P. 1
tesis

tesis

|Views: 746|Likes:
Published by ladang

More info:

Published by: ladang on Nov 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

BAB 1 PENGENALAN Latar Belakang Kajian Proses menulis karangan merupakan kemahiran yang paling sukar untuk dikuasai

(Nik Safiah Karim, 2004; Abdul Shukor Shaari, 2001) berbanding dengan kemahirankemahiran bahasa yang lain dan banyak orang tidak mahir menulis (Ahmad Khair Mohd. Nor, 2005). Kemahiran mengarang juga dikatakan kemahiran tertinggi dalam peringkat kemahiran bahasa dan paling sinonim dengan mata pelajaran Bahasa Melayu (Nawi Ismail, 2002). Oleh yang demikian, proses menulis memerlukan aktiviti pemikiran iaitu pemikiran sebelum menulis karangan, semasa menulis karangan, dan proses pemikiran yang dialami selepas karangan dihasilkan (Suppiah Nachiappan, 2006). Ismail Ahmad (2004) menegaskan bahawa penulisan adalah aktiviti kognitif yang dilakukan oleh orang yang berilmu serta menekankan penyebaran ilmu. Untuk menguasai tujuan tersebut, pengajaran bahasa memerlukan masa dan peluang yang sesuai bagi menjadikan murid penulis terbaik. Dalam penghasilan penulisan karangan, murid-murid mengalami dua proses iaitu proses dalaman dan proses luaran (Siti Zaleha M. Hashim, 2005). Justeru, proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis seharusnya dilaksanakan dengan berkesan (Roselan Baki, 2003). Penguasaan kemahiran menulis bukan hanya bergantung kepada bakat sematamata malah dipengaruhi juga oleh pengajaran menulis yang bersistem dan berkesan (Yahya Othman, 2005; Ahmad Khair Mohd. Nor, 2005). Oleh itu, dalam pengajaran kemahiran menulis, penguasaan peringkat asas adalah dimulakan dengan menulis huruf, perkataan, ayat dan akhirnya sebuah wacana yang dapat difahami apabila dibaca (Yahya Othman, 2005). Dalam penghasilan sesebuah penulisan, pengarang juga perlu menyampaikan idea secara jelas, tepat, dan berkesan. Pemilihan kata perlu disesuaikan dengan tujuan karangan sama ada untuk tujuan perbahasan, memujuk, memberi pendapat, atau untuk bercerita. Perkembangan isi dan huraian juga dibuat dalam bentuk perenggan yang mencirikan kesatuan sesebuah karangan. Oleh itu, murid perlu mendapat pendedahan dan mengetahui teknik menulis yang baik semasa di bangku sekolah. Penguasaan kemahiran menulis juga dapat membantu memantapkan penggunaan bahasa yang mengandungi nilai estetika seperti yang terdapat dalam penulisan karangan fakta, naratif, sajak, pantun dan sebagainya. Namun, kegagalan dalam menguasai kemahiran menulis mengakibatkan pelajar sukar hendak menyatakan mesej dalam bentuk tulisan. Haron (1990) dalam Yap Kim Fatt (1991) berpendapat bahawa penulisan melibatkan kemahiran menyampaikan maklumat, idea, perasaan, dan pandangan yang terdapat dalam pemikiran penulis melalui bahasa dan bukan sekadar menyusun atau menggubah perkataan, frasa dan ayat. Kemahiran mengarang mampu dikuasai oleh sesiapa sahaja sekiranya terdapat pengubahsuaian kurikulum dan

juga penyediaan bahan pengajaran yang sesuai (Faridah Serajul Haq dan rakanrakan, 2001). Proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis juga perlu diberi perhatian bagi menjamin kecemerlangan pencapaian penulisan dalam kalangan murid. Dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, guru seharusnya memiliki pengetahuan kandungan, pengatahuan am, kemahiran pedagogi dan sikap yang menggalakkan pembelajaran agar pengajaran mereka berkesan (Syed Lutfi Syed Hamzah, 1994). Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Semakan (2003), menegaskan bahawa tumpuan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia (BM) ialah supaya murid dapat menggunakan BM secara berkesan dalam kehidupan harian, bidang pekerjaan dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Selain itu, dalam pengajaran bahasa khususnya penulisan, guru juga perlu mempertimbangkan pelbagai gaya pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza antara satu sama lain dalam kalangan murid dengan menggunakan strategi berpusatkan murid. Kementerian Pelajaran berusaha untuk menerapkan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar dengan memberi penekanan kepada proses kognitif dalam isi pelajaran dan pengetahuan. Proses kognitif seperti yang terkandung dalam kurikulum dikembangkan melalui isi kandungan yang dipelbagaikan dari segi pendekatan, strategi berfikir serta mempunyai kualiti intelek yang tinggi. Dalam konteks pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), guru harus melakukan penerapan nilai murni, dan penggunaan bahan yang merentas pelbagai disiplin dalam proses pengajaran (Roselan Baki, 2003). Teknik pengajaran guru juga mestilah sesuai dengan kebolehan murid dengan mengambil kira penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan kajian masa depan, kecerdasan pelbagai dan konsep konstruktivisme untuk meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Penggunaan pendekatan pembelajaran koperatif merupakan satu daripada ciri pembelajaran konstruktivisme yang membolehkan murid memiliki lebih kemahiran sosial. Pembelajaran secara konstruktivisme juga membolehkan murid memperoleh beberapa kemahiran seperti lebih berfikir, lebih memahami, lebih mengingati, berkeyakinan, berinteraksi dan menyeronokkan (Pusat Perkembangan Kurikulum 2001). Kaedah pengajaran yang digunakan dalam kelas menjadi salah satu faktor yang membuatkan murid menjadi pasif dan kurang berinteraksi sesama rakan dalam melakukan tugasan. Oleh itu, salah satu teknik yang dapat membantu guru dan murid dalam melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran ialah menggunakan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK). KPK merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid yang terdiri daripada pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin, 1982). Sasaran utama adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif iaitu saling bergantung antara satu sama lain secara positif,

saling berinteraksi secara bersemuka, akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri, kemahiran koperatif, dan pemprosesan kumpulan. Pembelajaran koperatif menjadi popular pada tahun 1980-an kerana positifnya terhadap pencapaian iaitu yakin diri, kedinamikan pergaulan antara individu dan motivasi diri (Mahzan Arshad, 2003). Strategi ini juga menegaskan bahawa murid seharusnya tidak dibezakan dengan warna kulit, keturunan, agama, jantina mahupun mental masing-masing (Kamaruddin Tahir, 2005). Semangat kerjasama, tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan perlu dibajai dalam diri murid agar menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok untuk belajar (Johnson & Johnson, 1989).

Pernyataan Masalah Dalam proses penulisan, masalah yang sering dihadapi oleh seseorang ialah untuk memulakan penulisan. Memulakan penulisan bukanlah sekadar persoalan kebolehan semata-mata atau soal pengetahuan tentang sesuatu kerana pakar yang berpengetahuan dan berkemahiran pun turut menghadapi masalah yang serupa (Flower, 1985 dalam Roselan Baki, 2003). Kelemahan dalam menulis karangan adalah salah satu punca murid gagal mencapai keputusan yang baik dalam peringkat Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) mahupun peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Penguasaan bahasa yang lemah dalam kalangan murid Cina menyebabkan pencapaian mereka dalam bidang akademik rendah kerana mereka tidak dapat menyatakan sesuatu dengan baik dan berkesan melalui tulisan. Penutur bahasa Melayu keturunan Cina adalah yang paling banyak menghadapi masalah gangguan bahasa ibunda dan pengaruh dialek tempatan dalam penguasaan bahasa (Abd. Aziz Abd. Talib, 2000). Hal ini disebabkan struktur bahasa Cina berbeza dengan Bahasa Malaysia. Selain itu, terdapat juga murid yang lemah dan berada pada tahap minimum dalam penulisan. Murid kurang mampu untuk mengarang dengan baik tanpa bantuan guru. Ini berlaku terutamanya bagi karangan berbentuk fakta dan karangan berbentuk naratif. Pemeriksaan terhadap beberapa buah karangan yang ditulis oleh murid dalam ujian di sekolah memperlihatkan bahawa pencapaian dalam penulisan karangan murid-murid tersebut tidak mencapai tahap yang memuaskan. Mereka kekurangan idea untuk menghasilkan karangan. Kemahiran penulisan dalam kalangan murid bukan Melayu kurang memuaskan dari segi ejaan, pemilihan kata (diksi), kosa kata, struktur ayat, jenis ayat dan sebagainya. Kelemahan murid dalam penulisan karangan juga tidak dapat dinafikan dengan kaedah yang digunakan oleh guru semasa mengajar menulis dalam kelas. Kaedah pengajaran yang digunakan dalam kelas menjadi salah satu faktor yang membuatkan murid menjadi pasif dan kurang berinteraksi sesama rakan dalam

melakukan tugasan (Roselan Baki, 2003). Cara dan gaya pengajaran guru dalam kelas lebih kepada memberi pendedahan secara menyeluruh tentang sesuatu tajuk dan mengamalkan pendekatan membincangkan isi untuk menghabiskan sukatan pelajaran. Tambahan pula, suasana dalam kelas lebih berorentasikan peperiksaan iaitu memberi penekanan kepada pencapaian akademik semata-mata. Kebanyakan guru memainkan peranan utama dalam pengajaran kemahiran penulisan khususnya dalam memberikan isi-isi karangan. Murid-murid kurang dilatih untuk meneroka maklumat sendiri melalui pelbagai bahan sumber. Selalunya guru mengawal dari segi isi, bukan berperanan membantu menyaring dan menyusun maklumat yang telah diterokai oleh mereka. Kawalan begini sebenarnya akan mendorong murid terlalu banyak bergantung kepada guru. Keadaan ini seterusnya menyebabkan murid kurang berkemahiran untuk mengarang.

Objektif Kajian Kajian ini dijalankan untuk meneliti keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam pengajaran aspek kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu . Objektif kajian ini seperti di bawah: Mengenal pasti pencapaian penulisan karangan jenis fakta dan naratif dalam pra ujian. Mengenal pasti pencapaian penulisan karangan jenis fakta dan naratif dalam pasca ujian. Mengenal pasti sama ada wujud perbezaan pencapaian dalam penulisan karangan jenis fakta. Mengenal pasti sama ada wujud perbezaan pencapaian dalam penulisan karangan jenis naratif. Mengenal pasti sama ada wujud perbezaan pencapaian dalam penulisan jenis fakta dan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian.

Persoalan Kajian Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan

antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian?

Kepentingan kajian Kemahiran menulis memberi peluang kepada murid menyampaikan buah fikiran mereka dengan berkesan kepada pembaca (Liew Siew Lin, 2003 dalam Yahya Othman 2005). Sekiranya kemahiran menulis tidak dikuasai sebaik-baiknya, tidak mustahil bahawa walaupun perkembangan teknologi maklumat bergerak dengan pantas, namun kita akan tertinggal Tanpa keupayaan menulis yang tinggi, kemahiran dan kepakaran seseorang akan tenggelam kerana tidak dapat disebarkan, dibuktikan dan dikaji (Maharom Mamat, 2000). Justeru, kajian ini diharap dapat memberi maklumat tentnang keberkesanan kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif kepada murid, guru-guru dan juga para penyelidik pada masa akan datang. Hasil kajian ini penting untuk membantu para murid yang mempunyai masalah tidak berminat untuk belajar, prestasi merosot, murid tidak aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan pelajar yang sering menimbulkan masalah disiplin dalam bilik darjah. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar bukan Melayu, di sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan di daerah Klang, Selangor dalam penguasaan kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif. Kepada guru-guru BM, kajian ini mendedahkan kaedah pengajaran koperatif yang boleh dicuba dalam pengajaran menulis karangan BM. Justeru, kajian ini diharap akan menjadi satu amalan kepada guru-guru BM dan mencuba kaedah baru dalam pengajaran penulisan. Dengan cara ini, pengajaran dan pembelajaran BM menjadi lebih menarik. Kajian ini juga diharap dapat menambah koleksi bahan rujukan tentang penyelidikan yang dijalankan dalam bidang penulisan pada masa akan datang yang boleh dijadikan sumber rujukan kepada para penyelidik. Batasan Kajian Kajian ini memberi penekanan kepada keberkesanan KPK dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif BM dalan kalangan murid tingkatan dua. KPK digunakan kerana kaedah ini lebih menekankan pembelajaran secara kumpulan yang bersesuaian dengan saranan agar aktiviti kumpulan dititikberatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini menggunakan kaedah eksperimental satu kumpulan eksperimen (KE). Kumpulan eksperimen ini ditadbirkan dua jenis ujian iaitu praujian dan pasca ujian bagi membandingkan tahap penguasaan menulis karangan fakta dan karangan naratif. Kajian ini melibatkan sampel yang terdiri daripada 40 orang murid bukan Melayu tingkatan dua di sebuah sekolah menengah di daerah Klang, Selangor. Data dianalisis menggunakan perisian “SPSS” Versi 1.5. Ujian-t digunakan untuk mengukur sama

murid-murid digalakkan berdikari dalam meneroka ilmu daripada pelbagai sumber. pencatat. Langkah seterusnya diserahkan kepada kumpulankumpulan murid berkenaan untuk berbincang dan melantik ketua. Hal ini bermakna. KPK merujuk kepada penggunaan teknik Putaran Giliran (Round Robin) dan Meja Bulat (Round Table) kumpulan eksperimen dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu. Antara istilah dan konsep yang digunakan ialah: Keberkesanan pembelajaran Perkataan ‘keberkesanan’ berasal daripada ‘kesan’. Manakala KPK ialah strategi yang diperkenalkan dalam sistem pembelajaran bestari. Selain itu. Dalam konteks kajian ini. Kamus Dewan (2002:663) ‘Kesan’ membawa maksud tanda yang ditinggalkan oleh sesuatu. Melalui KPK murid dapat belajar secara bekerjasama untuk mencapai matlamat pembelajaran dalam penulisan kedua-dua karangan tersebut. Dalam konteks kajian ini ’keberkesanan’ bermaksud hasil atau akibat yang terjadi daripada penggunaan kaedah pembelajaran koperatif dalam proses penulisan karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu. 1999). Kaedah pembelajaran ini membolehkan pelajar yang heterogen bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai matlamat bersama (Gan. bekas sama ada kebaikan atau keburukan. Dengan strategi ini. Kaedah Pembelajaran Koperatif Perkataan ‘kaedah’ mengikut Kamus dewan (1993: 513) bermaksud cara atau aturan membuat sesuatu. Aktiviti ini memberi ruang kepada murid-murid tadi untuk berinteraksi serta menyesuaikan diri antara satu sama lain. 1989:13).ada wujud keberkesanan antara dua min iaitu pra ujian dan pasca ujian. pengelompokan murid kepada kumpulan kecil merupakan langkah awal yang mesti dipatuhi oleh seseorang guru dalam pelaksanaan kaedah ini. pelapor dan seumpamanya. 1996:114). ‘kaedah’ merupakan cara keseluruhan mengajar bahasa bagi mencapai tujuan-tujuan yang tertentu melalui prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh satu-satu kaedah itu (Arbak Othman. sesuai dengan pendekatan yang dipegang (Abdullah Hassan. Definisi Operasional Kajian ini melibatkan penggunaan beberapa istilah dan konsep yang perlu dijelaskan. Aktiviti ini sangat penting kepada murid yang lemah menguasai literasi membaca dan menulis. Manalaka ‘keberkesanan’ membawa maksud berkesannya sesuatu tindakan atau perbuatan. ‘Kaedah’ juga membawa maksud langkah-langkah dan peringkat-peringkat yang diatur untuk mengajar sesuatu bahasa atau bahagiannya. .

Aktiviti berkongsi maklumat ini dapat dilaksanakan oleh ahli dalam kumpulan agar perkara yang dibincangkan itu menghasilkan satu idea yang sangat bermakna. rangkai kata. 1994. 1986 dalam Stavin 2008). Mereka juga saling bekerjasama dalam menghasilkan cerita. 2001). Setiap ahli memerlukan tambahan idea untuk melengkapkan tugasan. setiap ahli dalam kumpulan akan mengutarakan pendapat masing-masing secara lisan mengikut putaran giliran mereka (Kagan. menerusi teknik tersebut. Zawiah Abd. 1994. 1999) penulisan ialah urutan ayatayat yang disusun dalam susunan tertentu dan berkait rapat antara satu sama lain dengan cara-cara tertentu. Menulis ialah proses memberikan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa dalam menyusun perkataan. setiap ahli digalakkan untuk membaca dan menyemak hasil tugasan mereka agar tugasan mereka mantap dan bermakna. termasuk membacakan certia satu sama lain. ahli kumpulan dapat berkongsi maklumat secara bergilir-gilir dalam mencurahkan idea yang dibincangkan. ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih panjang mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan penglahiran idea yang jelas dan tersusun (Kamarudin Hj. Shukor. . 2008 halaman 16-17) Menulis Karangan Menulis adalah menggunakan simbol visual yang berfungsi sebagai komunikasi (Yahya Othman. Slavin. dan melatih pengucapan. Melalui teknik ini berlakulah proses bertukar-tukar idea dan pandangan agar idea yang diperuntukan itu akan menjadi lebih jelas dan bermakna. Urutan ini mungkin panjang dan mungkin pendek. Kedua-dua teknik ini hampir sama dengan teknik Cooperatif Integrated Reading and Composition (CIRC). (Kagan. mereka dapat menguasai kemahiran menulis dengan baik. Walau bagaimanapun.CIRC merupakan program komprehensif untuk mengajarkan membaca dan menulis pada peringkat sekolah menengah (Madden. Manakala teknik Meja Bulat (Round Table) pula. Akhirnya. 2001). tanda baca dan ejaan yang betul. penerimaan dan kosa kata (Slavin. & Stevan. Para murid ditugaskan untuk berpasangan dalam kumpulan mereka untuk belajar dalam serangkaian kegiatan yang bersifat kognitif. Huraian Sukatan Pelajaran (2003) menghuraikan kemahiran menulis sebagai keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. Melalui penurunan idea tersebut. Shukor. membuat prediksi mengenai bahagian akhir berkaitan cerita naratif. 2005). Zawiah Abd. menulis idea.Teknik Putaran Giliran (Round Robin) dan Meja Bulat (Round Table) Dalam teknik Putaran Giliran (Round Robin). urutan ayat-ayat ini dapat membentuk satu kesatuan yang jelas maksudnya. serta tulisan yang kemas. Menurut Byrne (dalam Robiah Kulop Hamzah. 1998). Husin. Matlamatnya adalah untuk memberikan setiap ahli peluang mengemukakan idea masing-masing sambil menerima dan menolak idea yang lain secara diplomasi.

Karangan Fakta Karangan fakta lebih memerlukan pernyataan fakta dan huraian yang mantap. menulis karangan adalah menulis karangan jenis karangan naratif dan karangan fakta. analogi. penyelidik membuat penilaian tentang karangan naratif umum iaitu peristiwa yang diimaginasikan oleh penulis. Teks naratif menampilkan pelbagai cerita dan disusun dalam satu pola yang mengandungi bahagian pengenalan. . Aziz Abd. anekdot atau ungkapan berwibawa (Roselan Baki. Naratif peribadi merupakan peristiwa yang melibatkan diri penulis sendiri. perkembangan dan akhiran (Mahzan Arshad. contoh. Segala tanggapan yang bertentangan tentang sesuatu isu atau perkara haruslah disokong dengan hujah-hujah dan fakta sebagai pembuktian. Dalam konteks kajian ini. rajah pembelajaran koperatif. Talib. ciri-ciri karangan yang bermutu. Penulisan naratif boleh bersifat peribadi dan umum. karangan fakta merujuk kepada suatu tajuk perbincangan atau pendapat yang memerlukan fakta atau hujah-hujah yang konkrit sebagai bukti untuk menyokong pernyataan.Dalam kajian ini. BAB II SOROTAN LITERATUR Pengenalan Bab ini membincangkan aspek yang berkaitan sorotan literatur seperti teori yang mendasari pembelajaran koperatif dalam kemahiran menulis karangan. Setiap fakta yang dinyatakan perlu diperkuat dengan huraian sokongan yang mengandungi keterangan. 2003). kesan pembelajaran koperatif dan kajian-kajian yang pernah dijalankan berkaitan pembelajaran koperatif. prinsip-prinsip pembelajaran koperatif. 1989). Naratif umum pula peristiwa yang didengar atau diimaginasikan oleh penulis. 2003). 2003). Karangan Naratif Karangan naratif menceritakan semula peristiwa-peristiwa yang telah berlaku menurut susunan kronologi peristiwa-peristiwa itu terjadi (Abdd. Dalam konteks kajian ini. Penulisan naratif biasanya dipaparkan mengikut urutan yang kronologi (Roselan Baki.

dan penulisan khususnya. Segala pengetahuan adalah hasil daripada penggabungan pengetahuan dengan orang lain yang kita kenali serta dapat membezakan apa yang kita tahu dengan apa yang orang lain tahu. seperti perspektif pemprosesan maklumat. Pendapat-pendapat di atas adalah selari dengan perspektif psikologi sosiolinguitik . dan perspektif Vygotskian (McCathey & Raphael. berpendapat bahawa manusia tidak mengetahui sesuatu perkara dengan sendirinya.Vygotsky dalam Proses Penulisan Pelbagai perspektif mempengaruhi pengajaran kemahiran literasi amnya. kanak-kanak belajar untuk memahami sesuatu atau mula mendapat pengetahuan. Untuk kajian ini. Proses pembelajaran bermula daripada konteks sosial ke konteks individual.Teori Psikologi Leo S. Sehubungan dengan itu. kefahaman dan makna berdasarkan idea dan pemikiran yang murid miliki. 2003). dengan interaksi lisan sebagai medium dan alat yang menghubungkan kedua-dua konteks berkenaan. dan perolehi daripada orang lain. Hasil daripada interaksi dengan orang lain. Pengetahuan itu akan menjadi pengalaman yang membantu proses pembelajaran. Dalam hal ini. Teori psikologi Vygotsky (1978) yang mengaitkan interaksi lisan dengan pemikiran. lebih banyak pembelajaran berlaku. sejarah sosial dan budaya melahirkan perspektif baru tentang proses pengajaran dan pembelajaran (Roselan Baki. 1978 dalam Roselan Baki. Apabila guru memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti interaksi dalam kelas. KPK berfokuskan perbincangan dalam kumpulan iaitu murid berinteraksi antara satu sama lain secara lisan untuk mendapatkan idea dan bertukar-tukar pendapat dalam proses pembelajaran penulisan karangan. Proses pembelajaran bermula daripada konteks sosial ke konteks individual. 1992 dalam Roselan Baki. Dalam kajian Marohaini Yusoff (1999) mendapati bahawa sepanjang proses menulis karangan. Interaksi dengan orang lain di persekitaran mereka terutamanya ibu bapa dan rakan sebaya akan membantu mereka dalam proses perkembangan (Vygotsky. perspektif naturalis. menulis bersama. 2003). kanak-kanak belajar apabila mereka terlibat dengan aktiviti budaya dan sosial di sekeliling mereka. membetulkan kesilapan bersama dan menerbitkan bersama. Harste dalam Mahzan Arshad (2003). dengan interaksi lisan sebagai medium dan alat yang menghubungkan kedua-dua konteks berkenaan. murid seringkali berinteraksi dengan kawan-kawan walaupun guru tidak membenarkan mereka bercakap dan berkongsi pendapat ketika menulis karangan dalam bilik darjah. 2003). Sauders dalam Ahmad Zaini (2000) menegaskan tentang perlunya bekerjasama dengan rakan sebaya dalam pembelajaran menulis terutamanya untuk merangka. Interaksi lisan memungkinkan pembinaan pengetahuan. perspektif Vygotskian yang menghubungkaitkan proses kognitif dengan sejarah dan budaya komuniti menjadi sebahagian proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

Meja Bulat (Round Table) dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif.yang melihat proses menulis sebagai satu proses yang melibatkan aktiviti kognitif. dan murid-murid yang lebih pintar dengan pelajar yang sedang menjalani pembelajaran (Mercer N. Permainan Panggil Nombor (Numbered Heads). iaitu guru. terdapat tiga kaedah menulis dalam Bahasa Malaysia iaitu menulis bebas. setiap ahli dalam kumpulan akan mengutarakan pendapat masing-masing secara lisan mengikut putaran giliran mereka. Guru dan murid akan sama-sama menulis di papan tulis. murid dengan murid yang pelbagai kebolehan membawa memberi idea atau pendapat dalam penulisan karangan seperti yang terkandung dalam KPK. Kesimpulannya. Dalam teknik Round Robin. 1994 dalam Roselan Baki 2003). misalnya Jigsaw. Berdasarkan teknik-teknik dan prinsip-prinsip KPK.Achievement Division atau dikenali Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid). TGT (Teams-Games-Tournaments atau Kumpulan Pertandingan Permainan). Menulis berkolabratif dilakukan secara berpasangan secara bergilir-gilir untuk berkongsi idea seperti bergilir-gilir menghasilkan perenggan dalam karangan untuk membantu murid yang kurang bermotivasi dalam menulis. Model Pembelajaran Menulis Secara Koperatif Dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bilik darjah terdapat pelbagai kaedah dan teknik yang perlu digunakan oleh guru untuk menarik minat murid dan menjadikan P&P lebih berkesan. pengkaji mengguna teknik Round Robin (Putaran Giliran). bahasa memainkan peranan untuk menghubungkan orang yang lebih berkebolehan. . Menurut Mahzan Arshad (2003). Hal ini disebabkan kanak-kanak menguasai pengetahuan literasi ketika mereka berhubung dengan orang lain dan mereka dapat meningkatkan penguasaan literasi mereka jika mereka dapat berinteraksi dalam masyarakat secara bermakna. Round Robin (Putaran Giliran). Interaksi antara guru dengan murid. Meja Bulat (Round Table) dan sebagainya (Kagan. Melalui teknik ini berlakulah proses bertukar-tukar idea dan pandangan agar idea yang diperuntukan itu akan menjadi lebih jelas dan bermakna. Belajar Bersama (Learning Together). Menulis berkoperatif ialah satu kaedah pengajaran menulis yang memerlukan guru memberi bantuan kepada murid. Cara lain ialah setiap ahli dalam kumpulan sama-sam mencari isi penting. 1992). sosial dan bahasa dalam meningkatkan pengetahuan literasi (berbahasa) murid. membuat huraian dan mencari contoh yang sesuai bagi huraian. Menulis bebas hanya memerlukan bantuan yang minima daripada guru dan sumber lain. menulis berkolabratif dan menulis berkoperatif. Tujuannya adalah untuk menggalakkan murid bebas menggunakan kreativiti untuk menghasilkan karya yang diingini. Salah satunya ialah Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) Terdapat beberapa model KPK telah diperkembangkan dalam P&P. STAD (Students Teams.

Dalam pengajaran penulisan karangan. Setiap ahli memerlukan tambahan idea untuk melengkapkan tugasan. penyusunan yang baik dan gaya bahasa yang menarik (Lembaga Peperiksaan. huraian yang tepat. tepat dan berkesan. Di samping itu murid dilatih untuk membanding hasil kerja sendiri dengan hasil kerja rakan-rakan dalam bilik darjah. Aktiviti berkongsi maklumat ini dapat dilaksanakan oleh ahli dalam kumpulan agar perkara yang dibincangkan itu menghasilkan satu idea yang sangat bermakna. KPK yang digunakan dalam kajian ini boleh ditunjukkan dalam Rajah 1. Melalui penurunan idea tersebut. Ciri-ciri Karangan yang Bermutu Sesebuah karangan dianggap baik jika memenuhi sekurang-kurangnya 3 aspek dalam penulisan iaitu isi yang cukup. Membuat pembetulan isi. Rancangan pelajaran bagi sesi rawatan tersebut adalah seperti dalam lampiran A yang disertakan. Rajah 1: Pengajaran KPK dalam penulisan karangan fakta dan naratif BM. memberi contoh dan menulis dengan bahasa yang betul. murid dilatih untuk bekerjasama menghargai isi. Tema haruslah dapat dikembangkan secara teratur dalam perenggan yang bersepadu dan adanya peratutan dengan baik. KPK ini dijalankan dijalankan untuk membantu murid menulis dengan lebih berkesan. berkesan dan pelbagai gaya . Gaya bahasa menarik dari segi ayat yang gramatis. mereka dapat menguasai kemahiran menulis dengan baik. Guru memberi arahan/ tugasan Pelaksanaan tugasan secara berkumpulan mengutarakan pendapat berkongsi maklumat membaca dan menyemak masing-masing secara secara bergilir-gilir hasil tugasan lisan mengikut putaran Membuat Refleksigiliran mereka. ahli kumpulan dapat berkongsi maklumat secara bergilir-gilir dalam mencurahkan idea yang dibincangkan.Manakala dalam teknik Round Table pula. setiap ahli digalakkan untuk membaca dan menyemak hasil tugasan mereka agar tugasan mereka mantap dan bermakna. contoh. menerusi teknik tersebut. 2008). huraian. kesalahan bahasa. olahan dan sebagainya. Rajah 1 menunjukkan cara pelaksaan pengajaran menggunakan KPK semasa rawatan dijalankan ke atas sampel kajian. logik. Akhirnya.

memberi takrif yang kurang tepat kepada tajuk. mengemukakan isi lebih daripada tiga dan menghuaraikan serta mengembangkan isi dengan jelas. idea dijalin mengikut urutan kepentingan dengan menggunakan penanda wacana. Antaranya ialah ahli-ahli saling bergantung secara positif. Pengolahan. gaya bahasa menarik dan mempunyai kepelbagaian. Laporan Lembaga Peperiksaan Malaysia bagi SPM 2002 (Lembaga Peperiksaan Malaysia. Isu-isu yang diutarakan dapat dikupas secara matang dan dikaitkan setiap isu dengan keadaan semasa. karangan yang dianggap bermutu mestilah mempunyai ciri-ciri berikut (Abdul Hamid Ahmad. gramatis dan pemilihan diksi yang sesuai mengikut tajuk yang dibincangkan. isi karangan menepati mod wacana penulisan. berkesan dan tidak ada kesalahan tata bahasa. penyampaian dan pemerengganan menarik dan berkesan. Idea-idea yang dikemukan pula matang. ayat digunakan hendaklah gramatis. Huraian isi kurang. Prinsip-prinsip Pembelajaran Koperatif Terdapat 5 elemen yang perlu dipegang dalam KPK (Johnson dan Johnson. Pengolahan kurang menarik dan kurang berkesan. menyertakan contoh yangs sesuai. sesuatu karangan dinilai sebagai sederhana apabila karangan yang dihasilkan agak samar dengan tajuk yang diberi. Kepelbagaian dan keragaman ayatnya juga kurang. contoh kurang tepat. kurang berkembang. Isi dalam karangan kurang dan bercampur aduk. kurang jelas dan gagal mengemukakan isi yang tepat. jelas dan teratur. 1998). penggunaan tanda baca yang tepat serta setiap perenggan hanya mempunyai satu isi sahaja. Antara ciri tersebut ialah isi karangan bertepatan dengan kaedah soalan atau tajuk. Dari aspek bahasa pula. 2003) menggariskan maksud karangan yang cemerlang sebagai karangan yang dapat memberi takrif kepada tajuk dengan baik. karangan ditulis dengan bahasa yang memuaskan. Unsur peribahasa diselitkan secara berkesan.Dari segi perspektif guru. lancar. idea dan contoh yang diberikan kurang matang. Menurut Lembaga Peperiksaan lagi. isi karangan dihurai dengan tepat dan diberi contoh yang sesuai. Di samping itu. Kesalahan bahasa pula kecil dan tidak ketara. Bahasa kurang memuaskan dan kadangkala salah penggunaannya. terdapat kepelbagaian dan keragaman dalam struktur ayat. pemilihan perkataan mestilah tepat. Karangan dinilai sebagai lemah apabila murid gagal menulis mengikut kehendak soalan. Kementerian Pelajaran Malaysia. tidak berkembang atau lemah. kabur dan tidak berkaitan. Selain itu. Setiap ahli kumpulan mesti sedar bahawa mereka mempunyai kaitan dengan orang lain dan usaha untuk . kurang sesuai. memberi isi yang tidak jelas. Struktur ayat lemah dan tiada keragaman serta kurang daripada 100 patah perkataan. bahasa yang digunakan tidak lancer dan banyak melakukan kesalahan tatabahasa sehingga sukar memahamimaksud ayat. 1994).

1994). Selain itu. Perhubungan dengan individu akan mewujudkan persahabatan tanpa mengira kaum dan kedudukan. interaksi bersemuka merupakan salah satu elemen yang terdapat dalam KPK. Kemahiran sosial penting kerana tanpa kemahiran sosial. Berdasarkan domain afektif. Setelah dapat bekerjasama dalam kumpulan mereka juga akan saling menerima dan bertukar-tukar idea antara satu sama lain. 1995). Kajian yang dijalankan menunjukkan murid yang belajar secara koperatif lebih bekerjasama dan saling bergantungan antara satu sama lain berbanding kaedah pembelajaran secara individu. Setiap kumpulan bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri dan mesti mempunyai kesedaran untuk bekerjasama dan meyumbang tenaga untuk melaksanakan sesuatu tugasan dengan sempurna. Setiap ahli kumpulan harus sedar mereka saling bergantung dalam melaksanakan beban tugas. Rasa tanggungjawab untuk menyiapkan tugasan antara ahli kumpulan juga terkandung dalam elemen KPK. setiap ahli perlu berkomunikasi secara bersemuka. membuat keputusan dan sebagainya. kemahiran komunikasi. membuat kerja bersama dan menunjukkan kesungguhan untuk berkongsi maklumat dan berbincang dalam melaksanakan dan menyempurnakan tugasan dan mencapai matlamat kumpulan. Prinsip yang terakhir ialah pemprosesan kumpulan. ahli-ahli kumpulan sedar mereka tenggelam bersama-sama. Harga kendiri mereka akan meningkat dan secara tidak langsung mereka akan lebih . saling percaya. saling meningkatkan harga diri dan menyayangi sekolah. murid berpeluang meneguhkan domain kognitif dan domain efektif. Dalam hal ini. Setiap ahli harus saling bantu-membantu. membuat keputusan bersama dan berusaha membuat pembaikan dalam tugasan.melakukan sesuatu tidak akan berjaya jika usaha tidak dilakukan bersama. Melalui kaedah pembelajaran koperatif ini. kemahiran sosial perlu diberi penekanan yang berfungsi secara berkesan dalam kumpulan. Setiap orang dalam kumpulan harus belajar dan terlibat secara aktif untuk membantu kumpulannya berjaya (Jacobs. Sehubungan itu. Implikasi Pembelajaran Koperatif terhadap Kemahiran Menulis Kajian-kajian yang dilakukan telah menunjukkan keberkesanan pembelajaran koperatif dari segi pencapaian akademik di samping meningkatkan proses sosialilasi murid. guru dan murid harus berupaya membuat refleksi sejauhmana P&P telah berjaya (Kagan. ahli kumpulan akan menghadapi kesukaran dalam melaksanakan aktiviti kumpulan. Antara kemahiran sosial yang harus ditekankan kepada ahli kumpulan ialah aspek kepimpinan. Dalam hal ini. Seterusnya pelajar berasakan diri mereka diterima dan dihargai oleh rakan-rakan. Dalam elemen ini. Sharon & Slavin (1989) dalam Zakaria Kassim (2003) menyatakan pembelajaran koperatif meninggalkan pelbagai kesan yang dapat dikenal pasti seperti lebih bekerjasama. Tugasan perlu dilakukan secara muafakat dan keputusan yang dibuat adalah hasil persetujuan bersama.

setiap pelajar mempunyai tanggungjawab untuk menguasai sesuatu subtopik serta berpeluang berkongsi pengetahuannya dengan ahli kumpulan yang lain. semua kaedah belajar bersama menekankan tanggungjawab setiap ahli dalam kumpulan dengan tidak mengambil kira pencapaian akademik. Secara tidak langsung. mereka perlu menguatkan nada suara supaya didengari dan difahami oleh ahli kumpulan lain. Slavin. bukan sekadar menghafal sesuatu topik. Robert E. Untuk tujuan ini. namun ia akan memberi faedah kepada golongan yang berbeza dalam satu kumpulan (Robert E. Dalam hal ini.Zubaedi. bekerjasama. Slavin. Apabila yang cerdas berada dalam kumpulan yang kurang cerdas. kaedah pembelajaran koperatif memupuk nilai-nilai murni seperti kejujuran. Sehubungan itu. 2008). yang meningkatkan daya ingatan dan seterusnya membolehkan mereka menunjukkan pencapaian yang lebih baik. kajian oleh beberapa tokoh pengkaji (Deuttsh. 1949. pelajar perlu betul-betul memahami subtopik itu. Thomas. kerjasama dalam kumpulan sangat diperlukan supaya setiap individu dapat mencapai apa yang dihasratkan dan dapat memperoleh manfaat bersama (Kagan. Kumpulan pembelajaran berkoperatif boleh terdiri daripada tiga orang atau lebih dalam satusatu kumpulan. Jika dijalankan dengan sempurna. Ini mengakibatkan pemprosesan pada aras yang lebih tinggi. Pelaksanaan tugas secara berkoperatif dapat menumpukan pelakuan dan keyakinan diri murid. Pembelajaran koperatif yang menggunakan kerjasama dalam kumpulan kecil yang terdiri daripada pelajar dari pelbagai kebolehan membolehkan pelajar bekerjasama untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan bagi menghasilkan pembelajaran secara maksimum. D. sanggup berkorban sepakat dan berinisiatif. Hulten dan De Vries. 2008) menunjukkan pembelajaran koperatif boleh meningkatkan pencapaian dan kemahiran kognitif pelajar. bertanggungjawab. Kaedah pembelajaran koperatif juga mendorong pelajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan sebaya secara harmoni. Terjemahan Nurulita. 1994). Zakaria Kassim (2003) bersetuju bahawa kaedah pembelajaran koperatif dapat mengendalikan pelajar melaksanakan tugas-tugas secara bersemuka. bertolak-ansur berperikemanusiaan. saling menghormati. Johnson and Johnson (1994) dalam Mahzan Arshad (2003) menjelaskan bahawa belajar secara berkoperatif memberi peluang kepada pelajar untuk terlibat dalam aktiviti sosial dalam bilik darjah dengan aktif. . Sehubungan itu. 1976.menyanyangi sekolah dan berminat untuk belajar. Berdasarkan domain kognitif pula. 1983. Dengan cara demikian. 1957. Madden dan slavin. Ahli-ahli dalam kumpulan perlu bekerjasama untuk mencapai objektif pembelajaran. Teguran sesama ahli perlu dilakukan dengan sewajarnya agar dinamik kumpulan tidak hancur dan gerak kerja berjalan lancar.

beliau bersutuju bahawa KPK juga mendorong pelajar meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran. Oleh itu. (Harste dalam Mahzan Arshad. Permuafakatan ini akan membantu dan menggalakkan pembelajaran yang aktif. 2003). Oleh itu. Ini jelas menunjukkan bahawa kaedah pembelajaran koperatif menyumbang kepada peningkatan pelajar jika dibandingkan dengan kaedah pembelajaran secara tradisonal. 2003).Justeru. Murid lebih cenderung dan berminat belajar sambil bertukar-tukar pendapat atau berinteraksi dengan rakan. Kaitan pembelajaran Koperatif dengan penulisan karangan Menurut Vygotsky. pelajar gemar berinteraksi dengan aktif dengan membuat perbandingan antara teks yang ditulisnya dengan teks yang . kemahiran interpersonal dapat dibentuk selain daripada belajar menyelesaikan masalah bersama-sama. pelajar-pelajar dapat berkongsi kekuatan dan membaiki kelemahan masing-masing. pembelajaran bahasa harus bermula dengan aktiviti yang bersifat sosial sebelum menjadi aktiviti yang bersifat individual dan personal (Roselan Baki. malah harus dilihat dalam aspek yang lebih luas iaitu pembentukan sahsiah generasi akan datang. 1998). saling bergantung antara satu sama lain. Sehubungan dengan itu. sebelum pelajar mula diminta untuk menulis karangan. aktiviti kumpulan dan sebagainya perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kumpulan murid yang diajar dengan pendekatan pembelajaran koperatif mencatat pencapaian yang lebih tinggi berbanding dengan kumpulan murid yang diajar melalui kaedah tradisional (Cheah dan Poon. menanam nilai-nilai positif hidup bermasyarakat selain membantu perkembangan emosi dan mental pelajar (Robert E. Manusia tidak mengetahui sesuatu perkara dengan sendirinya. Tanggungjawab menyelesaikan tugasan merupakan kaedah yang amat baik untuk memberi peluang kepada pelajar memenuhi keperluan sosial mereka. aktiviti perbincangan. 2008). Selain itu. KPK boleh menjadi satu asas yang kukuh untuk membina peribadi insan mulia. Segala pengetahuan adalah hasil daripada penggabungan pengetahuan dengan orang lain yang kita kenali serta dapat membezakan apa yang kita tahu dengan orang lain tahu. Perkembangan koperatif tidak hanya berperanan meningkatkan prestasi akademik sahaja. mereka perlu diberi peluang melakukan aktiviti yang membolehkan mereka berinteraksi dengan rakan-rakan dan guru. Slavin. Melalui penempatan ke dalam kumpulan dan memberi tugasan kepada mereka menyebabkan mereka perlu bekerjasama. lebih banyak pembelajaran berlaku. Apabila guru memberi peluang kepada pelajar melakukan aktiviti interstektualiti dalam kelas. Dengan menggunakan kaedah kumpulan kecil. Dalam menghasilkan penulisan misalnya.

Kajian yang dilakukan oleh mereka cuba meninjau kekuatan dan kelemahan kedua-dua teknik .Achievement Division) atau dikenali sebagai Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid. Shukor dan rakan-rakan (2001). penjanaan idea. Beliau telah mendedahkan teknik koperatif kepada kumpulan rawatan. Ini adalah kerana kanak-kanak menguasai pengetahuan literasi ketika mereka berhubung dengan orang lain dan mereka dapat meningkatkan penguasan literasi mereka dalam masyarakat secara bermakna. mencari bahan. Kajian yang serupa dilakukan oleh Suraya (1999) dalam Masitah Zainuddin (2005). perbendaharaan kata. Dapatan kajian beliau menunjukkan pembelajaran koperatif dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut dalam mutu penulisan pelajar. olahan. Enam aspek yang spesifik dalam penulisan karangan telah ditumpukan dalam kajian beliau iaitu kematangan fikiran. Hasil penulisan secara individu ini apabila digabung akan menghasilkan penulisan yang mantap. menulis bersama. Pelajar yang didedahkan dengan kaedah ini didapati meningkat dari segi perancangan. olahan dan struktur kata dalam karangan pelajar. isi dan kesalahan bahasa. Zawiah Abd. ke atas pelajar tingkatan tiga dalam jangka masa enam minggu. Pendapat-pendapat di atas adalah selari dengan perspektif psikologi sosiolinguistik yang melihat proses menulis sebagai satu proses yang melibatkan aktiviti kognitif. struktur kata. Saunders (1999) dalam Ahmad Zaini (2000) menegaskan tentang perlunya kerjasama dalam pembelajaran menulis terutamanya untuk merangka. membetulkan kesilapan bersama dan menerbitkan bersama. Hasil kajian mendapati bahawa pendekatan pembelajaran koperatif begitu berkesan berbanding tradisional. di Negara Brunei Darul Salam. Hasil eksperimen selama empat minggu mendapati bahawa pendekatan koperatif amat berjaya berbanding dengan kaedah tradisional. Kajian Berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran Koperatif Aspek Penulisan Karangan Rosni Yusof (1999) telah mengunakan kaedah pembelajaran koperatif STAD (Students Teams. bagi melihat pencapaian pelajar tingkatan dua. Dalam hal ini. Sekolah Menengah Kebangsaan di negeri Melaka dalam aspek tersebut. telah membuat kajian yang lebih menarik tentang pengajaran penulisan dengan mencuba strategi pembelajaran koperatif menggunakan teknik ‘Round Robin’ dan ‘Round Table’ dalam proses penulisan dalam kalangan murid tahun empat sebuah sekolah rendah. sosial dan bahasa dalam meningkatkan pengetahuan literasi (berbahasa) pelajar. Beliau telah menyelidik cara pembelajaran koperatif dapat meningkatkan mutu penulisan pelajar. Ahmad Zaini Yaacob (2000) yang mengkaji tentang kesan pembelajaran koperatif dalam kalangan pelajar tingkatan empat di luar bandar. Mereka diajar cara bekerjasama dalam kumpulan untuk menghasilkan karangan. Beliau menggunakan kaedah pembelajaran koperatif STAD.ditulis oleh rakan yang lain.

Roslina Othman (2002) telah mengkaji tentang strategi pembelajaran koperatif dalam kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran di Kelantan pula mendapati kanak-kanak yang mengikuti strategi pembelajaran koperatif telah menunjukkan pencapaian lebih baik dalam mengenal huruf dan suku kata berbanding kanakkanak yang belajar dengan kaedah tradisional. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan yang mantap tanpa mengira perbezaan yang wujud sesama mereka. Sampel kajian terdiri daripada 30 orang pelajar sekolah menengah. beliau mendapati murid-murid ini menunjukkan minat serta bersemangat untuk belajar. Pembelajaran koperatif juga boleh membina kemahiran menulis yang berkualiti tinggi di samping mengatasi masalah kesantunan mengembang. menghurai. (2000) melalui kajian beliau terhadap murid yang diajar mengunakan unsur naratif iaitu cerita rakyat. dalam kajiannya tentang keberkesanan teknik pembelajaran koperatif dalam penulisan karangan BM pelajar tingkatan dua. Kajian ini juga telah melihat cara pengguna teknik ini boleh mendorong murid untuk menghasilkan karangan yang baik. . Dapatan kajian mendapati bahawa terdapat perbezaan dan peningkatan dari segi penulisan karangan terhadap kaedah yang digunakan oleh guru dalam penulisan karangan. Cerita rakyat memperkenalkan penggunaan bahasa yang pelbagai kepada murid. Kedah. Berdasarkan pemerhatian beliau terhadap murid yang diajar menggunakan cerita rakyat. Khadijah Ahmad (2005) yang mengkaji tentang keberkesanan pembelajaran koperatif dalam menulis karangan BM. Perlis. Terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian pelajar dalam menulis karangan sebelum dan selepas dirawat dengan kaedah pembelajaran koperatif. Hasil hubungan interaksi sesama ahli kumpulan atau rakan sebaya telah berjaya meningkatkan pengetahuan kebolehan pelajar dalam menulis isi karangan. Kaedah yang digunakan adalah kaedah eksperimen yang memakan masa selama hampir sebulan. Hasil kajian mendapati teknik ini berkesan untuk murid lemah serta murid yang cemerlang pada masa sama. Masitah Zainuddin (2005).berkenaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan. Pelajar didapati bekerjasama. Hasil kajian mendapati bahawa pembelajaran koperatif berjaya meningkatkan penulisan dalam karangan setelah sesi rawatan dijalankan. di daerah Kangar. menjana supaya lebih mantap dan bernas. Kajian Berkaitan Pengajaran Karangan dan Pembelajaran Koperatif Secara Am Taylor. Kajian dilakukan terhadap 30 orang pelajar di Sekolah Menengah di daerah Kuala Nerang. E.

Pada akhir pengajaran. bekerjasama. Beliau menjalankan kajian secara kuasi eksperimen selama 11 minggu bagi memastikan kesan kedua-dua kaedah ke atas pencapaian. Faridah Hanim (2003). kasih sayang. Nor Azizah Salleh dan kawan-kawan (2002). Cerita rakyat mempunyai ciri-ciri istimewa yang sesuai untuk pengajaran bahasa. Dayang Rositer Awang Ibrahim (2001). kejujuran . kerajinan dan rasional. yang melibatkan 64 orang pelajar. bertutur. Hasil kajian mendapati bahawa lima faktor yang mempengaruhi guru matematik mengamalkan pembelajaran koperatif iaitu pelajar. Hasil kajian menunjukkan semua nilai murni yang dapat diterapkan melalui kaeadah pembelajaran koperatif dan setiap nilai murni didapati berbeza antara sekolah. mengkaji sejauh manakah pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran Sains dapat menerapkan nilai murni. Klang. Pelajar ini dibahagikan kepada dua kumpulan rawatan secara padanan iaitu 32 dalam eksperimen (KPK) dan 32 lagi dalam kumpulan kawalan (kaedah tradisional). Kaedah kuasi eksperimen dijalankan dengan mengambil setiap sekolah dua buah kelas dijadikan sample. Hasil kajian mendapati bahawa KPK secara relatif lebih berkesan dalam pengajaran tatabahasa berbanding dengan kaedah tradisional. kebersihan mental. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kaedah pembelajaran koperatif menyumbang kepada peningkatan pelajar jika dibandingkan dengan kaedah pembelajaran secara konversional. pembabitan dan amalan berkomunikasi pelajar. pembabitan dan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran perdagangan melalui kaedah permainan jigsaw II dan STAD (Students TeamsAchievement Division atau dikenali Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid). mengkaji tentang keberkesanan penggunaan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa Bahasa Melayu. kemudahan fizikal. murid-murid mengulas bahawa sesi pengajaran menggunakan cerita rakyat merupakan bahagian yang paling disukai mereka. pemerhatian guru dan temu bual pelajar. Seramai 990 orang pelajar tingkatan dua dari 12 buah sekolah di Selangor diambil sebagai sampel dalam kajian ini. Kajian oleh Zakaria Kassim (2003) memberi tumpuan kepada kemahiran komunikasi. Secara spesifik kajian ini meneroka faktor-faktor yang mendorong guru matematik mengamalkan pembelajaran koperatif di samping mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. guru. Pengulangan pada bahagian-bahagian tertentu membolehkan perbendaharaan kata serta tatabahasa baharu diperoleh. sebuah dijadikan kelas eksperimen dan sebuah lagi dijadikan kelas kawalan. Alat kajian yang digunakan ialah soal selidik (pra ujian dan pasca ujian). Malah sangat sesuai untuk meningkatkan kemahiran mendengar. berdikari. Kajian eksperimental menggunakan Rekabentuk Kumpulan Kawalan Pra-Ujian-Pasca-Ujian telah dijalankan di sekolah Menengah di daerah Kapar. dalam kajiannya terhadap empat orang guru matematik di sebuah sekolah menengah. membaca dan menulis. kumpulan sokongan .

dan budaya sekolah. menjalankan kajian berbentuk eksperimen untuk melihat kesan pembelajaran koperatif kaedah Jigsaw terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan empat. Terdapat tujuh masalah yang telah dikenal pasti menyulitkan pelaksanaan pembelajaran koperatif adalah pelajar. menyatakan bahawa pembelajaran koperatif adalah satu usaha untuk mengelompokkan pelajar yang terdiri daripada pelbagai kebolehan ke dalam kumpulan kecil demi menuju ke arah sasaran umum. Antara kaedah yang kerap digunakan oleh mereka ialah kaedah berstruktur. jigsaw dan Team-Games-Tournaments. Fakulti Pendidikan. latihan dan kandungan pelajaran. Kedah. UTM Skudai Johor”. masa. dalam kajiannya tentang Penggunaan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam Pengajaran Matematik: Penyelidikan Sekolah Rendah. guru. Namun kemampuan guru tersebut semakin meningkat pada peringkat pusingan akhir. Kumpulan eksperimen didedahkan dengan pengajaran menggunakan kaedah pembelajaran koperatif manakala kumpulan kawalan menggunakan kaedah pengajaran sedia ada. Hasil penyelidikan menunujukkan bahawa kemampuan guru mengalami masalah pada peringkat awal tindakan. Tind The Find dan Pairs Check. Hampir kesemua elemen dalam pembelajaran koperatif diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran kecuali kemahiran social dan refleksi kumpulan. . Seramai 60 orang pelajar tingkatan empat dipilih untuk menduduki ujin pra dan seterusnya dibahagikan kepada dua kumpulan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa guru matematik mempunyai pengetahuan yang sederhana mengenai pelaksanaan pembelajaran koperatif dalam pengajaran bilik darjah masing-masing. KPK yang digunakan dalam kajian ialah struktur jigsaw. kemampuan guru menstruktur PK adalah tinggi daripada pemboleh ubah yang lainnya. Dapatan juga menunjukkan bahawa kemampuan guru memotivasikan pelajar pada peringkat awal tindakan adalah rendah dan meningkat pada bahagian akhir. kaeadah penagajaran dan pembelajaran. Zaenab Hanim dan kawan-kawan (2004). Tok Hoon Seng (2006) dalam kajiannya yang bertajuk “Cooperative Learning And Achievement In English Language Acquisition N A Literature Class In A Secondary School”. Ruslim Mohd. mengkaji tiga pemboleh ubah paling penting tentang kemampuan guru. Keseluruhannya. Pernyataan tersebut diperkuatkan lagi dengan dapatan kajian oleh oleh Siti Hajar Abd Hamid (2007) dalam kajiannya yang bertajuk “Pembelajaran Koperatif Menggunakan EPembelajaran Di Kalangan Pelajar Yang Mengambil Subjek Telekomunikasi Dan Rangkaian. Salleh (2005). Hasil kajian mendapati bahawa kaedah pembelajaran koperatif yang menggunakan kaedah jigsaw telah meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. memotovasikan pelajar dalam PK yang bertujuan untuk mengubah amalan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. pengurusan bilik darjah. Kajian dijalankan selama 10 minggu di sebuah sekolah menengah di daerah Kulim. Hasil kajian menunjukkan bahawa penggunaan kaedah pembelajaran secara koperatif dapat membantu pelajar dan guru di sekolah dalam usaha untuk memantapkan strategi pengajaran dan pembelajaran mereka.

Perak.'s (2005) mengkaji dengan meneroka keberkesanan menggunakan pembelajaran bersama di darjah-darjah ilmu berbeza di dalam Bloom (1956) taksonomi. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbandingan. Hasil kajian. jelaslah bahawa strategi pengajaran dan pembelajaran secara koperatif mendatangkan kesan yang positif . Seramai 160 orang murid dari dua buah sekolah Cina dan Tamil telah terlibat sebagai sampel kajian. Rumusan Berdasarkan tinjauan dan kajian yang dijalankan. Cheah Tong Tiat dan kawan-kawan (2007). Perak. Kajian ini melanjutkan Hwang et al. Kajian dilakukan terhadap murid darjah lima dari dua buah sekolah jenis kebangsaan Cina (SJK C) dan sekolah jenis kebangsaan Tamil (SJK T). didapati bahawa faktor rakan sebaya merupakan faktor yang paling dominan terhadap amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik. Penemuan-penemuan positif pereplikaan ini dan sambungan adalah penting kerana mereka harus mengukuhkan keyakinan pengajar-pengajar perakaunan yang mengajar di satu persekitaran pembelajaran yang pasif dalam melaksanakan pedagogi ini untuk menyampaikan topik-topik perakaunan yang telah menjadi semakin lebih kompleks atas dua dekad lepas. Instrumen yang telah digunakan di dalam kajian ini adalah satu set soalan soal selidik. Keputusan kajian telah menunjukkan bahawa kaedah PK (BPPP) merupakan kaedah yang lebih berkesan berbanding dengan kaedah PT dalam pencapaian bacaan pemahaman teks. Kajian oleh Azizi Hj. Responden kajian terdiri daripada 132 orang pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik.Tujuan kajian dijalankan untuk meninjau keberkesanan kaedah Pembelajaran Koperatif (PK) Bahagian Pencapaian Pasukan Pelajar BPPP (Student Teams-Achievement Divisions-STAD) dan kaedah Pembelajaran Tradisional (PT) terhadap pencapaian bacaan pemahaman teks Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. mengesahkan jangkaan yang pembelajaran bersama membolehkan pedagogi menjadi lebih berkesan dalam menambah keupayaan pelajar-pelajar untuk memperolehi pengetahuan perakaunan daripada satu tradisional kuliah kaedah dalam pasif selaras persekitaran pembelajaran. Perak. Yahaya. dalam kajiannya bertajuk Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif Dalam Pembelajaran Bacaan Pemahaman Teks Di Kalangan Murid SJK ( C ) Dan SJK ( T ). (2005) dalam Cheah Cheah Tong Tiat dan kawan-kawan (2007) yang mengkaji tentang Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif dalam penmbelajaran bacaan pemahaman teks di kalangan murid SJK (c) dan SJK (T).Hwang et al. peningkatan pencapaian pemahaman teks bagi pelajar yang mengikuti kaedah PK (BPPP) heterogenous adalah lebih tinggi daripada pelajar yang mengikuti kaedah PK (BPPP) homogenous. Intan Sapinas Binti Bahuri (2007) untuk meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik.

Sikap dan perlakuan mereka didapati mengalami perubahan menerusi pembelajaran koperatif. BAB III METODOLOGI KAJIAN Pengenalan Bab ini akan membincangkan metodologi yang digunakan dalam menjalankan kajian ini. Mereka melibatkan diri secara aktif dalam segala aktiviti yang dirancang oleh guru kerana mempunyai tanggungjawab untuk menaikkan imej kumpulan masing-masing. kerjasama dan saling bantu membantu amat penting memandangkan kaedah pembelajaran yang menekankan persaingan. Permainan Panggil Nombor (Numbered Heads). instrumen kajian. Meja Bulat (Round . Aspek-aspek yang dibincangkan ialah kerangka konseptual kajian. prosuder kajian. reka bentuk kajian. Kerangka Konseptual Kajian Secara umumnya. STAD (Students Teams. pemilihan sampel. Putaran Giliran (Round Robin). Semangat perpaduan.Achievement Division atau dikenali Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid). tempoh masa kajian. Terdapat beberapa model KPK telah diperkembangkan dalam pengajaran dan pembelajaran. tatacara pengumpulan dan penganalisisan data statistik. KPK menegaskan bahawa aktiviti berkumpulan yang melibatkan perlakuan murid dalam pembelajaran dapat menarik minat dan menjadikan pembelajarn lebih bermakna. Belajar Bersama (Learning Together).sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas rawatan. Oleh itu. TGT (Teams-Games-Tournaments atau Kumpulan Pertandingan Permainan). misalnya Jigsaw. pengkaji berpendapat bahawa pembelajaran koperatif juga sesuai digunakan dalam apa jua mata pelajaran yang hendak diajarkan kepada pelajar.

Dapatan kajian ini. Selepas itu mereka diberi rawatan dengan Kaedah Pembelajaran Koperatif. Putaran Giliran (Round Robin) Meja Bulat (Round Table) Penulisan Karangan Fakta Dan Karangan Naratif Pembelajaran Koperatif PENCAPAIAN Rajah 2: Kerangka Konseptual Kajian Reka Bentuk Kajian Kajian ini menggunakan kaedah eksperimental iaitu Rekabentuk Prapasca ujian Ujian Satu Kumpulan. Selepas olahan diberi. Majid Konting. Namun dalam kajian ini. Sebelum subjek diberi olahan. cerapan dilakukan dengan menggunakan praujian bagi menentukan kedudukan subjek. aktiviti kumpulan digunakan untuk aktiviti perbincangan hasil yang diperoleh. Setelah selesai rawatan. Seramai 40 orang murid ini telah diminta menduduki pra ujian menulis karangan fakta dan karangan naratif. didapati bahawa KPK menggunakan Putaran Giliran dan Meja Bulat dapat meningkatkan pencapaian murid dalam penulisan karangan fakta dan naratif seperti Rajah 2. cerapan dilakukan sekali lagi bagi menentukan kedudukan subjek dengan menggunakan pasca ujian (Mohd. Reka bentuk praujian-pasca ujian satu kumpulan hanya menggunakan satu kumpulan eksperimen (KE) untuk mengkaji kesan olahan pembolehubah tak bersandar. Berdasarkan Rajah 3 di atas pembolehubah bersandar kajian ini adalah skor pra ujian dan skor pasca ujian ujian yang diperolehi dari kumpulan yang dikaji. Untuk . melibatkan dua teknik dalam KPK iaitu Putaran Giliran dan Meja Bulat.Table) dan sebagainya (Kagan. Dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan. 2005). Pasca ujian Rawatan Pra ujian Pra ujian Pemilihan sampel Rajah 3: Reka bentuk Kajian keberkesanan KPK dalam pengajaran kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif BM. kumpulan murid ini diberi pasca ujian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tahap pencapaian murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran khususnya dalam menulis karangan fakta dan karangan naratif. Reka bentuk kajian yang digunakan boleh ditunjukkan dalam rajah 2 seperti di bawah. 1992).

khususnya populasi kajian. Selain itu. Secara ringkasnya. Semua murid di sokolah ini adalah terdiri daripada kaum Cina yang menggunakan bahasa ibunda iaitu Bahasa Teochu dalam pertuturan seharian. kaedah dan bahan yang sesuai untuk pelajar (Popham. Shukor (2001). Pembolehubah tak bersandar dalam kajian ini ialah kaedah rawatan.mendapatkan skor tersebut. iaitu kaedah pembelajaran koperatif (KPK). iaitu sekolah gred B. Hasil daripada sesuatu ujian akan dapat membantu guru menentukan hala-tuju dalam proses pengajarannya. Kaedah ini digunakan sebagai bahan rawatan utama yang bersesuaian dengan objektif utama kajian ini. 1994:71) dalam Zawiah Abd. 2000:10). di tempat kajian terdapat ciri-ciri heterogenus yang mewakili murid lelaki dan perempuan yang mempunyai pelbagai kebolehan. Oleh itu penyelidik akan menguji penguasaan kemahiran menulis karangan fakta dan naratif BM murid melalui pengujian. penyelidikan ini dijalankan dengan menggunakan kaedah eksperimental yang berasaskan reka bentuk kajian seperti yang digambarkan dalam rajah 3 Praujian Pembolehubah tak bersandar Pasca ujian C1 O C2 Rajah 4: Rekabentuk Prapasca ujian Ujian Satu Kumpulan Nota: Simbol O mewakili olahan pembolehubah tak bersandar. khasnya dalam menentukan objektif. Kerjasama baik yang ditunjukkan oleh pentadbir sekolah berkenaan juga memudahkan pengkaji . Tempat ini dipilih berdasarkan ciri-ciri yang didapati memenuhi syarat-syarat dan keperluan kajian. iaitu untuk melihat sejauh manakah berkesannya KPK dalam meningkatkan prestasi murid dalam tingkatan dua dalam pembelajaran aspek kemahiran menulis karangan BM. C1 digunakan untuk cerapan pertama iaitu pra ujian. Kaedah ini mudah dan sesuai digunakan bagi guru yang hendak mencuba KPK dalam bilik darjah (Kagan. Tempat Kajian Kajian ini di jalankan di sebuah sekolah menengah kebangsaan yang terletak di daerah Klang. Simbol C2 mewakili cerapan terhadap cerapan kedua dan biasanya untuk mencerap pasca ujian. penyelidik menjalankan satu ujian pencapaian untuk menguji penguasaan kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif Bahasa Malaysia (BM) murid. Simbol C mewakili cerapan terhadap pembolehubah bersandar. KPK yang digunakan ialah Putaran Giliran(Round Robin) dan Meja Bulat (Round Table). Salah sebuah sekolah yang terletak di daerah Pelabuhan Klang telah dipilih oleh pengkaji.

Pada peringkat pertama. Majid Konting. Dalam tempoh tersebut pengkaji telah memberi penerangan tentang tujuan kajian. Tempoh masa kajian Kajian ini dijalankan dalam tempoh empat minggu. Secara amnya pecahan bilangan murid boleh diringkaskan seperti Jadual 1 di bawah. sampel menduduki pra ujian. Seramai 40 orang murid telah dipilih secara rawak yang terdiri terdiri daripada lelaki dan permpuan. Pelaksanaan pengajaran koperatif dijalankan selama lapan kali pengajaran iaitu selama 40 minit untuk setiap karangan. Sampel Kajian Sampel yang dipilih terdiri daripada murid tingkatan dua di sebuah sekolah menengah. Dalam tempoh seminggu. Prosedur Kajian Secara amnya kajian ini dijalankan dalam tiga peringkat. 2005). Kriteria yang dipertimbangkan semasa memilih sampel kajian kerana mereka mempunyai pencapaian akademik yang berbeza dan terdiri daripada murid lelaki dan perempuan yang mempunyai ciri-ciri heterogenus dari segi pencapaian dan jantina. kaedah belajar secara berkumpulan. pra ujian. Daripada jumlah tersebut terdapat 10 orang murid lelaki dan 30 murid perempuan.mengakses maklumat untuk keperluan kajian ini. Keputusan dalam UPSR dan keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun menjadi asas pemilihan sampel. Bilangan seramai ini memudahkan aktiviti pembahagian kumpulan. pengkaji menjalankan aktiviti eksperimental seperti penerangan. Jumlah sampel hendaklah melebihi 30 unit kerana andaian taburan normal biasanya dipenuhi apabila saiz sampel melebihi 30 unit (Mohd. Tujuan perbincangan ini adalah untuk memberi . Sampel kemudian dirawat dengan menggunakan KPK dalam penulisan karangan. Setelah selesai menjalani rawatan dalam masa yang disebut. mengendalikan pra ujian dan mendedahkan KPK kepada sampel terbabit. Penentuan ini dibuat dengan memilih murid yang mempunyai ciri-ciri heterogenus dari segi kebolehan dan pencapaian mereka. sampel akan diajar kemahiran menulis sebanyak dua kali pengajaran. Jantina Kekerapan (Sampel) Peratus (%) Lelaki 10 25 Perempuan 30 75 JUMLAH 40 100 Jadual 1: Sampel kajian mengikut jantina Pengkaji memilih murid tingkatan dua kerana sampel sudah mempunyai pengalaman menulis karangan setahun di tingkatan satu dan dianggap mahir dalam penulisan karangan.

Murid didedahkan dengan cara mencari isi berdasarkan isi. 3 Pengenalan pendahuluan karangan yang terdiri daripada definisi tajuk. 5 Cara mengembangkan isi. Jenis rawatan yang diberikan ialah menulis karangan secara kerjasama dan berkongsi idea atau menulis secara berkoperatif dengan menggunakan teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat. contoh. menghurai isi. 4 Cara mendapatkan isi. menulis karangan dengan bahasa yang betul. bukti. 2 Penerangan tentang cara Pembelajaran Koperatif iaitu pembentukan kumpulan. Setiap isi dihurai berserta contoh. satu pasca ujian diberikan kepada pelajar. persoalan dan pendapat tokoh.gambaran kepada pelajar tentang kaedah pembelajaran secara berkoperatif. Murid dikehendaki menjalankan perbincangan dalam kumpulan. Pembentangan secara kumpulan dan soal jawab. Pelaksanaan KPK ke atas kumpulan eksperimen adalah seperti Jadual 2 di bawah: Jadual 2: Kelas Rawatan Pembelajaran Koperatif Perjumpaan Aktiviti 1 Perjumpaan pertama. Dalam pengajaran dan pembelajaran menulis karangan fakta dan karangan naratif. ciriciri kumpulan yang baik. Di samping itu. memberi contoh bagi isi. dan fungsi kumpulan. huraian. murid dilatih untuk bekerjasama memberi pendapat. murid diberikan soalan pra untuk menjawab dalam masa 40 minit sebelum menjalani sebarang rawatan. dan contoh. murid dilatih untuk membanding hasil kerja sendiri dengan hasil kerja rakan-rakan dalam bilik darjah. mengolah isi karangan dan membaiki kesalahan bersama rakan dalam kumpulan. Data yang dikumpulkan melalui ujian ini dibandingkan dengan data yang diperolehi dalam pra ujian untuk melihat keberkesanan KPK ke atas pengajaran penulisan karangan fakta dan karangan naratif. Peringkat kedua merupakan sesi rawatan. Peringkat ketiga dalam eksperimen ialah setelah selesai menjalani pembelajaran menulis secara berkoperatif. Rancangan pelajaran bagi sesi rawatan tersebut adalah seperti dalam lampiran A. Setiap kumpulan perlu membincangkan isi-isi dan .

Kriteria pemarkahan yang baik (A1 dan A2). 10 Murid menjawab soalan pasca dalam masa 40 minit setelah selesai menjalani kelas rawatan. Penerangan cara menulis penutup oleh guru. Peringkat Markah Kriteria Cemerlang 33-40 (37-40) (33-36) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat. sesi soal jawab dan kupasan isi. sederhana (B dan C). -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. Kriteria Penskoran Bahagian C. kemudian pembentangan isi oleh ahli kumpualn. 9 Latihan menulis karangan berdasarkan apa yang didedahkan. penilaian karangan terbaik. 7 Penggunaan penanda wacana. Setelah itu. Sehubungan itu. Lembaga Peperiksaan 2008. pemarkahan ke atas penulisan pelajar dibuat dengan mengambil contoh pemarkahan yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dalam PMR 2007. dan lemah (D dan E) adalah seperti Jadual 3 di bawah. 6 Cara menyusun keutamaan isi. . 8 Membuat penutup atau kesimpulan. Murid mencari dan menyenaraikan penanda wacana daripada teks yang diberi sebagai latihan. Guru menerangkan kepentingan wacana dan gunanya. Sesi soal jawab dan mencari penutup terbaik antara kumpulan. Seterusnya sesi soal jawab dan kupasan isi. Pembentangan hasil kumpulan. Karangan yang diajarkan setiap minggu pelaksanaan rawatan ini adalah seperti dalam Lampiran A. Jadual 3: Pemarkahan bagi karangan Karangan Respons terbuka (40 markah). Perbincangan isi oleh setiap kumpulan. sesi soal jawab dan rumusan kelemahan karangan.membuat pembentangan. Perbincangan penutup dalam kumpulan.

-Penggunaan kosa kata luas dan tepat. -Ejaan dan tanda baca yang betul. -Idea yang relevan dengan huraian yang jelas beserta dengan contoh yang sesuai. Kepujian 25-32 (29-32) (25-2 8) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat. -Ejaan dan tanda baca yang betul. Baik 17-24 (21-24) (17-20) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang sesuai.-Penggunaan penanda wacana yang betul. . -Penggunaan penanda wacana yang betul. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. cogan kata dan frasa yang menarik. -Idea yang relevan dengan huraian yang jelas beserta dengan contoh. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. -Penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa. -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. pantun. pantun. cogan kata dan frasa yang menarik. -Penggunaan penanda wacana yang masih sesuai. -Penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa. -Penggunaan kosa kata yang luas.

Jumlah markah yang diperoleh murid kemudiannya ditukarkan dalam bentuk peratus . -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan.-Eejaan dan tanda baca yang betul -Penggunaan kosa kata luas. Bagi tujuan kajian ini. Memuaskan 09-16 (13-16) (09-12) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang sesuai. -Penggunaan kosa kata terhad dan minimum. -Keseluruhan jawapan calon menggambarkan bahasa yang tidak cekap. Markah penuh yang boleh diperoleh ialah 40 markah. Penguasaan minimum 01-08 (05-08) (01-04) -Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis. -Idea yang relevan dengan huraian yang masih jelas. -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. -Penggunaan penanda wacana yang masih sesuai. -Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum. -Idea yang relevan dengan huraian yang kurang jelas. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. pengolahan dan bahasa dibuat secara holistik berdasarkan kategori seperti jadual di atas. -Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat. pemarkahan terhadap isi.

.Instrumen Kajian Instrumen kajian ini ialah dua set soalan ujian menulis karangan. Statistik deskriptif digunakan untuk menghitung min dan sisihan piawai yang diperoleh daripada kedua-dua ujian yang dijalankan melalui Ujian-t. Sehubungan itu. untuk memastikan soalan tersebut mempunyai kesahan kandungan yang tinggi. Selain itu. sebanyak sepuluh karangan yang telah diperiksa oleh pengkaji telah dipilih secara rawak untuk dinilai semula oleh guru yang mengajar lebih dari tiga tahun. Panjang karangan yang perlu ditulis oleh murid bagi ujian ini tidak kurang daripada 180 patah perkataan. sesal kemudian tidak berguna lagi. Kesahan Instrumen Soalan bagi ujian menulis karangan ini telah diuji kesahannya oleh dua orang guru Bahasa Malaysia di sekolah berkenaan yang mempunyai pengalaman mengajar melebihi tiga tahun. untuk menentukan kesahan pembahagian markah bagi menilai ujian penulisan karangan fakta dan karangan naratif. Dalam karangan naratif pula tajuk yang diberikan menghendaki murid melengkapkan cerita dengan ayat yang berikut . pengkaji juga telah membandingkan soalan-soalan tersebut dengan peperiksaan sekolah-sekolah menengah yang lain. Tujuan pra ujian diadakan adalah untuk menilai kebolehan mengarang murid sebelum rawatan dijalankan.. Tajuk karangan fakta ialah "Punca-punca berlakunya masalah gengsterisme dalam kalangan murid”. Tujuan diadakan pasca ujian adalah untuk melihat pencapaian murid dalam mengarang setelah mereka didedahkan dengan pendekatan koperatif dalam menulis karangan fakta dan karangan naratif. . Kedua-dua ujian ini ditadbir dengan soalan ujian yang sama. ’’Dia menyesal. Ujian menulis karangan ini dibina sendiri oleh pengkaji. Dia malu kerana telah mencemarkan nama baik keluarganya” sesal dahulu pendapatan. Tetapi dia tidak mengulangi masa yang telah berlalu... Pra ujian dan pasca ujian digunakan untuk mengukur kebolehan murid dalam menulis karangan fakta dan karangan naratif. Penganalisisan dan Pemprosesan Data Data yang dikumpul dalam kajian ini iaitu pra ujian dan pasca ujian dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Nilai min dan nilai-t untuk markah ujian karangan fakta dan karangan naratif dalam setiap kumpulan kemudian diperbandingkan untuk melihat keberkesanan atau manfaat yang diperoleh daripada rawatan yang diberikan. Didapati markah yang diberikan oleh pengkaji dengan guru berkenaan menunjukkan hubungan yang hampir sama.

dapatan kajian bertujuan untuk menjawab persoalan kajian dan kajian yang telah dibentuk. Soalan kajian tersebut dinyatakan seperti di bawah: Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian? . Selain itu.BAB 1V DAPATAN KAJIAN Pengenalan Bab ini akan membentangkan dapatan kajian untuk melihat keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam pengajaran aspek kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu di sekolah menengah. Pembentangan hasil analisis kajian dijalankan secara analisis deskriptif dan analisis inferens. Data diananlisis dengan menggunakan program Statistical Package For Sosial Science (SPSS 15).

05. Sampel kajian terdiri daripada 10 orang atau 25% murid lelaki dan 30 orang atau 75% murid perempuan. Selangor. Pemilihan ujian analisis dapatan berdasarkan kepada objektif kajian yang bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan kajian yang dikemukakan. Jadual 4: Pecahan Sampel Kajian Mengikut Jantina Jantina Kekerapan (Sampel) Peratus (%) Lelaki 10 25 Perempuan 30 75 JUMLAH 40 100 Jadual 4 menunjukkan pecahan sampel kajian mengikut jantina. Bahagian C karangan respons terbuka. Jadual 4 menunjukkan pecahan sampel kajian mengikut jantina. Peringkat-peringkat Pencapaian Murid Mengikut skema pemarkahan Lembaga Peperiksaan Malaysia 2008. Bagi tujuan analisis inferens aras signifikan yang ditetapkan ialah 0. terdapat lima peringkat pencapaian seperti yang disenaraikan dalam Jadual 5. skor min dan sisihan piawai. Ini menunjukkan bahawa sampel karangan murid perempuan lebih ramai berbanding murid lelaki. Data Demografi Sampel Kajian Kajian ini melibatkan seramai 40 orang murid dari sebuah sekolah menengah di daerah Klang. peratus.Bahagian analisis deskriptif hanya melibatkan analisis berkaitan taburan frekuensi. Manakala bahagian analisis inferens akan melibatkan analisis berkaitan Ujian-t. Jumlah markah keseluruhan adalah 40 markah Jadual 5: Skema Pemarkahan Karangan Bahagian C (Lembaga Peperiksaan Malaysia 2008) Markah Peringkat Pencapaian A (33 – 40) Cemerlang B (25 – 32) Baik C (18 – 24) Memuaskan D (10 – 17) Kurang Memuaskan E .

00 2 5.5 peratus.5 peratus.5 JUMLAH 40 100 Jadual 6 menunjukkan taburan markah pra ujian karangan fakta. Terdapat lima persoalan kajian dan huraian dapatan adalah seperti berikut: Persoalan Kajian 1 Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Jadual 6 : Taburan Markah Pra ujian Karangan Fakta Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 12.00 1 2.0 36.00 1 2.0 32. Dapatan Berdasarkan Persoalan Kajian Berikut merupakan huraian dapatan kajian berdasarkan persoalan kajian.00 3 7. Baik atau C (18-24).5 28.20 1 2. Memuaskan atau D (10-17).5 27.00 18 45 20.5 23. Kepujian atau B (25-32).5 22.00 1 2. Didapati markah minimum yang diperoleh murid ialah 12 markah dan markah maksimum ialah 36 markah. Manakala markah kedua kerap ialah 20 markah yang diperoleh 5 orang murid atau sebanyak 12.00 1 2.20 1 2.5 30. data akan dianalisis mengikut aras pemeringkatan yang telah dikategorikan seperti Jadual 5.5 24. Bagi melihat tahap pencapaian keberkesanan KPK dalam pengajaran aspek kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu di sekolah menengah. Perbezaan seramai 13 orang murid wujud atau sebanyak 32.00 2 5. dan Pencapaian Minimum atau E (1-9).(1 – 9) Pencapaian Minimum Jadual 5 menunjukkan peringkat-peringkat pencapaian karangan yang terdiri daripada Cemerlang atau A (33-40).00 5 12.00 4 10 14. . Markah yang kerap diperoleh murid ialah 16 markah dengan 18 orang murid atau sebanyak 45 peratus.5 16.

Markah kedua kerap yang diperoleh murid pula ialah 16 markah yang diperoleh seramai 8 orang murid atau 20 peratus. Perbezaan sebanyak 9 orang murid wujud di antara markah yang kerap diperoleh murid atau sebanyak 22.5 peratus.98 Jadual 8 menunjukkan keputusan taburan min dan sisihan piawai pra ujian dalam karangan fakta dan karangan naratif.40.Jadual 7: Taburan Markah Pra ujian Karangan Naratif Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 12 1 2.0 30 1 2. Rajah 5: Perbandingan Taburan Markah Pra ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Rajah 5 menunjukkan markah pra ujian karangan fakta dan karangan naratif.5 24 2 5. Didapati murid dalam karangan fakta kerap mendapat 16 markah manakala murid dalam karangan naratif kerap mendapat 20 markah. Perbezaan sebanyak 4 markah wujud antara markah yang kerap diperoleh kedua-dua jenis karangan.5 peratus.5 16 8 20 18 7 17.40 Karangan Naratif 19.5 JUMLAH 40 100 Jadual 7 menunjukkan taburan markah pra ujian karangan naratif.65 dan sisihan piawai adalah 3.76 dan sisihan piawainya adalah 6.76 6. Didapati murid kerap mendapat 20 markah yang diperoleh seramai 17 orang murid atau sebanyak 42.5 20 17 42. Jadual 8: Taburan Min dan Sisihan Piawai Pra ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Pra ujian Min Sisihan Piawai Karangan Fakta 19. Jadual 9: Peringkat Pencapaian Murid Pra ujian Karangan Fakta .5 22 3 7. Manakala skor min pra ujian bagi penulisan ujian naratif adalah 19.5 36 1 2.98. Didapati skor min pra ujian bagi penulisan ujian fakta adalah lebih tinggi daripada skor min pra ujian bagi penulisan karangan naratif. Markah minimum yang diperoleh murid semasa pra ujian dijalankan ialah 12 markah dan markah maksimum ialah 36 markah. Skor min bagi pra ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 19.65 3.

Manakala keputusan Kurang Memuaskan diperoleh seramai 9 orang murid atau sebanyak 22.5 peratus. Murid paling ramai mendapat keputusan Kurang Memuaskan iaitu seramai 24 orang atau sebanyak 57.5 C 29 72.5 peratus. Manakala peringkat Pencapaian Minimum paling ramai diperoleh murid karangan fakta berbanding karangan naratif iaitu seramai 15 orang murid atau 35 peratus.5 B 8 20.5 B 1 2. Murid semasa menjawab karangan naratif lebih ramai mendapat peringkat pencapaian Memuaskan berbanding karangan fakta iaitu seramai 21 orang murid atau sebanyak 52. Jadual 10: Peringkat Pencapaian Murid Pra ujian Karangan Naratif Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A 1 2. Seramai 8 orang murid atau 20 peratus daripada sampel kajian mendapat keputusan Baik dan Memuaskan. Didapati terdapat seorang murid atau sebanyak 2.Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A 1 2. Murid paling ramai mendapat keputusan Memuaskan iaitu seramai 29 orang atau 72. Rajah 6: Peringkat Pencapaian Murid Pra ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Rajah 6 menunjukkan peringkat pencapaian murid semasa pra ujian untuk karangan fakta dan karangan naratif.0 C 8 20.5 peratus. Persoalan Kajian 2 Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? . Manakala murid semasa menjawab soalan karangan naratif banyak mendapat peringkat Memuaskan.5 D 9 22.5 peratus yang mendapat keputusan Cemerlang dan Baik.5 E00 Jadual 9 menunjukkan peringkat pencapaian murid pra ujian dalam karangan fakta. Dalam pra ujian karangan fakta.5 E00 Jadual 10 menunjukkan peringkat pencapaian yang diperoleh murid semasa menjawab soalan karangan naratif pra ujian.5 peratus.5 peratus.0 D 24 57. didapati seorang murid mendapat keputusan Cemerlang dengan 2. Dapatan menunjukkan murid semasa menjawab karangan fakta ramai berada dalam peringkat pencapaian Kurang Memuaskan.

Perbezaan kekerapan antara markah yang kerap dan kedua kerap yang diperoleh murid ialah 2 orang murid atau 5 peratus sahaja. Jadual 14 ialah peringkat pencapaian murid karangan fakta.5 20 10 25 22 6 15 24 2 5 28 2 5 30 4 10 32 3 7.5 JUMLAH 40 100 Jadual 11 menunjukkan taburan markah pasca ujian karangan fakta. Jadual 15 ialah peringkat pencapaian murid karangan naratif dan Rajah 4 ialah perbandingan peringkat pencapaian murid karangan fakta dan karangan naratif.Untuk menjawab persoalan ini Jadual 11 merupakan taburan markah pasca ujian karangan fakta. Markah kedua yang kerap diperoleh murid ialah 16 markah iaitu seramai 8 orang murid atau sebanyak 20 peratus.5 34 1 2.5 36 2 5 38 1 2. Rajah 3 ialah perbandingan taburan markah karangan fakta dan naratif. Jadual 13 ialah taburan nilai min dan sisihan piawai karangan fakta dan naratif. Markah minimum yang diperoleh murid ialah 16 markah dan markah maksimum ialah 38 markah. Jadual 11 : Taburan Markah Pasca ujian Karangan Fakta Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 16 8 20 18 1 2. Jadual 12 : Taburan Markah Pasca ujian Karangan Naratif Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 16. Jadual 12 ialah taburan markah pasca ujian karangan naratif.5 .8 1 2. Murid semasa pasca ujian karangan fakta kerap mendapat 20 markah iaitu seramai 10 orang murid atau sebanyak 25 peratus.

5 24 13 32. Didapati nilai min yang diperoleh murid semasa pasca ujian karangan fakta ialah 23. Rajah 7: Perbandingan Taburan Markah Pasca ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Rajah 7 menunjukkan taburan markah pasca ujian karangan fakta dan karangan naratif.55 dengan nilai sisihan piawai 6. Markah yang kerap diperoleh murid ialah 24 markah yang diperoleh seramai 13 orang murid atau 32.56 Karangan Naratif 23.5 peratus. Jadual 14: Peringkat Pencapaian Murid Pasca ujian Karangan Fakta . Manakala nilai min karangan naratif ialah 23.2 1 2. Didapati markah minimum yang diperoleh murid ialah 16. murid paling kerap mendapat 20 markah manakala karangan naratif 24 markah.50.8 markah dan markah maksimum ialah 38 markah.5 26 1 2. Perbezaan seramai seorang murid sahaja atau sebanyak 2. Dapatan menunjukkan nilai min karangan naratif adalah lebih besar berbanding nilai min karangan naratif pasca ujian.82 dengan nilai sisihan piawai 4.5 JUMLAH 40 100 Jadual 12 menunjukkan taburan markah pasca ujian karangan naratif.82 4.5 peratus di antara markah kerap dan kedua kerap diperoleh murid semasa menjawab karangan naratif pasca ujian.56.50 Jadual 13 menunjukkan taburan nilai min dan sisihan piawai karangan fakta dan karangan naratif.5 36 1 2. Didapati semasa pasca ujian karangan fakta.55 6.5 38 1 2. Ini diikuti dengan 20 markah yang diperoleh seramai 12 orang atau 30 peratus. Perbezaan sebanyak 4 markah wujud antara markah yang paling kerap diperoleh murid dalam karangan fakta dan karangan naratif.5 25.8 1 2.5 28 2 5 30 2 5 32. Jadual 13: Taburan Min dan Sisihan Piawai Pasca ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Pasca ujian Min Sisihan Piawai Karangan Fakta 23.20 12 30 22 5 12.

. Perbezaan sebanyak 10 orang murid atau sebanyak 25 peratus antara peringkat paling banyak dan kedua diperoleh murid.5 C 19 47. Murid didapati paling ramai mendapat peringkat Memuaskan iaitu sebanyak 19 orang atau 47. Didapati murid kerap berada dalam peringkat pencapaian Memuaskan iaitu diperoleh seramai 30 orang murid atau 75 peratus. terdapat seorang murid atau 2.5 Jadual 15 menunjukkan peringkat pencapaian murid semasa pasca ujian karangan naratif.5 peratus lebih banyak mendapat peringkat Memuaskan berbanding ketika menjawab karangan fakta. Namun. Walau bagaimanapun. Jadual 15: Peringkat Pencapaian Murid Pasca ujian Karangan Naratif Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A25 B 6 15 C 30 75 D 1 2. Peringkat kedua ramai diperoleh murid ialah peringkat Baik iaitu seramai 9 orang atau 22.5 peratus yang mendapat peringkat Pencapaian Minimum. Murid-murid paling ramai mendapat peringkat Memuaskan dalam kedua-dua jenis karangan. Murid yang mendapat peringkat Memuaskan 24 orang lebih ramai berbanding murid yang memperoleh peringkat Baik atau perbezaan sebanyak 60 peratus.5 peratus.0 E00 Jadual 14 menunjukkan peringkat pencapaian murid semasa pasca ujian karangan fakta. Rajah 8: Peringkat Pencapaian Murid Pasca ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Rajah 8 menunjukkan perbandingan peringkat pencapaian murid semasa pasca ujian karangan fakta dan karangan naratif.5 E 1 2. Peringkat kedua ramai yang diperoleh murid ialah peringkat Baik dengan 6 orang murid atau sebanyak 15 peratus.5 peratus.Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A 4 10 B 9 22. murid karangan naratif 11 orang lebih ramai atau 27.5 D 8 20.

76 dan sisihan piawai adalah 6.40.0001 Pra ujian 19. skor min pra ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 19. Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 23.98 Pasca ujian 23.56 Nota: Signifikan pada aras keertian 0.05 N= 40 Jadual 16 menunjukkan perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta.56. t (39) = 10.55 dan sisihan piawai adalah 6.Persoalan 3 : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Jadual 16: Ujian-t Perbezaan di Antara Pra ujian dengan Pasca ujian Bagi Penulisan Karangan Fakta Karangan Fakta Min SP t df p 10. Berdasarkan jadual tersebut.54 39 0. p = 0.82 4. Terdapat perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta yang signifikan. Persoalan Kajian Keempat : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Jadual 17 : Ujian-t Perbezaan di Antara Pra ujian dengan Pasca ujian Bagi Penulisan Karangan Naratif Karangan Naratif Min SP t df p 5.65 3.80.40 Pasca ujian 23.0001.76 6.0001 Pra ujian 19.50 .55 6.80 39 0.

76 dan sisihan piawai adalah 6.55 6. Didapati skor min pra ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 19.82 4.98.82 dan sisihan piawai adalah 4. Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 23.50.91 Karangan Fakta 19.40.27 39 0.05 N= 40 Berdasarkan Jadual 18. didapati semasa pra ujian skor min penulisan karangan fakta adalah 19.76 6.97. t (39) = 5.40 Karangan Naratif 19. Ujian-t yang dijalankan terhadap skor markah pra ujian mendapati tidak terdapat perbezaan . Persoalan 5: Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian? Jadual 18 : Ujian-t Perbezaan di Antara Penulisan Fakta dan Penulisan Naratif Di Dalam Penulisan Karangan Pra ujian Min SP t df p 0.65 3.56 Karangan Naratif 23.05 N= 40 Jadual 19 : Ujian-t Perbezaan di Antara Penulisan Fakta dan Penulisan Naratif Di Dalam Penulisan Karangan Pasca ujian Min SP t df p 0.97 Nota: Signifikan pada aras keertian 0. p = 0. Manakala skor min penulisan karangan naratif adalah 19.65 dan sisihan piawai adalah 3. Ujian-t yang dijalankan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan naratif iaitu.12 39 0.05 N= 40 Jadual 17 menunjukkan perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan naratif.54.Nota: Signifikan pada aras keertian 0.0001.50 Nota: Signifikan pada aras keertian 0.80 Karangan Fakta 23.65 dan sisihan piawai adalah 3.

50.55 dengan nilai sisihan piawai 6.82 dengan nilai sisihan piawai 4. d = 0.yang signifikan di antara tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta dengan naratif.40. d = 0. RUMUSAN DAN CADANGAN KAJIAN Pengenalan Bab ini membincangkan data yang diperolehi dalam kajian. Persoalan 1 Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Berdasarkan dapatan kajian dalam bab 4. t (39) = 0.12. Bab ini juga mengemukakan rumusan dan cadangan untuk kajian lanjut yang boleh dilakukan pada masa akan datang. Skor min pasca ujian karangan naratif pula ialah 23. Berdasarkan ujian-t yang dijalankan didapati tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara karangan fakta dan karangan naratif semasa pasca ujian iaitu.56.27.04. p = 0. Perbincangan Hasil Kajian Perbincangan kajian berfokuskan kepada huraian kajian berdasarkan persoalan kajian. Manakala Jadual 19 menunjukkan semasa pasca ujian skor min karangan fakta ialah 23. . didapati dalam pra ujian karangan fakta.80. BAB V PERBINCANGAN. t (39) = 0. Perbezaan kecil juga berlaku di antara markah karangan fakta dan karangan naratif pasca ujian iaitu.

Pelajar yang didedahkan dengan kaedah ini didapati meningkat dari segi perancangan.5 peratus lebih banyak mendapat peringkat Memuaskan berbanding ketika menjawab karangan fakta. Daripada keputusan markah yang diperoleh. Dapatan kajian di atas selaras dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Ahmad Zaini Yaacob (2000) yang mengkaji tentang kesan pembelajaran koperatif dalam kalangan pelajar tingkatan empat di luar bandar. penjanaan idea. Didapati teknik ini berkesan untuk murid lemah serta murid yang cemerlang pada masa sama.5 peratus. Hal ini disebabkan bahawa murid beranggapan bahawa penulisan karangan berbentuk imaginatif atau naratif adalah lebih mudah berbanding dengan karangan fakta. Namun. didapati murid mendapat markah yang lebih tinggi dalam menulis karangan naratif.ramai murid berada pada peringkat pencapaian Kurang Memuaskan. Dapatan kajian ini relevan dengan kajian oleh Taylor. Peringkat pencapaian Memuaskan dalam karangan naratif lebih ramai berbanding karangan fakta iaitu seramai 21 orang murid atau sebanyak 52. Pengulangan pada bahagian-bahagian tertentu membolehkan perbendaharaan kata serta tatabahasa baharu diperoleh. Hal ini disebabkan murid sudah dapat menghuraikan isi-isi penting dengan baik setelah rawatan KPK diberikan. Didapati semasa pasca ujian karangan fakta.5 peratus yang mendapat peringkat Pencapaian Minimum. Perbezaan sebanyak 4 markah wujud antara markah yang paling kerap diperoleh murid dalam karangan fakta dan karangan naratif. Dapatan kajian mendapati murid-murid ini menunjukkan minat serta bersemangat untuk belajar. E. (2000) melalui kajian beliau terhadap murid yang diajar mengunakan cerita rakyat. membaca dan menulis. Murid-murid paling ramai mendapat peringkat Memuaskan dalam keduadua jenis karangan. Cerita rakyat memperkenalkan penggunaan bahasa yang pelbagai kepada murid. dalam karangan naratif seramai 11 orang lebih ramai atau 27. olahan dan struktur kata dalam karangan pelajar. Persoalan 2 Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? Dapatan menunjukkan skor min pasca ujian bagi penulisan ujian fakta adalah lebih tinggi daripada skor min pasca ujian bagi penulisan karangan naratif. Dapatan kajian beliau menunjukkan pembelajaran koperatif dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut dalam mutu penulisan pelajar. Manakala murid dalam karangan naratif banyak murid mendapat peringkat Memuaskan. murid paling kerap mendapat 20 markah manakala karangan naratif 24 markah. Persoalan 3 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan . terdapat seorang murid atau 2. bertutur. Walau bagaimanapun. Manakala peringkat Pencapaian Minimum paling ramai diperoleh murid karangan fakta berbanding karangan naratif iaitu seramai 15 orang murid atau 35 peratus. Malah sangat sesuai untuk meningkatkan kemahiran mendengar. mencari bahan.

55 dan sisihan piawai adalah 6.80.0001. Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 23. t (39) = 5. Namun. Hasil hubungan interaksi sesama ahli kumpulan atau rakan sebaya telah berjaya meningkatkan pengetahuan kebolehan pelajar dalam menulis isi karangan.0001. Kaedah pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan ini sekali gus dapat menarik minat murid dalam penulisan karangan. t (39) = 10. p = 0.jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Dapatan kajian mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra ujian dengan pasca ujian. Kaedah Koperatif ini boleh dijalankan di sekolah-sekolah bagi membantu meningkatkan tahap pencapaian penulisan karangan murid. Persoalan Kajian Keempat : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Kajian mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan naratif iaitu. Justeru.17 di antara pra ujian dan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta.54. Skor min pra ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 19. Shukor dan rakanrakan (2001). Kesimpulan yang dibuat ialah pencapaian karangan fakta dan karangan naratif dalam pasca ujian lebih tinggi berbanding dengan pra ujian. p = 0.76 dan sisihan piawai adalah 6. Dapatan juga menunjukkan terdapat perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta yang signifikan. Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 23. perbezaan adalah kecil iaitu. d = 0.98. Secara keseluruhannya. Skor min pra ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 19.56.50. Kajian ini juga menunjukkan bahawa . Dapatan kajian mendapati bahawa terdapat perbezaan dan peningkatan dari segi penulisan karangan terhadap kaedah yang digunakan oleh guru dalam penulisan karangan.40.65 dan sisihan piawai adalah 3. dengan mencuba strategi pembelajaran koperatif menggunakan teknik ‘Round Robin’ dan ‘Round Table’ dalam proses penulisan dalam kalangan murid tahun empat sebuah sekolah rendah.17. Ini bermakna terdapat peningkatan skor min penulisan karangan naratif pasca ujian berbanding pra ujian.82 dan sisihan piawai adalah 4. Terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian pelajar dalam menulis karangan sebelum dan selepas dirawat dengan kaedah pembelajaran koperatif. d = 0. Dapatan kajian di atas disokong dengan hasil kajian Zawiah Abd. Dapatan kajian ini relevan dengan kajian oleh Khadijah Ahmad (2005) yang mengkaji tentang keberkesanan pembelajaran koperatif dalam menulis karangan BM. penggunaan Kaedah Koperatif dalam pengajaran karangan fakta yang dijalankan adalah berkesan untuk meningkatkan skor penulisan karangan murid menulis karangan fakta.

guru .80.97. d = 0. Implikasi Terhadap Murid Berdasarkan kajian yang dijalankan. Kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara karangan fakta dan karangan naratif semasa pasca ujian iaitu. menjelaskan atau menerangkan perkara yang menjadi kekeliruan setiap murid. khususnya penulisan karangan pada masa akan datang. Berdasarkan dapatan di atas dapat disimpulkan bahawa KPK adalah sesuai dan berkesan untuk murid bukan Melayu dalam pembelajaran penulisan karangan naratif.27. struktur ayat dan bahasa yang baik dalam sesuatu aktiviti penulisan murid. Persoalan Kajian Kelima : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian? Kajian menunjukkan ujian-t yang dijalankan terhadap skor markah pra ujian mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta dengan naratif. penggunaan teknik ini ternyata menunjukkan bahawa aspek kognitif banyak memainkan peranan dalam melahirkan isi. Aspek kognitif ini memainkan peranan penting dalam proses menjaring dan memilih maklumat untuk dijadikan isi karangan. Secara keseluruhannya. p = 0.04. Skor min penulisan karangan naratif adalah 19. guru perlu menunujukkan hubungan yang mesra dan bermakna kepada setiap kumpulan dan membantu menghubungkan apa yang telah dipelajari dalam konteks yang lebih luas berkaitan mata pelaran yang diajarkan. Hal ini bermakna dalam pembelajaran koperatif. guru berperanan sebagai ’supervisor’ untuk menggalakkan aktiviti pembelajaran. Selain itu. p = 0. Perbezaan kecil juga berlaku di antara markah karangan fakta dan karangan naratif pasca ujian iaitu.02.pengguna teknik ini boleh mendorong murid untuk menghasilkan karangan yang baik. Hal ini memberikan petanda yang baik bahawa teknik tersebut dapat digunakan dalam aktiviti pembelajaran. dapatan kajian juga menunjukkan bahawa semua murid mempamerkan perasaan terkawal ketika mencatat isi dalam kumpulan masing-masing. Implikasi Terhadap Guru Dalam pembelajaran koperatif. bolehlah dirumuskan bahawa kedua-dua teknik ini memberikan implikasi yang baik terhadap kestabilan emosi. t (39) = 0.40.65 dan sisihan piawai adalah 3.91. Dari segi afektif pula. d = 0.12. t (39) = 0. Teknik ini mempunyai potensi untuk melahirkan murid yang berketrampilan jika dapat dilaksanakan dengan berkesan. Guru juga perlu memberi bantuan kepada setiap kumpulan yang memerlukan bantuan. d = 0.

terutamanya bagi aktiviti pengumpulan dan penyaringan . Keberanian dalam mengemukakan pendapat dan kebolehan mengawal emosi merupakan aspek yang penting bagi melahirkan murid yang berwibawa. Dari segi masa. Dalam proses pengajaran karangan. Keadaan ini beleh mengganggu pembelajaran sekiranya tidak dikawal dengan baik oleh guru. proses pembelajaran menggunakan teknik ini memerlukan masa yang lebih panjang. Namun demikian. sekali gus dapat menyemaikan sikap tanggungjawab antara ahli kumpulan. dapatan kajian ini membuktikan keberkesanan KPK dalam meningkatkan prestasi penulisan karangan fakta dan karangan naratif murid tingkatan dua bukan Melayu. Sekiranya aktiviti ini berterusan. Keseluruhan aktiviti membolehkan mereka bergerak. teknik Putaran Giliran dapat meningkatkan keupayaan mereka dalam penulisan karangan.perlu merancang dan menyusun proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih teliti. dan mengaktifkan bilik darjah serta dapat menceriakan suasana pengajaran dan pembelajaran. Teknik ini juga dapat memdorong murid untuk matang dalam berfikir kerana proses pemerolehan maklumat yang relevan. teknik Putaran Giliran boleh menyebabkan kelas menjadi bising. Aktiviti ini juga melatih murid untuk mendengar arahan dengan teliti dan seterusnya melaksanakan arahan dengan cepat dan tepat. guru pelu sentiasa membimbing murid untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih positif. Walau bagaimanapun. penggunaan teknik ini juga ada kelemahannya. Dalam KPK ini. Rumusan Kajian Sebagai rumusannya.guru perlu mentadbir kelas dengan baik dan mengatur serta memastikan pembelajaran berlaku setiap masa. murid dapat berfikir dengan matang yang boleh membantu penghasilan penulisan karangan yang baik. murid yang cerdas dapat membantu murid yang lemah sama ada secara langsung atau idak langsung. Dengan cara ini guru dapat mempelbagaikan corak interaksi (murid dengan guru dan sebaliknya) dalam proses pengajara dan pembelajaran dalam bilik darjah. penyaringan maklumat dan penghasilan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan yang memerlukan penjanaan fikiran. dan berfikiran positif. Justeru. Kekuatannya teknik ini dapat memotivasikan serta dapat memberikan keseronokkan kepada murid pada masa pengajaran dan pembelajaran berjalan. Sikap ini akan dapat memupuk sikap rasional dalam diri mereka. Bagi murid yang kurang mampu dalam kemahiran berfikir. Mereka dapat memberikan pendapat dan mendengar komen daripada kumpulan yang lain. Walau bagaimanapun. teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam penulisan karangan. Murid-murid berpencapaian sederhana dijadikan sampel kajian ini. Perkongsian maklumat ini dapat membantu mereka menghasilkan karangan yang lebih baik.

dicadangkan agar percubaan lain dibuat pada masa akan datang. menjana supaya lebih mantap dan bernas. di daerah Kangar. Sampel kajian terdiri daripada 30 orang pelajar sekolah menengah. sama ada dalam lisan mahupun tulisan. Walau bagaimanapun. iaitu masa untuk . Guru-guru hendaklah berusaha untuk menggunakan KPK dalam pengajaran karangan dengan memperbanyakkan aktiviti kumpulan belajar bersama supaya murid dapat berbincang dan berkongsi masalah dalam penulisan karangan. guru berpeluang untuk memantau penggunaan bahasa murid. Pembelajaran koperatif juga boleh membina kemahiran menulis yang berkualiti tinggi di samping mengatasi masalah kesantunan mengembang. Oleh itu. dalam kajiannya tentang keberkesanan teknik pembelajaran koperatif dalam penulisan karangan BM pelajar tingkatan dua. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan yang mantap tanpa mengira perbezaan yang wujud sesama mereka. Namun demikian. kesediaan terganggu oleh sebab had masa yang ditetapkan. Ini adalah disebabkan penulisan karangan merupakan satu pakej PKP yang tidak boleh diasing-asingkan. Cadangan Kajian Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan KPK dalam proses pengajaran dan pembelajaran memberikan kesan positif dalam meningkatkan pencapaian murid khususnya dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif. dicadangkan agar masa untuk pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan yang menggunakan teknik ini dipanjangkan sehingga murid selesai menulis karangan. menghurai. Perlis. Waktu satu jam biasanya diperuntukkan untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia tidak sesuai untuk pengajaran kemahiran menulis karangan menggunakan teknik pembelajaran koperatif. Sewaktu teknik ini dilaksanakan.maklumat. Teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat telah mampu menyediakan minda murid untuk menulis karangan. Perbincangan dapatan kajian ini selaras dengan kajian Masitah Zainuddin (2005). khasnya guru bahasa Malaysia untuk membuat refleksi tentang kaedah pengajaran yang mereka amalkan dalam bilik darjah. Semakan yang teliti terhadap penulisan murid perlu diadakan dari semasa ke semasa agar mempertingkatkan lagi penguasaan kemahiran menulis dalam kalangan murid.Guru juga perlu sentiasa membaiki kesilapan bahasa murid dalam semua aspek. Dapatan ini diharap dapat membuka minda para pendidik. Penyaringan maklumat memerlukan ketelitian agar hasil yang diperoleh tepat dan relevan. Pelajar didapati bekerjasama.lisan karangan yang me Hasil karangan sebahagian murid yang kurang memuaskan adalah berpunca daripada jarak jarak masa yang terlalu lama antara aktiviti prapenulisan dengan penulisan karangan. Hasil kajian mendapati bahawa pembelajaran koperatif berjaya meningkatkan penulisan dalam karangan setelah sesi rawatan dijalankan. Aliran idea terhenti dan mewujudkan keinginan yang berlainan pada masa murid menulis. Kaedah yang digunakan adalah kaedah eksperimen yang memakan masa selama hampir sebulan.

beberapa peruntukan cadangan dikemukakan. Kesimpulan Kajian ini telah berusaha untuk melihat sejauhmana keberkesanan KPK dalam penulisan Bahasa Malaysia. Kepelbagaian jenis karangan juga perlu diuji dan diajar dengan KPK supaya dapat ditentukan sama ada kaeadah ini sesuai dilaksanakan dalam semua jenis pengajaran karangan. tanggungjawab pelajar dalam pembelajaran. BIBLIOGRAFI . pengkaji perlu menggunakan masa kajian yang lebih lama supaya lebih banyak masa dapat diberikan untuk proses rawatan dengan menggunakan KPK. Justeru. Antara cadangannya ialah pengkaji perlu menggunakan jumlah sampel yang mewakili sekolah berpencapaian baik untuk melihat sejahmana keberkesanan KPK terhadap murid cemerlang. banyak perkara yang perlu diberikan perhatian khususnya komitmen yang tinggi daripada pihak guru agar penggunaan teknik ini dapat memberikan hasil yang optimum. malah dalam semua bentuk pembelajaran. kerjasama. dapat disimpulkan bahawa sebagai sebuah kajian kecil mempunyai kelemahan yang tersendiri. untuk melihat keberkesanan KPK ini. Selain itu. Cadangan Kajian Lanjutan Kepada pengkaji-pengkaji pula. KPK merupakan teknik yang bukan sahaja boleh dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan.aktiviti yang menggunakan kedua-dua teknik ini dalam prapenulisan diteruskan hingga terhasilnya karangan tanpa terikat dengan waktu satu jam yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan sama ada pencapaian murid boleh berubah dengan cara ini ataupun tidak. Kajian-kajian yang terdahulu telah berjaya membuktikan KPK dari segi keberkesannya untuk meningkatkan pencapaian akademik murid di samping meningkatkan motivasi. Sehubungan itu.

UM: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak boleh diterbitkan. J. Abd. Februari. Cheah Tong Tiat dan kawan-kawan (2007). Kuala Lumpur: Utusan Publication&Distributors Sdn. 18 (7): 12-14. Cheah & L.R. V. Menulis Membina Ketrampilan Berfikir. Talib (2000). (1996). Gerik. Allen. Abdul Shukor Shaari (2001).Abdul Aziz Talib. Teaching Blingual & ESL Children. (ed).M. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia Bloom. Ahmad Zaini Yaacob (2000). Fakulti Pendidikan. Dewan Bahasa. Dalam Flood J. (1998). Tinjauan amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar tingkatan dua Maktab Rendah Sains Mara. Persepsi dan kepercayaan guru dan pelajar terhadap karangan berkualiti. Isu-isu Pembelajaran dan pengajaran Bahasa Malaysia di Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan di Negeri Selangor. B. Perak. (1989). Bhd.Poon. Universiti Malaya. (1998). Pedagogi bahasa Melayu: Prinsip. Hand book of research on teaching the English Language Arts. Intan Sapinas Binti Bahuri (2007). Taxonomy of Educational Objektives. Keberkesanan pembelajaran koperatif dalam meningkatkan penulisan bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan 4 luar bandar. J. kaedah dan teknik. Pengajaran dan pengujian Bahasa: Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.G (1991). New York: Macmillan. Ahmad Khair Mohd. Lapp. Universiti Putra Malaysia. Keberkesanan kaedah pembelajaran koperatif dalam penmbelajaran bacaan pemahaman teks di kalangan murid SJK (C) dan SJK (T). Yahaya. Kertas Projek Sarjana Pendidikan yang Tidak Diterbitkan Fakulti Pendidikan. Efficacy of cooperative learning amaong Malaysian . 1 (2): 24-27. Aziz Abd. & squire. Fakulti Pendidikan. (ed) (1989). Abdullah Hassan. Mengajar tatabahasa. Serdang. Julai. (1956). Penulisan Karangan: Beberapa Proses Yang Harus. Handbook 1: Cognitive Domain. Universiti Malaya. New York: David McKay. Nor (2005). Pelita Bahasa. Disertasi untuk sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Arbak Othman. Jensen. Abdul Hamid Ahmad. D. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Azizi Hj. Tesis Master.

D. Paper presented at The reaseach trumen wold conference on Education (Cairo. Spencer. Minnesota: Interaction Book. NJ: Prentice-Hall. Gan. T. Dayang Rositer Awang Ibrahim (2001). Johnson. Written Narratives of Normal& Learning disebled of Dysledvia. (2004). Singapore: SEAMEO. & Kagan. Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. M. Gan. J. CA: Kagan Cooperative Learning. Regional Language Centre. UPM: Serdang: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan.. M. J. R. G. Kesan strategi koperatif dalam meningkatkan tahap pemahaman di kalangan pelajar tingkatan 1. Nooreiny Maarof & Raja Mohd Fauzi Raja Musa (2001).(1994).. 22-24 Mac 1992). Learning together and alone: Cooperative. Faridah Hanim Omar (2003). & Johnson. Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Jurnal Pendidikan jilid 16. Keberkesanan penggunaan kaedah pembelajaran koperatif dalam pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa bahasa Melayu di sekolah menengah. Johnson. Ismail Ahmad. Penulisan Saintifik. 39: 140-156.. competitive. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Secondary school Student. (1995). D. J. . R. D.O (1989). Kagan. Englewood Cliffs. Johnson. Edina. SL (1992). T. W. & Holubec. E. and individualistic learning. Integrated curriculum and experative learning in Malaysia Multiracial classrooms. & Ball. Jurnal Pendidikan 27. Jacobs. halaman 13-27. L. Cooperation in the classroom. Faridah Serajul Haq. Universiti Kebangsaan Malaysia. Learning cooperative learning via cooperative learning: A sourcebook of lesson plans for teacher education on cooperative learning. (1987).. Johnson. Masalah penulisan naratif di kalangan pelajar sekolah menengah. W. Kamaruddin Tahir (2005).. S. UKM. (1988).J. Los Angeles. & Grant. Pelaksanaan pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran matematik di sebuah sekolah menengah: Satu Kajian Kes. Advanced cooperative learning: Playing with elements.

Pelita Bahasa.E. Perlakuan dan proses menulis karangan bahasa Melayu. (pnyt). McCarthey. Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur: Utusan Publications& Distributor Sdn. Majid Konting (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Strategi pengajaran bacaan dan kefahaman ke arah kemantapan pembelajaran di sekolah menengah. & Raphael. Kemahiran menulis dan pengajian umum: Antara sikap dan keperluan. Mahzan Arshad (2003). Irwin. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Edisi Sekolah Bestari. (1992). Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan.Khadijah Ahmad (2005). Mohd. 14 (08): 44-45. Reading/ Writing Connection. Keberkesanan teknik pembelajaran koperatif dalam penulisan karangan BM pelajar tingkatan dua. S. (2008). Persidangan Kebangsaan Pengajian Umum di Alaf Baru. Pendidikan literasi bahasa Melayu: Satu pendekatan bersepadu. (2003). Marohaini Yusoff (1999). Kuala Lumpur: Penerbitan UM. Bhd. Alternative perspectives of reading/ writing connections. Newark. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. S. Masitah Zainuddin (2005). Bangi: 18-19 April. DE: International Reading Associaton. Permasalahan dalam penyampaian isi karangan. Nawi Ismail (2002).J. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. . Skema Pemarkahan Karangan Respons Terbuka. Lembaga Peperiksaan Malaysia. Ogos. & Doyle.Lembaga Peperiksaan Malaysia. T. Laporan prestasi SPM 2002. _____________ (2003). Marohaini Yusoff (2004). M. Kementerian Pelajaran Malaysia. Dlm. Kementerian Pelajaran Malaysia. Maharom Mamat (2000). Keberkesanan koperatif dalam kemahiran menulis bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan 2.

akademik dan hubungan sosial dalam Pendidikan Perakaunan”. Slavin. Kesan dua pendekatan pengajaran terhadap pencapaian tatabahasa pelajar tingkatan 2. Bandung: Penerbit Nusa Media. Kemahiran menulis: Pengalaman penulis. Kesan pembelajaran koperatif ke atas pencapaian pelajar pendidikan mata pelajaran Pendidikan Islam bagi Tingkatan 4 di sekolah dalam daerah Kulim. Roselan Baki (2003). Teori Bahasa: Implikasi terhadap pengajaran tatabahasa. Salleh (2005). Kadir (2003). Ruslim Mohd. Shah Alam: Karisma Publicatins Sdn. Nik Safiah Karim (2004). Bengkel Pedagogi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: 6-8 Jun. Mei. Rohani Salleh (2002).Nik Hassan Basri Nik Ab. Kajian terhadap pencapain bahasa Melayu bagi pelajar berprestasi rendah sekolah menengah atas. Nor Azizah Salleh. UM: Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Robiah Kulop Hamzah. Roslina Othman (2002). (1999). Cooperative learning: Teori. Robert E. Penerapan nilai murni melalui pembelajaran koperatif dalam Sains. Pengajaran dan pembelajaran penulisan bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan. atribusi pencapaian. . Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Perlakuan dan proses pengajaran pra menulis karangan dua orang guru tingkatan 4. Bahasa Melayu sedekad yang lalu. Rusnah Hashim (2003). Jilid/ Volume 27. Rosni Yusof (1999). Keberkesanan strategi pembelajarankoperatif di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran: Satu kajian Eksperimen. Suhaida Abdul Kadir (2002). Penterjemahan Nurulita. Siti Rohayah Ariffin & Musa Daia (2002). (2008). riset dan praktik. UKM: Latihan Ilmiah Ijazah Sarjana Muda tang tidak diterbitkan. Tanjung Malim: Penerbit UPSI. UM: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak boleh diterbitkan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. “Perbandingan pembelajaran koperatif dan tradisional terhadap prestasi. Bhd. UM: Tesis Sarjana Pengajian Bahasa Moden yang tidak diterbitkan. Universiti Sains Malaysia: Tesis Sarjana Muda. konsep kendiri.

Research on cooperatif learning. Siti Hajar Abd Hamid (2007). Penggunaan gaya bahasa dan pemprosesan informasi dalam penulisan karangan melalui analisis hermeneutik. Trend dalam pengajaran bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Rahmat Soe’oed. Penyelidikan Sekolah Rendah. (2000). Using Folktales. Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Penulisan Kreatif Latihan Berfikir Yang Baik-Satu Pengalaman. Fakuti Pendidikan. Julai. UTM Skudai Johor”. Kesan sambutan interaktif penulisan karangan pPelajar tingkatan 4. Kuantan: Jawatankuasa Perayaan Hari Guru Peringkat Negeri Pahang.Suppiah Nachiappan (2006). 18 (7): 18-20. Slavin R. E. Hashim (2005). Kuala Lumpur. Tok Hoon Seng (2006). Fakulti Pendidikan. Guru yang efektif. Pelita Bahasa. “Cooperative learning and achievement in English language acquisition N A literature class in a secondary school”. Desertasi untuk sarjana pendidikan yang tidak diterbitkan. Dalam Yaakub Isa (pnyt. PTS Professional Publishing Sdn. Taylor. MA: Allyn& Bacon.. . K.). Universiti Malaya. Siti Rihayah Ariffin & Noriah Ishak (2004). Theory. Siti Zaleha M. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. “Pembelajaran koperatif menggunakan epembelajaran di kalangan pelajar yang mengambil subjek telekomunikasi dan rangkaian. Jilid/ Volume 29. Yahya Othman (2005). Syed Lutfi Syed Hamzah (1994). Zaenab Hanim. Bhd. Peranan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi mencapai matlamat wawasan. Boston. reseach& practive. United State of America: Cambridge University Press. Penggunaan kaedah pembelajaran koperatif (PK) dalam pengajaran matematik. Yap Kim Fat (1991).E (1989).

Zawiah Abd.Zakaria Kassim (2003).htm keberkesanan-koperatif . Strategi pembelajaran koperatif menggunakan teknik ‘Round Robin’ dan ‘Round Table’ dalam proses penulisan: Satu Tinjauan. pembabitan dan pencapaian pelajar perdagangan melalui kaedah pembelajaran koperatif. http://www. Kemahiran kKomunikasi.ipsah. Forum Penyelidikan Pendidikan. Shukor. Suria Baba.my/LamanR&D2007/KajianPemantauanBPG/Bahasa01. Institut Bahasa Melayu Malaysia. Nadzeri Hj. USM: Tesis Ijazah Doktor Falsafah yang tidak diterbitkan. Isa (2001).edu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->