PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.

4 TAHUN 1971

PENJENISAN DAN KOD PERBELANJAAN

1. Tujuan 1.1 Pekeliling ini bertujuan untok meminda penjenisan dan kod perbelanjaan yang terkandong dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 tahun 1970, dan menentukan penjenisan2 kod2 butiran perbelanjaan lanjut. Ini akan menjadi sa-bahagian dari sistem baru bagi penjenisan perbelanjaan dan hasil yang sekarang ini sedang di-bentok. 1.2 Pekeliling ini ada-lah untok: (i) memberi butiran2 yang lebeh lanjut berkenaan dengan kandongan butiran perbelanjaan sebagai kapada Kementerian/Jabatan untok memudahkan mereka mench atitkan dengan chara yang selaras dan sama segala perbelanjaan2 mengikut kod2 yang di-sediakan. Ma'alumat2 ini boleh di-gunakan oleh Kementerian/Jabatan apabila menyediakan anggaran dan mengawal urusan2 Kementerian/Jabatan mereka; dan (ii) menyediakan penjenisan butiran perbelanjaan lanjut dan susunan kod yang sama, yang boleh di-satukan dengan sistem baru perakaunan Kementerian/Jabatan itu. Penjenisan dan susunan kod ini ada-lah untok menunjokkan berbagai jenis perbelanjaan Kerajaan yang di-perlukan untok Jabatan2 Pusat bagi menganalisa kesan2 urusan Kerajaan dalam bidang ekonomi. 2. Latar-belakang 2.1 Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 tahun 1969 mengemukakan satu chara baru bagi menjeniskan berbagai perbelanjaan untok maksud

membuat anggaran. Chara ini membolehkan Kerajaan membuat rengkasan perbelanjaan mengikut kelas2 butiran perbelanjaan sebagai yang lebeh bermaana dan manasabah. Pekeliling ini juga menyatakan bahawa Jabatan2 boleh membahagi2kan kelas2 butiran perbelanjaan sebagai yang telah di-tentukan kapada kelas2 yang lebeh lanjut jika di-fikirkan perlu. Ini boleh di-lakukan dengan sharat kelas2 yang lebeh lanjut itu ada-lah sabagai tambahan dan selaras dengan kelas2 butiran perbelanjaan sedarjah yang di-tentukan. 2.2 Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 tahun 1970 menunjokkan penjenisan butiran sebagai yang baru dengan beberapa pindaan yang kechil. Pekeliling ini juga menghendaki anggaran2 di-sediakan dengan menggunakan butiran perbelanjaan sebagai yang telah di-senaraikan dan di-terangkan di-muka2 surat 22 hingga 28. 2.3 Dalam surat-nya bertarikh 15hb Januari, 1970 atas tajok "Recording of Obligations and Expenditures in Vote Books - 1970" Akauntan Negara menasehatkan supaya mulai 1hb Januari, 1970 semua Kementerian/Jabatan menyediakan dan melaksanakan peratoran2 untok membuat akaun perbelanjaan mengurus dan pembangunan mengikut butiran perbelanjaan sebagai sabagai tambahan kapada perakaunan tradisi yang hanya menggunakan kepala/pechahan-kepala. Semua Kementerian/Jabatan yang telah di-beritahu bahawa pechahan-kepala dalam anggaran mengurus 1971 ada-lah berasaskan kapada penjenisan baru butiran perbelanjaan, akan tetapi pechahan-kepala dalam anggaran pembangunan ada-lah mengikut projek dan sekim. 3. Penjenisan Butiran Perbelanjaan 3.1 Penjenisan butiran perbelanjaan dan keterangan lanjut berkenaan dengan-nya yang di-susun mengikut nombor kod ada-lah di-taarifkan dalam jadual Pekeliling ini. 4. Kredit Perbelanjaan 4.1 Kredit2 kapada vot perbelanjaan dalam tahun yang berkenaan (current year) yang di-buat mengikut Arahan Perbendaharaan Bil. 86 hendak-lah mengikut butir2 perbelanjaan saperti yang di-tentukan dalam Pekeliling ini. 4.2 Kredit bagi perbelanjaan bagi di-kreditkan kapada hasil Kerajaan. 5. Pelaksanaan tahun2 yang lepas akan terus

5. merengkas dan melaporkan dari masa kesemasa semua perbelanjaan mengikut butiran perbelanjaan lanjut sebagaimana yang di-senaraikan dalam jadual ini.3.4 Apabila Buku2 Vot di-gunakan untok menchatit ma'alumat perbelanjaan. Langkah2 ini hendak-lah di-mulakan dengan tidak berlengah2 lagi supaya peratoran2 dapat di-laksanakan dan di-gunakan untok Anggaran tahun 1971. menyatakan bahawa selain daripada Buku Vot. dalam surat-nya di-sekshen kechil 2. 5. Sistem perakaunan itu mesti-lah menurut kehendak2 Pekeliling ini. bagi ma'alumat dan kawalan pejabat-nya. ruangan bagi butiran perbelanjaan sebagai dalam buku itu boleh-lah juga di-gunakan bagi menchatit nombor2 kod yang perlu bagi butiran perbelanjaan lanjut.6 Mana2 Kementerian2/Jabatan2 yang menghadapi kesulitan bagi melaksanakan kehendak2 Pekeliling ini boleh-lah berhubong dengan pegawai di-Pejabat Akauntan Negara yang bertanggongjawab bagi memajukan sistem perakaunan ini. 5. Tambahan serupa ini ka-dalam sistem perakaunan Kementerian2/Jabatan2 tidak-lah di-larang oleh Pekeliling ini.5 Akauntan Negara.2 Mulai dari 1hb Januari.1 Mulai dari 1hb Januari. 5. menyediakan anggaran perbelanjaan dan melaporkan perbelanjaan mengikut butiran perbelanjaan sebagai. . sebarang laporan2 yang di-perlukan oleh Jabatan2 Pusat mesti-lah di-buat mengikut penjenisan butiran perbelanjaan sebagai saperti yang terkandong di-dalam jadual yang di-kembarkan. 1971 semua Kementerian/Jabatan hendak-lah menggunakan penjenisan butiran perbelanjaan `am dan butiran perbelanjaan sebagai dan susunan kod yang terkandong dalam jadual ini. 1972 semua Kementerian/Jabatan hendak-lah menggunakan sistem2 untok menchatit. Rengkasan2 perbelanjaan yang di-jeniskan mengikut butiran perbelanjaan sebagai dan butiran perbelanjaan lanjut hendak-lah di-sediakan pada tiap2 bulan oleh Kementerian2/Jabatan2 yang bertanggong-jawab menyimpan Buku2 Vot itu bagi maksud rekod. 5. 5. Walau bagaimana pun. Segala laporan yang berasaskan selain daripada bentok yang di-tetapkan ini akan hanya boleh di-buat dengan arahan atau kebenaran Akauntan Negara. satu sistem perakaunan yang serupa yang telah di-luluskan boleh-lah di-gunakan. Mereka hendak-lah menggunakan susunan kod dan penjenisan perbelanjaan ini apabila menchatitkan segala urusan belanja mengurus dan pembangunan.3 Kementerian2/Jabatan2 mungkin memerlukan butiran2 perbelanjaan lanjut sabagai tambahan kapada apa yang tersenarai dalam jadual ini.

satu jenis perbelanjaan yang di-jeniskan di-bawah satu butiran perbelanjaan sebagai. 42 dengan terlaksananya Pekeliling ini. Tiap2 penjenisan butiran perbelanjaan ada-lah di-tunjokkan dengan menggunakan nombor kod empat angka yang di-pileh untok memudahkan penggunaan alat letronik bagi memproses data apabila di-perlukan. JADUAL PENJENISAN DAN KOD PERBELANJAAN 1. Pengangkutan Barang2 di-bawah PERKHIDMATAN DAN BEKALAN. Semua Kementerian2/Jabatan2 Persekutuan ada-lah di-kechualikan daripada Arahan Perbendaharaan Bil. 1971.6. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. RAJA TAN SRI MOHAR BIN RAJA BADIOZAMAN. KUALA LUMPUR. 5hb April. Ketua Setia-usaha Perbendaharaan PERBENDAHARAAN. 7/65 ada-lah di-batalkan.3 Butiran Perbelanjaan Lanjut . Tambang Barang2 dan Bayaran Ekspres di-bawah Pengangkutan Barang2. 2. mithal-nya PERKHIDMATAN DAN BEKALAN (lihat muka surat 22 Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 tahun 1970). mithal-nya.1 Butiran Perbelanjaan `Am-satu kumpulan perbelanjaan yang mengandongi beberapa butiran perbelanjaan sebagai. mithal-nya. . 1. MALAYSIA. 1.satu jenis perbelanjaan besar yang di-jeniskan di-bawah satu butiran perbelanjaan `am.2 Butiran Perbelanjaan sebagai . Ta`arif 1.

3 Tiap2 butiran perbelanjaan lanjut ada-lah di-tunjokkan dengan nombor kod empat angka yang berakhir dengan sebarang angka. 1103 Gaji/Upahan Masa Biasa Pekerja Awam Sambilan atau Separoh Masa.2. mithal-nya. dengan sharat jenis butiran2 perbelanjaan itu jelas di-tunjokkan atau di-fahami. 1104 Gaji Masa Biasa Awam Ambilan Tempatan Seberang Laut. 1107 Upahan Lebeh Masa dan Separoh Masa. butiran perbelanjaan `am boleh-lah di-tunjokkan dengan angka yang pertama dan butiran perbelanjaan sebagai pula boleh-lah di-tunjokkan dengan dua angka yang pertama di-dalam nombor kod empat angka yang berkenaan. Awam. 2200 Pengangkutan Barang2 2. 1106 Upahan Lebeh Masa Kumpulan Pekerja Perusahaan dan Buroh Kasar (KPBK). mithal-nya. 1102 Gaji Masa Biasa Pekerja Perusahaan dan Buroh Kasar.4 Dalam laporan2 dan arahan2. 2000 Perkhidmatan dan Bekalan 2. 3. Senarai penjenisan butiran perbelanjaan `am butiran perbelanjaan sebagai dan butiran perbelanjaan lanjut ada-lah saperti berikut: 1000 GAJI DAN HABUAN WANG 1100 Gaji dan Upahan: 1001 Gaji Masa Biasa Awam. .1 Tiap2 butiran perbelanjaan `am ada-lah di-tunjokkan dengan nombor kod empat angka yang berakhir dengan tiga angka sifar. tetapi tidak melebehi daripada satu sifar. Dalam chontoh ini angka2 sifar di-penghujong ada-lah di-fahami.2 Tiap2 butiran perbelanjaan sebagai ada-lah di-tunjokkan dengan nombor kod empat angka yang berakhir dengan dua angka sifar. mithal-nya. Butiran Perbelanjaan `am 2 Perkhidmatan dan Bekalan. 2. mithal-nya. 1105 Gaji Lebeh Masa. 2201 Tambang Barang2 dan Bayaran Ekspres 2840 Perkhidmatan Iklan. Butiran Perbelanjaan sebagai 22 Pengangkutan Barang2. Awam.

1231 Elaun2 dan Habuan Wang Tentera. 2000 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 2100 Perbelanjaan dan Pengangkutan Orang . 1304 Lain2 Bayaran Tambahan. Awam. 2204 Bayaran sechara Gantian (Commutation) bagi Perbelanjaan. dan Seberang Laut. Pengangkutan (bayaran kapada pekerja2 sa-bagai gantian perbelanjaan berpindah sa-benar-nya). lojing. 2200 Pengangkutan Barang2: 2201 Bayaran Tambang dan Bayaran Express (kechuali bungkusan os). 2300 Kemudahan Perhubongan: . dan lain2 Habuan Wang-(di-jeniskan sabagai bayaran 1200 Elaun2 gaji/upahan): 1201 Elaun2 dan Habuan Wang Awam. makanan dan perbelanjaan lain yang bersangkutan): 2101 Perjaalanan-Kakitangan Kerajaan-Perjalanan tempatan (termasok Malaysia Barat dan Timor). Gaji Tunggakan Ambilan Tempatan dan Seberang Laut. 2202 Bungkusan Pos. Upahan Tunggakan Sambilan atau Separoh Masa Awam. Gaji Tunggakan Tentera. 2203 Pengangkutan Mel Berkontrek. Gaji Tunggakan Awam. 2103 Perjalanan-Bukan Kakitangan Kerajaan. 1300 Tambahan Bayaran Gaji Kakitangan: 1301 Charum Majikan-Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Gaji Tunggakan Kumpulan Perusahaan dan Buroh Kasar. 1302 Charum Majikan-Insuran Kebangsaan. 2102 Perjalanan-Kakitangan Kerajaan-Perjalanan Luar Negeri. 1303 Lain2 Charum Majikan. Kakitangan. Gaji Tentera Semasa. Awam.1108 1109 1110 1111 1112 1131 1132 Upahan Lebeh Masa Ambilan Tempatan Seberang Laut. teksi. 2205 Lain2 bayaran untok Pengangkutan Barang2.(termasok pengangkutan.

2302 Talipon dan Talitaip. 2508 Sewa Lain2 alat pengangkutan. 2600 Perkhidmatan Penchetakan: 2601 Penchetakan Penerbitan Kementerian2/Jabatan2. dermaga. 2400 Api. 2507 Sewa Kenderaan Bermoto. 2402 Ayer dan betongan (sewerage). bangunan2 dan kemudahan2 riadhah dan sabagai-nya. 2403 Lain2 perkhidmatan (other utility services).). Kabel dan Perhubongan Wayales. panggong2. sekolah2. 2504 Sewa bangunan untok kerja2 dan urusan2 lain (saperti kilang2. perpustakaan2. 2602 Penchetakan borang2."Photo-stating". rumah2 orang tua. 2304 Lain2 perkhidmatan perhubongan (pesuroh (courier) dll. 2514 Sewa-Lain2. 2700 Bekalan2 dan Bahan2: 2701 Haiwan (di-beli untok panyembelihan atau penyelidekan -lihat 3101 . 2500 Semua Menyewa: 2501 Sewa tanah (tanpa bangunan). 2502 Sewa bangunan kediaman (tidak termasok berek). 2303 Taligerap. Ayer dan Letrik dll. 2603 Fotografi. 2506 Sewa Kapal dan Bot. 2503 Sewa bangunan pejabat (termasok Pejabat Pos dan Bangunan Kastam). 2511 Sewa Komputer dan lain2 Alat Memperoses Data. 2513 Sewa Lain2 Mesin dan Alat2. dan Filem-Mikro (tidak termasok pengeluaran filem2 tayangan dan Tep Video-lihat 2850).2301 Bayaran Pos (tidak termasok bungkusan pos-lihat 2202). perkhidmatan "Blue Printing". 2505 Sewa Kapalterbang. berek. kepala surat Kementerian2/Jabatan2 dan sabagai-nya.: 2401 Letrik (Lampu dan Kuasa). 2512 Sewa Mesin2 dan Alat2 Pejabat. 2509 Sewa Peti2 Pejabat Pos dan Mesin Mel. 2510 Sewa Talitaip dan Alat2 Pengirim Data. 2604 Lain2 Perkhidmatan Penchetakan dan Penyalinan. wokshop2.

2723 Langganan dan lain2 bahan2 Penchetakan (tidak termasok Buku2 simpanan Kekal-lihat 3130). 2706 Bahan2 Tumbohan Mentah yang tidak boleh di-makan (tidak termasok getah. 2722 Pelbagai barang buatan-champoran dan barang2 buatan-asasi. untok alat2 yang berharga $200 dan lebeh-lihat 3124). 2720 Logam. 2719 Barang2 buatan Petroleum dan Arang Batu (termasok Petrol dan Bahan Api). Logam champoran (Alloys) dan bahan asasi yang berkaitan. barang2 permainan.bagi haiwan2 yang di-jeniskan sabagai harta). 2714 Bahan2 buatan-champoran (Fabricated) getah. 2703 Makanan Haiwan dan Hidupan Laut. 2713 Galian mentah yang bukan-logam (tidak termasok arang batu dan petroleum). Petroleum mentah dan bahan mentah yang berkaitan. 2707 Getah dan lain2 keluaran mentah yang berkaitan. . 2725 Alat2 Bantuan dan Alat2 Tambahan mesin Pejabat (termasok alat2 pejabat berharga kurang daripada $200 tiap2 satu. 2715 Bahan2 buatan-champoran Kayu Kayan. 2705 Pelbagai makanan. Bijeh Padat dan Serpehan Logam (scrap). 2717 Bahan2 tenunan buatan-champoran. 2709 Kayu Kayan dan Bahan2 Mentah yang berkaitan. 2731 Bekalan riadhah. barang2 sokan dan barang2 olah raga. 2708 Bahan2 Mentah palma. dan untok alat2 yang berharga lebeh daripada $200 lihat 3121). 2716 Kertas dan Kertas Tebal (Paperboard). palma dan kayukayan). 2728 Tiub dan tayar getah. 2712 Arang Batu. bahan2 makanan dan persediaan makanan. 2710 Tenunan dan "fibre" yang berkaitan. 2718 Bahan2 kimia dan bahan2 yang berkaitan [termasok gas2 padu (compressed gases)]. barang2 permainan kanak2. 2702 Ikan dan Hidupan Laut. 2730 Barang2 Pakaian dan barang2 tambahan (termasok sepatu2 dan sabagai-nya. 2726 Bahan2 dan bekalan fotografi (termasok alat foto-grafi berharga kurang daripada $200 tiap2 satu. 2727 Bahan2 letupan dan peluru (tidak termasok kegunaan tentera-lihat 3114).). 2704 Minuman (beverages). 2711 Logam dalam bentok Bijeh. 2724 Bekalan alatulis dan Bekalan2 Pejabat dan Bahan2 Pelukis. 2729 Perkakas kechil dan alat2 dan bahagian2 alat equipment parts) berharga kurang daripada $200 (bagi barang2 lebeh daripada $200-lihat 3127).

2816 Menyenggara dan membaiki lain2 bangunan.lihat 3131). 2817 Menyenggara dan membaiki alatan2 tetap dalam bangunan. tali ayer. 2733 Pelbagai bekalan rumah2 dan persendirian. 2806 Menyenggara dan membaiki sekim2 kuasa letrik dan sistem2 penyebaran. 2818 Menyenggara dan membaiki perabot dan pasangan yang boleh di-aleh. 2814 Menyenggara dan membaiki bangunan2 Lapangan Terbang. 2807 Menyenggara dan membaiki sistem2 perhubongan (tidak termasok bangunan). betongan (sewerage) dan penchegah banjir dan projek2 pemulehan tanah (tidak termasok bangunan). 2813 Menyenggara dan membaiki bangunan2 Tentera.2732 Bahan2 menchuchi (cleaning preparations) dan serbok2 penchuchi yang berkaitan (related chemical specialities). 2823 Menyenggara dan membaiki alat-alatan perhubongan.(tidak termasok bangunan). 2800 Perkhidmatan Pelbagai . 2736 Pelbagai barang2 buatan yang tidak terjenis di-bawah Butiran sebagai 31). 2808 Menyenggara dan membaiki lain2 benaan kejuruteraan (tidak termasok bangunan. 2802 Menyenggara dan membaiki lapangan terbang. 2821 Menyenggara dan membaiki alat-alatan benaan. 2811 Menyenggara dan membaiki bangunan2 Perubatan. 2804 Menyenggara dan membaiki pelabohan dan lain2 benaan laut . 2809 Menyenggara dan membaiki bangunan2 Pejabat.(Di-beli dari sumber2 lain): 2801 Menyenggara dan membaiki sistem2 jalan raya. 2820 Menyenggara dan membaiki mesin2 perusahaan. 2815 Menyenggara dan membaiki bangunan2 Keretapi. otopidik dan sabagai-nya). mesin2 dan alatan2. 2819 Menyenggara dan membaiki alat-alatan tentera. 2734 Bekalan Perubatan dan Pembedahan (ubat2 dan barang2 perubatan saperti alat perubatan mata. 2822 Menyenggara dan membaiki alat-alatan pengangkutan.(Tidak termasok bangunan-lihat 2814 dan 2816) 2803 Menyenggara dan membaiki landasan keretapi dan lain2 benaan keretapi (tidak termasok bangunan-lihat 2815 dan 2816). 2812 Menyenggara dan membaiki bangunan Kediaman Kekal. . 2805 Menyenggara dan membaiki sekim2 parit. bekalan ayer. 2810 Menyenggara dan membaiki bangunan2 Pelajaran. 2735 Jam dan Jam tangan berharga kurang daripada $200 (bagi jam2 yang berharga $200 atau lebeh .

2845 Perkhidmatan kejuruteraan dan akitek (termasok bayaran2 Perunding yang berkaitan). 3103 Alat2an untok aleh mengaleh bahan2.2824 Menyenggara dan membaiki alat-alatan memproses data. 2850 Pengeluaran dan penyebaran gambar tayangan dan tep video. 3104 Alat2an dan mesin2 pembenaan. 2857 Elaun2 Keraian (semua perbelanjaan untok keraian hendak-lah di-masokkan di-Butiran Lanjut ini. 2846 Perkhidmatan saintifik dan penyelidekan sechara kontrek (termasok bayaran perunding berkaitan). 2848 Perkhidmatan perlindongan dan keselamatan. 3102 Mesen2 perusahaan untok kegunaan `am (mithal-nya. 2849 Perkhidmatan memproses data. 2852 Perkhidmatan dobi "dry cleaning" dan lain2 perkhidmatan yang berkaitan. 2841 Perkhidmatan akaun. 2844 Perkhidmatan perunding pengurusan. 2855 Perkhidmatan penyediaan dan penyajian makanan. drill presses dan lain2 yang berguna dalam beberapa perusahaan).lihat 2701). 2843 Perkhidmatan penilaian harta dan pengurusan. "jentera pelarik". 2854 Menchuchi bangunan sechara kontrek.(termasok perbelanjaan pengangkutan. 2827 Menyenggara dan membaiki mesin dan alat-alatan2. 2847 Perkhidmatan latehan dan pelajaran. 2853 Penyimpanan dalam setor dan gudang2. untok di-sembelih atau penyelidekan .) 3000 PEMBELIAN HARTA MODAL 3100 Alat2an . 2828 Menyenggara dan membaiki lain2 alatan. 2851 Perkhidmatan Juruterengkas dan lain2 perkhidmatan pejabat. 2825 Menyenggara dan membaiki alat-alatan letrik dan letronik. 3105 Alat2an dan mesin2 pertanian (tidak termasok trektor). 3106 Lain2 mesin perusahaan yang istimewa (di-bentok untok kegunaan . 2856 Lain2 perkhidmatan perniagaan. 2840 Perkhidmatan iklan. 2842 Perkhidmatan undang2. 2826 Menyenggara dan membaiki radas2 ma'amal perubatan dan pergigian. pemasangan dan lain2 perbelanjaan yang menjadi sebahagian daripada kontrek untok pembelian alat2an): 3101 Ternakan (saperti yang di-beli untok di-biakkan.

3112 Lain2 alat2an pengangkutan. 3107 Kapal terbang. penyebaran dan kawalan letrik. 3120 Komputer2 dan alat2an berkaitan. 3126 Lain2 alat2an dan perkakas letrik. 3124 Kamera2 dan lain2 alat2an fotografik berharga $200 dan lebeh (bagi alat2an yang berharga kurang dari $200-lihat 2726). pengurusan kawalan.dalam satu perusahaan sahaja-mithal-nya. 3122 Perkakas2. 3117 Alat2an hawa dingin. 3115 Senjata dan senjata-api selain daripada kegunaan tentera. penyejok dan pemanas. 3116 Alat2an perhubongan. dan alat2an tambahan pengukuran. 3129 Lain2 alat2an dan hiasan rumah. 3114 Peluru dan bahan2 letupan tentera. 3110 Kenderaan jalan raya bermoto. 3111 Trektor2. radas2. ma'amal perubatan dan perubatan mata. 3121 Mesin2 dan alat2an pejabat berharga $200 dan lebeh (bagi mesin2 dan alat2an yang berharga kurang daripada $200 lihat-2725). 3127 Perkakas dan alat2 pertukangan yang berharga $200 dan lebeh (bagi perkakas2 dan alat2 yang kurang dari $200-lihat 2729). 3118 Alat2an memasak makanan. 3200 Tanah2: 3201 Pengambilan tanah (termasok hak2 dan tuntutan atas tanah dan hak2 lalu lintas-lihat 2501 untok sewa tanah). 3128 Perabot yang boleh di-aleh dan pasangan2. kapal korek untok melombong bijeh). 3123 Alat2an keselamatan (safety) dan kebersehan (sani-tation). 3130 Buku2 untok simpanan kekal-(lihat 2723 untok lain2 bahan chetakan). 3131 Lain2 alat2an berharga $200 dan lebeh (untok alat2an yang kurang daripada $200 jeniskan di-bawah 2736). 3113 Alat2an tentera. 3300 Pembenaan .(termasok alat2an tetap dan lain2 perbelanjaan yang menjadi sebahagian daripada kontrek pembenaan atau pengambilan tanah): . 3125 Lain2 alat2an letronik. 3108 Kapal dan bot2 3109 Enjin2 dan gerabak keretapi. 3119 Alat2an lampu.

3309 Sekim2 bekalan ayer. 3307 Sekim2 parit. bangunan2 hiboran dan riadhah. 3314 Kemudahan2 riadhah luar. 3328 Berek2 tentera. perpustakaan dan sabagai-nya). 3325 Kilang2. 3320 Bangunan perubatan (termasok hospital. jejambat. bangunan-indok lapangan terbang dan bangunan yang berkaitan. rumah2 anak yatim. 3331 Lain2 pembenaan bangunan. 3304 Landasan2 keretapi. .klinik2 dan pusat2 kesihatan). penjara2. 3321 Lain2 bangunan khas (institutional) (termasok mahkamah2. 3310 Sekim2 betongan. 3316 Sistem2 perhubongan (termasok ibu-sawat talipon seteshen sambongan dan "booster". stadium2. rumah rehat. 3302 Jambatan2 jalan. bangunan loji batu dan sabagai-nya. 3327 Bangunan penyiaran dan talikom. 3318 Bangunan2 pejabat.3301 Jalan2. 3330 Bangunan2 keretapi. 3311 Kerja2 menchegah banjir. bangunan setor penyejok. bangunan2 kediaman dan sabagai-nya. wayar2 telegraph dan talipon. rumah istirihat. Maktab2 dan Universiti). 3323 Rumah kediaman kekal. 3324 Oditorium2. 3306 Benaan laut (tidak termasok bangunan). 3312 Empangan2 dan takongan ayer-projek bersendiri yang tidak menjadi sebahagian daripada sekim. 3308 Sekim2 taliayer dan projek pemulehan tanah. 3329 Bangsal kapal terbang. 3319 Bangunan2 pelajaran (termasok Sekolah2. jabanah dan sabagai-nya. 3326 Gudang2. dewan2 kawat dan sabagai-nya. rumah orang tua. 3400 Pelaboran dan Pinjaman: 3401 Pinjaman kapada Badan2 Berkanun dan Perbadanan Kerajaan Malaysia. 3322 Kantin. rumah setor. 3317 Lain2 pembenaan kejuruteraan (tidak termasok bangunan). 3313 Taman2 dan padang2. kebel bawah tanah dan dalam laut). 3303 Lapangan2 terbang (tidak termasok bangunan-lihat 3329). 3305 Lain2 benaan keretapi (tidak termasok bangunan-lihat 3330). 3315 Sekim2 kuasa letrik (termasok sistem penyaloran kuasa). bengkel2. asrama dan sabagai-nya.

4108 Bayaran pindahan modal kapada negeri2. 4104 Bayaran pindahan . 3403 Pinjaman kapada negeri2. 3404 Pinjaman perbadanan yang bukan milek Kerajaan Malaysia. bon2. 4102 Bayaran pindahan semasa kapada Pertubohan2 Kebangsaan yang tak bermotifkan keuntongan. kehilangan atau kechederaan kapada orang2 atau harta-persaorangan. 4105 Bayaran pindahan . 4202 Bayaran untok kemusnahan.bantuan modal kapada perusahaan . 4106 Bayaran pindahan . kehilangan atau kechederaan kapada orang2 atau harta-perbadanan. surat2 hutang. simpanan dan lain2 ekuiti (termasok jumlah2 bunga tertanggoh pada masa pembelian dan juga pembayaran premium) badan2 berkanun dan perbadanan Kerajaan Malaysia. 4110 Bayaran pindahan modal kapada Perbandaran. 4300 Bunga dan Dividen (dan lain2 Pembayaran Hutang Negara) . simpanan dan lain2 ekuitipertubohan2 yang bukan milek Kerajaan Malaysia.perbadanan. 3408 Pelaboran dan pinjaman-Kerajaan Luar Negeri. 3405 Saham2. 4112 Bayaran pindahan modal Pertubohan Antarabangsa dan negara2 luar. 4109 Bayaran semasa kapada Perbandaran. 4000 PEMBERIAN DAN BAYARAN TETAP4100 Pemberian subsidi dan charum2: 4101 Bayaran pindahan kapada orang2 persaorangan (tidak termasok bayaran kerana rugi atau chedera dan penchen kapada bekas pekerja2).bantuan modal kapada perusahaan persaorangan. 4103 Bayaran pindahan modal kapada Pertubohan Kebangsaan yang tak bermotifkan keuntongan. surat2 hutang. 3406 Pinjaman kapada Sharikat2 Kerjasama Malaysia. 4111 Bayaran pindahan semasa kapada Pertubohan2 Antarabangsa dan Negara2 Luar. 3409 Pelaboran dan pinjaman-lain2 dari Luar Negeri.subsidi. 4107 Bayaran pindahan semasa kapada negeri2. bon2. 3407 Pinjaman kapada lain2 persatuan dan orang persaorangan di-Malaysia.3402 Saham2. 4200 Bantuan Insuran dan Ganti Rugi: 4201 Bayaran untok kemusnahan.

Gunakan bilangan penjenisan penerimaan terakhir bagi tiap2 kategori2 yang berikut. 4306 Persaorangan. .(sebutkan jenis-nya kalau penting): 4501 Penchen. 4370 Lain2 bayaran hutang negara. dan lain2 faedah bagi bekas pekerja atau anak-pinak/saudara-mara yang di-tinggalkan . ganjaran. 4310 Bunga yang di-bayar atas simpanan pinjaman dan sabagai-nya. 4303 Kerajaan Tempatan. 4360 Kos pengurusan pinjaman. premium dan kamsen. 4340 Pelan penyelesaian potongan bon.Luar Negeri. 4304 Perbadanan Kerajaan. 4305 Perusahaan Persendirian. 4502 Penchen.-(tentukan bagi tiap2 penjenisan-jenis2 penerima): 4301 Kerajaan Persekutuan. 5000 LAIN2 PERBELANJAAN 5100 Pembayaran Balek: 5101 Pembayaran balek (sebutkan jenis-nya kalau penting). 4350 Kos pengeluaran pinjaman baru. 5503 Kurangan perusahaan yang di-milek oleh Kerajaan. ganjaran dan lain2 faedah kapada bekas pekerja2 atau pun anak-pinak/saudara-mara yang di-tinggalkan . 43). 5504 Penghapusan kerugian (yang melibatkan perbelanjaan Belanjawan) 5510 Pembayaran balek pinjaman dan pendahuluan (sebutkan jenis penerima saperti juga butiran sebagai bil. mithal-nya. 5500 Pelbagai: 5501 Pindahan kapada Kumpulan-Wang Chadangan Khas dan Kumpulan-Wang Khas (sebutkan nama penerima Kumpulan-Wang). 4500 Penchen dan Ganjaran . 5502 Pindaan kapada Perbadanan Kerajaan Persekutuan (sebutkan nama perbadanan yang menerima kumpulan-wang).Malaysia. 4308 Lain2 dari Luar Negeri. 4320 Bunga yang di-bayar atas kontrek bayaran-beransor2. 4302 Kerajaan Negeri. "Bunga yang di-bayar pada Persatuan Antarabangsa atas tanggongan pinjaman untok" patut di-jeniskan sabagai 4318. 4307 Kerajaan Luar negeri. 4330 Bunga atas lain2 tanggongan.

.1 Dalam fomat OE 2 (kini BM-2) butiran sebagai yang berbunyi demikian "Perkhidmatan Penyelenggaraan Berkontrek" (maintenance contractual services) telah pun di-pinda kapada "Perkhidmatan Pelbagai" (miscellaneous services).Pelbagai telah di-nomborkan menjadi 55. Dengan demikian. 3 Tahun 1970: 4.1 Patut-lah di-perhatikan bahawa pindaan2 penting yang berikut telah pun di-buat pada Pekeliling Perbendaharaan Bil. Accrue .2 Beberapa nombor kod yang tertentu jangan-lah di-gunakan untok "koding" urusan perbelanjaan: 4.2 Sewa2 pengangkutan dan kelengkapan perhubongan yang dahulu-nya di-jeniskan di-bawah butiran sebagai 22 dan 23 sekarang ini di-kumpulkan di-bawah butiran sebagai 25 bersama dengan lain2 sewa.1 Nombor kod yang terakhir dengan "00" dan "000" jangan-lah di-gunakan untok koding urusan perbelanjaan. nombor2 ini di-gunakan sabagai rengkasan untok jumlah2 perbelanjaan sa-benar. ramalan atau perbelanjaan yang di-anggarkan mengikut butiran sebagai dan butiran `am masing2. butiran sebagai 29 ada-lah di-mansohkan. 4. . Penjelasan 4.. 4..3 Butiran sebagai 59 .5520 Perbelanjaan pelbagai yang tidak terjenis di-mana2 pun.1. SENARAI ISTILAH Istilah2 dan perkataan2 yang di-senaraikan di-bawah ini ada-lah untok maksud Pekeliling ini sahaja: A Akan terima .1.2.2. 4. 4. . 4.3 Senarai istilah di-kembarkan bersama2 Pekeliling ini. 4.1.2 Nombor2 kod yang berakhir dengan "99" jangan-lah di-gunakan oleh Jabatan2 untok "kod" urusan2: nombor2 ini akan di-gunakan untok maksud2 khas oleh Jabatan2 yang tertentu yang akan menggunakan komputer untok memproses data dalam peratoran2 perakaunan-nya. Butiran lanjut di-bawah butiran sebagai 29 telah pun di-masokkan di-bawah butiran sebagai bil. 28.

Assistance hire purchase Bayaran pindahan . Detailed object Butiran sebagai . . Interest Butiran . .. ... . .. . ..... . . Commutation Benaan laut .... Residential buildings Bangunan kekal .. ... .. .. Breeding Bijeh Padat .. ..... . . . .. ... . . Reserves Chadangan Khas . .... . ... .. Architect Alat2an . General object Butiran lanjut . . . Data .. Survivors Angka . Marine construction Bengkel ... . .. Equipment Alat bantuan . ... .. Transfer payment Bayaran sechara gantian .. ...... . ...Akitek . .... Bond Buatan champoran . .. .... Tools Alat2 tambahan .. .. Object Butiran `am . .. Fabricated Bunga .. Contribution D Data . Sewerage Biakan .... . . . . .. .. Workshop Betongan . Sinking Fund Charum . Standard object C Chadangan . ...) B Bahan2 letopan ...... . Institutional buildings Bantuan bayaran beransor ... .. .. . .. .. .... . Digit Asas (berasas) ... . .. .. . Concentrates Bon . . . Accessories Alat2 tetap ... . Permanent dwellings Bangunan khas . . .. Fixed equipment Alat2 pembawa barang . Basis (based) Awam ... .. .. . . Attachments Alat2 pertukangan ..... . Civilian (adj.... Explosives Bangunan kediaman . Material handling equipment Anak-pinak/saudara mara yang di-tinggalkan .. ...... ...

. .. ... viaducts Jentera Pelarik... Capital assets I Ibusawat ... ...... Advertising Indok Terminal .. ... . .. Warehouses. . . .Dermaga . .... Commission . .. .. . .. Lathes K Kamsen . Photography G Gaji tunggakan ... Flyovers. .. . . Indemnity Gudang . .... . .. . Benefit Fotogerafi .... . . . Tunnel Jejambat . .. . . . Exchange (telephone) Iklan .... Gratuity Ganti-rugi .... Laundry E Empangan . . .. .. Dam Ekuiti . Terminal J Jabanah . .. Arrears Ganjaran .. . ..... . .. .. . Right of way Harta modal ..... Monetary benefits Hak2 dan tuntutan atas tanah Interest in land Hak lalu lintas.... .. . .. ..... . . Equity Enjin2 dan gerabak keretapi. .. .. . . ... Railway rolling stock F Faedah .. Wharves Dividen ... .. ... . ... Dividend Dobi .. . godowns H Habuan wang .

. Owned.... Identify Menghapus .... Permanent Keluaran mentah.. Improvement Membaiki .. . Credit Kerugian . ... .. . .. ... . .. ..... . . .. ... Subscriptions to book.... ..... Communications Kemusnahan .. . .. . . Laboratory Masa Biasa . . .. Regular-time. .. ... . Write off Mentah . .... Capital O Otopidik . . .. Loss Kesan2 .. Four digit code Kumpulan wang chadangan . Palm . .. . etc. . . . effectiveness Kod empat angka. . . . ... normal working hours Memajukan .Kawalan Pengurusan .... .... Special fund Kurangan . Letronik . .. .. Repairs Menentukan ... . .. .. ...... periodicals... . . Permanent way Langganan.. . .... Metal Loji Batu .. Crude Milek .. Orthopaedic P Palma . . Destruction Keredit . .... . . .. . . Drill (army) Kebal . .... . . Crude products Kemudahan perhubongan.. ... Management Control Kawat .. . . .. ....... .. .. . .. Electronic Logam . . ownership Modal ..... . .. Reserve fund Kumpulan wang chadangan khas Sinking fund Kumpulan wang khas .. Quarry M Ma'amal . . Impact... Deficits L Landasan ...

Pemasangan2 . .. . Individual Persendirian .. instruments.. . ... . . Distribution. .... .. . . . .. .. Communications Perimiam ... ... Miscellaneous Pembedahan . ... Apparatus Ramalan .... .. Private Perubatan . . Acquisition (not of land).. Subsidy Saham . Current Sambilan . Catering Penyebaran . Casual Sekim . .... Flood alleviation Pengurusan .. . Classification Penyajian .. . . . Medical Potongan .. .. .... Scheme . Stock.. .. . Reclamation (land) Penchegah banjir .. .. Forecast Riadhah . Amortization Pelbagai .. Source R Radas . . Pemberian .......... ... . . Surgical Pembelian . . Investment Pelan menyelesaikan hutang . . . share Sa-masa .. Premium Perkakas ....... transmission Penyenggaraan . corporate body Perhubongan . . . . ........ ... Valuation Penjenisan .. Furniture Perbadanan .... . . . Consultant services Perlindongan .. . Sanatorium S Subsidi .. Management Penilaian . .... implements Perkhidmatan rundingan . Fixtures Pelabohan . .. .. Grants Pemulehan tanah.. Discount Puncha . .. . . .... Corporation. . Appliances. Recreation Rumah istirihat. . Protection Persaorangan ... .. .. .. . . . .. ... Harbour Pelaboran .. Maintenance Perabot . . .. .. ...... .. ... .. ... .....

. . . .. .. . Liabilities Tayangan filem ... . . . ... .. ... Scrap Setor Penyejok . ... . .. . ... . Source Surat2 Hutang ... ... .. . Wages Urusan .. . . .. Livestock Tertanggong .. Wireless . Deposit Sumber ... . . motion pictures Tentera . ... .. ...... .. Irrigation Taman2 . . Part time Seragam .. .. Fixed U Undang2 .... Rental or hire Simpanan .. . . Refrigerated Storage Sewa-menyewa . Accrued Tetap .S-(samb. Consistent.... . Definition Ta'bertujuan keuntongan . Parks Tanggongan .... Non-profit motive Takongan ...... Military Tep Video . .. Transactions W Wayales ... in-line Separoh masa .. . . Movies. .. . . .) Selaras . . Vedeo tape Ternakan ... . . .. Uniform Serpehan .. Legal Upahan . ... . Promissory notes T Ta'arif ........ .... Reservoir Taliayer ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful