P. 1
kajian-isu-1

kajian-isu-1

|Views: 204|Likes:
Published by Cikgu AngahComel

More info:

Published by: Cikgu AngahComel on Nov 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2014

pdf

text

original

KAJIAN ISU

TAJUK: OBJEKTIF PERSEPSI GURU SENI SENI TERHADAP SEKOLAH PERLAKSANAAN MENENGAH DI PENDIDIKAN VISUAL

KAWASAN MERLIMAU, MELAKA.

1.

Pengenalan Objektif kurikulum ditentukan dengan berdasarkan kepada beberapa kriteria yang

dikira dapat mewujudkan suatu kurikulum yang bermanfaat kepada pelajar. Antara kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan kurikulum sekolah ialah matlamat individu, masyarakat, dunia dan sarwajagat. Objektif sesuatu kurikulum digubal berdasarkan matlamat kurikulum, dan matlamat kurikulum pula telah disediakan berdasarkan tujuan. Maka tujuan, matlamat dan seterusnya objektif saling berhubungkait dan perlu difahami oleh pendidik dengan jelas sebelum merancang sesuatu pengajaran. Dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual (KBSM) telah dirancang dengan teratur, kemas dan berubah mengikut keperluan semasa atas usaha Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Negara. Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual ini mengandungi Matlamat, Objektif, Organisasi Kurikulum dan Kandungan. (Rujuk Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Pendidikan Seni Visual, 2000).

2.

Latar belakang masalah Keberkesanan pengajaran dan pembelajran boleh ditingkatkan sekiranya guru

dapat memahami kemampuan dan persepsi diri terhadap objektif yang terkandung dalam
Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 1

sukatan pelajaran. Maklumat yang diperolehi boleh digunakan untuk memperbaiki pengajaran diri dan seterusnya berjaya mencapai hasrat negara untuk muncul sebagai negara maju menjelang tahun 2020. Angelo dan Cross (1993) menyatakan bahawa terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan oleh penyelidik untuk mendapatkan maklumat dari subjek kajian. Antara kaedah yang boleh digunakan untuk memperolehi maklum balas ialah temu bual, soal selidik dan pemerhatian. Dalam kajian ini penyelidik telah menggubah satu set soal selidik berdasarkan sukatan pelajaran pendidikan seni visual untuk mengukur domain persepsi guru seni terhadap objektif pendidikan seni visual sekolah menengah. Selain daripada itu, kaedah temu bual dan pemerhatian turut digunakan untuk mendapat maklumat yang lebih kukuh dan tepat.

3. 1.

Pernyataan Masalah Apakah persepsi guru-guru seni terhadap kefahaman objektif Pendidikan Seni Visual?

2. 3.

Sejauh manakah objektif Pendidikan Seni Visual dilaksanakan semasa P&P? Adakah pencapaian akedemik, pengalaman mengajar dan kekerapan menghadiri kursus seni mempengaruhi kefahaman objektif?

4.

Bagaimana sesuatu objektif boleh menjelaskan matlamat dalam membentuk insan yang seimbang dan harmonis dari segi JERI?

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

2

3. Dapatan kajian dapat memberi makluman kepada Kementerian Pendidikan dan pentadbiran sekolah menilai tahap perlaksanaan objektif di sekolah supaya tindakan susulan boleh diadakan. SMK Dang Anum.3%) orang guru lelaki dan 4 (26. Skop kajian Merlimau merupakan kawasan yang terletak di bahagian selatan negeri Melaka. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kefahaman objektif dengan pengalaman mengajar dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. SMK Dato Abdul Rahman Yakub dan SMK Sungai Rambai. Kesemua guru adalah berbangsa Melayu. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kefahaman objektif dengan kekerapan menghadiri kursus seni. Pengalaman mengajar Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 3 .4. 2. Pencapaian akademik bagi sampel guru dapat dikategorikan kepada 2 kumpulan iaitu Diploma 6 (40%) orang dan Sarjana Muda 9 (60%) orang.7%) orang guru perempuan. Di sini terdapat empat buah sekolah menengah kebangsaan iaitu SMK Seri Makota. 5. 6. Kepentingan kajian Kajian yang dijalankan ini sedikit sebanyak memberi gambaran tentang pelaksanaan objektif Pendidikan Seni Visual di sekolah-sekolah kawasan Merlimau. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kefahaman objektif dengan pencapaian akademik guru seni. Hipotesis kajian 1. Jumlah bilangan guru yang mengajar mata pelajaran seni visual adalah 15 orang iaitu 11 (73.

2 Perbezaan di antara Tujuan.3%) orang. Kedua. syarat-syarat yang diperlukan bagi perlakuan itu dan ketiga. Menurut C.1 Objektif Objektif ialah perkara-perkara yang jelas tentang tingkah laku yang dapat dibuat oleh murid-murid untuk menunjukkan sesuatu yang telah dapat dipelajari. ia menekankan perlakuan yang dikehendaki daripada murid-murid sebelum berakhirnya pelajaran. Pertama. Cavert (1974) Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 4 . Jika perkataan tujuan di atas ialah tujuk arah. perkataan ‘matlamat’ kadang-kadang disamakan dengan objektif am. definisi ‘Tujuan’ ialah “kenyataan am yang cuba memberi bentuk dan arahan kepada kehendakkehendak yang lebih terperinci pada masa akan datang… Tujuan adalah titik permulaan. (Rujuk lampiran 3) 7. 7.7%) orang. Husin (1989) dalam bukunya yang bertajuk Pedagogi 3 telah menerangkan bahawa objektif mengandungi tiga unsur yang penting. 6 – 10 tahun 1 (6. Ia merupakan hasil pengajaran yang dijangkakan dan bukan prosesnya. perkataan matlamat pula akan memberi penerangan mengenai arah itu. dan suatu arah untuk dituju.” Dalam pendidikan. Ia merupakan satu idea. manakala pengalaman mengajar lebih dari 10 tahun 8 (53. Objektif Menurut I. 2-5 tahun 3 (20%) orang. peringkat pencapaian minimum yang harus diperolehi. suatu cita-cita.guru seni di kawasan Merlimau adalah berbeza-beza iaitu kurang dari 2 tahun 3 (20%) orang. Matlamat.D.K. Menurut Kamarudin Hj. Definisi Istilah 7. Davies (1976) dalam Objectives in Curriculum Design. maka matlamat merupakan pecahan-pecahan mengenai idea itu. Oleh kerana tujuan merupakan satu idea.

iaitu pelajar diharap dapat mempamerkannya Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 5 . memperbaiki atau menghapuskan tingkah laku semasa. Mengikut Krathwohl (1971). dia perlulah memutuskan beberapa isu penting. kaedah pengajaran yang sesuai dan prosedur penilaian yang berkaitan dengan objektif pengajaran yang telah ditetapkan. matlamat ialah peringkat am tingkahlaku. tingkah laku dan ekspresif. Pernyataan objektif pengajaran merupakan satu perihalan tingkah laku. atau menggalakan interaksi murid dengan bahan pengajaran. Apabila seseorang guru membuat keputusan untuk mengajar. proses pendidikan bermakna mengadakan satu siri persekitaran yang membolehkan murid untuk mempelajari tingkah laku baru. Objektif ialah satu kenyataan berkenaan dengan apa yang boleh dilakukan oleh murid-murid hasil daripada pengajaran dan pembelajaran. Ini dilakukan melalui interaksi antara guru dengan murid secara individu atau kumpulan. menggalakan interaksi sesama murid.dalam An Approach to the Design of Mediated Instruction.” Dengan itu. Objektif ialah penyataan spesifik mengenai gerak balas (response) penuntut (iaitu tingkalaku) yang telah dirancangkan. Ia boleh dikategorikan ke dalam beberapa jenis antaranya ialah implisit. Guru berkenaan perlu memilih isi pelajaran yang berkaitan. definisi ‘matlamat’ ialah “matlamat ialah kategori dan peringkat am tingkah laku yang telah dipelajari dalam satu bahagian pembelajaran. eksplisit. dan melatih tingkah laku ini hingga ke tahap dia berupaya mempamerkannya ke satu paras yang memuaskan di bawah keadaan tertentu.yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang diharapkan. Apa yang dilakukan oleh guru adalah untuk mencipta satu persekitaraan . manakala objektif ialah peringkat khusus tingkah laku. Matlamat memberi pemerian tentang tingkah laku penuntut secara am.

dengan agak tekal. terutamanya seseorang yang diupah oleh sesebuah sekolah untuk mengajar. 7. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 6 .3 Persepsi Persepsi merupakan tanggapan seseorang tentang sesuatu perkara setelah orang itu mengalami perkara yang dimaksudkan. Baird (1986) menganggap perbezaan persepsi adalah sesuatu yang dijangkakan. Setelah membuat analisis sama ada secara spontan atau sebaliknya. Good (1959) mentakrifkan guru sebagai seseorang yang telah mengikuti kurikulum profesional di sesebuah institusi rasmi dengan tujuan unuk membimbing. Oleh sebab peranan objektif pengajaran amat penting dalam proses pengajaran.4 Guru Page (1977) dalam International Dictionary of Dictionary of Education telah mendefinisikan guru sebagai seseorang yang mengajar. satu idea terbentuk di dalam pemikirannya tentang perkara berkenaan. 7. perhatian serius perlulah diberikan. Persepsi tidak semestinya betul atau salah secara mutlak. mengarah pengalaman pembelajaran pelajar dalam institusi pendidikan. Persepsi adalah satu proses kognitif yang dilakukan oleh seorang individu untuk memberi makna kepada persekitarannya. sama ada kerajaan ataupun swasta.

8. menghargai keindahan alam persekitaran. Matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual Matlamat Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah adalah untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya. namun apa yang terpenting ialah ia dirancang berdasarkan matlamat dan berkeupayaan membentuk generasi yang sejajar dengan hasrat pembangunan negara. Kepentingan objektif dalam mata pelajaran pendidikan seni visual Objektif penting dan berfaedah kepada pembinaan ujian sebagai panduan untuk menentukan isi dan arah yang perlu ditekankan. belajar bahasa seni tampak. tetapi sekadar kandungan tidak menjadi matlamat Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 7 . warisan budaya dan seni dalam masyarakat. selaras dengan hasrat FPK. keluarga. ini bukan bermakna kandungan tidak penting. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Kesemua objektif yang dikemukakan mempunyai perbezaan dan persamaan. inovatif. masyarakat dan negara. Tokoh-tokoh Pendidikan Seni seperti Efland (1977) telah menghuraikan 3 komponen utama yang dijadikan matlamat dan objektif Pendidikan Seni. Objektif melewati kandungan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Mcfee (1961) mengatakan objektif Pendidikan Seni untuk membentuk tingkah laku dan meningkatkan kepekaan terhadap persekitaran dan alam. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. mengkaji kepelbagaian bahasa seni tampak dan menguasai teknik-teknik pendidikan seni. mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi. iaitu yang melibatkan perkembangan individu. imaginatif. kreatif. kritis. Feldman (1972) mengariskan objektif Pendidikan Seni sebagai mengenal dunia sekitar. 9.

Mazlan Mohamad (1997) dalam bukunya yang bertajuk Pendidikan Seni 2: Kurikulum Pendidikan Seni telah menerangkan buku Planning Art Education – in the Middle/ secondary School of Ohio. Ia mementingkan perkembangan potensi pelajar dari segi interlek. Menurut Keneeth M. estetika serta seni dalam kehidupan (dalam Iberahim Hassan 2001). kefhaman. B. Psikomotor dan Rohaniah. sejarah dan aplisiasi. Berdasarkan objektif yang ditulis. Menurut beliau mutu pengajaran tidak akan meningkat tanpa penggunaan objektif tingkah laku. Popham (1969) mengemukakan pendapatnya tentang kepentingan kenyataan objektif dalam pengajaran. maka sekurang-kurangnya terdapat empat jenis objektif tingkah laku yang tertera dalam kesemua (sepuluh) objektif. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 8 . analisis. sintesis dan penilaian. Objektif Pendidikan Seni dalam beberapa domain Matlamat Kurikulum Pendidikan Seni Visual sejajar dengan kehendak FPK dalam aspek interlek. aplikasi. Keempat jenis objektif tingkah laku ialah Kognitif. Kandungan merupakan cara atau landasan untuk menulis objektif pengajaran. yang dikeluarkan oleh State of Ohio Department of Education 1977. prosedur. Lansing (1971). emosi. jasmani dan rohani. Bloom (1965) telah menemukakan taksonomi objektif kognitif yang merangkumi pengetahuan. mengambarkan hubungan antara tujuan. Domain Kognitif: Ilmu yang berkaitan dengan gubahan. Pendapat ini disokong oleh Mager (1971). terdapat tiga domain utama dan menjadikan fokus dalam mata pelajaran seni visual iaitu: i. matlamat. Pendekatan ini juga diperkenalkan sebagai pendekatan perkembangan menyeluruh.akhir. guru dapat merancang kaedah dan peralatan yang releven dan sesuai untuk keperluan pelajar. 10. Afektif.S.

peka kepada nilai dan norma masyarakat. otot dan mental. sikap. keperihatinan. memperkembangkan keyakinan terhadap pencipta. Aras pencapaian objektif dipadukan daripada taksonomi domain kognitif. (dalam Iberahim Hassan 2001). iv. Domain Rohaniah: Turut diterapkan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah yang bermatlamat memperkukuhkan kepercayaan beragama. Domain Psikomator: Memupuk kepada pertumbuhan kemahiran dalam pergerakan atau gerak balas yang boleh terbentuk melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Krathwohl (1965) mengatakan domain ini mementingkan perkembangan emosi dan perasaan. dan mempunyai asas kemahiran vokasional. tangan . bersedia menjalankan amalan menggunakan masa lapang secara berfaedah. Manakala D. dan membentuk perlakuan dan peribadi yang berlandaskan nilai murni. 2 Memupuk budaya penyelidik dalam proses penghasilan karya Domain Afektif Kognitif 9 Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR . pertimbangan. R. Maka kesemua objektif dalam Pendidikan Seni Visual di sekolah menengah dapat dianalisa berdasarkan domein seperti berikut: Objektif 1 Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. Domain Afektif: Suatu aspek yang berkaitan dengan nilai. (dalam Iberahim Hassan 2001). pendekatan dan aktiviti. 1965) ia mementingkan perkembangan dan memelihara kecergasan diri. memperolehi kemahiran-kemahiran asas praktik dalam kehidupan seharian. menghargai warisan dan mempunyai sahsiah yang baik. ia bukan sahaja merupakan alat pengukur terhadap pencapaian pelajar tetapi boleh dijadikan sebagai aras berbicara. meningkatkan kualiti koordinasi antara mata. minat. iii.objektif. Objektif ini dikemukakan oleh Simpson (Kapfer. ii.

dan Psikomator Kognitif dan Psikomator Kognitif 4 5 6 Kognitif Kognitif dan Afektif Afektif 7 8 9 10 Afektif Afektif Afektif 11. teknik dan teknologi untuk mereka cipta barangan kraf dan produk seni visual yang berkualiti. (rujuk lampiran 1) Jacobs dan Ary (1990) . inovasi. (kajian ini walaupun hanya 15 responden. Menggunakan pelbagai kemahiran. Majid Konting (1990) berpendapat bahawa kebaikan menggunakan soal selidik ialah ianya boleh melibatkan responden yang lebih ramai. Satu set soal selidik berbentuk skala likert telah disediakan untuk mengumpul data. Rekabentuk kajian Rekabentuk kajian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. sacara lebih luas dan menyeluruh.seni visual. Menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya. Membuat diskripsi. daya kreativiti. media. ia merupakan latihan penulisan ilmiah bertujuan menambah pengetahuan dan pengalaman). Membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa. snalisis. Mendapat nilai tambah dalam displin sains. Menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitan dengan keselesaan hidup. Mohd. 3 Meningkatkan pengetahuan. teknologi dan mata pelajaran lain. displin serta kemahiran dalam bidang seni visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya. interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual. Menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan antarabangsa. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 10 .

kepercayaan dan lain-lin secara langsung.Temu bual digunakan sebagai alat pengumpulan data untuk memperoleh maklumat tentang fakta. perasaan. Program yang digunakan ialah Statistical Package for the Social Science (SPSS). Menurut Mohd Majid Konting (1990) penganalisisan data berstatistik menggunakan perisisan pengaturcaraan SPSS dapat menghasilkan pengiraan yang tepat dan bebas daripada ralat. Walaupun terdapat subjek yang mempunyai pengalaman mengajar yang kurang dari 2 tahun. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan bantuan komputer. Dapatan kajian Tinjauan terhadap persepsi sebahagian guru seni terhadap pemahaman objektif kurikulum pendidikan seni visual Berdasarkan data yang dikumpul didapati bahawa hampir kesemua sampel kajian iaitu seramai 14 (93. Pearson Correlation. Hanya seorang guru sahaja yang tidak memahami objektif Pendidikan Seni Visual dengan sepenuhnya. Penyelidik dapat mengamati sesuatu tingkah laku subjek berpandukan pemboleh ubah – pemboleh ubah yang telah dikenal pasti. UPSI telah mendidik dan memberi konsep baru dalam beberapa Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 11 .3%) orang guru seni mengatakan bahawa mereka memahami objektif pendidikan seni visual sekolah menengah dengan baik. (rujuk lampiran 3) Ini adalah kemungkinan disebabkan kebanyakan subjek terdiri daripada guru yang berpengalaman dan antaranya telah lama menjadi jurulatih utama. 12. ANOVA sehala. Seramai 5 orang guru ditemu bual dalam kawasan Merlimau. kaedah pemerhatian turut diplaktiskan. tetapi mereka merupakan generasi muda yang menerima ilmu pengetahuan yang kukuh dari universiti pendidikan seperti UPSI. Selain daripada itu. Subprogram yang digunakan ialah ujian-t.

penyelidikan ialah suatu usaha yang sistematik untuk mendapat jawapan kepada sesuatu masalah. Kaedah pemerhatian terhadap pelaksanaan objektif pendidikan seni semasa pengajaran dan pembelajaran Dengan izin pihak pentadbir sekolah dan bantuan pengetua sekolah lain di kawasan Merlimau. Model Efland. Contoh 2: Dalam unit catan: Pelajar diminta bandingbezakan antara 2 jenis catan yang berlainan teknik. Menurut Tuckman (1978). Pelajar dilatih secara ilmiah supaya dapat mengenali ciri-ciri teperinci bagi sesuatu aliran seni. menyelidik aliran kedua catan tersebut. Walaupun guru seni tersebut telah mengambil masa 2 minggu untuk mengajar sebahagian kecil dalam unit catan tetapi hasilnya amat memerangsangkan. Lansing dan lain-lain. Dapatan data ialah kelima-lima orang guru seni telah mengamalkan objektif ini dalam P&P. Pengkaji telah memilih objektif 2 iaitu memupuk budaya penyelidik dalam proses penghasilan karya seni sebagai dasar menentukan pelaksanaan objektif dalam P&P. penyelidik telah berpeluang memerhati beberapa orang guru seni menjalankan aktiviti P&P. sebagai contoh 1: Dalam mengajar unsur-unsur seni seperti garisan: Pelajar diminta mengkaji dan menyelidik garisan yang terdapat di sekeliling bilik darjah dan mengkaji fungsi setiap jenis garisan dalam masa 160 minit. Pendekatan pengumpulan dan penyusunan data-data membantu pelajar membuat penyelidikan secara saintifik mengenai seni. pelajar terpaksa membuat rujukan perpustakaan untuk mengumpul maklumat dan seterusnya membuat laporan. Walaupun keesahan dan kebolehpercayaan Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 12 .pendekatan yang dikenalpasti sesuai dengan suasana pendidikan di negara kita antaranya DBAE yang ditaja oleh Yayasan Getty. Ia bertujuan untuk mencari kebenaran dan menambah ilmu pengetahuan.

806 -1. Std.347 Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 13 . Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap pencapaian akademik dengan kefahaman objektif.088 t -. Error Deviation Mean .0000 . Hubungan antara pencapaian akedemik.0000 2.kaedah ini rendah tetapi rumusannya ialah tidak 100% objektif yang dilaksanakan merujuk kepada matlamat FPK tetapi sebahagian objektif pasti dilaksanakan oleh guru seni yang berpengalaman.000 Sig.435 adalah tidak signifikan. Penyelidik telah menggunakan analisis ujian t program SPSS.8889 Std.0000 10.396 t-test for Equality of Means Sig.435 . Ujian t menunjukkan t (13) = -. (2tailed) . . Hipotesis nol diterima.8889 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F OBJEKTI Equal F variances assumed Equal variances not assumed 3.000 df 13 8.6667 . kekerapan menghadiri kursus seni dan pengalaman mengajar dengan kebolehan memahami objektif Bagi menjawab hipotesis 1 iaitu: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kefahaman objektif dengan pencapaian akademik guru seni. (rujuk jadual 1) Jadual 1 T-Test Group Statistics pencapaian akademik OBJEKTI Diploma F Sarjana Muda N 6 9 Mean 10. p = 0.806.

400 53.0000 setahun 5 .7729 -4. Ujian ANOVA sehala menunjukkan nilai F (2 .0724 3.733 df 2 12 14 Mean Square 3.3333 setahun 2 .333 59. Hipotesis nol diterima.3608 1.2766 1.0724 -2.564 . p = .7391 4.3333 setahun 5 – 8 kali tak pernah 1.4 kali 1.200 4.564 1.2766 1. Ini kemungkinan disebabkan guru yang tidak menghadiri kursus dapat ‘inhouse traning’ dari guru yang telah menghadiri kursus.72.4 kali .000 .7391 -3.2972 4.4142 1.507 Post Hoc Test Multiple Comparisons Dependent Variable: OBJEKTIF Tukey HSD Mean Difference (I-J) (I) kekerapan (J) kekerapan kursus kursus tak pernah 2 .3333 setahun Std.8 kali -1.0000 setahun 5 .4142 1.3333 setahun 2 – 4 kali tak pernah .8 kali -1.Bagi menjawab hipotesis 2 iaitu: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kefahaman objektif dengan kekerapan menghadiri kursus seni.444 F .507 .720 Sig. adalah tidak signifekan. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap kefahaman objektif antara kekerapan menghadiri kursus seni. 12) = 0. 95% Confidence Interval Lower Bound -3.603 .7729 -4.2972 1.9639 Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 14 .000 .7729 2.603 Upper Bound 3. (rujuk lampiran 2) Jadual 2 Oneway ANOVA OBJEKTIF Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 6.7729 2.3608 1. Error Sig. .9639 -2.

p = 0.231 .23 . Secara tidak langsung ia telah menyokong penulisan Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 15 .000 .408 15 pengalaman mengajar . Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kefahaman objektif (min = 10.93 .(rujuk jadual 3) Jadual 3 Kolerasi Descriptive Statistics Mean OBJEKTIF 10. (2-tailed) N 1.53 . p = 0. Ujian kolerasi menunjukkan r = 0.53 .408 adalah tidak signifikan.231 .27). sd = 1. sd = 2.5333 Pengalaman 2. sd = 1.2799 N 15 15 Pengalaman mengajar Ujian kolerasi menunjukkan r = 0.93 . 15 .Bagi menjawab hipotesis 3 iaitu: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kefahaman objektif dengan pengalaman mengajar dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.27).408 15 1.23 . Dari dapatan data didapati bahawa 60% guru tidak dapat menyenaraikan kandungan seni visual dengan tepat. nilai pekali kolerasi yang ditunjukkan adalah sangat rendah. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kefahaman objektif (min = 10. nilai pekali kolerasi yang ditunjukkan adalah sangat rendah. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig.0656 1.000 . sd = 2.06) dengan pengalaman mengajar (min = 2. 15 Std.06) dengan pengalaman mengajar (min = 2.9333 mengajar Correlations OBJEKTIF OBJEKTIF Pearson Correlation Sig.408 adalah tidak signifikan. Deviation 2.

Selain daripada itu.yang pernah ditulis oleh Iberahim Hassan (2001) dalam kertas kerjanya yang bertajuk Pendidikan Seni Di Malaysia antara Harapan dengan Realiti telah mempersoalkan sejauh mana penguasaan ilmu dikalangan kita (guru seni) yang berkaitan dengan kandungan mata pelajaran ini? Setelah mengadakan temubual bersama tiga orang guru seni yang berpengalaman (pengalaman mengajar seni lebih dari 10 tahun dan telah menjadi JU Seni lebih daripada 5 tahun).7 % (4 orang) guru seni merujuk sukatan setiap kali sebelum merancang P&P. aktiviti yang dirancangkan oleh guru bertujuan untuk mencapai objektif sesuatu topik / unit atau ia benar-benar dirancang untuk mencapai objektif sukatan dan seterusnya mencapai matlamat mata pelajaran pendidikan seni visual. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 16 . 13. 40% (6 orang) guru merujuk seminggu sekali.7% (4 orang) juga yang merujuk sebulan sekali dan hanya 6. dari dapatan data juga menunjukkan bahawa sebanyak 26. 26.7% (1 orang) guru sahaja yang merujuk sukatan setahun sekali. Ini menunjukan bahawa guru seni lebih fokus kepada apa yang perlu pelajar mempelajari dan guru seni kurang sensitif terhadap perubahan mata pelajaran seni visual. Kekerapan merujuk sukatan pelajaran akan membantu dan memastikan guru dapat merancang sesuatu pelajaran dengan tepat. masih perlu kajian selanjutnya. apa yang mereka memberi penjelasan ialah walaupun guru seni tidak dapat menyenaraikan kandungan dengan tepat tetapi apa yang mereka jelas ialah unit-unit yang terkandung dalam setiap kandungan. Namun. Perbincangan dan cadangan Keputusan kajian menunjukkan bahawa persepsi guru seni terhadap kefahaman objektif seni visual adalah sangat baik.

Dengan masa yang terhad ini dan dengan perkembangan pengetahuan yang amat pesat. Objektif yang dipilih mestilah objektif yang mengandungi isi. 2.Berdasarkan temubual yang telah dijalankan di beberapa buah sekolah menengah kawasan Merlimau. Bagi setiap sekolah seharusnya mempunyai bilik seni khas untuk menjalankan aktiviti P&P. 1.240 minit. Ruang bilik seni tersebut perlu disusun dengan selesa dan sudutsudut khas agar dapat memberi inspirasi kepada pelajar apabila melakukan aktiviti penyelidikan. Dalam satu minggu pelajar belajar seni visual hanya antara 160 . Pendapat Ground (1970) mengenai 5 aspek memilih objektif pengajaran dengan baik boleh dijadikan sebagai pandauan dan ingatan iaitu: • Adakah objektif itu menyatakan hasil pembelajaran yang sesuai dengan bidang pelajaran seni visual? • Adakah objektif itu mengambarkan perkembangan yang logikal dengan bidang seni visual? • • • Adakah kategori tatatingkat objektif itu sesuai dengan kebolehan pelajar? Adakah objektif itu selaras dengan fsalsafah pendidikan? Adakah objektif itu selari dengan keperluan masa depan pelajar dan masyarakat? 3. kemahiran. dan pengalaman yang dianggap terpenting dan sesuai dengan peringkat pelajar. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 17 . guru harus memilih objektif pengajaran dengan sebaiknya. beberapa cadangan telah diperolehi dalam usaha mempertingkatkan kefahaman dan pelaksanaan kehendak objektif yang sebenarnya dalam penagajaran dan pembelajaran antaranya.

studio-studio seniman. Kursus seperti semakan semula perlu diadakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam sepenggal. 7.4. Kursus ini bukan setakat kandungan mata pelajaran yang perlu disemak tetapi juga pencapaian / pelaksanaan objektif turut dibincangkan agar pendidik benar-benar faham kehendak matlamat Pendidikan Seni Visual dan seterusnya mencapai kehendak FPK. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 18 . kajian masa depan. Pastikan guru seni yang mengajar berpandukan modul pengajaran yang disediakan oleh Jabatan Pendidikan Melaka. Kunjungan dan lawatan ke galeri. 5. 8. Ia bukan setakat memberi ilmu pengetahuan tetapi juga dapat menyedari pelajar mengenai prospek kerjaya yang berkaitan dengan bidang seni. Guru seni perlu membuat bacaan awal agar dapat mendalami serta menghayati topik yang akan disampaikan. Guru perlu jelas apa yang harus dipelajari oleh pelajar dalam topik berkenaan. Objektif pengajaran untuk satu unit akan berkembang dan menjurus ke arah pembangunan negara. Hasil modul pengajaran tersebut adalah atas usaha-usaha jurulatih-jurulatih utama yang penuh pengalaman dan pengetahuan dalam bidang seni. IPTA. pembelajaran kontekstual. penggunaan ICT dan lainlain perlu difahami dengan baik oleh setiap guru seni kerana jika kenyataan objektif ditulis dengan jelas dan tepat tetapi kaedah / strategi penyampaian ilmu kurang baik. IPTS dan pusatpusat kraftangan amat digalakkan. Kaedah-kaedah pengajaran yang disyorkan oleh PPK seperti pembelajaran masteri. hasil pembelajaran turut mengecewakan. 6. P&P yang dijalankan dapat merangsang dan mencabar intelek pelajar.

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 19 . matlamat. objektif. Sebelum tahun 2000. Objektif 2. Objektif 10 dikategori sebagai domaian rohaniah. objektif 1. Menurut kajian yang telah dibuat oleh Iberahim Hassan (2000). organisasi kurikulum dan kandungan yang tercatat dalam Sukatan Pelajaran KBSM Pendidikan Seni Visual. ‘Pendidikan Seni Visual sebagai tunggak pendidikan’ hasrat sebegini oleh kebanyakkan pencinta seni akan tercapai sekiranya pendidik seni memahami dan dapat mentafsir dengan tepat hubungan antara FPK. Antaranya objektif 2. 8 dan 9 adalah domain afektif. Manakala sukatan baru hanya terdapat sepuluh objektif sahaja. Objektif 1. Jelas dilihat domain psikomotor kurang difokuskan pada masa itu.Kesimpulan Objektif Pendidikan Seni Visual yang ada sekarang lebih menyeluruh kepada domain kognitif. 3. 2. afektif dan psikomotor jika dibandingkan sebelum ia disemak oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. pentadbir dan juga kelemahan guru seni sendiri. Walaupun terdapat guru yang sentiasa melakukan unsur penyelidikan dalam P&P tetapi tidak semua objektif dapat dilaksanakan kerana beberapa masalah yang wujud sebagai penghalang seperti kekangan masa. 4. 3 dan 4 adalah domain psikomotor. objektif empat sehingga dua belas ialah domain afektif. 5 dan 6 boleh dikategori dalam domain kognitif. Guru faham akan kesemua objektif dengan jelas tetapi belum pasti mereka menulis kenyataan objektif rujuk kepada matlamat dan FPK. 7. kekangan peperiksaan. bilangan objektif yang ada dalam sukatan pelajaran ialah 12. 3 dan 4 ialah domain kognitif.

Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Di Sekolah: Dulu. Madya Iberahim Hassan. Sidek Mohd Noah (2002). Pendidikan Seni Untuk Maktab & Universiti. Pendidikan Seni Di Malaysia: Antara Harapan Dan Kenyataan dalam Seminar Pedagogi Pendidikan Seni Visual. Kuala Lumpur: Longman Malaysia. Isahak Harun. Prof. Planing Art Education in the Middle/ secondary School of Ohio. Arthur (1977). Bhd. Efland. Mokhtar Ismail. Iberahim Hassan. Koh Boh Boon. (2000). UPSI. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Teori dan Praktis. Tanjong Malim. Ohio. Balai Seni Lukis Negara. Brown and Company. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Majid Konting (1993). Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Penulisan Tesis Dalam Bidang Sains Sosial Terapan. (2003). Nasir Iberahim. Toronto: Little. Mohd. Asas-asas Dalam Amalan Pedagogi. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. (1997). (2000). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Bhd. Balai Seni Lukis Negara. Md. Husin. Mazlan Mohamad. Othman Mohamed. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Kini Dan Masa Hadapan. Serdang: Universiti Putra Malaysia. (2001). Matlamat Dan Objektif Pendidikan Seni Visual Untuk Sekolah Menengah: Perlu Kajian Semula. Kamarudin Hj. New Jersey: Upper Saddle River. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 20 . Iberahim Hassan. (1989). USA: State of Department of Education. Gary W. (2001). Developing and Evaluating Educational Research. Edmund Burke Feldman. Pedagogi 3. Moore (1983). (1996) Philosophy of Art Education. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn. Penilaian di bilik darjah. Proseding Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Seni Visual. (1995).Bibliografi Ahmed Ghazie Ibrahim. Proseding Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Seni Visual. Pendidikan Seni 2: Kurikulum Pendidikan Seni. Reka Bentuk Penyelidikan : Falsafah.

Sulaiman Ngah razali. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Borg & Meredith Damien Gall (1983). (1997). New York & London: Longman. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 21 . Education Research An Introduction. Pedagogi Teori dan Praktik. Walter R.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->