BAB I11 NILAI –NILAI PENDIDIKAN DALAM SURAH LUQMAN A.

Kedudukan Surah Luqman Ayat 1 - 34 Dalam Al Quran Surah Luqman (Arab: ‫ "ﻠﻗﻣﺎﻦ‬adalah surah ke 31 dalam Al Qur an terdiri dari atas 34 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Surah ini diturunkan setelah surah As-Saffat.[1] Surah Luqman adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SWT berhijrah ke Madinah.[2] Nama Luqman diabadikan sebagai nama salah satu surah dalam Al Quran.[3] Penamaan surah ini dengan surah Luqman sangat wajar, karena nama dan nasihat beliau sangat menyentuh.[4] Dan memuat nasihat Luqman kepada putranya nasihat itu yang tertuang dalam ayat 13-19.[5] Penamaan surah Luqman diambil dari kisah tentang Luqman yang diceritakan dalam surah ini tentang bagaimana ia mendidik anaknya.[6] Isinya banyak menekankan pada masalah-masalah akidah dan dasar keimanan, seperti keesaan, kenabian, hari kebangkitan dan tempat kembali serta perintah untuk berdakwa dengan kata-kata yang

bijak.[7] Surah Luqman termasuk di dalam kumpulan surah-surah Makkiyyah kecuali ayat 27, 28 dan 29 ayat Madaniyyah. Manakala ayat 34 turun selepas surah al-Saffa. 1. Asbabun Nuzul Surah Luqman Surah ini diturunkan disebabkan bani Quraish senantiasa menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang kisah Luqman bersama anaknya dan tentang berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Ayat 13-19 menceritakan secara khusus tentang pendidikan, intisati kandungan ayat tersebut seperti berikut : a. Ayat 12 menjelaskan tentang peribadi Luqman b. Ayat 13 menceritakan cara Luqman memberi pendidikan kepada anak-anak tentang bahaya syirik. Beliau berkata : Hai anakku, Janganlah kamu mempersekutukan Allah SWT, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.

c. Ayat 14 memerintahkan setiap orang anak mesti berbuat baik kepada kedua orang tua. d. Ayat 15 menjelaskan dengan lebih lanjut tentang ketaatan kepada orang tua yang harus dilandaskan oleh ketaatan kepada Allah SWT dan kewajiban mengikuti jalan orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah SWT e. Ayat 16 Luqman mengingatkan kepada anak-anaknya bahwa Allah SWT akan membalas semua perbuatan manusia. f. Ayat 17 Luqman menyuruh anak-anaknya menegakkan solat, mengerjakan amal ma`ruf nahi mungkar dan bersabar di atas segala musibah yang menimpa diri. g. Ayat 18 Luqman memperingati anak-anaknya supaya tidak bersikap angkuh dan sombong iaitu memalingkan muka dari manusia karena sombong dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh.

h. Ayat 19 bersikap pertengahan atau sederhana dalam segala hal dan berakhlak yang baik seperti sederhana dalam berjalan dan lunakkanlah suara.[8] B. Apa Konsep Pendidikan Dalam Islam Menurut Surah Luqman Sebagaimana kita ketahui pendidikan merupakan suatu yang sangat penting bagi manusia. Dan Islam menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang esensial dalam kehidupan umat manusia.[9] Bila melihat dalam Al Quran banyak ide atau gagasan kegiatan atau usaha pendidikan, antara lain dapat dilihat dalam surah Luqman ayat 12-19, Al Alaq ayat 1-5 dan sebagainya.[10] Dalam Al Quran surah Luqman tidak menjelaskan banyak tentang kehidupan Luqman hanya menjelaskan tentang wasiatnya kepada putranya.[11] Adapun pokok-pokok pendidikan dalam surah Luqman ayat 12-19 , dalam garis besarnya terdiri dari lima aspek yaitu pendidikan Aqidah, pendidikan berbakti ( ubudiyah), pendidikan kemasyarakatan ( sosial ), pendidikan mental dan pendidikan akhlak ( budi pekerti ). [12] Isi nasihat itu adalah pesan-pesan pendidikan yang seharusnya

Pendidikan Aqidah                   Artinya : Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya. di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku. Sebagaimana Allah SWT telah menjadikan Luqman dan anaknya sebagai contoh proses pendidikan agama dari orang tua kepada anaknya dan contoh tersebut dikemukakan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada segenap umatnya.[13] Ini adalah sebagai isyarat dari Allah SWT supaya setiap ibu dan bapak dapat melaksanakan pula terhadap anak-anak mereka sebagaimana yang telah dilakukan oleh Luqman. .[16] 1.dicontoh oleh setiap orang tua muslim yang memikul tanggung jawab pendidikan terhadap anak. [14] Dan pada ayat 13 sampai 19 terdapat nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya[15] yang sarat dengan nilai-nilai sebagai konsep pendidikan agama yang harus diterapkan oleh orang tua kepada anakanaknya.

tidak menyekutukan-Nya.janganlah kamu mempersekutukan Allah SWT.[19] Kewajiban orang tua muslim adalah memelihara akidah mereka. jangan sampai dikotori oleh kepercayaan atau keyakinan yang salah. Larangan menyekutukan Allah SWT termuat dalam ayat 13 surat Luqman tersebut. Pengertian Pendidikan Aqidah Aqidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. dan mensyukuri segala nikmat-Nya. Sesungguhnya mempersekutukan (Allah SWT) adalah benar-benar kezaliman yang besar".[18] Pendidikan aqidah terdiri dari pengesaan Allah SWT.” Janganlah menyekutuhkan Allah SWT ” Janganlah mengangkat Tuhan selain Allah SWT.13-14)[17] a. bukan perbuatan seperti aqidah dengan adanya Allah SWT dan diutusnya para rasul.[20] Karena . sedangkan pengertian aqidah dalan agama maksudnya berkaitan dengan keyakinan.

syirik adalah menyembah selain Allah SWT.[21] Al Quran mengilustrasikan pendidikan keimanan dalam keluarga itu melalui kisah Luqman ketika mengajari anaknya. Sesungguhnya .[22] Ajaran tauhid yang dalam surah Luqman adalah ‫ﻻﺗﺸﺭﻚ ﺒﺎ‬ ‫ ﷲ‬setelah itu kemudian diikuti dengan pengajaran-pengajaran yang lain seperti akhlak yang dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam QS Luqman 18-19. padahal tidak ada sesuatu pun yang boleh disembah selain Allah SWT. [23]                                     ﴾ ١٩-١٧ ‫﴿ﻠﻘﻤﺎﻦ‬   Artinya : Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Luqman tokoh sufistik yang memproritaskan pendidikan tauhid kepada anaknya.

Karena zalim menurut al Maraghi karena menempatkan sesuatu tidak proporsional (yaitu menyetarakan sesuatu dengan Allah SWT ) Bertolak pada uraian di atas. yaitu syirik termasuk dosa yang amat besar.[25] Setelah itu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Larangan ini dikuatkan melalui dua pernyataan.S Luqman. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Menurut penjelasan al Qurtubi larangan berbuat syirik ini sekaligus diikuti dengan alasannya. Kedua. maka jelas akan bahwa permasalahan tauhid yang diprofilkan melalui pesan Luqman . 18-19) [24] Pendidikan Aqidah ini bertujuan untuk liberasi (membebaskan) manusia dari ketergantungan kepada selain Allah SWT.( Q. baru orang tua dituntut untuk menstransformasikan pendidikan akhlak kepada anak- anaknya[26]. pertama dimulai dengan melarang untuk syirik itu sendiri. menjelaskan bahaya syirik termasuk dosa besar.

”[28] Syirik disebut kezhaliman yang besar karena seorang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. yang dalam ajaran Islam masuk dalam bidang tauhid. Seseorang harus hati-hati dari sifat riya’ dalam amalnya.[27] Persoalan jangan menyerikatkan Allah SWT ( Syirik) itu. Inilah pesan secara emosional yang sangat menonjol sehingga perlu dilakukan. adalah merupakan landasan pokok dalam kehidupan manusia. Syirik adalah penyakit berat dan sangat berbahaya. Ibnu Rajab berkata : . dan sekaligus memerintahkannya. Tidak heran apabila soal itu diletakkan pada nomor satu dalam urutan rangkaian nasihat itu.kepada anaknya. aqidah. Pesan mulia orang tua kepada anak ini terjadi karena sikap tulus orang tua yang bijaksana terhadap nasib masa depan anaknya. [29] Seseorang tidak pantas melakukan ibadah kepada selain Allah SWT Dia harus menyerahkan dirinya dan semua perbuatannya hanya untuk Allah SWT.

haji. Sesuai dengan kadar niat. Perbuatan riya’ akan menghancurkan pahala amal dan pelakunya berhak mendapat murka dan siksa Allah SWT . Ikhlas dalam perbuatan perbuatan yang sangat berat. Dia tidak boleh berbuat apapun yang tampak maupun yang tidak. Seorang mukmin tidak akan berpaling kecuali kepada Allah SWT semata-mata. kunci agar segala kebaikan diterima di sisi-Nya serta pintu bagi pertolongan dan taufiq Tuhan semesta alam. dan berdoa pada mereka selain Allah SWT. Orang mukmin tidak boleh menyembelih selain karena Allah SWT. Akan tetapi riya’ terkadang terjadi pada shadaqah wajib. Ikhlas untuk Allah SWT adalah ruh segala ketaatan.”[30] Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak karena Allah SWT semata maka termasuk dari syirik dan akan dikembalikan kepada pelakunya. meminyaki makam para wali. dan perbuatan-perbuatan yang tampak. kecuali hanya untuk Allah SWT. Orang mukmin tidak boleh mengharap keberkahan dari kuburan.“riya’ murni hampir tidak terjadi pada seorang mukmin dalam salat dan puasa. sesuai kadar itu pula . keikhlasan dan kesungguhan terhadap Allah SWT dan dalam mengingatkan berbagai kebaikan.

Maka perkataan berikhlas dalam pembicaraan tauhid adalah ringkas dan pendek. Birrul walidain . Pendidikan Berbakti ( Ubudiyah ) a. Rukun iman dalam perspektif Islam juga terkait bagaimana manusia mesti menghambakan dirinya kepada Allah SWT. Aqidah Islamiah kepada anaknya. Kenapa demikian? Pendidikan Islam bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai abid-Nya yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Pendidikan yang utama dalam keluarga adalah bagaimana orang tua memperkenalkan Tuhan. 2. Oleh karena itu. Pendidikan keimanan dalam perspektif Islam mestinya menjadi pendidikan prioritas diutamakan dalam keluarga. Arti ikhlas dalam soal tauhid ialah membersihkan diri dari segala rupa syirik dalam hal menyembah Allah SWT.pertolongan Allah SWT datang kepada seorang hambanya yang beriman[31]. tetapi kandungannya adalah luas dan dalam[32]. Tempat ikhlas itu ialah di dalam hati.

                                                                                      ﴾ ١٦١٤ : ‫ ﴿ ﻠﻘﻤﺎﻦ‬ ‫־‬  Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu . dan menyapihnya dalam dua tahun.bapanya. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu.tambah. ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah. . Hanya kepada-Kulah kembalimu.

birrul walidain. itu pun masih jauh dari cukup bila dibandingkan dengan kepayahan dan . Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.S . wasiat buat orang tua tentang anaknya sangat sedikit. Allah SWT menghendaki agar sang anak berbakti kepada kedua orang tua mereka dan bersifat lemah lembut kepada keduanya. kewajiban itu dirangkaikan dan disenafaskan dengan perintah menyembah Allah SWT dan diletakkan tempatnya pada nomor dua sesudah berbakti (ta’abbudi ) kepada Allah SWT pencipta alam semesta ini. dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. ialah berbuat baik dengan ibu dan bapak. dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu. Namun.Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu.[35] Dalam konteks surah Luqman ayat 14. yang diperintahkan kepada manusia melaksanakannya.[34] Wasiat bagi anak untuk berbakti kepada kedua orangtuanya muncul berulang-ulang dalam wasiat Rasulullah. Luqman : 14-16 )[33] Salah satu ajaran Islam yang termasuk dalam bidang kebaktian dan akhlak. ( Q.

( Q..[36] Semua manusia yang hidup di dunia ini berhutang budi kepada orang tua.[38] b.. Dan kami perintahkan kepada manusia ( berbuat baik) kepada ke dua orang tua ibu bapak.kelelahan orang tua dalam mengandung.… ﴾ ﻠﻘﻤﺎﻦ‬  Artinya : Hai anakku dirikan Salat. Apakah kandungan ayat di atas merupakan nasihat Luqman secara langsung atau tidak?. Yang jelas ayat di atas menyatakan : Dan kami wasiatkan. Mendirikan Salat Firman Allah SWT ﴿١٧:‫. yakni berpesan dengan amat kokoh kepada semua manusia.[37] Oleh karena itu anak berkewajiban menghormati dan menjalin hubungan baik dengan ibu dan bapak. membesarkan dan mendidik sang anak hingga beranjak dewasa. S Luqman : 17 ) [39] 1) Makna Salat .

Secara syar’i salat adalah perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri salam. Sesungguhnya. semua syariat langit menetapkan kewajiban shalat sejak awal mula rasul dan nabi. Sebaliknya Islam memberikan peringatan keras kepada mereka yang meninggalkan salat. yakni kerjakanlah salat dengan sempurna sesuai dengan cara yang diridhai.Salat secara bahasa adalah ad-dua ( doa ).[42] Sementara itu dalam Tafsir Muqatil bin Sulaiman mengartikan ayat di atas dengan dimensi bittauhid[43] menurut pemahaman penulis dengan tauhid.[41] Tunaikan sembahyang dengan cara yang bisa mendapatkan ridha Allah SWT.[45] . Sembahyang yang diridhai oleh Allah SWT akan mampu mencegah kita melakukan perbuatan keji dan mungkar.[44] Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah salat dan memerintahkannya agar pemeluknya sungguh-sungguh mendirikannya.[40] Banyak sisi pendidikan dari ayat di atas.

bahwa setelah seseorang anak mempunyai landasan yang kuat dalam kehidupan.[47] Hal ini dipertegas dalam hadits. maka Rasulullah mewajibkan kepada orang tua untuk menyuruh anaknya mengerjakan salat apabila anak mereka sudah besar. Dalam hal ibadah ini Luqman mengajarkan salat kepada anaknya. menyatakan ‫ﻋﻦ ﺴﺒﺭﺓ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺍﻠﺠﻬﻨﻲ ﻘﺎﻞ: ﻘﺎﻞ ﻧﺒﻰ ﺹﻢ : ﻤﺮﻭﺍﺍﻟﺼﺒﻰ ﺒﺎﻠﺼﻼﺓ‬ ‫ﺍﺬﺍ ﺒﻠﻎ ﺴﺑﻊ ﺴﻨﻴﻦ ﻮﺍﺫ ﺍﺒﻠﻎ ﻋﺷﺭ ﺳﻧﻴﻦ ﻔﺍﺿﺮﺒﻮﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ .Ruang lingkup syari’ah meliputi interaksi vertikal seorang hamba dengan Allah SWT yang direalisasikan melalui ibadah.[46] Dari uraian ini dapat dipahamkan. lalu diperintahkan untuk membiasakan sikap baik terhadap keluarga terdekat. dan interaksi horizontal yang dilakukan dengan sesama manusia (muamalah). sebab salat mendekatkan diri (taqarrub ) kepada Tuhan pun dia dapat mencegah orang untuk melakukan sebuah kejahatan.

salat berjamaah di rumah.﴿ 48] ﴾ ٤٩٤ ‫]ﺮﻮﺍﻩ ﺍﺒﻮ ﺪﺍﻭ ﺪ ﺍﻠﺣﺪ ﻳﺚ׃‬ Artinya : Dari Sabrah bin Ma`had Al Juhani RA dia berkata : Berkata nabi Muhammad SAW ” Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan shalat apabila telah berumur 7 tahun. Maksudnya. agar anak itu terbiasa. Anak dengan istri. shalat itu menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan.[50] Usaha untuk membina dan membimbing rumah tangga haruslah ditingkatkan hubungan secara kontinu antara suami dengan istri serta. kalau antara suami dan istri. jarang-jarang bertemu di rumah sebab masing-masing sibuk sendiri-sendiri. maka pukullah dia karena meninggalkannya” ( HR Abu Daud no 494 ). Umpama selalu makan bersama. Di mana banyak kesempatan terbuka untuk memberikan bimbingan dan pengarahan secara tidak berlangsung tapi.[49] Mengapa kita dituntut untuk memerintahkan anak yang masih kecil untuk melakukan shalat?. dan apabila telah berumur 10 tahun. maka tidaklah . sehingga ketika kelak sudah baligh. suami dengan anak. saling duduk bersama sambil relex dan minum-minum teh.

[53] a.gigit jari. melakukan kemaksiatan. Pengertian Pendidikan Kemasyarakatan Yang dimaksud dengan pendidikan sosial adalah mendidik anak sejak kecil agar terbiasa menjalankan perilaku sosial yang utama. atau melakukan hal-hal yang dilarang dan diharamkan-Nya.[51] 3. akhirnya terpaksa…. dasarnya kejiwaan yang mulia yang . satu ke timur.diherankan kalau terjadi : satu ngidul satu ngulon. satu ke barat. Pendidikan Kemasyarakatan ( Sosial )         ﴾ ١٧:‫ ﴿ﻠﻘﻤﺎﻦ‬  Artinya : Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar ( Luqman : 17 ) [52] Allah SWT memerintahkan manusia agar taat dan mengikuti perintah-Nya dan melarang mereka untuk durhaka.

[54] Di antara dasar sosial terpenting dalam membentuk perangai dan mendidik kehidupan sosial anak.[55] Seorang muslim dimintakan supaya turut membangun masyarakat dan dilarang memperbuat kerusakan-kerusakan. Agar di tengah masyarakat nanti ia mampu bergaul dan berperilaku sosial baik. atau tidak bisa turut membangun atau menjauhkan kejahatan. maka paling kurang dimintakan dari padanya jangan turut . memiliki keseimbangan akal yang matang dan tindakan yang bijaksana. Seandainya seorang tidak mampu memperbuat kebajikan. adalah membiasakan anak sejak kecil untuk melakukan pengawasan dan kritik sosial yang dapat membangun pergaulan dengan setiap individu.bersumber pada akidah islamiah yang kekal dengan kesadaran iman yang mendalam. memberi nasihat kepada setiap individu yang tampaknya menyimpang dan menyeleweng. meneladani atau memberi teladan yang baik.

maka dengan hatinya ( merasa tidak senang dan tidak setuju. maka dengan lidahnya (nasihat ).memperluas dan menyebarluaskan kejahatan. apalagi mempeloporinya. Dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa`id al Khudry Rasulullah bersabda: ‫ﻋﻦ ﺃﺒﻰ ﺴﻌﻳﺪ ﺍﻟﺨﺪﺮﻯ ﺮﻀﻰ ﺍﷲ ﻋﻧﻪ ﻘﺎﻞ ﺴﻤﻌﺕ ﺭﺴﻮﻞ ﺍﷲ ﺹ ﻴﻗﻮﻞ : ﻤﻦ ﺭﺃﻯ‬ ‫ﻤﻨﻜﻢ ﻤﻨﻜﺭﺍ ﻓﻠﻳﻐﻴﺭﻩ ﺑﻴﺪﻩ ﻔﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺗﻄﻊ ﻔﺒﻟﺴﺎﻨﻪ ﻔﺎﺀﻦ ﻟﻡ ﻳﺴﺗﻃﻊ ﻔﺒﻘﻟﺑﻪ ﻮﺫﻟﻚ ﺃﻀﻌﻒ‬ 56] ﴾ ٤٩ ‫]ﺍﻹﻴﻤﺎﻦ ﴿ ﺮﻮﺍﻩ ﻤﺴﻠﻢ ﺍﻠﺣﺪ ﻳﺚ׃‬ Artinya : Dari Abi Said Al Khudri r. Islam juga sudah mengatur tentang tata cara melakukan nahi mungkar itu.a. telah berkata. tinggalkan ! ) dan itu adalah selemah lemahnya iman “ ( Diriwayatkan oleh Imam Muslim no 49 ) [57] . Aku telah mendengar Rasulullah saw bersada: “Barangsiapa diantaramu melihat kemungkaran hendaklah ia mengubahnya ( mencegah ) dengan tangannya ( kekuasaan) jika ia tidak sanggup. jika tidak sanggup juga. nahi mungkar. Islam mewajibkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk melakukan amar maruf. yaitu mengajak semua manusia mengerjakan kebaikan dan mencegah mengerjakan kejahatan.

[58] Amar ma’ruf-menurut al-Maraghi terkait dengan perintah kepada masyarakat untuk melakukan kebaikan secara optimal. Kedua.[59] Oleh karena itu.Sementara itu menurut imam Al Ghazali “ Amar ma`ruf nahi mungkar itu adalah suatu perkara yang sangat penting dalam agama. . yaitu melaksanakan amal saleh dan membendung diri dari tingkah laku tercela. dan Allah SWT memang telah mengutus para nabi sebagai utusannya untuk amar ma`ruf nahi mungkar itu supaya umat manusia itu tidak melakukan kemaksiatan atau kemungkaran ( di dunia ini) “. dirobah dengan tangan. dirobah dengan lisan Umpamanya dengan memberikan nasihat. Sedangkan nahi munkar yakni larangan kepada masyarakat berbuat maksiat terhadap Allah SWT yang menyebabkan bencana kehidupan dan siksa yang amat pedih di neraka. sebagai kunci menuju kesuksesan hidup. Pertama. sebagai mukmin kita wajib melaksanakan amar ma`ruf dan nahi mungkar sebagai bukti ketaatan dan kecintaan kepada Allah SWT. Dalam hadits tersebut juga dijelaskan tiga cara mencegah kejahatan itu.

sehingga mereka tidak ikut melakukan kemungkaran.[61] 4.[60] Para ulama berbeda pendapat dalam tentang pelaksanaan hadist ini. maka cukup membenci dalam hati. agar . Ketiga dirobah dengan hati. Mengubah dengan lisan adalah peran para ulama yang memahami agama dan dapat memberikan penjelasan kepada lainnya dengan dalil. rohani dan ketakwaan anaknya. atau kalau dikhawatirkan akan lebih besar bahayanya. Pendidikan Mental Salah satu kewajiban utama dan pertama dari orang tua adalah membina mental. Artinya. Mengubah dengan hati diperuntukkan bagi seluruh manusia dan anggota masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa mengubah dengan tangan hanya bagi pengusaha atau orang yang memiliki kekuasaan.memberikan peringatan dan lain-lain sebagainya. Mengubah di sini maksudnya membasmi kemungkaran itu dengan kekerasan kekuatan tangan atau lidah. dalam hati tetap berontak.

memenjarahkan). berkembang dan hidup sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Yang Menciptakan. Definisi Sabar Sabar berarti Al-Habsu ( mencegah. karena yang bersabar bertahan diri pada suatu sikap.[62] a. menghalangi. Ia juga berarti ketabahan.[65] Dari makna menahan. Imam Ghazali sendiri dalam M. dinamai bersabar{.[64] Hakikat sabar adalah kuatnya dorongan agama dalam menghadapi dorongan hawa nafsu. disebutkan dalam Al Quran surah Luqman ayat 17 yang berbunyi . Sabar juga bisa bermakna al jara’ah atau keberanian [63] Sabar adalah menahan diri dari sesuatu yang tidak berkenan di hati. Seseorang yang menahan gejolak hatinya. Quraisy Shihab mendefinisikan sabar sebagai ketetapan hati dalam melaksanakan tuntunan agama menghadapi rayuan nafsu.66}Mengenai pembentukan pendidikan mental.mereka tumbuh. lahir makna konsisten / bertahan.

yaitu : . membajakan citacita. Keteguhan hati dapat membentuk kemauan yang keras. mengalirkan aktivitas dan dinamika. adalah satu sikap mental yang diperlukan untuk mencapai sukses dan kemenangan dalam setiap usaha dan perjuangan. [68] Sikap sabar dan teguh hati mengarungi gelombang hidup. menghilangkan semangat lesu dan pasifisme dan lain-lain sebagainya.[67] Artinya.        ﴾١٧ :‫﴿ ﻠﻘﻤﺎﻦ‬   Artinya: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah SWT). Menurut filsafat Islam sikap sabar ada lima macam. hendaknya manusia bersabar terhadap cobaan dan rasa berat dalam melaksanakan apa yang diperintahkan khususnya dalam mendirikan shalat dan amar ma’ruf dan nahi mungkar. terutama menghadapi musim pancaroba.

[69] 5. jangan dijadikan tujuan. kematian. Pendidikan Akhlak . ialah teguh hati ketika mendapat musibah (cobaan ujian) baik yang berbentuk kemiskinan. masa menang dan kalah. ialah tekun mengendalikan diri melaksanakan syarat-syarat dan tata tertib ibadah. diserang penyakit dan sebagainya. 4) Sabar terhadap ma’siat (Ashshabru anil ma’shiah) ialah mengendalikan diri supaya tidak berlaku ma’siat. 2) Sabar ditimpa malapetaka atau musibah (Ashshabru indal mushibah).                              ﴾١٩-١٨ :‫ ﴿ ﻠﻘﻤﺎﻦ‬  Artinya : Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 3) Sabar terhadap kehidupan dunia (Ashshabru anid-dunya) ialah sabar terhadap tipu daya dunia. 5) Sabar dalam perjuangan (Ashshabru fil jihad). ialah menyadari sepenuhnya bahwa setiap perjuangan mengalami masa naik dan turun. jangan sampai hati terpaut kepada kenikmatan hidup di dunia ini. kejatuhan. kecelakaan. tetapi hanya sebagai alat untuk mempersiapkan diri mengahadapai kehidupan yang kekal.1) Sabar dalam beribadah (Ashsbru fil ibadah). Sesungguhnya Allah SWT tidak .

over-acting. Anak sangat memerlukan perhatian dan pengawasan ketat dari orangtuanya. ( Luqman 18-19 ) [70] Ayat ini berkaitan dengan akhlak dan sopan santun berinteraksi dengan sesama manusia.[71] Pada rangkaian ayat-ayat ini disuruh supaya ibu dan bapak mendidik anak menjadi orang yang rendah hati. jangan mengeluarkan ucapan-ucapan yang kasar. tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa ajaran akidah dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang benar tersebut. . bukan saja agar peserta didik tidak jenuh dengan materi. Materi pelajaran akidah. dalam segala hal bersikap sederhana. diselingi dengan materi pelajaran akhlak. lemah lembut dalam pergaulan.menyukai orang-orang membanggakan diri. yang sombong lagi Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Di lain pihak. jangan sombong.[72] Mendidik anak dengan baik dan benar dan mengajarinya budi pekerti yang luhur merupakan tugas dan tanggung jawab yang berada di puncak ayah dan ibu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Karena itu. alat bantu untuk menimbang baik buruk.[72] Akhlak adalah bentuk kata jamak dari kata khuluq.[75] Sementara itu Kart Bart melihat terminologi akhlak sama dengan moral dan etika. watak. Kata khuluq mengandung arti “ budi Pekerti ” Budi pekerti itu sendiri diartikan sebagai akal. suatu konstruktansi (constancy. Jika etika dibatasi pada sopan santun antara sesama manusia serta hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriah. Kata akhlak dalam bahasa Arab mengandung segi persamaan makna dengan kata khalik dan makhluk. perangai dan sebagainya. kelumintuan ) tingkah laku manusia.[74] Akhlak dalam ajaran Islam tidak dapat disamakan dengan etika. Keduanya mengandung makna kefilsafatan karena mengandung adat kebiasaan ( sitten ). Bart menyatakan sebagai berikut : “ Etika ( dari etos ) adalah sebanding dengan moral (dari mos ) adalah sebanding dengan moral. Kata ini juga diartikan tabiat. Karena itu etika dan . orang tua harus meluangkan waktu dan tenaga yang lebih besar. Kata sitten ini berasal dari bahasa Jerman kuno sittu yang menunjukkan arti Modda (modde) tingkah laku manusia.

moral adalah filsafat atau disiplin ilmu tentang moda-moda tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi tindakan manusia. dan berpuluh-puluh kelebihan lainnya. maka seseorang yang cantik.[78] .[77] Akhlak dalam kehidupan manusia dapat diumpamakan laksana kembang dalam taman. Analogi dengan itu. [76] Mempelajari etika bertujuan untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang lingkup dan waktu tertentu. Ada yang bersifat perintah ada pula yang berbentuk larangan. Suatu taman walau bagaimanapun luas. Setiap ketentuan yang bersifat larangan itu mengandung unsur-unsur yang dapat menciptakan harmonis dalam antar hubungan itu. ganteng. tetapi jika tidak mempunyai akhlak yang baik maka kelebihan-kelebihan tersebut tidak bernilai. pintar. lengkap. dan tetapi tidak ada bunga-bunga yang tumbuh di dalamnya taman itu kelihatan tidak semarak. Baik dalam Al Qur’an maupun dalam hadits dijumpai berpuluh-puluh ketentuan yang merupakan adab yang harus diterapkan dalam pergaulan. kaya.

. perwujudan nyata nilai-nilai tersebut dalam tingkah .R. Sabda beliau. Islam menegaskan bahwa bukti keimanan ialah jiwa yang baik. ﴿ﺮﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻢ ﺍﻠﺣﺪ ﻳﺚ׃‬ ِ ُُ ْ ُ ْ ُ ّ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ِْ َ Artinya : Dari Nawwas bin Sam`an Al Anshari r. Justru yang lebih penting seberapa jauh tertanam nilai–nilai itu terwujud nyata dalam tingkah lakunya sehari-hari. Muslim no 2183 ). mengembangkannya di hati mereka. katanya : Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw tentang arti kebaikan dan dosa. Islam memuji akhlak yang baik.Oleh karena itu.[79] Rasulullah saw bersabda : ّ ِ ْ ْ َ َ ّ َ َ ِ ْ ََ ّ ‫عنْ النواس بن سمعان النصاري قال سألت رسول ال صلى ال عليه وس بلم ع بن الب بر‬ ُ َّ ّ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ّ ِ َ ْ َْ َ َ ْ ِ ِ ْ ِ ّ ّ َ ِ [80] ﴾ ٢١٨٣ ‫والثم فقال البر حسن الخلق .a. karena perihal akhlak tidak cukup diukur hanya dari seberapa jauh anak itu menguasai hal-hal yang bersifat kognitif atau pengetahuan tentang akhlak atau ajaran agama atau ritus-ritus keagaman semata. dan bukti keislaman ialah akhlak yang baik.[81] Pendidikan akhlak tidak dapat dipahami secara terbatas hanya pada pengajaran agama.. menyerukan kaum muslimin membinanya. “ Kebaikan ialah akhlak yang baik …(H.

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benarbenar kezaliman yang besar". Dimensi Konsep Pendidikan Mendidik Anak Menurut Surah Luqman Ayat 13 -19 Dan pada ayat 13 sampai 19 terdapat nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya[83] yang sarat dengan nilai-nilai sebagai konsep pendidikan agama yang harus diterapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. S Luqman : 13 )[86] . janganlah kamu mempersekutukan Allah SWT.laku sehari-hari melahirkan budi pekerti luhur atau akhlaqul karimah (Moralitas yang terpuji) [82] C. motivatif dan persuatif dimanis sebagai suatu sistem pendidikan yang utuh dan demokrasi lewat proses manusiawi. [85] 1. [84] Dari referensi ini terlihat bahwa seluruh dimensi yang dikandung dalam Al Quran memiliki misi dan implikasi kependidikan yang bergaya impratif. Dimensi Pendidikan Aqidah               ﴾١٣ ‫ ﴿ﻠﻘﻤﺎﻦ‬   Arti : "Hai anakku. ( Q.

Sesungguhnya nasihat seperti ini tidak menggurui dan tidak mengandung tuduhan. Karena orang tua tidak menginginkan melainkan kebaikan. dapat dipahami bahwa sebagai orang tua.” Janganlah . mendidik dan mengantarkan anaknya untuk senantiasa bertauhid kepada Allah SWT dan tidak menyekutukan-Nya. [87] Nasihat seorang ayah kepada anaknya bebas dari segala syubhat dan jauh dari segala sangka. ajaran yang paling dasar dan mesti ditanamkan pada seorang anak adalah ajaran ketauhidan. dan orang tua hanyalah sebagai nasihat bagi anaknya. jangan sampai dikotori oleh kepercayaan atau keyakinan yang salah. Kewajiban orang tua muslim adalah memelihara akidah mereka. Sesunggunya perkara tauhid dan larangan berbuat syirik merupakan perkara lama yang selalu diserukan oleh orang-orang yang dianugrahkan hikmah oleh Allah SWT di antara manusia.[89] Pendidikan aqidah merupakan landasan pertama dalam pembentukan karakteristik dan moral anak.[88] Dalam potongan ayat di atas (ya bunayya la tusyrik billah). Dengan kata lain. orang tua punya kewajiban untuk membimbing.

di waktu lapang maupun di waktu sempit.[92] Hubungan kepada Allah SWT dalam bentuk shalat ini dinyatakan oleh ayat 17 surat Luqman. bahwa segala sesuatu yang ditemui dalam kehidupan ini. Pada ayat ini Allah SWT mengabadikan empat bentuk nasihat untuk penetapan jiwa anaknya. Dimensi Pendidikan berbakti ( Ubudiah ) Dimensi Pendidikan ibadah mencakup segala tindakan dalam kehidupan sehari-hari. yaitu : . maupun dengan sesama manusia. baik yang berhubungan dengan Allah SWT seperti shalat.[90] Dengan pendidikan tauhid. Sebab mereka percaya sepenuhnya. anak-anak akan mempunyai pegangan tidak akan kehilangan kompas dalam keadaan situasi yang bagaimanapu baik.menyekutuhkan Allah SWT ” Janganlah mengangkat Tuhan selain Allah SWT. datangnya dari yang maha kuasa dan akan kembali kepada-Nya pula 2.[91] Termasuk akhlak yang diperintahkan kepada ibu dan bapak. ( birrul walidain ).

dan d. amar makruf nahi mungkar dalam . Inilah empat modal hidup yang diberikan Luqman kepada anaknya dan diharapkan menjadi modal hidup bagi kita semua yang disampaikan Muhammad SAW kepada umatnya. diikuti sebagai pelopor untuk perbuatan makruf. Ayat ini mendidik manusia dengan pemantapan jiwa dengan mendirikan shalat. b. berani menegur yang salah. Bersabar atas segala musibah. dan bila dalam melakukan itu semua terdapat rintangan. mencegah yang mungkar.a. Mencegah berbuat mungkar. c. maka diperlukan sifat sabar dan tabah. Menyuruh berbuat yang baik (makruf). Sesungguhnya yang demikian itu termasuk yang diwajibkan oleh Allah SWT. Dirikanlah shalat. Dengan demikian ayat ini memberi indikasi bahwa salat sebagai peneguh pribadi.

dan sabar untuk mencapai apa yang dicitacitakan. berbicara dan berjalan. Agar menjauhi perbuatan yang buruk.[94] Dalam bahasa yang lain. yaitu membiasakan anak-anak sejak kecil untuk melaksanakan kewajiban amal ma`ruf nahi mungkar. [96] Juga mengarahkan anak untuk senantiasa berdakwa yaitu melalui amar ma`ruf nahi mungkar. yang merugikan diri sendiri atau merusak orang lain. berikutnya diajarkan padanya akhlak dalam konteks kemasyarakatan mencakup etika pergaulan (bertemu).hubungan masyarakat.[93] 3. dan berbakti kepada kedua orangtuanya.[95] Hendaklah kedua orang tua untuk mendidik anakanaknya agar membiasakan diri mengerjakan kebaikan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain atau masyarakat. Dimensi Pendidikan Kemasyarakatan Dimensi pendidikan sosial menurut surah Luqman setelah anak dikenalkan konsep akhlak kepada Tuhannya melalui jalan ibadah. Bersabar dalam berdakwa dan .

Dalam Al Quran dipakai perkataan yang umum. tanggung jawab untuk menciptakan kebaikan-kebaikan. tempat berteduh di kala hujan.berbuat kebaikan. Setiap penghuni rumah tangga berkepentingan supaya tempat tinggalnya itu menyenangkan hatinya. membetulkan. Ahli-ahli sosiologi mengibaratkan masyarakat laksana suatu rumah tangga. Artinya.[98] Islam mengajarkan bahwa setiap individu mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakatnya.[99] Tanggung jawab individu untuk membangun masyarakat itu bukan saja turut berusaha menanamkan benih-benih kebaikan. yang istilah sekarang dinamakan pembangunan. mendamaikan. Rumah tangga itu baginya mempunyai fungsi tempat berlindung di waktu panas. yaitu Ishlah.[97] Mendidik sedemikian rupa sehingga anakanak betul-betul merasakan sebagai makhluk sosial yang gemar melakukan usaha-usaha yang bersifat sosial. . di mana dia dapat menghayati hidup dan kehidupan dengan penuh nikmat.

Termasuk pula dalam kategori ini. 4. Dimensinya Secara umum dimensi pendidikan kesabaran dapat dibagi dalam dua bagian pokok: Pertama. bahkan untuk memberantasnya.[100] . sabar jasmani yaitu kesabaran dalam menerima dan melaksanakan perintahperintah keagamaan yang melibatkan anggota tubuh. penganiayaan dan semacamnya. seperti sabar dalam melaksanakan ibadah haji yang mengakibatkan keletihan atau sabar dalam peperangan membela kebenaran. sabar dalam menerima cobaan-cobaan yang menimpa jasmani seperti penyakit.tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk menghilangkan kerusakan dan kebinasaan. Dimensi Pendidikan Mental a. Kedua sabar rohani menyangkut kemampuan menahan kehendak nafsu yang dapat mengantar kepada kejelekan-kejelekan seperti sabar menahan amarah atau menahan nafsu sexsual yang bukan pada tempatnya.

[101] Sabar ialah menahan diri terhadap apa yang dibencinya. penderitaan seperti penyakit atau cobaan. b. atau sesuatu yang dibencinya dengan ridha dan rela[102]. dan sabar menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah. menahan diri. dan perbuatannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. maka sabar dibagi menjadi tiga bagian. dan berjuang dalam mengatasi kesempitan.[104] . dan dalam peperangan. ucapan. yakni kesulitan hidup seperti krisis ekonomi.Adapun yang amat terpuji adalah orang-orang yang sabar yakni tabah. Mereka itulah orang-orang yang benar dalam arti sesuai sikap. sabar dalam taat kepad Allah SWT. Macam-Macam Sabar Jika kita meneliti makna sabar. yakni perang sedang berkecamuk. Sikap sabar mencerminkan keimanan[103] dan kedudukan yang utama dalam agama dan merupakan derajat utama bagi orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah SWT. Sabar dalam meninggalkan maksiat.

Pendidikan akhlak tidak hanya dikemukakan secara teoritik. b. Akhlak terhadap orang tua. dan menjauhi segala larangannya selama dalam batas tidak melanggar syariat Islam. Akhlak terhadap orang lain c. Quraish Shihab. Prinsip berbakti ini dengan cara melakukan segala yang diperintahnya. terdapat beberapa contoh dimensi pendidikan akhlak yang diajarkan. yaitu a. Dimensi Pendidikan Akhlak Dalam surat Luqman ayat 14-19. [106] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. [105] Dalam bidang akhlak. dalam M.5. kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. . dimensi pendidikan yang mula-mula dilakukan adalah dengan memperkenalkan etika baik terhadap kedua orang tua. Akhlak dalam penampilan diri. melainkan disertai contoh-contoh konkrit untuk dihayati maknanya.

Quraisy Shihab.Mirip . Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve 2005.Kata akhlak banyak ditemukan di dalam hadits-hadits Nabi SAW. 2004. hlm.org/wiki/Surah_Luqman . hlm 450 4) M.Tembolok . dan salah satunya yang paling populer adalah. ( et Al ). Jakarta: PT Delta Pamungkas. loc. [107] ‫ﻋﻦ ﺍﺑﻰ ﻫﺮﻴﺮﺓ ﻗﺎﻞ : ﻗﺎﻞ ﺮﺴﻮﻞ ﺁﷲ ﺺ : ﺇﻨﻣﺎ ﺑﻌﺛﺕ ﻷ ﺘﻣﻡ ﺼﺎﻠﺢ ﺍﻻﺨﻼﻖ . 123 6) Internet.Tembolok .cit.﴿ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﺤﻤﺪ‬ ٨٩٦١‫﴾ ﺑﻦﺣﻤﺒﻞ ﻓﻰ ﻤﺴﻨﺪﮦ ﺍﻠﺣﺪ ﻳﺚ׃‬ Artinya: Dari Abi Hurairah berkata : Berkata Rasulullah SAW : Aku hanya diutus menyempurnakan akhlak yang mulia ( H. id. hlm 107-108 5) J V Barus.wikipedia. Jakarta : Lintera Hati. 2002 hlm 107-108 3) Anonim. Quraisy Shihab.wikipedia. id.Mirip 2) M.R Imam Ahmad Bin Hambal no 8961) [108] CATATAN AKHIR BAB III 1) Internet. Tafsir Al Mishbah Vol 11. Ensiklopedi Islam.org/wiki/Surah_Luqman . Ensiklopedi Nasional Indonesia jilid 9.

hlm 386 12) Muhammad Yunan Nasution .. 1977.cit.. 1990. hlm 652 15) Ibid 652 16) nternet.7) Muhammad Ali Ash . Intisari Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.cit.com/pdf. loc. Rumahku Surgaku ( sukses Membangun Keluarga Islami ) : Jakarta : Al Mawardi . hlm 654-655 18) Abdullah bin Abdul Hamid Al Atsari. op. http://idb4. 2005 . loc. hlm 153 13) Rusli Amin. Jakarta : PT Listafariska Putra.php?q=asbab+nuzul+surah+lukman Tembolok 9) Samaun Bakry. Ishom El Saha dkk. Jakarta Pustaka As-Syafi`I .com/file/view/ss/. loc..cit. Khutbah Jumat 6. Jakarta : Bulan Bintan. Sketsa Al Quran.cit. 17) Anonim.wikispaces. 1990. hlm 1 10) Arifuddin Arif. hlm 33 . op. 2003 hlm 79 14) Anonim . hlm 372 8) Internet cari-pdf.2006.cit. hlm 38 11) M.

20) Rusli Amin.cit. loc.cit. loc. hlm 115 23) Ibid.. loc. . Dan Kemukjizatan Wasiatnya Yang Mengantar Kepada Makam Pendidikan Insan Kamil ).id . Namanya Luqman Al Hakim. hlm 78 31) Aris Munandar. 1990 hlm 655 25) Miftahul Huda. loc. 26) Samaun Bakry. (Menguak Jati Dirinya. 2004.id artikel www. Jakarta : Qisthi Press. hlm 116 27) Miftahul Huda. Indahnya Ibadah Haji. Diva Press. cit. op. hlm 116 24) Anonim .op.. http : // almanhaj.muslim.wikispaces.19) Internet http://idb4. hlm 78 29) Abdullah Al Ghamidi. hlm 114-115 22) Samaun Bakri. hlm 80 21) Abdullah Al Ghamidi. loc..cit.cit. loc.cit.com/file/view/ss. hlm 114-115 30) Nashir Ibn Musfir Az Zahrani. Yogyakarta. 2008. cit.cit.cit.or. 28) Nashir Ibn Musfir Az Zahrani. loc.or. Capaian Hikmahnya.

cit.. hlm 221 35) Sayyid Quthb.32) Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. hlm 174 36) M. hlm 129 37) Mohsen Qaraati. 1990. hlm 188 41) Ahmad Mustafa Al Maraghi. loc. Jakarta : Gema Insani. hlm 59 Abdullah Al Ghamidi.cit. loc. op.cit. Seri Tafsir untuk Anak Muda Surah Luqman.. op.Shiddieqy.. Tafsir Fi Zhilalil Quran di bawah naungan Al Quran jilid 9 (Penerjemah... 1990. 2005. hlm 132 39) Anonim. op.. cit. op. op.Semarang : PT Pustaka Rizki Putra. cit. hlm 158 42) Teungku Muhammad Hasbi Ash..cit. hlm 188 38) M. Jakarta : Al Huda 2005. cit.cit. op. op.hlm 655 40) Abdullah Al Ghamidi. hlm 3210 43) Imam Abi Muqatil bin Sulaiman.cit. Quraisy Shihab..hlm 654-655 34) Muhammad Yunan Nasution. hlm 162 33) Anonim. Quraisy Shihab. op. As`ad Yasin dkk ). Al Islam I . . cit.. 1998. hlm 21 .

Pendidikan Anak dalam Islam jilid 1. ( terj ). 275 H.. hlm 197 49) Muhammad Nashiruddin Al Bani.cit. Sunan Abi Daud juz 1 Bairut : Darul Fikry . hlm 180 52) Anonim. hlm 179-180 48) Imam Al Hafidz Abi Daud Sulaiman ibn As Assistani. Bandung : CV Pustaka Setia. hlm 394 51) Muhammad Yunan Nasotion. loc. Shahih Sunan Abu Daud. op. Jakarta : Pustaka Amani. Loc. 1999.loc.cit. Kumpulan Khutbah Jum`at Pilihan.. op. hlm 175 45) Ibid hlm 178 46) Miftahul Huda.cit. cit.. 2002. Al Makhtabah : Riyad 2003 hlm 198 50) Abdullah Zaki Al Kaaf. 47) Muhammad Yunan Nasution. hlm 230 54) Abdullah Nashih Ulwan.44) Abdullah Al Ghamidi. op. hlm 435 55) Ibid. hlm 607 .. hlm 655 53) Abdullah Al Ghamidi. 1990.cit.cit.

Quraish Shihab. Sahih Muslim hadits no 49. hlm 181 65) Imam Al Ghazali.. 2006.56) Imam Abi Husain Muslim bin Hajjad Al Quraisy Nasaburi. 2004. Majalah Bulanan Khutbah Jumat ( Menyiapkan Generasi Qur`ani) bagian Selamatkan Mereka Dari Api Neraka no 124. cit. hlm 33 63) Abdullah Al Ghamidi. hlm 116 59) Miftahul Huda. Himpunan Khutbah Jumat Setahun. Bairut : Darul Fikry . hlm216-217 62) Anonim. Tafsir Al Mishbah Volume 1..cit. Bandung : PT Al Ma`arif penerbit percetakan offset. Hadits Arbain Annawiyah dengan Tarjamah dalam Bahasa Indonesia. loc. hlm 189 . 60) Salim Bahresy. Tarjamah Riadhusshalihin I. 40 Prinsif Agama. Surabaya : Penerbit Usaha Jaya. Jakarta Lintera Hati. op. hlm 48 58) Labib. Bandung. op. Bandung :Pustaka Hidayah. 162-202 H hlm 29 57) Aminah Abdullah Dahlan. 2005.cit. MZ. Ikatan Masjid Indonesia. 1991. hlm 198 61) Abduhllah Al Ghamidi.. hlm 233-234 64) M. 1983. PT Al Ma`arif. 1981.

hlm 656 71) M.66) M. hlm 138-139 72) Muhammad Yunan Nasution.cit. hlm 157 73) Iskandar. 1975. op. op. Hadits Qudsi. hlm 99 70) Anonim.cit. Vol II. Khutbah Jumat. 1977. hlm 137-138 67) Anonin. cit.Falah Jambi . op. Himpunan Khutbah Jumat Masjid Agung Al. 1423 H. hlm 12 76) Sudarsono.. Jakarta : Bulan Bintang.... 1990.cit. op. hlm 41 74) Samaun Bakry. cit.op. hlm 117 75) Anonim. op.cit. hlm 655 68) Abdullah Al Ghamidi.cit.. Bandung : CV Diponegoro. Jakarta : PT Rineka Cipta hlm 188 77) ibid hlm 188 .. Ali Usman. Ilmu Filsafat Suatu Pengantar. op. Quraisy Shihab 2004.. Quraisy Shihab.. hlm 250 69) M.

2004. Khutbah Jum’at Jilid 2.net/cetak.78) Muhammad. 1990 .wikispaces.cit. Shahih Muslim bi syarah Annnawawi juz ke 16 Al Matbaatul Mesiryah wa mattabiha. Klang. Slangor : Klang Book Center. 85) Arifuddin Arif. hlm 652 84) Internet. hlm 174 88) Ibid hlm 174 89) www.. Mengukir Prestasi. Menjadi Guru Propesional.Jazairi. hlm 201 82) Mukhtar dkk.1924. 2001. Yunan Nasution.php?id=162 – loc. 1990. hlm 38 86) Anonim.cit. http://idb4. Terjemah Hadits Shahih Muslim.darussholah. loc. Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim. . Jakarta : CV Misaka Galiza. hlm 110-111 81) Mak`mur Daud. Jakarta : Darul Falah. loc. 2000. 1973 hlm 155 79) Abu Bakar Jabir Al. loc.cit. Jakarta : Bulan Bintang.cit. hlm 93 83) Anonim. hlm 217 80) Annawawi.com/file/view/ss. hlm 654 87) Sayyid Quthb.

cit. hlm 220 103) Imam Al Ghazali. hlm 80 91) Internet : http://idb4.cit.cit. loc.cit.) Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki. loc.com/file/view/ss. 95) Abdullah Nashih Ulwan. cit. hlm 181 101) Abdullah Al Ghamidi. 92) Muhammad Yunan Nasution.. hlm 607 96) Muhammad .cit.Yunan Nasution. loc. 94) Miftahul Huda. 342 100) M.. op. hlm 80 98) M.cit.. hlm 241 99) Muhammad Idris Abdurrauf. loc.com/file/view/ss.cit.cit. hlm 221 93) Internet http://idb4. 1973 op. Jakarta : Gema Insani Press ( 1996.wikispaces. loc.wikispaces. loc.90) Rusli Amin.Yunan Nasution. hlm 241 97) Adnan Hasan Shahih Baharits. cit.. Op.loc. Surabaya : Gita Media Press hlm 313 .. op.cit. Quraish Shihab. Ringkasan Ihya Ulumuddin. op.cit. hlm 235 102) Abu Bakr Jabir Al Jazairi.

107) M.164-241H.104) Ibid 315 105) Internet : gurutrenggalek.44 .blogspot.cit.html 106) Miftahul Huda. loc. 1994. Quraish Shihab. Wawasan Al Quran. hlm 323 Diposkan oleh muhammad abduh di 02. Bandung : Mizan. Al Musnab li Imam Ahmad bin Hambal.com/2009_12_01_archive. hlm 253 108) Imam Ahmad bin Hambal. Darul Fikry.