P. 1
tesis

tesis

|Views: 746|Likes:
Published by ladang

More info:

Published by: ladang on Nov 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

BAB 1 PENGENALAN Latar Belakang Kajian Proses menulis karangan merupakan kemahiran yang paling sukar untuk dikuasai

(Nik Safiah Karim, 2004; Abdul Shukor Shaari, 2001) berbanding dengan kemahirankemahiran bahasa yang lain dan banyak orang tidak mahir menulis (Ahmad Khair Mohd. Nor, 2005). Kemahiran mengarang juga dikatakan kemahiran tertinggi dalam peringkat kemahiran bahasa dan paling sinonim dengan mata pelajaran Bahasa Melayu (Nawi Ismail, 2002). Oleh yang demikian, proses menulis memerlukan aktiviti pemikiran iaitu pemikiran sebelum menulis karangan, semasa menulis karangan, dan proses pemikiran yang dialami selepas karangan dihasilkan (Suppiah Nachiappan, 2006). Ismail Ahmad (2004) menegaskan bahawa penulisan adalah aktiviti kognitif yang dilakukan oleh orang yang berilmu serta menekankan penyebaran ilmu. Untuk menguasai tujuan tersebut, pengajaran bahasa memerlukan masa dan peluang yang sesuai bagi menjadikan murid penulis terbaik. Dalam penghasilan penulisan karangan, murid-murid mengalami dua proses iaitu proses dalaman dan proses luaran (Siti Zaleha M. Hashim, 2005). Justeru, proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis seharusnya dilaksanakan dengan berkesan (Roselan Baki, 2003). Penguasaan kemahiran menulis bukan hanya bergantung kepada bakat sematamata malah dipengaruhi juga oleh pengajaran menulis yang bersistem dan berkesan (Yahya Othman, 2005; Ahmad Khair Mohd. Nor, 2005). Oleh itu, dalam pengajaran kemahiran menulis, penguasaan peringkat asas adalah dimulakan dengan menulis huruf, perkataan, ayat dan akhirnya sebuah wacana yang dapat difahami apabila dibaca (Yahya Othman, 2005). Dalam penghasilan sesebuah penulisan, pengarang juga perlu menyampaikan idea secara jelas, tepat, dan berkesan. Pemilihan kata perlu disesuaikan dengan tujuan karangan sama ada untuk tujuan perbahasan, memujuk, memberi pendapat, atau untuk bercerita. Perkembangan isi dan huraian juga dibuat dalam bentuk perenggan yang mencirikan kesatuan sesebuah karangan. Oleh itu, murid perlu mendapat pendedahan dan mengetahui teknik menulis yang baik semasa di bangku sekolah. Penguasaan kemahiran menulis juga dapat membantu memantapkan penggunaan bahasa yang mengandungi nilai estetika seperti yang terdapat dalam penulisan karangan fakta, naratif, sajak, pantun dan sebagainya. Namun, kegagalan dalam menguasai kemahiran menulis mengakibatkan pelajar sukar hendak menyatakan mesej dalam bentuk tulisan. Haron (1990) dalam Yap Kim Fatt (1991) berpendapat bahawa penulisan melibatkan kemahiran menyampaikan maklumat, idea, perasaan, dan pandangan yang terdapat dalam pemikiran penulis melalui bahasa dan bukan sekadar menyusun atau menggubah perkataan, frasa dan ayat. Kemahiran mengarang mampu dikuasai oleh sesiapa sahaja sekiranya terdapat pengubahsuaian kurikulum dan

juga penyediaan bahan pengajaran yang sesuai (Faridah Serajul Haq dan rakanrakan, 2001). Proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis juga perlu diberi perhatian bagi menjamin kecemerlangan pencapaian penulisan dalam kalangan murid. Dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, guru seharusnya memiliki pengetahuan kandungan, pengatahuan am, kemahiran pedagogi dan sikap yang menggalakkan pembelajaran agar pengajaran mereka berkesan (Syed Lutfi Syed Hamzah, 1994). Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Semakan (2003), menegaskan bahawa tumpuan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia (BM) ialah supaya murid dapat menggunakan BM secara berkesan dalam kehidupan harian, bidang pekerjaan dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Selain itu, dalam pengajaran bahasa khususnya penulisan, guru juga perlu mempertimbangkan pelbagai gaya pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza antara satu sama lain dalam kalangan murid dengan menggunakan strategi berpusatkan murid. Kementerian Pelajaran berusaha untuk menerapkan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar dengan memberi penekanan kepada proses kognitif dalam isi pelajaran dan pengetahuan. Proses kognitif seperti yang terkandung dalam kurikulum dikembangkan melalui isi kandungan yang dipelbagaikan dari segi pendekatan, strategi berfikir serta mempunyai kualiti intelek yang tinggi. Dalam konteks pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), guru harus melakukan penerapan nilai murni, dan penggunaan bahan yang merentas pelbagai disiplin dalam proses pengajaran (Roselan Baki, 2003). Teknik pengajaran guru juga mestilah sesuai dengan kebolehan murid dengan mengambil kira penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan kajian masa depan, kecerdasan pelbagai dan konsep konstruktivisme untuk meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Penggunaan pendekatan pembelajaran koperatif merupakan satu daripada ciri pembelajaran konstruktivisme yang membolehkan murid memiliki lebih kemahiran sosial. Pembelajaran secara konstruktivisme juga membolehkan murid memperoleh beberapa kemahiran seperti lebih berfikir, lebih memahami, lebih mengingati, berkeyakinan, berinteraksi dan menyeronokkan (Pusat Perkembangan Kurikulum 2001). Kaedah pengajaran yang digunakan dalam kelas menjadi salah satu faktor yang membuatkan murid menjadi pasif dan kurang berinteraksi sesama rakan dalam melakukan tugasan. Oleh itu, salah satu teknik yang dapat membantu guru dan murid dalam melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran ialah menggunakan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK). KPK merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid yang terdiri daripada pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin, 1982). Sasaran utama adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif iaitu saling bergantung antara satu sama lain secara positif,

saling berinteraksi secara bersemuka, akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri, kemahiran koperatif, dan pemprosesan kumpulan. Pembelajaran koperatif menjadi popular pada tahun 1980-an kerana positifnya terhadap pencapaian iaitu yakin diri, kedinamikan pergaulan antara individu dan motivasi diri (Mahzan Arshad, 2003). Strategi ini juga menegaskan bahawa murid seharusnya tidak dibezakan dengan warna kulit, keturunan, agama, jantina mahupun mental masing-masing (Kamaruddin Tahir, 2005). Semangat kerjasama, tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan perlu dibajai dalam diri murid agar menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok untuk belajar (Johnson & Johnson, 1989).

Pernyataan Masalah Dalam proses penulisan, masalah yang sering dihadapi oleh seseorang ialah untuk memulakan penulisan. Memulakan penulisan bukanlah sekadar persoalan kebolehan semata-mata atau soal pengetahuan tentang sesuatu kerana pakar yang berpengetahuan dan berkemahiran pun turut menghadapi masalah yang serupa (Flower, 1985 dalam Roselan Baki, 2003). Kelemahan dalam menulis karangan adalah salah satu punca murid gagal mencapai keputusan yang baik dalam peringkat Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) mahupun peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Penguasaan bahasa yang lemah dalam kalangan murid Cina menyebabkan pencapaian mereka dalam bidang akademik rendah kerana mereka tidak dapat menyatakan sesuatu dengan baik dan berkesan melalui tulisan. Penutur bahasa Melayu keturunan Cina adalah yang paling banyak menghadapi masalah gangguan bahasa ibunda dan pengaruh dialek tempatan dalam penguasaan bahasa (Abd. Aziz Abd. Talib, 2000). Hal ini disebabkan struktur bahasa Cina berbeza dengan Bahasa Malaysia. Selain itu, terdapat juga murid yang lemah dan berada pada tahap minimum dalam penulisan. Murid kurang mampu untuk mengarang dengan baik tanpa bantuan guru. Ini berlaku terutamanya bagi karangan berbentuk fakta dan karangan berbentuk naratif. Pemeriksaan terhadap beberapa buah karangan yang ditulis oleh murid dalam ujian di sekolah memperlihatkan bahawa pencapaian dalam penulisan karangan murid-murid tersebut tidak mencapai tahap yang memuaskan. Mereka kekurangan idea untuk menghasilkan karangan. Kemahiran penulisan dalam kalangan murid bukan Melayu kurang memuaskan dari segi ejaan, pemilihan kata (diksi), kosa kata, struktur ayat, jenis ayat dan sebagainya. Kelemahan murid dalam penulisan karangan juga tidak dapat dinafikan dengan kaedah yang digunakan oleh guru semasa mengajar menulis dalam kelas. Kaedah pengajaran yang digunakan dalam kelas menjadi salah satu faktor yang membuatkan murid menjadi pasif dan kurang berinteraksi sesama rakan dalam

melakukan tugasan (Roselan Baki, 2003). Cara dan gaya pengajaran guru dalam kelas lebih kepada memberi pendedahan secara menyeluruh tentang sesuatu tajuk dan mengamalkan pendekatan membincangkan isi untuk menghabiskan sukatan pelajaran. Tambahan pula, suasana dalam kelas lebih berorentasikan peperiksaan iaitu memberi penekanan kepada pencapaian akademik semata-mata. Kebanyakan guru memainkan peranan utama dalam pengajaran kemahiran penulisan khususnya dalam memberikan isi-isi karangan. Murid-murid kurang dilatih untuk meneroka maklumat sendiri melalui pelbagai bahan sumber. Selalunya guru mengawal dari segi isi, bukan berperanan membantu menyaring dan menyusun maklumat yang telah diterokai oleh mereka. Kawalan begini sebenarnya akan mendorong murid terlalu banyak bergantung kepada guru. Keadaan ini seterusnya menyebabkan murid kurang berkemahiran untuk mengarang.

Objektif Kajian Kajian ini dijalankan untuk meneliti keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam pengajaran aspek kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu . Objektif kajian ini seperti di bawah: Mengenal pasti pencapaian penulisan karangan jenis fakta dan naratif dalam pra ujian. Mengenal pasti pencapaian penulisan karangan jenis fakta dan naratif dalam pasca ujian. Mengenal pasti sama ada wujud perbezaan pencapaian dalam penulisan karangan jenis fakta. Mengenal pasti sama ada wujud perbezaan pencapaian dalam penulisan karangan jenis naratif. Mengenal pasti sama ada wujud perbezaan pencapaian dalam penulisan jenis fakta dan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian.

Persoalan Kajian Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan

antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian?

Kepentingan kajian Kemahiran menulis memberi peluang kepada murid menyampaikan buah fikiran mereka dengan berkesan kepada pembaca (Liew Siew Lin, 2003 dalam Yahya Othman 2005). Sekiranya kemahiran menulis tidak dikuasai sebaik-baiknya, tidak mustahil bahawa walaupun perkembangan teknologi maklumat bergerak dengan pantas, namun kita akan tertinggal Tanpa keupayaan menulis yang tinggi, kemahiran dan kepakaran seseorang akan tenggelam kerana tidak dapat disebarkan, dibuktikan dan dikaji (Maharom Mamat, 2000). Justeru, kajian ini diharap dapat memberi maklumat tentnang keberkesanan kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif kepada murid, guru-guru dan juga para penyelidik pada masa akan datang. Hasil kajian ini penting untuk membantu para murid yang mempunyai masalah tidak berminat untuk belajar, prestasi merosot, murid tidak aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan pelajar yang sering menimbulkan masalah disiplin dalam bilik darjah. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar bukan Melayu, di sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan di daerah Klang, Selangor dalam penguasaan kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif. Kepada guru-guru BM, kajian ini mendedahkan kaedah pengajaran koperatif yang boleh dicuba dalam pengajaran menulis karangan BM. Justeru, kajian ini diharap akan menjadi satu amalan kepada guru-guru BM dan mencuba kaedah baru dalam pengajaran penulisan. Dengan cara ini, pengajaran dan pembelajaran BM menjadi lebih menarik. Kajian ini juga diharap dapat menambah koleksi bahan rujukan tentang penyelidikan yang dijalankan dalam bidang penulisan pada masa akan datang yang boleh dijadikan sumber rujukan kepada para penyelidik. Batasan Kajian Kajian ini memberi penekanan kepada keberkesanan KPK dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif BM dalan kalangan murid tingkatan dua. KPK digunakan kerana kaedah ini lebih menekankan pembelajaran secara kumpulan yang bersesuaian dengan saranan agar aktiviti kumpulan dititikberatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini menggunakan kaedah eksperimental satu kumpulan eksperimen (KE). Kumpulan eksperimen ini ditadbirkan dua jenis ujian iaitu praujian dan pasca ujian bagi membandingkan tahap penguasaan menulis karangan fakta dan karangan naratif. Kajian ini melibatkan sampel yang terdiri daripada 40 orang murid bukan Melayu tingkatan dua di sebuah sekolah menengah di daerah Klang, Selangor. Data dianalisis menggunakan perisian “SPSS” Versi 1.5. Ujian-t digunakan untuk mengukur sama

Dalam konteks kajian ini. 1989:13). sesuai dengan pendekatan yang dipegang (Abdullah Hassan. KPK merujuk kepada penggunaan teknik Putaran Giliran (Round Robin) dan Meja Bulat (Round Table) kumpulan eksperimen dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu. murid-murid digalakkan berdikari dalam meneroka ilmu daripada pelbagai sumber. bekas sama ada kebaikan atau keburukan. Aktiviti ini memberi ruang kepada murid-murid tadi untuk berinteraksi serta menyesuaikan diri antara satu sama lain. Langkah seterusnya diserahkan kepada kumpulankumpulan murid berkenaan untuk berbincang dan melantik ketua. pencatat. . Manakala KPK ialah strategi yang diperkenalkan dalam sistem pembelajaran bestari. 1999). Dengan strategi ini. pengelompokan murid kepada kumpulan kecil merupakan langkah awal yang mesti dipatuhi oleh seseorang guru dalam pelaksanaan kaedah ini. pelapor dan seumpamanya. ‘Kaedah’ juga membawa maksud langkah-langkah dan peringkat-peringkat yang diatur untuk mengajar sesuatu bahasa atau bahagiannya. Definisi Operasional Kajian ini melibatkan penggunaan beberapa istilah dan konsep yang perlu dijelaskan. Selain itu. Manalaka ‘keberkesanan’ membawa maksud berkesannya sesuatu tindakan atau perbuatan. Melalui KPK murid dapat belajar secara bekerjasama untuk mencapai matlamat pembelajaran dalam penulisan kedua-dua karangan tersebut. Kaedah Pembelajaran Koperatif Perkataan ‘kaedah’ mengikut Kamus dewan (1993: 513) bermaksud cara atau aturan membuat sesuatu.ada wujud keberkesanan antara dua min iaitu pra ujian dan pasca ujian. Dalam konteks kajian ini ’keberkesanan’ bermaksud hasil atau akibat yang terjadi daripada penggunaan kaedah pembelajaran koperatif dalam proses penulisan karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu. Kamus Dewan (2002:663) ‘Kesan’ membawa maksud tanda yang ditinggalkan oleh sesuatu. Hal ini bermakna. Antara istilah dan konsep yang digunakan ialah: Keberkesanan pembelajaran Perkataan ‘keberkesanan’ berasal daripada ‘kesan’. ‘kaedah’ merupakan cara keseluruhan mengajar bahasa bagi mencapai tujuan-tujuan yang tertentu melalui prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh satu-satu kaedah itu (Arbak Othman. Kaedah pembelajaran ini membolehkan pelajar yang heterogen bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai matlamat bersama (Gan. Aktiviti ini sangat penting kepada murid yang lemah menguasai literasi membaca dan menulis. 1996:114).

2008 halaman 16-17) Menulis Karangan Menulis adalah menggunakan simbol visual yang berfungsi sebagai komunikasi (Yahya Othman. rangkai kata.Teknik Putaran Giliran (Round Robin) dan Meja Bulat (Round Table) Dalam teknik Putaran Giliran (Round Robin). Walau bagaimanapun. Matlamatnya adalah untuk memberikan setiap ahli peluang mengemukakan idea masing-masing sambil menerima dan menolak idea yang lain secara diplomasi. dan melatih pengucapan. mereka dapat menguasai kemahiran menulis dengan baik. Menulis ialah proses memberikan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa dalam menyusun perkataan. Mereka juga saling bekerjasama dalam menghasilkan cerita. 1986 dalam Stavin 2008). Huraian Sukatan Pelajaran (2003) menghuraikan kemahiran menulis sebagai keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. Urutan ini mungkin panjang dan mungkin pendek. Setiap ahli memerlukan tambahan idea untuk melengkapkan tugasan. Aktiviti berkongsi maklumat ini dapat dilaksanakan oleh ahli dalam kumpulan agar perkara yang dibincangkan itu menghasilkan satu idea yang sangat bermakna. menulis idea. Shukor. 2005). Shukor. Melalui penurunan idea tersebut. urutan ayat-ayat ini dapat membentuk satu kesatuan yang jelas maksudnya. termasuk membacakan certia satu sama lain. & Stevan. 2001). tanda baca dan ejaan yang betul. Zawiah Abd. Manakala teknik Meja Bulat (Round Table) pula. ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih panjang mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan penglahiran idea yang jelas dan tersusun (Kamarudin Hj. menerusi teknik tersebut. 2001). Akhirnya. Melalui teknik ini berlakulah proses bertukar-tukar idea dan pandangan agar idea yang diperuntukan itu akan menjadi lebih jelas dan bermakna. Slavin. setiap ahli digalakkan untuk membaca dan menyemak hasil tugasan mereka agar tugasan mereka mantap dan bermakna. Husin. serta tulisan yang kemas. 1994. . membuat prediksi mengenai bahagian akhir berkaitan cerita naratif. 1999) penulisan ialah urutan ayatayat yang disusun dalam susunan tertentu dan berkait rapat antara satu sama lain dengan cara-cara tertentu.CIRC merupakan program komprehensif untuk mengajarkan membaca dan menulis pada peringkat sekolah menengah (Madden. Kedua-dua teknik ini hampir sama dengan teknik Cooperatif Integrated Reading and Composition (CIRC). 1994. setiap ahli dalam kumpulan akan mengutarakan pendapat masing-masing secara lisan mengikut putaran giliran mereka (Kagan. ahli kumpulan dapat berkongsi maklumat secara bergilir-gilir dalam mencurahkan idea yang dibincangkan. Para murid ditugaskan untuk berpasangan dalam kumpulan mereka untuk belajar dalam serangkaian kegiatan yang bersifat kognitif. penerimaan dan kosa kata (Slavin. (Kagan. Menurut Byrne (dalam Robiah Kulop Hamzah. Zawiah Abd. 1998).

Dalam konteks kajian ini. Teks naratif menampilkan pelbagai cerita dan disusun dalam satu pola yang mengandungi bahagian pengenalan. Penulisan naratif boleh bersifat peribadi dan umum. Penulisan naratif biasanya dipaparkan mengikut urutan yang kronologi (Roselan Baki. 2003). contoh. Segala tanggapan yang bertentangan tentang sesuatu isu atau perkara haruslah disokong dengan hujah-hujah dan fakta sebagai pembuktian. Dalam konteks kajian ini. prinsip-prinsip pembelajaran koperatif. Karangan Fakta Karangan fakta lebih memerlukan pernyataan fakta dan huraian yang mantap. BAB II SOROTAN LITERATUR Pengenalan Bab ini membincangkan aspek yang berkaitan sorotan literatur seperti teori yang mendasari pembelajaran koperatif dalam kemahiran menulis karangan. kesan pembelajaran koperatif dan kajian-kajian yang pernah dijalankan berkaitan pembelajaran koperatif. penyelidik membuat penilaian tentang karangan naratif umum iaitu peristiwa yang diimaginasikan oleh penulis. perkembangan dan akhiran (Mahzan Arshad. 1989). Naratif peribadi merupakan peristiwa yang melibatkan diri penulis sendiri. Aziz Abd. rajah pembelajaran koperatif. ciri-ciri karangan yang bermutu. anekdot atau ungkapan berwibawa (Roselan Baki. Naratif umum pula peristiwa yang didengar atau diimaginasikan oleh penulis.Dalam kajian ini. analogi. karangan fakta merujuk kepada suatu tajuk perbincangan atau pendapat yang memerlukan fakta atau hujah-hujah yang konkrit sebagai bukti untuk menyokong pernyataan. Karangan Naratif Karangan naratif menceritakan semula peristiwa-peristiwa yang telah berlaku menurut susunan kronologi peristiwa-peristiwa itu terjadi (Abdd. Talib. 2003). Setiap fakta yang dinyatakan perlu diperkuat dengan huraian sokongan yang mengandungi keterangan. . menulis karangan adalah menulis karangan jenis karangan naratif dan karangan fakta. 2003).

kanak-kanak belajar apabila mereka terlibat dengan aktiviti budaya dan sosial di sekeliling mereka. 2003). dengan interaksi lisan sebagai medium dan alat yang menghubungkan kedua-dua konteks berkenaan. kanak-kanak belajar untuk memahami sesuatu atau mula mendapat pengetahuan. Apabila guru memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti interaksi dalam kelas. dan penulisan khususnya. dan perolehi daripada orang lain. dan perspektif Vygotskian (McCathey & Raphael. menulis bersama. KPK berfokuskan perbincangan dalam kumpulan iaitu murid berinteraksi antara satu sama lain secara lisan untuk mendapatkan idea dan bertukar-tukar pendapat dalam proses pembelajaran penulisan karangan. sejarah sosial dan budaya melahirkan perspektif baru tentang proses pengajaran dan pembelajaran (Roselan Baki. Dalam kajian Marohaini Yusoff (1999) mendapati bahawa sepanjang proses menulis karangan. Segala pengetahuan adalah hasil daripada penggabungan pengetahuan dengan orang lain yang kita kenali serta dapat membezakan apa yang kita tahu dengan apa yang orang lain tahu. Hasil daripada interaksi dengan orang lain.Teori Psikologi Leo S. Harste dalam Mahzan Arshad (2003). 2003). Interaksi lisan memungkinkan pembinaan pengetahuan. murid seringkali berinteraksi dengan kawan-kawan walaupun guru tidak membenarkan mereka bercakap dan berkongsi pendapat ketika menulis karangan dalam bilik darjah. Untuk kajian ini.Vygotsky dalam Proses Penulisan Pelbagai perspektif mempengaruhi pengajaran kemahiran literasi amnya. Sehubungan dengan itu. dengan interaksi lisan sebagai medium dan alat yang menghubungkan kedua-dua konteks berkenaan. Pendapat-pendapat di atas adalah selari dengan perspektif psikologi sosiolinguitik . seperti perspektif pemprosesan maklumat. Proses pembelajaran bermula daripada konteks sosial ke konteks individual. perspektif naturalis. Pengetahuan itu akan menjadi pengalaman yang membantu proses pembelajaran. kefahaman dan makna berdasarkan idea dan pemikiran yang murid miliki. 1992 dalam Roselan Baki. Proses pembelajaran bermula daripada konteks sosial ke konteks individual. lebih banyak pembelajaran berlaku. perspektif Vygotskian yang menghubungkaitkan proses kognitif dengan sejarah dan budaya komuniti menjadi sebahagian proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Sauders dalam Ahmad Zaini (2000) menegaskan tentang perlunya bekerjasama dengan rakan sebaya dalam pembelajaran menulis terutamanya untuk merangka. membetulkan kesilapan bersama dan menerbitkan bersama. Dalam hal ini. Teori psikologi Vygotsky (1978) yang mengaitkan interaksi lisan dengan pemikiran. 2003). berpendapat bahawa manusia tidak mengetahui sesuatu perkara dengan sendirinya. 1978 dalam Roselan Baki. Interaksi dengan orang lain di persekitaran mereka terutamanya ibu bapa dan rakan sebaya akan membantu mereka dalam proses perkembangan (Vygotsky.

Menulis bebas hanya memerlukan bantuan yang minima daripada guru dan sumber lain. terdapat tiga kaedah menulis dalam Bahasa Malaysia iaitu menulis bebas. murid dengan murid yang pelbagai kebolehan membawa memberi idea atau pendapat dalam penulisan karangan seperti yang terkandung dalam KPK. membuat huraian dan mencari contoh yang sesuai bagi huraian. Berdasarkan teknik-teknik dan prinsip-prinsip KPK. Salah satunya ialah Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) Terdapat beberapa model KPK telah diperkembangkan dalam P&P. Meja Bulat (Round Table) dan sebagainya (Kagan. Tujuannya adalah untuk menggalakkan murid bebas menggunakan kreativiti untuk menghasilkan karya yang diingini. Round Robin (Putaran Giliran). Belajar Bersama (Learning Together). misalnya Jigsaw. 1992). pengkaji mengguna teknik Round Robin (Putaran Giliran).yang melihat proses menulis sebagai satu proses yang melibatkan aktiviti kognitif. Cara lain ialah setiap ahli dalam kumpulan sama-sam mencari isi penting. TGT (Teams-Games-Tournaments atau Kumpulan Pertandingan Permainan). Guru dan murid akan sama-sama menulis di papan tulis. STAD (Students Teams. sosial dan bahasa dalam meningkatkan pengetahuan literasi (berbahasa) murid. Permainan Panggil Nombor (Numbered Heads). bahasa memainkan peranan untuk menghubungkan orang yang lebih berkebolehan. menulis berkolabratif dan menulis berkoperatif. Menurut Mahzan Arshad (2003). Menulis berkoperatif ialah satu kaedah pengajaran menulis yang memerlukan guru memberi bantuan kepada murid.Achievement Division atau dikenali Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid). . dan murid-murid yang lebih pintar dengan pelajar yang sedang menjalani pembelajaran (Mercer N. Kesimpulannya. 1994 dalam Roselan Baki 2003). Melalui teknik ini berlakulah proses bertukar-tukar idea dan pandangan agar idea yang diperuntukan itu akan menjadi lebih jelas dan bermakna. Dalam teknik Round Robin. Menulis berkolabratif dilakukan secara berpasangan secara bergilir-gilir untuk berkongsi idea seperti bergilir-gilir menghasilkan perenggan dalam karangan untuk membantu murid yang kurang bermotivasi dalam menulis. Meja Bulat (Round Table) dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif. Model Pembelajaran Menulis Secara Koperatif Dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bilik darjah terdapat pelbagai kaedah dan teknik yang perlu digunakan oleh guru untuk menarik minat murid dan menjadikan P&P lebih berkesan. iaitu guru. Hal ini disebabkan kanak-kanak menguasai pengetahuan literasi ketika mereka berhubung dengan orang lain dan mereka dapat meningkatkan penguasaan literasi mereka jika mereka dapat berinteraksi dalam masyarakat secara bermakna. Interaksi antara guru dengan murid. setiap ahli dalam kumpulan akan mengutarakan pendapat masing-masing secara lisan mengikut putaran giliran mereka.

2008). Di samping itu murid dilatih untuk membanding hasil kerja sendiri dengan hasil kerja rakan-rakan dalam bilik darjah. KPK yang digunakan dalam kajian ini boleh ditunjukkan dalam Rajah 1. Ciri-ciri Karangan yang Bermutu Sesebuah karangan dianggap baik jika memenuhi sekurang-kurangnya 3 aspek dalam penulisan iaitu isi yang cukup. olahan dan sebagainya. Gaya bahasa menarik dari segi ayat yang gramatis. Setiap ahli memerlukan tambahan idea untuk melengkapkan tugasan. Aktiviti berkongsi maklumat ini dapat dilaksanakan oleh ahli dalam kumpulan agar perkara yang dibincangkan itu menghasilkan satu idea yang sangat bermakna. Akhirnya. tepat dan berkesan. berkesan dan pelbagai gaya . Melalui penurunan idea tersebut. KPK ini dijalankan dijalankan untuk membantu murid menulis dengan lebih berkesan. Rajah 1 menunjukkan cara pelaksaan pengajaran menggunakan KPK semasa rawatan dijalankan ke atas sampel kajian. Rancangan pelajaran bagi sesi rawatan tersebut adalah seperti dalam lampiran A yang disertakan. setiap ahli digalakkan untuk membaca dan menyemak hasil tugasan mereka agar tugasan mereka mantap dan bermakna. Dalam pengajaran penulisan karangan. Rajah 1: Pengajaran KPK dalam penulisan karangan fakta dan naratif BM.Manakala dalam teknik Round Table pula. huraian. memberi contoh dan menulis dengan bahasa yang betul. contoh. Membuat pembetulan isi. murid dilatih untuk bekerjasama menghargai isi. mereka dapat menguasai kemahiran menulis dengan baik. huraian yang tepat. menerusi teknik tersebut. Tema haruslah dapat dikembangkan secara teratur dalam perenggan yang bersepadu dan adanya peratutan dengan baik. logik. ahli kumpulan dapat berkongsi maklumat secara bergilir-gilir dalam mencurahkan idea yang dibincangkan. Guru memberi arahan/ tugasan Pelaksanaan tugasan secara berkumpulan mengutarakan pendapat berkongsi maklumat membaca dan menyemak masing-masing secara secara bergilir-gilir hasil tugasan lisan mengikut putaran Membuat Refleksigiliran mereka. kesalahan bahasa. penyusunan yang baik dan gaya bahasa yang menarik (Lembaga Peperiksaan.

isi karangan menepati mod wacana penulisan. Antara ciri tersebut ialah isi karangan bertepatan dengan kaedah soalan atau tajuk. Bahasa kurang memuaskan dan kadangkala salah penggunaannya. Kepelbagaian dan keragaman ayatnya juga kurang. gramatis dan pemilihan diksi yang sesuai mengikut tajuk yang dibincangkan. Idea-idea yang dikemukan pula matang. Menurut Lembaga Peperiksaan lagi. idea dan contoh yang diberikan kurang matang. Setiap ahli kumpulan mesti sedar bahawa mereka mempunyai kaitan dengan orang lain dan usaha untuk . Isi dalam karangan kurang dan bercampur aduk. Antaranya ialah ahli-ahli saling bergantung secara positif. 2003) menggariskan maksud karangan yang cemerlang sebagai karangan yang dapat memberi takrif kepada tajuk dengan baik. Selain itu. penggunaan tanda baca yang tepat serta setiap perenggan hanya mempunyai satu isi sahaja. kabur dan tidak berkaitan. bahasa yang digunakan tidak lancer dan banyak melakukan kesalahan tatabahasa sehingga sukar memahamimaksud ayat. 1998). kurang jelas dan gagal mengemukakan isi yang tepat. terdapat kepelbagaian dan keragaman dalam struktur ayat. ayat digunakan hendaklah gramatis. mengemukakan isi lebih daripada tiga dan menghuaraikan serta mengembangkan isi dengan jelas. Kementerian Pelajaran Malaysia. contoh kurang tepat. Pengolahan. kurang sesuai. memberi takrif yang kurang tepat kepada tajuk. karangan yang dianggap bermutu mestilah mempunyai ciri-ciri berikut (Abdul Hamid Ahmad. Laporan Lembaga Peperiksaan Malaysia bagi SPM 2002 (Lembaga Peperiksaan Malaysia. 1994). Huraian isi kurang. Unsur peribahasa diselitkan secara berkesan. Kesalahan bahasa pula kecil dan tidak ketara. lancar. Prinsip-prinsip Pembelajaran Koperatif Terdapat 5 elemen yang perlu dipegang dalam KPK (Johnson dan Johnson. jelas dan teratur. Di samping itu. isi karangan dihurai dengan tepat dan diberi contoh yang sesuai. idea dijalin mengikut urutan kepentingan dengan menggunakan penanda wacana. tidak berkembang atau lemah. Isu-isu yang diutarakan dapat dikupas secara matang dan dikaitkan setiap isu dengan keadaan semasa. Dari aspek bahasa pula. gaya bahasa menarik dan mempunyai kepelbagaian. pemilihan perkataan mestilah tepat. memberi isi yang tidak jelas. kurang berkembang. karangan ditulis dengan bahasa yang memuaskan. Karangan dinilai sebagai lemah apabila murid gagal menulis mengikut kehendak soalan. Pengolahan kurang menarik dan kurang berkesan.Dari segi perspektif guru. berkesan dan tidak ada kesalahan tata bahasa. penyampaian dan pemerengganan menarik dan berkesan. menyertakan contoh yangs sesuai. Struktur ayat lemah dan tiada keragaman serta kurang daripada 100 patah perkataan. sesuatu karangan dinilai sebagai sederhana apabila karangan yang dihasilkan agak samar dengan tajuk yang diberi.

kemahiran komunikasi. Setiap ahli kumpulan harus sedar mereka saling bergantung dalam melaksanakan beban tugas. Harga kendiri mereka akan meningkat dan secara tidak langsung mereka akan lebih . Rasa tanggungjawab untuk menyiapkan tugasan antara ahli kumpulan juga terkandung dalam elemen KPK. interaksi bersemuka merupakan salah satu elemen yang terdapat dalam KPK. membuat keputusan dan sebagainya. Perhubungan dengan individu akan mewujudkan persahabatan tanpa mengira kaum dan kedudukan. Sharon & Slavin (1989) dalam Zakaria Kassim (2003) menyatakan pembelajaran koperatif meninggalkan pelbagai kesan yang dapat dikenal pasti seperti lebih bekerjasama. Dalam hal ini. Selain itu.melakukan sesuatu tidak akan berjaya jika usaha tidak dilakukan bersama. 1995). ahli kumpulan akan menghadapi kesukaran dalam melaksanakan aktiviti kumpulan. Dalam elemen ini. Dalam hal ini. saling meningkatkan harga diri dan menyayangi sekolah. setiap ahli perlu berkomunikasi secara bersemuka. saling percaya. Prinsip yang terakhir ialah pemprosesan kumpulan. Setiap kumpulan bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri dan mesti mempunyai kesedaran untuk bekerjasama dan meyumbang tenaga untuk melaksanakan sesuatu tugasan dengan sempurna. membuat kerja bersama dan menunjukkan kesungguhan untuk berkongsi maklumat dan berbincang dalam melaksanakan dan menyempurnakan tugasan dan mencapai matlamat kumpulan. Seterusnya pelajar berasakan diri mereka diterima dan dihargai oleh rakan-rakan. Antara kemahiran sosial yang harus ditekankan kepada ahli kumpulan ialah aspek kepimpinan. ahli-ahli kumpulan sedar mereka tenggelam bersama-sama. Kemahiran sosial penting kerana tanpa kemahiran sosial. Setiap ahli harus saling bantu-membantu. Setelah dapat bekerjasama dalam kumpulan mereka juga akan saling menerima dan bertukar-tukar idea antara satu sama lain. Melalui kaedah pembelajaran koperatif ini. Implikasi Pembelajaran Koperatif terhadap Kemahiran Menulis Kajian-kajian yang dilakukan telah menunjukkan keberkesanan pembelajaran koperatif dari segi pencapaian akademik di samping meningkatkan proses sosialilasi murid. membuat keputusan bersama dan berusaha membuat pembaikan dalam tugasan. Sehubungan itu. guru dan murid harus berupaya membuat refleksi sejauhmana P&P telah berjaya (Kagan. 1994). Setiap orang dalam kumpulan harus belajar dan terlibat secara aktif untuk membantu kumpulannya berjaya (Jacobs. murid berpeluang meneguhkan domain kognitif dan domain efektif. Tugasan perlu dilakukan secara muafakat dan keputusan yang dibuat adalah hasil persetujuan bersama. Berdasarkan domain afektif. kemahiran sosial perlu diberi penekanan yang berfungsi secara berkesan dalam kumpulan. Kajian yang dijalankan menunjukkan murid yang belajar secara koperatif lebih bekerjasama dan saling bergantungan antara satu sama lain berbanding kaedah pembelajaran secara individu.

1976. Teguran sesama ahli perlu dilakukan dengan sewajarnya agar dinamik kumpulan tidak hancur dan gerak kerja berjalan lancar. Dengan cara demikian. D. Sehubungan itu. Sehubungan itu. Slavin. Kumpulan pembelajaran berkoperatif boleh terdiri daripada tiga orang atau lebih dalam satusatu kumpulan. Robert E. mereka perlu menguatkan nada suara supaya didengari dan difahami oleh ahli kumpulan lain. semua kaedah belajar bersama menekankan tanggungjawab setiap ahli dalam kumpulan dengan tidak mengambil kira pencapaian akademik. 1994). kerjasama dalam kumpulan sangat diperlukan supaya setiap individu dapat mencapai apa yang dihasratkan dan dapat memperoleh manfaat bersama (Kagan. Terjemahan Nurulita. namun ia akan memberi faedah kepada golongan yang berbeza dalam satu kumpulan (Robert E. bekerjasama. bertanggungjawab. Thomas. saling menghormati. bertolak-ansur berperikemanusiaan. 1957. setiap pelajar mempunyai tanggungjawab untuk menguasai sesuatu subtopik serta berpeluang berkongsi pengetahuannya dengan ahli kumpulan yang lain. Jika dijalankan dengan sempurna. Untuk tujuan ini. Ini mengakibatkan pemprosesan pada aras yang lebih tinggi. kaedah pembelajaran koperatif memupuk nilai-nilai murni seperti kejujuran. 1983. yang meningkatkan daya ingatan dan seterusnya membolehkan mereka menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Berdasarkan domain kognitif pula. Madden dan slavin. Apabila yang cerdas berada dalam kumpulan yang kurang cerdas. 2008) menunjukkan pembelajaran koperatif boleh meningkatkan pencapaian dan kemahiran kognitif pelajar. Pembelajaran koperatif yang menggunakan kerjasama dalam kumpulan kecil yang terdiri daripada pelajar dari pelbagai kebolehan membolehkan pelajar bekerjasama untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan bagi menghasilkan pembelajaran secara maksimum. 1949. Ahli-ahli dalam kumpulan perlu bekerjasama untuk mencapai objektif pembelajaran. bukan sekadar menghafal sesuatu topik. Secara tidak langsung. Dalam hal ini. . Zakaria Kassim (2003) bersetuju bahawa kaedah pembelajaran koperatif dapat mengendalikan pelajar melaksanakan tugas-tugas secara bersemuka. Pelaksanaan tugas secara berkoperatif dapat menumpukan pelakuan dan keyakinan diri murid. Hulten dan De Vries. kajian oleh beberapa tokoh pengkaji (Deuttsh. pelajar perlu betul-betul memahami subtopik itu. Kaedah pembelajaran koperatif juga mendorong pelajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan sebaya secara harmoni. Slavin. sanggup berkorban sepakat dan berinisiatif.Zubaedi. Johnson and Johnson (1994) dalam Mahzan Arshad (2003) menjelaskan bahawa belajar secara berkoperatif memberi peluang kepada pelajar untuk terlibat dalam aktiviti sosial dalam bilik darjah dengan aktif.menyanyangi sekolah dan berminat untuk belajar. 2008).

mereka perlu diberi peluang melakukan aktiviti yang membolehkan mereka berinteraksi dengan rakan-rakan dan guru. kumpulan murid yang diajar dengan pendekatan pembelajaran koperatif mencatat pencapaian yang lebih tinggi berbanding dengan kumpulan murid yang diajar melalui kaedah tradisional (Cheah dan Poon. pelajar-pelajar dapat berkongsi kekuatan dan membaiki kelemahan masing-masing. (Harste dalam Mahzan Arshad. Selain itu. Murid lebih cenderung dan berminat belajar sambil bertukar-tukar pendapat atau berinteraksi dengan rakan. pembelajaran bahasa harus bermula dengan aktiviti yang bersifat sosial sebelum menjadi aktiviti yang bersifat individual dan personal (Roselan Baki. Manusia tidak mengetahui sesuatu perkara dengan sendirinya. 2003). Sehubungan dengan itu. Dengan menggunakan kaedah kumpulan kecil. aktiviti kumpulan dan sebagainya perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. pelajar gemar berinteraksi dengan aktif dengan membuat perbandingan antara teks yang ditulisnya dengan teks yang . Perkembangan koperatif tidak hanya berperanan meningkatkan prestasi akademik sahaja. aktiviti perbincangan. 1998). 2003). Melalui penempatan ke dalam kumpulan dan memberi tugasan kepada mereka menyebabkan mereka perlu bekerjasama. menanam nilai-nilai positif hidup bermasyarakat selain membantu perkembangan emosi dan mental pelajar (Robert E. Kaitan pembelajaran Koperatif dengan penulisan karangan Menurut Vygotsky. Ini jelas menunjukkan bahawa kaedah pembelajaran koperatif menyumbang kepada peningkatan pelajar jika dibandingkan dengan kaedah pembelajaran secara tradisonal. Dalam menghasilkan penulisan misalnya. malah harus dilihat dalam aspek yang lebih luas iaitu pembentukan sahsiah generasi akan datang. lebih banyak pembelajaran berlaku.Justeru. kemahiran interpersonal dapat dibentuk selain daripada belajar menyelesaikan masalah bersama-sama. Apabila guru memberi peluang kepada pelajar melakukan aktiviti interstektualiti dalam kelas. Tanggungjawab menyelesaikan tugasan merupakan kaedah yang amat baik untuk memberi peluang kepada pelajar memenuhi keperluan sosial mereka. Oleh itu. beliau bersutuju bahawa KPK juga mendorong pelajar meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran. Slavin. 2008). saling bergantung antara satu sama lain. Segala pengetahuan adalah hasil daripada penggabungan pengetahuan dengan orang lain yang kita kenali serta dapat membezakan apa yang kita tahu dengan orang lain tahu. sebelum pelajar mula diminta untuk menulis karangan. KPK boleh menjadi satu asas yang kukuh untuk membina peribadi insan mulia. Permuafakatan ini akan membantu dan menggalakkan pembelajaran yang aktif.

Dalam hal ini. Kajian Berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran Koperatif Aspek Penulisan Karangan Rosni Yusof (1999) telah mengunakan kaedah pembelajaran koperatif STAD (Students Teams. Beliau telah mendedahkan teknik koperatif kepada kumpulan rawatan. Hasil eksperimen selama empat minggu mendapati bahawa pendekatan koperatif amat berjaya berbanding dengan kaedah tradisional. Sekolah Menengah Kebangsaan di negeri Melaka dalam aspek tersebut. telah membuat kajian yang lebih menarik tentang pengajaran penulisan dengan mencuba strategi pembelajaran koperatif menggunakan teknik ‘Round Robin’ dan ‘Round Table’ dalam proses penulisan dalam kalangan murid tahun empat sebuah sekolah rendah. Hasil kajian mendapati bahawa pendekatan pembelajaran koperatif begitu berkesan berbanding tradisional. Mereka diajar cara bekerjasama dalam kumpulan untuk menghasilkan karangan. Beliau menggunakan kaedah pembelajaran koperatif STAD. mencari bahan. Zawiah Abd. menulis bersama. Kajian yang serupa dilakukan oleh Suraya (1999) dalam Masitah Zainuddin (2005). Beliau telah menyelidik cara pembelajaran koperatif dapat meningkatkan mutu penulisan pelajar. sosial dan bahasa dalam meningkatkan pengetahuan literasi (berbahasa) pelajar. Ahmad Zaini Yaacob (2000) yang mengkaji tentang kesan pembelajaran koperatif dalam kalangan pelajar tingkatan empat di luar bandar. olahan.ditulis oleh rakan yang lain. perbendaharaan kata. Dapatan kajian beliau menunjukkan pembelajaran koperatif dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut dalam mutu penulisan pelajar. isi dan kesalahan bahasa. Kajian yang dilakukan oleh mereka cuba meninjau kekuatan dan kelemahan kedua-dua teknik . Pendapat-pendapat di atas adalah selari dengan perspektif psikologi sosiolinguistik yang melihat proses menulis sebagai satu proses yang melibatkan aktiviti kognitif. Pelajar yang didedahkan dengan kaedah ini didapati meningkat dari segi perancangan.Achievement Division) atau dikenali sebagai Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid. struktur kata. Hasil penulisan secara individu ini apabila digabung akan menghasilkan penulisan yang mantap. ke atas pelajar tingkatan tiga dalam jangka masa enam minggu. Saunders (1999) dalam Ahmad Zaini (2000) menegaskan tentang perlunya kerjasama dalam pembelajaran menulis terutamanya untuk merangka. penjanaan idea. membetulkan kesilapan bersama dan menerbitkan bersama. Shukor dan rakan-rakan (2001). olahan dan struktur kata dalam karangan pelajar. di Negara Brunei Darul Salam. Ini adalah kerana kanak-kanak menguasai pengetahuan literasi ketika mereka berhubung dengan orang lain dan mereka dapat meningkatkan penguasan literasi mereka dalam masyarakat secara bermakna. bagi melihat pencapaian pelajar tingkatan dua. Enam aspek yang spesifik dalam penulisan karangan telah ditumpukan dalam kajian beliau iaitu kematangan fikiran.

Roslina Othman (2002) telah mengkaji tentang strategi pembelajaran koperatif dalam kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran di Kelantan pula mendapati kanak-kanak yang mengikuti strategi pembelajaran koperatif telah menunjukkan pencapaian lebih baik dalam mengenal huruf dan suku kata berbanding kanakkanak yang belajar dengan kaedah tradisional.berkenaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan. Pelajar didapati bekerjasama. Kedah. Dapatan kajian mendapati bahawa terdapat perbezaan dan peningkatan dari segi penulisan karangan terhadap kaedah yang digunakan oleh guru dalam penulisan karangan. Perlis. E. Kajian dilakukan terhadap 30 orang pelajar di Sekolah Menengah di daerah Kuala Nerang. (2000) melalui kajian beliau terhadap murid yang diajar mengunakan unsur naratif iaitu cerita rakyat. Khadijah Ahmad (2005) yang mengkaji tentang keberkesanan pembelajaran koperatif dalam menulis karangan BM. Masitah Zainuddin (2005). Hasil kajian mendapati bahawa pembelajaran koperatif berjaya meningkatkan penulisan dalam karangan setelah sesi rawatan dijalankan. Kajian ini juga telah melihat cara pengguna teknik ini boleh mendorong murid untuk menghasilkan karangan yang baik. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan yang mantap tanpa mengira perbezaan yang wujud sesama mereka. Kajian Berkaitan Pengajaran Karangan dan Pembelajaran Koperatif Secara Am Taylor. . Kaedah yang digunakan adalah kaedah eksperimen yang memakan masa selama hampir sebulan. Cerita rakyat memperkenalkan penggunaan bahasa yang pelbagai kepada murid. Hasil kajian mendapati teknik ini berkesan untuk murid lemah serta murid yang cemerlang pada masa sama. menjana supaya lebih mantap dan bernas. Sampel kajian terdiri daripada 30 orang pelajar sekolah menengah. menghurai. dalam kajiannya tentang keberkesanan teknik pembelajaran koperatif dalam penulisan karangan BM pelajar tingkatan dua. Terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian pelajar dalam menulis karangan sebelum dan selepas dirawat dengan kaedah pembelajaran koperatif. Hasil hubungan interaksi sesama ahli kumpulan atau rakan sebaya telah berjaya meningkatkan pengetahuan kebolehan pelajar dalam menulis isi karangan. Berdasarkan pemerhatian beliau terhadap murid yang diajar menggunakan cerita rakyat. Pembelajaran koperatif juga boleh membina kemahiran menulis yang berkualiti tinggi di samping mengatasi masalah kesantunan mengembang. beliau mendapati murid-murid ini menunjukkan minat serta bersemangat untuk belajar. di daerah Kangar.

Dapatan kajian menunjukkan bahawa kaedah pembelajaran koperatif menyumbang kepada peningkatan pelajar jika dibandingkan dengan kaedah pembelajaran secara konversional. Dayang Rositer Awang Ibrahim (2001). Alat kajian yang digunakan ialah soal selidik (pra ujian dan pasca ujian). Cerita rakyat mempunyai ciri-ciri istimewa yang sesuai untuk pengajaran bahasa. pemerhatian guru dan temu bual pelajar. bekerjasama. bertutur. Pengulangan pada bahagian-bahagian tertentu membolehkan perbendaharaan kata serta tatabahasa baharu diperoleh. pembabitan dan amalan berkomunikasi pelajar.Pada akhir pengajaran. membaca dan menulis. Malah sangat sesuai untuk meningkatkan kemahiran mendengar. sebuah dijadikan kelas eksperimen dan sebuah lagi dijadikan kelas kawalan. Secara spesifik kajian ini meneroka faktor-faktor yang mendorong guru matematik mengamalkan pembelajaran koperatif di samping mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. guru. yang melibatkan 64 orang pelajar. Kajian oleh Zakaria Kassim (2003) memberi tumpuan kepada kemahiran komunikasi. mengkaji sejauh manakah pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran Sains dapat menerapkan nilai murni. Pelajar ini dibahagikan kepada dua kumpulan rawatan secara padanan iaitu 32 dalam eksperimen (KPK) dan 32 lagi dalam kumpulan kawalan (kaedah tradisional). kemudahan fizikal. Klang. Kaedah kuasi eksperimen dijalankan dengan mengambil setiap sekolah dua buah kelas dijadikan sample. Hasil kajian mendapati bahawa lima faktor yang mempengaruhi guru matematik mengamalkan pembelajaran koperatif iaitu pelajar. pembabitan dan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran perdagangan melalui kaedah permainan jigsaw II dan STAD (Students TeamsAchievement Division atau dikenali Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid). berdikari. kumpulan sokongan . kejujuran . Kajian eksperimental menggunakan Rekabentuk Kumpulan Kawalan Pra-Ujian-Pasca-Ujian telah dijalankan di sekolah Menengah di daerah Kapar. Hasil kajian mendapati bahawa KPK secara relatif lebih berkesan dalam pengajaran tatabahasa berbanding dengan kaedah tradisional. mengkaji tentang keberkesanan penggunaan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa Bahasa Melayu. Hasil kajian menunjukkan semua nilai murni yang dapat diterapkan melalui kaeadah pembelajaran koperatif dan setiap nilai murni didapati berbeza antara sekolah. dalam kajiannya terhadap empat orang guru matematik di sebuah sekolah menengah. Seramai 990 orang pelajar tingkatan dua dari 12 buah sekolah di Selangor diambil sebagai sampel dalam kajian ini. Faridah Hanim (2003). Nor Azizah Salleh dan kawan-kawan (2002). kebersihan mental. kasih sayang. kerajinan dan rasional. murid-murid mengulas bahawa sesi pengajaran menggunakan cerita rakyat merupakan bahagian yang paling disukai mereka. Beliau menjalankan kajian secara kuasi eksperimen selama 11 minggu bagi memastikan kesan kedua-dua kaedah ke atas pencapaian.

guru. KPK yang digunakan dalam kajian ialah struktur jigsaw. menyatakan bahawa pembelajaran koperatif adalah satu usaha untuk mengelompokkan pelajar yang terdiri daripada pelbagai kebolehan ke dalam kumpulan kecil demi menuju ke arah sasaran umum. Dapatan kajian menunjukkan bahawa guru matematik mempunyai pengetahuan yang sederhana mengenai pelaksanaan pembelajaran koperatif dalam pengajaran bilik darjah masing-masing. UTM Skudai Johor”.dan budaya sekolah. Ruslim Mohd. memotovasikan pelajar dalam PK yang bertujuan untuk mengubah amalan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. jigsaw dan Team-Games-Tournaments. pengurusan bilik darjah. Kedah. dalam kajiannya tentang Penggunaan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam Pengajaran Matematik: Penyelidikan Sekolah Rendah. masa. latihan dan kandungan pelajaran. menjalankan kajian berbentuk eksperimen untuk melihat kesan pembelajaran koperatif kaedah Jigsaw terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan empat. . Namun kemampuan guru tersebut semakin meningkat pada peringkat pusingan akhir. Kajian dijalankan selama 10 minggu di sebuah sekolah menengah di daerah Kulim. Terdapat tujuh masalah yang telah dikenal pasti menyulitkan pelaksanaan pembelajaran koperatif adalah pelajar. Hasil kajian mendapati bahawa kaedah pembelajaran koperatif yang menggunakan kaedah jigsaw telah meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Tok Hoon Seng (2006) dalam kajiannya yang bertajuk “Cooperative Learning And Achievement In English Language Acquisition N A Literature Class In A Secondary School”. Tind The Find dan Pairs Check. Seramai 60 orang pelajar tingkatan empat dipilih untuk menduduki ujin pra dan seterusnya dibahagikan kepada dua kumpulan. Antara kaedah yang kerap digunakan oleh mereka ialah kaedah berstruktur. mengkaji tiga pemboleh ubah paling penting tentang kemampuan guru. Dapatan juga menunjukkan bahawa kemampuan guru memotivasikan pelajar pada peringkat awal tindakan adalah rendah dan meningkat pada bahagian akhir. Kumpulan eksperimen didedahkan dengan pengajaran menggunakan kaedah pembelajaran koperatif manakala kumpulan kawalan menggunakan kaedah pengajaran sedia ada. kemampuan guru menstruktur PK adalah tinggi daripada pemboleh ubah yang lainnya. Hasil penyelidikan menunujukkan bahawa kemampuan guru mengalami masalah pada peringkat awal tindakan. Salleh (2005). kaeadah penagajaran dan pembelajaran. Pernyataan tersebut diperkuatkan lagi dengan dapatan kajian oleh oleh Siti Hajar Abd Hamid (2007) dalam kajiannya yang bertajuk “Pembelajaran Koperatif Menggunakan EPembelajaran Di Kalangan Pelajar Yang Mengambil Subjek Telekomunikasi Dan Rangkaian. Hampir kesemua elemen dalam pembelajaran koperatif diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran kecuali kemahiran social dan refleksi kumpulan. Fakulti Pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahawa penggunaan kaedah pembelajaran secara koperatif dapat membantu pelajar dan guru di sekolah dalam usaha untuk memantapkan strategi pengajaran dan pembelajaran mereka. Zaenab Hanim dan kawan-kawan (2004). Keseluruhannya.

Penemuan-penemuan positif pereplikaan ini dan sambungan adalah penting kerana mereka harus mengukuhkan keyakinan pengajar-pengajar perakaunan yang mengajar di satu persekitaran pembelajaran yang pasif dalam melaksanakan pedagogi ini untuk menyampaikan topik-topik perakaunan yang telah menjadi semakin lebih kompleks atas dua dekad lepas. peningkatan pencapaian pemahaman teks bagi pelajar yang mengikuti kaedah PK (BPPP) heterogenous adalah lebih tinggi daripada pelajar yang mengikuti kaedah PK (BPPP) homogenous. Seramai 160 orang murid dari dua buah sekolah Cina dan Tamil telah terlibat sebagai sampel kajian. Responden kajian terdiri daripada 132 orang pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik.Tujuan kajian dijalankan untuk meninjau keberkesanan kaedah Pembelajaran Koperatif (PK) Bahagian Pencapaian Pasukan Pelajar BPPP (Student Teams-Achievement Divisions-STAD) dan kaedah Pembelajaran Tradisional (PT) terhadap pencapaian bacaan pemahaman teks Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Kajian oleh Azizi Hj. Perak. Kajian dilakukan terhadap murid darjah lima dari dua buah sekolah jenis kebangsaan Cina (SJK C) dan sekolah jenis kebangsaan Tamil (SJK T). (2005) dalam Cheah Cheah Tong Tiat dan kawan-kawan (2007) yang mengkaji tentang Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif dalam penmbelajaran bacaan pemahaman teks di kalangan murid SJK (c) dan SJK (T). Hasil kajian. dalam kajiannya bertajuk Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif Dalam Pembelajaran Bacaan Pemahaman Teks Di Kalangan Murid SJK ( C ) Dan SJK ( T ). Instrumen yang telah digunakan di dalam kajian ini adalah satu set soalan soal selidik.Hwang et al. Perak. Rumusan Berdasarkan tinjauan dan kajian yang dijalankan. Kajian ini melanjutkan Hwang et al. jelaslah bahawa strategi pengajaran dan pembelajaran secara koperatif mendatangkan kesan yang positif . didapati bahawa faktor rakan sebaya merupakan faktor yang paling dominan terhadap amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik. mengesahkan jangkaan yang pembelajaran bersama membolehkan pedagogi menjadi lebih berkesan dalam menambah keupayaan pelajar-pelajar untuk memperolehi pengetahuan perakaunan daripada satu tradisional kuliah kaedah dalam pasif selaras persekitaran pembelajaran. Cheah Tong Tiat dan kawan-kawan (2007).'s (2005) mengkaji dengan meneroka keberkesanan menggunakan pembelajaran bersama di darjah-darjah ilmu berbeza di dalam Bloom (1956) taksonomi. Perak. Yahaya. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbandingan. Keputusan kajian telah menunjukkan bahawa kaedah PK (BPPP) merupakan kaedah yang lebih berkesan berbanding dengan kaedah PT dalam pencapaian bacaan pemahaman teks. Intan Sapinas Binti Bahuri (2007) untuk meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik.

KPK menegaskan bahawa aktiviti berkumpulan yang melibatkan perlakuan murid dalam pembelajaran dapat menarik minat dan menjadikan pembelajarn lebih bermakna. Meja Bulat (Round . Kerangka Konseptual Kajian Secara umumnya. pengkaji berpendapat bahawa pembelajaran koperatif juga sesuai digunakan dalam apa jua mata pelajaran yang hendak diajarkan kepada pelajar. Aspek-aspek yang dibincangkan ialah kerangka konseptual kajian. misalnya Jigsaw. Permainan Panggil Nombor (Numbered Heads). tempoh masa kajian. tatacara pengumpulan dan penganalisisan data statistik. Belajar Bersama (Learning Together). Mereka melibatkan diri secara aktif dalam segala aktiviti yang dirancang oleh guru kerana mempunyai tanggungjawab untuk menaikkan imej kumpulan masing-masing. STAD (Students Teams. prosuder kajian. Sikap dan perlakuan mereka didapati mengalami perubahan menerusi pembelajaran koperatif.Achievement Division atau dikenali Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid). Oleh itu. Semangat perpaduan. TGT (Teams-Games-Tournaments atau Kumpulan Pertandingan Permainan). reka bentuk kajian. pemilihan sampel.sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas rawatan. BAB III METODOLOGI KAJIAN Pengenalan Bab ini akan membincangkan metodologi yang digunakan dalam menjalankan kajian ini. kerjasama dan saling bantu membantu amat penting memandangkan kaedah pembelajaran yang menekankan persaingan. instrumen kajian. Putaran Giliran (Round Robin). Terdapat beberapa model KPK telah diperkembangkan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan tahap pencapaian murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran khususnya dalam menulis karangan fakta dan karangan naratif. Setelah selesai rawatan. melibatkan dua teknik dalam KPK iaitu Putaran Giliran dan Meja Bulat.Table) dan sebagainya (Kagan. Sebelum subjek diberi olahan. Namun dalam kajian ini. Pasca ujian Rawatan Pra ujian Pra ujian Pemilihan sampel Rajah 3: Reka bentuk Kajian keberkesanan KPK dalam pengajaran kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif BM. 2005). cerapan dilakukan sekali lagi bagi menentukan kedudukan subjek dengan menggunakan pasca ujian (Mohd. Reka bentuk kajian yang digunakan boleh ditunjukkan dalam rajah 2 seperti di bawah. Reka bentuk praujian-pasca ujian satu kumpulan hanya menggunakan satu kumpulan eksperimen (KE) untuk mengkaji kesan olahan pembolehubah tak bersandar. Seramai 40 orang murid ini telah diminta menduduki pra ujian menulis karangan fakta dan karangan naratif. Berdasarkan Rajah 3 di atas pembolehubah bersandar kajian ini adalah skor pra ujian dan skor pasca ujian ujian yang diperolehi dari kumpulan yang dikaji. Selepas olahan diberi. cerapan dilakukan dengan menggunakan praujian bagi menentukan kedudukan subjek. Majid Konting. Dapatan kajian ini. Dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan. didapati bahawa KPK menggunakan Putaran Giliran dan Meja Bulat dapat meningkatkan pencapaian murid dalam penulisan karangan fakta dan naratif seperti Rajah 2. Selepas itu mereka diberi rawatan dengan Kaedah Pembelajaran Koperatif. kumpulan murid ini diberi pasca ujian. Putaran Giliran (Round Robin) Meja Bulat (Round Table) Penulisan Karangan Fakta Dan Karangan Naratif Pembelajaran Koperatif PENCAPAIAN Rajah 2: Kerangka Konseptual Kajian Reka Bentuk Kajian Kajian ini menggunakan kaedah eksperimental iaitu Rekabentuk Prapasca ujian Ujian Satu Kumpulan. aktiviti kumpulan digunakan untuk aktiviti perbincangan hasil yang diperoleh. 1992). Untuk .

1994:71) dalam Zawiah Abd. penyelidikan ini dijalankan dengan menggunakan kaedah eksperimental yang berasaskan reka bentuk kajian seperti yang digambarkan dalam rajah 3 Praujian Pembolehubah tak bersandar Pasca ujian C1 O C2 Rajah 4: Rekabentuk Prapasca ujian Ujian Satu Kumpulan Nota: Simbol O mewakili olahan pembolehubah tak bersandar. Shukor (2001). khasnya dalam menentukan objektif. Hasil daripada sesuatu ujian akan dapat membantu guru menentukan hala-tuju dalam proses pengajarannya. KPK yang digunakan ialah Putaran Giliran(Round Robin) dan Meja Bulat (Round Table). 2000:10). iaitu kaedah pembelajaran koperatif (KPK). Simbol C2 mewakili cerapan terhadap cerapan kedua dan biasanya untuk mencerap pasca ujian. Simbol C mewakili cerapan terhadap pembolehubah bersandar. Tempat ini dipilih berdasarkan ciri-ciri yang didapati memenuhi syarat-syarat dan keperluan kajian. Semua murid di sokolah ini adalah terdiri daripada kaum Cina yang menggunakan bahasa ibunda iaitu Bahasa Teochu dalam pertuturan seharian. iaitu sekolah gred B. Oleh itu penyelidik akan menguji penguasaan kemahiran menulis karangan fakta dan naratif BM murid melalui pengujian. iaitu untuk melihat sejauh manakah berkesannya KPK dalam meningkatkan prestasi murid dalam tingkatan dua dalam pembelajaran aspek kemahiran menulis karangan BM. khususnya populasi kajian. Kaedah ini digunakan sebagai bahan rawatan utama yang bersesuaian dengan objektif utama kajian ini. Salah sebuah sekolah yang terletak di daerah Pelabuhan Klang telah dipilih oleh pengkaji. penyelidik menjalankan satu ujian pencapaian untuk menguji penguasaan kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif Bahasa Malaysia (BM) murid. Pembolehubah tak bersandar dalam kajian ini ialah kaedah rawatan. Tempat Kajian Kajian ini di jalankan di sebuah sekolah menengah kebangsaan yang terletak di daerah Klang. Secara ringkasnya. Kerjasama baik yang ditunjukkan oleh pentadbir sekolah berkenaan juga memudahkan pengkaji . di tempat kajian terdapat ciri-ciri heterogenus yang mewakili murid lelaki dan perempuan yang mempunyai pelbagai kebolehan. Kaedah ini mudah dan sesuai digunakan bagi guru yang hendak mencuba KPK dalam bilik darjah (Kagan. kaedah dan bahan yang sesuai untuk pelajar (Popham. Selain itu.mendapatkan skor tersebut. C1 digunakan untuk cerapan pertama iaitu pra ujian.

Keputusan dalam UPSR dan keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun menjadi asas pemilihan sampel. Bilangan seramai ini memudahkan aktiviti pembahagian kumpulan. sampel menduduki pra ujian. Dalam tempoh seminggu. Jantina Kekerapan (Sampel) Peratus (%) Lelaki 10 25 Perempuan 30 75 JUMLAH 40 100 Jadual 1: Sampel kajian mengikut jantina Pengkaji memilih murid tingkatan dua kerana sampel sudah mempunyai pengalaman menulis karangan setahun di tingkatan satu dan dianggap mahir dalam penulisan karangan. Dalam tempoh tersebut pengkaji telah memberi penerangan tentang tujuan kajian. Penentuan ini dibuat dengan memilih murid yang mempunyai ciri-ciri heterogenus dari segi kebolehan dan pencapaian mereka. mengendalikan pra ujian dan mendedahkan KPK kepada sampel terbabit. Pada peringkat pertama. Tujuan perbincangan ini adalah untuk memberi . Sampel Kajian Sampel yang dipilih terdiri daripada murid tingkatan dua di sebuah sekolah menengah. Tempoh masa kajian Kajian ini dijalankan dalam tempoh empat minggu. pra ujian. Prosedur Kajian Secara amnya kajian ini dijalankan dalam tiga peringkat. pengkaji menjalankan aktiviti eksperimental seperti penerangan. Jumlah sampel hendaklah melebihi 30 unit kerana andaian taburan normal biasanya dipenuhi apabila saiz sampel melebihi 30 unit (Mohd. 2005). sampel akan diajar kemahiran menulis sebanyak dua kali pengajaran. Kriteria yang dipertimbangkan semasa memilih sampel kajian kerana mereka mempunyai pencapaian akademik yang berbeza dan terdiri daripada murid lelaki dan perempuan yang mempunyai ciri-ciri heterogenus dari segi pencapaian dan jantina. Sampel kemudian dirawat dengan menggunakan KPK dalam penulisan karangan. Setelah selesai menjalani rawatan dalam masa yang disebut. Daripada jumlah tersebut terdapat 10 orang murid lelaki dan 30 murid perempuan. kaedah belajar secara berkumpulan. Secara amnya pecahan bilangan murid boleh diringkaskan seperti Jadual 1 di bawah. Seramai 40 orang murid telah dipilih secara rawak yang terdiri terdiri daripada lelaki dan permpuan. Majid Konting.mengakses maklumat untuk keperluan kajian ini. Pelaksanaan pengajaran koperatif dijalankan selama lapan kali pengajaran iaitu selama 40 minit untuk setiap karangan.

mengolah isi karangan dan membaiki kesalahan bersama rakan dalam kumpulan. dan contoh. satu pasca ujian diberikan kepada pelajar. Murid dikehendaki menjalankan perbincangan dalam kumpulan. Data yang dikumpulkan melalui ujian ini dibandingkan dengan data yang diperolehi dalam pra ujian untuk melihat keberkesanan KPK ke atas pengajaran penulisan karangan fakta dan karangan naratif. 3 Pengenalan pendahuluan karangan yang terdiri daripada definisi tajuk. huraian. murid dilatih untuk bekerjasama memberi pendapat. 4 Cara mendapatkan isi. Dalam pengajaran dan pembelajaran menulis karangan fakta dan karangan naratif. murid dilatih untuk membanding hasil kerja sendiri dengan hasil kerja rakan-rakan dalam bilik darjah. Di samping itu. persoalan dan pendapat tokoh. bukti. dan fungsi kumpulan. Rancangan pelajaran bagi sesi rawatan tersebut adalah seperti dalam lampiran A. Pembentangan secara kumpulan dan soal jawab. menghurai isi. ciriciri kumpulan yang baik. menulis karangan dengan bahasa yang betul. Setiap isi dihurai berserta contoh. contoh. Jenis rawatan yang diberikan ialah menulis karangan secara kerjasama dan berkongsi idea atau menulis secara berkoperatif dengan menggunakan teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat. Setiap kumpulan perlu membincangkan isi-isi dan . memberi contoh bagi isi. murid diberikan soalan pra untuk menjawab dalam masa 40 minit sebelum menjalani sebarang rawatan.gambaran kepada pelajar tentang kaedah pembelajaran secara berkoperatif. 2 Penerangan tentang cara Pembelajaran Koperatif iaitu pembentukan kumpulan. Murid didedahkan dengan cara mencari isi berdasarkan isi. 5 Cara mengembangkan isi. Peringkat kedua merupakan sesi rawatan. Pelaksanaan KPK ke atas kumpulan eksperimen adalah seperti Jadual 2 di bawah: Jadual 2: Kelas Rawatan Pembelajaran Koperatif Perjumpaan Aktiviti 1 Perjumpaan pertama. Peringkat ketiga dalam eksperimen ialah setelah selesai menjalani pembelajaran menulis secara berkoperatif.

Kriteria pemarkahan yang baik (A1 dan A2). . Guru menerangkan kepentingan wacana dan gunanya. sesi soal jawab dan rumusan kelemahan karangan. Setelah itu. Murid mencari dan menyenaraikan penanda wacana daripada teks yang diberi sebagai latihan. pemarkahan ke atas penulisan pelajar dibuat dengan mengambil contoh pemarkahan yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dalam PMR 2007. -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. sederhana (B dan C). Perbincangan isi oleh setiap kumpulan. Kriteria Penskoran Bahagian C. dan lemah (D dan E) adalah seperti Jadual 3 di bawah. Sehubungan itu. Peringkat Markah Kriteria Cemerlang 33-40 (37-40) (33-36) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat. Seterusnya sesi soal jawab dan kupasan isi. sesi soal jawab dan kupasan isi. Karangan yang diajarkan setiap minggu pelaksanaan rawatan ini adalah seperti dalam Lampiran A. Lembaga Peperiksaan 2008. 10 Murid menjawab soalan pasca dalam masa 40 minit setelah selesai menjalani kelas rawatan. Pembentangan hasil kumpulan. 8 Membuat penutup atau kesimpulan. Jadual 3: Pemarkahan bagi karangan Karangan Respons terbuka (40 markah). penilaian karangan terbaik. 6 Cara menyusun keutamaan isi. kemudian pembentangan isi oleh ahli kumpualn.membuat pembentangan. 9 Latihan menulis karangan berdasarkan apa yang didedahkan. Penerangan cara menulis penutup oleh guru. Sesi soal jawab dan mencari penutup terbaik antara kumpulan. 7 Penggunaan penanda wacana. Perbincangan penutup dalam kumpulan.

. Kepujian 25-32 (29-32) (25-2 8) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat. -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. cogan kata dan frasa yang menarik. -Idea yang relevan dengan huraian yang jelas beserta dengan contoh yang sesuai. pantun. -Idea yang relevan dengan huraian yang jelas beserta dengan contoh.-Penggunaan penanda wacana yang betul. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. -Ejaan dan tanda baca yang betul. -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. -Penggunaan penanda wacana yang betul. -Penggunaan penanda wacana yang masih sesuai. -Penggunaan kosa kata yang luas. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. -Penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa. -Ejaan dan tanda baca yang betul. -Penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa. pantun. Baik 17-24 (21-24) (17-20) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang sesuai. cogan kata dan frasa yang menarik. -Penggunaan kosa kata luas dan tepat.

-Penggunaan kosa kata terhad dan minimum. -Idea yang relevan dengan huraian yang kurang jelas.-Eejaan dan tanda baca yang betul -Penggunaan kosa kata luas. -Penggunaan penanda wacana yang masih sesuai. -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. Jumlah markah yang diperoleh murid kemudiannya ditukarkan dalam bentuk peratus . Bagi tujuan kajian ini. Penguasaan minimum 01-08 (05-08) (01-04) -Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis. -Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat. -Keseluruhan jawapan calon menggambarkan bahasa yang tidak cekap. Memuaskan 09-16 (13-16) (09-12) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang sesuai. -Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum. pengolahan dan bahasa dibuat secara holistik berdasarkan kategori seperti jadual di atas. Markah penuh yang boleh diperoleh ialah 40 markah. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. -Idea yang relevan dengan huraian yang masih jelas. pemarkahan terhadap isi.

. Selain itu. Panjang karangan yang perlu ditulis oleh murid bagi ujian ini tidak kurang daripada 180 patah perkataan. Pra ujian dan pasca ujian digunakan untuk mengukur kebolehan murid dalam menulis karangan fakta dan karangan naratif.. Statistik deskriptif digunakan untuk menghitung min dan sisihan piawai yang diperoleh daripada kedua-dua ujian yang dijalankan melalui Ujian-t.. Tujuan pra ujian diadakan adalah untuk menilai kebolehan mengarang murid sebelum rawatan dijalankan. sebanyak sepuluh karangan yang telah diperiksa oleh pengkaji telah dipilih secara rawak untuk dinilai semula oleh guru yang mengajar lebih dari tiga tahun. untuk menentukan kesahan pembahagian markah bagi menilai ujian penulisan karangan fakta dan karangan naratif. Tajuk karangan fakta ialah "Punca-punca berlakunya masalah gengsterisme dalam kalangan murid”. Kedua-dua ujian ini ditadbir dengan soalan ujian yang sama. Sehubungan itu. Dia malu kerana telah mencemarkan nama baik keluarganya” sesal dahulu pendapatan. Dalam karangan naratif pula tajuk yang diberikan menghendaki murid melengkapkan cerita dengan ayat yang berikut . Didapati markah yang diberikan oleh pengkaji dengan guru berkenaan menunjukkan hubungan yang hampir sama. sesal kemudian tidak berguna lagi. Tetapi dia tidak mengulangi masa yang telah berlalu. Penganalisisan dan Pemprosesan Data Data yang dikumpul dalam kajian ini iaitu pra ujian dan pasca ujian dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Kesahan Instrumen Soalan bagi ujian menulis karangan ini telah diuji kesahannya oleh dua orang guru Bahasa Malaysia di sekolah berkenaan yang mempunyai pengalaman mengajar melebihi tiga tahun. .Instrumen Kajian Instrumen kajian ini ialah dua set soalan ujian menulis karangan. ’’Dia menyesal. Ujian menulis karangan ini dibina sendiri oleh pengkaji. Nilai min dan nilai-t untuk markah ujian karangan fakta dan karangan naratif dalam setiap kumpulan kemudian diperbandingkan untuk melihat keberkesanan atau manfaat yang diperoleh daripada rawatan yang diberikan. Tujuan diadakan pasca ujian adalah untuk melihat pencapaian murid dalam mengarang setelah mereka didedahkan dengan pendekatan koperatif dalam menulis karangan fakta dan karangan naratif. untuk memastikan soalan tersebut mempunyai kesahan kandungan yang tinggi.. pengkaji juga telah membandingkan soalan-soalan tersebut dengan peperiksaan sekolah-sekolah menengah yang lain.

BAB 1V DAPATAN KAJIAN Pengenalan Bab ini akan membentangkan dapatan kajian untuk melihat keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam pengajaran aspek kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu di sekolah menengah. Pembentangan hasil analisis kajian dijalankan secara analisis deskriptif dan analisis inferens. Soalan kajian tersebut dinyatakan seperti di bawah: Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian? . Selain itu. dapatan kajian bertujuan untuk menjawab persoalan kajian dan kajian yang telah dibentuk. Data diananlisis dengan menggunakan program Statistical Package For Sosial Science (SPSS 15).

Sampel kajian terdiri daripada 10 orang atau 25% murid lelaki dan 30 orang atau 75% murid perempuan. peratus.05. Selangor. Jadual 4: Pecahan Sampel Kajian Mengikut Jantina Jantina Kekerapan (Sampel) Peratus (%) Lelaki 10 25 Perempuan 30 75 JUMLAH 40 100 Jadual 4 menunjukkan pecahan sampel kajian mengikut jantina. Data Demografi Sampel Kajian Kajian ini melibatkan seramai 40 orang murid dari sebuah sekolah menengah di daerah Klang. Jumlah markah keseluruhan adalah 40 markah Jadual 5: Skema Pemarkahan Karangan Bahagian C (Lembaga Peperiksaan Malaysia 2008) Markah Peringkat Pencapaian A (33 – 40) Cemerlang B (25 – 32) Baik C (18 – 24) Memuaskan D (10 – 17) Kurang Memuaskan E . Manakala bahagian analisis inferens akan melibatkan analisis berkaitan Ujian-t. Pemilihan ujian analisis dapatan berdasarkan kepada objektif kajian yang bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan kajian yang dikemukakan. Bahagian C karangan respons terbuka. Peringkat-peringkat Pencapaian Murid Mengikut skema pemarkahan Lembaga Peperiksaan Malaysia 2008. Bagi tujuan analisis inferens aras signifikan yang ditetapkan ialah 0. Ini menunjukkan bahawa sampel karangan murid perempuan lebih ramai berbanding murid lelaki. skor min dan sisihan piawai. terdapat lima peringkat pencapaian seperti yang disenaraikan dalam Jadual 5.Bahagian analisis deskriptif hanya melibatkan analisis berkaitan taburan frekuensi. Jadual 4 menunjukkan pecahan sampel kajian mengikut jantina.

5 peratus. .5 28.5 30.00 1 2.00 2 5.0 36. Dapatan Berdasarkan Persoalan Kajian Berikut merupakan huraian dapatan kajian berdasarkan persoalan kajian. Memuaskan atau D (10-17). data akan dianalisis mengikut aras pemeringkatan yang telah dikategorikan seperti Jadual 5. Bagi melihat tahap pencapaian keberkesanan KPK dalam pengajaran aspek kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu di sekolah menengah.5 peratus.5 24.5 JUMLAH 40 100 Jadual 6 menunjukkan taburan markah pra ujian karangan fakta.(1 – 9) Pencapaian Minimum Jadual 5 menunjukkan peringkat-peringkat pencapaian karangan yang terdiri daripada Cemerlang atau A (33-40). Manakala markah kedua kerap ialah 20 markah yang diperoleh 5 orang murid atau sebanyak 12.5 23.5 27.00 5 12.00 1 2.00 1 2.00 2 5. Markah yang kerap diperoleh murid ialah 16 markah dengan 18 orang murid atau sebanyak 45 peratus.00 4 10 14.20 1 2.20 1 2. Terdapat lima persoalan kajian dan huraian dapatan adalah seperti berikut: Persoalan Kajian 1 Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Jadual 6 : Taburan Markah Pra ujian Karangan Fakta Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 12. Baik atau C (18-24).5 22. dan Pencapaian Minimum atau E (1-9). Kepujian atau B (25-32).5 16.0 32. Didapati markah minimum yang diperoleh murid ialah 12 markah dan markah maksimum ialah 36 markah.00 1 2. Perbezaan seramai 13 orang murid wujud atau sebanyak 32.00 3 7.00 18 45 20.

Didapati murid dalam karangan fakta kerap mendapat 16 markah manakala murid dalam karangan naratif kerap mendapat 20 markah.40 Karangan Naratif 19. Manakala skor min pra ujian bagi penulisan ujian naratif adalah 19.5 36 1 2.5 peratus. Markah kedua kerap yang diperoleh murid pula ialah 16 markah yang diperoleh seramai 8 orang murid atau 20 peratus.98 Jadual 8 menunjukkan keputusan taburan min dan sisihan piawai pra ujian dalam karangan fakta dan karangan naratif. Rajah 5: Perbandingan Taburan Markah Pra ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Rajah 5 menunjukkan markah pra ujian karangan fakta dan karangan naratif. Perbezaan sebanyak 4 markah wujud antara markah yang kerap diperoleh kedua-dua jenis karangan.76 6.5 peratus.Jadual 7: Taburan Markah Pra ujian Karangan Naratif Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 12 1 2.98. Skor min bagi pra ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 19. Jadual 9: Peringkat Pencapaian Murid Pra ujian Karangan Fakta . Jadual 8: Taburan Min dan Sisihan Piawai Pra ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Pra ujian Min Sisihan Piawai Karangan Fakta 19.65 3.76 dan sisihan piawainya adalah 6. Perbezaan sebanyak 9 orang murid wujud di antara markah yang kerap diperoleh murid atau sebanyak 22.40.5 20 17 42.5 16 8 20 18 7 17. Didapati murid kerap mendapat 20 markah yang diperoleh seramai 17 orang murid atau sebanyak 42.0 30 1 2. Didapati skor min pra ujian bagi penulisan ujian fakta adalah lebih tinggi daripada skor min pra ujian bagi penulisan karangan naratif.5 22 3 7.5 JUMLAH 40 100 Jadual 7 menunjukkan taburan markah pra ujian karangan naratif.65 dan sisihan piawai adalah 3. Markah minimum yang diperoleh murid semasa pra ujian dijalankan ialah 12 markah dan markah maksimum ialah 36 markah.5 24 2 5.

0 D 24 57.5 peratus. Manakala murid semasa menjawab soalan karangan naratif banyak mendapat peringkat Memuaskan.5 peratus.0 C 8 20.5 D 9 22.5 E00 Jadual 10 menunjukkan peringkat pencapaian yang diperoleh murid semasa menjawab soalan karangan naratif pra ujian.5 peratus.5 B 1 2. Murid semasa menjawab karangan naratif lebih ramai mendapat peringkat pencapaian Memuaskan berbanding karangan fakta iaitu seramai 21 orang murid atau sebanyak 52. Rajah 6: Peringkat Pencapaian Murid Pra ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Rajah 6 menunjukkan peringkat pencapaian murid semasa pra ujian untuk karangan fakta dan karangan naratif. Jadual 10: Peringkat Pencapaian Murid Pra ujian Karangan Naratif Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A 1 2. Didapati terdapat seorang murid atau sebanyak 2. Manakala keputusan Kurang Memuaskan diperoleh seramai 9 orang murid atau sebanyak 22. Dapatan menunjukkan murid semasa menjawab karangan fakta ramai berada dalam peringkat pencapaian Kurang Memuaskan. Dalam pra ujian karangan fakta.5 peratus yang mendapat keputusan Cemerlang dan Baik.Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A 1 2.5 C 29 72.5 peratus. Seramai 8 orang murid atau 20 peratus daripada sampel kajian mendapat keputusan Baik dan Memuaskan.5 peratus. Murid paling ramai mendapat keputusan Kurang Memuaskan iaitu seramai 24 orang atau sebanyak 57. didapati seorang murid mendapat keputusan Cemerlang dengan 2. Persoalan Kajian 2 Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? .5 B 8 20.5 E00 Jadual 9 menunjukkan peringkat pencapaian murid pra ujian dalam karangan fakta. Murid paling ramai mendapat keputusan Memuaskan iaitu seramai 29 orang atau 72. Manakala peringkat Pencapaian Minimum paling ramai diperoleh murid karangan fakta berbanding karangan naratif iaitu seramai 15 orang murid atau 35 peratus.

Markah minimum yang diperoleh murid ialah 16 markah dan markah maksimum ialah 38 markah. Perbezaan kekerapan antara markah yang kerap dan kedua kerap yang diperoleh murid ialah 2 orang murid atau 5 peratus sahaja. Murid semasa pasca ujian karangan fakta kerap mendapat 20 markah iaitu seramai 10 orang murid atau sebanyak 25 peratus.5 20 10 25 22 6 15 24 2 5 28 2 5 30 4 10 32 3 7.5 JUMLAH 40 100 Jadual 11 menunjukkan taburan markah pasca ujian karangan fakta.8 1 2.5 36 2 5 38 1 2.5 34 1 2. Jadual 15 ialah peringkat pencapaian murid karangan naratif dan Rajah 4 ialah perbandingan peringkat pencapaian murid karangan fakta dan karangan naratif.5 . Jadual 13 ialah taburan nilai min dan sisihan piawai karangan fakta dan naratif. Jadual 12 : Taburan Markah Pasca ujian Karangan Naratif Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 16. Jadual 12 ialah taburan markah pasca ujian karangan naratif.Untuk menjawab persoalan ini Jadual 11 merupakan taburan markah pasca ujian karangan fakta. Rajah 3 ialah perbandingan taburan markah karangan fakta dan naratif. Jadual 14 ialah peringkat pencapaian murid karangan fakta. Jadual 11 : Taburan Markah Pasca ujian Karangan Fakta Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 16 8 20 18 1 2. Markah kedua yang kerap diperoleh murid ialah 16 markah iaitu seramai 8 orang murid atau sebanyak 20 peratus.

55 6.5 peratus. murid paling kerap mendapat 20 markah manakala karangan naratif 24 markah. Markah yang kerap diperoleh murid ialah 24 markah yang diperoleh seramai 13 orang murid atau 32.5 36 1 2.55 dengan nilai sisihan piawai 6.5 25. Jadual 14: Peringkat Pencapaian Murid Pasca ujian Karangan Fakta .5 peratus di antara markah kerap dan kedua kerap diperoleh murid semasa menjawab karangan naratif pasca ujian. Ini diikuti dengan 20 markah yang diperoleh seramai 12 orang atau 30 peratus. Didapati semasa pasca ujian karangan fakta.56. Perbezaan sebanyak 4 markah wujud antara markah yang paling kerap diperoleh murid dalam karangan fakta dan karangan naratif.20 12 30 22 5 12. Rajah 7: Perbandingan Taburan Markah Pasca ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Rajah 7 menunjukkan taburan markah pasca ujian karangan fakta dan karangan naratif.82 4.50.82 dengan nilai sisihan piawai 4. Perbezaan seramai seorang murid sahaja atau sebanyak 2. Didapati markah minimum yang diperoleh murid ialah 16. Didapati nilai min yang diperoleh murid semasa pasca ujian karangan fakta ialah 23.56 Karangan Naratif 23.5 26 1 2.5 JUMLAH 40 100 Jadual 12 menunjukkan taburan markah pasca ujian karangan naratif.8 markah dan markah maksimum ialah 38 markah. Dapatan menunjukkan nilai min karangan naratif adalah lebih besar berbanding nilai min karangan naratif pasca ujian.2 1 2. Jadual 13: Taburan Min dan Sisihan Piawai Pasca ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Pasca ujian Min Sisihan Piawai Karangan Fakta 23.5 28 2 5 30 2 5 32.5 38 1 2.5 24 13 32. Manakala nilai min karangan naratif ialah 23.50 Jadual 13 menunjukkan taburan nilai min dan sisihan piawai karangan fakta dan karangan naratif.8 1 2.

5 peratus yang mendapat peringkat Pencapaian Minimum.5 Jadual 15 menunjukkan peringkat pencapaian murid semasa pasca ujian karangan naratif.5 peratus.5 C 19 47. Perbezaan sebanyak 10 orang murid atau sebanyak 25 peratus antara peringkat paling banyak dan kedua diperoleh murid.5 peratus lebih banyak mendapat peringkat Memuaskan berbanding ketika menjawab karangan fakta. Didapati murid kerap berada dalam peringkat pencapaian Memuaskan iaitu diperoleh seramai 30 orang murid atau 75 peratus. Namun. Peringkat kedua ramai diperoleh murid ialah peringkat Baik iaitu seramai 9 orang atau 22. Murid didapati paling ramai mendapat peringkat Memuaskan iaitu sebanyak 19 orang atau 47. Rajah 8: Peringkat Pencapaian Murid Pasca ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Rajah 8 menunjukkan perbandingan peringkat pencapaian murid semasa pasca ujian karangan fakta dan karangan naratif. Jadual 15: Peringkat Pencapaian Murid Pasca ujian Karangan Naratif Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A25 B 6 15 C 30 75 D 1 2.5 peratus.0 E00 Jadual 14 menunjukkan peringkat pencapaian murid semasa pasca ujian karangan fakta. terdapat seorang murid atau 2. Murid-murid paling ramai mendapat peringkat Memuaskan dalam kedua-dua jenis karangan.5 D 8 20. Peringkat kedua ramai yang diperoleh murid ialah peringkat Baik dengan 6 orang murid atau sebanyak 15 peratus.Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A 4 10 B 9 22. Murid yang mendapat peringkat Memuaskan 24 orang lebih ramai berbanding murid yang memperoleh peringkat Baik atau perbezaan sebanyak 60 peratus. . Walau bagaimanapun. murid karangan naratif 11 orang lebih ramai atau 27.5 E 1 2.

Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 23.0001. Persoalan Kajian Keempat : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Jadual 17 : Ujian-t Perbezaan di Antara Pra ujian dengan Pasca ujian Bagi Penulisan Karangan Naratif Karangan Naratif Min SP t df p 5.0001 Pra ujian 19.56.Persoalan 3 : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Jadual 16: Ujian-t Perbezaan di Antara Pra ujian dengan Pasca ujian Bagi Penulisan Karangan Fakta Karangan Fakta Min SP t df p 10.65 3.40.56 Nota: Signifikan pada aras keertian 0.55 dan sisihan piawai adalah 6.76 dan sisihan piawai adalah 6. Berdasarkan jadual tersebut.40 Pasca ujian 23.50 .76 6.55 6.05 N= 40 Jadual 16 menunjukkan perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta. p = 0. skor min pra ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 19.82 4.98 Pasca ujian 23.80.0001 Pra ujian 19.80 39 0. t (39) = 10.54 39 0. Terdapat perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta yang signifikan.

05 N= 40 Berdasarkan Jadual 18.Nota: Signifikan pada aras keertian 0.54.65 3.82 dan sisihan piawai adalah 4.91 Karangan Fakta 19.55 6.27 39 0.65 dan sisihan piawai adalah 3.56 Karangan Naratif 23.65 dan sisihan piawai adalah 3. Manakala skor min penulisan karangan naratif adalah 19.76 6. p = 0.98.76 dan sisihan piawai adalah 6. t (39) = 5. Ujian-t yang dijalankan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan naratif iaitu.80 Karangan Fakta 23.0001.40.50.12 39 0.40 Karangan Naratif 19. Persoalan 5: Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian? Jadual 18 : Ujian-t Perbezaan di Antara Penulisan Fakta dan Penulisan Naratif Di Dalam Penulisan Karangan Pra ujian Min SP t df p 0.97. didapati semasa pra ujian skor min penulisan karangan fakta adalah 19.05 N= 40 Jadual 19 : Ujian-t Perbezaan di Antara Penulisan Fakta dan Penulisan Naratif Di Dalam Penulisan Karangan Pasca ujian Min SP t df p 0.50 Nota: Signifikan pada aras keertian 0. Ujian-t yang dijalankan terhadap skor markah pra ujian mendapati tidak terdapat perbezaan .97 Nota: Signifikan pada aras keertian 0.82 4. Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 23.05 N= 40 Jadual 17 menunjukkan perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan naratif. Didapati skor min pra ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 19.

didapati dalam pra ujian karangan fakta.56.04. Skor min pasca ujian karangan naratif pula ialah 23.yang signifikan di antara tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta dengan naratif. BAB V PERBINCANGAN.55 dengan nilai sisihan piawai 6. .12. t (39) = 0. RUMUSAN DAN CADANGAN KAJIAN Pengenalan Bab ini membincangkan data yang diperolehi dalam kajian. Manakala Jadual 19 menunjukkan semasa pasca ujian skor min karangan fakta ialah 23. Perbezaan kecil juga berlaku di antara markah karangan fakta dan karangan naratif pasca ujian iaitu. t (39) = 0.82 dengan nilai sisihan piawai 4. Perbincangan Hasil Kajian Perbincangan kajian berfokuskan kepada huraian kajian berdasarkan persoalan kajian. Bab ini juga mengemukakan rumusan dan cadangan untuk kajian lanjut yang boleh dilakukan pada masa akan datang. p = 0.80.27.50. d = 0. d = 0. Berdasarkan ujian-t yang dijalankan didapati tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara karangan fakta dan karangan naratif semasa pasca ujian iaitu. Persoalan 1 Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Berdasarkan dapatan kajian dalam bab 4.40.

Dapatan kajian di atas selaras dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Ahmad Zaini Yaacob (2000) yang mengkaji tentang kesan pembelajaran koperatif dalam kalangan pelajar tingkatan empat di luar bandar. mencari bahan.5 peratus lebih banyak mendapat peringkat Memuaskan berbanding ketika menjawab karangan fakta. Hal ini disebabkan murid sudah dapat menghuraikan isi-isi penting dengan baik setelah rawatan KPK diberikan. Walau bagaimanapun. murid paling kerap mendapat 20 markah manakala karangan naratif 24 markah. Dapatan kajian beliau menunjukkan pembelajaran koperatif dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut dalam mutu penulisan pelajar. didapati murid mendapat markah yang lebih tinggi dalam menulis karangan naratif. Persoalan 2 Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? Dapatan menunjukkan skor min pasca ujian bagi penulisan ujian fakta adalah lebih tinggi daripada skor min pasca ujian bagi penulisan karangan naratif. (2000) melalui kajian beliau terhadap murid yang diajar mengunakan cerita rakyat. Pelajar yang didedahkan dengan kaedah ini didapati meningkat dari segi perancangan. terdapat seorang murid atau 2. E. bertutur. Cerita rakyat memperkenalkan penggunaan bahasa yang pelbagai kepada murid. Malah sangat sesuai untuk meningkatkan kemahiran mendengar. Perbezaan sebanyak 4 markah wujud antara markah yang paling kerap diperoleh murid dalam karangan fakta dan karangan naratif. Didapati semasa pasca ujian karangan fakta. membaca dan menulis. Dapatan kajian mendapati murid-murid ini menunjukkan minat serta bersemangat untuk belajar. Hal ini disebabkan bahawa murid beranggapan bahawa penulisan karangan berbentuk imaginatif atau naratif adalah lebih mudah berbanding dengan karangan fakta. Peringkat pencapaian Memuaskan dalam karangan naratif lebih ramai berbanding karangan fakta iaitu seramai 21 orang murid atau sebanyak 52.5 peratus. Pengulangan pada bahagian-bahagian tertentu membolehkan perbendaharaan kata serta tatabahasa baharu diperoleh. olahan dan struktur kata dalam karangan pelajar. Persoalan 3 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan . Manakala peringkat Pencapaian Minimum paling ramai diperoleh murid karangan fakta berbanding karangan naratif iaitu seramai 15 orang murid atau 35 peratus. penjanaan idea. Daripada keputusan markah yang diperoleh. Murid-murid paling ramai mendapat peringkat Memuaskan dalam keduadua jenis karangan.5 peratus yang mendapat peringkat Pencapaian Minimum. dalam karangan naratif seramai 11 orang lebih ramai atau 27. Dapatan kajian ini relevan dengan kajian oleh Taylor. Namun. Didapati teknik ini berkesan untuk murid lemah serta murid yang cemerlang pada masa sama.ramai murid berada pada peringkat pencapaian Kurang Memuaskan. Manakala murid dalam karangan naratif banyak murid mendapat peringkat Memuaskan.

Terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian pelajar dalam menulis karangan sebelum dan selepas dirawat dengan kaedah pembelajaran koperatif. Skor min pra ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 19.50. Shukor dan rakanrakan (2001).55 dan sisihan piawai adalah 6.98.0001. Dapatan kajian ini relevan dengan kajian oleh Khadijah Ahmad (2005) yang mengkaji tentang keberkesanan pembelajaran koperatif dalam menulis karangan BM. d = 0.54. Kaedah Koperatif ini boleh dijalankan di sekolah-sekolah bagi membantu meningkatkan tahap pencapaian penulisan karangan murid. Dapatan kajian mendapati bahawa terdapat perbezaan dan peningkatan dari segi penulisan karangan terhadap kaedah yang digunakan oleh guru dalam penulisan karangan. penggunaan Kaedah Koperatif dalam pengajaran karangan fakta yang dijalankan adalah berkesan untuk meningkatkan skor penulisan karangan murid menulis karangan fakta.76 dan sisihan piawai adalah 6. Justeru. Kaedah pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan ini sekali gus dapat menarik minat murid dalam penulisan karangan. Dapatan juga menunjukkan terdapat perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta yang signifikan. Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 23. Persoalan Kajian Keempat : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Kajian mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan naratif iaitu.40. Ini bermakna terdapat peningkatan skor min penulisan karangan naratif pasca ujian berbanding pra ujian. Namun.80.jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Dapatan kajian mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra ujian dengan pasca ujian. t (39) = 10. Skor min pra ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 19.17. Dapatan kajian di atas disokong dengan hasil kajian Zawiah Abd.65 dan sisihan piawai adalah 3. p = 0.0001.56. t (39) = 5. Kajian ini juga menunjukkan bahawa . Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 23.82 dan sisihan piawai adalah 4. perbezaan adalah kecil iaitu. p = 0. Hasil hubungan interaksi sesama ahli kumpulan atau rakan sebaya telah berjaya meningkatkan pengetahuan kebolehan pelajar dalam menulis isi karangan. Kesimpulan yang dibuat ialah pencapaian karangan fakta dan karangan naratif dalam pasca ujian lebih tinggi berbanding dengan pra ujian. dengan mencuba strategi pembelajaran koperatif menggunakan teknik ‘Round Robin’ dan ‘Round Table’ dalam proses penulisan dalam kalangan murid tahun empat sebuah sekolah rendah. d = 0.17 di antara pra ujian dan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta. Secara keseluruhannya.

guru berperanan sebagai ’supervisor’ untuk menggalakkan aktiviti pembelajaran. d = 0. Berdasarkan dapatan di atas dapat disimpulkan bahawa KPK adalah sesuai dan berkesan untuk murid bukan Melayu dalam pembelajaran penulisan karangan naratif.40. Secara keseluruhannya. p = 0. Teknik ini mempunyai potensi untuk melahirkan murid yang berketrampilan jika dapat dilaksanakan dengan berkesan. t (39) = 0. Skor min penulisan karangan naratif adalah 19. Dari segi afektif pula. Hal ini bermakna dalam pembelajaran koperatif.04. t (39) = 0. menjelaskan atau menerangkan perkara yang menjadi kekeliruan setiap murid. Guru juga perlu memberi bantuan kepada setiap kumpulan yang memerlukan bantuan.27. d = 0. guru . struktur ayat dan bahasa yang baik dalam sesuatu aktiviti penulisan murid. Implikasi Terhadap Murid Berdasarkan kajian yang dijalankan. Hal ini memberikan petanda yang baik bahawa teknik tersebut dapat digunakan dalam aktiviti pembelajaran. Selain itu. guru perlu menunujukkan hubungan yang mesra dan bermakna kepada setiap kumpulan dan membantu menghubungkan apa yang telah dipelajari dalam konteks yang lebih luas berkaitan mata pelaran yang diajarkan.12. penggunaan teknik ini ternyata menunjukkan bahawa aspek kognitif banyak memainkan peranan dalam melahirkan isi. Aspek kognitif ini memainkan peranan penting dalam proses menjaring dan memilih maklumat untuk dijadikan isi karangan. Persoalan Kajian Kelima : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian? Kajian menunjukkan ujian-t yang dijalankan terhadap skor markah pra ujian mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta dengan naratif.02. p = 0. Perbezaan kecil juga berlaku di antara markah karangan fakta dan karangan naratif pasca ujian iaitu. bolehlah dirumuskan bahawa kedua-dua teknik ini memberikan implikasi yang baik terhadap kestabilan emosi.91. d = 0.97.80.65 dan sisihan piawai adalah 3. khususnya penulisan karangan pada masa akan datang. dapatan kajian juga menunjukkan bahawa semua murid mempamerkan perasaan terkawal ketika mencatat isi dalam kumpulan masing-masing. Implikasi Terhadap Guru Dalam pembelajaran koperatif.pengguna teknik ini boleh mendorong murid untuk menghasilkan karangan yang baik. Kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara karangan fakta dan karangan naratif semasa pasca ujian iaitu.

Mereka dapat memberikan pendapat dan mendengar komen daripada kumpulan yang lain. Perkongsian maklumat ini dapat membantu mereka menghasilkan karangan yang lebih baik. Murid-murid berpencapaian sederhana dijadikan sampel kajian ini. dapatan kajian ini membuktikan keberkesanan KPK dalam meningkatkan prestasi penulisan karangan fakta dan karangan naratif murid tingkatan dua bukan Melayu. teknik Putaran Giliran dapat meningkatkan keupayaan mereka dalam penulisan karangan. dan berfikiran positif. dan mengaktifkan bilik darjah serta dapat menceriakan suasana pengajaran dan pembelajaran. Justeru. proses pembelajaran menggunakan teknik ini memerlukan masa yang lebih panjang. teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam penulisan karangan. penggunaan teknik ini juga ada kelemahannya. sekali gus dapat menyemaikan sikap tanggungjawab antara ahli kumpulan. penyaringan maklumat dan penghasilan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan yang memerlukan penjanaan fikiran. Dengan cara ini guru dapat mempelbagaikan corak interaksi (murid dengan guru dan sebaliknya) dalam proses pengajara dan pembelajaran dalam bilik darjah. Keseluruhan aktiviti membolehkan mereka bergerak. murid yang cerdas dapat membantu murid yang lemah sama ada secara langsung atau idak langsung. terutamanya bagi aktiviti pengumpulan dan penyaringan . murid dapat berfikir dengan matang yang boleh membantu penghasilan penulisan karangan yang baik. teknik Putaran Giliran boleh menyebabkan kelas menjadi bising. Teknik ini juga dapat memdorong murid untuk matang dalam berfikir kerana proses pemerolehan maklumat yang relevan. Walau bagaimanapun. Dari segi masa. Sekiranya aktiviti ini berterusan. guru pelu sentiasa membimbing murid untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih positif. Kekuatannya teknik ini dapat memotivasikan serta dapat memberikan keseronokkan kepada murid pada masa pengajaran dan pembelajaran berjalan. Sikap ini akan dapat memupuk sikap rasional dalam diri mereka. Keadaan ini beleh mengganggu pembelajaran sekiranya tidak dikawal dengan baik oleh guru. Rumusan Kajian Sebagai rumusannya.guru perlu mentadbir kelas dengan baik dan mengatur serta memastikan pembelajaran berlaku setiap masa. Dalam proses pengajaran karangan.perlu merancang dan menyusun proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih teliti. Aktiviti ini juga melatih murid untuk mendengar arahan dengan teliti dan seterusnya melaksanakan arahan dengan cepat dan tepat. Dalam KPK ini. Bagi murid yang kurang mampu dalam kemahiran berfikir. Keberanian dalam mengemukakan pendapat dan kebolehan mengawal emosi merupakan aspek yang penting bagi melahirkan murid yang berwibawa. Walau bagaimanapun. Namun demikian.

iaitu masa untuk . guru berpeluang untuk memantau penggunaan bahasa murid. Waktu satu jam biasanya diperuntukkan untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia tidak sesuai untuk pengajaran kemahiran menulis karangan menggunakan teknik pembelajaran koperatif. Pembelajaran koperatif juga boleh membina kemahiran menulis yang berkualiti tinggi di samping mengatasi masalah kesantunan mengembang. Perbincangan dapatan kajian ini selaras dengan kajian Masitah Zainuddin (2005). Walau bagaimanapun. menghurai.Guru juga perlu sentiasa membaiki kesilapan bahasa murid dalam semua aspek. Oleh itu. sama ada dalam lisan mahupun tulisan. Penyaringan maklumat memerlukan ketelitian agar hasil yang diperoleh tepat dan relevan. Sampel kajian terdiri daripada 30 orang pelajar sekolah menengah. Perlis. Cadangan Kajian Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan KPK dalam proses pengajaran dan pembelajaran memberikan kesan positif dalam meningkatkan pencapaian murid khususnya dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif. Teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat telah mampu menyediakan minda murid untuk menulis karangan. Dapatan ini diharap dapat membuka minda para pendidik. menjana supaya lebih mantap dan bernas. dalam kajiannya tentang keberkesanan teknik pembelajaran koperatif dalam penulisan karangan BM pelajar tingkatan dua. dicadangkan agar masa untuk pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan yang menggunakan teknik ini dipanjangkan sehingga murid selesai menulis karangan.maklumat. di daerah Kangar. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan yang mantap tanpa mengira perbezaan yang wujud sesama mereka. Aliran idea terhenti dan mewujudkan keinginan yang berlainan pada masa murid menulis. Sewaktu teknik ini dilaksanakan. Pelajar didapati bekerjasama.lisan karangan yang me Hasil karangan sebahagian murid yang kurang memuaskan adalah berpunca daripada jarak jarak masa yang terlalu lama antara aktiviti prapenulisan dengan penulisan karangan. Ini adalah disebabkan penulisan karangan merupakan satu pakej PKP yang tidak boleh diasing-asingkan. Kaedah yang digunakan adalah kaedah eksperimen yang memakan masa selama hampir sebulan. Semakan yang teliti terhadap penulisan murid perlu diadakan dari semasa ke semasa agar mempertingkatkan lagi penguasaan kemahiran menulis dalam kalangan murid. Guru-guru hendaklah berusaha untuk menggunakan KPK dalam pengajaran karangan dengan memperbanyakkan aktiviti kumpulan belajar bersama supaya murid dapat berbincang dan berkongsi masalah dalam penulisan karangan. Hasil kajian mendapati bahawa pembelajaran koperatif berjaya meningkatkan penulisan dalam karangan setelah sesi rawatan dijalankan. dicadangkan agar percubaan lain dibuat pada masa akan datang. kesediaan terganggu oleh sebab had masa yang ditetapkan. khasnya guru bahasa Malaysia untuk membuat refleksi tentang kaedah pengajaran yang mereka amalkan dalam bilik darjah. Namun demikian.

Kajian-kajian yang terdahulu telah berjaya membuktikan KPK dari segi keberkesannya untuk meningkatkan pencapaian akademik murid di samping meningkatkan motivasi. malah dalam semua bentuk pembelajaran. untuk melihat keberkesanan KPK ini. Cadangan Kajian Lanjutan Kepada pengkaji-pengkaji pula. Selain itu. Kesimpulan Kajian ini telah berusaha untuk melihat sejauhmana keberkesanan KPK dalam penulisan Bahasa Malaysia. beberapa peruntukan cadangan dikemukakan. Justeru.aktiviti yang menggunakan kedua-dua teknik ini dalam prapenulisan diteruskan hingga terhasilnya karangan tanpa terikat dengan waktu satu jam yang ditetapkan. KPK merupakan teknik yang bukan sahaja boleh dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan. banyak perkara yang perlu diberikan perhatian khususnya komitmen yang tinggi daripada pihak guru agar penggunaan teknik ini dapat memberikan hasil yang optimum. pengkaji perlu menggunakan masa kajian yang lebih lama supaya lebih banyak masa dapat diberikan untuk proses rawatan dengan menggunakan KPK. dapat disimpulkan bahawa sebagai sebuah kajian kecil mempunyai kelemahan yang tersendiri. Antara cadangannya ialah pengkaji perlu menggunakan jumlah sampel yang mewakili sekolah berpencapaian baik untuk melihat sejahmana keberkesanan KPK terhadap murid cemerlang. BIBLIOGRAFI . Sehubungan itu. kerjasama. tanggungjawab pelajar dalam pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan sama ada pencapaian murid boleh berubah dengan cara ini ataupun tidak. Kepelbagaian jenis karangan juga perlu diuji dan diajar dengan KPK supaya dapat ditentukan sama ada kaeadah ini sesuai dilaksanakan dalam semua jenis pengajaran karangan.

Disertasi untuk sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Jensen. Pelita Bahasa. Fakulti Pendidikan. Cheah & L. Universiti Putra Malaysia. Abd. V. New York: David McKay. Keberkesanan pembelajaran koperatif dalam meningkatkan penulisan bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan 4 luar bandar. 18 (7): 12-14. Kertas Projek Sarjana Pendidikan yang Tidak Diterbitkan Fakulti Pendidikan. Keberkesanan kaedah pembelajaran koperatif dalam penmbelajaran bacaan pemahaman teks di kalangan murid SJK (C) dan SJK (T). Februari. J. Persepsi dan kepercayaan guru dan pelajar terhadap karangan berkualiti. Kuala Lumpur: Utusan Publication&Distributors Sdn. Intan Sapinas Binti Bahuri (2007). (1989). Pedagogi bahasa Melayu: Prinsip. B. Arbak Othman.M. Allen. Menulis Membina Ketrampilan Berfikir. Handbook 1: Cognitive Domain. 1 (2): 24-27. (1998). Abdul Hamid Ahmad.Poon. Perak.Abdul Aziz Talib. Penulisan Karangan: Beberapa Proses Yang Harus. Tesis Master. Taxonomy of Educational Objektives. Yahaya. J. Aziz Abd. Mengajar tatabahasa.G (1991). Cheah Tong Tiat dan kawan-kawan (2007). kaedah dan teknik. Ahmad Zaini Yaacob (2000).R. New York: Macmillan. & squire. Tinjauan amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar tingkatan dua Maktab Rendah Sains Mara. Universiti Malaya. Dewan Bahasa. (ed) (1989). D. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia Bloom. Ahmad Khair Mohd. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Azizi Hj. (1956). Isu-isu Pembelajaran dan pengajaran Bahasa Malaysia di Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan di Negeri Selangor. Dalam Flood J. Fakulti Pendidikan. (ed). Gerik. Abdullah Hassan. Julai. Nor (2005). Talib (2000). Lapp. Abdul Shukor Shaari (2001). Efficacy of cooperative learning amaong Malaysian . (1996). Teaching Blingual & ESL Children. Universiti Malaya. Pengajaran dan pengujian Bahasa: Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Serdang. (1998). Hand book of research on teaching the English Language Arts. UM: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak boleh diterbitkan.

and individualistic learning. L. W. T.O (1989). Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Dayang Rositer Awang Ibrahim (2001). & Ball. UPM: Serdang: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. T. Jurnal Pendidikan jilid 16. D. Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. S. competitive. Regional Language Centre. UKM. Johnson.J. NJ: Prentice-Hall.. Singapore: SEAMEO. R. Jurnal Pendidikan 27. Faridah Hanim Omar (2003). Jacobs.Secondary school Student. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Gan. halaman 13-27. Gan. Universiti Kebangsaan Malaysia. Cooperation in the classroom. Written Narratives of Normal& Learning disebled of Dysledvia. Johnson. 39: 140-156.. W. Ismail Ahmad. Nooreiny Maarof & Raja Mohd Fauzi Raja Musa (2001). Johnson. (2004). SL (1992). G. Integrated curriculum and experative learning in Malaysia Multiracial classrooms. (1995). Kagan. & Holubec. J. Learning together and alone: Cooperative. Edina. J. Keberkesanan penggunaan kaedah pembelajaran koperatif dalam pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa bahasa Melayu di sekolah menengah. Minnesota: Interaction Book. Masalah penulisan naratif di kalangan pelajar sekolah menengah. Englewood Cliffs. J.. & Johnson. Johnson. Advanced cooperative learning: Playing with elements. Learning cooperative learning via cooperative learning: A sourcebook of lesson plans for teacher education on cooperative learning. Penulisan Saintifik. & Grant. D.(1994). Faridah Serajul Haq. 22-24 Mac 1992). Pelaksanaan pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran matematik di sebuah sekolah menengah: Satu Kajian Kes. Paper presented at The reaseach trumen wold conference on Education (Cairo. D. Spencer. (1987). Los Angeles. R... & Kagan. E. M. CA: Kagan Cooperative Learning. Kamaruddin Tahir (2005). Kesan strategi koperatif dalam meningkatkan tahap pemahaman di kalangan pelajar tingkatan 1. (1988). M. .

Bhd. Laporan prestasi SPM 2002. S. (pnyt). (2008). Kemahiran menulis dan pengajian umum: Antara sikap dan keperluan. McCarthey. Majid Konting (2005). Keberkesanan koperatif dalam kemahiran menulis bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan 2. Perlakuan dan proses menulis karangan bahasa Melayu. Marohaini Yusoff (1999). _____________ (2003). & Doyle. Masitah Zainuddin (2005).J. DE: International Reading Associaton.Khadijah Ahmad (2005). S. Pendidikan literasi bahasa Melayu: Satu pendekatan bersepadu. & Raphael. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Edisi Sekolah Bestari. Kaedah penyelidikan pendidikan. Alternative perspectives of reading/ writing connections. Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Skema Pemarkahan Karangan Respons Terbuka. Ogos. (2003). Mahzan Arshad (2003). 14 (08): 44-45. Persidangan Kebangsaan Pengajian Umum di Alaf Baru. Maharom Mamat (2000). Marohaini Yusoff (2004). Keberkesanan teknik pembelajaran koperatif dalam penulisan karangan BM pelajar tingkatan dua. Nawi Ismail (2002). Irwin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Strategi pengajaran bacaan dan kefahaman ke arah kemantapan pembelajaran di sekolah menengah. Newark. . Kementerian Pelajaran Malaysia. T. Mohd.E. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Bangi: 18-19 April. Reading/ Writing Connection. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dlm. Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Pelita Bahasa. Kuala Lumpur: Penerbitan UM. Kementerian Pelajaran Malaysia.Lembaga Peperiksaan Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications& Distributor Sdn. Lembaga Peperiksaan Malaysia. (1992). M. Permasalahan dalam penyampaian isi karangan.

konsep kendiri. (2008). Roslina Othman (2002). (1999). Robiah Kulop Hamzah. Pengajaran dan pembelajaran penulisan bahasa Melayu. Bhd. Kajian terhadap pencapain bahasa Melayu bagi pelajar berprestasi rendah sekolah menengah atas. Rusnah Hashim (2003). Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Ruslim Mohd. Kemahiran menulis: Pengalaman penulis. Universiti Sains Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Penterjemahan Nurulita. Nik Safiah Karim (2004). UM: Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. UM: Tesis Sarjana Pengajian Bahasa Moden yang tidak diterbitkan. Roselan Baki (2003). Slavin. Jilid/ Volume 27. Kuala Lumpur: 6-8 Jun. Nor Azizah Salleh. Mei. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. atribusi pencapaian. Jurnal Pendidikan. Bahasa Melayu sedekad yang lalu. Penerapan nilai murni melalui pembelajaran koperatif dalam Sains. UM: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak boleh diterbitkan. Perlakuan dan proses pengajaran pra menulis karangan dua orang guru tingkatan 4. Kesan pembelajaran koperatif ke atas pencapaian pelajar pendidikan mata pelajaran Pendidikan Islam bagi Tingkatan 4 di sekolah dalam daerah Kulim. . Siti Rohayah Ariffin & Musa Daia (2002). Teori Bahasa: Implikasi terhadap pengajaran tatabahasa. UKM: Latihan Ilmiah Ijazah Sarjana Muda tang tidak diterbitkan. riset dan praktik. “Perbandingan pembelajaran koperatif dan tradisional terhadap prestasi. Bandung: Penerbit Nusa Media. Robert E. Salleh (2005). Kadir (2003). Tanjung Malim: Penerbit UPSI. Rohani Salleh (2002). Rosni Yusof (1999). Kesan dua pendekatan pengajaran terhadap pencapaian tatabahasa pelajar tingkatan 2. akademik dan hubungan sosial dalam Pendidikan Perakaunan”. Cooperative learning: Teori. Shah Alam: Karisma Publicatins Sdn. Keberkesanan strategi pembelajarankoperatif di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran: Satu kajian Eksperimen. Suhaida Abdul Kadir (2002). Bengkel Pedagogi Bahasa Melayu.Nik Hassan Basri Nik Ab.

Pelita Bahasa. Kuala Lumpur. Universiti Malaya.. “Cooperative learning and achievement in English language acquisition N A literature class in a secondary school”. UTM Skudai Johor”. Kesan sambutan interaktif penulisan karangan pPelajar tingkatan 4. Boston. E. Tok Hoon Seng (2006). United State of America: Cambridge University Press. Guru yang efektif. Bhd. Yahya Othman (2005). Taylor. reseach& practive. Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Trend dalam pengajaran bahasa Melayu. Hashim (2005). . Penyelidikan Sekolah Rendah. Julai. Slavin R. Yap Kim Fat (1991).). Research on cooperatif learning. Syed Lutfi Syed Hamzah (1994). Siti Zaleha M. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Penulisan Kreatif Latihan Berfikir Yang Baik-Satu Pengalaman. Siti Rihayah Ariffin & Noriah Ishak (2004). Fakuti Pendidikan. PTS Professional Publishing Sdn. Rahmat Soe’oed. Fakulti Pendidikan. “Pembelajaran koperatif menggunakan epembelajaran di kalangan pelajar yang mengambil subjek telekomunikasi dan rangkaian. Siti Hajar Abd Hamid (2007).E (1989). Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. MA: Allyn& Bacon. Theory. Dalam Yaakub Isa (pnyt. (2000). Peranan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi mencapai matlamat wawasan. Zaenab Hanim. Penggunaan gaya bahasa dan pemprosesan informasi dalam penulisan karangan melalui analisis hermeneutik.Suppiah Nachiappan (2006). Kuantan: Jawatankuasa Perayaan Hari Guru Peringkat Negeri Pahang. Penggunaan kaedah pembelajaran koperatif (PK) dalam pengajaran matematik. Jurnal Pendidikan. Desertasi untuk sarjana pendidikan yang tidak diterbitkan. 18 (7): 18-20. Using Folktales. Jilid/ Volume 29. K.

Kemahiran kKomunikasi. USM: Tesis Ijazah Doktor Falsafah yang tidak diterbitkan. Nadzeri Hj.htm keberkesanan-koperatif . pembabitan dan pencapaian pelajar perdagangan melalui kaedah pembelajaran koperatif. Suria Baba.edu. http://www.my/LamanR&D2007/KajianPemantauanBPG/Bahasa01. Zawiah Abd. Isa (2001). Institut Bahasa Melayu Malaysia.Zakaria Kassim (2003). Forum Penyelidikan Pendidikan. Strategi pembelajaran koperatif menggunakan teknik ‘Round Robin’ dan ‘Round Table’ dalam proses penulisan: Satu Tinjauan. Shukor.ipsah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->