KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH SIJIL AUDIT BERTEGURAN 2007

DISAMPAIKAN OLEH: INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

1. OBJEKTIF
1.1 Memahami dengan jelas sebab-sebab penyata dan pengurusan kewangan sekolah diberikan taraf SIJIL AUDIT BERTEGURAN 1.2 Memahami kaedah perlaksanaan sistem pengurusan kewangan dan perakaunan sekolah yang ditetapkan oleh Akta Pelajaran 1996 ± Peraturan-peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002, Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah

2

1.3 Mengetahui dengan jelas perkara-perkara yang tidak mematuhi Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah 1.4 Mengenalpasti tindakan-tindakan untuk menjawab pertanyaan/teguran yang dibangkitkan oleh Bahagian Audit Sekolah

3

2.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERKUATKUASA
2.1 2.2 2.3 AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957 (DISEMAK 1972) ARAHAN PERBENDAHARAAN AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURANPERATURAN PENDIDIKAN (AKAUN DAN AUDIT) 2002

TATACARA PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH EDISI KE 4 TAHUN 2005 (TERBITAN BAHAGIAN KEWANGAN KPM) 2.4 2.5 PEKELILING DAN SURAT PEKELILING KEMENTERIAN PELAJARAN/JABATAN AKAUNTAN NEGARA/PERBENDAHARAAN YANG BERKUATKUASA

4

3. SENARAI DOKUMEN DAN REKOD KEWANGAN YANG PERLU DIKEMUKAKAN UNTUK AUDITAN Surat kuasa kutipan yuran kepada guru-guru dan pegawai sekolah.
Surat Kelulusan Kadar Kutipan Yuran Sekolah. Surat edaran kutipan yuran kepada ibubapa. Surat kelulusan hapus kira, perbelanjaan luar biasa dan lain-lain. Surat kelulusan penerbitan dan penangguhan Majalah. (jika ada). Buku Tunai bagi semua kumpulan wang yang dikendalikan. Buku Akaun Subsidiari. Buku kedatangan murid. Buku Resit pejabat dan murid. Buku Panjar Wang Runcit dan surat kelulusan pengendalian (jika ada). Buku Pesanan Sekolah.
5

Sijil Baki Akhir Bank dan Sijil Pelaburan ( jika ada). Fail Mesyuarat JPKA dan fail Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan. Daftar Inventori (KEW PA 3) Dan Daftar Stok Bekalan Pejabat (KEW PS 4). Daftar Stok Buku Resit. Sijil Simpanan Tetap. 6 . Slip Masuk Bank dan Kaunterfoil Cek. Daftar Bil. Baucar Bayaran dan Dokumen Sokongan setiap pembayaran. Senarai Akaun Belum Terima dan Akaun Belum Bayar. Daftar Harta Modal (KEW PA 2). Dokumen perjanjian kantin / kedai buku. Daftar Cek Batal.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Penyata Bank. Daftar Stok Buku Pesanan Sekolah. Daftar Serahan guru kepada pejabat. Daftar Stok Buku Cek. Dokumen Penerimaan Bantuan Pelajaran dan lain-lain (jika ada).

2. PEMATUHAN TERHADAP TATACARA PENGURUSAN KEWANGAN 4.3 Juruaudit Dalaman dilantik dan ada bukti semakan ii.1 KAWALAN PENGURUSAN i.4. TPKPKWS 1.2(b) Penyata kewangan hendaklah dikemukakan ke BAS sebelum 31 Mac tahun berikutnya TPKPKWS 19. 7 .1.

iii. Semua rekod kewangan disemak secara berkala iv.2. TPKPKWS 19.5 Pemeriksaan mengejut dilakukan dan direkod dalam Buku Pemeriksaan Mengejut (2 kali setahun) v. 8 .2.4 Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun dilantik dan bermesyuarat secara berkala TPKPKWS 19.

Kew. Bil 1/2003 & Bil.2.8 Surat pertanyaan Audit dijawab dalam tempoh 30 hari dan tindakan telah diambil terhadap pemerhatian Audit tahun lalu 9 . SP Bah.vi. 9/2004 Rekod perakaunan/dokumen kewangan diselenggara mengikut format/ garis panduan yang ditetapkan vii. TPKPKWS 19.

2. 7.viii.8 Surat kebenaran. 7.4. Carta Organisasi disedia dan dikemaskini ix.4. 8/1991 Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja disedia dan dikemaskini x. penurunan kuasa dan pengagihan tugas dibuat dengan teratur PKPA Bil.3. TPKPKWS 5. 10 .

xi. Latihan dalam perkhidmatan (Kursus Pengurusan Kewangan) bagi Pengurus dan Pembantu Tadbir xii. Pengisian jawatan kosong bagi jawatan Pembantu Tadbir 11 .

9 Semua buku resit didaftarkan dalam Daftar Stok Buku Resit 12 .1 PENYELENGGARAAN REKOD DAN DOKUMEN TERIMAAN i.4.2. TPKPKWS 5.2 KAWALAN TERIMAAN 4.4.8 Buku resit diperiksa dan disahkan kandungannya sebaik sahaja diterima ii. TPKPKWS 5.4.

.4. TPKPKWS 5.iii. v.10 Buku resit dikeluarkan mengikut susunan nombor siri AP 68 Buku resit disimpan ditempat selamat dan berkunci TPKPKWS 12.4.1 Buku Resit yang hilang dilaporkan kepada polis dalam tempoh 48 jam dari tarikh kehilangan 13 iv.

3.4 Akaun Subsidiari diselenggara bagi sesuatu pemberian yang mempunyai maksud tertentu vii. TPKPKWS 5. 14 .vi.2 Resit Rasmi Murid/Pejabat yang dikeluarkan hendaklah diisi dengan lengkap TPKPKWS 4.

2.4.2 PENGURUSAN PUNGUTAN SP Pentadbiran BPSG Bil 2/92 Semua jenis pungutan mendapat kelulusan Pendaftar Sekolah dan surat edaran kepada ibubapa adalah selaras dengan kelulusan tersebut ii.4. 15 . TPKPKWS 5.2 Penurunan kuasa pungutan dibuat secara bertulis i.

v.iii.4.4.5 Pengeluaran resit dikendalikan oleh 2 pegawai yang diberi kuasa TPKPKWS 5. vi.7 Tiada pindaan dibuat pada resit TPKPKWS 5.4.12 Resit tidak digunakan hendaklah dibatalkan iv. TPKPKWS 5. 16 .3.1 Semua pungutan/terimaan dikeluarkan resit rasmi TPKPKWS 5.

TPKPKWS 5. 17 .5 Guru Kelas/Penyelia Asrama merekod pungutan dalam Borang Kutipan dan Serahan Guru dan diserahkan ke Pejabat pada hari kutipan viii.3.3 Resit hendaklah diperolehi dari PNB TPKPKWS 5.3.vii.

4.13 Pungutan yang tidak dapat dibankkan pada hari pungutan dibuat disimpan dalam peti besi/tempat yang berkunci xi.3.00 dibankkan pada hari pungutan atau pada hari esoknya.3.ix.11 Salinan slip bayar masuk bank disemak oleh Pengurus Sekolah dan difailkanmengikut jenis kumpulan 18 x.3. wang . TPKPKWS 5. TPKPKWS 5. TPKPKWS 5.10 dan 5.8 Pungutan melebihi RM500.

19 .7 Semua terimaan/pungutan direkodkan dengan betul di Buku Tunai mengikut jenis kumpulan wang pada masa urusniaga dilakukan xiii. SPK Bil.TPKPKWS 5. AP 61 Notis pemberitahuan kepada orang awam untuk meminta resit penerimaan dipamerkan xiv. 5 Tahun 2002 Tuntutan Bantuan per Kapita adalah mematuhi peraturan sedia ada (berdasarkan bilangan murid) xii.3.

2.2 Pihak sekolah telah berusaha untuk mendapatkan semua pungutan yang belum diterima iii.5.5.1 & 17.5. TPKPKWS 17. TPKPKWS 11.3. TPKPKWS 17.2.1(g) Senarai ABT disediakan oleh pihak sekolah ii.3 AKAUN BELUM TERIMA (ABT) i.3 Permohonan hapuskira dibuat bagi ABT yang melebihi tempoh 3 tahun 20 .

1(b) Daftar Cek Batal. Daftar-daftar berikut diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini .3.TPKPKWS 7.9.3 KAWALAN PERBELANJAAN PENGURUSAN PEROLEHAN DAN BAYARAN 4.TPKPKWS 7.1 Daftar Bil.4.TPKPKWS 6. 21 .1(b) Daftar Stok Pesanan Sekolah .1 PENYELENGGARAAN REKOD DAN DOKUMEN BAYARAN i.5.11.3 Daftar Stok Buku Cek . .TPKPKWS 7.4.

8 Buku Tunai yang telah diimbangkan disemak dan disahkan oleh Pengurus Sekolah 22 ii.TPKPKWS 7.3. .4 Buku Cek yang belum/tidak digunakan disimpan dalam peti besi/tempat yang berkunci iv.11. iii.11.1 Buku Cek diperiksa dan disahkan kandungannya sebaik terima dari pihak bank TPKPKWS 7. TPKPKWS 4.

6.6. TPKPKWS 4.3(d) Penyata Penyesuaian Bank difailkan dengan lengkap dan teratur v.2 Penyata Penyesuaian Bank disediakan pada setiap bulan dan disahkan oleh Pengurus Sekolah vi.TPKPKWS 4. 23 .

1(f) Permohonan perolehan menggunakan Nota Minta ii. TPKPKWS 6.3.2 PENGURUSAN PERBELANJAAN i.4. TPKPKWS 6.4.2.1(a) Borang Pesanan Sekolah digunakan bagi perolehan/ perkhidmatan kecuali Panjar Wang Runcit dan tuntutan kakitangan sekolah 24 .

4.3.000 RM50.1(b) Pesanan Sekolah dikeluarkan sebelum perolehan dibuat v. TPKPKWS 6.5 Borang Pesanan Sekolah diisi dengan lengkap iv. TPKPKWS 6.1(c) Perolehan melebihi RM10.000 setahun bagi setiap jenis item perlu mendapat kelulusan daripada KPTJ 25 . TPKPKWS 6.iii.

000.3.1 Perolehan melebihi RM200.000.1(g)(ii) Perolehan Harta Modal yang melebihi kebenaran mendapat kelulusan daripada pihak berkenaan TPKPKWS 6.00 dibuat melalui tender 26 .2.1 Perolehan melebihi RM50.3. viii. TPKPKWS 6. TPKPKWS 6. had vii.00 dibuat melalui sebutharga.vi.

TPKPKWS 6. 7 Tahun 2006 Semua bil dijelaskan dalam tempoh14 hari dari tarikh bil diterima TPKPKWS 7.2. 27 . x.5 Semua bil dan Pesanan Sekolah yang diterima hendaklah dicop tarikh penerimaannya SPP Bil. ix.1 (c) Pembayaran dibuat dengan menggunakan baucar bayaran xi.5.

3.4.xii.9 Baucar bayaran dan semua dokumen sokongan dicop "SUDAH/TELAH xiii.4. 7. BAYAR 28 .4 Baucar bayaran ditandatangani oleh Pengurus Sekolah/pegawai yang diberi kuasa xiv.3.1.3 Baucar bayaran disediakan mengikut format TPKPKWS 7. TPKPKWS 7.3 dan 7. TPKPKWS 7.4.

7. xvii. TPKPKWS 7. 29 .9 Pembayaran adalah betul dan tiada kes terlebih bayar (Bayaran 2 kali) TPKPKWS 7.1 Pembayaran dibuat dengan menggunakan cek berpalang TPKPKWS 7.xv.3 Cek-cek dicop tempoh laku 3 bulan dari tarikh dikeluarkan.7. xvi.4.

Perbelanjaan diperakaunkan mengikut peruntukan yang betul di Buku Tunai xviii.9.TPKPKWS 7. 30 .1 Cek-cek yang telah tamat tempoh sah laku (3 bulan) dibatal dan direkodkan dalam Daftar Cek Batal xix.

xx. Semua perbelanjaan mendapat kelulusan xxi. 10% peruntukan Baki PCG semasa tidak melebihi daripada baki keseluruhan yang diterima 31 . Kumpulan Wang Terkumpul tidak defisit xxii.

3 Pembayaran runcit kurang dari RM100. TPKPKWS 8. tidak dibuat dengan menggunakan cek sekolah 32 .xxiii.1. TPKPKWS 7.4.10 Semua baucar bayaran dikemukakan untuk auditan xxiv.

xxv.1 Pindah peruntukan mata pelajaran kepada bukan mata pelajaran mendapat kelulusan KPTJ xxvi. TPKPKWS 15.1. TPKPKWS 18.2.7 Majalah sekolah diterbitkan dalam tahun yuran dipungut 33 .

1 (b) Semua bil yang belum dijelaskan pada akhir tahun kewangan diambilkira sebagai ABB ii.5. TPKPKWS 7.3 AKAUN BELUM BAYAR i.4.3. Pihak sekolah menyelenggara senarai/ daftar Akaun Belum Bayar 34 .

5. TPKPKWS 16.iii.5. dibayar dalam tahun semasa mendapat kelulusan KPTJ iv. KPM 35 . TPKPKWS 7.1 Pelarasan ABB yang melebihi tiga (3) tahun mendapat kelulusan Bahagian Kewangan.3 Bil-bil yang tidak diisytihar sebagai ABB.

TPKPKWS 8.3 (b) dan (c) Pembayaran daripada PWR disokong dengan baucar kecil dan dokumen sokongan yang asal ii.3.4. 36 .3.4 PANJAR WANG RUNCIT (PWR) i.3 Dana pusingan PWR mengikut had yang diluluskan TPKPKWS 8.2.

TPKPKWS 8. iv.3.3 (b) Perbelanjaan melalui PWR mendapat kelulusan daripada Pengurus Sekolah/pegawai yang diberi kuasa.3.TPKPKWS 8. 37 .4 Rekupmen PWR dibuat pada akhir tahun. iii.

Setiap Aset yang diterima telah diperiksa dan disahkan 2007 38 . Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan ditubuhkan ii.4 KAWALAN ASET DAN STOR Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun i. Pemeriksa Aset. Pegawai Aset.4. Jawatankuasa Penyiasat dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal iii.

PA-4) dan Inventori (KEW. vii. Harta Modal dan Inventori dikelaskan dengan betul mengikut kumpulan Daftar Harta Modal (KEW.PA-5) diselenggarakan dengan lengkap. vi. Laporan Tahunan (KEW PA-8) disediakan dengan lengkap dan kemaskini v. 39 . teratur dan kemaskini.PA-2) dan Inventori (KEW.iv.PA-3) diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini Senarai daftar Harta Modal (KEW.

x Nombor siri pendaftaran dicatat pada aset. ix. KPM. Aset yang diperolehi daripada sumbangan hendaklah mendapat kelulusan daripada Bahagian Perolehan Pengurusan Aset. Aset yang diperolehi daripada JPN/ sumbangan awam didaftarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pengesahan penerimaan. dan 40 .viii.

Kad Kawalan Stok (J3) dan Kad Petak (J4) diselenggarakan dan dikemaskini xiii.xi. Ruang/Tempat simpanan stok mencukupi. Aset mempunyai tanda pengenalan "HAK KERAJAAN MALAYSIA" xii. Baki fizikal stok bekalan pejabat sama dengan kad kawalan stok dan Kad Petak xiv. selamat dan sesuai 41 .

xix. xvi. Sijil Pelupusan disediakan dan dikemukakan kepada KPTJ. KPTJ. Aset yang usang dilupuskan mengikut kaedah yang ditetapkan. Pemeriksaan fizikal dijalankan terhadap harta modal dan inventori sekurang-kurangnya 1 kali setahun. Laporan Pemeriksaan Aset Alih disedia dan dikemukakan kepada . xviii. 42 Pelupusan direkodkan dalam Daftar Harta Modal dan Inventori. xvii.xv.

Tiada Pemerhatian Audit Ringkas iv. PENARAFAN SIJIL AUDIT 5. Pihak sekolah telah mematuhi semua peraturan kewangan iii.1 SIJIL TANPA TEGURAN SANGAT BAIK Sekolah menerima Sijil Tanpa Teguran Baik bagi tempoh 3 tahun berturutturut ii. 43 .5. Ulasan Ketua Audit Sekolah berdasarkan wajaran yang telah ditetapkan i.

5.2 SIJIL TANPA TEGURAN . Ada Pemerhatian Audit Ringkas 44 .BAIK i. Pihak sekolah telah mematuhi semua peraturan kewangan kecuali perkara yang tidak menjejaskan penyata kewangan ii.

iii. Pihak sekolah telah mengambil tindakan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam Pemerhatian Audit Ringkas iv. Tiada penemuan Audit yang dibangkitkan dalam Laporan Audit Sekolah 45 .

. iii.3 SIJIL TANPA TEGURAN MEMUASKAN i. Pihak sekolah tidak mematuhi peraturan kewangan dan tahap materialiti (rendah) tidak menjejaskan penyata kewangan Ada Pemerhatian Audit Ringkas Pihak sekolah telah mengambil tindakan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam Pemerhatian Audit Ringkas dan Laporan Audit sebelum atau pada semasa auditan dijalankan Ada penemuan Audit yang dibangkitkan dalam Laporan Audit Sekolah 46 ii. iv.5.

Pihak sekolah tidak mematuhi peraturan kewangan dan tahap materialiti (sederhana) menjejaskan penyata kewangan Ada Pemerhatian Audit Ringkas Pihak sekolah tidak mengambil tindakan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam Pemerhatian Audit Ringkas dan Laporan Audit Ada penemuan Audit yang dibangkitkan dalam Sijil dan Laporan Audit Sekolah ii. 47 . iii.4 SIJIL BERTEGURAN KURANG MEMUASKAN i.5. iv.

48 .5. iii.5 SIJIL BERTEGURAN TIDAK MEMUASKAN i. iv. Pihak sekolah tidak mematuhi peraturan kewangan dan tahap materialiti (tinggi) menjejaskan penyata kewangan Ada Pemerhatian Audit Ringkas Pihak sekolah tidak mengambil tindakan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam Pemerhatian Audit Ringkas dan Laporan Audit Ada penemuan Audit yang dibangkitkan dalam Sijil dan Laporan Audit Sekolah ii.

49 .6 SIJIL BERTEGURAN TANPA PENDAPAT Pengurusan Kewangan i. Penyata Kewangan tidak diserahkan langsung untuk pengauditan Rekod kewangan tidak dikemukakan untuk pengauditan ii.5.

ii. KESAN KETIDAKPATUHAN KEPADA PERATURAN i. Tindakan Undang-undang/Tatatertib Sijil Audit Berteguran Kesahihan Penyata Kewangan Kehilangan wang kerajaan Penyelewengan dan penyalahgunaan wang kerajaan Perancangan perbelanjaan yang lemah Sistem kawalan dalaman yang lemah 50 . iii. v. vi. iv.6. vii.

Rekod kewangan hendaklah diselenggara dengan lengkap dan kemaskini iii. Sistem kawalan dalaman telah diwujudkan 51 i.7. . RUMUSAN Pengurusan kewangan perlu diurus mengikut peraturan yang ditetapkan ii.

TERIMA KASIH 52 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful