BADA ANAK USAK

DOCUMENT

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAJUK: DEMOKRASI DAN KEHIDUPAN SIVIK

1:0 Pengenalan

Demokrasi dan kehidupan sivik merupakan dua konsep yang berbeza tetapi kedua-duanya saling berkaitan antara satu sama lain apabila perbincangan mengenai kedua-duanya berada dalam konteks kewarganegaraan. Secara umumnya demokrasi bermaksud pemerintahan oleh rakyat atau wakil yang dipilih dalam pilihan raya, pemerintahan demokrasi yang dijalankan secara perwakilan. Definisi demokrasi secara literal pula membawa maksud ³ kuasa dari rakyat´ yang berasal daripada perkataan greek ³Demos´. Manakala ³kratos´ yang bermaksud ³peraturan atau kuasa´.Oleh itu demokrasi secara umumnya bermaksud pemerintahan oleh rakyat ( Kamus Dewan Edisi Empat). Terdapat beberapa Jenis dan bentuk demokrasi yang diamalkan oleh sesetengah Negara di dunia ini dalam system pemerintahan mereka. Antaranya ialah demokrasi berparlimen (Malaysia), demokrasi liberal, demokrasi berpresiden (Indonesia, Filipina, Amerika Syarikat) dan demokrasi sosialis (Laos, Myanmar). Sivik pula merujuk kepada hubungan individu dengan masyarakat di

sekelilingnya (Kementerian Pelajaran Malaysia). Menurut Kamus Dewan Edisi ke empat pula sivik bermaksud ilmu tatarakyat, hak, dan perasaan tanggungjawab seseorang terhadap masyarakatnya. Manakala kehidupan sivik pula merupakan kehidupan awam seseorang warganegara yang bersangkutan dengan urusan masyarakat. Kehidupan sivik ini berbeza dengan kehidupan peribadi seseorang warganegara yang lebih menjurus kepada mengejar kepentingan peribadi.

1

BADA ANAK USAK

DOCUMENT

Secara umumnya konsep kehidupan sivik dan demokrasi mempunyai perkaitan yang amat ketara apabila kedua-dua konsep ini dibincangan dalam konteks kewarganegaraan seseorang iaitu di mana demokrasi merupakan sistem yang diamalkan oleh sesebuah negara yang akhirnya akan mencorakkan kehidupan sivik warganegaranya.

2:0 Prinsip Demokrasi Menurut Dahl (1998) sesebuah system demokrasi member peluang kepada warganegaranya untuk terlibat secara aktif, kesamarataan dalam mengundi,

memperolehi pemahaman yang sama rata dan efektif. Untuk terlibat secara efektif, seseorang warganegara perlu tahu mengenai hak dan tanggungjawabnya terhadap Negara. Pemahaman dan pengetahuan yang mendalam seseorang warganegara terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang diamalkan dalam negaranya dapat membantu mereka terlibat secara eferktif. Di ialah: a. Kebebasan untuk menganut apa-apa fahaman
Menerima perbezaan antara Agama

Malaysia,

prinsip-prinsip

demokrasi

yang

diamalkan

dalam

system

pemerintahan digariskan secara jelas. Antara prinsip-prinsip demokrasi yang diamalkan

Malaysia terdiri daripada masyarakat majmuk yang mana kepelbagaian agama perlu diterima dan diakui. Walaupun setiap agama itu berbeza, namun terdapat banyak persamaan dalam persoalan yang menyentuh mengenai etika dan moral seperti tidak melakukan rasuah, menepati masa, berintegriti dan sebaginya. Prinsip ini Secara tidak langsung meyentuh kehidupan sivik masyarakat Malaysia iaitu supaya mengamalkan sikap dan amalan bertolak ansur dan menghormati pengamalan agama individu lain.Contohnya Budaya kunjung mengunjung
2

BADA ANAK USAK

DOCUMENT

menjadi amalan setiap kali musim perayaan. Sikap keterbukaan dan toleransi amat penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia yang majmuk.

b. Hak Mengundi Setiap warganegara berumur 21 tahun diwajibkan untuk mengundi (hanya yang berdaftar sahaja). Hak dan kebebasan mengundi ini secara tidak langsung dapat memberi peluang untuk memilih sendiri tampuk kepimpinan negara yang didiami. Warganegara akan menjadi warganegara yang aktif dan peka kepada kepentingan negara dan rakyatnya.

c. Hak bersuara Hak bersuara haruslah bagi rakyat yang berada di negara yang mengamalkan demokrasi. Hak bersuara memberi peluang kepada rakyat untuk menyatakan pendapat dan pandangan mereka mengenai sesuatu isu atau pun agenda Negara. Sememangnya demokrasi memberikan hak bersuara kepada rakyat tetapi hak tersebut tetap ada batasnya. Kesannya ke atas kehidupan sivik masyarakat ialah mereka merasakan setiap pandangan dan pendapat mereka sentiasa didengar oleh pemerintah dan mereka akan menunjukkan kesetiaan kepada Negara.

3

BADA ANAK USAK

DOCUMENT

3:0 Sistem Demokrasi Di Malaysia Dan Kesannya Ke atas Kehidupan Sivik Masyarakat Pengamalan system demokrasi di Malaysia dapat dilihat melalui sistem pentadbiran ,perundangan,sosial mahu pun pengagihan sumber ekonomi kepada rakyat. Amalan-amalan ini bukan sahaja membangunkan Negara malah turut merubah kehidupan sivik warganegaranya. Hal ini penting kerana pengaihan ini membolehkan setiap warganegara terlibat aktif dan lebih bertangungjawab terhadap Negara. Pengamalan sistem demokrasi di Malaysia secara tidak langsung telah mempengaruhi kehidupan sivik warganegaranya terutama dari segi merapatkan jurang ekonomi serta mempereratkan perhubungan antara warganegaranya. Pengalamanpengalaman tersebut dapat dilihat melalui peruntukan-peruntukan berikut:(a) Perlembagaan dan Perundangan Perlembagaan dan Perundangan sesebuah negara mempengaruhi sistem demokrasi yg diamalkan.Sekaligus mencorak kehidupan warganegaranya. Misalnya dalam Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan yang meyentuh Fasal

Kesamarataan. Perkara ini menjelaskan bahawa Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang tidak boleh ada diskriminasi terhadap warganegara semata-mata atas alasan agama, ras, keturunan, tempat lahir ataujantina dalam mana-mana undang-undang atau dalam pelantikan kepada apa-apa jawatan atau pekerjaan di bawah sesuatu pihak berkuasa awam (Perlembagaan Persekutuan). Perundangan yang ditetapkan ini memberi impak yg amat besar kepadakehidupan sivik
4

BADA ANAK USAK

DOCUMENT

masyarakat malaysia.Buktinya penjawat-penjawat awam tidak terhad kepada golongan lelaki sahaja malah wanita.Peratusan kaum-kaum selain kaum melayu dan bumiputera juga meningkat sebagai penjawat awam. Hal ini secara tidak langsung mewujudkan rasa µkepunyaan¶ terhadap negara sendiri kerana hak dijamin oleh perundangan.

(b) Ekonomi Sistem Ekonomi Malaysia secara umumnya berasaskan laissez faire atau sistem ekonomi pasaran bebas ( Shamsul Amri Baharuddin,2008) Kesan

Pendemokrasian Malaysia membolehkan

Masyarakat Malaysia bebas menjalankan

perniagaan dan mencari sumber pendapatan tanpa sekatan selagi tidak bercanggah dengan peraturan dan undang-undang negara.Walaupun malaysia mengamalkan sistem ekonomi pasaran bebas,namun konsep integrasi ekonomi diamalkan yang bertujuan untuk mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kaum (Shamsul Amri Baharuddin,2008)

(c) Pendidikan Bidang pendidikan di Malaysia sememangnya menyemai elemen-elemen demokrasi sejak dari awal lagi .Akta pendidikan 1957 menyatakan bahawa : i. Sekolah Pelbagai aliran dibenarkan dan pngajaran dlam bahasa ibunda masing-masing. ii. Bahasa Melayu sbg kebangsaan,maka sekolah Cina dan Tamil wajib mengajar Bahasa Melayu sbg salah satu mata pelajaran

Akta ini jelas memperlihatkan nilai toleransi dalam

sistem demokrasi di

Malaysia.Ini sesuai dengan dasar awal negara yang ingin menyatu padukan rakyat melalui institusi pendidikan dan mendukung perkara 152 perlembagaan Persekutuan.

5

BADA ANAK USAK

DOCUMENT

Pekara ini telah member kesan kepada kehidupan sivik masyarakat malayasia iaitu walaupun latar belakang yang berbeza tetapi kita membawa satu identiti iaitu identiti Malaysia. Bahasa Malaysia dijadikan sebagai bahasa pengantar dan bahasa pertuturan dalam kehidupan seharian sekaligus menyatukan rakyat malaysia yang pelbagai bahasa. Ini sekaligus dapat mengelakkan konflik dan salah faham.

(d) Budaya Malaysia merupakan sebuah masyarakat majmuk. Demokrasi yang diamalkan turut juga menyentuh aspek budaya yang pelbagai. Penerimaan budaya seperti muzik dan kesenian, pakaian tradisional dan makanan dan sebagainya mencorak serta memberi kesan kepada kehidupan sivik masyarakat malaysia.Sebagai contoh,kita tidak merasa janggal apabila melihat perempuan cina berbaju kurung/baju melayu,orang Melayu menari tarian cina dan org india menggunakan µchopstick¶ ketika makan.Semua ini adalah kesan demokrasi yg tidak menolak budaya sesuatu kaum tetapi menerimanya sbg µbudaya bersama¶.( Shmsul Amri Baharuddin,2008) Kesan kepada kehidupan sivik masyarakat malaysia ialah ia telah mewujudkan nilai toleransi dalam kehidupan dengan menerima perbezaan kaum dan nilai hormatmenghormati budaya org lain. Dalam konteks perhubungan pula akan wujud

kemesraan tanpa melihat latar belakang budaya seseorang individu. Contohnya amalan kunjung mengunjung ketika musim perayaan serta Budaya Peranakan (Baba dan Nyonya) hasil pertembungan budaya melayu dan cina.

(e) Sosial Demokrasi Malaysia yg bercorak demokrasi berparlimen sedikit sebanyak mempengaruhi ruang lingkup sosial masyarakat. Kesan sistem demokrasi ini kepada

6

BADA ANAK USAK

DOCUMENT

Kehidupan sivik masyarakat Malaysia ialah ruang interaksi sesama ahli masyarakat yang lebih terbuka dan luas kerana rakyat bebas mengeluarkan pendapat dan memilih pemimpin .Demokrasi menyebabkan masyarakat lebih peka mengenai isu-isu negara dan masyarakat kerana terlibat sama dlam agenda negara. Contohnya Pemilihan wakil rukun tetangga, tetangga,dialog dengan wakil rakyat,pendedahan melalui media massa dan sebagainya.

3:1 Peranan Civil Society /Masyarakat Sivil Dalam demokrasi terdapat juga badan-badan atau organisasi tertentu yang ditubuhkan oleh masyarakat yang ingin memperbaiki dan memperjuangkan hak mereka. Masyarakat tersebut dikenali sebagai Masyarakat sivil atau lebih dikenali sebagai civil Society merupakan masyarakat awam yang terdiri daripada keseluruhan organisasi awam dan sosial sukarela dan institusi yang membentuk dasar dari suatu masyarakat yang berfungsi sebagai bertentangan dengan struktur kekuatan yang disokong daripada sebuah negara (terlepas dari sistem politik negara) atau institusi yang berasaskan keuntungan di pasaran. Civil society ini berfungsi sebagai pengerak atau badan yang berusaha memperbaiki kehidupan sivik masyarakat. Berperanan sebagai suara kpda masyrakat dlm sistem demokrasi sesebuah negara . Terdiri daripada badan-badan NGO,Persatuan/Pertubuhan yg bukan dikuasai oleh kerajaan. Kesannya kepada Kehidupan sivik masyarakat ialah pelbagai hak dan isu masyarakat dibangkitkan untuk tindakan pihak kerajaan.Hak dan hidup masyarakat terbela bagi mengelakkan pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan keatas masyarakat atau Perkara-perkara yang boleh memudaratkan masyarakat.Misalnya Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA),lantang menyuarakan hak masyarakat berhubung isu-isu kepenggunaan di Malaysia.Contohnya isu kenaikan harga ayam,beras,Isu alam sekitar dan sebagainya.
7

BADA ANAK USAK

DOCUMENT

3:2 Cabaran Dan Halangan Demokrasi Secara umumnya selepas meneliti segala perbincangan yang telah dihuraikan sebelum ini, maka dapatlah disimpulkan terdapat beberapa cabaran yang mungkin terpaksa dihadapi oleh sesebuah Negara ( dalam konteks perbincangan ini Negara yang dikaji adalah Malaysia). Antara cabaran yang dapat dikesan ialah matlamat atau pun tujuan sesebuah pergerakan atau pun badan daripada masyarakat sivil ini yang berbeza-beza antara satu sama lain mungkin akan menimbulkan konflik. Konsep equality (kesamarataan) dan equity (keadilan) juga mungkin

dipersoalkan dari segi hak sama ada dalam bidang pendidikan,ekonomi dan sebagainya kerana demokrasi mementingkan kesamarataan. Selain itu cabaran globalisasi iaitu desakan-desakan baru hasil pengaruh dari dunia luar mungkin akan mengubah pandangan masyarakat terhadap sesuatu isu seterusnya mungkin akan menyebabkan pemerintah terpaksa melonggarkan atau mengetatkan sistem demokrasi yang diamalkan.

8

BADA ANAK USAK

DOCUMENT

4:0 Kesimpulan Secara Konklusinya, kita dapat melihat bahawa demokrasi dan jenis demokrasi yg diamalkan sesebuah Negara sangat mempengaruhi kehidupan sivik sesebuah

masyarakat sama ada dari segi budaya, sosial, ekonomi, perundangan dan sebagainya. Walau bagaimanapun terdapat cabaran dan halangan yang terpaksa dihadapi dalam pengamalan sistem demokrasi ini. Keadaan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum merupakan salah satu cabaran yang terpaksa dihadapi apabila ingin melaksanakan sistem demokrasi ini. Prinsip demokrasi yang mementingkan kesamarataan dan keadilan ini perlu diteliti lebih dalam lagi kerana setiap masyarakat yang berbilang kaum ini mempunyai agenda perjuangan dan keperluan serta tuntutan yang berbeza. Kehidupan sivik bukan sahaja rakyat menerima keselesaan daripada sistem demokrasi yang diamalkan, malah rakyat turut menyumbang dan terlibat dalam

ppembentukan masyarakat yang seimbang. Untuk menjadi masyarakat yang efektif mereka perlu tahu dan faham fungsi sesebuah demokrasi agar tidak bertindak pada jalan yang salah. Pengamalan demokrasi ini sememangnya mencorak kehidupan sivik rakyat sesebuah Negara terutama dari aspek perundangan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Demokrasi juga seterusnya memberi kesan kepada jenis pengelibatan dan
9

BADA ANAK USAK

DOCUMENT

jenis warganegara yg terhasil iaitu sama ada warganegara tersebut terlibat secara aktif atau pasif.

Bibliografi

Shamsul Amri Baharuddin , 2008. Modul hubungan Etnik; Pusat Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia Perlembagaan Persekutuan Malaysia Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan; Kementerian Pelajaran Malaysia Francis Loh Kok Wah & Khoo Boo Teik,2002. Democracy In Malaysia,Discourse & Practise;Curzon Press. http://www.konsumerkini.net.my www.wikiepedia.com http://www.civiced.org/index.php?page=912erica

10

BADA ANAK USAK

DOCUMENT

11