P. 1
Morfologi Dan Sintaksis

Morfologi Dan Sintaksis

|Views: 4,550|Likes:
Published by dreamskyz

More info:

Published by: dreamskyz on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

PRAKATA Alhamdulilah, syukur ke hadrat Allah S.W.T.

kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya telah memberi kekuatan dan ketabahan kepada saya untuk menyempurnakan kajian ini, walaupun beberapa kesusahan dan rintangan yang saya hadapi. Saya menyedari bahawa kajian ini tersusun bukan semata-mata hasil usaha sendiri melainkan bimbingan dan motivasi daripada semua pihak.

Penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada En Ahmad Fashil @ Ahmad Fazil bin Zainal Abidin sebagai Pensyarah sabjek Morfologi Dan Sintaksis Bahasa Melayu atas daya usaha beliau memberikan tunjuk ajar dan bimbingan dalam menyiapkan tugasan ini. Saya juga merakamkan penghargaan yang sama kepada semua rakan yang turut memberikan tunjuk ajar serta bimbingan yang berguna. Penghargaan juga kepada orang yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan tugasan ini. Meski pun kajian ini tidak begitu sempurna, diharapkan ia dapat bermanfaat kepada diri saya dan semua pihak yang membacanya. Akhir sekali, tidak lupa saya merakamkan terima kasih dan penghargaan istimewa buat suami dan anak-anak tersayang yang banyak membantu, memberi kerjasama , galakan dan sokongan kepada asaya untuk memastikan saya berjaya di dalam pelajaran. Semoga Tuhan membalas segala pertolongan dan kerjasama daripada anda semua. Sekian, terima kasih.

-i-

ISI KANDUNGAN

Muka surat. PRAKATA ISI KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4 2.0 Latar belakang Objektif Batasan Kajian Kaedah Kajian i. ii. 1 2 3 4 5 6 7

Kajian Analisis Petikan 2.1 Definisi Morfologi Definisi Sintaksis 2.2 Analilis Teks.

3.0

Refleksi / Kesimpulan BIBLIOGRAFI

10 iii.

-ii-

-1- . tatatingkat tatabahasa (morfologi dan sintaksis). Ini juga bertujuan unuk berkomunikasi yang berkesan . bagi menghayati dan melahirkan buah fikiran tentang ilmu pengetahuan. kemasyarakatan dalam konteks rasmi . hal persedirian. konsep atau juga perasaan (Chear dan Agustina. dalam erti kata lain . Salah satu ciri bahasa ialah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi.kreatif dan tidak kreatif dalam penulisan bahasa serta memupuk daya perkembangan bahasa bagi kepentingan pendidikan dan kerjaya. 1995:19). Jadi fungsi bahasa yang paling dasar adalah sebagai alat berkomunikasi. yakni sebagai alat pergaulan sesama manusia dan alat untuk menyampaikan pemikiran.0 Pendahuluan 1. alat untuk menyampaikan fikiran . gagasan . Kajian ini memberi pendedahan kepada pelajar untuk meningkatkan kecekapan berbahasa setaraf dengan intelek mereka dengan merangkumi aspek perkembangan bahasa.1.1 Latar Belakang (2 PERENGGAN/ 1MS) Bahasa merupakan satu ciri paling khas yang membezakan manusia dari makluk-makluk lain.

1 Menguasai kecekapan berbahasa setaraf dengan peringkat intelek di samping mengukapkan fikiran dengan bahasa yang betul. ungkapan. kita diharapkan akan dapat mengetahui tentang: 1. ejaan.2. 1. kemas.2 Objektif Melalui kerja kursus ini.3 Boleh berkomunikasi secara berkesan dengan penuh sopan dan menggunakan dinamika bahasa di samping mendayagunakan nilai murni masyarakat Malaysia. . 1.1. kosa kata . padat dan berkesan secara lisan dan bertulis. intonasi.2.4 Mengetahui aspek pembentukan kata penggunaan imbuhan yang betul dari sudut bentuk dan makna.2.2. 1.2 Meningkatkan pengetahuan tentang tatabahasa dan kosa kata bahasa Melayu serta menggunakan secara berkesan dari segi sebutan. dan laras. tatabahasa .

Antara fokus utama imbuhan awalan kata nama. Semua perkataan adalah morfem tetapi bukan semua morfem adalah perkataan kerana perkataan adalah bermakna.-2- 1. Imbuhan dibahagikan kepada empat jenis iaitu awalan. Maksud istilah morfem dan kata adalah berbeza dari segi Fungsi dan konsep. Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkataan. akhiran. yang akan dibincangkan adalah berkaitan pembentukan kata berimbuhan . maka kata-kata ini terdiri daripada satu unit atau satu morfem. Imbuhan bermaksud unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan bentukbentuk lain yng menyebabkan perubahan makna nahunya. Perbincangan akan berkisar kepada aspek makna . Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan sintaksis . di tengah atau di akhir sesuatu kata akar atau kata dasar untuk membentuk satu kata baru. Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur. 1997). Dalam morfologi. Imbuhan merupakan morfem terikat yang diletakkan sama ada di awal. sisipan dan apitan. unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem. Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil.3 Batasan Kerja Kerja kursus ini membataskan kajian dalam bidang morfologi dan sintaksis . pembentukan kata dan golongan kata. Misalnya minum. Bahan kajian yang akan digunakan dalam kajian ini diambil dari ruangan Minda Pengarang. Morfem terikat tersebut lazimnya membawa makna kenahuan tertentu yang mengubah makna kenahuan kata baru yang terhasil (Kamus Linguistik. keluaran Berita Harian ( 28 Oktober 2010 ).

merujuk laman web dan perbincangan . iaitu susunan biasa dan susunan songsang. 4. iaitu aktif dan ayat penerbitan seruan. dan aspek-aspek pembinaannya. . dianalisa. diolah. menggabungjalinkan idea-idea dan pandangan pelajar sendiri.2 Jenis-jenis ayat. juga daripada nota-nota kuliah yang diberikan oleh Tuan Pensyarah. ayat tanya. pasif ayat: 4. Pemeringkatan (i) (ii) Jenis-jenis ayat majmuk.4 Kaedah Kajian. ayat majmuk pancangan. Antara aspek-aspek ayat yang perlu ditekankan termasuklah Binaan ayat. Segala maklumat berkaitan yang diambil daripada buku-buku. iaitu ayat proses-proses ayat ayat majmuk tunggal majmuk gabungan. yang terdiri daripada subjek dan predikat. saya telah menggunakan kaedah ke perpustakaan.2.2.3 4.-3 Sintaksis pula meliputi hal-ehwal susunan perkataan untuk membina frasa dan ayat. disusun. dan digarap sebaik mungkin bagi menghasilkan kertas kerja yang bermutu.4 Susunan ayat. dan ayat majmuk campuran. iaitu ayat penyata.5 Konsep ayat ayat. ayat perintah dan ayat 4.2. Di samping itu. 1.2. Bagi menyiapkan kajian ini.

Sekolah-sekolah yang terlibat ialah BUKU berkualiti adalah satu bentuk persiapan minda kepada pembaca apabila input ilmu dalam bahasa yang teratur mempermudahkan proses pembinaan karakter melalui proses membaca. Malah. kemiskinan ekonomi juga tidak dapat dinafikan kesan daripada kegagalan menguasai pengetahuan asas.  Kajian Basil menunjukkan kanak-kanak menengah atas yang didedahkan dengan bahan bacaan dan budaya bertutur dengan bahasa tinggi berbanding kanak-kanak menengah rendah yang terdedah kepada corak bahasa tempatan yang menggunakan laras bahasa yang rendah di rumah.-4- Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan untuk melihat sikap dan masalah guru dalam pengajaran Bahasa Melayu di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan. .  Akibatnya.  Kajian Basil memberi gambaran kepada kita bahawa jenis pertuturan yang digunakan oleh ibu bapa kepada anak dan bahan bacaan yang diberikan memberi kesan kepada pencapaian akademik mereka. kanak-kanak ini secara langsung terperangkap dalam kemiskinan budaya dan kemiskinan ilmu yang menjadikan mereka tertolak ke belakang. potensi individu berkembang apabila penguasaan ilmu dapat dilakukan lebih cepat kerana buku yang ditulis dan dibaca di rumah menjadi prapersediaan kepada bahan bacaan lebih kompleks. Sampel kajian terdiri daripada 46 orang guru Bahasa Melayu yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu Tahap Dua di enam buah sekolah sekitar Kuching. Daya penerimaan lebih cepat meningkat kerana struktur bahasa yang dibentuk akan melalui proses pengukuhan kesan daripada pengulangan corak yang sama. didapati kanak-kanak menengah rendah berhadapan kesukaran dalam pembelajaran di sekolah kerana mereka tidak didedahkan pada bahasa tinggi yang terkandung dalam buku pelajaran yang digunakan di sekolah.  Daripada kajian ini. • • • • • Didapati.

Pada masa sama. Ia menjadi mitos yang dipegang oleh penulis tempatan yang percaya gaya penulisan seperti itu membantu mengembangkan karakter positif dan budaya fikir pembaca. Keadaan ini berpunca apabila penulis tidak berkarya dengan adab bahasa yang disarankan. kajian ini membuktikan bahawa konteks sesebuah buku dan cara ia ditulis mempunyai kaitan yang rapat kepada penciptaan kedudukan hiraki sosial pembaca. Kebanyakan penulis tempatan dalam pelbagai genre berhadapan sukar menukar rentak karya mereka apabila karya mereka sudah lama ditulis dengan rentak bahasa yang tidak sesuai dengan amalan bahasa Melayu tinggi. Pada sekitar tahun 1960-an perkataan ‘mambang’ adalah perkataan yang popular digunakan dalam filem Melayu. • Hasil kajian ini juga memberitahu kita bahawa karya yang ditulis dengan penggunaan bahasa pasar lebih memberi kesan buruk kepada pembaca. penulisan menggunakan bahasa pertuturan mempermudahkan kefahaman dan penguasaan ilmu oleh pembaca. Perkataan ‘mambang’ dikaitkan dengan gadis atau perempuan cantik. penulis tempatan sebenarnya berperanan secara langsung meletakkan pembaca pada hiraki lebih rendah. Malah. sebaliknya menjadi pembunuh dalam senyap yang merosakkan kod budaya yang terkandung dalam sesuatu bahasa. penggunaan bahasa pertuturan yang bercampur aduk dengan bahasa pasar yang dibawa ke dalam bentuk penulisan berhadapan dengan risiko jangka hayat karya yang pendek. Ia menjadi sebuah karya yang tidak relevan dan tertolak daripada fungsi asalnya iaitu memperbaiki masyarakat secara keseluruhan. Semakin zaman berlalu. Karya yang ditulis membawa pembaca ke dalam kumpulan sosial yang rendah dan terus kekal dalam kelompok itu. buku yang ditulis hendaklah mematuhi adab berkarya. Lebih menakutkan lagi. Tetapi ia perlu dilakukan demi memastikan ‘survival’ ilmu dan pemetaan pemikiran tempatan bertahan pada jangka masa panjang. Karya yang mati menjadi kerugian dalam proses pembinaan ilmu masyarakat. penulis sama ada berbentuk fiksyen dan bukan fiksyen beranggapan. Begitu berkuasa bahan bacaan yang dihasilkan sehingga mencipta realiti kepada pembacanya. iaitu mengambil kira keperluan menulis menggunakan bahasa Melayu tinggi. • Imbuhan Lengkap Mencipta Gaya Bahasa Lebih Indah . • Apabila tanggungjawab adab berbahasa tidak diangkat oleh penulis tempatan. Penulis tempatan bukan saja berperanan memperbanyakkan judul buku tempatan.Jika dilihat dari perspektif dunia buku. • Banyak karya penulis tempatan yang berkualiti isinya melalui fasa kepupusan dalam industri buku tempatan. perkataan itu menjadi tidak relevan dan tidak diguna pakai seperti diungkapkan dalam dialog filem Melayu pada ketika itu. maka karya mereka bertukar bukan sebagai ejen pembina bangsa. • • Acapkali.

dan keluarga demi seorang yang lebih istimewa iaitu pensyarahnya sendiri. Kisah seorang guru yang berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti kemudiannya sanggup menyingkirkan pengorbanan isteri.• • • • Bahasa Melayu Tinggi (BMT) adalah salah satu unsur yang wajib ada dalam gaya bahasa sastera. Bentuk ini termasuklah yang didukung oleh kata dasar dengan imbuhan {me_(kan/i)} yang wujud dalam kata kerja transitif aktif. Kajian ini menghadkan hanya ragam bahasa Melayu yang telah dikemukan oleh Pendita tanah air terkenal iaitu Za’aba atau nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad.I. Bagi menghuraikan setiap klasifikasi ragam bahasa oleh Za’aba ini. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah diambil dari Kamus Dewan Edisi ketiga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Salah satu aspek yang membezakan BMT daripada BMR (Bahasa Melayu Rendah) adalah penggunaan imbuhan. 1995 dan tiga buah novel iaitu Imam tulisan Abdullah . Sehubungan dengan itu. namun ianya menjadi pilihan atau bahan rujukan disebabkan tema dan persoalan cerita ini yang menarik. Novel-novel picisan tidak dapat bertahan berbelas-belas. BMT menggunakan lebih banyak imbuhan. malah berpuluh-puluh. tahun dalam pasaran. Walaupun di dalam buku ini mungkin tidak dapat memenuhi setiap klasifikasi ragam bahasa yang dikemukakan oleh Za’aba. Ayat-ayat yang tidak menggunakan imbuhan lengkap akan menghasilkan gaya bahasa seperti yang digunakan dalam novel-novel picisan. anak. Bertemakan serta menyingkap persoalan manusia yang sememangnya lupa diri apabila mendapat sesuatu kesenangan. Kuala Lumpur. contoh-contoh berkaitan yang diberikan serta dinyatakan adalah berdasarkan sebuah novel karya Rejab F. Ibarat ‘sudah dapat gading bertuah tanduk tidak berguna lagi’. • • Dalam kajian ini penulis akan membincangkan semua bentuk binaan ayat kausatif bahasa Melayu yang mungkin. Merujuk tulisan atau kenyataan beliau dalam karyanya ‘Ilmu Mengarang Melayu’ (1965). dihuraikan secara ringkas kepentingan atau keistimewaan atau kepentingan penggunaan ragam bahasa semasa berinteraksi. yang bertajuk ‘Matahari Di Hujung Malam’. manakala BMR tidak menggunakan banyak imbuhan. maksudnya hanya penggunaan Bahasa Melayu Tinggi yang dapat menghasilkan ayat-ayat yang indah dibaca. Di samping itu penulis juga akan melihat bentuk kausatif bagi ayat yang mengandungi dua kata kerja seperti menendang masuk dan lain-lain lagi.

. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1991 dan Hujan Debu oleh Rosmini Shaari. Kuala Lumpur. Bhd.. sejumlah 843 perkataan dasar yang menerima imbuhan men_ yang mendukung makna kausatif.Hussain. Utusan Publications & Distribution Sdn. 1995. Dari lebih kurang 3 000 contoh {men_} yang diperolehi. Kamus Dewan digunakan untuk penulis mengabstrak semua bentuk men_ yang berkemungkinan mendukung makna kausatif. Manakala novel-novel digunakan untuk mendapatkan contohcontoh ayat bahasa Melayu yang bersifat kausatif. Kuala Lumpur. 1991. Empangan oleh Zakaria Ali.

2004 :43 berpendapat. No.Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna.2007 : 117 . morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji . 3. proses-proses membentuk perkataan dan bentuk – bentuk perkataan iaitu morfem dan kata. 5 dan No. Jadual 1. Manakala Abdullah Hassan pula menyatakan definisi morfologi dalam buku Linguistik Am. 6. No. Latar Belakang Responden Latar Belakang Bilangan Jantina Lelaki 9 Perempuan 37 Umur 20-24 tahun 2 25-29 tahun 4 30-34 tahun 12 35-39 tahun 11 40 tahun ke 17 atas Pengalaman mengajar BM 1-5 tahun 12 6-10 tahun 8 11-15 tahun 14 16-20 tahun 7 21 tahun ke 5 atas Latihan Terlatih 44 Tidak terlatih 2 Bidang pengkhususan BM sahaja 14 BM dan lain13 lain 17 Bukan BM 2.SRJK Chung Hua No. 1. 2. 4. morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur .Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. bentuk dan penggolongan kata.0 Kajian Analisis Petikan 2.1 Definisi Morfologi dan Sintaksis Menurut Nik Safiah Karim dan rakan – rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu . Taburan sampel seperti dalam Jadual 1. Nik Safiah Karim dan rakan – rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu . No. 2004 :43 berpendapat. No.

Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunya Language yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol. stuktur dan binaan ayat serta hukum atau . Menurut Nik Safiah Karim(2008). golongan kata.Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna.Beliau juga telah merumuskan bahawa morfologi adalah bidang mengkaji bagaimana morfem – morfem itu bergabung untuk membentuk ayat.1985 :152. *Melibatkan kajian tentang bentuk. bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara –cara pembentukkannya. sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Sehubungan itu.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan . 1996 : 17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal – soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata.struktur . *Bidang ilmu bahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat.”“Morfologi meliputi konstruksi kata – kata dan bahagian kata”.Morfologi mengkaji selok –belok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu. Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd.2004:36 iaitu morfologi adalah merujuk kepada kajian tentang pembentukan kata dan struktur kata. dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata. stuktur dan binaan atau konstruksi ayat.O`Grady & Guzman juga menyatakan pendapat pada tahun 2000 : 121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakan – rakannya.Noor. Menurut Raminah Hj. Sintaksis juga dikenali sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa.menyatakan bahawa “Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk – bentuk terikat antara konsituen – konsituennya. bentuk dan penggolongan kata. dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu ( Perkataan ). Siti Hajar Hj.Husin Abdul Aziz.

frasa kerja (FK). iaitu sama ada frasa nama (FN). Subjek Ayat Predikat Ayat Frasa Subjek Frasa Predikat Rumus Pola Ayat Ahmad mengulang kaji tatabahasa Frasa Nama Frasa Kerja FN + FN Cikgu ke sekolah Frasa Nama Frasa Sendi Nama FN + FS Fatimah amat rajin Frasa Nama Frasa Adjektif FN + FA Ah Chong seorang usahawan Frasa Nama Frasa Nama FN + FN Frasa § Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurangkurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan. merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat.· Lihat contoh-contoh berikut dan kaji unsur-unsur (frasa) yang mendasari ayat. *Selain itu .kajian sintaksis juga melibatkan perbezaan binaan ayat melalui jenis ayat dan ragam ayat. Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat. . Subjek dan prediket pula mempunyai unsurunsur. Contohnya: Ahmad sedang membuat kerja rumah Contoh ayat di atas terdiri daripada dua bahagian iaitu (i) Ahmad sedang dan bahagian (ii) membuat kerja rumah. ia berpotensi .rumus tatabahasa mengenai cara-cara penggabungan ayat. iaitu unit-unit yang membentuk ayat. (ii) Bahagian subjek dan predikat.

Ayat Unsur Ah Tian guru senaman Tipah membeli gula Suara ketua pengawas itu serak-serak basah Munainady menoreh getah Subjek Ayat Predikat Ayat Frasa Subjek Frasa Predikat Rumus Pola Ayat Ahmad mengulang kaji tatabahasa Frasa Nama Frasa Kerja FN + FN Cikgu ke sekolah Frasa Nama Frasa Sendi Nama FN + FS Fatimah amat rajin Frasa Nama Frasa Adjektif FN + FA Ah Chong seorang usahawan Frasa Nama Frasa Nama FN + FN Frasa Munainady menoreh getah . Ayat Unsur Bah. Subjek dan predikat mempunyai unsur-unsur. ada empat jenis frasa iaitu FN. FK. frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. Binaan Ayat Bahagian subjek dan bahagian predikat merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat dalam Bahasa Melayu.untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. § Seperti yang diterangkan di atas. Perhatikan contoh di bawah: Subjek Subjek Bah. § Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. FA dan FS § Menurut binaannya.

· Daripada pola-pola ayat dasar itu terbit ayat lain iaitu: >AYAT TUNGGAL >AYAT PANJANG >AYAT MAJMUK >AYAT AKTIF >AYAT PENDEK >AYAT PASIF 4 pola ayat dasar: ~Pola 1 : Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN) ~Pola 2 : Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK) ~Pola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA) ~Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FS) Contoh pola ayat di atas adalah: FN + FN. FN + FK. FN + FA.Subjek Ayat Predikat Ayat Frasa Subjek Frasa Predikat Rumus Pola Ayat Ahmad mengulang kaji tatabahasa Frasa Nama Frasa Kerja FN + FN Cikgu ke sekolah Frasa Nama Frasa Sendi Nama FN + FS Fatimah amat rajin Frasa Nama Frasa Adjektif FN + FA Ah Chong seorang usahawan Frasa Nama Frasa Nama FN + FN POLA-POLA AYAT DASAR · Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa. FN + FS Pola Ayat Subjek Predikat FN + FN Abang . · Dapat menjadi ayat dasar pada ayat-ayat lain.

Contoh. Frasa Sendi Nama yang serupa. Adik Ali belajar di England dan sepupunya belajar di England. Dia boleh menyanyi dan dia boleh menari = Dia boleh menyanyi dan menari. Contoh. Dua masih di kampung dan isterinya masih di kampung = Dia dan isterinya masih di kampung.Wujud pada peringkat struktur dalaman dan wujud dalam bentuk yang serupa.Adik Ali sangat rajin = Adik saya dan adik Ali sangat rajin. Contoh. Contoh. Pengguguran kata bantu yang serupa.>Abang sulung saya Doktor >Doktor haiwan FN + FK Pelajar >Pelajar-pelajar Tingkatan 5 Berhimpun >Berhimpun di dewan besar FN + FA Anjing >Anjing peliharaan jiran saya Garang >Sangat garang FN + FS Bapanya >Bapanya yang baru bersara di hospital >dirawat di hospital daerah Dicatat oleh RAMLI BIN YAHYA di 06:10 KONSEP AYAT TERBITAN v Struktur permukaan berpunca daripada suatu ayat yang lain kecuali menyerupai ayat dasar. Pengguguran FN sebagai subjek. Adik saya sangat rajin.awak semua pergi dari sini = pergi dari sini. v Proses gramatis melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah struktur memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. Penggunaan FN sebagai objek selepas KK yang membawa makna adjektif. Contoh. Daud memukul penjahat itu dan Daud menumbuk penjahat itu = Daud memukul dan menumbuh penjahat itu.Dia sangat pandai kerana dia rajin belajar = dia sangat pandai kerana rajin belajar. Contoh. Pengguguran bahagian-bahagian frasa predikat. Contoh.Proses transformasi mengakibatkan pengguguran. TAJUK: PROSES PENERBITAN AYAT PROSES PENGGUGURAN v Pengguguran unsur-unsur daripada binaan ayat pada peringkat struktur permukaan unsur yang digugurkan tidak lagi wajib. FK yang serupa. Pengguguran oleh FN dalam ayat pasif. Contoh. Contoh. FN yang serupa. Contoh.penyusunan dan perluasan. . Kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah. FA yang serupa. Pengguguran subjek serupa dalam kata majmuk. Bendera Malaysia lambing negara dan lagu kebangsaan lambing Negara = Bendera Malaysia dan lagu kebangsaan lanbang Negara. Pengguguran frasa predikat. Dia dipukul oleh bapanya = Dia dipukul.= Adik Ali dan sepupunya belajar di England. Penggunaan FN sebagai objek yang serupa.

Perbincangan akan berkisar kepada aspek makna imbuhan awalan kata nama . Contoh. Penyusunan semula.Budak itu cantik = Ali mengusik budak yang cantik itu.tetapi. 1997). Peluasan frasa predikat FN direlativisasikan berfungsi sebagai subjek. Penyusunan semula FN sebagai objek Mengandungi objek tepat dan objek sipi.Orang tua itu memakai serban = Orang tua yang memakai serban itu bapa saya. syarat dan musabab. dinyatakan bahawa fokus utama perbincangan kertas ini adalah berkaitan dengan imbuhan. Contoh. Proses pengabungan ayat melibatkan 2 konstituen yang sama. Orang tua itu pergi ke sungai =Ke sungai orang tua itu pergi. Contoh. Contoh.Osman pergi ke sekolah = Ali dan Osman pergi ke sekolah. kegiatan bersenam boleh menyihatkan badan = Bersenam boleh menyihatkan badan. Budak itu adik saya.kejadian itu sunguh menakjubkan kami = kejadian itu sunguh menakjubkan Pengguguran FN yang menduduki frasa relatif. Peluasan dengan kata hubung. Contoh.masa. PROSES PENYUSUNAN SEMULA Ayat asal diubah susunannya dan diterbitkan semula dalam satu struktur ayat gramatis yang baharu. Peluasan FN sebagai subjek Diluaskan melalui pemancangan ayat relatif. Ali pergi ke sekolah.kerana. Penyusunan semula melalui ayat songsang. PROSES PELUASAN Penambahan unsur-unsur dalam ayat yang baharu disebut peluasan ayat. Pengguguran KN yang berfungsi sebagai inti dalam FN FN penerangan bukan daripada kelas KN.Ali sakit tenat = Dia melaporkan bahawa Ali sakit tenat. Contoh.Ayat akan di pancangkan. di tengah atau di akhir sesuatu kata akar atau kata dasar untuk membentuk satu kata baru. Morfem terikat tersebut lazimnya membawa makna kenahuan tertentu yang mengubah makna kenahuan kata baru yang terhasil (Kamus Linguistik.menghasilkan ayat terbitan bersifat peluasan. Berlaku melalui proses transformasi pasif. Mengakibatkan perubahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan. Contoh.KN boleh digugurkan. Contoh. Tidak membawa perubahan pada makna ayat.Budak itu membaca buku = Budak yang membaca buku itu adik saya. Ali mengusik budak itu. Berdasarkan definisi tersebut. Dia melaporkan sesuatu. Ali menghadiahi Ahmad sebuah buku = Ali menghadiahkan sebuah buku kepada Ahmad. Ali memendang bola itu = bola itu di tendang oleh Ali. Dicatat oleh RAMLI BIN YAHYA di 06:14 Imbuhan merupakan morfem terikat yang diletakkan sama ada di awal. Menggunakan kata hubung seperti dan. Contoh. jika dan walaupun. Mengandungi keterangan tempat. Peluasan melalui proses komplementasi Proses pengubahan ayat menjadi FN dan memancang pada ayat yang lain menghasilkan peluasan kepada ayat. Orang tua itu bapa saya.

peN-. Abdullah (1987). Secara umumnya aspek makna yang ditonjolkan melalui penulisan buku tatabahasa mereka sememangnya memperlihatkan sumbangan yang begitu besar dalam penghuraian dan pemerian nahu bahasa Melayu 2. Asmah (1993).ini terutama yang berkaitan dengan aspek makna. Za’ba (1965). 3. (1993) antara penahu yang ada membincangkan mengenai imbuhan peN. Hashim (1993) dan Nik Safiah et al.0 Refleksi / Kesimpulan BIBLIOGRAFI .2 Analilis Teks .

Kuala Lumpur: Agensi Penerbitan. 1. Di samping itu. contoh-contoh berkaitan yang diberikan serta dinyatakan adalah berdasarkan sebuah novel karya Rejab F. dan digarap sebaik mungkin bagi menghasilkan kertas kerja yang bermutu.(1990). disusun. Bagi menghuraikan setiap klasifikasi ragam bahasa oleh Za’aba ini. 1.4 Batasan Kajian Kajian ini menghadkan hanya ragam bahasa Melayu yang telah dikemukan oleh Pendita tanah air terkenal iaitu Za’aba atau nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad. namun ianya menjadi pilihan atau bahan rujukan disebabkan tema dan persoalan cerita ini yang menarik. Segala maklumat berkaitan yang diambil daripada buku-buku.pdftop. Kamus Dewan(edisi ketiga) Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.http://www.com/ebook/definisi+morfologi/ Hashim Hj.3 Kaedah Kajian Bagi menyiapkan kajian ini. yang bertajuk ‘Matahari Di Hujung Malam’. digunakan kaedah kepustakaan. Di samping itu juga diperihalkan kepentingan penggunaan ragam bahasa dalam pertuturan khasnya dalam masyarakat Melayu.Musa. Merujuk tulisan atau kenyataan beliau dalam karyanya ‘Ilmu Mengarang Melayu’ (1965). Sehubungan dengan itu. diolah. kita akan dapat mengetahui tentang .Sintaksis Bahasa Melayu. 1. Walaupun di dalam buku ini mungkin tidak dapat memenuhi setiap klasifikasi ragam bahasa yang dikemukakan oleh Za’aba.2 Objektif Berdasarkan kandungan kertas kerja ini. juga daripada nota-nota kuliah yang diberikan oleh Tuan Pensyarah. dihuraikan secara ringkas kepentingan atau keistimewaan atau kepentingan penggunaan ragam bahasa semasa berinteraksi. menggabungjalinkan idea-idea dan pandangan pelajar sendiri. bentuk-bentuk ragam bahasa seperti mana yang diutarakan oleh Za’aba. Bertemakan serta menyingkap persoalan manusia yang sememangnya lupa diri apabila mendapat . dianalisa.I. serta contoh-contoh setiap klasifikasi ragam tersebut.

1. mendefinisikan sebagai beberapa jenis bahasa yang khas yang merupakan bahasa dalam karangan atau percakapan kerana menguatkan tujuan kata dan mempertajam hasilnya kepada faham pendengar dan pembaca.Maksud istilah morfem dan kata . wujud pelbagai keragaman dalam berbahasa.5 Definisi Konsep Bahasa sebagaimana yang didefinisikan berdasarkan perisian komputer ‘Kamus Eja Tepat’ edisi 1997. Dinyatakan di sini keragaman tersebut iaitu : Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan sintaksis . Manakala ‘ragam’ bermaksud jenis. anak. dan makna kata-kata tersebut. Dengan kata lain ragaman bahasa ini dapat dikatakan sebagai bahasa tertentu yang digunakan untuk menyatakan sesuatu maksud tertentu.sesuatu kesenangan. pembentukan kata dan golongan kata. biasanya yang melibatkan sesuatu komuniti atau masyarakat. aneka atau macam. Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur. dan keluarga demi seorang yang lebih istimewa iaitu pensyarahnya sendiri. Semua bahasa manusia menunjukkan kelainan dalaman. Penggunaan sebenar berbeza antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dalam morfologi. seragam mahupun tidak berubah-ubah. Kisah seorang guru yang berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti kemudiannya sanggup menyingkirkan pengorbanan isteri. Ibarat ‘sudah dapat gading bertuah tanduk tidak berguna lagi’. dan antara satu penutur dengan penutur lain. unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem.0 KLASIFIKASI RAGAM BAHASA Tidak ada bahasa manusia yang tetap. Pendek kata. pilihan kata. dari segi sebutan sesuatu bahasa. 2. malah dari segi pemilihan penggunaan ayat khususnya dalam menyampaikan sesuatu hasrat atau mesej atau untuk menyatakan tujuan-tujuan tertentu. Oleh itu ‘ragam bahasa’ menurut Za’aba dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu (1965). adalah antaranya bermaksud ujaran. Buku ‘Ilmu Mengarang Melayu’ karya Pendita Za’aba yang diterbitkan pada tahun 1965. menitipkan bahawa terdapat sejumlah lima belas ragam bahasa. pertuturan atau omong.

Misalnya minum. kan. Sebaliknya. tapi mempunyai fungsi tatabahasa atau nahu. minum. Minum tidak akan berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num . per. Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkaaan. iaitu di dan minum. Morfem bebas Dapat berdiri sendiri. cuti. 2.adalah berbeza dari segi Fungsi dan konsep. Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil. 2. misalnya. kata diminum boleh dipecahkan kepada dua morfem. Boleh mengubah makna sesuatu . Morfem terikat/imbuhan Bentuk imbuhan. Morfem dapat dibahagikan kepada dua jenis seperti berikut: Morfem Morfem bebas Morfem terikat 1. ber Tidak mempunyai makna. Kesimpulannya. misalnya. perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem. sekolah. maka kata-kata ini terdirid daripada satu unit atau satu morfem. mem. periksa mempunyai makna sendiri 1.

misalnya. dan seterusnya makna ayat. imbuhan per…….. Misalnya. . telapak (tapak). Morfem terikat/imbuhan pula boleh dibahagikan seperti berikut: Morfem terikat/imbuhan Awalan .an. permainan. membaca.Sisipan – diselitkan di antara unsur-unsur kata dasar .ditambah pada bahagian depan kata dasar. Misalnya.kata.ditambahkan pada bahagian belakang kata dasar . Akhiran . menghafal.Apitan ditambahkan serentak pada awalan dan akhiran kata dasar.

hasil dapatan memperlihatkan bahawa suatu tindakan harus dilakukan untuk mempertingkatkan tahap penguasaan tatabahasa bahasa Melayu di kalangan rakyat Malaysia .Selain meningkatkan usaha pemantauan penggunaan bahasa agar bahasa kebangsaan diutamakan dalam majlis dan situasi rasmi negara. . usaha menggerakkan industri perbukuan negara dan minat membaca warga Malaysia perlu ditingkatkan bagi memastikan pemupukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara terus mekar. Secara keseluruhannya. dan agar bahasa yang baik dan betul digunakan. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa penguasaan tatabahasa bahasa Melayu di kalangan guru-guru pelatih tersebut adalah sederhana dalam komponen morfologi dan agak lemah dalam komponen sintaksis.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->