PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.

4 TAHUN 1971

PENJENISAN DAN KOD PERBELANJAAN

1. Tujuan 1.1 Pekeliling ini bertujuan untok meminda penjenisan dan kod perbelanjaan yang terkandong dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 tahun 1970, dan menentukan penjenisan2 kod2 butiran perbelanjaan lanjut. Ini akan menjadi sa-bahagian dari sistem baru bagi penjenisan perbelanjaan dan hasil yang sekarang ini sedang di-bentok. 1.2 Pekeliling ini ada-lah untok: (i) memberi butiran2 yang lebeh lanjut berkenaan dengan kandongan butiran perbelanjaan sebagai kapada Kementerian/Jabatan untok memudahkan mereka mench atitkan dengan chara yang selaras dan sama segala perbelanjaan2 mengikut kod2 yang di-sediakan. Ma'alumat2 ini boleh di-gunakan oleh Kementerian/Jabatan apabila menyediakan anggaran dan mengawal urusan2 Kementerian/Jabatan mereka; dan (ii) menyediakan penjenisan butiran perbelanjaan lanjut dan susunan kod yang sama, yang boleh di-satukan dengan sistem baru perakaunan Kementerian/Jabatan itu. Penjenisan dan susunan kod ini ada-lah untok menunjokkan berbagai jenis perbelanjaan Kerajaan yang di-perlukan untok Jabatan2 Pusat bagi menganalisa kesan2 urusan Kerajaan dalam bidang ekonomi. 2. Latar-belakang 2.1 Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 tahun 1969 mengemukakan satu chara baru bagi menjeniskan berbagai perbelanjaan untok maksud

membuat anggaran. Chara ini membolehkan Kerajaan membuat rengkasan perbelanjaan mengikut kelas2 butiran perbelanjaan sebagai yang lebeh bermaana dan manasabah. Pekeliling ini juga menyatakan bahawa Jabatan2 boleh membahagi2kan kelas2 butiran perbelanjaan sebagai yang telah di-tentukan kapada kelas2 yang lebeh lanjut jika di-fikirkan perlu. Ini boleh di-lakukan dengan sharat kelas2 yang lebeh lanjut itu ada-lah sabagai tambahan dan selaras dengan kelas2 butiran perbelanjaan sedarjah yang di-tentukan. 2.2 Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 tahun 1970 menunjokkan penjenisan butiran sebagai yang baru dengan beberapa pindaan yang kechil. Pekeliling ini juga menghendaki anggaran2 di-sediakan dengan menggunakan butiran perbelanjaan sebagai yang telah di-senaraikan dan di-terangkan di-muka2 surat 22 hingga 28. 2.3 Dalam surat-nya bertarikh 15hb Januari, 1970 atas tajok "Recording of Obligations and Expenditures in Vote Books - 1970" Akauntan Negara menasehatkan supaya mulai 1hb Januari, 1970 semua Kementerian/Jabatan menyediakan dan melaksanakan peratoran2 untok membuat akaun perbelanjaan mengurus dan pembangunan mengikut butiran perbelanjaan sebagai sabagai tambahan kapada perakaunan tradisi yang hanya menggunakan kepala/pechahan-kepala. Semua Kementerian/Jabatan yang telah di-beritahu bahawa pechahan-kepala dalam anggaran mengurus 1971 ada-lah berasaskan kapada penjenisan baru butiran perbelanjaan, akan tetapi pechahan-kepala dalam anggaran pembangunan ada-lah mengikut projek dan sekim. 3. Penjenisan Butiran Perbelanjaan 3.1 Penjenisan butiran perbelanjaan dan keterangan lanjut berkenaan dengan-nya yang di-susun mengikut nombor kod ada-lah di-taarifkan dalam jadual Pekeliling ini. 4. Kredit Perbelanjaan 4.1 Kredit2 kapada vot perbelanjaan dalam tahun yang berkenaan (current year) yang di-buat mengikut Arahan Perbendaharaan Bil. 86 hendak-lah mengikut butir2 perbelanjaan saperti yang di-tentukan dalam Pekeliling ini. 4.2 Kredit bagi perbelanjaan bagi di-kreditkan kapada hasil Kerajaan. 5. Pelaksanaan tahun2 yang lepas akan terus

bagi ma'alumat dan kawalan pejabat-nya. satu sistem perakaunan yang serupa yang telah di-luluskan boleh-lah di-gunakan. sebarang laporan2 yang di-perlukan oleh Jabatan2 Pusat mesti-lah di-buat mengikut penjenisan butiran perbelanjaan sebagai saperti yang terkandong di-dalam jadual yang di-kembarkan.3 Kementerian2/Jabatan2 mungkin memerlukan butiran2 perbelanjaan lanjut sabagai tambahan kapada apa yang tersenarai dalam jadual ini. 5. Rengkasan2 perbelanjaan yang di-jeniskan mengikut butiran perbelanjaan sebagai dan butiran perbelanjaan lanjut hendak-lah di-sediakan pada tiap2 bulan oleh Kementerian2/Jabatan2 yang bertanggong-jawab menyimpan Buku2 Vot itu bagi maksud rekod.5. dalam surat-nya di-sekshen kechil 2. ruangan bagi butiran perbelanjaan sebagai dalam buku itu boleh-lah juga di-gunakan bagi menchatit nombor2 kod yang perlu bagi butiran perbelanjaan lanjut. 5. . Langkah2 ini hendak-lah di-mulakan dengan tidak berlengah2 lagi supaya peratoran2 dapat di-laksanakan dan di-gunakan untok Anggaran tahun 1971.3. 5. Sistem perakaunan itu mesti-lah menurut kehendak2 Pekeliling ini. merengkas dan melaporkan dari masa kesemasa semua perbelanjaan mengikut butiran perbelanjaan lanjut sebagaimana yang di-senaraikan dalam jadual ini.6 Mana2 Kementerian2/Jabatan2 yang menghadapi kesulitan bagi melaksanakan kehendak2 Pekeliling ini boleh-lah berhubong dengan pegawai di-Pejabat Akauntan Negara yang bertanggongjawab bagi memajukan sistem perakaunan ini.2 Mulai dari 1hb Januari.4 Apabila Buku2 Vot di-gunakan untok menchatit ma'alumat perbelanjaan. 1972 semua Kementerian/Jabatan hendak-lah menggunakan sistem2 untok menchatit. Segala laporan yang berasaskan selain daripada bentok yang di-tetapkan ini akan hanya boleh di-buat dengan arahan atau kebenaran Akauntan Negara. Walau bagaimana pun. 5. 1971 semua Kementerian/Jabatan hendak-lah menggunakan penjenisan butiran perbelanjaan `am dan butiran perbelanjaan sebagai dan susunan kod yang terkandong dalam jadual ini.1 Mulai dari 1hb Januari. 5. Mereka hendak-lah menggunakan susunan kod dan penjenisan perbelanjaan ini apabila menchatitkan segala urusan belanja mengurus dan pembangunan. Tambahan serupa ini ka-dalam sistem perakaunan Kementerian2/Jabatan2 tidak-lah di-larang oleh Pekeliling ini. menyatakan bahawa selain daripada Buku Vot.5 Akauntan Negara. menyediakan anggaran perbelanjaan dan melaporkan perbelanjaan mengikut butiran perbelanjaan sebagai.

Ketua Setia-usaha Perbendaharaan PERBENDAHARAAN. 7/65 ada-lah di-batalkan. KUALA LUMPUR. 3 tahun 1970). 2.1 Butiran Perbelanjaan `Am-satu kumpulan perbelanjaan yang mengandongi beberapa butiran perbelanjaan sebagai.6. 1. 1. mithal-nya. Pengangkutan Barang2 di-bawah PERKHIDMATAN DAN BEKALAN. . mithal-nya PERKHIDMATAN DAN BEKALAN (lihat muka surat 22 Pekeliling Perbendaharaan Bil. JADUAL PENJENISAN DAN KOD PERBELANJAAN 1.satu jenis perbelanjaan besar yang di-jeniskan di-bawah satu butiran perbelanjaan `am. MALAYSIA. RAJA TAN SRI MOHAR BIN RAJA BADIOZAMAN. Tambang Barang2 dan Bayaran Ekspres di-bawah Pengangkutan Barang2. mithal-nya. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 1971. 5hb April. Ta`arif 1.3 Butiran Perbelanjaan Lanjut .2 Butiran Perbelanjaan sebagai . Tiap2 penjenisan butiran perbelanjaan ada-lah di-tunjokkan dengan menggunakan nombor kod empat angka yang di-pileh untok memudahkan penggunaan alat letronik bagi memproses data apabila di-perlukan. 42 dengan terlaksananya Pekeliling ini.satu jenis perbelanjaan yang di-jeniskan di-bawah satu butiran perbelanjaan sebagai. Semua Kementerian2/Jabatan2 Persekutuan ada-lah di-kechualikan daripada Arahan Perbendaharaan Bil.

2. tetapi tidak melebehi daripada satu sifar. Butiran Perbelanjaan sebagai 22 Pengangkutan Barang2. 1106 Upahan Lebeh Masa Kumpulan Pekerja Perusahaan dan Buroh Kasar (KPBK).1 Tiap2 butiran perbelanjaan `am ada-lah di-tunjokkan dengan nombor kod empat angka yang berakhir dengan tiga angka sifar. Dalam chontoh ini angka2 sifar di-penghujong ada-lah di-fahami. Senarai penjenisan butiran perbelanjaan `am butiran perbelanjaan sebagai dan butiran perbelanjaan lanjut ada-lah saperti berikut: 1000 GAJI DAN HABUAN WANG 1100 Gaji dan Upahan: 1001 Gaji Masa Biasa Awam. 2000 Perkhidmatan dan Bekalan 2. 2201 Tambang Barang2 dan Bayaran Ekspres 2840 Perkhidmatan Iklan. 1104 Gaji Masa Biasa Awam Ambilan Tempatan Seberang Laut. Awam. 1107 Upahan Lebeh Masa dan Separoh Masa.2 Tiap2 butiran perbelanjaan sebagai ada-lah di-tunjokkan dengan nombor kod empat angka yang berakhir dengan dua angka sifar.4 Dalam laporan2 dan arahan2. mithal-nya. butiran perbelanjaan `am boleh-lah di-tunjokkan dengan angka yang pertama dan butiran perbelanjaan sebagai pula boleh-lah di-tunjokkan dengan dua angka yang pertama di-dalam nombor kod empat angka yang berkenaan. 1102 Gaji Masa Biasa Pekerja Perusahaan dan Buroh Kasar.3 Tiap2 butiran perbelanjaan lanjut ada-lah di-tunjokkan dengan nombor kod empat angka yang berakhir dengan sebarang angka.2. Butiran Perbelanjaan `am 2 Perkhidmatan dan Bekalan. 1105 Gaji Lebeh Masa. 3. 1103 Gaji/Upahan Masa Biasa Pekerja Awam Sambilan atau Separoh Masa. mithal-nya. mithal-nya. mithal-nya. Awam. 2200 Pengangkutan Barang2 2. dengan sharat jenis butiran2 perbelanjaan itu jelas di-tunjokkan atau di-fahami. .

Awam. 2103 Perjalanan-Bukan Kakitangan Kerajaan.(termasok pengangkutan. Gaji Tunggakan Ambilan Tempatan dan Seberang Laut. Upahan Tunggakan Sambilan atau Separoh Masa Awam. 2300 Kemudahan Perhubongan: . Gaji Tunggakan Tentera. 2202 Bungkusan Pos. dan Seberang Laut. 2200 Pengangkutan Barang2: 2201 Bayaran Tambang dan Bayaran Express (kechuali bungkusan os). Gaji Tunggakan Awam. lojing. Awam. 1304 Lain2 Bayaran Tambahan. 2205 Lain2 bayaran untok Pengangkutan Barang2. teksi. 1231 Elaun2 dan Habuan Wang Tentera.1108 1109 1110 1111 1112 1131 1132 Upahan Lebeh Masa Ambilan Tempatan Seberang Laut. 2102 Perjalanan-Kakitangan Kerajaan-Perjalanan Luar Negeri. 2203 Pengangkutan Mel Berkontrek. Pengangkutan (bayaran kapada pekerja2 sa-bagai gantian perbelanjaan berpindah sa-benar-nya). 2000 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 2100 Perbelanjaan dan Pengangkutan Orang . Kakitangan. Gaji Tunggakan Kumpulan Perusahaan dan Buroh Kasar. 1300 Tambahan Bayaran Gaji Kakitangan: 1301 Charum Majikan-Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. makanan dan perbelanjaan lain yang bersangkutan): 2101 Perjaalanan-Kakitangan Kerajaan-Perjalanan tempatan (termasok Malaysia Barat dan Timor). 2204 Bayaran sechara Gantian (Commutation) bagi Perbelanjaan. 1303 Lain2 Charum Majikan. dan lain2 Habuan Wang-(di-jeniskan sabagai bayaran 1200 Elaun2 gaji/upahan): 1201 Elaun2 dan Habuan Wang Awam. Gaji Tentera Semasa. 1302 Charum Majikan-Insuran Kebangsaan.

bangunan2 dan kemudahan2 riadhah dan sabagai-nya. wokshop2. 2303 Taligerap. sekolah2. 2513 Sewa Lain2 Mesin dan Alat2. 2510 Sewa Talitaip dan Alat2 Pengirim Data. 2506 Sewa Kapal dan Bot. 2512 Sewa Mesin2 dan Alat2 Pejabat.). 2603 Fotografi. 2302 Talipon dan Talitaip. 2503 Sewa bangunan pejabat (termasok Pejabat Pos dan Bangunan Kastam). 2505 Sewa Kapalterbang. rumah2 orang tua. 2402 Ayer dan betongan (sewerage). perkhidmatan "Blue Printing". dan Filem-Mikro (tidak termasok pengeluaran filem2 tayangan dan Tep Video-lihat 2850). dermaga. 2602 Penchetakan borang2. 2502 Sewa bangunan kediaman (tidak termasok berek). Ayer dan Letrik dll. perpustakaan2. 2504 Sewa bangunan untok kerja2 dan urusan2 lain (saperti kilang2. 2507 Sewa Kenderaan Bermoto. 2304 Lain2 perkhidmatan perhubongan (pesuroh (courier) dll. 2500 Semua Menyewa: 2501 Sewa tanah (tanpa bangunan). 2700 Bekalan2 dan Bahan2: 2701 Haiwan (di-beli untok panyembelihan atau penyelidekan -lihat 3101 . 2511 Sewa Komputer dan lain2 Alat Memperoses Data. 2403 Lain2 perkhidmatan (other utility services). panggong2.2301 Bayaran Pos (tidak termasok bungkusan pos-lihat 2202). 2508 Sewa Lain2 alat pengangkutan. berek. 2509 Sewa Peti2 Pejabat Pos dan Mesin Mel."Photo-stating". kepala surat Kementerian2/Jabatan2 dan sabagai-nya. 2604 Lain2 Perkhidmatan Penchetakan dan Penyalinan. 2514 Sewa-Lain2.: 2401 Letrik (Lampu dan Kuasa). Kabel dan Perhubongan Wayales. 2400 Api. 2600 Perkhidmatan Penchetakan: 2601 Penchetakan Penerbitan Kementerian2/Jabatan2.

2724 Bekalan alatulis dan Bekalan2 Pejabat dan Bahan2 Pelukis. barang2 permainan. 2704 Minuman (beverages). dan untok alat2 yang berharga lebeh daripada $200 lihat 3121). barang2 sokan dan barang2 olah raga. 2722 Pelbagai barang buatan-champoran dan barang2 buatan-asasi. 2707 Getah dan lain2 keluaran mentah yang berkaitan. 2705 Pelbagai makanan. bahan2 makanan dan persediaan makanan. 2709 Kayu Kayan dan Bahan2 Mentah yang berkaitan. 2730 Barang2 Pakaian dan barang2 tambahan (termasok sepatu2 dan sabagai-nya.). 2726 Bahan2 dan bekalan fotografi (termasok alat foto-grafi berharga kurang daripada $200 tiap2 satu. 2725 Alat2 Bantuan dan Alat2 Tambahan mesin Pejabat (termasok alat2 pejabat berharga kurang daripada $200 tiap2 satu. 2708 Bahan2 Mentah palma. 2723 Langganan dan lain2 bahan2 Penchetakan (tidak termasok Buku2 simpanan Kekal-lihat 3130). 2727 Bahan2 letupan dan peluru (tidak termasok kegunaan tentera-lihat 3114). 2717 Bahan2 tenunan buatan-champoran. 2720 Logam. 2729 Perkakas kechil dan alat2 dan bahagian2 alat equipment parts) berharga kurang daripada $200 (bagi barang2 lebeh daripada $200-lihat 3127). 2728 Tiub dan tayar getah. 2714 Bahan2 buatan-champoran (Fabricated) getah. Logam champoran (Alloys) dan bahan asasi yang berkaitan. 2715 Bahan2 buatan-champoran Kayu Kayan. 2731 Bekalan riadhah. untok alat2 yang berharga $200 dan lebeh-lihat 3124). 2706 Bahan2 Tumbohan Mentah yang tidak boleh di-makan (tidak termasok getah.bagi haiwan2 yang di-jeniskan sabagai harta). 2711 Logam dalam bentok Bijeh. 2703 Makanan Haiwan dan Hidupan Laut. 2702 Ikan dan Hidupan Laut. Bijeh Padat dan Serpehan Logam (scrap). 2719 Barang2 buatan Petroleum dan Arang Batu (termasok Petrol dan Bahan Api). 2710 Tenunan dan "fibre" yang berkaitan. 2718 Bahan2 kimia dan bahan2 yang berkaitan [termasok gas2 padu (compressed gases)]. Petroleum mentah dan bahan mentah yang berkaitan. 2713 Galian mentah yang bukan-logam (tidak termasok arang batu dan petroleum). 2716 Kertas dan Kertas Tebal (Paperboard). . palma dan kayukayan). barang2 permainan kanak2. 2712 Arang Batu.

2809 Menyenggara dan membaiki bangunan2 Pejabat. 2733 Pelbagai bekalan rumah2 dan persendirian.(tidak termasok bangunan). betongan (sewerage) dan penchegah banjir dan projek2 pemulehan tanah (tidak termasok bangunan). 2810 Menyenggara dan membaiki bangunan2 Pelajaran. 2815 Menyenggara dan membaiki bangunan2 Keretapi.(Di-beli dari sumber2 lain): 2801 Menyenggara dan membaiki sistem2 jalan raya. 2805 Menyenggara dan membaiki sekim2 parit.2732 Bahan2 menchuchi (cleaning preparations) dan serbok2 penchuchi yang berkaitan (related chemical specialities). 2735 Jam dan Jam tangan berharga kurang daripada $200 (bagi jam2 yang berharga $200 atau lebeh . 2823 Menyenggara dan membaiki alat-alatan perhubongan. 2808 Menyenggara dan membaiki lain2 benaan kejuruteraan (tidak termasok bangunan. 2800 Perkhidmatan Pelbagai . 2812 Menyenggara dan membaiki bangunan Kediaman Kekal. 2804 Menyenggara dan membaiki pelabohan dan lain2 benaan laut . 2822 Menyenggara dan membaiki alat-alatan pengangkutan. 2807 Menyenggara dan membaiki sistem2 perhubongan (tidak termasok bangunan). 2734 Bekalan Perubatan dan Pembedahan (ubat2 dan barang2 perubatan saperti alat perubatan mata. tali ayer. 2736 Pelbagai barang2 buatan yang tidak terjenis di-bawah Butiran sebagai 31).lihat 3131). 2819 Menyenggara dan membaiki alat-alatan tentera. otopidik dan sabagai-nya). 2818 Menyenggara dan membaiki perabot dan pasangan yang boleh di-aleh. 2821 Menyenggara dan membaiki alat-alatan benaan. 2813 Menyenggara dan membaiki bangunan2 Tentera. 2802 Menyenggara dan membaiki lapangan terbang. mesin2 dan alatan2. . 2816 Menyenggara dan membaiki lain2 bangunan. 2811 Menyenggara dan membaiki bangunan2 Perubatan. 2814 Menyenggara dan membaiki bangunan2 Lapangan Terbang. bekalan ayer.(Tidak termasok bangunan-lihat 2814 dan 2816) 2803 Menyenggara dan membaiki landasan keretapi dan lain2 benaan keretapi (tidak termasok bangunan-lihat 2815 dan 2816). 2806 Menyenggara dan membaiki sekim2 kuasa letrik dan sistem2 penyebaran. 2817 Menyenggara dan membaiki alatan2 tetap dalam bangunan. 2820 Menyenggara dan membaiki mesin2 perusahaan.

3106 Lain2 mesin perusahaan yang istimewa (di-bentok untok kegunaan . 2856 Lain2 perkhidmatan perniagaan. 2827 Menyenggara dan membaiki mesin dan alat-alatan2. 2851 Perkhidmatan Juruterengkas dan lain2 perkhidmatan pejabat. 2825 Menyenggara dan membaiki alat-alatan letrik dan letronik. 2855 Perkhidmatan penyediaan dan penyajian makanan. 2843 Perkhidmatan penilaian harta dan pengurusan. 2852 Perkhidmatan dobi "dry cleaning" dan lain2 perkhidmatan yang berkaitan. 3102 Mesen2 perusahaan untok kegunaan `am (mithal-nya. 2826 Menyenggara dan membaiki radas2 ma'amal perubatan dan pergigian. untok di-sembelih atau penyelidekan . 2848 Perkhidmatan perlindongan dan keselamatan. 3105 Alat2an dan mesin2 pertanian (tidak termasok trektor).2824 Menyenggara dan membaiki alat-alatan memproses data. 2841 Perkhidmatan akaun. 2844 Perkhidmatan perunding pengurusan. 2854 Menchuchi bangunan sechara kontrek. 2846 Perkhidmatan saintifik dan penyelidekan sechara kontrek (termasok bayaran perunding berkaitan). pemasangan dan lain2 perbelanjaan yang menjadi sebahagian daripada kontrek untok pembelian alat2an): 3101 Ternakan (saperti yang di-beli untok di-biakkan. 2842 Perkhidmatan undang2. 2850 Pengeluaran dan penyebaran gambar tayangan dan tep video. 2845 Perkhidmatan kejuruteraan dan akitek (termasok bayaran2 Perunding yang berkaitan).) 3000 PEMBELIAN HARTA MODAL 3100 Alat2an . 2840 Perkhidmatan iklan. "jentera pelarik". 3104 Alat2an dan mesin2 pembenaan. 2849 Perkhidmatan memproses data. 3103 Alat2an untok aleh mengaleh bahan2.(termasok perbelanjaan pengangkutan. 2828 Menyenggara dan membaiki lain2 alatan. 2853 Penyimpanan dalam setor dan gudang2.lihat 2701). 2847 Perkhidmatan latehan dan pelajaran. 2857 Elaun2 Keraian (semua perbelanjaan untok keraian hendak-lah di-masokkan di-Butiran Lanjut ini. drill presses dan lain2 yang berguna dalam beberapa perusahaan).

dan alat2an tambahan pengukuran. 3121 Mesin2 dan alat2an pejabat berharga $200 dan lebeh (bagi mesin2 dan alat2an yang berharga kurang daripada $200 lihat-2725). 3117 Alat2an hawa dingin. kapal korek untok melombong bijeh). penyebaran dan kawalan letrik. ma'amal perubatan dan perubatan mata. 3122 Perkakas2. 3115 Senjata dan senjata-api selain daripada kegunaan tentera. 3125 Lain2 alat2an letronik. 3124 Kamera2 dan lain2 alat2an fotografik berharga $200 dan lebeh (bagi alat2an yang berharga kurang dari $200-lihat 2726). 3118 Alat2an memasak makanan. 3110 Kenderaan jalan raya bermoto. 3107 Kapal terbang. 3128 Perabot yang boleh di-aleh dan pasangan2. 3300 Pembenaan . 3200 Tanah2: 3201 Pengambilan tanah (termasok hak2 dan tuntutan atas tanah dan hak2 lalu lintas-lihat 2501 untok sewa tanah). 3119 Alat2an lampu. 3112 Lain2 alat2an pengangkutan. 3123 Alat2an keselamatan (safety) dan kebersehan (sani-tation).(termasok alat2an tetap dan lain2 perbelanjaan yang menjadi sebahagian daripada kontrek pembenaan atau pengambilan tanah): . 3116 Alat2an perhubongan. 3108 Kapal dan bot2 3109 Enjin2 dan gerabak keretapi. 3129 Lain2 alat2an dan hiasan rumah. 3114 Peluru dan bahan2 letupan tentera. 3130 Buku2 untok simpanan kekal-(lihat 2723 untok lain2 bahan chetakan). radas2. 3127 Perkakas dan alat2 pertukangan yang berharga $200 dan lebeh (bagi perkakas2 dan alat2 yang kurang dari $200-lihat 2729). 3113 Alat2an tentera. penyejok dan pemanas. 3120 Komputer2 dan alat2an berkaitan.dalam satu perusahaan sahaja-mithal-nya. 3111 Trektor2. 3126 Lain2 alat2an dan perkakas letrik. 3131 Lain2 alat2an berharga $200 dan lebeh (untok alat2an yang kurang daripada $200 jeniskan di-bawah 2736). pengurusan kawalan.

bangunan setor penyejok. 3316 Sistem2 perhubongan (termasok ibu-sawat talipon seteshen sambongan dan "booster". dewan2 kawat dan sabagai-nya. 3311 Kerja2 menchegah banjir. 3312 Empangan2 dan takongan ayer-projek bersendiri yang tidak menjadi sebahagian daripada sekim. . asrama dan sabagai-nya. bangunan2 kediaman dan sabagai-nya. 3314 Kemudahan2 riadhah luar. 3331 Lain2 pembenaan bangunan. stadium2. kebel bawah tanah dan dalam laut). rumah istirihat. penjara2. 3322 Kantin. 3317 Lain2 pembenaan kejuruteraan (tidak termasok bangunan). wayar2 telegraph dan talipon.klinik2 dan pusat2 kesihatan).3301 Jalan2. 3318 Bangunan2 pejabat. 3309 Sekim2 bekalan ayer. 3321 Lain2 bangunan khas (institutional) (termasok mahkamah2. jabanah dan sabagai-nya. bengkel2. 3310 Sekim2 betongan. 3315 Sekim2 kuasa letrik (termasok sistem penyaloran kuasa). 3307 Sekim2 parit. perpustakaan dan sabagai-nya). 3305 Lain2 benaan keretapi (tidak termasok bangunan-lihat 3330). 3323 Rumah kediaman kekal. 3308 Sekim2 taliayer dan projek pemulehan tanah. bangunan2 hiboran dan riadhah. rumah rehat. bangunan-indok lapangan terbang dan bangunan yang berkaitan. 3325 Kilang2. 3329 Bangsal kapal terbang. rumah setor. 3330 Bangunan2 keretapi. 3326 Gudang2. 3313 Taman2 dan padang2. 3400 Pelaboran dan Pinjaman: 3401 Pinjaman kapada Badan2 Berkanun dan Perbadanan Kerajaan Malaysia. 3303 Lapangan2 terbang (tidak termasok bangunan-lihat 3329). 3328 Berek2 tentera. 3319 Bangunan2 pelajaran (termasok Sekolah2. 3320 Bangunan perubatan (termasok hospital. 3306 Benaan laut (tidak termasok bangunan). 3327 Bangunan penyiaran dan talikom. 3304 Landasan2 keretapi. jejambat. 3302 Jambatan2 jalan. bangunan loji batu dan sabagai-nya. rumah2 anak yatim. Maktab2 dan Universiti). 3324 Oditorium2. rumah orang tua.

4102 Bayaran pindahan semasa kapada Pertubohan2 Kebangsaan yang tak bermotifkan keuntongan. 4109 Bayaran semasa kapada Perbandaran. bon2. 3404 Pinjaman perbadanan yang bukan milek Kerajaan Malaysia. 4107 Bayaran pindahan semasa kapada negeri2. 3406 Pinjaman kapada Sharikat2 Kerjasama Malaysia.bantuan modal kapada perusahaan persaorangan. 3405 Saham2. kehilangan atau kechederaan kapada orang2 atau harta-persaorangan. 4110 Bayaran pindahan modal kapada Perbandaran. 4108 Bayaran pindahan modal kapada negeri2. 4300 Bunga dan Dividen (dan lain2 Pembayaran Hutang Negara) . 3407 Pinjaman kapada lain2 persatuan dan orang persaorangan di-Malaysia.subsidi. surat2 hutang. 4202 Bayaran untok kemusnahan.bantuan modal kapada perusahaan . 4000 PEMBERIAN DAN BAYARAN TETAP4100 Pemberian subsidi dan charum2: 4101 Bayaran pindahan kapada orang2 persaorangan (tidak termasok bayaran kerana rugi atau chedera dan penchen kapada bekas pekerja2). 4111 Bayaran pindahan semasa kapada Pertubohan2 Antarabangsa dan Negara2 Luar. 4105 Bayaran pindahan . 3408 Pelaboran dan pinjaman-Kerajaan Luar Negeri.3402 Saham2. 4200 Bantuan Insuran dan Ganti Rugi: 4201 Bayaran untok kemusnahan. 3403 Pinjaman kapada negeri2. bon2.perbadanan. kehilangan atau kechederaan kapada orang2 atau harta-perbadanan. simpanan dan lain2 ekuitipertubohan2 yang bukan milek Kerajaan Malaysia. 4104 Bayaran pindahan . 4112 Bayaran pindahan modal Pertubohan Antarabangsa dan negara2 luar. 4106 Bayaran pindahan . 4103 Bayaran pindahan modal kapada Pertubohan Kebangsaan yang tak bermotifkan keuntongan. 3409 Pelaboran dan pinjaman-lain2 dari Luar Negeri. simpanan dan lain2 ekuiti (termasok jumlah2 bunga tertanggoh pada masa pembelian dan juga pembayaran premium) badan2 berkanun dan perbadanan Kerajaan Malaysia. surat2 hutang.

5502 Pindaan kapada Perbadanan Kerajaan Persekutuan (sebutkan nama perbadanan yang menerima kumpulan-wang). 4304 Perbadanan Kerajaan. 4502 Penchen. 4320 Bunga yang di-bayar atas kontrek bayaran-beransor2. 5503 Kurangan perusahaan yang di-milek oleh Kerajaan. 4330 Bunga atas lain2 tanggongan. 43). 4370 Lain2 bayaran hutang negara.(sebutkan jenis-nya kalau penting): 4501 Penchen. 4360 Kos pengurusan pinjaman. 4302 Kerajaan Negeri. mithal-nya. Gunakan bilangan penjenisan penerimaan terakhir bagi tiap2 kategori2 yang berikut. premium dan kamsen. "Bunga yang di-bayar pada Persatuan Antarabangsa atas tanggongan pinjaman untok" patut di-jeniskan sabagai 4318. ganjaran. ganjaran dan lain2 faedah kapada bekas pekerja2 atau pun anak-pinak/saudara-mara yang di-tinggalkan . 4307 Kerajaan Luar negeri. dan lain2 faedah bagi bekas pekerja atau anak-pinak/saudara-mara yang di-tinggalkan . 4308 Lain2 dari Luar Negeri. 4306 Persaorangan.-(tentukan bagi tiap2 penjenisan-jenis2 penerima): 4301 Kerajaan Persekutuan. 4310 Bunga yang di-bayar atas simpanan pinjaman dan sabagai-nya. 4350 Kos pengeluaran pinjaman baru. 4305 Perusahaan Persendirian.Luar Negeri.Malaysia. . 4500 Penchen dan Ganjaran . 5000 LAIN2 PERBELANJAAN 5100 Pembayaran Balek: 5101 Pembayaran balek (sebutkan jenis-nya kalau penting). 5504 Penghapusan kerugian (yang melibatkan perbelanjaan Belanjawan) 5510 Pembayaran balek pinjaman dan pendahuluan (sebutkan jenis penerima saperti juga butiran sebagai bil. 5500 Pelbagai: 5501 Pindahan kapada Kumpulan-Wang Chadangan Khas dan Kumpulan-Wang Khas (sebutkan nama penerima Kumpulan-Wang). 4303 Kerajaan Tempatan. 4340 Pelan penyelesaian potongan bon.

ramalan atau perbelanjaan yang di-anggarkan mengikut butiran sebagai dan butiran `am masing2. .2 Sewa2 pengangkutan dan kelengkapan perhubongan yang dahulu-nya di-jeniskan di-bawah butiran sebagai 22 dan 23 sekarang ini di-kumpulkan di-bawah butiran sebagai 25 bersama dengan lain2 sewa. Accrue .5520 Perbelanjaan pelbagai yang tidak terjenis di-mana2 pun. 4. Dengan demikian. nombor2 ini di-gunakan sabagai rengkasan untok jumlah2 perbelanjaan sa-benar.1.. 4.Pelbagai telah di-nomborkan menjadi 55.1. .3 Senarai istilah di-kembarkan bersama2 Pekeliling ini. 4. 4.1.2.2 Nombor2 kod yang berakhir dengan "99" jangan-lah di-gunakan oleh Jabatan2 untok "kod" urusan2: nombor2 ini akan di-gunakan untok maksud2 khas oleh Jabatan2 yang tertentu yang akan menggunakan komputer untok memproses data dalam peratoran2 perakaunan-nya. 4.2 Beberapa nombor kod yang tertentu jangan-lah di-gunakan untok "koding" urusan perbelanjaan: 4.2.. SENARAI ISTILAH Istilah2 dan perkataan2 yang di-senaraikan di-bawah ini ada-lah untok maksud Pekeliling ini sahaja: A Akan terima . Butiran lanjut di-bawah butiran sebagai 29 telah pun di-masokkan di-bawah butiran sebagai bil. 3 Tahun 1970: 4. Penjelasan 4.3 Butiran sebagai 59 .1 Nombor kod yang terakhir dengan "00" dan "000" jangan-lah di-gunakan untok koding urusan perbelanjaan.1 Patut-lah di-perhatikan bahawa pindaan2 penting yang berikut telah pun di-buat pada Pekeliling Perbendaharaan Bil.1 Dalam fomat OE 2 (kini BM-2) butiran sebagai yang berbunyi demikian "Perkhidmatan Penyelenggaraan Berkontrek" (maintenance contractual services) telah pun di-pinda kapada "Perkhidmatan Pelbagai" (miscellaneous services). 28. butiran sebagai 29 ada-lah di-mansohkan.. 4.

..... .... .. Survivors Angka . Institutional buildings Bantuan bayaran beransor .. Material handling equipment Anak-pinak/saudara mara yang di-tinggalkan . . .. Sinking Fund Charum . . Data . . .. .. . . Accessories Alat2 tetap ..... . . Transfer payment Bayaran sechara gantian .. .. .. Basis (based) Awam .......... . Permanent dwellings Bangunan khas . ... ..... Standard object C Chadangan .. . ... . Tools Alat2 tambahan ...... .. Assistance hire purchase Bayaran pindahan . ... Architect Alat2an ... .... .. Bond Buatan champoran . .. ... .. Fixed equipment Alat2 pembawa barang .. ..... Object Butiran `am . Workshop Betongan .... . . . .. .... Commutation Benaan laut . ..) B Bahan2 letopan ... . Breeding Bijeh Padat . Fabricated Bunga ... . . . . . .. Sewerage Biakan . Reserves Chadangan Khas ... Detailed object Butiran sebagai . General object Butiran lanjut . .. Equipment Alat bantuan .. ... Attachments Alat2 pertukangan . Explosives Bangunan kediaman ... . ... .. .. .. . . .. Contribution D Data . Digit Asas (berasas) . . . .. . Marine construction Bengkel . . . . .. . .. . Concentrates Bon .Akitek . .... Interest Butiran ... . Residential buildings Bangunan kekal ... Civilian (adj..... . .. . ..

. . ... . . Laundry E Empangan .. Right of way Harta modal . . . viaducts Jentera Pelarik.. Advertising Indok Terminal .. . Gratuity Ganti-rugi .. ..... .... . Dividend Dobi . .. Indemnity Gudang ... . Exchange (telephone) Iklan ..... Benefit Fotogerafi . . . godowns H Habuan wang .. Photography G Gaji tunggakan . .. . Tunnel Jejambat . Monetary benefits Hak2 dan tuntutan atas tanah Interest in land Hak lalu lintas. ... Flyovers.Dermaga . Equity Enjin2 dan gerabak keretapi... .... ... ... ... . .. . . Arrears Ganjaran . ... . ..... . Lathes K Kamsen . Railway rolling stock F Faedah . . .... . .. ..... .. ... . ... . . Commission .... Terminal J Jabanah .... . . .... Capital assets I Ibusawat .... . . Warehouses.... . . . Wharves Dividen . .. .... . . . .. Dam Ekuiti .

.. . . . Permanent Keluaran mentah.. Drill (army) Kebal .. Repairs Menentukan . .. ... .. .. Credit Kerugian .... ownership Modal .. Reserve fund Kumpulan wang chadangan khas Sinking fund Kumpulan wang khas ... . .. Capital O Otopidik . . . .. . .. .. Identify Menghapus ... Special fund Kurangan . .. .... Write off Mentah . etc.. .. .. . Management Control Kawat . ...... .. Communications Kemusnahan .. Deficits L Landasan .. Crude Milek ....... . . .. .. . . ... .. . Permanent way Langganan... .... normal working hours Memajukan . Loss Kesan2 . Impact. Regular-time... Quarry M Ma'amal . . . Electronic Logam . ... Crude products Kemudahan perhubongan........ .. . . . . .. .... Improvement Membaiki . .. periodicals.. Four digit code Kumpulan wang chadangan . . .... . Metal Loji Batu . . . ... .... .. .. . Orthopaedic P Palma .. . . . ....Kawalan Pengurusan .. Owned. effectiveness Kod empat angka. .. . . . Laboratory Masa Biasa .. . . ..... Letronik .. Palm . .... .. . . .. Subscriptions to book.. .. Destruction Keredit .

. Subsidy Saham . share Sa-masa . .... Acquisition (not of land).. Furniture Perbadanan ....... Investment Pelan menyelesaikan hutang ....... Consultant services Perlindongan .... Individual Persendirian . Forecast Riadhah . .. Medical Potongan . . Fixtures Pelabohan . .. .. Classification Penyajian ... . instruments. Distribution.. Grants Pemulehan tanah.......... . ... Premium Perkakas .. Corporation.. . . .. Catering Penyebaran .... ... Maintenance Perabot . . .. . . transmission Penyenggaraan . . .. ....... .. . . .. . Apparatus Ramalan . . ... . Stock. ... . Recreation Rumah istirihat. . ... Casual Sekim . . Management Penilaian ... ... . Flood alleviation Pengurusan . . . Appliances... Source R Radas .. . . Harbour Pelaboran . . Discount Puncha .. Scheme ..... Surgical Pembelian ... Pemberian . . implements Perkhidmatan rundingan . Communications Perimiam . Current Sambilan . Protection Persaorangan . . .... . . . ... Valuation Penjenisan .. Private Perubatan . corporate body Perhubongan . . .. .. ... . . . . . .. .Pemasangan2 .. Reclamation (land) Penchegah banjir . . ... .. ...... .. Sanatorium S Subsidi .. . . ... .. Miscellaneous Pembedahan .. ... Amortization Pelbagai . ... ..

. Fixed U Undang2 . Wages Urusan .. . . .. .... Uniform Serpehan . ... Military Tep Video . Livestock Tertanggong . Transactions W Wayales ..... . .. Vedeo tape Ternakan ... . . . ... . ... . ... . .. ... ..... Accrued Tetap . ... .... . Scrap Setor Penyejok .. Reservoir Taliayer .. ... Legal Upahan . ... Source Surat2 Hutang .. .. Liabilities Tayangan filem .... . Rental or hire Simpanan . . .. Promissory notes T Ta'arif .. .... Wireless .. Refrigerated Storage Sewa-menyewa .. ... .. Definition Ta'bertujuan keuntongan . Movies.) Selaras . Part time Seragam ..S-(samb.... Consistent.. . Deposit Sumber ... motion pictures Tentera .. . .. . . ... . Irrigation Taman2 .... ... in-line Separoh masa .. . . . .. Non-profit motive Takongan . .. Parks Tanggongan . .. . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful