Transformasi Desa

1.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERKEMBANGAN PETEMPATAN LUAR BANDAR MENJADI BANDAR i. potensi sumber alam yang ada di dalam sesebuah desa- suber bijih timah-KL ii. potensi perkembangan ekonomi moden- perniagaan, perkidmatan, perindustrian iii. tapak yang strategik untuk aktiviti perdagangan, pelabuhan an persinggahan- pilau pinang, kelang, bandar gemasl dll iv. faktor tarikan fizikal dan semula jadi yang menarik- port dickson, langkawi, genting dll v. polisis kerajaan- mengubah luar bandar menjadi bandar untuk memajukan penduduk luar bandar dan pembangunan wilayah- gua musang, jengka, muadzam shah 2.0. SALING INTERAKSI ANTARA DESA DAN BANDA: FUNGSI BANDAR KECIL KEPADA PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI KAWASAN DESA i. sebagai pusat pentadbiran daerah ii. peranan sebagai penyelia, pembekal barangan, dan pasaran produk desa i. peranan sebagai pusat perundustrian-proses kayu balak, kelapa sawit ii. membekalkan perkhidmatan ssosial 3.0. CIRI-CIRI/PETUNJUK PEMBANGUNAN TIDAK SEIMBANG i. pendapatn perkapita penduduk ii . kadar pengangguran mengikut kawasan i. petunjuk ekonomi yang lain- kuasa beli, pola perbelanjaan, jenis kegoatan ekonomi ii. petunjuk sosial- taraf kesihatan, pendidikan, kemudahan sosial iii. petunjuk demografi- kadar kelahiran, kematian, mortaliti 4.0. MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN YANG TIDAK SEIMBANG DI MALAYSIA i. ketidak seimbangan di antara semenanjung malaysia dengan sabah dan srawakii. ii. masalah ketidak seimbangan di antara pantai barat semenajung malaysia dengan pantai timur semenanjung malaysia i. masalah ketidak seimbanbgan antara kaum ii. masalah ketidak seimbangan anatara kaya dan miskin 4.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAK SEIMBANGAN PEMBANGUNAN i. faktor fizikal- bentuk muka bumi ii. taburan sumber alam yang tidak seimbang i. kesan penjajahan ii. faktor politik, dasar dan perancangan kerajaan iii. kadar perindustrian yang berbeza iv. faktor pembandaran dan proses urbanisasi v. faktor penduduk- kepadatan dan saiz penduduk vi. faktor ssosial- kemudahan pendidikan, frasarana, kesihatan, perhubungasn dan pengangkutan 5.0. LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KETIDAK SEIMBANGAN PEMBANGUNAN ANTARA WILAYAH i. program pembangunan in- situ-kemudahan fizikal kawasan setempat ii. program pembangunan pertanian bersepadu iii. penyelerakan dan penyebaran industri ke kawasan desa iv. rancangan pembangunan wilayah secara khusus v. memabndarkan kawasan luar bandar yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan desa vi. program lain menubuhkan pusat –pusat kemudahan pendidikan, pengangkutan perhubunagn,

rekreasi dll

6.0. RANCANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH i. wilayah jengka- FELDA- pahang -1972 ii. wilayah DARA- felcra dan felda- pahang tenggara-1972 iii. wlayah ketengah- 1973- ditadbir oleh ketengah iv. wilayah kesedar- 1978- ditabbir oleh kesedar v. wilayah kejora- 1972- diadbir oleh kejor

7.0. LANGKAH-LANGKAH MEMBANDARKAN KAWASAN LUAR BANDAR i. mewujudkan bandar-bandar baru di kawsan pembangunan wilayah ii. membandarkan pekan-pekan yang berpotensi iii. konsep pembandaran simpang –pekan-pekan di persimpangan jalan utama dimodenka n dan dimajukan- persimpangan gambang- bandar mec iv. mewujudkan bandar industri- banadar baru nilai, bandar baru gebeng, bandar baru mersing v. menaik taraf sosial penduduk- menubuhkan institusi pendidikan menengah, tingggi –uum vi. membantu penududuk luar bandar memajukan industri kecil dan sederhana ik

SUKATAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA

PENDUDUK 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Konsep penduduk Taburan penduduk Pertumbuhan penduduk Migrasi Penduduk dan alam Sekitar Kajian kes

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN ALAM SEKITAR 2.1. SEKTOR-SEKTOR EKONOMI 2.1.1. PRIMER 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.1.4. Pertanian Perikanan Perhutaanan Perlombongan

2.1.2. SEKUNDER

2.1.2.1. PEMPROSESAN 2.1.2.2. PEMBUATAN 2.1.2.3. PEMBINAAN 2.1.3. TERTIER

1. PELANCONGAN 2. PERTUMBUHAN SEGITIGA 4.0. KAJIAN LUAR 4. IMPAK SOSIAL 5. KEMAHIRAN AMALI 4. KEMSHIRAN AMALI 3.3.1. TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN 3. UTILITI 2.1.3.4. BANDAR DAN PEMBANDARAN 3.3.1.2.3.PROSES PEMBANGUNAN EKONOMI 2.1. PEMBANGUNAN BERTERUSAN .3. IMPAK AKTIVITI MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR 5.3. PENGANGKUTAN 2.2.3.2.0. GLOBALISASI EKONOMI 4.2.1.2. KONSEP KERJASAMA SERANTAU 4.3.3.1.1.7.1.3.2. KEPENTINGAN DAN MASALAH 4.1.2.4.KAJIAN LUAR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR 3.2. HUBUNGAN MALAYSIA DENGAN NEGARA LUAR 5.1.3.1. TEKNOLOGI MAKLUMAT 2. PENGURUSAN ALAM SEKITAR 5. KERJASAMA SERANTAU 4.2.2. PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN 2.5. IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA 5. PERDAGANGAN DAN PERNIAGAAN 2.1. PERKHIDMATAN AWAM 2.4. TRANSFORMASI DESA 3.3.3.2.3.0.6.3.4. IMPAK PEMBANGUNAN EKONOMI TERHASDAP ALAM SEKITAR 2. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 5. GLOBALISASI EKONOMI DAN KERJASAMA SERANTAU 4.

luar pantai Sarawak.luar pantai Sabah danSarawak Lembah Kinta. Terima mana-mana jenis mineral dan lokasi yang betul ii. Contoh Luar pantai Terengganu.Ipoh Perak. (b) Merujuk kepada negara Malaysia.luar pantai Terengganu.Raub Pahang. Teluk Ramunia. [10] .Lubuk MandiTerengganu Semeling Kedah.Sungai Lembing Pahang. Mamut Sabah Catatan : i.huraikan bagaimana aktiviti perlombongan memberi impak ke atas alam sekitar fizikal dan.Seri Medan Johor.luar pantai barat Sabah. Luar pantai Kelantan.SKEMA JAWAPAN PERTENGAHAN TAHUN 2010(SOALAN 7 dan 8) NEGERI KELANTAN 7 (a) Nyatakan taburan lokasi lima jenis mineral utama negara Malaysia (5 markah) Isi Utama Petroleum Gas asli Bijih timah Emas Bijih besi Bauksit Tembaga Huraian Tiada Huraian dalam soalan ini. Jenis mineral tanpa lokasi atau lokasi salah tiada markah. Bau Sarawak.

Perlombongan emas/kuprum 2 • kemusnahan kawasan hutan akibat aktiviti mencari gali. [10] . Perlombongan pasir • mengeruhkan /mencemarkan air sungai 2 Markah maksimum 10m (c) Huraikan langkah-langkah pemuliharaan dan pemeliharaan yang boleh diambil untuk mengurangkan impak negatif tersebut.Isi Utama Perlombongan bijih timah Huraian Markah 2 • wujud kesan lekukan dan tasik yang sukar ditimbus akibat penggunaan kapal korek. Perlombongan petroleum • pencemaran air laut di kawasan pelantar 2 minyak akibat kebocoran saluran paip-mengancam hidupan akuatik. Perlombongan kuari • pencemaran udara akibat penggunaan 2 bahan letupan-debu berterbangan di kawasan sekitar. Perlombongan bijih timah • kawasan lombong menjadi gersang dan 2 tandus tidaksesuai untuk pertanian – akibat pembuangan tahi/sisa bijih timah.

Pihak Berkuasa Tempatan. Seminar/ceraman . Tebus guna tanah vi. Penguatkuasaan Undangundang ii. Contoh penggunaan plastik 2 • Tebus semula kawasan lombong bijih timahtempatrekreasi/petempatan/penternaka n • mewujudkan zon penampang di antara 2 kawasan perlombongan kuari Maksimum = 6m 2 • Mendidik masyarakat supaya lebih menghargai alam sekitar fizikal 2 • Seminar/ceramah kepada syarikatMaksimun = 2m syarikat perlombongan. Markah 2 2 Maksimum = 2m • Kitar semula bahan-bahan terbuang yang 2 diperbuat daripada hasil perlombongan • mengurangkan kesan negatif pada alam sekitar fizikal-contoh-kitar semula besi. Cari sumber alternatif v.dll. Zon Penampang Kempen dan pendidikan vii. Pendidikan v. Kitar semula Huraian • Tingkatkan lagi penguatkuasaan Akta Alam Sekeliling 1974. Markah maksimum 10m iv.Isi Utama Perundangan i. Pemantauan Pengurusan alam sekitar iii. 2 • Cari sumber alternatif-mengurangkan tekanan kepada usaha mencari gali sumber logam yang menghasilkan bahan api. • Tingkatkan pemantauan ke kawasan perlombongan oleh Jabatan Alam Sekitar .

8. [4] . (a) Sebutkan dua jenis industri primer dan dua jenis industri sekunder.

.Isi Utama Industri primer Contoh • Memproses hasil Pertanian. • memproses memproses pembalakan • memproses hasil perikanan • memproses perlombongan • dll yang sesuai Mana-mana 2 jenis industri primer • Industri petrokimia • Industri Markah 1 1 1 1 Industri sekunder Max = 2m 1 1 • membuat minuman/makanan • Industripembuatan/elektrik/elektronik 1 • Dll yang sesuai Jumlah Max =2 m Mana-mana 2 jenis industri sekunder Catatan : Terima mana-mana jawapan yang 4m betul mengikut kategori.

dll • Memajukan kawasan luar bandar-dapat 2 mengurangkan migrasi penduduk • luar bandar ke bandar 2 • mampu memajukan industri primersebagai bahan mentah industri perkilangan. 2 • mengurangkan import barangan dari negara lain.seperti getah dan kelapa sawit. Peluang pekerjaan iii. Penggantian bahan import. • pengaliran keluar wang negar dapat dikurangkan .(b) Jelaskan mengapakah industri perkilangan semakin dimajukan di Malaysia [10] Isi Utama i.penghawa dingin yang utama di dunia. • perdagangan lebih seimbang • contoh : sumber makanan Markah maksimum 10m ii. Contoh : pekerja kilang elektronik sebagai operator pengeluaran. . Pendapatan Negara Huraian Markah 2 • Boleh menyumbangkan kepada pendapatan negara-hasil utama Negara .eksport peti sejuk. juruteknik. Pembangunan Kawasan luar Bandar iv. • Tukaran mata wang asing yang utama 2 • Boleh mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada rakyatmeningkatkanpendapatan pendudukmengurangkan pengganguran. Sumber bahan mentah v.

[11] Satu jenis industri perkilangan yang dipilih : 1m Calon hendaklah merujuk kepada satu jenis industri sahaja. Jika merujuk kepada pelbagai jenis industri pilih yang dominan sahaja.(c) Dengan merujuk kepada satu jenis industri perkilangan di Malaysia. jelaskan kesan aktiviti tersebut ke atas alam sekitar fizikal. .

Markah 2 2 2 2 2 10m . Pencemaran bau iv. Pencemaran air iii. Peningkatan suhu Huraian • kilang yang menggunakan bahan api seperti diesel sebagai bahan bakarmewujudkan hujan asid.getah dll • Gangguan kepada flora dan fauna apabila hutan dibersihkan untuk dijadikankawasan tapak kilang.Permukaan bumi dikawasan tersebut terdedah kepada pancaran matahari secara terus. Pencemaran udara ii. kelapa sawit. Kemusnahan flora dan fauna/gangguan ekosistem v. • Berlaku peningkatan suhu setempat kerana kawasan kilang tidak ada kawasan hijau. • kilang yang menyalurkan sisa toksid/cecair ke dalam sungai mengancam ekosistem sungai. • terutama dari kilang petrokimia.Isi Utama i.

SEKTOR PERKHIDMATAN .PEMBANGUNAN EKONOMI .

12. SEKTOR PERKHIDMATAN 12. industri pengangkutan dan telekomunikasi iii. sektor kewangan. industri pelancongan ii. JENIS-JENIS SEKTOR PERKHIDMATAN i. insuran.0. hartaanah dan perkhidmatan perniaagaan .1.

dadan sistem pemasaran iii. pengangkutan.perkembangan ICT menjana dan menghasilkan inovasi baru dalam teknologi dan mampu bedayasaingbagi mengeluarkan produk yang bermutu v.kemajuan ekonomi primer dan sekunder. tapak arkeologi dan muzium vi.hotel. bekalan tenaga.4.beasaskan sukan dan rekreasi. pelancongan telekomunkasi . makanan. menambah aliran masuk modal kedalam negara-pelaburan asing-perbankan luar pesisir di labuanpelabur asing membuat pinjaman untuk kegiatan ekonomi di malaysia vi. pelancongan pendidikan. bersukan.aktiviti pelancongan ambil belajar v. kewangan. meningkatkan taraf hidup dalam pelbagai sektor . perhotelan. faktor fizikal. pulau. sukan antarabangsa 12. berbilang kaum iii.1. SUMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN KEPADA PEMBANGUNAN EKONOMI i.contoh tahun 2001-54. pelancongan budaya dan warisan sjarah. JENIS-JENIS PRODUK PELANCONGAN DI MALAYSIA i.tanah tinggi. meningkatkan taraf hidup rakyat. ternakan akuakultur/home stay iii.pelancongan ii. Tindakan kerajaan-promosi di peringkat antara bangsa oleh TDC. perhotelan dll . riadah.perlumbaan kereta. pelancongan sukan dan rekreasi.1 billion ii. membangunkan sektor ekonomi lain-primer dan sekunder.bahan mentah dan barangan sipa memerlukan pengangkutan. kemudahan pengangkutan iv.4.aktiviti pelancongan di atas kapal mewah mengelilingi negara viii.dalam sektor pendidikan. air terjun dll ii.celcom. maxis . persidanagan.pulau yang cantik. membantu meningkatkan KDNK negara. hutan lipur tanah tinggi. pameran dan simposium vii. telekom dll iv. pelancongan pertanian(agro-tuorisme)-pelancongan di dusun buah-buahan perkampungan nelayan. menyediakan peluang pekerjaan. pelacongan kapal mewah.tahun 2001 78671 peluang pekerjaan telah dicipta dalam industri pelancongan iii.teknologi moden menerusi R&D memesatkan perkembangan dalam sektor telekomunikasi.3G membantu dalam sektor lain seperti pemasaran. sektor utiliti elektrik . restoran.pelancong datang untuk rawatan kesihatan .pengangkutan air. pendidikan dll iv. perkhidmatan kerajaan 12. kewujudan sungai. eko pelancongan. telekomunikasi iii.-perkhidmatan kesihatan. faktor teknologi. kewangan. tarikan buatan manusia/alam sekitar manusia.berasaskan keindahan alam semula jadi-pantai. menggalakkan industri yang berkaian.mengurangkan pengangguran. peluang pekerjaan yang luas dalam sektor perkhidmatan – tahun 2001 49. SEKTOR PELANCONGAN 12. hutan lipur.air dan gas v. rawayan pakar. pelancongan kesihatan. gua.kekayaan sumber semula jadi-perlombongan memajukan sektor pengangkutan. perubatan tradisional iv. restoran.tmpat-tempat bersejarah. pengangkutan. ICT – dasar pengswastaan.iv. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN i.pemasaran. faktor ekonomi. insuran . faktor governan. SUMBANGAN SEKTOR PELANCONGAN i.aktiviti pelancongan di kawasan tinggalan sejarah.persidangan anatara bangsa dll 12.faktor alam sekitar fizikal.7% KDNK negara ii.3. pelancngan dll 12.2.2. iklim yang panas dan lembab ii. pengankutan. memebeli belah v.galakan pelaburan.4. konvensyen dan pameran)-Delegasi pelancong mengahdiri seminar.hasil tukaran mata wang asing.2 % 12.mewujudkan syarikat-syarikat telekomunkasi. meningkatkan teknologi dan kualiti buruh.kraftangan. tarikan semula jadi . keindahan alam semula jadi. pelancongan MICE (persidangan.tahun 2001 RM16.3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PELANCONGAN DI MALAYSIA i. seni budaya. pendapatan negara.4. pantai. Prasarana yanfg cukup.

4. membanun sumber secara optima umber-eumber setempat seperti hutan lipur.menukar strktur ekonomi tradisonal kepada moden-pusat-pusat pertumbuhan baru v. SEKTOR PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN 12.penginapan. memperhebatkan promosi produk pelancongan dalam pelbagai media cerak. internet. pencemaran budaya. membangunkan kawsan mundur.menguruskan sisa pelancongan. pulau dll iii. penggir laut yang terlindung dan bertelu. dibandar-bandar besar. aktiviti sukan dan rekreasi. jalan pengangkutan –penarahan bukit ii. yang dibawa oleh pelancong 12. memudahkan sumber dieksploitasi ii. teknologi. e perubatan e pembelajaran dll 12. FAKTOR GOVERNAN . FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN A. kempen kesedaran menjaga kebersihan kawasan pelancongan.e dagang.LRT.contohnya di panatai barat B. KLIA TRANSIT. kapal bot . SISTEM PERHUBUNGAN DI MALAYSIA i.5. riadah teelekomnikasi dll v. LRT. air erjun. sistem pengangkutan darat.4. kawasan yang memiliki sumber yang berpotensi-bijih timah.4. wabak penyakit/penularan penyakit berjangkit seperti AIDS. SISTEM PENGANGKUTAN DI MALAYSIA i. bentuk muka bumi.feri. FAKTOR EKONOMI i. PUTRA LRT. SARS. elektronik. faksmili.jalanraya. lebuh raya.kawasan yang maju dengan sektor ekonomi moden. tasik dan sungai iv. KOMUTER dll C.perniagaan. 12. menyedia dan memajukan sistem pengangkutan-meningkatkan darjah ketersamapaian yang tinggi ke kawsan pelancongan iv. kesan perubahan iklim mikro-suhu di tanah tinggi tidak sesjuk sebelumnya akibat pemusnahan hutan v. resort. lapangan terbang dlll 12.kapal terbang an helikppter. kemunikasi dll 12. kawasan pertanian dll. intranet dll ii. KEMUTER.genting highland terutama pada musim cuti sekolah vii. MASALAH SEKTOR PELANCONGAN i. menyediakan kemudahan asas yang cukup.jalan kereta apu. pergaulan bebas vi. kesesakan tempat pusat pelancongan. pengangkutan udara. memelihara kualiti alam sekitar dll. pameran. sisa makanan-port dickson iii. pekhidmatan-kuala lumpur. e mel. menggalakkan perkembangan R&D –kajian pemulharaan alam.hutan. dalam ICT terdapat. persidangan.5.5. telefon bimbit. FAKTOR FIZIKAL i.sesuai untuk pelabuhan. sungai dan tasik-sisa kumbahan hotel.pelancong-minuman keras. telekomunikasi-telefon talian tetap. KLIA EKSPRESS DLL ii. pencemaran air laut. gangguan ekosistem daratan-pemusnahan hutan untuk pembinaan hotel dan resort dan ekosistem akuatik akibat pencemaran air laut.sesuai untuk untuk rangkaian lebuh raya/jalan raya/lapangan terbang ii. pamah dan luas. ICT. emas.sungai dan laut. pengangkutan air.3.5. perindustian.2.iv. seminar dll ii. CADANGAN MEMAJUKAN SEKTOR PELANCONGAN i.tanah rata .5. restoran.padang golf. masalah hakisan kawasan tanah tinggi.1.pengaruh budaya barat. sampan iii.

KOMUTER berbanding teksi kapasiti kecil . Sosial. restoran dll v. Ekonomi-menjana sektor perlombongan. KOMUTER dll iii. perniagaan.lambat. putra LRT.sistem pengangkutan seperti jlan raya/lebuh raya/jalan kereta api.5 KEPENTINGAN LEBUH RAYA DI MALAYSIA i.mengurabngkan kessakan lalu lintas ii.5. MONOREL. dasar penswastaan dalam sistem pengangkutan.5. mengingkatkan darjah ketersamapaian/destinasi.5. Dalam perhubungan. penduidikan dlll v. teknologi moden dalam penbinaan lebuh raya/jalan rata/jalan kereta api – pembianaan terowong. jejantas.kerajaan menggalakkan swasta memajukan sistem perhubungan. perikanan.darjah ketersampaian dan interaksi antara kawasan mundur dengan kawasan maju dapat ditingkatkan ii. \teknologi dimpoert dari US. bahan mentah peridustrian. KLIA iv.mengangkut input dan output pertanian.munculnya kawasan-kawasan perniagaan. teknologi ICT iv.media cetak.swasta melabur dalam pembinaan sistem pengangkutan spt Lebuh raya KESAS. menggalakkan penyebaran industri dari kawasan bandar ke kawasanluar bandar. jepun 13. TELEKOM. Meudahkan penyebaran inovasi dan informasi. pendidikan. KOMUTER.hasil ternakan.peteampaatan akan berkembang menjadi bandar kecil. FAKTOR TEKNOLOGI i. mengangkut lebih ramai.guna LRT. persimbangan bertingkat. mineral dapat dibangunkan.interaksi kawasan badar dengan luar bandar. pemamgkin pembangunan sumber alam di kawasan pedalaman-hutan.6 FAKTOR-FAKTOR BANDAR-BANDAR BESAR MEMELUKAN SISTEM PNGANGKUTAN AWAM YANG CEKAP i. pendidikan-menjimatkan kos dan memendekkan masa 13. memudahkan dan mepercepatkan pengangkutan keluar hasil bahan mentah dari kawasan mundur untuk dipasarkan.perubatan. sederhana atau besar 13. Kerajaan juga menubuhkan MDC.menguruskan perhubungan tanpa wayar-internet-laman web dll D.pada waktu puncak. tanah. dan kurang cekap v. inovasi dan teknologi baru ke kawasan mundue-lebih cepat dan menjimatkan vi. mempecepatkan pembangunan ekonomi.CELCOM.banadar sudah padat dan tepu-disebarkan k kawasan desa/mundur-mewujudkan cawangan-cawangan kerana lebih cepat dan pantas vii. KLIA EKSPRESS.mudah kemasukan input iii.intra bandar dan inter bandar – contoh KLSeremban. pertanian. membantu mempercepatkan penyebaran maklumat. barangan keperluan iii. Kemunculan kawasan petempatan baru. PLUS. membawa barangan siap untup pasaran dll ii. MAXIS iv. mengurangkan risiko pencemaran.perbadanan multi media.tidak menggunakan bahan bakar berbanding kenderaan . jamabatan besar dlll ii. memudahkan mobiliti penduduk luar bndar untuk mendapatkan pekhidmatan dengan epat dan segera.4 KEPENTINGAN SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN DI MALAYSIA i. perindustrian. menubuhkan agensi memodenkan sektor pengangkutan LLM ii. pertanian.i. pengedaran dan pemsaran branagan siap dan perkhidmatan kepada penduduk mundur dappat dipasarkan dengan cepat-barangan dan perkhidmatan dari bandar dpat diedarkan dengan mudahbarangan runcit.pergi dan balik kerjamenjimatkan masa-tidak perlu bawa kenderaan sendiri iii. mengurangkan kessakan lalu lintas. kemampuan membawa penumpang yang banyak. hasil hutan dapat dipasarkan dengan epat di bandar iv. alat-alat elektronik. Bagi petempatan lama.meningkatkan mobilitiharian penduduk-memprolehi pelabagai perkhidmatan ssosialperubatan. kesihatan. cekap dan pantas. korea.

(9) (ii) Mengapakah KDNK per kapita berbeza-beza antara negeri-negeri di Malaysia ? (8) (iii) Jelaskan bagaimana kerajaan dapat mengimbangkan pembangunan antara negeri-negeri di Malaysia. 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk (5) (b) Jelaskan kesan lebihan penduduk di sesebuah negara terhadap sumber alam di negara berkenaan. SOALAN . mencemarkan sumber-sumber air sungai.peneresan/pembersihan kawasan hutan vi. lebuh raya merentasi kawasan hutan dll v.tergelongsor apabila hujan lebat iii..pemushanah kawasan hutan semula jadi dan kawasan tanah tinggi/bukit-hutan yang berfungsu sebagai storan air bawah tanah terganggu-pembinaan lapanagan terbang yang luas. (a) Jelaskan maksud bandaraya primat (5) (b) Huraikan masalah utama yang dihadapi oleh penduduk bandar raya primat di sebuah negara Asia Tenggara (10) (c) Jelaskan punca-punca utama pencemaran yang terdapat di kawasan bandaraya Primat yang anda pilih (10) 3. lapangan terbang iv. dan jambatan ii.SOALAN DAN JAWAPAN KERTAS PEPERIKSAAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA STPM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009 SMK SULTAN IBRAHIM [1] 17000 PASIR MAS.persendirian dan teksi 13. terowong. berlakunnya tanah mendap/tenggelam.penimbusan yang tidak semprna kawasan paya untuk dibina lebih raya/jalan raya. Arahan : Jawab empat soalan sahaja.7 KESAN-KESAN PERKEMBANGAN JARINGAN PENGANGKUTAN TERHADAP PERSEKITARAN FIZIKAL DI MALAYSIA i. (i) Berdasarkan Jadual 1 lukiskan sebuah peta koroplet untuk menunjukkan KDNK perkapita bagi negeri-negeri di Malaysia pada tahun 2000. (8) ATAU . mengganggu kestabilan cerun.peneresan. (10) (c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk membendung Masalah lebih penduduk di sesebuah negara membangun (10) 2.KLIA. ekosistem hutan dan paya serta habitat semula jadi terganggu-berhijrah ke tempat lain. penarahan dan penebukan dan pemotongan lerenglereng bukit untuk memina lebuh raya. kejadian hakisan dan tanah runtuh.5. merosakkan kawasan tadahan air.

(10) 4. (8) (c) Jelaskan bagimana aktiviti-aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut menjejaskan kualiti alam sekitar kawasan tersebut. jelaskan mengapa sistem pertanian ladang berkembang maju di negara tersebut.sumber tidak dapat menampung jumlah penduduk . Merujuk kepada negara Malaysia . (a) Penduduk lebihan . Pilih satu aktiiviti ekonomi sekunder yang dijalankan di kawasan tersebut.: (a) Namakan lima jenis hasil mineral logam dan bukan logam serta lokasi mineral tersebut dilombong.(i ) Namakan enam tanaman yang biasa ditanam dalam system pertanian ladang di Asia Tenggara (6) (ii) Berdasarkan sebuah negara Asia Tenggara yang anda pilih. (6) SKEMA JAWAPAN. (5) (b) Huraikan factor-faktor yang mempengaruhi perletakan estet industri di Malaysia (10) (b) Jelaskan sumbangan sektor perundustrian di Malaysia kepada pembanguinan ekonomi Negara Malaysia (10) 6. Berdasarkan kajian lapangan yang telah dijalankan di satu kawasan. (a) Nyatakan nama kawasan dan kaedah kajian yang telah anda jalankan (5) (b) (i) Huraikan faktor-faktor yang menggalakkan aktiviti tersebut dijalankan di kawasan itu (6) (ii) Bagaimanakah aktiviti ekonomi yang anda pilihmemberi sumbanagan kepada pembangunan sosio ekonomi kawasan setempat. (a) Namakan lima kawasan estet industri di Malaysia. (5) (b) Huraikan mengapa sesetengah hasil perlombongan semakin berkurangan (10) (c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memajukan industri perlombongan di negara ini (10) 5. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar? ( 5) (b) Jelaskan mengapa pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam perlu diusahakan oleh sesebuah negara (10) (c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkabn diri dalam memelihara dan memulihara sumber alam di Malaysia (10) 8 . 1.jumlah penduduk melebihb sumber yang ada . (a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas Asean(AFTA) (3) (ii) Namakan empat Negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal perlaksanaannya (2) (b) Jelaskan faedah-faedah yang diperolehi oleh negara-negara ASEAN hasil daripada perlaksanaan AFTA (10) (c) Huraikan halangan-halangan dan masalah-msalah yang dihapai oleh Negara-negara ASEAN untuk mlaksanakan AFTA (10) 7 . (12) (iii) Huraikan kesan perkembangan system pertanian lading terhadap persekitaran fizikal di Negara berkenaan.

memajukan industri .dari segi saiz .pembakaran terbuka . (a ) Maksud bandaraya primat .kemudahan asas (d) Langkah menyeimbangkan pembangunan .pencemaran udara .taraf hidup berbeza .asap kenderaan .contoh Negara membangun – India.jumlah penduduk berbeza .Setinggan/perumahan .contoh : bangkok (b) Masalah bandar primat .membandarkan luar bandar .pengangguran .perancang keluarga .memajukan pendidikan .memodenkan kegiatan pertanian .bandar raya berkali-kali ganda besar .memajukan sumber alam 2.membuka bandar baru ATAU .kemiskinan (c) Punca pencemaran .tekanan terhadap tanah . Pakistan china dll (b) Kesan terhadap sumber alam ..asap kilang .perundangan – had bilangan anak .kesesakan .kegiatan ekonomi berneza .bilangan penduduk .pembuangan sisa kumbahan .sosial . (a) Soalan koroplet (b) Mengapa KDNK berbeza .hutan musnah (c) Langkah-langkah membendung lebihan pendudu .aktiviti perniagaan .buka estet industri .daripada bandar kedua besar .pembuangan sampa 3.pencemaran air .memajukan luar bandar .

kos perlombongan meningkat (c) Langkah-langkah memajukan industri perlombongan .kepupusan flora dan fauna . (a) Lima jenis hasil mineral logan dan bukam loga .hakisan tanah .3 (B) (a) Enam jenis tanaman ladang .petaling jaya .mak mandin .koko .teh (b) Mengapa pertanian ladang berkembang maju .arang batu .emas .tidak boleh diperbaharui .teknologi .peningkatan suhu .Pengurusan (c) Kesan terhadap persekitaran fizikal .Modal .eksploitasi berlebihan .kuprum .kopi .pasir gudang .modal/pelaburan asing 5 (a) lima estet industri .petroleum (b) Mengapa hasil perlombong semakin kurang .teknologi .meneroka sumber baru .pencemaran udar 4.lada hitam .kejenteraan -R&D .kepakaran .prai (b) Faktor yang mempengaruhi perletakan estet industri .kaolin .pencemaran air .kelapa sawit .kepupusan .permintaan meningkat .getah .bijih timah .shah alam .Tenaga buruh .pembaziran dalam penggunaan .

terhadap penggunaan sumber-sumber alam .bagi sesetngah barangan atau produk ASEAN .pendidikan alam sekitar .supupaya penggunaan sumber dapat memenuhi generasi kini dan akan datang. penggunaan .pasaran (c) Sumbangan sektor perindustrian .masalah pasaran .aktiviti gotong royong .pendapatan negara . tanah .saling melengkapi (c) Halangan.secara sistematik. (b) Mengapa pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam diusahakan .tanpa pembaziran .penggunaan berterusan .modal .merujuk kepada perancangan.teknologi .bentuk-bentuk perlindungan bagi sesetengah barangan 7 (a) Maksud pengurusan sumber alam .buruh .kepakaran .dapat dinikmati oleh generasi akan datang .tujuan untuk memperkukuh kedudukan ASEAN .pemindahan teknologi .analisis.udara.pembukaan bandar baru 6 (a) Maksud AFTA .harga barangan murah .pasaran luas .memelihara alam sekitar daripada pencemaran – air .mengelakkan kepupusan (c) Bagaimana masyarakat dapat memelihara dan memeulihara sumber alam .dalam kontek pasaran serantau /global (b) Faedah daripada AFTA . impak dan ramalan .kejatuhan nilai matawang .kerjasana negara ASEAN .kesan ekonomi pengganda .persaingan kerana barangan sama .sumber pendapatan negara ..halangan perlaksanaan AFTA . cekap dan optima .mwngurang dan menghapus tarif dan cuka .kempen kesedaran .peluang pekerjaan . penilaian.perdagangan meninglat .

pencemaran air .tenaga buruh .peningkatan taraf hidup (c) Aktiviti ekonomi memberi kesan terhadap persekitaran fizikal .pasaran (ii) Sumbangan kepada penduduk .tanah runtuh . 2009 PENGURUSAN ALAM SEKITAR .pengangkutan .mengelak pembaziran .pendapatan .. soal selidik (b) (i) Faktor.modal .pencemaran bau Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 6:52:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI Maklum balas 20 Mei.pembangunan infrastruktur . temubual.faktor yang menggalakkan aktiviti ekonomi tersebut .infrastruktur .kepupusan flora dan fauna .faktor fizikal .peluang pekerjaan .melapor kepada media massa dan pihak berkuasa 8 (a) Pilih satu kawasan yang sessuai Kaedah kajian – pemerhatian.pencemaran udara .

.

.

.

FENOMENA PENGGURUNAN Merujuk kepada pembesaran saiz gurun yang sedia ada hingga melampau ke kawasan pinggirnya atau proses yang menukarkan sesuautu kawasan yang sebelum ini bukan gurun kepada ciri-ciri gurun yang tandus dan gersang-aitiviti penyahhutanan. sisa bandaran pembakaran terbuka . Kenaikan suhu dunia Dikaitkan dengan aktiiviti manusia yang mengganggu keseimbangan Sistem-sistem bumi khususnya sistem atmosfera.pembukaan tanah. KONSEP PEMANASAN GLOBAL 1.2.1.penternakan. perlombongan. ragutan berlebihan. pertanian insentif 2. FENOMENA KEMEROSOTAN ALAM ALAM SEKITAR i.3. PENIPISAN LAPISAN OZON Ozon semakin nipis disebabkan oleh CFC dan gas halon yang dibebaskan keudara Oleh aktiviti manusia 2. pengangkutan.0. SEBAB-SEBAB PEMANASAN GLOBAL 2. pembangunan elektrik hidro ii. pelancongan. perindustrian.1. Maksud pemanasan global : pemanasan global dikaitkan dengan kenaikan suhu Dunia. Lapisan ini bertindak Membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapu memerangkap bahangan Bumi dari keluar 2. PENYAHHUTANAN DAN KEPELBAGAIAN DIVERSITI Aktiviti pentahhutanan juga menyebabkan kepanasan global 3. Dunia dikatakan semakin hari semakin panas. kenderaan.pembandaran. Pencemaran udara dan jerebu Punca : pembakaran bahan api. KESAN RUMAH HIJAU Bahan-bahan pencemar terutamanya karbon dioksida dan metana. 2. . membentuk Satu kubah atau lapisan yang menyelimutiruang atmosfera.1. Pencemaran sumber air Punca : pertanian.2.0.0.. proses industri.

membuat penelitian dan pengkajian awal ii.kurangkan penggunan CFC ii.2.mengawal air.Kesan : kesan keatas manusia.mencegah hakisan.majalah.2. penerbitan dll . oerdinan lalulintas 1958-asap kenderaan 4. kempen penghijauan bumi. risalah. keatas persekitaran.penghutanan semula .mengawal sumber biologi. 4. forum.peneresan bukit . hujan asid.NGO.1. pemulharan sistem saluran 4.kempen kesedaran. MAKSUD PEMBANGUNAN LESTARI i. PEMBANGUNAN LESTARI DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR 4. prinsip pembangunan yang mengadunkan pemeliharaan dan pemuliharaan agar kesejahteraan hidup boleh dinikmati oleh semua penduduk 4.JAS hari alam sekitar dunia . akta jalan parit dan bangunan-pencemaran air v. dasar perhutanan negara 1984 iv. pendidikan alam sekitar dan kempen kesedaran . kempen cintai sungai kita dll 4.pendidikan tidak formal. merawat air yang telah tercemar iv.terapkan dalam krikulum-kajian tempatan dan geografi .1. amalan pengurusan yang strategik .3.0.3. penguatkuasaan undang-undang. pembangunan negara yang berterusan untuk kesejahteraan rakyat untuk generasi kini dan akan datang ii. LANGKAH BUKAN PERUNDANGAN i.mereka yang menmarkan sumber air ii. membaiki sistem pengagihan dan pengurusan ier serta kempem kesedaran vi. gotong royong. akta pemuliharaan tanah (bahagian iii) iii.2.pencemaran udara.merawat air kumbahan .1. sektor pertaniam. akta kualiti alam sekitar 1974 ii. merawat sumber-sumber air yang telah tercemar dan kitar semula iv. PENGURUSAN SUMBER AIR 4. buletin. LANGKAH PERUNDANGAN i. mengawal aktiviti pembalakan dan penyahutanan iii.menepatkan zon industri .mengawal pemanasan. LANGKAH PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 4. perlaksanaan undang-undang iii.seminar. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI MASALAH KEMEROSOTAN SUMBER AIR i.3. akta kerajaan tempatan-cerobong asap vi. LANGKAH-LANGKAH PENGURUSAN SUMBER AIR i.pendidikan formal. mempertingkatkan R&D dan teknologi seperti teknologi kitar semula .pameran. memajukan sumber-sumber air alternatif v.2.2.

kemiskinan di luar bandar – pendapatan sedikit. Faktor Tolakan : i. 2009 LATIHAN ULANGKAJI SIRI 2 SIRI LATIHAN 2 GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA 1. mudah eksport 3.kemudahan pengangkutan. Tenaga buruh yang cukup. kemudahan rekreasi.khususnya dari negara jepun dalam inbdustri kereta iv.tiada peluang pekerjaan. tanggungan ramai-mencari peluang untuk meningkatkan taraf hidup di bandar – pendapatan yang lebih tinggi di bandar. perdagangan dan perniagaan ii.modal tempatan atau asing vi. pekhidmatan. Bahan mentah yang mudah didapati sama ada tempatan atau import – untuk pembuatan kereta dll v.menumpukan kepada sektor perindustrian sebagai punca utama KDNK negara – mengurangkan kebergantungan kepada sektor pertanian sebagai pendapatan utama negara ii. ii. Pemindahan tekonologi dari negara maju.buruh asing atau tempatan iii.dalam pelbagai sektor.peluang pekerjaan di luar bandar sangat terhad. meningkatkan kerjasama mengawal perairan ASEAN vi. Faktor Tarikan: i. (8m) Jawapan. Pelabuhan/pengangkutan yang baik . Dasar kerajaan. kempen dan pendididkan alam sekitar Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 7:13:00 PM 1 Komen Links to this post Cari Label PENGURUSAN ALAM SEKITAR Maklum balas 19 Mei. Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi dari luar bandar ke bandar di Asia Tenggara. pelbagai kemudahan sosial yang terdapat di bandar. hiburan-menjadi tarikan penduduk luar bandar untuk menikmati kemudahan-kemudahan tersebut 2.bawa bahan mentah masuk.v. peluang pekerjaan yang sangat luas di bandar.perindustrian. melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi yang hanya terdapat di bandar-bandar utama iii. Jelaskan mengapakah industri berat terus berkembang di Malaysia(8M) Sebab-sebab industri berat berkembang di Malaysia : i.hanya sektor pertanian semata-mata. Modal yang cukup. pengangguran di luar bandar. Huraikan masalah-msalah alam sekitar fizikal yang berlaku akibat proses urbanisasi di sebuah . Bincangkan punca-punca migrasi luar bandar ke bandar masih berlaku di kebanyakan negaranegara Asia Tenggara.

air larian masuk ke dalam parit dan longkang dengan cepat.kadar buta huruf tinggi-kadar kiciran meningkat-menghalang .banjir kilat ii. Masalah kependudukan negara membangun di Asia tenggara i. Ciri-ciri demografi sebuah negara yang mempunyai piramid penduduk jenis progresif i.kemudahan pendidikan. retoran. cerun yang cekung. jangka hayat pendek iii. Masalah alam sekitar disebabkan oleh urbanisasi: i. hotel ke dalam sungai—sungai tercemar.pulau haba iii. industri. tapak yang lebar. kaki bukit.penduduk muda ramai. kesesakan bandar. kadar kelahiran tinggi ii. pulau haba. 2009 SOALAN . pencemaran air – pembuangan sisa domestik.bandar metropolitan di Asia Tenggara. hakisan tanih/tanih runtuh. ciri-ciri jantina. bangunan bercermin.-Permukaan berturap. tahap pembangunan rendah terdapat dinegara membangun-contoh negara Indonesia.asap kenderaan.parit dan longkang tersumbat.kerana tumpuan ke bandar besar-masalah setinggan-dan masalah sosial lain vi. hidupan akuatik terancam iv. pencemaran udara/jerebu.perluasan kawasan pinggir bandar untuk membina petempatan yang tidak mencukupi di tanah tinggi.hakisan tanih/tanih runtuh Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 6:00:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI Maklum balas 15 Mei. Filipina b. puncak yang sempit/tajam. lereng bukit secara tidak terancang. pertambahan beban kerajaan. parit dan sungai tidak dapat menampung jumlah hujan yang banyak pada satu-satu masa. bangunan konkrit. kesihatan perlu disediakan dengan banyak iv. taraf pendidikan rendah. gas-gas karbon dioksida.pemanasan setempat.indonesia ii.kadar kematian tinggi.SOALAN LATIHAN ULANGKAJI LATIHAN ULANGKAJI PERTENGAHAN TAHUN SOALAN-SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN Soalan 1 a. kurang peluang pekerjaan-pengangguran di kalangan penduduk v.seimbang v. karbon monoksida.asap kenderaan. banjir kilat.pantulan haba matahari.(9M) Bandar yang dipilih : Kuala Lumpur. asap kilang mencemarkan udara kawasan bandar v. contoh negara. kemiskinan meningkat-penduduk ramai sumber berkurangan seperti tanah tidak dapt menampung penduduk yang ramai iii.longkang.penduduk muda dan dewasa tidak seimbang/penduduk muda tinggi iv.

tali air.empangan. penjenteraan pertanian.kos tinggi dalam inovasi teknologi pertaanian-petani tidak mampu dan tanah tidak diusahakan v. penggunaan bahan kimia dalam pertanian.meningkat taraf hidup petani b. perseolahan pecrmua. memperkenalkan teknik moden dalam pertanian-meningkatkan hasil pertanian. RRIM dll c.kurangkan migrasi desa v. program kawalan penduduk.mengurangkan kebergantungan kepada sumber makanan luar . i. perkhidmatan-tingkatkan pendpatan penduduk.akuatik. klon bermutu tinggi. PORIM. taraf hidup rendah-pendapatan rendak ix.hidrophonik. sistem pengairan. titisan. pencemaran air. racun rumpai. Rancangan bumi hijau . racun serangga kedalam ekosistem sawah padi. sungai. dll vi. pembiak-baik baka . tanih hilang kesuburan kerana penggunan jentera – tanah diguna dengan intensif. memusnahkan rantaian dan siratan makanan. penyelidikan dan pembangunan. bijih benih. bahan penggalak iv. tasik dan kolam ii. cepat masak. Kesan penggunaan inovasi teknologi pertanian terhadap alam sekitar. daratan-disebabkan oleh bahan kimia iv.bentuk inovasi teknologi pertanian di sebuah negara Asia Pasifik i.pembangunan vii. pembinaan kemudahan asas seperti sekolah dan hospital.sisa lebihan baja kimia. Contoh negara : Malaysia ii.mengurangkan import makanan . racun serangga. teknik moden.perancangan keluarga ii.untuk keperluan sendiri . dll iv.pembajakan dan pembukaan ladang vi.. menyediakan banyak peluang pekerjaan-pelbagaikan kegiatan ekonomi-perindustrian. dll c. penuai. perubahan lanskap/tanah runtuh. menabur benih iii. renjisan vii.pembajaan kurang cekap iii.oleh MARDI. tahan penyakit dll v. dll Soalan 3 .usaha meningkatkan hasil pengeluaran pertanian . kekurangan makanan-kebuluran/makanan tidak mencukupi viii. tanah terbiar.jentera pembajak.memaksimumkan penggunaan tanah . mewajibkan kanak-kanak bersekolah-galakkan melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi-untuk tenaga mah Soalan 2 a. Bentuk. langkah-langkah mengatasi i. meningktkan pendapatan penduduk desa. alat torehan.tinggikan taraf hidup iii. perubahan suhu mikro-semasa perubahan kawasan hutan menjadi kawasan pertanian vii.

membersih iv. Tenaga biomas. industri membersih petroleum iii. batu arang iv. peluang pekerjaan.duyung.pembinaan empangan hidro elektrik vi. Negara yang dipilih. mengangkut.gas asli cecair. Arang batu. baja.a.Hong Gay. mendapat faedah ekonomi hidangan(bahan mentah/hasil eksport) iv.cat. petroleum ii. mengurangkan migrasi penduduk dari kawasan mundur ke kawasan maju iii.Malaysia Jenis dan lokasi sumber tenaga i. klang dll vi. dll c. Elektrik hidro. Petroleum. luar pantai terengganu iii. Tenaga suria-langkawi b.kawasan pembakaran kayu arang vi. sungai dan air bawah tanah.karbon monoksida.kawasan tasik hidro elektrik viii. keretapi lebih raya dll v. sulfur dioksida dan bahan hidrokarbon.luar pantai terengganu ii. mewujudkan lanskap gersang. memaju dan menyeimbangkan pembangunan ekonomi kawasan-antara kawasan maju dan kawasan mundur ii. lebuh raya.tinggalan lombong telerang-menyukarkan tebus guna tanah iii. dll Soalan 4 a. peningkatan kemudahan asas. sisa peroleum/gas dll iv. pembekalan sumber tenaga untuk domestik.menggerudi.vietnam. memusnahkan ekosistem/habitat flora dan fauna-pembinaan hidro eklektrik hidro v. implikasi pengeluaran sumber ke atas alam sekitar i. mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru/bandar baru vii. pembangunan infrastruktur (jalanraya/bekalan elektrik dll kemudahan) vi. dll v. Gas asli. pendapatan eksport.kebocoran paip dan tumpahan minyak ii.eningkatkan taraf hidup Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 9:24:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI . memudahkan perindahan tenaga buruh mahir v. pencemaran udara. bahan mentah kepada industri berasaskan petro kimia.kenyir. mengubah ciri aliran sungai. pencemaran air laut. mempelbagaikan kegiatan ekonomi/.rabgkaian pengagkutan. memajukan industri pelancongan. pengaruh pembinaan estet industri terhadap sosio ekonomi negara-negara asia tenggara i. palstik.pembakaran arang batu. pelabuhan. peranan sumber tenaga kepada pembangunan ekonomi negara i.

2009 INTERAKSI ANTARA KAWASAN .Maklum balas 02 Mei.

0. Globalisasi juga dikenali sebagai dunia tanpa sempadan 2. Liberalisasi ekonomi bergantung sepenuhnya bergantung kepada kuasa pasaran iaitu permintaan dan penawaran . Keadaan saling melengkapi ini wujud apabila kekurangan dalam sesebuah negara akan ditambpung oleh kelebihan yang ada di negara lain dan Akhirnya kemajuan akan dapat dinikmati bersama.0. KONSEP LIBERALISASI EKONOMI Liberalisasi ialah dasar pasaran bebas yang memberikan peluang kepada sesiapa sahaja termasuk pemodal-pemodal asing memasuki dan menguasai pasaran sesebuah negara tanpa batas Persaingan pasaran dan ekonomi akan menjadi terbuka dan bebas. KONSEP KEBERGANTUNGAN Setiap negara perlu bergantung di antara satu sama lain demi mewujudkan keadaan saling melengkapi agar pembangunan sosio ekonomi negara yang terlibat lebih pantas berkembang. 2.1. cepat dan rapat. Aliran keluar masuk modal dan perdagangan tidak boleh dikawal dan disekat oleh kerajaan. Pantas. KONSEP GLOBALISASI Merujuk kepada sempadan ekonomi negara-negara di dunia yang semakin runtuh Dan seluruh dunia menjadi satu unit yang boleh dihubungkan dengan mudah.0.

Jepun. perkongsian plaburan modal dan kewangan e. memperluaskan pasaran iv. di Canbera. menyebabkan berlakunya kegawatan ekonomi.0. pengalran buruh dan tenaga pakar f. perluasan saiz pasaran c. Taiwan. masalah politik yang tidak stabil c. kekurangan teknologi dan kepakaran d.pengapusan hak dan keistimewaansumsidi kepada golongan miskin iv. pengaliran dan pemilikan modal. perkongsian teknologi. berkongsi tenaga buruh vi. Masalah dalam kerjasama APEC a. menggalakkan pemindahan teknologi kepakaran dan R&D iii.penarikan keluar modal asing ii. dan inovasi baru d. penjajahan baru dalam bentuk penjajahan ekonomi-terlalu bergantung kepada negara maju 6.0. perdagangan di antara negara b. perniagaan. pnghapusan skim keutamaan perdagangan. berkongsi teknologi dan kepakaran iii. Kanada. sikap kepentingan diri melebihi kepentingan serantau . 3 anggota AFTA (AS. KERJASAMA ANTARA KAWASAN : APEC i. Australia ii.0. Mexico) c. saling menjaga alam sekitar 7. Negara Anggota : 18 buah negara a. 10 negara ASEAN b. berkongsi sumber alam dan tenaga ii. pengahapusan subsidi. KESAN-KESAN POSITIF GLOBALISASI EKONOMI KE ATAS NEGARA ASIA PASIFIK i. berkongsi modal v. berkongsi pasaran dan perdagangan iv. menambahkan keupayaan modal dalam negara ii. NZ dan Australia d.0. China. serangan spekulator. menggalakkan pemindahan tenaga mahir dan kepakaran 5. Kepentingan kerjasama dalam APEC a. pembangunan sumber alam yang lestari iv. perkhidmatan dan lain-lain Sebagai contoh pengahpusan dasar perlindungan.kejatuhan nilai mata wang iii.0. pemghapusan sekatan tarif . tekanan ekonomi dan bebanan kepada golongan miskin. KEPENTINGAN SALING DIANTARA NEGARA i. R&D.3. Papua New Guinea dan Chile iii. Korea Selatan. pengahpusan dasar kawasan modal terpilih dan lain-Lain yang bertentangan dengan dasar pasaran bebas. Hong Kong. 4. APEC : kerjasama ekonomi asia pasifik ditubuhkan pada 1989 . pasaran barangan. teknologi. KONSEP DEREGULASI EKONOMI Merupakan dasar penghapusan segala peraturan dan sekatan ekonomi yang diamalkan oleh sesbuah negara yang selama ini mengahalang aktiviti perdagangan. jurang ekonomi di antara negara anggota b. KESAN NEGATIF i.

perdagangan antara negara ASEAN b. pembangunan sektor telekomunikasi.0. Kerjasama dalam ASEAN : a. kerjasama infrastruktur fizikal g. pembangunan sektor pertanian dan perikanane.pulau langkawi. EAGA-BIMP iii. kejatuhan nila mata wang c. kuasa beli endah . Rancangan pembangunan ekonomi Segitiga Petumbuhan a. KERJASAMA EKONOMI SERANTAU : SEGI TIGA PERTUMBUHAN ASEAN i. pembangunan sektor pelancongan. kegawatan ekonomi serantau-menjejaskan nilai matawang-banyak projek dirancang dibatalkan b. dan inovasi baru d. IMT-GT. berpulau. pulau phuket. feri pulau langkawi ke pulau phuket dan acheh c. KAWASAN SEGITIGA PERTUMBUHAN : IMS-GT. Halangan dalam kerjasama ASEAN a. pulau batu puith. masalah politik. kerjasama sektor perhutananf. masalah teknologi dan kepakaran yang rendah d. mempercepatkan pembangunan sumber alam di kawsan yang terbabait b.internet asean. lebih raya c. R&D. Negara anggota : semua 10 buah negara asia tenggara iii. petukaran rancangan tv d. pembangunan sektor pengangkutan. thailand ii. kepulauan riau b. persaingan sesama negara pengeluar. link kedua. ASEAN : Pertubuhan negara-negara Asia Tenggara di tubuhkan pada tahun 1967 di bangkok. pengaliran tenaga buruh dan kepkaran g. Kepentingan dan saling bergantung menerusia kerjasama segitiga pertumbuhan ASEAN a. pembangunan sektor perindustrian iv. KERJASAMA SERANTAU : ASEAN i. masalah opasaran terhad. saling melengkapi dalam aspek bahan mentah. perkongsian pelaburan modal d. miskin. penjagaan alam sekitar iv. pengkhususan pengeluaran dan perkhidmatan f.tuntutan bertindih. pengaliran buruh dan tenaga pakar v.barangan yang sama b.transborneo.0. Masalah-masalah dalam kerjasama segitiga pertumbuhan ASEAN a. R&D.bentuk muka bumi. masalah fizikal. dan inovasi baru e. KONSEP SEGITIGA PERTUMBUHAN : merujuk kepada kerjasama ekonomi pada kawasan yang lebih kecil di dalam wilayah asean melibatkan tiga tiga atau empat buah negara yang berjiran/sempadan ii. perluasan saiz pasaran c. ancaman lanun dari filipina e. perkongsian teknologi .8. perkongsian teknologi. perkongsian pelaburan modal dan kewanagan e. kuasa beli pasaran tidak sama 9. sukar memajukan infrastrukturjalanraya.bergunung ganang. perluasan pasaran dan perdagangan c.penduduk jarang.

1. [ 5 ] Negara ASEAN Malaysia Indonesia Filipina Thailand Myanmar Kemboja Vietnam Negara ASEAN Brunei Darul Salam Laos Singapura .0.KERJASAMA ASEAN DALAM KONTEK ALAM SEKITAR i.2. a) Namakan 10 buah Negara anggota ASEAN.10. mengurangkan risiko alam sekitar iii. menangani kes jerebu 1997 ii. kerjasama penjagaan selat melaka iv. menubuhkan pasuakan memeadam api ASEAN iii. rondaan dan kawal selia mengesan pencemaran laut ASEAN PERCUBAAN STPM KELANTAN SOALAN 7 DAN 8 7.KEPENTINGAN KERJASAMA DALAM KONTEK ALAM SEKITAR i. menjamin sumber-sumber alam sekitar agar ada dan berterusan ii. menjamin keberterusan pembangunan iv.KERJASAMA MELINDUNGI ALAM SEKITAR 10. memperkukuh hubungan antara negara 10.

Perdagangan bebas Huraian • Terbuka • Tanpa sekatan • Tariff yang rendah Markah 2 . Bahan mentah. Daya saing. • Pelaburan silang • Menambah modal Negara. Pengkhususan. b8.1 negara untuk 1/2 markah. b7.Maksimum 5 markah b) Huraikan mengapa kerjasama ekonomi ASEAN diperlukan [ 10 ] Isi Utama b1. Jumlah 2 2 2 2 10 c) Huraikan kesan positif penglibatan ASEAN dalam globalisasi ekonomi. • Kerjasama dengan blok ekonomi dunia • EC. . Pasaran. • R&D • Pasaran luas. NAFTA dan AFTA • Menggalakkan pelaburan asing. Kecekapan ekonomi. [ 10 ] Isi Utama c1. Bekalan Buruh b9. • Produk lebih berkualiti. • Meningkatkan KDNK • Perkongsian kepakaran • Buruh murah/ ramai • Banyak bahan mentah • Mudah diperolehi Pilih mana-mana 5 x 2 markah Markah 2 b2. • Syarikat Multinasioanal • Pemindahan teknologi. Teknologi. Penyertaan dalam ekonomi dunia. • Harga kompetatif • Ekonomi berskala • Setiap Negara mengeluarkan satu produk. b3. b4. b5. Pelaburan. 2 2 2 2 b6. Huraian • Kepelbagaian aktiviti ekonomi • Perdagangan antara Negara ASEAN dan lain-lain Negara.Catatan : .

• Eksport/ import mudah • Tanpa dasar perlindungan c2. Perluasan pasaran. • Dengan banyak Negara • Meningkatkan pendapatan. • KDNK meningkat. • Kepelbagaian pilihan produk berkualiti. • Harga murah • Meningkatkan produktiviti • Penjimatan kos latihan • Pengeluaran yang cekap • Berdaya saing • Produk yang kompetatif • Produk berkualiti • Pengkhususan • Harga Markah maksimum Pilih mana-mana 5 x 2 markah
8.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5]

2

c3. Pemindahan teknologi.

2

c4. Peningkatan kualiti produk c5. Menggalakkan persaingan. Jumlah

2 2

10

( 1) Pemanasan global ialah kenaikan suhu dunia, akibat dari aktiviti-aktiviti manusia (1) yang mengganggu keseimbangan sistem- sistem bumi, khususnya sistem (1) atmosfera. Berlaku juga ketidakseimbangan dalam bajet haba iaitu input haba (1) yang diterima oleh sistem bumi lebih besar dari outputnya.Pemanasan global (1) disebabkan oleh dua eleman penting iaitu kesan rumah hijau dan penipisan ozon
(b) Huraikan punca-punca yang menyebabkan berlakunya fenomena pemanasan global [10]

ISI UTAMA B1) Kebakaran hutan

HURAIAN DAN CONTOH MARKAH • Asap dan habuk dari kebakaran menyelimuti 2 atmosfera yang memerangkap bahangan bumi • Hutan secara semulajadi akibat dari panahan petir dan sebagaimana. • -Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan • Menyebabkan lebihan gas karbon dioksida di 2 dalam udara. • Cahaya matahari terus ke permukaan bumi tanpa di tapis oleh daun-daun • Perlepasan asap kenderaan yang mengandungi • bahan-bahan pencemar seperti karbon dioksida dan sulphur terutamanya di bandar-bandar besar. • Perlepasan asap-asap kilang yang mengandungi

B2)Pembalakan danpenyahutanan

B3) Perlepasan Asap kenderaan

2

B4)Perlepasan Asap-asap Industri/kilang

2

B5) aktiviti pembakaran terbuka

• Pelbagai bahan pencemar menyumbang kepada punca kejadian pencemaran udara dan jerebu. Seperti kilang-kilang memproses getah kelapa sawit yang banyak membebaskan karbondioksida dan manoksida • Pembakaran terbuka ditapak-tapak pelupusan2 sampah,tapak-tapak pertanian memangkinkan lagi pencemaran udara dan jerebu. • -pembakaran jerami di Dataran Kedah Perlis selepas musim menuai JUMLAH MAKSIMUM 10

(c) Jelaskan langkah –langkah yang boleh dimainkan oleh orang ramai dalam membantu mengatasi fenomena pemanasan global. [10] ISI UTAMA C1) mematuhi peraturan atau undang-undang alam sekitar HURAIAN • Tidak melakukan kerosakkan atau kemusnahan terhadap alam sekitar. • Mematuhi peraturan-peraturan dan akta-akta alam sekitar seperti Akta kualiti alam MARKAH 2

sekitar 1974 C2) menyertai kempen kesedaran • Menghadiri kempen-kempen yang dianjurkan samada oleh pihak kerajaan atau NGO 2

• Menyebarkan maklumat tentang kaedah dan kepentingan menjaga alam sekitar kepada masyarakat umum C3) menyertai Menjadi ahli kepada mana-mana NGO seperti NGO Persatuan Pencinta Alam, Persatuan Pengguna, SAM. C4) mendapatkan • Mendapatkan pendidikan formal tentang pendidikan formal alam sekitar seperti di sekolah-sekolah mengenai alam melalui mata pelajaran geografi. sekitar. • Mengikuti kursus secara formal di peringkat universiti seperti UKM,UPM,UNIMAS dan sebagainya. C5) menggunakan • Menggunakan sumber alam secara harmoni. sumber alam secara berhemah • Mengambil kira kesan penerokaan atau penggunaan masyarakat terhadap alam sekitar. C6) kitar semula • Orang ramai perlu melibatkan diri dalam program kitar semula • Memahami kepentingan dan kaedah kitar semula • seperti kitar semula surat khabar lama supaya proses penebangan pokok dapat dikurangkan • Setiap negara perlu memberi kerjasama dalam usaha menangani masalah pemanasan global dengan mematuhi ketetapan antarabangsa. • Persidangan RIO. Dll Jumlah markah maksimum Mana-mana 5 isi x 2 markah
Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 3:01:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SOALAN PERCUBAAN KELANTAN 2010

2

2

2

2

C7) Kerjasama antarabangsa

2

10

Maklum balas

PERCUBAAN STPM KELANTAN
SOALAN 7 DAN 8

a) Namakan 10 buah Negara anggota ASEAN. Teknologi. Kecekapan ekonomi. b4. b3. • Produk lebih berkualiti.Maksimum 5 markah b) Huraikan mengapa kerjasama ekonomi ASEAN diperlukan [ 10 ] Isi Utama b1. [ 5 ] Negara ASEAN Malaysia Indonesia Filipina Thailand Myanmar Kemboja Vietnam Catatan : Negara ASEAN Brunei Darul Salam Laos Singapura .7. Bekalan Buruh b9. Pasaran. 2 2 2 2 b6. b7. NAFTA dan AFTA • Menggalakkan pelaburan asing. • Syarikat Multinasioanal • Pemindahan teknologi. • R&D • Pasaran luas. Penyertaan dalam ekonomi dunia. Huraian Kepelbagaian aktiviti ekonomi • Perdagangan antara Negara ASEAN dan lain-lain Negara. . b5. • Kerjasama dengan blok ekonomi dunia • EC. • Pelaburan silang • Menambah modal Negara. Bahan mentah. b8. • Meningkatkan KDNK • Perkongsian kepakaran • Buruh murah/ ramai • Banyak bahan mentah • Mudah diperolehi Pilih mana-mana 5 x 2 markah • Markah 2 b2. Pengkhususan. Pelaburan. Jumlah 2 2 2 2 10 .1 negara untuk 1/2 markah. Daya saing. • Harga kompetatif • Ekonomi berskala • Setiap Negara mengeluarkan satu produk.

khususnya sistem (1) atmosfera.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5] Markah 2 2 c3. Peningkatan kualiti produk c5. • KDNK meningkat. Pemindahan teknologi. • Dengan banyak Negara • Meningkatkan pendapatan. [ 10 ] Isi Utama c1. Perluasan pasaran. • Harga murah • Meningkatkan produktiviti • Penjimatan kos latihan • Pengeluaran yang cekap • Berdaya saing • Produk yang kompetatif • Produk berkualiti • Pengkhususan • Harga Markah maksimum Pilih mana-mana 5 x 2 markah 8. akibat dari aktiviti-aktiviti manusia (1) yang mengganggu keseimbangan sistem.sistem bumi.c) Huraikan kesan positif penglibatan ASEAN dalam globalisasi ekonomi. 2 c4. Menggalakkan persaingan. Berlaku juga ketidakseimbangan dalam bajet haba iaitu input haba . Jumlah 2 2 10 ( 1) Pemanasan global ialah kenaikan suhu dunia. Perdagangan bebas Huraian • Terbuka • Tanpa sekatan • Tariff yang rendah • Eksport/ import mudah • Tanpa dasar perlindungan c2. • Kepelbagaian pilihan produk berkualiti.

Pemanasan global (1) disebabkan oleh dua eleman penting iaitu kesan rumah hijau dan penipisan ozon (b) Huraikan punca-punca yang menyebabkan berlakunya fenomena pemanasan global [10] ISI UTAMA B1) Kebakaran hutan HURAIAN DAN CONTOH MARKAH • Asap dan habuk dari kebakaran menyelimuti 2 atmosfera yang memerangkap bahangan bumi • Hutan secara semulajadi akibat dari panahan petir dan sebagaimana. • -Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan • Menyebabkan lebihan gas karbon dioksida di 2 dalam udara. • Cahaya matahari terus ke permukaan bumi tanpa di tapis oleh daun-daun • Perlepasan asap kenderaan yang mengandungi • bahan-bahan pencemar seperti karbon dioksida dan sulphur terutamanya di bandar-bandar besar. • Perlepasan asap-asap kilang yang mengandungi B2)Pembalakan danpenyahutanan B3) Perlepasan Asap kenderaan 2 B4)Perlepasan Asap-asap Industri/kilang 2 B5) aktiviti pembakaran terbuka • Pelbagai bahan pencemar menyumbang kepada punca kejadian pencemaran udara dan jerebu.tapak-tapak pertanian memangkinkan lagi pencemaran udara dan jerebu.(1) yang diterima oleh sistem bumi lebih besar dari outputnya. Seperti kilang-kilang memproses getah kelapa sawit yang banyak membebaskan karbondioksida dan manoksida • Pembakaran terbuka ditapak-tapak pelupusan2 sampah. • -pembakaran jerami di Dataran Kedah Perlis selepas musim menuai .

C5) menggunakan • Menggunakan sumber alam secara harmoni. C4) mendapatkan • Mendapatkan pendidikan formal tentang pendidikan formal alam sekitar seperti di sekolah-sekolah mengenai alam melalui mata pelajaran geografi.UPM. SAM. [10] ISI UTAMA C1) mematuhi peraturan atau undang-undang alam sekitar HURAIAN • Tidak melakukan kerosakkan atau kemusnahan terhadap alam sekitar. MARKAH 2 C2) menyertai kempen kesedaran • Mematuhi peraturan-peraturan dan akta-akta alam sekitar seperti Akta kualiti alam sekitar 1974 2 • Menghadiri kempen-kempen yang dianjurkan samada oleh pihak kerajaan atau NGO • Menyebarkan maklumat tentang kaedah dan kepentingan menjaga alam sekitar kepada masyarakat umum C3) menyertai Menjadi ahli kepada mana-mana NGO seperti NGO Persatuan Pencinta Alam. C6) kitar semula • Orang ramai perlu melibatkan diri dalam program kitar semula • Memahami kepentingan dan kaedah kitar semula • seperti kitar semula surat khabar lama supaya proses penebangan pokok dapat dikurangkan • Setiap negara perlu memberi kerjasama dalam usaha menangani masalah pemanasan global dengan mematuhi ketetapan antarabangsa.JUMLAH MAKSIMUM 10 (c) Jelaskan langkah –langkah yang boleh dimainkan oleh orang ramai dalam membantu mengatasi fenomena pemanasan global. sumber alam secara berhemah • Mengambil kira kesan penerokaan atau penggunaan masyarakat terhadap alam sekitar. • Mengikuti kursus secara formal di peringkat universiti seperti UKM. Persatuan Pengguna. sekitar.UNIMAS dan sebagainya. 2 2 2 2 C7) Kerjasama antarabangsa 2 .

c. b. 2. c. a. Bagaimana gangguan terhadap kitar air boleh mempengaruhi aktiviti manusia. c. b. Apakah yang terjadi pada air hujan semasa menurun ke permukaan tanah dan atas permukaan tanah. a.• Persidangan RIO. Jelaskan proses-proses yang terlibat dalam kitar hidrologi. b. a. Nyatakan proses mendatar dalam kitar hidrologi. c. Jelaskan pengaruh manusia terhadap kitaran hidrologi di kawasan tropika lembap. Jelaskan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kekurangan sumber air. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi imbangan air tanih. a. Apakah maksud imbangan air. Dll Jumlah markah maksimum Mana-mana 5 isi x 2 markah 10 Soalan Popular Sistem Hidrologi (2008) 1. 3. Jelaskan bagaimana gangguan terhadap imbangan air mempengaruhi alam sekitar fizikal. Lukis dan labelkan rajah kitaran hidrologi. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan. b. . 4. Bandingkan makna sejat peluhan potensi dan sejat peluhan sebenar.

Huraikan langkah-langkah untuk memelihara kualiti sumber air dalam tanah. c. a. Huraikan pemindahan wap secara mendatar. a. b. Apakah dimaksudkan dengan pencemaran air. Terangkan bagaimana manusia mempengaruhi kadar sejatan semula jadi. a. c. . Bagaimana kegiatan manusia boleh menjejaskan sumber air semula jadi. Bagaimana aktiviti pembangunan ekonomi menyebabkan pencemaran air. Nyatakan faktor-faktor mempengaruhi peningkatan kadar resapan dan larian air permukaan. Manakala kawasan yang berkurangan lembapan di atmosfera adalah di kawasan 20o dan 40o U/S dan 60o U/S hingga ke kutub utara dan kutub selatan. c. Posted by smkrantaupanjang at 9:54 PM 0 comments Links to this post Labels: Ndy/gkss/smkrp/08 TUESDAY. c. 2008 • 1. a. Huraikan peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi. Huraikan bagaimana faktor geomorfologi. a. Jelaskan kesan-kesan penggunaan air dalam tanah secara berlebihan. Bagaimana proses perkolasi boleh membentuk pelbagai jenis tanih di kawasan tropika lembap. Pemindahan wap secara mendatar berlaku di antara satu garis lintang ke satu garis lintang yang lain. Cadangkan beberapa langkah untuk mengatasi masalah sumber air semula jadi yang terjejas. 2. APRIL 1. gangguan atmosfera dan kegiatan manusia boleh menyebabkan kejadian kemarau. b. Terangkan proses-proses menegak dalam kitaran hidrologi. [5 markah] Pemindahan wap secara mendatar merupakan satu mekanisme yang berfungsi untuk menyeimbangkan kelembapan di atmosfera kerana wujudnya kawasan berlebihan dan kawasan yang berkurangan lembapan. c. b. 6. 9. a. b. 8. Nyatakan langkah-langkah sesuai menghadapi kemarau. c. a. Huraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pencemaran air. b.5. 11. Kawasan yang sering mengalami kelembapan atmosfera yang berlebihan adalah sekitar garisan khatulistiwa dan sekitar garis lintang 40o dan 60o U/S. Jelaskan kesan sumber air semula jadi yang terjejas kepada kehidupan manusia. [10 markah] Proses-proses menegak dalam kitaran hidrologi ialah : · Proses sejatan. Proses penukaran cecair kepada wap air (gas). 10. c. Huraikan bagaimana air bawah tanah boleh dikembalikan ke ruangan atmosfera di kawasan daratan. Terangkan makna imbangan air sedunia. Jelaskan kepentingan air dalam tanah. b. Huraikan kesan-kesan kemarau ke atas alam sekitar dan manusia. Nyatakan faktor yang mempengaruhi kapasiti infiltrasi. Bagaimana manusia mengeksploitasi sumber air. Apakah maksud infiltrasi dan perkolasi. b. 7. Ia memerlukan tenaga haba dari pancaran matahari atau sinaran bumi.

Daun-daun litupan bumi hilang air dalam bentuk wap air dari stoma daun. persekitaran yang sejuk menyebabkan wap air membebaskan haba pendam untuk membentuk titik-titik air lalu membentuk awan. · Proses transpirasi. Keadaan ini dinamakan sebagai lampau-tepu. · Aliran lumpur akan menutup liang tanah di bahagian permukaan menyebabkan titisan hujan tidak boleh menyusup masuk. Partikel ini kemudiannya mengalir sebagai aliran lumpur. 5. [10 markah] Lima proses menegak dalam kitaran hidrologi ialah : · Sejatan · Sejat peluhan · Kerpasan · Aliran Batang · Resapan · Pemejalwapan (Sublimasi) 4. Keupayaan air masuk ke dalam lapisan tanah membentuk air bawah tanah. Apabila wap air sampai ke garis tepu. Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan [5 markah] STPM 2006 Kerpasan bermaksud lembapan yang terdapat di atmosfera terpeluwap dan jatuh ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk seperti pepejal (salji. [5 markah] Proses yang terjadi semasa air hujan jatuh ke permukaan tanah : · Titisan hujan yang jatuh ke permukaan tanah dianggap sebagai satu pukulan kecil ke atas tanah. 7. · Pukulan air yang dihasilkan oleh tenaga keupayaan dan kinetik ini akan memecahkan tanah kepada partikel yang lebih kecil. hujan batu dan hujan beku) dan cecair (hujan dan embun). hujan batu dan salji. · Air yang tidak menyusup masuk akan bergerak mengikut graviti sebagai air larian permukaan. Apakah yang ditakrifkan dengan larian air permukaan ? [5 markah] . 3. Pembentukan kerpasan apabila awan yang menampung titik air tidak mampu lagi untuk menampung jumlah air yang semakin bertambah. Jumlah kehilangan air turut dipengaruhi oleh suhu udara. Jelaskan lima proses menegak dalam kitaran hidrologi. Dari awan pelbagai bentuk kerpasan turun seperti hujan. Kesemua bentuk kerpasan ini turun ke permukaan bumi dalam intensiti yang berbeza.· Proses pemeluwapan. · Proses infiltrasi. Terangkan proses yang terjadi kepada air hujan semasa jatuh ke permukaan tanah. · Proses kerpasan.

Namun tidak telap air disebabkan ronganya yang kecil dan halus dan ini menyukarkan pengaliran air masuk. Ia merupakan baki dari jumlah air yang telah menyusup ke dalam lapisan tanah. · Litupan permukaan – permukaan tanih yang dilitupi tumbuhan mengalami kadar resapan yang lebih tinggi daripada kawasan yang tidak dilitupi tumbuhan.Larian air permukaan ditakrifkan sebagai air yang mengalir di permukaan bumi daripada hujan atau kerpasan lain seperti pencairan hujan batu dan salji. 6. · Struktur batuan permukaan tanah – tanah yang mengandungi batuan keras dan tidak berongga lebih sukar untuk dimasuki air berbanding dengan batuan yang mudah terlerai dan mempunyai rekahan. Terangkan bagaimana aktiviti manusia boleh mempengaruhi jumlah air bawah tanah di sesuatu kawasan. · Keporosan tanah – tanah liat mempunyai ruang rongga yang banyak – iaitu sangat poros. · Profil tanih – tanih yang dilapisi lapisan keras atau granit lebih sukar untuk dimasuki air berbanding dengan profil tanah yang bergranul atau berpasir. 7. maka lebih banyak hujan akan meresap masuk ke dalam tanah. Bagaimanakah faktor tanih mempengaruhi kadar keporosan dan ketelapan air yang masuk ke dalam tanih ? [10 markah] Rangka Jawapan Faktor tanih mempengaruhi kadar keporosan dan ketelapan air : · Bentuk susunan partikel bahan batuan / tanah · Susunan partikel dalam tekstur batuan / tanah · Darjah penyimenan atau pemadatan sesuatu tekstur batuan / tanah · Saiz tekstur batuan / tanah · Bahan batuan 10. [10 markah] Rangka Jawapan Aktiviti manusia yang boleh mempengaruhi jumlah air bawah tanah di sesuatu kawasan : · Menggali perigi menyebabkan air bawah tanah menyusut · Membina parit di kawasan pertanian menyebabkan air di bawah tanah berkurangan · Menutup permukaan tanah dengan bahan berturap atau simen menyebabkan air tidak boleh menyusup ke dalam tanih dan mengurangkan kuantiti air dalam tanih · Pengepaman air yang berlebihan boleh mengurangkan kandungan air bawah tanah . Bincangkan faktor yang mempengaruhi kadar resapan air ke dalam tanih. [10 markah] Faktor yang mempengaruhi kadar resapan air ke dalam tanih : · Intensiti hujan – jika hujan lebih rendah.

[8 markah] Aliran air permukaan bumi merupakan aliran air yang berlaku di muka bumi secara menyeluruh tanpa saluran-saluran tertentu. kadar penyusupan rendah kerana butiran tanah yang rapat dan kecil menakung air. Kadar turapan yang rendah meningkatkan kadar infiltrasi. kadar penyusupan lebih tinggi kerana kebanyakan air akan menyusup masuk ke dalam lapisan tanah. Pada musim kemarau. 13. jumlah penerimaan hujan yang rendah mengurangkan kadar infiltrasi. jumlah penerimaan hujan yang banyak meningkatkan kadar infiltrasi. kadar infiltrasi atau kadar penyusupan rendah kerana kebanyakan akan mengalir sebagai air larian permukaan. Pada masa hujan lebat yang turun pada waktu yang singkat. · Jenis lapisan tanah. · Iklim. [10 markah] Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar infiltrasi atau penyusupan air ke dalam lapisan tanah di sesuatu kawasan ialah : · Litupan bumi. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar infiltrasi di sesuatu kawasan. Kawasan yang padat dengan litupan bumi kadar infiltrasinya tinggi kerana proses intersepsi tumbuhan banyak. 12. Pada musim tengkujuh. Pada masa hujan renyai. kadar penyusupan lebih tinggi kerana butiran tanah yang besar mempunyai banyak ruang.· Pembalakan menyebabkan kandungan air bawah tanah berkurangan 11. · Urbanisasi. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi aliran air permukaan bumi. · Intensiti hujan. Kadar turapan yang tinggi di bandar seperti permukaan yang di simen atau tar merendahkan kadar infiltrasi. [10 markah] Faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan ialah : · Suhu · Kelembapan udara · Kadar tiupan angin · Faktor albedo · Sifat kualiti dan kuantiti air 14. Faktor-faktor yang mempengaruhi aliran air permukaan bumi adalah . Kawasan yang kurang litupan bumi. Ia mungkin terbentuk apabila air larian melebihi kadar resapan tanah. Tanah jenis tanah liat. Tanah jenis pasir atau tanah gembur. kadar infiltrasi rendah kerana proses intersepsi rendah. Apakah yang dimaksudkan dengan sejat peluhan ? [5 markah] Istilah sejat peluhan bermaksud satu proses kehilangan air ke atmosfera melalui proses transpirasi dari litupan bumi dan proses sejatan dari permukaan tanih. Terangkan faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan.

Jika hujan telah berlaku beberapa hari tanih telah tertepu dengan air. Litupan bumi yang padat menggalakkan proses infiltrasi dan sebaliknya. Dalam proses ini. 2) Faktor tumbuh-tumbuhan. · Proses larian air permukaan. Titik-titik air akan membentuk awan. 5) Kandungan tanih. . Huraikan secara ringkas tentang proses pemeluwapan. Maka aliran air permukaan adalah rendah bagi kawasan yang mempunyai banyak rekahan. Jika hujan di kawasan tanah yang lembap maka larian air permukaan adalah banyak.seperti berikut : 1) Keporosan dan ketelapan batuan. Kadar larian air permukaan bumi turut dipengaruhi oleh ketebalan bumi. wap air akan tertarik oleh nukleus higroskopik lalu membentuk titik-titik air. tanih berbutir halus seperti tanih liat akan mempunyai larian air permukaan tinggi kerana air hujan tidak mudah meresap ke dalamnya. Sebaliknya. Huraikan peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi. Kawasan yang banyak tumbuh-tumbuhan akan mempunyai kadar resapan yang lebih tinggi kerana akar tumbuhan akan menajdikan tanah lebih poros. haba pendam dibebaskan. Litupan bumi yang tebal dapat memperlahankan air hujan yang turun. Tanih yang mengandungi banyak butir-butir kasar mempunyai kadar resapan yang tinggi. aliran air akan menjadi lebih tinggi. [5 markah] Proses pemeluwapan terbentuk apabila wap air yang terhasil dari proses sejatan berada dalam udara. Apabila sampai ke tahap garis tepu. Kadar infiltrasi dipengaruhi oleh ketebalan litupan bumi. kadar repan lebih rendah berbanding kawasan yang kontang. larian air permukaan menjadi kurang. 3) Ciri-ciri batuan. 15. 16. Sekiranya kadar keporosan batuan/tanih adalah tinggi. Jadi kawasan hutan tropika mempunyai aliran air permukaan yang rendh berbanding kawasan lapang. · Proses infiltrasi. Di kawasan tanah yang lembap. Proses pintasan litupan bumi terhadap titisan air hujan yang turun ke bumi melalui proses kerpasan. [8 markah] Peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi ialah : · Proses intersepsi. 4) Kandungan air di dalam tanah. Perkembangan udara secara adiabatik menyebabkan berlakunya perolakan udara ke peringkat yang lebih tinggi. Semakin jarang litupan bumi jumlah larian air permukaan bertambah dan sebaliknya. Manakala tanah yang mempunyai kadar ketelapan yang rendah akan mewujudkan aliran air yang banyak. Kawasan yang mempunyai batuan yang banyak rekahan akan mempunyai kadar resapan yang tinggi berbanding dengan kawasan berbatuan licin atau kurang rekahan. maka aliran air permukaan adalah kurang kerana sebahagian air sudah diresap sebagai aliran air bawah tanah.

· Perniagaan.Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . tasik . Ia menggalakkan pembiakan bakteria berbahaya. Pembuangan bahan kimia bertoksik seperti logam berat.Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . · Pertanian. · Penternakan.Proses sejatan dan kerpasan bertambah 18. Jelaskan bagaimana manusia boleh mengganggu kitaran hidrologi. Bincangkan bagaimana kegiatan ekonomi manusia boleh menyebabkan pencemaran sumber air.Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . Ternakan ayam-itik dan khinzir mengeluarkan najis. Melombong tanah dan galian memendapkan banyak sedimen dalam dasar sungai dan tasik.Proses larian air permukaan bertambah · Urbanisasi .Proses larian air permukaan bertambah · Penanaman Semula . Penggunaan racun serangga. 19.Takungan air menghasilkan kejadian tasik . Litupan bumi mempengaruhi kelembapan udara dengan pembebasan air dari stoma daun. laut. [10 markah] Pelbagai jenis kegiatan manusia boleh mencemarkan sumber air seperti sungai.Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . · Perlombongan. [13 markah] Aktiviti manusia yang boleh mengganggu kitaran hidrologi : . 17. kolam dan air bawah tanah seperti berikut : · Industri perkilangan. Huraikan bagaimana aktiviti manusia boleh mempengaruhi proses-proses hidrologi. Pada hari panas.Proses larian air permukaan bertambah · Pembinaan Empangan .Proses larian air permukaan bertambah · Pertanian Pindah . Hidupan akuatik terjejas. kadar proses transpirasi tinggi berbanding hari yang sejuk. [10 markah] Aktiviti-aktiviti manusia yang boleh mempengaruhi proses-proses hidrologi ialah : · Pembalakan . Pembuangan sampah sarap dan sisa-sisa makanan dari penjaja makanan atau restoran.· Proses transpirasi. makhluk perosak dan baja kimia mencemarkan.

pertanian. Sementara ketidakseimbangan air negatif atau berkurangan akan mewujudkan kemarau. Jelaskan bagaimana gangguan terhadap kitaran air boleh mempengaruhi aktiviti pertanian dalam jangka masa panjang. jumlah air yang disimpan dalam tanih dan air larian permukaan. Maka wujud ketidakseimbangan air dalam kitar air. · Pembinaan empangan menyebabkan lebih banyak air tersejat dan lebih mudah hujan terbentuk.Sumber air bawah tanah akan terjejas .kawasan pertanian ditenggelami air . Banjir juga akan menjejaskan sektor perniagaan dan tempat rekreasi .Kebakaran ladang · Banjir .kemungkinan tanah runtuh 21.· Aktiviti penebangan hutan menyebabkan air larian lebih mudah berlaku berbanding penyusupan air. Kesan banjir kepada aktiviti manusia termasuklah sektor industri. 20. Ketidakseimbangan air positif air berlebihan akan mewujudkan banjir. · Aktiviti pembandaran melalui pembinaan bangunan dan jalan raya menyebabkan air larian lebih mudah berlaku. [8 markah] Bila jumlah air (kerpasan) yang diterima oleh bumi dan atmosfera tidak sama banyak dengan jumlah air yang mengalami sejat peluhan. • • Banjir juga akan memusnahkan atau mengganggu kelancaran sistem pengangkutan serta memutuskan hubungan dengan kawasan lain. [8 markah] Rangka Jawapan Gangguan terhadap kitar air ialah : · Kemarau .sistem perhubungan terjejas .Pokok akan mati . pengangkutan dan perniagaan. · Aktiviti pembakaran secara besar-besaran menyebabkan suhu sekitaran meningkat dan kejadian hujan berkurangan. Huraikan bagaimana gangguan terhadap kitaran air boleh mempengaruhi aktiviti manusia. Ini kerana lantai hutan terdedah secara langsung kepada hujan. rekreasi.kawasan ikan dalam sangkar akan rosak . Kejadian banjir di sesuatu kawasan pertanian sudah tentu akan menjejaskan aktiviti pertanian atau penternakan.Bekalan air ke kawasan pertanian akan terjejas . · Penebusgunaan kawasan paya yang luas menyebabkan air larian lebih mudah terjadi.

[7 markah] Kitaran hidrologi berfungsi sebagai imbangan air : · Imbangan air. · Kitar hidrologi berfungsi sebagai imbangan air. Sesetengah sektor industri berkemungkinan terpaksa tutup operasi sekiranya tidak mendapat bekalan air bersih yang mencukupi. • Kemarau akan menyebabkan kekurangan air untuk kegunaan harian. Proses infiltrasi rendah menyebabkan aras air . 22. terpaksa menjalankan catuan air dan menyebabkan suhu persekitaran yang lebih kering serta kepanasan. Proses intersepsi(pintasan) mempengaruhi proses infiltrasi. edaran air tanih ialah semua air yang terdapat di permukaan bahawa tanah dalam zon pengudaraan. Di laut.• • Sementara kesan air berkurangan atau kemarau juga memberi kesan kepada aktiviti manusia seperti kerugian kepada sektor pertanian dan akuakultur. Namun begitu. Ia mengikut daya graviti serta tarikan tenaga kapilari yang terdapat di antara kumin tanih. Hujan lebat menggalakkan proses air larian permukaan. Air yang turun dalam bentuk kerpasan akan jatuh ke bumi. mungkin juga dalam keadaan-keadaan tertentu. air akan hilang dalam jumlah yang sedikit akibat dari penggunaan tenaga oleh tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Air tanih pada dasarnya tidak tetap. · Keamatan hujan. 23. 24. Kadar infiltrasi mempengaruhi aras air bawah tanah. Apakah yang dimaksudkan dengan air tanah ? [5 markah] Air tanah merujuk kepada air hujan yang turun di mana sebahagiannya akan masuk ke dalam tanih sebagai air bawah tanah. iaitu satu rumus yang menyatakan bahawa hujan yang turun bersamaan dengan sejat peluhan. Di dalam kitaran hidrologi. · Air yang terkumpul semula di sungai akan mengalir masuk ke laut. Terangkan bagaimana kitaran hidrologi berfungsi sebagai imbangan air. perubahan tambahan atau kehilangan bersih air dalam sistem serta air larian. pusingan air yang jatuh ke bumi dan disejatkan kembali ke atmosfera adalah pada kadar yang sama kuantitinya. air akan tersejat. Kepadatan tumbuhan mempengaruhi proses intersepsi. iaitu zon di atas aras mata air. Sebahagiannya akan mengalir sebagai air larian manakala sebahagiannya akan masuk ke tanah dan mengalir semula ke sungai. Sektor rekreasi terutamanya pusat pelancongan akan kehilangan pelancong sekiranya bekalan air bersih terjejas. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi aras air bawah tanah ? [10 markah] Rangka jawapan Faktor-faktor yang mempengaruhi aras air bawah tanah ialah : · Litupan bumi. Kadar air larian permukaan mengurangkan proses infiltrasi. Dalam konteks ini.

Kadar air larian yang tinggi. 26. Oleh itu. Kadar infiltrasi yang tinggi menggalakkan pertambahan aras air bawah tanah. · Kegiatan manusia. kolam dan tasik akan meningkatkan air bawah tanah. domestik dan sebagainya mengurangkan aras air bawah tanah. Kawasan tanah rendah dan bukit bukau mempunyai cerun yang tidak curam. 3) Eksploitasi manusia ke atas alam sekitar. . Kejadian banjir disebabkanoleh beberapa faktor. · Iklim. kadar sejatan tinggi mengurangkan aras air tanah. Penggunaan air bawah tanah untuk pelbagai kegiatan manusia seperti pertanian. Antaranya ialah : 1) Hujan lebat luar biasa. Keadaan ini menggalakkan proses infiltrasi air. Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan air ? [5 markah] Konsep imbangan air ialah imbangan jisim air yang diterima oleh permukaan bumi dengan kehilangan air dari permukaan bumi. • • 2) Pencairan salji. 4) Faktor tanah runtuh. [10 markah] Banjir merupakan satu fenomena limpahan air ke kawasan rendah dari sungai akibat sungai tidak mampu menampung kuantiti air yang terlalu banyak untuk beberapa ketika dari beberapa jam hingga beberapa minggu. Kawasan tanah tinggi yang bercerun curam dan menggalakkan air larian permukaan. • 27. Terangkan sebab-sebab berlakunya banjir. ET ialah sejatan dan sejat peluhan(transpirasi). Hujan yang tidak lebat iaitu bentuk renyai menggalakkan proses infiltrasi. Pada musim tengkujuh. Pada musim kemarau. perindustrian. 5) Faktor empangan pecah. Jelaskan empat faktor yang membawa kepada perubahan imbangan air. • Faktor pertama yang memberi kesan kepada perubahan imbangan air ialah curahan hujan. Rumusan imbangan air ialah P= ET + ST + R di mana P ialah kerpasan.tanah berkurangan. sejatan. Hal ini meningkatkan kadar air bawah tanah. maka sudah tentu memberi kesan kepada keseluruhan imbangan air. Kadar infiltrasi yang tinggi menggalakkan pertambahan aras air bawah tanah. sejat peluhan. Jawapan penuh Sila dapatkan dari guru anda 25. Takungan air dalam empangan. ST ialah air yang menyusup atau disimpan dalam lapisan tanah dan R ialah air larian permukaan. penyusupan air ke dalam lapisan tanah banyak. [12 markah] Imbangan air dibentuk oleh beberapa pembolehubah hidrologi seperti kerpasan. larian air dan simpanan air tanah. · Topografi. tidak menggalakkan pertambahan air bawah tanah. apabila sesuatu pembolehubah berubah dengan mendadak.

29. Butiran tanih dapat dilayangkan. · Fenomena kemarau juga akan mengancam kehidupan flora dan fauna daratan serta akuatik. Faktor keempat yang membawa kepada perubahan imbangan air ialah aspek topografi. Jelaskan kesan kurangan air dalam kehidupan manusia. Penurunan hujan sekali sekala pula dapat menggalakkan hakisan jenis percikan dan helaian serta pergerakan jisim. Jelaskan kesan-kesan fenomena kurangan air pada alam sekitar fizikal. [10 markah] Rangka Jawapan Kesan masalah kurangan air kepada manusia ialah : . Kemarau menyebabkan permukaan bumi kering kontang dan menggalakkan proses hakisan oleh angin. Kesannya berlaku peningkatan suhu mikro. Kelembapan udara turut menjadi rendah. ia turut menyebabkan kepupusan spesies. Apakah yang dimaksudkan dengan kurangan air ? [5 markah] Kurangan air bermaksud kadar kerpasan yang kurang berbanding dengan proses sejatan dan apabila berlaku dalam jangka masa yang panjang akan menyebabkan fenomena kurangan air yang melampau sehingga dikenali sebagai kemarau. Selain itu.• Faktor kedua yang membawa kepada perubahan imbangan air ialah proses sejatan dan sejat peluhan . Keadaan ini akhirnya menyebabkan fenomena kemarau. pencemaran udara dan kadang-kadang berlaku fenomena jerebu. [10 markah] Dampak terhadap alam sekitar fizikal akibat fenomena kurangan air ialah : · Maksud kurangan air atau air negatif ialah jumlah sejatan kurang daripada jumlah kerpasan. Huraikan empat langkah yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah kurangan air. 31. · Hujan yang berkurangan akan menyebabkan sistem saliran akan mengalami isipadu yang sedikit. • 28. Faktor ketiga yang membawa kepada perubahan imbangan air ialah tumbuh-tumbuhan. [8 markah] Rangka Jawapan Empat langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kurangan air ialah : · Melakukan usaha membuat hujan tiruan · Mengenakan catuan bekalan air domestik dan industri · Menjalankan kempen berjimat cermat semasa menggunakan air · Kitar semula air Jawapan Penuh Sila hubungi guru anda 30. · Udara yang kering dan suhu yang tinggi menggalakkan berlakunya kebakaran hutan (yang merupakan litupan bumi).

Contohnya kerja-kerja pembersihan terjejas. itik dan akuakultur. 32. [10 markah] Faktor yang mempengaruhi kejadian banjir : · Faktor fizikal .pemecahan empangan . Dalam erti kata lain. khinzir. Kekurangan air mengganggu kerja-kerja pertanian seperti membajak. Bincangkan enam kesan lebihan air terhadap aktiviti manusia di kawasan .kerosakan kepada pintu air atau rumah pam menyebabkan kawasan rendah dinaiki air dengan lebih cepat 34. ayam.gangguan terhadap struktur sungai seperti membina gegelung dan jambatan yang menyekat laluan sungai .curahan hujan luar biasa . Kegiatan jenis industri yang memerlukan air sebagai bahan mentah. · Pelancongan. Kejadian banjir berlaku apabila air sungai melampaui tebingnya berpunca daripada kenaikan aras air sungai utama dan anak sungai yang melimpahi daratan yang biasanya tidak ditenggelami air. misalnya kayu balak. menanam. meracun dan tumbesaran tanaman.ladang penternakan memerlukan air untuk lembu tenusu. · Industri. · Pertanian.hasil terbantut lalu pendpatan dan kehidupan petani terjejas. menyiram terganggu. · Domestik. Air perlu untuk disediakan di kolam renang dan kegiatan rekreasi. Bincangkan faktor yang mempengaruhi kejadian banjir. membasuh. Jawapan penuh Sila hubungi guru anda. · Penternakan. Penyakit mudah merebak dan kematian ternakan mudah berlaku akibat kekurangan bekalan air. Berlaku fenomena kemarau.gangguan semula jadi di laluan sungai.Kawasan tanah rendah atau dataran banjir · Faktor manusia . makanan dan industri besi keluli. Kehidupan harian seperti memasak. . Aktiviti pusat-pusat penginapan seperti hotel. banjir adalah berkait rapat dengan luahan sungai yang ekstrem. Begitu juga dalam industri minuman. 33. Takrifkan apa yang dimaksudkan sebagai kejadian banjir ? [5 markah] Banjir merupakan sumbangan hujan luar biasa yang tidak mampu ditampung oleh sesebuah lembangan sungai dan menyebabkannya melimpah keluar tebing atau dataran banjir. rumah rehat terjejas.· Kurangan air bermaksud kadar sejatan melebihi kadar kerpasan. motel.

[12 markah] STPM 2006 Apabila berlaku keadaan lebihan air di kawasan tropika lembap lazimnya akan berlaku kejadian banjir. Dapatkan jawapan penuh dari guru anda • 35. • • • • • • Kejadian banjir lebih banyak membawa kesan negatif terhadap aktiviti manusia. Pertamanya. secara umumnya lebihan air turut menjejaskan pengangkutan di sesuatu kawasan. Pada akhir tahun 2003. Lebihan air turut mempengaruhi dan menjejaskan aktiviti pembalakan. . Selain itu. industri pelancongan turut terjejas apabila banyak jalan perhubungan .kesedaran dan kerjasama orang ramai 36. Sehubungan dengan itu. lebihan air turut memberi kesan ketara terhadap aktiviti perikanan.program kesedaran mengenai cintai sungai . [10 markah] Rangka Jawapan Manusia boleh mengurangkan kekerapan dan kekuatan banjir melalui : · Kaedah Struktur .tropika lembap.menanam lebih banyak pokok · Kaedah Bukan Struktur .membina pintu air . Dalam keadaan hujan yang lebat sehingga menyebabkan berlaku lebihan air turut menjejaskan aktiviti perniagaan penduduk. Ini dapat mengawal air dari melimpahi tebing dan menyebabkan banjir.mempraktikkan garis panduan dan peraturan . Jelaskan bagaimana manusia boleh mengurangkan kekerapan dan kekuatan banjir. [10 markah] Langkah-langkah yang boleh mengurangkan kejadian banjir : 1) Benteng dibina sepanjang sungai yang mengalir melalui kawasan yang rendah. lebihan air boleh menjejaskan aktiviti pertanian seperti bersawah padi. kawasan lembah Sungai Muda mengalami banjir akibat hujan yang berpanjangan menyebabkan alur Sungai Muda dan cawangannya tidak dapat menampung discajnya lalu melimpah keluar ke kawasan rendah menyebabkan banjir berlaku. Di samping itu.mendalam dan meluruskan sungai .membina kolam tebatan banjir .membina empangan .kawalan dan penguatkuasaan undang-undang . Terangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kejadian banjir.

Ini kerana stesen boleh meramal kejadian hujan berlebihan pada sesuatu tempoh bagi sesuatu kawasan. Tumbuh-tumbuhan boleh bertindak sebagai penyerap atau penapis kepada hujan yang turun. 5) Amaran banjir.2) Mendalam dan meluruskan sungai. Stesen kaji cuaca perlu diwujudkan di kawasan yang selalu dilanda banjir. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila kapasiti sungai yang terdapat di kawasan bandar amat rendah kerana berlakunya kesan pemendapan tanih. Jelaskan sebab banjir kilat kerap berlaku di kawasan bandar ? [10 markah] STPM2005 Banjir kilat kerap berlaku di kawasan bandar kerana kadar air larian permukaan yang tinggi. Tetapi apabila sesuatu kawasan seperti di bandar kurang atau tiada pokok-pokok. Apakah yang dimaksudkan dengan banjir kilat ? [5 markah]STPM2005 Banjir kilat boleh ditakrifkan sebagai peningkatan aras air permukaan yang cepat terutamanya di kawasan Bandar yang disebabkan oleh curahan hujan lebat dalam tempoh masa agak singkat dan air akan surut dalam tempoh yang cepat. memudahkan kerja pengendalian sungai seperti melurusdan mendalamkan sungai dapat dijalankan dengan mudah. peratusan permukaan yang tak telap air yang tinggi ini menyebabkan kadar infiltrasi air adalah amat rendah di kawasan bandar sehingga menjadikan kadar larian air permukaan yang tinggi apabila berlakunya hujan lebat. 38. 6) Melalui pendidiksn supaya masyarakat dan rakyat mencintai sungai dan lebih bertanggungjawab menjaga sungai supaya fungsi sungai sentiasa dalam keadaan cekap. Selain itu. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila keamatan hujan adalah tinggi dalam tempoh atau jangka masa yang singkat sahaja. 4) Mengurangkan pembangunan di kawasan rendah dan mengenakan had rizab sungai (30m). Ia bukan hanya dapat menyimpan air untuk kegunaan domestik dan pertanian malah ia juga berfungsi untuk mengawal banjir. Oleh itu. Pembangunan yang pesat di kawasan bandar menyebabkan proses hakisan yang tinggi dan tanah-tanah akan dilarikan ke dalam sungai sehingga mencetekkan sungai. Dengan adanya rizab sungai yang luas. . Dengan cara ini air g dapat mengalir dengan lebih banyak air dapat disalurkan keluar ke laut dengan cepat dan seterusnya mengurangkan banjir berlaku. maka hujan yang turun akan terus menjadi air larian permukaan yang banyak. Maka pihak berkuasa tempatan dan penduduk dapat bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan banjir. Keadaan ini berlaku kerana keadaan bandar dipenuhi dengan kawasan bersimen dan bertar. kekurangan tumbuh-tumbuhan di kawasan bandar boleh juga menjadi faktor kepada kejadian banjir kilat. 3) Membina empangan. rizab sungai ini adalah perlu memandangkan pembangunan yang pesat dan pertambahan air larian pada masa depan dapat disalurkan dengan cepat dan cekap. 37.

malahan banyak kedai terpaksa ditutup. bahan rosak dan kadang kala mesin turut musnah atau rosak. Oleh itu. kurang berlaku aktiviti jual beli dan hal ini menjejaskan pendapatan peniaga. kerosakan kenderaan dan kemalangan.Sistem perparitan yang terdapat di kawasan bandar juga kurang sempurna dan tidak mencukupi. Aktiviti perniagaan juga mengalami kesan yang buruk apabila berlaku banjir kilat. Ia berlaku kesan daripada kuantiti sisa domestik yang terlalu banyak kerana kepadatan penduduk dan tindakan manusia yang membuang sampah di merata-rata kawasan di dalam bandar. Kadang kala sistem perparitan yang ada amat cetek. tidak banyak dan tidak dibersihkan atau dijaga dengan sempurna. Ramai manusia yang tidak dapat keluar. Untuk memperolehi lebih banyak soalan dan jawapan penuh hubungi : 0179675190 Posted by smkrantaupanjang at 8:45 PM 0 comments Links to this post Labels: Hidrologi Newer PostsOlder PostsHome Subscribe to: Posts (Atom) .`Jelaskan kesan banjir kilat terhadap aktiviti manusia. [10 markah]STPM 2005 Banjir kilat boleh menyebabkan sistem pengangkutan tergendala. Apabila semua keadaan ini terjadi maka akan berlakulah kesesakan lalu lintas dan ini boleh mengganggu aktiviti manusia seharian. Keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya kejadian banjir kilat. Kejadian banjir kilat juga boleh menyebabkan aktiviti industri mengalami kesan buruk kerana pengeluaran akan terganggu. 39. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila terdapat banyak sampah sarap yang berkumpul di dalam longkang atau saliran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful