PENGEJAAN KATA SERAPAN DARIPADA BAHASA ARAB Kata serapan daripada bahasa Arab yang berupa istilah khusus

dieja seperti ejaan asal dalam bahasa arab. Contohnya: Ejaan Jawi ‫وضوء‬ ‫وقوف‬ ‫تيمم‬ ‫سجود‬ ‫زكاة‬ ‫حديث‬ Padanan Rumi Wuduk Wuquf Tayamum Sujud Zakat Hadis( hadith)

FARID, IZDIHAR, HATTA

1

Kata umum daripada bahasa Arab yang sudah terserap dalam bahasa Melayu dieja dala eljaan Jawi mengikut cara mengeja kata jati dalam bahasa Melayu. HATTA 2 . Contohnya: Ejaan Jawi ‫سابون‬ ‫اهلي‬ ‫قدولي‬ ‫كرتس‬ ‫ريل‬ Padanan Rumi Sabun Ahli Peduli Kertas Rela FARID. IZDIHAR.

HATTA 3 . ya atau wau pada kata serapan yang diguna dengan pengetian umum. Contohnya: Ejaan Jawi ‫عاريف‬ ‫العرف‬ ‫حاكيم‬ ‫الحاكيم‬ Padanan Rumi Arif Al-Arif Hakim Al-Hakim FARID.Bunyi vokal [a]. IZDIHAR. [i] atau [u] tanpa huruf vokal pada istilah agama ditulis dengan huruf alif.

ya atau wau untuk menghindarkan kesamaran dalam pembacaan. [i] atau [u] dan dieja tanpa huruf vokal di suku kata akhir. Contohnya: Ejaan Jawi ‫فرض‬ ‫ممفرضوكن‬ ‫حاج‬ ‫معحاجيكن‬ ‫وحي‬ ‫موحيوكن‬ Padanan Rumi Fardu Memfardukan Haji Menghajikan Wahyu Mewahyukan FARID. kata dasar yang berkenaan hendaklah ditulis dalam bahasa asalnya. HATTA 4 . IZDIHAR.Bagi kata serapan daripada bahasa Arab yang berakhir dengan suku kata terbuka menggunakan bunyi vokal [a]. yakni tanpa menggunakan huruf vokal. Namun demikian apabila dibentuk kata terbitan dengan akhiran atau pertikel perlulah ditulis dengan huruf alif.

untuk menghindarkan kekeliruan dalam pembacaan bunyi vokal atau membezakan dua kata yang berlainan. Contohnya: Ejaan Asal Arab ‫فكر‬ ‫علم‬ ‫اذن‬ ‫ركن‬ ‫صفر‬ ‫عمر‬ ‫فيكير‬ ‫علمو‬ ‫ايذين‬ ‫روكون‬ ‫سيفير‬ ‫عمور‬ Ejaan Jawi Padanan Rumi Fikir Ilmu Izin Rukun Sifir Umur FARID. Walau bagaimanapun. IZDIHAR. huruf vokal ya atau wau digunakan dalam ejaan Jawi.Pada umumnya. HATTA 5 . semua kata serapan daripada bahasa Arab dieja seperti ejaan asal dalam bahasa Arab.

IZDIHAR.Huruf alif maqsurah ( ) yang melambangkan bunyi vokal [a] dalam ejaan asal bahasa Arab dikekalkan demikian dalam ejaan Jawi. HATTA 6 . Contohnya: Ejaan Asal Arab ‫موسى‬ ‫عيسى‬ ‫ال تعالى‬ ‫دعوى‬ ‫فتوى‬ ‫تقوى‬ Ejaan Jawi ‫موسى‬ ‫عيسى‬ ‫ال تعالى‬ ‫دعوى‬ ‫فتوى‬ ‫تقوى‬ Padanan Rumi Musa Isa Allah ta’ala Dakwa Fatwa Takwa FARID.

huruf tersebut hendaklah diganti dengan huruf alif apabila dibentuk kata terbitan dengan akhiran atau partikel. IZDIHAR. Contohnya Ejaan Jawi ‫قندعواءن‬ ‫ممفتواكن‬ ‫ممعناكن‬ ‫كتقوان‬ Padanan Rumi Pendakwaan Memfatwaka n Memaknakan Ketakwaan FARID. HATTA 7 .Walau bagaimanapun.