SOALAN PERTAMA a) Jelaskan maksud andaian perakaunan dan prinsip perakaunan.

Huraikan satu contoh andaian perakaunan dan satu contoh prinsip perakaunan. (4 M) b) Syarikat Nurul Hidayah Bhd. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2008 RM Jualan Bersih 425,000 Kos barang dijual (325,000) Untung Kasar 200,000 Belamja operasi (34,000) Untung daripada opersi 66,000 Belanja faedah (3,000) Pendapatan sebelum cukai 63,000 Belanja cukai (15,000) Pendapatan selepas cukai 48,000 Belanja dividen (16,000) Pindahan ke Rizab Hasil 32,000 ====== Syarikat Nurul Hidayah Bhd. Kunci Kira ± kIra Pada 31 Disember 2008 RM 211,000 2007 RM 310,000 (248,000) 62,000 (15,500) 46,500 (5,500) 41,000 (10,000) 31,000 (4,500) 26,500 ======

Aset Tetap

2007 RM 173,000

Aset Semasa: Inventori 109,500 Penghutang 120,500 Bank 45,000 Liabiliti : Kurang daripada tempoh 1 tahun (110,000) 376,000 Liabiliti : Lebih daripada tempoh 1 tahun (40,000) 336,000 ======

57,500 100,000 18,500 (95,000) 254,000 (70,000) 184,000 =======

000 Syer Keutamaan 6% bernilai RM2.2008 RM 2007 RM Dibiayai oleh : Syer Biasa bernilai RM1. i) Bayaran sewa terdahulu yang terkurang daripada RM25 direkodkan sebagai belanja.000 (2) 80% daripada jualan bersih adalah jualan kredit.000 Rizab 96. nyatakan prinsip perakaunan yang berkaitan selain prinsip kos sejarah. Bagi setisp perkara.00 sesyer 140. Dikehendaki : Hitung yang berikut bagi Syarikat Nurul Hidayah Bhd.000 75.000 ====== ====== Maklumat tambahan : (1) Nilai modal syer biasa dan aset pada 31 Disember 2006 adalah seperti berikut : RM Modal syer biasa 60. Menggunakan nilai terendah antara kos atau pasaran. ii) iii) iv) . Belian penghawa dingin yang tahan selama sepuluh tahun dikira sebagai belanja.000 50. untuk tahun 2008 dan 2007. Urusan peribadi pemilik adalah terasing daripada urusan perniagaan.00 Sesyer 100. Beri ulasan bagi perubahan setiap nisbah yang dihitung i) ii) iii) iv) v) vi) Nisbah semasa Nisbah hutang atas ekuiti Pulangan atas jualan Pulangan atas syer biasa Pusing ganti inventori Pusing ganti penghutang (15 M) c) Yang berikut ialah perkara ± perkara tentang prosedur dan ciri ± ciri prinsip perakaunan Serta urusniaga perniagaan.000 184.000 59.000 Penghutang 55.000 336.000 Inventori 40.

Aset tetap dilaporkan dalam kunci kira ± kira pada kos sejarah.v) vi) vii) viii) ix) Menjelaskan kaedah susut nilai yang digunakan dalam laporan kewangan. bukan pada nilai semasa. Catatan jurnal pelarasan disediakan pada akhir tempoh perakaunan. Mewujudkan peruntukan untuk hutang ragu Amalan perakaunan asas akruan (6 M) x) xi) xii) . Amaun dalam penyata kewangan dibulatkan kepada angka ribu yang terdekat. Aset bukan tunai dibawa masuk ke dalam entity perkongsian direkodkan pada nilai saksama. Tidak melaporkan aset pada harga pembubaran.

000+55.000¥ -Mampu bayar = 2.07%¥¥ = 41.000+18. catatan bergu. pemadanan . realisasi.000¥ 95.000¥ X 100% 310.000+60.500+40.000¥ X100% 425.000¥ -Merosot¥ (109.500)/2¥ (57.000)/ 2¥ -Penggunaan ekuiti =39.500 +57. keobjektifan.45 :1¥¥ = 0.000¥ 184.5 :1¥¥ = 1.000)¥ -Pengurusan =3.000¥ X100%¥ -Merosot¥ (140.500+45.SKEMA JAWAPAN SOALAN 1 a) Andaian ± asas yang diperlukan ¥ diperlukan untuk proses perakaunan¥ Contoh ± Badan berterusan. wang sebagai ukuran ¥¥ Prinsip ± sesuatu panduan yang diterima umum ¥ bagi menetapkan bagaimana sesuatu urusan atau urusniaga ekonomi perlu direkodkan dan dilaporkan.000¥ -Merosot¥ 336.000¥ 248.85 : 1¥¥ liability semasa meningkat¥ 110.000)/2¥ -Kutipan kredit = 3.000¥ 95.000 +70.500+120.500+100.000¥ = 11. konsistensi.89 kali¥¥ = 5. kestabilan nilai wang.000 ¥X 100%¥ 31.000 ± 3.¥¥ b) Formula i) Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa ii) Nisbah hutang atas ekuiti = Jumlah Liabiliti Jumlah Ekuiti iii)Pulangan atas jualan = UntungBersih selepas cukai X100% Jumlah jualan iv)Pulangan atas syer biasa = Untung bersih selepas cukai dan dividen syer keutamaan X100% Modal syer biasa purata v) Pusing ganti inventori = Kos Jualan Inventori purata vi)Pusing ganti penghutang = Jualan kredit Penghutang purata 2008 2007 Ulasan 109.500+100. entiti berasingan.000 + 40.48%¥¥ biasa yang kurang cekap akan menjana keuntungan yang rendah¥ 325.000)/2¥ (100.08 kali¥¥ tidak cekap¥ =3.000¥ 248. tempoh perakaunan.29%¥¥ 31.09 kali¥¥ inventori yang kurang cekap¥ 340. ¥ Contoh : kematerialan / kematanan.000 ± 6.000¥ -Merosot¥ (120.90 :1¥¥ mampan¥ 48. kos sejarah.000¥ -Risiko yang lebih =0.500¥ -Meningkat¥ 110.2 kali¥¥ ¥ = 1/4 M 60 X ¼ = 15 M .000)/2¥ (75.000¥ = 10%¥¥ -Meningkat¥ -Pulangan atas jualan lebih tinggi¥ ¥ = ½.000¥ 57.000+75. 8 X ½ = 4M 48.

c)i) ii) Pemadanan¥ Kematerialan¥ iii) Entiti berasingan¥ iv) Konservatisme¥ vi) Usaha berterusan¥ vii) viii) ix) x) xi) xii) Materialiti / Kematanan¥ Pemadanan / Akruan¥ Objektiviti¥ Objektiviti¥ Konservatisme / pemadanan¥ Pemadanan / Akruan¥ ¥ = ½ M 12 X ½ = 6 M .

00 pada premium RM0.30 atas permohonan RM0. Pada 1 Januari.50 atas perumpukan (termasuk premium) RM0.000 syer. Bhd. antara saham biasa dengan saham keutamaan. telah menerbitkan 100. Bhd.90 sesyerdan dibayar sepenuhnya.SOALAN ENAM a) Nyatakan satu perbezaan i) ii) iii) iv) v) antara saham dengan debentur.000 syer biasa dengan nilai par RM1. Wang lebihan yang diterima atas permohonan digunakan untuk perumpukan. antara dividen saham keutamaan dengan faedah debentur (5M) b) Pada 1 Januari 2008. Dikehendaki : Sediakan catatan jurnal untuk merekod semua urusniaga tersebut.50 yang ditawarkan kepada pemegang syer syarikat. 2009. Seorang ahli syarikat itu. dan dibayar dengan cara ± cara yang berikut : RM0. membuat terbitan hak 100. antara rizab hasil dengan rizab modal.00 pada premium RM0.20 atas panggilan pertama RM0. Syer ± syer ini kemudian diterbitkan semula pada harga RM0. antara terbitan hak dengan terbitan bonus. Bayaran penuh perlu dibuat semasa permohonan. yang diumpukkan kepadanya 10.000 syer biasa dengan nilai par RM1. Semua syer telah dilanggan dan dibayar penuh. Syarikat Khadijah Sdn. Wang permohonan dan perumpukan.20 yang ditawarkan kepada orang ramai.000 syer dan perumpukan dibuat kepada pemohon ± pemohon untuk 200.000 syer telah gagal membayar wang panggilan pertama. kecuali premium dikembalikan kepadanya. (20M) .20 atas panggilan kedua Permohonan telah diterima 250. Syarikat Khadijah Sdn. dan syer ± syernya dirampas selepas panggilan kedua dibuat. Permohonan yang lain ditolak.

¥ debentur ± melibatkan pemiutang / tuntutan terdahulu dari pemegang saham¥ ii) rizab hasil dengan rizab modal rizab hasil ± dari untung yang tidak diaagihkan / diagih dalam bentuk dividen¥ rizab modal ± dari lebihan harga terbitan saham dan penilaian aset/ diagih dalam bentuk saham bonus.¥ terbitan hak dengan terbitan bonus terbitan hak ± terbitan yang menghasilkan tunai daripada pemegang saham sedia ada / tawaran saham kepada pemegang saham sedia ada¥ terbitan bonus ± terbitan saham baru tanpa melibatkan tunai / pemberian saham secara percuma kepada pemegang syer sedia ada¥ saham biasa dengan saham keutamaan saham biasa ± Dividen dibayar selepas saham keutamaan / ada hak untuk mengundi /kadar dividen bergantung kepada keputusan lembaga pengarah¥ saham keutamaan ± keutamaan pembayaran dividen / tiada hak mengundi / kadar dividen tetap¥ dividen saham keutamaan dengan faedah debentur dividen saham keutamaan ± diagih jika ada untung / Agihan keuntungan¥ faedah debentur ± dibayar tidak kira untung atau rugi / Belanja¥ ¥ = ½ Markah ½ X 10 = 5 Markah iii) iv) v) .SKEMA JAWAPAN SOALAN 6 a) Perbezaan antara : i) saham dengan debentur saham ± melibatkan pemilik syarikat / tuntutan selepas pemiutang.

000¥ (Merekod amaun semasa perumpukan) Pengiraan : Perumpukan .000 X RM0. Kt.000 X RM0. Modal syer biasa (Merekod amaun permohonan modal syer biasa) Pengiraan : 100.20 5.30) .000 X RM0.000 X RM0.000¥ 30. Dt. Bank Kt.30 Premium syer ± 100.000¥ 15. Permohonan Kt. Dt. Dt.000¥ 30.000¥ 15.000¥ 50.000 X RM0. Permohonan Kt.000¥ 30.100. Bank (Merekod pemulangan wang bagi permohonan yang ditolak) Pengiraan : 50.000¥ (Merekod pemindahan wang lebihan semasa permohonan kepada akaun Perumpukan) Pengiraan : 100. Dt. Permohonan 75.000¥ 20. Modal syer biasa Premium syer 50.30 4.30 2.000 ¥ RM 75.RM b) 1.000¥ (Merekod permohonan saham biasa) Pengiraan : 250.000 X RM0.30 3. Perumpukan 20.000 X RM0. Bank Permohonan Kt.50 Modal syer biasa ± 100.000¥ 30. Perumpukan Kt. Dt. Dt.

Modal syer biasa 20.000 + 2.000 X RM0.000 X RM0. Panggilan Kedua Kt.RM 6.000¥ V1 (Merekod pembatalan syer yang bayaran panggilan gagal dijelaskan) Pengiraan : 10.000¥ (Merekod amaun panggilan kedua) Pengiraan : 100. Modal syer biasa 20. Syer dirampas Kt. Panggilan pertama Kt.000¥ 20. Dt. Dt.20 7.000¥ 4.20 10.20 8. Panggilan kedua 18. Dt.000¥ (Merekod penerimaan wang panggilan kedua) Pengiraan : 90. Dt. Modal Syer biasa Kt.20 9. Syer dirampas 10. Dt.000 X RM0. Bank Panggilan tertunggak Kt. Dt.000 @ .000 ¥ 10.000¥ (Merekod penerimaan wang panggilan pertama) Pengiraan : 90.000¥ 2.000 X RM0.000¥ 2.00 11. Panggilan tertunggak 4.000¥ (Merekodkan amaun yang tidak dijelaskan berkait syer yang dibatalkan) Pengiraan : Panggilan tertunggak = 2. Dt. Dt.000¥ 20.000 X RM1. Bank Panggilan tertunggak Kt.000¥ (Merekod amaun panggilan pertama) Pengiraan : 100.000¥ RM 20. Panggilan pertama 18.000¥ 20.

Modal syer biasa Kt. Kt.000 (Merekod syer dirampas dan panggilan tertunngak) 12. Bank Premium syer Kt.90 15. Dt.000XRM0. Dt.000 (Merekod terbitan semula syer yang dibatalkan)Pengiraan : 10.000¥ (Merekod wang permohonan dan perumpukan yang dikembalikan bagi syer yang dirampas) Pengiraan : 3.14 dan 15 Dt.000¥¥ ¥¥ 10.000 X RM1.000 + 3. Akaun terbitan semula 9.000 = 6.000 X (RM1.000¥ ¥ 10.RM 10. Dt. Modal syer biasa 10. Bank 6. Akaun terbitan semula 1. Akaun terbitan semula Kt. Syer dirampas Panggilan tertunggak 10.000 V1 (Merekod amaun yang diterima semasa terbitan semula)Pengiraan:10. Dt.00 14.000 V2 (Merekod syer yang diterbitkan semula dan premium syer) . dan 11. Dt.000¥ 6. Syer dirampas Kt.000¥ ¥ 1.000 (Merekodkan pemindahan wang lebihan yang diterima daripada terbitan semula ke akaun premium syer)Pengiraan :10.90) @ 13.000 13. Bank Kt.00 ± RM0.000 V2 ¥ 4.000¥ RM ¥¥ 6.000¥¥ 1. Dt. Premium syer Kt.000¥ ¥ 9. Modal syer biasa 9.

50 ± Premium syer ¥ =½ 40 X ½ = 20 Markah .000¥¥ (Merekod amaun modal syer biasa dan premium syer) Pengiraan : 100.RM 16.000 X RM1.000¥ 100. Bank Kt. Modai syer biasa Premium syer 150.000¥ RM 150.000 X RM0.000¥ (Merekod amaun yang diterima semasa permohonan terbitan hak) Pengiraan:100.00 ± Modal syer biasa 100. Permohonan 150. Dt. Kt.50 17. Dt.000¥ 50. Permohonan Kt.000 X RM1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful