PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.

4 TAHUN 1971

PENJENISAN DAN KOD PERBELANJAAN

1. Tujuan 1.1 Pekeliling ini bertujuan untok meminda penjenisan dan kod perbelanjaan yang terkandong dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 tahun 1970, dan menentukan penjenisan2 kod2 butiran perbelanjaan lanjut. Ini akan menjadi sa-bahagian dari sistem baru bagi penjenisan perbelanjaan dan hasil yang sekarang ini sedang di-bentok. 1.2 Pekeliling ini ada-lah untok: (i) memberi butiran2 yang lebeh lanjut berkenaan dengan kandongan butiran perbelanjaan sebagai kapada Kementerian/Jabatan untok memudahkan mereka mench atitkan dengan chara yang selaras dan sama segala perbelanjaan2 mengikut kod2 yang di-sediakan. Ma'alumat2 ini boleh di-gunakan oleh Kementerian/Jabatan apabila menyediakan anggaran dan mengawal urusan2 Kementerian/Jabatan mereka; dan (ii) menyediakan penjenisan butiran perbelanjaan lanjut dan susunan kod yang sama, yang boleh di-satukan dengan sistem baru perakaunan Kementerian/Jabatan itu. Penjenisan dan susunan kod ini ada-lah untok menunjokkan berbagai jenis perbelanjaan Kerajaan yang di-perlukan untok Jabatan2 Pusat bagi menganalisa kesan2 urusan Kerajaan dalam bidang ekonomi. 2. Latar-belakang 2.1 Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 tahun 1969 mengemukakan satu chara baru bagi menjeniskan berbagai perbelanjaan untok maksud

membuat anggaran. Chara ini membolehkan Kerajaan membuat rengkasan perbelanjaan mengikut kelas2 butiran perbelanjaan sebagai yang lebeh bermaana dan manasabah. Pekeliling ini juga menyatakan bahawa Jabatan2 boleh membahagi2kan kelas2 butiran perbelanjaan sebagai yang telah di-tentukan kapada kelas2 yang lebeh lanjut jika di-fikirkan perlu. Ini boleh di-lakukan dengan sharat kelas2 yang lebeh lanjut itu ada-lah sabagai tambahan dan selaras dengan kelas2 butiran perbelanjaan sedarjah yang di-tentukan. 2.2 Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 tahun 1970 menunjokkan penjenisan butiran sebagai yang baru dengan beberapa pindaan yang kechil. Pekeliling ini juga menghendaki anggaran2 di-sediakan dengan menggunakan butiran perbelanjaan sebagai yang telah di-senaraikan dan di-terangkan di-muka2 surat 22 hingga 28. 2.3 Dalam surat-nya bertarikh 15hb Januari, 1970 atas tajok "Recording of Obligations and Expenditures in Vote Books - 1970" Akauntan Negara menasehatkan supaya mulai 1hb Januari, 1970 semua Kementerian/Jabatan menyediakan dan melaksanakan peratoran2 untok membuat akaun perbelanjaan mengurus dan pembangunan mengikut butiran perbelanjaan sebagai sabagai tambahan kapada perakaunan tradisi yang hanya menggunakan kepala/pechahan-kepala. Semua Kementerian/Jabatan yang telah di-beritahu bahawa pechahan-kepala dalam anggaran mengurus 1971 ada-lah berasaskan kapada penjenisan baru butiran perbelanjaan, akan tetapi pechahan-kepala dalam anggaran pembangunan ada-lah mengikut projek dan sekim. 3. Penjenisan Butiran Perbelanjaan 3.1 Penjenisan butiran perbelanjaan dan keterangan lanjut berkenaan dengan-nya yang di-susun mengikut nombor kod ada-lah di-taarifkan dalam jadual Pekeliling ini. 4. Kredit Perbelanjaan 4.1 Kredit2 kapada vot perbelanjaan dalam tahun yang berkenaan (current year) yang di-buat mengikut Arahan Perbendaharaan Bil. 86 hendak-lah mengikut butir2 perbelanjaan saperti yang di-tentukan dalam Pekeliling ini. 4.2 Kredit bagi perbelanjaan bagi di-kreditkan kapada hasil Kerajaan. 5. Pelaksanaan tahun2 yang lepas akan terus

6 Mana2 Kementerian2/Jabatan2 yang menghadapi kesulitan bagi melaksanakan kehendak2 Pekeliling ini boleh-lah berhubong dengan pegawai di-Pejabat Akauntan Negara yang bertanggongjawab bagi memajukan sistem perakaunan ini.3 Kementerian2/Jabatan2 mungkin memerlukan butiran2 perbelanjaan lanjut sabagai tambahan kapada apa yang tersenarai dalam jadual ini. 5. Rengkasan2 perbelanjaan yang di-jeniskan mengikut butiran perbelanjaan sebagai dan butiran perbelanjaan lanjut hendak-lah di-sediakan pada tiap2 bulan oleh Kementerian2/Jabatan2 yang bertanggong-jawab menyimpan Buku2 Vot itu bagi maksud rekod.5.3. 5.5 Akauntan Negara.1 Mulai dari 1hb Januari. 5. merengkas dan melaporkan dari masa kesemasa semua perbelanjaan mengikut butiran perbelanjaan lanjut sebagaimana yang di-senaraikan dalam jadual ini. 5.2 Mulai dari 1hb Januari. Walau bagaimana pun. Tambahan serupa ini ka-dalam sistem perakaunan Kementerian2/Jabatan2 tidak-lah di-larang oleh Pekeliling ini. Langkah2 ini hendak-lah di-mulakan dengan tidak berlengah2 lagi supaya peratoran2 dapat di-laksanakan dan di-gunakan untok Anggaran tahun 1971. Segala laporan yang berasaskan selain daripada bentok yang di-tetapkan ini akan hanya boleh di-buat dengan arahan atau kebenaran Akauntan Negara. satu sistem perakaunan yang serupa yang telah di-luluskan boleh-lah di-gunakan.4 Apabila Buku2 Vot di-gunakan untok menchatit ma'alumat perbelanjaan. ruangan bagi butiran perbelanjaan sebagai dalam buku itu boleh-lah juga di-gunakan bagi menchatit nombor2 kod yang perlu bagi butiran perbelanjaan lanjut. 1972 semua Kementerian/Jabatan hendak-lah menggunakan sistem2 untok menchatit. 1971 semua Kementerian/Jabatan hendak-lah menggunakan penjenisan butiran perbelanjaan `am dan butiran perbelanjaan sebagai dan susunan kod yang terkandong dalam jadual ini. menyatakan bahawa selain daripada Buku Vot. sebarang laporan2 yang di-perlukan oleh Jabatan2 Pusat mesti-lah di-buat mengikut penjenisan butiran perbelanjaan sebagai saperti yang terkandong di-dalam jadual yang di-kembarkan. bagi ma'alumat dan kawalan pejabat-nya. 5. menyediakan anggaran perbelanjaan dan melaporkan perbelanjaan mengikut butiran perbelanjaan sebagai. Sistem perakaunan itu mesti-lah menurut kehendak2 Pekeliling ini. dalam surat-nya di-sekshen kechil 2. Mereka hendak-lah menggunakan susunan kod dan penjenisan perbelanjaan ini apabila menchatitkan segala urusan belanja mengurus dan pembangunan. .

42 dengan terlaksananya Pekeliling ini. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. Ta`arif 1. Semua Kementerian2/Jabatan2 Persekutuan ada-lah di-kechualikan daripada Arahan Perbendaharaan Bil. Tambang Barang2 dan Bayaran Ekspres di-bawah Pengangkutan Barang2. Pengangkutan Barang2 di-bawah PERKHIDMATAN DAN BEKALAN.3 Butiran Perbelanjaan Lanjut . Tiap2 penjenisan butiran perbelanjaan ada-lah di-tunjokkan dengan menggunakan nombor kod empat angka yang di-pileh untok memudahkan penggunaan alat letronik bagi memproses data apabila di-perlukan. 1971. 5hb April. 1. 2. RAJA TAN SRI MOHAR BIN RAJA BADIOZAMAN. mithal-nya. mithal-nya PERKHIDMATAN DAN BEKALAN (lihat muka surat 22 Pekeliling Perbendaharaan Bil.1 Butiran Perbelanjaan `Am-satu kumpulan perbelanjaan yang mengandongi beberapa butiran perbelanjaan sebagai. 3 tahun 1970). MALAYSIA. Ketua Setia-usaha Perbendaharaan PERBENDAHARAAN. .2 Butiran Perbelanjaan sebagai .satu jenis perbelanjaan yang di-jeniskan di-bawah satu butiran perbelanjaan sebagai.6.satu jenis perbelanjaan besar yang di-jeniskan di-bawah satu butiran perbelanjaan `am. 7/65 ada-lah di-batalkan. 1. mithal-nya. KUALA LUMPUR. JADUAL PENJENISAN DAN KOD PERBELANJAAN 1.

mithal-nya.2. 1104 Gaji Masa Biasa Awam Ambilan Tempatan Seberang Laut. Dalam chontoh ini angka2 sifar di-penghujong ada-lah di-fahami. 2200 Pengangkutan Barang2 2. mithal-nya. tetapi tidak melebehi daripada satu sifar. 3. Awam. 1107 Upahan Lebeh Masa dan Separoh Masa. 2000 Perkhidmatan dan Bekalan 2. Butiran Perbelanjaan sebagai 22 Pengangkutan Barang2. Awam. Butiran Perbelanjaan `am 2 Perkhidmatan dan Bekalan.1 Tiap2 butiran perbelanjaan `am ada-lah di-tunjokkan dengan nombor kod empat angka yang berakhir dengan tiga angka sifar. 1103 Gaji/Upahan Masa Biasa Pekerja Awam Sambilan atau Separoh Masa.4 Dalam laporan2 dan arahan2. 1106 Upahan Lebeh Masa Kumpulan Pekerja Perusahaan dan Buroh Kasar (KPBK).2 Tiap2 butiran perbelanjaan sebagai ada-lah di-tunjokkan dengan nombor kod empat angka yang berakhir dengan dua angka sifar. 1102 Gaji Masa Biasa Pekerja Perusahaan dan Buroh Kasar.3 Tiap2 butiran perbelanjaan lanjut ada-lah di-tunjokkan dengan nombor kod empat angka yang berakhir dengan sebarang angka. mithal-nya. . butiran perbelanjaan `am boleh-lah di-tunjokkan dengan angka yang pertama dan butiran perbelanjaan sebagai pula boleh-lah di-tunjokkan dengan dua angka yang pertama di-dalam nombor kod empat angka yang berkenaan. 2201 Tambang Barang2 dan Bayaran Ekspres 2840 Perkhidmatan Iklan. dengan sharat jenis butiran2 perbelanjaan itu jelas di-tunjokkan atau di-fahami. 2. mithal-nya. 1105 Gaji Lebeh Masa. Senarai penjenisan butiran perbelanjaan `am butiran perbelanjaan sebagai dan butiran perbelanjaan lanjut ada-lah saperti berikut: 1000 GAJI DAN HABUAN WANG 1100 Gaji dan Upahan: 1001 Gaji Masa Biasa Awam.

lojing. 1303 Lain2 Charum Majikan. Upahan Tunggakan Sambilan atau Separoh Masa Awam. 2203 Pengangkutan Mel Berkontrek. teksi. dan Seberang Laut. 2204 Bayaran sechara Gantian (Commutation) bagi Perbelanjaan. 2205 Lain2 bayaran untok Pengangkutan Barang2. Gaji Tunggakan Kumpulan Perusahaan dan Buroh Kasar. Gaji Tunggakan Awam. Awam. makanan dan perbelanjaan lain yang bersangkutan): 2101 Perjaalanan-Kakitangan Kerajaan-Perjalanan tempatan (termasok Malaysia Barat dan Timor). dan lain2 Habuan Wang-(di-jeniskan sabagai bayaran 1200 Elaun2 gaji/upahan): 1201 Elaun2 dan Habuan Wang Awam. 1304 Lain2 Bayaran Tambahan. 2102 Perjalanan-Kakitangan Kerajaan-Perjalanan Luar Negeri. Pengangkutan (bayaran kapada pekerja2 sa-bagai gantian perbelanjaan berpindah sa-benar-nya). 1302 Charum Majikan-Insuran Kebangsaan. 1300 Tambahan Bayaran Gaji Kakitangan: 1301 Charum Majikan-Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Gaji Tentera Semasa.(termasok pengangkutan. Awam. 1231 Elaun2 dan Habuan Wang Tentera. Gaji Tunggakan Ambilan Tempatan dan Seberang Laut. 2000 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 2100 Perbelanjaan dan Pengangkutan Orang .1108 1109 1110 1111 1112 1131 1132 Upahan Lebeh Masa Ambilan Tempatan Seberang Laut. 2300 Kemudahan Perhubongan: . Gaji Tunggakan Tentera. 2103 Perjalanan-Bukan Kakitangan Kerajaan. 2202 Bungkusan Pos. 2200 Pengangkutan Barang2: 2201 Bayaran Tambang dan Bayaran Express (kechuali bungkusan os). Kakitangan.

2700 Bekalan2 dan Bahan2: 2701 Haiwan (di-beli untok panyembelihan atau penyelidekan -lihat 3101 . 2600 Perkhidmatan Penchetakan: 2601 Penchetakan Penerbitan Kementerian2/Jabatan2. 2511 Sewa Komputer dan lain2 Alat Memperoses Data. 2604 Lain2 Perkhidmatan Penchetakan dan Penyalinan. 2602 Penchetakan borang2. rumah2 orang tua. panggong2. kepala surat Kementerian2/Jabatan2 dan sabagai-nya. Ayer dan Letrik dll. Kabel dan Perhubongan Wayales. 2303 Taligerap. 2402 Ayer dan betongan (sewerage).2301 Bayaran Pos (tidak termasok bungkusan pos-lihat 2202). 2603 Fotografi. perpustakaan2. 2514 Sewa-Lain2. 2505 Sewa Kapalterbang. bangunan2 dan kemudahan2 riadhah dan sabagai-nya. 2508 Sewa Lain2 alat pengangkutan. 2504 Sewa bangunan untok kerja2 dan urusan2 lain (saperti kilang2. 2400 Api. 2500 Semua Menyewa: 2501 Sewa tanah (tanpa bangunan). sekolah2."Photo-stating". perkhidmatan "Blue Printing". 2403 Lain2 perkhidmatan (other utility services). 2507 Sewa Kenderaan Bermoto. 2304 Lain2 perkhidmatan perhubongan (pesuroh (courier) dll. dermaga.). 2503 Sewa bangunan pejabat (termasok Pejabat Pos dan Bangunan Kastam). berek. wokshop2. 2506 Sewa Kapal dan Bot. dan Filem-Mikro (tidak termasok pengeluaran filem2 tayangan dan Tep Video-lihat 2850). 2509 Sewa Peti2 Pejabat Pos dan Mesin Mel. 2302 Talipon dan Talitaip. 2510 Sewa Talitaip dan Alat2 Pengirim Data.: 2401 Letrik (Lampu dan Kuasa). 2502 Sewa bangunan kediaman (tidak termasok berek). 2513 Sewa Lain2 Mesin dan Alat2. 2512 Sewa Mesin2 dan Alat2 Pejabat.

2730 Barang2 Pakaian dan barang2 tambahan (termasok sepatu2 dan sabagai-nya. 2707 Getah dan lain2 keluaran mentah yang berkaitan. 2709 Kayu Kayan dan Bahan2 Mentah yang berkaitan. 2726 Bahan2 dan bekalan fotografi (termasok alat foto-grafi berharga kurang daripada $200 tiap2 satu. 2710 Tenunan dan "fibre" yang berkaitan. 2716 Kertas dan Kertas Tebal (Paperboard). palma dan kayukayan).).bagi haiwan2 yang di-jeniskan sabagai harta). 2705 Pelbagai makanan. Logam champoran (Alloys) dan bahan asasi yang berkaitan. 2704 Minuman (beverages). 2711 Logam dalam bentok Bijeh. 2724 Bekalan alatulis dan Bekalan2 Pejabat dan Bahan2 Pelukis. Bijeh Padat dan Serpehan Logam (scrap). barang2 permainan kanak2. 2715 Bahan2 buatan-champoran Kayu Kayan. 2713 Galian mentah yang bukan-logam (tidak termasok arang batu dan petroleum). 2729 Perkakas kechil dan alat2 dan bahagian2 alat equipment parts) berharga kurang daripada $200 (bagi barang2 lebeh daripada $200-lihat 3127). . 2725 Alat2 Bantuan dan Alat2 Tambahan mesin Pejabat (termasok alat2 pejabat berharga kurang daripada $200 tiap2 satu. 2723 Langganan dan lain2 bahan2 Penchetakan (tidak termasok Buku2 simpanan Kekal-lihat 3130). 2718 Bahan2 kimia dan bahan2 yang berkaitan [termasok gas2 padu (compressed gases)]. untok alat2 yang berharga $200 dan lebeh-lihat 3124). 2708 Bahan2 Mentah palma. 2728 Tiub dan tayar getah. 2717 Bahan2 tenunan buatan-champoran. 2703 Makanan Haiwan dan Hidupan Laut. barang2 sokan dan barang2 olah raga. 2714 Bahan2 buatan-champoran (Fabricated) getah. 2720 Logam. Petroleum mentah dan bahan mentah yang berkaitan. barang2 permainan. 2731 Bekalan riadhah. 2706 Bahan2 Tumbohan Mentah yang tidak boleh di-makan (tidak termasok getah. 2727 Bahan2 letupan dan peluru (tidak termasok kegunaan tentera-lihat 3114). dan untok alat2 yang berharga lebeh daripada $200 lihat 3121). 2712 Arang Batu. 2722 Pelbagai barang buatan-champoran dan barang2 buatan-asasi. 2702 Ikan dan Hidupan Laut. 2719 Barang2 buatan Petroleum dan Arang Batu (termasok Petrol dan Bahan Api). bahan2 makanan dan persediaan makanan.

2802 Menyenggara dan membaiki lapangan terbang. 2817 Menyenggara dan membaiki alatan2 tetap dalam bangunan. 2805 Menyenggara dan membaiki sekim2 parit. 2809 Menyenggara dan membaiki bangunan2 Pejabat. 2811 Menyenggara dan membaiki bangunan2 Perubatan. 2800 Perkhidmatan Pelbagai . 2815 Menyenggara dan membaiki bangunan2 Keretapi. 2814 Menyenggara dan membaiki bangunan2 Lapangan Terbang. 2820 Menyenggara dan membaiki mesin2 perusahaan. mesin2 dan alatan2. 2804 Menyenggara dan membaiki pelabohan dan lain2 benaan laut . 2810 Menyenggara dan membaiki bangunan2 Pelajaran. 2823 Menyenggara dan membaiki alat-alatan perhubongan. 2818 Menyenggara dan membaiki perabot dan pasangan yang boleh di-aleh. 2807 Menyenggara dan membaiki sistem2 perhubongan (tidak termasok bangunan).(tidak termasok bangunan). tali ayer. 2812 Menyenggara dan membaiki bangunan Kediaman Kekal. 2736 Pelbagai barang2 buatan yang tidak terjenis di-bawah Butiran sebagai 31).2732 Bahan2 menchuchi (cleaning preparations) dan serbok2 penchuchi yang berkaitan (related chemical specialities). 2733 Pelbagai bekalan rumah2 dan persendirian.(Di-beli dari sumber2 lain): 2801 Menyenggara dan membaiki sistem2 jalan raya. otopidik dan sabagai-nya). 2808 Menyenggara dan membaiki lain2 benaan kejuruteraan (tidak termasok bangunan.lihat 3131). 2816 Menyenggara dan membaiki lain2 bangunan.(Tidak termasok bangunan-lihat 2814 dan 2816) 2803 Menyenggara dan membaiki landasan keretapi dan lain2 benaan keretapi (tidak termasok bangunan-lihat 2815 dan 2816). . 2821 Menyenggara dan membaiki alat-alatan benaan. bekalan ayer. 2813 Menyenggara dan membaiki bangunan2 Tentera. 2822 Menyenggara dan membaiki alat-alatan pengangkutan. betongan (sewerage) dan penchegah banjir dan projek2 pemulehan tanah (tidak termasok bangunan). 2734 Bekalan Perubatan dan Pembedahan (ubat2 dan barang2 perubatan saperti alat perubatan mata. 2735 Jam dan Jam tangan berharga kurang daripada $200 (bagi jam2 yang berharga $200 atau lebeh . 2819 Menyenggara dan membaiki alat-alatan tentera. 2806 Menyenggara dan membaiki sekim2 kuasa letrik dan sistem2 penyebaran.

2827 Menyenggara dan membaiki mesin dan alat-alatan2. 2847 Perkhidmatan latehan dan pelajaran. pemasangan dan lain2 perbelanjaan yang menjadi sebahagian daripada kontrek untok pembelian alat2an): 3101 Ternakan (saperti yang di-beli untok di-biakkan. 2848 Perkhidmatan perlindongan dan keselamatan. 2852 Perkhidmatan dobi "dry cleaning" dan lain2 perkhidmatan yang berkaitan.(termasok perbelanjaan pengangkutan. 2843 Perkhidmatan penilaian harta dan pengurusan.2824 Menyenggara dan membaiki alat-alatan memproses data. 3102 Mesen2 perusahaan untok kegunaan `am (mithal-nya.lihat 2701). 3105 Alat2an dan mesin2 pertanian (tidak termasok trektor). 2854 Menchuchi bangunan sechara kontrek. 2855 Perkhidmatan penyediaan dan penyajian makanan. 2851 Perkhidmatan Juruterengkas dan lain2 perkhidmatan pejabat. 2849 Perkhidmatan memproses data. 2825 Menyenggara dan membaiki alat-alatan letrik dan letronik. 3106 Lain2 mesin perusahaan yang istimewa (di-bentok untok kegunaan . 2853 Penyimpanan dalam setor dan gudang2. untok di-sembelih atau penyelidekan . 2845 Perkhidmatan kejuruteraan dan akitek (termasok bayaran2 Perunding yang berkaitan). 2842 Perkhidmatan undang2. 2840 Perkhidmatan iklan. 2841 Perkhidmatan akaun. 2826 Menyenggara dan membaiki radas2 ma'amal perubatan dan pergigian. 2846 Perkhidmatan saintifik dan penyelidekan sechara kontrek (termasok bayaran perunding berkaitan). "jentera pelarik".) 3000 PEMBELIAN HARTA MODAL 3100 Alat2an . 2850 Pengeluaran dan penyebaran gambar tayangan dan tep video. 2856 Lain2 perkhidmatan perniagaan. 3104 Alat2an dan mesin2 pembenaan. 3103 Alat2an untok aleh mengaleh bahan2. drill presses dan lain2 yang berguna dalam beberapa perusahaan). 2857 Elaun2 Keraian (semua perbelanjaan untok keraian hendak-lah di-masokkan di-Butiran Lanjut ini. 2828 Menyenggara dan membaiki lain2 alatan. 2844 Perkhidmatan perunding pengurusan.

3112 Lain2 alat2an pengangkutan. 3115 Senjata dan senjata-api selain daripada kegunaan tentera. ma'amal perubatan dan perubatan mata. radas2. 3108 Kapal dan bot2 3109 Enjin2 dan gerabak keretapi. pengurusan kawalan. 3122 Perkakas2. 3128 Perabot yang boleh di-aleh dan pasangan2. 3131 Lain2 alat2an berharga $200 dan lebeh (untok alat2an yang kurang daripada $200 jeniskan di-bawah 2736). penyejok dan pemanas. 3119 Alat2an lampu. 3300 Pembenaan . 3129 Lain2 alat2an dan hiasan rumah. 3113 Alat2an tentera. 3121 Mesin2 dan alat2an pejabat berharga $200 dan lebeh (bagi mesin2 dan alat2an yang berharga kurang daripada $200 lihat-2725). dan alat2an tambahan pengukuran. 3200 Tanah2: 3201 Pengambilan tanah (termasok hak2 dan tuntutan atas tanah dan hak2 lalu lintas-lihat 2501 untok sewa tanah). 3125 Lain2 alat2an letronik. 3114 Peluru dan bahan2 letupan tentera. kapal korek untok melombong bijeh). 3116 Alat2an perhubongan. 3124 Kamera2 dan lain2 alat2an fotografik berharga $200 dan lebeh (bagi alat2an yang berharga kurang dari $200-lihat 2726). 3111 Trektor2. 3118 Alat2an memasak makanan. 3127 Perkakas dan alat2 pertukangan yang berharga $200 dan lebeh (bagi perkakas2 dan alat2 yang kurang dari $200-lihat 2729). 3130 Buku2 untok simpanan kekal-(lihat 2723 untok lain2 bahan chetakan). 3117 Alat2an hawa dingin. penyebaran dan kawalan letrik. 3107 Kapal terbang.dalam satu perusahaan sahaja-mithal-nya. 3123 Alat2an keselamatan (safety) dan kebersehan (sani-tation). 3120 Komputer2 dan alat2an berkaitan. 3126 Lain2 alat2an dan perkakas letrik. 3110 Kenderaan jalan raya bermoto.(termasok alat2an tetap dan lain2 perbelanjaan yang menjadi sebahagian daripada kontrek pembenaan atau pengambilan tanah): .

bangunan2 kediaman dan sabagai-nya. bangunan loji batu dan sabagai-nya. 3312 Empangan2 dan takongan ayer-projek bersendiri yang tidak menjadi sebahagian daripada sekim. Maktab2 dan Universiti). 3320 Bangunan perubatan (termasok hospital. 3308 Sekim2 taliayer dan projek pemulehan tanah.3301 Jalan2. 3305 Lain2 benaan keretapi (tidak termasok bangunan-lihat 3330). rumah2 anak yatim. bangunan setor penyejok. dewan2 kawat dan sabagai-nya. 3326 Gudang2. rumah setor. bengkel2. jabanah dan sabagai-nya. rumah rehat. 3324 Oditorium2. 3315 Sekim2 kuasa letrik (termasok sistem penyaloran kuasa). 3317 Lain2 pembenaan kejuruteraan (tidak termasok bangunan). 3328 Berek2 tentera. 3321 Lain2 bangunan khas (institutional) (termasok mahkamah2. 3303 Lapangan2 terbang (tidak termasok bangunan-lihat 3329). perpustakaan dan sabagai-nya). rumah istirihat. 3330 Bangunan2 keretapi. 3309 Sekim2 bekalan ayer. 3311 Kerja2 menchegah banjir. 3325 Kilang2. asrama dan sabagai-nya. . jejambat. stadium2. wayar2 telegraph dan talipon. rumah orang tua. 3313 Taman2 dan padang2. 3304 Landasan2 keretapi. bangunan-indok lapangan terbang dan bangunan yang berkaitan. 3329 Bangsal kapal terbang. 3327 Bangunan penyiaran dan talikom. 3323 Rumah kediaman kekal. 3310 Sekim2 betongan. 3319 Bangunan2 pelajaran (termasok Sekolah2. 3307 Sekim2 parit. bangunan2 hiboran dan riadhah. 3316 Sistem2 perhubongan (termasok ibu-sawat talipon seteshen sambongan dan "booster". 3318 Bangunan2 pejabat. 3322 Kantin. 3314 Kemudahan2 riadhah luar. 3302 Jambatan2 jalan. kebel bawah tanah dan dalam laut). 3306 Benaan laut (tidak termasok bangunan). 3400 Pelaboran dan Pinjaman: 3401 Pinjaman kapada Badan2 Berkanun dan Perbadanan Kerajaan Malaysia.klinik2 dan pusat2 kesihatan). penjara2. 3331 Lain2 pembenaan bangunan.

surat2 hutang. 4108 Bayaran pindahan modal kapada negeri2. 4110 Bayaran pindahan modal kapada Perbandaran. 3405 Saham2. 3406 Pinjaman kapada Sharikat2 Kerjasama Malaysia.subsidi. 4200 Bantuan Insuran dan Ganti Rugi: 4201 Bayaran untok kemusnahan. 3404 Pinjaman perbadanan yang bukan milek Kerajaan Malaysia.bantuan modal kapada perusahaan . simpanan dan lain2 ekuitipertubohan2 yang bukan milek Kerajaan Malaysia. 4109 Bayaran semasa kapada Perbandaran.3402 Saham2. 4106 Bayaran pindahan . bon2. 3407 Pinjaman kapada lain2 persatuan dan orang persaorangan di-Malaysia. bon2. 4105 Bayaran pindahan . kehilangan atau kechederaan kapada orang2 atau harta-perbadanan. 3408 Pelaboran dan pinjaman-Kerajaan Luar Negeri.bantuan modal kapada perusahaan persaorangan. 3409 Pelaboran dan pinjaman-lain2 dari Luar Negeri. 4112 Bayaran pindahan modal Pertubohan Antarabangsa dan negara2 luar. 4107 Bayaran pindahan semasa kapada negeri2. 4111 Bayaran pindahan semasa kapada Pertubohan2 Antarabangsa dan Negara2 Luar. 4202 Bayaran untok kemusnahan. 4300 Bunga dan Dividen (dan lain2 Pembayaran Hutang Negara) . 4102 Bayaran pindahan semasa kapada Pertubohan2 Kebangsaan yang tak bermotifkan keuntongan.perbadanan. simpanan dan lain2 ekuiti (termasok jumlah2 bunga tertanggoh pada masa pembelian dan juga pembayaran premium) badan2 berkanun dan perbadanan Kerajaan Malaysia. surat2 hutang. kehilangan atau kechederaan kapada orang2 atau harta-persaorangan. 4104 Bayaran pindahan . 4000 PEMBERIAN DAN BAYARAN TETAP4100 Pemberian subsidi dan charum2: 4101 Bayaran pindahan kapada orang2 persaorangan (tidak termasok bayaran kerana rugi atau chedera dan penchen kapada bekas pekerja2). 4103 Bayaran pindahan modal kapada Pertubohan Kebangsaan yang tak bermotifkan keuntongan. 3403 Pinjaman kapada negeri2.

4340 Pelan penyelesaian potongan bon.Malaysia. 4360 Kos pengurusan pinjaman. "Bunga yang di-bayar pada Persatuan Antarabangsa atas tanggongan pinjaman untok" patut di-jeniskan sabagai 4318. 4500 Penchen dan Ganjaran . Gunakan bilangan penjenisan penerimaan terakhir bagi tiap2 kategori2 yang berikut. 4350 Kos pengeluaran pinjaman baru. 5503 Kurangan perusahaan yang di-milek oleh Kerajaan. 4310 Bunga yang di-bayar atas simpanan pinjaman dan sabagai-nya. 4502 Penchen. 5504 Penghapusan kerugian (yang melibatkan perbelanjaan Belanjawan) 5510 Pembayaran balek pinjaman dan pendahuluan (sebutkan jenis penerima saperti juga butiran sebagai bil. ganjaran dan lain2 faedah kapada bekas pekerja2 atau pun anak-pinak/saudara-mara yang di-tinggalkan . 4303 Kerajaan Tempatan. 5500 Pelbagai: 5501 Pindahan kapada Kumpulan-Wang Chadangan Khas dan Kumpulan-Wang Khas (sebutkan nama penerima Kumpulan-Wang). 5502 Pindaan kapada Perbadanan Kerajaan Persekutuan (sebutkan nama perbadanan yang menerima kumpulan-wang). 4306 Persaorangan.-(tentukan bagi tiap2 penjenisan-jenis2 penerima): 4301 Kerajaan Persekutuan. dan lain2 faedah bagi bekas pekerja atau anak-pinak/saudara-mara yang di-tinggalkan . ganjaran.(sebutkan jenis-nya kalau penting): 4501 Penchen. . mithal-nya. 4320 Bunga yang di-bayar atas kontrek bayaran-beransor2. 4302 Kerajaan Negeri. 4330 Bunga atas lain2 tanggongan. 43). premium dan kamsen. 4370 Lain2 bayaran hutang negara. 5000 LAIN2 PERBELANJAAN 5100 Pembayaran Balek: 5101 Pembayaran balek (sebutkan jenis-nya kalau penting). 4305 Perusahaan Persendirian. 4304 Perbadanan Kerajaan. 4308 Lain2 dari Luar Negeri.Luar Negeri. 4307 Kerajaan Luar negeri.

1. 4. ramalan atau perbelanjaan yang di-anggarkan mengikut butiran sebagai dan butiran `am masing2.1 Dalam fomat OE 2 (kini BM-2) butiran sebagai yang berbunyi demikian "Perkhidmatan Penyelenggaraan Berkontrek" (maintenance contractual services) telah pun di-pinda kapada "Perkhidmatan Pelbagai" (miscellaneous services). 4. nombor2 ini di-gunakan sabagai rengkasan untok jumlah2 perbelanjaan sa-benar.1. 4. 4. 4.5520 Perbelanjaan pelbagai yang tidak terjenis di-mana2 pun.2. 28. Butiran lanjut di-bawah butiran sebagai 29 telah pun di-masokkan di-bawah butiran sebagai bil.. . butiran sebagai 29 ada-lah di-mansohkan. 4. .3 Senarai istilah di-kembarkan bersama2 Pekeliling ini.Pelbagai telah di-nomborkan menjadi 55.2 Beberapa nombor kod yang tertentu jangan-lah di-gunakan untok "koding" urusan perbelanjaan: 4. SENARAI ISTILAH Istilah2 dan perkataan2 yang di-senaraikan di-bawah ini ada-lah untok maksud Pekeliling ini sahaja: A Akan terima .2 Sewa2 pengangkutan dan kelengkapan perhubongan yang dahulu-nya di-jeniskan di-bawah butiran sebagai 22 dan 23 sekarang ini di-kumpulkan di-bawah butiran sebagai 25 bersama dengan lain2 sewa.. Accrue .2. 3 Tahun 1970: 4.3 Butiran sebagai 59 . Dengan demikian.1.1 Nombor kod yang terakhir dengan "00" dan "000" jangan-lah di-gunakan untok koding urusan perbelanjaan.2 Nombor2 kod yang berakhir dengan "99" jangan-lah di-gunakan oleh Jabatan2 untok "kod" urusan2: nombor2 ini akan di-gunakan untok maksud2 khas oleh Jabatan2 yang tertentu yang akan menggunakan komputer untok memproses data dalam peratoran2 perakaunan-nya..1 Patut-lah di-perhatikan bahawa pindaan2 penting yang berikut telah pun di-buat pada Pekeliling Perbendaharaan Bil. Penjelasan 4.

.. .. General object Butiran lanjut . . .. Explosives Bangunan kediaman . . . ... . . .. Architect Alat2an . Tools Alat2 tambahan . . ...... Interest Butiran . Reserves Chadangan Khas . . . ... Basis (based) Awam ... .. Institutional buildings Bantuan bayaran beransor .. .. ... Permanent dwellings Bangunan khas . . . Survivors Angka .. .. . Breeding Bijeh Padat .. . Sewerage Biakan . Contribution D Data . .. Transfer payment Bayaran sechara gantian ... Detailed object Butiran sebagai ....... . .... Digit Asas (berasas) . ... Attachments Alat2 pertukangan . Fabricated Bunga . ... .... .. . ... .... ...... . Standard object C Chadangan . .. . . . Material handling equipment Anak-pinak/saudara mara yang di-tinggalkan .. . Fixed equipment Alat2 pembawa barang . ..... .. Concentrates Bon . .....Akitek . Workshop Betongan .. ... ....... . . . Assistance hire purchase Bayaran pindahan . Civilian (adj. . Sinking Fund Charum ... Marine construction Bengkel .. ... . ... . . Accessories Alat2 tetap . . . Data ...) B Bahan2 letopan ....... ... . . .... ... . Equipment Alat bantuan .. Bond Buatan champoran . .. . .. .. . Commutation Benaan laut . .. . Object Butiran `am .. Residential buildings Bangunan kekal . ..

Lathes K Kamsen . . Railway rolling stock F Faedah .. Right of way Harta modal .. .... ... Warehouses. Advertising Indok Terminal .. . .. .... . .. Tunnel Jejambat . .. .. viaducts Jentera Pelarik. Commission . .. . ... .. ... Arrears Ganjaran . . . Exchange (telephone) Iklan .. . . . godowns H Habuan wang . ... ... ...Dermaga ....... .. . . ..... Terminal J Jabanah ... Flyovers.... .. .. Indemnity Gudang .. . Equity Enjin2 dan gerabak keretapi. . . Benefit Fotogerafi ... . Monetary benefits Hak2 dan tuntutan atas tanah Interest in land Hak lalu lintas.. . . Laundry E Empangan .. ..... Photography G Gaji tunggakan .. .. Capital assets I Ibusawat .. Dam Ekuiti . Gratuity Ganti-rugi .... . .... Wharves Dividen .. . . . ... .. . . . . .. .. Dividend Dobi ... ... . .. ..

.. .... .... . Owned. Identify Menghapus . Reserve fund Kumpulan wang chadangan khas Sinking fund Kumpulan wang khas .. Metal Loji Batu . Improvement Membaiki .. . Permanent Keluaran mentah. Subscriptions to book.. . Crude Milek .... .... . . .. ... . . Communications Kemusnahan .... . normal working hours Memajukan . Four digit code Kumpulan wang chadangan ...... .... . Regular-time.... .. ... ..... . Crude products Kemudahan perhubongan... . periodicals. . . . . .... Loss Kesan2 .. . . . ...... . . ownership Modal . Management Control Kawat .. . Orthopaedic P Palma . ..... Permanent way Langganan. Electronic Logam .... .. Drill (army) Kebal . . .. . Impact....... ... Quarry M Ma'amal . .. . ... ... ... . . . . . Letronik .. . .. . . .. . .... Palm . ..... Write off Mentah . . Credit Kerugian . effectiveness Kod empat angka.. . .. . Capital O Otopidik . . . ..Kawalan Pengurusan ... Deficits L Landasan . . . .. Repairs Menentukan . . Special fund Kurangan .. .. etc.. Laboratory Masa Biasa .. .. . Destruction Keredit ..

.. .. . ... Valuation Penjenisan .. .... Stock. . ..... . . transmission Penyenggaraan .. Current Sambilan . . .... Surgical Pembelian . ...... Consultant services Perlindongan . . Sanatorium S Subsidi . . Forecast Riadhah ... Discount Puncha . .. Maintenance Perabot . . ... ....... .. Appliances. . . . .. . Subsidy Saham . . .. ...... ... .. . . Individual Persendirian . . . Private Perubatan ... .. . ... . ... ......... .. . .. . . Pemberian ... .. . . Casual Sekim .. Amortization Pelbagai . Furniture Perbadanan . Investment Pelan menyelesaikan hutang ... ... Fixtures Pelabohan .... Distribution. share Sa-masa .. Catering Penyebaran . . .... Flood alleviation Pengurusan ... . Recreation Rumah istirihat.. .. Harbour Pelaboran . Miscellaneous Pembedahan . implements Perkhidmatan rundingan . Apparatus Ramalan .. Protection Persaorangan .... Medical Potongan .. Reclamation (land) Penchegah banjir . ... .Pemasangan2 . . ... . . .... instruments... Premium Perkakas . . .. .... Source R Radas ... Acquisition (not of land). Grants Pemulehan tanah. . .. Corporation.. . . . Management Penilaian . Scheme . . Classification Penyajian .... corporate body Perhubongan .. . Communications Perimiam . .

.. . . Wireless ... . . .. Reservoir Taliayer .. . . . . Fixed U Undang2 ... Scrap Setor Penyejok .. .. .... Promissory notes T Ta'arif .. . ...S-(samb.... Wages Urusan . . Vedeo tape Ternakan .. Rental or hire Simpanan . ... . . . . Accrued Tetap .. . Deposit Sumber .. Transactions W Wayales . . ........... Non-profit motive Takongan ......... .. Part time Seragam . . .. Source Surat2 Hutang ...... in-line Separoh masa . .. .... Definition Ta'bertujuan keuntongan . . . .... Legal Upahan .. motion pictures Tentera .. . . . Irrigation Taman2 . .. .. . Livestock Tertanggong ..... Consistent. . .. . .... Liabilities Tayangan filem . . . Military Tep Video . . Movies. . . ..) Selaras .. Uniform Serpehan . . .. Parks Tanggongan ... Refrigerated Storage Sewa-menyewa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful