KepentinganPengangkutanAwam

Pendahuluan. Kesedaranuntukmenggunakanpengangkutanawamdalamkalanganmasyarakatagakrendah. Membimbangkankerajaan - pelbagailangkahdiusahakan namunbelumberhasil.Pengangkutanawamadabanyakkepentingan. 1. Pengangkutanawamdapatmengelakkankesesakanlalulintas di bandar-bandarutama. - penggunaankenderaanpersendiriandapatdikurangkan. - kesesakandapatdielakkan. - menjimatkanmasamasyarakat yang berurusan di bandar. 2. Penggunaanpengangkutanawamdapatmenjimatkanwang. - tambangpengangkutanawamlebihmurah. - kenaikanhargaminyakseringberlaku. - kosbahanapikenderaandapatdigunakanuntukperkara yang lebihpenting. 3. Pengangkutanawammenggalakkaninteraksisosialdalamkalanganmasyarakat. - masyarakat Malaysia dapatberinteraksiantarasatusama lain. - mengeratkanhubunganantarakaumdansalingmenghormatiantarasatusama lain. - mendokonggagasan 1 Malaysia yang mementingkanperpaduan. 4. Dapatmeningkatkanmutuperkhidmatanpengangkutanawam di Malaysia. - penggunaan yang optimum akanmenggalakkansyarikatpengakutanawammembaiki perkhidmatan. - wujudpersaingansihatantarasyarikatpengangkutanawam. - pengenalanpelbagaijenispengangkutanawammodenspt LRT, monorel, keretaapilaju, perkhidmatanpenerbangantambangmurah. 5. Dapatmengurangkankadarkemalanganjalanraya di Malaysia. - Lebihramai orang menggunakanpengakutanawam, bilangankenderaandapat dikurangkan, justerukemalanganjugaberkurangan. - negararugiapabilakadarkemalangan yang berlakutinggi, darisegiinfrastrukturdan modal insan. - meningkatkanimejnegarasebagainegara yang mempunyaipengangkutanawam yang selamat. Kesimpulan pengangkutanawammemangbanyakkepentingannya.Semuapihakperlumengubahsikapuntu kmenggunakanpengangkutanawam.Jikatidaknegarakitaakanterusdibelenggupelbagaimasa lahpengangkutan.