UNIT ICT, JABATAN PELAJARAN PERAK SENARAI SEMAK TUMPUAN KUTIPAN DATA

Senarai Semak EMIS

31 OKTOBER 2007
KOD SEKOLAH : _____________ ___________________________________ GURU DATA : _____________________________________________________________________ TARIKH KEMASKINI DATA: ___________________________________________________________ Senarai semak ini digunakan serentak semasa proses kemaskini data dibuat
Sila tandak an () pada petak berken aan setelah maklu mat di kemas kini

NAMA SEKOLAH:

Bil

Variable Yang Perlu Di Kemaskini

1. MAKLUMAT SEKOLAH A. Profil Am 1. Kuarters Guru Hanya kuarters guru sahaja perlu didaftarkan . Bagi sekolah yang mempunyai kompleks guru sila hapuskan 2. Label Sekolah Sila kemaskini Label sekolah yang terkini. Sila rujuk Pentadbir untuk pengesahan B. Pengurusan Sekolah 1. Nombor PTJ Sila dapatkan nombor PTJ dari pentadbir sekolah 2. Bekalan Elektrik Pastikan samada bekalan elektrik sekolah ialah 3 Fasa atau 1 Fasa dengan merujuk pada bangunan utama sekolah dan bukannya makmal komputer sekolah 3. Pembersihan Kawasan/Bangunan dan Keselamatan Sekolah Pastikan dijalankan oleh Swasta atau Kerajaan C. Kedudukan Sekolah 1. Nombor Telefon Sekolah Jika tiada nombor masukkan TIADA 2. Alamat Sekolah Pastikan nama sekolah tidak berulang pada ruangan alamat sekolah 3. Kawasan Parlimen Dan DUN Pastikan Kod parlimen dan DUN adalah betul – rujuk kepada Pentadbir Sekolah D. Bangunan 1. Tahun Bina Tahun bina mesti selepas tarikh tubuh sekolah 2. Luas Kawasan terbina Sila semak dan masukkan luas kawasan terbina jika tiada 3. Bangunan Baru Kemaskini maklumat bangunan tambahan baru seperti makmal komputer, prasekolah atau bangunan kelas tambahan yang siap terbina. E. Bilik Tambahan bilik

UNIT ICT, JABATAN PELAJARAN PERAK

Senarai Semak EMIS

Masukkan bilik-bilik baru seperti Pusat Access(S207) samada USK atau USS F. Peralatan 1. Tambahan peralatan terbaru Masukkan perlatan terbaru diterima seperti komputer, scanner (D08), RISO (A21) 2. Kemaskini peralatan sedia ada Kemaskini Bilangan Boleh Guna setiap Item G. Kemudahan Sukan Padang / Gelanggang Serbaguna Semak semula status Padang / Gelanggang Serbaguna. Bagi kes-kes gelanggang yang boleh dimainkan lebih dari 1 permainan sepatutnya diisytiharkan sebagai gelanggang serbaguna H. Tandas Mangkuk Tandas Sila kemaskini bilangan mangkuk tandas boleh guna. I. Kenderaan Jenis Kenderaan Sila masukkan TIADA jika tidak mempunyai kenderaan. Jika ada kenderaan sila daftarkan kenderaan tersebut dibahagian asrama J. Tempat Letak Kenderaan Bilangan Ruang Masukkan anggaran bilangan kenderaan yang boleh dimuatkan 2. MAKLUMAT ASRAMA A. Bangunan 1. Tahun Bina Tahun bina mesti selepas tarikh tubuh sekolah 2. Luas Kawasan terbina Sila semak dan masukkan luas kawasan terbina jika tiada B. Peralatan Tambahan peralatan terbaru untuk asrama sahaja Masukkan perlatan terbaru diterima seperti komputer, scanner (D08), RISO (A21) C. Kemudahan Sukan Padang / Gelanggang Serbaguna Semak semula status Padang / Gelanggang Serbaguna. Padang/Gelanggang khas untuk asrama sahaja. Jika menggunakan padang/gelanggang sekolah, bahagian ini dimasukkan TIADA D. Tandas Mangkuk Tandas Sila kemaskini bilangan mangkuk tandas boleh guna. E. Kenderaan Jenis Kenderaan Sila masukkan TIADA jika tidak mempunyai kenderaan F. Tempat Letak Kenderaan Bilangan Ruang Masukkan anggaran bilangan kenderaan yang boleh dimuatkan

UNIT ICT, JABATAN PELAJARAN PERAK 3. A. 1. 2. 3.

Senarai Semak EMIS

ENROLMEN DAN KELAS Enrolmen dan Kelas Kemaskini maklumat dengan menaip semula semua enrolmen Masukkan Juga Bilangan Murid Orang Asli jika ada Pendaftaran Murid Pendidikan Khas – Sila rujuk pada KaedahPengisian Data Emis yang dibekalkan

B. Murid Yatim Dapatkan bilangan yang disahkan dari PK Hal Ehwal Murid atau sumber yang sahih berdasarkan murid pada 31 Oktober 2007 C. Murid Pemulihan/KIA Sila kemaskini data murid yang terlibat berdasarkan baki pelajar pada 31 Oktober 2007 D. Murid Kelas Elektif 1. Kemaskini jumlah pelajar Elektif dan Jumlah Kelas bagi semua Matapelajaran Elektif yang diambil disekolah Bagi Sekolah Menengah – Isikan maklumat Kemahiran Hidup Bersepadu( KHB) dan Jumlah Kelas. Jumlah pelajar mesti akur dengan jumlah pelajar ditingkatan yang berkenaan E. Murid POL Hanya untuk SK dan SMK sahaja yang mempunyai murid bukan melayu mengikuti bahasa Ibunda (pupil’s own language) F. Murid Tingkatan Peralihan/Tingkatan 1 (Sekolah Menengah) Kemaskini data pelajar dan pastikan jumlah enrolmen sama dengan Enrolmen Pelajar Peralihan/Tingkatan 1 G. Murid Tahun 1 Dari/Tanpa Prasekolah (Sekolah Rendah) Kemaskini data pelajar dan pastikan sama dengan Enrolmen Pelajar Tahun 1 H. Murid Beragama Islam Kemaskini data pelajar khususnya murid Orang Asli dan Bukan Melayu – Murid Melayu semua adalah Murid Islam I. Murid Pemegang Biasiswa Kemaskini data pelajar Isikan bilangan murid tercicir dar Sistem pendidikan dalam tempoh tahun semasa 2007 Serta yang meninggal dunia. Isikan maklumat murid yang berhenti dan menyambung pelajaran di SAR, Sekolah Swasta atau ke luar negara (Dalam tempoh tahun semasa)

J. Bilangan Murid Cicir (Berhenti Sek & Tak Meneruskan Pel)

K. Bilangan Murid Cicir (Berhenti Sek & Meneruskan Dlm Sistem Lain

L. Bilangan Murid Warganegara Asing Isikan maklumat murid yang bukan warganegara dan sedang belajar di sekolah pada 31 Oktober 2007

UNIT ICT, JABATAN PELAJARAN PERAK

Senarai Semak EMIS

M. Kelas Cantum (Sekolah Rendah) Isikan maklumat murid yang berada dalam kelas cantum. Maklumat diisi secara melintang bagi 1 kelas cantum

4. GURU DAN KAKITANGAN

SILA RUJUK EDARAN TOT SMPP/EMIS 2007 DAN MODUL: NOTA MAKLUMAT AM DAN PERJAWATAN
A. Maklumat Peribadi 1. Maklumat KWSP Isikan maklumat KWSP bagi setiap pegawai. Sila hubungi Pejabat KWSP jika maklumat Hilang 2. No Cukai Pendapatan Isikan maklumat Cukai Pendapatan bagi setiap pegawai yang layak. Isikan “BELUM LAYAK” jika belum memperolehi dan catatkan diruang catatan. 3. Maklumat Pasangan dan No Kad Pengenalan Pasangan Isikan maklumat pasangan pegawai 4. Maklumat Gaji dan PT Gaji Sila kemaskini bagi tujuan Pendaftaran PTK yg akan dilaksana mulai November 2007. Betulkan PT Gaji dan abaikan amaun yang diterima B. Perkhidmatan 1. Maklumat PJJ (Guru Sahaja) Isikan maklumat PJJ bagi semua guru. Guru yang telah lulus dan dilantik sila isikan Tarikh-Tarikh Semasa dan Sejarah Perkhidmatan. Sila masukkan status samada berkaitan atau tidak berkaitan. 2. Tugas Khas Sila kemaskini maklumat, hapuskan maklumat yang tidak relevan. Masukkan “TIADA” kalau tidak mempunyai sebarang tugas khas 3. Isytihar Harta Isikan maklumat istihar harta selengkapnya termasuk tarikh ambil maklum dan nombor rujukan fail. C. Kelulusan 1. Pengkhususan Pertama dan Kedua (Guru) Bagi guru-guru yang berkelulusan MPV sila pilih dari bidang V sahaja D. Kokurikulum (Guru) Isikan tugas kokurikulum bagi tahun semasa. Jika tiada masukkan TIADA.

E. Latihan Dan Elaun 1. Masukkan kursus lebih dari sehari yang dihadiri pada tahun semasa 2. Sila kemaskini Elaun seperti COLA (RM200.00), ITP dan BISP F. Matapelajaran Ajar

UNIT ICT, JABATAN PELAJARAN PERAK

Senarai Semak EMIS

Hapuskan subjek yang tidak lagi relevan dengan guru & kemaskini dengan data baru Guru yang mengajar kelas cantum/gabung, ambil mp dari satu kelas cantum sahaja G. Sejarah Perkhidmatan Sila semak dan kemaskini Sejarah Perkhidmatan
01 – Penempatan Pertama – Semua mesti diisi 05 – Naik pangkat – Bagi Kes DGA29 ke DGA32, DGA32 ke DGA34, DG41 ke DG44, DG44 ke DG48; Sila semak semula 02 – Penempatan Sebagai Guru Siswazah – Bagi Guru PKPG dan PJJ sahaja

AMARAN KERAS : GURU DATA ADALAH

DILARANG SAMA

SEKALI MEMASUKKAN SEBARANG DATA ARBITRARI ATAU DATA
PALSU UNTUK MENGHILANGKAN RALAT
Pengesahan Oleh Guru Data: Saya mengesahkan bahawa kemaskinian data telah dibuat mengikut keperluan yang tersenarai dalam senarai semak di atas. Tanda tangan: _________________________________ Tarikh : ___________________________________ Pengesahan Oleh Pengetua/ Guru Besar/Guru Kanan Pentadbiran: Saya mengesahkan bahawa semakan data EMIS telah dibuat dan menepati senarai semak yang tercatat di atas: Tandatangan: __________________________________ Tarikh : ___________________________________