Pengurusan Pendidikan Jasmani dan Sukan.

DEFINISI PENGURUSAN. Pengurusan boleh di definisi dan di tafsir oleh pengamal dan ahli akademik dari pelbagai sudut yang berbeza. Berikut adalah beberapa definisi pengurusan yang boleh membantu anda memahami maksudnya: (a) Pengurusan adalah merupakan satu proses integrasi sumber dan tugasan dan tanggungjawab ke arah mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pengurusan adalah merupakan satu proses menetapkan objektif dan pengelolaan sumber ke arah mencapai matlamat yang telah ditetapkan dan keberkesanannya akan dinilai bagi membantu pengamal mengambil langkah-langkah perlu di masa hadapan. Pengurusan adalah satu proses yang melibatkan pengarahan satu-satu kumpulan yang terlibat ke arah mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pengurusan adalah satu proses yang melibatkan perancangan, pengelolaan, memotivasikan dan pengawalan dengan tujuan untuk menghasilkan satu hala tuju dan matlamat bagi sesebuah organisasi. Pengurusan adalah satu proses perancangan, pengelolaan, memimpin dan pengawalan usaha-usaha anggota sesebuah organisasi serta menggembleng sumber-sumber yang ada dalam organisasi bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan.

(b)

(c)

(d)

(e)

KEPERLUAN MENGURUS Bagi memastikan aspek pengurusan itu berfungsi dengan baik, tiga aspek penting yang berikut perlu dipenuhi, iaitu: (a) Perlu wujudnya sebuah organisasi yang formal. (b) Organisasi perlu jelas dan memiliki matlamat atas kewujudannya. (c) Organisasi itu perlu memiliki struktur pengurusan yang di ketuai oleh seseorang yang diberi kepercayaan memimpin.

PERANAN AKTIVITI PENGURUSAN Menurut Theory Mintzberg terdapat sepuluh peranan utama yang perlu dipikul sebagai seorang pengurus yang baik dan berkesan

AKTIVITI DALAM PENGURUSAN Berikut adalah tugas yang sering dilakukan oleh seseorang pengurus: y Merancang y Mengambil pekerja y Memecat y Menilai y Memulakan y Mengawal y Membuat keputusan y Koordinasi y Menyemak y Mereka y Selesai masalah y Mengurus masa y Ke hadapan y Melaksana y Memulakan y Menganggar y Memperbaiki y Berkomunikasi y Memotivasikan

y y y y y y y y y y y y

Mengarah Membetulkan Mengelola Mentafsir Mendisiplinkan Mengurus Kakitangan Memuji Menggalakkan Pencetus Mengetuai Menjadualkan Beri keutamaan

PROSES-PROSES DALAM PENGURUSAN

Dalam konteks pengurusan masa kini fungsi utama pengurusan: ( Basic Process of management) (a) Perancangan (Planning) (b) Pengelolaan (Organising) (c) Memimpin (Leading) (d) Pengawalan (Control)

(a) Perancangan (Planning)  satu aktiviti penetapan matlamat dan objektif yang dirangka secara tersusun dan sistematik.  Perancangan yang baik dan berkesan adalah yang tidak bermasalah dan mudah untuk dilaksanakan. Kategori perancangan: (i) Perancangan Strategik dirangka bagi memenuhi objektif organisasi merangkumi pelan tindakan dan aktiviti yang menjurus kepada kepentingan kewujudan organisasi tersebut. (Master plan) (ii) Perancangan Operasi dirangka secara terperinci untuk melaksanakan plan strategik. (iii) Perancangan Jangka panjang dan Jangka Pendek Melibatkan tempoh masa, boleh jadi satu tahun atau kurang/lebih ditentukan berdasarkan objektif ingin yang dicapai. (iv) Perancangan Berfungsi bersifat bertindan dan ianya berkaitan antara rancangan-rancangan lain yang telah sedia ada. contoh: Perancangan sumber manusia Perancangan kewangan Perancangan program pembangunan atlet sekolah *perancangan program pembangunan atlet sekolah: - memerlukan kewangan - sumber manusia Langkah2 dalam merangka sesuatu perancangan: (a) Memikirkan idea yang baik (b) Memilih idea yang terbaik (c) Mengenal pasti sumber yang boleh menyumbangkan kepada idea (d) Menjalankan kajian yang terperinci dan mengumpul maklumat penting (e) Menyemak semula semua idea dan pelan alternatif yang ada dan boleh diguna pakai (f) Mencari dan memilih kaedah yang terbaik untuk memulakan tindakan perancangan (g) Menentukan tempoh masa yang perlu dicapai (h) Kenal pasti masalah yang bakal dihadapi terlebih dahulu (i) Menentukan struktur organisasi (j) Menyediakan garis panduan yang boleh diguna pakai sebagai contoh ketika ingin membuat sebarang keputusan penting panduan ini boleh digunakan (k) Memikirkan kaedah pemantauan dan pengawalan yang terbaik (l) Memastikan rancangan ini bertulis (Blueprint) dan sebaiknya dibukukan untuk panduan mereka yang terlibat (m) Melaksanakan rancangan (n) Menilai keberkesanan perancangan untuk tujuan pembaikan dan rujukan di masa hadapan

Faedah Perancangan (a) Membantu memberikan hala tuju (b) Membantu organisasi menentukan masa hadapannya (c) Membantu organisasi dalam pemantauan dan pengawalan (d) Membantu menjadikan organisasi berjaya dalam aspek pengurusannya (b) Pengelolaan (Organising) Langkah-langkah dalam Melaksanakan Pengelolaan (i) Membahagikan Tugas Secara Spesifik Keberkesanan dalam pengelolaan banyak bertumpu kepada pembahagian tugasan secara spesifik kepada mereka yang dipertanggungjawab. Faedahnya - individu yang menjalankan tugasan yang spesifik dan sama akan lebih mahir - membantu mempertingkatkan kemahiran dan menjamin pencapaian matlamat (ii) (iii) (iv) Pembahagian Tugas Berdasarkan Kumpulan /Unit Kecil dapat membantu ketua memantau anggota di bawahnya berdasarkan kumpulan yang telah ditetapkan. bekerjasama dengan anggota lain serta memantau pelaksanaan tugas. Memberikan Autoriti dan Tanggungjawab berdasarkan portfolio masing-masing Ketua memiliki autoriti yang boleh dikaitkan dengan pemilikan kuasa kuasa yang wujud dari pihak atasan dan diturunkan mengikut keperluan tugas. Tanggungjawab merupakan satu bentuk akauntibiliti terhadap tugasan yang diterima. Menentukan Span of Management bermaksud jumlah anggota yang akan ditugaskan bagi satu-satu kumpulan atau unit. Jumlah anggota menentukan kejayaan sesuatu tugasan. y terlalu sedikit anggota akan mengurangkan keberkesanan kerja, y terlampau ramai ketua hilang kawalan terhadap anggota bawahan (v) Mengkoordinasi Sumber Organisasi usaha kolektif yang dilakukan bagi memenuhi objektif organisasi. Koordinasi merujuk kepada kaedah penggabungan, integrasi dan keseragaman di antara kumpulan dan unit-unit lain.

Faedah Pengelolaan Tindakan yang diambil akan lebih berkesan Menggunakan segala sumber yang anda dengan lebih efektif dan efisien Membantu dan memudahkan proses meletak tugasan dan tanggungjawab kepada individu yang berkenaan (iv) Membantu mewujudkan satu sistem pelaksanaan dan pengawalan yang berkesan SEMAK KENDIRI 5.2 (c) Memimpin (Leading) Memimpin adalah satu proses mempengaruhi dan memujuk anggota bawahan untuk bekerja secara bersama untuk mencapai sesuatu matlamat yang diinginkan. Ketua (i) (ii) (iii)

memotivasikan anggotanya ke arah mencapai objektif. mempunyai kekuatan dalam hubungan sesama manusia dan komunikasi.

Kuasa Memimpin dalam Organisasi Kuasa - satu bentuk keupayaan di mana seseorang itu boleh mengarah atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu tugasan atau kerja. - bagaimana ia menggunakan kuasa untuk melakukan sesuatu tindakan untuk dirinya dan orang lain. Kepimpinan boleh dijelaskan melalui : (i) suatu kuasa yang menghubungkan pemimpin dengan pengikutnya dan mendorong pengikutnya supaya mengerah tenaga secara tersusun menuju objektif yang di rumus secara kolektif. memberikan perwatakan dan menerima perwatakan daripada media, persekitaran dan iklim di tempat ia berfungsi. Interaksi pemimpin, ahli, masyarakat dan suasana sekitaran sentiasa berlaku. sentiasa aktif dan berubah-ubah mengikut peringkat, kekuatan, atau had. Tiada pemimpin: tiada pengikut Tiada anggota : tiada kumpulan. Sama ada dinamik atau tidak ada langsung. Kepimpinan mengambil prinsip-prinsip, kaedah dan sistem mengikut kadar yang pasti dan tetap secara yang disengajakan. Prinsip-prinsip ini termaktub dalam undangundang tubuh atau perlembagaan.

(ii)

(ii)

(iv)

Kepimpinan dan Pengurusan

(i)

Pemimpin mementingkan kualiti kerja agar layanan yang diberi adalah saksama, mempunyai fokus jangka panjang, tumpuan lebih kepada perubahan dan memberi aspirasi serta memotivasikan orang lain untuk menyelesaikan masalah mereka Pengurus pula mementingkan kepada melakukan sesuatu perkara dilakukan dengan betul, punyai fokus jangka pendek, mengekalkan status quo, bertindak menyelesaikan masalah orang lain.

(ii)

Peranan Pemimpin dalam organisasi: (i) (ii) (iii) (iv) Wujudkan kecenderungan terhadap kecepatan dan tindakan Sedia berinovatif atau mengalami kepupusan Runtuhkan segala halangan Menggunakan semua sumber tenaga kerja anda, segala kemahiran, masa untuk keberkesanan organisasi. (v) Wujudkan perspektif dan asas pengetahuan (Budaya ilmu) (vi) Wujudkan Organisasi Pembelajaran berteraskan rohani dan jasmani (vii) Bertindak Proaktif (viii) Mengurus perubahan (ix) Membuat tinjauan dan pemantauan berterusan (x) Merujuk kepada mesyuarat atau perbincangan SEMAK KENDIRI 5.3

(d) Pengawalan (Control) Pengawalan berfungsi untuk memberikan maklumat kepada pengurus. Melalui maklumat yang diterima akan membantu pengurus dalam membuat keputusan. Peranan pengawalan bertujuan untuk menyesuaikan cara kerja kepada sesuatu standard yang telah ditetapkan. usaha yang positif dan bukannya bermaksud untuk menghukum, mencari kesalahan ataupun sebaliknya tetapi aktiviti ini perlu dilihat sebagai satu pendekatan yang membina dan korektif bagi tujuan mencapai objektif sebuah organisasi. Proses dalam Pengawalan (i) Menetapkan Standard atau Piawai

ditetapkan berdasarkan matlamat dan objektif asal sesebuah organisasi. Standard merupakan garis panduan yang tetap dan perlu dipatuhi, sebagai contoh untuk kelayakan menghantar pasukan hoki ke sebarang kejohanan di peringkat negeri, pasukan yang dipilih perlu sekurang-kurangnya menjadi johan peringkat zon atau pun daerah. Untuk memberikan nilai kepada aktiviti pengawalan ianya perlu diterjemahkan kepada satu kaedah yang boleh diukur (measurable) dan mudah difahami oleh mereka yang terlibat dalam satu proses pengawalan. Standard juga perlu mempunyai ciri-ciri seperti berikut: Memiliki objektif Mudah diukur Relevan kepada matlamat sesebuah organisasi ii) Pemantauan dan Pemeriksaan Mengukur atau Menilai Prestasi Kaedah yang boleh digunakan mengukur prestasi terdiri dari kaedah seperti kaedah kualitatif, kuantitatif ataupun gabungan kedua-kedua kaedah ini. Mengukur jumlah perlawanan antarabangsa yang disertai dan menepati standard dikategorikan sebagai Kuantitatif manakala mengukur keupayaan pemain junior menyesuaikan diri dengan pasukan atau permainan dikategorikan sebagai kualitatif. Contoh bagi kaedah gabungan pula prestasi seorang pengurus diukur pula berdasarkan prestasinya menguruskan kewangan dengan berkesan dan tindak-tanduknya dalam menaikkan prestasi atlet melalui pengurusan kewangannya yang berkesan. Membandingkan Prestasi dengan Standard yang Telah Ditetapkan Perbandingan yang dilakukan ini perlu memenuhi keperluan standard yang telah ditetapkan adakah ianya gagal dipenuhi atau menjangkau lebih dari yang telah ditetapkan. Tindakan Pembetulan Tindakan pembetulan ini hanya dijalankan jika standard yang diinginkan tidak tercapai. Sesuatu tindakan yang diambil perlu dianalisis di mana berlaku kepincangannya, mencari punca ataupun mungkin standard yang telah ditetapkan sukar dicapai atau tidak realistik.

Proses Pengawalan Faedah Pengawalan Berikut adalah faedah diperolehi melalui pengawalan yang berkesan: (i) (ii) (iii) Membantu untuk pencapaian objektif dalam tempoh masa yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Mengurangkan risiko berhadapan dengan masalah yang rumit. Membantu bertindak jika berlaku sebarang kesilapan ataupun aktiviti pengurusan yang lembap.

SEMAK KENDIRI 5.4

Pengurusan Sumber Manusia Organisasi merupakan satu sistem yang mana sumber manusia merupakan salah satu fungsi yang menggerakkan sistem berkenaan. Pengurusan sumber manusia perlu memiliki hubungan selari dengan strategi-strategi organisasi yang telah dirancang. Ini bermakna dalam setiap pengurusan sumber manusia ianya perlu dilaksanakan secara terancang bagi membantu perlaksanaan strategi-strategi organisasi. Aktiviti yang dilaksanakan ini merupakan satu proses yang berterusan (ongoing) dan perlu melalui proses-proses, seperti menentukan keperluan sumber manusia dalam organisasi, mendapatkan calon yang berkelayakan, membangunkan pekerja dan mengekalkan pekerja yang berkelayakan.

Menentukan Keperluan Sumber manusia Menarik minat calon berkelayakan Pembangunan pekerja berkelayakan

‡ Perancangan sumber manusia ‡ Pengrekrutan/Pengambilan ‡ Pemilihan ‡ Orientasi ‡ Latihan ‡ Penilaian Prestasi ‡ Ganjaran kewangan dan manfaat pekerjaan ‡ Pemisahan pekerja

Mengekalkan pekerja berkelayakan

Proses pengurusan sumber manusia Keperluan menentukan keperluan sumber manusia bagi sesebuah organisasi perlu dirancang secara teliti dan mengambil kira pelbagai faktor yang berkaitan dengan perancangan sesebuah organisasi. Jadual di atas menunjukkan bagi mendapatkan (pengambilan dan pemilihan), membangunkan (orientasi, latihan dan penilaian prestasi) dan mengekal atau memisahkan pekerja (pemberian ganjaran dan pemisahan) merupakan satu senario yang saling memerlukan antara satu sama lain. Situasi akan dapat diurus dengan baik jika adanya perancangan yang tersusun rapi dalam mengendalikan proses ini. Oleh yang demikian, keperluan kepada perancangan sumber manusia bagi organisasi pendidikan jasmani dan sukan amatlah diperlukan.

Motivasi Motivasi juga perlu dilihat sebagai satu proses. Melalui proses ini bermula dari kehendak dan bertukar kepada motif yang mempengaruhi tingkah laku dan diakhirinya anda perlu menerima keadaan di mana, anda akan berasa berpuas hati atau sebaliknya. Sebagai contoh jika anda sedang dalam latihan bola sepak dan berasa sangat dahaga (kehendak) dan ketika latihan anda ingin untuk minum (motif). Anda kemudiannya dapat minum air yang anda inginkan (tingkah laku) dan akhirnya anda dapat memenuhi kehendak anda (keputusan) dan pastinya anda berasa cukup puas dengan minuman itu. Ini merupakan satu proses yang boleh anda kaitkan mengenai motivasi. Williams (2000), motivasi ialah kuasa-kuasa yang berupaya menggerakkan, mengarah dan membolehkan seseorang itu tekun dalam usaha mereka untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, seorang jurulatih bola sepak mungkin bermotivasi untuk bekerja dengan kuat bagi menghasilkan kemenangan setiap kali perlawanan manakala jurulatih bola sepak pasukan lain mungkin hanya bermotivasi hanya melaksanakan latihan sekadar yang dikehendaki oleh pengurus pasukan. Kehendak ialah keperluan secara fizikal dan psikologikal yang perlu dipenuhi bagi memastikan kewujudan dan kesejahteraan. Apabila kehendak tidak dipenuhi, seseorang itu akan mengalami ketegangan pada peringkat dalaman tetapi sebaik sahaja sesuatu kehendak tersebut dipenuhi, ia akan mendapat kepuasan dan merasakan diri mereka bermotivasi. Seterusnya keperluan yang telah dipenuhi tidak lagi dapat memotivasikan

individu tersebut dan apabila keadaan ini berlaku, individu akan beralih kepada keperluankeperluan lain yang belum dipenuhi. Komunikasi Komunikasi adalah merupakan salah satu aspek penting pengurusan dalam setiap organisasi. Peranan pengurus dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan tidak banyak beza di antara pengurus di sektor lain. Kedua-duanya memiliki matlamat yang sama untuk melaksanakan sebarang perancangan yang telah dibuat dengan efektif dan efisien. Untuk memastikan kesemua perancangan itu diterjemahkan kepada pelaksanaan, idea dan hasrat sesuatu perancangan itu perlu disampaikan kepada anggota untuk mereka fahami dan hayati bersama. Medium penyampaian yang terbaik ialah melalui komunikasi. Berikut adalah beberapa definisi komunikasi: (a) Proses menyampaikan maklumat atau pendapat kepada individu atau kumpulan yang melibatkan pertukaran mesej dengan tujuan mencapai maksud yang sama. (b) Komunikasi melibatkan minimum dua individu, satu pihak yang menghantar mesej dari satu pihak lagi menjadi penerima mesej tersebut. (c) Dalam komunikasi yang efektif, mesej tersebut perlu memberi makna yang sama kepada penghantar dan penerima.

Proses Komunikasi Komunikasi boleh dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan tujuh elemen penting seperti berikut:

Proses komunikasi

(a) (b)

Penghantar atau Penyampai Merupakan Individu yang Memulakan Komunikasi Tersebut Menterjemah (Enkod) Sebelum mesej dihantar, penghantar akan menterjemah maksud kepada perkataan dan gerak anggota adalah takluk kepada faktor kemahiran mengkod, penilaian kemahiran mengkod, penilaian kebolehan penerima untuk memahami simbol yang digunakan, dan judgment tentang kepatuhan simbol tersebut, pengalaman lepas, status, pendidikan dan keadaan emosi ketika komunikasi dimulakan.

(c)

Mesej Mesej mempunyai simbol lisan dan bukan lisan yang digunakan untuk menyampaikan maksud kepada penerima. Mesej boleh dihantar melalui pelbagai medium, yang pentingnya ialah pemilihan medium yang bersesuaian untuk tujuan komunikasi Penerima. Individu yang Ditujukan Sesuatu Mesej Dekod Setelah menerima mesej, penerima akan mentafsir simbol yang digunakan untuk memahami maksud penghantar mesej tersebut. Komunikasi efektif berlaku apabila penerima dan penghantar mesej mempunyai kefahaman yang sama daripada mesej. Perselisihan faham berlaku apabila maksud penghantar disalahtafsirkan oleh penerima. Gangguan Gangguan adalah sebarang faktor dalam proses komunikasi yang mengganggu pertukaran mesej dan pencapaian maksud bersama. Gangguan berlaku di manamana dalam proses tersebut, contohnya gangguan semasa mengkod mesej, statik dalam talian telefon, keletihan, dan simbol yang digunakan.

(d) (e)

(f)

Maklum Balas Maklum balas ialah respon penerima terhadap mesej yang telah ditafsirkan. la melibatkan pembalikan proses komunikasi di mana penerima menjadi penghantar dan menghantar mesej atau maklum balas kepada penghantar yang kini menjadi penerima. Maklum balas amat penting bagi membantu pengurus mentafsirkan keberkesanan komunikasi mereka. SEMAK KENDIRI 5.4

(g)