P. 1
Thesis Origin

Thesis Origin

|Views: 1,202|Likes:

More info:

Published by: Hejime Ryutaru Hensin on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

1 BAB 1

PENDAHULUAN

1.0 Pendahuluan Menurut John Lakoff dan Mark Johnson (1987), umumnya metafora dilihat sebagai suatu alat yang menggambarkan imaginasi puitis yang kaya dengan aspek retorikal di mana metafora biasanya dianggap sebagai suatu bentuk bahasa yang luar biasa. Tambahan pula, metafora biasanya dilihat sebagai karakteristik bahasa sahaja iaitu sebagai sesuatu perkataan dan bukannya sebagai alat pemikiran atau perbuatan. Oleh sebab itu, kebanyakan orang beranggapan bahawa mereka dapat hidup dengan sempurna tanpa kehadiran metafora.1 Walau bagaimanapun, didapati bahawa metafora adalah sesuatu yang terserap dalam kehidupan seharian bukan sahaja dalam bahasa tetapi dalam sistem pemikiran serta perlakuan iaitu dari segi bagaimana kita berfikir dan bertindak. Keadaan ini merupakan satu dasar penting yang berlaku secara semulajadi dalam aspek metafora. Konsep yang mengawal pemikiran kita bukan sahaja ke atas keupayaan intelek malah ia mengawal fungsi seharian kita termasuklah aspek-aspek duniawi. Konsep kita membina apa yang kita fahami dan bagaimana kita mengadaptasi persekitaran kita serta bagaimana kehidupan kita mempunyai kaitan di antara satu sama lain.2 Sumbangan terhadap teori metafora oleh Lakoff & Johnson (Lakoff & Johnson 1980; Lakoff 1987, 1993) sebenarnya merupakan kesinambungan daripada kajian-kajian yang dijalankan oleh ahli-ahli falsafah dan linguistik tradisional mengenai teori kognitif
1

Lakoff, G & Johnson, M., Metaphors We Live By, The University of Chicago Press, Chicago, 1980 hlm. 3. 2 Ibid.

2 dalam metafora.3 Selain itu, kemunculan teori kognitif dalam bidang linguistik juga merupakan suatu pendekatan ke arah pengkajian metafora dari aspek pemikiran dan konseptual.4 Keadaan ini sekaligus telah mengubah paradigma masyarakat umum tentang konsep matafora. Sehubungan dengan itu, kajian ini menganalisa tentang aspek metafora dari sudut semantik kognitif dalam peribahasa Melayu sebagai suatu wadah untuk merefleksikan dan mengkonseptualisasikan kebudayaan serta kepercayaan orang Melayu. Metafora diaplikasikan untuk mengupas ketersiratan dan perkaitan yang terselindung di sebalik struktur fizikal peribahasa Melayu untuk menerokai kandungan dan intipatinya. Secara harfiahnya, konteks peribahasa Melayu terbentuk daripada kebudayaan, alam pemikiran dan persekitaran semulajadi orang Melayu. Menurut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd., penutur natif bahasa Melayu mempelajari bahasa kiasan secara alamiah, seperti mana mereka belajar perkataanperkataan bahasa Melayu yang lain. Mereka belajar bentuk-bentuk bahasa kiasan dan menghafal makna-makna bahasa kiasan tersebut. Keadaan ini adalah kerana sememangnya tiada jalan lain selain menghafalnya. Selain itu, bahasa kiasan dicipta oleh semua penutur sesuatu bahasa sewaktu mereka mula bertutur dan menulis. Keadaan ini merupakan suatu proses yang berlaku tanpa disedari.5 Pada suatu masa dahulu, kemahiran mencipta bahasa kiasan dianggap sebagai bakat semulajadi yang dimiliki oleh para pengarang karya-karya sastera. Mereka seolaholah memiliki bakat istimewa yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada golongan tertentu sahaja. Pandangan ini telah berubah di atas kesedaran bahawa bakat tersebut sebenarnya adalah sejenis kemahiran berbahasa. Sesiapa sahaja boleh menguasainya dengan cara

3

Olaf Jäkel, Some Forgotten Contributions to the Cognitive Theory of Metaphor, Dlm. Gibbs R.W. & Steen J.G. (pnyt.), Metaphor in Cognitive Linguistics, Amsterdam, 1997, hlm. 9. 4 Cameron, L., Metaphor in EducationalDiscourse, MPG Books Ltd, London, 2003, hlm. 2. 5 Abdullah Hassan & Ainon Mohd, Kamus Peribahasa Kontemporari,PTS Publisher, Kuala Lumpur.

3 mempelajari teknik yang berkenaan dan berlatih menggunakannya kerana ia adalah suatu kemahiran.6

1.1

Definisi Istilah

1.1.1 Metafora Hawkes (1986), mendefinisikan metafora sebagai suatu cara untuk mendeskripsikan sesuatu dengan mengatakan bahawa terdapat suatu perkara lain yang mempunyai kualiti terhadap sesuatu yang hendak dijelaskan. Perkataan metaphora dikatakan berasal daripada perkataan Greek, di mana meta membawa maksud ‘atas’ manakala pherein mendukung makna ‘diangkat’. Oleh itu, metafora merujuk kepada satu set proses linguistik di mana sesetengah karakteristik sesuatu subjek ‘diangkat ke atas’, atau dipindahkan kepada objek yang lain. Oleh yang demikian, objek yang kedua dituturkan atau diaplikasikan seolah-olah ia berada pada kedudukan objek yang pertama.7 Menurut Asmah Haji Omar (1996), definisi metafora tidak hanya terbatas sekadar bunga-bunga bahasa atau bahasa yang indah tetapi lebih dalam daripada pengertian itu di mana metafora juga menggambarkan sistem konseptual sesuatu bahasa dan kepercayaan terhadap kebudayaan para penutur asli bahasa tersebut.8 Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. pula berpendapat bahawa metafora ialah kiasan yang tidak menggunakan perkataan-perkataan seperti seolah-olah, ibarat, seakanakan, bak, seperti, laksana, macam, bagai dan umpama. Dalam ayat “ Budak itu lembu ”, ‘lembu’ ialah metafora. Dalam ayat “ Budak itu bodoh seperti lembu ”, ‘lembu’ ialah perumpamaan kerana terdapat perkataan ‘seperti’ sebelum ‘lembu’.9
6 7

Abdullah Hassan & Ainon Mohd, Kamus Peribahasa Kontemporari,PTS Publisher, Kuala Lumpur. Hawkes, T., Metaphor:The Critical Idiom, Methuen & Co. Ltd., London, 1986. 8 Asmah Haji Omar, Metaphors of Anatomy as a Reflection of Malay Cultural Belief, Jurnal Bahasa Jendela Alam Jilid 1, 1996, hlm. 7. 9 Abdullah Hassan & Ainon Mohd, Kamus Peribahasa Kontemporari,PTS Publisher, Kuala Lumpur.

1994. Keadaan ini lebih mudah digambarkan dengan merujuk kepada rajah di bawah: Bahasa Kiasan Bukan Peribahasa Peribahasa Bidalan Personifikasi Hiperbola Metafora Pepatah Simpulan Bahasa Rajah 1. Oleh yang demikian.. . Kiasan yang sudah mantap dari segi bentuk bahasanya dan maknanya diistilahkan sebagai peribahasa. bahasa kiasan tergolong kepada dua jenis iaitu peribahasa dan bukan peribahasa. Kata-kata ini digunakan sebagai perbandingan. Peribahasa telah sebati dengan kehidupan masyarakat Melayu sejak zamanberzaman dan digunakan dengan meluas dalam kehidupan mereka sehari-hari khususnya dalam masyarakat Melayu dahulu. 1. Keadaan ini adalah kerana kata-kata dalam peribahasa sedap didengar serta luas dan benar tujuannya.1. Sebagai contoh.2 Peribahasa Melayu Abdul Razak Abdul Karim (1994). teladan dan pengajaran. Rujukan Lengkap Bahasa Melayu.10 Menurut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. umpamanya ‘kulit dilupakan oleh kacang’ dan ‘lupanya kacang kepada kulit’. Kuala Lumpur.1 menunjukkan kedudukan metafora dan peribahasa dalam bahasa kiasan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kiasan yang tidak mantap bentuk dan maknanya diistilahkan sebagai bukan peribahasa.4 1. bahasa kiasan tersebut adalah peribahasa.2 Objektif Kajian 10 Perumpamaan Abdul Razak bin Abdul Karim. bentuk ‘kacang lupakan kulit’ tidak boleh diubah kepada bentuk yang lain. menyatakan bahawa peribahasa ialah ayat atau urutan kata-kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu.

tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengupas dengan lebih spesifik lagi mengenai beberapa aspek iaitu: 1. Secara ringkasnya. 3. Meneliti bentuk fizikal peribahasa yang dikaji serta menggambarkan kemungkinan bagaimana peribahasa tersebut boleh terbentuk di samping mengandaikan bentuk fizikal yang berlainan bagi peribahasa yang dikaji dan mempersoalkan mengapa ia tidak dibina dalam bentuk yang sedemikian rupa. 2. Dengan kata lain. Pengertian metafora menurut pandangan beberapa orang tokoh atau pengkaji yang berlainan terutamanya George Lakoff dan Mark Johnson dan melihat perkaitannya dengan peribahasa Melayu. “ tujuan sesuatu penyelidikan dijalankan ialah untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau mencari jawapan kepada beberapa persoalan ”. Kriteria pembatasan yang dimaksudkan dapat disenaraikan seperti berikut: 1.5 Ahmad Mahdzan Ayop (1983:30) mengatakan. Mencungkil metafora serta aspek-aspek lain yang terselindung di sebalik bentuk fizikal dan maksud peribahasa yang dikaji di samping melahirkan ideaidea dan pandangan peribadi. Aspek metafora yang dikaji adalah berdasarkan pandangan beberapa orang . tujuan kajian meliputi perkara-perkara yang ingin dilaksanakan atau dicapai dalam sesuatu projek penyelidikan. 1.3 Skop Kajian Ruang lingkup kajian ini adalah terbatas setakat meneliti aspek metafora dalam peribahasa Melayu.

Setiap peribahasa tersebut mendukung makna tersendiri yang dapat mengungkapkan erti kehidupan. Rasional pemilihan peribahasa-peribahasa tersebut adalah berdasarkan bentuk fizikalnya di mana ianya bersifat agak ‘keterlaluan’ terutamanya dari segi sebutan.12 c) Biar mati anak. The Institute of Malay World and Civilization. 12 Kamus Peribahasa Melayu Digital. khususnya Lakoff & Johnson. Maksudnya: Orang yang dipercayai untuk menjaga sesuatu. pagar makan padi. Baharom. persekitaran. sosiobudaya atau politik masyarakat Melayu. sebaliknya memberikan tumpuan yang lebih kepada perkara yang remeh-temeh.ukm. Teori dan pandangan para pengkaji ini tentang metafora diaplikasikan dalam beberapa peribahasa Melayu yang dipilih untuk tujuan kajian.my. Hajah Noresah bt.13 d) 11 Sambil menyelam minum air. Kuala Lumpur. .atma. Contoh peribahasa Melayu yang dimaksudkan ‘keterlaluan’ dari segi sebutan yang dipilih sebagai data bagi kajian ini adalah seperti berikut: a) Harapkan pagar. 1997.11 b) Kera di hutan disusukan. anak di rumah mati kelaparan. 1997). Maksudnya: Berpegang teguh kepada sesuatu kepercayaan walaupun terpaksa mengorbankan sesuatu. 13 Ibid. 2. Maksudnya: Memberikan keutamaan kepada perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Di: www. Kamus Dewan Edisi Ketiga. jangan mati adat.6 tokoh. namun dari segi makna peribahasa-peribahasa Melayu tersebut mempunyai maksud yang agak tepat bersesuaian dengan sesetengah perangai manusia. dia pula yang mengkhianati kita (Kamus Dewan. Dewan Bahasa dan Pustaka.

14 e) Kuman di seberang lautan nampak. Maksudnya: Kesalahan atau keburukan orang dapat dilihat tetapi kesalahan sendiri tidak disedari. Kedua-dua aspek ini dikaji daripada sudut semantik kognitif khususnya aspek metafora sepertimana yang disarankan oleh George Lakoff dan Mark Johnson. Sebelum ini.4 Permasalahan Kajian Pada dasarnya. 1.my.atma. .ukm. gajah bertengger di pelupuk mata tiada tampak.7 Maksudnya: Melakukan dua jenis pekerjaan dalam satu masa. kajian ini cuba untuk melihat hubungan di antara aspek metafora yang di analisa daripada sudut semantik kognitif dengan beberapa peribahasa Melayu yang dipilih berdasarkan pewajaran yang tertentu.15 3. The Institute of Malay World and Civilization. Kajian ini adalah amat relevan kerana para pelajar serta masyarakat umum terutamanya mempunyai pengetahuan yang cetek tentang aspek metafora di mana mereka sering terkeliru di antara aspek personifikasi yang dibincangkan dalam kesusasteraan Melayu berbanding metafora yang cuba diketengahkan oleh para pengkaji semantik kognitif dalam bidang linguistik moden. maka maklumbalas yang biasanya diperolehi dalah bertentangan dengan konsep sebenar metafora di mana kebanyakan orang 14 Kamus Peribahasa Melayu Digital. 15 Ibid. Di: www. sekiranya persoalan tentang metafora diajukan kepada seseorang yang tidak arif tentang ilmu linguistik. Peribahasa Melayu yang dipilih ini diteliti melalui dua aspek iaitu dari segi struktur fizikal dan maksud yang diberikan kepada setiap satunya.

Chicago. G. 1987. Persoalan-persoalan tersebut antara lainnya menyentuh tentang beberapa aspek iaitu: Apakah yang dimaksudkan dengan proses beralasan atau memberi sebab? Bagaimanakah manusia bertindakbalas ke atas pengalaman mereka? Apakah yang dimaksudkan dengan sistem konseptual dan bagaimanakah ianya diorganisasikan? Adakah semua orang menggunakan sistem konseptual yang sama? . M.Sekiranya jawapannya adalah ‘Ya’. 1987.16 Bidang sains kognitif menuntut jawapan-jawapan yang kukuh bagi beberapa persoalan. Lakoff telah mencari jawapan yang lebih jitu bagi beberapa persoalan yang biasanya dikemukakan oleh para pengkaji semantik kognitif bagi mengukuhkan lagi hujah beliau bahawa metafora sememangnya menjelajahi aspek kognitif seseorang. The University of Chicago Press. G. and Dangerous Thing: What categories reveal about the mind. xi. Women. 17 Lakoff . The University of Chicago Press. and Johnson.Sekiranya jawapannya adalah ‘Tidak’. apakah sistem yang digunakan? . and Johnson.Chicago. Women. Namun. M. Fire. apakah sebenarnya persamaan yang wujud dalam cara seseorang manusia berfikir?17 16 Lakoff . hlm. and Dangerous Thing: What categories reveal about the mind. . xi. hlm.8 menggambarkannya sebagai tidak lebih daripada suatu gaya bahasa yang berbunga-bunga dan direka oleh seseorang berdasarkan daya imaginasi yang tinggi di mana tidak terdapat rahsia yang tersingkap di sebaliknya. Sebagai tindakan susulan. kini senario tersebut nyata telah berubah dengan kemunculan ramai pengkaji semantik kognitif yang telah berjaya untuk mengubah persepsi orang ramai tentang metafora di samping menjelaskan kekaburan yang berlaku dengan membuka minda masyarakat umum untuk melihat metafora sebagai satu subjek kajian yang amat menarik. Para pengkaji semantik kognitif terutamanya Lakoff & Johnson telah cuba untuk membuktikan bahawa metafora bukanlah bersifat arbitrari atau sewenang-wenangnya sepertimana yang didakwa oleh sesetengah pihak tetapi metafora melibatkan suatu fenomena yang berlaku secara alamiah di mana ia melibatkan sistem kognisi atau minda manusia. Fire.

Kajian ini secara tidak langsung dapat memperbetulkan tanggapan-tanggapan salah tentang pengkajian metafora di samping menolak tepi ideologi-ideologi sempit yang mengongkong pemikiran masyarakat umum yang 18 Adirukmi Achmad Azis. permasalahan ini dapat dileraikan kerana kajian ini bukannya bertujuan untuk mengkaji aspek stilistik atau nilai estetik yang terkandung dalam peribahasa Melayu berkenaan tetapi berhasrat untuk menganalisa aspek kognitif yang terlibat dalam peribahasa tersebut sewaktu merencanakan kajian metafora secara konseptual. bunga-bunga bahasa bererti sesuatu yang indah dalam bahasa. asas pengalaman dalam metafora. 1. metafora dan koherensi kebudayaan. Kuala Lumpur.9 Penggunaan peribahasa sebagai data bagi kajian ini mempunyai motifnya yang tersendiri. Jurnal Pelita Bahasa. Peribahasa Melayu secara tidak langsung mencerminkan bunga-bunga bahasa. metafora berorientasi. kesistematisan metafora dalam menonjolkan atau menyembunyikan sesuatu aspek. metafora ontologikal.1998 . Menurut Adirukmi Achmad Azis. Tumbuh-tumbuhan Memperindah Bunga-bunga Bahasa. dengan mengaplikasikan teori Lakoff & Johnson beserta para pengkaji teori semantik kognitif yang lain. Walau bagaimanapun.18 Jelas sekali pernyataan ini adalah bercanggah dengan pendekatan yang cuba ditonjolkan dalam kajian semantik kognitif yang ingin menegaskan bahawa metafora merupakan sesuatu yang lebih bermakna daripada bunga-bunga bahasa. metonimi dan personifikasi. Indah dalam erti kata sedap didengar dan diucapkan.5 Kesignifikanan Kajian Wujudnya kajian seperti ini diharap dapat memantapkan lagi pengetahuan kita tentang aspek metafora yang diteliti menerusi bidang semantik kognitif yang antara lain menyentuh tentang model-model kognitif yang unggul di mana ia merangkumi aspekaspek penting seperti kesistematisan konsep metafora. dengan pilihan kata yang tepat.

Selain itu. kaedah yang digunakan dalam melaksanakan kajian ini adalah seperti berikut: 1) Kaedah Pembacaan Sumber-sumber data adalah diperolehi melalui pembacaan buku. bahasa Melayu tidak ketinggalan dalam mengalami perkembangan dan perubahan yang selaras dengan peredaran zaman. pencarian maklumat melalui internet juga dilakukan. majalah. Di samping itu.1 0 beranggapan bahawa metafora hanya boleh diinterpretasikan atau diterjemahkan secara subjektif. Kaedah ini juga disebut sebagai ‘library research’. Oleh yang demikian. 2) Kaedah Pertanyaan Langsung . 1. Untuk menghindari hal ini. akhbar dan risalah-risalah yang berkaitan. kajian seperti ini diharap dapat diaplikasikan bukan sahaja terhadap peribahasa Melayu malahan perumpamaan dan peribahasa yang terdapat dalam bahasa-bahasa yang lain di dunia. penggunaan peribahasa Melayu harus diperluaskan terutamanya bagi ungkapan-ungkapan yang jarang-jarang digunakan. kesignifikanan kajian ini terserlah dengan penggunaan peribahasa Melayu sebagai data kajian.6 Kaedah Kajian Secara umumnya. keindahan bahasa Melayu yang dicerminkan melalui perumpamaan dan peribahasa sewajarnya dipelihara agar dapat dimanfaatkan oleh generasi muda yang semakin tidak memahami istilah-istilah lama. Dalam mengejar arus globalisasi. jurnal. Selain itu.

skop. . permasalahan. bab ini juga telah memberikan satu gambaran kasar tentang aspek-aspek yang akan dikupas dalam keseluruhan kajian ini dengan menjelaskan tentang objektif. Selain itu. kesignifikanan dan kaedah kajian yang terlibat. Bab yang seterusnya akan memaparkan ulasan kosa ilmu bagi melestarikan lagi kajian ini. 1) Penganalisisan Deskriptif Data-data yang memerlukan penganalisaan secara deskriptif diproses dan dianalisis dengan bantuan komputer yang menggunakan program ‘Statistical Package for Social Sciences ( SPSS ).1 1 Beberapa persoalan telah diajukan secara bersemuka dengan beberapa orang individu yang arif tentang topik kajian untuk dijadikan sebagai maklumat tambahan. penganalisaan berbentuk inferensi digunakan untuk melihat hubungan dan perbezaan di antara satu pembolehubah dengan pembolehubah yang lain. kajian ini juga menggunakan beberapa kaedah yang bersifat lebih khusus seperti penganalisaan data yang berbentuk deskriptif dan inferensi. 3) Kaedah Pemerhatian Langsung Pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi melalui pemerhatian secara langsung terhadap kehidupan masyarakat Melayu dapat dimanfaatkan sebagai maklumat kajian.7 Kesimpulan Bab ini telah meneliti beberapa perkara pokok yang akan dibincangkan secara terperinci dalam bab-bab yang akan datang. Selain itu. 2) Penganalisisan Inferensi Sementara itu. 1.

buku rujukan dan rencanarencana yang dipetik daripada jurnal sama ada yang dikaji oleh para pengkaji tempatan atau Barat. melalui kajiankajian yang lepas kita akan memperoleh suatu gambaran awal tentang sesuatu perkara yang perlu diberikan perhatian terutamanya mengenai latar belakang sesuatu penyelidikan. bab ini akan menganalisis dan mengulas aspekaspek yang telah dikaji oleh para pengkaji yang terdahulu. Analisis kajian lepas merupakan asas atau sumber yang amat penting bagi melakukan sesuatu penyelidikan. 2) Rumusan berkaitan kosa ilmu. 3) Analisis kritis yang berasaskan kosa ilmu. Keadaan ini adalah kerana. .0 Pendahuluan Bab ini akan meneliti kajian-kajian yang berkenaan dengan peribahasa Melayu dan aspek metafora yang dikupas melalui sudut semantik kognitif yang telah dilakukan oleh beberapa orang pengkaji. Sehubungan dengan itu. Perbincangan dalam bab ini akan dibahagikan kepada empat topik utama iaitu: 1) Ulasan ringkas kajian lepas yang terkandung dalam bahan-bahan bercetak di mana ia meliputi latihan ilmiah.1 2 BAB 2 ULASAN KOSA ILMU 2.

1 2. telah mengemukakan sebuah kajian yang bertajuk dan Semantik Dalam Perumpamaan Bahasa Melayu’ sebagai salah satu ‘Retorik syarat bagi memperolehi ijazah Sarjana Muda Sastera di Universiti Kebangsaan Malaysia. penganalisisan keimplisitan makna dapat diperolehi dengan memasukkan faktor-faktor pragmatik dan konteks. Menurut pengkaji lagi.1 Ulasan Kosa Ilmu Latihan Ilmiah 2.1. Zuki bin Ali – Retorik dan Semantik Dalam Perumpamaan Bahasa Melayu Mohd. kajian ini memperlihatkan perkaitan di antara bahasa. Oleh itu. Antara perumpamaan yang dipilih oleh pengkaji adalah seperti berikut: a) Seperti aur dengan tebing. Selain itu.1. Pengkaji menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang diambil dari lambang-lambang alam semulajadi yang menunjukkan kekreatifan masyarakat Melayu menggunakan bahasa dalam menyampaikan hasrat hati sebagai data kajian. Zuki cuba untuk mencari dan menganalisis rahsia bahasa yang terdapat dalam perumpamaan yang dianggap sebagai antara khazanah sastera lisan tertua dalam masyarakat Melayu. Mohd. . Zuki bin Ali (1997). Zuki bertujuan untuk mengenalpasti sama ada ciri-ciri ayat yang wujud dalam perumpamaan berkait rapat dengan makna yang tersirat dalam perumpamaan atau sebaliknya.teori Relevans telah dikemukakan sebagai landasan untuk memberikan makna yang tepat khususnya bagi perumpamaan Melayu. 2. b) Bagai anak ayam kehilangan ibu. Di samping itu.1 Mohd.1. Kajian yang dilakukan oleh Mohd.1 3 4) Pertalian kosa ilmu dari sudut persamaan dan perbezaan yang berkaitan dengan persoalan kajian. pemikiran dan kebudayaan.

Misalnya.1 4 c) Harapkan pagar. Zuraida telah membuat tinjauan secara keseluruhan tentang perubahan yang berlaku dari aspek leksikal. Sebagai tambahan. Zuki menekankan aspek pemikiran masyarakat Melayu yang dipancarkan dalam perumpamaan menerusi kajiannya. Justeru itu.1. kajiannya juga memberikan tumpuan kepada aspek semantik iaitu pengkajian makna dengan membandingkan perumpamaan baru dan lama. teguran. Selain itu. Pengkaji berpendapat bahawa analisis terhadap perkara tersebut secara teliti adalah penting terutama dalam mengekalkan budaya bangsa Melayu. juga seorang penuntut di U. 2. Kajian Zuraida adalah berkenaan dengan perubahan yang telah berlaku dari aspek leksikal dan semantik dalam perumpamaan Melayu Menurutnya.M. pagar makan padi. penyelidikan terhadap perumpamaan dengan penekanan kepada aspek perubahan masih belum dilakukan. terciptanya perumpamaan Melayu seperti di atas menggambarkan kebijaksanaan masyarakat Melayu yang tinggal di kampung untuk menjadikan fenomena alam yang melingkungi kehidupan mereka sebagai simbolik dalam usaha memberi nasihat.K.1. anjuran dan sindiran. . Mohd. sifat bantu-membantu disamakan dengan perumpamaan ‘seperti aur dengan tebing’ yang saling memerlukan antara satu sama lain. Zuraida telah menerangkan tentang ciri-ciri yang wujud dalam perumpamaan Melayu tersebut di samping menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan gejala tersebut wujud. telah menghasilkan sebuah latihan ilmiah yang bertajuk ‘Perubahan dan Penciptaan Perumpamaan Melayu: Analisa dari Aspek Leksikal dan Semantik.2 Zuraida Desa – Perubahan dan Penciptaan Perumpamaan Melayu: Analisa dari Aspek Leksikal dan Semantik Zuraida Desa (1998). Menurutnya.

mendefinisikan konsep kawalan atau control bukanlah suatu tugas yang mudah.1 5 2. Penganalisaan yang dijalankan oleh pengkaji dijalankan berdasarkan tiga model kognitif ICM (Idealized Cognitive Models) iaitu metonimi. skema imej kinestetik. kajian ini juga menunjukkan bahawa skema imbasan yang disarankan oleh Lakoff boleh diinterpretasikan dengan dua cara untuk memanifestasikan konsep kawalan.Satu Kajian Korpus’. Tajuk kajian yang diketengahkan oleh Khazriyati adalah ‘Memahami Mekanisme-Mekanisme Kognitif di dalam Metafora Kawalan atau Control. metafora konseptual. . Analisa yang dijalankan oleh pengkaji menunjukkan bahawa setiap skema imbasan yang digunakan memerlukan sokongan metonimi dan metafora konseptual sebagai mekanisme kognitif sampingan.1. Pengkaji telah membincangkan ketiga-tiga ICM ini secara mendalam melalui kajiannya bagi menunjukkan bagaimana setiap satu daripada mereka terlibat dalam penghasilan dan penterjemahan metafora. Menurut Khazriyati. juga telah menjalankan satu kajian untuk memenuhi sebahagian daripada syarat memperoleh ijazah Sarjana Sastera. Pengkaji juga telah menghuraikan kesemua contoh-contoh penggunaan metafora.3 Khazriyati binti Salehuddin – Memahami Mekanisme-Mekanisme Kognitif di Dalam Metafora Kawalan atau Control – Satu Kajian Korpus Khazriyati binti Salehuddin (2000). telah didapati bahawa tujuh ICM yang disebutkan dalam Lakoff (1987: 271-278) yang dikenalpasti sebagai mekanisme-mekanisme kognitif digunakan oleh pengarang majalah-majalah yang dipilih olehnya sebagai data kajian. Dalam kajiannya.1. Kajian ini menjelajahi mekanisme-mekanisme kognitif yang terlibat dalam menghasilkan metafora bagi memanifestasikan konsep kawalan atau control. Selain itu.

1. Beliau memberi penjelasan dan penekanan kepada peranan semantik dan pragmatik dalam menghuraikan makna ujaran-ujaran yang implisit. Zawiyah juga telah menjelaskan bahawa kehadiran semantik dan pragmatik dalam penginterpretasian makna dalam peribahasa amat penting dan secara langsung dapat memperlihatkan bagaimana bahasa dan pemikiran mempunyai hubungan timbal balik malah mempunyai hubungan bergantungan antara satu sama lain. Bagi tujuan kajian ini. Perumpamaan yang dimaksudkan adalah seperti berikut: a) Seperti aur dengan tebing. menyentuh tentang peribahasa yang terkandung dalam latihan ilmiahnya yang bertajuk Semantik dan Pragmatik dalam Sinedoko. c) Bagai ketam mengajar anak berjalan dengan betul. b) Seperti anjing dengan bayang-bayang. Metonimi dan Peribahasa Melayu.1 6 2. Untuk memperolehi makna sebenar sesuatu ujaran. seseorang memerlukan maklumat tambahan yang diperolehi daripada konteks.1. Pengkaji menegaskan bahawa pemberian makna yang terhenti pada bentuk logik sahaja tidak mampu menghuraikan maksud sebenar yang terdapat pada perumpamaan tersebut. Tujuh contoh peribahasa telah dipilih untuk dianalisis dan tiga daripadanya berbentuk perumpamaan.4 Zawiyah Mat – Semantik dan Pragmatik dalam Sinedoko. Metonimi dan Peribahasa Melayu Kajian yang dijalankan oleh Zawiyah Mat (1990). pengkaji telah menggunakan peribahasa sebagai data untuk melihat perkaitan antara semantik dan pragmatik dalam penginterpretasian makna. .

Malah beliau menegaskan bahawa adalah tidak adil menyatakan imej wanita lebih seksis berbanding lelaki. alam.5 Oi Peng Khim –Imej Wanita dalam Peribahasa Melayu dan Simpulan Bahasa Melayu: Satu Tinjauan Sosiolinguistik Memandangkan penyelidikan terhadap peribahasa dan simpulan bahasa dengan penekanan kepada aspek bahasa seksis masih belum dilakukan. Secara tidak langsung unsur jantina dalam peribahasa dan simpulan bahasa menjelaskan bahawa terdapat faktor keseimbangan antara satu sama lain dan ada pihak yang tidak akan tersinggung atau terasing. peribahasa dan simpulan bahasa tidak boleh bersifat seksis kerana kajian yang dijalankan menunjukkan kewujudan metafora yang menggambarkan kedua-dua jantina turut terlibat dan mempunyai konotasi tertentu. telah menganalisis sebanyak 229 peribahasa dan simpulan bahasa yang membincangkan tentang jantina. makanan dan bahan buangan. Melalui kajiannya.2 Buku rujukan 2. Pengkaji berpendapat bahawa analisis secara serius dan teliti adalah penting kerana aspek ini penting dalam kajian bahasa.1. Kajian beliau menunjukkan bahawa bukan wanita sahaja yang dianggap tidak bermoral tetapi kaum lelaki turut terlibat sama. 2. benda.1. Menurut pengkaji.2. tumbuhan.1 Za’ba – Ilmu Mengarang Melayu . maka Oi Peng Khim dalam latihan ilmiahnya yang bertajuk Imej Wanita dalam Peribahasa Melayu dan Simpulan Bahasa Melayu: Satu Tinjauan Sosiolinguistik.1 7 2. Beliau telah menggunakan unsur metafora untuk melambangkan wanita dan lelaki serta membahagikannya kepada tujuh kategori iaitu manusia. Oi Peng Khim berpendapat bahawa tidak terdapat perbezaan yang ketara dari segi metafora yang digunakan untuk melambangkan lelaki dan wanita. haiwan.1.1.

penggunaanya bukan sekadar memperlihatkan keindahan atau keanggunan bahasa tetapi lebih daripada itu menggambarkan keikhlasan penerimaan. bagai kucing dibawakan lidi dan seperti tebuan di dalam tukil. Menurut Za’ba. Contohnya ialah ‘air tenang jangan disangka tiada buaya’. Contohnya.‘bagai’ dan lain-lain ditinggalkan atau tidak digunakan. ‘laksana’. ‘bagai’. Walau bagaimanapun. pepatah dan lain-lain. Jenis yang kedua pula ialah perumpamaan yang tidak disebutkan perbandingannya. memberi nasihat dan memperbaiki moral masyarakat. peribahasa yang tidak mempunyai makna dua lapis tidak dinamakan perumpamaan. bagai badak berendam. bidalan. Sekiranya keadaan seperti ini berlaku.1 8 Za’ba (1965) dalam bukunya yang bertajuk Ilmu Mengarang Melayu turut menyentuh tentang keperihalan peribahasa. Bahasa kiasan bertujuan untuk memberikan misalan kepada sesuatu perkara yang lain dan maksud tersirat dalam peribahasa yang dikiaskan itu. kadang-kadang perkataan ‘seperti’. Oleh itu. Jenis pertama perumpamaan yang disebut sebagai perbandingan menggunakan perkataan ‘seperti’. Za’ba juga mengatakan bahawa semua peribahasa berasal daripada bahasa kiasan. Beliau membahagikan peribahasa kepada dua bahagian iaitu jenis pertama ialah perumpamaan yang disebut sebagai perbandingan dan keduanya ialah perumpamaan yang bukan perbandingan. ‘bagai melepaskan anjing tersepit’. selalu juga disebut sebagai ‘melepaskan anjing tersepit’. sesuatu perumpamaan akan berubah bentuk menjadi simpulan bahasa atau sekadar ayat semata-mata. Contoh perumpamaan jenis pertama adalah bagai ayam lepas bertaji. ‘umpama’ dan ‘macam’ pada awal perumpamaan tersebut. Bahasa kiasan kadang-kadang disampaikan secara terang-terangan. Beliau menyebut bahawa selain untuk menegur. Za’ba telah mengasingkan peribahasa mengikut jenis-jenisnya iaitu perumpamaan. peribahasa mempunyai makna dua lapis. Keadaan ini berbentuk sedemikian rupa kerana peribahasa menghiasi percakapan selalunya di antara dua pihak. Perbezaan .

2 Eva Feder Kittay – Metaphor: Its Cognitive Force and Lingustic Structure Eva Feder Kittay (1990) dalam kajiannya yang bertajuk Metaphor: Its Cognitive Force and Linguistic Structure telah mengupas tentang teori falsafah komprehensif yang menjelaskan sumbangan berbentuk kognitif bagi kajian metafora. Hal ini dapat digambarkan dengan jelas apabila orang yang mendiamkan diri ketika mendapat sesuatu faedah dikatakan sebagai ‘seperti tikus jatuh ke beras’. Manakala.2. Ia juga menyediakan hubungan yang kontrastif dan afinitif yang mengawal penggunaan literal sesuatu istilah. Menurut Kittay. ‘siapa yang makan lada dialah yang terasa pedas’. Dalam penggunaan berbentuk metaforikal hubungan ini dijanakan ke dalam domain kedua di mana ianya diorganisasikan semula dengan menggunakan aspek kognitif yang signifikan. jenis yang pertama merujuk kepada suatu perkara yang diumpamakan itu sama keadaannya dengan apa yang dimaksudkan oleh perumpamaan itu. .1. Contohnya. Bidang semantik ditafsir sebagai suatu aspek yang penting bagi teori makna perkataan. Sememangnya secara harfiah. metafora memberi kesan terhadap pemindahan makna bukan di antara dua istilah tetapi di antara domain-domain sesuatu kandungan yang distrukturkan atau lebih dikenali sebagai bidang semantik.1 9 antara perumpamaan pertama dan yang kedua adalah apa yang diumpamakan membawa makna yang serupa dalam perumpamaan kedua. Maksud yang ingin disampaikan ialah seseorang yang mendiamkan diri apabila sampai ke tempat yang dicari atau mendapat sesuatu yang dikehendaki. 2. Orang yang makan lada sememangnya terasa pedasnya dan keadaan ini membawa makna siapa yang membuat sesuatu perkara yang tidak baik maka dialah yang akan terasa atau tercucuk di hatinya. seekor tikus yang jatuh ke dalam tong beras akan diam kerana sudah terjumpa dengan apa yang dicarinya iaitu beras di samping memakan beras tersebut dengan gelojohnya.

W Hamilton – Malay Proverb: Bidal Melayu A. ( The insincere talk of a tree checous blackguard ). 2. Bidalan yang terkandung di dalamnya diberi makna atau interpretasi secara ringkas dalam bahasa Inggeris.3 A. Beberapa contoh bidalan yang dapat dilihat daripada buku berkenaan adalah: a) Seperti ayam. Bagi tujuan kajian ini. Kajian ini juga menyentuh aspek pragmatik di samping kajian linguistik serta psikologi yang terkini di mana pengarang mendekati pemahaman yang baru tentang hubungan di antara metafora dan maksud literal.2. c) Bagai terung dengan ikan kering.W. kais pagi makan pagi. analisa yang digunakan dalam mengkaji metafora adalah bersifat sensitif dan sistematik. b) Lidah biawak He has the forked tongue of a monitor lizard. Beliau telah menghasilkan buku yang bertajuk Malay Proverb: Bidal Melayu pada tahun 1937 yang membuktikan bahawa beliau berusaha menyenaraikan sejumlah 200 bidalan Melayu serta menterjemahkannya ke dalam bahasa Inggeris. (Fated to meet in the same dish). Hamilton adalah seorang yang terkenal sebagai pengumpul dan penyenarai peribahasa. Tujuan beliau berbuat demikian adalah untuk memberi kefahaman dan gambaran secara ringkas serta jelas maksud bidalan tersebut kepada orang-orang Inggeris yang berminat mempelajari bahasa dan budaya masyarakat Melayu.1. .2 0 Kajian yang dijalankan oleh Kittay ini merupakan satu penyelidikan yang menyeluruh dan pemantapan teori semantik kognitif dalam metafora. As fowl that scratch up in the morn sufficient for their meal. Like the brinjal and the dried fish. ( The Man who lives from hand to mouth and no ambition feel ).

C Brown – Malay Sayings C. Anything with gills counts as fish. b) Asal berinsang ikanlah. Antara contoh unsur fauna yang terdapat dalam buku yang diusahakan itu adalah : a) Bagai ikan kena tuba. Like fish stupefied with derris-root poison.C Brown (1951:x) dalam bukunya Malay Sayings telah memberikan definisi peribahasa sebagai bahasa diplomatik yang amat sesuai untuk mengelak diri daripada terlalu berterus-terang.4 C.1 Asmah Haji Omar – Metaphors of Anatomy as a Reflection of Malay Cultural Belief Asmah Haji Omar (1996).3Rencana dari Jurnal 2.200 peribahasa memberi manfaat kepada masyarakat Barat yang berminat untuk mempelajarinya. Dalam kajian ini.2 1 2. Kandungannya sebanyak 1.1. Like the cat and the roast.2.1. beliau berusaha mengumpulkan dan menyenaraikan peribahasa Melayu dan memberikan makna terjemahannya dalam bahasa Inggeris. c) Seperti kucing dengan panggang. 2.3. dalam Jurnal Bahasa Jendela Alam Jilid 1 yang bertajuk Metaphors Of Anatomy As A Reflection Of Malay Cultural Belief telah menjalankan satu kajian tentang aspek metafora yang berkaitan dengan anatomi manusia . Peribahasa disifatkan sebagai indah dan boleh menjadi sebaliknya sebagai cerminan ketertiban orang Melayu.1.

kajian ini juga memperlihatkan beberapa aspek negatif tentang kebudayaan orang Melayu yang ditonjolkan melalui perumpamaan Melayu di mana ia berkisar penghinaan terhadap sikap angkuh.2 2 di mana ia menggambarkan cara bagaimana masyarakat Melayu mengklasifikasikan bahagian-bahagian badan menurut aturan yang signifikan. dan berbudi pekerti mulia. Keadaan ini adalah kerana perasaan dan emosi masyarakat Melayu kebanyakannya berpusat kepada konsep hati berbanding jantung. suka mengumpat. suka mengikut-ikut tabiat yang buruk. 2. kasih sayang. sifat berahsia. kedekut. berbohong. bersopan santun. tafsiran dan saranan serta pandangan yang dihujah dan dibahaskan beserta bukti oleh para pengkaji lepas. Pengkaji seperti Za’ba merupakan seorang penahu tanah air yang teragung dan terkenal dengan sifat berhati-hati dalam menulis apa sahaja yang berkaitan dengan bahasa . ambil berat. Penulis dengan sedaya upaya akan merumuskan setiap persoalan dan maksud yang ingin disampaikan untuk kebaikan dan tatapan umum khususnya dalam bidang perkembangan bahasa. Kajian ini juga menjelaskan tentang rasional di sebalik norma-norma dan tabu yang dikaitkan dengan bahagianbahagian badan yang tertentu terutamanya di tempat-tempat antara bahu dan kepala serta di sekitar kaki. Selain itu. bercakap kosong. setia. tanggungjawab.2 Rumusan Kosa Ilmu Setelah meneliti dan menganalisis pandangan-pandangan utama pengkaji lepas hasil daripada dapatan kajian. tidak berpendirian teguh dan berfikiran kolot. kesemua aspek berkaitan secara langsung dengan anggota badan manusia. dengki. Analisa yang dijalankan dalam kajian ini menyentuh tentang kebudayaan Melayu yang menekankan beberapa ciri optimis seperti keintelektualan. persepsi. Menurut Asmah. malas. penulis akan cuba menghuraikan serta merumuskan setiap kosa ilmu yang diperolehi dalam bahagian kosa ilmu. peramah. harmoni.

Pengumpulan data peribahasa yang telah dilakukan oleh beliau turut menyenaraikan peribahasa-peribahasa yang telah dipilih sebagai data kajian ini. Keadaan ini jelas terbukti apabila terhasilnya buku beliau yang bertajuk Ilmu Mengarang Melayu (1965) yang turut memperkatakan tentang peribahasa. Dalam masyarakat Melayu. Zawiyah Mat pula telah menggunakan teori semantik sistem penuh dan pragmatik dalam menganalisis dan menghuraikan data kajian beliau.2 3 termasuklah dalam hal yang berkaitan dengan peribahasa. Pengkaji cenderung dalam memperkatakan aspek pemikiran masyarakat Melayu dan nilai-nilai yang terkandung dalam perumpamaan yang dikatakan mempunyai hubungan antara satu sama lain. Za’ba memperluaskan makna peribahasa yang diberikan dengan cara mengaitkannya dengan suasana persekitaran dan secara tidak langsung melibatkan aspek metafora. Pandangan dan anggapan pengkaji terhadap masyarakat Melayu tidak jauh berbeza kerana perumpamaan merupakan bentuk bahasa figuratif yang tidak dinyatakan secara terus-terang apabila diujarkan dengan menjadikan objek sekeliling sebagai lambang atau simbol dalam menyampaikan sesuatu mesej. Sopan dan tertutup di sini bermaksud mesej yang hendak disampaikan di selindungi oleh tutur kata yang semanis mungkin sebagai pemanis bicara. . berbincang dan hasil yang bakal diperolehi itu tidak akan menyinggung perasaan sesiapa malah mewujudkan suasana harmoni di samping mengekalkan hubungan kemanusiaan. Kegagalan memahami bahasa atau masyarakat pasti menghasilkan tafsiran yang mengelirukan. Dalam buku tersebut. memberi nasihat. Penggunaan data peribahasa tersebut jelas menunjukkan bahawa masyarakat terdahulu amat berhati-hati dan berlapik ketika berbahasa. Keadaan ini adalah kesan daripada percanggahan tafsiran antara pengkaji dengan bahasa yang dikaji. kita haruslah memahami selok-belok bahasa dan masyarakat penutur bahasa itu sendiri. terlalu banyak perkara yang hendak disampaikan telah dibicarakan dengan gaya yang paling sopan dan dan tertutup. Za’ba juga mengatakan bahawa sekiranya kita ingin melakukan kajian terhadap bahasa Melayu.

apa yang menarik dan jelas di sini adalah setiap pengkaji memfokuskan kajian mereka kepada aspek-aspek linguistik yang berbeza. Melalui kosa-kosa ilmu yang telah diteliti oleh penulis didapati bahawa walaupun pengkaji-pengkaji lepas mempunyai pelbagai sebab dan pendapat dalam mengkaji peribahasa Melayu tetapi masih terdapat kekurangan dari aspek skop kajian serta tatacara atau teori yang dikemukakan. Setelah dianalisis jelas menunjukkan bahawa perumpamaan Melayu dari aspek jantina tidak bersifat seksis dan salah faham yang berlaku adalah akibat tindakan daripada pihak lain yang salah menginterpretasikannya tanpa melakukan kajian yang khusus. Aspek linguistik seperti semantik. 2.3 Analisis Kritis Sesuatu analisis kritis bertujuan untuk mengutarakan kelebihan dan kelemahan yang dilakukan oleh seseorang pengkaji dalam kajian mereka. Kesimpulan yang dapat dinyatakan di sini adalah kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para pengkaji lepas dihuraikan dan ditafsirkan mengikut pandangan mereka sendiri. Beliau melihat seksis dari sudut jantina iaitu mana yang lebih cenderung antara lelaki dan wanita. Namun begitu. data yang digunakan menunjukkan bahawa hipotesis beliau itu tidak tepat dan bercanggah dengan hasil dapatan yang diperolehi. . Namun. pragmatik dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengannya jelas menunjukkan bahawa penyelidikan dan perkembangan ilmu linguistik pernah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji yang terdahulu walaupun tidak secara khusus. semantik kognitif. kajian yang dilakukan mempunyai perkaitan dan seolah-olah wujud pertindihan dalam topik perbincangan. Oleh itu. sintaksis.2 4 Kajian Oi Peng Khim pula bertujuan mempertikaikan kenyataan bahawa perumpamaan Melayu bersifat seksis.

kajian yang hanya menyenaraikan sesuatu aspek bahasa tidak wajar dianggap sebagai suatu kajian berbentuk perubahan. Za’ba turut mengingatkan bahawa pemberian makna perumpamaan tidaklah dikhususkan kepada makna yang sempit kerana pemberian makna perumpamaan hendaklah mengumpamakan suasana yang luas. Beliau hanya membuat pengkelasan tentang perumpamaan dengan memberikan contohcontoh yang tertentu sahaja. Kajian beliau yang tidak menyertakan maksud perumpamaan telah menyukarkan penganalisisan kerana beliau membuat huraian secara rambang sahaja. Sebagaimana yang terkandung dalam amanat Za’ba yang mengatakan bahawa aspek bahasa janganlah dihurai dengan mengkhaskan kepada sesuatu perkara. Ianya hendaklah luas dan meliputi sekalian tujuan serta makna yang diberi hendaklah tepat dan tidak tersimpang kepada yang lain (1965:168). Sekiranya kita meneliti kajian Za’ba (1965). Kajian peribahasa seharusnya dilihat dengan memahami budaya hidup masyarakat Melayu dan tidak berdasarkan bentuk logik sahaja. Selain itu. Apa yang dikatakan oleh Za’ba sememangnya benar. beliau tidak menyentuh secara menyeluruh tentang aspek yang dikaji.2 5 Za’ba dikatakan sebagai seorang ahli bahasa yang yang telah berjaya menawan seluruh bangsa Melayu selama sepertiga abad yang lebih dan ketokohan beliau sememangnya diakui oleh masyarakat di Malaysia (Lutfi Abas:1978). Sekiranya perkara ini berterusan maka peribahasa akan hanya tinggal sebagai sejarah sahaja di samping budaya masyarakat Melayu yang suka menggunakan bahasa berlapik ketika berkomunikasi tidak lagi diamalkan. sumbangan beliau dalam bidang ilmu dan kajian ini khasnya adalah amat dihargai. Maka hubungan harmoni yang dipertahankan tidak akan tercapai kerana ujaran yang bersifat terus-terang akan meninggalkan kesan kepada si pendengar apabila sesuatu topik perbincangan itu menyentuh perasaan dan peribadi seseorang. analisis kerana kajian sebegini dianggap sebagai satu usaha yang tidak memberangsangkan sebaliknya hanya mencipta nama tanpa membuat pembaharuan dan . Namun.

2 6

Bagi para pengkaji Barat pula, aspek-aspek sebegini tidak diambilkira dalam menyenaraikan peribahasa Melayu malah mereka dengan sewenang-wenangnya menterjemahkan peribahasa Melayu ke dalam bahasa Ingggeris dan memberikan maksud yang berbeza bagi sesetengah peribahasa daripada maksud asal perumpamaan bahasa Melayu tersebut. Adalah tidak cocok bagi sesuatu makna asal peribahasa diubahsuai mengikut cita rasa pengkaji sahaja kerana melalui bahasalah bangsa Melayu dapat berkembang dalam memartabatkan maruah negara. Tambahan pula, amalan yang menjadi pegangan hidup masyarakat Melayu menyebabkan masyarakat Melayu dikenali dengan sikap berhemah, berbudi bahasa dan mesra dengan sesiapa sahaja. Zawiyah Mat (1990), dalam kajian beliau hanya sekadar menyenaraikan data perumpamaan di samping memberikan makna kepada perumpamaan tersebut. Beliau menggunakan teori semantik dan pragmatik dalam proses penginterpretasian makna sebenar perumpamaan. Zawiyah Mat turut menggunakan teori ini kerana kedua-dua teori ini saling bergantungan dan tidak boleh diabaikan untuk memperolehi makna perumpamaan yang tepat. Walaupun pengkaji menekankan aspek semantik dan pragmatik, namun beliau tidak menyedari bahawa peranan konteks juga amat penting dalam menginterpretasikan makna. Keadaan ini berlaku kerana kajian beliau hanya berasaskan ayat tunggalan semata-mata dan aspek konteks diketepikan. Penganalisisan beliau tidak tuntas kerana secara tidak langsung beliau telah menghadkan ruang lingkup kajiannya. Kesimpulannya, penulis merasakan bahawa pengkaji-pengkaji lepas mempunyai idea-idea yang bernas dengan mempelbagaikan bentuk kajian tentang peribahasa. Namun, kesilapan yang tidak disengajakan dan disedari menyebabkan kajian mereka kurang lengkap serta mengabaikan beberapa teori penting dalam menginterpretasikan makna.

2 7

2.4 Perkaitan Antara Kosa Ilmu dan Permasalahan Kajian Merujuk kepada ulasan kosa ilmu yang telah dibincangkan, penulis mendapati bahawa setiap pengkaji cuba untuk menghuraikan topik perbincangan dengan mengemukakan idea-idea yang jitu dan bernas dalam setiap aspek yang diterokai. Mereka sedaya upaya menghuraikan pendapat dan pandangan yang berkaitan dengan pelbagai aspek peribahasa yang dikaji. Penulis juga mendapati bahawa pengkaji lepas lebih cenderung kepada aspek pengkajian makna. Oleh itu, penulis merasakan bahawa skop kajian perlu diluaskan dengan membuat sedikit kelainan dalam pengkajiannya. Setakat ini, persamaan yang paling ketara di antara kajian yang dilakukan oleh penulis dan para pengkaji yang lepas hanya dapat dilihat daripada kajian Khazriyati binti Salehuddin (2000), melalui kajian beliau yang bertajuk ‘Memahami MekanismeMekanisme Kognitif di dalam Metafora Kawalan atau Control – Satu Kajian Korpus. Kajian ini dikatakan sama dengan kajian yang dijalankan oleh penulis kerana kedua-dua kajian telah diteliti menerusi mekanisme-mekanisme kognitif yang terlibat dalam menghasilkan metafora. Sepertimana penulis, pengkaji juga telah menghuraikan ke semua contoh-contoh dalam penggunaan metafora dan kajian telah dijalankan secara mendalam bagi menunjukkan bagaimana setiap satu daripada aspek metafora yang dikaji terlibat dalam penghasilan dan penterjemahan metafora. Aspek perbezaannya pula dapat dilihat daripada sudut penganalisaan yang dijalankan di mana pengkaji telah merujuk kepada kajian Lakoff & Johnson melalui Women, Fire and Dangerous Things sebagai sumber utama rujukan manakala penulis pula telah merujuk kepada kajian Lakoff dalam Metaphors We Live By. Pendekatan

2 8 kajian yang dilakukan oleh Khazriyati adalah berdasarkan tiga model kognitif ICM (Idealized Cognitive Models) iaitu metonimi, metafora konseptual dan skema imej kinestetik manakala penulis pula telah menggunakan pendekatan kognitif yang merangkumi kesistematisan konsep metafora, kesistematisan metafora dalam menonjolkan atau menyembunyikan sesuatu aspek, metafora berorientasi, asas pengalaman dalam metafora, metafora dan koherensi kebudayaan, metafora ontologikal, metonimi dan personifikasi. Data kajian yang digunakan oleh Khazriyati diperolehi daripada majalah-majalah yang dipilih olehnya manakala penulis telah menggunakan lima buah peribahasa Melayu yang mempunyai kualiti yang tertentu sebagai data kajian. Kajian yang telah dijalankan oleh Zawiyah Mat (1990) yang bertajuk Semantik dan Pragmatik dalam Sinedoko, Metonimi dan Peribahasa Melayu juga mempunyai sedikit persamaan dengan kajian yang telah dilakukan oleh penulis terutamanya dari segi data yang digunakan iaitu peribahasa Melayu serta beberapa aspek dalam semantik kognitif seperti sinedoko dan metonimi. Penulis bersetuju dengan pandangan Zawiyah yang menekankan bahawa pemberian makna tidak seharusnya terhenti pada bentuk logik sahaja kerana ianya tidak mampu untuk menghuraikan maksud sebenar yang terdapat dalam sesebuah perumpamaan ataupun peribahasa. Oleh itu, untuk mendapatkan makna yang lebih jitu bagi sesuatu ujaran, pengaplikasian aspek-aspek semantik terutamanya semantik kognitif, pragmatik dan aspek-aspek lain dalam linguistik hendaklah diaplikasikan ke atas data peribahasa bagi memperlihatkan bagaimana bahasa dan pemikiran mempunyai hubungan timbal balik malah mempunyai hubungan yang saling bergantungan antara satu sama lain. Kajian-kajian lain juga mempunyai persamaan dengan kajian yang dijalankan oleh penulis tetapi persamaan ini adalah lebih berbentuk kesinoniman dari segi data yang digunakan bagi tujuan kajian iaitu peribahasa Melayu. Namun, pendekatan dan objektif kajian mereka adalah ternyata berbeza sekali dengan kajian penulis. Walau bagaimanapun, penulis dapat menjadikan kajian-kajian mereka sebagai pemangkin kepada kajian penulis kerana walaupun berbeza daripada aspek permasalahan kajian

Oleh itu. . dari sini dapatlah kita lihat bagaimana eratnya hubungan di antara pemikiran sesuatu bahasa dengan kebudayaan sesebuah masyarakat berbahasa.5 Kesimpulan Sebagai kesimpulannya. bab ini telah merumuskan tentang kosa ilmu yang telah dilampirkan dalam kajian ini.2 9 tetapi unsur-unsur linguistik yang terkandung dalam setiap kajian mempunyai persamaan dengan kajian penulis secara literal. Pengkaji-pengkaji bahasa membuktikan bahawa bahasa mempunyai pengaruh yang kuat ke atas para pengguna sesuatu bahasa. 2. Penulis telah memaparkan beberapa kajian yang dilakukan oleh para pengkaji lepas sama ada yang mempunyai persamaan secara langsung atau tidak langsung dengan kajian penulis ataupun memiliki perbezaan-perbezaan yang tertentu dalam sesetengah aspek bahasa.

dan latihan ilmiah.3 0 BAB 3 OLAHAN PENYELIDIKAN 3 Pendahuluan Menurut Bailey (1984:47). kaedah penyelidikan. Tumpuan diberikan kepada penyelidikan perpustakaan kerana penulis ingin mendapat segala maklumat yang berkaitan dengan metafora. 3. jurnal. Dapatan maklumat kebanyakannya diperolehi daripada bahan bercetak seperti buku. penganalisisan data dan takrif bagi konsepkonsep yang terlibat bagi kajian ini akan dihuraikan secara lebih mendalam. Aspek. dan peribahasa Melayu. Bab ini akan menerangkan dan menghuraikan bagaimana kajian ini dilestarikan. Pada tahap yang pertama. metodologi merangkumi andaian dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam membuat ulasan terhadap penyelidikan ataupun kriteria yang digunakan oleh penyelidik untuk mentafsirkan data dan membuat kesimpulan. Empat tahap yang utama telah dilalui oleh penulis bagi menghasilkan kajian ini. Tidak ketinggalan juga bahan-bahan rujukan daripada sumber elektronik seperti maklumat . semantik kognitif.aspek tertentu seperti prosedur penyelidikan.1 Prosedur Penyelidikan Prosedur penyelidikan merupakan langkah atau tahap demi tahap yang dilalui dalam kajian ini. majalah. penulis hanya menumpukan kepada penyelidikan di perpustakaan sahaja. dokumen.

Fire and Dangerous Things dan Metaphors We Live By yang dikarang oleh George Lakoff dan Mark Johnson. Tahap yang ketiga pula merupakan tahap pengumpulan data. Sesuatu topik tertentu akan hanya digarap dengan berkesan apabila seseorang pengkaji . penyelidikan merupakan satu unit yang berkesan yang boleh digunakan untuk menambahkan lagi pengetahuan manusia. Shaffie (1991:41). Kaedah ini penting dalam penghasilan bab yang selanjutnya. Kaedah memungut data adalah satu aspek yang penting dalam sesebuah kajian. Pada tahap yang kedua. Pada tahap yang terakhir. Pada tahap ini. Olahan penyelidikan ini melibatkan pengumpulan data dan seterusnya penganalisisan data dengan cara mengaplikasikannya ke dalam peribahasa Melayu. 3. penulis telah menganalisis dapatan atau hasil daripada maklumat terkumpul yang diperolehi daripada pengumpulan data yang dijalankan. penulis memilih kaedah penyelidikan atau lebih dikenali sebagai metodologi kajian yang sesuai bagi menghasilkan latihan ilmiah ini. penulis akan menjalankan kaedah pemilihan data yang menggunakan dua buah buku sebagai sumber utama iaitu Women. Justeru. Tumpuan penulis adalah khusus kepada bahan-bahan bercetak di mana maklumat-maklumat penting yang berkaitan seperti kajian-kajian lepas serta fakta-fakta yang releven dapat diperolehi. Pada tahap ini. Kejayaan sesuatu penyelidikan adalah bergantung kepada kaedah yang digunakan dan bagaimana data penyelidikan itu dianalisis. perbincangan dengan penyelia merupakan langkah paling awal dan amat penting bagi melancarkan pemahaman topik kajian. semantik kognitif dan peribahasa Melayu.2 Kaedah Penyelidikan Perpustakaan Menurut Mohd. Penulis mula membuat perancangan bentuk kajian yang akan digunakan di samping mencungkil maklumat tentang aspek metafora. penyelidikan yang akan dijalankan nanti melibatkan cara pengolahan bagi mendapatkan penginterpretasian yang dikehendaki.3 1 daripada Internet.

Penulis beranggapan sedemikian kerana Mohd. latihan ilmiah dan surat khabar.3 2 dapat mencari bahan-bahan yang khusus dalam membahas topik yang dikehendaki secara terperinci dan mendalam (Gory Keraf 1994:160). Bahan-bahan yang dikumpulkan dijadikan sumber utama untuk memproses maklumat yang penting terutamanya dari segi mendapatkan hasil kajian lepas. Bilik Sumber Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik (UKM).3 Penganalisisan Data Kajian yang dijalankan oleh penulis berkaitan dengan aspek metafora daripada sudut pandangan semantik kognitif yang diaplikasikan dalam peribahasa Melayu. penulis menggunakan penerapan teori yang bersesuaian. Perpustakaan Universiti Malaya dan Dewan Bahasa dan Pustaka. cepat serta boleh dipercayai kesahihan datanya (Mouly: 1970}. Supranto (1986:9) berpendapat bahawa penyelidikan perpustakaan adalah penyelidikan yang dijalankan dengan cara mengumpulkan data yang diperolehi dari sumber perpustakaan. Sebab utama penulis memilih kaedah ini adalah untuk mendapatkan maklumat dan huraian yang lengkap tentang beberapa perkara seperti kosa ilmu. definisi konsep dan beberapa tafsiran tentang persoalan kajian. Penyelidikan perpustakaan agak berkesan kerana bahan-bahan dapat dikumpul dengan tepat. majalah. Perpustakaan Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA). Shaffie Abu Bakar (1991:41). 3. Antara gedung ilmu yang digunakan oleh penulis untuk menjalankan penyelidikan adalah Perpustakaan Tun Sri Lanang (PTSL). . Pendekatan yang digunakan adalah kajian secara deskriptif atau kualitatif dengan cara membuat peratusan dan penghuraian dalam menganalisis data yang dikumpul. Di samping itu. mengatakan bahawa kaedah penyelidikan perpustakaan merupakan salah satu teknik terbaik yang digunakan oleh para penyelidik untuk mendapatkan data dan bukti melalui rujukan yang dilakukan ke atas buku-buku dan dokumentasi seperti jurnal.

4 Penerapan Teori dan Konsep Huraian-huraian dalam bahagian ini secara keseluruhannya merujuk kepada maklumat terperinci daripada monograf yang dihasilkan oleh Akademi Kajian Ketamadunan yang telah dikarang oleh Dato’ Dr. bagaimana .4. Metafora adalah ciri sistem konseptual manusia. Bahasa dan makna yang terdapat dalam metafora ialah bahasa dan makna yang menurut Za’ba berlapis yakni tidak bercorak harfiah. hanya orang yang pemikirannya sangat kreatif atau orang yang genius sahaja yang dapat membentuk metafora. Hassan Ahmad (2003). Jikalau tidak ada teori yang sedemikian.1 Teori Pemikiran Melayu Melalui kajian yang dijalankan. 3. penulis menggunakan rajah-rajah untuk menerangkan permasalahan kajian. Menurut Aristotle. Dapatkah kita membentuk apa-apa teori tentang pemikiran Melayu berdasarkan metafora Melayu? Soalan ini seolah-olah membayangkan bahawa ‘teori pemikiran Melayu’ belum ada atau tidak ada. Keadaan ini adalah kerana setiap pembolehubah yang terlibat dalam penyelidikan akan dinilai dari sifat kualitatif. pengarang telah cuba untuk menunjukkan bagaimana orang Melayu berfikir melalui metafora. 3.1 Analisis Kualitatif Kaedah kualitatif ialah penyelidikan yang tidak memerlukan penggunaan pendekatan statistik. Aristotle dalam karyanya Poetika. Maka ciri pemikiran yang terbentuk dalam metafora ialah keasliannya atau ‘originality’nya. Dalam analisis ini. melalui kajian beliau yang bertajuk ‘Metafora Melayu: Bagaimana Pemikir Melayu Mencipta Makna dan Membentuk Epistemologinya.3.3 3 3. berkata bahawa proses mental menbentuk metafora tidak dapat ditiru oleh sesiapa.

terutamanya John Locke (1963-1704) dan David Hume (1711-1776). atau kaedah akliah yang dipelopori oleh Plato. Penganut epistomologi empirisme percaya dan yakin bahawa manusia mengetahui sesuatu tentang alam ini hanya melalui daya inderawinya atau melalui pengamalan. ilmu dan pengetahuan) yang dibawa masuk ke dalam minda manusia melalui pengalaman inderawinya. pendengaran (melalui telinga). dan sentuh atau pegang (melalui tangan. Oleh itu. seperti kain putih atau ‘blank sheet’.3 4 orang Melayu dapat melahirkan teks-teks metaforik yang di dalamnya terdapat segala macam pemikiran dan renungan yang konseptual dan abstrak? Teori pemikiran bererti cara atau kaedah manusia berfikir atau cara manusia mencipta ilmu. John Locke misalnya.2 Dua Aliran Epistemologi Secara umumnya. Plato dan para pengikutnya di Barat . daya mencium atau bau (melalui hidung) dan rasa (melalui lidah) misalnya. kaki dan sebagainya). cara ini dikatakan berdasarkan pemerhatian atau pengalaman melalui daya indera penglihatan (melalui mata). manusia mengetahui atau membentuk ilmu tentang alam dan kehidupannya melalui dua cara iaitu pertama melalui daya inderawinya atau melalui tanggapan atau persepsi inderawinya.4. berpendapat bahawa manusia dilahirkan ke dunia dengan otak atau minda yang kosong.300 tahun dahulu dan dilanjutkan secara gigih oleh golongan empirisme British pada abad ke-17 dan 18. Proses ini dilakukan melalui percubaan dengan menggunakan pelbagai kaedah untuk memahami atau menjelaskan fenomena alam. guru Aristotle. Minda yang kosong itu hanya menunggu diisi oleh ‘idea’ (fikiran. Kaedah yang kedua ialah kaedah yang disebut sebagai rasionalisme. 3. soal kewujudan. Di Barat cara ini disebut sebagai aliran emperisme yang dikatakan dipelopori oleh Aristotle iaitu seorang pemikir atau ahli falsafah Yunani lebih daripada 2. soal hubungannya dengan lingkungan sosialnya dan dengan alam kosmos yang ‘rahsianya’ atau ‘keajaiban’nya sukar diketahui atau difahami dan dijelaskan melalui akal manusia semata-mata. Istilah lain yang biasa digunakan ialah epistemologi yang membawa maksud teori tentang ilmu.

Pendek kata. pemikir Melayu nampaknya tidak memisahkan kaedah mengetahui atau membentuk ilmu dan fikiran ke dalam dua aliran teori epistemologi yang bertentangan. misalnya ‘meja’ tidak wujud. Penganut aliran rasionalisme yang terkenal adalah Rene Descartes (1596-1650) Sejak tahun 1950-an lagi. misalnya dengan memisahkan idealisme dan realisme seperti yang berlaku dalam wacana epistemologi Barat. Noam Chomsky menolak emperisme atau pengalaman berdasarkan daya inderawi sebagai kaedah yang tidak dapat dipercayai untuk mengetahui ilmu atau ‘realiti’ yang sebenarnya. ini tidak bererti bahawa unsur idealisme tidak ada dalam pemikiran Melayu. kerana idealisme Melayu bukannya persoalan ‘epistemik’ semata-mata. yang wujud hanya tanggapan manusia tentang alam tersebut.3 5 kemudiannya percaya bahawa manusia sudah mempunyai fakulti yang asli atau ‘innate’ di dalam otak atau mindanya untuk mengetahui ilmu. Sampailah ke hari ini. Jikalau kita hendak membuat satu skema tentang proses pemikiran Melayu yang bersifat sepadu atau boleh juga disebut sebagai ‘holistik’. Malah Plato percaya bahawa manusia sudah mempunyai kebolehan untuk mengetahui ilmu sejak sebelum dia lahir ke dunia. tidak ada batas pemisahan yang kategorikal dalam sistem kognisi Melayu. yang wujud hanyalah ‘idea’ atau tanggapan manusia tentang ‘benda’ . Kerangka Epistemologi Melayu Bagaimana pula tentang epistomologi Melayu? Berdasarkan kajian ringkas metafora Melayu. imaginasi. Tanda yang kedua ialah pemikir Melayu sering berusaha mencapai keharmonian antara alam nyata yang berada di luar dirinya dengan alam fikiran. sebagaimana idealisme di Barat (misalnya idealisme Bekerley) yang lahir daripada teori epistemologi yang menganggap bahawa alam fenomena ini ‘tidak wujud’. intuisi atau rasa hati yang dialami di dalam dirinya atau di dalam ruang mentalnya. wacana tentang epistemologi Barat berkisar pada dua aliran pemikiran ini tanpa kesudahan. Dalam epistemologi Melayu budi mejadi teras ilmu Melayu. antara realisme dengan idealisme. Keadaan ini terbayang melalui istilah akal budi. Walau bagaimanapun. tanda yang pertama ialah pemikir Melayu akan menggabungkan daya akal dan daya kreatifnya serentak untuk melahirkan makna yang tidak bersifat dualistik.

alam ini wujud. Maka. Misalnya. Namun. pengalaman tidak hanya bererti pengalaman inderawi semata-mata. Maksud pengalaman atau experiential perlu dijelaskan disini sebagai kaedah pemikir Melayu untuk mengetahui dan memahami sesuatu berdasarkan ‘objek-objek’ atau kejadian yang dapat dilihat di alam nyata dan berdasarkan ‘renungan hati di dalam dirinya’. Ahli falsafah Barat. pengalaman empirisme Melayu termasuk pengalaman refleksi (renungan) dalam diri. Selain itu. Bagi pemikir Melayu.3 6 yang disebut ‘meja’ itu. ada. dari daya imaginatif yang kreatif dan dari . Maka. alam atau ruang pemikiran Melayu diisi dengan ‘idea’ atau ‘tanggapan’. dari akal yang rasional. seperti Plato dan Rene Descartes yang percaya bahawa manusia dilahirkan di dunia dengan kebolehan yang telah sedia ada dalam mindanya untuk mengetahui ilmu secara ‘innate’ (asliah) dapat kita golongkan sebagai pemikir ‘rasional-metafizik-sufistik’. Maka. melalui pengalaman ‘makrifat’ seperti yang cuba dicapai oleh pemikir sufistik atau pemikir metafizik seperti Hamzah Fansuri. ‘pandangan’dan ‘rasa hati’ yang datang dari sumber emperikal (pengalaman dan pemerhatian inderawi). seperti juga teori empirisme anjuran Locke (yang percaya bahawa ilmu juga boleh diperolehi melalui refleksi tentang idea yang sudah masuk ke dalam minda manusia melalui pengalaman inderawi). Kebanyakan ungkapan dan makna metafora Melayu menggambarkan pemikiran dan renungan yang abstrak. Bagi pemikir Melayu. nampak. dapat dirasa dan dapat dipegang. ianya tidak sampai kepada aliran empirisme ‘radikal’ ala David Hume yang percaya bahawa ‘kesedaran diri’ manusia tidak wujud seolah-olah manusia tidak mempunyai daya untuk berfikir secara refleksif. namun termasuk juga pengalaman dalaman atau pengalaman ‘mental’ dan renungan atau intuisi yang mencapai kemuncak abstraksinya yang tinggi. unsur idealisme dan realisme dalam sistem pemikiran Melayu adalah bersifat experiential. pemikiran Melayu tidak meninggalkan kaedah berfikir atau kaedah mengetahui atau memahami sesuatu secara abstrak dengan menggunakan akal (rasionalisme) sebagai alat kognitifnya.

untuk mengkaji alam berdasarkan data yang nyata dan boleh membuat kesimpulan. berdasarkan premis logikal-deduktif tetapi tidak benar berdasarkan pengalaman. kita juga boleh berkata bahawa pemikiran yang ‘logikal-deduktif’ belum tentu dapat menghasilkan ‘kebenaran’ yang benar walaupun hujah logiknya adalah sah. melalui pengalaman bahawa matahari tidak pernah tidak terbit). wacana ini nampaknya seperti membuang masa sahaja tetapi tujuannya adalah untuk membezakan hujah atau fikiran induktif dengan hujah deduktif yang menganggap bahawa kesimpulannya benar atau sah secara logikal walaupun isi premisnya adalah tidak benar. Contoh yang selalu diberikan oleh ahli falsafah Barat ialah melalui pengalaman kita yang percaya bahawa matahari akan terbit esok. konsep dan sebagainya berdasarkan data emperikal itu melalui analisis pemikiran yang rasional. Kita dapat berkata bahawa pemikiran Melayu berdasarkan kaedah induksi. Dalam kaedah berfikir secara induksi (induktif). tetapi tidak ada kepastian yang mutlak bahawa matahari pasti akan terbit esok (walaupun kita tahu.3 7 kaedah metafizik. Mungkinkah ungkapan ‘harimau ialah anjing’ itu benar dari segi makna harfiahnya atau berdasarkan fakta empirikalnya?. sedangkan ungkapan ‘harimau ialah anjing’ hanya ‘benar’ dari segi hujah logiknya. premisnya juga boleh membawa kepada kesimpulan yang benar berdasarkan ‘pengalaman’ walaupun boleh jadi kebenaran itu adalah tidak mutlak. membuat teori. tidak kira sama ada premisnya benar atau salah. Oleh itu. melainkan ungkapan ini bersifat metaforik di mana ianya setaraf dengan ungkapan ‘orang itu babi’ yang bermaksud ‘perangai orang itu seperti babi’. Ungkapan ini ‘benar’ dari segi maksud metaforanya (maksud non-harfiah). bagaimana kita tahu bahawa matahari pasti akan terbit esok?. Kaedah emperisme tidak boleh ditolak bulat-bulat oleh pemikir rasional kerana kaedah ini ssesuai dengan sifat manusia sebagai mahluk Tuhan yang dianugerahi alat-alat inderawi seperti mata dan telinga untuk melihat dan mendengar. Ilmu atau maklumat sering kali ‘salah dan palsu’ kerana adanya kaedah . Walau bagaimanapun. Sekiranya dilihat secara sekali imbas.

pengalaman dan adab. sepertimana yang dijelaskan oleh Za’ba atau dengan perkataan lain pemikiran atau ilmu Melayu berdasarkan gabungan akal dan budi. adalah berdasarkan kepercayaan yang merentas keterbatasan alam fizik untuk memikirkan hal-hal ‘ghaib’ sesuai dengan firman Allah dalam Kitab Al-Quran dengan menggunakan kaedah atau hujah tamsil ibarat melalui ungkapan simbolik untuk memahami dan menjelaskan hal-hal metafizik yakni melalui metafora.3 8 yang membenarkan penggunaan premis yang ‘tidak benar’ untuk membuat kenyataan atau kesimpulan yang dianggap secara logiknya sah tentang sesuatu benda atau ‘realiti’. Terdapat kajian ‘saintifik’ yang dilakukan oleh Roger Sperry dari Institut Carlifonia dalam tahun 1970 dan 1980-an yang membuktikan bahawa otak atau minda manusia terdiri daripada dua bahagian atau hemisfera yang di sebelah kiri adalah minda rasional (akliah) dan di sebelah kanan adalah otak atau minda kreatif. Melalui otaknya yang kreatif inilah beliau dikatakan telah . kedua-dua bahagian otak ini secara sedar atau tidak digunakan serentak. akalnya (rasionalisme dan logikalitinya). Dalam hal ini. sama ada dia menyedarinya atau tidak. Einstein iaitu manusia yang sering dianggap sangat geliga otaknya pernah berkata bahawa ‘imagination is more important than knowledge’. rasa hati atau intuisinya dan daya ingatannya. Apabila manusia berfikir atau merenungi sesuatu. dia menggunakan seluruh proses kognitifnya secara serentak. Keduanya. Pemikir Melayu juga menggunakan renungan hati atau daya imaginasi untuk mencipta makna secara kreatif dan simbolik. daya inderawinya. Manusia yang dapat menggunakan kedua-dua bahagian otak ini secara serentak sering dapat melahirkan fikiran yang geliga dan kreatif baik dalam bidang ‘bukan saintifik’ mahupun bidang ‘saintifik’. Pemikiran Melayu tidak sampai ke tahap membuat kesimpulan berdasarkan premis yang tidak benar kerana pemikiran Melayu adalah berdasarkan kepada dua kaedah berfikir yang asas iaitu menguji ‘konsep’ atau pemikirannya melalui pengalaman sebelum konsep itu dapat diterima kebenarannya. diingatkan bahawa apabila mannusia berfikir. imaginasinya. gabungan antara akal. imaginatif dan emosi atau perasaan.

Kita seharusnya tidak lupa bahawa bahasa atau pemikiran saintifik juga banyak yang bercorak metaforik. Ungkapan ‘hukum graviti’ itu sendiri dapat dianggap sebagai ungkapan metafora untuk menyatakan suatu ‘realiti alam’ yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Oleh itu. Contoh yang sering disebut ialah yang berkaitan dengan hukum graviti (yang dikatakan ditemui oleh Newton). Mengulas tentang kaedah atau ilmu metafizik yang tidak digemari oleh ahli sains Barat. iaitu kepercayaan bahawa di dunia ini seolah-olah ada semacam ‘besi berani’ atau magnet yang dapat menarik apa-apa benda yang berada di atas (misalnya buah epal di atas pokoknya) atau yang naik ke atas atau yang terbang (misalnya burung atau kapal terbang). ‘buah durian gugur ke bumi atas kehendak Allah’. kepercayaan . janganlah kita berkata bahawa ungkapan ini ‘tidak saintifik’ atau merupakan kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan secara empirikal atau secara logikal kerana kita boleh juga berkata ‘kehendak Allah’ itu berlaku melalui hukumnya. kalau orang Melayu-Islam mengatakan. ‘daya graviti’ yang diumpamakan sebagai ‘besi berani’ atau magnet ini tidak dapat ditanggapi (yakni dilihat. Demikianlah. Konsep tentang berat sesuatu benda itu dijelaskan melalui metafora hukum graviti ini. dirasa dan sebagainya) melalui daya inderawi manusia. menurut ungkapan metafora Melayu). Oleh itu. Walau bagaimanapun.3 9 menemui teorinya tentang Hukum Relativiti yang mengubah konsep fizik mekanistik Newton yang menganggap bahawa ruang dan waktu adalah ‘benda’ yang mutlak atau ‘absolute’ yakni tidak bergantung pada pemerhatian atau ‘observation’ manusia (sebagai subjek penahu) yang relatif. Melalui kepercayaan animisme. untuk akhirnya turun ke bawah iaitu ke bumi (atau menyembah bumi. orang Melayu percaya bahawa dalam alam ini ada kuasa-kuasa atau unsur ghaib sejak zaman animisme lagi yang tidak dapat ditanggapi melalui kaedah empirikal. iaitu ‘hukum graviti’ yang dipercayai oleh ahli sains. hasilnya ialah ‘konstruksi mental’ sahaja. melainkan ‘konsep’ tentang ‘graviti’ itu ditanggapi secara abstrak. konsep yang abstrak seperti ‘masa’ dan ‘sebab-musabab’ (sebab dan akibat) sering cuba dikonsepsikan melalui ‘metafora saintifik’ yang menggunakan ungkapan dari domain sumber yang biasa (yang nyata). dipegang.

4. menyatakan hasrat hati dan melahirkan perasaan. jin. tidaklah salah kalau manusia menggunakan kaedah metafizik untuk memahami hal-hal pasca fizik ini seperti yang dilakukan oleh pemikir tasawuf atau sufi dan manusia rasional seperti Plato dan Rene Descartes yang akhirnya melalui kaedah teori kesangsian atau ‘theory of doubt’nya percaya bahawa Tuhan memancarkan cahaya ke dalam diri atau minda untuk membolehkannya mengetahui apa-apa yang benar secara pasti. 3. hari kiamat. Maka. mereka memuji. Ungkapan ‘memancarkan cahaya’ ialah ungkapan metaforik dan bukannya ungkapan harfiah atau saintifik. Masyarakat Melayu menggunakan peribahasa bertujuan untuk memberi teguran. 1985. tidak benarlah kalau dikatakan bahawa manusia mesti hanya bergantung kepada akal yang rasional semata-mata untuk memahami alam ini. Jadi.4 0 Melayu telah beralih kepada pandangan sejagat (world view) yang baru berdasarkan kosmologi ketauhidan. ringkas dan padat. . Melalui rangkap kata yang disusun indah.4 Konsep Peribahasa Peribahasa merupakan salah satu cabang sastera lama yang turut memainkan peranan dalam kehidupan masyarakat Melayu. menyindir atau menegur dengan cara yang paling halus. Penerbit Fajar Bakti. syurga dan neraka. tanpa menjatuhkan air muka individu tersebut tetapi memberikan kesan yang amat dalam19. Kecekapan Berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia: untuk pelatih maktab prguruan. Petaling Jaya. Kita hanya mengetahui sesuatu perkara berdasarkan persepsi kita di mana kita memahami realiti yang berada di luar berdasarkan ‘idea’ yang kita bentuk melalui kuasa inderawi dan melalui akal kita yang terbatas. Barisan kalimatnya adalah teratur. Peribahasa wujud kerana masyarakat Melayu mahu menyampaikan sesuatu makna secara analogi atau perbandingan.276. hlm. dengan erti yang tepat serta kias ibarat yang tajam. Allah memerintahkan manusia supaya mempercayai hal-hal ghaib seperti malaikat. Hakikat alam yang sebenarnya tidak dapat diketahui secara mutlak. 19 Raminah Haji Sabran.

Mereka menggunakan peribahasa sebagai kiasan atau sindiran akibat daripada kejadian atau tingkah laku sama ada disedari ataupun tidak. Pulau Pinang. Menurut kebiasaan lama masyarakat Melayu.20 Asal-usul peribahasa tidak dapat diketahui. hlm. Aristotle telah mendefinisikan peribahasa sebagai “pecahan atau bahagian daripada kebijaksanaan dahulu kala yang menghindarkan kerosakan dan kebinasaan untuk menyingkapkan keterangan dan kepintaran”. Masyarakat lain seperti Cina. 1974. India atau Eropah mengenali sikap lembut dan sopan orang Melayu melalui bahasanya.34. 1975. Sinaran Bros. 22 Darus Ahmad. hlm. Dewan Bahasa dan Pustaka. peribahasa harimau bertempik. Mereka sedar bahawa ‘terlajak perahu boleh diundur tetapi kalau terlajak kata buruk padahnya’.VII. Misalnya. perbuatan yang kurang manis dan melanggar adat. . tak makan orang menggambarkan seseorang yang marah sambil bersungut itu bukanlah bertujuan untuk merosakkan kita tetapi semata-mata kerana hendak mengajar kita. Hubungan masyarakat Melayu tradisional yang akrab dengan unsur-unsur alam melahirkan idea kepada mereka untuk mencipta kiasan berdasarkan sifat-sifat yang sama 20 21 Winstedt 1950:2. Persuratan Melayu: Lama-Baru. Tidak diketahui bilakah ia mula digunakan dan siapa penciptanya.4 1 Sejak dua ribu tahun yang lalu. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Hampir setiap bangsa mempunyai bentuk-bentuk peribahasanya yang tersendiri dan peribahasa sesuatu bangsa itu mencerminkan watak bangsa tersebut”.22 Abdullah Hussain pula mengatakan bahawa “peribahasa merupakan salah satu cabang sastera lama yang tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas. Kuala Lumpur. Cetakan Kedua. usia peribahasa sama tua dengan bahasa sesuatu bangsa. Walau bagaimanapun. berbicara terus-terang dalam sesuatu perkara dianggap kurang sopan.21 Masyarakat Melayu menggunakan peribahasa sebagai ejen pembentuk keperibadian diri dan keharmonian hidup bermasyarakat. Abdullah Husain. Peribahasa digunakan apabila sesuatu bangsa mula mengenali peradaban iaitu ketika organisasi kehidupan perlu diaturkan antara yang baik dengan yang buruk.

atau berdasarkan analogi’. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. wujudlah kehadiran metafora dalam peribahasa. Oleh itu. pada asasnya. . Jadi terdapat tiga ciri metafora dalam takrif Aristotle iaitu. Bahasa dan pemikiran metaforik sebenarnya berlaku setiap hari dalam kehidupan manusia.VII. Perkara yang perlu ditegaskan di sini adalah. pada bahagian lain dalam karya yang sama. is fundamentally metaphorical in nature’. iaitu untuk membentuk fikiran dan makna yang luar biasa atau makna yang bersifat abstrak atau konseptual. atau daripada jenis kepada jenis.23 3. yang bermaksud.4 2 antara unsur-unsur alam itu dengan tingkah laku manusia. pertama. Aristotle menganggap metafora sebagai ‘penyelewengan’ atau ‘deviant’ daripada bahasa harfiah: dan ketiga metafora dibentuk daripada persamaan antara dua benda.hlm. ‘our ordinary conceptual system. atau ‘penyelewengan daripada bahasa harfiah’ seperti yang dikatakan oleh Aristotle tetapi mempunyai fungsi kognitif. bukan untuk bermain-main dengan kata-kata tanpa melahirkan apa-apa konsep. metafora bukanlah merupakan ‘perhiasan bahasa’ atau ‘bunga-bunga bahasa’. Dengan kata lain. melalui metafora manusia cuba melihat sesuatu berdasarkan sesuatu yang lain. Dalam karyanya Poetika. sistem penanggapan atau konseptual biasa yang melaluinya kita berfikir dan bertindak adalah bersifat metafora.5 Konsep Metafora Apakah makna metafora atau pemikiran metaforik? Dipercayai bahawa orang yang pertama cuba mentakrifkan makna ‘metafora’ atau ‘isti‘ārah’ (bahasa Arab) ialah Aristotle iaitu lebih kurang 2. pemindahan (makna) ini berlaku sama ada dari peringkat genus kepada jenisnya. 23 Abdullah Husain. pada asasnya.300 tahun dahulu. in terms of which we think and act. Aristotle berkata bahawa ‘metafora’ terbentuk apabila sesuatu benda diberi nama (yakni makna) yang dimiliki oleh benda lain. metafora berlaku di peringkat perkataan dan tidak di peringkat ayat: kedua. Seperti kata George Lakoff dan Mark Johnson (1981:1). atau daripada jenis kepada genusnya.4.

Nilai ini akan kita nampak melalui metafora Melayu yang dibentuk melalui peribahasa dan pepatah Melayu. Seorang pengkaji metafora Barat. fikiran yang bersifat metaforik sering berlaku. Fenle (1959). bidalan dan perumpamaan. matafora adalah ‘… property of concept. ‘semua bahasa penuh dengan peribahasa. seperti yang terdapat dalam puisi (syair) penyair tasawuf agung Melayu. 3. Takrif ini samalah dengan takrif Aristotle. atau bersifat ‘intelektual’ (istilah ini juga digunakan oleh Henle). Pendek kata. metafora sebagai sistem pemikiran konseptual manusia tidak hanya terungkap dalam bentuk kata-kata tunggal yang bersifat ‘kata nama’ sahaja (seperti yang ditakrifkan oleh Aristotle) atau seperti apa yang dikatakan oleh Kovecses (2002:x). iaitu. isinya hendaklah bersifat konseptual. Hassan Ahmad menggunakan istilah yang lebih luas daripada istilah intelektual. Sebuah teks yang besar iaitu Hikayat Hang Tuah pun dapat dianggap sebagai wacana metafora naratif yang besar.4. tentang lingkungan sosialnya dan tentang alam melalui wacana. maka ungkapan itu hendaklah mengandungi ciri makna yang disebutkan primary conceptual content. barkata bahawa jikalau sesuatu ungkapan hendak dianggap sebagai ungkapan konseptual. and just of words…’ dan fungsi metafora ialah ‘…to better understand certain concepts and not just some artistic or aesthetic purposes’. Ungkapan ‘jadi ertinya dua lapis’ bererti lapis pertama ialah lapis .6 Metafora Melayu Za’ba mentakrifkan metafora Melayu sebagai ‘peribahasa yang menyebutkan sesuatu maksud dengan diumpamakan atau dikiaskan kepada sesuatu perkara lain dan oleh kerana itu jadi ertinya dua lapis’ (Za’ba 1934/2002: 170). Hamzah Fansuri di Acheh dalam abad ke-16 atau 17. Dalam perbualan seharian kita pun. melalui hikayat atau melalui karangan bercorak metafizik. iaitu akal budi atau ‘kehalusan akal’ untuk menilai isi dan corak pemikiran Melayu. sekadarkan banyak sedikitnya dan tinggi rendah isinya mengikut kadar kemajuan bahasa itu dan kemajuan bangsa yang bercakap akan dia’ (Za’ba 1934/2002: 171). melalui cerita rakyat atau lipur lara. melalui pantun.4 3 Demikian juga kata Za’ba. Keadaan ini bererti bahawa manusia berfikir atau membentuk konsep-konsepnya tentang dirinya.

230). tetapi ertinya yang sebenar ‘lapis yang di sebelah dalam’ ialah barang siapa yang sungguh berbuat sesuatu celaan dialah yang terasa apabila seseorang lain mencela-cela perbuatannya itu dengan tiada menyebutkan namanya’ (Za’ba. op cit). Za’ba dalam karangannya tentang metafora Melayu (walaupun beliau tidak menggunakan istilah ini. Makna luarannya (makna lapis pertama) ialah ‘yang sepanjang yang nampak zahir daripada perkataannya itu sahaja iaitu sama seperti tikus yang jatuh ke atas longgok beras. Salah satu takrif yang baik tentang maksud ungkapan atau makna harfiah dan maksud ungkapan atau makna metaforik ialah takrif yang dikemukakan oleh Lakoff dah Johnson (1980). Istilah lain yang hendak kita gunakan dalam tulisan ini untuk maksud ‘erti di luar’ ialah ungkapan harfiah (literal) dan istilah metafora atau makna yang non-harfiah digunakan untuk ‘erti di sebelah dalam’ atau ‘erti lapisan kedua’. Ertinya yang luar hanya ‘betul-betul seperti yang disebutkan oleh perkataannya itu’.4 4 luarannya yang membawa makna harfiah. Contoh yang pertama adalah bagai tikus jatuh ke beras. Za’ba memberikan dua contoh di mana yang pertama agak kompleks dan yang kedua agak mudah. lihat Za’ba 1934/2002: 170-221) mengemukakan beberapa pandangan atau ‘teori’ yang menarik tentang metafora Melayu. tetapi ertinya yang sebelah dalam (iaitu makna yang sebenar) ialah apabila sudah ke situ diam sahaja. tiada berbunyi atau tiada pergi ke mana-mana lagi kerana sudah terjumpa benda yang memang kesukaan hatinya’ (Za’ba 1934/2002: 190). . Mereka berkata bahawa bahasa harfiah digunakan untuk menyatakan bagaimana ‘…we understand our experience directly when we see it being structured directly from interaction with and in our environment’. dan lapis kedua ialah lapis dalamannya yang membawa makna metafora. manakala bahasa metraforik terbentuk apabila we experience metaphorically when we use a gestalt from one domain of experience to structure experience in another domain’ (Hal. Contoh yang lebih mudah dari segi ‘bayangan maksudnya’ ialah peribahasa siapa makan cabai dia terasa pedasnya.

4 5 Metafora Melayu dapat dibahagikan kepada beberapa jenis misalnya metafora yang dibentuk melalui perumpamaan atau perbandingan, atau jenis yang bersifat analogis yang disampaikan melalui pelbagai jenis simpulan bahasa, peribahasa, pepatah, bahasa kiasan dan sindiran, bidalan, tamsil, ibarat, metonimi dan personifikasi. Hal ini tidak bererti bahawa jenis-jenis metafora ini mempunyai sempadan pemisahan skema konseptual yang jelas antara satu dengan yang lain, malah sebenarnya, proses mental yang asas dalam pembentukan metafora Melayu ialah proses analogi atau perbandingan dan perumpamaan. Perkara penting yang hendak ditegaskan di sini adalah, ungkapan metafora konseptual tidak lahir secara spontan atau menurut sesedap rasa hati pemikirannya sahaja tetapi berdasarkan pengalaman yang berpanjangan dan melalui renungan akliah pemikir Melayu berinteraksi dengan alam sekelilingnya. 3.4.7 Metafora Sebagai Cara Masyarakat Melayu Mengabstraksi Realiti Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, metafora yang bercorak konseptual dibentuk apabila manusia cuba menciptakan, memahami dan menjelaskan konsep-konsep yang sukar, kompleks, abstrak dan tidak mempunyai kategori literal yang jelas berdasarkan idea yang lebih biasa dialami atau difahami manusia dalam kehidupan sehariannya. Pemikiran manusia selalu dibentuk dalam dimensi ruang dan waktu. Hanya Allah sahaja yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Oleh itu, apabila pemikiran Melayu hendak membentuk pemikiran yang abstrak atau konseptual, mereka menggunakan kategori substentif untuk membentuk makna abstrak pada kata-kata yang maknanya tidak dapat mereka tanggapi melalui alat inderawi. Contoh yang boleh kita adalah, tentang konsep masa dan konsep akal atau ilmu. Masa ialah konsep yang abstrak. Kita tidak dapat melihat bagaimana bentuk atau rupa masa. Oleh itu, untuk memahami masa sebagai konsep yang abstrak, yang mempunyai nilai atau fungsi praktik dalam kehidupan manusia, orang Melayu memberikan sifat fizikal dan ruang, misalnya sifat bergerak dan sifat boleh diukur, atau sifat substentif, dan nilai material kepada ‘masa’. Maka, terbentuklah ungkapan seperti ‘masa itu emas’, ‘masa itu wang’, ‘masa berjalan’, ‘masa sudah habis’, ‘masa terbuang’, ‘masa lapang’,

4 6 ‘masa (musim) kering’ atau ‘arah’ atau kedudukan seperti yang terdapat pada ungkapan ‘masa depan’ dan ‘masa lepas’. Kategori tempat atau ruang dalam domain ‘makanan’ dan ‘kesihatan’ dijadikan skema konseptual untuk membentuk metafora tentang konsep ilmu dan akal. Oleh itu, wujudlah dalam skema konseptual Melayu metafora-matafora seperti berikut; (a) metafora hati atau akal sebagai tempat (bandingkan dengan metafora yang terbentuk berdasarkan kategori ‘metaphor as container’ Lakoff dan Johnson 1980). Contohnya: ‘jangan simpan dalam hati’, atau ‘dalam hati’, ‘masuk akal’; ‘lubuk akal’ dan ‘tepian ilmu’ yang merujuk kepada orang yang pandai atau bijak. (b) metafora hati atau akal sebagai domain makanan: Contohnya, ‘makan hati’, ‘termakan akal’, dan (c) metafora hati atau akal sebagai domain kesihatan. Contohnya, ‘hilang akal’, ‘akal sihat’, ‘sakit hati’. Akal juga diberi sifat bergerak, misalnya pada ungkapan metafora, ‘akal melintas’ merujuk kepada sifat bergerak yang bererti ‘fikiran yang mendatang’, atau diberi ukuran, misalnya pada ungkapan seperti ‘akal sejengkal’ yang bermakna ‘berasa diri lebih dari orang lain’, akal dua jengkal yang bermakna ‘berasa diri sama dengan orang lain’, dan akal tiga jengkal yang bermakna ‘berasa diri kurang daripada orang lain’. Ilmu diprojekkan ke domain makanan untuk jiwa manusia, misalnya pada ungkapan ‘ilmu ialah makanan jiwa’. Hati (organ manusia) diberikan sifat-sifat perasaan, misalnya ungkapan metafora ‘sakit hati’ tidak lagi merujuk kepada sakit fizikal tetapi bermakna perasaan marah; ungkapan seperti ‘hati yang lara’ atau ‘menghiburkan hati’, ‘hati yang busuk’ dan ‘hati yang bersih’, memprojekkan hati dari domain fisiologi atau organik manusia ke domain psikologi. ‘Hati’ juga disamakan dengan akal atau roh atau kalbu (Arab- dua ‘benda’ yang kita tidak nampak), sebagai tempat letaknya fikiran dan intuisi manusia dan bukannya di dalam otak (organ fizikal) manusia. Daripada contoh-contoh tersebut kita melihat bahawa makna metafora bersifat konotatif, tidak detonatif. Makna denotatif merupakan ciri biasa dalam pemikiran literal, iaitu ciri referential (perujukan) di mana setiap kata atau ungkapan harfiah merujuk

4 7 kepada makna yang objektif di mana ianya merujuk kepada benda yang wujud dalam alam nyata atau alam empirikal atau dengan perkataan lain, antara lambang dengan makna dalam ungkapan harfiah terdapat hubungan semantik satu-lawan-satu atau makna yang dianggap selaras dengan realiti di alam luar, sedangkan dalam struktur makna metafora, hubungan antara lambang dengan makna adalah bersifat abstrak, lebih terbuka, tidak tertutup, bebas, dan tidak bersifat linear tetapi ‘literal’ atau bercambah. Sugiharto (1996: 19) menjelaskan pembentukan makna secara metaforik ini dengan melihat metafora sebagai keadaan dasar antropologi manusia. Menurutnya, dalam kerangka memahami diri dan alam sekitar, manusia tidak mempunyai akses atau hubungan langsung dengan realiti atau kebenaran yang murni kerana pada dasarnya keupayaan akal rasionalnya adalah terbatas. Oleh itu, mahu tidak mahu cara dasar manusia untuk memahami alam dan dirinya hanyalah melalui metafora iaitu dengan menyamakan reality dengan sesuatu yang lain, yang lebih mudah di fahami. Dengan perkataan lain, manusia sentiasa mencuba mencipta realitinya sendiri tentang ‘hakikat’ alam ini.

3.4.8 Menginterpretasi Metafora Melayu Persoalan yang perlu kita sentuh adalah bagaimanakah orang Melayu memahami maksud metafora? Ungkapan seperti ‘kaki meja’ mudah difahami kerana aspek makna literal (harfiah) pada perkataan ‘kaki’ dikekalkan dalam ungkapan itu tetapi bagaimana pula orang Melayu dapat memahami makna metafora seperti ‘kaki botol’ atau metafora yang lebih kompleks isi konseptualnya, yang makna dalamannya tidak dapat dicamkan sedikit pun daripada ungkapan harfiahnya. Berkaitan dengan soal ini, Za’ba berkata bahawa ‘tiap-tiap peribahasa yang telah terbit pada sesuatu bangsa itu timbulnya kemudian daripada telah diuji mereka kebenarannya dengan dirasai atau dilihat sendiri beberapa lama, mungkin (1) mula-mulanya sebutan itu keluar dari mulut seseorang yang bijak dan pantas fikirannya iaitu perkataan yang ringkas dan memenuhi sepenuh-penuh maksudnya serta mengandungi di dalamnya sesuatu kebenaran yang telah dirasai atau telah

Biasanya metafora analogis dalam peribahasa ditandai oleh perkataan ‘seperti’ dan ‘bagai’. c) ‘Seperti sirih balik ke gagang’. iaitu (a) metafora dan hasilnya. d) ‘Bagai pungguk rindukan bulan’. Namun demikian. akliah dan renungan serta intuisi atau rasa hati sekaligus. dan (c) metafora Melayu menghasilkan suatu sistem pandangan hidup bersama bangsa Melayu atau sistem rangkaian sosial pemikiran Melayu melalui evolusi sosial. Sekarang dapatlah kita kaji soal ini berdasarkan sejenis teks metafora Melayu yang kita sebut sebagai ‘peribahasa’ berdasarkan penjelasan Za’ba. Dalam peribahasa Melayulah pemikiran Melayu kelihatan mencapai tahap abstraksi dan kreativiti mental (abstraksi) yang tinggi. Contohnya: a) ‘Seperti pinang dibelah dua’. bagaimanakah orang lain mengetahui maknanya?. apabila peribahasa itu pertama kali dibentuk.4 8 diperhatikannya berlaku pada diri orang-orang lain. Dalam contoh di atas tadi kita mengkaji metafora jenis ‘kaki botol’ (dan contoh-contoh lain seumpamanya) dari segi analisis linguistik: perubahan kategori gramatik kata ‘kaki’ sebagai kata nama (benda) kepada kategorinya sebagai kata sifat untuk menjelaskan proses kognitif yang berlaku dalam minda apabila pemikir . Kebanyakan orang Melayu memang sudah tahu apakah makna peribahasa ini kerana maknanya sudah ditakrifkan dalam kamus atau dalam buku peribahasa. e) ‘Seperti mentimun dengan durian’. halus dan kompleks. (2) kemudian apabila berkenan orang ramai mendengarnya maka dipakailah pula oleh mereka itu hingga berulang-ulang dan berhubung-hubung dari seorang ke seorang (Za’ba 1934/2002: 171). Perumpamaan atau analogi banyak sekali terdapat dalam peribahasa Melayu. Kata-kata yang diitalikkan di atas membayangkan tiga fakta atau proses penting dalam pembentukan pemikiran Melayu melalui metafora. b) ‘Seperti belut balik ke lumpur’. (b) metafora Melayu dibentuk oleh manusia Melayu yang bijak dan pantas fikirannya. pemikiran Melayu terbentuk melalui proses pengalaman .

Barangkali inilah cara asalnya . struktur metafora dianggap terdiri daripada subjek (literal) utama (primary) atau ‘tenor’ yang diungkapkan dalam bentuk subjek ‘secondary’ yang bersifat figuratif yang disebut sebagai ‘vehicle’. Begitu juga dalam peribahasa (d). (b) dan (e) boleh dikatakan bersifat harfiah (literal) kerana dalam peribahasa ini tidak terdapat kata-kata yang maknanya lebih daripada harfiah. Walau bagaimanapun. walaupun kita dapat merasakan bahawa (c) dan (d) tentunya bukan ungkapan harfiah. Walau bagaimanapun. Bagaimanapun. iaitu ‘bergerak’ (= balik ke gagang’). Oleh itu. Jawapan yang mudah ialah kita bertanya kepada orang yang mula-mula menciptakan peribahasa ini. Richards (1936) untuk memahami atau mentafsirkan makna metafora. dalam peribahasa Melayu ‘secondary subject’nya tidak ditunjukkan kecuali dalam contoh (c) dan (d). Maklumat ini adalah kerangka klasik yang dikemukakan oleh I. peribahasa (a). (b) dan (e) yang dari segi penggunaan bahasanya tidak lain dan tidak bukan sifatnya adalah harfiah. persoalan yang belum terjawab adalah bagaimana orang Melayu mengetahui makna metafora peribahasa ini. Dalam kritikan sastera di Barat khususnya.A. Contoh dalam pepatah bahasa Inggeris ialah “Experience is a good school. iaitu ‘school’. dalam peribahasa (c) ‘sirih balik ke gagang’. ‘pungguk rindukan bulan’. contoh ini menunjukkan bagaimana metafora membentuk abstraksi berdasarkan ‘acuan’ atau ‘model’ yang maknanya sudah jelas. kita tahu bahawa ungkapan ini tentu bukan ungkapan harfiah kerana adakah mungkin burung pungguk boleh merindukan bulan?. termasuk peribahasa (a). but the fees are high”.4 9 Melayu cuba menyatakan pengalaman perseptualnya melalui perubahan konsep ‘benda’ kepada konsep ‘sifat benda’. Dalam contoh ini ‘experience’ (pengalaman = ‘tenor’ atau ‘topik’) ialah subjek pokok atau primary subject yang makna metaforanya dinyatakan melalui ‘subjek kedua’ atau ‘secondary subject’ iaitu school (= vehicle). Sekarang cuba kita lanjutkan kaedah ini dengan melihat metafora itu dari segi strukturnya dan dari segi proses sosiologisnya yang lebih kompleks lagi. kita tahu maknanya tentulah bukan harfiah kerana adanya projeksi mental yang dibayangkan oleh ‘daun sirih’ yang tidak bernyawa diberikan sifat ruang.

‘Pembayang maksud’ yang tersirat ini dipilih dari benda-benda atau ‘kejadian’ yang dapat dilihat dan dialami oleh manusia Melayu dalam kehidupan seharian mereka. misalnya untuk diumpamakan kepada ‘benda’ lain yang serupa bentuk atau rupanya. Struktur urutan ini dapat kita nyatakan melalui formula ‘A dan B’. Dalam peribahasa ‘seperti pinang dibelah dua’. Dalam formula ini. di mana apabila ‘pinang dibelah dua’. baik secara umum atau khusus. Kita memahami A melalui B. Daripada contoh tersebut. makna sebenar ini ialah makna yang mempunyai rujukan khusus dalam minda pembentuk metafora iaitu ‘seperti dua orang manusia (suami isteri dan teman) yang hampir-hampir serupa (sama cantik dan sama padan)’. 1997) dan ‘vehicle’ (istilah Richards yang sangat popular). tidak sebagai ‘tenor’ menurut istilah Richards atau ‘topik’ menurut beberapa orang pengkaji metafora Barat yang lain (misalnya Goatly. kita perhatikan bahawa sifat khusus metafora adalah domain sumbernya dan domain sasarannya yang tidak boleh diterbalikkan urutannya. tidak kebalikannya yakni ‘A ialah B’ tidak boleh diterbalikkan menjadi ‘B adalah A’. Kita juga dapat membayangkan konteks sosial atau pengalaman empirikal yang mendorong pemikir Melayu membentuk struktur konseptual yang dibayangkan oleh peribahasa ini. peribahasa seperti pinang dibelah dua boleh menimbulkan pelbagai makna dalam minda atau fikiran orang lain asalkan fokusnya tidak lari daripada ‘makna pokok’ nya di peringkat harfiah (makna yang dibayangkan itu). Walau bagaimanapun. ungkapan atau kata-kata harfiahnya berfungsi sebagai ‘pembayang maksud’. A adalah domain sasaran manakala B adalah domain sumber. Oleh yang demikian.5 0 bagaimana peribahasa itu akhirnya diketahui lalu takrifnya dimasukkan dalam kamus atau buku peribahasa. ungkapan metafora itu sendiri secara empirikalnya dapat membayangkan walaupun secara samar-samar apakah maksud peribahasa itu. . Misalnya. kedua-dua belah rupanya adalah sama dan ungkapan harfiah ini boleh dijadikan perumpamaan yang umum serta genetik sifatnya.

jangan tersimpang kepada yang lain’ (Za’ba 1934/2002:190). Oleh itu. Perbezaannya dengan pantun ialah. Kita dapat membayangkan situasi sosial yang melahirkan konsep atau makna peribahasa begini dengan pertama sekali. yakni dari makna yang abstrak ke makna yang harfiah atau dalam contoh peribahasa dari ‘dua orang yang serupa’ (domain A ke domain B). seseorang pemikir Melayu itu melihat kejadian yang berlaku melalui pengalaman atau pemerhatiannya. . Keadaan ini bererti bahawa pembentukan metafora tidak pernah atau jarang-jarang berlaku dari A ke B. apa yang berlaku dalam pemikiran Melayu ialah proses menyatakan maksud melalui ungkapan yang tidak langsung atau indirect speech. Oleh itu. Za’ba berkata bahawa apabila menghuraikan peribahasa. Cara yang paling sesuai baginya ialah dengan menyampaikan mesej melalui ungkapan tak langsung dengan menggunakan ‘realiti’ dari alam tumbuh-tumbuhan seperti ‘mentimun’ sebagai analogi kepada orang yang lemah dan ‘durian’ sebagai analogi kepada orang yang kuat dan berkuasa. dengan syarat ‘erti yang diberi itu hendaklah tepat. tanpa menimbulkan kemarahannya. Jadi. misalnya peribahasa seperti mentimun dengan durian. dia mencari jalan atau akal bagaimana hendak memberitahu orang yang lemah itu supaya jangan melawan orang yang kuat dan berkuasa. janganlah makna dikhaskan kepada satu-satu perkara sahaja tetapi ‘hendaklah meliputi sekalian tujuannya’. misalnya penghulu di kampungnya. ‘pinang dibelah dua’ Kovecses (2002:6) menyebut fenomena ini sebagai sifat unidirectionality metafora. yakni maknanya boleh bersifat macam-macam tetapi latar belakangnya khusus atau berdasarkan konteks tertentu. Hal ini disebut sebagai proses mental. dalam pantun. Walaupun makna peribahasa boleh jadi ‘terbuka’. sedangkan dalam peribahasa ‘maksudnya’ atau makna metaforanya yang bersifat konseptual tidak dinyatakan.5 1 Pengalaman orang Melayu dalam alam fizikalnya menjadi sumber untuk memahami ‘idea’ atau hal-hal yang abstrak atau yang bersifat konseptual. rangkap pertama dalam pantun empat kerat bertugas sebagai gambaran ‘pembayang maksud’ kepada ‘maksud’ yang dinyatakan dalam rangkap yang berikutnya. misalnya dia melihat ‘orang yang lemah hendak malawan orang yang kuat dan berkuasa’.

dia durian’. pasti mentimun yang lembut itu akan pecah dan musnah ( yakni ‘kalah’).5 2 secara bijaksana dia menyampaikan mesejnya secara tidak langsung melalui peribahasa seperti mentimun dengan durian itu. Orang yang mendengarnya akan insaf betapa benarnya peribahasa ini. kita dapat menggambarkan struktur kognitif yang berlaku dalam minda pemikir Melayu melalui dua proses kognitif seperti yang berikut: Proses jenis pertama: Dari alam luar yang nyata Pemetaan Ke alam abstrak (dalam minda pemikir) Pohon Ke Konsep raja sebagai payung atau penaung Akar pohon Ke Konsep rakyat sebagai pendukung raja Proses jenis kedua: Dari alam pengalaman (konteks sosial) melihat orang yang lemah melawan orang yang kuat atau berkuasa Pemetaan ke alam abstrak (konseptual) . jadi kita akan kalah melawan orang yang kuat seperti durian yang berduri-duri yang kalau ‘dilagakan’ dengan mentimun. Kita dapat membayangkan bahawa dia memberitahu rakannya ‘kita ni mentimun. Pemilihan ‘mentimun’ dan ‘durian’ sebagai analogi memang cukup tepat. 3.4.9 Pemetaan Projeksi Dari Domain Sasaran ke Domain Sumber Daripada perbincangan setakat ini.

mudah dipecahkan untuk disamakan dengan manusia yang lemah manakala ciri durian yang dipilih untuk perbandingan ini adalah kulitnya yang keras. 3. tidak keras. Hassan Ahmad. seorang sarjana senior yang memang dikenali dengan ketekunan dan ketajaman beliau dalam menelusuri akar akal budi Melayu termasuk sistem dan gaya pemikiran Melayu dengan menyorot segala yang tersurat dan tersirat dalam metafora telah dijadikan asas bagi huraian tentang aspek teori dan konsep dalam kajian ini. Kajian yang dilakukan oleh Dato’ Dr.5 Kesimpulan Bab ini merupakan olahan penyelidikan yang menyatakan tentang metodologi kajian di samping menerapkan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan tajuk utama kajian ini. Ciri yang tidak dipilih ialah ciri mentimun dan durian yang teras (tipikal). kita dapat melihat berlakunya satu proses kognitif yang kreatif iaitu memilih ciri mentimun sebagai sayuran yang lembut.5 3 mentimun durian ke ke orang yang lemah orang yang kuat/berkuasa Dalam proses yang kedua. berduri tajam untuk disamakan dengan manusia yang kuat dan berkuasa. . iaitu sebagai sayur atau buah yang boleh dimakan.

penganalisisan data ini akan dibahagikan kepada beberapa peringkat perbincangan..1 Kesistematisan Konsep Metafora. maka keadaan ini secara tidak langsung menggambarkan kesistematisan konsep metafora di samping peribahasa itu sendiri. Oleh itu. . penganalisisan kajian ini adalah bergantung sepenuhnya kepada kajian yang telah dijalankan dalam Metaphors We Live By oleh Lakoff & Johnson. Penulis akan meneruskan perbincangan dalam bab ini dengan menampilkan proses analisis yang diperolehi daripada data-data yang telah dikumpul. sindiran.5 4 BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4.0 Pendahuluan Bab ini menyentuh tentang aspek-aspek yang terpenting dalam penghasilan kajian ini di mana ia meliputi keputusan kajian. perbandingan dan falsafah hidup. Peribahasa biasanya dibentuk mengikut corak yang tertentu di mana peribahasa Melayu dapat dibahagikan kepada beberapa kategori seperti peribahasa berbentuk nasihat. Sepertimana yang telah dinyatakan pada bahagian awal lagi. 4. penganalisisan kajian serta perbincangan hasil kajian. Oleh kerana masyarakat Melayu mengkonseptualisasikan setiap peribahasa dengan maksudnya yang tersendiri.

Ekspresi-ekspresi metafora dalam kehidupan seharian adalah bergantung kepada konsep metafora secara sistematik di mana melaluinya kita boleh mengkaji salasilah dan perkaitan metafora dalam aktiviti kehidupan kita seharihari. pagar makan padi’? Mengapa mengharapkan ‘pagar’ untuk menjaga padi? Mengikut pemikiran yang lojik. sudah tentu kita mengatakan bahawa bagaimana ‘pagar’ boleh menjaga dan pada masa yang sama boleh juga memakan padi sedangkan pagar adalah objek yang tidak bernyawa untuk melakukan perbuatan yang sedemikian? Mengapa ‘pagar’ yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga padi dan bukannya ‘orang-orang’ atau ‘tin-tin kosong’ yang biasanya digunakan untuk menjaga padi daripada dimakan oleh burung?.5 5 Menurut Lakoff & Johnson. pagar makan padi. Memandangkan ekspresi-ekspresi yang kita gunakan dalam bahasa sehari-hari adalah berkait rapat dengan konsep metafora dalam bentuk yang sistematik. Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang dimaksudkan oleh pengkaji tersebut. Persoalan ini akan terjawab sekiranya kita berbalik semula kepada fungsi dan kegunaan pagar itu sendiri iaitu untuk melindungi. Mengapakah masyarakat Melayu mengatakan ‘harapkan pagar. mendindingi dan meghalangi sesuatu atau seseorang yang berada di bawah penjagaannya daripada gangguan. Maksudnya: Orang yang dipercayai untuk menjaga sesuatu. Keadaan bagaimana ekspresi-ekspresi metafora dalam bahasa seharian kita boleh menghuraikan sesuatu konsep dan sifat semulajadi metafora dapat dilihat melalui setiap satu peribahasa yang telah dipilih sebagai data dalam kajian ini. metafora melambangkan maksud yang berlainan daripada ekspresi yang diujarkan. kejahatan dan . maka kita boleh mengaplikasikannya bagi mengkaji sifat semulajadi konsep metafora di samping memperolehi pemahaman yang mendalam tentang sifat metafora dalam aktiviti-aktiviti seharian kita. dia pula yang mengkhianati kita ( Kamus Dewan. kita dapat melihatnya daripada huraian yang dilakukan terhadap data-data peribahasa Melayu yang berikut: • Harapkan pagar. 1997 ).

penolong ketua yang cuba merampas kuasa ketua dalam diam-diam. Selain itu. Nampaknya.5 6 bahaya. sifat kurang berwaspada masyarakat Melayu juga turut tertonjol di mana mereka cepat mempercayai seseorang tanpa menyelidik latar belakang dan muslihat orang itu. Individu atau golongan ini bersikap mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan kemaslahatan orang lain. Pandangan mata mereka dikaburi oleh sifat tamak dan haloba. jelaslah di sini mengapa masyarakat Melayu lama memilih pagar sebagai penjaga padi mereka. adalah lebih wajar sekiranya pagar tersebut digantikan dengan yang baru atau terus dibuang sebelum keadaan menjadi bertambah buruk. Maka. kerakusan pada pangkat dan kuasa serta nafsu yang tidak mempunyai batasan. Senario ini dapat dilihat dengan lebih ketara pada zaman ini di mana terdapat para suami yang ‘menggantung isteri mereka tanpa tali’ serta mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. sudah tiba masanya . Sekiranya kita tinjau secara lebih spesifik kita dapat mengandaikan bahawa peribahasa ini terhasil akibat pengaruh kegiatan seharian masyarakat Melayu tradisional itu sendiri yang terlibat dengan aktiviti menanam padi. Oleh itu. Metafora bagi pagar yang cuba dideskripsikan di sini adalah pagar yang berpotensi untuk tumbang ke atas padi pada bilabila masa atau pagar yang telah rosak dan berlubang serta tidak mampu untuk melindungi padi daripada bahaya sekaligus memberi ruang untuk binatang untuk memakannya. Pagar dibina untuk membatasi kawasan sawah padi mereka daripada ancaman binatang yang suka memakan hasil tanaman di samping merosakkannya. pembantu rumah yang melarikan anak jagaannya untuk dijual di luar negara dan lebih jijik lagi bapa kandung yang tergamak untuk merogol anak sendiri. Mengapa ‘pagar’ yang diharapkan memakan ‘padi’ yang sepatutnya dijaga? Di sini dapatlah kita lihat betapa tidak amanah dan bertanggungjawabnya sesetengah golongan dalam masyarakat kita yang sanggup mengkhianati harapan yang diletakkan oleh seseorang ke atas diri mereka. Ternyatalah di sini bahawa pagar yang dimaksudkan oleh orang Melayu bukanlah terdiri daripada pagar yang elok dan selamat.

seseorang individu boleh menginterpretasikan peribahasa ini dengan cara lain yang berbeza sekali. Tambahan pula. • Kera di hutan disusukan. dari sudut pandangan masyarakat Melayu. Sekiranya kita meneliti bentuk fizikal peribahasa tersebut. Orang-orang atau tin-tin kosong biasanya digunakan untuk menakutkan burung-burung ini daripada mendekati padi. 1997 ). Oleh yang demikian. Sememangnya mustahil bagi seseorang untuk menyusukan kera di hutan dan mengabaikan anak sendiri kerana wujudnya kekangan habitat dan biologi spesies manusia dan kera. sudah tentu timbul persoalan sama ada wajar ataupun tidak kita sebagai ibu bapa menyusukan anak kera berbanding anak sendiri. mental dan naluri semulajadi yang seakan-akan manusia maka masyarakat Melayu tradisional telah memilih kera sebagai perbandingan bagi sifat sesetengah golongan masyarakat yang gemar membuang masa dengan melakukan perkara-perkara yang tidak menguntungkan. oleh kerana kera mempunyai ciri-ciri fizikal. . jika pagarlah yang diharapkan untuk menjaga padi. pagar yang pada pandangan mata kasar bersifat kukuh dan teguh tidak mampu menghalang tikus yang juga merupakan musuh padi. Namun.5 7 bagi padi untuk hidup berdikari tanpa mengharapkan pagar lagi yang selama ini dianggap sebagai tempat untuk bersandar dan bergantung hidup. Ketersiratan yang terkandung dalam peribahasa ini adalah mengharapkan sesuatu atau seseorang yang akan berlaku khianat sekiranya diamanahkan untuk melindungi. mereka tidak menggunakan pagar untuk melindungi padi kerana pagar tidak mampu untuk menghalang ancaman utama padi iaitu burung daripada memakannya. sebaliknya memberikan tumpuan yang lebih kepada perkara yang remeh-temeh ( Kamus Dewan. Maksudnya: Memberikan keutamaan kepada perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Secara realitinya dalam kegiatan seharian masyarakat Melayu yang terlibat dengan aktiviti menanam padi. Apakah istimewanya anak kera disusukan walhal anak sendiri mati kelaparan?. maka musnahlah padi yang merupakan sumber utama rezeki mereka. Walau bagaimanapun. anak di rumah mati kelaparan.

Sebaliknya si suami lebih berminat untuk duduk melepak di kedai kopi sehingga waktu senja. anak tersebut dididik dan diberi pelajaran secukupnya sehingga mencapai usia dewasa. peribahasa ini dapat diaplikasikan sekiranya kita melihat kepada situasi seorang isteri yang mengharapkan agar suaminya bekerja keras untuk mendapatkan wang bagi menyara kehidupan keluarga. amat jelaslah di sini bahawa para ibu bapa dalam masyarakat kita tidak rela untuk ‘mati anak’ semata-mata untuk mempertahankan adat yang mengakibatkan anak-anak muda mereka mabuk dalam . 1997 ).5 8 Dalam kehidupan kita sehari-hari. Senario ini dapat dilihat apabila terdapat majlis perkahwinan yang diiringi upacara bertandak dan tari-menari di kampung. Alasannya adalah anak-anak muda seringkali berada dalam keadaan mabuk semasa bertandak. Setiap pasangan yang berkahwin sudah tentu inginkan anak. dapatkah adat itu menyambung zuriat?. jangan mati adat. Aksi-aksi menarik yang menghiburkan ketika gendang Melayu dipalu tidak lagi kelihatan. Maksudnya: Berpegang teguh kepada sesuatu kepercayaan walaupun terpaksa mengorbankan sesuatu ( Kamus Dewan. • Biar mati anak. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa perkara remeh-temeh lebih diutamakan berbanding menyara kehidupan keluarga sendiri walaupun kebanyakan daripada anggota masyarakat kita sedar bahawa adalah lebih berbaloi sekiranya masa lapang mereka diisi dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang dapat menjamin masa depan. Setelah seseorang anak itu dilahirkan. Peribahasa di atas jelas bersifat kontradik dengan sikap masyarakat kita yang sebenarnya lebih sanggup kehilangan adat berbanding kematian anak mereka. Persoalannya di sini adakah di antara kita yang sanggup ‘mati anak’ demi untuk mempertahankan sesuatu adat? Mengapa pula sanggup mati anak? Kalau anak sudah mati. Maka.

. keberkesanan peribahasa ini hanya sekadar ungkapan di bibir sahaja. Namun. berucap sambil berkempen dan banyak lagi aktiviti-aktiviti yang lain. peribahasa ini bermaksud ‘melakukan dua jenis pekerjaan dalam satu masa’. sungai. telinga mendengar kuliah sementara tangan menyalin nota. raja atau sultan merupakan suatu simbol keagungan yang amat dihormati dan disanjungi. kolam renang atau di mana-mana tempat lain. Mereka menganggap menerima segala titah perintah Sultan adalah satu kewajipan dan merupakan adat yang perlu dijaga di mana sesiapa yang mengingkarinya akan terkena tulah. Maksudnya: Melakukan dua jenis pekerjaan dalam satu masa ( Kamus Dewan. 1997 ). • Sambil menyelam. pernahkah sambil menyelam kita meminum air? Mampukah kita melakukannya? Bagi pendapat saya. Air di laut adalah masin. Jelaslah di sini bahawa orang Melayu pada zaman tersebut mementingkan adat sepertimana mementingkan anak-anak mereka. di sungai atau tasik airnya adalah kotor dan tercemar manakala di kolam renang airnya berkemungkinan bercampur dengan air liur dan air kencing manusia. kemungkinan besar kita akan lemas. Persoalannya di sini. mahukah kita meneguknya? Secara tersiratnya. Orang Melayu dilarang menderhakai Sultan dan perkara ini merupakan satu kesalahan yang boleh membawa kepada hukuman mati. hanya yang terhebat dapat melakukannya kerana sekiranya kita menyelam sambil minum air. Apakah pekerjaan yang dimaksudkan? Keadaan ini dapat dilihat apabila seseorang yang matanya membaca buku sementara mulutnya meneguk secawan kopi.5 9 majlis tari-menari. Apabila kita bermandi-manda di laut. minum air. Nampaknya. sekiranya kita melihat kembali keadaan orang Melayu pada satu zaman dahulu yang meletakkan adat sebagai perkara yang terpenting dalam kehidupan mereka di mana ketika zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka.

konsep peribahasa difahami secara berasingan dengan maksud yang diberikan kepadanya oleh masyarakat Melayu mahupun masyarakat bukan Melayu. Kesistematisan merupakan pemahaman satu aspek dalam sesuatu konsep daripada sudut pemahaman yang berbeza.6 0 • Kuman di seberang lautan nampak. . ( Kamus Dewan. Sudah menjadi lumrah dalam masyarakat kita untuk menuding jari ke arah orang lain sedangkan banyak keburukan diri sendiri perlu diubah dan diperbetulkan. Kebanyakan daripada anggota masyarakat kita tidak sedar bahawa apabila jari telunjuk kita menuding ke arah orang lain. Misalnya. hakikatnya tiga jari yang lain menuding ke arah diri kita sendiri. Apa yang lebih menyedihkan adalah mereka yang tidak nampak atau buat-buat tidak nampak akan kesilapan atau keburukan yang mereka miliki. 1997 ). 4. Akibat terlampau gemar menjaga atau melihat keburukan orang lain seseorang itu lupa bahawa dirinya juga merupakan manusia biasa yang tidak dapat lari daripada melakukan kesilapan. Keadaan ini secara tidak langsung akan menyembunyikan aspek-aspek lain yang terdapat dalam konsep metafora sekaligus menyebabkan seseorang tidak memfokuskan kepada aspek-aspek yang lebih konsisten dalam metafora.2 Kesistematisan Metafora dalam Menonjolkan atau Menyembunyikan Sesuatu Aspek. Satu lagi fenomena yang sering berlaku dalam masyarakat kita yang perlu diambil perhatian terutamanya di kalangan ibu bapa dan jiran tetangga adalah sikap suka mengambil tahu kesalahan yang dilakukan oleh anak orang lain tetapi kesalahan anak mereka sendiri tidak disedari. Maksudnya: Kesalahan atau keburukan orang dapat dilihat tetapi kesalahan sendiri tidak disedari. Sikap menjaga tepi kain orang lain telah menjadi suatu tabiat yang normal dan bukannya perkara yang merefleksikan perangai buruk. gajah bertengger di pelupuk mata tidak nampak.

Komunikasi akan menghantarnya. .Idea atau makna adalah objek. Sememangnya agak sukar bagi seseorang untuk menentukan sama ada wujud atau tidak metafora di sebalik bentuk fizikal peribahasa tersebut di samping memahami maksudnya yang tersirat. Dengan perkataan lain. Pemerhatian Reddy terhadap bahasa manusia memperlihatkan bahasa dapat distrukturkan kepada tiga aspek metafora yang kompleks iaitu: . Menurut Reddy. peribahasa-peribahasa tersebut dapat difahami oleh manamana golongan masyarakat Melayu yang berasal daripada lain-lain kawasan walau dalam apa konteks sekalipun dengan maksud yang sama kerana maksud bagi peribahasa tersebut telahpun diinstitusikan atau ditetapkan.Ekspresi linguistik adalah bekasnya ( container ). metafora saluran ( conduit metaphor ) menjelaskan bahawa sesuatu perkataan atau ayat mempunyai maksud mendalam yang tersendiri dan bebas dari segi konteks atau penutur. . seseorang penutur sesuatu bahasa akan melahirkan idea (objek) kepada bentuk perkataan ( container ) dan dihantar melalui satu saluran ( conduit ) kepada seseorang pendengar yang akan mengekstrak keluar idea yang sampai kepadanya daripada perkataan ( container ).6 1 Lakoff & Johnson menerangkan bagaimana metafora dapat menonjolkan atau menyembunyikan sesuatu pengalaman hidup kita dengan menggunakan metafora saluran ( conduit metaphor ) yang diperkenalkan oleh Michael Reddy. Namun. Peribahasa-peribahasa Melayu yang dipilih untuk tujuan kajian ini dapat menerangkan konsep metafora saluran ( conduit metaphor ) yang diperkenalkan oleh Reddy. Metafora bagi sesuatu peribahasa dianggap sesuai bagi sebarang situasi di mana konteks penggunaannya dianggap tidak penting kerana para penutur natif bahasa Melayu berupaya untuk memahami sesuatu peribahasa dengan penginterpretasian makna yang sama. .

Keadaan ini dapat dilihat pada peribahasa-peribahasa Melayu yang dikaji di mana setiap perkataan atau ayat akan difahami secara berbeza-beza oleh lain-lain orang terutamanya golongan yang terdiri daripada penutur bukan natif bahasa Melayu. 1997 ). Secara tidak langsung. Contohnya: • Harapkan pagar. mungkin suatu input yang berlainan dapat kita lihat dari segi interpretasi yang dilakukan terhadap peribahasa ini. Maksudnya: Orang yang dipercayai untuk menjaga sesuatu. Sekiranya aspek bagaimana seseorang penutur bukan Melayu menerima dan memahami peribahasa berikut diambil kira. Bagi penutur bukan Melayu pengertian ‘harapkan pagar’ adalah menaruh kepercayaan kepada pagar dan ‘pagar makan padi’ pula merujuk kepada pagar yang tidak bernyawa dan tidak mempunyai mulut melakukan perbuatan memakan padi yang pastinya bukan makanan pagar. di sinilah kesistematisan metafora memainkan peranannya dalam menonjolkan atau menyembunyikan sesuatu aspek. dia pula yang mengkhianati kita ( Kamus Dewan. Tambahan pula. bentuk fizikal yang berbeza bagi setiap peribahasa juga telah diatur agar seseorang penutur bukan natif bahasa Melayu dapat memahami mengapa peribahasa tersebut tidak dibentuk sedemikian rupa. kemungkinan timbulnya kekeliruan mengenai maksud yang tersirat di sebaliknya akan berlaku. konteks merupakan aspek yang dianggap utama dan diambilkira dalam penginterpretasian makna. pagar makan padi. Selain itu. Bagi penutur natif bahasa Melayu yang sudah biasa dengan kehadiran peribahasa ini dalam kehidupan seharian. mengapa pagar dikatakan .6 2 Dalam keadaan-keadaan yang tertentu. mereka boleh memahami makna di sebalik peribahasa tersebut dengan mudah tetapi bagi mereka yang tidak mempunyai pengetahuan tentang peribahasa Melayu yang dinyatakan. Mereka mungkin berasa hairan dengan pernyataan yang tidak masuk akal serta mempersoalkan mengapakah pagar diharapkan untuk menjaga padi jika ia dikatakan akan memakan padi.

orang-orang makan padi?” atau “harapkan tin-tin kosong. tin-tin kosong makan padi”?. walaupun pada mata kasar memanglah pagar tidak mampu memakan padi tetapi apa yang ingin disampaikan di sini adalah situasi kekecewaan yang akan timbul jika sesuatu yang tidak boleh dipercayai diharapkan untuk menjaga sesuatu yang berharga. Oleh itu. Walhal jika dilihat secara teliti. Maksudnya: Memberikan keutamaan kepada perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. pagar tidak boleh diharapkan. Selain itu. . anak di rumah mati kelaparan. 1997). Keadaan ini membuktikan kepada kita bahawa penutur bukan Melayu akan memikirkan aspek logik pernyataan tersebut tanpa melihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Melayu tradisi mencipta peribahasa yang berbentuk sedemikian rupa.6 3 akan memakan padi sedangkan ternyata di sini bahawa pagar merupakan suatu objek yang tidak bernyawa serta tidak perlu makan untuk meneruskan hidup. • Kera di hutan disusukan. sebaliknya memberikan tumpuan yang lebih kepada perkara yang remeh-temeh (Kamus Dewan. Sekiranya kita meninjau keadaan sebenar di sawah padi. kita akan mendapati bahawa pagar sememangnya tidak wujud kerana orang Melayu yang sejak zaman dahulu lagi menjalankan kegiatan menanam padi sebagai sumber ekonomi utama menganggap pagar tidak dapat membantu mereka untuk menghalau musuh-musuh yang memakan padi seperti burung dan tikus dan atas dasar inilah orang-orang dan tin-tin kosong digunakan. sememangnya pagar memegang peranan sebagai pengawal dan penjaga tetapi dalam konteks menjaga padi. memandangkan orang-orang dan tin-tin kosong merupakan objek-objek yang wujud di sawah padi manakala pagar pula tidak dapat dilihat di kawasan sawah padi. mereka juga boleh mempersoalkan mengapakah masyarakat Melayu tradisi tidak membentuk peribahasa tersebut dengan mengatakan “harapkan orangorang.

Sekiranya kera di hutan yang dibelai dan dijaga sudah tentu ia tidak memberi apa-apa faedah di kemudian hari. Oleh itu. Persoalannya. mengapakah masyarakat Melayu tradisi tidak mengatakan “biar mati ayah. jangan mati adat. Walau bagaimanapun. jangan mati adat”. . anak merupakan anugerah Tuhan yang paling berharga yang perlu dibesarkan dengan sempurna kerana apabila kita mencapai umur tua kelak. wajarlah kera yang kelihatan seakan-akan manusia dipilih oleh masyarakat Melayu lama sebagai objek perbandingan yang paling sesuai dalam mencipta peribahasa berkenaan. Seseorang yang tidak memahami makna tersirat di sebalik peribahasa ini akan mengatakan bahawa adalah mustahil bagi sesiapapun untuk menerima kematian anak semata-mata untuk mempertahankan adat. anak di rumah mati kelaparan”? Sudah pasti ianya adalah tidak wajar kerana orang Melayu terkenal dengan sikap mereka yang suka tolong-menolong di antara jiran tetangga yang merupakan satu amalan yang mulia. mengapa orang Melayu tidak mengatakan “anak jiran rumah sebelah disusukan. • Biar mati anak. Tambahan pula. Akhir sekali. 1997 ).6 4 Satu persoalan dapat ditimbulkan di sini mengenai kesahihan pernyataan yang terkandung dalam peribahasa tersebut oleh masyarakat bukan penutur natif bahasa Melayu iaitu apakah jenis manusia yang sanggup menyusukan kera di hutan sedangkan anak di rumah mati kelaparan? Mana logiknya manusia boleh menyusukan kera? Bukankah kera mempunyai ibu untuk menyusuinya? Jikalau kita teliti. Bukankah kematian anak merupakan sesuatu yang amat memilukan?. Maksudnya: Berpegang teguh kepada sesuatu kepercayaan walaupun terpaksa mengorbankan sesuatu ( Kamus Dewan. Oleh yang demikian. adalah tidak sesuai untuk menggantikan peribahasa tersebut dalam bentuk fizikal yang sedemikian rupa kerana ia seakan-akan menghina dan tidak mengasihani jiran tetangga sendiri. menolong jiran tetangga adalah satu kewajipan yang dituntut oleh agama Islam yang dianuti oleh majoriti masyarakat Melayu. merekalah yang akan menjaga kita. mengapakah orang Melayu memilih untuk menyatakan ungkapan yang sedemikian?.

• Sambil menyelam minum air. Seseorang anak bertanggungjawab untuk meneruskan adat yang dijunjung oleh ibu bapa dan kaum kerabatnya. gajah bertengger di pelupuk mata tidak nampak. . Jelaslah di sini bahawa masyarakat Melayu bukannya sanggup kematian anak untuk merpertahankan adat tetapi semata-mata untuk menunjukkan bahawa sesuatu adat adalah sama penting dengan anak itu sendiri. Hakikatnya. Mengapa masyarakat Melayu tidak mencipta ungkapan seperti “sambil menyelam tangkap ikan”?. Keadaan ini adalah kerana hanya ikan yang bernafas menggunakan insang dan bukan paru-paru sahaja mampu melakukan aksi yang sedemikian. Seseorang penutur bukan natif bahasa Melayu mungkin menyifatkan peribahasa ini sebagai sesuatu yang menarik dan luar biasa dengan anggapan bahawa orang Melayu boleh menyelam sambil minum air. Sememangnya bukan mudah untuk melakukan perbuatan tersebut kerana ia boleh mengakibatkan seseorang itu mati lemas. Bukankah ia lebih logik dan mudah dilakukan? Pemilihan peribahasa yang berbentuk sedemikian mungkin dipengaruhi oleh aspek pergerakan yang dilakukan dalam aktiviti itu sendiri di mana dua perkara yang sukar dan mencabar dilakukan dalam satu masa. Maksudnya: Melakukan dua jenis pekerjaan dalam satu masa ( Kamus Dewan. Kesignifikanan inilah yang menyebabkan masyarakat Melayu tradisi memilih anak untuk dikorbankan berbanding seorang ayah untuk menunjukkan betapa dominannya sesuatu adat dalam mengidentitikan sesuatu bangsa. perkara ini bukanlah perkara pokok yang ingin disampaikan oleh orang Melayu melalui peribahasa tersebut.6 5 Ternyatalah di sini bahawa anak dalam mana-mana komuniti memegang peranan sebagai pewaris adat. • Kuman di seberang lautan nampak. 1997 ).

Terdapat satu lagi keadaan di mana konsep metafora tersebut tidak hanya menstrukturkan satu konsep sahaja tetapi membentukkan sistem konsep tersebut secara keseluruhan yang mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain. Persoalannya di sini. Inilah tanggapan yang mungkin dimiliki oleh penutur bukan Melayu jika terdengar peribahasa ini. seseorang tidak boleh melihat kuman yang wujud di seberang lautan sedangkan jika wujud kuman di pelupuk mata kita sekalipun tidak mungkin boleh kita lihat. 4. Sememangnya tidak mungkin bagi seseorang untuk melihat kuman di seberang lautan tanpa bantuan alatan moden yang canggih dan mustahil bagi seekor gajah yang beratnya beratus-ratus paun untuk bertengger di pelupuk mata seseorang. 1997 ).6 6 Maksudnya: Kesalahan atau keburukan orang dapat dilihat tetapi kesalahan sendiri tidak disedari. Walaupun bunyinya adalah lebih logik. agas-agas bertengger di pelupuk mata tidak nampak”. namun melalui peribahasa asalnya aspek yang ingin ditekankan adalah makna di sebaliknya di mana kuman mewakili keburukan kecil orang lain manakala gajah mewakili keburukan yang dimiliki oleh diri sendiri. Konsep ini disebut sebagai metafora berorientasi memandangkan ianya berkaitan dengan orientasi ruang seperti: ATAS – BAWAH. Memang benar jika kita fikir secara logiknya. ( Kamus Dewan. BUKA – TUTUP. TENGAH – SISI dan lain-lain.3 Metafora Berorientasi Setakat ini kita telah melihat beberapa aspek yang dipanggil sebagai metafora struktural di mana setiap satu konsep distrukturkan dalam bentuk metafora berbanding konsep yang satu lagi. . DALAM – LUAR. mengapakah orang Melayu tidak memilih suatu perumpamaan yang lebih logik seperti “ikan paus di seberang lautan nampak. DEPAN – BELAKANG. Begitu juga adalah tidak mungkin bagi seekor gajah untuk bertengger di pelupuk mata seseorang kerana beratnya yang teramat sangat menyebabkan jika ia ingin bertengger pada pelupuk mata hidupan yang terbesar iaitu paus biru sekalipun adalah mustahil.

Bagi tujuan kajian ini. personal dan pengalaman serta kebudayaan kita. Menurut Lakoff & Johnson. HARAPAN ----------------------------------------------Hubungan Vertikal ATAS KEKECEWAAN ----------------------------------------------- BAWAH . Asas Personal:‘Harapan’ direpresentasikan sebagai ‘atas’ kerana dalam masyarakat kita ‘harapan’ seringkali ditempatkan pada tahap yang tinggi manakala ‘kekecewaan’ biasanya cuba dielakkan kerana ianya akan mengganggu kestabilan emosi yang boleh meletakkan seseorang di tahap yang rendah atau ‘bawah’. Keadaan ini adalah kerana metafora berorientasi mempunyai asas yang kukuh dalam aspek fizikal. KEKECEWAAN adalah BAWAH. William Nagy (1974) telah mengkaji beberapa aspek metafora secara khusus menerusi orientasi ruang iaitu: ATAS – BAWAH. • Harapkan pagar. HARAPAN adalah ATAS . pagar makan padi. pengalaman dan kebudayaan dalam perbincangan ini dan seterusnya. masyarakat Melayu tradisi meletakkan harapan yang tinggi kepada pagar untuk menjaga padi tetapi malangnya pagar telah memakan padi sekaligus mengecewakan harapan mereka. Melalui peribahasa tersebut. penulis akan mengaplikasikan beberapa orientasi ruang yang berbeza sifat lawannya ke dalam setiap satu peribahasa yang dijadikan sebagai data kajian di samping menghuraikan konsep metafora yang berkaitan dengan aspek fizikal.6 7 Metafora berorientasi adalah bersifat tidak arbitrari. personal.

6 8 Rajah 4. • Kera di hutan disusukan. KEKENYANGAN adalah HIDUP . anak di rumah mati kelaparan.1 menunjukkan hubungan vertikal dan saling berkaitan di antara aspek metafora ‘harapan’ dan ‘kekecewaan’ yang diaplikasikan ke dalam peribahasa ‘harapkan pagar. pagar makan padi’ di mana ianya dikaitkan dengan orientasi ruang iaitu ‘atas’ dan ‘bawah’. KELAPARAN adalah MATI. sudah tentu anak di rumah akan mati kelaparan. KEKENYANGAN ----------------------------------------------Hubungan Vertikal KELAPARAN ----------------------------------------------- HIDUP MATI . maka kera tersebut akan terus ‘hidup’ manakala ‘kelaparan’ di sini merujuk kepada anak di rumah yang ‘mati’ kerana tidak diberikan makanan. sekiranya kera di hutan disusukan oleh ibu bapa. Asas Fizikal: ‘Kekenyangan’ yang dimaksudkan di sini adalah apabila kera tersebut disusukan. Melalui peribahasa tersebut.

2 menunjukkan hubungan vertikal dan saling berkaitan di antara aspek metafora ‘kekenyangan’ dan ‘kelaparan’ yang diaplikasikan ke dalam peribahasa ‘kera di hutan disusukan. ‘Jangan’ pula direpresentasikan sebagai ‘negatif ’ kerana ia merujuk kepada tindakan menghalang walaupun menurut peribahasa tersebut ianya menggalakkan pengekalan warisan dan adat. BIAR ----------------------------------------------Hubungan Vertikal POSITIF JANGAN ----------------------------------------------- NEGATIF . Asas Personal: ‘Biar’ di sini merujuk kepada perlakuan yang ‘positif’ walaupun dalam erti kata yang sebenar menurut peribahasa tersebut.6 9 Rajah 4. jangan mati adat. • Biar mati anak. BIAR adalah POSITIF . anak di rumah mati kelaparan’ di mana ianya dikaitkan dengan orientasi ruang iaitu ‘hidup’ dan ‘mati’. ‘biar mati anak’ merupakan suatu perlakuan yang negatif dan tidak berperikemanusiaan. JANGAN adalah NEGATIF.

minum air.3 menunjukkan hubungan vertikal dan saling berkaitan di antara aspek metafora ‘biar’ dan ‘jangan’ yang diaplikasikan ke dalam peribahasa ‘biar mati anak. MENYELAM ----------------------------------------------- LUARAN . Aktiviti menyelam melibatkan air di luar anggota badan manusia manakala perbuatan minum melibatkan kemasukan air ke dalam anggota badan manusia. MINUM adalah DALAMAN. jangan mati adat ’ di mana ianya dikaitkan dengan orientasi ruang iaitu ‘positif’ dan ‘negatif’. Asas Fizikal: ‘Menyelam’ dirujuk sebagai ‘luaran’ kerana aktiviti ini tidak melibatkan proses dalaman anggota badan. Sumber semulajadi yang menyebabkan seseorang itu boleh menyelam atau minum adalah air. Manakala ‘minum’ dirujuk sebagai ‘dalaman’ kerana ia mempunyai kaitan dengan organ dalaman manusia.7 0 Rajah 4. • Sambil menyelam . Kedua-dua aktiviti ini dilakukan dengan menggunakan sumber yang sama di mana ianya bersesuaian dengan maksud peribahasa tersebut iaitu melakukan dua jenis pekerjaan dalam satu masa. MENYELAM adalah LUARAN .

NAMPAK ----------------------------------------------- JELAS . NAMPAK adalah JELAS . sememangnya aneh bagi seseorang yang mempunyai sepasang mata yang normal tetapi tidak dapat melihat gajah yang berada di hadapan mata. Walau bagaimanapun. TIDAK NAMPAK adalah KABUR. gajah bertengger di pelupuk mata tidak nampak. Asas Fizikal: ‘Nampak’ direpresentasikan sebagai ‘jelas’ kerana sesuatu yang dapat dilihat biasanya bersifat jelas tetapi keadaan yang sebaliknya berlaku jika kita merujuk kepada peribahasa tersebut kerana adalah mustahil bagi mata kasar seseorang untuk melihat kuman dengan jelas.4 menunjukkan hubungan vertikal dan saling berkaitan di antara aspek metafora ‘menyelam’ dan ‘minum’ yang diaplikasikan ke dalam peribahasa ‘sambil menyelam. Manakala ‘tidak nampak’ pula dirujuk sebagai ‘kabur’ kerana sesuatu yang tidak nampak pada pandangan mata kasar adalah bersifat samar atau kabur. • Kuman di seberang lautan nampak. sekiranya kita melihat kepada peribahasa berkenaan.7 1 Hubungan Vertikal MINUM ----------------------------------------------DALAMAN Rajah 4. minum air’ di mana ianya dikaitkan dengan orientasi ruang iaitu ‘luaran’ dan ‘dalaman’.

5 menunjukkan hubungan vertikal dan saling berkaitan di antara aspek metafora ‘nampak’ dan ‘tidak nampak’ yang diaplikasikan ke dalam peribahasa ‘kuman di seberang lautan nampak. Selain itu.7 2 Hubungan Vertikal TIADA TAMPAK ----------------------------------------------KABUR Rajah 4. Peranan yang dimainkan oleh asas pengalaman adalah penting dalam proses untuk memahami metafora yang tidak dapat disatukan kerana setiap satunya mempunyai pengalaman yang berbeza-beza. Representasi sedemikian akan menonjolkan bahawa kedua-dua bahagian daripada setiap satu metafora adalah bertalian antara satu sama lain hanya melalui asas pengalaman. ‘kesedihan’ adalah ‘bawah’ untuk merepresentasikan setiap satu unsur dapat digantikan dalam bentuk yang lebih mudah difahami. penggunaan perkataan ‘adalah’ seperti ‘kebahagiaan’ adalah ‘atas’ . 4. asas pengalaman dalam metafora yang menggunakan orientasi ruang iaitu ATAS-BAWAH sepertimana yang dilakukan oleh William Nagy (1974) semasa mengkaji beberapa aspek metafora secara khusus telah diaplikasikan oleh penulis ke dalam data-data peribahasa yang dapat dilihat melalui rajah-rajah yang berikut: . Bagi tujuan kajian ini. Salah satu cara untuk menonjolkan pengasingan metafora daripada asas pengalamannya adalah dengan membina suatu diagram yang menunjukkan hubungan yang kompleks di antara kedua-duanya. gajah bertengger di pelupuk mata tidak nampak’ di mana ianya dikaitkan dengan orientasi ruang iaitu ‘jelas’ dan ‘kabur’.4 Asas Pengalaman dalam Metafora.

KELAPARAN adalah BAWAH. • Kera di hutan disusukan. KEKECEWAAN adalah BAWAH. . HARAPAN adalah ATAS . jangan mati adat. BIAR adalah ATAS . • Biar mati anak. JANGAN adalah BAWAH. HARAPAN ASAS PENGALAMAN 1 KEKECEWAAN BAWAH ATAS Rajah 4. KEKENYANGAN adalah ATAS .6 menunjukkan hubungan di antara asas pengalaman 1 iaitu ‘harapan’ dan ‘kekecewaan’ dengan orientasi ruang iaitu ‘atas’ dan ‘bawah’. pagar makan padi. anak di rumah mati kelaparan.7 menunjukkan hubungan di antara asas pengalaman 2 iaitu ‘kekenyangan’ dan ‘kelaparan’ dengan orientasi ruang iaitu ‘atas’ dan ‘bawah’. KEKENYANGAN ASAS PENGALAMAN 2 KELAPARAN BAWAH ATAS Rajah 4.7 3 • Harapkan pagar.

MINUM adalah BAWAH. MENYELAM ASAS PENGALAMAN 4 MINUM ATAS BAWAH Rajah 4. • Kuman di seberang lautan nampak.8 menunjukkan hubungan di antara asas pengalaman 3 iaitu ‘biar’ dan ‘jangan’ dengan orientasi ruang iaitu ‘atas’ dan ‘bawah’. MENYELAM adalah ATAS . • Sambil menyelam .9 menunjukkan hubungan di antara asas pengalaman 4 iaitu ‘menyelam’ dan ‘minum’ dengan orientasi ruang iaitu ‘atas’ dan ‘bawah’.7 4 BIAR ASAS PENGALAMAN 3 JANGAN BAWAH ATAS Rajah 4. minum air. gajah bertengger di pelupuk mata tidak .

KELAPARAN. MENYELAM dan NAMPAK dianggap sebagai mempunyai pertalian dengan orientasi ruang -ATAS manakala KEKECEWAAN. TIDAK NAMPAK adalah BAWAH. MINUM dan TIDAK NAMPAK pula mempunyai hubungan dengan orientasi ruang –BAWAH. KEKENYANGAN.7 5 nampak. asas pengalaman 3 (‘biar’ dan ‘jangan’).10 menunjukkan hubungan di antara asas pengalaman 5 iaitu ‘nampak’ dan ‘tidak nampak’ dengan orientasi ruang iaitu ‘atas’ dan ‘bawah’.dan asas pengalaman 5 (‘nampak’ dan ‘tidak nampak’) dengan orientasi ruang iaitu ATASBAWAH mempunyai alasan atau sebab musabab yang berlainan di antara satu sama lain. Walau bagaimanapun. NAMPAK adalah ATAS . hubungan atau pertalian yang wujud di antara asas pengalaman 1 (‘harapan’ dan ‘kekecewaan’). setiap satu aspek metafora tersebut mempunyai asas pengalaman yang berbeza di antara satu sama lain yang menyebabkan penjelasannya disinonimkan dengan orientasi ruang ATAS atau BAWAH. NAMPAK ASAS PENGALAMAN 5 TIDAK NAMPAK BAWAH ATAS Rajah 4. JANGAN. asas pengalaman 2 (‘kekenyangan’ dan ‘kelaparan’). HARAPAN. Sebagai contoh. BIAR. HARAPAN dikatakan ATAS kerana kedudukan ‘harapan’ dalam sesebuah masyarakat diletakkan pada tahap yang tertinggi atau ‘atas’ dan KEKENYANGAN juga dikatakan ATAS . asas pengalaman 4 (‘menyelam’ dan ‘minum’) . Secara keseluruhannya.

Sebaliknya. Dengan perkataan lain. namun hakikatnya adalah asas pengalaman bagi setiap satu aspek metafora tersebut adalah berbeza di antara satu sama lain. BIAR.11 menunjukkan perbezaan di antara aspek-aspek metafora sama ada tergolong dalam orientasi ruang ATAS atau BAWAH. Setiap aspek metafora ini mempunyai asas pengalaman yang berlainan di antara satu sama lain.KEKECEWAAN .TIDAK NAMPAK Rajah 4.MINUM . Gambaran ini dapat dijelaskan dengan menggunakan rajah di bawah: ORIENTASI RUANG ATAS HARAPAN KEKENYANGAN BIAR MENYELAM NAMPAK BAWAH . KEKECEWAAN dianggap sebagai BAWAH kerana dalam sesuatu masyarakat ‘kekecewaan’ boleh menyebabkan seseorang berada pada tahap yang ‘bawah’ dan dipandang hina dan KELAPARAN juga dianggap sebagai BAWAH kerana seseorang yang ‘lapar’ akan menjadi tidak produktif dan menyebabkan sesuatu hari dalam hidupnya berada pada kedudukan yang rendah atau ‘bawah’. MENYELAM dan NAMPAK disinonimkan dengan orientasi ruang -ATAS dan aspek–aspek metafora seperti KEKECEWAAN. JANGAN.KELAPARAN . .7 6 kerana seseorang yang ‘kenyang’ akan berasa gembira dan perjalanan hidupnya akan menjadi lebih lancar sekaligus menyebabkan kehidupannya lebih bermakna dan berada pada kedudukan paling ‘atas’. jelaslah di sini bahawa walaupun aspek-aspek metafora seperti HARAPAN.JANGAN . KEKENYANGAN. KELAPARAN. MINUM dan TIDAK NAMPAK disamakan dengan orientasi ruang –BAWAH.

HARAPAN adalah ATAS HARAPAN adalah BAIK KEKECEWAAN adalah BAWAH. “ KEKECEWAAN adalah BAIK” merupakan konsep yang tidak koheren dengan metafora kebudayaan dan begitulah sebaliknya. Sebagai contoh.7 7 4. pagar makan padi.5 Metafora dan Koherensi Kebudayaan Nilai yang paling penting dalam budaya akan menjadi koheren dengan struktur metafora yang paling utama dalam kebudayaan.12 menunjukkan hubungan di antara aspek metafora dan koherensi kebudayaan di mana “HARAPAN adalah BAIK” adalah koheren dengan “HARAPAN adalah ATAS” manakala “KEKECEWAAN adalah TIDAK BAIK” pula adalah koheren dengan “KEKECEWAAN adalah BAWAH”. KEKECEWAAN adalah TIDAK BAIK Rajah 4. . sepertimana yang diterangkan melalui rajah-rajah berikut: Harapkan pagar . kita dapat mempertimbangkan beberapa nilai budaya dalam masyarakat (biasanya ditandakan sebagai BAIK dan TIDAK BAIK) yang koheren dengan ruang orientasi metafora ATAS–BAWAH dengan bahagian berlawanan mana yang tidak sesuai mengikut sesuatu kebudayaan.  Oleh itu.

 Oleh itu.7 8 Kera di hutan disusukan .14 menunjukkan hubungan di antara aspek metafora dan koherensi kebudayaan di mana “BIAR adalah BAIK” adalah koheren dengan “BIAR adalah ATAS” manakala “JANGAN adalah TIDAK BAIK” . jangan mati adat BIAR adalah ATAS BIAR adalah BAIK JANGAN adalah BAWAH. KELAPARAN adalah TIDAK BAIK Rajah 4. Biar mati anak. anak di rumah mati kelaparan KEKENYANGAN adalah ATAS KEKENYANGAN adalah BAIK KELAPARAN adalah BAWAH. “ KELAPARAN adalah BAIK” merupakan konsep yang tidak koheren dengan metafora kebudayaan dan begitulah sebaliknya.13 menunjukkan hubungan di antara aspek metafora dan koherensi kebudayaan di mana “KEKENYANGAN adalah BAIK” adalah koheren dengan “KEKENYANGAN adalah ATAS” manakala “KELAPARAN adalah TIDAK BAIK” pula adalah koheren dengan “KELAPARAN adalah BAWAH ”. JANGAN adalah TIDAK BAIK Rajah 4.

. “ JANGAN adalah BAIK” merupakan konsep yang tidak koheren dengan metafora kebudayaan dan begitulah sebaliknya. ‘Jangan’ di sini adalah sesuai sekiranya dirujuk kepada perbuatan yang menghalang seseorang daripada melakukan perkara yang baik.15 menunjukkan hubungan di antara aspek metafora dan koherensi kebudayaan di mana “MENYELAM adalah BAIK” adalah koheren dengan “MENYELAM adalah ATAS” manakala “MINUM adalah TIDAK BAIK” pula adalah koheren dengan “MINUM adalah BAWAH”.  Oleh itu. minum air MENYELAM adalah ATAS MENYELAM adalah BAIK MINUM adalah BAWAH. Sambil menyelam.7 9 pula adalah koheren dengan “JANGAN adalah BAWAH”. MINUM adalah TIDAK BAIK Rajah 4.

6 Metafora Ontologikal Orientasi ruang seperti ATAS-BAWAH. ‘Minum’ di sini sesuai dirujuk sebagai perbuatan meminum minuman keras seperti arak dan todi.16 menunjukkan hubungan di antara aspek metafora dan koherensi kebudayaan di mana “NAMPAK adalah BAIK” adalah koheren dengan “NAMPAK adalah ATAS” manakala “TIDAK NAMPAK adalah TIDAK BAIK” pula adalah koheren dengan “TIDAK NAMPAK adalah BAWAH”. ‘Tidak nampak’ di sini sesuai dirujuk sebagai mata seseorang yang tidak lagi berfungsi dengan baik dan memerlukan pemakaian cermin mata atau lensa. DEPAN-BELAKANG. gajah bertengger di pelupuk mata tidak nampak NAMPAK adalah ATAS NAMPAK adalah BAIK TIDAK NAMPAK adalah BAWAH TIDAK NAMPAK adalah TIDAK BAIK Rajah 4. Walau bagaimanapun. “ MINUM adalah BAIK” merupakan konsep yang tidak koheren dengan metafora kebudayaan dan begitulah sebaliknya. SISITENGAH dan DEKAT-JAUH menyediakan asas yang kukuh bagi memahami konsep dari sudut orientasi. 4. “ TIDAK NAMPAK adalah BAIK” merupakan konsep yang tidak koheren dengan metafora kebudayaan dan begitulah sebaliknya. TUTUP-BUKA.  Oleh itu. Kuman di seberang lautan nampak.8 0  Oleh itu. memahami pengalaman kita dari segi objek dan bahan-bahan membenarkan kita untuk mencungkil keluar bahagian-bahagian tertentu yang terdapat dalam pengalaman kita dan meletakkannya sebagai entiti yang berasingan .

Kita perlu mengatasi masalah pagar yang tidak menjamin keselamatan ini. maka secara tidak langsung kita boleh merujuk. lebih banyak padi yang akan musnah. peribahasa yang dipilih sebagai data kajian boleh dijadikan sebagai rujukan. Bagi merujuk kepada pengalaman yang dimaksudkan. contohnya: • ‘HARAPKAN PAGAR. . ( Mengidentifikasikan Aspek ). ( Mengidentifikasikan Sebab ). Seandainya kita dapat menilai pengalaman kita sebagai suatu entiti atau bahan. emosi dan idea yang berkaitan dengan entiti dan bahan-bahan. maka pengalaman kita dengan objek-objek fizikal telah memberikan suatu input bagi metafora ontologikal di mana ia meliputi cara untuk memerhatikan sesuatu aspek atau perkara. Sepertimana pengalaman asas yang terdapat dalam orientasi ruang manusia telah membangkitkan metafora orientasi.8 1 atau suatu bahan yang seragam. Metafora ontologikal terdiri daripada pelbagai tujuan dan pelbagai jenis metafora yang menggambarkan tujuan-tujuan tersebut. Sekiranya pagar diharapkan. mengumpulkan dan mengkuantifikasikan serta sekaligus menaakul pengalamanpengalaman tersebut. Menggantikan pagar dengan objek lain yang lebih selamat dapat mengatasi masalah ini. aktiviti. ( Mengkuantifikasikan ). ( Bertindak dengan Bijak ). mengkategorikan. Masalah pagar yang tidak selamat digunakan ini amat merunsingkan fikiran. Pagar yang tidak selamat digunakan membawa masalah kepada kita. ( Kepercayaan dalam Memahami Situasi ). Mengharapkan pagar untuk menjaga padi adalah suatu perbuatan yang siasia. PAGAR MAKAN PADI’ADALAH SUATU ENTITI. ( Merujuk ).

Sekiranya kera yang disusukan. ( Kepercayaan dalam Memahami Situasi ). Merujuk kepada kes-kes di atas. melihatnya sebagai suatu sebab. ( Bertindak dengan Bijak ). dan bertindak ke atasnya dengan bijak serta mempercayai bahawa kita memahaminya. Kita perlu mengatasi masalah sesetengah golongan masyarakat kita yang tidak bertanggungjawab ini. Menyedarkan masyarakat tentang peri pentingnya melakukan perbuatan yang dapat menjamin masa depan mereka untuk mengatasi masalah ini. lebih ramai anak yang akan mati kelaparan. Akhir sekali. pemerhatian terhadap data peribahasa tersebut sebagai suatu entiti membenarkan kita untuk merujuk. ( Mengidentifikasikan Aspek ). metafora ontologikal sebegini adalah penting untuk menangani pengalaman seseorang secara rasional. . ( Mengidentifikasikan Sebab ). ( Merujuk ). Masalah masyarakat yang tidak bersikap praktikal ini amat merunsingkan fikiran. Ibu bapa atau masyarakat yang bersikap sebegini membawa masalah kepada kita. ( Mengkuantifikasikan ). ANAK DI RUMAH MATI KELAPARAN’ ADALAH SUATU ENTITI.8 2 • ‘KERA DI HUTAN DISUSUKAN. Menyusukan kera di hutan dan mengabaikan anak di rumah adalah perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan. mengkuantifikasikan serta mengidentifikasikan aspek-aspek tertentu yang terkandung di dalamnya.

Contohnya adalah seperti b) Kera di hutan disusukan. metonimi pula memegang fungsi rujukan di mana ia membolehkan kita menggunakan satu entiti untuk ‘berdiri di atas’ satu entiti yang lain.8 3 4. Walau bagaimanapun. Manakala. . sistem berbentuk sinedoko di mana SEBAHAGIAN MEWAKILI KESELURUHAN ( THE PART STANDS FOR THE WHOLE ). anak di rumah mati kelaparan. pagar makan padi. a) Harapkan pagar.7 Metonimi Metonimi adalah suatu aspek yang menggunakan satu entiti untuk merujuk kepada entiti lain yang berkaitan dengannya. Oleh itu. Kajian tentang metonimi dapat diaplikasikan pada data peribahasa yang dipilih melalui suatu berikut: • SEBAHAGIAN MEWAKILI KESELURUHAN. agama Islam dilambangkan dengan bulan sabit. Sebaliknya memberikan tumpuan yang lebih kepada perkara yang remeh-temeh. metafora dan metonimi merupakan dua aspek yang sistematik dan mempunyai tujuan yang sama tetapi metonimi memerlukan pemfokusan yang lebih spesifik kepada aspek yang dirujuk. bila mana kita melihat bulan sabit maka kita akan merujuknya sebagai simbol Islamik. Dia pula yang mengkhianati kita. Metafora dan metonimi mengalami dua proses yang berbeza di mana metafora adalah suatu cara untuk memikirkan sesuatu perkara dari sudut suatu perkara yang lain dan fungsi utamanya adalah untuk memahami. Misalnya. Kera di hutan disusukan Anak di rumah mati kelaparan Memberikan keutamaan kepada perkaraperkara yang tidak mendatangkan manfaat. Harapkan pagar Pagar makan padi Orang yang dipercayai untuk menjaga sesuatu.

Tetapi kesalahan sendiri tidak disedari. Biar mati anak Jangan mati adat Berpegang teguh kepada sesuatu kepercayaan. Dalam satu masa. Sambil menyelam Minum air Melakukan dua jenis pekerjaan. Walaupun terpaksa mengorbankan sesuatu. ‘Pagar’ merupakan suatu objek tidak bernyawa yang diberikan sifat perorangan di mana pagar di sini dikatakan berupaya untuk melakukan aktiviti yang dilakukan oleh manusia untuk meneruskan hidup seperti ‘makan’ sewaktu perut berasa lapar. jangan mati adat. e) Kuman di seberang lautan nampak. minum air. tingkahlaku dan aktiviti-aktiviti manusia. Kuman di seberang lautan nampak Kesalahan atau keburukan orang dapat dilihat. gajah bertengger di pelupuk mata tidak nampak. Contoh ini dapat kita lihat melalui beberapa data peribahasa yang telah dipilih: • Harapkan pagar.8 Personifikasi Metafora ontologikal yang paling ketara dapat dilihat pada objek fizikal yang diberikan sifat perorangan. . d) Sambil menyelam. Gajah bertengger di pelupuk mata tidak nampak 4.8 4 c) Biar mati anak. pagar makan padi. Keadaan ini menyebabkan kita memahami sesuatu pengalaman dengan entiti bukan manusia dari sudut motivasi.

jangan mati adat. ‘Adat’ merupakan suatu amalan yang dilakukan oleh manusia dalam sesuatu komuniti. asas pengalaman dalam metafora. • Kuman di seberang lautan nampak. ‘adat’ di sini diberikan sifat perorangan di mana adat dikatakan boleh mengalami proses ‘mati’ sepertimana objek bernyawa yang lain. di sini ‘pelupuk mata’ dipersonifikasikan sebagai suatu tempat bagi sesuatu objek untuk bertengger. metafora dan koherensi kebudayaan. Dalam kes-kes yang tertentu. metafora ontologikal. Sepertimana yang kita semua sedia maklum. Maklumat-maklumat ini . metafora berorientasi.8 5 • Biar mati anak. Keadaan ini dapat dilihat daripada peribahasa di atas di mana ‘pelupuk mata’ atau kelopak mata dijadikan suatu lokasi atau tempat bagi ‘gajah’ (objek bernyawa) untuk bertengger. Kajian ini meliputi aspek-aspek penting seperti kesistematisan konsep metafora. Oleh itu. Maka. personifikasi melangkaui satu proses umum yang tersendiri di mana ia bukan sekadar memberikan sifat perorangan kepada objek yang tidak bernyawa malah mempersonifikasikan aspek-aspek yang lain.9 Kesimpulan Bab ini telah membincangkan secara terperinci beberapa aspek metafora daripada sudut semantik kognitif yang telah dikaji melalui Metaphors We Live By oleh Lakoff & Johnson. Adat bukanlah merupakan suatu objek namun ia merupakan suatu kegiatan manusia yang bersifat subjektif.(Lakoff & Johnson). gajah bertengger di pelupuk mata tidak nampak. metonimi dan personifikasi. tempat yang paling sesuai untuk melakukan aktiviti ‘bertengger’ adalah pada dahan pokok yang biasanya dilakukan oleh burung. kesistematisan aspek metafora dalam menonjolkan atau menyembunyikan sesuatu aspek. 4.

Penulis juga turut mengutarakan beberapa saranan bagi kemudahan pengkaji-pengkaji seterusnya yang . BAB 5 KESIMPULAN KAJIAN 5.0 PENGENALAN Secara umumnya dalam bab ini penulis akan membuat rumusan keseluruhan bagi kajian ini. Rumusan penulis meliputi keseluruhan aspek utama kajian yang merangkumi hasil dapatan kajian. batasan kajian dan implikasi kajian yang telah dilakukan.8 6 telah diolah dan diaplikasikan kepada lima buah peribahasa Melayu yang dipilih khas sebagai data bagi kajian ini.

metafora ontologikal. Menurut Lakoff lagi. bagaimanakah kita merealisasikan pengalaman.1 RUMUSAN KAJIAN Penganalisisan data dalam perbincangan yang telah dilakukan sebelum ini memperlihatkan pengaplikasian mekanisme kognitif dalam peribahasa-peribahasa Melayu yang telah dipilih sebagai data kajian. bagaimanakah sistem ini diatur. Mekanisme kognitif ini terkandung dalam kajian Lakoff & Johnson melalui ‘Metaphors We Live By’ di mana ia meliputi aspekaspek semantik kognitif seperti kesistematisan konsep metafora. Persoalan ini bukanlah sesuatu yang baru tetapi jawapan-jawapan terkini yang didapati adalah baru. metafora berorientasi. asas pengalaman dalam metafora. kesistematisan metafora dalam menonjolkan atau menyembunyikan sesuatu aspek. Semantik kognitif mencungkil jawapan yang terperinci bagi persoalan-persoalan seperti apakah yang dimaksudkan dengan sebab atau alasan. sains kognitif adalah bidang baru yang menyatukan apa yang difahami oleh minda daripada pelbagai disiplin akademik yang terdiri daripada psikologi. antropologi. metafora dan koherensi kebudayaan. falsafah dan sains perkomputeran. sudut pandangan tradisi meletakkan sebab atau alasan sebagai sesuatu yang abstrak dan terpisah yang menganggap alasan sebagai literal. sekiranya jawapannya adalah ‘tidak’ apakah sebenarnya persamaan yang wujud dalam cara manusia berfikir?. and Dangerous Things’. apakah yang dimaksudkan dengan sistem konseptual.8 7 berminat untuk membuat penyelidikan metafora dalam peribahasa Melayu daripada sudut semantik kognitif. metonimi dan personifikasi. 5. apakah sistemnya? Manakala. bersifat proposisi yang secara objektifnya bercirikan konsep betul atau salah. Menurut Lakoff & Johnson dalam kajian beliau yang bertajuk Women. adakah semua orang mempunyai sistem konseptual yang sama dan akhir sekali sekiranya jawapannya adalah ‘ya’. linguistik. Manakala pandangan yang terkini memperlihatkan aspek ini sebagai satu entiti yang bersifat . Fire.

Melalui hasil kajian. metonimi. dan imaginasi mental. contohnya kerusi dan harimau. Namun. Sesetengah kategori ini terdiri daripada benda atau manusia dalam dunia fizikal. setiap peribahasa tersebut mempunyai makna tersendiri yang dapat mengungkapkan erti kehidupan. Hal ini penting dalam masyarakat kerana penggunaan bahasa yang tidak sopan atau kesat akan menjejaskan sesuatu hubungan. sosiobudaya dan politik sesebuah mesyarakat yang mengamalkan peribahasa tersebut. Selain itu. Sebagai tambahan. dari segi makna perumpamaan Melayu tersebut adalah unik dan mempunyai maksud yang agak tepat. kebanyakan perkataan yang kita gunakan menandakan sesuatu kategori. Selain itu. Penulis telah menggunakan lima buah peribahasa sebagai data kajian di mana peribahasa-peribahasa tersebut bersifat agak keterlaluan terutama dari segi bunyinya. Kehidupan manusia yang penuh . Manakala kategori yang lain pula terdiri daripada aktivitiaktiviti dan benda abstrak seperti lagu dan nyanyian serta kerajaan dan undian. Dengan itu. Walhal. sudut pandangan tradisi pula adalah terikat dengan teori klasikal di mana pengkategorian diistilahkan sebagai hakmilik biasa dalam sesuatu ahli kumpulan. persekitaran.8 8 menyeluruh di mana ia meliputi aspek imaginatif yang terdiri daripada metafora. didapati bahawa peribahasa Melayu turut menerapkan unsur metafora di dalamnya. Penggunaan bentuk metafora disebabkan oleh masyarakat Melayu mengutamakan kesopanan berbahasa dalam sistem kehidupan mereka semasa berkomunikasi. Aspek pengkategorian telah menjadi isu utama di mana Eleanor Rosch telah memperkenalkan suatu istilah yang dipanggil sebagai teori prototaip dan pengkategorian peringkat asas. Sains kognitif kini telah mengalami transisi atau peralihan. jelaslah bahawa sesuatu kata tidak akan terungkap melainkan kata-kata itu membawa mesej yang terpancar melalui pemilihan kata-kata yang lahir daripada minda dan hati. sudut pandangan baru mentakrifkan makna sebagai suatu subjek yang berbaloi untuk difikirkan dan mempunyai fungsi yang tertentu. Peribahasa mempunyai makna yang unik dan menarik malah proses berbahasa sedemikian tidak hanya sekadar menyusun kata-kata dan ungkapan yang ingin disampaikan.

Melalui budaya. Namun. Justeru. Keadaan ini kadang-kadang menunjukkan teladan atau ikutan yang baik mahupun sebaliknya. Menerusi pemerhatian terhadap alam sekitar pula. Apabila kita berbahasa. kajian ini juga adalah terikat dengan aspek pembatasannya yang tersendiri. 5. Sejak dahulu lagi. bukanlah sesuatu perkara yang pelik apabila sesuatu peristiwa yang berlaku itu dipengaruhi oleh persekitarannya. dari segi makna perumpamaan Melayu tersebut adalah unik dan mempunyai maksud yang agak tepat sepertimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Secara tidak langsung ianya akan mencorakkan dan membentuk peribadi manusia tersebut.8 9 dengan onak dan duri pasti akan berhadapan dengan pelbagai ragam dan tingkahlaku manusia dalam pelbagai bentuk sama ada yang berbentuk positif atau negatif. manusia mula meletakkan peraturan hidup yang mengekang pergerakan dan perlakuan ahli-ahli sesuatu masyarakat. iaitu: • Penulis telah memilih hanya lima peribahasa sebagai data kajian yang mempunyai pewajarannya tersendiri di mana peribahasa-peribahasa tersebut bersifat agak keterlaluan terutama dari segi bunyinya. kita bukan sahaja sekadar mengungkapkan idea yang terkandung dalam pemikiran. manusia pada zaman awal mula meletakkan kepentingan alam sebagai salah satu cara untuk mendidik dan menyampaikan sesuatu teguran mahupun pengajaran menerusi bahasa. . malah kita juga menyembunyikan kebanyakan pemerhatian ke dalam pemikiran di mana kita menyampaikan semula perkara atau fenomena yang diperhatikan setiap hari melalui bahasa.2 PEMBATASAN KAJIAN Sepertimana kajian-kajian yang lain. manusia dari segenap bangsa dan suku memerhatikan alam dan tingkah laku ahli masyarakat yang mendukung sesuatu budaya.

mereka yang berminat untuk mengkaji aspek metafora menggunakan data peribahasa yang lebih luas skopnya di mana ianya dibincangkan daripada pelbagai sudut yang berbeza. metafora berorientasi. metonimi dan personifikasi.9 0 • Dalam proses pengintepretasian makna pula. metafora ontologikal. pengkaji telah melibatkan aspek kebahasaan iaitu semantik kognitif dan entiti-entiti yang berkaitan dengannya. diharap agar kajian-kajian yang seterusnya akan dapat mengatasi segala kekangan agar hasil kajian yang terakhir bersifat lebih terperinci demi perkembangan bahasa kita bersama. kesistematisan metafora dalam menonjolkan atau menyembunyikan sesuatu aspek. pengkaji berharap agar pada masa yang akan dating. • Akhir sekali. Selain itu. unsur peribahasa Melayu yang menjadi bahan kajian tidak dikaji secara menyeluruh di mana ia hanya meliputi aspek-aspek semantik kognitif tertentu yang disenaraikan oleh Lakoff & Johnson melalui kajiannya yang bertajuk ‘Metaphors We Live By’ yang terdiri daripada kesistematisan konsep metafora. Begitu juga.3 SARANAN KAJIAN Secara umumnya. kekangan masa dan kesukaran yang dihadapi untuk mencari bahan atau maklumat telah menyebabkan pengkaji terpaksa menghadkan data kajian kepada saiz yang kecil. Selain itu. asas pengalaman dalam metafora. Data kajian yang lebih banyak dan pengklasifikasian sesuatu peribahasa Melayu mengikut kategori-kategori tertentu akan menyebabkan kajian yang dijalankan bersifat lebih jitu dan menyeluruh. 5. aspek metafora yang dikaji hendaklah diteliti daripada sudut . Berdasarkan kepada beberapa batasan kajian yang telah disebutkan sebelum ini. kajian yang dijalankan ini masih terdapat kekurangan dan memerlukan penyelidikan yang bersifat lebih spesifik. metafora dan koherensi kebudayaan.

Kajian ini bukanlah bertujuan untuk mencari kelemahan pengkajipengkaji lepas semata-mata tanpa disusuli oleh penyelesaian yang bersifat rasional tetapi ia lebih menjurus kepada memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang wujud dalam kajian-kajian terdahulu yang biasanya berlaku tanpa disedari. 5. Selain itu. . Pengkaji juga menyarankan agar kajian-kajian yang bakal dijalankan diteliti dengan menggunakan peribahasa yang terdapat dalam bahasa Cina atau India di negara kita.9 1 semantik kognitif yang lebih mendalam di mana kajiannya hendaklah bersifat lebih numerikal dan dilengkapi dengan data-data statistik. pengkaji akan datang juga digalakkan untuk menggunakan peribahasa-peribahasa yang terdapat dalam bahasa yang serumpun dengan bahasa Melayu sebagai data kajian mereka. pengkaji berharap agar bakal pengkaji yang akan mempelopori kajian tentang aspek metafora tidak hanya menggunakan data serta cara yang sama dengan pengkaji-pengkaji lepas tetapi menggunakan pendekatan yang berbeza dan lebih matang. Keadaan ini dapat mengukuhkan lagi dapatan bahawa masyarakat Cina juga mempunyai peribahasa dalam konteks berbahasa masyarakat mereka. Akhir sekali. pengkaji belum lagi menemui kajian seperti ini yang dijalankan secara khusus dalam konteks berbahasa masyarakat India. Tambahan pula.4 IMPLIKASI PERBINCANGAN Sememangnya pengkaji berharap agar kajian ini mampu memberikan suatu impak yang positif kepada semua pihak yang terlibat dalam menangani permasalahan kajian yang telah dijalankan. wujud kajian-kajian lepas yang menbincangkan perkaitan di antara peribahasa Melayu dengan peribahasa Cina. Malangnya. Keadaan ini adalah kerana masyarakat Cina dan India seperti mana masyarakat Melayu juga mempunyai sistem peribahasa mereka yang tersendiri.

Hal ini menyebabkan masyarakat kita tidak menyuarakan sesuatu pandangan dengan suara yang lantang malahan jauh sekali menggunakan perkataan yang kesat untuk mengekspresikan perasaan tidak puas hati. penggunaan peribahasa Melayu sebagai data kajian telah menonjolkan keperibadian masyarakat Timur yang begitu menyanjung tinggi tatasusila dan sifat lemah-lembut dalam konteks berbahasa. Oleh itu. perbincangan ini telah menonjolkan aspek metafora dari sudut semantik kognitif dalam menginterpretasikan makna yang tersirat di sebalik sesuatu peribahasa sekaligus menyebabkan ianya lebih mudah difahami oleh para pengguna bahasa. kajian ini dijalankan untuk merefleksikan peribahasa Melayu dengan menggunakan aspek metafora daripada sudut semantik kognitif. Sikap lemah-lembut inilah yang telah menyebabkan mereka menyembunyikan perasaan marah dan kurang enak daripada diketahui oleh pihak yang satu lagi. masyarakat Melayu terutamanya melampiaskan perasaan mereka dengan berkias.5 KESIMPULAN Sepertimana yang telah dinyatakan pada bab yang pertama. Akhir sekali. Oleh itu. Proses-proses kognitif yang dilalui dalam pembentukan sesuatu peribahasa telah dijelaskan agar tidak wujud kekeliruan dalam menanggapi sesuatu peribahasa oleh seseorang penutur natif mahupun bukan natif bahasa Melayu. berteka-teki serta berselindung di sebalik bahasa-bahasa yang lebih indah.9 2 Secara tidak langsung. bagi menyuarakan sesuatu kejanggalan yang timbul. pengetahuan yang mendalam tentang latar belakang budaya dan bahasa masyarakat Melayu juga dapat memudahkan lagi proses menyelesaikan permasalahan kajian ini. . Memandangkan peribahasa Melayu mempunyai makna yang tersurat dan tersirat maka aspek-aspek linguistik yang bersifat menyeluruh perlu diterapkan dalam proses pengkajian agar makna yang tersirat ini dapat difahami dengan lebih baik. beribarat. 5.

1975. Kamus Peribahasa Kontemporari. Abdullah Husain.9 3 Akhir sekali. Kuala Lumpur. kajian ini diharap dapat memberikan input yang berguna kepada sesiapa yang berminat untuk mengkaji serta memahami aspek metafora. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. PTS Publisher. BIBLIOGRAFI Abdullah Hassan & Ainon Mohd. . Kamus Istimewa Peribahasa Melayu.

9 4 Abdul Razak bin Abdul Karim. Baharom. Fire. Penerbit Fajar Bakti. Di: www. Kuala Lumpur. 1997. Raminah Haji Sabran. Jurnal Bahasa Jendela Alam Jilid 1. T. Dewan Bahasa dan Pustaka. Persuratan Melayu: Lama-Baru. 1985. G. (pnyt.). M. Chicago. Hawkes. 1996. The University of Chicago Press. Lakoff. Metaphor in Cognitive Linguistics. 1987.my. Metaphor in Educational Discourse. Petaling Jaya. 1986. Kecekapan Berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia: untuk pelatih maktab perguruan. London. Gibbs R. Lakoff . . 1997.G. Ltd. Cetakan Kedua.Chicago.. 1974.ukm. G & Johnson. Dewan Bahasa dan Pustaka. Amsterdam. Darus Ahmad.. and Dangerous Thing: What categories reveal about the mind. M. Kuala Lumpur. Pulau Pinang. 1994. Women. Metaphors of Anatomy as a Reflection of Malay Cultural Belief. The University of Chicago Press.. 2003. Cameron. Kamus Peribahasa Melayu Digital. Metaphors We Live By. Metaphor:The Critical Idiom. Kamus Dewan Edisi Ketiga. L..atma. MPG Books Ltd. London. Noresah bt. & Steen J. Asmah Haji Omar. Methuen & Co. Rujukan Lengkap Bahasa Melayu. The Institute of Malay World and Civilization. 1980. and Johnson. Sinaran Bros.W.

9 5 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->