BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Bagi memahmi proses penguasaan dan pembelajaran bahasa manusia dan bagi membantu kita mengajarkan bahasa Melayu.

Saturday, February 28, 2009
BELAJAR BAHASA KEDUA
Kita telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ibu itu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahasa kedua pula terpaksa dipelajari dan hanya berkembang melalui latihan dan pengukuhan. Bukan itu sahaja yang berlaku. Kita mesti mempunyai dorongan dan sikap yang sihat untuk dapat belajar dengan berkesan. Dorongan dan sikap yang sihat ini menjadi faktor sosial dan budaya. Tegasnya ada perbezaan yang besar antara memperolehi bahasa pertama dan mempelajari bahasa kedua. Bahasa pertama dikuasai secara tidak formal. Ia tidak perlu diajar dan kanak-kanak pandai tanpa pembelajaran. Kanak-kanak hanya perlu didedahkan kepada bahasa dan mereka akan pandai dengan sendirinya. Kita terpaksa belajar bahasa kedua melalui rancangan dan kaedah tertentu. Di sini kita tumpukan pula perhatian kita kepada pembelajaran bahasa sebagai bahasa kedua. Ini mungkin memberi kita pengetahuan mengenai masalah penting dan sukar diatasi di negara ini. Misalnya, pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada anak-anak Melayu mungkin tidak menimbulkan masalah besar. Tetapi, pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia ini, masih belum menghasilkan kejayaan yang dijangka. Kita tidak perlu membuat kajian yang mendalam. Sekali imbas kita dapat melihat bahawa kaum mendatang ini tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Dengan kaedah, bahan, guru dan masa yang diberi, maka sebenarnya sangat aneh kenapa orang bukan Melayu tidak cepat, bahkan tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan fasih. Walau bagaimanapun, mungkin ada masalah guru kerana di mana-mana terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Juga, ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya, ditugaskan mengajar bahasa Melayu. Mungkin salah satu dari masalah yang besar ialah, bahasa Melayu yang diajar itu amat formal dan tidak ada kegunaan atau persamaannya dengan bahasa yang digunakan hari-hari, sehingga murid-murid terpaksa memperlajari suatu dialek yang berlainan yang tidak boleh mereka tuturkan di luar kelas. Masalah ini dihadapi oleh kedua-dua murid Melayu atau bukan Melayu. Dengan kata lain, bahasa yang diajar itu tidak mengambil kira lingkungan kebudayaannya di mana ia dituturkan. Pengajaran dan pembelajaran mana-mana bahasa kedua itu, hendaklah dilakukan dalam konteks kebudayaan dan sosial yang hidup, iaitu perlulah diajar bahasa yang dipertuturkan hari-hari. Dengan itu maka dapatlah dikatakan yang pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia oleh kaum bukan Melayu itu hendaklah dengan menggunakan dialek yang betulbetul dituturkan supaya mereka dapat menggunakannya di luar kelas. Apa yang diajar di sekolah itu jarang benar dapat digunakan di luar kelas tanpa merasa janggal. Selalunya bahasa yang

diajar berbentuk bahasa pesuratan dan ia tidak dipakai dalam perbualan hari-hari, walaupun oleh orang Melayu sendiri. PROSES MENJADI DWIBAHASA Tadi telah dibincangkan proses penguasaan bahasa secara teori behaviorisme dan secara biologis. Sekarang marilah pula kita lihat dari segi sosiolinguistik pula tentang pembelajaran bahasa di kalangan orang dewasa. Dalam proses mempelajari bahasa kedua ini, kita akan menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran bahasa kedua oleh mereka yang sudah dewasa, atau mereka yang sudah melebihi jangkamasa yang subur untuk perkembangan bahasa secara semulajadi. Jadi pembelajaran bahasa asing itu tidak lagi berlaku secara semulajadi. Pembelajaran itu perlulah berlaku dalam satu lingkungan sosial di mana bahasa itu dituturkan, iaitu di dalam kegiatan sesuatu kebudayaan tertentu. Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari itu. Dalam hal ini linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Sebenarnya ini merupakan suatu masalah persepaduan yang amat kompleks di mana seseorang pelajar itu mencuba meresapkan ciri-ciri kebudayaan, iaitu di mana bahasa itu dituturkan. Dalam hal ini lakuan kebudayaan dan linguistik yang sudah ada padanya, iaitu dari bahasa ibunya, sentiasa mempengaruhi proses pembelajaran bahasa kedua tersebut. Si pelajar itu terpaksa menguasai lakuan yang baharu dan terpaksa memilih dalam mempergunakan yang baharu atau yang lama itu mengikut keperluan konteks. Gangguan dari sesuatu unsur bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari satu bahasa lain. Ini dapat kita perhatikan dari satu contoh bahawa dalam mempelajari bahasa Inggeris, seorang Melayu harus dipengaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu. Misalnya dalam menyebut bunyi t sudah tentu seseorang Melayu tidak akan menyebutnya dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Umpamanya dia akan menyebut perkataan hat sebagai [hat] sahaja dan tidak [hath] sebagaimana yang diucapkan oleh orang Inggeris. Sebagai satu contoh lagi di mana proses pembelajaran bahasa itu dapat dikatakan satu proses menguasai lakuan baharu, maka dapat pula dilihat seorang penutur bahasa Melayu akan terus mempergunakan katapartikel lah walaupun dia bertutur dalam bahasa Inggeris. Umpamanya I want to go homelah jelas menampakkan kepada kita bahawa unsur lakuan dalam ayat bahasa Melayu seperti lah dipindahkan ke bahasa Inggeris. Oleh yang demikian bagaimanakah agaknya orang dewasa itu mempelajari pola-pola bahasa kedua itu? MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama itu dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan itu terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu, samalah seperti seorang yang biasa memandu kereta di sebelah kanan jalan dan kemudian terpaksa memandu di sebelah kiri jalan. Dalam hal ini terdapat kecenderungan untuk mempergunakan lakuan yang lama. Oleh itu di mana perlu lakuan yang sama itu diperkenalkan dahulu dan kita harus berhati-hati supaya

mempelajari mempergunakan lakuan yang baharu atau yang tidak sama dengan dalam bahasa kandungannya. Proses mempelajari bahasa itu menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan dan persamaan di antara kedua lakuan bahasa itu. Keperluan Latihan Kita dapat perhatikan bahawa perkara yang penting sekali dalam hal pembelajaran bahasa kedua itu ialah latihan. Walau bagaimanapun haruslah diketahui bahawa latihan itu hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi dwibahasa. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar, pendedahan terhadap penggunaan bahasa itu, berfikir, bercakap sama dengan menggunakan satu bahan pengajaran yang tersusun rapi ataupun dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara rambang. Tidaklah termasuk pada akal bahawa ada bahasa yang dapat ipelajari tanpa latihan. Ini tidaklah pula bermakna bahawa latihan itu sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsur-unsur lain yang terlibat. Latihan memanglah dapat membentuk lakuan. Walau bagaimanapun, ada kemungkinan bahawa lakuan juga dapat terbentuk di luar dari apa yang kita katakan latihan, tetapi contoh begitu sangat sukar didapati, iaitu mungkin melalui satu teori dan teknik pembelajaran yang baharu yang tidak dapat kita gambarkan di sini. Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua Kita cuba bincangkan kenapa agaknya orang menjadi dwi-bahasa. Misalnya, seorang penjaja ais kacang bangsa India di Pulau Pinang fasih menggunakan bahasa kandungnya Tamil, bijak berbahasa Melayu, tahu bercakap Cina dialek Hokkien dan juga dia boleh berbahasa Inggeris sedikit-sedikit. Bahkan ini merupakan suatu ciri umum bagi ramai di antara penduduk Pulau Pinang. Walau bagaimanapun orang India ini tidaklah berpangkat tinggi. Seorang pegawai tinggi pula hanya pandai berbahasa Inggeris dan Melayu yang dikuasainya sebagai bahasa kandung. Kalau kita ke tempat lain, di Balik Pulau misalnya, terdapat pula penduduk Melayu yang hanya tahu menggunakan bahasa kandungnya sahaja dan tidak tahu menuturkan bahasa lain. Terdapat pula penduduk Cina di Paya Terubung yang hanya tahu bahasa Cina sahaja dan tidak yang lain. Apakah sebabnya setengah manusia perlu bertutur lebih dari satu bahasa dan setengahnya tidak? Di Pulau Pinang keadaan begini timbul kerana mereka berbilang kaum, jadi setiap kaum mengekalkan bahasanya untuk berhubung dengan anggota masyarakatnya. Di samping itu mereka perlu menuturkan bahasa lain untuk berhubung dengan anggota masyarakat dari kaum lain. Ternyata di sini bahawa di bandar Pulau Pinang keadaannya memang menyenangkan. Sesiapa sahaja akan dapat mempelajari dua tiga bahasa dengan mudah. Tetapi mereka yang tinggal di tempat lain di pulau itu, tidaklah mengetahui bahasa lain daripada bahasa kandungnya untuk berhubung dengan kaum lain, kalau adapun, mungkin melalui bahasa Melayu pasar. Hal ini memberitahu kita kenapa manusia mesti mempelajari bahasa lain dari bahasa kandungnya. Pokoknya, berjuta-juta manusia cuba mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk ke dalam sesebuah masyarakat baharu itu tentu dianggap asing. Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Mereka tidak pernah mencuba bercampur dan tidak pernah menggunakan bahasa Melayu untuk berhubung dengan masyarakat . Bagi ahli politik kefasihan dalam bahasa Inggeris memberi kemungkinan yang lebih luas dalam tindak-tanduknya. Dia menjual hasil tangakapannya kepada seorang India lain. Ada penduduk mendatang di Malaysia yang boleh hidup terasing. marilah kita lihat masyarakat Gurkha yang dahulunya bekerja sebagai askar upahan Inggeris di Malaysia. Sekarang ada yang tinggal di Malaysia berjaja bermacam jenis manik dan batu perhiasan di kaki lima kedai dalam bandarbandar besar. Memang benar bahawa bahasa kedua itu amat penting untuk perhubungan. bersekolah. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah mas arakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Tetapi dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Walaupun umurnya sudah 53 tahun (menurut kawannya kerana dia tidak memahami bahasa Melayu) dia tidak tahu bertutur bahasa Melayu sepatah pun. walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa.Penerimaan ke dalam Masyarakat Baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. misalnya penjajah Inggeris yang datang ke Tanah Melayu dahulu mempelajari bahasa Melayu semata-mata u tuk mengeksploit ekonomi dan pentadbiran di Tanah Melayu. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Pernah ditemui seorang tua Tamil di Pulau Pinang yang bekerja sebagai nelayan yang pergi ke laut berseorangan pada tiap-tiap hari. tetapi ternyata bahawa perhubungan akan menjadi terhad dan kaum pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebagai sebahagian dari masyarakat itu tanpa menggunakannya. maka amat mustahak seseorang itu mengekalkan dorongan pembelajaran itu. Satu contoh kecil. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu dapat dianggap opsyenal. Peringkat Pencapaian yang Perlu Walau bagaimanapun. Jelas sekali dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan mendapat pekerjaan atau penetapan dalam jawatan menjadi faktor mendorong kaum lain mempelajari bahasa Melayu. Hanya mereka yang betul-betul berminat dan berkesanggupan serta yakin bahawa bahasa itu akan membantunya maka dia akan berjaya dalam usaha tersebut. Dia tidak pernah dan tidak perlu berhubung dengan penutur lain dari penutur bahasa Tamil dalam seumur hidupnya. Mereka memang suatu masyarakat yang terasing. bekerja dan bergaul dengan tidak sedikit pun memerlukan penggunaan bahasa Melayu. Dalam hal ini memang boleh didapati bahawa ada orang yang tidak pernah bergaul dengan anggota masyarakat lain merasa tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini. Mereka tinggal dalam masyarakat kaum sendiri. tentu diakui ramai. Ramai pula yang terdorong mempelajari bahasa Inggeris untuk tujuan yang sama. bahawa keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.

Di samping itu. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Pencapaian bahasa Melayu mereka amat rendah sekali. Kemahiran kedwibahasaan sebenarnya mempunyai pertalian rapat dengan pola-pola persekolahan yang telah dialami oleh pelajar tersebut. selain daripada hubungan jual beli yang amat terhad itu. Mohd. Kedominan bahasa Melayu dalam masyarakat di sekitar pelajar ini jelas menjadi faktor dalam pemeliharaan bahasa kandung itu. bahasa kandung memang sedia dominan dan penggunaannya sentiasa terpelihara sungguhpun tidak semua suasana yang disertai oleh pelajar itu mempunyai corak kedominan bahasa kandung yang serupa dengan keadaan pada keluarga masing-masing. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.tempatan. Penutur akan terus terpaksa mempelajarinya bagi mencapai cita-cita ekonomi dan sosial mereka. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji. Dalam sebuah kajian untuk ijazah Sarjana Sastera di Universiti Malaya. maka selama itulah mereka perlu menjadi dwibahasa untuk menampung keperluan mereka dalam semua bidang. Walau bagaimanapun boleh dibuat satu generalisasi bahawa kemahiran mereka dalam bahasa kandung memang cukup baik. Umumnya terdapat mereka yang menyangka bahawa mereka itu lebih atau kurang mahir dalam bahasa Inggeris.faktor yang wujud. manakala kemahiran mereka dalam bahasa kedua tidaklah sempurna. mereka terus terasing. Mereka selalu terpaksa mematuhi tekanan sosial yang terbit dari kedominan itu. Oleh sebab nilai ekonomi. maka dalam mencari sebab-sebab mengapa setengah golongan penutur mempunyai nilai dan sikap tertentu terhadap bahasa. pada tahun 1971. nilai peribadi mereka terhadap bahasa kandung menjadi faktor pendorong yang kuat ke arah pemeliharaan bahasa tersebut. Mereka memberi alasan bahawa pendirian mereka disebabkan adanya keadaan ini. maka itulah sebabnya ia wujud mempersaingi bahasa Melayu. dan pembelajaran bahasa kedua. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. Akibatnya. untuk kepentingan akademik. Kalau kedominan itu tidak dapat diatasi oleh bahasa Melayu maka selama itulah ia akan terus memberi kuasa dorongan dan sikap yang positif bagi orang mempelajari bahasa Inggeris. sosial serta ilmiah yang tinggi diberi pada bahasa Inggeris. Akhirnya boleh dikatakan bahawa di kalangan pelajar yang dikaji itu. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Dalam kebanyakan hal mereka salah faham dalam menganggarkan darjat kemahiran mereka. PEMELIHARAAN BAHASA KANDUNG Dalam usaha mempelajari bahasa kedua untuk sesuatu tujuan. Selagi kedominan bahasa Melayu terpelihara dalam . maka selalulah terdapat konflik di antara pemeliharaan bahasa kandung. Oleh kerana pentingnya faktor-faktor sosiobudayanya dalam sebarang fenomena mengenai bahasa dan penggunaannya. maka kita harus mengingati suasana sosial dan faktor. Sehingga kedominan bahasa Melayu wujud sebagai kenyataan dalam semua bidang hidup dalam negara ini.

besar kemungkinannya bahawa penuturpenutur yang dwibahasa tidak lagi akan mengetahui bahasa mana bahasa kandung mereka. besar kemungkinannya bahawa bahasa itu akan terpelihara penggunaannya sekalipun lebih ramai orang Melayu menjadi dwibahasa atau sekalipun masyarakat di sekitar keluarga memperlihatkan kedominan bahasa itu pada dokumen sahaja. Sikap d. Ia juga penting untuk pelajaran tinggi serta keperluan sosial yang tertentu. marilah kita cuba melihat kemungkinan kejayaan usaha mempelajari sesuatu bahasa kedua tersebut. untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri.bahasa dan bahasa Melayu tidak akan terpelihara sebagai bahasa dominan lagi. Pendek kata semua faktor lain sempurna.keluarga. Tetapi. seperti yang berlaku di kalangan masyarakat Cina yang mempelajari . Itulah sebabnya mereka mendapat motif untuk mempelajari bahasa-bahasa tersebut. dapat dilihat bahawa ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua: a. Peluang e. Keupayaan c. Motif itu juga mungkin terbit dari keinginan memelihara identiti dan budaya sesuatu kaum. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. mungkin akan terdapat peralihan atau perubahan dalam corak kedominan bahasa. Dari penjelasan di atas. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Selama ini kita hanya berbincang mengenai teori bagaimana bahasa kandung dikuasai oleh kanak-kanak dan bahasa kedua dipelajari oleh orang dewasa. Demikian juga para pelajar dan orang-orang tertentu mempunyai motif untuk belajar bahasa Inggeris. kalau corak kedominan itu berubah dalam suasana keluarga dan rumahtangga. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Lingkungan Dalam hal ini kita menganggap bahawa segala pelajaran yang dipakai untuk mengajar itu cukup baik dan gurunya terlatih. Dengan itu baharulah kita dapat melihat sama ada kejayaan pembelajaran itu dapat dicapai atau tidak. Hipotesis ini dapat kita sokong dengan apa yang dapat kita perhatikan di kalangan penutur Melayu. Motif b. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Ramai juga penutur Melayu yang sudah merasa penguasaan bahasa kandungnya lemah kerana perkembangan bahasa itu semasa kecilnya ditekan dengan terjadinya pemakaian bahasa Inggeris yang berleluasan di dalam suasana keluarga. sekiranya perkara tersebut berlaku. Dalam perkataan lain. Di Malaysia ini boleh dikatakan semua pelajar mempunyai motif tinggi untuk belajar bahasa Melayu kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan.

Ini bermakna ada orang yang mempunyai keupayaan dalam mempelajari bahasa dan ada orang yang tidak. Misalnya. Kita akan dapat melihat ada ramai di antara para pentadbir Inggeris di Tanah Melayu sebelum merdeka. yang tidak merasa perlu mempelajari bahasa Melayu. Lagipun suasana di sekelilingnya tidak menyokong pembelajaran di luar kelas. sementara itu ada pula golongan yang mungkin menentang. Dalam sikap ini kita dapat melihat dari segi psikologi sama ada seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. seperti Cina dan India. Walau bagaimanapun. Selalunya. Pendek kata mereka hanya cuba mempelajarinya setelah dewasa. iaitu apabila ia telah melangkaui jangka masa yang subur untuk perkembangan bahasa tersebut secara semulajadi. Sikap mereka mungkin tidak memandang yang bahasa Melayu itu memberi faedah. Tetapi proses itu akan menjadi lebih sukar bagi orang yang sudah meningkat umurnya. seseorang itu berkeupayaan mempelajari bahasa apa pun. kanak-kanak yang pindah dari satu masyarakat ke suatu masyarakat yang menuturkan suatu bahasa lain. Ada orang yang telah dengan sendirinya mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa dan ada yang tidak mampu. Peluang Kita mungkin mudah memahami hal peluang ini. akan dengan mudah dapat mempelajari bahasa yang baharu ditemuinya itu. kerana memikirkan identiti mereka akan terancam dengan mempelajari bahasa lain yang akhirnya menyerap mereka ke dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari itu. Mereka yang merasa bahawa sesuatu bahasa lain itu penting dan mereka mesti mempelajarinya akan mempunyai sikap yang sihat dalam mempelajari bahasa tersebut. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. selalunya peluang itu tidaklah sempurna. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Misalnya. ramai pelajar Melayu sekarang yang tinggal di sekolah-sekolah luar bandar yang mungkin tidak mempunyai peluang untuk belajar bahasa Inggeris. Kebanyakan dari kaum pendatang ini masih belum lagi dapat menguasai bahasa Melayu di Malaysia. ada orang yang tidak berjaya mempelajari bahasa lain walaupun diberi pengajaran yang rapi. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu.bahasa Mandarin. tetapi kita boleh melihat dengan nyata bagaimana orang-orang dewasa gagal mempelajari bahasa. Keupayaan Mungkin pernah kita mendengar bahawa ada orang yang pandai bertutur banyak bahasa. Begitu juga sebaliknya. Kalau diajar bahasa Inggeris. Kanak-kanak akan lebih mudah mempelajari bahasa asing itu. Mungkin salah satu dari sebabnya ialah kerana pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua itu telah terhalang sebab mereka sudah kehilangan keupayaan. Mereka lulus dari sekolah . Ramai di antara penduduk Malaysia pada hari ini datang dari negara lain. Tetapi peringkat kejayaannya tentulah berlainan.

2. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Motifnya itu akan bergantung kepada lingkungan kebudayaan di sekelilingnya. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu maka perlulah adanya peluang untuk belajar. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 4. buku teks. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. baik dari dalam mahupun dari luar kelas. serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. tetapi tidak mempunyai keupayaan yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu.A. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. lebih-lebih lagi kalau masyarakat sekelilingnya itu mendorongnya. 3. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. dalam bentuk masyarakat dan individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. masa dan peralatan yang sempurna akan menghalang pembelajaran bahasa tersebut. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 1.tanpa pengetahuan bahasa Inggeris yang lengkap. Misalnya. Ibu bapa yang ingin anak-anaknya belajar bahasa Cina harus menyuruh anaknya belajar bahasa Cina pula di rumah dan dihalang mempelajari bahasa Melayu. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. mungkin mereka juga akan dapat menguasainya. Kadang-kadang peluang ini mungkin tidak wujud disebabkan perbelanjaan yang mahal yang mungkin tidak mengizinkan orang itu belajar. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya.N. Kadang. Larson dan W. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. akan mencapai kejayaan yang baik juga. Jadi kanak-kanak itu tidak hidup dalam lingkungan yang sihat untuk belajar bahasa Melayu. Hanya mereka yang dapat mengatasi masalah ini yang . Kalaulah mereka mendapat peluang untuk mempelajari bahasa Inggeris. Mungkin juga ibu bapa itu tidak fasih berbahasa Melayu dan suka pula memakai bahasa Inggeris atau bahasa lain. Lingkungan Lingkungan di mana pelajar itu tinggal. harus juga mencapai kejayaan yang agak baik kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan kepada pembelajarannya itu.kadang ketiadaan guru. tetapi kurang berpeluang. masyarakat yang bersimpati tentu akan membantu mendorong seseorang itu belajar. Dengan itu lingkungan keluarga seperti itu tidak boleh dianggap sebagai lingkungan yang dapat membantu dalam mempelajari bahasa Melayu. Jadi peluang juga merupakan satu faktor penting dalam mempelajari bahasa.

•Kuliah 2 (2 Januari 2009): Mempersepsi Ujaran • (9) • (5) •Bab 111 BAGAIMANA MANUSIA MEMAHAMI UJARAN .com/post-edit.berjaya. Ph.g? blogID=2988933272568977847&postID=4561577220866452596 http://ww 0 comments: Post a Comment Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) Blog Archive • (2) • (2) •Kuliah 1 (19 Disember 2008): Pengertian Dasar Psik. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. (Edin) at 8:24 AM http://www. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya.blogger. Walau bagaimanapun lingkungan yang menyokong mungkin membantunya mencari motif. Pelajar yang berkeupayaan tinggi. maka dia akan gagal. sekiranya faktor-faktor ini tidak menyokong maka pelajar itu tentu akan gagal.blogger.. Emeritus Abdullah Hassan.g? blogID=2988933272568977847&postID=4561577220866452596 w.. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif.com/post-edit. Faktor-faktor ini perlulah wujud sebelum kejayaan sepenuhnya tercapai. Tetapi. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Faktor-faktor yang wujud dengan tidak sepenuhnya harus menyebabkan pencapaian yang berbeza-beza. 7. kalau tidak dia akan gagal. 6. MA (Mal). 5. Posted by Prof. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Kalaulah kebudayaan dan masyarakat sekelilingnya membantu maka ada juga sedikit harapan untuk mendapat sedikit kejayaan. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal.D.

blogger..com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogAr chive1&action=editWidget http://www...blogger. http://www.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image1&act ion=editWidget http://www. •Lengkapkan nama anda • (3) •Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik... •Tugasan untuk semua •Tugasan mengenai pemerolehan bunyi bahasa kanak-ka. Emeritus Abdullah Hassan http://www.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image1&act ion=editWidget . PENGENALA.•BAB IV PELAKSANAAN TINDAK UJARAN 1.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogAr chive1&action=editWidget Tenaga Pengajar Prof.blogger. •PEMEROLEHAN BAHASA •BELAJAR BAHASA KEDUA • (1) •Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan Tugasan d..blogger...

com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image2&act ion=editWidget http://www.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image2&act ion=editWidget Zuraliza http://www.blogger.blogger.Siswazah Abdul Rahim Barmawi http://www.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image14&ac tion=editWidget .blogger.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image14&ac tion=editWidget http://www.blogger.

blogger. 017-5269094 http://www.blogger.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image12&ac tion=editWidget http://www.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image13&ac tion=editWidget http://www.blogger.Zamharis http://www.blogger. Kg. Tawas. SJK St Michael & All Angels.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image13&ac tion=editWidget Shariah Bt Zulkifly. 300010 Ipoh.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image12&ac tion=editWidget .

com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image10&ac tion=editWidget http://www.Ros Haslinda Bt.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image10&ac tion=editWidget Normah Ismail http://www. M Mohyi. 14500 K Selangor 0193307172 http://www.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image11&ac tion=editWidget http://www.blogger. SM Sains K Selangor. Bandar Malawati.blogger.blogger.com/rearrange? . SMK Ayer Tawar.blogger.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image11&ac tion=editWidget Normidza Bt M Kamel. 012-6199185 http://www.blogger. 32400 Ayer Tawar.

blogger.blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image9&act ion=editWidget http://www.blogger.blogger.blogger.blogger.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image9&act ion=editWidget Mustafa Al-Bakri http://www.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image8&act ion=editWidget http://www.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image8&act ion=editWidget Johari http://www.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image7&act ion=editWidget .com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image7&act ion=editWidget http://www.

com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image6&act ion=editWidget http://www.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image6&act ion=editWidget Fadilah http://www.Hasuenah http://www.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image5&act ion=editWidget Azrina .blogger.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image5&act ion=editWidget http://www.blogger.blogger.blogger.

Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama. 2007. 1986. LAD. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image4&act ion=editWidget http://www. dan Afeksia. Topik-topik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran. Mangantar Simanjuntak. pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie. 2006 Zulkifley Hamid. Rujukan: Dardjowidjojo.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image3&act ion=editWidget http://www. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd.http://www. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing juga dikaji. 2006. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing.blogger. Hipotesis Usia Kritikal. Behaviorisme. dll) serta bahasa dan pemikiran. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik. Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. .com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image4&act ion=editWidget Aziawati http://www. Soenjono.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image3&act ion=editWidget BMP 6103 Racangan Instruksional Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. dan wacana. kosa kata. Nor Aina Dani. unsur tatabahasa. Kuaa Lumpur: Sasbadi. Psikolibguistik.blogger.blogger. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd.blogger. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia. Pengantar Psikolinguistik Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa .

dan Pustaka. Artinya. kecenderungan KBM lebih pada nilai kognitif (hafalan) dan terkadang melupakan aspek afektif dan psikomotorik -. Psycholinguistics. foresman and Company. Glenville. M. 1. Steinberg Danny. Terbukti. 1982.blogger. D. .blogger. Dan Isaac.blogger. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena kegiatan belajar mengajar (KBM) masih menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis isi (content oriented). Slobin.: Scott. Psycholinguistics: Language. http://www. Pendahuluan CTL (Contextual Selama ini sebagian besar lulusan pendidikan di Indonesia belum mampu bersaing dalam menjawab tantangan hidup. Ill.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Followers&widgetId=Followers 1&action=editWidget PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS MELALUI Teaching.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Text&widgetId=Text1&action =editWidget Followers http://www.Learning) Oleh Lili Chauliyah. A Longman Paperback.sikap dan keterampilan.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Followers&widgetId=Followers 1&action=editWidget http://www. tamatan SLTP dan SLTA banyak yang merasa tidak siap terjun di lingkungannya.Pd. World.blogger. 1079.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Text&widgetId=Text1&action =editWidget http://www. Mind.

Berdasarkan pengertian ini maka pembelajaran secara kontekstual merupakan suatu pembelajaran yang dapat memberikan dukungan dan penguatan pemahaman siswa dalam menyerap sejumlah materi pembelajaran. sementara murid menonton. sedangkan dalam pendekatan CTL. serta mampu memperoleh makna dari apa yang mereka pelajari dengan menghubungkannya pada kenyataan hidup sehari-hari. Oleh karena CTL merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang secara serentak akan dilaksanakan pada tahun 2004 di seluruh tanah air. Contohnya. maka diperlukan pemahaman secara holistik terhadap konsep dan prosedur dalam mengimplematasikannya. Dalam CTL mesti dihindari aktivitas guru sebagai subjek di depan kelas. di antaranya mengutamakan pengalaman nyata. Melalui pendekatan ini siswa akan terdorong untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Landasan Teoretis Berdasarkan beberapa teori terungkap bahwa kemampuan belajar siswa lebih luas kesempatannya berbeda dengan asumsi yang selama ini dianut oleh sistem pendidikan tradisional (teori Multiple Intelligences (Gardner: 1983). Selain itu dukungan terhadap teori ini menyebutkan bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk belajar . Sesungguhnya. 2. 2001:591). bukan menghafal definisi mesin.Untuk mengantisipasi kelemahan ini. Pengetahuan yang didapat dari suatu pembelajaran harus betul-betul berguna bagi siswa. siswalah yang diberi peran untuk membangun pengetahuan (konstruksitisme]. Kunci pelaksanaan CTL dalam pembelajaran. siswa yang bertindak sebuagai subjek dalam membangun pengetahuan. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa pengetahuan bukanlah fakta dan konsep yang hanya diterima. CTL merupakan konsep belajar yang menuntut guru agar mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata para siswa. melainkan harus dikonstruksi dalam benak siswa. mereka mesti berhadapan dengan mesin. jika anak-anak belajar di SMK jurusan mesin. Kontektual berasal dari kata konteks (context) yang berarti “situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian (Depdiknas. pendekatan CTL itu dimaksudkan untuk menyelaraskan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang serentak akan dilaksanakan tahun 2004 di seluruh tanah air. Seharusnya hal itu dibalik. sementara guru mendampingi dari jarak dekat. guru dan insan pendidikan diharapkan dapat memaknai pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning (CTL) untuk menjawab tantangan sekaligus kelemahan yang terjadi. Selama ini pendidikan kita kurang memberdayakan siswa.

Dari penjabaran beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa: 1) Anak dapat belajar dengan baik jika mereka terlibat didalam sosial interaksi. dll. contoh-contoh dan pengalaman yang factual. penekanannya yang utama sekarang ini adalah bahwa guru harus diberdayakan untuk untuk menindaklanjuti hal tersebut. 5) Belajar hapalan bukanlah strategi belajar yang efektif bagi kebanyakan anak. dan kesempatan untuk meneliti atau mencari tahu. Sedangkan perkembangan intelektual anak dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana anak dapat berinteraksi.secara alamiah lewat beragam metode pembelajaran (Teori Belajar. dan tugas guru untuk mempelajari ketrampilan atau cara untuk melakukan hal tersebut. Piaget: 2002). 2) Proses belajar akan menjadi menjadi lebih mudah jika konsep-konsep disajikan didalam suatu keterhubungan konteks yang tak asing bagi anak. dibanding penyajian konsep-konsep abstrak. 3) Anak akan memproses pembelajaran dengan lebih baik jika pembelajaran dihubungkan dengan konteks yang nyata. Bahkan teori lain menyebutkan salah satu metode belajar yang sangat efektif adalah adanya keterhubungan antara proses belajar anak dengan dunia nyata anak atau pengalaman anak dalam kehidupan sehari-hari (Cognitive Developmental Theory. dimana hal tersebut dapat ditentukan oleh kemampuan memecahkan masalah secara individual atau dengan bantuan atau arahan orang lain yang lebih mampu (scaffolding) (Zone Proximal Development. 4) Perkembangan intelektual anak berproses melalui hubungan interaksi sosial – belajar berkelompok. Adanya perkembangan intelektual tersebut dicirikan oleh kemampuan anak didalam memecahkan masalah. Kolb: ). sangat bijaksana dan esensial sekali memahami makna ”pembelajaran bagi anak” dan “kebutuhannya dalam belajar” secara filosofis dan teoritis seperti disebutkan diatas. kegiatan praktis atau pengalaman individual. Sehingga akan . Vygotsky: 2002). Dengan kata lain jika perubahan paradigma pendidikan ini dapat dimulai dari kelas. tim kerja. Sebagai landasan utama untuk mengimplementasikan perubahan (revolusi) paradigma tersebut. 6) Transfer pembelajaran dari satu pengalaman ke pengalaman lainnya tidak dapat dipastikan keberhasilannya.

2) Di dalam sistem pembelajaran kontekstual mata pelajaran-mata pelajaran seperti sains. Sebelum melangkah menuju penjelajahan dunia CTL secara teknis. Selama siswa didorong untuk meningkatkan kemampuannya (basic competencies) dan memperluas pengetahuannya. mendengar. Beberapa ciri menandai bahwa: 1) Sistem pembelajaran kontekstual bertujuan untuk menjawab kesenjangan kondisi antara “apa yang anak ketahui” (what students know) dengan “apa yang anak ingin ketahui” (what students want to know). 4) Didalam sistem pembelajaran kontekstual. anak akan lebih mudah menyerap ilmu yang di peroleh lewat pengalaman atau kejadian nyata di lapangan (internalization). matematika dan bahasa Inggris diberikan pada anak dengan cara menghubungkan hal tersebut dengan kenyataan dan kejadian yang sebenarnya (real-life experiences) 3) Dengan hal tersebut diatas. ada baiknya kita ketahui dan pahami terlebih dahulu ciri-ciri logis yang ditemukan pada pendekatan tersebut. penyajian pengetahuan- .memunculkan suatu konsistensi tanggungjawab profesional yang holistick dan empirik terhadap kenyataan yang muncul di lapangan. mencium. menyentuh dan merasakan) (Visualization of abstract ideas) 5) Metode pengajaran secara kontekstual menyarankan untuk mendemonstrasikan materi atau bahan-bahan yang akan digunakan pada praktek lapangan sehingga anak tidak lagi bertanya-tanya untuk apa dan mengapa saya menggunakan semua itu? (Demonstration of utility) 6) Dengan prinsip bahwa “anak memerlukan pengetahuan-pengetahuan yang nyata (faktual)” sehingga pembelajarannya menjadi lebih bermakna. maka dasar pengetahuan tersebut dapat dikembangkan lebih luas lagi (“a need-to-know basis” of factual knowledge) 7) Didalam sistem pengajaran dan pembelajaran kontekstual. memvisualkan konsep-konsep atau ideide yang cenderung abstrak dapat disajikan dengan cara memfungsikan kelima indra perasa anak (melihat. sehingga pengetahuan-pengetahuan fakual tersebut akan lebih mudah didapat jika guru menghubungkannya dengan kenyataan atau kejadian yang sebenarnya dilapangan daripada siswa harus menghapal dan mengingatnya untuk jangka waktu lama.

Sehingga perlu bagi guru untuk memahami dan menerapakan srategi-strategi pengajaran yang dapat membantu anak mengembangkan kemampuannya (basic competencies) secara natural. 3) Sistem pengajaran dan pembelajaran secara kontekstual harus menggunakan strategi pengajaran. 2) Perlu disadari pula bahwa sebaiknya anak tidak harus menyerap ilmu pengetahuan atau informasi faktual sama seperti apa yang guru lakukan. Hal ini dimaksudkan bahwa strategi pengajaran yang dapat memfasilitasi atau mencocokan antara cara belajar anak dengan metoda pengajaran yang digunakan guru. Kenyataan seperti ini merupakan peluang untuk menghabat semangat belajar anak karena jika hanya pada awalnya saja anak memiliki antusia untuk mengetahui apa yang perlu diketahui dari proses belajarnya tapi kemudian sejalan dengan bentuk materi yang diberikan (modul) amat membebani mereka sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi semangat belajarnya (Removal of the knowledge-intimidation factor) (Bond. Oleh karena itu penting kiranya bagi guru dan pihakpihak yang terkait untuk mengingat dan mempertimbangkan tiga hal penting yang berkaitan dengan hal tersebut diatas yakni: 1) Perlu disadari bahwa tidak semua anak dapat menyerap dan menyusun informasi atau pengetahuan dengan cara yang sama. 2004). . dapat membantu siswa menyerap pengetahuanpengetahuan faktual dan menggunakannya.pengetahuan faktual pada anak yang berprinsip pada “anak perlu mengetahui” terkadang menemui hambatan ketika guru menggunakan materi pengajaran yang menyajikan informasi atau pengetahuan-pengetahuan dalam bentuk modul. Namun bagaimana cakupan atau ranah pengetahuan itu disampaikan pada anak dengan tujuan penyampaian fakta-fakta dilapangan adalah merupakan kunci keberhasilan proses pengajaran dan pembelajaran. dari pencapaian yang sederhana (minimal) hingga penguasaan pemasalahan yang kompleks atau maksimal. Berdasarkan ciri-ciri tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya semua sistem pengajaran itu berlandaskan pada pengetahuan.

ruang kerja. atau tanah pertanian. Landasan Praktis 3. 3) Penerapan Pengetahuan (Applying). dan pengkreasian (innovation). 3. penemuan (discovery). 2) Pengalaman nyata (Experiencing). 2001). Pembelajaran secara kontekstual bertujuan mengajak anak untuk aktif melakukan penelitian terhadap pengetahuan-pengetahuan faktual yang diperolehnya dengan melibatkan mereka dalam suatu kegiatan yang cenderung mengarah pada proses penggalian (exploration).1 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Inggris Secara Kontekstual Berepa kebijakan-kebijakan strategis yang perlu diperhatikan oleh para pelaksana pengajaran dan pendidikan. dengan demikian pembelajaran akan lebih cepat diakses oleh anak. 4) Sistem belajar kooperatif (Cooperating) (CORD-Center for Occupation Research and Development. Dengan kata lain bahwa anak mempunyai kesempatan untuk menemukan hubungan atau kaitan antara konsep-konsep/pengetahuan/informasi yang diperolehnya dengan praktek-praktek dilapangan. Pembelajaran secara kontekstual berlangsung dalam konteks yang nyata yang dapat menarik minat anak dan atau memberikan motivasi belajar anak sehingga anak dapat menghubungkan pengetahuan atau informasi yang diperoleh sebelumnya (background knowledge) dengan pengalaman nyata tersebut yang dialami di lapangan. Dengan kondisi lingkungan belajar yang berbeda dapat memfasilitasi anak untuk belajar secara bermakna. “pembuktian” (reinforcing). dan “pemaparan” secara deskriptif (relating) (CORD-Center for Occupation Research and Development. Strategi experiencing ini merupakan “urat nadi” pembelajaran secara . 2001). 2) Experiencing. laboratorium sain dan komputer. Sehingga pengetahuan dapat diserap lewat proses-proses “penemuan” (discovery).Menindak lanjuti pertimbangan-pertimbangan diatas perlu pula dipahami bahwa pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara kontekstual (CTL) memfokuskan proses penerapannya pada kondisi lingkungan belajar yang berbeda seperti kelas. sehingga ketika guru menyusun disain pengajaran sebaiknya mempertimbangkan lima aspek pembelajaran yang terpadu yang meliputi 1)Keterhubungan antara pengetahuan dan kenyataan (Relating). 1) Relating.

Pembelajaran kontekstual didasari oleh prinsip belajar secara bekerjasama. Dengan kata lain bahwa prinsip alih pengetahuan ini merupakan dampak dari adanya keterhubungan (relating) antara pengetahuan dan pengalaman nyata di lapangan. 1) Tujuan. maka perlu adanya proses alih pengetahuan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul dilapangan. 3) Materi atau bahan pembelajaran.2 Prosedur Pengajaran Bahasa Inggris Secara Kontekstual Berikut ini penjabaran dari prosedur pengajaran Bahasa Inggris dengan pendekatan kontekstual yang meliputi beberapa aspek penting di dalam merumuskan rencana pengajaran: 1) Tujuan. Pembelajaran secara kontekstual menerapakan prinsip bahwa untuk menerapkan pengetahuan-pengetahuan dan konsep yang telah diketahui oleh anak. Strategi ini dapat memicu dan memfasilitasi perkembangan belajar anak. 3) Applying. 2) Target pencapaian dan tingkat pembelajar. pengetahuan faktual dan informasi yang diperoleh merupakan salah satu indikator empiris terhadap keberhasilan anak memahami konsep-konsep tersebut.kontekstual. Kemampuan anak menerapkan konsep-konsep. Karena pada dasarnya perkembangan intelektual anak (cognitive development) dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor interaksi sosial (social interaction) dan tingkat kemampuan anak (Zone Proximal Development) dalam memecahkan masalah dapat dilakukan secara individual atau bekerjasama. d) membuat kesimpulan (inferencies). 1938). 5) Transferring. 4) Colaborative. 3. Tujuan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggris dengan menggunakan pendekatan kontekstual dimaksudkan untuk: a. Adapun metode pengajaran yang digunakan meliputi beberapa teknik: a) membangun konsep (constructivism). b) penemuan (inquiry). Mengembangkan kemampuan berkomunikasi meliputi ketrampilan-ketrampilan . dan 4) Sistem dan format Penilaian. c) penjelasan (expository). e) kerjasama (cooperative). Ketika seorang anak tidak mampu memecahkan masalah secara individual maka peran bantuan atau arahan dari orang lain yang memiliki kemampuan lebih (scaffolding) dapat dijadikan jembatan untuk mencapai suatu target pemecahan masalahan (problem solving) atau penguasaan pembelajaran (Vygotsky in Galloway.

dan fitur-fitur linguistik tertentu.1) Standar Kompetensi Bahan Kajian a. membaca (reading).mendengarkan (listening). Depdiknas. Membaca . dan fitu-fitur linguistik tertentu. 2. ideasional. Mendengarkan Siswa mampu menafsirkan berbagai makna (interpersonal. Dengan demikian siswa dapat memahami makna yang terkandung dari proses lintas budaya (cross culture understanding)dan melibatkan diri dalam keragaman budaya (culture acculturation) (Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Inggris. 2) Target Pencapaian Pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia menetapkan target pencapaian Standar Kompetensi Bahan Kajian. kompetensi standar (Standard Competencies) dan kompetensi dasar (Basic Competencies) yang harus dikuasai anak seperti disebutkan didalam kurukulum berbasis kompetensi (Depdiknas. berbicara (speaking). c. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah. 2004). c. b. struktur teks. Menumbuhkan kesadaran untuk memahami hakekat bahasa baik Bahasa Inggris sebagai bahasa asing maupun Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. 2003: 7). b. Mengembangkan pemahaman tentang adanya keterkaitan antara bahasa dan budaya dan upaya untuk memperluas cakrawala budaya. tekstual) dalam teks lisan yang memiliki tujuan komunikatif. ideasional. dan menulis (writing). Berbicara Siswa mampu mengungkapkan berbagai nuansa makna (interpersonal. tekstual) dalam berbagai teks lisan yang memiliki tujuan komunikatif. struktur teks.

Mengungkapkan makna interpersonal. naratif. disebutkan bahwa kompetensi standard yang harus tercapai adalah “Dengan penguasaan kosakata 1000 dan tatabahasa yang berterima dengan tema yang tersedia. struktur teks. tekstual) tertulis yang memiliki tujuan komunikatif. siswa mampu: a. Membaca nyaring dengan pengucapan dan intonasi yang benar serta memahami makna interpersonal. struktur teks. dan fitu-fitur linguistik tertentu. dan tekstual dalam bentuk recount. paragraf pendek untuk mengungkapkan makna interpersonal. ideasional. tekstual) dalam berbagai teks tertulis yang memiliki tujuan komunikatif. terutama teks penjelasan dan diskusi c. tekstual dalam teks interaksional dan teks lain seperti penjelasan dan diskusi b. ideasional.2) Kompetensi Standar (Standard Competence) Di dalam kurikulum berbasis kompetensi mata pelajaran Bahasa Inggris tingkat Sekolah Menengah Pertama. serta bentuk khusus yang mengandung noun phrases atau nominalization. . tekstual yang terdapat dalam teks interaksional. Menulis dengan ejaan dan tanda baca yang benar. Menulis Siswa mampu mengungkapkan berbagai nuansa makna (interpersonal. ideasional. dan deskriptif dalam berbagai bentuk teks yang banyak menggunakan noun phrase dalam kalimat kalimatnya d. dan fitu-fitur linguistik tertentu. tekstual dalam percakapan yang cukup panjang dan kasual maupun monolog untuk berbagai tujuan komunikasi. d. Memahami makna interpersonal. ideasional. ideasional.Siswa mampu memahami berbagai nuansa makna (interpersonal. deskripsi. 2. ideasional. narasi.

kompetensi sosial budaya (socio-cultural competence).2) Kompetensi Dasar (Basic Competence) Kompetensi dasar yang harus dicapai oleh anak merupakan penjabaran dari kompetensi standar seperti yang disebut di atas. b. Seseorang yang telah memiliki tingkat kemampuan wacana tinggi akan mengetahui bagaimana menggunakan cohesive device seperti pronoun dan gramatical connectors (i. adverbs.. Pengklasifikasian kompetensi-kompetensi dasar tersebut dapat dijadikan pedoman bagi pembelajaran bahasa Inggris sekaligus untuk membantu mengidentifikasi cakupan kemampuan-kemampuan apa saja yang perlu dikuasai oleh seorang anak dalam mempelajari bahasa inggris. conjunctions. Kompetensi komunikatif tersebut didukung atau dibangun oleh sejumlah kompetensi-kompetensi pendukung seperti: kompetensi wacana (discource competence). Kompetensi-kompetensi dasar yang dimaksud adalah seperti yang dirumuskan oleh Celce-Murcia et. a. yang didukung oleh kompetensi linguistik. and transitional phrase) unttuk mencapai satu kesatuan pemikiran dan kelancaran didalam sebuah teks.e. kompetensi wacana (discource competence) Menurut Canal and Swain in Hadley (2001: 6) Discourse Competence melibatkan kemampuan menggabungkan ide-ide untuk mencapai suatu bentuk pemikiran yang kohesi dan kohieren. kompetensi komunikatif (communicative competence) Menurut Savignon in Hadley (2001: 4) mendefinisikan communicative competence “sebagai suatu kemampuan memfungsikan bahasa dalam situasi percakapan sebenarnya – seperti di dalam proses suatu pertukaran yang dinamis.2. Kompetensi Sosiolinguistik (Sociolinguistics Competence) Bahasa kedua dapat digunakan dan dipahami dengan tepat di dalam berbagai konteks untuk mengungkapkan fungsi-sungsi berkomunikasi secara . dan kompetensi strategis (strategic competence). Kompetensi ini harus menyesuaikan diri terhadap masukan-masukan informasi yang ada yang muncul dari satu atau lebih lawan bicara. c. kompetensi tindak tutur (speech acting competence).al (1995: 10) sebagai suatu kompetensi komunikatif (communicative competence). kompetensi linguistik (linguistic competence).

membatasi informasi. Linguistic Competence) atau Grammatical Competence. Strategi kpmpetensi juga dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan retorika seseorang dalam berkomunikasi secara efektif. 3) Jenjang Sekolah dan Tingkat Literasi Di dalam kurikulum berbasis kompetensi disebutkan bahwa “lulusan SMP ditargetkan untuk mencapai tingkat functional untuk tujuan komunikasi survival”. jenis-jenis teks yang disarankan adalah jenis teks yang mendukung tercapainya tingkat literasi akademik ini. aturan-aturan pengucapan dan pengejaan. Oleh karenanya. kompetensi tindak tutur (speech acting competence) b. d. menarasikan. Penggunaan strategi verbal dan non verbal untuk mengatasi kesenjangankesenjangan yang dialami para pengguna bahasa seperti: pengetahuan kode-kode untuk menghentikan pembicaraan karena faktor penampilan. kompetensi strategis (strategic competence). Kompetensi 4) Grammatical Competence mengarah pada sutau tingkat dimana seseorang telah menguasai kode-kode linguistik termasuk kosakata. dan lainnya. 2001: 6). seperti menjelaskan. Bahan-bahan bacaan yang dikembangkan diharapkan meliputi genre yang ditetapkan untuk tujuan literasi ini. 4) Materi pembelajaran .efektif. 2001: a. kompetensi sosial budaya (socio-cultural competence) c. Linguistik adalah kompetensi yang mengarah kepada penggunaan aturan-aturan grammatika bahasa……(Swain in Hadley. meyakinkan. susunan kata dan kalimat (Canale and swain in Hadley.

4. dan lain-lain. b.Portfolios 6) Sistem Penilaian (Assessments): Dalam pembelajaran berbasis kompetensi. dan untuk tujuan yang berbeda pula. Kedua aspek tersebut memiliki pengaruh terhadap penggunaan bahasa. 4. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan diantaranya adalah: Penggunaan ragam konteks yang berbeda (Context).Materi pembelajaran diarahkan ke pencapaian kompetensi yang dapat dikuasai oleh siswa ketika melakukan langkah-langkah komunikasi. c. Narrative Text b.2) Berbagai jenis teks (Genre) a. Sehingga materi yang akan disampaikan harus mempertimbangkan aspek-aspek yang terkandung didalam penggunaan kompetensi-kompetensi yang akan dicapai. Fungsi-fungsi bahasa tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Ketika bahasa digunakan pada berbagai konteks. penilaian diberikan tidak saja oleh guru dengan . perasaan. tujuannya adalah untuk mencapai sejumlah kompetensi yang telah ditetapkan yang didalamnya terdiri dari sub-sub kompetensi yang dapat dijabarkan sebagai indikator ketercapaian siswa.1) Ragam konteks yang berbeda (Context) Bahasa dapat digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda. dan penggunaan berbagai bentuk teks (genre). Fungsi Gasasan (ideasional function): yakni fungsi untuk mengemukakan atau membangun gagasan atau informasi. sehingga mudah dipahami oleh orang yang mendengarkannya atau membacanya. sebenarnya bahasa tersebut digunakan sesuai dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Selama proses belajar berlangsung. Expository Text 5) Format Penilaian . Fungsi Tekstual (Textual Function) yakni fungsi yang mengatur bagaimana teks atau bahasa yang diciptakan ditata sehingga tercapai kohesi dan koherensinya. Fungsi Interpersonal (Interpersonal Function): yakni fungsi bahasa untuk berinteraksi sesama manusia dengan maksud mengungkapkan tindak tutur yang dilakukan. sikap.

1 AUTHENTIC ASSESSMENT 1) “Authentically allow a student to demonstrate a student’s ability to perform . 6. Norm-referenced b. 6. Speaking – Assessment Criteria c. Pengamatan ini dimaksudkan untuk penilaian jangka panjang.5) Criteria for evaluation a.3) Teacher’s Rating Scale Penilaian yang dilakukan oleh guru didasarkan pada catatan pencapaian pribadi setiap siswa yang dikumpulkan dalam satu map khusus.1) Self Assessment Format Bentuk penilaian berupa penilaian yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap hasil pekerjaan atau tugas yang dikerjakannya dalam bentuk produk (writing). Criterion-referenced 6. a.6) Form of assessment 7. Writing – Assessment Criteria 6. Implikasi CTL Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan 7. 6. Listening – Assessment Criteria b. Reading – Assessment Criteria d.menggunakan teacher’s rating scale dan teacher’s assessment tetapi juga diberikan oleh dirinya sendiri (self assessment) dan oleh teman sekelompoknya (peer assessment)guru mengamati apakah anak telah mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulis.4) Teacher’s Assessment Selain itu pengamatan juga dilakukan dengan memonitor pencapaian siswa terhadap penguasaan sejumlah kompetensi dasar yang ditunjukkan oleh seperangkat indikator-indikator yang digunakan sebagai instrument.2) Self and Peer Assessment Format 6.

2) “Authentic Assessment projects should reveal how students go about solving the problems (process) and should have more than one “correct” solution (Eisner. solve problems or express knowledge in ways which stimulate situations which are found in real life” (Hymes. scoring guides “levels” can be assigned any numeric value such as shown bellow: 6 5 4 3 2 1 0 Exceed Expectation Excellent Response Competent response Minor Errors. analytical task. to demonstrate their knowledge and skills (what they know and can do) in a variety of “realistic” situation and contexts (Wiggins. Portfolios 7.tasks.3 CRITERION REFERENCED ASSESSMENT 1) . but nearly satisfactory Begins. problem solving.2 PERFORMANCE ASSESSMENT 1) Developed to “test” the ability of students. 1993). PA can be reading or writing. or other tasks which allow student to demonstrate their ability to meet specified outcomes and goals. processes. does not engage in the task 7. but fails to complete No attempt. For example. 1991). 2) 3) PA can be short or extended open-ended or multiple-choice questions (Sowell. Performance assessment b. and c. projects. 3) “The assessment strategy which fits this criteria is a combination of: a. 1993). 1996). Form: Scoring Guides or Rubrics Purpose: to establish and describe the specific levels of achievement. Systematic observations. but generally satisfactory Serious errors.

1991). Screening tests 7. Inquiry/discovery 5. Collaborating/Cooperating 6. and accomplishments that span a period of time (Hart. and experiences. interests. ideas.6 JOURNALS Journals are a reflective process where the student thinks about the learning process and product and write their ideas. Rating Scales 4. 1994). interests.4 SYSTEMATIC OBSERVATIONS Means that all students are observed often and regularly. Questioning 4. It is only useful if the data is recorded. The Observation must be systematic. Journals provide a way for students to reflect and then teachers to examine this reflection and better understand the students thinking. The observations are recorded for both typical and atypical behavior.7. Checklist or inventory 3. Brainstorming 3. 1994) CTL PROCEDURES Teacher should assist students to understand the concepts through the process of: 1. Anecdotal records 2. 1996 7. Process-folio provides a repository for selected works which show the development of students learning over time (Zessoules and Gardner. PF includes observations in several or all of the following forms: 1. Journals are appropriate for documenting changes in students’ perceptions of themselves and their abilities (Hart. Constructivist: 2. Concluding .5 PORTFOLIOS and PROCESS-FOLIOS Portfolios are collections of students’ skills. Then these observations are reflected upon by the observer and interpreted to guide students’ to meeting the lesson outcomes and goals. Questions and requests 5. evaluated and used to improve student performance (Sowell.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful