MENVAMBOT

kLuuuukAn 1AnCAn uAn !A8l
!arlŴ[arl dlbuka luas ť keduaŴdua lbu [arl aaak dekaLŦ
!arlŴ[arl keduaŴdua belah Lanaan membenLuk cawanŦ
SambuL denaan hu[una [arl dan lbu [arl keduaŴdua belah
Lanaanţ bukan denaan Lapak LanaanŦ
1anaan berLlndak sebaaal kusven denaan cara
membenakokkan slku ť cara lnl akan melembuLkan
kederasan hanLaran dan bola leblh mudah dlkawalŦ
MENVAMBOT ÞARI
HANTARAN HAÞAPAN
u[una [arl dan lbu [arl membenLuk cawan dl
bahaalan belakana bolaŦ
ulurkan keduaŴdua belah Lanaan ke hadapan
unLuk menvambuL Ŷ keadaan Lanaanţ hamplr
lurusŦ
Sebalk saha[a bersenLuh denaan bolaţ
benakokkan slku unLuk melembuLkan
kederasan hanLaranŦ
8awa bola ke dadaŦ
MLN¥AM8U1 DLNGAN
5L8LLAn 1ANGAN
MENVAMBOT
SAMBIL BERLARI
Cunakan keduaŴdua belah Lanaan seklranva
hanLaran Lldak Lerlalu Llnaal
Cunakan sebelah Lanaan saha[a [lka hanLaran
Lerlalu Llnaal Ŵ Larlk Lurun bola supava dapaL
menaawal denaan keduaŴdua belah LanaanŦ
MELOMPAT ÞAN
MENVAMBOT BOLA
TINGGI
uLuL benakok dan badan condona ke hadapanŦ
Aras lanLunan adalah anLara luLuL dan plnaaanaŦ
8alk unLuk kawalan lanLunan Ŷ dlaunakan
apablla dlkawal keLaL oleh plhak lawanŦ
Menvusahkan plhak lawan merampas bolaŦ
Memudahkan perLukaran hala peraerakan
secara menae[uL
ulaunakan apablla kela[uan dlperlukanţ
mlsalnva semasa Llada plhak lawan menaawal
aLau semasa melanLun denaan Lu[uan
men[arlnakan bolaŦ
Aras lanLuanan anLara plnaaana dan dadaŦ
8ersedlaŦ
8endahkan badan denaan
cara membenakokkan luLuLŦ
8ola dlpeaana pada paras
dadaŦ
Aksl men[arlnakan bola ť
8adan dan luLuL
dlluruskan serenLakŦ
Þeaana bolať
SaLu Lanaan dl bawah
dan saLu laal dlLepl bola
Aksl melepaskan bola
dan Lanaan vana menolak
bolaŦ
8erdlrl dl aLas bebola kakl
lkuL la[ak denaan ke arah
[arlnaŦ
% 8ersedla Ŵ sama seperLl
[arlnaan sLaLlkŦ
% MelompaL denaan
keduaŴdua belah kaklŦ
% Melepaskan bola
semasa mencapal
keLlnaalan makslmumŦ
lkuL la[ak denaan
Lanaan dan
mendaraLŦ
MelanLun bola ke arah
[arlna darl suduL kanan
(aLau suduL klrl)Ŧ
Menanakap bola dan
menaambll dua
lanakah besar ke arah
[arlnaŦ
Þada lanakah ke duaţ
lon[ak ke aLas denaan
sebelah kaklŦ
Þeaanaan bola dl plndah ke
peaanaan sebelah Lanaan
1apak Lanaan dl bawah
bolaŦ
Semasa kemuncak
lon[akanţ Lolak bola ke
[arlna denaan aksl
peraelanaan Lanaan dan
[arlŦ
Cunakan papan panLul
unLuk [arlnaan suduLŦ
Llakkan darlpada
memuLarkan bola
Menanakap bola semasa
larl la[u aLau semasa
melanLun la[u ke arah
[arlnaŦ
8ola dlpeaana pada paras
dada denaankeduaŴdua
belah LanaanŦ
Melon[ak ke aLas denaan sebelah
kaklŦ
Þeaanaan bola dlubah ke sebelah
Lanaan Ŵ Lapak Lanaan dl bawah
bolaŦ
1anaan [arlnaan dlluruskan ke aLasŦ
8ola dlLolak ke arah [arlna semasa
lon[akan mencapal keLlnaalan
makslmumŦ
8ola dllepaskan darlpada hu[una
[arl denaan aksl peraelanaan Lanaan
dan [arlŴ[arlŦ
lkuL la[ak denaan Lanaan
[arlnaanŦ
ÞendaraLan Ŵ
membenakokkan luLuL
unLuk melembuLkan
pendaraLan
keLepaLan [arlnaan amaL dlperlukan
Aaak sukar dlkuasalŴ[uaa sukar unLuk plhak
lawan menahadana [arlnaan