apa sebutan [ sa . ya ] [ be . Ini bermaksud vokal ‘i’ perlu dibunyikan seperti mana dieja. pa ] Sebutan Johor .

Contoh : Ejaan Betul Lanun Tutup Sebutan baku [ be. Ejaan standard Sebutan baku Sebutan Johor . rang . ra . samada terletak pada suku kata akhir terbuka dan suku kata tertutup. Sebutan Johor-Riau bagi fonem vokal ‘u’ pada suku kata tertutup dibunyikan dengan [o]. Kata terbitan dengan imbuhan awalan. jar ] [ pe . ri ] [ te .Fonem vokal yang dilambangkan dengan huruf ‘u’. Ini bermaksud vokal ‘u’ perlu dibunyikan seperti mana dieja. Ejaan standard Pengajar Pengedar Terasa Berlari terangkat Sebutan baku [ pe .tol ] [ la.ja ] [ pe . sa ] [ ber . nga . la . da ] [ te . nge . KVK + KVK. ra .Riau [ pe . dar ] [ te .tul ] [ la. sě] [ be .Riau .tup ] Sebutan Johor-Riau [ be. KV + KV . rang . nga . nge .top ] Sebutan Kata Penyebutan Kata Terbitan Kata terbitan mengikut garis panduan dasar umum tentang sebutan baku Bahasa Melayu hendaklah dilafazkan berdasarkan pola ejaan KV . kat ] Kata terbitan dengan imbuhan awalan.non ] [ tu. kat ] Sebutan Johor . KVK . la . ri ] [ te .nun ] [ tu. Mengikut sebutan baku fonem vokal ‘u’ perlu dibunyikan dengan [ u ].

sě] [ be .la. jar ] [ pe .kat ] [ pe. dar ] [ te .ri ] Sebutan Johor .dar ] [ ber. Indonesia dan Inggeris Kata serapan Bahasa Arab . la .rang.da ] [ be.da ] [ mer . ka ] Sebutan baku Sebutan Johor . kat ] [ pe .Riau [ te. la . nge .nge.nge.Riau . de . ri ] [ te . sa ] [ bang . ra . de .da ] [ mer .ri ] Kata serapan Bahasa Arab . Indonesia dan Inggeris yang sudah sebati dengan bahasa Melayu dibunyikan seperti sebutan baku Bahasa Melayu. rang .rang. sě] [ an .kat ] [ pe. nga . Ejaan standard (i)Bahasa Indonesia Sama bunyi: Anda Merdeka Berbeza bunyi bangsa [ bang .ja ] [ pe . da ] [ te . ra . ka ] [ an . ri ] [ te . nga . kat ] Kata terbitan dengan imbuhan awalan. Ejaan Terangkat Pengedar Berlari Sebutan baku [ te. sa ] [ ber . nge .la. rang .Pengajar Pengedar Terasa Berlari terangkat [ pe .

wa ] [ tak . ma ] [ fra . ně] [ fat . ma] (Kata atau ungkapan pinjaman daripada bahasa Inggeris yang diterima bentuk ejaannya yang asal . na ] [ mak . Antara fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Negara. Di Malaysia terdapat pelbagai jenis dialek. sa ] [ dra . Kebaikan sebutan baku bahasa Melayu. Bahasa Melayu memikul pelbagai peranan seperti bahasa komunikasi.dilafaz atau disebut menurut sebutan asal dalam bahasa sumber) [ mak . bahasa perpaduan dan bahasa ilmu.Setiap tempat mempunyai dialek yang tersendiri tetapi semuanya berbahasa Melayu.(ii) Bahasa Arab Sama bunyi: Fatwa Takwa Beza bunyi Makna (iii)Bahasa Inggeris Frasa drama [ fra . Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 ( bahasa kebangsaan ) menyatakan bahawa “Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan bagi Negara yang merdeka”. Sebutan baku merupakan tunjang dalam bahasa Melayu. wa ] Bincangkan kebaikan dan keburukan baku bahasa Melayu. sa ] [ dra . bahasa pentadbiran. Terdapat pelbagai kebaikan atau peranan sebutan baku di dalam kehidupan rakyat Malaysia khususnya adalah : Sebutan baku sebagai bahasa ilmu . bahasa perhubungan umum serta bahasa pengantar dan ilmu di sekolah-sekolah dan instutusi-instutusi pengajian tinggi. wa ] [ tak . wa ] [ fat .

Kepelbagaian bangsa dan dialek menyebabkan kesukaran dalam tiap-tiap pihak yang menyampaikan maklumat. Sebutan baku telah menjadi pilihan menggunakan pelbagai dialek ini sebagai variasi pilihan dalam pertuturan dan perbincangan agar apa yang ingin disampaikan mudah dan dapat difahami oleh semua pihak. Setiap bahasa ibunda mempunyai dialek yang pelbagai terutamanya bahasa Melayu.Konsep bahasa Melayu sebagai ‘bahasa ilmu ‘diperkenalkan dalam tahun 90an.. dan bahasa yang sesuai dari aspek ejaan . Pembakuan dalam bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan Malaysia diharapkan dapat melahirkan pelbagai bangsa yang bersatu padu dalam satu Malaysia. tatabahasa dan laras bahasa yang cukup untuk menyampaikan konsep dan pemikiran ilmu moden. Sebutan Baku Sebagai Bahasa Komunikasi.Ini bermakna penggunaan bahasa dan sebutan baku bahasa Melayu sebagai pengantar ilmu pengetahuan moden berkaitan sains .sastera . Bahasa boleh dijadikan satu alat perpaduan untuk sesebuah Negara. Bahasa Melayu boleh menjadi dinamik dan bertaraf intelektual setanding dengan bahasa asing terutamanya bahasa Inggeris. perbendaharaan kata dan struktur kata yang lengkap perlu biberi perhatian dan pemantapan ahli-ahli bahasa dari masa ke semasa. Secara tidak lansung bahasa Melayu akan dapat dimartabatkan kedaulatannya. Setiap kaum mempunyai bahasa ibunda mereka sendiri. Malaysia merupakan sebuah Negara yang unik kerana mempunyai pelbagai kaum. Sebagai bahasa ilmu .Bahasa ilmu bermakna bahasa yang mampu menjadi perantaraan bagi penyampaian ilmu pengetahuan dari peringkat rendah sehingga ke peringkat tinggi. kedoktoran . Membakukan bahasa Melayu juga diharapkan dapat memainkan peranannya yang .. teknologi . Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang mempunyai ribuan suku kaum dengan pelabagai bahasa. bahasa Melayu perlu mempunyai perbendaharaan kata . dan agama. sebutan . Bahasa merupakan alat untuk memyampaikan perasaan dan fikiran secara lisan ataupun bertulis. Sebutan Baku sebagai bahasa perpaduan. undang-undang dan ekonomi . istilah . Ini bermakna sebutan baku dapat berfungsi sebagai alat komunikasi yang berjaya menyampaikan maklumat kepada semua pihak yang berlainan bahasa ibundanya. Bagi mencapai keperingkat bahasa ilmu pemantapan sistem ejaan. Namun begitu bahasa Indonesia dapat berfungsi dengan baik dalam menjalankan peranannya sebagai alat untuk menyatupadukan ribuan suku kaum tersebut.

Bahasa ilmu bermakna bahasa yang mampu menjadi perantaraan bagi penyampaian ilmu pengetahuan sehingga ke peringkat tinggi.Penutur biasanya akan memilih untuk menggunakan bahasa biasa atau dialek ibunda mereka apabila berkomunikasi secara lisan. kedoktoran .sastera .Ini menyebabkan timbul masalah sebutan baku secara fonologi yang lebih ketara di kalangan penutur berbanding secara tulisan dan ejaan.sama seperti di Indonesia. perbendaharaan kata dan struktur kata yang lengkap perlu giat dijalankan oleh ahli-ahli bahasa. tatabahasa dan laras bahasa yang cukup untuk menyampaikan konsep dan pemikiran ilmu moden.Ini bermakna penggunaan bahasa dan sebutan baku bahasa Melayu sebagai pengantar ilmu pengetahuan moden berkaitan sains . Kelemahan penggunaan sebutan baku di kalangan masyarakat di negara in boleh di kategorikan kepada dua sebab utama: Aspek Sebutan Huruf Dan Kata. dan bahasa yang sesuai dari aspek ejaan .Lantaran itu . sebutan .Secara tidak lansung bahasa Melayu dapat dimartabatkan kedaulatannya kerana sifat bahasa itu yang dinamik dan bertaraf intelektual setanding dengan bahasa asing terutamanya bahasa Inggeris. /b/ telah menyebabkab sebutan kata seperti /banyak/ telah bertukar . Ini kerana salah satu matlamat pembakuan bahasa Melayu adalah untuk memupuk semangat kekitaan dan bersatu padu dikalangan rakyat Malaysia. bahasa Melayu perlu mempunyai perbendaharaan kata .untuk mencapai ke tingkat bahasa ilmu . Penggunaan dan pengaruh bahasa ibunda dan dialek telah menyebabkan berlaku kesilapan dalam sebutan huruf atau fonem. Masyarakat dalam sesebuah komuniti akan berhubung di antara mereka melalui ‘bahasa biasa’.Contohnya bagi bangsa Cina yang sukar untuk menyebut huruf menjadi /manyak/.. teknologi . undang-undang dan ekonomi . Sebutan Baku Sebagai Bahasa Ilmu. Keburukan dan Kekangan Penggunaan Sebutan Baku. pemantapan sistem ejaan .Lantaran itu timbul konflik atau pertentangan di kalangan pengguna bahasa tentang penggunaan bahasa dan sebutan baku dalam urusan rasmi dan biasa.. istilah .Bahasa biasa merupakan bahasa yang digunakan dalam keadaan biasa dan pertuturan harian masyarakat biasa.. dan agama. Sebagai bahasa ilmu . Konsep bahasa Melayu sebagai ‘bahasa ilmu ‘diperkenalkan dalam tahun 90an.

Aspek persekitaran boleh dikategorikan sebagai aspek utama dalam pembakuan bahasa Melayu. Bahasa baku Bahasa Melayu banyak menggunakan kata-kata pinjaman dari bahasa Arab. Dasar kerajaan dalam memertabatkan bahasa Melayu baku tidak jelas.Ramai penutur yang melakukan kesilapan apabila membunyikan konsonan geseran seperti (f) kepada letupan (p). Perjuangan mereka bersama Dewan Bahasa dan Pustaka dipandang sepi oleh semua pihak termasulah oleh agensi kerajaan sendiri yang sepatutnya menjadi pendokong kepada perjuangan ini. Hanya ahli-ahli bahasa sahaja yang memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu.Ini menyebabkan ayat-ayat yang dituturkan tergantung dan tidak lengkap.mis ) disebut (ka . Sikap orang Melayu yang mengagungkan bahasa lain terutamanya bahasa Inggeris menyebabkan pembakuan bahasa Melayu sukar untuk dicapai.Selain daripada itu .Contohnya (fikir) dibunyi kan (pike) Aspek Persekitaran. mis ) Pengaruh bahasa asing yang dijadikan sumber masukan atau pinjaman di kalangan penutur yang tidak memahami hukum D-M juga menyebabkan berlaku kesilapan berbahasa. Ramai pemimpin yang tidak bertutur dalam bahasa Melayu baku semasa majlis-majlis rasmi termasuklah semasa bermesyuarat dan di dalam sidang Parlimen menjadi contoh kepada pengguna yang lain. Setakat ini tiada lagi pemimpin yang betul-betuk memperjuangkan bahasa Melayu.Contohnya . Orang-orang Melayu sendiri hanya menggunakannya semasa temuduga sebagai syarat untuk melayakkan mereka bekerja dalam agensi kerajaan.penutup sukar untuk menyebut perkataan seperti /psikologi/ kerana perubahan yang berlaku dalam tatabahasa yang menyanggahi tatabahasa yang telah digunakan sejak zaman berzaman.Pengaruh bahasa Arab yang telah sebati dengan sebutan zaman berzaman menyebabkan kesukaran mengubah bunyi seperti kata (Ithnin) kepada (Isnin) . Kelemahan dari aspek penggunaan ayat dan tatabahasa pula berlaku dalam sebutan baku apabila ayat-ayat yang diucapkan tidak lengkap subjek dan predikatnya.Contohnya frasa ‘Aminah’s Restaurant ‘ telah dituturkan dengan frasa ‘ Aminah Restoran ‘ dan bukannya ‘ Restoran Aminah ‘. Bahasa Melayu bagaikan dianggap tiada martabat dalam agensi swasta. Kemuncaknya ialah apabila kerajaan sendiri mengeluarkan SURAT PEKELILING .Ada di kalangan penutur tidak pasti atau kenal fonem seperti bunyi (kha. Agensi swasta lebih mementingkan bahasa Inggeris dan bahasa Cina.kewujudan gugusan konsonan dan vokal terutamanya yang melibatkan kata pinjaman menyebabkan berlakunya kesilapan dalam sebutan sukukata.

Akibatnya mesej yang hendak disampaikan tidak sampai. Perbezaan yang ketara di antara sebutan baku dan sebutan Johor – Riau adalah dari aspek fonem huruf . Rumusan Berdasarkan isi yang telah dibincangkan dalam kertas kerja ini .3/200 bertarikh 16 Febuari 2000 yang menyatakan sebutan baku hanya akan diteruskan didalam pengajaran dan pembelajaran sahaja. Mereka akan terus menggunakan dialek mereka sendiri walaupun bertutur dengan orang yang asing dalam dialek tersebut. Ahli-ahli bahasa dan sasterawan yang memperjuangkan penggunaan sebutan baku sebenarnya kurang mendapat sokongan dari pemimpin dan masyarakat kerana kesempitan pandangan mereka tentang peranan yang dapat dimainkan oleh bahasa dalam pembentukan . sukukata . Istilah-istilah yang diperkayakan dari semua dialek dan bahasa di Malaysia termasuklah kata pinjaman dan serapan tidak mendapat sambutan dikalangan penutur. Dasar kerajaan yang lemah tentang penggunaan bahasa Melayu baku menyebabkan agensi swasta terus menggunakan bahasa Inggeris dalam pertuturan dan surat-menyurat mereka. Ini menyebabkan bahasa Melayu baku tidak dapat berfungsi dengan baik untuk menjadi alat menyatupadukan rakyat berbilang kaum di Malaysia. kata dan ayat yang ingin disampaikan. Ini menjadikan orang yang asing dengan dialek tersebut terpingapinga dan tidak memahami apa yang diucapkan oleh sipenutur. Rangkaian televisyen yang ada juga tidak menggunakan sepenuhnya bahasa Melayu baku samada rangkain milik kerajaan mahupun swasta. ternyata proses pembakuan bahasa Melayu terutama daripada aspek sebutan baku masih lagi berada pada tahap yang minima . klausa . Terdapat juga istilah yang tidak mahu diterima semua kaum lain dan suku kaum di Sabah dan Sarawak menjadikan bahasa Melayu bagaikan terpinggir di bumi sendiri. Kebanyakkan penutur tidak bertolak ansur dalam menggunakan dialek mereka sendiri.Namun begitu dari aspek intonasi . tidak nampak perbezaan yang sangat ketara kerana kedua-duanya dapat memberi makna yang jelas kepada penutur dan pendengar.IKHTISAS BIL. Hanya agensi kerajaan yang menggunakan bahasa Melayu.Pengaruh sebutan Johor – Riau masih kuat mencengkam dalam segala urusan komunikasi harian masyarakat sama ada di dalam majlis tidak formal maupun formal.

Mereka masih tidak jelas tentang peranan penting bahasa baku sebagai bahasa perpaduan .tamadun bangsa . . bahasa ilmu dan bahasa komunikasi.Keadaan ini yang telah membantutkan perkembangan dan dinamik bahasa dan sebutan baku tersebut.Ketidakbiasaan dalam penggunaan tatabahasa dan kurang pasti tentang dasar umum sebutan baku menyebabkan sebutan baku hanya diamalkan di institusi pendidikan dan majlis-majlis rasmi sahaja. Apa yang mereka nampak ialah bahasa baku terutama sebutan baku terlalu menyukarkan mereka kerana mereka telah didedahkan dengan hukum tatabahasa yang diwarisi sejak zaman berzaman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful