BAB 5

1.
PAKATAN MURNI

KEMERDEKAAN TANAH
MELAYU 1957

( ms 119 – 123 )
(a)

Apakah maksud Pakatan Murni?
……......………………………………………………...……………………………
......…………………………………………………………..............………………
[ 1 Markah ]

(b)

Nyatakan usaha-usaha mewujudkan Pakatan Murni praperikatan di Tanah
Melayu.
i.
ii.

………………….…………………………………………………………
.……………………………………………………………………………
[ 2 Markah ]

c)

d)

Namakan dua orang tokoh yang terbabit dalam kerjasama UMNO-MCA bagi
menghadapi Pilihanraya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada bulan Februari
1952.
i.

UMNO :……………………………………………………………….

ii

MCA

:………………………………………………………………

[2 Markah]

Nyatakan manifesto Parti Perikatan bagi menghadapi Pilihan raya Majlis
Perundangan Persekutuan (MPP) 1955?
i

…………………………………………………………………………….........

ii

..........…………………………………………………………………….

.......

iii

………………………………………………………………………........

.......
[3 markah]

(e)

Apakah kesan daripada penubuhan Pakatan
kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957?

Murni

kepada

proses

i.

……………………………………………………………………..……….......

ii.

……………………………………………………………………………….....
[ 2 Markah ]

[ 10 Markah

Struktur
2

Pakatan Murni yang melibatkan pelbagai kaum di Tanah Melayu telah terbentuk
sebelum pembentukan parti Perikatan.
(ms xxx)
a.

Apakah maksud Pakatan Murni

i.

…………..…………………………………………………………………………………

ii.

…………. …………………………………………………………………………………
( 2 markah )

b.

Mengapakah penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum atau Communities
Liaison Committee(CLC) dianggap penting?

i.

………… …………………………………………………………………………………

ii.

…… ……………………………………………………………………………………..
(2 markah )

c.

Namakan seorang tokoh yang mewakili orang Melayu dan orang Cina dalam
Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

i.

Orang Melayu: …………..……………………………………………………………….

ii.

Orang Cina: ………………………………………………………………………………
( 2 markah )

d.

Nyatakan hasil perundingan UMNO-CLC

i.
ii.
e.
i.
ii.

…………………………………………………………………………………………….
…… ………………………………………………………………………………………

( 2 markah )

Pada pendapat anda, mengapakah Pakatan Murni berjaya dilaksanakan sebelum
Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan.
…………………………………………………………………………………………….
……. ……………………………………………………………………………………...
( 2 markah )

[ 10 Markah ]

3

Setelah pilihanraya umum, Tunku Abdul Rahman mengetuai rombongan rundingan ke
London pada bulan Februari 1956. Rombongn ini berjaya mendapatkan kemerdekaan
Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.
(Ms 121-122)
a.

i.
ii.
b.
i.
ii.

Nyatakan dua perkara dalam menifesto parti Perikatan bagi menghadapi pilihan
raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955.
……………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………….…………………………..
( 2 markah )
Apakah kesan kemenangan Perikatan dalam pilihanraya 1955?
…………..…………………………………………………………………………………
…….. ……………………………………………………………………………………..

(2 markah )

c.

Namakan dua tokoh yang turut serta dalam rombongan rundingan kemerdekaan
ke London.

i.

….. ……………………………………………………………………………………….

ii.

……. ………………………………………………………………………………………
( 2 markah )

d.

Apakah perkara yang dipersetujui dalam rundingan di London pada tahun 1956.

i.

….. ……………………………………………………………………………………….

ii.

……. ………………………………………………………………………………………
( 2 markah )

e.

Pada pendapat anda, mengapakah kemerdekaan Tanah Melayu dapat dicapai
dengan penuh harmoni?

i.
ii.

…………………………………………………………………………………………….
……. ……………………………………………………………………………………...
( 2 markah )

[ 10 Markah ]

4

Sistem Ahli dilaksanakan dari bulan Januari 1951 hingga Jun 1955 sebelum
pilihanraya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) 1955
(ms : 117
– 119)
a.

b.

c.

d.

Senaraikan dua negara yang menjadi model British dalam pembentukan
Sistem Ahli
i.

…………………………………………………………………………

ii.

…………………………………………………………………………
( 2 markah )

Apakah tujuan British memperkenalkan Sistem Ahli?
i.

………………………………………………………………………..

ii.

………………………………………………………………………..

(3
markah )

Nyatakan tiga tanggungjawab setiap anggota dalam Sistem Ahli
i.

…………………………………………………………………………

ii.

..........................................................................................................
.......

iii.

..........................................................................................................
.......
(3
markah )

Pada pendapat anda, apakah kepentingan Sistem Ahli kepada Tanah Melayu
pada ketika itu
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
(2
markah)

[ 10 Markah ]

Pilihanraya
1952
Majlis Perbandaran

5

a.

1954
Negeri

1955
Majlis Perundangan
Persekutuan
(ms: 121 -122)

Apakah yang dilakukan oleh parti politik orang Melayu dan Cina dalam
menghadapi Pilihanraya Perbandaran Kuala Lumpur 1952?
………………………………………………………………………………...
(1
markah )

b

c

Pada pendapat anda,mengapakah peristiwa kemenangan parti Perikatan
dalam pilihanraya negeri 1954 dianggap penting terhadap perpaduan kaum
di Tanah Melayu
i.

…………………………………………………………………………

ii.

………………………………………………………………………...

iii.

…………………………………………………………………………
( 3 markah )

Senaraikan manifesto parti Perikatan yang terdapat dalam pilihanraya Majlis
Persekutuan (MPP) 1955
i.

………………………………………………………………………….

ii.

………………………………………………………………………….

iii.

………………………………………………………………………….
(3
markah)

d.

Nyatakan kesan kemenangan parti Perikatan pada piliharaya Majlis
Perundangan Persekutuan (MPP) 1955
i.

…………………………………………………………………………

ii.

…………………………………………………………………………

iii.

…………………………………………………………………………
(3 markah)

6.

Suruhanjaya Reid telah dibentuk pada bulan Mac 1956. .
(a)

Apakah tujuan penubuhan Suruhanjaya Reid?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
[2 markah]

(b)

Nyatakan dua isu berkaitan agama Islam dan bahasa yang menjadi
perhatian Suruhanjaya Reid.
i.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

ii.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
[4 markah]

(c)

(d)

[2 markah

Namakan dua jenis kerakyatan yang diwujudkan
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.

menerusi

i

………………………………………………………………………

ii

………………………………………………………………………
[2 markah]

Namakan dua tokoh tempatan yang memberi sumbangan kepada
kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.
i.

………………………………………………………………………

ii.

………………………………………………………………………

7.
Sebuah suruhanjaya telah dibentuk pada bulan Mac 1956 bagi
membincangkan dan
menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.
(a) Nyatakan nama suruhanjaya tersebut
(i)

………………………………………………………………………..………
[ 1 Markah ]

(b) Senaraikan beberapa tokoh penting yang menganggotai suruhanjaya
tersebut.
(i)

………………………………………………………………………..………

(ii)

………………………………………………………………………………..

(iii)

……………………………………………………………………………..…
[ 3 Markah ]

(c) Nyatakan isu-isu yang menjadi panduan suruhanjaya ini.
(i)

………………………………………………………………………..………

(ii)

………………………………………………………………………………..

(iii)

……………………………………………………………………………..…

(iv)

…………………………………………………………………………..……
[ 4 Markah ]

(d) Apakah persetujuan yang telah dicapai melalui suruhanjaya ini ?
(i)

………………………………………………………………………..………

(ii)

………………………………………………………………………………..

[ 2 Markah ]