P. 1
Nikah,Talak Dan Rujuk

Nikah,Talak Dan Rujuk

|Views: 1,011|Likes:
Published by Imam Mawardi

More info:

Published by: Imam Mawardi on Nov 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2012

pdf

text

original

BAB I PENDAHULUAN Sebagai umat Islam yang bertaqwa, kita tidak akan terlepas dari syari’at Islam.

Hukum yang harus di patuhi oleh semua umat Islam di seluruh penjuru dunia. Baik lakilaki maupun perempuan tidak ada perbedaan di mata Allah SWT, tetapi yang membedakan hanyalah ketaqwaan kita. Salah satu dari syari’at Islam adalah tentang perkawinan, talak, cerai, dan rujuk. Keempat hal ini sudah di atur dalam hukum Islam, baik dalam al-Qur’an maupun dalam Hadits Rasulullah SAW. Perkawinan merupakan peristiwa yang sering kita jumpai dalam hidup ini, bahkan setiap hari banyak umat Islam yang melakukan perkawinan. Selanjutnya tentang masalah talak, hal ini juga tidak jarang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat di televisi banyak para artis yang melaporkan isterinya ke KUA lantaran hal sepele, dan dengan gampangnya mengucapkan kata talak. Padahal dalam al-Qur’an sudah jelas bahwa perbuatan yang paling di benci Allah adalah talaq. dari sini jika kita menengok kejadian-kejadian yang menimpa suami isteri yang bercerai maka patut kita bertanya ada apa di balik semua itu. Kita ketahui bahwa tindak lanjut dari talak itu sendiri akan berakibat perceraian. Dan hal itu akan menambah penderitaan dari kaum itu sendiri jika melakukan sebuah perceraian. Tetapi hukum Islam disamping menentukan hukum juga memberikan alternatif jalan keluar yang bisa di tempuh oleh pasangan suami Isteri jika ingin mempertahankan hubungan pernikahan mereka. Hal itu bisa di tempuh dengan melakukan rujuk dan menyesali perbuatan yang telah di lakukan. Setiap hari banyak umat yang melakukan penikahan, talak, cerai, dan rujuk. Hal ini perlu untuk kita teliti, berapa banyak umat Islam yang melakuakan pernikahan, talak, perceraian, dan rujuk. Dan kita akan mengambil contoh di kecamatan Blimbing. Dengan berpatokan pada data yang ada di KUA kecamatan Blimbing.

du. yang artinya: “maka kawinilah wanita-wanita (lain)” yang kamu senangi. bagi orang yang berkehendak dan baginya mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah isterinya. hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang. Sunnah. tetapi perkawinan itu dapat di pandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu umat dengan yang lain. Makruh. Dan Allah berfirman dalam Surat AnNisa’ ayat 3. bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan. maka hukum nikah dapat di bagi menjadi lima macam. 2. dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu. bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberi belanja kepada isterinya atau karena kemungkinan lain. hendaklah dia kawin. tiga. 3. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam. karena dengan puasa. Haram. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang mengahalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan itu. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan. giuran. atau tidak mampu memberi nafkah jasmani . Wajib. dan kesejahteraan baik bagi laki-laki maupun perempuan. keberkahan.” Ayat ini memerintahkan kepada kaum laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Hukum Nikah Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. yang artinya: “Hai pemuda-pemuda barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak kawin. 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadapat orang yang tidak halal dilaihatnya. atau empat. Batas poligami di dalam Islam hanya sampai empat orang saja. Pengertian Nikah Nikah adalah salah satu pokok hidup yang utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Selain dari pada itu. 2.BAB II PEMBAHASAN A. Sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW. Ayat ini juga menerangakan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. NIKAH 1. Adapun yang dimaksud dengan adil di dalam ayat ini ialah adil di dalam memberikan kepada isteri berupa pakaian. dan laki-laki yang bersifat lahiriyah. bagi masyarakat yang berada di sekelilingnya. bagi orang yang ingin menikahi seseorang dengan niat untuk menyakiti isterinya atau menyia-nyiakan isterinya. bukan saja perkawinan itu satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa. tempat. yaitu: 1. Dan akan memeliharakannya dari godaan syhwat. ” Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang di dalam bahasa Indonesia disebut perkawinan.

3. c. Nabi SAW. Baligh (dewasa) c. Bukan mahram calon suami. Untuk membina rumah tangga yang serasi. d. bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengahruskan segera nikah atau yang mengharamkannya. Laki-laki. d. Wanita yang keturunannya orang yang mempunyai keturunan yang baik. Menjaga kehormatan dan harkat martabat manusia. Tujuan Nikah Tujuan pernikahan dapat disebutkan sebagai berikut: a. b. Calon Isteri Syarat-syaratnya. Islam. antara lain: a. Berakal sehat. c. yaitu: b. Calon Suami Syarat-syaratnya. 4. Ingin mengaharapkan harda benda. Mempunyai hak untuk menjadi wali. Bukan mahram calon isteri. telah memberikan petunjuk sifat-sifat perempuan yang baik. Memperoleh keturunan yang soleh. b. b. 5. c. Syarat-syaratnya. Akan ingin melihat kecantikannya. Karena mengarapkan gelar kebangsawanannya. Mubah. Rukun Dan Syarat Nikah Rukun nikah ada lima macam. yaitu: a. 2. e. Islam. Adil (tidak fasik) . d. Tidak sedang melaksanakn ibadah haji atau umrah. b. yaitu: 1.maupun rohani. b. Karena agama dan budi pekerti yang baik. Berakal sehat. mereka ingin kawin lantaran beberapa sebab. Tidak di paksa. Islam. f. b. yaitu: a. Dua orang saksi. Wanita yang mash perawan. Adil (tidak fasik) e. d. c. c. Tidak sedang melakan ibadah haji atau umrah. yang sah dari hasil perkawinan itu. 3. Baligh (dewasa) c. 4.. Wali Syarat-syaratnya. Telah berlaku anggapan kebanyakan pemuda-pemuda dari dahulu sampai sekarang. Wanita yang beragama dan menjalankannya. dan penuh dengan limpahan kasih sayang. yaitu: a. diantaranya: a. Islam.

Do’a untuk kedua mempelai. Memimpin dan membimbing seluruh keluarga kejalan yang benar. Ada persesuaian antara ijab dan qabul . Pemberian mahar merupakan kewajiban bagi laki-laki yang menikahi perempuan. Syarat-syarat ijab dan qabul adalah: a. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri a. c. Setelah selesai khotbah nikah di sunahkan berdoa untuk kedua mempelai. 8. 6. maka akad nikah itu tetap sah. dengan kata nikah atau tazwij atau terjemahan. 2. Berturt-turt. c. artinya ijab dan qabul itu tidak terselang waktu yang lama. b. Isteri harus menjaga dirinya. Banyaknya mahar itu tidak dibatasi oleh syariat Islam. 3. . Kewajiban bersama suami isteri. sehingga jika pada waktu akan nikah tidak di sebutkan mahar itu. Tidak memakai syarat yang dapat mengahalangi kelangsungan pernikahan. Mempergunakan nafkah yang di berikan oleh suami dengan sebaik-baiknya 4. Laki-laki. Kewajiban suami 1. dengan maksud untuk menyiarkan perkawinan itu. 1. b. Sedangkan qabul adalah jawaban laki-laki dalam menerima ucapan wali perempuan. dan walimah untuk perkawinan di sebut walimatulusr. f. 4. Isteri wajib taat dan patuh kepada suami. hanya menurut kekuatan suami serta keridhaan isteri 7. Memelihara anak-anak dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Suami wajib memberi nafkah 3. Mengerti maksud akad nikah. Pernikahan ini perlu diketahui orang banyak supaya mempelai berdua ketika bergaul tidak di curigai oleh masyarakat. 1. kehormatannya dan rumah tangganya. Bagi yang di undang untuk mendatangi walimah hukumnya wajib jika yang tidak berhalangan. karena di dalam khotbah ini banyak nasehat-nasehat b. c. Sunnah Dalam Akad Nikah Setelah akad nikah selesai dilaksanakn maka di sunahkan melakukan tiga hal. Mahar ini tidak termasuk rukun nikah. Khotbah nikah Khotbah nikah sangat dianjurkan menurt agama Islam. Walimah artinya pesta. 2. Kewajiban isteri. sebagai berikut: a. 5. Suami wajib menggauli isteri dengan penuh kasih sayang. Mahar Mahar atau maskawin ialah pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik berupa uang atau benda-benda yang berharga yang di sebabkan karena pernikahan diantara keduanya. Suami wajib membayar mahar. Ijab Dan Qabul ijab adalah perkataan dari wali pihak wali perempuan. Walimah.e. d. Isteri berkuasa untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

c. Suami boleh menjatuhkan talak kepada isteri. Haram. 4. Suami tidak sanggup membayar mahar yang telah disebutkan pada saat akad nikah. d. apabila suami sudah tidak mampu lagi menunaikan tugasnya sebagai suami. Makruh. yaitu pemberian sesuatu yang berharga dari suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami. baik dari keluarga suami maupun keluarga isteri dan kerabat yang lain. ketika isterinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci setelah di campuri. B. b. Talak merupakan jalan keluar terakhir dalam suatu ikatan pernikahan antara suami isteri jika mereka tidak terdapat lagi kecocokan dalam membina rumah tangga. apabila talak di jatuhkan oleh suami terhadap isteri dalam keadaan haidh. Pasakh pasakh adalah terjadinya talak yang di jatuhkan oleh hakim atas pengaduan isteri atau suami. Terjadi penganiayaan yang berat oleh suami kepada isterinya. 2.2. d. 3. Suami tidak dapat merujuk isterinya pada masa iddah dan juga tidak bisa menambah talak. Mempermudah dalam pengumpulan harta. Bagi suami yang telah menjatuhkan talak pada isterinya ia mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. apabila suami sudah bersumpah dengan mengatakan ia tidak akan menggauli isterinya lagi. 3. Pernikahan dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan maksiat. Hukum Talak Talak mempunyai beberapa hukum seperti dibawah ini: a. 1. Perceraian dalam bentuk pasakh ini dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut: a. Suami memberi mut’ah. Suami tidak dapat memberi nafkah kepada isterinya. b. b. Terdapat suatu aib atau cact pada salah satu pihak. e. . Antara suami dan isteri berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. TALAK 1. 2. Sunnah. Pengertian Talak Kata talak berasal dari bahasa Arab artinya menurut bahasa melepaskan ikatan. Jika antara suami dan isteri ingin bersatu kembali harus dengan akad baru. Berbuat baik kepada semua famili. atau karena perselisihan antara suami isteri. atau dalam keadaan suci setelah isteri itu di campuri. Adapun talak menurut istilah syariat Islam ialah melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan lafadz tertentu yang mengandung arti menceraikan. Pernikahan dapat menentramkan jiwa. d. Suami merasa tertipu karena keadaan isteri tidak sesuai dengan janji yang telah di sepakati. Khulu’ Khulu’ adalah talak yang di katuhkan suami karena mengabulkan permintaan isterinya dengan cara membayar tebusan dari pihak isteri kepada suami setelah terjadi khlu’. c. Hikmah pernikahan. Suami bersikap santun dan ramah terhadap isteri. b. Wajib.

Adapun talak tiga yang terjadi antara suami dan isteri. Seorang suami menthlaq isterinya dengan talak satu. kemudian di talak lagi. 5. c. h. Suami hilang atau pergi dan tidak jelas tempatnya atau tidak jelas hidup atau matinya. yaitu: 1. Iddah selama empat bulan sepuluh hari. Bilangan Talak Bilangan talak ada tiga macam. 6. Iddah terdiri dari beberapa macam. Kinayah (sindiran) yaitu kalimat yang masih ragu-ragu boleh dikaitkan untuk perceraian nikh atau yang lainnya. Pada masa iddah istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain hingga habis masa Iddahnya. Adapun hukum iddah bagi seorang istri yang telah ditalaq atau ditinggal mati oleh suaminya adalah wajib. Talak tiga dengan cara suami mengatakan talak kepada isterinya dengan talak tiga pada sati waktu. maka tidak boleh mengadakan rujuk di antara keduanya pada masa iddah. Kalimat sindiran ini tergantung pada niatnya. b. pangan dan papan. Untuk mengetahui apakah isteri yang di cerai itu hamil atau tidak dengan mantan . Iddah ibni disebabkan karena istri yang ditalak suaminya dalam keadaan hidup dan istri masih bisa mempunyai darah haid. yaitu: a. dan talak tiga. agar dapat diketahui kaandungannya ataukah kosong atau berisi. Suami wajib memberi nafkah berupa sandang. d. Adapun hikmah iddah antara lain. Suami berlaku murtad. Talak satu dan talak dua di sebut dengan talak pas’i. artinya kalau tidak di niatkan untuk perceraian mak tidaklah jatuh talak. yaitu bagi wanita yang di talak oleh suami dalam keadaan hidup dan isteri sudah tidak mempunyai darah haid. Iddah Iddah menurut bahasa artunya jumlah atau sejumlah. c. Suami wajib memberi nafkah tempat tinggal bagi mantan isterinya yang di talak ba’in. b. Suami menjatuhkan talak sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda-beda. b. sebagai berikut: a. Idaah sampai melahirkan anak. Iddah tiga kali suci atau tiga quru’. setelah habis masa iddahnya isteri itu di nikahi kembali lagi. Jika keduanya ingin kembali bersatu maka harus di lakukan dengan akad nikah yang baru dan telah di selang orang lain. 2. Suami wajib memberi nafkah berupa sandang. Suami mengumpulkan dua orang isteri yang saling bersaudara. 3. Iddah tiga bulan. yaitu talak yang terjadi antara suami dan isteri dan boleh rujuk ketika dalam masa iddah. yaitu: Talak Satu. talak dua. Talak tiga meliputi tiga cara. papan bagi mantan isterinya yang di talak ba’in apabila isterinya itu hamil sampai ia melahirkan anak.f. g. apabila isteri ini tidak hamil. sebagai berikut: 1. Suami yang telah mentalak isterinya dan isterinya masih dalam masa iddah maka bagi suami mempunyai kewajiban terhadap isterinya. Kalimat yang di pakai dalam talak ada dua macam. pangan. yaitu: a. Sharih (terang) yaitu kalimat yang tidak di ragukan lagi bahasa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan. yaitu iddah yang berlaku bagi wanita yang di tinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. berlaku bagi wanita yang di ceraikan atau di tinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. iddah menurut syari’at Islam ialah masa menunggu bagi seorang wanita karena ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya.

Hal ini juga sering kita alami lantaran sang isteri mirip dengan ibu kita. Untuk menentukan keturunan jika isteri yang di talak itu dalam keadaan hamil. Hukum asal daripada Rujukadalah mubah (boleh). Untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak suami dan isteri yang di talak hidup jika keduanya menghendaki berumah tangga lagi. Zhihar atau zhuhrun yang berarti punggung dalam bahasa Arab. Illa’ artinya simpah. Tetapi kalau penyebutannya dalam hal yang ringan hal semacam itu tidak menjadi masalah. Li’an ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh isterinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa dia adalah orang yang benar dalam tuduhan. Rujuk menurut bahasa artinya kembali. D. Kemudian Li’an artinya jauh dan laknat. Hal ini terjadi lantaran mengejar cita-cita duniawi semata tanpa memikirkan urusan akhiratnya. Adapun menurut syariat Islam ialah kembalinya mantan suami kepada mantan isterinya yang telah di talaknya dengan talak raj’I untuk kumpul kembali pada masa iddah tanpa tanpa mengadakan akad nikah yang baru. kemudian dia bersedia menerima laknat dari Allah dalam kesaksiannya yang kelima jika ia berdusta. sebagai berikut: a. Sunnah apabila rujuk dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan yang .suaminya. Dewasa ini sering terjadi seorang wanita sengaja membayar suaminya agar mau bercerai. Dan di sini Allah membeikan waktu selama empat bulan. CERAI Suatu ikatan perkawinan akan menjadi putus antara lain di sebabkan karena perceraian. Setiap ada hubungan tidak selamanya akan baik. Mubah. ila’. dan li’an. Pengertian. Dalam kaitannya dengan suami isteri. Hal semacam ini harus kita hindari jauh-jauh karena bisa memecah ikatan perkawinan. Dan ini menjadi sebab mengharamkan menyetubuhi isterinya. Hukum Hukum Rujuk Hukum rujuk dapat berubah menjadi sunnah. 2.dalam hukum Islam perceraian terjadi karena Khulu’. RUJUK 1. Karena terlalu emosi kadang-kadang suami bertindak di luar batas sampai-sampai bersumpah demi Allah tidak akan menyentuk isterinya. yaitu sumpah suami yang menyebut asma Allah untuk tidak mendekati isterinya itu.dan ini merupakan hal yang sering terjadi dalam ikatan perkawinan. Jika dalam waktu itu tidak ada perubahan antara keduanya maka suami boleh menjatuhkan talak. Khulu’ adalah perceraian yang di sertai sejumlah harta sebagai ‘iwadh yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. b. kutukan. hal ini sesuai dengan hukum asalnya. makruh atau haram sesuai dengan hal-hal tertentu. Hal ini di dasarkan pada firman Allah SWTsurat Al-Baqarah ayat 228: Artinya: “dan suami-suaminya yang berhak meRujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu mengehendaki Islah” 2. shihar adalah ucapan suami kepada isterinya yang berisi menyerupakan punggung isteri dengan punggung ibu dari suami. C. zhihar. 3.

2.abuk) c. Haram. Baligh (dewasa). 4. Pada waktu suami mengucapkan Rujuk sebaiknya ada dua orang saksi yang adil (tidak fasik). Rujuk dapat mengekalkan pernikahan dengan cara sederhana tanpa melalui akad nikah baru. d. sebab dalam keadaan talak bain baik berupa fasakh.telah retak. b. khulu’ atau talak tiga itu tidak boleh. Berakal (tidak dalam keadaan gila atau m. c. Makruh apabila rujuk ini akan membawa mudharat dan talak lebih bermanfaat. yaitu: dengan sharih (jelas) dan dengan cara kinaya (sindiran). b. Hikmah Rujuk Adapun hikmah rujuk adalah: a. Sighat (ucapan) Cara merujuk yang di lakukan oleh suami ada dua macam. Suami dengan syarat-syarat sebagai berikut: a. Dengan kemauan sendiri (tidak di paksa). Rujuk merupakan sarana untuk menyatukan kembali hubungan antara suami isteri dengan cara ringan dari segi biaya. 3. Isteri di dalam keadaan talak raj’I. setelah terjadi perceraian antara suami dan isteri. apabila dengan rujuk akan membawa isteri teraniaya. waktu. . yaitu: 1. b. Isteri telah di campuri oleh mantan suami sebab bila belum di campuri tidak ada iddah dengan demikian tidak boleh Rujuk. maupun tenaga atau pikiran. Rukun Rujuk Adapun rukun rujuk ada tiga. Isteri dengan syarat-syarat sebagai berikut: a. 3.

BAB IV KESIMPULAN Nikah adalah salah satu pokok hidup yang utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. zhihar. ila’. bukan saja perkawinan itu satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Talak menurut istilah syariat Islam ialah melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan lafadz tertentu yang mengandung arti menceraikan. tetapi perkawinan itu dapat di pandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu umat dengan yang lain. Rujuk menurut bahasa artinya kembali. dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu. Adapun menurut syariat Islam ialah kembalinya mantan suami kepada mantan isterinya yang telah di talaknya dengan talak raj’I untuk kumpul kembali pada masa iddah tanpa tanpa mengadakan akad nikah yang baru. Talak merupakan jalan keluar terakhir dalam suatu ikatan pernikahan antara suami isteri jika mereka tidak terdapat lagi kecocokan dalam membina rumah tangga. dan li’an. Selain dari pada itu. Suatu ikatan perkawinan akan menjadi putus antara lain di sebabkan karena perceraian.dalam hukum Islam perceraian terjadi karena Khulu’. Hukum asal daripada Rujuk adalah mubah (boleh). .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->