PENDALAMAN MATERI PAI ASPEK: TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

Oleh Aprianto Widyaiswara Pertama

SOAL
1. Jelaskanlah pengertian tarikh dan peradaban Islam! 2. Jelaskanlah manfaat dari pembelajaran PAI aspek Tarikh dan Peradaban Islam! 3. Tuliskanlah jumlah KD Tarikh dan Peradaban Islam pada SMA/SMK! 4. Apa saja materi pokok Tarikh dan Peradaban Islam pada SMA/SMK?

KOMPETENSI
Menguraikan tentang materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam aspek Tarikh dan Peradaban Islam pada SMA/SMK

INDIKATOR
1. Menjelaskan pengertian tarikh dan peradaban Islam 2. Menjelaskan manfaat dari pembelajaran PAI aspek Tarikh dan Peradaban Islam 3. Menentukan jumlah KD Tarikh dan Peradaban Islam pada SMA/SMK! 4. Menguraikan materi pokok Tarikh dan Peradaban Islam pada SMA/SMK?

Visi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Terwujudnya Keagamaan dan Terbinanya Keberagamaan Peserta Didik yang Sempurna (Kaffah) pada Jenjang SMK/SMA

Misi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Membentuk peserta didik yang memiliki iman yang fungsional dan berkesinambungan dalam beribadah kepada Allah SWT Membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlakul karimah Menumbuhkan suasana keagamaan di sekolah yang Islami dilandasi toleransi dan kedamaian yang hakiki

KENAPA PERLU KAJIAN DAN ANALISIS PENGEMBANGAN ASPEK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM?

KTSP hanya Standar Minimal Standar Nasional Pendidikan Bercermin dari Kompetensi Akidah KTSP Memberi Peluang yang Luas untuk Pengembangan

PENGERTIAN TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

Ilmu yang mempelajari tentang peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau yang berkaitan dengan peristiwa, tempat, waktu dan nama-nama tokoh yang terkait dengan kemajuan yang pernah dicapai umat Islam

Standar Kompetensi Lulusan Kompetensi Tarikh dan Peradaban Islam

Memahami sejarah Nabi Muhammad Saw pada periode Makkah dan periode Madinah serta perkembangan Islam di Indonesia dan dunia.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

1. Di Kelas X : Dimasukkan Sub Kompetensi Perkembangan Islam pada Masa Umayyah dan Abbasiyah Di Kelas XI : Dimasukkan Sub Kompetensi Perkembangan Islam pada Abad Pertengahan dan Abad Modern

Hasil & Urutan Pengembangan Kompetensi Tarikh dan Peradaban Islam
Kelas X : Dakwah Rasulullah Saw Pada Periode Makkah Dakwah Rasulullah Saw Pada Periode Madinah Perkembangan Islam pada Masa Umayyah Perkembangan Islam pada Masa Abbasiyah Kelas XI : Perkembangan Islam pada Abad Pertengahan Perkembangan Islam pada Abad Modern Kelas XII : Perkembangan Islam di Indonesia Perkembangan Islam di Dunia

MANFAAT MEMPELAJARI TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

1.Edukatif 2.Inspiratif 3.Rekreatif

3 (TIGA) DIMENSI KOMPETENSI TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

Masa lalu Masa kini Masa akan datang

Peta Pencapaian Kompetensi
AQIDAH AL-QUR¶AN PAI SYARI¶AH / FIQIH AKHLAK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

Standar Isi Mata Pelajaran Agama Islam
Aspek Tarikh dan Peradaban Islam
Standar kompetensi
1.

Kompetensi Dasar
Menceritakan sejarah dakwah Rasulullah Saw periode Makkah Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah Saw periode Makkah

Memahami keteladanan Rasulullah 1.1 Saw dalam membina umat periode Makkah 1.2

2. Memahami keteladanan Rasulullah 2.1 Saw dalam membina umat periode Madinah 2.2

Menceritakan sejarah dakwah Rasulullah Saw periode Madinah Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah Saw periode Madinah

Standar Isi Mata Pelajaran Agama Islam Aspek Tarikh dan Peradaban Islam
Standar kompetensi Kompetensi Dasar
3. Memahami perkembangan Islam 3.1 Menjelaskan perkembangan Islam pada Abad Pertengahan pada Abad Pertengahan 3.2 Menyebutkan contoh peristiwa perkembangan Islam pada Abad Pertengahan

4. Memahami perkembangan Islam 4.1 Menjelaskan perkembangan Islam pada Masa Modern pada Masa Modern 4.2 Menyebutkan contoh peristiwa perkembangan Islam pada Masa Modern

Standar Isi Mata Pelajaran Agama Islam Aspek Tarikh dan Peradaban Islam
Standar kompetensi
5.

Kompetensi Dasar
5.1 5.2 5.3 Menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia Menampilkan contoh perkembangan Islam di Indonesia Mengambil hikmah dari perkembangan Islam di Indonesia

Memahami perkembangan Islam di Indonesia

6. Memahami perkembangan Islam di Dunia

6.1 6.2 6.3

Menjelaskan perkembangan Islam di Dunia Menampilkan contoh perkembangan Islam di Dunia Mengambil hikmah dari perkembangan Islam di Dunia

NABI PANDAI MEMBACA DAN MENULIS

{2 :

}

Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka" (al-Jumu¶ah (62) :2)

{27 :

}

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya´ (al-Maidah (5): 27)

BANI ABBASIYAH
Dibentuk oleh keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, Abbas. Berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibukota dari Damaskus ke Baghdad Memegang kekuasaan kekhalifahan selama tiga abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya Timur Tengah Pada masa kekhalifahan ini dunia Islam mengalami peningkatan besar-besaran di bidang ilmu pengetahuan. Salah satu inovasi besar pada masa ini adalah diterjemahkannya karya-karya di bidang pengetahuan, sastra, dan filosofi dari Yunani, Persia, dan Hindustan. Tokoh: Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi

WILAYAH KEKHALIFAH ABBASIYAH PADA MASA JAYANYA

ISLAM DI NUSANTARA 
Masuk

sejak Abad ke-7: Tahun 648 diterangkan telah ada koloni Arab Muslim di pantai timur Sumatera  Masuk melalui perdagangan Arab, Persia, India dan China

PROSES AWAL PENYEBARAN ISLAM DI INDONESIA
Perdagangan dan Perkawinan Pembentukan masyarakat Islam dari tingkat µbawah¶ dari rakyat lapisan bawah, kemudian berpengaruh ke kaum birokrat Gerakan Dakwah, melalui dua jalur yaitu: ulama keliling dan pendidikan pesantren

Strategi Pembelajaran PAI Komptensi Tarikh dan Peradaban Islam
KBM

PEMBELAJARAN PAI (DSL)

KEGIATAN MENTORING

BUKU PRAKTIKUM DAN PENILAIAN

KEGIATAN MANDIRI

DISKUSI: KRITERIA TINGKAT KESULITAN MATERI PELAJARAN PAI ASPEK TARIKH DAN PI
NO SK KD MATERI PEL. KRITERIA KESULITAN SS S Sd M UPAYA MENGATASI

Keterangan: SS: Sangat Sulit S : Sulit Sd: Sedang M : Mudah

Bukti Hasil Belajar
A. KBM
Kompetensi
Tarikh dan Peradaban Islam

Lingkup Penilaian
Pengetahuan

Bentuk Penilaian
Tes Tulis

Aspek yang dinilai
Pemahaman Materi

Skor Penilaian
10

Skor yang diperoleh

Ketrampilan

Penugasan

Diskusi & Presentasi

Membuat Laporan -Bahasa -Sistimatika Penulisan Mencari Tokoh-tokoh Khulafaur TokohRasyidin -Bahasa -Sistimatika Penulisan -Penguasaan Materi -Sikap dalam Diskusi -Penampilan -Teknik Komunikasi Kesantunan dalam KBM Jumlah

10 10

10 10 10 10 10 10 10 100

Sikap

Performance

TERIMA KASIH