Conto Biantara Basa Sunda

:

BABAD SINGKAT SUKAMULYA - KUNINGAN JAWA BARAT
Assalamu¶alaikum Wr. Wb. Hadirin anu ku simkuring dipihormat. Dina danget ieu sim kuring bade ngadadarkeun babad singkat Sukamulya. Sateuacana taun 1740, Cipanas mangrupikeun Cantilan ti dayeuh Cigadung. Cipanas anu mangrupukeun Cantilan ti Cigadung ngagaduhan kahayang nyaeta ngatur pamarentahan sorangan. Alesanana elmu-elmu anu dipiboga ku tokoh-tokoh

masyarakat di dayeuh Cigadung sarua jeung anu dipiboga di daerah Cantilan. Dina hiji waktu aya hiji kajadian : Di dayeuh Cigadung aya acara hajatan, di antarana tokoh eta ngundang ka tokohtokoh Cantilan. Kusabab datangna telat dahareun anu dihidangkeun kanggo para tamu ti Cantilan robdah wujudna janten sadaya aratah deui, ku tina saktina tokoh dayeuh Cigadung. Bakakak hayam jago robah jadi hirup deui nepi bisa kongkorongok deui, komo deui dahareun anu sejena tina sayuran jadi aratah deui. Masih nuju hajatan di dayeuh Cigadung, tokoh-tokoh ti Cantilan ngahadiran. Ngahadirana teh mawa lisung kaahengan anu teu asup akal. Kaahengan eta lisung teh bisa leumpang sorangan diiringkeun ku tokoh-tokoh nu bade ngahadiran hajatan, eta lisung teh haluna di aradu nepikeun katingburicak ngaluarkeun seuneu. Atuh di pasamoan teh mani ribut tingkoceak sarieuneun kahuruan. Tah kitu geuning kabisa karuhun baheula mah araheng. Sabalikna di Cantilan aya hajatan. Tokoh anu ti dayeuh di undang oge. Bewara undangan nepi ka 3 kali tacan datang keneh bae. Kusabab urang Cantilan keuheuleun di undang teu datang bae, urang Cantilan teh ngutus deui salah saurang tokoh, kakara maranehna daratang.

Lamun aya budak bade disunat sok dipake ngembang. Cantilan anu karamat nepi ka ayeuna di ngaranan ³Rama Ketib´. Billahi Taufiq Walhidayah Wassalamu¶alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. para tamu dipiwarang caralik heula dibalandongan. tokoh masyarakat Cantilan hayang nembongkeun elmu anu dipibogana. pribumi meuncit munding. Hatur nuhun tina sagala perhatosanana. . tapi dugi ka ayeuna teu acan kapendak. mudah-mudahan ieu carita teh malaraya mangtratna kanggo urang sadaya. Nu ngakibatkeun eta kampung jadi panas. Dina tahun 1980 Cipanas digentos namina janten ³Sukamulya´. Waktos undangan daratang munding teh keur disisit. di dayeuh Cantilan aya sumber cai panas.Kusabab asa dihina. Sakitu manawi dongeng babad Sukamulya. Amin Ya Robal Alamin. Saur para karuhun baheula. Nu aya di hulu dayeuh Cigadung teh ngarana bae Cipanas. Hapunten tina sagala kakiranganna. Nembe oge para tamu caralik dadak sakala eta munding teh hirup deui. jeung aya batu nu sok di pake tatapa atawa tempat karumpulna tokoh-tokoh masyarakat. terus ngubrak-ngabrik tamu anu nuju caralik. Ti harita kampung eta katelah jadi kampung Cipanas. Geus pasti nimbulkeun kaributan jeung papaseaan. Waktos tamu masih diperjalanan keneh.