P. 1
Thesis Origin

Thesis Origin

|Views: 1,243|Likes:

More info:

Published by: Hejime Ryutaru Hensin on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

1 BAB 1

PENDAHULUAN

1.0 Pendahuluan Menurut John Lakoff dan Mark Johnson (1987), umumnya metafora dilihat sebagai suatu alat yang menggambarkan imaginasi puitis yang kaya dengan aspek retorikal di mana metafora biasanya dianggap sebagai suatu bentuk bahasa yang luar biasa. Tambahan pula, metafora biasanya dilihat sebagai karakteristik bahasa sahaja iaitu sebagai sesuatu perkataan dan bukannya sebagai alat pemikiran atau perbuatan. Oleh sebab itu, kebanyakan orang beranggapan bahawa mereka dapat hidup dengan sempurna tanpa kehadiran metafora.1 Walau bagaimanapun, didapati bahawa metafora adalah sesuatu yang terserap dalam kehidupan seharian bukan sahaja dalam bahasa tetapi dalam sistem pemikiran serta perlakuan iaitu dari segi bagaimana kita berfikir dan bertindak. Keadaan ini merupakan satu dasar penting yang berlaku secara semulajadi dalam aspek metafora. Konsep yang mengawal pemikiran kita bukan sahaja ke atas keupayaan intelek malah ia mengawal fungsi seharian kita termasuklah aspek-aspek duniawi. Konsep kita membina apa yang kita fahami dan bagaimana kita mengadaptasi persekitaran kita serta bagaimana kehidupan kita mempunyai kaitan di antara satu sama lain.2 Sumbangan terhadap teori metafora oleh Lakoff & Johnson (Lakoff & Johnson 1980; Lakoff 1987, 1993) sebenarnya merupakan kesinambungan daripada kajian-kajian yang dijalankan oleh ahli-ahli falsafah dan linguistik tradisional mengenai teori kognitif
1

Lakoff, G & Johnson, M., Metaphors We Live By, The University of Chicago Press, Chicago, 1980 hlm. 3. 2 Ibid.

2 dalam metafora.3 Selain itu, kemunculan teori kognitif dalam bidang linguistik juga merupakan suatu pendekatan ke arah pengkajian metafora dari aspek pemikiran dan konseptual.4 Keadaan ini sekaligus telah mengubah paradigma masyarakat umum tentang konsep matafora. Sehubungan dengan itu, kajian ini menganalisa tentang aspek metafora dari sudut semantik kognitif dalam peribahasa Melayu sebagai suatu wadah untuk merefleksikan dan mengkonseptualisasikan kebudayaan serta kepercayaan orang Melayu. Metafora diaplikasikan untuk mengupas ketersiratan dan perkaitan yang terselindung di sebalik struktur fizikal peribahasa Melayu untuk menerokai kandungan dan intipatinya. Secara harfiahnya, konteks peribahasa Melayu terbentuk daripada kebudayaan, alam pemikiran dan persekitaran semulajadi orang Melayu. Menurut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd., penutur natif bahasa Melayu mempelajari bahasa kiasan secara alamiah, seperti mana mereka belajar perkataanperkataan bahasa Melayu yang lain. Mereka belajar bentuk-bentuk bahasa kiasan dan menghafal makna-makna bahasa kiasan tersebut. Keadaan ini adalah kerana sememangnya tiada jalan lain selain menghafalnya. Selain itu, bahasa kiasan dicipta oleh semua penutur sesuatu bahasa sewaktu mereka mula bertutur dan menulis. Keadaan ini merupakan suatu proses yang berlaku tanpa disedari.5 Pada suatu masa dahulu, kemahiran mencipta bahasa kiasan dianggap sebagai bakat semulajadi yang dimiliki oleh para pengarang karya-karya sastera. Mereka seolaholah memiliki bakat istimewa yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada golongan tertentu sahaja. Pandangan ini telah berubah di atas kesedaran bahawa bakat tersebut sebenarnya adalah sejenis kemahiran berbahasa. Sesiapa sahaja boleh menguasainya dengan cara

3

Olaf Jäkel, Some Forgotten Contributions to the Cognitive Theory of Metaphor, Dlm. Gibbs R.W. & Steen J.G. (pnyt.), Metaphor in Cognitive Linguistics, Amsterdam, 1997, hlm. 9. 4 Cameron, L., Metaphor in EducationalDiscourse, MPG Books Ltd, London, 2003, hlm. 2. 5 Abdullah Hassan & Ainon Mohd, Kamus Peribahasa Kontemporari,PTS Publisher, Kuala Lumpur.

3 mempelajari teknik yang berkenaan dan berlatih menggunakannya kerana ia adalah suatu kemahiran.6

1.1

Definisi Istilah

1.1.1 Metafora Hawkes (1986), mendefinisikan metafora sebagai suatu cara untuk mendeskripsikan sesuatu dengan mengatakan bahawa terdapat suatu perkara lain yang mempunyai kualiti terhadap sesuatu yang hendak dijelaskan. Perkataan metaphora dikatakan berasal daripada perkataan Greek, di mana meta membawa maksud ‘atas’ manakala pherein mendukung makna ‘diangkat’. Oleh itu, metafora merujuk kepada satu set proses linguistik di mana sesetengah karakteristik sesuatu subjek ‘diangkat ke atas’, atau dipindahkan kepada objek yang lain. Oleh yang demikian, objek yang kedua dituturkan atau diaplikasikan seolah-olah ia berada pada kedudukan objek yang pertama.7 Menurut Asmah Haji Omar (1996), definisi metafora tidak hanya terbatas sekadar bunga-bunga bahasa atau bahasa yang indah tetapi lebih dalam daripada pengertian itu di mana metafora juga menggambarkan sistem konseptual sesuatu bahasa dan kepercayaan terhadap kebudayaan para penutur asli bahasa tersebut.8 Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. pula berpendapat bahawa metafora ialah kiasan yang tidak menggunakan perkataan-perkataan seperti seolah-olah, ibarat, seakanakan, bak, seperti, laksana, macam, bagai dan umpama. Dalam ayat “ Budak itu lembu ”, ‘lembu’ ialah metafora. Dalam ayat “ Budak itu bodoh seperti lembu ”, ‘lembu’ ialah perumpamaan kerana terdapat perkataan ‘seperti’ sebelum ‘lembu’.9
6 7

Abdullah Hassan & Ainon Mohd, Kamus Peribahasa Kontemporari,PTS Publisher, Kuala Lumpur. Hawkes, T., Metaphor:The Critical Idiom, Methuen & Co. Ltd., London, 1986. 8 Asmah Haji Omar, Metaphors of Anatomy as a Reflection of Malay Cultural Belief, Jurnal Bahasa Jendela Alam Jilid 1, 1996, hlm. 7. 9 Abdullah Hassan & Ainon Mohd, Kamus Peribahasa Kontemporari,PTS Publisher, Kuala Lumpur.

Kata-kata ini digunakan sebagai perbandingan. Oleh yang demikian. teladan dan pengajaran.4 1. Keadaan ini adalah kerana kata-kata dalam peribahasa sedap didengar serta luas dan benar tujuannya. menyatakan bahawa peribahasa ialah ayat atau urutan kata-kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Rujukan Lengkap Bahasa Melayu.. Keadaan ini lebih mudah digambarkan dengan merujuk kepada rajah di bawah: Bahasa Kiasan Bukan Peribahasa Peribahasa Bidalan Personifikasi Hiperbola Metafora Pepatah Simpulan Bahasa Rajah 1. 1994.2 Peribahasa Melayu Abdul Razak Abdul Karim (1994). bahasa kiasan tersebut adalah peribahasa. . Kiasan yang sudah mantap dari segi bentuk bahasanya dan maknanya diistilahkan sebagai peribahasa. umpamanya ‘kulit dilupakan oleh kacang’ dan ‘lupanya kacang kepada kulit’.1. Peribahasa telah sebati dengan kehidupan masyarakat Melayu sejak zamanberzaman dan digunakan dengan meluas dalam kehidupan mereka sehari-hari khususnya dalam masyarakat Melayu dahulu.10 Menurut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd.2 Objektif Kajian 10 Perumpamaan Abdul Razak bin Abdul Karim. Kiasan yang tidak mantap bentuk dan maknanya diistilahkan sebagai bukan peribahasa. Sebagai contoh. 1.1 menunjukkan kedudukan metafora dan peribahasa dalam bahasa kiasan. bahasa kiasan tergolong kepada dua jenis iaitu peribahasa dan bukan peribahasa. bentuk ‘kacang lupakan kulit’ tidak boleh diubah kepada bentuk yang lain.

Mencungkil metafora serta aspek-aspek lain yang terselindung di sebalik bentuk fizikal dan maksud peribahasa yang dikaji di samping melahirkan ideaidea dan pandangan peribadi. Dengan kata lain.5 Ahmad Mahdzan Ayop (1983:30) mengatakan. Kriteria pembatasan yang dimaksudkan dapat disenaraikan seperti berikut: 1. Secara ringkasnya. 3. Pengertian metafora menurut pandangan beberapa orang tokoh atau pengkaji yang berlainan terutamanya George Lakoff dan Mark Johnson dan melihat perkaitannya dengan peribahasa Melayu. Meneliti bentuk fizikal peribahasa yang dikaji serta menggambarkan kemungkinan bagaimana peribahasa tersebut boleh terbentuk di samping mengandaikan bentuk fizikal yang berlainan bagi peribahasa yang dikaji dan mempersoalkan mengapa ia tidak dibina dalam bentuk yang sedemikian rupa. “ tujuan sesuatu penyelidikan dijalankan ialah untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau mencari jawapan kepada beberapa persoalan ”. 1.3 Skop Kajian Ruang lingkup kajian ini adalah terbatas setakat meneliti aspek metafora dalam peribahasa Melayu. tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengupas dengan lebih spesifik lagi mengenai beberapa aspek iaitu: 1. Aspek metafora yang dikaji adalah berdasarkan pandangan beberapa orang . 2. tujuan kajian meliputi perkara-perkara yang ingin dilaksanakan atau dicapai dalam sesuatu projek penyelidikan.

Maksudnya: Memberikan keutamaan kepada perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. sosiobudaya atau politik masyarakat Melayu.11 b) Kera di hutan disusukan. Kamus Dewan Edisi Ketiga. 12 Kamus Peribahasa Melayu Digital.my. dia pula yang mengkhianati kita (Kamus Dewan. 1997. namun dari segi makna peribahasa-peribahasa Melayu tersebut mempunyai maksud yang agak tepat bersesuaian dengan sesetengah perangai manusia. Maksudnya: Orang yang dipercayai untuk menjaga sesuatu.6 tokoh. Baharom. 2. Kuala Lumpur. persekitaran. The Institute of Malay World and Civilization. Dewan Bahasa dan Pustaka.atma. pagar makan padi. khususnya Lakoff & Johnson. Teori dan pandangan para pengkaji ini tentang metafora diaplikasikan dalam beberapa peribahasa Melayu yang dipilih untuk tujuan kajian. anak di rumah mati kelaparan. Rasional pemilihan peribahasa-peribahasa tersebut adalah berdasarkan bentuk fizikalnya di mana ianya bersifat agak ‘keterlaluan’ terutamanya dari segi sebutan. .12 c) Biar mati anak. sebaliknya memberikan tumpuan yang lebih kepada perkara yang remeh-temeh.ukm. Maksudnya: Berpegang teguh kepada sesuatu kepercayaan walaupun terpaksa mengorbankan sesuatu. Contoh peribahasa Melayu yang dimaksudkan ‘keterlaluan’ dari segi sebutan yang dipilih sebagai data bagi kajian ini adalah seperti berikut: a) Harapkan pagar. Setiap peribahasa tersebut mendukung makna tersendiri yang dapat mengungkapkan erti kehidupan. Hajah Noresah bt.13 d) 11 Sambil menyelam minum air. jangan mati adat. Di: www. 1997). 13 Ibid.

Peribahasa Melayu yang dipilih ini diteliti melalui dua aspek iaitu dari segi struktur fizikal dan maksud yang diberikan kepada setiap satunya.15 3. sekiranya persoalan tentang metafora diajukan kepada seseorang yang tidak arif tentang ilmu linguistik. maka maklumbalas yang biasanya diperolehi dalah bertentangan dengan konsep sebenar metafora di mana kebanyakan orang 14 Kamus Peribahasa Melayu Digital. Kedua-dua aspek ini dikaji daripada sudut semantik kognitif khususnya aspek metafora sepertimana yang disarankan oleh George Lakoff dan Mark Johnson. The Institute of Malay World and Civilization. Kajian ini adalah amat relevan kerana para pelajar serta masyarakat umum terutamanya mempunyai pengetahuan yang cetek tentang aspek metafora di mana mereka sering terkeliru di antara aspek personifikasi yang dibincangkan dalam kesusasteraan Melayu berbanding metafora yang cuba diketengahkan oleh para pengkaji semantik kognitif dalam bidang linguistik moden. gajah bertengger di pelupuk mata tiada tampak.14 e) Kuman di seberang lautan nampak. Maksudnya: Kesalahan atau keburukan orang dapat dilihat tetapi kesalahan sendiri tidak disedari. .7 Maksudnya: Melakukan dua jenis pekerjaan dalam satu masa. Sebelum ini. 15 Ibid. kajian ini cuba untuk melihat hubungan di antara aspek metafora yang di analisa daripada sudut semantik kognitif dengan beberapa peribahasa Melayu yang dipilih berdasarkan pewajaran yang tertentu.4 Permasalahan Kajian Pada dasarnya. Di: www. 1.atma.my.ukm.

1987. Women. and Johnson.Chicago.8 menggambarkannya sebagai tidak lebih daripada suatu gaya bahasa yang berbunga-bunga dan direka oleh seseorang berdasarkan daya imaginasi yang tinggi di mana tidak terdapat rahsia yang tersingkap di sebaliknya. apakah sebenarnya persamaan yang wujud dalam cara seseorang manusia berfikir?17 16 Lakoff . Women. Namun.Sekiranya jawapannya adalah ‘Tidak’. hlm. Fire. hlm. 1987.16 Bidang sains kognitif menuntut jawapan-jawapan yang kukuh bagi beberapa persoalan. and Dangerous Thing: What categories reveal about the mind. The University of Chicago Press. Fire. M.Sekiranya jawapannya adalah ‘Ya’. The University of Chicago Press. Persoalan-persoalan tersebut antara lainnya menyentuh tentang beberapa aspek iaitu: Apakah yang dimaksudkan dengan proses beralasan atau memberi sebab? Bagaimanakah manusia bertindakbalas ke atas pengalaman mereka? Apakah yang dimaksudkan dengan sistem konseptual dan bagaimanakah ianya diorganisasikan? Adakah semua orang menggunakan sistem konseptual yang sama? . . Sebagai tindakan susulan. and Dangerous Thing: What categories reveal about the mind. Para pengkaji semantik kognitif terutamanya Lakoff & Johnson telah cuba untuk membuktikan bahawa metafora bukanlah bersifat arbitrari atau sewenang-wenangnya sepertimana yang didakwa oleh sesetengah pihak tetapi metafora melibatkan suatu fenomena yang berlaku secara alamiah di mana ia melibatkan sistem kognisi atau minda manusia. and Johnson. apakah sistem yang digunakan? . xi. xi. G. kini senario tersebut nyata telah berubah dengan kemunculan ramai pengkaji semantik kognitif yang telah berjaya untuk mengubah persepsi orang ramai tentang metafora di samping menjelaskan kekaburan yang berlaku dengan membuka minda masyarakat umum untuk melihat metafora sebagai satu subjek kajian yang amat menarik. Lakoff telah mencari jawapan yang lebih jitu bagi beberapa persoalan yang biasanya dikemukakan oleh para pengkaji semantik kognitif bagi mengukuhkan lagi hujah beliau bahawa metafora sememangnya menjelajahi aspek kognitif seseorang. 17 Lakoff .Chicago. G. M.

kesistematisan metafora dalam menonjolkan atau menyembunyikan sesuatu aspek. Tumbuh-tumbuhan Memperindah Bunga-bunga Bahasa. permasalahan ini dapat dileraikan kerana kajian ini bukannya bertujuan untuk mengkaji aspek stilistik atau nilai estetik yang terkandung dalam peribahasa Melayu berkenaan tetapi berhasrat untuk menganalisa aspek kognitif yang terlibat dalam peribahasa tersebut sewaktu merencanakan kajian metafora secara konseptual.18 Jelas sekali pernyataan ini adalah bercanggah dengan pendekatan yang cuba ditonjolkan dalam kajian semantik kognitif yang ingin menegaskan bahawa metafora merupakan sesuatu yang lebih bermakna daripada bunga-bunga bahasa.5 Kesignifikanan Kajian Wujudnya kajian seperti ini diharap dapat memantapkan lagi pengetahuan kita tentang aspek metafora yang diteliti menerusi bidang semantik kognitif yang antara lain menyentuh tentang model-model kognitif yang unggul di mana ia merangkumi aspekaspek penting seperti kesistematisan konsep metafora. metafora berorientasi.1998 . bunga-bunga bahasa bererti sesuatu yang indah dalam bahasa. Jurnal Pelita Bahasa. Peribahasa Melayu secara tidak langsung mencerminkan bunga-bunga bahasa. Menurut Adirukmi Achmad Azis. metafora ontologikal. dengan mengaplikasikan teori Lakoff & Johnson beserta para pengkaji teori semantik kognitif yang lain. Indah dalam erti kata sedap didengar dan diucapkan. metafora dan koherensi kebudayaan.9 Penggunaan peribahasa sebagai data bagi kajian ini mempunyai motifnya yang tersendiri. Kajian ini secara tidak langsung dapat memperbetulkan tanggapan-tanggapan salah tentang pengkajian metafora di samping menolak tepi ideologi-ideologi sempit yang mengongkong pemikiran masyarakat umum yang 18 Adirukmi Achmad Azis. metonimi dan personifikasi. 1. Walau bagaimanapun. dengan pilihan kata yang tepat. Kuala Lumpur. asas pengalaman dalam metafora.

Untuk menghindari hal ini. Di samping itu. akhbar dan risalah-risalah yang berkaitan.6 Kaedah Kajian Secara umumnya. 2) Kaedah Pertanyaan Langsung .1 0 beranggapan bahawa metafora hanya boleh diinterpretasikan atau diterjemahkan secara subjektif. jurnal. keindahan bahasa Melayu yang dicerminkan melalui perumpamaan dan peribahasa sewajarnya dipelihara agar dapat dimanfaatkan oleh generasi muda yang semakin tidak memahami istilah-istilah lama. 1. kesignifikanan kajian ini terserlah dengan penggunaan peribahasa Melayu sebagai data kajian. kaedah yang digunakan dalam melaksanakan kajian ini adalah seperti berikut: 1) Kaedah Pembacaan Sumber-sumber data adalah diperolehi melalui pembacaan buku. kajian seperti ini diharap dapat diaplikasikan bukan sahaja terhadap peribahasa Melayu malahan perumpamaan dan peribahasa yang terdapat dalam bahasa-bahasa yang lain di dunia. Kaedah ini juga disebut sebagai ‘library research’. Selain itu. pencarian maklumat melalui internet juga dilakukan. Selain itu. bahasa Melayu tidak ketinggalan dalam mengalami perkembangan dan perubahan yang selaras dengan peredaran zaman. majalah. Oleh yang demikian. penggunaan peribahasa Melayu harus diperluaskan terutamanya bagi ungkapan-ungkapan yang jarang-jarang digunakan. Dalam mengejar arus globalisasi.

7 Kesimpulan Bab ini telah meneliti beberapa perkara pokok yang akan dibincangkan secara terperinci dalam bab-bab yang akan datang. kajian ini juga menggunakan beberapa kaedah yang bersifat lebih khusus seperti penganalisaan data yang berbentuk deskriptif dan inferensi. permasalahan. Bab yang seterusnya akan memaparkan ulasan kosa ilmu bagi melestarikan lagi kajian ini. 1) Penganalisisan Deskriptif Data-data yang memerlukan penganalisaan secara deskriptif diproses dan dianalisis dengan bantuan komputer yang menggunakan program ‘Statistical Package for Social Sciences ( SPSS ). penganalisaan berbentuk inferensi digunakan untuk melihat hubungan dan perbezaan di antara satu pembolehubah dengan pembolehubah yang lain. Selain itu. 3) Kaedah Pemerhatian Langsung Pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi melalui pemerhatian secara langsung terhadap kehidupan masyarakat Melayu dapat dimanfaatkan sebagai maklumat kajian. Selain itu. skop. 2) Penganalisisan Inferensi Sementara itu. . 1.1 1 Beberapa persoalan telah diajukan secara bersemuka dengan beberapa orang individu yang arif tentang topik kajian untuk dijadikan sebagai maklumat tambahan. kesignifikanan dan kaedah kajian yang terlibat. bab ini juga telah memberikan satu gambaran kasar tentang aspek-aspek yang akan dikupas dalam keseluruhan kajian ini dengan menjelaskan tentang objektif.

3) Analisis kritis yang berasaskan kosa ilmu. 2) Rumusan berkaitan kosa ilmu. Analisis kajian lepas merupakan asas atau sumber yang amat penting bagi melakukan sesuatu penyelidikan.0 Pendahuluan Bab ini akan meneliti kajian-kajian yang berkenaan dengan peribahasa Melayu dan aspek metafora yang dikupas melalui sudut semantik kognitif yang telah dilakukan oleh beberapa orang pengkaji. buku rujukan dan rencanarencana yang dipetik daripada jurnal sama ada yang dikaji oleh para pengkaji tempatan atau Barat. melalui kajiankajian yang lepas kita akan memperoleh suatu gambaran awal tentang sesuatu perkara yang perlu diberikan perhatian terutamanya mengenai latar belakang sesuatu penyelidikan. bab ini akan menganalisis dan mengulas aspekaspek yang telah dikaji oleh para pengkaji yang terdahulu. Sehubungan dengan itu. Perbincangan dalam bab ini akan dibahagikan kepada empat topik utama iaitu: 1) Ulasan ringkas kajian lepas yang terkandung dalam bahan-bahan bercetak di mana ia meliputi latihan ilmiah.1 2 BAB 2 ULASAN KOSA ILMU 2. Keadaan ini adalah kerana. .

Selain itu. . Zuki cuba untuk mencari dan menganalisis rahsia bahasa yang terdapat dalam perumpamaan yang dianggap sebagai antara khazanah sastera lisan tertua dalam masyarakat Melayu. Zuki bertujuan untuk mengenalpasti sama ada ciri-ciri ayat yang wujud dalam perumpamaan berkait rapat dengan makna yang tersirat dalam perumpamaan atau sebaliknya. penganalisisan keimplisitan makna dapat diperolehi dengan memasukkan faktor-faktor pragmatik dan konteks.1. Menurut pengkaji lagi.1 3 4) Pertalian kosa ilmu dari sudut persamaan dan perbezaan yang berkaitan dengan persoalan kajian. Kajian yang dilakukan oleh Mohd.teori Relevans telah dikemukakan sebagai landasan untuk memberikan makna yang tepat khususnya bagi perumpamaan Melayu. kajian ini memperlihatkan perkaitan di antara bahasa. Oleh itu. Zuki bin Ali (1997). Di samping itu.1 Mohd.1.1. b) Bagai anak ayam kehilangan ibu.1 Ulasan Kosa Ilmu Latihan Ilmiah 2.1 2. Zuki bin Ali – Retorik dan Semantik Dalam Perumpamaan Bahasa Melayu Mohd. telah mengemukakan sebuah kajian yang bertajuk dan Semantik Dalam Perumpamaan Bahasa Melayu’ sebagai salah satu ‘Retorik syarat bagi memperolehi ijazah Sarjana Muda Sastera di Universiti Kebangsaan Malaysia. Antara perumpamaan yang dipilih oleh pengkaji adalah seperti berikut: a) Seperti aur dengan tebing. 2. pemikiran dan kebudayaan. Pengkaji menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang diambil dari lambang-lambang alam semulajadi yang menunjukkan kekreatifan masyarakat Melayu menggunakan bahasa dalam menyampaikan hasrat hati sebagai data kajian. Mohd.

Justeru itu. Zuraida telah menerangkan tentang ciri-ciri yang wujud dalam perumpamaan Melayu tersebut di samping menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan gejala tersebut wujud. Selain itu. pagar makan padi. telah menghasilkan sebuah latihan ilmiah yang bertajuk ‘Perubahan dan Penciptaan Perumpamaan Melayu: Analisa dari Aspek Leksikal dan Semantik. Sebagai tambahan.1 4 c) Harapkan pagar. sifat bantu-membantu disamakan dengan perumpamaan ‘seperti aur dengan tebing’ yang saling memerlukan antara satu sama lain. anjuran dan sindiran. Misalnya. Zuraida telah membuat tinjauan secara keseluruhan tentang perubahan yang berlaku dari aspek leksikal. juga seorang penuntut di U.K. 2. Menurutnya.1.1. Zuki menekankan aspek pemikiran masyarakat Melayu yang dipancarkan dalam perumpamaan menerusi kajiannya. Kajian Zuraida adalah berkenaan dengan perubahan yang telah berlaku dari aspek leksikal dan semantik dalam perumpamaan Melayu Menurutnya. teguran. kajiannya juga memberikan tumpuan kepada aspek semantik iaitu pengkajian makna dengan membandingkan perumpamaan baru dan lama. Mohd.M. penyelidikan terhadap perumpamaan dengan penekanan kepada aspek perubahan masih belum dilakukan.2 Zuraida Desa – Perubahan dan Penciptaan Perumpamaan Melayu: Analisa dari Aspek Leksikal dan Semantik Zuraida Desa (1998). terciptanya perumpamaan Melayu seperti di atas menggambarkan kebijaksanaan masyarakat Melayu yang tinggal di kampung untuk menjadikan fenomena alam yang melingkungi kehidupan mereka sebagai simbolik dalam usaha memberi nasihat. Pengkaji berpendapat bahawa analisis terhadap perkara tersebut secara teliti adalah penting terutama dalam mengekalkan budaya bangsa Melayu. .

3 Khazriyati binti Salehuddin – Memahami Mekanisme-Mekanisme Kognitif di Dalam Metafora Kawalan atau Control – Satu Kajian Korpus Khazriyati binti Salehuddin (2000). Menurut Khazriyati.1 5 2. Tajuk kajian yang diketengahkan oleh Khazriyati adalah ‘Memahami Mekanisme-Mekanisme Kognitif di dalam Metafora Kawalan atau Control. . kajian ini juga menunjukkan bahawa skema imbasan yang disarankan oleh Lakoff boleh diinterpretasikan dengan dua cara untuk memanifestasikan konsep kawalan. telah didapati bahawa tujuh ICM yang disebutkan dalam Lakoff (1987: 271-278) yang dikenalpasti sebagai mekanisme-mekanisme kognitif digunakan oleh pengarang majalah-majalah yang dipilih olehnya sebagai data kajian.Satu Kajian Korpus’. Dalam kajiannya. skema imej kinestetik. mendefinisikan konsep kawalan atau control bukanlah suatu tugas yang mudah. Kajian ini menjelajahi mekanisme-mekanisme kognitif yang terlibat dalam menghasilkan metafora bagi memanifestasikan konsep kawalan atau control. Penganalisaan yang dijalankan oleh pengkaji dijalankan berdasarkan tiga model kognitif ICM (Idealized Cognitive Models) iaitu metonimi. Pengkaji telah membincangkan ketiga-tiga ICM ini secara mendalam melalui kajiannya bagi menunjukkan bagaimana setiap satu daripada mereka terlibat dalam penghasilan dan penterjemahan metafora.1. Analisa yang dijalankan oleh pengkaji menunjukkan bahawa setiap skema imbasan yang digunakan memerlukan sokongan metonimi dan metafora konseptual sebagai mekanisme kognitif sampingan. Selain itu. juga telah menjalankan satu kajian untuk memenuhi sebahagian daripada syarat memperoleh ijazah Sarjana Sastera. metafora konseptual.1. Pengkaji juga telah menghuraikan kesemua contoh-contoh penggunaan metafora.

1. Metonimi dan Peribahasa Melayu Kajian yang dijalankan oleh Zawiyah Mat (1990). pengkaji telah menggunakan peribahasa sebagai data untuk melihat perkaitan antara semantik dan pragmatik dalam penginterpretasian makna. Pengkaji menegaskan bahawa pemberian makna yang terhenti pada bentuk logik sahaja tidak mampu menghuraikan maksud sebenar yang terdapat pada perumpamaan tersebut. Zawiyah juga telah menjelaskan bahawa kehadiran semantik dan pragmatik dalam penginterpretasian makna dalam peribahasa amat penting dan secara langsung dapat memperlihatkan bagaimana bahasa dan pemikiran mempunyai hubungan timbal balik malah mempunyai hubungan bergantungan antara satu sama lain. Metonimi dan Peribahasa Melayu. Bagi tujuan kajian ini. Untuk memperolehi makna sebenar sesuatu ujaran. seseorang memerlukan maklumat tambahan yang diperolehi daripada konteks. Beliau memberi penjelasan dan penekanan kepada peranan semantik dan pragmatik dalam menghuraikan makna ujaran-ujaran yang implisit. menyentuh tentang peribahasa yang terkandung dalam latihan ilmiahnya yang bertajuk Semantik dan Pragmatik dalam Sinedoko.4 Zawiyah Mat – Semantik dan Pragmatik dalam Sinedoko. c) Bagai ketam mengajar anak berjalan dengan betul. . Perumpamaan yang dimaksudkan adalah seperti berikut: a) Seperti aur dengan tebing. b) Seperti anjing dengan bayang-bayang.1.1 6 2. Tujuh contoh peribahasa telah dipilih untuk dianalisis dan tiga daripadanya berbentuk perumpamaan.

2 Buku rujukan 2.1. Menurut pengkaji. benda. Kajian beliau menunjukkan bahawa bukan wanita sahaja yang dianggap tidak bermoral tetapi kaum lelaki turut terlibat sama. Oi Peng Khim berpendapat bahawa tidak terdapat perbezaan yang ketara dari segi metafora yang digunakan untuk melambangkan lelaki dan wanita. Melalui kajiannya. 2. alam.5 Oi Peng Khim –Imej Wanita dalam Peribahasa Melayu dan Simpulan Bahasa Melayu: Satu Tinjauan Sosiolinguistik Memandangkan penyelidikan terhadap peribahasa dan simpulan bahasa dengan penekanan kepada aspek bahasa seksis masih belum dilakukan. Pengkaji berpendapat bahawa analisis secara serius dan teliti adalah penting kerana aspek ini penting dalam kajian bahasa.2.1 7 2.1. peribahasa dan simpulan bahasa tidak boleh bersifat seksis kerana kajian yang dijalankan menunjukkan kewujudan metafora yang menggambarkan kedua-dua jantina turut terlibat dan mempunyai konotasi tertentu. makanan dan bahan buangan.1. Beliau telah menggunakan unsur metafora untuk melambangkan wanita dan lelaki serta membahagikannya kepada tujuh kategori iaitu manusia. maka Oi Peng Khim dalam latihan ilmiahnya yang bertajuk Imej Wanita dalam Peribahasa Melayu dan Simpulan Bahasa Melayu: Satu Tinjauan Sosiolinguistik. tumbuhan.1 Za’ba – Ilmu Mengarang Melayu . Secara tidak langsung unsur jantina dalam peribahasa dan simpulan bahasa menjelaskan bahawa terdapat faktor keseimbangan antara satu sama lain dan ada pihak yang tidak akan tersinggung atau terasing. haiwan. Malah beliau menegaskan bahawa adalah tidak adil menyatakan imej wanita lebih seksis berbanding lelaki.1. telah menganalisis sebanyak 229 peribahasa dan simpulan bahasa yang membincangkan tentang jantina.

bagai badak berendam. peribahasa yang tidak mempunyai makna dua lapis tidak dinamakan perumpamaan. Za’ba telah mengasingkan peribahasa mengikut jenis-jenisnya iaitu perumpamaan. bidalan. kadang-kadang perkataan ‘seperti’. penggunaanya bukan sekadar memperlihatkan keindahan atau keanggunan bahasa tetapi lebih daripada itu menggambarkan keikhlasan penerimaan. ‘bagai melepaskan anjing tersepit’. ‘laksana’. bagai kucing dibawakan lidi dan seperti tebuan di dalam tukil.1 8 Za’ba (1965) dalam bukunya yang bertajuk Ilmu Mengarang Melayu turut menyentuh tentang keperihalan peribahasa. peribahasa mempunyai makna dua lapis. Beliau menyebut bahawa selain untuk menegur. selalu juga disebut sebagai ‘melepaskan anjing tersepit’. ‘bagai’. Sekiranya keadaan seperti ini berlaku. Oleh itu.‘bagai’ dan lain-lain ditinggalkan atau tidak digunakan. Perbezaan . sesuatu perumpamaan akan berubah bentuk menjadi simpulan bahasa atau sekadar ayat semata-mata. Za’ba juga mengatakan bahawa semua peribahasa berasal daripada bahasa kiasan. Jenis pertama perumpamaan yang disebut sebagai perbandingan menggunakan perkataan ‘seperti’. ‘umpama’ dan ‘macam’ pada awal perumpamaan tersebut. Contohnya. Beliau membahagikan peribahasa kepada dua bahagian iaitu jenis pertama ialah perumpamaan yang disebut sebagai perbandingan dan keduanya ialah perumpamaan yang bukan perbandingan. pepatah dan lain-lain. Contohnya ialah ‘air tenang jangan disangka tiada buaya’. Bahasa kiasan bertujuan untuk memberikan misalan kepada sesuatu perkara yang lain dan maksud tersirat dalam peribahasa yang dikiaskan itu. Jenis yang kedua pula ialah perumpamaan yang tidak disebutkan perbandingannya. Bahasa kiasan kadang-kadang disampaikan secara terang-terangan. Walau bagaimanapun. Keadaan ini berbentuk sedemikian rupa kerana peribahasa menghiasi percakapan selalunya di antara dua pihak. Menurut Za’ba. memberi nasihat dan memperbaiki moral masyarakat. Contoh perumpamaan jenis pertama adalah bagai ayam lepas bertaji.

‘siapa yang makan lada dialah yang terasa pedas’.2. Ia juga menyediakan hubungan yang kontrastif dan afinitif yang mengawal penggunaan literal sesuatu istilah. 2. Hal ini dapat digambarkan dengan jelas apabila orang yang mendiamkan diri ketika mendapat sesuatu faedah dikatakan sebagai ‘seperti tikus jatuh ke beras’. Sememangnya secara harfiah.2 Eva Feder Kittay – Metaphor: Its Cognitive Force and Lingustic Structure Eva Feder Kittay (1990) dalam kajiannya yang bertajuk Metaphor: Its Cognitive Force and Linguistic Structure telah mengupas tentang teori falsafah komprehensif yang menjelaskan sumbangan berbentuk kognitif bagi kajian metafora. seekor tikus yang jatuh ke dalam tong beras akan diam kerana sudah terjumpa dengan apa yang dicarinya iaitu beras di samping memakan beras tersebut dengan gelojohnya. . metafora memberi kesan terhadap pemindahan makna bukan di antara dua istilah tetapi di antara domain-domain sesuatu kandungan yang distrukturkan atau lebih dikenali sebagai bidang semantik.1 9 antara perumpamaan pertama dan yang kedua adalah apa yang diumpamakan membawa makna yang serupa dalam perumpamaan kedua. Bidang semantik ditafsir sebagai suatu aspek yang penting bagi teori makna perkataan. Orang yang makan lada sememangnya terasa pedasnya dan keadaan ini membawa makna siapa yang membuat sesuatu perkara yang tidak baik maka dialah yang akan terasa atau tercucuk di hatinya. Maksud yang ingin disampaikan ialah seseorang yang mendiamkan diri apabila sampai ke tempat yang dicari atau mendapat sesuatu yang dikehendaki. Menurut Kittay. Dalam penggunaan berbentuk metaforikal hubungan ini dijanakan ke dalam domain kedua di mana ianya diorganisasikan semula dengan menggunakan aspek kognitif yang signifikan. Contohnya. jenis yang pertama merujuk kepada suatu perkara yang diumpamakan itu sama keadaannya dengan apa yang dimaksudkan oleh perumpamaan itu. Manakala.1.

Bidalan yang terkandung di dalamnya diberi makna atau interpretasi secara ringkas dalam bahasa Inggeris. Tujuan beliau berbuat demikian adalah untuk memberi kefahaman dan gambaran secara ringkas serta jelas maksud bidalan tersebut kepada orang-orang Inggeris yang berminat mempelajari bahasa dan budaya masyarakat Melayu. Kajian ini juga menyentuh aspek pragmatik di samping kajian linguistik serta psikologi yang terkini di mana pengarang mendekati pemahaman yang baru tentang hubungan di antara metafora dan maksud literal. Like the brinjal and the dried fish. b) Lidah biawak He has the forked tongue of a monitor lizard.W. As fowl that scratch up in the morn sufficient for their meal. Hamilton adalah seorang yang terkenal sebagai pengumpul dan penyenarai peribahasa. .3 A.W Hamilton – Malay Proverb: Bidal Melayu A.2. ( The insincere talk of a tree checous blackguard ).1. ( The Man who lives from hand to mouth and no ambition feel ). Bagi tujuan kajian ini. kais pagi makan pagi. (Fated to meet in the same dish).2 0 Kajian yang dijalankan oleh Kittay ini merupakan satu penyelidikan yang menyeluruh dan pemantapan teori semantik kognitif dalam metafora. c) Bagai terung dengan ikan kering. analisa yang digunakan dalam mengkaji metafora adalah bersifat sensitif dan sistematik. Beberapa contoh bidalan yang dapat dilihat daripada buku berkenaan adalah: a) Seperti ayam. 2. Beliau telah menghasilkan buku yang bertajuk Malay Proverb: Bidal Melayu pada tahun 1937 yang membuktikan bahawa beliau berusaha menyenaraikan sejumlah 200 bidalan Melayu serta menterjemahkannya ke dalam bahasa Inggeris.

C Brown – Malay Sayings C.1 Asmah Haji Omar – Metaphors of Anatomy as a Reflection of Malay Cultural Belief Asmah Haji Omar (1996). Kandungannya sebanyak 1.1. Peribahasa disifatkan sebagai indah dan boleh menjadi sebaliknya sebagai cerminan ketertiban orang Melayu. c) Seperti kucing dengan panggang. Like fish stupefied with derris-root poison.3Rencana dari Jurnal 2. Antara contoh unsur fauna yang terdapat dalam buku yang diusahakan itu adalah : a) Bagai ikan kena tuba.1.200 peribahasa memberi manfaat kepada masyarakat Barat yang berminat untuk mempelajarinya. Like the cat and the roast. b) Asal berinsang ikanlah. beliau berusaha mengumpulkan dan menyenaraikan peribahasa Melayu dan memberikan makna terjemahannya dalam bahasa Inggeris.4 C.1. Dalam kajian ini.3. dalam Jurnal Bahasa Jendela Alam Jilid 1 yang bertajuk Metaphors Of Anatomy As A Reflection Of Malay Cultural Belief telah menjalankan satu kajian tentang aspek metafora yang berkaitan dengan anatomi manusia . Anything with gills counts as fish.2 1 2.2. 2.C Brown (1951:x) dalam bukunya Malay Sayings telah memberikan definisi peribahasa sebagai bahasa diplomatik yang amat sesuai untuk mengelak diri daripada terlalu berterus-terang.

Selain itu. 2. tidak berpendirian teguh dan berfikiran kolot. Penulis dengan sedaya upaya akan merumuskan setiap persoalan dan maksud yang ingin disampaikan untuk kebaikan dan tatapan umum khususnya dalam bidang perkembangan bahasa. persepsi. harmoni. Pengkaji seperti Za’ba merupakan seorang penahu tanah air yang teragung dan terkenal dengan sifat berhati-hati dalam menulis apa sahaja yang berkaitan dengan bahasa . sifat berahsia. tanggungjawab. Menurut Asmah. kedekut. penulis akan cuba menghuraikan serta merumuskan setiap kosa ilmu yang diperolehi dalam bahagian kosa ilmu. Kajian ini juga menjelaskan tentang rasional di sebalik norma-norma dan tabu yang dikaitkan dengan bahagianbahagian badan yang tertentu terutamanya di tempat-tempat antara bahu dan kepala serta di sekitar kaki. kajian ini juga memperlihatkan beberapa aspek negatif tentang kebudayaan orang Melayu yang ditonjolkan melalui perumpamaan Melayu di mana ia berkisar penghinaan terhadap sikap angkuh. setia. dan berbudi pekerti mulia. kasih sayang. bersopan santun. peramah. kesemua aspek berkaitan secara langsung dengan anggota badan manusia. suka mengumpat. berbohong. Keadaan ini adalah kerana perasaan dan emosi masyarakat Melayu kebanyakannya berpusat kepada konsep hati berbanding jantung. tafsiran dan saranan serta pandangan yang dihujah dan dibahaskan beserta bukti oleh para pengkaji lepas. suka mengikut-ikut tabiat yang buruk. Analisa yang dijalankan dalam kajian ini menyentuh tentang kebudayaan Melayu yang menekankan beberapa ciri optimis seperti keintelektualan. malas. ambil berat.2 Rumusan Kosa Ilmu Setelah meneliti dan menganalisis pandangan-pandangan utama pengkaji lepas hasil daripada dapatan kajian. bercakap kosong. dengki.2 2 di mana ia menggambarkan cara bagaimana masyarakat Melayu mengklasifikasikan bahagian-bahagian badan menurut aturan yang signifikan.

memberi nasihat. Pandangan dan anggapan pengkaji terhadap masyarakat Melayu tidak jauh berbeza kerana perumpamaan merupakan bentuk bahasa figuratif yang tidak dinyatakan secara terus-terang apabila diujarkan dengan menjadikan objek sekeliling sebagai lambang atau simbol dalam menyampaikan sesuatu mesej. .2 3 termasuklah dalam hal yang berkaitan dengan peribahasa. kita haruslah memahami selok-belok bahasa dan masyarakat penutur bahasa itu sendiri. Dalam buku tersebut. Kegagalan memahami bahasa atau masyarakat pasti menghasilkan tafsiran yang mengelirukan. Zawiyah Mat pula telah menggunakan teori semantik sistem penuh dan pragmatik dalam menganalisis dan menghuraikan data kajian beliau. Keadaan ini adalah kesan daripada percanggahan tafsiran antara pengkaji dengan bahasa yang dikaji. terlalu banyak perkara yang hendak disampaikan telah dibicarakan dengan gaya yang paling sopan dan dan tertutup. Za’ba juga mengatakan bahawa sekiranya kita ingin melakukan kajian terhadap bahasa Melayu. Sopan dan tertutup di sini bermaksud mesej yang hendak disampaikan di selindungi oleh tutur kata yang semanis mungkin sebagai pemanis bicara. Penggunaan data peribahasa tersebut jelas menunjukkan bahawa masyarakat terdahulu amat berhati-hati dan berlapik ketika berbahasa. berbincang dan hasil yang bakal diperolehi itu tidak akan menyinggung perasaan sesiapa malah mewujudkan suasana harmoni di samping mengekalkan hubungan kemanusiaan. Pengkaji cenderung dalam memperkatakan aspek pemikiran masyarakat Melayu dan nilai-nilai yang terkandung dalam perumpamaan yang dikatakan mempunyai hubungan antara satu sama lain. Pengumpulan data peribahasa yang telah dilakukan oleh beliau turut menyenaraikan peribahasa-peribahasa yang telah dipilih sebagai data kajian ini. Dalam masyarakat Melayu. Za’ba memperluaskan makna peribahasa yang diberikan dengan cara mengaitkannya dengan suasana persekitaran dan secara tidak langsung melibatkan aspek metafora. Keadaan ini jelas terbukti apabila terhasilnya buku beliau yang bertajuk Ilmu Mengarang Melayu (1965) yang turut memperkatakan tentang peribahasa.

Namun. 2. semantik kognitif.2 4 Kajian Oi Peng Khim pula bertujuan mempertikaikan kenyataan bahawa perumpamaan Melayu bersifat seksis. Aspek linguistik seperti semantik. Setelah dianalisis jelas menunjukkan bahawa perumpamaan Melayu dari aspek jantina tidak bersifat seksis dan salah faham yang berlaku adalah akibat tindakan daripada pihak lain yang salah menginterpretasikannya tanpa melakukan kajian yang khusus. Oleh itu. Melalui kosa-kosa ilmu yang telah diteliti oleh penulis didapati bahawa walaupun pengkaji-pengkaji lepas mempunyai pelbagai sebab dan pendapat dalam mengkaji peribahasa Melayu tetapi masih terdapat kekurangan dari aspek skop kajian serta tatacara atau teori yang dikemukakan. data yang digunakan menunjukkan bahawa hipotesis beliau itu tidak tepat dan bercanggah dengan hasil dapatan yang diperolehi. Beliau melihat seksis dari sudut jantina iaitu mana yang lebih cenderung antara lelaki dan wanita. Kesimpulan yang dapat dinyatakan di sini adalah kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para pengkaji lepas dihuraikan dan ditafsirkan mengikut pandangan mereka sendiri. . Namun begitu. pragmatik dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengannya jelas menunjukkan bahawa penyelidikan dan perkembangan ilmu linguistik pernah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji yang terdahulu walaupun tidak secara khusus. kajian yang dilakukan mempunyai perkaitan dan seolah-olah wujud pertindihan dalam topik perbincangan. sintaksis.3 Analisis Kritis Sesuatu analisis kritis bertujuan untuk mengutarakan kelebihan dan kelemahan yang dilakukan oleh seseorang pengkaji dalam kajian mereka. apa yang menarik dan jelas di sini adalah setiap pengkaji memfokuskan kajian mereka kepada aspek-aspek linguistik yang berbeza.

beliau tidak menyentuh secara menyeluruh tentang aspek yang dikaji. sumbangan beliau dalam bidang ilmu dan kajian ini khasnya adalah amat dihargai. Sebagaimana yang terkandung dalam amanat Za’ba yang mengatakan bahawa aspek bahasa janganlah dihurai dengan mengkhaskan kepada sesuatu perkara. Ianya hendaklah luas dan meliputi sekalian tujuan serta makna yang diberi hendaklah tepat dan tidak tersimpang kepada yang lain (1965:168). Za’ba turut mengingatkan bahawa pemberian makna perumpamaan tidaklah dikhususkan kepada makna yang sempit kerana pemberian makna perumpamaan hendaklah mengumpamakan suasana yang luas. Kajian peribahasa seharusnya dilihat dengan memahami budaya hidup masyarakat Melayu dan tidak berdasarkan bentuk logik sahaja. Kajian beliau yang tidak menyertakan maksud perumpamaan telah menyukarkan penganalisisan kerana beliau membuat huraian secara rambang sahaja. analisis kerana kajian sebegini dianggap sebagai satu usaha yang tidak memberangsangkan sebaliknya hanya mencipta nama tanpa membuat pembaharuan dan . Beliau hanya membuat pengkelasan tentang perumpamaan dengan memberikan contohcontoh yang tertentu sahaja. kajian yang hanya menyenaraikan sesuatu aspek bahasa tidak wajar dianggap sebagai suatu kajian berbentuk perubahan. Selain itu. Namun. Maka hubungan harmoni yang dipertahankan tidak akan tercapai kerana ujaran yang bersifat terus-terang akan meninggalkan kesan kepada si pendengar apabila sesuatu topik perbincangan itu menyentuh perasaan dan peribadi seseorang. Apa yang dikatakan oleh Za’ba sememangnya benar. Sekiranya kita meneliti kajian Za’ba (1965). Sekiranya perkara ini berterusan maka peribahasa akan hanya tinggal sebagai sejarah sahaja di samping budaya masyarakat Melayu yang suka menggunakan bahasa berlapik ketika berkomunikasi tidak lagi diamalkan.2 5 Za’ba dikatakan sebagai seorang ahli bahasa yang yang telah berjaya menawan seluruh bangsa Melayu selama sepertiga abad yang lebih dan ketokohan beliau sememangnya diakui oleh masyarakat di Malaysia (Lutfi Abas:1978).

2 6

Bagi para pengkaji Barat pula, aspek-aspek sebegini tidak diambilkira dalam menyenaraikan peribahasa Melayu malah mereka dengan sewenang-wenangnya menterjemahkan peribahasa Melayu ke dalam bahasa Ingggeris dan memberikan maksud yang berbeza bagi sesetengah peribahasa daripada maksud asal perumpamaan bahasa Melayu tersebut. Adalah tidak cocok bagi sesuatu makna asal peribahasa diubahsuai mengikut cita rasa pengkaji sahaja kerana melalui bahasalah bangsa Melayu dapat berkembang dalam memartabatkan maruah negara. Tambahan pula, amalan yang menjadi pegangan hidup masyarakat Melayu menyebabkan masyarakat Melayu dikenali dengan sikap berhemah, berbudi bahasa dan mesra dengan sesiapa sahaja. Zawiyah Mat (1990), dalam kajian beliau hanya sekadar menyenaraikan data perumpamaan di samping memberikan makna kepada perumpamaan tersebut. Beliau menggunakan teori semantik dan pragmatik dalam proses penginterpretasian makna sebenar perumpamaan. Zawiyah Mat turut menggunakan teori ini kerana kedua-dua teori ini saling bergantungan dan tidak boleh diabaikan untuk memperolehi makna perumpamaan yang tepat. Walaupun pengkaji menekankan aspek semantik dan pragmatik, namun beliau tidak menyedari bahawa peranan konteks juga amat penting dalam menginterpretasikan makna. Keadaan ini berlaku kerana kajian beliau hanya berasaskan ayat tunggalan semata-mata dan aspek konteks diketepikan. Penganalisisan beliau tidak tuntas kerana secara tidak langsung beliau telah menghadkan ruang lingkup kajiannya. Kesimpulannya, penulis merasakan bahawa pengkaji-pengkaji lepas mempunyai idea-idea yang bernas dengan mempelbagaikan bentuk kajian tentang peribahasa. Namun, kesilapan yang tidak disengajakan dan disedari menyebabkan kajian mereka kurang lengkap serta mengabaikan beberapa teori penting dalam menginterpretasikan makna.

2 7

2.4 Perkaitan Antara Kosa Ilmu dan Permasalahan Kajian Merujuk kepada ulasan kosa ilmu yang telah dibincangkan, penulis mendapati bahawa setiap pengkaji cuba untuk menghuraikan topik perbincangan dengan mengemukakan idea-idea yang jitu dan bernas dalam setiap aspek yang diterokai. Mereka sedaya upaya menghuraikan pendapat dan pandangan yang berkaitan dengan pelbagai aspek peribahasa yang dikaji. Penulis juga mendapati bahawa pengkaji lepas lebih cenderung kepada aspek pengkajian makna. Oleh itu, penulis merasakan bahawa skop kajian perlu diluaskan dengan membuat sedikit kelainan dalam pengkajiannya. Setakat ini, persamaan yang paling ketara di antara kajian yang dilakukan oleh penulis dan para pengkaji yang lepas hanya dapat dilihat daripada kajian Khazriyati binti Salehuddin (2000), melalui kajian beliau yang bertajuk ‘Memahami MekanismeMekanisme Kognitif di dalam Metafora Kawalan atau Control – Satu Kajian Korpus. Kajian ini dikatakan sama dengan kajian yang dijalankan oleh penulis kerana kedua-dua kajian telah diteliti menerusi mekanisme-mekanisme kognitif yang terlibat dalam menghasilkan metafora. Sepertimana penulis, pengkaji juga telah menghuraikan ke semua contoh-contoh dalam penggunaan metafora dan kajian telah dijalankan secara mendalam bagi menunjukkan bagaimana setiap satu daripada aspek metafora yang dikaji terlibat dalam penghasilan dan penterjemahan metafora. Aspek perbezaannya pula dapat dilihat daripada sudut penganalisaan yang dijalankan di mana pengkaji telah merujuk kepada kajian Lakoff & Johnson melalui Women, Fire and Dangerous Things sebagai sumber utama rujukan manakala penulis pula telah merujuk kepada kajian Lakoff dalam Metaphors We Live By. Pendekatan

2 8 kajian yang dilakukan oleh Khazriyati adalah berdasarkan tiga model kognitif ICM (Idealized Cognitive Models) iaitu metonimi, metafora konseptual dan skema imej kinestetik manakala penulis pula telah menggunakan pendekatan kognitif yang merangkumi kesistematisan konsep metafora, kesistematisan metafora dalam menonjolkan atau menyembunyikan sesuatu aspek, metafora berorientasi, asas pengalaman dalam metafora, metafora dan koherensi kebudayaan, metafora ontologikal, metonimi dan personifikasi. Data kajian yang digunakan oleh Khazriyati diperolehi daripada majalah-majalah yang dipilih olehnya manakala penulis telah menggunakan lima buah peribahasa Melayu yang mempunyai kualiti yang tertentu sebagai data kajian. Kajian yang telah dijalankan oleh Zawiyah Mat (1990) yang bertajuk Semantik dan Pragmatik dalam Sinedoko, Metonimi dan Peribahasa Melayu juga mempunyai sedikit persamaan dengan kajian yang telah dilakukan oleh penulis terutamanya dari segi data yang digunakan iaitu peribahasa Melayu serta beberapa aspek dalam semantik kognitif seperti sinedoko dan metonimi. Penulis bersetuju dengan pandangan Zawiyah yang menekankan bahawa pemberian makna tidak seharusnya terhenti pada bentuk logik sahaja kerana ianya tidak mampu untuk menghuraikan maksud sebenar yang terdapat dalam sesebuah perumpamaan ataupun peribahasa. Oleh itu, untuk mendapatkan makna yang lebih jitu bagi sesuatu ujaran, pengaplikasian aspek-aspek semantik terutamanya semantik kognitif, pragmatik dan aspek-aspek lain dalam linguistik hendaklah diaplikasikan ke atas data peribahasa bagi memperlihatkan bagaimana bahasa dan pemikiran mempunyai hubungan timbal balik malah mempunyai hubungan yang saling bergantungan antara satu sama lain. Kajian-kajian lain juga mempunyai persamaan dengan kajian yang dijalankan oleh penulis tetapi persamaan ini adalah lebih berbentuk kesinoniman dari segi data yang digunakan bagi tujuan kajian iaitu peribahasa Melayu. Namun, pendekatan dan objektif kajian mereka adalah ternyata berbeza sekali dengan kajian penulis. Walau bagaimanapun, penulis dapat menjadikan kajian-kajian mereka sebagai pemangkin kepada kajian penulis kerana walaupun berbeza daripada aspek permasalahan kajian

Oleh itu. Pengkaji-pengkaji bahasa membuktikan bahawa bahasa mempunyai pengaruh yang kuat ke atas para pengguna sesuatu bahasa. Penulis telah memaparkan beberapa kajian yang dilakukan oleh para pengkaji lepas sama ada yang mempunyai persamaan secara langsung atau tidak langsung dengan kajian penulis ataupun memiliki perbezaan-perbezaan yang tertentu dalam sesetengah aspek bahasa. dari sini dapatlah kita lihat bagaimana eratnya hubungan di antara pemikiran sesuatu bahasa dengan kebudayaan sesebuah masyarakat berbahasa. 2. .5 Kesimpulan Sebagai kesimpulannya.2 9 tetapi unsur-unsur linguistik yang terkandung dalam setiap kajian mempunyai persamaan dengan kajian penulis secara literal. bab ini telah merumuskan tentang kosa ilmu yang telah dilampirkan dalam kajian ini.

Empat tahap yang utama telah dilalui oleh penulis bagi menghasilkan kajian ini. 3. Pada tahap yang pertama. jurnal. majalah. Aspek. dan latihan ilmiah. metodologi merangkumi andaian dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam membuat ulasan terhadap penyelidikan ataupun kriteria yang digunakan oleh penyelidik untuk mentafsirkan data dan membuat kesimpulan. penulis hanya menumpukan kepada penyelidikan di perpustakaan sahaja. Tumpuan diberikan kepada penyelidikan perpustakaan kerana penulis ingin mendapat segala maklumat yang berkaitan dengan metafora. kaedah penyelidikan.1 Prosedur Penyelidikan Prosedur penyelidikan merupakan langkah atau tahap demi tahap yang dilalui dalam kajian ini. dan peribahasa Melayu. Tidak ketinggalan juga bahan-bahan rujukan daripada sumber elektronik seperti maklumat . Bab ini akan menerangkan dan menghuraikan bagaimana kajian ini dilestarikan. semantik kognitif. Dapatan maklumat kebanyakannya diperolehi daripada bahan bercetak seperti buku. dokumen.aspek tertentu seperti prosedur penyelidikan.3 0 BAB 3 OLAHAN PENYELIDIKAN 3 Pendahuluan Menurut Bailey (1984:47). penganalisisan data dan takrif bagi konsepkonsep yang terlibat bagi kajian ini akan dihuraikan secara lebih mendalam.

3 1 daripada Internet. penulis memilih kaedah penyelidikan atau lebih dikenali sebagai metodologi kajian yang sesuai bagi menghasilkan latihan ilmiah ini. Justeru. Pada tahap ini. Tumpuan penulis adalah khusus kepada bahan-bahan bercetak di mana maklumat-maklumat penting yang berkaitan seperti kajian-kajian lepas serta fakta-fakta yang releven dapat diperolehi. Sesuatu topik tertentu akan hanya digarap dengan berkesan apabila seseorang pengkaji . semantik kognitif dan peribahasa Melayu. Tahap yang ketiga pula merupakan tahap pengumpulan data. Olahan penyelidikan ini melibatkan pengumpulan data dan seterusnya penganalisisan data dengan cara mengaplikasikannya ke dalam peribahasa Melayu.2 Kaedah Penyelidikan Perpustakaan Menurut Mohd. penulis akan menjalankan kaedah pemilihan data yang menggunakan dua buah buku sebagai sumber utama iaitu Women. Kejayaan sesuatu penyelidikan adalah bergantung kepada kaedah yang digunakan dan bagaimana data penyelidikan itu dianalisis. 3. Fire and Dangerous Things dan Metaphors We Live By yang dikarang oleh George Lakoff dan Mark Johnson. Kaedah memungut data adalah satu aspek yang penting dalam sesebuah kajian. penyelidikan yang akan dijalankan nanti melibatkan cara pengolahan bagi mendapatkan penginterpretasian yang dikehendaki. Pada tahap ini. Pada tahap yang kedua. Shaffie (1991:41). Penulis mula membuat perancangan bentuk kajian yang akan digunakan di samping mencungkil maklumat tentang aspek metafora. perbincangan dengan penyelia merupakan langkah paling awal dan amat penting bagi melancarkan pemahaman topik kajian. penulis telah menganalisis dapatan atau hasil daripada maklumat terkumpul yang diperolehi daripada pengumpulan data yang dijalankan. Kaedah ini penting dalam penghasilan bab yang selanjutnya. Pada tahap yang terakhir. penyelidikan merupakan satu unit yang berkesan yang boleh digunakan untuk menambahkan lagi pengetahuan manusia.

definisi konsep dan beberapa tafsiran tentang persoalan kajian. Perpustakaan Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA). penulis menggunakan penerapan teori yang bersesuaian. Perpustakaan Universiti Malaya dan Dewan Bahasa dan Pustaka.3 Penganalisisan Data Kajian yang dijalankan oleh penulis berkaitan dengan aspek metafora daripada sudut pandangan semantik kognitif yang diaplikasikan dalam peribahasa Melayu. Antara gedung ilmu yang digunakan oleh penulis untuk menjalankan penyelidikan adalah Perpustakaan Tun Sri Lanang (PTSL). Di samping itu. Bilik Sumber Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik (UKM). Penulis beranggapan sedemikian kerana Mohd. Bahan-bahan yang dikumpulkan dijadikan sumber utama untuk memproses maklumat yang penting terutamanya dari segi mendapatkan hasil kajian lepas. Sebab utama penulis memilih kaedah ini adalah untuk mendapatkan maklumat dan huraian yang lengkap tentang beberapa perkara seperti kosa ilmu. latihan ilmiah dan surat khabar. Pendekatan yang digunakan adalah kajian secara deskriptif atau kualitatif dengan cara membuat peratusan dan penghuraian dalam menganalisis data yang dikumpul. Penyelidikan perpustakaan agak berkesan kerana bahan-bahan dapat dikumpul dengan tepat. majalah. . mengatakan bahawa kaedah penyelidikan perpustakaan merupakan salah satu teknik terbaik yang digunakan oleh para penyelidik untuk mendapatkan data dan bukti melalui rujukan yang dilakukan ke atas buku-buku dan dokumentasi seperti jurnal.3 2 dapat mencari bahan-bahan yang khusus dalam membahas topik yang dikehendaki secara terperinci dan mendalam (Gory Keraf 1994:160). Supranto (1986:9) berpendapat bahawa penyelidikan perpustakaan adalah penyelidikan yang dijalankan dengan cara mengumpulkan data yang diperolehi dari sumber perpustakaan. Shaffie Abu Bakar (1991:41). 3. cepat serta boleh dipercayai kesahihan datanya (Mouly: 1970}.

Bahasa dan makna yang terdapat dalam metafora ialah bahasa dan makna yang menurut Za’ba berlapis yakni tidak bercorak harfiah. pengarang telah cuba untuk menunjukkan bagaimana orang Melayu berfikir melalui metafora.4 Penerapan Teori dan Konsep Huraian-huraian dalam bahagian ini secara keseluruhannya merujuk kepada maklumat terperinci daripada monograf yang dihasilkan oleh Akademi Kajian Ketamadunan yang telah dikarang oleh Dato’ Dr. penulis menggunakan rajah-rajah untuk menerangkan permasalahan kajian. Aristotle dalam karyanya Poetika. hanya orang yang pemikirannya sangat kreatif atau orang yang genius sahaja yang dapat membentuk metafora. melalui kajian beliau yang bertajuk ‘Metafora Melayu: Bagaimana Pemikir Melayu Mencipta Makna dan Membentuk Epistemologinya.4. Hassan Ahmad (2003). Menurut Aristotle.1 Analisis Kualitatif Kaedah kualitatif ialah penyelidikan yang tidak memerlukan penggunaan pendekatan statistik. Metafora adalah ciri sistem konseptual manusia. Dapatkah kita membentuk apa-apa teori tentang pemikiran Melayu berdasarkan metafora Melayu? Soalan ini seolah-olah membayangkan bahawa ‘teori pemikiran Melayu’ belum ada atau tidak ada.1 Teori Pemikiran Melayu Melalui kajian yang dijalankan. bagaimana . Keadaan ini adalah kerana setiap pembolehubah yang terlibat dalam penyelidikan akan dinilai dari sifat kualitatif. 3.3. 3.3 3 3. Dalam analisis ini. Jikalau tidak ada teori yang sedemikian. Maka ciri pemikiran yang terbentuk dalam metafora ialah keasliannya atau ‘originality’nya. berkata bahawa proses mental menbentuk metafora tidak dapat ditiru oleh sesiapa.

3 4 orang Melayu dapat melahirkan teks-teks metaforik yang di dalamnya terdapat segala macam pemikiran dan renungan yang konseptual dan abstrak? Teori pemikiran bererti cara atau kaedah manusia berfikir atau cara manusia mencipta ilmu. kaki dan sebagainya). soal hubungannya dengan lingkungan sosialnya dan dengan alam kosmos yang ‘rahsianya’ atau ‘keajaiban’nya sukar diketahui atau difahami dan dijelaskan melalui akal manusia semata-mata.300 tahun dahulu dan dilanjutkan secara gigih oleh golongan empirisme British pada abad ke-17 dan 18. terutamanya John Locke (1963-1704) dan David Hume (1711-1776). ilmu dan pengetahuan) yang dibawa masuk ke dalam minda manusia melalui pengalaman inderawinya.4. pendengaran (melalui telinga). Plato dan para pengikutnya di Barat . Proses ini dilakukan melalui percubaan dengan menggunakan pelbagai kaedah untuk memahami atau menjelaskan fenomena alam. Penganut epistomologi empirisme percaya dan yakin bahawa manusia mengetahui sesuatu tentang alam ini hanya melalui daya inderawinya atau melalui pengamalan. atau kaedah akliah yang dipelopori oleh Plato. soal kewujudan.2 Dua Aliran Epistemologi Secara umumnya. John Locke misalnya. Kaedah yang kedua ialah kaedah yang disebut sebagai rasionalisme. Di Barat cara ini disebut sebagai aliran emperisme yang dikatakan dipelopori oleh Aristotle iaitu seorang pemikir atau ahli falsafah Yunani lebih daripada 2. berpendapat bahawa manusia dilahirkan ke dunia dengan otak atau minda yang kosong. seperti kain putih atau ‘blank sheet’. daya mencium atau bau (melalui hidung) dan rasa (melalui lidah) misalnya. guru Aristotle. 3. Istilah lain yang biasa digunakan ialah epistemologi yang membawa maksud teori tentang ilmu. manusia mengetahui atau membentuk ilmu tentang alam dan kehidupannya melalui dua cara iaitu pertama melalui daya inderawinya atau melalui tanggapan atau persepsi inderawinya. cara ini dikatakan berdasarkan pemerhatian atau pengalaman melalui daya indera penglihatan (melalui mata). dan sentuh atau pegang (melalui tangan. Oleh itu. Minda yang kosong itu hanya menunggu diisi oleh ‘idea’ (fikiran.

Dalam epistemologi Melayu budi mejadi teras ilmu Melayu. pemikir Melayu nampaknya tidak memisahkan kaedah mengetahui atau membentuk ilmu dan fikiran ke dalam dua aliran teori epistemologi yang bertentangan. Penganut aliran rasionalisme yang terkenal adalah Rene Descartes (1596-1650) Sejak tahun 1950-an lagi. Sampailah ke hari ini. imaginasi. Pendek kata. Jikalau kita hendak membuat satu skema tentang proses pemikiran Melayu yang bersifat sepadu atau boleh juga disebut sebagai ‘holistik’.3 5 kemudiannya percaya bahawa manusia sudah mempunyai fakulti yang asli atau ‘innate’ di dalam otak atau mindanya untuk mengetahui ilmu. intuisi atau rasa hati yang dialami di dalam dirinya atau di dalam ruang mentalnya. Noam Chomsky menolak emperisme atau pengalaman berdasarkan daya inderawi sebagai kaedah yang tidak dapat dipercayai untuk mengetahui ilmu atau ‘realiti’ yang sebenarnya. antara realisme dengan idealisme. Malah Plato percaya bahawa manusia sudah mempunyai kebolehan untuk mengetahui ilmu sejak sebelum dia lahir ke dunia. tidak ada batas pemisahan yang kategorikal dalam sistem kognisi Melayu. yang wujud hanya tanggapan manusia tentang alam tersebut. tanda yang pertama ialah pemikir Melayu akan menggabungkan daya akal dan daya kreatifnya serentak untuk melahirkan makna yang tidak bersifat dualistik. wacana tentang epistemologi Barat berkisar pada dua aliran pemikiran ini tanpa kesudahan. Walau bagaimanapun. ini tidak bererti bahawa unsur idealisme tidak ada dalam pemikiran Melayu. kerana idealisme Melayu bukannya persoalan ‘epistemik’ semata-mata. sebagaimana idealisme di Barat (misalnya idealisme Bekerley) yang lahir daripada teori epistemologi yang menganggap bahawa alam fenomena ini ‘tidak wujud’. Kerangka Epistemologi Melayu Bagaimana pula tentang epistomologi Melayu? Berdasarkan kajian ringkas metafora Melayu. yang wujud hanyalah ‘idea’ atau tanggapan manusia tentang ‘benda’ . misalnya ‘meja’ tidak wujud. misalnya dengan memisahkan idealisme dan realisme seperti yang berlaku dalam wacana epistemologi Barat. Tanda yang kedua ialah pemikir Melayu sering berusaha mencapai keharmonian antara alam nyata yang berada di luar dirinya dengan alam fikiran. Keadaan ini terbayang melalui istilah akal budi.

namun termasuk juga pengalaman dalaman atau pengalaman ‘mental’ dan renungan atau intuisi yang mencapai kemuncak abstraksinya yang tinggi. Maka. Maka. dapat dirasa dan dapat dipegang. seperti Plato dan Rene Descartes yang percaya bahawa manusia dilahirkan di dunia dengan kebolehan yang telah sedia ada dalam mindanya untuk mengetahui ilmu secara ‘innate’ (asliah) dapat kita golongkan sebagai pemikir ‘rasional-metafizik-sufistik’. nampak. pengalaman tidak hanya bererti pengalaman inderawi semata-mata. unsur idealisme dan realisme dalam sistem pemikiran Melayu adalah bersifat experiential. Ahli falsafah Barat. alam ini wujud. Kebanyakan ungkapan dan makna metafora Melayu menggambarkan pemikiran dan renungan yang abstrak. dari daya imaginatif yang kreatif dan dari . ada. dari akal yang rasional. Selain itu. Namun. alam atau ruang pemikiran Melayu diisi dengan ‘idea’ atau ‘tanggapan’. Bagi pemikir Melayu. Misalnya.3 6 yang disebut ‘meja’ itu. Maka. pengalaman empirisme Melayu termasuk pengalaman refleksi (renungan) dalam diri. ‘pandangan’dan ‘rasa hati’ yang datang dari sumber emperikal (pengalaman dan pemerhatian inderawi). seperti juga teori empirisme anjuran Locke (yang percaya bahawa ilmu juga boleh diperolehi melalui refleksi tentang idea yang sudah masuk ke dalam minda manusia melalui pengalaman inderawi). pemikiran Melayu tidak meninggalkan kaedah berfikir atau kaedah mengetahui atau memahami sesuatu secara abstrak dengan menggunakan akal (rasionalisme) sebagai alat kognitifnya. Maksud pengalaman atau experiential perlu dijelaskan disini sebagai kaedah pemikir Melayu untuk mengetahui dan memahami sesuatu berdasarkan ‘objek-objek’ atau kejadian yang dapat dilihat di alam nyata dan berdasarkan ‘renungan hati di dalam dirinya’. ianya tidak sampai kepada aliran empirisme ‘radikal’ ala David Hume yang percaya bahawa ‘kesedaran diri’ manusia tidak wujud seolah-olah manusia tidak mempunyai daya untuk berfikir secara refleksif. Bagi pemikir Melayu. melalui pengalaman ‘makrifat’ seperti yang cuba dicapai oleh pemikir sufistik atau pemikir metafizik seperti Hamzah Fansuri.

untuk mengkaji alam berdasarkan data yang nyata dan boleh membuat kesimpulan. wacana ini nampaknya seperti membuang masa sahaja tetapi tujuannya adalah untuk membezakan hujah atau fikiran induktif dengan hujah deduktif yang menganggap bahawa kesimpulannya benar atau sah secara logikal walaupun isi premisnya adalah tidak benar. Oleh itu. melainkan ungkapan ini bersifat metaforik di mana ianya setaraf dengan ungkapan ‘orang itu babi’ yang bermaksud ‘perangai orang itu seperti babi’. Ilmu atau maklumat sering kali ‘salah dan palsu’ kerana adanya kaedah . Kaedah emperisme tidak boleh ditolak bulat-bulat oleh pemikir rasional kerana kaedah ini ssesuai dengan sifat manusia sebagai mahluk Tuhan yang dianugerahi alat-alat inderawi seperti mata dan telinga untuk melihat dan mendengar. premisnya juga boleh membawa kepada kesimpulan yang benar berdasarkan ‘pengalaman’ walaupun boleh jadi kebenaran itu adalah tidak mutlak. Sekiranya dilihat secara sekali imbas. Ungkapan ini ‘benar’ dari segi maksud metaforanya (maksud non-harfiah). membuat teori. Mungkinkah ungkapan ‘harimau ialah anjing’ itu benar dari segi makna harfiahnya atau berdasarkan fakta empirikalnya?. Dalam kaedah berfikir secara induksi (induktif). Walau bagaimanapun. tetapi tidak ada kepastian yang mutlak bahawa matahari pasti akan terbit esok (walaupun kita tahu.3 7 kaedah metafizik. berdasarkan premis logikal-deduktif tetapi tidak benar berdasarkan pengalaman. Contoh yang selalu diberikan oleh ahli falsafah Barat ialah melalui pengalaman kita yang percaya bahawa matahari akan terbit esok. Kita dapat berkata bahawa pemikiran Melayu berdasarkan kaedah induksi. tidak kira sama ada premisnya benar atau salah. konsep dan sebagainya berdasarkan data emperikal itu melalui analisis pemikiran yang rasional. sedangkan ungkapan ‘harimau ialah anjing’ hanya ‘benar’ dari segi hujah logiknya. melalui pengalaman bahawa matahari tidak pernah tidak terbit). bagaimana kita tahu bahawa matahari pasti akan terbit esok?. kita juga boleh berkata bahawa pemikiran yang ‘logikal-deduktif’ belum tentu dapat menghasilkan ‘kebenaran’ yang benar walaupun hujah logiknya adalah sah.

sepertimana yang dijelaskan oleh Za’ba atau dengan perkataan lain pemikiran atau ilmu Melayu berdasarkan gabungan akal dan budi. Pemikiran Melayu tidak sampai ke tahap membuat kesimpulan berdasarkan premis yang tidak benar kerana pemikiran Melayu adalah berdasarkan kepada dua kaedah berfikir yang asas iaitu menguji ‘konsep’ atau pemikirannya melalui pengalaman sebelum konsep itu dapat diterima kebenarannya. adalah berdasarkan kepercayaan yang merentas keterbatasan alam fizik untuk memikirkan hal-hal ‘ghaib’ sesuai dengan firman Allah dalam Kitab Al-Quran dengan menggunakan kaedah atau hujah tamsil ibarat melalui ungkapan simbolik untuk memahami dan menjelaskan hal-hal metafizik yakni melalui metafora. Manusia yang dapat menggunakan kedua-dua bahagian otak ini secara serentak sering dapat melahirkan fikiran yang geliga dan kreatif baik dalam bidang ‘bukan saintifik’ mahupun bidang ‘saintifik’.3 8 yang membenarkan penggunaan premis yang ‘tidak benar’ untuk membuat kenyataan atau kesimpulan yang dianggap secara logiknya sah tentang sesuatu benda atau ‘realiti’. imaginatif dan emosi atau perasaan. Apabila manusia berfikir atau merenungi sesuatu. daya inderawinya. kedua-dua bahagian otak ini secara sedar atau tidak digunakan serentak. Dalam hal ini. imaginasinya. Keduanya. Einstein iaitu manusia yang sering dianggap sangat geliga otaknya pernah berkata bahawa ‘imagination is more important than knowledge’. Melalui otaknya yang kreatif inilah beliau dikatakan telah . sama ada dia menyedarinya atau tidak. Pemikir Melayu juga menggunakan renungan hati atau daya imaginasi untuk mencipta makna secara kreatif dan simbolik. diingatkan bahawa apabila mannusia berfikir. gabungan antara akal. pengalaman dan adab. rasa hati atau intuisinya dan daya ingatannya. Terdapat kajian ‘saintifik’ yang dilakukan oleh Roger Sperry dari Institut Carlifonia dalam tahun 1970 dan 1980-an yang membuktikan bahawa otak atau minda manusia terdiri daripada dua bahagian atau hemisfera yang di sebelah kiri adalah minda rasional (akliah) dan di sebelah kanan adalah otak atau minda kreatif. dia menggunakan seluruh proses kognitifnya secara serentak. akalnya (rasionalisme dan logikalitinya).

3 9 menemui teorinya tentang Hukum Relativiti yang mengubah konsep fizik mekanistik Newton yang menganggap bahawa ruang dan waktu adalah ‘benda’ yang mutlak atau ‘absolute’ yakni tidak bergantung pada pemerhatian atau ‘observation’ manusia (sebagai subjek penahu) yang relatif. iaitu ‘hukum graviti’ yang dipercayai oleh ahli sains. Contoh yang sering disebut ialah yang berkaitan dengan hukum graviti (yang dikatakan ditemui oleh Newton). Konsep tentang berat sesuatu benda itu dijelaskan melalui metafora hukum graviti ini. Mengulas tentang kaedah atau ilmu metafizik yang tidak digemari oleh ahli sains Barat. konsep yang abstrak seperti ‘masa’ dan ‘sebab-musabab’ (sebab dan akibat) sering cuba dikonsepsikan melalui ‘metafora saintifik’ yang menggunakan ungkapan dari domain sumber yang biasa (yang nyata). Oleh itu. kalau orang Melayu-Islam mengatakan. dipegang. Oleh itu. Ungkapan ‘hukum graviti’ itu sendiri dapat dianggap sebagai ungkapan metafora untuk menyatakan suatu ‘realiti alam’ yang tidak dapat dilihat oleh manusia. ‘daya graviti’ yang diumpamakan sebagai ‘besi berani’ atau magnet ini tidak dapat ditanggapi (yakni dilihat. Kita seharusnya tidak lupa bahawa bahasa atau pemikiran saintifik juga banyak yang bercorak metaforik. Demikianlah. janganlah kita berkata bahawa ungkapan ini ‘tidak saintifik’ atau merupakan kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan secara empirikal atau secara logikal kerana kita boleh juga berkata ‘kehendak Allah’ itu berlaku melalui hukumnya. melainkan ‘konsep’ tentang ‘graviti’ itu ditanggapi secara abstrak. menurut ungkapan metafora Melayu). orang Melayu percaya bahawa dalam alam ini ada kuasa-kuasa atau unsur ghaib sejak zaman animisme lagi yang tidak dapat ditanggapi melalui kaedah empirikal. ‘buah durian gugur ke bumi atas kehendak Allah’. hasilnya ialah ‘konstruksi mental’ sahaja. kepercayaan . Melalui kepercayaan animisme. dirasa dan sebagainya) melalui daya inderawi manusia. Walau bagaimanapun. untuk akhirnya turun ke bawah iaitu ke bumi (atau menyembah bumi. iaitu kepercayaan bahawa di dunia ini seolah-olah ada semacam ‘besi berani’ atau magnet yang dapat menarik apa-apa benda yang berada di atas (misalnya buah epal di atas pokoknya) atau yang naik ke atas atau yang terbang (misalnya burung atau kapal terbang).

tidak benarlah kalau dikatakan bahawa manusia mesti hanya bergantung kepada akal yang rasional semata-mata untuk memahami alam ini. Maka. Melalui rangkap kata yang disusun indah. mereka memuji. Ungkapan ‘memancarkan cahaya’ ialah ungkapan metaforik dan bukannya ungkapan harfiah atau saintifik. jin. Kita hanya mengetahui sesuatu perkara berdasarkan persepsi kita di mana kita memahami realiti yang berada di luar berdasarkan ‘idea’ yang kita bentuk melalui kuasa inderawi dan melalui akal kita yang terbatas. Barisan kalimatnya adalah teratur. 3. Penerbit Fajar Bakti. Petaling Jaya. Peribahasa wujud kerana masyarakat Melayu mahu menyampaikan sesuatu makna secara analogi atau perbandingan. 19 Raminah Haji Sabran. Kecekapan Berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia: untuk pelatih maktab prguruan. syurga dan neraka.4 Konsep Peribahasa Peribahasa merupakan salah satu cabang sastera lama yang turut memainkan peranan dalam kehidupan masyarakat Melayu. . hlm. menyatakan hasrat hati dan melahirkan perasaan. hari kiamat. ringkas dan padat. menyindir atau menegur dengan cara yang paling halus. 1985.4 0 Melayu telah beralih kepada pandangan sejagat (world view) yang baru berdasarkan kosmologi ketauhidan. Jadi. Allah memerintahkan manusia supaya mempercayai hal-hal ghaib seperti malaikat.4. tidaklah salah kalau manusia menggunakan kaedah metafizik untuk memahami hal-hal pasca fizik ini seperti yang dilakukan oleh pemikir tasawuf atau sufi dan manusia rasional seperti Plato dan Rene Descartes yang akhirnya melalui kaedah teori kesangsian atau ‘theory of doubt’nya percaya bahawa Tuhan memancarkan cahaya ke dalam diri atau minda untuk membolehkannya mengetahui apa-apa yang benar secara pasti.276. Hakikat alam yang sebenarnya tidak dapat diketahui secara mutlak. tanpa menjatuhkan air muka individu tersebut tetapi memberikan kesan yang amat dalam19. Masyarakat Melayu menggunakan peribahasa bertujuan untuk memberi teguran. dengan erti yang tepat serta kias ibarat yang tajam.

hlm. 22 Darus Ahmad.20 Asal-usul peribahasa tidak dapat diketahui. India atau Eropah mengenali sikap lembut dan sopan orang Melayu melalui bahasanya.22 Abdullah Hussain pula mengatakan bahawa “peribahasa merupakan salah satu cabang sastera lama yang tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu.VII. Mereka menggunakan peribahasa sebagai kiasan atau sindiran akibat daripada kejadian atau tingkah laku sama ada disedari ataupun tidak. Pulau Pinang.34. Menurut kebiasaan lama masyarakat Melayu. Sinaran Bros. Misalnya. tak makan orang menggambarkan seseorang yang marah sambil bersungut itu bukanlah bertujuan untuk merosakkan kita tetapi semata-mata kerana hendak mengajar kita. Aristotle telah mendefinisikan peribahasa sebagai “pecahan atau bahagian daripada kebijaksanaan dahulu kala yang menghindarkan kerosakan dan kebinasaan untuk menyingkapkan keterangan dan kepintaran”. Persuratan Melayu: Lama-Baru. hlm. 1974. 1975. Walau bagaimanapun. berbicara terus-terang dalam sesuatu perkara dianggap kurang sopan. Kuala Lumpur.21 Masyarakat Melayu menggunakan peribahasa sebagai ejen pembentuk keperibadian diri dan keharmonian hidup bermasyarakat.4 1 Sejak dua ribu tahun yang lalu. Abdullah Husain. Hubungan masyarakat Melayu tradisional yang akrab dengan unsur-unsur alam melahirkan idea kepada mereka untuk mencipta kiasan berdasarkan sifat-sifat yang sama 20 21 Winstedt 1950:2. peribahasa harimau bertempik. Cetakan Kedua. Hampir setiap bangsa mempunyai bentuk-bentuk peribahasanya yang tersendiri dan peribahasa sesuatu bangsa itu mencerminkan watak bangsa tersebut”. Mereka sedar bahawa ‘terlajak perahu boleh diundur tetapi kalau terlajak kata buruk padahnya’. Peribahasa digunakan apabila sesuatu bangsa mula mengenali peradaban iaitu ketika organisasi kehidupan perlu diaturkan antara yang baik dengan yang buruk. Masyarakat lain seperti Cina. Tidak diketahui bilakah ia mula digunakan dan siapa penciptanya. . usia peribahasa sama tua dengan bahasa sesuatu bangsa. perbuatan yang kurang manis dan melanggar adat.

Perkara yang perlu ditegaskan di sini adalah. is fundamentally metaphorical in nature’. metafora berlaku di peringkat perkataan dan tidak di peringkat ayat: kedua. in terms of which we think and act. atau ‘penyelewengan daripada bahasa harfiah’ seperti yang dikatakan oleh Aristotle tetapi mempunyai fungsi kognitif. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Jadi terdapat tiga ciri metafora dalam takrif Aristotle iaitu.hlm. pertama. Aristotle berkata bahawa ‘metafora’ terbentuk apabila sesuatu benda diberi nama (yakni makna) yang dimiliki oleh benda lain.23 3. pada asasnya. 23 Abdullah Husain. metafora bukanlah merupakan ‘perhiasan bahasa’ atau ‘bunga-bunga bahasa’. pada asasnya.4 2 antara unsur-unsur alam itu dengan tingkah laku manusia.5 Konsep Metafora Apakah makna metafora atau pemikiran metaforik? Dipercayai bahawa orang yang pertama cuba mentakrifkan makna ‘metafora’ atau ‘isti‘ārah’ (bahasa Arab) ialah Aristotle iaitu lebih kurang 2. atau daripada jenis kepada jenis. bukan untuk bermain-main dengan kata-kata tanpa melahirkan apa-apa konsep. Dalam karyanya Poetika. atau daripada jenis kepada genusnya. Bahasa dan pemikiran metaforik sebenarnya berlaku setiap hari dalam kehidupan manusia. wujudlah kehadiran metafora dalam peribahasa.VII.4. sistem penanggapan atau konseptual biasa yang melaluinya kita berfikir dan bertindak adalah bersifat metafora. Dengan kata lain. atau berdasarkan analogi’. Seperti kata George Lakoff dan Mark Johnson (1981:1). pemindahan (makna) ini berlaku sama ada dari peringkat genus kepada jenisnya. ‘our ordinary conceptual system. Aristotle menganggap metafora sebagai ‘penyelewengan’ atau ‘deviant’ daripada bahasa harfiah: dan ketiga metafora dibentuk daripada persamaan antara dua benda. Oleh itu. yang bermaksud. melalui metafora manusia cuba melihat sesuatu berdasarkan sesuatu yang lain. pada bahagian lain dalam karya yang sama. iaitu untuk membentuk fikiran dan makna yang luar biasa atau makna yang bersifat abstrak atau konseptual. .300 tahun dahulu.

melalui pantun.6 Metafora Melayu Za’ba mentakrifkan metafora Melayu sebagai ‘peribahasa yang menyebutkan sesuatu maksud dengan diumpamakan atau dikiaskan kepada sesuatu perkara lain dan oleh kerana itu jadi ertinya dua lapis’ (Za’ba 1934/2002: 170). Pendek kata. tentang lingkungan sosialnya dan tentang alam melalui wacana. isinya hendaklah bersifat konseptual. Sebuah teks yang besar iaitu Hikayat Hang Tuah pun dapat dianggap sebagai wacana metafora naratif yang besar. and just of words…’ dan fungsi metafora ialah ‘…to better understand certain concepts and not just some artistic or aesthetic purposes’. melalui cerita rakyat atau lipur lara. Takrif ini samalah dengan takrif Aristotle. Keadaan ini bererti bahawa manusia berfikir atau membentuk konsep-konsepnya tentang dirinya. barkata bahawa jikalau sesuatu ungkapan hendak dianggap sebagai ungkapan konseptual. sekadarkan banyak sedikitnya dan tinggi rendah isinya mengikut kadar kemajuan bahasa itu dan kemajuan bangsa yang bercakap akan dia’ (Za’ba 1934/2002: 171). Hamzah Fansuri di Acheh dalam abad ke-16 atau 17. iaitu. Dalam perbualan seharian kita pun. seperti yang terdapat dalam puisi (syair) penyair tasawuf agung Melayu. maka ungkapan itu hendaklah mengandungi ciri makna yang disebutkan primary conceptual content. iaitu akal budi atau ‘kehalusan akal’ untuk menilai isi dan corak pemikiran Melayu. atau bersifat ‘intelektual’ (istilah ini juga digunakan oleh Henle).4. Seorang pengkaji metafora Barat. 3. Hassan Ahmad menggunakan istilah yang lebih luas daripada istilah intelektual. metafora sebagai sistem pemikiran konseptual manusia tidak hanya terungkap dalam bentuk kata-kata tunggal yang bersifat ‘kata nama’ sahaja (seperti yang ditakrifkan oleh Aristotle) atau seperti apa yang dikatakan oleh Kovecses (2002:x). matafora adalah ‘… property of concept.4 3 Demikian juga kata Za’ba. melalui hikayat atau melalui karangan bercorak metafizik. bidalan dan perumpamaan. Fenle (1959). Nilai ini akan kita nampak melalui metafora Melayu yang dibentuk melalui peribahasa dan pepatah Melayu. fikiran yang bersifat metaforik sering berlaku. Ungkapan ‘jadi ertinya dua lapis’ bererti lapis pertama ialah lapis . ‘semua bahasa penuh dengan peribahasa.

Mereka berkata bahawa bahasa harfiah digunakan untuk menyatakan bagaimana ‘…we understand our experience directly when we see it being structured directly from interaction with and in our environment’. Ertinya yang luar hanya ‘betul-betul seperti yang disebutkan oleh perkataannya itu’. Za’ba dalam karangannya tentang metafora Melayu (walaupun beliau tidak menggunakan istilah ini. Za’ba memberikan dua contoh di mana yang pertama agak kompleks dan yang kedua agak mudah. . Contoh yang lebih mudah dari segi ‘bayangan maksudnya’ ialah peribahasa siapa makan cabai dia terasa pedasnya.4 4 luarannya yang membawa makna harfiah. dan lapis kedua ialah lapis dalamannya yang membawa makna metafora. 230). Contoh yang pertama adalah bagai tikus jatuh ke beras. lihat Za’ba 1934/2002: 170-221) mengemukakan beberapa pandangan atau ‘teori’ yang menarik tentang metafora Melayu. manakala bahasa metraforik terbentuk apabila we experience metaphorically when we use a gestalt from one domain of experience to structure experience in another domain’ (Hal. tetapi ertinya yang sebenar ‘lapis yang di sebelah dalam’ ialah barang siapa yang sungguh berbuat sesuatu celaan dialah yang terasa apabila seseorang lain mencela-cela perbuatannya itu dengan tiada menyebutkan namanya’ (Za’ba. Salah satu takrif yang baik tentang maksud ungkapan atau makna harfiah dan maksud ungkapan atau makna metaforik ialah takrif yang dikemukakan oleh Lakoff dah Johnson (1980). op cit). tetapi ertinya yang sebelah dalam (iaitu makna yang sebenar) ialah apabila sudah ke situ diam sahaja. Makna luarannya (makna lapis pertama) ialah ‘yang sepanjang yang nampak zahir daripada perkataannya itu sahaja iaitu sama seperti tikus yang jatuh ke atas longgok beras. tiada berbunyi atau tiada pergi ke mana-mana lagi kerana sudah terjumpa benda yang memang kesukaan hatinya’ (Za’ba 1934/2002: 190). Istilah lain yang hendak kita gunakan dalam tulisan ini untuk maksud ‘erti di luar’ ialah ungkapan harfiah (literal) dan istilah metafora atau makna yang non-harfiah digunakan untuk ‘erti di sebelah dalam’ atau ‘erti lapisan kedua’.

4 5 Metafora Melayu dapat dibahagikan kepada beberapa jenis misalnya metafora yang dibentuk melalui perumpamaan atau perbandingan, atau jenis yang bersifat analogis yang disampaikan melalui pelbagai jenis simpulan bahasa, peribahasa, pepatah, bahasa kiasan dan sindiran, bidalan, tamsil, ibarat, metonimi dan personifikasi. Hal ini tidak bererti bahawa jenis-jenis metafora ini mempunyai sempadan pemisahan skema konseptual yang jelas antara satu dengan yang lain, malah sebenarnya, proses mental yang asas dalam pembentukan metafora Melayu ialah proses analogi atau perbandingan dan perumpamaan. Perkara penting yang hendak ditegaskan di sini adalah, ungkapan metafora konseptual tidak lahir secara spontan atau menurut sesedap rasa hati pemikirannya sahaja tetapi berdasarkan pengalaman yang berpanjangan dan melalui renungan akliah pemikir Melayu berinteraksi dengan alam sekelilingnya. 3.4.7 Metafora Sebagai Cara Masyarakat Melayu Mengabstraksi Realiti Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, metafora yang bercorak konseptual dibentuk apabila manusia cuba menciptakan, memahami dan menjelaskan konsep-konsep yang sukar, kompleks, abstrak dan tidak mempunyai kategori literal yang jelas berdasarkan idea yang lebih biasa dialami atau difahami manusia dalam kehidupan sehariannya. Pemikiran manusia selalu dibentuk dalam dimensi ruang dan waktu. Hanya Allah sahaja yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Oleh itu, apabila pemikiran Melayu hendak membentuk pemikiran yang abstrak atau konseptual, mereka menggunakan kategori substentif untuk membentuk makna abstrak pada kata-kata yang maknanya tidak dapat mereka tanggapi melalui alat inderawi. Contoh yang boleh kita adalah, tentang konsep masa dan konsep akal atau ilmu. Masa ialah konsep yang abstrak. Kita tidak dapat melihat bagaimana bentuk atau rupa masa. Oleh itu, untuk memahami masa sebagai konsep yang abstrak, yang mempunyai nilai atau fungsi praktik dalam kehidupan manusia, orang Melayu memberikan sifat fizikal dan ruang, misalnya sifat bergerak dan sifat boleh diukur, atau sifat substentif, dan nilai material kepada ‘masa’. Maka, terbentuklah ungkapan seperti ‘masa itu emas’, ‘masa itu wang’, ‘masa berjalan’, ‘masa sudah habis’, ‘masa terbuang’, ‘masa lapang’,

4 6 ‘masa (musim) kering’ atau ‘arah’ atau kedudukan seperti yang terdapat pada ungkapan ‘masa depan’ dan ‘masa lepas’. Kategori tempat atau ruang dalam domain ‘makanan’ dan ‘kesihatan’ dijadikan skema konseptual untuk membentuk metafora tentang konsep ilmu dan akal. Oleh itu, wujudlah dalam skema konseptual Melayu metafora-matafora seperti berikut; (a) metafora hati atau akal sebagai tempat (bandingkan dengan metafora yang terbentuk berdasarkan kategori ‘metaphor as container’ Lakoff dan Johnson 1980). Contohnya: ‘jangan simpan dalam hati’, atau ‘dalam hati’, ‘masuk akal’; ‘lubuk akal’ dan ‘tepian ilmu’ yang merujuk kepada orang yang pandai atau bijak. (b) metafora hati atau akal sebagai domain makanan: Contohnya, ‘makan hati’, ‘termakan akal’, dan (c) metafora hati atau akal sebagai domain kesihatan. Contohnya, ‘hilang akal’, ‘akal sihat’, ‘sakit hati’. Akal juga diberi sifat bergerak, misalnya pada ungkapan metafora, ‘akal melintas’ merujuk kepada sifat bergerak yang bererti ‘fikiran yang mendatang’, atau diberi ukuran, misalnya pada ungkapan seperti ‘akal sejengkal’ yang bermakna ‘berasa diri lebih dari orang lain’, akal dua jengkal yang bermakna ‘berasa diri sama dengan orang lain’, dan akal tiga jengkal yang bermakna ‘berasa diri kurang daripada orang lain’. Ilmu diprojekkan ke domain makanan untuk jiwa manusia, misalnya pada ungkapan ‘ilmu ialah makanan jiwa’. Hati (organ manusia) diberikan sifat-sifat perasaan, misalnya ungkapan metafora ‘sakit hati’ tidak lagi merujuk kepada sakit fizikal tetapi bermakna perasaan marah; ungkapan seperti ‘hati yang lara’ atau ‘menghiburkan hati’, ‘hati yang busuk’ dan ‘hati yang bersih’, memprojekkan hati dari domain fisiologi atau organik manusia ke domain psikologi. ‘Hati’ juga disamakan dengan akal atau roh atau kalbu (Arab- dua ‘benda’ yang kita tidak nampak), sebagai tempat letaknya fikiran dan intuisi manusia dan bukannya di dalam otak (organ fizikal) manusia. Daripada contoh-contoh tersebut kita melihat bahawa makna metafora bersifat konotatif, tidak detonatif. Makna denotatif merupakan ciri biasa dalam pemikiran literal, iaitu ciri referential (perujukan) di mana setiap kata atau ungkapan harfiah merujuk

4 7 kepada makna yang objektif di mana ianya merujuk kepada benda yang wujud dalam alam nyata atau alam empirikal atau dengan perkataan lain, antara lambang dengan makna dalam ungkapan harfiah terdapat hubungan semantik satu-lawan-satu atau makna yang dianggap selaras dengan realiti di alam luar, sedangkan dalam struktur makna metafora, hubungan antara lambang dengan makna adalah bersifat abstrak, lebih terbuka, tidak tertutup, bebas, dan tidak bersifat linear tetapi ‘literal’ atau bercambah. Sugiharto (1996: 19) menjelaskan pembentukan makna secara metaforik ini dengan melihat metafora sebagai keadaan dasar antropologi manusia. Menurutnya, dalam kerangka memahami diri dan alam sekitar, manusia tidak mempunyai akses atau hubungan langsung dengan realiti atau kebenaran yang murni kerana pada dasarnya keupayaan akal rasionalnya adalah terbatas. Oleh itu, mahu tidak mahu cara dasar manusia untuk memahami alam dan dirinya hanyalah melalui metafora iaitu dengan menyamakan reality dengan sesuatu yang lain, yang lebih mudah di fahami. Dengan perkataan lain, manusia sentiasa mencuba mencipta realitinya sendiri tentang ‘hakikat’ alam ini.

3.4.8 Menginterpretasi Metafora Melayu Persoalan yang perlu kita sentuh adalah bagaimanakah orang Melayu memahami maksud metafora? Ungkapan seperti ‘kaki meja’ mudah difahami kerana aspek makna literal (harfiah) pada perkataan ‘kaki’ dikekalkan dalam ungkapan itu tetapi bagaimana pula orang Melayu dapat memahami makna metafora seperti ‘kaki botol’ atau metafora yang lebih kompleks isi konseptualnya, yang makna dalamannya tidak dapat dicamkan sedikit pun daripada ungkapan harfiahnya. Berkaitan dengan soal ini, Za’ba berkata bahawa ‘tiap-tiap peribahasa yang telah terbit pada sesuatu bangsa itu timbulnya kemudian daripada telah diuji mereka kebenarannya dengan dirasai atau dilihat sendiri beberapa lama, mungkin (1) mula-mulanya sebutan itu keluar dari mulut seseorang yang bijak dan pantas fikirannya iaitu perkataan yang ringkas dan memenuhi sepenuh-penuh maksudnya serta mengandungi di dalamnya sesuatu kebenaran yang telah dirasai atau telah

dan (c) metafora Melayu menghasilkan suatu sistem pandangan hidup bersama bangsa Melayu atau sistem rangkaian sosial pemikiran Melayu melalui evolusi sosial. Dalam contoh di atas tadi kita mengkaji metafora jenis ‘kaki botol’ (dan contoh-contoh lain seumpamanya) dari segi analisis linguistik: perubahan kategori gramatik kata ‘kaki’ sebagai kata nama (benda) kepada kategorinya sebagai kata sifat untuk menjelaskan proses kognitif yang berlaku dalam minda apabila pemikir . Sekarang dapatlah kita kaji soal ini berdasarkan sejenis teks metafora Melayu yang kita sebut sebagai ‘peribahasa’ berdasarkan penjelasan Za’ba. Kata-kata yang diitalikkan di atas membayangkan tiga fakta atau proses penting dalam pembentukan pemikiran Melayu melalui metafora. c) ‘Seperti sirih balik ke gagang’. Contohnya: a) ‘Seperti pinang dibelah dua’. halus dan kompleks. Biasanya metafora analogis dalam peribahasa ditandai oleh perkataan ‘seperti’ dan ‘bagai’. (2) kemudian apabila berkenan orang ramai mendengarnya maka dipakailah pula oleh mereka itu hingga berulang-ulang dan berhubung-hubung dari seorang ke seorang (Za’ba 1934/2002: 171). apabila peribahasa itu pertama kali dibentuk. Perumpamaan atau analogi banyak sekali terdapat dalam peribahasa Melayu. Dalam peribahasa Melayulah pemikiran Melayu kelihatan mencapai tahap abstraksi dan kreativiti mental (abstraksi) yang tinggi. akliah dan renungan serta intuisi atau rasa hati sekaligus. d) ‘Bagai pungguk rindukan bulan’. (b) metafora Melayu dibentuk oleh manusia Melayu yang bijak dan pantas fikirannya. bagaimanakah orang lain mengetahui maknanya?. e) ‘Seperti mentimun dengan durian’. iaitu (a) metafora dan hasilnya. Kebanyakan orang Melayu memang sudah tahu apakah makna peribahasa ini kerana maknanya sudah ditakrifkan dalam kamus atau dalam buku peribahasa. pemikiran Melayu terbentuk melalui proses pengalaman .4 8 diperhatikannya berlaku pada diri orang-orang lain. b) ‘Seperti belut balik ke lumpur’. Namun demikian.

dalam peribahasa Melayu ‘secondary subject’nya tidak ditunjukkan kecuali dalam contoh (c) dan (d). (b) dan (e) yang dari segi penggunaan bahasanya tidak lain dan tidak bukan sifatnya adalah harfiah. peribahasa (a). Oleh itu. persoalan yang belum terjawab adalah bagaimana orang Melayu mengetahui makna metafora peribahasa ini. Richards (1936) untuk memahami atau mentafsirkan makna metafora. Walau bagaimanapun. Dalam kritikan sastera di Barat khususnya.4 9 Melayu cuba menyatakan pengalaman perseptualnya melalui perubahan konsep ‘benda’ kepada konsep ‘sifat benda’. walaupun kita dapat merasakan bahawa (c) dan (d) tentunya bukan ungkapan harfiah. Dalam contoh ini ‘experience’ (pengalaman = ‘tenor’ atau ‘topik’) ialah subjek pokok atau primary subject yang makna metaforanya dinyatakan melalui ‘subjek kedua’ atau ‘secondary subject’ iaitu school (= vehicle).A. Sekarang cuba kita lanjutkan kaedah ini dengan melihat metafora itu dari segi strukturnya dan dari segi proses sosiologisnya yang lebih kompleks lagi. iaitu ‘school’. kita tahu maknanya tentulah bukan harfiah kerana adanya projeksi mental yang dibayangkan oleh ‘daun sirih’ yang tidak bernyawa diberikan sifat ruang. kita tahu bahawa ungkapan ini tentu bukan ungkapan harfiah kerana adakah mungkin burung pungguk boleh merindukan bulan?. but the fees are high”. termasuk peribahasa (a). Contoh dalam pepatah bahasa Inggeris ialah “Experience is a good school. Begitu juga dalam peribahasa (d). Jawapan yang mudah ialah kita bertanya kepada orang yang mula-mula menciptakan peribahasa ini. dalam peribahasa (c) ‘sirih balik ke gagang’. struktur metafora dianggap terdiri daripada subjek (literal) utama (primary) atau ‘tenor’ yang diungkapkan dalam bentuk subjek ‘secondary’ yang bersifat figuratif yang disebut sebagai ‘vehicle’. iaitu ‘bergerak’ (= balik ke gagang’). Walau bagaimanapun. Barangkali inilah cara asalnya . ‘pungguk rindukan bulan’. Maklumat ini adalah kerangka klasik yang dikemukakan oleh I. Bagaimanapun. contoh ini menunjukkan bagaimana metafora membentuk abstraksi berdasarkan ‘acuan’ atau ‘model’ yang maknanya sudah jelas. (b) dan (e) boleh dikatakan bersifat harfiah (literal) kerana dalam peribahasa ini tidak terdapat kata-kata yang maknanya lebih daripada harfiah.

Kita memahami A melalui B. ungkapan atau kata-kata harfiahnya berfungsi sebagai ‘pembayang maksud’. misalnya untuk diumpamakan kepada ‘benda’ lain yang serupa bentuk atau rupanya. Walau bagaimanapun. A adalah domain sasaran manakala B adalah domain sumber. Misalnya. Dalam peribahasa ‘seperti pinang dibelah dua’. . kedua-dua belah rupanya adalah sama dan ungkapan harfiah ini boleh dijadikan perumpamaan yang umum serta genetik sifatnya. tidak kebalikannya yakni ‘A ialah B’ tidak boleh diterbalikkan menjadi ‘B adalah A’. makna sebenar ini ialah makna yang mempunyai rujukan khusus dalam minda pembentuk metafora iaitu ‘seperti dua orang manusia (suami isteri dan teman) yang hampir-hampir serupa (sama cantik dan sama padan)’.5 0 bagaimana peribahasa itu akhirnya diketahui lalu takrifnya dimasukkan dalam kamus atau buku peribahasa. Daripada contoh tersebut. ungkapan metafora itu sendiri secara empirikalnya dapat membayangkan walaupun secara samar-samar apakah maksud peribahasa itu. kita perhatikan bahawa sifat khusus metafora adalah domain sumbernya dan domain sasarannya yang tidak boleh diterbalikkan urutannya. Dalam formula ini. Kita juga dapat membayangkan konteks sosial atau pengalaman empirikal yang mendorong pemikir Melayu membentuk struktur konseptual yang dibayangkan oleh peribahasa ini. Struktur urutan ini dapat kita nyatakan melalui formula ‘A dan B’. 1997) dan ‘vehicle’ (istilah Richards yang sangat popular). peribahasa seperti pinang dibelah dua boleh menimbulkan pelbagai makna dalam minda atau fikiran orang lain asalkan fokusnya tidak lari daripada ‘makna pokok’ nya di peringkat harfiah (makna yang dibayangkan itu). Oleh yang demikian. di mana apabila ‘pinang dibelah dua’. tidak sebagai ‘tenor’ menurut istilah Richards atau ‘topik’ menurut beberapa orang pengkaji metafora Barat yang lain (misalnya Goatly. ‘Pembayang maksud’ yang tersirat ini dipilih dari benda-benda atau ‘kejadian’ yang dapat dilihat dan dialami oleh manusia Melayu dalam kehidupan seharian mereka. baik secara umum atau khusus.

5 1 Pengalaman orang Melayu dalam alam fizikalnya menjadi sumber untuk memahami ‘idea’ atau hal-hal yang abstrak atau yang bersifat konseptual. tanpa menimbulkan kemarahannya. ‘pinang dibelah dua’ Kovecses (2002:6) menyebut fenomena ini sebagai sifat unidirectionality metafora. misalnya dia melihat ‘orang yang lemah hendak malawan orang yang kuat dan berkuasa’. apa yang berlaku dalam pemikiran Melayu ialah proses menyatakan maksud melalui ungkapan yang tidak langsung atau indirect speech. seseorang pemikir Melayu itu melihat kejadian yang berlaku melalui pengalaman atau pemerhatiannya. sedangkan dalam peribahasa ‘maksudnya’ atau makna metaforanya yang bersifat konseptual tidak dinyatakan. Jadi. jangan tersimpang kepada yang lain’ (Za’ba 1934/2002:190). dengan syarat ‘erti yang diberi itu hendaklah tepat. Oleh itu. misalnya penghulu di kampungnya. dia mencari jalan atau akal bagaimana hendak memberitahu orang yang lemah itu supaya jangan melawan orang yang kuat dan berkuasa. dalam pantun. Cara yang paling sesuai baginya ialah dengan menyampaikan mesej melalui ungkapan tak langsung dengan menggunakan ‘realiti’ dari alam tumbuh-tumbuhan seperti ‘mentimun’ sebagai analogi kepada orang yang lemah dan ‘durian’ sebagai analogi kepada orang yang kuat dan berkuasa. Hal ini disebut sebagai proses mental. . misalnya peribahasa seperti mentimun dengan durian. yakni maknanya boleh bersifat macam-macam tetapi latar belakangnya khusus atau berdasarkan konteks tertentu. Perbezaannya dengan pantun ialah. yakni dari makna yang abstrak ke makna yang harfiah atau dalam contoh peribahasa dari ‘dua orang yang serupa’ (domain A ke domain B). Oleh itu. rangkap pertama dalam pantun empat kerat bertugas sebagai gambaran ‘pembayang maksud’ kepada ‘maksud’ yang dinyatakan dalam rangkap yang berikutnya. Kita dapat membayangkan situasi sosial yang melahirkan konsep atau makna peribahasa begini dengan pertama sekali. Keadaan ini bererti bahawa pembentukan metafora tidak pernah atau jarang-jarang berlaku dari A ke B. janganlah makna dikhaskan kepada satu-satu perkara sahaja tetapi ‘hendaklah meliputi sekalian tujuannya’. Za’ba berkata bahawa apabila menghuraikan peribahasa. Walaupun makna peribahasa boleh jadi ‘terbuka’.

5 2 secara bijaksana dia menyampaikan mesejnya secara tidak langsung melalui peribahasa seperti mentimun dengan durian itu. jadi kita akan kalah melawan orang yang kuat seperti durian yang berduri-duri yang kalau ‘dilagakan’ dengan mentimun.4. kita dapat menggambarkan struktur kognitif yang berlaku dalam minda pemikir Melayu melalui dua proses kognitif seperti yang berikut: Proses jenis pertama: Dari alam luar yang nyata Pemetaan Ke alam abstrak (dalam minda pemikir) Pohon Ke Konsep raja sebagai payung atau penaung Akar pohon Ke Konsep rakyat sebagai pendukung raja Proses jenis kedua: Dari alam pengalaman (konteks sosial) melihat orang yang lemah melawan orang yang kuat atau berkuasa Pemetaan ke alam abstrak (konseptual) .9 Pemetaan Projeksi Dari Domain Sasaran ke Domain Sumber Daripada perbincangan setakat ini. 3. Kita dapat membayangkan bahawa dia memberitahu rakannya ‘kita ni mentimun. Orang yang mendengarnya akan insaf betapa benarnya peribahasa ini. Pemilihan ‘mentimun’ dan ‘durian’ sebagai analogi memang cukup tepat. dia durian’. pasti mentimun yang lembut itu akan pecah dan musnah ( yakni ‘kalah’).

kita dapat melihat berlakunya satu proses kognitif yang kreatif iaitu memilih ciri mentimun sebagai sayuran yang lembut. Kajian yang dilakukan oleh Dato’ Dr. seorang sarjana senior yang memang dikenali dengan ketekunan dan ketajaman beliau dalam menelusuri akar akal budi Melayu termasuk sistem dan gaya pemikiran Melayu dengan menyorot segala yang tersurat dan tersirat dalam metafora telah dijadikan asas bagi huraian tentang aspek teori dan konsep dalam kajian ini. 3. . mudah dipecahkan untuk disamakan dengan manusia yang lemah manakala ciri durian yang dipilih untuk perbandingan ini adalah kulitnya yang keras. iaitu sebagai sayur atau buah yang boleh dimakan. berduri tajam untuk disamakan dengan manusia yang kuat dan berkuasa. Hassan Ahmad. tidak keras. Ciri yang tidak dipilih ialah ciri mentimun dan durian yang teras (tipikal).5 3 mentimun durian ke ke orang yang lemah orang yang kuat/berkuasa Dalam proses yang kedua.5 Kesimpulan Bab ini merupakan olahan penyelidikan yang menyatakan tentang metodologi kajian di samping menerapkan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan tajuk utama kajian ini.

Oleh kerana masyarakat Melayu mengkonseptualisasikan setiap peribahasa dengan maksudnya yang tersendiri. . penganalisisan kajian serta perbincangan hasil kajian. sindiran.0 Pendahuluan Bab ini menyentuh tentang aspek-aspek yang terpenting dalam penghasilan kajian ini di mana ia meliputi keputusan kajian.. Sepertimana yang telah dinyatakan pada bahagian awal lagi.5 4 BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4. perbandingan dan falsafah hidup. maka keadaan ini secara tidak langsung menggambarkan kesistematisan konsep metafora di samping peribahasa itu sendiri.1 Kesistematisan Konsep Metafora. 4. Penulis akan meneruskan perbincangan dalam bab ini dengan menampilkan proses analisis yang diperolehi daripada data-data yang telah dikumpul. Peribahasa biasanya dibentuk mengikut corak yang tertentu di mana peribahasa Melayu dapat dibahagikan kepada beberapa kategori seperti peribahasa berbentuk nasihat. penganalisisan kajian ini adalah bergantung sepenuhnya kepada kajian yang telah dijalankan dalam Metaphors We Live By oleh Lakoff & Johnson. penganalisisan data ini akan dibahagikan kepada beberapa peringkat perbincangan. Oleh itu.

Memandangkan ekspresi-ekspresi yang kita gunakan dalam bahasa sehari-hari adalah berkait rapat dengan konsep metafora dalam bentuk yang sistematik.5 5 Menurut Lakoff & Johnson. kita dapat melihatnya daripada huraian yang dilakukan terhadap data-data peribahasa Melayu yang berikut: • Harapkan pagar. mendindingi dan meghalangi sesuatu atau seseorang yang berada di bawah penjagaannya daripada gangguan. dia pula yang mengkhianati kita ( Kamus Dewan. sudah tentu kita mengatakan bahawa bagaimana ‘pagar’ boleh menjaga dan pada masa yang sama boleh juga memakan padi sedangkan pagar adalah objek yang tidak bernyawa untuk melakukan perbuatan yang sedemikian? Mengapa ‘pagar’ yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga padi dan bukannya ‘orang-orang’ atau ‘tin-tin kosong’ yang biasanya digunakan untuk menjaga padi daripada dimakan oleh burung?. Keadaan bagaimana ekspresi-ekspresi metafora dalam bahasa seharian kita boleh menghuraikan sesuatu konsep dan sifat semulajadi metafora dapat dilihat melalui setiap satu peribahasa yang telah dipilih sebagai data dalam kajian ini. 1997 ). pagar makan padi’? Mengapa mengharapkan ‘pagar’ untuk menjaga padi? Mengikut pemikiran yang lojik. metafora melambangkan maksud yang berlainan daripada ekspresi yang diujarkan. Persoalan ini akan terjawab sekiranya kita berbalik semula kepada fungsi dan kegunaan pagar itu sendiri iaitu untuk melindungi. pagar makan padi. maka kita boleh mengaplikasikannya bagi mengkaji sifat semulajadi konsep metafora di samping memperolehi pemahaman yang mendalam tentang sifat metafora dalam aktiviti-aktiviti seharian kita. kejahatan dan . Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang dimaksudkan oleh pengkaji tersebut. Ekspresi-ekspresi metafora dalam kehidupan seharian adalah bergantung kepada konsep metafora secara sistematik di mana melaluinya kita boleh mengkaji salasilah dan perkaitan metafora dalam aktiviti kehidupan kita seharihari. Maksudnya: Orang yang dipercayai untuk menjaga sesuatu. Mengapakah masyarakat Melayu mengatakan ‘harapkan pagar.

Pagar dibina untuk membatasi kawasan sawah padi mereka daripada ancaman binatang yang suka memakan hasil tanaman di samping merosakkannya. Individu atau golongan ini bersikap mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan kemaslahatan orang lain. Senario ini dapat dilihat dengan lebih ketara pada zaman ini di mana terdapat para suami yang ‘menggantung isteri mereka tanpa tali’ serta mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Sekiranya kita tinjau secara lebih spesifik kita dapat mengandaikan bahawa peribahasa ini terhasil akibat pengaruh kegiatan seharian masyarakat Melayu tradisional itu sendiri yang terlibat dengan aktiviti menanam padi.5 6 bahaya. kerakusan pada pangkat dan kuasa serta nafsu yang tidak mempunyai batasan. penolong ketua yang cuba merampas kuasa ketua dalam diam-diam. Maka. Selain itu. adalah lebih wajar sekiranya pagar tersebut digantikan dengan yang baru atau terus dibuang sebelum keadaan menjadi bertambah buruk. pembantu rumah yang melarikan anak jagaannya untuk dijual di luar negara dan lebih jijik lagi bapa kandung yang tergamak untuk merogol anak sendiri. Oleh itu. Metafora bagi pagar yang cuba dideskripsikan di sini adalah pagar yang berpotensi untuk tumbang ke atas padi pada bilabila masa atau pagar yang telah rosak dan berlubang serta tidak mampu untuk melindungi padi daripada bahaya sekaligus memberi ruang untuk binatang untuk memakannya. sifat kurang berwaspada masyarakat Melayu juga turut tertonjol di mana mereka cepat mempercayai seseorang tanpa menyelidik latar belakang dan muslihat orang itu. Pandangan mata mereka dikaburi oleh sifat tamak dan haloba. Nampaknya. Mengapa ‘pagar’ yang diharapkan memakan ‘padi’ yang sepatutnya dijaga? Di sini dapatlah kita lihat betapa tidak amanah dan bertanggungjawabnya sesetengah golongan dalam masyarakat kita yang sanggup mengkhianati harapan yang diletakkan oleh seseorang ke atas diri mereka. jelaslah di sini mengapa masyarakat Melayu lama memilih pagar sebagai penjaga padi mereka. sudah tiba masanya . Ternyatalah di sini bahawa pagar yang dimaksudkan oleh orang Melayu bukanlah terdiri daripada pagar yang elok dan selamat.

oleh kerana kera mempunyai ciri-ciri fizikal. Orang-orang atau tin-tin kosong biasanya digunakan untuk menakutkan burung-burung ini daripada mendekati padi. • Kera di hutan disusukan. Tambahan pula. Apakah istimewanya anak kera disusukan walhal anak sendiri mati kelaparan?. seseorang individu boleh menginterpretasikan peribahasa ini dengan cara lain yang berbeza sekali. mental dan naluri semulajadi yang seakan-akan manusia maka masyarakat Melayu tradisional telah memilih kera sebagai perbandingan bagi sifat sesetengah golongan masyarakat yang gemar membuang masa dengan melakukan perkara-perkara yang tidak menguntungkan. Walau bagaimanapun. sudah tentu timbul persoalan sama ada wajar ataupun tidak kita sebagai ibu bapa menyusukan anak kera berbanding anak sendiri. Oleh yang demikian. mereka tidak menggunakan pagar untuk melindungi padi kerana pagar tidak mampu untuk menghalang ancaman utama padi iaitu burung daripada memakannya. Sememangnya mustahil bagi seseorang untuk menyusukan kera di hutan dan mengabaikan anak sendiri kerana wujudnya kekangan habitat dan biologi spesies manusia dan kera. anak di rumah mati kelaparan. Namun. Ketersiratan yang terkandung dalam peribahasa ini adalah mengharapkan sesuatu atau seseorang yang akan berlaku khianat sekiranya diamanahkan untuk melindungi. sebaliknya memberikan tumpuan yang lebih kepada perkara yang remeh-temeh ( Kamus Dewan. Sekiranya kita meneliti bentuk fizikal peribahasa tersebut. jika pagarlah yang diharapkan untuk menjaga padi. pagar yang pada pandangan mata kasar bersifat kukuh dan teguh tidak mampu menghalang tikus yang juga merupakan musuh padi. 1997 ). dari sudut pandangan masyarakat Melayu. Secara realitinya dalam kegiatan seharian masyarakat Melayu yang terlibat dengan aktiviti menanam padi. Maksudnya: Memberikan keutamaan kepada perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. maka musnahlah padi yang merupakan sumber utama rezeki mereka.5 7 bagi padi untuk hidup berdikari tanpa mengharapkan pagar lagi yang selama ini dianggap sebagai tempat untuk bersandar dan bergantung hidup. .

dapatkah adat itu menyambung zuriat?. Senario ini dapat dilihat apabila terdapat majlis perkahwinan yang diiringi upacara bertandak dan tari-menari di kampung. Setiap pasangan yang berkahwin sudah tentu inginkan anak. Maksudnya: Berpegang teguh kepada sesuatu kepercayaan walaupun terpaksa mengorbankan sesuatu ( Kamus Dewan. peribahasa ini dapat diaplikasikan sekiranya kita melihat kepada situasi seorang isteri yang mengharapkan agar suaminya bekerja keras untuk mendapatkan wang bagi menyara kehidupan keluarga. Setelah seseorang anak itu dilahirkan. Alasannya adalah anak-anak muda seringkali berada dalam keadaan mabuk semasa bertandak. 1997 ). anak tersebut dididik dan diberi pelajaran secukupnya sehingga mencapai usia dewasa. Sebaliknya si suami lebih berminat untuk duduk melepak di kedai kopi sehingga waktu senja. Maka. Aksi-aksi menarik yang menghiburkan ketika gendang Melayu dipalu tidak lagi kelihatan. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa perkara remeh-temeh lebih diutamakan berbanding menyara kehidupan keluarga sendiri walaupun kebanyakan daripada anggota masyarakat kita sedar bahawa adalah lebih berbaloi sekiranya masa lapang mereka diisi dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang dapat menjamin masa depan. amat jelaslah di sini bahawa para ibu bapa dalam masyarakat kita tidak rela untuk ‘mati anak’ semata-mata untuk mempertahankan adat yang mengakibatkan anak-anak muda mereka mabuk dalam . Persoalannya di sini adakah di antara kita yang sanggup ‘mati anak’ demi untuk mempertahankan sesuatu adat? Mengapa pula sanggup mati anak? Kalau anak sudah mati. jangan mati adat.5 8 Dalam kehidupan kita sehari-hari. Peribahasa di atas jelas bersifat kontradik dengan sikap masyarakat kita yang sebenarnya lebih sanggup kehilangan adat berbanding kematian anak mereka. • Biar mati anak.

Persoalannya di sini. pernahkah sambil menyelam kita meminum air? Mampukah kita melakukannya? Bagi pendapat saya. minum air. berucap sambil berkempen dan banyak lagi aktiviti-aktiviti yang lain. Nampaknya. sungai. Maksudnya: Melakukan dua jenis pekerjaan dalam satu masa ( Kamus Dewan. Orang Melayu dilarang menderhakai Sultan dan perkara ini merupakan satu kesalahan yang boleh membawa kepada hukuman mati. mahukah kita meneguknya? Secara tersiratnya. di sungai atau tasik airnya adalah kotor dan tercemar manakala di kolam renang airnya berkemungkinan bercampur dengan air liur dan air kencing manusia. . telinga mendengar kuliah sementara tangan menyalin nota. sekiranya kita melihat kembali keadaan orang Melayu pada satu zaman dahulu yang meletakkan adat sebagai perkara yang terpenting dalam kehidupan mereka di mana ketika zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Air di laut adalah masin.5 9 majlis tari-menari. Jelaslah di sini bahawa orang Melayu pada zaman tersebut mementingkan adat sepertimana mementingkan anak-anak mereka. Namun. hanya yang terhebat dapat melakukannya kerana sekiranya kita menyelam sambil minum air. kolam renang atau di mana-mana tempat lain. Apabila kita bermandi-manda di laut. kemungkinan besar kita akan lemas. Mereka menganggap menerima segala titah perintah Sultan adalah satu kewajipan dan merupakan adat yang perlu dijaga di mana sesiapa yang mengingkarinya akan terkena tulah. raja atau sultan merupakan suatu simbol keagungan yang amat dihormati dan disanjungi. Apakah pekerjaan yang dimaksudkan? Keadaan ini dapat dilihat apabila seseorang yang matanya membaca buku sementara mulutnya meneguk secawan kopi. peribahasa ini bermaksud ‘melakukan dua jenis pekerjaan dalam satu masa’. keberkesanan peribahasa ini hanya sekadar ungkapan di bibir sahaja. • Sambil menyelam. 1997 ).

4. Keadaan ini secara tidak langsung akan menyembunyikan aspek-aspek lain yang terdapat dalam konsep metafora sekaligus menyebabkan seseorang tidak memfokuskan kepada aspek-aspek yang lebih konsisten dalam metafora. konsep peribahasa difahami secara berasingan dengan maksud yang diberikan kepadanya oleh masyarakat Melayu mahupun masyarakat bukan Melayu. gajah bertengger di pelupuk mata tidak nampak.2 Kesistematisan Metafora dalam Menonjolkan atau Menyembunyikan Sesuatu Aspek. hakikatnya tiga jari yang lain menuding ke arah diri kita sendiri. Akibat terlampau gemar menjaga atau melihat keburukan orang lain seseorang itu lupa bahawa dirinya juga merupakan manusia biasa yang tidak dapat lari daripada melakukan kesilapan. Misalnya. Kebanyakan daripada anggota masyarakat kita tidak sedar bahawa apabila jari telunjuk kita menuding ke arah orang lain. Kesistematisan merupakan pemahaman satu aspek dalam sesuatu konsep daripada sudut pemahaman yang berbeza. Sudah menjadi lumrah dalam masyarakat kita untuk menuding jari ke arah orang lain sedangkan banyak keburukan diri sendiri perlu diubah dan diperbetulkan. Sikap menjaga tepi kain orang lain telah menjadi suatu tabiat yang normal dan bukannya perkara yang merefleksikan perangai buruk. 1997 ). . Maksudnya: Kesalahan atau keburukan orang dapat dilihat tetapi kesalahan sendiri tidak disedari. ( Kamus Dewan.6 0 • Kuman di seberang lautan nampak. Apa yang lebih menyedihkan adalah mereka yang tidak nampak atau buat-buat tidak nampak akan kesilapan atau keburukan yang mereka miliki. Satu lagi fenomena yang sering berlaku dalam masyarakat kita yang perlu diambil perhatian terutamanya di kalangan ibu bapa dan jiran tetangga adalah sikap suka mengambil tahu kesalahan yang dilakukan oleh anak orang lain tetapi kesalahan anak mereka sendiri tidak disedari.

Ekspresi linguistik adalah bekasnya ( container ).Idea atau makna adalah objek.6 1 Lakoff & Johnson menerangkan bagaimana metafora dapat menonjolkan atau menyembunyikan sesuatu pengalaman hidup kita dengan menggunakan metafora saluran ( conduit metaphor ) yang diperkenalkan oleh Michael Reddy. peribahasa-peribahasa tersebut dapat difahami oleh manamana golongan masyarakat Melayu yang berasal daripada lain-lain kawasan walau dalam apa konteks sekalipun dengan maksud yang sama kerana maksud bagi peribahasa tersebut telahpun diinstitusikan atau ditetapkan. Peribahasa-peribahasa Melayu yang dipilih untuk tujuan kajian ini dapat menerangkan konsep metafora saluran ( conduit metaphor ) yang diperkenalkan oleh Reddy.Komunikasi akan menghantarnya. Pemerhatian Reddy terhadap bahasa manusia memperlihatkan bahasa dapat distrukturkan kepada tiga aspek metafora yang kompleks iaitu: . . Metafora bagi sesuatu peribahasa dianggap sesuai bagi sebarang situasi di mana konteks penggunaannya dianggap tidak penting kerana para penutur natif bahasa Melayu berupaya untuk memahami sesuatu peribahasa dengan penginterpretasian makna yang sama. Dengan perkataan lain. metafora saluran ( conduit metaphor ) menjelaskan bahawa sesuatu perkataan atau ayat mempunyai maksud mendalam yang tersendiri dan bebas dari segi konteks atau penutur. . seseorang penutur sesuatu bahasa akan melahirkan idea (objek) kepada bentuk perkataan ( container ) dan dihantar melalui satu saluran ( conduit ) kepada seseorang pendengar yang akan mengekstrak keluar idea yang sampai kepadanya daripada perkataan ( container ). Sememangnya agak sukar bagi seseorang untuk menentukan sama ada wujud atau tidak metafora di sebalik bentuk fizikal peribahasa tersebut di samping memahami maksudnya yang tersirat. Menurut Reddy. . Namun.

1997 ). Contohnya: • Harapkan pagar. Tambahan pula. mereka boleh memahami makna di sebalik peribahasa tersebut dengan mudah tetapi bagi mereka yang tidak mempunyai pengetahuan tentang peribahasa Melayu yang dinyatakan. kemungkinan timbulnya kekeliruan mengenai maksud yang tersirat di sebaliknya akan berlaku. Selain itu. Bagi penutur bukan Melayu pengertian ‘harapkan pagar’ adalah menaruh kepercayaan kepada pagar dan ‘pagar makan padi’ pula merujuk kepada pagar yang tidak bernyawa dan tidak mempunyai mulut melakukan perbuatan memakan padi yang pastinya bukan makanan pagar. Secara tidak langsung. Maksudnya: Orang yang dipercayai untuk menjaga sesuatu. Sekiranya aspek bagaimana seseorang penutur bukan Melayu menerima dan memahami peribahasa berikut diambil kira. Mereka mungkin berasa hairan dengan pernyataan yang tidak masuk akal serta mempersoalkan mengapakah pagar diharapkan untuk menjaga padi jika ia dikatakan akan memakan padi. di sinilah kesistematisan metafora memainkan peranannya dalam menonjolkan atau menyembunyikan sesuatu aspek. bentuk fizikal yang berbeza bagi setiap peribahasa juga telah diatur agar seseorang penutur bukan natif bahasa Melayu dapat memahami mengapa peribahasa tersebut tidak dibentuk sedemikian rupa. dia pula yang mengkhianati kita ( Kamus Dewan.6 2 Dalam keadaan-keadaan yang tertentu. mengapa pagar dikatakan . konteks merupakan aspek yang dianggap utama dan diambilkira dalam penginterpretasian makna. Keadaan ini dapat dilihat pada peribahasa-peribahasa Melayu yang dikaji di mana setiap perkataan atau ayat akan difahami secara berbeza-beza oleh lain-lain orang terutamanya golongan yang terdiri daripada penutur bukan natif bahasa Melayu. pagar makan padi. mungkin suatu input yang berlainan dapat kita lihat dari segi interpretasi yang dilakukan terhadap peribahasa ini. Bagi penutur natif bahasa Melayu yang sudah biasa dengan kehadiran peribahasa ini dalam kehidupan seharian.

Sekiranya kita meninjau keadaan sebenar di sawah padi. pagar tidak boleh diharapkan. tin-tin kosong makan padi”?. Maksudnya: Memberikan keutamaan kepada perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Oleh itu. Walhal jika dilihat secara teliti. . memandangkan orang-orang dan tin-tin kosong merupakan objek-objek yang wujud di sawah padi manakala pagar pula tidak dapat dilihat di kawasan sawah padi. Keadaan ini membuktikan kepada kita bahawa penutur bukan Melayu akan memikirkan aspek logik pernyataan tersebut tanpa melihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Melayu tradisi mencipta peribahasa yang berbentuk sedemikian rupa. mereka juga boleh mempersoalkan mengapakah masyarakat Melayu tradisi tidak membentuk peribahasa tersebut dengan mengatakan “harapkan orangorang.6 3 akan memakan padi sedangkan ternyata di sini bahawa pagar merupakan suatu objek yang tidak bernyawa serta tidak perlu makan untuk meneruskan hidup. kita akan mendapati bahawa pagar sememangnya tidak wujud kerana orang Melayu yang sejak zaman dahulu lagi menjalankan kegiatan menanam padi sebagai sumber ekonomi utama menganggap pagar tidak dapat membantu mereka untuk menghalau musuh-musuh yang memakan padi seperti burung dan tikus dan atas dasar inilah orang-orang dan tin-tin kosong digunakan. anak di rumah mati kelaparan. sebaliknya memberikan tumpuan yang lebih kepada perkara yang remeh-temeh (Kamus Dewan. 1997). • Kera di hutan disusukan. Selain itu. sememangnya pagar memegang peranan sebagai pengawal dan penjaga tetapi dalam konteks menjaga padi. orang-orang makan padi?” atau “harapkan tin-tin kosong. walaupun pada mata kasar memanglah pagar tidak mampu memakan padi tetapi apa yang ingin disampaikan di sini adalah situasi kekecewaan yang akan timbul jika sesuatu yang tidak boleh dipercayai diharapkan untuk menjaga sesuatu yang berharga.

. mengapakah masyarakat Melayu tradisi tidak mengatakan “biar mati ayah.6 4 Satu persoalan dapat ditimbulkan di sini mengenai kesahihan pernyataan yang terkandung dalam peribahasa tersebut oleh masyarakat bukan penutur natif bahasa Melayu iaitu apakah jenis manusia yang sanggup menyusukan kera di hutan sedangkan anak di rumah mati kelaparan? Mana logiknya manusia boleh menyusukan kera? Bukankah kera mempunyai ibu untuk menyusuinya? Jikalau kita teliti. merekalah yang akan menjaga kita. anak merupakan anugerah Tuhan yang paling berharga yang perlu dibesarkan dengan sempurna kerana apabila kita mencapai umur tua kelak. menolong jiran tetangga adalah satu kewajipan yang dituntut oleh agama Islam yang dianuti oleh majoriti masyarakat Melayu. Tambahan pula. Walau bagaimanapun. • Biar mati anak. Oleh itu. mengapa orang Melayu tidak mengatakan “anak jiran rumah sebelah disusukan. Persoalannya. Seseorang yang tidak memahami makna tersirat di sebalik peribahasa ini akan mengatakan bahawa adalah mustahil bagi sesiapapun untuk menerima kematian anak semata-mata untuk mempertahankan adat. adalah tidak sesuai untuk menggantikan peribahasa tersebut dalam bentuk fizikal yang sedemikian rupa kerana ia seakan-akan menghina dan tidak mengasihani jiran tetangga sendiri. jangan mati adat”. mengapakah orang Melayu memilih untuk menyatakan ungkapan yang sedemikian?. Maksudnya: Berpegang teguh kepada sesuatu kepercayaan walaupun terpaksa mengorbankan sesuatu ( Kamus Dewan. anak di rumah mati kelaparan”? Sudah pasti ianya adalah tidak wajar kerana orang Melayu terkenal dengan sikap mereka yang suka tolong-menolong di antara jiran tetangga yang merupakan satu amalan yang mulia. Bukankah kematian anak merupakan sesuatu yang amat memilukan?. Akhir sekali. Sekiranya kera di hutan yang dibelai dan dijaga sudah tentu ia tidak memberi apa-apa faedah di kemudian hari. Oleh yang demikian. 1997 ). wajarlah kera yang kelihatan seakan-akan manusia dipilih oleh masyarakat Melayu lama sebagai objek perbandingan yang paling sesuai dalam mencipta peribahasa berkenaan. jangan mati adat.

Bukankah ia lebih logik dan mudah dilakukan? Pemilihan peribahasa yang berbentuk sedemikian mungkin dipengaruhi oleh aspek pergerakan yang dilakukan dalam aktiviti itu sendiri di mana dua perkara yang sukar dan mencabar dilakukan dalam satu masa. • Kuman di seberang lautan nampak. Maksudnya: Melakukan dua jenis pekerjaan dalam satu masa ( Kamus Dewan. Jelaslah di sini bahawa masyarakat Melayu bukannya sanggup kematian anak untuk merpertahankan adat tetapi semata-mata untuk menunjukkan bahawa sesuatu adat adalah sama penting dengan anak itu sendiri. Seseorang anak bertanggungjawab untuk meneruskan adat yang dijunjung oleh ibu bapa dan kaum kerabatnya. . Hakikatnya. gajah bertengger di pelupuk mata tidak nampak. 1997 ).6 5 Ternyatalah di sini bahawa anak dalam mana-mana komuniti memegang peranan sebagai pewaris adat. • Sambil menyelam minum air. Kesignifikanan inilah yang menyebabkan masyarakat Melayu tradisi memilih anak untuk dikorbankan berbanding seorang ayah untuk menunjukkan betapa dominannya sesuatu adat dalam mengidentitikan sesuatu bangsa. perkara ini bukanlah perkara pokok yang ingin disampaikan oleh orang Melayu melalui peribahasa tersebut. Sememangnya bukan mudah untuk melakukan perbuatan tersebut kerana ia boleh mengakibatkan seseorang itu mati lemas. Mengapa masyarakat Melayu tidak mencipta ungkapan seperti “sambil menyelam tangkap ikan”?. Keadaan ini adalah kerana hanya ikan yang bernafas menggunakan insang dan bukan paru-paru sahaja mampu melakukan aksi yang sedemikian. Seseorang penutur bukan natif bahasa Melayu mungkin menyifatkan peribahasa ini sebagai sesuatu yang menarik dan luar biasa dengan anggapan bahawa orang Melayu boleh menyelam sambil minum air.

agas-agas bertengger di pelupuk mata tidak nampak”. mengapakah orang Melayu tidak memilih suatu perumpamaan yang lebih logik seperti “ikan paus di seberang lautan nampak.3 Metafora Berorientasi Setakat ini kita telah melihat beberapa aspek yang dipanggil sebagai metafora struktural di mana setiap satu konsep distrukturkan dalam bentuk metafora berbanding konsep yang satu lagi. Memang benar jika kita fikir secara logiknya. namun melalui peribahasa asalnya aspek yang ingin ditekankan adalah makna di sebaliknya di mana kuman mewakili keburukan kecil orang lain manakala gajah mewakili keburukan yang dimiliki oleh diri sendiri. Sememangnya tidak mungkin bagi seseorang untuk melihat kuman di seberang lautan tanpa bantuan alatan moden yang canggih dan mustahil bagi seekor gajah yang beratnya beratus-ratus paun untuk bertengger di pelupuk mata seseorang. seseorang tidak boleh melihat kuman yang wujud di seberang lautan sedangkan jika wujud kuman di pelupuk mata kita sekalipun tidak mungkin boleh kita lihat. Persoalannya di sini. Inilah tanggapan yang mungkin dimiliki oleh penutur bukan Melayu jika terdengar peribahasa ini.6 6 Maksudnya: Kesalahan atau keburukan orang dapat dilihat tetapi kesalahan sendiri tidak disedari. Begitu juga adalah tidak mungkin bagi seekor gajah untuk bertengger di pelupuk mata seseorang kerana beratnya yang teramat sangat menyebabkan jika ia ingin bertengger pada pelupuk mata hidupan yang terbesar iaitu paus biru sekalipun adalah mustahil. DEPAN – BELAKANG. TENGAH – SISI dan lain-lain. Konsep ini disebut sebagai metafora berorientasi memandangkan ianya berkaitan dengan orientasi ruang seperti: ATAS – BAWAH. . 1997 ). Walaupun bunyinya adalah lebih logik. DALAM – LUAR. BUKA – TUTUP. Terdapat satu lagi keadaan di mana konsep metafora tersebut tidak hanya menstrukturkan satu konsep sahaja tetapi membentukkan sistem konsep tersebut secara keseluruhan yang mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain. 4. ( Kamus Dewan.

William Nagy (1974) telah mengkaji beberapa aspek metafora secara khusus menerusi orientasi ruang iaitu: ATAS – BAWAH. Menurut Lakoff & Johnson. penulis akan mengaplikasikan beberapa orientasi ruang yang berbeza sifat lawannya ke dalam setiap satu peribahasa yang dijadikan sebagai data kajian di samping menghuraikan konsep metafora yang berkaitan dengan aspek fizikal. masyarakat Melayu tradisi meletakkan harapan yang tinggi kepada pagar untuk menjaga padi tetapi malangnya pagar telah memakan padi sekaligus mengecewakan harapan mereka. Bagi tujuan kajian ini. personal dan pengalaman serta kebudayaan kita. • Harapkan pagar. HARAPAN ----------------------------------------------Hubungan Vertikal ATAS KEKECEWAAN ----------------------------------------------- BAWAH . KEKECEWAAN adalah BAWAH.6 7 Metafora berorientasi adalah bersifat tidak arbitrari. HARAPAN adalah ATAS . pengalaman dan kebudayaan dalam perbincangan ini dan seterusnya. pagar makan padi. Asas Personal:‘Harapan’ direpresentasikan sebagai ‘atas’ kerana dalam masyarakat kita ‘harapan’ seringkali ditempatkan pada tahap yang tinggi manakala ‘kekecewaan’ biasanya cuba dielakkan kerana ianya akan mengganggu kestabilan emosi yang boleh meletakkan seseorang di tahap yang rendah atau ‘bawah’. personal. Keadaan ini adalah kerana metafora berorientasi mempunyai asas yang kukuh dalam aspek fizikal. Melalui peribahasa tersebut.

• Kera di hutan disusukan. pagar makan padi’ di mana ianya dikaitkan dengan orientasi ruang iaitu ‘atas’ dan ‘bawah’.1 menunjukkan hubungan vertikal dan saling berkaitan di antara aspek metafora ‘harapan’ dan ‘kekecewaan’ yang diaplikasikan ke dalam peribahasa ‘harapkan pagar. maka kera tersebut akan terus ‘hidup’ manakala ‘kelaparan’ di sini merujuk kepada anak di rumah yang ‘mati’ kerana tidak diberikan makanan. KEKENYANGAN adalah HIDUP . sudah tentu anak di rumah akan mati kelaparan. Melalui peribahasa tersebut. anak di rumah mati kelaparan. KEKENYANGAN ----------------------------------------------Hubungan Vertikal KELAPARAN ----------------------------------------------- HIDUP MATI . KELAPARAN adalah MATI. sekiranya kera di hutan disusukan oleh ibu bapa. Asas Fizikal: ‘Kekenyangan’ yang dimaksudkan di sini adalah apabila kera tersebut disusukan.6 8 Rajah 4.

anak di rumah mati kelaparan’ di mana ianya dikaitkan dengan orientasi ruang iaitu ‘hidup’ dan ‘mati’. BIAR adalah POSITIF . jangan mati adat. ‘Jangan’ pula direpresentasikan sebagai ‘negatif ’ kerana ia merujuk kepada tindakan menghalang walaupun menurut peribahasa tersebut ianya menggalakkan pengekalan warisan dan adat. • Biar mati anak. ‘biar mati anak’ merupakan suatu perlakuan yang negatif dan tidak berperikemanusiaan. BIAR ----------------------------------------------Hubungan Vertikal POSITIF JANGAN ----------------------------------------------- NEGATIF . Asas Personal: ‘Biar’ di sini merujuk kepada perlakuan yang ‘positif’ walaupun dalam erti kata yang sebenar menurut peribahasa tersebut.2 menunjukkan hubungan vertikal dan saling berkaitan di antara aspek metafora ‘kekenyangan’ dan ‘kelaparan’ yang diaplikasikan ke dalam peribahasa ‘kera di hutan disusukan.6 9 Rajah 4. JANGAN adalah NEGATIF.

Aktiviti menyelam melibatkan air di luar anggota badan manusia manakala perbuatan minum melibatkan kemasukan air ke dalam anggota badan manusia.3 menunjukkan hubungan vertikal dan saling berkaitan di antara aspek metafora ‘biar’ dan ‘jangan’ yang diaplikasikan ke dalam peribahasa ‘biar mati anak. MINUM adalah DALAMAN. minum air. MENYELAM ----------------------------------------------- LUARAN . • Sambil menyelam . Sumber semulajadi yang menyebabkan seseorang itu boleh menyelam atau minum adalah air.7 0 Rajah 4. Kedua-dua aktiviti ini dilakukan dengan menggunakan sumber yang sama di mana ianya bersesuaian dengan maksud peribahasa tersebut iaitu melakukan dua jenis pekerjaan dalam satu masa. jangan mati adat ’ di mana ianya dikaitkan dengan orientasi ruang iaitu ‘positif’ dan ‘negatif’. Manakala ‘minum’ dirujuk sebagai ‘dalaman’ kerana ia mempunyai kaitan dengan organ dalaman manusia. MENYELAM adalah LUARAN . Asas Fizikal: ‘Menyelam’ dirujuk sebagai ‘luaran’ kerana aktiviti ini tidak melibatkan proses dalaman anggota badan.

Manakala ‘tidak nampak’ pula dirujuk sebagai ‘kabur’ kerana sesuatu yang tidak nampak pada pandangan mata kasar adalah bersifat samar atau kabur.4 menunjukkan hubungan vertikal dan saling berkaitan di antara aspek metafora ‘menyelam’ dan ‘minum’ yang diaplikasikan ke dalam peribahasa ‘sambil menyelam. TIDAK NAMPAK adalah KABUR. • Kuman di seberang lautan nampak.7 1 Hubungan Vertikal MINUM ----------------------------------------------DALAMAN Rajah 4. gajah bertengger di pelupuk mata tidak nampak. Asas Fizikal: ‘Nampak’ direpresentasikan sebagai ‘jelas’ kerana sesuatu yang dapat dilihat biasanya bersifat jelas tetapi keadaan yang sebaliknya berlaku jika kita merujuk kepada peribahasa tersebut kerana adalah mustahil bagi mata kasar seseorang untuk melihat kuman dengan jelas. NAMPAK adalah JELAS . minum air’ di mana ianya dikaitkan dengan orientasi ruang iaitu ‘luaran’ dan ‘dalaman’. NAMPAK ----------------------------------------------- JELAS . sememangnya aneh bagi seseorang yang mempunyai sepasang mata yang normal tetapi tidak dapat melihat gajah yang berada di hadapan mata. Walau bagaimanapun. sekiranya kita melihat kepada peribahasa berkenaan.

gajah bertengger di pelupuk mata tidak nampak’ di mana ianya dikaitkan dengan orientasi ruang iaitu ‘jelas’ dan ‘kabur’. penggunaan perkataan ‘adalah’ seperti ‘kebahagiaan’ adalah ‘atas’ . 4.4 Asas Pengalaman dalam Metafora. Representasi sedemikian akan menonjolkan bahawa kedua-dua bahagian daripada setiap satu metafora adalah bertalian antara satu sama lain hanya melalui asas pengalaman. asas pengalaman dalam metafora yang menggunakan orientasi ruang iaitu ATAS-BAWAH sepertimana yang dilakukan oleh William Nagy (1974) semasa mengkaji beberapa aspek metafora secara khusus telah diaplikasikan oleh penulis ke dalam data-data peribahasa yang dapat dilihat melalui rajah-rajah yang berikut: . Bagi tujuan kajian ini. Selain itu.7 2 Hubungan Vertikal TIADA TAMPAK ----------------------------------------------KABUR Rajah 4.5 menunjukkan hubungan vertikal dan saling berkaitan di antara aspek metafora ‘nampak’ dan ‘tidak nampak’ yang diaplikasikan ke dalam peribahasa ‘kuman di seberang lautan nampak. ‘kesedihan’ adalah ‘bawah’ untuk merepresentasikan setiap satu unsur dapat digantikan dalam bentuk yang lebih mudah difahami. Peranan yang dimainkan oleh asas pengalaman adalah penting dalam proses untuk memahami metafora yang tidak dapat disatukan kerana setiap satunya mempunyai pengalaman yang berbeza-beza. Salah satu cara untuk menonjolkan pengasingan metafora daripada asas pengalamannya adalah dengan membina suatu diagram yang menunjukkan hubungan yang kompleks di antara kedua-duanya.

BIAR adalah ATAS . HARAPAN adalah ATAS . • Kera di hutan disusukan. jangan mati adat. . HARAPAN ASAS PENGALAMAN 1 KEKECEWAAN BAWAH ATAS Rajah 4. KEKECEWAAN adalah BAWAH. KEKENYANGAN ASAS PENGALAMAN 2 KELAPARAN BAWAH ATAS Rajah 4.7 3 • Harapkan pagar. anak di rumah mati kelaparan. KEKENYANGAN adalah ATAS .6 menunjukkan hubungan di antara asas pengalaman 1 iaitu ‘harapan’ dan ‘kekecewaan’ dengan orientasi ruang iaitu ‘atas’ dan ‘bawah’. pagar makan padi. • Biar mati anak.7 menunjukkan hubungan di antara asas pengalaman 2 iaitu ‘kekenyangan’ dan ‘kelaparan’ dengan orientasi ruang iaitu ‘atas’ dan ‘bawah’. KELAPARAN adalah BAWAH. JANGAN adalah BAWAH.

MINUM adalah BAWAH. MENYELAM adalah ATAS .7 4 BIAR ASAS PENGALAMAN 3 JANGAN BAWAH ATAS Rajah 4. • Sambil menyelam . gajah bertengger di pelupuk mata tidak . minum air. MENYELAM ASAS PENGALAMAN 4 MINUM ATAS BAWAH Rajah 4.8 menunjukkan hubungan di antara asas pengalaman 3 iaitu ‘biar’ dan ‘jangan’ dengan orientasi ruang iaitu ‘atas’ dan ‘bawah’.9 menunjukkan hubungan di antara asas pengalaman 4 iaitu ‘menyelam’ dan ‘minum’ dengan orientasi ruang iaitu ‘atas’ dan ‘bawah’. • Kuman di seberang lautan nampak.

NAMPAK adalah ATAS . HARAPAN. setiap satu aspek metafora tersebut mempunyai asas pengalaman yang berbeza di antara satu sama lain yang menyebabkan penjelasannya disinonimkan dengan orientasi ruang ATAS atau BAWAH. MENYELAM dan NAMPAK dianggap sebagai mempunyai pertalian dengan orientasi ruang -ATAS manakala KEKECEWAAN. HARAPAN dikatakan ATAS kerana kedudukan ‘harapan’ dalam sesebuah masyarakat diletakkan pada tahap yang tertinggi atau ‘atas’ dan KEKENYANGAN juga dikatakan ATAS . Sebagai contoh. asas pengalaman 3 (‘biar’ dan ‘jangan’).7 5 nampak.dan asas pengalaman 5 (‘nampak’ dan ‘tidak nampak’) dengan orientasi ruang iaitu ATASBAWAH mempunyai alasan atau sebab musabab yang berlainan di antara satu sama lain. asas pengalaman 2 (‘kekenyangan’ dan ‘kelaparan’). BIAR.10 menunjukkan hubungan di antara asas pengalaman 5 iaitu ‘nampak’ dan ‘tidak nampak’ dengan orientasi ruang iaitu ‘atas’ dan ‘bawah’. Secara keseluruhannya. hubungan atau pertalian yang wujud di antara asas pengalaman 1 (‘harapan’ dan ‘kekecewaan’). TIDAK NAMPAK adalah BAWAH. NAMPAK ASAS PENGALAMAN 5 TIDAK NAMPAK BAWAH ATAS Rajah 4. MINUM dan TIDAK NAMPAK pula mempunyai hubungan dengan orientasi ruang –BAWAH. JANGAN. KELAPARAN. asas pengalaman 4 (‘menyelam’ dan ‘minum’) . Walau bagaimanapun. KEKENYANGAN.

Setiap aspek metafora ini mempunyai asas pengalaman yang berlainan di antara satu sama lain. . KELAPARAN. Sebaliknya. MINUM dan TIDAK NAMPAK disamakan dengan orientasi ruang –BAWAH.MINUM . KEKECEWAAN dianggap sebagai BAWAH kerana dalam sesuatu masyarakat ‘kekecewaan’ boleh menyebabkan seseorang berada pada tahap yang ‘bawah’ dan dipandang hina dan KELAPARAN juga dianggap sebagai BAWAH kerana seseorang yang ‘lapar’ akan menjadi tidak produktif dan menyebabkan sesuatu hari dalam hidupnya berada pada kedudukan yang rendah atau ‘bawah’. KEKENYANGAN.7 6 kerana seseorang yang ‘kenyang’ akan berasa gembira dan perjalanan hidupnya akan menjadi lebih lancar sekaligus menyebabkan kehidupannya lebih bermakna dan berada pada kedudukan paling ‘atas’.TIDAK NAMPAK Rajah 4. BIAR.KEKECEWAAN . jelaslah di sini bahawa walaupun aspek-aspek metafora seperti HARAPAN. Dengan perkataan lain.JANGAN . MENYELAM dan NAMPAK disinonimkan dengan orientasi ruang -ATAS dan aspek–aspek metafora seperti KEKECEWAAN. Gambaran ini dapat dijelaskan dengan menggunakan rajah di bawah: ORIENTASI RUANG ATAS HARAPAN KEKENYANGAN BIAR MENYELAM NAMPAK BAWAH . JANGAN.KELAPARAN .11 menunjukkan perbezaan di antara aspek-aspek metafora sama ada tergolong dalam orientasi ruang ATAS atau BAWAH. namun hakikatnya adalah asas pengalaman bagi setiap satu aspek metafora tersebut adalah berbeza di antara satu sama lain.

“ KEKECEWAAN adalah BAIK” merupakan konsep yang tidak koheren dengan metafora kebudayaan dan begitulah sebaliknya. pagar makan padi.5 Metafora dan Koherensi Kebudayaan Nilai yang paling penting dalam budaya akan menjadi koheren dengan struktur metafora yang paling utama dalam kebudayaan. . sepertimana yang diterangkan melalui rajah-rajah berikut: Harapkan pagar .  Oleh itu.7 7 4. HARAPAN adalah ATAS HARAPAN adalah BAIK KEKECEWAAN adalah BAWAH. KEKECEWAAN adalah TIDAK BAIK Rajah 4. Sebagai contoh.12 menunjukkan hubungan di antara aspek metafora dan koherensi kebudayaan di mana “HARAPAN adalah BAIK” adalah koheren dengan “HARAPAN adalah ATAS” manakala “KEKECEWAAN adalah TIDAK BAIK” pula adalah koheren dengan “KEKECEWAAN adalah BAWAH”. kita dapat mempertimbangkan beberapa nilai budaya dalam masyarakat (biasanya ditandakan sebagai BAIK dan TIDAK BAIK) yang koheren dengan ruang orientasi metafora ATAS–BAWAH dengan bahagian berlawanan mana yang tidak sesuai mengikut sesuatu kebudayaan.

“ KELAPARAN adalah BAIK” merupakan konsep yang tidak koheren dengan metafora kebudayaan dan begitulah sebaliknya.13 menunjukkan hubungan di antara aspek metafora dan koherensi kebudayaan di mana “KEKENYANGAN adalah BAIK” adalah koheren dengan “KEKENYANGAN adalah ATAS” manakala “KELAPARAN adalah TIDAK BAIK” pula adalah koheren dengan “KELAPARAN adalah BAWAH ”.  Oleh itu. jangan mati adat BIAR adalah ATAS BIAR adalah BAIK JANGAN adalah BAWAH. KELAPARAN adalah TIDAK BAIK Rajah 4. JANGAN adalah TIDAK BAIK Rajah 4. Biar mati anak.14 menunjukkan hubungan di antara aspek metafora dan koherensi kebudayaan di mana “BIAR adalah BAIK” adalah koheren dengan “BIAR adalah ATAS” manakala “JANGAN adalah TIDAK BAIK” . anak di rumah mati kelaparan KEKENYANGAN adalah ATAS KEKENYANGAN adalah BAIK KELAPARAN adalah BAWAH.7 8 Kera di hutan disusukan .

 Oleh itu. minum air MENYELAM adalah ATAS MENYELAM adalah BAIK MINUM adalah BAWAH. MINUM adalah TIDAK BAIK Rajah 4.15 menunjukkan hubungan di antara aspek metafora dan koherensi kebudayaan di mana “MENYELAM adalah BAIK” adalah koheren dengan “MENYELAM adalah ATAS” manakala “MINUM adalah TIDAK BAIK” pula adalah koheren dengan “MINUM adalah BAWAH”.7 9 pula adalah koheren dengan “JANGAN adalah BAWAH”. . “ JANGAN adalah BAIK” merupakan konsep yang tidak koheren dengan metafora kebudayaan dan begitulah sebaliknya. ‘Jangan’ di sini adalah sesuai sekiranya dirujuk kepada perbuatan yang menghalang seseorang daripada melakukan perkara yang baik. Sambil menyelam.

8 0  Oleh itu. “ TIDAK NAMPAK adalah BAIK” merupakan konsep yang tidak koheren dengan metafora kebudayaan dan begitulah sebaliknya.  Oleh itu.6 Metafora Ontologikal Orientasi ruang seperti ATAS-BAWAH. 4. TUTUP-BUKA. gajah bertengger di pelupuk mata tidak nampak NAMPAK adalah ATAS NAMPAK adalah BAIK TIDAK NAMPAK adalah BAWAH TIDAK NAMPAK adalah TIDAK BAIK Rajah 4. DEPAN-BELAKANG. memahami pengalaman kita dari segi objek dan bahan-bahan membenarkan kita untuk mencungkil keluar bahagian-bahagian tertentu yang terdapat dalam pengalaman kita dan meletakkannya sebagai entiti yang berasingan . Kuman di seberang lautan nampak.16 menunjukkan hubungan di antara aspek metafora dan koherensi kebudayaan di mana “NAMPAK adalah BAIK” adalah koheren dengan “NAMPAK adalah ATAS” manakala “TIDAK NAMPAK adalah TIDAK BAIK” pula adalah koheren dengan “TIDAK NAMPAK adalah BAWAH”. ‘Minum’ di sini sesuai dirujuk sebagai perbuatan meminum minuman keras seperti arak dan todi. SISITENGAH dan DEKAT-JAUH menyediakan asas yang kukuh bagi memahami konsep dari sudut orientasi. ‘Tidak nampak’ di sini sesuai dirujuk sebagai mata seseorang yang tidak lagi berfungsi dengan baik dan memerlukan pemakaian cermin mata atau lensa. Walau bagaimanapun. “ MINUM adalah BAIK” merupakan konsep yang tidak koheren dengan metafora kebudayaan dan begitulah sebaliknya.

. Masalah pagar yang tidak selamat digunakan ini amat merunsingkan fikiran. ( Merujuk ). Mengharapkan pagar untuk menjaga padi adalah suatu perbuatan yang siasia. mengumpulkan dan mengkuantifikasikan serta sekaligus menaakul pengalamanpengalaman tersebut. contohnya: • ‘HARAPKAN PAGAR. peribahasa yang dipilih sebagai data kajian boleh dijadikan sebagai rujukan. Menggantikan pagar dengan objek lain yang lebih selamat dapat mengatasi masalah ini.8 1 atau suatu bahan yang seragam. ( Mengidentifikasikan Aspek ). ( Bertindak dengan Bijak ). lebih banyak padi yang akan musnah. PAGAR MAKAN PADI’ADALAH SUATU ENTITI. maka secara tidak langsung kita boleh merujuk. emosi dan idea yang berkaitan dengan entiti dan bahan-bahan. Pagar yang tidak selamat digunakan membawa masalah kepada kita. mengkategorikan. Sepertimana pengalaman asas yang terdapat dalam orientasi ruang manusia telah membangkitkan metafora orientasi. Metafora ontologikal terdiri daripada pelbagai tujuan dan pelbagai jenis metafora yang menggambarkan tujuan-tujuan tersebut. Kita perlu mengatasi masalah pagar yang tidak menjamin keselamatan ini. Bagi merujuk kepada pengalaman yang dimaksudkan. maka pengalaman kita dengan objek-objek fizikal telah memberikan suatu input bagi metafora ontologikal di mana ia meliputi cara untuk memerhatikan sesuatu aspek atau perkara. ( Mengidentifikasikan Sebab ). aktiviti. Seandainya kita dapat menilai pengalaman kita sebagai suatu entiti atau bahan. ( Mengkuantifikasikan ). ( Kepercayaan dalam Memahami Situasi ). Sekiranya pagar diharapkan.

Akhir sekali. ( Bertindak dengan Bijak ). Kita perlu mengatasi masalah sesetengah golongan masyarakat kita yang tidak bertanggungjawab ini. ( Mengidentifikasikan Sebab ). Ibu bapa atau masyarakat yang bersikap sebegini membawa masalah kepada kita. ( Kepercayaan dalam Memahami Situasi ). metafora ontologikal sebegini adalah penting untuk menangani pengalaman seseorang secara rasional. ANAK DI RUMAH MATI KELAPARAN’ ADALAH SUATU ENTITI. pemerhatian terhadap data peribahasa tersebut sebagai suatu entiti membenarkan kita untuk merujuk.8 2 • ‘KERA DI HUTAN DISUSUKAN. Menyedarkan masyarakat tentang peri pentingnya melakukan perbuatan yang dapat menjamin masa depan mereka untuk mengatasi masalah ini. . Menyusukan kera di hutan dan mengabaikan anak di rumah adalah perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan. Merujuk kepada kes-kes di atas. mengkuantifikasikan serta mengidentifikasikan aspek-aspek tertentu yang terkandung di dalamnya. lebih ramai anak yang akan mati kelaparan. Masalah masyarakat yang tidak bersikap praktikal ini amat merunsingkan fikiran. ( Mengkuantifikasikan ). ( Merujuk ). ( Mengidentifikasikan Aspek ). Sekiranya kera yang disusukan. dan bertindak ke atasnya dengan bijak serta mempercayai bahawa kita memahaminya. melihatnya sebagai suatu sebab.

Oleh itu. pagar makan padi. Manakala. a) Harapkan pagar. Metafora dan metonimi mengalami dua proses yang berbeza di mana metafora adalah suatu cara untuk memikirkan sesuatu perkara dari sudut suatu perkara yang lain dan fungsi utamanya adalah untuk memahami. metonimi pula memegang fungsi rujukan di mana ia membolehkan kita menggunakan satu entiti untuk ‘berdiri di atas’ satu entiti yang lain. metafora dan metonimi merupakan dua aspek yang sistematik dan mempunyai tujuan yang sama tetapi metonimi memerlukan pemfokusan yang lebih spesifik kepada aspek yang dirujuk. Dia pula yang mengkhianati kita. Harapkan pagar Pagar makan padi Orang yang dipercayai untuk menjaga sesuatu. Sebaliknya memberikan tumpuan yang lebih kepada perkara yang remeh-temeh. anak di rumah mati kelaparan.7 Metonimi Metonimi adalah suatu aspek yang menggunakan satu entiti untuk merujuk kepada entiti lain yang berkaitan dengannya.8 3 4. Walau bagaimanapun. agama Islam dilambangkan dengan bulan sabit. . Kajian tentang metonimi dapat diaplikasikan pada data peribahasa yang dipilih melalui suatu berikut: • SEBAHAGIAN MEWAKILI KESELURUHAN. sistem berbentuk sinedoko di mana SEBAHAGIAN MEWAKILI KESELURUHAN ( THE PART STANDS FOR THE WHOLE ). Contohnya adalah seperti b) Kera di hutan disusukan. bila mana kita melihat bulan sabit maka kita akan merujuknya sebagai simbol Islamik. Kera di hutan disusukan Anak di rumah mati kelaparan Memberikan keutamaan kepada perkaraperkara yang tidak mendatangkan manfaat. Misalnya.

. Sambil menyelam Minum air Melakukan dua jenis pekerjaan.8 4 c) Biar mati anak. Biar mati anak Jangan mati adat Berpegang teguh kepada sesuatu kepercayaan. minum air. pagar makan padi. Kuman di seberang lautan nampak Kesalahan atau keburukan orang dapat dilihat. d) Sambil menyelam. Contoh ini dapat kita lihat melalui beberapa data peribahasa yang telah dipilih: • Harapkan pagar. Gajah bertengger di pelupuk mata tidak nampak 4. Dalam satu masa. gajah bertengger di pelupuk mata tidak nampak. e) Kuman di seberang lautan nampak. jangan mati adat. Keadaan ini menyebabkan kita memahami sesuatu pengalaman dengan entiti bukan manusia dari sudut motivasi. ‘Pagar’ merupakan suatu objek tidak bernyawa yang diberikan sifat perorangan di mana pagar di sini dikatakan berupaya untuk melakukan aktiviti yang dilakukan oleh manusia untuk meneruskan hidup seperti ‘makan’ sewaktu perut berasa lapar. Walaupun terpaksa mengorbankan sesuatu. Tetapi kesalahan sendiri tidak disedari.8 Personifikasi Metafora ontologikal yang paling ketara dapat dilihat pada objek fizikal yang diberikan sifat perorangan. tingkahlaku dan aktiviti-aktiviti manusia.

Adat bukanlah merupakan suatu objek namun ia merupakan suatu kegiatan manusia yang bersifat subjektif. 4. metafora ontologikal. • Kuman di seberang lautan nampak. Maka. ‘Adat’ merupakan suatu amalan yang dilakukan oleh manusia dalam sesuatu komuniti. gajah bertengger di pelupuk mata tidak nampak. metonimi dan personifikasi.8 5 • Biar mati anak. personifikasi melangkaui satu proses umum yang tersendiri di mana ia bukan sekadar memberikan sifat perorangan kepada objek yang tidak bernyawa malah mempersonifikasikan aspek-aspek yang lain.9 Kesimpulan Bab ini telah membincangkan secara terperinci beberapa aspek metafora daripada sudut semantik kognitif yang telah dikaji melalui Metaphors We Live By oleh Lakoff & Johnson. metafora dan koherensi kebudayaan. Keadaan ini dapat dilihat daripada peribahasa di atas di mana ‘pelupuk mata’ atau kelopak mata dijadikan suatu lokasi atau tempat bagi ‘gajah’ (objek bernyawa) untuk bertengger. Oleh itu. Maklumat-maklumat ini . jangan mati adat. metafora berorientasi. di sini ‘pelupuk mata’ dipersonifikasikan sebagai suatu tempat bagi sesuatu objek untuk bertengger. asas pengalaman dalam metafora. tempat yang paling sesuai untuk melakukan aktiviti ‘bertengger’ adalah pada dahan pokok yang biasanya dilakukan oleh burung. Sepertimana yang kita semua sedia maklum. ‘adat’ di sini diberikan sifat perorangan di mana adat dikatakan boleh mengalami proses ‘mati’ sepertimana objek bernyawa yang lain. Dalam kes-kes yang tertentu.(Lakoff & Johnson). kesistematisan aspek metafora dalam menonjolkan atau menyembunyikan sesuatu aspek. Kajian ini meliputi aspek-aspek penting seperti kesistematisan konsep metafora.

Rumusan penulis meliputi keseluruhan aspek utama kajian yang merangkumi hasil dapatan kajian.8 6 telah diolah dan diaplikasikan kepada lima buah peribahasa Melayu yang dipilih khas sebagai data bagi kajian ini. batasan kajian dan implikasi kajian yang telah dilakukan. Penulis juga turut mengutarakan beberapa saranan bagi kemudahan pengkaji-pengkaji seterusnya yang . BAB 5 KESIMPULAN KAJIAN 5.0 PENGENALAN Secara umumnya dalam bab ini penulis akan membuat rumusan keseluruhan bagi kajian ini.

antropologi. 5. kesistematisan metafora dalam menonjolkan atau menyembunyikan sesuatu aspek. Menurut Lakoff lagi. asas pengalaman dalam metafora. apakah yang dimaksudkan dengan sistem konseptual. linguistik. apakah sistemnya? Manakala. metafora berorientasi. Mekanisme kognitif ini terkandung dalam kajian Lakoff & Johnson melalui ‘Metaphors We Live By’ di mana ia meliputi aspekaspek semantik kognitif seperti kesistematisan konsep metafora. Menurut Lakoff & Johnson dalam kajian beliau yang bertajuk Women. Semantik kognitif mencungkil jawapan yang terperinci bagi persoalan-persoalan seperti apakah yang dimaksudkan dengan sebab atau alasan. metonimi dan personifikasi. sains kognitif adalah bidang baru yang menyatukan apa yang difahami oleh minda daripada pelbagai disiplin akademik yang terdiri daripada psikologi. sudut pandangan tradisi meletakkan sebab atau alasan sebagai sesuatu yang abstrak dan terpisah yang menganggap alasan sebagai literal.8 7 berminat untuk membuat penyelidikan metafora dalam peribahasa Melayu daripada sudut semantik kognitif. bagaimanakah sistem ini diatur. adakah semua orang mempunyai sistem konseptual yang sama dan akhir sekali sekiranya jawapannya adalah ‘ya’.1 RUMUSAN KAJIAN Penganalisisan data dalam perbincangan yang telah dilakukan sebelum ini memperlihatkan pengaplikasian mekanisme kognitif dalam peribahasa-peribahasa Melayu yang telah dipilih sebagai data kajian. bersifat proposisi yang secara objektifnya bercirikan konsep betul atau salah. Persoalan ini bukanlah sesuatu yang baru tetapi jawapan-jawapan terkini yang didapati adalah baru. and Dangerous Things’. Manakala pandangan yang terkini memperlihatkan aspek ini sebagai satu entiti yang bersifat . falsafah dan sains perkomputeran. metafora dan koherensi kebudayaan. metafora ontologikal. Fire. sekiranya jawapannya adalah ‘tidak’ apakah sebenarnya persamaan yang wujud dalam cara manusia berfikir?. bagaimanakah kita merealisasikan pengalaman.

contohnya kerusi dan harimau. kebanyakan perkataan yang kita gunakan menandakan sesuatu kategori. sudut pandangan baru mentakrifkan makna sebagai suatu subjek yang berbaloi untuk difikirkan dan mempunyai fungsi yang tertentu. Walhal. jelaslah bahawa sesuatu kata tidak akan terungkap melainkan kata-kata itu membawa mesej yang terpancar melalui pemilihan kata-kata yang lahir daripada minda dan hati. Kehidupan manusia yang penuh . Selain itu. metonimi. setiap peribahasa tersebut mempunyai makna tersendiri yang dapat mengungkapkan erti kehidupan. Hal ini penting dalam masyarakat kerana penggunaan bahasa yang tidak sopan atau kesat akan menjejaskan sesuatu hubungan. persekitaran. sudut pandangan tradisi pula adalah terikat dengan teori klasikal di mana pengkategorian diistilahkan sebagai hakmilik biasa dalam sesuatu ahli kumpulan. Sebagai tambahan. sosiobudaya dan politik sesebuah mesyarakat yang mengamalkan peribahasa tersebut. didapati bahawa peribahasa Melayu turut menerapkan unsur metafora di dalamnya. Sesetengah kategori ini terdiri daripada benda atau manusia dalam dunia fizikal. Peribahasa mempunyai makna yang unik dan menarik malah proses berbahasa sedemikian tidak hanya sekadar menyusun kata-kata dan ungkapan yang ingin disampaikan. Aspek pengkategorian telah menjadi isu utama di mana Eleanor Rosch telah memperkenalkan suatu istilah yang dipanggil sebagai teori prototaip dan pengkategorian peringkat asas. Melalui hasil kajian. Dengan itu.8 8 menyeluruh di mana ia meliputi aspek imaginatif yang terdiri daripada metafora. Namun. dan imaginasi mental. Penulis telah menggunakan lima buah peribahasa sebagai data kajian di mana peribahasa-peribahasa tersebut bersifat agak keterlaluan terutama dari segi bunyinya. dari segi makna perumpamaan Melayu tersebut adalah unik dan mempunyai maksud yang agak tepat. Manakala kategori yang lain pula terdiri daripada aktivitiaktiviti dan benda abstrak seperti lagu dan nyanyian serta kerajaan dan undian. Penggunaan bentuk metafora disebabkan oleh masyarakat Melayu mengutamakan kesopanan berbahasa dalam sistem kehidupan mereka semasa berkomunikasi. Selain itu. Sains kognitif kini telah mengalami transisi atau peralihan.

manusia pada zaman awal mula meletakkan kepentingan alam sebagai salah satu cara untuk mendidik dan menyampaikan sesuatu teguran mahupun pengajaran menerusi bahasa. kita bukan sahaja sekadar mengungkapkan idea yang terkandung dalam pemikiran.2 PEMBATASAN KAJIAN Sepertimana kajian-kajian yang lain. Namun. Keadaan ini kadang-kadang menunjukkan teladan atau ikutan yang baik mahupun sebaliknya. Sejak dahulu lagi.8 9 dengan onak dan duri pasti akan berhadapan dengan pelbagai ragam dan tingkahlaku manusia dalam pelbagai bentuk sama ada yang berbentuk positif atau negatif. Apabila kita berbahasa. kajian ini juga adalah terikat dengan aspek pembatasannya yang tersendiri. 5. . dari segi makna perumpamaan Melayu tersebut adalah unik dan mempunyai maksud yang agak tepat sepertimana yang telah dinyatakan sebelum ini. manusia mula meletakkan peraturan hidup yang mengekang pergerakan dan perlakuan ahli-ahli sesuatu masyarakat. Menerusi pemerhatian terhadap alam sekitar pula. Melalui budaya. Justeru. malah kita juga menyembunyikan kebanyakan pemerhatian ke dalam pemikiran di mana kita menyampaikan semula perkara atau fenomena yang diperhatikan setiap hari melalui bahasa. Secara tidak langsung ianya akan mencorakkan dan membentuk peribadi manusia tersebut. bukanlah sesuatu perkara yang pelik apabila sesuatu peristiwa yang berlaku itu dipengaruhi oleh persekitarannya. manusia dari segenap bangsa dan suku memerhatikan alam dan tingkah laku ahli masyarakat yang mendukung sesuatu budaya. iaitu: • Penulis telah memilih hanya lima peribahasa sebagai data kajian yang mempunyai pewajarannya tersendiri di mana peribahasa-peribahasa tersebut bersifat agak keterlaluan terutama dari segi bunyinya.

pengkaji berharap agar pada masa yang akan dating. unsur peribahasa Melayu yang menjadi bahan kajian tidak dikaji secara menyeluruh di mana ia hanya meliputi aspek-aspek semantik kognitif tertentu yang disenaraikan oleh Lakoff & Johnson melalui kajiannya yang bertajuk ‘Metaphors We Live By’ yang terdiri daripada kesistematisan konsep metafora. mereka yang berminat untuk mengkaji aspek metafora menggunakan data peribahasa yang lebih luas skopnya di mana ianya dibincangkan daripada pelbagai sudut yang berbeza. Data kajian yang lebih banyak dan pengklasifikasian sesuatu peribahasa Melayu mengikut kategori-kategori tertentu akan menyebabkan kajian yang dijalankan bersifat lebih jitu dan menyeluruh. • Akhir sekali. Selain itu.9 0 • Dalam proses pengintepretasian makna pula. aspek metafora yang dikaji hendaklah diteliti daripada sudut . diharap agar kajian-kajian yang seterusnya akan dapat mengatasi segala kekangan agar hasil kajian yang terakhir bersifat lebih terperinci demi perkembangan bahasa kita bersama. Begitu juga. asas pengalaman dalam metafora. metafora ontologikal. kesistematisan metafora dalam menonjolkan atau menyembunyikan sesuatu aspek. kajian yang dijalankan ini masih terdapat kekurangan dan memerlukan penyelidikan yang bersifat lebih spesifik. Berdasarkan kepada beberapa batasan kajian yang telah disebutkan sebelum ini. Selain itu. metafora dan koherensi kebudayaan.3 SARANAN KAJIAN Secara umumnya. pengkaji telah melibatkan aspek kebahasaan iaitu semantik kognitif dan entiti-entiti yang berkaitan dengannya. metonimi dan personifikasi. 5. kekangan masa dan kesukaran yang dihadapi untuk mencari bahan atau maklumat telah menyebabkan pengkaji terpaksa menghadkan data kajian kepada saiz yang kecil. metafora berorientasi.

Tambahan pula. pengkaji akan datang juga digalakkan untuk menggunakan peribahasa-peribahasa yang terdapat dalam bahasa yang serumpun dengan bahasa Melayu sebagai data kajian mereka. pengkaji berharap agar bakal pengkaji yang akan mempelopori kajian tentang aspek metafora tidak hanya menggunakan data serta cara yang sama dengan pengkaji-pengkaji lepas tetapi menggunakan pendekatan yang berbeza dan lebih matang.9 1 semantik kognitif yang lebih mendalam di mana kajiannya hendaklah bersifat lebih numerikal dan dilengkapi dengan data-data statistik.4 IMPLIKASI PERBINCANGAN Sememangnya pengkaji berharap agar kajian ini mampu memberikan suatu impak yang positif kepada semua pihak yang terlibat dalam menangani permasalahan kajian yang telah dijalankan. wujud kajian-kajian lepas yang menbincangkan perkaitan di antara peribahasa Melayu dengan peribahasa Cina. Akhir sekali. Keadaan ini adalah kerana masyarakat Cina dan India seperti mana masyarakat Melayu juga mempunyai sistem peribahasa mereka yang tersendiri. Keadaan ini dapat mengukuhkan lagi dapatan bahawa masyarakat Cina juga mempunyai peribahasa dalam konteks berbahasa masyarakat mereka. Kajian ini bukanlah bertujuan untuk mencari kelemahan pengkajipengkaji lepas semata-mata tanpa disusuli oleh penyelesaian yang bersifat rasional tetapi ia lebih menjurus kepada memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang wujud dalam kajian-kajian terdahulu yang biasanya berlaku tanpa disedari. Selain itu. Pengkaji juga menyarankan agar kajian-kajian yang bakal dijalankan diteliti dengan menggunakan peribahasa yang terdapat dalam bahasa Cina atau India di negara kita. 5. pengkaji belum lagi menemui kajian seperti ini yang dijalankan secara khusus dalam konteks berbahasa masyarakat India. Malangnya. .

beribarat. Proses-proses kognitif yang dilalui dalam pembentukan sesuatu peribahasa telah dijelaskan agar tidak wujud kekeliruan dalam menanggapi sesuatu peribahasa oleh seseorang penutur natif mahupun bukan natif bahasa Melayu. Oleh itu. kajian ini dijalankan untuk merefleksikan peribahasa Melayu dengan menggunakan aspek metafora daripada sudut semantik kognitif. masyarakat Melayu terutamanya melampiaskan perasaan mereka dengan berkias. bagi menyuarakan sesuatu kejanggalan yang timbul. Hal ini menyebabkan masyarakat kita tidak menyuarakan sesuatu pandangan dengan suara yang lantang malahan jauh sekali menggunakan perkataan yang kesat untuk mengekspresikan perasaan tidak puas hati. penggunaan peribahasa Melayu sebagai data kajian telah menonjolkan keperibadian masyarakat Timur yang begitu menyanjung tinggi tatasusila dan sifat lemah-lembut dalam konteks berbahasa. pengetahuan yang mendalam tentang latar belakang budaya dan bahasa masyarakat Melayu juga dapat memudahkan lagi proses menyelesaikan permasalahan kajian ini. Memandangkan peribahasa Melayu mempunyai makna yang tersurat dan tersirat maka aspek-aspek linguistik yang bersifat menyeluruh perlu diterapkan dalam proses pengkajian agar makna yang tersirat ini dapat difahami dengan lebih baik.9 2 Secara tidak langsung.5 KESIMPULAN Sepertimana yang telah dinyatakan pada bab yang pertama. Sikap lemah-lembut inilah yang telah menyebabkan mereka menyembunyikan perasaan marah dan kurang enak daripada diketahui oleh pihak yang satu lagi. 5. . perbincangan ini telah menonjolkan aspek metafora dari sudut semantik kognitif dalam menginterpretasikan makna yang tersirat di sebalik sesuatu peribahasa sekaligus menyebabkan ianya lebih mudah difahami oleh para pengguna bahasa. berteka-teki serta berselindung di sebalik bahasa-bahasa yang lebih indah. Oleh itu. Akhir sekali.

BIBLIOGRAFI Abdullah Hassan & Ainon Mohd. kajian ini diharap dapat memberikan input yang berguna kepada sesiapa yang berminat untuk mengkaji serta memahami aspek metafora. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. . Kuala Lumpur. PTS Publisher. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Abdullah Husain.9 3 Akhir sekali. Kamus Peribahasa Kontemporari. 1975.

W. Jurnal Bahasa Jendela Alam Jilid 1. Metaphors We Live By. Cetakan Kedua. Metaphor:The Critical Idiom. Dewan Bahasa dan Pustaka. & Steen J. Kuala Lumpur. 1980. L. MPG Books Ltd. The Institute of Malay World and Civilization. Lakoff. Hawkes. M. Amsterdam. 1985. Metaphor in Cognitive Linguistics.. Pulau Pinang. T. 1986.. Petaling Jaya. 1997..).Chicago. Asmah Haji Omar. London. Noresah bt. 1987. Darus Ahmad. Women. London.9 4 Abdul Razak bin Abdul Karim. Persuratan Melayu: Lama-Baru. M. 1996.. Gibbs R. Rujukan Lengkap Bahasa Melayu. Ltd. Kamus Peribahasa Melayu Digital. Penerbit Fajar Bakti. Methuen & Co. Lakoff . and Johnson. 1974. Metaphors of Anatomy as a Reflection of Malay Cultural Belief.my. Sinaran Bros. (pnyt.G. Kuala Lumpur. G & Johnson. Raminah Haji Sabran. The University of Chicago Press.ukm.atma. The University of Chicago Press. 1994. G. Baharom. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Metaphor in Educational Discourse. . and Dangerous Thing: What categories reveal about the mind. Chicago. Kecekapan Berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia: untuk pelatih maktab perguruan. 1997. 2003. Cameron. Di: www. Fire. Dewan Bahasa dan Pustaka.

9 5 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->