BAB I11 NILAI –NILAI PENDIDIKAN DALAM SURAH LUQMAN A.

Kedudukan Surah Luqman Ayat 1 - 34 Dalam Al Quran Surah Luqman (Arab: ‫ "ﻠﻗﻣﺎﻦ‬adalah surah ke 31 dalam Al Qur an terdiri dari atas 34 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Surah ini diturunkan setelah surah As-Saffat.[1] Surah Luqman adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SWT berhijrah ke Madinah.[2] Nama Luqman diabadikan sebagai nama salah satu surah dalam Al Quran.[3] Penamaan surah ini dengan surah Luqman sangat wajar, karena nama dan nasihat beliau sangat menyentuh.[4] Dan memuat nasihat Luqman kepada putranya nasihat itu yang tertuang dalam ayat 13-19.[5] Penamaan surah Luqman diambil dari kisah tentang Luqman yang diceritakan dalam surah ini tentang bagaimana ia mendidik anaknya.[6] Isinya banyak menekankan pada masalah-masalah akidah dan dasar keimanan, seperti keesaan, kenabian, hari kebangkitan dan tempat kembali serta perintah untuk berdakwa dengan kata-kata yang

bijak.[7] Surah Luqman termasuk di dalam kumpulan surah-surah Makkiyyah kecuali ayat 27, 28 dan 29 ayat Madaniyyah. Manakala ayat 34 turun selepas surah al-Saffa. 1. Asbabun Nuzul Surah Luqman Surah ini diturunkan disebabkan bani Quraish senantiasa menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang kisah Luqman bersama anaknya dan tentang berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Ayat 13-19 menceritakan secara khusus tentang pendidikan, intisati kandungan ayat tersebut seperti berikut : a. Ayat 12 menjelaskan tentang peribadi Luqman b. Ayat 13 menceritakan cara Luqman memberi pendidikan kepada anak-anak tentang bahaya syirik. Beliau berkata : Hai anakku, Janganlah kamu mempersekutukan Allah SWT, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.

c. Ayat 14 memerintahkan setiap orang anak mesti berbuat baik kepada kedua orang tua. d. Ayat 15 menjelaskan dengan lebih lanjut tentang ketaatan kepada orang tua yang harus dilandaskan oleh ketaatan kepada Allah SWT dan kewajiban mengikuti jalan orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah SWT e. Ayat 16 Luqman mengingatkan kepada anak-anaknya bahwa Allah SWT akan membalas semua perbuatan manusia. f. Ayat 17 Luqman menyuruh anak-anaknya menegakkan solat, mengerjakan amal ma`ruf nahi mungkar dan bersabar di atas segala musibah yang menimpa diri. g. Ayat 18 Luqman memperingati anak-anaknya supaya tidak bersikap angkuh dan sombong iaitu memalingkan muka dari manusia karena sombong dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh.

h. Ayat 19 bersikap pertengahan atau sederhana dalam segala hal dan berakhlak yang baik seperti sederhana dalam berjalan dan lunakkanlah suara.[8] B. Apa Konsep Pendidikan Dalam Islam Menurut Surah Luqman Sebagaimana kita ketahui pendidikan merupakan suatu yang sangat penting bagi manusia. Dan Islam menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang esensial dalam kehidupan umat manusia.[9] Bila melihat dalam Al Quran banyak ide atau gagasan kegiatan atau usaha pendidikan, antara lain dapat dilihat dalam surah Luqman ayat 12-19, Al Alaq ayat 1-5 dan sebagainya.[10] Dalam Al Quran surah Luqman tidak menjelaskan banyak tentang kehidupan Luqman hanya menjelaskan tentang wasiatnya kepada putranya.[11] Adapun pokok-pokok pendidikan dalam surah Luqman ayat 12-19 , dalam garis besarnya terdiri dari lima aspek yaitu pendidikan Aqidah, pendidikan berbakti ( ubudiyah), pendidikan kemasyarakatan ( sosial ), pendidikan mental dan pendidikan akhlak ( budi pekerti ). [12] Isi nasihat itu adalah pesan-pesan pendidikan yang seharusnya

[14] Dan pada ayat 13 sampai 19 terdapat nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya[15] yang sarat dengan nilai-nilai sebagai konsep pendidikan agama yang harus diterapkan oleh orang tua kepada anakanaknya. Sebagaimana Allah SWT telah menjadikan Luqman dan anaknya sebagai contoh proses pendidikan agama dari orang tua kepada anaknya dan contoh tersebut dikemukakan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada segenap umatnya. .[13] Ini adalah sebagai isyarat dari Allah SWT supaya setiap ibu dan bapak dapat melaksanakan pula terhadap anak-anak mereka sebagaimana yang telah dilakukan oleh Luqman.[16] 1. Pendidikan Aqidah                   Artinya : Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya. di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku.dicontoh oleh setiap orang tua muslim yang memikul tanggung jawab pendidikan terhadap anak.

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah SWT) adalah benar-benar kezaliman yang besar".janganlah kamu mempersekutukan Allah SWT.[20] Karena .13-14)[17] a. jangan sampai dikotori oleh kepercayaan atau keyakinan yang salah. dan mensyukuri segala nikmat-Nya. tidak menyekutukan-Nya. Larangan menyekutukan Allah SWT termuat dalam ayat 13 surat Luqman tersebut. bukan perbuatan seperti aqidah dengan adanya Allah SWT dan diutusnya para rasul.” Janganlah menyekutuhkan Allah SWT ” Janganlah mengangkat Tuhan selain Allah SWT. Pengertian Pendidikan Aqidah Aqidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. sedangkan pengertian aqidah dalan agama maksudnya berkaitan dengan keyakinan.[18] Pendidikan aqidah terdiri dari pengesaan Allah SWT.[19] Kewajiban orang tua muslim adalah memelihara akidah mereka.

[21] Al Quran mengilustrasikan pendidikan keimanan dalam keluarga itu melalui kisah Luqman ketika mengajari anaknya.[22] Ajaran tauhid yang dalam surah Luqman adalah ‫ﻻﺗﺸﺭﻚ ﺒﺎ‬ ‫ ﷲ‬setelah itu kemudian diikuti dengan pengajaran-pengajaran yang lain seperti akhlak yang dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam QS Luqman 18-19. padahal tidak ada sesuatu pun yang boleh disembah selain Allah SWT. Sesungguhnya .syirik adalah menyembah selain Allah SWT. [23]                                     ﴾ ١٩-١٧ ‫﴿ﻠﻘﻤﺎﻦ‬   Artinya : Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Luqman tokoh sufistik yang memproritaskan pendidikan tauhid kepada anaknya.

pertama dimulai dengan melarang untuk syirik itu sendiri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. maka jelas akan bahwa permasalahan tauhid yang diprofilkan melalui pesan Luqman .( Q. Menurut penjelasan al Qurtubi larangan berbuat syirik ini sekaligus diikuti dengan alasannya. yaitu syirik termasuk dosa yang amat besar. 18-19) [24] Pendidikan Aqidah ini bertujuan untuk liberasi (membebaskan) manusia dari ketergantungan kepada selain Allah SWT. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. menjelaskan bahaya syirik termasuk dosa besar. baru orang tua dituntut untuk menstransformasikan pendidikan akhlak kepada anak- anaknya[26]. Kedua.Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.S Luqman.[25] Setelah itu. Karena zalim menurut al Maraghi karena menempatkan sesuatu tidak proporsional (yaitu menyetarakan sesuatu dengan Allah SWT ) Bertolak pada uraian di atas. Larangan ini dikuatkan melalui dua pernyataan.

[29] Seseorang tidak pantas melakukan ibadah kepada selain Allah SWT Dia harus menyerahkan dirinya dan semua perbuatannya hanya untuk Allah SWT. Seseorang harus hati-hati dari sifat riya’ dalam amalnya.”[28] Syirik disebut kezhaliman yang besar karena seorang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. aqidah.kepada anaknya. Ibnu Rajab berkata : . adalah merupakan landasan pokok dalam kehidupan manusia. dan sekaligus memerintahkannya. Tidak heran apabila soal itu diletakkan pada nomor satu dalam urutan rangkaian nasihat itu.[27] Persoalan jangan menyerikatkan Allah SWT ( Syirik) itu. Syirik adalah penyakit berat dan sangat berbahaya. yang dalam ajaran Islam masuk dalam bidang tauhid. Inilah pesan secara emosional yang sangat menonjol sehingga perlu dilakukan. Pesan mulia orang tua kepada anak ini terjadi karena sikap tulus orang tua yang bijaksana terhadap nasib masa depan anaknya.

kecuali hanya untuk Allah SWT. Ikhlas dalam perbuatan perbuatan yang sangat berat. Sesuai dengan kadar niat. kunci agar segala kebaikan diterima di sisi-Nya serta pintu bagi pertolongan dan taufiq Tuhan semesta alam. Dia tidak boleh berbuat apapun yang tampak maupun yang tidak. meminyaki makam para wali.”[30] Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak karena Allah SWT semata maka termasuk dari syirik dan akan dikembalikan kepada pelakunya. Orang mukmin tidak boleh mengharap keberkahan dari kuburan.“riya’ murni hampir tidak terjadi pada seorang mukmin dalam salat dan puasa. dan perbuatan-perbuatan yang tampak. Orang mukmin tidak boleh menyembelih selain karena Allah SWT. Ikhlas untuk Allah SWT adalah ruh segala ketaatan. haji. sesuai kadar itu pula . Seorang mukmin tidak akan berpaling kecuali kepada Allah SWT semata-mata. keikhlasan dan kesungguhan terhadap Allah SWT dan dalam mengingatkan berbagai kebaikan. Akan tetapi riya’ terkadang terjadi pada shadaqah wajib. Perbuatan riya’ akan menghancurkan pahala amal dan pelakunya berhak mendapat murka dan siksa Allah SWT . dan berdoa pada mereka selain Allah SWT.

Rukun iman dalam perspektif Islam juga terkait bagaimana manusia mesti menghambakan dirinya kepada Allah SWT. Oleh karena itu. Aqidah Islamiah kepada anaknya. Pendidikan keimanan dalam perspektif Islam mestinya menjadi pendidikan prioritas diutamakan dalam keluarga. Tempat ikhlas itu ialah di dalam hati. Kenapa demikian? Pendidikan Islam bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai abid-Nya yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Arti ikhlas dalam soal tauhid ialah membersihkan diri dari segala rupa syirik dalam hal menyembah Allah SWT. Pendidikan yang utama dalam keluarga adalah bagaimana orang tua memperkenalkan Tuhan. 2.pertolongan Allah SWT datang kepada seorang hambanya yang beriman[31]. tetapi kandungannya adalah luas dan dalam[32]. Maka perkataan berikhlas dalam pembicaraan tauhid adalah ringkas dan pendek. Birrul walidain . Pendidikan Berbakti ( Ubudiyah ) a.

tambah.bapanya. .                                                                                      ﴾ ١٦١٤ : ‫ ﴿ ﻠﻘﻤﺎﻦ‬ ‫־‬  Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu . dan menyapihnya dalam dua tahun. Hanya kepada-Kulah kembalimu. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah.

( Q.Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan. kewajiban itu dirangkaikan dan disenafaskan dengan perintah menyembah Allah SWT dan diletakkan tempatnya pada nomor dua sesudah berbakti (ta’abbudi ) kepada Allah SWT pencipta alam semesta ini. Allah SWT menghendaki agar sang anak berbakti kepada kedua orang tua mereka dan bersifat lemah lembut kepada keduanya. yang diperintahkan kepada manusia melaksanakannya. Namun. dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku.[34] Wasiat bagi anak untuk berbakti kepada kedua orangtuanya muncul berulang-ulang dalam wasiat Rasulullah. wasiat buat orang tua tentang anaknya sangat sedikit. ialah berbuat baik dengan ibu dan bapak. Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu. dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Maka janganlah kamu mengikuti keduanya.[35] Dalam konteks surah Luqman ayat 14.S . Luqman : 14-16 )[33] Salah satu ajaran Islam yang termasuk dalam bidang kebaktian dan akhlak. birrul walidain. itu pun masih jauh dari cukup bila dibandingkan dengan kepayahan dan .

[38] b.. yakni berpesan dengan amat kokoh kepada semua manusia. S Luqman : 17 ) [39] 1) Makna Salat . ( Q. membesarkan dan mendidik sang anak hingga beranjak dewasa.[36] Semua manusia yang hidup di dunia ini berhutang budi kepada orang tua.… ﴾ ﻠﻘﻤﺎﻦ‬  Artinya : Hai anakku dirikan Salat. Apakah kandungan ayat di atas merupakan nasihat Luqman secara langsung atau tidak?. Yang jelas ayat di atas menyatakan : Dan kami wasiatkan. Dan kami perintahkan kepada manusia ( berbuat baik) kepada ke dua orang tua ibu bapak..[37] Oleh karena itu anak berkewajiban menghormati dan menjalin hubungan baik dengan ibu dan bapak. Mendirikan Salat Firman Allah SWT ﴿١٧:‫.kelelahan orang tua dalam mengandung.

Sesungguhnya. Secara syar’i salat adalah perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri salam.[40] Banyak sisi pendidikan dari ayat di atas.[41] Tunaikan sembahyang dengan cara yang bisa mendapatkan ridha Allah SWT.[45] .[44] Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah salat dan memerintahkannya agar pemeluknya sungguh-sungguh mendirikannya.Salat secara bahasa adalah ad-dua ( doa ). yakni kerjakanlah salat dengan sempurna sesuai dengan cara yang diridhai. semua syariat langit menetapkan kewajiban shalat sejak awal mula rasul dan nabi. Sembahyang yang diridhai oleh Allah SWT akan mampu mencegah kita melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sebaliknya Islam memberikan peringatan keras kepada mereka yang meninggalkan salat.[42] Sementara itu dalam Tafsir Muqatil bin Sulaiman mengartikan ayat di atas dengan dimensi bittauhid[43] menurut pemahaman penulis dengan tauhid.

[46] Dari uraian ini dapat dipahamkan. lalu diperintahkan untuk membiasakan sikap baik terhadap keluarga terdekat. maka Rasulullah mewajibkan kepada orang tua untuk menyuruh anaknya mengerjakan salat apabila anak mereka sudah besar. menyatakan ‫ﻋﻦ ﺴﺒﺭﺓ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺍﻠﺠﻬﻨﻲ ﻘﺎﻞ: ﻘﺎﻞ ﻧﺒﻰ ﺹﻢ : ﻤﺮﻭﺍﺍﻟﺼﺒﻰ ﺒﺎﻠﺼﻼﺓ‬ ‫ﺍﺬﺍ ﺒﻠﻎ ﺴﺑﻊ ﺴﻨﻴﻦ ﻮﺍﺫ ﺍﺒﻠﻎ ﻋﺷﺭ ﺳﻧﻴﻦ ﻔﺍﺿﺮﺒﻮﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ .[47] Hal ini dipertegas dalam hadits.Ruang lingkup syari’ah meliputi interaksi vertikal seorang hamba dengan Allah SWT yang direalisasikan melalui ibadah. Dalam hal ibadah ini Luqman mengajarkan salat kepada anaknya. dan interaksi horizontal yang dilakukan dengan sesama manusia (muamalah). bahwa setelah seseorang anak mempunyai landasan yang kuat dalam kehidupan. sebab salat mendekatkan diri (taqarrub ) kepada Tuhan pun dia dapat mencegah orang untuk melakukan sebuah kejahatan.

﴿ 48] ﴾ ٤٩٤ ‫]ﺮﻮﺍﻩ ﺍﺒﻮ ﺪﺍﻭ ﺪ ﺍﻠﺣﺪ ﻳﺚ׃‬ Artinya : Dari Sabrah bin Ma`had Al Juhani RA dia berkata : Berkata nabi Muhammad SAW ” Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan shalat apabila telah berumur 7 tahun. shalat itu menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Di mana banyak kesempatan terbuka untuk memberikan bimbingan dan pengarahan secara tidak berlangsung tapi. saling duduk bersama sambil relex dan minum-minum teh. Anak dengan istri. maka pukullah dia karena meninggalkannya” ( HR Abu Daud no 494 ). jarang-jarang bertemu di rumah sebab masing-masing sibuk sendiri-sendiri.[50] Usaha untuk membina dan membimbing rumah tangga haruslah ditingkatkan hubungan secara kontinu antara suami dengan istri serta. sehingga ketika kelak sudah baligh. salat berjamaah di rumah.[49] Mengapa kita dituntut untuk memerintahkan anak yang masih kecil untuk melakukan shalat?. maka tidaklah . dan apabila telah berumur 10 tahun. kalau antara suami dan istri. suami dengan anak. agar anak itu terbiasa. Umpama selalu makan bersama. Maksudnya.

satu ke barat. dasarnya kejiwaan yang mulia yang . atau melakukan hal-hal yang dilarang dan diharamkan-Nya. akhirnya terpaksa….diherankan kalau terjadi : satu ngidul satu ngulon.gigit jari. Pengertian Pendidikan Kemasyarakatan Yang dimaksud dengan pendidikan sosial adalah mendidik anak sejak kecil agar terbiasa menjalankan perilaku sosial yang utama. [53] a. melakukan kemaksiatan. Pendidikan Kemasyarakatan ( Sosial )         ﴾ ١٧:‫ ﴿ﻠﻘﻤﺎﻦ‬  Artinya : Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar ( Luqman : 17 ) [52] Allah SWT memerintahkan manusia agar taat dan mengikuti perintah-Nya dan melarang mereka untuk durhaka.[51] 3. satu ke timur.

[55] Seorang muslim dimintakan supaya turut membangun masyarakat dan dilarang memperbuat kerusakan-kerusakan. atau tidak bisa turut membangun atau menjauhkan kejahatan. [54] Di antara dasar sosial terpenting dalam membentuk perangai dan mendidik kehidupan sosial anak. memberi nasihat kepada setiap individu yang tampaknya menyimpang dan menyeleweng. Seandainya seorang tidak mampu memperbuat kebajikan.bersumber pada akidah islamiah yang kekal dengan kesadaran iman yang mendalam. adalah membiasakan anak sejak kecil untuk melakukan pengawasan dan kritik sosial yang dapat membangun pergaulan dengan setiap individu. maka paling kurang dimintakan dari padanya jangan turut . meneladani atau memberi teladan yang baik. Agar di tengah masyarakat nanti ia mampu bergaul dan berperilaku sosial baik. memiliki keseimbangan akal yang matang dan tindakan yang bijaksana.

yaitu mengajak semua manusia mengerjakan kebaikan dan mencegah mengerjakan kejahatan. apalagi mempeloporinya.a. Aku telah mendengar Rasulullah saw bersada: “Barangsiapa diantaramu melihat kemungkaran hendaklah ia mengubahnya ( mencegah ) dengan tangannya ( kekuasaan) jika ia tidak sanggup. maka dengan hatinya ( merasa tidak senang dan tidak setuju. Islam juga sudah mengatur tentang tata cara melakukan nahi mungkar itu. nahi mungkar. jika tidak sanggup juga. telah berkata. Dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa`id al Khudry Rasulullah bersabda: ‫ﻋﻦ ﺃﺒﻰ ﺴﻌﻳﺪ ﺍﻟﺨﺪﺮﻯ ﺮﻀﻰ ﺍﷲ ﻋﻧﻪ ﻘﺎﻞ ﺴﻤﻌﺕ ﺭﺴﻮﻞ ﺍﷲ ﺹ ﻴﻗﻮﻞ : ﻤﻦ ﺭﺃﻯ‬ ‫ﻤﻨﻜﻢ ﻤﻨﻜﺭﺍ ﻓﻠﻳﻐﻴﺭﻩ ﺑﻴﺪﻩ ﻔﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺗﻄﻊ ﻔﺒﻟﺴﺎﻨﻪ ﻔﺎﺀﻦ ﻟﻡ ﻳﺴﺗﻃﻊ ﻔﺒﻘﻟﺑﻪ ﻮﺫﻟﻚ ﺃﻀﻌﻒ‬ 56] ﴾ ٤٩ ‫]ﺍﻹﻴﻤﺎﻦ ﴿ ﺮﻮﺍﻩ ﻤﺴﻠﻢ ﺍﻠﺣﺪ ﻳﺚ׃‬ Artinya : Dari Abi Said Al Khudri r. maka dengan lidahnya (nasihat ). tinggalkan ! ) dan itu adalah selemah lemahnya iman “ ( Diriwayatkan oleh Imam Muslim no 49 ) [57] . Islam mewajibkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk melakukan amar maruf.memperluas dan menyebarluaskan kejahatan.

sebagai mukmin kita wajib melaksanakan amar ma`ruf dan nahi mungkar sebagai bukti ketaatan dan kecintaan kepada Allah SWT. Sedangkan nahi munkar yakni larangan kepada masyarakat berbuat maksiat terhadap Allah SWT yang menyebabkan bencana kehidupan dan siksa yang amat pedih di neraka. dirobah dengan tangan.[58] Amar ma’ruf-menurut al-Maraghi terkait dengan perintah kepada masyarakat untuk melakukan kebaikan secara optimal. Pertama. sebagai kunci menuju kesuksesan hidup. dan Allah SWT memang telah mengutus para nabi sebagai utusannya untuk amar ma`ruf nahi mungkar itu supaya umat manusia itu tidak melakukan kemaksiatan atau kemungkaran ( di dunia ini) “. Dalam hadits tersebut juga dijelaskan tiga cara mencegah kejahatan itu. dirobah dengan lisan Umpamanya dengan memberikan nasihat. . yaitu melaksanakan amal saleh dan membendung diri dari tingkah laku tercela.Sementara itu menurut imam Al Ghazali “ Amar ma`ruf nahi mungkar itu adalah suatu perkara yang sangat penting dalam agama.[59] Oleh karena itu. Kedua.

Mengubah dengan lisan adalah peran para ulama yang memahami agama dan dapat memberikan penjelasan kepada lainnya dengan dalil. atau kalau dikhawatirkan akan lebih besar bahayanya. rohani dan ketakwaan anaknya. sehingga mereka tidak ikut melakukan kemungkaran. maka cukup membenci dalam hati. Artinya. Mengubah di sini maksudnya membasmi kemungkaran itu dengan kekerasan kekuatan tangan atau lidah.[60] Para ulama berbeda pendapat dalam tentang pelaksanaan hadist ini.memberikan peringatan dan lain-lain sebagainya. Ketiga dirobah dengan hati. Mengubah dengan hati diperuntukkan bagi seluruh manusia dan anggota masyarakat. agar . dalam hati tetap berontak. Pendidikan Mental Salah satu kewajiban utama dan pertama dari orang tua adalah membina mental.[61] 4. Ada yang berpendapat bahwa mengubah dengan tangan hanya bagi pengusaha atau orang yang memiliki kekuasaan.

Imam Ghazali sendiri dalam M. lahir makna konsisten / bertahan.[62] a. Sabar juga bisa bermakna al jara’ah atau keberanian [63] Sabar adalah menahan diri dari sesuatu yang tidak berkenan di hati. Ia juga berarti ketabahan.mereka tumbuh.66}Mengenai pembentukan pendidikan mental.[64] Hakikat sabar adalah kuatnya dorongan agama dalam menghadapi dorongan hawa nafsu.[65] Dari makna menahan. berkembang dan hidup sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Yang Menciptakan. karena yang bersabar bertahan diri pada suatu sikap. disebutkan dalam Al Quran surah Luqman ayat 17 yang berbunyi . memenjarahkan). menghalangi. Quraisy Shihab mendefinisikan sabar sebagai ketetapan hati dalam melaksanakan tuntunan agama menghadapi rayuan nafsu. dinamai bersabar{. Definisi Sabar Sabar berarti Al-Habsu ( mencegah. Seseorang yang menahan gejolak hatinya.

yaitu : . [68] Sikap sabar dan teguh hati mengarungi gelombang hidup. Menurut filsafat Islam sikap sabar ada lima macam. adalah satu sikap mental yang diperlukan untuk mencapai sukses dan kemenangan dalam setiap usaha dan perjuangan. menghilangkan semangat lesu dan pasifisme dan lain-lain sebagainya. terutama menghadapi musim pancaroba.        ﴾١٧ :‫﴿ ﻠﻘﻤﺎﻦ‬   Artinya: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. membajakan citacita. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah SWT).[67] Artinya. Keteguhan hati dapat membentuk kemauan yang keras. hendaknya manusia bersabar terhadap cobaan dan rasa berat dalam melaksanakan apa yang diperintahkan khususnya dalam mendirikan shalat dan amar ma’ruf dan nahi mungkar. mengalirkan aktivitas dan dinamika.

ialah menyadari sepenuhnya bahwa setiap perjuangan mengalami masa naik dan turun. 2) Sabar ditimpa malapetaka atau musibah (Ashshabru indal mushibah). 4) Sabar terhadap ma’siat (Ashshabru anil ma’shiah) ialah mengendalikan diri supaya tidak berlaku ma’siat. Sesungguhnya Allah SWT tidak .                              ﴾١٩-١٨ :‫ ﴿ ﻠﻘﻤﺎﻦ‬  Artinya : Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 5) Sabar dalam perjuangan (Ashshabru fil jihad). kematian. kejatuhan. diserang penyakit dan sebagainya. jangan sampai hati terpaut kepada kenikmatan hidup di dunia ini. jangan dijadikan tujuan. masa menang dan kalah. 3) Sabar terhadap kehidupan dunia (Ashshabru anid-dunya) ialah sabar terhadap tipu daya dunia. kecelakaan. ialah teguh hati ketika mendapat musibah (cobaan ujian) baik yang berbentuk kemiskinan.1) Sabar dalam beribadah (Ashsbru fil ibadah).[69] 5. ialah tekun mengendalikan diri melaksanakan syarat-syarat dan tata tertib ibadah. Pendidikan Akhlak . tetapi hanya sebagai alat untuk mempersiapkan diri mengahadapai kehidupan yang kekal.

adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang benar tersebut. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa ajaran akidah dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Anak sangat memerlukan perhatian dan pengawasan ketat dari orangtuanya. ( Luqman 18-19 ) [70] Ayat ini berkaitan dengan akhlak dan sopan santun berinteraksi dengan sesama manusia. dalam segala hal bersikap sederhana. lemah lembut dalam pergaulan.[72] Mendidik anak dengan baik dan benar dan mengajarinya budi pekerti yang luhur merupakan tugas dan tanggung jawab yang berada di puncak ayah dan ibu. bukan saja agar peserta didik tidak jenuh dengan materi. diselingi dengan materi pelajaran akhlak. over-acting.[71] Pada rangkaian ayat-ayat ini disuruh supaya ibu dan bapak mendidik anak menjadi orang yang rendah hati. jangan sombong. Materi pelajaran akidah. Di lain pihak.menyukai orang-orang membanggakan diri. . jangan mengeluarkan ucapan-ucapan yang kasar. yang sombong lagi Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu.

watak. Karena itu etika dan .[72] Akhlak adalah bentuk kata jamak dari kata khuluq. alat bantu untuk menimbang baik buruk.[74] Akhlak dalam ajaran Islam tidak dapat disamakan dengan etika. perangai dan sebagainya. orang tua harus meluangkan waktu dan tenaga yang lebih besar. suatu konstruktansi (constancy. Kata ini juga diartikan tabiat. kelumintuan ) tingkah laku manusia.Karena itu. Jika etika dibatasi pada sopan santun antara sesama manusia serta hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriah. Keduanya mengandung makna kefilsafatan karena mengandung adat kebiasaan ( sitten ). Kata khuluq mengandung arti “ budi Pekerti ” Budi pekerti itu sendiri diartikan sebagai akal.[75] Sementara itu Kart Bart melihat terminologi akhlak sama dengan moral dan etika. Kata akhlak dalam bahasa Arab mengandung segi persamaan makna dengan kata khalik dan makhluk. Bart menyatakan sebagai berikut : “ Etika ( dari etos ) adalah sebanding dengan moral (dari mos ) adalah sebanding dengan moral. Kata sitten ini berasal dari bahasa Jerman kuno sittu yang menunjukkan arti Modda (modde) tingkah laku manusia.

Baik dalam Al Qur’an maupun dalam hadits dijumpai berpuluh-puluh ketentuan yang merupakan adab yang harus diterapkan dalam pergaulan. dan berpuluh-puluh kelebihan lainnya. ganteng.[78] . [76] Mempelajari etika bertujuan untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang lingkup dan waktu tertentu. pintar. dan tetapi tidak ada bunga-bunga yang tumbuh di dalamnya taman itu kelihatan tidak semarak.moral adalah filsafat atau disiplin ilmu tentang moda-moda tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi tindakan manusia. Suatu taman walau bagaimanapun luas. Setiap ketentuan yang bersifat larangan itu mengandung unsur-unsur yang dapat menciptakan harmonis dalam antar hubungan itu. Analogi dengan itu. kaya.[77] Akhlak dalam kehidupan manusia dapat diumpamakan laksana kembang dalam taman. maka seseorang yang cantik. lengkap. tetapi jika tidak mempunyai akhlak yang baik maka kelebihan-kelebihan tersebut tidak bernilai. Ada yang bersifat perintah ada pula yang berbentuk larangan.

[79] Rasulullah saw bersabda : ّ ِ ْ ْ َ َ ّ َ َ ِ ْ ََ ّ ‫عنْ النواس بن سمعان النصاري قال سألت رسول ال صلى ال عليه وس بلم ع بن الب بر‬ ُ َّ ّ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ّ ِ َ ْ َْ َ َ ْ ِ ِ ْ ِ ّ ّ َ ِ [80] ﴾ ٢١٨٣ ‫والثم فقال البر حسن الخلق . Islam menegaskan bahwa bukti keimanan ialah jiwa yang baik. Justru yang lebih penting seberapa jauh tertanam nilai–nilai itu terwujud nyata dalam tingkah lakunya sehari-hari. mengembangkannya di hati mereka.. Islam memuji akhlak yang baik.a.[81] Pendidikan akhlak tidak dapat dipahami secara terbatas hanya pada pengajaran agama. menyerukan kaum muslimin membinanya.Oleh karena itu. ﴿ﺮﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻢ ﺍﻠﺣﺪ ﻳﺚ׃‬ ِ ُُ ْ ُ ْ ُ ّ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ِْ َ Artinya : Dari Nawwas bin Sam`an Al Anshari r. Muslim no 2183 ). “ Kebaikan ialah akhlak yang baik …(H. karena perihal akhlak tidak cukup diukur hanya dari seberapa jauh anak itu menguasai hal-hal yang bersifat kognitif atau pengetahuan tentang akhlak atau ajaran agama atau ritus-ritus keagaman semata.. Sabda beliau.R. dan bukti keislaman ialah akhlak yang baik. perwujudan nyata nilai-nilai tersebut dalam tingkah . katanya : Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw tentang arti kebaikan dan dosa.

motivatif dan persuatif dimanis sebagai suatu sistem pendidikan yang utuh dan demokrasi lewat proses manusiawi. [85] 1. Dimensi Pendidikan Aqidah               ﴾١٣ ‫ ﴿ﻠﻘﻤﺎﻦ‬   Arti : "Hai anakku. janganlah kamu mempersekutukan Allah SWT. S Luqman : 13 )[86] . Dimensi Konsep Pendidikan Mendidik Anak Menurut Surah Luqman Ayat 13 -19 Dan pada ayat 13 sampai 19 terdapat nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya[83] yang sarat dengan nilai-nilai sebagai konsep pendidikan agama yang harus diterapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya.laku sehari-hari melahirkan budi pekerti luhur atau akhlaqul karimah (Moralitas yang terpuji) [82] C. [84] Dari referensi ini terlihat bahwa seluruh dimensi yang dikandung dalam Al Quran memiliki misi dan implikasi kependidikan yang bergaya impratif. ( Q. Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benarbenar kezaliman yang besar".

[87] Nasihat seorang ayah kepada anaknya bebas dari segala syubhat dan jauh dari segala sangka. Dengan kata lain. dan orang tua hanyalah sebagai nasihat bagi anaknya. Karena orang tua tidak menginginkan melainkan kebaikan. Kewajiban orang tua muslim adalah memelihara akidah mereka.[89] Pendidikan aqidah merupakan landasan pertama dalam pembentukan karakteristik dan moral anak. dapat dipahami bahwa sebagai orang tua.Sesungguhnya nasihat seperti ini tidak menggurui dan tidak mengandung tuduhan.” Janganlah . ajaran yang paling dasar dan mesti ditanamkan pada seorang anak adalah ajaran ketauhidan. orang tua punya kewajiban untuk membimbing. mendidik dan mengantarkan anaknya untuk senantiasa bertauhid kepada Allah SWT dan tidak menyekutukan-Nya. Sesunggunya perkara tauhid dan larangan berbuat syirik merupakan perkara lama yang selalu diserukan oleh orang-orang yang dianugrahkan hikmah oleh Allah SWT di antara manusia. jangan sampai dikotori oleh kepercayaan atau keyakinan yang salah.[88] Dalam potongan ayat di atas (ya bunayya la tusyrik billah).

[90] Dengan pendidikan tauhid. bahwa segala sesuatu yang ditemui dalam kehidupan ini. Pada ayat ini Allah SWT mengabadikan empat bentuk nasihat untuk penetapan jiwa anaknya.[91] Termasuk akhlak yang diperintahkan kepada ibu dan bapak. datangnya dari yang maha kuasa dan akan kembali kepada-Nya pula 2. maupun dengan sesama manusia. Sebab mereka percaya sepenuhnya. di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dimensi Pendidikan berbakti ( Ubudiah ) Dimensi Pendidikan ibadah mencakup segala tindakan dalam kehidupan sehari-hari. yaitu : . baik yang berhubungan dengan Allah SWT seperti shalat. ( birrul walidain ). anak-anak akan mempunyai pegangan tidak akan kehilangan kompas dalam keadaan situasi yang bagaimanapu baik.menyekutuhkan Allah SWT ” Janganlah mengangkat Tuhan selain Allah SWT.[92] Hubungan kepada Allah SWT dalam bentuk shalat ini dinyatakan oleh ayat 17 surat Luqman.

diikuti sebagai pelopor untuk perbuatan makruf. maka diperlukan sifat sabar dan tabah. Bersabar atas segala musibah. dan bila dalam melakukan itu semua terdapat rintangan. berani menegur yang salah. Ayat ini mendidik manusia dengan pemantapan jiwa dengan mendirikan shalat. Menyuruh berbuat yang baik (makruf). Sesungguhnya yang demikian itu termasuk yang diwajibkan oleh Allah SWT. dan d.a. Dengan demikian ayat ini memberi indikasi bahwa salat sebagai peneguh pribadi. Inilah empat modal hidup yang diberikan Luqman kepada anaknya dan diharapkan menjadi modal hidup bagi kita semua yang disampaikan Muhammad SAW kepada umatnya. mencegah yang mungkar. Dirikanlah shalat. b. amar makruf nahi mungkar dalam . c. Mencegah berbuat mungkar.

berikutnya diajarkan padanya akhlak dalam konteks kemasyarakatan mencakup etika pergaulan (bertemu). Agar menjauhi perbuatan yang buruk. Bersabar dalam berdakwa dan . dan berbakti kepada kedua orangtuanya. yang merugikan diri sendiri atau merusak orang lain. Dimensi Pendidikan Kemasyarakatan Dimensi pendidikan sosial menurut surah Luqman setelah anak dikenalkan konsep akhlak kepada Tuhannya melalui jalan ibadah. dan sabar untuk mencapai apa yang dicitacitakan. berbicara dan berjalan. yaitu membiasakan anak-anak sejak kecil untuk melaksanakan kewajiban amal ma`ruf nahi mungkar.[93] 3. [96] Juga mengarahkan anak untuk senantiasa berdakwa yaitu melalui amar ma`ruf nahi mungkar.hubungan masyarakat.[94] Dalam bahasa yang lain.[95] Hendaklah kedua orang tua untuk mendidik anakanaknya agar membiasakan diri mengerjakan kebaikan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain atau masyarakat.

di mana dia dapat menghayati hidup dan kehidupan dengan penuh nikmat. yang istilah sekarang dinamakan pembangunan. Setiap penghuni rumah tangga berkepentingan supaya tempat tinggalnya itu menyenangkan hatinya. tanggung jawab untuk menciptakan kebaikan-kebaikan. Ahli-ahli sosiologi mengibaratkan masyarakat laksana suatu rumah tangga. . Artinya.[98] Islam mengajarkan bahwa setiap individu mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakatnya. tempat berteduh di kala hujan. Dalam Al Quran dipakai perkataan yang umum. Rumah tangga itu baginya mempunyai fungsi tempat berlindung di waktu panas.[97] Mendidik sedemikian rupa sehingga anakanak betul-betul merasakan sebagai makhluk sosial yang gemar melakukan usaha-usaha yang bersifat sosial. mendamaikan.berbuat kebaikan. yaitu Ishlah. membetulkan.[99] Tanggung jawab individu untuk membangun masyarakat itu bukan saja turut berusaha menanamkan benih-benih kebaikan.

Dimensinya Secara umum dimensi pendidikan kesabaran dapat dibagi dalam dua bagian pokok: Pertama. penganiayaan dan semacamnya. bahkan untuk memberantasnya.tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk menghilangkan kerusakan dan kebinasaan.[100] . sabar jasmani yaitu kesabaran dalam menerima dan melaksanakan perintahperintah keagamaan yang melibatkan anggota tubuh. seperti sabar dalam melaksanakan ibadah haji yang mengakibatkan keletihan atau sabar dalam peperangan membela kebenaran. Kedua sabar rohani menyangkut kemampuan menahan kehendak nafsu yang dapat mengantar kepada kejelekan-kejelekan seperti sabar menahan amarah atau menahan nafsu sexsual yang bukan pada tempatnya. Termasuk pula dalam kategori ini. 4. Dimensi Pendidikan Mental a. sabar dalam menerima cobaan-cobaan yang menimpa jasmani seperti penyakit.

menahan diri. b. Macam-Macam Sabar Jika kita meneliti makna sabar. dan sabar menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah. atau sesuatu yang dibencinya dengan ridha dan rela[102]. maka sabar dibagi menjadi tiga bagian. Mereka itulah orang-orang yang benar dalam arti sesuai sikap. yakni kesulitan hidup seperti krisis ekonomi. sabar dalam taat kepad Allah SWT.Adapun yang amat terpuji adalah orang-orang yang sabar yakni tabah. yakni perang sedang berkecamuk. Sabar dalam meninggalkan maksiat. dan dalam peperangan. dan berjuang dalam mengatasi kesempitan.[104] . ucapan. penderitaan seperti penyakit atau cobaan.[101] Sabar ialah menahan diri terhadap apa yang dibencinya. dan perbuatannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sikap sabar mencerminkan keimanan[103] dan kedudukan yang utama dalam agama dan merupakan derajat utama bagi orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah SWT.

kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. [105] Dalam bidang akhlak. Quraish Shihab. [106] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akhlak terhadap orang lain c. Akhlak terhadap orang tua. Dimensi Pendidikan Akhlak Dalam surat Luqman ayat 14-19. Pendidikan akhlak tidak hanya dikemukakan secara teoritik. dalam M. dimensi pendidikan yang mula-mula dilakukan adalah dengan memperkenalkan etika baik terhadap kedua orang tua. b. Akhlak dalam penampilan diri. dan menjauhi segala larangannya selama dalam batas tidak melanggar syariat Islam. yaitu a. melainkan disertai contoh-contoh konkrit untuk dihayati maknanya. terdapat beberapa contoh dimensi pendidikan akhlak yang diajarkan.5. Prinsip berbakti ini dengan cara melakukan segala yang diperintahnya. .

Jakarta: PT Delta Pamungkas. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve 2005.wikipedia. 2004. Ensiklopedi Islam. dan salah satunya yang paling populer adalah.Mirip . id. [107] ‫ﻋﻦ ﺍﺑﻰ ﻫﺮﻴﺮﺓ ﻗﺎﻞ : ﻗﺎﻞ ﺮﺴﻮﻞ ﺁﷲ ﺺ : ﺇﻨﻣﺎ ﺑﻌﺛﺕ ﻷ ﺘﻣﻡ ﺼﺎﻠﺢ ﺍﻻﺨﻼﻖ .Tembolok .org/wiki/Surah_Luqman .R Imam Ahmad Bin Hambal no 8961) [108] CATATAN AKHIR BAB III 1) Internet. hlm 107-108 5) J V Barus.org/wiki/Surah_Luqman . hlm 450 4) M. 123 6) Internet. hlm. Quraisy Shihab.Kata akhlak banyak ditemukan di dalam hadits-hadits Nabi SAW. loc.cit.Mirip 2) M.wikipedia. Jakarta : Lintera Hati.﴿ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﺤﻤﺪ‬ ٨٩٦١‫﴾ ﺑﻦﺣﻤﺒﻞ ﻓﻰ ﻤﺴﻨﺪﮦ ﺍﻠﺣﺪ ﻳﺚ׃‬ Artinya: Dari Abi Hurairah berkata : Berkata Rasulullah SAW : Aku hanya diutus menyempurnakan akhlak yang mulia ( H. Quraisy Shihab. Tafsir Al Mishbah Vol 11.Tembolok . id. ( et Al ). 2002 hlm 107-108 3) Anonim. Ensiklopedi Nasional Indonesia jilid 9.

hlm 652 15) Ibid 652 16) nternet. 1990..com/file/view/ss/.cit.cit. hlm 372 8) Internet cari-pdf. Jakarta Pustaka As-Syafi`I . Rumahku Surgaku ( sukses Membangun Keluarga Islami ) : Jakarta : Al Mawardi . Ishom El Saha dkk. Sketsa Al Quran. hlm 1 10) Arifuddin Arif. Intisari Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.wikispaces. loc. 1977. http://idb4. hlm 654-655 18) Abdullah bin Abdul Hamid Al Atsari. loc. Jakarta : PT Listafariska Putra. 2005 . op.cit.cit.. hlm 386 12) Muhammad Yunan Nasution . hlm 153 13) Rusli Amin. 17) Anonim. hlm 33 .. op.2006. hlm 38 11) M. Khutbah Jumat 6.php?q=asbab+nuzul+surah+lukman Tembolok 9) Samaun Bakry. 2003 hlm 79 14) Anonim .7) Muhammad Ali Ash . Jakarta : Bulan Bintan. loc.cit.com/pdf. 1990.

. 26) Samaun Bakry.cit. hlm 114-115 22) Samaun Bakri. Diva Press. hlm 78 31) Aris Munandar.id .or.cit. hlm 78 29) Abdullah Al Ghamidi. loc. http : // almanhaj. hlm 116 27) Miftahul Huda. loc. hlm 116 24) Anonim .. (Menguak Jati Dirinya.id artikel www.op. hlm 80 21) Abdullah Al Ghamidi. Indahnya Ibadah Haji. Yogyakarta.wikispaces. loc.19) Internet http://idb4. cit. 20) Rusli Amin. hlm 114-115 30) Nashir Ibn Musfir Az Zahrani. loc.cit.. 2004. loc. 1990 hlm 655 25) Miftahul Huda. Jakarta : Qisthi Press.cit. loc. 2008. 28) Nashir Ibn Musfir Az Zahrani.cit. Capaian Hikmahnya. cit. Dan Kemukjizatan Wasiatnya Yang Mengantar Kepada Makam Pendidikan Insan Kamil ).muslim. op..cit.cit. hlm 115 23) Ibid.or.com/file/view/ss. Namanya Luqman Al Hakim. loc.

32) Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. As`ad Yasin dkk ). Quraisy Shihab.cit. hlm 221 35) Sayyid Quthb. op.. Jakarta : Gema Insani. Al Islam I . 1990. op.cit..hlm 654-655 34) Muhammad Yunan Nasution... Seri Tafsir untuk Anak Muda Surah Luqman. Quraisy Shihab. hlm 132 39) Anonim. . hlm 158 42) Teungku Muhammad Hasbi Ash.. hlm 21 . hlm 129 37) Mohsen Qaraati. op. loc. 1990. 2005. op..Semarang : PT Pustaka Rizki Putra. Tafsir Fi Zhilalil Quran di bawah naungan Al Quran jilid 9 (Penerjemah.hlm 655 40) Abdullah Al Ghamidi. cit. hlm 188 38) M. loc.cit. op. cit. op.cit. cit. op. hlm 162 33) Anonim... cit.Shiddieqy. hlm 174 36) M. hlm 59 Abdullah Al Ghamidi..cit. Jakarta : Al Huda 2005.cit. hlm 188 41) Ahmad Mustafa Al Maraghi. op. 1998. hlm 3210 43) Imam Abi Muqatil bin Sulaiman.

hlm 607 . Kumpulan Khutbah Jum`at Pilihan. hlm 655 53) Abdullah Al Ghamidi.cit. hlm 394 51) Muhammad Yunan Nasotion. 1990..cit. 275 H. 1999. op. hlm 197 49) Muhammad Nashiruddin Al Bani. hlm 179-180 48) Imam Al Hafidz Abi Daud Sulaiman ibn As Assistani. hlm 435 55) Ibid. Shahih Sunan Abu Daud..44) Abdullah Al Ghamidi. Bandung : CV Pustaka Setia. Loc.. 2002. cit.. hlm 230 54) Abdullah Nashih Ulwan. hlm 175 45) Ibid hlm 178 46) Miftahul Huda. ( terj ).loc. Al Makhtabah : Riyad 2003 hlm 198 50) Abdullah Zaki Al Kaaf. Jakarta : Pustaka Amani. op. 47) Muhammad Yunan Nasution. loc. Sunan Abi Daud juz 1 Bairut : Darul Fikry . op.cit. hlm 180 52) Anonim.cit. Pendidikan Anak dalam Islam jilid 1.cit.

loc. 2006. Bandung. 2005. 162-202 H hlm 29 57) Aminah Abdullah Dahlan. hlm 198 61) Abduhllah Al Ghamidi.. hlm 48 58) Labib. 60) Salim Bahresy.. 40 Prinsif Agama. op. PT Al Ma`arif.56) Imam Abi Husain Muslim bin Hajjad Al Quraisy Nasaburi. hlm216-217 62) Anonim. Bandung : PT Al Ma`arif penerbit percetakan offset.cit. Ikatan Masjid Indonesia. cit. hlm 33 63) Abdullah Al Ghamidi. 1983. Sahih Muslim hadits no 49. Jakarta Lintera Hati. Hadits Arbain Annawiyah dengan Tarjamah dalam Bahasa Indonesia. Bairut : Darul Fikry ..cit. hlm 116 59) Miftahul Huda. MZ. hlm 181 65) Imam Al Ghazali. Majalah Bulanan Khutbah Jumat ( Menyiapkan Generasi Qur`ani) bagian Selamatkan Mereka Dari Api Neraka no 124. op. Tarjamah Riadhusshalihin I. Surabaya : Penerbit Usaha Jaya. hlm 189 . 2004. 1991. Tafsir Al Mishbah Volume 1. Bandung :Pustaka Hidayah. Himpunan Khutbah Jumat Setahun. hlm 233-234 64) M. Quraish Shihab. 1981.

cit..cit. op.Falah Jambi . Jakarta : PT Rineka Cipta hlm 188 77) ibid hlm 188 .. Hadits Qudsi. hlm 138-139 72) Muhammad Yunan Nasution. op. op.op. cit.66) M. hlm 250 69) M. Ali Usman. Ilmu Filsafat Suatu Pengantar. 1423 H. 1975. op..cit. hlm 12 76) Sudarsono. 1977. Quraisy Shihab. hlm 655 68) Abdullah Al Ghamidi. hlm 99 70) Anonim.. 1990. hlm 157 73) Iskandar. Quraisy Shihab 2004.. op. Bandung : CV Diponegoro... hlm 137-138 67) Anonin. Jakarta : Bulan Bintang. op.. cit. Vol II. Himpunan Khutbah Jumat Masjid Agung Al.cit. hlm 41 74) Samaun Bakry.cit. Khutbah Jumat. hlm 117 75) Anonim. hlm 656 71) M.

hlm 201 82) Mukhtar dkk. loc. Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim. . 1973 hlm 155 79) Abu Bakar Jabir Al. hlm 174 88) Ibid hlm 174 89) www. Menjadi Guru Propesional. hlm 110-111 81) Mak`mur Daud. Shahih Muslim bi syarah Annnawawi juz ke 16 Al Matbaatul Mesiryah wa mattabiha.php?id=162 – loc.cit.cit. Jakarta : Darul Falah.cit.darussholah. hlm 654 87) Sayyid Quthb. loc. Khutbah Jum’at Jilid 2.78) Muhammad. 85) Arifuddin Arif. 2004. http://idb4. Mengukir Prestasi. hlm 93 83) Anonim. 1990 .1924.Jazairi. Jakarta : CV Misaka Galiza. Klang. loc.cit. Terjemah Hadits Shahih Muslim. 2001.. hlm 38 86) Anonim.wikispaces. hlm 652 84) Internet. Slangor : Klang Book Center. hlm 217 80) Annawawi.net/cetak.com/file/view/ss. Yunan Nasution. 1990. 2000. Jakarta : Bulan Bintang.

op.) Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki.. loc. cit. cit.90) Rusli Amin. hlm 241 99) Muhammad Idris Abdurrauf. 92) Muhammad Yunan Nasution. loc. hlm 235 102) Abu Bakr Jabir Al Jazairi. hlm 607 96) Muhammad .cit. loc. loc.cit. hlm 220 103) Imam Al Ghazali. 342 100) M. Op. op. 94) Miftahul Huda.cit.wikispaces.loc.cit.cit.com/file/view/ss. Quraish Shihab. hlm 181 101) Abdullah Al Ghamidi. loc. Surabaya : Gita Media Press hlm 313 .. Jakarta : Gema Insani Press ( 1996.Yunan Nasution... hlm 221 93) Internet http://idb4. loc.com/file/view/ss.wikispaces..cit. hlm 80 98) M. Ringkasan Ihya Ulumuddin. 95) Abdullah Nashih Ulwan.cit. 1973 op.cit.cit. hlm 241 97) Adnan Hasan Shahih Baharits.Yunan Nasution.cit. op. hlm 80 91) Internet : http://idb4.

44 . Darul Fikry.cit. 1994. loc.164-241H. 107) M.com/2009_12_01_archive.104) Ibid 315 105) Internet : gurutrenggalek. Quraish Shihab. hlm 253 108) Imam Ahmad bin Hambal. Wawasan Al Quran.blogspot.html 106) Miftahul Huda. hlm 323 Diposkan oleh muhammad abduh di 02. Bandung : Mizan. Al Musnab li Imam Ahmad bin Hambal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful