P. 1
Teori Motivasi Kepimpinan

Teori Motivasi Kepimpinan

|Views: 310|Likes:
Published by Zahizan Hasrin
Motivational theories related to leadership
Motivational theories related to leadership

More info:

Published by: Zahizan Hasrin on Nov 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4

)


0

PENGENALAN

Motivasi merupakan penggerak kepada kemahuan dan keinginan untuk beriaya atau
kehendak untuk mencapai sesuatu. Motivasi boleh iuga dikatakan sebagai rangsangan untuk
seseorang mencapai keiayaan ataupun rangsangan hendak mengelakkan diri daripada
terierumus dalam kegagalan. Motivasi berasal daripada perkataan Inggeris iaitu motivation
yang bermaksud bersemangat. Ia adalah sesuatu yang ada (ataupun tiada) dalam diri dan
minda yang akan menentukan keiayaan ataupun kegagalan seseorang dalam apa iua perkara
yang dilakukan.

Menurut Kimble et al (1984) motivasi adalah proses yang teriadi dalam diri yang
menciptakan tuiuan dan memberikan tenaga bagi tingkah laku seseorang yang bertindak
sebagai daya penggerak yang wuiud di dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu aktiviti
dengan niat mencapai suatu tuiuan yang dihasratkan. Untuk menggerakkan kecemerlangan
organisasi sekolah terutamanya, motivasi memainkan peranan yang sangat penting kerana ia
boleh berIungsi sebagai nadi penggerak kepada tercapainya sesuatu matlamat yang digariskan
oleh pihak sekolah khasnya di dalam penetapan misi dan visi sekolah.


TEORI MOTIVASI MASLOW (1954)

Satu daripada teori yang boleh meniadi sandaran kepada motivasi guru dan pelaiar
untuk menentukan kecemerlangan sekolah ialah teori yang diperkenalkan oleh Teori
Motivasi Maslow (1954) yang terangkum di bawah %0ori P0rhubungan Manusia. Teori ini
sering kali digunakan untuk meramal tingkah laku manusia yang wuiud dalam kalangan
kelompok atau organisasi, dan cara memanipulasi atau membentuk tingkah laku tersebut
dengan cara memenuhi keperluan mereka. MoLlvasl memalnkan peranan vana sanaaL
penLlna dalam bldana pendldlkanŦ Curu dan pela[ar memerlukan moLlvasl unLuk
menaaerakkan mereka mencapal kuallLl ker[a aLau ke[avaan vana leblh cemerlanaŦ Cleh
vana demlklanţ moLlvasl boleh dlLakrlfkan sebaaal kebolehan aLau perseLu[uan bersama
vana dlberlkan denaan Lu[uan unLuk menaembanakan Lenaaa deml mencapal maLlamaL
oraanlsaslŦ
Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


1


Teori Motivasi Maslow menegaskan bahawa manusia selalu mempunyai keperluan
untuk berkembang dan maiu dan selalu berusaha memenuhi keperluan yang lebih terlebih
dahulu sebelum berusaha memenuhi keperluan yang lain. Ini bermakna, keperluan yang lebih
asas harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum keperluan tambahan yang lebih tinggi dapat
memberikan impak kepada tingkah laku seseorang. Teori Maslow yang terbahagi kepada 5
peringkat yang bergantung kepada situasi dan keperluan individu. Ia mencakupi keperluan
Iisiologi, keselamatan, keperluan kasih saying dan kepunyaan, keperluan penghargaan kendiri
dan kesempurnaan kendiri.

Di peringkat organisasi sekolah, pengetua selaku teraiu utama kepimpinan sekolah
hendaklah sentiasa peka kepada keperluan asas yang diperlukan oleh guru, pelaiar dan staI di
bawah kelolaan beliau. Keperluan asas seperti bilik guru yang selesa, dengan keperluan yang
lengkap dan terurus perlu diuruskan dan isu kebaiikan hendaklah diberikan perhatian yang
serius. enaan adanva keperluan asas vana selesaţ para auru dan sLaf akan beker[a denaan
leblh balk kerana Llada laal keblmbanaanţ rasa selamaL dan kehldupan vana Ler[amln Lelah
Lersedla unLuk merekaŦ 8aal pela[arţ keperluan asas seperLl keruslţ me[a dan keperluan asas
laln amaL penLlna Lermasuklah suasana pembela[aran vana konduslf dan selesaŦ enaan
adanva keperluan vana selesaţ mereka akan LermoLlvasl unLuk berada dl sekolah sama ada
unLuk bela[ar mahupun men[alankan LuaasŦ lnl kerana [lka seseorana lLu dlberl moLlvaslţ
maka secara Lldak lanasuna kehendak mereka Lelah dlpenuhl Ŧ kehendak dan kemahuan
vana Lelah dlpenuhl boleh memberlkan suaLu kepuasan kepada dlrl seseoranaŦ

Mengikut Abraham Maslow, manusia yang mempunyai kesempurnaan kendiri
merupakan manusia yang telah mencapai perkembangan personaliti tertinggi dan telah dapat
menrealisasikan pontesinya. Individu yang telah mencapai tahap kesempurnaan kendiri akan
dapat mencapai perkembangan moral yang tinggi iaitu lebih mengutamakan kebaiikan orang
lain dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tugas dan pekeriaan yang dilakukan.
Kesempurnaan diri iuga akan membolehkan seseorang individu mempunyai pegangan hidup
yang kukuh, iuiur, bertindak berdasarkan kepada apa yang dipercayainya walaupun tidak
popular dan bersikap obiektiI terhadap kehidupannya. Justeru, mereka yang telah mencapai
Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


2

tahap tertinggi dalam hierarki keperluan yang diilhamkan oleh Abraham Maslow merupakan
seorang yang mempunyai daya motivasi dan semangat iuang yang tinggi.

Selaln lLuţ selaku pemlmpln oraanlsaslţ seorana penaeLua [uaa hendaklah men[adl
´motlvotot´ kepada para auruţ sLaf dan pela[arŴpela[arnva unLuk ber[ava dalam kehldupan
merekaŦ Seorana penaeLua vana berkeLerampllan mesLl mempunval moLlvasl vana dlnamlkţ
cekap dan senLlasa berusaha unLuk memasLlkan kema[uan menlnakaLkan penaa[aran dan
pembela[aran dalam blllk dar[ah oleh auru dl bawah kendallannvaŦ ÞenaeLua vana
bermoLlvasl [uaa mempunval Lenaaa unLuk men[adl penaaerak kepada pela[arŴ
pela[arnvaŦ Perkara yang diberikan penekanan oleh pemikiran Maslow ini adalah aspek
keperluan yang telah dipenuhi sama ada sebahagian atau keseluruhan. Sekiranya keperluan
asas ahli di dalam organisasi tidak dipenuhi, motivasi seseorang akan terencat atau terhenti
sekaligus membunuh keupayaan seseorang untuk memenuhi keperluan yang lebih tinggi.

Oleh yang demikian, seseorang pemimpin organisasi khasnya sekolah hendaklah
sensitiI terhadap keperluan subordinat mereka. Oleh kerana organisasi dan manusia saling
bergantung antara satu sama lain dan organisasi bergerak dengan tuiuan untuk memenuhi
keperluan manusia, ia perlu berIungsi berlandaskan keperluan ahli-ahlinya. Faedah, keriaya,
dan ganiaran yang diperoleh akan memberikan kesan langsung terhadap sumbangan dan
prestasi pekeria yang bergantung kepada motivasi yang diberikan oleh pemimpin organisasi.
Dalam sektor pendidikan, ganiaran walaupun kecil yang diberikan oleh pengetua kepada
warga sekolah memberikan impak yang besar kepada subordinat mereka.

Justeru, kepimpinan sekolah hendaklah memastikan bahawa keperluan guru, staI dan
pelaiar dipenuhi agar mereka dapat memberikan keriasama yang boleh memberikan Iaedah
yang besar kepada organisasi melalui peningkatan minat dan kesungguhan melakukan
sesuatu. Jelasnya, Maslow melihat manusia sebagai insan yang baik serta mulia dan
mempunyai dorongan semulaiadi untuk berkembang ke arah kesempurnaan kendiri.
Pencapaian keperluan penghargaan kendiri akan membolehkan manusia rasa mempunyai
harga diri, berkebolehan, berguna dan boleh beriasa kepada masyarakat.


Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


3

TEORI MOTIVASI HERZBERG (1966)

Frederick Herzberg (1966) pula mengemukakan teori dwiIaktor motivasi yang boleh
dibahagikan kepada Iaktor pemuas motivation) yang merupakan Iactor intrinsik dan bukan
pemuas hvgi0n0) yang merupakan Iactor ekstrinsik. Menurut beliau, motivasi berpunca dari
dalam atau dari luar diri seseorang. Dalam sesuatu situasi, seorang pengetua perlu
mengetahui kecenderungan subordinatnya sama ada mereka cenderung kearah motivasi yang
timbul dari dalam ataupun dari luar. Ini perlu supaya pengetua dapat bertindak dengan
sewaiarnya bagi memberikan rangsangan kepada guru dan staI supaya berusaha mencapai
matlamat organisasi dengan berkesan. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang lahir dari
dalam diri seseorang individu iaitu yang didorong oleh Iaktor kepuasan dan ingin tahu
manakala motivasi ekstrinstik meruiuk kepada motivasi yang berpunca dari luar diri
seseorang, contohnya apabila sesuatu dilakukan dengan tuiuan mendapatkan ganiaran.

a) Motivasi Intrinsik

Motivasi intrinsik wuiud secara semula iadi daripada rangsangan dalaman. Ia terdiri
daripada dorongan dan minat individu bagi melakukan sesuatu aktiviti tanpa mengharapkan
ganiaran. Bruner (1966) mengaitkan motivasi intrinsik dengan naluri ingin tahu dan
dorongan untuk mencapai kecekapan bagi murid yang baru masuk sekolah. Walau
bagaimanapun, tidak semua motivasi intrinsik wuiud secara semula iadi di dalam diri
individu kerana ia boleh dibentuk daripada pembelaiaran dan pengalaman yang berupaya
memberi kepuasan kepada individu.

Harter (1981) mengenal pasti lima dimensi kecenderungan motivasi intrinsik dalam
bidang pembelaiaran mencakupi dimensi cabaran, insentiI bekeria bagi memuaskan minat
dan siIat ingin tahu, percubaan penguasaan yang bebas, penilaian yang bebas berkenaan apa
yang hendak dilakukan di dalam kelas dan kriteria dalaman untuk keiayaan. Selaku individu
yang mengepalai urusan pentadbiran dan pengurusan sekolah, pengetua perlu menyedari
bahawa guru atau staI yang lebih cenderung ke arah motivasi intrinsik sukakan pekeriaan
yang mencabar diri dan kebolehan mereka. Kumpulan yang mempunyai motivasi intrinsik
mempunyai inisiatiI yang tinggi untuk bekeria untuk kepuasan diri sendiri berbanding cuba
mengambil hati pengetua atau pentadbir sekolah. Mereka lebih cenderung untuk cuba
Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


4

mengatasi masalah sendiri daripada bergantung kepada bantuan individu lain. Subordinat
yang memiliki motivasi intrinstik iuga menerapkan sistem penguasaan matlamat dan taraI
penilaian yang membolehkan mereka membuat penilaian bebas berkenaan keiayaan ataupun
kegagalan mereka di dalam keriaya masing-masing.

Pendapat yang menyatakan bahawa motivasi intrinsik merupakan suatu keadaan
psikologi yang diakibatkan oleh individu yang menganggap diri mereka berkebolehan dan
dapat menentukan sendiri sesuatu keputusan yang ingin dilaksanakan, dinyatakan oleh eci
(1975). Seseorang individu dikatakan memiliki motivasi intrinsik yang tinggi sekiranya dapat
melakukan sesuatu yang digemari seperti mendengar muzik yang disukai, membaca buku
yang digemari, memasak makanan kegemaran dan membuat pilihan menu yang diidamkan.
Motivasi intrinsik mereka boleh menurun sekiranya mereka tidak diberikan pilihan membuat
keputusan atau penentuan keutamaan yang ingin mereka lakukan. Berpeluang menikmati apa
yang diidamkan melalui tawaran atau hadiah dianggap seperti menieiaskan motivasi mereka.
Di sekolah, guru-guru yang memiliki motivasi intrinsic seharusnya diberikan kebebasan
untuk melaksanakan aktiviti atau program yang diinginkan dengan pemantauan yang
minimum agar mereka merasakan kepuasan atas apa yang mereka lakukan dan dapat
melakukannya mengikut kemampuan mereka.

Motivasi intrinsik iuga dikatakan mempunyai perkaitan langsung dengan perasaan,
kecenderungan dan pencapaian seseorang terhadap sesuatu. Di dalam hal ini, Herzberg
menyatakan bahawa seorang individu yang mempunyai minat dan kecenderungan terhadap
sesuatu tugasan akan dapat menyelesaikan dan melaksanakan sesuatu perkara dengan lebih
baik dan eIisien. Di sekolah, sekiranya guru memiliki minat, kecenderungan dan kebolehan
dalam sesuatu bidang, pengetua harus memberikan ruang dan peluang untuk mereka
mengasah bakat serta kebolehan mereka kerana guru-guru ini akan berusaha dengan gigih
merealisasikan minat mereka. Sebagai contoh, seorang guru yang mempunyai kemahiran
mempertahankan diri seharusnya diberikan peluang meneraiui sebuah pasukan seni
mempertahankan diri kerana di situ beliau pasti akan dapat memperkemaskan
pengetahuannya di samping menyalurkan pengetahuan dan kemahiran kepada pelaiar dengan
rasa bangga dan lebih terbuka. Secara tidak langsung, ini akan meningkatkan tahap motivasi
guru itu untuk berusaha dengan cara yang terbaik demi mencapai matlamat sekolah tanpa
Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


3

mewuiudkan sebarang tekanan dan konIlik. Di bawah %0ori Motivasi H0rzb0rg, tingkah laku
produktiI dikatakan akan wuiud sekiranya keadaan persekitaran dapat diramal.

Bandura (1986) mengatakan bahawa guru akan mengalami ketegangan sekiranya
mereka bekeria dalam suasana yang tidak dapat dikawal di mana mereka tidak mempunyai
kebolehan dan kemahiran melaksanakannya. Keadaan ini akan mendatangkan dua implikasi
negatiI kepada organisasi iaitu pertama. guru tersebut mungkin menarik diri iaitu tidak
melakukan tugasannya atau kedua, guru tersebut mungkin meniadi terlalu bergantung pada
orang lain untuk melakukan tugasannya. Dalam hal ini, pengetua dapat memainkan peranan
dalam mengurangkan ataupun menangani ketegangan dengan memberikan peluang kepada
guru terbabit mengetengahkan kemahiran mereka dengan member peluang kepada mereka
memikul tanggung iawab untuk melaksanakan sesuatu aktiviti yang mereka sukai. Minat
intrinsik iuga dapat dikekalkan sekiranya pengetua memberikan pengiktiraIan terhadap usaha
yang dilaksanakan dengan iayanya. Antara Iaktor yang dapat meningkatkan konsep kendiri
individu ialah kebolehan dan keiayaan dalam melaksanakan sesuatu tugasan yang diberikan.
Justeru, pengetua sebagai peneraiu sekolah seharusnya peka terhadap kemampuan seseorang
guru dan staI dan memberikan dorongan serta pengiktiraIan sewaiarnya sebagai galakan
mereka menialankan tanggungiawab yang diberikan dengan berkesan.

eci dan Ryan (1985) berpendapat, manusia akan bermotivasi intrinsik apabila
mereka mempunyai persepsi ataupun konsep kendiri bahawa mereka berkebolehan dan
mampu membuat keputusan sendiri. Sebaliknya, orang yang bermotivasi ekstrinsik tidak
yakin mereka mempunyai kebolehan tertentu atau mampu membuat keputusan sendiri.
Individu yang mempunyai motivasi ekstrinsik bergantung pada orang lain untuk membuat
keputusan dan melaksanakan tugasan kerana lazimnya mereka memerlukan rangsangan
berbentuk puiian, ganiaran dan dorongan untuk mendorong mereka melakukan sesuatu tugas
dengan berkesan. Adakalanya mereka bekeriasama dengan orang lain yang lebih
berkebolehan untuk mencapai sesuatu tuiuan yang disasarkan.

Lazimnya manusia tidak akan sentiasa statik dan berada pada satu ienis motivasi
sahaia. Kadang kala, seseorang individu mempunyai motivasi intrinsik dan kadangkala
memiliki motivasi ekstrinsik bergantung pada situasi dan keperluan individu tersebut.
Seseorang yang tidak mempunyai mempunyai motivasi intrinsik perlu dirangsang dengan
Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


6

motivasi ekstrinsik agar lama-kelamaan motivasi intrinsik akan terbina dalam dirinya dan
seseorang yang telah mempunyai motivasi intrinsik perlu iuga diberi motivasi ekstrinsik agar
motivasi intrinsik yang ada terus berkekalan dalam dirinya. Pengetua boleh memainkan
peranan dalam pembentukan motivasi intrinsic dan ekstrinsik subordinatnya. Melalui
pengaplikasian Latihan Dalam Perkhidmatan (LADAP) yang berkesan, ahli-ahli organisasi
akan dapat membina motivasi yang diperlukan oleh mereka secara optimum.
-) Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik terhasil daripada rangsangan luaran dengan tuiuan menggerakkan
individu supaya melakukan sesuatu aktiviti yang membawa Iaedah kepadanya. Motivasi
ekstrinsik ini dapat dirangsang dalam bentuk puiian, insentiI, hadiah, gred dan membentuk
suasana dan iklim persekitaran yang selesa dan kondusiI. Sebagai contoh, puiian yang
diberikan oleh seorang pengetua kepada guru atau pelaiar atas kecemerlangannya
menialankan tugas akan memberikan impak yang baik kepada mereka. Sudah pasti guru
mahupun pelaiar terbabit akan melipatgandakan usahanya agar melaksanakan tugaas dengan
lebih cemerlang pada masa akan dating. Kadangkala ucapan terima kasih, puiian atau
penghargaan berbentuk sekeping siiil sudah memadai sebagai pendorong dan peneguhan
yang bertindak sebagai suatu motivasi ekstrinsik yang boleh memberi kesan kepada tingkah
laku mereka.

Kazdin (1984) menyebut bahawa peneguhan lebih berkesan sekiranya diberikan
dengan kerap pada peringkat pembelaiaran baru. Oleh itu, semasa guru mula mempelaiari
sesuatu tugasan yang baru atau melaksanakan sesuatu prosedur yang baru diperkenalkan,
mereka sebaik-baiknya diberikan puiian dan sokongan dengan kerap untuk meningkatkan
tahap motivasi guru dan sebagai satu wadah menyatakan sokongan kepada mereka secara
tidak langsung serta membina keyakinan diri mereka untuk tidak berputus asa. Puiian dan
peneguhan yang berterusan akan membina keyakinan diri individu sekaligus akan
membolehkan mereka mengembangkan potensi diri dalam tahap yang paling optimum.

Secara amnya, semua manusia dapat dimotivasikan secara intrinsik mahupun
ekstrinsik. Individu yang bermotivasi intrinsik mempunyai dorongan dalaman yang kuat dan
melakukan sesuatu atas kesedaran diri sendiri. Mereka tidak memerlukan unsur-unsur luar
Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


7

seperti orang lain ataupun peristiwa luar bagi menggalakkan mereka mencapai sesuatu
matlamat kerana mereka sendiri menentukan obiektiI dan seterusnya mencapai obiektiI itu.

TEORI McCLELLAN (1971)

Teori McClelland adalah teori motivasi yang berhubung erat dengan proses belaiar.
Teori ini telah digunakan dengan meluasnya oleh ahli-ahli psikologi lain untuk mengkaii ciri-
ciri personaliti peiaya. Peiaya merupakan individu-individu yang sangat ingin mencapai
keiayaan. Di dalam kaiian yang telah diialankan, para pengkaii telah mendapati bahawa
kumpulan peiaya meruiuk kepada beberapa ciri. Personaliti peiaya dimiliki individu yang
sengaia mencari tugas-tugas yang banyak memberi cabaran, mahukan agar diberi
tanggungiawab yang menghendaki mereka membuat pelbagai keputusan dan inginkan agar
tugas-tugas yang mereka ialankan itu diberi penilaian demi mencapai kemaiuan. Selain itu,
mereka akan melaksanakan tugas-tugas mereka dengan lebih baik sekiranya tugas-tugas
yang diberikan mempunyai nilai pertanggungiawaban yang tinggi, mengandungi
kepelbagaian, diberi penilaian dan mereka diberi kebebasan.

Teori McClelland iuga dikenali sebagai teori keperluan-keperluan yang dipelaiari.
Beliau mengatakan bahawa keperluan-keperluan manusia tidak bersiIat semula iadi atau
Iitrah. Sebaliknya, apa yang lazimnya dianggap keperluan adalah sebenarnya tingkah laku
yang dipelaiari melalui perkara-perkara dan peristiwa-peristiwa yg dialami oleh seseorang
individu itu sepaniang hidupnya. Segala tingkah laku seseorang individu itu mencerminkan
bagaimana individu berkenaan membuat persepsi terhadap segala situasi yang dialami dan
iuga mencerminkan perkara-perkara yg mendorongnya melakukan apa yg dilakukannya.
Lazimya wang meniadi pendorong penting dan sebagai ganiaran kepada manusia. Tetapi,
menurut McClelland, wang bukanlah pendorong bagi mereka yang memiliki keperluan
pencapaian yang amat tinggi. Ini disebabkan kerana mereka sememangnya sudah sedia
memiliki dorongan yang sangat tinggi untuk beriaya.

Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


8

Sebaliknya bagi orang-orang yang rendah keperluan pencapaiannya sering terdorong
oleh wang dan ganiaran. Apabila mereka ditawarkan wang, mereka akan bekeria lebih kuat.
Teori ini mengemukakan bahawa keperluan individu merupakan sesuatu yang dipelaiari dari
lingkungan kebudayaannya. Sebagai contoh, bagi individu yang tidak pernah menggunakan
computer dan tidak pernah menggunakannya dalam kehidupan seharian sudah pasti tidak
mempunyai keinginan atau termotivasi untuk memilikinya. Oleh itu, motivasi akan meniadi
titik tolak kepada keupayaan seseorang untuk memenuhi keperluan dan akan meniadi sesuatu
yang dapat dipelaiari dan diaiarkan kepada seseorang individu. Di dalam teori ini,
McClelland menyentuh tiga ienis keperluan iaitu :

i. n-Ach n00/ for achi0v0m0nt). iaitu k050rluan in/ivi/u k05a/a 5r0stasi
ii. n-Aff n00/ for affiliation). iaitu k050rluan in/ivi/u k05a/a t0man
iii. n-Pow n00/ for 5ow0r). iaitu k050rluan in/ivi/u k05a/a k0kuasaan.

Di dalam teori ini, tinggi atau rendahnya tingkat keperluan seseorang akan
menentukan kuat atau lemahnya motivasinya untuk mencapai tuiuan tersebut. Sebagai
contoh, individu yang mempunyai motivasi n-Ach tinggi lebih senang menetapkan sendiri
tuiuan hasil keria yang akan dicapai, dengan mengukur kemampuan sendiri, keria yang
eIisien serta bertanggungiawab terhadap penyelesaian masalah yang ada. Justeru, mereka
akan lebih Iokus terhadap pencapaian yang ingin dihasratkan dengan menetapkan prestasi
yang disasarkan. Sebagai contoh, seorang kakitangan yang mendapat pengakuan bahawa
beliau menuniukkan prestasi tinggi atau memperoleh markah yang baik dalam penilaian
prestasi akan merasakan bahawa beliau dihargai dan akan merasa bangga di atas keberhasilan
usaha yang dilakukannya selama ini. Motivasi seumpama ini akan menimbulkan semangat
untuk lebih maiu dan bersaing secara sihat di dalam organisasi.

Di dalam amalan kepemimpinan di sekolah, lazimnya ia berkait rapat dengan
pencapaian sasaran iaitu ETR 50ct0/ %arg0tt0/ R0sult) dan KPI individu, panitia dan
sekolah. Dengan adanya motivasi seumpama ini, pencapaian sasaran akan meniadi lebih
mudah dan realistic untuk dicapai. Di dalam penyediaan Pelan Strategik Sekolah misalnya,
KPI ditetapkan berpandukan kepada analisis SWOT yang mengambil kira pelbagai Iaktor
merangkumi kekuatan, kelebihan, cabaran dan peluang yang akan dapat memotivasikan
tercapainya KPI yang disasarkan.
Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


9


Di dalam teori yang diperkenalkan oleh McClelland ini iuga, keperluan individu
terhadap hubungan social iuga tidak dapat dinaIikan. Keperluan n-Aff (n00/ for affiliation),
iaitu keperluan individu kepada teman menuniukkan bahawa manusia memerlukan rakan
sekeria untuk membantu mereka memotivasikan diri untuk meningkatkan produktviti dan
keyakinan diri. Berdasarkan amalan kepemimpinan di sekolah, setiap guru diletakkan di
bawah kumpulan tertentu untuk sama-sama bekeria dan berusaha mencapai matlamat yang
digariskan oleh sekolah. Setiap bahagian, pelaksanaan aktiviti mahupun kumpulan kecil,
lazimnya ditentukan mengikut kepakaran, kemahiran dan kecenderungan ahli organisasi
untuk melaksanakannya. Jarang sekali tugasan diberikan kepada hanya seorang individu
sahaia. Dengan adanya keriasama kumpulan atau t0amwork sesuatu perkara akan mudah
dilaksanakan.

Kewuiudan kumpulan tidak Iormal di sekolah, sedikit sebanyak akan dapat membantu
memudahkan proses pelaksanaan program tercapai kerana seseorang mudah termotivasi
melaksanakan sesuatu tugas dengan baik atas dorongan individu lain. Ini kerana, sebagai
organisasi, sekolah merupakan satu sistem yang wuiud di mana terdapat beberapa bahagian
dalaman dan persekitarannya saling berkait antara satu sama lain. Robbins (1999)
mendeIinisikan organisasi sebagai satu aktiviti kolektiI yang dirancang oleh dua orang atau
lebih yang mengandungi pembahagian buruh dan autoriti berhierarki untuk mencapai
matlamat secara bersama. Jelasnya, keperluan untuk melakukan sesuatu secara bersama akan
mendorong seseorang mencapai matlamat dengan lebih mudah.

Keperluan individu kepada kekuasaan. n-Pow n00/ for 5ow0r), pula menielaskan
bahawa seseorang individu akan lebih bermotivasi dan terdorong untuk melaksanakan tugas
dan tanggung iawabnya sekiranya diberikan kuasa. Sekiranya individu diberikan kuasa, ia
akan mencari pengaruh dan bekeria dalam situasi yang mempunyai persaingan. Di dalam
amalan kepemimpinan di sekolah, individu yang berkebolehan dan berketerampilan lazimnya
akan diberikan tanggungiawab untuk mengepalai sesuatu unit. Dengan adanya kuasa sah
yang diberikan oleh pihak sekolah untuk beliau menialankan tugas, guru akan lebih
bersemangat dan bermotivasi untuk menialankan tugas dengan lebih baik. Dalam masa yang
sama, mereka boleh dilatih dan melatih rakan sekeria untuk melakukan tugas secara bersama-
sama dengan cara yang eIektiI setelah timbulnya keielekitan sesama mereka.
Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


10TEORI MOTIVASI OUGLAS McGREGOR (1960)

ouglas McGregor telah mencipta dan membangunkan Teori X dan Teori Y yang
merupakan teori motivasi manusia pada 1960-an. Teori ini mengemukakan strategi
kepemimpinan eIektiI dengan menggunakan konsep pengurusan berpenyertaan. Konsep ini
terkenal dengan menggunakan anggapan-anggapan siIat dasar manusia. Pemimpin yang
menyukai teori X cenderung menyukai gaya kepemimpinan melalui kuasa dan sebaliknya,
seorang pemimpin yang menyukai teori Y lebih menyukai gaya kepemimpinan demokratik.
Sebagai contoh, seorang guru yang memiliki ienis teori X adalah pekeria atau guru yang
memerlukan arahan dan tidak akan bekeria tanpa perintah, sebaliknya guru yang memiliki
ienis teori Y akan bekeria dengan sendirinya tanpa perintah atau pengawasan daripada pihak
atasan atau pengetua. Bagi individu yang tergolong di dalam ienis Y, mereka merupakan
golongan sedar akan tugas dan tanggungiawab yang perlu dimainkan atau ditumpukan
terhadap pekeriaannya.

Teori tingkah laku ini merupakan teori yang menielaskan bahawa suatu perilaku
tertentu dapat membezakan ciri-ciri pemimpin dan bukan pemimpin pada setiap manusia.
Konsep teori X dan Y dikemukakan oleh Douglas McGregor dalam bukunya %h0 Human
Si/0 nt0r5ris0. Beliau menyatakan bahawa para pengurus atau pemimpin organisasi
memiliki dua ienis pandangan terhadap para pegawai atau subordinat mereka iaitu iaitu teori
X atau teori Y.

i) 1eori X

Teori ini menyatakan bahawa pada dasarnya manusia adalah makhluk pemalas yang
tidak suka bekeria serta gemar menghindarkan diri dari pekeriaan dan tanggungiawab yang
diberikan kepadanya. Teori ini iuga mengandaikan bahawa seorang pekeria memiliki cita-cita
yang kecil untuk mencapai tuiuan organisasi namun menginginkan ganiaran serta iaminan
hidup yang tinggi. Ketika bekeria para subordinat perlu terus diawasi, diancam dengan
hukuman serta diarahkan agar dapat bekeria selaras dengan matlamat yang diinginkan
Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


11

organisasi. Selain itu, teori ini iuga menyatakan bahawa pekeria akan mengelak untuk
diberikan tanggungiawab dalam tugasnya.

ii) 1eori Y

Teori ini memiliki anggapan bahawa keria merupakan kudrat manusia yang perlu
diialankan sehari-hari. Terdapat subordinat yang tidak perlu terlalu diawasi dan diancam
secara ketat kerana mereka memiliki pengendalian serta motivasi diri untuk bekeria sesuai
tuiuan dan matlamat yang digariskan oleh organisasi (sekolah). Selain itu, teori Y
menyatakan bahawa pekeria memiliki kemampuan kreatiI, imaginasi, kepandaian serta
memahami tanggungiawab dan prestasi atas pencapaian tuiuan bekeria. Pekeria iuga tidak
harus mengerahkan segala potensi diri yang dimiliki ketika bekeria.

Dalam aspek kepemimpinan di sekolah, pemimpin yang berorientasikan tugas
cenderung untuk mempunyai persepsi berasaskan Teori X. Lazimnya mereka bersikap
mengarah dan menyelia subordinatnya untuk memastikan tugas dilakukan dengan seoptimum
mungkin. Berdasarkan kepada situasi di sekolah, terdapat guru yang sentiasa menunggu
arahan dan bersikap acuh tidak acuh kepada tugas yang dipertanggungiawabkan. Sikap lepas
tangan, tidak mengambil berat dan memandang remeh akan kepentingan sesuatu tugas akan
memberikan beban kepada pihak lain dan pihak sekolah secara amnya. Sebagai contoh, guru
yang telah berada di dalam zon selesa (burnout) sememangnya sukar mematuhi arahan dan
tidak mahu melaksanakan perubahan kerana telah selesa dengan keadaan mereka. Justeru,
pengetua harus memainkan peranan tegas untuk memastikan tugas yang diberikan dapat
diialankan dengan eIektiI. Selain itu, pengetua selaku peneraiu sekolah haruslah bersiIat
kreatiI untuk memberikan kelompok ini tugasan yang boleh menarik minat mereka atau
memberikan mereka tanggungiawab menialankan aktiviti untuk dilaporkan secara terus
kepada pengetua agar mereka bersama-sama memberikan sumbangan kepada sekolah.

Pengetua yang berorientasikan pekeria pula cenderung kepada Teori Y iaitu sering
mendorong pekeria dengan membentuk hubungan yang mesra, saling mempercayai dan
saling menghormati sesama anggota kumpulan. Di dalam hal ini, di sekolah, lazimnya
kepimpinan sekolah akan membentuk rantaian keriasama dan mendorong pekeria untuk
melakukan pekeriaan mereka dengan rasa seronok dan tanpa tekanan. Biasanya, tugas yang
Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


12

bersandarkan minat dan kecenderungan akan membantu kelicinan aktiviti diialankan. Sebagai
contoh, seorang guru yang cenderung kepada landskap dan hiasan, iika diberikan
tanggungiawab untuk mengindah dan menceriakan sekolah dengan cara mewuiudkan taman
herba dan membuat landskap, pasti akan dapat menyiapkan proiek tersebut dengan cara yang
terbaik dan kreatiI. Ini disebabkan beliau memiliki nilai motivasi dalaman yang membantu
beliau menyiapkan tugasannya tanpa paksaan serta dipengaruhi oleh keseronokan dan
kecenderungan beliau terhadap aktiviti yang diialankan.

Untuk membantu dalam pencapaian matlamat organisasi, pengetua selaku pemimpin
organisasi perlu biiak untuk memimpin subordinatnya ke arah mencapai matlamat yang ingin
dicapai dengan menggunakan sumber dan ganiaran untuk mempengaruhi perlaksanaan
sesuatu tugas. Selain itu, pengetua iuga boleh mengamalkan konsep pengagihan kuasa atau
'0m5ow0rm0nt` untuk menialankan tugas dan membuat keputusan sendiri.


TEORI MOTIVASI VROOM (1964)

Teori yang diperkenalkan oleh Victor Vroom (1964) ini menyatakan tentang teori
motivasi kognitiI yang menielaskan tentang mengapa seseorang tidak akan melakukan
sesuatu yang tidak diyakini dapat dilakukannya. Menurut Vroom, keberkesanan motivasi
seseorang itu ditentukan oleh tiga perkara iaitu ekspektasi atau harapan beroleh keiayaan
pada masa hadapan, instrumentalis atau penilaian mengenai apa yang akan teriadi iika
mereka beriaya melaksanakan sesuatu tugas dan memperoleh sesuatu hasil atau outcom0
yang diiangkakan; dan valensi atau respon terhadap hasil yang diperoleh seperti perasaan
positiI, neutral atau negative. Jika usaha untuk melaksanakan sesuatu itu melebihi harapan
yang disandarkan, motivasi akan bertambah sebaliknya iika usaha yang dilaksanakan kurang
daripada apa yang diharapkan motivasi akan meniadi rendah.

Di dalam teori ini, pemilihan kelakuan yang membawa kepada ganiaran atau upah
yang hendak dicita-citakan adalah penting. Ini kerana, di dalam teori ini, individu-individu
akan menilai strategi-strategi tertentu seperti bekeria keras dan berusaha lebih dan akan
memilih kelakuan yang diharapkan mendapat ganiaran seperti kenaikan gaii atau
penghargaan yang bernilai bagi individu itu. Sebagai contoh, seorang guru atau staI yang
Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


13

mempunyai cita-cita untuk mendapat Anugerah Perkhidmatan Cemerlang akan akan bekeria
keras untuk mendapatkannya dan akan menuniukkan kesungguhan melalui kelakuan yang
bermotivasi. Sekiranya beliau beriaya memperoleh apa yang dihaiati, beliau akan berusaha
lebih gigih untuk melaksanakan tugas yang lebih baik pada masa akan dating.
TEORI ERG CLAYTON ALERFER (1972)

Teori ini telah dibentuk oleh Clayton AlderIer yang bersetuiu dengan Maslow bahawa
motivasi pekeria boleh diukur mengikut hierarki keperluan. Walau bagaimanapun, teori ini
mempunyai perbezaan daripada teori Maslow iika ditiniau dalam dua keadaan. Keadaan
pertama ialah apabila AlderIer memecahkan keperluan kepada tiga kategori berbeza
merangkumi kewuiudan (0ist0nc0), saling bergantungan (r0lat0/n0ss) dan pertumbuhan
(growth).

Keperluan kewuiudan adalah sama dengan keperluan asas Maslow. Keperluan ini
merupakan keperluan yang perlu dipenuhi oleh pemimpin organisasi untuk memastikan
pekeria di bawah seliaannya merasa selesa dan selamat untuk bekeria di bawah penyeliaan
mereka. Keperluan saling bergantungan pula meruiuk kepada keperluan perhubungan
manusia antara individu atau perorangan. Ini bermakna setiap manusia memerlukan rakan
sekeria untuk meniadikannya pekeria yang dinamik dan seimbang kerana manusia secara
Iikrahnya memerlukan manusia yang lain untuk berada bersama mereka dalam menialani
kehidupan. Keperluan pertumbuhan pula meruiuk kepada keperluan yang meniadikan
individu itu kreatiI atau produktiI. Kebanyakan penyelidik bersetuiu dengan teori ini dan
menyatakan bahawa para pekeria iuga lebih cenderung mengkelaskan keperluan mereka
sebagaimana yang disenaraikan oleh AlderIer.

Kedua, AlderIer menyatakan bahawa apabila seseorang individu gagal memenuhi
keperluan peringkat yang lebih tinggi, mereka akan kembali kepada keperluan yang lebuh
rendah walaupun keperluan itu telah dipenuhi sebelum ini. Teori ini mengetengahkan
pandangan yang lebih munasabah di mana individu bergerak memenuhi keperluannya
Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


14

mengikut kemampuan masing-masing. Individu boleh bergerak mengikut kesesuaian masa
dan keadaan.


TEORI EKUITI 1. STACEY AAMS (1963)

Teori Persamaan disebut iuga sebagai Teori Ekuiti diperkenalkan oleh J. Stacey
Adams pada tahun 1963. Teori ini menekankan kepada perbandingan diri individu dengan
individu lain. Kecenderungan seseorang individu membandingkan ganiaran-ganiaran seperti
gaii, adalah untuk memastikan ganiaran tersebut diagihkan secara adil antara individu dengan
individu lain. Konsep ini dikaitkan dengan keadilan atau kesaksamaan yang diterima oleh
seorang individu berbanding individu lain. Seseorang itu akan membuat perbandingan
diantara input-output kerianya dengan input-output rakannya. Sekiranya seseorang itu
menganggap ketidakseimbangan atau ketidakadilan wuiud di antara ganiaran atau
penghargaan dengan usaha yang dilakukan, maka ia akan cuba mengurangkan usahanya.

Teori ini adalah berdasarkan kepada satu andaian bahawa Iactor utama dalam
motivasi keria ialah penilaian individu itu sendiri terhadap kesaksamaan atau keadilan dalam
pengagihan ganiaran yang diterima. Ia merupakan satu teori di mana seorang pekeria
membandingkan nisbah input dan hasil yang diperolehi dengan individu lain dan kemudian
membetulkan apa-apa yang tidak adil. Antara input keria yang terlibat ialah usaha,
kemahiran, pelaiaran dan prestasi yang dibawa ke dalam keria. Hasil atau output meliputi
gaii, kenaikan pangkat, penghargaan, pencapaian, dan dariat. Dengan memahami proses
timbulnya motivasi yang teriadi dalam diri individu, kita dapat memanipulasi tingkahlaku
seseorang untuk mencapai tuiuan yang diinginkan.

Dalam aspek kepemimpinan di sekolah, seringkali kedengaran rungutan para guru
tentang ketidakadilan pengagihan elaun BISP yang diberikan kepada para guru yang
mengaiar subiek kritikal merangkumi Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. Seorang guru
yang mempunyai opsyen Bahasa Inggeris, Matematik atau Sains diberikan elaun BISP
meskipun mereka merupakan guru baru. Jika guru tersebut merupakan guru yang tidak
mempunyai opsyen tersebut tetapi mengaiar subiek berkenaan, mereka harus menunggu
sehingga ke satu tempoh untuk melayakkan diri mereka menerima elaun yang sama.
Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


13

Seringkali isu ini meniadi isu yang hangat diperdebatkan dalam kalangan guru senior yang
kurang berpuas hati dengan pengagihan elaun ini. Pengetua sebagai peneraiu kepimpinan
sekolah hendaklah peka dan biiak menghuraikan persoalan yang meniadi kemusykilan dalam
kalangan guru dan kakitangan ini.

Menurut Adams, individu akan bermotivasi apabila mereka merasa berpuas hati
dengan apa yang diterima daripada usaha yang telah dituniukkan. Individu iuga menilai
kesaksamaan ganiaran mereka dengan membandingkan dengan apa yang diterima oleh rakan
sekeria mereka. Bentuk ganiaran yang sering dibandingkan lazimnya adalah bersiIat
ekonomikal iaitu dari aspek upah dan gaii. Walau bagaimanapun, terdapat iuga ganiaran yang
bukan berbentuk ekonomikal yang dibandingkan antara pekeria. Sebagai contoh, pemberian
anugerah seperti Anugerah Kehadiran akan meniadi perbandingan. Sekiranya seorang guru
merasakan mereka berhak menerima anugerah berkenaan kerana kehadiran cemerlang yang
mereka tuniukkan, tetapi tidak diiktiraI oleh pihak sekolah sedangkan mereka telah hadir ke
sekolah dengan cemerlang dan menuniukkan iltizam yang tinggi dalam perkhidmatan,
mereka akan cenderung untuk merasa kecewa dan tidak dihargai. Selain itu pengagihan
anugerah seperti Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) iuga meniadi satu isu hangat di
peringkat sekolah. Sekiranya pemimpin sekolah tidak bersedia atau tidak mempunyai
iustiIikasi untuk menyatakan dengan ielas pemilihan penerima APC, ia boleh menieiaskan
prestasi guru sekaligus membenam minat dan kesungguhan mereka pada masa akan datang.

Ini kerana apabila seseorang individu merasakan bahawa ketidaksaksamaan telah
berlaku, mereka akan bertindak dengan cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan
mengubahsuai gelagat mereka sama ada secara positiI atau sebaliknya. Perubahan ini boleh
meliputi pengubahsuaian input atau hasil yang diperolehi, berkelakuan tertentu untuk
mempengaruhi orang lain bagi mengubah input atau hasil yang diperoleh, membuat
perbandingan dengan individu lain atau berhenti keria. Ia pasti akan meniadi konIlik kepada
organisasi yang ditadbir.


TEORI PEMBENTUKAN MATLAMAT (1994)

Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


16

Teori Pembentukan Matlamat ini dibangunkan oleh Edwin A. Locke (1994) yang
meruiuk kepada pengesahan sesuatu matlamat yang ingin dicapai oleh setiap individu. Setiap
orang pasti mempunyai matlamat dalam hidupnya yang tersendiri. Matlamat merupakan
sumber motivasi yang penting kerana ia membolehkan seseorang membuat gambaran awal
tentang apa yang ingin disasarkan pada masa hadapan. Di dalam amalan kepemimpinan di
sekolah, teori ini memainkan peranan yang sangat penting dan ielas. Teori ini memberi
keielasan matlamat dengan lebih khusus yang digariskan oleh pihak pentadbir dan
pembentukan matlamat oleh individu itu sendiri. Sebagai contoh, seorang guru yang
menialankan tugasnya dengan gigih, tekun dan cemerlang dengan matlamat untuk mencapai
keputusan cemerlang bagi pelaiarnya di dalam peperiksaan, diberikan anugerah di atas
kecemerlangannya dan diberikan markah prestasi yang cemerlang oleh pengetua kerana
usaha dan kesungguhan yang dituniukkannya. Selain itu, pembentukan matlamat yang ielas
memainkan peranan yang sangat peranan yang sangat penting untuk menentukan arah yang
ingin dibawa oleh barisan kepimpinan sekolah pada masa akan datang.

Pembentukan matlamat yang ielas dan dapat dihayati oleh semua ahli organisasi amat
penting untuk memastikan semua warga mempunyai matlamat yang ielas terhadap misi dan
visi organisasi. Untuk membentuk matlamat yang ielas, pembentukan kumpulan keria akan
membantu melengkapkan keria-keria dalam suatu organisasi yang begitu kompleks. Ini
disebabkan kerana semakin besar saiz sesebuah organisasi maka tahap pentadbiran akan
semakin besar dan merumitkan pentadbiran organisasi yang sedia ada. Hasil yang diperolehi
daripada menggunakan kumpulan-kumpulan kecil bagi melaksanakan Iungsi-Iungsi ini
adalah berbeza di antara iabatan-iabatan. Produktiviti sesebuah organisasi bergantung kepada
banyak perkara termasuklah kebolehan ahli-ahlinya, siIat proses yang digunakan, had
kumpulan yang dibenarkan menggunakan inisiatiI dalam menyelesaikan masalah dan
keutuhan pihak pentadbiran dalam mengendalikan cadangan, keputusan dan saranan
kumpulan.

Dalam setiap organisasi seperti sekolah, sekiranya tidak ada kumpulan keria yang
bersatu dalam membuat, melaksanakan sesuatu keria, organisasi itu tidak mampu mencapai
sesuatu matlamat yang diharapkan. Satu pendekatan yang praktis untuk mendapatkan
keriasama tenaga keria yang ada ialah dengan melibatkan mereka dalam pengendalian
urusan-urusan organisasi. Faedah-Iaedah lain yang boleh didapati untuk ahli-ahli kumpulan
Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


17

termasuklah perkembangan keIahaman yang lebih baik tentang matlamat organisasi,
penyelesaian masalah yang lebih eIektiI, galakan untuk meniadi kreatiI, motivasi dan moral
yang meningkat, peluang untuk mengenal pasti dan mengembangkan kepimpinan dan
komunikasi yang lebih baik. Satu daripada proses pembentukan kumpulan keria ialah melalui
penyertaan kakitangan yang membolehkan pengetua selaku pemimpin organisasi
menyelesaikan berbagai-bagai masalah organisasi dengan bantuan ahli kumpulan keria yang
iuga ahli dalam organisasi tersebut.


TEORI PENGUKUHAN B.F. SKINNER (1953)

Pengukuhan ialah perkara yang dilakukan untuk mengalakkan sesuatu perlakuan itu
diulangi. Menurut Rachlin (1991), tuiuan pengukuhan diberikan adalah untuk memuaskan
kehendak individu dan untuk mengurangkan tekanan dan merangsang otak. Pendekatan teori
pengukuhan adalah berasaskan kepada perkaitan dan perhubungan antara tingkah laku yang
dituniukkan dan kesannya kepada individu. Teori ini mengandaikan bahawa pekeria akan
mengubah dan menyesuaikan tingkah lakunya semasa bekeria melalui ganiaran dan
hukuman. Menurut teori ini, terdapat empat alat pengukuhan yang akan memberikan kesan
kepada perubahan gelagat individu.

i) Pengukuhan Positif

Peneguhan positiI bermaksud memberikan sesuatu ganiaran setelah perlakuan itu
dituniukkan, yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. Dalam bilik
dariah, lazimnya peneguhan positiI ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi dalam
aktiviti pengaiaran dan pembelaiaran. Contoh-contoh peneguhan positiI yang boleh diberikan
dalam bilik dariah ialah seperti memberikan kata-kata puiian selepas pelaiar melakukan
sesuatu keria atau meniawab soalan, memberikan senyuman, menepuk bahu pelaiar, memberi
hadiah dan sebagainya.

Di dalam amalan kepemimpinan di sekolah, seorang ketua atau pemimpin boleh
mengamalkan teori ini untuk memotivasikan pekeria melaksanakan atau mengulangi tugas
yang telah diialankan dengan sebaiknya. Sebagai contoh, sekiranya seorang guru atau staI
Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


18

telah beriaya melaksanakan aktiviti atau program yang direncanakan, pengetua atau pentadbir
seharusnya tidak lokek untuk memberikan kata-kata puiian dan penghargaan atas keria keras
dan usaha mereka bagi memastika apa iuga yang direncanakan terlaksana.

Peneguhan positiI yang diberikan oleh akan dapat mendorong guru, staI dan pelaiar
untuk menghasilkan keria yang bermutu tinggi. Peneguhan yang diberi hendaklah ielas dan
bersistematik dan hanya tingkah laku yang spesiIik sahaia yang perlu diberi peneguhan.
Peneguhan yang diberikan dengan ikhlas ini akan mendorong seseorang pekeria untuk
mengulangi kecemerlangannya atau melaksanakan tugasnya dengan lebih cemerlang pada
masa akan datang.

Menurut Brophy (1981). ciri-ciri puiian (peneguhan positiI) yang memberi kesan
adalah seperti berikut :

memuii secara ikhlas,
memuii dengan cepat,
memuii tanpa pilih kasih,
memuii usaha dan cuba iaya,
memuii tingkah laku yang spesiIik dan
memuii iawapan atau respons yang spontan.

ii) Pem-elajaran Pengelakan

Ia merupakan penghapusan maklum balas yang tidak menyenangkan dan mengikut
sebagaimana yang diinginkan. Sebagai contoh, pengelakan berlaku apabila pengetua atau
pemimpin organisasi atau rakan sekeria mengkritik hasil keria seseorang individu. Individu
tersebut akan merasa malu dan akan cuba memperbaiki prestasi kerianya agar lebih baik pada
masa akan datang untuk mengelakkan keadaan yang sama berulang kembali.

iii) Hukuman atau Dendaan

Hukuman atau dendaan merupakan satu alat pengukuhan yang diberikan ke atas
seseorang pekeria yang menuniukkan tingkah laku yang kurang menyenangkan. Hukuman
Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


19

atau dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan
berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. Tegasnya, dendaan adalah kesan negatiI yang
membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut. Di dalam
aspek kepemimpinan di sekolah, ada kalanya seorang pengetua atau pemimpin sekolah perlu
menggunakan pendekatan hukuman atau dendaan kepada subordinat yang gagal mematuhi
arahan yang diberikan. Walau bagaimanapun, hukuman dan dendaan yang diberikan
seharusnya didahului dengan beberapa langkah awal.

Antaranya, siasatan awal dan bukti hendaklah dikemuakakan untuk memastikan
kesalahan yang dilakukan mempunyai rekod yang ielas. Di samping itu, bukti yang ielas amat
perlu untuk mengelakkan pelbagai kemungkinan yang akan berlaku pada masa hadapan.
Selain itu, untuk memastikan tindakan hukuman dan dendaan yang diberikan adalah waiar,
seorang pemimpin harus bersemuka, memaklumkan kesalahan yang dilakukan dan
memberikan amaran terlebih dahulu kerana setiap orang berhak diberikan peluang membela
diri dan membetulkan kesilapan. Sekiranya kesalahan masih berulang setelah beberapa
amaran dikeluarkan, barulah hukuman atau dendaan boleh dilaksanakan.

Untuk meniadikan hukuman atau dendaan lebih eIektiI, beberapa peringkatan perlu
diambil kira. Antaranya ialah:

Dendaan dilakukan segera, sebaik sahaia perlakuan tidak diingini dipamerkan.
Orang yang menerima dendaan mesti tahu mengapa dia dihukum.
Dendaan hendaklah diberi atas dasar untuk mengubah kelakuan dan bukan sebagai
balasan perlakuannya.
Dendaan dikenakan hendaklah tekal. Kalau guru A dikenakan hukuman untuk
kesalahan dating lambat ke sekolah, maka B iuga mesti dikenakan hukuman yang
sama untuk kesalahan yang sama.

Penggunaan hukuman adalah sesuatu yang bersiIat kontroversi dan ia merupakan
pilihan terakhir yang diambil setelah semua alternatiI digunakan. Ada pendapat yang
mengatakan bahawa dendaan boleh menghasilkan gangguan emosi yang berpaniangan dan ia
iuga boleh membawa kepada persoalan etika. Dendaan yang keterlaluan boleh dianggap
sebagai suatu deraan dan dendaan yang dikenakan secara berterusan tingkah laku yang negatiI,
Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


20

seperti pengasingan diri, rasa rendah diri dan mengganggu perkembangan emosi dalam iangka
masa yang paniang. Ia iuga boleh mencetuskan perkara yang kurang baik seperti
pemberontakan dan menieiaskan imei organisasi. Antara dendaan atau hukuman yang boleh
dikenakan ke atas pekeria termasuklah pemotongan gaii, penurunan pangkat dan
penggantungan keria.


Oleh yang demikian, selaku peneraiu kepemimpinan sekolah, pengetua hendaklah biiak
dan adil ketika melaksanakan tanggungiawab yang diamanahkan agar tidak bersiIat preiudis
dan berat sebelah kepada mana-mana pihak yang terbabit melanggar peraturan dan melakukakn
kesalahan.

iv) Penghapusan

Þenahapusan adalah penahapusan ranasanaan vana menvenanakan vana dllkuLl
denaan aerak balasţ seLerusnva menauranakan kekerapan aerak balas LersebuLŦ la
merupakan Llndakan vana hamplr sama denaan hukuman LeLapl la dllakukan denaan
perlahan dan menvebabkan seseorana peker[a berubah kepada Llndakan aLau perlakuan
vana leblh poslLlfŦ alam penaapllkaslkan Leorl lnlţ blasanva plhak penaurusan aLau
penLadblran akan memblarkan kelakuan neaaLlve subordlnaL dllakukan namun dalam masa
vana samaţ mereka akan memasLlkan bahawa Lldak ada kenalkan aa[l aLau kenalkan panakaL
dlberlkan kepada subordlnaL LerbablLŦ kelakuan neaaLlf lnl akan beransurŴansur menahllana
apablla peker[a aLau subordlnaL Ladl mendapaLl bahawa Llndakan vana dllakukannva Lldak
dlendahkan dan Lldak mendaLanakan manfaaL kepada dlrlnvaŦ Sebaaal conLohţ seklranva
seorana auru enaaan aLau memproLes darlpada menalkuLl proaram vana dllaksanakan oleh
sekolahţ keLladaan bellau Lldak dlendahkan dan Lldak dlambll pedull seballknva proaram
ber[alan lancarŦ Akhlrnva lndlvldu LerbablL merasakan Llndakannva Lldak memberlkan kesan
kepada kelancaran akLlvlLl vana dllaksanakan dan Lldak akan menaulanalnva aLas kesedaran
dlrlŦ


KESIMPULAN
Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


21


Sesuatu matlamat pada satu peringkat yang beriaya dicapai akan menimbulkan
perasaan untuk memenuhi kepuasan pada peringkat yang lebih tinggi. Oleh itu seorang
pemimpin harus mengetahui langkah-langkah yang praktikal seiaiar dengan diri seseorang
subordinatnya demi kebaikan organisasi dan ahli organisasi itu sendiri. Dengan itu kepuasan
untuk menialankan tugas dan memenuhi kehendak dan keperluan motivasi boleh dicapai
seterusnya menanamkan minat dan kesungguhan guru, staI dan pelaiar untuk
memperkembangkan potensi mereka.

Jelaslah bahawa keperluan itu mempunyai matlamat yang mesti dicapai bagi
memenuhkan keperluan tersebut. Matlamat ini mempunyai nilai yang tertentu kepada
seseorang mahupun seorang pelaiar yang memerlukannya. Teori Hirarki Maslow tegas
memberi konsep bahawa perkembangan individu ini perlu melalui beberapa tingkat kepuasan
atau dengan kata lain proses perkembangan individu itu merupakan satu usaha yang
berterusan dalam persekitaran sosial sehingga mencapai kecemerlangan. Teori-teori yang lain
iuga meniadi sandaran kepada peri pentingnya menyemaikan motivasi ke dalam diri individu
agar mereka bersemangat dan beriltizam mencapai aspirasi yang diinsiprasikan oleh
organisasi masing-masing.

Oleh itu, bagi menambah atau mempertingkatkan lagi kesungguhan dan keterampilan
guru dan staI di sekolah, pengetua selaku peneraiu kepemimpinan di sekolah seharusnya peka
dan biiak menentukan apa keperluan seseorang subordinatnya. Dengan menyedari keperluan
seseorang, pentadbir dapat mengatur strategi serta alternatiI yang lebih praktikal demi
kecemerlangan yang semaksimumnya dan mencapai matlamat sekolah dengan cekap dan
berkesan.
Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


22

BIBLIOGRAFI

1. Abdullah Sani Yahaya.(2003). M0ngurus S0kolah. Bentong : PTS Publications &
Distributors Sdn. Bhd.

2. Abdul Shukor Abdullah. (1991). P0ngurusan Organisasi . P0rs50ktif P0mikiran /an
%0ori. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka

3. Bandura, A. (1986). oclol loooJotloos of 1booobt ooJ Actlooť A oclol coooltlve
1beotvŦ new !ersev ť ÞrenLlceŴPallţ Lnalewood Cllffs

4. Deci, E. L. & Ryan, R. (1985). ntrinsic motivation an/ s0lf-/0t0rmination in human
b0havior. ew York : Planum

5. Locke, E.A. (1996). Motivation %hrough Conscious Goal S0tting . A55li0/ an/
Pr0v0ntiv0 Psvchologv. 5:117-124

6. Ee Ah Meng. (1993). Siri P0n/i/ikan P0gurusan . P0n/i/ikan S0bagai Satu Pros0s Asas
P0n/i/ikan. Shah Alam : Faiar Bakti Sdn. Bhd.

7. oraini Ahmad. (2004). u/ava K0ria C0m0rlang. Kuala Lumpur : Utusan Publications
& Distributors Sdn Bhd

8. Hoy, W. K. dan Miskel, C. G. (2001). /ucation A/ministration . %h0orv. R0s0arch. an/
Practic0. Singapura : McGraw Hill Higher Education

9. Robbins, S.P. (1999). G0lagat Organisasi. Selangor : Prentice Hall, Pearson Education
Asia Ptd. Ltd.

10. aidatol Amaliah Lope Pihie & Foo Sai Fooi. (2003). P0ngurusan /an K050mim5inan
P0n/i/ikan . Satu Langkah K0 Ha/a5an. Serdang : Penerbit Universiti Putra Malaysia

11. aIir Mohd. Makhbul, Mohd. Hizam HanaIiah & Fazilah Mohamad Hasun. (2009).
P0ngurusan Organisasi. Singapura : Cengage Learning Asia Pte Ltd
Zahizan Bt Hasrin (YCA1ôôôô4)


23

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->