KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH SIJIL AUDIT BERTEGURAN 2007

DISAMPAIKAN OLEH: INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

1. OBJEKTIF
1.1 Memahami dengan jelas sebab-sebab penyata dan pengurusan kewangan sekolah diberikan taraf SIJIL AUDIT BERTEGURAN 1.2 Memahami kaedah perlaksanaan sistem pengurusan kewangan dan perakaunan sekolah yang ditetapkan oleh Akta Pelajaran 1996 ± Peraturan-peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002, Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah

2

1.3 Mengetahui dengan jelas perkara-perkara yang tidak mematuhi Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah 1.4 Mengenalpasti tindakan-tindakan untuk menjawab pertanyaan/teguran yang dibangkitkan oleh Bahagian Audit Sekolah

3

2.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERKUATKUASA
2.1 2.2 2.3 AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957 (DISEMAK 1972) ARAHAN PERBENDAHARAAN AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURANPERATURAN PENDIDIKAN (AKAUN DAN AUDIT) 2002

TATACARA PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH EDISI KE 4 TAHUN 2005 (TERBITAN BAHAGIAN KEWANGAN KPM) 2.4 2.5 PEKELILING DAN SURAT PEKELILING KEMENTERIAN PELAJARAN/JABATAN AKAUNTAN NEGARA/PERBENDAHARAAN YANG BERKUATKUASA

4

3. SENARAI DOKUMEN DAN REKOD KEWANGAN YANG PERLU DIKEMUKAKAN UNTUK AUDITAN Surat kuasa kutipan yuran kepada guru-guru dan pegawai sekolah.
Surat Kelulusan Kadar Kutipan Yuran Sekolah. Surat edaran kutipan yuran kepada ibubapa. Surat kelulusan hapus kira, perbelanjaan luar biasa dan lain-lain. Surat kelulusan penerbitan dan penangguhan Majalah. (jika ada). Buku Tunai bagi semua kumpulan wang yang dikendalikan. Buku Akaun Subsidiari. Buku kedatangan murid. Buku Resit pejabat dan murid. Buku Panjar Wang Runcit dan surat kelulusan pengendalian (jika ada). Buku Pesanan Sekolah.
5

Baucar Bayaran dan Dokumen Sokongan setiap pembayaran. Daftar Stok Buku Cek. Dokumen Penerimaan Bantuan Pelajaran dan lain-lain (jika ada). Daftar Harta Modal (KEW PA 2). Daftar Stok Buku Pesanan Sekolah. Daftar Bil. Sijil Simpanan Tetap. Slip Masuk Bank dan Kaunterfoil Cek. Fail Mesyuarat JPKA dan fail Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Penyata Bank. Daftar Stok Buku Resit. Dokumen perjanjian kantin / kedai buku. Daftar Serahan guru kepada pejabat. Sijil Baki Akhir Bank dan Sijil Pelaburan ( jika ada). 6 . Daftar Inventori (KEW PA 3) Dan Daftar Stok Bekalan Pejabat (KEW PS 4). Daftar Cek Batal. Senarai Akaun Belum Terima dan Akaun Belum Bayar.

3 Juruaudit Dalaman dilantik dan ada bukti semakan ii.2.1 KAWALAN PENGURUSAN i.4. PEMATUHAN TERHADAP TATACARA PENGURUSAN KEWANGAN 4.1.2(b) Penyata kewangan hendaklah dikemukakan ke BAS sebelum 31 Mac tahun berikutnya TPKPKWS 19. TPKPKWS 1. 7 .

Semua rekod kewangan disemak secara berkala iv. 8 . TPKPKWS 19.2.4 Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun dilantik dan bermesyuarat secara berkala TPKPKWS 19.iii.5 Pemeriksaan mengejut dilakukan dan direkod dalam Buku Pemeriksaan Mengejut (2 kali setahun) v.2.

SP Bah. 9/2004 Rekod perakaunan/dokumen kewangan diselenggara mengikut format/ garis panduan yang ditetapkan vii. TPKPKWS 19. Kew.vi. Bil 1/2003 & Bil.8 Surat pertanyaan Audit dijawab dalam tempoh 30 hari dan tindakan telah diambil terhadap pemerhatian Audit tahun lalu 9 .2.

8/1991 Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja disedia dan dikemaskini x.8 Surat kebenaran.viii. TPKPKWS 5.4. penurunan kuasa dan pengagihan tugas dibuat dengan teratur PKPA Bil.4.2.3. 7. 10 . 7. Carta Organisasi disedia dan dikemaskini ix.

Pengisian jawatan kosong bagi jawatan Pembantu Tadbir 11 .xi. Latihan dalam perkhidmatan (Kursus Pengurusan Kewangan) bagi Pengurus dan Pembantu Tadbir xii.

8 Buku resit diperiksa dan disahkan kandungannya sebaik sahaja diterima ii.4.9 Semua buku resit didaftarkan dalam Daftar Stok Buku Resit 12 .2.2 KAWALAN TERIMAAN 4. TPKPKWS 5.4.4.1 PENYELENGGARAAN REKOD DAN DOKUMEN TERIMAAN i. TPKPKWS 5.

TPKPKWS 5.1 Buku Resit yang hilang dilaporkan kepada polis dalam tempoh 48 jam dari tarikh kehilangan 13 iv.4.4. v. .10 Buku resit dikeluarkan mengikut susunan nombor siri AP 68 Buku resit disimpan ditempat selamat dan berkunci TPKPKWS 12.iii.

4 Akaun Subsidiari diselenggara bagi sesuatu pemberian yang mempunyai maksud tertentu vii.vi. 14 .2 Resit Rasmi Murid/Pejabat yang dikeluarkan hendaklah diisi dengan lengkap TPKPKWS 4.3. TPKPKWS 5.

2 Penurunan kuasa pungutan dibuat secara bertulis i. 15 . TPKPKWS 5.4.2 PENGURUSAN PUNGUTAN SP Pentadbiran BPSG Bil 2/92 Semua jenis pungutan mendapat kelulusan Pendaftar Sekolah dan surat edaran kepada ibubapa adalah selaras dengan kelulusan tersebut ii.2.4.

12 Resit tidak digunakan hendaklah dibatalkan iv.7 Tiada pindaan dibuat pada resit TPKPKWS 5.5 Pengeluaran resit dikendalikan oleh 2 pegawai yang diberi kuasa TPKPKWS 5. 16 .3.iii. TPKPKWS 5. vi. v.4.4.4.1 Semua pungutan/terimaan dikeluarkan resit rasmi TPKPKWS 5.

vii.3.5 Guru Kelas/Penyelia Asrama merekod pungutan dalam Borang Kutipan dan Serahan Guru dan diserahkan ke Pejabat pada hari kutipan viii.3.3 Resit hendaklah diperolehi dari PNB TPKPKWS 5. TPKPKWS 5. 17 .

TPKPKWS 5.4.00 dibankkan pada hari pungutan atau pada hari esoknya.10 dan 5.3. TPKPKWS 5.13 Pungutan yang tidak dapat dibankkan pada hari pungutan dibuat disimpan dalam peti besi/tempat yang berkunci xi.3. TPKPKWS 5.3.8 Pungutan melebihi RM500.ix. wang .11 Salinan slip bayar masuk bank disemak oleh Pengurus Sekolah dan difailkanmengikut jenis kumpulan 18 x.

SPK Bil. 5 Tahun 2002 Tuntutan Bantuan per Kapita adalah mematuhi peraturan sedia ada (berdasarkan bilangan murid) xii.3. 19 .TPKPKWS 5.7 Semua terimaan/pungutan direkodkan dengan betul di Buku Tunai mengikut jenis kumpulan wang pada masa urusniaga dilakukan xiii. AP 61 Notis pemberitahuan kepada orang awam untuk meminta resit penerimaan dipamerkan xiv.

2 Pihak sekolah telah berusaha untuk mendapatkan semua pungutan yang belum diterima iii.5.2.5.3.5.1(g) Senarai ABT disediakan oleh pihak sekolah ii.2.1 & 17. TPKPKWS 11.3 AKAUN BELUM TERIMA (ABT) i. TPKPKWS 17. TPKPKWS 17.3 Permohonan hapuskira dibuat bagi ABT yang melebihi tempoh 3 tahun 20 .

1 PENYELENGGARAAN REKOD DAN DOKUMEN BAYARAN i.5.1 Daftar Bil. Daftar-daftar berikut diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini .1(b) Daftar Stok Pesanan Sekolah .9.3. 21 .3 KAWALAN PERBELANJAAN PENGURUSAN PEROLEHAN DAN BAYARAN 4.TPKPKWS 6.TPKPKWS 7.3 Daftar Stok Buku Cek .11.4.4. .TPKPKWS 7.1(b) Daftar Cek Batal.TPKPKWS 7.

8 Buku Tunai yang telah diimbangkan disemak dan disahkan oleh Pengurus Sekolah 22 ii. TPKPKWS 4.3.1 Buku Cek diperiksa dan disahkan kandungannya sebaik terima dari pihak bank TPKPKWS 7.TPKPKWS 7. . iii.11.11.4 Buku Cek yang belum/tidak digunakan disimpan dalam peti besi/tempat yang berkunci iv.

6. 23 .3(d) Penyata Penyesuaian Bank difailkan dengan lengkap dan teratur v.TPKPKWS 4.6. TPKPKWS 4.2 Penyata Penyesuaian Bank disediakan pada setiap bulan dan disahkan oleh Pengurus Sekolah vi.

TPKPKWS 6.1(a) Borang Pesanan Sekolah digunakan bagi perolehan/ perkhidmatan kecuali Panjar Wang Runcit dan tuntutan kakitangan sekolah 24 .4.4. TPKPKWS 6.3.1(f) Permohonan perolehan menggunakan Nota Minta ii.2.2 PENGURUSAN PERBELANJAAN i.

4. TPKPKWS 6.1(c) Perolehan melebihi RM10.1(b) Pesanan Sekolah dikeluarkan sebelum perolehan dibuat v.000 RM50.3.iii. TPKPKWS 6. TPKPKWS 6.5 Borang Pesanan Sekolah diisi dengan lengkap iv.000 setahun bagi setiap jenis item perlu mendapat kelulusan daripada KPTJ 25 .

1 Perolehan melebihi RM50.3.00 dibuat melalui sebutharga.2.000.000. TPKPKWS 6.vi.3.1 Perolehan melebihi RM200.1(g)(ii) Perolehan Harta Modal yang melebihi kebenaran mendapat kelulusan daripada pihak berkenaan TPKPKWS 6. TPKPKWS 6.00 dibuat melalui tender 26 . viii. had vii.

5 Semua bil dan Pesanan Sekolah yang diterima hendaklah dicop tarikh penerimaannya SPP Bil. x.1 (c) Pembayaran dibuat dengan menggunakan baucar bayaran xi. ix. 7 Tahun 2006 Semua bil dijelaskan dalam tempoh14 hari dari tarikh bil diterima TPKPKWS 7. 27 .TPKPKWS 6.5.2.

4.4. TPKPKWS 7.4.9 Baucar bayaran dan semua dokumen sokongan dicop "SUDAH/TELAH xiii.3 Baucar bayaran disediakan mengikut format TPKPKWS 7.1.4 Baucar bayaran ditandatangani oleh Pengurus Sekolah/pegawai yang diberi kuasa xiv.3. BAYAR 28 .3. TPKPKWS 7. 7.xii.3 dan 7.

xvi.7. 29 .7.9 Pembayaran adalah betul dan tiada kes terlebih bayar (Bayaran 2 kali) TPKPKWS 7. TPKPKWS 7. xvii.3 Cek-cek dicop tempoh laku 3 bulan dari tarikh dikeluarkan.4.1 Pembayaran dibuat dengan menggunakan cek berpalang TPKPKWS 7.xv.

Perbelanjaan diperakaunkan mengikut peruntukan yang betul di Buku Tunai xviii.9.TPKPKWS 7.1 Cek-cek yang telah tamat tempoh sah laku (3 bulan) dibatal dan direkodkan dalam Daftar Cek Batal xix. 30 .

xx. Kumpulan Wang Terkumpul tidak defisit xxii. 10% peruntukan Baki PCG semasa tidak melebihi daripada baki keseluruhan yang diterima 31 . Semua perbelanjaan mendapat kelulusan xxi.

1.4.xxiii. TPKPKWS 8. TPKPKWS 7.3 Pembayaran runcit kurang dari RM100. tidak dibuat dengan menggunakan cek sekolah 32 .10 Semua baucar bayaran dikemukakan untuk auditan xxiv.

2. TPKPKWS 15. TPKPKWS 18.xxv.7 Majalah sekolah diterbitkan dalam tahun yuran dipungut 33 .1.1 Pindah peruntukan mata pelajaran kepada bukan mata pelajaran mendapat kelulusan KPTJ xxvi.

4.3 AKAUN BELUM BAYAR i.3. TPKPKWS 7. Pihak sekolah menyelenggara senarai/ daftar Akaun Belum Bayar 34 .5.1 (b) Semua bil yang belum dijelaskan pada akhir tahun kewangan diambilkira sebagai ABB ii.

3 Bil-bil yang tidak diisytihar sebagai ABB. TPKPKWS 16. dibayar dalam tahun semasa mendapat kelulusan KPTJ iv. TPKPKWS 7.iii.5.5.1 Pelarasan ABB yang melebihi tiga (3) tahun mendapat kelulusan Bahagian Kewangan. KPM 35 .

3.3.2.3 (b) dan (c) Pembayaran daripada PWR disokong dengan baucar kecil dan dokumen sokongan yang asal ii. 36 .4 PANJAR WANG RUNCIT (PWR) i.3 Dana pusingan PWR mengikut had yang diluluskan TPKPKWS 8. TPKPKWS 8.4.

TPKPKWS 8. 37 . TPKPKWS 8. iii.4 Rekupmen PWR dibuat pada akhir tahun. iv.3.3.3 (b) Perbelanjaan melalui PWR mendapat kelulusan daripada Pengurus Sekolah/pegawai yang diberi kuasa.

Pemeriksa Aset. Pegawai Aset.4 KAWALAN ASET DAN STOR Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun i. Setiap Aset yang diterima telah diperiksa dan disahkan 2007 38 . Jawatankuasa Penyiasat dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal iii. Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan ditubuhkan ii.4.

Laporan Tahunan (KEW PA-8) disediakan dengan lengkap dan kemaskini v.iv. Harta Modal dan Inventori dikelaskan dengan betul mengikut kumpulan Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) dan Inventori (KEW. vi. 39 .PA-4) dan Inventori (KEW.PA-5) diselenggarakan dengan lengkap. teratur dan kemaskini. vii.PA-3) diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini Senarai daftar Harta Modal (KEW.

x Nombor siri pendaftaran dicatat pada aset. dan 40 . KPM. Aset yang diperolehi daripada sumbangan hendaklah mendapat kelulusan daripada Bahagian Perolehan Pengurusan Aset. ix.viii. Aset yang diperolehi daripada JPN/ sumbangan awam didaftarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pengesahan penerimaan.

Kad Kawalan Stok (J3) dan Kad Petak (J4) diselenggarakan dan dikemaskini xiii.xi. Baki fizikal stok bekalan pejabat sama dengan kad kawalan stok dan Kad Petak xiv. Ruang/Tempat simpanan stok mencukupi. Aset mempunyai tanda pengenalan "HAK KERAJAAN MALAYSIA" xii. selamat dan sesuai 41 .

xix. Pemeriksaan fizikal dijalankan terhadap harta modal dan inventori sekurang-kurangnya 1 kali setahun.xv. Laporan Pemeriksaan Aset Alih disedia dan dikemukakan kepada . KPTJ. xviii. xvi. Aset yang usang dilupuskan mengikut kaedah yang ditetapkan. Sijil Pelupusan disediakan dan dikemukakan kepada KPTJ. 42 Pelupusan direkodkan dalam Daftar Harta Modal dan Inventori. xvii.

Tiada Pemerhatian Audit Ringkas iv. Pihak sekolah telah mematuhi semua peraturan kewangan iii.5. 43 . Ulasan Ketua Audit Sekolah berdasarkan wajaran yang telah ditetapkan i. PENARAFAN SIJIL AUDIT 5.1 SIJIL TANPA TEGURAN SANGAT BAIK Sekolah menerima Sijil Tanpa Teguran Baik bagi tempoh 3 tahun berturutturut ii.

BAIK i.5. Pihak sekolah telah mematuhi semua peraturan kewangan kecuali perkara yang tidak menjejaskan penyata kewangan ii.2 SIJIL TANPA TEGURAN . Ada Pemerhatian Audit Ringkas 44 .

iii. Pihak sekolah telah mengambil tindakan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam Pemerhatian Audit Ringkas iv. Tiada penemuan Audit yang dibangkitkan dalam Laporan Audit Sekolah 45 .

iii. .5.3 SIJIL TANPA TEGURAN MEMUASKAN i. Pihak sekolah tidak mematuhi peraturan kewangan dan tahap materialiti (rendah) tidak menjejaskan penyata kewangan Ada Pemerhatian Audit Ringkas Pihak sekolah telah mengambil tindakan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam Pemerhatian Audit Ringkas dan Laporan Audit sebelum atau pada semasa auditan dijalankan Ada penemuan Audit yang dibangkitkan dalam Laporan Audit Sekolah 46 ii. iv.

4 SIJIL BERTEGURAN KURANG MEMUASKAN i.5. iv. iii. 47 . Pihak sekolah tidak mematuhi peraturan kewangan dan tahap materialiti (sederhana) menjejaskan penyata kewangan Ada Pemerhatian Audit Ringkas Pihak sekolah tidak mengambil tindakan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam Pemerhatian Audit Ringkas dan Laporan Audit Ada penemuan Audit yang dibangkitkan dalam Sijil dan Laporan Audit Sekolah ii.

5 SIJIL BERTEGURAN TIDAK MEMUASKAN i. iv. iii.5. 48 . Pihak sekolah tidak mematuhi peraturan kewangan dan tahap materialiti (tinggi) menjejaskan penyata kewangan Ada Pemerhatian Audit Ringkas Pihak sekolah tidak mengambil tindakan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam Pemerhatian Audit Ringkas dan Laporan Audit Ada penemuan Audit yang dibangkitkan dalam Sijil dan Laporan Audit Sekolah ii.

5. 49 . Penyata Kewangan tidak diserahkan langsung untuk pengauditan Rekod kewangan tidak dikemukakan untuk pengauditan ii.6 SIJIL BERTEGURAN TANPA PENDAPAT Pengurusan Kewangan i.

KESAN KETIDAKPATUHAN KEPADA PERATURAN i. ii. v.6. iii. vi. Tindakan Undang-undang/Tatatertib Sijil Audit Berteguran Kesahihan Penyata Kewangan Kehilangan wang kerajaan Penyelewengan dan penyalahgunaan wang kerajaan Perancangan perbelanjaan yang lemah Sistem kawalan dalaman yang lemah 50 . vii. iv.

Rekod kewangan hendaklah diselenggara dengan lengkap dan kemaskini iii.7. Sistem kawalan dalaman telah diwujudkan 51 i. RUMUSAN Pengurusan kewangan perlu diurus mengikut peraturan yang ditetapkan ii. .

TERIMA KASIH 52 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful