P. 1
Guru & FPK

Guru & FPK

|Views: 4,859|Likes:
Published by edith

More info:

Published by: edith on Oct 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

Tajuk: Nyatakan bagaimana guru boleh berperanan dalam melaksanakan strategi-strategi untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

(FPK) agar dapat diaplikasikan di dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)

KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, falsafah bermaksud pengetahuan tentang ilmu yang tertinggi atau sebagai dasar kepada ilmu-ilmu lain. Istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu philos (bermakna kecintaan) dan sophia (bermakna kebijaksanaan). Dengan berpandukan kepada makna dua perkataan Yunani ini, istilah falsafah boleh diertikan sebagai perihal mencintai kebijaksanaan atau mencintai ilmu. Menurut Akta Pendidikan tahun 1996, Falsafah Pendidikan Negara tahun 1988, telah digantikan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1996 (Kementerian Pendidikan, 1999). Falsafah Pendidikan Kebangsaan, 1996, berbunyi: “Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

1

Satu konsep asas yang terkandung dalam FPK ialah tentang ilmu. mengubah dan membentuk diri serta masyarakat manusia. Perlu diingat bahawa tidak ada yang lebih utama antara keempatempat unsur tersebut. pendalaman dan pengesahan kepada ilmu yang ada. memahami dan mengingati falsafah ini agar setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa berada dilandasan yang betul. Hal ini bermakna. rohani dan intelektual yang sering disebut oleh guru-guru sebagai JERI. nilai ilmu dan peranan ilmu dalam pembangunan insan dan masyarakat. Nilai ilmu terletak pada kebenaran kandungan yang berfungsi bukan sahaja untuk memaklumkan dan menerangkan kepada manusia akan sesuatu. Berilmu dan berpendidikan harus menghasilkan budi pekerti yang baik dan akhlak yang mulia yang sekali gus menjadi ciri-ciri asasi seorang ahli keluarga. Fungsi ilmu yang boleh mengubah manusia dan masyarakat inilah yang menjadikan sesuatu yang amat tinggi nilainya. Pendidikan ialah satu proses dan aktiviti sepanjang hayat dan manusia sentiasa berada dalam keadaan memerlukan perluasan. masyarakat dan warganegara yang baik dan terdidik. yakni tidak boleh dikatakan jasmani lebih penting daripada intelek atau sebaliknya Salah satu yang terkandung dalam FPK adalah falsafah tentang manusia yang berasaskan kepercayaan kepada Tuhan dan agama. Pengalaman bukan sahaja boleh memperkaya dan mengukuhkan ilmu tetapi juga mencabar dan mengubah ilmu yang sedia ada 2 . Justeru setiap bakal guru di Malaysia diwajibkan membaca. tetapi lebih penting lagi ilmu mempengaruhi. Intipati utama dalam FPK ini ialah melahirkan insan seimbang dari segi jasmani. emosi.Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dulunya disebut Falsafah Pendidikan Negara (FPN) merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. Matlamat pendidikan adalah untuk membangunkan semua aspek diri manusia secara harmonis dan seimbang supaya kesepaduan fitrah diri manusia terpelihara. semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan FPK ini.

Secara dasar. Matlamat pendidikan ialah melahirkan rakyat yang berilmu pengetahun. [Mok. bertanggungjawab. progresif dan berdisiplin. Berdasarkan FPK. bertanggungjawab. demokratik. jelas bahawa tujuan pendidikan tinggi bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah atau diploma. dan berbakti. berakhlak mulia. Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga. berupaya mencapai kesejahteraan dan memberi sumbangan untuk keharmonian dan kemakmuran negara. berakhlak mulia. meluas kepada masyarakat dan negara. 2008] Berpandukan kepada pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan di atas. ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu. Ia berbunyi seperti di bawah: “Guru yang berpekerti mulia. menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan. berpandangan progresif dan saintifik. Seiringan dengan itu.pada manusia. FPK juga melihat individu itu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan. bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara. Falsafah Pendidikan Guru telah digubal untuk menjadi panduan bagi merealisasikan FPK. berketrampilan. FPG menjelaskan jenis guru yang diperlukan oleh negara kita. pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.” 3 .

menguasai ilmu. emosi. 2008] FPG digubal bertujuan untuk menjadi panduan bagi merealisasikan FPK. Guru juga disifatkan sebagai rol model dan teladan bagi golongan murid. rohani. Justeru. Dengan adanya FPG yang telah digubal untuk menjadi panduan bagi merealisasikan FPK. intelek dan sosial secara keseluruhan dan bersepadu Salah satu strategi merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah pembangunan insan iaitu memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. maka matlamat pendidikan guru ialah menghasilkan guru yang berkualiti dari segi peribadi. Berikut merupakan beberapa cara bagaimana seorang guru dapat merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru dalam profesionnya untuk diaplikasikan dalam KBSR. [Choong. kemahiran dan nilai yang berkesan. serta berupaya mencapai kecemerlangan pendidikan untuk pengisian tuntutan Wawasan Pendidikan dalam abad ke-21. sosial dan amalan tingkah laku. 2008] Berdasarkan kepada FPG di atas. profesional. kemahiran dan amalan nilai-nilai keguruan. masyarakat dan negara bagi memastikan sistem penyampaian ilmu. guru mempunyai akautabiliti yang tinggi terhadap murid. Pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang dapat berjaya memperkembang potensi pelajar dari aspek jasmani. ibu bapa. maka jelaslah bahawa para pendidik memainkan peranan utama dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. guru hendaklah mempunyai sahsiah yang baik. 1.[Mok. Ia sebenarnya menjelaskan jenis guru yang dihasratkan oleh negara kita. Salah satu perkara yang diberi penekanan dalam strategi 4 . Sehubungan itu.

mengendalikan pengajaran bagi pelajar-pelajar pelbagai kebolehan. kemahiran dan nilai di antara satu sama lain. membina sifat-sifat yang boleh membawa ke arah perpaduan negara serta menghasilkan tenaga rakyat yang mahir dan terlatih untuk keperluan negara. guru harus mempunyai pengetahuan tentang mata pelajaran pengkhususannya serta mempunyai kemahiran mengajar termasuk menghubungkan pengetahuan. Kandungan kurikulum sekolah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: (i) Sukatan Pelajaran dan kandungan mata pelajaran serta segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Peranan kurikulum dalam pendidikan di Malaysia adalah untuk mengembangkan potensi murid-murid dari segi intelek. Dalam buku Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979). rohani dan sosial dengan seimbang dan menyeluruh. dan (ii) Aktiviti kokurikulum seperti sukan. Dalam pelaksanaan dan kejayaan kurikulum. permainan. Di samping itu. serta mempunyai ciri-ciri keguruan yang positif dan kreatif untuk melaksanakan dan manjayakan kurikulum yang terbentuk. kelab dan unit beruniform.pembangunan insan pula ialah penyediaan kurikulum yang relevan dengan mengubahsuai kandungannya mengikut keperluan semasa. jasmani. guru haruslah terlebih dahulu memahami dan menghayati falsafah dan matlamat kurikulum. kurikulum ditakrifkan sebagai segala rancangan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran untuk mencapai matlamat pendidikan. Oleh itu. struktur dan organisasi kurikulum serta sukatan pelajarannya untuk memastikan suatu kurikulum dapat dilaksanakan dengan jayanya. guru harus mengetahui peranannya di peringkat sekolah iaitu meliputi tugas-tugas seperti menganalisis 5 .

sosial dan jasmani. Pelaksanaan pengurusan dan pentadbiran dengan penyelenggaraan prasarana supaya kemudahan atau sumber pengajaran dan pembelajaran dapat digunakan secara licin dan optimum.objektif kurikulum dan isi kandungannya. melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kokurikulum serta menyediakan alat bantu mengajar yang sesuai. intelek dan sosial secara keseluruhan dan bersepadu. menentukan keperluan pelaksanaan seperti melengkapkan diri dengan kemahiran mengajar dan penyediaan bahanbahan pelajaran. guru juga boleh memilih bahan-bahan tambahan seperti buku kerja yang sesuai untuk murid-muridnya. perubahan organisasi sekolah ke arah mewujudkan situasi yang sesuai untuk melahirkan pelajar-pelajar mengikut tujuan dan cita FPK adalah dengan menyediakan kemudahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar-pelajar mendapat peluang untuk mengembangkan potensi mereka dari segi intelek. rohani. 2. emosi. serta dalam keadaan yang baik dan selamat Di dalam salah satu strategi untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu pembangunan insan. Setiap tugas dan peranan guru yang telah dinyatakan diatas adalah bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kurikulum oleh guru adalah seiring dengan kurikulum yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan seterusnya memperkembang potensi pelajar dari aspek jasmani. Sebagai contoh. emosi. secara menyeluruh dan seimbang. Pada masa yang sama. Manakalah penyediaan bahan-bahan rujukan. rohani. 6 . merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut saranan kurikulum serta membuat penilaian untuk mengenal pasti kelemahan dengan tujuan meningkatkan keberkesanan dalam pelaksanaan kurikulum dengan membuat pengubahsuaian dalam rancangan mengajar. sistem teknologi yang canggih seperti ICT telah diperkenalkan bagi penyediaan sistem penyampaian yang berkesan.

Kecekapan guru menjalankan tugas sebagai pengurus akan mewujudkan suasana sosioemosi yang selesa. keberkesanan interaksi murid dengan bahan serta aktiviti pembelajaran akan dapat dipertingkatkan. untuk menjadi pengurus bilik darjah yang berkesan. mengurus keadaan fizikal bilik darjah supaya menjadi lebih kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Justeru dengan itu. mengurus murid-murid supaya mematuhi segala peraturan bilik darjah. Oleh itu. Sekiranya sumber pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah diorganisasikan dengan baik.bahan pengajaran dan pembelajaran disediakan agar aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih berkesan. mengurus murid-murid supaya menjalankan tugas mereka mengikut jadual bertugas seperti membersihkan bilik darjah dan menyusun meja-kerusi. seronok dan bermakna. disiplin kelas yang baik dan keadaan bilik darjah yang kondusif dan sesuai untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. seorang guru harus melaksanakan peranannya sebagai seorang pengurus. Organisasi sumber pengajaran-pembelajaran adalah amat penting untuk aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah. seorang guru perlu mengetahui dan memahami elemen-elemen pengurusan bilik darjah serta berusaha untuk menguasai kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan pengurusan bilik darjah. 7 . untuk merealisasikan hasrat FPK dan FPG. Antara tugas guru sebagai pengurus ialah mengurus rutin bilik darjah. teratur dan sistematik. dan mengurus bahan-bahan pengajaran supaya dapat digunakan dengan lebih berkesan.

saling melengkapi dan bantu membantu antara satu sama lain. Matlamat yang berkaitan dengan konsep ini adalah: (i) mewujudkan permuafakatan dan perkongsian pintar yang mantap dan akrab antara pihak sekolah. Hubungan tiga dimensi yang disebut oleh beliau menerangkan bahawa permuafakatan dan perkongsian bijak penting untuk membawa kejayaan kepada sesebuah sistem pendidikan pada masa kini. rumah dan komuniti supaya sistem pendidikan mencapai kejayaan. konsep perkongsian dalam pendidikan cuba mencapai matlamat supaya masyarakat dapat mengambil berat terhadap anak-anak mereka di sekolah. [Mohd. Pelaksanaan perhubungan dengan masyarakat dengan mewujudkan perkongsian pintar (smart partnership) di antara sekolah dengan masyarakat supaya melahirkan semangat kerjasama demi dapat membantu pembangunan sekolah.3. 8 . Abdul Rafie Bin Mahat. 2004] Dalam usaha mencapai cita-cita sekolah dan negara. Ketiga-tiga entiti ini perlu ada hubungan yang mantap dan akrab kerana kejayaan sistem pendidikan negara bergantung kepada sejauh mana ketiga-tiga elemen ini dapat berfungsi. “ Saranan beliau itu amat jelas menyatakan bahawa sesebuah institusi pendidikan tidak boleh wujud bersendirian. rumah dan komuniti perlu diberi penekanan. baik dalam sumber kewangan mahupun tenaga yang diperlukan Mengikut Yang Berbahagia Dato Hj. Permuafakatan dan kerjasama sekaligus akan menunjukkan keprihatinan mereka terhadap usaha membentuk dan mendidik generasi pada masa akan datang. Bekas Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia di dalam kertas kerjanya yang bertajuk “Pengukuhan dan Peningkatan Kualiti Pendidikan Dan Profesionalisme Keguruan” menyatakan: “Hubungan tiga dimensi iaitu sekolah.

guru-guru. Guru juga perlu membina kepercayaan ibu bapa terhadap para guru dengan tidak memberikan 9 . dan masyarakat dapat menjayakan hasrat murni ini melalui sumbangan idea. baik dalam sumber kewangan mahupun tenaga yang diperlukan. guru perlu mewujudkan hubungan komunikasi yang baik dengan para ibu bapa. mereka cenderung untuk melihat keluarga dan komuniti sebagai rakan kongsi dengan sekolah dalam perkembangan dan pendidikan kanak-kanak. Sebagai seorang pendidik. Apabila ibu bapa. 1995] Jika pendidik melihat murid-murid sebagai seorang anak. tenaga. pelajar dan masyarakat lain melihat di antara satu sama lain sebagai rakan kongsi di dalam pendidikan. bahan atau peralatan serta wang ringgit.(ii) (iii) penglibatan masyarakat amat penting dalam membentuk dan mendidik generasi masa depan. Rakan kongsi mengenalpasti minat dan tanggungjawab yang sama terhadap kanakkanak. Guru mestilah menghormati para ibu bapa kepada murid-muridnya serta berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga tanpa mengira kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. wujud suatu komuniti yang mengambil berat. Oleh itu. dan mereka bekerjasama untuk mewujudkan program serta peluang yang lebih baik kepada murid-murid ini. [Epstein. guru perlu melaksanakan perhubungan dengan masyarakat dengan mewujudkan perkongsian pintar (smart partnership) di antara sekolah dengan masyarakat supaya melahirkan semangat kerjasama demi dapat membantu pembangunan sekolah. Namun suatu hakikat yang tidak dapat dielakkan bahawa pelaksanaan konsep ini hanya akan berjaya jika pihak sekolah yang memainkan peranan sebagai pencetus atau penggerak ke arah permuafakatan dan perkongsian pintar.

Selain itu. radio. khasnya ibu bapa mengenai peranan mereka dalam menjayakan hasrat FPK. kemahiran dan kaedah penyampaian yang cekap serta mempunyai sahsiah yang elok dan bersikap dedikasi dalam pekerjaan mengajar.maklumat keadaan keluarga atau murid (yang diberikan oleh ibu bapa) kepada orang yang tidak berhak. berfikir. Melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata pelajaran. Ikhtisas ialah suatu pekerjaan yang biasanya memerlukan latihan dan pendidikan yang mendalam. guru juga perlu menghormati masyarakat setempat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. merancang dan menilai murid-muridnya. sepatutnya dijemput untuk menyertai sebarang aktiviti-aktiviti sekolah supaya dapat meningkatkan kesedaran masyarkat. institusi pendidikan dengan masyarakat. televisyen dan internet. 10 . Selain pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata pelajaran. Guru perlu sentiasa belajar. guru harus memperoleh ilmu pengetahuan yang luas serta mendalam tidak kira dalam mata pelajaran yang diajar maupun pengetahuan am. Di samping itu. Guru juga perlu menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa. Objektif ini hanya boleh dicapai apabila guru sentiasa membaca buku ilmiah serta peka terhadap peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekeliling melalui suratkhabar. terutamanya ibu bapa pelajar. beliau mesti mempunyai pengetahuan yang luas. 4. serta pengetahuan ikhtisas keguruan. seorang guru juga perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan ikhtisas keguruan. Mengajar pula ialah sesuatu pekerjaan yang melibatkan intelek dan tindakan yang cekap. Masyarakat. Untuk menyampaikan pelajaran dengan yakin dan menyebarkan ilmu yang lengkap.

bersopan santun. berkelakuan baik. Guru perlu memainkan peranan sebagai ibu bapa kepada murid-muridnya dalam membentuk sahsiah dan kelakuan mereka sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. berbudi bahasa. sentiasa menepati masa. Sebagai contoh. guru haruslah sentiasa berpakaian kemas. dan sebagainya dapat diperolehi dalam meningkatkan pengetahuan ikhtisas keguruan. Menyemai dan memupuk nilai-nilai murni dan etika keguruan kepada diri dan pelajar selaras dengan tuntutan FPG Konsep nilai dalam konteks pendidikan adalah berkait dengan moral. ilmu kaedah mengajar. wajar dan diingini ialah melalui contoh teladan.Pelbagai jenis ilmu pengetahuan seperti ilmu psikologi kanak-kanak. khasnya pelajar-pelajar di sekolah. Oleh itu. prinsip atau kelakuan orang. guru haruslah mempunyai sifat-sifat yang terpuji yang boleh menjadi teladan kepada murid-murid untuk dicontohi. pengetahuan ini dapat diperolehi dengan menyertai seminar pendidikan dan menghadiri Kursus Dalam Perkhidmatan. Selain membaca buku ilmiah. 11 . ilmu kurikulum. Sehubungan dengan ini. rajin dan mempunyai sikap positif terhadap tugastugasnya. guru haruslah berusaha menyemai dan memupuk nilai-nilai murni dan etika keguruan kepada diri sendiri terlebih dahulu. Tingkah laku guru adalah contoh teladan kepada murid-murid. Pengetahuan ini dapat meningkatkan prestasi guru dalam aktiviti pengajaran dan seterusnya menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam memenuhi hasrat FPG dan FPK. Salah satu cara untuk membentuk nilai moral yang baik. 5.

bebal kepada cerdik. Di bawah konteks keguruan. Ilmu pengetahuan merupakan alat yang utama dan mengandungi nilai yang berharga kepada manusia kerana ilmu dapat mengubah diri manusia daripada jahil kepada berpengetahuan. Menyempurnakan tanggungjawab dan akauntabiliti sebagai insan guru yang sentiasa mencari ilmu serta mengamalkannya bagi memenuhi tuntutan keperluan pendidikan dan masa depan Mengikut Kamus Dwibahasa. berketrampilan. Oleh itu.6. guru bertanggungjawab untuk sentiasa mencari ilmu serta mengamalkannya bagi memenuhi tuntutan keperluan pendidikan dan masa depan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. akauntabiliti boleh dirumuskan sebagai bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan. masyarakat dan negara. mundur kepada maju dan derita kepada bahagia. guru yang mengamalkan ilmu akan sentiasa memberi sumbangan yang bermakna bagi memastikan matlamat FPK dapat dicapai. kebenaran dan keyakinan. berakhlak mulia. Seorang guru yang berilmu pengetahuan bukan saja memperolehi pengetahuan. tetapi sanggup untuk menggunakan ilmunya demi menegakkan kebenaran dan keadilan serta memberi sumbangan yang bermakna kepada keluarga. Salah satu matlamat pendidikan mengikut FPK ialah melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 12 . Sebagai seorang pendidik. perkataan “akauntabiliti” dihuraikan sebagai bertanggungjawab kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu.

melahirkan rakyat yang memiliki sikap kenegaraan. demokratik. Oleh itu. Bahasa Melayu dan sebagainya. proses pendidikan Malaysia juga diharapkan dapat mencapai matlamat pendidikan untuk melahirkan rakyat yang bersatu patu. [Mok. Sebagaimana yang telah diketahui. Sejarah. atau secara tidak langsung apabila murid-murid menjalankan aktiviti kumpulan di mana murid-murid akan dilatih mengamalkan sikap-sikap seperti kerjasama. progresif dan berdisiplin. khasnya cinta dan taat setia kepada negara. khasnya mengembangkan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu patu. Mengamalkan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan hasrat FPG. Guru sebagai patriot memainkan peranan yang penting dalam membina satu budaya yang berteraskan perpaduan. semasa menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Dengan kata lain.7. tolongmenolong. hormat-menghormati. 2008] Peneguhan pembentukan sikap kenegaraan boleh dilaksanakan secara langsung apabila guru mengajar dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Moral. tanggungjawab dan toleransi. demokratik. Peranan guru pula ialah menonjolkan sikap kenegaraan. unsur-unsur kenegaraan telah tersisip dalam semua mata pelajaran sama ada di bawah rancangan KBSR atau KBSM. 13 . progresif dan berdisiplin Selain daripada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan seimbang. guru harus menekankan unsur perpaduan (patuh kepada ideologi Rukun Negara) dalam semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk aktiviti kokurikulum.

Epstein. J.BIBLIOGRAFI Choong. Mok S. Siri Pendidikan Guru. Mohd. L. (1995). 14 . S. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia untuk Program Pergurauan Pendidikan Rendah Pengajian 4 Tahun. 1995. Kumpulan Budiman Sdn. Vol. M. (2004). (2008).K. 2004. 76. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (Sekolah Rendah: Komponen 1 & 2) Psikologi Pendidikan & Pedagogi. Institut Perguruan Batu Lintang. L. Perkongsian Dalam Pendidikan-Fokus Di Sekolah [Versi elektronik].S. Bhd. Artikel Jurnal Phi Delta Kappan. School/family/community Partnerships: Caring for the Children We Share [Versi elektronik]. Jurnal Penyelidikan Jilid 5. (2008).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->