BAB I11 NILAI –NILAI PENDIDIKAN DALAM SURAH LUQMAN A.

Kedudukan Surah Luqman Ayat 1 - 34 Dalam Al Quran Surah Luqman (Arab: ‫ "ﻠﻗﻣﺎﻦ‬adalah surah ke 31 dalam Al Qur an terdiri dari atas 34 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Surah ini diturunkan setelah surah As-Saffat.[1] Surah Luqman adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SWT berhijrah ke Madinah.[2] Nama Luqman diabadikan sebagai nama salah satu surah dalam Al Quran.[3] Penamaan surah ini dengan surah Luqman sangat wajar, karena nama dan nasihat beliau sangat menyentuh.[4] Dan memuat nasihat Luqman kepada putranya nasihat itu yang tertuang dalam ayat 13-19.[5] Penamaan surah Luqman diambil dari kisah tentang Luqman yang diceritakan dalam surah ini tentang bagaimana ia mendidik anaknya.[6] Isinya banyak menekankan pada masalah-masalah akidah dan dasar keimanan, seperti keesaan, kenabian, hari kebangkitan dan tempat kembali serta perintah untuk berdakwa dengan kata-kata yang

bijak.[7] Surah Luqman termasuk di dalam kumpulan surah-surah Makkiyyah kecuali ayat 27, 28 dan 29 ayat Madaniyyah. Manakala ayat 34 turun selepas surah al-Saffa. 1. Asbabun Nuzul Surah Luqman Surah ini diturunkan disebabkan bani Quraish senantiasa menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang kisah Luqman bersama anaknya dan tentang berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Ayat 13-19 menceritakan secara khusus tentang pendidikan, intisati kandungan ayat tersebut seperti berikut : a. Ayat 12 menjelaskan tentang peribadi Luqman b. Ayat 13 menceritakan cara Luqman memberi pendidikan kepada anak-anak tentang bahaya syirik. Beliau berkata : Hai anakku, Janganlah kamu mempersekutukan Allah SWT, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.

c. Ayat 14 memerintahkan setiap orang anak mesti berbuat baik kepada kedua orang tua. d. Ayat 15 menjelaskan dengan lebih lanjut tentang ketaatan kepada orang tua yang harus dilandaskan oleh ketaatan kepada Allah SWT dan kewajiban mengikuti jalan orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah SWT e. Ayat 16 Luqman mengingatkan kepada anak-anaknya bahwa Allah SWT akan membalas semua perbuatan manusia. f. Ayat 17 Luqman menyuruh anak-anaknya menegakkan solat, mengerjakan amal ma`ruf nahi mungkar dan bersabar di atas segala musibah yang menimpa diri. g. Ayat 18 Luqman memperingati anak-anaknya supaya tidak bersikap angkuh dan sombong iaitu memalingkan muka dari manusia karena sombong dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh.

h. Ayat 19 bersikap pertengahan atau sederhana dalam segala hal dan berakhlak yang baik seperti sederhana dalam berjalan dan lunakkanlah suara.[8] B. Apa Konsep Pendidikan Dalam Islam Menurut Surah Luqman Sebagaimana kita ketahui pendidikan merupakan suatu yang sangat penting bagi manusia. Dan Islam menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang esensial dalam kehidupan umat manusia.[9] Bila melihat dalam Al Quran banyak ide atau gagasan kegiatan atau usaha pendidikan, antara lain dapat dilihat dalam surah Luqman ayat 12-19, Al Alaq ayat 1-5 dan sebagainya.[10] Dalam Al Quran surah Luqman tidak menjelaskan banyak tentang kehidupan Luqman hanya menjelaskan tentang wasiatnya kepada putranya.[11] Adapun pokok-pokok pendidikan dalam surah Luqman ayat 12-19 , dalam garis besarnya terdiri dari lima aspek yaitu pendidikan Aqidah, pendidikan berbakti ( ubudiyah), pendidikan kemasyarakatan ( sosial ), pendidikan mental dan pendidikan akhlak ( budi pekerti ). [12] Isi nasihat itu adalah pesan-pesan pendidikan yang seharusnya

. di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku. [14] Dan pada ayat 13 sampai 19 terdapat nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya[15] yang sarat dengan nilai-nilai sebagai konsep pendidikan agama yang harus diterapkan oleh orang tua kepada anakanaknya.[16] 1. Pendidikan Aqidah                   Artinya : Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya.dicontoh oleh setiap orang tua muslim yang memikul tanggung jawab pendidikan terhadap anak. Sebagaimana Allah SWT telah menjadikan Luqman dan anaknya sebagai contoh proses pendidikan agama dari orang tua kepada anaknya dan contoh tersebut dikemukakan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada segenap umatnya.[13] Ini adalah sebagai isyarat dari Allah SWT supaya setiap ibu dan bapak dapat melaksanakan pula terhadap anak-anak mereka sebagaimana yang telah dilakukan oleh Luqman.

dan mensyukuri segala nikmat-Nya.[19] Kewajiban orang tua muslim adalah memelihara akidah mereka. tidak menyekutukan-Nya. Pengertian Pendidikan Aqidah Aqidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sesungguhnya mempersekutukan (Allah SWT) adalah benar-benar kezaliman yang besar". bukan perbuatan seperti aqidah dengan adanya Allah SWT dan diutusnya para rasul.[18] Pendidikan aqidah terdiri dari pengesaan Allah SWT.janganlah kamu mempersekutukan Allah SWT.” Janganlah menyekutuhkan Allah SWT ” Janganlah mengangkat Tuhan selain Allah SWT. Larangan menyekutukan Allah SWT termuat dalam ayat 13 surat Luqman tersebut.[20] Karena .13-14)[17] a. jangan sampai dikotori oleh kepercayaan atau keyakinan yang salah. sedangkan pengertian aqidah dalan agama maksudnya berkaitan dengan keyakinan.

syirik adalah menyembah selain Allah SWT.[21] Al Quran mengilustrasikan pendidikan keimanan dalam keluarga itu melalui kisah Luqman ketika mengajari anaknya. [23]                                     ﴾ ١٩-١٧ ‫﴿ﻠﻘﻤﺎﻦ‬   Artinya : Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Luqman tokoh sufistik yang memproritaskan pendidikan tauhid kepada anaknya. padahal tidak ada sesuatu pun yang boleh disembah selain Allah SWT. Sesungguhnya .[22] Ajaran tauhid yang dalam surah Luqman adalah ‫ﻻﺗﺸﺭﻚ ﺒﺎ‬ ‫ ﷲ‬setelah itu kemudian diikuti dengan pengajaran-pengajaran yang lain seperti akhlak yang dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam QS Luqman 18-19.

Karena zalim menurut al Maraghi karena menempatkan sesuatu tidak proporsional (yaitu menyetarakan sesuatu dengan Allah SWT ) Bertolak pada uraian di atas. Larangan ini dikuatkan melalui dua pernyataan.Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. baru orang tua dituntut untuk menstransformasikan pendidikan akhlak kepada anak- anaknya[26]. 18-19) [24] Pendidikan Aqidah ini bertujuan untuk liberasi (membebaskan) manusia dari ketergantungan kepada selain Allah SWT. Kedua.( Q. menjelaskan bahaya syirik termasuk dosa besar. yaitu syirik termasuk dosa yang amat besar. maka jelas akan bahwa permasalahan tauhid yang diprofilkan melalui pesan Luqman . pertama dimulai dengan melarang untuk syirik itu sendiri. Menurut penjelasan al Qurtubi larangan berbuat syirik ini sekaligus diikuti dengan alasannya.[25] Setelah itu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.S Luqman.

[29] Seseorang tidak pantas melakukan ibadah kepada selain Allah SWT Dia harus menyerahkan dirinya dan semua perbuatannya hanya untuk Allah SWT. adalah merupakan landasan pokok dalam kehidupan manusia. Tidak heran apabila soal itu diletakkan pada nomor satu dalam urutan rangkaian nasihat itu. Seseorang harus hati-hati dari sifat riya’ dalam amalnya.[27] Persoalan jangan menyerikatkan Allah SWT ( Syirik) itu.”[28] Syirik disebut kezhaliman yang besar karena seorang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. yang dalam ajaran Islam masuk dalam bidang tauhid. dan sekaligus memerintahkannya. Inilah pesan secara emosional yang sangat menonjol sehingga perlu dilakukan. aqidah. Pesan mulia orang tua kepada anak ini terjadi karena sikap tulus orang tua yang bijaksana terhadap nasib masa depan anaknya.kepada anaknya. Ibnu Rajab berkata : . Syirik adalah penyakit berat dan sangat berbahaya.

haji. Ikhlas untuk Allah SWT adalah ruh segala ketaatan.“riya’ murni hampir tidak terjadi pada seorang mukmin dalam salat dan puasa. kunci agar segala kebaikan diterima di sisi-Nya serta pintu bagi pertolongan dan taufiq Tuhan semesta alam. Sesuai dengan kadar niat. Orang mukmin tidak boleh mengharap keberkahan dari kuburan.”[30] Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak karena Allah SWT semata maka termasuk dari syirik dan akan dikembalikan kepada pelakunya. kecuali hanya untuk Allah SWT. dan perbuatan-perbuatan yang tampak. sesuai kadar itu pula . keikhlasan dan kesungguhan terhadap Allah SWT dan dalam mengingatkan berbagai kebaikan. meminyaki makam para wali. dan berdoa pada mereka selain Allah SWT. Ikhlas dalam perbuatan perbuatan yang sangat berat. Akan tetapi riya’ terkadang terjadi pada shadaqah wajib. Seorang mukmin tidak akan berpaling kecuali kepada Allah SWT semata-mata. Dia tidak boleh berbuat apapun yang tampak maupun yang tidak. Orang mukmin tidak boleh menyembelih selain karena Allah SWT. Perbuatan riya’ akan menghancurkan pahala amal dan pelakunya berhak mendapat murka dan siksa Allah SWT .

Oleh karena itu. Pendidikan yang utama dalam keluarga adalah bagaimana orang tua memperkenalkan Tuhan. Aqidah Islamiah kepada anaknya. Tempat ikhlas itu ialah di dalam hati. Pendidikan Berbakti ( Ubudiyah ) a.pertolongan Allah SWT datang kepada seorang hambanya yang beriman[31]. Kenapa demikian? Pendidikan Islam bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai abid-Nya yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Arti ikhlas dalam soal tauhid ialah membersihkan diri dari segala rupa syirik dalam hal menyembah Allah SWT. Pendidikan keimanan dalam perspektif Islam mestinya menjadi pendidikan prioritas diutamakan dalam keluarga. Rukun iman dalam perspektif Islam juga terkait bagaimana manusia mesti menghambakan dirinya kepada Allah SWT. tetapi kandungannya adalah luas dan dalam[32]. Maka perkataan berikhlas dalam pembicaraan tauhid adalah ringkas dan pendek. 2. Birrul walidain .

ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepada-Kulah kembalimu.                                                                                      ﴾ ١٦١٤ : ‫ ﴿ ﻠﻘﻤﺎﻦ‬ ‫־‬  Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu . .tambah.bapanya. dan menyapihnya dalam dua tahun.

Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu. Namun. kewajiban itu dirangkaikan dan disenafaskan dengan perintah menyembah Allah SWT dan diletakkan tempatnya pada nomor dua sesudah berbakti (ta’abbudi ) kepada Allah SWT pencipta alam semesta ini. ( Q. yang diperintahkan kepada manusia melaksanakannya. wasiat buat orang tua tentang anaknya sangat sedikit. itu pun masih jauh dari cukup bila dibandingkan dengan kepayahan dan .[35] Dalam konteks surah Luqman ayat 14. birrul walidain. Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Allah SWT menghendaki agar sang anak berbakti kepada kedua orang tua mereka dan bersifat lemah lembut kepada keduanya. dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.[34] Wasiat bagi anak untuk berbakti kepada kedua orangtuanya muncul berulang-ulang dalam wasiat Rasulullah. dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan. Luqman : 14-16 )[33] Salah satu ajaran Islam yang termasuk dalam bidang kebaktian dan akhlak.S .Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. ialah berbuat baik dengan ibu dan bapak.

.[38] b.[37] Oleh karena itu anak berkewajiban menghormati dan menjalin hubungan baik dengan ibu dan bapak. Mendirikan Salat Firman Allah SWT ﴿١٧:‫. ( Q.. S Luqman : 17 ) [39] 1) Makna Salat . yakni berpesan dengan amat kokoh kepada semua manusia. Dan kami perintahkan kepada manusia ( berbuat baik) kepada ke dua orang tua ibu bapak. Yang jelas ayat di atas menyatakan : Dan kami wasiatkan.[36] Semua manusia yang hidup di dunia ini berhutang budi kepada orang tua.… ﴾ ﻠﻘﻤﺎﻦ‬  Artinya : Hai anakku dirikan Salat. membesarkan dan mendidik sang anak hingga beranjak dewasa. Apakah kandungan ayat di atas merupakan nasihat Luqman secara langsung atau tidak?.kelelahan orang tua dalam mengandung.

Salat secara bahasa adalah ad-dua ( doa ).[45] . Sebaliknya Islam memberikan peringatan keras kepada mereka yang meninggalkan salat.[41] Tunaikan sembahyang dengan cara yang bisa mendapatkan ridha Allah SWT.[42] Sementara itu dalam Tafsir Muqatil bin Sulaiman mengartikan ayat di atas dengan dimensi bittauhid[43] menurut pemahaman penulis dengan tauhid.[40] Banyak sisi pendidikan dari ayat di atas. semua syariat langit menetapkan kewajiban shalat sejak awal mula rasul dan nabi.[44] Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah salat dan memerintahkannya agar pemeluknya sungguh-sungguh mendirikannya. yakni kerjakanlah salat dengan sempurna sesuai dengan cara yang diridhai. Sembahyang yang diridhai oleh Allah SWT akan mampu mencegah kita melakukan perbuatan keji dan mungkar. Secara syar’i salat adalah perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri salam. Sesungguhnya.

dan interaksi horizontal yang dilakukan dengan sesama manusia (muamalah). lalu diperintahkan untuk membiasakan sikap baik terhadap keluarga terdekat. menyatakan ‫ﻋﻦ ﺴﺒﺭﺓ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺍﻠﺠﻬﻨﻲ ﻘﺎﻞ: ﻘﺎﻞ ﻧﺒﻰ ﺹﻢ : ﻤﺮﻭﺍﺍﻟﺼﺒﻰ ﺒﺎﻠﺼﻼﺓ‬ ‫ﺍﺬﺍ ﺒﻠﻎ ﺴﺑﻊ ﺴﻨﻴﻦ ﻮﺍﺫ ﺍﺒﻠﻎ ﻋﺷﺭ ﺳﻧﻴﻦ ﻔﺍﺿﺮﺒﻮﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ . maka Rasulullah mewajibkan kepada orang tua untuk menyuruh anaknya mengerjakan salat apabila anak mereka sudah besar.[47] Hal ini dipertegas dalam hadits. Dalam hal ibadah ini Luqman mengajarkan salat kepada anaknya. bahwa setelah seseorang anak mempunyai landasan yang kuat dalam kehidupan. sebab salat mendekatkan diri (taqarrub ) kepada Tuhan pun dia dapat mencegah orang untuk melakukan sebuah kejahatan.[46] Dari uraian ini dapat dipahamkan.Ruang lingkup syari’ah meliputi interaksi vertikal seorang hamba dengan Allah SWT yang direalisasikan melalui ibadah.

﴿ 48] ﴾ ٤٩٤ ‫]ﺮﻮﺍﻩ ﺍﺒﻮ ﺪﺍﻭ ﺪ ﺍﻠﺣﺪ ﻳﺚ׃‬ Artinya : Dari Sabrah bin Ma`had Al Juhani RA dia berkata : Berkata nabi Muhammad SAW ” Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan shalat apabila telah berumur 7 tahun. jarang-jarang bertemu di rumah sebab masing-masing sibuk sendiri-sendiri. salat berjamaah di rumah. kalau antara suami dan istri. saling duduk bersama sambil relex dan minum-minum teh. Di mana banyak kesempatan terbuka untuk memberikan bimbingan dan pengarahan secara tidak berlangsung tapi. agar anak itu terbiasa. maka tidaklah .[50] Usaha untuk membina dan membimbing rumah tangga haruslah ditingkatkan hubungan secara kontinu antara suami dengan istri serta. Umpama selalu makan bersama. sehingga ketika kelak sudah baligh. Anak dengan istri. suami dengan anak. dan apabila telah berumur 10 tahun. maka pukullah dia karena meninggalkannya” ( HR Abu Daud no 494 ).[49] Mengapa kita dituntut untuk memerintahkan anak yang masih kecil untuk melakukan shalat?. Maksudnya. shalat itu menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan.

gigit jari. Pengertian Pendidikan Kemasyarakatan Yang dimaksud dengan pendidikan sosial adalah mendidik anak sejak kecil agar terbiasa menjalankan perilaku sosial yang utama.diherankan kalau terjadi : satu ngidul satu ngulon. satu ke timur.[51] 3. satu ke barat. Pendidikan Kemasyarakatan ( Sosial )         ﴾ ١٧:‫ ﴿ﻠﻘﻤﺎﻦ‬  Artinya : Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar ( Luqman : 17 ) [52] Allah SWT memerintahkan manusia agar taat dan mengikuti perintah-Nya dan melarang mereka untuk durhaka. dasarnya kejiwaan yang mulia yang . atau melakukan hal-hal yang dilarang dan diharamkan-Nya. melakukan kemaksiatan. akhirnya terpaksa…. [53] a.

[54] Di antara dasar sosial terpenting dalam membentuk perangai dan mendidik kehidupan sosial anak. Seandainya seorang tidak mampu memperbuat kebajikan.[55] Seorang muslim dimintakan supaya turut membangun masyarakat dan dilarang memperbuat kerusakan-kerusakan. atau tidak bisa turut membangun atau menjauhkan kejahatan. meneladani atau memberi teladan yang baik. memberi nasihat kepada setiap individu yang tampaknya menyimpang dan menyeleweng. maka paling kurang dimintakan dari padanya jangan turut . adalah membiasakan anak sejak kecil untuk melakukan pengawasan dan kritik sosial yang dapat membangun pergaulan dengan setiap individu. memiliki keseimbangan akal yang matang dan tindakan yang bijaksana.bersumber pada akidah islamiah yang kekal dengan kesadaran iman yang mendalam. Agar di tengah masyarakat nanti ia mampu bergaul dan berperilaku sosial baik.

Aku telah mendengar Rasulullah saw bersada: “Barangsiapa diantaramu melihat kemungkaran hendaklah ia mengubahnya ( mencegah ) dengan tangannya ( kekuasaan) jika ia tidak sanggup. nahi mungkar. telah berkata. tinggalkan ! ) dan itu adalah selemah lemahnya iman “ ( Diriwayatkan oleh Imam Muslim no 49 ) [57] .a. maka dengan lidahnya (nasihat ). yaitu mengajak semua manusia mengerjakan kebaikan dan mencegah mengerjakan kejahatan. Dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa`id al Khudry Rasulullah bersabda: ‫ﻋﻦ ﺃﺒﻰ ﺴﻌﻳﺪ ﺍﻟﺨﺪﺮﻯ ﺮﻀﻰ ﺍﷲ ﻋﻧﻪ ﻘﺎﻞ ﺴﻤﻌﺕ ﺭﺴﻮﻞ ﺍﷲ ﺹ ﻴﻗﻮﻞ : ﻤﻦ ﺭﺃﻯ‬ ‫ﻤﻨﻜﻢ ﻤﻨﻜﺭﺍ ﻓﻠﻳﻐﻴﺭﻩ ﺑﻴﺪﻩ ﻔﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺗﻄﻊ ﻔﺒﻟﺴﺎﻨﻪ ﻔﺎﺀﻦ ﻟﻡ ﻳﺴﺗﻃﻊ ﻔﺒﻘﻟﺑﻪ ﻮﺫﻟﻚ ﺃﻀﻌﻒ‬ 56] ﴾ ٤٩ ‫]ﺍﻹﻴﻤﺎﻦ ﴿ ﺮﻮﺍﻩ ﻤﺴﻠﻢ ﺍﻠﺣﺪ ﻳﺚ׃‬ Artinya : Dari Abi Said Al Khudri r.memperluas dan menyebarluaskan kejahatan. Islam mewajibkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk melakukan amar maruf. apalagi mempeloporinya. maka dengan hatinya ( merasa tidak senang dan tidak setuju. jika tidak sanggup juga. Islam juga sudah mengatur tentang tata cara melakukan nahi mungkar itu.

[59] Oleh karena itu. Dalam hadits tersebut juga dijelaskan tiga cara mencegah kejahatan itu. Pertama. Kedua. dirobah dengan tangan.Sementara itu menurut imam Al Ghazali “ Amar ma`ruf nahi mungkar itu adalah suatu perkara yang sangat penting dalam agama. dirobah dengan lisan Umpamanya dengan memberikan nasihat. sebagai kunci menuju kesuksesan hidup. . Sedangkan nahi munkar yakni larangan kepada masyarakat berbuat maksiat terhadap Allah SWT yang menyebabkan bencana kehidupan dan siksa yang amat pedih di neraka. dan Allah SWT memang telah mengutus para nabi sebagai utusannya untuk amar ma`ruf nahi mungkar itu supaya umat manusia itu tidak melakukan kemaksiatan atau kemungkaran ( di dunia ini) “. yaitu melaksanakan amal saleh dan membendung diri dari tingkah laku tercela. sebagai mukmin kita wajib melaksanakan amar ma`ruf dan nahi mungkar sebagai bukti ketaatan dan kecintaan kepada Allah SWT.[58] Amar ma’ruf-menurut al-Maraghi terkait dengan perintah kepada masyarakat untuk melakukan kebaikan secara optimal.

rohani dan ketakwaan anaknya.memberikan peringatan dan lain-lain sebagainya. sehingga mereka tidak ikut melakukan kemungkaran. Ketiga dirobah dengan hati. Ada yang berpendapat bahwa mengubah dengan tangan hanya bagi pengusaha atau orang yang memiliki kekuasaan. maka cukup membenci dalam hati. Pendidikan Mental Salah satu kewajiban utama dan pertama dari orang tua adalah membina mental. Mengubah di sini maksudnya membasmi kemungkaran itu dengan kekerasan kekuatan tangan atau lidah. Artinya. atau kalau dikhawatirkan akan lebih besar bahayanya.[60] Para ulama berbeda pendapat dalam tentang pelaksanaan hadist ini. Mengubah dengan hati diperuntukkan bagi seluruh manusia dan anggota masyarakat.[61] 4. Mengubah dengan lisan adalah peran para ulama yang memahami agama dan dapat memberikan penjelasan kepada lainnya dengan dalil. dalam hati tetap berontak. agar .

[65] Dari makna menahan. Definisi Sabar Sabar berarti Al-Habsu ( mencegah. dinamai bersabar{. lahir makna konsisten / bertahan.[64] Hakikat sabar adalah kuatnya dorongan agama dalam menghadapi dorongan hawa nafsu. Imam Ghazali sendiri dalam M. Quraisy Shihab mendefinisikan sabar sebagai ketetapan hati dalam melaksanakan tuntunan agama menghadapi rayuan nafsu. berkembang dan hidup sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Yang Menciptakan.66}Mengenai pembentukan pendidikan mental. Sabar juga bisa bermakna al jara’ah atau keberanian [63] Sabar adalah menahan diri dari sesuatu yang tidak berkenan di hati. memenjarahkan). karena yang bersabar bertahan diri pada suatu sikap. Seseorang yang menahan gejolak hatinya. menghalangi.mereka tumbuh. disebutkan dalam Al Quran surah Luqman ayat 17 yang berbunyi .[62] a. Ia juga berarti ketabahan.

hendaknya manusia bersabar terhadap cobaan dan rasa berat dalam melaksanakan apa yang diperintahkan khususnya dalam mendirikan shalat dan amar ma’ruf dan nahi mungkar. yaitu : . adalah satu sikap mental yang diperlukan untuk mencapai sukses dan kemenangan dalam setiap usaha dan perjuangan. mengalirkan aktivitas dan dinamika. Menurut filsafat Islam sikap sabar ada lima macam. terutama menghadapi musim pancaroba.[67] Artinya. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah SWT). membajakan citacita. [68] Sikap sabar dan teguh hati mengarungi gelombang hidup.        ﴾١٧ :‫﴿ ﻠﻘﻤﺎﻦ‬   Artinya: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. menghilangkan semangat lesu dan pasifisme dan lain-lain sebagainya. Keteguhan hati dapat membentuk kemauan yang keras.

ialah teguh hati ketika mendapat musibah (cobaan ujian) baik yang berbentuk kemiskinan. ialah tekun mengendalikan diri melaksanakan syarat-syarat dan tata tertib ibadah. tetapi hanya sebagai alat untuk mempersiapkan diri mengahadapai kehidupan yang kekal. 5) Sabar dalam perjuangan (Ashshabru fil jihad). kejatuhan. Pendidikan Akhlak . masa menang dan kalah. ialah menyadari sepenuhnya bahwa setiap perjuangan mengalami masa naik dan turun.                              ﴾١٩-١٨ :‫ ﴿ ﻠﻘﻤﺎﻦ‬  Artinya : Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. kecelakaan. kematian. jangan dijadikan tujuan. Sesungguhnya Allah SWT tidak . 2) Sabar ditimpa malapetaka atau musibah (Ashshabru indal mushibah).[69] 5. jangan sampai hati terpaut kepada kenikmatan hidup di dunia ini. 4) Sabar terhadap ma’siat (Ashshabru anil ma’shiah) ialah mengendalikan diri supaya tidak berlaku ma’siat. 3) Sabar terhadap kehidupan dunia (Ashshabru anid-dunya) ialah sabar terhadap tipu daya dunia.1) Sabar dalam beribadah (Ashsbru fil ibadah). diserang penyakit dan sebagainya.

Anak sangat memerlukan perhatian dan pengawasan ketat dari orangtuanya. . ( Luqman 18-19 ) [70] Ayat ini berkaitan dengan akhlak dan sopan santun berinteraksi dengan sesama manusia. bukan saja agar peserta didik tidak jenuh dengan materi. Di lain pihak.[71] Pada rangkaian ayat-ayat ini disuruh supaya ibu dan bapak mendidik anak menjadi orang yang rendah hati.[72] Mendidik anak dengan baik dan benar dan mengajarinya budi pekerti yang luhur merupakan tugas dan tanggung jawab yang berada di puncak ayah dan ibu. jangan sombong. lemah lembut dalam pergaulan. over-acting. dalam segala hal bersikap sederhana. adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang benar tersebut. jangan mengeluarkan ucapan-ucapan yang kasar. Materi pelajaran akidah. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. yang sombong lagi Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa ajaran akidah dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.menyukai orang-orang membanggakan diri. diselingi dengan materi pelajaran akhlak.

Karena itu etika dan . orang tua harus meluangkan waktu dan tenaga yang lebih besar. Jika etika dibatasi pada sopan santun antara sesama manusia serta hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriah. Kata sitten ini berasal dari bahasa Jerman kuno sittu yang menunjukkan arti Modda (modde) tingkah laku manusia. kelumintuan ) tingkah laku manusia. Bart menyatakan sebagai berikut : “ Etika ( dari etos ) adalah sebanding dengan moral (dari mos ) adalah sebanding dengan moral. alat bantu untuk menimbang baik buruk. Keduanya mengandung makna kefilsafatan karena mengandung adat kebiasaan ( sitten ). watak. Kata akhlak dalam bahasa Arab mengandung segi persamaan makna dengan kata khalik dan makhluk. perangai dan sebagainya.[74] Akhlak dalam ajaran Islam tidak dapat disamakan dengan etika.[75] Sementara itu Kart Bart melihat terminologi akhlak sama dengan moral dan etika. Kata ini juga diartikan tabiat.Karena itu.[72] Akhlak adalah bentuk kata jamak dari kata khuluq. suatu konstruktansi (constancy. Kata khuluq mengandung arti “ budi Pekerti ” Budi pekerti itu sendiri diartikan sebagai akal.

dan tetapi tidak ada bunga-bunga yang tumbuh di dalamnya taman itu kelihatan tidak semarak. Analogi dengan itu.[77] Akhlak dalam kehidupan manusia dapat diumpamakan laksana kembang dalam taman. dan berpuluh-puluh kelebihan lainnya. Suatu taman walau bagaimanapun luas. lengkap. Ada yang bersifat perintah ada pula yang berbentuk larangan. Setiap ketentuan yang bersifat larangan itu mengandung unsur-unsur yang dapat menciptakan harmonis dalam antar hubungan itu. kaya.[78] . [76] Mempelajari etika bertujuan untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang lingkup dan waktu tertentu. tetapi jika tidak mempunyai akhlak yang baik maka kelebihan-kelebihan tersebut tidak bernilai.moral adalah filsafat atau disiplin ilmu tentang moda-moda tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi tindakan manusia. ganteng. maka seseorang yang cantik. Baik dalam Al Qur’an maupun dalam hadits dijumpai berpuluh-puluh ketentuan yang merupakan adab yang harus diterapkan dalam pergaulan. pintar.

“ Kebaikan ialah akhlak yang baik …(H. Sabda beliau.R. katanya : Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw tentang arti kebaikan dan dosa.. Islam memuji akhlak yang baik.[79] Rasulullah saw bersabda : ّ ِ ْ ْ َ َ ّ َ َ ِ ْ ََ ّ ‫عنْ النواس بن سمعان النصاري قال سألت رسول ال صلى ال عليه وس بلم ع بن الب بر‬ ُ َّ ّ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ّ ِ َ ْ َْ َ َ ْ ِ ِ ْ ِ ّ ّ َ ِ [80] ﴾ ٢١٨٣ ‫والثم فقال البر حسن الخلق . Justru yang lebih penting seberapa jauh tertanam nilai–nilai itu terwujud nyata dalam tingkah lakunya sehari-hari.a.Oleh karena itu. Muslim no 2183 ). menyerukan kaum muslimin membinanya. ﴿ﺮﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻢ ﺍﻠﺣﺪ ﻳﺚ׃‬ ِ ُُ ْ ُ ْ ُ ّ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ِْ َ Artinya : Dari Nawwas bin Sam`an Al Anshari r. karena perihal akhlak tidak cukup diukur hanya dari seberapa jauh anak itu menguasai hal-hal yang bersifat kognitif atau pengetahuan tentang akhlak atau ajaran agama atau ritus-ritus keagaman semata. perwujudan nyata nilai-nilai tersebut dalam tingkah . dan bukti keislaman ialah akhlak yang baik.[81] Pendidikan akhlak tidak dapat dipahami secara terbatas hanya pada pengajaran agama. mengembangkannya di hati mereka. Islam menegaskan bahwa bukti keimanan ialah jiwa yang baik..

Dimensi Konsep Pendidikan Mendidik Anak Menurut Surah Luqman Ayat 13 -19 Dan pada ayat 13 sampai 19 terdapat nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya[83] yang sarat dengan nilai-nilai sebagai konsep pendidikan agama yang harus diterapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. ( Q. Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benarbenar kezaliman yang besar". janganlah kamu mempersekutukan Allah SWT. [85] 1. [84] Dari referensi ini terlihat bahwa seluruh dimensi yang dikandung dalam Al Quran memiliki misi dan implikasi kependidikan yang bergaya impratif. Dimensi Pendidikan Aqidah               ﴾١٣ ‫ ﴿ﻠﻘﻤﺎﻦ‬   Arti : "Hai anakku. S Luqman : 13 )[86] . motivatif dan persuatif dimanis sebagai suatu sistem pendidikan yang utuh dan demokrasi lewat proses manusiawi.laku sehari-hari melahirkan budi pekerti luhur atau akhlaqul karimah (Moralitas yang terpuji) [82] C.

Kewajiban orang tua muslim adalah memelihara akidah mereka. [87] Nasihat seorang ayah kepada anaknya bebas dari segala syubhat dan jauh dari segala sangka. Dengan kata lain. mendidik dan mengantarkan anaknya untuk senantiasa bertauhid kepada Allah SWT dan tidak menyekutukan-Nya.[88] Dalam potongan ayat di atas (ya bunayya la tusyrik billah). dapat dipahami bahwa sebagai orang tua. Karena orang tua tidak menginginkan melainkan kebaikan.Sesungguhnya nasihat seperti ini tidak menggurui dan tidak mengandung tuduhan. ajaran yang paling dasar dan mesti ditanamkan pada seorang anak adalah ajaran ketauhidan.” Janganlah . orang tua punya kewajiban untuk membimbing. dan orang tua hanyalah sebagai nasihat bagi anaknya. Sesunggunya perkara tauhid dan larangan berbuat syirik merupakan perkara lama yang selalu diserukan oleh orang-orang yang dianugrahkan hikmah oleh Allah SWT di antara manusia. jangan sampai dikotori oleh kepercayaan atau keyakinan yang salah.[89] Pendidikan aqidah merupakan landasan pertama dalam pembentukan karakteristik dan moral anak.

datangnya dari yang maha kuasa dan akan kembali kepada-Nya pula 2. Sebab mereka percaya sepenuhnya.[92] Hubungan kepada Allah SWT dalam bentuk shalat ini dinyatakan oleh ayat 17 surat Luqman.[90] Dengan pendidikan tauhid. ( birrul walidain ). yaitu : . baik yang berhubungan dengan Allah SWT seperti shalat. di waktu lapang maupun di waktu sempit.[91] Termasuk akhlak yang diperintahkan kepada ibu dan bapak.menyekutuhkan Allah SWT ” Janganlah mengangkat Tuhan selain Allah SWT. Dimensi Pendidikan berbakti ( Ubudiah ) Dimensi Pendidikan ibadah mencakup segala tindakan dalam kehidupan sehari-hari. anak-anak akan mempunyai pegangan tidak akan kehilangan kompas dalam keadaan situasi yang bagaimanapu baik. Pada ayat ini Allah SWT mengabadikan empat bentuk nasihat untuk penetapan jiwa anaknya. bahwa segala sesuatu yang ditemui dalam kehidupan ini. maupun dengan sesama manusia.

amar makruf nahi mungkar dalam . diikuti sebagai pelopor untuk perbuatan makruf. dan bila dalam melakukan itu semua terdapat rintangan. dan d.a. Menyuruh berbuat yang baik (makruf). Dengan demikian ayat ini memberi indikasi bahwa salat sebagai peneguh pribadi. c. mencegah yang mungkar. Mencegah berbuat mungkar. Inilah empat modal hidup yang diberikan Luqman kepada anaknya dan diharapkan menjadi modal hidup bagi kita semua yang disampaikan Muhammad SAW kepada umatnya. berani menegur yang salah. Bersabar atas segala musibah. Dirikanlah shalat. Ayat ini mendidik manusia dengan pemantapan jiwa dengan mendirikan shalat. b. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk yang diwajibkan oleh Allah SWT. maka diperlukan sifat sabar dan tabah.

Agar menjauhi perbuatan yang buruk. [96] Juga mengarahkan anak untuk senantiasa berdakwa yaitu melalui amar ma`ruf nahi mungkar.hubungan masyarakat. yaitu membiasakan anak-anak sejak kecil untuk melaksanakan kewajiban amal ma`ruf nahi mungkar.[93] 3. berikutnya diajarkan padanya akhlak dalam konteks kemasyarakatan mencakup etika pergaulan (bertemu).[95] Hendaklah kedua orang tua untuk mendidik anakanaknya agar membiasakan diri mengerjakan kebaikan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain atau masyarakat. Dimensi Pendidikan Kemasyarakatan Dimensi pendidikan sosial menurut surah Luqman setelah anak dikenalkan konsep akhlak kepada Tuhannya melalui jalan ibadah. berbicara dan berjalan. Bersabar dalam berdakwa dan . yang merugikan diri sendiri atau merusak orang lain. dan berbakti kepada kedua orangtuanya.[94] Dalam bahasa yang lain. dan sabar untuk mencapai apa yang dicitacitakan.

Dalam Al Quran dipakai perkataan yang umum. di mana dia dapat menghayati hidup dan kehidupan dengan penuh nikmat. yaitu Ishlah. Setiap penghuni rumah tangga berkepentingan supaya tempat tinggalnya itu menyenangkan hatinya.[98] Islam mengajarkan bahwa setiap individu mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakatnya. yang istilah sekarang dinamakan pembangunan. tanggung jawab untuk menciptakan kebaikan-kebaikan. membetulkan.berbuat kebaikan.[97] Mendidik sedemikian rupa sehingga anakanak betul-betul merasakan sebagai makhluk sosial yang gemar melakukan usaha-usaha yang bersifat sosial. Ahli-ahli sosiologi mengibaratkan masyarakat laksana suatu rumah tangga. .[99] Tanggung jawab individu untuk membangun masyarakat itu bukan saja turut berusaha menanamkan benih-benih kebaikan. tempat berteduh di kala hujan. Rumah tangga itu baginya mempunyai fungsi tempat berlindung di waktu panas. mendamaikan. Artinya.

penganiayaan dan semacamnya. seperti sabar dalam melaksanakan ibadah haji yang mengakibatkan keletihan atau sabar dalam peperangan membela kebenaran. 4. sabar jasmani yaitu kesabaran dalam menerima dan melaksanakan perintahperintah keagamaan yang melibatkan anggota tubuh. Termasuk pula dalam kategori ini. sabar dalam menerima cobaan-cobaan yang menimpa jasmani seperti penyakit.[100] . bahkan untuk memberantasnya. Kedua sabar rohani menyangkut kemampuan menahan kehendak nafsu yang dapat mengantar kepada kejelekan-kejelekan seperti sabar menahan amarah atau menahan nafsu sexsual yang bukan pada tempatnya.tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk menghilangkan kerusakan dan kebinasaan. Dimensinya Secara umum dimensi pendidikan kesabaran dapat dibagi dalam dua bagian pokok: Pertama. Dimensi Pendidikan Mental a.

atau sesuatu yang dibencinya dengan ridha dan rela[102]. penderitaan seperti penyakit atau cobaan. Sikap sabar mencerminkan keimanan[103] dan kedudukan yang utama dalam agama dan merupakan derajat utama bagi orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah SWT. ucapan. menahan diri. dan dalam peperangan.[101] Sabar ialah menahan diri terhadap apa yang dibencinya. b.[104] . dan perbuatannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. dan sabar menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. dan berjuang dalam mengatasi kesempitan. Macam-Macam Sabar Jika kita meneliti makna sabar. yakni perang sedang berkecamuk. sabar dalam taat kepad Allah SWT. maka sabar dibagi menjadi tiga bagian.Adapun yang amat terpuji adalah orang-orang yang sabar yakni tabah. Mereka itulah orang-orang yang benar dalam arti sesuai sikap. yakni kesulitan hidup seperti krisis ekonomi.

Dimensi Pendidikan Akhlak Dalam surat Luqman ayat 14-19. dan menjauhi segala larangannya selama dalam batas tidak melanggar syariat Islam.5. [106] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akhlak dalam penampilan diri. Akhlak terhadap orang lain c. Akhlak terhadap orang tua. [105] Dalam bidang akhlak. b. Prinsip berbakti ini dengan cara melakukan segala yang diperintahnya. Quraish Shihab. . melainkan disertai contoh-contoh konkrit untuk dihayati maknanya. yaitu a. terdapat beberapa contoh dimensi pendidikan akhlak yang diajarkan. dimensi pendidikan yang mula-mula dilakukan adalah dengan memperkenalkan etika baik terhadap kedua orang tua. kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Pendidikan akhlak tidak hanya dikemukakan secara teoritik. dalam M.

dan salah satunya yang paling populer adalah. Quraisy Shihab.R Imam Ahmad Bin Hambal no 8961) [108] CATATAN AKHIR BAB III 1) Internet.org/wiki/Surah_Luqman . Jakarta: PT Delta Pamungkas.Tembolok . id. hlm.wikipedia. loc. 123 6) Internet. hlm 107-108 5) J V Barus. Jakarta : Lintera Hati. [107] ‫ﻋﻦ ﺍﺑﻰ ﻫﺮﻴﺮﺓ ﻗﺎﻞ : ﻗﺎﻞ ﺮﺴﻮﻞ ﺁﷲ ﺺ : ﺇﻨﻣﺎ ﺑﻌﺛﺕ ﻷ ﺘﻣﻡ ﺼﺎﻠﺢ ﺍﻻﺨﻼﻖ . Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve 2005. 2004.Mirip . 2002 hlm 107-108 3) Anonim. Tafsir Al Mishbah Vol 11. Quraisy Shihab. ( et Al ).Mirip 2) M. Ensiklopedi Nasional Indonesia jilid 9.cit.Kata akhlak banyak ditemukan di dalam hadits-hadits Nabi SAW.org/wiki/Surah_Luqman . hlm 450 4) M. id. Ensiklopedi Islam.﴿ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﺤﻤﺪ‬ ٨٩٦١‫﴾ ﺑﻦﺣﻤﺒﻞ ﻓﻰ ﻤﺴﻨﺪﮦ ﺍﻠﺣﺪ ﻳﺚ׃‬ Artinya: Dari Abi Hurairah berkata : Berkata Rasulullah SAW : Aku hanya diutus menyempurnakan akhlak yang mulia ( H.wikipedia.Tembolok .

. Jakarta : Bulan Bintan.com/pdf. loc... hlm 33 . 1977.wikispaces. hlm 654-655 18) Abdullah bin Abdul Hamid Al Atsari. hlm 1 10) Arifuddin Arif. Intisari Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. loc. Ishom El Saha dkk. loc. Sketsa Al Quran. 2005 . 2003 hlm 79 14) Anonim .com/file/view/ss/.php?q=asbab+nuzul+surah+lukman Tembolok 9) Samaun Bakry. hlm 386 12) Muhammad Yunan Nasution . hlm 652 15) Ibid 652 16) nternet. http://idb4. op.cit.2006. Rumahku Surgaku ( sukses Membangun Keluarga Islami ) : Jakarta : Al Mawardi . Khutbah Jumat 6. 1990. hlm 153 13) Rusli Amin.cit.cit.cit. hlm 372 8) Internet cari-pdf. 1990.7) Muhammad Ali Ash . Jakarta : PT Listafariska Putra. 17) Anonim. op.cit. Jakarta Pustaka As-Syafi`I . hlm 38 11) M.

loc.com/file/view/ss. Namanya Luqman Al Hakim. hlm 116 24) Anonim ..wikispaces. Indahnya Ibadah Haji. .. 2004. Jakarta : Qisthi Press. op.cit. cit.cit. 20) Rusli Amin. Capaian Hikmahnya. loc.id . hlm 80 21) Abdullah Al Ghamidi. loc. hlm 115 23) Ibid.id artikel www.op. Dan Kemukjizatan Wasiatnya Yang Mengantar Kepada Makam Pendidikan Insan Kamil ). http : // almanhaj. loc..cit. loc. hlm 116 27) Miftahul Huda. hlm 78 31) Aris Munandar.or. hlm 78 29) Abdullah Al Ghamidi.cit. 1990 hlm 655 25) Miftahul Huda.cit. 28) Nashir Ibn Musfir Az Zahrani. 26) Samaun Bakry. cit.or. (Menguak Jati Dirinya. hlm 114-115 22) Samaun Bakri.cit. loc. hlm 114-115 30) Nashir Ibn Musfir Az Zahrani. Diva Press. Yogyakarta.19) Internet http://idb4.cit.muslim. loc. 2008.

1990. Jakarta : Gema Insani. 2005. cit.. op.cit. Quraisy Shihab. Seri Tafsir untuk Anak Muda Surah Luqman. op.Shiddieqy.Semarang : PT Pustaka Rizki Putra.cit.. Quraisy Shihab. hlm 132 39) Anonim. hlm 221 35) Sayyid Quthb. hlm 188 38) M. 1990.cit. hlm 162 33) Anonim. hlm 129 37) Mohsen Qaraati.... hlm 21 . hlm 188 41) Ahmad Mustafa Al Maraghi.cit. hlm 158 42) Teungku Muhammad Hasbi Ash.cit. cit.hlm 654-655 34) Muhammad Yunan Nasution. op. hlm 174 36) M. hlm 3210 43) Imam Abi Muqatil bin Sulaiman. op. op. Al Islam I . op. cit. . 1998.. Tafsir Fi Zhilalil Quran di bawah naungan Al Quran jilid 9 (Penerjemah. cit... hlm 59 Abdullah Al Ghamidi.hlm 655 40) Abdullah Al Ghamidi. As`ad Yasin dkk ).cit.. op. op. loc. Jakarta : Al Huda 2005. loc.32) Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.

cit. 275 H. Bandung : CV Pustaka Setia..cit. hlm 655 53) Abdullah Al Ghamidi. 1990. op. Pendidikan Anak dalam Islam jilid 1. op. 1999. 2002.cit.. op. 47) Muhammad Yunan Nasution.cit.44) Abdullah Al Ghamidi. hlm 197 49) Muhammad Nashiruddin Al Bani. Loc. cit. hlm 435 55) Ibid. Shahih Sunan Abu Daud. Kumpulan Khutbah Jum`at Pilihan. loc. hlm 179-180 48) Imam Al Hafidz Abi Daud Sulaiman ibn As Assistani. Al Makhtabah : Riyad 2003 hlm 198 50) Abdullah Zaki Al Kaaf.cit. hlm 394 51) Muhammad Yunan Nasotion. Sunan Abi Daud juz 1 Bairut : Darul Fikry . hlm 175 45) Ibid hlm 178 46) Miftahul Huda.. hlm 607 . hlm 230 54) Abdullah Nashih Ulwan.loc.. Jakarta : Pustaka Amani. ( terj ). hlm 180 52) Anonim.

Bairut : Darul Fikry . 1991. 2005. 1981. op. PT Al Ma`arif. hlm 181 65) Imam Al Ghazali. Jakarta Lintera Hati. Majalah Bulanan Khutbah Jumat ( Menyiapkan Generasi Qur`ani) bagian Selamatkan Mereka Dari Api Neraka no 124. 2006. Hadits Arbain Annawiyah dengan Tarjamah dalam Bahasa Indonesia. 1983. MZ.. op. 162-202 H hlm 29 57) Aminah Abdullah Dahlan. Tarjamah Riadhusshalihin I.. 60) Salim Bahresy. hlm 33 63) Abdullah Al Ghamidi. hlm216-217 62) Anonim. Bandung : PT Al Ma`arif penerbit percetakan offset.. Tafsir Al Mishbah Volume 1. 2004. 40 Prinsif Agama. hlm 233-234 64) M.cit. loc. Surabaya : Penerbit Usaha Jaya. hlm 48 58) Labib. cit. Bandung.cit.56) Imam Abi Husain Muslim bin Hajjad Al Quraisy Nasaburi. Sahih Muslim hadits no 49. Himpunan Khutbah Jumat Setahun. hlm 116 59) Miftahul Huda. Ikatan Masjid Indonesia. hlm 189 . hlm 198 61) Abduhllah Al Ghamidi. Quraish Shihab. Bandung :Pustaka Hidayah.

hlm 41 74) Samaun Bakry.... op. hlm 117 75) Anonim. Jakarta : Bulan Bintang. Himpunan Khutbah Jumat Masjid Agung Al. Hadits Qudsi. Khutbah Jumat.. Ali Usman.. hlm 656 71) M. Jakarta : PT Rineka Cipta hlm 188 77) ibid hlm 188 . hlm 250 69) M. 1990..cit.66) M. Quraisy Shihab 2004. 1423 H. 1975.. op. cit.op. cit. Bandung : CV Diponegoro.cit. Ilmu Filsafat Suatu Pengantar.. op. op. op.cit. hlm 138-139 72) Muhammad Yunan Nasution. hlm 137-138 67) Anonin. Quraisy Shihab. hlm 12 76) Sudarsono.cit. Vol II. op.Falah Jambi . 1977. hlm 99 70) Anonim. hlm 157 73) Iskandar. hlm 655 68) Abdullah Al Ghamidi.cit.

1924. loc. Menjadi Guru Propesional.Jazairi.cit.cit. Mengukir Prestasi. Klang. Terjemah Hadits Shahih Muslim.wikispaces. hlm 652 84) Internet. 1973 hlm 155 79) Abu Bakar Jabir Al. Jakarta : Bulan Bintang.. 2000. hlm 38 86) Anonim. 2001. Jakarta : CV Misaka Galiza. Yunan Nasution.cit. hlm 93 83) Anonim. hlm 110-111 81) Mak`mur Daud.php?id=162 – loc. hlm 201 82) Mukhtar dkk.net/cetak. 2004. Khutbah Jum’at Jilid 2. hlm 654 87) Sayyid Quthb.com/file/view/ss. hlm 174 88) Ibid hlm 174 89) www. 85) Arifuddin Arif.78) Muhammad.cit. 1990.darussholah. hlm 217 80) Annawawi. loc. http://idb4. loc. . Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim. 1990 . Shahih Muslim bi syarah Annnawawi juz ke 16 Al Matbaatul Mesiryah wa mattabiha. Slangor : Klang Book Center. Jakarta : Darul Falah.

loc.cit. hlm 80 98) M. Jakarta : Gema Insani Press ( 1996.90) Rusli Amin.cit.cit. hlm 241 97) Adnan Hasan Shahih Baharits. 1973 op. 95) Abdullah Nashih Ulwan. hlm 221 93) Internet http://idb4. hlm 235 102) Abu Bakr Jabir Al Jazairi.cit.. hlm 220 103) Imam Al Ghazali. 94) Miftahul Huda. Quraish Shihab. cit. op.cit.Yunan Nasution.cit. Ringkasan Ihya Ulumuddin..cit.cit. 342 100) M. op. op. hlm 80 91) Internet : http://idb4.cit.. cit.com/file/view/ss. Op. hlm 181 101) Abdullah Al Ghamidi. hlm 607 96) Muhammad . hlm 241 99) Muhammad Idris Abdurrauf.wikispaces.wikispaces. loc.. loc. loc. 92) Muhammad Yunan Nasution. loc.Yunan Nasution.loc. loc. Surabaya : Gita Media Press hlm 313 .com/file/view/ss.cit.) Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki..

cit.com/2009_12_01_archive. hlm 323 Diposkan oleh muhammad abduh di 02. Wawasan Al Quran. Darul Fikry. 107) M.blogspot.44 . loc.104) Ibid 315 105) Internet : gurutrenggalek. Al Musnab li Imam Ahmad bin Hambal.html 106) Miftahul Huda. Bandung : Mizan. Quraish Shihab.164-241H. 1994. hlm 253 108) Imam Ahmad bin Hambal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful