P. 1
ukur kadaster 3 - pecah sempadan, pecah bahagian, penyatuan tanah

ukur kadaster 3 - pecah sempadan, pecah bahagian, penyatuan tanah

|Views: 1,073|Likes:
Published by Pedro Les

More info:

Categories:Types, Maps
Published by: Pedro Les on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/17/2013

$4.99

USD

pdf

text

original

8A8 2 Þedroles_90 Ŷ 03Su108l2006

1

NOTA UKUR KADASTER 3 : PECAH SEMPADAN. PECAH BAHAGIAN TANAH .
PENYATUAN TANAH & SERAHBALIK DAN BERIMILIK SEMULA

2.1 PECAH SEMPADAN
DeIinisi
Tanah yang dipegang dibawah satu hakmilik tetap atau hakmilik sementara sambungan daripada
hakmilik tetap bersamaan samada hakmilik peiabat tanah atau hakmilik peiabat pendaItar dipecah
sempadan kepada 2 atau lebih bahagian supaya setiap satunya dipegang di bawah hakmilik yang
berasingan oleh tuanpunya bersama yang sama.


Syarat-Syarat Permohonan
Permohonan menggunakan Borang 9A KTN
Bayaran yang ditetapkan Kaedah-Kaedah Tanah Negeri
Pelan Pra Hitungan
Surat Kebenaran badan-badan tertentu
Surat kebenaran orang/badan yang ada kepentingan berdaItar

Syarat-Syarat Kelulusan Permohonan
Tidak bertentangan dengan sekatan kepentingan
Tidak bertentangan dengan undang-undang lain
Kelulusan pihak berkuasa perancang
Kelulusan pihak berkuasa tertentu yang ditetapkan PBN
8A8 2 Þedroles_90 Ŷ 03Su108l2006
2

Tiada hutang bayaran hasil
Persetuiuan orang/badan yang ada kepentingan
emenuhi keluasan minima yang hendak dipecah sempadan
Bahagian yang dipecahkan hendaklah bersesuaian dengan tuiuan
Keperluan ialan masuk untuk bahagian yang dipecah masuk

Kuasa elulus
1. Pengarah Tanah dan Galian-bagi tanah dibawah Peiabat PendaItar
2. Pentadbir Tanah-bagi tanah di bawah hakmilik Peiabat PendaItar

Bayaran Selepas Kelulusan Permohonan
1. Upah Ukur
2. Penyediaan dan pendaItaran hakmilik-hakmilik tetap
8A8 2 Þedroles_90 Ŷ 03Su108l2006
3

2.2PECAH BAHAGIAN TANAH


DeIinisi
Satu lot tanah yang di pegang oleh dua orang atau lebih sebagai tuanpunya bersama dipecah
bahagikan supaya terletakhak kepada setiap orang daripada mereka, di bawah hakmilik yang
berasingan , bermakna setiap seorang tuantanah mendapat hakmilik diatas nama masing-masing.

Syarat-syarat Permohonan
Permohonan pecah bahagian hendaklah dikemukakan kepada Pentadbir Tanah dengan
menggunakan Borang 9B KTN.
Bayaran yang ditetapkan di dalam Kaedah-kaedah Tanah Negeri tersebut
Pelan pra-hitungan yang menuniukkan secara terperinci mengenai Pecah Sempadan yang
dicadangkan, mengikut bilangan salinan yang diperlukan oleh Pentadbir Tanah
Surat kebenaran daripada badan-badan tertentu yang ditetapkan oleh PBN
Surat kebenaran daripada orang/badan yang mempunyai kepentingan berdaItar ke atas tanah
tersebut
Kebenaran bertulis tuanpunya bersama yang lain yang tidak menyertai Pecah Bahagian.

Syarat-syarat Kelulusan Permohonan
Setiap tuanpunya bersama menyertai atau bersetuiu untuk dipecah bahagian. Walaubagaimana pun
tuanpunya bersama yang menyertai syer maioriti boleh membuat permohonan pecah bahagian
tanpa kebenaran tuanpunya bersama yang lain
Keluasan bahagian tanah yang dipecah bahagikan kepada setiap tuan punya bersama adalah
sehampir mungkin kepada syernya yang tidak dipecahkan atas keseluruhan tanah tersebut
Syarat-syarat lain yang sama seperti Pecah Sempadan iaitu
i. Tidak bertentangan dengan sekatan kepentingan di mana tanah itu tertakluk
8A8 2 Þedroles_90 Ŷ 03Su108l2006
4

ii. Tidak bertentangan dengan undang-undang lain yang pada waktu itu berkuatkuasa
iii. endapat kelulusan daripada Pihak Berkuasa Perancang
iv. endapat kelulusan daripada pihak berkuasa tertentu yang ditetapkan oleh PBN
v. Tiada bayaran hasil terhutang
vi. Persetuiuan daripada orang/badan yang mempunyai kepentingan ke atas tanah
vii. emenuhi keperluan keluasan minima bahagian yang hendak dipecah bahagikan
viii. Bentuk bahagian yang hendak dipecahkan itu hendaklah bersesuaian dengan tuiuan ianya
dipecahkan
ix. emberi keperluan ialan keluar masuk untuk bahagian yang dipecah bahagi itu.

Kuasa elulus
1. Pengarah Tanah dan Galian-bagi tanah dibawah Peiabat PendaItar
2. Pentadbir Tanah-bagi tanah di bawah hakmilik Peiabat PendaItar

Bayaran Selepas Kelulusan Permohonan
PendaItaran hakmilik tetap
Upah ukur
PendaItaran hakmilik sementara

Pemilikan Bersama Ditamatkan..
Kuasa makhamah
Pecah bahagian tidak dapat dilakukan sekiranya:
a) Tiada syer maioriti
b) Tuan tanah bersama lain enggan sertai permohonan atau tidak bagi kebenaran
c) Petak pecah bahagian tidak memenuhi keluasn minima
8A8 2 Þedroles_90 Ŷ 03Su108l2006
3

2.3 PENYATUAN TANAH Seksyen 146-150 Kanun Tanah Negara

Kuasa elulus
Jika tiada apa-apa arahan bertentangan:
Hakmilik Peiabat Tanah oleh PT(Keluasan penyatuan tidak lebih 4 ha).
Hakmilik Peiabat PendaItar oleh PTG.

Syarat Kelulusan
A. Kelulusan PBN perlu diperolehi iika:
1. Kelulusan penyatuan lot-lot hak milik peiabat tanah melebihi 4 ha.(10 ek)
2. Lot-lot yang hendak disatukan hak miliknya berbeza.
3. Ketidaksamaan dari segi tempoh pegangan, kadar cukai, ienis kegunaan tanah,
syarat dan sekatan kepentingan.

B. Syarat-syarat lain sama seperti pecah sempadan tanah kecuali berkaitan dengan ialan keluar
masuk.Sekatan kepentingan merupakan batasan/sekatan ke atas hak-hak tuan tanah bagi maksud mengawal
kepentingan tanah dan sebagainya.
Contoh: Tanah yang diberi milik ini tidak boleh dipindah milik, digadai atau dipaiakkan melainkan
setelah mendapat kebenaran bertulis daripada PBN.

8A8 2 Þedroles_90 Ŷ 03Su108l2006
6

2.4 SERAHBALIK DAN BERIMILIK SEMULA
DeIinisi
Dua atau lebih tanah milik yang berdampingan diserahbalik semula kepada tuan tanah dalam unit-
unit berlainan
sebagai alternatiI atau cara bagi pemohonan
a. Tukar syarat
b. Pecah sempadan
c. Tukar syarat serentak
d. Penyatuan tanah

Tanah Yang Boleh Diserahbalik Dan Berimilik Semula
Dua atau lebih tanah milik berdampingan
Dimiliki oleh tuan tanah atau tuan-tuan tanah yang sama
Semua tanah didaItarkan dengan hakmilik tetap
Semua tanah didaItarkan dengan hakmilik sementara
Gabungan tanah yang didaItarkan dengan hakmilik tetap dengan hakmilik sementara

Syarat-Syarat Pemohonan
elalui borang 12D yang disertai dengan:
a) Bayaran yang ditetapkan oleh Peraturan Tanah Negeri
b) Surat kebenaran pemegang lien atau pihak yang dilindungi oleh kaveat ke atas keseluruhan
tanah
c) Pelan tanah yang diserahbalik
d) Pelan Pra-Hitungan petak2 tanah yang hendak diberimilik semula
e) Bukti pembayaran cukai tanah tahun semasa
I) Dokumen hakmilik keluaran tanah berkenaan8A8 2 Þedroles_90 Ŷ 03Su108l2006
7

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat permohonan Serahbalik &
Berimili Semula Tanah (Seksyen 204A) mengikut kategori seperti berikut :
Permohonan bagi individu/orang perseorangan :
18 Salinan Pelan Tatatur*
18 Salinan Pelan Pre-Comp*
5 Salinan Borang 12D
1 Salinan Surat Perlantikan Jurukur Berlesen
1 Salinan Resit Cukai Tanah Tahun Semasa
1 Salinan Siiil Carian Rasmi
Bayaran PendaItaran Permohonan mengikut kadar NSPU
Kebenaran bertulis daripada pihak yang berkepentingan (Jika berkaitan)
Dokumen-dokumen Surat Kuasa Wakil (Jika berkaitan)

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat permohonan Serahbalik &
Berimilik Semula Tanah (Seksyen 204A) mengikut kategori seperti berikut :
Permohonan bagi Syarikat:
18 Salinan Pelan Tatatur*
18 Salinan Pelan Pre-Comp*
5 Salinan Borang 12D
1 Salinan Surat Perlantikan Jurukur Berlesen
1 Salinan Resit Cukai Tanah Tahun Semasa
1 Salinan Siiil Carian Rasmi
1 Set 'emoranda & Articles Association'
1 Salinan Resolusi Syarikat
1 Salinan 'Form 21 & 49'
Bayaran PendaItaran Permohonan mengikut kadar NSPU
Kebenaran bertulis daripada pihak yang berkepentingan (Jika berkaitan)
Dokumen-dokumen Surat Kuasa Wakil (Jika berkaitan)

8A8 2 Þedroles_90 Ŷ 03Su108l2006
8

Syarat Kelulusan Permohonan
1. Petak hendaklah mengikut pelan tatatur yang diluluskan PBN daripada segi
Bentuk
Keluasan
Ukuran
Lokasi
Kegunaan
2. Semua cukai tanah telah diielaskan
3. Tanah tidak dalam ikatan (attachment) mana-mana makhamah
4. Tiada kepentingan berdaItar ke atas tanah berkenaan
5. Persetuiuan bertulis pihak pemegang lien/pihak yang dilindungi kaveat
6. Persetuiuan bertulis daripada pemegang gadaian membenarkan pemohonan serahbalik dan
berimilik semula.

Syarat Kelulusan Yang Akan Dikenakan Ke Atas Setiap Petak Seperti Yang Ditetapkan Oleh Seksyen
79(2)
Keluasan yang diluluskan
Tempoh pemilikan
Jenis hakmilik kekal bagi petak berkenaan
Kadar cukai dan premium dalam hektar atau unit lain
Kategori, syarat nyata dan sekatan kepentingan iika ada

8A8 2 Þedroles_90 Ŷ 03Su108l2006
99.-079039.7.5.8.3-07/..3!072443.380.35.3 0::8.3!  .-07:.3.3.3 %/.3 0::8.3/03.3/909.-079039.90::8./.35.3050393.3./.3.8.-.7  $.507.3 :3/.-07:.9079039:.050393.3:3/.3.3/03.19.7.3 %/.9 $.3.

/.7.347.. 9 ¾% D@ %.3.3-.3.:9.8 !07809::.

%.-.050393...3.19.8::39:-.9!03/.0::8  !03.3/.3 0507:.39::.-...3...2.8025.8: :..9././-...3/50.3/50.3.8.3$005..7.3.2 .80::8./.3./-.3./50.5          ./.3.3.19.../-7%.2!0.303/.3  &5..3/03. -.-..19.&:7  !030/.9.2909..3 0203:0:.3.3503/.7 ..3232.3!072443.!0.9!03/.3.-07808:.8.303/.3..7  !039..3 .7./.32.7.3 -.

 9075073.83  $.75./.3/909. 9 ¾% D@ !%  0138 $.3 !072443...7.90-03.83.7..3 -07.3.3 / 50.00790780-:9 !0. /03.3.9 0-03.0/.3 203:3:. -078..3.2.9: 49 9. $025.9.. 2070.340! $:7. 9:3. /50./...39.9!072443./-7 %. 9:.%.3.2/.3 -072.5.. ./. $:7.39079039:.3/507:.347.809.9 8.3 80.3 /..3 /.3 203:3.3 /. / -.203/.83 2./.3.9.7. !0.3.0/.5. 05./.3/.58047. 47.-.7..75.75.3 50.7.5 47.3%  ..35:3. -.2.39:.. . 90709./.3./.9. -.3 40 /:..2 ..83.3//.. 809.3.3 8:5.3 03/./-7%..38. 20303..2.2.3 57.3.3 -.3/909.5.3. /02:. 47. .7. !039.3 .3 203:9-./.340!039..3 .3 05.: 0- 80-.3 .3./.3.

.90::8.59:.7.380.39/..35:3.9.0-03.203079.3  $.3./.35:3./.3 $09.8073.90780-:9 $.:-.3 203079..2..9:  %/.7...-.7.3.-078.7..3-079:89:.3.:-07809:::39:/50.3.:  . 80.3/2.9.3 9.5:3 9:.3 -07/. -.2.3.35:3.19.3/03. .9.35.2.3 5:3.9.-079039. 050393.3.9 8.7 0 ..3 2025:3.479 -40 202-:. ./.3.9. 90780-:9 0-03.9 8..3 -.805079!0.2.3050393...... 809..3 50. 807 2..2..3 . -078.2.3!072443.3.3 /50.-.2.8 9.7.$025.3 .7.3 0:.5 9:.39.3. .-078.9 5072443.38.3.8../..9:9079.39:..2572:3305../.!0.39/.9.35:3.3..-078.. -.3 05./50.8080:7:. -078...3.3.3 9.203079.

3:3/.9079039:.90::8. 03/.-07:./.75.3/.5.3/03.47./.3/909.3./.3.8.3.5.-.3 :3/. .90::8.3 !07809::. %/. .7.. 9 ¾% D@   .5.5. .3.35..3/.!07.75.8907:9././.9:9:-07:.3/.-079039.340! %.!.3 03/.3.9:.8.3.75.8.07:.. .

5 &5.39/.2909..5072443. .0-03..-./...3  :.2. !02.39/....!0..:..7.3.-.3078.3 !03/. %:.3232.8.-..9!03/.7..9..-.0::8  !03.9.303.3.7 .%.. 0203:0507:. -..303/.3 /03./-7%.3 03/.83232.7.-.-..3.39.-./.3 9::..../. /50.9:   :.3.50. /50.. -07808:.3.-078.8072.3.7  !039. !0.. %./-..-.89.3 039: -.3$005.2802039.2.3.2!0.72.30..3807...3/50.3 .3.    .9!03/.3.19.9/.3 9: 03/.5.19.-.3.8.3.3.38079./.30:.80::8.3 -.7.2.9.9.3.::7 !03/./50.20203:0:.3.3 .3 ./-.19..7.9.3..:9/.3!072443.2.050393.479 .3 02-070507:.8...2.32025:3.3..30:.19..8::39:-. !09..7.9.

39.3/03.3/.40!% 0:.9:.9 8. 8.8025.303/.8.3.3-...19..9!03/.23.  .7 2. :.9%.8.2.80507950.90::8.3.9.7.9.2.3.3-079039.740!%  $.349 49.0-././.250.3..39.3  0::8.2!0.  09/.0::8 .9.3050393.200-.3503.5.7809025450.. .3.7.  0::8.-07.9.3050393.3 .9/.3.9.8.3!507:/50740.-./.9:./8.7.30:..3 .39/.0.7.-07-0.5.0.9.8.3   $.3207:5.38.2!0.8:   $0.7.3503. 0  49 49.3.-.380..:.-.3. 0380:3.:. 9 ¾% D@ !%&%$0803 .7.3.3.3:3%.9:..99.7.

380-. -40 /53/.203/.9.3 /-07 2 3 9/. .3.: /5.9:.8:/203.3-079:8/.3 20.3. 4394 %.8.9.7.39.. .3. 2 /.!     ..75.9.39..30. .2.5..90-03.3. 050393./.-.3 8090./.3./.80.

/. %.3%.7.2909.3-07/.-.9.91.19.7.:9:.2.9 $.-. / !03.9../03.3.3 9:. 9 ¾% D@ $##$& 0138 :.303/. %:.3.3. .20:.3 /3/:3 40 .39.39.9!02443.5.3/03..3.2.3.253.3 2409:.2802039. $:7..19.-.7. $02:.7..7.19.:0-9.9 0 .//..:.7./.3.39.7.3 9.3.2-07/.3.3 80-..9.3..2:39 :39-07.340807.0.9073.3/03.9. .78.3/807.3..3/807.05..7.3...5/03.3.3..9.5 $02:.9. 0 :9502-.3 . %:..78.3.9:.007 ./.3/8079.7.3.9.3..9:. :.3 .3.3.3.9807039.38.9.3//..8 080:7:.3.253.-:3.9:7.3!7. / !0.7. . .:.3.3/03..2802039.9 0-03.3 03 ./-072802:.3 .3.3 5020.7.2909.3/909.:0-9. $. 1 4:203.3..802:.3072$02:.502443.-. 9:3.3 0.: 5.9 - !0.:3802.39.3509.8.7.39.9.3.7.7.:-47.//.340!07.8025..3   .-0703.9.39. !0.9.39.

-.3 /507:./:.3-.3.9047805079-07:9 !072443.3 :39: 202-:.%.3 $07.3/. 072$02:. 9 ¾% D@ 4:203 /4:203 . $0803 203:9.9 5072443.

-07.3-.3   ..3$.9:.5.9 5072443.7.%.3!0.9:7  $. 072$02:./.%.3 /507:.3!0.3-079:8/.3 $07..9. .39.3.3.7.19. $.3!03/.3.3 ./.3!0.7.7.3!072443..35078047.943  $.7. $0803 203:9.3!70 425  $.-07.19.3!03/.3.347.9 $.3!072443.3!0.3  4:203 /4:203$:7.3 :39: 202-:.7.:3$02.347.7$!& 0-03.9..3:7::7070803 $.3-079:8/.3.3.3-07050393./.3!70 425  $.75.3 472  .3.47.3.3#.3 $.82 ..9.$.3  4:203 /4:203 .3203:9.9:.3.3.3.3.8.9 $.9.3203:9.:3$02.-07.7.5..75.3 $.3%.3 $.3$.08884.82 $09 0247.3:7::7070803 $.3.9!07.39.9047805079-07:9 !072443.3.3$:7.8.9!07.3.3. $.8.3#.9:7  $.7$!& 0-03.9. .3.3.9.3#084:8$..7.3/.3  4:203 /4:203$:7.8.-07.3-07050393.%.3$:7.7.-.%.3 ./.3%. 79.3#089:.7.%.3#089:.

3!072443.90::8.3..3 4..2.3.3-07/./.70.8 0:3.3.  %.9.303.2.050393.89.9:7..75.2039 2.. 2.19.-0703.2.3 .3./. 9 ¾% D@ $.9.:.203:950.03/./..8.3/::8.90.8.5020.3  %.9.3 &:7.3  $02:.3.3  !07809::.3-079:85.9.80 039: 0:./0.9/.39.99.3!/.3  !09..7..

:.9.3050393.303.9. /.-.7. 5020../.3 038.380..3.8.8$09.93.-0703../.3/::8.3 .5./..5..3 202-03.7.5!09.509.75.3 0$0803   0:./.::39.7.7.3 807.  .90::8.-.9.0./.309.  $..9047 8..3 %0254502.3 -079:8 /.35702:2/.3.3/3/:3.9  !07809::.20.3.3 502443.3./.$05079.209.3 -072802:.3909.3 .3 .7.

 9 ¾% D@       .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->