BAB II PEMBAHASAN A.

Agama dalam masyarakat primitive Pertama, agama primitive lebih bersifat pragmatis, sekadar diperlukan untuk mengahadapi persoalan kehidupan sehari-hari yang konkret ³hic et nunc´, semetara dewasa ini lebih ekspansif ke masa depan karena menyangkut prospek dan proyek ke kemajuan social dank e masa lampau (wahyu) untuk merenungkan asal usulny agar tidak bergeser dari keasliannnya. Bagi agama primitive, barangkali dimensi legaletis lebih banyak diperlukan untuk pedoman kehidupan. Tidak heran kalau kita berkesan agama primitive lebih banyak tabu, larangan , dan perintah.1 Inti yang hidup dari agama adalah apa yang secara eksistensial menandai hubungan anatar manusia dengan yang kudus. Perbedaan-perbedaan dalam agama timbul dari perbedaan cara seseorang merumuskan tujuan agama tersebut; yakni jenis keselamatan yang ditawarkan oleh setiap agama untuk mewujudkan hubungan antara manusia dengan yang kudus itu. Analogi dari manifestasi agama yang berbeda, seperti; doa, sesaji, kurban, inisiasi, dsb., pada akhirnya beradasarkan perbedaan makna dan perwujudan dari konsepsi keselamatan.2 a. Pengertian primitive Adapun yang mula pertama sekali menggunakan istilah primitive adalah dikemukakan oleh Irving Babbit dan para tokoh Humanisme di Amerika. Kata tersebut mulai muncul pada penutup abad ke 19. Kata primitive kadang-kadang dinisbahkan kepada masyarakat, dan ada juga yang dinisbahkan kepada agama. Kalau primitive dinisbahkan dengan agama, maka kata itu menjadi sebuah kalimat, yaitu : ³Agama primitive´. Sekarang muncul pertanyaan apa arti agama primitive itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut Dr. A. G. Honing mengemukakan bahwa agama primitive itu adalah: Susunan tertentu dari manusia, suatu cara tertentu di dalam mengalami dan mendekati dunia dan Tuhan, suatu pandangan tertentu terhadap segala kehidupan sekeliling manusia dan suatu mentalitas atau sikap rohani yang tertentu.3 Demikian sekilas pengertian dan asal mula penyebutan primitive serta makna dari agama primitive.
1

Sudiarja, Agama (di zaman) yang berubah,Penerbit Kanisius, 2006, Yogyakarta, cetakan ke 5. Hal 33. Mariasusai dhavamony, Fenomenologi Agama, Penerbit Kanisius, cetakan ke 11, tahun 2010, Yogyakarta. Hal 195 A. G. Honig Jr, Ilmu Agama,Gunung Mulia, cetakan ke II, Jakarta, 2005. Hal 12.

2

3

G. yaitu sesuatu yang menimbulkan keheranan. maka benda yang dianggap membawa kesuburan. Tetapi pada lain pihak tampaklah jelas pula dalam keterangan itu. ketakutan. rasa khidmat.Gunung Mulia. bahwa ³mana´ itu sesuatu yang boleh kita katakana ³melebihi alam´ (supernatural). Dalam Kamus besar bahasa Indonesia disebutkan. agar orang yang memakainya atau mmemakannyaa senantiasa dipelihara dan dilindungi oleh kekuatan gaib yang terdapat di dalamnya. Dinamisme adalah : Kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahakan hidup. Kekuatan gaib itu adalah yang bersifat baik dan ada pula yang bersifat jahat. Umpamanya dalam bentuk kesuburan bagi sebidang tanah. yang dapat dilihat hanyalah efek atau bekas dan pengaruhnya. Jikalau efek-efek atau pengaruh tersebut telah hilang dari tanah. Jakarta. Keberadaan kekuatan gaib itu tidaklah tetap. Hal 34. cetakan ke II. Benda yang mempunyai kekuatan jahat ditakuti dan oleh karena itu selalu dijauhi. . Itu suatu penjelasan yang bagus sekali. Selanjutnyaa Harun Nasution menyebutkan. Sebab pada suatu pihak di dalam penjelasan itu tampak dengan terang. umur panjang . binatang dan tumbuh-tumbuhan) atau yang mati. kekuatan. bahwa ³mana´ itu hanya dapat dikatakan ³supernatural´ di dalam arti yang terbatas saja. ia dapat berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. 2005. Honig Jr. Manusia primitive tidak dapat membedakan mana yang alami dan mana yang melebihi alam. bahwa ³mana´ adalah ³the supernatural in a way´. keberanian dan sebagainya itupun tidak lagi dihargai. Benda yang mempunyai kekuatan gaib baik. Disamping itu kekuaatan gaib tersebut tidak dapat dilihat. orang dan sebagainyaa. kekuatan gaib itu disebut dengan nama ³mana´ dan dalam bahasa Indonesia disebut ³Tuah´ atau ³Sakti´. pohon. disenangi dan dipakai serta dimakan.b. Harun Nasution menyebutkan bahwa dalam bahasa ilmiah. Pernah dikatakan. Pengertian Dinamisme Kata dinamisme berasal dari kata Yunani ³dynamis atau dynaomos´ yang artinya kekuatan atau tenaga. animism adalah suatu paham bahwa ada bendabenda tertentu yang mempunyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada kehidupan manusia seharihari. keberanian yang luar biasa pada seorang pahlawan perang dan sebagainnya. Jadi dinamisme ialah kepercayaan (anggapan) tentang adanya kekuatan yang terdapat pada pelbagai barang. Ilmu Agama. y Zat Sakral. baik yang hidup (manusia.4 4 A. panjangnya umur seseorang. rindang dan lebatnya buah bagi sebuah pohon.

Orang beranggapan bahwa dengan memakai benda yang dianggap bertuah atau sakti tersebut orang akan terhindar dalam arti segala musibah. Para dukun ini pula dipandang dapat dan mampu memindahkan ³mana´ dari satu tempat ke tempat lainnya atau kepada benda tertentu yang mereka tentukan. cetakan ke II. pohon dan sebagainya memiliki roh 5 A. Jadi keramat tidak ada hubungannya dengan kesempurnaan kesusilaan. sungai. ada kemungkinan hal itu dipandang ³kotor´. dan sebagainya). gunung. Honig Jr. 2005.5 Dalam masyarakat sekitar kita kadang kala masih ada orang yang menghargai barang yang dianggap bertuah atau sakti. Gunung. Taylor adalah orang yang memperkenalkan teori animisme. Oleh karena itu tujuan beragama ialah mengumpulkan ³mana´ sebanyak-banyaknya. batu.Gunung Mulia. Jadi yang memelihara orang dari kecelakaan. 2005. B. yang berasumsikan bahwa setiap benda memiliki roh. E. Jakarta. karena dinggap berbahaya. batu cincin dan sebagainya. y Upacara di dalam hubungannya dengan ³mana´ Biasanya upacara itu dilakukan oleh seluruh masyarakat. Jika sesuatu mengandung daya. bertambah jauh ia dari bahaya dan bertambah selamat hidupnya. apa yang disebut ³keramat´ di dalam dinamisme. bencana dan lain sebagainya. Animisme berarti kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda (pohon. Hal ini dengan nyata Nampak pada tarian-tarian yang nerupakan upacara primitive yang bersifat khas: tiap-tiap orang ikut dalam taria-tarian itu.Dengan demikian selanjutnya kita dapat memahami pula. Jakarta. musibah dan sebagainya adalah benda yang bertuah atau sakti. yang dipandang mendatangkan keselamatan. Jadi di dalam dinamisme itu ³kotor´ dan ³keramat´ adalah dua belah sisi dari hal yang sama. Ilmu Agama. G. Hal 39. Yang disebut keramat ialah sesuatu yang mengandung daya. Hal 34 A. Honig Jr. napas atau roh´.Gunung Mulia. ³kotor´ dan ³keramat´ ada kalanya sukar dibedakan. seperti keris. 6 . G. Kehilangan mana berarti maut. Ilmu Agama. bertambah ³mana´ yang diperoleh seseorang. bongkahan batu besar. Dalam paham Dinamisme. Tak ada suatu persekutuan keagaaman tertentu di sampaing masyarakat kenegaraan. Adapun yang dipandang dapat mengontrol atau menguasai ³mana´ yang beraneka ragam adalah para ³dukun´.6 Pengertian Animisme Animisme berasal dari bahasa Latin asal katanya adalah ³Anima´ yang berarti ³Nyawa. tetapi dapat juga dikatakan ³keramat´ karena daya yang tersembunyi di dalamnya dianggap mendatangkan keselamatan. cetakan ke II. melainkan dengan terisinya dengan daya yang mendatangkan keselamatan.

Jakarta. Yang demikian tidaklah menghairankan jika dinegeri-negeri dimana kepercayaan Brahma berkembang pada satu ketika. Islam mengubah pandangan dunia orang melayu daripada mempercayai dewa-dewa seperti yang mereka anuti pada zaman hindu kepada mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Doa dan bacaan ayat-ayat al-Quran itu sahajalah daripada unsur Islam yang diamalkan dalam upacara itu. W. Upacara selamatan. Upacara dimakam keramat biasanya terdiri dari campuran unsur-unsur Islam dan bukan Islam. disebuah Pulau yang terletak dibarat Sumatera mempercayai seekor tikus yang keluar masuk rumah dianggap sebagai roh daripada orang yang telah mati beranak. Kerana kepercayaan kepada keramat kebetulan secocok dengan kepercayaan kepada orang-orang sihir dan dukun. 8 J.yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. penghormatan pepunden. pemujaan roh nenek moyang. Mengikat kain serta benang bewarna-warni atau membuat dapur batu di pintu makam itu sebagai tanda memohon berkat itu adalah amalan yang dibawa oleh orang India Islam. Keramat adalah kepercayaan Brahma dikalangan orang Hindu iaitu kuasa untuk melakukan sesuatu yang ajaib boleh dicapai dengan beramal dengan mengenepaikan kebendaan dan kemewahan dunia 12. Yogyakarta. Oleh karena itu diperlukan system upacara untuk benda-benda yang diangap memiliki roh tersebut. Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar.8 Animisme adalah agama yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa mempunyai roh. maka kepercayaan kepada keramat yang boleh melakukan sesuatu yang ajaib khususnya mendapat sambutan dikalangan penduduknya. Bakker SJ. Antropologi Budaya.B. mytologi bulan dan matahari. Dalam kepercayanan rakyat di nusantara terdapat anggapn bahawa roh orang yag telah mati boleh masuk ke dalam tubuh binatang. Ini juga disebut sebagai penjelmaan dewa-dewa sama ada jahat auatu bai k. Kepercayaan animisme merupakan satu bentuk cultural universals yang wujud dikalangan suku-suku primitif 10. cetakan ke 15 tahun 2005. Penerbit Kanisius. Kadang-kadang roh itu memasuki tubuh babi atau harimau dan dipercayai binatang itu akan menganggu orang yang menjadi musuh dimati pada masa hidupnya.Taylor. . Keramat ini adalah amalan kepercayaan asal penduduk tempatan kepada roh dan semangat. seperti di kepulauan Melayu. Vaan Baal. tuah. namun kebudayaan Islam telah berjaya mempengaruhi bentuk-bentuk 7 J. misalnya suku Nias. dan di atas semua itu kesadaran samar-samar tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa.7 Agama: animisme dengan mengakui adanya roh. Persembahan biasa yang terdiri daripada telur warna merah dan nasi kunyit ialah bercorak kemaelayuan 14. tabu. Kepercayaan kepada daya sakti. walaupun kepercayaan lama tidak dapat dihapuskan sepenuhnya. Jikalau roh itu baik akan menjelma menjadi haiwan yang jinak dan sekiranya sebaliknya roh itu akan menjelma di dalam tubuh haiwan yang liar. Gramedia Pustaka Utama. Dimana mereka percaya roh simatai akan menjelma kembali ke tubuh makhluk lain. Tetapi pemujaan keramat dikalangan orang Islam adalah disebabkan kebanyakan mereka memuliakan pemimpin-pemimpin Sufi yang dianggap sebagai keramat dan menziarahi kubur-kubur mereka 13. angker. kEpercayaan yang dapt kita lihat disini adalah kepercayaan kepada keramat. 1995. KEPERCAYAAN Menurut E. kepercayaan kepada makhluk halus dan roh merupakan asas kepercayaan agama yang mulamula tumbuh dalam alam pemikiran manusia primitif. M. Hal 89-90.

Dalam kemasyarakatan ini. Pemraktekan tradisi penyusutan kepala sebagaimana ditemukan di beberapa kebudayaan.9 Roh menurut masyarakat primitif tersusun dari materi yang halus sekali yang menyerupai uap atau udara dan roh bagi mereka mempunyai rupa. ritual / upacara agama dianggap penting untuk kelangsungan hidup. Dalam beberapa pandangan dunia animisme yang ditemukan di kebudayaan pemburu dan pengumpul. berasal dari sebuah kepercayaan animisme bahwa seorang musuh perang. Dalam ajaran animisme yang berkembang. dan fenomena alam mempunyai atau merupakan ekspresi roh hidup. dengan panen yang terus-menerus berkelimpahan atau bahkan permainan yang berlebih-lebih. ada sebuah makna yang lebih mendalam bahwa manusia adalah sebuah tokoh istimewa yang memisahkan mereka dari segenap benda dan hewan. berkabung dan penyembahan nenek moyang diselenggarakan oleh sanak yang masih hidup. tumbuhan. sering dianggap perlu untuk keberhasilan penyelesaian perjalanan tersebut. mempunyai umur dan perlu makanan. manusia dianggap sebagai penghuni. Walaupun ada fahaman dan amalan baru. Kebanyakan sistem kepercayaan animisme memegang erat konsep roh abadi setelah kematian fisik. keturunannya. Dalam pandangan dunia ini. Sementara di sistem lain (misal: agama Nawajo). roh tempat bermukim. sementara masih pula menyisakan pentingnya ritual untuk menjamin keberuntungan. dan sebagainya.tripod. roh tersebut dipercaya telah beralih ke suatu dunia yang penuh dengan kesenangan. Roh juga mempunyai tingkah laku seperti manusia. Sehingga. manusia sering dianggap (secara kasarnya) sama dengan hewan. seringkali yang berwatak buruk. panen yang memuaskan. seperti Shinto. penafsiran baru dan sisa dari kepercayaan lama turut berkembang dalam struktur kepercayaan rakyat Melayu yang kompleks itu. roh tinggal di bumi sebagai hantu. jika rohnya tak terperangkap 9 http://pbmum. dari alam. dan kesuburan serta menangkis roh berhati dengki. secara moral merupakan kewajiban untuk memperlakukan benda-benda tersebut secara hormat. Misalnya dalam jampi atau mantera di bawah ini dimasukkan konsep Islam sebagai menggantikan fahaman ketuhanan. animisme dan Hinduisme. Upacara pemakaman. yang biasanya tampak kesurupan tenaga roh. dan kekuatan alam. karena dapat memenangkan kemurahan hati rohroh sumber makanan tertentu. Kemudian tersisa sistem lain yang menyatukan kedua unsur ini. mempercaya bahwa roh tersebut harus berjalan ke suatu dunia roh tanpa tersesat dan menggeluyur sebagai hantu.kepercayaan Melayu lama dengan memperkenalkan konsep Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa dan Muhammad sebagai rasul. lebih dari atau di luar pengalaman manusia biasa. perkakas. Animisme Animisme adalah kepercayaan bahwa obyek dan gagasan termasuk hewan. Ritual dalam kebudayaan animisme sering dipentaskan oleh dukun atau imam (cenayang).com/sejarah/18. atau bagian. kepercayaan dan upacara peribumi tidak tersingkir. Misalnya berkaki dan bertangan. Dalam beberapa sistem. Walaupun begitu unsur dewa-dewi ini berfungsi sebagai makhluk alam ghaib seperti hantu dan jembalang yang masih pengaruhi lagi alam p emikiran orang Melayu hingga dewasa ini 15. bukan sebagai yang lebih unggul atau yang terpisah darinya. misalnya pergi berburu.htm . menari dan menyanyi dan terkadang ia dapat dilihat.

wikipedia. yang berarti µpercaya banyak Allah¶. Manusia percaya bahwa dad banyak penguasa yang dijuluki sebagai para dewa. sungai yang arusnya deras. Pemberian sesajen. makanan. dalam rupa sebagai dewa atau dewi. Kepercayaan ini disebut Polytheisme. Pengertian Polytheisme Ada perkembangan berarti dalam sejarah pemahaman manusia tentang Tuhan.10 Roh dari benda-benda tertentu mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia. khususnya animisme seperti yang diuraikan di atas. karena kemarahan roh akan menimbulkan bahay dan malapetaka. Ada pun orang-orang yang dapat member roh-roh itu adalah para dukun atau ahli sihir.11 Polytheisme mengandung kepercayaan kepada banyak dewa atau Tuhan. Polytheisme adalah lawan dari monotheisme (satu Tuhan). Semula kekuatan gaib yang dibayangkan sebagai gaya atau roh misterius yang tidak berbentuk mengelilingi manusia. atau kembang dan sebagainya. Dengan penggambaran demikian maka ada kemungkinan bagi manusia untuk mengadakan hubungan pribadi dengan kekuatan gaib (Tuhan). Konsep dewa sebagai makhluk yang sangat kuat kepandaiannya atau supernatural. pohon yang besar lagi rindang daunnya. kebanyakan dikhayalkan sebagai anthropomorfik atau zoomorfik. mengambil bentuk hewan pemangsa dan pembalasan setimpal. Roh nenek moyang juga bisa menjadi objek yang di takuti dan dihormati. Dalam paham polytheisme hal-hal yang menimbilkan perasaan takjub dan dahsyat bukan lagi dikuasai oleh roh-roh. Mungkin karena dalam pengalaman manusia dunia ini terasa begitu besar. sesajen bias dalam bentuk binatang. yang ingin disembah atau ditentramkan 10 11 http://id. Bentuk mereka ada bermacam-macam.di kepala. kadang kala masih ada masyarakat kita dewasa ini. tapi oleh dewa-dewa. ada yang pria dan ada yang wanitia (dewi-dewi). setelah roh itu berpindah ke tubuh lain. gua yang gelap dan lain sebagainya. Kepercayaan masyarakat primitif. Di antara pengaruh yang dapat dirasakan misalnya perasaan dahsyat melihat atau melewati hutan yang lebat. danau yang dalam. Menurut mereka kemarahan roh haruslah di jauhi.org/wiki/Manusia . dapat meloloskan diri dari tubuhnya dan. maka berkembanglah anggapan bahwa tidak mungkin penguasa dunia ini hanyalah satu atau beberapa saja. Kepada roh-roh serupa ini biasanya diberi sesajen untuk menyenangkan hati mereka. masih ada kita jumpai pada masyarakat abad 21 ini. mulai digambarkan sebagai rpibadi. Hal ini kalu ditelusuri adalah peninggalan dari kepercayaan animisme yang pernah dianut oleh masyarakat kita pada masa dahulu. Adapun tujuan beragama dalam masyarakat primitif adalah berhubungan baik dengan roh-roh yang di takuti dan dihormati itu dengan senantiasa berusaha menyenangkan hati mereka. Itulah yang dihormati dan di takuti. luas dan serba beragam corak kejadian dan peristiwa yang terkandung di dalamnya.

12 Dalam paham polytheisme dewa-dewa telah mempunyai tugas-tugas tertentu. Dewa-dewa yang banyak dalam pahaam polytheisme ada kalanya salah satu dewa yang dipandang punya peran besar. (pemraktekan kependetaan berkelanjutan dalam Hinduisme. Selanjutnya ada dewa angin yang disebut dewa Wata dalam agama India kuno. ada dewa pembangunan dan ada pula dewa penghancur dan sebainya. sekaligus memohon juga kepada dewa kemarau agar jangan menurunkan musim kemarau dan janganlah dewa kemarau mengahaalanghalangi pekerjaaan dewa hujan. ada dewa musim dingin ada musim panas. Dalam agama tersebut.oleh manusia dan ada sejak permulaan sejarah. seperti penyembahan berhala theisme monistik. Dalam paham ini ada benda-benda tertentu yang mempunyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari. dan dewa.org/wiki/Manusia . 12 http://id. dan kemungkinan digambarkan pada kesenian Zaman Batu pula. Dalam agama India disebut dewa Surya dan dalam agama Persia kuno disebut dewa Mithra. tatacara pengorbanan berevolusi menjadi adat agama berhala dipimpin oleh kependetaan (misal: agama Vedik. tidak hanya memohon pada satu dewa tapi juga kepada dewa lainnya umpamanya agar hujan diturunkan kepada dewa hujan. Dalam masa sejarah.wikipedia. manusia. tak ada batasan yang kedap di antara hewan. Ada dewa yang bertugas member sinar/cahaya dan panas dalam agama Mesir kuno disebut dengan dewa Ra. Tujuan beragama pada dinamisme adalah untuk mengumpulkan kekuatan gaib atau mana (dalam bahasa ilmiah) sebanyak mungkin. Henotheisme mengandung arti Tuhan nasional. karena jiwa dapat berpindah di seputar spesies yang berbeda tanpa kehilangan identitasnya. Tujuan beragama dalam paham polytheisme juga terdapat tugas dewa yang saling bertentangan. misalnya ada dewa penurun hujan. Dalam agama yang mempercayai reinkarnasi. terutama Hinduisme. Ada juga dewa yang bertugas menurunkan hujan yang diberinama dewa Indera dalam agama India kuno. ada dewa kemarau. yang namun telah mengembangkan teologi monotheis. Henothiesme satu tuhan untuk satu bangsa dan baangsa-bangsa lain mempunyai Tuhannya sendiri-sendiri. kadang-kadang dicerminkan dalam masyarakat berhirarki diperintah yang oleh dinasti-dinasti yang menyatakan keturunan sifat ketuhanan/kedewaan. Yunani. Romawi dan Jerman). Mesir. manusia umumnya diciri-cirikan dengan kerendahan mutunya kepada dewa-dewa. Jadi kalau mereka berdoa. Hal yang demikian paham polytheisme meningkat menjadi paham Henotheisme. Pendapat lain mengatakan Dinamisme mengandung kepercayaan pada kekuatan gaib yang misterius.

Keduanya masih menyakini dewa-dewa lain atau tuhan-tuhan lain(bkn monoteisme). kepercayaan kepada dewa-dewa dan mengakui dewa terbesar diantara para dewa. Animisme adalah agama yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda.edu/2010/03/13/agama-agama-primitif/ .13 13 http://ariefzuhud. Bagi masyarakat primitif roh masih tersusun dari materi yang halus sekali yang dekat menyerupai uap atau udara.blog. tetapi juga menyembah dan berdoa kepada mereka untuk menjauhkan amarahnya dari masyarakat yang bersangkutan.1. Pada henoteisme. mengakui satu tuhan untuk satu bangsa. Dewa-dewa dalam politeisme talah mempunyai tugas-tugas tertentu. Persamaan dari agama-agama primitif tersebut adalah manusia membujuk kekuatan supernatural dengan penyembahan dan saji-sajian supaya mengikuti kemauan manusia. Paham yang serupa terdapat dalam perkembangan keagamaan masyarakat yahudi. 2. Henoteisme mengandung paham tuhan nasional. 3. dan bangsa-bangsa lainnya mempunyai tuhannya sendiri. Politeisme mengandung kepercayaan kepada dewa-dewa. Tujuan beragama dalam politeisme bukan hanya memberi sesajen atau persembahan kepada dewa-dewa itu. baik yang beryawa maupun tidak bernyawa mempunyai roh. Tujuan beragama dalam Animisme adalah mengadakan hubungan baiik dengan roh-roh yang ditakuti dan dihormati itu dengan senantiasa berusaha menyenangkan hati mereka. Perbedaan politeisme dan henoteisme ? Jika pada politeisme.upi.

2005. Antropologi Budaya.blog. 2006. Ke 4. Jakarta. http://ariefzuhud. J. 2006. Nur Syam. Yogyakarta. M. cetakan ke 15 tahun 2005. Agama (di zaman) yang berubah. 2005. Ilmu Agama. Islam Pesisir. Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar.wikipedia. Mariasusai dhavamony. Jakarta.Penerbit Kanisius. cetakan ke 11.org/wiki/Manusia . W. J. Jakarta.upi. Vaan Baal. Relasi dengan Tuhan.edu/2010/03/13/agama-agama-primitif/ http://pbmum. Yogyakarta.REFERENSI Sudiarja. tahun 2010. Yogyakarta. cetakan I. Pt. 1995. cetakan ke II. Penerbit Kanisius.Gunung Mulia. Bakker SJ.tripod. G.com/sejarah/18. A. cet. Honig Jr. Yogyakarta. Fenomenologi Agama. Gramedia Pustaka Utama. Penerbit Kanisius. Exlex Media Komputindo. LKIS Yogyakarta. cetakan ke 5.htm http://id. Antonius Athoshoki.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful