P. 1
Borang Pjj 2 (Kebenaran Belajar)

Borang Pjj 2 (Kebenaran Belajar)

|Views: 518|Likes:
Published by kappalai

More info:

Published by: kappalai on Oct 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2012

pdf

text

original

BORANG PJJ 2

BORANG PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI KURSUS SECARA
SAMBILAN DI BAWAH PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH/LUAR
KAMPUS
A. MAKLUMAT DIRI
PEMOHON
1. Nama Penuh : __VILMA BINTI VALDEZ@AHMAD SHAH
2. Hu!u" Be#a! $ Men%&'u( )a* Pen%ena+an,
2. N-. )a* Pen%ena+an : L, H.//011. 2. Ta!&'h Lah&! : 12..3.1435
B, 35.31261261030
A+ama( Su!a( Men7u!a( :
S). S8NGAI ANIB 19
:.D.T. 229 4...49 SANDA)AN SABAH
Te+ : 089-215120
5. A+ama( Tem;a( Be!(u%a# :
S). S8NGAI ANIB 19
:.D.T. 229 4...49 SANDA)AN SABAH
Te+ : 089-215120
1. Nama Ja<a(an Dan G!e* Ja<a(an : ___DGA 24____________________
____________________________________________________________________
0. Ta!&'h Lan(&'an )e Pe!'h&*ma(an Se'a!an% : _______________
3. Ma(a%a=& Pa*a Ta!&'h Pen*a"(a!an )u!#u# : P T___
B. MAKLUMAT KURSUS
1. Nama Dan A+ama( In#(&(u#& >an% Men=a+an )u!#u# : _
INSTITUT PERGURUAN TAWAU
2. B&*an% )u!#u# : ______________________
2. Pe!&n%'a( )u!#u# : _____________________
5. Tem;-h )u!#u# : ______________________
Mu+a& *a!&;a*a : _______________________
1. Ma#a )u!#u# Da+am :a'(u Pe=a?a( Tan*a'an 6@ *&'-(a'
>an% ?e!'enaan,
Lua! :a'(u Pe=a?a(
0. N7a(a'an #ama a*a (uan@;uan *&'ehen*a'& men%ha*&!'an 'u+&ah a(au (&*a' :
>a@ T&*a' : __________________________
3. J&'a a*a9 ?e!a;a 'a+& #em&n%%u A ________________________
/. S7a!a(6#7a!a( 'u!#u# :_______________________________________________
_________________________________________________________________
S&+a #e!(a'an #u!a( (a<a!an 7an% ?e!'enaan,
Tu=uan men%&'u(& 'u!#u# : B
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
C. PENGAKUAN PEMOHON
1. Sa7a men%a'u ?aha<a 'u!#u# 7an% *&;-h-n (&*a' a'an men=e=a#'an (u%a#6(u%a# !a#m& #a7a
D& #e'-+ah@ Ma'(a?@ Pe=a?a(.
2. Sa7a men%a'u a'an mema(uh& #7a!a(6#7a!a( 7an% (e+ah *&(e(a;'an *an #e'&!an7a (&*a'
*&;a(uh& -+eh #a7a9 ma'a 'e?ena!an 'u!#u# #a7a a'an *&(a!&' ?a+&' *en%an #e!(a me!(a
2. Sa7a men%a'u ?aha<a #e%a+a ma'+uma( 7an% *&?e!&'an *& a(a# a*a+ah ?ena!.
Ta!&'h : ______________ _________________________
Tan*a(an%an Pem-h-n
D. CATATAN KETUA JABATAN / PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI
S&+a na7a(a'an *en%an !&n%'a# #ama a*a ;em-h-n &n& #e#ua& a(au (&*a' un(u' men%&'u(& 'u!#u#
7an% *&;-h-n. Ju%a #&+a a'u& 'en7a(aan 7an% *&?e!& -+eh Ca+-n a*a+ah ?ena!.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ta!&'h : ______________________
Tan*a(an%an D E-; Nama Ja<a(an
B Tan*a(an%an hen*a'+ah -+eh #e'u!an%6'u!an%n7a )e(ua Se'(-! a(au Pe%a<a& G!e* 51 *an
)um;u+an Pen%u!u#an Dan P!-"e#&-na+.
Pe!&na%a(an :
1. B-!an% ;e!m-h-nan &n& hen*a'+ah *&#e!(a'an *en%an *-'umen6*-'umen ?e!&'u( :
&. Su!a( Ta<a!an 8n&Fe!#&(&
&&. Su!a( Pen%&'(&!a"an )e+a7a'an J&'a Be!'enaan,

berapa kali seminggu ? ________________________ Syarat-syarat kursus :_______________________________________________ _________________________________________________________________ (Sila sertakan surat tawaran yang berkenaan) Tujuan mengikuti kursus : * ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ C.(Mulai daripada : _______________________ 5. Saya mengaku akan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan sekiranya tidak dipatuhi oleh saya. Saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar. Jika ada. 1. Masa Kursus Dalam Waktu Pejabat Luar Waktu Pejabat (Tandakan -/ dikotak Yang berkenaan) 6. PENGAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa kursus yang dipohon tidak akan menjejaskan tugas-tugas rasmi saya Di sekolah/ Maktab/ Pejabat. 8. Nyatakan sama ada tuan/puan dikehendaki menghadirkan kuliah atau tidak : Ya/ Tidak : __________________________ 7. 2. maka kebenaran kursus saya akan ditarik balik dengan serta merta 3. Tarikh : ______________ _________________________ Tandatangan Pemohon .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->