P. 1
Kemahiran Profesional Guru dan Peningkatan Profesionalisme Perguruan

Kemahiran Profesional Guru dan Peningkatan Profesionalisme Perguruan

|Views: 922|Likes:
Published by norihan
PENGENALAN Kerjaya sebagai seorang guru memerlukan guru menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi malah guru juga perlu sentiasa meningkatkan tahap keprofesionalisme mereka seiring dengan perubahan zaman yang sentiasa maju ke hadapan terutama dalam dunia ledakan teknologi maklumat. Kemahiran profesional keguruan harus dikuasai oleh seseorang yang bergelar pendidik. Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti kemahiran belajar, berfikir, merancang, mengajar, pemudahcaraan, menilai, berkomun
PENGENALAN Kerjaya sebagai seorang guru memerlukan guru menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi malah guru juga perlu sentiasa meningkatkan tahap keprofesionalisme mereka seiring dengan perubahan zaman yang sentiasa maju ke hadapan terutama dalam dunia ledakan teknologi maklumat. Kemahiran profesional keguruan harus dikuasai oleh seseorang yang bergelar pendidik. Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti kemahiran belajar, berfikir, merancang, mengajar, pemudahcaraan, menilai, berkomun

More info:

Published by: norihan on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

PENGENALAN Kerjaya sebagai seorang guru memerlukan guru menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi malah

guru juga perlu sentiasa meningkatkan tahap keprofesionalisme mereka seiring dengan perubahan zaman yang sentiasa maju ke hadapan terutama dalam dunia ledakan teknologi maklumat. Kemahiran profesional keguruan harus dikuasai oleh seseorang yang bergelar pendidik. Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti kemahiran belajar, berfikir, merancang, mengajar, pemudahcaraan, menilai, berkomunikasi, mengurus, termasuk kemahiran mengurus teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). A. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN PROFESIONAL GURU 1. Kemahiran belajar Proses pembelajaran merupakan proses berterusan semenjak kita lahir sehingga ke akhir hayat. Manusia menggunakan organ deria untuk memperolehi pengalaman dan ilmu pengetahuan yang terdapat di persekitaran mereka. Dalam kemahiran belajar ia banyak melibatkan kemahiran penggunaan mental manusia untuk memperolehi ilmu dalam bidang kognitif, psikomotor ataupun afektif. Ia merangkumi segala kemahiran seperti memerhati, membaca, menulis, meniru, menghafal, mengandai, memahami, menganalisis, mensintesis, menilai dan mengingat. Kemahiran belajar adalah kebolehan menerima isyarat dengan tepat, memproses maklumat yang diterima, menyimpannya dalam stor ingatan dan dapat mengaplikasikan yang dipelajari untuk menyelesaikan masalah dalam situasi yang berkaitan. Oleh itu dalam proses pembelajaran berkesan ia memerlukan kemahiran memerhati, mengandai, memahami, mengingat, memikir dan menaakul. R.M Gagne membahagikan hasil pembelajaran berdasarkan tiga jenis kemahiran belajar iaitu kemahiran kognitif, kemahiran menerima dan memahami isyarat, serta kemahiran mengaturkan strategi belajar. Seorang guru harus menguasai kemahiran belajar. Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab , ia hendaklah mereformasikan diri ke arah pandangan, sikap dan daya usaha melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran mengajar yang canggih, demi mempertingkatkan keupayaan dan prestasinya dalam bidang kerja yang kian mencabar. Latihan perguruan yang diterima dahulu dianggap kurang sesuai untuk

membuat kesimpulan untuk mendapatkan ilmu atau kemahiran baru yang boleh digunakan untuk penyelesaian masalah. Kemahiran berfikir Guru hendakah menguasai ciri-ciri kemahiran berfikir bagi menghadapi cabaran perguruan dan melaksanakan tugasnya secara profesional. Untuk itu guru mesti bijak merancang dalam menentukan objektif pelajaran. Proses ini melibatkan aktivitiaktiviti menyusun idea. 3. Teknik. 2. Di sini guru mesti pandai merancang untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. kemahiran berfikir ialah kecekapan menggunakan akal menjalankan proses pemikiran. Seseorang itu cekap menyusun maklumat. Dalam hal ini guru harus ada teknik menyoal dalam aktiviti p&p. Ringkasnya. Untuk menghadapi cabaran dan tuntutan perubahan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.mencapai matlamat pendidikan dalam alaf baru.teknik yang menggalakkan perkembangan kemahiran berfikir secara analitis. meneliti segala akibat yang mungkin berlaku. Guru yang berinovatif akan memberi peluang kepada murid-muridnya memperkembangkan daya intelek dan kemahiran berfikir. memilih isi pengajaran .mempertimbangkan semua faktor dalam proses pilihan atau keputusan. konsep atau idea secara teratur dan membuat kesimpulan atau keputusan yang tepat untuk tindakan sistematik dan wajar. menggunakan teknik penyelesaian masalah yang sesuai. Edward de Bono. meninjau idea atau pandangan dari sudut pandangan orang lain dan memahami dan menentukan tujuan dan objektif sesuatu perkara dalam kajian dengan cara yang tepat. guru hendaklah sentiasa berusaha melengkapkan diri dengan mengemaskini ilmu pengetahuan dan kemahiran mengajar dari semasa ke semasa. kemahiran berfikir seseorang pelajar boleh dipertingkatkan melalui teknik-teknik seperti mengadakan perbincangan diantara pelajar dengan mempertimbangkan sesuatu idea atau isu dari segi kebaikan atau kelemahan. Kemahiran Merancang Kejayaan seseorang guru sebagai pengajar bergantung kepada perancangan mengajarnya. kritis dan rasional boleh didapati daripada Cort Thinking Programme yang disediakan oleh yang disediakan oleh Dr. memilih strategi dan kaedah pengajaran. merancang .Pemikiran merupakan proses yang menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah. Menurut beliau.

Justeru itu. menggerakkan murid-murid dengan aktiviti soal jawab supaya mendapat gerakbalas mereka dan interaksi yang positif. 4.amalan konsep “belajar seumur hidup”. Oleh itu pencapaian objektif pelajaran amat bergantung kepada kecekapan guru mengendalikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. untuk mewujud dan mengekalkan sistem pendidikan yang berkualiti. penekanan harus diberi kepada perkembangan profesionalisme keguruan secara berterusan. Untuk itu guru hendaklah menguasai kemahiran mengajar.. B. amalan refleksi dan penulisan reflektif. memberi peneguhan dan menutup pelajaran dengan teknik yang sesuai supaya mendapat pengulangan tingkahlaku yang positif pada masa kelak.aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Mengajar meliputi aktiviti memotivasikan murid-murid supaya bersedia belajar. .bahan pelajaran serta menyedia dan menguruskan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan aktivitiaktiviti pembelajaran.Kemahiran mengajar amat penting untuk guru kerana murid-murid hanya dapat memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran jika proses pelaksanaan rancangan mengajar guru itu sistematik dan teratur. dan portfolio pengajaran. Antara strategi yang membolehkan peningkatan profesionalisme diri termasuk melibatkan diri dalam latihan dalam perkhidmatan. Kemahiran Mengajar Tugas guru adalah mengajar. memilih dan menyediakan bahan. Sekiranya perancangan guru adalah baik. mengurus murid-murid supaya mereka berdisiplin. perkembangan professional melalui networking dan program secara “on-line” . PENINGKATAN TAHAP PROFESIONALISME GURU Peningkatan profesionalisme dalam keguruan adalah penting untuk mencapai kecemerlangan akademik dan meningkatkan kualiti pendidikan. membimbing murid menjalankan aktiviti pengukuhan. penyelidikan tindakan. ia akan melicinkan pelaksanaannya dan seterusnya mencapai objektif pelajaran yang diharapkan. menyampaikan isi pelajaran. membimbing murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran. sistem pementoran dan aktiviti diskusi di Pusat Kegiatan Guru.

Ia sememangnya dapat mempertingkat dan memperkukuh profesionalisme diri selain mengembangkan potensi insan ke tahap yang diingini. Teknologi Maklumat dan Komunikasi. kemahiran dan cara pengajaran-pembelajaran baru melalui kursus-kursus pendidikan dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Bimbingan dan Kaunseling dan sebagainya diberi kepada guru akan meningkatkan kualiti pengajaran guru dari segi inovasi dalam pengajaran. . Perkembangan refleksi memerlukan perkembangan sikap dan kebolehan seperti keterbukaan. Sebagai guru. guru yang telah menghadiri kursus seharusnya menjalankan latihan dalaman untuk sekolah masing-masing agar semua guru dapat memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang tertentu. kerelaan untuk menerima tanggungjawab untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. Refleksi memberi peluang guru menganalisis diri serta menyedari tentang kekuatan dan kelemahan diri.1. pengajaran Matematik dan Sains. Jabatan Pendidikan Negeri. Amalan Refleksi Dan Penulisan Reflektif Amalan refleksi dapat memperkaya diri dan merangsang amalan professional. Guru yang berpandangan progresif mampu memperkasakan diri dengan pengetahuan. inovasi dalam pedagogi menuntut agar guru-guru dilatih semula semasa dalam perkhidmatan. Dengan ini. Refleksi yang dikemukakan oleh Dewey (1933) menjadi asas dalam mengkaji proses kognitif guru semasa membuat keputusan tentang pengajaran dan pembelajaran. perkembangan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran pengkhususan. Pejabat Pendidikan Daerah ataupun dari pihak swasta. Sebaran input-input yang baru seperti pembelajaran bestari. .Peningkatan Profesionalisme Melalui Latihan Dalam Perkhidmatan Dalam era teknologi moden. Ia bertindak sebagai forum untuk membuat keputusan yang mengakibatkan tindakan tentang konteks pengajaran. guru dapat membuat pengubahsuaian serta membaiki proses pembelajaran mereka dengan efektif. 2. mereka semestinya memperbaiki pembelajaran pelajar dengan melanjutkan pengetahuan profesional dan menguasai dan mengembangkan kemahirankemahiran . Berkaitan dengan ini.

Portfolio Pengajaran Mengenai Pengajaran Dan Refleksi Portfolio pengajaran memberi impak yang besar dan membawa manfaat serta meningkatkan kualiti pengajaran guru dalam profesionnya. Kedua-dua refleksi semasa tindakan dan refleksi ke atas tindakan dapat membantu guru memperkasakan diri dalam bidang profesionalnya. Apabila seseorang guru meneliti amalan pengajaran sendiri. 1995. 1988. 1997). membuktikan pengetahuan professional mereka dan membuat refleksi tentang apa. Dengan mengimbas balik pengalaman-pengalaman lepas dalam portfolio. Schon (1983. Ia membantu guru mendokumentasi dan menerangkan tindakan mereka. Seldin. teori-teori dan persoalan-persoalan dipertikai dan diperkembangkan. 1987). 3. Pemikiran baru akan dirangsangkan dan melalui perbincangan dengan rakan sekerja. ia menggalakkan mereka mengenal pasti halangan-halangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan memikirkan penyelesaian. Contoh-contoh amalan baik dalam portfolio boleh dikaji dan diguna atau diadaptasikan dalam bilik darjah. Guru boleh mengubahsuai atau . Menurut Shulman (1987). sudah tentu amalan penelitian pengajaran sendiri meletus penilaian kendiri terhadap tanggungjawabnya. 1990. Ia bukan sahaja membolehkan seseorang guru memperoleh pengertian mengenai tugasnya tetapi ia memberi pelbagai perspektif terhadap pengajaran yang boleh dicontohi atau dipelajari oleh guru-guru lain. Richert. Kajian menunjukkan aktiviti ini merupakan salah satu strategi terbaik untuk mendorong guru mengamalkan penyiasatan reflektif dan penilaian kendiri terhadap isu-isu pengajaran dan pembelajaran (Bolin. bagaimana dan mengapa mereka melakukan sesuatu tindakan (Loughran & Corrigan.Antara strategi yang boleh dilakukan oleh guru untuk meningkatkan profesionalisme mereka ialah penulisan jurnal/reflektif. guru akan menjadi lebih reflektif tentang apa yang mereka lakukan dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana proses perkembangan portfolio secara berterusan memberi peluang guru membuat refleksi tentang perkembangan dan perubahan pelajarnya sepanjang masa. melalui portfolio pengajaran. Penulisan reflektif merupakan satu cara meninjau teori-teori pengajaran dan perkembangan professional. Zeichner & Liston. 1987) membezakan proses pemikiran kepada refleksi semasa tindakan di mana seseorang melihat semula dan memikirkan permasalahan yang wujud untuk memahami situasi manakala refleksi ke atas tindakan di mana guru merenung kembali proses pemikirannya dan menganalisis situasi sebelum merancang tindakan susulan. Dalam penulisan reflektif.

guru harus mengamalkan konsep “belajar seumur hidup”. Portfolio pengajaran menjadi tempat di mana pemikiran reflektif berlaku untuk menghalusi pengajaran sendiri. Ideaidea baru tentang kaedah-kaedah mengajar dalam pengajaran perlu diterokai. Guru mampu memperbaiki diri sebagai pelajar dalam paradigma belajar seumur hidup. reflektif dan berinovasi dalam amalan pengajaran . Amalan membaca. mengumpul maklumat baru. 4. Kesedaran tentang keputusan pedagogi dan tindakan hanya boleh dibentuk dengan penilaian kritikal melalui dialog reflektif.Penyelidikan Tindakan Budaya penyelidikan. 5. mengambilkira sama ada idea baru sesuai atau tidak. Proses ini akan membentuk seorang guru itu mengamal tabiat serta sikap berfikir dan berikhtiar dalam melaksanakan tugasnya. guru wajar menjadikan profesion keguruan a research-based profesion iaitu profesion yang berasaskan kajian dan amalan pengajaran perlu berasaskan kajian saintifik dan bukan pendapat.mengubah teknik pengajaran untuk mencapai matlamat. dan menentukan apa yang perlu disimpan dan apa pula yang harus dihapus kira. Peningkatan profesionalisme diri merupakan proses perkembangan peribadi yang memerlukan suatu kesedaran tinggi tentang “what’s going on”. Proses membina portfolio merangsang guru untuk memikirkan semula aktiviti pengajaran. keberkesanan strategi-strategi pengajaran dan merancang pendekatan baru atau teknik-teknik untuk masa akan datang. menulis dan melakukan penyelidikan tindakan memperluaskan pengalaman. Untuk meningkatkan profesionalisme diri. Seseorang guru boleh merekod kaedah mengetahui. Portfolio pengajaran dan refleksi membantu perkembangan pemahaman masalah yang dihadapi kerana proses refleksi memandu arah untuk meneroka idea-idea dari sumber-sumber lain. pengetahuan dan pandangan guru terhadap bidang. “why things are happening that way” dan “how are we going to resolve the problem”. penulisan dan pembacaan wajib dipupuk di kalangan guru untuk meningkatkan perkembangan profesionalisme diri serta bertindak secara professional. memikirkan sama ada idea itu boleh diaplikasi atau tidak.Amalan Konsep “Belajar Seumur Hidup” Dalam perkembangan diri. Ia menajamkan kecekapan serta keyakinannya dan ia akan menjadi kreatif. Penyelidikan tindakan menyediakan cara untuk membolehkan proses tersebut berlaku. dokumentasi dan tindakan. Mereka perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan khususnya dalam era .

Melalui sistem pementoran ini. meneroka dan menukar maklumat dengan guru-guru lain yang lebih berpengalaman. setiap guru akan mempunyai seorang atau beberapa orang mentor di tempat bertugas bagi memberi nasihat. dan kemahiran dengan mereka. Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”. Guruguru dapat menilai diri sendiri tentang pengajaran. Diskusi di Pusat Kegiatan Guru Akhir sekali.Perkembangan profesional melalui networking dan program secara “on-line” Satu langkah yang bijak untuk meningkatkan profesionalisme diri ialah membuat jaringan/networking dengan guru-guru di negara lain sebagai mencerminkan imej pengantarabangsaan serta berpeluang untuk berkongsi ilmu. 7.globalisasi dan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) kini. dan bimbingan berterusan agar dapat meningkatkan tahap profesionalisme mereka. Dalam sistem pementoran ia membawa implikasi bahawa berlakunya proses perkembangan di mana orang yang mengasuh mampu untuk mengenal pasti kebolehan. guru boleh meningkatkan profesionalisme diri dengan mengadakan perjumpaan dengan guru-guru lain di Pusat Kegiatan Guru (PKG) untuk membincangkan dan membuat refleksi sesama mereka pengalaman mengajar topik-topik tertentu di samping mendapat input-input baru daripada fasilitator yang pakar dalam bidang-bidang tertentu. memperoleh maklumbalas daripada rakanrakan.Sistem Pementoran Satu pendekatan untuk mempertingkat tahap professional diri guru ialah sistem pementoran di sekolah-sekolah. membaca penulisan reflektif rakan-rakan dan berkongsi maklumat tentang strategi- . Guru boleh mengadakan perbincangan intelektual dengan guru yang lebih berpengalaman mengenai pengetahuan baru. dan sebagai guru. 6. kita harus mempertajam kemahiran mengajar melalui ICT. 8. teknik-teknik baru dan bimbingan dalam penilaian seperti pembinaan item soalan. pengalaman dan kematangan psikologikal seseorang yang sedang diasuh dan boleh memberi aktiviti-aktiviti yang akan membawa kepada peningkatan profesionalismenya.

Apabila mereka merefleksi dan membincang sesama rakan tentang pengalaman pengajaran. ketrampilan dan kemahiran serta pembentukan sahsiah yang berakhlak mulia. guru dapat bergerak seiring dengan arus perubahan dalam era teknologi dan globalisasi. mereka akan menjadi “more thoughtful teachers”. Dengan ini. mereka juga harus meningkatkan profesionalisme diri dari segi keilmuan. Dengan cara ini. Kewibawaan guru merupakan tunggak kepada profesionalisme guru. Guru sentiasa perlu membuat refleksi mendalam tentang diri sendiri dan amalan pengajaran – pembelajaran. Selain mempunyai kemahirankemahiran profesional guru yang sedia ada. ketrampilan dan berkongsi pengalaman bagaimana hendak memilih strategi terbaik untuk menyelesai masalah pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran.strategi pengajaran dan pembelajaran. KESIMPULAN Kualiti guru adalah asas kecemerlangan pelajar dan sekolah. guru akan dapat menambahkan ilmu. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->