Slalai sunal yaiiu slalai yang lulum pelalsanaannya

sunal (dianiuilan). Apabila dilalsanalan Allal
membeiilan palala dan leuiamaan llusus melebili
oiang Islamyang iidal melalsanalan slalai sunal.
Di aniaia ienis slalai sunal ieidapai slalai sunal
yang dapai dilalsanalan secaia beiiamaal, munfaiid,
dan ada yang dilalsanalan beiiamaal maupun
munfaiid.
SPALA1 SunAP 8L8!AMAAP SPALA1 SunAP uLnCAn
8L8!AMAAP A1Au MunlA8lu
SHALAT SUNAH MUNFARID
· Slalai Idain Slalai laii iaya Idul Fiiii dan Idul Adla
· Slalai Isiisqa Slalai uniul meminia luian
· Slalai Kusuf -Klusuf Slalai geilana maialaii dan geilana
bulan
· Slalai Taiawil, Slalai sunal pada malam bulan iamadlan
· Slalai Wiiii, Slalai sunal yang ganiil
· Slalai Dlula, Slalai sunal pagi laii
· Slalai Talaiud Slalai sunal malam laii uniul memolon
leinginan
· Slalai Tasbil Slalai sunal diseiaiai zilii iasbil
· Slalai Rawaiib Slalai sunal yang mengiiingi slalai faidu
· Slalai Taliyaiul Masiid Slalai leiila masul masiid uniul
mengloimaiinya
· Slalai Isiillaial, Slalai uniul meminia peiuniul Allal
SWT saai iagu meneniulan pililan.
Ienis slalai sunal yang bisa diamallan olel umai Islam
culup banyal. Hal ini bulan uniul membeiailan umai
Islam, alan ieiapi sangai beimanfaai sebagai saiana
mendelailan diii lepada Allal SWT sedelai-delainya.
Dan sebagai belal dalam menambal amalan slalai sunal,
beiilui alan diuiailan leieniuan dan iaia caia bebeiapa
ienis slalai sunal iamaal dan munfaiid.
AŦ SPALA1 SunAP 8L8!AMAAP
Slalai Sunai 'idain
Saai laii iaya Idul Fiiii iiba umai Islam lali-lali, peiempuan, anal-anal-anal
dan oiang dewasa beibondong-bondong uniul melalsanalan slalai 'Idul Fiiii
lemudian saling melalulan silaiuiialmi dan beimaaf-maafan.
Demilian iuga saai laii iaya Idul Adla (Idul Quiban), umai Islam iuga
melalsanalan slalai Id lemudian melalulan ibadal quiban. Kaiena dalam
saiu ialun umai Islam melalsanalan dua slalai Id, mala disebui slalai 'idain
yang aiiinya dua slalai Id, yalni Idul Fiiii dan Idul Adla.
Keieniuan Slalai 'idain Slalai Id adalal slalai yang dilalulan pada waliu laii
iaya, laiena dalam iiadisi Islam ieidapai dua laii iaya, yalni Idul Fiiii dan
Idul Adla mala dalam saiu ialun ieidapai dua slalai Id. Dalam balasa Aiab
'idain beiaiii dua slalai Id. Hulum melalsanalan slalai 'idain adalal sunal
muallad (sangai dianiuilan) laiena Rasulullal saw selalu melalulan slalai
'idain ini selama lidupnya. Fiiman Allal SWT : "Sesunggulnya Kami ielal
membeiilan lepadamu ni`mai yang banyal. Mala diiilanlal slalai laiena
Tulanmu dan beiloibanlal." (QS. Al Kauisai : i-:)
allan Rasulullal saw. memeiiniallan agai seluiul laum muslimin bail
lali-lali, peiempuan, anal-anal, dan dewasa uniul leluai daii iumal
melalulan slalai Id. Paia waniia yang sedang laid pun dipeiiniallan
uniul menuiu iempai slalai Id uniul mendengailan lluibal iapi iidal
bolel melalulan slalai. Peilaiilan sabda Rasulullal s.a.w. beiilui ini
:Aiiinya : "Kami ielal dipeiiniallan olel Nabi saw. uniul leluai pada laii
iaya. egiiu pula analanal, peiempuan, gadis-gadis pingiian, dan
dipeiiniallan iuga gadis-gadis yang sedang laid dipeiiniallan supaya
leluai pada laii iaya dan memisallan diii daii iempai slalai laum
muslimin". (HR. ullaii dan Muslim)
Waliu melalsanalan slalai 'idain adalal mulai ieibii maialaii sampai
ieigelinciinya maialaii menielang waliu zului pada laii iaya ieisebui.
Slalai Idul Fiiii dilalsanalan pada ianggal i Syawal sedanglan slalai Idul
Adla dilalsanalan ianggal io Dzulliiial. Tempai pelalsanaan slalai 'idain
adalal di masiid aiau di iempai yang lapang. Allamal Ibnu Qayyim
menielasan balwa Rasulullal s.a.w. melalulan slalai dua laii iaya di
suaiu iempai yang lapang di delai piniu geibang menuiu Madinal, eliau
slalai 'idain di masiid leiila luian.
1ata Cara 5ha|at '|da|nţ
secara gar|s besarţ tata cara pe|aksanaan sha|at '|da|n ada|ah
sebaga| ber|kut ť
i. Dilalsanalansecaia beiiamaal
:. Tidal didalului azan dan iqamai sebagaimana sabda Rasulullal ;
Aiiinya : "Tidal ada azan bagi sembalyang Haii Raya Fiiial (Aidilfiiii) dan
sembalyang Haii Raya Koiban (Aidiladla). iga iiada iqamai." (HR. ullaii dan
Muslim)
¸. Iumlal ialaainya adalal : ialaai
Ũ. Membaca ialbii iuiul lali pada ialaai peiiama, dan ialbii lima lali pada ialaai yang
ledua.
Talbii iuiul lali dalam ialaai yang peiiama ieisebui iidal ieimasul ialbiiaiul iliam.
Demilian iuga ialbii lima lali dalam ialaai yang ledua iidal ieimasul ialbii iniiqal
saai beidiii daii suiud. Talbii iuiul lali pada ialaai yang peiiama dibaca seielal
membaca doa ifiiial, sedanglan ialbii lima lali dalam ialaai ledua dibaca leiila
sudal beidiii sempuina pada ialaai yang ledua sebelum imam membaca suiai Al
Faiilal. Di sela-sela ialbii iuiul lali pada ialaai peiiama dan lima lali pada ialaai
ledua ieisebui disunallan uniul membaca lafaz : Sublanallal wallamdulillal
walaailaala illallal allalualbai "Malasuci Allal SWT, segala puii bagi Allal , iiada
Tulan selain Allal SWT, dan Allal Malabesai"
ũ. Imam mengeiaslan bacaan (ialian)
Ū. Seielalslalai Id dilaniuilan dengan lluibal
|samp|ng tata cara d| atasţ da|am pe|aksanaan sha|at '|da|n [uga
d|an[urkan (d|sunahkan) untuk me|akukan ha|Ŵha| sebaga|
ber|kut ť
i. Imam membaca suiai Qaf pada ialaai peiiama dan suiai
Al Qamai pada ialaai ledua, aiau membaca suiai Al A'la
pada ialaai peiiama dan suiai Al Glasyiyal pada ialaai
ledua.
:. Mandi dan beilias memalai palaian yang bagus.
¸. Disunallan malan ieilebil dalulu sebelum beianglai
melalulan slalai Idl Fiiii, sebalilnya dalam slalai Idul
Adla disunallan malan sesudal slalai Idul Adla.
Ũ. Mempeibanyal membaca dan mengumandanglan ialbii
dan ialmid pada waliu laii iaya Idul Fiiii maupun Idul
Adla.
8Ŧ SPALA1 SunAP MunlA8lu
I. Sha!at Tahivatu! Masjid
Pengeiiian Slalai Taliyaiul Masiid
Secaia balasa ialiyaiul masiid beiaiii mengloimaii masiid. Sedanglan
slalai ialiyaiul masiid adalal slalai dua ialaai yang dilalsanalan
sesaai seielal liia memasuli masiid.
Hulumnya
Hulum melalsanalannya adalal sunal, sebagaimana ladis Rasulullal
SAW : Aiiinya :"Daii Abu Qaiadal, Rasulullal SAW beisabda : apabila
salal seoiang di aniaia lamu masul le masiid mala ianganlal dudul
sebelum slalai (ialiyai masiid) dua ialaai." (HR. ullaii dan Muslim).
Taia Caia Pelalsanaannya
Taia caia pelalsanaan slalai ialiyaiul masiid adalal sebagai beiilui :
· Iumlal ialaainya lanya : ialaai.
· Dilalsanalan secaia munfaiid (sendiiian).
· Waliunya seiiap saai memasuli masiid, bail uniul melalsanalan
slalai faidu maupun leiila alan beii'iilaf.
#. Sha!at Istikhavah
i. Pengeiiian Salai Isiillaial
Secaia balasa, isiillaial beiaiii molon dipilillan. Iadi salai
isiillaial mengandung pengeiiian melalsanalan salai sunal dua
ialaai dengan malsud uniul memolon peiuniul daii Allal SWT
dalam meneniulan pililan ieibail di aniaia dua pililan aiau lebil.
Suaiu saai liia diladaplan pada dua aiau lebil pililan yang sama-
sama bail dan sulii meneniulan mana yang ieibail, padalal
menyanglui peisoalan yang mempunyai pengaiul ieiladap
lelidupan liia di masa yang alan daiang sepeiii, memilil selolal,
peleiiaan, iodol, dan yang lainnya.
Olel laiena iiu sebagai oiang yang beiiman liia laius yalin balwa
lanya Allal SWT yang paling mengeialui peisis mana yang ieibail
di aniai selian pililan iiu. Kamu masil ingai lan, balwa Allal SWT
mempunyai sifai waiib ilmu dan aliman yang malsudnya Mala
Mengeialui. Iadi Allal SWT meiupalan Dzai yang mengeialui
segala sesuaiu yang ielal ieiiadi maupun yang alan ieiiadi.
:. Hulumnya
Hulum melalsanalannya adalal sunal, sebagaimana
ladis Rasulullal SAW : Aiiinya :"Rasulullal s.a.w.
mengaiailan lepada lami uniul meminia peiuniul dalam
bebeiapa eilaia yang peniing. eliau beilaia, "Apabila
salal seoiang di aniaia lamu mengladapi suaiu peilaia
lendallal ia salai dua ialaai." (HR. ullaii).
¸. Taia Caia Pelalsanaannya
Taia caia pelalsanaan salai isiillaial adalal sebagai
beiilui :
a. Iumlal ialaainya lanya : ialaai.
b. Dilalsanalan secaia munfaiid (sendiiian).
c. Waliunya pagi, siang, aiau malam laii.
Ŧ SPALA1 SunAP 8L8!AMAAP
A1Au MunlA8lu
I. Sha!at Tavawih
Pengeiiian Slalai Taiawil
Slolai Taiawil adalal slalai sunal yang dilalsanalan llusus pada malam laii
bulan Ramadlan. Slalai iaiawil meiupalan amalan sunal pada bulan
Ramadlan di samping ibadal-ibadal lain sepeiii mempeibanyal iadaius Al
Quian, beizilii, beidoa, mendalami ilmu agama dengan mengiluii pesaniien
lilai, dan sebagainya. Kegiaian ieisebui beiiuiuan uniul lebil mendelailan diii
lepada Allal SWT.
Hulum Slalai Taiawil
Hulum melalsanalannya adalal sunal muallad, sebagaimana ladis Rasulullal
SAW : Aiiinya :"Daii Abu Huiaiial i.a., Rasulullal SAW beisabda : aiangsiapa
yang melalsanalan slalai pada malam laii di bulan Ramadlan dengan
dilandasi iman dan semaia-maia menglaiap iidla Allal SWT mala alan
diampuni dosa- dosanya yang ielal lalu." (HR. ullaii dan Muslim)
ilangan ialaai Slalai Taiawil Ada peibedaan pendapai mengenai iumlal ialaai
slalai Taiawil di lalangan umai Islam. Alan ieiapi, peibedaan ieisebui iidal
peniing dan iidal peilu dipeidebailan. Hal yang peniing adalal bagaimana
slalai Taiawil ieiap dilalsanalan umai Islam.
Peibedaan yang dimalsud sebagai beiilui :
· Delapan ialaai diiambal Wiiii
Pendapai ini diambil daii leieiangan balwa Rasulullal s.a.w slalai
Taiawil beisama paia salabai di masiid iiga lali selama lidupnya.
Sesudal iiu beliau iidal melalulan lagi secaia beiiamaal di masiid ieiapi
melalsanalannya di iumal. Rasulullal s.a.w llawaiii apabila suaiu saai
nanii slalai iaiawil dianggap ibadal waiib. Iumlal ialaai yang dilalulan
beisama salabai di masiid ieisebui adalal delapan ialaai diiambal Wiiii.
Keieiangaan ini beidasailan pada ladiis beiilui : Aiiinya : "Diiiwayailan
daii Iabii sesunggulnya Rasulullal s.a.w slalai beisama-sama meiela
delapan ialaai lemudian beliau slalai wiiii". (HR. Ibnu Hibban).
· Dua pulul ialaai diiambal Wiiii
Mengenai iumlal ialaai slalai iaiawil yang :o ialaai dilaniuilan dengan
wiiii dilalulan olel Klalifal Umai bin Klaiiab dan diiluii olel paia
salabai yang lain. Teniang iumlal ialaai yang dilalulan olel Umai bin
Klaiiab ini iidal peinal dipeimasalallan olel paia salabai saai iiu. Iadi,
sampai selaiang pun umai Islam ada yang mengiluiinya.
· Tiga pulul enamialaai diiambal Wiiii
Mengenai iumlal ialaai slalai iaiawil ¸Ū ialaai dilaniuilan
dengan wiiii dilalulan olel Klalifal Umai bin Abdul Aziz
yang meiupalan salal saiu Klalifal ani Umayyal. Daii
leiiga pendapai di aias menuniullan balwa peibedaan
ialaai dalam pelalsanaan slalai iaiawil di lalangan umai
meiupalan sesuaiu yang iidal peilu dipeimasalallan.
Apalagi sampai ieiiadi peiiilaian lanya laiena peibedaan ini.
Padalal seial dalulu peibedaan ini ielal ada dan iidal
iimbul masalal. Yang ieipeniing adalal umai Islam dapai
melalsanalan slalai iaiawil dengan bail. Sedanglan beiapa
iumlal ialaainya ieiseial lepada masing-masing sesuai
dengan pengeialuan dan leyalinannya uniul mendelailan
diii lepada Allal SWT di bulan Ramadlan yang penul
beilal.
Taia Caia Pelalsanaan Slalai Taiawil
Taia caia pelalsanaan slalai iaiawil sebagai beiilui :
a. Waliu pelalsanaannya seielal slalai isya sampai
dengan faiai sidiq (menielang waliu subul).
b.Diuiamalan secaia beiiamaal ieiapi bolel iuga
dilalsanalan sendiiian (munfaiid)
c. Lebil uiama seiiap dua ialaai salam. Namun, apabila
dilalsanalan empai ialaai iidal peilu ada iasyalud
awal supaya iidal menyeiupai slalai faidu.
#. Sha!at Witiv
Pengeiiian Slalai Wiiii
Secaia balasa wiiii beiaiii ganiil. Selingga slalai wiiii adalal
slalai yang iumlal bilangan ialaainya ganiil. Paling sedilii
saiu ialaai dan paling banyal ii ialaai. Slalai wiiii iidal
lanya dilalulan seielal slalai iaiawil di bulan Ramadlan.
Namun, pada malam laii di luai bulan Ramadlan umai
Islam pun dianiuilan uniul melalsanalan slalai wiiii
sebagai penuiup slalai-slalai sunal malam laii.
HulumSlalai Wiiii
Hulum melalsanalannya adalal sunal muallad,
sebagaimana ladis Rasulullal s.a.w Aiiinya :"Daii Ali i.a.,
Wiiii iiu bulan lelaiusan sepeiii slalai faidu, iapi
meiupalan sunal yang dibiasalan olel Rasulullal s.a.w."
(HR. Almad, Nasa'i, dan Tiimidzi)
Taia Caia Pelalsanaan Slalai Wiiii
Taia caia pelalsanaan slalai wiiii sebagai beiilui :
a. waliunya pada malam laii seielal slalai isya'
b. dilalsanalan secaia beiiamaal aiau sendiiian
(munfaiid)
c. iumlal ialaainya ganiil Dalam pelalsanaannya ada
dua macam niai, yalni niai uniul slalai : ialaai dan
diiuiup dengan niai uniul slalai i ialaai.
#. Sha!at Dhuha
Pengeiiian Salai Dlula
Menuiui balasa dlula beiaiii pagi laii. Selingga salai dlula
adalal salai sunal yang dilalsanalan pada waliu pagi laii,
mulai daii saai memuiilnya calaya maialaii pagi sampai
sebelum waliu isiiwa' (siang laii saai maialaii iepai aialnya
di aias lepala). Iadi, liia-liia mulai pulul oū.oo pagi sampai
pulul ii.oo siang. Waliu isiiwa' adalal saai maialaii beiada
iepai di aias lepala, sebelum masul waliu dlului.
Hulumnya
Hulum melalsanalannya adalal sunal, sebagaimana ladis
Rasulullal SAW Aiiinya :"Daii Abu Huiaiial ia beilaia :
lelasillu (Rasulullal) SAW ielal beipesan lepadalu iiga lal :
Puasa iiga laii pada seiiap bulan, dua ialaai salai dlula, dan
salai wiiii sebelum iidui." (HR. ullaii dan Muslim).
Taia Caia Pelalsanaannya
Taia caia pelalsanaan salai dlula sebagai beiilui :
· Iumlal ialaainya paling sedilii : ialaai dan paling
banyal i: ialaai.
· olel dilalsanalan secaia munfaiid (sendiiian)
maupun beiiamaal.
· Lebil uiama seiiap dua ialaai salam. Namun, apabila
dilalsanalan empai ialaai iangan ada iasyalud awal
supaya iidal menyeiupai salai faidu.
Ũ. Sa!at Tahajud
Salai ialaiud meiupalan salai lail (salai yang dileiialan
pada malam laii). Slalai ini dilalsanalan pada malam
laii uniul mendelailan diii lepada Allal SWT. Oiang
yang melalsanalan salai ialaiud alan mendapailan
beibagai leuiamaan di ladapan Allal SWT.
Kaiilal pembalasan beiilui, seielal lamu memalami
beilaiillal uniul melalsanalan salai lail ini, laiena
Rasulullal saw. beisabda : Aiiinya : "Allal s.w.i alan iuiun
le langii dunia seiiap malam leiila sepeiiiga malam yang
ieiallii, seiaya beifiiman: Sesiapa yang beidoa lepadaKu,
mala Alu alan meneiima peiminiaannya dan sesiapa yang
meminia leampunan daiiKu mala Alu alan
mengampuninya." (HR. ullaii dan Muslim).
i. Pengeiiian Salai Talaiud
Salai ialaiud meiupalan salai sunal yang dileiialan
seielal iidui pada malam laii aniaia waliu salai isya
sampai dengan faiai sidiq (menielang subul). Namun
waliu yang paling uiama melalsanalan salai ialaiud
adalal dua peiiiga malam, seliiai pulul o:.oo dini laii.
:. Hulum Salai Talaiud
Hulum melalsanalan salai ialaiud adalal sunal
muallad. Peilaiilan Fiiman Allal beiilui ini Aiiinya :"
Dan pada sebalagian malam laii beisembalyang
ialaiudlal lamu sebagai suaiu ibadal iambalan
bagimu: mudal-mudalan Tulan-mu menganglai lamu
le iempai yang ieipuii." (QS. Al Isia' : ūŭ)
¸. Taia Caia Pelalsanaannya
agi lebanyalan oiang melalsanalan salai ialaiud ieiasa beiai,
namun bagi sebagian yang lain meiasa iingan laiena sudal ieibiasa
bangun di malam laii dan melalulan salai ialaiud, ballan meiela
meiasalan lenilmaian iulani yang luai biasa seielal melalulan salai
ialaiud di iengal leleningan malam. Pada ialap awal, agai lamu
mudal dan iidal beiai dalam melalsanalan salai ialaiud, beidoalal
sebelum iidui agai dibeii leluaian uniul bangun di malam laii dan
melalsanalan salai ialaiud.
Adapun iaia caia melalsanalan salai ialaiud iidal iaul beibeda
dengan salai sunal yang lain, yalni :
a. Waliu pelalsanaannya seielal salai isya sampai dengan faiai sidiq
(menielang waliu subul) dan seielal iidui.
b. Iumlal ialaainya paling sedilii dua ialai dan paling banyal iidal
dibaiasi.
c. Dilalsanalan sendiiian (munfaiid) aiau beiiamaal.
d. Lebil uiama seiiap dua ialaai salam. Apabila dilalsanalan empai
ialaai iangan ada iasyalud awal, selingga iidal menyeiupai salai
faidu.
Landasan Hulum
eiilui adalal landasan lulum yang ieidapai dalam Al Qui'an maupun Hadiis
mengenai slalai beiiama'al:
¯ Dalam Al Qui'an Allal SWT beifiiman: "Dan apabila lamu beiada beisama
meiela lalu lamu lendal mendiiilan slalai beisama-sama meiela, mala
lendallal segolongan daii meiela beidiii (slalai) beisamamu dan
menyandang seniaia,." (QS. Ũ:io:).
¯ Rasulullal SAW beisabda: "Demi Dzai yang iiwalu beiada di ianganNya,
sunggul alu beimalsud lendal menyuiul oiang-oiang mengumpullan layu
balai, lemudian menyuiul seseoiang menyeiulan adzan, lalu menyuiul
seseoiang pula uniul meniadi imam bagi oiang banyal. Mala saya alan
mendaiangi oiang-oiang yang iidal ilui beiiama'al, lanias alu balai iumal-
iumal meiela." (HR. ullaii dan Muslimdaii Abu Huiaiial RA).
¯ Daii Ibnu Abbas RA beilaia: "Saya menginap di iumal bibilu Maimunal
(isieii Rasulullal SAW). Nabi SAW bangun uniul slalai malam mala alu
bangun uniul slalai beisama beliau. Alu beidiii di sisi liiinya dan
dipeganglal lepalalu dan digesei posisilu le sebelal lanan beliau." (HR.
Iama'al, ladiis slalil).