P. 1
Morfologi Dan Sintaksis

Morfologi Dan Sintaksis

|Views: 4,553|Likes:
Published by dreamskyz

More info:

Published by: dreamskyz on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

PRAKATA Alhamdulilah, syukur ke hadrat Allah S.W.T.

kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya telah memberi kekuatan dan ketabahan kepada saya untuk menyempurnakan kajian ini, walaupun beberapa kesusahan dan rintangan yang saya hadapi. Saya menyedari bahawa kajian ini tersusun bukan semata-mata hasil usaha sendiri melainkan bimbingan dan motivasi daripada semua pihak.

Penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada En Ahmad Fashil @ Ahmad Fazil bin Zainal Abidin sebagai Pensyarah sabjek Morfologi Dan Sintaksis Bahasa Melayu atas daya usaha beliau memberikan tunjuk ajar dan bimbingan dalam menyiapkan tugasan ini. Saya juga merakamkan penghargaan yang sama kepada semua rakan yang turut memberikan tunjuk ajar serta bimbingan yang berguna. Penghargaan juga kepada orang yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan tugasan ini. Meski pun kajian ini tidak begitu sempurna, diharapkan ia dapat bermanfaat kepada diri saya dan semua pihak yang membacanya. Akhir sekali, tidak lupa saya merakamkan terima kasih dan penghargaan istimewa buat suami dan anak-anak tersayang yang banyak membantu, memberi kerjasama , galakan dan sokongan kepada asaya untuk memastikan saya berjaya di dalam pelajaran. Semoga Tuhan membalas segala pertolongan dan kerjasama daripada anda semua. Sekian, terima kasih.

-i-

ISI KANDUNGAN

Muka surat. PRAKATA ISI KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4 2.0 Latar belakang Objektif Batasan Kajian Kaedah Kajian i. ii. 1 2 3 4 5 6 7

Kajian Analisis Petikan 2.1 Definisi Morfologi Definisi Sintaksis 2.2 Analilis Teks.

3.0

Refleksi / Kesimpulan BIBLIOGRAFI

10 iii.

-ii-

kemasyarakatan dalam konteks rasmi . alat untuk menyampaikan fikiran .kreatif dan tidak kreatif dalam penulisan bahasa serta memupuk daya perkembangan bahasa bagi kepentingan pendidikan dan kerjaya. dalam erti kata lain . Ini juga bertujuan unuk berkomunikasi yang berkesan . gagasan . Salah satu ciri bahasa ialah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. hal persedirian. 1995:19).0 Pendahuluan 1.1. Jadi fungsi bahasa yang paling dasar adalah sebagai alat berkomunikasi. -1- . yakni sebagai alat pergaulan sesama manusia dan alat untuk menyampaikan pemikiran. Kajian ini memberi pendedahan kepada pelajar untuk meningkatkan kecekapan berbahasa setaraf dengan intelek mereka dengan merangkumi aspek perkembangan bahasa. konsep atau juga perasaan (Chear dan Agustina.1 Latar Belakang (2 PERENGGAN/ 1MS) Bahasa merupakan satu ciri paling khas yang membezakan manusia dari makluk-makluk lain. tatatingkat tatabahasa (morfologi dan sintaksis). bagi menghayati dan melahirkan buah fikiran tentang ilmu pengetahuan.

dan laras. 1. ungkapan. tatabahasa .2 Objektif Melalui kerja kursus ini. intonasi. kosa kata . padat dan berkesan secara lisan dan bertulis.1.1 Menguasai kecekapan berbahasa setaraf dengan peringkat intelek di samping mengukapkan fikiran dengan bahasa yang betul. 1.3 Boleh berkomunikasi secara berkesan dengan penuh sopan dan menggunakan dinamika bahasa di samping mendayagunakan nilai murni masyarakat Malaysia.2. kita diharapkan akan dapat mengetahui tentang: 1.2 Meningkatkan pengetahuan tentang tatabahasa dan kosa kata bahasa Melayu serta menggunakan secara berkesan dari segi sebutan. ejaan. 1. kemas.2.2.4 Mengetahui aspek pembentukan kata penggunaan imbuhan yang betul dari sudut bentuk dan makna. .2.

unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem. Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan sintaksis . sisipan dan apitan. maka kata-kata ini terdiri daripada satu unit atau satu morfem. Imbuhan bermaksud unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan bentukbentuk lain yng menyebabkan perubahan makna nahunya. akhiran. Semua perkataan adalah morfem tetapi bukan semua morfem adalah perkataan kerana perkataan adalah bermakna. Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkataan. 1997). di tengah atau di akhir sesuatu kata akar atau kata dasar untuk membentuk satu kata baru. Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur.3 Batasan Kerja Kerja kursus ini membataskan kajian dalam bidang morfologi dan sintaksis . Antara fokus utama imbuhan awalan kata nama. Imbuhan merupakan morfem terikat yang diletakkan sama ada di awal. Dalam morfologi. Imbuhan dibahagikan kepada empat jenis iaitu awalan. Perbincangan akan berkisar kepada aspek makna . Bahan kajian yang akan digunakan dalam kajian ini diambil dari ruangan Minda Pengarang. yang akan dibincangkan adalah berkaitan pembentukan kata berimbuhan . keluaran Berita Harian ( 28 Oktober 2010 ). Morfem terikat tersebut lazimnya membawa makna kenahuan tertentu yang mengubah makna kenahuan kata baru yang terhasil (Kamus Linguistik. Maksud istilah morfem dan kata adalah berbeza dari segi Fungsi dan konsep. Misalnya minum. pembentukan kata dan golongan kata. Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil.-2- 1.

Antara aspek-aspek ayat yang perlu ditekankan termasuklah Binaan ayat. yang terdiri daripada subjek dan predikat. 4.2.-3 Sintaksis pula meliputi hal-ehwal susunan perkataan untuk membina frasa dan ayat. . diolah. Segala maklumat berkaitan yang diambil daripada buku-buku. iaitu ayat proses-proses ayat ayat majmuk tunggal majmuk gabungan.3 4.2. dianalisa. merujuk laman web dan perbincangan . menggabungjalinkan idea-idea dan pandangan pelajar sendiri.2.2 Jenis-jenis ayat. 1. Pemeringkatan (i) (ii) Jenis-jenis ayat majmuk. iaitu susunan biasa dan susunan songsang. ayat perintah dan ayat 4. dan aspek-aspek pembinaannya. dan ayat majmuk campuran. disusun. saya telah menggunakan kaedah ke perpustakaan. iaitu aktif dan ayat penerbitan seruan. Di samping itu. iaitu ayat penyata.4 Kaedah Kajian. dan digarap sebaik mungkin bagi menghasilkan kertas kerja yang bermutu. ayat majmuk pancangan. pasif ayat: 4.5 Konsep ayat ayat. ayat tanya. Bagi menyiapkan kajian ini.4 Susunan ayat.2. juga daripada nota-nota kuliah yang diberikan oleh Tuan Pensyarah.

potensi individu berkembang apabila penguasaan ilmu dapat dilakukan lebih cepat kerana buku yang ditulis dan dibaca di rumah menjadi prapersediaan kepada bahan bacaan lebih kompleks. Daya penerimaan lebih cepat meningkat kerana struktur bahasa yang dibentuk akan melalui proses pengukuhan kesan daripada pengulangan corak yang sama.  Kajian Basil menunjukkan kanak-kanak menengah atas yang didedahkan dengan bahan bacaan dan budaya bertutur dengan bahasa tinggi berbanding kanak-kanak menengah rendah yang terdedah kepada corak bahasa tempatan yang menggunakan laras bahasa yang rendah di rumah.  Daripada kajian ini.-4- Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan untuk melihat sikap dan masalah guru dalam pengajaran Bahasa Melayu di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan. kemiskinan ekonomi juga tidak dapat dinafikan kesan daripada kegagalan menguasai pengetahuan asas. . didapati kanak-kanak menengah rendah berhadapan kesukaran dalam pembelajaran di sekolah kerana mereka tidak didedahkan pada bahasa tinggi yang terkandung dalam buku pelajaran yang digunakan di sekolah.  Kajian Basil memberi gambaran kepada kita bahawa jenis pertuturan yang digunakan oleh ibu bapa kepada anak dan bahan bacaan yang diberikan memberi kesan kepada pencapaian akademik mereka.  Akibatnya. Sekolah-sekolah yang terlibat ialah BUKU berkualiti adalah satu bentuk persiapan minda kepada pembaca apabila input ilmu dalam bahasa yang teratur mempermudahkan proses pembinaan karakter melalui proses membaca. Malah. • • • • • Didapati. kanak-kanak ini secara langsung terperangkap dalam kemiskinan budaya dan kemiskinan ilmu yang menjadikan mereka tertolak ke belakang. Sampel kajian terdiri daripada 46 orang guru Bahasa Melayu yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu Tahap Dua di enam buah sekolah sekitar Kuching.

Begitu berkuasa bahan bacaan yang dihasilkan sehingga mencipta realiti kepada pembacanya. Ia menjadi mitos yang dipegang oleh penulis tempatan yang percaya gaya penulisan seperti itu membantu mengembangkan karakter positif dan budaya fikir pembaca. iaitu mengambil kira keperluan menulis menggunakan bahasa Melayu tinggi. Penulis tempatan bukan saja berperanan memperbanyakkan judul buku tempatan. Pada sekitar tahun 1960-an perkataan ‘mambang’ adalah perkataan yang popular digunakan dalam filem Melayu. Pada masa sama. • Hasil kajian ini juga memberitahu kita bahawa karya yang ditulis dengan penggunaan bahasa pasar lebih memberi kesan buruk kepada pembaca. kajian ini membuktikan bahawa konteks sesebuah buku dan cara ia ditulis mempunyai kaitan yang rapat kepada penciptaan kedudukan hiraki sosial pembaca.Jika dilihat dari perspektif dunia buku. penulisan menggunakan bahasa pertuturan mempermudahkan kefahaman dan penguasaan ilmu oleh pembaca. sebaliknya menjadi pembunuh dalam senyap yang merosakkan kod budaya yang terkandung dalam sesuatu bahasa. • Imbuhan Lengkap Mencipta Gaya Bahasa Lebih Indah . Karya yang mati menjadi kerugian dalam proses pembinaan ilmu masyarakat. • Apabila tanggungjawab adab berbahasa tidak diangkat oleh penulis tempatan. Perkataan ‘mambang’ dikaitkan dengan gadis atau perempuan cantik. Lebih menakutkan lagi. Tetapi ia perlu dilakukan demi memastikan ‘survival’ ilmu dan pemetaan pemikiran tempatan bertahan pada jangka masa panjang. Ia menjadi sebuah karya yang tidak relevan dan tertolak daripada fungsi asalnya iaitu memperbaiki masyarakat secara keseluruhan. Keadaan ini berpunca apabila penulis tidak berkarya dengan adab bahasa yang disarankan. Semakin zaman berlalu. • Banyak karya penulis tempatan yang berkualiti isinya melalui fasa kepupusan dalam industri buku tempatan. perkataan itu menjadi tidak relevan dan tidak diguna pakai seperti diungkapkan dalam dialog filem Melayu pada ketika itu. maka karya mereka bertukar bukan sebagai ejen pembina bangsa. buku yang ditulis hendaklah mematuhi adab berkarya. • • Acapkali. Malah. penulis tempatan sebenarnya berperanan secara langsung meletakkan pembaca pada hiraki lebih rendah. penggunaan bahasa pertuturan yang bercampur aduk dengan bahasa pasar yang dibawa ke dalam bentuk penulisan berhadapan dengan risiko jangka hayat karya yang pendek. penulis sama ada berbentuk fiksyen dan bukan fiksyen beranggapan. Karya yang ditulis membawa pembaca ke dalam kumpulan sosial yang rendah dan terus kekal dalam kelompok itu. Kebanyakan penulis tempatan dalam pelbagai genre berhadapan sukar menukar rentak karya mereka apabila karya mereka sudah lama ditulis dengan rentak bahasa yang tidak sesuai dengan amalan bahasa Melayu tinggi.

maksudnya hanya penggunaan Bahasa Melayu Tinggi yang dapat menghasilkan ayat-ayat yang indah dibaca. Bentuk ini termasuklah yang didukung oleh kata dasar dengan imbuhan {me_(kan/i)} yang wujud dalam kata kerja transitif aktif.I. Novel-novel picisan tidak dapat bertahan berbelas-belas. Sehubungan dengan itu. manakala BMR tidak menggunakan banyak imbuhan. Merujuk tulisan atau kenyataan beliau dalam karyanya ‘Ilmu Mengarang Melayu’ (1965). Ayat-ayat yang tidak menggunakan imbuhan lengkap akan menghasilkan gaya bahasa seperti yang digunakan dalam novel-novel picisan. Di samping itu penulis juga akan melihat bentuk kausatif bagi ayat yang mengandungi dua kata kerja seperti menendang masuk dan lain-lain lagi. Bagi menghuraikan setiap klasifikasi ragam bahasa oleh Za’aba ini. 1995 dan tiga buah novel iaitu Imam tulisan Abdullah . malah berpuluh-puluh. Salah satu aspek yang membezakan BMT daripada BMR (Bahasa Melayu Rendah) adalah penggunaan imbuhan. anak. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah diambil dari Kamus Dewan Edisi ketiga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kisah seorang guru yang berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti kemudiannya sanggup menyingkirkan pengorbanan isteri. Bertemakan serta menyingkap persoalan manusia yang sememangnya lupa diri apabila mendapat sesuatu kesenangan. • • Dalam kajian ini penulis akan membincangkan semua bentuk binaan ayat kausatif bahasa Melayu yang mungkin. dihuraikan secara ringkas kepentingan atau keistimewaan atau kepentingan penggunaan ragam bahasa semasa berinteraksi. Ibarat ‘sudah dapat gading bertuah tanduk tidak berguna lagi’. yang bertajuk ‘Matahari Di Hujung Malam’.• • • • Bahasa Melayu Tinggi (BMT) adalah salah satu unsur yang wajib ada dalam gaya bahasa sastera. BMT menggunakan lebih banyak imbuhan. Kajian ini menghadkan hanya ragam bahasa Melayu yang telah dikemukan oleh Pendita tanah air terkenal iaitu Za’aba atau nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad. namun ianya menjadi pilihan atau bahan rujukan disebabkan tema dan persoalan cerita ini yang menarik. tahun dalam pasaran. dan keluarga demi seorang yang lebih istimewa iaitu pensyarahnya sendiri. Walaupun di dalam buku ini mungkin tidak dapat memenuhi setiap klasifikasi ragam bahasa yang dikemukakan oleh Za’aba. Kuala Lumpur. contoh-contoh berkaitan yang diberikan serta dinyatakan adalah berdasarkan sebuah novel karya Rejab F.

Bhd. Dari lebih kurang 3 000 contoh {men_} yang diperolehi.Hussain. Utusan Publications & Distribution Sdn. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. . sejumlah 843 perkataan dasar yang menerima imbuhan men_ yang mendukung makna kausatif. Kamus Dewan digunakan untuk penulis mengabstrak semua bentuk men_ yang berkemungkinan mendukung makna kausatif. Kuala Lumpur. Manakala novel-novel digunakan untuk mendapatkan contohcontoh ayat bahasa Melayu yang bersifat kausatif. Empangan oleh Zakaria Ali. 1991 dan Hujan Debu oleh Rosmini Shaari. 1991. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1995..

2. 6.0 Kajian Analisis Petikan 2.Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur .1 Definisi Morfologi dan Sintaksis Menurut Nik Safiah Karim dan rakan – rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu . bentuk dan penggolongan kata. Jadual 1. 5 dan No. morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina.Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna. 1. proses-proses membentuk perkataan dan bentuk – bentuk perkataan iaitu morfem dan kata. No. Latar Belakang Responden Latar Belakang Bilangan Jantina Lelaki 9 Perempuan 37 Umur 20-24 tahun 2 25-29 tahun 4 30-34 tahun 12 35-39 tahun 11 40 tahun ke 17 atas Pengalaman mengajar BM 1-5 tahun 12 6-10 tahun 8 11-15 tahun 14 16-20 tahun 7 21 tahun ke 5 atas Latihan Terlatih 44 Tidak terlatih 2 Bidang pengkhususan BM sahaja 14 BM dan lain13 lain 17 Bukan BM 2. 3. No.2007 : 117 . Taburan sampel seperti dalam Jadual 1. No. Nik Safiah Karim dan rakan – rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu . No.SRJK Chung Hua No. morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji . 2004 :43 berpendapat. Manakala Abdullah Hassan pula menyatakan definisi morfologi dalam buku Linguistik Am. 2004 :43 berpendapat. 4.

dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu ( Perkataan ).1985 :152. stuktur dan binaan atau konstruksi ayat.2004:36 iaitu morfologi adalah merujuk kepada kajian tentang pembentukan kata dan struktur kata.Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna. Menurut Raminah Hj. 1996 : 17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal – soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata. *Bidang ilmu bahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat.Morfologi mengkaji selok –belok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu. bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara –cara pembentukkannya. *Melibatkan kajian tentang bentuk. Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunya Language yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol.struktur . Siti Hajar Hj. Sintaksis juga dikenali sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa.menyatakan bahawa “Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk – bentuk terikat antara konsituen – konsituennya.Husin Abdul Aziz. Menurut Nik Safiah Karim(2008).O`Grady & Guzman juga menyatakan pendapat pada tahun 2000 : 121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakan – rakannya. sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. golongan kata. Sehubungan itu.Noor. bentuk dan penggolongan kata.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan . dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata. Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd.”“Morfologi meliputi konstruksi kata – kata dan bahagian kata”.Beliau juga telah merumuskan bahawa morfologi adalah bidang mengkaji bagaimana morfem – morfem itu bergabung untuk membentuk ayat. stuktur dan binaan ayat serta hukum atau .

.kajian sintaksis juga melibatkan perbezaan binaan ayat melalui jenis ayat dan ragam ayat. *Selain itu . iaitu unit-unit yang membentuk ayat. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). frasa kerja (FK). Subjek dan prediket pula mempunyai unsurunsur.· Lihat contoh-contoh berikut dan kaji unsur-unsur (frasa) yang mendasari ayat. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat.rumus tatabahasa mengenai cara-cara penggabungan ayat. Contohnya: Ahmad sedang membuat kerja rumah Contoh ayat di atas terdiri daripada dua bahagian iaitu (i) Ahmad sedang dan bahagian (ii) membuat kerja rumah. Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat. (ii) Bahagian subjek dan predikat. Subjek Ayat Predikat Ayat Frasa Subjek Frasa Predikat Rumus Pola Ayat Ahmad mengulang kaji tatabahasa Frasa Nama Frasa Kerja FN + FN Cikgu ke sekolah Frasa Nama Frasa Sendi Nama FN + FS Fatimah amat rajin Frasa Nama Frasa Adjektif FN + FA Ah Chong seorang usahawan Frasa Nama Frasa Nama FN + FN Frasa § Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurangkurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan. merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. ia berpotensi . iaitu sama ada frasa nama (FN).

§ Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. FA dan FS § Menurut binaannya. Ayat Unsur Ah Tian guru senaman Tipah membeli gula Suara ketua pengawas itu serak-serak basah Munainady menoreh getah Subjek Ayat Predikat Ayat Frasa Subjek Frasa Predikat Rumus Pola Ayat Ahmad mengulang kaji tatabahasa Frasa Nama Frasa Kerja FN + FN Cikgu ke sekolah Frasa Nama Frasa Sendi Nama FN + FS Fatimah amat rajin Frasa Nama Frasa Adjektif FN + FA Ah Chong seorang usahawan Frasa Nama Frasa Nama FN + FN Frasa Munainady menoreh getah . Ayat Unsur Bah. Subjek dan predikat mempunyai unsur-unsur. Perhatikan contoh di bawah: Subjek Subjek Bah. ada empat jenis frasa iaitu FN.untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Binaan Ayat Bahagian subjek dan bahagian predikat merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat dalam Bahasa Melayu. FK. frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. § Seperti yang diterangkan di atas.

FN + FA. · Dapat menjadi ayat dasar pada ayat-ayat lain.Subjek Ayat Predikat Ayat Frasa Subjek Frasa Predikat Rumus Pola Ayat Ahmad mengulang kaji tatabahasa Frasa Nama Frasa Kerja FN + FN Cikgu ke sekolah Frasa Nama Frasa Sendi Nama FN + FS Fatimah amat rajin Frasa Nama Frasa Adjektif FN + FA Ah Chong seorang usahawan Frasa Nama Frasa Nama FN + FN POLA-POLA AYAT DASAR · Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa. FN + FS Pola Ayat Subjek Predikat FN + FN Abang . · Daripada pola-pola ayat dasar itu terbit ayat lain iaitu: >AYAT TUNGGAL >AYAT PANJANG >AYAT MAJMUK >AYAT AKTIF >AYAT PENDEK >AYAT PASIF 4 pola ayat dasar: ~Pola 1 : Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN) ~Pola 2 : Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK) ~Pola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA) ~Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FS) Contoh pola ayat di atas adalah: FN + FN. FN + FK.

Proses transformasi mengakibatkan pengguguran. Contoh.>Abang sulung saya Doktor >Doktor haiwan FN + FK Pelajar >Pelajar-pelajar Tingkatan 5 Berhimpun >Berhimpun di dewan besar FN + FA Anjing >Anjing peliharaan jiran saya Garang >Sangat garang FN + FS Bapanya >Bapanya yang baru bersara di hospital >dirawat di hospital daerah Dicatat oleh RAMLI BIN YAHYA di 06:10 KONSEP AYAT TERBITAN v Struktur permukaan berpunca daripada suatu ayat yang lain kecuali menyerupai ayat dasar. FA yang serupa. Penggunaan FN sebagai objek yang serupa. Pengguguran subjek serupa dalam kata majmuk. Pengguguran kata bantu yang serupa. Pengguguran oleh FN dalam ayat pasif. TAJUK: PROSES PENERBITAN AYAT PROSES PENGGUGURAN v Pengguguran unsur-unsur daripada binaan ayat pada peringkat struktur permukaan unsur yang digugurkan tidak lagi wajib. Contoh. Penggunaan FN sebagai objek selepas KK yang membawa makna adjektif. Dua masih di kampung dan isterinya masih di kampung = Dia dan isterinya masih di kampung.Adik Ali sangat rajin = Adik saya dan adik Ali sangat rajin. Contoh. FK yang serupa. Pengguguran FN sebagai subjek.awak semua pergi dari sini = pergi dari sini. . Kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah.penyusunan dan perluasan. v Proses gramatis melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah struktur memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. Contoh. Contoh. Pengguguran bahagian-bahagian frasa predikat.Wujud pada peringkat struktur dalaman dan wujud dalam bentuk yang serupa. Contoh. FN yang serupa.= Adik Ali dan sepupunya belajar di England. Dia dipukul oleh bapanya = Dia dipukul. Contoh. Adik saya sangat rajin. Pengguguran frasa predikat. Contoh.Dia sangat pandai kerana dia rajin belajar = dia sangat pandai kerana rajin belajar. Dia boleh menyanyi dan dia boleh menari = Dia boleh menyanyi dan menari. Frasa Sendi Nama yang serupa. Adik Ali belajar di England dan sepupunya belajar di England. Contoh. Daud memukul penjahat itu dan Daud menumbuk penjahat itu = Daud memukul dan menumbuh penjahat itu. Contoh. Bendera Malaysia lambing negara dan lagu kebangsaan lambing Negara = Bendera Malaysia dan lagu kebangsaan lanbang Negara.

Dia melaporkan sesuatu. Tidak membawa perubahan pada makna ayat. Peluasan dengan kata hubung.kerana. jika dan walaupun. Contoh. Budak itu adik saya.Ali sakit tenat = Dia melaporkan bahawa Ali sakit tenat. Peluasan frasa predikat FN direlativisasikan berfungsi sebagai subjek.masa. Morfem terikat tersebut lazimnya membawa makna kenahuan tertentu yang mengubah makna kenahuan kata baru yang terhasil (Kamus Linguistik. Pengguguran KN yang berfungsi sebagai inti dalam FN FN penerangan bukan daripada kelas KN. Contoh. Ali menghadiahi Ahmad sebuah buku = Ali menghadiahkan sebuah buku kepada Ahmad. dinyatakan bahawa fokus utama perbincangan kertas ini adalah berkaitan dengan imbuhan. Contoh. Peluasan FN sebagai subjek Diluaskan melalui pemancangan ayat relatif.Orang tua itu memakai serban = Orang tua yang memakai serban itu bapa saya.tetapi. PROSES PENYUSUNAN SEMULA Ayat asal diubah susunannya dan diterbitkan semula dalam satu struktur ayat gramatis yang baharu. 1997). Orang tua itu pergi ke sungai =Ke sungai orang tua itu pergi. Contoh. Ali memendang bola itu = bola itu di tendang oleh Ali.Osman pergi ke sekolah = Ali dan Osman pergi ke sekolah. PROSES PELUASAN Penambahan unsur-unsur dalam ayat yang baharu disebut peluasan ayat. Orang tua itu bapa saya.KN boleh digugurkan.Ayat akan di pancangkan. Ali pergi ke sekolah. Dicatat oleh RAMLI BIN YAHYA di 06:14 Imbuhan merupakan morfem terikat yang diletakkan sama ada di awal. Penyusunan semula. Menggunakan kata hubung seperti dan. Contoh. Penyusunan semula melalui ayat songsang. Contoh.Budak itu cantik = Ali mengusik budak yang cantik itu.menghasilkan ayat terbitan bersifat peluasan. Contoh. syarat dan musabab. Mengakibatkan perubahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan.kejadian itu sunguh menakjubkan kami = kejadian itu sunguh menakjubkan Pengguguran FN yang menduduki frasa relatif. di tengah atau di akhir sesuatu kata akar atau kata dasar untuk membentuk satu kata baru. Contoh. Ali mengusik budak itu. Perbincangan akan berkisar kepada aspek makna imbuhan awalan kata nama . Mengandungi keterangan tempat. Peluasan melalui proses komplementasi Proses pengubahan ayat menjadi FN dan memancang pada ayat yang lain menghasilkan peluasan kepada ayat.Budak itu membaca buku = Budak yang membaca buku itu adik saya. Berlaku melalui proses transformasi pasif. Proses pengabungan ayat melibatkan 2 konstituen yang sama. Berdasarkan definisi tersebut. Penyusunan semula FN sebagai objek Mengandungi objek tepat dan objek sipi. kegiatan bersenam boleh menyihatkan badan = Bersenam boleh menyihatkan badan. Contoh.

2 Analilis Teks . Abdullah (1987). Secara umumnya aspek makna yang ditonjolkan melalui penulisan buku tatabahasa mereka sememangnya memperlihatkan sumbangan yang begitu besar dalam penghuraian dan pemerian nahu bahasa Melayu 2.peN-. Za’ba (1965). (1993) antara penahu yang ada membincangkan mengenai imbuhan peN.0 Refleksi / Kesimpulan BIBLIOGRAFI .ini terutama yang berkaitan dengan aspek makna. 3. Asmah (1993). Hashim (1993) dan Nik Safiah et al.

Sintaksis Bahasa Melayu. dan digarap sebaik mungkin bagi menghasilkan kertas kerja yang bermutu. digunakan kaedah kepustakaan. Bertemakan serta menyingkap persoalan manusia yang sememangnya lupa diri apabila mendapat .http://www. yang bertajuk ‘Matahari Di Hujung Malam’. 1.Kuala Lumpur: Agensi Penerbitan. Walaupun di dalam buku ini mungkin tidak dapat memenuhi setiap klasifikasi ragam bahasa yang dikemukakan oleh Za’aba. kita akan dapat mengetahui tentang . Kamus Dewan(edisi ketiga) Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. bentuk-bentuk ragam bahasa seperti mana yang diutarakan oleh Za’aba. 1. juga daripada nota-nota kuliah yang diberikan oleh Tuan Pensyarah.(1990).I.pdftop.com/ebook/definisi+morfologi/ Hashim Hj. contoh-contoh berkaitan yang diberikan serta dinyatakan adalah berdasarkan sebuah novel karya Rejab F.Musa. serta contoh-contoh setiap klasifikasi ragam tersebut.4 Batasan Kajian Kajian ini menghadkan hanya ragam bahasa Melayu yang telah dikemukan oleh Pendita tanah air terkenal iaitu Za’aba atau nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad. 1. dianalisa. Segala maklumat berkaitan yang diambil daripada buku-buku.3 Kaedah Kajian Bagi menyiapkan kajian ini. namun ianya menjadi pilihan atau bahan rujukan disebabkan tema dan persoalan cerita ini yang menarik. Di samping itu juga diperihalkan kepentingan penggunaan ragam bahasa dalam pertuturan khasnya dalam masyarakat Melayu. Di samping itu. menggabungjalinkan idea-idea dan pandangan pelajar sendiri.2 Objektif Berdasarkan kandungan kertas kerja ini. diolah. dihuraikan secara ringkas kepentingan atau keistimewaan atau kepentingan penggunaan ragam bahasa semasa berinteraksi. Sehubungan dengan itu. Merujuk tulisan atau kenyataan beliau dalam karyanya ‘Ilmu Mengarang Melayu’ (1965). Bagi menghuraikan setiap klasifikasi ragam bahasa oleh Za’aba ini. disusun.

wujud pelbagai keragaman dalam berbahasa. Dengan kata lain ragaman bahasa ini dapat dikatakan sebagai bahasa tertentu yang digunakan untuk menyatakan sesuatu maksud tertentu. Oleh itu ‘ragam bahasa’ menurut Za’aba dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu (1965).Maksud istilah morfem dan kata . anak. malah dari segi pemilihan penggunaan ayat khususnya dalam menyampaikan sesuatu hasrat atau mesej atau untuk menyatakan tujuan-tujuan tertentu.5 Definisi Konsep Bahasa sebagaimana yang didefinisikan berdasarkan perisian komputer ‘Kamus Eja Tepat’ edisi 1997. mendefinisikan sebagai beberapa jenis bahasa yang khas yang merupakan bahasa dalam karangan atau percakapan kerana menguatkan tujuan kata dan mempertajam hasilnya kepada faham pendengar dan pembaca. Pendek kata. Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur. Dalam morfologi. dan antara satu penutur dengan penutur lain. dan keluarga demi seorang yang lebih istimewa iaitu pensyarahnya sendiri. 1. Buku ‘Ilmu Mengarang Melayu’ karya Pendita Za’aba yang diterbitkan pada tahun 1965. Penggunaan sebenar berbeza antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dinyatakan di sini keragaman tersebut iaitu : Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan sintaksis . Semua bahasa manusia menunjukkan kelainan dalaman. pembentukan kata dan golongan kata. Kisah seorang guru yang berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti kemudiannya sanggup menyingkirkan pengorbanan isteri.0 KLASIFIKASI RAGAM BAHASA Tidak ada bahasa manusia yang tetap. Ibarat ‘sudah dapat gading bertuah tanduk tidak berguna lagi’. dari segi sebutan sesuatu bahasa. 2. biasanya yang melibatkan sesuatu komuniti atau masyarakat.sesuatu kesenangan. dan makna kata-kata tersebut. unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem. Manakala ‘ragam’ bermaksud jenis. menitipkan bahawa terdapat sejumlah lima belas ragam bahasa. pertuturan atau omong. pilihan kata. seragam mahupun tidak berubah-ubah. aneka atau macam. adalah antaranya bermaksud ujaran.

ber Tidak mempunyai makna. misalnya. Sebaliknya. minum. sekolah. 2. mem. periksa mempunyai makna sendiri 1. misalnya. perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem. Minum tidak akan berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num . 2. Kesimpulannya. Boleh mengubah makna sesuatu . cuti. Morfem bebas Dapat berdiri sendiri. iaitu di dan minum. Morfem dapat dibahagikan kepada dua jenis seperti berikut: Morfem Morfem bebas Morfem terikat 1. Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkaaan. Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil. kan.adalah berbeza dari segi Fungsi dan konsep. maka kata-kata ini terdirid daripada satu unit atau satu morfem. kata diminum boleh dipecahkan kepada dua morfem. tapi mempunyai fungsi tatabahasa atau nahu. per. Misalnya minum. Morfem terikat/imbuhan Bentuk imbuhan.

ditambah pada bahagian depan kata dasar. Misalnya. Morfem terikat/imbuhan pula boleh dibahagikan seperti berikut: Morfem terikat/imbuhan Awalan . . menghafal.ditambahkan pada bahagian belakang kata dasar . dan seterusnya makna ayat.Sisipan – diselitkan di antara unsur-unsur kata dasar .misalnya. permainan.. Akhiran .Apitan ditambahkan serentak pada awalan dan akhiran kata dasar. Misalnya. imbuhan per……. membaca. telapak (tapak).an.kata.

dan agar bahasa yang baik dan betul digunakan. . usaha menggerakkan industri perbukuan negara dan minat membaca warga Malaysia perlu ditingkatkan bagi memastikan pemupukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara terus mekar. Secara keseluruhannya. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa penguasaan tatabahasa bahasa Melayu di kalangan guru-guru pelatih tersebut adalah sederhana dalam komponen morfologi dan agak lemah dalam komponen sintaksis. hasil dapatan memperlihatkan bahawa suatu tindakan harus dilakukan untuk mempertingkatkan tahap penguasaan tatabahasa bahasa Melayu di kalangan rakyat Malaysia .Selain meningkatkan usaha pemantauan penggunaan bahasa agar bahasa kebangsaan diutamakan dalam majlis dan situasi rasmi negara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->