BAB I11 NILAI –NILAI PENDIDIKAN DALAM SURAH LUQMAN A.

Kedudukan Surah Luqman Ayat 1 - 34 Dalam Al Quran Surah Luqman (Arab: ‫ "ﻠﻗﻣﺎﻦ‬adalah surah ke 31 dalam Al Qur an terdiri dari atas 34 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Surah ini diturunkan setelah surah As-Saffat.[1] Surah Luqman adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SWT berhijrah ke Madinah.[2] Nama Luqman diabadikan sebagai nama salah satu surah dalam Al Quran.[3] Penamaan surah ini dengan surah Luqman sangat wajar, karena nama dan nasihat beliau sangat menyentuh.[4] Dan memuat nasihat Luqman kepada putranya nasihat itu yang tertuang dalam ayat 13-19.[5] Penamaan surah Luqman diambil dari kisah tentang Luqman yang diceritakan dalam surah ini tentang bagaimana ia mendidik anaknya.[6] Isinya banyak menekankan pada masalah-masalah akidah dan dasar keimanan, seperti keesaan, kenabian, hari kebangkitan dan tempat kembali serta perintah untuk berdakwa dengan kata-kata yang

bijak.[7] Surah Luqman termasuk di dalam kumpulan surah-surah Makkiyyah kecuali ayat 27, 28 dan 29 ayat Madaniyyah. Manakala ayat 34 turun selepas surah al-Saffa. 1. Asbabun Nuzul Surah Luqman Surah ini diturunkan disebabkan bani Quraish senantiasa menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang kisah Luqman bersama anaknya dan tentang berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Ayat 13-19 menceritakan secara khusus tentang pendidikan, intisati kandungan ayat tersebut seperti berikut : a. Ayat 12 menjelaskan tentang peribadi Luqman b. Ayat 13 menceritakan cara Luqman memberi pendidikan kepada anak-anak tentang bahaya syirik. Beliau berkata : Hai anakku, Janganlah kamu mempersekutukan Allah SWT, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.

c. Ayat 14 memerintahkan setiap orang anak mesti berbuat baik kepada kedua orang tua. d. Ayat 15 menjelaskan dengan lebih lanjut tentang ketaatan kepada orang tua yang harus dilandaskan oleh ketaatan kepada Allah SWT dan kewajiban mengikuti jalan orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah SWT e. Ayat 16 Luqman mengingatkan kepada anak-anaknya bahwa Allah SWT akan membalas semua perbuatan manusia. f. Ayat 17 Luqman menyuruh anak-anaknya menegakkan solat, mengerjakan amal ma`ruf nahi mungkar dan bersabar di atas segala musibah yang menimpa diri. g. Ayat 18 Luqman memperingati anak-anaknya supaya tidak bersikap angkuh dan sombong iaitu memalingkan muka dari manusia karena sombong dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh.

h. Ayat 19 bersikap pertengahan atau sederhana dalam segala hal dan berakhlak yang baik seperti sederhana dalam berjalan dan lunakkanlah suara.[8] B. Apa Konsep Pendidikan Dalam Islam Menurut Surah Luqman Sebagaimana kita ketahui pendidikan merupakan suatu yang sangat penting bagi manusia. Dan Islam menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang esensial dalam kehidupan umat manusia.[9] Bila melihat dalam Al Quran banyak ide atau gagasan kegiatan atau usaha pendidikan, antara lain dapat dilihat dalam surah Luqman ayat 12-19, Al Alaq ayat 1-5 dan sebagainya.[10] Dalam Al Quran surah Luqman tidak menjelaskan banyak tentang kehidupan Luqman hanya menjelaskan tentang wasiatnya kepada putranya.[11] Adapun pokok-pokok pendidikan dalam surah Luqman ayat 12-19 , dalam garis besarnya terdiri dari lima aspek yaitu pendidikan Aqidah, pendidikan berbakti ( ubudiyah), pendidikan kemasyarakatan ( sosial ), pendidikan mental dan pendidikan akhlak ( budi pekerti ). [12] Isi nasihat itu adalah pesan-pesan pendidikan yang seharusnya

Sebagaimana Allah SWT telah menjadikan Luqman dan anaknya sebagai contoh proses pendidikan agama dari orang tua kepada anaknya dan contoh tersebut dikemukakan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada segenap umatnya. . di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku. Pendidikan Aqidah                   Artinya : Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya. [14] Dan pada ayat 13 sampai 19 terdapat nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya[15] yang sarat dengan nilai-nilai sebagai konsep pendidikan agama yang harus diterapkan oleh orang tua kepada anakanaknya.[13] Ini adalah sebagai isyarat dari Allah SWT supaya setiap ibu dan bapak dapat melaksanakan pula terhadap anak-anak mereka sebagaimana yang telah dilakukan oleh Luqman.dicontoh oleh setiap orang tua muslim yang memikul tanggung jawab pendidikan terhadap anak.[16] 1.

Larangan menyekutukan Allah SWT termuat dalam ayat 13 surat Luqman tersebut.[19] Kewajiban orang tua muslim adalah memelihara akidah mereka. Pengertian Pendidikan Aqidah Aqidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. tidak menyekutukan-Nya.[18] Pendidikan aqidah terdiri dari pengesaan Allah SWT. sedangkan pengertian aqidah dalan agama maksudnya berkaitan dengan keyakinan.[20] Karena .janganlah kamu mempersekutukan Allah SWT. jangan sampai dikotori oleh kepercayaan atau keyakinan yang salah. bukan perbuatan seperti aqidah dengan adanya Allah SWT dan diutusnya para rasul. Sesungguhnya mempersekutukan (Allah SWT) adalah benar-benar kezaliman yang besar". dan mensyukuri segala nikmat-Nya.” Janganlah menyekutuhkan Allah SWT ” Janganlah mengangkat Tuhan selain Allah SWT.13-14)[17] a.

Luqman tokoh sufistik yang memproritaskan pendidikan tauhid kepada anaknya. padahal tidak ada sesuatu pun yang boleh disembah selain Allah SWT. [23]                                     ﴾ ١٩-١٧ ‫﴿ﻠﻘﻤﺎﻦ‬   Artinya : Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.[21] Al Quran mengilustrasikan pendidikan keimanan dalam keluarga itu melalui kisah Luqman ketika mengajari anaknya.syirik adalah menyembah selain Allah SWT.[22] Ajaran tauhid yang dalam surah Luqman adalah ‫ﻻﺗﺸﺭﻚ ﺒﺎ‬ ‫ ﷲ‬setelah itu kemudian diikuti dengan pengajaran-pengajaran yang lain seperti akhlak yang dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam QS Luqman 18-19. Sesungguhnya .

18-19) [24] Pendidikan Aqidah ini bertujuan untuk liberasi (membebaskan) manusia dari ketergantungan kepada selain Allah SWT. Kedua. pertama dimulai dengan melarang untuk syirik itu sendiri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. maka jelas akan bahwa permasalahan tauhid yang diprofilkan melalui pesan Luqman . Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.S Luqman.( Q. menjelaskan bahaya syirik termasuk dosa besar. Menurut penjelasan al Qurtubi larangan berbuat syirik ini sekaligus diikuti dengan alasannya. Karena zalim menurut al Maraghi karena menempatkan sesuatu tidak proporsional (yaitu menyetarakan sesuatu dengan Allah SWT ) Bertolak pada uraian di atas. yaitu syirik termasuk dosa yang amat besar. baru orang tua dituntut untuk menstransformasikan pendidikan akhlak kepada anak- anaknya[26].[25] Setelah itu. Larangan ini dikuatkan melalui dua pernyataan.

Ibnu Rajab berkata : . adalah merupakan landasan pokok dalam kehidupan manusia. aqidah. Tidak heran apabila soal itu diletakkan pada nomor satu dalam urutan rangkaian nasihat itu.[27] Persoalan jangan menyerikatkan Allah SWT ( Syirik) itu. Syirik adalah penyakit berat dan sangat berbahaya.kepada anaknya. dan sekaligus memerintahkannya. Seseorang harus hati-hati dari sifat riya’ dalam amalnya.”[28] Syirik disebut kezhaliman yang besar karena seorang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. yang dalam ajaran Islam masuk dalam bidang tauhid. [29] Seseorang tidak pantas melakukan ibadah kepada selain Allah SWT Dia harus menyerahkan dirinya dan semua perbuatannya hanya untuk Allah SWT. Inilah pesan secara emosional yang sangat menonjol sehingga perlu dilakukan. Pesan mulia orang tua kepada anak ini terjadi karena sikap tulus orang tua yang bijaksana terhadap nasib masa depan anaknya.

Perbuatan riya’ akan menghancurkan pahala amal dan pelakunya berhak mendapat murka dan siksa Allah SWT . dan berdoa pada mereka selain Allah SWT. sesuai kadar itu pula .“riya’ murni hampir tidak terjadi pada seorang mukmin dalam salat dan puasa.”[30] Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak karena Allah SWT semata maka termasuk dari syirik dan akan dikembalikan kepada pelakunya. Orang mukmin tidak boleh mengharap keberkahan dari kuburan. kunci agar segala kebaikan diterima di sisi-Nya serta pintu bagi pertolongan dan taufiq Tuhan semesta alam. Orang mukmin tidak boleh menyembelih selain karena Allah SWT. kecuali hanya untuk Allah SWT. Ikhlas dalam perbuatan perbuatan yang sangat berat. Ikhlas untuk Allah SWT adalah ruh segala ketaatan. Akan tetapi riya’ terkadang terjadi pada shadaqah wajib. meminyaki makam para wali. dan perbuatan-perbuatan yang tampak. Sesuai dengan kadar niat. keikhlasan dan kesungguhan terhadap Allah SWT dan dalam mengingatkan berbagai kebaikan. haji. Dia tidak boleh berbuat apapun yang tampak maupun yang tidak. Seorang mukmin tidak akan berpaling kecuali kepada Allah SWT semata-mata.

Rukun iman dalam perspektif Islam juga terkait bagaimana manusia mesti menghambakan dirinya kepada Allah SWT. Birrul walidain . Oleh karena itu.pertolongan Allah SWT datang kepada seorang hambanya yang beriman[31]. Pendidikan Berbakti ( Ubudiyah ) a. tetapi kandungannya adalah luas dan dalam[32]. Pendidikan keimanan dalam perspektif Islam mestinya menjadi pendidikan prioritas diutamakan dalam keluarga. Arti ikhlas dalam soal tauhid ialah membersihkan diri dari segala rupa syirik dalam hal menyembah Allah SWT. Pendidikan yang utama dalam keluarga adalah bagaimana orang tua memperkenalkan Tuhan. Kenapa demikian? Pendidikan Islam bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai abid-Nya yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Maka perkataan berikhlas dalam pembicaraan tauhid adalah ringkas dan pendek. 2. Aqidah Islamiah kepada anaknya. Tempat ikhlas itu ialah di dalam hati.

tambah.bapanya. . Hanya kepada-Kulah kembalimu.                                                                                      ﴾ ١٦١٤ : ‫ ﴿ ﻠﻘﻤﺎﻦ‬ ‫־‬  Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu . ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah. dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu.

Namun. ialah berbuat baik dengan ibu dan bapak.Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu. dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Luqman : 14-16 )[33] Salah satu ajaran Islam yang termasuk dalam bidang kebaktian dan akhlak. Maka janganlah kamu mengikuti keduanya.[35] Dalam konteks surah Luqman ayat 14.[34] Wasiat bagi anak untuk berbakti kepada kedua orangtuanya muncul berulang-ulang dalam wasiat Rasulullah. dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. birrul walidain. yang diperintahkan kepada manusia melaksanakannya. Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan. wasiat buat orang tua tentang anaknya sangat sedikit. kewajiban itu dirangkaikan dan disenafaskan dengan perintah menyembah Allah SWT dan diletakkan tempatnya pada nomor dua sesudah berbakti (ta’abbudi ) kepada Allah SWT pencipta alam semesta ini. itu pun masih jauh dari cukup bila dibandingkan dengan kepayahan dan .S . Allah SWT menghendaki agar sang anak berbakti kepada kedua orang tua mereka dan bersifat lemah lembut kepada keduanya. ( Q.

[37] Oleh karena itu anak berkewajiban menghormati dan menjalin hubungan baik dengan ibu dan bapak. Apakah kandungan ayat di atas merupakan nasihat Luqman secara langsung atau tidak?. Dan kami perintahkan kepada manusia ( berbuat baik) kepada ke dua orang tua ibu bapak. ( Q..kelelahan orang tua dalam mengandung. S Luqman : 17 ) [39] 1) Makna Salat .[36] Semua manusia yang hidup di dunia ini berhutang budi kepada orang tua.[38] b. Yang jelas ayat di atas menyatakan : Dan kami wasiatkan.… ﴾ ﻠﻘﻤﺎﻦ‬  Artinya : Hai anakku dirikan Salat.. Mendirikan Salat Firman Allah SWT ﴿١٧:‫. membesarkan dan mendidik sang anak hingga beranjak dewasa. yakni berpesan dengan amat kokoh kepada semua manusia.

Sembahyang yang diridhai oleh Allah SWT akan mampu mencegah kita melakukan perbuatan keji dan mungkar.[41] Tunaikan sembahyang dengan cara yang bisa mendapatkan ridha Allah SWT.Salat secara bahasa adalah ad-dua ( doa ).[45] .[44] Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah salat dan memerintahkannya agar pemeluknya sungguh-sungguh mendirikannya. yakni kerjakanlah salat dengan sempurna sesuai dengan cara yang diridhai. Sebaliknya Islam memberikan peringatan keras kepada mereka yang meninggalkan salat. Sesungguhnya.[40] Banyak sisi pendidikan dari ayat di atas. semua syariat langit menetapkan kewajiban shalat sejak awal mula rasul dan nabi.[42] Sementara itu dalam Tafsir Muqatil bin Sulaiman mengartikan ayat di atas dengan dimensi bittauhid[43] menurut pemahaman penulis dengan tauhid. Secara syar’i salat adalah perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri salam.

lalu diperintahkan untuk membiasakan sikap baik terhadap keluarga terdekat. sebab salat mendekatkan diri (taqarrub ) kepada Tuhan pun dia dapat mencegah orang untuk melakukan sebuah kejahatan. bahwa setelah seseorang anak mempunyai landasan yang kuat dalam kehidupan. Dalam hal ibadah ini Luqman mengajarkan salat kepada anaknya.Ruang lingkup syari’ah meliputi interaksi vertikal seorang hamba dengan Allah SWT yang direalisasikan melalui ibadah.[46] Dari uraian ini dapat dipahamkan.[47] Hal ini dipertegas dalam hadits. dan interaksi horizontal yang dilakukan dengan sesama manusia (muamalah). menyatakan ‫ﻋﻦ ﺴﺒﺭﺓ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺍﻠﺠﻬﻨﻲ ﻘﺎﻞ: ﻘﺎﻞ ﻧﺒﻰ ﺹﻢ : ﻤﺮﻭﺍﺍﻟﺼﺒﻰ ﺒﺎﻠﺼﻼﺓ‬ ‫ﺍﺬﺍ ﺒﻠﻎ ﺴﺑﻊ ﺴﻨﻴﻦ ﻮﺍﺫ ﺍﺒﻠﻎ ﻋﺷﺭ ﺳﻧﻴﻦ ﻔﺍﺿﺮﺒﻮﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ . maka Rasulullah mewajibkan kepada orang tua untuk menyuruh anaknya mengerjakan salat apabila anak mereka sudah besar.

suami dengan anak. salat berjamaah di rumah. maka tidaklah . Maksudnya.[49] Mengapa kita dituntut untuk memerintahkan anak yang masih kecil untuk melakukan shalat?. sehingga ketika kelak sudah baligh. kalau antara suami dan istri. dan apabila telah berumur 10 tahun.﴿ 48] ﴾ ٤٩٤ ‫]ﺮﻮﺍﻩ ﺍﺒﻮ ﺪﺍﻭ ﺪ ﺍﻠﺣﺪ ﻳﺚ׃‬ Artinya : Dari Sabrah bin Ma`had Al Juhani RA dia berkata : Berkata nabi Muhammad SAW ” Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan shalat apabila telah berumur 7 tahun. Anak dengan istri. maka pukullah dia karena meninggalkannya” ( HR Abu Daud no 494 ). Di mana banyak kesempatan terbuka untuk memberikan bimbingan dan pengarahan secara tidak berlangsung tapi. Umpama selalu makan bersama.[50] Usaha untuk membina dan membimbing rumah tangga haruslah ditingkatkan hubungan secara kontinu antara suami dengan istri serta. saling duduk bersama sambil relex dan minum-minum teh. agar anak itu terbiasa. shalat itu menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. jarang-jarang bertemu di rumah sebab masing-masing sibuk sendiri-sendiri.

melakukan kemaksiatan. akhirnya terpaksa….[51] 3. satu ke timur. satu ke barat. Pengertian Pendidikan Kemasyarakatan Yang dimaksud dengan pendidikan sosial adalah mendidik anak sejak kecil agar terbiasa menjalankan perilaku sosial yang utama.diherankan kalau terjadi : satu ngidul satu ngulon. [53] a.gigit jari. Pendidikan Kemasyarakatan ( Sosial )         ﴾ ١٧:‫ ﴿ﻠﻘﻤﺎﻦ‬  Artinya : Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar ( Luqman : 17 ) [52] Allah SWT memerintahkan manusia agar taat dan mengikuti perintah-Nya dan melarang mereka untuk durhaka. atau melakukan hal-hal yang dilarang dan diharamkan-Nya. dasarnya kejiwaan yang mulia yang .

memiliki keseimbangan akal yang matang dan tindakan yang bijaksana. memberi nasihat kepada setiap individu yang tampaknya menyimpang dan menyeleweng. meneladani atau memberi teladan yang baik.bersumber pada akidah islamiah yang kekal dengan kesadaran iman yang mendalam. atau tidak bisa turut membangun atau menjauhkan kejahatan. Agar di tengah masyarakat nanti ia mampu bergaul dan berperilaku sosial baik. adalah membiasakan anak sejak kecil untuk melakukan pengawasan dan kritik sosial yang dapat membangun pergaulan dengan setiap individu.[55] Seorang muslim dimintakan supaya turut membangun masyarakat dan dilarang memperbuat kerusakan-kerusakan. Seandainya seorang tidak mampu memperbuat kebajikan. [54] Di antara dasar sosial terpenting dalam membentuk perangai dan mendidik kehidupan sosial anak. maka paling kurang dimintakan dari padanya jangan turut .

jika tidak sanggup juga. Aku telah mendengar Rasulullah saw bersada: “Barangsiapa diantaramu melihat kemungkaran hendaklah ia mengubahnya ( mencegah ) dengan tangannya ( kekuasaan) jika ia tidak sanggup. nahi mungkar. maka dengan lidahnya (nasihat ). Islam juga sudah mengatur tentang tata cara melakukan nahi mungkar itu. yaitu mengajak semua manusia mengerjakan kebaikan dan mencegah mengerjakan kejahatan. apalagi mempeloporinya. Dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa`id al Khudry Rasulullah bersabda: ‫ﻋﻦ ﺃﺒﻰ ﺴﻌﻳﺪ ﺍﻟﺨﺪﺮﻯ ﺮﻀﻰ ﺍﷲ ﻋﻧﻪ ﻘﺎﻞ ﺴﻤﻌﺕ ﺭﺴﻮﻞ ﺍﷲ ﺹ ﻴﻗﻮﻞ : ﻤﻦ ﺭﺃﻯ‬ ‫ﻤﻨﻜﻢ ﻤﻨﻜﺭﺍ ﻓﻠﻳﻐﻴﺭﻩ ﺑﻴﺪﻩ ﻔﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺗﻄﻊ ﻔﺒﻟﺴﺎﻨﻪ ﻔﺎﺀﻦ ﻟﻡ ﻳﺴﺗﻃﻊ ﻔﺒﻘﻟﺑﻪ ﻮﺫﻟﻚ ﺃﻀﻌﻒ‬ 56] ﴾ ٤٩ ‫]ﺍﻹﻴﻤﺎﻦ ﴿ ﺮﻮﺍﻩ ﻤﺴﻠﻢ ﺍﻠﺣﺪ ﻳﺚ׃‬ Artinya : Dari Abi Said Al Khudri r. Islam mewajibkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk melakukan amar maruf. maka dengan hatinya ( merasa tidak senang dan tidak setuju.a. telah berkata.memperluas dan menyebarluaskan kejahatan. tinggalkan ! ) dan itu adalah selemah lemahnya iman “ ( Diriwayatkan oleh Imam Muslim no 49 ) [57] .

Kedua. sebagai mukmin kita wajib melaksanakan amar ma`ruf dan nahi mungkar sebagai bukti ketaatan dan kecintaan kepada Allah SWT. yaitu melaksanakan amal saleh dan membendung diri dari tingkah laku tercela. sebagai kunci menuju kesuksesan hidup. dan Allah SWT memang telah mengutus para nabi sebagai utusannya untuk amar ma`ruf nahi mungkar itu supaya umat manusia itu tidak melakukan kemaksiatan atau kemungkaran ( di dunia ini) “. dirobah dengan lisan Umpamanya dengan memberikan nasihat. Sedangkan nahi munkar yakni larangan kepada masyarakat berbuat maksiat terhadap Allah SWT yang menyebabkan bencana kehidupan dan siksa yang amat pedih di neraka. dirobah dengan tangan. Pertama.Sementara itu menurut imam Al Ghazali “ Amar ma`ruf nahi mungkar itu adalah suatu perkara yang sangat penting dalam agama. . Dalam hadits tersebut juga dijelaskan tiga cara mencegah kejahatan itu.[59] Oleh karena itu.[58] Amar ma’ruf-menurut al-Maraghi terkait dengan perintah kepada masyarakat untuk melakukan kebaikan secara optimal.

memberikan peringatan dan lain-lain sebagainya. Pendidikan Mental Salah satu kewajiban utama dan pertama dari orang tua adalah membina mental. atau kalau dikhawatirkan akan lebih besar bahayanya. agar . sehingga mereka tidak ikut melakukan kemungkaran. Artinya. maka cukup membenci dalam hati. rohani dan ketakwaan anaknya. Mengubah di sini maksudnya membasmi kemungkaran itu dengan kekerasan kekuatan tangan atau lidah.[61] 4.[60] Para ulama berbeda pendapat dalam tentang pelaksanaan hadist ini. dalam hati tetap berontak. Mengubah dengan lisan adalah peran para ulama yang memahami agama dan dapat memberikan penjelasan kepada lainnya dengan dalil. Ketiga dirobah dengan hati. Ada yang berpendapat bahwa mengubah dengan tangan hanya bagi pengusaha atau orang yang memiliki kekuasaan. Mengubah dengan hati diperuntukkan bagi seluruh manusia dan anggota masyarakat.

menghalangi. lahir makna konsisten / bertahan.66}Mengenai pembentukan pendidikan mental. Imam Ghazali sendiri dalam M. disebutkan dalam Al Quran surah Luqman ayat 17 yang berbunyi .[64] Hakikat sabar adalah kuatnya dorongan agama dalam menghadapi dorongan hawa nafsu. Definisi Sabar Sabar berarti Al-Habsu ( mencegah. berkembang dan hidup sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Yang Menciptakan. memenjarahkan). karena yang bersabar bertahan diri pada suatu sikap.mereka tumbuh. Ia juga berarti ketabahan.[62] a. Quraisy Shihab mendefinisikan sabar sebagai ketetapan hati dalam melaksanakan tuntunan agama menghadapi rayuan nafsu.[65] Dari makna menahan. Seseorang yang menahan gejolak hatinya. Sabar juga bisa bermakna al jara’ah atau keberanian [63] Sabar adalah menahan diri dari sesuatu yang tidak berkenan di hati. dinamai bersabar{.

adalah satu sikap mental yang diperlukan untuk mencapai sukses dan kemenangan dalam setiap usaha dan perjuangan. [68] Sikap sabar dan teguh hati mengarungi gelombang hidup. hendaknya manusia bersabar terhadap cobaan dan rasa berat dalam melaksanakan apa yang diperintahkan khususnya dalam mendirikan shalat dan amar ma’ruf dan nahi mungkar. mengalirkan aktivitas dan dinamika. membajakan citacita. Keteguhan hati dapat membentuk kemauan yang keras. yaitu : . Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah SWT).[67] Artinya. Menurut filsafat Islam sikap sabar ada lima macam. menghilangkan semangat lesu dan pasifisme dan lain-lain sebagainya.        ﴾١٧ :‫﴿ ﻠﻘﻤﺎﻦ‬   Artinya: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. terutama menghadapi musim pancaroba.

ialah tekun mengendalikan diri melaksanakan syarat-syarat dan tata tertib ibadah. kecelakaan. Pendidikan Akhlak . tetapi hanya sebagai alat untuk mempersiapkan diri mengahadapai kehidupan yang kekal.                              ﴾١٩-١٨ :‫ ﴿ ﻠﻘﻤﺎﻦ‬  Artinya : Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.1) Sabar dalam beribadah (Ashsbru fil ibadah). 3) Sabar terhadap kehidupan dunia (Ashshabru anid-dunya) ialah sabar terhadap tipu daya dunia. diserang penyakit dan sebagainya. ialah menyadari sepenuhnya bahwa setiap perjuangan mengalami masa naik dan turun. Sesungguhnya Allah SWT tidak .[69] 5. ialah teguh hati ketika mendapat musibah (cobaan ujian) baik yang berbentuk kemiskinan. kejatuhan. 5) Sabar dalam perjuangan (Ashshabru fil jihad). jangan dijadikan tujuan. 2) Sabar ditimpa malapetaka atau musibah (Ashshabru indal mushibah). kematian. masa menang dan kalah. 4) Sabar terhadap ma’siat (Ashshabru anil ma’shiah) ialah mengendalikan diri supaya tidak berlaku ma’siat. jangan sampai hati terpaut kepada kenikmatan hidup di dunia ini.

Anak sangat memerlukan perhatian dan pengawasan ketat dari orangtuanya. lemah lembut dalam pergaulan. adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang benar tersebut. tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa ajaran akidah dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.menyukai orang-orang membanggakan diri. jangan mengeluarkan ucapan-ucapan yang kasar. Materi pelajaran akidah. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. ( Luqman 18-19 ) [70] Ayat ini berkaitan dengan akhlak dan sopan santun berinteraksi dengan sesama manusia. . over-acting. diselingi dengan materi pelajaran akhlak. yang sombong lagi Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. dalam segala hal bersikap sederhana.[72] Mendidik anak dengan baik dan benar dan mengajarinya budi pekerti yang luhur merupakan tugas dan tanggung jawab yang berada di puncak ayah dan ibu. bukan saja agar peserta didik tidak jenuh dengan materi. jangan sombong.[71] Pada rangkaian ayat-ayat ini disuruh supaya ibu dan bapak mendidik anak menjadi orang yang rendah hati. Di lain pihak.

watak. perangai dan sebagainya. Kata sitten ini berasal dari bahasa Jerman kuno sittu yang menunjukkan arti Modda (modde) tingkah laku manusia. Karena itu etika dan .[72] Akhlak adalah bentuk kata jamak dari kata khuluq. suatu konstruktansi (constancy.[75] Sementara itu Kart Bart melihat terminologi akhlak sama dengan moral dan etika. orang tua harus meluangkan waktu dan tenaga yang lebih besar. Kata akhlak dalam bahasa Arab mengandung segi persamaan makna dengan kata khalik dan makhluk.Karena itu. Bart menyatakan sebagai berikut : “ Etika ( dari etos ) adalah sebanding dengan moral (dari mos ) adalah sebanding dengan moral. kelumintuan ) tingkah laku manusia. Keduanya mengandung makna kefilsafatan karena mengandung adat kebiasaan ( sitten ).[74] Akhlak dalam ajaran Islam tidak dapat disamakan dengan etika. Kata khuluq mengandung arti “ budi Pekerti ” Budi pekerti itu sendiri diartikan sebagai akal. Kata ini juga diartikan tabiat. alat bantu untuk menimbang baik buruk. Jika etika dibatasi pada sopan santun antara sesama manusia serta hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriah.

Suatu taman walau bagaimanapun luas. Ada yang bersifat perintah ada pula yang berbentuk larangan.[77] Akhlak dalam kehidupan manusia dapat diumpamakan laksana kembang dalam taman. Analogi dengan itu.moral adalah filsafat atau disiplin ilmu tentang moda-moda tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi tindakan manusia. maka seseorang yang cantik. Setiap ketentuan yang bersifat larangan itu mengandung unsur-unsur yang dapat menciptakan harmonis dalam antar hubungan itu. dan tetapi tidak ada bunga-bunga yang tumbuh di dalamnya taman itu kelihatan tidak semarak. lengkap. [76] Mempelajari etika bertujuan untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang lingkup dan waktu tertentu. kaya. tetapi jika tidak mempunyai akhlak yang baik maka kelebihan-kelebihan tersebut tidak bernilai.[78] . pintar. ganteng. Baik dalam Al Qur’an maupun dalam hadits dijumpai berpuluh-puluh ketentuan yang merupakan adab yang harus diterapkan dalam pergaulan. dan berpuluh-puluh kelebihan lainnya.

“ Kebaikan ialah akhlak yang baik …(H. menyerukan kaum muslimin membinanya.[79] Rasulullah saw bersabda : ّ ِ ْ ْ َ َ ّ َ َ ِ ْ ََ ّ ‫عنْ النواس بن سمعان النصاري قال سألت رسول ال صلى ال عليه وس بلم ع بن الب بر‬ ُ َّ ّ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ّ ِ َ ْ َْ َ َ ْ ِ ِ ْ ِ ّ ّ َ ِ [80] ﴾ ٢١٨٣ ‫والثم فقال البر حسن الخلق . karena perihal akhlak tidak cukup diukur hanya dari seberapa jauh anak itu menguasai hal-hal yang bersifat kognitif atau pengetahuan tentang akhlak atau ajaran agama atau ritus-ritus keagaman semata. Sabda beliau.a. ﴿ﺮﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻢ ﺍﻠﺣﺪ ﻳﺚ׃‬ ِ ُُ ْ ُ ْ ُ ّ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ِْ َ Artinya : Dari Nawwas bin Sam`an Al Anshari r. Islam memuji akhlak yang baik..Oleh karena itu. Muslim no 2183 ). Justru yang lebih penting seberapa jauh tertanam nilai–nilai itu terwujud nyata dalam tingkah lakunya sehari-hari. dan bukti keislaman ialah akhlak yang baik.. katanya : Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw tentang arti kebaikan dan dosa.[81] Pendidikan akhlak tidak dapat dipahami secara terbatas hanya pada pengajaran agama.R. Islam menegaskan bahwa bukti keimanan ialah jiwa yang baik. mengembangkannya di hati mereka. perwujudan nyata nilai-nilai tersebut dalam tingkah .

laku sehari-hari melahirkan budi pekerti luhur atau akhlaqul karimah (Moralitas yang terpuji) [82] C. Dimensi Konsep Pendidikan Mendidik Anak Menurut Surah Luqman Ayat 13 -19 Dan pada ayat 13 sampai 19 terdapat nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya[83] yang sarat dengan nilai-nilai sebagai konsep pendidikan agama yang harus diterapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. [85] 1. janganlah kamu mempersekutukan Allah SWT. Dimensi Pendidikan Aqidah               ﴾١٣ ‫ ﴿ﻠﻘﻤﺎﻦ‬   Arti : "Hai anakku. motivatif dan persuatif dimanis sebagai suatu sistem pendidikan yang utuh dan demokrasi lewat proses manusiawi. S Luqman : 13 )[86] . [84] Dari referensi ini terlihat bahwa seluruh dimensi yang dikandung dalam Al Quran memiliki misi dan implikasi kependidikan yang bergaya impratif. Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benarbenar kezaliman yang besar". ( Q.

Dengan kata lain. jangan sampai dikotori oleh kepercayaan atau keyakinan yang salah. Kewajiban orang tua muslim adalah memelihara akidah mereka.Sesungguhnya nasihat seperti ini tidak menggurui dan tidak mengandung tuduhan.[88] Dalam potongan ayat di atas (ya bunayya la tusyrik billah). ajaran yang paling dasar dan mesti ditanamkan pada seorang anak adalah ajaran ketauhidan. dapat dipahami bahwa sebagai orang tua. Sesunggunya perkara tauhid dan larangan berbuat syirik merupakan perkara lama yang selalu diserukan oleh orang-orang yang dianugrahkan hikmah oleh Allah SWT di antara manusia. Karena orang tua tidak menginginkan melainkan kebaikan. mendidik dan mengantarkan anaknya untuk senantiasa bertauhid kepada Allah SWT dan tidak menyekutukan-Nya.[89] Pendidikan aqidah merupakan landasan pertama dalam pembentukan karakteristik dan moral anak. [87] Nasihat seorang ayah kepada anaknya bebas dari segala syubhat dan jauh dari segala sangka.” Janganlah . orang tua punya kewajiban untuk membimbing. dan orang tua hanyalah sebagai nasihat bagi anaknya.

[92] Hubungan kepada Allah SWT dalam bentuk shalat ini dinyatakan oleh ayat 17 surat Luqman. Sebab mereka percaya sepenuhnya.[90] Dengan pendidikan tauhid. bahwa segala sesuatu yang ditemui dalam kehidupan ini. ( birrul walidain ). di waktu lapang maupun di waktu sempit.menyekutuhkan Allah SWT ” Janganlah mengangkat Tuhan selain Allah SWT. Dimensi Pendidikan berbakti ( Ubudiah ) Dimensi Pendidikan ibadah mencakup segala tindakan dalam kehidupan sehari-hari. maupun dengan sesama manusia.[91] Termasuk akhlak yang diperintahkan kepada ibu dan bapak. datangnya dari yang maha kuasa dan akan kembali kepada-Nya pula 2. yaitu : . anak-anak akan mempunyai pegangan tidak akan kehilangan kompas dalam keadaan situasi yang bagaimanapu baik. baik yang berhubungan dengan Allah SWT seperti shalat. Pada ayat ini Allah SWT mengabadikan empat bentuk nasihat untuk penetapan jiwa anaknya.

diikuti sebagai pelopor untuk perbuatan makruf. amar makruf nahi mungkar dalam . Menyuruh berbuat yang baik (makruf). berani menegur yang salah. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk yang diwajibkan oleh Allah SWT. maka diperlukan sifat sabar dan tabah. c. mencegah yang mungkar. dan bila dalam melakukan itu semua terdapat rintangan. Dengan demikian ayat ini memberi indikasi bahwa salat sebagai peneguh pribadi. Ayat ini mendidik manusia dengan pemantapan jiwa dengan mendirikan shalat. b. Dirikanlah shalat. Mencegah berbuat mungkar.a. Bersabar atas segala musibah. dan d. Inilah empat modal hidup yang diberikan Luqman kepada anaknya dan diharapkan menjadi modal hidup bagi kita semua yang disampaikan Muhammad SAW kepada umatnya.

yaitu membiasakan anak-anak sejak kecil untuk melaksanakan kewajiban amal ma`ruf nahi mungkar. Bersabar dalam berdakwa dan .hubungan masyarakat. dan sabar untuk mencapai apa yang dicitacitakan.[93] 3. dan berbakti kepada kedua orangtuanya.[95] Hendaklah kedua orang tua untuk mendidik anakanaknya agar membiasakan diri mengerjakan kebaikan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain atau masyarakat. [96] Juga mengarahkan anak untuk senantiasa berdakwa yaitu melalui amar ma`ruf nahi mungkar. berikutnya diajarkan padanya akhlak dalam konteks kemasyarakatan mencakup etika pergaulan (bertemu). Dimensi Pendidikan Kemasyarakatan Dimensi pendidikan sosial menurut surah Luqman setelah anak dikenalkan konsep akhlak kepada Tuhannya melalui jalan ibadah.[94] Dalam bahasa yang lain. berbicara dan berjalan. Agar menjauhi perbuatan yang buruk. yang merugikan diri sendiri atau merusak orang lain.

mendamaikan. Rumah tangga itu baginya mempunyai fungsi tempat berlindung di waktu panas. tempat berteduh di kala hujan. Ahli-ahli sosiologi mengibaratkan masyarakat laksana suatu rumah tangga. Artinya. yaitu Ishlah.[99] Tanggung jawab individu untuk membangun masyarakat itu bukan saja turut berusaha menanamkan benih-benih kebaikan. Setiap penghuni rumah tangga berkepentingan supaya tempat tinggalnya itu menyenangkan hatinya. yang istilah sekarang dinamakan pembangunan.[97] Mendidik sedemikian rupa sehingga anakanak betul-betul merasakan sebagai makhluk sosial yang gemar melakukan usaha-usaha yang bersifat sosial.[98] Islam mengajarkan bahwa setiap individu mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakatnya.berbuat kebaikan. . di mana dia dapat menghayati hidup dan kehidupan dengan penuh nikmat. membetulkan. Dalam Al Quran dipakai perkataan yang umum. tanggung jawab untuk menciptakan kebaikan-kebaikan.

bahkan untuk memberantasnya. sabar dalam menerima cobaan-cobaan yang menimpa jasmani seperti penyakit. sabar jasmani yaitu kesabaran dalam menerima dan melaksanakan perintahperintah keagamaan yang melibatkan anggota tubuh.tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk menghilangkan kerusakan dan kebinasaan. seperti sabar dalam melaksanakan ibadah haji yang mengakibatkan keletihan atau sabar dalam peperangan membela kebenaran. Termasuk pula dalam kategori ini.[100] . penganiayaan dan semacamnya. Dimensinya Secara umum dimensi pendidikan kesabaran dapat dibagi dalam dua bagian pokok: Pertama. Kedua sabar rohani menyangkut kemampuan menahan kehendak nafsu yang dapat mengantar kepada kejelekan-kejelekan seperti sabar menahan amarah atau menahan nafsu sexsual yang bukan pada tempatnya. 4. Dimensi Pendidikan Mental a.

dan berjuang dalam mengatasi kesempitan.[104] . yakni perang sedang berkecamuk. Sikap sabar mencerminkan keimanan[103] dan kedudukan yang utama dalam agama dan merupakan derajat utama bagi orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah SWT. sabar dalam taat kepad Allah SWT.Adapun yang amat terpuji adalah orang-orang yang sabar yakni tabah. dan dalam peperangan. Sabar dalam meninggalkan maksiat. menahan diri.[101] Sabar ialah menahan diri terhadap apa yang dibencinya. maka sabar dibagi menjadi tiga bagian. Mereka itulah orang-orang yang benar dalam arti sesuai sikap. b. dan sabar menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Macam-Macam Sabar Jika kita meneliti makna sabar. atau sesuatu yang dibencinya dengan ridha dan rela[102]. yakni kesulitan hidup seperti krisis ekonomi. penderitaan seperti penyakit atau cobaan. ucapan. dan perbuatannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

[105] Dalam bidang akhlak. dan menjauhi segala larangannya selama dalam batas tidak melanggar syariat Islam. Quraish Shihab. Prinsip berbakti ini dengan cara melakukan segala yang diperintahnya. . terdapat beberapa contoh dimensi pendidikan akhlak yang diajarkan. Pendidikan akhlak tidak hanya dikemukakan secara teoritik. [106] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. yaitu a. Akhlak dalam penampilan diri. Dimensi Pendidikan Akhlak Dalam surat Luqman ayat 14-19. Akhlak terhadap orang lain c. Akhlak terhadap orang tua. dimensi pendidikan yang mula-mula dilakukan adalah dengan memperkenalkan etika baik terhadap kedua orang tua. dalam M. b.5. melainkan disertai contoh-contoh konkrit untuk dihayati maknanya.

R Imam Ahmad Bin Hambal no 8961) [108] CATATAN AKHIR BAB III 1) Internet.cit. hlm 107-108 5) J V Barus. hlm 450 4) M.Tembolok . id. Ensiklopedi Nasional Indonesia jilid 9. Quraisy Shihab. 2004. Jakarta: PT Delta Pamungkas.org/wiki/Surah_Luqman .Kata akhlak banyak ditemukan di dalam hadits-hadits Nabi SAW.wikipedia. [107] ‫ﻋﻦ ﺍﺑﻰ ﻫﺮﻴﺮﺓ ﻗﺎﻞ : ﻗﺎﻞ ﺮﺴﻮﻞ ﺁﷲ ﺺ : ﺇﻨﻣﺎ ﺑﻌﺛﺕ ﻷ ﺘﻣﻡ ﺼﺎﻠﺢ ﺍﻻﺨﻼﻖ . 2002 hlm 107-108 3) Anonim. id. loc. Ensiklopedi Islam. Tafsir Al Mishbah Vol 11. Jakarta : Lintera Hati. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve 2005.org/wiki/Surah_Luqman .﴿ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﺤﻤﺪ‬ ٨٩٦١‫﴾ ﺑﻦﺣﻤﺒﻞ ﻓﻰ ﻤﺴﻨﺪﮦ ﺍﻠﺣﺪ ﻳﺚ׃‬ Artinya: Dari Abi Hurairah berkata : Berkata Rasulullah SAW : Aku hanya diutus menyempurnakan akhlak yang mulia ( H. dan salah satunya yang paling populer adalah.Mirip 2) M. hlm.Mirip . 123 6) Internet.wikipedia. Quraisy Shihab.Tembolok . ( et Al ).

cit.wikispaces.7) Muhammad Ali Ash . 1990. 2005 . 17) Anonim. 1977. hlm 153 13) Rusli Amin. hlm 1 10) Arifuddin Arif. Jakarta : PT Listafariska Putra.2006. hlm 33 . 2003 hlm 79 14) Anonim . http://idb4.. Rumahku Surgaku ( sukses Membangun Keluarga Islami ) : Jakarta : Al Mawardi .php?q=asbab+nuzul+surah+lukman Tembolok 9) Samaun Bakry. loc. Khutbah Jumat 6. op. op. Sketsa Al Quran. loc. Ishom El Saha dkk.cit.cit.com/file/view/ss/. hlm 38 11) M. Jakarta Pustaka As-Syafi`I . hlm 654-655 18) Abdullah bin Abdul Hamid Al Atsari. hlm 386 12) Muhammad Yunan Nasution . 1990. loc. hlm 652 15) Ibid 652 16) nternet.cit.com/pdf... Jakarta : Bulan Bintan. hlm 372 8) Internet cari-pdf.cit. Intisari Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

cit. hlm 116 27) Miftahul Huda. hlm 115 23) Ibid.cit.cit.com/file/view/ss.id . loc. hlm 78 31) Aris Munandar. loc.. Namanya Luqman Al Hakim.muslim. . loc. hlm 114-115 22) Samaun Bakri. cit.cit. loc.19) Internet http://idb4. 28) Nashir Ibn Musfir Az Zahrani. 1990 hlm 655 25) Miftahul Huda. Yogyakarta.. op. http : // almanhaj. 20) Rusli Amin. hlm 80 21) Abdullah Al Ghamidi.. cit.cit. loc. hlm 78 29) Abdullah Al Ghamidi.id artikel www. hlm 116 24) Anonim . (Menguak Jati Dirinya. loc. hlm 114-115 30) Nashir Ibn Musfir Az Zahrani.op.or. Dan Kemukjizatan Wasiatnya Yang Mengantar Kepada Makam Pendidikan Insan Kamil ). Indahnya Ibadah Haji. Capaian Hikmahnya. 2008. Jakarta : Qisthi Press.or. loc.wikispaces.cit.cit. Diva Press. 2004. 26) Samaun Bakry.

cit. op.Shiddieqy.hlm 655 40) Abdullah Al Ghamidi.. 2005. Seri Tafsir untuk Anak Muda Surah Luqman.. op.cit. hlm 221 35) Sayyid Quthb. hlm 188 41) Ahmad Mustafa Al Maraghi. As`ad Yasin dkk ). Tafsir Fi Zhilalil Quran di bawah naungan Al Quran jilid 9 (Penerjemah. op..hlm 654-655 34) Muhammad Yunan Nasution..32) Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. hlm 162 33) Anonim. Jakarta : Al Huda 2005. loc.. 1990. cit.Semarang : PT Pustaka Rizki Putra. hlm 158 42) Teungku Muhammad Hasbi Ash. Quraisy Shihab. hlm 59 Abdullah Al Ghamidi.. hlm 21 . op.cit. hlm 188 38) M. op. cit. loc. 1998. op. op. cit. Quraisy Shihab. hlm 174 36) M. op.. . cit.. Jakarta : Gema Insani.cit. hlm 129 37) Mohsen Qaraati. 1990. hlm 3210 43) Imam Abi Muqatil bin Sulaiman. hlm 132 39) Anonim..cit. Al Islam I .cit.

275 H. hlm 179-180 48) Imam Al Hafidz Abi Daud Sulaiman ibn As Assistani. hlm 607 . Al Makhtabah : Riyad 2003 hlm 198 50) Abdullah Zaki Al Kaaf. 1999. hlm 230 54) Abdullah Nashih Ulwan.cit. 47) Muhammad Yunan Nasution. hlm 180 52) Anonim. 1990.cit. hlm 175 45) Ibid hlm 178 46) Miftahul Huda. hlm 655 53) Abdullah Al Ghamidi. Jakarta : Pustaka Amani.cit. hlm 197 49) Muhammad Nashiruddin Al Bani.cit. Pendidikan Anak dalam Islam jilid 1. op. Loc. op. ( terj ). op.. Shahih Sunan Abu Daud. loc. Sunan Abi Daud juz 1 Bairut : Darul Fikry . hlm 435 55) Ibid.cit..loc. Kumpulan Khutbah Jum`at Pilihan.. 2002. Bandung : CV Pustaka Setia. cit.44) Abdullah Al Ghamidi.. hlm 394 51) Muhammad Yunan Nasotion.

60) Salim Bahresy. hlm216-217 62) Anonim. Quraish Shihab. Himpunan Khutbah Jumat Setahun. hlm 181 65) Imam Al Ghazali.cit. Bandung :Pustaka Hidayah. 1983. hlm 33 63) Abdullah Al Ghamidi. hlm 233-234 64) M. 1981. Jakarta Lintera Hati. 2006. Hadits Arbain Annawiyah dengan Tarjamah dalam Bahasa Indonesia. hlm 116 59) Miftahul Huda. hlm 48 58) Labib.. Majalah Bulanan Khutbah Jumat ( Menyiapkan Generasi Qur`ani) bagian Selamatkan Mereka Dari Api Neraka no 124.cit. 2004. MZ. hlm 198 61) Abduhllah Al Ghamidi. loc. Sahih Muslim hadits no 49. PT Al Ma`arif. Tafsir Al Mishbah Volume 1. hlm 189 .56) Imam Abi Husain Muslim bin Hajjad Al Quraisy Nasaburi. cit... Ikatan Masjid Indonesia. 40 Prinsif Agama. op. op. Bairut : Darul Fikry . 2005. 162-202 H hlm 29 57) Aminah Abdullah Dahlan. Tarjamah Riadhusshalihin I. Surabaya : Penerbit Usaha Jaya. Bandung. 1991. Bandung : PT Al Ma`arif penerbit percetakan offset.

hlm 250 69) M. Ali Usman. op. op.. 1423 H. 1990. Jakarta : PT Rineka Cipta hlm 188 77) ibid hlm 188 . op. 1975. hlm 41 74) Samaun Bakry. Hadits Qudsi.cit. hlm 137-138 67) Anonin. Jakarta : Bulan Bintang. Bandung : CV Diponegoro.op. op. hlm 157 73) Iskandar.cit.. Ilmu Filsafat Suatu Pengantar. hlm 138-139 72) Muhammad Yunan Nasution. hlm 12 76) Sudarsono.cit. 1977...66) M. cit. op. Quraisy Shihab..cit. hlm 655 68) Abdullah Al Ghamidi. op. cit. Vol II.cit. Quraisy Shihab 2004.Falah Jambi . Himpunan Khutbah Jumat Masjid Agung Al.. hlm 117 75) Anonim.. hlm 99 70) Anonim. hlm 656 71) M.. Khutbah Jumat.

wikispaces. loc. hlm 38 86) Anonim. Jakarta : CV Misaka Galiza. 2004.78) Muhammad. hlm 93 83) Anonim. hlm 217 80) Annawawi. Khutbah Jum’at Jilid 2. 2001. 1990 . 1990.. hlm 654 87) Sayyid Quthb. . Shahih Muslim bi syarah Annnawawi juz ke 16 Al Matbaatul Mesiryah wa mattabiha. 1973 hlm 155 79) Abu Bakar Jabir Al.cit. Slangor : Klang Book Center. hlm 174 88) Ibid hlm 174 89) www.1924. Terjemah Hadits Shahih Muslim. hlm 110-111 81) Mak`mur Daud.darussholah. Menjadi Guru Propesional.com/file/view/ss.Jazairi. Jakarta : Bulan Bintang. http://idb4. hlm 652 84) Internet.net/cetak.cit.php?id=162 – loc. Jakarta : Darul Falah.cit. Mengukir Prestasi. Yunan Nasution. hlm 201 82) Mukhtar dkk.cit. Klang. Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim. 2000. loc. loc. 85) Arifuddin Arif.

Yunan Nasution. op. hlm 220 103) Imam Al Ghazali. Quraish Shihab. cit. 342 100) M.cit. op. hlm 241 97) Adnan Hasan Shahih Baharits. hlm 241 99) Muhammad Idris Abdurrauf.com/file/view/ss. 94) Miftahul Huda. 92) Muhammad Yunan Nasution.cit. Ringkasan Ihya Ulumuddin.cit.cit. 95) Abdullah Nashih Ulwan. loc. op. Jakarta : Gema Insani Press ( 1996.cit. hlm 80 91) Internet : http://idb4. cit. hlm 181 101) Abdullah Al Ghamidi.com/file/view/ss.. loc.. loc. Surabaya : Gita Media Press hlm 313 . Op.wikispaces. hlm 235 102) Abu Bakr Jabir Al Jazairi. 1973 op. hlm 80 98) M.cit.Yunan Nasution.cit. loc..loc. hlm 221 93) Internet http://idb4. hlm 607 96) Muhammad . loc.) Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki.wikispaces.cit.90) Rusli Amin.cit.. loc.cit..

1994.blogspot. 107) M. Bandung : Mizan. hlm 253 108) Imam Ahmad bin Hambal.44 .html 106) Miftahul Huda. Wawasan Al Quran. Darul Fikry. hlm 323 Diposkan oleh muhammad abduh di 02.com/2009_12_01_archive. Al Musnab li Imam Ahmad bin Hambal.104) Ibid 315 105) Internet : gurutrenggalek.cit.164-241H. Quraish Shihab. loc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful