Sejarah lahirnya pancasila Mari kita telusuri fakta-fakta sejarah tentang kelahiran pancasila.

Dalam rapat BPUPKI pada tanggal 1 juni 1945, Bung Karno menyatakan antara lain:´Saya mengakui, pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku sekolah H.B.S. di Surabaya, saya dipengaruhi seorang sosialis yang bernama A. Baars, yang memberi pelajaran kepada saya, ± katanya : jangan berpaham kebangsaan, tetapi berpahamlah rasa kemanusiaan seluruh dunia, jangan mempunyai rasa kebangsaan sedikitpun. Itu terjadi pada tahun 1917. akan tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah, ada orang lain yang memperingatkan saya, ia adalah Dr. Sun Yat Sen ! Di dalam tulisannya ³San Min Cu I´ atau ³The THREE people¶s Principles´, saya mendapatkan pelajaran yang membongkar kosmopolitanisme yang diajarkan oleh A. Baars itu. Dalam hati saya sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan, oleh pengaruh³The THREE people¶s Principles´ itu. Maka oleh karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat Sen sebagai penganjurnya, yakinlah bahwasanya Bung Karno juga seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat dengan sehormat-hormatnya merasa berterima kasih kepada Dr. Sun Yat Sen, -sampai masuk ke liang kubur.´ Lebih lanjut ketika membicarakan prinsip keadilan sosial, Bung Karno, sekali lagi menyebutkan pengaruh San Min Cu I karya Dr. Sun Yat Sen:´Prinsip nomor 4 sekarang saya usulkan. Saya didalam tiga hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu kesejahteraan, prinsip: tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Saya katakan tadi prinsipnya San Min Cu I ialah ³Mintsu, Min Chuan , Min Sheng´ : Nationalism, democracy, socialism. Maka prinsip kita «..harus «« sociale rechtvaardigheid.´ Pada bagian lain dari pidato Bung Karno tersebut, dia menyatakan:´Maka demikian pula jikalau kita mendirikan negara Indonesia merdeka, Paduka tuan ketua, timbullah pertanyaan: Apakah Weltanschaung´ kita, untuk mendirikan negara Indonesia merdeka di atasnya?Apakah nasional sosialisme ? ataukah historisch-materialisme ? Apakah San Min Cu I, sebagai dikatakan oleh Dr. Sun Yat Sen ? Di dalam tahun 1912 Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok merdeka, tapi ³Weltanschaung´ telah dalam tahun 1885, kalau saya tidak salah, dipikirkan, dirancangkan. Di dalam buku ³The THREE people¶s Principles´ San Min Cu I,-Mintsu, Min Chuan , Min Sheng´ : Nationalisme, demokrasi, sosialisme,- telah digunakan oleh Dr. Sun Yat Sen Weltanschaung itu, tapi batu tahun 1912 beliau mendirikan negara baru di atas ³Weltanschaung´ San Min Cu I itu, yang telah disediakan terlebih dahulu berpuluh-puluh tahun.´ (Tujuh Bahan Pokok demokrasi, Dua ± R. Bandung, hal. 9-14.) Pengaruh posmopolitanisme (internasionalisme) kaya A. Baars dan San Min Cu I kaya Dr. Sun Yat Sen yang diterima bung Karno pada tahun 1917 dan 1918 disaat ia menduduki bangku sekolah H.B.S. benar-benar mendalam. Ha ini dapat dibuktikan pada saat Konprensi Partai Indonesia (partindo) di Mataram pada tahun 1933, bung Karno menyampaikan gagasan tentang marhaennisme, yang pengertiannya ialah : (a) Sosio ± nasionalisme, yang terdiri dari : Internasionalisme, Nasionalisme (b) Sosio ± demokrasi, yang tersiri dari : Demokrasi, Keadilan sosial. Jadi marhaenisme menurut Bung Karno yang dicetuskan pada tahun 1933 di Mataram yaitu : Internasionalisme ; Nasionalisme ; Demokrasi : Keadilan sosial. (Endang Saifuddin Anshari MA. Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, Pustaka Bandung1981, hql 17-19.) Dan jika kita perhatikan dengan seksama, akan jelas sekali bahwa 4 unsur marhainisme seluruhnya diambil dari Internasionalisme milik A. Baars dan Nasionalisme, Demokrasi serta keadilan sosial (sosialisme) seluruhnya diambil dari San Min Cu I milik Dr. Sun Yat Sen. Sekarang marilah kita membuktikan bahwa pancasila yang dicetuskan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI adalah sama dengan Marheinisme yang disampaikan dalam Konprensi Partindo di Mataram pada tahun 1933, yang itu seluruhnya diambil dari kosmopolitanisme milik A. Baars dan San Min Cu I milik Dr. Sun Yat Sen. Di dalam pidato Bung Karno pada tanggal 1 juni 1945 itu antara lain berbunyi :´Saudara-saudara ! Dasar negara telah saya sebutkan, lima bilangannya. Inikah Panca Dharma ? Bukan !Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar«..Namanya bukan Panca Dharma, tetaoi«.saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa«..namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Kelima sila tadi berurutan sebagai berikut: (a) Kebangsaan Idonesia; (b) Internasionalisme atau peri-kemanusiaan; (c) Mufakat atau domokrasi;

(d) Kesejahteraan sosial; (e) Ke-Tuhanan. (Pidato Bung Karno pada tanggal 1 juni 1945 dimuat dalam ³20 tahun Indonesia Merdeka´ Dep. Penerangan RI. 1965.) Kelima sila dari Pancasila Bung Karno ini, kita cocokkan dengan marhaenisme Bung Karno adalah persis sama, Cuma ditambah dengan Ke Tuhanan. Untuk lebih jelasnya baiklah kita susun sebagai berikut: (a) Kebangsaan Indonesia berarti sama dengan nasionalisme dalam marhaenisme, juga sama dengan nasionalisme milik San Min Cu I milik Dr. Sun yat Sen, Cuma ditambah dengan kata-kata Indonesia. (b) Internasionalisme atau peri-kemanusiaan berarti sama dengan internasionalisme dalam marhaenisme, juga sama dengan internasionalisme (kosmopolitanisme) milik A. Baars. (c) Mufakat atau demokrasi berarti sama dengan demokrasi dalam marhaenisme, juga sama dengan demokrasi dalam San Min Cu I milik Dr. Sun Yat Sen; (d) Kesejahteraan sosial berarti sama dengan keadilan sosial dalam marhaenisme, juga berarti sama dengan sosialisme dalam San Min Cu I milik Dr. Sun Yat Sen. (e) Ke-Tuhanan yang diambil dari pendapat-pendapat para pemimpin Islam, yang berbicara lebih dahulu dari Bung Karno, di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 juni 1945. Dengan cara mencocokkan seperti ini, berarti nampak dengan jelas bahwa Pancasila yang dicetuskan oleh Bung Karno pada tanggal 1 juni 1945, yang merupakan´Rumus Pancasila I´, sehingga dijadikan Hari Lahirnya Pancasila, berasal dari 3 sumber yaitu: a) Dari San Min Cu I Dr. Sun Yat Sen (Cina); b) Dari internasionalisme (kosmopolitanisme A. Baars (Belanda). c) Dari umat Islam. Jadi Pancasila 1 juni 1945, adalah bersumber dari : (1) Cina; (2) Belanda; dan (3) Islam. Dengan begitu bahwa pendapat yang menyatakan Pancasila itu digali dari bumi Indonesia sendiri atau dari peninggalan nenek moyang adalah sangat keliru dan salah ! Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sebelum sidang pertama BPUPKI itu berakhir, dibentuklah satu panitia kecil untuk : a) Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. b) Menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamirkan Indonesia merdeka. Dari dalam panitia kecil itu dipilih lagi 9 orang untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945, yang kemudian diberikan nama dengan ³Piagam Jakarta´. Piagam Jakarta berbunyi: ³Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri-keadilan.

Ir. A.Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia. 30-32) Dengan begitu. SOEKARNO . yang merdeka. Op. Ke-Tuhanan yang berada pada sila kelima. dengan berdasar kepada : Ke. yang berada pada sila kedua.´ Jakarta. pada rumus pancasila I. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan ikut melasanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. H. Achmad Subardjo . supaya berkehidupan bebangsaan yang bebas. dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Kemudian pada Rumus Pancasila I. redaksinya . bersatu. ditambah dengan anak kalimat ± dengan kewajiban menjalankan syari¶at Islam bagi pemeluk-pemeluknya´. Salim . a) Ke-Tuhanan. perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mr. baik mengenai sitimatikanya maupun redaksinya sangat berbeda dengan Rumus Pancasila I atau lebih dikenal dengan Pancasila Bung Karno tanggal 1 juni 1945. Drs. Atas berkat rahmat Alloh Yang Maha Kuasa. redaksinya berubah sama sekali menjadi Persatuan Indonesia pada Rumus Pancasila II. e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hatta dkk. Rumus Pancasila II ini atau lebih dikenal dengan Pancasila menurut Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. maka Pancasila menurut Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Wachid Hasjim . berdaulat. Abdul Kahar Muzakir . maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. hal. dengan kewajiban menjalankan syari¶at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mr. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. dan tempatnyapun berubah yaitu pada sila ketiga. adil dan makmur. dengan menjalankan syari¶at Islam bagi pemeluk ± kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.A Maramis . berbeda dengan Rumus Pancasila I. kebangsaan Indonesia yang berada pada sila pertama.A. c) Persatuan Indonesia . dan ini merupakan Rumus Pancasila II.Tuhanan. maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum Dasar Negara Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat. 22-6-1605. Lebih jelasnya Rumus Pancasila II ini adalah sebagai berikut . Muhammad Yamin (Moh. Mr. ke-Tuhanan ada pada sila pertama. Abikusno Tjokrosujoso . b) Kemanusiaan yang adil dan beradab .cit. serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indinesia. sedangkan pada Rumus Pancasila II. Mohammad Hatta . d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan . Demikian juga pada Rumus Pancasila I .

´ Dalam beberapa menit saja. ³Tuan-tuan sekalian tentu mengetahui dan mengakui. Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia. baik redaksinya.Tuhanan Yang Maha Esa. Atas berkat Rahmat Alloh Yang Maha Kuasa. perdamaian abadi dan keadilan sosial. yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila dan sejarahnya. Harap diingat benar-benar oleh tuan-tuan. adil dan makmur. Dan juga pada Rumus Pancasila I. tentunya mempunyai pengertian yang jauh berbeda dengan Pancasila pada Rumus I.´ Sedangkan mengenai sifat dari Undang-Undang Dasarnya sendiri Bung Karno berkata:´Tuan-tuan tentu mengerti bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar sementara. dengan beberapa perubahan. yaittu: a) Menetapkan Undang-Undang Dasar . 1972. Dengan demikian terpenuhilah keinginan Bung Karno yang diucapkan pada waktu membuka rapat itu sebagai ketua panitia dengan kata-kata sebagai berikut . dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Selanjutnya pada Rumus Pancasila I. yaitu menjadi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan menempati sila keempat. tanpa ada perdebatan yang substansil disahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. kesejahteraan sosial yang berada pada sila keempat. bersatu. maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. maka PPKI dapat menyelesiakan acara hari itu. agar kita ini harus bisa selesai dengan Undang-Undang Dasar itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. khususnya dalam rumus pancasila. 9-11. Sehari sesudah proklamasi. Mufakat atau Demokrasi. dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa.´ . secara bulat diterima rumus Pancasila II ini.) Adapun Pembukaan undang-Undang Dasar. adalah sebagai berikut : PEMBUKAAN ³Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dengan mempergunakan rancangan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI. bahwa kita duduk di dalam suatu zaman yang beralih sebagai kilat cepatnya. Rumus Pancasila II ini atau yang lebih populer dengan nama Pancasila menurut Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945. yang berbeda pada sila ketiga. dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. bahwa barangkali boleh dikatakan pula. Lembaga Riset Jakarta.berubah menjadi Kemanusiaan yang adil dan beradab. terjadilah rapat ³Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia´ (PPKI). yang merdeka. hal. berdaulat. maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. redaksinya berubah sama sekali pada Rumus Pancasila II. inilah revolutie grodwet. Nanti kita akan membuat undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap. supaya kitapun bertindak di dalam sidang ini dengan kecepatan kilat. Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia. (Pranoto Mangkusasmito. maka pada rapat terakhir BPUPKI pada tanggal 17 Juni 1945. Panitia ini dibentuk sebelum proklamasi dan mulai aktip bekerja mulai tanggal 9 Agustus 1945 dengan beranggotakan 29 orang. yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. yang dikerjakan oleh panitia 9. supaya berkehidupan bebangsaan yang bebas. Maka berhubungan dengan itu saya minta sekarang kepada tuan-tuan sekalian. Undang-Undang Dasar Kilat. dengan berdasarkan kepada : Ke. dan b) Memilih Presidan dan Wakil Presiden dalam waktu rapat selama 3 jam. yang didalamnya terdapat Rumus Pancasila II. dan ikut melasanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. maka Pancasila pada Rumus II ini. karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri-keadilan.

maka ikut berubahlah Rumus Pancasila III menjadi Rumus Pancasila IV. Selanjutnya melalui aksi militer Belanda ke-I dan ke. Konfrensi ini berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai tanggal 2 November 1949. Syafruddin Prawiranegara. a. Secara jelasnya Rumus Pancasila IV atau pancasila menurut mukadimah Undang-Undang Dasar RIS tanggal 29 Oktober 1949. . yaitu pada sila pertama ³Ke-Tuhanan. oleh PPKI adalah suatu pengkhianatan oleh golongan nasionalis dan kristen. c. Keadilan sosia. perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna. Sebab umat Islam menganggap bahwa pencoretan anak kalimat pada sila pertama Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari¶at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. dengan senantiasa berhati teguh berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka berdaulat.II .Dengan demikian disahkannya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. adalah sebagai berikut.) mengenai ³Konstitusi Republik Indinesia Serikat´ (RIS) di Seyeningen pada tanggal 29 Oktober 1949. sampailah sejarah negara kita kepada konfrensi meja bundar di Den Haag (Nederland). perubahan ini ternyata dikemudian hari menumbuhkan benih pertentangan sikap dan pemikiran yang tak kunjung berhenti sampai hari ini. maka Rumus Pancasila mengalami perubahan lagi. yaitu: a) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan . Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Kebangsaan. Kebangsaan. b. Kerakyatan dan e. statemen Roem Royen yang mengembalikan Bung Karno dan kawan-kawannya dari Bangka ke Jogjakarta. dengan ditandatanganinya ³Piagam Persetujuan´ antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi pertemmuan untuk permusyawaratan federal (B. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam satu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi berdasarkan pengakuan ³Ketuhanan Yang Maha Esa. dengan kewajiban menjalankan syari¶at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. kesejahteraan. b) Kemanusiaan yang adil dan beradab . e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerakyatan dan keadilan sosial.F. sedangkan Presiden darurat RI pada waktu itu ialah Mr. Karena Rumus Pancasila II telah diterima secara bulat oleh BBUPKI pada tanggal 17 Juli 1945. d. Peri-Kemanusiaan. Ini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampailah kepada ringkatan sejarah yang berbahagia dan luhur.´ Untuk mewujudkan kebahagiaan. c) Persatuan Indonesia . Perubahan esensial dari Rumus Pancasila II atau Pancasila menurut Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dengan Rumus Pancasila III atau Pancasila menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945. Rumus Pancasila IV ini termuat dalam muqadimah Undang-Undang Dasar Republik Indinesia Serikat (RIS). pemberontakan PKI di Madiun.´ diganti dengan ³Ke-Tuhanan Yang Maha Esa´ .O. Peri kemanusiaan. yang bunyinya sebagai berikut: Mukadimah Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam perjuangan kemerdekaan. dan dibentuknya negara-negara bagian oleh Belanda.

Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan. yang sudah barang tentu akan membawa akibat pengertian pancasila itu menjadi berubah pula. kerakyatan dan keadilan sosial. Untuk jelasnya Rumus Pancasila di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar sementara dapat disusun sebagai berikut. untuk mewujudkan kebahagiaan. c) Kebangsaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sosio demokrasi (yang mencakup demokrasi dan kesejahteraan sosial dan ketuhanan. berdasarkan pengakuan ketuhanan yang maha esa. Pembukaan Undang-Undang Dasar sementara negara kesatuan Repiblik Indonesia seperti yang dilampirkan pada pernyataan bersama. Sebab setelah itu Bung Karno merumuskan Pancasila dengan menggunakan ³ Teori Perasan´ yaitu pancasila itu diperasnya menjadi tri sila ( tiga sila) : sosionasionalisme (yang mencakup kebangsaan Indonesia dan peri kemanusiaan). Dan pada tanggal 20 Juli 1950 dalam pernyataan bersama kedua pemerintah dinyatakan. adil dan makmur. kesejahteraan. dan kemerdekaan yang berdaulat sempurna´. Rumus Pancasila dalam mukadimah Undang-Undang Dasar sementara adalah merupakan rumus pancasila V. bersatu. peri kemanusiaan. Pada tanggal 19 Mei 1950 ditanda tangani ³Piagam Persetujuan´ antara pemerintah RIS dan pemerintah RI. Trisila ini diperas lagi menjadi Ekasila (satu sila). 2. dan ternyata antara Rumus Pancasila IV dan Rumus Pancasila V tidak ada perubahan baik sitimatikanya maupun redaksinya. perdamaian. a) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Republik Indinesia Serikat tidak berumur sampai 1 tahun. Tetapi setelah dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. kebangsaan. antara lain menyetujui rencana Undang-Undang Dasar sementara negara kesatuan Republik Indonesia seperti yang dilampirkan pada pernyataan bersama´. Rumus Pancasila mengalami perubahan. Mukadimah ³Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. yang didalamnya terdapat rumus Pancasila. Lebih jelasnya teori perasan Bung Karno dapat disusun sebagai berikut: 1. Ekasila itu tidak lain ialah gotong-royong. adalah sebagai berikut. Trisila terdiri atas: a) Sosionasionalisme . Dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah tingkat sejarah yang berbahagia dan luhur. baik redaksinya maupun pengertiannya secara esensial dan mendasar.Perubahan yang terjadi antara Rumus Pancasila II dengan Rumus Pancasila IV adalah perubahan redaksional yang sangat banyak. Pancasila itu diperasnya menjadi tri sila (tiga sila). b) Peri-Kemanusiaan. agama dan komunis). berdaulat. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka. Dan gotong royong diwujudkan oleh Bung Karno dalam bentuk nasakom (nasional. d) Kerakyatan dan e) Keadilan sosial. karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. yang menyatakan ³Pembubaran kostituante dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1945´.

Weltanschaung kita. USDEK dan pancasila tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan Naskaom memberi peluang yang besar kepada golongan komunis seperti Partai Komunis Indonesia ( PKI ) untuk memasuki berbagai instansi sipil dan militer. Menurut Orde baru. dan hal ini dapat dilihat dari pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPKI. bertempat di Universitas Indonesia. dan minta satu dasar saja ? Baiklah. demikrasi dengan kesejahteraan saya peraskan pula menjadi satu. tetapi itulah hakekat Pancasila yang ia lahirkan pada tanggal 1 Juni 1945.´ Dan juga terdapat dalam pasal 3 yang berbunyi: ³MPR menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar pada haluan negara. Inilah yang dulu saya namakan socio democratie. Awas saya tidak mengatakan bahwa Pancasila adalah Qur¶an dan Manifsesto Politik dan USDEK adalah hadits ! Qur¶an dan Hadits shahih merupakan satu kesatuan. Hal ini bisa kita jumpai di dalam ³Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi´. khususnya angkatan ¶66. ynag antara lain menyatakan : ³Ada orang menanya : Kepada Manifesto Polotik ? Kan kita sudah mempunyai Pancasila? Manifesto Politik adalan pancaran dari Pancasila. bahwa penyelewengan Pancasila oleh rezim orde Lama disebabkan ³belum jelasnya filsafat Pancasila dan belum adanya tafsiran yang terperinci´. USDEK adalah pemancaran dari pada Pancasila. saya jadikan satu. maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen. Manifesto Politik. Dan demokresi yang bukan demokrasi barat. menurut regim Orde baru disebabkan oleh penyelewengan pancasila dari rel yang sebenarnya. ialah dasar-dasarnya Indonesia. saya peras menjadi satu : itulah yang dahulu saya namakan socio-nationalisme. saya kumpulkan lagi menjadi satu. Tetapui barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada trisila ini. ³Atau barang kali ada saudara-saudara yang tidak senang adas bilangan itu ? Saya boleh peras sehingga tinggal tiga saja.´ . Kalau tuan senang dengan simbul tiga ambillah yang tiga ini. Teori perasan Bung Karno ni bukan masalah baru. dan yang tiga menjadi satu. Ekasila yaitu gotong-royong. Bung Karno menjabarkan dan melengkapi Pancasila itu dengan Manifesto Politik ( Manipol ) dan USDEK ( Undang-Undang Dasar 45. Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Pendapat ini bisa dilihat dari kesimpulan ³Simposium Kebangkitan Generasi ¶66 Menjelajah Tracee baru´. yang antara lain berbunyi. kebangsaan dan peri kemanusiaan. Dominasi komunis di dalam pemerintahan dan berbagai sektor kehidupan. tetapi pilitiek economiche democratie. yaitu pilitieke democratie dengan sociale rechtvaardigheid. meletuslah Gerakan 30 September PKI. yaitu perkataan gotong-royong ! alangkah hebatnya ! negara gotong-royong. memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan kudeta dan perebutan kekuasaan. Meletusnya G 30 S / PKI dari kandungan Nasakom. yang isinya antara lain sebagai berikut : Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang dasar ¶45 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: ³Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. sociodemocratie dan ketuhanan. 3. Demokrasi Terpimpin. Jika saya harus mengambil qiyas agama ± sekadar qiyas ± maka saya katakan : Pancasila adalah semacam Qur¶annya dan Manifesto Politik dan USDEK adalah semacam Hadits-haditsnya. ± maka pancasila dan Manifesto politik dan USDEK adalah merupakan satu kesatuan. Saudara Tanya kepada saya apakah perasan tiga perasan itu ? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia. Trisila diperas menjadi Ekasila 4. Dua dasar yang pertama. Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: socionationalisme. yang membawa runtuhnya rezim Orde Lama. Manifesto politik. Selain ³teori perasan¶ Pancasila.b) Sosio c) Ketuhanan. Teori perasan Pancasila yang dilengkapi dengan manifesto Politik dan USDEK adalah merupakan Rumus Pancasila VI. Apakah yang satu ? ««Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga. kebangsaan dan internasionalisme. USDEK dan Pancasila adalah terjalin satu salam lain. Oleh karena itu rezim Orde Baru mencanangkan semboyan ³Laksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen´. Ekonomi Terpimpin dan Kepribaian Indonesia). yang diselenggarakan pada tanggal 6 mei 1966. Sosialisme Indonesis.

tetapi kenapa dalam setiap perbincangan mengenai Pancasila M.Pasal 20 ayat 1 : ³ DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Anda dapat mengikuti semua aliran respons RSS 2. jakarta. ridwan Berkata September 8. Balas 2. atau trackback dari situs anda. sosialis.´ Masukan ini dipos pada Juni 21. . . 2009 pada 12:02 pm apakah anda sudah memahami. maka peraturan tersebut harus dicabut. . lahir. Ni'.tanggapan ke ³Sejarah Lahirnya Pancasila. bahwa konsep yang murni dari Pancasila itu adalah juga dari M.´ Pasal 22 ayat 2 berbunyi: ³Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dan persidangan yang berikut. Yamin« Jangan lupakan sejarah ini« BANGSA YANG BESAR ADALAH BANGSA YANG JUJUR DENGAN SEJARAHNYA SENDIRI . dpr. 2008 pada 2:36 pm seharusnya kita harus jujur melihat. mpr. karena dengan adanya pancasila kita dapat menumbuhkan rasa nasionalisme . pancasila. indonesia. Kok yang mengemuka dalam lahirnya Pancasila adalah Bung Karno. Seharusnya sejarah juga mencatat. . Yamin ditinggalkan« Padahal juga banyak ahli sejarah yang mau jujur juga mengakui bahwa sebetulnya naskah yang autentik tentang Pancasila sesungguhnya murni berasal dari M. 2010 pada 7:33 am saya uga setuju . ketuhanan. 2008 pada 2:55 am saya bangga bahwasana Indonesia terlahir sebagai bangsa & negara kesatuan yang memiliki dasar & ideologi PANCASILA« Balas o andhyka fariz salam Berkata Juni 8.´ 1. Yamin. 2008 2:24 pm dan disimpan pada SEJARAH dengan kaitan (tags) bung karno. SEJARAH. manutroshma Berkata Oktober 22. 51 Tanggapan . undang-undang.´ Ayat 3 :´Jika tidak mendapatkan persetujuan. menjankan serta menerapkan semua nilai-nilai yang ada dalam setiap sila pancasila????? Balas o Novelia Lolytha Berkata Januari 21.0 dari masukan ini Anda dapat memberikan tanggapan.. sejarah.

.!!! . 2010 pada 5:34 pm setuju gua sama luu . Andi... soekarno hanyalah penggali dari suatu peradaban yang telah ada untuk bisa dijadikan pondasi kenegaraan di Indonesia. mereka merasa satu untuk kesatuan bangsa indonesia« wala beda tapi mereka tidak mau egois dengan keinginan masing-masing«.. khanif Berkata Desember 11. Balas 3. 2008 pada 9:20 am sejarah menurut saat pada kerajaan apakah udah ada nilai.. cukup jelas dan padat.Balas o aouahhelaap Berkata Juli 17. thx Balas 6. 2009 pada 4:10 am soekarno memang hebat.nilai pancasila Balas 4. agama.. PANCASILA jangan lagi diperdebatkan!!! udah muak«PANCASILA ADALAH HARGA MATI!!! Balas 5. jolodhong Juga mau berkata Berkata Desember 7. sangat fleksibel yang membuat pancasila tidak akan diubah-ubah pemikir ³pencetus´pancasila dulu memang sangat hebat. bentuk ke-bhineka-an peradaban yg selama berabad2 tahun telah ada di bumi nusantara ini. 2008 pada 6:57 am pancasila. soekarno cuma orang dibalakang layar . .. dan ras. .Teguh Wira Reski Berkata Januari 14.. .. komang Berkata November 21.. budaya. ideologi yang sedang dianut oleh bangsa kita memang sangat sesuai dengan kondisi yang ada di indinesia. beraneka ragam suku. 2008 pada 10:14 pm PANCASILA adalah lahir karena suatu akibat dari resapan yang ada dimuka nusantara ini. .

perbedaan haruslah dimaknai sebagi anugrah.] ~Sumber Mayapadha [. 2009 pada 4:22 am PANCASILA ABADI ! ! ! ! terlepas dari hitam putih fakta sejarah yang terungkap serta tipisnya perbedaan antara kebenaran dengan ³pembenaran´ perlu kita sadari dan kita renungkan bahwa samapi dengan detik ini pancasila merupakan dasar dari NKRI. PANCASILA ABADI ! ! ! ! Balas 8. Betty Catharina (Caleg Partai Patriot. 2009 pada 8:35 am [. setiap penggalan kisah sejarah meninggalkan suatu hikmah dan pelajaran yang hendaknya dapat kita manifestasikan secra benar agar kita tidak tergelincir di lubang yang sama. akan tetapi perbedaan bukanlah suatu hal yang harus dimaknai dengan salah.. kebebasan dalam demokrasi bukanlah ajang untuk saling menyalahkan tetapi pada hakekatnya adalah kebersamaan untuk mencari solusi secara bersama untuk mengatasi persoalan. Sejarah Lahirnya Pancasila : Nusantara Baru Berkata Februari 18. etika dan hati nurani dalam bertindak dan berprilaku labih penting ketimbang mencari pembenaran.. bangsa ini dapat bangkit dari keterpurukan tatkala seluruh komponen bangsa ini sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. karena perbedaan itulah yang membuat bangsa ini besar... suku. tanpa membedakan agama.Dapil Pancoran Mas.] Balas 9.PANCASILA DAN UUD¶45 TIDAK LAGI BERFUNGSI dgn sebagaimana mestinya«. Depok Berkata Maret 20.. SAPMA Berkata Januari 30. karena perbedaan itulah yang melengkapi satu sama lain.di masa masuknya ERA GLOBALISASI«. nilai ± nilai pancasila mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi dengan kemajemukan bangsa ini.! Sila-1. ras. sebagai salah satu dari komponen bangsa kesadaran dan tanggung jawab moral untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan moral. saling menyalahkan bukanlah jalan keluar. golongan.Balas 7. perbedaan adalah hal yang wajar. Pancasila mengakomodir semua kepentingan bangsa yang majemuk. 2009 pada 9:05 am Pnacasila Abadi ! Setelah perjuangan bangsa dan rakyat Indonesia sampai lahirnya Pancasila dan UUD¶45«.maka«SEHARUSNYA KITA HARGAI PENGORBANAN DAN PERJUANGAN yg telah mereka LAKUKAN!!! TERNYATA«. Apakah masih dapat dipertahankan? Krn Jujur saja masih banyak kendala yg dihadapi oleh rakyat indonesia yg ingin . karena dari perbedaan dan kemajemukan itulah bangsa ini ada.

lebih banyak pancasila dalam bahasa inggris daripada bahasa Indonesia««« Terima kasih atas kepedulian menceritakan sejarah kita di multiply ini. Apakah ada kemanusiaan yg adil dan beradab yg sesungguhnya bagi rakyat Indonesia. Balas 10.!!! Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang«. a pirate _smkn 1 ngawi_ Berkata April 16. soya Berkata April 4. Soya Balas 11.. Jika ada persatuan Indonesia.Sila Ketiga.di daerah-daerah apalagi yg terpencil?Mari«kita bersama MENGEMBALIKAN BUTIR-BUTIR PANCASILA DAN UUD¶45 SBG ASAS DAN DASAR NEGARA BANGSA INDONESIA!!! Amin«. 2009 pada 12:56 pm kenapa sich semua sejarah pancasila gk ada yang jelas?? aku tu pengen tau penemu panca itu siapa? sila itu siapa? trus tntang 5 apa gitu aku gk tau!! pkoknya banyak deh yang seharusnya mau aku tanyain?? soalnya aku lagi cari materi buat tes bantara!! kalo da yang tau e-mAIL AKU YA ke vhyvhyd@gmail.com aku tunggu lo!!! . Bayangkan saja. Walau Pancasila adalah landasan idiil negara kita.melakukan KEGIATAN AGAMA KEPERCAYAAN mereka! Dimana Sila Ke-2. ketika mencari pancasila di search engine««.Apakah Keadilan Sosial juga dirasakan oleh rakyat Indonesia. Jabat erat.salah satu contoh.Apakah masih Presiden bertanggung jawab thd MPR?Sila-5.mengapa kita kembali membentuk pemerintahan Otorita?Sila-4. tetapi banyak sekali perbedaan dalam penulisan pada sila perrtama yakni: ³KeTuhanan Yang Maha Esa´ ada yang menulis Ketuhanan ada juga yang menulis KeTuhanan atau Ke-Tuhanan Sampai saat ini saya pun tidak mengetahui tulisan mana yang benar««. 2009 pada 6:23 pm Terima kasih sudah menjelaskan apa sih pancasila itu.contoh. Sampai-sampai lagu kebangsaan Indonesia Raya kita-pun ketika dinyanyikan menjadi Endonesia Raya Mungkin ini dikarenakan terlalu banyaknya orang yang meremehkan penulisan atau pelafalan.

sistem kesehatan dan pendidikan yang materialististik. 2009 pada 3:34 am mengapa nilai-nilai pancasila pada saat ini semakin dilupakan oleh rakyat indonesia? Balas 15. sistem politik yang oportunistik. Apa Pancasila itu simbolis? Jika ya. tapi juga operasional.Balas 12. karena sekarang ini lebih banyak orang menilai dengan setengah pemahaman dan berbalut idealis yang transparan hingga timbul tindakan2 di luar kontrol kemanusiaan yang menyinggung keberadaan Pancasila yang dianggap tidak sempurna.tanpa emosi yang bertopeng idealis agar lahir pemahaman yang tepat sasaran. di Sydney. joandz Berkata Juni 10. poleksosbudhankam. dewi Berkata Mei 22. Balas 13. Mari berpikir secara nyata dan kritis. sistem sosial yang individualistik dan hedonistik. Fatih Berkata Juni 11. jangan melihat siapa yang memberikan usul dari sila Pancasila atau siapa yang mendukungnya«. Sesuatu yang bisa mengakhiri penjajahan non fisik di Indonesia dan negara-negara korban kapitalis.agama strata sosial dan sebagainya. 2009 pada 12:53 am Assalaam. Sesuatu yang mengikis sistem ekonomi yang kapitalistik. Whatever«Pancasila sudah mendarahdaging bagi bangsa kita dan kita coba untuk tetap mamahaminya di segala era«. tanpa memaksa rakyat Indonesia untuk keluar dari agama . 2009 pada 2:06 pm Walaubagaimanapun Pancasila dapat dijadikan ³rem´ secara umum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat suku . baik lokal terutama internasional. jika tepat memaknainya maka tepat pula penerapannya.. Sesuatu yang bisa membebaskan Indonesia dari cengkeraman para penguasa yang pengecut dan membebek pada pola pikir iblis hasil kampanye barat. kita perlu SESUATU yang tidak hanya simbolis. yang menghalalkan dan yang mengesahkan para perampok sumber kekayaan alam. bisa mengatur sistem.. 2009 pada 3:34 am mengapa nilai-nilai pancasila pada saat ini semakin dilupakan oleh rakyat pancasila? Balas 14. yang justru menjadi kewajiban negara untuk mendistribusikannya kepada rakyat.Ane Fatih.tapi kita lihat hakekat Pancasila itu sendiri dengan lapang dada . yang saat ini masih berlangsung. joandz Berkata Juni 10.

sebagai bangsa dan Negara yang besar dan majuh. Amin««. saya merasa bangga menjadi anak Indonesia. akan tetapi masi jauh dari seutuhnya. MERDEKA«!!! Balas 17.tp ad srunya jg. silahkan langsung ke fatih.lw mnurut aq Pancasila itu Dasar Negara yang tidak akan Pernah terhapusthhhhhhhhhhh Balas . dengan terobosan-teroboasan konsep yang baik. Indonesiaku Bangkitlah Ndonesiaku Tunjuhkan Merah putimu Indonesiaku aku Cinta padamu Indonesiaku Aku Bangga Padamu Indonesiaku Aku Rela Jiwa Ragaku Padamu.ns99@yahoo. yang berpihak pada kehidpan seluruh rakyat Indonesia dan dapat membawah kejayaan bangsa indonesia di mata dunia internasional. Bagi yang mau menanggapi. akan tetapi semoga saja di satu massa adanya regenerasi pemimipin bangsa ini. 2010 pada 2:22 pm smaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Balas o winda Berkata Agustus 29. Balas 16. Wassalaam.com atau +61432809485. 2009 pada 3:11 pm Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya... sebagaimana negara-negara majuh lainnya. akan tetapi rasa bangga itu masi belum terwujud dalam cita-cita kemerdekaan sebagaimana yang di cita-citakan oleh pendiri bangsa ini. dan juga sangat disegani oleh negara-negara lain. kemerdekaan yang sejatinya menjadi hak dan milik anak seluruh bangsa Indonesia. SESUATU itu adalah SYARIAT ISLAM. fad_diel Berkata Juli 17. suda seharunya dapat merasakan akan hal itu. Jefo Makatita Berkata Juli 4. 2009 pada 6:48 am banyak banget«. Meski Nyawa Taruhannya.yang diyakini. berbagai regulasi-regulasi yang diciptakan justru sudah tidak sesuai dengan cita-cita dan Nilai-nilai UUD 1945 dan Pancasila sebagai Ideologi bangsa. setresssssssssssssssssssssssssssssssssss«.

..18.. Balas 19.kemerdekaan yg dimanfaatkan«???dimanakah orang-orang Islam sbagai kaum mayoritas yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan negeri ini.boleh jadi korban kepentingan konspirasi global dari gerakan Transnasional komunis&Sekuler di tengah pasca penghancuran. Pancasila harus dikembalikan kepada prinsip² awalnya. iya nih prasaan smakin lama nilai2 moral pancasila semakin jauh dari kehidupan kita« gw jg sedih kl hrus menerima smua ini terjadi pd bangsa kita.. yg telah sekian lama terjajah dari bngsa lain and skarang udah merdeka karena perjuangan para pahlawan kita..fakta yang transparan. Mael_Aruan Berkata Agustus 3. (Soekarnoisme) Balas 20.tersembunyi bahkan di sembunyikan««««. aris Berkata Juli 29. 2009 pada 1:29 pm waduuhh......realitas sebuah negeri muslim terbentuknya negara dengan azas di tengah pertarungan ideologi global. 2009 pada 8:41 am Trimz«jelas«««. Diana Krenhapukh Eka Putri Berkata September 20.dan terkadang sejarah sarat dengan nuansa intervensi kepentingan&kekuasaan politik«.. Pemuda-Pemudi terkesan melupakan kelima prinsip tersebut. pandangan saya nilai2 luhur Pancasila harus dilestarikan karena merupakan perekat atas keanekaragaman budaya bangsa Indonesia serta kepercayaan yg ada di Bangsa ini.. kok skarang kyknya pemuda2 kita gak begitu peduli yah atas jasa2 yg telah dilakukan pahlawan kta dulu«. 2009 pada 9:55 am Di era Globalisasi saat ini. Balas 21.keruntuhan ideologi Islam Global di bawah naungan chilapate/Khilafah pada masanya«««.... 2009 pada 11:08 pm Sebagai anak bangsa.. Maka dari itu. Sejarah memuat fakta dan penilaian.«yaaah Pancasila mungkin hanya ada saat . Aznoe Yacob Berkata September 24. fahamkah mereka terhadap AlQuran&sunnah akan pentingnya kemuliaan hukum Tuhan«.

sepakat. 2009 pada 6:32 am Duhh...sang dua pemimpin yang Idealis«.tetapi apakah pancila menjdi suatu yang hafsah bagi kelangsungan bngsa ini Balas 24. Klu gni cranya bsa-bsa IP mta-kul pancasila aQ bsa jblok !! Ada gk yg tau jlasnya sejarah pancasila????? Balas o miny Berkata Oktober 26. tata negara majapahit. Balas 22. 2009 pada 9:40 am .. 2009 pada 2:09 am anda belajar sejarah pada abad 20 bung« harusnya anda mengetahui bahwa ilmuwan Eropa dan Timur Tengah semenjak abad ke 8 sudah mempelajari sistem pemerintahan di Indonesia.y dasar lu¶nya ajj yg IJ Balas . Vivi Aprilia Berkata Oktober 10. puciiing !! mau nyari Sejarah Pancasila malah jdi rbet gni. afri darmawan Berkata Oktober 6....fase Bapak Sokarno&Bapak Soeharto.. ilmuwan atau apalah yang anda tulis disini adalah ilmuwan abad 20« silakan cari sejarah majapahit. Jadi Pancasila dan Bhineka Tungal Ika adalah asli milik rakyat Nusantara. sistem pemerintahan majapahit...panasila juga bnyak penyatakan bagian dari prisip bangsa ini.next time««./ Pengagum Jendral Besar Soedirman. 2009 pada 3:07 pm prisip tetaplah sebuah perinsip... hukum perkara dan pidana majapahit. dari situ asal semua yang berhubungan dengan pancasila dan UUD. jlegong Berkata September 25. Balas 23.

KikiE Berkata Oktober 11. nah.!!! sebagai bangsa yg baik setiap orang itu harus memiliki jiwa nasionalisme untuk menjunjung tinggi harkat martabat bangsa indonesia«««««. lalu empu tantular dengan bahasa sansekertanya dari kerajaan Majapahit (Abad 16) itu juga merancang 5 sila atau 5 aturan tetapi belum bernama Pancasila. 2009 pada 5:35 pm bagus Balas 27. ntu baru bangsa indonesia!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Balas 29..siapa ...majapahit?? kenapa negeri ini komunitas terbesarnya Muslim ya..memahami hal2 yang lainnya sngat penting apalagi geopolitik global dalam menafsirkan sebuah sejarah«««. .. miftahulrahman Berkata Oktober 22.. dari dosen saia pernah berkata. juan tendean Berkata Oktober 12... 2009 pada 4:38 pm q ingin tau lebih dalam lgi Balas 28. menurut ndie n gw semua generasi penerus bangsa ini harus memiliki jiwa pancasila yg mantap n jg bisa jujur dgn sejarah bangsanya«««««««««« keeey . emang bener tuh prosesnya? Tapi.. thanks for abad 8 untk referensi yang mereka abadikan semoga Tuhan membalas jasa mereka«memandang sejarah tidak bisa scra parsial«.. 2009 pada 2:20 pm hehe. apa itu juga berperan atau engga om´ semua?? balas aja di e-mail gw rizkimaru_san@yahoo. .com thank¶s Balas 26. 2009 pada 4:08 am Oit. bener. Pancasila muncul sudah dari kerajaan Hindu Budha dahulu kala. 2009 pada 7:38 am yupz««««.. mo2 Berkata Oktober 24. Aznoe Yacob Berkata Oktober 25..Abad 20???«yang abad 8 aja mengkaji referensi abad sbelumya sesuai kondisi alamnya.25..

oleh sebab itu Bung Karno mengatakan itu adalah GESTOK (GErakan SaTu OKtober) . 2009 pada 6:15 pm saya salut dengan artikel ini dan saya sangat sepakat.. Balas 30. Jose Gustavo Berkata November 3. saya ingin mengetahui apakah anda sudah mengetahui Kedekatan Suharto dengan PKI saat itu. akan tetapi ada yang harus bisa kita jabarkan lagi mengenai G30S. Malam harinya ia menginap di rumah istri Dewi Soekarno di Slipi (Wisma Yaso). namun menjelang sampai Istana. Ini adalah hasil balas dendam Suharto terhadap Ahmad Yani dan Nasution dengan memanfaatkan PKI yang mana Suharto begitu dekat dengan PKI sehingga dia berhasil masuk kedalam tubuh PKI! CIA.. SUHARTO. Menurut ajudan... Pagi-pagi setelah mendapat kabar mengenai penculikan para jenderal. Isu Dewan Jendral memancing kemarahan PKI sehingga mereka menangkap Dewan Jendral untuk di Interogasi bukan di bunuh! lalu kenapa akhirnya mereka terbunuh?? sebelum saya menjawab lebih jauh lagi.Salam pera pecinta Tuhan«««. jalanan diblokade oleh tentara. DEWAN JENDRAL nah dari mereka ada benang merah yang berkaitan dengan peristiwa RERA! (Cobalah merunut sejarah dan jangan setengah) Pagi 1 Oktober 1965 Bung Karno berada di Halim.yang ngasih nama negeri ini dgn nama Indonesia ya«.. Mungkin ia menangkap firasat bahaya jika Presiden ke Istana.. karena memang tidak ada jadwal blokade jalan menuju Istana. Dalam waktu cepat Parto mengambil inisiatif dengan tidak meneruskan perjalanan ke Istana. yang sesunguhnya terjadi pada 1 Oktober dini hari.next time«.pucing tuh tanda mikir berarti vi manusia cerdas oukeh.klo gitu berarti negeri belanda banyak mengadopsi hukum majaphit ya«. mugkinkah sebuah muatan upaya kodifikasi fakta untuk sebuah justifikasi sejarah yang subur dalam kajian yang parsialistik« tenang aja neng vivi. Lantas Parto . Perintah Aidit pada saat itu adalah menculik yang disebut Dewan Jendral pada saat itu sebagai upaya pencegahan KUDETA yang telah di rencanakan Dewan Jendral tersebut. pasukan tersebut tidak dikenal. Juga mengenai KUDETA?? Siapa KUDETA adalah pertanyaan besar! dan kenapa Komunis harus Kudeta?? sudah mencari bukti bukti yang lebih konkrit! lalu bagai mana dengan isu Dewan Jendral yang sengaja dihembuskan agar memancing tindakan gegabah oleh petinggi PKI! Bukankah sudah jelas bahwa itu adalah upaya sekutu (CIA) untuk dapat masuk dan mengendalikan pemerintahan Indonesia sehingga mereka dengan bebas bisa menguasai kekayaan kita dan sebagai upaya kedua Imperialis ketika gagal menawarkan ³bantuan´ pinjaman yang ketika itu Bung Karno menolak mentah-mentah dengan ucapannya yang terkenal ³GO TO THE HELL WITH YOUR AID´.Asal produk dalam negeri gitu«. ia berangkat bersama ajudan Parto menuju Istana negara. lalu sudahkah anda pernah mendengar ungkapan ³membalas dengan senyuman´ ? yang mana ini ada hubungannya dengan kejadian ketika Nasution memergoki Suharto menyelundupkan beras bersama Liem Sio Liong sehingga Suharto ditangkap dan mendapat tamparan keras dari Ahmad Yani.

sedangkan Aidit berada di tempat lain sekitar Halim. Semua pasukan hanya boleh bergerak atas perintah saya selaku Presiden dan Panglima Tertinggi ABRI. katanya. Soeharto memang memerintahkan tentara untuk menghabisi Aidit. jika pasukan pengaman merasa presiden dalam bahaya. Jawa Tengah. Saat itu Bung Karno hanya menerima informasi bahwa beberapa jenderal baru saja diculik. Sesampainya ke Halim pun Bung Karno belum tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Dengan begitu Aidit tidak dapat bicara yang sebenarnya. Baru setelah beberapa saat di Halim. Beberapa hari kemudian Aidit ditembak mati oleh Kolonel Yasir Hadibroto di Brebes.00 WIB. Para tamu itu memaksa Aidit meninggalkan rumah. Bung Karno dan Oemar Dhani berada di satu tempat. Jelas ini membingungkan Untung. meskipun sebenarnya para jenderal sudah dibunuh. Tetapi keberadaan Aidit di sana sungguh mengherankan.mengusulkan Sebaiknya ke Halim saja. Setelah itu Aidit tidak pernah pulang lagi sampai ia ditembak mati di Brebes. Inilah keanehannya: para tokoh sangat penting berkumpul di Halim. sebab istri Aidit kemudian cerita bahwa pada tanggal 30 September 1965 malam hari ia kedatangan tamu beberapa orang tentara. itu masih wajar karena ia adalah pimpinan AURI. Aidit terbang ke Jawa Tengah. 1 Oktober 1965. Dengan begitu presiden bisa diterbangkan ke mana saja secara cepat. Dalam protokoler pengamanan presiden. Demikian antara lain isi instruksi Presiden. Itu asal-muasal presiden berada di Halim. Inti instruksi Bung Karno adalah bahwa semua pihak diminta tenang. Ia sudah melapor ke Soeharto soal Dewan Jenderal yang akan melakukan kup terhadap Presiden Soekarno. Setelah Bung karno terbang ke Istana Bogor (prosesnya dirinci di bagian lebih lanjut). ujarnya. maka tujuan utama adalah lapangan terbang. Semua pasukan harap stand-by di posisinya masing-masing. Untung juga mengutarakan niatnya untuk mendahului gerakan Dewan Jenderal dengan cara menangkap mereka lebih . Bung Karno menurut saja. pak. Instruksi lantas disambut Soeharto dengan memerintahkan anak-buahnya menangkap Untung dan kawan-kawan. Suami saya diculik tentara. Instruksi itu ditafsirkan Soeharto bahwa Untung dan kawan-kawan sudah kalah. Kalau ada apa-apa dari Halim akan dengan cepat terbang ke tempat lain. Beberapa saat kemudian ia menerima laporan dari Brigjen Soepardjo. Kalau Oemar Dhani berada di sana. Belum ada informasi mengenai nasib para jenderal. Presiden Soekarno dari pangkalan udara Halim mengeluarkan instruksi yang disampaikan melalui radiogram ke markas Besar ABRI. beliau diberitahu oleh para pengawal. Hindari pertumpahan darah. katanya. Aidit pagi itu juga berada di Halim. Tetapi menurut laporan intelijen kami Aidit sama sekali tidak melawan. karena gerakan menculik dan membunuh para jenderal tidak didukung oleh Presiden. Mungkin Parto (juga Bung Karno) tidak tahu bahwa para jenderal diculik dan dibawa ke Halim. Hanya beberapa jam setelah para jenderal dibunuh sekitar pukul 11. Semua persoalan akan diselesaikan pemerintah/Presiden. Menurut kabar resmi Aidit ditembak karena saat ditangkap ia melawan. Saya lebih percaya pada laporan intelijen kami.

akan tetapi ada yang harus bisa kita jabarkan lagi mengenai G30S. mmm sebetulnya itulah yang diajarkan Komunis! jadi kalo kawan2 yang belum mengerti apa itu komunis janganlah su¶udzon ! wassallam! God Bless You (semoga Tuhan Menyertai Kalian Semua ) Balas 31. Setelah anggota dewan Jenderal dibunuh. jangan sampai nanti kejadian Poso terulang kembali! agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku jadi tidak perlu di perdebatkan dan merasa paling benar sebab kita harus saling menghargai«. yang sesunguhnya terjadi pada 1 Oktober dini hari. katanya. Teman-teman sesama narapidana politik juga tahu bahwa Untung adalah anak emas Soeharto. oleh sebab itu Bung Karno mengatakan itu adalah GESTOK (GErakan SaTu OKtober) . Semua ini didukung oleh Soeharto. 2009 pada 6:16 pm saya salut dengan artikel ini dan saya sangat sepakat. Bahkan Soeharto malah memberi bantuan pasukan. Bambang Widjanarko yang berada di Halim agar menghadap Soeharto di Makostrad.dulu.. Perintah Aidit pada saat itu adalah menculik yang disebut Dewan Jendral pada saat itu sebagai upaya pencegahan KUDETA yang telah di rencanakan Dewan Jendral tersebut. okeh kawan2 berhubung saya ada ujian tengah semester satu maka nanti disambung lagi! trimakasih ! oh iya saya juga beragama tapi saya tidak pernah mendebatkannya. Di Makostrad Bambang Widjanarko diberitahu Soeharto agar Presiden Soekarno dibawa pergi dari Pangkalan Halim sebab pasukan dari Kostrad di bawah pimpinan Sarwo Edhi Wibowo sudah disiapkan untuk menyerbu Halim. Malah kami didukung pasukan Soeharto yang didatangkan dari daerah. Ini mungkin hampir bersamaan waktunya dengan perintah Soeharto agar Untung dan kawan-kawan ditangkap. Tapi akhirnya Untung dihukum mati dan benar-benar dieksekusi. Mengenai soal ini saya ingat cerita Untung kepada saya saat kami sama-sama dipenjara di Cimahi. Isu Dewan Jendral memancing kemarahan PKI sehingga mereka menangkap Dewan Jendral untuk di . Jose Gustavo Berkata November 3. Hampir bersamaan dengan keluarnya instruksi Presiden-mungkin hanya selisih beberapa menit kemudian ± Soeharto memanggil ajudan Bung Karno. Juga mengenai KUDETA?? Siapa KUDETA adalah pertanyaan besar! dan kenapa Komunis harus Kudeta?? sudah mencari bukti bukti yang lebih konkrit! lalu bagai mana dengan isu Dewan Jendral yang sengaja dihembuskan agar memancing tindakan gegabah oleh petinggi PKI! Bukankah sudah jelas bahwa itu adalah upaya sekutu (CIA) untuk dapat masuk dan mengendalikan pemerintahan Indonesia sehingga mereka dengan bebas bisa menguasai kekayaan kita dan sebagai upaya kedua Imperialis ketika gagal menawarkan ³bantuan´ pinjaman yang ketika itu Bung Karno menolak mentah-mentah dengan ucapannya yang terkenal ³GO TO THE HELL WITH YOUR AID´. Soeharto malah menyuruh Untung ditangkap. Sebab Soeharto yang mendukung saya menghantam Dewan Jenderal. Untung dengan yakin mengatakan bahwa ia tidak akan dieksekusi meskipun pengadilan sudah menjatuhkan hukuman mati.

pasukan tersebut tidak dikenal. karena memang tidak ada jadwal blokade jalan menuju Istana. lalu sudahkah anda pernah mendengar ungkapan ³membalas dengan senyuman´ ? yang mana ini ada hubungannya dengan kejadian ketika Nasution memergoki Suharto menyelundupkan beras bersama Liem Sio Liong sehingga Suharto ditangkap dan mendapat tamparan keras dari Ahmad Yani. Sesampainya ke Halim pun Bung Karno belum tahu apa yang sesungguhnya terjadi. maka tujuan utama adalah lapangan terbang. katanya. beliau diberitahu oleh para pengawal. Beberapa saat kemudian ia menerima laporan dari Brigjen Soepardjo. Beberapa hari kemudian Aidit ditembak mati oleh Kolonel Yasir Hadibroto di Brebes. Soeharto memang memerintahkan tentara untuk menghabisi Aidit. Dengan begitu presiden bisa diterbangkan ke mana saja secara cepat. Setelah Bung karno terbang ke Istana Bogor (prosesnya dirinci di bagian lebih lanjut). Menurut kabar resmi Aidit ditembak karena saat ditangkap ia melawan. Inilah keanehannya: para tokoh sangat penting berkumpul di Halim. jalanan diblokade oleh tentara. Mungkin Parto (juga Bung Karno) tidak tahu bahwa para jenderal diculik dan dibawa ke Halim. namun menjelang sampai Istana. Saya lebih percaya pada laporan intelijen kami. Ini adalah hasil balas dendam Suharto terhadap Ahmad Yani dan Nasution dengan memanfaatkan PKI yang mana Suharto begitu dekat dengan PKI sehingga dia berhasil masuk kedalam tubuh PKI! CIA. Suami saya diculik tentara. Aidit pagi itu juga berada di Halim. Mungkin ia menangkap firasat bahaya jika Presiden ke Istana. Dengan begitu Aidit tidak dapat bicara yang sebenarnya. sedangkan Aidit berada di tempat lain sekitar Halim. Para tamu itu memaksa Aidit meninggalkan rumah. Tetapi keberadaan Aidit di sana sungguh mengherankan. Kalau ada apa-apa dari Halim akan dengan cepat terbang ke tempat lain. Setelah itu Aidit tidak pernah pulang lagi sampai ia ditembak mati di Brebes. . Menurut ajudan. jika pasukan pengaman merasa presiden dalam bahaya. Aidit terbang ke Jawa Tengah. Malam harinya ia menginap di rumah istri Dewi Soekarno di Slipi (Wisma Yaso). Jawa Tengah. saya ingin mengetahui apakah anda sudah mengetahui Kedekatan Suharto dengan PKI saat itu. Baru setelah beberapa saat di Halim. pak. Bung Karno dan Oemar Dhani berada di satu tempat. katanya. ia berangkat bersama ajudan Parto menuju Istana negara. SUHARTO. Dalam protokoler pengamanan presiden. Pagi-pagi setelah mendapat kabar mengenai penculikan para jenderal. Itu asal-muasal presiden berada di Halim. Dalam waktu cepat Parto mengambil inisiatif dengan tidak meneruskan perjalanan ke Istana. ujarnya. itu masih wajar karena ia adalah pimpinan AURI. Bung Karno menurut saja. Kalau Oemar Dhani berada di sana. Tetapi menurut laporan intelijen kami Aidit sama sekali tidak melawan. sebab istri Aidit kemudian cerita bahwa pada tanggal 30 September 1965 malam hari ia kedatangan tamu beberapa orang tentara. DEWAN JENDRAL nah dari mereka ada benang merah yang berkaitan dengan peristiwa RERA! (Cobalah merunut sejarah dan jangan setengah) Pagi 1 Oktober 1965 Bung Karno berada di Halim.Interogasi bukan di bunuh! lalu kenapa akhirnya mereka terbunuh?? sebelum saya menjawab lebih jauh lagi. Lantas Parto mengusulkan Sebaiknya ke Halim saja.

jangan sampai nanti kejadian Poso terulang kembali! agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku jadi tidak perlu di perdebatkan dan merasa paling benar sebab kita harus saling menghargai«.00 WIB. Demikian antara lain isi instruksi Presiden. Tapi akhirnya Untung dihukum mati dan benar-benar dieksekusi. Ini mungkin hampir bersamaan waktunya dengan perintah Soeharto agar Untung dan kawan-kawan ditangkap. Instruksi itu ditafsirkan Soeharto bahwa Untung dan kawan-kawan sudah kalah. Saat itu Bung Karno hanya menerima informasi bahwa beberapa jenderal baru saja diculik. Mengenai soal ini saya ingat cerita Untung kepada saya saat kami sama-sama dipenjara di Cimahi. Soeharto malah menyuruh Untung ditangkap. Instruksi lantas disambut Soeharto dengan memerintahkan anak-buahnya menangkap Untung dan kawan-kawan. Presiden Soekarno dari pangkalan udara Halim mengeluarkan instruksi yang disampaikan melalui radiogram ke markas Besar ABRI. Semua ini didukung oleh Soeharto. karena gerakan menculik dan membunuh para jenderal tidak didukung oleh Presiden..Hanya beberapa jam setelah para jenderal dibunuh sekitar pukul 11. Sebab Soeharto yang mendukung saya menghantam Dewan Jenderal. Malah kami didukung pasukan Soeharto yang didatangkan dari daerah. Semua pasukan hanya boleh bergerak atas perintah saya selaku Presiden dan Panglima Tertinggi ABRI. Jelas ini membingungkan Untung. 1 Oktober 1965. Untung dengan yakin mengatakan bahwa ia tidak akan dieksekusi meskipun pengadilan sudah menjatuhkan hukuman mati. Di Makostrad Bambang Widjanarko diberitahu Soeharto agar Presiden Soekarno dibawa pergi dari Pangkalan Halim sebab pasukan dari Kostrad di bawah pimpinan Sarwo Edhi Wibowo sudah disiapkan untuk menyerbu Halim. meskipun sebenarnya para jenderal sudah dibunuh. okeh kawan2 berhubung saya ada ujian tengah semester satu maka nanti disambung lagi! trimakasih ! oh iya saya juga beragama tapi saya tidak pernah mendebatkannya. katanya. Semua persoalan akan diselesaikan pemerintah/Presiden. Semua pasukan harap stand-by di posisinya masing-masing. Belum ada informasi mengenai nasib para jenderal. Bahkan Soeharto malah memberi bantuan pasukan. Hampir bersamaan dengan keluarnya instruksi Presiden-mungkin hanya selisih beberapa menit kemudian ± Soeharto memanggil ajudan Bung Karno. Bambang Widjanarko yang berada di Halim agar menghadap Soeharto di Makostrad. mmm sebetulnya itulah yang diajarkan Komunis! jadi kalo kawan2 . Setelah anggota dewan Jenderal dibunuh. Teman-teman sesama narapidana politik juga tahu bahwa Untung adalah anak emas Soeharto. Hindari pertumpahan darah. Inti instruksi Bung Karno adalah bahwa semua pihak diminta tenang. Ia sudah melapor ke Soeharto soal Dewan Jenderal yang akan melakukan kup terhadap Presiden Soekarno. Untung juga mengutarakan niatnya untuk mendahului gerakan Dewan Jenderal dengan cara menangkap mereka lebih dulu.

semoga rakyat Indonesia tidak lepas dari Pancasila dan akan mengamalkan tiap silanya. Undang.beda tapi KITA ADALAH SATU «««««««« .undang 1945 dan Pancasila adalah harus dijadikan pedoman. acuan. uwick Berkata November 4. 2009 pada 2:08 am saya cinta perjuangan pak Karno dan para pejuang lainnya dalam memperjuangkan kemerdekaan RI. pandangan hidup. merdeka «««« meski bebeda. Indonesia. untuk bangsa yang ³merdeka´.yang belum mengerti apa itu komunis janganlah su¶udzon ! wassallam! God Bless You (semoga Tuhan Menyertai Kalian Semua ) Balas 32.