Hukum Agraria “ASAS-ASAS DALAM UUPA”

Oleh: Toyib Sugianto, SH, M.Hum Herlindah, S.H, M.Kn
2009

Asas-asas dalam UUPA:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Asas Nasionalitas Asas Hak Menguasai Negara Asas Pengakuan Hak Ulayat Asas Tanah mempunyai Fungsi Sosial Asas Perlindungan Asas Tanah untuk Pertanian Asas Tata Guna Tanah Asas Persamaan Hak antara Laki-laki dan Perempuan
2009

1. Asas Nasionalitas
• pasal 1 (1) UUPA seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia

2009

….Nasionalitas • pasal 1 (2) UUPA Seluruh bumi. dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional 2009 . air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi. air.

…..Nasionalitas • pasal 1 (3) UUPA Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi. air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi 2009 .

2. sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Asas Hak Menguasai Negara • Pengganti dari asas Domein Verklaring • Penyelenggaraannya yang berupa mengatur. memimpin penguasaan dan penggunaan BARA-K dikuasakan pada negara Republik Indonesia. 2009 .

Asas Pengakuan Hak Ulayat • Hak ulayat merupakan seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat. yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya 2009 .3.

Ulayat • Hukum Agraria Yang Berlaku Atas BARAK Adalah Hukum Adat Rumusan ini mengandung pengertian bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat mengenai tanah 2009 .……….

……Ulayat • Hukum Adat adalah hukum aslinya golongan rakyat pribumi yg mrpk hukum yg hidup dlm bentuk tdk tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yg asli yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan yg berasaskan keseimbangan serta diliputi o/ suasana keagamaan. 2009 .

Ps.Ulayat • Terdapat dalam : Ps. 56 & 58 2009 . 5. Penjelasan Umum angka III (1).……. 3. Penjelasan Ps. Ps. 5 & 16.

Asas Tanah mempunyai Fungsi Sosial • Tidaklah dapat dibenarkan.4. apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 2009 . bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya.

……Sosial • Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya. 2009 . hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.

bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). 2009 .Sosial • Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti.….. Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingankepentingan perseorangan.

9 (1) jo. dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2. air dan ruang angkasa. 2009 . Asas Perlindungan • Ps.5. Yaitu bahwa orang perseorangan atau badan hukum dapat mempunyai hak atas tanah untuk keperluan pribadi maupun usahanya. pasal 21 ayat 1 : Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi.

2009 .Perlindungan • Ps.…. 11 (2) : Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan.. dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.

• Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas. 2009 .….Perlindungan • Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing • pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26 ayat 2). • Demikian juga pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2).

.Perlindungan • Dasar pertimbangan melarang badanbadan hukum mempunyai hak milik atas tanah. ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya 2009 .….

35 dan 41) 2009 . hak guna-bangunan. asal saja ada jaminanjaminan yang cukup bagi keperluankeperluannya yang khusus (hak gunausaha.Perlindungan • Boleh hak lain. hak pakai menurut pasal 28.….

2009 .Perlindungan • Dengan demikian maka dapat dicegah usaha-usaha yang bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang dipunyai dengan hak milik (pasal 17).….

maka diadakanlah suatu "escape-clause" yang memungkinkan badan-badan hukum tertentu mempunyai hak milik. sosial dan hubungan perekonomian.……Perlindungan • Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mem.punyai hak milik atas tanah. 2009 . tetapi mengingat akan keperluan ma.syarakat yang sangat erat hubungannya dengan faham keagamaan.

2009 .Perlindungan • Dengan adanya "escape-clause" ini maka cukuplah nanti bila ada keperluan akan hak milik bagi sesuatu atau macam badan hukum diberikan dispensasi oleh Pemerintah.. dengan jalan menunjuk badan hukum tersebut sebagai badanbadan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah (pasal 21 ayat 2).….

2009 . tetapi sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan itu.….Perlindungan • Badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan ditunjuk dalam pasal 49 sebagai badan-badan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.. Dalam hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan bidang itu mereka dianggap sebagai badan hukum biasa.

2009 . (2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria. dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotongroyong lainnya. Asas Tanah untuk Pertanian • Pasal 12.dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional.6. (1) Segala usaha bersama.

…. sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia. (1) Pemerintah berusaha agar supaya usahausaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa. 2009 .Pertanian • Pasal 13. baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

termasuk bidang perburuhan.…. 2009 . dalam usaha-usaha di lapangan agraria.Pertanian (2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasiorganisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. (3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang. (4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial.

2009 . Asas Tata Guna Tanah • Pasal 7 : Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.7.

dengan mencegah cara-cara pemerasan.Guna Tanah • Pasal 10 (1) : Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif. 2009 .….

termasuk badan hukum. air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur.…Guna Tanah • Pasal 11 (1) : Hubungan hukum antara orang. dengan bumi. 2009 . agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.

Asas Persamaan Hak antara Laki-laki dan Perempuan • Ps. 9 (2) : "Tiap-tiap warganegara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya. baik bagi diri sendiri maupun keluarganya". 2009 .8.

com 2009 .herlindahpetir.multiply.You may download these slides at: www.