CONTOH SOALAN

PEPERIKSAAN ASAS
TAKAFUL
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Takaful?
A. Satu skim yang mempunyai objektif untuk pelaburan jangka masa panjang
B. Satu skim untuk menyalurkan bantuan kepada fakir miskin
C. Satu tabungan untuk membantu kerajaan di dalam membangunkan Negara.
D. Satu skim yang berasaskan persaudaraan, perpaduan dan bantuan bersama
yang menyediakan pertolongan kepada peserta-peserta yang terlibat.
2. Takaful Tijari adalah :
A. Yang mana para peserta sendiri yang menguruskan dan
bertanggungjawab terhadap skim takaful
B. Yang mana para peserta dan pengendali yang menguruskan dan
bertanggungjawab terhadap skim takaful
C. Yang mana pengendali takaful yang menguruskan dan
bertanggungjawab terhadap skim takaful
D. Yang mana peserta akan dipilih daripada semua peserta untuk menguruskan
skim takaful
3. Berikut adalah keistimewaan Takaful KECUALI :
A. Keuntungan pelaburan
B. Tangung-jawab sosial
C. Konsep tabarru’
D. Kebaikan untuk muslim sahaja
4. Peraturan atau hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia supaya
perjalanan hidup selari dengan syara’. Kenyataan ini merujuk kepada pengertian
A. Ibadah
B. Akhlak
C. Syariah
D. Muamalat
5. Bilakah keadaannya ijma’ boleh berlaku?
A. Semasa Rasulullah s.a.w. masih hidup
B. Selepas kewafatan Rasulullah s.a.w.
C. Semasa Rasulullah s.a.w. sedang sakit
D. Semasa Rasulullah s.a.w. berhijrah ke Madinah
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

6. Kontrak Al-Mudharabah ialah :
A. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung
dikongsi bersama dan rugi ditanggung pemodal sahaja.
B. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung
dan rugi dikongsi bersama
C. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung
diberi kepada pemodal dan rugi dikongsi bersama
D. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung
diberi kepada pengusaha dan rugi ditanggung pemodal sahaja.
7. Konsep Qardh Hasan ialah :
A. Pinjaman tanpa riba
B. Pinjaman beserta riba
C. Pinjaman tanpa hibah
D. Pinjaman beserta hibah
8. Yang manakah merupakan rukun-rukun jual beli ?
A. Penjual, Pembeli dan Sighah
B. Penjual, Pembeli, Sighah, Barang dan Premis
C. Penjual, Pembeli, Sighah dan Ma’qud Alaih
D. Penjual dan Pembeli
9. Hukum jual beli adalah halal dalam Islam jika sempurna rukun-rukunnya dan syarat-
syarat. Antara syarat-syarat barang yang mesti dipenuhi :
I. Wujud
II. Harta tidak semesinya bernilai
III. Milikan sah
IV. Mampu diserahkan
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I,III, dan IV
D. Semua di atas
10. Apakah yang dimaksudkan dengan Prinsip Indemniti?
A. Semua pihak perlu mendedahkan segala maklumat
B. Kepentingan boleh lindung di antara peserta-peserta takaful
C. Takaful menyediakan pampasan kewangan untuk mengembalikan kepada
kedudukan asal.
D. Dalam membayar ganti rugi, pihak Takaful boleh menuntut ganti rugi daripada
pihak ketiga
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

11. Kumpulan wang AP dan lebihan dalam ARP selepas ditolak perbelanjaan
pengendalian, akan dilaburkan dalam asset terutamnya seperti berikut, kecuali :
A. Instrumen Islam Kerajaan
B. Aset alih
C. Sekuriti hutang swasta secara Islam
D. Akaun wang tunai
12. Kumpulan wang Akaun Peserta ( AP ) dan lebihan dalam Akaun Risiko Peserta
( ARP ) selepas ditolak perbelanjaan pengendalian, akan dilabur dalam aset,
terutamanya seperi yang berikut KECUALI :
I. Instrumen Islam Kerajaan
II. Sekuriti hutang swasta secara Islam dan ekuiti
III. Aset tetap
IV. Kumpulan Wang Pemegang Saham
V. Akaun wang tunai dan akaun pelaburan
A. I, II, III dan IV
B. II, III, IV dan V
C. I,II, III dan V
D. semua di atas
13. Bergantung pada model yang diguna pakai oleh pengendali takaful, caruman
dibahagikan kepada berikut KECUALI :
A. Fi Wakalah
B. Akaun Peserta
C. Akaun Tuntutan
D. Akaun Risiko Peserta
14. Dokumentasi insurans mulai dikesan semenjak zaman
I. Yunani
II. Romawi
III. Uthmani
IV. Eropah
A. I dan II
B. II dan III
C. I, II dan III
D. I, II dan IV
15. Insurans hayat yang pertama direkodkan adalah untuk William Gybbon di
A. England
B. Amerika Syarikat
C. Jerman
D. Perancis
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

16. Sarjana Islam yang pertama membicarakan tentang Takaful ialah :
A. Ibnu ’Abidin
B. Ibnu Taimiah
C. Ibnu Kathir
D. Ibnu Khaldun
17. Berikut adalah jenis-jenis syarikat insurans melainkan :
A. Syarikat Insurans Am
B. Syarikat Insurans Hayat
C. Syarikat Insurans Komposit
D. Syarikat Insurans Keluarga
18. Apakah unsur-unsur yang dilarang di dalam aplikasi insurans konvensional?
I. Ketidakpastian
II. Judi
III. Riba
IV. Tidak beramanah
A. I,II dan III
B. II,III dan IV
C. III dan IV
D. Semua di atas
19. Berikut adalah jenis-jenis Gharar KECUALI :
A. Gharar fahisy
B. Gharar taisir
C. Gharar yasir
D. Gharar mutawassit
20. Menurut kajian, majoriti fuqaha’ meletakkan tiga syarat yang menjadikan sesuatu
perkara sebagai gharar yang diamalkan :
I. Gharar tersebut adalah kecil dan sedikit
II. Urusniaga tersebut diperlukan oleh masyarakat
III. Gharar tersebut tidak mampu dielakkan
IV. Gharar tersebut adalah Gharar fahisy
A. I,II dan III
B. I,III dan IV
C. II,III, dan IV
D. Semua di atas
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

21. Maisir (judi) dalam kontrak insurans wujud bilamana :
I. Peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang lebih
besar jumlahnya.
II. Peserta hilang wang premium apabila peristiwa ingin dilindungi tidak berlaku
III. Syarikat akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebehi jumlah
premium yang diterima
IV. Peserta tidak mengetahui barang yang diperniagakan
A. I,II dan III
B. I,III, IV dan V
C. II,III,IV dan V
D. Semua di atas
22. Apakah tiga komponen UTAMA yang diperlukan dalam industri takaful ?
I. Agen Takaful
II. Peserta Takaful
III. Pengendali Takaful
IV. Saluran Pengantara
A. I, II dan III
B. II, III dan IV
C. I, III dan IV
D. I, II dan IV
23. Pengantara dalam pasaran takaful terdiri dari :
I. Agen
II. Bank
III. Broker
IV. Adjuster
A. I,II dan III
B. I,II dan IV
C. I,III, dan IV
D. Semua di atas
24. Manakah kenyataan berikut TIDAK BENAR mengenai peranan penting yang harus
dipenuhi oleh setiap pengendali takaful?
A. Bidang teknikal
B. Syariah
C. Pemfailan
D. Teknologi maklumat dan komunikasi
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

25. Sumber-sumber pendapatan pengendali Takaful adalah berdasarkan :
I. Keuntungan daripada pelaburan kumpulan wang pemegang saham
II. Fi Agensi/wakalah
III. Bahagian keuntungan pelaburan kumpulan wang takaful
IV. Lebihan kumpulan wang takaful
A. I,II dan III
B. I,III, IV dan V
C. II,III,IV dan V
D. Semua di atas
26. Berikut adalah persatuan-persatuan dalam industri takaful dan insurans KECUALI :
A. MTA
B. AMLA
C. MII
D. IBAM
27. Objektif utama LIAM adalah seperti berikut KECUALI :
I. Untuk menggalak dan mewakili kepentingan ahli korporat dan industri
insurans hayat.
II. Untuk memberi nasihat dan bantuan kepada ahli sepertimana diperlukan.
III. Untuk menyebarkan maklumat yang berkemungkinan menarik minat ahli dan
untuk mengumpul, menyusun dan mencetak statistiks dan maklumat lain yang
berkaitan dengan insurans hayat.
IV. Untuk membantu dengan apa jua cara bagi mengurangkan kerugian
dan / atau kemalangan dan pencegahan jenayah.
A. I, II dan III
B. I, III dan IV
C. II, III dan IV
D. semua di atas
28. Berikut adalah objektif penubuhan _______________ :

I. Memudahkan penyelarasan, perancangan dan perlaksanaan inisiatif modal
insan bagi industri kewangan Islam global.
II. Membangunkan kepakaran bagi sistem kewangan Islam global.
III. Menawarkan pertauliahan profesional dan program ijazah lanjutan yang diiktiraf
di peringkat antarabangsa.
IV. Menyediakan tenaga insan yang berwibawa sebagai penyelidik dan pendidik di
bidang kewangan Islam.
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

A. MTA
B. MIB
C. MII
D. INCIEF
29. Ahli-ahli Biro Pengantaraan Kewangan ( FMB ) adalah seperti berikut KECUALI:
A. Bank Perdagangan
B. Bank Islam
C. Pengendali Takaful
D. Bank Rakyat
30. Berikut adalah peranan Bank Negara Malaysia KECUALI :
A. Pentadbiran dan penguatkuasaan akta takaful
B. Penggubalan polisi dan perancangan strategik
C. Tadbir urus syarikat
D. Pengendalian pasaran dan kesedaran pengguna
31. Bahagian II dalam Akta Takaful menyatakan suasana dan perjalanan perniagaan
takaful seperti :
I. Pembatasan dalam penggunaan perkataan “Takaful”
II. Pembatasan ke atas pengusaha takaful
III. Penubuhan dan penyelenggaraan dana takaful
IV. Pengagihan lebihan
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. II,III, dan IV
D. Semua di atas
32. Akta Takaful diluluskan pada :
A. 1986
B. 1984
C. 1996
D. 1994
33. Bahagian III ( Akta Takaful ) menyatakan :
I. Kuasa yang diberikan kepada Bank Negara dan perlantikan Gabenor sebagai
Ketua Pengarah Takaful dalam pengawasan perniagaan takaful.
II. Kuasa untuk menjalankan pemeriksaan oleh Bank Negara.
III. Peruntukan untuk menutup dan memindahkan perniagaan seseorang
pengusaha takaful.
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

IV. Penyerahan laporan tahunan dan laporan statistik.
A. I, II dan III
B. I, III dan IV
C. II, III dan IV
D. semua di atas
34. Berikut adalah tujuan Akta Insurans 1996 digubal :
I. Melindungi kepentingan awam
II. Menyebarkan keadilan dan kesaksamaan
III. Memupuk kemampuan
IV. Membangunkan sosio ekonomi
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I,III, dan IV
D. Semua di atas
35. Akta Insurans 1996 ( yang menggantikan Akta Insurans 1963 ) menetapkan piawai
dan polisi asas yang perlu dipatuhi oleh setiap syarikat Insurans di Negara ini. Ianya
bertujuan untuk :
I. Melindungi kepentingan awam
II. Menyebar keadilan dan kesaksamaan
III. Memupuk kemampuan
IV. Memainkan peranan pembangunan
A. I, II, III
B. II, dan III
C. III, IV, V
D. Semua jawapan di atas
36. Apakah perspektif Islam mengenai risiko?
A. Islam mengalakkan umatnya berdoa sahaja agar terselamat daripada
bahaya.
B. Islam menyeru agar umatnya menyerahkan diri kepada Allah semata-
mata tanpa melakukan sebarang usaha.
C. Islam menyeru umatnya membuat perancangan terlebih dahulu, berjaya atau
tidak perancangan berkenaan ianya ditentukan oleh Allah s.w.t
D. Islam menyarankan agar umatnya tidak terlibat di dalam aktiviti yang
mempunyai risiko yang tinggi.
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

37. Suatu kisah daripada seorang Arab Badwi dengan Rasullullah s.a.w, baginda
bertanya kepadanya mengapa beliau meninggalkan untanya tanpa ditambat. Jawab
Arab Badwi berkenaan; “Aku bertawakal kepada Allah” kemudian Rasullullah s.a.w
bersabda; “Tambat unta kamu kemudian bertawakal kepada Allah”. Pengajaran
daripada kisah berkenaan ialah
I. Meletakkan keyakinan sebenar hanya kepada Allah s.w.t
II. Kita mesti melakukan yang terbaik dalam melakukan sesuatu perkara.
III. Menyerahkan segala yang di luar kemampuan kita kepada Allah s.w.t
IV. Jangan bergantung kepada Allah semata-mata sebelum berbuat
sebarang usaha.
A. I, II dan III sahaja
B. I, II dan IV sahaja
C. II, III dan IV sahaja
D. Semua jawapan di atas
38. Apakah yang dimaksudkan dengan peril ?
A. Malapetaka yang disebabkan oleh kejadian alam.
B. Penyebab terjadinya sesuatu kerugian.
C. Salah satu kaedah pembayaran gantirugi dalam insurans.
D. Keadaan yang meningkatkan kebarangkalian terjadi sesutu kerugian.
39. Kaedah menangani risiko ini melibatkan pihak ketiga sama ada organisasi atau
individu. Kerugian akan ditanggung oleh pihak ketiga yang menanggung risiko
tersebut. Kaedah ini lazimnya dikenali sebagai _________________.
A. Mengelak Risiko
B. Mengawal Risiko
C. Berkongsi Risiko
D. Pindahan Risiko
40. Ejen takaful dapat membantu bakal peserta dengan memberi kelegaan kewangan
dengan
I. Membantu peserta-peserta yang ditimpa musibah sekiranya berlaku kerugian
harta.
II. Meringankan beban tanggungan para peserta takaful dengan memberi kelegaan
kewangan sekiranya peserta takaful tersebut menemui ajal.
III. Menyemaikan displin untuk menyimpan wang di kalangan peserta
takaful.
IV. Dapat memperkembangkan pengetahuan berkenaan produk-produk Islam
kepada masyarakat bukan Islam.
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

A. I, II dan III sahaja
B. I, II dan IV sahaja
C. II, III dan IV sahaja
D. Semua jawapan di atas
41. Apakah syarat untuk menjadi agen bagi urusan Takaful Keluarga :
A. umur antara 15-60
B. umur antara 18-60
C. umur antara 17-60
D. umur antara 21-55
42. Berikut adalah tanggungjawab agen Takaful Keluarga kecuali :
A. Melicinkan proses permohonan.
B. Memastikan semua maklumat pemohon lengkap.
C. Membuat pembayaran kepada peserta di atas sebarang tuntutan.
D. Menghadiri kursus.
43. Antara maklumat penting mengenai produk takaful yang mesti didedahkan adalah
seperti berikut
A. Nama pengendali
B. Maklumat perlindungan
C. Maklumat caruman
D. Semua di atas
44. Dalam prinsip am urusniaga, intermediari wajib :
A. Menandatangani deklarasi.
B. Menghadiri majlis-majlis dan kursus yang diadakan.
C. Mempunyai kemahiran percakapan yang baik.
D. Menepati masa.
45. Ejen takaful dapat membantu bakal peserta dengan memberi kelegaan kewangan
dengan
I. Membantu peserta-peserta yang ditimpa musibah sekiranya berlaku kerugian
harta.
II. Meringankan beban tanggungan para peserta takaful dengan memberi
kelegaan kewangan sekiranya peserta takaful tersebut menemui ajal.
III. Menyemaikan displin untuk menyimpan wang di kalangan peserta takaful.
IV. Dapat memperkembangkan pengetahuan berkenaan produk-produk Islam
kepada masyarakat bukan Islam.
A. I, II dan III sahaja
B. I, II dan IV sahaja
C. II, III dan IV sahaja
D. Semua jawapan di atas
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

46. Sifat-sifat yang harus diterapkan oleh seorang ejen takaful adalah seperti berikut
KECUALI.
A. Amanah
B. Menyampaikan
C. Khianat
D. Bijaksana
47. Kuasa yang diberikan kepada ejen mesti dinyatakan secara bertulis atau diucapkan,
sama ada dimeterai atau tidak. Ejen tidak akan dikenakan tindakan sekiranya
pengertian itu meragukan. Bentuk kuasa yang dimaksudkan di atas ialah kuasa
_______________.
A. Nyata
B. Biasa
C. Tersirat
D. Terhad
48. Jika seorang ejen telah menerima wang sumbangan daripada peserta takaful, tetapi
beliau terlupa untuk mendepositkan wang berkenaan kepada syarikat pengendali
takaful. Dibawah Seksyen ______ Akta Takaful 1984 menyatakan tindakan
ejen tersebut dikira sebagai tindakan pihak pengendali takaful.
A. 25
B. 26
C. 28
D. 66
49. Dibawah seksyen 28, ejen yang membuat kenyataan palsu atau memberi
penerangan yang mengelirukan boleh dikenakan denda seperti berikut.
I. Denda tidak melebihi RM 20,000
II. Penjara selama 1 tahun
III. Denda tidak melebihi RM 10,000
IV. Digantung seumur hidup daripada menjadi ejen takaful.
A. I dan II sahaja
B. II sahaja
C. II, III dan IV sahaja
D. Semua jawapan di atas
50. Berikut yang manakah BUKAN syarikat takaful semula dan insurans semula yang
beroperasi di Malaysia :
A. Asean Retakaful International (L) (ARIL)
B. MNRB Holding Berhad
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

C. Maybank Takaful
D. Munich Re
51. Takaful semula yang diperuntukkan di bawah perjanjian, kebiasaannya berdasarkan
perjanjian tahunan. Segala risiko yang berada dalam skop perjanjian ini secara
automatik diterima oleh syarikat takaful semula. Jenis takaful semula yang
dimaksudkan ialah ____
A. Takaful semula bersyarat
B. Takaful semula triti
C. Takaful semula berkelayakan
D. Takaful semula fakultatif
52. Apakah yang dimaksudkan dengan had bendung :
A. Jumlah sumbangan yang ditanggung
B. Jumlah risiko yang berikan oleh kumpulan wang takaful
C. Jumlah risiko yang ditanggung oleh kumpulan wang takaful
D. Jumlah sumbangan yang diberikan oleh kumpulan wang takaful
53. . Skop kuasa yang diberikan kepada agen adalah seperti berikut, KECUALI:
A. Kuasa Mutlak
B. Kuasa Nyata
C. Kuasa Tersirat
D. Kuasa Biasa
54. Ejen Takaful Am perlu memastikan kutipan caruman sumbangan bagi semua nota
lindungan yang dikeluarkan dihantar kepada pengendali beserta borang cadangan
yang lengkap dalam tempoh ____ hari waktu bekerja.
A. 3 hari
B. 5 hari
C. 7 hari
D. 2 minggu
55. Berikut yang manakah prinsip urusniaga yang TIDAK harus dilakukan oleh seorang
ejen takaful ketika berurusan dengan bakal peserta.
A. Memperkenalkan diri serta menunjukkan kad kuasa semasa berurusan
dengan pelanggan.
B. Menganggap segala maklumat yang diterima daripada bakal peserta adalah
sulit.
C. Memastikan pelan takaful yang dicadangkan mengikut pengetahuan ejen
takaful sahaja.
D. Memberi perbandingan lengkap dan jelas ciri-ciri setiap pelan takaful
yang ada di dalam pasaran.
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

56. Peranan ejen Takaful seperti berikut KECUALI
A. Mengajak masyarakat menyertai perlindungan Takaful
B. Membantu peserta apabila ditimpa musibah
C. Menyemai sikap disiplin dalam menyimpan
D. Menasihat menggunakan perlindungan konvensional
57. Antara objektif garis panduan Amalan Nasihat Wajar ialah seperti berikut kecuali?
A. melindungi kepentingan pemilik sijil
B. melindungan kepentingan syarikat dan ejen
C. memudahcara secara konsisten dan teratur dalam memasarkan produk
takaful
D. memastikan syarikat pengendali takaful dan semua perantara
meningkatkan kualiti piawaian
58. Berikut yang manakah etika yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang ejen
takaful semasa mendapatkan maklumat bakal peserta?
A. Mendapatkan maklumat tentang kesihatan bakal peserta.
B. Mengetahui tentang skop pekerjaan bakal peserta.
C. Mendapatkan tandatangan bakal peserta untuk ditandatangani dalam
borang cadangan.
D. Menganalisa maklumat kewangan bakal peserta.
59. Berikut adalah tindakan yang perlu dilakukan oleh ejen takaful, semasa pengisian
borang cadangan
I. Memberi penjelasan tentang akibat daripada penyembunyian fakta tidak tepat
daripada bakal peserta.
II. Mengelakkan diri daripada mempengaruhi pencadang dan menjelaskan bahawa
segala jawapan atau kenyataan dibawah tanggungjawab pencadang.
III. Mengisikan borang cadangan bagi pihak bakal peserta takaful.
IV. Memberikan pendapat anda tentang soalan-soalan yang dikemukakan dalam
borang cadangan yang akan mempengaruhi keputusan pihak pengendali takaful.
A. I dan II sahaja
B. II, III dan IV sahaja
C. III dan IV sahaja
D. Semua jawapan di atas
60. Bagi memastikan pihak ejen takaful keluarga mendapatkan latihan dan
pembangunan yang berterusan Persatuan Pengendali Takaful Malaysia (MTA) akan
mewajibkan Program Pembangunan Profesional Berterusan yang perlu dihadiri
selama ___ jam setahun.
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

A. 20
B. 30
C. 36
D. 48
61. Berikut adalah nilai-nilai yang perlu ada bagi setiap ejen takaful semasa menjalankan
perniagaan takaful.
I. Keadilan
II. Kejujuran
III. Boleh dipercayai
IV. Bertanggungjawab
A. I, II dan IV sahaja
B. II, III dan VI sahaja
C. I,III dan VI sahaja
D. Semua jawapan di atas
62. Antara langkah-langkah yang ada dalam proses pemasaran, KECUALI :

A. Mengenal pasti bakal peserta
B. Menyediakan persembahan pemasaran
C. Mengadakan temubual
D. Membantah alasan

63. Kebiasaannya tempoh bertenang adalah ...... hari
A. 10 hari
B. 20 hari
C. 30 hari
D. 40 hari
64. Di antara berikut merupakan Skim-Skim yang ditawarkan di Takaful.
I. Skim Takaful Keluarga Individu ( Perseorangan )
II. Skim Takaful Pendidikan
III. Skim Takaful Remaja
IV. Skim Takaful Anuiti
A. I, II dan IV sahaja
B. II, III dan VI sahaja
C. I,III dan IV sahaja
D. Semua jawapan di atas
65. Setiap permohonan Pengunderaitan haruslah dinilai melalui faktor – faktor berikut :
I. Kesihatan
II. Pekerjaan
III. Hobi
IV. Status Kewangan
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

A. I, II dan IV sahaja
B. II, III dan VI sahaja
C. I,III dan IV sahaja
D. Semua jawapan di atas

66. Skim apakah yang memberikan pendapatan tetap selepas Peserta bersara.
A. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan
B. Skim Takaful Berkaitan Pelaburan
C. Skim Takaful Anuiti
D. Skim Takaful Gadaijanji (MRTA)
67. Kelayakan terhadap manfaat di dalam pelan Takaful hanya akan bermula selepas
berapa hari dari tarikh sijil berkuatkuasa.
A. 30 hari
B. 32 hari
C. 34 hari
D. 36 hari
68. Perlindungan di bawah pelan penyakit kritikal merangkumi berapa jenis?
A. 30
B. 32
C. 34
D. 36
69. Apakah yang perlu diketahui seorang Ejen sebelum berada dalam sesi temubual
dengan bakal peserta.

I. Semua soalan perlu diajukan walaupun pemohon kelihatan sihat.
II. Ejen tidak boleh menyarankan jawapan bagi pihak pemohon terutama butir-
butir kesihatan pemohon walaupun pemohon itu merupakan kawan rapat
atau ahli keluarga.
III. Semua jawapan yang direkodkan hendaklah tidak berbeza sedikit pun
daripada kenyataan asal.
IV. Setiap soalan mestilah dikemukakan dengan jelas. Ejen perlu mengingatkan
pemohon supaya memberi jawapan benar pada setiap masa.

A. I, II dan IV sahaja
B. II, III dan VI sahaja
C. I, III VI sahaja
D. Semua jawapan di atas

70. Antara berikut merupakan Akaun yang dibuat oleh pencarum di Takaful.
I. Akaun Peserta
II. Akaun Risiko Peserta ( Akaun Khas Peserta )
III. Akaun Rizab
IV. Akaun Komisyen
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

A. I, II sahaja
B. II, III dan VI sahaja
C. I, II dan VI sahaja
D. Semua jawapan di atas
71. Skim apakah yang melindungi baki pembiayaan pembelian rumah seseorang
peserta.
A. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan
B. Skim Takaful Berkaitan Pelaburan
C. Skim Takaful Anuiti
D. Skim Takaful Gadaijanji (MRTA)
72. Antara perlindungan yang dirangkumi di bawah pelan takaful perubatan dan
kesihatan ialah :
I. Penghospitalan
II. Unit Rawatan Rapi
III. Rawatan pesakit luar
IV. Lawatan pemeriksaan oleh doktor
A. I, II dan IV sahaja
B. II, III dan IV sahaja
C. I,III dan IV sahaja
D. Semua jawapan di atas
73. Takaful Perubatan dan Kesihatan pada lazimnya tidak melindungi perkara-perkara
berikut :
I. Penyakit sedia ada semasa memohon menyertai takaful.
II. Tuntutan terhadap penyakit atau kecederaan akibat daripada perlakuan
yang langgar aau menyalahi undang-undang.
III. Kehamilan atau kelahiran.
IV. Pembedahan plastik atau kosmetik.
A. I, II dan IV sahaja
B. II, III danI V sahaja
C. I, III dan IV sahaja
D. Semua jawapan di atas
74. Skim apakah yang dibenarkan mengeluarkan sebahagian daripada simpanan
tabungan ketika anak berusia 15 dan 18 tahun pada kadar 50% daripada nilai
simpanan.
A. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan
B. Skim Takaful Berkaitan Pelaburan
C. Skim Takaful Anuiti
D. Skim Takaful Pendidikan
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

75. Tuntutan boleh timbul dalam salah satu situasi berikut KECUALI :
A, Ketika kematian
B. Ketika kematangan
C. Tuntutan faedah perubatan
D. Ketika kesuntukan wang
76. Perlindungan yang disediakan oleh takaful perubatan dan kesihatan adalah seperti
berikut :
A. Fi profesional
B. Manfaat penghospitalan
C. Penyakit kritikal
D. Semua jawapan di atas
77. Apakah komponen utama dalam Industri takaful?
I. Peserta takaful.
II. Pengendali takaful.
III. Saluran pengantara
Iv. Pengawal keselamatan
A. I sahaja
B. I dan II sahaja
C. I,II dan III sahaja
D. Semua jawapan di atas
78. Siapakah yang boleh dikatakan sebagai peserta takaful?
I. Individu
II. organisasi perniagaan
III. korporat
Iv. pengusaha kilang.
A. semua di atas
B. I sahaja
C. I dan II sahaja
D. I,II dan III sahaja
79. Bagaimana prinsip kontrak takaful dilaksanakan?
A. Mengasimilasi beberapa prinsip Insurans merangkumi keadilan semasa
berurusan sepertI yang digalakkan oleh syara’.
B. Menggunakan aqad mua’wadhah dalam menjalankan urusan perniagaan
dengan para peserta.
C. Menyediakan pinjaman kepada para peserta yang hendak membuat pinjaman
daripada wang syarikat dan dikenakan faedah ke atasnya.
D. Menyediakan pinjaman premium automatik serta menambahkan faedah ke
atasnya.
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

80. Syarikat takaful tertakluk di bawah undang-undang
A. Akta Takaful 1983
B. Akta Takaful 1984
C. Akta Insuran 1996
D. Akta Bank Islam 1983
81. Berikut adalah penyakit yang tidak dilindungi di bawah skim Takaful Perubatan dan
Kesihatan kecuali
A. Penyakit sedia ada
B. Kehamilan
C. Pembedahan plastik
D. Kanser
82. Berikut dokumen yang perlu disertakan semasa membuat tuntutan kecuali
A. Bil asal
B. Resit Asal
C. Borang tuntutan
D. Surat sakit
83. Antara perlindungan yang dirangkumi di bawah pelan takaful perubatan dan
kesihatan adalah
I. Penghospitalan
II. Unit Rawatan rapi
III. Lawatan pemeriksaan
IV. Pembedahan
A. I & II
B. II, III & IV
C. I,II & III
D. Semua di atas
84. Berikut adalah nilai-nilai yang perlu ada bagi setiap ejen takaful semasa menjalankan
perniagaan takafu kecuail.
A. Keadilan
B. Kejujuran
C. Kepentingan diri sendiri
D. Bertanggungjawab
85. Berikut merupakan tiga komponen UTAMA yang diperlukan dalam industri takaful,
kesuali
A. Agen Takaful
B. Peserta Takaful
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

C. Pengendali Takaful
D. Saluran Pengantara
86. Setiap permohonan sijil takaful akan dinilai mengikut aspek berikut kecuali
A. Kesihatan
B. Pekerjaan
C. Keturunan
D. Hobi
87. Antara Skim yang ditawarkan oleh pelan takaful adalah seperti berikut kecuali
A. Skim Takaful Remaja
B. Skim Takaful Gadai janji
C. Skim Takaful Kanak-kanak
D. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan
88. Maklumat penting yang perlu didedahkan kepada peserta
I. Nama Pengendali Takaful
II. Maklumat Perlidungan
III. Maklumat penuh caruman
IV. Sekatan dan Pengeculian
A. I & II
B. II,III & IV
C. III & IV
D. Semua di atas
89. Mengikut kod etika, Intermediari adalah dilarang
I. Membuat kritikan yang tidak tepat
II. Memujuk Pelanggan untuk membatalkan sijil
III. Mengguna nama proksi
IV. Mengenakan caj tambahan
A. I, II & III
B. II,III & IV
C. I,III & IV
D. Semua di atas
90. Intermediari hanya dibenarkan mewakili
A. 1 prinsipal komposit
B. 2 prinsipal komposit
C. 3 prinsipal komposit
D. 4 prinsipal komposit
91. Berikut adalah kuasa-kuasa ejen, kecuali
A. Kuasa Nyata
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

B. Kuasa Tersirat
C. Kuasa Biasa
D. Kuasa Tersurat
92. Berikut adalah proses yang perlu dilakukan semasa proses pemasaran
I. Mengenalpasti bakal peserta
II. Menyedia persembahan pemasaran
III. Mengadakan temubual
IV. Menangani lasan
A. I,II & III
B. I, II & IV
C. II,III & IV
D. Semua di atas
93. Pengunduraitan bermaksud satu proses pemilihan agar caruman yang berpatutan
boleh dikenakan. Proses ini melibatkan keputusan berikut :
I. Menerima kadar piawaian
II. Menerima dengan pindaan
III. Menangguh sesuatu permohonan
IV. Menolok permohonan
A. I,II & III
B. I, II & IV
C. II,III & IV
D. Semua di atas
94. Apabila berlaku kematian, waris yang menuntut mesti memberitahu pengendali
takaful perkara-perkara berikut kecuali :
A. Nama dan Nombor Kad pengenalan
B. Nombor Kontrak
C. Alamat
D. No KWSP
95. Bagi membuktikan kematian pihak pengendali takaful akan menerima salah satu
daripada dokumen berikut kecuali :
A. Sijil Kematian
B. Sijil perkahwinan
C. Laporan koroner
D. Printah pengisytiharan kematian

96. Jika sekiranya ejen tidak mematuhi seksyen 25, mereka akan dikenakan denda
sebanyak
A. Tidak melebihi RM 4000.00
B. Tidak melebihi RM 5000.00
C. Tidak melebihi RM 6000.00
D. Tidak melebihi RM 7000.00
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

97. Mengikut prinsip am urusniaga, intermediari wajib
I. Menandatangani deklarasi
II. Memperkenalkan diri sebagai intermediari takaful
III. Memberi khidmat rundingan berdasarkan kemahiran
IV. Menganggap segala maklumat adalah biasa
A. I,II & III
B. I, II & IV
C. II,III & IV
D. Semua di atas
98. Bagi takaful kenderaan berenjin, jika bayaran telah dibuat kepada intermediari oleh
peserta, intermediari mesti meremitkan caruman tersebut kepada pengendali ke
dalam akaun pengutan dalam tempoh
A. 5 hari bekerja
B. 6 hari bekerja
C. 7 hari bekerja
D. 8 hari bekerja
99. Berikut adalah etika kod pemakaian bagi intermediari
I. Menutup aurat
II. Berpakaian sopan (bukan muslim)]
III. Pakaian Longgar
IV. Pakaian Tidak nipis
A. I,II & III
B. I, II & IV
C. II,III & IV
D. Semua di atas
100.Dokumen berikut pada amnya diterima sebagai bukti umur oleh pengendali takaful
kecuali
A. Sijil kelahiran rasmi
B. Sijil sumpah
C. Sijil berhenti sekolah
D. Pasport
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

JAWAPAN
1. D 44. A 87. C
2. C 45. D 88. D
3. D 46. C 89. D
4. C 47. A 90. A
5. B 48. A 91. D
6. A 49. A 92. D
7. A 50. C 93. D
8. C 51. B 94. D
9. C 52. C 95. B
10. D 53. A 96. B
11. B 54. C 97. A
12. C 55. C 98. C
13. C 56. D 99. D
14. A 57. B 100. B
15. A 58. A
16. A 59. C
17. D 60. B
18. A 61. D
19. B 62. D
20. A 63. C
21. A 64. D
22. A 65. D
23. C 66. C
24. C 67. A
25. D 68. D
26. C 69. D
27. A 70. A
28. D 71. D
29 D 72. D
30. C 73. D
31. D 74. D
32. B 75. D
33. B 76. D
34. A 77. C
35. D 78. A
36. C 79. A
37. D 80. B
38. B 81. D
39. D 82. D
40. D 83. D
41. B 84. C
42. C 85. D
43. D 86. C
JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

&2172+62$/$1
3(3(5,.6$$1$6$6
7$.$)8/
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN

1. Apakah pengertian takaful?
A. Takafala : PerkongsÌan untuk mendapatkan keuntungan.
B. Takafala : SalÌng jamÌn menjamÌn, satu skÌm yang berasaskan
persaudaraan.
C. Takafala : Saling berkongsÌ modal untuk memulakan pernÌagaan takaful.
D. Takafala : Mencarum dalam satu tabung menggunakan aqad
mua'wadhah.
2. Takaful menggunakan akta apa?
A. Akta takaful 1985
B. Akta takaful 1984
C. Akta takaful 1982
D. Akta takaful 1981
3. Adakah perkataan takaful ( takafala ) ada di dalam al ÷ Quran?
A. Ada
B. Tiada
C. Tiada langsung
D. Kesemua jawapan di atas
4. Apakah yang menjadi konsep dalam operasi takaful ?
I. Bantu - membantu.
ÌÌ. Derma ÷ menderma.
ÌÌÌ. Jual ÷ menjual.
IV. Beli ÷ membeli.
A. Ì sahaja
B. Ì dan ÌÌ sahaja
C. Ì dan ÌÌÌ sahaja.
D. Ì,ÌÌ,ÌÌÌ dan Ìv
5. Sekiranya manusÌa berurusan dengan konsep takaful, apakah sifat yang ada
pada diri mereka?
A. Tabarru'
B. Kedekut.
C. Mengejar keuntungan
D. Mengejar pendapatan
6. Apakah dalil falsafah asas penubuhan takaful?
A. Memperkukuhkan perniagaan.
B. Membantu peserta menggunakan aqad mua'wadhah.
C. Bersama semua peserta mencarÌ keuntungan.
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN

D. Memupuk sÌfat keikhlasan dalam bertabarru' dan saling tolong
menolong
7. Apakah falsafah penubuhan takaful?
A. Tabarru', membantu insan yang memerlukan, menjalinkan
perhubungan yang erat.
B. Tabarru', menjalankan perniagaan yang sama pada modalnya.
C. Tabarru', untung rugi dikongsi bersama.
D. Tabarru', perniagaan yang tertubuh tanpa sebarang modal.
8. Di antara berikut apakah aplikasÌ takaful dalam masyarakat?
I. Seorang ejen ¨menjual¨ Ìnsuran kepada para pelanggan dengan
menggunakan aqad mua'wadhah seolah ÷ olah jual beli barangan.
II. Seorang rakan berkongsi perniagaan dengan orang lain seperti berkongsÌ
modal untuk menubuhkan perniagaan.
III. Dapat mengeratkan silaturrahÌm dan saling bantu membantu. Macam khairat
kematian di kampung ÷ kampung.
IV. Terlibat dalam perniagaan lontaran seperti perniagaan di fun ÷ fair.
A. Ì sahaja
B. ÌÌ sahaja
C. ÌÌÌ sahaja
D. Ìv sahaja
9. Apakah yang dimaksudkan dengan insuran?
A. Ìnsuran merupakan satu aqad tabarru' antara sesama peserta dalam
menjalankan urusan pengendalian risiko.
B. Ìnsuran adalah satu jenis perniagaan pelaburan masa panjang.
C. Ìnsuran merupakan institusi ekonomi berasaskan prinsip bersaling dan
dibentuk bagi tujuan menubuhkan dana am yang menggunakan aqad
mua'wadhah.
D. Merupakan proses jual beli yang menggunakan aqad mua'wadhah seperti
jualbeli makanan.
10. Apakah konsep insuran?
A. Menyimpan dana dan membantu peserta yang susah.
B. Menyimpan dana bagi tujuan pelaburan yang mana untung rugi
dikongsi bersama.
C. Menyimpan dana dengan tujuan pembelian rÌsÌko.
D. Mengeluarkan dana bagi tujuan membantu para peserta yang susah.
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN


11. Di antara berikut siapakah yang mula-mula mempraktikkan insuran?
I. Kafilah arab.
II. Orang melayu di MalaysÌa
ÌÌÌ. Masyarakat nusantara.
IV. Masyarakat Jawa di ÌndonesÌa.
A. Ì sahaja
B. ÌÌ sahaja
C. Ì dan ÌÌÌ sahaja
D. Ì dan Ìv sahaja
12. Apakah sistem yang mencerminkan takaful semasa zaman jahiliyah?
A. Sistem sumpahan menggunakan al-Quran
B. Sistem barter
C. Sistem penjualan hamba
D. Sistem a'qilah dan qasam
13. Di antara berikut bagaimana konsep takaful telah ada atau telah terserap dalam
masyarakat melayu ?
I. Khairat kematian yang dikumpulkan dana oleh pihak masjid
II. Khairat kematian di kampung ÷ kampung yang akan diberikan kepada
waris jenazah untuk pengurusan jenazah.
III. Bantu ÷ membantu di kalangan masyarakat kampung semasa kenduri.
IV. Bantu ÷ membantu di kalangan penduduk kampung semasa gotong
royong.
A. Ì sahaja
B. Ì,ÌÌ,ÌÌÌ dan Ìv.
C. Ì dan ÌÌ sahaja
D. ÌÌ dan ÌÌÌ sahaja
14. Bagaimana perniagaan takaful dijalankan?
A. Peserta sumbangkan dana dalam satu tabung dan peserta sendiri
sebenarnya yang membantu peserta lain ketika ditimpa musibah.
B. Peserta sumbangkan dana menggunakan aqad mua'wadhah untuk
membantu peserta lain ketika dÌtimpa musibah.
C. Peserta diberi pilihan untuk membuat pelaburan.
D. Peserta akan diberikan satu polisi yang menunjukkan bahawa peserta
tersebut telah membeli perlindungan daripada pihak syarikat.
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN

15. Bagaimanakah cara pengendalian takaful di Malaysia?
A. Peserta membeli polisi takaful daripada syarikat takaful manakala
pengendali takaful sebagai pemegang amanah.
B. Peserta melabur dana dalam takaful dan takaful sebagai penggerak
pelaburan.
C. Peserta menyumbang dana dalam tabung, pengendali takaful sebagai
pemegang amanah.
D. Peserta mencari keuntungan dengan meletakkan dana dalam tabung
pengendali takaful.
16. Apakah yang dikatakan Takaful Tijari atau Takaful komersial.
A. Tijari atau komersial : skim takaful dikendalikan oleh entiti berasingan.
B. Tijari atau komersial : skim takaful dikendalikan oleh entiti yang sama.
C. Tijari atau komersial : skim takaful berasaskan konsep jual beli.
D. Tijari atau komersial : skim takaful berasaskan konsep mua'wadhah
17. Apakah yang disediakan oleh takaful keluarga secara ringkas?
A. Menyediakan kombinasi tabungan dan perlindungan jangka pendek.
B. Menyediakan kombinasi tabungan dan perlindungan setengah tahun.
C. Menyediakan kombinasÌ tabungan dan perlindungan jangka panjang.
D. Menyediakan kombinasi tabungan dan perlindungan bulanan.
18. Apakah yang disediakan oleh takaful am secara ringkas?
A. Memberikan perlindungan jangka pendek atas harta dan liabiÌiti.
B. Memberikan perlindungan jangka panjang atas harta dan liabiliti.
C. Memberikan perlindungan seumur hidup terhadap harta dan liabiliti.
D. Memberikan perlindungan bulanan terhadap harta dan liabiliti.
19. Di antara berikut apakah keistimewaan / manfaat takaful?
I. Peserta lebih yakin, manfaat kerohanian, dalam landasan syara'.
II. Peserta lebih pasti kerana di atas landasan syara'.
III. Peserta terasa kesucian harta kerana takaful dipantau oleh lembaga
syariah.
IV. Peserta lebih tenteram di atas kelebihan ( benefit ) yang diterima.
A. Ì sahaja
B. Ì dan ÌÌ sahaja
C. Ì,ÌÌ dan ÌÌÌ sahaja
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN

D. Ì,ÌÌ,ÌÌÌ dan Ìv.
20. Yang manakah antara berikut merupakan keistimewaan tambahan daripada
konsep tabarru' ini?
Ì. terbuka kepada Ahmad
ÌÌ. terbuka kepada Muthu
III. terbuka kepada Ah Chong
IV. Hanya kepada muslim sahaja.
A. Ì sahaja
B. Ì dan ÌÌ sahaja
C. Ì,ÌÌ dan ÌÌÌ sahaja
D. semua di atas
21. Apakah pengertian muamalat Ìslam?
A. Perhubungan manusia dengan Allah SWT
B. Perhubungan manusia dengan manusia sahaja
C. Perhubungan manusia dengan tumbuhan sahaja
D. Perhubungan di antara manusia dengan manusia serta seluruh
kehidupan di bumi ini.
22. Apakah yang dimaksudkan dengan Ìslam?
A. Melakukan solat lima waktu sehari semalam.
B. Kepatuhan dan penyerahan serta ketaatan.
C. Mendengar hukum ÷ hukum Allah serta taat sekadar yang boleh.
D. Boleh ikut dan boleh dilanggar.
23. Di antara berikut yang manakah tujuan / matlamat Ìslam?
Ì. Redha
ÌÌ. Keampunan
III. Kasih sayang
IV. Kebencian
A. Ì sahaja
B. Ì dan ÌÌ sahaja
C. Ì,ÌÌ dan ÌÌÌ sahaja
D. semua di atas
24. Apakah pengertian syariah?
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN

A. Hukum yang diciptakan Allah.
B. Hukum yang dicipta oleh Malaikat.
C. Hukum yang dicipta oleh Rasul ÷ rasul
D. Hukum yang dikeluarkan oleh ulama'
25. Apakah tujuan syariah?
A. Menambahkan keuntungan duniawi.
B. Menjaga kepentingan individu dalam beragama
C. Menjaga asas kepada keuntungan syarikat.
D. Menjaga kemaslahatan kehidupan manusia.
26. Berapakah maslahat yang perlu dijaga?
A. satu
B. dua
C. empat
D. lima
27. Berapakah sumber hukum yang disepakati oleh ulama'?
A. satu
B. dua
C. empat
D. lima
28. Di antara berikut yang manakah sumber yang disepakati oleh kebanyakan
ulama'?
Ì. Al- Quran
ÌÌ. Al-Sunnah
III. Ìjma'
IV. Qiyas
A. Ì sahaja
B. Ì dan ÌÌ sahaja
C. Ì,ÌÌ dan ÌÌÌ sahaja
D. Semua di atas
29. Di antara berikut yang manakah berkaitan dengan wajib menjaga lima perkara
dalam Maqasid Syari'ah ( Dhururiyat )
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN

I. Hifz ad-Din
II. Hifz al-Aql
III. Hif al-akl
IV. Hif al-Mal
A. Ì sahaja
B. Ì,ÌÌ,ÌÌÌ dan Ìv
C. Ì,ÌÌ dan Ìv sahaja
D. Ì,ÌÌÌ dan Ìv
30. Apakah yang dimaksudkan dengan al-Quran?
A. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
B. Kalam Allah yang diturunkan kepada Malaikat Jibril
C. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa.
D. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Ìsa.
31. Apakah ayat permulaan dan pengakhiran dalam al-Quran?
A. Al-Fatihah hingga An-Nass.
B. Al-Baqarah hingga An-Nass.
C. Al-Fatihah hingga Al-Lahab.
D. Al-Fatihah hingga Al-Falaq.
32. Apakah yang dimaksudkan dengan sunnah?
A. Perbuatan dan perkataan nabi Muhammad SAW.
B. Perbuatan, perkataan dan taqrir nabi Muhammad SAW.
C. Perbuatan nabi Muhammad SAW sahaja.
D. Perkataan nabi Muhammad SAW sahaja.
33. Apakah yang dimaksudkan dengan Ìjma'?
A. Persepakatan para ulama' ( mujtahid ) tentang sesuatu fatwa.
B. Persepakatan para mujahid tentang sesuatu fatwa.
C. Persepakatan para umara' tentang sesuatu fatwa.
D. Persepakatan para nabi tentang sesuatu fatwa.
34. Bilakah berlakunya Ìjma'?
A. Semasa nabi Muhammad SAW masih hidup.
B. Sebelum kerasulan nabi SAW.
C. Selepas kewafatan nabi Muhammad SAW.
D. Selepas berlaku penghijrahan nabi SAW.
35. Apakah contoh Ìjma'?
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN

A) Pengharaman arak.
B) Pengharaman judi.
C) Pengharaman riba'
D) Membukukan al-Quran.
36. Apakah yang dimaksudkan dengan Qiyas?
A. Menyamankan hukum sesuatu perkara yang baru dengan hukum yang sudah
ada kerana persamaan illahnya.
B. Menyamakan hukum sesuatu perkara yang baru melalui pandangan para
ulama'.
C. Menyamakan sesuatu hukum perkara yang baru dengan sifat ÷ sifat nabi
SAW.
D. Menyamakan sesuatu hukum perkara yang baru dengan tragedi ÷ tragedi
yang berlaku sekarang.
37. Apakah contoh Qiyas?
A. Pengharaman arak
B. Pengharaman dadah.
C. Pengharaman riba'.
D. Kewajipan zakat.
38. Berapakah sumber yang tidak disepakati oleh para ulama'?
A. Satu iaitu al-Quran
B. Dua iaitu al-Quran dan as-Sunnah.
C. Banyak, di antaranya masalih mursalah, 'urf, qaul sahabi dan sebagainya.
D. Empat iaitu al-Quran, as-Sunnah, Ìjma' dan Qiyas.
39. Apakah ¨Masalih Mursalah¨?
A. Sesuatu kepentingan yang tidak dinaskan hukumnya oleh syara' secara
khusus tetapi bersesuaian dengan kehendak syara' secara umum.
B. Sesuatu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi SAW.
C. Sesuatu perlakuan nabi SAW yang akan diiktiraf sebagaÌ hadith.
D. Sesuatu tutur kata nabÌ SAW yang menjadi dalil untuk melaksanakan
ibadah tersebut.
40. Apakah contoh masalih mursalah?
A. Kerajaan mengharamkan arak.
B. Kerajaan mengarahkan menunaikan haji.
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN

C. Kerajaan mewajibkan zakat fitrah.
D. Kerajaan mewajibkan pemakaian topi keledar.
41. Apakah yang dimaksudkan dengan ¨Ìstishab¨?
A. Menghukum dengan hukum yang asal sehingga ada dalil yang menolaknya.
B. Menghukum dengan dalil al-Quran.
C. Menghukum dengan dalil al-Sunnah.
D. Menghukum dengan dalil yang akan difatwakan akan datang.
42. Apakah contoh Ìstishab?
A. Cara-cara berwuduk.
B. Transaksi kewangan adalah harus sehingga ada dalil yang menolaknya.
C. Transaksi kewangan yang terdapat unsur-unsur riba'.
D. Cara-cara bertayamum sepertimana yang diajar oleh nabi SAW.
43. Apakah ¨Sadd Zarai'¨?
A. Menghukum dengan hukum yang asal sehingga ada dalil yang menolaknya.
B. Menghalang sesuatu yang harus pada asalnya kerana perkara tersebut
boleh membawa kepada kemungkaran.
C. Menghukum berdasarkan persepakatan para mujtahid.
D. Menghukum berdasarkan kepada u'ruf setempat.
44. Apakah yang dimaksudkan ¨U'ruf¨?
A. Adat majoriti sesuatu kaum sama ada dari segi perkataan, pengucapan atau
amalan.
B. Menghalang sesuatu yang harus pada asalnya kerana perkara tersebut
boleh membawa kepada kemungkaran.
C. Persepakatan para mujtahid bagi menentukan sesuatu hukum.
D. Ramalan yang telah dibuat tentang kehidupan masa hadapan.
45. Apakah contoh U'ruf?
A. Sebat kepada penzina.
B. Pembayaran kafarah.
C. Sebat kepada peminum arak.
D. Pembayaran denda.
46. Berapakah komponen syariah?
A. Satu
B. Dua
C. Tiga
D. Empat
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN

47. Apakah 2 komponen syariah tersebut?
A. Ìbadah dan Muamalat.
B. Munakahat dan Muamalat.
C. Perbandingan agama dan fiqh.
D. Tauhid dan fiqh
48. Apakah yang dimaksudkan dengan ¨Ìbadah¨?
A. Segala bentuk transaksi sesama manusia bagi menjalani kehidupan.
B. Merupakan hubungan manusia dengan Allah dan memperhambakan diri
kepada Allah dalam segala hal.
C. Merupakan bahawa Allah SWT itu Maha Esa yang wajib disembah.
D. Keyakinan terhadap segala yang berlaku telah tertulis.
49. Berapakah pembahagian ibadah?
A. 3 bahagian
B. 1 bahagian
C. 6 bahagian.
D. 2 bahagian.
50. Apakah 2 bahagian ibadah?
A. Ìbadah umum dan ibadah khusus.
B. Ìbadah wajib dan ibadah sunat.
C. Ìbadah harus dan ibadah haram.
D. Ìbadah makruh dan harus.
51. Apakah yang dimaksudkan dengan muamalat?
A. Sebagai hubungan di antara manusia dengan manusia yang mengatur
sistem kehidupan.
B. Sebagai hubungan manusia dengan Pencipta-Nya dari segi ibadah.
C. Sebagai hubungan di antara manusia dengan alam ghaib.
D. Hubungan manusia dengan kitab-kitab dan juga rasul-rasul-Nya.
52. Berikan contoh muamalat?
A. Menunaikan solat lima waktu sehari semalam.
B. Menunaikan Ìbadah zakat dengan sempurna bila sudah cukup syarat-syarat.
C. BerkaÌtan dengan pengurusan harta sepertÌ jual belÌ, sewa dan
sebagainya.
D. Memberi zakat kepada yang layak menerimanya.
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN

53. Apakah kepentingan muamalat?
A. Manusia dapat melipatgandakan keuntungan.
B. Manusia dapat membuat sebarang keputusan demi untuk memakmurkan
bumi ini.
C. Manusia dapat berhubung, melahirkan perpaduan, menghindarkan
penindasan dan sebagainya.
D. Manusia akan mencipta seberapa banyak formula-formula ekonomi bagi
menambahkan pendapatan.
54. Apakah ciri ÷ ciri muamalat Ìslam?
A. Dibina atas prinsip keuntungan.
B. Dibina atas prinsip mudharabah.
C. Dibina atas prinsip tolong menolong.
D. Dibina atas prinsip umum.
55. Apakah yang dimaksudkan dengan kontrak ÷ kontrak dalam Ìslam?
A. Suatu ikatan atau persetujuan di antara beberapa pihak bagi membuat
beberapa persetujuan perjanjian.
B. Suatu ikatan yang akan menguntungkan sebelah pihak sahaja.
C. Suatu persefahaman berkaitan dengan perjalanan agama.
D. Suatu perlaksanaan undang-undang Ìslam.
56. Mengapa kontrak memainkan peranan penting?
A. Bagi menentukan jatuh bangun sesebuah syarikat.
B. Menentukan kesahihan sesuatu urusan.
C. Bagi mengenalpasti sama ada urusan tersebut sah di sisi undang-undang
atau tidak.
D. Bagi mengelakkan berlakunya kerugian yang melampau.
57. Di antara berikut yang manakah merupakan jenis ÷ jenis kontrak dalam Ìslam?
Ì. tabarru'
ÌÌ. taa'wun
ÌÌÌ. qardul hassan
IV. hibah.
A. Ì sahaja
B. Ì dan ÌÌ sahaja
C. Ì,ÌÌÌ dan ÌV
D. semua di atas
58. Berapakah rukun jual ÷ beli?
A. 2
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN

B. 5
C. 6
D. 4
59. Apakah 4 rukun jual beli tersebut?
A. Penjual, pembeli, ma'qud alaih dan sighah.
B. Penjual, pembeli dan ma'qud alaih
C. Penjual dan pembeli sahaja
D. Penjual, pembeli dan sighah.
60. Di antara berikut yang manakah merupakan syarat ÷ syarat ma'qud a'laih?
I. Wujud semasa jual beli.
II. Harta yang bernilai dan bermanfaat.
III. Milikan sah
IV. Mengetahui kuantiti, jenis dan sifat
A. Ì sahaja
B. Ì dan ÌÌ sahaja
C. Ì,ÌÌ dan ÌÌÌ sahaja
D. semua di atas
61. Apakah yang menjadi permasalahan dengan sistem Ìnsurans?
A. Bersama-sama menaggung musibah yang menimpa para peserta.
B. Menyimpan dana untuk tujuan kebajikan.
C. Menggunakan aqad jual beli dan pada ma'qud a'laih yang tidak jelas.
D. Peratusan darÌ sudut keuntungan yang terlalu rendah.
62. BagaÌmana prinsip kontrak takaful dilaksanakan?
A. MengasimÌiasi beberapa prinsip Ìnsurans merangkumi keadilan semasa
berurusan seperti yang digalakkan oleh syara'.
B. Menggunakan aqad mua'wadhah dalam menjalankan urusan perniagaan
dengan para peserta.
C. Menyediakan pinjaman kepada para peserta yang hendak membuat
pinjaman daripada wang syarikat dan dikenakan faedah ke atasnya.
D. Menyediakan pinjaman premium automatik serta menambahkan faedah
ke atasnya.
63. Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip boleh lindung?
A. Apabila ada hubungan antara peserta dengan perkara yang dikontrakkan
yang timbul daripada beberapa situasi.
B. Melindungi para peserta sekiranya berlaku peperangan.
C. Melindungi para peserta pada sebarang jenis risiko.
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN

D. Melindungi para peserta berdasarkan kepada risiko yang telah ditentukan
oleh syarikat sahaja walaupun dalam kontrak telah dinyatakan selain
daripada itu.
64. Bilakah boleh timbul kepentingan boleh lindung?
A. keempunyaan harta, potensi liabÌiÌti undang ÷ undang, hak di bawah
kontrak.
B. apabila wujud kerugian oleh syarikat atau pengendali takaful.
C. apabila wujud peperangan di kalangan kaum.
D. apabila sudah sampai ke tahap matang polisi tersebut.
65. Apakah kriteria ¨penuh percaya¨?
A. Mempercayai 100% apa yang disampaikan oleh ejen.
B. Pendedahan semua maklumat.
C. Memberi semua harta yang ada kepada ejen sebagai langkah membalas
budinya.
D. Mempercayai bahawa dengan perlindungan yang disediakan oleh takaful
mencukupi secukupnya kos-kos yang mesti dibayar.
66. Bagaimana yang dikatakan prinsip Ìmdemniti?
A. Pengendali takaful akan menyediakan pampasan kewangan bagi
mengembalikan peserta kepada kedudukan asal.
B. Pengendali takaful akan menyediakan pampasan kewangan bagi
menambahkan keuntungan kepada peserta.
C. Pengendali takaful akan memberi pampasan kewangan bagi
mengurangkan jumlah bayaran kepada peserta.
D. Pengendali takaful tidak akan membuat sebarang bayran pampasan
kepada peserta tanpa sebab.
67. Bagaimana yang dikatakan prinsip subrogasi?
A. Skim takaful berhak menuntut daripada pihak ketiga yang
bertanggungjawab terhadap kerugÌan itu.
B. Skim takaful tidak berhak menuntut daripada pihak ketiga yang
bertanggungjawab terhadap kerugian Ìtu.
C. Skim takaful berhak menuntut daripada pihak yang pertama terhadap
kerugian itu.
D. Skim takaful tidak berhak menuntut daripada pÌhak pertama terhadap
kerugian itu.
68. Mengapa prinsip subrogasi ini digunakan?
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN

A. Memberi bayaran dua kali kepada peserta.
B. Menambah keuntungan kepada para peserta.
C. Menghalang peserta daripada mengutip bayaran dua kali.
D. Membenarkan peserta menarik semula tuntutan.
69. Apakah yang dikatakan prinsip tabarru'?
A. Pengandali takaful akan mengusahakan tabung hasil daripada caruman
peserta melalui aqad tabarru'.
B. Pengendali takaful akan menerima caruman daripada peserta
menggunakan aqad mua'qadhah.
C. Pengendali takaful akan menggunakan wang caruman peserta sebagai
wang syarikat untuk menjana pendapatan dan perbelanjaan.
D. Perkongsian modal di antara sesama peserta yang mana untung dan rugi
dikongsi bersama.
70. Bagaimana sekiranya dana dalam tabarru' itu berkurangan?
A. Pengendali takaful akan menggunakan wang peserta untuk menampung
kekurangan tersebut menggunakan aqad qardhul hassan.
B. Pengendali takaful akan meminjam daripada pemegang saham dengan
aqad qardhul hassan.
C. Pengendali takaful akan gulung tikar.
D. Pengendali takaful terpaksa membuat pinjaman dengan pemegang
saham dengan aqad mudharabah.
71. Apakah yang dikatakan ¨Prinsip Perkongsian Sama Rata¨?
A. Sekiranya berlaku tuntutan terhadap perlindungan yang sama yang
diÌindung oleh dua pengendali takaful, maka pengendali akan membayar
tuntuan tersebut mengikut pro ratanya sahaja.
B. Sekiranya berlaku tuntutan yang sama terhadap dua pengendali takaful
maka setiap takaful akan membayar tuntutan tersebut mengikut kadar
kerugian peserta takaful tersebut bagi setiap pengendali takaful.
C. SetÌap pengendalÌ takaful yang terlÌbat akan berkongsÌ kadar caruman
yang disumbangkan oleh peserta.
D. Setiap peserta takaful akan membayar caruman kepada dua pengendali
takaful mengikut kadar pro ratanya sahaja.
72. Apakah yang dimaksudkan dengan Mudharabah?
A. Pengendali bertindak sebagai rabbul mal ( pemodal ) manakala peserta
sebagai mudharib ( pengusaha ).
B. Pengendali bertindak sebagai mudharib ( pengusaha ) manakala peserta
sebagai rabbul mal ( pemodal ).
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN

C. Mudharib dan rabbul mal akan diserahkan kepada pemegang saham
yang muslim sahaja.
D. Mudharib dan rabbul mal adalah dilaksanakan oleh pengendali takaful.
73. Apakah yang dimaksudkan dengan wakalah?
A. Peserta bertindak sebagai wakil kepada ejen.
B. Ejen bertindak sebagai wakil kepada syarikat pelaburan.
C. Pengendali takaful bertindak sebagai wakil kepada para peserta.
D. Peserta bertindak sebagaÌ wakil kepada peserta yang lain.
74. Apakah maksud Ìnsuran?
A. Berasaskan prinsip bersaling yang dibentuk bagi tujuan menubuhkan
dana am.
B. Berasaskan prinsip tabarru' yang dibentuk bagi tujuan menubuhkan dana
am.
C. Berasaskan prinsip mudharabah yang dibentuk bagi tujuan menubuhkan
dana am.
D. Berasaskan prinsip taa'wun yang dibentuk bagi tujuan menubuhkan dana
am.
75. Bilakah insuran beroperasi?
A. Sewaktu zaman pemerintahan Tunku Abdul Rahman.
B. Sewaktu zaman pemerintahan Sultan Melaka.
C. Sewaktu mula ÷ mula kemerdekaan negara.
D. Sewaktu zaman Yunani dan Romawi.
76. Yang manakah di antara berikut merupakan prinsip asas insurans?
I. Kepentingan boleh insuran
ÌÌ. Penuh percaya mutlak
III. Gantirugi
IV. Sebab terhampir
A. Ì sahaja
B. Ì dan ÌÌ sahaja
C. Ì,ÌÌ dan ÌÌÌ sahaja
D. semua di atas.
77. Bagaimana pandangan ulama' terhadap insurans?
A. Boleh dikaji semula
B. Muamalat yang fasid.
C. Sah di sisi syara'
D. Sah di sisi undang ÷ undang.
78. Apakah aqad yang menjadi alternatif kepada kontrak Ìnsurans?
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN

A. Aqad Mudharabah
B. Aqad Mua'wadhah
C. Aqad tabarru'.
D. Aqad Bai' al-Murabahah.
79. Apakah yang dimaksudkan dengan gharar?
A. Berlaku ketidakipastian dalam ma'kud a'laih kontrak Ìnsurans.
B. Sesuatu perkara yang jelas perjalanannya.
C. Sesuatu perkara yang boleh mendatangkan keuntungan.
D. Keuntungan yang dikongsi bersama di antara peserta dan syarikat.
80. Bagaimana situasi gharar dalam Ìnsurans?
A. Apabila syarikat dan peserta mendapat kerugian.
B. Apabila hanya satu pihak sahaja yang mendapat untung.
C. Apabila syarikat dan peserta mendapat keuntungan.
D. Apabila timbul keadaan kerugian pada pelaburan syarikat.
81. Apakah yang dimaksudkan dengan maisir?
A. Judi, mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah atau mendapat
keuntungan tanpa berusaha mengerjakan.
B. Arak, sesuatu jenis minuman yang memabukkan.
C. Riba', sesuatu pertambahan yang meragukan.
D. Gharar, sesuatu yang tidak pasti.
82. Bagaimana situasi maisir dalam industri Ìnsurans?
A. Peserta membayar premium yang kecil dan mendapat pertolongan
dengan jumlah yang besar dengan menggunakan aqad tabarru'.
B. Peserta membayar wang yang besar dan kadang ÷ kadang tidak
mendapat sebarang pulangan kerana menggunkan aqad mua'wadhah.
C. Peserta membayar premium yang kecil dan akan / mengharapkan
pulangan yang lebih besar.
D. Peserta tdak membayar apa-apa jenis bayaran kepada syarikat.
83. Apakah yang dimaksudkan dengan riba'?
A. Pengurangan
B. Pertambahan.
C. Pembahagian
D. Kerugian
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN

84. Berapakah ketegori riba dan apakah ia?
A. 2 iaitu qurudh dan buyu'.
B. 1 iaitu qardul hassan.
C. 3 iaitu untung, rugÌ dan hutang
D. Tiada jawapan di atas.
85. Apakah yang dimaksudkan dengan qurudh dan buyu'?
Ì. Qurudh : Berlaku dalam amalan pinjaman wang dan dikenakan faedah.
ÌÌ. Buyu' : Berlaku dalam jual beli barangan ribawi.
ÌÌÌ. Qurudh : Berlaku dalam sistem BBA.
Ìv. Buyu' : Berlaku dalam transaksi al-Ìjarah Muntahiyatul bi-Tamlik.
A. Ì sahaja
B. Ì dan ÌÌ sahaja
C. Ì,ÌÌ dan ÌÌÌ
D. semua di atas.
86. Bilakah wujudnya takaful di MalaysÌa?
A. Awal tahun 1990an
B. Awal tahun 2000
C. Awal tahun 1060an
D. Awal tahun 1980an.
87. Sehingga tahun 2005, berapakah pengendali takaful yang ada di Malaysia?
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
88. Apakah komponen utama dalam ÌndustrÌ takaful?
Ì. Peserta takaful.
ÌÌ. Pengendali takaful.
ÌÌÌ. Saluran pengantara
Ìv. Pengawal keselamatan
A. Ì sahaja
B. Ì dan ÌÌ sahaja
C. Ì,ÌÌ dan ÌÌÌ sahaja
D. Semua jawapan di atas
89. Apakah yang dimaksudkan dengan peserta takaful?
A. Penyumbang yang terlibat dengan kerja-kerja pensyarikatan.
B. Penyumbang yang terlibat dengan BBA
C. Penyumbang ( pencarum ) juga dikenali sebagaÌ pemegang polisi.
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN

D. Penyumbang juga terlibat dalam usaha pengiklanan produk.
90. Siapakah yang boleh dikatakan sebagai peserta takaful?
Ì. Ìndividu
ÌÌ. organisasi perniagaan
ÌÌÌ. korporat
Ìv. pengusaha kilang.
A. semua di atas
B. Ì sahaja
C. Ì dan ÌÌ sahaja
D. Ì,ÌÌ dan ÌÌÌ sahaja
91. Apakah yang dimaksudkan sebagai pengendali takaful?
A. PentadbÌr kumpulan wang untuk disalurkan kepada fakir miskin.
B. Pentadbir tanah-tanah rezab kerajaan.
C. Pentadbir yang menentukan jatuh bangun sosio-ekonomi negara.
D. Pentadbir kumpulan wang takaful dan mengurus wang tersebut.
92. Apakah aqad yang asas digunakan di antara pengendali dan peserta?
Ì. Mudharabah
ÌÌ. Wakalah
ÌÌÌ. Tabarru'
Ìv. Bai'-al-Murabahah.
A. Ì sahaja
B. Ì dan ÌÌ sahaja
C. Ì,ÌÌ dan ÌÌÌ sahaja
D. semua di atas.
93. Apakah jenis takaful yang dikendalikan oleh pengendali takaful?
Ì. takaful am
ÌÌ. takaful payung
ÌÌÌ. takaful keluarga
Ìv. takaful sejahtera.
A. Ì dan ÌÌ sahaja
B. Ì dan ÌÌÌ sahaja
C. ÌÌ dan Ìv sahaja
D. ÌÌÌ dan Ìv sahaja
94. Siapakah pengantara?
Ì. ejen
ÌÌ. broker
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN

ÌÌÌ. banktakaful
Ìv. adjuster
A. Ì sahaja
B. Ì dan ÌÌ sahaja
C. Ì,ÌÌ dan ÌÌÌ sahaja
D. semua di atas
95. Bilakah MTA ditubuhkan?
A. November 2002
B. November 2003
C. November 2004
D. November 2005
96. Bilakah ÌNCEÌF beroperasi?
A. 2007
B. 2006.
C. 2005
D. 2000
97. Bagaimana cara mengelak risiko?
Ì. Mengelak risiko
ÌÌ. Mengawal risiko
ÌÌÌ. Berkongsi risiko
Ìv. Memindahkan risiko.
A. Ì sahaja
B. Ì dan ÌÌ sahaja
C. Ì,ÌÌ dan ÌÌÌ sahaja
D. semua di atas.
98. Pada tahun berapakah pengendali takaful ditambah oleh BNM
A. Januari 2005
B. Januari 2006
C. Januari 2007
D. Januari 2008
99. Berikut adalah pengantara dalam takaful kecuali
A. ejen
B. broker
C. banktakaful
D. adjusmen
100. Apakah sifat mulia ejen takaful?
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN

Ì. Amanah
ÌÌ. Fatanah
ÌÌÌ. Tabligh
Ìv. Takzib
A. Ì sahaja
B. Ì dan ÌÌ sahaja
C. Ì.ÌÌ dan ÌÌÌ sahaja
D. semua di atas

JAWAPAN
1. B 44. A 87. A
2. B 45. D 88. C
3. A 46. B 89. C
4. B 47. A 90. A
5. A 48. B 91. D
6. D 49. D 92. C
7. A 50. A 93. B
8. C 51. A 94. D
9. C 52. C 95. A
10. A 53. C 96. B
11. A 54. D 97. D
12. D 55. A 98. B
13. C 56. B 99. D
14. A 57. C 100. C
15. C 58. D
16. A 59. A
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN

17. C 60. D
18. A 61. C
19. D 62. A
20. C 63. A
21. D 64. A
22. B 65. B
23. C 66. A
24. A 67. A
25. D 68. C
26. D 69. A
27. C 70. B
28. D 71. A
29 C 72. B
30. A 73. C
31. A 74. A
32. B 75. D
33. A 76. D
34. C 77. B
35. D 78. C
36. A 79. A
37. B 80. B
38. C 81. A
39. A 82. C
40. D 83. B
41. A 84. A
42. B 85. B
43. B 86. D
JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN

&2172+62$/$1
3(3(5,.6$$1$6$6
7$.$)8/

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
1
1) ........................... merupakan salah satu pelan perlindungan dan konsep insurans
yang berasaskan Muamalat Ìslam yang berlandaskan hukum Syariah.
A. Takaful
B. Mudharabah
C. Wakalah
D. Tabarru'
2) ........................... yang diluluskan oleh Parlimen adalah dokumen perundangan
utama dalam penyelenggaran operasi syarikat Takaful.

A. Akta Takaful 1984
B. Akta Takaful 1983
C. Akta Takaful 1982
D. Akta Takaful 1981
3) Dibawah konsep .................. peserta pelan takaful akan mengangkat aqad
(persetujuan) untuk mendepositkan sebagai derma, sebahagian daripada
sumbangan takaful atau ansuran kepada dana risiko.

A. Takaful
B. Mudharabah
C. Wakalah
D. Tabarru'
4) Prinsip ................. ditakrifkan sebagai perjanjian berkontrak antara pemberi model
dan pengusaha untuk tujuan menjalankan perniagaan dengan kedua-dua pihak
bersetuju ke atas peraturan pembahagian keuntungan.
A. Takaful
B. Mudharabah
C. Wakalah
D. Tabarru'
5) ....................... ialah hukum yang diciptakan oleh Allah s.w.t. untuk hambaNya sama
ada hukum-hukum ini diperundangkan melalui al-Quran atau as-Sunnah
A. Qiyas
B. Ìjma'
C. Wakalah
D. Syariah
6) ........................... kalam Allah yang diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih
melalui perantaraan Jibrail ke atas Nabi Muhammad s.a.w. yang merupakan
mukjizat,membacanya adalah ibadat, dipindahkan secara mutawatir, dimulakan
dengan al-Fatihah dan disudahi dengan surah an-Nas.

A. Al-Quran
B. Ìjma'
C. Wakalah
D. Syariah

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
2
7) .................ialah merujuk kepada, perbuatan atau pun perakuan daripada Nabi
Muhammad s.a.w.
A. Mudharabah
B. Ìjma'
C. Wakalah
D. Sunnah
8) ......................menurut istilah ialah persepakatan para mujtahid dari kalangan umat
Nabi Muhammad s.a.w. Pada bila-bila masa selepas kewafatan Nabi Muhammad
s.a.w. di atas satu-satu hukum syarak.
A. Al-Quran
B. Ìjma'
C. Wakalah
D. Mudharabah
9) .................... ialah menyamakan hukum sesuatu perkara yang tidak ada nas dengan
hukum sesuatu perkara yang sudah ada nasnya kerana wujud persamaan illah
(sebab) hukum yang terdapat pada kedua perkara tersebut.
A. Al-Quran
B. Ìjma'
C. Qiyas
D. Mudharabah
10) .....................ialah sesuatu kepentingan yang tidak dinaskan hukumnya oleh syarak
secara khusus tetapi bersesuaian dengan kehendak Syarak secara umum

A. Masalih Mursalah
B. Ìstishab
C. Sadd Zara'i
D. Uruf
11) ...... ialah menghukum dengan hukuman yang asal sehingga adanya hukum
baru yang mengubah atau membatalkan hukum yang asal.

A. Masalih Mursalah
B. Ìstishab
C. Sadd Zara'i
D. Uruf
12) ..........................ialah menghalang sesuatu yang harus pada asalnya kerana
perbuatan tersebut boleh membawa kepada perkara yang haram.

A. Masalih Mursalah
B. Ìstishab
C. Sadd Zara'i
D. Uruf

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
3
13) ......................... Adat majoriti sesuatu kaum sama ada dari segi perkataan,
pengucapan atau amalan.

A. Masalih Mursalah
B. Ìstishab
C. Sadd Zara'i
D. Uruf
14) Ìbadat merupakan hubungan manusia dengan Allah s.w.t. Ìbadat terbahagi kepada 2
iaitu....................dan ........................

Ì. Khusus
ÌÌ. Umum
ÌÌÌ. Wajib
ÌV. Sunat
A. Ì & ÌÌ sahaja
B. ÌÌÌ & ÌV sahaja
C. Ì, ÌÌ & ÌÌÌ sahaja
D. Ì, ÌÌ, ÌÌÌ & ÌV
15) Ulama telah menetapkan kontrak jual beli, antara rukun-rukunnya .......................

Ì. Penjual
ÌÌ. Pembeli
ÌÌÌ. Sighah
ÌV. Ma'qud
A. Ì & ÌÌ sahaja
B. ÌÌÌ & ÌV sahaja
C. Ì, ÌÌ & ÌÌÌ sahaja
D. Ì, ÌÌ, ÌÌÌ & ÌV
16) Kepentingan boleh lindung apabila ada hubungan antara peserta dengan perkara
yang dikontrakkan, biasanya timbul daripada beberapa situasi :
Ì. Keempunyaan harta
ÌÌ. Potensi liabiti undang-undang
ÌÌÌ. Hak di bawah kontrak
ÌV. Tuntutan
A. Ì & ÌÌ sahaja
B. ÌÌÌ & ÌV sahaja
C. Ì, ÌÌ & ÌÌÌ sahaja
D. Ì, ÌÌ, ÌÌÌ & ÌV


JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
4
17) Prinsip Ìndemniti adalah ......

Ì. Menyediakan pampasan kewangan untuk mengembalikan peserta kepada
kedudukan yang sama sebelumnya.
ÌÌ. Memastikan peserta tidak memperolehi lebih daripada amaun sebenar
kerugian (keuntungan).
ÌÌÌ. Hanya kontrak takaful harta benda dan takaful liabiliti
ÌV. Proses untuk mendapatkan hak-hak yang dilindungi.
A. Ì & ÌÌ sahaja
B. ÌÌÌ & ÌV sahaja
C. Ì, ÌÌ & ÌÌÌ sahaja
D. Ì, ÌÌ, ÌÌÌ & ÌV
18) Objektif utama ...... untuk menggalak dan mewakili kepentingan ahli korporat
dan industri insurans hayat.
A. LÌAM
B. PÌAM
C. MTA
D. ÌNCEÌF

19) Prinsip penuh percaya dalam kontrak Takaful bermaksud ........
Ì. Semua pihak hendaklah mendedahkan semua maklumat penting.
ÌÌ. Kegagalan mendedahkan maklumat dengan betul akan mengakibatkan
kontrak terbatal.
ÌÌÌ. Memberi gambaran salah akan mengakibat jenayah di bawah undang-
undang
ÌV. Ìni adalah prinsip asas dalam industri takaful.
A. Ì & ÌÌ sahaja
B. ÌÌÌ & ÌV sahaja
C. Ì, ÌÌ & ÌÌÌ sahaja
D. Ì, ÌÌ, ÌÌÌ & ÌV
20. ...............bermaksud perhubungan antara agen-prinsipal, yang mana
pengendali takaful bertindak sebagai agen bagi pihak peserta dan dibayar yuran
bagi perkhidmatan yang disediakan.
A. Wakalah
B. Mudharabah
C Mudharabah Ubahsuai
D. Takaful

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
5
21. Gharar terbahagi kepada 3 iaitu .....
Ì. Fahisy
ÌÌ. Yasir
ÌÌÌ. Mutawassit
ÌV. Muawadhat
A. Ì & ÌÌ sahaja
B. ÌÌÌ & ÌV sahaja
C. Ì, ÌÌ & ÌÌÌ sahaja
D. Ì, ÌÌ, ÌÌÌ & ÌV
22. Dokumentasi insurans mulai dikesan semenjak zaman
Ì. Yunani
ÌÌ. Romawi
ÌÌÌ. Uthmani
ÌV. Eropah
A. Ì dan ÌÌ
B. ÌÌ dan ÌÌÌ
C. Ì, ÌÌ dan ÌÌÌ
D. Ì, ÌÌ dan ÌV
23. Apakah jenis insurans yang diperkenalkan pada abad-abad pertengahan?
A. Ìnsurans kebakaran
B. Ìnsurans perkapalan
C. Ìnsurans hayat
D. Ìnsurans kemalangan
24. Apakah jenis insurans yang berkembang dengan pesat pada abad ke 13 dan
14?
A. Ìnsurans kebakaran
B. Ìnsurans perkapalan
C. Ìnsurans hayat
D. Ìnsurans kemalangan
25. Ìnsurans hayat perkenalkan oleh William Gybbon di
A. England
B. Amerika Syarikat
C. Jerman
D. Perancis
26. Takaful berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud
A. Menjamin atau memelihara
B. Saling menjamin dan memelihara
C. Membantu dan menolong

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
6
D. Saling berlindung
27. Sarjana Ìslam yang pertama membicarakan tentang Takaful ialah
A. Ìbnu 'Abidin
B. Ìbnu Taimiah
C. Ìbnu Kathir
D. Ìbnu Khaldun

28. Syarikat Takaful yang pertama ditubuhkan di negara
A. Saudi Arabia
B. Mesir
C. Malaysia
D. Sudan
29. Pada tahun berapakah syarikat Takaful pertama ditubuhkan di Malaysia?
A. 1982
B. 1983
C. 1984
D. 1985

30. Majlis Fatwa Kebangsaan semasa persidangan kali ke-5 memutuskan insurans
adalah urus niaga fasid kerana mengandungi unsur-unsur
Ì. Gharar
ÌÌ. Maisir
ÌÌÌ. Riba
ÌV. Perlindungan
A. Ì dan ÌÌ
B. Ì, ÌÌ dan ÌÌÌ
C. Ì, ÌÌ dan ÌV
D. Ì, ÌÌ. ÌÌÌ dan ÌV
31. Peserta mempunyai kepentingan kewangan ke atas hayat atau harta benda yang
dilindungkan. Apabila berlaku kematian, ia akan menyebabkan peserta kerugian.
Pernyataan ini merujuk kepada
A. Penuh percaya mutlak
B. Kepentingan boleh insurans
C. Subrogasi
D. Sebab terhampir

32. Peserta mendedahkan semua maklumat kesihatan yang diperlukan oleh syarikat
Takaful. Pernyataan ini merujuk kepada
A. Perkongsian untung
B. Ganti rugi
C. Penuh percaya mutlak
D. Kepentingan boleh insurans

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
7
33. Berikut adalah konsep insurans KECUALI
A. Perkongsian sama rata
B. Ganti rugi
C. Keuntungan tuntutan
D. Percaya penuh mutlak

34. Manakah kenyataan yang BENAR tentang gharar?
Ì Satu pihak pasti mendapat keuntungan sementara pihak yang lain tidak
pasti menerimanya
ÌÌ Syarat sah subjek akad dalam insurans tidak jelas
ÌÌÌ Pemegang polisi perlu membayar faedah ke atas premium yang tertunggak
ÌV Pembeli polisi hilang wang premium jika peristiwa yang dilindungi tidak
berlaku
A. Ì dan ÌÌ
B. Ì, ÌÌ dan ÌÌÌ
C. Ì dan ÌÌÌ
D. Ì, ÌÌ dan ÌV
35. Satu pihak mendapat keuntungan sementara sebelah pihak lagi tidak menerimanya.
Kenyataan ini merujuk kepada
A. Gharar
B. Urusniaga
C. Judi
D. Riba
36. Kurang maklumat tentang keadaan barang, wujud keraguan pada kewujudan
bawang, kuantiti dan maklumat lengkap berhubung dengan harga. Kenyataan ini
merujuk kepada
A. Judi
B. Urusniaga
C. Gharar
D. Riba
37. Bagaimanakah unsur judi wujud dalam kontrak insurans?
Ì Bayaran premium yang kecil untuk mendapat wang yang besar
ÌÌ Pembeli polisi hilang wang premium apabila persitiwa yang dilindungi tidak
berlaku
ÌÌÌ Syarikat insurans rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebihi
premium yang diterima
ÌV Pelaburan dilakukan di sektor riba dan perjudian
A. Ì dan ÌÌ
B. Ì dan ÌÌÌ
C. Ì, ÌÌ dan ÌÌÌ

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
8
D. Ì, ÌÌ dan ÌV
38. Manakah kenyataan yang TIDAK BENAR tentang unsur perjudian dalam insurans?
A. Ìnsurans berdasarkan kejadian yang tidak pasti akan berlaku
B. Perjudian sama seperti pertaruhan dan loteri
C. Syarikat insurans tiada elemen perjudian
D. Unsur gharar dan judi berkait rapat
39. Unsur riba wujud dalam insurans seperti berikut
Ì Pemium yang tertunggak akan dikenakan faedah
ÌÌ Satu pihak mendapat keuntungan sementara pihak yang lain tidak
menerimanya
ÌÌÌ Pinjaman polisi perlu membayar jumlah pinjaman serta faedah
ÌV Bayaran premium yang kecil untuk mendapat wang yang besar
A. Ì dan ÌÌ
B. Ì dan ÌÌÌ
C. Ì, ÌÌ dan ÌÌÌ
D. Ì, ÌÌ dan ÌV
40. Berikut kenyataan tentang riba KECUALI
A. Syarat sah subjek akad dalam insurans tidak jelas
B. Premium yang tertunggak akan dikenakan faedah
C. Pinjaman polisi perlu membayar jumlah pinjaman serta faedah
D. Pelaburan di sektor riba
41. Peserta mempunyai kepentingan kewangan ke atas hayat atau harta benda yang
dilindungkan. Apabila berlaku kematian, ia akan menyebabkan peserta kerugian.
Pernyataan ini merujuk kepada
A. Penuh percaya mutlak
B. Kepentingan boleh insurans
C. Subrogasi
D. Sebab terhampir

42. Peserta mendedahkan semua maklumat kesihatan yang diperlukan oleh syarikat
Takaful. Pernyataan ini merujuk kepada
A. Perkongsian untung
B. Ganti rugi
C. Penuh percaya mutlak
D. Kepentingan boleh insurans
43. Berikut adalah konsep insurans KECUALI
A. Perkongsian sama rata
B. Ganti rugi
C. Keuntungan tuntutan
D. Percaya penuh mutlak

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
9

44. Manakah kenyataan yang BENAR tentang gharar?
Ì Satu pihak pasti mendapat keuntungan sementara pihak yang lain tidak
pasti menerimanya
ÌÌ Syarat sah subjek akad dalam insurans tidak jelas
ÌÌÌ Pemegang polisi perlu membayar faedah ke atas premium yang tertunggak
ÌV Pembeli polisi hilang wang premium jika peristiwa yang dilindungi tidak
berlaku
A. Ì dan ÌÌ
B. Ì, ÌÌ dan ÌÌÌ
C. Ì dan ÌÌÌ
D. Ì, ÌÌ dan ÌV
45. Satu pihak mendapat keuntungan sementara sebelah pihak lagi tidak menerimanya.
Kenyataan ini merujuk kepada
A. Gharar
B. Urusniaga
C. Judi
D. Riba
46. Kurang maklumat tentang keadaan barang, wujud keraguan pada kewujudan
bawang, kuantiti dan maklumat lengkap berhubung dengan harga. Kenyataan ini
merujuk kepada
A. Judi
B. Urusniaga
C. Gharar
D. Riba
47. Bagaimanakah unsur judi wujud dalam kontrak insurans?
Ì Bayaran premium yang kecil untuk mendapat wang yang besar
ÌÌ Pembeli polisi hilang wang premium apabila persitiwa yang dilindungi tidak
berlaku
ÌÌÌ Syarikat insurans rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebihi
premium yang diterima
ÌV Pelaburan dilakukan di sektor riba dan perjudian
A. Ì dan ÌÌ
B. Ì dan ÌÌÌ
C. Ì, ÌÌ dan ÌÌÌ
D. Ì, ÌÌ dan ÌV
48. Manakah kenyataan yang TIDAK BENAR tentang unsur perjudian dalam
insurans?
A. Ìnsurans berdasarkan kejadian yang tidak pasti akan berlaku
B. Perjudian sama seperti pertaruhan dan loteri

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
10
C. Syarikat insurans tiada elemen perjudian
D. Unsur gharar dan judi berkait rapat
49. Unsur riba wujud dalam insurans seperti berikut
Ì Pemium yang tertunggak akan dikenakan faedah
ÌÌ Satu pihak mendapat keuntungan sementara pihak yang lain tidak
menerimanya
ÌÌÌ Pinjaman polisi perlu membayar jumlah pinjaman serta faedah
ÌV Bayaran premium yang kecil untuk mendapat wang yang besar
A. Ì dan ÌÌ
B. Ì dan ÌÌÌ
C. Ì, ÌÌ dan ÌÌÌ
D. Ì, ÌÌ dan ÌV
50. Berikut kenyataan tentang riba KECUALI
A. Syarat sah subjek akad dalam insurans tidak jelas
B. Premium yang tertunggak akan dikenakan faedah
C. Pinjaman polisi perlu membayar jumlah pinjaman serta faedah
D. Pelaburan di sektor riba
51. Dokumentasi insurans mulai dikesan semenjak zaman
Ì Yunani
ÌÌ Romawi
ÌÌÌ Uthmani
ÌV Eropah
A. Ì dan ÌÌ
B. ÌÌ dan ÌÌÌ
C. Ì, ÌÌ dan ÌÌÌ
D. Ì, ÌÌ dan ÌV
52. Apakah jenis insurans yang diperkenalkan pada abad-abad pertengahan?
A. Ìnsurans kebakaran
B. Ìnsurans perkapalan
C. Ìnsurans hayat
D. Ìnsurans kemalangan
53. Apakah jenis insurans yang berkembang dengan pesat pada abad ke 13 dan
14?
A. Ìnsurans kebakaran
B. Ìnsurans perkapalan
C. Ìnsurans hayat
D. Ìnsurans kemalangan
54. Ìnsurans hayat perkenalkan oleh William Gybbon di

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
11
A. England
B. Amerika Syarikat
C. Jerman
D. Perancis
55. Takaful berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud
A. Menjamin atau memelihara
B. Saling menjamin dan memelihara
C. Membantu dan menolong
D. Saling berlindung
56. Sarjana Ìslam yang pertama membicarakan tentang Takaful iaIah
A. Ìbnu 'Abidin
B. Ìbnu Taimiah
C. Ìbnu Kathir
D. Ìbnu Khaldun

57. Syarikat Takaful yang pertama ditubuhkan di negara
A. Saudi Arabia
B. Mesir
C. Malaysia
D. Sudan
58. Pada tahun berapakah syarikat Takaful pertama ditubuhkan di Malaysia?
A. 1982
B. 1983
C. 1984
D. 1985

59. Majlis Fatwa Kebangsaan semasa persidangan kali ke-5 memutuskan insurans
adalah urus niaga fasid kerana mengandungi unsur-unsur
Ì Gharar
ÌÌ Maisir
ÌÌÌ Riba
ÌV Perlindungan
A. Ì dan ÌÌ
B. Ì, ÌÌ dan ÌÌÌ
C. Ì, ÌÌ dan ÌV
D. Ì, ÌÌ. ÌÌÌ dan ÌV

60. Berikut pernyataan mengenai Ìslam KECUALI:
A. Agama yang diredhai Allah
B. Cara hidup yang merangkumi segala aspek
C. Agama berkaitan ibadat sahaja
D. Ìslam untuk semua manusia

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
12
61. Manakah kenyataan yang TIDAK BENAR tentang Ìslam
A. Agama yang diwahyukan oelh Allah kepada Rasulullah
B. Mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia
C. Peraturan untuk kesehteraan manusia dunia dan akhirat
D. Agama bersifat ritual dan ibadat sahaja
62. Manakah kenyataan yang TIDAK BENAR
A. Hanya mengamalkan ajaran Ìslam yang disukai
B. Beribadah kepada Allah adalah satu kewajipan
C. Beribadat meliputi seluruh aktiviti kehidupan harian
D. Matlamat hidup muslim utuk mendapat keredhaan Allah
63. Ìslam terdiri daripada komponen seperti berikut KECUALI
A. Akhlak
B. Akidah
C. Muamalat
D. Syariah
64. Kepercayaan yang kukuh dalam jiwa serta keimanan terhadap ajaran dan hukum
yang diturunkan oleh Allah. Kenyataan ini merujuk kepada pengertian
A. Ìbadah
B. Akidah
C. Syariah
D. Muamalat
65. Sifat keperibadian individu dalam aktiviti kehidupan harian. Pernyataan ini merujuk
kepada
A. Akhlak
B. Syariah
C. Akidah
D. Muamalat
66. Peraturan atau hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia supaya
perjalanan hidup selari dengan syara'. Kenyataan ini merujuk kepada pengertian
A. Ìbadah
B. Akhlak
C. Syariah
D. Muamalat

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
13
67. Tujuan syariah untuk menjaga kemaslahatan manusia seperti berikut
Ì Hajiyat
ÌÌ Tahsiniyat
ÌÌÌ Dharuriyat
ÌV Muamalat
A. Ì dan ÌÌ
B. Ì, ÌÌ dan ÌÌÌ
C. Ì, ÌÌ dan ÌV
D. Ì, ÌÌ, ÌÌÌ dan ÌV
68. Ìslam membenarkan manusia berkahwin untuk memelihara keturunan. Pada masa
yang sama, Ìslam mengharamkan zina kerana ia memberi implikasi yang amat
buruk. Kenyataa ini merujuk kepada
A. Tahsiniyat
B. Dharuriyat
C. Ìslamiyat
D. Hajiyat
69. Tujuan syariah untuk menjaga perkara asas yang terdiri seperti berikut KECUALÌ :
A. Memelihara agama
B. Memelihara diri
C. Memelihara akal
D. Memelihara makan
70. Seorang individu mempunyai rumah dan kereta mengikut keperluannya. Pernyataan
ini merujuk kepada

A. Tahsiniyat
B. Dharuriyat
C. Ìslamiyat
D. Hajiyat
71. Seorang individu memiliki kereta daripada keperluan. Pernyataan ini merujuk
kepada
A. Tahsiniyat
B. Dharuriyat
C. Ìslamiyat
D. Hajiyat

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
14
72. Sumber hukum yang disepakati ulama seperti berikut
Ì Al-Quran
ÌÌ Sunnah
ÌÌÌ Ìjma'
ÌV Qiyas
A. Ì dan ÌÌ
B. Ì, ÌÌ dan ÌÌÌ
C. ÌÌ dan ÌÌÌ
D. Ì, ÌÌ, ÌÌÌ dan ÌV
73. "Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang mempunyai mukjizat,
membacanya adalah ibadah dan dipindahkan secara mutawatir. Ia dimulakan
dengan Surah al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah al-Nas.¨ Pengertian ini merujuk
kepada sumber hukum
A. Al-Quran
B. Sunnah
C. Ìjma'
D. Qiyas
74. Sepakatan ulama mujtahid selepas kematian Nabi Muhammad s.a.w. tentang hukum
syarak. Kenyataan ini merujuk kepada
A. Al-Quran
B. Sunnah
C. Ìjma'
D. Qiyas
75. Menyamakan sesuatu masalah yang tidak terdapat nas dengan masalah yang
terdapat nas hukum. Pengertian ini merujuk kepada sumber hukum
A. Al-Quran
B. Sunnah
C. Ìjma'
D. Qiyas
76. Sumber hukum yang tidak disepakati ulama ialah
Ì Al-Quran
ÌÌ Masalih Mursalih
ÌÌÌ Ìstihsan
ÌV Ìstishab
A. Ì sahaja
B. Ì dan ÌÌ

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
15
C. ÌÌ, ÌÌÌ dan ÌV
D. Ì, ÌÌ, ÌÌÌ dan ÌV
77. Sesuatu kepentingan yang tdiak dinaskan hukumnya oleh syarak secara khusus
tetapi bersesuaian dengan kehendak syarak secara umum. Penyataan ini merujuk
kepada
A. Masalih Mursalah
B. Sadd Zara'i
C. Ìjma'
D. Qiyas
78. Amalan yang biasa dilakukan masyarakat dalam urusan kehidupan. Kenyataan ini
merujuk kepada
A. Ìjma'
B. Masalih Mursalah
C. Sad Zara'i
D. 'Uruf
79. Kaedah menggunakan pandangan peribadi dalam usaha mengelakkan sebarang
kesusahan atau ketidakadilan yang mungkin terhasil daripada penggunaan undang-
undang biasa. Kenyataan ini merujuk kepada
A. Ìstishab
B. Ìstihsan
C. Sad Zara'i
D. Masalih Mursalah
80. Syariah terdiri daripada kompenon asas seperti berikut
Ì Muamalat
ÌÌ Ìslam
ÌÌÌ Ìbadat
ÌV Akhlak
A. Ì dan ÌÌ
B. Ì dan ÌÌÌ
C. Ì, ÌÌÌ dan ÌV
D. Ì, ÌÌ, ÌÌÌ dan ÌV
81. Manakah kenyaataan yang TIDAK BENAR tentang ibadah
A. Ìbadat terdiri daripada ibadah umum dan khusus
B. Ìbadat khusus seperti soalt dan puasa
C. Ìbadat umum seperti menunaikan haji dan zakat
D. Ìbadat umum seperti berkerja dan rehat

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
16
82. Kepentingan muamalat seperti berikut
Ì Memberi keuntungan kepada sebelah pihak
ÌÌ Menghindari penindasan, kezaliman dan penipuan
ÌÌÌ Mewujudkan masyarakat berdikari dan tekun
ÌV Mewujudkan manusia berbelanja pada jalan Allah
A. Ì dan ÌÌ
B. Ì dan ÌÌÌ
C. ÌÌ, ÌÌÌ dan ÌV
D. Ì, ÌÌ, ÌÌÌ dan ÌV
83. Berikut ciri-ciri tentang muamalat
Ì Muamalat dibina atas prinsip umum
ÌÌ Asas hukum muamalat adalah harus
ÌÌÌ Muamalat dibina untuk meraikan maslahah
ÌV Muamalat adalah himpunan ketetapan dan keanjalan
A. Ì dan ÌÌ
B. Ì, ÌÌ dan ÌÌÌ
C. ÌÌ, ÌÌÌ dan ÌV
D. Ì, ÌÌ, ÌÌÌ dan ÌV
84. Berikut kepentingan kontrak dalam Ìslam KECUALI
A. Menjamin kerelaan antara pihak yang terlibat
B. Mengelakkan timbul unsur penindasan
C. Urus niaga tidak melibatkan barangan haram
D. Kelebihan bagi satu pihak sahaja
85. Tabarru' bermaksud
A. Derma
B. Perlindungan
C. Pelaburan
D. Peserta
86. Konsep tabarru' yang digunakan dalam industri Takaful ialah
A. Tabarru' bersyarat
B. Tabarru' tanpa syarat
C. Tabarru' umum
D. Tabarru' khusus
87. Mudharabah adalah

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
17
A. Memberi wakil kepada orang lain
B. Perkongsian untung rugi
C. Perkongsian untung
D. Perkongsian beserta keuntungan
88. "Seseorang menyerahkan urusan kepada seorang untuk menjadi wakilnya.¨
Pengertian ini merujuk kepada konsep
A. Mudharabah
B. Wakalah
C. Qardh Hassan
D. Musyarakah
89. Konsep Qardh Hasan ialah
A. Pinjaman tanpa hibah
B. Pinjaman beserta riba
C. Pinjaman tanpa riba
D. Pinjaman beserta hibah
90. Berikut adalah pernyataan mengenai Hibah KECUALÌ ialah
A. Memberi hak milik tanpa pertukaran
B. Memberi hak milik dengan pertukaran
C. Memberi hak milik secara percuma
D. Memberi hak milik secara sukarela
91. Ìnsurans konvensional berasaskan kontrak
A. Tabarru'
B. Mu'awadah
C. Mudharabah
D. Wakalah
92. Kontrak mu'awadhah bermaksud
A. Kontrak tempahan
B. Kontrak pertukaran
C. Kontrak sewa beli
D. Kontrak insurans
93. Syarat bagi subjek akad seperti berikut
Ì Wujud semasa kontrak
ÌÌ Harta yang bernilai
ÌÌÌ Mampu untuk diserahkan
ÌV Milikan sah
A. Ì dan ÌÌ
B. Ì dan ÌÌÌ
C. Ì, ÌÌ dan ÌÌÌ
D. Ì, ÌÌ, ÌÌÌ dan ÌV

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
18
94. Rukun kontrak mu'awadah ialah
Ì Penawar
ÌÌ Penerima
ÌÌÌ Sighah
ÌV Subjek akad
A. Ì dan ÌÌ
B. Ì dan ÌÌÌ
C. Ì, ÌÌ dan ÌÌÌ
D. Ì, ÌÌ, ÌÌÌ dan ÌV
95. Sehingga tahun 2005, berapakah pengendali takaful yang ada di Malaysia?
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
96. Pada tahun berapakah pengendali takaful ditambah oleh BNM?

A. Januari 2005
B. Januari 2006.
C. Januari 2007
D. Januari 2008
97. Apakah komponen utama dalam Ìndustri takaful?
Ì. Peserta takaful.
ÌÌ. PengendalÌ takaful.
ÌÌÌ Saluran pengantara
ÌV. Pengawal keselamatan
A. Ì sahaja
B. Ì dan ÌÌ sahaja
C. Ì,ÌÌ dan ÌÌÌ sahaja
D. Semua jawapan dÌ atas
98. Apakah yang dimaksudkan dengan peserta takaful?
A. Penyumbang yang terlibat dengan kerja-kerja pensyarikatan.
B. Penyumbang yang terlibat dengan dana syarikat.
C. Penyumbang ( pencarum ) juga dÌkenali sebagai pemegang polisi.
D. Penyumbang juga terlibat dalam usaha pengiklanan produk.

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
19
99. SÌapakah yang boleh dikatakan sebagai peserta takaful?
Ì. Ìndividu
ÌÌ. Organisasi pernÌagaan
ÌÌÌ. Korporat
Ìv. Pengusaha kÌlang.
A. semua di atas
B. Ì sahaja
C. Ì dan ÌÌ sahaja
D. Ì,ÌÌ dan ÌÌÌ sahaja
100.Apakah yang dÌmaksudkan sebagai pengendali takaful?
A. PentadbÌr kumpulan wang untuk dÌsalurkan kepada fakÌr mÌskÌn.
B. PentadbÌr tanah-tanah rezab kerajaan.
C. PentadbÌr yang menentukan jatuh bangun sosÌo-ekonomÌ negara.
D. PentadbÌr kumpulan wang takaful dan mengurus wang tersebut

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
20
JAWAPAN
.
1. A. 44. A 87. C
2. A. 45. A 88. B
3. D. 46. C 89. C
4. B. 47. C 90. B
5. D. 48. C 91. B
6. A. 49. B 92. B
7. D. 50. A 93. D
8. B. 51. A 94. D
9. C. 52. A 95. A
10. A. 53. B 96. B
11. B. 54. A 97. C
12. C. 55. B 98. C
13. D. 56. A 99. A
14. A. 57. D 100. D
15. D. 58. C
16. C. 59. B
17. C. 60. C
18. E. 61. D
19. E. 62. A
20. A. 63. C
21. C. 64. B
22. A. 65. C
23. A. 66 C
24. B. 67 B
25. A. 68 B
26. B. 69 D
27. A. 70 B
28. D 71 B
29 C 72 D
30. B 73 A
31. B 74 C
32. C 75 D
33. C 76 C
34. A 77 A
35. A. 78 D
36. C 79 B
37. C 80 B
38. C 81 C

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
21
39. B 82 C
40. A 83 D
41 B 84 D
42 C 85 A
43 C 86 A

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN
22
&2172+62$/$1
3(3(5,.6$$1$6$6
7$.$)8/

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
1
1. Berikut adalah pernyataan mengenai Hibah KECUALÌ ialah :
A. Memberi hak milik tanpa pertukaran
B. Memberi hak milik dengan pertukaran
C. Memberi hak milik secara percuma
D. Memberi hak milik secara sukarela
2. Akta Takaful diwujudkan pada __________.
A. 1982
B. 2001
C. 1984
D. 1985
3. Konsep Qardh Hasan ialah :
A. Pinjaman tanpa riba
B. Pinjaman beserta riba
C. Pinjaman tanpa hibah
D. Pinjaman beserta hibah
4. ____________ merupakan syarikat Takaful pertama di Malaysia.

A. Takaful Ìkhlas
B. Takaful Malaysia
C. CÌMB Aviva Takaful
D. BSN Prudential Takaful
5. Kontrak Al-Mudharabah ialah :
A. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan.
Untung dikongsi bersama dan rugi ditanggung pemodal sahaja.
B. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan.
Untung dan rugi dikongsi bersama
C. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan.
Untung diberi kepada pemodal dan rugi dikongsi bersama
D. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan.
Untung diberi kepada pengusaha dan rugi ditanggung pemodal sahaja.

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
2
6. Yang manakah merupakan rukun-rukun jual beli ?
A. Penjual, Pembeli dan Sighah
B. Penjual, Pembeli, Sighah dan Ma'qud Alaih
C. Penjual dan Pembeli
D. Penjual, Pembeli, Sighah, Barang dan Premis
7. Kata dasar bagi perkataan Takaful ialah ____________.
A. Kafala
B. Ta'awuni
C. Tabarru'
D. Kafila
8. Kesemua di bawah ialah merupakan tujuan utama Syariah diturunkan
KECUALÌ :
A. ϦϳΪϟ΍ φϔΣ (memelihara agama)
B. ϞϛϷ΍ φϔΣ (memelihara makan)
C. βϔϨϟ΍ φϔΣ (memelihara diri/jiwa)
D. ϞϘόϟ΍ φϔΣ (memelihara akal)
9. Ìjma' ialah ___________ para ulama mujtahid dari kalangan umat Nabi
Muhammad s.a.w selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w di atas satu-
satu hukum syarak.
A. kerjasama
B. persepakatan
C. muamalah
D. persefahaman
10. Berikut adalah Prinsip Kontrak Takaful :
Ì. Kepentingan Boleh Lindung
ÌÌ. Penuh percaya
ÌÌÌ. Prinsip Ìndemniti
ÌV. Prinsip Subrogasi
V. Prinsip Tabarru'
A. i,ii dan iii
B. i,iii, iv dan v
C. Semua di atas
D. ii,iii,iv dan v

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
3
11. Tabarru' bermaksud
A. Perlindungan
B. Pelaburan
C. Peserta
D. Derma
12. Apakah yang dimaksudkan dengan Prinsip Ìndemniti?
A. Dalam membayar ganti rugi, pihak Takaful boleh menuntut ganti rugi
daripada pihak ketiga
B. Semua pihak perlu mendedahkan segala maklumat
C. Kepentingan boleh lindung di antara peserta-peserta takaful
D. Takaful menyediakan pampasan kewangan untuk mengembalikan
kepada kedudukan asal.
13. Berikut adalah jenis-jenis syarikat insurans melainkan :
A. Syarikat Ìnsurans Am
B. Syarikat Ìnsurans Keluarga
C. Syarikat Ìnsurans Hayat
D. Syarikat Ìnsurans Komposit
14. Berikut adalah TÌGA komponen utama dalam industri takaful KECUALÌ:
A. Peserta Takaful
B. Perbankan Takaful
C. Pengendali Takaful
D. Saluran Pengantara
15. Ìnsurans _______ merupakan konsep insurans yang pertama
diaplikasikan.
A. Perniagaan
B. Nyawa
C. Marin
D. Takaful
16. Dalam proses membayar ganti rugi kepada peserta, skim takaful berhak
untuk menuntut ganti rugi daripada pihak ketiga yang
bertanggungjawab terhadap kerugian itu ia dipanggil ________________.

A. Prinsip Tabarru'
B. Prinsip Subrogasi
C. Prinsip Sebab Terhampir
D. Prinsip Perkongsian Sama Rata

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
4
17. Apakah unsur-unsur yang dilarang di dalam aplikasi insurans
konvensional?
Ì. Ketidakpastian
ÌÌ. Judi
ÌÌÌ. Riba
ÌV. Tidak beramanah
A. Ì,ÌÌ dan ÌÌÌ
B. ÌÌ,ÌÌÌ dan ÌV
C. ÌÌÌ dan ÌV
D. Semua di atas
18. Apakah yang dimaksudkan dengan aqad Tabarru'?
A. Kontrak memberi hakmilik dengan pertukaran
B. Kontrak yang menugaskan orang lain melakukan kerjanya dalam
mengendalikan perkara yang diharuskan Syara'.
C. Kontrak memberi hakmilik dengan bayaran.
D. Suatu kontrak yang memberi kuasa kepada orang lain untuk
meniaga hartanya sendiri, secara jelas (terus-terang) atau
secara dalil (yang tersirat).
19. Pada tahun _______, Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia
memutuskan bahawa insurans nyawa yang dijalankan oleh
syarikat insuran adalah sesuatu muamalat yang
tidak sah.
A. 1982
B. 1972
C. 2000
D. 1984
20. Bahaya terbahagi kepada dua iaitu ________ dan ___________.

A. Fizikal, moral
B. Fizikal, peril
C. Moral, etika
D. Moral, peril
21. Apakah kriteria 'penuh percaya'
A. Pendedahan semua maklumat
B. Kerjasama sepenuhnya
C. Pendekatan terbaik
D. Pendedahan penerangan

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
5
22. Aqad/Kontrak yang digunakan di dalam aplikasi insurans
konvensional ialah :
A. Tabarru'
B. Mu'awadah
C. Mudhorabah
D. Wakalah
23. __________________ menyediakan infrastruktur pengkalan data bagi
memupuk kompetensi dalam hal penetuan harga untuk
peruntukan rizab berhemat dan meningkatkan kecekapan
operasi melalui teknologi maklumat.
A. Perkhidmatan Ìnsuran Malaysia (ÌSM)
B. Persatuan Broker Ìnsuran Malaysia (ÌBAM)
C. Persatuan Ìnsuran Am Malaysia (PÌAM)
D. Persatuan Takaful Malaysia (MTA)

24. __________ adalah penyusutan atau kehilangan nilai ekonomik bagi
sesuatu.
A. Penyusutan
B. Kerugian
C. Aset
D. Liabiliti

25. Apakah unsur-unsur yang dilarang di dalam aplikasi insurans
konvensional?
Ì. Ketidakpastian
ÌÌ. Judi
ÌÌÌ. Riba
IV. Tidak beramanah
A. Ì,ÌÌ dan ÌÌÌ
B. ÌÌ,ÌÌÌ dan ÌV
C. Ì dan ÌV
D. Semua di atas
26. Berikut adalah BUKAN syarikat pengendali Takaful di Malaysia :
A. Takaful Malaysia
B. ÌNG
C. Takaful Ìkhlas
D. Etiqa Takaful

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
6
27. Risiko terbahagi kepada dua iaitu tulen dan _______.
A. spekulatif
B. tepat
C. fakultatif
D. triti
28. __________________ menyediakan pampasan terhadap mana
liabiliti ditanggung ditanggung undang-undang yang kena
dibayar bagi kecederaan anggota badan pihak ketiga.
A. Takaful Semula
B. Takaful Liabiliti Majikan
C. Takaful Liabiliti Awam
D. Takaful Liabiliti Marin

29. Risiko spekulatif melibatkan tiga kemungkinan iaitu untung, rugi dan:
A. tidak berubah
B. kehilangan
C. ketidakpastian
D. tidak menentu
30. Pengantara dalam pasaran takaful terdiri dari :
Ì. Agen
ÌÌ. Bank
ÌÌÌ. Broker
ÌV. Adjuster
A. Ì,ÌÌ dan ÌÌÌ
B. Ì,ÌÌ dan ÌV
C. Ì,ÌÌÌ, dan ÌV
D. Semua di atas
31. Ahli-ahli Biro Pengantaraan Kewangan ( FMB ) adalah seperti berikut
KECUALÌ:
A. Bank Perdagangan
B. Bank Ìslam
C. Pengendali Takaful
D. Hong Leong Ìslamic

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
7
32. Riba terbahagi kepada dua iaitu ___________ dan ______________
Ì. Qurudh
ÌÌ. Ma'qud Alaih
ÌÌÌ. Maqasid
ÌV. .Buyu'
A. i & ii
B. i & iii
C. i & iv
D. iii & iv
33. Apakah yang anda faham dengan aqad/kontrak al-Wakalah?
A. Memberi kuasa kepada orang lain untuk menjaga hartanya sendiri,
secara jelas (terus-terang) atau secara dalil (yang tersirat).
B. Suatu Kontrak antara dua orang yang berkongsi dalam modal dan
untung. Sekiranya projek itu mengalami kerugian maka bebannya
ditanggung oleh pemegang-pemegang saham mengikut nisbah
saham masing-masing.
C. Seseorang yang memberikan sejumlah harta (Pemodal) kepada
seseorang untuk diusahakan (Pengusaha). Keuntungan akan
dikongsi bersama di antara mereka setelah ditolak modal yang telah
diberikan oleh Pemodal. Jika berlaku kerugian, maka kerugian itu
akan ditanggung oleh Pemodal tersebut tanpa melibatkan wang
Pengusaha.
D. Menugaskan orang lain melakukan kerjanya dalam mengendalikan
perkara yang diharuskan Syara' atau mewakilkan seseorang untuk
menyerahkan dan menjaga sesuatu perkara kepada wakil.
34. Berikut adalah persatuan-persatuan dalam industri takaful dan
insurans KECUALÌ :
A. MTA
B. AMLA
C. MÌÌ
D. ÌBAM
35. Terdapat dua jenis dalil di dalam syariah Ìslam. Apakah dalil-dalil yang
DÌSEPAKATÌ oleh ulama'?
A. Al-Quran, Sunnah, Ìjma, dan Qiyas
B. Ìstihsan dan Sad Zarai'
C. Ìstihsan dan Ìjma'
D. Al-Quran, Sunnah, Ìjma, Qiyas, Ìstihsan dan Sad az-Zarai'

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
8
36. Berikut adalah peranan Bank Negara Malaysia KECUALÌ :
A. Pentadbiran dan penguatkuasaan akta takaful
B. Penggubalan polisi dan perancangan strategik
C. Tadbir urus syarikat
D. Pengendalian pasaran dan kesedaran pengguna
37. Berikut adalah konsep insurans KECUALÌ
A. Perkongsian sama rata
B. Ganti rugi
C. Percaya penuh mutlak
D. Keuntungan tuntutan
38. Ìnsurans hayat yang pertama direkodkan adalah untuk William Gybbon di
A. England
B. Amerika Syarikat
C. Jerman
D. Perancis
39. Apakah yang dimaksudkan dengan peril ?
A. Malapetaka yang disebabkan oleh kejadian alam.
B. Penyebab terjadinya sesuatu kerugian.
C. Salah satu kaedah pembayaran gantirugi dalam insurans.
D. Keadaan yang meningkatkan kebarangkalian terjadi sesuatu
kerugian.
40. Padankan peril dengan kerugian. Pilih pasangan yang SALAH.
Peril Kerugian
A. Kebakaran Aset
B. Penyakit Harta
C. Kecuaian Perbelanjaan Perundangan
D. Kemalangan Kehilangan nyawa
41. Contoh bahaya fizikal ialah
A. Binaan bangunan yang diperbuat daripada kayu dan kertas.
B. Kecuaian.
C. Pecah amanah.
D. Tidak bertolak ansur.

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
9
42. Risiko boleh berlaku dalam semua keadaan, terdapat pelbagai cara untuk
menanganinya. Bagi seorang pengilang yang mengeluarkan barangan,
pengeluaran barangan tertentu akan mengakibatkan risiko tindakan
mahkamah akibat daripada liabiliti produk, jadi beliau tidak
mengeluarkan barangan tersebut. Kaedah yang digunakan di dalam
kes ini ialah ______________________.
A. Mengelak Risiko
B. Mengawal Risiko
C. Berkongsi Risiko
D. Pindahan Risiko
43. Setiap ahli masyarakat bersama menyumbang ke dalam satu tabung
yang akan digunakan untuk membantu mana-mana ahli yang mengalami
kerugian atau kemalangan. Kaedah menangani risiko ini dikenali sebagai
________________.
A. Mengelak Risiko
B. Mengawal Risiko
C. Berkongsi Risiko
D. Pindahan Risiko
44. Kaedah menangani risiko ini melibatkan pihak ketiga sama ada
organisasi atau individu. Kerugian akan ditanggung oleh pihak ketiga
yang menanggung risiko tersebut. Kaedah ini lazimnya dikenali
sebagai _________________.
A. Mengelak Risiko
B. Pindahan Risiko
C. Berkongsi Risiko
D. Mengawal Risiko
45. Berikut adalah tanggungjawab agen Takaful Keluarga kecuali :
A. Melicinkan proses permohonan.
B. Memastikan semua maklumat pemohon lengkap.
C. Membuat pembayaran kepada peserta di atas sebarang tuntutan.
D. Menghadiri kursus.
46. Apakah syarat untuk menjadi agen bagi urusan Takaful Keluarga :
A. umur antara 15-60
B. umur antara 18-60
C. umur antara 17-60
D. umur antara 21-55

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
10
47. Berapakan prinsipal komposit yang dibenarkan kepada intermediari untuk
memasarkan produk pada satu-satu masa?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
48. Berikut adalah tanggungjawab agen Takaful Keluarga kecuali :
A. Melicinkan proses permohonan.
B. Memastikan semua maklumat pemohon lengkap.
C. Membuat pembayaran kepada peserta di atas sebarang tuntutan.
D. Menghadiri kursus.
49. Objektif utama LÌAM adalah seperti berikut KECUALÌ :
I. Untuk menggalak dan mewakili kepentingan ahli korporat dan
industri insurans hayat.
II. Untuk memberi nasihat dan bantuan kepada ahli sepertimana
diperlukan.
III. Untuk menyebarkan maklumat yang berkemungkinan menarik
minat ahli dan untuk mengumpul, menyusun dan
mencetak statistiks dan maklumat lain yang
berkaitan dengan insurans hayat.
IV. Untuk membantu dengan apa jua cara bagi mengurangkan
kerugian dan / atau kemalangan dan pencegahan jenayah.
A. i, ii dan iii
B. i, iii dan iv
C. ii, iii dan iv
D. semua di atas
50. Kumpulan wang Akaun Peserta ( AP ) dan lebihan dalam Akaun Risiko
Peserta ( ARP ) selepas ditolak perbelanjaan pengendalian,
akan dilabur dalam aset, terutamanya seperi yang berikut
KECUALÌ :
Ì. Ìnstrumen Ìslam Kerajaan
ÌÌ. Sekuriti hutang swasta secara Ìslam dan ekuiti
ÌÌÌ. Aset tetap
ÌV. Kumpulan Wang Pemegang Saham
V. Akaun wang tunai dan akaun pelaburan
A. i, ii, iii dan iv
B. i,ii, iii dan v

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
11
C. ii, iii, iv dan v
D. semua di atas
51. Sehingga Disember 2006, berapakah jumlah pengendali takaful di Malaysia
yang berdaftar Persatuan Takaful Malaysia ?
A. 8
B. 9
C. 10
D. 12
52. Apakah tiga komponen UTAMA yang diperlukan dalam industri takaful ?
Ì. Agen Takaful
ÌÌ. Peserta Takaful
ÌÌÌ. Pengendali Takaful
ÌV. Saluran Pengantara
A. i, ii dan iii
B. ii, iii dan iv
C. i, iii dan iv
D. i, ii dan iv
53. Akta Ìnsurans 1996 ( yang menggantikan Akta Ìnsurans 1963 ) menetapkan
piawai dan polisi asas yang perlu dipatuhi oleh setiap syarikat Ìnsurans di
Negara ini. Ìanya bertujuan untuk :
Ì. Melindungi kepentingan awam
ÌÌ. Menyebar keadilan dan kesaksamaan
ÌÌÌ. Memupuk kemampuan
ÌV. Memainkan peranan pembangunan
V. Mengekalkan kestabilan sistem kewangan
VÌ. Memastikan penyaluran sumber ekonomi yang cekap
A. i, ii, iii dan iv
B. ii, iii ,iv dan v
C. iii,iv, v dan vi
D. i, iv, v dan vi
54. Apakah perspektif Ìslam mengenai risiko?
A. Ìslam mengalakkan umatnya berdoa sahaja agar terselamat daripada
bahaya.
B. Ìslam menyeru agar umatnya menyerahkan diri kepada Allah semata-
mata tanpa melakukan sebarang usaha.
C. Ìslam menyeru umatnya membuat perancangan terlebih dahulu,
berjaya atau tidak perancangan berkenaan ianya ditentukan oleh
Allah s.w.t

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
12
D. Ìslam menyarankan agar umatnya tidak terlibat di dalam aktiviti yang
mempunyai risiko yang tinggi.
55. Suatu kisah daripada seorang Arab Badwi dengan Rasullullah s.a.w,
baginda bertanya kepadanya mengapa beliau meninggalkan untanya
tanpa ditambat. Jawab Arab Badwi berkenaan; ¨Aku bertawakal
kepada Allah¨ kemudian Rasullullah s.a.w bersabda; ¨Tambat
unta kamu kemudian bertawakal kepada Allah¨. Pengajaran daripada
kisah berkenaan ialah ....
Ì. Meletakkan keyakinan sebenar hanya kepada Allah s.w.t
II. Kita mesti melakukan yang terbaik dalam melakukan sesuatu
perkara.
ÌÌÌ. Menyerahkan segala yang di luar kemampuan kita kepada Allah
s.w.t
IV. Jangan bergantung kepada Allah semata-mata sebelum berbuat
sebarang usaha.
A. Ì, ÌÌ dan ÌÌÌ sahaja
B. Ì, ÌÌ dan ÌV sahaja
C. ÌÌ, ÌÌÌ dan ÌV sahaja
D. Semua jawapan di atas
56. Pemegang saham takaful akan menggunakan ________ untuk
membiayai perbelanjaan pengendalian.
A. Caj Wakalah
B. Caj Pengurusan
C. Caj Prestasi
D. Caj Tuntutan
57. Akta Takaful mewajibkan penubuhan Jawatankuasa _______
untuk memberi panduan kepada pengendali takaful supaya
tidak terbabit dengan aktiviti yang ditegah oleh Syariah.
A. Pemerhatian
B. Syariah
C. Kebajikan
D. Pembangunan
58. Berikut adalah jenis-jenis Gharar KECUALÌ :
A. Gharar fahisy
B. Gharar taisir
C. Gharar yasir
D. Gharar mutawassit

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
13
59 Maisir (judi) dalam kontrak insurans wujud bilamana :
I. Peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang
lebih besar jumlahnya.
ÌÌ. Peserta hilang wang premium apabila peristiwa ingin dilindungi tidak
berlaku
ÌÌÌ. Syarikat akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebehi jumlah
premium yang diterima
ÌV. Peserta tidak mengetahui barang yang diperniagakan
A. Ì,ÌÌ adn ÌÌÌ
B. Ì,ÌÌÌ, ÌV dan V
C. ÌÌ,ÌÌÌ,ÌV dan V
D. Semua di atas
60. Apakah yang anda faham dengan aqad/kontrak al-Wakalah?
A. Menugaskan orang lain melakukan kerjanya dalam mengendalikan
perkara yang diharuskan Syara' atau mewakilkan seseorang untuk
menyerahkan dan menjaga sesuatu perkara kepada wakil.
B. Memberi kuasa kepada orang lain untuk menjaga hartanya sendiri,
secara jelas (terus-terang) atau secara dalil (yang tersirat).
C. Suatu Kontrak antara dua orang yang berkongsi dalam modal dan
untung. Sekiranya projek itu mengalami kerugian maka bebannya
ditanggung oleh pemegang-pemegang saham mengikut nisbah saham
masing-masing.
D. Seseorang yang memberikan sejumlah harta (Pemodal) kepada
seseorang untuk diusahakan (Pengusaha). Keuntungan akan dikongsi
bersama di antara mereka setelah ditolak modal yang telah diberikan
oleh Pemodal. Jika berlaku kerugian, maka kerugian itu akan ditanggung
oleh Pemodal tersebut tanpa melibatkan wang Pengusaha.
61. Konsep Takaful berasaskan kepada
A. Mudhorabah
B. Ta'awun dan Tabarru'
C. Mu'awadoh
D. Wadi'ah

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
14
62. Menurut kajian, majoriti fuqaha' meletakkan tiga syarat yang menjadikan
sesuatu perkara sebagai gharar yang diamalkan :
Ì. Gharar tersebut adalah kecil dan sedikit
ÌÌ. Urusniaga tersebut diperlukan oleh masyarakat
ÌÌÌ. Gharar tersebut tidak mampu dielakkan
IV. Gharar tersebut adalah Gharar fahisy
A. Ì,ÌÌ dan ÌÌÌ
B. Ì,ÌÌÌ dan ÌV
C. ÌÌ,ÌÌÌ, dan ÌV
D. Semua di atas
63. Pengantara dalam pasaran takaful terdiri dari :
Ì. Agen
ÌÌ. Bank
ÌÌÌ. Broker
ÌV. Adjuster
A. Ì,ÌÌ dan ÌÌÌ
B. Ì,ÌÌ dan ÌV
C. Ì,ÌÌÌ, dan ÌV
D. Semua di atas
64. Sumber-sumber pendapatan pengendali Takaful adalah berdasarkan :
Ì. Keuntungan daripada pelaburan kumpulan wang pemegang saham
ÌÌ. Fi Agensi/wakalah
ÌÌÌ. Bahagian keuntungan pelaburan kumpulan wang takaful
ÌV. Lebihan kumpulan wang takaful
A. Ì,ÌÌ dan ÌÌÌ
B. Ì,ÌÌÌ, ÌV dan V
C. ii,iii,iv dan v
D. Semua di atas
65. Aqad/Kontrak yang digunakan di dalam aplikasi insurans konvensional ialah :
A. Tabarru'
B. Mu'awadoh
C. Mudhorabah
D. Wakalah

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
15
66. Berikut adalah peranan Bank Negara Malaysia KECUALÌ :
A. Pentadbiran dan penguatkuasaan akta takaful
B. Penggubalan polisi dan perancangan strategik
C. Tadbir urus syarikat
D. Pengendalian pasaran dan kesedaran pengguna
67. Berikut adalah konsep insurans KECUALÌ
A. Perkongsian sama rata
B. Ganti rugi
C. Keuntungan tuntutan
D. Percaya penuh mutlak
68. Bahagian ÌÌ dalam Akta Takaful menyatakan suasana dan perjalanan
perniagaan takaful seperti :
i. Pembatasan dalam penggunaan perkataan ¨Takaful¨
ii. Pembatasan ke atas pengusaha takaful
iii. Penubuhan dan penyelenggaraan dana takaful
iv. Pengagihan lebihan
A. i, ii dan iii
B. i, ii dan iv
C. ii,iii, dan iv
D. Semua di atas
69. Berikut adalah tujuan Akta Ìnsurans 1996 digubal :
i. Melindungi kepentingan awam
ii. Menyebarkan keadilan dan kesaksamaan
iii. Memupuk kemampuan
iv. Membangunkan sosio ekonomi
A. i, ii dan iii
B. i, ii dan iv
C. i,iii, dan iv
D. Semua di atas

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
16
70. Hukum jual beli adalah halal dalam Ìslam jika sempurna rukun-rukunnya dan
syarat-syarat. Antara syarat-syarat barang yang mesti dipenuhi :
Ì. Wujud
ÌÌ. Harta tidak semesinya bernilai
ÌÌÌ. Milikan sah
ÌV. Mampu diserahkan
A. i, ii dan iii
B. i, ii dan iv
C. i,iii, dan iv
D. Semua di atas
71. Berikut adalah objektif penubuhan _______________ :

Ì. Memudahkan penyelarasan, perancangan dan perlaksanaan inisiatif
modal insan bagi industri kewangan Ìslam global.
ÌÌ. Membangunkan kepakaran bagi sistem kewangan Ìslam global.
ÌÌÌ. Menawarkan pertauliahan profesional dan program ijazah lanjutan yang
diiktiraf di peringkat antarabangsa.
ÌV. Menyediakan tenaga insan yang berwibawa sebagai penyelidik dan
pendidik di bidang kewangan Ìslam.
A. MTA
B. MÌB
C. MÌÌ
D. ÌNCÌEF
72. Bahagian ÌÌÌ ( Akta Takaful ) menyatakan :
Ì. Kuasa yang diberikan kepada Bank Negara dan perlantikan Gabenor
sebagai Ketua Pengarah Takaful dalam pengawasan perniagaan takaful.
ÌÌ. Kuasa untuk menjalankan pemeriksaan oleh Bank Negara.
ÌÌÌ. Peruntukan untuk menutup dan memindahkan perniagaan seseorang
pengusaha takaful.
ÌV. Penyerahan laporan tahunan dan laporan statistik.
A. i, ii dan iii
B. i, iii dan iv
C. ii, iii dan iv
D. semua di atas

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
17
73. Objektif utama LÌAM adalah seperti berikut KECUALÌ :
I. Untuk menggalak dan mewakili kepentingan ahli korporat dan industri
insurans hayat.
ÌÌ. Untuk memberi nasihat dan bantuan kepada ahli sepertimana diperlukan.
III. Untuk menyebarkan maklumat yang berkemungkinan menarik minat ahli
dan untuk mengumpul, menyusun dan mencetak statistiks dan maklumat
lain yang berkaitan dengan insurans hayat.
IV. Untuk membantu dengan apa jua cara bagi mengurangkan kerugian
dan / atau kemalangan dan pencegahan jenayah.
A. i, ii dan iii
B. i, iii dan iv
C. ii, iii dan iv
D. semua di atas
74. Kumpulan wang Akaun Peserta ( AP ) dan lebihan dalam Akaun Risiko Peserta
( ARP ) selepas ditolak perbelanjaan pengendalian, akan dilabur dalam aset,
terutamanya seperi yang berikut KECUALÌ :
Ì. Ìnstrumen Ìslam Kerajaan
ÌÌ. Sekuriti hutang swasta secara Ìslam dan ekuiti
ÌÌÌ. Aset tetap
ÌV. Kumpulan Wang Pemegang Saham
V. Akaun wang tunai dan akaun pelaburan
A. i, ii, iii dan iv
B. ii, iii, iv dan v
C. i,ii, iii dan v
D. semua di atas
75. Sehingga Disember 2006, berapakah jumlah pengendali takaful di Malaysia yang
berdaftar Persatuan Takaful Malaysia ?
A. 8
B. 9
C. 10
D. 12

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
18
76. Apakah tiga komponen UTAMA yang diperlukan dalam industri takaful ?
Ì. Agen Takaful
ÌÌ. Peserta Takaful
ÌÌÌ. Pengendali Takaful
ÌV. Saluran Pengantara
A. i, ii dan iii
B. ii, iii dan iv
C. i, iii dan iv
D. i, ii dan iv
77. Akta Ìnsurans 1996 ( yang menggantikan Akta Ìnsurans 1963 ) menetapkan
piawai dan polisi asas yang perlu dipatuhi oleh setiap syarikat Ìnsurans di
Negara ini. Ìanya bertujuan untuk :
Ì. Melindungi kepentingan awam
ÌÌ. Menyebar keadilan dan kesaksamaan
ÌÌÌ. Memupuk kemampuan
ÌV. Memainkan peranan pembangunan
V. Mengekalkan kestabilan sistem kewangan
VÌ. Memastikan penyaluran sumber ekonomi yang cekap
A. i, ii, iii dan iv
B. ii, iii ,iv dan v
C. iii,iv, v dan vi
D. i, iv, v dan vi
78. Skim apakah yang memberikan pendapatan tetap selepas Peserta bersara.
A. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan
B. Skim Takaful Berkaitan Pelaburan
C. Skim Takaful Anuiti
D. Skim Takaful Gadaijanji (MRTA)
79. Skim apakah yang melindungi baki pembiayaan pembelian rumah seseorang
peserta.
A. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan
B. Skim Takaful Berkaitan Pelaburan
C. Skim Takaful Anuiti
D. Skim Takaful Gadaijanji (MRTA)

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
19
80. Antara perlindungan yang dirangkumi di bawah pelan takaful perubatan dan
kesihatan ialah :
Ì. Penghospitalan
ÌÌ. Unit Rawatan Rapi
ÌÌÌ. Rawatan pesakit luar
ÌV. Lawatan pemeriksaan oleh doktor
A. Ì, ÌÌ dan ÌV sahaja
B. ÌÌ, ÌÌÌ dan ÌV sahaja
C. Ì,ÌÌÌ dan ÌV sahaja
D. Semua jawapan di atas
81. Takaful Perubatan dan Kesihatan pada lazimnya tidak melindungi perkara-
perkara berikut :
Ì. Penyakit sedia ada semasa memohon menyertai takaful.
ÌÌ. Tuntutan terhadap penyakit atau kecederaan akibat daripada perlakuan
yang langgar aau menyalahi undang-undang.
ÌÌÌ. Kehamilan atau kelahiran.
ÌV. Pembedahan plastik atau kosmetik.
A. Ì, ÌÌ dan ÌV sahaja
B. ÌÌ, ÌÌÌ danÌ V sahaja
C. Ì, ÌÌÌ dan ÌV sahaja
D. Semua jawapan di atas
82. Skim apakah yang dibenarkan mengeluarkan sebahagian daripada simpanan
tabungan ketika anak berusia 15 dan 18 tahun pada kadar 50% daripada nilai
simpanan.
A. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan
B. Skim Takaful Berkaitan Pelaburan
C. Skim Takaful Anuiti
D. Skim Takaful Pendidikan
83. Skim ini memberi perlindungan yang bercirikan tabungan biasa yang ditawarkan
untuk melindungi diri atau ahli keluarga.
A. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan
B. Skim Takaful Perubatan dan Kesihatan
C. Skim Takaful Keluarga Ìndividu ( Perseorangan )
D. Skim Takaful Gadaijanji (MRTA)

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
20
84. Had umur untuk menyertai skim ini biasanya dinyatakan di dalam sijil ialah di
antara 15 hari hingga 65 tahun.
A. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan
B. Skim Takaful Perubatan dan Kesihatan
C. Skim Takaful Anuiti
D. Skim Takaful Gadaijanji (MRTA)
85. Sebahagian daripada caruman Peserta akan digunakan untuk membeli unit-unit
pelaburan seperti unit saham atau sekuriti pendapatan tetap.
A. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan
B. Skim Takaful Perubatan dan Kesihatan
C. Skim Takaful Keluarga Ìndividu ( Perseorangan )
D. Skim Takaful Berkaitan Pelaburan
86. Skim ini merupakan satu alternatif dana pendidikan atau pelaburan untuk
kegunaan masa depan bagi anak-anak remaja. Skim ini akan membentuk satu
tabungan melalui Akaun Peserta untuk kegunaan masa depan. Skim ini boleh
disertai untuk tempoh yang tetap iaitu 5,10,15 atau 20 tahun.
A. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan
B. Skim Takaful Perubatan dan Kesihatan
C. Skim Takaful Remaja
D. Skim Takaful Berkaitan Pelaburan
87. Kuasa yang diberikan kepada ejen mesti dinyatakan secara bertulis atau
diucapkan, sama ada dimeterai atau tidak. Ejen tidak akan dikenakan
tindakan sekiranya pengertian itu meragukan. Bentuk kuasa yang
dimaksudkan di atas ialah kuasa _______________.
A. Nyata
B. Biasa
C. Tersirat
D. Terhad
88. Jika seorang ejen telah menerima wang sumbangan daripada peserta takaful,
tetapi beliau terlupa untuk mendepositkan wang berkenaan kepada syarikat
pengendali takaful. Dibawah Seksyen ______ Akta Takaful 1984 menyatakan
tindakan ejen tersebut dikira sebagai tindakan pihak pengendali takaful.
A. 25
B. 26
C. 28

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
21
D. 66
89. Dibawah seksyen 28, ejen yang membuat kenyataan palsu atau memberi
penerangan yang mengelirukan boleh dikenakan denda seperti berikut.
Ì. Denda tidak melebihi RM 20,000
ÌÌ. Penjara selama 1 tahun
ÌÌÌ. Denda tidak melebihi RM 10,000
ÌV. Digantung seumur hidup daripada menjadi ejen takaful.
A. Ì dan ÌÌ sahaja
B. ÌÌ sahaja
C. ÌÌ, ÌÌÌ dan ÌV sahaja
D. Semua jawapan di atas
90. Takaful semula yang diperuntukkan di bawah perjanjian, kebiasaannya
berdasarkan perjanjian tahunan. Segala risiko yang berada dalam skop
perjanjian ini secara automatik diterima oleh syarikat takaful semula. Jenis
takaful semula yang dimaksudkan ialah ____
A. Takaful semula bersyarat
B. Takaful semula tuiti
C. Takaful semula berkelayakan
D. Takaful semula fakultatif
91. Berikut yang manakah BUKAN syarat takaful semula dan insurans semula yang
beroperasi di Malaysia :
A. Asean Retakaful Ìnternational (L) (ARÌL)
B. MNRB Holding Berhad
C. Maybank Takaful
D. Munich Re
92. Penyerahan tanggungjawab yang ada pada seseorang (muwakkil)
kepada seseorang yang lain (wakil) dengan lafaz tertentu ialah
A. Hibah
B. Sighah
C. Wakalah
D. Tabarru'
93. __________________ diwujudkan untuk membayar tuntutan.
A. Akaun Pelaburan Peserta
B. Akaun Risiko Peserta

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
22
C. Akaun Simpanan Peserta
D. Akaun Ìstimewa Peserta
94 _________merujuk kepada pinjaman tanpa tanpa faedah
yang diberi untuk tujuan kebaikan sperti pinjaman yang
diberikan oleh pemegang saham kepada pengendali takaful
dalam melancarkan operasi takaful.
A. Tabarru'
B. Mudharib
C. Bankatakaful
D. Qardh Hassan
95. Pengendali takaful akan menerima bahagian pendapatan pelaburan
yang telah dipersetujui sebagai _____________.
A. Fi Wakalah
B. Fi Prestasi
C. Fi Tuntutan
D. Fi Keluarga

96. Hukum-hukum Syarak yang mengatur urusan manusia di dunia
khususnya tentang pertukaran harta dan manfaat melalui peraturan
akad dan tanggungjawab.
A .Muamalat
B .Takaful
C. Syariah
D. Wakalah
97. Ìndemniti boleh diberi dengan cara berikut:
Ì. Pembayaran tunai
ÌÌ. Penggantian
ÌÌÌ. Pembaikan
ÌV. Pembinaan semula
A. Ì, ÌÌ dan ÌÌÌ sahaja
B. Ì, ÌÌÌ dan ÌV sahaja
C.ÌÌ, ÌÌÌ dan ÌV sahaja
D.Semua jawapan di atas
98. Berikut yang manakah etika yang tidak sepatutnya dilakukan oleh
seorang ejen takaful semasa mendapatkan maklumat bakal peserta?
A. Mendapatkan maklumat tentang kesihatan bakal peserta.
B. Mengetahui tentang skop pekerjaan bakal peserta.

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
23
C. Mendapatkan tandatangan bakal peserta untuk ditandatangani dalam
borang cadangan.
D.Menganalisa maklumat kewangan bakal peserta.
99. Pembayaran sumbangan bagi pelan takaful boleh dilakukan
menerusi.......
A. Tunai atau cek terus bayar kepada pengendali takaful
B. Autodebit bank
C.Potongan gaji dari majikan
D.Semua jawapan di atas
100.Undang-undang yang mengawal selia Ìnsuran Ìslam di Malaysia ialah
..........
A. Akta Ìnsurans 1996
B. Ordinan Bank Negara Malaysia 1958
C.Akta Takaful 1984
D.Akta Ìnsurans 1963

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
24
JAWAPAN
.
1. B 44. B 87. A
2. C 45. C 88. A
3. A 46. B 89. A
4. B 47. A 90. B
5. A 48. C 91. C
6. D 49. A 92. C
7. A 50. B 93. B
8. B 51. B 94. D
9. B 52. A 95. B
10. C 53. A 96. A
11. D 54. C 97. D
12. A 55. D 98. C
13. B 56. A 99. D
14. B 57. B 100. C
15. C 58. B
16. B 59. A
17. D 60. A
18. B 61. B
19. B 62. A
20. A 63. C
21. A 64. D
22. B 65. B
23. A 66. C
24. B 67. C
25. D 68. D
26. B 69. A
27. A 70. C
28. C 71. D
29. A 72. A
30. C 73. A
31. D 74. C
32. C 75. B
33. D 76. A
34. C 77. A
35. A 78. C
36. C 79. D
37. D 80. D
38. A 81. D
39. B 82. D
40. B 83. C

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
25
41. A 84. B
42. A 85. D
43. C 86. C

JABATAN SALURAN LATÌHAN & PEMBANGUNAN, TÌSB
26

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Takaful? A. B. C. D. Satu skim yang mempunyai objektif untuk pelaburan jangka masa panjang Satu skim untuk menyalurkan bantuan kepada fakir miskin Satu tabungan untuk membantu kerajaan di dalam membangunkan Negara. Satu skim yang berasaskan persaudaraan, perpaduan dan bantuan bersama yang menyediakan pertolongan kepada peserta-peserta yang terlibat.

2. Takaful Tijari adalah : A. Yang mana para peserta sendiri yang menguruskan dan bertanggungjawab terhadap skim takaful B. Yang mana para peserta dan pengendali yang menguruskan dan bertanggungjawab terhadap skim takaful C. Yang mana pengendali takaful yang menguruskan dan bertanggungjawab terhadap skim takaful D. Yang mana peserta akan dipilih daripada semua peserta untuk menguruskan skim takaful

3. Berikut adalah keistimewaan Takaful KECUALI :
A. B. C. D. Keuntungan pelaburan Tangung-jawab sosial Konsep tabarru’ Kebaikan untuk muslim sahaja

4. Peraturan atau hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia supaya perjalanan hidup selari dengan syara’. Kenyataan ini merujuk kepada pengertian A. B. C. D. Ibadah Akhlak Syariah Muamalat

5. Bilakah keadaannya ijma’ boleh berlaku? A. B. C. D. Semasa Rasulullah s.a.w. masih hidup Selepas kewafatan Rasulullah s.a.w. Semasa Rasulullah s.a.w. sedang sakit Semasa Rasulullah s.a.w. berhijrah ke Madinah

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

6. Kontrak Al-Mudharabah ialah : A. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. dikongsi bersama dan rugi ditanggung pemodal sahaja. B. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. dan rugi dikongsi bersama C. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. diberi kepada pemodal dan rugi dikongsi bersama D. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. diberi kepada pengusaha dan rugi ditanggung pemodal sahaja. 7. Konsep Qardh Hasan ialah : A. B. C. D. Pinjaman tanpa riba Pinjaman beserta riba Pinjaman tanpa hibah Pinjaman beserta hibah Untung Untung Untung Untung

8. Yang manakah merupakan rukun-rukun jual beli ? A. B. C. D. Penjual, Pembeli dan Sighah Penjual, Pembeli, Sighah, Barang dan Premis Penjual, Pembeli, Sighah dan Ma’qud Alaih Penjual dan Pembeli

9. Hukum jual beli adalah halal dalam Islam jika sempurna rukun-rukunnya dan syaratsyarat. Antara syarat-syarat barang yang mesti dipenuhi :

I.
II. III. IV. A. B. C. D.

Wujud Harta tidak semesinya bernilai Milikan sah Mampu diserahkan I, II dan III I, II dan IV I,III, dan IV Semua di atas

10. Apakah yang dimaksudkan dengan Prinsip Indemniti? A. Semua pihak perlu mendedahkan segala maklumat B. Kepentingan boleh lindung di antara peserta-peserta takaful C. Takaful menyediakan pampasan kewangan untuk mengembalikan kepada kedudukan asal. D. Dalam membayar ganti rugi, pihak Takaful boleh menuntut ganti rugi daripada pihak ketiga

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN

III dan IV II. England Amerika Syarikat Jerman Perancis JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN . Dokumentasi insurans mulai dikesan semenjak zaman I.II. Insurans hayat yang pertama direkodkan adalah untuk William Gybbon di A. IV. IV. Fi Wakalah Akaun Peserta Akaun Tuntutan Akaun Risiko Peserta 14. II. V. Kumpulan wang Akaun Peserta ( AP ) dan lebihan dalam Akaun Risiko Peserta ( ARP ) selepas ditolak perbelanjaan pengendalian. III dan V semua di atas A. C.11. C. III. B. D. II. II. D. III. Instrumen Islam Kerajaan Sekuriti hutang swasta secara Islam dan ekuiti Aset tetap Kumpulan Wang Pemegang Saham Akaun wang tunai dan akaun pelaburan I. D. D. III. Bergantung pada model yang diguna pakai oleh pengendali takaful. 13. akan dilabur dalam aset. Instrumen Islam Kerajaan Aset alih Sekuriti hutang swasta secara Islam Akaun wang tunai 12. D. akan dilaburkan dalam asset terutamnya seperti berikut. B. Yunani Romawi Uthmani Eropah I dan II II dan III I. caruman dibahagikan kepada berikut KECUALI : A. B. C. kecuali : A. II dan III I. 15. IV dan V I. B. C. II dan IV A. Kumpulan wang AP dan lebihan dalam ARP selepas ditolak perbelanjaan pengendalian. B. C. terutamanya seperi yang berikut KECUALI : I.

Ibnu ’Abidin Ibnu Taimiah Ibnu Kathir Ibnu Khaldun 17. D. I.III dan IV II.III.III dan IV III dan IV Semua di atas A. Berikut adalah jenis-jenis Gharar KECUALI : A. III. Gharar tersebut adalah Gharar fahisy A. IV. Ketidakpastian Judi Riba Tidak beramanah I.II dan III II. C. B. C. Gharar tersebut adalah kecil dan sedikit II. Berikut adalah jenis-jenis syarikat insurans melainkan : A. Urusniaga tersebut diperlukan oleh masyarakat III. Apakah unsur-unsur yang dilarang di dalam aplikasi insurans konvensional? I. Sarjana Islam yang pertama membicarakan tentang Takaful ialah : A. 19. B. C.II dan III I. D. Gharar fahisy Gharar taisir Gharar yasir Gharar mutawassit sesuatu 20. II. D. majoriti fuqaha’ meletakkan tiga syarat yang menjadikan perkara sebagai gharar yang diamalkan : I. C. Menurut kajian. Gharar tersebut tidak mampu dielakkan IV. B. B. Syarikat Insurans Am Syarikat Insurans Hayat Syarikat Insurans Komposit Syarikat Insurans Keluarga 18. B.16. dan IV Semua di atas JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN . D. C. D.

Peserta hilang wang premium apabila peristiwa ingin dilindungi tidak berlaku III.II dan III B. Syarikat akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebehi jumlah premium yang diterima IV. III.III. III dan IV C. I. II dan III B. II. Manakah kenyataan berikut TIDAK BENAR mengenai peranan penting yang harus dipenuhi oleh setiap pengendali takaful? A. I. III dan IV D. D.II dan III I. Peserta tidak mengetahui barang yang diperniagakan A. Semua di atas 24. I.III. Maisir (judi) dalam kontrak insurans wujud bilamana : I. II. II. C. B. II. I. IV dan V II. B. C. Peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang lebih besar jumlahnya. III.IV dan V Semua di atas 22. Bidang teknikal Syariah Pemfailan Teknologi maklumat dan komunikasi JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN .21. dan IV D. Pengantara dalam pasaran takaful terdiri dari : I. IV. D. II dan IV 23.II dan IV C. I. IV. Apakah tiga komponen UTAMA yang diperlukan dalam industri takaful ? I.III. Agen Takaful Peserta Takaful Pengendali Takaful Saluran Pengantara A. Agen Bank Broker Adjuster A. I. I.

Untuk membantu dengan apa jua cara bagi mengurangkan kerugian dan / atau kemalangan dan pencegahan jenayah. Menawarkan pertauliahan profesional dan program ijazah lanjutan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Membangunkan kepakaran bagi sistem kewangan Islam global. perancangan dan perlaksanaan inisiatif modal insan bagi industri kewangan Islam global. JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN . IV. Sumber-sumber pendapatan pengendali Takaful adalah berdasarkan : I. 26. D. D. Keuntungan daripada pelaburan kumpulan wang pemegang saham Fi Agensi/wakalah Bahagian keuntungan pelaburan kumpulan wang takaful Lebihan kumpulan wang takaful I. C. III. Berikut adalah objektif penubuhan _______________ : I. I. III dan IV semua di atas 28. III dan IV II.III. B. B. IV. III. C. MTA AMLA MII IBAM 27.IV dan V Semua di atas A. D. Untuk memberi nasihat dan bantuan kepada ahli sepertimana diperlukan.25. Objektif utama LIAM adalah seperti berikut KECUALI : I. IV dan V II. IV. II. B. II dan III I. II.III. Menyediakan tenaga insan yang berwibawa sebagai penyelidik dan pendidik di bidang kewangan Islam. II. C. menyusun dan mencetak statistiks dan maklumat lain yang berkaitan dengan insurans hayat. III. Memudahkan penyelarasan. Untuk menggalak dan mewakili kepentingan ahli korporat dan industri insurans hayat. A.II dan III I. Berikut adalah persatuan-persatuan dalam industri takaful dan insurans KECUALI : A. Untuk menyebarkan maklumat yang berkemungkinan menarik minat ahli dan untuk mengumpul.

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN . III. MTA MIB MII INCIEF 29. II. Akta Takaful diluluskan pada : A. C. C. B. C. D. B. D. B. Berikut adalah peranan Bank Negara Malaysia KECUALI : A. B. 1986 1984 1996 1994 33. D. Pentadbiran dan penguatkuasaan akta takaful Penggubalan polisi dan perancangan strategik Tadbir urus syarikat Pengendalian pasaran dan kesedaran pengguna 31. Bahagian II dalam Akta Takaful menyatakan suasana dan perjalanan perniagaan takaful seperti : I. D. Peruntukan untuk menutup dan memindahkan perniagaan seseorang pengusaha takaful. B. II dan IV II.A. Ahli-ahli Biro Pengantaraan Kewangan ( FMB ) adalah seperti berikut KECUALI: A. Bahagian III ( Akta Takaful ) menyatakan : I. C. IV. C. dan IV Semua di atas 32. Bank Perdagangan Bank Islam Pengendali Takaful Bank Rakyat 30. Pembatasan dalam penggunaan perkataan “Takaful” Pembatasan ke atas pengusaha takaful Penubuhan dan penyelenggaraan dana takaful Pengagihan lebihan A. II. II dan III I. D. I. III.III. Kuasa yang diberikan kepada Bank Negara dan perlantikan Gabenor sebagai Ketua Pengarah Takaful dalam pengawasan perniagaan takaful. Kuasa untuk menjalankan pemeriksaan oleh Bank Negara.

D. Islam mengalakkan umatnya berdoa sahaja agar terselamat daripada bahaya. Ianya bertujuan untuk : I. III II. D. D. A. II dan IV I.t Islam menyarankan agar umatnya tidak terlibat di dalam aktiviti yang mempunyai risiko yang tinggi. III. 36.III. IV. Berikut adalah tujuan Akta Insurans 1996 digubal : I.w. Islam menyeru agar umatnya menyerahkan diri kepada Allah sematamata tanpa melakukan sebarang usaha. I. III dan IV II. A. Islam menyeru umatnya membuat perancangan terlebih dahulu. II. II. II. JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN . Melindungi kepentingan awam Menyebar keadilan dan kesaksamaan Memupuk kemampuan Memainkan peranan pembangunan I. Apakah perspektif Islam mengenai risiko? A. dan III III. Melindungi kepentingan awam Menyebarkan keadilan dan kesaksamaan Memupuk kemampuan Membangunkan sosio ekonomi I. V Semua jawapan di atas A.IV. Penyerahan laporan tahunan dan laporan statistik. C. B. B. III dan IV semua di atas 34. IV. C. C. II dan III I. dan IV Semua di atas 35. II dan III I. B. III. C. IV. Akta Insurans 1996 ( yang menggantikan Akta Insurans 1963 ) menetapkan piawai dan polisi asas yang perlu dipatuhi oleh setiap syarikat Insurans di Negara ini. berjaya atau tidak perancangan berkenaan ianya ditentukan oleh Allah s. B. D.

Dapat memperkembangkan pengetahuan berkenaan produk-produk Islam kepada masyarakat bukan Islam. III. Salah satu kaedah pembayaran gantirugi dalam insurans. Ejen takaful dapat membantu bakal peserta dengan memberi kelegaan kewangan dengan I.t II.w.37. Penyebab terjadinya sesuatu kerugian. IV. Keadaan yang meningkatkan kebarangkalian terjadi sesutu kerugian. C. Jawab Arab Badwi berkenaan.w. C.a. III dan IV sahaja Semua jawapan di atas 38.w. JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN . B. Jangan bergantung kepada Allah semata-mata sebelum berbuat sebarang usaha. B. Menyerahkan segala yang di luar kemampuan kita kepada Allah s. Mengelak Risiko Mengawal Risiko Berkongsi Risiko Pindahan Risiko 40. D. Meringankan beban tanggungan para peserta takaful dengan memberi kelegaan kewangan sekiranya peserta takaful tersebut menemui ajal. Menyemaikan displin untuk menyimpan wang di kalangan peserta takaful. D. II. II dan III sahaja I. “Aku bertawakal kepada Allah” kemudian Rasullullah s. A. B. baginda bertanya kepadanya mengapa beliau meninggalkan untanya tanpa ditambat. Meletakkan keyakinan sebenar hanya kepada Allah s. Malapetaka yang disebabkan oleh kejadian alam. Suatu kisah daripada seorang Arab Badwi dengan Rasullullah s.t IV. I. III. Kaedah ini lazimnya dikenali sebagai _________________. Kaedah menangani risiko ini melibatkan pihak ketiga sama ada organisasi atau individu.w bersabda. Kerugian akan ditanggung oleh pihak ketiga yang menanggung risiko tersebut. D. II dan IV sahaja II. Membantu peserta-peserta yang ditimpa musibah sekiranya berlaku kerugian harta. C. 39. “Tambat unta kamu kemudian bertawakal kepada Allah”. Pengajaran daripada kisah berkenaan ialah I. A.a. Apakah yang dimaksudkan dengan peril ? A. Kita mesti melakukan yang terbaik dalam melakukan sesuatu perkara.

43.A. A. III. D. I. Berikut adalah tanggungjawab agen Takaful Keluarga kecuali : A. Dalam prinsip am urusniaga. C. B. Dapat memperkembangkan pengetahuan berkenaan produk-produk Islam kepada masyarakat bukan Islam. C. intermediari wajib : A. Mempunyai kemahiran percakapan yang baik. Menyemaikan displin untuk menyimpan wang di kalangan peserta takaful. umur antara 15-60 umur antara 18-60 umur antara 17-60 umur antara 21-55 42. II dan III sahaja B. D. B. Menghadiri kursus. B. Meringankan beban tanggungan para peserta takaful dengan memberi kelegaan kewangan sekiranya peserta takaful tersebut menemui ajal. Nama pengendali Maklumat perlindungan Maklumat caruman Semua di atas 44. Memastikan semua maklumat pemohon lengkap. Menandatangani deklarasi. D. B. II dan III sahaja I. II. III dan IV sahaja Semua jawapan di atas JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN . III dan IV sahaja D. D. 45. C. Semua jawapan di atas 41. Membuat pembayaran kepada peserta di atas sebarang tuntutan. B. IV. I. II dan IV sahaja C. Membantu peserta-peserta yang ditimpa musibah sekiranya berlaku kerugian harta. I. Menepati masa. D. Menghadiri majlis-majlis dan kursus yang diadakan. C. Apakah syarat untuk menjadi agen bagi urusan Takaful Keluarga : A. II. Melicinkan proses permohonan. Antara maklumat penting mengenai produk takaful yang mesti didedahkan adalah seperti berikut A. Ejen takaful dapat membantu bakal peserta dengan memberi kelegaan kewangan dengan I. C. II dan IV sahaja II.

A. Sifat-sifat yang harus diterapkan oleh seorang ejen takaful adalah seperti berikut KECUALI.46. A. Jika seorang ejen telah menerima wang sumbangan daripada peserta takaful. B. Dibawah Seksyen ______ Akta Takaful 1984 menyatakan tindakan ejen tersebut dikira sebagai tindakan pihak pengendali takaful. III dan IV sahaja Semua jawapan di atas 50. I dan II sahaja II sahaja II. D.000 Digantung seumur hidup daripada menjadi ejen takaful. Amanah Menyampaikan Khianat Bijaksana 47. III. ejen yang membuat kenyataan palsu atau memberi penerangan yang mengelirukan boleh dikenakan denda seperti berikut. II. Bentuk kuasa yang dimaksudkan di atas ialah kuasa _______________. D. B. Dibawah seksyen 28. sama ada dimeterai atau tidak. D. I. Denda tidak melebihi RM 20. C. C. B. tetapi beliau terlupa untuk mendepositkan wang berkenaan kepada syarikat pengendali takaful.000 Penjara selama 1 tahun Denda tidak melebihi RM 10. A. IV. Ejen tidak akan dikenakan tindakan sekiranya pengertian itu meragukan. A. C. B. C. Berikut yang manakah BUKAN syarikat takaful semula dan insurans semula yang beroperasi di Malaysia : A. Asean Retakaful International (L) (ARIL) MNRB Holding Berhad JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN . Kuasa yang diberikan kepada ejen mesti dinyatakan secara bertulis atau diucapkan. Nyata Biasa Tersirat Terhad 48. 25 26 28 66 49. B. D.

KECUALI: A.C. D. 3 hari 5 hari 7 hari 2 minggu 55. Ejen Takaful Am perlu memastikan kutipan caruman sumbangan bagi semua nota lindungan yang dikeluarkan dihantar kepada pengendali beserta borang cadangan yang lengkap dalam tempoh ____ hari waktu bekerja. D. kebiasaannya berdasarkan perjanjian tahunan. 52. Apakah yang dimaksudkan dengan had bendung : A. D. A. Kuasa Nyata C. C. B. D. Menganggap segala maklumat yang diterima daripada bakal peserta adalah sulit. B. C. Kuasa Biasa 54. . Takaful semula yang diperuntukkan di bawah perjanjian. takaful ketika berurusan dengan bakal peserta. Takaful semula bersyarat Takaful semula triti Takaful semula berkelayakan Takaful semula fakultatif B. Memastikan pelan takaful yang dicadangkan mengikut pengetahuan ejen takaful sahaja. D. Berikut yang manakah prinsip urusniaga yang TIDAK harus dilakukan oleh seorang ejen A. Kuasa Tersirat D. C. Skop kuasa yang diberikan kepada agen adalah seperti berikut. C. Jumlah sumbangan yang ditanggung Jumlah risiko yang berikan oleh kumpulan wang takaful Jumlah risiko yang ditanggung oleh kumpulan wang takaful Jumlah sumbangan yang diberikan oleh kumpulan wang takaful 53. JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN . Memberi perbandingan lengkap dan jelas ciri-ciri setiap pelan takaful yang ada di dalam pasaran. Memperkenalkan diri serta menunjukkan kad kuasa semasa berurusan dengan pelanggan. Segala risiko yang berada dalam skop perjanjian ini secara automatik diterima oleh syarikat takaful semula. B. Maybank Takaful Munich Re 51. Kuasa Mutlak B. Jenis takaful semula yang dimaksudkan ialah ____ A.

semasa pengisian borang cadangan I. D. C. Berikut adalah tindakan yang perlu dilakukan oleh ejen takaful. B. melindungi kepentingan pemilik sijil melindungan kepentingan syarikat dan ejen memudahcara secara konsisten dan teratur dalam memasarkan produk takaful perantara memastikan syarikat pengendali takaful dan semua meningkatkan kualiti piawaian 58. C. C. Bagi memastikan pihak ejen takaful keluarga mendapatkan latihan dan pembangunan yang berterusan Persatuan Pengendali Takaful Malaysia (MTA) akan mewajibkan Program Pembangunan Profesional Berterusan yang perlu dihadiri selama ___ jam setahun. Mengetahui tentang skop pekerjaan bakal peserta. Mengajak masyarakat menyertai perlindungan Takaful Membantu peserta apabila ditimpa musibah Menyemai sikap disiplin dalam menyimpan Menasihat menggunakan perlindungan konvensional 57. B. Mengisikan borang cadangan bagi pihak bakal peserta takaful. II. I dan II sahaja II. Peranan ejen Takaful seperti berikut KECUALI A. Menganalisa maklumat kewangan bakal peserta. B. III. D. B. A.56. Memberikan pendapat anda tentang soalan-soalan yang dikemukakan dalam borang cadangan yang akan mempengaruhi keputusan pihak pengendali takaful. Mendapatkan tandatangan bakal peserta untuk ditandatangani dalam borang cadangan. Berikut yang manakah etika yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang ejen takaful semasa mendapatkan maklumat bakal peserta? A. 59. D. JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN . Memberi penjelasan tentang akibat daripada penyembunyian fakta tidak tepat daripada bakal peserta. III dan IV sahaja III dan IV sahaja Semua jawapan di atas 60. C. Mengelakkan diri daripada mempengaruhi pencadang dan menjelaskan bahawa segala jawapan atau kenyataan dibawah tanggungjawab pencadang. IV. Antara objektif garis panduan Amalan Nasihat Wajar ialah seperti berikut kecuali? A. D. Mendapatkan maklumat tentang kesihatan bakal peserta.

20 B. D. C. III dan VI sahaja I.. Keadilan Kejujuran Boleh dipercayai Bertanggungjawab I. II.III dan VI sahaja Semua jawapan di atas 62. B. I. B. Di antara berikut merupakan Skim-Skim yang ditawarkan di Takaful. Setiap permohonan Pengunderaitan haruslah dinilai melalui faktor – faktor I. Mengenal pasti bakal peserta Menyediakan persembahan pemasaran Mengadakan temubual Membantah alasan 63. 48 61. 30 C. B. C. 36 D. A.III dan IV sahaja Semua jawapan di atas berikut : 65. C. 10 hari 20 hari 30 hari 40 hari 64. II. Skim Takaful Keluarga Individu ( Perseorangan ) Skim Takaful Pendidikan Skim Takaful Remaja Skim Takaful Anuiti I. III. KECUALI : A. III dan VI sahaja I. Kebiasaannya tempoh bertenang adalah . II dan IV sahaja II.A. Berikut adalah nilai-nilai yang perlu ada bagi setiap ejen takaful semasa menjalankan perniagaan takaful. IV.. Kesihatan Pekerjaan Hobi Status Kewangan JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN . I. hari A. Antara langkah-langkah yang ada dalam proses pemasaran. D. II. B. C. D.. IV. A. II dan IV sahaja II.. IV. III. III.. D.

Antara berikut merupakan Akaun yang dibuat oleh pencarum di Takaful. C. C. Skim apakah yang memberikan pendapatan tetap selepas Peserta bersara. Apakah yang perlu diketahui seorang Ejen sebelum berada dalam sesi temubual dengan bakal peserta. D. B. Ejen perlu mengingatkan pemohon supaya memberi jawapan benar pada setiap masa. Ejen tidak boleh menyarankan jawapan bagi pihak pemohon terutama butirbutir kesihatan pemohon walaupun pemohon itu merupakan kawan rapat atau ahli keluarga. I. II dan IV sahaja II. A. III VI sahaja Semua jawapan di atas A. I. A. Akaun Peserta Akaun Risiko Peserta ( Akaun Khas Peserta ) Akaun Rizab Akaun Komisyen JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN . D. IV. Semua soalan perlu diajukan walaupun pemohon kelihatan sihat.III dan IV sahaja Semua jawapan di atas 66. II dan IV sahaja II. Kelayakan terhadap manfaat di dalam pelan Takaful hanya akan bermula selepas berapa hari dari tarikh sijil berkuatkuasa. IV. III dan VI sahaja I. D. C. II. Perlindungan di bawah pelan penyakit kritikal merangkumi berapa jenis? A. I. Semua jawapan yang direkodkan hendaklah tidak berbeza sedikit pun daripada kenyataan asal. 30 hari 32 hari 34 hari 36 hari 68. D. C. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan Skim Takaful Berkaitan Pelaburan Skim Takaful Anuiti Skim Takaful Gadaijanji (MRTA) 67. D. C.A. B. B. 70. I. III dan VI sahaja I. III. 30 32 34 36 69. Setiap soalan mestilah dikemukakan dengan jelas. III. II. B. B.

D. A. II.III dan IV sahaja Semua jawapan di atas 73. C. D. II dan VI sahaja Semua jawapan di atas 71. II. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan Skim Takaful Berkaitan Pelaburan Skim Takaful Anuiti Skim Takaful Pendidikan JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN . Skim apakah yang melindungi baki pembiayaan pembelian rumah seseorang peserta. III dan VI sahaja I. III danI V sahaja I. Penyakit sedia ada semasa memohon menyertai takaful. I. Antara perlindungan yang dirangkumi di bawah pelan takaful perubatan dan kesihatan ialah : I. IV. II dan IV sahaja II. Skim Takaful Anuiti D. III. B. Skim apakah yang dibenarkan mengeluarkan sebahagian daripada simpanan tabungan ketika anak berusia 15 dan 18 tahun pada kadar 50% daripada nilai simpanan. I. B. Pembedahan plastik atau kosmetik. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan B. C. II dan IV sahaja II. Penghospitalan Unit Rawatan Rapi Rawatan pesakit luar Lawatan pemeriksaan oleh doktor I. III dan IV sahaja I. C. C. IV. II sahaja II. Skim Takaful Gadaijanji (MRTA) 72. Takaful Perubatan dan Kesihatan pada lazimnya tidak melindungi perkara-perkara berikut : I. A. Skim Takaful Berkaitan Pelaburan C. Kehamilan atau kelahiran. III dan IV sahaja Semua jawapan di atas A. Tuntutan terhadap penyakit atau kecederaan akibat daripada perlakuan yang langgar aau menyalahi undang-undang. B. B.A. D. A. III. 74. D.

D. Siapakah yang boleh dikatakan sebagai peserta takaful? I. korporat Iv. Pengawal keselamatan A. organisasi perniagaan III. Apakah komponen utama dalam Industri takaful? I. Perlindungan yang disediakan oleh takaful perubatan dan kesihatan adalah seperti berikut : A. I. Ketika kematian Ketika kematangan Tuntutan faedah perubatan Ketika kesuntukan wang 76. Menyediakan pinjaman premium automatik serta menambahkan faedah ke atasnya. B. I dan II sahaja C. D. Saluran pengantara Iv. Bagaimana prinsip kontrak takaful dilaksanakan? A. B. Mengasimilasi beberapa prinsip Insurans merangkumi keadilan semasa berurusan sepertI yang digalakkan oleh syara’. C. Pengendali takaful. II. I dan II sahaja D. pengusaha kilang. I sahaja C. I. C. semua di atas B. I sahaja B. Semua jawapan di atas 78. Tuntutan boleh timbul dalam salah satu situasi berikut KECUALI : A. Individu II. JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN . Menggunakan aqad mua’wadhah dalam menjalankan urusan perniagaan dengan para peserta.75.II dan III sahaja D. III. C. Menyediakan pinjaman kepada para peserta yang hendak membuat pinjaman daripada wang syarikat dan dikenakan faedah ke atasnya. Peserta takaful. D. A. Fi profesional Manfaat penghospitalan Penyakit kritikal Semua jawapan di atas 77. B.II dan III sahaja 79.

III. Akta Takaful 1983 Akta Takaful 1984 Akta Insuran 1996 Akta Bank Islam 1983 81. C. C. IV. C. kesuali A. Penghospitalan Unit Rawatan rapi Lawatan pemeriksaan Pembedahan I & II II. C. Keadilan Kejujuran Kepentingan diri sendiri Bertanggungjawab 85. D. A. Berikut adalah penyakit yang tidak dilindungi di bawah skim Takaful Perubatan dan Kesihatan kecuali A. Berikut dokumen yang perlu disertakan semasa membuat tuntutan kecuali A. Antara perlindungan yang dirangkumi di bawah pelan takaful perubatan dan kesihatan adalah I. A. II. Agen Takaful B. B. Berikut adalah nilai-nilai yang perlu ada bagi setiap ejen takaful semasa menjalankan perniagaan takafu kecuail. III & IV I. Syarikat takaful tertakluk di bawah undang-undang A. D. B. B.80. D. D. Penyakit sedia ada Kehamilan Pembedahan plastik Kanser 82. Berikut merupakan tiga komponen UTAMA yang diperlukan dalam industri takaful. Bil asal Resit Asal Borang tuntutan Surat sakit 83.II & III Semua di atas 84. B. C. B. D. Peserta Takaful JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN .

II. Setiap permohonan sijil takaful akan dinilai mengikut aspek berikut kecuali A. Mengikut kod etika. Pengendali Takaful D. A. III. Kuasa Nyata JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN . B.III & IV III & IV Semua di atas 89. Membuat kritikan yang tidak tepat Memujuk Pelanggan untuk membatalkan sijil Mengguna nama proksi Mengenakan caj tambahan I. C. C. B. Maklumat penting yang perlu didedahkan kepada peserta I. D. Intermediari hanya dibenarkan mewakili A. Skim Takaful Remaja Skim Takaful Gadai janji Skim Takaful Kanak-kanak Skim Takaful Keluarga Berkumpulan 88. III. D. B.III & IV Semua di atas 90. Saluran Pengantara 86. IV. Nama Pengendali Takaful Maklumat Perlidungan Maklumat penuh caruman Sekatan dan Pengeculian I & II II. D. Intermediari adalah dilarang I.III & IV I. Berikut adalah kuasa-kuasa ejen. 1 prinsipal komposit 2 prinsipal komposit 3 prinsipal komposit 4 prinsipal komposit 91. D. Antara Skim yang ditawarkan oleh pelan takaful adalah seperti berikut kecuali A. B. II.C. B. Kesihatan Pekerjaan Keturunan Hobi 87. C. A. C. D. II & III II. IV. kecuali A. C.

00 Tidak melebihi RM 5000. B.III & IV Semua di atas 93. I. C. mereka akan dikenakan denda sebanyak A.III & IV Semua di atas 94. D.00 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN . D. C. Kuasa Biasa D. Menyedia persembahan pemasaran III. Mengenalpasti bakal peserta II. Menangani lasan A. IV. D.II & III I. II & IV II. II. D. Menerima kadar piawaian Menerima dengan pindaan Menangguh sesuatu permohonan Menolok permohonan I. B. Pengunduraitan bermaksud satu proses pemilihan agar caruman yang berpatutan boleh dikenakan. Kuasa Tersurat 92.II & III I. B. Apabila berlaku kematian. Berikut adalah proses yang perlu dilakukan semasa proses pemasaran I. Tidak melebihi RM 4000. Mengadakan temubual IV. C. Proses ini melibatkan keputusan berikut : I. Sijil Kematian Sijil perkahwinan Laporan koroner Printah pengisytiharan kematian 96. III. Bagi membuktikan kematian pihak pengendali takaful akan menerima salah satu daripada dokumen berikut kecuali : A. C. D. Jika sekiranya ejen tidak mematuhi seksyen 25. waris yang menuntut mesti memberitahu pengendali takaful perkara-perkara berikut kecuali : A. C.00 Tidak melebihi RM 7000. A. Kuasa Tersirat C. B. II & IV II. B.00 Tidak melebihi RM 6000.B. Nama dan Nombor Kad pengenalan Nombor Kontrak Alamat No KWSP 95.

Dokumen berikut pada amnya diterima sebagai bukti umur oleh pengendali takaful kecuali A.III & IV Semua di atas 100.II & III I. Sijil kelahiran rasmi B. Mengikut prinsip am urusniaga.III & IV Semua di atas 98. III. C. Pasport JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN . IV. C. Berikut adalah etika kod pemakaian bagi intermediari I. A. intermediari wajib I. D. Menandatangani deklarasi Memperkenalkan diri sebagai intermediari takaful Memberi khidmat rundingan berdasarkan kemahiran Menganggap segala maklumat adalah biasa II. I. B. Sijil berhenti sekolah D. intermediari mesti meremitkan caruman tersebut kepada pengendali ke dalam akaun pengutan dalam tempoh A.97. II & IV II. Bagi takaful kenderaan berenjin. D. 5 hari bekerja 6 hari bekerja 7 hari bekerja 8 hari bekerja 99. II. jika bayaran telah dibuat kepada intermediari oleh peserta. B. Menutup aurat Berpakaian sopan (bukan muslim)] Pakaian Longgar Pakaian Tidak nipis I. II & IV II. C.II & III I. Sijil sumpah C. B. D. III. A. IV.

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN .

C 51. D 46. A 7. B 81. D 29 D 30. A 17. D 11. D 82. D 65. D 40. D 18. C 53. A 22. C 14. A 49. C 37. A 35. C 10. D 84. D 38. A 59. A 8. C 25. D 100. D 89. B 6. C 47. D 94. D 4. C 60. C 27. C 85. A 79. B 39. A 91. C 56. D 83. C 31. A 45. D 90. A 28. B 97. B 33. B JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN . C 43. D 70. D 36. C 9. C 3. C 88. A 68. D 57. C 99. C 78. A 50. B 96. D 62. A 54. D 74. D 41. D 2. A 15. D 32. D 86. B 34. A 23. D 72. A 71. D 44. D 75. A 48. D 93. A 80. D 95. B 20. B 42. A 19. A 16. D 76. D 26. C 24. C 13. C 87. C 64. A 21. C 55. A 98. B 52. B 12. B 58. D 69. D 77. B 61. C 67. D 92. D 63. C 5. D 73. D 66.JAWAPAN 1.

&2172+ 62$/$1 3(3(5..6$$1 $6$6 7$.+$1 3(0%$1*81$1 .$)8/ -$%$7$1 6$/85$1 /$7.

Q VDWX VN. $SDNDK SHQJHUWLDQ WDNDIXO" $ % & ' 7DNDIDOD 3HUNRQJV. PRGDO XQWXN PHPXODNDQ SHUQ.DJDDQ WDNDIXO 7DNDIDOD 0HQFDUXP GDODP VDWX WDEXQJ PHQJJXQDNDQ DTDG PXD¶ZDGKDK 7DNDIXO PHQJJXQDNDQ DNWD DSD" $ % & ' $NWD WDNDIXO $NWD WDNDIXO $NWD WDNDIXO $NWD WDNDIXO  $GDNDK SHUNDWDDQ WDNDIXO WDNDIDOD .Q PHQMDP.DQ XQWXN PHQGDSDWNDQ NHXQWXQJDQ 7DNDIDOD 6DO.QJ MDP.P \DQJ EHUDVDVNDQ SHUVDXGDUDDQ 7DNDIDOD 6DOLQJ EHUNRQJV.

GDQ . VDKDMD .. %DQWX PHPEDQWX .. GDQ . DGD GL GDODP DO ± 4XUDQ" $ % & ' $GD 7LDGD 7LDGD ODQJVXQJ ....+$1 . VDKDMD ...HGHNXW 0HQJHMDU NHXQWXQJDQ 0HQJHMDU SHQGDSDWDQ $SDNDK GDOLO IDOVDIDK DVDV SHQXEXKDQ WDNDIXO" $ % 0HPSHUNXNXKNDQ SHUQLDJDDQ 0HPEDQWX SHVHUWD PHQJJXQDNDQ DTDG PXD¶ZDGKDK %HUVDPD VHPXD SHVHUWD PHQFDU.9 %HOL ± PHPEHOL $ % & ' . NHXQWXQJDQ 3(0%$1*81$1 & -$%$7$1 6$/85$1 /$7.... 'HUPD ± PHQGHUPD . -XDO ± PHQMXDO ..HVHPXD MDZDSDQ GL DWDV $SDNDK \DQJ PHQMDGL NRQVHS GDODP RSHUDVL WDNDIXO " .Y 6HNLUDQ\D PDQXV.D EHUXUXVDQ GHQJDQ NRQVHS WDNDIXO DSDNDK VLIDW \DQJ DGD SDGD GLUL PHUHND" $ % & ' 7DEDUUX¶ . GDQ . VDKDMD .

QVXUDQ DGDODK VDWX MHQLV SHUQLDJDDQ SHODEXUDQ PDVD SDQMDQJ & ..9 7HUOLEDW GDODP SHUQLDJDDQ ORQWDUDQ VHSHUWL SHUQLDJDDQ GL IXQ ± IDLU . 6HRUDQJ UDNDQ EHUNRQJVL SHUQLDJDDQ GHQJDQ RUDQJ ODLQ VHSHUWL EHUNRQJV.QVXUDQ PHUXSDNDQ LQVWLWXVL HNRQRPL EHUDVDVNDQ SULQVLS EHUVDOLQJ GDQ GLEHQWXN EDJL WXMXDQ PHQXEXKNDQ GDQD DP \DQJ PHQJJXQDNDQ DTDG PXD¶ZDGKDK ' 0HUXSDNDQ SURVHV MXDO EHOL \DQJ PHQJJXQDNDQ DTDG PXD¶ZDGKDK VHSHUWL MXDOEHOL PDNDQDQ $SDNDK NRQVHS LQVXUDQ" $ % & ' 0HQ\LPSDQ GDQD GDQ PHPEDQWX SHVHUWD \DQJ VXVDK 0HQ\LPSDQ GDQD EDJL WXMXDQ SHODEXUDQ \DQJ PDQD XQWXQJ UXJL GLNRQJVL EHUVDPD 0HQ\LPSDQ GDQD GHQJDQ WXMXDQ SHPEHOLDQ U. 6HRUDQJ $ % & ' .IDW NHLNKODVDQ GDODP EHUWDEDUUX¶ GDQ VDOLQJ WRORQJ PHQRORQJ $SDNDK IDOVDIDK SHQXEXKDQ WDNDIXO" $ % & ' 7DEDUUX¶ PHPEDQWX LQVDQ \DQJ PHPHUOXNDQ PHQMDOLQNDQ SHUKXEXQJDQ \DQJ HUDW 7DEDUUX¶ PHQMDODQNDQ SHUQLDJDDQ \DQJ VDPD SDGD PRGDOQ\D 7DEDUUX¶ XQWXQJ UXJL GLNRQJVL EHUVDPD 7DEDUUX¶ SHUQLDJDDQ \DQJ WHUWXEXK WDQSD VHEDUDQJ PRGDO 'L DQWDUD EHULNXW DSDNDK DSOLNDV.QVXUDQ NHSDGD SDUD SHODQJJDQ GHQJDQ PHQJJXQDNDQ DTDG PXD¶ZDGKDK VHRODK ± RODK MXDO EHOL EDUDQJDQ . VDKDMD .QVXUDQ PHUXSDNDQ VDWX DTDG WDEDUUX¶ DQWDUD VHVDPD SHVHUWD GDODP PHQMDODQNDQ XUXVDQ SHQJHQGDOLDQ ULVLNR % ..+$1 3(0%$1*81$1 ...' 0HPXSXN V. PRGDO XQWXN PHQXEXKNDQ SHUQLDJDDQ . VDKDMD . 'DSDW PHQJHUDWNDQ VLODWXUUDK..P GDQ VDOLQJ EDQWX PHPEDQWX 0DFDP NKDLUDW NHPDWLDQ GL NDPSXQJ ± NDPSXQJ .V.Y VDKDMD $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ LQVXUDQ" $ .. WDNDIXO GDODP PDV\DUDNDW" HMHQ ³PHQMXDO´ . VDKDMD .NR 0HQJHOXDUNDQ GDQD EDJL WXMXDQ PHPEDQWX SDUD SHVHUWD \DQJ VXVDK -$%$7$1 6$/85$1 /$7.

VDKDMD . VDKDMD %DJDLPDQD SHUQLDJDDQ WDNDIXO GLMDODQNDQ" $ 3HVHUWD VXPEDQJNDQ GDQD GDODP VDWX WDEXQJ GDQ SHVHUWD VHQGLUL % & ' VHEHQDUQ\D \DQJ PHPEDQWX SHVHUWD ODLQ NHWLND GLWLPSD PXVLEDK 3HVHUWD VXPEDQJNDQ GDQD PHQJJXQDNDQ DTDG PXD¶ZDGKDK XQWXN PHPEDQWX SHVHUWD ODLQ NHWLND G. VDKDMD . GDQ .... 0DV\DUDNDW QXVDQWDUD .. %DQWX ± PHPEDQWX GL NDODQJDQ PDV\DUDNDW NDPSXQJ VHPDVD NHQGXUL .KDLUDW NHPDWLDQ \DQJ GLNXPSXONDQ GDQD ROHK SLKDN PDVMLG ... VDKDMD ...QGRQHV.+$1 3(0%$1*81$1 .Y VDKDMD $SDNDK VLVWHP \DQJ PHQFHUPLQNDQ WDNDIXO VHPDVD ]DPDQ MDKLOL\DK" $ % & ' 6LVWHP VXPSDKDQ PHQJJXQDNDQ DO4XUDQ 6LVWHP EDUWHU 6LVWHP SHQMXDODQ KDPED 6LVWHP D¶TLODK GDQ TDVDP 'L DQWDUD EHULNXW EDJDLPDQD NRQVHS WDNDIXO WHODK DGD DWDX WHODK WHUVHUDS GDODP PDV\DUDNDW PHOD\X " . VDKDMD .. GDQ .. VDKDMD .WLPSD PXVLEDK 3HVHUWD GLEHUL SLOLKDQ XQWXN PHPEXDW SHODEXUDQ 3HVHUWD DNDQ GLEHULNDQ VDWX SROLVL \DQJ PHQXQMXNNDQ EDKDZD SHVHUWD WHUVHEXW WHODK PHPEHOL SHUOLQGXQJDQ GDULSDGD SLKDN V\DULNDW -$%$7$1 6$/85$1 /$7.. 2UDQJ PHOD\X GL 0DOD\V.9 %DQWX ± PHPEDQWX GL NDODQJDQ SHQGXGXN NDPSXQJ VHPDVD JRWRQJ UR\RQJ $ % & ' . GDQ .D $ % & ' . ...... ..KDLUDW NHPDWLDQ GL NDPSXQJ ± NDPSXQJ \DQJ DNDQ GLEHULNDQ NHSDGD ZDULV MHQD]DK XQWXN SHQJXUXVDQ MHQD]DK . GDQ .9 0DV\DUDNDW -DZD GL .DILODK DUDE . .Y .. GDQ . 'L DQWDUD EHULNXW VLDSDNDK \DQJ PXODPXOD PHPSUDNWLNNDQ LQVXUDQ" .D .

 3HVHUWD OHELK SDVWL NHUDQD GL DWDV ODQGDVDQ V\DUD¶ . 3HVHUWD WHUDVD NHVXFLDQ KDUWD NHUDQD WDNDIXO GLSDQWDX ROHK OHPEDJD V\DULDK ...9 3HVHUWD OHELK WHQWHUDP GL DWDV NHOHELKDQ EHQHILW . WDEXQJDQ GDQ SHUOLQGXQJDQ MDQJND SDQMDQJ 0HQ\HGLDNDQ NRPELQDVL WDEXQJDQ GDQ SHUOLQGXQJDQ EXODQDQ $SDNDK \DQJ GLVHGLDNDQ ROHK WDNDIXO DP VHFDUD ULQJNDV" $ % & ' 0HPEHULNDQ SHUOLQGXQJDQ MDQJND SHQGHN DWDV KDUWD GDQ OLDEL.. 3HVHUWD OHELK \DNLQ PDQIDDW NHURKDQLDQ GDODP ODQGDVDQ V\DUD¶ . %DJDLPDQDNDK FDUD SHQJHQGDOLDQ WDNDIXO GL 0DOD\VLD" $ % & ' 3HVHUWD PHPEHOL SROLVL WDNDIXO GDULSDGD V\DULNDW WDNDIXO PDQDNDOD SHQJHQGDOL WDNDIXO VHEDJDL SHPHJDQJ DPDQDK 3HVHUWD PHODEXU GDQD GDODP WDNDIXO GDQ WDNDIXO VHEDJDL SHQJJHUDN SHODEXUDQ 3HVHUWD PHQ\XPEDQJ GDQD GDODP WDEXQJ SHQJHQGDOL WDNDIXO VHEDJDL SHPHJDQJ DPDQDK 3HVHUWD PHQFDUL NHXQWXQJDQ GHQJDQ PHOHWDNNDQ GDQD GDODP WDEXQJ SHQJHQGDOL WDNDIXO $SDNDK \DQJ GLNDWDNDQ 7DNDIXO 7LMDUL DWDX 7DNDIXO NRPHUVLDO $ % & ' 7LMDUL DWDX NRPHUVLDO VNLP WDNDIXO GLNHQGDOLNDQ ROHK HQWLWL EHUDVLQJDQ 7LMDUL DWDX NRPHUVLDO VNLP WDNDIXO GLNHQGDOLNDQ ROHK HQWLWL \DQJ VDPD 7LMDUL DWDX NRPHUVLDO VNLP WDNDIXO EHUDVDVNDQ NRQVHS MXDO EHOL 7LMDUL DWDX NRPHUVLDO VNLP WDNDIXO EHUDVDVNDQ NRQVHS PXD¶ZDGKDK $SDNDK \DQJ GLVHGLDNDQ ROHK WDNDIXO NHOXDUJD VHFDUD ULQJNDV" $ % & ' 0HQ\HGLDNDQ NRPELQDVL WDEXQJDQ GDQ SHUOLQGXQJDQ MDQJND SHQGHN 0HQ\HGLDNDQ NRPELQDVL WDEXQJDQ GDQ SHUOLQGXQJDQ VHWHQJDK WDKXQ 0HQ\HGLDNDQ NRPELQDV.LWL 0HPEHULNDQ SHUOLQGXQJDQ MDQJND SDQMDQJ DWDV KDUWD GDQ OLDELOLWL 0HPEHULNDQ SHUOLQGXQJDQ VHXPXU KLGXS WHUKDGDS KDUWD GDQ OLDELOLWL 0HPEHULNDQ SHUOLQGXQJDQ EXODQDQ WHUKDGDS KDUWD GDQ OLDELOLWL 'L DQWDUD EHULNXW DSDNDK NHLVWLPHZDDQ PDQIDDW WDNDIXO" .

\DQJ GLWHULPD $ % & .. GDQ .... GDQ . VDKDMD . VDKDMD 3(0%$1*81$1 -$%$7$1 6$/85$1 /$7. VDKDMD ..+$1 .

GDQ . VDKDMD ...VODP" $ % & ' 3HUKXEXQJDQ PDQXVLD GHQJDQ $OODK 6:7 3HUKXEXQJDQ PDQXVLD GHQJDQ PDQXVLD VDKDMD 3HUKXEXQJDQ PDQXVLD GHQJDQ WXPEXKDQ VDKDMD 3HUKXEXQJDQ GL DQWDUD PDQXVLD GHQJDQ PDQXVLD VHUWD VHOXUXK NHKLGXSDQ GL EXPL LQL $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ ...VODP" .. . WHUEXND NHSDGD $KPDG . GDQ .HEHQFLDQ $ % & ' . VDKDMD ...HDPSXQDQ .Y <DQJ PDQDNDK DQWDUD EHULNXW PHUXSDNDQ NHLVWLPHZDDQ WDPEDKDQ GDULSDGD NRQVHS WDEDUUX¶ LQL" . VDKDMD VHPXD GL DWDV $SDNDK SHQJHUWLDQ V\DULDK" -$%$7$1 6$/85$1 /$7.9 ... WHUEXND NHSDGD $K &KRQJ ...HSDWXKDQ GDQ SHQ\HUDKDQ VHUWD NHWDDWDQ 0HQGHQJDU KXNXP ± KXNXP $OODK VHUWD WDDW VHNDGDU \DQJ EROHK %ROHK LNXW GDQ EROHK GLODQJJDU & ' 'L DQWDUD EHULNXW \DQJ PDQDNDK WXMXDQ PDWODPDW ...DVLK VD\DQJ ... VDKDMD .9 +DQ\D NHSDGD PXVOLP VDKDMD $ % & ' . VDKDMD VHPXD GL DWDV $SDNDK SHQJHUWLDQ PXDPDODW .VODP" $ % 0HODNXNDQ VRODW OLPD ZDNWX VHKDUL VHPDODP . .... GDQ .' .. 5HGKD ... GDQ .+$1 3(0%$1*81$1 . GDQ . WHUEXND NHSDGD 0XWKX . VDKDMD .

. $O6XQQDK . $O 4XUDQ . GDQ .. ..9 4L\DV $ % & ' . VDKDMD 6HPXD GL DWDV 'L DQWDUD EHULNXW \DQJ PDQDNDK EHUNDLWDQ GHQJDQ ZDMLE PHQMDJD OLPD SHUNDUD GDODP 0DTDVLG 6\DUL¶DK 'KXUXUL\DW . VDKDMD ..MPD¶ ..$ % & ' +XNXP \DQJ GLFLSWDNDQ $OODK +XNXP \DQJ GLFLSWD ROHK 0DODLNDW +XNXP \DQJ GLFLSWD ROHK 5DVXO ± UDVXO +XNXP \DQJ GLNHOXDUNDQ ROHK XODPD¶ $SDNDK WXMXDQ V\DULDK" $ % & ' 0HQDPEDKNDQ NHXQWXQJDQ GXQLDZL 0HQMDJD NHSHQWLQJDQ LQGLYLGX GDODP EHUDJDPD 0HQMDJD DVDV NHSDGD NHXQWXQJDQ V\DULNDW 0HQMDJD NHPDVODKDWDQ NHKLGXSDQ PDQXVLD %HUDSDNDK PDVODKDW \DQJ SHUOX GLMDJD" $ % & VDWX GXD HPSDW OLPD ' %HUDSDNDK VXPEHU KXNXP \DQJ GLVHSDNDWL ROHK XODPD¶" $ % & VDWX GXD HPSDW OLPD ' 'L DQWDUD EHULNXW \DQJ PDQDNDK VXPEHU \DQJ GLVHSDNDWL ROHK NHEDQ\DNDQ XODPD¶" ... VDKDMD .. GDQ .

-$%$7$1 6$/85$1 /$7.+$1 3(0%$1*81$1 .

 ..Y . GDQ .VD $SDNDK D\DW SHUPXODDQ GDQ SHQJDNKLUDQ GDODP DO4XUDQ" $ $O)DWLKDK KLQJJD $Q1DVV % $O%DTDUDK KLQJJD $Q1DVV & $O)DWLKDK KLQJJD $O/DKDE ' $O)DWLKDK KLQJJD $O)DODT $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ VXQQDK" $ 3HUEXDWDQ GDQ SHUNDWDDQ QDEL 0XKDPPDG 6$: % 3HUEXDWDQ SHUNDWDDQ GDQ WDTULU QDEL 0XKDPPDG 6$: & 3HUEXDWDQ QDEL 0XKDPPDG 6$: VDKDMD ' 3HUNDWDDQ QDEL 0XKDPPDG 6$: VDKDMD $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ .....DODP $OODK \DQJ GLWXUXQNDQ NHSDGD 0DODLNDW -LEULO & ... VDKDMD ... GDQ .DODP $OODK \DQJ GLWXUXQNDQ NHSDGD 1DEL .Y VDKDMD . .DODP $OODK \DQJ GLWXUXQNDQ NHSDGD 1DEL 0XKDPPDG 6$: % ..MPD¶" $ 3HUVHSDNDWDQ SDUD XODPD¶ PXMWDKLG .DODP $OODK \DQJ GLWXUXQNDQ NHSDGD 1DEL 0XVD ' . .Y $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ DO4XUDQ" $ ..9 $ % & ' +LI] DG'LQ +LI] DO$TO +LI DODNO +LI DO0DO .. GDQ ...

MPD¶" $ 6HPDVD QDEL 0XKDPPDG 6$: PDVLK KLGXS % 6HEHOXP NHUDVXODQ QDEL 6$: & 6HOHSDV NHZDIDWDQ QDEL 0XKDPPDG 6$: ' 6HOHSDV EHUODNX SHQJKLMUDKDQ QDEL 6$: $SDNDK FRQWRK . WHQWDQJ VHVXDWX IDWZD % 3HUVHSDNDWDQ SDUD PXMDKLG WHQWDQJ VHVXDWX IDWZD & 3HUVHSDNDWDQ SDUD XPDUD¶ WHQWDQJ VHVXDWX IDWZD ' 3HUVHSDNDWDQ SDUD QDEL WHQWDQJ VHVXDWX IDWZD %LODNDK EHUODNXQ\D .MPD¶" -$%$7$1 6$/85$1 /$7.+$1 3(0%$1*81$1 .

$.

3HQJKDUDPDQ DUDN %.

3HQJKDUDPDQ MXGL &.

3HQJKDUDPDQ ULED¶ '.

MPD¶ GDQ 4L\DV $SDNDK ³0DVDOLK 0XUVDODK´" $ 6HVXDWX NHSHQWLQJDQ \DQJ WLGDN GLQDVNDQ KXNXPQ\D ROHK V\DUD¶ VHFDUD NKXVXV WHWDSL EHUVHVXDLDQ GHQJDQ NHKHQGDN V\DUD¶ VHFDUD XPXP % 6HVXDWX \DQJ GLWXUXQNDQ ROHK $OODK 6:7 NHSDGD QDEL 6$: & 6HVXDWX SHUODNXDQ QDEL 6$: \DQJ DNDQ GLLNWLUDI VHEDJD.HZDMLSDQ ]DNDW %HUDSDNDK VXPEHU \DQJ WLGDN GLVHSDNDWL ROHK SDUD XODPD¶" $ % & ' 6DWX LDLWX DO4XUDQ 'XD LDLWX DO4XUDQ GDQ DV6XQQDK %DQ\DN GL DQWDUDQ\D PDVDOLK PXUVDODK µXUI TDXO VDKDEL GDQ VHEDJDLQ\D (PSDW LDLWX DO4XUDQ DV6XQQDK . 0HPEXNXNDQ DO4XUDQ $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ 4L\DV" $ 0HQ\DPDQNDQ KXNXP VHVXDWX SHUNDUD \DQJ EDUX GHQJDQ KXNXP \DQJ VXGDK DGD NHUDQD SHUVDPDDQ LOODKQ\D % 0HQ\DPDNDQ KXNXP VHVXDWX SHUNDUD \DQJ EDUX PHODOXL SDQGDQJDQ SDUD XODPD¶ & 0HQ\DPDNDQ VHVXDWX KXNXP SHUNDUD \DQJ EDUX GHQJDQ VLIDW ± VLIDW QDEL 6$: ' 0HQ\DPDNDQ VHVXDWX KXNXP SHUNDUD \DQJ EDUX GHQJDQ WUDJHGL ± WUDJHGL \DQJ EHUODNX VHNDUDQJ $SDNDK FRQWRK 4L\DV" $ 3HQJKDUDPDQ DUDN % 3HQJKDUDPDQ GDGDK & 3HQJKDUDPDQ ULED¶ ' .HUDMDDQ PHQJDUDKNDQ PHQXQDLNDQ KDML -$%$7$1 6$/85$1 /$7.+$1 3(0%$1*81$1 . KDGLWK ' 6HVXDWX WXWXU NDWD QDE.HUDMDDQ PHQJKDUDPNDQ DUDN % . 6$: \DQJ PHQMDGL GDOLO XQWXN PHODNVDQDNDQ LEDGDK WHUVHEXW $SDNDK FRQWRK PDVDOLK PXUVDODK" $ .

HUDMDDQ PHZDMLENDQ SHPDNDLDQ WRSL NHOHGDU $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ ³.+$1 .& .VWLVKDE" $ % & ' &DUDFDUD EHUZXGXN 7UDQVDNVL NHZDQJDQ DGDODK KDUXV VHKLQJJD DGD GDOLO \DQJ PHQRODNQ\D 7UDQVDNVL NHZDQJDQ \DQJ WHUGDSDW XQVXUXQVXU ULED¶ &DUDFDUD EHUWD\DPXP VHSHUWLPDQD \DQJ GLDMDU ROHK QDEL 6$: $SDNDK ³6DGG =DUDL¶´" $ 0HQJKXNXP GHQJDQ KXNXP \DQJ DVDO VHKLQJJD DGD GDOLO \DQJ PHQRODNQ\D % 0HQJKDODQJ VHVXDWX \DQJ KDUXV SDGD DVDOQ\D NHUDQD SHUNDUD WHUVHEXW EROHK PHPEDZD NHSDGD NHPXQJNDUDQ & 0HQJKXNXP EHUGDVDUNDQ SHUVHSDNDWDQ SDUD PXMWDKLG ' 0HQJKXNXP EHUGDVDUNDQ NHSDGD X¶UXI VHWHPSDW $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ ³8¶UXI´" $ $GDW PDMRULWL VHVXDWX NDXP VDPD DGD GDUL VHJL SHUNDWDDQ SHQJXFDSDQ DWDX DPDODQ % 0HQJKDODQJ VHVXDWX \DQJ KDUXV SDGD DVDOQ\D NHUDQD SHUNDUD WHUVHEXW EROHK PHPEDZD NHSDGD NHPXQJNDUDQ & 3HUVHSDNDWDQ SDUD PXMWDKLG EDJL PHQHQWXNDQ VHVXDWX KXNXP ' 5DPDODQ \DQJ WHODK GLEXDW WHQWDQJ NHKLGXSDQ PDVD KDGDSDQ $SDNDK FRQWRK 8¶UXI" $ % & ' 6HEDW NHSDGD SHQ]LQD 3HPED\DUDQ NDIDUDK 6HEDW NHSDGD SHPLQXP DUDN 3HPED\DUDQ GHQGD %HUDSDNDK NRPSRQHQ V\DULDK" $ % & ' 6DWX 'XD 7LJD (PSDW 3(0%$1*81$1 -$%$7$1 6$/85$1 /$7.HUDMDDQ PHZDMLENDQ ]DNDW ILWUDK ' .VWLVKDE´" $ % & ' 0HQJKXNXP GHQJDQ KXNXP \DQJ DVDO VHKLQJJD DGD GDOLO \DQJ PHQRODNQ\D 0HQJKXNXP GHQJDQ GDOLO DO4XUDQ 0HQJKXNXP GHQJDQ GDOLO DO6XQQDK 0HQJKXNXP GHQJDQ GDOLO \DQJ DNDQ GLIDWZDNDQ DNDQ GDWDQJ $SDNDK FRQWRK .

EDGDK XPXP GDQ LEDGDK NKXVXV .EDGDK GDQ 0XDPDODW 0XQDNDKDW GDQ 0XDPDODW 3HUEDQGLQJDQ DJDPD GDQ ILTK 7DXKLG GDQ ILTK $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ ³.EDGDK KDUXV GDQ LEDGDK KDUDP . $SDNDK NRPSRQHQ V\DULDK WHUVHEXW" $ % & ' .EDGDK PDNUXK GDQ KDUXV $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ PXDPDODW" $ 6HEDJDL KXEXQJDQ GL DQWDUD PDQXVLD GHQJDQ PDQXVLD \DQJ PHQJDWXU VLVWHP NHKLGXSDQ % 6HEDJDL KXEXQJDQ PDQXVLD GHQJDQ 3HQFLSWD1\D GDUL VHJL LEDGDK & 6HEDJDL KXEXQJDQ GL DQWDUD PDQXVLD GHQJDQ DODP JKDLE ' +XEXQJDQ PDQXVLD GHQJDQ NLWDENLWDE GDQ MXJD UDVXOUDVXO1\D %HULNDQ FRQWRK PXDPDODW" $ 0HQXQDLNDQ VRODW OLPD ZDNWX VHKDUL VHPDODP % 0HQXQDLNDQ .+$1 3(0%$1*81$1 .EDGDK´" $ 6HJDOD EHQWXN WUDQVDNVL VHVDPD PDQXVLD EDJL PHQMDODQL NHKLGXSDQ % 0HUXSDNDQ KXEXQJDQ PDQXVLD GHQJDQ $OODK GDQ PHPSHUKDPEDNDQ GLUL NHSDGD $OODK GDODP VHJDOD KDO & 0HUXSDNDQ EDKDZD $OODK 6:7 LWX 0DKD (VD \DQJ ZDMLE GLVHPEDK ' . MXDO EHO.EDGDK ]DNDW GHQJDQ VHPSXUQD ELOD VXGDK FXNXS V\DUDWV\DUDW & %HUND. VHZD GDQ VHEDJDLQ\D ' 0HPEHUL ]DNDW NHSDGD \DQJ OD\DN PHQHULPDQ\D -$%$7$1 6$/85$1 /$7.WDQ GHQJDQ SHQJXUXVDQ KDUWD VHSHUW.EDGDK ZDMLE GDQ LEDGDK VXQDW .H\DNLQDQ WHUKDGDS VHJDOD \DQJ EHUODNX WHODK WHUWXOLV %HUDSDNDK SHPEDKDJLDQ LEDGDK" $ % & ' EDKDJLDQ EDKDJLDQ EDKDJLDQ EDKDJLDQ $SDNDK EDKDJLDQ LEDGDK" $ % & ' .

GDQ ..9 KLEDK $ % & ' .VODP" $ % & ' 'LELQD DWDV SULQVLS NHXQWXQJDQ 'LELQD DWDV SULQVLS PXGKDUDEDK 'LELQD DWDV SULQVLS WRORQJ PHQRORQJ 'LELQD DWDV SULQVLS XPXP $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ NRQWUDN ± NRQWUDN GDODP .9 VHPXD GL DWDV %HUDSDNDK UXNXQ MXDO ± EHOL" $ 3(0%$1*81$1 -$%$7$1 6$/85$1 /$7.VODP" .VODP 0HQJDSD NRQWUDN PHPDLQNDQ SHUDQDQ SHQWLQJ" $ %DJL PHQHQWXNDQ MDWXK EDQJXQ VHVHEXDK V\DULNDW % 0HQHQWXNDQ NHVDKLKDQ VHVXDWX XUXVDQ & %DJL PHQJHQDOSDVWL VDPD DGD XUXVDQ WHUVHEXW VDK GL VLVL XQGDQJXQGDQJ DWDX WLGDN ' %DJL PHQJHODNNDQ EHUODNXQ\D NHUXJLDQ \DQJ PHODPSDX 'L DQWDUD EHULNXW \DQJ PDQDNDK PHUXSDNDQ MHQLV ± MHQLV NRQWUDN GDODP .+$1 ... $SDNDK NHSHQWLQJDQ PXDPDODW" $ 0DQXVLD GDSDW PHOLSDWJDQGDNDQ NHXQWXQJDQ % 0DQXVLD GDSDW PHPEXDW VHEDUDQJ NHSXWXVDQ GHPL XQWXN PHPDNPXUNDQ EXPL LQL & 0DQXVLD GDSDW EHUKXEXQJ PHODKLUNDQ SHUSDGXDQ PHQJKLQGDUNDQ SHQLQGDVDQ GDQ VHEDJDLQ\D ' 0DQXVLD DNDQ PHQFLSWD VHEHUDSD EDQ\DN IRUPXODIRUPXOD HNRQRPL EDJL PHQDPEDKNDQ SHQGDSDWDQ $SDNDK FLUL ± FLUL PXDPDODW . VDKDMD . GDQ .. VDKDMD . TDUGXO KDVVDQ .. WDD¶ZXQ ..VODP" $ 6XDWX LNDWDQ DWDX SHUVHWXMXDQ GL DQWDUD EHEHUDSD SLKDN EDJL PHPEXDW EHEHUDSD SHUVHWXMXDQ SHUMDQMLDQ % 6XDWX LNDWDQ \DQJ DNDQ PHQJXQWXQJNDQ VHEHODK SLKDN VDKDMD & 6XDWX SHUVHIDKDPDQ EHUNDLWDQ GHQJDQ SHUMDODQDQ DJDPD ' 6XDWX SHUODNVDQDDQ XQGDQJXQGDQJ . WDEDUUX¶ ..

PDQD SULQVLS NRQWUDN WDNDIXO GLODNVDQDNDQ" $ % & ' 0HQJDVLP.LDVL EHEHUDSD SULQVLS .QVXUDQV PHUDQJNXPL NHDGLODQ VHPDVD EHUXUXVDQ VHSHUWL \DQJ GLJDODNNDQ ROHK V\DUD¶ 0HQJJXQDNDQ DTDG PXD¶ZDGKDK GDODP PHQMDODQNDQ XUXVDQ SHUQLDJDDQ GHQJDQ SDUD SHVHUWD 0HQ\HGLDNDQ SLQMDPDQ NHSDGD SDUD SHVHUWD \DQJ KHQGDN PHPEXDW SLQMDPDQ GDULSDGD ZDQJ V\DULNDW GDQ GLNHQDNDQ IDHGDK NH DWDVQ\D 0HQ\HGLDNDQ SLQMDPDQ SUHPLXP DXWRPDWLN VHUWD PHQDPEDKNDQ IDHGDK NH DWDVQ\D $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ SULQVLS EROHK OLQGXQJ" $ % & $SDELOD DGD KXEXQJDQ DQWDUD SHVHUWD GHQJDQ SHUNDUD \DQJ GLNRQWUDNNDQ \DQJ WLPEXO GDULSDGD EHEHUDSD VLWXDVL 0HOLQGXQJL SDUD SHVHUWD VHNLUDQ\D EHUODNX SHSHUDQJDQ 0HOLQGXQJL SDUD SHVHUWD SDGD VHEDUDQJ MHQLV ULVLNR 3(0%$1*81$1 -$%$7$1 6$/85$1 /$7. VDKDMD .9 $ % & ' :XMXG VHPDVD MXDO EHOL +DUWD \DQJ EHUQLODL GDQ EHUPDQIDDW 0LOLNDQ VDK 0HQJHWDKXL NXDQWLWL MHQLV GDQ VLIDW ..QVXUDQV" $ % & ' %HUVDPDVDPD PHQDJJXQJ PXVLEDK \DQJ PHQLPSD SDUD SHVHUWD 0HQ\LPSDQ GDQD XQWXN WXMXDQ NHEDMLNDQ 0HQJJXQDNDQ DTDG MXDO EHOL GDQ SDGD PD¶TXG D¶ODLK \DQJ WLGDN MHODV 3HUDWXVDQ GDU.. VDKDMD . GDQ . VDKDMD VHPXD GL DWDV $SDNDK \DQJ PHQMDGL SHUPDVDODKDQ GHQJDQ VLVWHP . ..+$1 . . .. VXGXW NHXQWXQJDQ \DQJ WHUODOX UHQGDK %DJD....% & '   $SDNDK UXNXQ MXDO EHOL WHUVHEXW" $ % & ' 3HQMXDO SHPEHOL PD¶TXG DODLK GDQ VLJKDK 3HQMXDO SHPEHOL GDQ PD¶TXG DODLK 3HQMXDO GDQ SHPEHOL VDKDMD 3HQMXDO SHPEHOL GDQ VLJKDK 'L DQWDUD EHULNXW \DQJ PDQDNDK PHUXSDNDQ V\DUDW ± V\DUDW PD¶TXG D¶ODLK" . GDQ ..

KDN SHUWDPD WHUKDGDS NHUXJLDQ LWX 0HQJDSD SULQVLS VXEURJDVL LQL GLJXQDNDQ" -$%$7$1 6$/85$1 /$7.PGHPQLWL" $ % & ' 3HQJHQGDOL WDNDIXO DNDQ PHQ\HGLDNDQ SDPSDVDQ NHZDQJDQ EDJL PHQJHPEDOLNDQ SHVHUWD NHSDGD NHGXGXNDQ DVDO 3HQJHQGDOL WDNDIXO DNDQ PHQ\HGLDNDQ SDPSDVDQ NHZDQJDQ EDJL PHQDPEDKNDQ NHXQWXQJDQ NHSDGD SHVHUWD 3HQJHQGDOL WDNDIXO DNDQ PHPEHUL SDPSDVDQ NHZDQJDQ EDJL PHQJXUDQJNDQ MXPODK ED\DUDQ NHSDGD SHVHUWD 3HQJHQGDOL WDNDIXO WLGDN DNDQ PHPEXDW VHEDUDQJ ED\UDQ SDPSDVDQ NHSDGD SHVHUWD WDQSD VHEDE %DJDLPDQD \DQJ GLNDWDNDQ SULQVLS VXEURJDVL" $ % & ' 6NLP WDNDIXO EHUKDN PHQXQWXW GDULSDGD SLKDN NHWLJD \DQJ EHUWDQJJXQJMDZDE WHUKDGDS NHUXJ.' 0HOLQGXQJL SDUD SHVHUWD EHUGDVDUNDQ NHSDGD ULVLNR \DQJ WHODK GLWHQWXNDQ ROHK V\DULNDW VDKDMD ZDODXSXQ GDODP NRQWUDN WHODK GLQ\DWDNDQ VHODLQ GDULSDGD LWX %LODNDK EROHK WLPEXO NHSHQWLQJDQ EROHK OLQGXQJ" $ % & ' NHHPSXQ\DDQ KDUWD SRWHQVL OLDE.WL XQGDQJ ± XQGDQJ KDN GL EDZDK NRQWUDN DSDELOD ZXMXG NHUXJLDQ ROHK V\DULNDW DWDX SHQJHQGDOL WDNDIXO DSDELOD ZXMXG SHSHUDQJDQ GL NDODQJDQ NDXP DSDELOD VXGDK VDPSDL NH WDKDS PDWDQJ SROLVL WHUVHEXW $SDNDK NULWHULD ³SHQXK SHUFD\D´" $ % 0HPSHUFD\DL DSD \DQJ GLVDPSDLNDQ ROHK HMHQ 3HQGHGDKDQ VHPXD PDNOXPDW 0HPEHUL VHPXD KDUWD \DQJ DGD NHSDGD HMHQ VHEDJDL ODQJNDK PHPEDODV EXGLQ\D 0HPSHUFD\DL EDKDZD GHQJDQ SHUOLQGXQJDQ \DQJ GLVHGLDNDQ ROHK WDNDIXO PHQFXNXSL VHFXNXSQ\D NRVNRV \DQJ PHVWL GLED\DU & ' %DJDLPDQD \DQJ GLNDWDNDQ SULQVLS .+$1 3(0%$1*81$1 .WX 6NLP WDNDIXO EHUKDN PHQXQWXW GDULSDGD SLKDN \DQJ SHUWDPD WHUKDGDS NHUXJLDQ LWX 6NLP WDNDIXO WLGDN EHUKDN PHQXQWXW GDULSDGD S.DQ LWX 6NLP WDNDIXO WLGDN EHUKDN PHQXQWXW GDULSDGD SLKDN NHWLJD \DQJ EHUWDQJJXQJMDZDE WHUKDGDS NHUXJLDQ .L.

LQGXQJ ROHK GXD SHQJHQGDOL WDNDIXO PDND SHQJHQGDOL DNDQ PHPED\DU WXQWXDQ WHUVHEXW PHQJLNXW SUR UDWDQ\D VDKDMD 6HNLUDQ\D EHUODNX WXQWXWDQ \DQJ VDPD WHUKDGDS GXD SHQJHQGDOL WDNDIXO PDND VHWLDS WDNDIXO DNDQ PHPED\DU WXQWXWDQ WHUVHEXW PHQJLNXW NDGDU NHUXJLDQ SHVHUWD WDNDIXO WHUVHEXW EDJL VHWLDS SHQJHQGDOL WDNDIXO 6HW. NDGDU FDUXPDQ \DQJ GLVXPEDQJNDQ ROHK SHVHUWD 6HWLDS SHVHUWD WDNDIXO DNDQ PHPED\DU FDUXPDQ NHSDGD GXD SHQJHQGDOL WDNDIXO PHQJLNXW NDGDU SUR UDWDQ\D VDKDMD % & ' $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ 0XGKDUDEDK" $ % 3HQJHQGDOL EHUWLQGDN VHEDJDL UDEEXO PDO SHPRGDO .$ % & ' 0HPEHUL ED\DUDQ GXD NDOL NHSDGD SHVHUWD 0HQDPEDK NHXQWXQJDQ NHSDGD SDUD SHVHUWD 0HQJKDODQJ SHVHUWD GDULSDGD PHQJXWLS ED\DUDQ GXD NDOL 0HPEHQDUNDQ SHVHUWD PHQDULN VHPXOD WXQWXWDQ $SDNDK \DQJ GLNDWDNDQ SULQVLS WDEDUUX¶" $ % & ' 3HQJDQGDOL WDNDIXO DNDQ PHQJXVDKDNDQ WDEXQJ KDVLO GDULSDGD FDUXPDQ SHVHUWD PHODOXL DTDG WDEDUUX¶ 3HQJHQGDOL WDNDIXO DNDQ PHQHULPD FDUXPDQ GDULSDGD SHVHUWD PHQJJXQDNDQ DTDG PXD¶TDGKDK 3HQJHQGDOL WDNDIXO DNDQ PHQJJXQDNDQ ZDQJ FDUXPDQ SHVHUWD VHEDJDL ZDQJ V\DULNDW XQWXN PHQMDQD SHQGDSDWDQ GDQ SHUEHODQMDDQ 3HUNRQJVLDQ PRGDO GL DQWDUD VHVDPD SHVHUWD \DQJ PDQD XQWXQJ GDQ UXJL GLNRQJVL EHUVDPD %DJDLPDQD VHNLUDQ\D GDQD GDODP WDEDUUX¶ LWX EHUNXUDQJDQ" $ % & ' 3HQJHQGDOL WDNDIXO DNDQ PHQJJXQDNDQ ZDQJ SHVHUWD XQWXN PHQDPSXQJ NHNXUDQJDQ WHUVHEXW PHQJJXQDNDQ DTDG TDUGKXO KDVVDQ 3HQJHQGDOL WDNDIXO DNDQ PHPLQMDP GDULSDGD SHPHJDQJ VDKDP GHQJDQ DTDG TDUGKXO KDVVDQ 3HQJHQGDOL WDNDIXO DNDQ JXOXQJ WLNDU 3HQJHQGDOL WDNDIXO WHUSDNVD PHPEXDW SLQMDPDQ GHQJDQ SHPHJDQJ VDKDP GHQJDQ DTDG PXGKDUDEDK $SDNDK \DQJ GLNDWDNDQ ³3ULQVLS 3HUNRQJVLDQ 6DPD 5DWD´" $ 6HNLUDQ\D EHUODNX WXQWXWDQ WHUKDGDS SHUOLQGXQJDQ \DQJ VDPD \DQJ GL.DS SHQJHQGDO.EDW DNDQ EHUNRQJV. WDNDIXO \DQJ WHUO.

PDQDNDOD SHVHUWD VHEDJDL PXGKDULE SHQJXVDKD .

 3HQJHQGDOL EHUWLQGDN VHEDJDL PXGKDULE SHQJXVDKD .

PDQDNDOD SHVHUWD VHEDJDL UDEEXO PDO SHPRGDO .

 -$%$7$1 6$/85$1 /$7.+$1 3(0%$1*81$1 .

.QVXUDQV" -$%$7$1 6$/85$1 /$7..9 6HEDE WHUKDPSLU $ % & ' ..QVXUDQ" %HUDVDVNDQ SULQVLS EHUVDOLQJ \DQJ GLEHQWXN EDJL WXMXDQ PHQXEXKNDQ GDQD DP % %HUDVDVNDQ SULQVLS WDEDUUX¶ \DQJ GLEHQWXN EDJL WXMXDQ PHQXEXKNDQ GDQD DP & %HUDVDVNDQ SULQVLS PXGKDUDEDK \DQJ GLEHQWXN EDJL WXMXDQ PHQXEXKNDQ GDQD DP ' %HUDVDVNDQ SULQVLS WDD¶ZXQ \DQJ GLEHQWXN EDJL WXMXDQ PHQXEXKNDQ GDQD DP %LODNDK LQVXUDQ EHURSHUDVL" $ $ % & ' 6HZDNWX ]DPDQ SHPHULQWDKDQ 7XQNX $EGXO 5DKPDQ 6HZDNWX ]DPDQ SHPHULQWDKDQ 6XOWDQ 0HODND 6HZDNWX PXOD ± PXOD NHPHUGHNDDQ QHJDUD 6HZDNWX ]DPDQ <XQDQL GDQ 5RPDZL <DQJ PDQDNDK GL DQWDUD EHULNXW PHUXSDNDQ SULQVLS DVDV LQVXUDQV" . . VDKDMD . GDQ .HSHQWLQJDQ EROHK LQVXUDQ ..& ' 0XGKDULE GDQ UDEEXO PDO DNDQ GLVHUDKNDQ NHSDGD SHPHJDQJ VDKDP \DQJ PXVOLP VDKDMD 0XGKDULE GDQ UDEEXO PDO DGDODK GLODNVDQDNDQ ROHK SHQJHQGDOL WDNDIXO $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ ZDNDODK" $ % & ' 3HVHUWD EHUWLQGDN VHEDJDL ZDNLO NHSDGD HMHQ (MHQ EHUWLQGDN VHEDJDL ZDNLO NHSDGD V\DULNDW SHODEXUDQ 3HQJHQGDOL WDNDIXO EHUWLQGDN VHEDJDL ZDNLO NHSDGD SDUD SHVHUWD 3HVHUWD EHUWLQGDN VHEDJD. VDKDMD VHPXD GL DWDV %DJDLPDQD SDQGDQJDQ XODPD¶ WHUKDGDS LQVXUDQV" $ % & ' %ROHK GLNDML VHPXOD 0XDPDODW \DQJ IDVLG 6DK GL VLVL V\DUD¶ 6DK GL VLVL XQGDQJ ± XQGDQJ $SDNDK DTDG \DQJ PHQMDGL DOWHUQDWLI NHSDGD NRQWUDN .. VDKDMD . GDQ . ZDNLO NHSDGD SHVHUWD \DQJ ODLQ $SDNDK PDNVXG ... *DQWLUXJL .+$1 3(0%$1*81$1 .. 3HQXK SHUFD\D PXWODN .

HXQWXQJDQ \DQJ GLNRQJVL EHUVDPD GL DQWDUD SHVHUWD GDQ V\DULNDW ' %DJDLPDQD VLWXDVL JKDUDU GDODP .QVXUDQV" $ % & ' 3HVHUWD PHPED\DU SUHPLXP \DQJ NHFLO GDQ PHQGDSDW SHUWRORQJDQ GHQJDQ MXPODK \DQJ EHVDU GHQJDQ PHQJJXQDNDQ DTDG WDEDUUX¶ 3HVHUWD PHPED\DU ZDQJ \DQJ EHVDU GDQ NDGDQJ ± NDGDQJ WLGDN PHQGDSDW VHEDUDQJ SXODQJDQ NHUDQD PHQJJXQNDQ DTDG PXD¶ZDGKDK 3HVHUWD PHPED\DU SUHPLXP \DQJ NHFLO GDQ DNDQ PHQJKDUDSNDQ SXODQJDQ \DQJ OHELK EHVDU 3HVHUWD WGDN PHPED\DU DSDDSD MHQLV ED\DUDQ NHSDGD V\DULNDW $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ ULED¶" $ % 3HQJXUDQJDQ 3HUWDPEDKDQ 3HPEDKDJLDQ .HUXJLDQ 3(0%$1*81$1 & ' -$%$7$1 6$/85$1 /$7.$ % & ' $TDG 0XGKDUDEDK $TDG 0XD¶ZDGKDK $TDG WDEDUUX¶ $TDG %DL¶ DO0XUDEDKDK $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ JKDUDU" $ % & %HUODNX NHWLGDNLSDVWLDQ GDODP PD¶NXG D¶ODLK NRQWUDN .QVXUDQV" $ % & ' $SDELOD V\DULNDW GDQ SHVHUWD PHQGDSDW NHUXJLDQ $SDELOD KDQ\D VDWX SLKDN VDKDMD \DQJ PHQGDSDW XQWXQJ $SDELOD V\DULNDW GDQ SHVHUWD PHQGDSDW NHXQWXQJDQ $SDELOD WLPEXO NHDGDDQ NHUXJLDQ SDGD SHODEXUDQ V\DULNDW $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ PDLVLU" $ % & ' -XGL PHQGDSDWNDQ VHVXDWX GHQJDQ FDUD \DQJ PXGDK DWDX PHQGDSDW NHXQWXQJDQ WDQSD EHUXVDKD PHQJHUMDNDQ $UDN VHVXDWX MHQLV PLQXPDQ \DQJ PHPDEXNNDQ 5LED¶ VHVXDWX SHUWDPEDKDQ \DQJ PHUDJXNDQ *KDUDU VHVXDWX \DQJ WLGDN SDVWL %DJDLPDQD VLWXDVL PDLVLU GDODP LQGXVWUL .QVXUDQV 6HVXDWX SHUNDUD \DQJ MHODV SHUMDODQDQQ\D 6HVXDWX SHUNDUD \DQJ EROHK PHQGDWDQJNDQ NHXQWXQJDQ .+$1 .

VDKDMD 6HPXD MDZDSDQ GL DWDV $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ SHVHUWD WDNDIXO" $ 3HQ\XPEDQJ \DQJ WHUOLEDW GHQJDQ NHUMDNHUMD SHQV\DULNDWDQ % 3HQ\XPEDQJ \DQJ WHUOLEDW GHQJDQ %%$ & 3HQ\XPEDQJ SHQFDUXP . %X\X¶ %HUODNX GDODP MXDO EHOL EDUDQJDQ ULEDZL . WDNDIXO" .Y %X\X¶ %HUODNX GDODP WUDQVDNVL DO. VDKDMD .. VHPXD GL DWDV %LODNDK ZXMXGQ\D WDNDIXO GL 0DOD\V... GDQ .. GDQ .. VDKDMD . VDKDMD . GDQ . GDQ KXWDQJ 7LDGD MDZDSDQ GL DWDV $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ TXUXGK GDQ EX\X¶" . 4XUXGK %HUODNX GDODP VLVWHP %%$ . VDKDMD .. 3HVHUWD WDNDIXO ..Y 3HQJDZDO NHVHODPDWDQ $ % & ' ....... 4XUXGK %HUODNX GDODP DPDODQ SLQMDPDQ ZDQJ GDQ GLNHQDNDQ IDHGDK . %HUDSDNDK NHWHJRUL ULED GDQ DSDNDK LD" $ % & ' LDLWX TXUXGK GDQ EX\X¶ LDLWX TDUGXO KDVVDQ LDLWX XQWXQJ UXJ. GDQ .. 3HQJHQGDOL WDNDIXO .D" $ $ZDO WDKXQ DQ % $ZDO WDKXQ & $ZDO WDKXQ DQ ' $ZDO WDKXQ DQ 6HKLQJJD WDKXQ EHUDSDNDK SHQJHQGDOL WDNDIXO \DQJ DGD GL 0DOD\VLD" $ % & '   $SDNDK NRPSRQHQ XWDPD GDODP . 6DOXUDQ SHQJDQWDUD .MDUDK 0XQWDKL\DWXO EL7DPOLN $ % & ' .QGXVWU...

+$1 3(0%$1*81$1 . MXJD GLNHQDOL VHEDJD. SHPHJDQJ SROLVL -$%$7$1 6$/85$1 /$7.

. ..' 3HQ\XPEDQJ MXJD WHUOLEDW GDODP XVDKD SHQJLNODQDQ SURGXN 6LDSDNDK \DQJ EROHK GLNDWDNDQ VHEDJDL SHVHUWD WDNDIXO" . 0XGKDUDEDK . GDQ .. VDKDMD .Y SHQJXVDKD NLODQJ $ % & ' VHPXD GL DWDV . WDNDIXO NHOXDUJD . VDKDMD VHPXD GL DWDV $SDNDK MHQLV WDNDIXO \DQJ GLNHQGDOLNDQ ROHK SHQJHQGDOL WDNDIXO" .... WDNDIXO DP . GDQ .Y %DL¶DO0XUDEDKDK $ % & ' .... VDKDMD .QGLYLGX . GDQ .U NXPSXODQ ZDQJ XQWXN GLVDOXUNDQ NHSDGD IDNLU PLVNLQ 3HQWDGELU WDQDKWDQDK UH]DE NHUDMDDQ 3HQWDGELU \DQJ PHQHQWXNDQ MDWXK EDQJXQ VRVLRHNRQRPL QHJDUD 3HQWDGELU NXPSXODQ ZDQJ WDNDIXO GDQ PHQJXUXV ZDQJ WHUVHEXW $SDNDK DTDG \DQJ DVDV GLJXQDNDQ GL DQWDUD SHQJHQGDOL GDQ SHVHUWD" . VDKDMD . EURNHU -$%$7$1 6$/85$1 /$7. GDQ ... GDQ . HMHQ . VDKDMD . VDKDMD ...Y VDKDMD 6LDSDNDK SHQJDQWDUD" . RUJDQLVDVL SHUQLDJDDQ .... VDKDMD .Y VDKDMD . NRUSRUDW .. GDQ .. GDQ ...+$1 3(0%$1*81$1 ..Y WDNDIXO VHMDKWHUD $ % & ' .. WDNDIXO SD\XQJ . :DNDODK .. GDQ . 7DEDUUX¶ . VDKDMD $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ VHEDJDL SHQJHQGDOL WDNDIXO" $ % & ' 3HQWDGE....

..) EHURSHUDVL" $ % & '   %DJDLPDQD FDUD PHQJHODN ULVLNR" . GDQ . GDQ . GDQ ... GDQ . VDKDMD VHPXD GL DWDV 3DGD WDKXQ EHUDSDNDK SHQJHQGDOL WDNDIXO GLWDPEDK ROHK %10 $ % & ' -DQXDUL -DQXDUL -DQXDUL -DQXDUL  %HULNXW DGDODK SHQJDQWDUD GDODP WDNDIXO NHFXDOL $ HMHQ % EURNHU & EDQNWDNDIXO ' DGMXVPHQ $SDNDK VLIDW PXOLD HMHQ WDNDIXO" -$%$7$1 6$/85$1 /$7...Y DGMXVWHU $ % & ' .. EDQNWDNDIXO . VDKDMD ..Y 0HPLQGDKNDQ ULVLNR $ % & ' .... %HUNRQJVL ULVLNR . VDKDMD VHPXD GL DWDV %LODNDK 07$ GLWXEXKNDQ" $ % & ' 1RYHPEHU 1RYHPEHU 1RYHPEHU 1RYHPEHU  %LODNDK . 0HQJHODN ULVLNR . VDKDMD ..1&(.. VDKDMD . 0HQJDZDO ULVLNR ..+$1 3(0%$1*81$1 .. VDKDMD ..

 7DEOLJK ... VDKDMD .. VDKDMD ..+$1 $ & & $ ' & % ' $ % ' % ' & 3(0%$1*81$1 .... GDQ ..Y 7DN]LE $ % & ' . VDKDMD VHPXD GL DWDV -$:$3$1 % % $ % $ ' $ & & $ $ ' & $ & $ $ ' % $ % ' $ $ & & ' $ % & ' $ -$%$7$1 6$/85$1 /$7.. $PDQDK . GDQ . )DWDQDK .

 & $ ' & ' % & $ ' ' & ' & $ $ % ' & $ $ $ % $ $ & $ % $ % & $ $ & ' $ % & $ ' $ % % ' ' % & $ % $ & % $ % ' -$%$7$1 6$/85$1 /$7.+$1 3(0%$1*81$1 .

$)8/ -$%$7$1 6$/85$1 /$7..+$1 3(0%$1*81$1 .&2172+ 62$/$1 3(3(5.6$$1 $6$6 7$.

.

 PHUXSDNDQ VDODK VDWX SHODQ SHUOLQGXQJDQ GDQ NRQVHS LQVXUDQV \DQJ EHUDVDVNDQ 0XDPDODW .VODP \DQJ EHUODQGDVNDQ KXNXP 6\DULDK $ % & ' 7DNDIXO 0XGKDUDEDK :DNDODK 7DEDUUX¶ .

 \DQJ GLOXOXVNDQ ROHK 3DUOLPHQ DGDODK GRNXPHQ SHUXQGDQJDQ XWDPD GDODP SHQ\HOHQJJDUDQ RSHUDVL V\DULNDW 7DNDIXO $ % & ' $NWD 7DNDIXO $NWD 7DNDIXO $NWD 7DNDIXO $NWD 7DNDIXO 

'LEDZDK NRQVHS SHVHUWD SHODQ WDNDIXO DNDQ PHQJDQJNDW DTDG SHUVHWXMXDQ

XQWXN PHQGHSRVLWNDQ VHEDJDL GHUPD VHEDKDJLDQ GDULSDGD VXPEDQJDQ WDNDIXO DWDX DQVXUDQ NHSDGD GDQD ULVLNR $ % & ' 7DNDIXO 0XGKDUDEDK :DNDODK 7DEDUUX¶ 

3ULQVLS GLWDNULINDQ VHEDJDL SHUMDQMLDQ EHUNRQWUDN DQWDUD SHPEHUL PRGHO GDQ SHQJXVDKD XQWXN WXMXDQ PHQMDODQNDQ SHUQLDJDDQ GHQJDQ NHGXDGXD SLKDN EHUVHWXMX NH DWDV SHUDWXUDQ SHPEDKDJLDQ NHXQWXQJDQ $ % & ' 7DNDIXO 0XGKDUDEDK :DNDODK 7DEDUUX¶ .

 LDODK KXNXP \DQJ GLFLSWDNDQ ROHK $OODK VZW XQWXN KDPED1\D VDPD DGD KXNXPKXNXP LQL GLSHUXQGDQJNDQ PHODOXL DO4XUDQ DWDX DV6XQQDK $ % & ' 4L\DV .MPD¶ :DNDODK 6\DULDK .

+$1 3(0%$1*81$1 . NDODP $OODK \DQJ GLWXUXQNDQ GDODP EDKDVD $UDE \DQJ IDVLK PHODOXL SHUDQWDUDDQ -LEUDLO NH DWDV 1DEL 0XKDPPDG VDZ \DQJ PHUXSDNDQ PXNML]DWPHPEDFDQ\D DGDODK LEDGDW GLSLQGDKNDQ VHFDUD PXWDZDWLU GLPXODNDQ GHQJDQ DO)DWLKDK GDQ GLVXGDKL GHQJDQ VXUDK DQ1DV $ % & ' $O4XUDQ .MPD¶ :DNDODK 6\DULDK -$%$7$1 6$/85$1 /$7.

.

LDODK PHUXMXN NHSDGD SHUEXDWDQ DWDX SXQ SHUDNXDQ GDULSDGD 1DEL 0XKDPPDG VDZ $ % & ' 0XGKDUDEDK .MPD¶ :DNDODK 6XQQDK .

PHQXUXW LVWLODK LDODK SHUVHSDNDWDQ SDUD PXMWDKLG GDUL NDODQJDQ XPDW 1DEL 0XKDPPDG VDZ 3DGD ELODELOD PDVD VHOHSDV NHZDIDWDQ 1DEL 0XKDPPDG VDZ GL DWDV VDWXVDWX KXNXP V\DUDN $ % & ' $O4XUDQ .MPD¶ :DNDODK 0XGKDUDEDK .

 LDODK PHQ\DPDNDQ KXNXP VHVXDWX SHUNDUD \DQJ WLGDN DGD QDV GHQJDQ KXNXP VHVXDWX SHUNDUD \DQJ VXGDK DGD QDVQ\D NHUDQD ZXMXG SHUVDPDDQ LOODK VHEDE.

KXNXP \DQJ WHUGDSDW SDGD NHGXD SHUNDUD WHUVHEXW $ % & ' $O4XUDQ .MPD¶ 4L\DV 0XGKDUDEDK .

LDODK VHVXDWX NHSHQWLQJDQ \DQJ WLGDN GLQDVNDQ KXNXPQ\D ROHK V\DUDN VHFDUD NKXVXV WHWDSL EHUVHVXDLDQ GHQJDQ NHKHQGDN 6\DUDN VHFDUD XPXP $ % & ' 0DVDOLK 0XUVDODK .VWLVKDE 6DGG =DUD¶L 8UXI .

VWLVKDE & 6DGG =DUD¶L ' 8UXI . ««««« LDODK PHQJKXNXP GHQJDQ KXNXPDQ \DQJ DVDO VHKLQJJD DGDQ\D KXNXP EDUX \DQJ PHQJXEDK DWDX PHPEDWDONDQ KXNXP \DQJ DVDO $ 0DVDOLK 0XUVDODK % .

+$1 3(0%$1*81$1 . LDODK PHQJKDODQJ VHVXDWX \DQJ KDUXV SDGD DVDOQ\D NHUDQD SHUEXDWDQ WHUVHEXW EROHK PHPEDZD NHSDGD SHUNDUD \DQJ KDUDP $ % & ' 0DVDOLK 0XUVDODK .VWLVKDE 6DGG =DUD¶L 8UXI -$%$7$1 6$/85$1 /$7.

.

 $GDW PDMRULWL VHVXDWX NDXP VDPD DGD GDUL VHJL SHUNDWDDQ SHQJXFDSDQ DWDX DPDODQ $ % & ' 0DVDOLK 0XUVDODK .VWLVKDE 6DGG =DUD¶L 8UXI .

... . ..9 $ % & ' . . .9 . ... VDKDMD ...9 VDKDMD . .EDGDW PHUXSDNDQ KXEXQJDQ PDQXVLD GHQJDQ $OODK VZW ..KXVXV 8PXP :DMLE 6XQDW ..EDGDW WHUEDKDJL NHSDGD LDLWXGDQ .. . .. . VDKDMD . ..

9 VDKDMD ... . 6LJKDK . 8ODPD WHODK PHQHWDSNDQ NRQWUDN MXDO EHOL DQWDUD UXNXQUXNXQQ\D . ... . .. 3HQMXDO ... VDKDMD . . 3HPEHOL . VDKDMD ....9 . ... .9 0D¶TXG $ % & ' .

 ... . .9 $ % & ' .9 -$%$7$1 6$/85$1 /$7. VDKDMD ..9 VDKDMD . ... . . .. .HHPSXQ\DDQ KDUWD 3RWHQVL OLDELWL XQGDQJXQGDQJ +DN GL EDZDK NRQWUDN 7XQWXWDQ .. . ..HSHQWLQJDQ EROHK OLQGXQJ DSDELOD DGD KXEXQJDQ DQWDUD SHVHUWD GHQJDQ SHUNDUD \DQJ GLNRQWUDNNDQ ELDVDQ\D WLPEXO GDULSDGD EHEHUDSD VLWXDVL .+$1 3(0%$1*81$1 ... .. VDKDMD ..

.

3ULQVLS .. 0HPDVWLNDQ SHVHUWD WLGDN PHPSHUROHKL OHELK GDULSDGD DPDXQ VHEHQDU NHUXJLDQ NHXQWXQJDQ.QGHPQLWL DGDODK «««« 0HQ\HGLDNDQ SDPSDVDQ NHZDQJDQ XQWXN PHQJHPEDOLNDQ SHVHUWD NHSDGD NHGXGXNDQ \DQJ VDPD VHEHOXPQ\D .

... . VDKDMD .. .9 3URVHV XQWXN PHQGDSDWNDQ KDNKDN \DQJ GLOLQGXQJL $ % & ' .. . . . .. .. +DQ\D NRQWUDN WDNDIXO KDUWD EHQGD GDQ WDNDIXO OLDELOLWL . ....9 VDKDMD . VDKDMD . .9 ..

) .1&(. 2EMHNWLI XWDPD «««« XQWXN PHQJJDODN GDQ PHZDNLOL NHSHQWLQJDQ DKOL NRUSRUDW GDQ LQGXVWUL LQVXUDQV KD\DW $ /.$0 % & ' 3.$0 07$ .

3ULQVLS SHQXK SHUFD\D GDODP NRQWUDN 7DNDIXO EHUPDNVXG «««««« , ,, 6HPXD SLKDN KHQGDNODK PHQGHGDKNDQ VHPXD PDNOXPDW SHQWLQJ .HJDJDODQ PHQGHGDKNDQ PDNOXPDW GHQJDQ EHWXO DNDQ PHQJDNLEDWNDQ NRQWUDN WHUEDWDO ,,, 0HPEHUL JDPEDUDQ VDODK DNDQ PHQJDNLEDW MHQD\DK GL EDZDK XQGDQJ XQGDQJ ,9 ,QL DGDODK SULQVLS DVDV GDODP LQGXVWUL WDNDIXO

$ , ,, VDKDMD % ,,, ,9 VDKDMD & , ,, ,,, VDKDMD ' , ,, ,,, ,9 EHUPDNVXG SHUKXEXQJDQ DQWDUD DJHQSULQVLSDO \DQJ PDQD SHQJHQGDOL WDNDIXO EHUWLQGDN VHEDJDL DJHQ EDJL SLKDN SHVHUWD GDQ GLED\DU \XUDQ EDJL SHUNKLGPDWDQ \DQJ GLVHGLDNDQ $ % & ' :DNDODK 0XGKDUDEDK 0XGKDUDEDK 8EDKVXDL 7DNDIXO 

-$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1

 *KDUDU WHUEDKDJL NHSDGD LDLWX ««««« , ,, ,,, ,9 )DKLV\ <DVLU 0XWDZDVVLW 0XDZDGKDW

$ , ,, VDKDMD % ,,, ,9 VDKDMD & , ,, ,,, VDKDMD ' , ,, ,,, ,9 'RNXPHQWDVL LQVXUDQV PXODL GLNHVDQ VHPHQMDN ]DPDQ , <XQDQL ,, 5RPDZL ,,, 8WKPDQL ,9 (URSDK $ % & ' , GDQ ,, ,, GDQ ,,, , ,, GDQ ,,, , ,, GDQ ,9 

$SDNDK MHQLV LQVXUDQV \DQJ GLSHUNHQDONDQ SDGD DEDGDEDG SHUWHQJDKDQ" $ % & ' ,QVXUDQV NHEDNDUDQ ,QVXUDQV SHUNDSDODQ ,QVXUDQV KD\DW ,QVXUDQV NHPDODQJDQ 

$SDNDK MHQLV LQVXUDQV \DQJ EHUNHPEDQJ GHQJDQ SHVDW SDGD DEDG NH GDQ 
" $ % & ' ,QVXUDQV NHEDNDUDQ ,QVXUDQV SHUNDSDODQ ,QVXUDQV KD\DW ,QVXUDQV NHPDODQJDQ 

,QVXUDQV KD\DW SHUNHQDONDQ ROHK :LOOLDP *\EERQ GL $ % & ' (QJODQG $PHULND 6\DULNDW -HUPDQ 3HUDQFLV 

7DNDIXO EHUDVDO GDULSDGD SHUNDWDDQ $UDE \DQJ EHUPDNVXG $ % & 0HQMDPLQ DWDX PHPHOLKDUD 6DOLQJ PHQMDPLQ GDQ PHPHOLKDUD 0HPEDQWX GDQ PHQRORQJ 
-$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1

'

6DOLQJ EHUOLQGXQJ 

6DUMDQD ,VODP \DQJ SHUWDPD PHPELFDUDNDQ WHQWDQJ 7DNDIXO LDODK $ % & ' ,EQX ¶$ELGLQ ,EQX 7DLPLDK ,EQX .DWKLU ,EQX .KDOGXQ 

6\DULNDW 7DNDIXO \DQJ SHUWDPD GLWXEXKNDQ GL QHJDUD $ % & ' 6DXGL $UDELD 0HVLU 0DOD\VLD 6XGDQ 

3DGD WDKXQ EHUDSDNDK V\DULNDW 7DNDIXO SHUWDPD GLWXEXKNDQ GL 0DOD\VLD" $ % & '   

0DMOLV )DWZD .HEDQJVDDQ VHPDVD SHUVLGDQJDQ NDOL NH PHPXWXVNDQ LQVXUDQV DGDODK XUXV QLDJD IDVLG NHUDQD PHQJDQGXQJL XQVXUXQVXU , ,, ,,, ,9 $ % & ' *KDUDU 0DLVLU 5LED 3HUOLQGXQJDQ , GDQ ,, , ,, GDQ ,,, , ,, GDQ ,9 , ,, ,,, GDQ ,9 

3HVHUWD PHPSXQ\DL NHSHQWLQJDQ NHZDQJDQ NH DWDV KD\DW DWDX KDUWD EHQGD \DQJ GLOLQGXQJNDQ $SDELOD EHUODNX NHPDWLDQ LD DNDQ PHQ\HEDENDQ SHVHUWD NHUXJLDQ 3HUQ\DWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ % & ' 3HQXK SHUFD\D PXWODN .HSHQWLQJDQ EROHK LQVXUDQV 6XEURJDVL 6HEDE WHUKDPSLU 

3HVHUWD PHQGHGDKNDQ VHPXD PDNOXPDW NHVLKDWDQ \DQJ GLSHUOXNDQ ROHK V\DULNDW
7DNDIXO 3HUQ\DWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ % & ' 3HUNRQJVLDQ XQWXQJ *DQWL UXJL 3HQXK SHUFD\D PXWODN .HSHQWLQJDQ EROHK LQVXUDQV 
-$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1

.9 $ % & ' 6DWX SLKDN PHQGDSDW NHXQWXQJDQ VHPHQWDUD VHEHODK SLKDN ODJL WLGDN PHQHULPDQ\D .. .9 6DWX SLKDN SDVWL PHQGDSDW NHXQWXQJDQ VHPHQWDUD SLKDN \DQJ ODLQ WLGDN SDVWL PHQHULPDQ\D 6\DUDW VDK VXEMHN DNDG GDODP LQVXUDQV WLGDN MHODV 3HPHJDQJ SROLVL SHUOX PHPED\DU IDHGDK NH DWDV SUHPLXP \DQJ WHUWXQJJDN 3HPEHOL SROLVL KLODQJ ZDQJ SUHPLXP MLND SHULVWLZD \DQJ GLOLQGXQJL WLGDN EHUODNX ... . . %HULNXW DGDODK NRQVHS LQVXUDQV . GDQ .. . . GDQ . ..XUDQJ PDNOXPDW WHQWDQJ NHDGDDQ EDUDQJ ZXMXG NHUDJXDQ SDGD NHZXMXGDQ EDZDQJ NXDQWLWL GDQ PDNOXPDW OHQJNDS EHUKXEXQJ GHQJDQ KDUJD .. ...(&8$/. GDQ ... .. . GDQ . .HQ\DWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ % & ' *KDUDU 8UXVQLDJD -XGL 5LED ....9 $ % & %D\DUDQ SUHPLXP \DQJ NHFLO XQWXN PHQGDSDW ZDQJ \DQJ EHVDU 3HPEHOL SROLVL KLODQJ ZDQJ SUHPLXP DSDELOD SHUVLWLZD \DQJ GLOLQGXQJL WLGDN EHUODNX 6\DULNDW LQVXUDQV UXJL MLND WHUSDNVD PHPED\DU WXQWXWDQ \DQJ PHOHELKL SUHPLXP \DQJ GLWHULPD 3HODEXUDQ GLODNXNDQ GL VHNWRU ULED GDQ SHUMXGLDQ . GDQ .. -$%$7$1 6$/85$1 /$7. GDQ . $ % & ' 3HUNRQJVLDQ VDPD UDWD *DQWL UXJL .. ....+$1 3(0%$1*81$1 .HQ\DWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ % & ' -XGL 8UXVQLDJD *KDUDU 5LED %DJDLPDQDNDK XQVXU MXGL ZXMXG GDODP NRQWUDN LQVXUDQV" . GDQ .HXQWXQJDQ WXQWXWDQ 3HUFD\D SHQXK PXWODN 0DQDNDK NHQ\DWDDQ \DQJ %(1$5 WHQWDQJ JKDUDU" . . .

$ % & ' 6\DUDW VDK VXEMHN DNDG GDODP LQVXUDQV WLGDN MHODV 3UHPLXP \DQJ WHUWXQJJDN DNDQ GLNHQDNDQ IDHGDK 3LQMDPDQ SROLVL SHUOX PHPED\DU MXPODK SLQMDPDQ VHUWD IDHGDK 3HODEXUDQ GL VHNWRU ULED 3HVHUWD PHPSXQ\DL NHSHQWLQJDQ NHZDQJDQ NH DWDV KD\DW DWDX KDUWD EHQGD \DQJ GLOLQGXQJNDQ $SDELOD EHUODNX NHPDWLDQ LD DNDQ PHQ\HEDENDQ SHVHUWD NHUXJLDQ 3HUQ\DWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ % & ' 3HQXK SHUFD\D PXWODN . 3LQMDPDQ SROLVL SHUOX PHPED\DU MXPODK SLQMDPDQ VHUWD IDHGDK .. 3HPLXP \DQJ WHUWXQJJDN DNDQ GLNHQDNDQ IDHGDK .+$1 3(0%$1*81$1 . . $ % & ' 3HUNRQJVLDQ VDPD UDWD *DQWL UXJL . GDQ . GDQ . ..(&8$/.(&8$/.HSHQWLQJDQ EROHK LQVXUDQV %HULNXW DGDODK NRQVHS LQVXUDQV .9 %HULNXW NHQ\DWDDQ WHQWDQJ ULED . .... ..HSHQWLQJDQ EROHK LQVXUDQV 6XEURJDVL 6HEDE WHUKDPSLU 3HVHUWD PHQGHGDKNDQ VHPXD PDNOXPDW NHVLKDWDQ \DQJ GLSHUOXNDQ ROHK V\DULNDW 7DNDIXO 3HUQ\DWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ % & ' 3HUNRQJVLDQ XQWXQJ *DQWL UXJL 3HQXK SHUFD\D PXWODN . 6DWX SLKDN PHQGDSDW NHXQWXQJDQ VHPHQWDUD SLKDN \DQJ ODLQ WLGDN PHQHULPDQ\D .. GDQ . %(1$5 WHQWDQJ XQVXU SHUMXGLDQ GDODP LQVXUDQV" $ % & ' . GDQ .. .. GDQ . ..9 0DQDNDK NHQ\DWDDQ \DQJ 7..'$.9 %D\DUDQ SUHPLXP \DQJ NHFLO XQWXN PHQGDSDW ZDQJ \DQJ EHVDU $ % & ' .' .HXQWXQJDQ WXQWXWDQ 3HUFD\D SHQXK PXWODN -$%$7$1 6$/85$1 /$7.QVXUDQV EHUGDVDUNDQ NHMDGLDQ \DQJ WLGDN SDVWL DNDQ EHUODNX 3HUMXGLDQ VDPD VHSHUWL SHUWDUXKDQ GDQ ORWHUL 6\DULNDW LQVXUDQV WLDGD HOHPHQ SHUMXGLDQ 8QVXU JKDUDU GDQ MXGL EHUNDLW UDSDW 8QVXU ULED ZXMXG GDODP LQVXUDQV VHSHUWL EHULNXW .

GDQ .... . . GDQ . GDQ ... %(1$5 WHQWDQJ XQVXU SHUMXGLDQ GDODP LQVXUDQV" $ % . . GDQ .. ... ..HQ\DWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ % & ' *KDUDU 8UXVQLDJD -XGL 5LED ... GDQ .. ..9 $ % & ' %D\DUDQ SUHPLXP \DQJ NHFLO XQWXN PHQGDSDW ZDQJ \DQJ EHVDU 3HPEHOL SROLVL KLODQJ ZDQJ SUHPLXP DSDELOD SHUVLWLZD \DQJ GLOLQGXQJL WLGDN EHUODNX 6\DULNDW LQVXUDQV UXJL MLND WHUSDNVD PHPED\DU WXQWXWDQ \DQJ PHOHELKL SUHPLXP \DQJ GLWHULPD 3HODEXUDQ GLODNXNDQ GL VHNWRU ULED GDQ SHUMXGLDQ .. .XUDQJ PDNOXPDW WHQWDQJ NHDGDDQ EDUDQJ ZXMXG NHUDJXDQ SDGD NHZXMXGDQ EDZDQJ NXDQWLWL GDQ PDNOXPDW OHQJNDS EHUKXEXQJ GHQJDQ KDUJD .9 6DWX SLKDN PHQGDSDW NHXQWXQJDQ VHPHQWDUD VHEHODK SLKDN ODJL WLGDN PHQHULPDQ\D ..HQ\DWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ % & ' -XGL 8UXVQLDJD *KDUDU 5LED %DJDLPDQDNDK XQVXU MXGL ZXMXG GDODP NRQWUDN LQVXUDQV" .QVXUDQV EHUGDVDUNDQ NHMDGLDQ \DQJ WLGDN SDVWL DNDQ EHUODNX 3HUMXGLDQ VDPD VHSHUWL SHUWDUXKDQ GDQ ORWHUL -$%$7$1 6$/85$1 /$7. .9 0DQDNDK NHQ\DWDDQ \DQJ 7. 0DQDNDK NHQ\DWDDQ \DQJ %(1$5 WHQWDQJ JKDUDU" . . . . . GDQ . .. .'$.. .9 $ % & ' 6DWX SLKDN SDVWL PHQGDSDW NHXQWXQJDQ VHPHQWDUD SLKDN \DQJ ODLQ WLGDN SDVWL PHQHULPDQ\D 6\DUDW VDK VXEMHN DNDG GDODP LQVXUDQV WLGDN MHODV 3HPHJDQJ SROLVL SHUOX PHPED\DU IDHGDK NH DWDV SUHPLXP \DQJ WHUWXQJJDN 3HPEHOL SROLVL KLODQJ ZDQJ SUHPLXP MLND SHULVWLZD \DQJ GLOLQGXQJL WLGDN EHUODNX .. GDQ . . GDQ .+$1 3(0%$1*81$1 ...

.QVXUDQV NHPDODQJDQ $SDNDK MHQLV LQVXUDQV \DQJ EHUNHPEDQJ GHQJDQ SHVDW SDGD DEDG NH GDQ " $ % & ' . GDQ .QVXUDQV KD\DW . GDQ .QVXUDQV KD\DW SHUNHQDONDQ ROHK :LOOLDP *\EERQ GL -$%$7$1 6$/85$1 /$7. $ % & ' 6\DUDW VDK VXEMHN DNDG GDODP LQVXUDQV WLGDN MHODV 3UHPLXP \DQJ WHUWXQJJDN DNDQ GLNHQDNDQ IDHGDK 3LQMDPDQ SROLVL SHUOX PHPED\DU MXPODK SLQMDPDQ VHUWD IDHGDK 3HODEXUDQ GL VHNWRU ULED 'RNXPHQWDVL LQVXUDQV PXODL GLNHVDQ VHPHQMDN ]DPDQ ...9 $ % & ' <XQDQL 5RPDZL 8WKPDQL (URSDK . .. .. .. .9 %HULNXW NHQ\DWDDQ WHQWDQJ ULED .QVXUDQV NHEDNDUDQ .. GDQ .QVXUDQV SHUNDSDODQ . ... ... GDQ . . ..... .. .. .& ' 6\DULNDW LQVXUDQV WLDGD HOHPHQ SHUMXGLDQ 8QVXU JKDUDU GDQ MXGL EHUNDLW UDSDW 8QVXU ULED ZXMXG GDODP LQVXUDQV VHSHUWL EHULNXW ..(&8$/. GDQ .QVXUDQV NHEDNDUDQ .QVXUDQV NHPDODQJDQ . .9 $SDNDK MHQLV LQVXUDQV \DQJ GLSHUNHQDONDQ SDGD DEDGDEDG SHUWHQJDKDQ" $ % & ' ..+$1 3(0%$1*81$1 .QVXUDQV SHUNDSDODQ . GDQ . . GDQ . GDQ ..9 $ % & ' 3HPLXP \DQJ WHUWXQJJDN DNDQ GLNHQDNDQ IDHGDK 6DWX SLKDN PHQGDSDW NHXQWXQJDQ VHPHQWDUD SLKDN \DQJ ODLQ WLGDN PHQHULPDQ\D 3LQMDPDQ SROLVL SHUOX PHPED\DU MXPODK SLQMDPDQ VHUWD IDHGDK %D\DUDQ SUHPLXP \DQJ NHFLO XQWXN PHQGDSDW ZDQJ \DQJ EHVDU . . .. .QVXUDQV KD\DW .

... .VODP \DQJ SHUWDPD PHPELFDUDNDQ WHQWDQJ 7DNDIXO LDODK $ % & ' . GDQ . .VODP . GDQ . . GDQ . .EQX . GDQ .VODP XQWXN VHPXD PDQXVLD -$%$7$1 6$/85$1 /$7....9 .(&8$/. ..EQX ..DWKLU .KDOGXQ 6\DULNDW 7DNDIXO \DQJ SHUWDPD GLWXEXKNDQ GL QHJDUD $ % & ' 6DXGL $UDELD 0HVLU 0DOD\VLD 6XGDQ 3DGD WDKXQ EHUDSDNDK V\DULNDW 7DNDIXO SHUWDPD GLWXEXKNDQ GL 0DOD\VLD" $ % & '   0DMOLV )DWZD . .HEDQJVDDQ VHPDVD SHUVLGDQJDQ NDOL NH PHPXWXVNDQ LQVXUDQV DGDODK XUXV QLDJD IDVLG NHUDQD PHQJDQGXQJL XQVXUXQVXU ..EQX ¶$ELGLQ .+$1 3(0%$1*81$1 . $ % & ' $JDPD \DQJ GLUHGKDL $OODK &DUD KLGXS \DQJ PHUDQJNXPL VHJDOD DVSHN $JDPD EHUNDLWDQ LEDGDW VDKDMD . .9 $ % & ' *KDUDU 0DLVLU 5LED 3HUOLQGXQJDQ .EQX 7DLPLDK . .9 %HULNXW SHUQ\DWDDQ PHQJHQDL . .$ % & ' (QJODQG $PHULND 6\DULNDW -HUPDQ 3HUDQFLV 7DNDIXO EHUDVDO GDULSDGD SHUNDWDDQ $UDE \DQJ EHUPDNVXG $ % & ' 0HQMDPLQ DWDX PHPHOLKDUD 6DOLQJ PHQMDPLQ GDQ PHPHOLKDUD 0HPEDQWX GDQ PHQRORQJ 6DOLQJ EHUOLQGXQJ 6DUMDQD ...

EDGDK $NLGDK 6\DULDK 0XDPDODW 6LIDW NHSHULEDGLDQ LQGLYLGX GDODP DNWLYLWL NHKLGXSDQ KDULDQ 3HUQ\DWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ % & ' $NKODN 6\DULDK $NLGDK 0XDPDODW 3HUDWXUDQ DWDX KXNXPDQ \DQJ WHODK GLWHWDSNDQ ROHK $OODK XQWXN PDQXVLD VXSD\D SHUMDODQDQ KLGXS VHODUL GHQJDQ V\DUD¶ .VODP \DQJ GLVXNDL %HULEDGDK NHSDGD $OODK DGDODK VDWX NHZDMLSDQ %HULEDGDW PHOLSXWL VHOXUXK DNWLYLWL NHKLGXSDQ KDULDQ 0DWODPDW KLGXS PXVOLP XWXN PHQGDSDW NHUHGKDDQ $OODK .'$.+$1 3(0%$1*81$1 .VODP $ % & ' $JDPD \DQJ GLZDK\XNDQ RHOK $OODK NHSDGD 5DVXOXOODK 0HQFDNXSL VHOXUXK DVSHN NHKLGXSDQ PDQXVLD 3HUDWXUDQ XQWXN NHVHKWHUDDQ PDQXVLD GXQLD GDQ DNKLUDW $JDPD EHUVLIDW ULWXDO GDQ LEDGDW VDKDMD 0DQDNDK NHQ\DWDDQ \DQJ 7. %(1$5 WHQWDQJ .HSHUFD\DDQ \DQJ NXNXK GDODP MLZD VHUWD NHLPDQDQ WHUKDGDS DMDUDQ GDQ KXNXP \DQJ GLWXUXQNDQ ROHK $OODK .'$. %(1$5 $ % & ' +DQ\D PHQJDPDONDQ DMDUDQ .VODP WHUGLUL GDULSDGD NRPSRQHQ VHSHUWL EHULNXW .HQ\DWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD SHQJHUWLDQ $ % & ' .(&8$/. $ % & ' $NKODN $NLGDK 0XDPDODW 6\DULDK .EDGDK $NKODN 6\DULDK 0XDPDODW -$%$7$1 6$/85$1 /$7. 0DQDNDK NHQ\DWDDQ \DQJ 7.HQ\DWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD SHQJHUWLDQ $ % & ' .

..9 . .9 ... . . .(&8$/.HQ\DWDD LQL PHUXMXN NHSDGD $ % & ' 7DKVLQL\DW 'KDUXUL\DW .. 7XMXDQ V\DULDK XQWXN PHQMDJD NHPDVODKDWDQ PDQXVLD VHSHUWL EHULNXW ..VODP PHQJKDUDPNDQ ]LQD NHUDQD LD PHPEHUL LPSOLNDVL \DQJ DPDW EXUXN .VODPL\DW +DML\DW 7XMXDQ V\DULDK XQWXN PHQMDJD SHUNDUD DVDV \DQJ WHUGLUL VHSHUWL EHULNXW .VODPL\DW +DML\DW 6HRUDQJ LQGLYLGX PHPLOLNL NHUHWD GDULSDGD NHSHUOXDQ 3HUQ\DWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ % & ' 7DKVLQL\DW 'KDUXUL\DW . GDQ ..VODP PHPEHQDUNDQ PDQXVLD EHUNDKZLQ XQWXN PHPHOLKDUD NHWXUXQDQ 3DGD PDVD \DQJ VDPD ... .+$1 3(0%$1*81$1 . GDQ .. ..VODPL\DW +DML\DW -$%$7$1 6$/85$1 /$7. . GDQ . $ % & ' 0HPHOLKDUD DJDPD 0HPHOLKDUD GLUL 0HPHOLKDUD DNDO 0HPHOLKDUD PDNDQ 6HRUDQJ LQGLYLGX PHPSXQ\DL UXPDK GDQ NHUHWD PHQJLNXW NHSHUOXDQQ\D 3HUQ\DWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ % & ' 7DKVLQL\DW 'KDUXUL\DW .. GDQ . .9 $ % & ' +DML\DW 7DKVLQL\DW 'KDUXUL\DW 0XDPDODW .

. . ..MPD¶ 4L\DV 0HQ\DPDNDQ VHVXDWX PDVDODK \DQJ WLGDN WHUGDSDW QDV GHQJDQ PDVDODK \DQJ WHUGDSDW QDV KXNXP 3HQJHUWLDQ LQL PHUXMXN NHSDGD VXPEHU KXNXP $ % & ' $O4XUDQ 6XQQDK . ..VWLKVDQ .9 $ % $O4XUDQ 0DVDOLK 0XUVDOLK .VWLVKDE . GDQ ..MPD¶ 4L\DV . GDQ .... -$%$7$1 6$/85$1 /$7..MPD¶ 4L\DV 6HSDNDWDQ XODPD PXMWDKLG VHOHSDV NHPDWLDQ 1DEL 0XKDPPDG VDZ WHQWDQJ KXNXP V\DUDN . .D GLPXODNDQ GHQJDQ 6XUDK DO)DWLKDK GDQ GLDNKLUL GHQJDQ 6XUDK DO1DV´ 3HQJHUWLDQ LQL PHUXMXN NHSDGD VXPEHU KXNXP $ % & ' $O4XUDQ 6XQQDK ... ...MPD¶ 4L\DV 6XPEHU KXNXP \DQJ WLGDN GLVHSDNDWL XODPD LDODK .. GDQ . .. 6XPEHU KXNXP \DQJ GLVHSDNDWL XODPD VHSHUWL EHULNXW .. . . .HQ\DWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ % & ' $O4XUDQ 6XQQDK .. GDQ .9 $ % & ' $O4XUDQ 6XQQDK ..9 ³. .. GDQ . VDKDMD .DODP $OODK \DQJ GLWXUXQNDQ NHSDGD 1DEL 0XKDPPDG \DQJ PHPSXQ\DL PXNML]DW PHPEDFDQ\D DGDODK LEDGDK GDQ GLSLQGDKNDQ VHFDUD PXWDZDWLU .+$1 3(0%$1*81$1 . .

9 . . .9 6HVXDWX NHSHQWLQJDQ \DQJ WGLDN GLQDVNDQ KXNXPQ\D ROHK V\DUDN VHFDUD NKXVXV WHWDSL EHUVHVXDLDQ GHQJDQ NHKHQGDN V\DUDN VHFDUD XPXP 3HQ\DWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ % & ' 0DVDOLK 0XUVDODK 6DGG =DUD L .VWLKVDQ 6DG =DUD¶L 0DVDOLK 0XUVDODK 6\DULDK WHUGLUL GDULSDGD NRPSHQRQ DVDV VHSHUWL EHULNXW . GDQ . . . %(1$5 WHQWDQJ LEDGDK $ % & ' .. ... ..DHGDK PHQJJXQDNDQ SDQGDQJDQ SHULEDGL GDODP XVDKD PHQJHODNNDQ VHEDUDQJ NHVXVDKDQ DWDX NHWLGDNDGLODQ \DQJ PXQJNLQ WHUKDVLO GDULSDGD SHQJJXQDDQ XQGDQJ XQGDQJ ELDVD .9 $ % & ' 0XDPDODW .VODP .MPD¶ 0DVDOLK 0XUVDODK 6DG =DUD¶L ¶8UXI ..+$1 3(0%$1*81$1 ..HQ\DWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ % & ' .. GDQ . GDQ ..EDGDW XPXP VHSHUWL PHQXQDLNDQ KDML GDQ ]DNDW ..VWLVKDE .EDGDW NKXVXV VHSHUWL VRDOW GDQ SXDVD .& ' . GDQ ..HQ\DWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ % & ' ... ..EDGDW WHUGLUL GDULSDGD LEDGDK XPXP GDQ NKXVXV . .EDGDW XPXP VHSHUWL EHUNHUMD GDQ UHKDW -$%$7$1 6$/85$1 /$7. .9 0DQDNDK NHQ\DDWDDQ \DQJ 7. GDQ .. GDQ .MPD¶ 4L\DV $PDODQ \DQJ ELDVD GLODNXNDQ PDV\DUDNDW GDODP XUXVDQ NHKLGXSDQ .9 . .EDGDW $NKODN .'$. ....

. ...HSHQWLQJDQ PXDPDODW VHSHUWL EHULNXW . . GDQ . GDQ ...9 .HOHELKDQ EDJL VDWX SLKDN VDKDMD 7DEDUUX¶ EHUPDNVXG $ % & ' 'HUPD 3HUOLQGXQJDQ 3HODEXUDQ 3HVHUWD . ... ..9 $ % & ' 0XDPDODW GLELQD DWDV SULQVLS XPXP $VDV KXNXP PXDPDODW DGDODK KDUXV 0XDPDODW GLELQD XQWXN PHUDLNDQ PDVODKDK 0XDPDODW DGDODK KLPSXQDQ NHWHWDSDQ GDQ NHDQMDODQ . GDQ .. GDQ ...9 %HULNXW NHSHQWLQJDQ NRQWUDN GDODP . GDQ . . GDQ .. ..VODP .. .9 $ % & ' 0HPEHUL NHXQWXQJDQ NHSDGD VHEHODK SLKDN 0HQJKLQGDUL SHQLQGDVDQ NH]DOLPDQ GDQ SHQLSXDQ 0HZXMXGNDQ PDV\DUDNDW EHUGLNDUL GDQ WHNXQ 0HZXMXGNDQ PDQXVLD EHUEHODQMD SDGD MDODQ $OODK . . $ % & ' 0HQMDPLQ NHUHODDQ DQWDUD SLKDN \DQJ WHUOLEDW 0HQJHODNNDQ WLPEXO XQVXU SHQLQGDVDQ 8UXV QLDJD WLGDN PHOLEDWNDQ EDUDQJDQ KDUDP .. ..+$1 3(0%$1*81$1 . .... . . .. .9 ..(&8$/. .RQVHS WDEDUUX¶ \DQJ GLJXQDNDQ GDODP LQGXVWUL 7DNDIXO LDODK $ % & ' 7DEDUUX¶ EHUV\DUDW 7DEDUUX¶ WDQSD V\DUDW 7DEDUUX¶ XPXP 7DEDUUX¶ NKXVXV 0XGKDUDEDK DGDODK -$%$7$1 6$/85$1 /$7.. GDQ .. .9 %HULNXW FLULFLUL WHQWDQJ PXDPDODW . .. GDQ .. .

.. . .RQWUDN LQVXUDQV 6\DUDW EDJL VXEMHN DNDG VHSHUWL EHULNXW . ..RQWUDN SHUWXNDUDQ .9 -$%$7$1 6$/85$1 /$7.. GDQ .9 $ % & ' :XMXG VHPDVD NRQWUDN +DUWD \DQJ EHUQLODL 0DPSX XQWXN GLVHUDKNDQ 0LOLNDQ VDK . GDQ . GDQ . .RQWUDN WHPSDKDQ . LDODK $ % & ' 0HPEHUL KDN PLOLN WDQSD SHUWXNDUDQ 0HPEHUL KDN PLOLN GHQJDQ SHUWXNDUDQ 0HPEHUL KDN PLOLN VHFDUD SHUFXPD 0HPEHUL KDN PLOLN VHFDUD VXNDUHOD .(&8$/.+$1 3(0%$1*81$1 . GDQ ..QVXUDQV NRQYHQVLRQDO EHUDVDVNDQ NRQWUDN $ % & ' 7DEDUUX¶ 0X¶DZDGDK 0XGKDUDEDK :DNDODK .. ....RQVHS 4DUGK +DVDQ LDODK $ % & ' 3LQMDPDQ WDQSD KLEDK 3LQMDPDQ EHVHUWD ULED 3LQMDPDQ WDQSD ULED 3LQMDPDQ EHVHUWD KLEDK %HULNXW DGDODK SHUQ\DWDDQ PHQJHQDL +LEDK . .RQWUDN VHZD EHOL .. .. .$ % & ' 0HPEHUL ZDNLO NHSDGD RUDQJ ODLQ 3HUNRQJVLDQ XQWXQJ UXJL 3HUNRQJVLDQ XQWXQJ 3HUNRQJVLDQ EHVHUWD NHXQWXQJDQ 6HVHRUDQJ PHQ\HUDKNDQ XUXVDQ NHSDGD VHRUDQJ XQWXN PHQMDGL ZDNLOQ\D´ 3HQJHUWLDQ LQL PHUXMXN NHSDGD NRQVHS $ % & ' 0XGKDUDEDK :DNDODK 4DUGK +DVVDQ 0XV\DUDNDK ..RQWUDN PX DZDGKDK EHUPDNVXG $ % & ' . .

. GDQ .. .. WDNDIXO 6DOXUDQ SHQJDQWDUD 3HQJDZDO NHVHODPDWDQ .... VDKDMD ... . .9 $ % & ' 3HVHUWD WDNDIXO 3HQJHQGDO.9 6HKLQJJD WDKXQ EHUDSDNDK SHQJHQGDOL WDNDIXO \DQJ DGD GL 0DOD\VLD" $ % & '  3DGD WDKXQ EHUDSDNDK SHQJHQGDOL WDNDIXO GLWDPEDK ROHK %10" $ % & ' -DQXDUL -DQXDUL -DQXDUL -DQXDUL  $SDNDK NRPSRQHQ XWDPD GDODP .. DWDV $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ SHVHUWD WDNDIXO" $ 3HQ\XPEDQJ \DQJ WHUOLEDW GHQJDQ NHUMDNHUMD SHQV\DULNDWDQ % 3HQ\XPEDQJ \DQJ WHUOLEDW GHQJDQ GDQD V\DULNDW & 3HQ\XPEDQJ SHQFDUXP ... . GDQ ... ... VDKDMD 6HPXD MDZDSDQ G. . GDQ ..... . .. GDQ . VDKDMD . GDQ .. . .QGXVWUL WDNDIXO" . . 5XNXQ NRQWUDN PX¶DZDGDK LDODK .9 $ % & ' 3HQDZDU 3HQHULPD 6LJKDK 6XEMHN DNDG . GDQ .

+$1 3(0%$1*81$1 .NHQDOL VHEDJDL SHPHJDQJ SROLVL ' 3HQ\XPEDQJ MXJD WHUOLEDW GDODP XVDKD SHQJLNODQDQ SURGXN -$%$7$1 6$/85$1 /$7. MXJD G.

VDKDMD $SDNDK \DQJ G.VDOXUNDQ NHSDGD IDN.U P.U NXPSXODQ ZDQJ XQWXN G.U NXPSXODQ ZDQJ WDNDIXO GDQ PHQJXUXV ZDQJ WHUVHEXW -$%$7$1 6$/85$1 /$7...+$1 3(0%$1*81$1 .. VDKDMD & . QHJDUD ' 3HQWDGE.RUSRUDW .DJDDQ .U WDQDKWDQDK UH]DE NHUDMDDQ & 3HQWDGE...PDNVXGNDQ VHEDJDL SHQJHQGDOL WDNDIXO" $ 3HQWDGE..RHNRQRP. . VDKDMD ' .Y 3HQJXVDKD N.Q % 3HQWDGE. 2UJDQLVDVL SHUQ. GDQ .QGLYLGX .ODQJ $ VHPXD GL DWDV % .DSDNDK \DQJ EROHK GLNDWDNDQ VHEDJDL SHVHUWD WDNDIXO" .VN..U \DQJ PHQHQWXNDQ MDWXK EDQJXQ VRV. . 6.. GDQ .

-$:$3$1  $ $ ' % ' $ ' % & $ % & ' $ ' & & ( ( $ & $ $ % $ % $ ' & % % & $ $ & & & % $ $ $ % $ % $ ' & % & ' $ & % & & % % ' % % ' $ & & % & % % % ' ' $ % & & $ '    & $ $ & & &    ' & $ ' % % & -$%$7$1 6$/85$1 /$7.+$1 3(0%$1*81$1 .

+$1 3(0%$1*81$1 .   % $ % & &   & ' ' $ $ -$%$7$1 6$/85$1 /$7.

&2172+ 62$/$1 3(3(5.6$$1 $6$6 7$.6% .$)8/ -$%$7$1 6$/85$1 /$7..+$1 3(0%$1*81$1 7.

RQVHS 4DUGK +DVDQ LDODK $ % & ' 3LQMDPDQ WDQSD ULED 3LQMDPDQ EHVHUWD ULED 3LQMDPDQ WDQSD KLEDK 3LQMDPDQ EHVHUWD KLEDK BBBBBBBBBBBB PHUXSDNDQ V\DULNDW 7DNDIXO SHUWDPD GL 0DOD\VLD $ % & ' 7DNDIXO .0% $YLYD 7DNDIXO %61 3UXGHQWLDO 7DNDIXO .+$1 3(0%$1*81$1 7.(&8$/.6% .RQWUDN $O0XGKDUDEDK LDODK $ 3HPRGDO PHPEHULNDQ PRGDO NHSDGD SHQJXVDKD XQWXN GLXVDKDNDQ 8QWXQJ GLNRQJVL EHUVDPD GDQ UXJL GLWDQJJXQJ SHPRGDO VDKDMD % 3HPRGDO PHPEHULNDQ PRGDO NHSDGD SHQJXVDKD XQWXN GLXVDKDNDQ 8QWXQJ GDQ UXJL GLNRQJVL EHUVDPD & 3HPRGDO PHPEHULNDQ PRGDO NHSDGD SHQJXVDKD XQWXN GLXVDKDNDQ 8QWXQJ GLEHUL NHSDGD SHPRGDO GDQ UXJL GLNRQJVL EHUVDPD ' 3HPRGDO PHPEHULNDQ PRGDO NHSDGD SHQJXVDKD XQWXN GLXVDKDNDQ 8QWXQJ GLEHUL NHSDGD SHQJXVDKD GDQ UXJL GLWDQJJXQJ SHPRGDO VDKDMD -$%$7$1 6$/85$1 /$7.NKODV 7DNDIXO 0DOD\VLD &. %HULNXW DGDODK SHUQ\DWDDQ PHQJHQDL +LEDK . LDODK $ % & ' 0HPEHUL KDN PLOLN WDQSD SHUWXNDUDQ 0HPEHUL KDN PLOLN GHQJDQ SHUWXNDUDQ 0HPEHUL KDN PLOLN VHFDUD SHUFXPD 0HPEHUL KDN PLOLN VHFDUD VXNDUHOD $NWD 7DNDIXO GLZXMXGNDQ SDGD BBBBBBBBBB $ % & '   .

DILOD .(&8$/. $ % & ' PHPHOLKDUD DJDPD.DIDOD 7D¶DZXQL 7DEDUUX¶ .HVHPXD GL EDZDK LDODK PHUXSDNDQ WXMXDQ XWDPD 6\DULDK GLWXUXQNDQ . <DQJ PDQDNDK PHUXSDNDQ UXNXQUXNXQ MXDO EHOL " $ % & ' 3HQMXDO 3HPEHOL GDQ 6LJKDK 3HQMXDO 3HPEHOL 6LJKDK GDQ 0D¶TXG $ODLK 3HQMXDO GDQ 3HPEHOL 3HQMXDO 3HPEHOL 6LJKDK %DUDQJ GDQ 3UHPLV .DWD GDVDU EDJL SHUNDWDDQ 7DNDIXO LDODK BBBBBBBBBBBB $ % & ' .

PHPHOLKDUD PDNDQ.

PHPHOLKDUD GLULMLZD.

PHPHOLKDUD DNDO.

.QGHPQLWL 3ULQVLS 6XEURJDVL 3ULQVLS 7DEDUUX¶ LLL GDQ LLL LLLL LY GDQ Y 6HPXD GL DWDV LLLLLLY GDQ Y $ % & ' -$%$7$1 6$/85$1 /$7. .6% .9 9 %HULNXW DGDODK 3ULQVLS .MPD¶ LDODK BBBBBBBBBBB SDUD XODPD PXMWDKLG GDUL NDODQJDQ XPDW 1DEL 0XKDPPDG VDZ VHOHSDV NHZDIDWDQ 1DEL 0XKDPPDG VDZ GL DWDV VDWX VDWX KXNXP V\DUDN $ % & ' NHUMDVDPD SHUVHSDNDWDQ PXDPDODK SHUVHIDKDPDQ . .RQWUDN 7DNDIXO ... . .HSHQWLQJDQ %ROHK /LQGXQJ 3HQXK SHUFD\D 3ULQVLS .+$1 3(0%$1*81$1 7.

6% .QVXUDQV +D\DW 6\DULNDW .+$1 3(0%$1*81$1 7.QGHPQLWL" $ 'DODP PHPED\DU JDQWL UXJL SLKDN 7DNDIXO EROHK PHQXQWXW JDQWL UXJL GDULSDGD SLKDN NHWLJD % 6HPXD SLKDN SHUOX PHQGHGDKNDQ VHJDOD PDNOXPDW & .QVXUDQV BBBBBBB PHUXSDNDQ NRQVHS LQVXUDQV \DQJ SHUWDPD GLDSOLNDVLNDQ $ % & ' 3HUQLDJDDQ 1\DZD 0DULQ 7DNDIXO 'DODP SURVHV PHPED\DU JDQWL UXJL NHSDGD SHVHUWD VNLP WDNDIXO EHUKDN XQWXN PHQXQWXW JDQWL UXJL GDULSDGD SLKDN NHWLJD \DQJ EHUWDQJJXQJMDZDE WHUKDGDS NHUXJLDQ LWX LD GLSDQJJLO BBBBBBBBBBBBBBBB $ % & ' 3ULQVLS 7DEDUUX¶ 3ULQVLS 6XEURJDVL 3ULQVLS 6HEDE 7HUKDPSLU 3ULQVLS 3HUNRQJVLDQ 6DPD 5DWD -$%$7$1 6$/85$1 /$7. 7DEDUUX¶ EHUPDNVXG $ % & ' 3HUOLQGXQJDQ 3HODEXUDQ 3HVHUWD 'HUPD $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ 3ULQVLS . $ % & ' 3HVHUWD 7DNDIXO 3HUEDQNDQ 7DNDIXO 3HQJHQGDOL 7DNDIXO 6DOXUDQ 3HQJDQWDUD .*$ NRPSRQHQ XWDPD GDODP LQGXVWUL WDNDIXO .QVXUDQV .HSHQWLQJDQ EROHK OLQGXQJ GL DQWDUD SHVHUWDSHVHUWD WDNDIXO ' 7DNDIXO PHQ\HGLDNDQ SDPSDVDQ NHZDQJDQ XQWXN PHQJHPEDOLNDQ NHSDGD NHGXGXNDQ DVDO %HULNXW DGDODK MHQLVMHQLV V\DULNDW LQVXUDQV PHODLQNDQ $ % & ' 6\DULNDW .HOXDUJD 6\DULNDW .RPSRVLW %HULNXW DGDODK 7.QVXUDQV $P 6\DULNDW .QVXUDQV .(&8$/.

RQWUDN \DQJ PHQXJDVNDQ RUDQJ ODLQ PHODNXNDQ NHUMDQ\D GDODP PHQJHQGDOLNDQ SHUNDUD \DQJ GLKDUXVNDQ 6\DUD¶ & . ... ..RQWUDN PHPEHUL KDNPLOLN GHQJDQ SHUWXNDUDQ % .9 .HWLGDNSDVWLDQ -XGL 5LED 7LGDN EHUDPDQDK .. GDQ ..9 6HPXD GL DWDV $ % & ' $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ DTDG 7DEDUUX " $ .. .RQWUDN PHPEHUL KDNPLOLN GHQJDQ ED\DUDQ ' 6XDWX NRQWUDN \DQJ PHPEHUL NXDVD NHSDGD RUDQJ ODLQ XQWXN PHQLDJD KDUWDQ\D VHQGLUL VHFDUD MHODV WHUXVWHUDQJ...9 ... . $SDNDK XQVXUXQVXU \DQJ GLODUDQJ GL GDODP DSOLNDVL LQVXUDQV NRQYHQVLRQDO" . GDQ ... GDQ ..

DWDX VHFDUD GDOLO \DQJ WHUVLUDW.

HUMDVDPD VHSHQXKQ\D 3HQGHNDWDQ WHUEDLN 3HQGHGDKDQ SHQHUDQJDQ -$%$7$1 6$/85$1 /$7.6% .HEDQJVDDQ 0DOD\VLD PHPXWXVNDQ EDKDZD LQVXUDQV Q\DZD \DQJ GLMDODQNDQ ROHK V\DULNDW LQVXUDQ DGDODK VHVXDWX PXDPDODW \DQJ $ % & '  %DKD\D WHUEDKDJL NHSDGD GXD LDLWX BBBBBBBB GDQ BBBBBBBBBBB $ % & ' )L]LNDO PRUDO )L]LNDO SHULO 0RUDO HWLND 0RUDO SHULO $SDNDK NULWHULD µSHQXK SHUFD\D¶ $ % & ' 3HQGHGDKDQ VHPXD PDNOXPDW .+$1 3(0%$1*81$1 7. WLGDN VDK 3DGD WDKXQ BBBBBBB 0DMOLV )DWZD .

60.QVXUDQ 0DOD\VLD .RQWUDN \DQJ NRQYHQVLRQDO LDODK $ % & ' 7DEDUUX 0X DZDGDK 0XGKRUDEDK :DNDODK GLJXQDNDQ GL GDODP DSOLNDVL LQVXUDQV BBBBBBBBBBBBBBBBBB PHQ\HGLDNDQ LQIUDVWUXNWXU SHQJNDODQ GDWD EDJL PHPXSXN NRPSHWHQVL GDODP KDO SHQHWXDQ KDUJD XQWXN SHUXQWXNDQ UL]DE EHUKHPDW GDQ PHQLQJNDWNDQ NHFHNDSDQ RSHUDVL PHODOXL WHNQRORJL PDNOXPDW $ % & ' 3HUNKLGPDWDQ . $TDG.

3HUVDWXDQ %URNHU .%$0.QVXUDQ 0DOD\VLD .

$0. 3HUVDWXDQ .QVXUDQ $P 0DOD\VLD 3.

3HUVDWXDQ 7DNDIXO 0DOD\VLD 07$.

GDQ .HWLGDNSDVWLDQ ..HUXJLDQ $VHW /LDELOLWL $SDNDK XQVXUXQVXU \DQJ GLODUDQJ GL GDODP DSOLNDVL LQVXUDQV NRQYHQVLRQDO" ..9 & ...NKODV (WLTD 7DNDIXO -$%$7$1 6$/85$1 /$7.+$1 3(0%$1*81$1 7. GDQ ..1* 7DNDIXO .. 5LED . GDQ . % . -XGL .... ..$1 V\DULNDW SHQJHQGDOL 7DNDIXO GL 0DOD\VLD $ % & ' 7DNDIXO 0DOD\VLD .6% ..9 ' 6HPXD GL DWDV %HULNXW DGDODK %8.  BBBBBBBBBB DGDODK SHQ\XVXWDQ DWDX NHKLODQJDQ QLODL HNRQRPLN EDJL VHVXDWX $ % & ' 3HQ\XVXWDQ .9 7LGDN EHUDPDQDK $ .

 5LVLNR WHUEDKDJL NHSDGD GXD LDLWX WXOHQ GDQ BBBBBBB $ % & ' VSHNXODWLI WHSDW IDNXOWDWLI WULWL BBBBBBBBBBBBBBBBBB PHQ\HGLDNDQ SDPSDVDQ WHUKDGDS PDQD OLDELOLWL GLWDQJJXQJ GLWDQJJXQJ XQGDQJXQGDQJ \DQJ NHQD GLED\DU EDJL NHFHGHUDDQ DQJJRWD EDGDQ SLKDN NHWLJD $ % & ' 7DNDIXO 6HPXOD 7DNDIXO /LDELOLWL 0DMLNDQ 7DNDIXO /LDELOLWL $ZDP 7DNDIXO /LDELOLWL 0DULQ 5LVLNR VSHNXODWLI PHOLEDWNDQ WLJD NHPXQJNLQDQ LDLWX XQWXQJ UXJL GDQ $ % & ' WLGDN EHUXEDK NHKLODQJDQ NHWLGDNSDVWLDQ WLGDN PHQHQWX 3HQJDQWDUD GDODP SDVDUDQ WDNDIXO WHUGLUL GDUL .. .9 6HPXD GL DWDV $KOLDKOL %LUR 3HQJDQWDUDDQ .. ....HZDQJDQ )0% . GDQ .9 $ % & ' $JHQ %DQN %URNHU $GMXVWHU . GDQ ...9 .. ... GDQ . ...

+$1 3(0%$1*81$1 7. $ % & ' %DQN 3HUGDJDQJDQ %DQN .VODP 3HQJHQGDOL 7DNDIXO +RQJ /HRQJ .6% .VODPLF -$%$7$1 6$/85$1 /$7.(&8$/. DGDODK VHSHUWL EHULNXW .

 5LED WHUEDKDJL NHSDGD GXD LDLWX BBBBBBBBBBB GDQ BBBBBBBBBBBBBB ...9 $ % & ' 4XUXGK 0D¶TXG $ODLK 0DTDVLG %X\X¶ L LL L LLL L LY LLL LY $SDNDK \DQJ DQGD IDKDP GHQJDQ DTDGNRQWUDN DO:DNDODK" $ 0HPEHUL NXDVD NHSDGD RUDQJ ODLQ XQWXN PHQMDJD KDUWDQ\D VHQGLUL VHFDUD MHODV WHUXVWHUDQJ. . .. .

DWDX VHFDUD GDOLO \DQJ WHUVLUDW.

RQWUDN DQWDUD GXD RUDQJ \DQJ EHUNRQJVL GDODP PRGDO GDQ XQWXQJ 6HNLUDQ\D SURMHN LWX PHQJDODPL NHUXJLDQ PDND EHEDQQ\D GLWDQJJXQJ ROHK SHPHJDQJSHPHJDQJ VDKDP PHQJLNXW QLVEDK VDKDP PDVLQJPDVLQJ & 6HVHRUDQJ \DQJ PHPEHULNDQ VHMXPODK KDUWD 3HPRGDO. % 6XDWX .

NHSDGD VHVHRUDQJ XQWXN GLXVDKDNDQ 3HQJXVDKD.

.VWLKVDQ GDQ 6DG D]=DUDL -$%$7$1 6$/85$1 /$7.HXQWXQJDQ DNDQ GLNRQJVL EHUVDPD GL DQWDUD PHUHND VHWHODK GLWRODN PRGDO \DQJ WHODK GLEHULNDQ ROHK 3HPRGDO -LND EHUODNX NHUXJLDQ PDND NHUXJLDQ LWX DNDQ GLWDQJJXQJ ROHK 3HPRGDO WHUVHEXW WDQSD PHOLEDWNDQ ZDQJ 3HQJXVDKD ' 0HQXJDVNDQ RUDQJ ODLQ PHODNXNDQ NHUMDQ\D GDODP PHQJHQGDOLNDQ SHUNDUD \DQJ GLKDUXVNDQ 6\DUD¶ DWDX PHZDNLONDQ VHVHRUDQJ XQWXN PHQ\HUDKNDQ GDQ PHQMDJD VHVXDWX SHUNDUD NHSDGD ZDNLO LQVXUDQV %HULNXW DGDODK SHUVDWXDQSHUVDWXDQ GDODP LQGXVWUL WDNDIXO GDQ .VWLKVDQ GDQ 6DG =DUDL & .MPD GDQ 4L\DV % .+$1 3(0%$1*81$1 7.6% . .$7. ROHK XODPD " $ $O4XUDQ 6XQQDK .VWLKVDQ GDQ .6(3$.MPD 4L\DV . .MPD¶ ' $O4XUDQ 6XQQDK .(&8$/.VODP $SDNDK GDOLOGDOLO \DQJ '. $ % & ' 07$ $0/$ 0.%$0 7HUGDSDW GXD MHQLV GDOLO GL GDODP V\DULDK .

$ 3HUNRQJVLDQ VDPD UDWD % *DQWL UXJL & 3HUFD\D SHQXK PXWODN ' .HXQWXQJDQ WXQWXWDQ .QVXUDQV KD\DW \DQJ SHUWDPD GLUHNRGNDQ DGDODK XQWXN :LOOLDP *\EERQ GL $ % & ' (QJODQG $PHULND 6\DULNDW -HUPDQ 3HUDQFLV $SDNDK \DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ SHULO " $ % & ' 0DODSHWDND \DQJ GLVHEDENDQ ROHK NHMDGLDQ DODP 3HQ\HEDE WHUMDGLQ\D VHVXDWX NHUXJLDQ 6DODK VDWX NDHGDK SHPED\DUDQ JDQWLUXJL GDODP LQVXUDQV .HUXJLDQ $VHW +DUWD 3HUEHODQMDDQ 3HUXQGDQJDQ .HKLODQJDQ Q\DZD &RQWRK EDKD\D IL]LNDO LDODK $ % & ' %LQDDQ EDQJXQDQ \DQJ GLSHUEXDW GDULSDGD ND\X GDQ NHUWDV .+$1 3(0%$1*81$1 7.(&8$/.HDGDDQ \DQJ PHQLQJNDWNDQ NHEDUDQJNDOLDQ WHUMDGL VHVXDWX NHUXJLDQ 3DGDQNDQ SHULO GHQJDQ NHUXJLDQ 3LOLK SDVDQJDQ \DQJ 6$/$+ 3HULO $ % & ' . %HULNXW DGDODK SHUDQDQ %DQN 1HJDUD 0DOD\VLD .HPDODQJDQ .HEDNDUDQ 3HQ\DNLW .HFXDLDQ 3HFDK DPDQDK 7LGDN EHUWRODN DQVXU -$%$7$1 6$/85$1 /$7.6% .HFXDLDQ .(&8$/. $ % & ' 3HQWDGELUDQ GDQ SHQJXDWNXDVDDQ DNWD WDNDIXO 3HQJJXEDODQ SROLVL GDQ SHUDQFDQJDQ VWUDWHJLN 7DGELU XUXV V\DULNDW 3HQJHQGDOLDQ SDVDUDQ GDQ NHVHGDUDQ SHQJJXQD %HULNXW DGDODK NRQVHS LQVXUDQV .

 5LVLNR EROHK EHUODNX GDODP VHPXD NHDGDDQ WHUGDSDW SHOEDJDL FDUD XQWXN PHQDQJDQLQ\D %DJL VHRUDQJ SHQJLODQJ \DQJ PHQJHOXDUNDQ EDUDQJDQ SHQJHOXDUDQ EDUDQJDQ WHUWHQWX DNDQ PHQJDNLEDWNDQ ULVLNR WLQGDNDQ PDKNDPDK DNLEDW GDULSDGD OLDELOLWL SURGXN MDGL EHOLDX WLGDN PHQJHOXDUNDQ EDUDQJDQ WHUVHEXW .DHGDK \DQJ GLJXQDNDQ GL GDODP NHV LQL LDODK BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB $ % & ' 0HQJHODN 5LVLNR 0HQJDZDO 5LVLNR %HUNRQJVL 5LVLNR 3LQGDKDQ 5LVLNR 6HWLDS DKOL PDV\DUDNDW EHUVDPD PHQ\XPEDQJ NH GDODP VDWX WDEXQJ \DQJ DNDQ GLJXQDNDQ XQWXN PHPEDQWX PDQDPDQD DKOL \DQJ PHQJDODPL NHUXJLDQ DWDX NHPDODQJDQ .+$1 3(0%$1*81$1 7.HOXDUJD NHFXDOL $ % 0HOLFLQNDQ SURVHV SHUPRKRQDQ 0HPDVWLNDQ VHPXD PDNOXPDW SHPRKRQ OHQJNDS 0HPEXDW SHPED\DUDQ NHSDGD SHVHUWD GL DWDV VHEDUDQJ WXQWXWDQ 0HQJKDGLUL NXUVXV & ' $SDNDK V\DUDW XQWXN PHQMDGL DJHQ EDJL XUXVDQ 7DNDIXO .HUXJLDQ DNDQ GLWDQJJXQJ ROHK SLKDN NHWLJD \DQJ PHQDQJJXQJ ULVLNR WHUVHEXW .DHGDK LQL OD]LPQ\D GLNHQDOL VHEDJDL BBBBBBBBBBBBBBBBB $ % & ' 0HQJHODN 5LVLNR 3LQGDKDQ 5LVLNR %HUNRQJVL 5LVLNR 0HQJDZDO 5LVLNR %HULNXW DGDODK WDQJJXQJMDZDE DJHQ 7DNDIXO .DHGDK PHQDQJDQL ULVLNR LQL PHOLEDWNDQ SLKDN NHWLJD VDPD DGD RUJDQLVDVL DWDX LQGLYLGX .DHGDK PHQDQJDQL ULVLNR LQL GLNHQDOL VHEDJDL BBBBBBBBBBBBBBBB $ % & ' 0HQJHODN 5LVLNR 0HQJDZDO 5LVLNR %HUNRQJVL 5LVLNR 3LQGDKDQ 5LVLNR .HOXDUJD $ % & ' XPXU DQWDUD XPXU DQWDUD XPXU DQWDUD XPXU DQWDUD  -$%$7$1 6$/85$1 /$7.6% .

XPSXODQ ZDQJ $NDXQ 3HVHUWD $3 . . 8QWXN PHQJJDODN GDQ PHZDNLOL NHSHQWLQJDQ DKOL NRUSRUDW GDQ LQGXVWUL LQVXUDQV KD\DW .9 8QWXN PHPEDQWX GHQJDQ DSD MXD FDUD EDJL PHQJXUDQJNDQ NHUXJLDQ GDQ DWDX NHPDODQJDQ GDQ SHQFHJDKDQ MHQD\DK $ % & ' L LL GDQ LLL L LLL GDQ LY LL LLL GDQ LY VHPXD GL DWDV ..(&8$/.HOXDUJD NHFXDOL $ % 0HOLFLQNDQ SURVHV SHUPRKRQDQ 0HPDVWLNDQ VHPXD PDNOXPDW SHPRKRQ OHQJNDS 0HPEXDW SHPED\DUDQ NHSDGD SHVHUWD GL DWDV VHEDUDQJ WXQWXWDQ 0HQJKDGLUL NXUVXV & ' 2EMHNWLI XWDPD /.. %HUDSDNDQ SULQVLSDO NRPSRVLW \DQJ GLEHQDUNDQ NHSDGD LQWHUPHGLDUL XQWXN PHPDVDUNDQ SURGXN SDGD VDWXVDWX PDVD" $ % & '   %HULNXW DGDODK WDQJJXQJMDZDE DJHQ 7DNDIXO .. 8QWXN PHPEHUL QDVLKDW GDQ EDQWXDQ NHSDGD DKOL VHSHUWLPDQD GLSHUOXNDQ .$0 DGDODK VHSHUWL EHULNXW . 8QWXN PHQ\HEDUNDQ PDNOXPDW \DQJ EHUNHPXQJNLQDQ PHQDULN PLQDW DKOL GDQ XQWXN PHQJXPSXO PHQ\XVXQ GDQ PHQFHWDN VWDWLVWLNV GDQ PDNOXPDW ODLQ \DQJ EHUNDLWDQ GHQJDQ LQVXUDQV KD\DW .

GDQ OHELKDQ GDODP $NDXQ 5LVLNR 3HVHUWD $53 .

HUDMDDQ 6HNXULWL KXWDQJ VZDVWD VHFDUD .VODP .XPSXODQ :DQJ 3HPHJDQJ 6DKDP $NDXQ ZDQJ WXQDL GDQ DNDXQ SHODEXUDQ $ L LL LLL GDQ LY % LLL LLL GDQ Y -$%$7$1 6$/85$1 /$7.+$1 3(0%$1*81$1 7.VODP GDQ HNXLWL $VHW WHWDS . VHOHSDV GLWRODN SHUEHODQMDDQ SHQJHQGDOLDQ DNDQ GLODEXU GDODP DVHW WHUXWDPDQ\D VHSHUL \DQJ EHULNXW .QVWUXPHQ . .. .. . ..6% .(&8$/.9 9 .

QVXUDQV \DQJ PHQJJDQWLNDQ $NWD ..9 $ % & ' $JHQ 7DNDIXO 3HVHUWD 7DNDIXO 3HQJHQGDOL 7DNDIXO 6DOXUDQ 3HQJDQWDUD L LL GDQ LLL LL LLL GDQ LY L LLL GDQ LY L LL GDQ LY $NWD .. . . .& LL LLL LY GDQ Y ' VHPXD GL DWDV 6HKLQJJD 'LVHPEHU EHUDSDNDK MXPODK SHQJHQGDOL WDNDIXO GL 0DOD\VLD \DQJ EHUGDIWDU 3HUVDWXDQ 7DNDIXO 0DOD\VLD " $ % & '   $SDNDK WLJD NRPSRQHQ 87$0$ \DQJ GLSHUOXNDQ GDODP LQGXVWUL WDNDIXO " .QVXUDQV ..

PHQHWDSNDQ SLDZDL GDQ SROLVL DVDV \DQJ SHUOX GLSDWXKL ROHK VHWLDS V\DULNDW .. .. .QVXUDQV GL 1HJDUD LQL .VODP PHQJDODNNDQ XPDWQ\D EHUGRD VDKDMD DJDU WHUVHODPDW GDULSDGD EDKD\D % . . $ % & ' 0HOLQGXQJL NHSHQWLQJDQ DZDP 0HQ\HEDU NHDGLODQ GDQ NHVDNVDPDDQ 0HPXSXN NHPDPSXDQ 0HPDLQNDQ SHUDQDQ SHPEDQJXQDQ 0HQJHNDONDQ NHVWDELODQ VLVWHP NHZDQJDQ 0HPDVWLNDQ SHQ\DOXUDQ VXPEHU HNRQRPL \DQJ FHNDS L LL LLL GDQ LY LL LLL LY GDQ Y LLLLY Y GDQ YL L LY Y GDQ YL $SDNDK SHUVSHNWLI .VODP PHQJHQDL ULVLNR" $ .9 9 9.VODP PHQ\HUX XPDWQ\D PHPEXDW SHUDQFDQJDQ WHUOHELK GDKXOX EHUMD\D DWDX WLGDN SHUDQFDQJDQ EHUNHQDDQ LDQ\D GLWHQWXNDQ ROHK $OODK VZW -$%$7$1 6$/85$1 /$7.6% .+$1 3(0%$1*81$1 7.VODP PHQ\HUX DJDU XPDWQ\D PHQ\HUDKNDQ GLUL NHSDGD $OODK VHPDWD PDWD WDQSD PHODNXNDQ VHEDUDQJ XVDKD & .DQ\D EHUWXMXDQ XQWXN ..

.' .6% .9 -DQJDQ EHUJDQWXQJ NHSDGD $OODK VHPDWDPDWD VHEHOXP EHUEXDW VHEDUDQJ XVDKD $ % & ' . 0HOHWDNNDQ NH\DNLQDQ VHEHQDU KDQ\D NHSDGD $OODK VZW . . VDKDMD .. .HEDMLNDQ 3HPEDQJXQDQ %HULNXW DGDODK MHQLVMHQLV *KDUDU .. GDQ ..+$1 3(0%$1*81$1 7.(&8$/. GDQ . .. GDQ ...VODP PHQ\DUDQNDQ DJDU XPDWQ\D WLGDN WHUOLEDW GL GDODP DNWLYLWL \DQJ PHPSXQ\DL ULVLNR \DQJ WLQJJL 6XDWX NLVDK GDULSDGD VHRUDQJ $UDE %DGZL GHQJDQ 5DVXOOXOODK VDZ EDJLQGD EHUWDQ\D NHSDGDQ\D PHQJDSD EHOLDX PHQLQJJDONDQ XQWDQ\D WDQSD GLWDPEDW -DZDE $UDE %DGZL EHUNHQDDQ ³$NX EHUWDZDNDO NHSDGD $OODK´ NHPXGLDQ 5DVXOOXOODK VDZ EHUVDEGD ³7DPEDW XQWD NDPX NHPXGLDQ EHUWDZDNDO NHSDGD $OODK´ 3HQJDMDUDQ GDULSDGD NLVDK EHUNHQDDQ LDODK ««« ...9 VDKDMD 6HPXD MDZDSDQ GL DWDV 3HPHJDQJ VDKDP WDNDIXO DNDQ PHQJJXQDNDQ BBBBBBBB XQWXN PHPELD\DL SHUEHODQMDDQ SHQJHQGDOLDQ $ % & ' &DM :DNDODK &DM 3HQJXUXVDQ &DM 3UHVWDVL &DM 7XQWXWDQ WLGDN $NWD 7DNDIXO PHZDMLENDQ SHQXEXKDQ -DZDWDQNXDVD BBBBBBB XQWXN PHPEHUL SDQGXDQ NHSDGD SHQJHQGDOL WDNDIXO VXSD\D WHUEDELW GHQJDQ DNWLYLWL \DQJ GLWHJDK ROHK 6\DULDK $ % & ' 3HPHUKDWLDQ 6\DULDK . 0HQ\HUDKNDQ VHJDOD \DQJ GL OXDU NHPDPSXDQ NLWD NHSDGD $OODK VZW . $ % & ' *KDUDU IDKLV\ *KDUDU WDLVLU *KDUDU \DVLU *KDUDU PXWDZDVVLW -$%$7$1 6$/85$1 /$7. .LWD PHVWL PHODNXNDQ \DQJ WHUEDLN GDODP PHODNXNDQ VHVXDWX SHUNDUD .9 VDKDMD ..

 0DLVLU MXGL.

 3HVHUWD KLODQJ ZDQJ SUHPLXP DSDELOD SHULVWLZD LQJLQ GLOLQGXQJL WLGDN EHUODNX ....9 GDQ 9 . ...... 6\DULNDW DNDQ UXJL MLND WHUSDNVD PHPED\DU WXQWXWDQ \DQJ PHOHEHKL MXPODK SUHPLXP \DQJ GLWHULPD .9 3HVHUWD WLGDN PHQJHWDKXL EDUDQJ \DQJ GLSHUQLDJDNDQ $ % & ' . 3HVHUWD PHPED\DU SUHPLXP \DQJ NHFLO GHQJDQ PHQJKDUDSNDQ ZDQJ \DQJ OHELK EHVDU MXPODKQ\D . DGQ .. GDODP NRQWUDN LQVXUDQV ZXMXG ELODPDQD .... ...9 GDQ 9 6HPXD GL DWDV $SDNDK \DQJ DQGD IDKDP GHQJDQ DTDGNRQWUDN DO:DNDODK" $ 0HQXJDVNDQ RUDQJ ODLQ PHODNXNDQ NHUMDQ\D GDODP PHQJHQGDOLNDQ SHUNDUD \DQJ GLKDUXVNDQ 6\DUD¶ DWDX PHZDNLONDQ VHVHRUDQJ XQWXN PHQ\HUDKNDQ GDQ PHQMDJD VHVXDWX SHUNDUD NHSDGD ZDNLO % 0HPEHUL NXDVD NHSDGD RUDQJ ODLQ XQWXN PHQMDJD KDUWDQ\D VHQGLUL VHFDUD MHODV WHUXVWHUDQJ..

DWDX VHFDUD GDOLO \DQJ WHUVLUDW.

RQWUDN DQWDUD GXD RUDQJ \DQJ EHUNRQJVL GDODP PRGDO GDQ XQWXQJ 6HNLUDQ\D SURMHN LWX PHQJDODPL NHUXJLDQ PDND EHEDQQ\D GLWDQJJXQJ ROHK SHPHJDQJSHPHJDQJ VDKDP PHQJLNXW QLVEDK VDKDP PDVLQJPDVLQJ ' 6HVHRUDQJ \DQJ PHPEHULNDQ VHMXPODK KDUWD 3HPRGDO. & 6XDWX .

NHSDGD VHVHRUDQJ XQWXN GLXVDKDNDQ 3HQJXVDKD.

RQVHS 7DNDIXO EHUDVDVNDQ NHSDGD $ % & ' 0XGKRUDEDK 7D¶DZXQ GDQ 7DEDUUX¶ 0X¶DZDGRK :DGL¶DK -$%$7$1 6$/85$1 /$7.+$1 3(0%$1*81$1 7.6% . .HXQWXQJDQ DNDQ GLNRQJVL EHUVDPD GL DQWDUD PHUHND VHWHODK GLWRODN PRGDO \DQJ WHODK GLEHULNDQ ROHK 3HPRGDO -LND EHUODNX NHUXJLDQ PDND NHUXJLDQ LWX DNDQ GLWDQJJXQJ ROHK 3HPRGDO WHUVHEXW WDQSD PHOLEDWNDQ ZDQJ 3HQJXVDKD .

 ...9 6HPXD GL DWDV 3HQJDQWDUD GDODP SDVDUDQ WDNDIXO WHUGLUL GDUL .. . .. .9 $ % & ' . ... GDQ .9 $ % & ' $JHQ %DQN %URNHU $GMXVWHU . GDQ .HXQWXQJDQ GDULSDGD SHODEXUDQ NXPSXODQ ZDQJ SHPHJDQJ VDKDP )L $JHQVLZDNDODK %DKDJLDQ NHXQWXQJDQ SHODEXUDQ NXPSXODQ ZDQJ WDNDIXO /HELKDQ NXPSXODQ ZDQJ WDNDIXO ....9 6HPXD GL DWDV 6XPEHUVXPEHU SHQGDSDWDQ SHQJHQGDOL 7DNDIXO DGDODK EHUGDVDUNDQ ....+$1 3(0%$1*81$1 7..9 ..... 0HQXUXW NDMLDQ PDMRULWL IXTDKD¶ PHOHWDNNDQ WLJD V\DUDW \DQJ PHQMDGLNDQ VHVXDWX SHUNDUD VHEDJDL JKDUDU \DQJ GLDPDONDQ . GDQ .... *KDUDU WHUVHEXW DGDODK NHFLO GDQ VHGLNLW ....... .6% . GDQ . .. GDQ ...9 ... 8UXVQLDJD WHUVHEXW GLSHUOXNDQ ROHK PDV\DUDNDW .9 *KDUDU WHUVHEXW DGDODK *KDUDU IDKLV\ $ % & ' .9 GDQ 9 LLLLLLY GDQ Y 6HPXD GL DWDV $TDG... .RQWUDN \DQJ GLJXQDNDQ GL GDODP DSOLNDVL LQVXUDQV NRQYHQVLRQDO LDODK $ % & ' 7DEDUUX 0X DZDGRK 0XGKRUDEDK :DNDODK -$%$7$1 6$/85$1 /$7. GDQ ... . GDQ . *KDUDU WHUVHEXW WLGDN PDPSX GLHODNNDQ .. .

$ 3HUNRQJVLDQ VDPD UDWD % *DQWL UXJL & . $ % & ' 3HQWDGELUDQ GDQ SHQJXDWNXDVDDQ DNWD WDNDIXO 3HQJJXEDODQ SROLVL GDQ SHUDQFDQJDQ VWUDWHJLN 7DGELU XUXV V\DULNDW 3HQJHQGDOLDQ SDVDUDQ GDQ NHVHGDUDQ SHQJJXQD %HULNXW DGDODK NRQVHS LQVXUDQV .+$1 3(0%$1*81$1 7.6% .(&8$/.QVXUDQV GLJXEDO L LL LLL LY $ % & ' 0HOLQGXQJL NHSHQWLQJDQ DZDP 0HQ\HEDUNDQ NHDGLODQ GDQ NHVDNVDPDDQ 0HPXSXN NHPDPSXDQ 0HPEDQJXQNDQ VRVLR HNRQRPL L LL GDQ LLL L LL GDQ LY LLLL GDQ LY 6HPXD GL DWDV -$%$7$1 6$/85$1 /$7. %HULNXW DGDODK SHUDQDQ %DQN 1HJDUD 0DOD\VLD ..HXQWXQJDQ WXQWXWDQ ' 3HUFD\D SHQXK PXWODN %DKDJLDQ .(&8$/. GDODP $NWD 7DNDIXO PHQ\DWDNDQ VXDVDQD GDQ SHUMDODQDQ SHUQLDJDDQ WDNDIXO VHSHUWL L 3HPEDWDVDQ GDODP SHQJJXQDDQ SHUNDWDDQ ³7DNDIXO´ LL 3HPEDWDVDQ NH DWDV SHQJXVDKD WDNDIXO LLL 3HQXEXKDQ GDQ SHQ\HOHQJJDUDDQ GDQD WDNDIXO LY 3HQJDJLKDQ OHELKDQ $ % & ' L LL GDQ LLL L LL GDQ LY LLLLL GDQ LY 6HPXD GL DWDV %HULNXW DGDODK WXMXDQ $NWD .

... ..VODP JOREDO ..VODP MLND VHPSXUQD UXNXQUXNXQQ\D GDQ V\DUDWV\DUDW $QWDUD V\DUDWV\DUDW EDUDQJ \DQJ PHVWL GLSHQXKL .. 0HPXGDKNDQ SHQ\HODUDVDQ SHUDQFDQJDQ GDQ SHUODNVDQDDQ LQLVLDWLI PRGDO LQVDQ EDJL LQGXVWUL NHZDQJDQ . 0HQDZDUNDQ SHUWDXOLDKDQ SURIHVLRQDO GDQ SURJUDP LMD]DK ODQMXWDQ \DQJ GLLNWLUDI GL SHULQJNDW DQWDUDEDQJVD .. .() %DKDJLDQ .9 0HQ\HGLDNDQ WHQDJD LQVDQ \DQJ EHUZLEDZD VHEDJDL SHQ\HOLGLN GDQ SHQGLGLN GL ELGDQJ NHZDQJDQ .VODP JOREDO .VODP $ % & ' 07$ 0.% 0... . . $NWD 7DNDIXO .9 $ % & ' :XMXG +DUWD WLGDN VHPHVLQ\D EHUQLODL 0LOLNDQ VDK 0DPSX GLVHUDKNDQ L LL GDQ LLL L LL GDQ LY LLLL GDQ LY 6HPXD GL DWDV %HULNXW DGDODK REMHNWLI SHQXEXKDQ BBBBBBBBBBBBBBB . +XNXP MXDO EHOL DGDODK KDODO GDODP .1&. 0HPEDQJXQNDQ NHSDNDUDQ EDJL VLVWHP NHZDQJDQ .

PHQ\DWDNDQ .. .XDVD XQWXN PHQMDODQNDQ SHPHULNVDDQ ROHK %DQN 1HJDUD .. 3HUXQWXNDQ XQWXN PHQXWXS GDQ PHPLQGDKNDQ SHUQLDJDDQ VHVHRUDQJ SHQJXVDKD WDNDIXO ..+$1 3(0%$1*81$1 7.9 3HQ\HUDKDQ ODSRUDQ WDKXQDQ GDQ ODSRUDQ VWDWLVWLN $ % & ' L LL GDQ LLL L LLL GDQ LY LL LLL GDQ LY VHPXD GL DWDV -$%$7$1 6$/85$1 /$7.XDVD \DQJ GLEHULNDQ NHSDGD %DQN 1HJDUD GDQ SHUODQWLNDQ *DEHQRU VHEDJDL .HWXD 3HQJDUDK 7DNDIXO GDODP SHQJDZDVDQ SHUQLDJDDQ WDNDIXO .6% . .

$0 DGDODK VHSHUWL EHULNXW .. 8QWXN PHQJJDODN GDQ PHZDNLOL NHSHQWLQJDQ DKOL NRUSRUDW GDQ LQGXVWUL LQVXUDQV KD\DW . 8QWXN PHQ\HEDUNDQ PDNOXPDW \DQJ EHUNHPXQJNLQDQ PHQDULN PLQDW DKOL GDQ XQWXN PHQJXPSXO PHQ\XVXQ GDQ PHQFHWDN VWDWLVWLNV GDQ PDNOXPDW ODLQ \DQJ EHUNDLWDQ GHQJDQ LQVXUDQV KD\DW .9 8QWXN PHPEDQWX GHQJDQ DSD MXD FDUD EDJL PHQJXUDQJNDQ NHUXJLDQ GDQ DWDX NHPDODQJDQ GDQ SHQFHJDKDQ MHQD\DK $ % & ' L LL GDQ LLL L LLL GDQ LY LL LLL GDQ LY VHPXD GL DWDV ..(&8$/. . 2EMHNWLI XWDPD /. 8QWXN PHPEHUL QDVLKDW GDQ EDQWXDQ NHSDGD DKOL VHSHUWLPDQD GLSHUOXNDQ .XPSXODQ ZDQJ $NDXQ 3HVHUWD $3 ..

GDQ OHELKDQ GDODP $NDXQ 5LVLNR 3HVHUWD $53 .

. .9 9 .VODP .HUDMDDQ 6HNXULWL KXWDQJ VZDVWD VHFDUD .XPSXODQ :DQJ 3HPHJDQJ 6DKDP $NDXQ ZDQJ WXQDL GDQ DNDXQ SHODEXUDQ $ L LL LLL GDQ LY % LL LLL LY GDQ Y & LLL LLL GDQ Y ' VHPXD GL DWDV 6HKLQJJD 'LVHPEHU EHUDSDNDK MXPODK SHQJHQGDOL WDNDIXO GL 0DOD\VLD \DQJ EHUGDIWDU 3HUVDWXDQ 7DNDIXO 0DOD\VLD " $ % & '   -$%$7$1 6$/85$1 /$7..6% . .+$1 3(0%$1*81$1 7. VHOHSDV GLWRODN SHUEHODQMDDQ SHQJHQGDOLDQ DNDQ GLODEXU GDODP DVHW WHUXWDPDQ\D VHSHUL \DQJ EHULNXW . .VODP GDQ HNXLWL $VHW WHWDS .QVWUXPHQ ..(&8$/. .

QVXUDQV .. . $SDNDK WLJD NRPSRQHQ 87$0$ \DQJ GLSHUOXNDQ GDODP LQGXVWUL WDNDIXO " .QVXUDQV \DQJ PHQJJDQWLNDQ $NWD ..9 $JHQ 7DNDIXO 3HVHUWD 7DNDIXO 3HQJHQGDOL 7DNDIXO 6DOXUDQ 3HQJDQWDUD L LL GDQ LLL LL LLL GDQ LY L LLL GDQ LY L LL GDQ LY $ % & ' $NWD . . ..

 ... . PHQHWDSNDQ SLDZDL GDQ SROLVL DVDV \DQJ SHUOX GLSDWXKL ROHK VHWLDS V\DULNDW . .DQ\D EHUWXMXDQ XQWXN ..HOXDUJD %HUNXPSXODQ 6NLP 7DNDIXO %HUNDLWDQ 3HODEXUDQ 6NLP 7DNDIXO $QXLWL 6NLP 7DNDIXO *DGDLMDQML 057$.QVXUDQV GL 1HJDUD LQL .9 9 9. 0HOLQGXQJL NHSHQWLQJDQ DZDP 0HQ\HEDU NHDGLODQ GDQ NHVDNVDPDDQ 0HPXSXN NHPDPSXDQ 0HPDLQNDQ SHUDQDQ SHPEDQJXQDQ 0HQJHNDONDQ NHVWDELODQ VLVWHP NHZDQJDQ 0HPDVWLNDQ SHQ\DOXUDQ VXPEHU HNRQRPL \DQJ FHNDS L LL LLL GDQ LY LL LLL LY GDQ Y LLLLY Y GDQ YL L LY Y GDQ YL $ % & ' 6NLP DSDNDK \DQJ PHPEHULNDQ SHQGDSDWDQ WHWDS VHOHSDV 3HVHUWD EHUVDUD $ % & ' 6NLP 7DNDIXO .

 6NLP DSDNDK \DQJ PHOLQGXQJL EDNL SHPELD\DDQ SHPEHOLDQ UXPDK VHVHRUDQJ SHVHUWD $ % & ' 6NLP 7DNDIXO .HOXDUJD %HUNXPSXODQ 6NLP 7DNDIXO %HUNDLWDQ 3HODEXUDQ 6NLP 7DNDIXO $QXLWL 6NLP 7DNDIXO *DGDLMDQML 057$.

6% .+$1 3(0%$1*81$1 7. -$%$7$1 6$/85$1 /$7.

..HVLKDWDQ 6NLP 7DNDIXO .... GDQ.HOXDUJD %HUNXPSXODQ 6NLP 7DNDIXO 3HUXEDWDQ GDQ .9 VDKDMD ... .9 /DZDWDQ SHPHULNVDDQ ROHK GRNWRU $ % & ' ....HKDPLODQ DWDX NHODKLUDQ . GDQ . GDQ .QGLYLGX 3HUVHRUDQJDQ . 3HQJKRVSLWDODQ .. 9 VDKDMD . GDQ .HVLKDWDQ SDGD OD]LPQ\D WLGDN PHOLQGXQJL SHUNDUD SHUNDUD EHULNXW .HOXDUJD %HUNXPSXODQ 6NLP 7DNDIXO %HUNDLWDQ 3HODEXUDQ 6NLP 7DNDIXO $QXLWL 6NLP 7DNDIXO 3HQGLGLNDQ 6NLP LQL PHPEHUL SHUOLQGXQJDQ \DQJ EHUFLULNDQ WDEXQJDQ ELDVD \DQJ GLWDZDUNDQ XQWXN PHOLQGXQJL GLUL DWDX DKOL NHOXDUJD $ % & ' 6NLP 7DNDIXO ..9 3HPEHGDKDQ SODVWLN DWDX NRVPHWLN $ % & ' . $QWDUD SHUOLQGXQJDQ \DQJ GLUDQJNXPL GL EDZDK SHODQ WDNDIXO SHUXEDWDQ GDQ NHVLKDWDQ LDODK .9 VDKDMD .. 7XQWXWDQ WHUKDGDS SHQ\DNLW DWDX NHFHGHUDDQ DNLEDW GDULSDGD SHUODNXDQ \DQJ ODQJJDU DDX PHQ\DODKL XQGDQJXQGDQJ . . 3HQ\DNLW VHGLD DGD VHPDVD PHPRKRQ PHQ\HUWDL WDNDIXO . 5DZDWDQ SHVDNLW OXDU . . 8QLW 5DZDWDQ 5DSL .9 VDKDMD 6HPXD MDZDSDQ GL DWDV 6NLP DSDNDK \DQJ GLEHQDUNDQ PHQJHOXDUNDQ VHEDKDJLDQ GDULSDGD VLPSDQDQ WDEXQJDQ NHWLND DQDN EHUXVLD GDQ WDKXQ SDGD NDGDU GDULSDGD QLODL VLPSDQDQ $ % & ' 6NLP 7DNDIXO . GDQ .. .9 VDKDMD 6HPXD MDZDSDQ GL DWDV 7DNDIXO 3HUXEDWDQ GDQ ... . GDQ . .9 VDKDMD .HOXDUJD ....

6NLP 7DNDIXO *DGDLMDQML 057$.

6% . -$%$7$1 6$/85$1 /$7.+$1 3(0%$1*81$1 7.

HVLKDWDQ 6NLP 7DNDIXO $QXLWL 6NLP 7DNDIXO *DGDLMDQML 057$.HOXDUJD %HUNXPSXODQ 6NLP 7DNDIXO 3HUXEDWDQ GDQ . +DG XPXU XQWXN PHQ\HUWDL VNLP LQL ELDVDQ\D GLQ\DWDNDQ GL GDODP VLMLO LDODK GL DQWDUD KDUL KLQJJD WDKXQ $ % & ' 6NLP 7DNDIXO .

HOXDUJD %HUNXPSXODQ 6NLP 7DNDIXO 3HUXEDWDQ GDQ .HOXDUJD . 6HEDKDJLDQ GDULSDGD FDUXPDQ 3HVHUWD DNDQ GLJXQDNDQ XQWXN PHPEHOL XQLWXQLW SHODEXUDQ VHSHUWL XQLW VDKDP DWDX VHNXULWL SHQGDSDWDQ WHWDS $ % & ' 6NLP 7DNDIXO .QGLYLGX 3HUVHRUDQJDQ .HVLKDWDQ 6NLP 7DNDIXO .

HOXDUJD %HUNXPSXODQ 6NLP 7DNDIXO 3HUXEDWDQ GDQ .XDVD \DQJ GLEHULNDQ NHSDGD HMHQ PHVWL GLQ\DWDNDQ VHFDUD EHUWXOLV DWDX GLXFDSNDQ VDPD DGD GLPHWHUDL DWDX WLGDN (MHQ WLGDN DNDQ GLNHQDNDQ WLQGDNDQ VHNLUDQ\D SHQJHUWLDQ LWX PHUDJXNDQ %HQWXN NXDVD \DQJ GLPDNVXGNDQ GL DWDV LDODK NXDVD BBBBBBBBBBBBBBB $ % & ' 1\DWD %LDVD 7HUVLUDW 7HUKDG -LND VHRUDQJ HMHQ WHODK PHQHULPD ZDQJ VXPEDQJDQ GDULSDGD SHVHUWD WDNDIXO WHWDSL EHOLDX WHUOXSD XQWXN PHQGHSRVLWNDQ ZDQJ EHUNHQDDQ NHSDGD V\DULNDW SHQJHQGDOL WDNDIXO 'LEDZDK 6HNV\HQ BBBBBB $NWD 7DNDIXO PHQ\DWDNDQ WLQGDNDQ HMHQ WHUVHEXW GLNLUD VHEDJDL WLQGDNDQ SLKDN SHQJHQGDOL WDNDIXO $ % &   -$%$7$1 6$/85$1 /$7.HVLKDWDQ 6NLP 7DNDIXO 5HPDMD 6NLP 7DNDIXO %HUNDLWDQ 3HODEXUDQ . 6NLP 7DNDIXO %HUNDLWDQ 3HODEXUDQ 6NLP LQL PHUXSDNDQ VDWX DOWHUQDWLI GDQD SHQGLGLNDQ DWDX SHODEXUDQ XQWXN NHJXQDDQ PDVD GHSDQ EDJL DQDNDQDN UHPDMD 6NLP LQL DNDQ PHPEHQWXN VDWX WDEXQJDQ PHODOXL $NDXQ 3HVHUWD XQWXN NHJXQDDQ PDVD GHSDQ 6NLP LQL EROHK GLVHUWDL XQWXN WHPSRK \DQJ WHWDS LDLWX DWDX WDKXQ $ % & ' 6NLP 7DNDIXO .6% .+$1 3(0%$1*81$1 7.

VDKDMD . ..$1 V\DUDW WDNDIXO VHPXOD GDQ LQVXUDQV VHPXOD \DQJ EHURSHUDVL GL 0DOD\VLD $ % & ' $VHDQ 5HWDNDIXO . GDQ ... GDQ .. ..QWHUQDWLRQDO /.9 VDKDMD 6HPXD MDZDSDQ GL DWDV $ % & ' 7DNDIXO VHPXOD \DQJ GLSHUXQWXNNDQ GL EDZDK SHUMDQMLDQ NHELDVDDQQ\D EHUGDVDUNDQ SHUMDQMLDQ WDKXQDQ 6HJDOD ULVLNR \DQJ EHUDGD GDODP VNRS SHUMDQMLDQ LQL VHFDUD DXWRPDWLN GLWHULPD ROHK V\DULNDW WDNDIXO VHPXOD -HQLV WDNDIXO VHPXOD \DQJ GLPDNVXGNDQ LDODK BBBB $ % & ' 7DNDIXO VHPXOD EHUV\DUDW 7DNDIXO VHPXOD WXLWL 7DNDIXO VHPXOD EHUNHOD\DNDQ 7DNDIXO VHPXOD IDNXOWDWLI %HULNXW \DQJ PDQDNDK %8. ....9 'HQGD WLGDN PHOHELKL 50 3HQMDUD VHODPD WDKXQ 'HQGD WLGDN PHOHELKL 50 'LJDQWXQJ VHXPXU KLGXS GDULSDGD PHQMDGL HMHQ WDNDIXO .'  'LEDZDK VHNV\HQ HMHQ \DQJ PHPEXDW NHQ\DWDDQ SDOVX DWDX PHPEHUL SHQHUDQJDQ \DQJ PHQJHOLUXNDQ EROHK GLNHQDNDQ GHQGD VHSHUWL EHULNXW . VDKDMD . .

/. $5.

015% +ROGLQJ %HUKDG 0D\EDQN 7DNDIXO 0XQLFK 5H 3HQ\HUDKDQ WDQJJXQJMDZDE \DQJ DGD SDGD VHVHRUDQJ PXZDNNLO.

NHSDGD VHVHRUDQJ \DQJ ODLQ ZDNLO.

GHQJDQ ODID] WHUWHQWX LDODK $ % & ' +LEDK 6LJKDK :DNDODK 7DEDUUX¶ BBBBBBBBBBBBBBBBBB GLZXMXGNDQ XQWXN PHPED\DU WXQWXWDQ $ % $NDXQ 3HODEXUDQ 3HVHUWD $NDXQ 5LVLNR 3HVHUWD -$%$7$1 6$/85$1 /$7.+$1 3(0%$1*81$1 7.6% .

 .9 VDKDMD &. GDQ . GDQ ...6% ..9 3HPED\DUDQ WXQDL 3HQJJDQWLDQ 3HPEDLNDQ 3HPELQDDQ VHPXOD $ .& ' $NDXQ 6LPSDQDQ 3HVHUWD $NDXQ .9 VDKDMD '6HPXD MDZDSDQ GL DWDV %HULNXW \DQJ PDQDNDK HWLND \DQJ WLGDN VHSDWXWQ\D GLODNXNDQ ROHK VHRUDQJ HMHQ WDNDIXO VHPDVD PHQGDSDWNDQ PDNOXPDW EDNDO SHVHUWD" $ 0HQGDSDWNDQ PDNOXPDW WHQWDQJ NHVLKDWDQ EDNDO SHVHUWD % 0HQJHWDKXL WHQWDQJ VNRS SHNHUMDDQ EDNDO SHVHUWD -$%$7$1 6$/85$1 /$7.. . ..+$1 3(0%$1*81$1 7. VDKDMD % . ... GDQ .. ..HOXDUJD +XNXPKXNXP 6\DUDN \DQJ PHQJDWXU XUXVDQ PDQXVLD GL GXQLD NKXVXVQ\D WHQWDQJ SHUWXNDUDQ KDUWD GDQ PDQIDDW PHODOXL SHUDWXUDQ DNDG GDQ WDQJJXQJMDZDE $ 0XDPDODW % 7DNDIXO & 6\DULDK ' :DNDODK .QGHPQLWL EROHK GLEHUL GHQJDQ FDUD EHULNXW .. ..VWLPHZD 3HVHUWD BBBBBBBBBPHUXMXN NHSDGD SLQMDPDQ WDQSD WDQSD IDHGDK \DQJ GLEHUL XQWXN WXMXDQ NHEDLNDQ VSHUWL SLQMDPDQ \DQJ GLEHULNDQ ROHK SHPHJDQJ VDKDP NHSDGD SHQJHQGDOL WDNDIXO GDODP PHODQFDUNDQ RSHUDVL WDNDIXO $ % & ' 7DEDUUX¶ 0XGKDULE %DQNDWDNDIXO 4DUGK +DVVDQ 3HQJHQGDOL WDNDIXO DNDQ PHQHULPD EDKDJLDQ SHQGDSDWDQ SHODEXUDQ \DQJ WHODK GLSHUVHWXMXL VHEDJDL BBBBBBBBBBBBB $ % & ' )L :DNDODK )L 3UHVWDVL )L 7XQWXWDQ )L .

6% .QVXUDQV % 2UGLQDQ %DQN 1HJDUD 0DOD\VLD &$NWD 7DNDIXO '$NWD .VODP GL 0DOD\VLD LDODK $ $NWD .& 0HQGDSDWNDQ WDQGDWDQJDQ EDNDO SHVHUWD XQWXN GLWDQGDWDQJDQL GDODP ERUDQJ FDGDQJDQ '0HQJDQDOLVD PDNOXPDW NHZDQJDQ EDNDO SHVHUWD 3HPED\DUDQ VXPEDQJDQ EDJL SHODQ WDNDIXO EROHK GLODNXNDQ PHQHUXVL $ 7XQDL DWDX FHN WHUXV ED\DU NHSDGD SHQJHQGDOL WDNDIXO % $XWRGHELW EDQN &3RWRQJDQ JDML GDUL PDMLNDQ '6HPXD MDZDSDQ GL DWDV 8QGDQJXQGDQJ \DQJ PHQJDZDO VHOLD .QVXUDQ .QVXUDQV  -$%$7$1 6$/85$1 /$7.+$1 3(0%$1*81$1 7.

-$:$3$1                 % & $ % $ ' $ % % & ' $ % % & % ' % % $ $ % $ % ' % $ & $ & ' & % & % $ & $ % % $ $ & ' $ % % $ $ % $ & ' % & & ' $ & ' $ $ & $ $ $ % & & % ' % $ ' & ' & ' & $ & ' $ % % % $ $ & ' ' ' ' & -$%$7$1 6$/85$1 /$7.+$1 3(0%$1*81$1 7.6% .

 $ $ & % ' & -$%$7$1 6$/85$1 /$7.+$1 3(0%$1*81$1 7.6% .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.