KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH SIJIL AUDIT BERTEGURAN 2007

DISAMPAIKAN OLEH: INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

1. OBJEKTIF
1.1 Memahami dengan jelas sebab-sebab penyata dan pengurusan kewangan sekolah diberikan taraf SIJIL AUDIT BERTEGURAN 1.2 Memahami kaedah perlaksanaan sistem pengurusan kewangan dan perakaunan sekolah yang ditetapkan oleh Akta Pelajaran 1996 ± Peraturan-peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002, Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah

2

1.3 Mengetahui dengan jelas perkara-perkara yang tidak mematuhi Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah 1.4 Mengenalpasti tindakan-tindakan untuk menjawab pertanyaan/teguran yang dibangkitkan oleh Bahagian Audit Sekolah

3

2.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERKUATKUASA
2.1 2.2 2.3 AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957 (DISEMAK 1972) ARAHAN PERBENDAHARAAN AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURANPERATURAN PENDIDIKAN (AKAUN DAN AUDIT) 2002

TATACARA PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH EDISI KE 4 TAHUN 2005 (TERBITAN BAHAGIAN KEWANGAN KPM) 2.4 2.5 PEKELILING DAN SURAT PEKELILING KEMENTERIAN PELAJARAN/JABATAN AKAUNTAN NEGARA/PERBENDAHARAAN YANG BERKUATKUASA

4

3. SENARAI DOKUMEN DAN REKOD KEWANGAN YANG PERLU DIKEMUKAKAN UNTUK AUDITAN Surat kuasa kutipan yuran kepada guru-guru dan pegawai sekolah.
Surat Kelulusan Kadar Kutipan Yuran Sekolah. Surat edaran kutipan yuran kepada ibubapa. Surat kelulusan hapus kira, perbelanjaan luar biasa dan lain-lain. Surat kelulusan penerbitan dan penangguhan Majalah. (jika ada). Buku Tunai bagi semua kumpulan wang yang dikendalikan. Buku Akaun Subsidiari. Buku kedatangan murid. Buku Resit pejabat dan murid. Buku Panjar Wang Runcit dan surat kelulusan pengendalian (jika ada). Buku Pesanan Sekolah.
5

Daftar Serahan guru kepada pejabat. Daftar Harta Modal (KEW PA 2). Slip Masuk Bank dan Kaunterfoil Cek. Daftar Stok Buku Resit. Daftar Stok Buku Pesanan Sekolah. Sijil Simpanan Tetap. Daftar Cek Batal. Daftar Inventori (KEW PA 3) Dan Daftar Stok Bekalan Pejabat (KEW PS 4). Senarai Akaun Belum Terima dan Akaun Belum Bayar. Dokumen perjanjian kantin / kedai buku.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Penyata Bank. 6 . Daftar Bil. Sijil Baki Akhir Bank dan Sijil Pelaburan ( jika ada). Fail Mesyuarat JPKA dan fail Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan. Dokumen Penerimaan Bantuan Pelajaran dan lain-lain (jika ada). Daftar Stok Buku Cek. Baucar Bayaran dan Dokumen Sokongan setiap pembayaran.

3 Juruaudit Dalaman dilantik dan ada bukti semakan ii. PEMATUHAN TERHADAP TATACARA PENGURUSAN KEWANGAN 4.1.1 KAWALAN PENGURUSAN i. 7 .2. TPKPKWS 1.2(b) Penyata kewangan hendaklah dikemukakan ke BAS sebelum 31 Mac tahun berikutnya TPKPKWS 19.4.

iii. 8 .2. Semua rekod kewangan disemak secara berkala iv. TPKPKWS 19.5 Pemeriksaan mengejut dilakukan dan direkod dalam Buku Pemeriksaan Mengejut (2 kali setahun) v.2.4 Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun dilantik dan bermesyuarat secara berkala TPKPKWS 19.

SP Bah. 9/2004 Rekod perakaunan/dokumen kewangan diselenggara mengikut format/ garis panduan yang ditetapkan vii.vi. Kew. Bil 1/2003 & Bil. TPKPKWS 19.8 Surat pertanyaan Audit dijawab dalam tempoh 30 hari dan tindakan telah diambil terhadap pemerhatian Audit tahun lalu 9 .2.

Carta Organisasi disedia dan dikemaskini ix. penurunan kuasa dan pengagihan tugas dibuat dengan teratur PKPA Bil.8 Surat kebenaran.viii.3. TPKPKWS 5. 8/1991 Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja disedia dan dikemaskini x.4. 10 .4.2. 7. 7.

Latihan dalam perkhidmatan (Kursus Pengurusan Kewangan) bagi Pengurus dan Pembantu Tadbir xii.xi. Pengisian jawatan kosong bagi jawatan Pembantu Tadbir 11 .

4.8 Buku resit diperiksa dan disahkan kandungannya sebaik sahaja diterima ii. TPKPKWS 5.2.4.1 PENYELENGGARAAN REKOD DAN DOKUMEN TERIMAAN i.2 KAWALAN TERIMAAN 4. TPKPKWS 5.4.9 Semua buku resit didaftarkan dalam Daftar Stok Buku Resit 12 .

4. TPKPKWS 5. v.4.iii.1 Buku Resit yang hilang dilaporkan kepada polis dalam tempoh 48 jam dari tarikh kehilangan 13 iv.10 Buku resit dikeluarkan mengikut susunan nombor siri AP 68 Buku resit disimpan ditempat selamat dan berkunci TPKPKWS 12. .

14 .vi.3.4 Akaun Subsidiari diselenggara bagi sesuatu pemberian yang mempunyai maksud tertentu vii. TPKPKWS 5.2 Resit Rasmi Murid/Pejabat yang dikeluarkan hendaklah diisi dengan lengkap TPKPKWS 4.

15 .2 PENGURUSAN PUNGUTAN SP Pentadbiran BPSG Bil 2/92 Semua jenis pungutan mendapat kelulusan Pendaftar Sekolah dan surat edaran kepada ibubapa adalah selaras dengan kelulusan tersebut ii.4. TPKPKWS 5.4.2 Penurunan kuasa pungutan dibuat secara bertulis i.2.

3. TPKPKWS 5.7 Tiada pindaan dibuat pada resit TPKPKWS 5. v.5 Pengeluaran resit dikendalikan oleh 2 pegawai yang diberi kuasa TPKPKWS 5. 16 .4.4.12 Resit tidak digunakan hendaklah dibatalkan iv.iii.1 Semua pungutan/terimaan dikeluarkan resit rasmi TPKPKWS 5.4. vi.

5 Guru Kelas/Penyelia Asrama merekod pungutan dalam Borang Kutipan dan Serahan Guru dan diserahkan ke Pejabat pada hari kutipan viii.vii.3.3. TPKPKWS 5. 17 .3 Resit hendaklah diperolehi dari PNB TPKPKWS 5.

4.11 Salinan slip bayar masuk bank disemak oleh Pengurus Sekolah dan difailkanmengikut jenis kumpulan 18 x.3. TPKPKWS 5.13 Pungutan yang tidak dapat dibankkan pada hari pungutan dibuat disimpan dalam peti besi/tempat yang berkunci xi.3. TPKPKWS 5. wang .00 dibankkan pada hari pungutan atau pada hari esoknya.10 dan 5.8 Pungutan melebihi RM500. TPKPKWS 5.ix.3.

SPK Bil.3.7 Semua terimaan/pungutan direkodkan dengan betul di Buku Tunai mengikut jenis kumpulan wang pada masa urusniaga dilakukan xiii.TPKPKWS 5. 5 Tahun 2002 Tuntutan Bantuan per Kapita adalah mematuhi peraturan sedia ada (berdasarkan bilangan murid) xii. 19 . AP 61 Notis pemberitahuan kepada orang awam untuk meminta resit penerimaan dipamerkan xiv.

3 Permohonan hapuskira dibuat bagi ABT yang melebihi tempoh 3 tahun 20 . TPKPKWS 17.3 AKAUN BELUM TERIMA (ABT) i.5. TPKPKWS 17.1(g) Senarai ABT disediakan oleh pihak sekolah ii.5.3.2 Pihak sekolah telah berusaha untuk mendapatkan semua pungutan yang belum diterima iii.5.1 & 17. TPKPKWS 11.2.2.

4.1 PENYELENGGARAAN REKOD DAN DOKUMEN BAYARAN i.11. Daftar-daftar berikut diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini .3.TPKPKWS 7.TPKPKWS 7.1(b) Daftar Cek Batal.3 Daftar Stok Buku Cek .4. . 21 .1 Daftar Bil.TPKPKWS 7.3 KAWALAN PERBELANJAAN PENGURUSAN PEROLEHAN DAN BAYARAN 4.TPKPKWS 6.5.1(b) Daftar Stok Pesanan Sekolah .9.

TPKPKWS 7. .8 Buku Tunai yang telah diimbangkan disemak dan disahkan oleh Pengurus Sekolah 22 ii.11.11.3. TPKPKWS 4. iii.4 Buku Cek yang belum/tidak digunakan disimpan dalam peti besi/tempat yang berkunci iv.1 Buku Cek diperiksa dan disahkan kandungannya sebaik terima dari pihak bank TPKPKWS 7.

6. 23 .2 Penyata Penyesuaian Bank disediakan pada setiap bulan dan disahkan oleh Pengurus Sekolah vi. TPKPKWS 4.TPKPKWS 4.6.3(d) Penyata Penyesuaian Bank difailkan dengan lengkap dan teratur v.

4.2 PENGURUSAN PERBELANJAAN i.2.1(f) Permohonan perolehan menggunakan Nota Minta ii.3. TPKPKWS 6.4. TPKPKWS 6.1(a) Borang Pesanan Sekolah digunakan bagi perolehan/ perkhidmatan kecuali Panjar Wang Runcit dan tuntutan kakitangan sekolah 24 .

TPKPKWS 6.4.3. TPKPKWS 6. TPKPKWS 6.000 setahun bagi setiap jenis item perlu mendapat kelulusan daripada KPTJ 25 .1(b) Pesanan Sekolah dikeluarkan sebelum perolehan dibuat v.5 Borang Pesanan Sekolah diisi dengan lengkap iv.1(c) Perolehan melebihi RM10.iii.000 RM50.

3.1 Perolehan melebihi RM50.1(g)(ii) Perolehan Harta Modal yang melebihi kebenaran mendapat kelulusan daripada pihak berkenaan TPKPKWS 6. TPKPKWS 6. TPKPKWS 6.000.3.vi.00 dibuat melalui sebutharga.00 dibuat melalui tender 26 .1 Perolehan melebihi RM200. viii.000.2. had vii.

7 Tahun 2006 Semua bil dijelaskan dalam tempoh14 hari dari tarikh bil diterima TPKPKWS 7. x.2.TPKPKWS 6.5 Semua bil dan Pesanan Sekolah yang diterima hendaklah dicop tarikh penerimaannya SPP Bil. 27 .5. ix.1 (c) Pembayaran dibuat dengan menggunakan baucar bayaran xi.

3 Baucar bayaran disediakan mengikut format TPKPKWS 7.3. 7.xii.4.1.3 dan 7.4.9 Baucar bayaran dan semua dokumen sokongan dicop "SUDAH/TELAH xiii.4 Baucar bayaran ditandatangani oleh Pengurus Sekolah/pegawai yang diberi kuasa xiv. TPKPKWS 7. TPKPKWS 7.4.3. BAYAR 28 .

xvi.4.9 Pembayaran adalah betul dan tiada kes terlebih bayar (Bayaran 2 kali) TPKPKWS 7.1 Pembayaran dibuat dengan menggunakan cek berpalang TPKPKWS 7.7. TPKPKWS 7. xvii.7. 29 .3 Cek-cek dicop tempoh laku 3 bulan dari tarikh dikeluarkan.xv.

30 . Perbelanjaan diperakaunkan mengikut peruntukan yang betul di Buku Tunai xviii.9.TPKPKWS 7.1 Cek-cek yang telah tamat tempoh sah laku (3 bulan) dibatal dan direkodkan dalam Daftar Cek Batal xix.

xx. 10% peruntukan Baki PCG semasa tidak melebihi daripada baki keseluruhan yang diterima 31 . Kumpulan Wang Terkumpul tidak defisit xxii. Semua perbelanjaan mendapat kelulusan xxi.

4.xxiii. tidak dibuat dengan menggunakan cek sekolah 32 . TPKPKWS 7.3 Pembayaran runcit kurang dari RM100.1. TPKPKWS 8.10 Semua baucar bayaran dikemukakan untuk auditan xxiv.

7 Majalah sekolah diterbitkan dalam tahun yuran dipungut 33 .xxv.1 Pindah peruntukan mata pelajaran kepada bukan mata pelajaran mendapat kelulusan KPTJ xxvi. TPKPKWS 18.2. TPKPKWS 15.1.

4. Pihak sekolah menyelenggara senarai/ daftar Akaun Belum Bayar 34 .1 (b) Semua bil yang belum dijelaskan pada akhir tahun kewangan diambilkira sebagai ABB ii. TPKPKWS 7.3 AKAUN BELUM BAYAR i.5.3.

5. dibayar dalam tahun semasa mendapat kelulusan KPTJ iv.3 Bil-bil yang tidak diisytihar sebagai ABB. TPKPKWS 16. KPM 35 . TPKPKWS 7.iii.1 Pelarasan ABB yang melebihi tiga (3) tahun mendapat kelulusan Bahagian Kewangan.5.

3 Dana pusingan PWR mengikut had yang diluluskan TPKPKWS 8.3. 36 .4.4 PANJAR WANG RUNCIT (PWR) i. TPKPKWS 8.2.3 (b) dan (c) Pembayaran daripada PWR disokong dengan baucar kecil dan dokumen sokongan yang asal ii.3.

iv.4 Rekupmen PWR dibuat pada akhir tahun.3 (b) Perbelanjaan melalui PWR mendapat kelulusan daripada Pengurus Sekolah/pegawai yang diberi kuasa. iii. 37 .3.3.TPKPKWS 8. TPKPKWS 8.

4 KAWALAN ASET DAN STOR Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun i. Jawatankuasa Penyiasat dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal iii. Pemeriksa Aset. Setiap Aset yang diterima telah diperiksa dan disahkan 2007 38 .4. Pegawai Aset. Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan ditubuhkan ii.

teratur dan kemaskini. vii. 39 .PA-3) diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini Senarai daftar Harta Modal (KEW.PA-4) dan Inventori (KEW.PA-2) dan Inventori (KEW. Harta Modal dan Inventori dikelaskan dengan betul mengikut kumpulan Daftar Harta Modal (KEW.PA-5) diselenggarakan dengan lengkap.iv. Laporan Tahunan (KEW PA-8) disediakan dengan lengkap dan kemaskini v. vi.

ix. x Nombor siri pendaftaran dicatat pada aset. Aset yang diperolehi daripada sumbangan hendaklah mendapat kelulusan daripada Bahagian Perolehan Pengurusan Aset. dan 40 . Aset yang diperolehi daripada JPN/ sumbangan awam didaftarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pengesahan penerimaan.viii. KPM.

Aset mempunyai tanda pengenalan "HAK KERAJAAN MALAYSIA" xii. Kad Kawalan Stok (J3) dan Kad Petak (J4) diselenggarakan dan dikemaskini xiii. Baki fizikal stok bekalan pejabat sama dengan kad kawalan stok dan Kad Petak xiv.xi. Ruang/Tempat simpanan stok mencukupi. selamat dan sesuai 41 .

xvii. Sijil Pelupusan disediakan dan dikemukakan kepada KPTJ. Laporan Pemeriksaan Aset Alih disedia dan dikemukakan kepada . KPTJ. 42 Pelupusan direkodkan dalam Daftar Harta Modal dan Inventori. xvi. xviii. xix.xv. Aset yang usang dilupuskan mengikut kaedah yang ditetapkan. Pemeriksaan fizikal dijalankan terhadap harta modal dan inventori sekurang-kurangnya 1 kali setahun.

43 . Tiada Pemerhatian Audit Ringkas iv. Ulasan Ketua Audit Sekolah berdasarkan wajaran yang telah ditetapkan i. Pihak sekolah telah mematuhi semua peraturan kewangan iii.5.1 SIJIL TANPA TEGURAN SANGAT BAIK Sekolah menerima Sijil Tanpa Teguran Baik bagi tempoh 3 tahun berturutturut ii. PENARAFAN SIJIL AUDIT 5.

5.BAIK i.2 SIJIL TANPA TEGURAN . Pihak sekolah telah mematuhi semua peraturan kewangan kecuali perkara yang tidak menjejaskan penyata kewangan ii. Ada Pemerhatian Audit Ringkas 44 .

iii. Tiada penemuan Audit yang dibangkitkan dalam Laporan Audit Sekolah 45 . Pihak sekolah telah mengambil tindakan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam Pemerhatian Audit Ringkas iv.

5. iii. iv.3 SIJIL TANPA TEGURAN MEMUASKAN i. . Pihak sekolah tidak mematuhi peraturan kewangan dan tahap materialiti (rendah) tidak menjejaskan penyata kewangan Ada Pemerhatian Audit Ringkas Pihak sekolah telah mengambil tindakan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam Pemerhatian Audit Ringkas dan Laporan Audit sebelum atau pada semasa auditan dijalankan Ada penemuan Audit yang dibangkitkan dalam Laporan Audit Sekolah 46 ii.

5. 47 .4 SIJIL BERTEGURAN KURANG MEMUASKAN i. iv. Pihak sekolah tidak mematuhi peraturan kewangan dan tahap materialiti (sederhana) menjejaskan penyata kewangan Ada Pemerhatian Audit Ringkas Pihak sekolah tidak mengambil tindakan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam Pemerhatian Audit Ringkas dan Laporan Audit Ada penemuan Audit yang dibangkitkan dalam Sijil dan Laporan Audit Sekolah ii. iii.

iii. iv.5. Pihak sekolah tidak mematuhi peraturan kewangan dan tahap materialiti (tinggi) menjejaskan penyata kewangan Ada Pemerhatian Audit Ringkas Pihak sekolah tidak mengambil tindakan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam Pemerhatian Audit Ringkas dan Laporan Audit Ada penemuan Audit yang dibangkitkan dalam Sijil dan Laporan Audit Sekolah ii.5 SIJIL BERTEGURAN TIDAK MEMUASKAN i. 48 .

6 SIJIL BERTEGURAN TANPA PENDAPAT Pengurusan Kewangan i. Penyata Kewangan tidak diserahkan langsung untuk pengauditan Rekod kewangan tidak dikemukakan untuk pengauditan ii.5. 49 .

ii. Tindakan Undang-undang/Tatatertib Sijil Audit Berteguran Kesahihan Penyata Kewangan Kehilangan wang kerajaan Penyelewengan dan penyalahgunaan wang kerajaan Perancangan perbelanjaan yang lemah Sistem kawalan dalaman yang lemah 50 . iii. vii. vi. iv. v.6. KESAN KETIDAKPATUHAN KEPADA PERATURAN i.

Rekod kewangan hendaklah diselenggara dengan lengkap dan kemaskini iii. RUMUSAN Pengurusan kewangan perlu diurus mengikut peraturan yang ditetapkan ii.7. Sistem kawalan dalaman telah diwujudkan 51 i. .

TERIMA KASIH 52 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful