KAJIAN TINDAKAN 2010 PENGGUNAAN PETA MINDA DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOMPONEN SASTERA DALAM BAHASA

MELAYU Oleh : Roziah Binti Abdul Latiff

ABSTRAK
Kajian tindakan ini bertujuan menambah baik pengajaran Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu (KOMSAS) melalui penggunaan peta minda. Kajian ini difokuskan kepada peningkatan kemahiran murid dalam menguasai glosari asas kajian kesusasteraan dalam kalangan murid Tingkatan 5. Seramai 15 orang murid terlibat dalam kajian ini. Kajian ini dibuat berdasarkan kepada masalah yang dihadapi oleh sebilangan murid SMK Kerambit dalam

memahami dan menguasai dan memahami glosari dalam kajian kesusasteraan

Perancangan

tindakan

ditumpukan

kepada

pemahaman

dan

penguasaan glosari kesusasteraan nuntuk mengkaji karya-karya kesusasteraan dalam (KOMSAS. Tindakan dibuat dengan memperkenalkan kaedah penggunaan peta minda kepada pelajar dalam kajian kesusasteraan. Penekanan diberikan kepada cara mengkaji dan memahami karya sastera dengan mudah dan cepat, bukan mengingat isi-isi kajian secara menghafal. Kaedah ini secara umumnya dapat memberi dorongan kepada murid-murid untuk meminati bidang kesusasteraan kerana mereka dapat memahami dan menghayati karya dengan mudah. 1

Bahasa Melayu adalah mata pelajaran utama yang diajar di sekolah. Justeru penguasaan pelajar dalam KOMSAS adalah penting untuk mereka lulus cemerlang dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Pelajar yang gagal Bahasa Melayu dikira gagal SPM walaupun mendapat kepujian dalam mata pelajaran lain. Hal ini menyebabkan guru terpaksa menghabiskan 2 . Guru memainkan peranan penting untuk membantu pelajar menguasai mata pelajaran Bahasa Melayu untuk memastikan mereka layak mendapat sijil SPM setelah tamat tingkatan lima. PENGENALAN Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara ini.1. pelbagai masalah dihadapi oleh guru. PERNYATAAN MASALAH Dalam proses pengajaran dan pembelajaran Kertas dua Bahasa Melayu tingkatan lima. Dalam Komponen Sastera (KOMSAS adalah salah satu komponen yang terdapat dalam Mata Perlajaran Bahasa Melayu. Antara masalah yang dikenalpasti adalah pengetahuan pelajar tentang isi-isi karya yang dikaji. Pelajar tidak berminat untuk membaca karya-karya yang terdapat dalam teks KOMSAS menyebabkan mereka tiada pengetahuan asas apabila proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Setiap murid diwajibkan lulus Bahasa Melayu untuk memperoleh sijil dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia.

Kekeliruan tentang glosari kesusasteraan ini menyebabkan pelajar tersilap memberikan jawapan atau menjawab tidak mengikut kehendak soalan.sebahagian masa pengajaran dan pembelajaran untuk membincangkan sinopsis cerita. cerpen. 3 . puisi tradisional. Pelajar juga agak sukar untuk mengingat sinopsis cerita dan isi pelajaran apabila tiba masa peperiksaan kerana terlalu banyak karya dalam sukatan. Hal ini berlaku kerana istilah-istilah kesusasteraan berkenaan agak asing bagi mereka dan amat kurang digunakan atau didengar sama ada dalam perbualan harian atau dalam media cetak atau elektronik. puisi moden dan novel. iaitu 25 karya tingkatan empat dan 25 karya tingkatan lima termasuk Prosa Klasik. Kaedah penulisan nota menggunakan ayat-ayat panjang tanpa grafik pula menyebabkan terlalu sukar untuk pelajar mengingat semua perkara yang terdapat dalam sesebuah karya walaupun penggunaan kaedah kajian yang hampir sama untuk semua karya. Pelajar juga biasanya menghadapi masalah untuk memahami dan mengingat istilah-istilah kesusasteraan yang digunakan menyebabkan mereka sering terkeliru untuk memberikan contoh berdasarkan glosari kesusasteraan. Senario ini menyebabkan guru terpaksa menggunakan pelbagai kaedah dan strategi bagi menangani permasalahan ini. drama.

Sehubunga itu. Setiap bahagian menyumbangkan 50 peratus kepada jumlah markah keseluruhan. Shahabudin Hashim. Peta minda yang diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1960an merupakan satu kaedah yang boleh membantu pelajar. Dalam kertas dua soalan tentang KOMSAS meliputi 42 peratus dari markah keseluruhan. mencatat nota dengan ringkas dan berkesan. Sehubungan itu. Pelajar perlu menguasai KOMSAS dan menjawab soalan menggunakan ayat yang betul untuk memastikan mereka dapat mencapai markah yang tinggi. untuk mencapai markah yang tinggi dalam peperiksaan pelajar perlu menguasai kedua-dua bahagian kertas satu dan kertas dua. penggunaan peta minda semakin penting sebagai satu kemahiran mengorganisasi maklumat dan menghuraikan konsep atau objektif secara teratur. peta minda merupakan kaedah yang berkesan untuk mendapatkan semua maklumat daripada ingatan untuk ditukarkan menjadi bentuk yang boleh dilihat. Mahani Razali dan Ramlah Jantan (2007) menyatakan bahawa peta minda membolehkan pelajar 4 merangka. . Menurut Subadrah (2001).Rasional Kajian Mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan lima dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kertas satu dan kertas dua.

merancang aktiviti atau membuat sesuatu persembahan dengan baik dengan berkesan. Menurut Poh Swee Hiang (2006). menganlisa dan sebagainya. bongkah geometri. peta minda membangtu pelajar 5 mencatat nota . Penggunaan peta minda lebih mudah untuk dirakamkan dalam ingatan jangka panjang. imej.. Dilip Mukerjea (1996) berpendapat bahawa melalui penggunaan peta minda pelajar dapat memperolehi ilmu pengetahuan yang lebih banyak di samping mempertingkatkan daya ingatan tanpa terlalu banyak mencatat nota. Susunan sedemikian dapat menghasilkan struktur pola yang kreatif selaras dengan cara otak seseorang memproses maklumat. membanding. garisan. Walaubagaimanapun terdapat pelbagai bentuk peta minda yang boleh dibina mengikut kreativiti. merekodkan maklumat atau peristiwa. peta minda dibentuk berdasarkan bagaimana otak manusia merakam dan memproses maklumat secara linear dan dalam masa yang sama membuat pengelolaan yang menyeluruh seperti menghubungkait. Poh Swee Hiang (2006) berpendapat.mencatat nota. maklumat penting dikelolakan dengan cara keseluruhan. Peta minda biasanya dirangka dengan meletakkan idea utama di tengah-tengah pusat utamamanakala idea lain yang berkaitan dikembangkan di luar idea utama dengan menggunakan pusat kecil. warna dan sebagainya. disusun dan Semasa membina peta minda. anak panah.

Hal ini amat penting kerana tidak semua guru Bahasa Melayu mempunyai pengetahuan yang luas tentang Kesusasteraan Melayu.dengan pantas dan mengelakkan pengulangan perkataan. Nota tersebut wujud sebagai satu gambaram mental yang lengkap dan bermakna . 6 . Justeru mereka perlukan kaedah yang sesuai untuk membantu pelajar mengkaji dan memahami karya-karya kesusasteraan yang terdapat dalam teks Objektif Kajian Objektif Am Untuk meningkatkan pengetahuan dan kefahaman pelajar-pelajar tingkatan lima tentang Komponen Sastera Objektif Khusus i) Melihat secara jelas faktor-faktor yang menyokong dan menghalang usaha-usaha membantu pelajar-pelajar lemah dalam menguasai kaedah kajian KOMSAS. KEPENTINGAN KAJIAN Kajian ini dilaksanakan untuk memberikan manfaat kepada guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu khususnya untuk membantu guru mencapai objektif pengajaran dalam KOMSAS.

Pada peringkat langkah pertama. Metodologi Kajian a) Reka bentuk kajian Penyelidikan ini menggunakan kaedah Kajian Tindakan dengan berdasarkan pelan tindakan lima peringkat langkah. iv) Pelajar mahir tentang penggunaan ayat-ayatadan glosari kesusasteraan Melayu. dalam kalangan Pada peringkat langkah kedua. 7 .ii) Pelajar dapat memahami dan mengingat glosari dalam kajian kesusasteraan Melayu iii) Pelajar memahami aspek-aspek penting yang perlu diambilkira dalam kajian kesusasteraan. pengkaji membuat tinjauan isu dan masalah iaitu masalah kelemahan dalam menjawab soalan-soalan KOMSAS dalam mata pelajaran Bahasa Melayu pelajar tingkatan lima SMK Kerambit. pengkaji memnbuat perancangan menggunakan kaedah peta minda untuk membantu pelajar memahami kaedah kajian Kesusasteraan Melayu seterusnya memahami isi kandungan teks dalam KOMSAS. Langkah ketiga pengkaji melaksanakan pengajaran dan pembelajaran KOMSAS menggunakan peta minda.

Kelas Sederhana (tingkatan 5 Perdagangan) dan kelas lemah (tingkatan 5 Seni Visual). Sekolah ini merupakan sekolah harian biasa yang mempunyai 360 orang pelajar dan 32 orang guru. iaitu kelas Tingkatan 5 Perdagangan daripada 3 kelas tingkatan lima di sekolah ini iaitu kelas cemerlang (tingkatan 5 Sains). c) Tempat Kajian Kajian dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Kerambit Kuala lipis Pahang. d) Batasan Kajian Kajian dilaksanakan meliputi aspek-aspek berikut: (i) (ii) Peristiwa penting Tema 8 . Sekolah ini dikategorikan sebagai sekolah menengah luar Bandar Gred B yang pelajarnya terdiri daripada pelajar tingkatan satu hingga tingkatan lima. b) Sasaran Kajian 15 orang pelajar tingkatan lima SMK Kerambit Kuala Lipis Pahang. pengkaji membuat pemerhatian tindakan untuk melihat keberkesanan penggunaan peta minda dalam pengajaran dan pembelajaran KOMSAS. Pelajar ini dipilih adri kelas sederhana. Peringkat langkah kelima pengkaji membuat refleksi dan penilaian tentang keberkesanan penggunaan peta minda kepada pelajar.Peringkat langkah keempat.

Maklumat awal dikumpulkan melalui ujian pertengahan tahun 2010.(iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) Persoalan Gaya Bahasa Watak dan Perwatakan Pengajaran Nilai Murni Kritikan Sosial d) Alat Instrumen Kajian (i) Pemerhatian : Analisa secara perbincangan aspek-aspek yang tidak difahami di dalam kajian Kesusasteraan Melayu. (ii) Soalan Latihan : Analisa markah pencapaian pelajar berdasarkan soalan KOMSAS Tingkatan lima (iii) Analisis Topikal berdasarkan soalan-soalan ujian yang dilaksanakan Kaedah Pengumpulan data Pengumpulan data dilaksanakan melalui markah ujian semester dan melalui ujian yang dilakukan di dalam kelas. Berpandukan maklumat ini pengkaji meneliti semula nota pelajar dan mendapati bahawa terdapat kelemahan dari segi kaedah catatan nota 9 . Maklumat ini telah dianalisis melalui analisis topikal dan hasilnya memberikan gambaran yang jelas tentang tahap pencapaian pelajar dalam KOMSAS.

Kelas pertama dilaksanakan pada 8 Julai 2010 dengan masa yang diperuntukkan sebanyak 120 minit( 3 masa Pengajaran dan Pembelajaran). Langkah ketiga pula mengehendaki pelajar mengisi peta minda kosong. Pengkaji memperuntukkan masa selama 45 minit untuk mengadakan pra ujian di dalam kelas. Mereka dikehendaki mencatat maksud setiap glosari berkenaan. Penggunaan kaedah Peta minda dalam Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan pada setiap khamis. Dalam langkah kedua masa yang diperuntukkan selama 40 minit. Data dikumpul melalui 4 siri ujian yang dimulakan pada 08 Julai 2010. PELAKSANAAN TINDAKAN DALAM KAJIAN: Kajian dilaksanakan setelah mengenalpasti 15 orang pelajar untuk dijadikan subjek kajian.pelajar. Tindakan awal dimulakan dengan mengadakan pra ujian pada 5 Julai 2010. Guru menerangkan tentang peta minda dan kaedah penggunaan peta minda dalam kajian KOMSAS. Penilaian awal untuk melihat tahap pemahaman pelajar melalui pra ujian . Guru juga menerangkan tentang glosari Kesusasteraan beserta contoh agar pelajar benar-benar memahaminya. Dalam langkah pertama (5 minit) pengajaran dimulakan dengan set induksi. Dalam langkah ketiga (masa 10 diperuntukkan 35 minit). Pelajar pula dibekalkan dengan contoh peta minda . guru . Semua pelajar mencatat nota dalam bentuk penulisan ayat panjang..

Langkah kedua memperuntukkan 30 minit untuk pembentangan oleh pelajar berdasarkan peta minda yang disediakan . Guru memberikan maksud syair dan pelajar mencatat. Seterusnya guru bersoal jawab untuk mengisi item-item yang terdapat di dalam peta minda berkenaan berdasarkan cerpen yang dibincangkan. Waktu sebenar pengajaran Bahasa Melayu adalah 6 waktu seminggu (240 minit) untuk setiap kelas. Guru menerangkan tentang peristiwa penting. Seterusya Guru dan pelajar bersoal jawab tentang pengisian tempat kosong yang disediakan di dalam peta minda. Pada minggu kedua hingga minggu kelima masa yang diperuntukkan adalah untuk satu pengajaran 120 minit (2 jam) iaitu 3 waktu Pengajaran dan Pembelajaran seminggu. Jadual waktu memperuntukkan guru Bahasaa Melayu melaksanakan pengajaran bagi setiap kelas sebanyak tiga kali seminggu iaitu 120 minit (3 masa). 3 kumpulan pelajar akan membentangkan kajian masing-masing iaitu kumpulan pertama cerpen atau drama . Pelajar mengisi tempat kosong di dalam peta minda. Dalam langkah keempat ( 35 minit).mengedarkan peta minda kosong dengan menerangkan tentang satu karya kesusasteraan tingkatan lima iaitu cerpen. Guru mengedarkan puisi yang akan dipelajari iaitu Syair Kelebihan Ilmu. . Pelajar dibekalkan dengan peta minda kedua. 80 minit(2 masa) dan 40 minit (1 masa) . kumpulan kedua puisi dan kumpulan ketiga novel 11 . Langkah pertama memperuntukkan 5 minit digunakan untuk set induksi dan 5 minit kedua untuk pergerakan pelajar mengikut kumpulan dan edaran peta minda kosong(tanpa pengisian) kepada pelajar. Langkah keenam(5 minit) guru merumuskan pengajaran pada hari berkenaan.

12 . 45 minit diperuntukkan bagi pelajar menjalani latihan dalam bentuk menjawab soalan pemahaman. 5 minit digunakan untuk merumuskan pengajaran pada hari berkenaan. bukan kaedah menghafal atau mengingat hasil kajian kesusasteraan berdasarkan tajuk karya. Dalam hal ini. Langkah ketiga memperuntukkan masa 30 minit untuk sesi soal jawab dan komentar guru tentang pengisian peta minda berdasarkan pembentangan kumpulan yang telah dilakasanakan. Pembentangan dari genre yang berbeza ini dilaksanakan untuk membiasakan pelajar mengkaji karya sastera berdasarkan pemahaman. Pelajar-pelajar lain juga dapat bersedia sebelum pembentangan. pelajar dikehendaki memahami glosari kesusasteraan yang membolehkan mereka mampu menghuraikan isi karya walaupun karya berkenaan belum pernah dipelajari. Pemahaman ini hanya boleh didapati melalui kajian pelbagai genre agar pelajar mampu menggunakan daya pemikiran kritis dan kreatif untuk mengupas isi karya mengikut kehendak soalan. Pelajar lain juga telah ada pengetahuan awal tentang karya yang akan dipelajari. Analisis dibuat oleh guru untuk melihat keberkesanan kaedah ini.atau prosa. Pembahagian kumpulan dan tajuk karya berdasarkan kumpulan diberikan 4 hari sebelum tarikh pembentangan . Dengan ini pelajar dari kumpulan pembentang akan dapat bersedia sepenuhnya dengan menggunakan bahan rujukan atau bertanya guru sebelum hari pembentangan.

24 57.57 45.05 92.57 peratus manakala pada ujian pertama markah telah meningkat kepada 45. Hasil Pra ujian dan ujian satu hingga empat menunjukkan pencapaian sebagaimana berikut: Jadual 1: Pencapaian pelajar dalam pra ujian dan ujian satu hingga empat 7 a TIGASETEGUH KARANG/TERMINAL 8 b GABUNG/PERBANDINGAN NOVEL SOALAN BERDASARKAN GENRE KOMSAS MARKAH DIPEROLEH MENGIKUT PERATUS 100 28.86 Nama MARKAH PENUH PURATA SKOR PRA UJIAN PUR ATA SKOR UJIAN 1 PURATA SKOR UJIAN 2 PURATA SKOR UJIAN 3 PURATA SKOR UJIAN 4 9 C 9 D 9 B 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 2 4 5 5 7 1 4 4 5 8 42 12 19 24 29 39 Jadual 1 menunjukkan perbezaan pencapaian murid dalam pra ujian. Pada ujian kedua markah yang dicapai terus meningkat kepada 57. Peningkatan ini jelas iaitu bermula pra ujian pelajar mencapai markah 28. Ini jelas menun jukkan 13 MARKAH DIPEROLEHI CERPEN/DRAMA Petikan Puisi Prosa Klasik .05 peratus. Ujian keempat menunjukkan purata pencapaian yang amat tinggi iaitu 92.24 peratus.14 69.DAPATAN KAJIAN.86 peratus.14 peratus dan pada ujian pencapaian pelajar meningkat kepada 69.

57 peratus.penggunaan peta minda dalam kajian kesusasteraan KOMSAS mampu membantu pelajar menghayati dan memahami karya dengan baik. Puisi moden dan Prosa Klasik. Saya mulai memberikan tugasan dan tajuk karya yang ingin dikaji. Semasa sesi komentar dan soal jawab pelajar meminta guru mengulas semula aspek berkaitan glosari dan meminta guru memberikan contoh. Hal ini menyebabkan ujian pertama masih menunjukkan penguasaan pelajar yang amat minimum iaitu secara purata keseluruhannya pelajar hanya mendapat markah sebanyak 12 daripada 42 markah iaitu 28. iaitu 8 Julai saya memperkenalkan peta minda kepada pelajar. Setelah saya menerangkat tentang kaedah penggunaan Peta minda secara jelas dengan memberikan contoh pelajar mulai memahaminya dan dapat memberikan beberapa jawapan pengisian peta minda berdasarkan contoh yang diberikan. Pada peringkat permulaan kelihatan pelajar masih kabur tentang bagaimana peta minda boleh diaplikasikan untuk memudahkan pemahaman dalam kajian kesusasteraan. Pada perjumpaan pertama. Hal ini menunjukkan bahawa pada sesi pengajaran yang 14 . Pembentangan menggunakan genre novel. Pada kelas pembentangan pertama iaitu pada 15 Julai kumpulan pembentang kelihatan masih kurang memahami kaedah penggunaan peta minda dan pelajar lain juga kelihatan masih kurang arif tentang kaedah pengisian peta minda. Sebahagian pelajar masih tidak dapat memahami glosari yang terdapat di dalam peta minda berkenaan.

namun pelajar telah mampu memahami karya dan menjawab soalan dengan agak baik. Ini menunjukkan bahawa pelajar telah menunjukkan peningkatan dalam menguasai kaedah kajian KOMSAS dan Glosari . Dari pemerhatian.pertama. Secara keseluruhannya. Dalam slot komentar dan ulasan pelajar kelihatan telah mulai 15 . Walaupun soalan dibuat menggunakan genre yang berbeza dari ujian pertama. Ujian pada minggu keempat iaitu 29 Julai memberansangkan. Pembentangan berdasarkan peta minda pada minggu keempat ini menggunakan karya dari genre Cerpen. purata mkarkah yang dicapai adalah 19 daripada 42 markah atau 28. pelajar masih gagal menguasai kaedah kajian peta minda serta glosari kesusasteraan berdasarkan peta minda Pada minggu ketiga iaitu 22 Julai. Namun pembentangan menggunakan karya yang berbeza iaitu Cerpen. Prosa Moden dan Puisi moden. Ujian yang dilaksanakan setelah proses pengajaran dan pembelajaran pada minggu ini menunjukkan bahawa keseluruhan pelajar telah mampu memahami karya kesusasteraan dengan baik melalui kaedah peta minda.57 peratus. Kumpulan pembentangan juga masih dalam kumpulan yangs sama. Puisi Klasik dan Drama. Ujian yang dijalankan menunjukkan peningkatan markah. pengajaran KOMSAS menggunakan peta minda dilaksanakan menggunakan langkah yang sama sebagaimana yang dilaksanakan pada minggu kedua. kelihatan pelajar mulai memahami dan mengingati glosari. Mereka juga kelihatan semakin seronok berbincang terutama ketika sesi komentar dan soal jawab.

Mereka mampu mengulas dan memberikan pendapat serta contoh daripada karya yang dikaji untuk mengisi ruang kosong di dalam peta minda yang diberikan.. Ketika slot komentar dan soal jawab . REFLEKSI Daripada kajian yangdilaksanakan adalah didapati bahawa penggunaan peta minda dalam kajian kesusasteraan amat membant 16 .05 peratus. Ini menunjukkan bahawa pencapaian pelajar dalam ujian telah meningkat kepada 92. Pelajar juga dapat mencatat nota dengan jelas dan tersusun.menunjukkan respon yang baik terhadap pembentangan rakan-rakan mereka. Keseluruhannya. Suasana kelas semakin menyeronokkan. Dalam ujian keempat iaitu minggu kelima kajian. menunjukkan bahawa pelajar telah menunjukkan peningkatan dalam menguasai kaedah kajian KOMSAS dan Glosari dengan menggunakan peta minda . Pelajar kelihatan telah dapat menguasai glosari kesusasteraan dengan baik dan mampu mengulas serta memberikan contoh berdasarkan karya yang dikaji. keseluruhan pelajar menunjukkan peningkatan markah.86 peratus. Purata markah yang dicapai adalah 39 daripada 42 markah yang diperuntukkan. purata mkarkah yang Ini dicapai adalah 29 daripada 42 markah atau 69. hampir keseluruhan pelajar cuba memberikan pendapat. Pada minggu kelima ini pelajar telah menunjukkan reaksi yang pro aktif.

CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYA Memandangkan penggunaan peta minda mampu membantu pelajar dalam mengkaji kesusasteraan. proses pengajaran adan 17 . dicadangkan kajian seterusnya adalah bagi mengenalpasti jenis-jenis dan bentuk peta minda yang paling sesuai dan paling mudah untuk membantu pelajar memahami karya kesusasteraan. Penggunaan peta minda juga membantu untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan berkesan.untuk memudahkan pelajar mengkaji genre-genre kesusasteraan kalam KOMSAS. Ini menunjukkan bahawa penggunaan peta minda mampu membantu pelajar untuk memahami dan menghayati KOMSAS dengan baik. KESIMPULAN Keputusan kajian ini menunjukkan peningkatan pemahaman yang amat ketara kepada pelajar dari seminggu ke seminggu.

Sharifah Alwiah Alsagoff. Bangi. Ilmu pendidikan pedagogi.) Developing teachers’ theories of teaching.Petaling Jaya: Longman.SENARAI RUJUKAN Ab. London: Falmer Press. Elementary social studies teaching for today and tomorrow (Pengajaran pengajian sosial asas untuk kini dan kemudian hari). M. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1991). (1983). Gagne. Sukatan pelajaran kurikulum bersepadu sekolah menengah Bahasa Melayu. Rahman Ab. (2001). Interaksi lisan dalam pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraanMelayu (KOMSAS) dalam mata pelajaran bahasa Melayu. D. (1997). Universiti Kebangsaan Malaysia. M. Teuku Iskandar. (2005). New York: Macmillan Publishing Co. B. (1985). 18 . Kamus Dewan. M. Yaxley. Yap Kim Fatt & Ab. J. R.G.( 1991. Schunk. The conditions of learning and theory of instruction (4th ed. Kementerian Pendidikan Malaysia [KPM]. Seman Salleh. Rahim Selamat. Evans. (1986). Tesis doktor falsafah yang belum diterbitkan. H. Kuala Lumpur: Heinemann Asia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. & Brueckner. M. Massachussets: Allyn and Bacon. Learning theories: An educational perspective [Teori pembelajaran:Suatu perspektif pendidikan]. New York: CBS CollegePublishing. (1990).)Kondisi pembelajaran dan teori pengajaran (edisi keempat)]. Rashid. Pengajian Melayu I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful