PENGENALAN.

APA MAKNA PENSYARAH?
Perkataan “pensyarah” berasal daripada akal kata ‘syarah’ iaitu menyampaikan, menghuraikan, memperincikan dan menjelaskan. Menurut Kamus Besar Indonesia, perkataan lecture dalam bahasa Inggeris diterjemahkan sebagai ’kuliah’. Kuliah membawa maksud pelajaran yang diberikan atau sesi ceramah secara berhadapan dengan kelompok peserta. Perkataan lecture yang bermaksud ’perbuatan membaca dari pembacaan’. Lecture berasal daripada perkataa Latin iaitu lectureyang bermaksud ’membaca’ yang wujud seawal abad ke-14. Maksud yang lebih terpeinci lagi adalah ’perbuatan terhadap sesuatu perkara di hadapan sekumpulan pendengar bagi tujuan pengarahan’ wujud sejak dari abad ke-16 lagi. Kata perbuatan to lecture (bersyarah) wujud sejak tahun 1590. Perkataan lectern merujuk kepada meja pembacaan yang digunakan oleh pensyarah. Dalam penggunaan istilah ini di Medieval University (1350 M), syarah ialah perbuatan seorang pengajar membaca daripada satu sumber asal di dalam sebuah kelas kepada sekumpuan pelajar yang mencatat nota. Dalam kebanyakan sejarah, penyebaran ilmu pengetahuan melalui syarahan penulisan nota adalah perkara yang perlu di dalam kehidupan akademik. Di Medieval Universiti ini, pensyarah akan membaca sumber primer di atas podium di hadapan audiens kemudian memberikan nota berkaitan apa yang sedang dibicarakan. Perbicaraan tentang pengetahuan diberikan melalui nota bertulisan tangan oleh pensyarah merupakan elemen penting bagi kehidupan pensyarah ketika itu.