P. 1
TDP (EDU 3105)

TDP (EDU 3105)

|Views: 2,155|Likes:

More info:

Published by: Fujiwara Hafiz Buntai on Nov 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MODEL REKA BENTUK PENGAJARA N
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105

1

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN

Terdapat

pelbagai

jenis

model

yang

dapat

diaplikasi

untuk

tujuan

pembangunan instruksi. Secara umumnya model-model tersebut dapat dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu untuk pembangunan instruksi di dalam kelas pembelajaran, di dalam pembangunan bahan pengajaran, dan di dalam pembangunan kurikulum atau kursus pembelajaran. Kertas kerja ini akan membincangkan model pembangunan instruksi untuk pembelajaran di dalam kelas yang lebih dikenali dengan kata ringkas :-

A.S.S.U.R.E. 

Menganalisa Pelajar (Analysis) Penyataan Objektif (State objective) Pemilihan Cara Instruksi, Media Dan Bahan Pengajaran (Select Method / Media), Penggunaan Media dan Bahan Pengajaran (Utilize), Penyertaan pelajar (Required Participation), Penilaian dan Kajian (Evaluation).
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105

2

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MODEL ASSURE 

Menganalisis Pelajar

Sebelum

pengajaran

dilakukan

maklumat-maklumat

berkaitan

pelajar

hendaklah diketahui dan dikumpulkan. Ini termasuklah maklumat umum ciri-ciri pelajar (seperti jantina, umur, dan bangsa), tahap kemahiran mereka (seperti tahap pengetahuan dan penguasaan pelbagai kemahiran) ,dan maklumat-maklumat yang berkaitan gaya pembelajaran mereka. Dalam langkah membuat analisis terhadap murid -murid, terdapat tiga perkarayang boleh dibuat analisis iaitu ciri -ciri umum pelajar, pengetahuan dan pengalaman sedia ada serta gaya pembelajaran pelajar. Ciri -ciri umum yang boleh dianalisis bagi tajuk Pendidikan Kesihatan ialah jantina, taraf sosio ekonomi dan petempatan / daerah /kawasan. Guru bolehlah menganalisis tahap penjagaan kesihatan dan kebersihan diri pelajar lelaki dan perempuan melalui rupa dan pakaian mereka. Seandainya rupa dan pakaian mereka kotor, maka dapat ditafsirkan bahawa tahap penjagaan kesihatan dan kebersihan diri adalah rendah dan begitulah sebaliknya. Selain itu, tahap penjagaan kesihatan dan kebersihan diri juga boleh dilihat melalui taraf sosio ekonomi keluarga murid-murid. Jika taraf sosio ekonomi
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105

3

Seandainya murid tinggal di kawasan pedalaman. Melalui penggunaan poster tersebut. guru bolehlah bertanya dan berbincang dengan murid mengenai tajuk Pendidikan Kesihatan bagi memanggil semula ingatan murid terhadap terhadap tajuk tersebut. Seandainya ujian pra bertulis diadakan. murid -murid akan dapat menanggap. Guru juga boleh menganalisis gaya pembelajaran pelajar tentang tajuk Pendidikan Kesihatan melalui penggunaan media bercetak seperti poster keluarga bahagiai. Secara kasarnya penyataan objektif pembelajaran adalah mengetahui ciri-ciri kumpulan sasaran. Dalam masa yang sama hasil-hasil pembelajaran juga dapat dirangka untuk memastikan para pelajar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang digariskan di dalam kurikulum. Mereka juga akan berinteraksi bersama rakan-rakan mereka mengenai poster tersebut selain menunjukkan reaksi muka dan emosi yang menyentuh perasaan yang mengakibatkan mereka akan lebih rasa menyayangi keluarga mereka. Penyataan Objektif Apabila maklumat berkaitan pelajar dapat diperolehi ini akan memudahkan proses penyataan objektif dalam satu-satu kursus yang akan ditawarkan. dapat diandaikan bahawa tahap kesihatan dan kebersihan diri mereka adalah rendah. dapat dilihat murid -murid akan menanggap bahawa keluarga bahagia akan menjamin kebahagian di dunia in i. Contohnya. maka dapat diandaikan bahawa tahap kesihatan dan kebersihan diri murid -murid adalah rendah dan begitulah sebaliknya. guru bolehlah memasukkan beberapa soalan pengetahuan am berkaitan dengan tajuk bagi menguji tahap pengetahuan murid -murid. mengariskan kemahiran tingkah laku yang perlu INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 4 . Tahap pengetahuan dan pengalaman pelaj ar mengenai tajuk Pendidikan Kesihatan boleh diuji melalui sesi soal jawab atau ujian pra bertulis. guru menanya dan berbincang dengan murid mengenai keluarga mereka . berinteraksi dan bertindakbalas secara emosi apabila melihat poster tersebut.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN keluarga murid-murid adalah rendah.Sebagai contoh. Seandainya diadakan sesisoal jawab.

Contoh media ialah bahan-bahan seperti gambar. program komputer. Objektif yang dibuat perlulah dinyata kan secara khusus yang menepati kehendak siapa yang hendak capai. Sebahagian yang lain pula boleh dirangka cipta oleh guru untuk memenuhi kehendak para pelajarnya. Contoh bagi objektif afektif ialah murid -murid dapat menerapkan nilai tanggungjawab dalam keluarga masing -masing bagi mengeratkan lagi hubungan antara ahli keluarga.Guru bolehlah memanggil beberapa orang murid ke depan bagi membuat demonstrasi bersalaman dengan ibu bapa dan cara menyayangi dan menghargai ibu bapa kita . Bagi tajuk Pendidikan Kesihatan. Langkah seterusnya ialah dengan memilih cara penyampaian pengajaran atau instruksi yang sesuai agar dapat memenuhi kehendak objektif-objektif yang telah digariskan untuk ciri-ciri pelajar tertentu. dan bahanbahan yang berasaskan komputer. filem. dan peti TV. murid-murid dapat menyatakan caracara atau langkah-langkah yang betul bagi membahagiakan keluarga masing masing. radio. dan kaset ataupun alat pengajaran seperti projektor LCD. dan mengetahui sekadar mana tahap kemahiran yang perlu dikuasai. Sebahagian daripada bahan ini boleh dibeli di pasaran dan disesuaikan dengan kehendak pengajaran. Contoh bahan pengajaran ialah tape filem. Pemilihan media yang sesuai juga amat penting agar ianya selari dengan keperluan objektif dan kehendak pelajar tersebut. contoh kaedah yang dapat dijalankan adalah kaedah main peranan. Contoh bagi objektif kognitif. mensasarkan keadaan pembelajaran yang sesuai. Pemilihan Cara Instruksi.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN dipraktikan. Media Dan Bahan Pen gajaran. bagaimana hendak capai dan ukuran tahap minimum yang hendak dicapai. apa yang hendak capai. Bagi tajuk Pendidikan Kesihatan . objektif pembelajaran boleh dibahagikan kepada objektif kognitif dan objektif afektif. perakam suara. komputer. Contoh media yang dapat digunakan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 5 . alat pemain cereka DVD. suara. Manakala bahan pengajaran adalah apa juga bentuk bahan yang boleh dimanfaatkan oleh para pelajar untuk menguasai objektifobjektif pembelajaran.

Selepas itu. Bagi pengajaran tajuk Pendidikan Kesihatan . guru perlulah mengkaji bahan sumber seperti power point berfungsi sebelum digunakan semasa proses pengajaran dan pembelaja ran. Penggunaan Media Dan Bahan Pengajaran Bahan-bahan yang hendak digunakan hendaklah diuji terlebih dahulu sebelum digunakan. Kemudian. dapat berfungsi dengan baik dan boleh digunakan ketika proses penyampaian pengajaran dilakukan. para guru sewajarnya mempunyai pelan pilihan yang boleh dilakukan sewaktu bahan-bahan elektronik tersebut gagal berfungsi seperti yang diharapkan.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN dalam pengajaran ta juk Pendidikan Kesihatan adalah seperti video mengenai tanggungjawab setiap ahli dalam keluarga bagi menjaga hubungan yang bahagia tanpa menhadapi masalah . rancang penggunaan power point bagi memberi INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 6 . lengkap dan cukup untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Malah ketika bahan yang berbentuk elektronik digunakan. Guru juga perlu menyediakan hand -out yang mencukupi bagi setiap murid di dalam kelas. para guru hendaklah memastikan terlebih dahulu bahawa bahan-bahan ini sesuai. Ini bagi memastikan ianya berfungsi seperti yang diharapkan. Dalam masa yang sama ianya dapat membiasakan para guru dalam penggunaan bahan-bahan tersebut dan tidak berasa kekok ketika proses penyampaian bahan dilakukan. Tayangan video ini akan membolehkan murid -murid lebih memahami dan nampak dengan jelas cara yang betul bgi menjaga hati dan perasaan ibu bapa serta mengetahui lebih jelas cara ingin menjadi murid yang baik. guru perlu menyediakan bahan yang betul. Oleh yang demikian.

Guru perlu menyediakan persekitaran yang sesuai dengan persembahan murid semasa menyanyikan lagu kelurga bahagia bersama -sama. Malah di dalam pelanpengajaran. Dalam pengajaran tajuk Pendidikan Kesihatan . adalah menjadi tanggungjawab guru untuk memikirkan cara bagaimana penyertaan pelajar ketika penyampaian dilakukan adalah menyeluruh dan tidak terbatas pada kumpulan pelajar tertentu sahaja. Hal ini seterusnya dapat menigkatkan perubahan tingkah laku yang INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 7 . Sebagai tenaga pengajar pelbagai cara boleh dipraktikan untuk memastikan penyertaan pelajar dalam proses pembelajaran. Ini termasuklah perkara-perkara seperti diskusi. penggunaan bahan sumber seperti menyediakan segmen nyanyian lagu kanak-kanak dan main peranan akan dapat membantu meningkatkan serta mengekalkan penglibatan pelajar dalam pembelajaran. dan aktiviti-aktiviti eksperimen. soal jawab. Pelajar yang pasif akan menghadapi kesukaran dalam menguasai pelajaran yang disampaikan. Penyertaan Pelajar Perkara yang perlu diingati oleh para guru ialah pelajar-pelajar akan dapat belajar dengan baik jika mereka terlibat aktif secaral angsung dalam proses pembelajaran. kerja dalam kumpulan.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN maklumat yang tepat kepada murid mengenai keluarga bahagia . Interaksi dua hala ini adalah penting dan jangan sekali-kali diabaikan dalam rangka untuk mencapai objektif-objektif pembalajaran dengan jayanya.

Dalam tajuk Pendidikan Kesihatan . menarik serta efektif. Keseluruhan langkah-langkah yang telah diutarakan di atas dapat INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 8 . Jangan biarkan isi yang ingin disampaikan adalah meleret kerana hal ini akan membuat murid-murid berasa bosan. guru boleh menayangkan pelbagai video berkenaan dengan tajuk seperti keluarga bahagia yang akan membawa kejayaan dalam hidup berdasarkan dengan pelaksanaan tanggungjawab masing -masing di dalam keluarga. Selain itu. Penggunaan video semasa sesi induksi mengenai tajuk Pendidikan Kesihatan adalah sangat sesuai. boleh diadakan sesi pemerhatian video berkenaan keluarga bahagia serta sesi perbincangan selepas selesai proses pengajaran dan pembelajaran. dapat diulang tayang seberapa kali yang mahu serta dapat menjana idea murid -murid. Bagi mencapai tujuan ini.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN diharapkan iaitu murid -murid dapat mempraktikkan cara dan tanggungjawab bagi setiap ahli keluarga bagi melahirkan dan mebentuk keluarga yang b ahagia bagi setiap keluarga murid. Perlu dipastikan bahawa isi yang disampaikan adalah ringkas tetapi padat. Guru perlulah memastikan suasana proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan sesuai. Tayangan video dapat membolehkan murid -murid nampak dengan jelas sesuatu pembejaran. Penilaian Dan Kajian Langkah terakhir ini sering kali diabaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Contoh penglibatan murid-murid dalam pembelajaran tajuk Pendidikan Kesihatan adalah seperti sesi main peranan iaitu demonstrasi cara -cara yang boleh dilakukan bagi membahagiakan ibu bapa kita . aktiviti yang melibatkan murid perlulah bersifat baru. menarik serta melibatkan semua orang murid. Media bercetak seperti poster juga sesuai digunakan semasa sesi induksi tajuk Pendidikan Kesihatan dengan menayangkan poster berkenaan masalah-masalah yang timbul akibat pengabaian menjadikan keluarga bahagia di dalam rumah . Setiap bahan sumber perlualah sesuai mengikut tahap perkembangan murid di dalam kelas.

Selepas tamat sesi pengajaran dan pembelajaran subjek Pendidikan Kesihatanyang bertajuk Pendidikan Kesihatan . dan bahan pengajaran yang tidak sesuai dengan kehendak dan keperluan pelajar.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN diolah oleh semua guru akan tetapi guru yang baik ialah mereka yang dapat menilai semula adakah ianya efektif dan perlu diteruskan ataupun beberapa penambahbaikan perlu dilaksanakan untuk persembahan yang akan datang. alat pengajaran gagal berfungsi. Sesi reflek si ini juga dapat membantu guru menilai kelemahan yang terdapat dalam pengajarannya INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 9 . Ada ketika rancangan pengajaran yang dirangka Nampak begitu sempurna. namun sewaktu persembahan dilakukan beberapa masalah timbul seperti cara instruksi yang tidak sesuai. guru perlulah melakukan sesi refleksi bersama dengan murid-murid. Guru boleh mengajukan beberapa soalan kepada murid-murid bagi mengetahui apa yang telah diperolehi oleh murid -murid daripada sesi pengajaran dan pembelajran yang telah dijalankan.

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RANCANGA N PENGAJARA N HARIAN (RPH) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 10 .

Hasil pembelajaran : Fokus utama : 2. frasa serta sebutan intonasi yang baik dan betul.Membaca dengan lancar dengan sebutan yang betul. murid dapat : 1 .TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Tarikh Masa Tahun Mata Pelajaran Aras Tema Tajuk Objektif : 17 April 2008 : 10.30 ± 11.30 pagi : 3 Arif : Bahasa Melayu : 1 dan 2 : Melancong Ke Sarawak : Bumi Kenyalang : Di akhir pengajaran dan pembel ajaran ini. 2 . Aras 2 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 11 . 3 ± Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.Menyenaraikan isi penting dalam bahan bacaan. 4 ± Membina ayat tunggal.1 Bercerita dengan menggunakan kata.

SISTEM BAHASA : Tatabahasa : y y y y y Ayat aktif Ayat pasif Ayat penyata Ayat tanya Ayat tunggal Kosa kata : menurut kayangan pertanian INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 12 . dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang tajuk. Fokus Sampingan : 5.membaca. dan menulis. serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN i Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Aras 1 i Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi.2 Membina dan menulis perkataan.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. ii Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. 8. ayat tunggal. KEMAHIRAN BAHASA : mendengar dan bertutur.

Pendidikan moral Nilai murni ± Menghargai dan kasih sayang Kemahiran bernilai tambah : (a) Belajar cara belajar .Menjana idea (c) Konstruktuvisme .Penerokaan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 13 .Muzik .Membaca .Naturalis (d) ICT .Kajian tempatan .Mengesan lokasi .Teori kecerdasan pelbagai .Tutorial .Mendengar (b) Kemahiran berfikir .TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN - sumpahan ibu negeri budaya dan adat resam maju PENGISIAN KURIKULUM : Ilmu .Interpersonal .

Murid pemulihan membaca teks dengan mengikut guru dan murid yang lain. Murid Sarawak peta. Nilai dan pengajaran daripada cerita. Berbincang tentang gambar. lembaran kerja.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHAN BANTU MENGAJAR : Buku teks. gambar.  Guru menunjukkan gambar mengenai negeri Sarawak. Murid menceritakan semula cerita yang diperdengarkan. Murid membaca teks petikan. Guru bercerita tentang asal-usul negeri Sarawak dipanggil ³Bumi Kenyalang´ secara ringkas. Langkah 1 (15 minit) Mengetahui asal-usul negeri Sarawak. Langkah 2 (10 minit) Menyebut membaca baik. Gambar peta dan bendera negeri Sarawak di tayangkan. Guru menerangkan tajuk pengajaran dan pembelajaran ialah ³Bumi Kenyalang´ . Guru dan murid bersoal jawab tentang negeri Sarawak. mengetahui negeri di dalam   Guru menunjukkan gambar peta dan bendera negeri Sarawak. Guru menyerapakan nilai. Guru bercerita tentang asal-usul negeri Sarawak. petikan.   Guru memperdengarkan cerita ³Puteri Santubung Puteri Sejinjang´. Mengaitkan dengan pembelajaran. komputer riba dan LCD. . Murid menilai rakan bercerita. dan dengan  Menyebut perkataan ³Bumi Kenyalang´ dengan betul. ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Induksi set (5 minit) Pengenalan tajuk. Teks petikan ³Bumi kenyalang´ Buku teks Menggunakan persembahan ³powerpoint´ Menggunakan persembahan ³powerpoint´ CATATAN kedudukan Langkah 3 (10 minit) Murid dapat bercerita dan menilai rakan. Teks petikan ³Puteri Santubung Puteri Sejinjang´ Kasih Sayang Menghargai Langkah 4 (15 minit) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 14 .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 15 . Murid pemulihan diberi latihan tandakan jawapan yang betul. Refleksi : Murid-murid dapat mengikuti hampir kesemua ilmu yang disampaikan. makna dan perkataan juga dapat difahami hampir kesemuanya. Murid diberi lirik lagu.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Membina tunggal. (Lembaran Kerja) beramai-ramai. Selain itu. Murid menyanyikan lagu ³Puteri Santubung Puteri Sejinjang´ Video ³Lagu Puteri Santubung Puteri Sejinjang´ ayat Murid membina ayat tunggal berdasarkan gambar. walaupun menghadapi masalah pada mulanya. Latihan pengayaan ³permainan bahasa´. Mereka juga dapat membaca dengan sebutan dan juga intonasi dengan betul.  Penutup Penutup Sosial Murid mendengar lagu dan menyanyi Murid mendengar lagu menerusi video. mereka dapat juga bercerita dengan menggunakan sistem bahasa yang agak baik.

Jika ke Bandar Raya Kuching. Ibu negeri Sarawak ialah Kuching. Bandar Raya Kuching semakin maju pada masa ini. Kita dapat melihat rumah panjang yang didiami oleh orang Iban di sana. jangan lupa untuk melawat ´Waterfrontµ iaitu tebingan Sungai Sarawak yang indah. Negeri Sarawak kaya dengan budaya dan adat resamnya. Kita juga boleh melawat ke Gua Niah yang begitu popular di kalangan pelancong. Kawasan ini merupakan sebuah IN TITUT PENDIDIKAN GU U KAMPU KOTA BHA U |EDU 3105 16 .TEKNO OGI DA A ENGA A AN DAN EMBELA A AN LE E Negeri Sarawak dikenali sebagai ´Bumi Kenyalangµ dan terletak di Malaysia Timur.

Puteri Puteri Puteri ejinjang kayangan. Mereka ejinjang pula berjanji tidak akan bergaduh. enjaga kawasan pertanian. khasnya ada hari cuti dan hujung PUTERI SANTUBUNG PUTERI SEJINJANG Menurut cerita rang-orang tua. Malangnya pada suatu hari. Puteri antubung suka antubung dan anakala erupakan dua orang puteri yang turun dari enenun kain. antubung berasa ifat cemburu itu ejinjang yang mencintai Putera menyebabkan mereka bergaduh. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 17 . kekasih Puteri antubung. Puteri amat cemburu akan Puteri erapi.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN kawasan kreasi yang sering enjadi inggu. Pergaduhan itu berakhir dengan kedua-dua orang puteri itu disumpah menjadi gunung. an engunjung. umpahan itu berlaku kerana mereka telah melanggar janji. Orang arawak menceritakan kisah kedua-dua orang puteri itu di dalam lagu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------ INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 18 .... ina ayat berdasarkan gambar yang diberi. ¡   elas : ««««««««««««««««.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tajuk : Melancong ke Sarawak Nama : ««««««««««««««««.

Gu Ni h D.TEKNOLOGI DALAM PENGA A AN DAN PEMBELA A AN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ysi Timu . Ke D. S k C. Gu Ni h IN TITUT PENDIDIKAN GU U KAMPU KOTA BHA U |EDU 3105 ¢¦¢ ¢¤¢§¢ 4. Kit d p t me ih t ____________ y ¢ £ ¢ § ¢ ¢ £¢ ¢ ¢ didi mi eh ¥£¢§© ¥£¢ ¢ ¢ 2. um h te es B. ¦© ¢ 3. S t C. P h B. A. £©§ § ¢ ¢ ¢ ¢¤¢§¢ ¥£¢¦¢ £ § ¢ ¢¦¢¨ ¢¤¢§¢ § ¥ ¢ ¦ ¢¤¢§¢ £¢ ¥¥£ § £¢ £¢¦ ¥£¢ ¢ § ¥ § ¥ £ i ___________ d te et k di ©¦ ¥£¢ ¥£¢ £¢ ¢ § £¢£ ¥£¢ § ¢ § £¢ ¢ ¢ ¢ 19 . Ne e i _________ k y de bud y d d t es m y . b u C. A. Ku t £¢ £¢ ¥£¢¦¢ £ ¢ ¢ A. Ne e i S k dike i seb ¢ ¥¢ ¦ T ¥£¢ £¢ ¢¤¢ £¢ ¢ £¢ d k j p y betu . ¢ ¦§ £¢ £¢ ¥£ ¦¢ £ 1. Ibu e e i S k i h ____________ . bumi ke y B. b j B. W te f t A. bumi ke y C. u m h p D. Te e u k Ib .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 PERMAINAN BAHASA Q T V G B N U I W A A N G A A B E S D K G I E A G U N U N G Y N B A M R I A C T K G P U H N I A N A A Z C G V R I R L M U I E E L O I H K N H B 20 . Keka ih Puteri Santubong ialah Putera «««««. Kedua-dua orang puteri itu disumpah men adi ««««. Ibu neger Sarawak. 2. 3. 4. Kuc ng S E R A P I E T KATA KUNCI : 1. Ruma pan ang didiami ole orang ««««.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN D.

agus agi.       INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 21 . Menumbuk padi siang. orang madah diri. Negeri arawak. Puteri ejinjang. angan mensia sayang. # Puteri antubung. eranok anok sik. Ulang # Ooo« sentubung puteri. Ooo« sejinjang puteri. Penjaga gunung. esah lama. Duak kelai. ejinjang sayang. ertenun kain malam. atu harinya.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LIRIK LAGU PUTERI SANTUBUNG PUTERI SEJINJANG Ooo« Puteri antubung. Anak dak dewa. Henti henti. Dapat dilawan. orang sik kalah. Manic si ada. Turun kayangan.

Tapi sentubung. Ulang # esah antubung. Udah lejuknya. inek tok tinggal. adi musuhan. esah ejinjang. Lalu bertukuknya. ampai gito ari. ejinjang mengayun. Aluk ke pipi. ejinjang sayang. Ulang # Ooo« Puteri antubung. erpanjang panjang sayang. Asal berkawan. Hingga terkena. atang belida. Ulang # INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105  Puteri antubung Puteri        ejinjang 22 . Tebik sentubung. Duak puteri. Pake ingatan. ejinjang kepalak. Udah bermusuh. epanjang jeman. Pulo kerak. adi kenangan. Duak kelai.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Walau sampai kemati. Lalu bertabur jadi. Lalu di tikam. Membalas juak.

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Puteri antubung Puteri ejinjang PERSEMBA HAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 23 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MULTIMEDI A INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 24 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 25 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 26 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 27 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 28 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 29 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 30 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BERDASARKAN MODEL ASSURE INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 31 .

ICT. y Rujuk RPH pada set induksi. 3 ± Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Kemahiran Berfikir.Membaca dengan lancar dengan sebutan yang betul. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 32 . petikan. langkah 4. murid dapat : 1 . Analisa (Analysis) y y y y Bilangan pelajar : 20 orang (11 L.S.U. lembaran kerja. 9 P) Tahun : 3 Arif Umur : 9 tahun Kesihatan pelajar : semua sihat Penyataan Objektif (State objective) y y y y y : Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini. 4 ± Membina ayat tunggal.R. komputer riba dan LCD. y Rujuk RPH pada langkah 2.E. dan penutup. langkah 1. gambar. y y Pemilihan Kaedah dan Bahan Media (Select Method / Media). BBM : Buku teks. dan penutup. Penggunaan (Utilize). kotak beracun. Penilaian (Evaluation) y Rujuk RPH langkah 4 berdasarkan lembaran kerja. cara belajar.S.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BERDASARKAN MODEL ASSURE MODEL A. y KAEDAH PENGAJARAN : Belajar Konstruktivisme. 2 . langkah 3.Menyenaraikan isi penting dalam bahan bacaan. Penyertaan pelajar (Required Participation).

huraian dan contoh INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 33 . dan penilaian (Evaluation). Setelah sumber yang sesuai kami perolehi. Kaedah yang digunakan ialah melalui media elektronik atau internet. Tugasan ini hendaklah disampaikan dalam bentuk buku skraf. Saya mengasingkan berdasarkan kepada beberapa kategori yang tertentu iaitu berdasarkan kepada jenis. penggunaan (Utilize). Saya memulakan tugasan ini dengan membuat rujukan awal bagi mencari tajuk yang sesuai bagi membuat tugasan ini. saya berasa sedikit keliru dan tidak memahaminya. saya mula mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan sebanyak mungkin. Saya melakukan pembacaan dan pencarian menyeluruh mengenai isu dan perkara yang berkaitan bagi m enyiapkan tugasan saya. Tugasan ini merupakan salah satu kerja kursus yang diberikan kepada semua guru pelatih bagi Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (S ekolah Rendah). saya tidak mempunyai sebarang masalah. pemilihan Bahan (Select Method / Media). Tugasan ini juga dikehendaki disediakan dalam bentuk persembahan elektronik iaitu µpowerpoint¶. Selain itu saya juga menggunakan sumber internet bagi memantapkan l agi maklumat yang telah saya perolehi. Ianya merupakan tugasan secara individu. Setelah mendengar dan memahami penerangan serta perbincangan yang diberikan. Hampir keseluruhan maklumat yang saya guna pakai adalah diperolehi daripada buku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Saya mula melaksanakan tugasan yang seterusnya iaitu membuat analisis data terhadap segala maklumat yang saya terima. Tugasan ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar tentang cara penghasilan Rancangan Pengajaran Harian berdasarkan model ASSURE . Pada peringkat seterusnya. penyertaanpelajar (Required Participation). Guru pelatih dikehendaki membuat satu buku skraf dan ¶soft-copy¶ tentang membina Rancangan Pengajaran Harian berdasarkan model ASSURE. penyataan Objektif (State objective). iaitu Analisa (Analysis) .TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Alhamdulillah. bersyukur kami ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh Encik Haji Abdul Halim bin Konting ini dalam masa yang ditetapkan.

terima kasih. Saya telah meminta beberapa orang pelajar bagi melakukan penyemakan bagi kali ini.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN perkataan. Saya mempunyai masa yang agak suntuk iaitu selama kira-kira sebulan sahaja bagi menyiapkan segala tugasan ini. Bagi mengatasi masalah yang saya hadapi ini. saya telah membuat sedikit penambahbaikan ke atas hasil kerja saya. Jutaan terima kasih terhadap apa yang telah diberikan. maka saya mula melaksanakan tug asan buku skraf ini. saya telah melaksanakan jadual perancangan yang teliti dan menggunakan segala sumber yang ada dengan semaksimum yang mungkin. Setelah segala komen dan pandangan yang kami terima. Maka dengan itu bera khirlah segala tugasan yang saya usahakan selama hampir satu bulan ini. Dalam melaksanakannya terdapat beberapa kesukaran yang terpaksa saya hadapi. Setelah semua maklumat yang telah siap dianalisis. Bermula daripada penghasilan Rancangan Pengajaran Harian sehinggalah kepada pembinaan persembahan elektronik. saya mula melakukan penyemakan awal buat kali pertama. Masalah yang kedua yang terpaksa saya hadapi ialah kesuka ran perlaksanaan iaitu kesalahan dan kesilapan samada kecil dan besar dalam membuat buku skraf ini. Setelah semua maklumat dimasukkan dan diedit sepenuhnya. Oleh yang demikian saya terpaksa menggunakan masa yang ada bagi dimanfaatkan untuk menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Pada masa yang sama pelbagai aktiviti dan program lain yang dirancang dan perlu dilaksanakan. Pertamanya dari segi masa. Sekian. saya melakukan sekali lagi semakan buat kali yang kedua. Ia adalah bertujuan bagi memastikan segala tugasan ini dihantar dan disiapkan tanpa sebarang kesalahan. Saya tetap berusaha. Saya berasa puas hati dengan segala hasil kerja yang telah saya hasilkan. namun ia bukanla h sebab bagi saya untuk menyerah kalah dan berputus asa. Setelah semua maklumat siap sedia. Saya telah menyerahkan segala maklumat awal yang perolehi ini bagi disemak oleh pensyarah. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 34 . Saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang telibat secara langsung atau tidak bagi menjayakan tugasan saya ini. Walaupun keadaan ini berlaku.

wikipedia. Oxford Fajar Sdn..TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIBLIOGRAFI BUKU y Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran .net/. Dewan Bahasa dan Pustaka y LAMAN WEB y www.. Norhashim Abu Samah. Noriati A. 1996 .com/... Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. 2003 .org/wiki/Sarawak INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 35 ..scribd. 2009 .Rashid.tutor. Wan Kmarauddin Wan Hassan . Pengajaran Bantuan Komputer .asp?.com. Rose Alinda Alias./pendidikan y y y www.my/tutor/motivasi/index. Utusan Publications and Distributors Sdn.slideshare. Bhd./Teknologi-Maklumat-Dalam-Pendidikan http://ms. Bhd./penggunaan -teknologi-dalam-pendidikan-1335310 www. y Teknologi Pengajaran . Boon Pong Ying. Roziahah Jamaludin . Mazenah Youp..

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LAMPIRAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 36 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->