BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Bagi memahmi proses penguasaan dan pembelajaran bahasa manusia dan bagi membantu kita mengajarkan bahasa Melayu.

Saturday, February 28, 2009
BELAJAR BAHASA KEDUA
Kita telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ibu itu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahasa kedua pula terpaksa dipelajari dan hanya berkembang melalui latihan dan pengukuhan. Bukan itu sahaja yang berlaku. Kita mesti mempunyai dorongan dan sikap yang sihat untuk dapat belajar dengan berkesan. Dorongan dan sikap yang sihat ini menjadi faktor sosial dan budaya. Tegasnya ada perbezaan yang besar antara memperolehi bahasa pertama dan mempelajari bahasa kedua. Bahasa pertama dikuasai secara tidak formal. Ia tidak perlu diajar dan kanak-kanak pandai tanpa pembelajaran. Kanak-kanak hanya perlu didedahkan kepada bahasa dan mereka akan pandai dengan sendirinya. Kita terpaksa belajar bahasa kedua melalui rancangan dan kaedah tertentu. Di sini kita tumpukan pula perhatian kita kepada pembelajaran bahasa sebagai bahasa kedua. Ini mungkin memberi kita pengetahuan mengenai masalah penting dan sukar diatasi di negara ini. Misalnya, pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada anak-anak Melayu mungkin tidak menimbulkan masalah besar. Tetapi, pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia ini, masih belum menghasilkan kejayaan yang dijangka. Kita tidak perlu membuat kajian yang mendalam. Sekali imbas kita dapat melihat bahawa kaum mendatang ini tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Dengan kaedah, bahan, guru dan masa yang diberi, maka sebenarnya sangat aneh kenapa orang bukan Melayu tidak cepat, bahkan tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan fasih. Walau bagaimanapun, mungkin ada masalah guru kerana di mana-mana terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Juga, ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya, ditugaskan mengajar bahasa Melayu. Mungkin salah satu dari masalah yang besar ialah, bahasa Melayu yang diajar itu amat formal dan tidak ada kegunaan atau persamaannya dengan bahasa yang digunakan hari-hari, sehingga murid-murid terpaksa memperlajari suatu dialek yang berlainan yang tidak boleh mereka tuturkan di luar kelas. Masalah ini dihadapi oleh kedua-dua murid Melayu atau bukan Melayu. Dengan kata lain, bahasa yang diajar itu tidak mengambil kira lingkungan kebudayaannya di mana ia dituturkan. Pengajaran dan pembelajaran mana-mana bahasa kedua itu, hendaklah dilakukan dalam konteks kebudayaan dan sosial yang hidup, iaitu perlulah diajar bahasa yang dipertuturkan hari-hari. Dengan itu maka dapatlah dikatakan yang pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia oleh kaum bukan Melayu itu hendaklah dengan menggunakan dialek yang betulbetul dituturkan supaya mereka dapat menggunakannya di luar kelas. Apa yang diajar di sekolah itu jarang benar dapat digunakan di luar kelas tanpa merasa janggal. Selalunya bahasa yang

diajar berbentuk bahasa pesuratan dan ia tidak dipakai dalam perbualan hari-hari, walaupun oleh orang Melayu sendiri. PROSES MENJADI DWIBAHASA Tadi telah dibincangkan proses penguasaan bahasa secara teori behaviorisme dan secara biologis. Sekarang marilah pula kita lihat dari segi sosiolinguistik pula tentang pembelajaran bahasa di kalangan orang dewasa. Dalam proses mempelajari bahasa kedua ini, kita akan menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran bahasa kedua oleh mereka yang sudah dewasa, atau mereka yang sudah melebihi jangkamasa yang subur untuk perkembangan bahasa secara semulajadi. Jadi pembelajaran bahasa asing itu tidak lagi berlaku secara semulajadi. Pembelajaran itu perlulah berlaku dalam satu lingkungan sosial di mana bahasa itu dituturkan, iaitu di dalam kegiatan sesuatu kebudayaan tertentu. Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari itu. Dalam hal ini linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Sebenarnya ini merupakan suatu masalah persepaduan yang amat kompleks di mana seseorang pelajar itu mencuba meresapkan ciri-ciri kebudayaan, iaitu di mana bahasa itu dituturkan. Dalam hal ini lakuan kebudayaan dan linguistik yang sudah ada padanya, iaitu dari bahasa ibunya, sentiasa mempengaruhi proses pembelajaran bahasa kedua tersebut. Si pelajar itu terpaksa menguasai lakuan yang baharu dan terpaksa memilih dalam mempergunakan yang baharu atau yang lama itu mengikut keperluan konteks. Gangguan dari sesuatu unsur bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari satu bahasa lain. Ini dapat kita perhatikan dari satu contoh bahawa dalam mempelajari bahasa Inggeris, seorang Melayu harus dipengaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu. Misalnya dalam menyebut bunyi t sudah tentu seseorang Melayu tidak akan menyebutnya dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Umpamanya dia akan menyebut perkataan hat sebagai [hat] sahaja dan tidak [hath] sebagaimana yang diucapkan oleh orang Inggeris. Sebagai satu contoh lagi di mana proses pembelajaran bahasa itu dapat dikatakan satu proses menguasai lakuan baharu, maka dapat pula dilihat seorang penutur bahasa Melayu akan terus mempergunakan katapartikel lah walaupun dia bertutur dalam bahasa Inggeris. Umpamanya I want to go homelah jelas menampakkan kepada kita bahawa unsur lakuan dalam ayat bahasa Melayu seperti lah dipindahkan ke bahasa Inggeris. Oleh yang demikian bagaimanakah agaknya orang dewasa itu mempelajari pola-pola bahasa kedua itu? MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama itu dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan itu terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu, samalah seperti seorang yang biasa memandu kereta di sebelah kanan jalan dan kemudian terpaksa memandu di sebelah kiri jalan. Dalam hal ini terdapat kecenderungan untuk mempergunakan lakuan yang lama. Oleh itu di mana perlu lakuan yang sama itu diperkenalkan dahulu dan kita harus berhati-hati supaya

mempelajari mempergunakan lakuan yang baharu atau yang tidak sama dengan dalam bahasa kandungannya. Proses mempelajari bahasa itu menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan dan persamaan di antara kedua lakuan bahasa itu. Keperluan Latihan Kita dapat perhatikan bahawa perkara yang penting sekali dalam hal pembelajaran bahasa kedua itu ialah latihan. Walau bagaimanapun haruslah diketahui bahawa latihan itu hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi dwibahasa. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar, pendedahan terhadap penggunaan bahasa itu, berfikir, bercakap sama dengan menggunakan satu bahan pengajaran yang tersusun rapi ataupun dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara rambang. Tidaklah termasuk pada akal bahawa ada bahasa yang dapat ipelajari tanpa latihan. Ini tidaklah pula bermakna bahawa latihan itu sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsur-unsur lain yang terlibat. Latihan memanglah dapat membentuk lakuan. Walau bagaimanapun, ada kemungkinan bahawa lakuan juga dapat terbentuk di luar dari apa yang kita katakan latihan, tetapi contoh begitu sangat sukar didapati, iaitu mungkin melalui satu teori dan teknik pembelajaran yang baharu yang tidak dapat kita gambarkan di sini. Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua Kita cuba bincangkan kenapa agaknya orang menjadi dwi-bahasa. Misalnya, seorang penjaja ais kacang bangsa India di Pulau Pinang fasih menggunakan bahasa kandungnya Tamil, bijak berbahasa Melayu, tahu bercakap Cina dialek Hokkien dan juga dia boleh berbahasa Inggeris sedikit-sedikit. Bahkan ini merupakan suatu ciri umum bagi ramai di antara penduduk Pulau Pinang. Walau bagaimanapun orang India ini tidaklah berpangkat tinggi. Seorang pegawai tinggi pula hanya pandai berbahasa Inggeris dan Melayu yang dikuasainya sebagai bahasa kandung. Kalau kita ke tempat lain, di Balik Pulau misalnya, terdapat pula penduduk Melayu yang hanya tahu menggunakan bahasa kandungnya sahaja dan tidak tahu menuturkan bahasa lain. Terdapat pula penduduk Cina di Paya Terubung yang hanya tahu bahasa Cina sahaja dan tidak yang lain. Apakah sebabnya setengah manusia perlu bertutur lebih dari satu bahasa dan setengahnya tidak? Di Pulau Pinang keadaan begini timbul kerana mereka berbilang kaum, jadi setiap kaum mengekalkan bahasanya untuk berhubung dengan anggota masyarakatnya. Di samping itu mereka perlu menuturkan bahasa lain untuk berhubung dengan anggota masyarakat dari kaum lain. Ternyata di sini bahawa di bandar Pulau Pinang keadaannya memang menyenangkan. Sesiapa sahaja akan dapat mempelajari dua tiga bahasa dengan mudah. Tetapi mereka yang tinggal di tempat lain di pulau itu, tidaklah mengetahui bahasa lain daripada bahasa kandungnya untuk berhubung dengan kaum lain, kalau adapun, mungkin melalui bahasa Melayu pasar. Hal ini memberitahu kita kenapa manusia mesti mempelajari bahasa lain dari bahasa kandungnya. Pokoknya, berjuta-juta manusia cuba mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk ke dalam sesebuah masyarakat baharu itu tentu dianggap asing. Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

Penerimaan ke dalam Masyarakat Baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Mereka tidak pernah mencuba bercampur dan tidak pernah menggunakan bahasa Melayu untuk berhubung dengan masyarakat . walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Hanya mereka yang betul-betul berminat dan berkesanggupan serta yakin bahawa bahasa itu akan membantunya maka dia akan berjaya dalam usaha tersebut. bekerja dan bergaul dengan tidak sedikit pun memerlukan penggunaan bahasa Melayu. Ada penduduk mendatang di Malaysia yang boleh hidup terasing. Mereka memang suatu masyarakat yang terasing. Tetapi dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Pernah ditemui seorang tua Tamil di Pulau Pinang yang bekerja sebagai nelayan yang pergi ke laut berseorangan pada tiap-tiap hari. tentu diakui ramai. Walaupun umurnya sudah 53 tahun (menurut kawannya kerana dia tidak memahami bahasa Melayu) dia tidak tahu bertutur bahasa Melayu sepatah pun. Peringkat Pencapaian yang Perlu Walau bagaimanapun. marilah kita lihat masyarakat Gurkha yang dahulunya bekerja sebagai askar upahan Inggeris di Malaysia. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. maka amat mustahak seseorang itu mengekalkan dorongan pembelajaran itu. bahawa keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah mas arakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Sekarang ada yang tinggal di Malaysia berjaja bermacam jenis manik dan batu perhiasan di kaki lima kedai dalam bandarbandar besar. Ramai pula yang terdorong mempelajari bahasa Inggeris untuk tujuan yang sama. bersekolah. Memang benar bahawa bahasa kedua itu amat penting untuk perhubungan. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu dapat dianggap opsyenal. Dalam hal ini memang boleh didapati bahawa ada orang yang tidak pernah bergaul dengan anggota masyarakat lain merasa tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini. misalnya penjajah Inggeris yang datang ke Tanah Melayu dahulu mempelajari bahasa Melayu semata-mata u tuk mengeksploit ekonomi dan pentadbiran di Tanah Melayu. Dia tidak pernah dan tidak perlu berhubung dengan penutur lain dari penutur bahasa Tamil dalam seumur hidupnya. Satu contoh kecil. Mereka tinggal dalam masyarakat kaum sendiri. tetapi ternyata bahawa perhubungan akan menjadi terhad dan kaum pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebagai sebahagian dari masyarakat itu tanpa menggunakannya. Jelas sekali dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan mendapat pekerjaan atau penetapan dalam jawatan menjadi faktor mendorong kaum lain mempelajari bahasa Melayu. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Dia menjual hasil tangakapannya kepada seorang India lain. Bagi ahli politik kefasihan dalam bahasa Inggeris memberi kemungkinan yang lebih luas dalam tindak-tanduknya.

maka kita harus mengingati suasana sosial dan faktor.tempatan. Pencapaian bahasa Melayu mereka amat rendah sekali. Mereka memberi alasan bahawa pendirian mereka disebabkan adanya keadaan ini. Oleh sebab nilai ekonomi. dan pembelajaran bahasa kedua. Selagi kedominan bahasa Melayu terpelihara dalam . Mereka selalu terpaksa mematuhi tekanan sosial yang terbit dari kedominan itu. Dalam kebanyakan hal mereka salah faham dalam menganggarkan darjat kemahiran mereka. bahasa kandung memang sedia dominan dan penggunaannya sentiasa terpelihara sungguhpun tidak semua suasana yang disertai oleh pelajar itu mempunyai corak kedominan bahasa kandung yang serupa dengan keadaan pada keluarga masing-masing. maka itulah sebabnya ia wujud mempersaingi bahasa Melayu. selain daripada hubungan jual beli yang amat terhad itu. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris. sosial serta ilmiah yang tinggi diberi pada bahasa Inggeris. manakala kemahiran mereka dalam bahasa kedua tidaklah sempurna. maka selalulah terdapat konflik di antara pemeliharaan bahasa kandung. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. mereka terus terasing. untuk kepentingan akademik. Kemahiran kedwibahasaan sebenarnya mempunyai pertalian rapat dengan pola-pola persekolahan yang telah dialami oleh pelajar tersebut. Sehingga kedominan bahasa Melayu wujud sebagai kenyataan dalam semua bidang hidup dalam negara ini. nilai peribadi mereka terhadap bahasa kandung menjadi faktor pendorong yang kuat ke arah pemeliharaan bahasa tersebut. maka dalam mencari sebab-sebab mengapa setengah golongan penutur mempunyai nilai dan sikap tertentu terhadap bahasa. Dari golongan pelajar yang dikaji. Kalau kedominan itu tidak dapat diatasi oleh bahasa Melayu maka selama itulah ia akan terus memberi kuasa dorongan dan sikap yang positif bagi orang mempelajari bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun boleh dibuat satu generalisasi bahawa kemahiran mereka dalam bahasa kandung memang cukup baik.faktor yang wujud. pada tahun 1971. PEMELIHARAAN BAHASA KANDUNG Dalam usaha mempelajari bahasa kedua untuk sesuatu tujuan. Akibatnya. Kedominan bahasa Melayu dalam masyarakat di sekitar pelajar ini jelas menjadi faktor dalam pemeliharaan bahasa kandung itu. tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Umumnya terdapat mereka yang menyangka bahawa mereka itu lebih atau kurang mahir dalam bahasa Inggeris. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Mohd. Penutur akan terus terpaksa mempelajarinya bagi mencapai cita-cita ekonomi dan sosial mereka. maka selama itulah mereka perlu menjadi dwibahasa untuk menampung keperluan mereka dalam semua bidang. Di samping itu. Oleh kerana pentingnya faktor-faktor sosiobudayanya dalam sebarang fenomena mengenai bahasa dan penggunaannya. Akhirnya boleh dikatakan bahawa di kalangan pelajar yang dikaji itu. Dalam sebuah kajian untuk ijazah Sarjana Sastera di Universiti Malaya.

untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Dalam perkataan lain. mungkin akan terdapat peralihan atau perubahan dalam corak kedominan bahasa. Ia juga penting untuk pelajaran tinggi serta keperluan sosial yang tertentu. besar kemungkinannya bahawa penuturpenutur yang dwibahasa tidak lagi akan mengetahui bahasa mana bahasa kandung mereka. Keupayaan c. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Selama ini kita hanya berbincang mengenai teori bagaimana bahasa kandung dikuasai oleh kanak-kanak dan bahasa kedua dipelajari oleh orang dewasa. Tetapi. Demikian juga para pelajar dan orang-orang tertentu mempunyai motif untuk belajar bahasa Inggeris. Dari penjelasan di atas. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Itulah sebabnya mereka mendapat motif untuk mempelajari bahasa-bahasa tersebut. Hipotesis ini dapat kita sokong dengan apa yang dapat kita perhatikan di kalangan penutur Melayu. Peluang e. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Ramai juga penutur Melayu yang sudah merasa penguasaan bahasa kandungnya lemah kerana perkembangan bahasa itu semasa kecilnya ditekan dengan terjadinya pemakaian bahasa Inggeris yang berleluasan di dalam suasana keluarga. Di Malaysia ini boleh dikatakan semua pelajar mempunyai motif tinggi untuk belajar bahasa Melayu kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Motif b. marilah kita cuba melihat kemungkinan kejayaan usaha mempelajari sesuatu bahasa kedua tersebut.keluarga. Lingkungan Dalam hal ini kita menganggap bahawa segala pelajaran yang dipakai untuk mengajar itu cukup baik dan gurunya terlatih. Pendek kata semua faktor lain sempurna. kalau corak kedominan itu berubah dalam suasana keluarga dan rumahtangga.bahasa dan bahasa Melayu tidak akan terpelihara sebagai bahasa dominan lagi. dapat dilihat bahawa ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua: a. Motif itu juga mungkin terbit dari keinginan memelihara identiti dan budaya sesuatu kaum. sekiranya perkara tersebut berlaku. Dengan itu baharulah kita dapat melihat sama ada kejayaan pembelajaran itu dapat dicapai atau tidak. besar kemungkinannya bahawa bahasa itu akan terpelihara penggunaannya sekalipun lebih ramai orang Melayu menjadi dwibahasa atau sekalipun masyarakat di sekitar keluarga memperlihatkan kedominan bahasa itu pada dokumen sahaja. seperti yang berlaku di kalangan masyarakat Cina yang mempelajari . Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Sikap d.

Misalnya. Peluang Kita mungkin mudah memahami hal peluang ini. Sikap mereka mungkin tidak memandang yang bahasa Melayu itu memberi faedah. Kita akan dapat melihat ada ramai di antara para pentadbir Inggeris di Tanah Melayu sebelum merdeka. Kanak-kanak akan lebih mudah mempelajari bahasa asing itu. Dalam sikap ini kita dapat melihat dari segi psikologi sama ada seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya. Mereka yang merasa bahawa sesuatu bahasa lain itu penting dan mereka mesti mempelajarinya akan mempunyai sikap yang sihat dalam mempelajari bahasa tersebut. Kalau diajar bahasa Inggeris. Lagipun suasana di sekelilingnya tidak menyokong pembelajaran di luar kelas. kanak-kanak yang pindah dari satu masyarakat ke suatu masyarakat yang menuturkan suatu bahasa lain. Selalunya. kerana memikirkan identiti mereka akan terancam dengan mempelajari bahasa lain yang akhirnya menyerap mereka ke dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari itu. serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Kebanyakan dari kaum pendatang ini masih belum lagi dapat menguasai bahasa Melayu di Malaysia.bahasa Mandarin. yang tidak merasa perlu mempelajari bahasa Melayu. Walau bagaimanapun. keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Ini bermakna ada orang yang mempunyai keupayaan dalam mempelajari bahasa dan ada orang yang tidak. Misalnya. Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ramai di antara penduduk Malaysia pada hari ini datang dari negara lain. ramai pelajar Melayu sekarang yang tinggal di sekolah-sekolah luar bandar yang mungkin tidak mempunyai peluang untuk belajar bahasa Inggeris. seperti Cina dan India. Tetapi proses itu akan menjadi lebih sukar bagi orang yang sudah meningkat umurnya. tetapi kita boleh melihat dengan nyata bagaimana orang-orang dewasa gagal mempelajari bahasa. Begitu juga sebaliknya. sementara itu ada pula golongan yang mungkin menentang. Mungkin salah satu dari sebabnya ialah kerana pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua itu telah terhalang sebab mereka sudah kehilangan keupayaan. Tetapi peringkat kejayaannya tentulah berlainan. selalunya peluang itu tidaklah sempurna. seseorang itu berkeupayaan mempelajari bahasa apa pun. akan dengan mudah dapat mempelajari bahasa yang baharu ditemuinya itu. ada orang yang tidak berjaya mempelajari bahasa lain walaupun diberi pengajaran yang rapi. iaitu apabila ia telah melangkaui jangka masa yang subur untuk perkembangan bahasa tersebut secara semulajadi. Ada orang yang telah dengan sendirinya mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa dan ada yang tidak mampu. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Mereka lulus dari sekolah . Keupayaan Mungkin pernah kita mendengar bahawa ada orang yang pandai bertutur banyak bahasa. Pendek kata mereka hanya cuba mempelajarinya setelah dewasa.

serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. mungkin mereka juga akan dapat menguasainya. akan mencapai kejayaan yang baik juga. Kadang. dalam bentuk masyarakat dan individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Kadang-kadang peluang ini mungkin tidak wujud disebabkan perbelanjaan yang mahal yang mungkin tidak mengizinkan orang itu belajar. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi.kadang ketiadaan guru. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. lebih-lebih lagi kalau masyarakat sekelilingnya itu mendorongnya. 1. maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Kalaulah mereka mendapat peluang untuk mempelajari bahasa Inggeris. 2. Motifnya itu akan bergantung kepada lingkungan kebudayaan di sekelilingnya. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati. Jadi kanak-kanak itu tidak hidup dalam lingkungan yang sihat untuk belajar bahasa Melayu. Larson dan W. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu maka perlulah adanya peluang untuk belajar. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Hanya mereka yang dapat mengatasi masalah ini yang .tanpa pengetahuan bahasa Inggeris yang lengkap. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik.N. Jadi peluang juga merupakan satu faktor penting dalam mempelajari bahasa. 3.A. Dengan itu lingkungan keluarga seperti itu tidak boleh dianggap sebagai lingkungan yang dapat membantu dalam mempelajari bahasa Melayu. Misalnya. Ibu bapa yang ingin anak-anaknya belajar bahasa Cina harus menyuruh anaknya belajar bahasa Cina pula di rumah dan dihalang mempelajari bahasa Melayu. baik dari dalam mahupun dari luar kelas. Lingkungan Lingkungan di mana pelajar itu tinggal. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu. malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. masyarakat yang bersimpati tentu akan membantu mendorong seseorang itu belajar. buku teks. masa dan peralatan yang sempurna akan menghalang pembelajaran bahasa tersebut. 4. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D. tetapi kurang berpeluang. Mungkin juga ibu bapa itu tidak fasih berbahasa Melayu dan suka pula memakai bahasa Inggeris atau bahasa lain. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. harus juga mencapai kejayaan yang agak baik kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan kepada pembelajarannya itu. tetapi tidak mempunyai keupayaan yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik.

Posted by Prof.g? blogID=2988933272568977847&postID=4561577220866452596 http://ww 0 comments: Post a Comment Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) Blog Archive • (2) • (2) •Kuliah 1 (19 Disember 2008): Pengertian Dasar Psik..berjaya. sekiranya faktor-faktor ini tidak menyokong maka pelajar itu tentu akan gagal. •Kuliah 2 (2 Januari 2009): Mempersepsi Ujaran • (9) • (5) •Bab 111 BAGAIMANA MANUSIA MEMAHAMI UJARAN . Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif. MA (Mal). Pelajar yang berkeupayaan tinggi. 5. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia.. Faktor-faktor yang wujud dengan tidak sepenuhnya harus menyebabkan pencapaian yang berbeza-beza. Ph. sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan. Kalaulah kebudayaan dan masyarakat sekelilingnya membantu maka ada juga sedikit harapan untuk mendapat sedikit kejayaan.blogger. Tetapi.blogger. Walau bagaimanapun lingkungan yang menyokong mungkin membantunya mencari motif. Faktor-faktor ini perlulah wujud sebelum kejayaan sepenuhnya tercapai. maka dia akan gagal. (Edin) at 8:24 AM http://www. Emeritus Abdullah Hassan.D. 7. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya. tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.com/post-edit. 6. kalau tidak dia akan gagal.g? blogID=2988933272568977847&postID=4561577220866452596 w.com/post-edit.

blogger. •Lengkapkan nama anda • (3) •Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik.blogger.blogger. •Tugasan untuk semua •Tugasan mengenai pemerolehan bunyi bahasa kanak-ka... PENGENALA.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image1&act ion=editWidget . Emeritus Abdullah Hassan http://www. http://www..com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogAr chive1&action=editWidget Tenaga Pengajar Prof..blogger. •PEMEROLEHAN BAHASA •BELAJAR BAHASA KEDUA • (1) •Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan Tugasan d....com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogAr chive1&action=editWidget http://www..com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image1&act ion=editWidget http://www.•BAB IV PELAKSANAAN TINDAK UJARAN 1.

com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image14&ac tion=editWidget http://www.blogger.blogger.blogger.blogger.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image2&act ion=editWidget http://www.Siswazah Abdul Rahim Barmawi http://www.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image2&act ion=editWidget Zuraliza http://www.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image14&ac tion=editWidget .

blogger.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image12&ac tion=editWidget http://www. 300010 Ipoh.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image13&ac tion=editWidget Shariah Bt Zulkifly.blogger.blogger.Zamharis http://www.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image13&ac tion=editWidget http://www. Kg. Tawas.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image12&ac tion=editWidget . SJK St Michael & All Angels.blogger. 017-5269094 http://www.

012-6199185 http://www.blogger.blogger.blogger. 14500 K Selangor 0193307172 http://www. M Mohyi.com/rearrange? . SMK Ayer Tawar.Ros Haslinda Bt.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image10&ac tion=editWidget http://www.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image11&ac tion=editWidget http://www. SM Sains K Selangor.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image10&ac tion=editWidget Normah Ismail http://www. Bandar Malawati.blogger. 32400 Ayer Tawar.blogger.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image11&ac tion=editWidget Normidza Bt M Kamel.

com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image8&act ion=editWidget http://www.blogger.blogger.blogger.blogger.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image7&act ion=editWidget .com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image8&act ion=editWidget Johari http://www.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image9&act ion=editWidget Mustafa Al-Bakri http://www.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image7&act ion=editWidget http://www.blogger.blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image9&act ion=editWidget http://www.

blogger.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image5&act ion=editWidget Azrina .blogger.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image5&act ion=editWidget http://www.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image6&act ion=editWidget Fadilah http://www.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image6&act ion=editWidget http://www.Hasuenah http://www.blogger.blogger.

2006 Zulkifley Hamid. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing juga dikaji. Hipotesis Usia Kritikal. dan wacana. Soenjono. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image3&act ion=editWidget BMP 6103 Racangan Instruksional Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. kosa kata.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image4&act ion=editWidget http://www. 2007. dll) serta bahasa dan pemikiran. Behaviorisme. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik. Psikolibguistik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa . Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie. dan Afeksia. 1986. Topik-topik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran. 2006. unsur tatabahasa.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image3&act ion=editWidget http://www. Rujukan: Dardjowidjojo.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Image&widgetId=Image4&act ion=editWidget Aziawati http://www. Pengantar Psikolinguistik Moden. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama. Kuaa Lumpur: Sasbadi.blogger.blogger. LAD. .blogger.http://www. Mangantar Simanjuntak. Nor Aina Dani. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia.blogger.

Ill. Psycholinguistics: Language.Learning) Oleh Lili Chauliyah. Slobin.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Followers&widgetId=Followers 1&action=editWidget PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS MELALUI Teaching. Mind. M.blogger.Pd. Artinya. 1982.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Text&widgetId=Text1&action =editWidget Followers http://www. .blogger.blogger. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena kegiatan belajar mengajar (KBM) masih menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis isi (content oriented).blogger. D. kecenderungan KBM lebih pada nilai kognitif (hafalan) dan terkadang melupakan aspek afektif dan psikomotorik -. World. Glenville. Pendahuluan CTL (Contextual Selama ini sebagian besar lulusan pendidikan di Indonesia belum mampu bersaing dalam menjawab tantangan hidup. http://www. Dan Isaac.sikap dan keterampilan. Steinberg Danny.: Scott. 1079.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Text&widgetId=Text1&action =editWidget http://www. tamatan SLTP dan SLTA banyak yang merasa tidak siap terjun di lingkungannya. A Longman Paperback. 1. Psycholinguistics. foresman and Company. Terbukti.dan Pustaka.com/rearrange? blogID=2988933272568977847&widgetType=Followers&widgetId=Followers 1&action=editWidget http://www.

Kunci pelaksanaan CTL dalam pembelajaran. siswalah yang diberi peran untuk membangun pengetahuan (konstruksitisme]. Dalam CTL mesti dihindari aktivitas guru sebagai subjek di depan kelas. di antaranya mengutamakan pengalaman nyata. sementara murid menonton. Berdasarkan pengertian ini maka pembelajaran secara kontekstual merupakan suatu pembelajaran yang dapat memberikan dukungan dan penguatan pemahaman siswa dalam menyerap sejumlah materi pembelajaran. guru dan insan pendidikan diharapkan dapat memaknai pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning (CTL) untuk menjawab tantangan sekaligus kelemahan yang terjadi. sementara guru mendampingi dari jarak dekat. siswa yang bertindak sebuagai subjek dalam membangun pengetahuan. Sesungguhnya. maka diperlukan pemahaman secara holistik terhadap konsep dan prosedur dalam mengimplematasikannya. Pengetahuan yang didapat dari suatu pembelajaran harus betul-betul berguna bagi siswa. Selain itu dukungan terhadap teori ini menyebutkan bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk belajar . Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa pengetahuan bukanlah fakta dan konsep yang hanya diterima. Landasan Teoretis Berdasarkan beberapa teori terungkap bahwa kemampuan belajar siswa lebih luas kesempatannya berbeda dengan asumsi yang selama ini dianut oleh sistem pendidikan tradisional (teori Multiple Intelligences (Gardner: 1983). pendekatan CTL itu dimaksudkan untuk menyelaraskan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang serentak akan dilaksanakan tahun 2004 di seluruh tanah air.Untuk mengantisipasi kelemahan ini. melainkan harus dikonstruksi dalam benak siswa. mereka mesti berhadapan dengan mesin. CTL merupakan konsep belajar yang menuntut guru agar mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata para siswa. jika anak-anak belajar di SMK jurusan mesin. Seharusnya hal itu dibalik. bukan menghafal definisi mesin. Oleh karena CTL merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang secara serentak akan dilaksanakan pada tahun 2004 di seluruh tanah air. 2001:591). Kontektual berasal dari kata konteks (context) yang berarti “situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian (Depdiknas. serta mampu memperoleh makna dari apa yang mereka pelajari dengan menghubungkannya pada kenyataan hidup sehari-hari. Melalui pendekatan ini siswa akan terdorong untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini pendidikan kita kurang memberdayakan siswa. sedangkan dalam pendekatan CTL. 2. Contohnya.

Bahkan teori lain menyebutkan salah satu metode belajar yang sangat efektif adalah adanya keterhubungan antara proses belajar anak dengan dunia nyata anak atau pengalaman anak dalam kehidupan sehari-hari (Cognitive Developmental Theory. tim kerja. Sehingga akan . kegiatan praktis atau pengalaman individual. penekanannya yang utama sekarang ini adalah bahwa guru harus diberdayakan untuk untuk menindaklanjuti hal tersebut. dan kesempatan untuk meneliti atau mencari tahu. Dari penjabaran beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa: 1) Anak dapat belajar dengan baik jika mereka terlibat didalam sosial interaksi. Adanya perkembangan intelektual tersebut dicirikan oleh kemampuan anak didalam memecahkan masalah. Sebagai landasan utama untuk mengimplementasikan perubahan (revolusi) paradigma tersebut. Kolb: ). 4) Perkembangan intelektual anak berproses melalui hubungan interaksi sosial – belajar berkelompok. dibanding penyajian konsep-konsep abstrak. Sedangkan perkembangan intelektual anak dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana anak dapat berinteraksi. 6) Transfer pembelajaran dari satu pengalaman ke pengalaman lainnya tidak dapat dipastikan keberhasilannya. sangat bijaksana dan esensial sekali memahami makna ”pembelajaran bagi anak” dan “kebutuhannya dalam belajar” secara filosofis dan teoritis seperti disebutkan diatas. dll. Dengan kata lain jika perubahan paradigma pendidikan ini dapat dimulai dari kelas. Vygotsky: 2002). 2) Proses belajar akan menjadi menjadi lebih mudah jika konsep-konsep disajikan didalam suatu keterhubungan konteks yang tak asing bagi anak. dan tugas guru untuk mempelajari ketrampilan atau cara untuk melakukan hal tersebut.secara alamiah lewat beragam metode pembelajaran (Teori Belajar. dimana hal tersebut dapat ditentukan oleh kemampuan memecahkan masalah secara individual atau dengan bantuan atau arahan orang lain yang lebih mampu (scaffolding) (Zone Proximal Development. 5) Belajar hapalan bukanlah strategi belajar yang efektif bagi kebanyakan anak. Piaget: 2002). contoh-contoh dan pengalaman yang factual. 3) Anak akan memproses pembelajaran dengan lebih baik jika pembelajaran dihubungkan dengan konteks yang nyata.

penyajian pengetahuan- . Selama siswa didorong untuk meningkatkan kemampuannya (basic competencies) dan memperluas pengetahuannya. mencium. Sebelum melangkah menuju penjelajahan dunia CTL secara teknis. ada baiknya kita ketahui dan pahami terlebih dahulu ciri-ciri logis yang ditemukan pada pendekatan tersebut. maka dasar pengetahuan tersebut dapat dikembangkan lebih luas lagi (“a need-to-know basis” of factual knowledge) 7) Didalam sistem pengajaran dan pembelajaran kontekstual. 2) Di dalam sistem pembelajaran kontekstual mata pelajaran-mata pelajaran seperti sains. matematika dan bahasa Inggris diberikan pada anak dengan cara menghubungkan hal tersebut dengan kenyataan dan kejadian yang sebenarnya (real-life experiences) 3) Dengan hal tersebut diatas. menyentuh dan merasakan) (Visualization of abstract ideas) 5) Metode pengajaran secara kontekstual menyarankan untuk mendemonstrasikan materi atau bahan-bahan yang akan digunakan pada praktek lapangan sehingga anak tidak lagi bertanya-tanya untuk apa dan mengapa saya menggunakan semua itu? (Demonstration of utility) 6) Dengan prinsip bahwa “anak memerlukan pengetahuan-pengetahuan yang nyata (faktual)” sehingga pembelajarannya menjadi lebih bermakna. Beberapa ciri menandai bahwa: 1) Sistem pembelajaran kontekstual bertujuan untuk menjawab kesenjangan kondisi antara “apa yang anak ketahui” (what students know) dengan “apa yang anak ingin ketahui” (what students want to know). sehingga pengetahuan-pengetahuan fakual tersebut akan lebih mudah didapat jika guru menghubungkannya dengan kenyataan atau kejadian yang sebenarnya dilapangan daripada siswa harus menghapal dan mengingatnya untuk jangka waktu lama.memunculkan suatu konsistensi tanggungjawab profesional yang holistick dan empirik terhadap kenyataan yang muncul di lapangan. mendengar. 4) Didalam sistem pembelajaran kontekstual. anak akan lebih mudah menyerap ilmu yang di peroleh lewat pengalaman atau kejadian nyata di lapangan (internalization). memvisualkan konsep-konsep atau ideide yang cenderung abstrak dapat disajikan dengan cara memfungsikan kelima indra perasa anak (melihat.

. Namun bagaimana cakupan atau ranah pengetahuan itu disampaikan pada anak dengan tujuan penyampaian fakta-fakta dilapangan adalah merupakan kunci keberhasilan proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh karena itu penting kiranya bagi guru dan pihakpihak yang terkait untuk mengingat dan mempertimbangkan tiga hal penting yang berkaitan dengan hal tersebut diatas yakni: 1) Perlu disadari bahwa tidak semua anak dapat menyerap dan menyusun informasi atau pengetahuan dengan cara yang sama. dapat membantu siswa menyerap pengetahuanpengetahuan faktual dan menggunakannya. 2004). 3) Sistem pengajaran dan pembelajaran secara kontekstual harus menggunakan strategi pengajaran. Berdasarkan ciri-ciri tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya semua sistem pengajaran itu berlandaskan pada pengetahuan. dari pencapaian yang sederhana (minimal) hingga penguasaan pemasalahan yang kompleks atau maksimal. Sehingga perlu bagi guru untuk memahami dan menerapakan srategi-strategi pengajaran yang dapat membantu anak mengembangkan kemampuannya (basic competencies) secara natural. Kenyataan seperti ini merupakan peluang untuk menghabat semangat belajar anak karena jika hanya pada awalnya saja anak memiliki antusia untuk mengetahui apa yang perlu diketahui dari proses belajarnya tapi kemudian sejalan dengan bentuk materi yang diberikan (modul) amat membebani mereka sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi semangat belajarnya (Removal of the knowledge-intimidation factor) (Bond.pengetahuan faktual pada anak yang berprinsip pada “anak perlu mengetahui” terkadang menemui hambatan ketika guru menggunakan materi pengajaran yang menyajikan informasi atau pengetahuan-pengetahuan dalam bentuk modul. 2) Perlu disadari pula bahwa sebaiknya anak tidak harus menyerap ilmu pengetahuan atau informasi faktual sama seperti apa yang guru lakukan. Hal ini dimaksudkan bahwa strategi pengajaran yang dapat memfasilitasi atau mencocokan antara cara belajar anak dengan metoda pengajaran yang digunakan guru.

“pembuktian” (reinforcing). 3. Dengan kondisi lingkungan belajar yang berbeda dapat memfasilitasi anak untuk belajar secara bermakna.1 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Inggris Secara Kontekstual Berepa kebijakan-kebijakan strategis yang perlu diperhatikan oleh para pelaksana pengajaran dan pendidikan. 2) Experiencing. Landasan Praktis 3.Menindak lanjuti pertimbangan-pertimbangan diatas perlu pula dipahami bahwa pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara kontekstual (CTL) memfokuskan proses penerapannya pada kondisi lingkungan belajar yang berbeda seperti kelas. Sehingga pengetahuan dapat diserap lewat proses-proses “penemuan” (discovery). sehingga ketika guru menyusun disain pengajaran sebaiknya mempertimbangkan lima aspek pembelajaran yang terpadu yang meliputi 1)Keterhubungan antara pengetahuan dan kenyataan (Relating). Dengan kata lain bahwa anak mempunyai kesempatan untuk menemukan hubungan atau kaitan antara konsep-konsep/pengetahuan/informasi yang diperolehnya dengan praktek-praktek dilapangan. dan pengkreasian (innovation). Pembelajaran secara kontekstual bertujuan mengajak anak untuk aktif melakukan penelitian terhadap pengetahuan-pengetahuan faktual yang diperolehnya dengan melibatkan mereka dalam suatu kegiatan yang cenderung mengarah pada proses penggalian (exploration). 2001). 3) Penerapan Pengetahuan (Applying). penemuan (discovery). dan “pemaparan” secara deskriptif (relating) (CORD-Center for Occupation Research and Development. Pembelajaran secara kontekstual berlangsung dalam konteks yang nyata yang dapat menarik minat anak dan atau memberikan motivasi belajar anak sehingga anak dapat menghubungkan pengetahuan atau informasi yang diperoleh sebelumnya (background knowledge) dengan pengalaman nyata tersebut yang dialami di lapangan. 1) Relating. dengan demikian pembelajaran akan lebih cepat diakses oleh anak. 2001). 4) Sistem belajar kooperatif (Cooperating) (CORD-Center for Occupation Research and Development. Strategi experiencing ini merupakan “urat nadi” pembelajaran secara . atau tanah pertanian. laboratorium sain dan komputer. 2) Pengalaman nyata (Experiencing). ruang kerja.

Adapun metode pengajaran yang digunakan meliputi beberapa teknik: a) membangun konsep (constructivism). e) kerjasama (cooperative). Dengan kata lain bahwa prinsip alih pengetahuan ini merupakan dampak dari adanya keterhubungan (relating) antara pengetahuan dan pengalaman nyata di lapangan. d) membuat kesimpulan (inferencies). dan 4) Sistem dan format Penilaian.2 Prosedur Pengajaran Bahasa Inggris Secara Kontekstual Berikut ini penjabaran dari prosedur pengajaran Bahasa Inggris dengan pendekatan kontekstual yang meliputi beberapa aspek penting di dalam merumuskan rencana pengajaran: 1) Tujuan. 2) Target pencapaian dan tingkat pembelajar. Karena pada dasarnya perkembangan intelektual anak (cognitive development) dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor interaksi sosial (social interaction) dan tingkat kemampuan anak (Zone Proximal Development) dalam memecahkan masalah dapat dilakukan secara individual atau bekerjasama. Tujuan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggris dengan menggunakan pendekatan kontekstual dimaksudkan untuk: a. pengetahuan faktual dan informasi yang diperoleh merupakan salah satu indikator empiris terhadap keberhasilan anak memahami konsep-konsep tersebut. Pembelajaran secara kontekstual menerapakan prinsip bahwa untuk menerapkan pengetahuan-pengetahuan dan konsep yang telah diketahui oleh anak. Ketika seorang anak tidak mampu memecahkan masalah secara individual maka peran bantuan atau arahan dari orang lain yang memiliki kemampuan lebih (scaffolding) dapat dijadikan jembatan untuk mencapai suatu target pemecahan masalahan (problem solving) atau penguasaan pembelajaran (Vygotsky in Galloway. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi meliputi ketrampilan-ketrampilan . 1938). 4) Colaborative. 5) Transferring. maka perlu adanya proses alih pengetahuan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul dilapangan. Strategi ini dapat memicu dan memfasilitasi perkembangan belajar anak. 3) Applying. 1) Tujuan.kontekstual. Kemampuan anak menerapkan konsep-konsep. 3) Materi atau bahan pembelajaran. Pembelajaran kontekstual didasari oleh prinsip belajar secara bekerjasama. c) penjelasan (expository). b) penemuan (inquiry). 3.

Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah. Dengan demikian siswa dapat memahami makna yang terkandung dari proses lintas budaya (cross culture understanding)dan melibatkan diri dalam keragaman budaya (culture acculturation) (Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Inggris. b. b. tekstual) dalam teks lisan yang memiliki tujuan komunikatif. tekstual) dalam berbagai teks lisan yang memiliki tujuan komunikatif. c. c. 2. kompetensi standar (Standard Competencies) dan kompetensi dasar (Basic Competencies) yang harus dikuasai anak seperti disebutkan didalam kurukulum berbasis kompetensi (Depdiknas. Berbicara Siswa mampu mengungkapkan berbagai nuansa makna (interpersonal. struktur teks. Menumbuhkan kesadaran untuk memahami hakekat bahasa baik Bahasa Inggris sebagai bahasa asing maupun Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. ideasional. 2) Target Pencapaian Pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia menetapkan target pencapaian Standar Kompetensi Bahan Kajian. dan fitu-fitur linguistik tertentu. dan fitur-fitur linguistik tertentu. Mendengarkan Siswa mampu menafsirkan berbagai makna (interpersonal. dan menulis (writing). Depdiknas.1) Standar Kompetensi Bahan Kajian a. Membaca . struktur teks. 2004).mendengarkan (listening). 2003: 7). berbicara (speaking). membaca (reading). Mengembangkan pemahaman tentang adanya keterkaitan antara bahasa dan budaya dan upaya untuk memperluas cakrawala budaya. ideasional.

struktur teks. dan deskriptif dalam berbagai bentuk teks yang banyak menggunakan noun phrase dalam kalimat kalimatnya d. d. dan fitu-fitur linguistik tertentu. paragraf pendek untuk mengungkapkan makna interpersonal. deskripsi. naratif. ideasional. ideasional. terutama teks penjelasan dan diskusi c. ideasional. serta bentuk khusus yang mengandung noun phrases atau nominalization. Menulis Siswa mampu mengungkapkan berbagai nuansa makna (interpersonal. struktur teks. dan tekstual dalam bentuk recount. narasi. ideasional. tekstual dalam teks interaksional dan teks lain seperti penjelasan dan diskusi b. tekstual yang terdapat dalam teks interaksional. ideasional. tekstual) dalam berbagai teks tertulis yang memiliki tujuan komunikatif. Mengungkapkan makna interpersonal.Siswa mampu memahami berbagai nuansa makna (interpersonal. 2. ideasional. .2) Kompetensi Standar (Standard Competence) Di dalam kurikulum berbasis kompetensi mata pelajaran Bahasa Inggris tingkat Sekolah Menengah Pertama. Memahami makna interpersonal. siswa mampu: a. Menulis dengan ejaan dan tanda baca yang benar. Membaca nyaring dengan pengucapan dan intonasi yang benar serta memahami makna interpersonal. tekstual dalam percakapan yang cukup panjang dan kasual maupun monolog untuk berbagai tujuan komunikasi. disebutkan bahwa kompetensi standard yang harus tercapai adalah “Dengan penguasaan kosakata 1000 dan tatabahasa yang berterima dengan tema yang tersedia. dan fitu-fitur linguistik tertentu. tekstual) tertulis yang memiliki tujuan komunikatif.

conjunctions. Kompetensi komunikatif tersebut didukung atau dibangun oleh sejumlah kompetensi-kompetensi pendukung seperti: kompetensi wacana (discource competence).2) Kompetensi Dasar (Basic Competence) Kompetensi dasar yang harus dicapai oleh anak merupakan penjabaran dari kompetensi standar seperti yang disebut di atas. Kompetensi ini harus menyesuaikan diri terhadap masukan-masukan informasi yang ada yang muncul dari satu atau lebih lawan bicara. adverbs. Pengklasifikasian kompetensi-kompetensi dasar tersebut dapat dijadikan pedoman bagi pembelajaran bahasa Inggris sekaligus untuk membantu mengidentifikasi cakupan kemampuan-kemampuan apa saja yang perlu dikuasai oleh seorang anak dalam mempelajari bahasa inggris. dan kompetensi strategis (strategic competence). Kompetensi-kompetensi dasar yang dimaksud adalah seperti yang dirumuskan oleh Celce-Murcia et. c. Kompetensi Sosiolinguistik (Sociolinguistics Competence) Bahasa kedua dapat digunakan dan dipahami dengan tepat di dalam berbagai konteks untuk mengungkapkan fungsi-sungsi berkomunikasi secara .al (1995: 10) sebagai suatu kompetensi komunikatif (communicative competence).2.e. kompetensi linguistik (linguistic competence). a. yang didukung oleh kompetensi linguistik. kompetensi komunikatif (communicative competence) Menurut Savignon in Hadley (2001: 4) mendefinisikan communicative competence “sebagai suatu kemampuan memfungsikan bahasa dalam situasi percakapan sebenarnya – seperti di dalam proses suatu pertukaran yang dinamis. kompetensi wacana (discource competence) Menurut Canal and Swain in Hadley (2001: 6) Discourse Competence melibatkan kemampuan menggabungkan ide-ide untuk mencapai suatu bentuk pemikiran yang kohesi dan kohieren. b. Seseorang yang telah memiliki tingkat kemampuan wacana tinggi akan mengetahui bagaimana menggunakan cohesive device seperti pronoun dan gramatical connectors (i. kompetensi tindak tutur (speech acting competence). and transitional phrase) unttuk mencapai satu kesatuan pemikiran dan kelancaran didalam sebuah teks.. kompetensi sosial budaya (socio-cultural competence).

2001: a. 2001: 6). susunan kata dan kalimat (Canale and swain in Hadley. Linguistik adalah kompetensi yang mengarah kepada penggunaan aturan-aturan grammatika bahasa……(Swain in Hadley.efektif. Linguistic Competence) atau Grammatical Competence. seperti menjelaskan. jenis-jenis teks yang disarankan adalah jenis teks yang mendukung tercapainya tingkat literasi akademik ini. kompetensi tindak tutur (speech acting competence) b. Oleh karenanya. membatasi informasi. Strategi kpmpetensi juga dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan retorika seseorang dalam berkomunikasi secara efektif. aturan-aturan pengucapan dan pengejaan. Penggunaan strategi verbal dan non verbal untuk mengatasi kesenjangankesenjangan yang dialami para pengguna bahasa seperti: pengetahuan kode-kode untuk menghentikan pembicaraan karena faktor penampilan. Kompetensi 4) Grammatical Competence mengarah pada sutau tingkat dimana seseorang telah menguasai kode-kode linguistik termasuk kosakata. 3) Jenjang Sekolah dan Tingkat Literasi Di dalam kurikulum berbasis kompetensi disebutkan bahwa “lulusan SMP ditargetkan untuk mencapai tingkat functional untuk tujuan komunikasi survival”. kompetensi sosial budaya (socio-cultural competence) c. menarasikan. Bahan-bahan bacaan yang dikembangkan diharapkan meliputi genre yang ditetapkan untuk tujuan literasi ini. kompetensi strategis (strategic competence). dan lainnya. meyakinkan. d. 4) Materi pembelajaran .

Fungsi Tekstual (Textual Function) yakni fungsi yang mengatur bagaimana teks atau bahasa yang diciptakan ditata sehingga tercapai kohesi dan koherensinya. Sehingga materi yang akan disampaikan harus mempertimbangkan aspek-aspek yang terkandung didalam penggunaan kompetensi-kompetensi yang akan dicapai. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan diantaranya adalah: Penggunaan ragam konteks yang berbeda (Context). tujuannya adalah untuk mencapai sejumlah kompetensi yang telah ditetapkan yang didalamnya terdiri dari sub-sub kompetensi yang dapat dijabarkan sebagai indikator ketercapaian siswa. Selama proses belajar berlangsung. Fungsi-fungsi bahasa tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a. penilaian diberikan tidak saja oleh guru dengan . Expository Text 5) Format Penilaian . Fungsi Gasasan (ideasional function): yakni fungsi untuk mengemukakan atau membangun gagasan atau informasi.Portfolios 6) Sistem Penilaian (Assessments): Dalam pembelajaran berbasis kompetensi. dan penggunaan berbagai bentuk teks (genre).2) Berbagai jenis teks (Genre) a. sehingga mudah dipahami oleh orang yang mendengarkannya atau membacanya. Kedua aspek tersebut memiliki pengaruh terhadap penggunaan bahasa. dan lain-lain. sikap. b.1) Ragam konteks yang berbeda (Context) Bahasa dapat digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda. Narrative Text b. sebenarnya bahasa tersebut digunakan sesuai dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya. c. perasaan. 4. Ketika bahasa digunakan pada berbagai konteks. dan untuk tujuan yang berbeda pula.Materi pembelajaran diarahkan ke pencapaian kompetensi yang dapat dikuasai oleh siswa ketika melakukan langkah-langkah komunikasi. 4. Fungsi Interpersonal (Interpersonal Function): yakni fungsi bahasa untuk berinteraksi sesama manusia dengan maksud mengungkapkan tindak tutur yang dilakukan.

2) Self and Peer Assessment Format 6. Writing – Assessment Criteria 6. Listening – Assessment Criteria b. Implikasi CTL Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan 7. Pengamatan ini dimaksudkan untuk penilaian jangka panjang. Speaking – Assessment Criteria c. Norm-referenced b.3) Teacher’s Rating Scale Penilaian yang dilakukan oleh guru didasarkan pada catatan pencapaian pribadi setiap siswa yang dikumpulkan dalam satu map khusus. Criterion-referenced 6.4) Teacher’s Assessment Selain itu pengamatan juga dilakukan dengan memonitor pencapaian siswa terhadap penguasaan sejumlah kompetensi dasar yang ditunjukkan oleh seperangkat indikator-indikator yang digunakan sebagai instrument.menggunakan teacher’s rating scale dan teacher’s assessment tetapi juga diberikan oleh dirinya sendiri (self assessment) dan oleh teman sekelompoknya (peer assessment)guru mengamati apakah anak telah mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulis. 6.6) Form of assessment 7.1) Self Assessment Format Bentuk penilaian berupa penilaian yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap hasil pekerjaan atau tugas yang dikerjakannya dalam bentuk produk (writing). a.5) Criteria for evaluation a.1 AUTHENTIC ASSESSMENT 1) “Authentically allow a student to demonstrate a student’s ability to perform . 6. 6. Reading – Assessment Criteria d.

3) “The assessment strategy which fits this criteria is a combination of: a. 1993). solve problems or express knowledge in ways which stimulate situations which are found in real life” (Hymes. projects. 2) 3) PA can be short or extended open-ended or multiple-choice questions (Sowell. processes. but fails to complete No attempt. PA can be reading or writing. analytical task. 1991).tasks. scoring guides “levels” can be assigned any numeric value such as shown bellow: 6 5 4 3 2 1 0 Exceed Expectation Excellent Response Competent response Minor Errors. 1993). does not engage in the task 7. but nearly satisfactory Begins. and c.3 CRITERION REFERENCED ASSESSMENT 1) . 1996). or other tasks which allow student to demonstrate their ability to meet specified outcomes and goals. Performance assessment b.2 PERFORMANCE ASSESSMENT 1) Developed to “test” the ability of students. but generally satisfactory Serious errors. For example. Form: Scoring Guides or Rubrics Purpose: to establish and describe the specific levels of achievement. to demonstrate their knowledge and skills (what they know and can do) in a variety of “realistic” situation and contexts (Wiggins. Systematic observations. Portfolios 7. problem solving. 2) “Authentic Assessment projects should reveal how students go about solving the problems (process) and should have more than one “correct” solution (Eisner.

The Observation must be systematic.5 PORTFOLIOS and PROCESS-FOLIOS Portfolios are collections of students’ skills. and experiences. 1996 7.7. and accomplishments that span a period of time (Hart. Journals are appropriate for documenting changes in students’ perceptions of themselves and their abilities (Hart. Brainstorming 3. Concluding .4 SYSTEMATIC OBSERVATIONS Means that all students are observed often and regularly. PF includes observations in several or all of the following forms: 1. Process-folio provides a repository for selected works which show the development of students learning over time (Zessoules and Gardner. interests. Checklist or inventory 3.6 JOURNALS Journals are a reflective process where the student thinks about the learning process and product and write their ideas. evaluated and used to improve student performance (Sowell. Journals provide a way for students to reflect and then teachers to examine this reflection and better understand the students thinking. 1994). Anecdotal records 2. ideas. The observations are recorded for both typical and atypical behavior. Screening tests 7. It is only useful if the data is recorded. Then these observations are reflected upon by the observer and interpreted to guide students’ to meeting the lesson outcomes and goals. Rating Scales 4. 1994) CTL PROCEDURES Teacher should assist students to understand the concepts through the process of: 1. interests. Collaborating/Cooperating 6. Questions and requests 5. Inquiry/discovery 5. Constructivist: 2. Questioning 4.1991).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful