1.

0

Sistem Ekonomi Malaysia 1.1 Pengenalan

Menurut Modul OUM HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas perkataan ekonomi berasal daripada Greek iaitu oikou dan nomos. Oikou membawa maksud isi rumah manakala nomos bermaksud peraturan isi rumah. Dengan perkataan lain ekonomi ialah bidang sains sosial yang mengkaji usaha-usaha manusia menggunakan sumber-sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak-kehendak yang tidak terhad. Dalam ilmu ekonomi, barang-barang dapat dibahagikan kepada tiga jenis iaitu barang percuma, barang ekonomi, dan barang awam. Sistem ekonomi terbahagi kepada 4 iaitu sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi campuran dan sistem ekonomi Islam. Istilah “ sistem ” berasal dari perkataan “ sistema ” (bahasa Yunani) yang bermaksud keseluruhan yang terdiri dari pelbagai bahagian. Sistem ekonomi pula ialah cara masyarakat membuat pilihan mengagihkan sumber untuk menghasilkan barangan yang dikehendaki bagi menyelesaikan masalah asas ekonomi. Setiap sistem mempunyai ciri-ciri dan kaedah penyelesaian masalah asas ekonomi yang berbeza. Akibat penjajahan British, ekonomi Malaysia sebenarnya bersifat ekonomi pasaran yang terikat kepada sistem ekonomi kapitalis antarabangsa, dengan pola pembangunannya mengutamakan dan menguntungkan para pelabur swasta asing dan sebilangan kecil pengusaha tempatan. Kegiatan kapitalis moden berkembang dengan pengeluaran dan eksport bijih timah dan getah. Tetapi di sini kita tidak akan membincangkan tentang sistem ekonomi kapitalis di Malaysia, tetapi apakah sistem ekonomi campuran dan bagaimana akhirnya sistem ekonomi kapitalis yang digunakan di Malaysia beralih kepada sistem ekonomi campuran.

1

2 Definisi Ekonomi Campuran Menurut Wikipedea Bahasa Melayu. 1.barang yang dikehendaki oleh masyarakat memaksimumkan keuntungan.3 1.1. Tiada satu definisi untuk ekonomi campuran tetapi aspek penting adalah darjah kebebasan ekonomi persendirian (termasuk pemilikan industri secara persendirian) bercampur aduk dengan ekonomi terancang (termasuk campur tangan untuk kebajikan sosial. atau pemilikan aset atau sumber pengeluaran oleh negara ). pemuliharaan alam sekitar.” Manakala menurut (Yearm 2006:24) sistem ekonomi campuran adalah satu sistem di mana pihak swasta dan kerajaan bersama-sama membuat keputusan ekonomi untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi. ekonomi campuran mengandungi unsur kapitalisme dan sosialisme.2 Pilihan  Pengguna dan pengeluar.mengeluarkan barang yang gagal disediakan oleh mekanisme harga- meningkatkan taraf kebajikan rakyat. bebas membuat pilihan  Individu dan pihak swasta bebas menggunakan faktor pengeluaran yang mereka miliki  Kerajaan membuat pengawalan di pasaran supaya pihak swasta hanya mengeluarkan barang yang memberi manafaat kepada pengguna 2 . 1.1 Ciri-ciri ekonomi campuran Kegiatan ekonomi ditentukan oleh pihak swasta dan pihak awam  Kerajaan .3.3.  Swasta . ensiklopedia bebas. Lazimnya. “ Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi.

3.4 Keputusan Ekonomi  Semua keputusan ekonomi ditentukan oleh kerajaan dan mekanisma harga.  Firma bebas bersaing tapi dikawal oleh pihak kerajaan. Individu dan firma dalam ekonomi mempunyai kebebasan Untuk memiliki harta kekayaan dan faktor pengeluaran.4 Kebaikan 1. 3 . 1. pihak swasta dan kerajaan bersama-sama membuat keputusan 1.1 Kegiatan ekonomi yang stabil. 1. kaedah pengeluaran dan pengguna sasaran bagi barang yang hendak dikeluarkan.  Kerajaan mengeluarkan barang-barang yang tidak dikeluarkan oleh pihak swasta  Individu. kerana sumber ekonomi dimiliki oleh pihak kerajaan dan swasta.1.  Kerajaan mengadakan peraturan dan undang-undang supaya kegiatan ekonomi tidak menghasilkan kesan luaran negatif.3.  Firma bebas menentukan jenis dan jumlah barang yang hendak dikeluarkan.  Campurtangan kerajaan bertujuan mengatasi kelemahan mekanisme harga. Melalui dasar fiskal dan dasar kewangan.  Keputusan kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kebajikan masyarakat dan swasta pula bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan.2 Agihan pendapatan yang lebih setara. Kerajaan boleh campur tangan dalam kegiatan ekonomi.4.4.3 Kegiatan ekonomi yang terkawal.

pertahanan dan 1.  Contohnya.3 Pembaziran sumber akibat daripada kerugian perusahaan awam.  Kerajaan menggunakan hasil kutipan cukai untuk membiayai kos penyediaan barang awam yang strategik dan yang diperlukan oleh perkhidmatan pendidikan. 4 . kelewatan kerajaan utnuk meluluskan projek pihak swasta dan pemberian lesen sering kali mengganggu kegiatan ekonomi yang ingin dilakukan oleh pihak swasta. 1.- Pelaksanaan sistem percukaian dan pemberian subsidi untuk mengecilkan jurang perbezaan antara golongan yang kaya dengan golongan yang miskin.4. 1.1 Kerenah birokrasi kerajaan menghalang perkembangan sektor swasta.5 Kelemahan masyarakat seperti sebagainya.  Jika pengurusan perusahaan awam itu tidak cekap sehingga mengalami kerugian yang besar.5. kesihatan.3 Menyediakan barang awam  Kerajaan bertanggungjawab untuk mengeluarkan barang awam bagi meningkatkan kebajikan dan pembangunan negara.5. 1.2 Kesukaran menentukan dasar yang sesuai  Akibat kesukaran menjangka keadaan ekonomi masa depan dimana spekulasi ekonomi dunia yang tidak menentu ataupun ramalan berdasarkan maklumat yang tidak tepat. 1.5.

industri berat dan ringan untuk mengelak kesan eksternaliti negatif.6.3 Sistem percukaian.6 Sistem Ekonomi Campuran di Malaysia 1.  Kerajaan telah membuat peraturan dan undang-undang tertentu kepada perjalanan sistem pasaran.  Contohnya. perumahan.6. undang-undang buruh diperkenalkan supaya tidak berlaku penindasan terhadap buruh.  Kerajaan menentukan kawasan perindustrian.6.  Aktiviti perniagaan harus mempunyai lesen daripada pihak berkuasa supaya aktiviti pengeluar tidak bercanggah dengan peraturan kerajaan. bagi barang keperluan asas seperti gula.1 Peraturan dan undang-undang.  Pengeluar diwajibkan untuk mempamerkan bahan yang digunakan dalam penyediaan makanan dan tarikh luput penggunaannya supaya pengguna tidak terbeli barang yang tidak sesuai atas sebab agama dan kesihatan sekaligus mengelakkan eksploitasi pengeluar ke atas pengguna. garam dan susu adalah barang kawalan dan harganya tidak boleh dinaikkan atau diturunkan tanpa persetujuan kerajaan. 1.  Contohnya. Pentadbiran sektor awam yang tertakluk kepada peraturan-peraturan dan undang-undang menyebabkan pihak pengurusan perusahaan awam sukar membuat keputusan dengan cepat untuk menghadapi perubahan. 5 . beras.2 Pengawalan harga barang dan perkhidmatan. 1. 1.

 Bertujuan menambahkan pendapatan kerajaan dan mengurangkan penggunaan pengguna terhadap sesuatu barangan.6.1 Dasar-dasar Ekonomi di Malaysia Pengenalan 6 . 2.4 Subsidi  Pemberian subsidi oleh kerajaan akan mengurangkan kos pengeluaran pengeluar  Jumlah subsidi yang akan dinikmati oleh pengeluar bergantung kepada keanjalan permintaan dan keanjalan penawaran.0 2. 1. Pelaburan yang besar dan pulangan yang rendah b. 1. Keluaran yang penting kepada ekonomi Dari perbincangan di atas jelaslah menunjukkan bahawa sistem ekonomi campuran di Malaysia bukanlah suatu sistem yang terlalu lama mahupun terlalu baru.  Ciri-ciri firma yang dimiliknegarakan : a. Menyediakan perkhidmatan yang sangat penting kepada masyarakat c. Sistem ini lahir dari adaptasi akibat kegagalan sistem ekonomi sebelumnya iaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis di mana sistem ini mengambil nilai-nilai terbaik dari sistem ekonomi tersebut.  Beban cukai atau bahagian jumlah cukai yang perlu ditanggung oleh pembeli dan pengeluar bergantung kepada keanjalan permintaan dan keanjalan penawaran.6.5 Pemilikan Kerajaan  Kerajaan akan memilik negarakan sesuatu firma supaya firma tersebut dapat menguasai seluruh pasaran dan dapat menghasilkan keluaran untuk menikmati ekonomi bidangan.

Matlamat utama dasar ekonomi ini ialah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara seperti inflasi. Justeru kerajaan sentia memberi keutamaan dan perhatian untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju. kekayaan tidak diagihkan dengan baik. di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama oleh semua kaum. Golongan yang miskin. Di sini jelas menunjukkan betapa kegagalan sistem ekonomi yang dijalankan di Malaysia. 239) Antara dasar ekonomi kerajaan yang diketahui umum ialah: • • • • • • Dasar Ekonomi Baru Dasar Pertanian Negara Dasar Perindustrian Berat Pelan Induk Perindustrian Dasar Penswastaan Dasar Persyarikatan Malaysia 7 . pembangunan ekonomi di dorong oleh kuasa pasaran. memelihara hidup yang demokratik. ” Malaysia mendukung cita-cita ingin mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. kebanyakannya kaum bumiputera yang tinggal di kawasan luar bandar dan berkerja sebagai petani. walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi. memiliki masyarakat yang adil. Salah satu dasar-dasar awam kerajaan ialah dasar ekonomi. ” (HBSS 2203 Perkembangan Ekonomi Asas : 238. perniagaan dan sektor korporat.Sejak Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 hingga ke akhir tahun 1960an. Ini bermakna. Malaysia mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi masih wujud ketidak seimbangan yang serius. Hasilnya. makmur dan stabil. pengangguran dan kemelesetan ekonomi. Manakala kaum Cina dan orang asing pula menguasai bidang perindustrian. masih ramai dan masih mundur. Oleh itu kerajaan telah menggubal beberapa dasar awam yang bertujuan untuk mencapai citacita tersebut.

Kejayaan Malaysia mencapai pertumbuhan ekonomi berserta dengan agihan seimbang telah diakui oleh berbagai pihak termasuk Bank Dunia dan DEB merupakan satu elemen penting dalam kejayaan ini. Kemudahan moden seperti jalan raya. meningkatkan tahap pelajaran.2 Dasar Kependudukan Dasar Ekonomi Baru (DEB) Oleh itu Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah diperkenalkan untuk menangani masalah ketidak seimbangan ekonomi di antara pelbagai kaum di Malaysia yang menjejaskan perpaduan antara kaum dan keamanan negara. sekolah.3% pada tahun 1970 kepada 5. kuasa eletrik dan bekalan air telah menjadi kemestian. pendapatan penduduk telah meningkat dan pengangguran tidak ketara (under employment) hampir hilang. Yang paling menonjol ialah penurunan kadar kemiskinan dari 49. Strategi serampang dua mata ini tertumpu kepada usaha menambah pendapatan golongan miskin dan penduduk di luar bandar.• 2. Ia bertujuan untuk menghapus kemiskinan tanpa mengira kaum dan mengstruktur semula masyarakat supaya negara dapat membangun dengan stabil. memodenkan sektor pertanian. Prinsip pokok pengstrukturan ini adalah supaya sasaran ini dapat dicapai dari ekonomi yang sedia berkembang dan tidak mengambil dari kaum Bukan Bumiputera untuk diberikan kepada kaum Bumiputera. klinik kesihatan. Sasaran juga ditetapkan iaitu 30% pegangan ekuti korporat oleh Bumiputera. Kejayaan DEB yang paling nyata dan membanggakan ialah penurunan kadar kemiskinan dan peningkatan taraf pendidikan kaum Bumiputera. mewujudkan golongan komersial Bumiputera dan menambah pegangan ekuti korporat Bumiputera. penetapan kuota kemasukan pelajar Bumiputera di universiti dan 30% daripada bilangan pekerja mestilah Bumiputera. Di kawasan luar bandar. aman di samping hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. 8 .7% pada tahun 2005 (Just Faaland : 129).

Kini.74 pada tahun 1990 kepada 1:1. Intervensi kerajaan diperlukan untuk mencapai sasaran DEB. DEB juga telah merapatkan jurang pendapatan antara kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera. DEB telah melahirkan golongan profesional dan golongan kelas menengah Bumiputera yang mempunyai kuasa beli yang kuat. wujud di kalangan kaum Bumiputera sindrom pergantungan kepada kerajaan. Justeru. Misalnya. Akibatnya.64 pada tahun 2004. sebelum DEB. misalnya dari pemilikan rumah oleh kaum Bumiputera di kawasan perumahan kota. Sekarang ini. DEB telah berjaya dan secara kasar mencapai objektifnya seperti yang diharapkan ketika pembentangan dasar ini pada tahun 1969. 9 . terbukti telah ada pengstrukturan ekonomi di mana bidang pekerjaan tidak lagi dikenal secara automotik dengan kaum. Ini dapat dilihat. Ada pengusaha atau peniaga Bumiputera yang berniaga secara “Ali-Baba” atau berniaga di atas angin. kaum Bumiputera adalah petani atau nelayan yang tinggal di luar bandar sementara kaum Cina merupakan peniaga di kota. nisbah pendapatan Bumiputera kepada Cina meningkat daripada 1:1. Walaupun DEB telah membawa buah kejayaan. lebih banyak cukai akan dikenakan. tahap kemiskinan dan ketidakseimbangan ras mungkin boleh dikurangkan. Ramai profesional Bumiputera mampu berdaya saing untuk bekerja di luar negara.Bilangan profesional Bumiputera juga telah bertambah. namun ianya juga mempunyai beberapa kelemahan dan telah menghasilkan kesudahan yang tidak dijangkakan. Kini penglabelan automatik itu tidak lagi berlaku. Dalam erti kata lain. Namun masih banyak yang perlu dilaksanakan sebelum objektif muktamad dapat direalisasikan sepenuhnya. Sekiranya ekonomi dapat berkembang dengan lebih pesat. Dalam banyak segi. terdapat ibu bapa Bumiputera yang mampu membiayai anak mereka belajar di universiti di dalam mahupun di luar negara. Ertinya. Banyak syarikat besar di Malaysia sekarang diketuai oleh golongan profesional Bumiputera. Percubaan kerajaan untuk meningkatkan kadar pembangunan pasti memmerlukan lebih banyak perbelanjaan. terdapat ramai pakar perubatan Bumiputera di hospital-hospital.

“ Selaras dengan hasrat untuk mengenalpasti kelemahan ciri-ciri struktur serta mengatasinya. tumpuan telah industri-industri berasaskan eksport dan industri yang mengunakan ramai buruh. Memandangkan penyertaan orang Melayu yang sedikit dalam sektor ini dari segi keusahawanan. Namun kedua-dua komoditi ini tidak stabil. KDPM benujuan untuk menyemak dan mengubahsuai dasar-dasar perindustrian negara yang sedia ada dan mengkaji semula galakan-galakan pelaburan dan dasar-dasar peningkatan eksport. program perindustrian di negara ini dijalankan sebagai usaha untuk mempelbagaikan ekonomi negara yang pada masa itu amat bergantung kepada getah dan bijih timah. PIP pula bertujuan untuk 10 . program perindustrian negara lagi perkembangan menerusi penggalakan industri berat. Perkilangan adalah sektor baru tetapi penting dan akan bertambah tinggi kedudukannya pada tahun-tahun akan datang. Ia juga bertujuan untuk mempercepatkan lagi proses perindustrian. Pada tahun 70-an. modal dan guna tenaga. 2.Ringkasnya DEB tidak mungkin dapat membasmi kemiskinan dan mencapai kesimbangan ras dam tempoh ia beroperasi tetapi permulaan besar telah dibuat yang akan membawa ekonomi Malaysia memasuki fasa baru. Pada tahun 80-an pula.3 Dasar Perindustrian Negara Di dalam dekad 50-an dan 60-an. kerajaan telah melancarkan dua kajian utama pada tahun 1983. adalah mustahak lebih ramai orang Melayu digalakkan menyertai dengan lebih aktif dalam sektor ini. kerajaan di samping mempelbagaikan ekonomi telah menitikberatkan diberikan kepada mengalami satu pertumbuhan industri yang yang lebih pesat untuk menampung keperluan pekerjaan dan Dasar Ekonomi Baru (DEB). iaitu Kajian Dasar Perindustrian Malaysia (KDPM) dan Pelan Induk Perindustrian (PIP). Ini bertujuan untuk memperkukuhkan lagi asas perindustrian negara dan menambahkan kemahiran rakyat di bidang teknologi yang lebih tinggi. Oleh itu kerajaan telah melancarkan program perindustrian untuk mencetuskan perkembangan ekonomi yang lebih pesat dan stabil. Dalam hal ini.

keluaran galian bukan logam. menandakan 11 . Sejauh mana PIP akan mencapai hasil yang baik bergantung kepada keupayaan pekilang-pekilang di Malaysia mengekalkan. Dato' Seri Dr. PIP merangkumi strategi-strategi dan langkah-langkah yang boleh membawa Malaysia ke diterajui dalam era sebuah negara perindustrian dan seterusnya menjadi teras kepada sebuah negara maju. Lima sektor lagi merupakan industri yang bukan berasaskan sumber iaitu eletrik dan eletronik.” (Laporan Dasar Perindustrian Negara) PIP telah mengenalpasti 12 sektor industri yang patut diberi penekanan. Dalam tempoh pelaksanaan DEB (1971 .1990). meningkatkan daya saing di pasaran antarabangsa yang penuh cabaran.am sektor ini. Tujuh daripada sektor-sektor ini adalah yang berasaskan sumber tempatan iaitu industri yang berasaskan getah.A.2000 telah digubal berasaskan Dasar Pembangunan Nasional (DPN). pertumbuhan ekonomi Malaysia akan oleh pertumbuhan dalam sektor eksport yang berlandaskan strategi industrialisasi yang outward-looking.menggubal objektif pembangunan perindustrian secara am dalam mengenalpasti strategi-strategi untuk sektor-sektor kecil yang berpotensi untuk tumbuh dengan pesat. Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) 1991 . Perdana Menteri Malaysia pada 17 Jun 1991.B. Kesemua industri ini telah dipilih berasaskan kepada potensi untuk mencapai matlamat memperluaskan asas industri negara. logam-logam ferus. ekonomi Malaysia telah berkembang dengan pesatnya walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Melaluinya. Dasar Pembangunan Negara telah dilancarkan oleh Y. mesin dan kejuruteraan. kayu-kayan. dan tekstil dan pakaian. logam bukan ferus dan keluaran. kelapa sawit. makanan. Dasar utama perindustrian telah mengambil kira beberapa prinsip asas yang terkandung di dalam perakuan-perakuan kedua-dua kajian ini. kimia. 2. Mahathir Mohamad. peralatan pengangkutan.4 Dasar Pembangunan Nasional “ Tahun 1990 menandakan berakhirnya Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP 1) dan Dasar Ekonomi Baru (DEB).

kerajaan atau awam kepada hak milik atau pengendalian swasta.bermulanya satu lagi era baru di dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. 2. Istilah “penswastaan” juga merujuk kepada penggunaan kontraktor swasta untuk memberi perkhidmatan yang dahulunya disediakan oleh sektor awam. perkhidmatan atau perusahaan daripada hak milik atau kawalan negara. terutamanya dalam membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Seperti DEB.5 Dasar Penswastaan Penswastaan atau penyerahan milik negara kepada sektor swasta bermaksud mengubah sesuatu perniagaan. DPN akan meneruskan usaha-usaha mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi bukan sahaja di kalangan kaum etnik tetapi juga di antara golongan kaya dan miskin dan antara wilayah. Dasar penswastaan di Malaysia bermula dengan rasmi pada tahun 1983. Dasar penswastaan ini boleh dianggap sebagai suatu lanjutan daripada DEB yang bertujuan memindahkan 30% daripada saham milik syarikat kepada kepentingan 12 berasaskan prinsip pembangunan seimbang dan pengagihan yang saksama untuk mencapai keadilan sosial dan memperkukuhkan . Ketidakseimbangan ekonomi ini akan dapat dikurangkan perpaduan negara. Namun pelaksanaannya telah diberi nafas baru selepas Datuk Daim Zainuddin sebagai Menteri Kewangan pada pertangahan tahun 1984 dan kemerosotan ekonomi pada tahun 19851986 (Ishak Shaari : 262).” (Laporan Dasar Pembangunan Negara) DPN telah mengambil kira kemajuan yang telah dicapai setakat ini di bawah DEB serta kekuatan mengandungi dan kelemahan yang wujud semasa pelaksanaannya. Ia beberapa peralihan pendekatan dengan tujuan mengadakan satu dimensi baru dalam usaha pembangunan.

kerajaan tatap meneruskan lagi tempoh penswastaan dalam Rancangan Malaysia ke-enam (1991-1995). kerajaan akan menyediakan Pelan Tindakan Penswastaan 13 . Sungguhpun beberapa projek telah diswastakan dan pelaksanaan projek-projek ini menimbulkan beberapa persoalan. Rancangan penswastaan telah menimbulkan banyak persoalan. Seterusnya berdasarkan pelan ini. Penswastaan bukanlah suatu konsep baru. Bagi mencapai matlamat ini satu Pelan Induk Penswastaan telah disediakan bagi memberi garis panduan untuk pelaksanaan penswastaan yang lebih teratur dan berkesan. Dasar tersebut merupakan pembaharuan yang penting dari segi strategi mencapai DEB. tetapi pelaksanaannya telah menimbulkan kebimbangan tentang pakatan atau persetujuan ala kartel. sama ada secara rasmi atau tidak.bumiputera. Dasar penswastaan di Malaysia banyak dipengaruhi oleh kempen penswastaan antarabangsa yang bermula pada tahun 1980an. Walaupun pengalaman penswastaan di Malaysia masih terhad. termasuk kesimbangan di antara sektor awam dan sektor swasta dalam sebuah ekonomi campuran dan kesannya ke atas ekonomi secara keseluruhan. khususnya di Britain dan di Amerika Syarikat serta perkembangan pengaruh pemikiran ekonomi kanan di Barat dan galakkan agensi antarabangsa seperti bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (Ishak Shaari : 262). Kesan penswastaan di negara ini menjadi lebih buruk kerana dilaksanakan dalam keadaan ekonomi negara mengalami kemerosotan paling teruk semenjak merdeka iaitu pada tahun 1985-1986 ( Ishak Shaari : 266). Pelaksanaan dasar penswastaan di negara ini telah meningkatkan tekanan terhadap pekerja sektor awam dan rakyat yang bergantung ada perkhidmatan awam. iaitu untuk mendorong dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi melalui pelaburan kerajaan dapam perusahaan awam. Kemungkinan syarikat tertentu mendapat maklumat daripada orang dalam dan dapat membuat tawaran yang diterima oleh kerajaan.

RUJUKAN Heng Siew Ngu. optimis dengan memberikan maklum balas yang bijak dan tepat agar segala masalah negara ini dapat diatasi dan ditempuhi dengan jayanya. M. 1.jangka pendek yang menjelaskan secara terpeinci entiti yang akan diswastakan terutamanya industri yang berbentuk monopoli dan laporan akan diedarkan kepada umum. 2. Tahir. Longman Teks Pra Universiti 14 STPM Matrikulasi: mikroekonomi. Amatlah diharapkan juga agar semua pihak sama – sama bertindak pantas serta menjalanikan tanggungjawab masing masing dengan sikap yang lebih komited.d Zyady Md. Namun hakikatnya. . Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. situasi ekonomi kali ini berbeza dan jauh lebih meruncing jika dibandingkan pada sepuluh tahun yang lalu. (2009). Selain itu. Kuala Lumpur. 3. situasi ekonomi kali ini masih mampu ditangani dengan perancangan dan program yang berkesan dan sistematik serta dasar – dasar kerajaan yang bertepatan yang dilancarkan untuk membantu keadaan gawat sekarang ini. amatlah diperlukan dilakukan kajian yang terperinci terhadap keperluan dan kepentingan yang terjejas teruk.6 Kesimpulan Apa yang nyata.

my/dasar_pembangunan_negara http://pmr. 3. Ishak Shaari (1992).gov. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.my/dasar_pembangunan_nasional http://ms. Ekonomi STPM : ekonomi Malaysia. 6. Kuala Lumpur.com. 4. Normala Ismail (2009). Dasar Ekonomi Baru : pertumbuhan negara dan pencapaian ekonomi orang Melayu.wikipedia. Pra-U Makroekonomi. http://pmr. 7. Lai Mooi Chang (2005). Kuala Lumpur. 8. 5. Kuala Lumpur. HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas. Pearson Malaysia Sdn Bhd.org/wiki/Ekonomi_campuran 15 . Just Faaland (2005). Kuala Lumpur.gov. Utusan Publications & Distrubutors.com.2. Open Universiti Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful