LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012

3.0 3.1 WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PENGENALAN • Melalui Rancangan Tempatan Daerah Padang Terap 2002-2012, suatu rangka kerja pembangunan telah disediakan bagi memandu pembangunan di Kawasan RT sepanjang tempoh berkenaan. Senario semasa pembangunan memperlihatkan Kawasan RT adalah sebuah daerah luar bandar yang mengalami senario pembangunan yang rendah di Negeri Kedah. Dengan adanya rangka kerja pembangunan ini, Kawasan RT dijangka akan melalui suatu proses transformasi yang dapat meningkatkan senario pembangunannya pada masa hadapan. Laporan Teknikal telah dapat mengenalpasti kekuatan, kelemahan, peluang dan halangan dalam memajukan Kawasan RT. Adalah dirancang dalam tempoh 10 tahun ini, Kawasan RT akan memiliki asas-asas yang kukuh sebagai persediaan menghadapi senario pembangunan yang lebih bersemarak selepas tempoh berkenaan. Sebagaimana wawasan oleh Negeri Kedah untuk mencapai status negeri maju pada Tahun 2010 dan Negara Malaysia pula mencapai status negara maju pada Tahun 2020, maka rangka kerja ini akan menyediakan perancangan-perancangan yang selari dengan hasrat tersebut. Di era Negara Maju dan Negeri Maju, Kawasan RT wajar menjadi sebuah Daerah Luar Bandar Yang Maju. Dalam konteks kesalinghubungan antara kawasan bandar dan luar bandar, Kawasan RT akan mengukuhkan kepentingannya yang tersendiri sebagai salah satu entiti dalam sistem perbandaran. Konsep Pembangunan Pilihan telah disediakan bagi menggambarkan bentuk pelaksanaan rangka kerja ini dalam konteks reruang. Strategi-strategi pembangunan turut digariskan bagi menggerakkan rangka kerja pembangunan Kawasan RT dalam tempoh 2002-2012. Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3 2001-2010) digubal bagi merealisasikan Dasar Wawasan Negara bagi tempoh 10 tahun yang pertama. Ianya mengandungi dasar dan program untuk meneruskan kemajuan pembangunan negara untuk tempoh berkenaan. Secara hierarkinya, Dasar Wawasan 3.2 3.2.1 PERSPEKTIF PEMBANGUNAN NEGARA DAN NEGERI PADA MASA HADAPAN Dasar Wawasan Negara (2001-2020) Di peringkat negara, Dasar Wawasan Negara (2001-2020) telah menggantikan Dasar Pembangunan Nasional (1991-2000) bagi meneruskan usaha mencapai Wawasan 2020. Dasar Wawasan Negara menetapkan matlamat iaitu:“Untuk membentuk satu Bangsa Malaysia yang progresif dan makmur yang hidup dalam keharmonian serta berkongsi untung nasib sepenuhnya dengan saksama. Pertumbuhan ekonomi akan terus diusahakan di samping tumpuan kepada pengurangan kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat serta pengurangan ketidakseimbangan sosial, ekonomi dan wilayah. Di samping meningkatkan tahap kebendaan dan kemakmuran, usaha khusus akan diambil untuk menanam nilai sosial dan kerohanian bagi mengimbang sikap kebendaan yang keterlaluan. Dasar Wawasan Negara juga akan terus memberi keutamaan kepada pembangunan yang mampan dan mesra alam untuk memastikan alam sekitar yang bersih, sihat dan menarik serta berupaya memenuhi aspirasi negara”. Empat teras strategik telah dikenalpasti sebagai pemacu pencapaian Wawasan Kedah Maju 2010 iaitu:i. Membangunkan ekonomi yang dinamik, progresif, kompetitif dan berdaya tahan. • Berusaha untuk mencapai kadar pertumbuhan KDNK sebanyak 15% setahun. Negara dan RRJP3 akan turut diadaptasi dan diperincikan pelaksanaannya di peringkat negeri. • • • • • • Membina bangsa yang berdaya tahan dengan memupuk perpaduan, menyemarakkan semangat patriotik, menaikkan kematangan politik, membina masyarakat supaya lebih sanggup bertolak ansur dan penyayang yang tersemat dengan nilai positif serta meningkatkan kualiti hidup dan keutuhan ekonomi; Mewujudkan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan dan pengurangan ketidakseimbangan di kalangan dan di dalam kumpulan etnik serta wilayah; Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengukuhkan sumber pertumbuhan, institusi kewangan dan korporat serta pengurusan ekonomi makro; Mempertingkatkan daya saing untuk menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi; Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan sebagai langkah strategik untuk meningkatkan nilai ditambah semua sektor ekonomi dan mengoptimumkan daya pemikiran bangsa; Mengukuhkan pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkebolehan, produktif dan berpengetahuan; Meneruskan pembangunan alam sekitar yang mampan untuk meneguhkan pertumbuhan jangka panjang. Dalam memandu pembangunan negara menjadi negara maju, Dasar Wawasan Negara menggariskan teras utama dasar:-

3.2.2

Wawasan Kedah Maju 2010 Negeri Kedah Darul Aman telah meletakkan sasaran untuk menjadi negeri maju 10 tahun lebih awal daripada sasaran Wawasan 2020. Perspektif pembangunan negeri telah menetapkan Wawasan Kedah Maju 2010 sebagai halatuju pembangunan negeri. Matlamat wawasan berkenaan adalah:“Mencapai taraf Negeri Maju menjelang Tahun 2010 dengan ekonomi yang mampan dan masyarakat yang progresif. Kemajuan yang ingin dinikmati bukan terhad kepada kemajuan ekonomi dan kebendaan sematamata tetapi kemajuan yang seimbang dalam aspek sosial, politik, kebudayaan dan kerohanian”.

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

3-1

LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
• • • ii. Tumpuan kepada sektor perindustrian, teknologi maklumat dan komunikasi, pelancongan, pertanian dan prasarana. Memupuk pembentukan sebuah ekonomi berasaskan pengetahuan. Pembangunan sumber manusia. Jadual 3.2.1: Melaksanakan pembangunan yang seimbang dan membentuk masyarakat yang saksama. • • • • • • • Menghapuskan kemiskinan di kalangan golongan termiskin dan mengurangkan kemiskinan relatif. Menggalakkan penyertaan bumiputera dalam aktiviti utama ekonomi. Mewujudkan koridor pembangunan merentasi daerah mundur. Meningkatkan kemudahan prasarana, utiliti dan kemudahan sosial di luar bandar. Membangunkan program pembangunan usahawan yang bersepadu. Meningkatkan pengawasan alam sekitar dan pengawalan pencemaran. Meningkatkan kepekaan terhadap kepentingan alam sekitar di kalangan generasi muda. Penduduk (‘000) KDNK (Harga 1987) Jumlah KDNK (RM Juta) KDNK per Kapita (RM) Struktur Ekonomi Mengikut Sektor (Peratus Sumbangan Kepada KDNK) Sektor Utama Sektor Kedua Sektor Tertiari Pasaran Buruh Tenaga Buruh (‘000) Gunatenaga (‘000) Kadar Pengangguran (Peratus) Kemiskinan Kadar Kemiskinan (Peratus) Isirumah Termiskin Imbangan Wilayah (KDNK per Kapita) Kedah Malaysia Kedah / Malaysia 1,881.3 36,762.0 19,540.7 Senario Pembangunan Kedah Maju 2010 2010 Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (Peratus) 2000-2010 1.6 15.0 8.5 berkesan untuk dilaksanakan dalam tempoh Tahun 2001 hingga Tahun 2010. Dasar dan program baru ini turut berupaya mengatasi pencapaian dasar dan program terdahulu yang terkandung di dalam Pelan Tindakan Pembangunan Kedah (KDAP 1991-2000) (rujuk Jadual 3.2.1).

Pembolehubah

14.0 40.0 46.0 1,346.1 1,318.0 2.1 3.5 1,000.0

10.5 14.5 17.5 3.0 3.1 -

iii. Mewujudkan masyarakat yang berilmu dan jatidiri. • • • • • • Meningkatkan kualiti hidup penduduk. Meningkatkan kemudahan pendidikan. Menggalakkan konsep pembelajaran sepanjang hayat. Mendorong pembentukan masyarakat penyayang. Memupuk pembangunan rohani dan moral di kalangan generasi belia. Menyediakan keperluan perumahan, riadah dan sukan.

iv. Mengukuhkan institusi dan jentera pentadbiran bagi melaksanakan program pembangunan Kedah Maju 2010. • • • • Membentuk Kerajaan Elektronik bagi meningkatkan kecekapan. Mempertingkatkan jentera perancangan pembangunan negeri. Menyediakan kemudahan latihan dan kelengkapan. Memperkukuhkan kedudukan kewangan negeri.

19,540.7 25,148.7 0.78

8.5 5.6 -

Sumber: Pelan Tindakan Kedah Maju 2010, UPEN Kedah Darul Aman (2001)

3.2.3

Rancangan Struktur Negeri Kedah 2002-2020 Rancangan Struktur Negeri Kedah 2002-2020 adalah bertujuan untuk menyediakan satu rangka pelan spatial

Pelan Tindakan Kedah Maju 2010 mengandungi perincian sasaran, dasar dan program yang akan menyokong pencapaian wawasan ini. Pelaksanaannya adalah menyeluruh iaitu memerlukan tindakan dan sokongan dari semua peringkat pentadbiran. Rangka Kerja Pembangunan Kawasan RT yang disediakan akan turut dipengaruhi oleh Pelan Tindakan Kedah Maju 2010 dan Wawasan Kedah Maju 2010. Senario pembangunan akan membentuk gambaran negeri maju seperti mana dihasratkan oleh Wawasan Kedah Maju 2010. Ia juga akan menetapkan sasaran-sasaran terhadap beberapa pembolehubah bagi memandu pelaksanaan pembangunan. Senario pembangunan yang menjadi pilihan adalah bersifat ‘high performance’ iaitu satu unjuran pada kadar yang tinggi untuk melonjakkan pembangunan negeri. Senario ini menghendaki Pelan Tindakan Kedah Maju 2010 memperkenalkan dasar dan program baru yang lebih
BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

yang seimbang, mampan, cekap serta bersepadu dan strategik untuk menggalakkan pembangunan ruang fizikal yang optima di Negeri Kedah berdasarkan matamat yang telah ditetapkan di peringkat negara dan negeri ke arah melahirkan pembangunan mampan dan mengelakkan percanggahan penggunaan sumber. Rancangan Struktur Negeri Kedah 2002-2020 telah mengemukakan pendekatan pembangunan berasaskan Konsep Tertumpu – Berselerak Tertumpu bagi memandu arah pembangunan di Negeri Kedah sehingga Tahun 2020. Penterjemahan konsep ini dalam konteks Negeri Kedah memperlihatkan tumpuan pembangunan di kawasan-kawasan pembangunan utama seperti Alor Star, Sungai Petani dan Kulim akan dipertingkatkan dan diperkukuhkan selaras dengan peranan dan fungsi pusat-pusat tersebut. Kepesatan pembangunan di

3-2

LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
bandar-bandar utama ini dan pusat-pusat petempatan utama yang berada di dalam lingkungannya akan membentuk beberapa kornubasi. Bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan di Negeri Kedah, pembangunan akan diselerakkan ke pusat-pusat pertumbuhan berhierarki Pusat Separa Wilayah dan Pusat Petempatan Utama bagi membuka peluang kepada pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru di setiap daerah. Pembangunan juga akan dihubungkan antara satu sama lain melalui Koridor Pembangunan yang menghubungkan Pusat Separa Wilayah dan Pusat Petempatan Utama berasaskan jaringan sistem pengangkutan. Melalui konsep ini, pembangunan di Kawasan RT sehingga Tahun 2020 akan melibatkan:• • Pembangunan berselerak tertumpu ke Kuala Nerang dan Kota Putra sebagai Pusat Petempatan Utama di Kawasan RT. Pembangunan yang dihubungkan antara satu sama lain melalui koridor-koridor pembangunan dan pusat-pusat pertumbuhan baru yang terdapat di sepanjang koridor. Koridor pembangunan akan menyediakan tanah-tanah berpotensi bagi menampung serakan pembangunan dari pusat pertumbuhan baru yang terdapat di Kawasan RT. v. Dalam melaksana Konsep Tertumpu – Berselerak Tertumpu, Rancangan Struktur Negeri Kedah 2002-2020 mengesyorkan beberapa strategi pembangunan:i. Strategi Pembangunan Penduduk Dan Sumber Manusia • Ketidak seimbangan agihan penduduk yang melibatkan Kawasan RT akan diatasi melalui penyusunan semula taburan penduduk dengan menggalakkan pembangunan ke pusat-pusat pertumbuhan yang diwujudkan. • Penyediaan gunatenaga yang mencukupi dan berkualiti di Kawasan RT akan dilaksanakan melalui pembangunan sumber manusia yang berkemahiran dan berpendidikan selari dengan kehendak pasaran. ii. Strategi Pembangunan Petempatan Dan Koridor Pembangunan • Penumpuan pembangunan di Kuala Nerang dan Kota Putra akan memastikan dan memperkukuhkan pusat-pusat pertempatan berkenaan sebagai Pusat Petempatan Utama seperti mana hierarki dan fungsi yang ditetapkan. • Kepesatan pembangunan di Pusat Petempatan Utama ini akan diserakkan ke kawasan sekitarnya melalui koridor pembangunan dan pusat pertumbuhan baru yang terdapat di Kawasan RT. iii. Strategi Pembangunan Perindustrian • Strategi pembangunan perindustrian akan menjadikan Kawasan RT sebagai Pusat Pertumbuhan Industri Sekunder. Pusat Pertumbuhan Industri akan diwujudkan di Naka. Kuala Nerang dan Kota Putra akan memainkan peranan yang penting dalam menyokong pembangunan Pusat Pertumbuhan Industri di Naka. 3.3 WAWASAN PEMBANGUNAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002-2012 • vi. Strategi Pembangunan Kawasan Sensitif Alam Sekitar • Strategi pembangunan akan menjurus kepada usaha bagi menyepadukan pertimbangan alam sekitar ke dalam perancangan pembangunan gunatanah melalui penumpuan kepada penguatkuasaan undang-undang dan peraturan alam sekitar. Strategi pembangunan juga melibatkan langkah memantau dan memelihara kualiti air, udara dan paras hangar dengan cara menggalakkan kitaran semula bahan buangan, penggunaan bahanapi yang efisien, pengurusan sistem kumbahan dan pelupusan sisa pepejal dengan penggunaan teknologi terkini dan menggalakkan penanaman pokok. • Strategi Pembangunan Sistem Pengangkutan Dan Perhubungan • Strategi pembangunan sistem pengangkutan dan perhubungan adalah untuk mewujudkan sistem hierarki jalan yang teratur bagi membentuk rangkaian jalan yang efisien untuk memastikan tahap kemudahsampaian yang tinggi serta meningkatkan mobiliti penduduk dan barangan di antara koridor pembangunan. Strategi pembangunan yang melibatkan Kawasan RT adalah cadangan lebuhraya TEKIH dan Central Spine Road serta cadangan naiktaraf Jalan Alor Star – Kuala Nerang – Kota Putra, Jalan Sintok – Padang Sanai dan Jalan Kuala Nerang – Pedu. • • • Sebagai Pusat Pertumbuhan Industri Sekunder, Kawasan RT akan menumpukan kepada Industri Kecil dan Sederhana berasaskan sumber seperti Industri Biotech, Industri Hiliran Pertanian Komersial dan Industri Berasaskan Kayu. iv. Strategi Pembangunan Pelancongan Strategi pembangunan pelancongan melibatkan strategi untuk meningkatkan pendapatan pelancongan dan menumpukan pelancongan domestik untuk Tanah Besar Negeri Kedah serta menumpukan pelancongan domestik dan antarabangsa untuk Langkawi. Berdasarkan strategi pembangunan ini, Langkawi telah disyorkan sebagai Zon Pelancongan Utama manakala Kawasan RT disyorkan sebagai Zon Pelancongan Eko. Kedapatan sumberjaya pelancongan ekologi melibatkan hutan simpanan, tanah tinggi, tasik dan sungai akan menjadikan Kawasan RT sebagai destinasi pelancongan kedua pentingnya selepas Langkawi dan sebagai destinasi pelancongan utama bagi Tanah Besar Negeri Kedah. Cadangan-cadangan am yang perlu diberi perhatian dalam pembangunan pelancongan adalah dari aspek kemudahsampaian, kemudahan sokongan pelancongan, daya tarikan dan sikap serta kemahiran sumber manusia.

Pembangunan di Kawasan RT perlu berpandukan kriteria pembangunan yang ditetapkan melalui Darjah Kesensitifan Kawasan Sensitif Alam Sekitar. Darjah Kesensitifan di Kawasan RT memperlihatkan Darjah Kesensitifan Tinggi dan Sederhana meliputi sebahagian besar kawasan utara, timur dan selatan Kawasan RT. Manakala Darjah Kesensitifan Rendah tertumpu di kawasan tengah dan barat Kawasan RT.

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

3-3

LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
menumpukan kepada beberapa produk pertanian bertaraf komersial, Kawasan RT akan menjadi pengeluar Perspektif pembangunan peringkat negara dan peringkat negeri telah meletakkan halatuju yang cukup jelas dalam memandu pembangunan pada masa hadapan. Namun begitu, di dalam proses adaptasi dan perincian pelaksanaan wawasan-wawasan berkenaan di peringkat daerah memerlukan pertimbangan yang sewajarnya dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan halangan pembangunan sesuatu daerah. Pertimbangan ini penting dalam memastikan perancangan dan pelaksanaan pembangunan adalah berkesan dalam konteks pembangunan setempat. Pada masa yang sama ia menyokong Wawasan Kedah Maju 2010 dan Wawasan 2020. Dalam merancang pembangunan di Kawasan RT untuk tempoh 2002-2012, Rancangan Struktur Majlis Daerah Padang Terap 1995-2020 telah menggariskan Wawasan Pembangunan Kawasan MDPT iaitu untuk menjadikan Daerah Padang Terap sebagai:“SERAMBI UTARA NEGERI KEDAH” Menerusi penyediaan Rancangan Tempatan Daerah Padang Terap 2002-2012, pembangunan di Serambi Utara Negeri Kedah ini akan berlandaskan Wawasan Pembangunan Kawasan RT yang ditetapkan iaitu:“MENGGALAKKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH PADANG TERAP MELALUI SEKTOR PELANCONGAN, PERINDUSTRIAN DAN PERTANIAN KOMERSIAL SEBAGAI TERAJU UTAMA PEMBANGUNAN YANG BERHARMONI DENGAN ALAM SEKITAR” P&P P&P Rajah 3.3.1: Teras Pembangunan Kawasan RT, 2002-2012 Destinasi Agro & Eko-Lancong: Kedapatan sumberjaya pelancongan dan rekreasi seperti kawasan petempatan desa, kawasan pertanian, kawasan hutan dan tanah tinggi serta badan air memberi satu kelebihan kepada Kawasan RT untuk membangunkan produk Agro-Lancong dan Eko-Lancong. ‘Homestay’, ‘Cultural & Art Appreciation’, ‘Pick Your Own Farm’, ‘Shopping In A Small Town’, ‘Outdoor Sports & Games’ dan ‘Nature Exploration’ merupakan antara aktiviti yang berpotensi di Kawasan RT. Bagi pelancong yang ingin menikmati pengalaman di dalam suasana kedesaan dan persekitaran alam semulajadi, maka Kawasan RT adalah pilihan yang tepat. utama produk berkenaan untuk pasaran tempatan dan juga antarabangsa.

PELANCONGAN

PERUMAHAN
Daripada wawasan pembangunan ini serta sintesis penemuan kajian, suatu rumusan berkenaan Teras Pembangunan Kawasan RT dapat ditetapkan. Pertanian masih menjadi latar belakang kepada pembangunan Kawasan RT. Sektor lain yang menjadi teras kepada pembangunan di Kawasan RT adalah Pelancongan, Perindustrian, Perdagangan, Penyelidikan Dan Pembangunan (P & P) serta Perumahan. Pendekatan yang dicadangkan melibatkan pembangunan kepelbagaian sektor yang saling berintegrasi (rujuk Rajah 3.3.1). P&P

PERTANIAN

PERDAGANGAN

P&P

PERINDUSTRIAN

Dalam suasana pembangunan yang sedemikian rupa maka Kawasan RT akan dikenali sebagai:“BANDAR AGRO-DESTINASI” dengan komponen seperti DESTINASI AGRO-PRODUKSI, DESTINASI AGRO & EKO-LANCONG, DESTINASI AGRO-DAGANG, DESTINASI AGRO-P&P dan DESTINASI AGRO-RESIDENSI Destinasi Agro-Dagang: Kawasan RT dan juga daerah-daerah bersempadan di kawasan timur Negeri Kedah merupakan antara pengeluar-pengeluar utama produk pertanian. Kawasan selatan Negara Thailand yang bersempadan dengan Kawasan RT juga merupakan pengeluar produk pertanian. Perkongsian pintar antara kawasan bersempadan dan pembukaan pintu sempadan Malaysia-Thailand akan memberi kelebihan kepada Kawasan RT dalam menjadi pusat perdagangan dan promosi bagi produk-produk berkenaan. Pemasaran dan pergerakan barangan sama ada dari Malaysia ke Thailand atau sebaliknya pasti akan merancakkan sektor perdagangan di Kawasan RT. Peluang ini wajar dimiliki oleh Kawasan RT menjelang Destinasi Agro-Produksi: Sebahagian besar gunatanah Kawasan RT adalah gunatanah pertanian, hutan dan badan air. Pembangunan sektor pertanian, perhutanan dan sumberjaya desa yang disokong oleh sektor perindustrian akan menjadikan Kawasan RT sebagai pengeluar utama produk-produk berasaskan pertanian sama ada dalam bentuk bahan mentah, barangan separa siap mahupun barangan siap. Dengan perlaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). Destinasi Agro-P & P (Penyelidikan & Pembangunan): Dalam menghadapi cabaran-cabaran pembangunan di masa hadapan, pengetahuan akan menjadi faktor penting sama ada dalam pembangunan sumber manusia dan pembangunan sektor ekonomi. Kewujudan institusi latihan dan pendidikan serta
3-4

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
institusi penyelidikan dan pembangunan di Kawasan RT adalah perlu dalam memajukan sumberjayasumberjaya di Kawasan RT selaras dengan perkembangan ekonomi. Bidang-bidang keutamaan yang dikenalpasti meliputi pertanian, perhutanan, sumberjaya desa, perlancongan dan keusahawanan. Kedapatan kemudahan Hospital Daerah Kuala Nerang merupakan antara institusi sedia ada yang berpotensi dalam memperkembangkan bidang kesihatan (penyelidikan dan pembangunan bioteknologi). Universiti Utara Malaysia yang menawarkan pengkhususan dalam bidang pelancongan boleh mengembangkan programnya dengan mewujudkan institusi latihan dan pendidikan serta institusi penyelidikan dan pembangunan yang melibatkan pembangunan Agro-Lancong dan Eko-Lancong di Kawasan RT. Persekitaran Kawasan RT mempunyai kelebihan dalam menawarkan suasana yang selesa bagi aktiviti latihan dan pendidikan serta penyelidikan dan pembangunan dalam bidang-bidang berkenaan. Ini akan disokong dengan adanya insentif pembangunan yang menarik minat institusi pengajian tinggi serta institusi penyelidikan dan pembangunan untuk bertapak di Kawasan RT. Destinasi Agro-Residensi: Pembangunan kawasan kediaman yang menawarkan konsep perumahan desa atau perumahan dusun (farmstead) pada harga yang berpatutan menjadi satu pilihan yang menarik kepada pembeli-pembeli hartanah berkenaan. Dengan adanya kemudahan komunikasi dan kemudahsampaian yang baik serta kemudahan masyarakat yang lengkap, pembangunan perumahan di Kawasan RT berpotensi untuk menjadi kawasan yang selesa untuk didiami walaupun penghuni-penghuninya bertempat kerja di kawasan luar Kawasan RT. Pembangunan pusat pelancongan serta rekreasi dan juga taman pertanian merupakan elemen penarik bagi pembangunan perumahan di Kawasan RT, khususnya kepada pembelipembeli yang ingin menjadikan Kawasan RT sebagai rumah hinggap atau ‘second homes’ pada waktu cuti atau hujung minggu. 3.4.1 Konsep Pembangunan Pilihan Matlamat Konsep ini adalah berasaskan Jalan Raya Utama di Kawasan RT. Matlamat konsep ini adalah untuk menumpukan pembangunan di koridor jalan utama. Oleh itu, beberapa koridor pembangunan telah Di dalam mempromosi pembangunan di Kawasan RT, Rangka Kerja Pembangunan Rancangan Tempatan Daerah Padang Terap 2002-2012 akan memperkenalkan satu tema promosi atau ‘tagline’ iaitu:“Manisnya ............ PADANG TERAP” Dengan adanya pengenalan ini, pembangunan di Kawasan RT cuba menjanjikan suatu pengalaman yang manis kepada penduduk setempat dan juga pengunjung ke Kawasan RT selaras dengan identitinya sebagai kawasan penanaman tebu dan pusat pengeluaran madu lebah tualang yang utama di Negeri Kedah (rujuk Rajah 3.3.2). • • • • Koridor Utama: Melibatkan kawasan di sepanjang jalan dari Sempadan Kota Setar / Kawasan RT - Kuala Nerang - Padang Sanai - Kota Putra. Koridor Pelancongan Kuala Nerang – Pedu: Melibatkan kawasan di sepanjang jalan dari Pusat Petempatan Utama Kuala Nerang - Pedu - Sempadan Kawasan RT / Sik. Koridor Pelancongan Sintok – Padang Sanai: Melibatkan kawasan di sepanjang jalan dari Sempadan Kubang Pasu / Kawasan RT - Pusat Petempatan Kecil Padang Sanai. Koridor Perindustrian Kuala Nerang – Naka: Melibatkan kawasan di sepanjang jalan dari Pusat Petempatan Utama Kuala Nerang - Pusat Petempatan Kecil Naka. Konsep pembangunan ini memberi penekanan kepada pembangunan yang ditumpukan ke koridor-koridor yang telah dikenalpasti. Koridor yang dikenalpasti ialah Koridor Utama, meliputi laluan utama dari sempadan Daerah Kota Setar / Kawasan RT melalui Kuala Nerang, Padang Sanai hingga ke Bandar Sempadan Kota Putra. Pembangunan di koridor ini lebih kepada pembangunan kediaman, perniagaan serta perkhidmatan masyarakat bagi memenuhi keperluan serta permintaan penduduk. Koridor seterusnya adalah Koridor Pelancongan Kuala Nerang-Pedu serta Koridor Pelancongan SintokPadang Sanai. Aktiviti yang digalakkan dalam koridor ini lebih merupakan aktiviti pelancongan
BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 3-5

3.4

KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 20022012 Pembangunan di Kawasan RT akan dilaksanakan berdasarkan Konsep Pembangunan Koridor yang telah diperkukuhkan menjadi Konsep Pembangunan Pilihan (rujuk Rajah 3.4.1 dan Rajah 3.4.2). Secara keseluruhannya, Konsep Pembangunan Koridor didapati mempunyai kelebihan untuk merealisasikan wawasan pembangunan yang dinyatakan dan ianya selaras dengan dasar-dasar serta Konsep Pembangunan Rancangan Struktur Majlis Daerah Padang Terap 1995-2020 dan menyokong syor Konsep Pembangunan Rancangan Struktur Negeri Kedah 2002-2020. Berdasarkan corak pembangunan serta tren yang berlaku, penumpuan pembangunan masa hadapan akan menghala mengikut laluan utama di Kawasan RT. Justeru, cadangan konsep ini akan menjadi kerangka dalam membentuk cadangan pembangunan gunatanah untuk Kawasan RT sehingga Tahun 2012.

dikenalpasti:-

Rajah 3.3.2: Tema Promosi atau ‘Tagline’ bagi Rangka Kerja Pembangunan Kawasan RT, 2002-2012

Manisnya ………...

PADANG TERAP

LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
memandangkan pelbagai sumber pelancongan telah dikenalpasti serta berpotensi untuk diperkembangkan bagi menjadikan Kawasan RT sebagai destinasi pelancongan utama di Tanah Besar Negeri Kedah. Koridor Perindustrian pula merupakan koridor di mana perindustrian digalakkan dan ianya terletak antara Kuala Nerang ke Naka. Rajah 3.4.1: Idea Asas Konsep Pembangunan Pilihan Kawasan Pembangunan Konsep ini akan memberi peluang kepada pembangunan untuk dimajukan di laluan utama Kawasan RT seperti sepanjang jalan dari Alor Star – Kuala Nerang –Padang Sanai – Kota Putra, Kuala Nerang – Naka, Kuala Nerang – Pedu serta Sintok – Padang Sanai. Dalam cadangan pengukuhan konsep pembangunan koridor, maka kawasan pembangunan turut dirangkaikan dengan pusat pertumbuhan desa dan pusat komuniti desa.
PERIK KOTA PUTRA NAI TEH

Bentuk / Corak Pembangunan Menerusi konsep ini, pembangunan Kawasan RT akan berbentuk ‘linear’ di sepanjang jalan-jalan utama dan pusat-pusat petempatan utama akan menjadi ‘node’ kepada pembangunan ‘linear’ tersebut. ‘Node’ yang baru akan dibangunkan di Pedu dan Kota Putra berikutan kewujudan Cadangan Trans Eastern Kedah
PADANG SANAI KUALA NERANG PEDU

Interland Highway (TEKIH) yang melalui kawasan berkenaan. ‘Node’ sedia ada iaitu Kuala Nerang dan Naka akan diperkukuhkan dengan adanya Cadangan Central Spine Road yang mewujudkan koridor pembangunan di kawasan berkenaan. Cadangan laluan baru dari Alor Star ke Pedu serta disambungkan dengan TEKIH akan mengukuhkan lagi kewujudan ‘node’ Pedu dan ‘node’ Naka. Kedua-duanya ini merupakan kawasan yang berpotensi menjadi Pusat Petempatan Kecil.

NAMI

NAKA

LUBUK MERBAU

Cadangan Pusat Petempatan Pedu akan bertindak sebagai pusat perkhidmatan kepada pelancongan di Pedu dan juga sebagai pusat promosi / pemasaran produk pertanian Kawasan RT. Pusat Pertumbuhan Pedu juga akan menjadi pusat latihan dan pendidikan serta pusat penyelidikan dan pembangunan yang melibatkan pembangunan Agro-Lancong dan Eko-Lancong. Terletak di pertemuan antara Cadangan Laluan Baru Alor Star – Naka – Pedu dan Cadangan TEKIH serta berhampiran pusat-pusat pelancongan Tasik Pedu, akan menjadi satu kelebihan kepada pusat ini. Berperanan sebagai pemangkin sektor pelancongan di kawasan berkenaan, maka pusat ini diharap akan berupaya menyokong tercapainya hasrat Kerajaan Negeri untuk PETUNJUK: menjadikan Pedu sebagai destinasi kedua pentingnya untuk sektor pelancongan selepas Pulau Langkawi. Penemuan kajian mendapati pertanian masih merupakan sumber ekonomi utama Kawasan RT. Walaupun sektor pelancongan serta perindustrian berpotensi untuk dimajukan namun kedua-dua sektor ini tidak berkembang seperti yang diharapkan. Masalah perhubungan telah dikenalpasti sebagai punca kurang berjayanya kedua-dua sektor ini dalam memajukan ekonomi Kawasan RT. Pusat Petempatan Kecil Pusat Petempatan Desa Kawasan Pertanian Kawasan Hutan Koridor Utama Koridor PEMBANGUNAN BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI Pelancongan Koridor Perindustrian Pusat Komuniti Desa Untuk itu, telah dicadangkan satu laluan baru yang menghubungkan Alor Star ke Pedu melalui kawasan Kampung-Kampung Pekan Naka. Justifikasi cadangan ini ialah:i. Pelancongan – Pedu merupakan destinasi kedua pentingnya dalam peta pelancongan Negeri Kedah. Dengan adanya laluan ini masa perjalanan dari Alor Star ke Pedu dapat dipendekkan dari hampir dua jam ke kurang dari satu jam perjalanan Alor Star – Pedu. Kajian sektor pelancongan ada menggariskan

Pusat Petempatan Utama

3-6

LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
pelbagai cadangan produk pelancongan yang dapat dibangunkan, hatta menjadikan Kawasan RT sebagai destinasi pelancongan. Laluan ini amat penting bagi menyokong strategi Rancangan Struktur Negeri Kedah 2002-2020 yang mengesyorkan kawasan ini sebagai Zon Pelancongan Eko. Rajah 3.4.2: Konsep Pembangunan Pilihan

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

3-7

LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
ii. Perindustrian – Naka dikenalpasti sebagai tumpuan untuk perindustrian. Rancangan Struktur Negeri Kedah 2002-2020 telah mengesyorkan Kawasan RT sebagai Pusat Pertumbuhan Industri Sekunder yang akan menumpukan kepada Industri Kecil dan Sederhana (IKS) berasaskan sumber seperti Industri Biotech, Industri Hiliran Pertanian Komersial dan Industri Berasaskan Kayu. Kelemahan serta kurang berjayanya Naka sebagai pusat perindustrian adalah kerana sistem perhubungan yang lemah serta menjadi masalah kepada pelabur sama ada untuk mengangkut masuk bahan mentah ataupun untuk mengedarkan produk yang disiapkan. Laluan ini dicadangkan berhampiran Naka dan ini akan menjadikan Naka lebih menarik dari kacamata pelabur oleh kerana pergerakan barang akan lebih mudah. Laluan ini akan menjadi keutamaan dalam merangsang pertumbuhan Pusat Pertumbuhan Industri Sekunder di Naka kerana ia bukan sahaja menghubungkan Naka ke Alor Star, malahan yang lebih penting ke Pelabuhan Kuala Kedah. Rancangan Struktur Negeri Kedah 2002-2020 turut menekankan Cadangan Central Spine Road yang akan mempesatkan pembangunan di Naka. iii. Pusat Petempatan Kecil Kota Putra Laluan baru yang menghubungkan Alor Star dan TEKIH ini dicadangkan menjadi laluan ekspres untuk ke kawasan pelancongan di Pedu. Laluan ini yang akan mempunyai akses keluar-masuk berhampiran Naka akan menyokong perkembangan Industri Kecil dan Sederhana di kawasan berkenaan. Dengan berkembangnya kedua-dua sektor ini iaitu sektor pelancongan dan perindustrian, wawasan Kawasan RT iaitu untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi Kawasan RT melalui sektor pelancongan, perindustrian dan pertanian komersial sebagai teraju utama pembangunan akan tercapai. iv. Pusat Petempatan Kecil Naka Pembangunan di pusat petempatan ini akan mengukuhkan fungsinya sebagai Pusat Perkhidmatan, Perdagangan dan Perindustrian-IKS. Pembangunan di pusat petempatan ini akan mengukuhkan fungsinya sebagai Pusat Perkhidmatan, Perdagangan dan Pelancongan. ii. Pusat Petempatan Kecil Padang Sanai Pembangunan di pusat petempatan ini akan mengukuhkan fungsinya sebagai Pusat Perkhidmatan Dan Perdagangan. i. Pusat Petempatan Utama Kuala Nerang Pembangunan di pusat petempatan ini akan mengukuhkan fungsinya sebagai Pusat Perkhidmatan, Perdagangan Dan Pentadbiran Daerah.  Pembangunan Pusat-Pusat Petempatan Utama Pembangunan di kawasan ini berlandaskan strategi perkembangan pusat bandar dan pengukuhan fungsinya. Strategi ini akan dilaksanakan ke atas empat pusat petempatan iaitu:-

3.4.2

Strategi Pembangunan Keseluruhan Konsep pembangunan yang akan digunapakai oleh Rancangan Tempatan Daerah Padang Terap 2002-2012 adalah berdasarkan Konsep Pembangunan Pilihan. Menerusi konsep ini pembangunan Kawasan RT dibahagikan kepada empat komponen pembangunan iaitu: i. ii. Koridor Pembangunan Jaluran Hijau

Pembangunan Di Sepanjang Koridor

Pembangunan di kawasan sepanjang koridor adalah berlandaskan strategi penggalakkan aktiviti pembangunan yang khusus dan menserasikannya dengan pembangunan sekitaran. Koridor-koridor berkenaan juga akan menampung serakan pembangunan dari pusat-pusat petempatan utama. Empat koridor pembangunan telah dikenalpasti untuk pelaksanaan strategi ini. i. ii. Koridor Utama Kuala Nerang - Padang Sanai - Kota Putra Koridor Pelancongan Kuala Nerang - Pedu

iii. Hutan Simpanan iv. Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru

iii. Koridor Pelancongan Sintok - Padang Sanai iv. Koridor Perindustrian Kuala Nerang - Naka Pembangunan gunatanah dalam koridor-koridor ini memberi tumpuan kepada pelbagai pembangunan seperti

i.

Koridor Pembangunan

kediaman, perdagangan, perindustrian serta pelancongan. Aktiviti-aktiviti ini diagihkan mengikut peranan serta fungsi pusat-pusat yang ditetapkan.

Seperti juga yang digariskan dalam Rancangan Struktur Majlis Daerah Padang Terap 1995-2020, koridor pembangunan merupakan kawasan yang berpotensi untuk menjadi tumpuan pembangunan ekonomi dan fizikal. Pembangunan di kawasan koridor pembangunan akan dibahagikan kepada dua bentuk iaitu Pembangunan Pusat-Pusat Petempatan Utama dan Pembangunan Di Sepanjang Koridor. Jaluran Hijau merupakan kawasan pertanian di mana semua aktiviti pertanian ditumpukan di kawasan ini. Teknologi moden serta pertanian bersepadu dilaksanakan bagi meningkatkan produktiviti serta seterusnya meningkatkan pendapatan penduduk. ii. Jaluran Hijau

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

3-8

LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
Pembangunan Jaluran Hijau akan berlandaskan strategi peningkatan produktiviti aktiviti pertanian (tanaman, ternakan dan akuakultur) serta penggalakkan aktiviti agro-lancong. Aktiviti pertanian komersial yang sesuai, berdaya maju dan melibatkan kaedah yang bersepadu akan menjadi keutamaan. Kawasan yang telah dikenalpasti untuk pelaksanaan strategi ini adalah di sebahagian besar tanah berpotensi untuk aktiviti pertanian terutamanya di BP Padang Terap Barat. Penekanan program ‘Satu Kampung Satu Produk’ dilihat sebagai salah satu cara terbaik untuk dilaksanakan kerana ianya menggalakkan pengkhususan serta persaingan yang sihat. Kajian sektor pertanian, sumberjaya desa dan perhutanan telah mengenalpasti jenis pertanian yang sesuai untuk dilaksanakan di samping mengenalpasti produk berasaskan sumberjaya desa yang bersesuaian dan boleh diusahakan oleh penduduk Kawasan RT. Cuma yang perlu diperkemaskan lagi ialah dari aspek pemasaran produk-produk tersebut. Pusat Petempatan Desa Pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan desa ini akan mengukuhkan fungsinya sebagai Pusat Perkhidmatan Penduduk dan Pusat Aktiviti Sumberjaya Desa. Pusat Petempatan Desa (PPD) adalah sebuah petempatan yang terkecil sekali di dalam hierarki pusat-pusat petempatan bandar; tetapi di peringkat desa ianya merupakan petempatan desa yang terbesar sekali. Pusat Petempatan Desa mempunyai ciri-ciri jumlah penduduk tadahan seramai 2,500-5,000 orang dan dilengkapi dengan kemudahan asas dan kemudahan masyarakat untuk keselesaan penghuninya. Di samping itu pusat ini juga mempunyai kemudahan yang menyokong aktiviti ekonomi penduduk setempat, seterusnya akan menyumbang kepada peningkatan status ekonomi Kawasan RT. Di dalam konsep pembangunan ini, 4 buah Pusat Petempatan Desa sedia ada telah dikenalpasti untuk dibangunkan. Setiap pusat berkenaan akan mempunyai fungsi yang jelas serta mempunyai rantaian dengan bandar kecil, bandar pertengahan dan bandar utama. Pusat Petempatan Desa yang dikenalpasti di Kawasan RT adalah seperti berikut:iii. Hutan Simpan i. ii. Sebahagian besar Kawasan RT diliputi oleh hutan simpan. Kawasan hutan simpan yang kaya dengan sumber semulajadi serta flora dan fauna merupakan sumber daya tarikan pelancongan. Sebarang pembangunan pelancongan seperti yang disyorkan oleh sektor pelancongan hendaklah dilaksanakan dengan teliti dan rapi dengan meminimakan impak terhadap alam sekitar. Oleh itu pembangunan Hutan Simpanan akan berlandaskan strategi pengekalan dan pemeliharaan hutan simpanan melalui pembangunan yang mesra alam. Produk kawasan ini dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi melalui aktiviti eko-lancong serta penyelidikan dan pembangunan produk hutan yang bernilai tinggi. Kawasan yang dikenalpasti untuk pelaksanaan strategi ini adalah di BP Padang Terap Utara dan BP Padang Terap Timur. Pusat-Pusat Komuniti Desa yang dikenalpasti adalah seperti berikut:i. iv. Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru ii. iii. Pembangunan di Pusat Pertumbuhan Baru akan berlandaskan strategi pembangunan pusat-pusat petempatan di luar Pusat Petempatan Utama. Ianya akan berfungsi sebagai pusat sosial dan ekonomi penduduk. Pusat ini akan dibangunkan dengan kemudahan sosial bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur yang merangsang pertumbuhan ekonomi di kawasan berkenaan. Terdapat 3 bentuk pusat pertumbuhan baru yang dikenalpasti iaitu: Pusat Petempatan Kecil Pedu Pembangunan di pusat petempatan ini akan mengukuhkan fungsinya sebagai Pusat Perkhidmatan, Perdagangan dan Pelancongan. Pusat ini bertindak sebagai pusat perkhidmatan kepada pengunjung ke Pedu, di samping menjadi pusat promosi / edaran produk serta hasil keluaran pertanian Kawasan RT sama ada di dalam ataupun ke negara jiran. Dalam mencapai wawasan dan objektif pembangunan di Kawasan RT, beberapa strategi yang selaras dengan konsep pembangunan akan dirangka dengan teliti oleh sektor-sektor yang terlibat. Strategi-strategi ini juga adalah maklumbalas kepada isu-isu utama serta potensi yang telah dikenalpasti pada peringkat 3.4.3 Strategi Pembangunan Sektor-Sektor iv. v. vi. vii. viii. ix. Kampung Bukit Tembaga Kampung Padang Balai Kampung Labi Kampung Rambutan Kampung Padang Nyior Kampung Datin Fatimah Kampung Musa Kampung Tandop Besar Kampung Belukar Luas Pusat Komuniti Desa Pembangunan di pusat-pusat komuniti desa ini akan mengukuhkan fungsinya sebagai Pusat Kemudahan Masyarakat Desa. Di dalam meningkatkan pembangunan di kawasan desa, pusat-pusat komuniti desa akan diwujudkan untuk memberi perkhidmatan kepada sesebuah kawasan petempatan desa. Konsep Desa Wawasan akan diterapkan dalam menjadikan petempatan-petempatan desa ini sebagai kawasan desa yang maju seiring dengan wawasan negeri. Perik Nai Teh

iii. Nami iv. Lubuk Merbau

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

3-9

LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
Laporan Teknikal Rancangan Tempatan Daerah Padang Terap 2002-2012. Bagi menyelaraskan pembangunan sektor-sektor, maka setiap pembangunan yang akan dilaksanakan perlu mengikut garis panduan perancangan dan garis panduan kawalan pembangunan yang ditetapkan. Dengan itu ia akan membantu pelaksanaan strategi berkenaan di Kawasan RT. • i. Sektor Penduduk Dan Pembangunan Sumber Manusia Sektor Penduduk dan Pembangunan Sumber Manusia menumpukan kepada strategi meningkatkan kadar pertumbuhan penduduk dan strategi pembangunan sumber manusia yang mencukupi dari segi kuantiti dan kualiti bagi mengaktifkan pembangunan di Kawasan RT. • Peningkatan kadar pertumbuhan penduduk akan dicapai dengan mengurangkan migrasi keluar penduduk di samping meningkatkan migrasi masuk bagi penduduk umur ekonomi aktif ke Kawasan RT. Strategi ini melibatkan penyediaan peluang-peluang pekerjaan yang menarik dan penawaran suasana kehidupan yang selesa di Kawasan RT. • • Perkembangan penduduk akan ditumpukan di sekitar pusat-pusat petempatan dan koridor-koridor pembangunan yang ditetapkan melalui pembangunan kawasan perumahan baru. Memandangkan penduduk Kawasan RT pada masa hadapan mempunyai ciri-ciri yang tersendiri seperti nisbah jantina, komposisi kaum dan struktur umur, maka pembangunan perlu memenuhi keperluan setiap golongan majoriti tanpa mengabaikan golongan minoriti. Pemantauan secara berterusan tren kependudukan di Kawasan RT membolehkan pembangunan yang dirancang menepati golongan sasaran. • Pembangunan fizikal boleh menyumbang ke arah pembangunan insan. Oleh itu, Doktrin Perancangan dan Pembangunan Sejagat yang diterbitkan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia perlu diterjemahkan ke dalam setiap perancangan fizikal di Kawasan RT. • Strategi perubahan struktur ekonomi di Kawasan RT iaitu daripada pembangunan satu asas ekonomi kepada pembangunan pelbagai asas ekonomi akan menjadi keutamaan dalam menyokong pembangunan sumber manusia di Kawasan RT. • Sasaran gunatenaga yang ramai di Kawasan RT dapat berfungsi sebagai penanda aras untuk menggerakkan aktiviti ekonomi di Kawasan RT. Strategi meningkatkan Kadar Penyertaan Tenaga Buruh yang tinggi perlu dilaksanakan bagi membuka lebih peluang untuk penduduk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi. Strategi ini perlu disokong dengan penyediaan kemudahan-kemudahan yang membolehkan pembangunan sumber manusia yang berterusan (Latihan Sambil Bekerja) dan kemudahan untuk keselesaan wanita bekerja. • Pembangunan institusi latihan dan pendidikan serta institusi penyelidikan dan pembangunan yang berkait dengan asas ekonomi Kawasan RT adalah digalakkan agar pembangunan sumber manusia dapat dilaksanakan selaras dengan perkembangan ekonomi. • Kemudahan pendidikan yang selesa sama ada formal atau tidak formal perlu disediakan untuk setiap kumpulan umur penduduk bagi membolehkan proses pembelajaran sepanjang hayat dilaksanakan. iv. Sektor Pertanian, Sumberjaya Desa Dan Perhutanan Pembangunan sektor ini akan melibatkan beberapa aspek iaitu pertanian (tanaman, penternakan serta perikanan), sumberjaya desa dan perhutanan. Beberapa strategi telah disediakan bagi memajukan sektor ini sebagai salah satu asas ekonomi di Kawasan RT. Pembangunan pertanian, sumberjaya desa dan perhutanan perlu mengikuti nasihat dan garis panduan oleh agensi-agensi yang berkenaan. MDPT akan berperanan dalam memastikan setiap pembangunan berkenaan adalah selaras dengan strategi yang digariskan. • iii. Sektor Petempatan Desa Sektor Petempatan Desa akan mengemukakan strategi yang akan menjadikan petempatan desa sebagai satu kawasan yang maju, menarik dan menguntungkan. • Strategi pembangunan sektor perumahan menekankan setiap pembangunan perumahan yang sedia ada atau pembangunan perumahan masa hadapan akan dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan sokongan dan mempunyai kemudahsampaian yang baik. Strategi pembangunan sektor perumahan turut menggalakkan konsep-konsep pembangunan baru diperkenalkan dengan setiap unit perumahan ditawarkan pada harga yang mempunyai kelebihan daya saing serta mampu dimiliki. • Perancangan fizikal akan memastikan kawasan di sekitar pusat-pusat petempatan dan koridorkoridor pembangunan yang ditetapkan akan menjadi kawasan keutamaan untuk pembangunan perumahan di masa hadapan; di mana kemudahan sokongan dan kemudahsampaian yang baik telah dirancang sebagai insentif pembangunan. ii. Sektor Perumahan Pembangunan sektor ini akan menyumbang kepada pembangunan sosial di Kawasan RT melalui usaha menjadikan Kawasan RT sebagai sebuah kawasan yang selesa untuk didiami.

Pembangunan petempatan desa adalah melibatkan pengwujudan Pusat Pertumbuhan Desa dan Pusat Komuniti Desa yang dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan bagi menggalakkan pembangunan ekonomi dan meningkatkan pembangunan sosial agar dapat mengurangkan jurang pembangunan antara desa dan bandar. Pembangunan aktiviti sumberjaya desa berasaskan konsep ‘Satu Kampung Satu Produk’ dan program InfoDesa akan diintegrasikan dalam pembangunan kawasan-kawasan ini. Pengekalan kawasan kampung akan dilaksanakan sekiranya pembangunan sedia ada mempunyai kelebihan yang menarik dan menguntungkan. Manakala pembangunan semula kawasan kampung akan dilaksanakan sekiranya pembangunan masa hadapan yang dicadangkan lebih menarik dan menguntungkan penduduk berkenaan khususnya dan Kawasan RT amnya. Bagi kawasan kampung yang berpotensi untuk dikekalkan, ianya akan dimajukan secara bersepadu dengan pembangunan sektor lain pada masa hadapan.

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

3-10

LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
Pertanian-Tanaman • Strategi pengurusan akan melibatkan pengezonan tanah-tanah pertanian yang produktif; pengusahaan berskala besar seperti ladang, pengelompokan pekebun kecil dan mini estate. Pengusahaan pertanian secara integrasi juga adalah digalakkan. Usaha menarik pelabur dan keusahawanan tempatan juga perlu diberi perhatian. Setiap pengusahaan perlulah mendapatkan nasihat atau pemantauan dari agensi yang berkaitan dengan pembangunan pertanian bagi memastikan kejayaan pelaksanaan strategi ini. • Strategi utama pembangunan pertanian adalah memaksimumkan produktiviti melalui pemilihan tanaman yang lebih berdaya maju, pertanian bersepadu dan pertambahan nisbah bilangan petani kepada keluasan tanah yang dikerjakan. Secara khususnya strategi untuk memaksimumkan produktiviti adalah; petani perlu diberi opsyen untuk memilih jenis tanaman yang paling produktif dan sesuai dengan kawasan tanah mereka dengan mengambilkira keadaan pasaran semasa dan akan datang. Di Kawasan RT, halangan utama kepada penghasilan tanaman adalah agro-iklim di mana hanya beberapa tanaman sahaja yang sesuai. Kesesuaian tanaman di Kawasan RT adalah seperti berikut:Tanaman yang paling sesuai adalah tanaman buah-buahan (terutama mangga dan durian) dan tebu. Tanaman yang tidak sesuai adalah kelapa sawit, koko, kopi, pisang, betik, lada hitam dan pastura. Getah adalah sesuai, tetapi harga dan hasil yang rendah menyebabkan getah tidak berdaya maju dan tidak digalakkan. Tanaman sayur-sayuran dan tanaman tahunan adalah sesuai. Tanaman padi tidak berdaya maju kerana di luar kawasan Jelapang Padi dan pengeluaran hasil yang tidak memuaskan. Walau bagaimanapun, jika kawasan tanaman padi ini dijadikan sebagai kawasan jelapang padi, produktiviti akan meningkat dan pendapatan petani akan bertambah pada kadar 100 peratus daripada pendapatan asal. Oleh itu, tanaman yang digalakkan adalah buah-buahan seperti mangga, durian, dokong, duku langsat, jambu batu dan jambu air. Pilihan ini bergantung kepada nasihat pemasaran oleh Jabatan Pertanian dan FAMA. Tanaman tebu diteruskan secara komersil, tetapi keluasan akan berkurangan kerana ditukar kepada tanaman buah-buahan dan tanaman makanan. Tanaman lain yang banyak akan berkurang adalah getah kerana tidak berdaya maju. Tanaman kelapa sawit hanya akan bertambah sedikit kerana iklim tidak sesuai disebabkan musim kemarau yang panjang. Tanaman sayur-sayuran dan tanaman tahunan adalah sesuai tetapi terlalu intensif dan mempunyai pasaran terhad. • Kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi menyokong peningkatan produktiviti seperti penggunaan teknologi dan penyediaan infrastruktur (jalan ladang dan sistem pengairan dan saliran) di kawasan pertanian turut digalakkan. Pembangunan pertanian juga memerlukan sokongan dari segi penyelidikan dan pembangunan serta latihan kemahiran. • Strategi pemasaran adalah menumpukan kepada jenis tanaman yang mempunyai permintaan meluas dan nilai pulangan yang tinggi melibatkan pasaran antarabangsa dan pasaran domestik. Peningkatan kualiti dan keunikan produk juga amat penting bagi membolehkan produk Kawasan RT berdaya saing di pasaran berkenaan. Selain itu, pembangunan pertanian perlu mewujudkan rantaian
BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 3-11

dengan industri-industri hiliran atau huluan. Pembangunan IKS di Kawasan RT dapat memberi nilai ditambah kepada produk pertanian berkenaan. Agensi pemasaran juga perlu memainkan peranan dalam mewujudkan pusat pengumpulan, promosi dan perdagangan produk pertanian di Kawasan RT di samping menyelaras penggunaan ICT dalam pemasaran produk. Pembangunan agro-lancong juga dapat menyokong strategi pemasaran apabila pembangunan pertanian dijadikan antara sumberjaya pelancongan di Kawasan RT. Penternakan • Strategi pengurusan akan melibatkan pengusahaan berskala besar dengan meningkatkan bilangan ternakan yang diusahakan pada nisbah penternak kepada bilangan ternakan dan pusingan yang bersepadanan. Bagi ternakan yang sesuai, pengusahaan ternakan integrasi di kawasan tanaman adalah digalakkan. Sokongan dari agensi yang berkaitan dengan pembangunan bidang penternakan adalah diperlukan terutamanya ke atas pengusaha sedia ada yang kurang produktif. Perhubungan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil juga perlu diberi perhatian terutama dalam meningkatkan pelaburan. • Strategi pembangunan utama adalah melibatkan usaha memaksimumkan produktiviti iaitu menggalakkan ternakan lembu, kambing, berbiri dan ayam terutamanya oleh pengusaha sedia ada. Bagi ternakan lain pengusahaannya perlu menimbangkan keadaan permintaan pasaran serta nilai pulangan terhadap ternakan berkenaan.

Agro-iklim memberi kesan kepada pembangunan ternakan dari segi penghasilan pastura dan sumber air yang berterusan. Kemudahan sokongan seperti penggunaan teknologi dan penyediaan infrastruktur (jalan ladang, sistem pengairan dan saliran, kemudahan penyimpanan dan pemprosesan hasil) juga akan digalakkan pembangunannya di kawasan-kawasan penternakan.

Pembangunan bidang penternakan juga memerlukan sokongan dari agensi-agensi yang berkaitan terutamanya dalam menjalankan penyelidikan dan pembangunan serta latihan untuk memajukan sektor ini.

Selain mengatasi masalah sumber makanan ternakan dan pengurusan sisa buangan ternakan, tumpuan perlu diberikan untuk mempelbagaikan pengeluaran produk berasaskan ternakan di Kawasan RT.

Strategi pemasaran akan melibatkan peluasan pasaran produk ternakan di peringkat antarabangsa dan domestik. Peningkatan kualiti dan keunikan produk (pasaran produk makanan halal) turut menjadi keperluan. Antaranya dalam pemprosesan produk makanan segera berasaskan pelbagai resipi istimewa. Selain itu, pembangunan penternakan perlu mewujudkan rantaian dengan industriindustri hiliran atau huluan. Pembangunan IKS di Kawasan RT dapat memberi nilai ditambah kepada produk penternakan berkenaan. Agensi pemasaran juga perlu memainkan peranan dalam mewujudkan pusat pengumpulan, promosi dan perdagangan produk penternakan di Kawasan RT di samping menyelaras penggunaan ICT dalam pemasaran produk. Pembangunan agro-lancong juga dapat menyokong strategi pemasaran apabila pembangunan penternakan dijadikan antara sumberjaya pelancongan di Kawasan RT.

LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
Kawasan RT. Dengan status hutan simpan, maka pembangunan di kawasan ini tertakluk secara Perikanan • Penternakan ikan air tawar di Kawasan RT sedia ada tertumpu kepada sistem kolam, sistem sangkar dan nelayan di kawasan tasik. Galakkan dalam penternakan ikan air tawar pada masa hadapan akan ditumpukan kepada kawasan ternakan di Tasik Pedu dan Tasik Ahning. Selain menumpukan kepada jenis ikan yang mempunyai permintaan pasaran serta nilai pulangan yang tinggi, pembangunan perikanan juga menggalakkan perikanan rekreasi. Sumberjaya Desa langsung kepada undang-undang dan peraturan Jabatan Perhutanan Negeri Kedah. Strategi pembangunan kawasan hutan akan mengutamakan pengekalan dan pemeliharaan kawasan hutan simpan di samping memastikan pengekalan dan pemeliharaan berkenaan memberi faedah kepada pembangunan ekonomi di Kawasan RT.

Pembangunan hutan sebagai hutan perlindungan akan memastikan flora dan fauna yang terdapat di hutan ini menjadi satu tarikan pelancong di Kawasan RT. Sebagai kawasan tadahan air bagi beberapa buah tasik dan sungai, maka sumber air yang diperolehi dari kawasan ini perlu digunakan untuk membantu pembangunan pertanian-tanaman, penternakan dan perikanan di Kawasan RT. Infrastruktur sistem pengairan dan saliran perlu dipertingkatkan bagi membolehkan sumber air ini dibekalkan kepada kawasan-kawasan yang memerlukan.

Pembangunan aktiviti sumberjaya desa akan diintegrasikan dengan pembangunan petempatan desa melalui program ‘Satu Kampung Satu Produk’ dan pembangunan pelancongan iaitu dari segi pelancongan budaya. Strategi pembangunan utama adalah melibatkan usaha menjadikan aktiviti sumberjaya desa sebagai satu kegiatan yang ekonomik kepada penduduk di kawasan berkenaan selain menjadikan kawasan petempatan desa sebagai satu kawasan yang menarik. Strategi pengurusan menekankan keperluan kewujudan organisasi yang khusus dalam mengurus dan memantau aktiviti sumberjaya desa. Rantaian dengan pengusaha atau pedagang yang lebih besar amat perlu bagi memantapkan aktiviti ini selain dengan pembekal sumber. Berikutan beberapa negara telah berjaya dalam membangunkan aktiviti ini, maka kerjasama dengan negara-negara berkenaan boleh dipertingkatkan. •

Pembangunan hutan sebagai hutan berhasil adalah terhad khususnya dalam pengeluaran balak kerana sebahagian besar kawasan hutan bagi pembalakan dikelaskan sebagai sederhana atau rosak di samping merupakan kawasan sensitif alam sekitar. Oleh itu tumpuan boleh diberikan kepada pengeluaran hasil bukan balak seperti sumber herba dan buluh. Kawasan-kawasan terbiar yang berpotensi perlu dijadikan ladang hutan atau ladang herba dan buluh bagi menyokong pengeluaran hasil dari kawasan hutan ini. Kawasan-kawasan hutan yang dikenalpasti berpotensi atau tidak menjejaskan kawasan sensitif alam sekitar perlu ditanam / disulam dengan spesiesspesies balak yang berkualiti tinggi.

Kemudahan-kemudahan sokongan perlu disediakan di kawasan-kawasan yang berpotensi seperti penggunaan teknologi dalam pengeluaran, penyediaan bangunan khas dan kemudahan pengangkutan. Agensi-agensi yang berkaitan perlu menyokong pengusahaan ini melalui sumber modal, penyelidikan dan pembangunan serta latihan. Peningkatan kualiti dan keunikan produk adalah perlu bagi membolehkannya memasuki pasaran yang lebih luas. Agensi pemasaran perlu menyelaras penggunaan ICT dalam pemasaran produk berkenaan serta membantu kewujudan pusat promosi dan perdagangan produk berkenaan di Kawasan RT.

Kawasan hutan yang meliputi tanah tinggi dan badan air seperti di Tasik Pedu dan Tasik Ahning akan dimajukan sebagai hutan lipur iaitu menyokong pembangunan rekreasi dan pelancongan dengan pendekatan pembangunan yang mesra alam. Pembangunan pelancongan dikenalpasti dapat menjadikan kawasan hutan ini sebagai penyumbang utama dalam pembangunan ekonomi di Kawasan RT.

Hutan-hutan di Kawasan RT juga akan dijadikan sebagai hutan penyelidikan dan pendidikan melalui galakkan program ekspedisi kepelbagaianhayat oleh kumpulan-kumpulan penyelidik. Program ini akan mendekatkan masyarakat kepada alam sekitar dan juga dapat menyumbang kepada penemuan ciri-ciri istimewa hutan-hutan yang terdapat di Kawasan RT. Kelangsungan daripada itu, terdapat juga potensi untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang bioteknologi berasaskan sumber-sumber hutan.

Aktiviti sumberjaya desa di Kawasan RT perlu mengenalpasti pengkhususan produk berdasarkan kelebihan setempat. Aktiviti sumberjaya desa sedia ada yang boleh diperkembangkan adalah membuat kuih, cili boh, kerepek pisang, produk lebah madu dan akar kayu, tukang urut dan mandi wap serta kraftangan. Antara pilihan produk-produk yang dikenalpasti berpotensi dimajukan telah digariskan dalam Pelan Tindakan Kedah Maju 2010. Sebagai tambahan aktiviti sumberjaya desa juga boleh melibatkan produk seperti tanaman hiasan dan bunga keratan, ternakan haiwan atau ikan hiasan yang bercirikan tropika. Pembangunan aktiviti sumberjaya desa memerlukan kajian yang terperinci dan penyelarasan yang menyeluruh bagi memastikan kejayaan pelaksanaannya. v. a.

Sektor Pelancongan Pembangunan pelancongan di Kawasan RT akan dilaksanakan berdasarkan strategi yang berikut:Strategi Pembangunan Pelancongan Setempat Stratagi Pembangunan Koridor Pelancongan Integrasi Pembangunan Pelancongan Di Dalam Kawasan RT Melalui Pakej Pembangunan Daerah Strategi Pembangunan Pelancongan Setempat • Mengkhusus kepada cadangan pembangunan di destinasi pelancongan yang dikenalpasti (dalam radius 1,000 meter dari pusat tumpuan).
3-12

Perhutanan

b.

Pembangunan perhutanan di Kawasan RT akan meliputi kawasan hutan simpan sedia ada dan kawasan cadangan hutan simpan. Terdapat lima kawasan hutan simpan iaitu H.S. Koh Moi, H.S. Bukit Perangin, H.S. Padang Terap, H.S. Pedu dan H.S. Chebar Besar yang kesemuanya berjumlah 50,225 hektar. Cadangan hutan simpan melibatkan C.H.S. Bukit Genting Iboi, C.H.S. Bukit Keramat dan C.H.S. Bukit Kemuning yang semuanya berjumlah 23,830 hektar. Ini menjadikan keseluruhan kawasan hutan simpan di Kawasan RT adalah 74,055 hektar atau 54.56 peratus daripada keluasan

c.

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
• Bentuk cadangan menumpu kepada naiktaraf kemudahan awam dan masyarakat, pembaikan kualiti visual kawasan dengan pemuliharaan landskap lembut dan kejur. • Destinasi pelancongan sokongan adalah seperti Hutan Lipur Puncak Janing, Rekreasi Air Terjun Perik, Dusun Resort, Rekreasi Jeram Tok Din, Rekreasi Air Terjun Seraya, Rekreasi Charok Tualang dan Rekreasi Charok Batang Padi. vi. Sektor Perdagangan Pembangunan kawasan perdagangan akan ditumpukan di pusat-pusat petempatan bagi memudahkan penduduk setempat mendapatkan barangan keperluan harian. Pembangunan perdagangan melibatkan BP Kuala Nerang, BP Padang Sanai, BP Naka, BP Kota Putra dan PTK Pedu serta di PPD dan beberapa PKD. Strategi peningkatan aktiviti perdagangan di Kawasan RT perlu disepadukan dengan sektor pelancongan dan rekreasi. Ini adalah kerana cadangan yang dikemukakan oleh sektor-sektor ini akan meningkatkan imej Kawasan RT dan secara langsung akan menarik lebih ramai pengunjung yang seterusnya menyediakan peluang pengembangan aktiviti perdagangan. Aktiviti perdagangan di Pekan Kuala Nerang adalah perdagangan bercampur dengan penawaran barangan bersifat wilayah untuk menampung keperluan seluruh Kawasan RT. Fungsi dan peranan Kuala Nerang boleh ditingkatkan dengan menggalakkan perniagaan bersifat wilayah ini dan serentak dengan itu, usaha-usaha menggalakkan kedatangan pengunjung ke Kuala Nerang menerusi aktiviti rekreasi dan pelancongan perlu dilaksanakan. Bagi aktiviti penjajaan pula, cadangan untuk mewujudkan satu tapak gerai dan penjaja yang lebih sesuai, selamat dan selesa di Pekan Kuala Nerang amat diperlukan . Aktiviti perdagangan di Pekan Padang Sanai perlu digalakkan dengan perancangan yang lebih sistematik memandangkan pada masa kini aktiviti perdagangan di sini agak terbatas. Bagi meningkatkan fungsinya sebagai Pusat Petempatan Kecil, kawasan perdagangan baru yang lebih formal diperlukan bagi menempatkan kepelbagaian aktiviti perdagangan. Apatah lagi Pekan Padang Sanai terletak di laluan Kuala Nerang – Kota Putra yang dijangka akan menerima kehadiran lebih ramai pengunjung dengan kemajuan sektor pelancongan. Pekan Naka bakal berfungsi sebagai Pusat Petempatan Kecil yang berasaskan perindustrian. Ini secara langsung akan meningkatkan aktiviti perdagangan di Pekan Naka. Aktiviti perdagangan di kawasan luar pusat petempatan atau di kawasan petempatan desa akan melibatkan perdagangan hierarki yang lebih rendah iaitu peruncitan. Penyediaan premis-premis perdagangan yang lebih formal di kawasan berkenaan adalah digalakkan. Bagi menyokong pembangunan pelancongan, beberapa pusat perdagangan baru perlu dikenalpasti. Antaranya di BP Kota Putra berdasarkan cadangan Zon Perdagangan Bebas Cukai dan juga di BP Padang Terap Timur berdasarkan keperluan sebuah Pusat Pertumbuhan Baru iaitu cadangan PTK Pedu. Bagi menyokong pembangunan perindustrian, pertanian, sumberjaya desa dan perhutanan maka kemudahan pusat pengumpulan, promosi dan perdagangan produk berkenaan pada harga yang istimewa dan suasana yang menarik adalah diperlukan. Agensi yang berkaitan perlu berperanan dalam mengurus dan menyelaras aktiviti perdagangan ini bagi memastikan kejayaan pelaksanaan strategi ini. Strategi pembangunan perdagangan yang lebih khusus ini adalah perlu dalam meningkatkan sumbangannya dalam pembangunan ekonomi di Kawasan RT.

• •

Mempelbagaikan aktiviti di destinasi pelancongan di dalam Kawasan RT. Sistem pengurusan dan pengawasan yang mampan di destinasi pelancongan di dalam Kawasan RT. Antara destinasi pelancongan yang terlibat adalah seperti Pekan Kuala Nerang, Naka, Padang Sanai, Pusat Pertumbuhan Baru – Pedu, Kota Putra, Hutan Lipur Puncak Janing, Rekreasi Jeram Tok Din, Rekreasi Charok Batang Padi, Rekreasi Air Terjun Seraya, Rekreasi Charok Tualang.

Strategi Pembangunan Koridor Pelancongan

• • •

Pembangunan pelancongan secara koridor ditentukan berdasarkan laluan ke destinasi pelancongan utama di dalam Kawasan RT melalui jalan perhubungan sedia ada. Koridor pelancongan ini ditentukan berdasarkan lokasi destinasi utama pelancongan Kawasan RT yang telah dikenalpasti. Koridor pelancongan ini akan dilaksanakan berdasarkan Konsep ‘Koridor Info Pelancongan’ di mana pelancong akan dimaklumkan dengan pelbagai maklumat mengenai keistimewaan Kawasan RT khususnya perihal destinasi pelancongan daerah, jarak perjalanan serta sistem perhubungan yang sedia ada di sepanjang perjalanan pergi dan balik.


Koridor pelancongan ini akan dilengkapkan dengan ciri-ciri budaya masyarakat setempat melalui elemen landskap lembut dan kejur yang mampu mewujudkan identiti tersendiri Kawasan RT. Kawalan keselamatan dan pengawasan di sepanjang koridor akan diwujudkan melalui notis dan papan tanda amaran, pelan lokasi kemudahan awam seperti balai polis, klinik kesihatan, perkhidmatan runcitan dan lain-lain lagi.

• •

Koridor pelancongan ini akan lebih berkesan dengan adanya papan tanda pemberitahuan mengenai aktiviti yang boleh dilakukan di sepanjang perjalanan. Koridor pelancongan ini melibatkan laluan Pekan Kuala Nerang – Pedu (Melalui Pekan Naka) dan Sintok – Padang Sanai.

Pakej Pelancongan Daerah Padang Terap

• •

Pakej Pelancongan Daerah Padang Terap merupakan pakej lawatan keseluruhan Kawasan RT di mana setiap destinasi pelancongan utama Kawasan RT perlu dilawati. Pakej pelancongan ini merupakan integrasi antara strategi pembangunan setempat dan strategi pembangunan pelancongan secara ‘linear’. Pakej atau laluan pelancongan akan diwujudkan melalui integrasi lawatan antara destinasi pelancongan utama serta disokong oleh destinasi pelancongan sokongan.

Lawatan menyeluruh ini akan disokong melalui laluan pelancong yang efektif dari aspek jarak dan keselesaan disertai info pelancongan yang berkesan.

Antara destinasi utama yang terlibat di dalam pakej ini adalah Pekan Kuala Nerang – Pekan Gula Padang Terap – Kota Putra – Pusat Pertumbuhan Baru Pedu – Tasik Pedu – Pusat Kebudayaan dan Warisan Naka. Destinasi utama ini dipilih memandangkan ia merupakan ciri-ciri istimewa Kawasan RT berbanding daerah lain.

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

3-13

LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
vii. Sektor Perindustrian Taman IKS di BP Naka telah dicadangkan untuk memenuhi keperluan aktiviti industri sepanjang tempoh perancangan. Jenis industri yang dibenarkan adalah industri ringan dan sederhana serta mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Tumpuan di kawasan ini adalah bagi mengelakkan berlakunya percanggahan gunatanah dan pencemaran. Kawasan RT yang kaya dengan sumber bahan mentah tempatan juga akan memfokus kepada pembangunan IKS yang mana dilihat berpotensi untuk dikembangkan. Aktiviti industri perkhidmatan lain yang tidak mencemarkan alam sekeliling akan dibenarkan di dalam kawasan perdagangan dengan mematuhi syarat-syarat yang berkenaan. Industriindustri berselerak yang mencemarkan alam sekitar dan bercanggah dengan kegunaan sekitar akan dipindahkan untuk tujuan penyediaan infrastruktur dan kawalan pencemaran yang lebih baik. Pembangunan Taman IKS perlu dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan sokongan dan pemantapan pengurusan agar dapat meyakinkan pelabur berkenaan potensi pembangunan di Kawasan RT. Kajian yang terperinci oleh agensi-agensi berkaitan seperti PKNK adalah perlu bagi memastikan faktor-faktor kejayaan pembangunan perindustrian di kawasan lain dapat diterapkan di Taman IKS ini. Kejayaan perancangan perindustrian di Kawasan RT ini amat bergantung kepada aspek pengangkutan memandangkan kedudukan Kawasan RT yang terpinggir dari kemudahan pemasaran produk perindustrian. Selaras dengan itu, cadangan sistem pengangkutan yang menyeluruh dari sektor pengangkutan adalah strategi paling berkesan dalam meningkatkan keupayaan sektor perindustrian untuk terus berkembang. • • • Perancangan landskap akan diperincikan lagi mengikut keserasian dengan pembangunan setempat dan juga gunatanah di kawasan berkenaan. Selain menaiktaraf landskap sedia ada termasuk pengekalan pokok-pokok di bawah TPO, pembangunan juga akan melibatkan pengwujudan kawasan-kawasan berlandskap yang baru menggunakan elemen landskap lembut dan landskap kejur. Landskap yang dicadangkan perlu dipastikan dapat menyokong fungsi sesuatu pembangunan. x. Sektor Landskap Dan Rekreasi Strategi pembangunan landskap di Kawasan RT akan dilaksanakan mengikut beberapa zon utama landskap iaitu landskap pusat bandar, landskap kampung, landskap koridor pembangunan dan landskap semulajadi. • Pembangunan di kawasan sensitif alam sekitar seperti di kawasan hutan dan tanah tinggi serta sungai dan badan air perlu dilaksanakan secara rapi dan mengikut garispanduan agar dapat meminimakan kesan negatif terhadap alam sekitar. Menghindari kawasan tersebut daripada sebarang aktiviti pembangunan adalah langkah terbaik bagi memelihara alam sekitar. Namun sekiranya pembangunan lebih diperlukan untuk faedah menyeluruh di Kawasan RT, ianya bolehlah dilaksanakan melalui pembangunan yang mesra alam.

Pembangunan kawasan rekreasi yang merangkumi kawasan lapang mempunyai peranan dalam viii. Sektor Gunatanah Dan Keadaan Fizikal Kawasan Sektor ini memainkan peranan yang penting dalam menyelaras perancangan dan pengurusan pembangunan di Kawasan RT. Strategi sektor ini adalah melibatkan penyediaan Peta Cadangan, Jadual Kelas Kegunaan Tanah dan Garis Panduan Perancangan serta Garis Panduan Kawalan Pembangunan bagi memastikan setiap pembangunan gunatanah menyokong konsep dan strategi pembangunan keseluruhan. Seterusnya, memudahkan pencapaian wawasan dan matlamat pembangunan Kawasan RT. • ix. Sektor Alam Sekitar Kualiti alam sekitar yang baik merupakan satu kekuatan yang dimiliki oleh Kawasan RT. Beberapa aspek alam sekitar yang perlu diberi perhatian adalah kualiti air, kualiti udara, kualiti bunyi dan kawasan sensitif alam sekitar. • Sektor alam sekitar menumpukan kepada strategi pencegahan di samping strategi pembaikan kualiti di beberapa kawasan yang mempunyai kemungkinan memberi kesan negatif terhadap kualiti alam sekitar di Kawasan RT. • Pengawalan terhadap punca-punca pencemaran yang berpotensi perlu dilaksanakan oleh MDPT dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Pengurusan sistem perparitan dan saliran juga adalah perlu bagi mengurangkan risiko banjir di kawasan-kawasan yang berpotensi untuk banjir. xi. Sektor Pusat Bandar Dan Rekabentuk Bandar Pembangunan sektor ini akan ditumpukan di Pusat Petempatan Utama Kuala Nerang, Pusat Petempatan Kecil Padang Sanai, Pusat Petempatan Kecil Naka, Pusat Petempatan Kecil Kota Putra dan cadangan mewujudkan sebuah pusat pertumbuhan baru di Pedu iaitu Pusat Petempatan Kecil Pedu. • Strategi pembangunan sektor ini tertumpu kepada galakkan pembangunan gunatanah yang bersesuaian bagi mengukuhkan fungsi setiap pusat petempatan ini.
BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 3-14

pembangunan sosial dan juga pembangunan ekonomi. • Strategi pembangunan kawasan rekreasi adalah dengan memastikan penambahan kemudahankemudahan berkenaan dilakukan berdasarkan hierarki dan perancangan pembangunan yang ditetapkan. • Di samping itu, tahap kemudahan sedia ada akan turut dipertingkatkan. Bilangan, taburan dan tahap fungsi kawasan rekreasi akan dipastikan berpadanan dengan keperluan penduduk setempat dan kepentingan pembangunan sesuatu kawasan. Kawasan rekreasi yang berpotensi untuk menarik pelancong perlu dintegrasikan dengan pembangunan sektor pelancongan. • MDPT perlu mengenalpasti kedudukan kawasan-kawasan rekreasi atau kawasan lapang yang berada di bawah pemilikan MDPT agar dapat diwartakan dan diselenggara secara berterusan.

LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
• Selain itu, sektor ini juga perlu menyelaras pembangunan-pembangunan sektor lain bagi memperkemaskan sistem bandar dan memperelokkan kualiti visual persekitaran bandar di pusatpusat petempatan ini. Ianya penting ke arah mewujudkan identiti atau imej yang tersendiri di setiap pusat-pusat petempatan. • Strategi pengekalan dan pemuliharaan bangunan warisan juga perlu dilaksanakan khususnya di Pusat Petempatan Utama Kuala Nerang bagi memaparkan kesinambungan perkembangan sesuatu bandar. • • memenuhi peningkatan keperluan bekalan air iaitu sebanyak 4.117 juta gelen sehari pada Tahun 2012. Kadar kehilangan air tidak terakaun adalah tinggi iaitu 40.76 peratus dan ianya perlu dikurangkan kepada 20 peratus iaitu kadar yang diterima di peringkat nasional. Untuk mengurangkan kadar kehilangan air tak terakaun (NRW) semasa ini, langkah-langkah seperti pengesanan kebocoran, penggantian serta baikpulih meter dan paip-paip air lama dan kurang berkualiti perlu disegerakan. Cadangan pembinaan projek Bekalan Air Padang Terap di jangka siap pada tahun 2009Ia melibatkan kos RM149 juta. xii. Sektor Pengangkutan Dan Lalulintas Konsep Pembangunan Pilihan meletakkan pembangunan sistem pengangkutan dan lalulintas sebagai asas dalam mencorakkan arah perkembangan gunatanah di Kawasan RT. Ini dapat dilihat bila mana pembangunan masa hadapan telah dirancang mengikut koridor-koridor pembangunan dan beberapa ‘node’ yang terdiri daripada pusat-pusat petempatan utama. Dalam menyokong strategi pembangunan keseluruhan, maka sektor pengangkutan dan laluintas telah merangka beberapa strategi yang bersesuaian. • Peningkatan sistem pengangkutan akan dilaksanakan melalui naiktaraf beberapa jalan raya sedia ada, pembinaan jalan pintas dan jalan baru serta pembaikan simpang bagi mewujudkan kemudahsampaian yang lebih baik ke kawasan pembangunan berpotensi dan perancangan hierarki jalan yang lebih jelas. • Pembangunan sistem pengangkutan awam di Kawasan RT perlu digalakkan dengan perancangan kawasan liputan, pembinaan kemudahan perhentian atau terminal pengangkutan dan juga sokongan pengurusan oleh agensi kerajaan. • Pengurusan lalulintas di pusat-pusat petempatan atau kawasan tumpuan pembangunan turut perlu dipertingkatkan melibatkan paparan maklumat jalan yang jelas, perancangan tempat letak kenderaan, laluan pejalan kaki dan juga laluan berbasikal. • Sistem jalan yang berada di luar jaringan utama seperti kawasan petempatan desa dan kawasan pertanian turut akan diberi perhatian melalui pengenalan kaedah pembinaan jalan yang lebih bersesuaian. Sistem Pengurusan Dan Pelupusan Sisa Pepejal • xiii. Sektor Infrastruktur Dan Utiliti Pembangunan infrastruktur dan utiliti merangkumi 6 aspek utama iaitu sistem bekalan air, sistem perparitan dan saliran, sistem pembetungan, sistem pengurusan dan pelupusan sisa pepejal, sistem bekalan elektrik dan sistem telekomunikasi. Beberapa strategi telah disediakan bagi pembangunan sektor ini di Kawasan RT. • Sistem Bekalan Air • Bekalan air di Kawasan RT diperolehi daripada Loji Pembersihan Air Kuala Nerang, Loji Pembersihan Air Padang Sanai, Loji Pembersihan Air Nami dan Loji Pembersihan Air Lubuk Merbau. Projek naiktaraf dan baikpulih sama ada sistem agihan atau loji pembersihan harus dijalankan untuk
BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 3-15

Sistem Perparitan Dan Saliran • Kawasan-kawasan yang dikenalpasti menghadapi masalah banjir dan banjir kilat harus dibaikpulih segera dengan melebar, mendalam dan meluruskan sungai-sungai di Kawasan RT supaya dapat melancarkan aliran air semasa aliran puncak. • Sistem perparitan utama iaitu jenis parit konkrit perlu disediakan di kawasan yang tiada sistem saliran yang sempurna. Kajian semula Pelan Induk Perparitan MDPT perlu dijalankan menggunakan semua garis panduan terkini. Sistem Pembetungan • Pada masa ini tidak terdapat loji rawatan pembetungan berpusat di Kawasan RT. Peratusan sistem tandas curah ialah sebanyak 93 peratus daripada jumlah sistem pembetungan yang terdapat di Kawasan RT iaitu peratusan kedua tertinggi bagi kumbahan yang tidak dirawat di Negeri Kedah. Peratusan sistem rawatan setempat adalah 1 peratus manakala sistem tangki septik individu ialah sebanyak 6 peratus daripada jumlah sistem pembetungan yang terdapat di Kawasan RT. • Sistem tandas curah perlu digantikan dengan sistem yang lebih cekap dan bersih terutamanya untuk mengawal dan mengurangkan kadar pencemaran terhadap sumber bekalan air bagi kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Dicadangkan agar sistem pembetungan berpusat dan sistem pembetungan bersambung disediakan untuk kesihatan penduduk yang lebih baik dan terjamin.

Tapak pelupusan sisa pepejal untuk Kawasan RT terletak di jalan menuju Padang Sanai iaitu 3 kilometer dari Pekan Kuala Nerang dengan keluasan 2.023 hektar. Tapak pelupusan ini dikendalikan oleh MDPT dan menggunakan Kaedah Pembuangan Secara Terbuka. Tapak pelupusan ini dapat menampung sisa pepejal sehingga Tahun 2008 sahaja. Oleh itu, sebuah tapak pelupusan baru perlu diwujudkan di Kawasan RT berdasarkan kriteria-kriteria pemilihan tapak yang ditetapkan bagi menampung keperluan sehingga Tahun 2012. MDPT perlu mengawal sistem pembuangan sampah di premis perindustrian dan memastikan pemilik memberi kerjasama dalam menangani masalah pembuangan sisa pepejal bagi mengelakkan kejadian pembakaran secara terbuka.

LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012

Dicadangkan agar Kaedah Pembuangan Secara Terbuka digantikan kepada Kaedah Penimbusan Terkawal dan Kaedah Penunuan (Incenerator) kerana ianya lebih sistematik dan teratur serta dapat merawat air sisa dan gas yang terhasil dari proses pelupusan. Sistem Bekalan Elektrik • Sistem bekalan elektrik bagi Kawasan RT diperolehi daripada Tenaga Nasional Berhad. Kapasiti bekalan elektrik sedia ada adalah mencukupi untuk menampung permintaan terutamanya bagi pembangunan perumahan, perdagangan dan perindustrian. Di samping itu juga, Tenaga Nasional Berhad sedang meningkatkan keupayaan PPU (Pencawang Pengagihan Utama) di Kuala Nerang dan pembinaan sebuah PPU yang baru di Kota Putra untuk memenuhi keperluan masa hadapan. • Dalam menyokong pembangunan di Kawasan RT, Tenaga Nasional Berhad perlu meningkatkan kecekapan pengagihan bekalan khususnya bagi mengelakkan berlakunya gangguan-gangguan bekalan elektrik serta membolehkan kawasan yang berada jauh dari sistem jaringan turut mendapat bekalan elektrik. Sistem Telekomunikasi • Perkhidmatan sistem telekomunikasi diperolehi daripada Syarikat Telekom Malaysia Berhad melalui empat buah ibusawat yang terletak di Kuala Nerang, Naka, Lubuk Merbau dan Gula Padang Terap. Syarikat Telekom Malaysia Berhad perlu meningkatkan keupayaan ibusawat-ibusawat berkenaan untuk memenuhi keperluan masa hadapan iaitu sehingga Tahun 2012. Di samping itu, pengagihan perkhidmatan bagi kawasan yang jauh dari sistem jaringan perlu juga diberi perhatian. • • Kawasan liputan bagi pengguna telefon selular yang terhad perlu diperluaskan berdasarkan permintaan pengguna dari masa ke semasa. Perkhidmatan telefon awam di Kawasan RT adalah mencukupi dan penyediaan perkhidmatan berkenaan pada masa hadapan akan dipertingkatkan dari masa ke semasa khususnya di kawasankawasan yang strategik. • Perhatian turut diberikan kepada peluang pembangunan institusi pendidikan tinggi termasuk kolej, universiti dan institut kemahiran berdasarkan aset persekitaran semulajadi yang dimiliki serta keperluan bagi meningkatkan keupayaan pembangunan di Kawasan RT. Tapak yang bersesuaian disediakan di BP Kota Putra, PTK Pedu dan di pusat-pusat petempatan sedia ada agar langkah selanjutnya iaitu menarik pihak institusi pengajian tinggi melaksanakan operasi di Kawasan RT dapat diusahakan oleh pihak kerajaan.

xiv.

Sektor Kemudahan Masyarakat Pembangunan kemudahan masyarakat adalah melibatkan aspek kemudahan pendidikan, kemudahan kesihatan, kemudahan awam (dewan, balai raya, perpustakaan desa, pusat ICT) dan kemudahan perkhidmatan (polis, bomba dan penyelamat, pos). Strategi-strategi pembangunan bagi sektor ini disediakan agar pembangunannya menyokong pembangunan sosial di Kawasan RT. • Penambahan kemudahan-kemudahan berkenaan perlu dilakukan berdasarkan perancangan pembangunan yang ditetapkan. Di samping itu, tahap kemudahan sedia ada akan turut dipertingkatkan. Bilangan, taburan dan tahap fungsi kemudahan masyarakat akan dipastikan berpadanan dengan keperluan penduduk setempat dan kepentingan pembangunan sesuatu kawasan. • Tumpuan pembangunan kemudahan masyarakat pada masa hadapan adalah melibatkan kawasan pusat-pusat petempatan dan juga kawasan tumpuan pembangunan perumahan di sepanjang koridor pembangunan.

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

3-16