DASAR EKONOMI BARU (DEB) (1970–1990

)

PELAJARAN 8

DASAR EKONOMI BARU (DEB) (1970–1990)
Selepas membaca pelajaran ini, anda seharusnya dapat: Menghuraikan peristiwa yang membawa kepada pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru dan ; Membincangkan matlamat DEB.

123

P E N G A J I A N K E N E G A R A A N M A L AYSIA 124 .

DASAR EKONOMI BARU (DEB) (1970–1990) KANDUNGAN • • • • • Pengenalan Peristiwa 13 Mei 1969 Hasil Penyiasatan Tindakan Ke rajaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) 127 127 130 130 132 125 .

P E N G A J I A N K E N E G A R A A N M A L AYSIA 126 .

DASAR EKONOMI BARU (DEB) (1970–1990) PENGENALAN Dasar pemerintahan Inggeris yang mengamalkan kaedah “ i i e a d ru e atau pecah dan perintah telah menimbudvd n l” l kan implikasi yang bu ruk terhadap perpaduan masya rakat Malaysia. telah menimbulkan kecurigaan antara satu dengan li. 127 . misalnya orang Melayu kebanyakannya menetap di kawasan luar bandar dan bekerja sebagai petani dan nelayan. Apabila negara mencapai kemerdekaan. kita dapati bahawa o rang Melayu agak tertinggal dari segi penguasaan ekonomi dan juga pendidikan manakala orang Cina pula setapak di hadapan dengan menguasai bidang perniagaan dan bidang ekonomi lain. orang Cina menetap di kawasan bandar dan kawasan perlombongan sert b kerja sebagai peniaga dan pea e lombong bijih timah manakala orang India kebanyakannya tinggal di kawasan ladang-ladang dan bekerja sebagai bur uh. Masya e kbt rakat Cina dan India pula bimbang tentang syarat-syarat hak ke rakyatan walaupun sebahagian besar daripada mereka bersedia untuk menumpahkan kesetiaan kepada Malaysia. Golongan bumiputera merasa gusar akan tertinggal dan trtindas di bumi sendiri a i a kemiskinan. Pengelasan kaum mengikut jenis pekerjaan dan sistem pelajaran yang berbeza telah mengurangkan tahap i t raksi penduduk Malay i ya g t r i dripada pelbagai ne s a n e d ri a r umpun etnik yang berbeza. an PERISTIWA PERISTIWA 13 MEI 1969 Pe s i rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969 ri t wa telah mendedahkan manifestasi sebenar perasaan tiga etnik yang terbesar di Malaysia. Tindakan penjajah yang mengasingkan kaum mengikut bidang ekonomi dan persekitaran tempat tinggal.

ia adalah akibat daripada salah faham dan syak wasangka yang timbul kesan daripada pendudukan Jepun. W alaupun wujud pertelingkahan kaum yang meletus. Pe rtelingkahan kaum memuncak dalam sejarah Malaysia apabila tercetusnya satu peri t wa yang dike si nali sebagai Peristiwa 13 Mei 1969. Perasaan antiCina dan anti-Melayu ini kemudiannya kembali membara apabila Singapura yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew mu a l memperjuangkan konsep “Malaysia untuk orang Malaysia” yang secara tidak langsung turut mempert k i kedudukan ia dan hak istimewa orang Melayu dan kemudiannya membawa kepada penyingkiran Singapura dari Malaysia pada tahun 1965. rang Cina yang kebanyakannya merupakan anggota Bintang Tiga yang bernaung di bawah Pa iKo munis Mart laya telah mengambil kesempatan sebelum ketibaan Inggeris untuk membalas dendam. misalnya selepas tamat perang Dunia Kedua pada tahun 1946. berlaku peri t wa pertelingkahan kaum si yang melibatkan anggota Pa rti Kaum Malaya yang kebanya a t r i dripada orang Cina dengan pasukan ke e a k n e d ri a slmatan yang kebanyakan anggotanya t r i dripada orang e d ri a Melayu. Apabila Jepun menyerah klh o a a . ia belum lagi boleh dianggap sebagai ancaman kepada negara B b t b b t p rtelingkahan kaum . di Pangkor pada tahun 1960. Ketika daru t i i u d ri ra . r akyat pelbagai ke u t runan ini telah dapat hidup dengan aman.P E N G A J I A N K E N E G A R A A N M A L AYSIA W alaupun terdapat perbezaan dan pengasingan antara kaum dan tidak ada dasar perpaduan yang khusus dilaksanakan selepas kemerdekaan hingga tahun 1969. a t a tahun 1948–1960. di Bukit Mertajam pada tahun 1966 dan di Pulau Pinang pada tahun 1967. Dasar Jepun yang anti-Cina dan pro-Melayu telah membangkitkan kemarahan orang Cina. Dalam hal ini. Peristiwa yang telah 128 . tetapi peristiwa ini semuanya dapat dibendung. ii-ii e ke mudiannya merebak sepertyang berl k ketika menyami au but kenaikan taraf Bandaraya Pulau Pinang pada tahun 1956.

tercetuslah tragedi di Kuala Lumpur yang telah mengakibatkan kehilangan jiwa dan kerosakan harta benda. Akibat daripada emosi dan kata-kata yang membangkitkan perasaan sert k rangnya kaw alan daripada a u kedua-dua pihak. Kebimbangan ini diperkuatkan lagi dengan tindak-tanduk penyokong-penyokong Gerakan dan DAP yang terdiri d ripada orang-orang Cina yang mengeluara kan kata-kata kesat dan menghina kedudukan orang Mely.DASAR EKONOMI BARU (DEB) (1970–1990) mengorbankan banyak nyaw a dan harta-benda ini turu t mendedahkan kepincangan sebenar yang dialami negara. rui Di Selangor. t parti UMNO turut mengadakan perayaan kemenangan balas. Andaian yang dipegang selama ini ialah perimbangan kuasa berlaku kerana kuasa politik dipegang oleh orang Melayu dan kuasa ekonomi dipegang oleh orang Cina. Kata-kata kesat yang dilemparkan dan slogan-slogan yang membangkitkan kemarahan orang Melay t ru d a k Sebagai membalas tindakan tersebu. Goh Cheng Teik (1971). u u t i ra . Peristiwa ini berlaku sebaik sahaja keputusan pilihan r aya umum 1969 dike a u . au 129 . Menu t b l a . r usuhan etnik 1969 berl k ke a u rana perubahan imbangan kuasa antara orang Melayu dengan orang Cina.a i pembangkang pula berjaya menambahkan bilangan ke s. Bagi meraikan ke ayaan pertambahan t i j bilangan ke rusi yang dimenangi. Pa i p rt rt . parti pembangkang kemudiannya telah mengadakan perayaan dan perarakan yang bertujuan lebih untuk menghina orang Melayu di Kuala Lumpur. kemeru e i u nangan orang Cina yang menganggotai parti pembangkang DAP dan Gerakan telah menyebabkan orang Melayu merasakan bahawa imbangan kuasa mulai memihak kepada orang Cina. Pa iPe thi rt rikatan yang sebelum ini menerajui kepimpinan negara mendapat sedikit majoriti w alaupun cukup untuk menubuhkan ke rajaan. Menu t s o ru e rang sarjana. tidak a a p rt yang berjaya mencatat kemed a i nangan majori.

Di samping itu. calon-calon yang berucap telah menggunakan isu-isu berbentuk perkauman bagi meraih simpati d ripada pengundi-pengundi serta memastikan kemenangan a mereka. Ungkit-mengungkit dan tindakan mempersoalkan persetujuan-persetujuan yang telah dicapai antara para pemimpin semasa proses menuntut kemerdekaan telah diperkecil-kecilkan dan diputarbelitkan. atas nasihat 130 . Semasa berkempen.P E N G A J I A N K E N E G A R A A N M A L AYSIA PENYIASAT HASIL PENYIASATA N Penyiasatan rasmi yang dijalankan mendapati bahawa antara punca yang mendorong timbu nya perasaan kebencian l antara kaum ialah ke rana kempen pilihan raya yang berlangsung selama 6 minggu (dianggap terlalu panjang). Kempen-kempen t u u yang berjalan telah membangkitkan perasaan dan kebencian antara kaum dan akhirnya p ra . u i SeriPaduka Baginda Yang di-Pe rtuan Agong. TINDAKAN KERAJAAN Pe s i berdarah 13 Mei telah memaksa ke ri t wa rajaan untuk mengisytiharkan perintah daru t D l Yang Maha Mulia ra. Persetujuan tentang bahasa kebangsaan dan dasar pelajaran kebangsaan yang telah dipersetujui semua pihak pada tahun 1956 juga telah diungkit semula seolaholah bahasa Cina dan Tamil tidak mempunyai tempat langsung dalam dasar tersebut. kerakyatan r akya bukan Melay t rut dipersoalkan. e rakan kemenangan selepas pilihan raya umpama mancis api yang menyalakan emosi perkauman yang meluap sehingga mengakibatkan tercetusnya pertelingkahan kaum yang serius pada 13 Mei 1969. Hak istimewa orang Melayu telah dipersoalkan seolah-olah semua rancangan kerajaan adalah untuk kepentingan masyarakat Bumiputera semata-mata.

Bagi memastikan keberkesanan MAGERAN. ui Yang Maha Mulia SeriPaduka Baginda Yang di-Pe rtuan Agong telah melantik Tun Razak bin Dato Hussein. Bertolak dari s t . a mengembalikan suasana harmoni dan kepercayaan antara kaum di seluruh negara . satu masalah ke a yang dike a p s i t ra nl at i l h s ruktur masya aa t rakat majmuk Malay i . M AGERAN berfungsi untuk: a ) b ) c ) mengembalikan keamanan dan undang-undang negara. Hasil perbincangan dan pemerhatian yang dilakukan oleh Majlis Pe rundingan Negara. Pengiyia s t h ran ini telah menyebabkan Sistem Ke rajaan Berparlimen digantung. Atas perakuan Perdana Menteri Dl . agama dan pekerjaan. Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu sebagai pengarah Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) yang bertanggungjawab menjalankan kuasa pemerintahan bagi Persekutuan berdasarkan kuasa yang diwakilkan oleh Yang di-Pe rtuan Agong. diwa rtakan dan berkuat kuasa pada 16 Mei 1969.DASAR EKONOMI BARU (DEB) (1970–1990) Perdana Menteri dengan serta-merta telah mengisytiharkan daru t d s l ruh negara Pengisytiharan ini telah ra i e u . menentukan pentadbiran yang licin dan sempurn . Masya sa rakat Malaysia masih terbahagi atas dasar ke u t runan. sebuah lagi organisasi penting telah ditubuhkan iaitu Majlis Pe rundingan Negara yang bertanggungjawab untuk membincang dan meneliti isu-isu perpaduan negara s rta mencari j l n e aa menyelesaikan masalah masyarakat berbilang kaum. M j i Pe i u a l s rundingan Negara telah bersetuju membentuk satu ideologi negara yang kemudiannya dikenali sebagai Rukun Negara yang mempunyai lima prinsip utama iaitu: 131 . Perpaduan yang hendak dicapai bukan sahaja melibatkan penyatuan kaum tetapi juga penyatuan ekonomi dan sosial.

DEB yang digubal juga mengambil kira keadaan ekonomi yang tidak seimbang antara kaum. Menyedari hakikat bahawa matlamat untuk mewujudkan sebuah negara yang mempunyai rakyat yang bersatu padu hanya boleh dicapai sekiranya penduduknya menikmati pengagihan ekonomi yang seimbang.P E N G A J I A N K E N E G A R A A N M A L AYSIA Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan Selain dari i u M j i Pe t . DEB telah dirancang dengan mengambil kira kemiskinan sert ketidakupayaan a sesetengah kaum untuk bersaing dengan kaum yang lain. Majlis Muhibah dan Pejabat Muhibah di peringkat pusat. a l s rundingan Negara juga telah bersetuju untuk membentuk Dasar Ekonomi Baru yang akan menjadi jentera bagi menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan. DASAR EKONOMI BARU (DEB) Dasar Ekonomi Baru ialah satu bentuk perancangan yang dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui Rancangan Malay i Kedua yang bertujuan untuk membetulkan sa ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang wujud di negara ini. Matlamat utamanya ialah perpaduan negara. Kerajaan juga telah bersetuju untuk membentuk sebuah organisasi yang diberi nama Jabatan Pe rpaduan Negara yang bertanggunjawab untuk menye a l ras kerja-kerja muhibah. Di samping Jabatan Perpaduan Negara.a l s Muhibah) 1969 yang telah diwa rtakan pada 18 Julai 1969. negeri. W u u jd 132 . daerah dan kawasan telah ditubuhkan di baw ah peruntukan Pe t ran-Pe t ran Pe u ( a l s M j i ra u ra u rl M j i . Di samping itu.

strategi ditumpukan untuk menghapuskan kemiskinan di kawasan luar bandar dan kawasan bandar. Di samping itu. 133 . kerajaan telah melaksanakan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan awam melalui kemudahan pendidikan. tetapi yang jelas ialah orang Melayu masih jauh ketinggalan dan kurang mampu bersaing dengan kaum-kaum lain. didapati bahawa krakra 49. Bagi mencapai matlamat. W alaupun Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Sewaktu tercetusnya p ritwa 13 Mei 1969. biasiswa pelajaran dan buku teks. masalah a a e si kemiskinan di Malaysia sebenarnya bukan merupakan masalah orang Melayu sahaja tetapi juga masalah kaum-kaum ya g l i . bekalan air dan elektrik. Berdasarkan banci penduduk 1970. kesihatan. i (i penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan i) dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi.3% daripada semua keluarga miskin di Malay i i -i sa berpendapatan di bawah garis kemiskinan (pendapatan garis kemiskinan tahun 1970 ialah RM200) dan kira-kira 86% daripada jumlah itu berada di kawasan luar bandar. berm ula dari tahun 1970 hingga tahun 1990. DEB dirancang sebagai satu progr jangka panjang yang akan berjalan selama am 20 tahun. Apa yang membu k a l g keadaan ialah orang n an ru k n a i Melayu lebih banyak menghadapi kemiskinan berbanding kaum-kaum yang lain. keutamaan juga diberikan kepada golongan miskin untuk mendapatkan bantuan seperti progr m a bantuan subsidi baja. Bagi memastikan matlamat untuk menghapuskan kemiskinan tercapai. Rancangan-rancangan pembangunan di bawah Dasar Ekonomi Baru dijalankan meneru i s ra e i s rampang dua s t tg e mata:() pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum.DASAR EKONOMI BARU (DEB) (1970–1990) nya kemiskinan dengan sendirinya telah menimbulkan ketegangan antara golongan yang berharta dan yang tidak berh rt.

beberapa strategi telah dirancang. an (v Mempastikan pembentukan sebuah masyarakat i) perdagangan dan peri d s rian di kalangan orang Menut l ayu dan kaum Bumiputera supaya mereka dapat menguruskan dan memiliki sekurang-kurangnya 30% daripada semua jenis peringkat kegiatan ekonomi. perlombongan. Laporan Rancangan Malaysia Keenam telah menunjukkan bahawa kadar kemiskinan negara pada tahun 1990 ialah 17. antaranya: () i Meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar.1% berbanding 49.3% pada tahun 1970. pengangkutan dan pert n a . Berasaskan pada ketidakseimbangan antara kaum. (i) Menambah dengan cepat bahagian rakyat Malaysia daii lam pemilikan sektor produktif. ke e c p i rajaan telah cuba memperbaiki keadaan ekonomi dan pada masa yang sama. Bagi menjayakan matlamat yang kedua dalam ain DEB ini juga.P E N G A J I A N K E N E G A R A A N M A L AYSIA makanan tambahan kepada kanak-kanak serta progr m a r umah mu h Menjelang tarikh akhir pelaksanaan DEB. Bagi memastikan matlamat yang kedua dalam DEB t r a a .Perhatian khusus akan ditumpukan kepada kaum Bumiputera yang agak ketinggalan jika dibandingkan dengan kaum-kaum li. kerajaan telah melancarkan beberapa progr sepert pri d s rian dan perdagangan. menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. ra . (i Mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam i) sruktur guna tenaga supaya penye t rtaan pelbagai kaum dalam sektor utama akan mencerminkan kedudukan tenaga bu ruh mengikut komposisi kaum menjelang tahun 1990. 134 . matlamat untuk membasmi kemiskinan telah tercapai. pembinaan. am i e nut pertanian.

4 . Hasil penyiasatan mendapati bahawa peristiwa i i t r e u ke n e c t s rana isu-isu perkauman telah dibangkitkan semasa pilihan raya umum 1969. usaha untuk menyusun semula guna tenaga perlu diperhebatkan lagi ke rana matlamat yang ditetapkan tidak tercapai sepenuhnya Bagi memastikan matlamat ini . 5 . t r a a . SOALAN PERBINCANGAN 1 Jelaskan langkah yang dijalankan oleh kerajaan selepas peristiwa 13 Mei 1969. kerajaan telah membentuk Rukun Negara sebagai ideologi negara. Bagi mengeratkan hubungan kaum. Peristiwa 13 Mei telah menyebabkan kerajaan mengisytiharkan daru rat dan MAGERAN telah dibentuk untuk menjalankan pemerintahan. Namun begitu.DASAR EKONOMI BARU (DEB) (1970–1990) Secara keseluruhanya DEB telah berjaya membawa perubahan dalam tempoh 20 tahun pelaksanaannya k u . ke e c p i rajaan telah membentuk Dasar Pembangunan Nasional yang merupakan kesinambungan pelaksanaan DEB. hsusnya dalam mencapai matlamat membasmi kemiskinan. RINGKASAN PELAJARAN 8 1 . 3 . 2 . Peristiwa 13 Mei telah mendedahkan kepincangan negara dalam masalah hubungan kaum. Dasar Ekonomi Baru telah dibentuk untuk membetulkan ketidakseimbangan sosio-ekonomi sert a 135 .

isu perkauman telah dibangkitkan dan perarakan selepas pilihan raya telah menimbulkan kemarahan dan mencetuskan peri t wa berdarah 13 Mei. semasa kempen pilihan raya 1969. ditambah lagi dengan pengagihan kekayaan yang tidak sama rata. Dasar pecah dan perintah telah memencilkan hubungan antara kaum. si AW PA J AW A PA N Soalan Perbincangan 1 Perbincangan Ke rajaan telah mengisytiharkan daru rat di mana sistem kerajaan berparlimen telah digantung dan MAGERAN telah d t buhkan. Jelaskan kenapa tercetusnya peri t wa 13 Mei 1969. Asnarulhadi Abu Samah dan Jayum A. 136 . si RUJUKAN 1 . Jaw an 1997. Kerajaan juga telah melancarkan DEB. Ke iu rajaan telah menubuhkan Majlis Pe rundingan Negara dan seterusnya membentuk Rukun Negara sebagai ideologi negara. Kenegaraan Malaysia. Soalan Kendiri 1 Pe s i 13 Mei merupakan salah satu rentetan peri t wa ri t wa si kesan daripada penjajahan Inggeris. Universiti Putra Malaysia.P E N G A J I A N K E N E G A R A A N M A L AYSIA mempunyai matlamat membasmi kemiskinan dan menyusun semula pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Kemuncak daripada keadaan ini. SOALAN KENDIRI 1 .

Lotfi Ismail 1980. Sejarah Malaysia 1400–1963.DASAR EKONOMI BARU (DEB) (1970–1990) 2 . INTAN. 3 . 137 . Pentadbiran dan Dasar-Dasar Pembangunan 1982. Negara Kita: Sejarah. Malaysia Kita: Panduan dan Rujukan Untuk Peperiksaan Am Ke rajaan 1991. ne 4 . Utusan Publications & Distributors. I t rnational Law Book Services.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful