PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

1.0

PENGENALAN Bagi tugasan PRA 3111 ( Penaksiran dan Penilaian Perkembangan Kanak-

kanak) ini, kami diminta membuat sebuah kerja kursus projek berkaitan penaksiran dan penilaian. Dalam bahagian satu ini, kami akan membincangkan konsep penaksiran dan penilaian kanak-kanak, objektif penaksiran dan penilaian kanak-kanak, prinsip-prinsip penaksiran dan penilaian serta teknik-teknik atau instrumen-instrumen yang boleh digunakan dalam penaksiran dan penilaian. Penaksiran dan penilaian merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam pendidikan. Dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, penaksiran dan penilaian membolehkan seseorang guru atau pendidik mendapatkan maklumat tentang seseorang kanak-kanak, melihat keberkesanan pembelajaran, kurikulum, pentadbiran dan mengenalpasti aspek-aspek yang boleh diperbaiki (Lihanna Borhan). Penaksiran dan penilaian juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengajaran. Jika penaksiran dan penilaian yang sistematik hanya dilakukan pada satu-satu aspek tertentu sahaja, contohnya aspek kognitif dinilai melalui ujian dan peperiksaan bertulis, maka aspek itulah kelak yang akan menjadi fokus dan strategi pengajaran (Meisels, 1995). Aspek yang tidak dinilai akan diberi perhatian ‘superficial’ atau secara tidak mendalam. Sekiranya ini berlaku, falsafah pendidikan yang seringkali merujuk kepada perkembangan keseluruhan individu seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan akan menjadi tidak relevan. Oleh itu, penaksiran dan penilaian perlu diberikan perhatian yang serius sejak dari mula lagi, terutamanya ke arah pembentukan insan yang seimbang dari semua aspek dapat dipenuhi. 1.1 KONSEP PENAKSIRAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK. Penaksiran dan penilaian adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. la merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan
1

PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

secara berterusan. la hendaklah dilaksanakan secara tidak formal selaras dengan Seksyen 19 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Secara keseluruhannya penaksiran dan penilaian bertujuan untuk mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka. Hasil penaksiran dan penialain membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor. Menurut Rohaty dan Abu Bakar (1989), penilaian adalah suatu proses yang melibatkan beberapa langkah utama atau proses yang berterusan untuk mencapai satu tujuan iaitu bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan mencukupi untuk membolehkan guru membuat sesuatu keputusan yang dirasakan perlu. Langkahlangkah utama atau proses yang dinyatakan sebelum ini dapatlah dirumuskan kepada tiga proses utama iaitu proses yang pertama adalah merancang, proses kedua melaksanakan penaksiran dan proses yang ketiga adalah merekod maklumat. Dalam proses pertama iaitu merancang, beberapa perkara penting haruslah diambil kira agar penilaian dan penaksiran yang hendak dibuat berjalan dengan lancar dan sistematik. Perkara-perkara berikut adalah yang pertamanya mengenal pasti murid yang hendak dinilai, yang kedua menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai, yang ketiga menentukan instrumen yang hendak digunakan, dan yang seterusnya adalah menentukan aspek yang hendak diperhatikan, menentukan tempoh masa pemerhatian dan yang terakhir menentukan waktu sesuatu penaksiran dan penilaian hendak dijalankan. Selain itu, dalam proses merancang juga pembinaan instrumen perlu dititikberatkan. Instrumen yang dibina seharusnya mempunyai ciri-ciri seperti tujuan yang jelas, menepati apa yang hendak dinilai, item yang boleh diukur dan perlu diingatkan bahawa setiap item hanya boleh mengukur setiap satu kemahiran sahaja. Dalam proses kedua iaitu proses melaksanakan penaksiran dan penilaian pula, perkara penting yang perlu diberi perhatian adalah bagaimana penaksiran dan penilaian
2

Pemerhatian merupakan proses pengamatan terhadap segala pelakuan murid yang bersesuaian dengan perkembangan mereka. Penaksiran dan penilaian dalam pendidikan prasekolah hanya dapat dilakukan melalui pemerhatian. Secara umumnya.2 OBJEKTIF PENAKSIRAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK. Tujuan atau objektif penaksiran dan penilaian haruslah difahami dengan jelas oleh guru dapat memastikan bentuk penaksiran dan penilaian yang wajar digunakan. pemerhatian melalui perbualan atau interaksi antara murid dengan guru atau murid dengan murid dan yang ketiga pemerhatian terhadap hasil kerja murid. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. pemerhatian merupakan satu kaedah yang sistematik untuk mengumpul data atau maklumat agar dapat merekodnya dengan tepat kelak. Katz (1997) berpendapat penaksiran dan penilaian di prasekolah 3 . Melalui interaksi lisan murid pula bolehlah dinilai melalui aktiviti seperti main peranan.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK dilaksanakan. guru bolehlah membuatnya ketika kanak-kanak melakukan aktiviti seperti menyusun blok bersama rakan-rakan. Di antara contoh hasil kerja murid yang boleh diperhati dan dinilai oleh guru adalah melalui lukisan. bersoal jawab. membuat aktiviti kumpulan. Skala Kadar. Antara contoh-contoh rekod yang boleh digunakan adalah Senarai Semak. mewarna atau melakukan aktiviti fizikal. kebolehan. bacaan atau nyanyian. Terdapat tiga langkah pemerhatian yang boleh digunakan dalam proses penaksiran dan penilaian iaitu pemerhatian yang dibuat terhadap tingkah laku murid. kemajuan dan pencapaian murid. Rekod Anekdot dan Rekod Berterusan. 1. Proses yang ketiga iaitu proses terakhir dalam penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak adalah merekod maklumat yang diperoleh. Dalam konteks penilaian dan penaksiran. buku skrap atau kraf tangan yang dihasilkan oleh kanak-kanak. Untuk pemerhatian terhadap tingkah laku kanak-kanak.

Prinsip yang pertama adalah maklumat tentang sesuatu penaksiran dan penilaian itu haruslah jelas. Prinsip yang kedua pula adalah penaksiran dan penilaian seharusnya boleh dipercayai dan konsisten. Sebaliknya. dari tujuan penaksiran dan penilaian berdasarkan garis panduan Amalan Bersesuaian Perkembangan dalam pendidikan prasekolah. membuat keputusan penempatan.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK betujuan untuk menentukan kemajuan dalam pencapaian perkembangan yang utama. guru juga dapat menggunakan penaksiran dan penilaian sebagai medium untuk merangsang aktiviti mengikut keperluan dan pertumbuhan murid serta mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur mereka. boleh dipercayai dan boleh dicapai dengan telus. 4 . menjadi asas dalam membuat laporan kepada ibubapa dan menolong kanak-kanak tertentu dalam menilai kemajuan dirinya sendiri. membantu dalam membuat keputusan berkaitan pengajaran dan kurikulum. dapatlah disimpulkan bahawa penggunaan penilaian berbentuk ujian atau peperiksaan bertulis bukanlah satu kaedah yang sesuai di tahap ini. antara objektif penaksiran dan penilaian yang penting adalah ianya dapat mengesan perkembangan seseorang murid itu serta mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluruh. Selain itu. Menurut Lihanna Borhan. James H.3 PRINSIP PENAKSIRAN DAN PENILAIAN. McMillan (2000) telah menyatakan terdapat tiga utama prinsip penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak. membuat diagnosis masalah pengajaran dan pembelajaran. Secara khususnya. Ianya juga dapat digunakan untuk mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari masa ke semasa. Prinsip yang terakhir pula adalah penilaian haruslah inklusif dan adil. 1. guru prasekolah seharusnya mengubah perhatian mereka ke arah penggunaan sistem penilaian yang lebih autentik. Guru juga dapat mengesan keberkesanan sesuatu pengajrannya melalui proses penaksiran dan penilaian.

Prinsip yang kedua adalah penaksiran dan penilaian haruslah mempunyai perancangan. McMillan). 5 . sesuai dan dapat membantu perkembangan kanak-kanak. boleh dipercayai dan telus (James H. Prinsip ini adalah menepati langkah melaksanakan penaksiran dan penilaian yang iaitu langkah yang pertama adalah proses merancang. iaitu semasa kanka-kanak mengalami proses pembelajaran. seterusnya. Prinsip penaksiran dan penilaian yang ketiga adalah ia perlulah mempunyai kriteria-kriteria penilaian perkembangan yang sesuai dengan objektif pembelajaran. Oleh itu. Prinsip yang terakhir pula adalah proses penaksiran dan penilaian perlu dilaksanakan melalui pemerhatian dan dokumentasi untuk membuktikan kesasihannya. Prinsip yang seterusnya adalah ianya harus memberikan manfaat dan bermakna dalam pengalaman harian kanak-kanak. Prinsip yang pertama adalah penaksiran dan penilaian seharusnya dijalankan secara berterusan. langkah kedua melaksanakan penaksiran dan langkah yang ketiga adalah merekod maklumat ke dalam instrumen peaksiran dan penilaian yang bersesuaian dengan aspek perkembangan yang ingin dikaji. penaksiran dan penilaian juga hendaklah dilaksanakan secara tidak formal. Sebagai contoh. Senarai Semak pula merupakan instrumen yang terbaik digunakan kerana ianya mudah dan praktikal untuk dikendalikan di samping banyak kemahiran-kemahiran lain yang boleh dimasukkan secara serentak. Hal ini adalah selari dengan sifat perkembangan kanak-kanak itu sendiri iaitu perkembangan adalah satu proses yang berterusan. Ini adalah untuk mendapatkan hasil yang autentik dan tidak hanya seperti sebuah sandiwara. guru tidak seharusnya menjalankan proses penaksiran dan penilaian hanya sekali atau dua sahaja. Ini adalah supaya maklumat tentang sesuatu penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak itu jelas. Rekod Berterusan dapat digunakan untuk merekod perkembangan sosioemosi kanak-kanak.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Surayah dan Haslinda (2009) pula menyatakan terdapatnya enam prinsip penaksiran dan penilaian. strategi dan instrumen penilaian yang berbeza-beza sesuai dengan setiap tujuan penilaian dan hasil pembelajaran.

Item disusun mengikut peningkatan supaya dapat memperlihatkan perkembangan tingkah laku yang akan diperlihatkan. Senarai semak juga digunakan menilai tingkah laku mudah dalam konteks semula jadi. Terdapat beberapa perkara penting yang perlu diambil perhatian. Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dalam penyediaan dan penggunaan senarai semak adalah yang pertamanya ia perlu disediakan lebih awal sebelum permerhatian dibuat.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 1. Rekod Anekdot dan juga Rekod Berterusan. kemajuan dan pencapaian murid iaitu dengan menggunakan Senarai Semak. Selain itu. Terdapat beberapa teknik merekod maklumat yang diperoleh secara sistematik berkaitan perkembangan. Penggunaan Senarai Semak adalah penting dalam merancang kurikulum untuk kanak-kanak. dengan menggunakan Senarai Semak guru dapat memberi fokus pemerhatian pada beberapa tingkah laku pada satu masa. Tingkah laku yang diperhatikan hanya perlu dinyatakan dengan ringkas dan jelas. 6 . kebolehan. Segala maklumat yang diperolehi hasil daripada proses penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak perlulah dicatat dan direkod dengan jelas dan sistematik. Senarai semak adalah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan murid dari segi pengetahuan. kemahiran. Skala Kadar. Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senarai semak. Selain itu. sikap dan kebolehan. orang yang tidak mahir dan menilai juga dapat menggunakannya dengan selesa. Ianya dapat digunakan di hadapan kanak-kanak ataupun semasa ketiadaannya dengan hanya mengingati tingkah laku yang sudah diperlihatkan. Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada sesuatu tingkah laku atau ciri ada atau dapat diperhatikan. sesuatu perlakuan telah dilakukan dan juga kekerapan sesuatu tingkah laku itu berlaku. Pemerhatian hendaklah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan maklumat atau amalan yang lebih tepat dan kekal.4 TEKNIK PENAKSIRAN DAN PENILAIAN. Terdapat beberapa kebaikan yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan Senarai Semak iaitu penggunaannya mudah dan praktikal.

Dalam Rekod Anekdot. pola interaksi sosial dan kemahiran menyelesaikan masalah murid. menulis maklumat selepas sesuatu peristiwa berlaku dan menulis apa yang dilihat secara objektif. Rekod Anekdot satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting. Tahap pencapaian dapat ditentukan untuk sesuatu kemahiran dengan penggunaan Skala Kadar. bila dan di mana sesuatu peristiwa itu berlaku. Oleh itu. Guru menilai kemahiran atau amalan murid berdasarkan skala. Rekod Skala kadar boleh digunakan untuk menunjukkan darjah kemajuan dan pencapaian sesuatu tingkah laku murid. Skala yang gunakan boleh dinyatakan secara angka atau gred.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Di sebalik kebaikan-kebaikan yang telah dinyatakan. unik dan signifikan untuk direkod. ada kalanya guru akan terlepas pandang daripada melihat dan memehatikan tingkah laku yang lebih signifikan. Di antaranya adalah ianya mengandungi kurang informasi dan deskripsi berkenaan kualiti dan masa semasa merekodkan tingkah laku atau kemahiran yang dipamerkan kanak-kanak. Penggunaan instrumen ini adalah spesifik untuk semua tunjang. Rekod Anekdot ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku. data atau maklumat yang direkodkan hanyalah pada tingkah laku yang dipamerkan oleh kanak-kanak sahaja. Selain itu juga. terdapat juga beberapa kelemahan penggunaan Senarai Semak. Antara perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan untuk membuat rekod anekdot ialah membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku. maklumat yang biasa direkod adalah berpandukan peristiwa yang menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi. Pemerhatian menggunakan instrumen Senarai Semak juga hanya melihat pada tingkah laku tertentu shaja dan bukan kesemuanya. Rekod Berterusan pula merupakan catatan dalam bentuk cerita atau "narrative" yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu 7 . mengenal pasti peristiwa itu penting dan signifikan kepada aspek perkembangan murid. merangkumi kelebihan dan kekurangan.

Selain itu juga. Kelemahan menggunakan Rekod Berterusan ini pula antaranya adalah ia dapat menyebabkan kanak-kanak sedar mereka sedang diperhatikan. Tugasan dlam bahagian seterusnya pula akan menghuraikan dapatan-dapatan yang telah kami perolehi daripada dua buah jurnal yang kami kaji. Langkah ketiga adalah dengan merekodkan apa yang dilakukan oleh murid secara terperinci. Antara kebaikan menggunakan Rekod Berterusan adalah ianya dapat memberi gambaran sebenar dan terperinci mengenai situasi sebenar dalam tempoh yang ditetapkan (Surayah dan Haslinda. Selain itu juga. Yang keduanya.0 Kajian Literatur. 8 . penggunaan Rekod Berterusan adalah memenatkan kerana seseorang gruru itu perlu memberi lebih tumpuan pada proses perekodan. Rekod yang dicatat hendaklah tepat dan padat. Seterusnya. Kami memilih dua buah jurnal berkenaan adalah kerana ianya sangat signifikan dengan perkembangan yang ingin kami kajia iaitu perkembangan sosioemosi ke atas subjek yang kami pilih. Prosedur –prosedur untuk menyediakan Rekod Berterusan adalah pertamanya guru perlu memfokus kepada murid yang ingin diperhatikan. 2. Prosedur terakhir perlu diambil perhatian adalah mencatatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan. Rekod Berterusan yang turut dikenali sebagai Running Record dapat memperlihatkan pelbagai aspek perkembangan seseorang kanak-kanak itu dalam satu rekod. kebaikan menggunakan Rekod Berterusan adalah instrumen ini dapat digunakan dalam apa jua situasi dan tujuan. 2009).PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK peristiwa. item yang akan difokuskan semasa pemerhatian perlu dipastikan. Setiap perlakuan dan apa yang ditutur oleh murid akan dicatat sepanjang pemerhatian. Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh tiga hingga lapan minit dan ianya juga boleh berlangsung dalam tempoh lebih lama iaitu sekitar dua puluh lima minit sehingga tiga puluh minit.

guru. Beberapa penyelidikan telah menunjukkan bahawa kekurangan kemahiran sosial semasa zaman kanak-kanak akan berterusan sehingga kanak-kanak itu menjadi 9 . 2. Jurnal yang bertajuk Tingkah Laku Prososial Kanak-kanak Prasekolah : Mensasarkan Kemahiran Menyelesaikan Masalah Interpersonal ini menjadi pilihan kami kerana ianya dilihat signifikan dengan perkembangan yang ingin kami kaji iaitu perkembangan sosioemosi. sikap dan tingkah laku yang positif di kalangan kanak-kanak. lebih mudah diterima oleh rakan-rakan sebaya dan akan lebih berjaya dalam akademiknya. lebih berani mengekspresikan diri. Tidak dinafikan bahawa pendidikan prasekolah harus menyediakan kanak-kanak untuk permulaan pendidikan formal di sekolah rendah dengan membekalkan mereka dengan pengetahuan dan kemahiran berfikir. Program pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti harus merangkumi perkembangan sosioemosi kanak-kanak di samping peluang-peluang pengayaan pembelajaran kognitif dan berbahasa. Indonesia yang bertajuk Keterampilan Sosial Anak Prasekolah Ditinjau dari Interaksi Guru-Siswa Berdasarkan Model Mediated Leraning Experence. Menurut Elksnin dan Elksnin.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Untuk tugasan dalam bahagian ini. rakan-rakan atau orang lain. emosi. kami telah sepakat untuk memilih sebuah jurnal oleh Profesor Madya Anna Christina Abdullah untuk dijadikan bahan kajian.1 Kemahiran Sosioemosi Pada Kanak-kanak. Kami juga menggunakan sebuah lagi jurnal dari Surakarta. 1995 menyatakan anak-anak yang memiliki ketrampilan sosial yang baik akan lebih mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Hurlock (1997) menyebut masa atau usia tahun-tahun awal kanak-kanak sebagai The Golden Age di mana terdapat enam perkembangan kanak-kanak yang dapat dilihat pada tahap ini tetapi perkembangan yang paling sukar bagi kanak-kanak adalah perkembangan sosioemosi di mana mereka berhadapan kesukaran untuk bergaul dengan ibu bapa. Ibubapa serta guru perlu sedar dan memainkan peranan penting dalam menyuburkan dan memupuk perkembangan kognitif.

Proses tolak ansur dan rundingan yang berterusan yang dilakukan oleh kanak-kanak semasa bermain dapat memupuk perkembangan sosial mereka serta meningkatkan harga diri mereka. Semasa tahun-tahun prasekolah. tetapi untuk mempelajari erti kerjasama. Tiap-tiap peringkat bercirikan oleh satu pertempuran antara dua keadaan dalaman yang berlawanan. Schweinhart & Barnett. merosak kemudahan awam.1 Punca Salah Laku Sosial Di Kalangan Kanak-kanak. Erikson (1982) mempercayai manusia perlu berkembang melalui lapan peringkat pertumbuhan emosi sebelum mereka dapat berasa berkeupayaan dan menikmatikepuasan diri (self-fulfilled) dalam kehidupan mereka. yang mengalami gangguan emosi dan mempunyai personaliti yang tidak baik juga turut mempunyai masalah dalam bersosial (Shaffer 1979). terutama yang dalam keadaan bimbang. Berrueta-Clement. Latihan dalam proses ini sebaik-baiknya bermula dari zaman kanak-kanak lagi. pertempuran ialah antara inisiatif dan perasaan bersalah (guilt). kita semua perlu tahu cara mendampingi orang lain dan menyelesaikan konflik. 10 . berbohong dan pergaduhan (Barnett 1992. 2. satu negatif dan satu lagi positif. Terdapat bukti bahawa orang dewasa yang mengalami penyakit psikiatri. bukan sahaja untuk berseronok dan bermain. 1984). Kanak-kanak prasekolah yang sihat dalam aspek emosi ingin mengambil tindakan dan menuntut kemahuan mereka. Kagan & Moss 1982). Semua kanak-kanak memerlukan kawan. Persahabatan semasa zaman kanak-kanak bagaikan asas yang akan menentukan bagaimana sifat dan sahsiah seseorang kanak-kanak itu apabila mereka dewasa nanti. Sebagai orang dewasa. empati dan ciri-ciri lain yang mereka perlu memiliki untuk membentuk pertalian yang erat apabila mereka dewasa kelak.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK dewasa (Farrington 1990. Beberapa kajian telah dilaporkan menunjukkan program prasekolah yang mensasarkan kemahiran sosial telah menghasilkan kesan jangka panjang dari aspek pengurangan tingkah laku anti-sosial seperti mencuri.

Sekiranya kanak-kanak diyakinkan bahawa usaha mereka adalah salah. Misalnya. “shows a failure. Apabila orang dewasa menggalakkan aktiviti-aktiviti sedemikian dan elakkan teguran atau had-had yang melampau. diabaikan atau disingkirkan boleh mengalami gangguan kesihatan mental dan sosial.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Mereka akan mencipta. rakan sebayanya di Michigan. mungkin telah berfikir yang itulah caranya untuk menyelesaikan masalah interpersonalnya. Kanak-kanak yang dihukum atau ditegur kerana usaha mereka akan lama kelamaan berhenti mencuba dan membina kepercayaan diri bahawa mereka adalah orang yang jahat. ganas. Kanakkanak yang dianiayai. at a very significant level. tidak bekerjasama dan tidak terkawal (Knopczyk & Rhodes. to find other ways to deal with 11 . 2000). Kanak-kanak yang mempunyai tahap kebolehan sosial yang rendah bertindak secara tidak bertanggungjawab. Kanak-kanak yang menunjukkan tingkah laku sosial yang kompeten ditanggap dengan lebih positif oleh masyarakat dan justeru dilayan dalam cara yang lebih positif. Kanak-kanak yang sihat dari aspek emosi lebih berkebolehan menjalinkan pertalian yang positif dengan orang dewasa dan rakan sebaya (Trawick-Smith. A. main secara olok-olok dan menyertai aktiviti-aktiviti yang berimaginasi dan beraksi.. orang lain dan dunia luar. kanak-kanak berumur 6 tahun yang telah menembak Kayla Roland. Seorang pakar psikoanalyst yang ditemubual tentang tragedi ini mengatakan bahawa kanak-kanak yang telah menembak rakan sebayanya. maka inisiatif kanak-kanak akan berkembang. kanak-kanak ini mengalami interaksi interpersonal yang lebih memuaskan dan merasa lebih bahagia dibandingkan dengan rakan sebaya mereka yang kurang berkompeten.S. Zaman awal kanak-kanak ialah masa genting untuk pembentukan perasaan positif terhadap diri sendiri. maka mereka akan turut berasa salah. 1996). mengambil risiko. Kanak-kanak yang mengalami layanan yang menggalakkan dan menyokong serta diterima oleh orang dewasa dan rakan sebaya akan menjadi kanak-kanak yang bersuaian secara emosional.

PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK troubles. 3. http://pareonline.1 Respondan/Subjek Kajian dan Latar Belakang Keluarganya. and this could come from how (he has) been treated. melibatkan kekurangan dari aspek kognitif sosial yang dapat menyedari seseorang tentang kesan dan akibat sesuatu tindakan serta pendapat yang membolehkan seseorang memikirkan tentang penyelesaian alternatif yang tidak mempunyai unsur-unsur keganasan.net/getvn. Beliau belajar di kelas Al-Falah yang diajar oleh Cikgu Suzana dan duduk dalam kumpulan yang mempunyai 6 orang ahli. Subjek yang kami pilih merupakan seorang kanak-kanak lelaki yang bersekolah di Prasekolah IPG Kampus Dato’ Razali Ismail. yang seterusnya akan mempengaruhi tingkah laku sosialnya.” (New Sunday Times 2000). Bahagian ini akan membincangkan cara atau kaedah kajian yang kami gunakan sepanjang membuat pemerhatian terhadap subjek kajian kami iaitu Zaqwan. Kami telah mendapat kebenaran daripada kedua ibu bapanya untuk menggunakan nama sebenar subjek kajian kami ini dengan panggilan nama Zaqwan. Kognitif sosial atau kefahaman sosial ini ialah komponen penting dalam kemahiran menyelesaikan masalah sosial kanak-kanak. 12 .0 Metodologi Kajian.asp?v=7&n=8 3. sebaliknya dapat menghasilkan kesudahan yang diingini. dan pada peringkat yang lebih khusus lagi. Kuala Terengganu. Kejadian-kejadian seperti ini mencadangkan bahawa satu punca salah laku sosial ialah kekurangan dalam perkembangan sosioemosi pelajar-pelajar tersebut. or how (he has) seen people being treated.

Rekod Berterusan merupakan catatan dalam bentuk cerita (narative) yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa.4 Instrumen Penaksiran Dalam kajian pemerhatian ini kami telah menggunakan instrumen Rekod Berterusan untuk mencatat maklumat secara sistematik. kami juga telah berkunjung ke rumah Zaqwan untuk membuat pemerhatian dengan lebih dekat bagaimana tingkahlakunya ketika berada di rumah. Dalam perkembangan Sosioemosi. Sepanjang tempoh pemerhatian. terdapat lima kemahiran yang akan kami fokuskan dalam kajian ini iaitu pertama memahami dan mengurus emosi diri sendiri. setiap perlakuan dan apa yang dikatakan oleh murid akan dicatat. Kuala Terengganu.2 Tempat Kajian Kami telah menjalankan kajian pemerhatian ini di Prasekolah IPG Kampus Dato’ Razali Ismail. 3.3 Kemahiran yang dikaji Bagi menjalankan kajian ini. Selain itu. 13 . Kelebihan menggunakan Rekod Berterusan ini antaranya pertama dapat memberi gambaran sebenar dan terperinci berkenaan situasi sebenar dalam tempoh yang ditetapkan. kedua berkomunikasi dengan berkeyakinan. pelbagai aspek perkembangan dapat dilihat dalam satu rekod. Kedua. Tempat kajian pemerhatian telah dilakukan di dalam dan di luar kelas Prasekolah IPG KDRI. keempat kebolehan mengawal diri dan kelima membina kemahiran sosial dalam interaksi dengan orang lain.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3. 3. ketiga membina perwatakan kendiri. kami telah memilih dan menfokuskan perkembangan Sosioemosi sebagai kemahiran kajian pemerhatian kami terhadap Zaqwan.

Ketiga.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Ketiga. Tempoh yang kami gunakan untuk membuat pemerhatian yang terperinci terhadap Zaqwan biasaya dijalankan dalam tempoh 20-30 minit.5 Kaedah Pengumpulan Data Kami mengumpulkan data-data berkaitan hasil dapatan kajian dengan menggunakan kaedah rakaman. data-data dapat dikumpulkan secara objektif dan tepat. Rakaman ini kami gunakan untuk melihat sejauh mana perkembangan Zaqwan setiap kali melakukan sesuatu aktiviti. Sepanjang pemerhatian. 14 . Dan terakhir. Kedua. terdapat beberapa kelemahan menggunakan Rekod Berterusan ini antaranya pertama. guru kurang memberi tumpuan pada kanak-kanak lain kerana terpaksa fokus pada merekod dan yang terakhir ia memerlukan latihan bagi kemahiran merekod untuk mendapatkan hasil dapatan yang bersesuaian dengan kemahiran yang diperhatikan. temubual. kanak-kanak akan sedar tingkahlaku mereka diperhatikan. Setiap apa yang terjadi ketika pemerhatian akan kami rakam bagi memastikan setiap apa yan dicatat mempunyai bukti yang sahih. tingkah lakunya semasa mengikut sesi p&p dan kunjungan temubual kami bersama ibu bapanya di rumah mereka. hasil kerja dan gambar. rekod Berterusan ini juga memudahkan guru merekod dan mengumpulkan maklumat. kami telah membuat lima kali pemerhatian Rekod Berterusan. Terdapat enam rakaman yang telah dibuat sepanjang pemerhatian kami ke atas Zaqwan. 3. Sewaktu pemerhatian dijalankan. Gambar juga menjadi sebagai bukti pemerhatian yang telah kami jalankan pada waktu yang dinyatakan contohnya ketika Zaqwan sedang melukis gambar keluarganya. Dua kali pemerhatian telah dilakukan di dalam dan dua kali pemerhatian dilakukan di luar kelas Prasekolah IPG KDRI dan sekali pemerhatian telah dilakukan di rumah Zaqwan. guru penat kerana lebih tertumpu pada proses merekod. Selain itu. kami akan mengambil gambar tingkahlaku yang menarik dan pelik yang dilakukan oleh Zaqwan. Rakaman juga adalah bukti bagi mengukuhkan lagi catatan pemerhatian sepanjang kajian dijalankan.

Zaqwan merupakan seorang kanak-kanak yang menulis menggunakan tangan kanan. ibu bapa Zaqwan dan beberapa orang rakan Zaqwan untuk memastikan dapatan pemerhatian ini dan segala maklumat yang diperolehi adalah tepat dan benar. berumur 33 tahun dan bekerja sebagai Pembantu Am Pejabat di SMK Tengku Mizan Zainal Abidin Kuala Terengganu manakala ibunya pula bernama Norhafiza Binti Alias. Mereka sekeluarga tinggal di rumah beralamat B-175 Kampung Desa Durian. Zaqwan mennggemari semua jenis makanan tetapi tidak suka pada makanan yang pedas. Kuala Terengganu.1 Latar belakang Subjek yang kami pilih merupakan kanak-kanak lelaki yang bernama Muhammad Hariz Zaqwan Bin Mohd Hairil. Kuala Terengganu.6 Cara Pelaporan Kajian Dapatan kajian kami dilaporkan secara narrative. 3. Meminati kuih donat dan semua jenis minuman.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Selain itu. Transkrip temubual kami dengan ibu bapa dan guru Zaqwan telah ditukar kepada Bahasa Melayu standart bagi memudahkan pembacaan terhadap kajian yang dijalankan. Aktiviti kegemarannya di rumah ialah menonton televisyen. Bapanya bernama Mohd Hairil Bin Muda. ibu bapa dan rakan Zaqwan sebanyak sekali sepanjang pemerhatian dijalankan. Kini pada 2010 Zaqwan telah berumur 6 tahun. Zaqwan merupakan anak sulung daripada dua beradik dan mempunyai seorang adik perempuan berumur 2 tahun. Selain itu. Batu Rakit 21020 Kuala Terengganu. berumur 30 tahun dan bekerja sebagai Jururawat Masyarakat di Klinik Kesihatan Bukit Tunggal. Zaqwan juga seorang kanak-kanak yang tidak mempunyai masalah pertuturan dan kesihatan. kami juga telah menemubual guru Zaqwan. Zaqwan dilahirkan pada 27 Mac 2004 di Hospital Sultanah Nur Zahirah. 4. 15 .0 Perbincangan 4. Kami telah menemubual guru.

Zaqwan seorang yang mudah memberi kerjasama apabila diminta menceritkan mengenai keluarganya. 4. Setelah melihat dan berkenalan dengan Zaqwan.3. dapat dilihat Zaqwan seorang kanak-kanak yang mudah mesra walaupun dengan orang yang baru dikenalinya. Keyakinan yang ditunjukkan oleh Zaqwan juga sangat tinggi apabila dia begitu bersemangat meyakinkan kami tentang ahli keluarganya. Zaqwan telah dihantar ke pusat tadika Taski Darul Hikmah (ABIM) di Banggol Tok Jiring seawal umur 4 tahun lagi.1 Berkomunikasi dengan keyakinan Berdasarkan pemerhatian melalui rekod berterusan di Lampiran 1. mempunyai imaginasi yang tinggi dan sering tidak memberi tumpuan terhadap sesi p&p. Dapatan kajian telah dijalankan secara rakaman. Tetapi walaupun telah bersekolah seawal usia 4 tahun.2 Rasional pemilihan kemahiran sosioemosial. 16 . 4. Beliau memilih Zaqwan disebabkan Zaqwan mempunyai masalah berkaitan sosioemosi apabila kelihatan sering bertindak ganas. Ketika di rumah.3 Dapatan kajian melalui pemerhatian Pelbagai kaedah telah kami gunakan untuk memastikan segala maklumat dan dapatan pemerhatian dapat dikumpul dan direkod secara sistematik. ibu bapanya akan mengajarnya mengaji Al-Quran pada setiap pagi dan petang sewaktu musim cuti sekolah. Rasional kami memilih Zaqwan sebagai subjek kajian adalah berdasarkan cadangan daripada guru prasekolah itu sendiri iaitu Cikgu Suzana. temubual dan hasil kerja. ibu bapanya mengakui perkembangan Zaqwan dalam membaca masih lemah dan lambat berbanding pengalamannya dengan rakan-rakannya yang lain. gambar. 4.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Sebelum ini. kami dapati segala apa yang ingin diperhatikan berkaitan dengan perkembangan sosioemosi dan beberapa kemahiran yang dikaji mempunyai kaitan yang bersesuaian dengan Zaqwan.

Perkara ini terbukti apabila kami mengkaji rekod-rekod peribadinya dan mendapati beliau adalah anak sulung daripada dua beradik. ibu.2 Memahami dan mengurus emosi diri sendiri Zaqwan dilihat sebagai seorang kanak-kanak yang dapat mengurus emosi dirinya sendiri apabila berhadapan dengan sesuatu perkara yang mengganggunya. Kami bertanya lagi. “Kalau cikgu minta Zaqwan melukis…Zaqwan penat tak?” Dengan pantas Zaqwan 17 . Zaqwan dan adik perempuannya.”jawab Zaqwan ringkas. 4. Zaqwan tidak terus bergerak mengganggu rakan-rakan yang lain sebaliknya dia akan mengeluarkan sebuah buku khas miliknya untuk dia menconteng dan melukis. Berdasarkan pemerhatian yang dibuat.3. Ini dapat dibuktikan melalui gambar keluarga Zaqwan yang hanya terdiri daripada ayah. Perkara ini dapat dibuktikan melalui permehatian melalui rekod berterusan dalam lampiran…yang menunjukkan Zaqwan tidak berminat untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh Cikgu Suzana. Zaqwan menceritakan tentang kewujudan kakak dan abang khayalannya dengan penuh yakin. Ketika pemerhatian di atas dijalankan. Ini dibuktikan dengan pengakuan Zaqwan sendiri: “ Ayoh dengan mok tak dok yang pandai melukis…belajar melukis dengan kakak….PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Perkara ini dapat dibuktikan melalui pemerhatian rekod berterusan di lampiran 1 yang menunjukkan Zaqwan mempunyai fantasi dan imaginasi yang tinggi untuk memiliki sebuah keluarga yang terdiri daripada kakak dan abang. Ketika kami mengunjungi rumahnya juga. Melalui cara ini. kami tidak pasti tentang bilangan ahli keluarga Zaqwan yang sebenar. dapat dilihat ibu bapanya telah mendisiplinkannya agar meluahkan perasaan dengan menggunakan cara yang disukainya. telah terbukti menunjukkan Zaqwan tidak mempunyai kakak dan abang seperti yang diceritakannya kepada kami. Ini dibuktikan melalui pemerhatian rekod berterusan di lampiran 3: “ Penat la nak tulis…penat nak tulis banyak-banyak…”. “Ummmm oo oo…kakak Zaqwan pun pandai melukis rupanya”. Apabila perkara seperti itu berlaku.

.nak rotan ayah pulak. Dia juga seorang yang berani melafazkan apa sahaja yang terlintas di fikirannya. Zaqwan dilihat dapat mengurus emosi diri sendiri melalui lukisan dan contengan yang dibuatnya.... Zaqwan nak bunuh adik…. Melalui pemerhatian ini dapat kami lihat. Berdasarkan transkripsi temubual kami bersama ibu bapa Zaqwan. ada ketika itu Zaqwan tiba-tiba menyampuk dan mengeluarkan kata-kata yang agak ganas bagi pemikiran seorang kanak-kanak sepertinya: Zaqwan : “Nanti Zaqwan dah besar. Kata-kata Zaqwan itu dengan pantas ditegur oleh bapanya dan Zaqwan terus terdiam kerana menghormati bapanya dan tetamu yang datang. Ini 18 . ini mungkin disebabkan oleh cara didikan yang diberikan oleh keluarganya yang memberi pendedahan awal agar tidak menjadi kebiasanya menconteng dan meluahkan perasaan pada tempat yang tidak sepatutnya.. Ini dapat dibuktikan berdasarkan temubual kami bersama ibu bapa Zaqwan di rumah mereka: “Hehe…sebelum ini di rumah lama kami banyak juga yang Zaqwan conteng.tetapi kami telah mendidiknya selepas itu dan sentiasa membelikanya buku mewarna.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK mengeluarkan buku contengan khas untuk dia melukis dan tanpa disuruh Zaqwan dengan pantas melukis apa sahaja yang difikirkannya di dalam buku itu. Zaqwan seorang kanak-kanak yang mempunyai sikap pendendam.saya cuma risaukan kalau dia suatu hari nanti dah bersekolah. macam itulah cikgu.. tak baik cakap macam tu depan cikgu ni.(dengan nada penuh keyakinan)”. dan juga buku kosong untuk dia menconteng dan lama kelamaan Zaqwan dengan sendiri mengikuti disiplin itu”. Bapa Zaqwan : Zaqwan. Melalui pemerhatian kami. melukis.takut dia menganiaya kawan-kawan.

. 4.3. Zaqwan dilihat tidak peka dengan arahan ustazah dan dia juga duduk dalam keadaan berpeluk tubuh dan bermain-main mengusik kawankawan disekitarnya.4 Kebolehan mengawal diri Berdasarkan pemerhatian kami melalui rekod berterusan pada lampiran……. kami dapati Zaqwan seorang kanak-kanak yang mempunyai keyakinan iaitu percaya bahawa dia boleh melakukan apa sahaja yang diingininya. Sekali lagi Zaqwan ditegur oleh Ustazah agar tidak mengulanginya 19 . Kanak-kanak pada tahap umur Zaqwan ini adalah seorang pemerhati yang baik dan sentiasa percaya bahawa mereka juga mampu melakukan apa sahaja yang mereka inginkan.3. Ini dapat dibuktikan melalui pemerhatian rekod berterusan di lampiran 2: “Apabila ustazah meminta semua murid menyebut ejaan di hadapan papan putih dengan bimbingannya. kami mendapati Zaqwan seorang kanak-kanak yang dapat mengawal diri dan mendengar arahan apabila ditegur. Walaupun kadangkala Zaqwan dilihat tidak selesa dengan keadaan yang sedang dilaluinya. kami dapati ibu Zaqwan bertindak secara positif apabila menggalakkan Zaqwan membuat perkara yang disukainya seterusnya dapat membantu anaknya mengawal emosi dan meningkatkan kendirinya.Zaqwan ni jenis nak kena suruh baru nak buat. 4. Ini terbukti berdasarkan temubual kami bersama ibu bapa Zaqwan di rumah mereka: “Ibu Zaqwan : Hmmm. Melalui dapatan kajian ini.3 Membina perwatakan kendiri Berdasarkan transkripsi temubual dengan ibu bapa Zaqwan di rumah mereka.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK menunjukkan Zaqwan masih mampu mengawal emosinya walaupun hakikatnya dia tidak mengetahui apa yang dilafazkan ketika itu. Tetapi ada kalanya dia juga boleh diharap seperti membantu saya membuat kerja-kerja di dapur seperti memotong bawang dan membancuh air dan saya masih perlu mengawasi tingkahlakunya ketika berada di dapur”. tetapi dia masih boleh mengawal diri dan tidak berkelakuan negatif sehingga mendatangkan masalah kepada orang lain.

Secara tiba-tiba Zaqwan bertindak mengeluarkan patung mainannya.Tiba-tiba Zaqwan dilihat bangun dari barisan dan berjalan ke tempat duduknya. mereka telah mencuba pelbagai cara bagi mengurangkan tingkahlaku agresif pada Zaqwan: 20 . Melalui pengakuan ibunya. Berdasarkan temubual dengan ibu bapa Zaqwan. Di awalnya Zaqwan dilihat tidak berkira untuk berkongsi kiub bongkah untuk bermain bersama-sama tetapi diakhirnya dia sudah tidak mahu berkongsi”. Selain daripada proses pengajaran dan pembelajaran di kelas ustazah. kami mendapati bapanya amat risau dengan tingakahlaku Zaqwan yang kadangkala terlampau ganas dan memerlukan pengawasan yang berterusan. kami mendapati walaupun pada akhirnya Zaqwan dilihat tidak mahu berkongsi kiub dengan kawan-kawannya yang lain. Setelah itu dia kembali duduk di dalam barisannya”. Zaqwan dilihat tidak menghiraukan proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung dan melakukan sesuatu perkara yang tidak ketahui oleh kami. Zaqwan masih bermain bersama-sama mereka tetapi dia ingin bermain secara sendirian. Ketika pemerhatian. Ini berdasarkan pemerhatian rekod berterusan di lampiran 4: “Terdapat juga beberapa kawan-kawan Zaqwan yang bermain di sekitarnya. Melalui dapatan kajian ini. Tetapi tindakan Zaqwan itu tidak mendatangkan tingkahlaku yang mengganggu terhadap proses pengajaran dan pembelajaran ustazah. Dengan langkah yang bersahaja Zaqwan mengeluarkan patung mainan dari beg sekolahnya. kami sentiasa menasihati Zaqwan dan kawan-kawannya agar bermain bersama-sama bagi menggalakkan mereka membina kemahiran sosial dan emosi melalui peraturan yang tertentu. Apabila ditegur oleh ustazah sebanyak dua kali. pemerhatian rekod berterusan ketika Zaqwan melakukan aktiviti di luar bilik darjah juga telah menunjukkan dia seorang kanak-kanak yang dapat mengawal diri. Dia meletakkan patung mainan itu dan meninggalkannya di atas mejanya. Mereka juga berminat bermain kiub bongkah bersama-sama dengan Zaqwan.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK lagi.

Ibu bapanya juga sangat ramah melayani kunjungan kami ke rumah mereka.w. Sepanjang pemerhatian kami melihat tingkahlaku Zaqwan di rumah. Nabilah Binti Jumal (880312565210) Bersyukur saya kehadat Allah s. Melalui dapatan kajian ini. kami mendapati Zaqwan seorang kanak-kanak yang mudah mesra dan sentiasa mengalu-alakan kedatangan tetamu kerumahnya. Ini dapat dibuktikan melalui dapatan pada rekod berterusan semasa kami membuat pemerhatian ke atasnya: “Semasa menemubual ibu bapa Zaqwan. Kedatangan kami juga telah dimaklumkan oleh Zaqwan kepada ibu bapanya”. Mereka juga lebih mengenali tingkahlaku Zaqwan dan berharap Zaqwan tidak bertindak ganas diluar jangkaan mereka.5 Membina kemahiran sosial dalam interaksi dengan orang lain.. kami juga mendapati Zaqwan telah dididik agar menghormati tetamu seperti bersalaman dan sentiasa mendengar teguran yang diberikan oleh bapanya. Semasa di rumah. 4. Tugasan ini memerlukan saya melakukan pemerhatian terhadap 21 .kami cuma berharap agar hati Zaqwan mudah diterangkan dan dilembutkan dan tidak lagi terlampau agregsif”. kami mendapati ibu bapa Zaqwan amat mengambil berat tentang kebajikan anak mereka. Pada semester 6 kali ini. dia juga berada bersama-sama kedua ibu bapanya. Berdasarkan pemerhatian melalui rekod berterusan pada lampiran 5. Melalui dapatan kajian ini. saya telah mempelajari tentang tajuk berkaitan dengan Penaksiran dan Penilaian Perkembangan Kanak-Kanak dalam Prasekolah. kami dapati Zaqwan dapat membina kemahiran sosial yang baik dengan orang lain khususnya dengan kami yang baru dikenalinya.t kerana dengan izinNya saya dapat menyiapkan tugasan PRA 3111 ini.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK “Ibu Zaqwan : Ada juga kami carikan Zaqwan air penerang hati melalui rawatan Islam ni.3. dia kelihatan mesra dengan ibu bapanya.

Dengan adanya keinginan ini maka dengan sendirinya kanak-kanak akan mengasah bakat kreatifnya. Seterusnya kami mencari maklumat berkaitan dengan jurnal yang selari dengan perkembangan sosioemosi yang ingin kami kaji. dan temubual. bertindak dan bergerak balas dalam persekiatran yang mengambil berat mengenai mereka termasuk perkembangan minat dan keupayaan. Selain daripada instrumen rekod berterusan yang kami gunakan. pelbagai aspek kemahiran telah dinilai bagi memastikan kanak-kanak dapat mencapai tahap perkembangan sosioemosi yang sesuai dengan peringkat perkembangan umur mereka. prinsip. kami akan ke Prasekolah IPG Kampus Dato’ Razali Ismail untuk menjalankan kajian ke atas kanak-kanak yang telah dipilih. Kesemua kaedah ini amat membantu kami dalam mendapatkan maklumat yang tepat sekaligus sahih berkaitan dengan kanak-kanak yang diperhatikan. kami juga membuat kajian melalui pengumpulan data seperti gambar. kami berdua membuat perbincangan dalam melengkapkan laporan. Menurut Widmer (1970) menunjukkan kanak-kanak memerlukan banyak peluang untuk bertindak balas dalam persekitarannya mengikut perbezaan individu untuk membuat pilihan. kami memulakan langkah kedua iaitu membuat pemerhatian terhadap kanak-kanak yang dikaji. Dalam tugasan saya ini. Setelah selesai membuat pemerhatian. rakaman. Pada setiap minggu jika mempunyai kelapangan masa. hasil kerja. aspek yang diperhatikan adalah perkembangan sosioemosi. teknik penaksiran dan kajian literatur. Kami berdua telah membuat perancangan bagi memastikan tugasan ini dapat berjalan lancar dan sistematik. Perkara ini terbukti melalui dapatan kajian pemerhatian saya ke atas kanak-kanak yang dikaji 22 . Mengikut Rohaty (1992) pandangan kendiri yang positif adalah merupakan asas kejayaan kepada kanak-kanak. objektif. kami memulakan tugasan dengan mencari dan mengumpul maklumat mengenai penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak. Setelah selesai mencari dan mengumpulkan maklumat berkaitan dengan konsep.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK kanak-kanak Prasekolah dan melihat perkembangan mereka melalui pelbagai aspek dan kemahiran. Pada permulaan. Melalui kajian pemerhatian yang telah saya lakukan.

saya berpendapat guru prasekolah tersebut perlu mewujudkan suasana kelas yang dapat mempertingkatkan tahap kreativti kanak-kanak yang mempunyai imaginasi yang tinggi. Segala jurnal yang dikumpulkan adalah selari dan berkaitan dengan perkembangan dan kemahiran yang dikaji. Pengalaman berinteraksi dengan masyarakat memberi peluang kepada saya membina keyakinan diri dalam bersosial dengan orang lain. rekod dan maklumat yang dikumpul amat memudahkan saya membuat rujukan tentang tingkahlaku kanak-kanak yang dikaji.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK menunjukkan beliau mempunyai imaginasi yang tinggi dalam membayangkan sesuatu perkara seperti mempunyai keluarga khayalan walaupun hakikatnya perkara itu tidak wujud dalam kehidupan sebenarnya. Kelebihan tugasan ini antaranya yang pertama ia telah melatih dan memahirkan saya dalam kemahiran merekod terutamanya dalam membuat rekod berterusan. Bedasarkan kajian kanak-kanak yang diperhatikan. pergaulan melalui persekitaran juga amat membantu kanak-kanak dalam membina kendiri yang positif atau negatif. Selain itu. Saya sebagai bakal guru prasekolah perlu mempersiapkan diri dalam membina hubungan yang mesra dan rapat dengan ibu bapa terutamanya bagi memastikan setiap aktiviti yang berkaitan dengan prasekolah mendapat sokongan dan kerjasama daripada ibu 23 . pembantu prasekolah dan juga kanak-kanak prasekolah. Kedua. guru. kanak-kanak dapat meluahkan perasaan melalui lukisan dan pelbagai lagi cara bagi menggalakkan pemikiran mereka yang mempunyai sifat ingin tahu dan berani mencuba sesuatu perkara yang baru. Guru dan juga ibu bapa perlu sedar tanggungjawab mereka dalam mengenal pasti kebolehan dan tahap keupayaan kanakkanak agar mereka dapat menyalurkan bakat semulajadi yang ada alam diri melalui cara yang lebih efektif. Selain itu. tugasan ini juga telah memberi pengalaman yang amat bermakna kepada saya dalam membuat pencarian jurnal daripada pelbagai maklumat. Segala maklumat dan dapatan yang diterima adalah sebagai bahan bukti yang sahih bagi memastikan kajian yang dibuat mengikut spesifikasi yang tepat. Kelebihan ketiga pula ialah saya dapati tugasan ini telah mendekatkan saya dengan masyarakat sekeliling terutamanya dalam membina hubungan yang positif dengan ibu bapa. Melalui aktiviti kreativiti. Ini juga adalah pengalaman pertama saya sepanjang membuat tugasan di IPG. keluarga.

Sebagai bukti tiada maklumat mengenai rekod berterusan yang saya kaji boleh dijadikan bahan rujukan daripada guru prasekolah. emosi dan sosial perlu diperhatikan dengan penuh kesedaran dan tanggungjawab. Sebagai bakal guru prasekolah. aspek penaksiran dan penilaian terhadap perkembangan kanak-kanak terhadap perkembangan mereka tidak patut diabaikan. Kesemua perkembangan termasuk kognitif.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK bapa. Tugasan ini mungkin akan lebih bermakna jika ianya diberikan lebih awal dan masa kajian boleh dilakukan lebih lama contonhnya tugasan ini diberikan semasa praktikum selama dua bulan yang lalu. dapat saya rumuskan perkembangan emosi dan sosial yang sihat sangat penting dalam kehidupan seseorang dan seterusnya mempengaruhi kejayaan dalam pembelajaran mereka. pertama kami tidak mempunyai banyak masa untuk menjalankan kajian terhadap kanak-kanak yang dikaji. Melalui perkembangan sosioemosi ini. Rekod yang diperhatikan hanyalah satu sahaja dan saya tidak berpeluang melatih dan memahirkan diri untuk membuat catatan rekod yang lain. Manakala kelemahan yang terakhir pula ialah saya dapati penilaian perkembangan kanak-kanak prasekolah tidak disempurnakan oleh guru prasekolah. Permerhatian dan dapatan kajian mungkin lebih teratur dan tidak terlampau singkat seperti yang dialami kini. Kelemahan ketiga pula ialah saya tidak dapat memahirkan diri dalam membuat catatan rekod-rekod yang lain kerana hanya menfokuskan pada tugasan rekod yang diberikan sahaja. Kelemahan kedua pula ialah kesukaran mencari jurnal yang sesuai untuk dijadikan kajian literatur. bahasa. Keterbatasan pengalaman menyebabkan pencarian jurnal dilihat sukar dan bebanan pada permulaan tugasan dirasakan amat berat untuk memahami apa yang tersirat di dalam maklumat jurnal yang dicari. Kelemahan tugasan ini antaranya. Menurut Almy (1975) berpendapat matlamat mana-mana program untuk kanak-kanak yang dikehendakinya sepatutnya menyediakan persekitaran fizikal dan sosial yang akan meninggikan imej 24 . Ini disebabkan oleh kekangan masa untuk menghadiri kelas pada waktu pagi dan prasekolah hanya bersekolah pada waktu pagi juga. Kelebihan terahkir dalam tugasan ini ialah ia telah menggalakkan saya mempelajari dan memahirkan lagi tentang perkembangan yang terdapat pada kanakkanak.

Segala penilaian dan penaksiran yang dijalankan adalah rekod. Bahagian ini akan membincang dan menghuraikan rumusan keseluruhan daripada hasil dapatan kajian kami serta cadangan-cadangan untuk kajian seterusnya. Hasil kajian kami mendapati secara keseluruhannya Zaqwan masih belum dapat mengawal emosinya dengan baik. 5. Subjek yang kami pilih ini juga masih belum sepenuhnya mempunyai kebolehan untuk menilai sama ada sesuatu idea itu baik atau kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan sepanjang pemerhatian kami terhadap subjek. 25 .0 Rumusan dan Cadangan. Sebagai kesimpulan. Oleh itu guru perlu menyediakan segala kemudahan yang sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK diri kanak-kanak. tugasan ini memberi pengalaman kepada saya sebagai bakal guru prasekolah pada masa hadapan untuk menentukan penilaian dan penaksiran yang sesuai digunakan ketika berada di prasekolah. Selain itu juga. situasi di mana subjek menconteng muka adiknya dengan menggunakan pen kerana adiknya ingin berkongsi pensil warna dan situasi di mana Zaqwan berlari-lari di atas tembok tanpa memikirkan bahaya dan tanpa menghiraukan larangan ibu dan bapanya. Zaqwan masih belum mampu membina kemahiran emosi untuk memahami diri dengan orang lain dan juga masih belum mengamalkan tingkah laku yang baik seperti yang sepatutnya. 5. Sebagai contoh.1 Rumusan. bukti dan maklumat yang dapat digunakan bagi memastikan perkembangan kanak-kanak mempunyai peningkatan dari pelbagai aspek perkembangan yang terdapat dalam kurikulum prasekolah kebangsaan.

orang lidi sehingga mereka pandai melakar bentuk tertentu. minat kanak-kanak terhadap lukisan tidak seharusnya dihalang kerana ia banyak memberi manfaat dan memberi sumbangan besar terhadap perkembangan emosi. kami dapat memahami bahawa lumrah kanak-kanak suka melukis. Selain itu. Justeru. Keinginan ibu bapa melihat anak mereka pandai dalam bidang akademik (termasuk membaca dan mengira) pada usia sangat muda boleh 26 . Beliau akan memberi sepenuh perhatian dan melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Melukis boleh merangsang pembentukan minda kreatif kanakkanak selain ‘menggerakkan’ otak kanan untuk berfikir. minda. Kami telah cuba memerhatikan Zaqwan semasa beliau melukis. Manakala otak kanan pula digunakan dalam aktiviti kreatif yang tidak membabitkan perkataan seperti lukisan. hanya terdapat satu cara di mana Zaqwan dapat menguruskan emosinya sendiri dengan baik dan bagaimana cara untuk menstabilkan emosinya iaitu melalui terapi lukisan. Mungkin tidak ramai ibu bapa sedar. Melalui rujukan yang dan hasil daripada kem tersebut. belajar bahasa dan mengira (termasuk mengenal abjad dan huruf) menggunakan otak kiri. kraf dan muzik. Berdasarkan pemerhatian yang telah kami jalankan. Pada pendapat kami ini juga adalah merupakan salah satu cara terbaik untuk melatih beliau memberi tumpuan terhadap sesuatu pekerjaan lain yang dilakukan. Kami juga pernah mengikuti satu Kem Terapi Emosi pada semester dua. melukis adalah aktiviti menggembirakan dan boleh menenangkan perasaan anak. kami membuat beberapa pembacaan dan rujukan mengenai terapi emosi melalui seni atau lukisan.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Ini bertentangan dengan hasil kajian Profesor Madya Anna Christina Abdullah dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan dari Universiti Sains Malaysia yang menyatakan kanak-kanak semuda 4 tahun sudah dapat memahami yang tingkah laku mereka ada punca-puncanya bahawa setiap orang mempunyai perasaan dan bahawa terdapat lebih dari satu penyelesaian kepada setiap masalah. Melalui sikap yang ditunjukkannya itu. analisis (mentafsir). rasional. Kebanyakan aktiviti seperti percakapan. kepada garis senget. Melukis bukanlah suatu kerja yang sia-sia walaupun lukisan seseorang kanak-kanak itu kelihatan seperti cakar ayam. logikal. intelek dan merangsang kemahiran tangan kanak-kanak. Bermula daripada contengan. beliau juga ada menyatakan kanak-kanak dalam peringkat umur tersebut sudah mempunyai kemahiran untuk menilai sama ada sesuatu idea itu baik atau kurang baik. bulatan. mereka akan melakukannya dengan tekun dan sepenuh hati.

Mereka kerap tidak difahami dan kadangkala tidak diberi peluang untuk pulih. Seni sama ada lukisan. Terapi seni digunakan untuk membantu kanak-kanak yang mengalami trauma dengan kematian ibu bapa dan hilang tempat tinggal seperti insiden taufan. proses perubatan itu hanya bersifat holistik. Dr Yen berkata. Presiden Persatuan Pskiatri Malaysia sendiri iaitu Dr Yen Teck Hoe ada mengatakan bahawa seni asasnya adalah produk pemikiran dan emosi. membangunkan kemahiran dalaman. Terapi seni sebenarnya satu bentuk terapi emosi dan tingkah laku. mula menghantar anak ke kelas seni dan kraf selepas menyedari manfaatnya. Melukis juga cara anak meluahkan pemikiran dan perasaan. Namun. kolaj atau yang menggunakan tanah liat juga mempunyai kesan terapeutik kepada semua golongan. Ibu bapa boleh menjadikan lukisan anak sebagai perantara untuk berkomunikasi dengan si kecil. Mereka juga melukis apa yang ingin dimiliki atau dilakukan. Beliau menambah. walaupun pada pandangan anda ia hanya corengan. Ubat saja tidak 27 . mental dan emosi pesakit. Walaupun hanya satu garisan. di Malaysia sekurang-kurangnya seorang daripada sembilan pesakit gangguan psikotik berhadapan dengan masalah tekanan. mengurangkan tekanan. kebanyakan kanak-kanak tidak tahu menceritakan apa yang ada dalam fikiran mereka. gembira atau takut. Ia juga proses seni yang membantu membaiki fizikal. Oleh kerana penguasaan bahasa terhad. Kini ramai ibu bapa moden. Beri rangsangan kepada anak dengan memuji lukisan mereka cantik. terutama dalam membantu perkembangan minda serta terbukti dapat meningkatkan daya tumpuan ketika belajar. ia adalah luahan emosi pelukis.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK membuat anak tertekan. kekacauan bipolar dan skizofrenia. terutama yang tinggal di bandar. meningkatkan jati diri. terapi seni bukan hanya untuk kanak-kanak bermasalah saja. Ini berdasarkan kepercayaan proses kreatif membabitkan luahan artistik individu membantu mereka menyelesaikan konflik dan masalah. Kanakkanak lebih besar seperti prasekolah pandai menyatakan emosi atau apa terjadi kepada mereka melalui lukisan wajah sedih. Ini juga sebabnya lukisan dijadikan terapi (dikenali sebagai terapi seni) ke atas kanakkanak yang alami masalah psikiatri atau melalui trauma. kraf. marah. menguruskan tingkah laku. Ia juga boleh diklasifikasikan sebagai perangkap persepsi yang mewakili minda pada satu-satu masa. Lukisan juga boleh menjadi medium untuk seseorang meluahkan perasaan. Keadaan menjadi lebih sukar kerana kanak-kanak tidak tahu untuk memberitahu mereka berasa tertekan. gempa bumi atau peperangan.

banyak usaha lain yang boleh dilakukan seperti menyediakan tempat atau bilik khas untuk mempamerkan lukisan anak-anak. Ini memudahkan ibubapa menukar lukisan baru apabila kanak-kanak menghasilkan karya baru. sebaliknya ibubapa perlu meminta anak-anak bercerita mengenai lukisan mereka. sekiranya sesebuah rumah itu sempit. ibubapa boleh membuat ‘ampaian khas’ untuk menggantungkan lukisan anak-anak dengan hanya menggunakan tali dan penyepit. terapi seni lukisan. Mungkin ada ibu bapa tidak tahu bagaimana hendak memberi rangsangan tambahan kepada anak selain membeli alat melukis dan meluangkan masa bersama mereka. Hal ini dapat kami lihat sendiri dengan jelas pada Zaqwan. Namun. malah muzik dan tarian boleh membantu mereka meluahkan perasaan tanpa bercakap. Sesetengah kanak-kanak sukar diajak berkomunikasi. Sebenarnya. terutama jika mereka seorang yang pendiam. Kami telah membuat rujukan di sebuah blog di mana penulisnya. Sebenarnya komunikasi perlu berlaku dalam dua hala dan lukisan boleh menjadi medium untuk berinteraksi dengan anak-anak. Dengan cara itu katanya. Kaedah mudah begini memberi galakan kepada anak meluahkan kreativitinya di atas kertas dan ibubapa juga dapat membantu tugas guru dalam mengesan perubahan emosi kanak-kanak bagi memastikan perkembangan sosioemosi yang positif dan sihat di kalangan kanak-kanak. ketakutan dan kebimbangan sebaliknya memberikan mereka satu bentuk kebebasan dalam pemikiran.html 28 . anak-anak akan berasa lebih seronok.com/2009/01/lukisan-luahan-jiwa. Tetapi. ibubapa sekaligus dapat menggalakkan menggalakkan anak-anak untuk berfikir iaitu bermula daripada proses melukis hinggalah kepada bercerita. Proses kreatif ini melonjakkan harga diri mereka. Lebih banyak ibubapa terbabit dalam aktiviti ini. dengan cara ini. mengatakan bahawa komen positif terhadap hasil kerja kanak-kanak seperti lukisan akan membuatkan mereka gembira. http://ceritarasahati2.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK boleh mengubati masalah berkaitan komunikasi atau sosial dengan orang lain bagi mereka yang sakit mental. di mana beliau sebenarnya adalah seorang yang agak sukar untuk bergaul dengan orang lain kecualilah saudara terdekat dan rakan-rakan dari jantina yang sama sahaja. membantu proses pemikiran dan membolehkan mereka meneroka persoalan peribadi.blogspot. ibubapa boleh melukis bersama dengan anak yang secara tidak langsung bukan saja dapat mengeratkan hubungan. Sebagai contoh. Beliau juga menyatakan biasanya dalam keadaan gembira kanakkanak lebih mudah berinteraksi dan bercerita. ia dapat mengurangkan tekanan. Apa yang dapat kami simpulkan adalah ibubapa tidak seharunya membuat tafsiran sendiri kerana mereka tidak tahu apa yang ada dalam fikiran anak. tetapi menghabiskan masa berkualiti bersama kanakkanak. Malah. apabila kami meminta beliau untuk melukis beliau akan menunjukkan minat yang tinggi dan senang untuk bercerita mengenai lukisannya.

29 .3 Cadangan.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 5.2 5. Manfaat Penaksiran dan Penialain Perkembangan Kanak-kanak.