3Ŧ1 ÞLMASA8AnŦ

AŦ ueflnlslŦ
SlsLem akLlvlLl pernlaaaan vana dlbenLuk unLuk merancana dan melaksanakan konsepslţ
penenLuan haraaţ promosl dan penaedaran produk unLuk menaaalakkan perLukaran vana
dapaL memenuh keperluan penaauna dan mencapal ob[ekLlf oraanlsaslŦ
1u[uan ÞLMASA8An adalah unLuk melakukan perLukaran anLara dua plhak lalLu pembell dan
pen[ualŦ
lunasl pemasaran lalah sebaaal funasl (a) perLukaranţ (b) penaedaran flzlkalţ (c)
penaaredanţ (d) pemblavaan ţ (e) penaambllan rlslko dan (f) penvelldlkan pemasaran dan
pembanaunan maklumaLŦ

8Ŧ konsep 1eras dalam ÞemasaranŦ
O keperluanŦ
Ŵ 1erhasll secara semula [adl dalam dlrl manusla LeLapl boleh dlpenaaruhl oleh
akLlvlLl pemasaran
Ŵ ConLoh keperluan Ť keperluan flsloloal (harlan)ţ keperluan keselamaLanţ
keperluan soslalţ keperluan penaharaaan dlrl dan keperluan pencapalan dlrlŦ
O kehendakŦ
Ŵ ulbenLuk oleh budava dan personallLl seseorana lndlvlduŦ
O ÞermlnLaanŦ
Ŵ Apablla seseorana mempunval kehendak Ǝ kemampuan unLuk membellŦ
O ÞrodukŦ
Ŵ SesuaLu vana dlLawarkan dl pasaranŦ
O ÞerLukaranŦ
Ŵ Cara baal mendapaLkan sesuaLuŦ
O 1ransaksl / urus nlaaa
Ŵ urus nlaaa anLara dua plhak denaan keduaŴdua plhak mendapaLkan sesuaLu
vana bernllal vana dlperlukan oleh merekaŦ

O nllalŦ
Ŵ Þerbezaan anLara faedah memlllkl dan menaaunakan produk vana dlbell denaan kos unLuk
mendapaLkannvaŦ
O ÞasaranŦ
Ŵ hlmpunan pembell sedla ada dan [uaa bakal pembell baal sesuaLu produk vana
dlLawarkanŦ
CŦ Þenaurusan ÞemasaranŦ
MenalnLearaslkan semua akLlvlLl pemasaran unLuk menvesualkan sumber dan ob[ekLlf
oraanlsasl denaan peluana vana senLlasa berubah dl luar oraanlsaslŦ
uŦ SlsLem ÞemasaranŦ
O Þembekal Ŷ membolebkoo lopot Jlooookoo ootok peooelootoo ootpotŦ
O SvarlkaL dan pesalna Ŷ meoombob ollol kpJ bekoloo lopot otk ptoJok ootok
Jltowotkoo kpJ pelboool posotooŦ
O ÞeranLaraan pemasaran Ŷ otoo leblb svotlko boleb memostlkoo ptoJo sompol kpJ
peoooooo Joo leblb betkesooŦ
O Þasaran konsumer Ŷ ootpot svotlkot okoo Jlbell oleb peoooooo ( fokos otomo )Ŧ
3Ŧ1Ŧ2 ÞendekaLan pemasaranŦ
Lra barLer ŴŴƽ Lra penaeluaran ŴŴƽ Lra pen[ualan ŴŴƽ Lra pemasaran moden
AŦ lalsafah Þenaurusan ÞemasaranŦ
O ÞendekaLan penaeluaran Ŷ svotlkot membetlkoo keotomooo kepoJo peooelootoo
botooooo seboovok vooo moooklo ootok memeoobl petmlotooo peooooooŦ
O ÞendekaLan pen[ualan Ŷ svotlkot okoo membeotok lkloo vooo kteotlf Joo meoboot
jooloo petlboJl ootok mevoklokoo koosomet ootok membell sesooto ptoJokŦ
O ÞendekaLan pemasaran moden Ŷ svotlkot okoo meooeool postl Joo memooskoo
kebeoJok peooooooŦ
8Ŧ ÞendekaLan SLraLealkŦ
SaLu perancanaan [anaka pan[ana dan svarlkaL perlu menvesualkan perancanaan LersebuL
denaan peluana vana LerdapaL dalam perseklLaran vana senLlasa berubahŦ
LanakahŴlanakahť
O Mendeflnlslkan mlsl svarlkaL vana sebenar Ŷ peovotooo teotooo tojooo svotlkot
JltobobkooŦ 8etotleotoslkoo kepoJo posotoo otoo koosometŦ (petoojok otob)
O MembenLuk ob[ekLlf / maLlamaL svarlkaL Ŷ sesooto vo loolo Jlcopol oleb svotlkot
betJosotkoo mlsl svotlkotŦ kooslsteo Joo objektlf loloŦ lokos kpJ kepoosoo
pelooooooŦ
O Menaanallsls [enls porLfollo pernlaaaan va sda dl[alankan Ŷ meollol semolo jeols2
petolooooo vooo Jljolookoo oleb svotlkotŦ
Þroses pemasaranť
O menaanallsls peluana pemasaranŦ
O Memlllh sasaran pasaranŦ
O MembenLuk campuran pemasaranŦ
O Menaurus usaha pemasaranŦ
3Ŧ1Ŧ3 CelaaaL Þenaauna dan Þenvelldlkan Þemasaran
CelaaaL penaauna Ŷ ptoses vooo Jllolol oleb peoooooo Jolom memboot kepotosoo belloo
setto meooooookoo Joo meloposkoo botooooo vooo JlbellŦ
MenuruL ka[lanţ fakLor vana mempenaaruhl kepuLusan bellan oleh penaauna Ť
kCN5UMLk ŴŴƽ
ƽ uemoarafl Ŷ umurţ pendldlkanţ banasaţ [anLlna
ƽ Campuran Þemasaran Ŷ produkţ haraaţ LempaLţ promosl
ƽ ualaman ( pslkoloal ) Ŵ moLlvaslţ persepslţ personallLlţ slkapŦ
ƽ Luaran ( soslal ) Ŵ budavaţ kelas soslalţ kumpulan ru[ukanţ keluaraa
AŦ Model CelaaaL ÞenaaunaŦ
Þemasar boleh menaawal ranasanakan / lnpuL vana meranakuml 4Þ lalLu produkţ
penaedaranţ penenLuan haraa dan promoslŦ
Mode| kotak n|tam Þembe||lAk1C8 LuA8An lj MLMÞ8CSLS lj 8LSÞCn
npuL ( ranasanaan ) koLak PlLam ( mlnda pembell ) CupuL ( aelaaaL penaauna )
Ŵ produk
Ŵ haraa
Ŵ penaedaran
Ŵ promosl
Ŵ ekonoml
Ŵ Leknoloal
Ŵ pollLlk
Ŵ budava
Þroses kepuLusan 8ellan 9eoJopot Joo slkop
Ŵ suka/Lldak suka
Ŵ seLu[u/Lldak seLu[u
Celooot
Ŵ mencuba
Ŵ membell/Lldak membell
Ŵ menaulana pembellan/Lldak
laal membell

8Ŧ lakLor va Mempenaaruhl CelaaaL ÞenaaunaŦ
1Ŧ lakLor ÞerseklLaran / SoslalŦ
O 8udava Ŷ soto set ollolţ petsepslţ kebeoJok Joo oelooot vooo Jlpelojotl oleb seseoto Jotl
kelootoo Joo lostltosl loloŦ
O SubŴbudava Ŷ kompolooŴkompoloo moooslo vo betkooosl slstem ollol vo somo betJosotkoo
peooolomoo blJop otoo sltoosl
O kelas soslal Ŷ sosoooo kelos otoo stotos Jolom sekompoloo mosvotokot Jl mooo obllŴobllovo
mempoovol ollolţ mlootţ Joo oelooot vo somoŦ
O kumpulan keahllan ţru[ukan dan asplrasl Ŷ o) kompoloo keoblloo Ť meojoJl obll Ǝ
keboovokoo kelokoooovo Jlpeoootobl oleb obll2 Jlm kmplo tetsbt ţ b) kompoloo tojokoo Ť
tojokoo otoo peolloloo looosooo Ǝ tJk looosooo olb seseoto Jlm mmbotk slkop otoo
kelokoooovoţ c) kompoloo ospltosl Ť seseoto betbojot otk meojoJl obllŦ
O keluaraa Ŷ pemosot meoJeflolslkoo posotooovo betJosotkoo kltotoo bovot kelootooŦ
2Ŧ lakLor dalaman / pslkoloalŦ
O Þersepsl Ŷ tekolk vooo Jlooookoo oleb peoooooo ootok memlllb tooosooooo Jolom
petsekltotoo kometslolŦ 1etJopot tloo jeols petsepsl tetplllbţ lolto petbotloo tetplllbţ tekooo
tetplllbţ Joo peooekoloo tetplllbŦ
O Þembela[aran Ŷ petoboboo2 vo betloko kpJ seseoto bosll JtpJ pemetbotloo Ǝ peooolomoo
vo leposŦ
O ÞersonallLl Ŷ slfot2 loJlvlJo vo kooslsteo vooo meovebobkoo tloJok bolos vo betkekoloo oleb
peoooooo kpJ petsekltotooŦ
O Slkap Ŷ keceoJetooooo vo Jlpelojotl oleb peoooooo otk bettloJok bolos secoto kooslsteo
tetbJp sesooto objek otoo lJeoŦ
O MoLlvasl Ŷ kepetlooo vo meoJesok Joo setetosovo meoJotooo seseoto peoooooo otk
memeoobl kepetlooo tetsbtŦ 1eotl n|erark| keper|uan Mas|ow ( 5 petlookot Ť flsloloolţ
keselomotooţ soslolţ peoobotoooo Jltl Joo peocopoloo Jltl )Ŧ
CŦ !enlsŴ[enls kepuLusan ÞembellanŦ
O Þenvelesalan masalah lnLenslf Ŷ pembelloo ptoJok tetsebo jotooo Jllokokoo Ǝ mellbotkoo
wooo vooo boovokŦ
O Þenvelesalan masalah Lerhad Ŷ peoooooo soJob bloso Joo koteootl ptoJok vo loolo Jlbellovo
tetopl tlJok bloso Joo oltetootlf vo oJoŦ
O Þenvelesalan masalah ruLln Ŷ peoooooo petlo memboot kepotosoo poJo ptoJok vooo selolo
Jlbell Ǝ motob botooovoŦ
Þroses pembellan penaaunať
O Þroses pembellan baranaan penaauna Ŷ
Ŵ menaenal pasLl keperluan Ŷ petlookot koosomet meooeool postl sesooto mosolob otoo
kepetloooovo
Ŵ mencarl maklumaL Ŷ petlookot koosomet Jltooosooo otk mocotl moklomot tomboboo tto sesooto
ptoJokŦ
Ŵ menllal alLernaLlf Ŷ petlookot koosomet meooooookoo moklomot vo JlJptl otk mmboot plllboo
oltetootlf bo mmboot kepotosoo bello sesooto ptoJokŦ
Ŵ membuaL pembellan Ŵ petlookot koosomet membell ptoJokŦ
Ŵ aelaaaL selepas pembellan Ŷ petlookot koosomet meooombll lookb2 seloojotovo selepos pembelloo
bo mmboot kepstloo somo oJo kepotosoo belloo vo Jlboot betol otoo poo solobŦ
O Þroses pembellan baranaan baru Ŷ ptoJok vo betjeoomo Ǝ mobol memetlokoo moso vo
poojooo otk memboot kepotosooŦ
O Þroses pembellan baranaan lndusLrl Ŷ
Ŵ menaenal pasLl masalah / keperluan
Ŵ mencarl maklumaL / menaenal pasLl alLernaLlf
Ŵ menllal alLernaLlf
Ŵ membuaL bellan
uŦ Þenvelldlkan ÞemasaranŦ
Sebab sesebuah svarlkaL lnaln memperoleh maklumaL Lerklnl ť
O 1ekanan persalnaan Ŷ petlo mmbotk Ǝ memosotkoo ptoJok botoŦ Memetlokoo
peovellJlkooŦ
O Meluaskan pasaran Ŷ petlo moklomot tto omoloo Ǝ boJovo oeooto posotooŦ
O kos pemasaran va Llnaal Ŷ petlo meoooollso posotoo petsoloooo Ǝ bokol koosomet bo
meooelokkoo keoooolooŦ
O MendpL maklum balas drpd konsumer Ŷ petlo meoJptkoo moklom bolos JtpJ koosomet
melolol peovellJlkoo pemosotooŦ
3Ŧ1Ŧ4 ÞemeLakanţ Þenvasaran dan ÞeleLakan ÞasaranŦ
Þasaran Lerdlrl drpd penaauna lndlvldu / oraanlsasl dan keperluanţ kehendakţ Ǝ keupavaan serLa
kesedlaan uLk membellŦ
O Þenaauna akhlr Ŷ pembell2 vo membell sesooto botooooo Joo tojooo otk
meooooookooovo / otk keoooooo Jltl seoJltlŦ
O Þenaauna oraanlsasl ( lndusLrl ) Ŵ loJlvlJo2 / otooolsosl vo membell botooooo /
petkblJmotoo otk Jlooookoo Jlm peooelootoo botooooo Ǝ petkblJmotoo Joo tojooo jooloo
semoloŦ
AŦ ÞemeLakan ÞasaranŦ
Þroses membahaalkan pasaran va besar Ǝ hesLroaen kpd pasaran2 kecll berdasarkan keperluan vana
sama Ǝ Lawaran2 va LerdpL dlm sesuaLu campuran pemasaranŦ
O Asas pemeLakan berdasarkanť
Ceoarafl Ŷ lokoslŦ
uemoarafl Ŷ omotţ jootlooţ peoJptoţ pektjoooţ boosoţ peoJJko Ǝ wotoooeootoŦ
Þslkoarafl Ŷ kelos soslolţ petsooolltl Ǝ oovo blJopŦ
CelaaaL Ŷ peooetoboooţ slkop otoo tloJok bolos peoooooo tetbJp sesooto ptoJokŦ
laedah Ŷ foeJob vooo Jltowotkoo / mosolob vo boleb Jlselesolkoo oleb sesooto ptoJokŦ
8Ŧ Þenvasaran ÞasaranŦ
O krlLerla uLk pevasaran
Ŵ solz Joo pettomboboo seomeo ( posotoo )
Ŵ poteosl petsoloooo
Ŵ kesesooloo Joo objektlf svotlkot
O Þemlllhan sLraLeal sasaran pasaran
Ŵ pemosotoo tlJok betbezo Ŷ sttoteol pemosotoo mossoŦ Meojlmotkoo kewooooo svotlkotŦ
ulooookoo oleb svotlkot2 besotŦ
Ŵ pemosotoo tettompo Ŷ svotlkot memlllb otoo 2 seomeo posotoo vo boleb JlsosotkooŦ 9opolot Jl
kolooooo svotlkot kecllŦ
Ŵ pemosotoo tetbezo Ŷ meovosotkoo kpJ bebetopo seomeo posotoo Ǝ cobo meteko botk twto /
ptoJok vo betbezo bo setlop seomeoŦ
CŦ ÞerleLakan ÞasaranŦ
Þersepsl penaauna Lerhadap sesuaLu produk berbandlna dan produk pesalnaŦ
Þeranan ť
O Mendeflnlslkan produk kpd penaaunaŦ
O MembanLu penaauna menalnaaLl produkŦ
O Menvampalkan clrl2 produk va relevan kpd penaaunaŦ
3Ŧ1Ŧ3 Campuran ÞemasaranŦ
4Þ lalLu a) produk Ť kepuLusan2 LLa penvelldlkan Ǝ pembanaunanţ b) penaedaran Ť berkalLan dan
persoalan dl mna Ǝ blla produk dlaalhkan aLau dledarkanţ c) penenLuan haraa Ť peneLapan haraa Ǝ
pollsl haraa serLa pembenLukan sLraLeal haraa Lermasuk pelbaaal dlskaunţ dan d) promosl Ť akLlvlLl2
penvebaran maklumaL kpd bakal pembellŦ
AŦ ÞrodukŦ
ueflnlsl Ŷ produk vana dl[ual dlm pasaran merupakan sesuaLu va dlLawarkan kpd pasaran va
mempunval clrl2 vana dpL menarlk perhaLlanţ dpL dlmlllklţ dlaunakan Ǝ mempunval faedah pslkoloal
serLa faedah flzlkal va boleh memuaskan kehndk penaaunaŦ
|r|2 produk
O keLara ( boleh dlllhaL ) Ǝ Lldak keLara ( Lldak boleh dlllhaL )
O komponen produk Ť produk Lerasţ produk keLaraţ produk samplnaanŦ
k|asf|kas| produk
O produk konsumer Ŷ Jlbell olb loJlvlJo otoo selsl tomob ootok keoooooo petlboJl
O produk pernlaaaan Ŷ Jlooookoo Jlm opetosl svotlkotţ peooelootoo btooo lolo/ Jljool semolo
k|as|f|kas| produk konsumer/pengguna akh|r
O produk konsumer Ŷ botooooo o) moJob bell Ť botooo vo Jlbell Joo moso Ǝ osobo vo polloo
mlolmom ktoo botooo lol ketop Jlbellţ b) bell belob Ť jotooo Jlbellţ c) lstlmewo Ť mempoovol
cltl2 oolk vo Jlsokol oleb kosomet Jotl seol jeoomoţ oovo ( jeolsovoţ J) tlJok Jlcotl Ť tlJok
Jlketobol oleb pembell okoo kewojoJooovo Jl posotoo / tJk ptob Jlfktkoo tto pmbellooovoŦ
L|emen Ǝ keputusan ttg campuran produk
O lLem produk Ŷ sooto moJelţ jeoomoţ otoo solz ptoJok vo Jljool oleb pemosotŦ
O Llnl produk Ŷ kmploo ptoJok vo memoovol cltl2ţ keoooooo Ǝ peoooooo vo somo Ǝ
JleJotkoo melolol keJol vooo somoŦ
O Campuran produk Ŷ pelboool llol otoo botloo ptoJok vo Jltowotkoo otk joolooŦ
O kelebaran campuran produk Ŷ bllooooo botlsoo/llol ptoJok vo Jltowotkoo kpJ koosometŦ
O kedalaman / kepan[anaan campuran Ŷ bllooooo ltem vo tetJpt Jlm botlsoo ptoJokŦ
O keLekalan produk Ŷ koltoo oototo bebetopo botlsoo ptoJok Jotl seol kesomooo peooooooţ
peooeJotoo pembell setto botooŦ
k|taran hayat produk
SaLu konsep va menun[ukkan se[arah [ualan sesuaLu produk va mellpuLl 4 perlnakaLţ lalLu
penaenalanţ perLumbuhanţ kemaLanaanţ Ǝ penurunanŦ
8Ŧ ÞenaedaranŦ
Þengena|an sa|uran ag|han
Ŵ penaanLara baal pemlndahan baranaan darl pusaL penaeluaran kpd konsumer dl lokasl Ǝ masa va
dlkehendaklŦ
Ŵ funasl Ŷ peooeJotooţ peoeotooo botooţ petoocooooo ptoJokţ petkbJmotoo pelooooooţ ptomoslţ
pembellooţ peovellJlkoo pemosotooŦ
@|ngkah |aku sa|uran ag|han
Ŵ beberapa svarlkaL vana sallna beraanLunaanŦ
Ŵ seLlap ahll memalnkan peranan penLlna dlm saluran aalhan Ǝ pakar dlm melakukan funasl maslna2
Ŵ koofllk solotoo Ler[adl apablla mereka melakukan Llndakan sendlrl va mnaeLeplkan kepenLlnaan
bersamaŦ
Ŵ 2 perlnakaL konfllk Ť a) konfllk mendaLar lalLu konfllk va berlaku anLara flrma dl perlnakaL va sama
dlm saluran aalhan ţ b) konfllk meneaak lalLu konfllk va berlaku anLara Lahap va berbeza dlm saluran
va samaŦ
keka bentuk sa|uran ag|han
O Saluran aalhan berdlmensl meneaak Ŷ peooelootţ pembotooo Joo petooclt bettloJok
seboool soto slstem betsepoJoŦ
o) solotoo tetos/looosooo Ŵ solotoo peooeJotoo vo tlJok meooooookoo oto tobŦ
b) solotoo tlJok looosooo Ŷ solotoo peooeJotoo vo mooooookoo / lbb petoototooo
pemosotooŦ
O Saluran aalhan berdlmensl mendaLar Ŷ sosoooo Jlm solotoo Jl moo svotlkot/petoototo
pemosotoo poJo petlookot vo somo betoobooo Ǝ meooeoJollkoo peoeJotooŦ
O Þenaedaran lnLenslf Ŷ meooeJot ptoJok secoto meloos melolol pelboool keJolŦ
O Þenaedaran selekLlf Ŷ meooeboJkoo peooeJotoo ptoJok kpJ bebetopo petoototo
pemosotoo Jl sesooto lokosl otoo kowosooŦ
O Þenaedaran eskluslf Ŷ membetl bok peooeJotoo secoto eskloslf kpJ peojool/peoooototo
pemosotoo Jl seseboob ootlet / Jl sesooto kowosooŦ
Þengurusan sa|uran ag|hanŦ
ualam penaurusan saluran aalhan plhak svarkaL perluť
O memlllh ahll saluran
O moLlvasl ahll saluran
O menllal ahll saluran
Þengurusan |og|st|k Ǝ ag|han f|z|ka|Ŧ
Log|st|k lalah oktlvltl vo betkoltoo peooolltoo/pemloJoboo btoo/bbo meotob Jotl tmpt
peooelootoo ke tmpt vo lolo tetmosok pembellooţ pƌooJoooooţ pƌoeoJolloo Ǝ pƌkblJmotoo
pelooooooŦ
O Þeraudanaan Ŷ oktlvltl povlmpoooo btoooo vo telob JljoJoolkoo peooolltooovo melolol
solotoo pmstooŦ o) ooJooo petseoJltloo Ť svotlkot meopoovol kowoloo sepeoobovoţ b)
ooJooo owom Ť Jlsewo JtpJ svotlkot lolo mempoovol kemoJoboo pemetlksooo btoo Ǝ
pemboookosooŦ
O kawalan lnvenLorl Ŷ mmlolmomkoo jomlob wooo vo tetlkot pJ loveototl tok tƌjoolŦ
Þemprosesan
pesanan
Þenaendallan
bahanŦ
kawalan
lnvenLorlŦ
Þeraudanaan
SS1LM
LCCS1k
konsep Asas
ÞemasaranŦ
O Þenaendallan bahan Ŷ pemoooooboo btoo ke Jlm Ǝ keloot Jotl kllooo ooJooo Ǝ ttmlool
peoooookotooŦ
O Þemprosesan pesanan Ŷ oktlvltl memptoses psooo tetmosok peoetlmooo psooo JtpJ
peloooooo kelolosoo pembetloo kteJltţ peoveJlooo lovols Ǝ peoootlpoo bvto vo JljoJoolkooŦ
O ÞenaanakuLan Ŷ memloJoboo boboo meotob Jotl posot peooelootoo ptoJok sepotob slop
Jotl posot peoollooooo Ǝ ptoJok slop kepoJo peoooototo pemosotoo/ kpJ pembellŦ
Þerunc|tanŦ
AklLlvlLl [ualan aLau sewaan brnaan konsumer Ǝ pƌkhldmaLan secara Lerus kpd konsumer uLk
keaunaan perlbadl « selsl keluaraaŦ
ÞerunclL Ŷ flrma va mndpL lbh drpd separuh pndpLn [ualannva drpd [ualan va dlbuaL secara Lerus kpd
konsumer akhlr Ŧ ( perunclL khldmaL penuh Ť menawarkan pelbaaal perkhldmaLan )
!enlsŴ[enls perunclLan berkedalť
O kedal lsLlmewa Ŷ keJol vo boovo meojool botlsoo ptoJok ( botlsoo ptoJok vo tetboJ Ǝ
petooclt meoowotkoo pelboool jeols ( plllboo Jlm botlsoo otoo llol tetsebotŦ
O kedal ber[abaLan Ŷ posot tovo vooo meojool pelboool jeols btooo ttpl betopetosl secoto
betosloooo meoolkot jobotoo ( botlsoo ptoJokŦ
O Þasar rava Ŷ keJol tooclt vo betjobotoo ttpl betsolz besotŦ
O kedal mudah bell Ŷ keJol tooclt betsolz kecll vo meojool btoooo kepetlooo botloo ( moJob
bell Joo llol btooo vo tetboJŦ
O SupersLore Ŷ posot tovo vo betsolz lbb kotooo 2 ( J koll oooJo JtpJ posot tovo blosoŦ
O PvpermarkeL Ŷ petoocltoo betkeJol vo betsolz lbb besot JtpJ sopetstote vo meoowotkoo lbb
bvk lool plllboo btoooo kpJ koosometŦ
ÞerunclLan Lanpa kedal ť
O Þemasaran lanasuna Ŷ petoocltoo vo meooooookoo meJlo peoolkloooo otk bƌkomoolkosl
secoto tetos Joo peoooooo sosotoo bool meoJopotkoo tloJok bolos vo cepotŦ
O !ualan lanasuna Ŷ petoocltoo Jotl ploto ke ploto vo memetlokoo bobooooo Ǝ komoolkosl vo
bolk oototo pembellŦ
O Þemasaran secara elekLronlk Ŷ peojool Ǝ pembell meojool Ǝ membell secoto ´oolloe´
melolol lotetoetŦ
O ÞerunclLan secara auLomaLlk Ŷ koeJob petoocloo Jl mooo ptoJok Jljool tetos kpJ peoooooo
melolol mesloŦ
Þemborongan
AkLlvlLl [ualan kpd ora Lah va bkn penaauna akhlrŦ
O Þemborona saudaaar Ŷ petolooooo petseoJltloo vo meojool ptoJok kpJ pembell otooolsoslŦ
o) pembotooo kblJmot peoob Ť oktlvltl jooloo kpJ pembotooo vo melokokoo kebvkoo (
semoo fooosl pemosotoo otk pembekol Ǝ peloooooo ţ b) pembotooo kbJmot tettboJ Ť
pembotooo vo boovo melokokoo sebobooloo fooosl pemosotoo otk pembekol Ǝ pelooooooŦ
O Aaen Ǝ broker Ŷ oto tob vo membooto Ǝ meoemokoo pembell Ǝ peojool Jlm otos oloooŦ o)
ooeo peooeloot Ť petolooooo petseoJltloovo meojool betJosotkoo kpJ komlseo otk
bebetopo peooeloot ptoJok vo betkoltoo ( ptoJok vo tlJok betoslooooţ b) btoket Ŷ ooeo
meoemokoo pembell Ǝ peojool otk soto tempob semeototo Ǝ Jlbovot komlseo otk
petkblJmotoo vo Jllokokoo oleb metekoŦ
O Þe[abaL Ǝ cawanaan [ualan penallana Ŷ o) cowooooo jooloo peoollooo Ť meooeoJollkoo
loveototl Ǝ memboot botto kpJ pelooooooţ b) pejobot jooloo peoollooo Ť wokll jooloo Jl
sesooto kowosoo Ǝ tlJok meovlmpoo sebotooo stok otoo loveototlŦ

CŦ ÞenenLuan Paraa
Paraa lalah ( baal konsumer ) nllal perLukaran baal sesuaLu baranaan « perkhldmaLanţ ( baal pen[ual
) sumber pendapaLan va dlhasllkan melalul [ualanŦ
O Cb[ekLlf haraa ť
MenlnakaLkan [ualan Ǝ sver pasaran Ŷ meojool leblb boovok ltem sopovo jomlob
keootooooo meolookotŦ
MenlnakaLkan keunLunaan Ŷ meoetopkoo motlomot botooovo sebelom meooooookoo
sesooto sttoteol botooŦ
O lakLor2 dalaman va mempenaaruhl kepuLusan penenLuan haraa ť
Cb[eklf pemasaran Ŷ peookotoo ( tloJokoo otk memostlko svotlkot tetos betopetosl )ţ
pemokslmomoo keootooooo ( botoo vo Jltetopkoo mestllob meoobosllkoo keootooooo )ţ
pemlmplooo posotoo ( meletokkoo botoo poJo potos vo teoJob ) Ǝ koolltl ptoJok (
meooelootkoo ptoJok vo betkooolltl tloool )Ŧ
SLraLeal campuran pemasaran Ŷ meooombll klto teko beotok ptoJokţ botk peooeJotoo Ǝ jos
ptomosl vo JllokokooŦ
kos Ŷ meoeotokoo botoo teteoJob vo boleb Jlkeookoo oleb peooeloot ke otos sesooto
ptoJokŦ
ÞerLlmbanaan oraanlsasl Ŷ mempettlkolkoo slopo vooo lovokŦ
O lakLor2 luaran va mempenaaruhl kepuLusan penenLuan haraa ť
Þasaran dan permlnLaan Ŷ bobooooo posotoo Ǝ petmlotooo sesooo ptoJok petlo Jlfoboml
oleb pemosot sebelom meoetopkoo sesooto botooŦ £mpot jeols posotoo lolob posotoo
petsoloooo toleo/sempotooţ mooopollstlkţ olloopoll Ǝ mooopollŦ notoo ptoJok Jl
peoootobl oleb foktot ekoooml sepettl toworon { kuontiti produk yo okon dijuo/ ) Ǝ
permintoon { kuontiti produk yo okon dibe/i )
Þersalnaan Ŷ Jlpeoootobl oleb kos Ǝ botoo pesolooŦ Meooooookoo stoteol botoo tloool Ǝ
meoJopotkoo motolo vo tlooolŦ
ÞenseklLaran Ŷ kemelesetoo ekooomlţ pollsl botoo vo Jlkeookoo oleb ktjoţ botoo mesllob vo
membetlkoo keootooooo Ǝ meooombll klto foktot soslol ( tlJok membebookoo peoooooo )Ŧ
O ÞenenLuan haraa umum ť
o) peoeotooo botoo betJosotkoo kos Ť mellbotkoo 2 peoJekotoo lolto penentuon horoo
pu/onoon modo/ ( botoo ptoJok Jlteotokoo Joo meoombobkoo motolo keootooooo vo
JlkebeoJokl ) Ǝ penentuon horoo pu/onoon modo/ Ǝ horoo untuno sosoron ( meoeotokoo
botoo vo Jpt membetlkoo polooooo moJol ( ootooo sosotoo vo telob Jltetopkoo Joo
meooooookoo koosep cotto polooooo moJol )Ŧ
kos tetop Ŷ petbeloojooo vo tlJok betobob woloopoo jomlob jooloo meolookot otoo
meootooŦ
kos betobob Ŷ petbeloojooo vo betobob meoolkot jomlob peooelootoo Ǝ joolooŦ
Iomlob kos Ŷ compotoo kos tetop Joo kos betobob bool tobop peooelootooŦ
ÞenenLuan haraa berdasarkan nllal Ŷ meooooookoo petsepsl pembell tto ptoJok Ǝ bokooovo
kos peojool seboool peoeotoooovoŦ
ÞenenLuan haraa berdasarkan pesalna Ŷ pemosot okoo membooJlookoo botoo vo
Jltowotkoo oleb pesolooŦ koeJob penentuon horoo kodor kini ţsvotlkot blb meletokkoo
botoo vo somoţ lbb tloool ( kotooo JtpJ botoo pesoloo otomo Joo bool koeJob penentuon
horoo bido tertutup lolob opobllo svotlkot loolo memosokl teoJet otk meoJopotkoo sesooto
koottokŦ
O ÞenenLuan haraa produk ť
haraa penarahan pasaran Ŷ botoo peooeooloo vo tloool bool sooto ptoJok otk meootlk
pembell vo tlJok memeotlookoo botoo tetopl meoJopotkoo keootooooo besotŦ
Paraa penembusan pasaran Ŷ botoo petmolooo vo teoJob bool sesooto ptoJok Joo tojooo
otk meoembosl posotoo vo leblb loos Ǝ membloo svet posotoo vo besotŦ
O SLraLeal penenLuan haraa campuran produk ť
ÞenenLuan haraa barlsan produk Ŷ memosotkoo botlsoo ptoJok vo leookop / bebetopo
ptoJok vo betkoltooŦ
ÞenenLuan haraa produk opsvenal Ŷ bool botooooo oksesoto vo Jljool betsomo Joo ptoJok
otomoovoŦ
ÞenenLuan haraa produk Lawanan Ŷ bool ptoJok vo Jljool betsomo Joo ptoJok otomoŦ
ÞenenLuan haraa produk samplnaan Ŷ bool ptoJok vo petlo JlptosesŦ
ÞenenLuan haraa pake[ Ŷ meocompotkoo bebetopo ptoJok Ǝ meojoolovo poJo botoo
towotooŦ
O SLraLeal penvelarasan haraa ť
ÞenenLuan poLonaan haraaţ dlskaunţ Ǝ elaun Ŷ Jlskooo toool ( peoootooooo botoo kpJ
pembell ktoo membvt Joo cepot ( tepot poJo mosoovo )ţ Jlskooo koootltl ( peoootooooo
botoo vo Jlbetlkoo kpJ pembell vo membell Jlm jomlob vo boovok )ţ Jlskooo betmoslm (
peoootooooo botoo vo Jlbetlkoo kpJ pembell ktoo membell botooooo ( petkblJmotoo Jl
moslm ) Ǝ elooo (peoootooooo botoo vo Jlbetlkoo kpJ pembell ktoo meookotkoo btoooo
lomo semoso membell btoooo botoŦ
Paraa pslkoloal Ŷ peoeotooo botoo ooojllŴoeoop ( otk mempeoootobl petsepsl pembell tto
botoo Joo meooooookoo oombot tetteoto )ţ botoo ptestlj ( peoetopoo botoo vo soooot
tloool bool sesooto ptoJok otk membetl lmej koolltl vo tloool ) Ǝ pembotlsoo botoo (
peoetopoo bebetopo set botoo vo betbezo otk botlsoo botooooo vo tetplllb )Ŧ
ÞenenLuan haraa promosl Ŷ peoetopo botoo vo teoJob ke otos ptoJok vo tetplllb bool soo
tempob semeototo otk mbotk svet psotoo vo besot Joo kJt vo cptŦ
ÞenenLuan haraa aeoarafl Ŷ kos peoooookotoo btooo JtpJ peojool kpJ pembellŦ 2 jeols
penentuon horoo lŦOŦ8 ( petcomo otos kopol ) lolto botoo kllooo lŦOŦ8 Ǝ peoeotooo botoo
tetkltlm lŦOŦ8ţ Joo penentuon horoo terkirim serooomŦ
O Þerubahan haraa ť
MembuaL poLonaan haraa Ŷ opobllo tetJpt stok betleblboo oklbot JtpJ jooloo betkotooooo Ŧ
9etoboboo botoo Jllokokoo opobllo svet posotoo meootoo oklbot petsoloooo bebotŦ
Menalkkan haraa Ŷ opobllo tetJpt peolookotoo Jlm kos peooelootooŦ
uŦ Þromosl
Þroses unLuk mempenaaruhl sesora dan berkonasl ldeaţ maklumaL Ǝ perasaanŦ Campuran promosl
merupakan oobooooo oototo peoolklooooţ jooloo petlboJlţ ptomosl joolooţ pemosotoo looosoooţ 7
petbobooooo owm otk meocopol objektlf ptomoslŦ
O 1u[uan promosl ť
unLuk a) mendpLkan perhaLlan penaaunaţ b) menaa[ar penaaunaţ c) memu[uk penaaunaţ d)
mevaklnkan penaaunaţ e) menvedarkan penaauna dan f) menalnaaLkan penaaunaŦ
O Lanakah2 dlm menaembanakan komunlkasl va berkesan ť
a) menaenal pasLl sasaran audlens
b) menenLukan ob[ekLlf komunlkasl Ŷ otk meoJotooo peoooooo memboot bellooŦ
c) mereka benLuk mese[ Ŷ l) mesej Ť mJpt petbotlooţ meootlk mlootţ meolmbolkoo
keloolooo Ǝ meoJotooo peooooooţ ll) kooJooooo mesej Ť mempoovol cltl2 pujukon rosiono/
(peoetooooo meooeool foeJob ptoJok)ţ beremosi (petosooo posltlf Ǝ oeootlf Jlm mesej) ţ Ǝ
bermoro/ (opo vo betol Ǝ solob)Ŧ 5trukur mesejţ ţ memboot tomosoo seoJltl ( peooooooţ
2ţ betkomoolkosl secoto bolo ( betbojob secoto 2 bolo Ǝ J bojob Jlovotokoo pJ petlookot
owl ( okblt mesejŦ lormot mesejţ mellbot kpJ jeols meJlo vo JlooookooŦ
d) memlllh medla Ŷ l) komoolkosl secoto petlboJl Ť oototo pemosot Joo peoooooo melolol
coto betsemokoţ petbooloo telefooţ sototŴmeovototţ Ǝ eŴmelŦ ll) komoolkosl secoto bko
petlboJl Ť meJlo cetokţ meJlo elekttoolk Ǝ meJlo petoooooŦ
e) mendapaLkan maklum balas Ŷ Joo meooemokokoo soolooŦ
O ÞeneLapan belan[awan promosl ť
SaLu kepuLusan pemasaran va pallna rumlL va perlu dlbuaL oleh pemasarŦ
kaedah utama utk menetapkan be|an[awan promos| ťŴ
kaedah menalkuL kemampuanţ kaedah peraLusan [ualanţ kaedah bersalna Ǝ kaedah ob[ekLlf
Ǝ LuaasŦ
O Campuran promosl ť
!ualan perlbadl Ŷ ptomosl mellbotkoo lotetoksl secoto petlboJl oototo peojool Joo pembellŦ
loookob2 Jlm ptoses peojoolooţ o) meolojoo bokol pembellţ b) ptoŴpeoJekotooţ c)
meoJekotl bokol pelooooooţ J) memboot peovompoloo Ǝ Jemoosttosl ptoJokţ e)
meooeoJoll bootoboo pembellţ f) meootop joolooţ o) memboot poooolloo/lowotoo sosolooŦ
Þromosl [ualan Ŷ oktlvltl vo meoowotkoo loseotlf jooko moso vo peoJek otk moJotooo
tloJokoo tetos JtpJ koosometţ svotlkotţ otoo oto tob otk memboot pembellooŦ Alot ptomosl
otk meootlk mloot peoooooo oJolob sepettl kopooţ sompelţ ptemlomţ potooooo botooţ
tebot/pemolooooo wooo tooolţ petoJooo Ǝ towotoo lstlmewoŦ Alot ptomosl vo Jlooookoo
oleb peooeloot lolob mesvootot joolooţ petoJoooţ popoo tooJo petolooooo petcomoţ
pometoo petJooooooo Ǝ JemoosttoslŦ
Þenalklanan Ŷ komoolkosl tJk looosooo vo Jlbovot oleb plbok peooeloot ( peoojo vo Jlkeool
postl ok mempetkeoolkoo (membetltobo)ţ memptomoslkoo (memojok)ţ Ǝ meolookotkoo (
meooloootkoo) jooloo ptoJokŦ Ieols peoolklooooţ o) peoolkloooo ptoJok Ť betfokos kpJ
jooloo sesooto btoooo ( petkblJmotooŦ b) peoolkloooo lostltosl Ť bettompo kpJ
pembeotokoo lmejŦ c) petbobooooo owom Ť komoolkosl vo Jlbotk otk meooekolkoo lmej
svotlkotţ bobooooo svtkt Joo pemeoooo sbm Ǝ motlomot svtktŦ 2 koeJob lolto bobooooo
looosooo Ǝ pobllsltlŦ

3Ŧ2 ÞLnCLLuA8An
AŦ ueflnlslŦ
Þenahasllan baranaan Ǝ perkhldmaLan melalul proses Lransformasl lnpuL kpd ouLpuL va
leblh bernllalŦ
8Ŧ LaLar 8elakanaŦ
Lvo|us| pengurusan penge|uaran
akLlvlLl penahasllan produkŦ Þenaurusan operasl lalah lsLllah va serlna dlaunakan uLk
menaaanLlkan lsLllah penaurusan penaeluaranŦ
SeklLar Lahun konsep aLau sumbanaan Þenaasas
1776 Þembahaalan buruh Adam SmlLh
1790 8ahaalan va blh dlslllhaanLlkan Lll WhlLnev
1911 Þrlnslp peaurusan salnLlflk lrederlck WŦ 1avlor
1911 ka[lan aerakan lrank Ǝ Llllan CllbreLh
1912 CarLa pen[adualan akLlvlLl Penrv LŦ CanLL
1913 Llnl pemasanaan beraerak Penrv lord
1913 Model mLmLlk uLk pnaurusan
lnvenLorl
lŦWŦ Parrls
1930 ka[lan PawLhorne LlLon Mavo
1933 Þrosedur sLaLlsLlk uLk
persampelan Ǝ kwln kuallLl
PŦl uodaeţ PŦCŦ 8omlaţ WŦ
ShewharLţ LŦPŦCŦ 1lppeLL
1940 Apllkasl penvelldlkan operasl
dlm peperanaan
kumpulan penvelldlkan operasl
1947 ÞenaaLurcaraan llnear Ceorae 8Ŧ uanLzla
1930Ŵan hlnaaa 60Ŵan Þkmbnaan meluas alaL2
pnvelldlkan operaslť slmulaslţ
Leorl Clllranţ Leorl kpLsanţ
pnarsn lnvenLorlţ knk pn[dualan
Amerlka SvarlkaL Ǝ Lropah
8araL
pr[k CÞM Ǝ ÞL81Ŧ
1970Ŵan Þenekanan kpd sLraLeal
perkllanaan
WŦ Sklnner
1980Ŵan hlnaaa 90Ŵan Þenekanan kpd kuallLlţ
flekslblllLlţ persalnaan bdsrkan
masa (!1ţ 1CCţ 1CMţ SC 9000ţ
Merekavasaţ CMţ lMSţ
CAu/CAM Ǝ laln2)
Þenallana2 !epunţ auru kuallLlţ
Amerlcan SocleLv of CuallLv
ConLrol

kepent|ngan pengurusan penge|uaran
uLk menlnakaLkan produkLlvlLlţ menauraanakan pembazlran Ǝ memakslmumkan
keunLunaanŦ
Þengurus penge|uaran/operas|
lunasl Aspek
Þerancanaan kapaslLlţ lokaslţ penskedulanţ buaL « bellţ susun
aLurţ penvenaaaraanŦ
kawalan kuallLlţ lnvenLorl
Þenvusunan uar[ah pemusaLanţ subkonLrak
ÞensLafan Menaupah « membuana peker[aţ masa leblhan
Þenaarahan 8ancanaan lnsenLlfţ penaarahan ker[aţ
penuaasan ker[aŦ

Cabaran va dlhadapl olh penaurus2 penaeluaran ť
O perseklLaran va selalu berubah
O perlu sedar akan kebolehaanLlan anLara modal Ǝ buruh serLa kos va snLlasa berubahŦ
O Sbaal pemanakln produkLlvlL perlu bl[ak dlm penaaunaan buruhţ modal Ǝ pƌaurusanŦ
Þerhubungan [abatan penge|uaran dgn [btn2 |a|n d|m organ|sas|
1laa funasl asas dlm sesebuah oraanlsasl lalah kewanaanţ penaeluaran Ǝ pemasaranŦ
kesallnabersandaran bldana funaslan Ť penaeluaran dan ke[uruLeraanţ pemasaranţ
perakaunanţ sumber manuslaţ kewanaanŦ
3Ŧ2Ŧ2 Þroses ÞenaeluaranŦ
AŦ SlsLem ÞenaeluaranŦ
SaLu slsLem Lransformasl va menukarkan lnpuL kpd ouLpuLŦ
8Ŧ SubslsLem ÞenaeluaranŦ
SlsLem penaeluaran lbh kecll dlm suaLu slsLem va lh besar Ǝ rumlLŦ
3Ŧ2Ŧ3 Þerancanaan
AŦ Þerancanaan Lokasl
unLuk memakslmakan pendapaLan aLau uLk memlnlmumkan kos
Cpsven lokasl va blh dlambll Ť a) memperluaskan kemudahan sedla adaţ b) menaadakan
kemudahan dl lokasl baru Ǝ kekalkan dl lokasl va sedla adaţ c) plndah ke lokasl baruŦ
lakLor2 va dlperLlmbanakan dlm proses pembuaLan kepuLusan dlm perancanaan lokasl
kmdhnť
Ŵ clrl2 soslal
Ŵ [araknva darl pasaran sasaran
Ŵ kesenanaan uLk mendpLkn lnpuL
Ŵ kesenanaan uLk mendpLkn perkhldmaLan subkonLrakLor
Ŵ kemudahan penaanakuLan
Ŵ [arak darl lnsLlLusl kewanaan
Ŵ kos uLlllLl
Ŵ lkllmţ buruhţ budavaţ Ǝ kuallLl hldup lokasl
Ŵ kesLabllan poloLlk Ǝ undana2
8Ŧ Susun ALur kemudahanŦ
MellpuLl semua kemudahanŦ Menaambll klra maklumaL LLa kprluan kapaslLl Ǝ ruanaanţ
peralaLan peaendallan va dlaunakanţ suasana pseklLaran kmdhnţ corak Ǝ kprluan allran
mklmLţ kos va LrllbaLŦ
O Susun aLur produk Ŷ peovosoooo steseo2 ketjo ( jbto2 Jlm botlsooŦ
O Susun aLur proses Ŷ peooompoloo moooslo Ǝ olotoo vo somo foooslovo Jlm tmptŦ
O Susun aLur kedudukan LeLap Ŷ keJoJokoo ptoJok Jltetopkooţ Ǝ sombet2 Jlbowo ke
lokosl ptoJokŦ
3Ŧ2Ŧ4 !enls [enls ÞenaeluaranŦ
AŦ ÞenaenalanŦ
uar[ah pemplawalan Ǝ volum ouLpuL bal produk « perkhldmaLanŦ
8Ŧ !enls ÞenaeluaranŦ
!enls penaeluaran/
clrl Ŵ clrl
Þro[ek kelompok Llnl 8erLerusan
!enls produk unlk MenalkuL
Lempahan
8uaL uLk
dllnvenLorlkan
komodlLl
SlfaL permlnLaan 1ldak kerap 1ldak sLabll sLabll AmaL sLabll
volum permlnLaan SanaaL rendah Sederhana 1lnaal AmaL Llnaal
kepelbaaalan
produk
lnflnlLl 8anvak pelbaaal SedlklL AmaL sedlklL
ÞeralaLan
penaeluaran
pelbaaal 1u[uan umum 1u[uan khas auLomasl
kemahlran peker[a pakar Þelbaaal
kemahlran
peralaLan
kemahlran speslflk Menaawas
peralaLan
kebalkan AmaL flekslbelţ
hbnaan dan
plnaaan amaL
rapaLţ penaaunaan
Leknoloal baru
llekslbelţ sesual
ba pelbaaal
produk
kos per unlL
rendahţ
kecekapan va
Llnaalţ sna dlkwlţ
cpL
kos per unlL rndhţ
kecekapan va
Llnaalţ sa dlkwlţ
kapaslLl va bsr
keburukan kos per unlL amaL
Llnaal kompleksţ
masa
pemprosesan va
lamaţ pelaburan
va LlnaalŦ
kos per unlL Llnaalţ
kadar penaeluaran
va lmbLţ [adual
penaeluaran va
rumlLŦ
kos peralaLan va
Llnaalţ Ldk flekslbel
Þelaburan Llnaalţ
kepelbaaalan
produk va amaL
Lerhadţ proses
penaeluaran sukar
dlubahŦ


3Ŧ2Ŧ3 kawalan kuallLl
AŦ ueflnlsl
AkLlvlLl oraanlsasl va dllakukan uLk memasLlkan produk menepaLl plawalan kuallLl va
dlLeLapkanŦ
kuallLl memberl kesan kepada kos lalLu semakln balk kuallLl kos aklbaL pembalkan semulaţ
skrap Ǝ [amlnan akan berkuranaanţ sver pasaran Ǝ repuLasl svarlkaL lalLu menlnakaLkan
repuLasl Ǝ volum [ualanţ llablllLl ba produk lalLu uLk mendpLkn kevaklnan pelanaaanţ
lmpllkasl anLarabanasa / aloballsasl lalLu uLk mn[mln kebolehan uLk bersalnaŦ
8Ŧ Cb[ekLlf
O membolehkan daLa dlkuLlp Ǝ dlpamerkan dan berkesan
O menaenal pasLl masalah
O memperkecllkan skop masalah
O membanLu menduaa punca masalah kualll
O menaesan perubahan proses penaeluaran
CŦ kos kuallLl
O kos penceaahan Ŷ kos vo Jlbovot otk meoceoob betlokoovo ketlJokpooboo kpJ
kepetlooo pelooooooŦ
O kos penllalan Ŷ kos otk meoookotţ meooojl Ǝ meooooollsls bboţ bbolooţ ptosesţ Ǝ
ptoJok otk memostlkoo kepotoboo kpJ kepetlooo pelooooooŦ
O kos keaaaalan dalaman Ŷ kos vo betloko opobllo ptoJok vo betkoolltl toJb Jltemol
sebelom Jlbootot kpJ pelooooooŦ
O kos keaaaalan luaran Ŷ kos vo betloko opobllo peloooooo telob meoetlmo ptoJok (
petkblJmotoo vo betkoolltl toJbŦ
uŦ AlaL kawalan kuallLl
O Pelalan semak Ŷ membolebkoo moklomot Jlkotlp moJob Jlfobomlţ Jlooookoo Ǝ
JlooollslsŦ
O CarLa allran Ŷ olot vo setloo Jlooookoo otk meooooollsls oktlvltl2 Ǝ tototooovoŦ
O Cambar 8a[ah ÞareLo Ŷ Jlooookoo opobllo peoootos meoJptl bbwo tJpt bebetopo
mslb koolltl betloko Jlm svtlkotŦ
O Cambar 8a[ah Sebab Ǝ AklbaL Ŷ otoo Jlkeooll seboool Combot kojob 1olooo lkooŦ
Metopokoo sooto olot kepotosoo koolltotlfŦ
O PlsLoaram Ŷ joJool keketopoo betoombot tojob vo Jlooookoo otk
mempetsembobkoo Joto Jlm beotok vo moJob Jlfoboml Ǝ betkesooŦ
O Cambar 8a[ah Sebaran Ŷ Jlooookoo otk memopotkoo jeols Ǝ Jotjob bobooooo
sebobŴmeovebob oototo Joo set Joto/ pembolebobob x Ǝ vţ vo Jlplotkoo pJ ktts
otofŦ
O kawalan proses secara sLalsLlk ( SLaLlsLlcal Þrocess ConLrol ) Ŵ memootoo plowolooţ
memboot peoookotoo Ǝ meooombll tloJokoo pembetoloo opobllo sesooto vo oojll
tlb betlokoŦ
LŦ Þemerlksaan
1ldak membeLukan sebarana kekuranaan pd proses penaeluaran mahupun menambah balkŦ
Panva menaaslnakan produk va cacaL drpd produk va balkŦ
su Ŷ lsu dlm akLlvlLl pemerlksaan ť
O kuanLlLl Ǝ kekerapan pemerlksaan
O Masa Ǝ lokasl pemerlksaan
kebalkan Ǝ keburukan persampelan berbandlna pemerlksaan menveluruhť
O kebalkan Ŷ leblb jlmotţ kotooo ketosokoo poJo botoooooţ kotooo opetotot
pemetlksoooţ ketjo pemetlksooo JtpJ ´botltŴJemlŴbotlt´ kpJ ´lotŴJemlŴlot´ lbb mJb
Ǝ mcobot
O keburukan Ŷ tlslko meoetlmo botooooo vo botok Ǝ tlslko meolok botooooo vo bolkţ
memokoo mosoţ moklomot tto botooooo kotoooŦ
Þe|an persampe|an
meru[uk kpd sklm [ualŴbell vd dlperseLu[ul anLara pembell Ǝ pen[ual uLk menaanaaar sama
ada sesuaLu loL lLem perlu dlLolak aLau dlLerlmaŦ
3Ŧ2Ŧ6 kawalan nvenLorl
AŦ ueflnlsl
AkLlvlLl « lanakah uLk memasLlkan bahan menLah Ǝ baranaan va dlslmpan dpL dlaunakan
dan sempurna uLk memenuhl permlnLaan « keperluan sepan[ana suaLu LempohŦ

8Ŧ Cb[ekLlf
uLk menaendallkan kuanLlLl sLok pada aras va oplLlmum menalku krlLerla LerLenLu seperLl kosţ
keunLunaan « muLu lavanan va dlberl kpd pelanaaanŦ
en|s [en|s |nventor|
O lnvenLorl permlnLaan Lldak bersandar Ŷ tlJok betoootooo kpJ petmlotooo ltem2 loloţ ttpl
Jlpeoootobl olb posotooŦ
O nvenLorl permlnLaan bersandar Ŷ betoootooo kpJ petmlotooo ltem2 vo lolo ( blosoovo btoo
kompooeo otoo sepoto slop )
komponen2 kos d|m pengurusan |nventor|
O kos pembellan Ŷ wooo vo Jlbovot kpJ pembekol otk mJptko btooo vo JlpesooŦ
O kos pesanan Ŷ kos tetop vo Jlkeookoo setlop koll sesooto pesoooo Jlboot
O kos penanaauhan « kos peaanaan Ŷ kos vo wojoJ ktoo meovlmpoo btoooo Jlm botk stokŦ
O kos kekuranaan « kos kehablsan Ŷ peooltl otoo JeoJo oklbot ketloJooo btoooo opobllo
Jlpetlokoo ( Jlmloto oleb pelooooooŦ
CŦ Þenaurusan nvenLorl
O Anallsls A8C Ŷ sooto slstem moJob vo Jlooookoo otk meooeloskoo ltem2 kepoJo tloo kelos
lolto Aţ 8 Joo c betJosotkoo jomlob ollol tlooolt peooooooooŦ
O Model kuanLlLl Þesanan Lkonoml ( Lconomlc Crder CuanLlLv ) Ŵ peoJekotoo otk meoeotokoo
koootltl pesoooo optlmom vo memlolmomkoo jomlob kos betobob meoolkot solz pesoooo
opobllo petmlotooo Jlooooop Jpt Jltomolkoo Joo tepot Ǝ ollolovo tJk betobob Jotl semoso
ke semosoŦ
O SlsLem 1epaL Þada WakLu ( !usL n 1lme ) Ŵ slstem vo betkebeoJokl pembekol meoobootot
bekoloo kpJ peloooooo tepot poJo mosoovo Joo solz loveototl sebetopo mlolmom vo
moookloŦ
Clrl Ŷ clrl SlsLem !1 ť
O penaamalan slsLem Larlk Lhdp allran bhn2
O penaekalan kuallLl va Llnaal secara konslsLen
O penekanan kpd salz loL va sekecll makn
O masa penvedlaan va pndk
O beban sLesen kr[a va seraaam
O komponen Ǝ kaedah kr[a va sama
O hbnaan rapaL dan pembekal
O kean[alan Lnaa ker[a
O susun aLur proses penaeluaran menalkuL produk
O pen[aaaan mesln Ǝ peralaLan secara balk
3Ŧ2Ŧ7 Þenvenaaaraan ÞeralaLan
AŦ ueflnlsl
AkLlvlLl2 va dl[alankan uLk memasLlkan semua peralaLan dlm slsLem penaeluaran brda dlm keadaan
balkŦ
uua [enls penvenaaaraan ť
) penvenaaaraan penceaahan Ŷ mellbotkoo ketjo2 pemetlksooo Ǝ petkblJmotoo secoto betkolo Ǝ
Jllokokoo sebelom ketosokoo betlokoŦ
) penvenaaaraan kerosakan Ŷ betslfot pembolkoo vokol membolkl sesooto ketosokoo vo betloko Jl
loot joookooo Ǝ memetlokoo pemollboo secoto cemosŦ
8Ŧ Cb[ekLlf
O membalk pullh kerosakan
O menceaah kerosakan
CŦ kaedah Þenvenaaaraan
kaedah slmulasl Ŵ ´meoJopllkosl´ ( ´memoJelkoo´ telotob slstem vo seJooo Joo meookojl solloo
tloJokoo oototo pelboool kompooeo Jlm slstemŦ
SlsLem pakar Ŷ sooto beotok keplototoo bootoo moooslo vo boleb meolto kelokooo moooslo Ǝ
betopovo meooooookoo loolk peooototcotooo kompotet otk memboot kepotosoo sepettl pokotŦ
3Ŧ2Ŧ8 konsep Þenaurusan Þenaeluaran Moden
AŦ Þenaurusan kuallLl Menveluruh ( 1oLal CuallLv ManaaemenL Ŷ 1CM )
ef|n|s|
Þroses penaurusan kuallLl va berasaskan falsafah kuallLl berorlenLaslkan pelanaaanţ
penambahabalkan secara berLerusanţ penallbaLan semua oraţ seLlap bhalan Ǝ proses dlm oraanlsaslţ
serLa penvelesalan masalah secara berpasukanŦ
Cb[ekt|f
Ŵ menlnakaLkan kecekapan Ǝ keberkesanan slsLem operasl
Ŵ menlnakaLkan kepuasan Ǝ kehendak pelanaaan
Latar be|akang
Ŵ bermula dl Amerlka SvarlkaL pada 1920Ŵan
Ŵ berLu[uan uk menaawal lLem2 cacaL dlm proses penaeluaran dl kllana
Ŵ 1924ţ WŦAŦ ShewharL ( 8ell 1elephone LaboraLorles ) menblna carLa kawalan sLaLlsLlk perLamaŦ
Ŵ anLara 1940Ŵan Ǝ awal 1980Ŵanţ dua konsep dlbanaunkan lalLu konsep kepasLlan kuallLl ( CuallLv
Assurance ) Ǝ konsep kawalan kuallLl Menveluruh ( 1oLal CuallLl ConLrol )Ŧ
Ŵ akhlr 1980Ŵanţ konsep 1CM dlperkenalkan dl ASŦ
Þr|ns|p Ŷ pr|ns|p @;M
O 1umpuan pada produkţ proses Ǝ aspek manusla
O saLu proses berLerusan
O ÞenallbaLan seluruh oraanlsasl
O 1umpuan pada pelanaaan
O ÞendekaLan ker[a berpasukan
O Þenceaahan Ǝ penambahbalkan berLerusan
keba|kan
O dapaL menlkmaLl bvk kebalkan
O dapaL menlnakaLkan kecekapan operasl seluruh oraanlsasl
keburukan
O kos va Llnaal
O kekuranaan peker[a va berkemahlran
8Ŧ SC 9000
Maksud I5C 9000
SLandard berLulls va meneLap Ǝ meneranakan elemen2 asas va perlu ada dlm slsLem kuallLl
sesebuah oraanlsaslŦ
Slrl SC 9000 Lerdlrl drpdť
SC 9000 Ŷ ootls pooJooo vo mƌpƌkeoolkoo stooJotJ2 vo lolo Jlm sltl l5O 9000Ŧ jooo membetlkoo
Jeflolsl lstllob Ǝ koosep betkoltoo Joo koolltlŦ
SC 9001 Ŷ moJel kepostloo koolltl teko beotokţ pemboooooooţ peooelootooţ pemosooooo Ǝ
petkblJmotooŦ
SC 9002 Ŷ moJel kepostloo koolltl otk peooelootooţ lostolosl Ǝ petkblJmotooŦ
SC 9003 Ŷ moJel kepostloo koolltl otk pemetlksooo okblt Ǝ peooojlooŦ
SC 9004 Ŷ ootls pooJooo bool meloksoookoo elemeo slstem peoootosoo koolltlŦ
Þrlnslp Ŷ prlnslp SC 9000 ť
O SLandard kpd slsLem kuallLl
O dokumenLasl proses ker[a va krlLlkal
O Þenceaahan masalah
O 1umpuan pada pelanaaan
O SLandard umum uLk semua [enls oraanlsasl
5|r| baru I5C 9000
SC 9000ť2000 mempunval 1 sLandard dan 2 dokumen sokonaan penLlna ť
O SC 9000 Ŷ dokumen sokonaan va menvedlakan Lermlnoloal Ǝ deflnlsl va dlerlma
pakal
O SC 9001 Ŷ model penaurusan kuallLl va menvedlakan keperluan2 mlnlmum ba suaLu
slsLem kuallLl
O SC 9004 Ŷ dokumen sokonaan va menvedlakan aarls panduan oraanlsasl baal
meleblhl keperluan mlnlmum menerusl proses penambahabalkan berLerusanŦ
CŦ Þerekavasaan Semula ( 8eenalneerlna )
ef|n|s|
8eka bnLk semula proses2 Leras va krlLlkalţ slsLemţ pollslţ aLau sLrukLur oraanlsasl secara radlkal uLk
mencapal kema[uan besar dlm pernlaaaanŦ
Cb[ekt|f
Merupakan kuncl uLk mencapal kema[uan besar dlm presLasl aaar oraanlsasl dpL Lerus bersalna Ǝ
ber[ava dlm perseklLaran pernlaaaan va senLlasa berubahŦ
keba|kan
ÞenlnakaLan presLasl dan penauranaan perbelan[aan / kosŦ
uŦ 8eka 8enLuk 8anLuan kompuLer / ÞembuaLan 8anLuan kompuLer ( CompuLer Alded ueslan/
CompuLer Alded ManufacLurlna Ŷ CAu/ CAM )
ef|n|s|
Þenaaunaan kompuLer dlm funasl penaeluaran uLk Lu[uan mereka benLuk « uLk melaksanakan
penaeluaran produkŦ
Cb[ekt|f
CAu memodlflkaslkan reka bnLk sedla ada aLau mewu[udkan reka bnLk baru ba sesuaLu produkŦ CAM
mellbaLkan penaaunaan kompuLer Ǝ roboL uLk kawalan proses Lrnsformasl Ǝ kuallLl
keba|kan
O CAu Ŷ penlnakaLan produkLlvlLţ memendekkan Lempoh mereka benLukŦ
O CAM Ŷ menauranakan keperluan buruh
LŦ SlsLem ÞembuaLan Luwes ( llekslbel ManufacLurlna SvsLem )
ef|n|s|
SaLu slsLem dan beberapa kompuLer va dlaunakan uLk menaawal mesln2 dlm operasl LerLenLu
dlkawal oleh sebuah kompuLer pusaLŦ
keba|kan
O Lldak memerlukan ramal peker[a ( kos buruh kurana )
O masa penvedlaan pendekŦ
O ker[a2 pen[adualan Ǝ [alan laluan bahan dlkendallkan oleh kompuLer
O menlnakaLkan penaaunaan mesln2
O kuallLl ouLpuL va konslsLen
ke|emahan
O peralaLan amaL mahal
O mesln2 mempunval baLas darl seal kapasllţ speslflkasl Ǝ laln2
O menaalaml kesukaran uLk menaendallkan mesln
O slsLem aaak rumlLŦ
3Ŧ3 kLWAnCAn
3Ŧ3Ŧ1 ueflnlsl dan Þeranan
AŦ ueflnlsl
lunasl kewanaan dalam sesebuah pernlaaaan mellpuLl membuaL ramalan keperluan danaţ
mendapaLkan danaţ menaurus danaţ dan memasLlkan dana dlaunakan dan balkŦ
8Ŧ kalLan kewanaan dan 8ldana Laln
Mempunval hubunaan dan bldana seperLl pemasaran ( ramalan [ualan )ţ penaurusan sumber
manusla ( pelaburan ke aLas kaklLanaan svarlkaL ) dan penaeluaran ( menenLukan aseL LeLap va
dlperlukan)Ŧ
CŦ Þeranan Þenaurus kewanaan
O membuaL perancanaan kewanaan berasakan keperluan pernlaaaan uLk beroperasl Ǝ
peluana pelaburan va ada
O menllal Ǝ memlllh sumber pemblavaan va Lerbalk
O menaaunakan dana secara berkesan
O menaanallsls Ǝ menaaunakan penvaLa kewanaan uk menllal pelaburan va Llh dlbuaL Ǝ
menaukur presLasl svarlkaL secara keseluruhanŦ
3Ŧ3Ŧ2 ÞenvaLa kewanaan
8lnakasan laporan akLlvlLl pernlaaaan darl seal kedudukan kewanaan sesebuah svarlkaL ba suaLu
Lempoh LerLenLuŦ
1laa penvaLa uLama dlm penvaLa kewanaan sesebuah svarlkaLť
ÞenvaLa pendapaLan Ŷ tlookosoo vo meooojokkoo bosllţ beloojo Ǝ ootooo tool seseboob svotlkot Jlm
tempob moso tetteotoŦ
kuncl klraŴklra Ŷ peovoto vo meoveootolkoo osetţ llobllltlţ Ǝ ekoltl pemlllk poJo soto totlkb tetteotoŦ
ÞenvaLa allran dana Ŷ peovoto vooo meooojokkoo pooco petoleboo Ǝ peoooooooo Jooo bool sooto
tempob tetteotoŦ
kaLeaorl Þenaauna ÞenvaLa kewanaan Ǝ keaunaannva
Þenaauna keaunaannva
Þemlllk/ pemeaana saham ÞenvaLa kewanaan dlsedlakan uLk pemlllk / pemeaana shm ba
memasLlkan plbran mereka dlaunakan sebalk makn
Þelabur/ bakal pelabur ŴuLk menaeLahul pencapalan svarlkaL
Ŵpelabur akan maekalkan paan shm svarlkaL va berpreLasl balk
manakala bakal pelabur akan cuba uLk mndpLkn saham svrkL
berkenaanŦ
Þlhak penaurusan Ŵmenllal presLasl plhak penaurusan
Ŵbelan[awan dlaunakan sebaaal asas perbandlnaan dlm slsLem kwln
svrkLŦ
ÞemluLana/bank/pembekal Merupakan komponen penLlna dlm anallsls kredlL
Aaensl kera[aan Ŵasas penalraan cukal
kesaLuan seker[a Ŵasas kepada LunLuLan kesaLuan seker[a uLk mendpLkn bonusţ kenalkan
aa[l Ǝ sebaaalnvaŦ

3Ŧ3Ŧ3 Cb[ekLlf kewanaan
O memakslmumkan keunLunaan svarlkaL
O memakslmumkan kekavaan pemeaana saham svarlkaL
Þerbezaan AnLara uua MaLlamaL SvarlkaL

1dk menveluruh kerana Lumpuan hnva kpd
keunLunaan semaLaŴmaLa
Menveluruh Ǝ meranakuml maLlamaL lalnŦ
!anaka pendekŦ lakLor laln dlabalkan !anaka pan[anaŦ Semua fakLor dl ambll klra
1dk menaambll klra nllal maLa wanaŦ
MenauLamakan [umlah allran LunalŦ
Menaambll klra nllal masa wanaŦ
1dk menaambll klra rlslkoŦ Menaambll klra rlslkoŦ
PavaL pernlaaaan makn slnakaLŦ PavaL pernlaaaan leblh pan[anaŦ

3Ŧ3Ŧ4 Sumber uana
ulbahaalkan kpd duať
Þemb|ayaan eku|t|
uooo vo Jlpetoleb JtpJ pemlllk petolooooo somo oJo melolol sombooooo moJol oleb
pemlllk otoopoo keootooooo moso lolo vo moslb Jlm slmpoooo svotlkotŦ 5obom bloso ( svet
vo meooojokkoo pemlllkoo )ţ 9eoJopotoo tettoboo (ootooo betslb svotlkot vo tJk Jloolbkoo
sbool JlvlJeo ttpl Jltbo Jlm svotlkot otk Jlooookoo semolo)
Þemb|ayaan hutang
uooo vo Jlpetoleb JtpJ plbok loot vo petlo Jlbovot bollk opobllo sompol tmpb spttl vo telob
Jlpetsetojol oleb plbok vo membetlkoo Jooo tetbobltŦ
O Þembavaran huLana [anaka pan[ana Ŷmeleblbl tobooŦ uoo beotok botooo lolto
plojomoo tetop otoo bettempob Joo tetbltoo sekotltlŦ
O Þembavaran huLana [anaka pendek Ŷ plojomoo vo petlo Jljeloskoo Jlm tempob
toboo otoo kotoooŦ Aototoovo lolob kteJlt Joooooooţ kteJlt poslooooţ ovetJtofţ
sotot kteJlt Ǝ pemfoktotooŦ
@|ga ke|eb|han penggunaan kred|t [angka pendek
O 1empoh masa pendek Ŷ senana menaawal penaaunaan
O 1ldak memerlukan bvk caaaran
O kos memproses uLk mendpLkn kredlL [anaka pendek adalah lbh rendah
@|ga ke|emahan penggunaan kred|t [angka pendek
O kadar faedah va Llnaal
O SvarlkaL prlu berusaha mencarl sumber2 kredlL [naka pendek krna Lmph kredlL
adalah pendekŦ
O 1ldak sesual dlaunakan sbaal pemblavaan uLk pro[ek pelaburanŦ
keba|kan eku|t|
O Þemlllk mempunval hak LunLuLan Lhdp svarlkaL
O 1ldak perlu bvr ballk Ǝ faedah
O Þemlllk mempunval kuasa uLk melanLk plhak penaurusan
ke|emahan eku|t|
O Masa pan[ana uLk menerblLkan saham
O kos modal va Llnaal
O Sukar uLk mendapaLkan dana va cukupŦ
keba|kan hutang
O Senana Ǝ mudah
O kos modal rendah
O kuasa penaurusan Lldak dlaanaau oleh pemluLana
ke|emahan hutang
O Þerlu membavar ballk pokok pln[aman pd masa va dlLeLapkan
O 8unaa Ǝ faedah va Llnaal
O 1lndakan akn dlambll [lka aaaal membvr LepaL pd wakLunvaŦ
3Ŧ3Ŧ3 Þenaaunaan uana
ulaunakan unLuk pelbaaal Lu[uan lazlmnva unLuk memblaval keperluan modal ker[a Ǝ aseL
LeLapŦ
3Ŧ3Ŧ6 Þerancanaan kewanaan ( 8elan[awan )
8amalan keperluan kewanaan unLuk memblaval keperluan modal ker[a dan pelaburan
[anaka pan[anaŦ

AŦ 8elan[awan 1unal
SuaLu perancanaan kewanaan vana menaanaaarkan penerlmaan Lunal dan pembavaran
Lunal baal beberapa Lempoh vana Lelah dlLeLapkanŦ

keaunaannva ť
O Þenlaaa dapaL menaukur keupavaan unLuk bernlaaa
O Þenerlmaan wana Lunal pernlaaaan dapaL dlanaaarkan
O Þenlaaa dapaL merancana pelaburan secara LeraLur seklranva LerdapaL leblhan wana
Lunal
O Sebaaal panduan unLuk perbelan[aan sebenar
AkLlvlLl vana mellbaLkan pembavaran ť
O Þembellan lnvenLorl secara Lunal
O Þembavaran huLana kepada pembekal dan pemluLana
O 8elan[a harlan dalam operasl svarlkaL
8Ŧ 8elan[awan Modal
Þerancanaan pelaburan ke aLas asseL LeLap aLau suaLu pro[ek [anaka pan[ana memerlukan
anallsls vana leblh Lerperlncl kerana pelaburan vana besarŦ

Þelaburan modal dlbahaalkan kepada ť
Þe|aburan pengembangan
O unLuk menaembanakan laal flrma
Þe|aburan penggant|an
O unLuk menaaanLlkan asseL flrma
Þe|aburan pematuhan peraturan
O Memenuhl keperluan plhak berkuasa
Þe|aburan |a|n
O 1ldak dlkaLeaorl manaŴmana dlaLas
kaedah penllalan dalam membuaL kepuLusan sama ada menerlma aLau menolak pelaburan
lalLu ť
@empoh bayar ba||k ( @ )
O 8llanaan Lahunan vana dlperlukan oleh sesuaLu asseL aLau pro[ek unLuk
mendapaLkan semula amaun vana Lelah dllaburkanŦ
O kelemahan 188 lalah Lak menaambll klra nllal masa wana dan allran Lunal selepas
188Ŧ
kadar pu|angan perakaunan ( kÞÞ )
O ÞuraLa pendapaLan berslh selepas cukal vana dlhasllkan oleh asseL aLau pro[ek
LersebuL Lerbahaal denaan kos pelaburanŦ
O kelemahannva lalah menaaunakan keunLunaan perakaunan vana Lak melambanakan
[umlah Lunal vana dlhasllkan dan menaabalkan nllal masa wanaŦ
N||a| k|n| bers|h ( Nk )
O nllal klnl semua allran Lunal vana dlhasllkan oleh sesuaLu pro[ek pelaburan seLelah
dlLolak kos pelaburanŦ
O nk8 poslLlf bermaksud nllal klnl semua allran vana dlhasllkan meleblhl kos pelaburan
O nk8 neaaLlve kos pelaburan adalah leblh Llnaal berbandlna denaan nllal klnl allran
Lunal vana dlhasllkanŦ
O nk8 vana LerLlnaal akan dlplllh
kadar pu|angan da|aman ( kÞ)
O kadar dlskaun vana menvamakan nllal klnl keseluruhan allran Lunal pro[ek LersebuL
denaan kos pelaburannvaŦ
O Þro[ek vana mempunval kÞu vana Llnaal dlberlkan keuLamaanŦ
3Ŧ3Ŧ7 nsurans
AŦ ueflnlsl nsurans
konLrak anLara sl lnsurans denaan penalnsurans dl mana penalnsurans memberlkan
perllndunaan lnsurans kepada sl dllnsuranskan dan sebaaal balasan sl dllnsuranskan
membuaL bavaran berkala kepada penalnsuransŦ
8Ŧ Þeranan nsurans
Þeranan uLama lnsurans adalah uLk member perndunaan kpd sl dllnsurans va Lerdlrl drpd aolonaanť
O Crana awam dan penlaaa vana cedera aLau kerualan aklbaL
kemalanaanţkecurlanţkebakaran
O Þernlaaaan va menaalaml kerualan
O Þeker[a vana dllnsuranskan oleh ma[lkan apablla menaalaml kecederaan dl LempaL
ker[a
Ŵ Merlnaankan masalah penlaaa dalam menahadapl rlslko pernlaaaan
Ŵ MenlnakaLkan kealaLan ekonoml melalul pln[aman
Ŵ MembanLu memblaval pembanaunan neaara denaan membell sekurlLl kera[aan
Ŵ Membuka peluana peker[aan kepada rakvaL
CŦ 8lslko dan nsurans
8lslko lalah kemunaklnan berlaku sesuaLu perlsLlwa aLau ke[adla vana Lak dllnalnl vana akan
menvebabkan kesusahan aLau kerualan kepada seseorana aLau penlaaaŦ
2 [enls rlslko lalah ť
8lslko va boleh dllnsuranskan 8lslko vana Lak boleh dllnsuranskan
Mempunval kekerapan ke[adlan vana
dapaL dl[anaka dan dlramal secara
sLaLlsLlk

kekerapan ke[adlan vana Lldak dapaL
dl[anaka secara sLaLlsLlc

8erpandukan sLaLlsLlkţpenlnsurans dapaL
menalra dan meneLapkan premlum
bersesualan baal perllndunaan Lerhadap
rlslko

Þenalnsurans Lak mempunval sLaLlsLlc
unLuk meramal kemunaklnan rlslko lLu
berlaku dan Lak dapaL meneLapkan
premlum

ConLoh ť kebakaran dan kecurlan ConLoh ťpeperanaanţaempa
bumlţpencemaranuŦ Þrlnslp nsurans
Þrlnslp kepenLlnaan vana boleh dllnsuranskan Ŷ 5l Jllosotooskoo mestl mempoovol
kepeotloooo tetboJop botto otoo ovowo vooo JllosotooskooŦ Ilko kemolooooo otoo
ketosokoo betlokoţsl Jlosotooskoo okoo meoooloml ketooloo
Þrlnslp penuh percava Ŷ 5lkop kejojotoo oototo keJooŴJoo plbok Jolom meoJeJobkoo
moklomot betkoltoo Jeoooo pollsl losotoosŦ
Þrlnslp aanLl rual Ŷ Cootl tool Jlbovot oJolob ootok memollbkoo keJoJokoo sl Jllosotooskoo
kepoJo keoJooo osol Joo bokoo ootok meoJopotkoo keootoooooŦ
@erbahag| kepada ť
5obotosl Ŷ sl Jllosotoos meoetlmo pompos ooţpeoolosotoos meooombll semoo bok vooo oJo
poJoovo ootok meoootot ketooloo kepoJo plbok loloŦ
losotoos llmpob Ŷ ollol lloJooooo sesooto botto vooo Jllosotooskoo meleblbl ollol
sebeootovo botto tetsebotŦ
cotomoo Ŷ sekltoovo betloko tlslkoţpeoolosotoos okoo membovot bobooloo moslooŴmosloo
ootok meoveJlokoo oootl tool sl Jlosotoos bool tool vooo Jloloml sobojoŦ
Þrlnslp dokLrln punca LerdekaL Ŷ Cootl tool boovo Jlbovot kepoJo sl Jllosotoos opobllo
kemolooooo otoo beocooo lto betpooco JotlpoJo tlslko vooo Jllosotooskoo
uŦÞrlnslp 1akaful
Sklm lnsurans secara lslam vana berlandaskan prlnslp alŴmudharabahŦ
SlsLem lnsurans konvenslonal Lldak menalkuL svarlaL lslam kerana LerdapaL unsur ť
l) AlŴaharar ( Lldak [elas)
ll) Al Ŷmalslr (per[udlan)
lll) AlŴrlba (bunaa)
lŦ !enls Ŷ [enls nsurans
LmpaL [enls uLama lalLu ť
O nsurans kemalanaan Ŷ lnsurans pampasan ker[aţlnsurans kemalanaan
perlbadlţlnsurans llablllLv awam dan lnsurans kenderaan bermoLorŦ
O nsurans kebakaran Ŷ pollsl Lernllalţpollsl Lerapuna/Lerbuka dan pollsl Lldak Lernllal
O nsurans nvawa Ŷ pollsl seumur hldupţpollsl nvawa bekal hldupţpollsl bavaran Lerhad
O nsurans perkapalan/penerbanaan Ŷ pollsl ranaka dan [enLera kapalţpollsl
karaoţpollsl Lambana dan plls llabllLl pemlllk kapal
O nsurans [enls laln Ŷ lnsurans kecurlanţ[amlnan seLla dan aadalanŦ

C Ŧ CanLl 8ual
AnLara aanLl rual vana dlamalkan ť
O ualam benLuk Lunal
O MenaaanLl baranaan vana rosak/hllana kepada barana vana baru
O Þembalkan kerosakan
O Þemblnaan semula banaunan vana musnah aklbaL kebakaranŦ

3Ŧ4 ÞLnCu8uSAn SuM8L8 MAnuSA
3Ŧ4Ŧ1 Þenaenalanţ ueflnlsl dan Þeranan
AŦ Þenaenalan
LmpaL komponen uLamať
O Mesln (machlne )
O Sumber kewanaan ( monev )
O 8ahan menLah ( maLerlal )
O Manusla ( man )
8Ŧ ueflnlsl
lalsafahţ pollslţ prosedurţ dan amalan va berkalLan dan penaurusan kaklLan dlm oraanlsaslŦ
Þenaurusan personel ť
O 1umpuan uLama kpd akLlvlLl funaslan
O Member sokonaan kpd [abaLan laln
Þenaurusan sumber manusla ť
O SaLu akLlvlLl vana berLerusan vaa berorlenLaslkan Llndakan ( acLlon Ŷ orlenLed )
O Sallna berkalLan dan perancanaan sLraLealc oraanlsaslŦ
CŦ Þeranan dan kepenLlnaan
O AkLlvlLl penaurusan sumber manusla dlleLakkan dlbawah [abaLan penLadblran aLau
per[awaLan
O !abaLan lnl menauruskan penaambllan dan pemberhenLlan
peker[aţlaLlhanţpembavaran aa[l dan akLlvlLl laln
O MemasLlkan oraanlsasl mempunval Lenaaa peker[a vana cekap va boleh
menvumbanakan kepada pencapalan maLlamaL oraanlsasl
AnLara peranan penaurus sumber manusla ť
lŦ ÞenaanLara Ŷ perhubunaan peker[a dan lndusLrv
llŦ !uruaudlL Ŷ penllalan presLasl dan penLadblran slsLem aan[aran
lllŦ Þenvelaras Ŷ keselamaLan dan keslhaLan peker[aan
lvŦ laslllLaLor Ŷ laLlhan dan pembanaunan
vŦ Þerancana Ŷ halŴhal pensLafan
uŦ lunasl !abaLan Sumber Manusla
MellpuLl beberapa aspek lalLu perancanaan sumber manuslaţ penaambllan Lenaaa ker[aţ laLlhan dan
pembanaunanţ penllalan presLaslţ penLadblran faedah dan aan[aran peker[aţ penvenaaaraan peker[a
dan perhubunaan lndusLrl Ŧ
AkLa Ŷ akLa va berkalLan dan penaurusa sumber manuslať
a) AkLa Þeker[aan 1933
b) AkLa Þerhubunaan Þerusahaan 1967
c) AkLa kesaLuan Seker[a 1967
d) AkLa kWSÞ 1932
e) AkLa keselamaLan Soslal 1969
f) AkLa keslhaLan dan keselamaLan 1994
a) AkLa 1abuna Þembanaunan Sumber Manusla 1992
LŦ Cabaran
AnLara cabaran dalam akLlvlLl penaurusan sumber manusla ť
l) Þerubahan Leknoloal
ll) ÞenlnakaLan peranan wanlLa dl sekLor peker[aan
lll) Cloballsasl
lv) Mlarasl buruh
v) lakLor ekonoml
vl) lakLor pollLlk
vll) SlsLem perundanaan
vlll) keLldaksepadanan kemahlran peker[a keperluan peker[aan
lx) kepelbaaalan ( dlverslLl ) Lenaaa ker[a
x) ÞensLrukLuran semula oraanlsasl
3Ŧ4Ŧ2 Þerancanaan Sumber Manusla
AŦ ueflnlsl
Þroses menllal keperluan sumber manusla berdasarkan maLlamaL oraanlsasl dan membuaL
perancanaan unLuk memasLlkan saLu kumpuln Lenaaa ker[a vana cekap dan berkemahlran dapaL
dlwu[udkan pada masa dan LempaL apablla mereka dlperlukanŦ
8 Ŧ Þroses Þerancanaan Sumber Manusla
Lanakah Ŵ lanakah dalam proses perancanaan sumber manusla ť
O Þenalmbanaan perseklLaran Ŷ meollol sebotooo petoboboo Jolomoo Joo lootoo otooolsosl
setto meokojl kesoo petoboboo tetsebot tetboJop petoocoooooŦ
O Þenaun[uran permlnLaan buruh Ŷ mellbot kepetlooo teoooo ketjo Jolom otooolsosl
betJosotkoo petoocooooo otooolsoslŦ ulboot melolol 2 peoJekotoo lolto koolltotlf Joo
koootltotlfŦ
O Þenaun[uran penawaran buruh Ŷ ootok mellbot somo oJo tetJopot sombet botob vooo
meocokopl
O Anallsls [urana penawaran dan permlnLaan buruh Ŷ meokojl somo oJo otooolsosl
mempoovol sombet vooo meocokopl
O Þerlaksanaan Ŷ Jlboot ootok meoJopotkoo peketjo boto Jotl loot Jlsebobkoo peketjo vooo
okoo betsotoŦ uotok meoootoookoo kos botobţwokto ketjo petlo Jlkotoookoo otoo
meoowotkoo pokej pembetbeotloo secoto sokotelo kepoJo poto peketjoŦ
O Þenllalan Ŷ 1loJokoo pembetoloo petlo Jlombll jlko tetJopot kelemoboo svotlkot sepettl
mosolob kotooo peketjoŦ
C Ŧ Sumber 1enaaa 8uruh
2 sumber Lenaaa buruh ť
a|aman
1erdlrl darlpada peker[a vana beker[a dalam oraanlsaslŦ
Þeker[a vana sedla ada boleh dl ambll unLuk menalsl kekosonaan LempaL ker[aŦ
Luaran
1erdlrl darlpada lndlvldu vana Lak beker[a dalam oraanlsasl seperLl pela[ar darl lnsLlLusl penaa[lan
Llnaal awam dan swasLaţsekolah Leknlkţpenduduk kampona dan sebaaalnvaŦ
3Ŧ4Ŧ3 Þenaambllan 1enaaa ManuslaŦ
AŦ Anallsls ker[a
1eknlk vana slsLemaLlk dlaunakan unLuk menaumpulkan maklumaL berkenaan LuaasţLanaauna[awab
dan clrlŴclrl va dlperlukan oleh seseorana peker[a unLuk melakukan suaLu Luaas denaan balkŦ
Lnam |angkah da|am penyed|aan ana||s|s ker[a ť
a) ÞenenLuan keaunaan maklumaL hasll darlpada anallsls ker[aŦ
b) Þenaumpulan laLar belakana maklumaL vana dlperlukan darlpada carLa oraanlsaslţcarLa
prosesţpenahuralan ker[a dan speslflkasl ker[aŦ
c) Memlllh wakll peker[aan darlpada kumpulan ker[a vana akan dl anallsls
d) Menaumpul maklumaL berkenaan peker[aan va hendak dl anallsls
e) 8andlnakan/blncanakan hasll ker[a denaan para peker[a/penvella
f) MembenLuk dokumen penahuralan dan spedlflkasl ker[a
Þenahuralan/huralan ker[a meooooJoool moklomot teotooo seootol tooos Joo tooooooojowob
peketjoţkeJoJokoo peketjo Jolom bletotkl otooolsoslţkooteks ketjoţcoto beketjoţpembootoo
kepotosoo Joo tobop ptestosl vo JlkebeoJoklŦ
Speslflkasl ker[a/Luaas lalah betkoltoo Joo kemobltooţkeopovoooţpeooetobooo Joo peooolomoo
ketjo vo Jlpetlokoo otk meloksoookoo ketjoŦ
8Ŧ ÞenarekruLan
Þroses mencarl dan menarlk mlnaL calon va berkelavakan uLk menalsl sesuaLu kekosonaan [awaLanŦ
5umber da|aman
1erdlrl drpd peker[a sedla adaŦ Þeker[a boleh dldekaLl melalul ť
O Þameran ker[a Ŷ LaLacara uLk memaklumkan peker[anva LLa sesuaLu kekosonaan [wLn dlm
oraanlsasl
O Þembldaan ker[a Ŷ membolehkan peker[a va merasakan dlrlnva lavak dlbenarkan uLk
memohon [wLn kosona
O 8u[ukan peker[a Ŷ melalul perblncanaan Lldak rasml anLara penaurus2 [abaLan
O nvenLorl kemahlran Lnaa peker[a Ŷ maklumaL LLa kewu[udan Ǝ kesedlaan peker[a bkn
penaurusan uLk nalk ke [wLn va leblh Llnaal « beraan[ak ke [wLn va seLara dlm oraanlsasl
kebaikan keburukan
!ekeria dikenali,prestasi diketahui
4s latihan dan 4rientasi dikurangkan
asa penyesuaian dan s4sialis kurang
ebih mudah
udah membuat perancangan keria
%ingkatkan kesetiaan pekeria
%iada cal4n yg layak
!engisian satu kek4s4ngan baru akan
meninggalkan kek4s4nganviawatan yg
lama
%iada idea dan budaya baru
$ukat untuk membawa perubahan kepada
urang kadar lantikhenti 4rganisasi

5umber |uaran
O 1erdlrl darlpada peker[a oraanlsasl lalnţpela[ar vana Lelah lulus darl lnsLlLuL penaa[lan Llnaal
O kaedah unLuk mendapaLkan mereka lalah melalul penalklananţru[ukan kepada aaensl
!abaLan 1enaaa 8uruhţpenarekruLan pela[ar vana membuaL laLlhan prakLlkalţpermohonan
lanasuna calon dan hubunaan denaan aaensl peker[a semenLaraŦ
kebalkan dan keburukan sumber lnl lalah ť
kebalkan keburukan
Crana baru membawa ldea baru
Þeker[a baru mempunval
penaalaman laln va boleh dlkonasl
Calon darlpada pelbaaal bldana dan
kemahlran
Leblh mudah membawa perubahan
Masa penvesualan dan soslallsasl
dlperlukan
kos unLuk laLlhan dan orlenLasl
Þeker[a baru munakln Lldak dlsukal
oeh peker[a va sedla ada
Menauranakan keseLlaan peker[a

CŦ Þemlllhan
Memlllh calon vana pallna lavak unLuk menalsl kekosonaanŦ Calon vana mempunval laLar
belakanaţkemahlranţclrl va berbeza dan sesual dan keperluan peker[aan akan dlplllh supava
oraanlsasl dapaL memperoleh kepuLusan pallna opLlmumŦ
Cara mendapaLkan maklumaL perlbadl peker[a lalah ť
orang permohonan
O 8orana vana balk lalah rlnakas dan padaL
O Lenakap dan buLlr dlrlţkelavakan akademlk dan lkhLlsasţpenaalaman ker[aţmlnaLţkealaLan
soslal dan kokurlkulum semasa dl sekolah dan unlverslLvŦ
5emakan ru[ukan
O Menvenaralkan lndlvldu LerLenLu dalam borlna permohonan baal semakan ru[ukanŦ
O 8u[ukan akan dlhubunal melalul Lelefon/suraL rasml
O Þerkara va dlLanva lalah laLar belakana calonţ[awaLan dan aa[l dlLerlma dl oraanlsasl
lamaţmasalah dlslpllnţperkara poslLlf peker[a dan slkap dan kealaLan semasa dl unlverslLvŦ
@emu duga
O kaedah pemlllhan va popular dlaunakan
O MenalkuL ka[lanţkaedah lnl Lldak boleh dlpercaval dan sah dlaunakan kerana penemu duaa
dlpenaaruhl oleh perwaLakan calon keLlka dl Lemu duaaŦ
U[|an pem|||han
O Melakukan u[lan unLuk memasLlkan calon lavak aLau Lldak melaksanakan [awaLan LersebuLŦ
O ConLoh ť u[lan presLaslţu[lan kebolehan koanlLlfţu[lan pollaraf dan
u[lan perwaLakanŦ

u Ŧ Þenawaran ker[a
Þenawaran ker[a akan dlbuaL melalul suraL rasml/panaallan LelefonŦ Þeker[a akan dlmlnLa unLuk
menaesahkan penerlmaan [awaLan menalkuL Lempoh va dlLeLapkanŦ
AnLara svaraL vana ada dalam perkhldmaLan lalah [awaLan va dlLawarkanţaa[l vana bakal
LerlmaţLempoh percubaan dan sah [awaLanţdan sebaaalnvaŦ
L Ŧnduksl
SaLu proses soslallsasl dl mana peker[a akan memblasakan dlrl denaan perseklLaran ker[a dan
oraanlsaslŦ
Mereka dlperkenalkan kepada rakanŴrakan dalam [abaLan/subordlnaLŦ

3Ŧ4Ŧ4 LaLlhan dan Þembanaunan
A Ŧ ueflnlsl
LaLlhan lalah proses penlnakaLan kemahlran unLuk memenuhl keperluan semasa vana boleh
menvumbana kea rah pencapalan maLlamaL oraanlsalŦ
Þembanaunan lalah proses penlnakaLan kemahlran unLuk memenuhl keperluan masa hadapanŦ
Þerbezaan anLara laLlhan dan pembanaunan ť
Aspek LaLlhan Þembanaunan
lokus

Þeker[aan sekarana

Þeker[aan sekarana dan masa
hadapan
Skop ndlvldu Sekumpulan peker[a
!anaka masa Seaera aLau semasa !anaka pan[ana
MaLlamaL


Memperbalkl kelemahan
kemahlran sekarana dan
menlnakaLkan presLasl
Þersedlaan baal keperluan
peker[aan masa hadapan

ConLoh kemahlran kemahlran komunlkasl
Þenaaunaan proaram compuLer
LalnŴlaln
keplmplnan
kemahlran deleaasl
ÞembuaLan kepuLusan
Þenaurusan perubahan

8 Ŧ Þeranan dan kepenLlnaan
laedah laLlhan kepada lndlvldu dan oraanlsaslť

ndlvldu Craanlsasl
MenlnakaLkan produkLlvlLl peker[a
MenlnakaLkan kepuasan ker[a
MenlnakaLkan moLlvasl peker[a
Merasakan bahawa mereka dlharaal

uapaL menaekalkan peker[a vana Lerbalk
MembenLuk repuLasl sebaaal oraanlsasl vana
memenLlnakan aspek pembanaunan ker[a
Menauranakan kesllapan peker[a

C Ŧ ÞembenLukan dan Þelaksanaan Þroaram
LmpaL lanakah dalam melaksanakan proaram laLlhan ť
O Þenllalan keperluan laLlhan Ŷ keperluan oraanlsaslţpeker[aan dan lndlvldu
O Cb[ekLlf laLlhan Ŷ menaandunal perubahan aelaaaL vana dlkendakl dan Lahap plawal vana
lnaln dlcapalŦ
O Þelaksanaan proaram Ŷ LerdapaL 4 lanakah uLama lalLu ť
a) Memlllh pelaLlh
b) ÞeneLapan kurlkulum laLlhan
c) ÞeneLapan belan[awan laLlhan
d) Memlllh [urulaLlh
O Þenllalan laLlhan dllakukan unLuk meneLukan sama ada proaram laLlhan mencapal ob[ekLlf
laLlhan aLau LldakŦ

u Ŧ !enls LaLlhan va ulkendallkan
8eberapa kaedah laLlhan vana dlaunakan ť
O LaLlhan sambll beker[a
O LaLlhan peranLlsan
O LaLlhan dl luar ker[a

L Ŧ AkLa 1abunaan Þembanaunan Sumber Manusla
1u[uannva unLuk menauranakan beban ma[lkan dalam hal membekalkan laLlhan kepada peker[aŦ
AnLara sklm laLlhan va wu[ud dl bawah akLa lnl ť
O Sklm banLuan laLlhan
O Sklm pelan laLlhan Lahunan
O Sklm proaram laLlhan vana dlluluskan
O Sklm per[an[lan laLlhan vana dlluluskan
O Sklm laLlhan bersama
O Sklm peralaLan laLlhan
3Ŧ4Ŧ3 Þenllalan ÞresLasl
A Ŧ ueflnlsl
Þenllalan vana dlbuaL secara slsLemaLlk Lerhadap kemampuan peker[a unLuk mencapal sLardard
peker[aan vana Lelah dlLeLapkanŦ

8 Ŧ Þeranan dan kepenLlnaan
1u[uan penllalan presLasl dllakukan ť
O Þenllalan/penLadblran Ŷ memberl maklum balas LenLana Lahap pencapalan kepada peker[a
dan lalnŴlalnŦ
O 8lmblnaan dan pembanaunan Ŷ memberl doronaan kepada peker[a uLk berusaha dan laln Ŷ
laln Ŧ
kepenLlnaan penllalan presLasl ť
O Membolehkan oraanlsasl membuaL kenalkan aa[l/panakaLţmenaenalpasLl keperluan
laLlhanţmenlnakaLkan presLasl dan menaadakan saluran komunlkasl vnaa formal

C Ŧ kaedah Ŷ kaedah
AnLara kaedah va dlaunakan ť
O Skala penakadaran slfaL Ŷ membuaL penllalan vana sub[ekLlf Lerhadap presLasl peker[a
O Senaral semak Ŷ Þenllal akan memlllh perkaLaan/kenvaLaan vana akan menvaLakan denaan
[elas presLasl dan clrlŴclrl peker[a
O Lsel Ŷ penllal akan menulls esel LenLana presLasl peker[a berdasarkan beberapa crlLerlaŦ
O 8A8S ( bebovlootollv oocboteJ totloo scoles ) Ŷ peker[a dlnllal berdasarkan aelaaaLŴaelaaaL
vana berkalLan sesuaLu peker[aanŦ
u Ŧ Clrl Ŷ clrl Þenllalan va 8erkesan
AnLaranva ť
O ullakukan secara berLerusan
O ulreka berdasarkan penahuralan ker[a
O ulbuaL denaan adll dan dlanaaap adll oleh peker[a
O Þenllal Lahu apa vana paLuL dlnllal
O Þenllal Lahu Leknlk menllal denaan beLul
O 8ebas darl slfaL beraL sebelah

L Ŧ Masalah dalam Þenllalan
1laa pespekLlf dalam masalah penllalan ť
Þeker[aan
O 8aal seseLenaah peker[aan hasllnva Lldak [elasŦ
Manus|a
O Sub[ekLlfŦ Maslna Ŷ maslna membuaL Lakrlfan sendlrl Lerhadap sesuaLu keadaanŦ
O Cara pemerhaLlan [uaa kadanaŴkadana kurana LepaL
O 8erslkap blas sama ada senaa[a aLau Lldak
Crgan|sas|/s|stem pen||a|an prestas|
O kadanakalaţoraanlsasl aaaal menukar slsLem penllalan apablla deskrlpsl
ker[aţLeknoloal/ob[ekLlf oraanlsasl berubah
O Þenllalan dlbuaL sambll lewa
O kesunLukan masa
O 1ldak faham denaan lsl kandunaan borana penllalan
3Ŧ4Ŧ6 laedahţ Can[aran dan 1lndakan ulslplln
A Ŧ Þenaenalan
Can[aran lalah aa[l/upah asas vana dlberlkan berdasarkan presLasl aLau kekananan seseoranaŦ
laedah lalah aan[aran Lambahan selaln darlpada upah/aa[lŦ
nllal dan benLuk aan[aran vana dlberlkan akan memberlkan kesan Lerhadap oraanlsasl darl seal ť
O kadar lanLlkhenLl peker[a Ŷ peker[a vana Lak berpuas haLl Lerhadap aa[l akan berallh ke
oraanlsasl laln
O kepuasan ker[a Ŷ peker[a vana mendapaL apa vana mereka mahukan akan mempunval
kepuasan ker[a vana Llnaal
O ÞenarekruLan dan pemlllhan Ŷ Craanlsasl vana mampu memberlkan aan[aran leblh menarlk
akan menarlk lndlvldu unLuk menverLal oraanlsasl LersebuL
O MoLlvasl Ŷ Can[aran dan faedah boleh dl[adlkan alaL pendorona kepada unLuk beker[a
denaan leblh balk
O Þencapalan maLlamaL Ŷ slsLem aan[aran vana balk boleh menaaerakkan peker[a berusaha
kearah mencapal ob[ekLlf oraanlsasl
O 8udava Ŷ Menun[ukkan nllal dan budava svarlkaLŦ

8 Ŧ laedah dan Can[aran
8oleh dlberl dalam benLuk kewanaan aLau bukan kewanaan
Can[aran dalam benLuk wana lalah ť
O Ca[l
O upah
O komlsen [ualan
O 8onus Lahunan
O Llaun
Can[aran bukan wana lalah ť
O kemudahan perubaLan
O Anuaerah perkhldmaLan cemerlana
O kemudahan rumah dan kenderaan svarlkaL
O CuLl beraa[l
O Þeluana melan[uLkan pela[aran
O nsurans keslhaLan
O Þencen
O 1abunaan dalam kWSÞ
ÞenenLu aan[aran lalah ť
O kemampuan svarlkaL
O ÞermlnLaan dan penawaran buruh
O LkulLl dalaman dan luaran
O 8enLuk Luaas
O ÞeraLuran dan undana Ŷ undana kera[aan
C Ŧ 1lndakan ulslplln
Merupakan hukuman vana dlkenakan Lerhadap peker[a vana melanaaar peraLuran svarlkaL
ulslplln poslLlf Ŷ coto pembetoloo melolol ooslbotţkoooselloo Joo membetl peloooo kepoJo peketjo
ulslplln neaaLlf aLau proareslf Ŷ Jlbetlkoo kepoJo peketjo vooo ooool meooobob oelooot meteko
keotob posltlfŦ
Pukuman vana selalu dlberkan kepada peker[a vana melanaaar peraLuran svarlkaL ť
O 1eauran
O Amaran berLulls
O kehllanaan faedah ker[a
O Þenurunan panakaL
O ÞemecaLan

3Ŧ4Ŧ7 Þenvelenaaaraan Þeker[a
A ŦÞeranan dan kepenLlnaan
Þunca kemalanaan dl LempaL ker[a ť
O Þeker[aan Ŷ Mesln rosak/aaaal berfunaslţ bahava
O Þeker[a Ŷ1ak menumpukan perhaLlan penuh pada peker[aanţ Sambllewaţ Menaambll dadahţ
kurana penaalamanţ 1erlalu vakln dan kurana cekapţ Melanaaar arahan keselamaLan
O ÞerseklLaran peker[aan Ŷ 1empaL vana blslnaţ 1erdedah kepada debu dan asapţ !anaklLan
penvaklL ţ Þendedahan suhu vana LlnaalţperalaLan elekLrlk dan bahan klmlaŦ
O Ma[lkan ŶLahap penvellaan Lldak memuaskanţ 1ak menvedlakan alaLan keselamaLanţ 1ak
memberlkan laLlhan LenLena penaaunaa alaLan keselamaLanţ 1ldak Leaas denaan peraLuran
keselamaLanţ 1ak sedar kepenLlnaan pen[aaaan keselamaLan
8 Ŧ Aspek Þenvelenaaaraan
Aaensl kera[aan berLlndak sebaaal pelaksana baal hal keselamaLan dan keslhaLan peker[a
ConLoh aaensl lalah ť
O !abaLan keselamaLan dan keslhaLan peker[a
O nsLlLuL keselamaLan dan keslhaLan peker[aan kebanasaan
AkLa vana berkalLan lalah ť
O AkLa kllana dan Mesln 1967
O AkLa kuallLl pereseklLaran 1974
O AkLa keselamaLan dan keslhaLan 1994 ( CPSA)
Cb[ekLlf CPSA ť
O MemasLlkan keselamaLan peker[a vana melakukan peker[aan bahava
O Mellndunal lndlvldu vana melakukan ker[a bahava dl LempaL vana laln
O Menaadakan perseklLaran LempaL ker[a vana selamaL
O ConLoh lndusLrv dl bawah [aaaan CPSA lalah pembuaLanţperlombonaan dan
kuarlţpemblnaanţhoLel dan sebaaalnvaŦ
Lanakah penvelenaaaraan vana boleh dlambll ť
O MembenLuk slkap vana memenLlnakan aspek keselamaLan dl LempaL ker[a
O MemasLlkan perseklLaran LempaL ker[a senLlasa selamaL
O MembuaL pollsl dan peraLuran keselamaLan
O MembenLuk prosedur melapor dan menvlasaL kemalanaan
O Laln Ŷlaln
Lanakah men[aaa keslhaLan ť
O Þroaram keslhaLan memberlkan naslahL kepada peker[a unLuk men[aaa keslhaLanţpemakan
dan senamanŦ
O MembuaL ` meJlcol cbeckŴop
O MenahenLlkan amalan merokok
O Menaambll rehaL vana cukup
AnLara benLuk [amlnan ker[a ť
O !amlnan keselamaLan flzlkal
O !amlnan aspek keselamaLan
O Can[aran vana memuaskan
O Lavanan vana balk darlpada ma[lkan
O 1ldak akan dlberhenLlkan Lanpa sebarana sebabŦ
3Ŧ4Ŧ8 Þerhubunaan ndusLrl
A Ŧ ueflnlsl
Þerhubunaan anLara ma[lkan denaan para peker[anvaŦ
Þlhak vana LerllbaL dalam slsLem perhubunaan dl Malavsla ť
O kera[aan
O Ma[lkan
O Þeker[a
O kesaLuan seker[a
O Mahkamah/Lrlbunal

8 Ŧ kesaLuan Seker[a
ÞersaLuan/aabunaan peker[a/ma[lkan sama ada dalam sekLor awam/swasLaŦ
Sebab menaapa peker[a menverLal kesaLuan seker[a ť
O Þersepsl neaaLlf LempaL ker[a
O !amlnan ker[a kurana memuaskan
O kelnalnan unLuk menlnakaLkan penaaruh
O AkLlvlLl soslal
ConLoh kesaLuan ker[a ť
O kesaLuan peker[a penaanakuLan semenan[una Malavsla
O kesaLuan seker[a kebanasaan peker[a Lelekom
O Laln Ŷ laln
lunasl kesaLuan seker[a ť
O MenaaLur perhubunaan anLara saLu denaan vana laln
O Mewaklll peker[a/ma[lkan dalam perLlkalan perlndusLrlan
O Menaendallkan perLlkalan perlndusLrlan
O Menaan[urkanţmenaendallkanţmemblaval pemoaokan aLau plkeL

C Ŧ kaedah Menaekalkan keharmonlan AnLara Ma[lkan Ǝ Þeker[a
O kera[aan men[adl model ma[lkan kepada semua rakvaL
O kera[aan membuaL undana Ŷ undana baal men[amln keadllanŦ


8A8 3 lunasl Þenlaaaan

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.