P. 1
Guru & FPK

Guru & FPK

|Views: 4,853|Likes:
Published by edith

More info:

Published by: edith on Oct 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

Tajuk: Nyatakan bagaimana guru boleh berperanan dalam melaksanakan strategi-strategi untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

(FPK) agar dapat diaplikasikan di dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)

KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, falsafah bermaksud pengetahuan tentang ilmu yang tertinggi atau sebagai dasar kepada ilmu-ilmu lain. Istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu philos (bermakna kecintaan) dan sophia (bermakna kebijaksanaan). Dengan berpandukan kepada makna dua perkataan Yunani ini, istilah falsafah boleh diertikan sebagai perihal mencintai kebijaksanaan atau mencintai ilmu. Menurut Akta Pendidikan tahun 1996, Falsafah Pendidikan Negara tahun 1988, telah digantikan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1996 (Kementerian Pendidikan, 1999). Falsafah Pendidikan Kebangsaan, 1996, berbunyi: “Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

1

memahami dan mengingati falsafah ini agar setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa berada dilandasan yang betul. Intipati utama dalam FPK ini ialah melahirkan insan seimbang dari segi jasmani. Fungsi ilmu yang boleh mengubah manusia dan masyarakat inilah yang menjadikan sesuatu yang amat tinggi nilainya. Pengalaman bukan sahaja boleh memperkaya dan mengukuhkan ilmu tetapi juga mencabar dan mengubah ilmu yang sedia ada 2 . rohani dan intelektual yang sering disebut oleh guru-guru sebagai JERI. yakni tidak boleh dikatakan jasmani lebih penting daripada intelek atau sebaliknya Salah satu yang terkandung dalam FPK adalah falsafah tentang manusia yang berasaskan kepercayaan kepada Tuhan dan agama. masyarakat dan warganegara yang baik dan terdidik. tetapi lebih penting lagi ilmu mempengaruhi. Matlamat pendidikan adalah untuk membangunkan semua aspek diri manusia secara harmonis dan seimbang supaya kesepaduan fitrah diri manusia terpelihara. emosi.Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dulunya disebut Falsafah Pendidikan Negara (FPN) merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. Nilai ilmu terletak pada kebenaran kandungan yang berfungsi bukan sahaja untuk memaklumkan dan menerangkan kepada manusia akan sesuatu. mengubah dan membentuk diri serta masyarakat manusia. Pendidikan ialah satu proses dan aktiviti sepanjang hayat dan manusia sentiasa berada dalam keadaan memerlukan perluasan. Satu konsep asas yang terkandung dalam FPK ialah tentang ilmu. nilai ilmu dan peranan ilmu dalam pembangunan insan dan masyarakat. Berilmu dan berpendidikan harus menghasilkan budi pekerti yang baik dan akhlak yang mulia yang sekali gus menjadi ciri-ciri asasi seorang ahli keluarga. pendalaman dan pengesahan kepada ilmu yang ada. Perlu diingat bahawa tidak ada yang lebih utama antara keempatempat unsur tersebut. semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan FPK ini. Hal ini bermakna. Justeru setiap bakal guru di Malaysia diwajibkan membaca.

bertanggungjawab. tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan. [Mok. bertanggungjawab. berketrampilan. Ia berbunyi seperti di bawah: “Guru yang berpekerti mulia. meluas kepada masyarakat dan negara. Berdasarkan FPK. berakhlak mulia. ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu. Matlamat pendidikan ialah melahirkan rakyat yang berilmu pengetahun. progresif dan berdisiplin. jelas bahawa tujuan pendidikan tinggi bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah atau diploma. menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga. berakhlak mulia. Seiringan dengan itu. Falsafah Pendidikan Guru telah digubal untuk menjadi panduan bagi merealisasikan FPK.” 3 . berupaya mencapai kesejahteraan dan memberi sumbangan untuk keharmonian dan kemakmuran negara.pada manusia. berpandangan progresif dan saintifik. 2008] Berpandukan kepada pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan di atas. FPG menjelaskan jenis guru yang diperlukan oleh negara kita. bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara. pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. demokratik. FPK juga melihat individu itu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan. Secara dasar. dan berbakti.

rohani. 2008] Berdasarkan kepada FPG di atas. ibu bapa.[Mok. Salah satu perkara yang diberi penekanan dalam strategi 4 . emosi. maka jelaslah bahawa para pendidik memainkan peranan utama dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. [Choong. kemahiran dan nilai yang berkesan. 2008] FPG digubal bertujuan untuk menjadi panduan bagi merealisasikan FPK. Berikut merupakan beberapa cara bagaimana seorang guru dapat merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru dalam profesionnya untuk diaplikasikan dalam KBSR. Guru juga disifatkan sebagai rol model dan teladan bagi golongan murid. guru hendaklah mempunyai sahsiah yang baik. profesional. sosial dan amalan tingkah laku. Ia sebenarnya menjelaskan jenis guru yang dihasratkan oleh negara kita. maka matlamat pendidikan guru ialah menghasilkan guru yang berkualiti dari segi peribadi. masyarakat dan negara bagi memastikan sistem penyampaian ilmu. guru mempunyai akautabiliti yang tinggi terhadap murid. 1. kemahiran dan amalan nilai-nilai keguruan. Sehubungan itu. Dengan adanya FPG yang telah digubal untuk menjadi panduan bagi merealisasikan FPK. Justeru. Pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang dapat berjaya memperkembang potensi pelajar dari aspek jasmani. intelek dan sosial secara keseluruhan dan bersepadu Salah satu strategi merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah pembangunan insan iaitu memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. menguasai ilmu. serta berupaya mencapai kecemerlangan pendidikan untuk pengisian tuntutan Wawasan Pendidikan dalam abad ke-21.

kemahiran dan nilai di antara satu sama lain. permainan. serta mempunyai ciri-ciri keguruan yang positif dan kreatif untuk melaksanakan dan manjayakan kurikulum yang terbentuk. kurikulum ditakrifkan sebagai segala rancangan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran untuk mencapai matlamat pendidikan. Kandungan kurikulum sekolah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: (i) Sukatan Pelajaran dan kandungan mata pelajaran serta segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu.pembangunan insan pula ialah penyediaan kurikulum yang relevan dengan mengubahsuai kandungannya mengikut keperluan semasa. Dalam buku Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979). dan (ii) Aktiviti kokurikulum seperti sukan. Peranan kurikulum dalam pendidikan di Malaysia adalah untuk mengembangkan potensi murid-murid dari segi intelek. mengendalikan pengajaran bagi pelajar-pelajar pelbagai kebolehan. guru harus mengetahui peranannya di peringkat sekolah iaitu meliputi tugas-tugas seperti menganalisis 5 . guru haruslah terlebih dahulu memahami dan menghayati falsafah dan matlamat kurikulum. jasmani. rohani dan sosial dengan seimbang dan menyeluruh. struktur dan organisasi kurikulum serta sukatan pelajarannya untuk memastikan suatu kurikulum dapat dilaksanakan dengan jayanya. guru harus mempunyai pengetahuan tentang mata pelajaran pengkhususannya serta mempunyai kemahiran mengajar termasuk menghubungkan pengetahuan. kelab dan unit beruniform. Dalam pelaksanaan dan kejayaan kurikulum. Oleh itu. membina sifat-sifat yang boleh membawa ke arah perpaduan negara serta menghasilkan tenaga rakyat yang mahir dan terlatih untuk keperluan negara.

objektif kurikulum dan isi kandungannya. 6 . merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut saranan kurikulum serta membuat penilaian untuk mengenal pasti kelemahan dengan tujuan meningkatkan keberkesanan dalam pelaksanaan kurikulum dengan membuat pengubahsuaian dalam rancangan mengajar. secara menyeluruh dan seimbang. intelek dan sosial secara keseluruhan dan bersepadu. perubahan organisasi sekolah ke arah mewujudkan situasi yang sesuai untuk melahirkan pelajar-pelajar mengikut tujuan dan cita FPK adalah dengan menyediakan kemudahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar-pelajar mendapat peluang untuk mengembangkan potensi mereka dari segi intelek. emosi. sosial dan jasmani. melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kokurikulum serta menyediakan alat bantu mengajar yang sesuai. menentukan keperluan pelaksanaan seperti melengkapkan diri dengan kemahiran mengajar dan penyediaan bahanbahan pelajaran. rohani. guru juga boleh memilih bahan-bahan tambahan seperti buku kerja yang sesuai untuk murid-muridnya. Sebagai contoh. serta dalam keadaan yang baik dan selamat Di dalam salah satu strategi untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu pembangunan insan. sistem teknologi yang canggih seperti ICT telah diperkenalkan bagi penyediaan sistem penyampaian yang berkesan. Pelaksanaan pengurusan dan pentadbiran dengan penyelenggaraan prasarana supaya kemudahan atau sumber pengajaran dan pembelajaran dapat digunakan secara licin dan optimum. rohani. Manakalah penyediaan bahan-bahan rujukan. emosi. Pada masa yang sama. 2. Setiap tugas dan peranan guru yang telah dinyatakan diatas adalah bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kurikulum oleh guru adalah seiring dengan kurikulum yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan seterusnya memperkembang potensi pelajar dari aspek jasmani.

seorang guru harus melaksanakan peranannya sebagai seorang pengurus.bahan pengajaran dan pembelajaran disediakan agar aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih berkesan. seronok dan bermakna. mengurus keadaan fizikal bilik darjah supaya menjadi lebih kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kecekapan guru menjalankan tugas sebagai pengurus akan mewujudkan suasana sosioemosi yang selesa. untuk menjadi pengurus bilik darjah yang berkesan. teratur dan sistematik. Antara tugas guru sebagai pengurus ialah mengurus rutin bilik darjah. untuk merealisasikan hasrat FPK dan FPG. 7 . Sekiranya sumber pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah diorganisasikan dengan baik. mengurus murid-murid supaya menjalankan tugas mereka mengikut jadual bertugas seperti membersihkan bilik darjah dan menyusun meja-kerusi. Organisasi sumber pengajaran-pembelajaran adalah amat penting untuk aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah. seorang guru perlu mengetahui dan memahami elemen-elemen pengurusan bilik darjah serta berusaha untuk menguasai kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan pengurusan bilik darjah. disiplin kelas yang baik dan keadaan bilik darjah yang kondusif dan sesuai untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. dan mengurus bahan-bahan pengajaran supaya dapat digunakan dengan lebih berkesan. mengurus murid-murid supaya mematuhi segala peraturan bilik darjah. keberkesanan interaksi murid dengan bahan serta aktiviti pembelajaran akan dapat dipertingkatkan. Justeru dengan itu. Oleh itu.

Hubungan tiga dimensi yang disebut oleh beliau menerangkan bahawa permuafakatan dan perkongsian bijak penting untuk membawa kejayaan kepada sesebuah sistem pendidikan pada masa kini. saling melengkapi dan bantu membantu antara satu sama lain. Abdul Rafie Bin Mahat. [Mohd. “ Saranan beliau itu amat jelas menyatakan bahawa sesebuah institusi pendidikan tidak boleh wujud bersendirian.3. Ketiga-tiga entiti ini perlu ada hubungan yang mantap dan akrab kerana kejayaan sistem pendidikan negara bergantung kepada sejauh mana ketiga-tiga elemen ini dapat berfungsi. Matlamat yang berkaitan dengan konsep ini adalah: (i) mewujudkan permuafakatan dan perkongsian pintar yang mantap dan akrab antara pihak sekolah. Permuafakatan dan kerjasama sekaligus akan menunjukkan keprihatinan mereka terhadap usaha membentuk dan mendidik generasi pada masa akan datang. rumah dan komuniti perlu diberi penekanan. Bekas Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia di dalam kertas kerjanya yang bertajuk “Pengukuhan dan Peningkatan Kualiti Pendidikan Dan Profesionalisme Keguruan” menyatakan: “Hubungan tiga dimensi iaitu sekolah. konsep perkongsian dalam pendidikan cuba mencapai matlamat supaya masyarakat dapat mengambil berat terhadap anak-anak mereka di sekolah. 2004] Dalam usaha mencapai cita-cita sekolah dan negara. 8 . Pelaksanaan perhubungan dengan masyarakat dengan mewujudkan perkongsian pintar (smart partnership) di antara sekolah dengan masyarakat supaya melahirkan semangat kerjasama demi dapat membantu pembangunan sekolah. rumah dan komuniti supaya sistem pendidikan mencapai kejayaan. baik dalam sumber kewangan mahupun tenaga yang diperlukan Mengikut Yang Berbahagia Dato Hj.

pelajar dan masyarakat lain melihat di antara satu sama lain sebagai rakan kongsi di dalam pendidikan. dan mereka bekerjasama untuk mewujudkan program serta peluang yang lebih baik kepada murid-murid ini. Guru juga perlu membina kepercayaan ibu bapa terhadap para guru dengan tidak memberikan 9 . Guru mestilah menghormati para ibu bapa kepada murid-muridnya serta berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga tanpa mengira kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. guru perlu melaksanakan perhubungan dengan masyarakat dengan mewujudkan perkongsian pintar (smart partnership) di antara sekolah dengan masyarakat supaya melahirkan semangat kerjasama demi dapat membantu pembangunan sekolah. wujud suatu komuniti yang mengambil berat. [Epstein.(ii) (iii) penglibatan masyarakat amat penting dalam membentuk dan mendidik generasi masa depan. mereka cenderung untuk melihat keluarga dan komuniti sebagai rakan kongsi dengan sekolah dalam perkembangan dan pendidikan kanak-kanak. Sebagai seorang pendidik. bahan atau peralatan serta wang ringgit. tenaga. baik dalam sumber kewangan mahupun tenaga yang diperlukan. Namun suatu hakikat yang tidak dapat dielakkan bahawa pelaksanaan konsep ini hanya akan berjaya jika pihak sekolah yang memainkan peranan sebagai pencetus atau penggerak ke arah permuafakatan dan perkongsian pintar. Oleh itu. dan masyarakat dapat menjayakan hasrat murni ini melalui sumbangan idea. guru-guru. guru perlu mewujudkan hubungan komunikasi yang baik dengan para ibu bapa. 1995] Jika pendidik melihat murid-murid sebagai seorang anak. Rakan kongsi mengenalpasti minat dan tanggungjawab yang sama terhadap kanakkanak. Apabila ibu bapa.

serta pengetahuan ikhtisas keguruan. Guru juga perlu menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa. khasnya ibu bapa mengenai peranan mereka dalam menjayakan hasrat FPK. 4. Selain itu. terutamanya ibu bapa pelajar. Objektif ini hanya boleh dicapai apabila guru sentiasa membaca buku ilmiah serta peka terhadap peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekeliling melalui suratkhabar. Di samping itu. Selain pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata pelajaran. Ikhtisas ialah suatu pekerjaan yang biasanya memerlukan latihan dan pendidikan yang mendalam. Masyarakat. 10 . Guru perlu sentiasa belajar. Melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata pelajaran. beliau mesti mempunyai pengetahuan yang luas.maklumat keadaan keluarga atau murid (yang diberikan oleh ibu bapa) kepada orang yang tidak berhak. guru juga perlu menghormati masyarakat setempat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. Mengajar pula ialah sesuatu pekerjaan yang melibatkan intelek dan tindakan yang cekap. sepatutnya dijemput untuk menyertai sebarang aktiviti-aktiviti sekolah supaya dapat meningkatkan kesedaran masyarkat. institusi pendidikan dengan masyarakat. seorang guru juga perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan ikhtisas keguruan. kemahiran dan kaedah penyampaian yang cekap serta mempunyai sahsiah yang elok dan bersikap dedikasi dalam pekerjaan mengajar. merancang dan menilai murid-muridnya. guru harus memperoleh ilmu pengetahuan yang luas serta mendalam tidak kira dalam mata pelajaran yang diajar maupun pengetahuan am. radio. Untuk menyampaikan pelajaran dengan yakin dan menyebarkan ilmu yang lengkap. televisyen dan internet. berfikir.

Pengetahuan ini dapat meningkatkan prestasi guru dalam aktiviti pengajaran dan seterusnya menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam memenuhi hasrat FPG dan FPK. berbudi bahasa. Tingkah laku guru adalah contoh teladan kepada murid-murid. wajar dan diingini ialah melalui contoh teladan. rajin dan mempunyai sikap positif terhadap tugastugasnya. berkelakuan baik. ilmu kurikulum. 5. sentiasa menepati masa. Guru perlu memainkan peranan sebagai ibu bapa kepada murid-muridnya dalam membentuk sahsiah dan kelakuan mereka sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. prinsip atau kelakuan orang. dan sebagainya dapat diperolehi dalam meningkatkan pengetahuan ikhtisas keguruan. guru haruslah mempunyai sifat-sifat yang terpuji yang boleh menjadi teladan kepada murid-murid untuk dicontohi. pengetahuan ini dapat diperolehi dengan menyertai seminar pendidikan dan menghadiri Kursus Dalam Perkhidmatan. Menyemai dan memupuk nilai-nilai murni dan etika keguruan kepada diri dan pelajar selaras dengan tuntutan FPG Konsep nilai dalam konteks pendidikan adalah berkait dengan moral. Sebagai contoh. 11 . Oleh itu.Pelbagai jenis ilmu pengetahuan seperti ilmu psikologi kanak-kanak. guru haruslah sentiasa berpakaian kemas. Sehubungan dengan ini. Salah satu cara untuk membentuk nilai moral yang baik. khasnya pelajar-pelajar di sekolah. Selain membaca buku ilmiah. ilmu kaedah mengajar. bersopan santun. guru haruslah berusaha menyemai dan memupuk nilai-nilai murni dan etika keguruan kepada diri sendiri terlebih dahulu.

bebal kepada cerdik. guru bertanggungjawab untuk sentiasa mencari ilmu serta mengamalkannya bagi memenuhi tuntutan keperluan pendidikan dan masa depan. masyarakat dan negara. Di bawah konteks keguruan. Seorang guru yang berilmu pengetahuan bukan saja memperolehi pengetahuan. akauntabiliti boleh dirumuskan sebagai bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan. Ilmu pengetahuan merupakan alat yang utama dan mengandungi nilai yang berharga kepada manusia kerana ilmu dapat mengubah diri manusia daripada jahil kepada berpengetahuan. mundur kepada maju dan derita kepada bahagia. Oleh itu. perkataan “akauntabiliti” dihuraikan sebagai bertanggungjawab kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu. berakhlak mulia. 12 . kebenaran dan keyakinan. berketrampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Salah satu matlamat pendidikan mengikut FPK ialah melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Menyempurnakan tanggungjawab dan akauntabiliti sebagai insan guru yang sentiasa mencari ilmu serta mengamalkannya bagi memenuhi tuntutan keperluan pendidikan dan masa depan Mengikut Kamus Dwibahasa. tetapi sanggup untuk menggunakan ilmunya demi menegakkan kebenaran dan keadilan serta memberi sumbangan yang bermakna kepada keluarga. Sebagai seorang pendidik. guru yang mengamalkan ilmu akan sentiasa memberi sumbangan yang bermakna bagi memastikan matlamat FPK dapat dicapai.6.

unsur-unsur kenegaraan telah tersisip dalam semua mata pelajaran sama ada di bawah rancangan KBSR atau KBSM. 2008] Peneguhan pembentukan sikap kenegaraan boleh dilaksanakan secara langsung apabila guru mengajar dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Moral. Guru sebagai patriot memainkan peranan yang penting dalam membina satu budaya yang berteraskan perpaduan. tanggungjawab dan toleransi. khasnya cinta dan taat setia kepada negara. atau secara tidak langsung apabila murid-murid menjalankan aktiviti kumpulan di mana murid-murid akan dilatih mengamalkan sikap-sikap seperti kerjasama. Bahasa Melayu dan sebagainya. khasnya mengembangkan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu patu. hormat-menghormati. demokratik. Peranan guru pula ialah menonjolkan sikap kenegaraan. Oleh itu. [Mok. semasa menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Sebagaimana yang telah diketahui. 13 . progresif dan berdisiplin Selain daripada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan seimbang. Sejarah. demokratik. tolongmenolong. guru harus menekankan unsur perpaduan (patuh kepada ideologi Rukun Negara) dalam semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk aktiviti kokurikulum. Mengamalkan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan hasrat FPG.7. progresif dan berdisiplin. melahirkan rakyat yang memiliki sikap kenegaraan. proses pendidikan Malaysia juga diharapkan dapat mencapai matlamat pendidikan untuk melahirkan rakyat yang bersatu patu. Dengan kata lain.

Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (Sekolah Rendah: Komponen 1 & 2) Psikologi Pendidikan & Pedagogi. Vol. 14 .BIBLIOGRAFI Choong. L. J. (2008). (2008). 2004. Mohd. Perkongsian Dalam Pendidikan-Fokus Di Sekolah [Versi elektronik]. Artikel Jurnal Phi Delta Kappan. L. S.K. School/family/community Partnerships: Caring for the Children We Share [Versi elektronik]. (1995). Jurnal Penyelidikan Jilid 5.S. (2004). Kumpulan Budiman Sdn. Mok S. 1995. 76. Epstein. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia untuk Program Pergurauan Pendidikan Rendah Pengajian 4 Tahun. Bhd. Siri Pendidikan Guru. Institut Perguruan Batu Lintang. M.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->