School Of Professional And Continuing Education Universiti Teknologi Malaysia

Penilaian Program SHP 2333

Tujuan Penilaian Program

EN MOKHTAR ABD AZIZ Fakulti Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia

PENILAIAN PROGRAM Goldstein (1980) juga mentakrifkan Penilaian Program Sumber Manusia adalah satu proses pengumpulan data melalui proses analisis dan penilaian untuk melihat samada objektif program latihan yang dijalankan tercapai atau mengalami kegagalan .

Hasil penilaian kemudiannya boleh dijadikan panduan dalam merancang. fasilitator. Berasaskan objektif-objektif program latihan. . objektof program-program serta aktiviti pengajaran pembelajaran seterusnya. methodology. nilai dan modifikasi pelbagai aktiviti dalam sesuatu program latihan. memilih methodology. fasilitator. objektif.samb PENILAIAN PROGRAM pengumpulan secara sistematik maklumat deskriptif dan pengukuran yang diperlukan untuk membuat keputusan berkaitan dengan pengaruh atau kesan perancangan rekabentuk. penilaian dilakukan melalui teknik pengumpulan maklumat dan pengukuran yang tertentu.

apabila dibuat penilaian. . Bergantung kepada matlamat samada matlamat jangka panjang atau matlamat jangka pendek.TUJUAN PENILAIAN PROGRAM Menetapkan matlamat dan sasaran pembangunan organisasi untuk melihat KSA dan mengenalpasti masalah dalam organisasi organisasi dapat menetapkan matlamat dan sasaran yang penting untuk dicapai dalam tempoh yang ditetapkan. ia akan memberikan hasil yang terbaik dengan mengecilkan kelemahan dan bersamasama mempertingkatkan kekuatan organisasi.

menganalisa dan menginterprestasi maklumat untuk mengetahui keberkesanan sesuatu program .Kekuatan Penilaian Program Penilaian program merupakan satu proses untuk mengumpulkan.

 Penilaian program juga dapat memberikan informasi dan keputusan yang dapat digunakan untuk organisasi membuat keputusan berkaitan dengan setiap keputusan yang bakal dijalankan.samb dapat memberikan banyak keuntungan kepada sesebuah organisasi agar setiap objektif dapat memberikan komitmen pada organisasi. .

.Kelemahan Penilaian Program proses penilaian yang dijalankan iaitu terdapat dua perbezaan pendapat atau keputusan berdasarkan penilaian dalaman atau penilai luaran.

berdasarkan penilai berstatus profesional atau penilai amatur.samb kurangnya maklumat atau maklumbalas daripada pihak pengurusan dimana pihak pengurusan semasa proses membuat penilaian. .

PENGALAMAN. KEUPAYAAN MENERIMA SESUATU YG BARU dll. ‡ Karakter seseorang . ‡ Terdapat juga penilaian latihan dalam melatih haiwan ‡ Organisasi melihat akan pekerja yang mempunyai potensi dalam memajukan diri contohnya dari segi KEMAHIRAN.Siapa Yang Terlibat ? Individu atau kumpulan dalam sesuatu organisasi...

Memastikan pencapaian Objektif Pastikan membawa manfaat kepada semua pihak Pemilihan objektif atau matlamat yang betul terhadap apakah bentuk perubahan yang diinginkan Objektif latihan berorientasikan pelatih .

Organisasi.Meningkatkan Penglibatan Pekerja & HR Department   Memenuhi Matlamat Organisasi. Meningkatkan kemahiran & pengetahuan seseorang pekerja ( skill bertambah ) Memperbaiki kualiti pekerjaan dengan mengurangkan pembaziran & kesilapan serta mencapai kepuasan pekerjaan. pekerjaan. Sokongan pihak pengurusan Sokongan rakan sekerja .

Meningkatkan Kredibiliti Berkongsi Nilai Kesediaan Mendengar Membina Fungsi Organisasi Membina Kepercayaan & Kesetiaan .

keberkesanan. percakapan. perbualan ataupun secara spekulasi yang tidak disengajakan yang akan memberikan kelebihan maklumat untuk dikumpulkan dan dibuat penilaian oleh organisasi .Maklumat Kebaikan membuktikan kejayaan sesebuah organisasi dapat diukur melalui aspek kecekapan. produktiviti dan kualiti dalam pengurusan program terbabit melalui pendapat individu.

pulangan dari modal yang dikeluarkan. .memberi kesan terhadap kestabilan melibatkan analisis terhadap beberapa perkara yang mungkin berbentuk fakta. atau termasuk juga pelanggan luar dari organisasi.Pelaburan & Kos Menekankan kepada peningkatan nilai aset dan modal . perubahan fizikal organisasi atau pekerja subordinat seperti sikap.

. semasa dan selepas program latihan dijalankan.KESIMPULAN Penilaian yang baik perlu dilakukan sebelum. Ia bertujuan untuk mengenalpasti masalah yang dihadapi serta keterlibatan anggota organisasi dalam masalah tersebut asas kepada perubahan dan penambahbaikan kepada program-program selepasnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful