DRS.

KHALID BIN JONIT PENSYARAH FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI INDUSTRI SELANGOR TOPIK 1 :KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK 1.Pengenalan Pendidikan awal kanak-kanak merupakan pendidikan peringkat awal usia kanak-

kanak.Kefahaman asas terhadap kanak-kanak adalah perlu diketahui oleh pendidik yang inginmenceburi dalam bidang awal usia ini. Amalan yang bersesuaian denganperkembangan dan pembelajaran kanak-kanak adalah meliputi berbagai aspekperkembangan dan pembelajaran kanak-kanak. Amalan yang bersesuaian perludifahami oleh pendidik dan menjadi landasan kepada pelaksanaan program kurikulumpendidikan awal kanak-kanak. Kefahaman dan kesedaran tentang pendidikan awalkanak-kanak akan meningkatkan kualiti pengajaran Konsep adalah pendapat atau tanggapan mengenai sesuatu. Konsep-konsepprasekolah bermaksud pendapat atau tanggapan berkenaan pengajaran danpembelajaran kanak-kanak yan berumur empat hingga enam tahun. Pengajaran ialahsemua yang dipelajari oleh kanak-kanak. Terdapat banyak pendapat berkenaan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak.Antara konsepkonsep penting dalam pendidikan prasekolah dan menjadi prinsip atauhukum dalam mendidik kanak-kanak adalah: ‡Belajar melalui bermain ‡Naluri ingin tahu ‡Perkembangan menyeluruh ‡Penerapan nilai murni ‡Kreativiti ‡Kecerdasan pelbagai

2.Belajar Melalui Bermain Dalam pendidikan prasekolah, proses pembelajaran dijalankan secara tidak formal, iaitubelajar melalui bermain. Aktiviti-aktiviti perlu dirancang supaya kanak-kanak dapatmerangsang naluri ingin tahu, mengukuhkan kordinasi motor kasar dan halus,menggunakan daya kreatif, memupuk semangat bergaul, sifat hormat menghormati danberdisiplin. Belajar melalui bermain ini meninggalkan beberapa faedah: ‡menggalakkan perkembangan kognitif ‡menggalakkan perkembangan fizikal ‡menggalakkan kestabilan emosi ‡menggalakkan perkembangan dan kemahiran sosial ‡menggalakkan perkembangan bahasa ‡menggalakkan kreativiti ‡memenuhi pelbagai keperluan kanak-kanak 3.Merangsang Naluri Ingin Tahu Guru dapat merangsang naluri ingi tahu kanak-kanak dengan menarik perhatian merekasebelum memulakan sesuatu pelajaran. Kanak-kanak tidak dapat berfikir secaraabstrak. Mereka perlukan bahan konkrit dan pengalaman sbenar bagi memahamisesuatu perkara. Kanak-kanak belajar melalui pelbagai deria seperti melihat, mendengar, menyentuh merasa dan bau. Guru dapat merangsang naluri ingin tahu kanak-kanak dengan ‡Memerhati : tarik perhatian kepada pelbagai objek ‡Kasifikasi : galakkan mengumpul dan menyusun objek mengikut kriteria. ‡Eksperimen : kemukakan soalan seperti ³Apa akan jadi?´ ‡Menjangka : cuba atau teka hasil atau apakah yang akan berlaku. ‡Menyoal : tanyakan soalan terbuka seperti ³Mengapa kamu fakir«..´ ‡Penyelidikan : tunjuk bagaimana hendak dapatkan maklimat ‡Komunikasi : jelaskan pengalaman Selain itu, peranan guru membantu kanak-kanak menjelajah dan mencari sendirisesuatu maklumat dengan cara berikut: ‡Memberi motivasi kepada kanak-kanak dengan menyediakan persekitaran yang

kaya dengan bahan. ‡Mengenal pasti apa yang kanak-kanak tahu dan apa yang ingin tahu,kemudian pilih tajuk dan aktiviti yang sesuai. ‡Melibatkan semua kanak-kanak dengan memilih aktiviti yang mereka dapat lakukan sendiri ataupun dalam kumpulan kecil. ‡Berikan masa dan kebebasan yang diperlukan untuk kanak-kanak menjelajah ‡Hormati perbezaan individu kanak-kanak. Cara kanak-kanak menyelesaikanmasalah tidak sama dengan cara orang dewasa. Kanak-kanak belajar dengankadar yang berbeza-beza. Oleh itu mereka mungkin tidak faham sepenuhnyasesuatu konsep yang diajar. ‡Tanyaka berbagai soalan terbuka dan terima pelbagai jawapan mereka ‡Kerap berikan maklum balas dan peneguhan kepada kanak-kanak semasa proses pembelajaran. ‡Kembangkan pelajaran dengan membuat lawatan, bercerita, melihat filem atau menjemput penceramah. ‡Tunjukkan model sikap positif dan guru berkongsi minat ataupun semangat dan kekaguman bersama kanak-kanak berkaitan dunia di sekeliling mereka 4.Perkembangan Menyeluruh Pembelajaran bukan terasing, tetapi perlu dihubungkan dan digabungkan dalam semuabidang kurikulum. Pembelajaran perlu difokuskan kepada kanak-kanak secaramenyeluruh dengan memenuhi keperluan fizikal, sosial, emosi dan intelektual kanak-kanak. Perkembangan menyeluruh bermaksud perkembangan kanak-kanak daripada segiperkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek atau kognitif. Dalam pengajaran danpembelajaran, semua aspek ini adalah penting dan saling berkaitan. Tidak ada satuaspek yang berkembang secara sendiri dan tidak ada suatu aspek yang paling penting.Contohnya, seseorang kanak-kanak yang membaca melibatkan fungsi jasmani, emosi,rohani dan intelektual di samping lima aspek lain seperti sosial dan kreatif. Oleh itu, fokus guru adalah pada perkembangan kanak-kanak hendaklah secaramenyeluruh. Pengajaran kanak-kanak yang menekankan semua aspek perkembangansangat penting. Kurikulum dan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh dantidak terpisah.

5.Penerapan Nilai Murni Segala sikap, prinsip, moral dan etika yang baik adalah nilai-nilai murni. Terdapat 16nilai-nilai untuk Pendidikan Moral dan Kerohanian telah dinyatak dalam Buku GarisPanduan Kurikulum Prasekolah (Kementerian Pendidikan, 1993). Antaranya adalahketuhanan, baik hati, berdikari, hemah tinggi kerjasama dan sebagainya. Melalui Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah dijelaskan berkenaan pembentukaninsan seimbang dan harmonis daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Selainitu, aspek penting yang difokuskan dalam FPN ialah pembentukan individu berakhlakmulia. Menurut ahli falsafah dan psikologi, masa yang paling baik bagi menerapkan nilai-nilai murni adalah di peringkat prasekolah kerana pada ketika ini kanak-kanak mudahmenerima sesuatu yang diajar, dilhat dan didengar. Ada pendapat mengatakan nilai-nilai tidak dapat diajar kepada kanak-kanak. Ini tidakbermakna nilai-nilai tidak dapat dipupuk dalam diri mereka. Nilai-nilai dapat diperolehioleh kanak-kanak secara tidak langsung melalui beberapa cara iaitu: ‡melalui mata pelajaran tertentu, seperti Pendidikan Moral dan Kerohanian ‡merentas kurikulum, dalam semua mata pelajaran secara tidak langsung ataupun dikaitkan dengan topik tertentu. ‡melalui aktiviti-aktiviti harian di sekolah.

5.Kreativiti Kreativiti ialah sesuatu yang dibuat dan dihasilkan dengan menggunakan dayaimaginasi dan pemikiran bagi menghasilkan sesuatu yang baru dan berguna kepadamanusia. Terdapat beberapa aspek kreativiti yang perlu diberikan penjelasan iaitu: ‡Hubungan kreativiti dengan seni kecerdasan a.kreativiti tidak boleh dipisahkan daripada seni kerana salah satu alat buntuk merangsangkan kreativiti ialah seni. b.kreativiti yang berkait rapat dengan kecerdasan kanak-kanak, dapat dibina dan dilatih jika kanak-kanak diberikan keadaan yang sesuai. ‡Ciri-ciri seseorang kreatif a.kebolehan menghadapi risiko b. berdikari c. berkeyakinan mencuba

d.kesanggupan menahan ketegangan 5.1Peranan guru membina kreativiti Guru memainkan peranan penting bagi membuna kreativiti kanak-kanak. Memberi motivasidan mencipta suasana tidak memadai tanpa disertai sikap guru. Sikap guru adalah salah satu faktor yang amat diperlukan bagi merangsangkan kreativiti. Oleh itu guru perlulah bersikap positif seperti: ‡Menghargai idea dan soalan kanak-kanak. ‡Menggalakkan kanak-kanak bercakap dan bercerita. ‡Memberikan komen yang ikhlas. ‡Memahami kanak-kanak. ‡Memberikan pandangan yang menggembirakan kepada hasil kerja mereka. ‡Mewujudkan suasana menggalakkan. ‡Merancang aktiviti yang berkualiti dengan menggunakan bahan yang mudah diperolehi dan selamat digunakan. ‡Mendisiplinkan kanak-kanak dengan memberi arahan yang jelas dan betul semasa hendak menggunakan alat-alat. ‡Menggalakkan kanak-kanak bekerjasama antara satu sama lain. 5.2Hubungan kreativiti dengan seni dan kecerdasan ‡Kreativiti tidak boleh dipisahkan daripada seni kerana salah satu alat untuk merangsangkan kreativiti ialah seni. ‡Kreativiti yang berkait rapat dengan kecerdasan kanak-kanak, dapat dibina jika kanak-kanak diberikan keadaan yang sesuai. 5.3Ciri-ciri seorang yang kreatif ‡Kebolehan menghadapi risiko ‡Berdikari ‡Berkeyakinan mencuba ‡kesanggupan menahan ketegangan 6.Kecerdasan Pelbagai Setiap kanak-kanak mempunyai kecerdasan yang berbeza-beza. Setiap kecerdasanperlu dinilai sama rata dan sama berat. Kecerdasan kanak-kanak dapat dipertingkatkanmelalui peluangpeluang pendidikan seperti menyediakan persekitaran yang kayadengan bahandan aktiviti yang merangsangkan. Perlulah dikenalpasti kekuatan kanak-kanak bagi mempertingkatkan

pembelajaran kanak-kanak dalam semua bidang denganlebih berjaya. Sesuatu kecerdasan yang kuat dalam diri kanak-kanak dapat digunakanbagi memperkukuhkan kecerdasan yang lemah.

Howard Gardner (1983) melalui Theory of Multiple Intelligences menjelaskan,kecerdasan adalah kebolehan menyelesaikan masalah ataupun mencipta produk yangdihargai oleh sesuatu budaya. Setiap individu mempunyai sekurang-kurangnya tujuhkebolehan mental yang berasingan atau bebas, iaitu kecerdasan. Berikut dijelaskan pelbagai jenis kecerdasan bagi membantu guru-guru mengenal pasti kecerdasan yang ada pada diri kanak-kanak di dalam kelasnya : 6.1.Kecerdasan Verbal - Linguistik Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atautulisan, termasuk ± keboleban memanipulasikan ayat, gaya bahasa dan pengucapandengan baik dan sempurna. Contoh aktiviti: Perbahasan, perbendaharaan kata, ucapan formal, penulisan kreatif, bacaan, jurnal, diari, puisi, jenaka dan bercerita. 6.2Kecerdasan Logik - Matematik Kebolehan menggunakan nombor, menaakul, mengenal pasti pola abstrak, perkaitan,sebab dan akibat (logik).Melibatkan pemikiran saintifik, termasuk pemikiran secaraheuristik, induktif dan deduktif, membuat inferens, mengkategori, generalisasi,perhitungan dan pengujian hipotesi Contoh aktiviti: Penggunaan simbol, rumus, urutan nombor, pola abstrak, perkaitan sebab dan akibat (logik), penyelesaian masalah, pengurusan grafik dan pengiraan. 6.3Kecerdasan Fizikal - Kinestatik Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi, keseimbangandan kelenturan badan. Menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea danperasaan. Contoh aktiviti: Tarian kreatif, drama, main peranan, aktiviti jasmani, latihan fizikal, pemain sukan dan seni pertahanan diri. 6.4Kecerdasan Visual - Spatial Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. Berkepekaanterhadap warna, garis, rentuk dan ruang. Berkebolehan menvisual secara spatial danmengorientasi diri dalam matriks ruang.

Contoh aktiviti: melukis, mengecat, skema warna, garis rentuk dan ruang, menciptagambaran mental, imaginasi aktif, peta minda, menvisual secara spatial danmengorientasi diri dalam matriks ruang. 6.5Kecerdasan Muzikal-Ritma Kemampuan untuk menggemari, mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melaluimuzik. Kecendenmgan ini termasuk kepekaan terhadap ritma, melodi atau kelangsingansuatu hasil muzik. Contoh aktiviti: Persembahan muzik, bunyi vokal, bunyi instrumental, nyanyian dan drama lagu. 6.6Kecerdasan Intrapersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. Mempunyaigambarann yang tepat tentang diri sendiri, kesedaran terhadap mood dalaman,kehendak, motivasi, kemarahan, dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diridan jati diri. Contoh aktiviti: Teknik metakognisi, strategi pemikinm, proses emosi, taakulan tahap tinggi, disiplin diri dan amalan pemusatan. 6.7Kecerdasan Interpersonal Kemampuan untuk rnendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dankebolehan untuk berkornunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petandatersebut. Contoh aktiviti: komunikasi antara individu, latilhan ernpati, latihan kolaboratif, rnernberi maklurn balas, strategi pernbelajaran kooperatif dan sedia bekerja sama 6.8Kecerdasan Naturalis Mengenali, menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna. Melibatkan kebolehan memerhati, memahami dan mengatur contoh-contoh dalam persekitaran semulajadi.

TOPIK 2 :PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK 1.Pengenalan Prinsip adalah hokum atau asas yang menjadi dasar pemikiran ataupn tindakan sesuatuperkara. Prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran prasekolah bermaksud, hukumatau asas dalam

mendidik kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Terdapat banyak prinsip pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Bagaimanapun prinsip-prinsip asas yang perlu diberi perhatian adalah: ‡Prinsip-prinsip perkembangan kanak-kanak ‡Prinsip-prinsip pembelajaran kanak-kanak ‡Prinsip-prinsip arah perkembangan pembelajaran kanak-kanak 2.Prinsip-Prinsip Perkembangan Kanak-kanak Semestinya guru perlu mengetahui aspek perkembangan kanak-kanak danmenyesuaikan aspek ini dengan konten dan strategi yang digunakan dalam prasekolah.Guru perlu mendekati kanakkanak sebagai individu dan bukannya sebagai satukumpulan. Mereka juga perlu dilayan dengan rasa saling hormat-menghormati, faham-memahami dan percaya pada kemampuan dan kebolehan kanak-kanak untuk berubah. Antara prinsip perkembangan kanak-kanak adalah: ‡Kanak-kanak berkembang secara menyeluruh. ‡Perkembangan kanak-kanak mengikut urutan yang standard ‡Perkembangan kanak-kanak mengikut tahap yang berbeza-beza sama adadalam dirinya sendiri (intrapersonal) ataupun antara kanak-kanak lain(intrapersonal). ‡Peringkat prasekolah adalah masa yang terbaik bagi perkembangan kanakkanak. 2.1Kanak-kanak berkembang secara menyeluruh Perkembangan estetik, kognitif, bahasa, sosial dan fizikal adalah saling berkait. tidakada satu aspek yang berkembang secara sendiri dan tidak ada satu aspek yang palingpenting. Oleh itu, dalam program prasekolah, fokus guru adalah kepada perkembangankanak-kanak secara menyeluruh. Berdasarkan prinsip ini, masalah akan timbul jika satu aspek perkembangan sahajadiberi tumpuan dan mengetepikan perkembangan yang lain. Contohnya, kanak-kanakyang mendapat penjagaan fizikal yang mencukupi di rumah tetapi tidak mendapatperhatian yang cukup aripada segi sosial dan emosi Oleh itu, pengajaran kanak-kanak secara menyeluruh ndalam program prasekolahadalah penting. Kurikulum dan perkembangankanak-kanak secara menyeluruh tidakterpisah.

2.1.1Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak ‡Aktiviti dan jadual dibentuk supaya mengandungi semua aspek perkembangan kanak-kanak. ‡Guru perlu memikirkan bagaimana mata pelajaran yang diajar dapat membantu perkembangan kanak-kanak. ‡Pengagihan masa dalam sehari perlu difikirkan dan melibatkan semua aspek kerana semua aspek perkembangan kanak-kanak adalah sama penting. ‡Menggabungkan pengalaman dan bukan memisahkannya adalah mustahak. Halini melibatkan integrasi aspek perkembangan, mata pelajaran dan tanggungjawab. 2.2Perkembangan kanak-kanak mengikut urutan standard Perkembangan adalah beruruta dalam perubahan berlaku daripada semasa ke semasamengikut atruran tertentu. Kanak-kanak di seluruh dunia menhadapi corakperkembangan yang sama, iaitu meliputi semua aspek perkembangan. Urutan standarddidapati berkait dengan pergerakan. Contohnya, untuk bergerak dari satu tempat kesatu tempat yang lain, bayin bermula dengan mengakat kepala, kemudian duduk, berdiridengan bantuan, diikuti dengan berjalan dan seterusnya berlari. Bagi kanak-kanak yang mula belajar memeang pensil dan menulis di atas kertas,sebelum dapat menulis mereka cuba membentuk cakaran. Kemudian beralih perlahan-lahan kepada pengulangan pergerakan, membentuk saripada satu huruf kepadaperkataan dan seterusnya. Perubahan sedemian tidak sama keadaannya. Seseorang kanak-kanak memerlukansama ada lebih ataupun kurang masa bagi mencapai sesuatu perubahan tingkah laku.Kanak-kanak mungkin bergerak ke depan atau ke belakang sedikit, dank e depansemula. Kanak-kanak yang lain pula mungkin tidak mengikut urutan sedemikian keranatidak sesuai dengan keadaannya, 2.2.1Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak ‡Memerhati dan membaca berkenaan kanak-kanak membantu pendidik mengenalpasti pelbagai urutan standard. ‡Pengetahuan berkenaan urutan perkembangan kanak-kanak dapat digunakanbagi menentukan cara yang mencabar kanak-kanak dalam kelas dam ekspektasiyang sesuai untuk individu. ‡Elakkan daripada terlalu mempercepatkan progress kanak-kanak melalui urutanstandard tertentu seperti yang berkaitan dengan mengeja, mengenal nombor danmenulis. ‡kebolehan guru menjelaskan urutan standard dapat membantu merekamemahami dengan jelas berkenaan perkembangan kanak-kanak dan bagaimanaamalan dan tujuan di dalam kelas dapat membantu pembelajaran kanak-kanak

2.3Perkembangan kanak-kanak mengikut tahap yang berbeza-beza Setiap kanak-kanak berkembang mengikut masa biologikalnya sendiri. Setiap kanak-kanak tidak sama antara satu sama lain. Perbezaan ini dapat ditunjukkan daripada duaaspek, intrapersonal iaitu dalam dirinya sendiri dan interpersonal iaitu kanak-kanak lain. Pelbagai aspek perkembangan adalah penting pada masa yang berbeza sepanjangperingkat awal kanak-kanak. Sebagai contoh, peringkat bayi adalah peringkatpembesaran yang paling cepat. Walaupun perkembangan bahasa agak lambat, tetapiapabila kanak-kanak memasuki alam persekolahan, perkembangan fizikal agak lambatberbandingh dengan perkembangan penggunaan bahasa yang begitu pesat.Hal iniadalah contoh kepada perkembangan intrapersonal.Kepelbagaian aspek intrapersonaldapat manggambarkantentang ketidaksamaaan antara kanak-kanak.

Bagaimanapunketidaksamaan dalam perkembangan adalah dalam jangkaan Kepelbagaian interpersonal juga berlaku. Kecepatan kanak-kanak mengikut urutanstandard adalah berbeza. Oleh itu kanak-kanak yang sama tarikh lahir mempunyaitingkahlaku dan pemahaman yang berbeza. Kepelbagaian ini adalah normal danperbezaan boleh didapatimerentasi semua aspek perkembangan. 2.3.1 Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak ‡Kanak-kanak di adalam kelas prrasekolah mempunyai kebolehan yang jauh berbeza-beza. ‡Pendidik perlu elakkan daripada memberi tumpuan kepada satu perkara sahaja sebagau ukuran pencapaian atau potensi kanak-kanak secara menyeluruh. ‡Pemerhatian yang teliti ke atas kanak-kanak mendedahkan corak tingkah lakuindividu daipada pelbagai aspek perkembangan. Guru atau pendidikmenggunakan pengetahuan ini untuk pengajaran individu dan bukan mengajarsemua kanak-kanak perkara yang sama dengan menggunakan cara yang samapada masa yang sama. ‡Jadual harian yang memberi peluang kepada kanak-kanak menjalankan aktivitimengikut kemampuannya sendiri dapat membantu kanak-kanak berbandingdengan jadual yang telah ditetapkan lebih awal ataupun kanak-kanakdikehendaki mengikut pusingan daripada datu aktiviti kepada aktiviti yang lain.Rancangan boleh disesuaikan dan digubah bagi memenuhi keperluan individudalam kumpulan. ‡Standard perkembangan dapa berubah-ubah. Kanak-kanak tidak boleh dilabelsebagai ³cepat´ ataupun ³lambat´ berbanding dengan kanak-kanak lain dalamkumpulan. ‡Aktiviti kelas yang meliputi pelbagai objektif pembelajaran berbanding satuobjektif memberi banyak peluang kepada kanak-kanak untuk dicabar dan untukmengalami kejayaan.

2.4Peringkat prasekolah adalah masa terbaik untuk perkembangan kanak-kanak Peringkat awal perkembangan kanak-kanak adalah masa terbaik berlaku perubahan-perubahan yang penting. Perubahan-perubahan ini adalah berkaitan dengan interaksiyang kompleks, iaitu antara struktur dalaman dan fikiran kanak-kanak, serta pengalaman mereka dengan persekitaran fizikal dan sosial. Pada ketika ini kanak-kanaklebih mudah menerima pengaruh persekitaran yang positif ataupun negatif berbandingdengan masa-masa lain. Kanak-kanak seharusnya diberi pengalaman yang menggalakkan perkembangan pada ketika ini, agar mereka kekal bermotivasi dan berjaya mencapai potensi. Sebagai contoh, kanak-kanak prasekolah secara biologi cenderung mengembangkankemahiran motor asas seperti menangkap, membaling, melompat dan berlari. Kanak-kanak ini akan menggabungkan kemahiran tersebut dengan kemahiran yang lebihkompleks. pada tahap ini, kebanyakan kanak-kanak dapat menerima pengajaran dansanggup menghabiskan masa dengan aktiviti fizikal yang dapat meningkatkankemahiran mereka. Walau bagaimanapun kanak-kanak yang tidak diberi peluang sedemikian menjadikurang sanggup memulakan pembelajaran dan berlatihkemahiran motor asas padamasa akan datang, iaitu di sekolah rendah. Pada pertengahan sekolah rendah, kanak-kanak tersebut dikatakan tidak mempunyai bakat yang diperlukan untuk berjaya.Kekurangan kemahiran dan kesanggpan, membentuk satu halangan yangmenyebabkan kanak-kanak menjauhkan diri daripada terlibat dengan aktiviti fizikal danpermainan. Tindakan ini berkumpul dan selalunya mempunyai kesan sepanjang hayat.Hal ini membuatkan pendidikan peringkat awal kanak-kanak sebagai masa terbaik untukkanak-kanak mencapai kecekapan motor, Dengan itu, sikap dan kemahiran asas kanak-kanak berkiaitan dengan fizikalnya perlu ditingkatkan. 2.4.1 Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak ‡Prinsip berkenaan masa yang terbaik bagi perkembangan kanak-kanakmenunjukkan program pengajaran mementingkan proses dan kemampuan yangmeliputi cara-cara yang menggalakkan perkambangan kanak-kanak. ‡Guru seharusnya berupayamenjelaskan sifat semula jadi yang kritikal untuktahun-yahun awal kanak-kanak yang berkaitan dengan semua aspekperkembangan

TOPIK 3 : PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH 1.PENGENALAN Dalam pendidikan prasekolah, guru perlu menggunakan pelbagai pendekatanpengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan diri, keperluan,kebolehan, bakat dan minat serta latar belakang murid. Oleh sebab murid merupakanadalah pembelajar yang aktif, guru perlu menyediakan aktiviti dan bahan yang konkritdan menarik supaya murid boleh melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajarandan pembelajaran. Oleh itu, aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang dan dikelolakan secarateliti an sistematik bagi menjamin setiap murid mendapat peluang yang sama dalamproses pengajaran dan pembelajaran, sama ada secara kelas, kummpulan ataupunsecara individu 2.PENDEKATAN Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah, empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang perlu diutamakan iaitu : ‡Pendekatan Belajar Melalui Bermain ‡Pendekatan Bertema ‡Pendekatan Bersepadu ‡Penggunaan ICT dalam pembelajaran 2.1Belajar Melalui Bermain Belajar melalui bermain adalah pendekatan yang terancang dan berstruktur bagimemberi peluang kepada murid belajar dalam kn keupayaan kognitif, suasana yangmengembirakan dan bermakna. Pendekatan ini diberi penekanan dalam prosespengajaran dan pembelajaran kerana bermain adalah fitrah kanak-kanak. Melaluibermain mereka dengan gembiran dan senang hati membuat penerokaan, penemuandan pembinaan melalui pengalaman langsung semulajadi

Oleh itu penekanan kepada pendekatan ini menjadikan proses pengajaran danpembelajaran itu menggembirakan di samping meningkatkan kepupayaan kognitif,keinginan untuk meneroka bagi memenuhi perasaan ingin tahu, kemahiran motor kasardan motor halus, serta meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif.Pendekatan bermain sambil belajar menekankan ciri-ciri berikut: ‡aktiviti yang menggembirakan ‡penerokaan dan interaksi dengan persekitaran ‡permainan bebas dan terancang ‡kelonggaran masa ‡percubaan idea sendiri ‡peluang memberi tumpuan dan perhatian Semasa melakukan aktiviti bermain, proses penerimaan sensori atau deria sepertipendengaran, penglihatan, bau, sentuhan dan rasa akan terangsang dan memberikansatu pengalaman pembelajaran yang bermakna dan penguasaan kemahiran akanterbina serta membantu perkembangan ke tahap optimum. ‡Tanggapan main pada kanak-kanak adalah belajar. Naluri kanak-kanak sukabermain dan pada waktu yang sama mereka belajar menerusi main. Tanggapanmain antara kanak-kanak dengan orang dewasa adalah berbeza. Main bagiorang dewasa ialah untuk beriadah. Ada pula yang menjadikan main sebagaiprofesion seperti main bola sepak, badminton dan golf. Main pula bagi kanak-kanak dua perkara akan bertaku pada perkembangan kanak-kanak iaitu sosialdan kognitif. 2.1.2 Teori-teori main ‡Teori Tenaga Berlebihan Tenaga yang berlebihan perlu dikeluarkan. Sekiranya tenaga ini tidk dikeluarkan boleh menyebabkan kanak-kanak berasa tidak selesaa dan boleh mengganggu kesihatan mereka ‡Teori Relaxation Manusia kehabisan tenaga jadi ianya perlu diganti. Kehidupan modenmenyebabkan manusia mengalami tekanan. Permainan perlu untuk melegakandan mengganti tenaga. ‡Teori Instinct Alam kanak-kanak merupakan tempoh seseorang menyediakan diri ke arahkedewasaan. Dalam tempoh ini pengalaman bermain dan lain-lain merupakanlatihan membantu mencapai kematangan. ‡Teori Psikodinamik

Bermain akan dapay mengurangkan kebimbangan dan rasa takut dengan membawanya ke peringkat sedar. ‡Teori Perkembangan Kognitif Dilihat dari sudut intelek, aktivitimain tidak terhad. Main menjadi latihanberimaginasi dan menjadi alat untuk menguasai pengetahuan dari persekitaranserta membantu perkembangan kognitif. 2.1.3Konsep belajar melalui bermain ‡Sesuatu aktiviti yang memberi kegembiraan serta peluang murid-murid melahirkan perasaan. ‡Murid dapat meneroka, mencuba dan meningkatkan penguasaan sesuatau kemahiran. ‡Peluang untuk memberi tumpuan dan perhatian ‡Membantu mengembangkan pertumbuhan darisegi kognitif dan psikomotor. ‡Bebas, terancang dan selamat 2.1.4 Kepentingan main dan permainan Main melibatkan pemilihan aktiviti bebas yang datang daripada motivasi sendiri,menyeronokkan dan berorientasikan proses. Ini bermakna aspek di luar masa,penggunaan bahan dan peralatan, persekitaran, peraturan aktiviti bermain dan perananyang mengambil bahagian yang dibuat semasa kanak-kanak bermain. Semuaberdasarkan deria realiti kanak-kanak. Pada masa yang sama main dapat memberimanfaat terhadap perkembangan kanak-kanak dari segi sosial dan kognitif. Sebenarnya kanak-kanak bermain tidak memerlukan ganjaran pujian, wang ataumakanan. Mereka bermain kerana sukakannya. Di sebaliknya kanak-kanak yangbertanding untuk membina kereta menggunakan bongkah dianggap tidak bermain. Kanak-kanak yang disuruh menggunakan bongkah berwarna merah sahaja masih dianggapbukan bermain. Kanak-kanak yang disuruh untuk melabelkan warna pada lakarannyatidak dianggap bermain. Kanak-kanak bermain tanpa mengikut arahan orang dewasa.Proses pembelajaran akan berlaku secara tidak langsung semasa bermain. Kanak-kanakakan membina kefahaman sesuatu konsep menerusi bermain sama ada konsep sosialatau kognitif.

2.1.5Peringkat perkembangan main Kanak-kanak belajar menerusi main. Hal ini mengundang ramai pendidik awal kanak-kanak mengkaji peranan main kepada kanak-kanak. Terdapat dua pandangan tentangperingkat main kanak-kanak yang telah dikaji iaitu: (a)Kategori Main Sosial mengikut Mildred Parten (1932) Mildred Parten (1932) telah mengkaji main dari aspek sosial. Beliaumengkategorikan main sosial kepada enam peringkat pembentukan sosial kanak-kanak menerusi main. Kajiannya tentang main sosial masih dianggap sesuaisehingga hari ini. Pemeringkatan main yang digunakan oleh Parten terus dijadikanrujukan.Kategori main sosial mengikut Parten adalah seperti berikut: ‡perlakuan tidak menentu (unoccupied behavior) - kanak-kanak bergerak di kelas dari satu tempat ke tempat lain sambil memerhati tetapi tidak bermain; ‡main sendirian (solitary play) - kanak-kanak bermain sendirian, tidak melibatkan kanak-kanak lain yang duduk berhampiran dengannya; ‡main pemerhatian (onlooker play) - kanak-kanak ini berdiri memerhati kanak-kanak lain bermain tetapi tidak melibatkan diri dalam permainan ‡main selari (parallel play) ‡main asosiatif (associative play) - kanak-kanak ini berinteraksi dengan kanakkanak lain dan berkongsi peralatan mainan tetapi tidak bersama dalam aktivitimain; dan ‡main koperatif (cooperative play) - kanak-kanak ini bermain dalam bentuk sosial dan melibatkan permainan bersama dan berkongsi aktiviti. (b)Kategori Main Kognitif Mengikut Sara Smilansky (1968) Manakala Sara Smilansky (1968) melihat main dari aspek kognitif. Beliau melihataspek main dapat membina perkembangan kognitif kanak-kanak. Main dapatmeningkatkan keupayaan kognitif kanakkanak iaitu diukur dari segi cara kanak-kanak menggunakan bahan atau peralatan mainan itu sendiri. PandanganSmilansky yang berbeza dengan Parten dianggap sebagai pelengkap kepadapengkelasan yang telah dibuat oleh Parten. Kategori main mengikut Smilansky: ‡main berfungsi (functional play) - kanak-kanak ini bermain menggunakan motor untuk meneroka rupa bentuk objek dan cuba memahami apa yang boleh

dibuat dengan objek berkenaan; ‡main konstruktif (constructive play) - kanak-kanak ini bermain melibatkan mencipta sesuatu objek; ‡main dramatika (dramatic play) - kanak-kanak ini menggunakan objek mainan untuk menggantikan sesuatu imaginasi; dan ‡main dengan peraturan(games with rules) - kanak-kanak ini bermain melibatkan penerimaan pandangan,mengubahsuai peraturan dalam permainan. c) Permainan Bebas Permainan bebas atau informal melibatkan aktiviti main yang spontan, tidak formal dan tidak berstruktur dalam persekitaran yang kaya dengan bahan dan interaksi dengan rakan sebaya dan orang dewasa. Bahan pengajaran dan pembelajaran disediakan di pusat pembelajaran. Dengan itu kanak-kanak tersebut mempelajari dan mengalami banyak pembelajaran semasa menjalankan interaksi dengan rakan sebaya, orang dewasa dan bahan yang disediakan. (d) Permainan lakonan atau olok-olok Permainan ini melibatkan interaksi verbal antara kanak-kanak untuk melakonkan watak-watak dalam permainan tersebut. Permainan ini melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik. Ia juga melibatkan fantasi dan imaginasi kanak-kanak. (e) Permainan luar Kanak-kanak perlu melepaskan tekanan perasaan semasa bermain dalam keadaan terkawal. Alat permainan luar yang disediakan iaitu bekas main pasir, bekas main air, terowong, jongkang jongkit, buaian, rangka besi dan gelungsur adalah untuk membantu perkembangan fizikal kanak-kanak dalam keadaan riang dan menggembirakan. Semasa bermain dengan alatan tersebut, kanak-kanak dapat mempelajari beberapa konsep seperti imbangan, berat dan ringan, tinggi dan rendah, tarikan gravity, ayunan serta konsep banyak dan sedikit. Penerapan nilai murni berlaku seperti bersabar, mengikut giliran, bekerjasama, tolong-menolong, bersikap sederhana dan hormat- menghormati. Aktiviti permainan luar ini melibatkan perkembangan otot kecil, otot besar, koordinasi tubuh badan, perkembangan bahasa, interaksi sosial dan kreativiti.

2.1.6 Main dalam pembelajaran kanak-kanak Sebagaimana yang telah dibincangkan sebelumnya main adalah proses pembelajarankanak-kanak untuk memahami sesuatu konsep. Melalui penerokaan dan membina semulakonsep menerusi main dapat mengukuhkan kefahaman kanak-kanak terhadap konsepyang ingin diketahui. Di dalam kelas tadika untuk kanak-kanak berusia 5 dan 6 tahunkanak-kanak bermain untuk membina konsep. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlumenyediakan main bercorak konstruktif selain dari bersosial. Rajah 1.3 menunjukkancontoh bagaimana aktiviti pengajaran yang dikendalikan dapat membantu muridmurid membina konsep menerusi pemerhatian dan pengalaman.Kanak-kanak kerap berhadapan dengan masalah untuk mengenal pasti persamaan antaraobjek dan peristiwa, membanding dan membezakan. Contohnya untuk meletakkansekeping jigsaw puzzle di atas papanj igsaw. Kanakkanak perlu membina persamaanantara sekeping jigsaw puzzle dan ruang jigsaw puzzle. Contoh yang lain seorang kanak-kanak meletakkan segelas air sirap di atas meja kemudian bermain di sudutpembelajaran. Apabila dia datang semula di meja terdapat dua gelas air sirap.Dia tentunya akan tertanya-tanya yang manakah gelas miliknya. Keadaan inimenyebabkan dia perlu membina persamaan antara gelas kepunyaannya sebelum inidan gelas yang baru dilihatnya. Terdapat dua jenis persamaan iaitu pengenalan(identity) dan kesetaraan(equiv alence).Pengenalan melibatkan antara dua penglihatan terhadap objek yang sama. Manakalakesetaraan melibatkan persamaan dua atau lebih objek. Pengenalan dapat dilihat menerusi contoh kanak-kanak dengan gelas air minuman. Dia tidak dapat membezakan gelas miliknya. Manakala kesetaraan dapat dilihat menerusicontoh kanak-kanak dan jigsaw puzzle. Kanak-kanak terpaksa membanding beza duaobjek untuk disesuaikan. Kesimpulannya persamaan terbina sama ada antara dua penglihatan objek atau peristiwa,antara objek yang berbeza atau peristiwa. Hal ini penting untuk memahami penemuanoleh kanak-kanak sewaktu percubaannya menyelesaikan masalah.Perubahan adalah sesuatu yang kanak-kanak mahukan. Setiap perubahan melibatkantempat permulaan dan tempat berakhir. Perubahan berlaku di antara tempat permulaandan tempat berakhir. Sebagai contoh air (rupa asal permulaan) boleh diubah kepadawarna merah (rupa akhir) dengan meletakkan sirap merah (perubahan). Jika kanak-kanakingin mengubahnya ke rupa asal permulaan mereka perlu tahu sesuatu tentang cara air menjadi merah. Mungkin mereka boleh menggunakan kain menapis warna atau pun menambah air ke dalam bekas.

Piaget telah mengenal pasti enam tahap keupayaan kanak-kanak memikirkan tentangperubahan dari usia 1 hingga 7 tahun. Secara umum enam aras perkembangan kognitifyang disarankan oleh Piaget adalah seperti berikut: (a)tahap berbeza sepenuhnya; (b) tahap penolakan (c)tahap darjah berhati-hati; (d) tahap kepelbagaian; (e)tahap fungsi; dan (f)tahap dapatan sebenar. Berdasarkan pandangan teori yang dikemukakan oleh Piaget main konsruktif dianggapsesuai untuk aktiviti penerokaan dan penemuan. Guru menyediakan persekitaran danbahan/peralatan pembelajaran. Manakala kanak-kanak menyesuaikan kemahiran dankonsep yang perlu dibina menerusi aktiviti main konstruktif. Peranan guru sebagaipendorong mencetuskan pembinaan pemikiran konstruktif kanak-kanak terhadap sesuatukonsep. Main di kelas tadika/prasekolah boleh dibahagikan kepada: (a)main pilihan sendiri - guru menyediakan peralatan permainan di sudut-sudut tertentu untuk dipilih oleh murid. Biasanya aktiviti ini dijalankan semasa rutinatau sementara menunggu aktiviti pembelajaran bermula; dan. (b)main terancang - guru merancang pembelajaran dengan memasukkan unsurmaindalam aktiviti pembelajaran. Bahan dan peralatan boleh digunakan sebagaialat bantu yang mengukuhkan sesuatu konsep yang dilakukan menerusi main. Kesimpulannya main merupakan aspek penting dalam kehidupan kanak-kanak. Kanak-kanak belajar menerusi main. Germain juga merupakan suatu rangsangan untuk kanak-kanak belajar. Main dalam konteks pembelajaran kanak-kanak adalah suatu prosespembelajaran secara keseluruhan. Kenyataan yang mengatakan 'bermain sambil belajar'atau 'belajar sambil bermain' bermaksud keseluruhan konsep pembelajaran kanak-kanakyang menekankan adanya unsur main dalam pembelajaran kanak-kanak. Setiap program,model, pendekatan dan aktiviti melibatkan unsur main sebagai intipati keseluruhan pembelajaran kanak-kanak.

2.1.7Pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain Sebelum mekasanakan pendekatan ini, guru perlu mengambil kira perkara-perkara berikut: ‡Hasil pembelajaran yang ingin dicapai perlu ditentukan. ‡Bahan perlu sesuai dan berfaedah kepada perkembangan murid

‡Bahan konkrit, benar dan bermakna disediakan ‡Bahan yang digunakan mengalakkan komunikasi dan imaginasi ‡Permainan menarik minat dan menggembirakan murid 2.1.8 Faedah pendekatan belajar melalui bermain.Melalui main sambil belajar, muridmurid boleh: ‡Mengukuhkan penguasaan konsep pembelajaran dari umum kepada yang lebih spasifik. ‡Meningkatkan keupayaan kognitif. ‡Bersosialisasi dengan rakan sebaya dan orang dewasa ‡Meningkatkan kemahian emosi ‡Mengukuhkan perkembangan fizikal ‡Menguasai kemahiran manipulatif ‡Melahir dan menyatakan perasaan 2.2Pendekatan Bertema Pendekatan bertema adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui satutopik atau tema yang dipilih bersesuaian dengan masa, tempat, minat dan latarbelakang murid Tema yang dipilh dijadikan sebagai wahana untuk menguasai sesuatu kemahiran sepertikemahiran bertutur, membac, menulis, asas matematik, berfikir dan emosi serta sosial.Selain itu, pendekatan ini memberi peluang kepada murid meluaskan pengetahuanmelalui tema yang dipilih. Pendekatan pengajaran bertema ataupun unit menyediakan isi kandungan dan rangkauntuk menyusun aktiviti pembelajaran dan mengintegrasikan pelbagai bidang kurikulum.Kanak-kanak dapat membina kemahiran dan mempelajari topic-topik tertentu dalamruang lingkup yang lebih luas. Selain itu, peluang lebih terbuka untuk kanak-kanak menerokai pelbagai bidanpengalaman melalui penglibatan yang aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Pengalaman guru dan juga pengalaman kanak-kanak perlu dititikberatkan sebelummemulakan pengajaran bertema. Unit-unit perlu dirancang berdasarkan minat kanak-kanak dan sesuai dengan latar belakang pengalaman dan tahap perkembangan mereka. Pendekatan ini melibatkan bidang-bidang lain tetapi membincangkan perkaa yang sama, sebagai contoh haiwan sebagai tema. Pendekatan bertema melibatkan bidangyang luas tetapi tidak mendalami. Kemahiran yang berbeza tetapi bukan tujuan untuk mendalami topik. Tema boleh diangap sebagai rangsangan kearah pembelajaran

2.2.1 Faktor-faktor pemilhan pendekatan bertema Pemilihan tema perlu menimbangkan aspek-aspek berikut: ‡Boleh merentas semua komponen ‡Bersesuaian dan berkaitan dengan pengalaman dan kehidupan murid ‡Bersesuaian dengan situasi, masa dan peristiwa ‡Kemudahan untuk mendapatkan bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran ‡Guru berminat terhadap tema yang dipilih ‡Pemeringkatan tema dari mudah kepada yang lebih mencabar 2.2.2 Kepentingan pendekatan bertema ‡Tema yang dipilih dijadikan sebagai wahanan untuk menghubungjalinkan pengetahuan atau kemahiran daripada beberapa komponen yang berlainan. ‡Pendekatan bertema akan dapat membantu guru merancang, mengurus aktivitidan menyediakan bahan pengajaan dan pembelajaran secara lebih berfokus danmenyeluruh. 2.2.3 Pelaksanaan pendekatan bertema Sebelum melaksanakan pendekatan ini, guru perlu: ‡Mengenalpasti tema yang hendak digunakan ‡Menjana idea berkaitan tema ‡Membina peta minda tema yang mengandungi komponen yang berkaitan dengan tema ‡Menyediakan senarai aktiviti kepada setiap komponen yang berkaitan dengan tema ‡merancang iklim dan menyusun persekitaran kelas dan ousat oembelajaran supaya mempunyai suasana yang berkaitan dengan tema. 2.3 Pendekatan Bersepadu Pendekatan bersepadu membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar. Dalamkehidupan sebenar, sesuatu itu saling berkaitan di antara satu sama lain dan bukannyasesuatu yang terpisahpisah. Mereka melihat pembelajaran secara menyeluruh danbersepadu dan tidak memisahkan pembelajaran kepada subjek yang berbeza-beza. Oleh itu pendekatan bersepadu digunakan dalam pengurusan pengajaran danpembelajaran yang menggunakan lebih daripada satu komponen dalam aktivitipembeajaran. Selain daripada kesepaduan antara komponen, pendekatan inimelibatkan juga kesepaduan antara:

‡Beberapa kemahiran ‡Kemahiran dan nilai murni ‡Aktiviti dalam kelas dan luar kelas ‡Aktiviti berfokuskan guru dan berfokuskan murid ‡Pelbagai kaedah dan teknik Pembelajaran melalui pendekatan bersepadu menyediakan murid peluang : ‡Memenuhi keperluan mereka yang berbeza-beza dari segi perkembangan, minat dan kebolehan serta perbezaan dari segi latar belakang. ‡Meneroka sesuatu topik dengan cara yang lebih mendalam. ‡Lebih banyak pilihan dan motivasi untuk menimbulkan kepuasan belajar. ‡Meningkatkan daya imaginasi dan kreativiti ‡Meningkatkan kemahiran bahasa dan komunikasi ‡Meningkatkan nilai murni Pendekatan bersepadu boleh digunakan dalam aktiviti seharian. Guru perlumenggunakan pengalaman harian kanak-kanak dalam proses pengajaran danpembelajaran. Ilmu pengetahuan yang dipelajari mesti diamalkan. Pengajaran danpembelajaran adalah tidak formal. Kanak-kanak terlibat dalam aktiviti secara aktif.Semua deria kanak-kanak terlibat secara langsung dalam pelbagai situasi yang dapatmerangsang pembelajaran di dalam atau di luar kelas. Kanak-kanak memperoleh ilmu,konsep, kemahiran dan nilai murni yang berkaitan antara satu sama lain. Contohnya dalam permainan pasir, kanak-kanak dapat merasakan tekstur pasir sepertikasar, halus, konsep seperti kering dan basah, kemahiran membina timbunan pasirmengikut urutan menaik ataupun menurun, serta memupuk nilai murni sepertibekerjasama, bertolak ansur dan berdisipli. Pendekatan bersepadu bolehmenggabungkan beberapa kemahiran mendengar, membaca, bertutur dan menulisatauoun menggabungkan aspek-aspek perkembangan kanakkanak seperti jasmani,emosi, rohani dan intelek. Kaedah pendekatan ini menggabungkan sekurang-kurangnya dua kemahiran yang perludikuasai oleh murid. Merujuk jadual di bawah, hasil pembelajaran adalah kemahiranmembaca dan hasil pembelajaran adalah menulis

2.4 Penggunaan ICT dalam pembelajaran Komputer menyediakan peluang pembelajaran yang berkesan kepada murid

keranaianyamemberi peluang pengalaman pembelajaran dalam cara dan kadar yangberbeza-beza untuk memenuhi keperluan setiap individu. Murid boleh menggunakancomputer secara berpasangan untuk menggalakkan mereka sama-sama meneroka danmemperolehi pembelajaran. Pendekatan ini digunakan untuk : ‡Membantu proses pengajaran dan pembelajaran ‡Memperoleh maklumat ‡Berinteraksi dengan bahan untuk bekajar sendiri dan bersama rakan sebaya ‡Memperkayakan pengalaman pembelajaran 2.4.1 Kepentingan penggunaan ICT ‡Membantu membentuk persepsi pemikiran murid. ‡ICT sebahagaina daripada kehidupan masa kini ‡Boleh dijadikan bahan bantu mengajar ‡Boleh diprogramkan dengan perisian khas ‡Dapat merangsang minat murid dan memberi keseronokan. ‡Dapat merangsang kreativiti dan pemikiran ‡Membantu memudahkan murid memahami konsep sebab dan akibat 2.4.2 Prinsip-prinsip penggunaan ICT ‡Kesesuaian umur ‡Kepentingan ‡Kawalan kanak-kanak ‡Arahan jelas ‡Penggunaan berdikari ‡Tanpa keganasan ‡Berorientasikan proses ‡model yang sebenar ‡Ciri-ciri teknikal ‡Boleh ditranformasikan ‡Kepelbagaian bahasa

TOPIK 4 :TEKNIK PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN PRA SEKOLAH 1.PENGENALAN Di bawah konteks pendidikan, teknik pengajaran ditakrifkan sebagai kemahiran guruyang digunakan untuk pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatuaktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tujuan menggunakan berbagai-bagai teknik mengajar dalam situasi pengajaran ialahuntuk menarik minat murid, mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingintahu murid supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. 2.Tunjuk cara Tunjuk cara adalah suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkankemahiran guru mendemontrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti dihadapan murid. Oleh itu teknik tunjuk cra juga dikenali sebagai demonstrasi. 2.1Prinsip-prinsip tunjuk cara Untuk menghasilkan aktiviti pengajaran melalui tunjuk cara sengan berkesan guru haruslah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip melaksanakan tunjukcara berikut 2.1.1 Sebelum demontrasi a)Guru hendaklah menentukan topik, objektif dan kandungan tunjuk cara terlebih dahulu. b)Alatan hendaklah disediakan dan disusun mengikut langkah-langkah demonstrasi yang ditentukan. c)Tempat demonstrasi hendaklah disediakan untuk memastikan semua murid dapat menyaksikannya dengan jelas. d)Pastikan keselamatan sebelum mengunakan alat, atau bahan yang mungkin boleh menyebabkan kemalangan. e) Sebelum memulakan demonstrasi, guru hendaklah memberitahu murid tujuan demonstrasi dan aktiviti yang hendak diperhatikan supaya mereka dapat mencontohinya tanpa membuat sebarang kesilapan. 2.1.2 Semasa demonstrasi a)Guru harus memandang ke arah murid semasa memberi penerangan tentang aktiviti demonstrasi yang dijalankan. b)Sekiranya murid menunjukkan kerahuan, guru hendaklah menerangkan langkah itu sekali lagi. c)Gurumenggunakan teknik menyoal untuk menarik perhatian murid. d)Pastikan semua murid dapat melihat demonstrasi serta mendengar penerangan guru dengan jelas.

e)Jika masa mengizinkan, guru boleh meminta seorang murid membuatdemonstrasi sekali lagi untuk memperkukuhkan pemahaman tentangcara-cara melaksanakannya. 2.1.3 Selepas demonstrasi a) Bincangkan dengan murid tentangbahagian-bahagiandemomonstrasi yang penting. Ini akan memastikan bahawa murid-murid telah memerhatikan langkah-langkah demonstrasi yang telahditunjukkan dengan betul. b)Bincangkan dengan murid tujuan demonstrasi supaya mereka membuat rumusan. c)Aktiviti pengukuhan harus diadakan selepas demonstrasi. Ini bolehdilakukan melalui aktiviti demonstrasi murid dengan mencontohi guruatau mencatat langkah-langkah demonstrasi dalam buku nota. 2.2 Langkah-langkah pengajaran melalui tunjuk cara Pengajaran mengunakan tunjuk cara melibatkan beberapa langkah utama seperti perancangan, pelaksanaan, latihan dan penutup. 2.2.1 Perancangan a)Penentuan topik dan objektif. b)Perancangan langkah-langkah demonstrasi c) Persediaan alatan. d)Penyusunan tempat demonstra

2.2.2 Pelaksanaan a)Penerangan tujuan demonstrasi. b)Pelaksanaan demonstrasi dengan guru sebagai model hidup. c)Penggunaan alat mengikut langkah-lankah yang disediakan. d)Penggunaan kaedah menyoal untuk menarik perhatian. 2.2.3 Latihan a)Murid mencontohi guru melaksanakan aktiviti kemahiran. b)Guru membetulkan kesilapan murid. 2.2.4 Penutup a)Perbincangan dengan murid tentang aktiviti yang telah dijalankan. b)Murid-murid membuat rumusan dan mencatat nota-nota yang berkaitan.

3.Penyoalan Teknik penyoalan merupakan suatu teknik yang biasa dan kadang-kadang menjadidominant dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Kajian menunjukkanterdapat perhubungan yang signifikan antara penyoalan guru dengan pencapaianpelajar (Turney et. al 973). Menyoal semasa pengajaran dan pembelajaran mempunyaibeberapa tujuan, antaranya ialah: ‡Menjadikan murid aktif ‡Membangkitkan minat dan tumpuan murid. ‡Meningkatkan perkembangan daya pemikiran murid. ‡Menilai kefahaman murid berkenaan isi pelajaran serta kemajuan murid. 3.1Prinsip menyoal a) Soalan ‡Sesuai dengan peringkat umur dan kebolehan urid dalam bilik darjah. ‡Betul daripada tatabahasanya supaya maksudnya lebih jelas. ‡Pendek, tidak berbelit-belit. ‡Releven dan berkaitan dengan topik yang dibincangkan. ‡Dikhususkan supaya lebih jelas ‡Pelbagaikan aras dan jenis soalan. b)Cara menyoal ‡Terbuka kepada semua murid dalam bilik darjah. ‡Libatkan murid yang diam atau tidak bersedia menjawab. ‡Beri masa yang sesuai (3-5 saat) untuk murid memberi respons kepada soalan. ‡Kemukakan soalan dahulu, kemudian menyebut nama murid. ‡Melayan jawapan yang salah dengan baik. ‡Dorong dan cungkil jawapan daripada murid yang tidak mampu memberi respons kepada soalan guru. ‡Elakkan mengulang-ulang soalan. ‡Elakkan daripada menjawab soalan sendiri atau menyusun semula jawapan pelajar seolah-olah guru menjawab soalan sendiri. ‡Elakkan daripada mengulang-ulang jawapan pelajar. ‡Elakkan daripada guru bercakap terlampau banyak. 3.2Tujuan menyoal mengikut peringkat dalam pengajaran Paintal (1980) menjelaskan tujuam sseorang guru menyoal mengikut langkah-langkah pengajaran adalah seperti berikut : Peringkat Tujuan menyoal: a. Pengenalan ‡membantu set induksi guru ‡mengetahui apa yang murid tahu ‡mengulang pelajaran lepas

b. Penyampaian ‡mengekalkan minat dan tumpuan murid ‡menggalakkan penaakulan dan pemikiran logik ‡mengetahui setakat mana kefahaman murid c. Aplikasi ‡fokus dan penjelasan ‡menghilangkan kesukaran dan membantu individu murid. ‡memimpin murid membuat pemerhatian dan inferen d. Penutup ‡mengulang isi utama ‡menguji kefahaman murid ‡mencadangkan masalah dan isu berkaita

4.Pemudahcaraan Pemudahcaraan adalah teknik yang digunakan guru untuk membantu kanak-kanakmencapai matlamat pembelajaran melalui aktiviti-aktiviti yang telah dirancang dandisusun. Guru sebagai fasilitator berfungsi untuk mendidik, membimbing, memujuk,mengukuh, memberi bantuan dan menolong kanak-kanak mencapai matlamat yangdirancang melaluisatu proses yang panjang. Secara mudah, konsep fasilitator merujukkepada usaha-usaha untuk: ‡Menjadikan senang ‡Menggalakkan ‡Memudahkan ‡Mempercepatkan ‡Membantu ‡Memajukan ‡Menolong 4.1Teknik-teknik pemudahcaraan 1. Penyoalan ‡Bertujuan untuk memperluaskan idea ‡Berfokus daripada soalan umum kepada khusus

‡Mengikut aras pengetahuan ‡Menggalakka pemikiran semula ‡Jelas dari segi aras dan frasa ‡Mempunyai hentian untuk beri masa berfikir ‡Sebaran kepada semua murid-murid ‡Layanan jawapan sama ada memberi pujian atau galakkan 2.Layan dan damping ‡Memberi perhatian dengan komunikasi mesra ‡Menggunakan bahasa yang memujuk, tidak menyergah atau mengancam. ‡Sentuhan kepala, bahu atau bahagian belakang. ‡Libatkan lisan seperti µya¶, µha¶, sebutan µbaik¶, µbagus¶, ulang dan kembangkan jawapan murid. ‡Gerak isyarat seperti senyum, angguk, melihat ke depan dan belakang, tepuk tangan, tulis jawapan di papan hitam atau mengangkat ibu jari. ‡Dapat meninggalkan kesan semangat ingin belajar, murid-murid menjadilebih positif, disiplin kelas terkawal, hubungan mesra dan yakin keranadihargai. ‡Tidak menghukum salah dan betul/ 3.Renung kembali ‡Menggalakkan murid merenung, imbas kembali pengalaman. ‡Gabungan pengetahuan dan pengalaman murid. ‡Sesuai digunakan apabila melakukan tajuk baru, memahami sesuatu konsep dan pengukuhan. ‡Memberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah murid lalui. 4.Pensrukturan kognitif ‡Membantu murid memahami konsep dan menggunakan potensi kognitif yang ada. ‡Melibatkan struktur pemikiran, tindakan dan kepercayaan individu. ‡Melibatkan pengalaman sedia ada dan penerokaan idea ‡Merangkumi alam fantasi murid-murid menjelaskan sesuatu konsep yang sesuai dengan pengalaman mereka. ‡Dapat mendfinisikan sesuatu. ‡Melibatkan penerokaan persamaan yang terdapat pada sesuatu konsep atau idea.

‡Penyoalan perlu terancang dan mengikut aras. 5.Kongsi dan bina bersama ‡Berkongsi bersama guru dan murid dalam mencapai objektif ssuatu aktviti. ‡Berkongsi untuk menyelesaikan masalah. ‡Memperkukuhkan idea murid. ‡Memberi pembayang. ‡Guru sebagai pemangkin dalam kumpulan. ‡Berkongsi selesaikan masalah. ‡Guru mencadangkan idea/petunjuk dan murid buat keputusan. 6.Scaffolding ‡Scaffolding adalah ciri yang dikemukakan oleh Vigotsky dam Zon of Proximal Development (ZPD). Pembelajaran berlaku dengan sangat efektif apabila berlakunya interaksi antara kanak-kanak dengan orang dewasa yang kebih kompeten. ‡ZPD merupakan lingkungan di mana kanak-kanak dapat berfikirmelebihijangkaan usianya hasil daripada interaksi degan orang dewasa yangkebih kompeten. ‡Guru memberi galakan berinteraksi, memberi motovasi dan memberi dorongan. ‡Memberi bantuan dan solongan dalam bentuk verbal. ‡Menyoal untuk menggalakkan berfikir bagi menyelesaikan masalah/tugasan. 7.Pengembangan bahasa dan idea ‡Teknik memperkembangkan bahasa dan perbendaharaan kata murid seta meningkatkan kemahiran berfikir. ‡Meningkatkan kemahiran bertutur. ‡Memperluaskan perbendaharaan kata. ‡Memupuk keyakinan diri. ‡Memupuk kemahiran bahasa kanak-kanak denga bertutur, berbual, bercerita, bersoal jawab dan galakan bertanya. 8.Mendengar ‡Guru sebagai pendengar yang aktif. ‡Apabila guru mendengar apa yang ingin disampaikan oleh muridnya, beliautelah mewujudkan situasi penerimaan terhadap kanak-kanak dan idea yangdisarankan. ‡Guru perlu memahami apa yang ingin disampaikan oleh murid dan melayani setiap soalan dan pandangan yang diberikan oleh murid dengan adil. ‡Murid berasa diri mereka dihargai dan diterima apabila idea mereka didengar oleh orang lain. ‡Guru dapat menilai dan mengesan kelemahan murid. 9.Galak dan saran ‡Guru lebih banyak membuat pengesyoran sebagai alternatif. ‡Banyak memberi pemujukan . ‡Banyak memberi pandu arah supaya sesuatu aktiviti lebih jelas dan tersusun.

‡Satu siri layanan guru untuk mencapai matlamat dan objektif yang dikehendaki. 4.2Kepentingan kemahiran teknik pemudahcaraan a)Memotivasikan murid supaya sentiasa mempunyai dorongan yang kuat untuk belajar dan bercita-cita memperolehi pencapaian yang baik. b)Membantu murid-murid mencari penyelesaian yang dihadapi dalam pembelajaran. c)Membimbing murid-murid dalam menjalankan aktiviti bilik darjah dengan baik dan berkesan. d)Meneguhkan pembelajaran murid-murid dengan menggunakan ganjaran dan pujian