P. 1
nota hbml2103

nota hbml2103

|Views: 536|Likes:
Published by rosnizan73

More info:

Published by: rosnizan73 on Nov 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

http://edubahasabyayda.blogspot.com/2009/05/pengenalan-morfologi.

html Pengenalan Morfologi
Bidang Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolong kata. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Definisi Morfologi Menurut Kamarudin Hj.Husin dan rakan –rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1, Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa,1997 : 83, morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata.Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. Manakala Abdullah Hassan juga menyatakan definisi morfologi dalam buku Linguistik Am,2007 : 117 , morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina.Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan, proses-proses membentuk perkataan dan bentuk – bentuk perkataan ialah morfem dan kata. Nik Safiah Karim dan rakan – rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu , 2004 :43 berpendapat morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur , bentuk dan penggolongan kata.Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna. Sehubungan itu, Siti Hajar Hj.Husin Abdul Aziz, dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu ( Perkataan ), 1996 : 17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal – soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata, golongan kata, dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata.Morfologi mengkaji selok –belok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu.Beliau juga telah merumuskan bahawa morfologi adalah bidang mengkaji bagaimana morfem – morfem itu bergabung untuk membentuk ayat.

1

Menurut Raminah Hj.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan ,1985 :152, bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara –cara pembentukkannya.O`Grady & Guzman juga menyatakan pendapat pada tahun 2000 :121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakan – rakannya,2004:36 iaitu morfologi adalah merujuk kepada kajian tentang pembentukan kata dan struktur kata. Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunya Language yang telah

diterjemahkan oleh Alias Mahpol, Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd.Noor,menyatakan bahawa “Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk – bentuk terikat antara konsituen – konsituennya.”“Morfologi meliputi konstruksi kata – kata dan bahagian kata”.

Apakah itu "Sintaksis"
Sintaksis merupakan satu bidang bahasa yang tugasnya mengkaji rumus-rumus yang menerbitkan ayat-ayat gramatis sesuatu bahasa serta hukum-hukum tentang susunan kata yang menyebabkan terjadinya ayat sebagai sesuatu bentuk binaan bahasa yang sempurna.Terdapat pelbagai definisi yang telah diberikan untuk bidang ini.Antaranya definisi dari aspek makna dalam sesuatu bahasa yang lain seperti bahasa Yunani, iaitu sun yang bererti “dengan” dan tattein yang bererti “menempatkan bersama – sama”. Oleh yang demikian, secara etimologi, sintaksis dapatlah diertikan sebagai “menempatkan kata – kata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat.

2

http://fosee.mmu.edu.my/~maaroff/notakursus2.doc Minggu 6 : Morfologi
1. Definisi Morfologi 2. Bidang Morfologi Pendahuluan: Para pelajar dikenalkan dengan definisi atau konsep morfologi serta bidang morfologi yang meliputi aspek bentuk kata, proses pembentukan kata dan golongan kata. Objektif Pada akhir bab ini, pelajar dapat mengenal pasti : • • Morfologi 1. Definisi Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan/atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu. 2. Bidang morfologi Bidang morfologi meliputi aspek : 2.1 Bentuk kata 3 Definisi morfologi Bidang morfologi

3.2.2 Kata terbitan 2.2 Proses pembentukan kata 2.3 Golongan kata 2.3 Penggandaan 2. Terdapat sekurang-kurangnya dua jenis kata tunggal.1 Kata tunggal Perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian tergolong ke dalam jenis kata tunggal.1 Bentuk kata 2.3.1 Kata tunggal satu suku kata 4 .1 Kata tunggal 2.2 Proses pembentukan kata 2.1.1.3.2.1.1 Kata nama 2.1.3 Kata majmuk 2. iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih.2 Kata kerja 2.1.4 Kata ganda 2.4 Kata tugas 2.2.1 Bentuk kata 2.1.3 Kata adjektif 2.3 Golongan kata 2.1 Pengimbuhan 2.1. 2.2.3.2 Pemajmukan 2.

roh. ru. golf 6. dril. dan. bank. brek. KVK cat. harp. lap. zink. bin. KV 2. skop. seks. iaitu kira-kira 500. skel. KVKK 6. 5 . KKKVK Contohnya : 1. KKKV skru. dram.Jumlah kata tunggal dengan satu suku kata dalam bahasa Melayu amat terhad. skor. Pola gabungan konsonan-vokal dalam kata tunggal bahasa Melayu adalah seperti berikut : 1. VK Am 3. sen. kord. terutama bahasa Arab dan bahasa Inggeris. KKVK stor. ya 2. 4. KVKK teks. KV yu. 5. volt. KKKV 7. tin. krim. VK 3. bah. trak. Ada antaranya merupakan pinjaman daripada bahasa-bahasa asing. KVK 4. draf. gred. KKVK 5. pruf.

ais. VK + KVK ambil. KKKVK skrip. ikan. strok. 5. KV + VK + KV + KVK 4. VK + KV undi. V + KV + VK + KVK 7. skrin. indah. empat. izin. V 3. 3. Antara pola-pola kata tunggal dengan dua suku kata adalah seperti yang berikut : 1. ubat. unta. ubi (u+bi). ombak. KVK + KV 11. 2.1. asli. iblis. ulat. 4. KV 9. erti. embun. itu (i+tu). inti. VK + KV 5. V 2. V + KV 10. 2. umpan. KVK + KVK aku (a+ku). straw. KV 8.1.7. V + VK air. apa (a+pa). abdi. aur. emas. ekor.2 Kata tunggal dua suku kata Sebahagian besar daripada perkataan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua suku kata. V + KVK adik. KV + V Contoh : 1. 6 . VK + KVK 6.

V 9. telur. KV + VK Jauh. 9. sendi. pukul. sandar. Perkataan-perkataan tiga suku kata ini banyak daripadanya ialah kata-kata pinjaman. buih. tua. bakul. jumpa. sikat. 2. rata. hiris. kuil. guru. KV + KVK Kapal. 8. bandar. KV 13. pintal. bau. bantal. dia. KV + V Dua. VK + V + V + KV + KVK 11. VK 14. kita. KVK + KV + KV + KV + V + KV + V + KV + VK + KV + KV + KV + KVK + KV + KV 5. buah. V 10. KV 17. KV 3. KVK + KVK Jemput. janji. KV 8. 7. V 15.3 Kata tunggal tiga suku kata Jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata agak sedikit. KV + KV + KV + KV + VK + KV + VK + KV + KVK + KVK+ KV + KVK+ KVK 12. V 4. saya. doa. KV 19. KVK + KV + VK 16.1. 11. KVK + KV lampu. KV + KV Jala. KVK + KVK+ KV 7 . tentu.6. buku. KV 6. jarum. pasu. Antara pola-polanya ialah : 1. kuih. mulut. KV 2. diam. liar. KVK + KV + KVK 18. KVK + KV + V 7.1. 10. pintu. jambu.

1. a) Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan.1.1. kata itu ditulis bermula dengan huruf besar. Akronim boleh ditulis dengan tiga cara.2 Bentuk kata terbitan 8 . suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.2. Contoh : LUTH ABIM (Lembaga Urusan dan Tabung Haji) ( Angkatan Belia Islam Malaysia) b) Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan/atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.4 Kata tunggal (akronim) Akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal.(jika bukan nama khas) Contoh : tabika cerpen (taman bimbingan kanak-kanak) (cerita pendek) c) Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan/atau suku kata itu menjadi nama khas. Contoh : Bernama Pernas Intan (Berita Nasional Malaysia) (Perbadanan Nasional) (Institut Tadbiran Awam Negara) 2. dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar.

pentafsir. 9 . pembaca.1. kekasih. pengecat. pengebom. 2. pelaut. dwifungsi. prakata. pesawah. juruwang.1. pengasuh.1.2. merawat. Pengimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan. pendengar.3 awalan kata nama awalan kata kerja awalan kata adjektif Contoh : 2.1 2.1. ketua.1.2 2.2. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan. jurubahasa. prasejarah. 2. ekawarna. tatacara. prasekolah. tatabahasa. pengetin. penggali. ekabahasa.1. pengurus.2. peladang.1. penjaja.Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. prasyarat. kekanda. pembelot. pembajak.2 awalan kata kerja me melihat. merebus. mahaguru.1. 2. melombong. prauniversiti.1 Kata terbitan berawalan Awalan dapat wujud dalam kata nama terbitan. melawat. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar.1. mahasiswa.1. melompat. jururawat.2. penghantar. pengkaji. juruterbang. maharaja. pembesar.2.1 pe pem pen peng penge ke juru maha tata pra eka dwi awalan kata nama pekebun.1. pencuri. pekedai. pentadbir. dwibahasa.2. pemburu.

mengebom.3. mengkritik. mencari. membawa.1. tertinggi. sehodoh. memperhamba.1. berbuah.3 awalan kata adjektif ter se terkecil.1 Rangkai kata bebas.1. mempersuami.1 2. Kata majmuk dapat dibahagikan kepada tiga kelompok. bertanya. mengetin. membesar. termakan. mengambil. bekerja. mengkaji. memperlebar. mengekod. mencuri.2. bersuara. terambil. beraja. berlari. mendayung. mengecat.1. iaitu : 2.1. menghijau.3 rangkai kata bebas istilah khusus maksud kiasan 2.1.3.1. dan mewujudkan makna tertentu.3. berfikir.mem men meng menge memper ber be ter - membaca. bercukur. mengelap. memperisteri. 2. terbesar. cita rasa janji temu alat tulis menteri besar pegawai tadbir jalan raya meja tulis terima kasih ketua menteri naib cancelor 10 . secantik.3. senipis.3 Kata majmuk Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih. berasa.2 2. setebal. membilang. 2. terkurus. tersepak. mendaki. terminum.

3.1.3.3 Maksud kiasan Buah hati Duit kopi Pilih kasih Kaki bangku reka cipta atur cara kaji selidik urus niaga bulan madu kaki judi hati batu kaki ayam 2.1.2 Istilah khusus reka bentuk uji kaji kertas kerja mata pelajaran 2.1.1.2.1. antarabangsa beritahu bumiputera jawatankuasa kakitangan kerjasama olahraga matahari 2.1.3.3.2 Penggandaan kata majmuk a) gandaan unsur pertama kertas-kertas kerja mata-mata pelajaran perdana-perdana menteri pegawai-pegawai tadbir timbalan-timbalan menteri 11 setiausaha sukarela suruhanjaya tandatangan tanggungjawab warganegara pesuruhjaya .1 Kata majmuk yang telah mantap ditulis sebagai satu perkataan.

Imbuhan-imbuhan ini dibantu fungsinya melalui kedudukan perkataan terbitannya pada kedudukan namanya dalam ayat bahasa Melayu. lelaki.1 Pengimbuhan 2.naib-naib canselor b) gandaan seluruh kata kakitangan-kakitangan suruhanjaya-suruhanjaya setiausaha-setiausaha pesuruhjaya-pesuruhjaya c) imbuhan awalan dan akhiran ambil kira uji bakat ubah suai kemas kini mengambil kira menguji bakat mengubahsuaikan . Minggu 7: Proses pembentukan kata 2.1 Imbuhan kata nama Imbuhan kata nama ialah imbuhan yang menerbitkan perkataan tertentu golongan nama. penggandaan separa seperti negeri-negeri.2. Biasanya perkataan ini berfungsi sebagai subjek atau objek dalam ayat-ayat aktif transitif.1. buku-buku. kekura. pensyarah-pensyarah.1.mengemaskinikan d) imbuhan apitan 2.2.4 Kata ganda Kata ganda ialah bentuk yang dihasilkan melalui proses mengulangi kata dasar yang disebut penggandaan penuh. Awalan yang boleh membentuk kata nama ialah : i) ii) awalan peawalan ke12 . jejari.

Contoh pe.boleh diimbuhkan dengan bentuk dasar golongan kata nama. Awalan pe. dan kata tugas untuk membentuk nama terbitan tertentu.dengan kata keterangan : penyudah pengurang 13 .dengan kata kerja : pembawa pemukul pembaca petunjuk Contoh pe. dan penge-.termasuk dalam golongan nama. kata kerja. pem-.iii) iv) i) awalan seawalan juru awalan pe- Semua perkataan yang diimbuhkan dengan awalan pe. kata adjektif. peny-.dengan kata adjektif : pemurah pesakit pemutih Contoh pe. a) Fungsinya Awalan pe.dengan kata nama : pekebun pekedai pesawah pekilang Contoh pe. pen-. peng-.mempunyai enam bentuk iaitu pe-.

Contoh : ketua kekasih kekanda kerangka ( orang yang menjadi pemimpin ) ( orang yang dikasihi ) ( kakak atau abang ) ( benda yang berangka ) iii) Awalan seAwalan se. Contoh : sebuah sebatang seekor sebutir sepucuk 14 .adalah awalan kata nama kerana perkataan-perkataan yang diterbitkan dengan ke.berasal dari perkataan satu yang telah dipendekkan menjadi awalan yang membawa maksud satu kepada kata dasar yang diimbuhkannya. Awalan se biasanya diimbuhkan dengan penjodoh bilangan. Awalan se.khusus berupa perkataan kata nama.adalah awalan yang menerbitkan kata nama.dengan kata tugas : penyebab penyatu ii) Awalan keAwalan ke.Contoh pe.

Juru bermaksud ahli atau orang yang terlibat secara langsung dengan maksud pekerjaan kata dasar dan boleh bergabung dengan kata dasar golongan kata nama.2 Pemajmukan Pemajmukan adalah cantuman dua atau lebih perkataan yang bebas dalam satu binaan dengan mempunyai makna yang khas dan tertentu iaitu makna yang tidak berkaitan antara perkataan-perkataan yang membinanya.iv) Awalan juru Awalan juru dapat berfungsi sebagai awalan kata nama. Contoh awalan juru dengan kata nama : Juruwang Jurubahasa Contoh awalan juru dengan kata kerja : jurukira jurucakap jurujual juruterbang juruselam Contoh awalan juru dengan akar kata : jurutera jurumudi 2.2. kata kerja dan kata akar. 15 .

3 Penggandaan Proses yang menggandakan kata dasar atau sebahagian diulang ialah proses penggandaan dalam bahasa Melayu.3. Contoh : air sungai tahi lalat rumah putih ( air yang terdapat di sungai ) ( tahi yang dikeluarkan oleh lalat ) ( rumah yang berwarna putih ) 2.2 2. Contohnya : 16 .Contoh : kapal terbang balai raya air batu bulan madu Rangkaikata berbeza dengan kata majmuk kerana rangkaikata tidak mempunyai makna yang khas dan maknanya berkaitan antara satu dengan yang lain.3.2.3. Kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa.1 2.3 2.1 penggandaan penuh penggandaan separa penggandaan berentak Penggandaan penuh Proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar tanpa sebarang perubahan termasuk yang mengandungi imbuhan.2.3.2.2.2. Kata dasar boleh juga digandakan secara berentak. Tiga jenis penggandaan ialah : 2.

2.3 Penggandaan berentak 17 .2 Penggandaan separa Proses yang menggandakan sebahagian dari kata dasarnya biasanya sukukata dan bentuknya ditentukan oleh sukukata awal atau sukukata akhir kata dasar yang diulang itu. Contohnya : sesemut lelabi lelangit sesungut lelaki jejari Contoh penggandaan sukukata akhir : segala-gala berlari-lari mencari-cari sepandai-pandai 2.3.budak-budak sekolah-sekolah rumah-rumah rendah-rendah kereta-kereta 2.3.2.

Proses penggandaan yang boleh jadi berentak suku atau berentak bunyi. yang diulang ialah bunyi-bunyi konsonan yang ada pada kata dasar tetapi bunyi-bunyi vokalnya berubah dalam bentuk ulangan. Penggandaan berentak suku bermaksud hanya sukukata sahaja yang diulang. Contoh : gunung-ganang gopoh-gapah suku-sakat cucu-cicit ( u kepada a ) ( o kepada a ) ( u kepada a ) ( u kepada i ) 18 . Contoh : batu-batan bukit-bukau sampah-sarap kayu-kayan mandi-manda Contoh sukukata akhir yang diulang : anak-pinak hutang-piutang kuih-muih suka-duka selok-belok sayur-mayur saudara-mara Dalam penggandaan berentak bunyi. sama ada sukukata awal atau sukukata akhir yang diulang.

3. atau benda.1.2 Kata nama am adalah nama umum yang diberikan bagi menyebut segala benda. keadaan.2 Kata nama am 2.1 Kata nama khas diberi kepada orang.1 Kata nama Kata nama adalah segala perkataan yang menduduki kedudukan nama dalam struktur-struktur tertentu ayat-ayat bahasa Malaysia.3.1.1 Kata nama khas 2. binatang. Contohnya : Datuk Seri Syarifah Syawati Raja Ahmad Salleh Abbas Ananas comosus ( nanas ) Si Belang ( harimau ) Menara Kuala Lumpur Proton Perdana 2.1. proses.Minggu 8: Golongan kata 2.1.1. perkara. Nama boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu : 2.3. tempat.3.3. Nama khas ditulis huruf awalnya dengan huruf besar.3 Kata ganti nama 2.3. dan konsep yang abstrak. Contoh : kilang lembu tasik mimpi hantu 19 . kejadian.

bila (bagi masa). bagaimana (bagi hal atau cara). mereka. iv) Kata ganti nama penunjuk adalah perkataan-perkataan yang dipakai bagi mengganti nama benda yang ditunjuk atau yang dirujukkan itu. v) Kata ganti nama hubungan adalah perkataan yang menggantikan perkataan nama dalam rangkaikata atau ayat. 2. kami.3. dan lain-lain. siapa (bagi orang).sekolah guru bapa perpisahan Kata ganti nama terbahagi kepada lima jenis iaitu : i) ii) iii) iv) v) kata ganti nama orang kata ganti nama pertanyaan kata ganti nama umum kata ganti nama penunjuk kata ganti nama hubungan i) Kata ganti nama orang adalah perkataan-perkataan yang dipakai bagi mengganti nama orang seperti saya. ii) Kata ganti nama pertanyaan adalah perkataan yang dipakai bagi mengganti perkataan nama dalam ayat tanya seperti apa. dia.2 Kata kerja 20 . mana (bagi keupayaan atau perolehan). iii) Kata ganti nama umum adalah perkataan yang dipakai bagi mengganti nama umum yang tidak tentu seperti apa (bagi benda atau barang). siapa. Kata ganti nama dalam bahasa Melayu ialah yang. awak. dan mana. Kata ganti nama penunjuk dalam bahasa Melayu ialah perkataan itu dan ini.

3. duduk. Pengarang itu menulis buku.2.3. Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. me-…i. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat. jatuh.Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada 4 jenis.3 Kata kerja pasif 2.2.2. 2.2 Kata kerja aktif tak transitif 2. Contoh: i) ii) iii) iv) Samad membacakan ayahnya surat.2 Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. Dalam ayat transitif ini.3.1 Kata kerja aktif transitif 2. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-.3.1.2. iaitu : 2. memper-…kan.3. Aminah sedang mencuci pakaian. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhan- 21 . Ibu sedang menggoreng ikan di dapur.2.

seperti terangkat. Padi sedang menguning.3 Kata Adjektif Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama.. sungguh dan sangat. Gadis itu tersenyum. berkereta. ber-. 2.3. terjatuh. (i) (ii) (iii) Kata kerja pasif berawalan ber. berlipat.3 Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif.2. 2. Kata kerja pasif ke …. terbunuh.an seperti kecurian. Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat. Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Besar semalam. Anak Pak Mat menangis di dalam bilik. tercapai dan sebagainya.imbuhan : me-. ber-…an dan ter seperti perkataan menangis. dan bersendirian. Pemuda itu sedang berbual. Kata kerja pasif berawalan ter. kehujanan dan sebagainya. Kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat. bertulis dan sebagainya. kedinginan. 22 .sseperti berasah.3. Contoh : i) ii) iii) iv) v) vi) Pegawai itu berkereta ke pejabat.

1 Darjah Penghabisan Darjah penghabisan dalam bahasa Melayu dinyatakan dengan menggunakan cara-cara berikut: 1) se + kata adjektif + gandaan + kata nama 2) yang + ter.3.2.3.+ kata adjektif 3) paling + kata adjektif 4) kata adjektif + sekali 5) yang + ter + amat atau sangat 6) amat atau sungguh atau sangat + adjektif + sekali 1) se + kata adjektif + gandaan + kata nama sepandai-pandai tupai setinggi-tinggi gunung sekeras-keras batu sebaik-baik manusia secantik-cantik bunga 2) yang + ter.+ kata adjektif yang terbesar yang terpandai yang tertinggi 3) paling + kata adjektif paling besar paling pandai paling tinggi paling lemah paling baik 23 .

pembenar. Jenisjenis kata tugas ialah: 1. pembantu.4Kata Tugas Kata tugas hadir dalam ayat. kata hubung 24 . pemeri dan tugas-tugas lain. penerang. penentu. penguat.4) kata adjektif + sekali besar sekali pandai sekali tinggi sekali lemah sekali baik sekali 5) yang + ter. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung. penegas. pendepan. klausa.3. penafi.+ amat atau sangat yang teramat pandai yang teramat mulia yang teramat tinggi yang tersangat lemah yang tersangat baik yang tersangat cantik 6) amat atau sangat atau sungguh + adjektif + sekali amat cantik sekali sangat cantik sekali sungguh cantik sekali amat pandai sekali sangat pandai sekali sungguh pandai sekali 2.

kata bantu 7. kata perintah 5.4. dan kata pangkal 25 .3. kata pembenar. lalu. kata seru 3. kata penegas 9.4. Berikut diberikan beberapa contoh: dan.4. sungguhpun. sekiranya. sewaktu.3 kata penyambung ayat kata praklausa kata prafrasa 2. hingga. setelah.3.1 Kata Penyambung Ayat Kata penyambung ayat ialah kata hubung iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis iaitu ayat majmuk. kata tanya. 11. kata tanya 4. 14. tetapi. kata nafi 10. sementara.4.1 2. kata penguat 8. andai kata.3. walaupun. malahan. atau.3. kata pangkal ayat 6.3. serta. kerana. 2.2. kata perintah. kata pemeri kata sendi nama kata pembenar kata arah kata bilangan Empat belas jenis kata tugas ini boleh dikelompokkan ke dalam tiga kelompok iaitu : 2. semoga. sambil.4. jikalau. kemudian. iaitu yang terdiri daripada kata seru. 13. supaya. 12.2 Kata Praklausa Kata praklausa ialah sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa. kalau. semasa.2 2. agar. ketika.

tidak. sangat. arah. eh. tolong. menyendikan. arakian. sudah. Minggu 9: Sintaksis 1.ayat. betul. masih. adapun. agak. sila.4. membilang. sungguh. lah. sedang. Berikut diberikan beberapa contoh. dapat. amat. Definisi Ayat 26 . benar. sekali. Kata Pembenar: ya. iaitu frasa nama. belum. usah. mesti. pun.3 Kata Prafrasa Kata prafrasa ialah perkataan yang terletak di hadapan frasa. kah. Kata Pangkal Ayat: maka. jemput. juga. frasa kerja atau frasa adjektif yang berfungsi sebagai membantu. terlalu. hendak. harap. alkisah. tah. pengayaan atau sebagai penerang pangkal kepada klausa. pernah. paling. akan. aduhai. ialah. Kata Perintah: jangan. bagaimana. telah. 2. Berikut diberikan beberapa contoh. memerikan. mahu. cis. apa. minta. bila. amboi. sahaja. mana.3. menafikan. wahai. menunjukkan menguatkan. Kata Seru: aduh. harus. bukan. boleh. Tugas perkataan-perkataan ini adalah untuk menimbulkan seruan. wah. siapa. hatta. pertanyaan. oh. Kata Tanya: berapa. dan menegaskan. adalah.

ayat pasif. Ayat Majmuk Pendahuluan: Dalam bab ini para pelajar didedahkan dengan kepelbagaian ayat-ayat bahasa Melayu seperti ayat dasar. Ayat Pasif 5. ayat aktif. pelajar-pelajar dapat mengenal pasti ayat bahasa Melayu dari segi: • • • • • Sintaksis: 1. Definisi ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Ayat Tunggal 6. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang diucapkan dengan intonasi yang sempurna. Pola Ayat Dasar 3. Objektif Pada akhir bab ini. iaitu dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. (Nik Safiah Karim. Ayat Aktif 4. ayat tunggal dan ayat majmuk. 1986) pola ayat dasar ayat aktif ayat pasif ayat tunggal ayat majmuk 2. pola ayat dasar boleh dibahagikan kepada empat jenis iaitu : Pola 1 : Frasa Nama + Frasa Nama 27 .2. Pola Ayat Dasar Dalam bahasa Melayu.

(aktif tak transitif) Teksi itu menuju ke utara.Pola 2 : Frasa Nama + Frasa Kerja Pola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama Contoh : Pola 1 : Encik Zainal + pengurus syarikat. Pola 3 : Baju itu + merah.2 Ayat Aktif Tak Transitif Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif. Contoh : Ahmad membaca buku. (aktif transitif) Dia menangis sepanjang hari. 3. Pola 2 : Anak mereka + sedang tidur. 3. Ayat Aktif Transitif Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. (aktif tak transitif) 28 . Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan.1. iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. iaitu yang diikuti oleh frasa nama ataupun klausa komponen sebagai objek atau unsur penyambutnya. 3. (aktif transitif) Harimau itu menerkam kijang. Pola 4 : Rumah saya + di Negeri Sembilan.

iaitu unit-unit yang 29 .http://ramlibinyahya.com/2009/04/definisi-sintaksis. struktur. Ayat § Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat. § Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukumhukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat.blogspot.html DEFINISI SINTAKSIS § Cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. dan binaan atau konstruksi ayat.

§ Bahagian subjek dan predikat. Perhatikan contoh di bawah: Subjek Subjek 30 . Subjek Ayat Predikat Ayat Frasa Subjek Frasa Predikat Rumus Pola Ayat Ahmad mengulang kaji tatabahasa Frasa Nama Frasa Kerja FN + FN Cikgu ke sekolah Frasa Nama Frasa Sendi Nama FN + FS Fatimah amat rajin Frasa Nama Frasa Adjektif FN + FA Ah Chong seorang usahawan Frasa Nama Frasa Nama FN + FN Frasa § Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan. ia berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. iaitu sama ada frasa nama (FN). Subjek dan prediket pula mempunyai unsur-unsur. § Seperti yang diterangkan di atas. § Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. Subjek dan predikat mempunyai unsur-unsur. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). frasa kerja (FK). merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. FA dan FS § Menurut binaannya.membentuk ayat. § Contohnya: Ahmad sedang membuat kerja rumah § Contoh ayat di atas terdiri daripada dua bahagian iaitu (i) Ahmad sedang dan bahagian (ii) membuat kerja rumah. Binaan Ayat Bahagian subjek dan bahagian predikat merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat dalam Bahasa Melayu. frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. FK. ada empat jenis frasa iaitu FN. · Lihat contoh-contoh berikut dan kaji unsur-unsur (frasa) yang mendasari ayat.

frasa adjektif dan frasa sendi nama.Bah. frasa kerja. Rumus-rumus ini boleh terdiri daripada unsur-unsur Frasa Nama (FN). Ayat Unsur Ah Tian guru senaman Tipah membeli gula Suara ketua pengawas itu serak-serak basah Munainady menoreh getah · Jadual di atas menunjukkan rumus binaan ayat yang mudah. Frasa Kerja (FK). Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Perhatikan ayat berikut: Pelajar itu membaca buku. Bahasa subjek dibina oleh frasa nama dan predikat dibina sama ada oleh frasa nama. Jika kita hendak menambah maklumat kepada maklumat kepada maklumat asas itu dengan penerangan kepada maklumat asas itu dengan peneragan kepada subjek atau penerangan kepada predikat. Frasa Adjektif (FA) atau Frasa Sendi Nama (FS) Lihat contoh berikut: Subjek Ayat Predikat Ayat Frasa Subjek Frasa Predikat Rumus Pola Ayat Jamilah pengurus sumber manusia Frasa Nama Frasa Nama FN+FN Atan budak pandai Frasa Nama Frasa Adjektif 31 . (tingkatan enam menjadi penerang kepada pelajar. Ayat seperti ini dipangil ayat dasar kerana menjadi punca penerbitan ayat-ayat lain. Ayat Unsur Bah. Ayat ini terdiri daripada satu klausa kerana mempunyai satu subjek (pelajar itu) dan satu predikat (membaca buku). iaitu subjek ayat) Pola Ayat Dasar Pola ayat dasar mempunyai rumusnya tersendiri. maka ayat berkenaan boleh menjadi seperti berikut: Pelajar tingkatan enam itu membaca buku.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->