1.

0

Sistem Ekonomi Malaysia 1.1 Pengenalan

Menurut Modul OUM HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas perkataan ekonomi berasal daripada Greek iaitu oikou dan nomos. Oikou membawa maksud isi rumah manakala nomos bermaksud peraturan isi rumah. Dengan perkataan lain ekonomi ialah bidang sains sosial yang mengkaji usaha-usaha manusia menggunakan sumber-sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak-kehendak yang tidak terhad. Dalam ilmu ekonomi, barang-barang dapat dibahagikan kepada tiga jenis iaitu barang percuma, barang ekonomi, dan barang awam. Sistem ekonomi terbahagi kepada 4 iaitu sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi campuran dan sistem ekonomi Islam. Istilah “ sistem ” berasal dari perkataan “ sistema ” (bahasa Yunani) yang bermaksud keseluruhan yang terdiri dari pelbagai bahagian. Sistem ekonomi pula ialah cara masyarakat membuat pilihan mengagihkan sumber untuk menghasilkan barangan yang dikehendaki bagi menyelesaikan masalah asas ekonomi. Setiap sistem mempunyai ciri-ciri dan kaedah penyelesaian masalah asas ekonomi yang berbeza. Akibat penjajahan British, ekonomi Malaysia sebenarnya bersifat ekonomi pasaran yang terikat kepada sistem ekonomi kapitalis antarabangsa, dengan pola pembangunannya mengutamakan dan menguntungkan para pelabur swasta asing dan sebilangan kecil pengusaha tempatan. Kegiatan kapitalis moden berkembang dengan pengeluaran dan eksport bijih timah dan getah. Tetapi di sini kita tidak akan membincangkan tentang sistem ekonomi kapitalis di Malaysia, tetapi apakah sistem ekonomi campuran dan bagaimana akhirnya sistem ekonomi kapitalis yang digunakan di Malaysia beralih kepada sistem ekonomi campuran.

1

3 1. ensiklopedia bebas.1.  Swasta . 1. bebas membuat pilihan  Individu dan pihak swasta bebas menggunakan faktor pengeluaran yang mereka miliki  Kerajaan membuat pengawalan di pasaran supaya pihak swasta hanya mengeluarkan barang yang memberi manafaat kepada pengguna 2 . “ Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi. pemuliharaan alam sekitar.” Manakala menurut (Yearm 2006:24) sistem ekonomi campuran adalah satu sistem di mana pihak swasta dan kerajaan bersama-sama membuat keputusan ekonomi untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi.3.mengeluarkan barang yang gagal disediakan oleh mekanisme harga- meningkatkan taraf kebajikan rakyat. atau pemilikan aset atau sumber pengeluaran oleh negara ).3. Tiada satu definisi untuk ekonomi campuran tetapi aspek penting adalah darjah kebebasan ekonomi persendirian (termasuk pemilikan industri secara persendirian) bercampur aduk dengan ekonomi terancang (termasuk campur tangan untuk kebajikan sosial. Lazimnya.barang yang dikehendaki oleh masyarakat memaksimumkan keuntungan. ekonomi campuran mengandungi unsur kapitalisme dan sosialisme. 1.1 Ciri-ciri ekonomi campuran Kegiatan ekonomi ditentukan oleh pihak swasta dan pihak awam  Kerajaan .2 Definisi Ekonomi Campuran Menurut Wikipedea Bahasa Melayu.2 Pilihan  Pengguna dan pengeluar.

1.3 Kegiatan ekonomi yang terkawal.  Kerajaan mengadakan peraturan dan undang-undang supaya kegiatan ekonomi tidak menghasilkan kesan luaran negatif.  Keputusan kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kebajikan masyarakat dan swasta pula bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan.1. 3 .  Kerajaan mengeluarkan barang-barang yang tidak dikeluarkan oleh pihak swasta  Individu.  Firma bebas menentukan jenis dan jumlah barang yang hendak dikeluarkan.4. pihak swasta dan kerajaan bersama-sama membuat keputusan 1. Kerajaan boleh campur tangan dalam kegiatan ekonomi.3. 1.1 Kegiatan ekonomi yang stabil. Melalui dasar fiskal dan dasar kewangan.3.4 Keputusan Ekonomi  Semua keputusan ekonomi ditentukan oleh kerajaan dan mekanisma harga. kaedah pengeluaran dan pengguna sasaran bagi barang yang hendak dikeluarkan.2 Agihan pendapatan yang lebih setara.  Campurtangan kerajaan bertujuan mengatasi kelemahan mekanisme harga.  Firma bebas bersaing tapi dikawal oleh pihak kerajaan.4 Kebaikan 1. kerana sumber ekonomi dimiliki oleh pihak kerajaan dan swasta.4. Individu dan firma dalam ekonomi mempunyai kebebasan Untuk memiliki harta kekayaan dan faktor pengeluaran.

5 Kelemahan masyarakat seperti sebagainya. 1. kesihatan.3 Menyediakan barang awam  Kerajaan bertanggungjawab untuk mengeluarkan barang awam bagi meningkatkan kebajikan dan pembangunan negara. 1.  Kerajaan menggunakan hasil kutipan cukai untuk membiayai kos penyediaan barang awam yang strategik dan yang diperlukan oleh perkhidmatan pendidikan. pertahanan dan 1.5.1 Kerenah birokrasi kerajaan menghalang perkembangan sektor swasta. 1.- Pelaksanaan sistem percukaian dan pemberian subsidi untuk mengecilkan jurang perbezaan antara golongan yang kaya dengan golongan yang miskin.  Contohnya.3 Pembaziran sumber akibat daripada kerugian perusahaan awam.2 Kesukaran menentukan dasar yang sesuai  Akibat kesukaran menjangka keadaan ekonomi masa depan dimana spekulasi ekonomi dunia yang tidak menentu ataupun ramalan berdasarkan maklumat yang tidak tepat. 4 .4.5.  Jika pengurusan perusahaan awam itu tidak cekap sehingga mengalami kerugian yang besar. kelewatan kerajaan utnuk meluluskan projek pihak swasta dan pemberian lesen sering kali mengganggu kegiatan ekonomi yang ingin dilakukan oleh pihak swasta. 1.5.

 Contohnya.3 Sistem percukaian.6. bagi barang keperluan asas seperti gula.6. industri berat dan ringan untuk mengelak kesan eksternaliti negatif. undang-undang buruh diperkenalkan supaya tidak berlaku penindasan terhadap buruh. perumahan. 1.6. 1.  Aktiviti perniagaan harus mempunyai lesen daripada pihak berkuasa supaya aktiviti pengeluar tidak bercanggah dengan peraturan kerajaan. Pentadbiran sektor awam yang tertakluk kepada peraturan-peraturan dan undang-undang menyebabkan pihak pengurusan perusahaan awam sukar membuat keputusan dengan cepat untuk menghadapi perubahan.  Pengeluar diwajibkan untuk mempamerkan bahan yang digunakan dalam penyediaan makanan dan tarikh luput penggunaannya supaya pengguna tidak terbeli barang yang tidak sesuai atas sebab agama dan kesihatan sekaligus mengelakkan eksploitasi pengeluar ke atas pengguna.  Kerajaan menentukan kawasan perindustrian.  Contohnya.1 Peraturan dan undang-undang. garam dan susu adalah barang kawalan dan harganya tidak boleh dinaikkan atau diturunkan tanpa persetujuan kerajaan. 5 .2 Pengawalan harga barang dan perkhidmatan. beras.  Kerajaan telah membuat peraturan dan undang-undang tertentu kepada perjalanan sistem pasaran. 1.6 Sistem Ekonomi Campuran di Malaysia 1.

5 Pemilikan Kerajaan  Kerajaan akan memilik negarakan sesuatu firma supaya firma tersebut dapat menguasai seluruh pasaran dan dapat menghasilkan keluaran untuk menikmati ekonomi bidangan. Sistem ini lahir dari adaptasi akibat kegagalan sistem ekonomi sebelumnya iaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis di mana sistem ini mengambil nilai-nilai terbaik dari sistem ekonomi tersebut.0 2.  Ciri-ciri firma yang dimiliknegarakan : a.6. Menyediakan perkhidmatan yang sangat penting kepada masyarakat c.  Beban cukai atau bahagian jumlah cukai yang perlu ditanggung oleh pembeli dan pengeluar bergantung kepada keanjalan permintaan dan keanjalan penawaran. 1. Bertujuan menambahkan pendapatan kerajaan dan mengurangkan penggunaan pengguna terhadap sesuatu barangan.4 Subsidi  Pemberian subsidi oleh kerajaan akan mengurangkan kos pengeluaran pengeluar  Jumlah subsidi yang akan dinikmati oleh pengeluar bergantung kepada keanjalan permintaan dan keanjalan penawaran. Keluaran yang penting kepada ekonomi Dari perbincangan di atas jelaslah menunjukkan bahawa sistem ekonomi campuran di Malaysia bukanlah suatu sistem yang terlalu lama mahupun terlalu baru. Pelaburan yang besar dan pulangan yang rendah b. 2. 1.1 Dasar-dasar Ekonomi di Malaysia Pengenalan 6 .6.

kebanyakannya kaum bumiputera yang tinggal di kawasan luar bandar dan berkerja sebagai petani. Manakala kaum Cina dan orang asing pula menguasai bidang perindustrian. Salah satu dasar-dasar awam kerajaan ialah dasar ekonomi. Di sini jelas menunjukkan betapa kegagalan sistem ekonomi yang dijalankan di Malaysia. Hasilnya. makmur dan stabil. Malaysia mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi masih wujud ketidak seimbangan yang serius. Matlamat utama dasar ekonomi ini ialah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara seperti inflasi. Ini bermakna. walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi. pembangunan ekonomi di dorong oleh kuasa pasaran.Sejak Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 hingga ke akhir tahun 1960an. memelihara hidup yang demokratik. di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama oleh semua kaum. Justeru kerajaan sentia memberi keutamaan dan perhatian untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju. 239) Antara dasar ekonomi kerajaan yang diketahui umum ialah: • • • • • • Dasar Ekonomi Baru Dasar Pertanian Negara Dasar Perindustrian Berat Pelan Induk Perindustrian Dasar Penswastaan Dasar Persyarikatan Malaysia 7 . ” (HBSS 2203 Perkembangan Ekonomi Asas : 238. kekayaan tidak diagihkan dengan baik. memiliki masyarakat yang adil. Oleh itu kerajaan telah menggubal beberapa dasar awam yang bertujuan untuk mencapai citacita tersebut. masih ramai dan masih mundur. perniagaan dan sektor korporat. ” Malaysia mendukung cita-cita ingin mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. pengangguran dan kemelesetan ekonomi. Golongan yang miskin.

pendapatan penduduk telah meningkat dan pengangguran tidak ketara (under employment) hampir hilang. memodenkan sektor pertanian.3% pada tahun 1970 kepada 5. sekolah. klinik kesihatan. mewujudkan golongan komersial Bumiputera dan menambah pegangan ekuti korporat Bumiputera. Kejayaan DEB yang paling nyata dan membanggakan ialah penurunan kadar kemiskinan dan peningkatan taraf pendidikan kaum Bumiputera. penetapan kuota kemasukan pelajar Bumiputera di universiti dan 30% daripada bilangan pekerja mestilah Bumiputera. Strategi serampang dua mata ini tertumpu kepada usaha menambah pendapatan golongan miskin dan penduduk di luar bandar. meningkatkan tahap pelajaran. Ia bertujuan untuk menghapus kemiskinan tanpa mengira kaum dan mengstruktur semula masyarakat supaya negara dapat membangun dengan stabil. Yang paling menonjol ialah penurunan kadar kemiskinan dari 49. kuasa eletrik dan bekalan air telah menjadi kemestian.7% pada tahun 2005 (Just Faaland : 129). 8 . Kejayaan Malaysia mencapai pertumbuhan ekonomi berserta dengan agihan seimbang telah diakui oleh berbagai pihak termasuk Bank Dunia dan DEB merupakan satu elemen penting dalam kejayaan ini. Kemudahan moden seperti jalan raya. Di kawasan luar bandar. aman di samping hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.2 Dasar Kependudukan Dasar Ekonomi Baru (DEB) Oleh itu Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah diperkenalkan untuk menangani masalah ketidak seimbangan ekonomi di antara pelbagai kaum di Malaysia yang menjejaskan perpaduan antara kaum dan keamanan negara. Prinsip pokok pengstrukturan ini adalah supaya sasaran ini dapat dicapai dari ekonomi yang sedia berkembang dan tidak mengambil dari kaum Bukan Bumiputera untuk diberikan kepada kaum Bumiputera. Sasaran juga ditetapkan iaitu 30% pegangan ekuti korporat oleh Bumiputera.• 2.

Namun masih banyak yang perlu dilaksanakan sebelum objektif muktamad dapat direalisasikan sepenuhnya. Dalam erti kata lain. namun ianya juga mempunyai beberapa kelemahan dan telah menghasilkan kesudahan yang tidak dijangkakan. terdapat ibu bapa Bumiputera yang mampu membiayai anak mereka belajar di universiti di dalam mahupun di luar negara. Kini penglabelan automatik itu tidak lagi berlaku. Banyak syarikat besar di Malaysia sekarang diketuai oleh golongan profesional Bumiputera.74 pada tahun 1990 kepada 1:1. DEB juga telah merapatkan jurang pendapatan antara kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera. Dalam banyak segi. Justeru. terbukti telah ada pengstrukturan ekonomi di mana bidang pekerjaan tidak lagi dikenal secara automotik dengan kaum. 9 . Sekiranya ekonomi dapat berkembang dengan lebih pesat.64 pada tahun 2004. Ertinya. Sekarang ini. Intervensi kerajaan diperlukan untuk mencapai sasaran DEB. lebih banyak cukai akan dikenakan.Bilangan profesional Bumiputera juga telah bertambah. DEB telah melahirkan golongan profesional dan golongan kelas menengah Bumiputera yang mempunyai kuasa beli yang kuat. nisbah pendapatan Bumiputera kepada Cina meningkat daripada 1:1. Ramai profesional Bumiputera mampu berdaya saing untuk bekerja di luar negara. Percubaan kerajaan untuk meningkatkan kadar pembangunan pasti memmerlukan lebih banyak perbelanjaan. Walaupun DEB telah membawa buah kejayaan. wujud di kalangan kaum Bumiputera sindrom pergantungan kepada kerajaan. Ada pengusaha atau peniaga Bumiputera yang berniaga secara “Ali-Baba” atau berniaga di atas angin. Akibatnya. sebelum DEB. Misalnya. Ini dapat dilihat. terdapat ramai pakar perubatan Bumiputera di hospital-hospital. misalnya dari pemilikan rumah oleh kaum Bumiputera di kawasan perumahan kota. kaum Bumiputera adalah petani atau nelayan yang tinggal di luar bandar sementara kaum Cina merupakan peniaga di kota. Kini. tahap kemiskinan dan ketidakseimbangan ras mungkin boleh dikurangkan. DEB telah berjaya dan secara kasar mencapai objektifnya seperti yang diharapkan ketika pembentangan dasar ini pada tahun 1969.

Pada tahun 70-an. PIP pula bertujuan untuk 10 . tumpuan telah industri-industri berasaskan eksport dan industri yang mengunakan ramai buruh.3 Dasar Perindustrian Negara Di dalam dekad 50-an dan 60-an. iaitu Kajian Dasar Perindustrian Malaysia (KDPM) dan Pelan Induk Perindustrian (PIP). program perindustrian di negara ini dijalankan sebagai usaha untuk mempelbagaikan ekonomi negara yang pada masa itu amat bergantung kepada getah dan bijih timah. KDPM benujuan untuk menyemak dan mengubahsuai dasar-dasar perindustrian negara yang sedia ada dan mengkaji semula galakan-galakan pelaburan dan dasar-dasar peningkatan eksport. Memandangkan penyertaan orang Melayu yang sedikit dalam sektor ini dari segi keusahawanan. Namun kedua-dua komoditi ini tidak stabil. program perindustrian negara lagi perkembangan menerusi penggalakan industri berat. 2.Ringkasnya DEB tidak mungkin dapat membasmi kemiskinan dan mencapai kesimbangan ras dam tempoh ia beroperasi tetapi permulaan besar telah dibuat yang akan membawa ekonomi Malaysia memasuki fasa baru. Perkilangan adalah sektor baru tetapi penting dan akan bertambah tinggi kedudukannya pada tahun-tahun akan datang. kerajaan telah melancarkan dua kajian utama pada tahun 1983. Ini bertujuan untuk memperkukuhkan lagi asas perindustrian negara dan menambahkan kemahiran rakyat di bidang teknologi yang lebih tinggi. Ia juga bertujuan untuk mempercepatkan lagi proses perindustrian. Pada tahun 80-an pula. Dalam hal ini. Oleh itu kerajaan telah melancarkan program perindustrian untuk mencetuskan perkembangan ekonomi yang lebih pesat dan stabil. “ Selaras dengan hasrat untuk mengenalpasti kelemahan ciri-ciri struktur serta mengatasinya. modal dan guna tenaga. kerajaan di samping mempelbagaikan ekonomi telah menitikberatkan diberikan kepada mengalami satu pertumbuhan industri yang yang lebih pesat untuk menampung keperluan pekerjaan dan Dasar Ekonomi Baru (DEB). adalah mustahak lebih ramai orang Melayu digalakkan menyertai dengan lebih aktif dalam sektor ini.

Perdana Menteri Malaysia pada 17 Jun 1991. Dato' Seri Dr.am sektor ini. PIP merangkumi strategi-strategi dan langkah-langkah yang boleh membawa Malaysia ke diterajui dalam era sebuah negara perindustrian dan seterusnya menjadi teras kepada sebuah negara maju. kayu-kayan.1990).keluaran galian bukan logam.B. Lima sektor lagi merupakan industri yang bukan berasaskan sumber iaitu eletrik dan eletronik.” (Laporan Dasar Perindustrian Negara) PIP telah mengenalpasti 12 sektor industri yang patut diberi penekanan. Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) 1991 . Sejauh mana PIP akan mencapai hasil yang baik bergantung kepada keupayaan pekilang-pekilang di Malaysia mengekalkan. Kesemua industri ini telah dipilih berasaskan kepada potensi untuk mencapai matlamat memperluaskan asas industri negara.A. Dasar utama perindustrian telah mengambil kira beberapa prinsip asas yang terkandung di dalam perakuan-perakuan kedua-dua kajian ini. kimia. peralatan pengangkutan. Tujuh daripada sektor-sektor ini adalah yang berasaskan sumber tempatan iaitu industri yang berasaskan getah. Dasar Pembangunan Negara telah dilancarkan oleh Y. dan tekstil dan pakaian. ekonomi Malaysia telah berkembang dengan pesatnya walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Mahathir Mohamad. menandakan 11 . Dalam tempoh pelaksanaan DEB (1971 .4 Dasar Pembangunan Nasional “ Tahun 1990 menandakan berakhirnya Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP 1) dan Dasar Ekonomi Baru (DEB).2000 telah digubal berasaskan Dasar Pembangunan Nasional (DPN). Melaluinya. kelapa sawit. 2. pertumbuhan ekonomi Malaysia akan oleh pertumbuhan dalam sektor eksport yang berlandaskan strategi industrialisasi yang outward-looking. logam bukan ferus dan keluaran. mesin dan kejuruteraan. logam-logam ferus. makanan. meningkatkan daya saing di pasaran antarabangsa yang penuh cabaran.menggubal objektif pembangunan perindustrian secara am dalam mengenalpasti strategi-strategi untuk sektor-sektor kecil yang berpotensi untuk tumbuh dengan pesat.

bermulanya satu lagi era baru di dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. terutamanya dalam membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. perkhidmatan atau perusahaan daripada hak milik atau kawalan negara. Istilah “penswastaan” juga merujuk kepada penggunaan kontraktor swasta untuk memberi perkhidmatan yang dahulunya disediakan oleh sektor awam.” (Laporan Dasar Pembangunan Negara) DPN telah mengambil kira kemajuan yang telah dicapai setakat ini di bawah DEB serta kekuatan mengandungi dan kelemahan yang wujud semasa pelaksanaannya. DPN akan meneruskan usaha-usaha mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi bukan sahaja di kalangan kaum etnik tetapi juga di antara golongan kaya dan miskin dan antara wilayah. 2. Seperti DEB.5 Dasar Penswastaan Penswastaan atau penyerahan milik negara kepada sektor swasta bermaksud mengubah sesuatu perniagaan. Ia beberapa peralihan pendekatan dengan tujuan mengadakan satu dimensi baru dalam usaha pembangunan. Ketidakseimbangan ekonomi ini akan dapat dikurangkan perpaduan negara. kerajaan atau awam kepada hak milik atau pengendalian swasta. Dasar penswastaan ini boleh dianggap sebagai suatu lanjutan daripada DEB yang bertujuan memindahkan 30% daripada saham milik syarikat kepada kepentingan 12 berasaskan prinsip pembangunan seimbang dan pengagihan yang saksama untuk mencapai keadilan sosial dan memperkukuhkan . Dasar penswastaan di Malaysia bermula dengan rasmi pada tahun 1983. Namun pelaksanaannya telah diberi nafas baru selepas Datuk Daim Zainuddin sebagai Menteri Kewangan pada pertangahan tahun 1984 dan kemerosotan ekonomi pada tahun 19851986 (Ishak Shaari : 262).

khususnya di Britain dan di Amerika Syarikat serta perkembangan pengaruh pemikiran ekonomi kanan di Barat dan galakkan agensi antarabangsa seperti bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (Ishak Shaari : 262). kerajaan akan menyediakan Pelan Tindakan Penswastaan 13 . Penswastaan bukanlah suatu konsep baru. Dasar penswastaan di Malaysia banyak dipengaruhi oleh kempen penswastaan antarabangsa yang bermula pada tahun 1980an. sama ada secara rasmi atau tidak. Kesan penswastaan di negara ini menjadi lebih buruk kerana dilaksanakan dalam keadaan ekonomi negara mengalami kemerosotan paling teruk semenjak merdeka iaitu pada tahun 1985-1986 ( Ishak Shaari : 266). Rancangan penswastaan telah menimbulkan banyak persoalan. kerajaan tatap meneruskan lagi tempoh penswastaan dalam Rancangan Malaysia ke-enam (1991-1995). tetapi pelaksanaannya telah menimbulkan kebimbangan tentang pakatan atau persetujuan ala kartel. Seterusnya berdasarkan pelan ini. Walaupun pengalaman penswastaan di Malaysia masih terhad. termasuk kesimbangan di antara sektor awam dan sektor swasta dalam sebuah ekonomi campuran dan kesannya ke atas ekonomi secara keseluruhan. Pelaksanaan dasar penswastaan di negara ini telah meningkatkan tekanan terhadap pekerja sektor awam dan rakyat yang bergantung ada perkhidmatan awam. Sungguhpun beberapa projek telah diswastakan dan pelaksanaan projek-projek ini menimbulkan beberapa persoalan. Dasar tersebut merupakan pembaharuan yang penting dari segi strategi mencapai DEB. Kemungkinan syarikat tertentu mendapat maklumat daripada orang dalam dan dapat membuat tawaran yang diterima oleh kerajaan.bumiputera. iaitu untuk mendorong dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi melalui pelaburan kerajaan dapam perusahaan awam. Bagi mencapai matlamat ini satu Pelan Induk Penswastaan telah disediakan bagi memberi garis panduan untuk pelaksanaan penswastaan yang lebih teratur dan berkesan.

RUJUKAN Heng Siew Ngu. Selain itu. situasi ekonomi kali ini berbeza dan jauh lebih meruncing jika dibandingkan pada sepuluh tahun yang lalu. 1. M. situasi ekonomi kali ini masih mampu ditangani dengan perancangan dan program yang berkesan dan sistematik serta dasar – dasar kerajaan yang bertepatan yang dilancarkan untuk membantu keadaan gawat sekarang ini. Amatlah diharapkan juga agar semua pihak sama – sama bertindak pantas serta menjalanikan tanggungjawab masing masing dengan sikap yang lebih komited. 2. Longman Teks Pra Universiti 14 STPM Matrikulasi: mikroekonomi.jangka pendek yang menjelaskan secara terpeinci entiti yang akan diswastakan terutamanya industri yang berbentuk monopoli dan laporan akan diedarkan kepada umum.d Zyady Md.6 Kesimpulan Apa yang nyata. amatlah diperlukan dilakukan kajian yang terperinci terhadap keperluan dan kepentingan yang terjejas teruk. Tahir. Kuala Lumpur. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. optimis dengan memberikan maklum balas yang bijak dan tepat agar segala masalah negara ini dapat diatasi dan ditempuhi dengan jayanya. Namun hakikatnya. 3. (2009). .

gov. Kuala Lumpur. Pra-U Makroekonomi. 4. 3. 8. Just Faaland (2005). 6. Ishak Shaari (1992). Utusan Publications & Distrubutors. http://pmr.gov. Pearson Malaysia Sdn Bhd.2. Kuala Lumpur. 5. Kuala Lumpur. Ekonomi STPM : ekonomi Malaysia.my/dasar_pembangunan_nasional http://ms.my/dasar_pembangunan_negara http://pmr. HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas. Lai Mooi Chang (2005).com. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Normala Ismail (2009).wikipedia.org/wiki/Ekonomi_campuran 15 . 7. Open Universiti Malaysia.com. Dasar Ekonomi Baru : pertumbuhan negara dan pencapaian ekonomi orang Melayu. Kuala Lumpur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful