P. 1
Kemahiran Proses Sains

Kemahiran Proses Sains

4.94

|Views: 14,857|Likes:
Published by Roszelan Majid

More info:

Published by: Roszelan Majid on Oct 24, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

KEMAHIRAN
PROSES SAINS

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Memerhati
Mengelas
Mengukur dan menggunakan
nombor
Membuat inferens
Meramal
Berkomunikasi

KEMAHIRAN PROSES
SAINS

Menggunakan
perhubungan ruang dan
masa
Mentafsirkan maklumat
Mendefinisi secara
operasi
Mengawal pemboleh
ubah
Membuat hipotesis
Mengeksperimen

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Memerhati

Proses mengumpul maklumat
tentang objek dan fenomena
menggunakan sebahagian atau
semua deria.
Boleh dilakukan secara kualitatif dan
kuantitatif.
Pengetahuan konsep diperlukan
dalam pemilihan dan penaksiran
pemerhatian yang dibuat.

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Aktiviti Memerhati

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Petunjuk memerhati

Menggunakan deria rasa, penglihatan, bau,
pendengaran dan sentuhan
Mengenal pasti ciri dan kualiti sesuatu
konsep
Mengenal ciri-ciri yang ganjil atau yang
mempunyai kelainan
Memperihalkan perbezaan dan persamaan
yang dikesani
Memperihal akan perubahan yang berlaku
Mengenal pasti tertiban kejadian yang
berlaku
Menggunakan alat bagi membantu deria
untuk membuat kajian terperinci

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Mengelas

Proses memerhati dan mengenal pasti
perbezaan dan persamaan antara
objek atau fenomena berdasarkan ciri
atau sifat yang sepunya.
Mengasingkan dan mengumpul objek
atau fenomena kepada kumpulan
masing-masing.

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Aktiviti 1

Anda di bekalkan dengan
beberapa helai daun.
Kelaskan daun tersebut.
Nyatakan langkah-langkah yang
digunakan semasa membuat
pengelasan

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Petunjuk mengelas

Kenal pasti ciri umum sekumpulan
item
Beri nama kepada kumpulan item
itu
Kenal pasti ciri lain
Memasukkan item berciri sama ke
dalam kumpulan yang lebih kecil
Ulangi langkah di atas sehingga
semua item dapat dikumpulkan
dalam suatu kumpulan

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Mengukur & Menggunakan Nombor

Kebolehan membuat
pemerhatian secara
kuantitatif yang
melibatkan penggunaan
alat piawai

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Aktiviti
Mengukur & Menggunakan Nombor

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Petunjuk
Mengukur & Menggunakan Nombor

Boleh mengira dan membandingkan bilangan item
di dalam kumpulan yang berlainan
Menggunakan nombor untuk merekod fenomena
Membandingkan objek-objek menggunakan
nombor
Menggunakan alat dengan betul
Mencatat bacaan dengan tepat
Mencatat unit dengan betul
Memilih dan menggunakan unit yang piawai
dengan betul
Membandingkan masa, jarak, luas dan isi padu
dengan unit yang berkaitan
Boleh mengenal pola dalam jadual-jadual nombor
Menentukan kejituan ukuran tertentu
Menggunakan skala dan menerangkan nisbah

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Membuat Inferens

Proses membuat kesimpulan awal untuk
menerangkan peristiwa atau objek
berdasarkan pemerhatian.
Pengalaman lepas digunakan sebagai asas
untuk membuat kesimpulan awal tersebut.
Kesimpulan yang dibuat ini mungkin benar
atau tidak.

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Aktiviti Membuat Inferens

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Petunjuk Inferens

menggunakan maklumat daripada
pemerhatian untuk membuat
kesimpulan awal yang munasabah
membuat pelbagai tafsiran yang
mungkin daripada satu pemerhatian
mengenal had-had inferens
menguji kejituan inferens dengan
pemerhatian tambahan
menggunakan inferens sebagai alat
menentukan pemerhatian tambahan

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Meramal

Proses untuk menentukan dan
menjangka peristiwa yang akan
berlaku.
Berdasarkan kepada
pemerhatian dan pengalaman
yang lalu atau data yang boleh
dipercayai.

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Aktiviti Meramal

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Petunjuk meramal

menggunakan data yang lepas atau
ketika itu untuk menjangka apa yang
mungkin berlaku
menggunakan pola sebagai bukti bagi
membuat sesuatu jangkaan
menentukan hasil yang mungkin
daripada sesuatu tindakan
mengesahkan jangkaan berlandaskan
data atau pengalaman yang lepas
mengekstrapolasi data kepada situasi
yang baru
membezakan ramalan daripada tekaan

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Berkomunikasi

Kemahiran yang merujuk
kepada kebolehan
menerima, memilih dan
mempersembahkan
maklumat atau idea dalam
pelbagai bentuk

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Petunjuk Berkomunikasi

Kenal pasti ciri umum sekumpulan item
Bercakap, mendengar atau menulis atau
menjelaskan idea atau makna kepada
rakan
Merekod maklumat daripada kajian
Meneliti maklumat yang ingin disampaikan
Memilih cara atau alat komunikasi yang
bersesuaian
Menyediakan bahan yang diperlukan
untuk penyampaian
Menggunakan bahan rujukan
Menentukan sasaran yang akan menerima
maklumat

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Menggunakan Perhubungan Ruang &
Masa

Kebolehan memperihalkan
atau menunjukkan lokasi,
arah, bentuk dan saiz sesuatu
objek dan perubahannya
mengikut masa

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Aktiviti
Menggunakan Perhubungan Ruang &
Masa

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Petunjuk
Menggunakan Perhubungan Ruang & Masa

Memperihalkan lokasi dengan masa
Memperihalkan perubahan arah dengan
masa
Memperihalkan bentuk dengan masa
Memperihalkan perubahan saiz dengan masa
Menyusun peristiwa kejadian mengikut
kronologi
Menentukan magnitud perubahan yang
berlaku berdasarkan kadar perubahan
Menentukan kedudukan objek dan
menghuraikan kedudukannya di dalam ruang
Menghuraikan rupa bentuk objek dilihat dari
kedudukan yang berlainan
Menerangkan perhubungan di antara masa
dan jarak objek yang bergerak

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Mentafsir Maklumat

Kebolehan memberi
penerangan rasional
tentang objek, fenomena,
atau pola berdasarkan
maklumat yang dikumpul.

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Petunjuk
Mentafsir maklumat

Mengumpul pelbagai data melalui
pemerhatian untuk membuat pernyataan
tentang maksudnya
Mengesan pola atau corak yang terdapat
berdasarkan maklumat yang diperoleh
Menyatakan hubungan diantara maklumat
Membuat kesimpulan berdasarkan data
yang dikumpulkan

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Mendefinisi Secara Operasi

Proses memberi definisi tentang
sesuatu konsep atau keadaan dengan
menyatakan perkara yang perlu
dilakukan dan diperhatikan.

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Petunjuk mendefinisi secara operasi

Mentakrif istilah, konsep atau
pemboleh ubah dalam konteks
pengalaman sendiri.

Membuat pernyataan apa yang
diperhatikan dan apa yang dibuat.

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Mengawal Pemboleh ubah

Pemboleh ubah boleh jadi satu faktor,
keadaan atau hubungan yang boleh diubah
dalam suatu kejadian atau sistem yang dikaji.
Pemboleh ubah dimanipulasikan untuk
menghasilkan perubahan dalam pemboleh
ubah kedua (pembolehubah bergerakbalas).
Pemboleh ubah lain yang mungkin
mempengaruhi keputusan perlu dimalarkan
(pemboleh ubah dimalarkan).

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Petunjuk Mengawal Pemboleh ubah

Menentukan pemboleh ubah yang
relevan dalam penyiasatan.
Menentukan pemboleh ubah yang
akan
-dimanipulasi (tak bersandar),
-bergerak balas (bersandar)
-dimalarkan.
Menentukan apakah perubahan
yang perlu dilakukan keatas
pemboleh ubah yang
dimanipulasikan.

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Membuat Hipotesis

Proses menghasilkan satu kenyataan umum
yang difikirkan benar berdasar inferens,
untuk menerangkan suatu perkara atau
peristiwa.
Merupakan suatu ramalan mengenai
hubungan antara dua atau lebih
pembolehubah.
Boleh diuji untuk membuktikan
kesahihannya.

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Petunjuk Membuat Hipotesis

mengenal pasti pemboleh ubah

membuat inferens yang munasabah

menentukan hubungan di antara
dua pemboleh ubah berdasarkan
inferens

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Mengeksperimen

Kebolehan melaksanakan prosedur
untuk menguji sesuatu hipotesis.
Merupakan kemahiran proses sains
peringkat tinggi.

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

Petunjuk Mengeksperimen

Membuat pemerhatian
Mengemukakan soalan serta membuat inferens
Membuat hipotesis yang boleh diujikan
Mengawal pemboleh ubah / mendefinisikan secara
operasi
Menentukan peralatan yang diperlukan bagi suatu
eksperimen
Menjalankan eksperimen dan memerhati serta
merekod data
Menganalisis dan mentafsir data
Membuat kesimpulan
Melapor keputusan eksperimen yang telah
dijalankan

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->