1.

0

Sistem Ekonomi Malaysia 1.1 Pengenalan

Menurut Modul OUM HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas perkataan ekonomi berasal daripada Greek iaitu oikou dan nomos. Oikou membawa maksud isi rumah manakala nomos bermaksud peraturan isi rumah. Dengan perkataan lain ekonomi ialah bidang sains sosial yang mengkaji usaha-usaha manusia menggunakan sumber-sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak-kehendak yang tidak terhad. Dalam ilmu ekonomi, barang-barang dapat dibahagikan kepada tiga jenis iaitu barang percuma, barang ekonomi, dan barang awam. Sistem ekonomi terbahagi kepada 4 iaitu sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi campuran dan sistem ekonomi Islam. Istilah “ sistem ” berasal dari perkataan “ sistema ” (bahasa Yunani) yang bermaksud keseluruhan yang terdiri dari pelbagai bahagian. Sistem ekonomi pula ialah cara masyarakat membuat pilihan mengagihkan sumber untuk menghasilkan barangan yang dikehendaki bagi menyelesaikan masalah asas ekonomi. Setiap sistem mempunyai ciri-ciri dan kaedah penyelesaian masalah asas ekonomi yang berbeza. Akibat penjajahan British, ekonomi Malaysia sebenarnya bersifat ekonomi pasaran yang terikat kepada sistem ekonomi kapitalis antarabangsa, dengan pola pembangunannya mengutamakan dan menguntungkan para pelabur swasta asing dan sebilangan kecil pengusaha tempatan. Kegiatan kapitalis moden berkembang dengan pengeluaran dan eksport bijih timah dan getah. Tetapi di sini kita tidak akan membincangkan tentang sistem ekonomi kapitalis di Malaysia, tetapi apakah sistem ekonomi campuran dan bagaimana akhirnya sistem ekonomi kapitalis yang digunakan di Malaysia beralih kepada sistem ekonomi campuran.

1

1.2 Definisi Ekonomi Campuran Menurut Wikipedea Bahasa Melayu.3. “ Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi.  Swasta . 1. ensiklopedia bebas.3. Tiada satu definisi untuk ekonomi campuran tetapi aspek penting adalah darjah kebebasan ekonomi persendirian (termasuk pemilikan industri secara persendirian) bercampur aduk dengan ekonomi terancang (termasuk campur tangan untuk kebajikan sosial.” Manakala menurut (Yearm 2006:24) sistem ekonomi campuran adalah satu sistem di mana pihak swasta dan kerajaan bersama-sama membuat keputusan ekonomi untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi.barang yang dikehendaki oleh masyarakat memaksimumkan keuntungan. bebas membuat pilihan  Individu dan pihak swasta bebas menggunakan faktor pengeluaran yang mereka miliki  Kerajaan membuat pengawalan di pasaran supaya pihak swasta hanya mengeluarkan barang yang memberi manafaat kepada pengguna 2 .2 Pilihan  Pengguna dan pengeluar. ekonomi campuran mengandungi unsur kapitalisme dan sosialisme. 1.mengeluarkan barang yang gagal disediakan oleh mekanisme harga- meningkatkan taraf kebajikan rakyat. pemuliharaan alam sekitar.3 1.1 Ciri-ciri ekonomi campuran Kegiatan ekonomi ditentukan oleh pihak swasta dan pihak awam  Kerajaan . atau pemilikan aset atau sumber pengeluaran oleh negara ). Lazimnya.

3. 1.1 Kegiatan ekonomi yang stabil. 1.3 Kegiatan ekonomi yang terkawal.1.  Firma bebas bersaing tapi dikawal oleh pihak kerajaan.  Keputusan kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kebajikan masyarakat dan swasta pula bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. kerana sumber ekonomi dimiliki oleh pihak kerajaan dan swasta.4.  Campurtangan kerajaan bertujuan mengatasi kelemahan mekanisme harga.3.  Kerajaan mengeluarkan barang-barang yang tidak dikeluarkan oleh pihak swasta  Individu. Melalui dasar fiskal dan dasar kewangan.4 Keputusan Ekonomi  Semua keputusan ekonomi ditentukan oleh kerajaan dan mekanisma harga.4 Kebaikan 1.4.2 Agihan pendapatan yang lebih setara. pihak swasta dan kerajaan bersama-sama membuat keputusan 1.  Firma bebas menentukan jenis dan jumlah barang yang hendak dikeluarkan. 3 . kaedah pengeluaran dan pengguna sasaran bagi barang yang hendak dikeluarkan.  Kerajaan mengadakan peraturan dan undang-undang supaya kegiatan ekonomi tidak menghasilkan kesan luaran negatif. Kerajaan boleh campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Individu dan firma dalam ekonomi mempunyai kebebasan Untuk memiliki harta kekayaan dan faktor pengeluaran.

4 .5.5 Kelemahan masyarakat seperti sebagainya.1 Kerenah birokrasi kerajaan menghalang perkembangan sektor swasta.3 Menyediakan barang awam  Kerajaan bertanggungjawab untuk mengeluarkan barang awam bagi meningkatkan kebajikan dan pembangunan negara.2 Kesukaran menentukan dasar yang sesuai  Akibat kesukaran menjangka keadaan ekonomi masa depan dimana spekulasi ekonomi dunia yang tidak menentu ataupun ramalan berdasarkan maklumat yang tidak tepat.3 Pembaziran sumber akibat daripada kerugian perusahaan awam.  Contohnya.  Jika pengurusan perusahaan awam itu tidak cekap sehingga mengalami kerugian yang besar.  Kerajaan menggunakan hasil kutipan cukai untuk membiayai kos penyediaan barang awam yang strategik dan yang diperlukan oleh perkhidmatan pendidikan. pertahanan dan 1.5.4. 1. 1. kelewatan kerajaan utnuk meluluskan projek pihak swasta dan pemberian lesen sering kali mengganggu kegiatan ekonomi yang ingin dilakukan oleh pihak swasta.- Pelaksanaan sistem percukaian dan pemberian subsidi untuk mengecilkan jurang perbezaan antara golongan yang kaya dengan golongan yang miskin.5. 1. kesihatan. 1.

1.6 Sistem Ekonomi Campuran di Malaysia 1. beras.  Kerajaan telah membuat peraturan dan undang-undang tertentu kepada perjalanan sistem pasaran.3 Sistem percukaian. 1.6.1 Peraturan dan undang-undang.  Kerajaan menentukan kawasan perindustrian.2 Pengawalan harga barang dan perkhidmatan. 5 . undang-undang buruh diperkenalkan supaya tidak berlaku penindasan terhadap buruh. Pentadbiran sektor awam yang tertakluk kepada peraturan-peraturan dan undang-undang menyebabkan pihak pengurusan perusahaan awam sukar membuat keputusan dengan cepat untuk menghadapi perubahan. industri berat dan ringan untuk mengelak kesan eksternaliti negatif. perumahan.  Pengeluar diwajibkan untuk mempamerkan bahan yang digunakan dalam penyediaan makanan dan tarikh luput penggunaannya supaya pengguna tidak terbeli barang yang tidak sesuai atas sebab agama dan kesihatan sekaligus mengelakkan eksploitasi pengeluar ke atas pengguna.  Aktiviti perniagaan harus mempunyai lesen daripada pihak berkuasa supaya aktiviti pengeluar tidak bercanggah dengan peraturan kerajaan.  Contohnya. bagi barang keperluan asas seperti gula.6. garam dan susu adalah barang kawalan dan harganya tidak boleh dinaikkan atau diturunkan tanpa persetujuan kerajaan. 1.  Contohnya.6.

1. Sistem ini lahir dari adaptasi akibat kegagalan sistem ekonomi sebelumnya iaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis di mana sistem ini mengambil nilai-nilai terbaik dari sistem ekonomi tersebut. Bertujuan menambahkan pendapatan kerajaan dan mengurangkan penggunaan pengguna terhadap sesuatu barangan. Keluaran yang penting kepada ekonomi Dari perbincangan di atas jelaslah menunjukkan bahawa sistem ekonomi campuran di Malaysia bukanlah suatu sistem yang terlalu lama mahupun terlalu baru.0 2. 1.  Beban cukai atau bahagian jumlah cukai yang perlu ditanggung oleh pembeli dan pengeluar bergantung kepada keanjalan permintaan dan keanjalan penawaran.6. 2. Menyediakan perkhidmatan yang sangat penting kepada masyarakat c.1 Dasar-dasar Ekonomi di Malaysia Pengenalan 6 .6.4 Subsidi  Pemberian subsidi oleh kerajaan akan mengurangkan kos pengeluaran pengeluar  Jumlah subsidi yang akan dinikmati oleh pengeluar bergantung kepada keanjalan permintaan dan keanjalan penawaran.  Ciri-ciri firma yang dimiliknegarakan : a.5 Pemilikan Kerajaan  Kerajaan akan memilik negarakan sesuatu firma supaya firma tersebut dapat menguasai seluruh pasaran dan dapat menghasilkan keluaran untuk menikmati ekonomi bidangan. Pelaburan yang besar dan pulangan yang rendah b.

” Malaysia mendukung cita-cita ingin mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. perniagaan dan sektor korporat. Matlamat utama dasar ekonomi ini ialah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara seperti inflasi. 239) Antara dasar ekonomi kerajaan yang diketahui umum ialah: • • • • • • Dasar Ekonomi Baru Dasar Pertanian Negara Dasar Perindustrian Berat Pelan Induk Perindustrian Dasar Penswastaan Dasar Persyarikatan Malaysia 7 . pengangguran dan kemelesetan ekonomi. Ini bermakna. makmur dan stabil. Golongan yang miskin. memelihara hidup yang demokratik. Malaysia mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi masih wujud ketidak seimbangan yang serius. pembangunan ekonomi di dorong oleh kuasa pasaran. Oleh itu kerajaan telah menggubal beberapa dasar awam yang bertujuan untuk mencapai citacita tersebut. Justeru kerajaan sentia memberi keutamaan dan perhatian untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju. di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama oleh semua kaum. Salah satu dasar-dasar awam kerajaan ialah dasar ekonomi. kebanyakannya kaum bumiputera yang tinggal di kawasan luar bandar dan berkerja sebagai petani. ” (HBSS 2203 Perkembangan Ekonomi Asas : 238. kekayaan tidak diagihkan dengan baik. Manakala kaum Cina dan orang asing pula menguasai bidang perindustrian. masih ramai dan masih mundur. walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi.Sejak Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 hingga ke akhir tahun 1960an. Di sini jelas menunjukkan betapa kegagalan sistem ekonomi yang dijalankan di Malaysia. Hasilnya. memiliki masyarakat yang adil.

• 2.3% pada tahun 1970 kepada 5. Kejayaan DEB yang paling nyata dan membanggakan ialah penurunan kadar kemiskinan dan peningkatan taraf pendidikan kaum Bumiputera. klinik kesihatan. Kejayaan Malaysia mencapai pertumbuhan ekonomi berserta dengan agihan seimbang telah diakui oleh berbagai pihak termasuk Bank Dunia dan DEB merupakan satu elemen penting dalam kejayaan ini. Kemudahan moden seperti jalan raya. meningkatkan tahap pelajaran. pendapatan penduduk telah meningkat dan pengangguran tidak ketara (under employment) hampir hilang. Sasaran juga ditetapkan iaitu 30% pegangan ekuti korporat oleh Bumiputera. Yang paling menonjol ialah penurunan kadar kemiskinan dari 49. penetapan kuota kemasukan pelajar Bumiputera di universiti dan 30% daripada bilangan pekerja mestilah Bumiputera. mewujudkan golongan komersial Bumiputera dan menambah pegangan ekuti korporat Bumiputera. aman di samping hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. kuasa eletrik dan bekalan air telah menjadi kemestian. Di kawasan luar bandar. Prinsip pokok pengstrukturan ini adalah supaya sasaran ini dapat dicapai dari ekonomi yang sedia berkembang dan tidak mengambil dari kaum Bukan Bumiputera untuk diberikan kepada kaum Bumiputera. sekolah. Strategi serampang dua mata ini tertumpu kepada usaha menambah pendapatan golongan miskin dan penduduk di luar bandar. Ia bertujuan untuk menghapus kemiskinan tanpa mengira kaum dan mengstruktur semula masyarakat supaya negara dapat membangun dengan stabil. 8 . memodenkan sektor pertanian.7% pada tahun 2005 (Just Faaland : 129).2 Dasar Kependudukan Dasar Ekonomi Baru (DEB) Oleh itu Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah diperkenalkan untuk menangani masalah ketidak seimbangan ekonomi di antara pelbagai kaum di Malaysia yang menjejaskan perpaduan antara kaum dan keamanan negara.

terdapat ramai pakar perubatan Bumiputera di hospital-hospital. Banyak syarikat besar di Malaysia sekarang diketuai oleh golongan profesional Bumiputera. Percubaan kerajaan untuk meningkatkan kadar pembangunan pasti memmerlukan lebih banyak perbelanjaan. Intervensi kerajaan diperlukan untuk mencapai sasaran DEB. wujud di kalangan kaum Bumiputera sindrom pergantungan kepada kerajaan. Dalam erti kata lain. Ertinya. 9 . Akibatnya.64 pada tahun 2004. DEB juga telah merapatkan jurang pendapatan antara kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera. terbukti telah ada pengstrukturan ekonomi di mana bidang pekerjaan tidak lagi dikenal secara automotik dengan kaum. nisbah pendapatan Bumiputera kepada Cina meningkat daripada 1:1. Walaupun DEB telah membawa buah kejayaan.Bilangan profesional Bumiputera juga telah bertambah. Justeru. Namun masih banyak yang perlu dilaksanakan sebelum objektif muktamad dapat direalisasikan sepenuhnya. Sekiranya ekonomi dapat berkembang dengan lebih pesat. lebih banyak cukai akan dikenakan. Misalnya. sebelum DEB. misalnya dari pemilikan rumah oleh kaum Bumiputera di kawasan perumahan kota. Ini dapat dilihat. Ada pengusaha atau peniaga Bumiputera yang berniaga secara “Ali-Baba” atau berniaga di atas angin. Kini. namun ianya juga mempunyai beberapa kelemahan dan telah menghasilkan kesudahan yang tidak dijangkakan.74 pada tahun 1990 kepada 1:1. kaum Bumiputera adalah petani atau nelayan yang tinggal di luar bandar sementara kaum Cina merupakan peniaga di kota. DEB telah berjaya dan secara kasar mencapai objektifnya seperti yang diharapkan ketika pembentangan dasar ini pada tahun 1969. Kini penglabelan automatik itu tidak lagi berlaku. Dalam banyak segi. Sekarang ini. DEB telah melahirkan golongan profesional dan golongan kelas menengah Bumiputera yang mempunyai kuasa beli yang kuat. Ramai profesional Bumiputera mampu berdaya saing untuk bekerja di luar negara. tahap kemiskinan dan ketidakseimbangan ras mungkin boleh dikurangkan. terdapat ibu bapa Bumiputera yang mampu membiayai anak mereka belajar di universiti di dalam mahupun di luar negara.

3 Dasar Perindustrian Negara Di dalam dekad 50-an dan 60-an. modal dan guna tenaga. program perindustrian negara lagi perkembangan menerusi penggalakan industri berat. Ia juga bertujuan untuk mempercepatkan lagi proses perindustrian. adalah mustahak lebih ramai orang Melayu digalakkan menyertai dengan lebih aktif dalam sektor ini. Perkilangan adalah sektor baru tetapi penting dan akan bertambah tinggi kedudukannya pada tahun-tahun akan datang. KDPM benujuan untuk menyemak dan mengubahsuai dasar-dasar perindustrian negara yang sedia ada dan mengkaji semula galakan-galakan pelaburan dan dasar-dasar peningkatan eksport. Oleh itu kerajaan telah melancarkan program perindustrian untuk mencetuskan perkembangan ekonomi yang lebih pesat dan stabil. kerajaan di samping mempelbagaikan ekonomi telah menitikberatkan diberikan kepada mengalami satu pertumbuhan industri yang yang lebih pesat untuk menampung keperluan pekerjaan dan Dasar Ekonomi Baru (DEB). 2. Pada tahun 80-an pula. Memandangkan penyertaan orang Melayu yang sedikit dalam sektor ini dari segi keusahawanan. PIP pula bertujuan untuk 10 . Pada tahun 70-an.Ringkasnya DEB tidak mungkin dapat membasmi kemiskinan dan mencapai kesimbangan ras dam tempoh ia beroperasi tetapi permulaan besar telah dibuat yang akan membawa ekonomi Malaysia memasuki fasa baru. Namun kedua-dua komoditi ini tidak stabil. “ Selaras dengan hasrat untuk mengenalpasti kelemahan ciri-ciri struktur serta mengatasinya. tumpuan telah industri-industri berasaskan eksport dan industri yang mengunakan ramai buruh. iaitu Kajian Dasar Perindustrian Malaysia (KDPM) dan Pelan Induk Perindustrian (PIP). Dalam hal ini. kerajaan telah melancarkan dua kajian utama pada tahun 1983. program perindustrian di negara ini dijalankan sebagai usaha untuk mempelbagaikan ekonomi negara yang pada masa itu amat bergantung kepada getah dan bijih timah. Ini bertujuan untuk memperkukuhkan lagi asas perindustrian negara dan menambahkan kemahiran rakyat di bidang teknologi yang lebih tinggi.

Kesemua industri ini telah dipilih berasaskan kepada potensi untuk mencapai matlamat memperluaskan asas industri negara. meningkatkan daya saing di pasaran antarabangsa yang penuh cabaran. dan tekstil dan pakaian. logam-logam ferus. kimia.B. ekonomi Malaysia telah berkembang dengan pesatnya walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) 1991 . logam bukan ferus dan keluaran. menandakan 11 .am sektor ini. Dalam tempoh pelaksanaan DEB (1971 . pertumbuhan ekonomi Malaysia akan oleh pertumbuhan dalam sektor eksport yang berlandaskan strategi industrialisasi yang outward-looking. PIP merangkumi strategi-strategi dan langkah-langkah yang boleh membawa Malaysia ke diterajui dalam era sebuah negara perindustrian dan seterusnya menjadi teras kepada sebuah negara maju.keluaran galian bukan logam. Sejauh mana PIP akan mencapai hasil yang baik bergantung kepada keupayaan pekilang-pekilang di Malaysia mengekalkan. Perdana Menteri Malaysia pada 17 Jun 1991.1990).2000 telah digubal berasaskan Dasar Pembangunan Nasional (DPN).A. 2. kayu-kayan.4 Dasar Pembangunan Nasional “ Tahun 1990 menandakan berakhirnya Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP 1) dan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Mahathir Mohamad. kelapa sawit. mesin dan kejuruteraan. Dato' Seri Dr. Melaluinya. Dasar utama perindustrian telah mengambil kira beberapa prinsip asas yang terkandung di dalam perakuan-perakuan kedua-dua kajian ini. Tujuh daripada sektor-sektor ini adalah yang berasaskan sumber tempatan iaitu industri yang berasaskan getah. peralatan pengangkutan.” (Laporan Dasar Perindustrian Negara) PIP telah mengenalpasti 12 sektor industri yang patut diberi penekanan.menggubal objektif pembangunan perindustrian secara am dalam mengenalpasti strategi-strategi untuk sektor-sektor kecil yang berpotensi untuk tumbuh dengan pesat. makanan. Dasar Pembangunan Negara telah dilancarkan oleh Y. Lima sektor lagi merupakan industri yang bukan berasaskan sumber iaitu eletrik dan eletronik.

perkhidmatan atau perusahaan daripada hak milik atau kawalan negara.5 Dasar Penswastaan Penswastaan atau penyerahan milik negara kepada sektor swasta bermaksud mengubah sesuatu perniagaan. Ketidakseimbangan ekonomi ini akan dapat dikurangkan perpaduan negara.bermulanya satu lagi era baru di dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Namun pelaksanaannya telah diberi nafas baru selepas Datuk Daim Zainuddin sebagai Menteri Kewangan pada pertangahan tahun 1984 dan kemerosotan ekonomi pada tahun 19851986 (Ishak Shaari : 262). kerajaan atau awam kepada hak milik atau pengendalian swasta. Istilah “penswastaan” juga merujuk kepada penggunaan kontraktor swasta untuk memberi perkhidmatan yang dahulunya disediakan oleh sektor awam. 2. Seperti DEB.” (Laporan Dasar Pembangunan Negara) DPN telah mengambil kira kemajuan yang telah dicapai setakat ini di bawah DEB serta kekuatan mengandungi dan kelemahan yang wujud semasa pelaksanaannya. Ia beberapa peralihan pendekatan dengan tujuan mengadakan satu dimensi baru dalam usaha pembangunan. DPN akan meneruskan usaha-usaha mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi bukan sahaja di kalangan kaum etnik tetapi juga di antara golongan kaya dan miskin dan antara wilayah. terutamanya dalam membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Dasar penswastaan di Malaysia bermula dengan rasmi pada tahun 1983. Dasar penswastaan ini boleh dianggap sebagai suatu lanjutan daripada DEB yang bertujuan memindahkan 30% daripada saham milik syarikat kepada kepentingan 12 berasaskan prinsip pembangunan seimbang dan pengagihan yang saksama untuk mencapai keadilan sosial dan memperkukuhkan .

kerajaan akan menyediakan Pelan Tindakan Penswastaan 13 .bumiputera. Sungguhpun beberapa projek telah diswastakan dan pelaksanaan projek-projek ini menimbulkan beberapa persoalan. sama ada secara rasmi atau tidak. Penswastaan bukanlah suatu konsep baru. khususnya di Britain dan di Amerika Syarikat serta perkembangan pengaruh pemikiran ekonomi kanan di Barat dan galakkan agensi antarabangsa seperti bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (Ishak Shaari : 262). Pelaksanaan dasar penswastaan di negara ini telah meningkatkan tekanan terhadap pekerja sektor awam dan rakyat yang bergantung ada perkhidmatan awam. Kesan penswastaan di negara ini menjadi lebih buruk kerana dilaksanakan dalam keadaan ekonomi negara mengalami kemerosotan paling teruk semenjak merdeka iaitu pada tahun 1985-1986 ( Ishak Shaari : 266). termasuk kesimbangan di antara sektor awam dan sektor swasta dalam sebuah ekonomi campuran dan kesannya ke atas ekonomi secara keseluruhan. Seterusnya berdasarkan pelan ini. Dasar penswastaan di Malaysia banyak dipengaruhi oleh kempen penswastaan antarabangsa yang bermula pada tahun 1980an. tetapi pelaksanaannya telah menimbulkan kebimbangan tentang pakatan atau persetujuan ala kartel. Kemungkinan syarikat tertentu mendapat maklumat daripada orang dalam dan dapat membuat tawaran yang diterima oleh kerajaan. iaitu untuk mendorong dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi melalui pelaburan kerajaan dapam perusahaan awam. Dasar tersebut merupakan pembaharuan yang penting dari segi strategi mencapai DEB. Bagi mencapai matlamat ini satu Pelan Induk Penswastaan telah disediakan bagi memberi garis panduan untuk pelaksanaan penswastaan yang lebih teratur dan berkesan. Rancangan penswastaan telah menimbulkan banyak persoalan. kerajaan tatap meneruskan lagi tempoh penswastaan dalam Rancangan Malaysia ke-enam (1991-1995). Walaupun pengalaman penswastaan di Malaysia masih terhad.

Amatlah diharapkan juga agar semua pihak sama – sama bertindak pantas serta menjalanikan tanggungjawab masing masing dengan sikap yang lebih komited. M. Namun hakikatnya. optimis dengan memberikan maklum balas yang bijak dan tepat agar segala masalah negara ini dapat diatasi dan ditempuhi dengan jayanya. Longman Teks Pra Universiti 14 STPM Matrikulasi: mikroekonomi.jangka pendek yang menjelaskan secara terpeinci entiti yang akan diswastakan terutamanya industri yang berbentuk monopoli dan laporan akan diedarkan kepada umum. Tahir.d Zyady Md.6 Kesimpulan Apa yang nyata. 2. 1. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Selain itu. situasi ekonomi kali ini masih mampu ditangani dengan perancangan dan program yang berkesan dan sistematik serta dasar – dasar kerajaan yang bertepatan yang dilancarkan untuk membantu keadaan gawat sekarang ini. (2009). . amatlah diperlukan dilakukan kajian yang terperinci terhadap keperluan dan kepentingan yang terjejas teruk. RUJUKAN Heng Siew Ngu. Kuala Lumpur. situasi ekonomi kali ini berbeza dan jauh lebih meruncing jika dibandingkan pada sepuluh tahun yang lalu. 3.

my/dasar_pembangunan_nasional http://ms. Kuala Lumpur.org/wiki/Ekonomi_campuran 15 .gov. 6.gov. 8. Dasar Ekonomi Baru : pertumbuhan negara dan pencapaian ekonomi orang Melayu. HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas. Kuala Lumpur.wikipedia. Lai Mooi Chang (2005). http://pmr. Pearson Malaysia Sdn Bhd. 4. 3.my/dasar_pembangunan_negara http://pmr. Ekonomi STPM : ekonomi Malaysia. Pra-U Makroekonomi.2. Normala Ismail (2009). Ishak Shaari (1992). Utusan Publications & Distrubutors. 5. 7. Kuala Lumpur.com.com. Kuala Lumpur. Open Universiti Malaysia. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Just Faaland (2005).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful