P. 1
Ar-Risalah Al-Aliyyah Wusta

Ar-Risalah Al-Aliyyah Wusta

|Views: 2,858|Likes:

Risalah 'Aliyah Wusta karangan Hadhrat Faqir Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Al-Amani Naqshbandi Mujaddidi Uwaisi Ghaffarallahu Lahu Wali Walidaihi Wali Mashaikhihi Wali Jami'il Muslimin

Risalah 'Aliyah Wusta karangan Hadhrat Faqir Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Al-Amani Naqshbandi Mujaddidi Uwaisi Ghaffarallahu Lahu Wali Walidaihi Wali Mashaikhihi Wali Jami'il Muslimin

More info:

Published by: Jalalludin Ahmad Ar-Rowi on Nov 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/06/2014

P

P


ω ω ¦ ¦ ´ ´χ χ | | ´ ´ ™ ™ ! !´ ´ Š Š l l ρ ρ ¦ ¦ ´ ´< < ¦ ¦ Ÿ Ÿω ω ’ ’¯ ¯θ θ > > ` `Ο Ο γ γ Š Š l l . . Ÿ Ÿω ω´ ´ ρ ρ ¯ ¯Ν Ν δ δ š šχ χθ θ Ρ Ρ “ “ > > † †
ʋ.ʊ\-ʌ' \.ʊʋʌ'
ʋ.ʊ\-ʌ' \.ʊʋʌ'

ʊ
ʊ
^@ʌʊ@
^@ʌʊ@


ʊʋ·ʊ.ʊʋ-.ʌ' ʊʋ·ʊʌ...ʌ.ʋ.ʌ'
ʊʋ·ʊ.ʊʋ-.ʌ' ʊʋ·ʊʌ...ʌ.ʋ.ʌ'


@@ @@

: : א א  א א
·\.' ...' ...' ..-.' .-' ·\.' ...' ...' ..-.' .-'
_.ﹼ' ·. _... :..
_.ﹼ' ·. _... :..
·\.´' _·'ﹼ' ..' _·ﹼﹼ'·ﹼ
·\.´' _·'ﹼ' ..' _·ﹼﹼ'·ﹼ
.··´' _.-.' _.....' .··´' _.-.' _.....'
· .·\.. · .·\.. _..'..' ...- _..'..' ...-

·.= ·....· . ·.= ·....· .
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
2


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
3
8RR
j
j
l


’ ’ | |´ ´ θ θ . . · · ¯ ¯Ν Ν· ·κ κ . . s s Α Α! ! · ·´ ´ ρ ρ Θ Θ¯ ¯θ θ 1 1≈ ≈ ƒ ƒ ‰ ‰ 1 1 l l ¯ ¯Ν Ν ÷ ÷ . . - - l l¯ ¯. . ¦ ¦ ' ' ! !! ! ™ ™ ‘ ‘ ’ ’ . .´ ´ ‘ ‘ · ·` `> > . . Ρ Ρ´ ´ ρ ρ ¯ ¯Ν Ν > > l l > >≈ ≈ l l´ ´ ρ ρ ω ω β βθ θ™ ™. . > > ´ ´ š š_ _. . ⇔ ⇔ . .≈ ≈ Ψ Ψl l ¦ ¦ ∩ ∩∠ ∠' '∪ ∪
M Ma ak ka a S Sa al li ih h m me en ni in ng gg ga al lk ka an n m me er re ek ka a s se er ra ay ya a b be er rk ka at ta a: : " "W Wa ah ha ai i k ka au um mk ku u, , s se es su un ng gg gu uh hn ny ya a
a ak ku u t te el la ah h m me en ny ya am mp pa ai ik ka an n k ke ep pa ad da am mu u R Ri is sa al la ah h a am ma an na at t T Tu uh ha an nk ku u d da an n a ak ku u t te el la ah h
m me em mb be er ri i n na as si ih ha at t k ke ep pa ad da am mu u t te et ta ap pi i k ka am mu u t ti id da ak k m me en ny yu uk ka ai i o or ra an ng g- -o or ra an ng g y ya an ng g
m me em mb be er ri i n na as si ih ha at t" ". . [ [A Al l- -A A' 'r ra af f : : 7 79 9] ]


A
A
R
R
-
-
R
R
I
I
S
S
A
A
L
L
A
A
H
H
A
A
L
L
-
-


A
A
L
L
I
I
Y
Y
Y
Y
A
A
H
H

F FI I T TA AR RI IQ QA AH H
A
A
N
N
-
-
N
N
A
A
Q
Q
S
S
H
H
B
B
A
A
N
N
D
D
I
I
Y
Y
Y
Y
A
A
H
H

A
A
L
L
-
-
M
M
U
U
J
J
A
A
D
D
D
D
I
I
D
D
I
I
Y
Y
Y
Y
A
A
H
H


[ [W WU US ST TA A] ]


K Ka ar ra an ng ga an n & & S Su us su un na an n: :
H Ha am mb ba a Y Ya an ng g D Dh ha ai if f F Fa aq qi ir r H Ha aq qi ir r F Fa an ni i
M
M
a
a
u
u
l
l
a
a
w
w
i
i
J
J
a
a
l
l
a
a
l
l
u
u
d
d
d
d
i
i
n
n
A
A
h
h
m
m
a
a
d
d
A
A
r
r
-
-
R
R
o
o
w
w
i
i
A
A
l
l
-
-
A
A
m
m
a
a
n
n
i
i
A An n- -N Na aq qs sh hb ba an nd di i A Al l- -M Mu uj ja ad dd di id di i A Al l- -U Uw wa ai is si i
G Gh ha af ff fa ar ra a A Al ll la ah hu u L La ah hu u W Wa al li i W Wa al li id da ai ih hi i
W Wa al li i M Ma as sy ya ak kh hi ih hi i W Wa al li i J Ja am mi i' 'i il l M Mu us sl li im mi in n


K Kh ha an nq qa ah h ' ' K Kh ha al le ee el li iy yy ya ah h N Na aq qs sh hb ba an nd di iy yy ya ah h M Mu uj ja ad dd di id di iy yy ya ah h
N Na aq qs sh hb ba an nd d A Ak ka ad de em mi i Q Qu ur ra an n S Su un nn na ah h H Ha ad di it ts s
1 14 43 31 1 / / 2 20 01 10 0
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
4ʋ.ʊ\-ʌ' \.ʊʋʌ' ʊ J^@ʌʊ@
ʊʋ·ʊ.ʊʋ-.ʌ' ʊʋ·ʊʌ...ʌ.ʋ.ʌ'
@@ @@
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
5


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
6
KANDUNGAN
AR-RISALAH AL-‘ALIYAH
FI TARIQAT AN-NAQSHBANDIYAH AL-MUJADDIDIYAH
KANDUNGAN - 6
TRANSLITERASI - 10
INTISAB - 11

MUQADDIMAH - 14
1. TARIQAT DAN TASAWWUF - 21
2. TASAWWUF DALAM TARIQAT - 33
3. TARIQAT DALAM TASAWWUF - 57
1.1 TARIQAT QADIRIYAH - 63
1.2 TARIQAT SUHRAWARDIYAH - 66
1.3 TARIQAT RIFA’IYAH - 69
1.4 TARIQAT CHISTIYAH - 71
1.5 TARIQAT SYADZILIYAH - 77
1.6 TARIQAT MAULAWIYAH - 81
1.7 TARIQAT TIJANIYAH - 85
1.8 TARIQAT SANUSIYAH - 87
1.9 TARIQAT HADDADIYAH - 90
4. PERMULAAN JALAN DAN JALAN PERMULAAN - 92
5. SILSILAH ‘ALIYAH NAQSHBANDIYAH - 107
6. PENDIRI TARIQAT NAQSHBANDIYAH - 114
7. KEKHUSUSAN TARIQAT NAQSHBANDIYAH - 118
8. PERKEMBANGAN TARIQAT NAQSHBANDIYAH - 123

BAB 1: BAI‘AH - 128
1. SYARAT-SYARAT BAI‘AH - 139
2. MURSHID - 144
3. MURID - 170
4. ADAB BERBAI‘AH - 177
5. PENGHASILAN FAIDHZ - 182

BAB 2: ASAS TARIQAT NAQSHBANDIYAH - 185
1. YAD KARD - 186
2. BAZ GASHT - 189
3. NIGAH DASYAT - 192
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
7
4. YAD DASYAT - 194
5. HOSH DAR DAM - 195
6. NAZAR BAR QADAM - 198
7. SAFAR DAR WATAN - 201
8. KHALWAT DAR ANJUMAN - 203

BAB 3: TAMBAHAN SHAH NAQSHBAND - 209
1. WUQUF QALBI - 209
2. WUQUF ‘ADADI - 210
3. WUQUF ZAMANI - 211

BAB 4: LATAIF - SEPULUH LATIFAH INSAN – 212/215
1. QALB - 218
2. RUH - 219
3. SIRR - 220
4. KHAFI - 222
5. AKHFA - 223
6. NAFS - 226
7. ANGIN - 233
8. API - 234
9. AIR - 235
10. TANAH - 235

BAB 5: TUJUH LANGKAH PENYUCIAN - 242

BAB 6: DAERAH IMKAN - 243
1. ALAM KABIR DAN ALAM SAGHIR - 245
2. ALAM AMAR DAN ALAM KHALAQ - 249

BAB 7: PERINGKAT KEJADIAN INSAN - 265
1. NUR MUHAMMAD - 270
2. ALAM ARWAH - 286
3. ALAM ARHAM - 302
4. ALAM DUNIA - 308
5. HIDUP DAN MATI - 318
6. ALAM BARZAKH QUBUR - 334
7. ALAM QIYAMAT - 352
8. ALAM AKHIRAT - 354

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
8
BAB 8: ZIKRULLAH - 358
1. DALIL AL-QURAN - 358
2. DALIL AL-HADITS - 369
3. FADHILAT ZIKIR - 381
4. SYARAT-SYARAT ZIKIR - 396
5. ZIKIR ISMU ZAT - 403
6. KAIFIYAT ZIKIR ISMU ZAT - 407
7. ZIKIR NAFI ITSBAT - 409
8. KAIFIYAT ZIKIR NAFI ITSBAT - 414

BAB 9: MURAQABAH - 416
1. KAIFIYAT MURAQABAH - 418
2. MURAQABAH AHADIYYAT - 421
3. MURAQABAH TAJALLIYYAT - 425
4. MURAQABAH MA'IYYAT - 430

BAB 10: RABITAH - 431
1. USUL NAQSHBANDIYAH - 434
2. SUHBAT SYEIKH - 437
3. RABITAH SYEIKH - 440

BAB 11: FANA - 443
1. FANA QALB - 443
2. FANA NAFS - 445
3. HAQIQAT FANA - 446
4. FANA FI SYEIKH - 450
5. FANA FI MASYAIKH - 453
6. FANA FI RASUL - 454
7. FANA FILLAH - 457

BAB 12: BAQA - 463
1. ISTIGHRAQ - 463
2. JAM‘IYYAT - 463
3. HUDHUR - 464
4. JAZBAH - 465
5. WARID - 465
6. FATHUL BAB - 467
7. TAUHID WUJUDI - 468
8. MAQAMAT ‘ASYARAH - 476
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
9
BAB 13: TAWASSUL WASILAH - 480

BAB 14: NISBAT UWAISIYAH - 487

BAB 15: NASIHAT DAN WASIAT - 492

BAB 16: NUBUWWAT DAN RISALAT - 507

BAB 17: WILAYAT DAN QUTBANIYAT - 510

BAB 18: TAZKIRAH PARA AULIYA - 533

BAB 19: SYAJARAH TAYYIBAH - 704

KHATIMAH - 708

RINGKASAN TARIQAT NAQSHBANDIYAH - 719

GLOSARI ISTILAHAT NAQSHBANDIYAH - 722

BIBLIOGRAFI – SUMBER RUJUKAN - 731

TASNIFATAr-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
10
TRANSLITERASI
AYAT-AYAT Al-Quran atau sebutan bahasa ‘Arab yang ditransliterasikan kepada
tulisan Rumi di dalam Ar-Risalah Al-‘Aliyyah ini adalah menggunakan simbol
Rumi seperti yang dinyatakan berikut:

SEBUTAN HURUF SIMBOL RUMI SIMBOL ARAB NILAI ABJAD
Alif A ا 1
Ba B ب 2
Ta T ت 400
Tsa Ts/Th ث 500
Jim J ج 3
Ha H ح 8
Kha Kh خ 600
Dal D د 4
Dzal Dz ذ 700
Ra R ر 200
Zai Z ز 7
Sin S س 60
Shin Sh/Sy ش 300
Sad S ص 90
Dhzad Dh/Dhz ض 800
Ta T ط 9
Za Z ظ 900
‘Ain ‘A ‘I ‘U ع 70
Ghain Gh غ 1000
Fa F ف 80
Qaf Q ق 100
Kaf K ك 20
Lam L ل 30
Mim M م 40
Nun N ن 50
Waw W و 6
Ha H ھ 5
Ya Y ي 10

Huruf ا (Alif), و (Waw) dan ي (Ya) adalah huruf Maddah dan simbol Rumi yang
digunakan di dalam Risalah ini adalah seperti berikut:
1. [ a ] untuk ا Alif Maddah.
2. [ u ] untuk و Waw Maddah.
3. [ i ] untuk ي Ya Maddah.
Kalimah yang mengandungi Syaddah ( ّ ) dinyatakan dengan dua simbol Rumi
yang berulang seperti “Yusabbihu lillah” di mana terdapatnya 2 huruf B ( ب ) dan 2
huruf L ( ل ) adalah bagi menunjukkan Syaddah.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
11
INTISAB

aku persembahkan Risalah ini kepada Ruh Al-A’zam
Sayyid Al-Anbiya Wa Al-Mursalin Rahmatan Lil-
‘Alamin Hadhrat Nabiy Al-Ummiy Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan sekelian Hadharat
Masyaikh Kiram Naqshbandiyah Mujaddidiyah Uwaisiyah
khasnya guruku yang dikasihi lagi dihormati Sayyiduna Wa
Murshiduna Qiblah Syeikhul Masyaikh ‘Arab Wa ‘Ajam
Khwajah Khwajahgan Hadhrat Maulana Khan Muhammad
Sahib Rahmatullah 'Alaih yang bersemadi di Khanqah
Sirajiyah, Kundiyan Syarif, Mianwali, Punjab, Pakistan.

Daku juga persembahkan risalah ini kepada sekelian guru-
guru Tariqatku, Hadhrat Syeikh Raja Ashman Shah Haqqani
Putera Sultan Azlan Shah Negeri Perak Darul Ridzuan
Khalifah Hadhrat Maulana Syeikh Muhammad Nazim ‘Adil
Al-Qubrusi An-Naqshbandi Al-Haqqani, Hadhrat Syeikh
Muhammad ‘Abdullah Kamal Bin Muhammad Syuhud An-
Naqshbandi Al-Khalidi Pokok Assam Rahmatullah ‘Alaih dan
Hadhrat Syeikh Muhammad ‘Ali An-Naqshbandi Al-Khalidi
Balik Pulau Rahmatullah ‘Alaih. Semoga Allah Subhanahu Wa
Ta’ala mensucikan segala rahsia mereka.

Seterusnya daku persembahkan juga risalah ini kepada
sekelian Ahli Tariqat khususnya Tariqat Naqshbandiyah
Mujaddidiyah meskipun dari ranting rantaian silsilah yang
berbeza, sebagai suatu sumber rujukan dalam pengamalan
Tariqat Naqshbandiyah. Tidak lupa, daku persembahkan juga
risalah ini kepada sekelian orang-orang beriman yang ingin
mencapai martabat Ihsan dan Musyahadah yakni melihat
limpahan Allah dalam setiap apa jua keadaan khususnya
ketika beribadah.
D
D

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
12
Adapun risalah ini khusus pada menerangkan ilmu Tariqat
Naqshbandiyah yang dinisbatkan kepada Imam At-Tariqat
Hadhrat Maulana Khwajah Khwajahgan Sayyid Shah
Muhammad Bahauddin Naqshband Al-Bukhari Al-Uwaisi
Rahmatullah ‘Alaih.

Walaubagaimanapun, risalah ini lebih khusus pada
menjelaskan pengamalan Tariqat Naqshbandiyah
Mujaddidiyah yang dinisbatkan kepada Hadhrat Imam
Rabbani Mujaddid Alf Tsani Sayyidina Wa Maulana Syeikh
Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi Rahmatullah ‘Alaih yang
merupakan seorang Mujaddid terulung pada alaf ke 2 Hijrah.

Kami menamakan risalah ini sebagai Ar-Risalah Al-‘Aliyah
Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah yang bererti
sebuah risalah yang tinggi kandungannya pada menerangkan
Tariqat yang tinggi dan mulia iaitu jalan Tariqah Silsilah
Zahabiyah ‘Aliyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah. Semoga
Allah Subhanahu Wa Ta’ala meletakkan risalah ini dan para
pembacanya di tempat yang tinggi sepertimana ketinggian
kedudukan sekelian Para Masyaikh Akabirin Naqshbandiyah
Mujaddidiyah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Hamba yang faqir ini sentiasa berdoa Kehadhrat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala mudah-mudahan Dia menerima usaha
hamba yang sedikit ini dalam menegakkan urusan AgamaNya
sebagai asbab keselamatan dan kesejahteraan hidup hamba di
Dunia dan di Akhirat.

Hamba juga berdoa mudah-mudahan risalah ini menjadi
sebagai asbab Hidayat kepada sekelian Ummat Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam sehingga
menjelangnya Hari Qiyamat.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
13
Segala yang benar dan yang baik itu adalah dari Allah
Subhanahu Wa Ta’ala dan segala kesalahan dan kesilapan
serta kekurangan itu adalah dari kelemahan nafsu hamba
yang dhaif, faqir dan hina. Tiadalah daya dan upaya untuk
melakukan segala sesuatu melainkan dengan Taufiq dan
Hidayah serta daya dan upaya yang dikurniakan oleh Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.
Semoga Allah Ta’ala merahmati kita, Amin.


Faqir Haqir Khak Paey Buzurgan La Syaik Miskin
Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Al-Amani
An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-Uwaisi
1430 Hijriyyah / 2009 Masihi
1 Dzu Al-Hijjah 1431/2010

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
14
MUQADDIMAH

egala pujian dan sanjungan yang umum dan yang
khusus adalah bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala,
Pemelihara Sekelian Alam dengan pujian yang
sebanyak-banyaknya dengan penuh kebaikan dan keberkatan
padaNya sepertimana yang dikasihi dan diredhai olehNya.
Dialah Allah Yang Wajib WujudNya namun tidak bertempat,
Yang Maha Esa ZatNya lagi tidak bersyarikat, Yang Maha
Agung Sifatnya, Tunggal, Sedia Ada, Kekal WujudNya, tidak
menyerupai makhluk atau segala sesuatu yang bersifat baharu
dan Dia berdiri megah tanpa memerlukan sebarang bantuan
dan sokongan. Dia Maha Berkuasa lagi Maha Berkehendak,
Maha Hidup lagi Maha Mendengar, Maha Melihat lagi Maha
Menyaksikan dan Dia Maha Berkata-kata lagi Maha
Mengetahui. Dialah Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang, Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri.
Dialah Yang Memulakan Penciptaan langit-langit dan bumi;
Dialah Zat Yang Memiliki Segala Kebesaran dan Kemuliaan.
Dialah Raja Yang Menguasai Segala Kerajaan; Dialah Yang
Menghidupkan dan Yang Mematikan; Yang Memuliakan dan
Yang Menghinakan. Dialah Maha Pemberi, Maha Pengampun,
Maha Dekat, Maha Penyinta, Maha Tinggi, Maha Agung,
Maha Mulia, Maha Halus lagi Maha Sempurna. Dialah Haqq,
Dialah Awwal, Dialah Akhir, Dialah Zahir dan Dialah Batin.
Dialah Tuhan di langit dan Dialah Tuhan di bumi dan Tuhan
di antara langit dan bumi dan sesungguhnya tiada Tuhan
melainkan Allah, Dia Esa. Dia adalah tempat pergantungan
sekelian makhluk, Dia tidak beranak dan tidak pula
diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun yang
menyerupaiNya, Dialah Tuhan Yang Memelihara ‘Arash Yang
Mulia.
S
S
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
15
Dia memberikan kerajaan kepada sesiapa yang
dikehendakiNya dan mencabut kerajaan dari sesiapa yang
dikehendakiNya, Dia memuliakan sesiapa yang
dikehendakiNya dan Dia menghinakan sesiapa yang
dikehendakiNya.

Di TanganNyalah segala kebaikan, sesungguhnya Dia Maha
Berkuasa atas segala sesuatu. Dia menerbitkan malam pada
siang dan menerbitkan siang pada malam dan Dia
mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati dan
mengeluarkan sesuatu yang mati dari benda yang hidup dan
Dia memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakiNya
tanpa batas. Sesungguhnya Dialah yang memuji DiriNya dan
memberikan Taufiq kepada hamba-hambaNya yang terpuji
untuk memuji DiriNya. Sesungguhnya hanya Dialah yang
layak dipuji, kerana Dialah kita dapat memuji DiriNya dan
Dialah Zat Yang Maha Terpuji. Segala puji bagi Allah dalam
setiap hal dan juga dalam setiap keadaan. Daku bersaksi
bahawa tiada Tuhan yang menciptakan dan layak disembah
melainkan Allah, KeesaanNya mutlak, tiada yang dapat
bersekutu denganNya, dan daku bersaksi bahawa Penghulu
kita, Kekasih kita, Pemberi Syafa’at kepada kita dan Nabi Kita,
Muhammad ‘Abdullah Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
adalah HambaNya dan PesuruhNya.

Wahai Allah, limpahkanlah Rahmat dan Kesejahteraan ke
atas Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam dan isteri-isteri Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
selaku ibu-ibu orang beriman, dan ke atas sekelian zuriatnya
dan ahli keluarganya sepertimana yang telah Allah rahmati ke
atas Baginda Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam dan ke atas ahli
keluarga Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
16
Semoga Allah membalas kebaikan bagi pihak kami
terhadap Hadhrat Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
apa yang layak untuknya. Dan semoga Allah membalas
kebaikan bagi pihak kami terhadap Hadhrat Adam, Hadhrat
Nuh, Hadhrat Ibrahim, Hadhrat Musa, Hadhrat ‘Isa dan
sekelian Hadhrat Para Nabi ‘Alaihimussolatu Wassalam, Para
Sahabat, Para Tabi’in, Para Tabi’it Tabi’in dan sekelian Para
Siddiqin, Para Syuhada, Para Salihin dan sekelian Para
Masyaikh dari sekelian silsilah, khususnya Silsilah ‘Aliyah
Naqshbandiyah Mujaddidiyah Uwaisiyah apa yang layak
untuk mereka. Amma Ba’du;

Sesudah kata-kata pujian dan sanjungan serta memohon
Rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala, hamba yang dhaif,
faqir lagi hina dina, yang di bawah telapak kaki Para
Masyaikh, yang tiada apa-apa lagi miskin ini, Jalalluddin
Ahmad Ar-Rowi Al-Amani An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-
Uwaisi Ibni Nuruddin Ar-Rowi Ibni Haji ‘Abdur Rahim Ar-
Rowi, semoga diampunkan dosa-dosanya dan dosa-dosa
kedua ibu bapa dan datuk neneknya, ingin menjelaskan
bahawa sebahagian dari para pencinta jalan Tariqat yang
bersahabat denganku kerana Allah di jalan Allah telah
meminta daku menjelaskan tentang hal ehwal Tariqat,
khususnya Tariqat Naqshbandiyah beserta pengamalannya,
kaedah dan kaifiyat Zikir serta kaifiyat Muraqabah pada
maqam-maqamnya. Mereka juga telah meminta hamba ini
menghuraikan tentang rahsia-rahsia dan penghasilan Warid
dalam perjalanan Suluk Tariqat, Tawajjuh Syeikh dan Nisbat
Silsilah serta segala yang berkaitan dengan Tariqat
Naqshbandiyah Mujaddidiyah terutamanya Zikir Khafi yang
diamalkan iaitu Ismu Zat, Nafi Itsbat, Muraqabah dan
Rabitah.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
17
Sebenarnya segala maklumat ini ada dijelaskan secara
terperinci dalam himpunan surat-surat Imam Rabbani
Mujaddid Alf Tsani Hadhrat Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi
Rahmatullah ‘alaih dan risalah-risalah Qutub Al-Aqtab
Hadhrat Maulana Shah 'Abdullah Ghulam ‘Ali Dehlawi
Rahmatullah ‘alaih, yang mana ada mengandungi nasihat-
nasihat dan penjelasan mengenai Tariqat Naqshbandiyah
Mujaddidiyah. Walaubagaimanapun, kebanyakan dari
pengetahuan tersebut ditulis dalam bahasa Arab, Farsi dan
Urdu. Maklumat dalam bahasa Melayu amat kurang didapati
lebih-lebih lagi dalam Bahasa Malaysia. Beberapa buku
tentang Tariqat Naqshbandiyah memang ada di rantau
Nusantara tetapi kebanyakannya telah ditulis oleh para
pengarang dari Indonesia dan agak sukar untuk diperolehi,
lalu faqir telah diminta menulis berkenaan pengetahuan
Tariqat ini dalam Bahasa Melayu Malaysia.

Risalah di tangan faqir ini adalah huraian dari kandungan
kitab-kitab tentang Tariqat Naqshbandiyah iaitu kitab
Maktubat Imam Rabbani karya Hadhrat Mujaddid Alf Tsani
Syeikh Ahmad Faruqi As-Sirhindi Rahmatullah ‘alaih, kitab
Idhahut Tariqah karya Sayyidina Wa Maulana Qiblah
Hadhrat Shah Abdullah Ghulam ‘Ali Dehlawi Rahmatullah
‘alaihi, kitab Hidayatut Talibin karya Hadhrat Sahibzadah
Hafiz Shah Abu Sa‘id Sahib Dehlawi Naqshbandi Mujaddidi
Rahmatullah ‘alaihi dan kitab Hadharat Kiram
Naqshbandiyah karya Hadhrat Hafiz Nazir Ahmad
Naqshbandi Mujaddidi dengan ijazah dari Syaikhul Masyaikh
Sayyidina Wa Murshidina Qiblah Hadhrat Maulana Khan
Muhammad Sahib Khanqah Sirajiah. Di samping itu daku juga
menggunakan sumber bacaan lain yang berkenaan dengan
Tariqat menuju kepada Hadhrat Allah ‘Azza Wa Jalla yang di
antaranya kitab Kashful Mahjub karya Hadhrat Syeikh 'Ali
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
18
Hujweri Rahmatullah 'Alaih, kitab Sirrul Asrar karya Hadhrat
Ghautsul Tsaqilain Qutubul Aqtab Sultanul Aulia Syeikh
‘Abdul Qadir Al-Jailani Rahmatullah ‘alaih dan kitab
‘Awariful Ma’arif karya Hadhrat Syeikh Shahabuddin ‘Umar
As-Suhrawardi Rahmatullah ‘alaih. Selain dari yang tersebut,
banyak lagi bahan bacaan yang daku ambil sebagai rujukan,
antaranya rencana dan artikel yang berkaitan dengan
Tasawwuf dan Tariqat. Hamba menamakan risalah ini sebagai
"Ar-Risalah Al-‘Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah
Mujaddidiyyah" yang bermakna sebuah risalah yang tinggi
kandungannya pada menerangkan Tariqat yang tinggi dan
mulia iaitu jalan Tariqat Silsilah ‘Aliyah Naqshbandiyah
Mujaddidiyah. Hamba tujukan risalah ini khususnya kepada
mereka yang mengambil jalan Tariqat aliran Naqshbandiyah
Mujaddidiyah yang tersebar meluas di Asia Tengah dan serata
pelusuk alam. Di dalamnya terkandung 19 Bab di samping
Muqaddimah dan Khatimah.

Adapun kami menjadikannya 19 Bab kerana beberapa
sebab. Yang pertamanya dengan merujuk kepada 19 huruf
Hijaiyah yang Zahir di dalam Tasmiyah iaitu:
Ο`.· ´<¦ ≈´Η-¯,l¦ ΟŠ>¯,l¦
Bismillahir-Rahmanir-Rahim, yang rahsianya terkandung
di dalam Al-Quran dan Al-Hadits sebagaimana ada
dinyatakan pada Surah Al-Muddatsir ayat 30:
!κ¯.l. π-`.· ´¸:s
‘Alaiha Tis’ata ‘Asyara
“Dan di atasnya ada sembilan belas (Malaikat penjaga).”

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
19
Yang bermaksud di atasnya ada sembilan belas Malaikat
penjaga Neraka Saqar. Mudah-mudahan orang-orang yang
diberikan Al-Kitab menjadi yakin dan supaya orang-orang
yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang
yang diberikan Al-Kitab dan orang-orang beriman itu tidak
ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada
penyakit dan orang-orang kafir mengatakan: apakah yang
dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu
perupamaan? Mudah-mudahan Allah memelihara kita dari
kesesatan dan memberikan kita petunjuk dan menjadikan diri
kita sebagai bala tentera Allah Subhanahu Wa Ta’ala kerana
tidak ada yang mengetahui siapakah dan apakah tentera Allah
itu melainkan Dia sendiri. Menurut kajian yang yang telah
dilakukan oleh para pengkaji Al-Quran mendapati bahawa
jumlah bilangan di dalam huruf, ayat dan surah-surahNya
adalah dalam gandaan kuasa 19.

Kedua, kerana daku dikurniakan Hidayah oleh Allah
Subhanahu Wa Ta’ala yang mana Tiflul Ma’ani yakni Bayi
Ruhaniku telah dilahirkan ketika jasadku berusia 19 tahun.
Ketika itulah kesedaranku tentang penciptaan dan kewujudan
Ruh mulai wujud, lalu lidah hatiku diberikan keupayaan
untuk berkata-kata dan mata hatiku diperlihatkan dengan
berbagai-bagai Musyahadah Alam Ghaib. Lidah hatiku telah
dipaksa dengan tidak terpaksa untuk menyebut Nama ZatNya
dalam setiap keadaan dan ketika, meskipun ketika daku
duduk, bangun, baring dan berjalan sehinggalah daku
menemui Para Guru yang telah menunjukkan kepadaku jalan
untuk sentiasa berada di HadhratNya.

Ketiga, kerana campuran kedua-dua angka satu dan
sembilan tersebut akan menghasilkan jumlah 10 dan
merupakan nombor Binari iaitu satu dan kosong. Dengan
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
20
kedua-dua nombor tersebut Allah Subhanahu Wa Ta’ala
mengurniakan kebijaksanaan kepada manusia untuk mencipta
pengaturcaraan komputer, pengaliran maklumat dan tenaga.
Angka satu sehingga sembilan semuanya melambangkan
penciptaan dan setiap bilangan angka wujud menerusi
gabungan dari nombor-nombor satu hingga sembilan. Pada
angka 19, satu menunjukkan yang awal dan sembilan
menunjukkan kepada yang akhir dan jika dicampurkan
kedua-dua angka tersebut akan secara jelas mengisyaratkan
kepada Sepuluh Latifah Insan yang telah dikurniakan Allah
Subhanahu Wa Ta’ala kepada sekelian Ummat
Muhammadiyah.

Di dalam Muqaddimah ini mengandungi 6 Fasal yang
menyatakan Ta’aruf pengenalan berkenaan Tariqat dan
Tasawwuf, bagaimana daku berada di atas jalan ini, berkenaan
Silsilah dan pendiri Tariqat Naqshbandiyah, kekhususannya
dan perkembangannya manakala di dalam Khatimah, hamba
sertakan amalan-amalan yang biasa diamalkan di dalam
Tariqat. Semoga orang yang mengamalkannya beroleh
manafaat yang besar di Dunia dan di Akhirat. Adapun hamba
yang dhaif, faqir lagi hina ini tiada memiliki sebarang
kekuatan dan daya upaya untuk mengangkat tangan bagi
menyediakan risalah ini, namun harapan hamba dapatlah
risalah ini disiapkan dengan berkat limpahan Rahmat dan
kekuatan Ruhaniah dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Baginda
Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan Para Masyaikh jua.
Semoga Allah memberikan kita Taufiq dan Hidayah untuk
menuruti perjalanan orang-orang terdahulu yang telah
dikurniakan Nikmat.

Segala Puji Bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala Dalam Setiap
Hal Dan Keadaan.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
21
TARIQAT DAN TASAWWUF

ariqat atau Tariqah merupakan intipati pelajaran Ilmu
Tasawwuf yang mana dengannya seseorang itu dapat
menyucikan dirinya dari segala sifat-sifat yang keji
dan menggantikannya dengan sifat-sifat Akhlaq yang terpuji.
Ia juga merupakan Batin bagi Syari’at yang mana dengannya
seseorang itu dapat memahami hakikat amalan-amalan Salih
di dalam Agama Islam.

Ilmu Tariqat juga merupakan suatu jalan yang khusus
untuk menuju Ma’rifat dan Haqiqat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala. Ia termasuk dalam Ilmu Mukasyafah dan merupakan
Ilmu Batin, Ilmu Keruhanian dan Ilmu Mengenal Diri. Ilmu
Keruhanian ini adalah bersumber dari Hadhrat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala yang diwahyukan kepada Hadhrat
Jibrail ‘Alaihissalam dan diwahyukan kepada sekelian Nabi
dan Rasul khususnya Para Ulul ‘Azmi dan yang paling khusus
dan sempurna adalah kepada Hadhrat Baginda Nabi Besar,
Penghulu Sekelian Makhluk, Pemimpin dan Penutup Sekelian
Nabi dan Rasul, Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wa Alihi Wa Sahbihi Wa Baraka Wa Sallam.

Kemudian ilmu ini dikurniakan secara khusus oleh
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam kepada dua orang Sahabatnya yang unggul
iaitu Hadhrat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Hadhrat
Sayyidina ‘Ali Bin Abi Talib Radhiyallahu ‘Anhuma. Melalui
mereka berdualah berkembangnya sekelian Silsilah Tariqat
yang muktabar di atas muka bumi sehingga ke hari ini.

T
T

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
22
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam juga mengurniakan Ilmu
Keruhanian yang khas kepada Hadhrat Salman Al-Farisi
Radhiyallahu ‘Anhu.

Di zaman Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, seorang Tabi’in yang
bernama Hadhrat Uwais Al-Qarani Radhiyallahu ‘Anhu juga
telah menerima limpahan Ilmu Keruhanian dari Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam meskipun dia berada dalam jarak yang jauh dan
tidak pernah sampai ke Makkah dan Madinah bertemu
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam, sedangkan beliau hidup pada suatu zaman
yang sama dengan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Pada tahun 657 Masihi Hadhrat Uwais Al-Qarani
Radhiyallahu ‘Anhu Wa Rahmatullah ‘Alaih telah
membangunkan suatu jalan Tariqat yang mencapai ketinggian
yang terkenal dengan Nisbat Uwaisiyah yang mana seseorang
itu boleh menerima limpahan Keruhanian dari Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam dan sekelian Para Masyaikh Akabirin meskipun
pada jarak dan masa yang jauh.

Di dalam kitab ‘Awariful Ma’arif ada dinyatakan
bahawa di zaman Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, Hadhrat Sayyidina
Abu Bakar As-Siddiq dan Hadhrat Sayyidina ‘Ali Ibni Abi
Talib Radhiyallahu ‘Anhuma telah menghidupkan
perhimpunan jemaah-jemaah di mana upacara Bai’ah
dilakukan dan majlis-majlis zikir pun turut diadakan.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
23
Tariqat menurut pengertian bahasa bererti jalan, aliran,
cara, garis, kedudukan tokoh terkemuka, keyakinan, mazhab,
sistem kepercayaan dan agama. Berasaskan tiga huruf iaitu
huruf Ta, Ra dan Qaf. Ada Masyaikh yang menyatakan
bahawa huruf Ta bererti Taubat, Ra bererti Redha dan Qaf
bererti Qana’ah. Lafaz jamak bagi Tariqat ialah Taraiq atau
Turuq yang bererti tenunan dari bulu yang berukuran 4
hingga 8 hasta dan dipertautkan sehelai demi sehelai.

Tariqat juga bererti garisan pada sesuatu seperti garis-
garis yang terdapat pada telur dan menurut Al-Laits
Rahmatullah ‘alaih, Tariqat ialah tiap garis di atas tanah, atau
pada jenis-jenis pakaian. Allah Subhanahu Wa Ta’ala
menyebut lafaz Tariqat sebanyak 9 kali pada 5 Surah di dalam
Al-Quran seperti berikut:

1. Surah An-Nisa ayat 168 –

β| _·%!¦ ¦ρ`,±´ ¦θϑlL´ρ ¯Νl >ƒ ´<¦ ,±-´‹l ¯Νγl Ÿω´ρ ¯Νド¯κ´.l
!1ƒ,L ∩⊇∉∇∪

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan
kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa
mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada
mereka.

Ayat ini menerangkan bahawa Allah hanya akan
menunjukkan jalanNya kepada mereka yang tidak kufur
dan tidak melakukan kezaliman.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
24
2. Surah An-Nisa ayat 169 –

ω| _ƒ,L ´ΟΨγ> _·$#≈> !κ.· ¦´‰.¦ βl´´ρ il≡Œ ’ls ´<¦ ¦¸..„
∩⊇∉'∪

Kecuali jalan ke Neraka Jahannam, mereka kekal di
dalamnya selama-lamanya, dan yang demikian itu adalah
mudah bagi Allah.

Ayat ini menerangkan bahawa jalan yang dipilih oleh
orang-orang kafir itu hanya akan membawa mereka kekal
di dalam Neraka Jahannam.

3. Surah Taha ayat 63 –

¦θl!· β| β≡‹≈δ β≡,>≈.l ⦉ƒ,`ƒ β¦ Ο´l>,ƒ† Β Ν>.¯‘¦
!ϑδ,`>.· !.䋃´ρ `Ν>.1ƒ,L. ’l.ϑl¦ ∩∉⊂∪

Mereka berkata: "Sesungguhnya dua orang ini adalah
benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari
negeri kamu dengan sihirnya dan hendak melenyapkan
kedudukan kamu yang utama.

Maksudnya, ahli-ahli sihir Firaun itu menganggap bahawa
kedatangan Hadhrat Nabi Musa ‘Alaihissalam dan
Hadhrat Nabi Harun ‘Alaihissalam ke Mesir itu ialah
hendak menggantikan Firaun dan orang-orangnya sebagai
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
25
Penguasa di Mesir. Sebahagian Ahli Tafsir mengartikan
Tariqat di sini dengan keyakinan atau pegangan Agama.

4. Surah Taha ayat 77 –

‰1l´ρ !´Ζ‹>ρ¦ ’|| ´_›θ`Β β¦ ¸`.¦ “Š!.-. `.¸.!· ¯Νλ !1ƒ,L ’·
,`>.l¦ !´..ƒ ω .≈ƒ´ l´´‘Š Ÿω´ρ _:ƒ´ ∩∠∠∪

Dan Sesungguhnya telah Kami wahyukan kepada Musa:
"Pergilah kamu dengan hamba-hambaKu (Bani Israil) di
malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering
di laut itu, kamu tak usah khuatir akan tersasul dan tidak
usah takut (akan tenggelam)".

Membuat jalan yang kering di dalam laut itu ialah dengan
memukul laut itu dengan tongkat. Hadhrat Baginda Nabi
Musa 'Alaihissalam telah dikurniakan Mukjizat oleh Allah
pada tongkatnya. Lihat ayat 63 Surah Asy-Syu'ara.

!ΨŠ>ρ!· ’|| ´_›θ`Β β¦ .¸.¦ ì!.-. ,`>.l¦ _l±Ρ!· βl>· ‘≅´
−¯,· Š¯θLll´ ΟŠL-l¦ ∩∉⊂∪

Lalu Kami wahyukan kepada Musa: "Pukullah lautan itu
dengan tongkatmu". Maka terbelahlah lautan itu dan
tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
26
5. Surah Taha ayat 104 –

>Υ `Νl.¦ !ϑ. βθlθ1ƒ Œ| `Αθ1ƒ ¯Νγl.Β¦ π1ƒ,L β| `Ο.:.l ω|
!´Β¯θƒ ∩⊇⊃⊆∪

Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, ketika
berkata orang yang paling lurus jalannya di antara
mereka: "Kamu tidak berdiam (di Dunia), melainkan
hanyalah sehari saja".

Yang dimaksudkan dengan lurus jalannya, ialah orang
yang agak lurus fikirannya atau amalannya di antara
orang-orang yang berdosa itu. Kami lebih mengetahui apa
yang mereka katakan ketika berkata orang yang paling
lurus jalan Tariqatnya di antara mereka, “Kamu tidak
berdiam di Dunia melainkan hanyalah sehari sahaja.”

6. Surah Al-Ahqaf ayat 30 –

¦θl!· !ΨΒ¯θ1≈ƒ !Ρ| !Ψ-ϑ™ !´.≈.é Α“Ρ¦ Β ‰-. _›θ`Β !·´‰.`Β
!ϑl _.. «ƒ‰ƒ “‰¯κ´‰ ’|| ´_>l¦ ’||´ρ _ƒ,L Λ.1.`.•Β ∩⊂⊃∪

Mereka berkata: "Hai kaum kami, sesungguhnya kami
telah mendengarkan Kitab (Al-Quran) yang telah
diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan Kitab-
Kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran
dan kepada jalan yang lurus.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
27
Yakni mereka berkata, “Hai kaum kami, sesungguhnya
kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah
diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab
yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan
kepada jalan Tariqat yang lurus.”

7. Surah Al-Mukminun ayat 17 –

‰1l´ρ !Ψ1l> `Ο>·¯θ· ׯ.™ _←¦,L !Β´ρ !Ζ´ s _lƒ'¦ _,#±≈s ∩⊇∠∪

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas kamu
tujuh buah jalan (tujuh buah langit), dan Kami tidaklah
lengah terhadap segala ciptaan.

Yakni sesungguhnya Allah telah menciptakan di atas kita
tujuh buah jalan-jalan Tariqat (tujuh buah lapisan langit)
dan Allah tidaklah lengah dan lalai terhadap sekelian
ciptaanNya.

8. Surah Al-Jin ayat 11 –

!Ρ¦´ρ !ΖΒ βθ>l≈¯.l¦ !ΖΒ´ρ βρŠ il≡Œ !Ζ´ _←¦,L ¦´Š‰· ∩⊇⊇∪

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang
Salih dan di antara kami ada pula yang tidak demikian
halnya, adalah kami menempuh jalan yang berbeza-beza.

Yakni di kalangan manusia dan jin ada orang-orang yang
Salih dan di antara mereka ada pula yang tidak demikian
halnya, mereka menempuh jalan Tariqat yang berbeza-
beza.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
28
9. Surah Al-Jin ayat 16 –

θl¦´ρ ¦θϑ≈1.`™¦ ’ls π1ƒ,Ll¦ Νγ≈Ψ‹1`™N ™!Β !·‰s ∩⊇∉∪

Dan bahwasanya, jikalau mereka tetap berjalan lurus di
atas jalan itu (Agama Islam), benar-benar Kami akan
memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang
banyak).

Tariqat menurut istilah di kalangan ‘Ulama Tasawwuf
bererti:

1) Jalan kepada Allah dengan mengamalkan Ilmu Tauhid,
Feqah dan Tasawwuf.

2) Cara atau kaifiyat mengerjakan sesuatu amalan untuk
mencapai sesuatu tujuan.

Drs. Imron Aba menyatakan menyatakan dalam bukunya
Di Sekitar Permasalahan Tariqat Naqshbandiyah bahawa,
“Pengertian Tariqat sebagaimana yang berkembang di
kalangan ‘Ulama Ahli Tasawwuf iaitu jalan atau petunjuk
dalam melaksanakan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran
yang dibawa oleh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan yang dicontohkan
beliau serta dikerjakan oleh Para Sahabatnya, Tabi’in, Tabi’it
Tabi’in dan berterusan turun-temurun sampai kepada Guru-
Guru, ‘Ulama-‘Ulama secara bersambung dan berantai hingga
pada masa kita ini.”

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
29
Istilah Tariqat ini muncul pada kurun ketiga Hijrah,
walaubagaimanapun pengamalan Tariqat di zaman Nabi dan
Para Sahabat masyhur dengan nama As-Sunnah iaitu
menuruti Sunnah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam secara Zahir dan Batin.
Tariqat bertujuan menghidupkan kembali jalan-jalan untuk
menuruti segala Sunnah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dengan sebaik
mungkin.

Menurut Prof. Dr. H. Abu Bakar Acheh Rahmatullah ‘alaih
dalam karangannya yang berjudul Tarekat Dalam Tasawwuf
menyatakan bahawa,
“Pada awal mulanya Islam tidak mengenal ilmu atau
gerakan Batin yang pada waktu ini biasa dinamakan Mistik.
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
membawa Al-Quran yang mengajarkan bahawa Allah
Subhanahu Wa Ta’ala itu pembuat undang-undang dan
Hakim dalam memberi perintah Amar yang harus dikerjakan
oleh manusia dan mengadakan larangan-larangan Nahi yang
harus dijauhkan oleh hambaNya. Maka oleh kerana itu barang
siapa mengerjakan perintah itu diberi ganjaran dan barang
siapa yang melakukan pelanggaran atas perintahNya, dia
akan dihukum dengan siksaan.”

Seterusnya beliau menulis bahawa perasaan Mistik ini
sudah terdapat dalam kalangan Ummat Islam sejak abad ke 2
Hijrah dan antara sifat-sifat dari aliran Mistik ini yang tampak
ketara ialah kehendak untuk mengasingkan diri dari Dunia
ini, kegiatan mengucapkan kata-kata dan lafaz-lafaz yang
tertentu mengenai puji-pujian, penyerahan diri yang tidak
terbatas yakni bertawakkal kepada Tuhan sehingga tidak acuh
lagi kepada Dunia bahkan kadang-kadang tidak acuh lagi
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
30
kepada dirinya sendiri sehinggakan dia lupa kepada
makanan, pakaian dan kadang-kadang terhadap kewajipan
duniawi.

Seseorang Mistik yang sesungguh-sungguhnya hanya
meletakkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Mereka juga
berjalan mengembara dari satu daerah ke daerah yang lain
dengan pakaian compang-camping kerana ingin merendahkan
diri dalam segala hal terhadap Tuhan. Mereka acapkali
bertapa bersepi diri dengan memakai pakain dari kulit-kulit
berbulu seperti bulu kambing yang disebut Suf, maka mereka
pun diberikan gelaran Sufi bagi menunjukkan kehidupan
Mistik mereka.

Ada aliran-aliran yang berikhtiar untuk mendekatkan diri
kepada Tuhan, mencari daya upaya untuk mendapatkan suatu
keadaan Fana, lenyap dari segala perasaan keduniaan dengan
maksud untuk berdamping dengan Tuhan menerusi amalan
Muraqabah dan Musyahadah, bersatu dalam kasih sayang
dengan Penciptanya. Maka oleh kerana itu mereka mencari
jalan-jalan yang memberikan kepadanya kekuatan Ghaib dan
ada juga yang mencari jalan dengan melatih fikirannya terus
menerus mengingat Tuhan atau dengan jalan berpuasa atau
berjaga malam atau dengan jalan mendengar nyanyian atau
muzik atau dengan jalan mengambil nafas dalam asap
kemenyan atau minuman-minuman yang melenyapkan
akalnya atau salah satu jalan yang lain sehingga mereka
mencapai kepuasan jiwa menurut kehendaknya.

Bermula dari kurun ketiga Hijrah Ummat Islam itu terdiri
dari golongan ‘Ulama, Asfiya, Umara dan ‘Awam. Para
‘Ulama adalah pewaris Nabi dan mereka bertanggungjawab
memelihara Syari’at Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Para Asfiya
adalah Para Sufi yang menjadi pewaris Ma’rifat Allah
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
31
Subhanahu Wa Ta’ala dan bertanggungjawab memelihara
Haqiqat. Umara adalah golongan pemimpin yang memimpin
sesebuah negara Islam. Golongan ‘Awam pula adalah rakyat
biasa yang beragama Islam. Para Asfiya adalah ‘Ulama yang
mengutamakan Tasawwuf dalam setiap hal dan keadaan
kerana Allah kasih kepada orang yang sentiasa bertaubat dan
sentiasa mensucikan diri. Mereka mula membentuk serta
menyusun sistem dan sukatan pelajaran bagi orang-orang
yang cenderung untuk tunduk dan patuh mengamalkan
Agama Islam sepertimana Para ‘Ulama Mujtahidin yang telah
menyusun sistem perundangan Syari’at.

Agama Islam adalah agama sempurna yang menyeluruh
dan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia dan untuk
menghayatinya memerlukan kesepaduan ilmu-ilmu Syari’at,
Tariqat, Ma’rifat dan Haqiqat barulah seseorang itu akan
mencapai kedudukan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu
Wa Ta’ala. Kesepaduan Ilmu itu adalah seperti berikut:

1) SYARI‘AT – Ilmu Zahir iaitu pengetahuan
tentang perintah-perintah dan larangan-larangan
Allah Subhanahu Wa Ta’ala serta hukum ahkam.
Pengetahuannya dapat diperolehi menerusi Ilmu
Feqah yang telah disusun oleh Para ‘Ulama
Mujtahidin seperti Imam Abu Hanifah, Imam
Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Ibnu
Hambal Rahimahumullah yang merupakan Para
Imam Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Ilmu Syari’at
adalah ilmu tentang usul agama berdasarkan Al-
Quran, Al-Hadits, Ijma’ dan Qiyas. Pengamalan
ilmu ini adalah bersifat zahir dan perlu dilengkapi
dengan Ilmu Batin Syari’at.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
32
2) TARIQAT – Ilmu Batin Syari’at dan ianya adalah
menghayati perlaksanaan Syari’at dengan sebaik
mungkin kerana menerusi pengamalan yang betul
akan melahirkan Akhlak Muhammadiyah iaitu
tatakrama dan tingkahlaku yang baik serta adab
kesopanan terhadap Tuhan dan sesama makhluk.
Pengetahuan tentangnya dapat diperolehi
menerusi Ilmu Tasawwuf dan mengamalkannya
setelah mengambil Bai’ah dengan Guru Murshid
menerusi jalan Tariqat yang muktabar seperti
Naqshbandiyah, Qadiriyah, Suhrawardiyah,
Syadziliyah atau Chistiyah.

3) MA’RIFAT – Ilmu Batin iaitu pengetahuan
tentang Zat Allah Yang Esa, Sifat-SifatNya,
Tindakan dan PerbuatanNya, Nama-NamaNya
serta Hikmah-HikmahNya. Ilmu ini dapat
diperolehi menerusi Ilmu Tauhid beserta
pengamalan Syari’at Zahir dan Batin yakni Tariqat
kerana Ilmu Ma’rifat itu bersifat Batin maka ianya
memerlukan amalan Batin

4) HAQIQAT – Ilmu Batin bagi Ma’rifat dan sebagai
perumpamaan, “Syari’at itu bagaikan pohon,
Tariqat bagaikan cabang, Ma’rifat bagaikan daun
dan Haqiqat bagaikan buah.” Ilmu Haqiqat ialah
mencapai keyakinan tentang hakikat Zat dan
KeesaanNya, hakikat Sifat-SifatNya dan hakikat
Af’alNya beserta HikmahNya. Ilmu inilah yang
akan memberikan kita hasil pengertian sebenar
akan hakikat beragama.


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
33
TASAWWUF DALAM TARIQAT

asawwuf ialah menyucikan Batin dengan cahaya
Ma’rifat dan Tauhid kepada Allah Subhanahu Wa
Ta’ala yang mana dengannya akan terhasillah akhlak
kehambaan yang sempurna menuruti Sunnah Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam. Sumber perkataan Tasawwuf telah lama
diperdebatkan dan telah masyhurlah di dalam kebanyakan
kitab-kitab Tasawwuf yang menjelaskan bahawa perkataan
Tasawwuf itu berasal dari perkataan Saf yang bererti suci dan
tulus sepertimana Hadhrat Bisyr Ibni Al-Harits Rahmatullah
‘alaih ada mengatakan bahawa, “Sufi adalah orang yang
hatinya tulus (Safa) terhadap Tuhan.”

Para Sufi adalah orang-orang yang mengamalkan
Tasawwuf dan mereka dinamakan sebagai Para Sufi kerana
kemurnian dan kebersihan hati serta akhlak mereka yang baik.
Mereka adalah orang-orang yang tulus hatinya terhadap Allah
Subhanahu Wa Ta’ala dan mendapat Rahmat yang khusus
dariNya. Perkataan Saf merupakan kata Masdar yang
bermakna suci dan perkataan Tasawwuf adalah kata terbitan
pada timbangan wazan Tafa”ul memberikan pengertian
Takalluf yang bermakna penyucian yakni melakukan suatu
amal perbuatan serta tindakan untuk menyucikan sesuatu.
Ada juga yang mengatakan ia berasal dari perkataan Saf Al-
Awwal yang bererti ahli barisan yang pertama di hadapan
Allah Subhanahu Wa Ta’ala kerana besarnya keinginan dan
kecenderungan hati mereka terhadap Allah Subhanahu Wa
Ta’ala dan segala rahsia diri mereka hanya ada di hadapan
Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Mereka juga sentiasa berusaha
mendapatkan saf yang pertama di dalam Solat berjemaah.
T
T

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
34
Para Masyaikh menta’birkannya dengan berbagai
perumpamaan seperti orang yang sentiasa bersegera ke arah
kebaikan dan kebajikan serta sentiasa bersedia berjihad dan
berada di barisan yang hadapan. Para Sufi yang benar sentiasa
berusaha meletakkan diri mereka dalam perhatian Allah
Subhanahu Wa Ta’ala dan mereka amat cenderung untuk
mencari Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta’ala serta mereka
tahu bahawa Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang khas
ada terdapat di dalam melaksanakan segala perintah dan
meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Ta’ala
dengan menuruti tindakan yang telah disunnahkan oleh
Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berada di saf
yang awal.

Ada yang mengatakan bahawa ia berasal dari Ashab
As-Suffah iaitu sifat-sifat Para Sufi itu menyamai sifat-sifat
orang-orang yang tinggal di serambi masjid iaitu Suffah yang
hidup di zaman Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Mereka adalah Para
Sahabat Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang mulia. Mereka redha kepada
Allah dan Allah juga redha kepada mereka. Mereka adalah
orang-orang yang faqir terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala
serta hidup mereka hanya bergantung penuh denganNya
menerusi doa munajat, sabar dan tawakkal. Para Sahabat
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam yang menjadi Ahli Suffah amat tinggi darjat
mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Ta’ala kerana mereka
sentiasa memenuhkan masa mereka dengan zikir dan ibadah.
Mereka juga gemar berpuasa.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
35
Di sebabkan hidup mereka yang sebatang kara, mereka
lebih senang tinggal di serambi masjid kerana dekat untuk
mereka bertemu dengan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam ketika Solat dan
menghadiri majlis Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Antara mereka yang
masyhur adalah Hadhrat Bilal Ibni Rabah, Hadhrat Salman
Al-Farisi, Hadhrat Abu Hurairah, Hadhrat Khabbab Ibni Al-
Arat Radhiyallahu ‘Anhum Ajma’in.

Para Sufi yang mulia sentiasa menjadikan Para Sahabat
Radhiyallahu ‘Anhum Ajma’in sebagai panduan dalam
kehidupan mereka kerana Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah bersabda yang
mafhumnya bahawa,
“Persamaan yang ada pada diri Para Sahabat adalah
ibarat bintang-bintang, barangsiapa mengikuti mereka
nescaya akan dipimpin ke jalan yang lurus.”

Ada juga yang mengatakan bahawa perkataan
Tasawwuf itu berasal dari Suf iaitu bulu kambing dan ini
merupakan pendapat yang masyhur. Para Sufi di zaman awal
Islam sering dikaitkan dengan perkataan ini kerana mereka
gemar memakai baju jubah yang diperbuat dari kain wool
iaitu bulu kambing biri-biri. Adapun jubah bulu kambing itu
digemari di kalangan kaum Sufi kerana ia amat berguna untuk
memanaskan badan mereka ketika musim sejuk dan boleh di
jadikan hamparan untuk mereka tidur dan boleh pula di
jadikan sejadah untuk bersolat.

Walaubagaimanapun ada sebilangan Masyaikh yang
memakai jubah yang diperbuat dari bulu kambing untuk
menampilkan tahap kedudukan Ruhaniah masing-masing. Di
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
36
dalam kitab Sirrul Asrar ada dinyatakan bahawa bagi
tingkatan permulaan atau Mubtadi, bulu kambing biri-biri Suf
Al-Ghanam digunakan, bagi tingkatan menengah atau
Mutawassit bulu kambing Suf Al-Ma’zi dan bagi tingkatan
atas iaitu Muntahi adalah bulu kambing Suf Al-Mar’az iaitu
bulu yang paling halus. Begitulah juga dengan tingkatan batin
seseorang itu tergantung kepada martabat ketinggian keadaan
keruhaniannya.

Perkataan Tasawwuf itu terdiri dari empat huruf iaitu
Ta, Sad, Waw dan Fa. Menurut Hadhrat Syeikh ‘Abdul Qadir
Al-Jailani Rahmatullah ‘alaih, huruf Ta itu adalah dari kata
At-Taubah dan Taubat itu terbahagi kepada dua iaitu Taubat
Zahir dan Taubat Batin. Taubat Zahir adalah manusia kembali
dengan seluruh badannya yang zahir dari dosa dan sifat
tercela kepada ketaatan, dari keingkaran kepada penyerahan
menerusi penyucian hati. Apabila seseorang itu telah berhasil
menukarkan segala sifat yang buruk dalam dirinya kepada
sifat yang terpuji, maka sempurnalah dia menempuh maqam
Ta.

Huruf Sad diambil dari As-Saffa yang ertinya bersih.
Bersih terbahagi kepada dua iaitu bersih Qalb dan bersih Sirr.
Bersih Qalb ertinya membersihkan hati dari kekotoran Sifat
Basyariah iaitu sifat-sifat manusiawi seperti syahwat yang
didorong oleh hati, banyak makan dan minum, banyak tidur
dan banyak berbicara, menyenangi benda dunia seperti usaha
yang berlebihan, bersetubuh yang berlebihan dan mencintai
anak-anak dan kaum keluarga secara berlebihan.

Untuk membersihkan hati dari sifat-sifat seperti ini
hanya dapat terhasil dengan tetap melaksanakan zikir yang
telah ditalqinkan oleh Guru Murshid. Bila hati telah
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
37
dibersihkan maka akan terukirlah di dalam hati gambaran
ghaib dari kebaikan mahupun keburukan sepertimana
sabdaan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang mafhumnya,
“Orang ‘Alim itu mengukir dan orang ‘Arif
membersihkannya.”

Adapun bersih Sirr ialah menjauhi segala sesuatu selain
Allah dan mencintai Allah dengan terus menerus
melaksanakan Asma Tauhid dengan lidah rahsia di dalam
rahsia dirinya. Apabila seseorang itu berhasil mencapai sifat
yang sedemikian maka sempurnalah baginya maqam Sad.

Adapun huruf Waw diambil dari lafaz Al-Wilayah dan
ianya merupakan tertib dalam menjalani penyucian hati yang
mana seseorang itu akan mencapai maqam kewalian.
Sepertimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala di dalam Al-
Quran pada Surah Yunus ayat 62 yang bermaksud,

ω¦ ´χ| ´™!´Šlρ¦ ´<¦ Ÿω ’¯θ> `ΟγŠl. Ÿω´ρ ¯Νδ šχθΡ“>† ∩∉⊄∪

Ingatlah, sesungguhnya Para Wali Allah itu tidak ada
kekhuatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih
hati, mereka mendapat khabar gembira dalam kehidupan di
Dunia dan dalam kehidupan di Akhirat.

Natijah dari Al-Wilayah atau Kewalian ini yang mana
seseorang itu akan berakhlak dengan akhlak Allah Tabaraka
Wa Ta’ala sepertimana sabdaan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam,
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
38
“Takhallaqu Bi Akhlaqillahi Ta’ala,” yang bermaksud,
berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah Subhanahu Wa
Ta’ala.

Seseorang itu hanya dapat mencapai sifat-sifat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala apabila dia telah menghilangkan sifat-
sifat Basyariah dalam dirinya sepertimana firman Allah
Subhanahu Wa Ta’ala di dalam Hadits Qudsi,
“Apabila Aku mencintai seorang hamba maka Aku
akan menjadi pendengarannya dan penglihatannya dan
lidahnya dan tangannya dan kakinya. Maka denganKu dia
mendengar dan denganKu dia melihat dan denganKu dia
bicara dan denganKu dia marah dan denganKu dia berjalan.”

Maka hendaklah kita membersihkan diri dari selain
Allah Subhanahu Wa Ta’ala kerana firman Allah dalam Surah
Al-Isra ayat 81 yang bermaksud,

¯≅·´ρ ´™l> ‘_>l¦ _δ—´ρ `≅L≈.l¦ β| Ÿ≅L≈.l¦ βl´ !·θδ— ∩∇⊇∪

Dan katakanlah: Yang benar telah datang dan yang batil
telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu
yang pasti lenyap.

Yakni katakanlah! Bahawa telah datang yang Haq dan
telah lenyaplah yang Batil, sesungguhnya yang Batil itu pasti
lenyap. Apabila seseorang itu berjaya mencapai ke tingkatan
kewalian ini maka dia telah berhasil mencapai maqam Waw.

Huruf Fa diambil dari perkataan Al-Fana yang ertinya
peleburan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Apabila
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
39
seseorang Salik telah meleburkan sifat Basyariah
kemanusiawiannya maka akan tinggal sifat Ahadiyah dalam
dirinya. Sifat Ahadiyah adalah sifat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala yang tidak akan rosak dan hilang.

Maka kekallah seseorang hamba itu dalam keadaan
fana bersama Tuhan Maha Pemelihara yang kekal dan
mendapat keredhaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan
kekallah hati yang fana bersama dengan rahsia yang kekal dan
perumpamaannya sepertimana firman Allah Subhanahu Wa
Ta’ala dalam Surah Al-Qasas ayat 88 yang bermaksud,

Ÿω´ρ ~‰. ×Β ´<¦ !´γ≈l| ,>¦´™ ω «≈l| ω| ´θδ ‘≅´ ™`_: il!δ ω|
…«γ>´ρ `&! '/>>'¦ «‹l|´ρ βθ`->¯,. ∩∇∇∪

Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah,
Tuhan apapun yang lain, tidak ada Tuhan (yang berhak
disembah) melainkan Dia, tiap-tiap sesuatu pasti binasa,
kecuali Allah, bagiNyalah segala penentuan dan hanya
kepadaNyalah kamu dikembalikan.

Ayat ini ditakwilkan dengan keredhaan terhadap apa
yang dapat menghadapkan diri kita kepadaNya dari amalan
yang Salih demi mengharapkan WajahNya dan
KeredhaanNya. Maka kekallah orang yang diredhai bersama
dengan yang meredhai. Dengan mengerjakan amalan yang
Salih akan hiduplah hakikat insan dalam diri seseorang.
Apabila telah sempurnanya Fana, akan terhasillah Baqa yang
ertinya abadi di Alam Qurbah. Itulah merupakan maqam Para
Nabi dan Para Wali di Alam Lahut.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
40
Seseorang yang telah mencapai fana, dia perlu
menempuh Al-Faqru yakni kefakiran dan setelah dia berhasil
menempuh maqam Faqir di mana pergantungannya pada
Allah telah sempurna maka kekallah Sufi dengan Al-Haq
Subhanahu Wa Ta’ala abadi selamanya.

Yang dimaksudkan dengan faqir di sini bukanlah faqir
terhadap harta benda, tetapi faqir terhadap Rahmat dan
Kurnia Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Sabda Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam,
“Al-Faqru Fakhri”.
Yang bermaksud, “Kefakiran itu adalah kebanggaanku.”

Sebilangan Para Masyaikh menyatakan bahawa Ilmu
Tasawwuf ini telah disemai di zaman Hadhrat Adam
‘Alaihissalam, dijadikan permata di zaman Hadhrat Nuh
‘Alaihissalam, bercambah di zaman Hadhrat Ibrahim
‘Alaihissalam, berkembang di zaman Hadhrat Musa
‘Alaihissalam, mencapai kematangan di zaman Hadhrat ‘Isa
‘Alaihissalam dan menghasilkan benih-benih suci di zaman
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam.

Permulaan Tasawwuf adalah Iman yang terdiri dari
enam rukun iaitu meyakini:

1. Kewujudan dan Keesaan Allah
2. Para Malaikat
3. Kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Ta’ala
4. Para Rasul
5. Hari Akhirat
6. Taqdir yang baik dan buruk adalah datang dari Allah
Subhanahu Wa Ta’ala dan kebangkitan sesudah mati.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
41
Penghujung perjalanan Tasawwuf adalah pada
mengucapkan keenam-enam rukun Iman tersebut dan
membenarkannya di dalam hati. Iman untuk golongan umum
adalah menerusi ilmu yang mana ianya merupakan turutan
dari keenam-enam rukun tersebut. Mereka perlu
mendapatkan ilmu dari Para ‘Ulama dan Para Imam. Mereka
tidak begitu memahami mengapa mereka wajib percaya pada
rukun-rukun keimanan dan tidak begitu memahami tentang
perjalanan untuk mencapai kejayaan hakiki.

Adapun Iman bagi golongan yang khusus, mereka
mendapati bahawa amalan Syari’at dan Tariqat adalah selaras
dan mereka yang tidak mencapai kesempurnaan Syari’at tidak
akan mencapai kesempurnaan Haqiqat.

Menurut Para Masyaikh, perjalanan Tasawwuf
seseorang Murid yang Salik tidak dapat tidak perlu
menempuhi empat tingkatan iaitu Syari’at, Tariqat, Ma’rifat
dan Haqiqat. Pada tahap Syari’at, seseorang Murid perlu
memerhatikan perlaksanaan Syara’ dan amalan-amalan dalam
Islam. Dia perlu sentiasa ingat pada Syeikhnya dan
mematikan dirinya dalam diri Syeikhnya menerusi
Muraqabah, menjadikan Syeikhnya sebagai perisai dari
sebarang sangkaan yang bersifat Syaitaniyah.

Murid perlu menganggap Ruhani Syeikhnya sebagai
pembimbing Ruhani dirinya. Ini merupakan tahap Fana Fi
Syeikh yakni mematikan dirinya dalam diri Syeikhnya.
Setelah sempurna perjalanan Syari’atnya, maka Murid mula
menjalani Tariqat yang mana dia mula memperolehi
keupayaan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menjalani
perjalanan Tasawwuf.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
42
Pada tahap ini dia akan mengenepikan segala sesuatu
yang bertentangan dengan Agama dan mula menyerapkan
segala amalan ibadah yang Zahir ke dalam Batinnya. Tanpa
kesungguhan, kelebihan dan kekuatan dari Allah Subhanahu
Wa Ta’ala, seseorang Murid itu sukar untuk mencapai pada
tahap ini. Syeikh hendaklah membimbing para Muridnya
kepada petunjuk Para Masyaikh yang terdahulu, sehingga
dalam setiap hal dan keadaan Murid hanya bertawajjuh
kepada Para Masyaikh. Ini merupakan tahap Fana Fi
Masyaikh yakni mematikan dirinya dalam diri Para Masyaikh.

Seterusnya pada tahap Ma’rifat, yang mana Murid telah
mencapai pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa tentang
keimanan dan tahap keruhaniannya mencapai sifat-sifat
Kemalaikatan. Dengan bimbingan Syeikh, Murid akan
dibimbing ke Hadhrat Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam yang mana dia akan sentiasa bertawajjuh
kepada Ruhani Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dalam setiap hal dan keadaan. Ini
merupakan tahap Fana Fi Rasul yakni mematikan dirinya
dalam diri Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam.

Pada tahap yang terakhir seseorang Murid itu akan
mencapai tahap Haqiqat, yakni tahap kebenaran yang
sempurna, yang mana Murid tersebut sentiasa bersama
dengan Yang Haq, yang mana dia hanya melihat Yang Haq
dalam setiap hal dan keadaan. Ini merupakan tahap Fana
Fillah yakni mematikan dirinya dalam diri Allah Subhanahu
Wa Ta’ala iaitu dengan menyaksikan segala penzahiran
AsmaNya, AwsafNya yakni Sifat-SifatNya dan Af’alNya
yakni perbuatan dan tindakanNya.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
43
Ada sebilangan Masyaikh yang menetapkan sebelas
tingkatan dalam perjalanan Tasawwuf seperti berikut:

1. Muwafiqat - Murid mula memusuhi segala musuh Allah
iaitu Syaitan, Dunia, Hawa dan Nafsu. Dirinya mula
mengasihi Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

2. Mail - Murid mula cenderung terhadap Allah dan
melenyapkan segala sesuatu selain Allah pada permukaan
hatinya.

3. Muwanisat - Murid mula meninggalkan segala sesuatu
dan mula mencari Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

4. Mawaddat - Murid menyibukkan dirinya dengan
penyerahan, tangisan, cinta dan pengharapan di dalam
hatinya.

5. Hawa - Murid memelihara hatinya dengan penuh
kesungguhan dengan bermujahadah meninggalkan
perkara dosa dan hatinya menjadi lembut.

6. Khullat - Murid menjadikan seluruh anggotanya
dalam ketaatan mengingati Allah Ta’ala dan melenyapkan
segala ingatannya terhadap yang lain.

7. Ulfat - Murid mula mengenepikan dirinya dari
segala sifat-sifat yang tercela dan menggantikannya
dengan sifat-sifat yang mulia.

8. Syaghaf - Murid dengan kesungguhan yang ada dalam
dirinya telah berupaya menyingkap tabir hijab dan
menganggap bahawa membongkarkan rahsia cintanya
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
44
terhadap Allah Ta’ala sebagai suatu perkara yang boleh
menimbulkan Syirik, lalu mereka memelihara segala rahsia
tersebut dengan penguasaan Wajd yakni penerimaan
penghasilan segala faedah yang bersifat Batin.

9. Taym - Murid menjadikan dirinya sebagai hamba
cinta dan menggabungkan dirinya dalam Tajrid dan
Tafrid. Tajrid bererti mengasingkan diri dari khalayak,
manakala Tafrid bererti berkhalwat dalam diri.

10. Walsh - Murid memelihara cermin hatinya di
hadapan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan
menjadi mabuk cinta denganNya.

11. ‘Ishiq - Murid sentiasa menyibukkan lidahnya
dengan Zikirullah, hatinya dengan memikiri tentang Allah
Ta’ala dan Ruhnya menikmati Musyahadah melihat tanda-
tanda Kebesaran Allah Ta’ala sehingga dia merasakan
dirinya sendiri tidak wujud.

Dari perkataan Tasawwuf itu terbitlah pula istilah Sufi yang
diberikan kepada seseorang yang telah mencapai
kesempurnaan Batin dan Ruhaniah. Safa adalah suci dan
merupakan maqam kewalian dengan bukti dan riwayat
manakala Tasawwuf adalah menuruti jalan penyucian tanpa
sebarang alasan. Terdapat tiga golongan yang terbit menerusi
Tasawwuf iaitu Sufi, Mutasawwif dan Mustaswif:

1. Sufi adalah seorang yang mematikan dirinya dan hidup
di sisi Al-Haq. Dia telah melepaskan dirinya dari sifat-
sifat manusiawi dan telah benar-benar mencapai sifat-
sifat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
45
2. Mutasawwif adalah seorang yang berusaha untuk
mencapai ke tingkatan Sufi dengan melakukan berbagai
kegiatan Mujahadah dalam mencari rahsia hakikat
dirinya dan hakikat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

3. Mustaswif pula adalah seorang yang mendakwa diri
sebagai Sufi dan Mutasawwif demi mendapatkan wang
dan harta benda serta kuasa dan faedah-faedah
duniawi. Mereka langsung tidak tahu tentang golongan
Sufi dan Mutasawwif tetapi mendakwa diri mereka
sedemikian. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala
memelihara kita dari termasuk ke dalam golongan
Mustaswif ini dan menjadikan kita dalam golongan Sufi
dan Mutasawwif; Amin.

Adapun menurut Hadhrat Khwajah Abu Yazid Bistami
Rahmatullah ‘alaih, perbezaan pendapat tentang perkara yang
suci adalah merupakan suatu Rahmat melainkan jika ianya
membawa jauh dari pengertian Tauhid. Menurut Hadhrat
Syeikh Abul Hassan An-Nuri Rahmatullah ‘alaih, sepertimana
yang telah dinyatakan oleh Hadhrat Khwajah ‘Ali Bin ‘Utsman
Al-Hujwiri Rahmatullah ‘alaih di dalam kitabnya Kashful
Mahjub bahawa golongan Para Sufi itu terbahagi kepada dua
belas golongan yang mana dua darinya adalah menyesatkan
dan sepuluh darinya adalah diterima sebagai petunjuk. Setiap
satu dari sepuluh golongan Para Sufi itu mempunyai sistem
dan doktrin yang benar lagi kukuh samada menerusi
Mujahadah mahupun Musyahadah. Meskipun Tariqat mereka
berbeza antara satu sama lain dalam bentuk pengamalan yang
khusus dan disiplin, namun mereka bersependapat dalam
perkara-perkara Usul Syari’at dan Tauhid.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
46
Sepuluh golongan Tariqat yang dimaksudkan adalah seperti
berikut:

1. MUHASIBIYAH - Mereka adalah pengikut Hadhrat
Abu ‘Abdullah Harits Bin Asad Al-Muhasibi
Rahmatullah ‘alaih yang terkenal pada zamannya
sebagai Maqbul An-Nafas Wa Maqtul An-Nafs. Beliau
seorang yang ‘Alim dalam Ilmu Kalam, Fiqah dan
Tasawwuf. Antara kekhususan doktrinnya ialah beliau
tidak menetapkan Ridha pada Maqamat sebaliknya
meletakkannya dalam Ahwal. Beliau adalah orang
pertama yang berpegang dengan pendapat ini dan
seterusnya dipegang oleh Para Sufi di Khurasan. Para
Sufi di Iraq berpendapat yang sebaliknya, bahawa
Ridha adalah salah satu dari Maqamat dan ianya
merupakan kesempurnaan dalam Tawakkal.

2. QASSARIYAH - Mereka adalah pengikut Hadhrat
Abu Salih Hamdun Bin Ahmad Bin ‘Umara Al-Qassar
Rahmatullah ‘alaih. Beliau memperkenalkan sebuah
doktrin yang menzahirkan Malamat yakni celaan yang
bersifat teguran dan berkhidmat dengan penuh hormat
terhadap Para Sufi.

3. TAIFURIYAH - Mereka adalah pengikut Hadhrat
Abu Yazid Taifur Bin ‘Isa Bin Surushan Al-Bistami
Rahmatullah ‘alaih. Beliau memperkenalkan doktrin
Ghalabah dan Sukr. Ghalabah bererti mencapai Jazbah
manakala Sukr pula bererti mabuk dalam percintaan
dengan Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Hadhrat
Abu Yazid Rahmatullah ‘alaih dan para pengikutnya
meletakkan Sukr pada kedudukan yang tinggi
mengatasi Sahwu iaitu sifat lupa.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
47
4. JUNAIDIYAH - Mereka adalah pengikut Hadhrat
Abul Qasim Al-Junaid Bin Muhammad Al-Baghdadi
Rahmatullah ‘alaih. Beliau merupakan ketua Para
‘Ulama di Baghdad pada zamannya dan beliau
memperkenalkan doktrin Sahwu yang bertentangan
dengan Sukr yang ditampilkan oleh golongan
Taifuriyah di Khurasan. Di samping itu menggesa para
pengikutnya sentiasa melakukan Muraqabah Batin.

5. NURIYAH - Mereka adalah pengikut Hadhrat
Abul Hassan Ahmad Bin Muhammad Nuri
Rahmatullah ‘alaih. Prinsip utama dalam doktrinnya
adalah mengetengahkan Tasawwuf yakni penyucian
jiwa adalah lebih utama dari Faqir yang bererti
kemiskinan. Beliau mewajibkan jalan Suhbat bagi Para
Sufi dan menuruti Itsar Para Sahabat Radhiyallahu
‘Anhum Ajma’in.

6. SAHLIYAH - Mereka adalah pengikut Hadhrat
Sahl Bin ‘Abdullah Al-Tustari Rahmatullah ‘alaih.
Doktrinnya memperkenalkan konsep Mujahadah yang
bersungguh-sungguh. Maksud utama dari mujahadah
yang keras ini adalah untuk melawan segala kehendak
Hawa dan Nafsu yang dikategorikan sebagai tahap jiwa
yang rendah.

7. HAKIMIYAH - Mereka adalah pengikut Hadhrat
Abu ‘Abdullah Muhammad Bin ‘Ali Al-Hakim At-
Tirmizi Rahmatullah ‘alaih, seorang ‘Alim yang
mengetahui segala Ilmu Usul dan Furu’. Doktrinnya
adalah berasaskan Wilayat iaitu Kewalian dan beliau
telah menjelaskan hakikat sebenar Kewalian serta
darjah-darjah kedudukan Para Wali dalam tingkatan-
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
48
tingkatan yang tertentu. Beliau menegaskan bahawa
prinsip asas Tasawwuf dan Ilmu Ketuhanan adalah
berdasarkan Kewalian.

8. KHARRAZIYAH - Mereka adalah pengikut Hadhrat
Abu Sa’id Kharraz Rahmatullah ‘alaih yang telah
menulis banyak karya-karya berkenaan Tasawwuf dan
telah mencapai suatu kedudukan yang tinggi dalam
meninggalkan urusan Duniawi. Beliau merupakan
orang yang pertama menjelaskan tentang keadaan Fana
dan Baqa. Menurut beliau, Fana adalah mematikan diri
dalam kesedaran ‘Ubudiyat dan Baqa adalah kekal
dalam menghayati dan memikiri tentang Ilahiyat
Ketuhanan.

9. KHAFIFIYAH - Mereka adalah pengikut Hadhrat
Abu ‘Abdullah Muhammad Bin Khafif Al-Shirazi
Rahmatullah ‘alaih. Doktinnya mengetengahkan
konsep Ghaibah dan Hudhur yang pada zahirnya
nampak berlawanan antara satu sama lain. Adapun
yang beliau maksudkan dengan Hudhur ialah
kehadiran hati sebagai bukti keyakinan dalam diri
seseorang Sufi. Ghaibah bererti ghaib iaitu tidak hadir
yang mana pada hatinya ghaib segala sesuatu kecuali
kehadiran Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

10. SAYYARIYAH - Mereka adalah pengikut Hadhrat
Abul ‘Abbas As-Sayyari Rahmatullah ‘alaih. Beliau
adalah seorang Imam di Merv dan ‘Alim dalam
berbagai bidang ilmu dan bersuhbah dengan Hadhrat
Abu Bakar Al-Wasiti Rahmatullah ‘alaih. Doktrin ajaran
beliau mengetengahkan konsep Jama’ yang bererti
penyatuan dan Tafriqah yang bererti penjauhan.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
49
Kesemua sepuluh golongan Tariqat yang tersebut di atas
adalah benar-benar menuruti jalan Tasawwuf berpandukan
Al-Quran dan As-Sunnah. Tariqat Tasawwuf mereka
dianggap sebagai Tariqat Tasawwuf yang awal dan asal bagi
sekelian jalan Tariqat yang wujud sehingga kini. Kesemua
jalan Tariqat yang muktabar di sisi Ahlus Sunnah Wal Jama’ah
sehingga ke hari ini adalah berpandukan kepada doktrin dan
sistem yang telah diperkenalkan oleh mereka. Semoga Allah
Subhanahu Wa Ta’ala merahmati mereka sekeliannya dan
melimpahkan kepada kita dengan Faidhz limpahan
keruhanian yang telah Allah Subhanahu Wa Ta’ala limpahkan
kepada mereka, berkekalan sehingga ke Hari Qiyamat. Amin.

Adapun dua golongan Tariqat yang sesat menurut Hadhrat
Syeikh Abul Hassan An-Nuri Rahmatullah ‘alaih adalah
seperti berikut:

1. HULULIYAH - Mereka adalah para pengikut Abu
Hulman Ad-Damsyiqi. Beliau telah memperkenalkan
doktrin Hulul, Imtizaj dan Naskh Arwah yang
kesemuanya berlawanan dengan doktrin yang terdapat
di dalam Syari’at Islam.

2. FARISIYAH - Mereka adalah para pengikut Faris
yang mendakwa mereka menuruti ajaran Hadhrat
Hussain Bin Mansur Al-Hallaj Rahmatullah ‘alaih.
Namun golongan Hallajiyah iaitu mereka yang
menuruti ajaran sebenar Hadhrat Hussain Bin Mansur
Al-Hallaj Rahmatullah ‘alaih telah mencela tindakan
Faris sedangkan kedua-dua golongan Hallajiyah dan
Farisiyah tersebut telah mengenepikan perundangan
Syari’at, maka telah wujud satu lagi golongan yang
sesat iaitu golongan Ibahatiyah iaitu golongan yang
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
50
menganggap segala sesuatu itu adalah dibenarkan dan
mereka kesemuanya adalah sesat.

Hadhrat Qutubul Aqtab Ghauts Ats-Tsaqilain Syeikh
‘Abdul Qadir Al-Jailani Rahmatullah ‘alaih telah menyatakan
dalam kitabnya Sirrul Asrar pada Fasal yang ke 23 berkenaan
dengan Ahli Tasawwuf. Menurut beliau, Ahli Tasawwuf itu
ada terbahagi kepada 12 golongan. Golongan yang pertama
adalah:

1. AS-SUNNIYUN - Mereka adalah orang yang
perkataan dan perbuatan mereka sesuai dengan Syari’at
dan Tariqat secara menyeluruh. Mereka adalah Ahli
Sunnah Wal Jama’ah. Sebahagian dari mereka akan
masuk Syurga tanpa Hisab dan tanpa siksa sama sekali.
Sebahagian lagi akan masuk Syurga dengan Hisab yang
ringan dan mendapat sedikit siksaan dengan
dimasukkan ke Neraka Jahannam, dikeluarkan lalu
dimasukkan ke dalam Syurga. Mereka tidak abadi
dalam Neraka Jahannam seperti abadinya orang-orang
Kafir dan Munafiq.

2. AL-HALAWIYAH - Mereka adalah dari
golongan yang berpendapat bahawa melihat tubuh
wanita cantik dan lelaki yang tampan itu adalah halal.
Mereka berpendapat bahawa menari, memeluk dan
mencium adalah dibolehkan oleh Agama. Golongan ini
adalah jelas Kufur.

3. AL-HALIYAH - Mereka adalah dari golongan yang
berpendapat bahawa menari dan bertepuk tangan
adalah halal. Syeikhnya disebut sebagai Halah yang
bererti seorang yang sudah tidak diatur oleh Syara’ dan
ini adalah merupakan suatu Bida’ah yang tidak ada
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
51
dalam Sunnah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

4. AL-AULIYAIYAH - Mereka adalah dari
golongan yang berpendapat bahawa seseorang hamba
jika sudah sampai ke peringkat Kewalian, maka
jatuhlah darinya tuntutan-tuntutan Syara’ dan mereka
beranggapan bahawa Wali lebih unggul dari Nabi
kerana ilmu Nabi melalui perantaraan Malaikat Jibril
‘Alaihissalam, sedangkan ilmu Para Wali adalah tanpa
perantaraan. Ini adalah suatu takwil yang salah.
Mereka rosak kerana beri’tiqad seperti itu dan
termasuk kepada kekufuran.

5. ATS-TSAMARANIYAH - Mereka adalah
golongan yang berpendapat bahawa Suhbah adalah
bersifat Qadim sehingga mereka menggugurkan
tuntutan suruhan Al-Amar dan larangan An-Nahi.
Mereka menghalalkan tabuhan dan gendang serta
menganggap halal di antara mereka kalangan para
wanita. Mereka pun termasuk Kufur dan boleh
dihukumkan dengan hukuman bunuh.

6. AL-HUBBIYAH - Mereka adalah dari golongan yang
berpendapat bahawa seseorang hamba yang telah
mencapai darjat Mahabbah, maka dia lepas dari aturan
Syari’at dan tidak mahu menutup aurat.

7. AL-HURIYAH - Mereka adalah dari golongan yang
bersependapat dengan golongan Al-Hubbiyah tetapi
mereka ada lebihnya iaitu mengaku bahawa mereka
bersetubuh dengan Bidadari dan apabila mereka sedar,
mereka mandi. Ini pun golongan yang bohong dan
rosak.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
52
8. AL-IBAHIYAH - Mereka adalah dari golongan yang
meninggalkan Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar,
menghalalkan yang haram dan membolehkan bergaul
dengan wanita.

9. AL-MUTAKASILAH - Mereka adalah dari
golongan yang malas dan tidak mahu berusaha.
Pekerjaannya meminta-minta dan mengaku bahawa
mereka sudah meninggalkan Dunia pada zahirnya,
padahal mereka mengejar-ngejar Dunia pada batinnya.
Mereka pun termasuk golongan hancur.

10. AL-MUTAJAHILAH - Mereka adalah dari
golongan yang sengaja memakai pakaian orang-orang
Fasiq.

11. AL-WAFIQIYAH - Mereka adalah dari
golongan yang berpendapat bahawa tidak ada yang
tahu kepada Allah kecuali Allah sehingga mereka
meninggalkan upaya mencari Ma’rifat. Mereka pun
hancur kerana bodoh.

12. AL-ILHAMIYAH - Mereka adalah dari
golongan yang meninggalkan ilmu, bahkan melarang
belajar. Mereka mengikuti Para Hukama dan
mengatakan bahawa Al-Quran adalah penghalang.
Mereka mengatakan bahawa Syair-syair adalah Quran
bagi Ahli Tariqah sehinggakan mereka meninggalkan
Al-Quran dan mempelajari Syair, mengajarkan Syair-
syair kepada anak-anak mereka dan meninggalkan
Awrad Zikir. Mereka pun termasuk golongan hancur.
Dalam diri mereka terdapat kebatilan.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
53
Sehingga ke hari ini, terdapat begitu banyak golongan yang
sesat lagi menyesatkan. Ada di antaranya yang sesat
disebabkan ‘Aqidah mereka yang begitu jauh menyimpang
dari landasan ‘Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Ada juga
yang dikategorikan sesat kerana wujudnya amalan Bida’ah
yang bertentangan dengan amalan Sunnah Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Sebagai Ummat Islam, kita perlu berhati-hati agar jangan
sampai dakyah golongan ini merosakkan Aqidah seluruh
Ummat Islam. Golongan yang sesat ini tidak mahu
menggunakan hati mereka untuk mencapai Haqiqat Ma’rifat,
bahkan menggunakan Agama Islam sebagai jalan untuk
mereka meraih kekuasaan, pangkat, kepentingan diri dan
kemasyhuran. Selain dari yang telah dinyatakan di atas,
terdapat lagi beberapa golongan yang sesat menurut
pengetahuan hamba iaitu:

1. SYI’AH RAWAFIDHZIYAH - Golongan ini diasaskan
oleh ‘Abdullah Bin Saba seorang pendita Yahudi yang
berpura-pura memeluk Agama Islam dan menyokong
kepimpinan Hadhrat Sayyidina ‘Ali Ibni Abi Talib
Karramallahu Wajhahu serta menyebarkan khurafat
kepada Ummat Islam pada zaman itu tentang sifat-sifat
Ketuhanan yang ada pada Hadhrat Sayyidina ‘Ali Ibni
Abi Talib Karramallahu Wajhahu.

2. MU’TAZILAH QADARIYAH - Golongan ini
mengatakan bahawa manusia sebagai hamba Allah,
berkuasa dan berkeupayaan untuk menjadikan atau
mengadakan sesuatu perbuatan dari dirinya sendiri
secara Ikhtiyari yakni perbuatan yang diusahakan
menurut pilihannya sendiri.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
54
3. JABBARIYAH – Golongan Jabbariyah mengatakan
bahawa manusia sebagai hamba Allah, tiada baginya
sebarang pilihan usaha dan ikhtiyar. Mereka
menganggap bahawa segala perbuatan mereka adalah
dengan keadaan terpaksa dan tergagah semata-mata,
yakni hanya Allah yang berkuasa menjadikan segala-
galanya dan manusia sama sekali tiada upaya sekalipun
untuk berikhtiyar.

4. QADIANI AHMADIYAH - Golongan ini diasaskan
oleh Mirza Ghulam Ahmad Qadiani yang telah
mendakwa bahawa dirinya adalah Imam Mahdi, Nabi
‘Isa ‘Alaihissalam dan juga telah mendakwa bahawa
dirinya adalah Nabi yang terakhir. Mereka ini adalah
sesat lagi menyesatkan umat manusia dengan dakyah
yang amat menyesatkan bagi Ummat Islam. Golongan
ini telah dibiayai oleh kerajaan British sebagai
propaganda untuk merosakkan ‘Aqidah Ummat Islam
di India. Khalifah yang memimpin golongan ini
sekarang adalah Mirza Tahir Ahmad Qadiani.

5. BAHAIYAH – Golongan ini diasaskan oleh seorang
berbangsa Parsi bernama Albab 'Ali yang telah
menganggapkan dirinya sebagai cermin dan berkata
bahawa Allah dapat dilihat menerusi cermin tersebut.
Setelah kematiannya, Bahaullah telah diangkat menjadi
pemimpin dan sesudah kematiannya telah digantikan
oleh Abbas dan seterusnya digantikan oleh anaknya
yang bernama Shawqi. Mereka telah dipergunakan oleh
Zionis untuk merosakkan 'Aqidah Ummat Islam dan
markaznya kini berpusat di Israel.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
55
Menurut mafhum sebuah Hadits, Ummat Muhammad
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam akan terbahagi kepada 73
golongan, kesemuanya akan masuk Neraka kecuali satu
golongan. Para Sahabat Radhiyallahu ‘Anhum telah bertanya
siapakah golongan yang satu itu?

Maka Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam bersabda bahawa mereka adalah golongan
yang mengamalkan kehidupan Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan Para Sahabat
Radhiyallahu ‘Anhum ‘Ajma’in dalam hidup mereka. Dalam
Hadits yang lain ada dinyatakan bahawa Ummat ini tidak
akan tersesat selagi mana mereka berpegang teguh dengan Al-
Quran dan As-Sunnah.

Semua Tariqat yang muktabar adalah berpandukan Al-
Quran dan As-Sunnah serta mengamalkan kehidupan
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam dan Para Sahabat Ridhwanullah ‘Alaihim
‘Ajma’in. Ahlus Sunnah Wal Jama’ah mengatakan bahawa,
“Para Sahabat Ridhwanullah ‘Alaihim Ajma’in adalah
Ahli Jazbah iaitu ahli tarikan Batin, kerana kekuatan mereka
menemani Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.”

Tarikan Batin tersebut menyebar kepada Para Masyaikh
Tariqat dan bercabang lagi pada Silsilah yang banyak
sehingga semakin melemah dan terputus pada kebanyakan
Ummat, yang tinggal adalah orang-orang yang meniru-niru
sebagai Syeikh tanpa sebarang makna yang dalam, dan
tersebarlah kepada ahli-ahli Bida’ah sehingga menjadi
beberapa cabang. Adapun Ahli Fiqih dan Ahli Irsyad pada
zaman ini sangat sedikit.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
56
Ada dua kaedah untuk membezakannya iaitu pada
Zahir dan pada Batin. Zahirnya memegang teguh pada aturan
Syari’at dalam perintah mahupun larangan Allah Subhanahu
Wa Ta’ala. Batinnya mengikuti jalur Suluk dengan pandangan
hati yang jelas bahawa yang sedang diikuti adalah Hadhrat
Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam merupakan perantara antara dirinya dengan
Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Dan antara dirinya
dengan Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam adalah Ruh Ruhani Hadhrat Baginda
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang
mempunyai Jasmani pada tempatnya dan Ruhani pada
tempatnya. Adapun sesungguhnya Syaitan tidak akan dapat
menjelma menjadi Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam secara Ruhani mahupun Jasmani
dan ini merupakan isyarat pada orang-orang Salikin agar
dalam perjalanan mereka tidak dalam keadaan buta.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
57
TARIQAT DALAM TASAWWUF

ntara Tariqat yang muktabar di sisi Ahlus Sunnah
Wal Jama’ah dari abad ke 2 Hijriyah sehingga ke
abad 15 Hijriyah (21 Masihi) ini adalah amat banyak
bertebaran di seluruh muka bumi sebagai pecahan dari jalan
Tariqat yang utama. Tariqat yang tidak berpegang kepada
'Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah adalah Tariqat yang
bida'ah lagi sesat serta menyesatkan. Sebenarnya terdapat
banyak aliran Tariqat yang membawa para pengikutnya ke
jalan yang benar dan meninggikan kedudukan darjat para
pengikutnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk hamba
menyenaraikan kesemuanya adalah di luar batas kemampuan
hamba. Wujudnya banyak Tariqat adalah kerana terdapat
banyak pendiri Tariqatnya. Tariqat yang benar hendaklah
berpegang kepada ‘Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dan
menghindarkan perkara yang bida’ah lagi sesat.

Hamba yang dhaif ini berkata, berlandaskan ayat-ayat Al-
Quran dan takrifan menurut bahasa dan istilah, dapatlah
dibuatkan kesimpulan bahawa, “Tariqat adalah suatu jalan
atau cara untuk mendekatkan diri serta menuju kepada
kehadiran ZatNya dengan melaksanakan segala amalan
Syari‘at Islam, Iman dan Ihsan dalam Feqah, Tauhid dan
Tasawwuf berdasarkan Al-Quran, Al-Hadits dan As-Sunnah.

Dr. H. Syeikh Jalaluddin telah menyenaraikan 41 jalan
Tariqat yang muktabar. Walaupun demikian, hamba akan
senaraikan beberapa nama jalan Tariqat beserta nama
pendirinya yang menurut penelitian hamba sepertimana yang
telah digariskan oleh Para Akabirin Syari’at dan Tariqat
adalah muktabar seperti berikut:

A
A

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
58

NAMA TARIQAT


NAMA PENDIRI

1. SUNNIYUN
Hadhrat Rahmatan Lil ‘Alamin
Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam

2. UWAISIYAH
Hadhrat Uwais Al-Qarani
Radhiyallahu ‘Anhu Wa
Rahmatullah ‘alaih

3. QARANIYAH
Hadhrat Uwais Al-Qarani
Radhiyallahu ‘Anhu Wa
Rahmatullah ‘alaih

4. SIDDIQIYAH
Hadhrat Imam Ja’afar Sadiq
Radhiyallahu ‘Anhu Wa
Rahmatullah ‘alaih

5. TAIFURIYAH
Hadhrat Abu Yazid Taifur Bin
‘Isa Bin Surushan Al-Bistami
Rahmatullah ‘alaih

6. KHWAJAHGANIYAH
Hadhrat Khwajah ‘Abdul Khaliq
Ghujduwani Rahmatullah ‘alaih

7. MUHASIBIYAH
Hadhrat Abu ‘Abdullah Harits
Bin Asad Al-Muhasibi
Rahmatullah ‘alaih

8. QASSARIYAH
Hadhrat Abu Salih Hamdun Al-
Qassar Rahmatullah ‘alaih

9. HAMDUNIYAH
Hadhrat Abu Salih Hamdun Bin
Ahmad Bin ‘Umara Al-Qassar
Rahmatullah ‘alaih

10. BUKHARIYAH
Hadhrat Sayyid Jalaluddin
Bukhari Rahmatullah ‘alaih

11. JUNAIDIYAH
Hadhrat Al-Junaid Al-Baghdadi
Rahmatullah ‘alaih

12. NURIYAH
Hadhrat Abul Hassan Ahmad
Nuri Rahmatullah ‘alaih

13. SAHLIYAH
Hadhrat Sahl Bin ‘Abdullah Al-
Tustari Rahmatullah ‘alaih

14. HAKIMIYAH
Hadhrat Abu ‘Abdullah
Muhammad Bin ‘Ali Al-Hakim
At-Tirmizi Rahmatullah ‘alaih
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
59

15. KHARRAZIYAH
Hadhrat Abu Sa’id Kharraz
Rahmatullah ‘alaih

16. KHAFIFIYAH
Hadhrat Abu ‘Abdullah
Muhammad Bin Khafif Al-Shirazi
Rahmatullah ‘alaih

17. SAYYARIYAH
Hadhrat Abul ‘Abbas As-Sayyari
Rahmatullah ‘alaih

18. ZAIDIYAH
Hadhrat ‘Abdul Wahid Bin Zaid
Rahmatullah ‘alaih

19. ‘IYADHZIYAH
Hadhrat Fudhzail Bin ‘Iyadhz
Rahmatullah ‘alaih

20. ADHAMIYAH
Hadhrat Ibrahim Bin Adham
Rahmatullah ‘alaih

21. HUBAIRIYAH
Hadhrat Abu Hubairah Al-Basri
Rahmatullah ‘alaih

22. ‘AJAMIYAH
Hadhrat Habib Al-‘Ajami
Rahmatullah ‘alaih

23. KARKHIYAH
Hadhrat Ma’aruf Karkhi
Rahmatullah ‘alaih

24. SAQATIYAH
Hadhrat Sari As-Saqati
Rahmatullah ‘alaih

25. GAZRUNIYAH
Hadhrat Abu Ishaq Gazruni
Rahmatullah ‘alaih

26. TUSIYAH
Hadhrat ‘Alauddin At-Tusi
Rahmatullah ‘alaih

27. FIRDAUSIYAH
Hadhrat Najmuddin Kubra
Firdausi Rahmatullah ‘alaih

28. QADIRIYAH
Hadhrat Syeikh ‘Abdul Qadir Al-
Jailani Rahmatullah ‘alaih

29. SUHRAWARDIYAH
Hadhrat Najibuddin As-
Suhrawardi Rahmatullah ‘alaih

30. NAQSHBANDIYAH
Hadhrat Shah Bahauddin
Naqshband Rahmatullah ‘alaih

31. CHISHTIYAH
Hadhrat Mu’inuddin Chishti
Rahmatullah ‘alaih

32. KHADHZRAWIYAH
Hadhrat Ahmad Khadhzrawi
Rahmatullah ‘alaih

33. WASIWIYAH
Hadhrat Ahmad Wasi
Rahmatullah ‘alaih
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
60

34. SYATTARIYAH
Hadhrat ‘Abdullah Syattar
Rahmatullah ‘alaih

35. GHAZALIYAH
Hadhrat Abu Hamid Muhammad
Al-Ghazali Rahmatullah ‘alaih

36. ZAHIDIYAH
Hadhrat Badruddin Zahid
Rahmatullah ‘alaih

37. ANSARIYAH
Hadhrat ‘Abdullah Ansari
Rahmatullah ‘alaih

38. SAFAWIYAH
Hadhrat Syeikh Safiuddin
Rahmatullah ‘alaih

39. ‘AIDRUSIYAH
Hadhrat Sayyid ‘Abdullah Al-
‘Aidrusi Rahmatullah ‘alaih

40. MADARIYAH
Hadhrat Badi’uddin Madar
Rahmatullah ‘alaih

41. RIFA’IYAH
Hadhrat Syeikh Ahmad Ar-Rifa’i
Rahmatullah ‘alaih

42. SYADZILIYAH
Hadhrat Syeikh Abu Hassan ‘Ali
Asy-Syadzili Rahmatullah ‘alaih

43. MAWLAWIYAH
Hadhrat Syeikh Maulana
Jalalluddin Muhammad Ar-Rumi
Rahmatullah ‘alaih

44. RUMIYAH
Hadhrat Syeikh Maulana
Jalalluddin Muhammad Ar-Rumi
Rahmatullah ‘alaih

45. TIJANIYAH
Hadhrat Syeikh Ahmad At-Tijani
Rahmatullah ‘alaih

46. SANUSIYAH
Hadhrat Syeikh Sayyid
Muhammad bin ‘Ali As-Sanusi
Rahmatullah ‘alaih

47. AHRARIYAH
Hadhrat Khwajah ‘Ubaidullah
Ahrar Rahmatullah ‘alaih

48. MUJADDIDIYAH
Hadhrat Mujaddid Alf Tsani
Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi
Rahmatullah ‘alaih

49. MA’SUMIYAH
Hadhrat Khwajah Muhammad
Ma’sum Rahmatullah ‘alaih

50. MAZHARIYAH
Hadhrat Khwajah Mirza Mazhar
Jan Janan Syahid Rahmatullah
‘alaih
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
61

51. KHALIDIYAH
Hadhrat Syeikh Dhziauddin
Khalid ‘Utsmani Al-Baghdadi
Rahmatullah ‘alaih

52. DHZIAIYAH
Hadhrat Syeikh Dhziauddin
Khalid ‘Utsmani Al-Baghdadi
Rahmatullah ‘alaih

53. NIZAMIYAH
Hadhrat Nizamuddin Auliya
Rahmatullah ‘alaih

54. SABIRIYAH
Hadhrat ‘Alauddin ‘Ali Sabir
Kalyari Rahmatullah ‘alaih

55. IMDADIYAH
Hadhrat Haji Imdadullah Muhajir
Makki Rahmatullah ‘alaih

56. HUJWIRIYAH
Hadhrat ‘Ali Bin ‘Utsman Al-
Hujwiri Rahmatullah ‘alaih

57. IDRISIYAH
Hadhrat Syeikh Ahmad Bin Idris
Al-Fasi Rahmatullah ‘alaih

58. BA ‘ALAWIYAH
Hadhrat Syeikh Muhammad Bin
‘Ali Ba ‘Alawi Rahmatullah ‘alaih

59. HADDADIYAH
Hadhrat Syeikh Abdullah Ba
‘Alawi Haddad Rahmatullah
‘alaih

60. SAMMANIYAH
Hadhrat Syeikh Muhammad
Samman Rahmatullah ‘alaih

61. HAQQANIYAH
Hadhrat Maulana Syeikh Nazim
‘Adil Al-Haqqani Quddisallahu
Sirrahu

62. DARQAWIYAH
Hadhrat Syeikh Ahmad Ad-
Darqawi Rahmatullah ‘alaih

63. AHMADIYAH
Hadhrat Syeikh Ahmad Al-
Badawi Rahmatullah ‘alaih

Seterusnya di bawah ini, hamba senaraikan nama-nama
aliran Tariqat yang benar yang dapat dikenal pasti
kewujudannya sehingga ke hari ini:

Sunniyun Siddiqiyah Uwaisiyah Qarniyah
Ja’afariyah Qadiriyah Chishtiyah Rifa’iyah
Taifuriyah Suhrawardiyah Qalandariyah Haririyah
Hamadaniyah Junaidiyah Malamatiyah Sa’adiyah
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
62
Khwajaganiyah Akbariyah Tijaniyah Sayyadiyah
Naqshbandiyah Maulawiyah Sanusiyah Baziyah
Ahrariyah Rumiyah Amirghaniyah Malikiyah
Mujaddidiyah ‘Aliyah Idrisiyah Habibiyah
Ma’sumiyah ‘Alawiyah Hadhzramiyah Haddadiyah
Mazhariyah ‘Aidrusiyah Rashidiyah Sammaniyah
Khalidiyah Ba ‘Alawiyah Anfasiyah Badawiyah
Dhziaiyah Awwaliyah Syattariyah Malawiyah
Bakriyah Muhasibiyah Maghribiyah Sanbaliyah
‘Umariyah Sayyariyah ‘Abbasiyah Bayumiyah
‘Utsmaniyah Khafifiyah ‘Usyaqiyah Hadhiriyah
Ghazaliyah Kharraziyah Kaisaniyah Ghaibiyah
Jalwatiyah Sahliyah Sya’baniyah Hamzawiyah
Khalwatiyah Nuriyah Bakdasiyah Sirajiyah
Kubrawiyah Syadziliyah Qurabiyah Imdadiyah
Hakimiyah Darqawiyah Dasuqiyah Sabiriyah
Ashrafiyah Hamduniyah Mujarradiyah Nizamiyah
Bahaiyah Qassariyah Majzubiyah Gazruniyah
Haqqaniyah Zaidiyah Ahmadiyah Tusiyah
Ak Tagh Adhamiyah ‘Ajamiyah Saqtiyah
Kara Tagh Alwaniyah ‘Azimiyah Awhadiyah
‘Iyadhziyah Hubairiyah Karkhiyah Firdausiyah
Wasiwiyah Khadhzrawiyah Hussainiyah Ansariyah
Safawiyah Zahidiyah Hassaniyah Bukhariyah
Saqafiyah Razaqiyah Hujwiriyah Jerrahiyah
Jazuliyah Tayyibiyah Akmaliyah Zahuriyah
Madariyah Burhaniyah Dandarawiyah Gulshaniyah
Muridiyah Habashiyah Damardasiyah Yunusiyah
Rahmaniyah ‘Ishqiyah Fidawiyah Yusufiyah

Selain dari nama Tariqat yang tersebut, hanya Allah Ta’ala
yang lebih mengetahui yang selebihnya. Seterusnya hamba
akan menjelaskan tentang sepuluh aliran Tariqat muktabar di
sisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan Para Pendirinya yang
masyhur sehingga ke hari ini iaitu Tariqat Qadiriyah,
Suhrawardiyah, Rifa’iyah, Chishtiyah, Syadziliyah,
Maulawiyah, Tijaniyah, Sanusiyah, Haddadiyah dan
Naqshbandiyah.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
63
1. TARIQAT QADIRIYAH

PENDIRI Tariqat Qadiriyah adalah Hadhrat Syeikh
Muhiyuddin ‘Abdul Qadir Al-Jailani Rahmatullah ‘alaih, lahir
di Jailan dalam wilayah Tibristan, Parsi dalam bulan
Ramadhan pada tahun 470 Hijrah bersamaan 1077 Masihi dan
wafat di Baghdad pada tahun 561 Hijrah bersamaan 1168
Masihi.

Nama lengkapnya ialah Abu Muhammad Muhiyuddin
Abdul Qadir bin Musa bin ‘Abdullah Al-Husna Al-Jailani
Rahmatullah ‘alaih. Beliau merupakan seorang Wali Allah
yang termasyhur di serata dunia di kalangan manusia dan jin,
begitu juga amat masyhur di kalangan sekelian Ruh-Ruh dan
Malaikat-Malaikat serta di kalangan Para Rijal Ghaib. Beliau
memiliki berbagai gelaran antaranya Mahbub Subhani, Qutub
Rabbani, Sultanul Auliya Ghauts Tsaqilain dan Ghautsul
A’zam.

Beliau adalah Sayyid Hassani dan Hussaini, berketurunan
dari Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam menerusi Hadhrat
Sayyidina Hassan dan Hadhrat Sayyidina Hussain
Radhiyallahu ‘Anhuma melalui kedua ibubapanya. Beliau
menerima limpahan ilmu-ilmu Keruhanian menerusi Hadhrat
Sayyidina ‘Ali Radhiyallahu ‘Anhu. Silsilah nasab beliau
adalah seperti berikut:

Ghautsul A’zam Qutubul Aqtab Sultanul Auliya Hadhrat
Maulana Syeikh Muhyiddin ‘Abdul Qadir Al-Jailani
Rahmatullah ‘alaih bin Al-Imam Sayyid Abi Saleh Musa
Janki Dosti bin Al-Imam Sayyid ‘Abdullah bin Al-Imam
Sayyid Yahya Az-Zahid bin Al-Imam Sayyid Muhammad bin
Al-Imam Sayyid Daud bin Al-Imam Sayyid Musa bin Al-
Imam Sayyid ‘Abdullah bin Al-Imam Sayyid Musa Al-Jun bin
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
64
Al-Imam Sayyid ‘Abdullah Al-Mahdi bin Al-Imam Sayyid Al-
Hassan Al-Mutsanna bin Al-Imam Sayyid Al-Hassan As-
Sibthi bin Al-Imam Sayyidina ‘Ali Karramallahu Wajhahu
dan Sayyidatun Nisa Fatimah binti Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Beliau bermazhab Hambali dan amat ‘Alim lagi bijaksana.
Mula menuntut ilmu-ilmu agama ketika berusia 17 tahun,
beliau telah ke Baghdad untuk mencari guru dalam berbagai
bidang ilmu dan amat mencintai Ilmu Tasawwuf. Beliau telah
mencapai maqam Siddiqin ketika usianya 18 tahun. Pada
usianya 57 tahun beliau mengajar dan berfatwa di Baghdad.

Tariqat beliau adalah berdasarkan Syari’at kerana beliau
amat ‘Alim dalam bidang Fiqah Shafi’i dan Hambali. Beliau
mengarahkan para pengikutnya ber‘aqidah dengan ‘Aqidah
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau telah mendalami Ilmu
Tariqat dan Tasawwuf di tangan Hadhrat Syeikh Hammad
Ibnu Muslim Ad-Dabbas Rahmatullah ‘alaih.

Menurut ajaran beliau, jalan untuk mendekatkan diri
kepada Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala adalah dengan
menyempurnakan segala amalan yang fardhu,
memperbanyakkan amalan sunat dan Nawafil siang dan
malam menerusi zikir yang berterusan mengingati Zat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala, memperbanyakkan Selawat ke atas
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam, menuruti Sunnah, banyak berpuasa,
bersedekah, berzuhud dan bermujahadah melawan hawa
nafsu sepertimana yang telah ditunjukkan oleh Hadhrat
Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Ini
merupakan Tariqat yang berdasarkan Syari’at.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
65
Beliau telah mengarang banyak kitab yang di antaranya Al-
Ghuniyah Litalib, Al-Fathur Rabbani, Futuhul Ghaib, Sirrul
Asrar dan Al-Fuyudhatur Rabbaniyah. Beliau mempunyai
ramai murid dan Khalifah yang telah menyebarluaskan
Tariqat beliau. Tariqat Qadiriyah ini banyak tersebar luas di
benua Afrika khasnya di wilayah Timbuktu, Sudan dan Afrika
Barat. Tariqat ini juga telah lama tersebar di rantau Nusantara
terutamanya di Malaysia dan Indonesia.

Beliau telah memberi nasihat yang amat berharga kepada
sekelian pencinta Tasawwuf dan ianya dapat kita hayati
dalam nasihatnya kepada anaknya Hadhrat Syeikh Abdur
Razzaq Rahmatullah ‘alaih. Dia menasihatinya supaya
berusaha mencapai lapan sifat yang merupakan asas bagi
Tasawwuf iaitu:

1) Sakha – Sifat pemurah seperti Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam.
2) Redha – Sifat berserah seperti Nabi Ishaq ‘Alaihissalam.
3) Sabar – Sifat sabar seperti Nabi Ayyub ‘Alaihissalam.
4) ‘Isyarah – Sifat isyarat seperti Nabi Zakaria ‘Alaihissalam.
5) Ghurba – Sifat orang asing seperti Nabi Yusuf ‘Alaihissalm.
6) Lubs As-Suf – Sifat memakai pakaian bulu seperti Nabi
Yahya ‘Alaihissalam.
7) Siyahah – Sifat bermusafir seperti Nabi ‘Isa ‘Alihissalam.
8) Faqir – Sifat faqir seperti Hadhrat Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Para Masyaikh Tariqat Qadiriyah telah menetapkan lima
dasar kepada para pengikutnya iaitu:

1. Tinggi cita-cita
2. Memelihara kehormatan
3. Memelihara hikmah
4. Melaksanakan maksud
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
66
5. Mengagungkan nikmat dan kesemua dasar tersebut
ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala semata-mata.

Antara Wazifah yang biasa diamalkan oleh para pengikut
Tariqat Qadiriyah ialah seperti berikut:

1. Ya ‘Aziz Ya Allah - 100 kali sesudah Solah Subuh
2. Ya Karim Ya Allah - 100 kali sesudah Solah Zuhur
3. Ya Jabbar Ya Allah - 100 kali sesudah Solah ‘Asar
4. Ya Sattar Ya Allah - 100 kali sesudah Solah Maghrib
5. Ya Ghaffar Ya Allah - 100 kali sesudah Solah ‘Isya

Hadhrat Syeikh ‘Abdul Qadir Al-Jailani Rahmatullah ‘alaih
dan sekelian Para Masyaikh Khurasan sentiasa beramal
dengan Zikir 12 Nama-Nama Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan
mengajarkannya kepada sekelian murid mereka, seperti
berikut:

1. La Ilaha Illa Allah
2. Ya Allah
3. Ya Hu
4. Ya Haqq
5. Ya Hayy
6. Ya Qayyum

7. Ya Qahhar
8. Ya Wahhab
9. Ya Fattah
10. Ya Wahid
11. Ya Ahad
12. Ya Samad

2. TARIQAT SUHRAWARDIYAH

PENDIRI Tariqat Suhrawardiyah adalah Hadhrat Syeikh Abu
Najib ‘Abdul Qadir As-Suhrawardi Rahmatullah ‘alaih, lahir
di sebuah tempat yang bernama Suhrawardi Nagar dalam
wilayah Jibal di Iran pada tahun 1097 Masihi dan wafat pada
tahun 1169 Masihi.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
67
Beliau merupakan seorang Syeikh yang kuat berpegang
pada amalan Syari’at Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, bermazhab
Syafi’i dan teguh berpegang pada ‘Aqidah Imam Asy-Sya’ari
Rahmatullah ‘alaih. Beliau mempelajari ilmu agama di
Baghdad kemudian mewujudkan sebuah tempat untuk
mengajar murid-muridnya di tepi Sungai Tigris.

Pada usianya mencapai 25 tahun, beliau telah
meninggalkan pengajiannya dan mengabdikan dirinya
dengan kehidupan Tasawwuf dan menjadi seorang murid
yang setia kepada Syeikh Ahmad Al-Ghazali Rahmatullah
‘alaih iaitu adik kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali
Rahmatullah ‘alaih. Beliau pernah mengajar Fiqah Syafi’i di
Jami’ah Nizamiyah dan setelah diberhentikan atas tujuan
politik, kemudian beliau terus menyambung tradisi
pengajiannya di madrasah beliau sendiri dengan mengajar
Fiqah, Hadits dan Tasawwuf. Beliau telah mengarang sebuah
kitab yang berjudul Adabul Muridin.

Antara ciri Tariqat ini yang paling utama ialah menuruti
Sunnah dengan teguh. Tariqat beliau telah disebar luaskan
oleh anak saudara beliau yang bernama Hadhrat Syeikh Abu
Hafs Shahabuddin ‘Umar As-Suhrawardi Rahmatullah ‘alaih
yang lahir pada 1144 Masihi dan wafat pada tahun 1234
Masihi. Meskipun ramai yang menyangka Hadhrat Syeikh
Abu Najib As-Suhrawardi Rahmatullah ‘alaih sebagai pendiri
Tariqat Suhrawardiyah, namun yang sebenarnya Tariqat ini
telah dibangunkan oleh Hadhrat Syeikh Abu Hafs
Shahabuddin ‘Umar As-Suhrawardi Rahmatullah ‘alaih.
Beliaulah yang telah menguatkan Tariqat ini dan
menyebarkannya.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
68
Khalifah Nasiruddin Illah pernah menghantar Hadhrat
Syeikh Abu Hafs Shahabuddin ‘Umar As-Suhrawardi
Rahmatullah ‘alaih sebagai Dutanya untuk menemui
‘Alauddin Kaikobad I, pemerintah kerajaan Seljuk di Konya,
Pemerintah kerajaan Ayyubiyah yang bernama Al-Malikul
‘Adil dan Shah Khwarizmi. Khalifah Nasiruddin telah
membina sebuah Ribat iaitu sebuah tempat untuknya melatih
para pengikut Tariqatnya.

Hadhrat Syeikh Abu Hafs Shahabuddin ‘Umar Al-
Suhrawardi Rahmatullah ‘alaih telah mengarang sebuah kitab
Tasawwuf yang menjadi rujukan sehingga kini iaitu kitab
‘Awariful Ma’arif. Beliau menerima limpahan ilmu
Keruhanian dari Hadhrat Syeikh ‘Abdul Qadir Al-Jailani
Rahmatullah ‘alaih. Tariqat Suhrawardiyah ini telah tersebar
dengan meluas ke serata pelosok Tanah ‘Arab dan di Tanah
Hindi.

Hadhrat Syeikh Abu Hafs Shahabuddin ‘Umar As-
Suhrawardi Rahmatullah ‘alaih menjadi begitu masyhur
menerusi kewibawaannya dengan kitab ‘Awariful Ma’arif
yang dikarangnya yang telah dijadikan suatu sumber rujukan
Tasawwuf dan Tariqat sehingga ke hari ini. Para muridnya
telah memperkenalkan ajaran-ajaran beliau ke seluruh
pelusuk tempat dalam negara-negara Islam khasnya di benua
India dan Pakistan.

Hadhrat Syeikh Sa’adi Rahmatullah ‘alaih, seorang penyair
Farsi yang masyhur adalah salah seorang murid beliau
sewaktu di Baghdad. Beliau telah menyatakan dalam kitab
Syairnya yang berjudul Bustan, tentang kebaikan dan kasih
sayang Hadhrat Syeikh Abu Hafs Shahabuddin ‘Umar As-
Suhrawardi Rahmatullah ‘alaih terhadap para muridnya.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
69
Hadhrat ‘Abdur Rahman Al-Wasiti Rahmatullah ‘alaih
menyatakan bahawa Tariqat Suhrawardiyah ini mempunyai
banyak rantingnya melebihi Silsilah Tariqat yang lain.
Hadhrat Syeikh Bahauddin Zakaria Al-Multani (1169-1266)
telah membawa Tariqat ini ke India dan Hadhrat Jalalluddin
Tabrizi Rahmatullah ‘alaih telah membawa Tariqat ini ke
Bengal.

Pada zamannya terdapat seorang lagi ahli Sufi yang
bergelar As-Suhrawardi iaitu bernama Syeikh Shahabuddin
Yahya As-Suhrawardi, hidup di antara 1153 Masihi hingga
1194 Masihi yang digelar Syaikhul Ishraq atau Syaikhul
Maqtul, bermazhab Syi’ah dan telah dihukum bunuh kerana
telah menimbulkan kontroversi di dalam Tariqat Tasawwuf
menerusi teori iluminasi dalam kitabnya Hikmatul Ishraq.


3. TARIQAT RIFA’IYAH

PENDIRI Tariqat Rifa’iyah adalah Hadhrat Syeikh Ahmad
Bin ‘Ali Abul ‘Abbas Ar-Rifa’i Rahmatullah ‘alaih.

Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 500 Hijrah
bersamaan tahun 1106 Masihi dan ada pendapat yang
mengatakan bahawa beliau lahir pada bulan Rejab tahun 512
Hijrah yang bersamaan tahun 1118 Masihi di Basrah, Selatan
Iraq dan wafat pada 22 Jamadil Awwal 578 Hijrah bersamaan
tahun 1183 Masihi di Ummu Abidah, Barat Iraq. Beliau
berketurunan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan memiliki darah persaudaraan
dengan Hadhrat Syeikh ‘Abdul Qadir Al-Jailani Rahmatullah
‘alaih.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
70
Menurut sejarah hidupnya, ayah beliau meninggal dunia
di Baghdad pada tahun 419 Hijrah ketika beliau berusia tujuh
tahun, lalu beliau telah dididik oleh bapa saudaranya iaitu
Hadhrat Syeikh Mansur Al-Batha’ihi Rahmatullah ‘alaih yang
juga seorang Syeikh Tariqat menurut Imam Sya’rani di dalam
kitabnya yang berjudul Lawaqihul Anwar.

Beliau juga telah belajar dari seorang lagi bapa saudaranya
yang bernama Hadhrat Abul Fadhl ‘Ali Al-Wasithi
Rahmatullah ‘alaih mengenai hukum-hukum Islam dalam
Mazhab Syafi’i. Beliau telah begitu giat belajar sehingga beliau
berusia 27 tahun

Ada dinyatakan dalam riwayat bahawa para pengikut
beliau telah menyucuk tubuh badan mereka dengan senjata
tajam tanpa melukai tubuh badan mereka. Kejadian ini
merujuk kepada suatu ketika mana Hadhrat Syeikh Ahmad
Ar-Rifa’i Rahmatullah ‘alaih pergi untuk menunaikan fardhu
Haji di Mekah. Kemudian beliau telah ke Madinah untuk
menziarahi Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam.

Tatkala beliau sampai di Maqam Nabi Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam, penjaga Maqam tersebut tidak membenarkannya
masuk kerana dia tidak berpakaian seperti seorang Sayyid
yakni keturunan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Beliau pun
mengucapkan,
“Assalamu ‘Alaika Ya Jaddi.”

Lalu kedengaranlah suara Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
menjawab,
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
71
“ ‘Alaikum Salam Ya Walidi”, dan keluarlah dua tangan
dari Maqam Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam.

Hadhrat Syeikh Ahmad Ar-Rifai’ Rahmatullah ‘alaih pun
mencium kedua-dua tangan tersebut dan melihatkan keadaan
ini, para pengikut beliau menjadi terlalu kagum lagi takjub,
lalu mencederakan diri mereka dengan pisau dan pedang.

Apabila keadaan itu sudah berlalu, Hadhrat Syeikh
Ahmad Ar-Rifai’ Rahmatullah ‘alaih mendapati ramai yang
cedera di sekelilingnya lalu beliau pun menyembuhkan
mereka. Beliau merupakan seorang yang wara’ dan sangat
merendahkan diri dan suka berada bersama dengan mereka
yang miskin dan lemah di dalam masyarakatnya.

Tariqat ini telah tersebar hingga ke Syria dan Mesir dan
terus berkembang sehingga ke Kosovo dan Albania. Tariqat
ini berkembang ke Anatolia pada abad ke 14 dan 15 Hijrah
menurut catatan Ibnu Battuta Rahmatullah ‘alaih dan terus
berkembang ke seluruh pelosok Turki di zaman Kekhalifahan
‘Utsmaniyah.

4. TARIQAT CHISHTIYAH

PENDIRI Tariqat Chishtiyah adalah Hadhrat Maulana
Khwajah Mu’inuddin Hassan Chishti As-Sanjari Al-Ajmeri
Rahmatullah ‘alaih. Beliau telah dilahirkan pada tahun 536
Hijrah bersamaan 1141 Masihi, di sebuah tempat yang
bernama Sanjar di Sijistan, Parsi yang sekarang ini adalah Iran.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
72
Beliau berketurunan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Dia merupakan
seorang Sayyid Hassani dan Hussaini. Bapanya berketurunan
dari Hadhrat Sayyidina Imam Hussain Radhiyallahu ‘Anhu
dan ibunya pula berketurunan dari Hadhrat Sayyidina Imam
Hassan Radhiyallahu ‘Anhu.

Dia dibesarkan di Khurasan dan memperolehi pengajian
ilmu-ilmu Agama dari bapanya yang bernama Hadhrat
Sayyid Ghiyatsuddin Rahmatullah ‘alaih dan semenjak dia
berusia 9 tahun, dia telah menghafal Al-Quran.

Hadhrat Khwajah Mu’inuddin Rahmatullah ‘alaih juga
masyhur dengan gelaran Gharib Nawaz yang bererti
pembantu orang-orang miskin dan merupakan seorang
Mujaddid dalam Silsilah Chishtiyah.

Silsilah ini amat terkenal di Tanah Hindi dan terbit dari
nama Chisht, iaitu sebuah kampung berdekatan Herat,
Afghanistan di mana pendiri asalnya iaitu Hadhrat Khwajah
Abu Ishaq Asy-Syami Rahmatullah ‘alaih tinggal menetap.
Beliau berasal dari Negeri Syam dan telah membawa Tariqat
ini ke Chisht. Beliau wafat pada tahun 941 Masihi.

Hadhrat Maulana Khwajah Mu’inuddin Hassan Chishti
Rahmatullah ‘alaih telah mengambil Bai’ah Silsilah ‘Aliyah
Chishtiyah dari gurunya Hadhrat Maulana Khwajah ‘Utsman
Haruni Rahmatullah ‘alaih. Beliau telah berkhidmat kepada
gurunya selama dua puluh tahun.

Beliau telah mengungkapkan kisah Bai’ahnya dengan
gurunya yang berlaku pada tahun 561 Hijriyah di India seperti
berikut:
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
73
“Daku telah diberikah penghormatan untuk tampil di
hadapan Syeikhku, Hadhrat ‘Utsman, dalam kehadiran ramai
orang-orang yang masyhur. Daku menundukkan kepalaku
dengan penghormatan yang bersungguh-sungguh. Hadhrat
‘Utsman menyuruhku bersolat dua raka’at, daku pun
melaksanakannya. Beliau kemudiannya mengarahkan daku
agar mengadap Ka’abah di Mekkah, daku pun melakukannya.
Kemudian beliau menyuruhku membaca Al-Quran Surah Al-
Baqarah, daku pun membacanya. Kemudian beliau
menyuruhku mengucapkan Selawat dan Salam ke atas
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam dan ke atas ahli keluarganya ‘Alaihissalam
sebanyak 21 kali dan mengucapkan Subhanallah sebanyak 60
kali, daku pun melakukannya. Kemudian, beliau bangun dan
mengambil tanganku dalam gengamannya dan memandang
ke arah langit seraya berkata,
“Biar daku persembahkan kamu kepada Allah.”

Kemudian beliau memotong rambutku dengan sebilah
gunting dan meletakkan satu kopiah yang khas atas kepalaku
dan menyuruhku duduk. Beliau kemudian menyuruhku
mengulangi pembacaan Surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali,
daku pun melakukannya. Kemudian beliau telah berkata,
“Di kalangan para pengikut kita, hanya terdapat
Mujahadah selama sehari semalam, maka pergilah
melakukannya pada hari ini.”

Beliau telah menyuruh daku supaya duduk dan sekali lagi
membaca Surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, daku pun
melakukannya.

Kemudian beliau telah memberikan arahan kepadaku,
“Pandanglah ke arah langit.”
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
74
Apabila daku mengangkatkan mataku ke arah langit,
beliau bertanya,
“Berapa jauhkah yang dapat kau lihat?”
Daku berkata,
“Jauh ke atas sehingga ke ‘Arash Mu’alla.”

Kemudian beliau berkata,
“Pandang ke bawah.”
Daku pun lakukan, lalu beliau bertanya sekali lagi,
“Berapa jauh yang dapat kau lihat?”
Daku berkata,
“Jauh ke bawah sehingga ke Tahta Tsara di bawah tanah.”

Kemudian beliau menyuruhku duduk membaca Surah Al-
Ikhlas sebanyak 1000 kali, daku pun melakukannya.
Kemudian beliau berkata,
“Pandanglah ke arah langit.”

Apabila daku memandang ke langit, beliau telah bertanya
kepadaku,
“Berapa jauhkah yang dapat kau lihat sekarang?”
Daku berkata,
“Jauh ke atas sehingga ke ‘Azmat Keagungan.”

Kemudian beliau berkata,
“Tutupkan matamu.”
Daku pun melakukannya dan setelah beberapa ketika
beliau pun berkata,
“Bukakan matamu.”
Daku pun melakukannya. Kemudian beliau
menghubungkan dua jari pertama di tangan kanannya dan
bertanya,
“Apa yang dapat kamu lihat menerusinya?”
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
75
Daku berkata,
“Daku melihat lapan belas ribu alam.”

Apabila beliau mendengarkan ini, beliau pun berkata,
“Sekarang urusan pekerjaanmu sudah selesai.”

Kemudian beliau memandang ke arah seketul batu yang
berhampiran dan menyuruhku mengangkatnya, Apabila daku
melakukannya, daku dapati beberapa wang emas berada di
bawahnya. Beliau kemudian menyuruh daku supaya pergi
dan mengagih-agihkannya di kalangan faqir miskin, yang
mana daku pun segera melaksanakannya. Kemudian beliau
telah meyuruhku untuk duduk bersamanya untuk beberapa
waktu.”

Terdapat 9 prinsip utama di dalam Tariqat Chishtiyah
iaitu:

1) Mentaati Syeikh.
2) Meninggalkan kehidupan Duniawi.
3) Menjauhi segala kuasa keduniaan.
4) Sama’ (Muzik Zikir).
5) Memperbanyakkan Solat dan Puasa.
6) Tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain.
7) Mengenepikan perkara-perkara luar biasa.
8) Berkhidmat kepada manusia lain.
9) Menghormati ahli Tariqat yang lain.

Dalam khutbah terakhir Hadhrat Khwajah Mu’inuddin
Chishti Rahmatullah ‘alaih yang disampaikan kepada para
pengikutnya sebulan sebelum beliau menghembus nafas
sucinya yang terakhir, beliau telah berkata:

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
76
Cintailah semua dan jangan bencikan sesiapa,
Hanya dengan bercakap tentang keamanan,
Tidaklah berfaedah bagimu,
Dengan hanya bercakap tentang Tuhan dan Agama,
Tidak akan membawa kamu jauh,
Keluarkan segala kekuatan yang terpendam,
Pada kejadian dirimu,
Dan tampilkan dengan sepenuh kecemerlangan,
Ruh dirimu yang kekal,
Penuhkan dirimu dengan keamanan dan kegembiraan,
Dan taburkanlah ia walau dimana saja kamu berada,
Dan walau ke mana juga kamu pergi,
Jadilah seperti api kebenaran yang membakar,
Jadilah seperti bunga-bunga cinta yang indah,
Dan jadilah seperti ubat penenang keamanan.
Dengan cahaya Ruhaniahmu,
Usirkanlah kegelapan kejahilan,
Larutkanlah awan-awan perselisihan dan peperangan,
Dan sebarkanlah kehendak yang baik,
Keamanan dan keselarasan di kalangan sesama insan.
Jangan meminta sebarang pertolongan,
Kemurahan dan kebaikan hati dari sesiapa pun kecuali Allah.
Jangan pergi ke lapangan istana Para Raja,
Tetapi jangan menolak untuk mendoakan dan menolong
orang yang memerlukan dan yang miskin,
Para janda dan anak-anak yatim,
Sekiranya mereka datang ke pintumu.
Inilah maksudmu untuk berkhidmat kepada manusia,
Pikullah ia dengan penuh tanggungjawab dan berani,
Supaya daku sebagai Guru Murshid tidak menerima malu,
Terhadap sebarang kekurangan pada pihakmu,
Di hadapan Allah ‘Azza Wa Jalla dan Para Masyaikh yang
terdahulu dalam Silsilah Sufiyah pada Hari Pengadilan kelak.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
77
Hadhrat Khwajah Mu’inuddin Chishti Rahmatullah ‘alaih
telah membawa Silsilah ini ke Tanah Hindi pada penghujung
abad ke 11 Masihi dan menjadikan Ajmer sebagai pusat
kegiatannya. Tariqat beliau telah berkembang dengan pesat di
India menerusi Khalifah-khalifahnya seperti Hadhrat Khwajah
Qutbuddin Bakhtiar Kaki Rahmatullah ‘alaih, Hadhrat Baba
Fariduddin Mas’ud Ganj Shakar Rahmatullah ‘alaih, Hadhrat
Khwajah Nizamuddin Auliya Rahmatullah ‘alaih dan Hadhrat
Khwajah ‘Alauddin ‘Ali Ahmad Sabir Kalyari Rahmatullah
‘alaih. Menerusi Hadhrat Khwajah Nizamuddin Auliya
Rahmatullah ‘alaih dan Hadhrat Khwajah ‘Alauddin ‘Ali
Ahmad Sabir Rahmatullah ‘alaih telah berkembang dua aliran
Tariqat Chishtiyah di India iaitu Chishtiyah Nizamiyah dan
Chishtiyah Sabiriyah.

5. TARIQAT SYADZILIYAH

PENDIRI Tariqat Syadziliyah adalah Hadhrat Syeikh
Nuruddin Abu Hassan ‘Ali Asy-Syadzili Al-Maghribi Al-
Hussaini Al-Idrisi Rahmatullah ‘alaih Bin ‘Abdullah Bin
‘Abdul Jabbar Bin Tamim Bin Hormuz Bin Hatim Bin Qusyai
Bin Yusuf Bin Yusya’ Bin Warad Bin Abi Battal ‘Ali Bin
Ahmad Bin Muhammad Bin ‘Isa Bin Idris Bin ‘Umar Bin Idris
Bin ‘Abdullah Bin Hassan Al-Mutsanna Bin Abu ‘Ali
Muhammad Hassan Bin ‘Ali Bin Abu Talib Karramallahu
Wajhahu. Beliau adalah dari keturunan Hadhrat Hassan bin
‘Ali bin Abi Talib Radhiyallahu ‘Anhuma.

Beliau dilahirkan pada tahun 593 Hijrah bersamaan
1195 Masihi di Ghamarah, sebuah perkampungan di Sabtah,
Afrika. Beliau mempelajari Ilmu Fiqih dan Tasawwuf di Tunis
dan kemudian bermukim di Syadzilah.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
78
Beliau telah mengembara ke Negeri Iraq dan telah
berguru dengan seorang ‘Ulama terkenal di Iraq yang
bernama Hadhrat Syeikh Abul Fattah Al-Wasiti Rahmatullah
‘alaih.

Hadhrat Syeikh Abul Fattah Al-Wasiti Rahmatullah
‘alaih pernah berkata kepadanya,
“Engkau telah datang ke Iraq semata-mata untuk
mencari Wali Qutub, sedangkan Wali Qutub yang engkau cari
itu telah pun berada di negaramu sendiri. Oleh itu engkau
pulanglah dengan segera ke negara asalmu, pasti engkau akan
menemuinya.”

Setelah itu Hadhrat Syeikh Nuruddin Abu Hassan ‘Ali
Asy-Syadzili Rahmatullah ‘alaih pun pulang ke negaranya dan
akhirnya telah bertemu dengan Wali Qutub yang
dimaksudkan yang bernama Hadhrat Syeikh Wali ‘Arif Siddiq
Qutub Ghauts Abu Muhammad ‘Abdus Salam Bin Bashish
As-Syarif Al-Hassani Rahmatullah ‘alaih.

Hadhrat Syeikh Nuruddin Abu Hassan ‘Ali Asy-
Syadzili Rahmatullah ‘alaih telah menceritakan:
“Ketika aku mula-mula datang menemui Syeikh Abu
Muhammad di desa Magharah, aku dapati beliau hanya
tinggal di sebuah pondok kecil yang terletak di suatu puncak
bukit di desa tersebut. Sebelum menemui beliau, aku telah
mandi terlebih dahulu di sebuah perigi yang terletak di kaki
bukit itu. Setelah itu barulah aku mendaki bukit tersebut
untuk menemui beliau sebagai seorang yang sangat
memerlukan ilmu dan tunjuk ajar daripada seorang Guru.
Tiba-tiba dengan tanpa ku duga, beliau telah turun dari
puncak bukit sana untuk menemuiku.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
79
Bila melihatku beliau lantas berkata,
“Selamat datang ‘Ali Bin ‘Abdullah Bin ‘Abdul Jabbar.”

Beliau kemudiannya telah menyebut nasab
keturunanku sehingga bersambung kepada Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Beliau berkata lagi kepadaku,
“Wahai ‘Ali, kami tahu bahawa datangnya engkau
kepada kami pada hari ini adalah sebagai seorang yang tidak
berilmu dan kurang amalannya. Jesteru itu, pengembaraan
engkau ini bertujuan ingin mengambil daripada kami
kekayaan Dunia dan Akhirat.”

Setelah itu timbullah rasa kagumku terhadap beliau
dan aku telah menetap bersama-sama beliau di puncak bukit
tersebut untuk beberapa hari. Di sanalah Allah Subhanahu Wa
Ta’ala telah membuka pandangan Basirahku dan mata hatiku.
Jesteru itu aku telah dapat menyaksikan berbagai Karamah
yang menyalahi adat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu
Wa Ta’ala kepada beliau.”

Suatu ketika gurunya Hadhrat Syeikh Wali ‘Arif Siddiq
Qutub Ghauts Abu Muhammad ‘Abdus Salam Bin Bashish
As-Syarif Al-Hassani Rahmatullah ‘alaih telah berkata kepada
beliau,
“Wahai ‘Ali, pergilah engkau ke Afrika dan tinggallah
di sana di sebuah kota yang diberi nama Syadzilah kerana
sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan menamakan
engkau dengan nama Asy-Syadzili. Selepas itu engkau
hendaklah berpindah ke kota Tunis dan semasa di kota
tersebut engkau akan dikenakan ujian oleh Allah Subhanahu
Wa Ta’ala melalui pemerintahnya. Kemudian hendaklah
engkau berpindah pula ke sebuah negeri yang berada di
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
80
sebelah Timur. Di sanalah engkau akan mewarisi martabat
Wali Qutub.”

Kata Hadhrat Imam Asy-Syadzili Rahmatullah ‘alaih,
“Aku katakan kepada guruku Syeikh Abu Muhammad,
“Wahai guruku, berikanlah wasiatmu kepadaku.”

Lalu Guruku berkata,
“Allah Allah! Hendaklah engkau memelihara lidahmu
daripada memperkatakan tentang keaiban manusia.
Sucikanlah hatimu daripada terpengaruh dengan perbuatan-
perbuatan maksiat yang dilakukan oleh mereka. Peliharalah
anggotamu dan tunaikanlah segala amalan Fardhu yang
diwajibkan kerana dengan ini engkau akan mendapat
pemeliharaan dan pengawasan yang sempurna daripada
Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Janganlah engkau mengingatkan
manusia melainkan dengan hak-hak mereka yang mesti
engkau tunaikan, yang telah dipertanggungjawabkan oleh
Allah Subhanahu Wa Ta’ala ke atas dirimu kerana
sesungguhnya dengan ini akan sempurnalah sifat Wara’
engkau. Berdoalah engkau dengan kalimah-kalimah berikut:"

"Ya Allah! Rahmatilah daku dengan memelihara diriku
daripada sibuk menyebutkan segala keaiban manusia,
kepincangan dan kelemahan yang terdapat pada diri mereka.
Selamatkanlah daku daripada kejahatan mereka. Engkau
cukupkanlah daku dengan anugerah kebaikanMu daripada
mengharapkan simpati kebaikan mereka. Engkau
jadikalanlah daku sebagai pemimpin mereka dengan
keistimewaan-keistimewaan yang telah Engkau kurniakan
kepadaku. Sesungguhnya Engkau amat berkuasa ke atas
setiap sesuatu.”

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
81
Beliau wafat pada bulan Syawal pada tahun 656 Hijrah
bersamaan 1258 Masihi ketika berusia 63 tahun di padang
pasir ‘Aidzab sewaktu melakukan perjalanan Haji ke Baitullah
dan beliau telah dikebumikan di Humaythra, Mesir. Tariqat
beliau merupakan lanjutan dari Tariqat yang dibawa oleh
Hadhrat Abu Madyan Syu’aib Rahmatullah ‘alaih yang wafat
pada tahun 594 Hijrah bersamaan 1198 Masihi dan maqamnya
kini berada di Algeria.

Kitab karangan beliau tentang adab Tasawwuf berjudul
Al-Amin dan As-Sirrul Jalil Fi Khawwasi Hasbunallahi Wa
Ni’mal Wakil. Antara pengikutnya yang masyhur ialah Abul
‘Abbas Al-Mursi Rahmatullah ‘alaih dan Hadhrat Syeikh Ibnu
‘Ataillah Iskandari Rahmatullah ‘alaih yang mengarang kitab
Al-Hikam. Tariqat ini banyak berkembang di Tanah ‘Arab dan
di bahagian utara Afrika terutamanya di Maghribi (Marokko).
Ramai Para Masyaikh di Universiti Al-Azhar di Mesir menjadi
pengikut Tariqat Syadziliyah.


6. TARIQAT MAULAWIYAH

PENDIRI Tariqat Maulawiyah adalah Hadhrat Syeikh
Maulana Jalalluddin Muhammad Ar-Rumi Rahmatullah
‘alaih. Beliau wafat pada tahun 672 Hijrah bersamaan 1273
Masihi dan dikebumikan di Konya, Turki. Beliau merupakan
seorang yang ‘Alim dalam pelbagai bidang ilmu khususnya
Ilmu Kalam. Beliau telah mengarang sebuah kitab tentang
Tasawwuf yang berjudul Matsnawi dan merupakan sebuah
kitab dalam bentuk syair berbahasa Farsi dan ‘Arab. Antara
kata-katanya:

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
82
Ilme Baatin Hamchu Masqa, Ilme Zaahir Hamchu Sheer
Ke Buwad Sheer Masqa, Ke Buwad Bey Pir Pir

Terjemahan: Ilmu Batin ibarat keju dan Ilmu Zahir ibarat susu;
sepertimana keju takkan terhasil tanpa susu, Ilmu Batin
takkan terhasil tanpa Syeikh, Syeikh.

Adalah diriwayatkan pada suatu ketika Hadhrat
Maulana Jalalluddin Ar-Rumi Rahmatullah ‘alaih sedang
mengajar murid-muridnya di sebuah halaman terbuka
bersebelahan dengan kolam air, seorang Sufi yang berpakaian
selekeh tetapi mempunyai keruhanian yang tinggi bernama
Hadhrat Shamsuddin At-Tabrezi Rahmatullah ‘alaih datang
ke majlisnya dan memerhatikan mereka.

Dia melihat Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-Rumi
Rahmatullah ‘alaih sedang melakukan pembacaan kitab-kitab
yang bertuliskan tangan di dalam majlis pengajarannya.

Hadhrat Shamsuddin At-Tabrezi Rahmatullah ‘alaih
bertanya kepada Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-Rumi
Rahmatullah ‘alaih apakah yang ada di dalam kitab-kitab itu?

Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-Rumi Rahmatullah
‘alaih pun menjawab,
“Wahai Sufi, di dalamnya terkandung ilmu yang
menjangkaui batas kefahamanmu, jadi eloklah engkau
teruskan dengan biji-biji Tasbih.”

Tanpa di sedari oleh Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-
Rumi Rahmatullah ‘alaih, Hadhrat Shamsuddin At-Tabrezi
Rahmatullah ‘alaih telah mencampakkan kesemua kitab-kitab
itu ke dalam kolam air.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
83
Apabila pengikut Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-
Rumi Rahmatullah ‘alaih melihatkan keadaan tersebut,
mereka mula memukul Hadhrat Shamsuddin At-Tabrezi
Rahmatullah ‘alaih dan jeritannya telah sampai ke telinga
Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-Rumi Rahmatullah ‘alaih
lalu beliau merungut kerana ilmu-ilmunya yang berharga
telah dimusnahkan.

Hadhrat Shamsuddin At-Tabrezi Rahmatullah ‘alaih
pun berkata,
“Katakan kepada murid-murid kamu agar melepaskan
aku dan aku akan mengembalikan kitab-kitab kamu.”

Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-Rumi Rahmatullah
‘alaih menganggap perkara itu adalah mustahil tetapi beliau
menjadi takjub apabila melihat Hadhrat Shamsuddin At-
Tabrezi Rahmatullah ‘alaih mengucapkan Bismillah,
mengangkat kitab-kitab yang basah dari kolam air,
meniupkan habuk-habuk pada kitab-kitab tersebut dan
memulangkannya kembali dalam keadaan sediakala kepada
Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-Rumi Rahmatullah ‘alaih.

Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-Rumi Rahmatullah
‘alaih bertanya kepada Hadhrat Shamsuddin At-Tabrezi
Rahmatullah ‘alaih,
“Bagaimana kau dapat melakukan yang sedemikian?

Lalu Hadhrat Shamsuddin At-Tabrezi Rahmatullah
‘alaih pun menjawab,
“Ilmu ini adalah di luar jangkauan kefahaman
pemikiranmu, jadi eloklah engkau teruskan mengajar murid-
muridmu.”

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
84
Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-Rumi Rahmatullah
‘alaih terus jatuh di kaki Hadhrat Shamsuddin At-Tabrezi
Rahmatullah ‘alaih dan terus dihanyutkan dalam gelombang
cinta dan kasih sayang.

Kehadiran seorang Sufi yang selekeh seperti Hadhrat
Shamsuddin At-Tabrezi Rahmatullah ‘alaih telah mengubah
Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-Rumi Rahmatullah ‘alaih
dari seorang Ulama Ilmu Kalam kepada seorang Pencinta
Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-Rumi Rahmatullah
‘alaih telah berkata dalam syairnya,

Sad Kitaboh Sad Waraq Dar Nare Kun
Aur Jaanoh Dil Rah Janibeh Dil Daar Kun

Terjemahan: Seribu kitab dan seribu kertas campakkannya ke
dalam api; dan hadapkanlah diri dan hatimu kepada Auliya.

Maulvi Hargiz Na Shud Maulae Rumi
Ta Ghulame Shams Tabrezi Na Shud

Terjemahan: Maulawi ini sekali-kali takkan menjadi Maulana
Rumi; sehinggalah dia menjadi hamba kepada Shamsuddin
Tabrezi.

Para pengikut Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-Rumi
Rahmatullah ‘alaih mengamalkan Sama’ iaitu upacara zikir
secara berjemaah dengan menggunakan alat-alat bunyian dan
Para Darwish yang berpakaian putih akan menari berputar-
putar mengikut alunan muzik sambil menyebut zikir
mengingati Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
85
Para Darwish adalah istilah yang mereka gunakan
terhadap mereka yang menuruti jalan kesufian. Menurut
mereka, Sama’ merupakan suatu perjalanan mistikal Ruhani
seseorang menerusi minda fikirannya dan cintanya kepada
kesempurnaan.

Dengan menghadapkan diri mereka kepada kebenaran,
para pengikut akan disuburkan dengan cinta, mematikan
keakuan diri, mencari kebenaran yang hakiki dan seterusnya
menuju kepada kesempurnaan, lalu kembali dari perjalanan
Ruhaninya sebagai seorang insan yang mencapai kematangan
dalam kesempurnaan, mencintai seluruh makhluk dan
berkhidmat kepada mereka.


7. TARIQAT TIJANIYAH

PENDIRI Tariqat Tijaniyah adalah Hadhrat Syeikh Sayyid
Abu ‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar bin Ahmad
Syarif At-Tijani Rahmatullah ‘alaih, lahir di ‘Ain Mahdi pada
tahun 1150 Hijrah bersamaan 1738 Masihi. Beliau
berketurunan Hadhrat Sayyidina Hassan Ibni ‘Ali Ibni Abi
Talib dari sebelah bapanya. Gelaran Tijani adalah dari
keturunan sebelah ibunya yang bernama Tijanah.

Beliau telah menghafal Al-Quran ketika berusia 7
tahun, kemudian mempelajari ilmu-ilmu Islam sehingga
beliau berusia 21 tahun, lalu beliau mula bergaul dengan
orang-orang Sufi. Bermazhab Maliki dan seorang yang ‘Alim
dalam bidang Ilmu Usul dan Furu’ serta Ilmu Tasawwuf.
Beliau wafat pada tahun 1230 Hijrah bersamaan 1815 Masihi
pada usianya 80 tahun dan dikuburkan di Fez.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
86
Beliau mengerjakan Haji di Makkah pada tahun 1186
Hijrah bersamaan 1773 Masihi dan telah sempat berkenalan
dengan Hadhrat Muhammad Bin Abdul Karim As-Samman
yang merupakan pendiri Tariqat Sammaniyah serta telah
sempat mempelajari ilmu-ilmu berkenaan rahsia Batin
darinya. Dalam tahun 1196 Hijrah bersamaan 1782 Masihi,
beliau telah pergi ke Tilimsan untuk menambah ilmu dari
Hadhrat Abu Samghun Rahmatullah ‘alaih dan Hadhrat As-
Salalah Rahmatullah ‘alaih.

Amalan Tariqat Tijaniyah ini adalah sangat sederhana
dan Wazifahnya yang mudah iaitu terdiri dari bacaan Istighfar
sebanyak 100 kali, Selawat 100 kali dan Tahlil 100 kali yang
boleh dilakukan dua kali sehari iaitu pada waktu pagi dan
petang. Tempoh pagi adalah dari selepas Solat Subuh sampai
habis waktu Dhuha, manakala tempoh waktu petang adalah
dari sesudah Solat ‘Asar sehinggalah habis waktu ‘Isya. Lafaz
Selawat yang diamalkan adalah berbunyi seperti berikut:

Allahumma Solli ‘Ala Sayyidina Muhammadin
Al-Fatihi Lima Ughliqa Wal Khatimi Lima Sabaqa
Nasirul Haqqi Bil Haqqi Wal Hadi Ila Siratil Mustaqim
Wa ‘Ala Alihi Haqqa Qadruhu Wa Miqdaruhul ‘Azim.

Terjemahan: Ya Allah, limpahkanlah Rahmat ke atas Penghulu
kami Muhammad, yang menjadi pembuka bagi segala yang
tertutup dan yang menjadi penutup sekelian yang terdahulu,
pembantu kebenaran dengan kebenaran dan yang
memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan begitu
juga ke atas ahli keluarganya dengan kadar yang sebenarnya
dan dengan kadar yang besar.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
87
Ajaran Tariqat ini menetapkan beberapa syarat untuk
melakukan zikir iaitu pertama sekali hendaklah berwudhu,
bersih badan, pakaian dan tempat zikir juga hendaklah bersih,
menutup aurat, tidak boleh berbicara sambil berzikir, niat
yang tegas dan ikhlas dan mengucapkan setiap kalimah zikir
sambil duduk menghadap ke arah Kiblat.

Tariqat ini juga mengamalkan Rabitah Syeikh dan
sentiasa menuruti nasihat-nasihat Syeikh. Tariqat ini
berkembang di kawasan Barat dan Utara Afrika terutamanya
di Senegal, Mesir dan sebelah Barat Jazirah Arab. Tariqat ini
telah berkembang di Indonesia pada sekitar tahun 1928 Masihi
di sebuah tempat yang bernama Tasik Malaya, Cirebon, Jawa
Barat.

Seorang Syeikh Sufi yang bernama Hadhrat ‘Ali Bin
‘Abdullah At-Tayyib Al-Azhari yang berasal dari Madinah
telah menulis sebuah kitab yang berjudul Munayatul Murid
yang diterbitkan di Tasik Malaya pada tahun 1928 Masihi
yang berisi petunjuk tentang kehadiran Tariqat ini di Cirebon,
Jawa Barat.


8. TARIQAT SANUSIYAH

PENDIRI Tariqat Sanusiyah adalah Hadhrat Syeikh Sayyid
Muhammad bin ‘Ali As-Sanusi Rahmatullah ‘alaih, lahir pada
tahun 1791 Masihi di Tursy berdekatan Mushtaghnam yang
sekarang dikenali sebagai negara Algeria atau Aljazirah.
Hadhrat Syeikh Sayyid Muhammad bin ‘Ali As-Sanusi
Rahmatullah ‘alaih meninggal dunia di Jaghbub.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
88
Hadhrat Syeikh Sayyid Muhammad bin ‘Ali As-Sanusi
Rahmatullah ‘alaih mula-mula mendapat didikan agama dari
seorang guru yang bernama Hadhrat Abu Ras Rahmatullah
‘alaih yang meninggal dunia pada tahun 1823 Masihi dan dari
Hadhrat Belganduz Rahmatullah ‘alaih yang meninggal dunia
pada tahun 1829 Masihi di tempat tinggalnya sendiri.

Kemudian beliau telah pergi ke Fas untuk
memperdalamkan ilmu mengenai Tafsir Al-Quran dan ‘Ilmu
Hadits, ‘Ilmu Hukum Fiqah serta lanjutan ilmu-ilmu
pengajaran Islam dari tahun 1821 hingga 1828 Masihi. Beliau
pergi mengerjakan Haji ke Mekah melalui jalan darat melalui
Tunisia Selatan dan Mesir.

Di Mekah, beliau telah mendirikan Zawiyah tempat
melatih murid-murid Tariqatnya di sebuah gunung yang
terkenal bernama Jabal Abu Qabais. Beliau juga telah
mendirikan Zawiyahnya di Cyreinaica, Baidha Temessa dan
Jaghdub, kemudian menghembuskan nafasnya di sana pada
tahun 1855 Masihi.

Beliau mempunyai dua orang putera yang bernama
Sidi Muhammad Al-Mahdi yang lahir pada tahun 1844 dan
meninggal dunia pada tahun 1961 Masihi di Guro yang
menjadi Khalifah kepada Hadhrat Syeikh Sayyid Muhammad
bin ‘Ali As-Sanusi Rahmatullah ‘alaih. Puteranya yang kedua
bernama Sidi Muhammad Syarif yang lahir pada tahun 1846
dan meninggal dunia pada tahun 1896 Masihi.

Hadhrat Sidi Muhammad Al-Mahdi meninggalkan dua
orang putera yang bernama Sidi Muhammad Idris yang telah
diangkat menjadi raja kecil di bawah pengawasan Itali dari
tahun 1916 hingga 1923 Masihi, dan Sidi Muhammad Ridha
yang telah dikurniakan dengan enam orang putera yang
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
89
bernama Sidi Ahmad Syarif yang telah diangkat sebagai
Khalifah Tariqat Sanusiyah antara tahun 1901 hingga 1916
Masihi, Sidi Muhammad Al-‘Abid, Sidi ‘Ali Al-Khattab, Sidi
Safiuddin, Sidi Al-Halal dan Sidi Ar-Ridha.

Markaz Tariqat Sanusiyah pada mulanya berada di
Jaghdub antara tahun 1855 hingga 1895, kemudian berpindah
ke Kufra pada tahun 1895 hingga 1899 dan kemudiannya telah
berpindah ke Guro pada tahun 1899. Pada tahun 1902
markaznya telah kembali berpindah di Kufra manakala
zawiyah-zawiyahnya telah meningkat dari dua puluh buah
dalam tahun 1859 telah menjadi seratus buah dalam tahun
1884 Masihi.

Tariqatnya berkembang luas dari Maroko hingga ke
Somalia dan daerah pedalaman Libya. Tariqat ini bersifat
keras terutamanya dalam melakukan Jihad atas Jalan Allah
dan mentaati para pemimpinnya. Antara wirid-wirid yang
dilakukan oleh penganut Tariqat ini ialah zikir “Ya Latif”
sebanyak seribu kali secara Sirr. Mereka berpegang dengan
Hukum Syara’ yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits
menuruti Mazhab Maliki.

Tariqat Sanusiyah ini juga dikatakan mempunyai
pengaruh Tariqat Tijaniyah dan Tayyibiyah yang merupakan
cabang dari Tariqat Amirghaniyah, Rashidiyah dan Idrisiyah
yang dinisbatkan dengan gurunya Hadhrat Ahmad Bin Idris
Al-Fasi Rahmatullah ‘alaih yang meninggal dunia pada tahun
1837 Masihi di Sabia.

Di katakan juga bahawa Tariqat Sanusiyah ini
merupakan cabang dari Tariqat Qadiriyah yang telah
dikembangkan oleh Hadhrat Ibnu Dabbagh Rahmatullah
‘alaih di sekitar tahun 1700 Masihi di Marokko. Tariqat
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
90
Sanusiyah adalah sangat sederhana dalam amalan wiridnya
dan tidak menyimpang daripada ajaran Islam yang asli.


9. TARIQAT HADDADIYAH

PENDIRI Tariqat Haddadiyah adalah Hadhrat Syeikh
‘Abdullah Ba ‘Alawi Haddad Al-Hamdani Rahmatullah ‘alaih.
Beliau wafat pada tahun 1095 Hijrah. Tariqat ini bersumber
dari Silsilah Tariqat Qadiriyah Hadhrat Syeikh ‘Abdul Qadir
Al-Jailani Rahmatullah ‘alaih. Pengikut Tariqat ini banyak di
negara-negara ‘Arab, Malaysia dan Indonesia.

Tariqat Haddadiyah dan Qadiriyah mengamalkan
Suluk Khalwat selama 40 hari yang biasa disebut sebagai
Suluk Arba’in dalam bahasa ‘Arab atau Chillah dalam bahasa
Parsi. Seseorang Murid perlu melakukan sebanyak tujuh kali
Cillah bagi menyempurnakan perjalanan Suluk Tariqat
Qadiriyah.

Selain dari yang disebutkan di atas, terdapat banyak
lagi Tariqat yang tidak hamba nyatakan di sini secara
terperinci namun di terima di sisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
Terdapat lebih dari 40 jalan Tariqat muktabar di atas
muka bumi ini dan ianya telah berkembang dengan meluas
semenjak turun temurun. Walaubagaimanapun terdapat juga
jalan Tariqat yang sesat lagi menyesatkan yang tidak
membawa manusia kepada Allah dan Rasul bahkan
sebaliknya membawa manusia ke arah kesyirikan,
bertuhankan hawa nafsu dan kemunafikan; Na’uzubillahi Min
Zalik.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
91
Hamba yang dhaif ini berkata, hendaklah kita
memohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala agar Dia
menunjukkan kita dengan aliran jalan Tariqat yang Haq
menuruti Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan Allah
menunjukkan kita kepada jalan Tariqat yang benar dan sesuai
sepertimana yang telah ditetapkan semenjak azali bagi orang-
orang yang Batin Ruhaninya cinta untuk kembali kepada
Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Wallahu A’lam.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
92
PERMULAAN JALAN DAN JALAN
PERMULAAN

enerusi jalan Tariqat Naqshbandiyah ini hamba
yang faqir telah menerima Tawajjuh dari
beberapa orang Syeikh secara Zahir dan Batin
yang di antaranya adalah Syaikhul Masyaikh Sayyidina Wa
Murshidina Qiblah Hadhrat Maulana Khan Muhammad Sahib
Khanqah Sirajiah, Hadhrat Syeikh Raja Ashman Shah Al-
Haqqani Putera Sultan Azlan Shah Perak Darul Ridzuan,
Hadhrat Syeikh Muhammad Kamal Bin Muhammad Syuhud
Al-Khalidi Rumah Suluk Changkat Chermin Batu Gajah,
Hadhrat Syeikh Muhammad ‘Ali Rumah Suluk Pondok Upeh
Balik Pulau dan Hadhrat Syeikh Muhammad Hisham Al-
Kabbani Khalifah Kanan Hadhrat Syeikh Muhammad Nazim
Adil Al-Qubrusi Al-Haqqani Qaddasallahu Asrarahum.

Hamba juga menerima Tawajjuh khas secara Batin dari
sebilangan Para Masyaikh dan mengambil limpahan Faidhz
menerusi jalan Uwaisiyah, khususnya dari Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam,
Hadhrat Ghautsul Tsaqilain Qutubul Aqtab Sultanul Awliya
Syeikh ‘Abdul Qadir Al-Jailani Rahmatullah ‘alaih, Hadhrat
Shah Muhammad Bahauddin Naqshband Bukhari
Rahmatullah ‘alaih, Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf
Tsani Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi Rahmatullah ‘alaih,
Hadhrat Khwajah Haji Dost Muhammad Qandahari
Rahmatullah ‘alaih dan Hadhrat Sultanul ‘Arifin Maulana
Syeikh Ismail Pulau Besar Rahmatullah ‘alaih.
Walaubagaimanapun pada hakikatnya, Hadhrat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala sendiri yang telah memberikan daku
petunjuk dan Dialah yang telah mengeluarkan daku dari
M
M

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
93
kegelapan kepada cahaya dan Dialah Tuhan yang sentiasa
memeliharaku dan mengajariku dan memberikan
TawajjuhNya serta melimpahkan limpahan FaidhzNya
terhadapku.

Daku dilahirkan pada 12 Jun 1973 Masihi bersamaan 1
Jamadil Awwal 1392 Hijriyah di Ipoh, Perak dan merupakan
anak yang ketiga dari 3 orang adik-beradik sesudah abangku
Jamalluddin dan kakakku Jamaliah. Ketika berusia 3 tahun
keluargaku telah berpindah ke Taiping, Perak. Ayahku
bernama Noordin bin Haji ‘Abdur Rahim dari keturunan Rao
atau Rawa yang berasal dari Tanah Sumatera di Pagar Ruyung
lalu berhijrah ke Teluk Intan, Perak. Datukku Haji ‘Abdur
Rahim adalah seorang ‘Ulama di Hilir Perak yang
bertanggungjawab mendidik dan mentarbiyah pengetahuan
Agama Islam kepada Raja Muda Perak di Madrasahnya di
Teluk Intan sebelum ditabalkannya menjadi Sultan Perak.
Antara yang telah menerima didikannya adalah Al-Marhum
Sultan Yusuf Syah dan Al-Marhum Sultan Idris Syah. Silsilah
keturunan Rawa datukku sampai kepada Tahan.

Ibuku bernama Wan Siti Halijah, bapanya bernama
‘Abdur Rahman dan ibunya bernama Wan Siti Aminah dan
ibunya bernama Wan Siti ‘Aisyah dan merupakan keturunan
Puteri Saadong yang berasal dari Kelantan, ayahandanya
bernama Raja Loyor, putera kepada Nik Jamaluddin, putera
kepada Wan ‘Abdul Muzaffar, putera kepada Wan Abu
‘Abdullah atau digelar Wan Bo atau digelar Maulana Asy-
Syeikh Israil, putera kepada ‘Ali Nurul ‘Alam atau digelar
Patih Aria Gajah Mada atau digelar Sultan Qumbul dan beliau
adalah putera kepada Hadhrat Maulana Sayyid Hussain
Jamaluddin Al-Kubra Rahmatullah ‘alaihi hasil daripada
perkahwinannya dengan Puteri Syahirah atau digelar Puteri
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
94
Selindung Bulan dari negeri Kelantan Cermin Jeddah Serambi
Mekah. Keturunan ibuku adalah dari Hadhrat Syeikh Sayyid
Jamaluddin Al-Kubra yang telah datang dari Tanah Hindi ke
Nusantara untuk menyebarkan Dakwah Islamiyah khususnya
Aceh, Pasai dan Perlak di Sumatera, Kedah, Perak, Melaka,
Terengganu, Kelantan dan Pattani di Semenanjung Tanah
Melayu sehingga ke Champa, Selatan Filipina dan Tanah
Jawa.

Silsilah keturunan beliau sampai kepada Hadhrat
Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
seperti berikut:
Syeikh Sayyid Jamaluddin Al-Kubra bin Sayyid Shah
Ahmad Jalalluddin bin Sayyid Shah ‘Abdullah bin Sayyid
‘Abdul Malik bin Sayyid ‘Alwi Hadhramaut bin Sayyid
Muhammad bin Sayyid ‘Ali bin Sayyid ‘Alwi bin Sayyid
Muhammad bin Sayyid ‘Alwi bin Sayyid ‘Ubaidillah bin
Sayyid Ahmad Muhajir bin Sayyid ‘Isa Syakar bin Sayyid
Muhammad bin Sayyid ‘Ali bin Sayyid Ja’afar As-Sadiq bin
Sayyid Muhammad Baqir bin Sayyid ‘Ali Zainal ‘Abidin bin
Hadhrat Imam Hussain putera kepada Hadhrat Sayyidina
‘Ali Karramallahu Wajhah dan Hadhrat Sayyidatun Nisa
Sayyidatina Fatimah Az-Zahra puteri Hadhrat Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Ayahku meninggal dunia ketika daku berusia 8 tahun
dan ibuku mengasuh serta mendidikku dengan ‘Ilmu Syari’at
dan mengajarkanku Al-Quran serta Solat. Ibuku juga telah
menghantarku ke sekolah Agama dan sekolah Akademik
untuk mempelajari ilmu agama dan ilmu akademik kerana
keperluan terhadap ilmu-ilmu tersebut amat besar dalam
kehidupan duniawi. Daku gemar membaca buku-buku dan
kitab-kitab semenjak kecil dan ibuku selalu membacakan kitab
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
95
Qisasul Anbiya dan Manaqib Hadhrat Syeikh ‘Abdul Qadir
Al-Jailani Rahmatullah ‘alaih kepadaku dan daku pula amat
gemar membaca kitab Tazkiratul Auliya karangan Hadhrat
Syeikh Fariduddin ‘Attar Rahmatullah ‘alaih.

Hamba yang faqir ini telah dikurniakan Nur Hidayah
dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebagai seorang Majzub pada
tahun 1991 Masihi ketika daku berusia 19 tahun. Daku telah
mengalami Jazbah untuk menuju ke Hadhrat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala menerusi zikir yang banyak di dalam
hati. Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mengeluarkan diriku
dari Zulmat kepada Nur. Seterusnya menyedari
tanggungjawabku sebagai seorang Salik, daku telah keluar di
Jalan Allah dengan niat mengislahkan diri dan Mujahadah
selama 40 hari di Negeri Sembilan bersama Jemaah Dakwah
dan Tabligh. Dengan Hidayah dan ‘Inayah dari Allah
Subhanahu Wa Ta’ala, setelah kembali dari bertabligh di Jalan
Allah, hamba telah disampaikan ke Maqam Hadhrat Sultanul
‘Arifin Maulana Syeikh Ismail Rahmatullah ‘alaih di Pulau
Besar, Melaka dibawa oleh seorang hamba Allah yang
bernama Muhammad Zakaria yang ada menyertaiku di dalam
jemaah ketika berada di Jalan Allah. Beliau begitu ingin
membawaku ke Pulau Besar lalu membawaku ke sana dan
dengan izin Allah daku tiba di Pulau Besar dengan menaiki
perahu bersamanya.

Setibanya di Pulau Besar, Melaka daku telah dibawa ke
Masjid lalu daku pun bersolat dua raka’at dan daku telah
dibai‘ahkan dengan dengan seorang Syeikh dari Silsilah
Qadiriyah yang dinisbatkan kepada Sultanul Auliya Hadhrat
Maulana Syeikh ‘Abdul Qadir Al-Jailani Rahmatullah ‘alaih.
Daku diberikan awrad zikir Tariqat Qadiriyah untuk
diamalkan tanpa sempat daku bertanyakan nama Syeikh
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
96
tersebut dan kemudian daku dibawa ke maqam Hadhrat
Sultanul ‘Arifin Maulana Syeikh Ismail Rahmatullah ‘alaih.
Beliau adalah cicit kepada Hadhrat Maulana Syeikh ‘Abdul
Qadir Jailani Rahmatullah ‘alaih dan merupakan generasi ke-
14 keturunan Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Salasilah keturunan beliau dari
bapanya adalah seperti berikut:

Syeikh Ismail bin Syeikh ‘Abdul Qadir bin Syeikh
‘Abdul Jabbar bin Syeikh Salih bin Ghautsul A’zam Qutbul
Aqtab Sultanul Auliya Hadhrat Maulana Syeikh Muhyiddin
‘Abdul Qadir Al-Jailani Rahmatullah ‘alaih bin Al-Imam
Sayyid Abi Saleh Musa Janki Dosti bin Al-Imam Sayyid
‘Abdullah bin Al-Imam Sayyid Yahya Az-Zahid bin Al-Imam
Sayyid Muhammad bin Al-Imam Sayyid Daud bin Al-Imam
Sayyid Musa bin Al-Imam Sayyid ‘Abdullah bin Al-Imam
Sayyid Musa Al-Jun bin Al-Imam Sayyid ‘Abdullah Al-
Mahdhi bin Al-Imam Sayyid Al-Hassan Al-Mutsanna bin Al-
Imam Sayyid Al-Hassan As-Sibthi bin Al-Imam Sayyidina
‘Ali Karramallahu Wajhahu dan Sayyidatun Nisa Fatimah
Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam.

Syeikh Ismail Rahmatullah ‘alaih dilahirkan di Baghdad
pada hari Jumaat di antara waktu Maghrib dan ‘Isya iaitu 17
Rabi‘ul Awwal tahun 867 Hijrah. Ibunya bernama Fatimah,
seorang wanita yang Salihah di dalam negeri Baghdad.
Menurut riwayat yang tertulis di dalam manaqibnya Tuhfatul
Abrar, pada malam kelahirannya 116 bayi turut dilahirkan di
dalam negeri Baghdad dan kesemuanya dilahirkan sebagai
Auliya Allah dan kesemua bayi tersebut menjadi murid
kepada Syeikh Ismail Rahmatullah ‘alaih.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
97
Ketika dia berusia 3 tahun, penduduk Baghdad
menghadapi masalah menentukan tarikh permulaan
Ramadhan kerana anak bulan tidak kelihatan. Maka Syeikh
Ismail Rahmatullah ‘alaih yang pada masa itu masih anak
kecil berusia tiga tahun mengangkat tangan kanannya dan
dengan menggunakan jari kelingkingnya, beliau
mengisyarahkan ke arah anak bulan yang tidak kelihatan, lalu
anak bulan pun mulalah kelihatan. Ibunya dan semua yang
ada menyaksikan kejadian itu berasa takjub dan tergamam
dengan keajaiban itu dan bertambah kasih sayang mereka
kepada Syeikh Ismail Rahmatullah ‘alaih.

Sewaktu Syeikh Ismail Rahmatullah ‘alaih berusia 7
tahun dia telah mengikuti rombongan ahli penduduk
Baghdad menunaikan Haji di Baitullah dan setelah selesai
mengerjakan haji mereka pun pergi ke Madinah untuk
menziarahi Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Menurut salah seorang yang menyertai rombongan
tersebut:
“Apabila kami telah sampai ke Raudhah yang mulia
untuk menziarah Maqam Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang mulia, kami dan
anak tersebut (Syeikh Ismail Rahmatullah ‘alaih) pun mulalah
membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah dengan doa-doa
yang baik-baik dan yang penting-penting menurut Syari’at
Muhammadiyah.

Kemudian kami terdengar suara dari belakang
Raudhah yang mulia dengan kata-kata berikut,
“Wahai anakku Ismail, hendaklah engkau bersafar
dengan mereka yang menyertai engkau ke Qutril Jawi (Tanah
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
98
Melayu Nusantara). Di kalangan mereka itu terdapat
saudara-saudaramu menerusi nasab keturunan dan kesemua
mereka akan menuruti engkau.”
"Kami pun bersyukur kepada Allah setelah mendengar
kata-kata tersebut dan kami pun kembali ke Baghdad.”

Syeikh Ismail Rahmatullah ‘alaih dihiasi dengan akhlak
yang baik dan adab yang mulia di kalangan Para Salihin. Dia
pun mula mempelajari ilmu-ilmu Funun sehingga menjadi
seorang yang ‘Alim, penghafaz Al-Quran, kuat beribadah,
kuat bermujahadah dan memiliki berbagai kelebihan.

Ketika dia sudah meningkat dewasa, Allah
memberikannya ilham untuk hidup secara zuhud dan
melakukan ijtihad demi mengembangkan Agama Islam.
Beliau telah mendapat ilham dari Allah dan sekali lagi
berangkat menuju ke Raudhah Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam di
Madinah. Dia bersolat, membaca Al-Quran dan berdoa kepada
Allah Ta’ala memohon keizinan dariNya.

Dengan izin Allah, Dia memperlihatkan kedua tangan
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam yang mulia terkeluar dari dinding
maqamnya lalu dia mendengar suara Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang
mulia memanggilnya dengan berkata,
“Sejahtera ke atasmu wahai anakku Ismail,
berzuhudlah dan pergilah engkau dengan orang-orang yang
beserta engkau ke Tanah Jawi dan engkau hendaklah
menanggung dengan penuh kesabaran terhadap apa sahaja
dugaan yang akan datang dari sebarang kejahatan dan
keburukan dalam perjalanan itu dan kau akan sampai ke
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
99
sana. Berikanlah perkhabaran baik kepada Ummatku dengan
jalan-jalan petunjuk yang jelas. Hendaklah engkau
berkhemah di sebuah pulau yang mana terdapatnya
sekumpulan Jin Ifrit yang durjana dan hendaklah engkau
menziarahi moyangmu di Baghdad.”

Setelah menerima wasiat tersebut dia pun meminta izin
dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam kemudian menziarahi kubur neneknya
Hadhrat Siti Fatimah Al-Batul Radhiyallahu ‘Anha dan
suaminya Hadhrat Sayyidina ‘Ali Karramallahu Wajhahu.

Kemudian dia menziarahi kesemua kubur Para
Masyaikh mengambil limpahan Faidhz dari mereka dalam
perjalanan pulangnya ke Baghdad dan berdoa ke Hadhrat
Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang mana terhasillah ilmu-ilmu
rahsia padanya dari setiap seorang Syeikh yang diziarahinya.
Setibanya di Baghdad dia pun menziarahi kubur moyangnya
iaitu Hadhrat Qutubul Aqtab Sultanul Auliya Syeikh ‘Abdul
Qadir Al-Jailani Rahmatullah ‘alaih. Allah Subhanahu Wa
Ta’ala pun melimpahkan segala limpahan dan kemuliaan serta
ilmu Ma’rifat kepada Syeikh Ismail Rahmatullah ‘alaih
sepertimana yang dilimpahkanNya kepada datuknya dan
memimpinnya ke jalan yang lurus.

Kemudian pada ketika usianya mencapai 33 tahun iaitu
pada tahun 900 Hijrah, Syeikh Ismail Rahmatullah ‘alaih pun
berangkat menuju ke Tanah Jawi bersama 16 orang di dalam
jemaahnya dan salah seorang dari mereka adalah guru Syeikh
Ismail iaitu Hadhrat Syeikh Yusuf As-Siddiq Rahmatullah
‘alaih dan saudaranya iaitu Sayyid Ibrahim Ibni ‘Abdul Qadir
Rahmatullah ‘alaih.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
100
Mereka pun belayar ke Tanah Melayu menaiki bahtera
merentasi Lautan Hindi sehingga mereka sampai ke Selat
Melaka, mereka pun berdiam di atas bahtera.

Sesudah beberapa hari keberangkatan rombongan
Syeikh Ismail Rahmatullah ‘alaih menuju ke Tanah Melayu,
sebuah rombongan penduduk Basrah seramai 11 orang pula
menuju ke Tanah Melayu dan kemudian serombongan orang
‘Arab seramai 13 orang menuju ke Tanah Melayu dan sesudah
sebulan, datang lagi 2 orang sehingga jumlah mereka menjadi
43 orang.

Mereka kesemuanya bermastautin di sebuah pulau di
Selat Melaka yang terdapat sebuah bukit besar padanya.
Orang-orang Melayu memanggil pulau itu sebagai Pulau
Besar dan di sanalah Syeikh Ismail Rahmatullah ‘alaih
menjalankan tugasnya menyebarkan Agama Islam. Beliau
merupakan seorang yang terhimpun padanya kesempurnaan
Syari’at, Tariqat, Ma’rifat dan Haqiqat, seorang ahli
mujahadah yang ikhlas dan menduduki maqam Sultanul
‘Arifin yakni sultan bagi sekelian Ahli Ma’rifat. Beliau wafat
pada malam 17 Rabi‘ul Awwal tahun 965 Hijrah dengan
meninggalkan dua orang anak perempuan yang Salihah dan
seorang anak lelaki yang Salih.

Nisbat Batin beliau adalah Naqshbandiyah dan beliau
memperolehi dari gurunya Hadhrat Maulana Syeikh Yusuf
As-Siddiq Rahmatullah ‘alaih yang maqamnya juga berada di
Pulau Besar, Melaka bersebelahan dengan maqam Sultanul
‘Arifin Hadhrat Maulana Syeikh Ismail Rahmatullah ‘alaih.
Beliau merupakan seorang Syeikh Tariqat Qadiriyah,
Naqshbandiyah, Syattariyah dan Chishtiyah.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
101
Dengan Taufiq dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala daku
terus mengamalkan Zikir Jihri Awrad Qadiriyah yang telah
diberikan kepadaku sehingga mencapai Fana. Dengan
keberkatan limpahan Keruhanian Hadhrat Sultan Arifin
Syeikh Ismail Rahmatullah ‘alaih, inilah permulaan daku
menerima Nisbat Qadiriyah Naqshbandiyah.

Setelah mencapai maqam Fana atas jalan Zikir dan
Dakwah Tabligh, pada tahun 1992 Masihi, daku telah
diberikan Taufiq oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk
berkhidmat kepada seorang Da’i dan Wali Allah yang
bernama Hadhrat Syeikh Habibullah Rahmatullah ‘alaih di
Sungai Besi dan kemudiannya di Seri Petaling, yang
merupakan markaz Dakwah dan Tabligh di Nusantara. Daku
bertemu dengannya sewaktu Cillah 40 hari jemaah jalan kaki
di Perak, dari Taiping ke Kuala Kangsar bersama dengan
jemaah jalan kaki setahun dari Karachi, Pakistan. Daku telah
berkhidmat kepadanya selama setahun lalu diberikan Taufiq
oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk keluar berdakwah
tabligh selama 40 hari di Negeri Johor dan 40 hari di Medan,
Sumatera. Di samping itu daku juga giat menjalankan kerja-
kerja Maqami Jemaah Masjid dan menjalankan usaha
mengajak manusia keluar ke Jalan Allah di Kampung Aman,
Pokok Assam, Taiping, Perak. Membentuk jemaah dakwah
untuk menjalankan usaha di sekitar Pulau Pinang, Gombak,
Sungai Besi dan Seri Petaling. Kemudian daku berusaha
mengumpulkan perbelanjaan untuk keluar ke Jalan Allah
selama 4 bulan di benua Hindi iaitu 40 hari di negara India, 40
hari di Pakistan dan 40 hari di Bangladesh.

Pada tahun 1993 Masihi, sebelum hamba keluar 4 bulan
di Jalan Allah ke negara India, Pakistan dan Bangladesh untuk
Islah dan mempelajari usaha Dakwah dan Tabligh di sana,
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
102
hamba telah di temukan dengan Hadhrat Maulana Syeikh
Raja Ashman Shah, Putera Sultan Azlan Shah Negeri Perak
Darul Ridzuan yang merupakan Khalifah Hadhrat Maulana
Syeikh Nazim ‘Adil Qubrusi Al-Haqqani bagi rantau
Nusantara. Daku telah dibawa oleh seorang hamba Allah yang
juga merupakan saudaraku atas jalan Tariqat yang bernama
Muhammad Daud. Daku telah berbai‘ah dengan Hadhrat
Maulana Syeikh Raja Ashman Shah dan menerima Nisbat
Naqshbandiyah Haqqaniyah.

Kemudian daku pun berangkat ke India. Setelah 40 hari
daku berada di India, daku telah berbai‘ah dengan Amir
Jemaah Tabligh iaitu Hadratji Maulana Syeikh In’amul Hassan
di Basti Nizamuddin, Delhi atas jalan Dakwah dan Tabligh.
Beliau merupakan salah seorang Syeikh Besar Tariqat
Chishtiyah. Di India daku telah berpeluang untuk bersuhbah
dengan Para Masyaikh Chishtiyah dan daku juga telah
berpeluang menziarahi Maqam dan mengambil limpahan
Faidhz dari Hadhrat Maulana Syeikh Nizamuddin Awliya
Rahmatullah ‘alaih dan Hadhrat Maulana Syeikh Muhammad
Ilyas Rahmatullah ‘alaih yang merupakan pengasas gerakan
Jemaah Tabligh di India pada awal abad ke 19 Masihi
bersamaan abad ke 14 Hijrah.

Sekembali dari India, Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah
menemukan daku dengan seorang Syeikh Naqshbandiyah
Khalidiyah yang bernama Hadhrat Syeikh Muhammad
‘Abdullah Kamal Bin Muhammad Syuhud Rahmatullah 'alaih.
Daku telah berbai‘ah dengannya dan menjalani suluk di
bawah asuhannya di Rumah Suluk Changkat Cermin di Batu
Gajah, Perak dan Rumah Suluk Pondok Upeh di Balik Pulau,
Pulau Pinang. Menerusinya daku telah menerima Nisbat
Naqshbandiyah Khalidiyah.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
103
Pada tahun 1994 Masihi, hamba telah diberikan Taufiq
oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk mendalami ilmu-ilmu
Syari’at. Daku telah ke Lahore, Pakistan untuk belajar di
sebuah Madrasah yang bernama Al-Jami’ah Al-Ashrafiyah. Di
sana daku telah memulakan pengajian dengan menghafal
beberapa juzuk Al-Quran lalu mempelajari Nahwu, Saraf dan
Sighah Bahasa Arab, Bahasa Farsi, Adab Kesusasteraan Arab
dan Farsi, Mantiq, Balaghah dan Ma’ani, Fiqah dan Usul Fiqah
Mazhab Hanafi dan Syafi’i, terjemahan dan Tafsir Al-Quran
dari guruku yang bernama Hadhrat Maulana Ahmad ‘Ali Al-
Ashrafi dan Hadhrat Maulana Muhammad Zahid Al-Ashrafi.
Daku mempelajari Kitab Hidayah Ilmu Fiqah Hanafiyah dari
guruku Hadhrat Maulana Qari Imtiazur Rahman Thanwi
Sahib yang mana sempat daku bertemu dengannya di dalam
Masjidil Haram di Tanah Suci Mekkah ketika menunaikan
Umrah pada 1 Jamadil Awwal 1429 Hijriyah. Daku
mempelajari Ilmu Hadits dari guruku Hadhrat Maulana
Muhammad Zubair Ar-Ruhani Al-Bazi yang merupakan
putera sulung Syaikhul Hadits Hadhrat Maulana Syeikh
Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi Rahmatullah ‘alaih,
semoga Allah mengharumkan kuburnya sehingga ke Hari
Qiyamat. Daku mempelajari Fiqah Mazhab Syafi’i dari
sahabatku yang bernama Hadhrat Maulana Syarifuddin
Qasim, seorang yang Hafiz Al-Quran yang ‘Alim lagi Wara’.

Adapun sewaktu hamba berada di Pakistan pada bulan
Syawal 1420 Hijrah bersamaan dengan tahun 1998 Masihi,
sekembalinya daku dari bertabligh di Jalan Allah, hamba telah
bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala agar
ditemukan dengan seorang Syeikh yang sempurna
mengamalkan Syari’at Nabawiyah dan Tariqat
Naqshbandiyah, yang telah mencapai Hakikat dalam Ma’rifat
kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan dapat membawaku
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
104
ke Maqam Musyahadah. Setelah hal urusanku ini terhitung di
sisi Allah Subhanahu Wa Ta’ala, maka daku telah di bawa ke
bawah telapak kaki Hadhrat Syaikhul Masyaikh Khwajah
Khwajagan Qutub Dauran Maulana Khwajah Khan
Muhammad Sahib di Khanqah Sirajiah, Kundiyan, Mianwali,
Pakistan. Daku telah memperbaharukan Bai‘ah dan beliau
mentalqinkan kalimah Ismu Zat serta pengetahuan Tariqat
Naqshbandiyah Mujaddidiyah. Menerusi beliau daku
memperolehi Nisbat Naqshbandiyah Mujaddidiyah.

Sewaktu tempoh pengajianku di Al-Jami’ah Al-
Ashrafiyah Lahore, daku telah berpeluang bersuhbah,
berkhidmat dan mengambil limpahan Faidhz dari ramai Para
Masyaikh Auliya serta ‘Ulama Tafsir dan Hadits seperti
Hadhrat Maulana Syeikh Musa Ar-Ruhani Al-Bazi
Rahmatullah ‘alaih, Hadhrat Maulana Sufi Muhammad
Sarwar Sahib, Hadhrat Maulana ‘Abdur Rahman Ashrafi
Sahib, Hadhrat Maulana ‘Ubaidullah Ashrafi Sahib, Maulana
Fazlur Rahim Ashrafi Sahib, Haji ‘Abdul Wahab, Maulana
Sa’id Ahmad Khan, Maulana Jamshed, Maulana Nazirur
Rahman, Maulana Ihsan, Maulana Muhammad Akram
Kashmiri Sahib, Maulana Muhammad Baqi Billah Sahib dan
berpeluang menziarahi maqam Hadhrat Data Ganj Syeikh ‘Ali
Bin ‘Utsman Al-Hujwiri Al-Jullabi Rahmatullah ‘alaih dan
Hadhrat Maulana Ahmad ‘Ali Lahori Rahmatullah ‘alaih.

Daku juga telah berkesempatan mengambil Faidhz dari
Maqam Hadhrat Aqdas Maulana Muhammad ‘Abdullah
Rahmatullah ‘alaih dan Hadhrat A’la Maulana Abu Sa’ad
Ahmad Khan Rahmatullah ‘alaih di Khanqah Sirajiah dan
daku juga berkesempatan mengambil Faidhz dari Maqam
Hadhrat Khwajah Haji Muhammad Sirajuddin Rahmatullah
‘alaih, Hadhrat Khwajah Muhammad ‘Utsman Damani
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
105
Rahmatullah ‘alaih dan Hadhrat Khwajah Haji Dost
Muhammad Qandahari Rahmatullah ‘alaih di Musa Zai Syarif,
Pakistan.

Setelah daku berbai’ah dengan Hadhrat Syeikhul
Masyaikh Khwajah Khwajahgan Maulana Khwajah Khan
Muhammad Sahib di Khanqah Sirajiah, daku sentiasa cuba
melapangkan masaku untuk bersuhbah dengan beliau
meskipun perjalananku dari Jamiah Ashrafiyah di Lahore ke
Khanqah Sirajiah memakan masa perjalanan sehari atau
semalam suntuk.

Pada setiap kali menjelangnya bulan Ramadhan ketika
cuti pengajian di Jamiah, daku sering ke Khanqah Sirajiah
untuk bersuhbah bersama Hadhrat Syeikhul Masyaikh
Khwajah Khwajahgan Maulana Khwajah Khan Muhammad
Sahib di Khanqah Sirajiah sehingga Hari Raya ‘Aidil Fitri.
Pada malamnya beliau turut bersama jemaah menunaikan
Solat Tarawih dengan mendengar bacaan Al-Quran sebanyak
tiga juzuk pada setiap malam yang mengambil masa lebih
kurang tiga jam untuk disempurnakan.

Selepas Solat Subuh, beliau menjalankan majlis zikir
Khatam Khwajahgan, pembacaan kitab-kitab Tariqat
Tasawwuf Naqshbandiyah khususnya Maktubat Imam
Rabbani Mujaddid Alf Tsani Hadhrat Syeikh Ahmad Faruqi
Sirhindi Rahmatullah ‘alaih dan Malfuzat Qutub Rabbani
Hadhrat Shah ‘Abdullah Ghulam ‘Ali Dehlawi Rahmatullah
‘alaih, kemudian beliau dan para jemaah akan bermuraqabah
sehingga ke waktu Ishraq lebih kurang dalam lima belas minit
dan setelah itu beliau akan pulang ke rumahnya untuk
bersarapan pagi jika bukan dalam bulan Ramadhan.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
106
Hadhrat Syeikhul Masyaikh Khwajah Khwajagan
Maulana Khwajah Khan Muhammad Sahib datang kembali ke
Khanqah sesudah sarapan untuk bersuhbah dengan Para
Muridnya sehingga ke tengahari dan beliau akan kembali ke
rumahnya untuk makan tengahari.

Beliau akan berehat sebentar sementara menantikan
waktu Zohor dan apabila masuknya waktu Solat, beliau akan
datang ke Masjid untuk mengimami Solat Zohor dan sesudah
Solat, beliau akan menjalankan majlis Zikir Khatam Imam
Rabbani dan sesudah itu kembali ke Khanqah untuk
bersuhbah dengan Para Muridnya sehinggalah masuk waktu
‘Asar.

Apabila masuk waktu ‘Asar, beliau akan sekali lagi
mengimami Solat ‘Asar dan sesudah Solat, beliau sekali lagi
memimpin majlis zikir Khatam Khwajahgan dan menyemak
pembacaan kitab-kitab Tariqat dan Tasawwuf oleh murid-
muridnya sehinggalah ke waktu Maghrib. Sesudah bersolat
Maghrib secara berjemaah, beliau akan kembali ke rumahnya
untuk menikmati hidangan makan malam dan kembali ke
masjid untuk bersolat Isyak bersama jemaah.

Selepas Solat Isyak, beliau akan bersuhbah dengan Para
Murid sehingga hampir lewat malam dan jika dalam bulan
Ramadhan, beliau akan bersolat Tarawih bersama jemaah
sebanyak 23 rakaat beserta Solat Witir dengan mendengarkan
pembacaan tiga juzuk dari Al-Quran pada setiap malam.
Semoga Allah mengurniakan kita kekuatan dan keupayaan
untuk melakukan amalan yang Salih sepertimana Para
Masyaikh.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
107
Segala peningkatan Ruhani dan Warid yang terhasil
adalah dengan berkat Tawajjuh dari Hadhrat Syeikh menerusi
Suhbahku dengannya, dan menerusi keberkatan dan Tawajjuh
dari Hadhrat Shah Naqshband dan Para Masyaikh, faqir telah
menerima nisbat Naqshbandiyah Qadiriyah, Naqshbandiyah
Haqqaniyah, Naqshbandiyah Khalidiyah, Naqshbandiyah
Mujaddidiyah dan Naqshbandiyah Uwaisiyah.

Khulasahnya, hamba yang faqir haqir ini telah
berbai’ah mengambil Silsilah ‘Aliyah Zahabiyah Tariqah
Naqshbandiyah ini menerusi tiga jalan sebagaimana yang
akan dinyatakan seperti berikut:

Yang pertamanya, hamba yang faqir haqir di bawah
telapak kaki Para Masyaikh yang tiada apa-apa lagi miskin
Jalalluddin Ahmad Bin Nuruddin Ar-Rowi semoga di
ampunkan keduanya ini telah berbai’ah mengambil Silsilah
‘Aliyah Tariqah Naqshbandiyah Mujaddidiyah Khalidiyah
Haqqaniyah dari gurunya Hadhrat Syeikhul Rabbani Raja
Ashman Shah Ibni Sultan Azlan Shah Darul Ridzuan Mudda
Zilluhumul ‘Ali di Khanqah Haqqaniyah, Bukit Damansara,
Kuala Lumpur dan beliau telah mengambilnya dari gurunya
Hadhrat Syeikhul Masyaikh Sultanul Awliya Syeikh
Muhammad Nazim ‘Adil Al-Qubrusi Al-Haqqani Mudda
Zilluhumul ‘Ali dan beliau telah mengambilnya dari gurunya
Hadhrat Syeikhul Masyaikh Sultanul Awliya Syeikh
‘Abdullah Ad-Daghistani Rahmatullah ‘Alaih dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Syeikhul Masyaikh
Sultanul Awliya Syeikh Sharafuddin Ad-Daghistani
Rahmatullah ‘Alaih dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Syeikhul Masyaikh Sultanul Awliya Syeikh
Abu Muhammad Al-Madani Rahmatullah ‘Alaih dan beliau
telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat Syeikhul
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
108
Masyaikh Sultanul Awliya Syeikh Abu Ahmad As-Sughuri
Rahmatullah ‘Alaih dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Syeikhul Masyaikh Sultanul Awliya Syeikh
Jamaluddin Al-Ghumuqi Rahmatullah ‘Alaih dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Syeikhul Masyaikh
Sultanul Awliya Syeikh Muhammad Afandi Al-Yaraghi
Rahmatullah ‘Alaih dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Syeikhul Masyaikh Sultanul Awliya Syeikh
Khas Muhammad Shirwani Rahmatullah ‘Alaih dan beliau
telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat Syeikhul
Masyaikh Sultanul Awliya Syeikh Isma’il Muhammad
Shirwani Rahmatullah ‘Alaih dan beliau telah mengambilnya
dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Awliya
Syeikh Khalid Baghdadi Rahmatullah ‘Alaih dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul Aqtab Maulana Shah ‘Abdullah Ghulam ‘Ali Dehlawi
Rahmatullah ‘Alaih di Dehli.

Yang keduanya, hamba yang faqir haqir di bawah
telapak kaki Para Masyaikh yang tiada apa-apa lagi miskin
Jalalluddin Ahmad Bin Nuruddin Ar-Rowi semoga di
ampunkan keduanya ini juga telah berbai’ah mengambil
Silsilah ‘Aliyah Tariqah Naqshbandiyah Mujaddidiyah
Khalidiyah dari gurunya Hadhrat Syeikh Syuyukh ‘Abdullah
Kamal Ash-Shuhudi Rahmatullah ‘Alaih di Rumah Suluk
Changkat Chermin, Batu Gajah, Perak dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Syeikh Muhammad
Ja’afar Rahmatullah ‘Alaih dan beliau telah mengambilnya
dari gurunya Hadhrat Syeikh Muhammad Tayyib
Rahmatullah ‘Alaih dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Syeikh Muhammad Yahya Rahmatullah
‘Alaih dan beliau telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat
Syeikh ‘Abdullah Hilmi Rahmatullah ‘Alaih dan beliau telah
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
109
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Syeikh Khalil Bashah
Rahmatullah ‘Alaih dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Syeikh Yahya Ad-Daghistani Rahmatullah
‘Alaih dan beliau telah mengambilnya dari Hadhrat Syeikh
‘Abdullah Afandi Rahmatullah ‘Alaih dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul Awliya Syeikh Khalid Baghdadi Rahmatullah ‘Alaih
dan beliau telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat
Khwajah Khwajahgan Qutubul Aqtab Maulana Shah
‘Abdullah Ghulam ‘Ali Dehlawi Rahmatullah ‘Alaih di Dehli.

Yang ketiganya, hamba yang faqir haqir di bawah
telapak kaki Para Masyaikh yang tiada apa-apa lagi miskin
Jalalluddin Ahmad Bin Nuruddin Ar-Rowi semoga di
ampunkan keduanya ini telah berbai’ah mengambil Silsilah
‘Aliyah Tariqah Naqshbandiyah Mujaddidiyah ini dari
gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubuz-Zaman
Maulana Abul Khalil Khan Muhammad Sahib Mudda
Zilluhumul ‘Ali di Khanqah Sirajiah, Kundiyan Syarif,
Mianwali, Pakistan, dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Dauran
Maulana Muhammad ‘Abdullah Rahmatullah ‘Alaih di
Khanqah Sirajiah dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul A’la
Maulana Abu Sa’ad Ahmad Khan Rahmatullah ‘Alaih di
Khanqah Sirajiah dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubun Nas Wal Jan
Maulana Muhammad Sirajuddin Rahmatullah ‘Alaih di Musa
Zai Syarif, Pakistan dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Dauran
Maulana Muhammad ‘Utsman Rahmatullah ‘Alaih di Musa
Zai Syarif dan beliau telah mengambilnya dari gurunya
Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Wali Haji Dost
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
110
Muhammad Qandahari Rahmatullah ‘Alaih di Musa Zai
Syarif dan beliau telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat
Khwajah Khwajahgan Qutubul Dauran Maulana Shah Ahmad
Sa’id Dehlawi Rahmatullah ‘Alaih di Dehli, India dan beliau
telah mengambilnya dari ayahnya Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Qutubuz-Zaman Maulana Shah Abu Sa’id
Dehlawi Rahmatullah ‘Alaih di Dehli dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul Aqtab Maulana Shah ‘Abdullah Ghulam ‘Ali Dehlawi
Rahmatullah ‘Alaih di Dehli.

Ketiga-tiga Silsilah hamba ini bertemu pada Hadhrat
Khwajah Khwajahgan Qutubul Aqtab Maulana Shah
‘Abdullah Ghulam ‘Ali Dehlawi Rahmatullah ‘Alaih.

Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Aqtab
Maulana Shah ‘Abdullah Ghulam ‘Ali Dehlawi Rahmatullah
‘Alaih telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Qutubul Awliya Maulana Mirza Mazhar Jan
Janan Syahid Rahmatullah ‘Alaih di Dehli dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul Samadani Maulana Sayyid Nur Muhammad
Budayuni Rahmatullah ‘Alaih di Dehli dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul Dauran Maulana Syeikh Saifuddin Rahmatullah
‘Alaih serta mengambil Istifadah dari Hadhrat Hafiz
Muhammad Muhsin Rahmatullah ‘Alaih dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul Wara’ ‘Urwatil Wutsqa Muhammad Ma’sum
Rahmatullah ‘Alaih dan beliau telah mengambilnya dari
ayahnya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Aqtab
Ghawts Faidhzani Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Syeikh
Ahmad Faruqi Sirhindi Rahmatullah ‘Alaih di Sirhind dan
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
111
beliau telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Qutubul Wilayah Muhammad Baqi Billah
Rahmatullah ‘Alaih di Dehli dan beliau telah mengambilnya
dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul ‘Ali
Khwajah Amkangi Rahmatullah ‘Alaih di Turkistan dan
beliau telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Qutubul Irshad Maulana Darwish Muhammad
Rahmatullah ‘Alaih di Turkistan dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul ‘Abid Maulana Muhammad Zahid Rahmatullah
‘Alaih di Turkistan dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Abrar
Maulana ‘Ubaidullah Ahrar Rahmatullah ‘Alaih di Turkistan
dan beliau telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat
Khwajah Khwajahgan Qutubul Rabbani Maulana Ya’aqub
Charkhi Rahmatullah ‘Alaih di Khurasan dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul Abrar Syeikh ‘Alauddin ‘Attar Rahmatullah ‘Alaih di
Bukhara dan beliau telah mengambilnya dari gurunya
Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Aqtab Shah
Bahauddin Naqhband Al-Uwaisi Rahmatullah ‘Alaih di
Bukhara dan beliau telah mengambilnya dari gurunya
Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Maqam Wal Hal
Sayyid Amir Kullal Rahmatullah ‘Alaih di Bukhara dan
menerimanya secara Uwaisiyah dari Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Qutubul Aqtab Syeikh ‘Abdul Khaliq
Ghujduwani Rahmatullah ‘Alaih dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul Samadani Muhammad Baba Sammasi Rahmatullah
‘Alaih di Bukhara dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Faidhzani
‘Azizan ‘Ali Ramitani Rahmatullah ‘Alaih di Turkistan dan
beliau telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
112
Khwajahgan Qutubul Abrar Mahmud Anjir Faghnawi
Rahmatullah ‘Alaih di Turkistan dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul ‘Arifin Khwajah ‘Arif Riwagari di Turkistan dan
beliau telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Qutubul Aqtab Sultanul Awliya Khwajah ‘Abdul
Khaliq Ghujduwani Rahmatullah ‘Alaih di Turkistan dan
beliau telah menerimanya secara Uwaisiyah dari Hadhrat
Khwajah Khwajahgan Abul ‘Abbas Khidhir ‘Alaihissalam di
Fars dan mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Qutubul Samadani Syeikh Yusof Hamdani
Rahmatullah ‘Alaih di Fars dan beliau telah mengambilnya
dari gurunya Qutubul Ifrad Syeikh Abu ‘Ali Faramadi
Rahmatullah ‘Alaih di Fars dan beliau telah mengambilnya
dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Awliya
Syeikh Abul Hassan ‘Ali Kharqani Rahmatullah ‘Alaih di Fars
dan beliau telah mengambilnya dengan cara Uwaisiyah dari
gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul ‘Arifin
Syeikh Abu Yazid Bistami Rahmatullah ‘Alaih di Fars.
Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul ‘Arifin Syeikh Abu
Yazid Bistami Rahmatullah ‘Alaih telah mengambilnya
dengan cara Uwaisiyah dari gurunya Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Qutubul Siddiqin Imam Ja’afar Sadiq
Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya juga datuknya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul Solihin Imam Qasim Bin Muhammad Bin Abu Bakar
As-Siddiq Radhiyallahu ‘Anhum dan beliau telah
mengambilnya dari Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul
Asfiya Sahibi Rasulullah Sayyidina Salman Al-Farisi
Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya juga Sahabatnya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul Ummah Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar
As-Siddiq Radhiyallahu ‘Anhu di Madinah Munawwarah dan
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
113
beliau telah menerimanya dari gurunya juga Sahabatnya
Hadhrat Syafi’ul Muznibin Rahmatan Lil ‘Alamin Imamul
Anbiya Wal Mursalin Sayyidina Wa Maulana Muhammad
‘Abdullah Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam di Jabal
Thur, Mekkah dan baginda telah menerimanya dari Hadhrat
Jibril Al-Amin ‘Alaihissalam di Jabal Nur, Mekkah dan beliau
telah menerimanya dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala Jalla
Jalaluhu.

Ya Allah, Rahmatilah kami dan kurniakanlah Kasih
Sayang dan Makrifat serta Jam'iyat Zahir dan Batin serta
‘Afiyat di Dunia dan Akhirat dan Lautan Kesempurnaan dari
Limpahan Faidhz dan keberkatan sekelian Para Masyaikh ini.
Ya Allah Tuhan Pemelihara kami, wafatkanlah kami sebagai
orang-orang Muslimin dan himpunkanlah kami bersama
orang-orang yang Salihin.

Segala puji bagi Allah di atas segala nikmat ini; Amin.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
114
PENDIRI TARIQAT
NAQSHBANDIYAH

eliau adalah Imam Tariqat Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Sayyid Shah Muhammad Bahauddin
Naqshband Al-Bukhari Al-Uwaisi Rahmatullah
‘alaih, dilahirkan pada bulan Muharram tahun 717 Hijrah
bersamaan 1317 Masihi iaitu pada abad ke 8 Hijrah bersamaan
dengan abad ke 14 Masihi di sebuah perkampungan bernama
Qasrul ‘Arifan berdekatan Bukhara.

Beliau menerima pendidikan awal Tariqat secara Zahir
dari gurunya Hadhrat Sayyid Muhammad Baba As-Sammasi
Rahmatullah ‘alaih dan seterusnya menerima rahsia-rahsia
Tariqat dan Khilafat dari Syeikhnya, Hadhrat Sayyid Amir
Kullal Rahmatullah ‘alaih. Beliau menerima limpahan Faidhz
dari Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam menerusi Hadhrat Khwajah Khwajahgan ‘Abdul
Khaliq Al-Ghujduwani Rahmatullah ‘alaih yang telah 200
tahun mendahuluinya secara Uwaisiyah.

Shah Naqshband Rahmatullah ‘alaih telah berkata:
Pada suatu hari daku dan sahabatku sedang
bermuraqabah, lalu pintu langit terbuka dan gambaran
Musyahadah hadir kepadaku lalu aku mendengar satu suara
berkata,
“Tidakkah cukup bagimu untuk meninggalkan mereka
yang lain dan hadir ke Hadhrat Kami secara berseorangan?”

Suara itu menakutkan daku hingga menyebabkan daku
lari keluar dari rumah. Daku berlari ke sebuah sungai dan
terjun ke dalamnya. Daku membasuh pakaianku lalu
B
B

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
115
mendirikan Solat dua raka’at dalam keadaan yang tidak
pernah daku alami, dengan merasakan seolah-olah daku
sedang bersolat dalam kehadiranNya. Segala-galanya terbuka
dalam hatiku secara Kashaf. Seluruh alam lenyap dan daku
tidak menyedari sesuatu yang lain melainkan bersolat dalam
kehadiranNya.

Daku telah ditanya pada permulaan penarikan tersebut,
“Mengapa kau ingin memasuki jalan ini?”

Daku menjawab,
“Supaya apa sahaja yang aku katakan dan kehendaki
akan terjadi.”

Daku dijawab,
“Itu tidak akan berlaku. Apa sahaja yang Kami
katakan dan apa sahaja yang Kami kehendaki itulah yang
akan terjadi.”

Dan daku pun berkata,
“Aku tidak dapat menerimanya, aku mesti diizinkan
untuk mengatakan dan melakukan apa sahaja yang aku
kehendaki, ataupun aku tidak mahu jalan ini.”

Lalu daku menerima jawapan,
“Tidak! Apa sahaja yang Kami mahu ianya
diperkatakan dan apa sahaja yang Kami mahu ianya
dilakukan itulah yang mesti dikatakan dan dilakukan.”

Dan daku sekali lagi berkata,
“Apa sahaja yang ku katakan dan apa sahaja yang ku
lakukan adalah apa yang mesti berlaku.”
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
116
Lalu daku ditinggalkan keseorangan selama lima belas
hari sehingga daku mengalami kesedihan dan tekanan yang
hebat, kemudian daku mendengar satu suara,
“Wahai Bahauddin, apa sahaja yang kau mahukan,
Kami akan berikan.”

Daku amat gembira lalu berkata,
“Aku mahu diberikan suatu jalan Tariqat yang akan
menerajui sesiapa jua yang menempuhnya terus ke Hadhrat
Yang Maha Suci.” Dan daku telah mengalami Musyahadah
yang hebat dan mendengar suara berkata,
“Dikau telah diberikan apa yang telah dikau minta.”

Beliau telah menerima limpahan Keruhanian dan
prinsip dasar Tariqat Naqshbandiyah dari Hadhrat Khwajah
‘Abdul Khaliq Al-Ghujduwani Rahmatullah ‘alaih yang terdiri
dari lapan perkara iaitu:

Yad Kard, Baz Gasyt, Nigah Dasyat, Yad Dasyat,
Hosh Dar Dam, Nazar Bar Qadam, Safar Dar Watan,
Khalwat Dar Anjuman.

Hadhrat Shah Naqshband Rahmatullah ‘alaih telah
menambah tiga lagi prinsip menjadikannya sebelas iaitu:

Wuquf Qalbi, Wuquf ‘Adadi dan Wuquf Zamani.

Hadhrat Shah Naqshband Rahmatullah ‘alaih telah
berkata,
“Jalan Tariqat kami adalah sangat luarbiasa dan
merupakan ‘Urwatil Wutsqa (Pegangan Kukuh), dengan
berpegang teguh secara sempurna dan menuruti Sunnah
Baginda Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan Para Sahabat
Radhiyallahu ‘Anhum Ajma’in. Mereka telah membawa daku
ke jalan ini dengan Kekurniaan. Dari awal hingga ke akhir
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
117
daku hanya menyaksikan Kekurniaan Allah bukan kerana
amalan. Menerusi jalan Tariqat kami, dengan amal yang
sedikit, pintu-pintu Rahmat akan terbuka dengan menuruti
jejak langkah Sunnah Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam.”

Hadhrat Shah Naqshband Rahmatullah ‘alaih
mempunyai dua orang Khalifah besar iaitu Hadhrat Khwajah
‘Alauddin ‘Attar Rahmatullah ‘alaih dan Hadhrat Khwajah
Muhammad Parsa Rahmatullah ‘alaih, pengarang kitab
Risalah Qudsiyyah. Dia adalah ibarat lautan ilmu yang tak
bertepi dan dianugerahkan dengan mutiara-mutiara hikmah
dari Ilmu Laduni. Dia menyucikan hati-hati manusia dengan
lautan amal kebaikan. Dia menghilangkan haus sekelian Ruh
dengan air dari pancuran Ruhaniahnya.

Dia amat dikenali oleh sekelian penduduk di langit dan
di bumi. Dia ibarat bintang yang bergemerlapan yang dihiasi
dengan mahkota petunjuk. Dia mensucikan Ruh-Ruh manusia
tanpa pengecualian menerusi nafasnya yang suci. Dia
memikul cahaya Kenabian dan pemelihara Syari’at
Muhammadiyah serta rahsia-rahsia MUHAMMADUR
RASULULLAH.

Cahaya petunjuknya menerangi segala kegelapan
kejahilan Raja-raja dan orang awam sehingga mereka pun
datang berdiri di pintu rumahnya. Cahaya petunjuknya juga
meliputi seluruh Timur dan Barat, Utara dan Selatan. Dia
adalah Ghauts, Sultanul Auliya dan rantai bagi sekelian
permata Ruhani.

Semoga Allah Merahmatinya Dan Mengurniakan Limpahan
Faidhznya Yang Berkekalan Kepada Kita. Amin.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
118
KEKHUSUSAN TARIQAT
NAQSHBANDIYAH

adhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Syeikh
Ahmad Faruqi Sirhindi Rahmatullah ‘alaih yang
merupakan salah seorang dari Para Masyaikh
Akabirin Naqshbandiyah telah berkata di dalam surat-
suratnya yang terhimpun di dalam Maktubat Imam Rabbani,
“Ketahuilah bahawa Tariqat yang paling Aqrab dan
Asbaq dan Aufaq dan Autsaq dan Aslam dan Ahkam dan
Asdaq dan Aula dan A’la dan Ajal dan Arfa’ dan Akmal dan
Ajmal adalah Tariqah ‘Aliyah Naqshbandiyah, semoga Allah
Ta’ala mensucikan roh-roh ahlinya dan mensucikan rahsia-
rahsia Para Masyaikhnya. Mereka mencapai darjat yang tinggi
dengan berpegang dan menuruti Sunnah Baginda Nabi
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan menjauhkan dari perkara
Bida’ah serta menempuh jalan Para Sahabat Radhiyallahu
‘Anhum. Mereka berjaya mencapai kehadiran limpahan Allah
secara berterusan dan syuhud serta mencapai maqam
kesempurnaan dan mendahului mereka yang lain.”

Adapun Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani
Rahmatullah ‘alaih telah menerangkan kelebihan dan
keunggulan Tariqah Naqshbandiyah dengan beberapa lafaz
yang ringkas dan padat adalah menerusi pengalaman
keruhaniannya. Beliau merupakan seorang pembaharu agama
(Mujaddid/Reformer) pada abad ke 11 Hijrah. Sebelum beliau
menerima Silsilah Naqshbandiyah beliau telah menempuh
beberapa jalan Tariqat seperti Chishtiyah, Qadiriyah,
Suhrawardiyah, Kubrawiyah dan beberapa Tariqat yang lain
dengan cemerlang serta memperolehi Khilafah dan Sanad
H
H

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
119
Ijazah. Beliau telah menerima Tariqat Silsilah ‘Aliyah
Khwajahganiyah Naqshbandiyah dari gurunya Hadhrat
Khwajah Muhammad Baqi Billah Rahmatullah ‘alaih.

Beliau telah berpendapat bahawa dari kesemua jalan
Tariqat, yang paling mudah dan paling berfaedah adalah
Tariqat Naqshbandiyah dan telah memilihnya serta telah
menunjukkan jalan ini kepada para penuntut kebenaran.

“Allahumma Ajzahu ‘Anna Jaza An Hasanan Kafiyan
Muwaffiyan Li Faidhanihil Faidhi Fil Afaq”

Terjemahan: “Wahai Allah, kurniakanlah kepada kami kurnia
yang baik, cukup lagi mencukupkan dengan limpahan
faidhznya yang tersebar di Alam Maya.”

Hadhrat Shah Bahauddin Naqshband Bukhari
Rahmatullah ‘alaih telah bersujud selama lima belas hari di
hadapan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan penuh hina dan
rendah diri, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa
Ta’ala agar ditemukan dengan jalan Tariqat yang mudah dan
senang bagi seseorang hamba bagi mencapai Zat Maha Esa.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mengkabulkan doanya dan
menganugerahkan Tariqat yang khas ini yang masyhur
dengan nisbat Naqshband atau digelar Naqshbandiyah.

Naqsh bererti lukisan, ukiran, peta atau tanda dan Band
pula bererti terpahat, terlekat, tertampal atau terpateri.
Naqshband pada maknanya bererti “Ukiran yang terpahat”
dan maksudnya adalah mengukirkan kalimah Allah
Subhanahu Wa Ta’ala di hati sanubari sehingga ianya benar-
benar terpahat di dalam pandangan mata hati yakni
pandangan Basirah.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
120
Adalah dikatakan bahawa Hadhrat Shah Naqshband
tekun mengukirkan Kalimah Allah di dalam hatinya sehingga
ukiran kalimah tersebut telah terpahat di hatinya. Amalan
zikir seumpama ini masih diamalkan dalam sebilangan besar
Tariqat Naqshbandiyah iaitu dengan menggambarkan
Kalimah Allah dituliskan pada hati sanubari dengan tinta
emas atau perak dan membayangkan hati itu sedang
menyebut Allah Allah sehingga lafaz Allah itu benar-benar
terpahat di lubuk hati.

Silsilah ‘Aliyah Naqshbandiyah ini dinisbatkan kepada
Hadhrat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu ‘Anhu
yang mana telah disepakati oleh sekalian ‘Ulama Ahlus
Sunnah Wal Jama’ah sebagai sebaik-baik manusia sesudah
Para Nabi ‘Alaihimus Solatu Wassalam. Asas Tariqat ini
adalah seikhlas hati menuruti Sunnah Nabawiyah dan
menjauhkan diri dari segala jenis Bida’ah merupakan syarat
yang lazim.

Tariqat ini mengutamakan Jazbah Suluk yang mana
dengan berkat Tawajjuh seorang Syeikh yang sempurna akan
terhasillah kepada seseorang penuntut itu beberapa Ahwal
dan Kaifiat yang dengannya Zauq dan Shauq penuntut itu
bertambah, merasakan kelazatan khas zikir dan ibadat serta
memperolehi ketenangan dan ketenteraman hati. Seseorang
yang mengalami tarikan Jazbah disebut sebagai Majzub.

Dalam Tariqat Naqshbandiyah ini, penghasilan Faidhz
dan peningkatan darjat adalah berdasarkan persahabatan
dengan Syeikh dan Tawajjuh Syeikh. Bersahabat dengan
Syeikh hendaklah dilakukan sebagaimana Para Sahabat
berdamping dengan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
121
Murid hendaklah bersahabat dengan Syeikh dengan
penuh hormat. Sekadar mana kuatnya persahabatan dengan
Syeikh, maka dengan kadar itulah cepatnya seseorang itu akan
berjalan menaiki tangga peningkatan kesempurnaan
Ruhaniah. Kaedah penghasilan Faidhz dalam Tariqat ini
adalah sepertimana Para Sahabat menghadiri majlis Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Dengan hanya duduk bersama-sama menghadiri majlis
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam yang berkat dengan hati yang benar dan ikhlas serta
penuh cinta biarpun hanya sekali, orang yang hadir itu akan
mencapai kesempurnaan iman pada maqam yang tertinggi.
Begitulah keadaannya apabila seseorang itu hadir dan
berkhidmat dalam majlis Hadharat Naqshbandiyah, dengan
hati yang benar dan ikhlas, orang yang hadir itu akan dapat
merasakan maqam Syuhud dan ‘Irfan yang hanya akan
diperolehi setelah begitu lama menuruti jalan-jalan Tariqat
yang lain.

Kerana itulah Para Akabirin Naqshbandiyah
Rahimahumullah mengatakan bahawa,
“Tariqat kami pada ‘Ain hakikatnya merupakan Tariqat
Para Sahabat”.

Dan dikatakan juga,
“Dar Tariqah Ma Mahrumi Nest Wa Har Keh Mahrum
Ast Dar Tariqah Ma Na Khwahad Aamad.” Yang bermaksud,
“Dalam Tariqat kami sesiapa pun tidak diharamkan dan
barangsiapa yang telah diharamkan dalam Tariqat kami pasti
tidak akan dapat datang.”

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
122
Yakni barangsiapa yang menuruti Tariqat kami, dia
takkan diharamkan dari menurutinya dan barangsiapa yang
Taqdir Allah semenjak azali lagi telah diharamkan dari
menuruti jalan ini, mereka itu sekali-kali takkan dapat
menurutinya.

Di dalam Tariqat Naqshbandiyah, Dawam Hudhur dan
Agahi (sentiasa berjaga-jaga) menduduki maqam yang suci
yang mana di sisi Para Sahabat Ridhwanullah ‘Alaihim
Ajma’in dikenali sebagai Ihsan dan menurut istilah Para
Sufiyah ianya disebut Musyahadah, Syuhud, Yad Dasyat atau
‘Ainul Yaqin. Ianya merupakan hakikat:
An Ta'buda Allaha Ka Annaka Tarahu
“Bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau
melihat Nya”.
Semoga Allah Mengurniakan Kita Taufiq.


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
123
PERKEMBANGAN TARIQAT
NAQSHBANDIYAH

ADAPUN gelaran nama Naqshbandiyah ini mula masyhur di
zaman Hadhrat Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah
‘alaih. Menurut Hadhrat Syeikh Najmuddin Amin Al-Kurdi
Rahmatullah ‘alaih di dalam kitabnya Tanwirul Qulub
bahawa nama Tariqat Naqshbandiyah ini berbeza-beza
menurut zaman.

Di zaman Hadhrat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Radhiyallahu ‘Anhu sehingga ke zaman Hadhrat Syeikh
Taifur Bin ‘Isa Bin Abu Yazid Bustami Rahmatullah ‘alaih
dinamakan sebagai Siddiqiyah dan amalan khususnya adalah
Zikir Khafi.

Di zaman Hadhrat Syeikh Taifur bin ‘Isa bin Abu Yazid
Bustami Rahmatullah ‘alaih sehingga ke zaman Hadhrat
Khwajah Khwajahgan ‘Abdul Khaliq Ghujduwani
Rahmatullah ‘alaih Tariqat ini dinamakan Taifuriyah dan
tema khusus yang ditampilkan adalah Cinta dan Ma’rifat.

Kemudian di zaman Hadhrat Khwajah Khwajagan
‘Abdul Khaliq Ghujduwani Rahmatullah ‘alaih sehingga ke
zaman Hadhrat Imam At-Tariqah Khwajah Shah Muhammad
Bahauddin Naqshband Bukhari Rahmatullah ‘alaih Tariqat ini
dinamakan sebagai Khwajaganiyah. Pada zaman tersebut
Tariqat ini telah diperkuatkan dengan lapan prinsip asas
Tariqat iaitu Yad Kard, Baz Gasyt, Nigah Dasyat, Yad Dasyat,
Hosh Dar Dam, Nazar Bar Qadam, Safar Dar Watan dan
Khalwat Dar Anjuman.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
124
Kemudian pada zaman Hadhrat Imam At-Tariqah
Khwajah Shah Muhammad Bahauddin Naqshband Bukhari
Rahmatullah ‘alaih sehingga ke zaman Hadhrat Khwajah
‘Ubaidullah Ahrar Rahmatullah ‘alaih, Tariqat ini mulai
masyhur dengan nama Naqshbandiyah. Hadhrat Imam At-
Tariqah Khwajah Shah Muhammad Bahauddin Naqshband
Rahmatullah ‘alaih telah menambah tiga asas sebagai
penambahan dari Hadhrat Khwajah Khwajahgan ‘Abdul
Khaliq Ghujduwani Rahmatullah ‘alaih iaitu Wuquf Qalbi,
Wuquf ‘Adadi dan Wuquf Zamani.

Pada zaman Hadhrat Khwajah ‘Ubaidullah Ahrar
Rahmatullah ‘alaih sehingga ke zaman Hadhrat Mujaddid Alf
Tsani Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi Rahmatullah ‘alaih
Tariqat ini dikenali dengan nama Ahrariyah sehinggalah ke
zaman Hadhrat Khwajah Muhammad Baqi Billah
Rahmatullah ‘alaih.

Bermula dari zaman Hadhrat Mujaddid Alf Tsani
Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi Rahmatullah ‘alaih Tariqat ini
mula dikenali sebagai Mujaddidiyah dan ilmu tentang Lataif
Fauqaniyah dan Daerah Muraqabah pun diperkenalkan.
Semenjak itu Tariqat ini mulai dikenali dengan nama
Naqshbandiyah Mujaddidiyah sehinggalah ke zaman
Hadhrat Mirza Mazhar Jan Janan Syahid Rahmatullah ‘alaih.
Kemudian Tariqat ini dikenali dengan nama Mazhariyah
sehingga ke zaman Hadhrat Qutub Al-Auliya Shah ‘Abdullah
Ghulam ‘Ali Dehlawi Rahmatullah ‘alaih.

Pada zaman Hadhrat Qutub Al-Auliya Shah ‘Abdullah
Ghulam ‘Ali Dehlawi Rahmatullah ‘alaih, seorang Syeikh dari
Baghdad yang bernama Hadhrat Syeikh Dhziauddin
Muhammad Khalid ‘Uthmani Kurdi Al-Baghdadi
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
125
Rahmatullah ‘alaih telah datang ke Delhi sekembalinya beliau
dari Makkah untuk berbai’ah dengan Hadhrat Qutub Al-
Awliya Shah ‘Abdullah Ghulam ‘Ali Dehlawi Rahmatullah
‘alaih setelah beliau menerima isyarah dari Ruhaniah Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam untuk mengambil Tariqat ‘Aliyah Naqshbandiyah
Mujaddidiyah ini dan beliau telah membawanya ke negara
Timur Tengah.

Hadhrat Syeikh Dhziauddin Muhammad Khalid
‘Uthmani Kurdi Al-Baghdadi Rahmatullah ‘alaih mula
memperkenalkan amalan Suluk iaitu Khalwat Saghirah dan
Tariqat ini mula dikenali sebagai Naqshbandiyah Khalidiyah
di Timur Tengah khususnya di Makkah dan tersebar di
kalangan jemaah Haji dari rantau Nusantara dan tersebarlah ia
di serata Tanah Melayu dan Indonesia. Walaubagaimanapun
di Tanah Hindi, Tariqat ini masih dikenali sebagai Tariqat
Naqshbandiyah Mujaddidiyah.

Adapun Para Masyaikh Mutaakhirin yang datang
sesudah itu sering menambahkan nama nisbat mereka sendiri
untuk membezakan Silsilah antara satu dengan yang lain
seperti Naqshbandiyah Khalidiyah dan Naqshbandiyah
Mujaddidiyah. Silsilah Naqshbandiyah ini telah berkembang
biak dari Barat hingga ke Timur. Meskipun Silsilah ini telah
dikenali dengan beberapa nama yang berbeza, namun ikatan
keruhanian dari rantaian emas yang telah dipelopori oleh
Hadhrat Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Radhiyallahu ‘Anhu akan tetap berjalan sehingga ke Hari
Qiyamat menerusi keberkatan yang telah Allah Subhanahu
Wa Ta’ala kurniakan kepada sekelian Para Masyaikh yang
ditugaskan menyambung Silsilah ini.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
126
Dalam perjalanan mencapai kebenaran yang hakiki,
terdapat dua kaedah jalan yang biasa diperkenalkan oleh Para
Masyaikh Tariqat, iaitu sama ada sesebuah Tariqat itu
menuruti Tariqat Nafsani ataupun Tariqat Ruhani.

Tariqat Nafsani mengambil jalan pendekatan dengan
mentarbiyahkan Nafs dan menundukkan keakuan diri. Nafs
atau keakuan diri ini adalah sifat Ego yang ada dalam diri
seseorang. Nafs dididik bagi menyelamatkan Ruh dan jalan
Tariqat Nafsani ini amat sukar dan berat kerana Salik perlu
melakukan segala yang berlawanan dengan kehendak Nafs.
Ianya merupakan suatu perang Jihad dalam diri seseorang
Mukmin.

Tariqat Ruhani adalah lebih mudah yang mana pada
mula-mula sekali Ruh akan disucikan tanpa menghiraukan
tentang keadaan Nafs. Setelah Ruh disucikan dan telah
mengenali hakikat dirinya yang sebenar, maka Nafs atau
Egonya dengan secara terpaksa mahupun tidak, perlu
menuruti dan mentaati Ruh.

Kebanyakan jalan Tariqat yang terdahulu
menggunakan pendekatan Tariqat Nafsani, namun berbeza
dengan Para Masyaikh Silsilah ‘Aliyah Naqshbandiyah,
mereka menggunakan pendekatan Tariqat Ruhani iaitu
dengan mentarbiyah dan mensucikan Ruh Para Murid mereka
terlebih dahulu, seterusnya barulah mensucikan Nafs.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala memimpin kita ke
jalan Tariqat yang Haq, yang akan membawa kita atas
landasan Siratul Mustaqim sepertimana yang telah
dikurniakanNya nikmat tersebut kepada Para Nabi, Para
Siddiqin, Para Syuhada dan Para Salihin.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
127
Mudah-mudahan dengan menuruti Tariqat yang Haq
itu dapat menjadikan kita insan yang bertaqwa, beriman dan
menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Seorang Penyair Sufi berkata,

Al –‘Ajzu ‘An Darakil Idraki Idraku,
Wal Waqfu Fi Turuqil Akhyari Isyraku.

Seseorang yang berasa lemah dari mendapat kefahaman
adalah seorang yang sebenarnya mengerti;
Dan berhenti dalam menjalani perjalanan orang-orang yang
berkebaikan sebenarnya adalah suatu Syirik.

ALLAH HUWA ALLAH HAQQ ALLAH HAYY
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
128
BAB 1: BAI‘AH

KETAHUILAH bahawa makna Bai‘ah ialah berjanji dan taat
setia kemudian berpegang teguh dan tetap melaksanakannya.
Berbai‘ah merupakan amalan Para Sufi yang mulia
Rahmatullah ‘alaihim dan ianya terus berjalan sehingga ke
hari ini dan akan terus berjalan. Berbai‘ah juga merupakan
Sunnah dan Tariqah Para Sahabat Ridhwanullah ‘Alaihim
Ajma’in.

Bai‘ah adalah menetapkan secara sedar hubungan di
antara Murshid dan Murid. Murid membenarkan Murshidnya
memberikan bimbingan kepadanya dan Murshid menerima
Murid sebagai Muridnya dan pengikutnya dalam mencapai
peningkatan Ruhani menuju kepada maksud yang hakiki.

Perkataan Bai’ah berasal dari kata dasar Ba’a Bai’an
Mabi’an yang bererti menjual dan perkataan ini biasa
digunakan dalam istilah akad jual beli. Biasanya setelah
menjual sesuatu, si penjual akan mengucapkan Bi’tu yang
bererti “Saya menjual” dan pembeli pula mengucapkan
Isytaraitu yang bererti “Saya membeli” dan ini
mengisyaratkan kepada keredhaan kedua belah pihak.

Dari kata dasar tersebut terbit pula kata Baya’a yang
bererti membuat perjanjian atau biasa disebutkan sebagai
Bay’at atau Bai’ah. Dalil Bai‘ah di dalam Al-Quran ada di
dalam Surah Al-Fath ayat 10 yang mana Allah Ta’ala
berfirman yang maksudnya,
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
129
β| š_·%!¦ iΡθ`-ƒ!.`ƒ !ϑΡ| šχθ`-ƒ!.`ƒ ´<¦ ‰ƒ ´<¦ −¯θ· ¯Νꉉƒ¦ ϑ·
±>Ρ !ϑΡ¦· ±>Ζƒ ’ls .«.±Ρ Β´ρ ’·ρ¦ !ϑ. ‰γ≈s «‹l. ´<¦
«‹.σ`‹.· ¦´,>¦ !ϑ‹Ls ∩⊇⊃∪

“Sesungguhnya orang-orang yang berbai‘ah berjanji setia
kepada kamu (Muhammad), sesungguhnya mereka berbai‘ah
berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan
mereka. Maka barangsiapa yang melanggar janjinya maka
akibat buruk akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa
yang menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan
memberinya pahala yang besar.”

Bahawasanya orang-orang yang berjanji setia kepada
Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada
Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa
yang melanggar janjinya nescaya akibat dari melanggar janji
itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati
janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala
yang besar. Pada bulan Zulqaidah tahun keenam Hijriyyah
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam beserta pengikut-pengikutnya hendak mengunjungi
Makkah untuk melakukan Umrah dan melihat keluarga-
keluarga mereka yang telah lama ditinggalkan. Sesampai
sahaja di Hudaibiyah, Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam berhenti dan mengutus Hadhrat
‘Utsman bin ‘Affan Radhiyallahu ‘Anhu terlebih dahulu ke
Makkah untuk menyampaikan maksud kedatangannya dan
kaum Muslimin.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
130
Mereka menanti-nanti kembalinya Hadhrat ‘Utsman
bin ‘Affan Radhiyallahu ‘Anhu, tetapi tidak juga datang
kerana Hadhrat ‘Utsman bin ‘Affan Radhiyallahu ‘Anhu telah
ditahan oleh kaum Musyrikin, kemudian tersiar lagi khabar
bahawa Hadhrat ‘Utsman bin ‘Affan Radhiyallahu ‘Anhu
telah dibunuh, maka Nabi menganjurkan agar kaum Muslimin
melakukan Bai'ah janji setia kepadanya. Mereka pun
mengadakan janji setia kepada Nabi dan mereka akan
memerangi kaum Quraisy bersama Nabi sampai kemenangan
tercapai.

Perjanjian setia ini telah diredhai Allah sebagaimana
tersebut dalam ayat 18 Surah Al-Fath, kerana itulah ianya
disebut sebagai Bai'atur Ridhwan. Bai'atur Ridhwan ini
menggetarkan kaum Musyrikin sehingga mereka telah
melepaskan Hadhrat ‘Utsman dan mengirimkan utusan untuk
mengadakan perjanjian damai dengan kaum Muslimin.
Perjanjian ini terkenal dengan Sulhul Hudaibiyah.

Orang yang berjanji setia biasanya berjabat tangan.
Caranya berjanji setia dengan Rasul ialah meletakkan tangan
Rasul di atas tangan orang yang berjanji itu. Jadi maksud
tangan Allah di atas mereka ialah untuk menyatakan bahawa
berjanji dengan Rasulullah sama dengan berjanji dengan
Allah. Jadi seakan-akan Tangan Allah di atas tangan orang-
orang yang berjanji itu. Hendaklah difahamkan bahawa Allah
Maha suci dari segala sifat-sifat yang menyerupai
makhluknya.

Di dalam Surah Al-Fath ayat 18 Allah Subhanahu Wa
Ta’ala berfirman yang maksudnya,

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
131
‰1l š_.´‘ ´<¦ s š_.ΖΒσϑl¦ Œ| šΡθ`-ƒ!.`ƒ ·>´ ο,>:l¦ ´Νl-·
!Β ’· ¯Νκ.θl· Α“Ρ!· π´ΖŠ>´.l¦ ¯Νκ¯.ls ¯Νγ.≈.¦´ρ !´>.· !´.ƒ,· ∩⊇∇∪

“Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang
beriman ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah
pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati
mereka lalu menurunkan ketenangan ke atas mereka dan
memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang
dekat.”

Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang
Mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Nabi Muhammad
Sallallahu 'Alaihi Wasallam di bawah sebuah pohon dan Allah
Maha Mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu
menurunkan ketenangan ke atas mereka dan memberi balasan
kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
Yang dimaksudkan dengan kemenangan yang dekat ialah
kemenangan kaum Muslimin pada perang Khaibar.

Para Sahabat Radhiyallahu ‘Anhum berbai‘ah dengan
Hadhrat Baginda Nabi Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
dalam banyak keadaan. Ada yang berbai‘ah untuk ikut
berhijrah dan berjuang bersama-sama Baginda Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, ada yang berbai‘ah untuk sama-
sama menegakkan Rukun Islam, ada yang berbai‘ah untuk
tetap teguh berjuang tanpa undur ke belakang dalam medan
pertempuran jihad menentang orang kafir, ada yang berbai‘ah
untuk tetap berpegang dan memelihara Sunnah, menjauhi
bida‘ah dan berbai‘ah untuk melakukan ketaatan kepada
Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
132
Kaum wanita di kalangan Para Sahabat Radhiyallahu
‘anhum juga melakukan Bai‘ah dengan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Terdapat
bermacam-macam peristiwa Bai‘ah di zaman Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan Para Sahabat Ridhwanullah
‘Alaihim Ajma’in.

Menurut Hadhrat Shah Waliyullah Dehlawi
Rahmatullah ‘alaih di dalam kitabnya Al-Qaul Al-Jamil
terdapat beberapa bahagian Bai‘ah iaitu:

1. Bai‘ah untuk taat setia kepada Khalifah.
2. Bai‘ah untuk menerima Agama Islam.
3. Bai‘ah untuk tetap teguh berpegang dengan Taqwa.
4. Bai‘ah untuk ikut berhijrah dan berjihad.
5. Bai‘ah untuk tetap setia menyertai Jihad.

Menurut Hadhrat Shah Abdullah Ghulam ‘Ali
Rahmatullah ‘alaih, terdapat 3 jenis Bai‘ah. Jenis yang pertama
ialah apabila seseorang itu bertaubat pada tangan seorang
yang suci dan berbai‘ah untuk meninggalkan perbuatan dosa,
maka dosa-dosa besarnya juga akan turut terampun. Jika dia
kembali melakukan dosa, maka dia perlu mengulangi Bai‘ah
kali yang kedua yakni Bai‘ah ini boleh berlaku berulang-ulang
kali.

Jenis Bai‘ah yang kedua ialah apabila seseorang itu
berbai‘ah untuk mendapatkan Nisbat Khandaniyah yakni
nisbat dengan sesuatu golongan atau kelompok bagi
mendapatkan perkhabaran baik yang menjadi kekhususan
bagi golongan tersebut. Di samping itu dia mengharapkan
Syafa’at yang tidak terbatas menerusi golongan tersebut.
Misalannya, seseorang itu berbai‘ah dengan Silsilah Qadiriyah
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
133
supaya mendapatkan perkhabaran baik Hadhrat Ghauts
Tsaqilain Syeikh Abdul Qadir Jailani Rahmatullah ‘alaih yang
mana beliau telah berkata bahawa, “Para murid dalam
Silsilahku tidak akan meninggal dunia dalam keadaan tidak
bertaubat.” Bai‘ah seperti ini tidak perlu dilakukan berulang-
ulang.

Jenis Bai‘ah yang ketiga ialah apabila seseorang itu
berniat untuk mengambil faedah dan istifadah dari sesuatu
Khandan atau golongan. Jika seseorang itu telah berikhtiar
dan berusaha untuk melaksanakan Zikir dan Wazifah
Khandan tersebut secara ikhlas namun tidak berupaya
melaksanakannya maka untuk dirinya, dengan kebenaran
yang menjadi kebiasaan ialah hendaklah merujuk kepada
mana-mana orang suci dari kelompok atau golongan yang lain
dan berbai‘ah dengan Murshid yang lain sama ada Murshid
yang sebelum itu redha mahupun tidak. Akan tetapi tidak
boleh sekali-kali menafikan kesucian dan kesalihan Murshid
yang terdahulu sebaliknya hendaklah beranggapan bahawa
mungkin tuahnya tiada di sana.

Jika seseorang Murid mendapati Murshid mengabaikan
pengamalan Syari’at dan usul-usul Tariqat dan dirinya terikat
dengan ahli-ahli duniawi dan mencintai dunia, maka
hendaklah dirinya mencari Murshid yang lain bagi
menghasilkan limpahan Faidhz batin dan kecintaan serta
Ma’rifat.

Adapun, amalan mengulangi Bai‘ah memang ada
berlaku di zaman Hadhrat Baginda Rasulullah Salllallhu
‘Alaihi Wasallam, begitu juga di zaman Para Sahabat
Radhiyallahu ‘Anhum Ajma’in, Para Tabi’in dan Tabi’it
Tabi’in.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
134
Menurut Hadhrat Shah Waliyullah Dehlawi
Rahmatullah ‘alaih bahawa mengulangi Bai‘ah dengan
Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam itu
ada asasnya. Begitu juga melakukan Bai‘ah berulang-ulang
dengan ahli-ahli Tasawwuf sama ada dengan dua orang
Syeikh yang berlainan atau dua kali dengan Syeikh yang
sama. Ini dilakukan kerana wujudnya kecacatan pada orang
yang menerima Bai‘ah itu yakni Syeikh tersebut, sama ada
selepas kematiannya ataupun berpisah jauh serta putus
hubungan secara zahir. Adapun Bai‘ah yang dilakukan
berulang-ulang kali tanpa sebarang sebab atau uzur maka
boleh dianggap sebagai main-main dan ini boleh
menghilangkan keberkatan dan menyebabkan hati Syeikh
atau Guru Murshid itu berpaling dari menumpukan perhatian
keruhanian terhadapnya. Wallahu A’lam.

Hadhrat Aqdas Maulana Muhammad ‘Abdullah
Rahmatullah ‘alaih suatu ketika telah ditanyakan orang
tentang apakah maksud Bai‘ah? Beliau lalu berkata,
“Cubalah kamu lihat bahawa dengan adanya
pengetahuan hokum-hukum Syariah dan urusan keagamaan
pun orang tidak dapat berakhlak dan melakukan amalan Salih
dengan baik, terdapat juga kebanyakan orang-orang Islam
yang mengerjakan solat dan puasa tetapi masih tidak dapat
menghindarkan diri dari kelakuan buruk seperti menipu dan
berbohong serta mengumpat ghibat. Maksud utama Bai‘ah
ialah supaya menghindarkan kelakuan yang buruk dan
menggantikannya dengan melahirkan akhlak yang tinggi dan
mulia, mendatangkan kemudahan untuk melakukan amalan
Salih dan dengan sendirinya akan meninggalkan perbuatan
maksiat.”

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
135
Hukum Bai‘ah adalah Sunat dan bukannya Wajib
kerana manusia melakukan Bai‘ah dengan Hadhrat Baginda
Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam atas tujuan Wasilah untuk
tujuan Qurbah menghampirkan diri mereka kepada Allah
Subhanahu Wa Ta’ala. Tidak ada dalil yang menunjukkan
bahawa meninggalkan atau tidak melakukan Bai‘ah adalah
berdosa dan tidak ada Imam Mujtahidin yang menyatakan
berdosa jika meninggalkan Bai‘ah.

Adapun hikmah melakukan Bai‘ah adalah amat besar
sekali kerana Allah melaksanakan peraturanNya dengan
meletakkan dan menentukan beberapa perbuatan, amalan dan
kata-kata yang bersifat zahir sebagai lambang bagi
membuktikan ketaatan dan bagi menyatakan perkara-perkara
yang bersifat Ruhaniah, halus dan tersembunyi di jiwa insan.

Sebagai contoh, membenarkan dan mempercayai
dengan yakin akan kewujudan Allah Yang Maha Esa dan Hari
Akhirat adalah merupakan perkara ghaib, halus dan bersifat
Ruhaniah, Maka Islam meletakkan pengakuan lidah atau ikrar
sebagai lambang membenarkan kewujudan Allah dan Hari
Akhirat yang bersifat Mujarrad dan halus. Begitulah juga di
dalam urusan Mu’amalat perniagaan dan jual beli yang mana
ianya berasaskan keredhaan penjual dan pembeli untuk
melakukan urusan perniagaan dan keredhaan itu adalah
bersifat halus dan tersembunyi maka amalan akad Ijab dan
Qabul menjadi sebagai lambang bagi menzahirkan keredhaan
antara penjual dan pembeli.

Demikian juga dalam melaksanakan Taubat, keazaman
untuk berhenti dari melakukan dosa adalah bersifat halus dan
Mujarrad lagi tersembunyi, oleh itu telah ditentukan oleh
Allah menerusi amalan Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
136
‘Alaihi Wasallam dan Para Sahabat Radhiyallahu ‘Anhum
bahawa amalan Bai‘ah itu secara zahirnya adalah bagi
melambangkan keazaman untuk bertaubat dan meninggalkan
dosa-dosa. Upacara Bai‘ah ini seharusnya dilakukan secara
rahsia pada tempat yang rahsia kerana ianya merupakan
suatu rahsia perjalanan yang rahsia bagi setiap Salik.

Pada hakikatnya Bai’ah adalah merupakan suatu akad
jual beli antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala
kerana Dia telah berfirman di dalam Surah At-Taubah ayat
111,

β| ´<¦ “´¸.:¦ š∅Β š_.ΖΒσϑl¦ `Ογ.±Ρ¦ Νλ≡´θΒ¦´ρ χ!. `Ογl
πΨ>l¦ šχθl.≈1`ƒ ’· ≅‹.™ ´<¦ βθl.1´Š· šχθl.1`ƒ´ρ ¦‰s´ρ «‹ls
!1> †· π1´‘¯θ−.l¦ ≅‹>ΥN¦´ρ β¦´™¯,1l¦´ρ Β´ρ †·ρ ¦ .ν‰γ-. š∅Β
´<¦ ¦ρ¸:¯..`™!· `Ν>-‹´.. “%!¦ Λ.-ƒ!. .«. šl≡Œ´ρ ´θδ `—¯θ±l¦ `ΟŠL-l¦
∩⊇⊇⊇∪

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman,
diri dan harta mereka dengan memberikan Syurga untuk
mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka
membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar
dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah
yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka
bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu
dan itulah kemenangan yang besar.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
137
Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta’ala menerangkan
ciri-ciri serta sifat-sifat mereka yang telah melakukan jual beli
dengan Allah pada Surah At-Taubah ayat 112 yang
bermaksud,

šχθ.≥≈−.l¦ šχρ‰.≈-l¦ šχρ‰ϑ≈>'¦ šχθ>.≈´.l¦ šχθ`-é≡¯,l¦
šχρ‰>≈´.l¦ βρ`,Βψ¦ ∃ρ`,-ϑl!. šχθδ!Ψl¦´ρ s ,÷Ψϑl¦
βθ´L±≈>l¦´ρ Šρ‰>' ´<¦ ¸:·´ρ š_.ΖΒσϑl¦ ∩⊇⊇⊄∪

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang
beribadat, yang memuji Allah, yang melawat, yang ruku’,
yang sujud, yang menyuruh berbuat ma’aruf dan mencegah
berbuat mungkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah.
Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman itu.

Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Ta’ala
menerangkan dengan lebih jelas akan ciri serta sifat orang-
orang beriman yang menyempurnakan akad jual beli antara
dirinya dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Yakni mereka itu
adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang
memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang
menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat Munkar dan
yang memelihara hukum-hukum Allah dan gembirakanlah
orang-orang Mukmin itu. Maksudnya melawat untuk mencari
ilmu pengetahuan atau berjihad. Ada pula yang
menafsirkannya dengan orang yang berpuasa yang sentiasa
bertaubat dan melaksanakan amalan ibadah dengan baik dan
sempurna, yang sering berziarah untuk tujuan Silaturrahim
ataupun untuk bertemu dengan seseorang yang ‘Alim untuk
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
138
tujuan mendapatkan ilmu ataupun menziarahi Para Auliya
Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan sebaik-baik ziarah adalah
menziarahi Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam di Madinatul Munawwarah.

Seterusnya mereka yang mendirikan Solah dengan
ruku’ dan sujud yang baik dan sempurna, yang menjalankan
kewajipan Dakwah dan Tabligh dengan menyuruh manusia
berbuat amalan kebaikan yang Ma’aruf dan berusaha
mencegah manusia dari melakukan perbuatan yang zalim dan
mungkar serta senantiasa memelihara hukum-hukum Allah
Subhanahu Wa Ta’ala sepertimana yang termaktub di dalam
Al-Quran dan berpandukan Al-Hadits dan As-Sunnah.

Dengan berusaha memelihara hukum-hukum Allah,
mereka telah menafkahkan harta mereka dan menyerahkan
diri mereka bagi menegakkan Kalimah Allah. Mereka
berperang dengan Syaitan, Hawa, Nafsu dan Duniawi semata-
mata kerana Allah sehingga mereka menghembuskan nafas
yang terakhir. Maka mereka itu adalah golongan orang-orang
beriman yang berada dalam tingkatan yang khusus dengan
mendapat perkhabaran gembira dari Allah Subhanahu Wa
Ta’ala. Maka sebagai melengkapi syarat jual beli antara orang-
orang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, bahawa
Dia telah membeli diri mereka dan harta mereka dan Syurga
adalah sebagai tukaran. Bai’ah merupakan akad bagi jual beli
ini dan setelah kita berakad dengan akad Bai’ah ini, menjadi
tanggungjawab kitalah untuk menyerahkan diri kita mentaati
perintah Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan RasulNya Sallallahu
‘Alaihi Wasallam dan membelanjakan harta kita menurut
kehendak Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan mengikuti
petunjuk RasulNya, Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
139
SYARAT-SYARAT BAI‘AH

ANTARA syarat-syarat yang penting yang dikemukakan oleh
Hadhrat Shah Waliyullah Ad-Dehlawi Rahmatullah ‘alaih di
dalam kitabnya Al-Qaul Al-Jamil, bagi seseorang yang
hendak melakukan Bai‘ah hendaklah dia membetulkan
pegangan dan I’tiqadnya supaya sesuai dengan I’tiqad orang-
orang Salih yang terdahulu seperti meyakini akan kewujudan
dan keesaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan tidak ada Tuhan
melainkan Dia yang bersifat dengan segala sifat
kesempurnaan seperti Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha
Berkuasa, Maha Berkehendak dan Maha segalanya
sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah
menggambarkan Sifat-SifatNya menerusi sumber-sumber
yang Naqli dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan diteruskan oleh
Para Sahabat Ridhwanullah ‘Alaihim Ajma’in.

Allah itu Maha Suci dari segala sifat kekurangan yang
bisa hilang dan binasa seperti berjisim, mengambil ruang,
bersifat baharu, yang berubah-ubah, bertempat, berwarna dan
berbentuk. Maha Suci Allah dalam setiap hal dan keadaan.
Apa yang terdapat di dalam Al-Quran tentang Tuhan
bersemayam di atas ‘Arash, Tangan Allah dan sebagainya itu
semuanya hendaklah kita beriman dan percaya sebagaimana
yang telah dinyatakan oleh ayat-ayat itu pada prinsip
zahirnya dan kita hendaklah menyerahkan huraian tentang
ayat-ayat itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Secara
mutlaknya kita mestilah mengetahui bahawa Allah
Subhanahu Wa Ta’ala itu tidak bersifat seperti sifat-sifat
makhluk dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan
Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Allah itu Maha Mendengar lagi
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
140
Maha Melihat. Kita juga mesti mengakui bahawa sifat-sifat
kesempurnaan itu tetap tsabit wujudnya di sisi Allah
Subhanahu Wa Ta’ala seperti yang telah ditegaskan olehNya
di dalam Al-Quran. Ini merupakan syarat yang utama.

Syarat yang kedua, secara umumnya seseorang itu
mestilah mengakui tentang wujudnya Kenabian Para Anbiya
‘Alaihimus Solatu Wassalam dan mengakui pula Kenabian
Penghulu kita Hadhrat Sayyidina Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam secara khusus. Dia mestilah
mematuhi dan mengikuti apa sahaja yang diperintah dan
dilarang oleh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Mestilah sentiasa mempercayai
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam dalam setiap perkara yang disampaikannya
sama ada tentang Sifat-Sifat Allah Subhanahu Wa Ta’ala,
tentang perkara Akhirat, tentang Syurga dan Neraka, tentang
Mahsyar, tentang Hari Hisab, tentang melihat Wajah Allah,
tentang Qiyamat, tentang azab kubur dan lain-lain lagi seperti
yang telah disebut oleh hadits-hadits Nabawiyah yang sahih.

Syarat yang ketiga hendaklah dia sentiasa berhati-hati
dan berusaha menjauhkan dirinya dari melakukan perkara-
perkara yang dianggap dosa besar dan sentiasa menyesal
apabila melakukan dosa-dosa kecil.

Syarat yang keempat hendaklah dia berhati-hati dalam
mengamalkan rukun-rukun Islam. Dia hendaklah melakukan
segala amalan ibadat ini dengan betul seperti yang
diperintahkan oleh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dengan memelihara
segala Sunnahnya serta menjaga segala peraturan dan adab
yang berhubung dengan amalan ibadat.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
141
Syarat kelima hendaklah dia memerhati dan
memperbetulkan perkara-perkara yang berhubung dengan
kehidupan seharian seperti makan, minum, pakaian,
percakapan, rakan, saudara mara dan keluarga.
Memperbetulkan urusan rumahtangga dan kekeluargaan,
urusan mu’asyarat dan mu’amalat seperti jual beli, hutang
piutang dan sebagainya menuruti Sunnah Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Syarat keenam hendaklah sentiasa mengamalkan zikir-
zikir Masnun pada waktu pagi dan petang, menjaga akhlak,
membaca Al-Quran, mengingati Akhirat, menghadiri majlis
ilmu dan zikir dan banyak beribadat. Syarat yang ketujuh
ialah menyempurnakan kesemua syarat-syarat tadi dan
menumpukan perhatiannya kepada usaha batin iaitu menuju
Kehadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Dalam sebuah Hadits
yang diriwayatkan oleh Hadhrat Imam Muslim, Imam Abu
Daud dan Imam Nasai Rahimahumullah bahawa,
Hadhrat ‘Auf Bin Malik Al-Ashja’i Radhiyallahu ‘Anhu
telah berkata, “Kami berada bersama Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam seramai
sembilan orang atau lapan orang atau tujuh orang. Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam telah bersabda, “Apakah kamu semua tidak
berbai’ah dengan Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam?”
Maka kami pun menghulurkan tangan-tangan kami dan
berkata, “Atas perkara apakah kami hendak berbai’ah
denganmu, Ya Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam?”
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam bersabda, “Atas perkara bahawa kamu
hendaklah beribadat kepada Allah dan jangan
mensyirikkan sesuatu juapun denganNya, dan bersolat lima
waktu dan mendengar dan taat.”
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
142
Hadhrat Hakimul Ummat Maulana Shah Ashraf ‘Ali
Thanwi Rahmatullah ‘alaih menyatakan bahawa Para Sufi
yang mulia mengamalkan Bai’at yang mana ianya dapat
menghasilkan keazaman kuat untuk menyempurnakan
hukum Syari’at yakni bersikap Istiqamah dalam amalan Zahir
dan Batin serta berjanji untuk melaksanakannya. Bai’at ini
dikenali sebagai Bai’at Tariqat.

Sebahagian ‘Ulama Zahir mengatakan bahawa amalan
Bai’at ini adalah Bida’ah dan bukannya amalan Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam. Menurut mereka, Bai’at hanya untuk orang Kafir
yang baru memeluk Agama Islam dan untuk orang Islam
ketika hendak berjihad.

Walaubagaimanapun, dari Hadits yang dinyatakan di
atas dapat kita fahami bahawa Para Sahabat Radhiyallahu
‘Anhum yang berbai’ah itu bukanlah berbai’at untuk
memeluk Agama Islam kerana mereka sudahpun beragama
Islam. Dari kandungan Bai’at yang disabdakan oleh Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam itu maka terzahirlah bahawa Bai’at yang dilakukan
itu bukanlah untuk maksud Jihad, bahkan menerusi lafaznya
dapat kita ketahui bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah menegaskan
tentang keazaman menyempurnakan amalan.

Maka, Bai’at merupakan Sunnah dan ianya tidak dapat
dinafikan. Sesungguhnya kepentingan Bai’at Tariqat bukanlah
kepada masyarakat umum tetapi sebaliknya bagi mereka yang
terdapat penyakit-penyakit yang tersembunyi di dalam hati.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
143
Tanpa nasihat dan panduan dari seseorang Syeikh yang
Haq lagi ‘Arif, seseorang itu tidak akan dapat memahami
tentang penyakit Ruhaninya. Jikalau seseorang itu mengetahui
penyakit Ruhaninya sekalipun, dia tetap tidak tahu apakah
cara penyembuhannya dan jika dia tahu sekalipun, dia akan
menghadapi kesukaran untuk mengubatinya kerana
halangan-halangan dari Nafsnya, kerana itulah bimbingan
seorang Murshid Kamil amat diperlukan.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
144
MURSHID

MURSHID pada pengertian bahasa bererti seseorang yang
menunjukkan jalan. Menurut istilah Tasawwuf dan Tariqat,
Murshid adalah pembimbing jalan Keruhanian. Murshid juga
di sebut sebagai Syeikh di Tanah ‘Arab dan di rantau
Nusantara. Namun di negara Asia Tengah seperti di
Khurasan, Bukhara, Turki dan Tanah Hindi, Murshid juga
disebut sebagai Pir. Ada juga yang menyebutnya sebagai
Khalifah dan ada juga yang menyebutnya sebagai Khwajah
yang bermaksud Tuan Guru.

Bagaimanakah yang dikatakan seorang Murshid itu?
Menurut Hadhrat Shah ‘Abdullah Ghulam ‘Ali Dehlawi
Rahmatullah ‘alaih, Murshid ialah seorang yang menuruti
Sunnah Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam secara Zahir dan Batin. Seseorang Murshid juga
adalah seorang yang meninggalkan perkara-perkara yang
bida’ah dan sesat. Bida’ah adalah amalan yang bukan
bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap perkara yang
Bida’ah adalah sesat. Perkara yang sesat apabila diamalkan
akan membawa seseorang itu ke Neraka Jahannam; Na’uzu
Billah.

Murshid hendaklah memiliki ‘Aqidah yang benar dan
sahih sepertimana ‘Aqidah Salafus Salihin dan yang dipegang
oleh sekelian Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Ilmu ‘Aqidah adalah
berpandukan Al-Quran dan Al-Hadits sepertimana yang telah
disusun oleh Imam Maturidi Rahmatullah ‘alaih dan Imam
Abu Hassan Asy-Sya’ari Rahmatullah ‘alaih. Seseorang
Murshid seharusnya memiliki ‘Aqidah yang kuat dan kukuh
sepertimana Hadhrat Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
145
Rahmatullah ‘alaih dan sekelian Para Masyaikh Akabirin,
kerana mereka menuruti ‘Aqidah Para Sahabat yang telah
beri’tiqad dengan ‘Aqidah Hadhrat Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Dia juga perlu mengetahui Ilmu Fiqah dan memahami
masaalah Fiqah yang penting-penting. Ilmu Fiqah hendaklah
berdasarkan apa yang telah diijtihadkan oleh Para Imam
Mujtahidin dalam bidang Syari’at. Hasil Ijtihad mereka
menimbulkan Mazhab. Terdapat empat Mazhab yang diiktiraf
oleh sekelian ‘Ulama Ahlus Sunnah Wal Jama’ah iaitu Mazhab
Hanafi, Maliki, Syafi‘i dan Hambali. Murshid hendaklah
berpegang kepada salah satu dari Mazhab Syari’at tersebut
dalam perlaksanaan hukum-hukum Fiqah. Dia hendaklah
sentiasa melakukan mutala’ah kitab-kitab Hadis dan kitab
Tafsir Al-Quran. Di samping itu dia juga hendaklah membaca
kitab-kitab Para Sufi yang mulia yang berkaitan dengan
pembinaan akhlak dan tatakrama yang baik. Contohnya
seperti kitab Ihya ‘Ulumuddin, Minhajul ‘Abidin dan Kimia
Sa’adat karangan Imam Al-Ghazali Rahmatullah ‘alaih. Dia
juga hendaklah selalu membaca kitab-kitab tentang hal ehwal
pengalaman keruhanian Para Masyaikh dan kata-kata
Malfuzat mereka.

Murshid hendaklah menghindarkan diri dari hubungan
dan takluk yang kuat dengan orang-orang ahli dunia. Murshid
hendaklah memanafaatkan masanya yang terluang dengan
melakukan amalan-amalan kebaikan. Selalu berkhalwat dan
mengasingkan diri dari kesibukan manusia, selalu
mengharapkan keredhaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan
menjadikan adat tidak bergantung kepada sesama makhluk.
Murshid juga hendaklah selalu melakukan pembacaan
Tilawah Al-Quran.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
146
Jika beliau bukan seorang Hafiz Al-Quran, dan tidak
mampu menghafalnya, bacalah sebahagian dari Al-Quran
menurut kemampuannya. Dia juga hendaklah selalu
memperbanyakkan zikir demi menghasilkan keberkatan dan
faedah Batiniah kepada Ruhani.

Selalu Taubat, Inabat, Zuhud, Wara’, Taqwa, Sabar,
Syukur, Qana’ah, Tawakkal, Taslim dan Redha dengan
ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta’ala kerana ianya
merupakan Maqamat di dalam Tariqat serta hendaklah
menahan hawa nafsu. Ciri-ciri Murshid yang sebegini, apabila
dipandang akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu
Wa Ta’ala dan hatinya bersih dan suci dari keinginan dan
kehendak yang salah dan tidak baik.

Menurut Hadhrat Shah ‘Abdullah Ghulam ‘Ali
Rahmatullah ‘alaih lagi, jika seorang itu Murshid silsilah
Tariqat Chistiyah, bersahabat dan Faidhz darinya akan
menimbulkan Zauk dan Shauq serta kecintaan yang tak
terhingga terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan berhasil
menghindar dan mengasingkan diri dari golongan ahli dunia.
Jikalau Murshid itu dari silsilah Tariqat Qadiriyah, maka
seseorang murid itu akan mencapai kebersihan hati dan
mencapai takluk dengan Alam Arwah dan Malaikat. Kepada
mereka terbuka sebahagian pengetahuan tentang perkara
yang telah lepas dan akan datang.

Jikalau Murshid itu adalah dari silsilah Tariqat
Naqshbandiyah, maka dengan bersahabat dengannya akan
menghasilkan Kehadiran Zat yakni ingatan yang berterusan
kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, menghasilkan Jam’iyat
yakni ketenangan dan ketenteraman hati, menghasilkan Yad
Dasyat yakni ingatan yang bersungguh-sungguh, kehilangan
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
147
diri yakni hilang pergantungan pada makhluk dan diri
sendiri, terhasilnya Jazbah dan semangat untuk menuju
kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, terhasilnya warid-warid
yang merupakan ilmu pengetahuan dan ilham yang baik dari
Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan akan terhasil juga padanya
Kasyaf.

Jikalau Murshid itu adalah dari silsilah Tariqat
Mujaddidiyah, maka akan terhasillah kepadanya pengetahuan
tentang Lataif Fauqaniyah yakni latifah-latifah yang berada di
atas ‘Arash di Alam Amar dan menghasilkan nisbat Batin
tentang kaifiyat bagaimana untuk melakukan penyucian hati
pada latifah-latifah tersebut dan menampakkan padanya
cahaya nur dan rahsia-rahsia yang terdapat di dalam Tariqat
Mujaddidiyah ini.

Hadhrat Sheikh Muhammad Nazim Al-Haqqani telah
menyatakan antara tanda-tanda seseorang Murshid itu ialah
kamu dapat memberikan sepenuh kepercayaan kepadanya.
Hati kamu akan memberikan isyarat dan hati tidak melakukan
kesilapan. Jika seseorang itu duduk bersama seorang Murshid
yang benar, dia akan berasa tenang, tenteram, kepuasan hati
dan akan berasa gembira. Ini adalah tanda-tanda isyarat bagi
hati. Dia akan melupakan segala masaalah dan kesusahan
ketika hadir bersamanya dan merasakan dirinya seperti seekor
ikan di dalam lautan.

Kenapa orang suka pergi ke pantai? Kerana apabila
kaki mereka mencecah air, mereka akan memperolehi
ketenteraman dan keriangan. Ruh juga mahukan lautan bagi
dirinya. Di dalam kehidupan, kita memerlukan seorang yang
seumpama lautan supaya hati kita dapat riang dan tenteram
ketika berada di sampingnya.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
148
Murshid diibaratkan sebagai seorang doktor bagi
Ruhani. Mereka menyelamatkan manusia dari sifat-sifat yang
buruk dan melahirkan sifat-sifat yang baik dalam diri mereka.
Doktor dalam bidang jasmani mungkin dapat berusaha
menyelamatkan seseorang dari mati yang sementara namun
segala sifat-sifat yang buruk dapat menyebabkan seseorang itu
mati selama-lamanya. Doktor Ruhani akan membuang sifat-
sifat yang buruk itu dan menggantikannya dengan sifat-sifat
yang baik dan membawanya kepada kehidupan yang kekal
abadi.

Menurut Imam Al-Qusyairi Rahmatullah ‘alaihi di
dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qusyairiyah,
“Kemudian wajiblah ke atas seseorang murid supaya
dia dididik oleh Syeikh, kalau sekiranya dia tidak ada guru
yang membimbingnya, selamanya dia tidak akan berjaya di
dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu Wa Ta’ala.”

Imam Al-Ghazali Rahmatullah ‘alaihi pula menyatakan
di dalam kitabnya Ihya ‘Ulumuddin seperti berikut,
“Maka demikianlah seorang murid itu memerlukan
seorang Syeikh dan guru yang semestinya dia ikuti untuk dia
mendapat panduan ke arah jalan yang betul. Sesungguhnya
jalan agama itu cukup sukar sekali, sedangkan jalan-jalan
Syaitan amat banyak pula. Oleh itu barangsiapa yang tidak
ada Syeikh yang menunjuk arah kepadanya, maka Syaitan
akan memandu ke arah jalannya.”

Imam Al-Ghazali Rahmatullah ‘alaihi telah
memperincikan syarat-syarat yang tertentu, di antaranya ialah
seseorang itu mestilah ‘Alim (terpelajar), tetapi bukanlah
setiap orang ‘Alim boleh menjadi Syeikh Murshid malah dia
mestilah pula mempunyai bakat ketokohan dari segi
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
149
kepimpinan. Selain itu, Syeikh juga mestilah mempunyai
banyak tanda yang patut atau mesti dimilikinya supaya
sebarangan orang tidaklah boleh mengakui dirinya sebagai
Syeikh Murshid dengan sewenang-wenangnya. Antara syarat-
syaratnya adalah seperti berikut:

1. Tercabut seluruh perasaan cintakan harta dan pangkat
daripada lubuk hatinya.
2. Tokoh kepimpinan itu berkembang melalui bimbingan
seorang pemimpin, di mana pemimpin itu telah menerima
pimpinan daripada pemimpin yang sebelumnya. Begitulah
seterusnya sehingga sampai pimpinan itu bermula
daripada Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
3. Hendaklah dia pernah mengalami sedikit sebanyak
latihan-latihan seperti sedikit makan, sedikit bercakap dan
sedikit tidur. Memperbanyakkan bersolat, banyak
bersedekah dan banyak berpuasa.
4. Pernah menyedut cahaya Nur Kenabian Nabi Muhammad
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
5. Terkenal mempunyai tingkah laku yang bagus dan akhlak
yang terpuji seperti sabar, syukur, tawakkal kepada Allah
Subahanahu Wa Ta’ala, mempunyai keyakinan yang
teguh, memiliki ketenangan, bermurah hati, qana‘ah yakni
memadai pemberian yang diperolehi, amanah, lambat
marah, merendah diri, memiliki ma’rifah, bersifat benar,
sopan santun, lemah lembut dan malu.
6. Bersih dari sebarang akhlak yang tercela seperti sombong
dan takabbur, bakhil dan kedekut, hasad dengki, dendam
kesumat, tamak haloba, panjang angan-angan, cinta dunia
dan takut mati.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
150
Syeikh Abu Ali Daqqaq Rahmatullah ‘alaihi telah
menjelaskan tentang kepentingan seorang Syeikh dengan
katanya,
“Apabila seseorang murid itu tidak ada guru yang akan
membimbing perjalanannya nafas demi nafas yakni maqam
demi maqam, maka dia akan menjadi hamba kepada nafsunya
dan dia tidak mungkin berjaya melepaskan diri daripadanya.”

Menurut Hadhrat Syeikh Shahabuddin As-Suhrawardi
Rahmatullah ‘alaih, selepas darjat Nabi, tidak ada darjat yang
lebih tinggi dari kedudukan seorang yang menjadi Naib Nabi,
untuk menyeru manusia dengan jalan Hadhrat Muhammad
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam untuk menuju kepada Hadhrat
Allah Subahanahu Wa Ta’ala. Menjadi Syeikh bererti menjadi
seorang Khalifah, maka darjatnya adalah tinggi di sisi Allah
Subahanahu Wa Ta’ala. Tugas Syeikh adalah untuk
menyucikan hati murid dari segala kekaratan dan kekotoran
supaya hatinya mendapat keindahan pancaran Nur
Ketuhanan dan supaya ia kekal memandang kebesaran Allah
dan mencintaiNya dengan hati yang ikhlas.

Menurut Hadhrat Syeikh Shahabuddin As-Suhrawardi
Rahmatullah ‘alaih di dalam kitabnya ‘Awariful Ma‘arif,
terdapat lima belas perkara yang perlu bagi seseorang Syeikh
Tariqat Sufiyah dalam kedudukannya sebagai Murshid yang
membimbing Murid, iaitu:

1. Menyucikan keputusan dan memperbetulkan niat yakni
seseorang itu pertama sekali perlu bertanya kepada
dirinya sendiri supaya keinginannya untuk menjadi
Syeikh itu tidaklah untuk kepentingan dirinya sendiri
atau keinginan untuk menjadi Syeikh yang mempunyai
pengikut.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
151
2. Mengetahui kemampuan murid dalam melakukan
amalan. Syeikh perlulah tahu apakah amalan yang sesuai
untuk diamalkan oleh setiap murid. Syeikh tidak boleh
memberi sesuatu amalan yang di luar batas kemampuan
murid untuk melaksanakannya.
3. Bersikap jujur terhadap harta muridnya iaitu seseorang
Syeikh tidak boleh menunjukkan rasa keinginannya
terhadap sesuatu barang berharga yang menjadi milik
muridnya melainkan jika muridnya sendiri yang ingin
memberikan dengan ikhlas maka Syeikh boleh
menerimanya.
4. Memberi sedekah kepada orang yang memerlukan seperti
fakir miskin dan orang yang dalam kesusahan.
Sesungguhnya sedekah terdapat berbagai-bagai
kelebihan.
5. Amalan yang selari dengan perkataannya yang menyeru
kepada kebaikan dengan jelas dan bukan dengan jalan
yang kabur supaya tidak timbul keraguan dalam diri
murid.
6. Bersifat belas kasihan kepada yang lemah. Apabila Syeikh
melihat terdapat kelemahan dan kekurangan pada
muridnya maka hendaklah dia memberikan bantuan bagi
memenuhi keperluannya.
7. Hendaklah menyucikan perkataannya dari perkara-
perkara yang menuruti hawa nafsu ketika berkata-kata
dengan murid kerana perkataan seorang Syeikh akan
memberikan kesan terhadap hati. Syeikh hendaklah
mengucapkan perkataan yang baik-baik sahaja.
8. Membesarkan Allah dalam perkataan yakni apabila
Syeikh hendak berkata-kata kepada muridnya maka
hendaklah menghadapkan hatinya kepada Allah dan
memohon petunjuk dariNya agar lidahnya dapat menjadi
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
152
jurucakap bagi Allah dan supaya perkataannya itu nanti
akan membuahkan manafaat kepada murid.
9. Menegur dengan hikmah apabila melihat sesuatu
kesalahan dilakukan oleh murid. Syeikh hendaklah
menegurnya secara bijaksana dan tidak menjatuhkan air
mukanya. Menegur murid hendaklah secara
berseorangan dan bukannya di dalam majlis.
10. Memelihara segala rahsia murid samada yang bersifat
Tajalli di dalam diri ataupun yang berbentuk karamah.
Kesemua rahsia murid hendaklah dipelihara dengan baik
oleh Syeikh.
11. Memaafkan kesalahan murid hendaklah sentiasa menjadi
kelaziman bagi Syeikh jika dia mendapati muridnya tidak
menurut peraturan dan adab atau apabila murid tidak
melaksanakan sesuatu tugas yang telah diberikan.
12. Jangan mengharapkan penghormatan yang terlalu tinggi
dari murid meskipun itu merupakan hak baginya ke atas
murid. Syeikh perlu memelihara dan menjaga murid-
muridnya namun tidak boleh meletakkan pengharapan
yang terlalu besar kepada mereka, maka bagi seseorang
Syeikh mengkebelakangkan hak dirinya adalah yang
terbaik.
13. Mendahulukan hak-hak murid mengatasi hak-hak dirinya
meskipun dalam keadaan sihat mahupun sakit. Syeikh
tidak sepatutnya melambat-lambatkan dalam
menunaikan hak-hak murid.
14. Membahagikan masanya untuk Khalwat dan Jalwat yakni
Syeikh perlu ada masanya yang khusus untuk
bersendirian dengan Allah dan perlu ada masa yang
tertentu untuk bermasyarakat sesama manusia bagi
urusan-urusan Duniawi dan Ukhrawi. Syeikh tidak
sepatutnya meluangkan sepanjang masa bersama
manusia. Kesempurnaan Ihsan bukanlah alasan bagi
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
153
Syeikh untuk berkhalwat kerana Hadhrat Baginda
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam meskipun
dengan kesempurnaan Hal dan Ihsan dalam dirinya,
Baginda tidak berada sepanjang hari bersama Sahabatnya.
Untuk memohon khazanah dan Rahmat yang khusus dari
Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Baginda memilih Khalwat
dan untuk membahagi-bahagikan Rahmat, Baginda
memilih Jalwat iaitu pergaulan bermasyarakat.
15. Memperbanyakkan amalan Sunat dan Nawafil meskipun
telah mencapai kesempurnaan Hal dan Ihsan sebagai
menuruti Hadhrat Baginda Muhammad Sallallahu ‘alaihi
wasallam. Amalan Nawafil seperti Solat Tahajjud, Solat
Fajar, Solat Isyraq, Solat Dhuha, berpuasa, membaca Al-
Quran dan sebagainya.

Hadhrat Shah Waliullah Dehlawi Rahmatullah ‘alaihi
menyatakan di dalam kitabnya Al-Qaulul Jamil bahawa
terdapat lima syarat untuk melayakkan seseorang itu menjadi
Syeikh:

1. Mempunyai ilmu pengetahuan tentang isi kandungan
kitab Al-Quran dan As-Sunnah.
2. Mempunyai sifat adil dan taqwa.
3. Mestilah mempunyai sifat zuhud daripada kemewahan
dunia dan sangat cinta pula kepada kehidupan Akhirat.
4. Hendaklah dia memiliki sifat sentiasa suka menyuruh dan
mengajak kepada yang makruf dan mencegah perkara
yang mungkar, sangat tegas dengan fikirannya,
mempunyai pendapat dan pandangan sendiri dan tidak
mudah terikut-ikut, tidak menyeleweng, mempunyai
maruah dan kekuatan akal yang sempurna.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
154
5. Dalam sejarah keruhaniannya, Syeikh itu mestilah telah
pernah bergaul, bersahabat dan berguru dengan Syeikh-
syeikh keruhanian dalam satu tempoh yang agak panjang.

Hadhrat Syeikh Hisham Kabbani yang merupakan
Khalifah Kanan bagi Hadhrat Syeikh Nazim Adil Haqqani
menyatakan bahawa di dalam Tariqat Naqshbandiyah
terdapat empat tingkatan Syeikh Murshid. Mereka menjadi
pembimbing yang membawa manusia ke Hadhrat Nabi
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan seterusnya ke
Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Mereka tetap
memelihara perundangan Syari’ah, menghidupkan amalan
ibadah harian seperti yang fardhu, wajib dan sunat,
mempertingkatkan Iman dan seterusnya membawa menuju ke
tingkatan Ihsan. Empat tingkatan Syeikh Murshid adalah
seperti berikut:
1. Murshid Tabaruk - Pembimbing Keruhanian yang
menghasilkan keberkatan kepada murid dan
menyempurnakan maksud murid dengan memberikannya
awrad zikir dan amalan harian.
2. Murshid Tazkiyah - Pembimbing Keruhanian yang
mengeluarkan sikap dan hawa nafsu yang buruk daripada
diri murid, membersihkannya dari segala sifat yang
Mazmumah dan menggantikannya dengan segala sifat
Mahmudah.
3. Murshid Tasfiyah - Pembimbing Keruhanian yang
menyucikan muridnya dari segala keinginan duniawi serta
cenderung kepada kehidupan yang qana’ah dan zuhud.
Mereka zuhud di Dunia dan di Akhirat.
4. Murshid Tarbiyah - Pembimbing Keruhanian pada darjah
tingkatan tertinggi yang mendidik dengan jalan istiqamah
dan membawa murid kepada peningkatan maqam dan
Musyahadah kehadiran Zat Yang Suci.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
155
MURSHID TABARUK

ADAPUN bagi Murshid Tabaruk, dia telah diberikan
kebenaran untuk mengajarkan zikir dan mentalqinkan zikir
pada lidah murid. Dia mengajar untuk mengingati dan
menyeru Allah dan bagaimana untuk menuruti perintah-
perintah Allah. Dia memberikan langkah pertama atas jalan
Tariqat. Dia mengajarkan sebutan Kalimah Allah kepada
murid dan membina jambatan perhubungan antara hati murid
dengan Allah Subhanhu Wa Ta’ala.

Dengan mengamalkan zikir yang diberikan, murid
akan diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu
Wa Ta’ala. Jika murid masih belum dapat menyaksikanNya,
dia belum mencapai ke tingkatan yang ingin ditunjuki oleh
Murshid. Murshid perlu mengajarkan ayat-ayat Al-Quran,
sebutan Nama-Nama Allah dan lafaz-lafaz Selawat. Dia akan
memberikan ayat-ayat atau Nama-Nama Allah dan lafaz-lafaz
Selawat yang tertentu kepada murid dengan jumlah bilangan
yang tertentu untuk diamalkan menurut kemampuan dan
keperluan seseorang murid.

Murshid Tabaruk mestilah memiliki ilmu dan daya
untuk memuji dengan segala jenis pujian dan sanjungan serta
pensucian kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala baik secara
lisan mahupun secara diam. Dia mengenali Tasbih sekelian
kejadian ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan apakah
Tasbih yang diperlukan oleh tubuh badan dan ruhani
muridnya. Dia juga mengetahui Tasbih yang dilakukan secara
sedar mahupun yang tidak sedar oleh sekelian makhluk
ciptaan Allah hatta kepada orang Islam dan yang bukan Islam.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
156
Dia menerima limpahan ilmu Kenabian dari Allah
Subhanahu Wa Ta’ala berkenaan apa yang sedang berlaku
pada makhluk Allah di Alam Dunia dan di Alam Barzakh. Dia
mengenali tentang hakikat Jin dan yang berkaitan dengannya,
tentang tipu dayanya, ancaman Allah ke atas mereka dan
bagaimana untuk menghindari gangguannya. Dia juga
mengetahui bagaimana untuk setiap Manusia dan Jin agar
dapat keredhaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan apakah
amalan yang akan membukakan pintu untuk mereka
mencapai dan memperolehi keberkatan dari Hadhrat Nabi
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Murshid hendaklah mewarisi pengetahuan yang Allah
Subhanahu Wa Ta’ala telah limpahkan kepada Nabi Adam
‘Alaihissalam tentang nama-nama makhluk ciptaan Allah
Subhanahu Wa Ta’ala dengan memperdalami ilmu
pengetahuan. Dia hendaklah mengenali nama-nama Para
Malaikat yang berdamping dengan manusia dan waktu
pertukaran para malaikat tersebut iaitu selepas Subuh
sehingga terbit matahari dan selepas Asar sehingga sebelum
Maghrib serta waktu turunnya para malaikat ke langit dunia
iaitu ketika sebelum terbitnya Fajar. Ini merupakan waktu-
waktu yang terbaik untuk melakukan awrad zikir. Waktu di
antara Maghrib dan Isya, sesudah Isya sehingga sebelum
Subuh, waktu Dhuha dan waktu di antara Zohor dan Asar
adalah antara masa yang baik untuk melakukan awrad zikir.

Murid hendaklah sentiasa memerhatikan waktu-waktu
tersebut untuk melakukan zikir kerana dapat berserta dengan
Para Malaikat Muqarrabin mengingati Zat Allah Subhanahu
Wa Ta’ala. Dengan memelihara awrad zikir, ianya dapat
membina perhubungan di antara diri murid dan Nabi
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam menerusi Syeikh
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
157
Murshid. Hubungan murid dengan Murshidnya hendaklah
kuat dan kukuh kerana menerusi Murshidnyalah murid itu
diperkenalkan tentang Hakikat Nabi dan Hakikat Kenabian.

Dengan berzikir menyebut nama Allah dan berselawat
seperti yang diberikan oleh Murshid akan dapat membina
jambatan antara diri murid, Syeikh, Para Masyaikh, Nabi
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan seterusnya ke
Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Pada tahap pertama,
murid murid melakukan sebutan zikir Allah Allah sebanyak
5000 kali menurut kaifiyat zikir dengan lidah hati pada latifah
Qalb sehari semalam dan Selawat serta Istighfar sebanyak 500
kali. Zikir ini dilakukan tanpa menggerakkan lidah dengan
menongkatkannya ke langit-langit. Pada tahap seterusnya
apabila murid menunjukkan kesungguhan, zikir Allah Allah
hendaklah dipertingkatkan sehingga 24 000 kali dan Selawat
sebanyak 1000 kali sehari semalam.

Hadhrat Syeikh ‘Abdullah Daghistani Rahmatullah
‘alaih pernah mengatakan bahawa,
“Kamu harus sentiasa memerhatikan tiga perkara ini di
dalam kepala yakni tiga peraturan pada setiap masa untuk
maju di dalam Tariqat iaitu:
1. Jika aku memberi kamu penyodok pecah dan menyuruh
kamu menggali sehingga ke perut bumi untuk mencari
permata, hendaklah kau menggalinya tanpa bertanya
kenapa dan memberi sebarang alasan. Teruskan saja
menggali.
2. Jika aku memberi kamu baldi dan berkata kosongkan
lautan itu, jangan kau tanya sama ada ianya akan habis
atau mempertikaikan yang ianya mustahil untuk
mengosongkan lautan hanya dengan baldi. Hendaklah kau
lakukan saja kerana jika datang dalam fikiranmu yang
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
158
pekerjaan itu mustahil atau tidak berfaedah maka kau
gagal dalam ujian dan perlu memulainya semula.
3. Jika aku memberitahu pada semut yang rezekinya ada di
Timur dan ada di Barat, dia akan terus saja berjalan. Murid
perlu bersikap seperti semut, jangan kau gunakan akalmu
untuk memahami bagaimana kau akan memperolehi
rezekimu. Teruskan berjalan, jika kau mati dalam
berusaha, kau mati dalam penyerahan.”


MURSHID TAZKIYAH

MURSHID Tazkiyah membimbing murinya dalam penyucian
hawa nafsu dan tabiat yang tidak baik yang disebut sebagai
Tazkiyatun Nafs. Bagaimanakah untuk seseorang itu
membersihkan dirinya dari godaan hawa nafsu jika dia tidak
mengenali hakikat nafsu dan tingkatan-tingkatannya?
Sepertimana yang diketahui terdapat tujuh tingkatan nafsu
iaitu:

1. Nafsu Ammarah - Pada tingkatan ini keakuan seseorang
itu berada pada tahap kehaiwanan iaitu pada kedudukan
yang rendah, tidak mengenali hakikat diri dan tidak
mengenal hakikat Tuhan, boleh menjadi lebih buas dari
binatang dan sentiasa mengingkari perintah-perintah Allah
Subhanahu Wa Ta’ala. Tahap nafsu ini berada pada
tingkatan yang rendah dan perlu disucikan dengan Taubat
dan Istighfar untuk menuju pada tingkatan yang lebih
tinggi supaya dimuliakan oleh para Malaikat. Apabila nafsu
Ammarah ini dapat dikuasai sepenuhnya, peribadi manusia
itu akan menjadi lebih baik dari para Malaikat setelah dia
menjalani latihan penyucian diri di bawah asuhan seorang
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
159
Murshid yang sempurna. Nafsu Ammarah sentiasa
mengajak diri mengingkari Allah dan Rasul, menurut
ajakan Syaitan, bergelumang dengan dosa-dosa besar dan
maksiat, bertabiat dan bertingkah laku buruk, bernafsu
seperti haiwan yang buas. Sentiasa memuaskan kehendak
hawa nafsu dan bersikap mementingkan diri sendiri.

2. Nafsu Lawammah - Pada tingkatan ini keakuan seseorang
itu berada pada tahap mula menyedari keingkaran dan sifat
buruk yang ada pada dirinya dan berasa menyesal apabila
melakukan perbuatan yang buruk dan tidak baik. Dia mula
untuk berasa bersalah kerana menurut keakuan dirinya
semata-mata dan lebih mementingkan diri sendiri. Dia akan
melakukan Taubat dan Istighfar tetapi akan kembali kepada
perlakuan dosa dan maksiat kepada Allah dan Rasul.
Kesedarannya baru terbit tetapi tidak kukuh. Dia perlu
menjalani latihan untuk menerbitkan rasa kesedaran dan
insaf pada setiap masa serta menyerahkan dirinya kepada
Allah Subhanahu Wa Ta’ala kerana jika tidak, dia akan
kembali terjerumus kedalam kancah keburukan.

3. Nafsu Mulhammah - Pada tingkatan ini keakuan
seseorang itu berada pada tahap yang lebih kerap menyesali
dirinya kerana mengingkari hukum dan perintah Allah dan
Rasul, kesedaran untuk insaf semakin bertambah tetapi
masih belum mampu meninggalkan perbuatan dosa dan
maksiat. Dia belum menyerahkan dirinya bulat-bulat
kepada Allah kerana keakuan dirinya belum Fana atau
dimatikan. Walaubagaimanapun keinginan untuk kembali
sepenuhnya kepada Allah terasa amat dekat. Dengan
latihan keruhanian dan asuhan Murshid dia akan berjaya
mematikan keakuannya. Kerana itu amat penting bagi
Murid untuk mendapat bimbingan Murshid kerana
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
160
seseorang itu tidak akan mampu mencapai penyucian Nafsu
Mulhammah ini dengan bersendirian melainkan melalui
seorang Murshid secara zahir dan batin. Dia perlu berzikir
dengan kalimah Ismu Zat iaitu Allah Allah sebanyak-
banyaknya di dalam hati sehingga terbit ketenangan.

4. Nafsu Mutmainnah - Pada tingkatan ini keakuan
seseorang itu berjaya mencapai Fana. Dia berjaya
mematikan keakuan dirinya dan menyerahkan dirinya
kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Apabila keakuan
dimatikan maka akan lahirlah Bayi Maknawi dari diri insan.
Insan bersifat pelupa dan apabila keakuan insan itu
dimatikan maka akan lahirlah daripada dirinya, dirinya
yang sebenar yang diertikan oleh Hadhrat Syeikh Abdul
Qadir Jailani sebagai Tiflul Ma’ani yakni Bayi Maknawi.
Pada tahap ini keimanan seseorang itu menjadi semakin
teguh dan kukuh. Dia perlu mendawamkan zikir kalimah
Ismu Zat pada setiap Latifah sehingga sempurna Sepuluh
Lataif dan kekal dalam Syuhud. Ruhnya berjaya mencapai
ketenangan pada Nafsu Mutmainnah dengan berkat
limpahan dan asuhan Murshid.

5. Nafsu Radhiyah - Pada tingkatan ini keakuan seseorang
itu telah diserahkan sepenuhnya kepada Allah dan dia
redha dengan apa jua yang datang dari Allah. Tidak
mementingkan apa yang telah berlaku dan apa yang akan
berlaku. Dia menumpukan kesedarannya pada Kehadiran
Zat Yang Suci pada setiap masa. Dia hanya menjadikan
Allah sebagai maksud dan sentiasa menuntut keredhaan
Allah. Dia sentiasa merasakan dirinya lemah di hadapan
Allah dan sentiasa bergantung penuh kepada Allah
Subhanahu Wa Ta’ala. Dia mengetepikan segala
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
161
kepentingan Dunia dan Akhirat demi Allah Ta’ala semata-
mata.

6. Nafsu Mardhiyah - Pada tingkatan ini keakuan seseorang
itu telah tenggelam dalam lautan Syuhud. Dia menyaksikan
Kebesaran Allah dengan cahaya Musyahadah dan mencapai
‘Irfan. Dia berenang di lautan Makrifat mengenali hakikat
diri dan hakikat Tuhannya. Ruhnya telah aman damai di sisi
Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan jiwanya menjadi lembut
terhadap sesama makhluk dan zahirlah akhlak yang baik
serta mulia dari dirinya.

7. Nafsu Kamiliyah - Pada tingkatan ini keakuan diri
seseorang itu telah mencapai penyucian yang sempurna dan
berjaya menjadi insan yang sempurna dengan menuruti
segala Sunnah Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang mana merupakan insan
yang paling sempurna. Zahir mereka bersama manusia di
dalam khalayak ramai dan menghadiri majlis mereka
namun batin mereka sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga
memerhatikan limpahan Faidhz dari Allah Subhanahu Wa
Ta’ala. Zikir mereka pada tingkatan ini adalah sentiasa
bermuraqabah. Penyerahan mereka sempurna dan Allah
menzahirkan Tanda-Tanda KekuasaanNya menerusi hamba
tersebut. Dia menyerah kepada segala ketentuan Taqdir dan
melaksanakan kewajibannya sebagai hamba dengan sebaik-
baiknya. Ini merupakan tingkatan para Nabi dan Rasul
‘Alaihimussolatu Wassalam dan inilah merupakan
tingkatan Para Sahabat Ridhwanullah ‘Alaihim Ajma’in dan
inilah merupakan tingkatan sekelian Wali Qutub.

Apakah bentuk peperangan yang paling berkesan
untuk memerangi hawa nafsu sehingga seseorang Murid itu
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
162
dapat mengawal dan menguasai hawa nafsunya? Murshid
Tazkiyah akan membimbingnya dalam penaklukan tersebut.
Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam menyifatkan peperangan melawan hawa nafsu
tersebut sebagai suatu jihad yang besar sepertimana yang
termaktub di dalam Hadits bahawa sekembalinya Baginda
dan Sahabat-Sahabatnya dari suatu peperangan yang besar,
Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah Sallallhu ‘Alaihi
Wasallam bersabda bahawa,
“Kita kembali dari jihad yang kecil dan menuju
kepada jihad yang besar.”

Para Sahabat bertanya,
“Apakah ada peperangan yang lebih besar dari ini
wahai Rasul? Dengan memerangi orang kafir pada Jalan Allah
dan mengharapkan syahid?”

Baginda Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam menjawab,
“Mujahadatun Nafs,” yakni peperangan melawan
hawa nafsu. Ianya disifatkan sebagai suatu perang yang besar
kerana dalam perang yang zahir musuh dapat di kenali dan
dilihat manakala dalam perang batin, hawa nafsu itu tidak
dapat dilihat dan ia tidak akan memberitahu bahawa ia adalah
musuh di dalam diri. Kehendak nafsu adalah datang dan
pergi melalui mulut dan keluar menerusi kemaluan.

Hadhrat Baginda Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
bersabda yang mafhumnya,
“Barangsiapa yang dapat menjamin memelihara apa
yang di antara kedua bibirnya dan apa yang ada di antara
kedua kakinya, maka aku akan menjaminkan untuknya
Syurga.”

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
163
Jihad Nafs adalah bagi menguasai segala kehendak
nafsu yang ada di mulut dan kemaluan dan yang di antara
keduanya seperti kehendak berkata perkataan yang sia-sia,
keinginan menghidu, mendengar dan melihat serta apa yang
dapat menyedapkan tekak dan perut serta kemahuan
Syahwat.

Hawa Nafsu tidak akan membiarkan kita
memeranginya dan ia akan terus memerangi kita. Lidah akan
terus menginginkan makanan yang sedap dan lazat. Syeikh
hendaklah menyuruh muridnya mengusahakan makanan
yang halal dan bersederhana dalam makan minum dan
berpakaian. Lidah juga perlu diawasi dari berkata-kata yang
tidak baik seperti mencaci maki, mencarut, menipu,
menaburkan fitnah dan mengumpat. Kesemuanya itu
merupakan helah dan tipu daya dari Syaitan.

Tugas Murshid Tazkiyah adalah bagi menumpaskan
musuh di dalam diri iaitu Nafs, Hawa, Syaitan dan Dunia
dengan menunjukkan jalan dan kaedah peperangan iaitu
dengan menuruti jejak langkah Hadhrat Baginda Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Keempat-empat
musuh tersebut ada pada setiap manusia tidak terkecuali
walaupun Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Murshid hendaklah sentiasa berjaga-jaga dari serangan
keempat-empat musuh tersebut dan mengajarkan muridnya
untuk memerangi musuh-musuh tersebut dengan menuruti
amalan Sunnah Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam menerusi lafaz zikir dan doa-doa Masnun serta
amalan perlakuan Sunnah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dengan ikhlas dan
istiqamah.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
164
Murshid perlu mengetahui tentang hukum Fiqah dan
mengetahui tentang sejarah kehidupan Para Imam Mujtahidin
seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan
Imam Ahmad Hambali dan pendapat-pendapat mereka dalam
pengamalan Syari’at. Murshid perlu berpegang kepada salah
satu mazhab Syari’at dan mampu menurutinya dengan baik
serta dapat menunjukkan pengamalan Syari’at yang betul
kepada para muridnya.

Murshid Tazkiyah akan mengajarkan zikir LA ILAHA
ILLA ALLAH iaitu zikir Nafi Itsbat kepada muridnya bagi
mengenepikan Nafs yang buruk dan memasukkan cahaya
sifat-sifat Allah ke dalam diri murid. Dia membina Tauhid
yang sempurna dalam diri para muridnya sehingga mereka
dapat mengingati Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan
seterusnya dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah
Subhanahu Wa Ta’ala walau di mana jua mereka berada.

Adapun tanda kebesaran Allah yang paling agung
adalah Hadhrat Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam. Dengan penyaksian ini akan membawa
murid itu kepada hakikat sebenar pengucapan dua kalimah
syahadah iaitu:
Asyhadu An La Ilaha Illa Allahu
Wa Asyhadu Anna Muhammadan ‘Abduhu Wa Rasuluhu.

Terjemahan: Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan
Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad Sallallahu
‘Alaihi Wasallam adalah hambaNya dan RasulNya.

Bagi seseorang Murshid Tazkiyah hendaklah sentiasa
memelihara amalan Sunnah dan Syari’at Baginda Nabi
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
165
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dengan sebaik-
baiknya yakni sentiasa beramal dengan ‘Azimah.

Murshid hendaklah memiliki hubungan yang baik
dengan Arwah Para Masyaikh samada yang hidup mahupun
yang mati. Padanya diberikan pengetahuan tentang Aulia
Allah pada setiap zaman menerusi nama dan Ruhaniah
mereka serta dapat mengambil limpahan Faidhz mereka dan
memperolehi pancuran ilmu pengetahuan dari sumber yang
sama dengan Para Aulia Allah. Murshid Tazkiyah mengenali
Para Wali Allah dan mengetahui dari Nabi manakah mereka
mewarisi rahsia ilmu pengetahuan kerana setiap wali itu
adalah menuruti jejak langkah salah seorang dari 124,000 Para
Nabi.

Menurut mafhum Hadis Baginda Nabi Muhammad
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam,
“Para ‘Ulama adalah pewaris Para Anbiya”.

Murshid yang benar akan dapat hadir dalam mimpi
muridnya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta’ala
untuk memberikan sesuatu petunjuk kepada murid. Murshid
membimbing muridnya untuk melakukan zikir dalam nafas
yakni setiap nafas yang keluar dan masuk hendaklah dalam
kesedaran bahawa Allah yang menguasai pernafasan kita dan
Dia boleh menghentikan pernafasan kita pada bila-bila masa
yang Dia kehendaki. Murid perlu menyedari hakikat ini agar
pada setiap saat menerusi keberkatan Syeikh Murshidnya
yang diperolehi dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, murid itu dapat
mengingati Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam setiap nafasnya
iaitu pada masa udara disedut masuk dan pada masa ianya
dihembus keluar.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
166
Hadhrat Shah Naqshband Rahmatullah ‘alaih
menegaskan bahawa hendaklah mengingati Allah pada setiap
kali keluar masuk nafas dan di antara keduanya yakni masa di
antara udara disedut masuk dan dihembus keluar dan masa di
antara udara dihembus keluar dan disedut masuk.

Kebanyakan dari kita menganggap pernafasan adalah
suatu perkara yang berlaku dengan sendiri dan di luar
kawalan kita tanpa sedar. Kita berdiri, berbaring, berjalan,
duduk, bercakap, makan dan minum sambil bernafas dan kita
tidak menyedarinya. Kita tidak mengingati pergerakan keluar
masuk nafas melainkan jika kita sedang menyelam di dalam
lautan maka barulah kita akan ingat kepada nafas dan timbul
di permukaan air untuk mengambil udara.

Murshid Tazkiyah akan menjadikan Muridnya sentiasa
sedar bahawa dia sedang tenggelam di dalam lautan dan
tenaga yang diperolehinya keluar dan masuk itu adalah
menerusi Qudrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Kemudian dia
akan ingat sebutan Allah Allah di dalam setiap nafas ketika
keluar dan masuknya udara lalu dia akan terus mengingati
Allah menerusi Sifat-SifatNya atau menerusi Nama-NamaNya
menurut hari, masa dan keadaan yang tertentu.

Setiap kali kita menyedut udara masuk ada sepuluh
Malaikat yang mengiringi nafas tersebut dan setiap kali kita
menghembuskan udara keluar ada sepuluh Malaikat yang
mengiringi nafas tersebut. Menurut Para Masyaikh, setiap
Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya yang berbeza dari
Cahaya Allah. Sembilan persepuluh adalah dari cahaya Nur
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan sepersepuluh
lagi adalah dari cahaya penciptaan yakni dari Bahrul Qudrah
yakni Lautan Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
167
Para Awliya menyatakan bahawa manusia dikurniakan
dua puluh empat ribu nafas dalam dua puluh empat jam.
Setiap nafas yang keluar masuk perlulah disertakan dengan
Zikirullah dan ianya hanya dapat diperolehi menerusi talqin
Murshid Tazkiyah.

Kerana itu Para Masyaikh menyuruh Para Murid untuk
berzikir Allah Allah sebanyak dua puluh empat ribu kali
sehari semalam. Jumlah tersebut akan meningkat kepada
tujuh puluh ribu kali sehari semalam dan seterusnya sehingga
mencapai tujuh ratus ribu dalam sehari semalam. Jumlah itu
akan terus meningkat kepada Para Auliya Allah sehingga
mencapai tujuh juta bahkan sehingga mencapai tujuh puluh
juta kali dalam sehari semalam.

Nafas yang disucikan akan bergerak seperti cahaya.
Setiap nafas kita tanpa disedari adalah keluar dan masuk
dengan tasbih Zikirullah seperti Huwa, Hu, Ya Hu, Ha, Hi,
His, Him, Ah, Aa, Ii, Uu dan Hayy yang mana kesemua tasbih
zikir tersebut adalah merujuk kepada Zat Dia Yang Ghaib dan
Maha Hidup, yang mana zikir tersebut berada dalam Rahsia
Allah Subhanahu Wa Ta’ala.


MURSHID TASFIYAH

MURSHID Tasfiyah adalah pada tingkatan ketiga mengatasi
kedudukan Murshid Tabaruk dan Tazkiyah kerana dia telah
mencapai kedudukan-kedudukan tersebut. Mereka tiada
keinginan terhadap duniawi dan amat zuhud terhadap Dunia.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
168
Mereka makan dan minum hanya sedikit dan
kehidupan mereka senantiasa dalam ibadah dan memberi
petunjuk kepada manusia.

Mereka juga zuhud terhadap kehidupan Akhirat yang
mana Syurga bukanlah menjadi matlamat mereka yang hakiki.
Kepada orang awam, Jannatul Khuld Syurga yang kekal
sentiasa menjadi matlamat mereka namun bagi Para Auliya
Allah, Syurga bukanlah menjadi keutamaan matlamat mereka
bahkan matlamat mereka adalah maksud yang satu iaitu Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.

Segala sesuatu selain Allah tiada erti bagi mereka.
Mereka tiada lagi cinta dan cenderung dengan makhluk. Cinta
mereka hanyalah terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Bagi
mereka Dunia dan Akhirat adalah sama sahaja tanpa
meletakkan sebarang harapan untuk kedua-dua kehidupan
tersebut. Maksud dan harapan mereka hanyalah Allah.

Mereka sentiasa ingat akan pengertian dan maksud
kata-kata “Ilahi Anta Maqsudi Wa Ridhaka Matlubi.” Mereka
mampu menarik perhatian pengikutnya bukan dengan kata-
kata bahkan menerusi Jazbah dan tenungan Batin.


MURSHID TARBIYAH

MURSHID Tarbiyah menduduki kedudukan yang tertinggi di
kalangan ‘Alim ‘Ulama dalam memberikan bimbingan kepada
Ummah. Mereka menduduki maqam Pewaris Nabi. Kesemua
ilmu pengetahuan yang ada pada Para Wali adalah sekadar
setitis dari lautan ilmu Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
169
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang mana telah dibukakan
kepada sekelian Para Wali. Bayangkanlah betapa luasnya ilmu
yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah kurniakan kepada
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam.

Murshid Tarbiyah adalah mereka yang telah menjalani
kehidupan Ruhaniah dalam tempoh yang cukup lama dan
telah berjaya mencapai hakikat kehidupan dan mensahihkan
kebenaran dari Allah dan Rasul dan membenarkan segala
pengetahuan tentang Ilmu Yaqin, ‘Ainul Yaqin dan Haqqul
Yaqin. Mereka telah melepasi kedudukan Murshid Tabaruk,
Murshid Tazkiyah dan Murshid Tasfiyah.

Ketiga-tiga tahap Murshid tersebut boleh ditemui
dikalangan Tariqat-Tariqat yang lain namun Murshid
Tarbiyah hanya terdapat di dalam Silsilah Naqshbandiyah.
Murshid Tarbiyah adalah pembimbing Ruhani yang mendidik
Para Muridnya.

Dia adalah seorang yang lengkap Syari’at, Tariqat,
Ma’rifat dan Hakikat serta mencapai tahap Mujtahid Mutlaq
dalam Ilmu Syari’at dan Hakikat dan dikurniakan kekuasaan
untuk memutuskan sesuatu keputusan yang penting berkaitan
hukum-ahkam bagi Ummat Islam atau disebut sebagai Tawkil
Asy-Syamilah.Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
170
MURID

APA yang penting bagi seseorang murid adalah menjaga dan
memelihara adab terhadap Syeikhnya baik ketika berada
bersama-sama Syeikh mahupun ketika berjauhan, secara Zahir
mahupun secara Batin. Antara adab-adab yang utama ialah
menyerahkan segala urusan Keruhanian dirinya secara mutlak
kepada kebijaksanaan Syeikhnya. Para Masyaikh mengatakan
bahawa sesiapa yang berkata kepada gurunya “Tidak” maka
dia selamanya tidak akan berjaya di dalam perjalanannya
menuju Tuhan.

Menurut Hadhrat Shah Abdullah Ghulam Ali
Rahmatullah ‘alaih, seseorang Murid adalah dia yang
mempunyai keinginan yang membakar di dalam dadanya
untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan perasaan
kecintaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
Dia menghabiskan masa malamnya dengan bersolat Tahajjud,
berjaga sambil mengalirkan air mata mengenangkan
kegagalan dan kelemahan yang telah dilaluinya dengan
perasaan malu. Dia sentiasa berasa takut kepada Tuhannya
terhadap perkara-perkara yang akan dilakukannya.

Murid hendaklah berusaha menjauhkan dirinya dari
segala tipu daya Duniawi, berasa menyesal dan malu atas
dosa-dosa yang telah dilakukannya dan mula membahagi-
bahagikan masanya untuk melakukan amalan-amalan
kebaikan. Hendaklah sentiasa bersabar dalam setiap hal dan
keadaan, sentiasa memaafkan kesalahan orang lain dan redha
dengan Taqdir ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Setiap
waktu hendaklah mengiktiraf akan kelemahan diri sendiri dan
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
171
bersangka baik terhadap sekelian makhluk dan menganggap
mereka tidak melakukan sebarang kesalahan.

Dalam setiap nafas hendaklah sentiasa mengingati
Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan menganggap bahawa ini
merupakan nafasku yang terakhir. Jauhkan diri dari kelalaian,
berbual kosong, berbalah-balahan, bergaduh dan bertengkar.
Jangan menyakiti hati orang lain kerana hati merupakan
rumah bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Hendaklah
menceritakan tentang kebaikan dan kebajikan Para Sahabat
Radhiyallahu ‘Anhum menurut apa yang dinyatakan di dalam
Hadits-hadits. Hendaklah diam terhadap ikhtilaf yang timbul
di kalangan Para Sahabat Radhiyallahu ‘Anhum kerana itu
adalah lebih baik.

Menurut Hadhrat Imam Al-Ghazali Rahmatullah ‘alaih,
“Dan hendaklah Murid itu berpegang sepenuhnya
kepada Syeikhnya sebagaimana seorang buta berpegang
kepada pemandunya semasa dia berjalan di tepi sungai, iaitu
dia menyerahkan kesemua sekali urusannya kepada
Syeikhnya.”

Selanjutnya beliau menyatakan tentang kewajipan
Murid memberi penghormatan kepada Syeikh secara Zahir
dan Batin. Penghormatan Zahir dapat dilakukan dengan cara:

1. Janganlah Murid mendebat dan membantahinya, juga
jangan menolak hujjah yang dibawanya sekalipun ternyata
kepada kamu kesilapannya.
2. Janganlah menonjolkan diri di hadapannya dengan
mengembangkan hamparan sejadah kecuali jika kamu
menjadi Imam Solat. Sebaik-baiknya apabila selesai Solat
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
172
tinggalkan sejadah dengan segera sebagai menjaga tata
tertib terhadapnya.
3. Janganlah banyak bersolat sunat nafilah di hadapan
Syeikh.
4. Hendaklah kamu melakukan suruhannya mengikut
kemampuan kamu.
5. Janganlah kamu bersujud kepadanya atau kepada selain
daripada Allah Subhanahu Wa Ta’ala kerana perbuatan
murid yang sedemikian adalah kufur.
6. Hendaklah kamu mengikuti dengan bersungguh-sungguh
perintahnya, sekalipun pada zahirnya kelihatan seolah
menderhakai Allah Subhanahu Wa Ta’ala

Penghormatan Batin pula dapatlah dilakukan oleh
Murid dengan cara berikut:

1. Bahawa setiap perkara yang disampaikan oleh Syeikh
kepada kamu secara Zahir itu janganlah kamu
membantahinya secara Batin. Kalau tidak, berertilah kamu
bersifat munafiq.
2. Kalau kamu tidak mampu melaksanakan perkara seperti di
atas, maka hendaklah kamu buat sementara waktu
mengundurkan diri daripada mendampinginya
sehinggalah kamu dapat menyesuaikan Batin dengan
Zahir kamu sendiri. Ini adalah kerana tidak ada gunanya
persahabatan di samping keingkaran terhadap orang yang
sama pada masa yang sama pula.

Hadhrat Syeikh Shahabuddin As-Suhrawardi
Rahmatullah ‘alaihi pula telah mengatakan,
“Keadaan atau suasana seseorang Murid di hadapan
seseorang Syeikh adalah bagaikan seorang yang duduk di tepi
pantai menanti rezeki bergerak datang kepada dirinya.”
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
173
Bagi Murid, apabila berada di dalam majlis Syeikh,
perkara yang paling utama dibeikan perhatian adalah Adab
kerana ianya akan menimbulkan kecintaan pada hati.

Apabila Murid beradab dengan adab-adab yang
sempurna, ianya akan menimbulkan rasa cinta dan kasih
sayang di dalam hati Syeikh terhadap Murid tersebut. Apabila
Syeikh mengasihinya, maka dia juga akan mendapat kasih
Allah. Perhatian dari Syeikh terhadap diri Murid juga akan
merapatkan perhatian Allah terhadap Murid kerana Allah
sentiasa melihat hati-hati para RakanNya (Para Sufi) dengan
penuh Rahmat, kekurniaan dan pemeliharaan.

Apabila Murid sentiasa mendapat perhatian Syeikh, dia
akan sentiasa mendapat limpahan dari Allah yang tiada
penghujungnya, dia akan mengenali hakikat kewujudan
dirinya. Itu merupakan tanda penerimaan Syeikh terhadap
Murid dan juga merupakan tanda penerimaan Allah Ta’ala,
penerimaan Hadhrat Nabi Muhammad Salallahu ‘Alaihi
Wasallam dan penerimaan sekelian Hadhrat Para Masyaikh
Qaddasallahu Asrarahum. Dengan ini Murid akan
memperolehi limpahan Faidhz dari Hadhrat Allah Subhanahu
Wa Ta’ala menerusi Hadhrat Nabi Muhammad Sallallahu
‘Alaihi Wasallam dan sekelian Para Masyaikh di dalam
Silsilah menerusi Syeikhnya.

Jika Murid mengenepikan Adab, dia tidak akan
mendapat manafaat yang besar dari Syeikhnya. Memuliakan
Para ‘Alim ‘Ulama dan Para Masyaikh adalah suatu kewajipan
yang besar bagi Ummat kerana Para ‘Ulama adalah pewaris
Para Nabi.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
174
Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam Surah Fathir
ayat 32:

¯Ν. !´Ζ.´‘ρ¦ .≈.>l¦ _·%!¦ !´ΖŠ±L.¦ Β !ΡŠ!.s `ΟγΨϑ· 'Οl!L .«.±´Ζl
Ν·κ.Β´ρ ‰..1•Β ¯Ν·κ.Β´ρ ´_.!™ .≡´¸¯.‚l!. βŒ¦. ´<¦ šl≡Œ ´θδ `≅.±l¦
¸..÷l¦ ∩⊂⊄∪

Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang
Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara
mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di
antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka
ada orang-orang yang berlumba dalam melakukan kebaikan
dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang
amat besar.

Yang dimaksud dengan orang yang menganiaya
dirinya sendiri ialah orang yang lebih banyak kesalahannya
daripada kebaikannya, dan pertengahan ialah orang-orang
yang kebaikannya sebanding dengan kesalahannya, sedang
yang dimaksudkan dengan orang-orang yang lebih dahulu
dalam berbuat kebaikan ialah orang-orang yang kebaikannya
amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman di dalam Al-
Quran Surah Fathir pada ayat 28,

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
175
š∅Β´ρ !Ζl¦ ´U¦´ρ$!¦´ρ Ο≈-ΡN¦´ρ .l.ƒΧ …«Ρ≡´θl¦ šl≡‹´ !ϑΡ|
_:ƒ† ´<¦ Β νŠ!.s ¦σ≈ϑl`-l¦ ´χ| ´<¦ “ƒ•s ‘θ±s ∩⊄∇∪

Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang
melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-
macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut
kepada Allah di antara hamba-hambaNya, hanyalah Para
‘Ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Pengampun.

Di antara hamba Allah, yang takut kepadaNya
hanyalah Para ‘Ulama. Yang dimaksud dengan 'Ulama dalam
ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan
kekuasaan Allah dan kemuliaan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam bersabda yang mafhumnya,
“ ‘Ulama adalah pewaris Para Anbiya kerana mereka
memiliki ‘Ilmu. Seluruh penghuni langit mencintainya dan
penghuni lautan memohon keampunan bagi mereka
sehingga Hari Qiyamat.”

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda,
“Pada Hari Qiyamat Allah akan membangkitkan seluruh
manusia dan Para ‘Ulama akan dipisahkan lalu Allah
berfirman kepada mereka, “Wahai Para ‘Ulama, tidak Aku
berikan ‘IlmuKu kepadamu kecuali kerana Aku mengetahui
keadaanmu dan pemberian ‘IlmuKu kepadamu bukan
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
176
kerana Aku akan menyiksamu. Masuklah ke dalam Syurga
kerana dosa-dosamu telah Aku ampuni.”

Yang dimaksudkan dengan pewaris Para Nabi
bukanlah hanya sekadar kepada ‘Ulama yang memiliki Ilmu
Zahir kerana walaupun ianya juga merupakan warisan Ilmu
Nabi tetapi darjatnya adalah seperti Zawil Arham dalam Ilmu
Faraidh. Yang dimaksudkan dengan pewaris Nabi yang
sempurna adalah sepertimana pada darjat anak, kerana anak
merupakan pewaris yang terdekat. Anak adalah rahsia ayah
secara Zahir dan Batin.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda yang mafhumnya,
“Ada ilmu yang seperti tiram yakni mutiara yang
tersembunyi, hanya orang-orang yang mengenal Allah yang
mengetahuinya. Bila mereka berbicara, orang-orang yang
agung tidak dapat menolak.”Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
177
ADAB BERBAI‘AH

SEBELUM melakukan Bai‘ah, Sheikh dan Murid hendaklah
dalam keadaan yang suci dari hadas besar dan kecil serta
berpakaian bersih dan suci. Adalah Mustahab bagi Murid
mendirikan Solat Sunat Taubat dua raka’at sebelum
melakukan Bai‘ah bagi memohon Taubat, Rahmat kebaikan,
keberkatan, petunjuk dan keredhaan Allah Subhanahu Wa
Ta’ala.

Bai‘ah boleh dilakukan di mana-mana tempat yang suci
di atas muka bumi ini kerana di zaman Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, Bai‘ah di
lakukan di bawah pohon, di dalam Ka’abah, di dalam masjid,
di dalam rumah dan di medan pertempuran. Asalkan di
tempat yang suci. Boleh di lakukan di tempat yang tertutup
mahupun terbuka.

Seluruh muka bumi ini Allah Subhanahu Wa Ta’ala
telah jadikan tempat untuk bersujud bagi sekelian Ummat
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Maka pilihlah
tempat yang sesuai dan terbaik untuk melakukan upacara
Bai‘ah.

Ketika memulakan Bai‘ah, Sheikh hendaklah duduk
membelakangi Kiblat dan Murid pula hendaklah duduk
menghadap Sheikh di arah Kiblat. Sheikh dan Murid
hendaklah duduk dalam keadaan antara dua sujud. Setiap
Syeikh Tariqat atau Murshid mungkin berbeza dalam upacara
berbai‘ah iaitu pada bacaan ayat-ayat tertentu dan kaedahnya.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
178
Walaubagaimanapun perkara yang paling utama
adalah menuruti amalan Sunnah Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dengan Murid
meletakkan tangan kanannya pada tangan kanan Syeikh atau
tongkat Syeikh atau Jubah Syeikh.

Ada juga yang menggunakan tali jika jumlah yang
ingin berbai‘ah adalah ramai. Jika ada orang lain yang turut
hadir untuk melakukan Bai‘ah bolehlah dia meletakkan
tangan kanannya pada bahu orang yang sedang berbai‘ah di
hadapannya.

Ketika memegang tangan Syeikh, ada yang meletakkan
tangan di atas tangan Syeikh dan ada juga yang memegang
dengan cara bersalam dan menaikkan kedua ibu jari ke atas.

Ada sesetengah Syeikh yang akan berkhutbah yang
disunatkan sebelum melakukan upacara Bai‘ah dan ada juga
yang berkhutbah sesudah melakukan upacara Bai‘ah.

Adapun Bai‘ah Tariqat Naqshbandiyah Mujaddidiyah
adalah seperti berikut. Syeikh hendaklah membaca Ta‘awuz
dan Tasmiah serta menganjurkan Murid supaya mengikut apa
yang akan diucapkannya iaitu:
[ S ...' \...' _. * [ ...' _>'
“A’uzubillahi Minasy Syaitanir Rajim;
Bismillahir Rahmanir Rahim”

Terjemahan: Aku berlindung dengan Allah dari Syaitan yang
direjam; Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Maha
Penyayang.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
179
Murid perlu menurut lafaz sepertimana yang
disebutkan kemudian Syeikh hendaklah mentalqinkan
kalimah Istighfar dan Taubat sebanyak tiga kali dan Murid
hendaklah menuruti lafaz Istighfar tersebut. Lafaznya adalah
seperti berikut:
bS ..·' · .·. · _. · W
“Astaghfirullaha Rabbi Min Kulli Zanbin Wa Atubu Ilaihi” -
3x
Terjemahan: Aku meminta ampun pada Allah Tuhan
Pemeliharaku dari segala dosa dan aku bertaubat kepadaNya.

Adapun lafaz Istighfar dan Taubat ini mungkin berbeza
pada sebilangan Tariqat namun yang penting terdapatnya
kalimah memohon keampunan dan bertaubat dari perlakuan
dosa. Pada ketika ini Murid hendaklah benar-benar bersedia
mengambil perjanjian dengan berbai‘ah. Seterusnya Syeikh
akan mentalqinkan Dua Kalimah Syahadah dan Murid
hendaklah menurutinya dengan sebutan yang betul seperti
berikut:
' ·' ' ¯ ' ,:' · : · ..· * '.= ' ,:' · .. · ..:
“Asyhadu An La Ilaha Illa Allah Wahdahu La Syarikalahu;
Wa Asyhadu Anna Muhammadan ‘Abduhu Wa Rasuluhu.”

Terjemahan: Aku bersaksi bahawa tiada tuhan selain Allah
yang KeesaanNya tiada yang bersekutu bagiNya; Dan aku
bersaksi bahawa Muhammad adalah HambaNya dan
PesuruhNya.

Kemudian Syeikh akan mengucapkan rukun-rukun
Keimanan secara Tafsil dan Murid hendaklah menuruti lafaz-
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
180
lafaznya satu persatu sebagaimana yang disebutkan oleh
Syeikh seperti berikut::

“Amantu Billahi, Wa Malaikatihi, Wa Kutubihi, Wa
Rusulihi, Wal Yaumil Akhir, Wal Qadri Khairihi Wa Syarrihi
Minallahi Ta’ala, Wal Ba’tsi Ba’dal Maut.”

Terjemahan: Aku beriman dengan Allah, dan Para
MalaikatNya, dan sekelian KitabNya, dan Para RasulNya, dan
Hari Akhirat, dan Taqdir yang baik dan buruk adalah dari
Allah Ta’ala, dan kebangkitan sesudah mati.

Kemudian Syeikh hendaklah berdoa untuk dirinya,
untuk Murid agar dilimpahkan oleh Allah Hidayah dan
limpahan Faidhz serta mendoakan juga untuk para hadirin
yang ada beserta dalam majlis upacara Bai‘ah itu. Syeikh
hendaklah mengangkat tangan dan berdoa dengan membaca
Surah Al-Fatihah dan segala permohonan tersebut di dalam
hati. Setelah tamat berdoa Syeikh hendaklah mengucapkan
dengan Tahmid:

“Walhamdulillahi Rabbil ‘Alamin.”
Terjemahan: Dan segala pujian adalah bagi Allah Tuhan
Pemelihara Sekelian ‘Alam.

Murid dan para jemaah hadirin hendaklah
mengucapkan Amin. Seterusnya Syeikh hendaklah
memberikan nasihat dan mentalqinkan Zikir Ismu Zat kepada
Murid. Adapun Sheikhku yang amat daku kasihi, Hadhrat
Maulana Khwajah Khan Muhammad Sahib Mudda Zilluhul
‘Ali memberikan kata-kata nasihat berikut kepadaku dan
sekelian Muridnya ketika sesudah berbai‘ah:

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
181
“Hendaklah memelihara Solat lima waktu setiap hari. Setiap
waktu ketika berjalan, berbaring, bangun dan duduk, di dalam
hati hendaklah menyebut Allah Allah dan bayangkan
limpahan Faidhz dari Allah pada hati, sama ada berwudhuk
ataupun tidak. Semoga Allah Ta’ala merahmati.”

Kemudian Syeikh hendaklah menunjukkan kedudukan
Latifah Qalb sebagai pelajaran yang awal bagi Murid sambil
mentalqinkan kalimah Ismu Zat iaitu lafaz Allah. Murid
hendaklah mengamalkan kalimah zikir yang telah ditalqinkan
oleh Syeikh sebanyak dan sekerap yang mungkin menurut
Kaifiyat Zikir yang telah ditetapkan sehingga dia merasakan
sesuatu perubahan pada dirinya.

Murid hendaklah peka terhadap perkembangan
Ruhaniahnya dan segala perubahan yang dialaminya sama
ada secara Zahir mahupun Batin, hendaklah sentiasa
melaporkan kepada Syeikhnya segala pengalaman dan
perasaan yang dirasainya. Mimpi juga perlu dikhabarkan
kepada Syeikh kerana bagi orang-orang beriman, mimpi yang
benar merupakan satu bab daripada Kenabian.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
182
PENGHASILAN FAIDHZ

MENURUT Para Masyaikh, cara untuk menghasilkan faedah
yang sebesar-besarnya dengan limpahan Faidhz dan
keberkatan yang sempurna atas jalan Naqshbandiyah ini,
seseorang murid itu hendaklah sentiasa bersahabat dengan
Syeikhnya dengan penuh adab tertib dan keikhlasan hati serta
memenuhi segala syarat-syaratnya serta tetap memelihara
Zikir Azkar seperti yang telah ditalqinkan oleh Syeikh kepada
dirinya.

Dalam Tariqat ini juga terdapat maqam-maqam yang
amat tinggi kedudukan darjatnya dan padanya terdapat
warid-warid yang juga tinggi kedudukannya dan merupakan
bahagian Suluk Para Ulul ‘Azmi dan Para Muqarrabin.
Mereka-mereka yang telah diberikan keahlian dan
kemampuan untuk memasuki dan menempuhi jalan tersebut
telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala
dan mereka itu akan terus maju menuju ke Hadhrat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.

Jalan Naqshbandiyah ini seperti yang telah ditegaskan
oleh Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Rahmatullah
‘alaih bahawa ianya merupakan jalan yang paling dekat,
paling mendahului, paling menuruti, paling kukuh, paling
selamat, paling berhikmah, paling benar, paling baik, paling
tinggi, paling agung, paling atas kedudukannya, paling
sempurna dan paling indah jalannya. Dalam menuruti Tariqat
Naqshbandiyah ini, Para Masyaikh mendahulukan Jazbah
sebelum Suluk di mana seseorang murid yang benar-benar
ikhlas akan berusaha menghasilkan Tawajjuh yang sempurna
dari Syeikhnya.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
183
Dengan berkat Tawajjuh Syeikh, murid itu akan
memperolehi Jazbah yang mana keadaannya akan mula
mengalami perubahan iaitu bertambahnya Zauq dan Shauq
serta Ruhnya akan merasai kelazatan dan ketenangan yang
khas tatkala melakukan Zikir dan Ibadat. Seseorang Murid
yang benar hendaklah mendalami Ilmu Agama terutamanya
yang berkenaan dengan Syari’at Islam seperti yang telah
dibawakan oleh Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam serta menghidupkan Sunnah
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam di dalam kehidupan sehari-harian terutamanya di
dalam amalan ibadat dan meninggalkan segala bentuk Bida’ah
yang sesat dalam pelaksanaan ibadat. Murid hendaklah
sentiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadits Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Hendaklah melaksanakan Rukun Islam iaitu bersaksi
kepada Allah dan Rasul dengan mengucapkan Dua Kalimah
Syahadah, mendirikan dan memelihara Solat lima waktu
setiap hari, Puasa pada bulan Ramadhan, Zakat dan
menunaikan Haji apabila berkemampuan.

Hendaklah melaksanakan Rukun Iman iaitu beriman
dengan penuh percaya dan yaqin dengan Allah, Para
MalaikatNya, Kitab-kitabNya, Para RasulNya, Hari Akhirat,
Taqdir yang baik dan buruk adalah dari Allah Ta’ala serta
beriman dan yaqin dengan hari kebangkitan sesudah mati.

Seterusnya hendaklah melaksanakan Rukun Ihsan iaitu,
“Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah
engkau melihatNya dan merasakan bahawa Allah sedang
melihat engkau”.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
184
Ihsan di dalam Solat adalah martabat untuk dicapai
oleh orang awam manakala Ihsan di dalam dan di luar Solat
adalah maqam yang dicapai oleh Para Nabi dan Rasul dan
menjadi perjuangan sekelian Ahli Sufi yang menempuh jalan
Tariqat iaitu mencapai As-Solatu Daim yakni Solat yang
berterusan dengan jalan Ihsan.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
185
BAB 2: ASAS TARIQAT
NAQSHBANDIYAH

TARIQAT Naqshbandiyah mempunyai prinsip asasnya yang
tersendiri yang telah diasaskan oleh Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Maulana Syeikh ‘Abdul Khaliq Al-Ghujduwani
Rahmatullah ‘alaih. Beliau telah meletakkan lapan prinsip asas
ini sebagai dasar Tariqat Naqshbandiyah. Prinsip-prinsip ini
dinyatakannya dalam sebutan bahasa Parsi dan mengandungi
pengertian dan pangajaran yang amat tinggi nilainya. Adapun
prinsip-prinsipnya adalah seperti berikut:

1. Yad Kard
2. Baz Gasht
3. Nigah Dasyat
4. Yad Dasyat
5. Hosh Dar Dam
6. Nazar Bar Qadam
7. Safar Dar Watan
8. Khalwat Dar Anjuman

Hadhrat Syeikh Muhammad Parsa Rahmatullah ‘alaih
yang merupakan sahabat, khalifah dan penulis riwayat
Hadhrat Maulana Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah
‘alaih telah menyatakan di dalam kitabnya bahawa ajaran
Tariqat Hadhrat Khwajah Maulana Syeikh Abdul Khaliq Al-
Ghujduwani Rahmatullah ‘alaih berkenaan zikir dan ajaran
lapan prinsip asas seperti yang dinyatakan di atas turut
dianuti dan diamalkan oleh 40 jenis Tariqat. Tariqat lain
menjadikan asas ini sebagai panduan kepada jalan kebenaran
yang mulia iaitu jalan kesedaran dalam menuruti Sunnah
Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
186
dengan meninggalkan sebarang bentuk Bida’ah dan
bermujahadah melawan hawa nafsu. Kerana itulah Hadhrat
Khwajah Maulana Syeikh Abdul Khaliq Al-Ghujduwani
Rahmatullah ‘alaih mencapai ketinggian Ruhani dan menjadi
seorang Mahaguru Tariqat dan penghulu pemimpin
keruhanian pada zamannya.


1. YAD KARD

Yad bererti ingat yakni Zikir. Perkataan Kard pula bagi
menyatakan kata kerja bagi ingat yakni pekerjaan mengingati
Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan ianya merupakan zat bagi
zikir. Berkata Para Masyaikh, Yad Kard bermaksud
melakukan zikir mengingati Tuhan dengan menghadirkan
hati. Murid yang telah melakukan Bai‘ah dan telah ditalqinkan
dengan zikir hendaklah senantiasa sibuk mengingati Allah
Subhanahu Wa Ta’ala dengan kalimah zikir yang telah
ditalqinkan.

Zikir yang telah ditalqinkan oleh Syeikh adalah zikir
yang akan membawa seseorang murid itu mencapai
ketinggian darjat Ruhani. Syeikh akan mentalqinkan zikir
kepada muridnya sama ada Zikir Ismu Zat ataupun Zikir Nafi
Itsbat secara Lisani ataupun Qalbi. Seseorang murid
hendaklah melakukan zikir yang sebanyak-banyaknya dan
sentiasa menyibukkan dirinya dengan berzikir. Pada setiap
hari, masa dan keadaan, sama ada dalam keadaaan berdiri
atau duduk atau berbaring ataupun berjalan, hendaklah
sentiasa berzikir.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
187
Pada lazimnya seseorang yang baru menjalani Tariqat
Naqshbandiyah ini, Syeikh akan mentalqinkan kalimah Ismu
Zat iaitu lafaz Allah sebagai zikir yang perlu dilakukan pada
Latifah Qalb tanpa menggerakkan lidah. Murid hendaklah
berzikir Allah Allah pada latifah tersebut sebanyak 24 ribu
kali sehari semalam setiap hari sehingga terhasilnya cahaya
Warid.

Ada sebahagian Syeikh yang menetapkan jumlah
permulaan sebanyak lima ribu kali sehari semalam dan ada
juga yang menetapkannya sehingga tujuh puluh ribu kali
sehari semalam.

Seterusnya murid hendaklah mengkhabarkan segala
pengalaman Ruhaniahnya kepada Syeikh apabila menerima
Warid tersebut. Begitulah pada setiap Latifah, murid
hendaklah berzikir sebanyak-banyaknya pada kesemua
Latifah seperti yang diarahkan oleh Syeikh sehingga
tercapainya Warid. Mengingati Allah Subhanahu Wa Ta’ala
secara sempurna adalah dengan berzikir menghadirkan hati
ke Hadhrat ZatNya.

Setelah Zikir Ismu Zat dilakukan pada setiap Latifah
dengan sempurna, Syeikh akan mentalqinkan pula Zikir Nafi
Itsbat iaitu kalimah LA ILAHA ILLA ALLAH yang perlu
dilakukan sama ada secara Lisani iaitu menerusi lidah atau
secara Qalbi iaitu berzikir menerusi lidah hati.

Zikir Nafi Itsbat perlu dilakukan menurut kaifiyatnya.
Syeikh akan menentukan dalam bentuk apa sesuatu zikir itu
perlu dilakukan. Yang penting bagi Salik adalah menyibukkan
diri dengan zikir yang telah ditalqinkan oleh Syeikh sama ada
ianya Zikir Ismu Zat ataupun Zikir Nafi Itsbat.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
188
Salik hendaklah memelihara zikir dengan hati dan
lidah dengan menyebut Allah Allah iaitu nama bagi Zat
Tuhan yang merangkumi kesemua Nama-NamaNya dan Sifat-
SifatNya yang mulia serta dengan menyebut Zikir Nafi Itsbat
menerusi kalimah LA ILAHA ILLA ALLAH dengan sebanyak-
banyaknya. Salik hendaklah melakukan Zikir Nafi Itsbat
sehingga dia mencapai kejernihan hati dan tenggelam di
dalam Muraqabah. Murid hendaklah melakukan Zikir Nafi
Itsbat sebanyak 5 ribu ke 10 ribu kali setiap hari bagi
menanggalkan segala kekaratan hati. Zikir tersebut akan
membersihkan hati dan membawa seseorang itu kepada
Musyahadah.

Zikir Nafi Itsbat menurut Akabirin Naqshbandiyah,
seseorang murid yang baru itu hendaklah menutup kedua
matanya, menutup mulutnya, merapatkan giginya,
menongkatkan lidahnya ke langit-langit dan menahan
nafasnya. Dia hendaklah mengucapkan zikir ini dengan
hatinya bermula dari kalimah Nafi dan seterusnya kalimah
Itsbat. Bagaimanapun, bagi murid yang telah lama hendaklah
membukakan kedua matanya dan tidak perlu menahan
nafasnya.

Bermula dari kalimah Nafi iaitu LA yang bererti Tiada,
dia hendaklah menarik kalimah LA ini dari bawah pusatnya
ke atas hingga ke otak. Apabila kalimah LA mencapai otak,
ucapkan pula kalimah ILAHA di dalam hati yang bererti
Tuhan. Kemudian hendaklah digerakkan dari otak ke bahu
kanan sambil menyebut ILLA yang bererti Melainkan, lalu
menghentakkan kalimah Itsbat iaitu ALLAH ke arah Latifah
Qalb. Sewaktu menghentakkan kalimah ALLAH ke arah Qalb,
hendaklah merasakan bahawa kesan hentakan itu mengenai
kesemua Lataif di dalam tubuh badan.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
189
Zikir yang sebanyak-banyaknya akan membawa
seseorang Salik itu mencapai kepada kehadiran Zat Allah
dalam kewujudan secara Zihni yakni di dalam fikiran. Salik
hendaklah berzikir dalam setiap nafas yang keluar dan masuk.

Yad Kard merupakan amalan di fikiran yang mana
fikiran hendaklah sentiasa menggesa diri supaya sentiasa
ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan melakukan zikir
bagi mengingati ZatNya. Pekerjaan berzikir mengingati Allah
Subhanahu Wa Ta’ala adalah suatu amalan yang tiada batas
dan had. Ianya boleh dikerjakan pada sebarang keadaan, masa
dan tempat. Hendaklah sentiasa memerhatikan nafas supaya
setiap nafas yang keluar dan masuk itu disertai ingatan
terhadap Zat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.


2. BAZ GASHT

Baz Gasht bererti kembali. Menurut Para Masyaikh,
maksudnya ialah seseorang yang melakukan zikir dengan
menggunakan lidah hati menyebut Allah Allah dan LA
ILAHA ILLA ALLAH, begitulah juga setelah itu hendaklah
mengucapkan di dalam hati dengan penuh khusyuk dan
merendahkan diri akan ucapan ini:

“Ilahi Anta Maqsudi, Wa Ridhaka Matlubi,
A’tini Mahabbataka Wa Ma’rifataka”

Yang bererti, “Wahai Tuhanku Engkaulah maksudku dan
keredhaanMu tuntutanku, kurniakanlah Cinta dan Makrifat
ZatMu.”

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
190
Ianya merupakan ucapan Hadhrat Baginda Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, ucapan ini akan meningkatkan
tahap kesedaran kepada kewujudan dan Keesaan Zat Tuhan,
sehingga dia mencapai suatu tahap di mana segala kewujudan
makhluk terhapus pada pandangan matanya.

Apa yang dilihatnya walau ke mana jua dia
memandang, yang dilihatnya hanyalah Allah Subhanahu Wa
Ta’ala. Ucapan kata-kata ini juga memberikan kita pengertian
bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang menjadi
maksud dan matlamat kita dan tidak ada tujuan lain selain
untuk mendapatkan keredhaanNya. Salik hendaklah
mengucapkan kalimah ini bagi menghuraikan segala rahsia
Keesaan Zat Tuhan dan supaya terbuka kepadanya keunikan
hakikat Kehadiran Zat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Sebagai
murid, tidak boleh meninggalkan zikir kalimah ini meskipun
tidak merasakan sebarang kesan pada hati. Dia hendaklah
tetap meneruskan zikir kalimah tersebut sebagai menuruti
anjuran Syeikhnya.

Makna Baz Gasht ialah kembali kepada Allah Yang
Maha Tinggi Lagi Maha Mulia dengan menunjukkan
penyerahan yang sempurna, mentaati segala kehendakNya
dan merendahkan diri dengan sempurna dalam memuji
ZatNya. Adapun lafaz Baz Gasht dalam bahasa Parsi seperti
yang diamalkan oleh Para Akabirin Naqshabandiyah
Mujaddidiyah adalah seperti berikut:

“Khudawandah, Maqsudi Man Tui Wa Ridhai Tu,
Tarak Kardam Dunya Wa Akhirat Baraey Tu,
Mahabbat Wa Ma’rifati Khud Badih.”
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
191
Yang bererti, “Tuhanku, maksudku hanyalah Engkau dan
keredaanMu, telahku lepaskan Dunia dan Akhirat kerana
Engkau, kurniakanlah Cinta dan Makrifat ZatMu.”

Pada permulaan, jika Salik sendiri tidak memahami
hakikat kebenaran ucapan kata-kata ini, hendaklah dia tetap
juga menyebutnya kerana menyebut kata-kata itu dengan hati
yang khusyuk dan merendahkan diri akan menambahkan lagi
pemahamannya dan secara sedikit demi sedikit Salik itu akan
merasai hakikat kebenaran perkataan tersebut dan Insya Allah
akan merasai kesannya.

Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam telah menyatakan dalam doanya,
“Ma Zakarnaka Haqqa Zikrika Ya Mazkur.”
Yang bererti, “Kami tidak mengingatiMu dengan hak
mengingatiMu secara yang sepatutnya, Wahai Zat yang
sepatutnya diingati.”

Seseorang Salik itu tidak akan dapat hadir ke Hadhrat
Allah Subhanahu Wa Ta’ala menerusi zikirnya dan tidak akan
dapat mencapai Musyahadah terhadap rahsia-rahsia dan sifat-
sifat Allah Subhanahu Wa Ta’ala menerusi zikirnya jika dia
tidak berzikir dengan sokongan dari Allah Subhanahu Wa
Ta’ala dan menerusi ingatan Allah Subhanahu Wa Ta’ala
terhadap dirinya. Seorang Salik itu tidak akan dapat berzikir
dengan kemampuan dirinya bahkan dia hendaklah sentiasa
menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Ta’ala lah yang
sedang berzikir menerusi dirinya. Hadhrat Maulana Syeikh
Abu Yazid Bistami Rahmatullah ‘alaih telah berkata,
“Apabila daku mencapai ZatNya, daku melihat
bahawa ingatanNya terhadap diriku mendahului ingatanku
terhadap diriNya.”
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
192
3. NIGAH DASYAT

Nigah bererti menjaga, mengawasi, memelihara dan
Dasyat pula bererti melakukannya dengan bersungguh-
sungguh.

Maksudnya ialah seseorang Salik itu sewaktu
melakukan zikir hendaklah sentiasa memelihara hati dari
sebarang khatrah lintasan hati dan was-was Syaitan dengan
bersungguh-sungguh. Jangan biarkan khayalan kedukaan
memberi kesan kepada hati.

Setiap hari hendaklah melapangkan masa selama sejam
ke dua jam ataupun lebih untuk memelihara hati dari segala
ingatan selain Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Selain DiriNya,
jangan ada sebarang khayalan pada fikiran dan hati. Lakukan
latihan ini sehingga segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa
Ta’ala, segala-galanya menjadi lenyap.

Nigah Dasyat juga bermakna seseorang Salik itu mesti
memerhatikan hatinya dan menjaganya dengan
menghindarkan sebarang ingatan yang buruk masuk ke dalam
hati. Ingatan dan keinginan yang buruk akan menjauhkan hati
dari kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Kesufian yang sebenar adalah daya untuk memelihara
hati dari ingatan yang buruk dan memeliharanya dari
sebarang keinginan yang rendah. Seseorang yang benar-benar
mengenali hatinya akan dapat mengenali Tuhannya.

Di dalam Tariqat Naqshbandiyah ini, seseorang Salik
yang dapat memelihara hatinya dari sebarang ingatan yang
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
193
buruk selama 15 minit adalah merupakan suatu pencapaian
yang besar dan menjadikannya layak sebagai seorang ahli Sufi
yang benar.

Hadhrat Maulana Shah Ghulam ‘Ali Dehlawi
Rahmatullah ‘alaih menyatakan di dalam kitabnya Idhahut
Tariqah bahawa,
“Nigah Dasyat adalah merupakan syarat ketika
berzikir, bahawa ketika berzikir hendaklah menghentikan
segala khayalan serta was-was dan apabila sebarang khayalan
yang selain Allah terlintas di dalam hati maka pada waktu itu
juga hendaklah dia menjauhkannya supaya khayalan
Ghairullah tidak menduduki hati.”

Hadhrat Maulana Syeikh Abul Hassan Kharqani
Rahmatullah ‘alaih pernah berkata,
“Telah berlalu 40 tahun di mana Allah sentiasa melihat
hatiku dan telah melihat tiada sesiapa pun kecuali DiriNya
dan tiada ruang bilik di dalam hatiku untuk selain dari Allah.”

Hadhrat Syeikh Abu Bakar Al-Qittani Rahmatullah
‘alaih pernah berkata,
“Aku menjadi penjaga di pintu hatiku selama 40 tahun
dan aku tidak pernah membukanya kepada sesiapa pun
kecuali Allah Subhanahu Wa Ta’ala sehinggakan hatiku tidak
mengenali sesiapapun kecuali Allah Subhanahu Wa Ta’ala.”

Seorang Syeikh Sufi pernah berkata,
“Oleh kerana aku telah menjaga hatiku selama sepuluh
malam, hatiku telah menjagaku selama dua puluh tahun.”


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
194
4. YAD DASYAT

Yad Dasyat bererti mengingati Allah Subhanahu Wa
Ta’ala dengan bersungguh-sungguh dengan Zauq Wijdani
sehingga mencapai Dawam Hudhur yakni kehadiran Zat Allah
secara kekal berterusan dan berada dalam keadaan berjaga-
jaga memerhatikan limpahan Faidhz dari sisi Allah
Subhanahu Wa Ta’ala. Kesedaran ini diibaratkan sebagai
Hudhur Bey Ghibat dan merupakan Nisbat Khassah
Naqshbandiyah.

Yad Dasyat juga bermakna seseorang yang berzikir itu
memelihara hatinya pada setiap penafian dan pengitsbatan di
dalam setiap nafas tanpa meninggalkan Kehadiran Zat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala. Ianya menghendaki agar Salik
memelihara hatinya di dalam Kehadiran Kesucian Zat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala secara berterusan. Ini untuk
membolehkannya agar dapat merasai kesedaran dan melihat
Tajalli Cahaya Zat Yang Esa atau disebut sebagai Anwaruz-
Zatil-Ahadiyah.

Menurut Hadhrat Maulana Shah Ghulam ‘Ali Dehlawi
Rahmatullah ‘alaih, Yad Dasyat merupakan istilah Para Sufi
bagi menerangkan keadaan maqam Syuhud atau Musyahadah
yang juga dikenali sebagai ‘Ainul Yaqin atau Dawam Hudhur
dan Dawam Agahi.

Di zaman para Sahabat Ridhwanullah ‘Alaihim Ajma’in
ianya disebut sebagai Ihsan. Ia merupakan suatu maksud di
dalam Tariqah Naqshbandiyah Mujaddidiyah bagi
menghasilkan Dawam Hudhur dan Dawam Agahi dengan
Hadhrat Zat Ilahi Subhanahu Wa Ta’ala dan di samping itu
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
195
berpegang dengan ‘Aqidah yang sahih menurut Ahlus Sunnah
Wal Jama’ah dan melazimkan diri beramal menuruti Sunnah
Nabawiyah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Jika Salik tidak memiliki ketiga-tiga sifat ini iaitu tetap
mengingati Zat Ilahi, beri’tiqad dengan ‘Aqidah Ahlus Sunnah
Wal Jama’ah dan menuruti Sunnah Nabi Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam ataupun meninggalkan salah satu darinya maka dia
adalah terkeluar dari jalan Tariqat Naqshbandiyah, Na’uzu
Billahi Minha!


5. HOSH DAR DAM

Hosh bererti sedar, Dar bererti dalam dan Dam bererti
nafas, yakni sedar dalam nafas. Seseorang Salik itu hendaklah
berada dalam kesedaran bahawa setiap nafasnya yang keluar
masuk mestilah beserta kesedaran terhadap Kehadiran Zat
Allah Ta’ala. Jangan sampai hati menjadi lalai dan leka dari
kesedaran terhadap Kehadiran Zat Allah Ta’ala. Dalam setiap
nafas hendaklah menyedari kehadiran ZatNya.

Menurut Hadhrat Khwajah Maulana Syeikh Abdul
Khaliq Al-Ghujduwani Rahmatullah ‘alaih bahawa,
“Seseorang Salik yang benar hendaklah menjaga dan
memelihara nafasnya dari kelalaian pada setiap kali masuk
dan keluarnya nafas serta menetapkan hatinya sentiasa berada
dalam Kehadiran Kesucian ZatNya dan dia hendaklah
memperbaharukan nafasnya dengan ibadah dan khidmat
serta membawa ibadah ini menuju kepada Tuhannya seluruh
kehidupan, kerana setiap nafas yang disedut dan dihembus
beserta KehadiranNya adalah hidup dan berhubung dengan
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
196
Kehadiran ZatNya Yang Suci. Setiap nafas yang disedut dan
dihembus dengan kelalaian adalah mati dan terputus
hubungan dari Kehadiran ZatNya Yang Suci.”

Hadhrat Khwajah Maulana Syeikh ‘Ubaidullah Ahrar
Rahmatullah ‘alaih berkata,
“Maksud utama seseorang Salik di dalam Tariqah ini
adalah untuk menjaga nafasnya dan seseorang yang tidak
dapat menjaga nafasnya dengan baik maka dikatakan
kepadanya bahawa dia telah kehilangan dirinya.”

Hadhrat Syeikh Abul Janab Najmuddin Al-Kubra
Rahmatullah ‘alaih berkta dalam kitabnya Fawatihul Jamal
bahawa,
“Zikir adalah sentiasa berjalan di dalam tubuh setiap
satu ciptaan Allah sebagai memenuhi keperluan nafas mereka
biarpun tanpa kehendak sebagai tanda ketaatan yang
merupakan sebahagian dari penciptaan mereka. Menerusi
pernafasan mereka, bunyi huruf ‘Ha’ dari nama Allah Yang
Maha Suci berada dalam setiap nafas yang keluar masuk dan
ianya merupakan tanda kewujudan Zat Yang Maha Ghaib
sebagai menyatakan Keunikan dan Keesaan Zat Tuhan. Maka
itu amatlah perlu berada dalam kesedaran dan hadir dalam
setiap nafas sebagai langkah untuk mengenali Zat Yang Maha
Pencipta.”

Nama Allah yang mewakili kesemua Sembilan Puluh
Sembilan Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah dan Af’alNya
adalah terdiri dari empat huruf iaitu Alif, Lam, Lam dan Ha.
Para Sufi berkata bahawa Zat Ghaib Mutlak adalah Allah
Yang Maha Suci lagi Maha Mulia KetinggianNya dan DiriNya
dinyatakan menerusi huruf yang terakhir dari Kalimah Allah
iaitu huruf Ha.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
197
Huruf tersebut apabila ditemukan dengan huruf Alif
akan menghasilkan sebutan Ha yang memberikan makna “Dia
Yang Ghaib” sebagai kata ganti diri. Bunyi sebutan Ha itu
sebagai menampilkan dan menyatakan bukti kewujudan Zat
DiriNya Yang Ghaib Mutlak (Ghaibul Huwiyyatil Mutlaqa
Lillahi ‘Azza Wa Jalla). Huruf Lam yang pertama adalah
bermaksud Ta‘arif atau pengenalan dan huruf Lam yang
kedua pula adalah bermaksud Muballaghah yakni
pengkhususan. Menjaga dan memelihara hati dari kelalaian
akan membawa seseorang itu kepada kesempurnaan
Kehadiran Zat, dan kesempurnaan Kehadiran Zat akan
membawanya kepada kesempurnaan Musyahadah dan
kesempurnaan Musyahadah akan membawanya kepada
kesempurnaan Tajalli Sembilan Puluh Sembilan Nama-Nama
dan Sifat-Sifat Allah. Seterusnya Allah akan membawanya
kepada penzahiran kesemua Sembilan Puluh Sembilan Nama-
Nama dan Sifat-Sifat Allah dan Sifat-SifatNya yang lain kerana
adalah dikatakan bahawa Sifat Allah itu adalah sebanyak
nafas-nafas manusia.

Hadhrat Shah Naqshband Rahmatullah ‘alaih
menegaskan bahawa hendaklah mengingati Allah pada setiap
kali keluar masuk nafas dan di antara keduanya yakni masa di
antara udara disedut masuk dan dihembus keluar dan masa di
antara udara dihembus keluar dan disedut masuk. Terdapat
empat ruang untuk diisikan dengan Zikrullah. Amalan ini
disebut Hosh Dar Dam yakni bezikir secara sedar dalam nafas.
Zikir dalam pernafasan juga dikenali sebagai Paas Anfas di
kalangan Ahli Tariqat Chistiyah.

Hadhrat Shah Naqshband Rahmatullah ‘alaih berkata,
“Tariqat ini dibina berasaskan nafas, maka adalah wajib
bagi setiap orang untuk menjaga nafasnya pada waktu
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
198
menghirup nafas dan menghembuskan nafas dan seterusnya
menjaga nafasnya pada waktu di antara menghirup dan
menghembuskan nafas.”

Udara Masuk Antara Udara Keluar Antara
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah

Perlu diketahui bahawa menjaga nafas dari kelalaian
adalah amat sukar bagi seseorang Salik, lantaran itu mereka
hendaklah menjaganya dengan memohon Istighfar yakni
keampunan kerana memohon Istighfar akan menyucikan
hatinya dan mensucikan nafasnya dan menyediakan dirinya
untuk menyaksikan Tajalli penzahiran manifestasi Allah
Subhanahu Wa Ta’ala di mana-mana jua.


6. NAZAR BAR QADAM

Nazar bererti memandang, Bar bererti pada, dan
Qadam pula bererti kaki. Seseorang Salik itu ketika berjalan
hendaklah sentiasa memandang ke arah kakinya dan jangan
melebihkan pandangannya ke tempat lain dan setiap kali
ketika duduk hendaklah sentiasa memandang ke hadapan
sambil merendahkan pandangan. Jangan menoleh ke kiri dan
ke kanan kerana ianya akan menimbulkan fasad yang besar
dalam dirinya dan akan menghalangnya dari mencapai
maksud.

Nazar Bar Qadam bermakna ketika seseorang Salik itu
sedang berjalan, dia hendaklah tetap memerhatikan langkah
kakinya. Di mana jua dia hendak meletakkan kakinya,
matanya juga perlu memandang ke arah tersebut.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
199
Tidak dibolehkan baginya melemparkan
pandangannya ke sana sini, memandang kiri dan kanan
ataupun di hadapannya kerana pandangan yang tidak baik
akan menghijabkan hatinya. Kebanyakan hijab-hijab di hati itu
terjadi kerana bayangan gambaran yang dipindahkan dari
pandangan penglihatan mata ke otak sewaktu menjalani
kehidupan seharian. Ini akan mengganggu hati dan
menimbulkan keinginan memenuhi berbagai kehendak hawa
nafsu seperti yang telah tergambar di ruangan otak.

Gambaran-gambaran ini merupakan hijab-hijab bagi
hati dan ianya menyekat Cahaya Kehadiran Zat Allah Yang
Maha Suci. Kerana itulah Para Masyaikh melarang murid
mereka yang telah menyucikan hati mereka menerusi zikir
yang berterusan dari memandang ke tempat yang selain dari
kaki mereka. Hati mereka ibarat cermin yang menerima dan
memantulkan setiap gambaran dengan mudah. Ini akan
mengganggu mereka dan akan menyebabkan kekotoran hati.

Maka itu, Salik diarahkan agar merendahkan
pandangan supaya mereka tidak terkena panahan dari
panahan Syaitan. Merendahkan pandangan juga menjadi
tanda kerendahan diri. Orang yang bongkak dan sombong
tidak memandang ke arah kaki mereka ketika berjalan.

Ia juga merupakan tanda bagi seseorang yang menuruti
jejak langkah Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang mana Hadhrat Baginda
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam ketika
berjalan tidak menoleh ke kiri dan ke kanan tetapi Hadhrat
Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
hanya melihat ke arah kakinya, bergerak dengan pantas
menuju ke arah destinasinya.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
200
Pengertian batin yang dituntut dari prinsip ini ialah
supaya Salik bergerak dengan laju dan pantas dalam
melakukan perjalanan suluk, yang mana apa jua maqam yang
terpandang olehnya maka dengan secepat yang mungkin
kakinya juga segera sampai pada kedudukan maqam tersebut.
Ia juga menjadi tanda ketinggian darjat seseorang yang mana
dia tidak memandang kepada sesuatu pun kecuali Tuhannya.
Sepertimana seseorang yang hendak lekas menuju kepada
tujuannya, begitulah seorang Salik yang menuju Kehadhrat
Tuhan hendaklah lekas-lekas bergerak, dengan cepat dan
pantas, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, tidak memandang
kepada hawa nafsu duniawi sebaliknya hanya memandang ke
arah mencapai Kehadiran Zat Tuhan Yang Suci.

Hadhrat Maulana Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani
Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi Rahmatullah ‘alaih telah
berkata dalam suratnya yang ke-259 di dalam Maktubat,
“Pandangan mendahului langkah dan langkah
menuruti pandangan. Mi’raj ke maqam yang tinggi didahului
dengan pandangan Basirah kemudian diikuti dengan langkah.
Apabila langkah telah mencapai Mi’raj tempat yang
dipandang, maka kemudian pandangan akan diangkat ke
suatu maqam yang lain yang mana langkah perlu
menurutinya. Kemudian pandangan akan diangkat ke tempat
yang lebih tinggi dan langkah akan menurutinya. Begitulah
seterusnya sehingga pandangan mencapai maqam
kesempurnaan yang mana langkahnya akan diberhentikan.
Kami katakan bahawa, apabila langkah menuruti pandangan,
murid telah mencapai maqam kesediaan untuk menuruti jejak
langkah Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam. Jejak langkah Hadhrat Baginda Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah merupakan
sumber asal bagi segala langkah.”
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
201
Hadhrat Shah Naqshband Rahmatullah ‘alaih berkata,
“Jika kita memandang kesalahan sahabat-sahabat, kita
akan ditinggalkan tanpa sahabat kerana tiada seorang juapun
yang sempurna.”


7. SAFAR DAR WATAN

Safar bererti menjelajah, berjalan atau bersiar, Dar
bererti dalam dan Watan bererti kampung. Safar Dar Watan
bermakna bersiar-siar dalam kampung dirinya yakni kembali
berjalan menuju Tuhan. Seseorang Salik itu hendaklah
menjelajah dari dunia ciptaan kepada dunia Yang Maha
Pencipta.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam pernah bersabda yang mafhumnya,
“Daku sedang menuju Tuhanku dari suatu hal
keadaan ke suatu hal keadaan yang lebih baik dan dari
suatu maqam ke suatu maqam yang lebih baik.”

Salik hendaklah berpindah dari kehendak hawa nafsu
yang dilarang kepada kehendak untuk berada dalam
Kehadiran ZatNya. Dia hendaklah berusaha meninggalkan
segala sifat-sifat Basyariyah (Kemanusiawian) yang tidak baik
dan meningkatkan dirinya dengan sifat-sifat Malakutiyah
(Kemalaikatan) yang terdiri dari sepuluh maqam iaitu:

[1] Taubat
[2] Inabat
[3] Sabar
[4] Syukur
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
202
[5] Qana’ah
[6] Wara’
[7] Taqwa
[8] Taslim
[9] Tawakkal
[10] Redha.

Para Masyaikh membahagikan perjalanan ini kepada
dua kategori iaitu Sair Afaqi yakni Perjalanan Luaran dan Sair
Anfusi yakni Perjalanan Dalaman. Perjalanan Luaran adalah
perjalanan dari suatu tempat ke suatu tempat mencari seorang
pembimbing Ruhani yang sempurna bagi dirinya dan akan
menunjukkan jalan ke tempat yang dimaksudkannya. Ini akan
membolehkannya untuk memulakan Perjalanan Dalaman.

Seseorang Salik apabila dia sudah menemui seorang
pembimbing Ruhani yang sempurna bagi dirinya adalah
dilarang dari melakukan Perjalanan Luaran. Pada Perjalanan
Luaran ini terdapat berbagai kesukaran yang mana seseorang
yang baru menuruti jalan ini tidak dapat tidak, pasti akan
terjerumus ke dalam tindakan yang dilarang, kerana mereka
adalah lemah dalam menunaikan ibadah mereka.

Perjalanan yang bersifat dalaman pula
mengkehendakkan agar seseorang Salik itu meninggalkan
segala tabiat yang buruk dan membawa adab tertib yang baik
ke dalam dirinya serta mengeluarkan dari hatinya segala
keinginan Duniawi. Dia akan diangkat dari suatu maqam
yang kotor zulmat ke suatu maqam kesucian.

Pada waktu itu dia tidak perlu lagi melakukan
Perjalanan Luaran. Hatinya telah dibersihkan dan
menjadikannya tulin seperti air, jernih seperti kaca, bersih
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
203
bagaikan cermin lalu menunjukkannya hakikat setiap segala
suatu urusan yang penting dalam kehidupan sehariannya
tanpa memerlukan sebarang tindakan yang bersifat luaran
bagi pihak dirinya. Di dalam hatinya akan muncul segala apa
yang diperlukan olehnya dalam kehidupan ini dan kehidupan
mereka yang berada di sampingnya.

Hadhrat Maulana Shah Ghulam ‘Ali Dehlawi
Rahmatullah ‘alaih telah berkata,
“Ketahuilah bahawa apabila hati tertakluk dengan
sesuatu selain Allah dan khayalan yang buruk menjadi
semakin kuat maka limpahan Faidhz Ilahi menjadi sukar
untuk dicapai oleh Batin. Jesteru itu dengan kalimah LA
ILAHA hendaklah menafikan segala akhlak yang buruk itu
sebagai contohnya bagi penyakit hasad, sewaktu
mengucapkan LA ILAHA hendaklah menafikan hasad itu dan
sewaktu mengucapkan ILLA ALLAH hendaklah
mengikrarkan cinta dan kasih sayang di dalam hati. Begitulah
ketika melakukan zikir Nafi Itsbat dengan sebanyak-
banyaknya lalu menghadap kepada Allah dengan rasa hina
dan rendah diri bagi menghapuskan segala keburukan diri
sehinggalah keburukan dirinya itu benar-benar terhapus.
Begitulah juga terhadap segala rintangan Batin, ianya perlu
disingkirkan supaya terhasilnya Tasfiyah dan Tazkiyah.
Latihan ini merupakan salah satu dari maksud Safar Dar
Watan.”


8. KHALWAT DAR ANJUMAN

Khalwat bererti bersendirian dan Anjuman bererti
khalayak ramai, maka pengertiannya ialah bersendirian dalam
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
204
keramaian. Maksudnya pada zahir, Salik bergaul dengan
manusia dan pada batinnya dia kekal bersama Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.

Terdapat dua jenis khalwat iaitu Khalwat Luaran atau
disebut sebagai Khalwat Saghir yakni khalwat kecil dan
Khalwat Dalaman atau disebut sebagai Khalwat Kabir yang
bermaksud khalwat besar atau disebut sebagai Jalwat.
Khalwat Luaran menghendaki Salik agar mengasingkan
dirinya di tempat yang sunyi dan jauh dari kesibukan
manusia.

Secara bersendirian Salik menumpukan kepada
Zikirullah dan Muraqabah untuk mencapai penyaksian
Kebesaran dan Keagungan Kerajaan Allah Subhanahu Wa
Ta’ala. Apabila sudah mencapai fana menerusi zikir fikir dan
semua deria luaran difanakan, pada waktu itu deria dalaman
bebas meneroka ke Alam Kebesaran dan Keagungan Kerajaan
Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Ini seterusnya akan membawa
kepada Khalwat Dalaman.

Khalwat Dalaman bermaksud berkhalwat dalam
kesibukan manusia. Hati Salik hendaklah sentiasa hadir ke
Hadhrat Tuhan dan hilang dari makhluk sedang jasmaninya
sedang hadir bersama mereka. Dikatakan bahawa seseorang
Salik yang Haq sentiasa sibuk dengan zikir khafi di dalam
hatinya sehinggakan jika dia masuk ke dalam majlis
keramaian manusia, dia tidak mendengar suara mereka.
Kerana itu ianya dinamakan Khalwat Kabir dan Jalwat yakni
berzikir dalam kesibukan manusia. Keadaan berzikir itu
mengatasi dirinya dan penzahiran Hadhrat Suci Tuhan sedang
menariknya membuatkannya tidak menghiraukan segala
sesuatu yang lain kecuali Tuhannya. I
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
205
ni merupakan tingkat khalwat yang tertinggi dan
dianggap sebagai khalwat yang sebenar seperti yang
dinyatakan dalam ayat Al-Quran Surah An-Nur ayat 37:

Αl>‘ ω ¯Νκ.γl. ο,≈>´ Ÿω´ρ ׋. s ,´Œ ´<¦ Θ!·|´ρ οθl¯.l¦ ™!.ƒ|´ρ
οθ´“l¦ βθ·!ƒ† !´Β¯θƒ ´.l1.. «Š· Uθl1l¦ `,≈.¯.N¦´ρ ∩⊂∠∪

Para lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak
pula oleh jual beli dari mengingati Allah, dan dari mendirikan
sembahyang, dan dari membayarkan zakat, mereka takut
kepada suatu hari yang hati dan penglihatan menjadi
goncang.

Rijalun La Tulhihim Tijaratun Wala Bay’un ‘An
Zikrillah bermaksud para lelaki yang tidak dilalaikan oleh
perniagaan dan jual beli dari mengingati Allah. Inilah
merupakan jalan Tariqat Naqshbandiyah. Hadhrat Khwajah
Shah Bahauddin Naqshband Qaddasallahu Sirrahu telah
ditanyakan orang bahawa apakah yang menjadi asas bagi
Tariqatnya?

Beliau menjawab,
“Berdasarkan Khalwat Dar Anjuman, yakni zahir
berada bersama Khalaq dan batin hidup bersama Haq serta
menempuh kehidupan dengan menganggap bahawa Khalaq
mempunyai hubungan dengan Tuhan. Sebagai Salik dia tidak
boleh berhenti dari menuju kepada maksudnya yang hakiki.
Sepertimana mafhum sabdaan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam,
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
206
“Padaku terdapat dua sisi. Satu sisiku menghadap ke
arah Penciptaku dan satu sisi lagi menghadap ke arah
makhluk ciptaan.”

Hadhrat Shah Naqshband Rahmatullah ‘alaih berkata,
“Tariqatuna As-Suhbah Wal Khayru Fil Jam’iyyat.”
Yang bererti, “Jalan Tariqah kami adalah dengan cara
bersahabat dan kebaikan itu dalam jemaah Jam’iyat.”

Khalwat yang utama di sisi Para Masyaikh
Naqshbandiyah adalah Khalwat Dalaman kerana mereka
sentiasa berada bersama Tuhan mereka dan pada masa yang
sama mereka berada bersama dengan manusia. Adalah
dikatakan bahawa seseorang beriman yang dapat bercampur
gaul dengan manusia dan menanggung berbagai masaalah
dalam kehidupan adalah lebih baik dari orang beriman yang
menghindarkan dirinya dari manusia.

Hadhrat Imam Rabbani Rahmatullah ‘alaih telah
berkata,
“Perlulah diketahui bahawa Salik pada permulaan
jalannya mungkin menggunakan khalwat luaran untuk
mengasingkan dirinya dari manusia, beribadat dan
bertawajjuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala sehingga dia
mencapai tingkat darjat yang lebih tinggi. Pada waktu itu dia
akan dinasihatkan oleh Syeikhnya seperti kata-kata Sayyid Al-
Kharraz Rahmatullah ‘alaih iaitu kesempurnaan bukanlah
dalam mempamerkan karamah yang hebat-hebat tetapi
kesempurnaan yang sebenar ialah untuk duduk bersama
manusia, berjual beli, bernikah kahwin dan mendapatkan
zuriat dan dalam pada itu sekali-kali tidak meninggalkan
Kehadiran Allah walaupun seketika.”

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
207
Hadhrat Shah ‘Abdullah Ghulam ‘Ali Dehlawi
Rahmatullah ‘alaih berkata,
“Daripada masamu, jangan ada sebarang waktu pun
yang engkau tidak berzikir dan bertawajjuh serta
mengharapkan Kehadiran Allah Ta’ala dan bertemulah
dengan manusia dan berzikirlah walaupun berada di dalam
keramaian dan sentiasa berjaga-jaga memerhatikan limpahan
Allah.”

Berkata Penyair,
Limpahan Faidhz Al-Haq datang tiba-tiba tetapi hatiku
memerhatikan waridnya,
Biarpun di waktu sekali kerdipan mata namun diriku sekali-kali
tidak leka,
Boleh jadi Dia sedang memerhatikanmu dan dikau tidak
memperhatikannya.

Hal keadaan ini dinamakan Khalwat Dar Anjuman iaitu
Kainun Haqiqat Wa Bainun Surat yakni hakikat dirinya
berzama Zat Tuhan dan tubuh badan bersama makhluk
ciptaan Tuhan. Masyaikh menggelarkannya sebagai Sufi Kain
Bain. Kelapan-lapan asas Tariqat ini diperkenalkan oleh
Hadhrat Khwajah Abdul Khaliq Ghujduwani Rahmatullah
‘alaih dan menjadi ikutan 40 Tariqat yang lain dan sehingga ke
hari ini menjadi asas yang teguh untuk seseorang hamba Allah
kembali menuju kepada Tuhannya.

Hadhrat Shah Naqshband Rahmatullah ‘alaihi telah
menerima kelapan-lapan asas Tariqat ini dari Hadhrat
Khwajah Abdul Khaliq Ghujduwani dan beliau telah
menambahkan tiga asas Tariqat iaitu Wuquf Qalbi, Wuquf
‘Adadi dan Wuquf Zamani menjadikannya sebelas asas.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
208
Hosh Dar Dam Khalwat Dar Anjuman;
Yad Kard Yad Dasyat.
Nazar Bar Qadam Safar Dar Watan;
Baz Gasht Nigah Dasyat.

Sentiasalah sedar dalam nafas ketika berkhalwat bersama khalayak;
Kerjakanlah Zikir dan ingatlah ZatNya dengan bersungguh-sungguh.
Perhatikan setiap langkah ketika bersafar di dalam kampung;
Sekembalinya dari merayau perhatikanlah limpahan Ilahi bersungguh-
sungguh.

Wuquf Qalbi, Wuquf ‘Adadi, Wuquf Zamani Ba Dawam Agahi.

Ingatlah Allah tetap pada hati, bilangan dan masa dengan sentiasa sedar
berjaga-jaga.Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
209
BAB 3: TAMBAHAN SHAH
NAQSHBAND

HADHRAT Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah ‘alaih
merupakan Imam bagi Tariqat Naqshbandiyah dan seorang
Mahaguru Tariqat yang terkemuka. Beliau telah
mengukuhkan lagi jalan ini dengan tiga prinsip penting dalam
Zikir Khafi sebagai tambahan kepada lapan prinsip asas yang
telah dikemukakan oleh Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Syeikh ‘Abdul Khaliq Al-Ghujduwani Rahmatullah ‘alaih
iaitu:


1. WUQUF QALBI

Mengarahkan penumpuan terhadap hati dan hati pula
mengarahkan penumpuan terhadap Allah Subhanahu Wa
Ta’ala pada setiap masa dan keadaan. Sama ada dalam
keadaan berdiri, berbaring, berjalan mahupun duduk.
Hendaklah bertawajjuh kepada hati dan hati pula tetap
bertawajjuh ke Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Wuquf
Qalbi merupakan syarat bagi zikir.

Kedudukan Qalbi ini adalah pada kedudukan dua jari
di bawah tetek kiri dan kedudukan ini hendaklah sentiasa
diberikan penumpuan dan Tawajjuh. Bayangan limpahan Nur
dari Allah hendaklah sentiasa kelihatan melimpah pada Qalbi
dalam pandangan batin. Ini merupakan suatu kaedah Zikir
Khafi yakni suatu bentuk zikir yang tersembunyi dan tidak
diketahui oleh Para Malaikat. Ia merupakan suatu kaedah
zikir yang rahsia.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
210
2. WUQUF ‘ADADI

Sentiasa memerhatikan bilangan ganjil ketika
melakukan zikir Nafi Itsbat. Zikir Nafi Itsbat ialah lafaz LA
ILAHA ILLA ALLAH dan dilakukan di dalam hati menurut
kaifiyatnya.

Dalam melakukan zikir Nafi Itsbat ini, Salik hendaklah
sentiasa mengawasi bilangan zikir Nafi Itsbatnya itu dengan
memastikannya dalam jumlah bilangan yang ganjil iaitu 7
atau 9 atau 19 atau 21 atau 23 atau sebarang bilangan yang
ganjil.

Menurut Para Masyaikh, bilangan ganjil mempunyai
rahsia yang tertentu kerana Allah adalah Ganjil dan menyukai
bilangan yang ganjil dan ianya akan menghasilkan ilmu
tentang Rahsia Allah Ta’ala. Menurut Hadhrat Shah
Naqshband Rahmatullah ‘alaih,
“Memelihara bilangan di dalam zikir adalah langkah
pertama dalam menghasilkan Ilmu Laduni.”

Memelihara bilangan bukanlah untuk jumlahnya
semata-mata bahkan ianya untuk memelihara hati dari
ingatan selain Allah dan sebagai asbab untuk memberikan
lebih penumpuan dalam usahanya untuk menyempurnakan
zikir yang telah diberikan oleh Guru Murshidnya.


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
211
3. WUQUF ZAMANI

Setiap kali selepas menunaikan Solat, hendaklah
bertawajjuh kepada hati dan sentiasa memastikan hati dalam
keadaan bertawajjuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Lakukan selama beberapa minit sebelum bangkit dari tempat
Solat. Kemudian setelah selang beberapa jam hendaklah
menyemak semula keadaan hati bagi memastikannya sentiasa
dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Apabila seseorang Murid itu telah naik ke peringkat
menengah dalam bidang Keruhanian maka dia hendaklah
selalu memeriksa keadaan hatinya sekali pada tiap-tiap satu
jam untuk mengetahui sama ada dia ingat ataupun lalai
kepada Allah dalam masa-masa tersebut. Jika dia lalai maka
hendaklah dia beristighfar dan berazam untuk menghapuskan
kelalaian itu pada masa akan datang sehinggalah dia
mencapai peringkat Dawam Hudhur atau Dawam Agahi iaitu
peringkat hati yang sentiasa hadir dan sedar ke Hadhrat
ZatNya.

Ketiga-tiga prinsip ini adalah tambahan dari Hadhrat
Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah ‘alaih dalam
membimbing sekelian para murid dan pengikutnya dan terus
menjadi amalan yang tetap dalam Tariqat Naqshbandiyah.


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
212
BAB 4: LATAIF

ataif adalah kata jamak bagi Latifah yang bererti
kehalusan. Allah adalah bersifat Al-Latif iaitu Yang
Maha Halus dan Dia telah mengurniakan
KehalusanNya kepada sekelian Nur Muhammadiyah. Allah
Subhanahu Wa Ta’ala menjadikan manusia dengan
mengurniakannya sepuluh Lataif yang halus. Ianya boleh
disifatkan sebagai anggota dalaman Ruhani bagi manusia atau
pancaindera bagi Ruhani. Ianya diibaratkan sebagai juzuk-
juzuk bagi diri Ruhani sepertimana otak, jantung, limpa, hati,
paru-paru dan anggota dalaman bagi jasad tubuh badan
Jasmani.

Konsep seperti ini juga terdapat dalam sistem
kepercayaan sesetengah kaum seperti Hindu dan China
namun dalam perkembangan Tasawwuf Islam, segala ilmu
pengetahuan adalah bersumberkan dari Al-Quran dan As-
Sunnah, manakala penghasilan Ma’rifat mereka adalah
menerusi Muraqabah dan Musyahadah. Seterusnya Para
Masyaikh memperkembangkan ilmu tersebut menerusi
pengamatan mereka yang dalam serta tahap Keruhanian yang
tinggi.

Mungkin ada yang mendakwa mereka mengambilnya
dari falsafah Yunani ataupun Hindu atau China namun tiada
bukti yang jelas tentang tersebut cuma dakwaan yang meleset.
Para Masyaikh Naqshbandiyah memperolehi pengetahuan
tentang Lataif adalah menerusi pengkajian mereka yang
mendalam terhadap Al-Quran dan Al-Hadits serta As-Sunnah
dan mengamalkan Syari’at dengan teguh dan mewarisi ilmu
pengetahuan dari Guru-Guru mereka dengan pertalian yang
L
L

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
213
kukuh menerusi Silsilah yang benar. Perkembangan Tariqat
dalam diri seseorang itu secara umumnya melibatkan
kesedaran dalam turutan yang tertentu pada latifah-latifah
yang menjadi pusat perhentian dalam pemerhatian perjalanan
Ruhani dan ianya terdapat dalam diri setiap manusia, amnya
bagi sekelian Ummat Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam.

Setiap Latifah itu dikaitkan dengan Nabi-Nabi yang
tertentu atau warna-warna yang tertentu atau anggota tubuh
badan yang tertentu atau alam-alam yang tertentu atau
Ma’rifat-Ma’rifat yang tertentu dan ianya berbeza di antara
satu Tariqat dengan Tariqat yang lain. Perbezaan ini
menunjukkan betapa luasnya Ilmu Allah Subhanahu Wa
Ta’ala. Tugas Para Masyaikh adalah untuk menghidupkan
kesemua latifah-latifah tersebut pada diri Murid agar latifah-
latifahnya dapat sentiasa berzikir Kehadhrat Allah Subhanahu
Wa Ta’ala.

Menghidupkan kesemua latifah-latifah ini dengan
Zikirullah adalah merupakan kegiatan sekelian Para Sufi.
Setelah melalui proses ini, seseorang Salik itu dikatakan
sebagai telah mencapai tingkat kesempurnaan Insan dan
menjadi manusia yang sempurna. Seseorang yang menjalani
Tariqat Tasawwuf adalah wajib menyucikan kesemua
Lataifnya dengan ilmu dan zikir kerana kesemua latifah
adalah bersifat Nur dan sesuatu yang bersifat Nur hanya
boleh disucikan dengan sesuatu yang bersifat Nur juga. Ilmu
Syari’at, Ilmu Tariqat, Ilmu Ma’rifat dan Ilmu Haqiqat juga
adalah bersifat Nur kerana ianya bersumberkan dari Al-Quran
dan As-Sunnah dan kedua-duanya bersifat Nur.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
214
Zikir juga akan menghasilkan Nur, jesteru gabungan
ilmu dan zikir dalam diri seseorang itulah yang akan
menyucikan dan menghidupkan kesemua Lataif dalam
dirinya.

Para Masyaikh dari Silsilah yang bebeza telah
menyelami Lautan Ilmu Kekuasaan Allah di dalam Bahrul
Qudrah dan telah meneroka tentang rahsia Lataif ini.
Meskipun pengetahuan mereka tentang Lataif adalah berbeza
namun ianya merujuk kepada maksud yang satu iaitu kembali
kepada Hadhrat Zat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Guruku yang mulia Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutub Dauran Maulana Khan Muhammad Sahib Mudda
Zilluhul ‘Ali telah mengurniakanku dengan kesemua Sepuluh
Latifah dan beliau menyatakan kepadaku bahawa lima dari
Latifah tersebut adalah dari Alam Amar manakala lima
Latifah lagi adalah dari Alam Khalaq. Alam Amar dan Alam
Khalaq adalah alam yang berada dalam lingkungan Daerah
Imkan.

Untuk memahami Tariqat Naqshbandiyah
Mujaddidiyah ini, amat penting untuk kita memahami tentang
Sepuluh Latifah Insan.

Semoga Allah memberikan kita Taufiq dan Hidayah.Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
215
SEPULUH LATIFAH INSAN

KETAHUILAH bahawa di sisi Hadhrat Imam Rabbani
Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi
Rahmatullah ‘alaih dan sekelian para pengikutnya telah tsabit
bahawa pada setiap insan terhimpun Sepuluh Latifah.

Begitulah juga seperti yang telah dikatakan oleh
Guruku Hadhrat Khwajah Khawajahgan Maulana Khan
Muhammad Sahib Mudda Zilluhul ‘Ali kepadaku bahawa
lima Latifah adalah dari Alam Amar dan lima Latifah lagi
adalah dari Alam Khalaq.

Alam Amar dan Alam Khalaq adalah alam yang berada
dalam lingkungan Daerah Imkan.

Lima Latifah Alam Amar itu adalah:

1. Qalb
2. Ruh
3. Sirr
4. Khafi
5. Akhfa

Lima Latifah Alam Khalaq itu adalah:

1. Nafs
2. Angin
3. Api
4. Air
5. TanahAr-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
216
Ruhaniah setiap insan telah diciptakan dengan
Bayangan Sifat-Sifat Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan ianya
berasal dari Alam Amar. Santapan Ruhaniah adalah cahaya
Nur Allah yang dapat diperolehi dari Alam Amar menerusi
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam yang mana kedudukannya di Alam
Keruhanian adalah seumpama Matahari di dalam sistem
cakrawala.

Ada dinyatakan di dalam Al-Quran bahawa Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam diibaratkan sebagai cahaya yang terang dan
sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menjadikan
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam sebagai suatu sumber keberkatan yang
sempurna lagi terpilih.

Kesemua Para Nabi dan Rasul menerima limpahan
keberkatan dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Sewaktu Allah
Subhanahu Wa Ta’ala menciptakan rupa bentuk jasmani bagi
insan, dikurniakannya juga lima Lataif Alam Amar di
beberapa kedudukan pada badan manusia dan
mengurniakannya takluk keasyikan.

Adapun bagi Alam Amar, kedudukan Latifah Qalb itu
terletak pada tetek kiri pada anggaran dua jari di bawah
puting dan cenderung sedikit ke arah ketiak. Kedudukan
Latifah Ruh adalah di bawah tetek kanan pada anggaran dua
jari di bawah puting. Kedudukan Latifah Sirr adalah pada
tetek kiri pada anggaran dua jari ke arah dada.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
217
Kedudukan Latifah Khafi adalah pada tetek kanan
pada anggaran dua jari ke arah dada dan kedudukan Latifah
Akhfa adalah pada tengah-tengah dada. Allah Subhanahu Wa
Ta’ala mengurniakan takluk keasyikan pada Lataif Alam
Amar ini di tubuh badan manusia.

Takluk Alam Amar ini akan mencapai peningkatan
Ruhani setelah disucikan sehinggalah kita dapat mengenali
diri kita dan asal usul kita yang merupakan cahaya Nur yang
tersembunyi dalam tubuh jasmani yang gelap dan zulmat ini.
Adapun bagi Alam Khalaq, kedudukan Latifah Nafs itu
adalah di antara kedua-dua kening yang mewakili otak dan
akal manusia. Ia juga merujuk kepada nafsu seseorang.

Seterusnya adalah Latifah Qalibiyah yang terdiri dari
empat anasir iaitu Tanah, Air, Api dan Angin. Ia ada pada
seluruh bahagian tubuh badan jasmani manusia. Sepertimana
Alam Amar, Alam Khalaq juga perlu disucikan kerana dengan
menyucikannya akan membawa seseorang itu kepada
peningkatan Ruhaniah, pengenalan diri dan asal-usul hakikat
kejadian diri.

Ruhaniah Para Masyaikh adalah suci dan sentiasa
hidup di sisi Allah sepertimana hidupnya Para Syuhada di sisi
Allah kerana mereka kesemuanya berjuang di Jalan Allah
demi menegakkan Kalimah Allah setinggi-tingginya. Mereka
adalah orang yang berjaya mencapai hakikat kehidupan yang
kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
218
1. QALB

TITIK kedudukannya pada tubuh badan jasmani adalah pada
anggaran dua jari di bawah tetek kiri dan cenderung sedikit ke
arah ketiak. Latifah Qalb juga disebut Latifah Adami adalah
dari takluk Alam Malakut yakni Alam Para Malaikat dan
ianya merupakan pusat ‘Arash Mu’alla Allah Ta’ala di dalam
diri Insan.

Latifah Qalb adalah suatu pusat perhentian di Alam
Amar. Sifat yang dikurniakan Allah dengan Latifah Qalb ialah
pendengaran dan ianya merupakan Tajalli Sifat Allah As-
Sami’ iaitu Yang Maha Mendengar.

Mendengar merupakan suatu sifat utama Para Malaikat
kerana mereka dijadikan oleh Allah Ta’ala untuk mendengar
segala perintahNya dan taat. Seseorang Salik perlu
menggunakan sifat pendengarannya untuk mendengar seruan
Agama Islam dan mengamalkan Syari’at Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Para Sahabat Radhiyallahu ‘Anhum memiliki sifat
Sami’na Wa Ata’na iaitu mendengar dalam ertikata yang
sebenar yang mana apabila mereka mendengar sebarang
perintah dari Allah Ta’ala dan RasulNya Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam mereka akan terus mentaatinya.

Alam Malakut adalah wilayah Hadhrat Nabi Adam
‘Alaihissalam dan merupakan tingkatan langit pertama di atas
‘Arash. Cahaya Nur dan limpahan keberkatan dari Hadhrat
Nabi Adam ‘Alaihissalam terlimpah pada Latifah Qalb
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
219
Hadhrat Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan
terlimpah kepada sekelian orang yang beriman.

Cahayanya adalah dari langit yang pertama dan warna
Nurnya adalah kekuningan. Seseorang Salik yang telah
sempurna penyucian Latifah Qalbnya menerusi Tasfiyatul
Qalb maka akan terhasillah padanya Kashful Qulub yakni
pandangan mata hatinya celik dan memperolehi Basirah serta
Kashaf iaitu melihat perkara-perkara yang Ghaib menerusi
mata hati.


2. RUH

TITIK kedudukannya pada tubuh badan adalah pada
anggaran dua jari di bawah tetek kanan. Latifah Ruh juga
disebut sebagai Latifah Ibrahimi adalah bertakluk dengan
Alam Jabarut yakni Alam Para Ruh atau dikenali juga sebagai
Alam Arwah.

Sepertimana Latifah Qalb, Latifah Ruh ini juga
merupakan suatu pusat perhentian di Alam Amar. Sifat yang
dikurniakan dengan Latifah Ruh ialah melihat dan ianya juga
merupakan Tajalli dari Sifat Allah Al-Basir Yang Maha
Melihat dan As-Syahid Yang Maha Menyaksi. Melihat dan
menyaksikan adalah sifat-sifat yang Allah Ta’ala kurniakan
kepada Ruh ketika berada di Alam Amar.

Seluruh Para Ruh bersaksi bahawa Allah Ta’ala adalah
Rabb, Tuhan Yang Maha Pemelihara. Melihat, memerhati dan
menyaksi adalah suatu sifat utama bagi Ruh. Sifat ini ada pada
diri zahir iaitu melihat dengan kedua biji mata zahir dan sifat
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
220
ini juga ada pada diri batin iaitu menerusi pandangan mata
hati iaitu Basirah.

Seseorang Salik perlu melihat tanda-tanda kebesaran
Allah Ta’ala dan memerhatikan perjalanan Tariqatnya agar
sentiasa selari dengan petunjuk Baginda Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam, banyak mengucapkan Selawat dan
membaca Al-Quran.

Alam Jabarut adalah wilayah Hadhrat Nabi Ibrahim
dan Hadhrat Nabi Nuh ‘Alaihimassalam. Latifah Ruh
merupakan tingkatan langit kedua di atas ‘Arash. Cahaya Nur
dan limpahan keberkatan dari Hadhrat Nabi Ibrahim dan
Hadhrat Nabi Nuh ‘Alaihimassalam terlimpah pada Latifah
Ruh Hadhrat Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Cahayanya adalah dari langit yang kedua dan
warnanya adalah kemerahan. Seseorang Salik yang telah
sempurna penyucian Latifah Ruhnya akan terhasillah Kashful
Qubur yakni terbukanya pandangan ghaib tentang alam
kehidupan sesudah mati di dalam kubur. Dia juga akan dapat
berhubungan dengan Ruh-Ruh Para Masyaikh yang telah
meninggal dunia dan mengambil limpahan keruhanian dari
mereka dengan menziarahi maqam-maqam yang menjadi
tempat pengkebumian mereka.


3. SIRR

TITIK kedudukannya pada tubuh badan adalah pada tetek
kiri dengan anggaran dua jari ke arah tengah dada. Latifah
Sirr juga disebut sebagai Latifah Musawi adalah dari taklukan
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
221
Alam Lahut yakni Alam Bayangan Sifat-Sifat Allah Ta’ala dan
merupakan suatu pusat perhentian di Alam Amar.

Sifat yang Allah Ta’ala kurniakan dengan Latifah Sirr
adalah menyentuh. Latifah Sirr adalah suatu alam di mana
tersimpannya segala rahsia-rahsia tentang Bayangan Sifat-Sifat
Allah Ta’ala dan seharusnya menjadi rahsia bagi seseorang
Salik.

Latifah Sirr merupakan tahap di mana seseorang Salik
itu akan mengalami perbualan dengan Hadhrat Zat Yang
Maha Suci di dalam hatinya di mana dia akan berinteraksi
dengan limpahan cahaya dari Hadhrat Zat dan akan
mendengar suara-suara Ketuhanan di dalam dirinya.

Alam Lahut adalah wilayah Hadhrat Nabi Musa
‘Alaihissalam yang telah dapat berkata-kata dengan Allah dan
telah mendengar suaraNya. Alam Lahut merupakan tingkatan
langit yang ketiga di atas ‘Arash. Cahaya Nur dan limpahan
keberkatan dari Hadhrat Nabi Musa ‘Alaihissalam terlimpah
pada Latifah Sirr Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Cahayanya adalah
dari langit yang ketiga dan warna Nurnya adalah keputihan.

Menurut Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf-Tsani
Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi Rahmatullah ‘alaih seseorang
Salik akan mengalami Jazbah pada tahap ini iaitu penarikan
dan penyatuan dengan Cahaya Allah Ta’ala. Apabila dia
mengalami Jazbah untuk menuju kepada Rahmat Allah maka
dia digelar Majzub. Dan menurut beliau, ini merupakan tahap
Sukr yakni Ruhaniah seseorang itu akan mabuk dalam melihat
kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
222
4. KHAFI

TITIK kedudukannya pada tubuh badan adalah pada tetek
kanan dengan anggaran dua jari ke arah tengah dada dan
Latifah Khafi ini juga disebut sebagai Latifah ‘Isawi adalah
bertakluk dengan Alam Bahut yakni Alam Sifat-Sifat Allah
Ta’ala. Ia juga merupakan suatu pusat perhentian di Alam
Amar yang berada di atas ‘Arash Mu’alla. Allah Ta’ala
mengurniakan sifat menghidu beserta dengan Latifah Khafi
dan ianya menampilkan bunyi yang tersembunyi pada
Perkataan-Perkataan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Apabila sesuatu perkataan itu tertulis terdapat bunyi
yang dikaitkan dengannya namun bunyi tersebut tidak akan
didengari melainkan apabila perkataan itu disebutkan. Maka
itulah bunyi adalah tersembunyi dan terkandung didalam
huruf-huruf pada perkataan tersebut. Ia hanya menantikan
masa untuk terzahir apabila bunyi huruf-huruf perkataan itu
disebutkan.

Seseorang Salik akan memperolehi pengetahuan dan
ilham dengan sentiasa membaca Al-Quran dan Asma Al-
Husna. Salik juga akan menghidu wangi-wangian ketika
berada dalam kehadiran Hadhrat Zat. Kerana itulah menjadi
Sunnah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam untuk memakai wangi-wangian.
Adapun pada tubuh badan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam sentiasa
terbit keringat yang harum kerana Baginda Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam sentiasa berada dalam kehadiran Hadhrat Zat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala pada setiap masa dan keadaan.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
223
Di Alam Bahut ini terdapatnya rahsia-rahsia yang
tersembunyi tentang Sifat-Sifat Allah Ta’ala dan ia merupakan
wilayah Hadhrat ‘Isa ‘Alaihissalam. Alam Bahut ini berada
pada tingkatan langit yang keempat di atas ‘Arash dan cahaya
Nur serta keberkatan daripada Hadhrat Nabi ‘Isa
‘Alaihissalam yang berada pada langit keempat itu terlimpah
pada Latifah Khafi Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dengan cahaya kehitaman.

Seseorang Salik perlu meninggalkan Sifat Basyariyat
iaitu sifat-sifat kemanusiawian. Menurut Hadhrat Imam
Rabbani Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi
Rahmatullah ‘alaih bahawa seseorang yang telah mencapai
Latifah Khafi, dia akan mengalami Hairat Sughra yakni
ketakjuban yang kecil kerana dapat merasai Kehadiran Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.


5. AKHFA

TITIK kedudukannya pada tubuh badan adalah pada tengah
dada di antara Latifah Sir dan Latifah Khafi dan ianya
bertakluk dengan Alam Hahut yakni Alam Zat Allah Ta’ala.
Latifah Akhfa juga disebut sebagai Latifah Muhammadi. Alam
Hahut berada pada tingkatan yang kelima di atas ‘Arash pada
Alam Amar. Pada Latifah Akhfa tersembunyinya rahsia-rahsia
yang lebih dalam tentang Hakikat Zat Ketuhanan Allah Ta’ala.
Alam ini adalah suatu alam yang sunyi di sisi Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.

Seseorang Salik akan merasai kehadiran Hadhrat Zat
ketika melakukan sunyi diri dengan Allah Subhanahu Wa
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
224
Ta’ala. Kerana itulah Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam sering bersunyi diri dengan
melakukan Khalwat Saghirah di Gua Hira’.

Alam Hahut merupakan wilayah Hadhrat Baginda
Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam dan berada pada tingkatan langit yang kelima di
atas ‘Arash. Cahaya Nur serta limpahan keberkatan dari
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam di Alam Hahut itu terlimpah pada Latifah
Akhfanya dengan cahaya kehijauan.

Menurut Para Masyaikh Naqshbandiyah, hati Ruhaniah
seseorang itu adalah biasan dari hati Ruhaniah Hadhrat Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang
disebut Haqiqat Muhammadiyah. Hati Ruhaniah ini
menampilkan Bahrul Qudrah yakni Lautan Kekuasaan Allah
Ta’ala yang merupakan sumber kejadian awal sekelian
makhluk. Barangsiapa yang dapat mencapai ilmu
pengetahuan tentang hati, akan mampu mencapai kefahaman
tentang kebenaran Haqiqat Kenabian, Nur Muhammad dan
Haqiqat Muhammadiyah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Limpahan cahaya Nur Muhammad Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam berada di dalam lautan kekuasaan Bahrul Qudrah
itu.

Setiap alam yang berada di Alam Amar merupakan
suatu alam yang lengkap dengan membawa ciri-ciri yang
tertentu. Ada sebilangan Masyaikh yang mengaitkan latifah-
latifah Alam Amar ini dengan bunyi dan sunyi yang mana
mereka menyatakan bahawa Latifah Qalb, Ruh, Sir dan Khafi
adalah berada pada tingkatan zikir bunyi manakala Latifah
Akhfa pula berada pada tingkatan zikir sunyi.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
225
Sunyi bererti menjauhkan diri dari sebarang bentuk
bunyi yang bersifat zahir kemudian menjadikan hatinya
sentiasa bersunyian dengan Hadhrat Zat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala. Akhfa merupakan maqam Fana sehingga seseorang
Salik itu mencapai erti sunyi yang hakiki di mana bunyi
sekelian makhluk juga telah terlenyap.

Apabila telah terlenyapnya segala bunyi yang tinggal
hanyalah sunyi dan sunyi merupakan suatu bunyi yang tidak
diketahui. Lenyapnya bunyi makhluk tidak bermakna
lenyapnya bunyi dari Hadhrat Zat Yang Maha Suci bahkan
akan tetap terus kedengaran bunyi-bunyian yang bertasbih
memuji kesucian ZatNya. Kesemua bunyi-bunyi ini adalah
bersumber dari Hadhrat Zat Yang Maha Suci dan mengambil
tempat di dalam lautan kekuasaan Bahrul QudrahNya.

Ada Para Masyaikh yang menyatakan bahawa,
“Sunyi adalah bunyi dari Hadhrat Zat.”

Apabila seseorang Salik maju atas jalan Tariqat
sehingga dia mencapai Fana, Murshid akan melimpahkan
ilmu yang berkaitan dengan alam-alam di Alam Amar
tersebut ke dalam hati Muridnya.

Antara maksud yang utama adalah untuk sampai ke
pusat perhentian Alam Hahut di Latifah Akhfa ini kerana
ianya merupakan tempat persinggahan terakhir bagi Alam
Amar dan merupakan tempat yang tertinggi bagi lautan
kekuasaan Allah Ta’ala di mana Allah Ta’ala mula-mula
menjadikan Nur Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Kelima-lima maqam bagi Lataif yang berada di dalam
dada tersebut merupakan pusat perhentian dan ianya bagi
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
226
menyatakan suatu perjalanan menuju kepada penyatuan
dengan Hadhrat Zat Allah Subhanahu Wa Ta’ala menerusi
cahaya Kenabian Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam kerana Hadhrat Baginda Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam adalah satu-satunya manusia yang telah benar-
benar mencapai Hadhrat Zat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Kemuliaan ini Allah Subhanahu Wa Ta’ala kurniakan ketika
peristiwa Mi’raj iaitu perjalanan menaiki tingkatan-tingkatan
langit menuju Kehadhrat Zat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.


6. NAFS

KEDUDUKANNYA ialah pada otak dan titiknya ada di
bahagian dahi di antara dua kening. Takluknya adalah dengan
Alam Khalaq yakni alam ciptaan yang berada di bawah
‘Arash. Ia adalah tempat penzahiran ‘Aqal manusia yang
bersifat halus pada otak yang berada di dalam tempurung
kepala.

Perkataan Nafs lazimnya merujuk kepada diri
seseorang atau jiwa pada tahap yang rendah atau keakuan diri
seseorang. Sifat semulajadinya terdiri dari sifat-sifat
kemanusiawian dan kehaiwanan. Perkataan Nafs juga
merujuk kepada perkataan Nafas yang bererti pernafasan dan
perkara ini merupakan suatu intipati dalam perkerjaan zikir
kerana ia merupakan sumber tenaga dan menjadi asas
sebilangan besar Tariqat. Sebilangan Para Sufi berpendapat
perkataan Nafs ini merujuk kepada peringkat kejiwaan yang
merangkumi seluruh minda, emosi dan keinginan dalam diri
seseorang.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
227
Menurut Hadhrat Syeikh Shahabuddin As-Suhrawardi
Rahmatullah ‘alaih, Nafs ada dua pengertian:

1. Nafs Syaik - Iaitu zat dan hakikat bagi sesuatu benda.
2. Nafs Natiqah - Suatu kehalusan dalam Ruhaniah
manusia yang disebut Jiwa dan ianya bercahaya serta
dikurniakan sifat keakuan. Dengan cahayanya tubuh
badan menjadi tempat yang terdedah kepada berbagai
jenis kejahatan dan kebaikan.

Mengenali Nafs dengan segala sifatnya adalah sukar
kerana ia bersifat seperti seekor sumpah-sumpah yang boleh
bertukar rupa pada sebilangan keadaan dengan warna yang
berbeza.

Mencapai Ma’rifat tentang Nafs dengan segenap ilmu
pengetahuan mengenai sekelian sifatnya adalah di luar
kemampuan sebarang makhluk. Adalah sukar untuk
mencapai Ma’rifat tentang Nafs sepertimana sukarnya
mencapai Ma’rifat tentang Tuhan.

Nafs diciptakan dengan unsur keakuan diri dan ia
mudah dipengaruhi Syaitan kerana adanya persamaan sifat
angkuh dan bongkak dalam diri Syaitan dengan sifat keakuan
yang ada pada Nafs. Tujuan Syaitan menghasut Nafs
melakukan kejahatan adalah untuk mengotorkan Qalb kerana
apabila Nafs seseorang itu dikotori, Qalbnya juga akan turut
dikotori. Hubungan Nafs dengan Qalb adalah dengan
kelajuan cahaya dan kedua-duanya ibarat cermin yang
memantulkan cahaya masing-masing antara satu sama lain.
Latifah Nafs adalah tempat perjalanan Ruhaniah melalui
tingkatan nafsu-nafsu. Ada sebilangan Masyaikh yang
meletakkan tiga tingkatan nafsu iaitu Nafsu Ammarah,
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
228
Lawwamah dan Mutmainnah. Ada sebilangan Masyaikh yang
meletakkan lima tingkatan nafsu iaitu Nafsu Ammarah,
Lawwamah, Mutmainnah, Radhiyah dan Mardhiyah. Ada
juga Para Masyaikh yang menetapkan tujuh tingkatan nafsu
iaitu Nafsu Ammarah, Lawwamah, Mulhammah,
Mutmainnah, Radhiyah, Mardhiyah dan Kamiliyah.
Penyucian Latifah Nafs ini dinamakan sebagai Tazkiyatun
Nafs di mana Para Masyaikh meletakkan berbagai ujian bagi
menguji tahap nafsu Para Murid. Ujian-ujian tersebut berupa
Mujahadah Nafs bagi menundukkan kakuan diri dan
keinginan hawa nafsu. Sebagaimana yang dinyatakan bahawa
terdapat tujuh tingkatan Nafs yang perlu dilalui oleh setiap
Salik seperti berikut:

1. Nafsu Ammarah - Pada tingkatan ini keakuan
seseorang itu berada pada tahap kehaiwanan iaitu pada
kedudukan yang rendah, tidak mengenali hakikat diri dan
tidak mengenal hakikat Tuhan, boleh menjadi lebih buas
dari binatang dan sentiasa mengingkari perintah-perintah
Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Tahap nafsu ini berada pada
tingkatan yang rendah dan perlu disucikan dengan Taubat
dan Istighfar untuk menuju pada tingkatan yang lebih
tinggi supaya dimuliakan oleh para Malaikat. Apabila nafsu
Ammarah ini dapat dikuasai sepenuhnya, peribadi manusia
itu akan menjadi lebih baik dari Para Malaikat setelah dia
menjalani latihan penyucian diri di bawah asuhan seorang
Murshid yang sempurna. Nafsu Ammarah sentiasa
mengajak diri mengingkari Allah dan Rasul, menurut
ajakan Syaitan, bergelumang dengan dosa-dosa besar dan
maksiat, bertabiat dan bertingkah laku buruk, bernafsu
seperti haiwan yang buas. Sentiasa memuaskan kehendak
hawa nafsu dan bersikap mementingkan diri sendiri.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
229
2. Nafsu Lawammah - Pada tingkatan ini keakuan
seseorang itu berada pada tahap mula menyedari
keingkaran dan sifat buruk yang ada pada dirinya dan
berasa menyesal apabila melakukan perbuatan yang buruk
dan tidak baik. Dia mula untuk berasa bersalah kerana
menurut keakuan dirinya semata-mata dan lebih
mementingkan diri sendiri. Dia akan melakukan Taubat dan
Istighfar tetapi akan kembali kepada perlakuan dosa dan
maksiat kepada Allah dan Rasul. Kesedarannya baru terbit
tetapi tidak kukuh. Dia perlu menjalani latihan untuk
menerbitkan rasa kesedaran dan insaf pada setiap masa
serta menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa
Ta’ala kerana jika tidak, dia akan kembali terjerumus ke
dalam kancah keburukan.

3. Nafsu Mulhammah - Pada tingkatan ini keakuan
seseorang itu berada pada tahap yang lebih kerap menyesali
dirinya kerana mengingkari hukum dan perintah Allah dan
Rasul, kesedaran untuk insaf semakin bertambah tetapi
masih belum mampu meninggalkan perbuatan dosa dan
maksiat. Dia belum menyerahkan dirinya bulat-bulat
kepada Allah kerana keakuan dirinya belum Fana atau
dimatikan. Walaubagaimanapun keinginan untuk kembali
sepenuhnya kepada Allah terasa amat dekat. Dia akan
diilhamkan dengan amalan kebaikan yang dapat
mendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Dengan latihan keruhanian dan asuhan Murshid dia akan
berjaya mematikan keakuannya. Kerana itu amat penting
bagi Murid untuk mendapat bimbingan Murshid kerana
seseorang itu tidak akan mampu mencapai penyucian Nafsu
Mulhammah ini dengan bersendirian melainkan melalui
seorang Murshid secara zahir dan batin. Dia perlu berzikir
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
230
dengan kalimah Ismu Zat iaitu Allah Allah sebanyak-
banyaknya di dalam hati sehingga terbit ketenangan.

4. Nafsu Mutmainnah - Pada tingkatan ini keakuan
seseorang itu berjaya mencapai Fana. Dia berjaya
mematikan keakuan dirinya dan menyerahkan dirinya
kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Apabila keakuan
dimatikan maka akan lahirlah Bayi Maknawi dari diri insan.
Insan bersifat pelupa dan apabila keakuan insan itu
dimatikan maka akan lahirlah daripada dirinya, dirinya
yang sebenar yang diertikan oleh Hadhrat Syeikh Abdul
Qadir Jailani sebagai Tiflul Ma’ani. Pada tahap ini
keimanan seseorang itu menjadi semakin teguh dan kukuh.
Dia perlu mendawamkan zikir kalimah Ismu Zat pada
setiap latifah sehingga sempurna Sepuluh Lataif dan kekal
dalam Syuhud. Ruhnya berjaya mencapai ketenangan pada
Nafsu Mutmainnah dengan berkat limpahan dan asuhan
Murshid.

5. Nafsu Radhiyah - Pada tingkatan ini keakuan
seseorang itu telah diserahkan sepenuhnya kepada Allah
dan dia redha dengan apa jua yang datang dari Allah. Tidak
mementingkan apa yang telah berlaku dan apa yang akan
berlaku. Dia menumpukan kesedarannya pada Kehadiran
Zat Yang Suci pada setiap masa. Dia hanya menjadikan
Allah sebagai maksud dan sentiasa menuntut keredhaan
Allah. Dia sentiasa merasakan dirinya lemah di hadapan
Allah dan sentiasa bergantung penuh kepada Allah
Subhanahu Wa Ta’ala. Dia mengetepikan segala
kepentingan Dunia dan Akhirat demi Allah Ta’ala semata-
mata.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
231
6. Nafsu Mardhiyah - Pada tingkatan ini keakuan
seseorang itu telah tenggelam dalam lautan Syuhud. Dia
menyaksikan Kebesaran Allah dengan cahaya Musyahadah
dan mencapai ‘Irfan. Dia berenang di lautan Makrifat
mengenali hakikat diri dan hakikat Tuhannya. Ruhnya telah
aman damai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan jiwanya
menjadi lembut terhadap sesama makhluk dan zahirlah
akhlak yang baik serta mulia dari dirinya.

7. Nafsu Kamiliyah - Pada tingkatan ini keakuan diri
seseorang itu telah mencapai penyucian yang sempurna dan
berjaya menjadi insan yang sempurna dengan menuruti
segala Sunnah Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang mana merupakan insan
yang paling sempurna. Zahir mereka bersama manusia di
dalam khalayak ramai dan menghadiri majlis mereka
namun batin mereka sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga
memerhatikan limpahan faidhz dari Allah Subhanahu Wa
Ta’ala. Zikir mereka pada tingkatan ini adalah sentiasa
bermuraqabah. Penyerahan mereka sempurna dan Allah
menzahirkan Tanda-Tanda KekuasaanNya menerusi hamba
tersebut. Dia menyerah kepada segala ketentuan Taqdir dan
melaksanakan kewajibannya sebagai hamba dengan sebaik-
baiknya. Ini merupakan tingkatan Para Nabi dan Rasul
‘Alaihimussolatu Wassalam dan inilah merupakan
tingkatan Para Sahabat Ridhwanullah ‘Alaihim Ajma’in dan
tingkatan sekelian Wali Qutub.

Hadhrat Syeikh Shahabuddin As-Suhrawardi
Rahmatullah ‘alaih telah menyatakan bahawa terdapat
sepuluh sifat buruk yang ada pada Nafs dan ianya adalah
berasal dari unsur-unsur seperti panas, sejuk, lembab dan
kering seperti berikut:
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
232
1. Hawa
2. Nifaq
3. Riya
4. Mengaku Tuhan
5. Bangga Diri
6. Tamak
7. Haloba
8. Banyak Ketawa
9. Malas
10. Lalai

Dari sepuluh sifat yang buruk ini terbit berbagai lagi
sifat-sifat yang buruk seperti hasad dengki, iri hati, bersangka
buruk, putus asa dan sebagainya. Ada sebilangan Masyaikh
yang menganggap Nafs dan Qalb adalah sama kerana pada
penghujungnya mereka mendapati Nafs Mutmainnah adalah
jiwa yang tenang serta menganggap jiwa letaknya pada hati.
Mereka menganggap tiada perbezaan antara kedua-duanya.

Sebenarnya Qalb dan Nafs adalah dua perkara yang
berbeza tetapi memiliki tanggungjawab yang sama iaitu untuk
disucikan dari segala sesuatu selain Allah dan menumpukan
ingatan terhadapNya serta menggunakan kemampuan Qalb
dan Nafs untuk Ma’rifat Allah Ta’ala dan seterusnya sentiasa
menghadapkannya kepada Wajah Allah Subhanahu Wa
Ta’ala. Kedua-duanya merupakan dua pusat perhentian
utama yang mewakili Alam Amar dan Alam Khalaq. Qalb
adalah pusat perhentian bagi Alam Amar dan Nafs adalah
pusat perhentian bagi Alam Khalaq. Seseorang Salik yang
telah sempurna menempuh Alam Amar bermakna dia telah
berjaya menempuh Daerah Wilayah Sughra yakni daerah
kewalian kecil dan merupakan Alam Bayangan Sifat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
233
Menurut Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani
Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi Rahmatullah ‘alaih, apabila
seseorang Salik telah sempurna menempuh Daerah Wilayah
Sughra maka bermulalah Fana yang sebenarnya dan Salik
akan terus menuju kepada Daerah Wilayah Kubra yakni
daerah kewalian yang besar. Daerah Wilayah Kubra ini berada
dalam Bayangan Hadhrat Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam iaitu dalam menuruti Sunnah Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Ianya merupakan daerah kewalian Para Nabi dan terdapat
tiga setengah daerah di dalamnya iaitu Daerah Ula, Daerah
Tsaniah, Daerah Tsalisah dan setengah Daerah Qaus.

Setelah Salik sempurna menjelajah daerah-daerah ini
pada Latifah Nafsnya dia akan meneruskan perjalanan
Ruhaniahnya merentasi Daerah ‘Ulya iaitu daerah Para
Malaikat yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu
Wa Ta’ala. Seterusnya Salik hendaklah menyucikan Latifah
Qalibiyahnya iaitu anasir yang empat terdiri dari Tanah, Air,
Api dan Angin. Pada tingkatan ini seseorang Salik tidak lagi
memerlukan sebarang asbab luaran untuk mencapai
KehadiranZat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.


7. ANGIN

KEDUDUKANNYA adalah pada seluruh jasad tubuh badan
manusia. Angin sifatnya halus dan tidak kelihatan. Angin
yang besar dapat mengubah keadaan sesuatu tempat dan ia
boleh bergerak ke mana-mana.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
234
Unsur Angin terdapat pada diri manusia secara
zahirnya dapat kita perhatikan menerusi pernafasan keluar
dan masuknya udara melalui hidung dan mulut. Udara
Oksigen yang dihirup masuk ke dalam paru-paru akan diagih-
agihkan ke setiap bahagian tubuh badan.

Angin juga dapat kita rasakan melalui dubur ketika
telah sempurnanya penghadaman. Sifat Angin pada manusia
adalah halus kerana ia menampilkan keinginan hawa nafsu
yang tidak terbatas dan kecenderungannya menuruti hawa
nafsu. Adakalanya ia dizahirkan menerusi kesedihan dan
dukacita dan adakalanya terzahir menerusi keinginannya
untuk berpindah dari suatu tempat ke suatu tempat
sepertimana angin yang bertiup dari suatu tempat ke suatu
tempat.


8. API

KEDUDUKANNYA adalah pada seluruh jasad tubuh badan.
Api merupakan suatu unsur yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala
gunakan untuk menjadikan Syaitan dan Syaitan adalah dari
golongan Jin dan mereka adalah dari Api.

Unsur Api juga Allah Subhanahu Wa Ta’ala kurniakan
kepada manusia dan ini dapat dilihat pada ciri-ciri zahirnya
iaitu pembakaran makanan di dalam perut bagi menghasilkan
penghadaman, panas badan dan demam.
Unsur Api yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala kurniakan
adalah bersifat halus dan ada terkandung sifat-sifat
kesyaitanan dan Jin dalam diri manusia seperti kemarahan,
bangga diri, bongkak dan takabbur.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
235
9. AIR

KEDUDUKANNYA adalah pada seluruh jasad tubuh badan.
Jasad sekelian manusia adalah dari Air dan ciri-ciri air itu ada
pada manusia seperti air mata, air liur, air hingus, air peluh,
air mani, air najis dan darah.

Air sifatnya mengalir dan begitulah sifatnya dalam
masyarakat, bergerak ke sana dan ke mari seperti air. Ada sifat
air yang jernih dan ada yang sifatnya seperti susu. Manusia
juga mudah menuruti hawa nafsu yang jahat dan ada yang
boleh menerima perubahan dan mengubah masyarakat. Ia
juga bersifat pelupa dan cenderung kepada tidur.


10. TANAH

KEDUDUKANNYA adalah pada seluruh jasad tubuh badan.
Jasad jasmani Hadhrat Nabi Adam ‘Alaihissalam telah
dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala daripada tanah.
Begitulah juga kepada sekelian anak cucu Hadhrat Nabi
Adam ‘Alaihissalam kesemuanya kembali dikebumikan ke
dalam tanah. Adapun sifat-sifat Tanah itu ada dalam diri
manusia seperti kerendahan hati dan merendahkan diri,
kehormatan, ringkas dan mudah terbentuk.

Terdapat berbaga jenis sifat tanah iaitu ada yang subur
apabila menerima air hujan serta menumbuhkan rumput, ada
tanah yang keras dan menakungkan air untuk manafaat
makhluk yang lain dan ada jenis tanah yang keras tidak
menakungkan air serta tidak menumbuhkan rumput.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
236
Begitulah diibaratkan kepada orang yang menerima
limpahan ilmu dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, ada yang mendapat
manafaat darinya dan ada yang memanafaatkannya kepada
orang lain dan ada yang tidak memanafaatkannya untuk
dirinya mahupun kepada orang lain. Sifat Tanah adalah
mudah dibentukkan kepada sebarang bentuk, bijaksana,
berperingkat, kejahilan, kejahatan, kegelapan dan kelemahan.

Para Masyaikh dari Silsilah yang bebeza telah menyelami
Lautan Ilmu Kekuasaan Allah di dalam Bahrul Qudrah dan
telah meneroka tentang rahsia Lataif ini. Pengetahuan mereka
tentang Lataif adalah berbeza namun merujuk kepada maksud
yang satu iaitu kembali kepada Hadhrat Zat Allah Subhanahu
Wa Ta’ala. Perbezaan ini mungkin berlaku kerana mereka
menyelaminya dari sudut yang berbeza dengan pemerhatian
yang berbeza. Perkara ini adalah suatu kelaziman ilmiah
kerana dalam ilmu-ilmu yang zahir juga terdapat perbezaan
pendapat kerana masing-masing mempunyai pandangan yang
berbeza lalu ianya menghasilkan ilmu pengetahuan yang
berbeza dan seterusnya pengenalan Ma’rifat yang berbeza.

Pengenalan Ma’rifat yang berlainan akan menghasilkan
buah pendapat yang berlainan. Walaubagaimanapun,
sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala itu lebih
mengetahui dan Maha Mengetahui tentang segala perbezaan
pendapat, segala ilmu dan segala Ma’rifat. Hasil segala ilmu
dan Ma’rifat adalah dari Allah jua. Dia yang telah menetapkan
sedemikian menurut kehendakNya. Kerana itulah dikatakan
bahawa segala yang baik dan benar itu adalah dari Allah dan
segala kesalahan dan kesilapan itu adalah dari manusia yang
bersifat hamba.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
237
Latifah-latifah yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala
ciptakan adalah bersifat cahaya Nur dengan warna dan titik
kedudukannya yang berbeza-beza. Para Masyaikh Chishtiyah
telah menetapkan bahawa terdapat 6 Lataif yang perlu
disucikan iaitu Latifah Nafsi, Latifah Qalbi, Latifah Ruhi,
Latifah Sirri, Latifah Khafi dan Latifah Akhfa.

1. NAFSI - Kedudukannya adalah pada sebelah
bawah pusat dan ada di antara Para Masyaikh yang
menetapkan kedudukannya dalam anggaran dua jari di
bawah pusat serta dikaitkan dengan warna kuning namun
ada yang menyatakannya sebagai tidak berwarna. Para
Masyaikh Chistiyah menganggap Nafs sebagai nafsu yang
rendah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadits.
Nafs disamakan dengan sifat-sifat kesyaitanan, keduniaan,
ketamakan, kenginan Hawa Nafsu yang melanggari batasan
Allah, mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Maksud
utamanya adalah untuk menyucikan Latifah Nafs ini dan
menukarkannya dari mementingkan keakuan dirinya
kepada tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu Wa
Ta’ala menerusi proses Tazkiyatun Nafs. Nafs yang telah
disucikan akan menjadikannya ‘Aqal lalu disebut sebagai
Nafs Natiqah.

2. QALBI - Kedudukannya adalah pada sebelah kiri
dada dan dikaitkan dengan warna merah namun ada yang
menyatakan warnanya kuning. Pada Latifah Qalbi ini
manusia akan dapat menyaksikan bahawa amalan kebaikan
dan makanan ruhaniahnya adalah Zikirullah. Dengan
menghidupkan Latifah Qalbi seseorang itu akan dapat
mengetahui tentang Alam Jin. Ia juga merupakan pintu bagi
keasyikan dan cinta terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Perkataan Qalb bererti hati dan menurut istilah Tasawwuf,
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
238
ia merujuk kepada hati Ruhaniah dan dijelaskan dengan
berbagai penjelasan. Ada yang menyatakan ia sebagai
tempat penglihatan batin dan ada juga yang menyatakan
bahawa ia merupakan pintu ‘Ishq iaitu keasyikan terhadap
Cinta Allah Subhanahu Wa Ta’ala namun bagi sebilangan
besar Masyaikh, ia merupakan medan pertarungan antara
dua bala tentera iatu dari Nafs dan Ruh. Membersihkan
Qalb merupakan disiplin yang utama dalam perjalanan
Tasawwuf seseorang Salik. Proses pembersihannya disebut
sebagai Tasfiyatul Qalb dan maksudnya adalah untuk
menghapuskan segala sesuatu yang menghalangi perjalanan
penyucian cinta terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Ada
yang menyatakan bahawa gabungan Qalb dan Nafs
menerbitkan Ruh Haiwani yakni ruh yang memiliki sifat-
sifat kehaiwanan dan kebinatangan.

3. RUHI - Kedudukannya adalah pada sebelah kanan dada
dan dikaitkan dengan warna hijau namun ada yang
mengatakan warnanya adalah merah dan berbeza pendapat
tentang kedudukannya. Ada yang mengatakan bahawa
kedudukan Latifah Ruhi adalah pada tengah dada. Setelah
menghidupkan latifah ini seseorang itu akan dapat
pengenalan tentang Alam ‘Araf iaitu alam sesudah mati.
Makanan ruhaniahnya adalah Hudhur yakni sentiasa
berada dalam Kehadiran Allah Ta’ala. Terdapat berbagai
penjelasan tentang Ruh di kalangan Ahli Tasawwuf. Ruh
dianggap sebagai pejuang dalam peperangan menentang
Nafsu dan Syaitan. Ada yang menganggapnya kekal di sisi
Allah Ta’ala dan ada yang menganggapnya sebagai suatu
yang diciptakan olehNya. Pengetahuan tentang Ruh
sentiasa mendapat pertikaian semenjak zaman Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam lagi, orang sering bertanya tentang masaalah Ruh.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
239
Para Masyaikh menetapkan amalan yang berterusan untuk
mencapai Tajalli Ruh yakni penjelasan dan penerangan
tentang Ruh.

4. SIRRI - Kedudukannya adalah pada tengah dada dan
ada yang mengatakan bahawa kedudukan Latifah Sirri
adalah pada sebelah kanan dada dan dikaitkan dengan
warna putih. Ia merakamkan segala perintah Allah untuk
setiap manusia sepertimana yang telah dicatatkan di Lauh
Mahfuz dan menjadi tempat tersingkapnya hijab tentang
segala hakikat. Dengan menghidupkan Latifah Sirri
seseorang itu akan mencapai pengenalan tentang Alam
Mitsal yakni alam kejadian benda-benda yang merupakan
biasan dari pengetahuan yang telah tertulis di Lauh Mahfuz.
Ia merupakan pusat kesedaran bagi manusia. Perkataan Sirr
bererti rahsia dan pengosongan rahsia dinyatakan sebagai
Taqliyah Sirr pada dasarnya bermaksud memberikan
tumpuan terhadap Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah Ta’ala
dengan melakukan zikir secara berterusan. Pengosongan di
istilahkan sebagai penafian dan memusnahkan segala
kecenderungan keakuan dalam diri manusia. Gabungan Sirr
dan Ruh akan membentuk Ruh Insani atau digelar Ruh
‘Ayani.

5. KHAFI - Kedudukannya adalah di tengah antara
dua kening dan dikaitkan dengan warna biru. Ada juga
yang mengatakan bahawa kedudukannya adalah pada
tengah dahi dan dikaitkan dengan warna hitam. Makanan
ruhaniahnya adalah Syuhud dan Fana yakni menyaksikan
Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan berpegang
kepada kebenaran yang hakiki dan memikiri tentangnya, di
samping mematikan keakuan diri dan tenggelam dalam
Tauhid. Perkataan Khafi bererti tersembunyi dan bersifat
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
240
misteri, dalam dan halus. Ia menampilkan intuisi pada diri
seseorang dengan mengaitkan kedudukannya sebagai mata
ketiga.

6. AKHFA - Kedudukannya adalah pada atas kepala
dan dikaitkan dengan warna ungu. Makanan Ruhaniahnya
adalah Fana Al-Fana yakni langsung tidak menyedari
tentang Fana yang dialaminya. Ia merupakan Nuqtah
Wahidah yakni titik kesatuan di dalam diri setiap manusia
di mana Tajalli tentang Kebesaran dan Kekuasaan Allah
Subhanahu Wa Ta’ala dilimpahkan secara langsung.
Perkataan Akhfa bererti sesuatu yang lebih tersembunyi dan
ada yang mengatakan bahawa kedudukannya bertukar-
tukar di antara tengah otak dan tengah dada serta
mengaitkannya dengan warna hijau dan menampilkan
pemerhatian yang dalam pada diri seseorang. Ia telah
merakamkan segala pengetahuan rahsia tentang alam maya.
Dengan memasuki Latifah Akhfa, seseorang itu memasuki
sistem dan peraturan alam maya lalu memperoleh
pengetahuan rahsia tentang alam maya. Latifah Akhfa
merupaka suatu kedudukan yang hanya dapat di capai oleh
mereka yang telah menyempurnakan latifah-latifah yang
lain dan ia dikhususkan kepada mereka yang benar-benar
berakal sempurna. Gabungan Khafi dan Akhfa membentuk
Ruh A’zam atau dikenali sebagai Ruh Sabitah. Ia
merupakan suatu lingkungan cahaya yang terang yang
mana segala maklumat tentang perkara yang ghaib dan
tentang alam maya disingkapkan. Dia akan menerima
limpahan Ilmu Wajib yakni pengetahuan tentang ilmu yang
telah dipindahkan kepada makhluk dengan merujuk
kepada Sifat-Sifat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang mana
denganNya makhluk menikmati persamaan dan kesesuaian
antara satu dengan yang lain. Pengetahuan ini disebut
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
241
sebagai Ilmu Qalam yakni pengetahuan tentang pena yang
menuliskan Taqdir.

Menurut Para Mashaikh Chishtiyah lagi bahawa
tingkatan menuju Hadhrat Allah Ta’ala bermula dari Maqam
Nafs dengan membawa Syari’at Iman, kemudian Maqam Qalb
dengan mengamalkan Tariqat Islam, kemudian Maqam Ruh
dengan membawa Haqiqat Islam, kemudian Maqam Sirr
dengan membawa Ma’rifat Ihsan, kemudian Maqam Qurb
menerusi Fana Fi Rasul dan seterusnya menjadi seorang Sufi
yang menuju Maqam Wisal.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
242
BAB 5: TUJUH LANGKAH
PENYUCIAN


enyucian kesemua Sepuluh Lataif Insan ini di
lakukan dalam 7 langkah atau peringkat:

1. Peringkat pertama penyucian Latifah Qalb.
2. Peringkat kedua penyucian Latifah Ruh.
3. Peringkat ketiga penyucian Latifah Sirr.
4. Peringkat keempat penyucian Latifah Khafi.
5. Peringkat kelima penyucian Latifah Akhfa.
6. Peringkat keenam penyucian Latifah Nafs.
7. Peringkat ketujuh adalah penyucian Latifah Qalibiyah
iaitu Empat Anasir merangkumi Angin, Api, Air dan
Tanah.

Penyucian Latifah pertama hingga keenam adalah berzikir
pada kedudukan masing-masing seperti yang telah dijelaskan,
manakala penyucian Latifah yang ketujuh iaitu Latifah
Qalibiyah dengan berzikir pada setiap zarah, jisim dan rambut
pada seluruh bahagian tubuh badan kita yang merangkumi
kesemua Sepuluh Latifah.

P
P

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
243
BAB 6: DAERAH IMKAN

eluruh Alam Maya Semesta Raya ini adalah Alam
Kabir dan berada dalam Daerah Imkan. Daerah Imkan
atau Daerah Mumkinat adalah daerah keluasan yang
mungkin bagi Alam Kabir dan ianya terbahagi kepada dua
bahagian, atas dan bawah yang meliputi Alam Amar dan
Alam Khalaq. Separuh bahagian bawahnya adalah bermula
dari ‘Arash sehinggalah ke bawah tanah dan separuh
bahagian atasnya adalah bermula dari atas ‘Arash sehinggalah
seatas-atasnya. Alam Amar adalah pada separuh bahagian
atas Daerah Imkan manakala Alam Khalaq pula adalah pada
separuh bahagian bawah Daerah Imkan (Rajah 1).
Rajah 1

S
S

‘ARASH
ALAM AMAR
ALAM KHALAQ
Asal
Ruh
Asal
Khafi
Asal
Qalb
Asal
Sirr
Asal
Akhfa
Nafs
Angin
Air
Tanah
Api
D
A
E
R
A
H

I
M
K
A
N

D
A
E
R
A
H

I
M
K
A
N

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
244
Pada tubuh setiap insan terdapat hubung kaitan
dengan Daerah Imkan yang terdiri dari Alam Amar dan Alam
Khalaq iaitu pada tubuh Ruhani dan Jasmani. Alam Semesta
jika dilihat menerusi pandangan batin mata hati, tampil dalam
bentuk suatu bulatan.

Bulatan ini dinamakan sebagai Daerah Imkan atau
Daerah Mumkinat atau daerah yang mungkin dan daerah ini
dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Alam Amar dan Alam
Khalaq. Di tengah-tengah bulatan itu terdapat satu garis
melintang yang membahagikan bulatan itu kepada satu
bahagian berada di atas dan satu bahagian lagi berada di
bawah.

Garisan di tengah itu merupakan ‘Arash Mu’alla yang
merupakan pembahagi kepada Alam Amar dan Alam Khalaq.
Menurut Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Faruqi
Sirhindi Rahmatullah ‘alaih manusia adalah alam kecil.

Apabila Allah Subhanahu Wa Ta’ala menjadikan
manusia, Dia menggunakan kuasaNya untuk menempatkan
latifah-latifah Alam Amar ini ke dalam dada manusia dan
menjadikannya asyik dengan takluk tubuh badan. Ini adalah
kerana Allah Subhanahu Wa Ta’ala ingin menjadikan manusia
itu sempurna dan dilengkapkanNya dengan Alam Amar dan
Alam Khalaq.

Dengan ini manusia itu disebutkan sebagai Alam
Saghir yakni suatu alam kecil dari Alam Kabir.Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
245
ALAM KABIR DAN
ALAM SAGHIR

MANUSIA merupakan biasan dalam bentuk kecil bagi
kejadian Alam Maya Semesta Raya [Kosmos] ini atau
disebutkan sebagai Alam Kabir [Makrokosmos] yang
bermakna alam besar. Sebagai biasan, manusia adalah Alam
Saghir [Mikrokosmos] yang bermakna alam kecil.

Segala apa yang wujud di alam yang kecil juga adalah
wujud di alam yang besar. Namun demikian, setiap apa yang
ada di alam besar tidak kesemuanya berada di alam kecil.
Menerusi alam kecil, dapat dilihat apa yang ada di alam besar
sana.

Walaubagaimanapun, tidak semua manusia yang dapat
melihat alam besar menerusi alam kecil dirinya. Di dalam diri
manusia itu mengandungi suatu daya tenaga yang jika ianya
dibuka maka akan membolehkannya melihat Alam Maya
Semesta Raya kerana dia merupakan Alam Saghir dan
menjadi cermin kepada Alam Kabir di dalam dirinya.

Pada dasarnya, Alam Kabir ini adalah terlalu besar dan
luas sehingga tiada siapa pun yang dapat menyatakan betapa
besarkah kadar keluasannya. Para Masyaikh mentafsirkannya
sebagai Daerah Imkan yang bererti suatu daerah keluasan
yang mungkin baginya.

Daerah Imkan Alam Kabir ini terbahagi kepada dua
bahagian iaitu Alam Amar dan Alam Khalaq. Perbandingan
antara kedua-dua Alam Kabir dan Alam Saghir dapat dilihat
dalam Rajah 2, yang mana di Alam Kabir, ‘Arash Mu’alla
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
246
menjadi sebagai pengantara manakala di Alam Saghir pula,
Hati menjadi sebagai pengantara. Kerana itulah ada mafhum
sebuah Hadits yang menyatakan bahawa,
“Allah Ta’ala itu berada dalam hati orang-orang beriman.”

Menurut Para Masyaikh Naqshbandiyah, hati manusia
adalah merupakan biasan kepada Hati Ruhaniah Hakikat
Muhammadiyah. Hati Ruhaniah ini mempamerkan Lautan
Kekuasaan atau disebutkan sebagai Bahrul Qudrah, yang
merupakan tempat asal usul segala ciptaan. Lautan Kekuasaan
Bahrul Qudrah ini berada di Alam Kabir dalam Alam Maya
Semesta Raya. Daerah Imkan.

Barangsiapa yang mampu mencapai pengetahuan
tentang hati akan berkemampuan untuk memahami
kebenaran Hakikat Kenabian Nur Muhammad Sallallahu
‘Alaihi Wasallam. Hakikat Nur Muhammad Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam berada di dalam Lautan Kekuasaan Bahrul Qudrah
ini. Hati yang banyak berzikir akan menghasilkan limpahan
Faidhz dan ianya akan turut mengalir di dalam saluran darah
di dalam tubuh badan dan mengisikan tubuh badan dengan
limpahan Faidhz tersebut.

Menurut Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad
Faruqi Sarhindi Rahmatullah ‘alaih, apabila kelima-lima lataif
Alam Amar telah disucikan dengan sempurna, lataif Alam
Khalaq juga dengan sendirinya akan disucikan, kemudian dia
akan memahami hakikat Daerah Imkan. Untuk mencapai
maqam ini, seseorang itu perlulah mancapai Fana Fi Syeikh.
Ini akan mengangkat hijabnya terhadap kefahaman tentang
Daerah Imkan.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
247
Kebanyakan Salik berhenti pada tahap ini dengan
memikirkan bahawa mereka telah pun sampai ke destinasi
tujuan mereka sedangkan mereka sepatutnya terus bergerak
melewati bulatan Daerah Imkan dengan meneroka Alam
Amar dan seterusnya menempuh Wilayat Sughra, Wilayat
Kubra dan Wilayat ‘Ulya.

Seseorang Murid tidak akan sama sekali dapat
menempuh Wilayat-Wilayat ini tanpa bimbingaan Syeikh dan
Para Masyaikh. Untuk ini seseorang Salik itu perlu mencapai
Fana Fi Rasul. Kemudian barulah dirinya akan dapat
merasakan pencapaian Fana Fillah.

Untuk memahami hubung kaitan antara Alam Kabir
dan Alam Saghir, Daerah Imkan dan Lautan Kekuasaan
Bahrul Qudrah, perhatikan kepada Rajah 2 yang berikut:

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
248
Alam Maya Semesta Raya [Kosmos]

Alam Kabir [Alam Besar – Makrokosmos]

Alam Amar [Alam Kekal]

Qalb - Alam Malakut [Malaikat]
Ruh - Alam Jabarut [Roh]
Sir - Alam Lahut [Bayangan Sifat Allah]
Khafi - Alam Bahut [Sifat-Sifat Allah]
Akhfa - Alam Hahut [Zat Allah]


‘Arasy Mu’alla

Alam Khalaq [Alam Tidak Kekal]

Nafs
Angin
Api
Air
Tanah

Alam Saghir [Alam Kecil – Mikrokosmos]

Ruhani

Siddiqin
Kewalian
Kenabian
Ulul ‘Azmi
Ahmad

Hati

Jasmani

Merasa
Menghidu
Menyentuh
Melihat
Mendengar


Rajah 2


D
A
E
R
A
H

M
U
M
K
I
N
A
T
D
A
E
R
A
H

I
M
K
A
N

L
A
U
T
A
N

K
E
K
U
A
S
A
A
N

B
A
H
R
U
L

Q
U
D
R
A
H

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
249
ALAM AMAR DAN ALAM KHALAQ

ALAM Amar adalah suatu alam kekal yang mana hanya
dengan perintah “Kun” yang bermakna “Jadilah” maka ianya
akan terjadi. Ini merujuk kepada saat penciptaan langit dan
bumi yang mana Allah Subhanahu Wa Ta’ala menciptakannya
dengan perintah “Kun” ini. Alam Amar ini berada di luar
batas masa dan ruang tempat. Alam Amar berada di dalam
Daerah Imkan pada kedudukan di atas ‘Arash.

Alam Amar mengandungi Qalb, Ruh, Sirr, Khafi dan
Akhfa. Alam Amar adalah alam di mana tersembunyinya
segala rahsia hakikat ketuhanan. Di sana tersembunyinya
segala bayangan kebenaran yang berkaitan dengan Zat dan
Sifat-Sifat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Secara ringkasnya
Alam Amar adalah merujuk kepada tubuh Ruhani manusia.
Kedudukannya pada badan manusia adalah di bahagian dada
seperti yang dijelaskan dalam Lima Lataif Alam Amar.

Menurut Imam Razi Rahmatullah ‘alaih, Ruh manusia
berasal dari Alam Amar manakala jasad manusia adalah
berasal dari Alam Khalaq. Menurut Imam Ghazali
Rahmatullah ‘alaih, kewujudan Alam Amar adalah di luar
batas pencapaian, menerusi pengalaman dan khayalan. Ianya
tidak mempunyai sempadan dan tidak dapat disukat dengan
masa dan ruang. Al-Quran menyebut bahawa Allah
Subhanahu Wa Ta’ala menciptakan segala sesuatu hanya
dengan satu kalimah iaitu “Kun” yang bererti “Jadilah”. Ianya
merupakan suatu kalimah amar yang bermakna suruhan.

Apabila Allah Subhanahu Wa Ta’ala menghendaki
sesuatu urusan itu terjadi, maka Dia hanya cuma menyebut
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
250
“Kun” maka perkara itu pun akan terjadi. Allah berfirman di
dalam Al-Quran pada Surah Al-Baqarah ayat 117 yang
bermaksud,

׃‰. V≡´θ≈ϑ´.l¦ ¯‘N¦´ρ ¦Œ|´ρ ´_.· ¦´¸¯∆¦ !ϑΡ¦· `Αθ1ƒ …`&! ´
`βθ>´Š· ∩⊇⊇∠∪

Yang Menciptakan langit-langit dan bumi, dan bila Dia
bekehendak untuk menciptakan sesuatu urusan (Amar), maka
Dia hanya katakan kepadanya: Jadilah! Lalu jadilah ia.

Allah juga berfirman menerusi Surah Ali Imran pada
hujung ayat ke 47 yang bermaksud,

·l!· .´‘ ’Τ¦ `βθ>ƒ ’| $!´ρ `Οl´ρ _.`..ϑƒ ¸:· Α!· il≡‹Ÿé ´<¦
_l‚ƒ !Β '™!:„ ¦Œ| ´_.· ¦,Β¦ !ϑΡ¦· `Αθ1ƒ …«l ´ `βθ>´‹· ∩⊆∠∪

Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku
mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh
seorang laki-laki pun." Allah berfirman: Demikianlah Allah
menciptakan apa yang dikehendakiNya. Apabila Allah
berkehendak menetapkan sesuatu urusan (Amar), maka Allah
hanya cukup berkata kapadanya: Jadilah! Lalu jadilah ia.

Di dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu Wa Ta’ala
menyatakan dalam ayatnya yang ke 40 yang bermaksud,

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
251
!ϑΡ| !´Ζl¯θ· ™`_:l ¦Œ| «≈ΡŠ´‘¦ β¦ Αθ1Ρ …«l ´ `βθ>´Š· ∩⊆⊃∪

Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila
Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya:
Jadilah! Maka jadilah ia.

Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman di
dalam Surah Maryam pada ayat 35 yang bermaksud,

!Β βl´ ´< β¦ ‹‚−.ƒ Β $!´ρ …«Ψ≈>¯.™ ¦Œ| ´_.· ¦,Β¦ !ϑΡ¦· `Αθ1ƒ …«l
´ `βθ>´‹· ∩⊂∈∪

Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia.
Apabila Dia telah menetapkan sesuatu urusan (Amar), maka
Dia hanya berkata kepadanya: Jadilah! Maka jadilah ia.

Allah menjelaskan lagi di dalam Al-Quran menerusi
Surah Yasin pada ayatNya yang ke 82 yang bermaksud,

!ϑΡ| …ν`,Β¦ ¦Œ| Š¦´‘¦ !↔‹: β¦ Αθ1ƒ …«l ´ `βθ>´Š· ∩∇⊄∪

Sesungguhnya (Amar) perintahNya apabila Dia menghendaki
sesuatu henyalah berkata kepadanya: Jadilah! Maka jadilah
ia.

Di dalam Surah Al-Mukmin pada ayat 68, Allah
Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman yang bermaksud,
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
252
´θδ “%!¦ .‘>† ·‹ϑ`ƒ´ρ ¦Œ¦· ´_.· ¦,Β¦ !ϑΡ¦· `Αθ1ƒ …«l ´ `βθ>´Š·
∩∉∇∪

Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila
Dia menetapkan sesuatu urusan (Amar), Dia hanya berkata
kepadanya: Jadilah! Maka jadilah ia.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala menghubungkan
AmarNya dengan Ruh sepertimana yang dinyatakannya di
dalam Al-Quran pada Surah Al-Isra ayat 85,

šΡθl↔`.„´ρ s ~ρ”,l¦ ≅· ~ρ”,l¦ Β ,Β¦ ’.´‘ !Β´ρ Ο...ρ¦ ´Β Οl-l¦
ω| ξŠl· ∩∇∈∪

Dan mereka bertanya kepadamu tentang Ruh; Katakanlah:
Ruh itu adalah dari urusan (Amar) Tuhanku dan tidaklah
kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.

Di dalam Surah An-Nahl ayat 2 Allah Subhanahu Wa
Ta’ala berfirman,

`Α”∴`ƒ π>.≈lϑl¦ ~ρ”,l!. Β .ν,Β¦ ’ls Β '™!:„ Β .νŠ!.s β¦ ¦ρ'‘‹Ρ¦
…«Ρ¦ ω «≈l| ω| !Ρ¦ βθ1.!· ∩⊄∪

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
253
Dia menurunkan Para Malaikat dengan membawa Ruh
(wahyu) dari AmarNya (perintahNya) kepada siapa yang Dia
kehendaki di antara hamba-hambaNya iaitu peringatkanlah
olehmu sekelian bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan
Aku, maka hendaklah kamu bertaqwa kepadaKu.

Begitu juga dalam Surah Al-Mukmin pada ayat yang ke
15 yang maksudnya seperti berikut,

׋·´‘ ·≈>´‘$!¦ ρŒ ¯,-l¦ ’.l`ƒ ~ρ”,l¦ Β .ν,Β¦ ’ls Β '™!:„ Β
.νŠ!.s ´‘‹Ψ`‹l Π¯θƒ −Ÿξ−.l¦ ∩⊇∈∪

Yang Maha Tinggi DarjatNya, Yang memiliki ‘Arash, Yang
mengutuskan Ruh dari Amar urusanNya kepada siapa yang
dikehendakiNya supaya Dia memperingatkan manusia
tentang pertemuan Hari Qiyamat.

Sebilangan Mufassirin mengertikan Ruh di dalam ayat
di atas sebagai Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam. Seterusnya Allah
Subhanahu Wa Ta’ala berfirman di dalam surah Asy-Syura
pada ayatNya yang ke 52 bermaksud,

il≡‹´´ρ !´Ζ‹>ρ¦ i‹l| l´>ρ'‘ Β !Ρ,Β¦ !Β ·Ζ´ “‘‰. !Β ´.≈.>l¦ Ÿω´ρ
≈ϑƒN¦ >≈l´ρ «≈Ψl-> ¦´‘θΡ “‰¯κΞ .«. Β '™!:Σ Β !ΡŠ!.s iΡ|´ρ
“‰¯κ.l ’|| 1≡´¸. ΟŠ1.`.•Β ∩∈⊄∪

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
254
Dan demikianlah Kami telah wahyukan kepadamu Ruh dari
Amar urusan Kami, sebelumnya kamu tidaklah mengetahui
apakah Al-Kitab (Al-Quran) dan tidak pula mengetahui
apakah Iman itu? Tetapi Kami menjadikan Al-Quran itu
cahaya yang Kami tunjuki denganNya siapa yang Kami
kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya
kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

Dalam keempat-empat ayat di atas dapatlah kita
sebuah kesimpulan bahawa terdapat hubung kait di antara
kalimah Ruh dan kalimah Amar. Perkataan Ruh digunakan
berulang-ulang kali dengan kalimah yang berbeza seperti Ruh
Al-Qudus di dalam Surah Al-Baqarah ayat 87,

‰1l´ρ !Ψ..¦´™ _›θ`Β .≈.>l¦ !´ΖŠ±·´ρ Β .ν‰-. ≅™”,l!. !Ψ..¦´™´ρ _.Šs
_⌠¦ ´Νƒ`¸∆ ·≈Ψ..l¦ «≈Ρ‰−ƒ¦´ ρ ~ρ`,. ‰1l¦ !ϑl>·¦ ¯Ν´´™l> ´Αθ™´‘ !ϑ.
Ÿω ´“´θ¯κ: `Ν>´.±Ρ¦ Λn¸.>.`™¦ !1ƒ,±· Λ.¯.‹´ !1ƒ,·´ρ šχθl.1. ∩∇∠∪

Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al-Kitab
(Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya
(berturut-turut) sesudah itu dengan Rasul-Rasul, dan telah
Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mukjizat) kepada 'Isa
Putera Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul
Qudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang Rasul
membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan
keinginanmu lalu kamu menyombong; Maka beberapa orang
(di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang
lain) kamu bunuh?

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
255
Dalam ayat 253 yang merujuk kepada Hadhrat Nabi
‘Isa ‘Alaihissalam yang mana kejadiannya adalah luar biasa,
tanpa bapa. Maksudnya, kejadian Hadhrat Nabi ‘Isa
‘Alaihissalam adalah kejadian yang luar biasa, tanpa bapa,
Iaitu dengan tiupan Ruhul Qudus oleh Jibril kepada diri
Maryam. Ini termasuk mukjizat Hadhrat Nabi ‘Isa
‘Alaihissalam menurut jumhur Musafirin, bahwa Ruhul
Qudus itu ialah Malaikat Jibril. Hanya dengan tiupan Ruh Al-
Qudus dari Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam kepada Maryam
‘Alaihissalam, firmanNya yang bermaksud,

il. `≅™”,l¦ !Ψl.· ¯ΝγŸ.-. ’ls -. ΝγΨΒ Β ´Νl´ ´<¦ ×·´‘´ρ
`ΟγŸ.-. ·≈>´‘Š !Ψ..¦´™´ρ _.Šs _⌠¦ ´Οƒ¯,Β ·≈´Ζ..l¦ «≈Ρ‰−ƒ¦´ρ ~ρ`,.
‰1l¦ ¯θl´ρ ´™!: ´<¦ !Β Ÿ≅..·¦ _·%!¦ Β Νδ‰-. Β ‰-. !Β
`Ογ.´™l> ·≈Ψ..l¦ >≈l´ρ ¦θ±l.>¦ Ν·κ.ϑ· Β ´Β¦´™ Ν·κ.Β´ρ Β ,±´ ¯θl´ρ
´™!: ´<¦ !Β ¦θl..·¦ ´>≈l´ρ ´<¦ `≅-±ƒ !Β ‰ƒ,`ƒ ∩⊄∈⊂∪

Rasul-Rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas
sebagian yang lain. di antara mereka ada yang Allah berkata-
kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah
meninggikannya beberapa derajat. dan Kami berikan kepada
Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat
Dia dengan Ruhul Qudus, dan kalau Allah menghendaki,
niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang
datang) sesudah Rasul-rasul itu, sesudah datang kepada
mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
256
berselisih, Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada
(pula) di antara mereka yang kafir. seandainya Allah
menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. akan
tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

Kejadian Hadhrat Nabi ‘Isa ‘Alaihimussalam adalah
kejadian yang luar biasa, tanpa bapak, Yaitu dengan tiupan
Ruhul Qudus oleh Jibril kepada diri Maryam. ini Termasuk
mukjizat Hadhrat Nabi ‘Isa ‘Alaihimussalam menurut jumhur
musafirin, bahwa Ruhul Qudus itu ialah Malaikat Jibril.
Menurut sejumlah besar Para Mufassirin, Ruh Al-Qudus
adalah merujuk kepada malaikat Jibril ‘Alaihissalam. Dalam
ayat ke 110 Surah Al-Maidah Allah Subhanahu Wa Ta’ala
menyatakan bahawa Dia telah memperkuatkan Hadhrat Nabi
‘Isa ‘Alaihissalam dengan Ruh Al-Qudus:

Œ| Α!· ´<¦ _.Š-≈ƒ _⌠¦ ´Νƒ`¸Β ¯,錦 _.ϑ-Ρ i‹ls ’ls´ρ i.$!≡´ρ Œ|
š›.‰−ƒ¦ ~ρ`,. ‰1l¦ `Οl>. ´!Ψl¦ ’· ‰γϑl¦ ξγŸé´ρ Œ|´ρ
š.ϑl. .≈.÷l¦ πϑ>>'¦´ρ π1´‘¯θ−.l¦´ρ Ÿ≅‹>ΥN¦´ρ Œ|´ρ _lƒ´ ´Β _.Ll¦
π↔Šγ´ ¸¯.Ll¦ ’ΤŒ¦. `‡±Ζ.· !κ.· `βθ>.· ¦´¸¯.L ’ΤŒ¦. —¸¯..´ρ «ϑéN¦
š⇑,¯.N¦´ρ ’ΤŒ¦. Œ|´ρ ~,ƒ´ ’.¯θϑl¦ ’ΤŒ¦. Œ|´ρ ·±±Ÿé _..
Ÿ≅ƒ™ℜ´¸`.| šΖs Œ| Ογ.⁄> ·≈´Ζ..l!. Α!1· _·%!¦ ¦ρ`,±´ ¯Ν·κ.Β β|
¦‹≈δ ω| ",`>™ _..•Β ∩⊇⊇⊃∪
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
257
Ingatlah ketika Allah mengatakan: "Hai Isa putra Maryam,
ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu
aku menguatkan kamu dengan Ruhul qudus. kamu dapat
berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan
sesudah dewasa; dan (ingatlah) di waktu aku mengajar kamu
menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan (ingatlah pula)
diwaktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang
berupa burung dengan ijin-Ku, kemudian kamu meniup
kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya)
dengan seizin-Ku. dan (ingatlah) di waktu kamu
menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu
dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku, dan
(ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari
kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di
waktu aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka
membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada
mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang
kafir diantara mereka berkata: "Ini tidak lain melainkan sihir
yang nyata".

Dan dalam Surah An-Nahl ayat 102 Allah Subhanahu
Wa Ta’ala berfirman bahawa Ruh Al-Qudus telah
menurunkan Al-Quran itu dari Tuhan dengan kebenaran,

¯≅· …«l“Ρ ~ρ'‘ ‰1l¦ Β š.¯‘ ´_>'!. ·.:`‹l š_·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™
“´‰δ´ρ ”,:·´ρ _.ϑl`.ϑll ∩⊇⊃⊄∪

Katakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al Quran itu
dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-
orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar
gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
258
Dalam kesemua ayat-ayat ini Ruh Al-Qudus merujuk
kepada Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam. Hadhrat Jibril
‘Alaihissalam juga disebut sebagai Ruh Al-Amin di dalam
Surah Asy-Syu’ara pada ayat 193,

Α“Ρ «. ~ρ”,l¦ _.ΒN¦ ∩⊇'⊂∪

n i ul Am uh Nazala bihir R

Yakni, Al-Quran itu telah dibawa turun oleh Ruh Al-Amin
Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam. Dinamakan Alam Amar kerana
di sanalah segala urusan dan suruhan Allah Subhanahu Wa
Ta’ala bermula. Alam Amar merupakan alam di mana
sekelian Ruh diciptakan.

Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman
tentang AmarNya dalam Surah Al-A’raf pada hujung ayat ke
54,

´χ| `Ν>−.´‘ ´<¦ “%!¦ _l> .≡´θ≈ϑ´.l¦ ´¯‘N¦´ρ ’· π−.™ Θ!−ƒ¦ ¯Ν.
“´θ.`™¦ ’ls `¸-l¦ _:-`ƒ Ÿ≅‹l¦ ´‘!κ.l¦ …«.lLƒ !...> ´ϑ:l¦´ρ
,ϑ1l¦´ρ Πθ>‘Ζl¦´ρ .≡,‚.`Β .ν¸¯∆!. Ÿω¦ `&! _lƒ'¦ '¸¯∆N¦´ρ ì´‘!.. ´<¦
´.´‘ _.Η¹≈-l¦ ∩∈⊆∪

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah
menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
259
bersemayam di atas 'Arash. Dia menutupkan malam kepada
siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya
pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing)
tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah! BagiNyalah Alam
Khalaq dan Alam Amar, Maha Suci Allah Tuhan Pemelihara
Sekelian Alam.

Bersemayam di atas 'Arash ialah satu sifat Allah yang
wajib kita imani, sesuai dengan kebesaran Allah dsan
kesucianNya. Sesungguhnya, setelah Allah Subhanahu Wa
Ta’ala menyempurnakan penciptaan langit-langit dan bumi
dalam enam peringkat masa lalu Dia bersemayam di atas
‘Arash. Di atas ‘Arash adalah Alam Amar di mana Allah
Subhanahu Wa Ta’ala menguruskan segala urusan makhluk-
makhluk ciptaanNya.

Dia yang menguruskan kejadian siang dan malam
dengan menutup malam kepada siang dan menjadikan hari
berlalu semakin cepat. Dia juga telah menciptakan matahari,
bulan dan bintang-bintang dan kesemuanya tunduk patuh
melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang
datang dari Alam Amar. Sedangkan matahari, bulan, bintang-
bintang dan segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa
Ta’ala yang berada di bawah ‘Arasy adalah dalam lingkungan
Alam Khalaq. Allah Maha Berkuasa untuk memelihara kedua-
dua alam tersebut dan Dia adalah Tuhan Yang Maha
Pemelihara ke atas sekelian alam ciptaanNya. Alam Amar
adalah suatu alam yang teramat luas dan pada setiap Ummat
Muhammadiyah telah Allah Subhanahu Wa Ta’ala kurniakan
talian perhubungan yang sangat halus di dalam diri mereka
dengan alam-alam yang terdapat di dalam Alam Amar iaitu
pada kedudukan Lataif.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
260
Menurut Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani
Syeikh Ahmad Faruqi Sarhindi Rahmatullah ‘alaih, terdapat
lima alam di dalam Alam Amar yang merupakan asal usul
kesemua Lataif. Latifah Qalb berasal dari Alam Malakut,
Latifah Ruh berasal dari Alam Arwah atau Jabarut, Latifah Sirr
berasal dari Alam Lahut, Latifah Khafi berasal dari Alam
Bahut dan Latifah Akhfa berasal dari Alam Hahut.

Alam Malakut adalah Alam Para Malaikat dan berada
dalam wilayah Hadhrat Nabi Adam ‘Alaihissalam dan cahaya
nurnya adalah Kuning. Alam Arwah atau Jabarut adalah
Alam Para Roh dan berada dalam wilayah Hadhrat Nabi Nuh
dan Hadhrat Nabi Ibrahim ‘Alaihimassalam dan cahaya
nurnya adalah Merah. Alam Lahut adalah Alam Bayangan
Sifat-Sifat Allah dan berada dalam wilayah Hadhrat Nabi
Musa ‘Alaihissalam dan cahaya nurnya Putih berkilau. Alam
Bahut adalah Alam Sifat-Sifat Allah dan merupakan alam
yang tersembunyi dan berada dalam wilayah Hadhrat Nabi
Isa ‘Alaihissalam dan cahaya nurnya adalah Hitam. Alam
Hahut pula adalah Alam Hadhrat Zat Yang Suci dan
merupakan alam yang lebih tersembunyi. Cahaya nurnya
adalah Hijau dan alam ini berada dalam wilayah Hadhrat
Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Alam Khalaq adalah alam makhluk yang diciptakan
oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan tidak kekal yang mana
kejadiannya berlaku secara berperingkat-peringkat. Ia dicipta
dalam enam tempoh masa dan berada dalam batas masa dan
ruang tempat. Ia juga mengandungi siang dan malam,
kelahiran dan kematian. Alam Khalaq berada di dalam Daerah
Imkan pada kedudukan di bawah ‘Arash Mu‘alla.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
261
Alam Khalaq mengandungi Nafs dan Empat Anasir
iaitu Angin, Api, Air dan Tanah. Secara ringkasnya Alam
Khalaq adalah merujuk kepada tubuh Jasmani manusia.
Kedudukannya pada badan manusia adalah pada seluruh
jasad. Tubuh badan Jasmani manusia mengandungi keempat-
empat unsur ini dan ditemukan dengan Nafs atau ‘Aqal bagi
membentuk Alam Khalaq.

Alam Khalaq adalah alam makhluk yang diciptakan
dan ia merangkumi ‘Aqal, Tanah, Air, Api dan Angin. Jasad
tubuh badan insan adalah terbina di Alam Khalaq menerusi
proses yang berlaku secara berperingkat-peringkat kerana
Alam Khalaq bukanlah sepertimana Alam Amar yang mana
dengan satu ucapan kalimah dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala
ianya akan terus terjadi, sebaliknya Alam Khalaq merupakan
suatu alam yang mana segala kejadiannya adalah secara
Tadrij yakni menerusi peringkat evolusi kejadian masing-
masing. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman tentang
AlamNya pada awal Surah Al-Fatihah,

‰ϑ>l¦ ´< ´U´‘ š_.ϑl≈-l¦ ∩⊄∪

Segala Puji Bagi Allah Tuhan Pemelihara Sekelian Alam.

Al-Hamdu (segala puji), memuji orang adalah karena
perbuatannya yang baik yang dikerjakannya dengan kemauan
sendiri. Maka memuji Allah bererti menyanjungNya karena
perbuatannya yang baik. lain halnya dengan syukur yang
berarti: mengakui keutamaan seseorang terhadap nikmat yang
diberikannya. Kita menghadapkan segala puji bagi Allah ialah
kerana Allah adalah sumber dari segala kebaikan yang patut
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
262
dipuji. Rabb bererti, Tuhan yang ditaati yang Memiliki,
mendidik dan Memelihara. Lafaz Rabb tidak dapat dipakai
selain untuk Tuhan, kecuali kalau ada sambungannya, seperti
Rabbul Bait (tuan rumah). 'Alamin (semesta alam) iaitu semua
yang diciptakan Tuhan yang terdiri dari berbagai jenis seperti
alam manusia, alam haiwan, alam tumbuh-tumbuhan, benda-
benda mati dan sebagainya. Allah adalah Pencipta kesemua
alam-alam itu.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman tentang Alam
Khalaq dalam Surah Al-A’raf pada hujung ayat ke 54,

´χ| `Ν>−.´‘ ´<¦ “%!¦ _l> .≡´θ≈ϑ´.l¦ ´¯‘N¦´ρ ’· π−.™ Θ!−ƒ¦ ¯Ν.
“´θ.`™¦ ’ls `¸-l¦ _:-`ƒ Ÿ≅‹l¦ ´‘!κ.l¦ …«.lLƒ !...> ´ϑ:l¦´ρ
,ϑ1l¦´ρ Πθ>‘Ζl¦´ρ .≡,‚.`Β .ν¸¯∆!. Ÿω¦ `&! _lƒ'¦ '¸¯∆N¦´ρ ì´‘!.. ´<¦
´.´‘ _.Η¹≈-l¦ ∩∈⊆∪

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah
menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia
bersemayam di atas 'Arash. Dia menutupkan malam kepada
siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakanNya
pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing
tunduk kepada perintahNya. Ingatlah! BagiNyalah Alam
Khalaq dan Alam Amar, Maha Suci Allah Tuhan Pemelihara
Sekelian Alam.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
263
Bersemayam di atas ‘Arash ialah satu sifat Allah yang
wajib kita imani, sesuai dengan kebesaran Allah dsan
kesucian-Nya. Para Masyaikh mengatakan bahawa terdapat
18,000 Alam yang telah Allah Subhanahu Wa Ta’ala ciptakan.
Ada sebahagian mengatakan 30,000 dan ada yang mengatakan
10,000. Dan sesungguhnya ilmu tentang sekelian Alam ini ada
di sisi Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Para ‘Ulama telah membahagikan Alam tersebut
kepada tiga bahagian iaitu:

1. ALAM AJSAD - Alam Jasmani yang bersifat
memiliki tubuh badan.

2. ALAM ARWAH - Alam Ruh yang merangkumi
sekelian Ruh dan Arwah.

3. ALAM MITSAL - Alam Penzahiran yang ada di
antara Alam Arwah dan Alam Ajsad.

Alam Mitsal bukanlah suatu alam yang wujud secara
Zahir, bahkan ianya adalah suatu alam yang wujud secara
Tajalli yakni secara penzahiran. Setiap kewujudan yang ada di
Alam Ajsad dan Alam Arwah terdapat penzahiran baginya di
Alam Mitsal.

Alam Arwah adalah suatu alam yang berada di luar
lingkungan langit yang ke sembilan iaitu ‘Arash. Ianya tidak
terbina dengan sesuatu yang bersifat kebendaan. Alam Arwah
juga dikenali sebagai Alam Amar. Alam Ajsad adalah suatu
alam yang kewujudannya bersifat kebendaan. Ianya juga
dikenali sebagai Alam Khalaq.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
264
Alam ini seterusnya terbahagi kepada dua bahagian
iaitu Manusia dan Alam. Manusia dikenali sebagi Alam Saghir
dan segala sesuatu yang wujud selain dari manusia di alam ini
dikenali sebagai Alam Kabir.

Setiap segala sesuatu yang wujud di Alam Kabir ada
terdapat sesuatu yang persamaannya di Alam Saghir yakni
pada tubuh badan diri manusia. Qalb sebagai hati Ruhani bagi
manusia adalah pintu pembukaan untuk menuju ke Alam
Malakut, Alam Ruh dan Jabarut.

Pintu Ruhani ini adalah tertutup pada hati orang-orang
yang kafir yang tidak mahu menerima Islam dan Iman, maka
kerana itulah mereka langsung tidak menyedari tentang
kewujudan Alam Ruh dan Arwah.


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
265
BAB 7: PERINGKAT KEJADIAN INSAN

ewujudan Insan adalah setelah melalui berbagai
peringkat kejadian bemula dari Alam Amar
sehinggalah ke Alam Khalaq dan seterusnya
menempuh kematian untuk menjalani kehidupan yang kekal
sehingga bertemu Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala di
Alam Akhirat. Dia menciptakan sekelian makhluk ini agar
mereka mengenal Penciptanya dan beribadah kepadaNya.

Beribadah bererti mengabdikan diri kepada Allah
Subhanahu Wa Ta’ala dengan Ma’rifat yang sempurna kerana
jika kita tidak mengenal Pencipta sepertimana yang
sepatutnya maka bagaimanakah kita boleh mengabdikan diri
kita kepadaNya? Mengabdikan diri kepada Allah bermaksud
mengenali Zat Allah menerusi Sifat-SifatNya, Af’al
perlakuanNya dan AsmaNya serta menunaikan segala
suruhan yang telah diperintahkanNya dan meninggalkan
segala laranganNya menurut petunjuk yang telah
disampaikan oleh KekasihNya Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala di dalam Al-Quran
Surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud,

!Β´ρ ·1l> ´>'¦ ´ΡN¦´ρ ω| βρ‰.-´‹l ∩∈∉∪

Dan tidak Aku menciptakan Jin dan Insan melainkan agar
mereka beribadah kepadaKu.
K
K
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
266
Dalam sebuah Hadits Qudsi yang masyhur bahawa
Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman yang mafhumnya
seperti berikut,
“Aku adalah Kanzun Makhfiyan (perbendaharaan yang
tersembunyi), maka Aku cinta untuk dikenali, maka Aku telah
menjadikan makhluk agar Aku dikenali.”

Untuk memperkenalkan DiriNya, Dia telah
menciptakan Nur Muhammad dan menciptakan sekelian
makhlukNya dari Nur tersebut, khususnya Para Nabi untuk
memperkenalkan tentang Keesaan Allah Subhanahu Wa
Ta’ala.

Dalam sebuah Hadits Qudsi yang masyhur, Allah
Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman menerusi NabiNya
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam,
“Aku menjadikan segala perkara kerana engkau
(Muhammad) dan Aku jadikan engkau keranaKu.”

Dalam Hadits Qudsi yang lain dinyatakan bahawa,
“Kalaulah tidak kerana engkau, Aku tidak jadikan
sekelian Falak ini.”

Ketahuilah bahawa makhluk pertama yang diciptakan
Allah Subhanahu Wa Ta’ala adalah Hakikat Muhammad
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang diciptakan dari Nur Jalal
Allah dan dihiasi dengan Nur Jamal Allah dan ditawajjuhkan
dengan Nur Kamal Allah, yakni dari sumber cahaya
kebesaran, keindahan dan kesempurnaan Hadhrat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala sebagaimana mafhum firmanNya di
dalam Hadis Qudsi:
“Khalaqtu Ruha Muhammadin Min Nuri Wajhi.”
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
267
Terjemahan: Aku telah ciptakan Ruh Muhammad dari cahaya
WajahKu (Zatku).

Hadhrat Syeikh Nuruddin Ar-Raniri Rahmatullah
‘alaih telah meriwayatkan beberapa Hadits yang masyhur di
dalam kitabnya yang berjudul Bad’u Khalqis Samawati Wal
Ardhz berkaitan penciptaan makhluk yang pertama yang di
antaranya Hadits Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang bermaksud,
“Sesungguhnya Allah menjadikan Ruh Nabi dari
ZatNya dan Dia menjadikan ‘Alam semuanya dari Ruh
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.”

Hadhrat Syeikh Muhammad ‘Uthman El-Muhammady
mengulas berkenaan Hadits ini, maksudnya Allah Subhanahu
Wa Ta’ala telah menjadikan Ruh Nabi Muhammad Sallallahu
‘Alaihi Wasallam dari tidak ada kepada ada daripada SisiNya,
ini bukan bermakna bahawa sebahagian dari Allah yang
dijadikan Ruh Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam,
sebaliknya Ruh Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam itu
dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dari Cahaya
ZatNya. Hadhrat Syeikh Nuruddin Ar-Raniri Rahmatullah
‘alaih juga telah meriwayatkan beberapa Hadits yang
mafhumnya seperti berikut,
“Perkara yang paling awal yang dijadikan Allah ialah
Ruhku.”

Dalam sebuah Hadits yang lain Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah
bersabda yang mafhumnya,
“Perkara yang awal sekali yang diciptakan Allah ialah
Ruh-Ruh.”
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
268
Dalam sebuah Hadits yang lain ada dinyatakan
bahawa,
“Perkara yang paling awal yang diciptakan Allah
ialah ‘Aqal.”

Dalam Hadits yang lain ada dinyatakan bahawa,
“Perkara yang paling awal diciptakan Allah ialah
Qalam.”

Dalam Hadits yang lain dinyatakan pula bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
'Alaihi Wasallam telah bersabda,
“Perkara yang paling awal yang diciptakan Allah
ialah Nurku.”

Di sini seolah-olah menunjukkan kenyataan yang
berlawanan antara satu sama lain dan Para ‘Alim ‘Ulama telah
pun membahaskan perkara ini sedalam-dalamnya. Hadhrat
Syeikh Nuruddin Ar-Raniri Rahmatullah ‘alaih telah
menghuraikan bahawa ‘Aqal, Qalam dan Ruh dalam Hadits-
Hadits tersebut ialah kejadian Nur Muhammad Sallallahu
‘Alaihi Wasallam.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, mafhumnya:
“Yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa
Ta’ala ialah Ruhku dan yang pertama diciptakan oleh Allah
Subhanahu Wa Ta’ala ialah Nurku dan yang pertama
diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala ialah Qalam
dan yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa
Ta’ala ialah ‘Aqal.”

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
269
Menurut Hadhrat Syeikh ‘Abdul Qadir Al-Jailani
Rahmatullah ‘alaih di dalam kitabnya Sirrul Asrar, Ruh, Nur,
Qalam dan ‘Aqal yang dimaksudkan dari Hadits tersebut
adalah merujuk kepada perkara yang satu iaitu Hakikat
Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah disebut sebagai
Nur (Cahaya) kerana ia bersih dari segala zulmat kegelapan
sepertimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala di dalam ayat
15 Surah Al-Maidah:

Ÿ≅δ!≈ƒ .≈.÷l¦ ‰· ¯Νé´™!> !Ψlθ™´‘ _..`ƒ ¯Ν>l ¦¸..Ÿé !´ϑΒ
¯Ν.Ψé šχ豃´ ´Β .≈.÷l¦ ¦θ±-ƒ´ρ ∅s ¸.:Ÿé ‰·
Νé´™l> š∅Β ´<¦ "‘θΡ '.≈.é´ρ _..•Β ∩⊇∈∪

Wahai ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu
Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al-Kitab
yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang)
dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya
dari Allah, dan kitab yang menerangkan.

Cahaya maksudnya, Nabi Muhammad Sallallahu
‘Alaihi Wasallam dan kitab maksudnya, Al Quran. Hakikat
Muhammadiyah juga disebut sebagai ‘Aqal yang mana di
kalangan Para Failusuf mereka menamakannya sebagai ‘Aqal
Awwal kerana ia yang menemukan segala sesuatu dan ianya
juga disebut sebagai Qalam kerana ia yang menjadi sebab
perpindahan ilmu sepertimana pena yang menjadi sebab
perpindahan ilmu ke alam huruf dan menyebabkan ianya
tertulis. Ia juga disebut sebagai Nur kerana ia bersih dari
segala zulmat kegelapan dan ia juga disebut sebagai Ruh
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
270
kerana ia merupakan suatu urusan Amar Allah Subhanahu
Wa Ta’ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang
telah menciptakan Hakikat Muhammadiyah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam yang merupakan Rahmat bagi Sekelian Alam.


1. NUR MUHAMMAD SALLALLAHU
‘ALAIHI WASALLAM

MENURUT Hadhrat Syeikh Nuruddin Ar-Raniri Rahmatullah
‘alaih bahawa Nur Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
itu adalah dari pancaran Nur Ahadiyat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala apabila telah bersatu Sifat Jalal dan Sifat Jamal Allah,
maka Sifat Jamal menguasai Sifat Jalal dan Allah Subhanahu
Wa Ta’ala telah menjadikan daripada dua sifat tersebut Ruh
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dari tiada kepada
ada. Beliau menjelaskan bahawa yang dijadikan itu adalah
makhluk juga dan bukannya sambungan daripada Zat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala kerana jika berlaku yang sedemikian
maka akan wujud dua perkara yang Qadim yakni sedia ada
dan itu merupakan suatu kesyirikan. Menurut beliau lagi
bahawa selepas Allah Subhanahu Wa Ta’ala menjadikan Nur
Muhammad atau Ruh Muhammad Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam, maka Dia menilik kepada Nur tersebut dengan
tilikan Mahabbah yakni dengan penuh cinta dan kasih sayang
sehingga Nur tersebut menjadi malu sehingga mengeluarkan
peluh.

Dari peluh yang terbit dari Nur itulah dijadikan Ruh-
Ruh sekelian Para Nabi dan Para Wali dan Ruh sekelian orang
Mukmin yang Solih. Dari Ruh sekelian orang Mukmin yang
Solih itu Dia menjadikan pula Ruh sekelian orang Mukmin
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
271
yang Fasiq. Daripada Ruh sekelian orang Mukmin yang Fasiq
itu Dia menjadikan Ruh sekelian Mukmin yang Munafiq dan
dari Ruh sekelian Mukmin yang Munafiq itu Dia menjadikan
Ruh sekelian mereka yang kafir. Dari Ruh sekelian insan itu,
maka Dia menjadikan Ruh sekelian Malaikat dan daripada
Ruh sekelian Malaikat itu Dia menjadikan Ruh sekelian Jin
dan dari Ruh sekelian Jin itu Dia menjadikan pula Ruh
sekelian Syaitan dan daripada Ruh Syaitan itu Dia menjadikan
pula Ruh sekelian binatang. Daripada Ruh sekelian binatang
itu Dia menjadikan Ruh sekelian tumbuh-tumbuhan.
Setengahnya mempunyai martabat yang melebihi yang
lainnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta’ala menilik pula
dengan tilikan Haibah terhadap sekelian Ruh-Ruh tersebut
yakni dengan tilikan kehebatanNya, maka hancurlah ia,
setengahnya menjadi air, setengahnya menjadi api yang
menghanguskan air lantas mengeluarkan asap hingga naik ke
angkasa lalu Dia menjadikan dari asap-asap tersebut tujuh
petala langit. Setelah itu ada bakinya yang tinggal,
daripadanya dijadikan matahari, bulan dan bintang-bintang.

Di dalam kitab Kashful Ghaibiyyah karangan Hadhrat
‘Allamah Syeikh Zainal ‘Abidin Al-Fattani Rahmatullah ‘alaih,
beliau menukilkan berdasarkan kitab Daqaiqul Akhbar Fi
Zikril Jannah Wan Nar karangan Hadhrat Imam ‘Abdur
Rahim bin Ahmad Al-Qadhi Rahmatullah ‘alaih dan dari kitab
Durarul Hisan karangan Hadhrat ‘Allamah Jalalluddin As-
Sayuti Rahmatullah ‘alaih dan kitab Masyariqul Anwar
karangan Hadhrat Syeikh Hassan Al-‘Adawi tentang bab awal
berkenaan dengan penciptaan Ruhul A’zam iaitu Ruh
teragung Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam, telah menukilkan seperti berikut:
“Sesungguhnya telah datang pada khabar oleh
bahawasanya Allah Ta’ala telah menjadikan sebuah pohon
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
272
kayu yang terdapat empat dahan. Maka Dia menamakannya
sebagai Syajaratul Muttaqin (Pokok orang-orang yang
bertaqwa) dan pada setengah riwayat dinamakan Syajaratul
Yaqin (Pokok Keyakinan). Kemudian Dia telah menjadikan
Nur Muhammad di dalam sebuah hijab daripada permata
yang sangat putih seakan menyerupai burung merak dan Dia
meletakkannya Nur itu di atas pokok tersebut. Maka Nur itu
pun mengucapkan Tasbih di atas pohon tersebut selama tujuh
puluh ribu tahun. Kemudian Allah menjadikan cermin
kemaluan, lalu dihantarkan kehadapan Nur tersebut. Tatkala
Nur itu menilik di dalam cermin melihat akan rupanya yang
terlebih elok dan terlebih perhiasan kelakuan, maka Nur itu
berasa malu di hadapan Allah Ta’ala lalu ia mengeluarkan
peluh. Nur tersebut mengeluarkan enam titik peluh, pada titik
peluh yang pertama Allah Ta’ala menjadikan Ruh Hadhrat
Abu Bakar Radhiyallahu ‘Anhu dan dari titik peluh yang
kedua Dia menjadikan Ruh Hadhrat ‘Umar Radhiyallahu
‘Anhu dan dari titik peluh yang ketiga Dia menjadikan Ruh
Hadhrat ‘Utsman Radhiyallahu ‘Anhu dan dari titik peluh
yang keempat Dia menjadikan Ruh Hadhrat ‘Ali Radhiyallahu
‘Anhu dan dari titik peluh yang kelima itu Dia menjadikan
pohon bunga mawar dan daripada titik peluh yang keenam
itu Dia menjadikan padi. Kemudian Nur Muhammad
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam itu Allah Ta’ala menjadikan dalam
bentuk burung merak lalu ia sujud sebanyak lima kali, maka
difardhukan Solat lima waktu ke atas Muhammad Sallallahu
‘Alaihi Wasallam dan sekelian ummatnya. Kemudian Allah
juga menilik kepad Nur tersebut lalu ia menjadi malu
sehingga berpeluh ia kerana malunya. Daripada peluh
hidungnya Allah jadikan Malaikat, daripada peluh mukanya
Allah menjadikan ‘Arash, Kursi, Lauh, Qalam, matahari,
bulan, hijab, segala bintang dan segala apa yang ada di langit.
Daripada peluh dadanya dijadikan Para Nabi dan Para Rasul,
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
273
Para ‘Ulama, Para Syuhada dan Para Solihin. Daripada peluh
belakangnya dijadikan Baitul Makmur, Kaabah, Baitul Maqdis
dan segala tempat masjid dalam Dunia. Disebutkan juga
beberapa kejadian daripada peluhnya itu. Daripada peluh
kedua keningnya, maka Allah menjadikan sekelian Ruh
Mukminin dan Mukminat dari Ummat Muhammad Sallallahu
‘Alaihi Wasallam. Daripada peluh kedua telinganya Allah
menjadikan Ruh-Ruh Yahudi, Nasrani, Majusi, golongan
Mulhid, Kafir yang ingkar kebenaran dan Munafiqin.
Daripada peluh dua kakinya, Allah menjadikan segala bumi
dari Timur ke Barat dan apa yang ada di dalamnya. Kemudian
Allah memerintahkan Nur itu supaya memandang ke
hadapan. Di hadapannya ada Nur, di kanan dan kiri serta di
belakangnya juga ada Nur. Mereka itu adalah Nur Abu Bakar,
Nur ‘Umar, Nur ‘Utsman dan Nur ‘Ali. Kemudian Nur-Nur
itu mengucapkan Tasbih selama tujuh puluh ribu tahun. Ruh
Para Nabi terbit dari peluh Nur Muhammad Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam dan dijadikan segala Ruh Ummat Nabi-Nabi itu
daripada peluh Nur Ruh Nabi-Nabi mereka.

Kemudian diriwayatkan bahawa Allah Ta’ala telah
menjadikan sebuah kandil lampu daripada ‘Aqiq yang merah,
kemudian Allah Ta’ala menjadikan rupa Nur Muhammad
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam itu seperti rupa Baginda Sallallahu
‘Alaihi Wasallam di dunia ini, kemudian diletakkan dalam
kandil lampu tersebut lalu Baginda Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam berdiri seperti berdirinya di dalam Sembahyang.
Kemudian berkeliling Ruh Segala Anbiya dan lannya di
sekeliling kandil Nur Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
itu sambil mengucapkan Tasbih dan Tahlil selama seratus ribu
tahun. Kemudian Allah Ta’ala menyuruh sekelian Ruh
menilik kepada Nur Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
itu. Yang menilik kepada kepalanya menjadi Khalifah dan
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
274
Sultan antara sekelian makhluk, yang menilik kepada dahinya
menjadi Amir yang adil, yang menilik kepada dua matanya
menjadi Hafiz Kalam Allah, yang melihat dua keningnya
menjadi Tukang Lukis, yang melihat kepada dua telinganya
menjadilah ia menuntut dengar dan menerima pengajaran,
yang melihat kedua pipinya menjadilah ia orang yang berbuat
baik dan berakal, yang melihat dua bibir mulutnya menjadilah
ia orang-orang besar Raja, yang melihat hidungnya menjadi
Hakim, Tabib dan penjual bau-bauan, yang melihat mulut
menjadi orang yang berpuasa. Demikianlah seterusnya,
dengan melihat anggota tertentu, jadilah orang itu
mempunyai sifat-sifat tertentu di Dunia nanti. Misalnya yang
melihat dadanya menjadi orang ‘Alim, mulia dan Mujtahid.
Ruh-ruh yang tidak menilik sesuatu kepada Nur tersebut,
jadilah ia mengaku menjadi Tuhan seperti Firaun dan yang
sepertinya.” Wallahu A’lam.

Dalam sebuah Hadits masyhur yang dinisbahkan
kepada riwayat Hadhrat Imam Abdur Razzaq dengan
sanadnya:
Dari Hadhrat Jabir bin ‘Abdullah Radhiyallahu ‘anhu,
beliau berkata, “Ya Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam,
demi bapaku dan ibuku menjadi tebusan Tuan,
khabarkanlah daku berkenaan awal-awal sesuatu yang
Allah Ta’ala telah ciptakan sebelum sesuatu?” Bersabda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam,
“Ya Jabir, sesungguhnya Allah Ta’ala menciptakan sebelum
sesuatu Nur Nabimu daripada NurNya, maka jadilah Nur
tersebut berkisar dengan QudratNya sekira-kira yang
dikehendaki Allah Ta’ala, padahal pada waktu itu tiada lagi
Lauh, tiada Qalam dan tiada Syurga dan tiada Neraka dan
tiada Malaikat dan tiada langit dan tiada bumi dan tiada
matahari dan tiada bulan dan tiada Jin dan tiada Manusia.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
275
Maka bila Allah Ta’ala hendak menjadikan sekelian
makhluk, Dia membahagikan Nur itu kepada empat
bahagian, daripada juzuk yang pertama Dia menjadikan
Qalam, daripada yang kedua Dia menjadikan Lauh,
daripada yang ketika Dia menjadikan ‘Arash, kemudian Dia
membahagikan pula juzuk yang keempat itu kepada empat
bahagian. Maka daripada juzuk yang pertama Dia
menjadikan Malaikat penanggung ‘Arash, daripada juzuk
yang kedua Dia menjadikan Kursi, daripada juzuk yang
ketiga Dia menjadikan Malaikat yang baki. Kemudian Allah
Ta’ala membahagikan lagi juzuk yang keempat itu kepada
empat bahagian, yang pertamaya dijadikan langit-langit,
yang keduanya bumi-bumi, yang ketiganya Syurga dan
Neraka. Kemudian yang keempatnya dibahagikan kepada
empat bahagian, yang pertamanya dijadikanNya Nur
pandangan mata Muslimin, daripada bahagian kedua Dia
menjadikan cahaya hati mereka iaitu Ma’rifat terhadap
Allah Ta’ala, daripada juzuk yang ketiga dijadikanNya Nur
kejinakan mereka dengan Tuhan iaitu Nur LA ILAHA ILLA
ALLAH MUHAMMAD RASULULLAH.”

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Al-
Maidah ayat 15 yang bermaksud,

Ÿ≅δ!≈ƒ .≈.÷l¦ ‰· ¯Νé´™!> !Ψlθ™´‘ _..`ƒ ¯Ν>l ¦¸..Ÿé !´ϑΒ
¯Ν.Ψé šχ豃´ ´Β .≈.÷l¦ ¦θ±-ƒ´ρ ∅s ¸.:Ÿé ‰·
Νé´™l> š∅Β ´<¦ "‘θΡ '.≈.é´ρ _..•Β ∩⊇∈∪

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
276
Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul
Kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al-Kitab yang
kamu sembunyikan dan mereka banyak membiarkannya.
Sesungguhnya telah datang kepadamu Nur dari Allah dan
kitab yang menjelaskan.

Menurut Hadhrat Imam Jalalluddin As-Sayuti
Rahmatullah ‘alaih, Nur dari Allah itu bermaksud Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam dan inilah merupakan pandangan yang sebenar-
benarnya kerana ianya merupakan pegangan sekelian Para
Sahabat Ridhwanullah ‘Alaihim Ajma’in dan sekelian Para
Tabi’in dan Tabi’it Tabi’in dan sekelian Para Imam Ahlus
Sunnah Wal Jama’ah. Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyatakan
menerusi firmanNya di dalam Al-Quran pada Surah An-Nur
ayat 35 yang bermaksud,

´<¦ '‘θΡ V≡´θ≈ϑ´.l¦ ¯‘N¦´ρ `≅.Β .ν‘θΡ οθ>:ϑ´ !κ.· ~!.`.Β
~!.`.ϑl¦ ’· π>l>`— π >l>–“l¦ !κΞl´ '.´¯θ´ ´“¯‘Š ‰·θ`ƒ Β ο,>:
πŸé,≈.•Β πΡθ.ƒ— ω π¯‹·¸Ÿ. Ÿω´ρ πŠ.`¸s Šl>ƒ !κ.ƒ— '™_.`ƒ ¯θl´ρ `Οl
«`..ϑ. "‘!Ρ ‘θœΡ ’ls ‘θΡ “‰¯κ´‰ ´<¦ .ν‘θ`Ζl Β '™!:„ U¸.„´ρ ´<¦
Ÿ≅≈.ΒN¦ !Ψll ´<¦´ρ ≅>. ™`_: 'ΟŠl. ∩⊂∈∪

Allah Pemberi cahaya kepada langit dan bumi. perumpamaan
cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus,
yang di dalamnya ada pelita besar. pelita itu di dalam kaca
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
277
dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti
mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang
berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah
Timur sesuatu dan tidak pula di sebelah Baratnya, yang
minyaknya saja Hampir-hampir menerangi, walaupun tidak
disentuh api. cahaya di atas cahaya berlapis-lapis, Allah
membimbing kepada cahayaNya siapa yang Dia kehendaki,
dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi
manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Yang dimaksud lubang yang tidak tembus (Misykat)
ialah suatu lobang di dinding rumah yang tidak tembus
sampai kesebelahnya, biasanya digunakan untuk tempat
lampu, atau barang-barang lain. Pohon zaitun itu tumbuh di
puncak bukit ia dapat sinar matahari baik di waktu matahari
terbit maupun di waktu matahari akan terbenam, sehingga
pohonnya subur dan buahnya menghasilkan minyak yang
baik. Allah Subhanahu Wa Ta’ala adalah cahaya yang meliputi
segala sesuatu dan dariNyalah punca segala sesuatu.
CahayaNya meliputi sekelian lapis langit yang kita ketahui
mahupun yang tidak ketahui. Perumpamaan yang Allah
Subhanahu Wa Ta’ala berikan tentang Nur CahayaNya di
dalam ayat tersebut adalah bersifat abstrak yang perlu
difahami dengan penuh mendalam.

Cahaya Zat Allah Subhanahu Wa Ta’ala itu
menerbitkan Cahaya Sifat-SifatNya dan dari Cahaya Sifat-
SifatNya itu maka terbitlah segala Cahaya Bayangan Sifat-Sifat
Allah Subhanahu Wa Ta’ala diibaratkan seumpama minyak
Zaitun yang amat diberkati. Ia tumbuh di puncak bukit, tidak
di Timur dan tidak pula di Barat bukit bagi mendapatkan
cahaya mentari sepanjang hari. Zat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala tidak tertakluk dengan arah Timur mahupun Barat
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
278
kerana Allah adalah Zat Yang Maha Tinggi lagi Maha
Memberkati. Sifat-Sifat dan Bayangan Sifat-SifatNya juga tidak
tertentu pada Timur mahupun Barat bahkan meliputi segala
sesuatu sepertimana sifat-sifat pohon Zaitun. Minyak dari
pohon Zaitun ini sahaja pun sudah bersinar, berkilau seperti
cahaya meskipun api belum menyentuhnya.

Pohon Zaitun itu menghasilkan beratus ribu buah bagi
menghasilkan minyak. Dari pohon menjadi buah dan
seterusnya menjadi minyak melalui tiga peringkat maka
begitulah dari Cahaya Zat Haqq Allah Subhanahu wa Ta’ala
telah menerbitkan Cahaya Sifat-SifatNya yang tak terkira
banyaknya dan dari Cahaya Sifat-Sifat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala tersebut telah menerbitkan pula segala Cahaya
Bayangan Sifat-Sifat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Cahaya
Bayangan Sifat ZatNya itu pun sudah cukup untuk Dia
memperlihatkan Cahaya ZatNya. Apabila minyak Zaitun itu
dinyalakan dengan api maka bertambah teranglah cahaya dari
minyak Zaitun itu. Api adalah makhluk Allah dari Alam
Khalaq dan darinyalah dijadikan Jin, Iblis dan Syaitan.

Pada diri manusia juga ada unsur api iaitu Syaitan yang
berjalan dalam urat darah dan Iblis yang sentiasa cuba
menakluk hati sehingga mensyirikkan Allah dan mengingkari
PerintahNya serta Jin yang menggoda hawa nafsu untuk
melakukan kemaksiatan dan kerosakan. Hanya Para Nabi
sahaya yang tidak dapat ditakluki oleh Iblis, Jin dan Syaitan
ini kerana Para Nabi sentiasa mendapat limpahan kurnia dari
Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Mereka berjaya menundukkan sekelian Iblis, Jin dan
Syaitan yang di dalam diri mereka mahupun yang berada di
luar diri mereka dari kalangan Jin dan Manusia. Unsur api
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
279
dalam diri mereka telah disucikan. Hanya api yang terang
dapat menyalakan minyak Zaitun itu dan apabila api itu
menyentuh minyak, maka bernyalalah ia dengan menerbitkan
cahaya yang jauh lebih terang benderang dari api yang
sebelumnya.

Di antara minyak dan api itu perlu ada sumbu sebagai
pengantara di antara keduanya. Begitulah juga keadaan Allah
Subhanahu Wa Ta’ala dan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, kedua-duanya adalah
Nur dan apabila Nur Allah Subhanahu Wa Ta’ala bertemu
dengan Nur Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, maka
terhasillah Nur yang meliputi seluruh langit dan bumi.
Namun pertemuan di antara Nur Allah dan Nur Muhammad
adalah dengan perantaraan Jibril ‘Alaihissalam yang turun ke
Alam Khalaq di bawah ‘Arash sehingga ke langit Dunia demi
membawakan wahyu dari Hadhrat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala ke Hadhrat Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam.

Hubungan ketiga-tiganya menghasilkan cahaya yang
meliputi seluruh Alam Semesta. Kemudian, nyalaan dari
pelita minyak Zaitun itu diletakkan di dalam bekas kaca yang
menyebabkannya tambah bersinar seumpama bintang yang
berkilau bak mutiara. Cahaya Zat, Sifat dan Bayangan Sifat
Allah Subhanahu Wa Ta’ala itu telah diletakkan di dalam
Af’alNya yakni segala tindakan dan perbuatanNya, lalu dari
Cahaya Zat, Sifat dan Af’alNya itu telah menerbitkan segala
Asma yakni Nama-NamaNya Yang Mulia.

Bayangan Sifat Allah itu kelihatan seolah-olah SifatNya
namun kedua-duanya adalah berbeza. Kita dapat melihat
Cahaya Allah menerusi Nama-NamaNya itu.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
280
Sesungguhnya Allah memiliki Nama-Nama yang
terbaik berjumlah 99 sepertimana yang masyhur di dalam
Hadits. Kita diibaratkan hanya melihat dari sebalik dinding
kaca akan cahaya lampu minyak Zaitun. Seluruh Alam Maya
adalah Cahaya dari Asma Allah dan kita hanya melihat
Cahaya Zat, Sifat, Bayangan Sifat dan Af’alNya seumpama
dari sebalik dinding kaca yang bercahaya-cahaya iaitu
menerusi Tajalli AsmaNya. Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan
membimbing sesiapa juga yang Dia kehendaki kepada cahaya
Nur tersebut. Sesiapa juga boleh menerima limpahan cahaya
tersebut asalkan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa
Ta’ala, Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan Jibril
‘Alaihissalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala itu
menunjuki siapa yang dikehendakiNya lagi Maha Mengetahui
terhadap segala sesuatu.

Seterusnya di dalam Surah Al-Ahzab ayat 6, 7 dan 8
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman,

¯_.Ζl¦ ’|ρ¦ š_.ΖΒσϑl!. Β ¯Νκ.±Ρ¦ …«`>≡´ρ—¦´ρ ¯Ν·κ.≈γΒ¦ ¦θl`ρ¦´ρ
Θl>¯‘N¦ ¯Ν·κ´.-. †|ρ¦ -.. ’· .≈.é ´<¦ ´Β š_.ΖΒσϑl¦
_·,>≈γϑl¦´ρ ω| β¦ ¦θl-±. ´’|| Ν>←!´Šlρ¦ !·ρ`,-Β šχlŸé il≡Œ ’·
.≈.÷l¦ ¦´‘θL`.Β ∩∉∪

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin
dari diri mereka sendiridan isteri-isterinya adalah ibu-ibu
mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
281
satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab
Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang
Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-
saudaramu (seagama), adalah yang demikian itu telah tertulis
di dalam Kitab Allah.

Œ|´ρ !Ρ‹>¦ ´Β ´↵¯Š.Ψl¦ ¯Νγ1≈:‹Β šΖΒ´ρ Β´ρ ~θœΡ Λ.δ≡,¯.|´ρ _›θ`Β´ρ
_.Šs´ρ _⌠¦ ´Νƒ`¸Β !Ρ‹>¦´ ρ ΝγΨΒ !1≈.‹Β !LŠls ∩∠∪

Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-
nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan ‘Isa
Putera Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka
Perjanjian yang teguh.

Ÿ≅↔`.´Šl _.·‰≈¯.l¦ s ¯Νγ·‰. ´‰s¦´ρ _·,±≈>ll !.¦‹s !ϑŠl¦ ∩∇∪

Agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar
tentang kebenaran mereka dan Dia menyediakan bagi orang-
orang kafir siksa yang pedih.

Maksudnya, orang-orang mukmin itu mencintai Nabi
mereka lebih dari mencintai diri mereka sendiri dalam segala
urusan. Yang dimaksudkan dengan berbuat baik disini ialah
Berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta. Perjanjian
yang teguh ialah kesanggupan menyampaikan Agama kepada
umatnya masing-masing. Pada hari Qiyamat Allah akan
menanyakan kepada Rasul-rasul sampai di mana usaha
mereka menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umatnya
dan sampai di mana umatnya melaksanakan ajaran Allah itu.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
282
Orang-orang Mukmin itu mencintai Nabi mereka lebih dari
mencintai diri mereka sendiri dalam segala urusan. Yang
dimaksudkan dengan berbuat baik disini ialah Berwasiat yang
tidak lebih dari sepertiga harta. Perjanjian yang teguh ialah
kesanggupan menyampaikan agama kepada umatnya masing-
masing. Pada hari kiamat Allah akan menanyakan kepada
Rasul-rasul sampai di mana usaha mereka menyampaikan
ajaran-ajaran Allah kepada umatnya dan sampai di mana
umatnya melaksanakan ajaran Allah itu.

Pada menerangkan ayat ke 7 dari Surah Al-Ahzab itu
Hadhrat Imam Jalalluddin As-Sayuti Rahmatullah ‘alaih telah
meriwayatkan di dalam Al-Khasais Al-Kubra bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam telah bersabda yang mafhumnya
bermaksud,
“Aku adalah yang pertama dijadikan dan yang
terakhir diutuskan.”

Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyatakan bahawa Dia
telah mengambil perjanjian dari Sekelian Para Nabi di Alam
Arwah dan yang pertama sekali adalah dari Hadhrat Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam,
kemudian Hadhrat Nuh, Hadhrat Ibrahim, Hadhrat Musa dan
Hadhrat ‘Isa ‘Alaihimus Solatu Wassalam.

Dalam sebuah Hadits Hassan Sahih Gharib yang
diriwayatkan oleh Hadhrat Imam At-Tarmizi:
Dari Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu,
beliau berkata, Para Sahabat telah bertanya, “Wahai
Rasulullah, semenjak bilakah telah ditetapkan bagimu
Nubuwwah?” Baginda bersabda, “Semenjak Adam di antara
Ruh dan Jasad.”
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
283
Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Hadhrat Al-
Ghumari, Al-Hakim, Abu Na’im, Al-Baihaqi Rahimahumullah
dan mereka telah mensahihkannya. Dalam Hadits yang
semakna menerusi riwayat yang lain iaitu:
Dari Hadhrat Abu ‘Umar, Para Sahabat telah bertanya
kepada Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam, “Bilakah diwajibkan padamu Kenabian?”
Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Adalah aku
Nabi padahal Adam di antara Ruh dan Jasad.”

Ruh Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah
yang termurni dari sekelian Ruh dan merupakan ciptaan
Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang pertama dan juga
merupakan asal usul seluruh makhluk sepertimana sabdaan
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam:
“Ana Minallahi Wal Mukminuna Minni.”

Terjemahan: Aku adalah dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan
orang-orang yang beriman itu adalah dari aku.

Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang beriman
itu adalah Para Nabi dan Rasul, Para Sahabat, Tabi’in, Tabi’it
Tabi’in dan orang-orang sesudah mereka yang menuruti
ajaran Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dengan baik. Ruh-ruh manusia
yang beriman dan yang tidak beriman adalah dari pancaran
Ruh Hadhrat Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam. Kerana itulah Hadhrat Muhammad Sallallahu
‘Alaihi Wasallam di gelar sebagai Rahmatan Lil ‘Alamin yakni
Rahmat bagi seluruh alam.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
284
Ruh Hadhrat Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
adalah dari Ruh Allah. Ruh orang beriman adalah dari Ruh
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan ini bermakna
Ruh mereka juga adalah dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Ruh
setiap orang beriman adalah dari pancaran Ruh Allah dan Ruh
Muhammad. Ruh orang-orang yang tidak beriman juga
adalah dari sumber yang sama tetapi mereka telah
dipesongkan keimanan mereka dari ‘Aqidah yang benar oleh
Syaitan sehingga menyebabkan mereka menolak dan
mendustakan kebenaran.

Menurut Hadhrat Ibnu ‘Arabi Rahmatullah ‘alaih, asal
usul wujud ini ialah Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Kemudian
Allah Subhanahu Wa Ta’ala jadikan kejadian Makhluk.
Makhluk pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa
Ta’ala ialah Haqiqat Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
yang di dalam Al-Quran disebutkan sebagai Qalam ataupun
Al-‘Aqlul Awwal menurut istilah golongan Ahli Falsafah.
Kemudian Allah menciptakan Al-Lauhul Mahfuz yang bererti
tempat menerima kesan Qalam lagi terpelihara atau disebut
Nafs Al-Kulliyah yang mana kesan dari tindakan Qalam atau
‘Aqal itu tadi akan terpancar pada Lauh atau Nafs Al-Kulliyah
ini. Lauh diwujudkan sebagai tempat menerima tindakan
Qalam maka begitulah perkaitannya dengan Nafs yang
diwujudkan sebagai tempat menerima tindakan ‘Aqal.

Kemudian Allah menciptakan Al-Haba iaitu Debu
Semesta yang mengandungi Panjang, Lebar dan Dalam, yang
mana bentuk-bentuk yang berjisim akan terzahir mengambil
tempat yakni ianya akan menjadi tempat terzahirnya Alam
Tabi’I. Panjangnya dari ‘Aqal dan Lebarnya dari Nafs, dan
Dalam adalah ruang yang menghala ke tengah. Oleh kerana
itu wujudlah tiga ukuran tersebut. Menerusi tindakan Qalam
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
285
pada Lauh itu maka keluarlah dua jenis wujud pada
tanggapan akal iaitu Tabi’I Semesta. Tabi’i berada di antara
Nafs dan Al-Haba. Pada Tabi’I Semesta ini terdiri dari empat
sifat iaitu Panas, Sejuk, Kering dan Lembab. Jisim Al-Kulliyah
yakni bentuk berjisim pertama yang terbentuk di Alam Tabi’I
adalah bentuk Bulat yang dinamakan Falak ‘Arash.

Kemudian Allah menjadikan Falak Kursi yang berada
di dalam lingkungan bulatan Falak ‘Arash. Falak Kursi ini
berada dalam ruang Falak ‘Arash seperti sebentuk cincin yang
terletak di tanah lapang yang luas. Allah Subhanahu Wa
Ta’ala menempatkan Para MalaikatNya pada Falak ‘Arash dan
Falak Kursi ini yang bertanggungjawab menguruskan
pentadbiran Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Kemudian, di dalam
ruang Falak Kursi Allah menciptakan Falak Atlas yang mana
keadaannya seperti sebentuk cincin di tanah lapang yang luas.
Pada Falak Atlas ini Allah Subhanahu Wa Ta’ala menciptakan
Al-Buruj iaitu gugusan bintang-bintang. Gugusan bintang-
bintang berada dalam lingkungan Falak Atlas yang terbahagi
pada dua belas bahagian dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala
telah meletakkan dua belas Malaikat yang berbeza-beza
bentuknya. Falak Atlas ini tidak bersifat kekal. Kemudian
Allah Subhanahu Wa Ta’ala menjadikan sebuah lagi Falak
yang bersifat kekal iaitu Falak Ar-Ridhwan yang merupakan
Falak Syurga. Setelah Allah Subhanahu Wa Ta’ala
menyiapkan Falak yang tetap dan kekal itu, maka Dia pun
menjadikan empat unsur atau disebut Anasir yang empat iaitu
Angin, Api, Air dan Tanah di dalam Falak Atlas. Maka
diciptakanlah Matahari, Planet ‘Utarid, Zuhrah, termasuk
Bumi dan Bulan serta Planet Marikh, Musytari dan Zuhal
yang kesemuanya mengambil bentuk Bulat. Demikian
menurut pendapat Ibnu ‘Arabi, Wallahu A’lam.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
286
2. ALAM ARWAH

ARWAH adalah kata jamak bagi Ruh. Haqiqat
Muhammadiyah itu tercipta dari Nur Zat Allah Subhanahu
Wa Ta’ala dan ianya terdiri dari Nur, Ruh, ‘Aqal dan Qalam.
Ianya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala di Alam
Hahut Alam Amar lalu Allah Subhanahu Wa Ta’ala
menerbitkan Ruh-Ruh orang beriman dari kalangan Para
Nabi, Para Rasul, Para Sahabat, Para Siddiqin, Para Syuhada
dan Para Solihin dan dipindahkan ke Alam Bahut di Alam
Amar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta’ala menerbitkan
dari Ruh-Ruh tersebut sekelian Ruh orang-orang yang
beriman dan tidak beriman lalu dikumpulkan kesemuanya di
Alam Lahut Alam Amar.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Al-
Isra pada ayat 85 yang bermaksud,

šΡθl↔`.„´ρ s ~ρ”,l¦ ≅· ~ρ”,l¦ Β ,Β¦ ’.´‘ !Β´ρ Ο...ρ¦ ´Β Οl-l¦
ω| ξŠl· ∩∇∈∪

Dan mereka bertanya kepadamu berkenaan Ruh; Katakanlah,
Ruh adalah dari urusan Amar Tuhanku. Dan tidaklah kamu
dikurniakan ilmu melainkan hanyalah sedikit.

Pada hakikatnya kesemua Ruh tersebut adalah dari
pancaran Hakikat Muhammadiyah yang berasal dari Allah
Subhanahu Wa Ta’ala. Kerana itulah dikatakan bahawa dari
Allah kita datang dan kepada Allah kita akan dikembalikan.
Dari Ruh Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam itu Allah
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
287
Subhanahu Wa Ta’ala telah menciptakan semua Ruh di Alam
Amar dalam bentuk yang terbaik iaitu Ahsanu Taqwim yang
hakiki. Ianya merupakan nama bagi sekelian insan di Alam
Amar yang merupakan negeri asal bagi Insan.

Setelah empat ribu tahun Ruh diciptakan maka Allah
Subhanahu Wa Ta’ala pun menciptakan ‘Arash dari Cahaya
Zat Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan begitulah
juga sekelian makhluk, kesemuanya tercipta dari Nur Zat
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Kemudian sekelian
Ruh diturunkan ke Alam Khalaq yang lebih rendah iaitu
Asfala Safilin iaitu alam jasad tubuh badan.

Menurut Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani
Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi Rahmatullah ‘alaih, Ruh
diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala di Alam Amar
dan berasal dari Alam Hahut iaitu Alam Hadhrat Zat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala lalu diturunkan ke Alam Bahut iaitu
Alam Sifat-Sifat Allah Subhanahu Wa Ta’ala kemudian
diturunkan ke Alam Lahut iaitu Alam Bayangan Sifat-Sifat
Allah Subhanahu Wa Ta’ala lalu diturunkan ke Alam Jabarut
iaitu Alam Arwah atau di sebut Alam Ruh dan seterusnya
diturunkan ke Alam Malakut iaitu Alam Para Malaikat. Dari
Alam Malakut, Ruh dipindahkan ke Alam Rahim Ibu di mana
Ruh akan bertemu jasadnya yang terbina dari Nafs dan empat
anasir iaitu tanah, air, api dan angin. Allah Subhanahu Wa
Ta’ala menciptakan jasad tubuh badan manusia dari empat
unsur-unsur tersebut yang terdapat di bumi dan
dikurniakannya dengan Nafs.

Setelah jasad tersedia di dalam Rahim maka Allah
Subhanahu Wa Ta’ala pun meniupkan Ruh kedalam jasad
sepertimana firmanNya:
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
288
¦Œ¦· …«.ƒ¯θ™ ·‚±Ρ´ρ «Š· Β _-ρ•‘ ¦θ`-1· …«l _·‰>≈™ ∩⊄'∪

Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan
telah meniup kan kedalamnya RuhKu, Maka tunduklah kamu
kepadanya dengan bersujud.

Yakni Allah telah tiupkan ke dalam jasad itu dari Ruh
ciptaanNya. Dimaksud dengan sujud di sini bukan
menyembah, tetapi sebagai penghormatan. Adapun sewaktu
di Alam Amar kesemua Ruh-Ruh telah dikumpulkan
termasuklah Ruh-Ruh Para Nabi, Para Rasul, Para Siddiqin,
Syuhada, Solihin, orang-orang beriman dan yang tak beriman
termasuklah Ruh Namrud, Firaun, Qarun, Abu Jahal dan Abu
Lahab yang mana kesemuanya akan menjadi keturunan Bani
Adam lalu Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mengambil
penyaksian dari mereka dengan berfirman seperti mana
tersebut di dalam Al-Quran pada Surah Al-A’raf ayat 172 yang
bermaksud,

Œ|´ρ ‹>¦ i•.´‘ Β _.. ΠŠ¦´™ Β `Οδ‘θγL ¯Ν·κ.−ƒ¯‘Œ ¯Νδ‰κ−¦´ρ ´’ls
¯Νκ.±Ρ¦ ·`.l¦ ¯Ν>.,. ¦θl!· ’l. !Ρ‰γ: χ¦ ¦θlθ1. Π¯θƒ πϑ≈´Š1l¦
!Ρ| !Ζé s ¦‹≈δ _,#±≈s ∩⊇∠⊄∪

Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-
anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian
terhadap jiwa mereka seraya berfirman: “A Lastu Bi
Rabbikum?” (Apa bukankah Aku Tuhan Pemelihara kamu?)
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
289
Sidang Para Ruh pun menjawab: “Bala Syahidna” (Bahkan
kami bersaksi). Demikian, agar di Hari Qiyamat kamu tidak
mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang
lengah terhadap perkara ini.

Sekelian Para Ruh itu bersaksi kepada Rabbaniyah
Allah Subhanahu Wa Ta’ala bahawa Dialah satu-satunya
Tuhan Yang Memelihara dan menyempurnakan segala
keperluan Ruh tanpa sebarang asbab, segala-galanya terus
dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Kesemua Ruh ini akan diuji
kebenaran penyaksian mereka di suatu alam yang penuh
dengan segala asbab iaitu Dunia Darul Asbab yang berada di
Alam Khalaq di bawah ‘Arash. Sebelum Ruh itu diuji, terlebih
dahulu dia diketemukan dengan pasangannya dari Alam
Khalaq iaitu jasadnya yang Allah jadikan dan sediakan di
dalam rahim ibunya yang disebut sebagai Alam Arham.

Setelah Ruh di hantar ke Alam Khalaq untuk bertemu
dengan Jasadnya, mereka mula melupai akan penyaksian di
Alam Amar tersebut dan mula mengambil sesuatu yang lain
sebagai Tuhan. Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah
mengutuskan Para Nabi ‘Alaihimus Solatu Wassalam untuk
menyeru manusia supaya kembali kepada Allah Subhanahu
Wa Ta’ala namun tidak kesemuanya beriman kepada Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.

Seorang Yahudi telah datang kepada Hadhrat Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan telah
bertanyakan tentang Dzul Qarnain, Ashab Raqim dan Ruh,
maka turunlah Surah Al-Isra pada ayat 85 yang bermaksud,

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
290
šΡθl↔`.„´ρ s ~ρ”,l¦ ≅· ~ρ”,l¦ Β ,Β¦ ’.´‘ !Β´ρ Ο...ρ¦ ´Β Οl-l¦
ω| ξŠl· ∩∇∈∪

Dan mereka bertanya kepadamu berkenaan Ruh; Katakanlah,
Ruh adalah dari urusan Amar Tuhanku. Dan tidaklah kamu
dikurniakan ilmu melainkan hanyalah sedikit.

Adapun pengetahuan tentang Ruh yang ada pada
kefahaman kita amatlah terhad dan sangat sedikit jika
dibandingkan dengan hakikat sebenar Ruh itu. Walaupun
demikian, Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menyatakan
bahawa Ruh itu adalah dari AmarNya yakni Ruh itu adalah
suatu Amar Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan itulah hakikat
sebenar Ruh. Wallahu A’lam. Insan beriman pertama yang
Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah jadikan dalam rupabentuk
manusia yang lengkap adalah Hadhrat Adam ‘Alaihissalam
dan Baginda digelar Abul Basyar yakni bapa bagi sekelian
manusia.

Perkataan Insan berasal dari kata Nis Yan yang bererti
Pelupa. Manusia pada fitrahnya adalah bersifat pelupa, tidak
berdaya untuk mengingat sesuatu untuk selama-lamanya.
Segala kegembiraan dan kesedihan akan terhenti apabila
manusia mula lupa terhadapnya. Begitulah juga dengan asal
usul kejadian insan, kebanyakan manusia lupa tentang asal
usul kejadian diri kecuali segelintir dari mereka yang benar-
benar berasa ingin kembali Kehadhrat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala. Lupa merupakan suatu kelemahan tabiat pada fitrah
manusia dan untuk mengubatinya Allah Subhanahu Wa
Ta’ala telah mengurniakan amalan Da’wah kepada Para Nabi
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
291
dan Rasul untuk menyeru manusia kembali kepada Allah
beserta amalan Zikirullah supaya mereka tidak lupa dan lalai
dari ingatan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala kerana
Dialah Zat yang menjadikan segala sesuatu dan hakikat segala
ilmu pengetahuan ada dalam pengetahuanNya.

Ketika Allah Subhanahu Wa Ta’ala hendak menjadikan
Hadhrat Adam ‘Alaihissalam, Dia bermaksud menjadikannya
dan sebilangan anak cucunya sebagai Khalifah di atas muka
bumi. Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menciptakan jasmani
Hadhrat Adam ‘Alaihissalam daripada unsur-unsur Alam
Khalaq iaitu tanah kering yang dicampurkan air lalu menjadi
tanah liat, kemudian Dia menjadikan rupabentuk Hadhrat
Adam ‘Alaihissalam dalam keadaan yang sebaik-baik
rupabentuk dengan TanganNya Yang Mulia.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah memerintahkan
Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam turun ke Alam Khalaq melewati
langit dunia sehingga ke bumi untuk mendapatkan tanah-
tanah yang tertentu dari bahagian-bahagian bumi yang
tertentu untuk membentuk jasad Hadhrat Adam ‘Alaihissalam
di dalam Syurga.

Kejadian Hadhrat Adam ‘Alaihissalam adalah tanpa
bapa dan ibu, langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa
Ta’ala dengan TanganNya. Setelah siap sempurna jasad
dibentuk, lalu Allah Subhanahu Wa Ta’ala meniupkan Ruh
Adam ‘Alaihissalam ke dalam jasadnya.

Apabila jasad yang diciptakanNya telah benar-benar
bersedia untuk menerima kemasukan Ruh, ianya dinamakan
Taswiyah yakni Dia menyediakan Jasad untuk menerima
kemasukan Ruh dan ketika Ruh itu ditiupkan ke dalam jasad
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
292
ianya dinamakan Nafakh. Ruh Adam ‘Alaihissalam adalah
terbit dari Ruh Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam lalu
ditiupkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala kepada Jasad
Adam ‘Alaihissalam. Setelah Allah Subhanahu Wa Ta’ala
meniupkan RuhNya ke jasad Adam ‘Alaihissalam, lalu
hiduplah dia serta diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala
akan segala nama-nama benda yang mana Para Malaikat pun
tidak mengetahuinya lantas Allah Subhanahu Wa Ta’ala
berfirman kepada sekelian Para Malaikat agar sujud kepada
Adam ‘Alaihissalam.

Adapun sujud ini bukanlah bererti menyembah
Hadhrat Adam ‘Alaihissalam akan tetapi ianya bererti
menghormati dan memuliakannya serta menunjukkan
ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Ta’ala
terhadap Hadhrat Adam dan keturunannya. Kesemua Para
Malaikat di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Hadhrat
Adam ‘Alaihissalam kecuali Iblis La’natullah ‘Alaih kerana ia
enggan mengakui Kekhalifahan Hadhrat Adam ‘Alaihissalam
dan keturunannya kerana Takabur dan merasakan dirinya
adalah jauh lebih mulia dari Hadhrat Adam ‘Alaihissalam.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menjadikan manusia
sebagai KhalifahNya di dunia bagi menyatakan
KebesaranNya. Walaubagaimanapun manusia itu bersifat
pelupa, dia lupa asal usulnya, lupa Tuhannya dan lupa
tanggungjawabnya sebagai Khalifah Allah Subhanahu Wa
Ta’ala.

Hakikat ini Allah Subhanahu Wa Ta’ala nyatakan di
dalam Al-Quran pada Surah Al-Baqarah ayat 30 - 34 yang
bermaksud,

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
293
Œ|´ρ Α!· š•.´‘ π>.≈lϑll ’Τ| ≅sl> ’· ¯‘N¦ 𠱋l> ¦θl!· `≅->´¦
!κ.· Β ‰.±`ƒ !κ.· i±`.„´ρ ´™!Β$!¦ >Υ´ρ ~..Ρ ì‰ϑ>´ '´‰1Ρ´ρ il
Α!· ’Τ| `Νls¦ !Β Ÿω βθϑl-. ∩⊂⊃∪

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para
Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang
khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau
hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,
Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau
dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya
Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

´Νl.´ρ ΠŠ¦´™ ´™!.œN¦ !γl´ ¯Ν. ¯Ν·κ.´¸. ’ls π>.≈lϑl¦ Α!1· ’Τθ↔.Ρ¦
™!ϑ`™!. ™ωσ≈δ β| ¯Ν.Ζ´ _.·‰≈. ∩⊂⊇∪

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-
benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para
Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepadaKu nama
benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang
benar!"

¦θl!· iΨ≈>¯.™ Ÿω ´Νl. !´Ζl ω| !Β !Ψ.ϑls iΡ| ·Ρ¦ `Λ.l-l¦ `ΟŠ>>'¦ ∩⊂⊄∪

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
294
Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami
ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada
kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi
Maha Bijaksana."

Α!· `ΠŠ!↔≈ƒ Νγ∞.Ρ¦ ¯Νη←!.œ!. !´ϑl· Νδ!.Ρ¦ ¯Νη←!.œ!. Α!· ¯Νl¦ ≅·¦ ¯Ν>l
’Τ| `Νls¦ .‹s .≡´θ≈´Κ´.l¦ ¯‘N¦´ρ `Νl.¦´ρ !Β βρ‰¯.. !Β´ρ ¯Ν.Ψ´
βθ`Κ.>. ∩⊂⊂∪

Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka
nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya
kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman:
"Bukankah sudah Aku katakan kepadamu, bahwa
sesungguhnya Aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan
mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu
sembunyikan?"

Œ|´ρ !Ψl· π>.≈l´Κll ¦ρ‰>`™¦ ΠŠψ ¦ρ‰>.· ω| ´Šl¯.| ’.¦ ´¸.>.`™¦´ρ
βl´´ρ ´Β š_·,±≈>l¦ ∩⊂⊆∪

Dan ingatlah ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat:
"Sujudlah kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka
kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk
golongan orang-orang yang kafir.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
295
Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala di dalam Surah Al-
Hijr ayat 28 – 31 yang bermaksud,

Œ|´ρ Α!· i•.´‘ π>.≈lϑll ’Τ| ´_l≈> ¦,:· Β ≅≈.l. Β ¦ϑ> βθ`Ζ`.Β
∩⊄∇∪

Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada Para
Malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang
manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur
hitam yang diberi bentuk,

¦Œ¦· …«.ƒ¯θ™ ·‚±Ρ´ρ «Š· Β _-ρ•‘ ¦θ`-1· …«l _·‰>≈™ ∩⊄'∪

Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan
telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka
tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.

‰>.· π>.≈lϑl¦ ¯Νγlé βθ`-´Η-¦ ∩⊂⊃∪

Maka bersujudlah Para Malaikat itu semuanya bersama-
sama,
ω| ´Šl¯.| ´’.¦ β¦ βθ>ƒ ×Β š_·‰>≈´.l¦ ∩⊂⊇∪

Kecuali Iblis, ia enggan ikut besama-sama (malaikat) yang
sujud itu.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
296
Yang dimaksudkan dengan sujud pada ayat ini
bukanlah bererti menyembah, tetapi sujud sebagai suatu tanda
penghormatan. Iblis asalnya bernama Azazil dan bukanlah
dari golongan Malaikat sebaliknya dari golongan Jin yang
dijadikan dari api yang panas. Dia telah mentaati Allah
Subhanahu Wa Ta’ala sehingga telah ditinggikan darjatnya
menjadi ketua Para Malaikat. Iblis merasakan dirinya lebih
baik dari Hadhrat Adam ‘Alaihissalam kerana dia diciptakan
dari api manakala Hadhrat Adam ‘Alaihissalam diciptakan
dari tanah. Iblis bersifat takabur, sombong dan kafir kerana itu
dinamakannya sebagai Syaitan lalu dia berusaha menyesatkan
Hadhrat Adam ‘Alaihissalam namun Allah sentiasa
memelihara keimanannya.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Al-
A’raf pada ayat 11 dan 12 yang bermaksud,

‰1l´ρ ¯Ν÷≈Ψ1l> ¯Ν. ¯Ν>≈Ρ¯‘¯θ. ¯Ν. !´Ζl· π>.≈lϑll ¦ρ‰>`™¦ ΠŠψ
¦ρ‰>.· ω| ´Šl¯.| `Οl >ƒ ´Β š_·‰>≈´.l¦ ∩⊇⊇∪

Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu
Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada Para
Malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam", maka
merekapun bersujud kecuali Iblis, dia tidak termasuk mereka
yang bersujud.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
297
Α!· !Β i-´ΖΒ ω¦ ‰>`.· Œ| i.`¸∆¦ Α!· !Ρ¦ ¸¯.> «ΖΒ _..1l> Β ‘!Ρ
…«.1l>´ρ Β _.L ∩⊇⊄∪

Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk
bersujud (kepada Adam) di waktu aku menyuruhmu?"
Menjawab Iblis “Aku lebih baik darinya, Engkau telah
menciptakanku dari api dan Engkau menciptakannya dari
tanah.”

Allah Subhanahu Wa Ta’ala menjadikan makhluk-
makhlukNya secara berpasang-pasangan, lalu diciptakanNya
Hadhrat Hawa ‘Alaihassalam dari tulang rusuk Hadhrat
Adam ‘Alaihissalam sebagai pasangan baginya. Allah
mengurniakan pasangan Hadhrat Adam dan Hadhrat Hawa
‘Alaihimassalam dengan segala nikmat kehidupan di Syurga
namun Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menetapkan suatu
batas di mana mereka tidak dibenarkan mendekati sebuah
pohon yang mana jika mereka ingkar akan mengakibatkan
mereka berdua termasuk dalam golongan orang-orang yang
zalim. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Syaitan
berupaya menggelincirkan ketaatan mereka lalu keduanya
dikeluarkan dari Syurga dan diturunkan ke bumi sepertimana
maksud firmanNya di dalam Surah Al-Baqarah ayat 35 – 38:

!´Ζl·´ρ `ΠŠ!↔≈ƒ >`™¦ ·Ρ¦ i`>ρ—´ρ πΨ>'¦ Ÿξ´´ρ !γΖΒ ¦‰s´‘ ±‹> !ϑ.⁄:
Ÿω´ρ !.,1. ν‹≈δ ο,>:l¦ !Ρθ>.· ´Β _.Η¹≈Ll¦ ∩⊂∈∪

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
298
Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan
isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya
yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan
janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu
Termasuk orang-orang yang zalim.

!ϑγl—!· ≈L‹:l¦ !κ.s !ϑγ>,>!· !´ϑΒ !Ρl´ «Š· !´Ζl·´ρ ¦θL.δ¦
¯/>.-. -.l ´ρ‰s ¯/>l´ρ ’· ¯‘N¦ ¨,1.`.`Β ×≈.Β´ρ ’|| _.> ∩⊂∉∪

Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan
dikeluarkan dari keadaan semuladan Kami berfirman:
"Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang
lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan
kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan."

´‘1l.· `ΠŠ¦´™ Β .«.¯‘ ·≈ϑl´ ´.!.· «‹ls …«Ρ| ´θδ ´.¦¯θ−.l¦ `Λ.>¯,l¦
∩⊂∠∪

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya,
Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha
Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

!Ψl· ¦θL.δ¦ !κ.Β !´-ŠΗ- !Β¦· Ν>Ψ..!ƒ _¯.Β “‰δ ϑ· ×.. “¦‰δ Ÿξ·
∃¯θ> ¯Νκ¯.l. Ÿω´ρ ¯Νδ βθΡ“>† ∩⊂∇∪

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
299
Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu!
kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, Maka barang
siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada
kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih
hati".

Pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak dapat
dipastikan, sebab Al Quran dan Hadist tidak
menerangkannya. ada yang menamakan pohon Khuldi
sebagaimana tersebut dalam Surah Thaha ayat 120,

šZ´θ`™´θ· «Šl| ≈L‹:l¦ Α!· `ΠŠ!↔≈ƒ ¯≅δ i—lŠ¦ ’ls ο,>: $#ƒ'¦
il`Β´ρ ω ’l¯.ƒ ∩⊇⊄⊃∪

Kemudian Syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya,
dengan berkata: "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada
kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?"

Pohon itu dinamakan Syajaratul Khuldi (pohon
kekekalan), karena menurut Syaitan, orang yang memakan
buahnya akan kekal, tidak akan mati, pohon yang dilarang
Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan, sebab Al-Quran
dan Hadits tidak menerangkannya. ada yang menamakan
pohon Khuldi sebagaimana tersebut dalam surat Taha ayat
120, tapi itu adalah nama yang diberikan Syaitan.

Adam dan hawa dengan tipu daya syaitan memakan
buah pohon yang dilarang itu, yang mengakibatkan keduanya
keluar dari surga, dan Allah menyuruh mereka turun ke
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
300
dunia. yang dimaksud dengan syaitan di sini ialah Iblis yang
disebut dalam surat Al Baqarah ayat 34,

Œ|´ρ !Ψl· π>.≈l´Κll ¦ρ‰>`™¦ ΠŠψ ¦ρ‰>.· ω| ´Šl¯.| ’.¦ ´¸.>.`™¦´ρ
βl´´ρ ´Β š_·,±≈>l¦ ∩⊂⊆∪

Dan ingatlah, ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat:
"Sujudlah kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka
kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia Termasuk
golongan orang-orang yang kafir.

Sujud di sini berarti menghormati dan memuliakan
Adam, bukanlah berarti sujud memperhambakan diri, karena
sujud memperhambakan diri itu hanyalah semata-mata
kepada Allah. Maksud Keadaan semula ialah kenikmatan,
kemewahan dan kemuliaan hidup dalam surga.

Tentang beberapa kalimat (ajaran-ajaran) dari Tuhan
yang diterima oleh Adam sebahagian ahli tafsir
mengartikannya dengan kata-kata untuk bertaubat. Namun
kebanyakan manusia di kalangan anak cucu Adam itu adalah
orang-orang kafir yang mendustakan Ayat-Ayat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala dan melupakan tentang hakikat asal-
usul kejadiannya kerana tertipu dengan hasutan Syaitan dan
bisikan Hawa Nafsu.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman pada Surah Al-
Baqarah ayat 39 yang maksudnya,

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
301
_·%!¦´ρ ¦ρ`,±´ ¦θ.‹´´ρ !Ψ.≈ƒ!↔. i.≈l`ρ¦ ´.≈>´¦ ‘!Ζl¦ ¯Νδ !κ.· βρ$#≈>
∩⊂'∪

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan Ayat-Ayat
Kami, mereka itu penghuni Neraka, mereka kekal di
dalamnya.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mengurniakan
Hadhrat Adam ‘Alaihissalam dengan ilmu pengetahuan dan
kebijaksanaan. Begitulah juga dengan sekelian anak cucu
Hadhrat Baginda Adam ‘Alaihissalam, mereka di kurniakan
dengan kebijaksanaan untuk mengetahui tentang berbagai
macam ilmu pengetahuan dan sesungguhnya segala ilmu
pengetahuan itu adalah dari Allah juga datangnya.

Sepertimana Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah
mengajarkan Hadhrat Adam ‘Alaihissalam dengan
pengetahuan dan kefahaman begitulah juga tindakan Allah
Subhanahu Wa Ta’ala terhadap sekelian anak cucu Hadhrat
Adam ‘Alaihisalam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta’ala
telah memerintahkan sekelian Para Malaikat untuk sujud
kepada Hadhrat Adam ‘Alaihissalam. Begitulah juga dengan
sekelian anak cucu Hadhrat Adam ‘Alaihissalam sehingga ke
Hari Qiyamat, Allah Ta’ala telah perintahkan Para Malaikat
itu untuk menunaikan segala keperluan dan hajat mereka
seperti petunjuk hidayah, rezeki, keselamatan, hujan, udara,
doa dan sebagainya, bagi melaksanakan tanggungjawab
menyempurnakan segala keperluan Hadhrat Adam
‘Alaihissalam dan anak cucunya.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
302
3. ALAM ARHAM

ARHAM adalah kata jamak bagi Rahimun iaitu rahim wanita
atau disebut Uterus. Alam Arham adalah alam kandungan
rahim ibu. Ruh Hadhrat Adam dan Hawa ‘Alaihimassalam
tidak melalui Alam Rahim Ibu manakala Ruh-Ruh lain yang
telah Allah Subhanahu Wa Ta’ala ciptakan, dihantarkan
mereka ke Dunia ini ketika jasad mereka itu terbentuk di
dalam rahim ibu-ibu mereka. Allah Subhanahu Wa Ta’ala
yang memulakan segala penciptaan makhluk-makhlukNya
lalu mematikan mereka kemudian menghidupkan mereka
sekali lagi dan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga
mereka kembali. FirmanNya di dalam Surah Ar-Rum ayat 11
yang bermaksud,

´<¦ ¦τ‰¯.ƒ _l⇐l¦ ¯Ν. …퉋-`ƒ ¯Ν. «‹l| šχθ`->¯,. ∩⊇⊇∪

Allah yang memulakan penciptaan makhluk kemudian
menghidupkannya kembali, kemudian kepadaNyalah kamu
akan dikembalikan.

Adapun kejadian manusia ada dinyatakan Allah di
dalam Al-Quran pada Surah Al-Mukminun ayat 12 hingga 16
yang mafhumnya seperti berikut,

‰1l´ρ !Ψ1l> ´≈.ΣN¦ Β '#≈l™ Β _.L ∩⊇⊄∪

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari
suatu saripati (berasal) dari tanah.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
303
¯Ν. «≈Ψl-> π±LΡ ’· ‘¦,· _.>Β ∩⊇⊂∪

Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan)
dalam tempat yang kukuh (Rahim).

¯Ο. !´Ζ1l> π±L‘Ζl¦ π1l. !´Ζ1l‚· π1l-l¦ π-.`Β !´Ζ1l‚· π-.ϑl¦
!ϑ≈Ls !Ρ¯θ.>· ´Ο≈L-l¦ !ϑ>' ¯Ο. «≈Ρ!:Σ¦ !1l> ,>¦´™ ì´‘!..· ´<¦
.>¦ _.1l≈ƒ'¦ ∩⊇⊆∪

Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu
segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan
segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu
tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, kemudian
Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka
Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik.

¯Ν. />Ρ| ‰-. il≡Œ βθ.¯‹ϑl ∩⊇∈∪

Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-
benar akan mati.

¯Ο. ¯/>Ρ| Π¯θƒ πϑ≈´Š1l¦ šχθ.-¯.. ∩⊇∉∪

Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan
(dari kuburmu) di hari Qiyamat.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
304
FirmanNya di dalam Surah Ar-Rum ayat 20 – 21 yang
bermaksud,

Β´ρ .«.≈ƒ¦´™ β¦ Ν>1l> Β .¦,. ¯Ο. ¦Œ| Ο.Ρ¦ ",:· šχρ¸:.Ζ. ∩⊄⊃∪

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu
(menjadi) manusia yang berkembang biak.

Β´ρ .«.≈ƒ¦´™ β¦ _l> />l Β ¯Ν>.±Ρ¦ l´>≡´ρ—¦ ¦θ`Ζ>`..l !γŠl| Ÿ≅->´ρ
Ν÷´Ζ.. οŠ´θΒ πϑ>´‘´ρ β| ’· il≡Œ ·≈ƒψ Θ¯θ1l βρ`,>±.ƒ ∩⊄⊇∪

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Semua manusia adalah dari keturunan Hadhrat Adam
‘Alaihissalam dan bentuk jasmaninya dijadikan dari Tanah
dan begitulah juga pada kejadian Hadhrat Hawa
‘Alaihassalam. Habil dan Qabil adalah anak-anak Hadhrat
Adam ‘Alaihissalam dan kejadian mereka Allah Subhanahu
Wa Ta’ala telah jadikan menerusi hubungan kelamin antara
Hadhrat Adam ‘Alaihissalam dan Hadhrat Hawa
‘Alaihassalam dan Ruh mereka ditiupkan oleh Allah
Subhanahu Wa Ta’ala ketika mereka berada di dalam
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
305
kandungan rahim ibu mereka iaitu Hadhrat Hawa
‘Alaihassalam.

Begitulah juga dengan kejadian sekelian manusia
sesudah Hadhrat Adam dan Hawa ‘Alaihimassalam. Allah
Subhanahu Wa Ta’ala telah mengingatkan perkara ini di
dalam Al-Quran pada Surah Al-A’raf ayat 189 yang
bermaksud,

´θδ “%!¦ Ν>1l> Β ±Ρ ο‰>≡´ρ Ÿ≅->´ρ !κ.Β !γ>ρ— ´>`.´Šl !κ¯.l|
!´ϑl· !γ8:-. ·lϑ> ξϑ> !±‹±> .¯,ϑ· .«. !´ϑl· ·l1.¦ ¦´θsŠ
´<¦ !ϑγ−.´‘ _⌡l !Ψ.Š.¦´™ !´>l≈. _·θ>´Ζl ´Β š_·,>≈:l¦ ∩⊇∇'∪

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari
padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang
kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu
mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa
ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat,
keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya
seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami
anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang
bersyukur".

Menerusi perhubungan kelamin yang sah secara
pernikahan maka akan terpancarlah air mani dari pihak bapa
dan berpindahlah air mani tersebut ke dalam rahim ibu. Ini
merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa
Ta’ala pada kejadian Alam Semesta khususnya kepada
manusia. Dialah yang telah menciptakan sekelian Ruh dan
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
306
Jasad bagi Insan sebagaimana firmanNya dalam Surah As-
Sajdah ayat 7 – 9 yang bermaksud,

“%!¦ ´.>¦ ≅´ ™`_: …«1l> ¦‰.´ρ _l> ≈.ΣN¦ Β _.L ∩∠∪

Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-
baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

¯Ο. Ÿ≅-> …`&#`.Σ Β '#≈l™ Β ™!Β _.γΒ ∩∇∪

Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air
yang hina.

¯Ο. «1¯θ™ ‡±Ρ´ρ «Š· Β .«>ρ•‘ Ÿ≅->´ρ `Ν>l ×ϑ´.l¦ ,≈.¯.N¦´ρ
ο‰↔·N¦´ρ ξ‹l· !Β šχρ`,÷:· ∩'∪

Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya
Ruh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu
pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit
sekali bersyukur.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam surah An-
Nahl ayat 4 yang bermaksud,

šYl> ´≈.ΣN¦ Β π±LœΡ ¦Œ¦· ´θδ 'Ο‹.> _..•Β ∩⊆∪

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
307
Dia telah menciptakan manusia dari air Mani, tiba-tiba dia
menjadi pembantah yang nyata.

Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Hadhrat
Imam Muslim Rahmatullah ‘alaih, dari Hadhrat ‘Abdullah
Ibni Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu berkata bahawa Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam telah bersabda,
“Bahawasanya seseorang dari kamu itu dikumpulkan
kejadiannya dalam kandungan ibunya selama empat puluh
hari sebagai air mani Nutfah , kemudian menjadilah ‘Alaqah
segumpal darah selama tempoh empat puluh hari itu juga,
kemudian menjadilah Mudghah seketul daging selama
tempoh empat puluh hari itu juga. Kemudian Allah Ta’ala
mengutuskan Malaikat lalu meniupkan Ruh di dalam
tubuhnya dan diperintahkan dengan empat perkara iaitu,
menuliskan tentang rezekinya, ajalnya, amalannya dan sama
ada menjadi seorang yang celaka atau bahagia.”

Hadhrat Shah Waliyullah Muhaddits Dehlawi
Rahmatullah ‘alaih telah meriwayatkan sebuah Hadits
dinyatakan dalam Sahih Muslim, dari Hadhrat Huzaifah Ibni
Asid Radhiyallahu ‘Anhu berkata bahawa Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
telah bersabda,
“Apabila habis tempoh empat puluh dua hari setelah
air mani menetap dalam rahim ibu, Allah utuskan Malaikat
untuk membentuknya, menjadikan telinganya, matanya,
kulitnya, dagingnya dan tulangnya. Setelah semuanya siap,
Malaikat bertanya kepada Allah, “Wahai Tuhanku,
beritahulah apakah ia patut dijadikan lelaki atau
perempuan?”Allah kemudian membuat keputusan seperti
yang dikehendakiNya dan Malaikat menulisnya.Malaikat
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
308
kemudian bertanya tentang umurnya. Allah pun
menentukan sebagimana yang dikehendakiNya dan
Malaikat menulis. Kemudian Malaikat keluar dengan kitab
bertulis dalam tangannya, tanpa tambahan atau kurangan
apa-apa pun.”

Dalam tempoh lebih kurang enam hingga ke sembilan
bulan, Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyempurnakan kejadian
manusia di dalam Rahim Ibu yang dilapisi dengan tiga lapis
kegelapan bermula dari setitis benih zarah Mani atau Nutfah
dari seorang bapa yang dipindahkan melalui zakar
kemaluannya kepada faraj kemaluan seorang ibu lalu ia
berpindah ke pangkal Rahim ibu itu untuk disenyawakan
dengan benihnya. Dalam tempoh empat puluh hari kedua-dua
benih dari bapa dan ibu itupun disenyawakan oleh Allah
Subhanahu Wa Ta’ala sehingga ia bertukar menjadi darah dan
dalam tempoh empat puluh hari yang berikutnya ia berubah
menjadi daging kemudian tempoh empat puluh hari
berikutnya ia ditumbuhi tulang belulang, kemudian empat
puluh hari berikutnya ia dibungkuskan dengan daging
kemudian empat puluh hari yang berikutnya Allah
memberikan rupabentuk kemudian ditiupkanNya Ruh ke
dalam jasad tersebut.


4. ALAM DUNIA

SETELAH sempurna kejadian manusia di dalam kandungan
rahim ibunya, maka Allah mengeluarkannya ke Alam Dunia
bagi menguji penyaksian mereka masing-masing, agar
mengenali antara satu sama lain, membiakkan keturunan
mereka agar menjadi orang-orang yang bertaqwa. Dia yang
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
309
menjadikan berbagai kaum serta suku-suku bangsa dan
semuanya itu membuktikan kekuasaanNya. Banyak
tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh manusia dalam
kehidupan di Dunia bagi menyempurnakan amanah yang
telah Allah kurniakan kepada manusia semenjak awal
penciptaannya.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah
An-Nahl ayat 78,

´<¦´ρ Ν>>,>¦ Β βθL. ¯Ν>.≈γΒ¦ Ÿω šχθϑl-. !↔‹: Ÿ≅->´ρ `Ν>l
×ϑ´.l¦ ,≈.¯.N¦´ρ ο‰↔·N¦´ρ ¯Ν>l-l šχρ`,>:. ∩∠∇∪

Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu
dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia
menjadikan bagi kamu As-Sam’u yakni pendengaran, Al-
Absar yakni penglihatan dan Al-Af-idah yakni hati-hati, agar
kamu bersyukur.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam ayat 212
surah Al-Baqarah yang bermaksud,

_·`— _·%#l ¦ρ`,±´ οθ´Š>l¦ !´‹Ρ‘‰l¦ βρ`,‚`.„´ρ ´Β ´ƒ%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ´ƒ‹l¦´ρ
¦¯θ1.¦ `Ογ·¯θ· Π¯θƒ πϑ≈´Š1l¦ ´<¦´ρ −`—¯,ƒ Β '™!:„ ¸¯.-. .!.> ∩⊄⊇⊄∪

Kehidupan Dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-
orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
310
beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia
daripada mereka di hari Qiyamat. dan Allah memberi rezki
kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Al-
Mukmin ayat 39 yang bermaksud,

Θ¯θ1≈ƒ !ϑΡ| ν‹≈δ οθ´‹>l¦ !´‹Ρ‘‰l¦ ×≈.Β β|´ρ ο,>ψ¦ ´‘δ '‘¦Š ‘¦,1l¦
∩⊂'∪

Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah
kesenangan (sementara) dan Sesungguhnya akhirat Itulah
negeri yang kekal.

Dalam Surah Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu Wa
Ta’ala berfirman yang bermaksud,

‘≅´ ±Ρ π1←¦Œ .¯θRQ¦ !ϑΡ|´ρ šχ¯θ·´θ. ¯Νé´‘θ`>¦ Π¯θƒ πϑ≈´Š1l¦
ϑ· ~“>`— s ‘!Ψl¦ Ÿ≅>Š¦´ρ πΨ>l¦ ‰1· —!· !Β´ρ οθ´Š⇔l¦ !´‹Ρ‘$!¦ ω|
×≈.Β ‘ρ`,-l¦ ∩⊇∇∈∪

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan
Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan
pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan
dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
311
beruntung. Dan tidaklah kehidupan Dunia itu melainkan
kesenangan kebendaan yang memperdayakan.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Al-
An’am ayat 32 yang bermaksud,

!Β´ρ οθ´‹>l¦ !´ŠΡ‘$!¦ ω| '.-l θγl´ρ '‘¦$#l´ρ ο,>ψ¦ ¸¯.> _·%#l βθ1−.ƒ
Ÿξ·¦ βθl1-. ∩⊂⊄∪

Dan tiadalah kehidupan Dunia ini, selain dari main-main dan
senda gurau belaka dan sungguh kampung Akhirat itu lebih
baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu
memahaminya?

Maksudnya, kesenangan-kesenangan duniawi itu
hanya sebentar dan tidak kekal. janganlah orang terperdaya
dengan kesenangan-kesenangan dunia, serta lalai dari
memperhatikan urusan akhirat. Seterusnya Allah Subhanahu
Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Al-Ankabut ayat 64 yang
bermaksud,

!Β´ρ ν‹≈δ οθ´‹>l¦ !´‹Ρ‘$!¦ ω| θγl '.-l´ρ ´χ|´ρ ´‘¦$!¦ ο,>ψ¦ ´‘γl
`β¦´θ´‹>'¦ ¯θl ¦θΡ!Ÿé šχθϑl-ƒ ∩∉⊆∪

Dan tiadalah kehidupan Dunia ini melainkan senda gurau
dan main-main dan sesungguhnya Akhirat Itulah yang
sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
312
Dalam Surah At-Taubah ayat 38 Allah Subhanahu Wa
Ta’ala berfirman yang bermaksud,

!㕃!≈ƒ š_·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ !Β ¯/>l ¦Œ| Ÿ≅Š· '/>l ¦ρ`,±Ρ¦ ’· ≅‹.™ ´<¦
`Ο.l·!.¦ ’|| ¯‘N¦ Ο...´‘¦ οθ´‹>l!. !´‹Ρ‘‰l¦ š∅Β ο,>ψ¦ !ϑ·
×≈.Β οθ´Š>l¦ !´‹Ρ‘‰l¦ ’· ο,>ψ¦ ω| ≅‹l· ∩⊂∇∪

Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila
dikatakan kepadamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada
jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di
tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia
sebagai ganti kehidupan di Akhirat? Padahal kenikmatan
hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat
hanyalah sedikit.

Seterusnya pada ayat 55 Surah At-Taubah, Allah
Subhanahu Wa Ta’ala berfirman yang maksudnya,

Ÿξ· i¯.>-. `Ογl≡´θΒ¦ ω´ρ ¯Νδ‰≈lρ¦ !ϑΡ| ‰ƒ,`ƒ ´<¦ Ν·κ´.‹-`‹l !κ. ’·
οθ´Š>l¦ !´‹Ρ‘‰l¦ _δ“.´ρ ¯Ν·κ.±Ρ¦ ¯Νδ´ρ βρ`,±≈´ ∩∈∈∪

Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik
hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi)
harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam
kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka,
sedang mereka dalam keadaan kafir.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
313
Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan
perumpamaan tentang kehidupan Dunia ini menerusi
Firmannya dalam surah Yunus ayat 24 yang bermaksud,

!ϑΡ| `≅.Β οθ´‹>l¦ !´‹Ρ‘‰l¦ ™!ϑ´ «≈´Ζl“Ρ¦ ´Β ™!ϑ´.l¦ 1l.>!· .«.
.!.Ρ ¯‘N¦ !´ϑΒ `≅´!ƒ '!Ζl¦ `Ο≈-ΡN¦´ρ ´_.> ¦Œ| .‹>¦ `¯‘N¦
!γ·`,>`— ·Ψ−ƒ—¦´ρ ∅L´ρ !γlδ¦ ¯Ν·κΞ¦ šχρ'‘‰≈· !κ¯.l. !γ9.¦ !Ρ'¸¯∆¦ ξ‹l
ρ¦ ¦´‘!κΞ !γ≈´Ζl->· ¦´‰Š.> βl´ ¯Νl š∅-. ΒN!. il≡‹´ `≅´.±Ρ
·≈ƒψ¦ Θ¯θ1l βρ`,÷±.ƒ ∩⊄⊆∪

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah
seperti air (hujan) yang Kami turunkan dan langit, lalu
tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman
bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang
ternak. hingga apabila bumi itu telah sempurna
keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya dan
pemilik-permliknya mengira bahwa mereka pasti
menguasasinya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di
waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanam-
tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit,
seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah
Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada
orang-orang berfikir.

Perhiasan maksudnya, bumi yang indah dengan
gunung-gunung dan lembah-lembahnya telah menghijau
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
314
dengan tanam-tanamannya dan dapat memetik hasilnya.
Perumpamaan kehidupan Dunia seperti air dijelaskan lagi
oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam Surah Al-Kahfi ayat
45 yang bermaksud,

`.¸.¦´ρ Μλ Ÿ≅:Β οθ´Š>'¦ !´‹Ρ‘‰l¦ ™!ϑ´ «≈Ψl“Ρ¦ ´Β ™!ϑ´.l¦ 1l.>!·
.«. V!.Ρ ¯‘N¦ ~..!· !ϑ‹:δ νρ'‘‹. ~≈ƒ¯,l¦ βl´´ρ ´<¦ ’ls ≅´
™`_: ¦´‘‰.1•Β ∩⊆∈∪

Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia),
kehidupan dunia sebagai air hujan yang Kami turunkan dari
langit, Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di
muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering
yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah, Maha Kuasa
atas segala sesuatu.

Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman pada
ayat 46 dalam surah Al-Kahfi yang bermaksud,

`Α!ϑl¦ βθ`Ζ.l¦´ρ π´Ζƒ— οθ´Š>l¦ !´‹Ρ‘‰l¦ ·≈´Š1≈.l¦´ρ ·≈>l≈¯.l¦ ¸¯.> ‰Ζs
i.´‘ !.¦´θ. ¸¯.>´ρ ξΒ¦ ∩⊆∉∪

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan Dunia
tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik
pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi
harapan.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
315
Dalam Surah Al-Hadid ayat 20, Allah subhanahu Wa
Ta’ala berfirman yang maksudnya,

¦θϑls¦ !ϑΡ¦ οθ´‹>l¦ !´‹Ρ‘‰l¦ '.-l θλ´ρ π´Ζƒ—´ρ ´,>!±.´ρ ¯Ν>Ψ.. ",.l>.´ρ ’·
Α≡´θΒN¦ ‰≈lρN¦´ρ ≅:ϑ´ ±‹s .>s¦ ´‘!±>l¦ …«.!.Ρ ¯Ν. ~‹κ´‰ «1´¸.·
¦´,±`.`Β ¯Ν. `βθ>ƒ !ϑ≈L`> ’·´ρ ο,>ψ¦ '.¦‹s ‰ƒ‰: ο,±-Β´ρ ´Β ´<¦
β≡´θ.‘´ρ !Β´ρ οθ´‹>l¦ !´‹Ρ‘$!¦ ω| ×≈.Β ‘ρ`,-l¦ ∩⊄⊃∪

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan Dunia ini
hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan
dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan
tentang banyaknya harta dan anak-anak, seperti hujan yang
tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; kemudian
tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat warnanya
kuning kemudian menjadi hancur dan di Akhirat (nanti) ada
azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaanNya,
dan kehidupan Dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan
yang menipu.

Maka, Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah
memperingatkan manusia menerusi FirmanNya dalam Surah
Luqman ayat 33 yang bermaksud,

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
316
!κš‰!≈ƒ '!Ζl¦ ¦θ1.¦ ¯Ν>−.´‘ ¦¯θ:>¦´ρ !´Β¯θƒ ω ”“>† $!¦´ρ s .ν‰l´ρ
Ÿω´ρ Šθl¯θΒ ´θδ —l> s .ν$!¦´ρ !↔‹: ´χ| ‰s´ρ ´<¦ ´_> Ÿξ·
`Ν÷Ρ¯,-. οθ´‹>l¦ !´‹Ρ‘‰l¦ Ÿω´ρ Ν÷Ρ¯,-ƒ ´<!. '‘ρ`,-l¦ ∩⊂⊂∪

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah
suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat
menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula)
menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah
adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia
memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan)
memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah.

Namun, perkara yang paling utama dalam kehidupan
di Alam Dunia ini adalah Ma’rifat Allah yakni mengenal
siapakah Tuhan yang disebut Allah itu? Allah adalah Tuhan
Semesta Alam dan kita adalah hamba-hambaNya dari
kalangan makhluk-makhluk ciptaanNya. Tugas kita sebagai
hamba adalah mengenalinya dengan seakrab yang mungkin
dan menunaikan ketaatan pengabdian dan kehambaan kita
terhadapNya. Allah berfirman dalam Surah Az-Zariyat ayat 56
yang bermaksud:

!Β´ρ ·1l> ´>'¦ ´ΡN¦´ρ ω| βρ‰.-´‹l ∩∈∉∪

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan
supaya mereka mengabdi kepadaKu.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
317
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Al-
Hujurat ayat 13,

!κš‰!≈ƒ '!Ζl¦ !Ρ| />≈Ψ1l > Β ,´Œ _.Ρ¦´ρ ¯Ν>≈Ψl ->´ρ !.θ`-: Ÿ≅←!.·´ρ
¦θ·´‘!-.l β| ¯/>Β,é¦ ‰Ψs ´<¦ ¯Ν>91.¦ β| ´<¦ Λ.ls ¸..> ∩⊇⊂∪

Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling
taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Menyedari.

FirmanNya lagi di dalam Surah Al-Insan ayat 1 – 3
yang bermaksud,

¯≅δ ’.¦ ’ls ≈.ΣN¦ _.> ´Β ,δ$!¦ ¯Νl >ƒ !↔‹: ¦´‘θ´‹Β ∩⊇∪

Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa,
sedang Dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat
disebut?

!Ρ| !Ψ1l> ´≈.ΣN¦ Β π±LœΡ ~!:Β¦ «‹l.¯.Ρ «≈Ψl->· !-‹ϑ™ ¦´¸...
∩⊄∪

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
318
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes
mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan
perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan Dia
mendengar dan melihat.

!Ρ| «≈´Ζƒ‰δ Ÿ≅‹.´.l¦ !Β| ¦´,´!: !Β|´ρ ¦´‘θ±´ ∩⊂∪

Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus;
ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.

HIDUP DAN MATI

HIDUP bererti hayat dan mati bererti maut. Allah Subhanahu
Wa Ta’ala yang menciptakan kehidupan dan Allah Subhanahu
Wa Ta’ala jugalah yang menciptakan kematian. Dialah Zat
yang menghidupkan dan memberikan kehidupan dan Dialah
juga Zat yang tidak mati dan mematikan segala yang telah
dihidupkanNya.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Ali
Imran ayat 156,

!κš‰!≈ƒ _·%!¦ ¦θ`ΨΒ¦´™ Ÿω ¦θΡθ>. _·%!l´ ¦ρ`,±´ ¦θl!·´ρ ¯ΝγΡ≡´θ>N ¦Œ|
¦θ.´¸Ÿ. ’· ¯‘N¦ ρ¦ ¦θΡl´ ““s ¯θl ¦θΡl´ !Ρ‰Ψs !Β ¦θ.!Β !Β´ρ ¦θl.·
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
319
Ÿ≅->´Šl ´<¦ il≡Œ ο´¸. > ’· ¯Νκ.θl· ´<¦´ρ .‘>† ·‹.‡´ρ ´<¦´ρ !ϑ.
βθlϑ-. ¸... ∩⊇∈∉∪

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti
orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang
mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka
Mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka
berperang: "Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah
mereka tidak mati dan tidak dibunuh," akibat (dari
Perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah
menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati
mereka. Dan Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah
melihat apa yang kamu kerjakan.

FirmanNya lagi dalam surah Al-A’raf ayat 158,

¯≅· !㕃!≈ƒ Z!Ζl¦ ’Τ| `Αθ™´‘ ´<¦ ¯Ν÷¯‹l| !´-ŠΗ- “%!¦ …«l l`Β
.≡´θ≈ϑ´.l¦ ¯‘N¦´ρ ω «≈l| ω| ´θδ .‘`>`ƒ ·‹ϑ`ƒ´ρ ¦θ`ΨΒ!↔· ´<!.
&!θ™´‘´ρ ¯_.Ψl¦ ¯’¯ΓN¦ ”%!¦ ∅Βσ`ƒ ´<!. .«.≈ϑlŸé´ρ νθ`-..¦´ρ
¯Ν÷l-l šχρ‰.γ. ∩⊇∈∇∪

Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan
Allah kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai
kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak
disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan,
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
320
Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi
yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-
kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya
kamu mendapat petunjuk".

Dalam Surah Al-Mukminun ayat 80, Allah Subhanahu
Wa Ta’ala berfirman yang bermaksud,

´θδ´ρ “%!¦ .‘>† ·‹ϑ`ƒ´ρ `&!´ρ .≈l.>¦ ≅‹l¦ ‘!γΖl¦´ρ Ÿξ·¦ šχθl1-.
∩∇⊃∪

Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah
yang (mengatur) pertukaran malam dan siang. Maka apakah
kamu tidak menggunakan akalmu untuk memahaminya?
Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala lagi dalam Surah
Al-Hijr ayat 23 yang bermaksud,

!Ρ|´ρ `>´Ζl ._=Υ ·‹ϑΡ´ρ >Υ´ρ βθ.‘≡´θl¦ ∩⊄⊂∪

Dan sesungguhnya benar-benar Kamilah yang menghidupkan
dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi.

Kehidupan di Dunia Allah Ta’ala jadikan sebagai laluan
untuk menuju kehidupan Barzakh Qubur dan seterusnya
kehidupan Akhirat yang panjang. Untuk menghayati maksud
sebenar manusia dihantar ke Dunia, seseorang itu hendaklah
kembali kepada pedoman Allah dan Rasul iaitu menerusi
petunjuk Al-Quran dan Al-Hadits dan mengamalkannya di
dalam kehidupan sepertimana Sunnah yang telah diajarkan
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
321
oleh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam.

Jika seseorang itu mengambil petunjuk selain dari
petunjuk Allah dan Rasul, ianya tidak akan membawanya ke
arah kejayaan yang hakiki. Sebagai seorang yang Muslim dan
Mukmin lagi Muhsin, seseorang itu perlu sentiasa hidup
dalam menghayati Kebesaran Allah dan Kemuliaan Sunnah
Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Sunnah adalah
cara kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
dalam setiap hal dan keadaan sebagai persediaan kita
menghadapi maut kerana sesungguhnya setiap yang hidup
pasti akan mati.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam Surah Ali
Imran ayat 185 yang bermaksud,

‘≅´ ±Ρ π1←¦Œ .¯θRQ¦ !ϑΡ|´ρ šχ¯θ·´θ. ¯Νé´‘θ`>¦ Π¯θƒ πϑ≈´Š1l¦
ϑ· ~“>`— s ‘!Ψl¦ Ÿ≅>Š¦´ρ πΨ>l¦ ‰1· —!· !Β´ρ οθ´Š⇔l¦ !´‹Ρ‘$!¦ ω|
×≈.Β ‘ρ`,-l¦ ∩⊇∇∈∪

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan
sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan
pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan
dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah
beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah
kesenangan yang memperdayakan.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
322
Allah menjadikan kehidupan Dunia ini sebagai tempat
ujian sepertimana firmanNya dalam Surah Al-Mulk ayat 1 dan
2 yang bermaksud,

ì,≈.. “%!¦ ν‰´‹. ilϑl¦ ´θδ´ρ ’ls ≅´ ™`_: ',ƒ‰· ∩⊇∪

Maha Suci Allah yang di tanganNyalah segala kerajaan, dan
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

“%!¦ _l> .¯θϑl¦ οθ´‹>'¦´ρ ¯Ν´´θl¯.´‹l ¯/>•ƒ¦ .>¦ ξ´Κs ´θδ´ρ '“ƒ•-l¦
'‘θ±-l¦ ∩⊄∪

Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu,
siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan Dia Maha
Perkasa lagi Maha Pengampun,

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berpesan kepada orang-
orang yang beriman dalam Surah Ali Imran ayat 102 yang
bermaksud,

!κš‰!≈ƒ _·%!¦ ¦θ`ΨΒ¦´™ ¦θ1.¦ ´<¦ _> .«.!1. Ÿω´ρ _∫θ.· ω| Ν.Ρ¦´ρ βθϑl`.•Β
∩⊇⊃⊄∪

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali
kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
323
Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman
dalam Surah Al-Baqarah ayat 28 yang bermaksud,

.‹´ šχρ`,±>. ´<!. ¯Ν.Ψé´ρ !´.≡´θΒ¦ ¯Ν÷≈´Š>!· ¯Ν. ¯Ν>.‹ϑ`ƒ ¯Ν.
¯Ν>‹‹>† ¯Ν. «Šl| šχθ`->¯,. ∩⊄∇∪

Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya
mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu
dimatikan dan dihidupkanNya kembali, kemudian
kepadaNyalah kamu dikembalikan?

Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman
pada Surah Al-Baqarah ayat 56 yang bermaksud,

¯Ν. Ν>≈Ψ:-. ∅Β ‰-. ¯Ν>.¯θΒ ¯Ν÷l-l βρ`,>:· ∩∈∉∪

Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati,
supaya kamu bersyukur.

Yang dimaksud dengan mati di sini menurut sebagian
Mufassirin ialah mati yang sebenarnya, dan menurut sebagian
yang lain ialah, pengsan akibat sambaran halilintar.

Terdapat juga golongan yang menafikan kewujudan
Alam Barzakh kerana menganggap jasad yang telah
dikebumikan akan hancur menjadi tanah semula. Mereka
menafikan tentang hari kebangkitan sesudah mati. Mereka
tidak menyedari kewujudan Ruh dalam diri mereka dan
menafikan segala yang bersifat Ruhaniah atau mungkin saja
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
324
kerana mereka takut untuk menghadapi Hari Perhisaban di
Padang Mahsyar dalam kehidupan di Akhirat kelak.

Kebanyakan manusia itu membantah peraturan yang
telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala kepada
mereka. Kebanyakan manusia juga mengingkari tentang
kehidupan sesudah mati di mana semua manusia akan
dibangkitkan dari kubur mereka masing-masing pada Hari
Qiyamat kelak. Di kalangan manusia ada yang meyakini
kebenaran Hari Kebangkitan dari kubur dan kebanyakan
manusia meraguinya. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman
di dalam Surah Al-Hajj pada ayat 5 yang bermaksud,

!㕃!≈ƒ '!Ζl¦ β| `Ο.Ζ´ ’· .ƒ´‘ ´Β ±-.l¦ !Ρ¦· />≈Ψ1l> Β .¦,. ¯Ν.
Β π±LœΡ ¯Ν. Β π1l. ¯Ο. Β π-.•Β π1lƒ’Χ ¸¯.s´ ρ π1lƒΧ _..`Ψl ¯Ν>l
”,1Ρ´ρ ’· Θl>¯‘N¦ !Β '™!:Σ ´’|| ≅>¦ ‘¯Κ.•Β ¯Ν. ¯Ν>`>,ƒΥ ξ±L ¯Ο.
¦θ-l¯..l ¯Νé´‰:¦ Ν÷ΖΒ´ρ Β †·´θ.`ƒ Ν÷ΖΒ´ρ Β –Š,`ƒ ´’|| ΑŒ¯‘¦
,ϑ`-l¦ Ÿξ‹÷l ´Νl-ƒ Β ‰-. Νl. !↔‹: “,.´ρ š⇓¯‘N¦ ο‰Β!δ ¦Œ¦·
!´Ζl“Ρ¦ !γŠl. ´™!ϑl¦ .”.δ¦ ·.´‘´ρ ·..Ρ¦´ρ Β ≅é ~ρ— ~Šγ. ∩∈∪

Wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang
kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) sesungguhnya
Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari
setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
325
segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak
sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami
tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai
waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan
kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur)
kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu
ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang
dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak
mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah
diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian
apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi
itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-
tumbuhan yang indah.

Bermula dari bangun tidur sehingga ke masuk tidur,
dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki seharusnya
dihiasi dengan amalan Sunnah. Untuk kehidupan di Dunia
seseorang itu amat memerlukan ilmu pengetahuan. Ilmu
Duniawi untuk urusan Dunia dan Ilmu Agama untuk urusan
Dunia dan Akhirat. Ilmu Duniawi ini ada berbagai macam
untuk kita mengetahui tentang hakikat segala macam benda
dan perkara. Barangsiapa yang melihat bukti-bukti Kebesaran
Allah dalam ilmu-ilmu Duniawi tersebut, maka dia akan
beroleh petunjuk dan sebaliknya jika dia menafikan
kewujudan Tuhan, penghasilan ilmunya akan buntu tanpa
jawapan.

Bagi mengurus kehidupan di Dunia seseorang itu perlu
menggunakan segala kebijaksaannya untuk memperolehi
rezeki, mendapatkan tempat perlindungan, kenderaan dan
pengangkutan serta isteri dan anak-anak kerana kesemuanya
itu merupakan keperluan asas bagi jasmani dan emosi. Rezeki
boleh dicari menerusi perniagaan, pertanian, bekerja dan
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
326
sebagainya manakala untuk keperluan emosi, dia boleh
berkahwin dengan mana-mana wanita yang halal untuk
dinikahi bagi menghasilkan zuriat-zuriat yang akan
menyejukkan matanya.

Segala aturan kehidupan dan panduan untuk
menempuh kehidupan di Dunia telah Allah Subhanahu Wa
Ta’ala berikan menerusi Kitab SuciNya Al-Quran dan
menerusi kehidupan amali Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Segala
larangan dan tegahan juga ada dinyatakan di dalamnya selain
perintah dan hukum-hakam. Maka hendaklah seseorang Salik
itu sentiasa membaca Kitab Al-Quran dan fahamkan isi
kandungannya untuk diamalkan di dalam kehidupan. Di
samping itu sentiasa beramal dengan amalan Sunnah Nabi
dan berusaha menghidupkan amalan Sunnah Nabi dalam
keluarga dan masyarakat. Kehidupan Dunia adalah singkat
bagi setiap yang bernyawa kerana setiap yang bernyawa pasti
akan mati dan mati adalah sesuatu yang pasti bagi setiap yang
bernyawa. Setelah menjalani kehidupan Dunia dari bayi
menjadi kanak-kanak lalu menjadi budak kemudian menjadi
remaja lalu menjadi ‘aqil dan baligh seterusnya menjadi
seorang yang dewasa. Setelah cukup tempoh dewasa, dia akan
menjadi tua dan menanti saat kematian datang menjemput.

Hendaklah kita sentiasa berusaha memperbaiki mutu
amalan kita yang zahir dan yang batin dengan penuh
keikhlasan dan Istiqamah demi mengharapkan
KeredhaanNya. Perjalanan peringkat kehidupan manusia
adalah kejadian yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu
Wa Ta’ala dan Dialah juga yang mengurniakan nyawa dalam
kehidupan dan bahawa sesungguhnya setiap yang bernyawa
pasti akan mati.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
327
Kematian adalah Haq yang mana setiap yang hidup
pasti akan menempuhinya kecuali Zat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala Yang Maha Hidup lagi Kekal Abadi. Kematian juga
merupakan suatu kejadian yang telah ditetapkan oleh Allah
dan Dialah yang menjadikannya sebagai suatu peringatan
kepada manusia bahawa kehidupan di Dunia ini adalah
bersifat sementara, main-main, senda gurau dan tipu daya
belaka. Setiap yang hidup akan mati dan evolusi akan silih
berganti. Musim berubah dan keturunan manusia
berkembang biak dan bercambah kerana alam adalah bersifat
baharu dan sentiasa berubah-ubah. Ajal kematian adalah
pintu untuk menempuh Alam Barzakh dan saat serta
waktunya telahpun menjadi suatu ketetapan dari Allah
Subhanahu Wa Ta’ala dan seorang pun tidak dapat melarikan
diri darinya.

Untuk mendapatkan kehidupan yang baik serta dalam
pemeliharaan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta’ala maka
hendaklah seseorang manusia beriman dan taat kepada Allah
Tuhan Penciptanya dan mengambil petunjuk dari kehidupan
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam. Maka hendaklah sentiasa berpegang kepada
ajaran-ajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu
Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Al-Jumu’ah ayat 8 yang
bermaksud,

¯≅· β| .¯θϑl¦ “%!¦ šχρ”,±. «ΖΒ …«Ρ¦· ¯Ν÷‹1≈l`Β ¯Ο. βρ–Š,. ’||
Οl≈s .‹-l¦ ο‰≈γ:l¦´ρ Ν>`⁄.⊥`‹· !ϑ. Λ.Ζ´ βθlϑ-. ∩∇∪

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
328
Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari
daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan
menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada
(Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia
beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".

Di dalam Surah An-Nisa ayat 78, Allah Subhanahu Wa
Ta’ala berfirman yang bermaksud,

!ϑΨƒ¦ ¦θΡθ>. `Νœ>´‘‰`ƒ ´V¯θϑl¦ ¯θl´ρ Λ.Ζ´ ’· ~ρ`,. ο‰¯‹:•Β β|´ρ
¯Νγ¯... π´Ζ.> ¦θlθ1ƒ .ν‹≈δ Β ‰Ζs ´<¦ β|´ρ ¯Νγ¯... π∞¯Š™ ¦θlθ1ƒ
.ν‹≈δ Β ì‰Ζs ¯≅· ¨≅´ Β ‰Ζs ´<¦ Α!ϑ· ™ωσ≈δ Θ¯θ1l¦ Ÿω
βρŠl>ƒ βθγ1±ƒ !:ƒ‰> ∩∠∇∪

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan
kamu, meskipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi
kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka
mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka
ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini
(datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)". Katakanlah:
"Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa orang-
orang itu (orang munafik) Hampir-hampir tidak memahami
pembicaraan sedikitpun?

Kemenangan dalam peperangan atau rezki. Pelajaran
dan nasihat-nasihat yang diberikan. Pada ayat 145 Surah Ali
Imran, Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman yang
bermaksud,
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
329
!Β´ρ β!Ÿé ±´Ζl β¦ .θϑ. ω| βŒ¦. ´<¦ !´.≈.´ ξ¯>σ•Β ∅Β´ρ Š,`ƒ
´.¦´θ. !´‹Ρ‘‰l¦ .«.σΡ !κ.Β Β´ρ Š,`ƒ ´.¦´θ. ο,>ψ¦ .«.σΡ !κ.Β
““>´Ζ™´ρ _·,>≈:l¦ ∩⊇⊆∈∪

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan
izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan
waktunya. barang siapa menghendaki pahala Dunia, niscaya
Kami berikan kepadanya pahala Dunia itu, dan barang siapa
menghendaki pahala Akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya
pahala Akhirat itu. dan Kami akan memberi balasan kepada
orang-orang yang bersyukur.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah
An-Nahl ayat 61 yang bermaksud,

¯θl´ρ ‹>¦σ`ƒ ´<¦ ´!Ζl¦ /Sϑl´L. !Β ì,. !κ¯.l. Β π−.¦Š >≈l´ρ ¯Νδ`,>σ`ƒ
´’|| ≅>¦ ‘¯Κ.•Β ¦Œ¦· ´™l> `Ογl>¦ Ÿω šχρ`,‚↔.`.ƒ πs!™ Ÿω´ρ
βθ`Β‰1.`.„ ∩∉⊇∪


Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya,
niscaya tidak akan ditinggalkanNya di muka bumi
sesuatupun dari makhluk yang melata, tetapi Allah
menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang
ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya (yang
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
330
ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat
mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula)
mendahulukannya.

Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
bersabda yang mafhumnya,
“Apabila telah sampai ajal seseorang itu maka akan
masuklah satu kumpulan Malaikat ke dalam lubang-lubang
kecil dalam badan dan kemudian mereka menarik Ruhnya
melalui kedua-dua telapak kakinya sehingga sampai ke
lutut. Setelah itu datang pula sekumpulan Malaikat yang
lain masuk menarik Ruh dari lutut hingga sampai ke perut
dan kemudiannya mereka keluar. Datang lagi satu
kumpulan Malaikat yang lain masuk dan menarik Ruhnya
dari perut hingga sampai ke dada dan kemudiannya mereka
keluar. Dan akhir sekali datang lagi satu kumpulan
Malaikat masuk dan menarik Ruh dari dadanya hingga
sampai ke kerongkong dan itulah yang dikatakan saat nazak
orang itu.”

Seterusnya Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam bersabda yang mafhumnya,
“Jika orang yang nazak itu orang yang beriman, maka
Malaikat Jibrail ‘Alaihissalam akan menebarkan sayapnya
yang di sebelah kanan sehingga orang yang nazak itu dapat
melihat kedudukannya di Syurga. Apabila orang yang
beriman itu melihat Syurga, maka dia akan lupa kepada
orang yang berada di sekelilingnya. Ini adalah kerana sangat
rindunya pada Syurga dan melihat terus pandangannya
kepada sayap Jibrail ‘Alaihissalam. Jika orang yang nazak
itu orang Munafik, maka Jibrail ‘Alaihissalam akan
menebarkan sayap di sebelah kiri. Maka orang yang nazak
itu dapat melihat kedudukannya di neraka dan dalam masa
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
331
itu orang itu tidak lagi melihat orang di sekelilingnya. Ini
adalah kerana terlalu takutnya apabila melihat Neraka yang
akan menjadi tempat tinggalnya.”

Dinyatakan dalam Hadits bahawa apabila Allah
Subhanahu Wa Ta’ala mengkehendaki seorang Mukmin itu
dicabut nyawanya maka datanglah Malaikat Maut. Apabila
Malaikat Maut hendak mencabut Ruh orang Mukmin itu dari
arah mulut maka keluarlah zikir dari mulut orang Mukmin itu
dengan berkata,
“Tidak ada jalan bagimu mencabut rohongan ini
melalui jalan ini kerana orang ini sentiasa menjadikan
lidahnya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala”.

Setelah Malaikat Maut mendengar penjelasan itu maka
dia pun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan
menjelaskan apa yang diucapkan oleh lidah orang Mukmin
itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman yang
bermaksud,
“Wahai Malaikat Maut, kamu cabutlah Ruhnya dari
arah lain.”

Sebaik sahaja Malaikat Maut mendapat perintah Allah
Subhanahu Wa Ta’ala, maka Malaikat Maut pun cuba
mencabut Ruh orang Mukmin dari arah tangan. Tapi
keluarlah sedekah dari arah tangan orang Mukmin itu,
keluarlah usapan kepala anak-anak yatim dan keluarlah
penulisan ilmu. Maka berkata tangan,
“Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut Ruh orang
Mukmin dari arah ini kerana tangan ini telah mengeluarkan
sedekah, tangan ini mengusap kepala anak-anak yatim dan
angan ini menulis ilmu pengetahuan.”

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
332
Oleh kerana Malaikat Maut gagal untuk mencabut Ruh
Orang Mukmin dari arah tangan maka Malaikat Maut cuba
pula dari arah kaki. Malangnya Malaikat Maut juga gagal
melakukannya sebab kaki berkata,
“Tidak ada jalan bagimu dari arah ini kerana kaki ini
sentiasa berulang alik mengerjakan Solat dengan berjemaah
dan kaki ini juga berjalan menghadiri majlis-majlis ilmu.”

Apabila gagal Malaikat Maut mencabut Ruh orang
Mukmin dari arah kaki, maka Malaikat Maut cuba pula dari
arah telinga. Sebaik sahaja Malaikat Maut menghampiri
telinga maka telinga pun berkata,
“Tidak ada jalan bagimu dari arah ini kerana telinga
ini sentiasa mendengar bacaan Al-Quran dan zikir.”

Akhir sekali Malaikat Maut cuba mencabut Ruh orang
Mukmin dari arah mata tetapi baru saja hendak menghampiri
mata maka berkatalah mata,
“Tidak ada jalan bagimu dari arah ini sebab mata ini
sentiasa melihat beberapa Mushaf dan kitab-kitab dan mata
ini sentiasa menangis kerana takutkan Allah.”

Setelah gagal, maka Malaikat Maut kembali kepada
Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa
Ta’ala berfirman yang bermaksud,
“Wahai MalaikatKu, tulis AsmaKu di telapak
tanganmu dan tunjukkan kepada Ruh orang yang beriman
itu.” Sebaik sahaja mendapat perintah dari Allah Subhanahu
Wa Ta’ala, maka Malaikat maut menghampiri Ruh orang
beriman itu dan menunjukkan Asma Allah Subhanahu Wa
Ta’ala. Sebaik sahaja melihat Asma Allah dan cintanya kepada
Allah Subhanahu Wa Ta’ala, maka keluarlah Ruh tersebut dari
arah mulut dengan tenang. Menurut Hadits yang
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
333
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abi Dunya
Rahmatullah ‘alaihima bahawa Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah
bersabda,
“Secerdik cerdik manusia adalah yang terbanyak
ingatannya kepada kematian serta yang terbanyak
persiapannya untuk menghadapi kematian itu. Mereka
itulah orang-orang yang benar-benar cerdik dan mereka
pergi ke Alam Baqa dengan membawa kemuliaan Dunia
serta kemuliaan Akhirat.”

Ibnu Abi Dunya Rahmatullah ‘alaih telah
meriwayatkan sebuah Hadits bahawa Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah
bersabda,
“Perbanyakkanlah mengingat kematian kerana yang
sedemikian itu akan menghapuskan dosa dan menyebabkan
timbulnya kezuhudan di Dunia.”

Imam Tabrani dan Imam Baihaqi Rahmatullah
‘alaihima telah meriwayatkan sebuah Hadits bahawa Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam telah bersabda,
“Cukuplah kematian itu sebagai penasihat.”

Imam At-Tirmizi Rahmatullah ‘alaih telah
meriwayatkan sebuah Hadits bahawa Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah
bersabda,
“Perbanyakkanlah mengingat sesuatu yang
melenyapkan segala macam kelazatan.”


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
334
5. ALAM BARZAKH QUBUR

ALAM Barzakh adalah Alam Qubur atau kubur iaitu alam
sesudah mati. Banyak Hadits yang mengkhabarkan tentang
keperitan azab yang tersedia di Alam Barzakh. Kubur akan
menjadi tempat yang sempit bagi mereka yang munafiq, kafir
dan tidak beriman sebaliknya akan menjadi sebuah taman dari
taman-taman Syurga bagi orang-orang yang beriman dan
beramal soleh. Alam Kubur merupakan tahap pertama
kehidupan Akhirat dan sesiapa yang selamat dalam
kehidupan kubur, maka akan selamatlah dirinya dalam
kehidupan Akhirat yang seterusnya iaitu di Mahsyar, Mizan
dan Sirat.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah
‘Abasa pada ayat 18 hingga 22 yang bermaksud,

Β ´“¦ ™`_: …«1l> ∩⊇∇∪ Β π±LœΡ …«1l> …ν´‘´‰1· ∩⊇'∪ ¯Ν. Ÿ≅‹.´.l¦
…ν´¸œ.„ ∩⊄⊃∪ ¯Ν. …«.!Β¦ …ν´¸ .·!· ∩⊄⊇∪ ¯Ν. ¦Œ| ´™!: …ν´¸ :Σ¦ ∩⊄⊄∪

Dari apakah Allah telah menciptakannya? Dari setitis Mani
Allah telah menciptakannya lalu menentukan Qadar baginya.
Kemudian Dia memudahkan jalannya. Kemudian Dia
mematikannya dan memasukkannya ke dalam Kubur.
Kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya
kembali.

Yang dimaksudkan dengan menentukan Qadar ialah
menentukan tahap-tahap kejadiannya, umurnya, rezekinya
dan nasibnya. Memudahkan jalan bermaksud memudahkan
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
335
kelahirannya atau memberi persediaan kepadanya untuk
menjalani jalan yang benar atau jalan yang sesat.

Di dalam Surah At-Takatsur yang terdiri dari 8 ayat,
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman yang maksudnya,

`Ν>9γl¦ `,.l>−.l¦ ∩⊇∪ _.> `Λn¯‘`— ,.!1ϑl¦ ∩⊄∪ ξ´ š’θ™ βθϑl-. ∩⊂∪
¯Ν. ξ´ ∃θ™ βθϑl-. ∩⊆∪ ξ´ ¯θl βθϑl-. ´Νl. _.1´‹l¦ ∩∈∪
´χ`ρ´¸.l ´ΟŠ>>'¦ ∩∉∪ ¯Ο. !κΞ`ρ´¸.l š_.s _.1´‹l¦ ∩∠∪ ¯Ο. ´l↔`..l
‹≥Β¯θƒ s ΟŠ-Ζl¦ ∩∇∪

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu
masuk ke dalam Kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan
mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu,
kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu jika kamu
mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Nescaya kamu
benar-benar akan melihat Neraka Jahim. Dan sesungguhnya
kamu benar-benar akan melihatnya dengan penglihatan yang
yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu
tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di Dunia
itu.

Bermegah-megahan bermaksud dalam soal banyak
harta, anak, pengikut, kemuliaan, dan seumpamanya telah
melalaikan kamu dari ketaatan. ‘Ainul Yaqin artinya melihat
dengan mata kepala sendiri sehingga menimbulkan keyakinan
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
336
yang kuat. Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam Surah
Al-Haj ayat 7 yang bermaksud,

β¦´ρ πs!´.l¦ π´Š.¦´™ ω .ƒ´‘ !κ.· ´χ¦´ρ ´<¦ ±-¯.ƒ Β ’· ‘θ.1l¦ ∩∠∪

Dan sesungguhnya hari Qiyamat itu pasti datang, tidak ada
keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah membangkitkan
semua orang yang ada di dalam Kubur.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam Surah Al-
‘Adiyat ayat 9 yang bermaksud,

Ÿξ·¦ `Νl-ƒ ¦Œ| ´¸.-. !Β ’· ‘θ.1l¦ ∩'∪

Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa
yang ada di dalam Kubur.

FirmanNya lagi dalam Surah Al-Infitar ayat 4 yang
bermaksud,
¦Œ|´ρ '‘θ.1l¦ .´¸.-. ∩⊆∪

Dan apabila Kubur dibongkarkan.
FirmanNya dalam Surah Fatir ayat 22 yang bermaksud,

!Β´ρ “θ.`.„ '™!´‹>N¦ Ÿω´ρ ´V≡´θΒN¦ β| ´<¦ ×ϑ`.„ Β '™!:„ !Β´ρ ·Ρ¦
×ϑ`.ϑ. Β ’· ‘θ.1l¦ ∩⊄⊄∪
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
337
Dan tidaklah sama orang-orang yang hidup dan orang-orang
yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran
kepada siapa yang dikehendakiNya dan kamu sekali-kali
tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam Kubur dapat
mendengar.

Maksudnya Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam tidak dapat memberi
petunjuk kepada orang-orang Musyrikin yang telah mati
hatinya. FirmanNya dalam Surah Taubah ayat 84 yang
bermaksud,

Ÿω´ρ ≅.. ´’ls ‰>¦ Ν·κ.Β .!Β ¦´‰.¦ Ÿω´ρ ¯Ν1. ’ls .ν¸¯.· ¯Ν·κΞ| ¦ρ`,±´
´<!. .&!θ™´‘´ρ ¦θ.!Β´ρ ¯Νδ´ρ šχθ1.≈· ∩∇⊆∪

Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan
(jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah
kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka
telah kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka mati
dalam keadaan fasik.

FirmanNya dalam Surah Taha ayat 124 yang
bermaksud,
Β´ρ ´,s¦ s “,éŒ β¦· …`&! π:Š-Β l>Ψ. …ν`,:>Υ´ρ ´Θ¯θƒ
πϑ≈´Š1l¦ ‘ϑs¦ ∩⊇⊄⊆∪

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
338
Dan barangsiapa berpaling dari peringatanKu, maka
sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami
akan menghimpunkannya pada hari Qiyamat dalam keadaan
buta.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam ketika mentafsirkan ayat yang
tersebut di atas bersabda,
“Iaitu siksa orang kafir di dalam kubur. Dan demi Zat
yang jiwaku berada pada genggaman KekuasaanNya,
bahawasanya Dia menguasakan 99 Tanin. Tahukah kamu
semua apakah Tanin itu? Tanin adalah 99 ular yang setiap
ular mempunyai sembilan kepala yang menyembur dan
menyakari orang kafir hingga Hari Qiyamat dan dia akan
digiring dari kuburnya dalam keadaan buta.”

Sekali peristiwa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam tiba di Masjid. Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam melihat sekumpulan manusia yang sedang
bersenda gurau dan bergelak ketawa lantas Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
bersabda,
“Jika sekiranya kamu senantiasa mengingat akan
maut maka sudah tentu tidak akan terjadi sedemikian ini.
Tiada suatu hari pun di mana Kubur tidak mengatakan
bahawa, “Aku adalah tempat sesalan dan gundah gulana.
Aku adalah tempat pensunyian. Aku adalah rumah bagi
binatang-binatang melata.” Apabila seorang Mukmin
dikebumikan maka Kubur menyambutnya dengan baik dan
berkata kepadanya, “Selamat datang, alangkah bagusnya
kau telah datang kepadaku. Di antara mereka yang tinggal
di permukaanku, kaulah yang paling ku cintai. Kini kau
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
339
telah diserahkan kepadaku, nescaya aku bertindak baik
terhadapmu.” Kemudian Kubur diperluaskan sehingga
sejauh matanya memandang, terbukalah padanya pintu
Syurga dari mana dia merasai hawa dan keharuman Syurga.
Sebaliknya apabila seorang yang berdosa dikebumikan
maka Kubur menyambutnya dengan berkata, “Alangkah
celakanya dan nahasnya kamu datang kepadaku, apakah
gunanya kamu datang kepadaku? Di antara mereka yang
tinggal di permukaanku, kaulah yang paling aku benci. Kini
kau telah diserahkan kepada aku, maka akan kau lihat apa
yang akan aku perbuat denganmu nanti.” Kemudian dia
dihimpit oleh Kubur hingga tulang-tulang rusuknya
berceragah seperti jari-jari tangan berceragahan apabila
tergenggam di antara satu dengan yang lain. Kemudian
sembilan puluh atau sembilan puluh sembilan ekor ular
dilepaskan ke atasnya. Ular-ular itu akan menyiksanya
sehingga ke Hari Qiyamat.”

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda,
“Jika seekor ular itu bertempik sekali ke arah bumi
maka kerana bisanya tidak akan tumbuh lagi rumput-
rumput di bumi itu sehingga ke Hari Qiyamat.”

Diberitakan dalam sebuah Hadits bahawa sekali
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam berada dalam satu perjalanan, dengan tak
semena-mena unta yang dikenderai Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam enggan ke
muka seolah-olahnya ada sesuatu yang sedang berlaku di situ.
Seorang Sahabat bertanya kepada Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam,
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
340
“Kenapa berlaku sedemikan Ya Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam?”

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam menjawab,
“Ada seorang yang sedang disiksa di dalam
Kuburnya. Suara siksa Kubur itu terdengar oleh unta ini,
itulah yang menyebabkan ia takut dan enggan ke muka.”

Dalam sebuah Hadits ada diberitakan bahawa Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam telah melalui dua buah Kubur lalu Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
bersabda,
“Ahli kedua-dua Kubur ini sedang disiksa.
Seorangnya disiksa kerana mengumpat dan seorang lagi
disiksa kerana dia tidak menjaga kebersihan ketika dia
beristinja membuang air kecil.”

Dalam sebuah Hadits Hassan yang diriwayatkan oleh
Imam Ahmad Ibnu Hambal Rahmatullah ‘alaih bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam telah bersabda yang bermaksud,
“Sesungguhnya apabila jenazah seseorang itu
diletakkan di dalam kuburnya, sesungguhnya jenazah itu
mendengar bunyi suara terompah kasut orang-orang yang
menghantarnya ke kubur pada saat mereka meninggalkan
tempat itu. Jika mayat itu seorang Muslim, maka solat yang
dilakukannya ketika beliau masih hidup di Dunia akan
diletakkan di kepalanya, puasanya diletakkan di sebelah
kanannya, zakatnya diletakkan disebelah kirinya dan
amalan kebajikan daripada sedekah jariah, silaturrahim,
perkara kebajikan dan Ihsan diletakkan dihujung dua
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
341
kakinya. Ia akan didatangi Malaikat dari arah kepala, maka
Solat itu berkata kepada Malaikat,
“Dari arahku tidak ada jalan masuk.”
Kemudian Malaikat berpindah ke sebelah kanan, maka
Puasa berkata kepadanya,
“Dari arahku tidak ada jalan masuk.”
Kemudian Malaikat berpindah ke sebelah kiri, maka Zakat
berkata kepadanya,
“Dari arahku tidak ada jalan masuk.”
Kemudian didatangi dari arah kedua hujung kakinya dan
berkatalah amal kebajikan,
“Di bahagianku tidak ada jalan masuk.”
Maka Malaikat berkata kepadanya,
“Duduklah kamu.”
Kepada mayat itu diperlihatkan matahari yang sudah mula
terbenam lalu Malaikat bertanya kepada mayat itu,
“Apakah pandangan kamu tentang seorang lelaki
(Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam) yang kamu dahulu sentiasa bercakap
tentangnya d an bagaimana penyaksian kamu kepadanya?”
Maka berkata mayat itu,
“Tinggalkan aku sebentar, aku hendak bersolat.”
Maka berkata Malaikat,
“Sesungguhnya engkau boleh mengerjakan Solat
tetapi jawab dahulu apa yang kami tanya ini. Apakah
pandangan kamu tentang seorang lelaki (Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam)
yang kamu dahulu sentiasa bercakap tentangnya dan
bagaimanakah penyaksian kamu kepadanya?” Maka berkata
mayat itu,
“Lelaki itu ialah Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam itu adalah Pesuruh Allah yang
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
342
membawa kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa
Ta’ala.” Maka Malaikat berkata kepada mayat itu,
“Demikianlah kamu dihidupkan dan begitu juga
kamu dimatikan dan dengan demikian juga kamu
dibangkitkan semula di Akhirat, Insya Allah.” Kemudian
dibuka baginya satu pintu Syurga, maka dikatakan padanya,
“Itulah tempat kamu dan itulah janji Allah bagi kamu
dan kamu akan berada di dalamnya.” Maka bertambah
gembira mayat itu. Kemudian dilapangkan kuburnya seluas
tujuh puluh hasta dan disinari cahaya baginya.”

Sebaik sahaja seseorang itu dikebumikan, Malaikat
Munkar dan Nakir akan datang mengajukan soalan-soalan
tentang keimanan kepada Ruh manusia di dalam kubur. Yang
pertama sekali adalah soalan,
“Man Rabbuka?” (Siapa Tuhan Pemelihara kamu?)
“Man Nabiyyuka?” (Siapa Nabi kamu?)
“Ma Dinuka?” (Apa Agama kamu?)
“Ma Imamuka? (Apa Pedoman kamu?)
“Man Ikhwanuka?” (Siapakah saudara-saudara kamu?)

Maka sebagai seorang Islam yang beriman hendaklah
menjawab pertanyaan itu sebagai berikut:
Allah adalah Tuhan Pemeliharaku,
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah Nabiku,
Islam adalah Agamaku,
Al-Quran adalah pedomanku dan
Seluruh kaum Muslimin adalah saudara-saudaraku.

Kemudian akan ditayangkan sebuah gambaran seorang
lelaki di hadapannya dan akan ditanyakan kepadanya sama
ada dia mengenali lelaki tersebut dan apakah pandangannya
terhadap orang tersebut yang mana beliau adalah Hadhrat
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
343
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam. Barangsiapa yang mengenali Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan
mengamalkan ajaran serta Sunnah-Sunnahnya nescaya dia
akan dapat mengecam lelaki tersebut, iaitulah Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam. Barangsiapa yang tidak dapat mengecam
gambaran Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam maka tidak syak lagi bahawa dia
adalah orang yang tidak beriman dengan apa yang telah
disampaikan oleh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Imam At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Majah
Rahmatullah ‘alaihim telah meriwayatkan sebuah Hadits dari
Hadhrat ‘Utsman Ibnu ‘Affan Radhiyallahu ‘Anhu, bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam telah bersabda,
“Sesungguhnya Alam Qubur itu adalah tahap
pertama untuk Alam Akhirat. Bilamana seseorang telah
selamat dalam tahap yang pertama itu, maka untuk tahap-
tahap selanjutnya akan lebih ringan. Tetapi kalau tidak
selamat dalam tahap pertama tersebut, maka untuk tahap-
tahap selanjutnya akan lebih dahsyat.”

Setiap kali Hadhrat Sayyidina ‘Utsman Ibnu ‘Affan
Radhiyallahu ‘Anhu menziarahi perkuburan maka beliau
menangis teresak-esak sehingga membasahi janggutnya yang
mulia. Seorang bertanya kepada beliau,
“Tuan tidak pernah menangis tatkala Tuan mendengar
perkhabaran-perkhabaran tentang Syurga dan Neraka
sepertimana Tuan menangis ketika menziarahi perkuburan
ini.”
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
344
Hadhrat ‘Utsman Ibnu ‘Affan Radhiyallahu ‘Anhu
menjawab,
“Kubur ini adalah merupakan tempat persinggahan
yang pertama dalam perjalanan menuju ke Alam Akhirat.
Barangsiapa yang telah selamat di tempat persinggahan
yang pertama ini maka persinggahan-persinggahan yang
berikut akan dipermudahkan baginya. Sebaliknya,
barangsiapa yang gagal di tempat persinggahan yang
pertama ini maka dia akan mengalami berbagai kesulitan di
persinggahan-persinggahan yang berikutnya.”

Selanjutnya beliau berkata,
“Aku mendengar Baginda Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam pernah bersabda;
“Tidak pernah aku menyaksikan sesuatu
pemandangan yang lebih menakutkan daripada kejadian-
kejadian yang berlaku di dalam Kubur.”

Hadhrat Sayyidina ‘Umar Ibnul Khattab Radhiyallahu
‘Anhu telah meriwayatkan sebuah Hadits bahawa Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam bersabda,
“Seorang mayat akan disiksa dalam Kubur menurut
apa yang dijeritkan dalam tangisan keluarganya.”

Hadhrat Zaid Radhiyallahu ‘Anhu meriwayatkan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah bersabda mafhumnya,
“Aku khuatir kamu tidak akan mengebumikan
mayat-mayat lantaran gentar dan takut jika aku berdoa
kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala supaya Dia
mempersaksikan kepada kamu akan keadaan dan azab siksa
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
345
Kubur. Setiap makhluk pernah mendengar suara siksa
Kubur kecuali makhluk-makhluk manusia dan jin.”

Dalam Hadits ada dijelaskan bahawa Ruh-Ruh itu
menduduki tempat-tempat yang tertentu dan ada yang
berterbangan bersama Para Malaikat, menduduki pada
tempat-tempat yang tertentu di langit, dalam kubur dan juga
di angkasa bersama dengan golongan-golongan yang tertentu
pula.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda yang mafhumnya,
“Tiga kelompok manusia yang akan dijabat
tangannya oleh Para Malaikat pada hari mereka keluar dari
kuburnya iaitu orang-orang yang mati Syahid, orang-orang
yang mengerjakan Solat malam dalam bulan Ramadhan dan
orang-orang yang berpuasa di hari ‘Arafah.”

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda yang mafhumnya,
“Bahawasanya kubur itu merupakan satu taman dari
taman-taman Syurga dan merupakan lubang dari lubang-
lubang Neraka.”

Hadhrat ‘Aisyah Radhiyallahu ‘Anha memberitakan
bahawa selepas tiap-tiap Solah adalah Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam memohon
perlindungan dari siksa Kubur. Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam selalu
berdoa dengan doa berikut,
“Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan
Mu dari azab Neraka Jahannam, dan dari azab siksa Qubur,
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
346
dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah
Dajal Al-Masih.”
Dari Hadhrat Mu’adz Ibnu Jabal Radhiyallahu ‘Anhu
meriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah bersabda yang
mafhumnya,
“Tiada seseorang yang mengerjakan sesuatu amalan
yang lebih selamat baginya dari siksa Kubur daripada
Zikrullah.”

Menurut sebuah Hadits yang telah diriwayatkan oleh
Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, dari Hadhrat Mu’adz
Radhiyallahu ‘Anhu berkata bahawa Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah
bersabda,
“Mengingati Para Nabi adalah sebahagian dari
Ibadah, dan mengingati Para Solihin adalah merupakan
Kaffarah, dan mengingati Maut adalah Sadaqah, dan
mengingati Qubur akan mendekatkan kamu kepada
Syurga.”
Dalam sebuah Hadits yang telah diriwayatkan oleh
Hadhrat Imam Tabrani Rahmatullah ‘alaih, bahawa Hadhrat
‘Uqbah Ibni Amir Radhiyallahu ‘Anhu berkata, bahawa
Hadhrat baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam telah bersabda,
“Sesungguhnya Sedekah dapat menghindarkan dari
ahlinya akan kepanasan azab Qubur dan adapun
sesungguhnya orang beriman hanya dapat bernaung pada
Hari Qiyamat di bawah naungan Sedekahnya.”

Hadhrat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu
‘Anhu telah ditanya tentang ke mana Ruh pergi setelah ia
keluar dari jasad. Maka beliau berkata,
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
347
“Ruh itu menuju ke tujuh tempat. Ruh Para Nabi dan
Rasul menuju ke Syurga ‘Adnin, Ruh Para ‘Ulama menuju
ke Syurga Firdaus, Ruh mereka yang berbahagia menuju ke
Syurga ‘Illiyyin, Ruh Para Syuhada berterbangan seperti
burung di Syurga mengikut kehendak mereka, Ruh Para
Mukmin yang berdosa akan tergantung di udara tidak di
bumi dan tidak di langit sampai Hari Qiyamat, Ruh anak-
anak orang beriman akan berada di gunung dari minyak
Misik, Ruh orang-orang kafir akan berada dalam Neraka
Sijjin, mereka disiksa berserta jasadnya hingga sampai Hari
Qiyamat.”

Di dalam Hadits Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam ada menyatakan
tempat kediaman Para Ruh di Alam Barzakh yakni sesudah
manusia itu mati sebagaimana berikut:

1. Ada Ruh yang bertempat dan berdiam di suatu tempat
yang tertinggi sekali yang dinamakan ‘Iliyyin dan ada Ruh
yang berkumpul dengan kelompok Para Malaikat. Mereka
adalah Ruh-Ruh Para Nabi ‘Alaihimus Solatu Wassalam.
Namun di antara golongan inipun terdapat juga
perbezaannya dan ada tingkatannya yang tersendiri,
sebagaimana yang telah pernah dilihat oleh Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam pada malam perjalanan Isra dan Mi’raj beliau.

2. Ada Ruh-Ruh yang bertempat tinggal dan berdiam di
tempat peristirehatan burung-burung yang bulunya hijau
menyedapkan pandangan, dan Ruh-Ruh itu dapat
berkeliaran di dalam Syurga sesuka hatinya. Itulah Ruh-
Ruh orang yang mati Syahid untuk menegakkan Kalimah
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
348
Allah yang luhur dan mempertahankan ajaran Agama
Islam.

3. Ada Ruh-Ruh yang dipenjarakan di pintu Syurga iaitu
sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah Hadits dari
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam bersabda yang mafhumnya, “Daku
melihat sahabatmu ditahan di pintu Syurga.”

4. Ada Ruh-Ruh yang dipenjarakan di dalam Kuburnya
sendiri sebagaimana yang tersebut dalam sebuah Hadits
yang meriwayatkan bahawa seorang yang
menyembunyikan pakaian rampasan perang lalu orang
tersbut mati Syahid. Orang ramai menyangkakan bahawa
Si Fulan tersebut pasti akan mengalami kesenangan dan
keenakan kerana dapat ditentukan masuk Syurga. Tetapi
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam lalu bersabda, “Demi Zat yang jiwaku
dalam kekuasaanNya, bahawasanya pakaian yang
disembunyikan olehnya itu pasti akan menyala menjadi
api yang akan membakar dirinya di dalam Kuburnya
itu.”

5. Ada Ruh-Ruh yang berdiam di tepi sungai di pintu Syurga
sebagaimana disebutkan dalam sebuah Hadits yang telah
diriwayatkan oleh Hadhrat Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu
‘anhu bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda,
“Para Syuhada itu ada di tepi sungai di pintunya Syurga
dan berada di dalam sebuah kubah yang berwarna hijau.
Mereka memperoleh rezeki mereka dari Syurga pada
waktu pagi dan petang.”

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
349
6. Ada Ruh-Ruh yang dipenjarakan di dalam bumi dan tidak
dapat naik ke atas langit sebab memang Ruh yang hina
sewajarnya menetap di dalam tanah sahaja. Ruh yang
sedemikian tidak dapat berkumpul dengan Ruh-Ruh lain
yang mulia dan terhormat yang ada di atas langit. Hal ini
seperti halnya tidak dapat berkumpulnya antara manusia
yang hina dan manusia yang mulia dan terhormat sewaktu
di Dunia. Pada hakikatnya, sesudah mati Ruh manusia
akan berkumpul dengan golongannya sendiri, yakni yang
mulia berkumpul dengan yang mulia dan yang hina
berkumpul dengan yang hina dan rendah darjatnya.

7. Ada Ruh-Ruh yang berenang di sungai yang berair darah
dan menelan batu.

8. Ada Ruh-Ruh yang berdiam di tempat yang panas iaitu
sebuah tungku api. Ini merupakan tempat bagi Ruh-Ruh
yang ahli zina, baik yang lelaki mahupun yang
perempuan.

Menurut Hadhrat Shah Waliyullah Muhaddits Dehlawi
Rahmatullah ‘alaih, Ruh orang-orang selepas mati terbahagi
kepada beberapa golongan seperti berikut:

1. Ruh mereka yang bersatu dengan Malaikat peringkat
tinggi yang memiliki pengaruh semesta. Mereka ini adalah
golongan Insan Kamil. Mereka ini ada urusan yang bersifat
semesta.

2. Ruh mereka yang bersatu dengan Malaikat peringkat
tinggi yang tertentu. Dalam golongan ini termasuklah
mereka yang mati Syahid di zaman dahulu dan lain-lain
yang seperti mereka, seperti Hadhrat Sayyidina Hamzah
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
350
Radhiyallahu ‘Anhu dan sebagainya. Urusan mereka
bersifat semesta dalam pengkhususan yang tertentu.

3. Ruh mereka yang bersatu dengan Malaikat peringkat
rendah. Mereka ini ada berbagai golongan seperti Para
Syuhada, Para ‘Abid dan mereka yang mencapai peringkat
Zauq dalam peringkat Fana yang awal. Kegiatan mereka
daripada jenis yang khusus, seperti menolong orang yang
tertindas, menyempurnakan kerja-kerja tertentu yang
memberi faedah kepada orang ramai, mengelakkan
kejahatan tertentu dan memberi bantuan untuk mencapai
kemenangan.

4. Ruh mereka yang bersatu dengan Jin. Mereka ini adalah
orang-orang yang mengamalkan pelbagai jenis kejahatan.
Akibatnya satu aspek timbul dari semua kejahatan mereka
itu dan mereka tenggelam di dalam aspek yang satu itu.
Golongan ini terbahagi kepada banyak pecahan menurut
besar atau kecilnya pengaruh kejahatan itu. Mereka ini
termasuklah orang-orang yang merosakkan orang-orang
lain dan setengahnya membuat tindakan kezaliman dan
kejahatan.

5. Ruh mereka yang berhubung dengan Jin tetapi
perhubungan itu idak berapa erat. Mereka ini adalah
orang-orang yang mengamalkan satu kejahatan terus
menerus yang akibatnya Ruh mereka Fana dalam
kejahatan itu. Mereka ini ada berbagai-bagai jenis menurut
perbezaan kejahatan mereka itu.

6. Ruh mereka yang tenggelam dalam suatu jenis kebaikan.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
351
7. Ruh mereka yang Fana dan tenggelam dalam berbagai
jenis kebaikan sepertimana orang yang Fana dalam
berbagai jenis kejahatan.

8. Ruh mereka yang tidak Fana dalam sebarang kebaikan
atau kejahatan dan tidak terpengaruh secara luar biasa oleh
apa-apa kebaikan atau kejahatan. Kebanyakan manusia
adalah dari jenis ini.

Sebahagian Para Ahli Hukum telah menerangkan
tentang tempat kedudukan Ruh-ruh setelah mati seperti
berikut:

1. Ruh Para Anbiya berada di dalam Syurga ‘Adnin. Mereka
berada dalam liang yang selesa keadaan tubuh mereka.
Adapun tubuh mereka sentiasa bersujud kepada Tuhan.

2. Ruh Para Syuhada berada di Syurga Firdaus dalam bentuk
seekor burung yang hijau di tengah-tengah syurga itu.
Mereka terbang sekehendak hati mereka lalu hinggap pada
sebuah kendil yang digantungkan di ‘Arash.

3. Ruh anak-anak orang Islam berada dalam bentuk seekor
burung pipit dan berterbangan di dalam Syurga.

4. Ruh anak-anak orang Musyrik berputar-putar di Syurga
dan tidak punya tempat yang khusus sehinggalah ke Hari
Qiyamat, lalu mereka melayani Ruh Para Mukminin.

5. Ruh Para Mukminin yang berhutang dan menganiaya akan
digantung di angkasa. Mereka tidak sampai ke Syurga dan
tidak pula sampai ke langit sehinggalah kerabatnya
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
352
membayarkan hutangnya dan mengadili
penganiayaannya.

6. Ruh orang-orang Islam yang berdosa akan diazab dalam
Kubur beserta tubuh mereka.

7. Ruh orang-orang Kafir dan Munafik akan dipenjarakan
dalam Neraka Jahannam.


6. ALAM QIYAMAT

ALAM Qiyamat adalah alam kemusnahan bagi sekelian
makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Ianya telah
berulang-ulang kali dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa
Ta’ala di dalam kitab suci Al-Quran. Ia merupakan hari yang
terakhir bagi manusia mendiami Dunia ini. Huru-hara yang
sangat menggemparkan akan berlaku menjelangnya hari
Qiyamat.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam juga sentiasa mengingatkan
kepada Para Sahabatnya tentang kedahsyatan hari Qiyamat
dan supaya sentiasa bersedia untuk menghadapinya dengan
kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan memperbaiki
mutu amalan Solih supaya apabila berlakunya hari
kebangkitan kelak, manusia tidak akan mengalami kerugian.
Di dalam Al-Quran, Alam Qiyamat dijelaskan dengan
berbagai perkataan dan ayat. Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah
menjelaskan tanda-tanda yang berkaitan tentang hampirnya
berlaku Hari Qiyamat.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
353
Adapun Qiyamat itu terbahagi kepada dua, Qiyamat
kecil dan Qiyamat besar. Qiyamat kecil adalah kematian yang
menimpa seseorang manakala Qiyamat besar pula adalah
kematian menyeluruh yang melibatkan seluruh manusia, jin
dan Para Malaikat. Langit dan Bumi ini akan dimusnahkan
hanya dengan satu tiupan serunai Sangkakala.

Kedahsyatan yang berlaku pada Hari Qiyamat itu nanti
sukar untuk digambarkan, namun hakikat ini pasti berlaku
kerana Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah pun memberitahu kepada
Ummatnya tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku
menjelangnya Hari Qiyamat. Ia akan berlaku pada hari
Jumaat, 10 haribulan Muharram tetapi bilakah akan
berlakunya hari tersebut tidak ada sesiapa pun yang tahu
kerana ianya ada dalam Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Sebagai orang yang beriman dengan kehidupan
Akhirat, seseorang itu juga perlu yakin dengan Hari Qiyamat
dan Hari Kebangkitan sesudah mati. Seseorang itu juga wajib
mempercayai akan alamat tanda-tanda sebelum berlakunya
Hari Qiyamat kerana dengan ini akan menimbulkan
kegentaran terhadap Hari Perhisaban, perasaan insaf dan
segera bertaubat di dalam hati.

Jika seseorang yang menolak kepercayaannya terhadap
Hari Qiyamat dan Hari Kebangkitan sesudah mati di
kehidupan Akhirat, maka adalah jelas bahawa keimanannya
telah rosak dan jika dia meninggalkan Dunia sebelum dia
bertaubat dan memperbaiki keimanannya, maka adalah dia
mati dalam keadaan Kafir, Na’uzu Billahi Min Zalik.


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
354
7. ALAM AKHIRAT

KEHIDUPAN yang sejahtera di Akhirat telah Allah
Subhanahu Wa Ta’ala ciptakan untuk orang-orang yang
beriman sepertimana maksud Firman Allah dalam ayat 4
Surah Al-Baqarah,

_·%!¦´ρ βθ`ΖΒσ`ƒ !.· Α“Ρ¦ i‹l| !Β´ρ Α“Ρ¦ Β il¯.· ο,>ψ!.´ρ ¯/`φ
βθ`Ζ·θ`ƒ ∩⊆∪

Dan mereka yang beriman kepada kitab (Al-Quran) yang
telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah
diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya
(kehidupan) Akhirat.

Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelum Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam ialah Kitab-Kitab yang diturunkan sebelum Al
Quran seperti: Taurat, Zabur, Injil dan Shuhuf-Shuhuf yang
tersebut dalam Al Quran yang diturunkan kepada Para Rasul.
Allah menurunkan kitab kepada Rasul ialah dengan
memberikan wahyu kepada Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam., lalu
Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam menyampaikannya kepada Rasul.

Yakin ialah kepercayaan yang kuat dengan tidak
dicampuri keraguan sedikitpun Akhirat lawan Dunia.
Kehidupan Akhirat ialah kehidupan sesudah Dunia berakhir.
Yakin akan adanya kehidupan Akhirat ialah benar-benar
percaya akan adanya kehidupan sesudah Dunia berakhir.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
355
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Al-
Mukmin ayat 39 yang bermaksud,

Θ¯θ1≈ƒ !ϑΡ| ν‹≈δ οθ´‹>l¦ !´‹Ρ‘‰l¦ ×≈.Β β|´ρ ο,>ψ¦ ´‘δ '‘¦Š ‘¦,1l¦
∩⊂'∪

Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan Dunia ini hanyalah
kesenangan sementara dan sesungguhnya Akhirat itulah
negeri yang kekal.

FirmanNya lagi dalam Surah Al-A’la ayat 17 yang
bermaksud,
ο,>ψ¦´ρ ¸¯.> ´’.¯.¦´ρ ∩⊇∠∪

Dan kehidupan Akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.”

Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala lagi dalam Surah
Al-A’raf ayat 169 yang bermaksud,

.l⇐· Β ¯Νδ‰-. .l> ¦θ.‘´ρ .≈.>l¦ βρ‹>!ƒ ´´¸. ¦‹≈δ ’ΤŠN¦
βθlθ1ƒ´ρ `,±-`‹™ !´Ζl β|´ρ ¯Νκ:!ƒ "¸s …`&#.Β νρ‹>!ƒ `Οl¦ ‹>σ`ƒ
Νκ¯.ls _≈:‹Β .≈.>l¦ β¦ ω ¦θlθ1ƒ ’ls ´<¦ ω| _>l¦ ¦θ™´‘Š´ρ !Β «Š·
'‘¦$!¦´ρ ο,>ψ¦ ¸¯.> š_·%#l βθ1−.ƒ Ÿξ·¦ βθl1-. ∩⊇∉'∪
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
356
Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat yang
mewarisi Kitab Taurat, yang mengambil harta benda dunia
yang rendah ini dan berkata, "Kami akan diberi ampun", dan
kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak
itu pula nescaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah
perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, iaitu bahwa
mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang
benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di
dalamnya?. Dan kampung Akhirat itu lebih bagi mereka yang
bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti?

Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman
dalam Surah Al-‘Ankabut ayat 64 yang bermaksud,

!Β´ρ ν‹≈δ οθ´‹>l¦ !´‹Ρ‘$!¦ ω| θγl '.-l´ρ ´χ|´ρ ´‘¦$!¦ ο,>ψ¦ ´‘γl
`β¦´θ´‹>'¦ ¯θl ¦θΡ!Ÿé šχθϑl-ƒ ∩∉⊆∪

Dan tiadalah kehidupan Dunia ini melainkan senda gurau
dan main-main, dan sesungguhnya Akhirat itulah yang
sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Al-
Qasas ayat 83 yang bermaksud,

il. '‘¦$!¦ ο,>ψ¦ !γl->Υ _·%#l Ÿω βρ‰ƒ,`ƒ ¦´θl`. ’· ¯‘N¦ Ÿω´ρ
¦´Š!.· π.1≈-l¦´ρ _.1−.ϑll ∩∇⊂∪

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
357
Negeri Akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang yang
tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerosakan di
muka Bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-
orang yang bertaqwa.

Yang dimaksudkan Negeri Akhirat di sini ialah
kebahagiaan dan kenikmatan di Akhirat dan kesudahan yang
baik itu adalah Syurga. Sebagai hamba Allah hendaklah kita
sentiasa berdoa untuk kebaikan di Dunia dan di Akhirat serta
memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dari azab
api Neraka Jahannam. Di kehidupan Akhirat setiap manusia
akan menempuh kehidupan yang amat panjang jauh melebihi
dari tempoh kehidupan yang berlaku di Dunia.

Di Akhirat, kita akan menempuh Alam Mahsyar yang
mana semua ruh yang dibangkitkan kembali bergerak menuju
ke tempat pengadilan di Padang Mahsyar. Kemudian kita
akan menempuh Alam Mizan iaitu hari pengadilan amal dan
seterusnya menempuh Alam Sirat iaitu melintasi jambatan
Siratul Mustaqim.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
358
BAB 8: ZIKRULLAH

ikrullah adalah mengingati Zat Allah dan ia adalah
suatu amalan ibadah yang sangat besar darjatnya dan
amat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa
Ta’ala. Zikrullah merupakan intipati bagi segala amalan
ibadah. Ia adalah suatu bentuk amalan ibadah yang boleh
dikerjakan tanpa batas dan had. Solah yang tidak disertai
dengan Zikrullah adalah Solah yang lalai. Begitulah juga
dalam setiap amalan ibadah fardhu yang lain seperti Puasa,
Zakat dan Haji, sekiranya tidak disertai Zikrullah ianya akan
menjadi amalan ibadah yang lalai dan kurang nilai pahalanya.


DALIL AL-QURAN

DI DALAM Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang
menyatakan dengan jelas dalil bagi amalan zikir. Amalan zikir
mempunyai kelebihan yang banyak seperti yang telah
dinyatakan oleh Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam di dalam Hadis. Jika hamba hendak
menyatakan kesemua ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis
Nabawiyah, adalah terlalu banyak dan diluar batas
kemampuan hamba untuk melakukannya. Namun sebahagian
darinya dapatlah hamba nyatakan sebagai dalil dan hujah
untuk menguatkan keyakinan kita dengan amalan Zikrullah.

Andaikata jika tiada dalil sekalipun, ketahuilah bahawa
sesungguhnya mengingati Zat Tuhan yang menguasai seluruh
alam dan diri kita adalah suatu amalan mulia yang tidak
dapat sesiapa pun menafikannya.
Z
Z
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
359
Adapun antara kandungan ayat-ayat Al-Quran
berkenaan Zikrullah:

’Τρ`,´Œ!· ¯Ν´¯,´Œ¦ ¦ρ`,÷:¦´ρ ’| Ÿω´ρ βρ`,±>. ∩⊇∈⊄∪

1. Fazkuruni Azkurkum Washkuruli Wala Takfurun.

Kerana itu ingatlah kamu kepadaKu nescaya Aku ingat
kepadamu dan bersyukurlah kamu kepadaKu dan janganlah
kamu mengingkariKu. [Al-Baqarah : 152]

,´Œ¦´ρ i−.¯‘ ¦¸..Ÿé ~.™´ρ ¯_:-l!. ,≈÷¯.N¦´ρ ∩⊆⊇∪

2. Wazkur Rabbaka Katsiranw Wasabbih Bil ‘Ashiyyi
Wal Ibkar.

Dan berzikirlah mengingati Tuhanmu sebanyak-banyaknya
serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari." [Ali Imran :
41]

_·%!¦ βρ`,´‹ƒ ´<¦ !ϑ≈´Š· ¦´Šθ`-·´ρ ’ls´ρ ¯Νγ.θ`Ζ`> βρ`,÷±.ƒ´ρ ’· _l>
.≡´θ≈´Κ´.l¦ ¯‘N¦´ρ !´Ζ−.´‘ !Β ·1l> ¦‹≈δ ξL≈. iΨ≈>¯.™ !Ψ1·
´.¦‹s ‘!Ζl¦ ∩⊇'⊇∪

3. Allazina Yazkurunallaha Qiyamanw Waqu’udanw Wa
‘Ala Junubihim Wayatafakkaruna Fi Khalqis Samawati Wal
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
360
Ardh, Robbana Ma Khalaqta Haza Batila, Subhanaka Faqina
‘Azabannar.

(Ulul Albab) iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil
berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring dan mereka
memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya
berkata Wahai Tuhan kami, tidak Engkau menciptakan ini
dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari
siksa api neraka. [Ali Imran : 191]

¦Œ¦· `Ο.ŠŸ.· οθl¯.l¦ ¦ρ`,éŒ!· ´<¦ !ϑ≈´Š· ¦´Šθ`-·´ρ ’ls´ρ ¯Ν÷.θ`Ζ`>
¦Œ¦· ¯Ν.ΨΡ!ϑL¦ ¦θϑŠ·!· οθl¯.l¦ β| οθl¯.l¦ ·Ρl´ ’ls š_.ΖΒσϑl¦
!´.≈.´ !´.θ·¯θΒ ∩⊇⊃⊂∪

4. Fa Iza Qadhoitumus Solata Fazkurullaha Qiyamanw
Wa Qu’udanw Wa ‘Ala Junubikum.

Maka apabila kamu telah selesai mengerjakan solat maka
hendaklah kamu berzikir mengingati Allah di waktu berdiri
dan duduk dan di waktu kamu berbaring, kemudian apabila
kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu
(sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu
yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
[An-Nisaa : 103]

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
361
,´Œ¦´ρ š−.¯‘ ’· š.±Ρ l´.•¸.· π±‹>´ρ βρŠ´ρ ,γ>l¦ ´Β Α¯θ1l¦
ρ‰-l!. Α!.ψ¦´ρ Ÿω´ρ >. ´Β _,#±≈-l¦ ∩⊄⊃∈∪

5. Wazkur Rabbaka Fi Nafsika Tadharru’anw Wa
Khifatanw Wa Dunal Jahri Minal Qauli Bil Ghuduwwi Wal
Asoli Wala Takum Minal Ghafilin.

Dan berzikirlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan
merendahkan diri dan rasa takut serta dengan tidak
mengeraskan suara di waktu pagi dan petang dan janganlah
kamu termasuk orang-orang yang lalai. [Al-A’raf : 205]

!ϑΡ| šχθ`ΖΒσϑl¦ _·%!¦ ¦Œ| ,´Œ ´<¦ ·l>´ρ ¯Ν·κ'.θl· ¦Œ|´ρ ·´‹l. ¯Νκ¯.ls
…«.≈ƒ¦´™ ¯Ν·κ:Š¦— !´Ζ≈ϑƒ| ’ls´ρ `Ογ.´‘ βθl´´θ.ƒ ∩⊄∪

6. Innamal Mukminunal Lazina Iza Zukirallahu Wajilat
Qulubuhum, Wa Iza Tuliyat ‘Alaihim Ayatuhu Zadathum
Imananw Wa ‘Ala Robbihim Yatawakkalun.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah
mereka yang apabila disebut Allah gementarlah hati mereka
dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya,
bertambahlah iman mereka dan kepada Tuhanlah mereka
bertawakkal. [Al-Anfal : 2]

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
362
`Αθ1ƒ´ρ _·%!¦ ¦ρ`,±´ ω¯θl Α“Ρ¦ «‹ls πƒ¦´™ Β .«.¯‘ ¯≅· ´χ| ´<¦
‘≅.`ƒ Β '™!:„ “‰¯κ´‰´ρ «‹l| Β ´.!Ρ¦ ∩⊄∠∪ _·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ’_⌡´ΚL.´ρ
Ογ.θl· ,´‹. ´<¦ Ÿω¦ ,é‹. ´<¦ ’_⌡ϑL. ´.θl1l¦ ∩⊄∇∪

7. Wa Yahdi Ilaihi Man Anab. Allazina Amanu Wa
Tatma Innu Qulubuhum Bizikrillah, Ala Bizikrillahi Tatma
Innul Qulub.

Orang-orang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan
kepadanya (Muhammad) tanda (mukjizat) dari Tuhannya?"
Katakanlah: "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang
Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat
kepadaNya", (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati
mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah,
hanya dengan mengingati Allahlah hati menjadi tenteram.
[Ar-Ra’d : 27 – 28]

Αl>‘ ω ¯Νκ.γl. ο,≈>´ Ÿω´ρ ׋. s ,´Œ ´<¦ Θ!·|´ρ οθl¯.l¦ ™!.ƒ|´ρ
οθ´“l¦ βθ·!ƒ† !´Β¯θƒ ´.l1.. «Š· Uθl1l¦ `,≈.¯.N¦´ρ ∩⊂∠∪

8. Rijalun La Tulhihim Tijaratunw Wala Bai’un ‘An
Zikrillah.

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak
(pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari)
mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
363
mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan
penglihatan menjadi goncang. [An-Nur : 37]

`≅.¦ !Β ´_-ρ¦ i‹l| š∅Β .≈.>l¦ Ο·¦´ρ οθl¯.l¦ ´χ| οθl¯.l¦ ‘SΖ.
∅s ™!:`>±l¦ ,>Ζϑl¦´ρ `,´%!´ρ ´<¦ ¸.é¦ ´<¦´ρ `Οl-ƒ !Β βθ`-Ψ`..
∩⊆∈∪
9. Walazikrullahi Akbar

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, iaitu Al-Kitab
(Al-Quran) dan dirikanlah Solat. Sesungguhnya shalat itu
mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar dan
sesungguhnya mengingat Allah (Solat) adalah lebih besar
(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah
mengetahui apa yang kamu kerjakan. [Al-‘Ankabut : 45]

‰1l βl´ ¯Ν>l ’· Αθ™´‘ ´<¦ ο´θ`™¦ π´Ζ.> ϑl βl´ ¦θ`>¯,ƒ ´<¦ Π¯θ´‹l¦´ρ
,>ψ¦ ,´Œ´ρ ´<¦ ¦¸.:´ ∩⊄⊇∪

10. Laqod Kana Lakum Fi Rasulillahi Uswatun Hasanatun
Liman Kana Yarjullaha Walyaumil Akhiri Wazakarallaha
Katsira.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam tauladan yang baik bagi kamu iaitu bagi
orang-orang yang mengharapkan Rahmat Allah dan
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
364
keselamatan di hari Akhirat dan berzikir kepada Allah
sebanyak-banyaknya. [Al-Ahzab : 21]

β| š_.ϑl`.ϑl¦ ·≈ϑl`.ϑl¦´ρ š_.ΖΒσϑl¦´ρ ·≈ΨΒσϑl¦´ρ _..Ζ≈1l¦´ρ
·≈.Ζ≈1l¦´ρ _.·‰≈¯.l¦´ρ ·≈·‰≈¯.l¦´ρ _·¸.≈¯.l¦´ρ .≡´¸.≈¯.l¦´ρ
_.-:≈‚l¦´ρ ·≈-:≈‚l¦´ρ _.·´‰..ϑl¦´ρ ·≈·´‰..ϑl¦´ρ _.ϑ.≈¯.l¦´ρ
·≈ϑ.≈¯.l¦´ρ š_.L±≈>'¦´ρ ¯Νγ>ρ`,· ·≈L±≈>l¦´ρ š_·,é≡%!¦´ρ ´<¦
¦¸.:´ .≡,é≡%!¦´ρ ´‰s¦ ´<¦ Μλ ο,±-Β ¦´,>¦´ρ !ϑ‹Ls ∩⊂∈∪

11. Wazzakirinallaha Wazzakirati A’addallahu Lahum
Maghfiratanw Wa Ajran ‘Azima.

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-
laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan
yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang
benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan
perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang
bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki
dan perempuan yang memelihara kehormatannya, Dan laki-
laki yang berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya dan
perempuan yang berzikir, Allah telah menyediakan untuk
mereka keampunan dan pahala yang besar. [Al-Ahzab : 35]

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
365
!κš‰!≈ƒ _·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¦ρ'¸:Œ¦ ´<¦ ¦´,´Œ ¦¸.:´ ∩⊆⊇∪ νθ>.™´ρ ο,>. ξ‹.¦´ρ
∩⊆⊄∪

12. Ya Ayyuhallazina Amanu Uzkurullaha Zikran Katsira.
Wa Sabbihu Hu Bukratanw Wa Asila.

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah,
zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadaNya
di waktu pagi dan petang. [Al-Ahzab : 41 – 42]

´<¦ Α“Ρ ´.>¦ ±ƒ‰>'¦ !´.≈.´ !´γ.≈:.•Β ´’Τ!.Β ”,-:1. «ΖΒ Šθl`> _·%!¦
šχ¯θ:ƒ† ¯Ν·κ.´‘ ¯Ν. _,#. ¯ΝδŠθl`> ¯Νγ.θl·´ρ ’|| ,´Œ ´<¦ il≡Œ “‰δ
´<¦ “‰¯κ´‰ .«. Β '™!:„ Β´ρ ≅l.`ƒ ´<¦ !ϑ· …«l Β Š!δ ∩⊄⊂∪

13. Allahu Nazzala Ahsanal Haditsi Kitabam
Mutasyabiham Matsaniya Taqsya’irru Minhu Juludullazina
Yakhsyauna Rabbahum, Tsumma Talinu Juluduhum Wa
Qulubuhum Ila Zikrillah, Zalika Hudallahi Yahdi Bihi Man
Yasyaa.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (Al-
Quran) yang serupa mutu ayatNya lagi berulang-ulang,
gementar kerananya badan orang-orang yang takut kepad
Tuhannya, kemudian menjadi tenang badan dan hati mereka
di waktu mengingati Allah. Itulah petunjuk Allah, Dia
memimpin siapa yang dikehendakiNya, dan Barangsiapa
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
366
yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang
pemimpinpun. [Az-Zumar : 23]

Β´ρ -ƒ s ,´Œ ≈´Η-¯,l¦ ¯‹1Ρ …«l !´Ζ≈L‹: ´θγ· …«l "ƒ,· ∩⊂∉∪

14. Waman Ya’syu ‘An Zikrir Rahmani Nuqayyidhz Lahu
Syaitanan Fahuwa Lahu Qarin.

Barangsiapa yang berpaling dari mengingati Tuhan Yang
Maha Pemurah, kami adakan baginya Syaitan, maka dialah
teman yang selalu menyertainya. [Az-Zukhruf : 36]

¯Νl¦ β!ƒ _·%#l ¦θ`ΖΒ¦´™ β¦ ×:ƒ´ ¯Ν·κ'.θl· ,é%! ´<¦ !Β´ρ Α“Ρ ´Β ´_>'¦
Ÿω´ρ ¦θΡθ>ƒ _·%!l´ ¦θ.ρ¦ .≈.>l¦ Β `≅¯.· Α!L· `Νκ¯.ls ‰ΒN¦ ·.1·
¯Ν·κ'.θl· ¸..´´ρ ¯Ν·κ.Β šχθ1.≈· ∩⊇∉∪

15. Alam Yakni Lillazina Amanu An Takhsya’a
Qulubuhum Lizikrillah.

Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman,
untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada
kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah
mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah
diturunkan Al kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa
yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. dan
kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
[Al-Hadid : 16]
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
367
¦Œ¦· ·´Š.· οθl¯.l¦ ¦ρ`,:.Ρ!· ’· ¯‘N¦ ¦θ-.¯.¦´ρ Β ≅.· ´<¦
¦ρ`,´Œ¦´ρ ´<¦ ¦¸..´ ¯/>l-l βθ>l±. ∩⊇⊃∪

16. Fa Iza Qudhiyatis Solatu Fantasyiru Fil Ardh
Wabtaghu Min Fadhlillahi Wazkurullaha Katsiran
La’allakum Tuflihun.

Apabila telah ditunaikan Solat (Juma’at) maka bertebaranlah
kamu di muka bumi dan carilah kurnia Allah dan berzikirlah
kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya supaya kamu
beruntung. [Jumu’ah : 10]

!κš‰!≈ƒ _·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ Ÿω ¯/>γl. ¯Ν>l≡´θΒ¦ ω´ρ ¯Νé‰≈lρ¦ s ,éŒ ´<¦
Β´ρ ¯≅-±ƒ il≡Œ i.≈l`ρ!· `Νδ βρ¸.≈‚l¦ ∩'∪

17. Ya Ayyuhallazina Amanu La Tulhikum Amwalukum
Wala Awladukum ‘An Zikrillah, Waman Yaf’al Zalika Fa Ula
Ika Humul Khasirun.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan
anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah,
barangsiapa yang berbuat demikian sesungguhnya mereka
itulah orang-orang yang rugi. [Al-Munafiqun : 9]

,´Œ¦´ρ ´Ν`™¦ i.´‘ ¯≅−.´..´ρ «‹l| ξ‹.¯.. ∩∇∪

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
368
18. Wazkurisma Rabbika Wa Tabattal Ilaihi Tabtila.

Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadatlah kepadaNya
dengan penuh ketekunan. [Al-Muzammil : 8]

,´Œ¦´ρ ´Ν`™¦ i.´‘ ο,>. ξ‹.¦´ρ ∩⊄∈∪

19. Wazkurisma Rabbika Bukratanw Wa Asila.

Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
[Al-Insan : 25]

‰· ~l·¦ Β ’´“. ∩⊇⊆∪ ,´Œ´ρ ´Ο`™¦ .«.´‘ ’l.· ∩⊇∈∪

20. Qod Aflaha Man Tazakka. Wa Zakarasma Rabbihi
Fasolla.

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri
(dari perangai yang keji). Dan dia berzikir nama Tuhannya,
lalu mendirikan Solat. [Al-A’la : 14 – 15]

!㕃!≈ƒ š_·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¦Œ| `Ο.Š1l π⁄· ¦θ...!· ¦ρ`,錦´ρ ´<¦ ¦¸..Ÿé
¯Ν>l-l šχθ>l±. ∩⊆∈∪

21. Wazkurullaha Katsiran La’allakum Tuflihun

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
369
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi
pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah
nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. [Al-
Anfal : 45]

Maksud menyebut nama Allah sebanyak-banyaknyanya ialah
dengan memperbanyak zikir dan doa.


DALIL AL-HADITS

ADAPUN hadits-hadits Nabawiyah berkenaan Zikrullah itu
teramat banyak, namun hamba hanya dapat menukilkan
sebahagiannya sepertimana yang telah termaktub di dalam
kitab-kitab hadis. Walaubagaimanapun, daku menyatakan
maksud terjemahan dari sabdaan Hadhrat Baginda Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam:

1. Hadhrat Abu Hurairah (R. ‘anhu) memberitahu
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah bersabda bahawa Allah
Subhanahu Wa Ta’ala berfirman, “Sesungguhnya Aku
adalah sebagaimana yang disangkakan oleh hambaKu
terhadapKu, adalah Aku bersamanya apabila dia mengingati
Aku, jika dia mengingati Aku di dalam hatinya maka Aku
mengingatinya di dalam hatiKu dan jika dia mengingati
Aku dalam jemaah maka Aku ingati dia dalam jemaah yang
lebih baik (iaitu dalam jemaah para malaikat yang maksum
dan suci dari segala dosa). Apabila hambaku mendekatiKu
sejengkal maka Aku dekati dia sehasta. Apabila dia
mendekati Aku sehasta maka Aku dekati dia sedepa, dan
apabila dia datang mendekati Aku dengan berjalan maka
Aku dekati dia dengan berlari.”
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
370
[ Riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, At-Tarmizi, An-Nasai,
Ibnu Majah dan Al-Baihaqi ]

2. Hadhrat Abu Darda (R. ‘anhu) telah meriwayatkan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bertanya kepada para
Sahabatnya (R. ‘anhum), “Mahukah daku khabarkan kepada
kamu mengenai sebaik-baik amalanmu yang amat suci di
sisi Allah yang meninggikan darjatmu ke peringkat yang
tertinggi sekali, yang lebih mulia daripada menafkahkan
emas dan perak di Jalan Allah, yang lebih utama daripada
menghadapi musuh di tengah-tengah medan jihad, maka
kamu tanggalkan lehernya atau mereka menanggalkan
lehermu? Para Sahabat berkata, “Bahkan, apakah itu Ya
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam?” Baginda Nabi
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda,
“Zikrullah.”

[ Riwayat Ahmad, At-Tarmizi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya,
Al-Hakim dan Al-Baihaqi ]

3. Hadhrat Abu Sa’id Al-Khudri (R. ‘anhu)
memberitakan bahawa Hadhrat Baginda Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah bersabda, “Berapa
banyak orang yang di dunia ini mengingati Allah
Subhanahu Wa Ta’ala di kasur yang empuk yang kerananya
Tuhan membawa mereka ke peringkat yang tertinggi di
dalam Syurga.” Baginda Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam juga pernah bersabda, “Jika sekiranya kamu
senantiasa berzikir nescaya para Malaikat akan berjabat
tangan denganmu di jalan-jalan dan tempat tidur kamu.”
Dalam sebuah hadits lagi Baginda Nabi Muhammad
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda, “Telah
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
371
berjayalah mereka yang unggul sendiri.” Para Sahabat
bertanya, “Siapakah yang unggul sendiri, Ya Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam?” Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Ialah
mereka yang menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya.”

[ Riwayat Ibnu Hibban dan Muslim ]

4. Hadhrat Abu Musa (R. ‘anhu) memberitakan bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam bersabda, “Perbandingan orang yang
berzikir dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti
orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang
tidak berzikir itu adalah seperti orang yang mati.”

[ Riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Al-Baihaqi ]

5. Hadhrat Abu Musa (R. ‘anhu) memberitakan bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam bersabda, “Jika sekiranya orang yang
mempunyai wang yang banyak lalu membahagi-bahagikan
(bersedekah di Jalan Allah) dan seorang lagi sedang sibuk
dengan berzikir kepada Allah maka yang berzikir kepada
Allah itu adalah lebih utama.”

[ Riwayat At-Tabarani ]

6. Hadhrat Mu’az bin Jabal (R. ‘anhu) memberitakan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Bahawa para
penghuni syurga setelah tibanya di syurga tidak akan
menyesal dan tidak akan berduka cita mengenai suatu apa
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
372
pun kecuali masa yang telah berlalu dalam dunia tanpa
zikrullah.”

[ Riwayat At-Tabarani, Ibnu Abi Dunya, Ahmad, Ibnu Hibban,
Al-Hakim dan Al-Baihaqi ]

7. Hadhrat Abu Hurairah dan Abu Sa’id (R. ‘anhuma)
memberitakan bahawa mereka menyaksikan dan
mendengar Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Tidak ada jemaah
yang duduk sambil berzikirullah melainkan dikerumunilah
mereka oleh Para Malaikat, diliputinya mereka dengan
rahmat, diturunkan ke atas mereka ketenangan dan
disebutkan mereka oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala di
hadapan mereka yang berada di sisiNya.”

[ Riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Muslim, At-Tarmizi,
Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi ]

8. Hadhrat Abu Zar (R. ‘anhu) meriwayatkan bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam bersabda, “Aku nasihatkanmu, kamu
hendaklah bertakwa kepada Allah kerana ianya sumber
segala amalan. Utamakanlah bacaan Al-Quran dan zikrullah
kerana dengan itu nama kamu akan disebut di langit dan
menyebabkan nur di permukaan bumi. Perbicarakanlah
yang baik-baik atau senyap nescaya syaitan akan terhindar
darimu dan kamu akan ditolong tentang urusan-urusan
agamamu. Janganlah sekali-kali banyak ketawa kerana
dengan itu hatimu akan mati dan cahaya dari wajahmu akan
terlenyap. Utamakanlah jihad kerana itulah kebanggaan
umatku. Hendaklah mengasihani orang-orang miskin dan
menggauli mereka dan perhatikanlah keadaan mereka yang
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
373
lebih rendah daripada keadaanmu. Janganlah sekali-kali
memperhatikan keadaan mereka yang lebih tinggi daripada
keadaanmu kerana dengan ini kamu tidak dapat
mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah Dia
anugerahkan kepada kamu. Hendaklah mengukuhkan tali
persaudaraan dengan kaum kerabatmu walaupun mereka
memutuskan perhubungan mereka denganmu. Hendaklah
berbicara yang benar walaupun dirasai pahit. Janganlah
sekali-kali menghiraukan para pencela mengenai urusan-
urusan agama Allah. Carilah keaiban dirimu sendiri,
janganlah sekali-kali menghibuhkan keaiban orang lain.
Janganlah sekali-kali memurkai seseorang kerana
keburukannya yang terlibat di dalam dirimu sendiri. Wahai
Abu Zar, tidak ada kebijaksanaan yang lebih bernilai
daripada tindakan yang sewajarnya. Sebaik-baik taqwa
ialah menjauhi segala larangan dan tidak ada kemuliaan
yang setimpal dengan akhlak yang sempurna.”

[ Riwayat At-Tabarani dan Abdu Ibni Hamid ]

9. Hadhrat Muawiyah (R. ‘anhu) memberitakan bahawa
sekali Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam keluar menemui satu halqah majlis para Sahabat
(R. ‘anhum) lalu Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, “Mengapa anda
sekelian duduk di sini?” Sahut mereka, “Kami menyebut
Allah dan memujiNya atas nikmat agama Islam yang telah
dilimpahkanNya kepada kami.” Hadhrat Baginda
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Kerana
itukah anda sekelian duduk di sini? Aku tak akan meminta
kamu bersumpah atau aku hendak menuduh kamu, namun
Malaikat Jibrail telah mendatangiku dan mengatakan
bahawa Allah Ta’ala membanggakan kamu atas para
malaikatNya.”
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
374
[ Riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Muslim, At-Tarmizi dan
An-Nasai ]

10. Hadhrat Anas (R. ‘anhu) memberitakan bahawa
Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
bersabda, “Orang-orang yang berkumpul untuk
berzikirullah hanya dengan tujuan mendapatkan
keredhaanNya maka seorang malaikat berseru dari langit
bahawa dosa-dosamu telah diampunkan dan kejahatan-
kejahatanmu telah digantikan dengan kebaikan.” Menurut
hadis yang lain, “Sebaliknya jika orang-orang berkumpul di
sesuatu majlis kemudian berpisah dari majlis itu tanpa
zikirullah maka majlis itu menyebabkan mereka akan
menyesal pada hari Kiamat.”

[ Riwayat Ahmad, Al-Bazar, Abu Ya’la, At-Tabarani, Al-
Baihaqi, Al-Munziri, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan As-Sayuti ]

11. Hadhrat Muaz Ibnu Jabal (R. ‘anhu) meriwayatkan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah bersabda, “Tiada
seseorang yang mengerjakan sesuatu amalan yang lebih
selamat baginya dari siksa kubur daripada zikrullah.”

[ Riwayat Ahmad, At-Tabarani, Malik, At-Tarmizi, Ibnu
Majah, Al-Hakim, Az-Zahabi, Al-Baihaqi, Ibnu Abi Sayibah
dan Ibnu Abi Dunya ]

12. Hadhrat Abu Darda Hadhrat (R. ‘anhu) meriwayatkan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Allah Subhanahu
Wa Ta’ala akan membangkitkan pada hari Kiamat setengah-
setengah kaum yang muka-mukanya cemerlang
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
375
menyilaukan mata. Mereka berada di mimbar-mimbar
mutiara. Orang ramai akan mencemburui dan beriri hati
dengan mereka sedangkan mereka itu bukannya Nabi dan
bukan pula Syahid.” Maka seorang berkata, “Ya Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, terangkanlah kepada kami
tanda-tanda mereka supaya dapat kami mengenali mereka-
mereka itu.” Sebagai menjawab Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
bersabda, “Mereka itu adalah orang-orang yang berasal dari
keluarga dan kampung yang berlainan yang datang
berkumpul di suatu tempat lalu mencintai Allah dengan
menyebutNya.”

[ Riwayat At-Tabarani, Al-Munziri, Ahmad dan Al-Baihaqi ]

13. Hadhrat Anas (R. ‘anhu) meriwayatkan bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam bersabda, “Jika kamu melawat pada
kebun-kebun syurga maka rasailah kemewahannya sebaik-
baiknya.” Seorang sahabat bertanya, “Apakah kebun itu Ya
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam?” Jawab Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam, “Majlis zikrullah.”

[ Riwayat Ahmad, At-Tarmizi, Al-Baihaqi, Ibnu Abi Dunya,
Al-Bazar, Abu Ya’la dan Al-Hakim ]

14. Hadhrat Abdullah Ibnu ‘Abbas (R. ‘anhu)
memberitakan bahawa Hadhrat Baginda Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah bersabda, “Jika
seseorang daripada kamu yang tidak berani untuk beramal
di malam hari, tidak dapat membelanjakan hartanya pada
jalan Allah kerana bakhil dan tidak dapat berjuang pada
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
376
Jalan Allah kerana takut maka hendaklah mengerjakan
zikrullah sebanyak-banyaknya.”

[ Riwayat At-Tabarani, Al-Baihaqi, Al-Bazar, Al-Bukhari, At-
Tarmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah ]

15. Hadhrat Abu Sa’id Al-Khudri (R. ‘anhu)
memberitakan bahawa sesungguhnya Hadhrat Baginda
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda,
“Hendaklah kamu berzikir sebanyak-banyaknya sehingga
orang mengatakan kamu gila.”

[ Riwayat Ahmad, Abu Ya’la, Ibnu Hibban dan Al-Hakim ]

16. Hadhrat Abu Hurairah (R. ‘anhu) meriwayatkan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Ada tujuh golongan
yang akan dilindungi Allah di bawah RahmatNya pada hari
yang tiada perlindungan selain dari lindungan Allah iaitu:
[1] Imam pemerintah yang adil [2] Pemuda yang
menggunakan masa mudanya untuk beribadah kepada
Tuhan [3] Lelaki yang hatinya saban waktu berada di
masjid. [4] Dua lelaki yang mencintai satu dengan yang lain
kerana Allah. Mereka berkumpul dan berpisah semata-mata
kerana Allah [5] Lelaki yang digoda oleh wanita bangsawan
lagi jelita lalu dia berkata, “Aku ini takut akan Allah” [6]
Lelaki yang memberi sedekah dengan disembunyikannya
sehingga tidak tahu tangan kirinya apa yang diberikan oleh
tangan kanannya [7] Lelaki yang berzikir mengingati Allah
s.w.t. bersunyi diri sehingga berlinangan air matanya.”

[ Riwayat Al-Bukhari dan Muslim ]

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
377
17. Hadhrat Abu Hurairah (R. ‘anhu) memberitakan
bahawa sekali beliau bertanya kepada Hadhrat Baginda
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, “Siapakah yang
akan mencapai kebahagiaan pada hari Kiamat melalui
Syafa’at Baginda?” Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam menjawab, “Wahai Abu Hurairah,
sesungguhnya setelah aku melihat minat kau terhadap
Hadis maka aku menyangka bahawa tentang perkara ini
tidak ada seorang pun bertanya sebelummu.” Lantas
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam bersabda lagi, “Yang akan mencapai
kebahagiaan dan keuntungan melalui Syafa’atku ialah
orang yang mengucapkan kalimah LA ILAHA ILLA ALLAH
dengan ikhlas dari Qalbnya atau Nafsnya.”

[ Riwayat Al-Bukhari dan Al-Hakim ]

18. Hadhrat ‘Ubadah (R. ‘anhu) meriwayatkan bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam bersabda, “Sebaik-baik zikir ialah zikir
khafi dan sebaik-baik rezeki ialah yang mencukupi.”

[ Riwayat Ibnu Hibban dan Abu Ya’la ]

19. Hadhrat Abu Hurairah (R. ‘anhu) meriwayatkan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Dunia dan apa-apa
yang ada padanya dikutuk Allah kecuali zikrullah, apa-apa
yang menghampiri kepadanya, alim ulamak dan para
penuntut.”

[ Riwayat At-Tarmizi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, At-Tabarani,
As-Sayuti dan Al-Bazar ]
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
378
20. Hadhrat Jabir (R. ‘anhu) meriwayatkan bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam bersabda, “Zikir yang termulia ialah LA
ILAHA ILLA ALLAH dan doa yang terbaik ialah
ALHAMDULILLAH.”

[ Riwayat At-Tarmizi, Ibnu Majah, Al-Munziri, An-Nasai, Ibnu
Hibban, Al-Hakim, Az-Zahabi dan As-Sayuti ]

21. Hadhrat Abu Sa’id Al-Khudri (R. ‘anhu)
memberitakan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Sekali
Hadhrat Musa Sallallahu ‘Alaihi Wasallam memohon
kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, “Wahai Tuhan
ajarkanlah aku akan sesuatu yang dapat aku mengingatiMu
dengannya.” Allah berfirman, “Ucapkanlah olehmu LA
ILAHA ILLA ALLAH.” Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
berkata, “Ya Tuhan, semua hambaMu mengucapkan
kalimah ini.” Tuhan berfirman, “Ucapkanlah olehmu LA
ILAHA ILLA ALLAH.” Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
berkata lagi, “Ya Tuhan, sesungguhnya aku menghendaki
sesuatu yang terkhas bagiku.” Allah Subhanahu Wa Ta’ala
berfirman, “Jika tujuh petala langit dan tujuh petala bumi
diletakkan di atas sebelah dacing dan LA ILAHA ILLA
ALLAH di sebelah yang lain maka nescaya dacing di sebelah
LA ILAHA ILLA ALLAH itu lebih berat.”

[ Riwayat An-Nasai, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Az-Zahabi, Abu
Na’im, Al-Baihaqi dan Abu Ya’la ]

22. Hadhrat Abu Hurairah (R.’anhu) meriwayatkan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Seorang penyeru
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
379
akan menyeru pada Hari Kiamat, di manakah orang-orang
yang berakal? Orang ramai akan bertanya, siapakah yang
dimaksudkan dengan orang-orang yang berakal itu?
Pertanyaan itu akan dijelaskan seperti berikut: Mereka itu
ialah orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan
duduk dan dalam keadaan berbaring dan mereka
memikirkan tentang penciptaan bumi dan langit seraya
berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini
dengan sia-sia. Maha Suci Engkau maka peliharalah kami
dari siksaan api neraka. Mereka akan berjalan mengikuti
bendera itu dan dikatakan kepada mereka bahawa masuklah
kamu sekelian ke dalam syurga buat selama-lamanya.”

[ Riwayat Al-Asbahani ]

23. Hadhrat Abu Hurairah (R. ‘anhu) meriwayatkan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Tiada seorang
hamba yang mengucapkan LA ILAHA ILLA ALLAH
melainkan dibukakan baginya pintu-pintu di langit
sehingga kalimah itu terus menuju ke ‘Arasy kecuali orang
itu terlibat di dalam dosa-dosa yang besar.”

[ Riwayat At-Tarmizi, Al-Qari, An-Nasai, Ibnu Hibban, As-
Sayuti dan At-Tabarani ]

24. Hadhrat Zaid Bin Arqam (R. ‘anhu) meriwayatkan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Barangsiapa yang
mengucapkan LA ILAHA ILLA ALLAH dengan ikhlas, dia
akan dimasukkan ke dalam Syurga.”

[ Riwayat At-Tabarani ]
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
380
25. Hadhrat Ya’la bin Syaddad (R. ‘anhu) menceritakan
suatu peristiwa yang dibenarkan oleh Hadhrat ‘Ubadah
(R.’anhu), katanya bahawa sekali kami berada di dalam
masjid Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dengan tak semena-mena
Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
bertanya, “Di antara kamu ini adakah seseorang yang bukan
orang Islam?” Kami menyahut, “Tidak, Ya Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.” Lalu Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
menyuruh kami menutup pintu kemudian Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
bersabda, “Angkatlah tangan-tanganmu dan ucapkan LA
ILAHA ILLA ALLAH.” Maka kami pun mengangkat tangan-
tangan kami dan mengucapkan LA ILAHA ILLA ALLAH.”
Lantas Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Alhamdulillah,
segala puji bagi Allah, Wahai Tuhan sesungguhnya Engkau
mengutuskanku dengan kalimah ini. Engkau telah janjikan
Syurga dengan kalimah ini dan Engkau tidaklah
memungkiri janji.” Seterusnya Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam berkata
kepada kami, “Gembiralah kamu kerana Allah Subhanahu
Wa Ta’ala telah mengampuni kamu sekelian.”

[ Riwayat Ahmad, At-Tabarani, Al-Hakim, Az-Zahabi dan Al-
Bazar ]


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
381
FADHILAT ZIKIR

AMALAN Zikir memiliki berbagai kelebihan sepertimana yang
masyhur dinyatakan dalam kitab-kitab Hadits. Hadhrat Hafiz
Ibnul Qayyim Rahmatullah ‘alaih yang merupakan seorang
‘Ulama Hadits telah menyatakan berbagai-bagai penjelasan
mengenai kelebihan Zikir. Beliau menyatakan terdapat lebih
dari seratus faedah yang dapat diperolehi menerusi amalan
Zikir dan telah beliau nukilkan sebanyak tujuh puluh
sembilan faedah di dalam sebuah risalah yang bertajuk Al-
Wabil. Hadhrat Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi
Rahmatullah ‘alaih telah meyalin faedah-faedah itu satu
persatu secara ringkas dalam kitabnya Fadhail Zikir dan
hamba pun menyalinnya sebagai berikut:

1. Zikir adalah menjauhkan Syaitan dan menghancurkan
kekuatannya.
2. Zikir adalah menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala
redha.
3. Zikir adalah menjauhkan dukacita daripada hati manusia.
4. Zikir adalah menggembirakan hati.
5. Zikir adalah menguatkan badan dan menyeronokkan
sanubari.
6. Zikir adalah sinaran hati dan muka.
7. Zikir adalah menyebabkan datangnya rezeki dengan
mencurah-curah yakni memurahkan rezeki.
8. Zikir adalah membawa orang yang berzikir itu kepada
kehebatan dan kegagahan yakni dengan memandang
wajahnya seseorang merasa gentar.
9. Zikir adalah melahirkan cinta sejati terhadap Allah
Subhanahu Wa Ta’ala kerana cinta itulah merupakan Ruh
Islam, jiwa agama dan sumber kejayaan dan kebahagiaan.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
382
Barang siapa ingin mendapatkan cinta Ilahi itu maka
hendaklah dia berzikir sebanyak-banyaknya.
Sebagaimana mutala’ah dan muzakarah itu merupakan
pintu kejayaan ilmu, demikianlah Zikrullah itu
merupakan pintu Cinta Ilahi.
10. Zikir adalah mendatangkan hakikat Muraqabah dan
Muraqabah itu membawa seseorang kepada martabat
Ihsan. Denganadanya martabat Ihsan maka manusia
dapat beribadat kepada Allah dalam keadaan yang
seolah-olah dia melihatNya dan keadaan seperti inilah
yang merupakan tujuan asasi daripada perjuangan Para
Sufi.
11. Zikir adalah membawa seseorang kepada penyerahan diri
dengan sebulat-bulatnya kepada Allah. Dengan ini lama
kelamaan maka setiap urusan dan dalam setiap keadaan
Allah Subhanahu Wa Ta’ala menjadi pelindung dan
pembantu baginya.
12. Zikir adalah membawa seseorang kepada Taqarrub yakni
mendekatkan diri kepada Allah. Jika zikir itu bertambah
banyak maka dengan sendirinya dia bertambah dekat
kepada Allah dan sebaliknya jika dia bertambah lalai
daripada berzikir maka dengan sendirinya dia bertambah
jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
13. Zikir adalah membukakan pintu Ma’rifat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.
14. Zikir adalah melahirkan di dalam hati seseorang akan
keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta’ala
dan melahirkan semangat buat merapatkan diri
denganNya.
15. Zikir adalah menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta’ala
ingat kepada seseorang yang ingat kepadaNya
sepertimana disebutkan di dalam Al-Quran: “Fazkuruni
Azkurkum.” Ertinya: Kerana itu ingatlah kamu kepadaKu
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
383
nescaya Aku ingat pula kepadamu. Dan diterangkan pula
di dalam Hadits: “Man Zakarani Fi Nafsihi, Zakrtuhu Fi
Nafsi.” Ertinya: Barangsiapa mengingati Aku di dalam
hatinya, nescaya Aku mengingatinya pula di dalam
hatiKu.”
16. Zikir adalah menghidupkan hati. Hafiz Ibnu Taimiyah
Rahmatullah ‘alaih berkata bahawa perbandingan
Zikrullah dengan hati seseorang adalah ibarat ikan
dengan air. Ingatlah, apakah halnya ikan itu jika ia tidak
berada di dalam air?
17. Zikir adalah santapan bagi Ruh dan Hati. Andaikata jika
kedua-duanya tidak dapat menikmati santapannya maka
adalah sama seperti badan yang tidak dapat makanannya.
18. Zikir adalah membersihkan hati daripada karat
kekotorannya sepertimana diterangkan di dalam Hadits
bahawa tiap-tiap sesuatu ada daki dan kekotoran
baginya. Daki dan kekotoran hati ialah keinginan dan
kelalaian yang tidak dapat dibersihkan melainkan dengan
berzikir.
19. Zikir adalah menghapuskan dosa dan maksiat.
20. Zikir adalah menghapuskan keraguan dari seseorang
terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Sebenarnya hati
orang yang lalai itu diselubungi oleh rasa ragu atau
gelisah terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Ianya dapat
dihapuskan hanya oleh Zikrullah.
21. Orang yang berzikir dengan mensucikan Allah
Subhanahu Wa Ta’ala, memujiNya, mengagungkanNya
dan mengesakanNya, maka kalimah-kalimah zikirnya itu
akan berpusing-pusing mengelilingi ‘Arash Allah
Subhanahu Wa Ta’ala sambil menyebut nama penzikir itu
dengan suara yang perlahan.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
384
22. Barangsiapa ingat kepada Allah dalam kesenangan, Allah
Subhanahu Wa Ta’ala ingat pula kepadanya dalam
kesusahan.
23. Zikir adalah melepaskan orang yang berzikir itu daripada
azab Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
24. Zikir adalah menyebabkan turunnya Sakinah ketenangan
dan Para Malaikat melingkungi orang-orang yang
berzikir itu.
25. Zikir adalah menyebabkan selamatnya lidah seseorang
yang berzikir itu daripada menumpat, mencela, berdusta,
maki hamun dan bercakap yang sia-sia. Telah dibuktikan
oleh kenyataan bahawa barangsipa yang membiasakan
lidahnya dengan berzikir maka terselamatlah daripada
sifat-sifat yang keji. Sebaliknya orang yang tidak biasa
dengan zikir maka dengan sendirinya dia terlibat di
dalam keburukan dan sifat-sifat yang keji itu.
26. Majlis-majlis zikir adalah seperti majlis Para Malaikat
sebaliknya majlis kelalaian yakni majlis yang peserta-
pesertanya lalai daripada berzikir adalah seperti majlis
Syaitan. Kini terserah kepada manusia, sertailah majlis
mana yang suka. Menururt kebiasaan manusia sukakan
akan sesuatu yang sesuai dengan sikap dan perangainya.
27. Zikir adalah memasukkan orang-orang yang berzikir itu
ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia dan
demikian juga mereka yang mendampinginya. Sebaliknya
orang-orang yang lalai dan membuat kerja-kerja yang sia-
sia adalah tercampak ke dalam kancah kecelakaan.
Demikian juga orang-orang yang menyertai mereka itu.
28. Zikir akan memelihara seseorang yang berzikir daripada
menyesal pada Hari Qiyamat. Di dalam Hadits ada
disebutkan bahawa majlis-majlis yang terkosong daripada
Zikrullah menyebabkan mendapat kerugian dan
menyesal pad Hari Qiyamat.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
385
29. Jika seseorang yang berzikir sambil menangis-nangis
dalam keadaan sunyi diri maka pada Hari Qiyamat dia
akan ditempatkan di bawah naungan ‘Arash Ilahi di
mana manusia akan berteriak dan menjerit-jerit kerana
kepanasan hari yang amat dahsyat itu.
30. Pada hati manusia ada suatu bahagian yang tidak subur
melainkan dengan Zikrullah.
31. Zikrullah adalah merupakan pohon di dalam Syurga.
32. Segala-gala amalan adalah diwajibkan semata-mata
kerana Zikrullah.
33. Orang yang menyibukkan dirinya dengan berzikir maka
Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengurniakan kepadanya
lebih daripada orang yang meminta kepadaNya. Di
dalam sebuah Hadits ada disebutkan bahawa Allah
Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Barangsiapa yang
tertahan oleh zikirKu daripada berdoa nescaya Aku
berikan kepadanya lebih daripada yang Aku berikan
kepada orang-orang yang berdoa.”
34. Sungguhpun zikir merupakan suatu ibadat yang ringan
dan mudah sekali namun ia adalah lebih afdhal dan
utama daripada seluruh ibadat kerana menggerakkan
lidah itu lebih mudah daripada menggerakkan seluruh
badan.
35. Nikmat dan kekurniaan yang diberikan Allah kepada
seseorang kerana zikir tidaklah diberikan kerana amal-
amal yang lain yang mana diterangkan di dalam mafhum
sebuah Hadits: “Barangsiapa yang membaca kalimah: La
Ilaha Illa Allahu Wahdahu La Syarikalahu, Lahul Mulk
Wa Lahul Hamd, Wa Huwa ‘Ala Kulli Syai in Qadir,
sebanyak seratus kali pada suatu hari maka Allah
memberikan pahala kepadanya yang seimbangan
dengan memerdekakan sepuluh hamba sahaya dan
dicatitkan di dalam buku amalannya seratus kebajikan,
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
386
dihapuskan daripadanya seratus dosa, dipelihara
daripada godaan Syaitan dan tidak sesiapa pun yang
lebih afdhal daripadanya kecuali orang yang amalan-
amalannya telah melebihi.”
36. Seseorang yang berzikir berterusan dengan secara
Istiqamah, dia akan terselamat daripada melupakan
dirinya yang menyebabkan kecelakaan Dunia dan
Akhirat, kerana melupakan diri sendiri dan muslihat-
muslihatnya bererti melupakan Tuhan dan yang
melupakan Tuhan nescaya akan tercampak ke dalam
kancah kerugian. Diperingatkan oleh Allah di dalam
Kitab Suci Al-Quran pada Surah Al-Hasyar ayat 19 yang
ertinya: “Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang
lupa kepada Allah lalu Allah menjadikan kamu seperti
orang-orang yang lupa kepada diri mereka sendiri.
Mereka itulah orang-orang yang fasik.” Yakni janganlah
kamu menyerupai orang-orang yang tidak menghiraukan
Allah, lantas Allah menjadikan mereka tidak
menghiraukan diri mereka sendiri yakni akal fikiran
mereka dilemahkan sehingga mereka tidak dapat
menjalani jalan yang menuju ke arah kejayaan yang
hakiki kerana apabila manusia melupakan dirinya maka
dengan sendirinya dia terlalai daripada muslihat-
muslihatnya dan akhirnya dia akan menjadi mengsa
kebinasaan. Sepertimana seorang petani yang melupakan
sawah atau ladangnya, tidak menghiraukannya sedikit
pun. Maka tentulah sawah atau ladangnya itu tidak akan
mendatangkan hasil apa-apa dan akhirnya keadaan
berubah menjadi belukar.
37. Seseorang akan merasai keamanan dan ketenangan jiwa
manakala dia membasahi lidahnya dengan berzikir
sehingga dia cinta kepada zikir. Sepertimana seorang
yang cinta kepada air ketika dia mengalami dahaga yang
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
387
amat sangat atau cinta kepada makanan ketika dia lapar
ataupun cinta kepada pakaian dan rumah kediaman
semasa dia merasai panas atau dingin yang amat sangat,
bahkan Zikrullah itu lebih mustahak lagi kerana jika
segala-gala yang disebutkan itu tidak tersedia, maka
tubuh ksar manusia saja mengalami kebinasaan
sedangkan tanpa zikir, Ruh dan Hati juga akan
mengalami kebinasaan.
38. Zikir adalah merupakan suatu pohon yang setiap masa
mendatangkan buah Ma’rifat. Menururt istilah ‘Ulama
Tasawwuf, pohon itu mendatangkan buah Ahwal dan
Maqamat. Semakin zikir itu diperbanyakkan semakin
akar pohon itu terkukuh dan semakin akarnya kukuh
semakin pohon itu mengeluarkan buah-buahannya.
39. Zikir adalah sumber syukur. Barangsiapa yang tidak
mengingati Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dia tidak dapat
bersyukur kepadaNya.
40. Dengan zikir, seseorang manusia mencapai kemajuan dan
kejayaan dengan secara terus menerus ketika dia
beristirehat ataupun berada di pasar, ketika dia sihat
ataupun sakit, ketika dia sibuk dengan mengecap
kenikmatan hidup ataupun berada dalam serba
kekurangan. Pada setiap masa dan dalam setiap keadaan
dia mencapai kejayaan. Tiada suatu apa pun yang
menyebabkan dia mencapai kemajuan dengan secra terus
menerus kecuali dengan zikir. Jika hatinya telah bersinar
dengan sinaran zikir, maka dalam setiap keadaan dia
meningkat ke martabat yang setinggi-tingginya.
41. Zikir adalah intisari Ilmu Tasawwuf yang diamalkan oleh
setiap Ahli Tariqat. Jika telah terbuka pintu zikir bagi
seseorang bererti telah terbuka baginya jalan yang menuju
kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Barangsiapa yang
telah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala nescaya
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
388
dia telah mendapat segala-gala yang dikehendakinya
kerana tidak berkurangan apa-apa pada khazanah Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.
42. Zikir adalah menggerakkan hati manusia daripada tidur
dan menyedarkannya daripada lalai. Selagi hati dan jiwa
manusia tidak sedar maka selama itulah dia mengalami
kerugian demi kerugian.
43. Apabila zikir telah menguasai hati maka bukan saja ia
menyubur ke bahagian hati itu sahaja bahkan ia
menjadikan orang yang berzikir itu hidup dengan
makmur walaupun dia tidak berharta benda,
memuliakannya walaupun dia tidak berkeluarga dan
menjadikannya penguasa walaupun dia tidak
mempunyai kerajaan. Sebaliknya orang yang lalai
daripada zikir pasti dia akan dihinakan walaupun dia
mempunyai harta benda, kaum keluarga dan kerajaan
yang besar.
44. Zikir adalah menghimpunkan kembali yang telah bercerai
dan menseraikan yang telah terhimpun, mendekatkan
yang jauh dan menjauhkan yang dekat, yakni hati
manusia yang diselubungi oleh berbagai-bagai keraguan,
dukacita dan kegelisahan itu semuanya dilenyapkan sama
sekali dan dilahirkan ketenteraman dan ketenangan jiwa
dan hati atau jiwa manusia yang dikuasai oleh perbuatan-
perbuatan yang keji itu dibersihkan dan manusia yang
senantiasa digoda dan dikuasai oleh tentera-tentera
Syaitan itu diceraikan daripadanya dan Akhirat yang jauh
itu didekatkan dan Dunia yang dekat itu dijauhkan dari
jiwa manusia.
45. Zikir adalah mendekatkan kepada Zat yang zikirnya
dikerjakan sehingga mendapat penyertaan denganNya
sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran, “Inna
Allaha Ma’allazi Nattaqau,” yang bererti: Sesungguhnya
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
389
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berserta orang-orang yang
bertaqwa. Diterangkan di dalam satu Hadits Qudsi, “Ana
Ma’a ‘Abdi Ma Zakarani,” ertinya: Adalah Aku
menyertai hambaKu selama dia mengingati Aku. Di
dalam sebuah Hadits ada disebutkan bahawa Allah
Subhanahu Wa Ta’ala berfirman, “Orang yang
mengingati Aku itu adalah orang Aku. Aku tidak
menjauhkannya daripada RahmatKu. Jika mereka
bertaubat dari dosa-dosa mereka, maka Aku menjadi
Kekasih bagi mereka tetapi sebaliknya jika mereka tidak
bertaubat maka Aku menjadi Jururawat bagi mereka lalu
Aku mencampakkan mereka ke alam kancah penderitaan
supaya Aku membersihkan mereka daripada dosa-dosa.”
46. Penyertaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang dicapai
menerusi zikir itu adalah penyertaan yang tidak ada tolok
bandingnya. Hakikat penyertaan itu tidak mungkin
dicatit dan tidak pula mungkin dibicarakan. Kelazatannya
dengan ertikata yang sebenarnya boleh dirasai hanya oleh
orang yang telah mencapainya. Ya Allah, berikanlah
kepadaku barang sedikit daripada kenikmatanNya.
47. Zikir adalah seimbang dengan memerdekakan hamba,
seimbang dengan membelanjakan harta dan seimbang
pula dengan berjuang pada Jalan Allah.
48. Di dalam sebuah Hadits ada diberitakan bahawa Hadhrat
Musa ‘Alaihissalam pernah berkata kepada Allah
Subhanahu Wa Ta’ala: “Ya Allah, Engkau telah
menganugerahkan kepadaku nikmat-nikmat yang amat
banyak maka tunjukilah aku cara-cara bersyukur
kepadaMu.” Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman
kepadanya: “Sebanyak yang engkau berzikir sebanyak
itulah engkau dapat bersyukur.”
49. Di dalam Hadits yang lain diterangkan bahawa Hadhrat
Musa ‘Alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
390
Wa Ta’ala: “Ya Allah! Bagaimanakah cara bersyukur
yang sesuai dengan keadaanMu yang terunggul?” Allah
Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Hendaklah lidahmu
senantiasa dibasahi dengan berzikir.”
50. Yang paling mulia di antara orang-orang yang bertaqwa
pada sisi Allah ialah yang senantiasa sibuk dengan
berzikir kerana natijah Taqwa ialah Syurga sedangkan
natijah zikir ialah penyertaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
51. Pada hati manusia ada semacam kekerasan yang tiada
berubah menjadi lembut melainkan dengan berzikir.
52. Zikir adalah sumber persahabatan dengan Allah
sebaliknya lalai adalah sumber permusuhan denganNya.
53. Tiadalah satu apapun yang menambahkan nikmat-nikmat
Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan menyelamatkan
daripada azabNya lebih daripada Zikrullah.
54. Allah Subhanahu Wa Ta’ala menurunkan RahmatNya
kepada orang-orang yang berzikir dan Para Malaikat
berdoa untuk mereka.
55. Barangsiapa yang ingin menikmati Syurga sedangkan dia
masih berada di dalam Dunia ini maka hendaklah dia
menyertai majlis-majlis zikir kerana majlis-majlis zikir itu
adalah seumpama taman-taman Syurga.
56. Barangsiapa senantiasa berzikir, dia akan memasuki
syurga sambil tersenyum-senyum.
57. Amalan yang paling afdhal ialah amalan yang disertai
dengan berzikir sebanyak-banyaknya. Puasa yang afdhal
sekali ialah puasa yang disertai dengan berzikir sebanyak-
banyaknya. Haji yang afdhal ialah haji yang disertai
dengan zikir sebanyak-banyaknya dan demikianlah Jihad
serta amalan-amalan yang lainnya.
58. Zikir adalah pengganti kepada ibadat-ibadat Nafilah.
Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam sebuah hadits
bahawa segolongan orang-orang miskin datang lalu
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
391
merayu hal mereka kepada Hadhrat Baginda Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dengan berkata, “Ya
Rasulullah, saudara kami yang berharta benda telah
meningkat darjat yang setinggi-tingginya disebabkan
harta kekayaan mereka. Mereka bersembahyang seperti
kami bersembahyang, mereka berpuasa seperti kami
berpuasa tetapi kerana harta kekayaan, mereka telah
mendahului kami dengan mengerjakan Haji, Umrah,
Jihad dan lain-lainya.” Sebagai menjawab Hadhrat
Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
bersabda, “Mahukah kamu sekelian ku ajarkan sesuatu
untuk mencapai yang mendahului dan untuk
mendahului sesudah kamu sehingga tiadalah lagi
seorang pun yang lebih afdhal daripada kamu kecuali
orang yang berbuat seperti yang kamu perbuat.”
Selanjutnya Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam bersabda, “Bacalah kamu sekelian:
Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar selepas tiap-
tiap Solat.” Ini menunjukkan bahawa Hadhrat Baginda
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam menganggap zikir
ini sebagai pengganti haji, umrah, jihad dan lain-lain bagi
yang tidak berada.
59. Majlis Zikir adalah majlis Para Malaikat.
60. Allah Subhanahu Wa Ta’ala membanggakan orang-orang
yang berzikir di hadapan Para Malaikat.
61. Zikir adalah rawatan bagi penyakit-penyakit hati.
62. Zikir adalah pendorong bagi ibadat-ibadat yang lain.
Dengan berzikir sebanyak-banyaknya maka ibadat-ibadat
yang lain itu menjadi mudah dan senang serta kelazatan
ibadat-ibadat itu pun dirasai benar, oleh itu semua ibadat
itu dapat dikerjakan tanpa keberatan dan kesukaran apa-
apa.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
392
63. Dengan berzikir semua keberatan akan berubah menjadi
ringan, setiap kesukaran akan berubah menjadi senang,
setiap bebanan menjadi ringan dan semua bala bencana
akan terlenyap.
64. Lantaran zikirlah maka segala rupa ketakutan dan
kebimbangan akan terhindar.
65. Zikrullah adalah mempunyai kuasa yang terkhas untuk
melahirkan ketenteraman dan untuk melenyapkan
ketakutan. Ianya mempunyai kesan yang teristimewa di
mana semakin berzikir sebanyak-banyaknya semakin
itulah akan mencapai ketenteraman dan akan lenyap
ketakutan.
66. Zikir adalah melahirkan kekuatan dan tenaga yang
terkhas kepada manusia. Maka dengan kekuatan itu dia
dapat menyelenggarakan urusan-urusan yang agak sukar.
67. Pemberes urusan-urusan keakhiratan adalah dahulu-
mendahului di antara satu dengan yang lain dan di dalam
mendahului ini yang kelihatan di hadapan sekali ialah
orang-orang yang berzikir. Di dalam sebuah Hadits,
Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam telah bersabda, “Telah mendahului
mereka yang Munfarrid.” Para Sahabat bertanya,
“Siapakah yang Munfarrid itu Ya Rasulullah?” Baginda
menjawab, “Mereka yang mengingati Allah sebanyak-
banyaknya kerana zikir adalah meringankan bebanan
mereka.”
68. Allah Subhanahu Wa Ta’ala sendiri yang membenarkan
dan menguji orang-orang yang berzikir. Orang-orang
yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala itu
tidaklah akan dibangkitkan bersama-sama orang-orang
yang dusta. Di dalam sebuah Hadits ada disebutkan
bahawa apabila seorang hamba mengucapkan: “La Ilaha
Illa Allah Wallahu Akbar,” maka Allah Subhanahu Wa
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
393
Ta’ala berfirman, “Benarlah ucapan hambaKu bahawa
tiada Tuhan melainkan Aku dan Akulah Maha Besar.”
69. Zikir adalah menyebabkan terbinanya rumah di dalam
Syurga. Apabila seseorang hamba berhenti daripada
berzikir maka Para malaikat berhenti daripada membina
rumah itu. Manakala mereka ditanyakan, mengapakah
kamu berhenti daripada membina rumah itu? Mereka
menjawab bahawa perbelanjaannya belum lagi tiba.
70. Di dalam sebuah Hadits ada disebutkan bahawa
barangsiapa mengucapkan: “Subhanallahi Wabihamdihi
Subhanallahil ‘Azim” sebanyak tujuh kali nescaya
dibinakan satu menara untuknya di dalam Syurga.
71. Zikir adalah perisai atau pendinding bagi Neraka
Jahannam. Barangsiapa yang dimasukkan ke dalam
Neraka kerana amal perbuatannya yang tidak baik maka
zikirnya itu menjadi pendinding di antaranya dengan
Neraka Jahannam. Semakin banyak zikir dibuat maka
semakin kuatlah pendinding itu.
72. Jika seseorang yang berzikir di atas sebuah gunung atau
di tanah datar maka tempat tersebut akan merasa amat
bangga. Di dalam sebuah Hadits ada diberitakan bahawa
gunung-ganang bertanya-tanyakan di antara satu dengan
yang lain bahawa hari ini adalah seseorang yang berzikir
melalui di atas engkau. Jika diberitahukan bahawa ada
yang melaluinya sambil berzikir, maka ia berasa gembira
lagi bangga.
73. Nur Zikir adalah sentiasa bersama orang yang berzikir itu
sama ada di Dunia mahupun di dalam Kubur dan ia
memimpin di Titian Sirat. Ia tidak berpisah di mana-mana
pun. Diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala di
dalam Kitab Suci al-Quran pada Surah Al-An’am ayat 122
yang bermaksud, “Apakah orang yang sudah mati
kemudian Kami hidupkan dia dan Kami berikan
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
394
kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu
dia dapat berjalan ditengah-tengah masyarakat manusia,
serupa dengan orang yang keadaannya berada di dalam
gelap gelita yang tidak dapat keluar daripadanya?”
Orang pertama itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa
Ta’ala yang hatinya bersinar cemerlang dengan cinta
makrifat dan zikirnya sementara orang yang kedua itu
ialah yang terkosong dari sifat-sifat tersebut. Penghasilan
Nur adalah sesuatu yang teragung sekali, ianya
membawa kepada kejayaan yang gilang-gemilang.
74. Para Malaikat beristighfar memohon keampunan bagi
orang yang berzikir. Hadits ada menyebut bahawa
apabila seseorang hamba mengucapkan: Subhanallahi
Wabihamdihi atau Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, maka
Para Malaikat berkata, “Ya Allah, ampunilah dia.”
Adalah termaklum bahawa doa Para Malaikat itu tidak
ditolak malahan terus dikabulkanNya.
75. Memperbanyakkan zikir adalah merupakan sijil bagi
kelepasan dari kemunafikan kerana orang-orang yang
Munafik tiada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta’ala
melainkan sedikit. Hadhrat Ka’ab Ahbar Radhiyallahu
‘anhu berkata, “Barangsiapa berzikir sebanyak-
banyaknya maka terpelihara dia daripada kemunafikan.”
76. Berbanding dengan amalan-amalan yang baik maka zikir
mempunyai suatu kelazatan yang tidak di dapati pada
amalan-amalan yang lain. Hadhrat Malik bin Dinar
Rahmatullah ‘alaih berkata bahawa seseorang tidak akan
berasa lazat dari suatu apa pun seperti kelazatan zikir.
77. Pada wajah orang yang berzikir itu di dapati kegembiraan
di Dunia dan akan kelihatan Nur padanya di Hari
Qiyamat.
78. Barangsiapa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta’ala
sebanyak-banyaknya di tengah-tengah jalan, dirumah, di
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
395
dalam safar perjalanan dan ketika berada di kampung,
maka dia akan mempunyai pembela-pembela yang ramai
sekali di Hari Hisab kelak.
79. Selama lidah sibuk dengan berzikir maka selama itulah
dia terpelihara daripada perbicaraan yang sia-sia,
berdusta, mengumpat dan sebagainya. Lidah itu
sememangnya tidak mahu diam, ia akan sibuk dengan
berzikir, kalau tidak sudah tentu dengan kesia-siaan.
Demikian juga halnya dengan hati, jika ia tidak sibuk
dengan mencintai Khaliq iaitu Allah Subhanahu Wa
Ta’ala maka sudah tentu dia akan sibuk dengan mencintai
makhluk.
80. Syaitan adalah musuh manusia yang nyata. Ia
mencampakkan manusia di dalam kancah kerunsingan
dan kegelisahan dengan berbagai cara. Ia juga
mengerumuni mereka dari setiap penjuru. Orang yang
halnya sedemikian rupa senantiasa berada di tengah-
tengah lingkungan para musuh yang mana tiap-tiap
seorang darinya ingin menimpakan ke atasnya
penderitaan demi penderitaan. Maka tiadalah apa-apa
untuk mematahkan serangan-serangan musuh itu
melainkan Zikrullah.Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
396
SYARAT-SYARAT ZIKIR

SEBAHAGIAN Para Masyaikh dari Silsilah lain menganggap
syarat utama untuk melakukan zikir adalah mengambil
wudhu dengan sempurna lalu memulakan zikir sambil
menghadap Kiblat. Ada yang menetapkan adab-adab tertentu
ketika berzikir seperti menghadapkan diri ke arah Qiblat dan
duduk dalam keadaan antara dua sujud, duduk tasyahud atau
kebalikan tasyahud. Tempat yang bersih juga perlu diberikan
perhatian namun amalan Zikir mengingati Allah adalah suatu
amalan yang tidak ditetapkan had masa, bilangan mahupun
keadaan. Mengingati Zat Allah dengan hati yang ikhlas serta
mengerti dengan sebenar-benarnya akan maksud kalimah
zikir itu merupakan syarat yang paling utama.
Walaubagaimanapun Para Masyaikh Naqshbandiyah tidak
menjadikan berwudhu sebagai syarat yang utama bahkan
syarat yang paling utama adalah menghayati makna lafaz
zikir yang disebut.

Hadhrat Maulana Shah ‘Abdullah Ghulam ‘Ali
Rahmatullah ‘Alaih telah menyatakan syarat-syarat zikir di
dalam kitabnya Idhahut Tariqah bahawa menghayati makna
lafaz zikir bermakna bahawa selain dari Zat Allah Subhanahu
Wa Ta’ala tiada sesuatu pun yang menjadi maksud. Bagi
setiap lafaz, makna adalah lazim baginya kerana tanpa makna,
lafaz tidak bererti apa-apa.

Syarat yang seterusnya ialah ketika melakukan Zikir
Nafi Itsbat iaitu ketika mengucapkan kalimah Nafi, hendaklah
menafikan kewujudan segala sesuatu dan ketika
mengucapkan kalimah Itsbat hendaklah menetapkan di dalam
hati hanyalah Hadhrat Zat Allah Subhanahu Wa Ta’ala Yang
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
397
Maha Suci. Meskipun seseorang itu telah menafikan segala
maksudnya selain Allah Subhanau wa Ta’ala namun dia akan
beroleh hasil dan manafaat yang besar dari Allah Subhanahu
Wa Ta’ala.

Syarat yang selanjutnya ialah ketika seseorang itu
berzikir sama ada Ismu Zat ataupun Nafi Itsbat, setelah
beberapa lama melakukan zikir, hendaklah mengucapkan di
dalam hati dengan merasa penuh kerendahan diri dan penuh
pengharapan akan kalimah Baz Gasht iaitu,

Ilahi Anta Maqsudi Wa Ridhaka Matlubi.
Yang bererti, “Oh Tuhanku, Engkaulah maksudku dan
keredhaanMulah tuntutanku.”

Bagi Salik peringkat pertengahan hendaklah
menambah ucapan:

A’tini Mahabbataka Wa Ma’rifataka.
Yang bererti, “Kurniakanlah Cinta Mahabbah dan
Ma’rifatMu.”

Bagi peringkat tinggi, sebelum itu harus diucapkan,

Taraktu Dunya Wal Akhirah Laka
A’tini Mahabbataka Wa Ma’rifataka
Yang bererti, “Telah ku lepaskan Dunia dan Akhirat kerana
Engkau”

Adapun lafaz Baz Gasht bagi peringkat tinggi dalam
Bahasa Parsi seperti mana yang di ucapkan oleh Para
Khwajahgan adalah seperti berikut,

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
398
Khudawandah Maqsudi Man Tui Wa Ridhai Tu,
Tarak Kardam Dunia Wa Akhirat Ra Baraey Tu,
Mahabbati Khud Wa Ma’rifati Khud Badih.

Yang bererti, “Wahai Tuhan, maksudku adalah Engkau dan
Keredhaan Engkau, telah ku lepaskan Dunia dan Akhirat
kerana Engkau, kurniakanlah CintaMu dan Ma’rifatMu.”

Jikalau Murid Salik belum benar-benar bersedia, lafaz
“Telah ku lepaskan Dunia dan Akhirat kerana Engkau”
janganlah disebut melainkan telah benar-benar bersedia, maka
perlu mengucapkannya dengan lidah hati dengan ucapan:

Ilahi Anta Maqsudi Wa Ridhaka Matlubi,
A’tini Mahabbataka Wa Ma’rifataka.

Atau dalam bahasa Farsi:

Khudawandah Maqsudi Man Tui Wa Ridhai Tu,
Mahabbat Wa Ma’rifati Khud Badih.

Yang bererti, “Wahai Tuhan, maksudku adalah Engkau dan
Keredhaan Engkau, kurniakanlah Cinta dan Ma’rifatMu.”

Syarat yang seterusnya hendaklah bertawajjuh
terhadap Qalb tetapi tidak perlu membayangkan rupabentuk
hati sanubari ataupun membayangkan kalimah Ismu Zat,
hanya menghadapkan perhatian dan menumpukan
pandangan batin ke arah kedudukan Qalb. Tawajjuh yang
sedemikian ini dinamakan Wuquf Qalbi dan Tawajjuh yang
seperti ini menduduki Maqam Dharab dalam Tariqat yang
lain.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
399
Syarat seterusnya hendaklah bertawajjuh kepada Zat
Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Pandangan batinnya
hendaklah sentiasa terarah ke atas dan menyedari bahawa
Allah Subhanahu Wa Ta’ala sedang melihat, di samping itu
menantikan limpahan Faidhz dari sisiNya. Bertawajjuh
pandangan batin ke arah atas adalah kerana memelihara
Adab, bahawa kedudukan Allah Subhanahu Wa Ta’ala itu
adalah atas daripada sekelian makhluk dan dariNyalah
sumber limpahan Faidhz itu terlimpah. Wuquf Qalbi dan
bertawajjuh dengan sumber Faidhz adalah merupakan rukun
bagi zikir yang akan menghasilkan Nisbat Kehadiran Bersama
Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan tanpa kedua-dua rukun
tersebut, mencapai Nisbat Kehadiran Bersama Allah
Subhanahu Wa Ta’ala adalah mustahil.

Syarat yang terakhir ialah ketika melakukan zikir
hendaklah menghentikan segala khayalan hati dan was-was.
Setiap kali hati mengkhayalkan sesuatu selain Allah
Subhanahu Wa Ta’ala, maka pada waktu itu juga hendaklah
dijauhkan segala khayalan tersebut supaya ingtan terhadap
sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Ta’ala tidak dapat
menakluki hati dan di dalam Tariqat Naqshbandiyah
Mujaddidiyah ianya dinamakan sebagai Nigah Dasyat.
Menahan nafas ketika berzikir amat memberi faedah namun
ianya bukanlah menjadi suatu syarat. Dengan menahan nafas,
kehangatan di dalam Qalb akan terasa kemudian akan terbit
Syauq iaitu rasa rindu terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Hatinya akan menjadi lembut dan menafikan sebarang
khayalan hingga mencapai Zauq yakni rasa kenikmatan dalam
berzikir dan seterusnya akan menerbitkan rasa Cinta. Dengan
menahan nafas juga akan memungkinkan seseorang Salik itu
menjadi seorang Ahli Kasyaf.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
400
Adapun syarat ketika melakukan Zikir Nafi Itsbat
hendaklah sentiasa ingat akan jumlah bilangan yang ganjil
dan ianya dinamakan sebagai Wuquf ‘Adadi. Para Akabirin
Naqshbandiyah telah berkata bahawa Wuquf ‘Adadi
merupakan pelajaran pertama Ilmu Laduni yang mana
dengan melakukannya akan menghasilkan kaifiat dan ilmu
tersebut. Penyingkapan rahsia-rahsia dan segala persoalan
akan terjawab menerusi zikir ini. Zikir ini adalah bersumber
dari Hadhrat Khidhr ‘Alaihissalam dan diriwayatkan
pengamalannya dengan cara menahan nafas.

Ketika menahan nafas tersebut, hendaklah
mengucapkan kalimah Nafi Itsbat menurut kaifiat dalam
jumlah bilangan yang ganjil. Jika seseorang Murid yang dapat
menyebut kalimah Nafi Itsbat sehingga mencapai jumlah
bilangan 21 kali dalam satu nafas namun masih belum
memberikannya sebarang manafaat, maka terbatallah
amalannya dan sia-sia serta tidak tergolong sebagai Ahli
Tariqat. Dia hendaklah memulakan perjalanannya sekali lagi
dan hendaklah menjaga kesemua syarat-syarat ketika berzikir.

Adapun bagi golongan peringkat tinggi mereka tidak
lagi perlu berzikir sambil menahan nafas ataupun sambil
menutup mata kerana amalan mereka adalah Muraqabah dan
mereka sentiasa berada dalam Musyahadah. Amalan mereka
merupakan Zikir Khafi yang tersembunyi dalam Hakikat diri
mereka dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
401
ZIKIR KHAFI

MENURUT Para Masyaikh, apabila Allah Subhanahu Wa Ta’ala
mengkehendaki seseorang hamba itu termasuk ke dalam
urusanNya, maka Dia akan menyampaikan hamba itu untuk
berkhidmat kepada salah seorang dari RakanNya, kemudian
RakanNya itu akan menilai hal keadaannya dan memberikan
arahan untuknya melakukan latihan Keruhanian dan
Mujahadah dan menyucikan batinnya dan menerusi
memperbanyakkan Zikir dan Fikir, Latifah-Latifahnya yang
tersembunyi itu akan kembali bertawajjuh kepada asal
usulnya.

Pada zaman ini, disebabkan kebanyakan penuntut
menghadapi lemah semangat dan Himmat, kerana itulah Para
Masyaikh Naqshbandiyah Rahimahumullah semenjak awal
lagi mengarahkan murid mengamalkan jalan zikir dan sebagai
menggantikan amalan dan latihan yang sukar serta
Mujahadah dan ‘Ibadah yang berat, mengarahkan amalan
yang sederhana dan sentiasa memerhatikan waktu untuk
melaksanakan ‘Ibadah dan melakukankan Tawajjuh kepada
murid.

Para Masyaikh Naqshbandiyah telah mengarahkan
sekelian Murid mereka menuruti Sunnah Hadhrat Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan
menjauhi segala bentuk Bida’ah serta mengarahkan Para
Murid mereka untuk melakukan Zikir Khafi iaitu zikir yang
tersembunyi. Untuk menghasilkan nikmat zikir yang
berterusan Para Masyaikh Naqshbandiyah telah menetapkan
tiga jalan Zikir Khafi iaitu:

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
402
1. Zikir Ismu Zat dan Nafi Itsbat
2. Muraqabah
3. Suhbah dan Rabitah Syeikh.

Zikir Qalbi bererti mengingati Allah di dalam hati dan
Zikir Khafi bererti mengingati Allah secara tersembunyi.
Kaifiyat Zikir Qalbi dan Khafi adalah berbeza dalam Tariqat-
tariqat yang lain. Ada yang berbeza pada lafaz zikir dan ada
juga yang berbeza dalam kaedah zikir.

Sebagai contoh, ada yang menggunakan lafaz Hu Allah
ketika menarik nafas dan Allah Hu ketika menghembuskan
nafas. Para Masyaikh di India banyak yang mengamalkan
Zikir Qalbi dengan keluar masuk nafas. Kaedah zikir tersebut
dinamakan kaedah zikir Paas Anfas.

Zikir Khafi adalah mengingati Allah dengan cara yang
tersembunyi sama ada secara ucapan di hati mahupun secara
gambaran di hati atau di fikiran. Zikir Khafi adalah suatu
bentuk zikir yang istimewa kerana ia memberikan kesan yang
sangat besar kepada orang yang senantiasa mengamalkannya.Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
403
ZIKIR ISMU ZAT

ISMU Zat adalah Nama Allah. Ianya merupakan nama bagi zat
yang Wajibul Wujud yakni kewujudanNya adalah wajib serta
memiliki segala sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat
kekurangan. Setiap murid atas jalan Naqshbandiyah
hendaklah memperbanyakkan menyebut nama Allah di dalam
hati tanpa menggerakkan lidah pada setiap masa dan
keadaan, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring atau
berjalan.

Para Masyaikh Naqshbandiyah beramal dengan
‘Azimah dan meninggalkan Rukhsah. Beramal dengan
‘Azimah bererti beramal dengan amalan yang lebih besar
nilainya iaitu Fardhu, Wajib, Sunat, Nafilah dan Mustahab
manakala meninggalkan Rukhsah bererti meninggalkan
keuzuran beribadat. Kerana itulah Para Masyaikh telah
memilih Zikir Khafi kerana ada dinyatakan dalam Hadis
Nabawiyah bahawa Zikir Khafi (Zikir Tersembunyi) lebih baik
dari Zikir Jihri (Zikir Mengangkat Suara) dengan tujuh puluh
darjah kelebihan. Pada mula-mula menjalani Tariqat
Naqshbandiyah, Para Masyaikh mentalqinkan Zikir Ismu Zat
iaitu nama Allah kepada murid mereka dengan kaifiat yang
tertentu.

Caranya adalah seperti berikut, iaitu murid hendaklah
membersihkan hati dari sebarang Khatrah iaitu kekhuatiran
dalam hati dan sebarang khayalan perkataan hati dengan
melakukan Istighfar dalam bilangan yang ganjil iaitu
sebanyak 25 kali. Lenyapkan segala fikiran tentang perkara
yang telah lepas dan yang akan datang. Mohon perlindungan
Allah dari segala kejahatan dan tipu daya Syaitan yang
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
404
direjam dengan membaca Ta’awuz lalu hendaklah membaca
Bismillah dan Surah Al-Fatihah sekali dan Surah Al-Ikhlas
bersama Bismillah sebanyak tiga kali dan hadiahkan seluruh
bacaan tadi kepada sekelian Arwah Muqaddasah (Ruh-Ruh
yang telah disucikan) Para Mashaikh Akabirin Silsilah ‘Aliyah
Naqshbandiyah Mujaddidiyah.

Seterusnya murid hendaklah membayangkan maut
yakni menghadirkan saat kematian diri. Ini merupakan pintu
bagi memasuki Alam Ghaib dan menuju ke Hadhrat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala. Ianya juga merupakan pintu bagi
menghubungi Para Arwah Muqaddasah Mashaikh Akabirin
Naqshbandiyah Mujaddidiyah.

Pada waktu berzikir hendaklah melenyapkan segala
perkataan, kekhuatiran dan khayalan di dalam hati dan fikiran
yang selain Allah. Hati hendaklah menyebut Allah Allah
dengan merendahkan diri. Jikalau kekhuatiran dan khayalan
hati itu tidak dapat dilenyapkan, maka hendaklah
membayangkan wajah Syeikh iaitu orang yang mentalqinkan
zikir. Bayangan Syeikh hendaklah digambarkan dalam fikiran
di kedudukan antara dua kening, kemudian berada pada
kedudukan bertentangan dengan hati kita, lalu memelihara
bayangan wajah Syeikh di dalam hati. Membayangkan wajah
Syeikh disebut sebagai Zikir Rabitah atau Rabitah Syeikh.

Rabitah yang sempurna ialah apabila kita dapat
mengambarkan diri kita sebagai Syeikh. Setelah
membersihkan hati dari kekhuatiran dan khayalan hati,
hendaklah sibuk melaksanakan Zikir Khafi. Untuk
menghilangkan kekhuatiran dan khayalan hati, hendaklah
benar-benar merendahkan diri dan hati melakukan Zikir Ismu
Zat dengan sempurna. Dalam melaksanakan zikir,
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
405
memelihara Wuquf Qalbi sangatlah penting iaitu diri
bertawajjuh terhadap hati dan hati bertawajjuh kepada Zat
Allah Ta’ala. Wuquf Qalbi amat penting kerana berzikir
tanpanya tidak mendatangkan sebarang faedah. Berzikir tanpa
Wuquf Qalbi akan mendatangkan kehuatiran dan khayalan
hati. Hadhrat Shah Naqshband Rahmatullah ‘alaih amat
mengutamakan Wuquf Qalbi dan menganggapnya sebagai
syarat yang wajib.

Sentiasa berzikir dengan memelihara syarat-syaratnya
iaitu tongkatkan lidah ke langit-langit dan dengan
menggunakan lidah hati hendaklah menyebut Allah Allah di
maqam Latifah Qalb iaitu pada kedudukan dua jari di bawah
tetek kiri cenderung ke arah ketiak sambil memahami
pengertiannya iaitu, Zat Allah adalah bersifat dengan segala
sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan.
Letakkan dalam fikiran bahawa diri kita beriman dengan Zat
Allah tersebut yakni mewujudkan Zat Allah dalam fikiran dan
disebutkan sebagai Wujud Zihni. Sewaktu berzikir, badan dan
lidah jangan sengaja digerakkan dan bagi seseorang Salik,
setiap waktunya hendaklah berzikir menggunakan lidah
hatinya sehinggalah hatinya menjadi sentiasa berzikir.

Seterusnya hendaklah berzikir Ismu Zat iaitu Allah
Allah pada maqam Latifah Ruh iaitu pada kedudukan dua jari
di bawah tetek kanan. Seterusnya hendaklah berzikir Allah
Allah pada maqam Latifah Sirr iaitu pada kedudukan dua jari
dari tetek kiri menghadap ke dada. Seterusnya hendaklah
berzikir Allah Allah pada maqam Latifah Khafi iaitu pada
kedudukan dua jari dari tetek kanan menghadap ke dada.
Seterusnya hendaklah berzikir Allah Allah pada maqam
Latifah Akhfa iaitu pada kedudukan di tengah-tengah dada.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
406
Hendaklah memperbanyakkan zikir pada setiap maqam
Latifah sehingga zikir menjadi sifat yang lazim bagi hati.

Setelah berhasil melakukan zikir pada kesemua Latifah
Alam Amar, hendaklah berzikir Allah Allah pada maqam
Latifah Nafs iaitu pada kedudukan di tengah-tengah dahi.
Seterusnya hendaklah berzikir nama Allah pada maqam
Latifah Qalibiyah iaitu pada seluruh jisim.

Hendaklah berzikir dengan merasakan kedengaran
suara dalam diri menyebut Allah Allah pada setiap zarah,
urat dan saraf serta seluruh rambut. Ini merupakan amalan
dalam Tariqat ‘Aliyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah dan
biasa dikenali sebagai Sultanul Azkar ataupun Zikir Kulli
Jasad.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
407
KAIFIYAT ZIKIR ISMU ZAT

1. Istighfar - 25x [Astaghfirullaha Robbi Min Kulli Zanbin Wa
Atubu Ilaihi]
2. Alhamdu Syarif - 1x [Surah Al-Fatihah dengan A’uzubillah
dan Bismillah]
3. Qul Huwa Allah - 3x [Surah Al-Ikhlas dengan Bismillah]
4. Hadiahkan pahala bacaan tersebut kepada sekelian Arwah
Para Masyaikh: - [Ucapkan, “Ya Allah! Telah ku hadiahkan
seumpama pahala bacaan Fatihah dan Qul Hu Allah
kepada sekelian Arwah Muqaddasah Masyaikh Kibaar
Silsilah 'Aliyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah”]
5. Bayangkan hadirnya Maut: - [Ucapkan dalam hati, "Aku
sudah mati, dimandikan orang, dikapankan orang,
disembahyangkan orang, dihantarkan orang jenazah aku ke
dalam liang lahad”]
6. Khayalkan hati sedang mengucapkan Allah Allah… tanpa
menggerakkan lidah.
7. Tawajjuhkan diri terhadap hati dan hati bertawajjuh kepada
Allah Taala. Ini adalah Wuquf Qalbi.
8. Sentiasa Muraqabah dengan mengkhayalkan limpahan
Faidhz dari Allah Ta’ala jatuh ke hati kita.
9. Sesudah beberapa lama kemudian, ucapkan dalam hati
dengan rasa rendah diri dan mengharap dengan ucapan
Baz Gasht : -
• “Ilahi Anta Maqsudi Wa Ridhoka Matlubi, A’tini
Mahabbataka Wa Ma’rifataka” - [Arab] atau,
• “Khudawanda! Maqsudi Man Tui Wa Ridhoi Tu,
Mahabbat Wa Ma'rifati Khud Badih” - [Parsi] yang
bermaksud, “Ya Tuhanku! Maksudku hanyalah Engkau
dan Keredhaan Mu, Kurniakanlah Cinta dan Ma'rifat
Mu”
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
408
• Wuquf Qalbi dan Baz Gasht adalah di antara syarat-syarat
Zikir. Jika berwudhuk sangatlah besar faedahnya namun
ia bukanlah syarat.
10. Pada waktu kelapangan samada dalam satu majlis atau
majlis yang berbilang-bilang, hendaklah mengerjakan zikir
ini sebanyak 24 ribu kali sehari semalam, lebih kurang
dalam 2 setengah jam untuk dilakukan.
11. Begitulah ketika berjalan, berbaring, bangun dan
duduk, samada berwudhuk ataupun tidak, setiap waktu
dan keadaan hendaklah tetap tekun berzikir sehinggalah
amalan zikir itu menjadi sifat yang lazim bagi hati.

Semoga Allah Memberikan Taufiq.Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
409
ZIKIR NAFI ITSBAT

PARA Masyaikh Naqshbandiyah seterusnya akan
mentalqinkan Zikir Nafi Itsbat kepada murid setelah mereka
melakukan Zikir Ismu Zat dengan sempurna. Adapun Zikir
Nafi Itsbat itu adalah zikir kalimah LA ILAHA ILLA ALLAH
dalam bilangan yang ganjil dengan keadaan menahan nafas
dan disertai kalimah MUHAMMADUR RASULULLAH ketika
melepaskan nafas. Kaifiat cara melakukan zikir Nafi Itsbat
adalah seperti berikut, iaitu hendaklah menahan Nafas di
bawah pusat dan tongkatkan lidah ke langit-langit. Dengan
menggunakan lidah hati, hendaklah menyebut lafaz LA
dengan menariknya dari pusat hinggalah ke otak dan ketika
menyebut lafaz ILAHA hendaklah membawanya ke arah bahu
kanan dan ketika menyebut lafaz ILLA ALLAH hendaklah
dipalukan ke hati dengan merasakan kesannya terhadap
kelima-lima Lataif Alam Amar. (Lihat Rajah 4) Kesan paluan
itu juga hendaklah dirasakan ke seluruh anggota tubuh badan
yang mewakili kelima-lima Lataif Alam Khalaq. Sewaktu
menyebut kalimah yang mulia ini hendaklah memahami akan
makna dan pengertiannya iaitu,
“Daku tidak bermaksud kepada selain dari Zat Allah Yang
Maha Suci”.


Adalah menjadi syarat sewaktu melakukan Zikir Nafi,
hendaklah menafikan kewujudan diri dan sekelian yang
wujud manakala ketika Zikir Itsbat, hendaklah mengitsbatkan
hanya Zat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang Maha Suci. Zikir
ini hendaklah dilakukan dalam keadaan berdiam diri dengan
tidak menggerakkan sebarang anggota tubuh badan.
Jika murid tidak dapat menahan nafas kerana sukar
maka hendaklah berzikir dengan tanpa menahan nafas kerana
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
410
menahan nafas bukanlah syarat. Walaubagaimanapun,
berzikir sambil menahan nafas amatlah berfaedah kerana
dengannya hati akan terasa kepanasan zikir lalu menjadikan
hati itu lembut dan mampu menepis sebarang khayalan di
samping melahirkan rasa Shauq, Zauq dan Cinta Mahabbah.
Dengan berzikir secara menahan nafas ini juga akan
memungkinkan seseorang murid itu dapat mencapai Kashaf.

Zikir Nafi Itsbat ini hendaklah dilakukan dalam jumlah
bilangan yang ganjil di dalam satu nafas dan ini dikenali
sebagai Wuquf ‘Adadi kerana murid perlu memerhatikan dan
berjaga-jaga terhadap bilangan yang ganjil.

Para Masyaikh berkata bahawa Wuquf ‘Adadi
merupakan matapelajaran awal dalam Ilmu Laduni yang
mana dengan mengamalkannya seseorang itu akan
memperolehi Kaifiat Ilmu serta Ilmu itu sendiri. Memohon
rahsia-rahsia Kashaf adalah menerusi zikir seperti ini yang
mana ianya diriwayatkan bersumber dari Hadhrat Khidhzr
‘Alaihissalam.

Sebaik-baiknya dalam satu nafas dapat menyebut 21
atau 23 atau 25 kali Zikir Nafi Itsbat. Ketika melepaskan nafas
hendaklah menyebut lafaz MUHAMMADUR RASULULLAH
di dalam hati. Setelah berzikir beberapa lama hendaklah
menyebut lafaz Baz Gasht di dalam hati beberapa kali dengan
merendahkan diri dan dengan penuh pengharapan iaitu
melafazkan:

“Ilahi Anta Maqsudi, Wa Ridhoka Matlubi”
dalam Bahasa Arab yang pengertiannya dalam Bahasa Melayu
adalah seperti berikut:

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
411
“Ya Tuhanku, Engkaulah maksudku dan keredhaan-Mu lah
yang ku tuntut”.

Murid hendaklah melazimkan zikir dalam setiap
keadaannya sama ada sedang berjalan, berdiri, berbaring,
bangun, duduk, makan, minum dan pada setiap masa dan
waktu dengan sentiasa memerhatikan keadaan hati dengan
melakukan Nigah Dasyat dan Wuquf Qalbi supaya dapat
menghasilkan penyucian batin dan melahirkan kehadiran dan
tawajjuh hati terhadap Zat Allah Ta’ala.

Antara tanda-tanda penyucian batin di kalangan Ahli
Kashaf ialah terzahirnya cahaya-cahaya Nur pada setiap
Latifah dan mengalami Musyahadah. Jika seseorang penuntut
itu tidak memperolehi sebarang manafaat dan kesan
sepertimana yang telah dijelaskan maka amalannya adalah
terbatal dan sia-sia serta tidak termasuk ke dalam golongan
Ahli Tariqat. Hendaklah dia mengulangi semua amalannya
semula dengan memerhatikan kesemua syarat-syaratnya
dengan baik.

Para Masyaikh Naqshband telah menerangkan cahaya
Nur yang berbeza-beza bagi setiap Latifah. Adapun Nur Qalb
adalah Kuning, dan Nur Ruh adalah Merah, dan Nur Sir
adalah Putih, dan Nur Khafi adalah Hitam, dan Nur Akhfa
adalah Hijau. Apabila penuntut menyaksikan Musyahadah
cahaya-cahaya Nur ini di luar dirinya maka ianya disebut
sebagai Sair Afaqi dan jika dia melihat dan merasakan cahaya-
cahaya Nur ini di dalam diri batinnya maka ia dikatakan
sebagai Sair Anfusi.

Hadhrat Shah Ghulam ‘Ali Dehlawi Rahmatullah
‘Alaih telah berkata bahawa Sair Afaqi adalah dari bawah
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
412
‘Arash sehinggalah sebawah-bawahnya dan Sair Anfusi pula
adalah dari atas ‘Arash sehinggalah seatas-atasnya yakni
apabila seseorang Salik itu bertawajjuh dari dirinya sehingga
ke ‘Arash maka ia adalah Sair Afaqi dan apabila Salik itu
tawajjuhnya tertarik ke bahagian atas ‘Arash maka di situlah
permulaan Sair Anfusi bagi dirinya.

Para Ahli Kashaf boleh melihat sendiri cahaya-cahaya
Nur dalam Musyahadah mereka dan boleh memilih sendiri
untuk melakukan mana-mana Sair Afaqi mahupun Anfusi.
Walaubagaimanapun, dalam zaman ini pemakanan yang halal
sukar diperolehi maka ahli-ahli Kashaf ‘Ayani juga turut
berkurangan. Terdapat dua jenis Kashaf iaitu Kashaf ‘Ayani
dan Kashaf Wijdani. Perbezaan di antara dua jenis Kashaf ini
ialah seseorang yang memiliki Kashaf ‘Ayani dapat melihat
dan Musyahadah secara zahir dan jelas perjalanan dari suatu
maqam ke maqam yang lain dan menyaksikan pergerakannya.

Ahli Kashaf Wijdani pula tidak dapat melihat dan
menyaksikan sebarang perjalanan dan pergerakan dari suatu
maqam ke maqam yang lain tetapi hal ehwal keadaannya dan
Warid hasil perubahan dalam dirinya dapat dirasakannya
seperti perumpamaan angin yang berhembus, secara zahirnya
ia tidak dapat dilihat tetapi dengan keupayaan deria rasa kita
dapat merasai kuat dan lembutnya hembusan angin.

Seandainya seseorang penuntut itu langsung tidak
dapat merasai perubahan dalam dirinya menerusi Kashaf
‘Ayani mahupun menerusi Kashaf Wijdani, maka
mengkhabarkan tentang maqam-maqam Latifah dan
perkhabaran baiknya adalah seumpama menyebarkan
keburukan nama perjalanan Tariqat.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
413
Semoga Allah mengurniakan kita Kashaf dan memelihara kita
dari sebarang keburukan, Amin!

Adapun, jalan yang kedua adalah dengan cara Muraqabah
yang akan faqir jelaskan pada lembaran-lembaran seterusnya.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
414
KAIFIYAT ZIKIR NAFI ITSBAT

1. Istighfar - 25x [Astaghfirullaha Robbi Min Kulli Zanbin Wa
Atubu Ilaihi]
2. Alhamdu Syarif - 1x [Surah Al-Fatihah dengan A’uzubillah
dan Bismillah]
3. Qul Huwa Allah - 3x [Surah Al-Ikhlas dengan Bismillah]
4. Hadiahkan pahala bacaan tersebut kepada sekelian Arwah
Para Masyaikh: - [Ucapkan, “Ya Allah! Telah ku hadiahkan
seumpama pahala bacaan Fatihah dan Qul Hu Allah
kepada sekelian Arwah Muqaddasah Masyaikh Kibaar
Silsilah 'Aliyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah”]
5. Bayangkan hadirnya Maut: - [Ucapkan dalam hati, "Aku
sudah mati, dimandikan orang, dikapankan orang,
disembahyangkan orang, dihantarkan orang jenazah aku ke
dalam liang lahad”]
6. Buang nafas dan tahan di bawah pusat serta tongkatkan
lidah ke langit-langit. Hati mengucapkan LA sambil
menariknya dari pusat hinggalah ke otak dan ketika
menyebut lafaz ILAHA hendaklah membawanya ke arah
bahu kanan dan ketika menyebut lafaz ILLA ALLAH
hendaklah dipalukan ke hati dengan merasakan kesannya
terhadap kesemua Lataif Alam Amar dan Alam Khalaq
tanpa menggerakkan lidah dan anggota tubuh badan. Zikir
dalam bilangan ganjil dan ketika hendak melepaskan nafas
ucapkan MUHAMMADUR RASULULLAH.
7. Tawajjuhkan diri terhadap hati dan hati bertawajjuh kepada
Allah Taala. Ini adalah Wuquf Qalbi.
8. Sentiasa Muraqabah dengan mengkhayalkan limpahan
Faidhz dari Allah Ta’ala jatuh ke hati kita.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
415
9. Sesudah beberapa lama kemudian, ucapkan dalam hati
dengan rasa rendah diri dan mengharap dengan ucapan
Baz Gasht : -
• “Ilahi Anta Maqsudi Wa Ridhoka Matlubi, A’tini
Mahabbataka Wa Ma’rifataka” - [Arab] atau,
• “Khudawanda! Maqsudi Man Tui Wa Ridhoi Tu, Mahabbat
Wa Ma'rifati Khud Badih” - [Parsi] yang bermaksud,
• “Ya Tuhanku! Maksudku hanyalah Engkau dan Keredhaan
Mu, Kurniakanlah Cinta dan Ma'rifat Mu”
• Wuquf Qalbi dan Baz Gasht adalah di antara syarat-syarat
Zikir. Jika berwudhuk sangatlah besar faedahnya namun ia
bukanlah syarat. Begitu juga menahan nafas bukanlah
syarat namun mengandungi rahsia dan faedah yang amat
besar.
10. Pada waktu kelapangan samada dalam satu majlis atau
majlis yang berbilang-bilang, hendaklah mengerjakan zikir
ini sebanyak 2 ribu kali sehari semalam, lebih kurang dalam
dua jam untuk dilakukan.
11. Begitulah ketika berjalan, berbaring, bangun dan
duduk, samada berwudhuk ataupun tidak, setiap waktu
dan keadaan hendaklah tetap tekun berzikir sehinggalah
amalan zikir itu menjadi sifat yang lazim bagi hati.

Semoga Allah Memberikan Taufiq.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
416
BAB 9: MURAQABAH

malan Muraqabah dapat ditakrifkan sebagai
mengawasi, menjaga, menyelia, mengawal,
memerhati dan hidup dalam kesedaran bahawa diri
sentiasa dikawal oleh Allah . Para Sufi yang mulia telah
menjelaskan hal ini secara lebih lanjut dengan
mentakrifkannya sebagai tatacara hati seseorang Salik yang
hanya tertumpu kepada Allah lalu meninggalkan sebarang
ingatan terhadap sesuatu apa pun yang selain Allah serta
memelihara dirinya dari segala larangan Allah dan
bertindak dengan kepastian bahawa pengetahuan Allah
meliputi segala sesuatu dan seterusnya menjalani kehidupan
dengan menuruti segala perintahNya.

Muraqabah juga boleh ditafsirkan sebagai berusaha
mengamati apa yang dikehendaki oleh Allah dan
memimpin kehidupan seharian dalam kesedaran pengawasan
diri yang berterusan secara teguh dan penuh ketulusan. Sikap
seperti ini akan terhasil apabila seseorang hamba mengetahui
bahawa Allah Yang Maha Berkuasa sentiasa menyedari
serta mengetahui semua perbuatan yang dilakukan olehnya,
semua ucapannya, segala pengetahuannya dan fikirannya
sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Quran Al-
Majid:

!Β´ρ `βθ>. ’· β!: !Β´ρ ¦θl.. «ΖΒ Β β¦´™¯,· Ÿω´ρ βθlϑ-. Β ≅ϑs ω|
!Ζé ¯/>‹l. ¦´Šθ·κ− Œ| βθ.‹±. «‹· !Β´ρ ´.'“-ƒ s i.¯‘ Β Α!1.Β
A
A

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
417
ο¯‘Œ †· ¯‘N¦ Ÿω´ρ ’· ™!ϑ´.l¦ ω´ρ ,-.¦ Β il≡Œ ω´ρ ´¸.´¦ ω| ’·
.≈.´ _..•Β ∩∉⊇∪

Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak
membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak
mengerjakan sesuatu pekerjaan pun melainkan Kami
menjadi saksi atasmu sewaktu kamu sedang melakukannya,
tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar
zarrah di bumi ataupun di langit, tidak ada yang lebih kecil
dan tidak ada pula yang lebih besar dari itu melainkan
semuanya tercatat dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuzh.
[10:61]

Walau dalam keadaan apa pun kita mungkin berada
dan walau sebanyak mana pun ayat-ayat suci Al-Quran yang
mungkin kita baca dan walau apa jua perbuatan pun yang
mungkin kita lakukan, Allah sentiasa menjadi saksi atas diri
kita sewaktu kita sedang asyik melakukannya. Jika
Muraqabah bererti menutup hati dari segala yang selainNya
serta memisahkan ingatan terhadap segala sesuatu yang selain
dariNya dan membuka semangat untuk menerima limpahan
kurniaan Faidhz dan nikmat yang datang dari sisiNya, maka
kita perlulah menutup apa yang harus ditutup dan membuka
apa yang harus dibuka. Langkah pengamalan Muraqabah
adalah untuk menganggap dan menerima sebagai besar apa
yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai besar, menerima
sebagai tidak berharga apa yang telah ditetapkanNya sebagai
tidak berharga dan lebih memilih kehendak dan keinginan
Allah atas segala kehendak dan keinginan diri sendiri.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
418
Berfikir dengan lebih mendalam tentang Allah akan
meningkatkan limpahan Faidhz kurniaan Rahmat Allah dan
menguatkan cinta seseorang terhadap Zat Allah dan
keinginan untuk menyembahNya dengan hati yang ikhlas dan
takut serta gentar terhadapNya yang mana akan
menyebabkan seseorang itu kehilangan nafsu dan selera
makan kerana mengenangkan dosa-dosanya yang silam dan
dia akan menjalani kehidupannya dengan lebih berhati-hati.

Muraqabah dapat membentuk peribadi seseorang lelaki
mahupun wanita sehingga mereka dapat membuang ingatan
tentang segala sesuatu yang boleh membahayakan Iman dan
'Ibadah mereka dan dapat mempertahankan kemurnian
fikiran, tindakan dan niat mereka, bahkan ketika bersendirian
pun mereka akan tetap dalam kesedaran pemerhatian yang
terus-menerus terhadap Hadhrat ZatNya .

Muraqabah adalah suatu cara yang paling penting,
sangat berkesan dan dapat langsung mencapai kesedaran
tentang Ketuhanan meskipun tanpa sebarang panduan.
Muraqabah merupakan jalan penyucian semua Para Nabi dan
Rasul 'Alaihimus Solatu Wassalam yang telah menghadapi
kesukaran dalam menyampaikan seruan Dakwah peringatan
dari Allah kepada kaum mereka yang tidak mahu
mengikuti perintah penyucian Ruhani.

Menerusi Muraqabah, seseorang Salik dapat sentiasa
kembali kepada Allah pada setiap masa atau tempat dengan
kesedaran bahawa dirinya tidak berdaya dan faqir serta
mengaku tentang pertemuan peribadi denganNya
berdasarkan keperluan Ruhani mereka.


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
419
Mereka juga dapat merasakan pengawasan yang
berterusan oleh Allah sementara mereka sedang mengawasi
alam dalam diri mereka sendiri dan mengelakkan sebarang
ingatan apa pun yang selain dariNya. Mereka tuli terhadap
semua suara-suara yang tidak berkaitan dengan Allah .
Mereka memujiNya atas segala Keindahan dan
KeagunganNya serta menganggap sebagai tidak berguna
sesuatu yang tidak peduli dengan ZatNya.

Jika mata seseorang tidak ingat bahawa keupayaannya
untuk melihat, telinganya untuk mendengar dan lidahnya
untuk berucap, maka bagaimanakah anggota-anggota
pancaindera ini akan dapat dipergunakan selain sebagai
serpihan daging pada badan?

Hadhrat Maulana Jalaluddin Rumi berkata:
"Allah menggambarkan dirinya sebagai Yang Maha
Melihat dalam rangka untuk memperingatkan kamu dalam
melawan kejahatan, Dia menggambarkan diriNya sebagai
Yang Maha Mendengar lalu menegur kamu dan tidak
mengatakan apa-apa yang buruk, dan Dia menggambarkan
diriNya sebagai Yang Maha Mengetahui untuk memberitahu
kamu bahawa Dia mengetahui tentang kamu dan kerana
untuk menasihati kamu supaya berwaspada terhadap fikiran
dan pertimbangan yang buruk."

Hadhrat Maulana Jalaluddin Rumi menganggap
pengawasan diri sebagai paparan melindungi diri dari emosi,
fikiran, keghairahan dan tindakan yang jahat serta
menganggap itulah cara yang paling selamat untuk
memperhatikan hak-hak Allah .


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
420
Muraqabah pada pengertian bahasa bermakna ‘Berjaga-
jaga’ namun pada pengertian istilah Tariqat Tasawwuf ia
bermaksud menantikan limpahan Faidhz dari sisi Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.

Dalil amalan Muraqabah adalah berdasarkan Nas Al-
Quran,
“Wa Fi Anfusikum, Afala Tubsirun”
Terjemahannya: Dan di dalam diri kamu, apa tidakkah kamu
memerhatikannya?

Di dalam ayat Ilahi ini menyatakan bahawa di dalam
diri insan itu terdapat Latifah-Latifah dengan cahaya Nur
yang berbeza yang hanya dapat dikenalpasti menerusi
Muraqabah. Apabila kandungan ayat tersebut difikirkan
dengan lebih mendalam dapatlah difahami bahawa Dia
memerintahkan kita supaya sentiasa berkeadaan berjaga-jaga
dan Syuhud. Menerusi Muraqabah, seseorang Salik akan
dapat menempuh kesemua maqam-maqam Ruhani dan di
dalam batinnya akan terlimpahlah Nur-nur dan Rahsia-rahsia
Rabbaniyah (Ketuhanan) kepada dirinya secara berterusan.
Kerana itulah seseorang ‘Arif Kamil yang telah mencapai
darjat yang tinggi, apa sahaja yang mereka lihat adalah
merupakan penglihatan dari matahati. Dari Qalb sehinggalah
ke La Ta’yin, kesemua wilayah-wilayah yang merangkumi
Sair Qadami dan Sair Nazari adalah terhasil menerusi
Muraqabah.

Menerusi Muraqabah jugalah akan mudah terhasilnya
Dawam Hudhur iaitu sentiasa berada dalam Kehadiran Allah
Subhanahu Wa Ta’ala, merasakan bahawa limpahan dari sisi
Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa terlimpah ke atas kita
pada setiap waktu dan keadaan. Ini merupakan martabat
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
421
Ihsan iaitu merasakan seolah-olah kita melihat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala ataupun merasakan bahawa Allah
Subhanahu Wa Ta’ala sedang memerhati kita. Ihsan juga
diistilahkan sebagai Syuhud atau Musyahadah dan inilah
merupakan usaha perjuangan Para Auliya dan Asfiya, supaya
sentiasa berasa Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Muraqabah lazimnya dikaitkan dengan berkhalwat
atau bersunyi diri. Khalwat adalah mengosongkan hati dari
ingatan selain Allah dan mengosongkan hati dari pandangan
terhadap makhluk. Menerusi Muraqabah ianya dapat
menghalang hati kita dari mengingati makhluk selain Allah
meskipun orang yang bermuraqabah tersebut duduk dan
bergaul bersama-sama dengan makhluk.

Adapun sesetengah orang yang melakukan Muraqabah
dengan menutupkan kepala dengan kain dan menutup mata
adalah untuk membolehkan seseorang Salik itu memberikan
Tawajjuh yang sempurna terhadap Zat Allah Ta’ala dengan
hati yang tenang dan tenteram. Melakukan Khalwat sambil
menutup kepala dengan kain dinamakan Khalwat Saghirah.

Melakukan Muraqabah sambil menahan nafas juga ada
diamalkan oleh sebilangan besar Masyaikh namun ia
bukanlah wajib. Walaubagaimanapun banyak rahsia yang
akan dapat diperolehi apabila seseorang Salik itu dapat
mengawal pernafasannya kerana ia dapat meningkatkan
penumpuan.

Muraqabah hendaklah dilakukan dalam keadaan
tenang dan carilah tempat yang tenteram dan sebaik-baiknya
dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar sambil duduk
menghadap Kiblat.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
422
Jika melakukan Muraqabah secara berjemaah maka
hendaklah duduk dalam satu bulatan dan sekiranya ramai
maka hendaklah duduk rapat-rapat dengan menghadapkan
diri kepada Syeikh.

Seluruh pemikirannya hendaklah bertawajjuh
Kehadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan memberikan
tumpuan kepada suatu gambaran yang bersifat abstrak di
dalam fikiran. Sebutkan Allah dalam hati sambil
membayangkan limpahan yang bersifat Nur terlimpah dari
sisi atas dan jatuh kepada Latifah-Latifah pada tubuh badan.

Ketika awal Muraqabah memang agak sukar untuk
mensucikan Allah pada gambaran abstrak di dalam fikiran
namun hendaklah terus memberikan penumpuan kepada
limpahan dari Allah untuk mensucikan segala gambaran
abstrak tersebut dengan pengertian yang suci.

Hendaklah bersungguh-sungguh berusaha mensucikan
makna Allah dari segala pengertian yang tidak layak
untukNya. Berikan sepenuh penumpuan terhadap makna
Allah dan elakkan dari mencampur adukkanNya dengan
tumpuan terhadap lintasan hati dan nafsu atau perkara-
perkara keduniaan. Jika dia menyedari dirinya telah
menumpukan ingatan kepada selain Allah maka hendaklah
dia cepat-cepat bermunajat dengan mengucapkan kalimah Baz
Gasht iaitu lafaz,
“Ilahi Anta Maqsudi Wa Ridhaka Matlubi,
A’tini Mahabbataka Wa Ma’rifataka”,
beberapa kali di dalam hati dan segera kembali memberikan
penumpuan terhadap limpahan Allah dan pengertian makna
Allah.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
423
Fikiran hendaklah dikosongkan dari segala ingatan
yang selainNya dan begitu juga hati perlu dikosongkan dari
sebarang Ghairullah yakni segala sesuatu selain Allah
Subhanahu Wa Ta’ala. Bayangkan dalam fikiran bahawa suatu
pancaran cahaya Nur dari arah atas ‘Arasy sentiasa terlimpah
ke atas kesemua sepuluh Latifah seterusnya menghidupkan
kesemua Latifah tersebut untuk berzikir mengingati Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.

Muraqabah secara amaliahnya memerlukan kekuatan
hati dan fikiran dan perlu dilakukan secara berterusan kerana
segala gambaran abstrak dalam fikiran manusia itu selalunya
dikotori dengan gambaran-gambaran Hawa, Nafsu, Syaitan
dan Dunia. Dalam Tariqat Naqshbandiyah Mujaddidiyah
terdapat beberapa peringkat Muraqabah seperti Muraqabah
Ahadiyat, Muraqabah Ma’iyat, Muraqabah Aqrabiyat dan
sebagainya.

Menurut Hadhrat Shah ‘Abdullah Ghulam ‘Ali Dehlawi
Rahmatullah ‘alaih, Muraqabah merupakan kaedah Zikir
Khafi kedua sesudah Ismu Zat dan Nafi Itsbat yang diamalkan
dalam Silsilah ‘Aliyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah, yakni
seseorang itu memberikan tumpuan Tawajjuh terhadap
hatinya dan mensucikannya dari sebarang ingatan dan
khayalan tentang selain Allah serta sentiasa memerhatikan
limpahan Faidhz Ilahi terlimpah pada hati tanpa perantaraan
Zikir dan tanpa perantaraan Murshid.

Adalah dikehendaki seseorang itu agar setiap waktu
memberikan Tawajjuh terhadap Zat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala dengan merendahkan diri dan hati sehingga dirinya
tenggelam dalam Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan keadaan ini
hendaklah berkekalan dalam dirinya kerana ianya merupakan
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
424
suatu Nikmat yang agung dari sisi Zat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala Yang Maha Suci.

Daimi Tawajjuh yakni penumpuan yang berterusan
merupakan suatu tahap Zikir yang amat tinggi dan
merupakan maksud bagi sekelian bentuk zikir. Yang dituntut
daripada amalan Zikir adalah Hudhur Ma’a Allah yakni
mencapai kehadiran bersama-sama Zat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala dan bukanlah sekadar Zikir itu sahaja yang bertindak
sebagai perantaraan. Hanya itulah sahaja maksud yang
dituntut lupakan kepada segala yang lain.

Menururt Para Masyaikh, melakukan Muraqabah
dengan penuh Jazbah akan membawa lebih pendekatan
terhadap Zat Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengatasi amalan
Zikir Nafi Itsbat.

Jika seseorang Murid berjaya melakukan Muraqabah
secara Daimi yakni berterusan, maka dia mencapai
kedudukan Wizarat (Kata Jamak bagi Wazir). Akan
terbukalah Kasyaf perkataan-perkataan hati dalam dirinya
dan mencapai Tasarruf dengan kehidupan Alam Malak dan
Alam Malakut. Namun keupayaan untuk melakukan
Muraqabah tidak akan terhasil dengan mudah tanpa amalan
Zikir yang banyak dan tanpa bersahabat dengan Syeikh.

Maka Seseorang Murid hendaklah sentiasa
memperbanyakkan Zikir sepertimana yang telah ditalqinkan
oleh Syeikhnya dan hendaklah sentiasa melakukan Rabitah
dengan Syeikhnya agar dapatlah dia menikmati Limpahan
Faidhz secara berterusan dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
425
MENCAPAI IHSAN

Langkah pertama dalam pengawasan diri untuk
mencapai Ihsan adalah penyerahan secara sukarela pada
segala kehendak Allah dan yakin dengan penuh harapan
bahawa Allah sentiasa hadir di mana-mana dan mengetahui
semua fikiran, niat dan perbuatan kita.

βl´´ρ ´<¦ ‘ls ≅´ ™`_: !´.Š·¯‘ ∩∈⊄∪

Dan adalah Allah Maha Mengawasi atas segala sesuatu.
[33:52]

Langkah kedua adalah untuk kembali kepada Allah
dengan hati yang tenang dan sabar sambil menjangka aliran
limpahan kurniaan Faidhz dan Rahmat Allah ke dalam hati
seseorang. Ini tidak memerlukan pembacaan rutin Ismu
Zat iaitu lafaz sebutan Nama Allah (ﷲ) . Namun jika
seseorang ingin mengikuti Kaifiyat yang teratur ketika
menyebut NamaNya sesuai dengan panduan Syari'at semasa
bermuraqabah, tentunya akan menjadi jauh lebih baik.

Setelah memulakan kedua-dua langkah tersebut,
hendaklah bertindak sesuai dengan maksud Hadits Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah :
"Ihsan adalah kamu menyembah Allah seolah-olah
kamu melihatNya, maka jika kamu tidak dapat melihatNya,
maka sesungguhnya Dia sedang melihatmu."


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
426
Hendaklah selalu merasakan bahawa dirinya sendiri
sebagai tidak berdaya, fakir dan miskin di hadapan Allah .
Percaya dan yakin kepada ZatNya yang menjadi titik
tunggal tempat dan sumber pergantungan bagi sekelian
makhluk. Salik dapat berpergian walau ke mana pun dengan
aman dan tenteram atas jalan pengawasan dan pengendalian
diri ini dan seterusnya selamat dari sebarang penyimpangan
walau di mana jua mereka berada. Mereka yang mengikuti
jalan sedemikian akan mencapaikan kedamaian dan
kejernihan hati nurani yang akan membolehkannya sentiasa
terbuka untuk menerima limpahan kurniaan hadiah dan
limpahan cahaya seri dari Zat Allah Yang Maha Suci.

Perkara penting dalam proses pengendalian diri adalah
amalan Muhasabah iaitu menyemak dan mencela diri sendiri
atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Kaedah
ini membolehkan seseorang Salik mula untuk menyedari
kesalahan peribadi dan menyebabkan mereka mula mencari
kebenaran di dalam hati, kemudian memaparkan dalam
perbuatan dan kehidupan mereka seharian.

Seseorang yang menyedari pengertian ini akan dapat
memahami bahawa Allah Yang Maha Suci sentiasa
melihatnya, mengetahui tempat dan kedudukannya serta
mendengar segala ucapannya. Orang-orang seperti ini tahu
bahawa mereka selalu di bawah kawalan dan pengetahuan
Allah yang akan menjaga dan memelihara mereka. Tanpa
menghiraukan sebarang tempat mahupun tindakan, tujuan
mereka hanya mencari keridhaan Allah dengan sentiasa
cuba berusaha untuk bertindak sesuai dengan keinginan dan
kemahuanNya. Muraqabah mengarah kepada semua
peringkat kesempurnaan.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
427
Meskipun dalam ketertiban amalan Para Masyaikh
Akabirin Silsilah 'Aliyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah
yang sentiasa melakukan amalan Zikrullah, Salawat dan
pembacaan Al-Quran, namun Muraqabah adalah bahagian
yang paling penting dalam pekerjaan amal mereka. Asal
amalan Muraqabah adalah berdasarkan mafhum perkataan
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah ,

"Bahawa hendaklah kamu menyembah Allah
seolah-olah kamu sedang melihatNya, namun jika kamu
tidak dapat melihatNya, maka sesungguhnya Dia sedang
melihat kamu."

Menurut pengertian bahasa Arab, perkataan
Muraqabah bererti mengamati, mengawasi, memandang
sepenuh perhatian, memerhatikan, menunggu, memastikan,
melindungi, memelihara dan menjaga.

Pada pengertian istilah kaum Sufiyyah, Muraqabah
adalah untuk melepaskan diri dari sebarang ikatan dan takluk
Duniawi untuk jangka masa tertentu dengan tujuan
memelihara Ruhani setelah menerima bimbingan dari Syeikh
atau Guru Murshidnya. Perlaksanaannya adalah dengan
menyedari bahawa dalam batin manusia terdapat pusat-pusat
kesedaran yang halus.

Menurut istilah Syari'ah, Muraqabah adalah merujuk
kepada menyelia dan meneliti segala kegiatan Nafs dalam diri
Batin seseorang dengan beberapa bentuk kaifiyat Zikir Khafi
yang tertentu dalam usaha untuk membawa Nafs selaras
dengan mematuhi perintah dan kemahuan Allah .


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
428
Pada dasarnya, perkataan Muraqabah ini berasal dari
ayat Firman Allah :

!κš‰!≈ƒ '!Ζl¦ ¦θ1.¦ `Ν>−.´‘ “%!¦ />1l> Β ±Ρ ο‰>≡´ρ _l>´ρ !κ.Β
!γ>ρ— ´±.´ρ !´Κ·κ.Β ωl>‘ ¦¸..´ ´™!.Σ´ρ ¦θ1.¦´ρ ´<¦ “%!¦ βθl´™!.. .«.
Πl>¯‘N¦´ρ β| ´<¦ βl´ ¯Ν>‹l. !´.Š·´‘ ∩⊇∪

Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu
yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan
daripadanya Allah menciptakan isterinya dan daripada
keduanya Allah telah memperkembang-biakkan lelaki
dan perempuan yang banyak, dan bertaqwalah kepada
Allah yang dengan mempergunakan NamaNya kamu
saling meminta antara satu sama lain dan peliharalah
hubungan Silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu
menjaga dan mengawasi kamu. [4:1]

Menurut Jumhur Mufassirin berdasarkan Hadits
riwayat Bukhari dan Muslim, Allah telah menciptakan
Hadhrat Hawa dari bagian tubuh tulang rusuk Hadhrat
Nabi Adam . Ada juga Para Mufassirin yang menafsirkan
bahawa Allah telah menciptakannya dengan unsur yang
serupa iaitu tanah yang daripadanya Hadhrat Nabi Adam
telah diciptakan. Menurut kebiasaan orang Arab apabila
mereka menanyakan sesuatu atau meminta sesuatu pada
orang lain, mereka akan mengucapkan Nama Allah seperti:
"As-aluka Billah", ertinya daku bertanya atau meminta
kepadamu dengan Nama Allah .

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
429
β| ´<¦ βl´ ¯Ν>‹l. !´.Š·´‘

"Sesungguhnya Allah atas kamu adalah Maha
Mengawasi." [4:1]

`Οl¦ Λ¹-ƒ β!. ´<¦ “,ƒ

"Tidaklah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah
sedang melihat segala perbuatannya?" [96:14]

Ketahuilah bahawa Allah sentiasa mengawasi segala
perbuatan dan tingkah-laku kita sama ada kita sedar ataupun
tidak menyedarinya. Amalan Muraqabah hendaklah
dilakukan dengan mengosongkan fikiran dari segala ingatan
yang selain Allah .

Setelah itu, hendaklah mengarahkan pandangan
Ruhani dan perhatian yang sepenuhnya secara khusus
terhadap Allah . Salik hendaklah bertafakkur memikirkan
bahawa Allah selalu mengawasi dan setia dalam
pengawasanNya terhadap setiap pergerakan, perbuatan dan
lintasan fikiran yang terlintas dalam benak fikiran hamba-
hambaNya, bahkan seluruh Khalaiq ciptaanNya. Apabila
tumpuan fikiran Salik menjadi kukuh dan teguh dalam
dirinya, maka dia dikatakan telah mencapai tahap Ihsan
sebagaimana yang dimaksudkan dalam Hadits Jibril :

Hadhrat Jibril telah bertanya kepada Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah , "Apakah itu
Ihsan?" Baginda Rasulullah menjawab, "Iaitu adalah
bahawa kamu menyembah Allah seolah-olah kamu
sedang melihatNya, dan jika kamu tidak dapat melihatNya,
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
430
maka hendaklah kamu ketahui bahawa Dia sedang
melihatmu."

Apabila seseorang hamba sudah tertanam dalam
pemikirannya bahawa Allah yang mengawasi setiap
pergerakan dan pemikirannya, maka bagaimanakah seorang
hamba yang seperti ini dapat dibayangkan melakukan dosa
meskipun yang paling ringan? Lebih jauh lagi, hamba tersebut
akan menyembah Allah dengan penuh perhatian,
penghormatan dan dengan takluk keasyikan yang merupakan
tujuan dasar kehidupan Insan.

Para Masyaikh Tasawwuf telah membahagikan
amalan Muraqabah kepada beberapa jenis bergantung kepada
sesuatu tujuan dan maksud. Terdapat banyak jenis
Muraqabah yang diamalkan oleh Para Masyaikh namun
sebagai contoh hanya beberapa yang disebutkan di bawah ini:

Muraqabah Dua'iyyah:
Ini adalah jenis Muraqabah di mana hati dan fikiran
seseorang merenungkan segala permohonan doanya dan
segala kata-kata zikirnya yang diucapkan dari hatinya, bukan
lidahnya.

Muraqabah Maut:
Ini adalah jenis Muraqabah di mana seseorang duduk
dalam pengasingan, menutup mata dan merenungkan tentang
kematian dan keadaan yang akan berlaku sesudah kematian,
membayangkan bahawa Ruhnya sedang dicabut dari tubuh
badan, dimandikan orang, dikafankan orang,
disembahyangkan orang dan dihantarkan orang akan
jenazahnya ke dalam liang lahad.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
431
Muraqabah Ru'uyah:
Ini adalah jenis Muraqabah di mana seseorang yang
duduk dalam pengasingan membayangkan bahawa Allah
sedang mengawasi dirinya sambil merenungkan pengertian
ayat berikut,
`Οl¦ Λ¹-ƒ β!. ´<¦ “,ƒ ∩⊇⊆∪

Apakah dia tidak tahu bahawa sesungguhnya Allah
sentiasa mengawasi? [96:14]

Muraqabah Ma'iyyah:
Ini adalah jenis Muraqabah di mana seseorang
membayangkan bahawa Allah berada dengan dirinya
sepanjang masa tanpa diketahui bagaimana keadaan
KaifiyatNya. Namun, Allah tidak mengambil sebarang
bentuk atau rupa ketika seseorang itu mengalami
Musyahadah di dalam Muraqabahnya.

Kesemua jenis Muraqabah tersebut adalah dibenarkan
dalam Syari'at Islam dan merupakan amalan terpuji.
Muraqabah tersebut akan membawa seseorang kepada
pemantapan Tauhid dan pembentukan sifat diri yang
dikehendaki iaitu tahap Ihsan yang tertinggi bagi
menghasilkan Ma'rifat sebagai memenuhi tuntutan
pengabdian terhadapNya sepertimana yang Allah telah
nyatakan dalam ayat berikut,

!Β´ρ ·1l> ´>'¦ ´ΡN¦´ρ ω| βρ‰.-´‹l ∩∈∉∪

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
432
"Dan Aku tidak menciptakan Jin dan Insan melainkan
supaya mereka menyembahKu." [51:56]

Adapun Tariqat Naqshbandiyah ini adalah satu
daripada empat Maslak Tariqat utama dalam 'Ilmu Tasawwuf.
Seperti halnya dengan empat Mazhab Syari'at utama dalam
'Ilmu Fiqah iaitu Hanafiyah, Malikiyah, Shafi'iyah dan
Hanbaliyah, begitulah juga terdapat empat Maslak Silsilah
Tariqat Tasawwuf iaitu Qadiriyah, Chistiyah, Suhrawardiyah
dan Naqshbandiyah.

Ramai Para 'Alim 'Ulama dan Para Mashaikh Kiram
dalam setiap Tariqat telah menyebarkan ajaran dan amalan
dalam Tariqat mereka. Semua Tariqat yang benar adalah
sesuai dengan tuntunan Syari'ah dan Sunnah serta
berpandukan kaedah pengajaran dan bimbingan Para
Masyaikh yang Salihin.

Keempat-empat Tariqat ini telah memperolehi
penerimaan di sisi Allah dan ajaran mereka telah tersebar
luas dan jauh ke seluruh empat penjuru alam. Walaupun
terdapat usaha oleh segolongan pihak tertentu untuk
mencemarkan nama baik golongan Sufiyyah, namun tariqat-
tariqat ini tetap berkembang sehinggalah ke hari ini.

Setiap Muslim haruslah berusaha dan benar
bersemangat untuk mengenalpasti seorang Syeikh atau Guru
Murshid yang berkelayakan daripada salah satu Tariqat
tersebut dan mengikuti segala arahannya dalam hal dan
urusan pemurnian hati demi menuju ke arah kesempurnaan
Ruhani.


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
433
Menurut Hadhrat Shah Waliyullah Dehlawi , amalan
Muraqabah adalah suatu keunggulan khas bagi Tariqat
Naqshbandiyah. Apabila seseorang Murid yang Salik maju
dengan amalan Muraqabah, maka dia akan mampu berjalan
dalam Kehadiran Zat Allah . Muraqabah adalah suatu
kaedah atau teknik khas bagi menghasilkan rasa kehadiran
tersebut. Amalan keruhanian sering melibatkan tiga tahap:

1. Tawajjuh - Penumpuan - Konsentrasi
2. Tafakkur - Perenungan - Meditasi
3. Muraqabah - Penghayatan - Kontemplasi

Tahap pertama adalah memusatkan fikiran, seperti
tindakan seseorang mempertajamkan pensil. Tahap kedua
adalah merenungkan serta berfikir secara mendalam seperti
seorang yang belajar membentuk huruf-huruf. Tahap ketiga
adalah penghayatan, seperti seorang yang menulis kata-kata
dan kalimat.

Untuk Para Naqshbandi, tahap-tahap ini adalah sesuai
dengan amalan Zikir Qalbi Ismu Zat, Nafi Itsbat dan
Muraqabah. Terdapat dua puluh enam penghayatan
Muraqabah yang berbeza dalam sistem Suluk Naqshbandi
Mujaddidi yang kesemuanya disebut sebagai Muraqabat.

Para Masyaikh Naqshbandiyah Mujaddidiyah telah
mentakrifkan amalan Muraqabah sebagai
menunggu Latifah untuk menarik limpahan tenaga Faidhz
dari Allah .


Dalam kata-kata Hadhrat Khwajah Khurd putera
Hadhrat Khwajah Baqi Billah ,
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
434
"Muraqabah adalah meninggalkan kuasa dan kekuatan
seseorang, berpaling dari segala hal dan keadaan menunggu
dengan harapan pertemuan, sementara hati rindu dengan
keindahan dan kerana direndam dalam keinginan dan cinta."

Hadhrat Syeikh Sa'aduddin Kashghari dalam
menggambarkan bagaimana Hadhrat Junaid Baghdadi telah
diajarkan kaedah melakukan Muraqabah oleh seekor kucing,
iaitu menunggu dengan penuh perhatian yang sepenuhnya
seperti kucing yang siap sedia untuk menerkam tikus.

Para Masyaikh Naqshbandiyah Mujaddidiyah
menggambarkan alam semesta dengan beberapa lingkaran
bulat sebagai pemetaan Wujud antara alam Hadhrat Zat
dan alam ciptaan. Jalan Naqshbandi untuk menuju kepada
Allah yang dijelaskan oleh serangkaian niat dalam pelbagai
jenis Muraqabah adalah sebagai suatu peta jalan yang lebih
terperinci bagi perjalanan Ruhani untuk menuju kehadiran
bersama HadhratNya secara berterusan.

Medan-medan keruhanian, rangkaian manifestasi
penzahiran antara Hadhrat Zat dan Alam Jasmani serta
jalan untuk menempuh daerah keruhanian ini adalah secara
menegak yakni secara Vertikal menuju ke arah atas, yang
mana akan diterangkan secara terperinci kesemua tahapnya
menerusi dua puluh enam tingkatan Muraqabah.

Perjalanan Ruh dari Alam Jasmani naik ke arah
Hadhrat Zat dinyatakan sebagai 'Uruj yang bermaksud
pendakian. Ia adalah sebuah perkataan yang memiliki akar
huruf yang sama dengan perkataan Mi'raj iaitu perjalanan
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah di
tengah malam naik ke langit. Perjalanan Ruh dari Alam
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
435
Hadhrat Zat turun ke arah Alam Jasmani dinyatakan sebagai
Nuzul yang bermaksud penurunan.

Sebelum seseorang Salik menempuh perjalanan
Ruhaniah melalui amalan Muraqabah, Jami'iyat Zikrullah
yakni himpunan keseluruhan zikir pada keseluruhan Latifah
diibaratkan sebagai sebuah kenderaan dan Zikir Nafi Itsbat
diibaratkan sebagai memanaskan enjin telah pun dilakukan di
bawah pengawasan yang ketat seseorang Syeikh atau Guru
Murshid.

SYARAT-SYARAT MURAQABAH

Syarat yang paling utama dalam Muraqabah adalah
pengulangan dalam perantauan Ruhani. Setelah merantau
jauh, lalu dia kembali dan kemudian mengulangi
perantauannya ke tahap dimensi keruhanian yang lebih jauh.
Pengulangan amalan ini merupakan suatu usul yang penting
bagi mencapai kesempurnaan untuk membawa Ruh ke
lingkaran-lingkaran alam yang lebih tinggi.

Setiap tahap dalam lingkaran-lingkaran ini memiliki
nama dan sifat-sifatnya yang tersendiri. Turutannya adalah
dari Hadhrat Zat lalu menerusi Sifat-Sifat dan seterusnya
melalui paparan Bayangan Sifat-Sifat dan seterusnya
menempuh Bayang-Bayangan Sifat-Sifat Allah . Bayangan
adalah diibaratkan seperti pantulan atau biasan dari cermin.


Setiap tahap akan membawa Salik menuju Ma'rifat dan
merasai kesan pendekatan dan cinta terhadap ZatNya .
Kesan-kesan ini terhasil menerusi cahaya limpahan Faidhz
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
436
yang merupakan kurniaan dari Allah ke dalam hati dan
menghasilkan Ma'rifat tentangNya. Cahaya limpahan Faidhz
adalah ibarat sinar yang dapat menerangi kegelapan hati.

Sebanyak mana cahaya limpahan Faidhz itu terhasil,
maka sebanyak itulah penghasilan Ma'rifat yang diperolehi
dari Allah . Dengan limpahan Nur Faidhz juga akan
terhasilnya ilmu pengetahuan yang langsung dari Allah
sepertimana Wahyu kepada Para Nabi dan Ilham kepada Para
Mukmin.

Syarat yang kedua ialah mengembalikan setiap Latifah
kepada asal-usulnya. Ruh telah diciptakan semenjak
permulaan masa dan telah dikumpulkan di Alam Arwah
sehinggalah saat ketentuan Allah untuk mengeluarkannya
ke Alam Duniawi, kemudian menggabungkan kewujudannya
dengan tubuh badan sehingga apabila dia telah dilahirkan,
segala pengetahuannya tentang Allah menjadi lupa dan
hilang. Tujuan Para Sufi adalah mendatangkan kembali
segala ilmu pengetahuan Ruh tentang Tuhan Pemeliharanya
yang haqiqi dan seterusnya terus maju menuju KehadhratNya
.

Perjalanan Ruhaniah adalah bergerak menuju ke arah
atas dari Daerah Imkan menerusi Daerah Kewalian dan
seterusnya ke Daerah Kesempurnaan Kenabian, dari Alam
Bayangan menerusi Alam Asma dan Sifat menuju ke Alam
Hadhrat Zat dan kemudian kembali semula ke bawah
untuk bergabung dengan tubuh badan dalam mencapai
kesempurnaan sebagai Insan.


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
437
MURAQABAH AHADIYYAT

Pada permulaan melakukan Muraqabah, hendaklah
kita benar-benar memahami Mabda Faidhz (Tempat Punca
Limpahan) dan Mawrid Faidhz (Tempat Terima Limpahan).
Hendaklah membayangkan atau mengkhayalkan bahawa
suatu limpahan dari sisi Zat Yang Maha Tinggi yang berupa
cahaya turun melimpah ke atas hati kita. Bayangkanlah
limpahan Faidhz dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang
berupa cahaya turun ke atas Latifah Qalb dengan limpahan
yang senantiasa mencurah-curah secara berterusan setiap
masa dan keadaan sehinggalah kita mendapat kenikmatan
dalam Syuhud dan Musyahadah atau disebut Martabat Ihsan
yang hanya dapat diperolehi menerusi latihan Muraqabah.
Semoga Allah memberikan kita Taufiq.

Seterusnya hendaklah melakukan Muraqabah Ahadiyat
pada setiap Latifah Alam Amar iaitu pada Latifah Qalb,
Latifah Ruh, Latifah Sirr, Latifah Khafi dan pada Latifah Akhfa
dengan lafaz niat seperti berikut:


LATIFAH QALB

ﺖﺳﺍ ﻝﺎﻤﻛ ﺕﺎﻔﺻ ﻊﻴﻤﺟ ﻊﻤﺠﺘﺴﻣ ﻪﻛ ﮯﺗﺍﺫ ﺯﺍ ﻦﻣ ﺮﺑ ﺪﻳﺁ ﻲﻣ ﺾﻴﻓ
ﻝﺍﻭﺯ ﻭ ﺺﻘﻧ ﺮﮨ ﺯﺍ ﻩﺰﻨﻣ ﻭ , ﺖﺳﺍ ﻦﻣ ﺐﻠﻗ ﻪﻔﻴﻄﻟ ﺾﻴﻓ ﺩﺭﻮﻣ ,
ﻦﻛ ﺎﻘﻟﺍ ﻪﻳﺩﺪﳎ ﻪﻳﺪﻨﺒﺸﻘﻧ ﺭﺎﺒﻛ ﻥﺍﲑﭘ ﺖﻣﺮﲝ ـ

Faidhz Mi Ayad Bar Man Az Zati Keh Mustajmi' Jami' Sifati
Kamal Ast Wa Munazzah Az Har Naqsi Wa Zawal. Mawrid
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
438
Faidhz Latifah Qalb Man Ast, Bihurmati Piran Kibar
Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah Ilqa Kun.

"Limpahan Faidhz Rahmat Ilahi yang berasal dari Zat Maha
Kekal yang terhimpun segala sifat kesempurnaan dan suci
dari segala sifat kekurangan dan kelemahan, yang tidak
setanding dengan apa yang diciptakan. Limpahan Faidhz
Ilahi ini datang pada Latifah Qalbku dengan kehormatan
Para Masyaikh Kibar Naqshbandiyah Mujaddidiyah
hubungkanlah!"

LATIFAH RUH

“Faidhz Mi Ayad Bar Man Az Zate Keh Mustajmi’ Jami’ Sifat
Kamal Wa Munazzah Az Har Naqis Wa Zawal. Mawrid
Faidhz Latifah Ruh Man Ast.”

Faidhz terlimpah ke atasku dari Zat Yang Terhimpun Segala
Sifat Yang Sempurna Dan Suci Dari Segala Kelemahan Dan
Kekurangan. Mawrid Faidhz adalah pada Latifah Ruh Ku.


LATIFAH SIRR

“Faidhz Mi Ayad Bar Man Az Zate Keh Mustajmi’ Jami’ Sifat
Kamal Wa Munazzah Az Har Naqis Wa Zawal. Mawrid
Faidhz Latifah Sirr Man Ast.”

Faidhz terlimpah ke atasku dari Zat Yang Terhimpun Segala
Sifat Yang Sempurna Dan Suci Dari Segala Kelemahan Dan
Kekurangan. Mawrid Faidhz adalah pada Latifah Sirr Ku.
LATIFAH KHAFI

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
439
“Faidhz Mi Ayad Bar Man Az Zate Keh Mustajmi’ Jami’ Sifat
Kamal Wa Munazzah Az Har Naqis Wa Zawal. Mawrid
Faidhz Latifah Khafi Man Ast.”

Faidhz terlimpah ke atasku dari Zat Yang Terhimpun Segala
Sifat Yang Sempurna Dan Suci Dari Segala Kelemahan Dan
Kekurangan. Mawrid Faidhz adalah pada Latifah Khafi Ku.


LATIFAH AKHFA

“Faidhz Mi Ayad Bar Man Az Zate Keh Mustajmi’ Jami’ Sifat
Kamal Wa Munazzah Az Har Naqis Wa Zawal. Mawrid
Faidhz Latifah Akhfa Man Ast.”

Faidhz terlimpah ke atasku dari Zat Yang Terhimpun Segala
Sifat Yang Sempurna Dan Suci Dari Segala Kelemahan Dan
Kekurangan. Mawrid Faidhz adalah pada Latifah Akhfa Ku.

Apabila seseorang Murid yang Salik sudah bersedia
untuk memulakan perjalanan Ruhani, amalan Muraqabah
yang pertama ialah menumpukan perhatian kepada Hadhrat
Zat Ahadiyat Sirfah iaitu memberikan Tawajjuh dan
tumpuan terhadap Keesaan Zat Allah Yang Maha Tunggal
lagi suci sebelum Salik meneruskan perjalanan kepada Lima
Muraqabah Tajalliyyat Limpahan Pancuran Kenabian.
Muraqabah ini juga disebut sebagai Muraqabat Lataif
Khamsah sebagai menghayati lima pusat kehalusan Latifah
pada tubuh badan yang mewakili Alam Amar. Setiap
Muraqabah adalah usaha untuk membimbing efusi limpahan
Faidhz dari Hadhrat Zat Ahadiyat kepada Latifah-latifah
tertentu pada Ruhaniah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah dan menerusi sekelian Arwah Muqaddasah
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
440
Masyaikh Akabirin Silsilah 'Aliyah Naqshbandiyah
Mujaddidiyah lalu terlimpah ke Latifah di dada Salik. Ini
adalah persiaran perjalanan terakhir melalui Sifat-Sifat Allah
sebelum meneruskan perjalanan menuju Kehadhrat Zat
Allah . Menurut Para Masyaikh , bermula Muraqabah
Ahadiyyat dan setiap tahap Muraqabah yang seterusnya
hendaklah dilakukan selama empat jam berterusan, kemudian
boleh beralih kepada Muraqabah yang berikutnya.

Para Masyaikh Naqshbandiyah Mujaddidiyah telah
menetapkan bahawa setiap Latifah Alam Amar perlu
dilakukan Muraqabah secara berasingan dan ianya bermaksud
agar setiap Latifah itu diterokai satu persatu kerana setiap
Latifah Alam Amar adalah suatu alam yang berasingan dan
setiap alam adalah tidak sama antara satu dengan yang lain.
Maka hendaklah menempuhnya satu persatu. Muraqabah
bererti memerhatikan limpahan Faidhz dari sumber Faidhz
iaitu Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan memelihara
bayangan limpahan Faidhz tersebut senantiasa terlimpah pada
Mawrid Faidhz yakni Latifah-latifah yang tertentu secara
berterusan.

Adapun, limpahan Faidhz dari Hadhrat Haq
Subhanahu Wa Ta’ala yang diterima pada Latifah seseorang
Salik, maka Latifah itu merupakan Mawrid Faidhz dan kerana
itulah Para Masyaikh telah menetapkan bagi seseuatu maqam
itu dengan Muraqabah yang berasingan. Bagi penerokaan
Daerah Imkan mereka telah mengarahkan Para Murid
melakukan Muraqabah Ahadiyat. Ianya merupakan
Muraqabah terhadap Zat Yang Maha Memiliki Ketinggian
yang terhimpun padaNya segala sifat kesempurnaan dan suci
dari sebarang kekurangan dan kelemahan dan Zat tersebut
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
441
dinamakan dengan suatu nama yang agung lagi diberkati
iaitu Allah.

Ketahuilah bahawa pada setiap Muraqabah Latifah
hendaklah benar-benar memerhatikan Mawrid Faidhz iaitu
tempat limpahan itu diterima. Kesemua Latifah itu setiap satu
darinya adalah diterima dari Hadhrat Masyaikh Kiram Silsilah
‘Aliyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah sehinggalah kepada
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam iaitu dengan keadaan seolah-olah
berhadapan dengan cermin serta membayangkan pantulan
dari Faidhz yang khusus jatuh kepada Latifah yang
dikhususkan baginya pada dirinya dengan cara
membayangkan bahawa dada mereka berhadapan secara
‘akas bertentangan atau disebut Ta’akkus. Gambaran mereka
berada dalam keadaan seperti kita sedang melihat cermin.
Bayangan gambaran hendaklah dilakukan dengan
membayangkan dari limpahan Faidhz yang khusus kepada
Latifah yang khusus pada diri secara terbalik sebagaimana
yang dikehendaki dengan ungkapan “Ana ‘Inda Zonni ‘Abdi
Bi” yakni Allah adalah bertindak menurut sangkaan
hambaNya terhadapNya. Sesungguhnya ia adalah mudah
bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk melakukannya.

Setelah Murid sempurna melakukan Muraqabah
Ahadiyat, seterusnya hendaklah melakukan Muraqabah
Tajalliyat pada setiap satu Maqam Latifah Alam Amar iaitu
pada Latifah Qalb, Latifah Ruh, Latifah Sirr, Latifah Khafi dan
Latifah Akhfa dengan lafaz niatnya seperti yang akan
dinyatakan nanti.

Wama Zalika ‘Ala Allahi Bi ‘Aziz.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
442
MURAQABAH TAJALLIYYAT

Para Masyaikh Naqshbandiyah menekankan bahawa
tujuan mereka adalah untuk menempuh perjalanan Kehadhrat
Zat Allah dan bukannya terhadap Sifat. Ini bermakna,
mereka bersiar dalam manifestasi penzahiran Tajalliyyat yang
pertama dari kejadian ciptaan dan bukannya penzahiran
Tajalliyyat yang lebih rendah dan bukan Zat La Ta'ayyun yang
tidak dapat ditentukan.

Lima Muraqabah Pancuran Kenabian ini mencontohi
perdampingan Ruhaniah bersuhbah dengan Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah ketika mana seseorang Murid
membayangkan dirinya berada di hadapan Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah sambil menerima tenaga Ilahi
dari limpahan Faidhz Rabbaniyah melalui rantaian Silsilah
yang sambung-menyambung dari Para Masyaikh
Naqshbandiyah .

Jelas telah dibuktikan keberhasilannya oleh sebilangan
besar Para Masyaikh, khasnya Masyaikh Naqshbandiyah
yang memberikan tumpuan Ruhaninya kepada Ruh-Arwah
Para Nabi yang lain ketika sedang bermuraqabah.

Walaubagaimanapun, Hadhrat Khwajah Shah
'Abdullah Ghulam Ali Dehlawi telah mengatakan bahawa
amalan tersebut tidak dapat diterima oleh sesiapa pun untuk
menumpukan kepada Ruhaniah Nabi-Nabi yang lain
meskipun Iman dan Yaqin dapat diperolehi menerusi mereka.
Beliau telah mensarankan tumpuan kepada Ruhaniah Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah dan Hadhrat Allah ,
dengan menggunakan Hadharat Para Masyaikh Kibar
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
443
Naqshbandiyah Mujaddidiyah sebagai cermin. Setiap pusat
kehalusan Lataif menerima limpahan Faidhz Rahmat Ilahi dari
asal-usulnya yang berada di atas 'Arash yang tujuannya
adalah supaya setiap Latifah kembali bertawajjuh kepada asal-
usulnya untuk mencapai Fana.

Hanya sebilangan kecil Para Salik yang boleh
menfanakan kelima-lima Latifah Alam Amar tersebut secara
berturut-turut dengan mudah yang digambarkan sebagai
berada di bawah telapak kaki seseorang Nabi yang tertentu
sehinggalah dia mencapai Fana dan kemudian terus maju
menuju kepada Latifah yang seterusnya lalu menggabungkan
kesemua Latifah-latifah tersebut.

Keperluan minima untuk maju atas jalan ini adalah
dengan menghubungkan kembali Latifah Qalb ke tempat
asalnya. Kemudian, Murid boleh bergerak keluar dari
lingkaran Daerah Imkan dan melanjutkan penjelajahannya ke
daerah yang seterusnya iaitu Daerah Wilayat Sughra yang
merupakan Alam Bayangan Nama-Nama dan Sifat–Sifat Allah
dan merupakan Daerah Kewalian Para Wali Besar yang
agung.

Hadhrat Nabi Adam adalah Penghulu bagi Latifah
Qalb, yang pertama daripada Lima Muraqabah Pancuran
Kenabian. Tajalliyat penzahiran Sifat-Sifat Af'aliyyah Allah
adalah paling tertumpu dalam dirinya kerana Baginda Adam
tahu nama-nama segala sesuatu ciptaan.

Para Masyaikh Naqshbandiyah menggambarkan
para pengembara Ruhani yang berada pada Maqam Latifah
Qalb sewaktu berzikir sambil mengamati ciptaan-ciptaan
Allah sebagai berada di bawah telapak kaki Hadhrat
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
444
Baginda Nabi Adam . Sebaliknya, pada Maqam Latifah Ruh
melibatkan tumpuan memandang ke arah Allah dan
menafikan segala ciptaan Allah dengan mengembalikan
Ruh ke asal-usulnya yang memiliki lapan Sifat-Sifat
Tsubutiyyah Allah .

Ini adalah Muraqabah Tajalliyyat Pancuran Kenabian
kedua yang dihubungkan dengan Hadhrat Nabi Ibrahim
dan Hadhrat Nabi Nuh yang ternyata kedudukan mereka
yang istimewa telah menyangkal segala hakikat kebendaan
yang zahir, misalnya api yang langsung tidak mendatangkan
sebarang mudharat kepada Hadhrat Nabi Ibrahim dan
kejadian banjir besar yang tidak dapat menenggelamkan
Hadhrat Nabi Nuh .

Perjalanan dalam Maqam Latifah Sirr bermula sesudah
Latifah Ruh yang mana asal Latifah Sirr adalah dalam Shuyun
Zatiyyah Allah yang bermula pada penghujung lapan Sifat-
Sifat Tsubutiyah Allah . Maqam Latifah Sirr adalah di bawah
taklukan Hadhrat Nabi Musa yang telah dapat berbicara
dengan Allah dan digelar sebagai Kalimullah.

Pusat kehalusan yang seterusnya adalah terletak di
dalam Sifat Salbiyyah Tanzihiyyah Allah yang merupakan
asal Latifah Khafi, yang diibaratkan sebagai biasan bayangan
cermin dari segala Sifat-Sifat Ilahiyyah yang terdahulu.
Maqam Latifah Khafi yang dikaitkan dengan Hadhrat Nabi
'Isa membentuk makna penafian sebenar yang melampaui
hukum alam yang dikaitkan dengan Daerah Imkan. Sebagai
contohnya, Baginda telah dilahirkan tanpa seorang ayah,
dapat menghidupkan orang yang telah mati dan ditundakan
kematiannya.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
445
Yang terakhir dari Muraqabah Pancuran Kenabian
adalah merangkumi kesemua Sifat-Sifat Ilahiyah ke dalam
asalnya, sepertimana Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah , Nabi yang dikaitkan dengan Maqam Latifah
Akhfa adalah sumber Nubuwwat dan Wilayat bagi sekelian
Para Nabi yang lain. Sepertimana Hadhrat Nabi 'Isa
memaparkan penafian menerusi kewujudan dirinya, Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah membentuk
pengitsbatan menerusi Kenabiannya. Tajalliyat penzahiran
Shan Jami' adalah peralihan antara Hadhrat Zat dan Sifat-
Sifat Ketuhanan yang dikaitkan dengan Haqiqat Muhammad
yang menjadi sumber asal Rahmat Ilahiyyah untuk semua
ciptaan yang lain. Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah adalah Barzakh Al-Kubra yakni suatu
perantaraan atau jambatan pengantara yang terbesar untuk
menuju kepada Allah . Oleh kerana itulah Para Masyaikh
Naqshbandiyah Mujaddidiyah mempercayai bahawa tiada
jalan Tariqah Ruhaniah yang dapat menyampaikan seseorang
Kehadhrat Allah melainkan dia berserta dengan Haqiqat
Muhammad dan dia akan diberkati dengan limpahan
kurniaan Ilahi dari gabungan Sifat-Sifat Ilahiyyah yang
menyeluruh.

Tidak dapat dipastikan apakah amalan Muraqabah
Lima Pancuran Kenabian seperti yang telah dinyatakan
sebelum ini dalam bentuk yang digunakan kini oleh ahli
Tariqat Naqshbandiyah Mujaddidiyah adalah sebahagian
daripada amalan keruhanian Hadhrat Shah Bahauddin
Naqshband . Penjelasan Hadhrat Shah Bahauddin
Naqshband tentang perjalanan Tariqat Naqshbandiyah
adalah setakat Muraqabah Ma'iyyat yakni Salik merasakan
dirinya bersama-sama dengan Allah .

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
446
MURAQABAH TAJALLIYYAT LATIFAH
QALB
Hendaklah membayangkan bahawa Latifah Qalb diri sedang
berhadapan dengan Latifah Qalb Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah , kemudian dengan suara batin di
dalam hati ucapkan lafaz niat,
ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺪﻤﳏ ﺕﺮﻀﺣ ﻙﺭﺎﺒﻣ ﺐﻠﻗ ﻪﻔﻴﻄﻟ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺍﺭ ﻦﻣ ﺐﻠﻗ ﻪﻔﻴﻄﻟ
ﻢﻠﺳ ﻭ ﻙﺭﺎﺑﻭ ﻪﺑﺎﺤﺻﺍﻭ ﻪﻟﺁ ﻰﻠﻋ , ﺪﻤﳏ ﺕﺮﻀﺣ ﺐﻠﻗ ﻪﻔﻴﻄﻟ ﺯﺍ ﻪﻛ ﻪﻴﻟﺎﻌﻓﺍ ﺕﺎﻴﻠﲡ ﺾﻴﻓ ﻰﻬﻟﺍ
ﻡﺩﺁ ﺕﺮﻀﺣ ﺐﻠﻗ ﻪﻔﻴﻄﻟ ﺭﺩ ﻢﻠﺳ ﻭ ﻙﺭﺎﺑﻭ ﻪﺑﺎﺤﺻﺍﻭ ﻪﻟﺁ ﻰﻠﻋ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ
ﮤﺩﻮﻣﺮﻓ ﻪﺿﺎﻓﺍ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻦﻛ ﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺐﻠﻗ ﻪﻔﻴﻄﻟ ﺭﺩ ﻪﻳﺩﺪﳎ ﻪﻳﺪﻨﺒﺸﻘﻧ ﺭﺎﺒﻛ ﻥﺍﲑﭘ ﺖﻣﺮﲝ ـ

Latifah Qalb Man Ra Maqabil Latifah Qalb Mubarak
Hadhrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Ta'ala 'Alaihi
Wa 'Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Baraka Wa Sallam. Ilahi,
Faidhz Tajalliyat Af'aliyah Keh Az Latifah Qalb Mubarak
Hadhrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Ta'ala 'Alaihi
Wa 'Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Baraka Wa Sallam, Dar
Latifah Qalb Hadhrat Adam 'Alaihissalam Ifadhzah
Farmudah, Bihurmati Piran Kibar Naqshbandiyyah
Mujaddidiyyah Dar Latifah Qalb Man Ilqa Kun.

"Latifah Qalbku bertawajjuh kepada Latifah Qalb Mubarak
Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah . Ya Allah, limpahan
Faidhz Tajalliyat Af'aliyyah yang berasal dari Latifah Qalb
Mubarak Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah pada
Latifah Qalb Hadhrat Nabi Adam , mohon dilimpahkan
dengan kehormatan Para Masyaikh Besar Piran Kibar
Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah , hubungkanlah kepada
Latifah Qalbku."

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
447
MURAQABAH TAJALLIYYAT LATIFAH
RUH
Hendaklah membayangkan bahawa Latifah Ruh diri sedang
berhadapan dengan Latifah Ruh Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah , kemudian dengan suara batin di
dalam hati ucapkanlah lafaz niat,
ﻰﻠﻋ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺪﻤﳏ ﺕﺮﻀﺣ ﻙﺭﺎﺒﻣ ﺡﻭﺭ ﻪﻔﻴﻄﻟ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺍﺭ ﻦﻣ ﺡﻭﺭ ﻪﻔﻴﻄﻟ
ﻢﻠﺳ ﻭ ﻙﺭﺎﺑﻭ ﻪﺑﺎﺤﺻﺍﻭ ﻪﻟﺁ , ﻝﻮﺳﺭ ﺪﻤﳏ ﺕﺮﻀﺣ ﺡﻭﺭ ﻪﻔﻴﻄﻟ ﺯﺍ ﻪﻛ ﻪﻴﺗﻮﺒﺛ ﺕﺎﻔﺻ ﺕﺎﻴﻠﲡ ﺾﻴﻓ ﻰﻬﻟﺍ
ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻭ ﺡﻮﻧ ﺕﺮﻀﺣ ﺡﻭﺭ ﻪﻔﻴﻄﻟ ﺭﺩ ﻢﻠﺳ ﻭ ﻙﺭﺎﺑﻭ ﻪﺑﺎﺤﺻﺍﻭ ﻪﻟﺁ ﻰﻠﻋ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ
ﻼﺴﻟﺍ ﺎﻤﻬﻴﻠﻋ ﻦﻛ ﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺡﻭﺭ ﻪﻔﻴﻄﻟ ﺭﺩ ﻪﻳﺩﺪﳎ ﻪﻳﺪﻨﺒﺸﻘﻧ ﺭﺎﺒﻛ ﻥﺍﲑﭘ ﺖﻣﺮﲝ ﮤﺩﻮﻣﺮﻓ ﻪﺿﺎﻓﺍ ﻡ ـ

Latifah Ruh Man Ra Maqabil Latifah Ruh Mubarak Hadhrat
Muhammad Rasulullah Sallallahu Ta'ala 'Alaihi Wa 'Ala
Alihi Wa Ashabihi Wa Baraka Wa Sallam. Ilahi, Faidhz
Tajalliyat Sifat Tsubutiyah Keh Az Latifah Ruh Mubarak
Hadhrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Ta'ala 'Alaihi
Wa 'Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Baraka Wa Sallam, Dar
Latifah Ruh Hadhrat Nuh 'Alaihissalam Wa Hadhrat
Ibrahim 'Alaihissalam Ifadhzah Farmudah, Bihurmati
Piran Kibar Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah Dar Latifah
Ruh Man Ilqa Kun.
"Latifah Ruhku bertawajjuh kepada Latifah Ruh Mubarak
Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah . Ya Allah, limpahan
Faidhz Tajalliyat Sifat Tsubutiyah yang berasal dari Latifah
Ruh Mubarak Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah pada
Latifah Ruh Hadhrat Nabi Nuh dan Hadhrat Nabi
Ibrahim , mohon dilimpahkan dengan kehormatan Para
Masyaikh Besar Piran Kibar Naqshbandiyah Mujaddidiyah
, hubungkanlah kepada Latifah Ruhku."

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
448
MURAQABAH TAJALLIYYAT LATIFAH
SIRR
Hendaklah membayangkan bahawa Latifah Sirr diri sedang
berhadapan dengan Latifah Sirr Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah , kemudian dengan suara batin di
dalam hati ucapkanlah lafaz niat,
ﻪﻟﺁ ﻰﻠﻋ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺪﻤﳏ ﺕﺮﻀﺣ ﻙﺭﺎﺒﻣ ﺮﺳ ﻪﻔﻴﻄﻟ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺍﺭ ﻦﻣ ﺮﺳ ﻪﻔﻴﻄﻟ
ﻢﻠﺳ ﻭ ﻙﺭﺎﺑﻭ ﻪﺑﺎﺤﺻﺍﻭ , ﺮﺳ ﻪﻔﻴﻄﻟ ﺯﺍ ﻪﻛ ﻪﻴﺗﺍﺫ ﻥﻮﻴﺷ ﺕﺎﻴﻠﲡ ﺾﻴﻓ ﻰﻬﻟﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺪﻤﳏ ﺕﺮﻀﺣ ﻙﺭﺎﺒﻣ
ﻪﻴﻠﻋ ﻰﺳﻮﻣ ﺕﺮﻀﺣ ﺮﺳ ﻪﻔﻴﻄﻟ ﺭﺩ ﻢﻠﺳ ﻭ ﻙﺭﺎﺑﻭ ﻪﺑﺎﺤﺻﺍﻭ ﻪﻟﺁ ﻰﻠﻋ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ
ﺮﻓ ﻪﺿﺎﻓﺍ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻳﺩﺪﳎ ﻪﻳﺪﻨﺒﺸﻘﻧ ﺭﺎﺒﻛ ﻥﺍﲑﭘ ﺖﻣﺮﲝ ﮤﺩﻮﻣ ﻦﻛ ﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺮﺳ ﻪﻔﻴﻄﻟ ﺭﺩ ـ

Latifah Sirr Man Ra Maqabil Latifah Sirr Mubarak Hadhrat
Muhammad Rasulullah Sallallahu Ta'ala 'Alaihi Wa 'Ala
Alihi Wa Ashabihi Wa Baraka Wa Sallam. Ilahi, Faidhz
Tajalliyat Shuyun Zatiyah Keh Az Latifah Sirr Mubarak
Hadhrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Ta'ala 'Alaihi
Wa 'Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Baraka Wa Sallam, Dar
Latifah Sirr Hadhrat Musa 'Alaihissalam Ifadhzah
Farmudah, Bihurmati Piran Kibar Naqshbandiyyah
Mujaddidiyyah Dar Latifah Sirr Man Ilqa Kun.
"Latifah Sirrku bertawajjuh kepada Latifah Sirr Mubarak
Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah . Ya Allah, limpahan
Faidhz Tajalliyat Shuyun Zatiyyah yang berasal dari Latifah
Sirr Mubarak Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah pada
Latifah Sirr Hadhrat Nabi Musa , mohon dilimpahkan
dengan kehormatan Para Masyaikh Piran Kibar
Naqshbandiyah Mujaddidiyah , hubungkanlah kepada
Latifah Sirrku."


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
449
MURAQABAH TAJALLIYYAT LATIFAH
KHAFI
Hendaklah membayangkan bahawa Latifah Khafi diri sedang
berhadapan dengan Latifah Khafi Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah , kemudian dengan suara batin di
dalam hati ucapkan lafaz niat,
ﻰﻠﻋ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺪﻤﳏ ﺕﺮﻀﺣ ﻙﺭﺎﺒﻣ ﻲﻔﺧ ﻪﻔﻴﻄﻟ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺍﺭ ﻦﻣ ﻲﻔﺧ ﻪﻔﻴﻄﻟ
ﻢﻠﺳ ﻭ ﻙﺭﺎﺑﻭ ﻪﺑﺎﺤﺻﺍﻭ ﻪﻟﺁ , ﺪﻤﳏ ﺕﺮﻀﺣ ﻙﺭﺎﺒﻣ ﻲﻔﺧ ﻪﻔﻴﻄﻟ ﺯﺍ ﻪﻛ ﻪﻴﺒﻠﺳ ﺕﺎﻔﺻ ﺕﺎﻴﻠﲡ ﺾﻴﻓ ﻰﻬﻟﺍ
ﻰﺴﻴﻋ ﺕﺮﻀﺣ ﻲﻔﺧ ﻪﻔﻴﻄﻟ ﺭﺩ ﻢﻠﺳ ﻭ ﻙﺭﺎﺑﻭ ﻪﺑﺎﺤﺻﺍﻭ ﻪﻟﺁ ﻰﻠﻋ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ
ﺿﺎﻓﺍ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﻳﺩﺪﳎ ﻪﻳﺪﻨﺒﺸﻘﻧ ﺭﺎﺒﻛ ﻥﺍﲑﭘ ﺖﻣﺮﲝ ﮤﺩﻮﻣﺮﻓ ﻪ ﻦﻛ ﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﻲﻔﺧ ﻪﻔﻴﻄﻟ ﺭﺩ ـ
Latifah Khafi Man Ra Maqabil Latifah Khafi Mubarak
Hadhrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Ta'ala 'Alaihi
Wa 'Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Baraka Wa Sallam. Ilahi,
Faidhz Tajalliyat Sifat Salbiyah Keh Az Latifah Khafi
Mubarak Hadhrat Muhammad Rasulullah Sallallahu
Ta'ala 'Alaihi Wa 'Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Baraka Wa
Sallam, Dar Latifah Khafi Hadhrat 'Isa 'Alaihissalam
Ifadhzah Farmudah, Bihurmati Piran Kibar Naqshbandiyyah
Mujaddidiyyah Dar Latifah Khafi Man Ilqa Kun.

"Latifah Khafiku bertawajjuh kepada Latifah Khafi
Mubarak Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah . Ya Allah,
limpahan Faidhz Tajalliyat Sifat Salbiyyah yang berasal dari
Latifah Khafi Mubarak Hadhrat Nabi Muhammad
Rasulullah pada Latifah Khafi Hadhrat Nabi 'Isa ,
mohon dilimpahkan dengan kehormatan sekelian Para
Masyaikh Piran Kibar Naqshbandiyah Mujaddidiyah ,
hubungkanlah kepada Latifah Khafiku."

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
450
MURAQABAH TAJALLIYYAT LATIFAH
AKHFA
Hendaklah membayangkan bahawa Latifah Akhfa diri sedang
berhadapan dengan Latifah Akhfa Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah , kemudian dengan suara batin di
dalam hati ucapkan lafaz niat,
ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺪﻤﳏ ﺕﺮﻀﺣ ﻙﺭﺎﺒﻣ ﻰﻔﺧﺍ ﻪﻔﻴﻄﻟ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺍﺭ ﻦﻣ ﻰﻔﺧﺍ ﻪﻔﻴﻄﻟ
ﻢﻠﺳ ﻭ ﻙﺭﺎﺑﻭ ﻪﺑﺎﺤﺻﺍﻭ ﻪﻟﺁ ﻰﻠﻋ , ﺕﺮﻀﺣ ﻙﺭﺎﺒﻣ ﻰﻔﺧﺍ ﻪﻔﻴﻄﻟ ﺭﺩ ﻊﻣﺎﺟ ﻥﺎﺷ ﺕﺎﻴﻠﲡ ﺾﻴﻓ ﻰﻬﻟﺍ
ﺖﻣﺮﲝ ﮤﺩﻮﻣﺮﻓ ﻪﺿﺎﻓﺍ ﻢﻠﺳ ﻭ ﻙﺭﺎﺑﻭ ﻪﺑﺎﺤﺻﺍﻭ ﻪﻟﺁ ﻰﻠﻋ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺪﻤﳏ
ﺪﳎ ﻪﻳﺪﻨﺒﺸﻘﻧ ﺭﺎﺒﻛ ﻥﺍﲑﭘ ﻪﻳﺩ ﻦﻛ ﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﻔﺧﺍ ﻪﻔﻴﻄﻟ ﺭﺩ ـ
Latifah Akhfa Man Ra Maqabil Latifah Akhfa Mubarak
Hadhrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Ta'ala 'Alaihi
Wa 'Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Baraka Wa Sallam. Ilahi,
Faidhz Tajalliyat Shan Jami' Dar Latifah Akhfa Mubarak
Hadhrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Ta'ala 'Alaihi
Wa 'Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Baraka Wa Sallam Ifadhzah
Farmudah, Bihurmati Piran Kibar Naqshbandiyyah
Mujaddidiyyah Dar Latifah Akhfa Man Ilqa Kun.

"Latifah Akhfaku bertawajjuh kepada Latifah Akhfa
Mubarak Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah . Ya Allah,
limpahan Faidhz Tajalliyat Shan Jami' pada Latifah Akhfa
Mubarak Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah , mohon
dilimpahkan dengan kehormatan sekelian Para Masyaikh
Piran Kibar Naqshbandiyah Mujaddidiyah ,
hubungkanlah kepada Latifah Akhfaku."Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
451
MURAQABAH MA'IYYAT

Apabila seseorang Murid telah mencapai Fana
sekurang-kurangnya pada Latifah Qalb, bererti dia sedang
bergerak dari Daerah Imkan menuju Zilal Asma Wa Sifat Ilahi
yang bererti bayang penzahiran Nama-Nama dan Sifat-Sifat
Allah dan bersedia menempuh menerusi amalan
Muraqabah Ma'iyyat untuk menuju kepada daerah keintiman
kecil dengan Hadhrat Zat Allah dalam Daerah Wilayat
Sughra. Ini adalah Maqam Jazbah Mahabbat Ilahi yakni suatu
maqam penghasilan Jazbah Cinta terhadap Allah . Pada
tahap ini Salik hendaklah memperbanyakkan Zikir Tahlil
Lisani iaitu berzikir mengucapkan Kalimah Tauhid dengan
secara menggerakkan lidah tanpa ditahankan nafas, tidak
sepertimana ketika melakukan Zikir Nafi Itsbat. Muraqabah
Ma'iyyat adalah dalam Daerah Wilayat Sughra yang
merupakan Daerah Wilayat Para Awliya. Pada tahap ini juga
Salik akan merasakan tarikan Jazbah yang kuat dari
HadhratNya dan akan mengalami Ghalabat Nisbat yakni
nisbat-nisbat Para Masyaikh akan terhasil, Syauq, Zauq,
bertempik dan kelembutan hati. Salik akan menafikan
sebarang Nisbat Af'al perbuatan pada makhluk dan terhasillah
padanya Tauhid Af'aliyyah, Tajalli yang sepantas kilat, rasa
kehairanan, mengalami Syuhud Wahdat Fi Katsrat dan
beberapa Ahwal yang menggembirakan.

Sebahagian Para Masyaikh Naqshbandiyah
Mujaddidiyah ada menyatakan bahawa lapan belas tahap
Muraqabah Suluk Ruhaniah selebihnya seperti yang telah
dihuraikan oleh Hadhrat Imam Rabbani Syeikh Ahmad Faruqi
Sirhindi yang bermula dari Muraqabah Aqrabiyyat ke
Muraqabah La Ta'ayyun, telah sampai kepadanya menerusi
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
452
arahan yang diterima kepadanya secara Uwaisiyah sebelum
beliau menghuraikannya.

Hanya sesudah Hadhrat Imam Rabbani , tahap-tahap
tambahan boleh dicapai menerusi latihan-latihan yang
diajarkan oleh Guru Murshid yang masih hidup. Pada
kedudukan ini, Salik sudah berada di luar batas lingkaran
Daerah Imkan dan memulakan Sair Ila Allah yakni
perjalanan bersiar menuju Kehadhrat Allah . Walaupun
kebanyakan Masyaikh Sufiyyah memberikan izin untuk
mengajarkan murid pada tahap ini, namun Para Masyaikh
Mujaddidiyah tidak membiarkan murid-murid mereka
mengajar pada tahap ini jika mereka masih mengalami Jazbah
yang tak terkawal atau berkeadaan ghairah.

Salik hendaklah menghayati pengertian makna Ayat
Al-Quran Al-Karim yang diberkati:

´θδ “%!¦ _l> .≡´θ≈ϑ´.l¦ ´¯‘N¦´ρ ’· π−.™ Θ!−ƒ¦ ¯Ν. “´θ.`™¦ ’ls
`¸-l¦ `Οl-ƒ !Β ~lƒ ’· ¯‘N¦ !Β´ρ ~`,ƒ† !κ.Β !Β´ρ `Α”∴ƒ ´Β ™!´Κ´.l¦
!Β´ρ ~`,-ƒ !κ.· ´θδ´ρ `Ο>-Β _· ¦ !Β ¯Ν.Ψ´ ´<¦´ρ !ϑ. βθl´Κ-. ¸... ∩⊆∪

Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam
masa kemudian Dia berastawa di atas ´Arash, Dia
mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, dan apa yang
keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit, dan apa
yang naik kepadaNya, dan Dia bersama kamu di mana saja
kamu berada, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan. [57:4]

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
453
´´ θδ´ρ `Ο>-Β _·¦ !Β ¯Ν.Ψ´

"Wa Huwa Ma'akum Aynama Kuntum" yang bererti "Dan
Dia bersama kamu di mana saja kamu berada".
Dengan suara batin di dalam hati ucapkan niat,

ﺎﻤﮨ ﻪﺑ ﺕﺎﻨﺋﺎﻛ ﺕﺍﺭﺫ ﺯﺍ ﻩﺭﺫ ﺮﮨ ﺎﺑ ﻭ ﺖﺳﺍ ﻦﻣ ﺎﺑ ﻪﻜﻴﺗﺍﺫ ﺯﺍ ﺪﻳﺁ ﻲﻣ ﺾﻴﻓ ﮞ ﺩﺍﺮﻣ ﻪﻛ ﻥﺎﺷ
ﱄﺎﻌﺗ ﻭ ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ﺖﺳﻭﺍ , ﺮﺋﺍﺩ ﺾﻴﻓ ﺀﺎﺸﻨﻣ ۂ ﻭ ﻡﺎﻈﻋ ﮰﺎﻴﻟﻭﺍ ﺖﻳﻻﻭ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻯﺮﻐﺻ ﺖﻳﻻﻭ
ﻭ ﺀﺎﻤﺳﺍ ﻞﻇ ﺖﺳﺍ ﻪﺳﺪﻘﻣ ﺕﺎﻔﺻ , ﺖﺳﺍ ﻦﻣ ﺐﻠﻗ ﻪﻔﻴﻄﻟ ﺾﻴﻓ ﺩﺭﻮﻣ , ﺭﺎﺒﻛ ﻥﺍﲑﭘ ﺖﻣﺮﲝ
ﻦﻛ ﺎﻘﻟﺍ ﻪﻳﺩﺪﳎ ﻪﻳﺪﻨﺒﺸﻘﻧ ـ

Faidhz Mi Ayad Az Zati Keh Ba Man Ast Wa Ba Har Zarrah
Az Zarrat Kainat Bah Hama Shan Keh Murad Ust Subhanahu
Wa Ta'ala. Mansha Faidhz Dairah Wilayat Sughra Ast Keh
Wilayat Awliya 'Izham Wa Zilli Asma Wa Sifat Muqaddasah
Ast. Mawrid Faidhz Latifah Qalb Man Ast, Bihurmati Piran
Kibar Naqshbandiyah Mujaddidiyah Ilqa Kun.

"Limpahan Faidhz datang kepadaku dari Zat yang beserta
denganku dan beserta dengan sekelian zarrah dari zarrah-
zarrah Kainat ciptaan berserta segala Shan keadaanNya,
bahawa hanya Dialah Zat Subhanahu Wa Ta'ala yang
dikehendaki. Mansha sumber Limpahan Faidhz adalah dari
Daerah Wilayat Sughra iaitu Wilayat Para Awliya 'Izham
dan merupakan Bayangan Asma dan Sifat Muqaddasah.
Mawrid jatuhnya Limpahan Faidhz adalah pada Latifah
Qalb daku, dengan kehormatan Para Piran Kibar
Naqshbandiyah Mujaddidiyah , hubungkanlah."

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
454
HASIL SIYAR DAN SULUK

Menurut Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani
Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi , Siyar dan Suluk merupakan
suatu ibarat tentang pergerakan dalam penghasilan 'Ilmu dan
ia timbul dari perkataan ucapan soal "Bagaimana?" (Al-Kaif),
maka di sini tiada berlaku perjalanan bagi pergerakan
Jisimnya.

Menurutnya lagi, Siyar yang pertama adalah Siyar Ila
Allah (ﷲ ىلإ ريسلا) yang merupakan suatu ibarat bagi
pergerakan 'Ilmiah. Ianya adalah bersiar dari ilmu
pengetahuan yang rendah (Al-Asfal) kepada ilmu
pengetahuan yang tinggi (Al-A'la) dan dari ilmu pengetahuan
yang tinggi hingga ke penghujungnya (Al-Muntaha) setelah
menempuh pengetahuan tentang segala perkara Mumkinat
dan selesai menawannya sehingga kepada pengetahuan yang
Wajib tentang Allah , dan inilah yang diiktibarkannya
dengan Fana.

Siyar Kedua adalah Siyar Fi Allah ( يف ريسلا ﷲ ) yang
merupakan suatu ibarat tentang pergerakan 'Ilmiah dalam
martabat-martabat yang wajib daripada Nama-NamaNya,
Sifat-SifatNya, Shuyun tindakanNya, Iktibar dari 'IbaratNya,
Kesucian KebesaranNya dan KesucianNya dari sebarang
kecelaan sehingga kepada martabat yang penghabisan yang
tidak mungkin dapat diiktibarkan dengan sebarang ibarat,
dan tidak dapat di isyarahkan dengan sebarang isyarat, dan
tidak dapat dikiaskan dengan sebarang kiasan, dan tidak
dapat diketahui walau seorang yang mengetahui dan tidak
dapat dimengerti walau seorang yang memahami. Siyar ini
dinamakannya sebagai Baqa.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
455
Siyar Ketiga adalah Siyar 'Anillah (ﷲ نع ريسلا) yang
merupakan suatu ibarat tentang pergerakan 'Ilmiah yang
turun dari ilmu pengetahuan yang tinggi kepada ilmu
pengetahuan rendah dan begitulah keadaannya sehingga dia
kembali kepada Mumkinat dan turun dari ilmu-ilmu
pengetahuan berkenaan martabat-martabat yang wajib bagi
sekeliannya dan menjadilah dia seorang yang 'Arif yang
melupakan Allah dalam keadaannya bersama Allah dan
kembali kepada Allah dalam keadaannya berserta Allah
dan demikian itulah keadaan seorang yang beroleh perolehan
dalam keadaan dirinya tidak menyedari pemerolehannya
(Wajid Faqid), seorang yang sampai perhubungannya dalam
keadaan dirinya ditinggalkan (Wasil Mahjur), seorang yang
dekat dalam keadaannya jauh (Qarib Ba'id).

Siyar Keempat adalah bersiar dalam alam kejadian,
dikenali sebagai Siyar Fi Al-Ashya (أيشا يف ريسلا) yang
merupakan suatu ibarat tentang penghasilan ilmu-ilmu Ashya
yakni pengetahuan berkenaan suatu-suatu perkara secara
beransur-ansur sesudah selesai persiarannya pada Siyar
Pertama. Maka, Siyar Keempat adalah bertentangan dengan
Siyar Pertama dan Siyar Ketiga adalah bertentangan dengan
Siyar Kedua sepertimana yang dapat digambarkan.

Maka, Siyar Ila Allah dan Siyar Fi Allah adalah
bagi menghasilkan Maqam Wilayat yang merupakan suatu
ibarat tentang Fana dan Baqa. Manakala Siyar 'Anillah dan
Siyar Fil Ashya adalah bagi menghasilkan Maqam Dakwah
yang telah dikhaskan kepada Para Nabi dan Rasul 'Alaihimus
Solatu Wassalam dan dikhaskan juga kepada para pengikut
mereka yang telah bernasib baik memperolehi bahagian
keuntungan mereka, sepertimana Firman Allah dalam Surah
Yusuf ayat 108:
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
456
¯≅· .ν‹≈δ ’lŠ.™ ¦θ`sŠ¦ ’|| ´<¦ ’ls ο´¸... !Ρ¦ Β´ρ _.-..¦ ´≈>¯.™´ρ
´<¦ !Β´ρ !Ρ¦ ´Β š_.´¸:ϑl¦ ∩⊇⊃∇∪

Katakanlah, "Inilah Jalan Agamaku, mengajak kamu kepada
Allah dengan Basirah hujjah yang nyata dari daku dan
orang-orang yang mengikutiku, dan Maha Suci Allah dan
tiadalah daku termasuk dari kalangan orang-orang yang
Musyrikin". [12:108]

Menurut Hadhrat Shah 'Abdullah Ghulam 'Ali Dehlawi
Radhiyallahu 'Anhu ,
"Hasil Siyar dan Suluk adalah terhasilnya Fana, Dawam
Hudhzur, memperbaikkan Akhlak dan Ikhlas sehingga dapat
mencapai kesempurnaan, terangkatnya kesukaran dalam
menunaikan Ahkam Syari'ah dan akan mengalami perubahan
hal-hal keadaan Ruhaniah meskipun tanpa tersingkapnya
rahsia-rahsia Tauhid."

Dalam melakukan Siyar dan Suluk, Hadhrat Imam
Rabbani Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi
Radhiyallahu 'Anhu telah berikhtiar memilih Nisbat
Naqshbandiyyah kerana ianya merupakan nisbat yang paling
hampir dengan cahaya Nur Syari'at.

Hadhrat Khwajah 'Ubaidullah Ahrar Radhiyallahu
'Anhu telah memperolehi Nisbat Ahrariyah melalui ayah
dan datuknya. Rahsia-rahsia yang terbit darinya adalah
tentang Tauhid Wujudi, namun beliau telah meninggalkannya
kerana dalam Tauhid Wujudi ini ramai Para Salikin yang telah
tergelincir dalam perjalanan mereka.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
457
Pada zaman ini kebanyakan Para Salikin tidak dapat
mengecap kemajuan yang sebenar dalam pencapaian Zauq
dan Wijdan. Keadaan ini berlaku kerana beberapa perkara
yang di antaranya adalah seperti berikut:

1. Jauhnya zaman kita sekarang dengan zaman Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi
Wasallam .
2. Dekatnya zaman kita sekarang menghampiri Hari
Qiyamat, hari demi hari.
3. Lemah dan kurang penyediaan dalam melakukan
persediaan.

Ketahuilah bahawa Wilayat Tsalatsah ini dan Kamalat
Tsalatsah ini Haqaiq Saba'ah dan Maqamat yang lain yang
dinyatakan dalam lembaran-lembaran ini adalah diibaratkan
seumpama lautan.

Kesemua Para Mutawassilin yang bertawassul dengan
Khandan Silsilah Mujaddidiyyah yang mulia ini tidak berhasil
mencapainya dengan sebegitu mudah. Sebahagian mereka
hanya mencapai martabat Wilayat Qalbi dalam Daerah
Wilayat Sughra bahkan hingga sampai ke penghujung Daerah
Imkan.

Sebahagian mereka dapat mencapai martabat Wilayat
Kubra dan amat sedikit yang berjaya mencapai ke martabat
Kamalat Nubuwwat dan begitu juga amat sedikit yang berjaya
mencapai martabat Kamalat Risalat dan teramat sedikit yang
berjaya mencapai ke martabat Kamalat Ulul 'Azmi. Amat pelik
dan jarang terdapat orang yang berjaya mencapai hingga ke
martabat Tujuh Haqiqat (Haqaiq Saba'ah).
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
458
Maka, kerana itulah sekelian Para Mutawassilin Khandan
Silsilah Mujaddidiyah ini mengalami hal-hal dan kesan-kesan
yang berbeza-beza, yang mana terdapat perbezaan dalam
pengalaman Hal-Ahwal dan 'limpahan pengetahuan 'Ilmu.

Secara ringkasnya, pada martabat Wilayat khasnya Wilayat
Qalbiyyah dalam Daerah Ma'iyyat Wilayat Sughra akan
terzahir hal-hal Zauq, Shauq, kehangatan dan terasa
kepanasan Zikrullah pada diri Salik. Manakala, pada martabat
Kamalat Nubuwwat dan martabat Tujuh Haqiqat, Salik akan
mencapai keheningan Jami'iyyat dan kehalusan Latifah
menjadi kehilangan tanpa warna. Bahawa pada martabat
inilah berlakunya penzahiran Tajalliyyat Zatiyyah yang
menyingkapkan tabir purdah Asma Nama-NamaNya dan
Sifat-SifatNya sepertimana yang tidak lagi tersembunyi bagi
mereka yang ahli berkecimpung dalam bidang ini.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
459
BAB 10: RABITAH

abitah pada bahasa bererti ikatan dan pada istilah
bererti ikatan Ruhaniah antara Murid dengan Syeikh
Murshid. Rabitah adalah suatu Wasilah yang bererti
Qurbah yakni jalan pendekatan terhadap Allah Subhanahu
Wa Ta’ala. Para Masyaikh Kiram Naqshbandiyah
Mujaddidiyah telah menetapkan bahawa Rabitah adalah suatu
Wasilah yang sempurna kerana bagi seseorang Murid itu
dalam perjalanannya menuju kepada Allah, dia perlu sentiasa
mencari jalan pendekatan untuk berada dalam kehadiran
Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Apabila dia merasakan bahawa Allah Yang Maha Suci
dan Maha Tinggi itu terlalu jauh untuk dicapainya, maka
hendaklah dia bersama dengan orang-orang yang benar yang
sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam sama ada
secara Zahir mahupun Batin.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Al-
Maidah ayat 35 yang bermaksud,
“Wahai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada
Allah dan carilah jalan Wasilah yang mendekatkan diri
kepadaNya dan bermujahadahlah pada jalanNya, supaya
kamu mendapat kejayaan.”

Orang-orang beriman telah diperintahkan oleh Allah
Subhanahu Wa Ta’ala agar berwasilah kerana amalan Wasilah
itu dapat mendekatkan diri seseorang kepada kehadiran
Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

R
R

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
460
Apabila diperintahkan untuk mencari Wasilah, maka di
sisi sekelian Para Masyaikh Naqshbandiyah Mujaddidiyah,
Rabitah adalah jalan yang paling dekat untuk mencapai
kehadiran Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, kerana
hakikat Wasilah yang dapat membawa seseorang Murid itu
mencapai kehadiran Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala
hanyalah dengan mencintai Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan
sekelian Hadharat Para Masyaikh.

Maksud Rabitah yang sebenar adalah menghubungkan
Ruh kita dengan Ruhaniah Para Masyaikh dan Ruhaniah Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah At-
Taubah ayat 119 yang bermaksud,
“Wahai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada
Allah dan hendaklah kamu bersama dengan Para Siddiqin
yang benar.”

Rabitah bererti mewujudkan suatu ikatan Ruhaniah
yang bersifat Batin dengan orang-orang yang telah disucikan
Ruhnya iaitu Syeikh, Para Masyaikh, Para Sahabat dan
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam, yang merupakan hamba-hamba Allah yang
Salihin dan Siddiqin.

Hadhrat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu
‘Anhu sentiasa berabitah dengan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
sepertimana ada dinyatakan dalam sebuah Hadits yang
diriwayatkan oleh Hadhrat Imam Al-Bukhari Rahmatullah
‘alaih seperti berikut,
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
461
“Bahawa Hadhrat Abu Bakar As-Siddiq mengadukan
halnya kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam bahawa dia tidak pernah lekang berpisah
dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam sehinggakan walau sampai ke dalam bilik air.”

Yang dimaksudkan dengan tidak pernah lekang
berpisah adalah ikatan Rabitahnya dengan Ruhaniah Nabi
meskipun secara gambaran di Alam Mitsal..

Hadhrat Syeikh At-Turki telah menyatakan dalam
mensyarahkan kitab karangannya "An-Nazm Al-'Atid" yang
berjudul "Irgham Al-Marid", pada membicarakan tentang
Hadhrat Khwajah Khwajagan Maulana Khwajah 'Ubaidullah
Ahrar Qaddasallahu Sirrahu Al-Aziz, katanya,
"Beliau ini adalah salah seorang yang mana Tariqat
Naqshbandiyah menjadi terkenal dan orang pertama yang
menunjukkan bahawa ayat:

!κš‰!≈ƒ š_·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¦θ1.¦ ´<¦ ¦θΡθ´´ρ ×Β š_.·‰≈¯.l¦

Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah
dan hendaklah kamu bersama orang-orang Sadiqin yang
benar. [9:119]
Bertaqwa kepada Allah dan perintah untuk bersama-
sama dengan orang-orang Siddiqin yang benar dalam
perkataan dan perbuatan adalah dalil bagi pengamalan
Rabitah. Ramai Para 'Alim 'Ulama telah melaporkan pendapat
ini daripada beliau."

Pada zaman kita ini, sebahagian orang malas dan jahil
tidak mengerti tentang perkara Rabitah. Tiada sebarang
laporan dari Para Salaf atau Para Khalaf yang menolak
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
462
amalan Rabitah. Bahkan, terdapat laporan yang menyokong
dalam permasalahan ini.

Hadhrat Khwajah Shah Bahauddin Naqshband telah
berkata kepada muridnya yang juga Khalifah dan merupakan
sahabatnya, Hadhrat Khwajah Muhammad Parsa seperti
yang dinyatakan dalam "Rashahat 'Ain Al-Hayat" bahawa,
"Rabitah adalah membayangkan wajahnya untuk suatu
masa."

Hadhrat Khwajah 'Ubaidullah Ahrar dan Para
Masyaikh Akabirin Naqshbandiyah Mujaddidiyah dan
bahkan ramai Para Masyaikh dari Silsilah Tariqat yang lain
seperti Tariqat Shadziliyah, Chistiyah, Qadiriyah dan
Suhrawardiyah juga turut mengamalkannya dan amalan
Rabitah ini tidak hanya dikenali di dalam Tariqat
Naqshbandiyah.

Hadhrat Al-Kautsari telah menyatakan di dalam
fatwanya bahawa,
"Segala sesuatu berada di dalam mata saya. Rabitah
tidak boleh bermaksud apa-apa selain sebagai membayangkan
berada dengan Syeikh atau membayangkan wajah Syeikh."

Hadhrat Imam Razi dan Hadhrat Muhaqqiq
Taftazani berkata, bahawa orang yang melawat makam
perkuburan Para Awliya Allah hendaklah menghadapkan
Ruhaniahnya ke arah Ruhaniah Wali yang berada di dalam
kubur tersebut untuk mendapatkan limpahan Faidhz dalam
pekerjaan mereka.

Hadhrat 'Allamah Jami' dalam kitabnya, "Syarah
Ruba'iyyat", Hadhrat 'Allamah Nablusi dalam kitabnya
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
463
seperti "Jami' As-Saghir", Syarih 'Allamah 'Abdur Rauf Al-
Munawin dalam kitabnya "Al-Jawharah Al-Fakhirah Fi
Ma' rifati Asl At-Tariqi Ila Malik Ad-Dunya Wa Al-Akhirah",
Hadhrat Imam Sha'rani dan Imam Hadimi dan para
sarjana dalam banyak risalah kecil mereka telah berbicara
tentang perlunya Rabitah beserta kepentingannya.

Imam dan pemimpin dalam Ilmu Usul dan Furu',
'Allamah Sadr Asy-Syariah Al-Hanafi berkata dalam
kitabnya "Tadil Al-'Ulum" bahawa,
"Adalah perlu bagi seseorang Salik melakukan Rabitah.
Jadi bolehkah seseorang yang bijak pandai pada zaman ini
berfikir bahawa Para Masyaikh Tariqat yang terdahulu telah
mempermainkan undang-undang Syari'ah? Tentu sekali tidak
kerana sesungguhnya mereka adalah jauh dari sangkaan yang
sedemikian itu. Bahkan, siapakah orang-orang yang
mengingkari Rabitah yang telah mencapai tahap kedudukan
berada pada martabat orang-orang yang menerima amalan
Rabitah?"

Hakimul Ummat Hadhrat Maulana Ashraf 'Ali Thanwi
telah membenarkan amalan Rabitah ketika beliau
menyebutkan dalam karangan kitabnya yang berjudul "At-
Takasshaf" dengan jawapan secara terperinci.

Antara manfaat yang telah disenaraikan bagi amalan ini
adalah bagaimana ianya membolehkan seseorang Murid
untuk bercermin dengan Ahwal Guru Murshidnya. Tiada
sebarang kenyataan dari beliau yang menegah serta
menganggapnya sebagai syirik atau tidak dibenarkan di
dalam Islam.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
464
Begitu juga, Hadhrat Syaikhul Hadits Maulana
Muhammad Zakariyya Kandhlawi memiliki seluruh
penjelasan berkenaan Rabitah di dalam karyanya "Syari'at Aur
Tariqat Ka Talazim", beliau telah menyatakan,
"Tasawwur Syeikh yakni menggambarkan wajah
Syeikh adalah suatu amalan yang disebut juga sebagai Rabitah
atau Barzakh dan Wasitah. Ini adalah amalan yang sangat
penting di kalangan Para 'Ulama yang berada atas jalan
keruhanian dan mereka telah berusaha memaparkan segala
manfaat-manafaatnya yang berlimpah-limpah. Terdapat
sebilangan Para Masyaikh terdahulu yang melarang amalan
Rabitah ini tanpa sebarang syarat. Namun menurut
pandangan daku, ini adalah tidak benar kerana amalan
Tasawwur Syeikh telah dinyatakan dalam banyak riwayat.
Jesteru, daku tidak mengerti mengapakah mereka telah
melarang amalan ini tanpa syarat?"

Hadhrat Syaikhul Hadits Maulana Zakariyya
Kandhlawi seterusnya membincangkan alasan untuk Khilaf
yang sebenarnya adalah kerana terdapatnya halangan hijab
dalam memahami maksud dan pendapat dari Para Masyaikh
yang terdahulu seperti Hadhrat Maulana Madani dan
Hadhrat Maulana Shah 'Abdul Ghani Mujadidi yang
membenarkan amalan ini dan telah menyatakan manfaat dan
kelebihannya. Umat Islam pada umumnya sedang
menghadapi kemunduran dan penyakit Ruhaniah yang tak
terbanding dalam sejarah peradaban manusia dan satu-
satunya cara untuk menyembuhkan segala penyakit Ruhaniah
dan memajukan Ummat Islam adalah melalui Tasfiyah Qalb
dan Tazkiyah Nafs yakni penyucian Hati dan pensucian
'Aqal.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
465
USUL NAQSHBANDIYAH

KETAHUILAH, Hadhrat Shah ‘Abdullah Ghulam ‘Ali
Dehlawi Rahmatullah ‘alaih telah menyatakan di dalam
kitabnya Idhahut Tariqah, bahawa sesungguhnya Tariqat
Mujaddidiyah adalah terbina berdasarkan Usul Tariqat
Naqshbandiyah yang perlu dipegang dengan kukuh iaitu:

1. Wuquf Qalbi
2. Tawajjuh Mabda Faidhz
3. Nigah Dasyat Khawatir
4. Dawam Zikir
5. Suhbat Syeikh

Wuquf Qalbi bererti bertawajjuh dengan memusatkan
sepenuh perhatian kepada Qalb dan dalam masa yang sama
Qalb bertawajjuh terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Hendaklah benar-benar memerhatikan tempat
pengambilan Faidhz dan tempat terhasilnya Faidhz serta
senantiasa memelihara hati terhadap sebarang lintasan atau
Khatrah yang menyebabkan hati merasa khuatir. Murid
hendaklah memelihara Ruh, hati dan fikiran dari sebarang
lintasan Khatrah yang datang menjelma dalam Batin.

Seterusnya Murid perlu memperbanyakkan Zikir
mengingati Allah dengan Zikir yang sebanyak-banyaknya dan
memperbanyakkan bertasbih di waktu pagi dan petang.
Murid juga perlu sentiasa bersahabat dengan Syeikh secara
Zahir kerana ianya akan menghasilkan nikmat bersahabat
dengan Syeikh secara Batin.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
466
Bersahabat dengan Syeikh secara Batin bererti
sepertimana seseorang itu menghadiri majlis Syeikh secara
Zahir dengan penuh adab dan tertib, maka Suhbat secara
Batin itu juga membawa maksud yang sama iaitu merasakan
bahawa kita sedang menghadiri majlis Syeikh dan
membayangkan bahawa diri kita sedang berada dengan
Syeikh di dalam majlisnya.

Maka, bagi seseorang Murid untuk dia menuju kepada
kehadiran Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dia perlu
pertama sekali menfanakan Ruhnya dan menghadirkan Ruh
Syeikhnya dalam Batin dirinya, kerana Syeikhnya juga dalam
keadaan yang sama, iaitu bahawa Ruh Syeikhnya fana dalam
kehadiran Ruh Masyaikhnya sehinggalah kepada
perhubungan antara Ruh Hadhrat Khalifah Rasulullah
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu ‘Anhu yang
fana dalam kehadiran Ruh Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Yang paling dekat dan hampir dengan Allah
Subhanahu Wa Ta’ala adalah Ruh Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan yang
paling dekat dengan Ruh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah Ruh Hadhrat
Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Radhiyallahu ‘Anhu dan begitulah seterusnya dalam rantaian
Silsilah Emas Naqshbandiyah Mujaddidiyah sehingga sampai
pada perhubungan antara Syeikh dan Murid.

Apabila sempurna Murid menfanakan diri dalam
kehadiran Syeikhnya, maka dia sedang bersedia untuk
menuju kepada fana dalam kehadiran Para Masyaikh, dan
apabila sempurna Murid menfanakan diri dalam kehadiran
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
467
Para Masyaikh, ini seterusnya akan membawa Murid kepada
peringkat fana dalam kehadiran Ruh Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Apabila Murid mencapai kesempurnaan dalam
menfanakan dirinya dalam kehadiran Ruh Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam,
maka bermulalah fananya dalam kehadiran Allah Subhanahu
Wa Ta’ala.Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
468
SUHBAT SYEIKH

SUHBAT Syeikh bererti bersahabat dengan Syeikh dan ianya
merupakan amalan Para Sahabat Ridhwanullah ‘Alaihim
Ajma’in bersama Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Suhbat akan
menghasilkan Rabitah yakni suatu ikatan Ruhaniah secara
Batin.

Ianya merupakan jalan yang paling dekat untuk
mencapai kehadiran Zat Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan
cara apabila seseorang Murid itu mewujudkan ikatan Batin
antara Ruhnya dan Ruh Syeikhnya, maka begitulah juga
Syeikhnya turut mewujudkan ikatan Batin dengan Syeikhnya
sama ada beliau masih hidup ataupun mati, sehinggalah
keadaan yang sama berlaku pada sekelian Masyaikh dalam
Silsilah ‘Aliyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah sehingga
kepada Hadhrat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu
‘Anhu yang telah berjaya mewujudkan ikatan Batin
Ruhaniahnya dengan Ruhaniah Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Ikatan
Batin ini tidak tertakluk kepada sebarang masa, jarak
mahupun zaman. Nikmat ikatan Batin ini tidak akan terhasil
dengan mudah melainkan menerusi Suhbat. Para Sahabat
Radhiyallahu ‘Anhum adalah mereka yang telah beriman dan
telah bersuhbat secara Zahir dengan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam walaupun
seketika dan wafat dalam keadaan beriman.

Bersuhbat dengan Syeikh dengan penuh Adab secara
Zahir dan Batin akan menghasilkan fadhilat yang besar kerana
ianya menuruti Sunnah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
469
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan Para Sahabat
Ridhwanullah ‘Alaihim Ajma’in, maka kerana itulah usul ini
perlu dipegang dengan kukuh oleh setiap Murid dan Salik.

Suhbat Syeikh mewujudkan Rabitah dan seterusnya
membawa Murid kepada Fana Fi Syeikh yang mana
merupakan pintu untuk menuju kepada Fana Fi Rasul dan
seterusnya membawa Salik kepada Fana Fillah yakni Fana
dalam kehadiran Hadhrat Zat Yang Maha Suci lagi Maha
Tinggi. Pada setiap maqam Latifah, hendaklah benar-benar
memerhatikan tempat terhasilnya Faidhz dan tempat
pengambilan Faidhz serta senantiasa berikhtiar untuk
mengamalkan zikir-zikir dan latihan-latihan Tariqat
Naqshbandiyah. Adapun bagi Para Akabirin Mujaddidiyah
terdapat berbagai maqam yang tinggi serta berbagai istilah
yang bijaksana dan ianya adalah merupakan suatu perkara
yang lain dari perkara-perkara usul yang telah dinyatakan.
Para Masyaikh Akabirin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
bernasib baik kerana menerima pengurniaan nikmat ini
menerusi keberkatan Suhbat dengan Masyaikh Akabirin
mereka serta berhasil menjalani Suluk pada setiap maqam-
maqam yang tinggi itu.

Para Masyaikh Naqshbandiyah Mujaddidiyah telah
menetapkan bahawa kaedah Zikir Khafi yang ketiga adalah
dengan mencintai Syeikh Sahibul Kamal yakni Syeikh Kamil.
Dengan bersuhbah dan menerusi keberkatan Tawajjuh dan
Ikhlas mereka akan dapat menghindarkan Ghaflah kealpaan
dalam hati seseorang Murid. Mencintai Syeikh akan
menghasilkan Cinta Allah dan Cinta Rasul dan apabila ianya
terhasil dalam diri Murid, maka akan teranglah Musyahadah
cahaya-cahaya Ketuhanan dalam hati Murid. Maka, lazim bagi
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
470
Murid sentiasa memerhatikan adab sewaktu kehadiran
Syeikh.

Hamba yang dhaif dan faqir ini juga telah bernasib baik
kerana telah berpeluang bersuhbat dengan Syeikhku yang
dikasihi Hadhrat Sayyiduna Wa Syaikhuna, Syaikhul
Masyaikh, Syaikhul ‘Arab Wal ‘Ajam, Syaikhul Mashriq Wal
Maghrib, Syaikhuna Fi Dunya Wal Akhirah, Muhyi Sunan
Nabawiyah, Qayyum Tariqat Mujaddidiyah, Qiblah Pir
Dastagir, Qutub Dauran, Ghauts Tsaqilain, Pir Piran, Khwajah
Khwajahgan, Maulana Khwajah Khan Muhammad Sahib
Mudda Zilluhul ‘Ali di Khanqah Sirajiah dan segala kebaikan
yang terhasil pada faqir adalah berkat Suhbat dengannya
secara Zahir dan Batin.


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
471
RABITAH SYEIKH

RABITAH mempunyai berbagai pengertian yang khusus
sepertimana Hadhrat Shah Abu Sa’id Dehlawi Naqshbandi
Mujaddidi Rahmatullah ‘alaih yang merupakan Khalifah
Kanan kepada Hadhrat Shah ‘Abdullah Ghulam ‘Ali Dehlawi
Rahmatullah ‘alaih telah menyatakan di dalam kitabnya
Hidayah At-Talibin bahawa,
“Rabitah perlu ketika memulakan zikir iaitu dengan
membayangkan wajah Syeikh yang telah mentalqinkan zikir
kepadanya pada kedudukan berhadapan dengan hatinya atau
di dalam hatinya dengan memelihara gambaran bayangan
tersebut dan disebut sebagai Nigah Dasyat dan memberikan
kesan yang amat sempurna bagi menghilangkan sebarang
khawatir dan khayalan dan di sisi Para Masyaikh
Naqshbandiyah, membayangkan rupa wajah Syeikh adalah
disebut sebagai Zikir Rabitah.”

Menghadirkan Rabitah bererti menghadirkan wajah
Syeikh ketika hendak berzikir. Menurut Hadhrat Syeikh
Muhammad Bin ‘Abdullah Al-Khani Al-Khalidi dalam
kitabnya Bahjatus Saniyah, terdapat 6 kaedah melakukan
Rabitah Syeikh iaitu seperti berikut:

1. Menghadirkan wajah Syeikhnya di depan mata dengan
sempurna.
2. Membayangkan Syeikhnya sedang berada di kanan dan
kirinya sambil memusatkan perhatian kepada
Ruhaniah Syeikh.
3. Mengkhayalkan rupa wajah Syeikh di tengah-tengah
dahi.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
472
4. Menghadirkan rupa wajah Syeikh di tengah-tenagh
hati.
5. Mengkhayalkan rupa wajah Syeikh di tengah-tengah
dahi di antara dua kening, kemudian menurunkan
gambaran tersebut ke tengah-tengah hati.
6. Menafikan wujud diri dan mentsabitkan wujud Syeikh
di dalam dirinya.

Rabitah merupakan suatu ibarat bagi memelihara rupa
wajah Syeikh di dalam fikiran atau di dalam hati seseorang
Murid ataupun membayangkan bahawa wajahnya adalah
wajah Syeikhnya dan membayangkan bahawa jisimnya adalah
jisim Syeikhnya. Apabila Zikir Rabitah ini ghalib ke atas
seseorang Murid yakni dirinya sudah tenggelam dengan Zikir
Rabitah, maka dia akan melihat wajah Syeikhnya pada segala
sesuatu dan keadaan ini dinamakan sebagai Fana Fi Syeikh.

Apabila Ruhaniah Syeikh yang dijadikan Rabitah itu
lenyap, maka Murid akan mengalami sesuatu peristiwa secara
ghaib. Jika peristiwa yang dialami secara ghaib itu lenyap,
maka Murid harus kembali berhubungan dengan Ruhaniah
Syeikh agar peristiwa ghaib yang dialami itu dapat muncul
kembali. Murid perlu melatih amalan Rabitah ini untuk
mencapai Fana dan menyaksikan Musyahadah Alam Ghaib
yang menyatakan bukti-bukti Kebesaran dan Keagungan
Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Menerusi Rabitah yang beradab sempurna akan
membawa seseorang Murid itu menikmati perhubungan yang
khusus dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dan Murid akan
diasuh dan diberikan bimbingan Ruhaniah secara berterusan
meskipun pada jarak yang sejauh Timur dan Barat. Ketika
bersuhbah secara Zahir dengan Syeikh hendaklah memelihara
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
473
adab tertib dan mengembirakan hatinya. Ketika ketiadaan
Syeikh hendaklah Nigah Dasyat memelihara bayangan wajah
Syeikh sambil menerima limpahan Faidhz darinya. Para
Akabirin Naqsbandiyah mengatakan bahawa jalan Rabitah ini
akan dapat menyampaikan Murid untuk merasa bersama
dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan merupakan jalan
yang paling dekat dan mudah berbanding dengan jalan Zikir
dan jalan Muraqabah.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
474
BAB 11: FANA

FANA QALB

alam Wilayat Sughra, seseorang Murid Salik akan
mengalami Istighraq yakni merasa bahawa dirinya
seakan-akan tenggelam dan Sukr yakni merasa mabuk
cintanya terhadap Zat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Dalam
Wilayah ini, hati akan terputus hubungan secara keseluruhan
dengan segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu Wa Ta’ala
sama ada pada pengetahuan mahupun kecintaan terhadap
sesuatu dan hatinya akan lupa secara keseluruhan terhadap
sesuatu yang selain Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Kaifiat
keadaan ini dinamakan Fana Qalb.

Penyair Sufi bermadah,
Key Bud Khud Za Khud Juda Mandah
Man Wa Tu Raftah Wa Khuda Mandah
Seseorang yang sudah meninggalkan dirinya ke manakah
haluannya?
Daku dan Dikau sudah pergi dan yang tinggal hanyalah Allah.

Fana Qalb akan menghasilkan Tajjalliyat Af’aliyah
Ilahiyah dalam diri Salik yakni dalam kesedaran dan
khalayannya dia akan melihat bahawa segala Af’al tindakan
dan perlakuan segala sesuatu yang selain Allah adalah kesan
daripada Af’al tindakan dan perlakuan Hadhrat Haq Allah
Subhanahu Wa Ta’ala dan keadaan ini akan Ghalabah
menguasai dirinya.

Kemudian, segala zat dan sifat Wujud Mumkinat akan
dianggapkan olehnya sebagai penzahiran Zat dan Sifat
D
D
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
475
Hadhrat Haq Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Maka, pada waktu
itu Salik sedang berdiri di pintu Tauhid Wujudi ataupun
masyhur dengan sebutan Wahdatul Wujud yakni
menganggap bahawa segala tindakan yang wujud pada
Mumkinat itu adalah merupakan ombak dari tindakan
Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala Zat yang Wajibul Wujud.

Hadhrat Shah ‘Abdullah Ghulam ‘Ali Dehlawi
Rahmatullah ‘alaih menyatakan bahawa Fana terbahagi
kepada empat keadaan seperti berikut:

1. Fana Khalaq - Segala pengharapan Murid dan
rasa ketakutannya terhadap selain Allah akan menjadi
lenyap.

2. Fana Hawa - Hati Murid hanya berkendakkan
Zat Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan merasa tidak
berkehendak kepada segala sesuatu yang selain Allah.

3. Fana Iradah - Segala keinginan dalam hati Murid
menjadi tiada, seumpama orang yang mati.

4. Fana Fi’il - Murid mengalami Fana dalam perbuatan
dan perlakuan, maka segala penglihatannya,
pendengarannya, percakapannya, makan dan minumnya,
berjalannya dan berfikirnya dia akan merasakan bahawa
segalanya itu adalah merupakan perbuatan dan perlakuan
Allah Subhanahu Wa Ta’ala semata-mata.

Dalam sebuah Hadits Qudsi ada dinyatakan bahawa
apabila seseorang hamba berusaha mendekatkan dirinya
kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala menerusi amalan Nawafil
sehingga Allah Subhanahu Wa Ta’ala menjadikannya sebagai
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
476
kekasihNya, maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan menjadi
pendengarannya yang dia dapat mendengar denganNya dan
Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan menjadi penglihatannya
yang dia dapat melihat denganNya dan Allah Subhanahu Wa
Ta’ala akan menjadi tangannya yang dia dapat memegang
denganNya dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan menjadi
kakinya yang dia dapat berjalan denganNya.

FANA NAFS

Ketika seseorang penuntut mengalami Fana Qalbi,
lintasan khatrah akan terkeluar dari hati namun lintasan
tersebut akan mula datang kepada otak sehingga akan
menyebabkan kehairanan apabila mendapati masih terdapat
juga lintasan khatrah yang tidak diketahui entah dari mana
datangnya. Akan tetapi ketika seseorang penuntut itu telah
mengalami Fana Nafs, segala lintasan khatrah tersebut akan
terangkat dari otak kepala.

Apabila terdapat dua lintasan khatrah yang berlainan
pada hati dan otak, keadaan ini adalah tidak mungkin di sisi
orang-orang yang hanya menggunakan akal fikiran kerana
ianya di luar jangkauan akal. Namun, perjalanan Rakan-Rakan
Allah adalah melangkaui segala pemerhatian dan pemikiran.
Setelah Murid menyempurnakan urusan Fana pada Latifah
Qalbi, maka hendaklah menyempurnakan pula urusan Fana
pada Latifah Nafs yang kedudukannya menurut Hadhrat
Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Faruqi
Sirhindi Rahmatullah 'Alaih adalah pada tengah-tengah dahi.Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
477
HAQIQAT FANA

HADHRAT Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Faruqi
Sirhindi Rahmatullah ‘alaih telah menyatakan di dalam
kitabnya Ma’arif Laduniyyah pada Makrifat 26 berkenaan
Fana dan Latifah sebagai berikut:

“Fana bererti melupakan semua perkara kecuali Allah
Ta’ala. Setiap satu dari kelima-lima Latifah dalam Alam Amar
terkandung bayangan gambaran dan takluk keasyikan di
dalam tubuh badan manusia. Kelima-lima Latifah itu telah
diberikan nama sebagai Qalb, Ruh, Sirr, Khafi dan Akhfa.
Kebanyakan Aulia Allah tidak dapat membezakannya di
antara satu dengan yang lain lalu menggelarkan kesemuanya
sebagai Ruh. Apabila dimaksudkan Ruh, maka kelima-lima
perkara ini juga turut difahami.

Ruh iaitu suatu Latifah, sudah pun mengenali Allah
Ta’ala sebelum ia digabungkan dengan tubuh badan jasmani.
Ia memiliki sedikit keinginan, pengetahuan dan cinta terhadap
Allah Ta’ala. Ia telah diberikan tenaga dan kemampuan untuk
mencapai ketinggian dan terpuji. Akan tetapi ia tidak akan
dapat mencapai kecemerlangan selagi ia tidak bergabung
dengan tubuh badan jasmani.

Untuk maju dan cemerlang, ia perlu disatukan dengan
tubuh badan. Untuk maksud ini, pada mulanya Ruh telah
diberikan takluk keasyikan terhadap tubuh badan. Kemudian,
ia telah diberikan kebenaran untuk menuju ke tubuh badan
lalu ia tercampak ke tubuh badan. Dengan keadaannya yang
halus dan suci, ia tenggelam ke dalam tubuh badan manusia.
Ia menjadi tidak dikenali, tidak dikenali oleh tubuh badan.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
478
Ia lupa tentang dirinya. Ia terus menyangka dirinya
adalah tubuh badan. Ia kehilangan dirinya di dalam tubuh
badan. Kerana itulah kebanyakan manusia menyangka diri
mereka sebagai hanya tubuh badan. Tidak menyedari tentang
kewujudan Ruh, mereka menafikannya.

Allah Ta’ala dengan sifatNya Yang Maha Mengasihani
telah menghantar pesanan kepada manusia iaitu Ruh,
menerusi Para Nabi dan Rasul ‘Alaihimussolatu Wassalam.
Dia mengajak mereka kepada DiriNya. Dia melarang mereka
dari bergantung kepada tubuh badan yang gelap ini.

Seseorang yang yang telah ditetapkan untuk
memperolehi kebaikan yang kekal akan mentaati perintah-
perintah Allah dan meninggalkan pergantungannya terhadap
tubuh badan. Dia mengucapkan kesejahteraan kepadanya dan
ia akan terus kembali ke atas pada tahap ketinggiannya yang
sebenar.

Cintanya terhadap asal-usulnya yang pernah
dirasakannya sebelum bergabung dengan tubuh badan
meningkat secara peringkat demi peringkat. Cintanya
terhadap benda yang bersifat sementara makin berkurangan.
Apabila dia melupakan keseluruhan tentang tubuh badan
jasmaninya yang gelap, yang mana tiada lagi rasa asyik dan
cinta yang tinggal, maka dia sudah mencapai fana tubuh
badan. Seterusnya, dia perlu melepasi satu daripada dua
langkah asas pada jalan Tasawwuf iaitu Fana dan Baqa.
Kemudian jika Allah menghendaki dan merahmatinya, dia
akan mencapai peningkatan Ruhaniah lalu terus melupakan
tentang dirinya. Apabila ketidak sedaran ini meningkat, dia
akan langsung melupakan terus tentang dirinya. Dia tidak
akan lagi mengenali sesuatu apapun selain dari Allah Ta’ala.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
479
Seterusnya dia akan mencapai Fana Ruh yang mana
seterusnya dia perlu bergerak meneruskan langkahnya yang
kedua. Ruh datang ke dunia ini dengan keinginan untuk
mencapai Fana yang kedua ini. Ianya tidak akan dapat dicapai
tanpa datang ke dunia ini. Jika Latifah Qalb melepasi kedua-
dua langkah ini bersama-sama Ruh, ia akan mencapai
Fananya sendiri bersama-sama dengan Ruh.

Jika Nafs menyertai Qalb dengan cara ini, ia juga akan
disucikan, iaitu ia juga akan mancapai Fananya. Tetapi apabila
Nafs telah mencapai tahap Qalb, jika ia tetap berada di situ
tanpa berusaha mencapai peningkatan dan melepasi kedua-
dua langkah ini, ia tidak akan dapat mencapai tahap
ketidaksedaran. Ia tidak akan menjadi Mutmainnah atau jiwa
yang tenang.

Seseorang yang telah mencapai Fana Ruh mungkin
tidak mencapai Fana Qalb. Ruh ibarat bapa kepada Qalb dan
Nafs pula ibarat ibu kepada Qalb. Jika Qalb mempunyai
keinginan terhadap Ruh sebagai bapanya dan memalingkan
dirinya dari Nafs sebagai ibunya dan jika keinginan ini
bertambah kuat dan menarik Qalb ke arah bapanya, maka ia
akan mencapai darjatnya. Ianya adalah dengan melepasi
kedua-dua langkah ini. Apabila Qalb dan Ruh mencapai Fana,
Nafs tidak semestinya turut mencapai Fana.

Jika Nafs mempunyai keasyikan dan keinginan
terhadap anaknya, dan jika keinginan ini semakin bertambah
dan membuatkannya semakin dekat dengan anaknya yang
telah mencapai darjat bapanya, maka ibunya juga akan
menjadi seperti mereka. Keadaan yang sama juga berlaku
untuk mencapai Fana pada Latifah Sirr, Khafi dan Akhfa.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
480
Segala ingatan dan fikiran yang telah dipadamkan dan
dilenyapkan dari Qalb hatinya menunjukkan kebenaran
bahawa Ia telah melupakan segala perkara yang lain selain
Allah Ta’ala. Tidak ada daya upaya untuk mengingat sesuatu
apa pun bermakna bahawa pengetahuan dan segala sesuatu
telah lenyap. Di dalam Fana, ilmu pengetahuan juga perlu
dilenyapkan.”

Masyaikh berkata,

‘Ilm Sufi ‘Ain Zat Haq Bud,
‘Ilm Haq U Khud Sifat Haq Bud.
‘Ilm Haq Dar ‘Ilm Sufi Gum Syawad,
In Sukhn Key Bawar Mardam Syawad.

Ilmu Sufi adalah mata air Ilmu Zat Yang Haq,
Ilmu Haq pada mereka adalah sifat yang Haq.
Ilmu Haq dalam Ilmu Sufi telah lenyap,
Kebenaran perkataan ini ada dalam hati lelaki Sufi.


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
481
FANA FI SYEIKH

APABILA Zikir Rabitah ghalib ke atas seseorang Murid yakni
dirinya sudah tenggelam dengan Zikir Rabitah, maka dia akan
melihat wajah Syeikhnya pada segala sesuatu dan keadaan ini
dinamakan sebagai Fana Fi Syeikh. Hadhrat Shah Abu Sai’d
Dehlawi yang merupakan Khalifah Kanan kepada Hadhrat
Shah ‘Abdullah Ghulam ‘Ali Dehlawi Rahmatullah ‘alaih
menyatakan di dalam kitabnya Hidayatut Talibin bahawa
keadaan warid seperti ini juga berlaku ke atas dirinya ketika
mula-mula melakukan Zikir Rabitah sehinggakan beliau
mendapati bahawa dari ‘Arash sehingga ke tanah dipenuhi
dengan wajah Hadhrat Syeikhnya dan beliau melihat bahawa
setiap pergerakan mahupun diamnya adalah pergerakan dan
diam Hadhrat Syeikhnya. Ketahuilah bahawa jalan Rabitah
merupakan jalan yang paling dekat dari sekelian jalan. Banyak
perkara-perkara ajaib dan pelik akan terzahir menerusi jalan
ini.

Hadhrat ‘Urwatil Wutsqa Khwajah Muhammad
Ma’sum Rahmatullah ‘alaih telah berkata bahawa,
“Zikir semata-mata tanpa Rabitah dan tanpa Fana Fi
Syeikh tidak akan dapat menyampaikan kepada maksud dan
Rabitah semata-mata dengan mengamati Adab Suhbah adalah
mencukupi.”

Seseorang yang telah tenggelam dalam Fana Fi Syeikh
akan sentiasa merasakan bahawa Syeikhnya sentiasa ada
dalam dirinya, dalam setiap pergerakan dan perkataannya.
Yang diingatnya hanyalah Syeikhnya dan ini hanya akan
terhasil dengan sempurna apabila ianya disertai dengan
Mahabbah iaitu Cinta dan Kasih Sayang yang terhasil dari
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
482
Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Fana Fi Syeikh bererti
meletakkan segala urusan perjalanan Keruhaniannya pada
tangan Syeikhnya dan bersedia menurut segala anjuran,
teguran, nasihat dan tunjuk ajar dari Syeikhnya. Fana Fi
Syeikh akan membawa seseorang Murid itu ke arah ketaatan
terhadap Syeikh yang dianggap sebagai pemimpin dan
pembimbing Ruhani bagi Murid.

Menurut Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad
Faruqi Sirhindi Rahmatullah ‘alaih, apabila kelima-lima Lataif
Alam Amar telah disucikan dengan sempurna, Lataif Alam
Khalaq juga dengan sendirinya akan disucikan, kemudian dia
akan memahami hakikat Daerah Imkan. Untuk mencapai
maqam ini, seseorang itu perlulah mancapai Fana Fi Syeikh.
Ini akan mengangkat hijabnya terhadap kefahaman tentang
Daerah Imkan.

Seseorang Murid yang Salik menuju Hadhrat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala perlu kembali kepada Hadhrat
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam kerana Ruh kita
terbit dari Ruh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu
‘Alaihi Wasallam.

Untuk kembali kepada Ruh Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, seseorang Murid itu
perlu mengenali Ruh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam menerusi pimpinan dan
bimbingan seorang Syeikh yang akan memberikannya
beberapa petunjuk untuk menuju Hadhrat Allah Subhanahu
Wa Ta’ala dan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
483
Syeikh adalah Ulul Amri yang memelihara urusan
Keruhanian Murid. Mentaati Syeikh bererti mentaati Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam dan ketaatan kepada Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bererti
kita mentaati Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Seseorang
Murid yang Fana Fi Syeikhnya sempurna, maka Syeikhnya
hendaklah membimbingnya kepada Syari’at, Tariqat, Ma’rifat
dan Haqiqat Muhammadiyah sehingga Murid yang Salik itu
tenggelam dalam lautan Fana Fi Rasul.

Para Masyaikh menyatakan bahawa Fana Fi Syeikh
adalah Muqaddimah bagi Fana Fi Rasul dan Fana Fillah.
Setelah mencapai Fana Fi Syeikh, Murid perlu menuju Fana Fi
Masyaikh terlebih dahulu dan seterusnya Fana Fi Rasul.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
484
FANA FI MASYAIKH

FANA Fi Masyaikh bererti seseorang Murid yang sudah mulai
patuh pada Syeikhnya, maka hendaklah dia turut mematuhi
sekelian Para Masyaikh dalam Silsilah ‘Aliyah Naqshbandiyah
kerana segala limpahan Ruhaniah dan Faidhz adalah datang
menerusi pertalian Batin mereka yang kukuh sehinggalah
kepada Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Para Masyaikh adalah orang-orang yang menuruti
kehidupan Zahir dan Batin Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Mengasihi mereka bererti mengasihi Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam kerana
Para Masyaikh adalah Para ‘Alim ‘Ulama dan mereka adalah
Pewaris Nabi sehingga ke hari Qiyamat.

Para Masyaikh adalah orang-orang yang terdahulu
menjalani kehidupan Tariqat Tasawwuf dan jasad mereka
telah Fana manakala Ruh mereka kekal Baqa di sisi Allah
Subhanahu Wa Ta’ala. Mereka adalah orang yang hidup dan
matinya berada atas jalan Allah, berjuang untuk menegakkan
Kalimah Allah yang Agung. Fana Fi Masyaikh adalah pintu-
pintu jalan untuk menuju Fana Fi Rasul. Wallahu A’lam, Wa
‘Ilmuhu Atam.


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
485
FANA FI RASUL

FANA Fi Rasul bererti seseorang Murid yang tenggelam
dalam Haqiqat Muhammadiyah setelah dia menyedari
bahawa Syeikhnya dan Para Masyaikhnya adalah bayangan
kepada Ruh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang mana sekelian Ruh Mukmin
bersumber darinya.

Seseorang Murid akan mengalami rasa Cinta dan Kasih
Sayang yang hebat terhadap Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam sehingga
dia berusaha membawa kehidupannya selaras dengan
kehendak kalimah:

MUHAMMADUR RASULULLAH.

Syeikh hendaklah membimbing Muridnya kepada
Amalan Sunnah Nabawiyah yang Zahir mahupun yang Batin.
Tiada satupun amalan yang kecil di dalam Sunnah Nabawiyah
bahkan kesemuanya adalah amat besar di sisi Allah
Subhanahu Wa Ta’ala. Seseorang Mukmin tidak akan
mencapai darjat Iman yang sempurna sehinggalah segala
Hawa dan Nafsunya tunduk sepenuhnya kepada Agama dan
Sunnah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam juga adalah Insan dan manusia biasa seperti
kita yang memiliki Hawa dan Nafsu, namun Ruhnya telah
disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan Hawa
Nafsunya juga telah ditarbiyah dan disucikan untuk menuruti
kemahuan Ruh.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
486
Ruh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam adalah terbit dari Ruh Allah Subhanahu Wa Ta’ala
dan hubungan di antara keduanya amat rapat sehingga segala
kecintaan dalam hati Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam hanyalah tertumpu
kepada Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Ruh orang-orang yang beriman dengan Allah adalah
terbit dari Ruh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan mereka hendaklah kembali
kepada fitrah mereka yang asal iaitu fitrah Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
yang menjadi sumber petunjuk bagi orang-orang beriman
untuk menuju kepada Allah.

Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu
Wa Ta’ala hendaklah mencintai Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam lebih
daripada apa yang mereka cintai untuk diri mereka, ibu bapa
mereka dan kaum keluarga mereka sendiri.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Ali
Imran ayat 31 yang bermaksud,
“Katakanlah: Jika kamu benar-benar mencintai Allah,
maka turutilah aku (Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam), nescaya Allah akan mencintai kamu dan
Dia akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah adalah
Maha Pengampun dan Maha Penyayang.”

Untuk mencapai Fana Fi Rasul, Salik perlu
menanamkan dalam dirinya tentang kemuliaan, kehebatan
dan keagungan Sunnah Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam serta sentiasa beramal dengannya.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
487
Kemuliaan Para Sahabat Radhiyallahu ‘Anhum adalah
terhasil menerusi ketaatan mereka terhadap Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan
kecintaan mereka untuk menuruti segala Sunnah Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam.

Maka itulah, Para Masyaikh Akabirin Naqshbandiyah
menyuruh sekelian para pengikut mereka agar sentiasa
berpegang teguh dengan amalan Sunnah Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
pada setiap masa dan keadaan. Semoga Allah memberikan
kita Taufiq. Amin.Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
488
FANA FILLAH

FANA Fillah adalah suatu hal keadaan di mana Murid yang
Salik itu merasa kehilangan dirinya dalam menyaksikan
Musyahadah Keagungan dan Kebesaran Allah Subhanahu Wa
Ta’ala menerusi Tajalli yang dilimpahkan oleh Allah
Subhanahu Wa Ta’ala ke dalam hatinya. Ianya terhasil
menerusi Zikir kalimah Ismu Zat dan Nafi Itsbat yang banyak.

Pintu hati tidak akan terbuka tanpa Zikir yang banyak.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan melimpahkan Tajalli Nama
ZatNya bagi memperkenalkan Sifat-SifatNya dan Af’al
perlakuan serta tindakanNya.

Seseorang Salik yang baru mencapai Fana Fillah akan
mengalami Ghalabah atau disebut keadaan Bey Khudi yakni
merasakan bahawa dirinya telah hilang, berkeadaan tidak
tentu arah seolah-olah menggelabah dalam perasaannya.
Sukar baginya mengungkapkan segala rahsia-rahsia
Ketuhanan yang diperlihatkan secara Musyahadah di dalam
hatinya. Dia akan merasai tenggelam dalam lautan Rahmat
dan Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Apabila terhasilnya Kaifiat ketika berzikir maka
hendaklah memeliharanya, dan jika Kaifiat tersebut ghaib
maka hendaklah teruskan berzikir sehingga Kaifiat kembali
terhasil dan rasa kehadiran menjadi semakin teguh. Apabila
Murid mencapai Jazbah Qabuliyat yakni tarikan penerimaan
dari Allah Ta’ala, maka dia akan merasakan limpahan Faidhz
dan hembusan Rahmaniyah dari Tuhan Yang Maha Pemurah
melimpahi dirinya. Kadang-kadang Faidhz akan terlimpah ke
dalam hati secara tiba-tiba dan terhasilnya Warid pada hati,
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
489
lalu menjadikannya dalam keadaan tidak tentu arah. Maka
apabila kaifiat yang sedemikan itu berlaku secara berterusan,
seseorang Murid itu hendaklah mengharap dan memohon
penghasilan Fana dan kesenantiasaan merasai kehadiran
bersama Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Fana Fillah juga diertikan sebagai Fana Fi Zat yang
bermakna seseorang Salik itu tenggelam dalam lautan
kehadiran Zat yang meliputi segala sesuatu. Apabila
seseorang itu tenggelam dalam lautan Zat yang menguasai
dan meliputi segala sesuatu, maka pandangannya tidak akan
melihat sesuatu yang lain selain ZatNya yang Maha Berkuasa
dan kekuasaanNya meliputi setiap benda dan segala sesuatu
yang ada di langit, di bumi dan apa yang ada di antara langit
dan bumi. Sesungguhnya Allah adalah Al-Latif yang Maha
Halus dan Dialah Al-Muhit yang kewujudanNya dan
kekuasaanNya meliputi segala sesuatu.

Sewaktu seseorang itu sedang tenggelam dalam lautan
Fana Fi Zat ini, dia akan mengalami suatu perasaan bahawa
dirinya juga bukanlah sutu wujud yang bersifat hakiki bahkan
tidak wujud sama sekali. Yang difahami olehnya hanyalah
Wujud Allah yang mana kewujudanNya adalah wajib dan
Haq, tidak dapat disangkal sama sekali.

Dia akan melihat bahawa segala kejadian ciptaan, hal
peristiwa dan keadaan, perbuatan serta tindakan itu hanya
dapat berlaku dengan kehendak dan izin dari Allah Tuhan
Semesta Alam. Maka dia akan merasai bahawa Wujud Haqiqi
hanyalah satu iaitu Zat Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan inilah
permulaan hal Tauhid Wujudi atau digelar Wahdatul Wujud.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
490
Menerusi Zikir Ismu Zat yang banyak akan membawa
Salik mencapai Fana pada Qalbnya dan dia akan mengalami
suatu Jazbah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah
Subhanahu Wa Ta’ala dan Qalbnya akan mula memberi
tumpuan Tawajjuh kepada limpahan Faidhz dari sisi yang di
atas ‘Arash.

Seterusnya dia akan mengalami Jam’iyat dan Hudhur
yang mana segala lintasan pada hati dan fikiran menjadi
semakin berkurangan dan mungkin lenyap sama sekali.
Keadaan ini apabila berterusan akan menghasilkan Warid
pada diri Salik yang mana dia akan mengalami perasaan sukar
dan tiada terdaya untuk menerima sesuatu Hal dalam hatinya,
dengan merasakan ketiadaan wujud pada dirinya. Pada
peringkat awal pencapaian Fana, keadaan ini berlaku sekali-
sekala bahkan mungkin sebulan sekali.

Seseorang yang banyak berzikir mungkin akan sering
mengalaminya seperti seminggu sekali atau bahkan mungkin
pada setiap hari dan mungkin berkali-kali menerima Warid
yang sedemikian dalam sehari. Segalanya ini berlaku dengan
Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Para Akabirin Naqshbandiyah berkata,

Zikir Ast Keh Mujib Husul Fana Wa Baqa Ast,
Zikir Ast Keh Musil Billah Ast.

Hanya Zikir yang wajib akan menghasilkan Fana dan Baqa,
Hanya Zikir yang akan menyampaikan kehadiran bersama Allah.Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
491
Para Masyaikh Naqshbandiyah berkata,

Zikir Go Zikir Ta Tura Jan Ast,
Pakaey Dil Za Zikir Rahman Ast.

Zikir terus zikir selama mana kamu masih hidup,
Kebersihan hati akan terhasil dari ingatan terhadap Tuhan Yang
Pemurah.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman pada Surah Al-
Anfal ayat 45,

!㕃!≈ƒ š_·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¦Œ| `Ο.Š1l π⁄· ¦θ...!· ¦ρ`,錦´ρ ´<¦ ¦¸..Ÿé
¯Ν>l-l šχθ>l±. ∩⊆∈∪

Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu memerangi
pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah
nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

Wazkurullaha Katsiran La’allakum Tuflihun. Dan
berzikirlah mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya
supaya kamu mendapat kejayaan. Maksudnya ialah:
memperbanyak zikir dan doa. Kemudian Allah berfirman
dalam Surah Al-Ahzab pada ayat 41,
!κš‰!≈ƒ _·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¦ρ'¸:Œ¦ ´<¦ ¦´,´Œ ¦¸.:´ ∩⊆⊇∪

Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan
menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
492
Para Masyaikh berkata bahawa,
“Tasawwuf secara keseluruhannya adalah Adab, dan
barangsiapa yang biadab dengan tidak memelihara Adab
tidak akan dapat mencapai Tuhan.”

Para Akabirin Naqshbandiyah berkata,

Man Dhzayya’ar Rabbal Adna,
Lam Yasil Ilar Rabbil A’la.

Barangsiapa yang mensia-siakan Pentarbiyah yang rendah (Syeikh
Murshid),
Dia sekali-kali tidak akan sampai kepada Pentarbiyah Yang Maha
Tinggi (Allah Ta’ala).

Fana Fillah bererti melupakan semua perkara kecuali
Allah Ta’ala. Apabila dia melupakan keseluruhan tentang
tubuh badan jasmaninya yang gelap, yang mana tiada lagi
rasa asyik dan cinta yang tinggal, maka dia sudah mencapai
fana tubuh badan.

Seterusnya, dia perlu melepasi satu daripada dua
langkah asas pada jalan Tasawwuf iaitu Fana Qalb. Seterusnya
dia akan mencapai Fana Ruh yang mana seterusnya dia perlu
bergerak meneruskan langkahnya yang kedua.

Seseorang yang telah mencapai Fana Ruh mungkin
tidak mencapai Fana Qalb. Apabila Qalb dan Ruh mencapai
Fana, Nafs tidak semestinya turut mencapai Fana.

Keadaan yang sama juga berlaku untuk mencapai Fana
pada Latifah Sirr, Khafi dan Akhfa. Segala ingatan dan fikiran
yang telah dipadamkan dan dilenyapkan dari Qalb
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
493
menunjukkan kebenaran bahawa Ia telah melupakan segala
perkara yang lain selain Allah Ta’ala.

Tidak ada daya upaya untuk mengingat sesuatu apa
pun bermakna bahawa pengetahuan dan segala sesuatu telah
lenyap. Di dalam Fana, ilmu pengetahuan juga perlu
dilenyapkan.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
494
BAB 12: BAQA

ISTIGHRAQ

alam menantikan limpahan Faidhz dari Allah
Subhanahu Wa Ta’ala, jika pada diri seseorang itu
terhasil rasa kehadiran Allah secara berterusan, dia
akan merasakan kelapangan di dalam hatinya. Seseorang yang
telah mencapai kehadiran bersama Allah dan merasakan
bahawa dirinya diliputi limpahan Faidhz Allah dari enam
sudut iaitu Timur, Barat, Utara, Selatan, Atas dan Bawah, dan
dirinya merasakan bahawa Tawajjuhnya terhadap Allah tidak
dapat diungkapkan Kaifiyatnya, maka hendaklah dia
memelihara Kaifiyat tersebut dan tetap Istiqamah dengan
amalannya, maka dia sedang mencapai darjah tertinggi dalam
kehadiran bersama Allah Ta’ala. Orang yang sedemikian
adalah merupakan seorang daripada Rakan Allah Ta’ala dan
dia sedang tenggelam dalam Lautan Wahdah. Dalam Tariqat
Naqshbandiyah Mujaddidiyah, seseorang yang telah
mencapai Istighraq, maka dia sudah boleh menerima Ijazah.


FATHUL BAB

APABILA Nur Zikir semakin bercahaya di dalam hati
seseorang Talib, maka akan terbitlah suatu cahaya yang terang
dalam hatinya. Tariqat Mazhariyah menamakannya sebagai
Fathul Bab yakni pembukaan pintu hati. Fathul Bab
merupakan antara permulaan perkhabaran baik bagi
seseorang Murid yang Salik lagi Talib.

D
D
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
495
Pada waktu itu, Latifah Qalbnya akan mula mengingati
akan asal-usulnya yang sudah dilupakannya dan mulalah dia
memberikan penumpuan Tawajjuhnya kepada perkara yang
di atas ‘Arash. Tidak berapa lama kemudian, cahaya Nur yang
terbit pada Latifah Qalb itu akan mula datang dan Zahir pada
Latifah Qalibiyah yakni pada keseluruhan anggota tubuh
badan. Secara-sedikit demi sedikit, dia akan mula menerokai
dan merantau untuk mengenali asal-usulnya yang di atas
‘Arash.

Ketahuilah, bahawa di sisi Para Masyaikh
Naqshbandiyah Rahmatullah ‘alaihim, pekerjaan yang asli
dalam Tariqat ini adalah mengusahakan Hudhzur dan
Jam’iyat. Maka kerana itulah mereka tidak memberikan
sebarang Tawajjuh terhadap sebarang rupa bentuk atau
gambaran yang ghaib, dan mereka tidak membuat sebarang
iktibar terhadap Kasyaf-kasyaf dan Nur-nur, sebaliknya
memberikan dorongan kepada Para Murid mereka untuk
menghasilkan Jam’iyat, Hudhzur, Jazbah dan Warid-warid.


JAMI‘IYYAT

JAM’IYAT bererti suatu keadaan hati yang lenyap dari
sebarang Khatrah ataupun semakin kurang Khatrah di dalam
hati. Jam’iyat bermaksud, Lataif seseorang Salik itu dalam
keadaan mengingati Allah dengan sepenuh tumpuan sehingga
tiada lagi sebarang lintasan hati atau perkataan Nafs dalam
dirinya.Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
496
HUDZHUR

HUDZHUR bererti suatu keadaan dalam hati seseorang Talib
itu yang mula bertawajjuh kepada Hadhrat Haq Subhanahu
Wa Ta’ala. Ianya bermaksud kehadiran hati pada setiap masa
dan keadaan menghadap limpahan Faidhz Allah Subhanahu
Wa Ta’ala.


WARID

WARID atau Waridat bererti suatu keadaan apabila Qalb
mengalami suatu hal keadaan yang sukar dan tidak terdaya
untuk menanggungnya. Dalam Tariqat Naqshbandiyah,
seseorang Salik itu akan mengalami suatu Warid yang
dinamakan ‘Adam dan Wujud ‘Adam yang bererti merasakan
bahawa dirinya tiada atau berasa lupa tentang kewujudan
dirinya. Dia akan menyedari bahawa kewujudan dirinya
adalah suatu wujud yang seolah-olah tidak wujud.

Pengalaman Warid seperti ini pada mulanya akan
berlaku sekali-sekala pada diri Salik, kemudian mungkin akan
berlaku sebulan sekali atau seminggu sekali atau pada setiap
hari atau mungkin akan berlaku berkali-kali dalam sehari.
Keadaan Warid seperti ini akan berlaku berterusan pada
dirinya. Para Masyaikh Akabirin Tariqat Naqshbandiyah
berkata,

Wasali A’dam Gar Tuani Kard
Kari Mardan Mardawani Kard
Jika engkau berjaya sampai pada keadaan A’dam,
Maka engkau mampu melakukan kerja orang lelaki.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
497
Warid ‘Adam dan Wujud ‘Adam ini jika dicapai
dengan Jazbah yang betul akan membawa Salik kepada Fana
dan menerusinya juga akan membawa Salik kepada
pencapaian Baqa. Walaubagaimanapun, Fana Qalb tidak akan
terhasil sama sekali jika dalam dada Salik masih ada walau
sedikit takluk perhubungan pengetahuan mahupun cinta dan
kasih sayang pada sesuatu yang selain Allah dan jika masih
ada terdapat sebarang lintasan pada hati dan fikiran Salik.

Hadhrat Hafiz Shah Abu Sa’id Dehlawi Rahmatullah
‘alaih berkata,

Khiyal Ma Siwaey Az Dil Beyrun Kun,
Guzar Az Chun Wa Hub Beychegun Kun.
Khayalan sesuatu selain Allah hendaklah dikeluarkan dari hati,
Lintasan dan cinta terhadap sesuatu juga hendaklah dikeluarkan.

Seseorang Murid itu akan mencapai Fana Qalb apabila
dirinya sentiasa dalam keadaan Jam’iyat dan Hudhzur kerana
menerusi kedua-dua perkara itu akan menghasilkan Jazbah
dan dengan Jazbah yang benar akan menghasilkan Warid
dalam dalam diri Murid.

Untuk menghasilkan Jam’iyat dan Hudhzur, maka
Murid hendaklah sentiasa memperbanyakkan Zikir Ismu Zat
iaitu Allah Allah pada Latifah Qalb sehingga dia akan
merasakan bahawa dalam hatinya tidak ada sesuatupun yang
tinggal melainkan hanyalah ingatan tentang pengetahuannya
terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan kecintaan terhadap
Hadhrat ZatNya Yang Maha Suci lagi Maha Memiliki
Ketinggian.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
498
Hatinya hendaklah dikosongkan dari sebarang ingatan
dan rasa cinta terhadap makhluk. Kemudian, hendaklah
mengisi hati dengan ingatan terhadap Zat Allah secara
berterusan dalam gerak dan diam, sambil duduk mahupun
berjalan, ketika berdiri mahupun berbaring.

Dengan Zikirullah yang banyak dengan kaifiat Jam’iyat
ini akan menghasilkan perasaan sentiasa hadir di Hadhrat
Allah dan inilah yang dikatakan Dawam Hudhzur atau
Hudhzur Daim yang disifatkan sebagai Solat yang kekal.
Keadaan ini apabila berterusan maka akan terhasillah
Tajalliyat Af’aliyah dalam dirinya dengan menyaksikan
bahawa segala perbuatan, perlakuan dan tindakan yang telah,
sedang dan akan berlaku adalah perbuatan, perlakuan dan
tindakan dari Haq Allah Subhanahu Wa Ta’ala semata-mata.
Hatinya menjadi tenggelam dalam lautan kebesaran Allah dan
menyaksikan bahawa segala sesuatu adalah Dia Yang Haq.


JAZBAH

JAZBAH bererti suatu keadaan apabila Lataif berusaha
menuju ke arah Fauqul ‘Arash yakni menuju kearah Hadhrat
Zat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang beristiwa di atas ‘Arash.
Adapun kenyataan bahawa Allah itu di atas ‘Arash adalah
sebagai suatu adat yang mana DiriNya adalah Maha Tinggi
lagi Maha Memiliki Segala Ketinggian, maka Tawajjuh Ruh
adalah terhadap Zat yang Maha Tinggi. Sesungguhnya Allah
Subhanahu Wa Ta’ala adalah Maha Suci dari tertakluk dengan
sebarang arah mahupun tempat. Salik hendaklah mencari
Allah di luar dari sebarang arah dan tempat.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
499
TAUHID WUJUDI

AHLI Tauhid Wujudi adalah mereka yang merasakan diri
mereka dan keseluruhan alam ini tenggelam dalam lautan
Wujud Hadhrat Haq Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan mereka
berenang di dalamnya. Mereka yang mengalami Tauhid
Wujudi adalah orang-orang mengalami Fana Fillah. Ibarat
bagi orang yang tenggelam dalam lautan Wujud ini adalah
seperti seorang yang berenang dalam sebuah lautan yang
tidak bertepi, maka pada pandangannya dia tidak melihatkan
perkara lain melainkan hanyalah lautan itu semata-mata.

Walau ke mana jua diangkatkan pandangannya, yang
dilihatnya hanyalah lautan dan ombaknya dan tiada perkara
yang selain dari itu. Sehinggakan dia akan merasa bahawa
kewujudan dirinya dalam lautan yang luas itu adalah
seumpama hanya sekadar satu titik air. Ini yang dinamakan
Istighraq yakni merasa tenggelam dalam lautan Allah
Subhanahu Wa Ta’ala. Istighraq yang sempurna ialah apabila
Salik itu sendiri tidak dapat membezakan sama ada dirinya
adalah setitik dari air lautan itu ataupun sebahagian darinya.

Hadhrat Shah 'Abdullah Ghulam 'Ali Dehlawi
Rahmatullah 'Alaih telah menyatakan dalam Maktubatnya
pada kandungan suratnya yang ke-61. Surat ini telah
dituliskan kepada Khwajah Hassan Mawdud menyatakan
seperti berikut:

“Kesemua surat yang memberi petunjuk tentang
penjelasan Wahdatul Wujud oleh Hadhrat Khwajah Hassan
Sahib, tiada sebarang perkataan yang perlu disebutkan lagi
bagi menerangkan keagungannya, ianya mengandungi
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
500
kebenaran, dapat diterima, amat perlu dan merupakan secebis
ilmu pengetahuan yang telah diakui oleh Para Masyaikh yang
agung. Ianya menjadi kesukaan bagi Para Auliya yang mulia.
Dengan kegigihan menghadapi kesukaran dan
membahayakan diri, mereka berjaya mencapai hal keadaan
tersebut. Rahsia Tauhid berpunca dari perlaksanaan Zikir,
melakukan banyak Muraqabah dan dengan cinta yang amat
mendalam. Penulisan kamu tentang hal-hal keadaan Tauhid
dengan adab ini telah amat menyukakan hati Faqir ini.

Semoga Allah merahmatimu. Semoga Dia
mengurniakan ganjaran kebaikan atas khidmatmu. Jika daku
tidak menulis apa yang daku tahu tentang perkara ini, daku
tidak menunaikan kewajipan terhadapmu. Jika daku menulis,
daku akan melakukan suatu ketidakhormatan terhadap
seorang yang mulia. Para Masyaikh kami telah
memerintahkan kami untuk menjawab pertanyaan yang
ditanyakan dengan Ikhlas. Mentaati perintah datang
mendahului memerhatikan adab. Daku menulis atas maksud
ini.

Para Masyaikh Mujaddidiyah yakni para pengikut
Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad
Faruqi Sirhindi Rahmatullah 'alaih sehingga ke hari ini, telah
mengatakan bahawa sewaktu melakukan Zikir dan
Muraqabah, kehadiran Kaifiyat-kaifiyat yang tertentu, hal-hal
dan cahaya-cahaya adalah disebut sebagai 'Ilmul Yaqin.

Sinaran cahaya pada tingkatan Ihsan di dalam hati
sepertimana yang ada dinyatakan dalam sebuah Hadits
adalah disebut sebagai 'Ainul Yaqin. Mengambil tabiat Allah
Ta'ala adalah disebut sebagai Haqqul Yaqin.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
501
Sewaktu melakukan Zikir, pengertian maknanya
hendaklah sentiasa difikirkan. Apabila pengertian makna itu
melimpah pada seluruh kesedaran seseorang, hatinya menjadi
bersinar dengan Nur. Maka, seseorang itu berfikir bahawa dia
telah mencapai pada pengertian makna. Seseorang itu
merasakan bahawa seolah-olah dia sedang bersatu dengan
Allah Ta'ala.

Wahai Tuan, siapakah di atas muka bumi ini yang
mampu menolak perkataan-perkataan Para Masyaikh ini?
Ruzbahan Baqli dan Mulla 'Ali Qari Rahimahumallah tetap
menafikan Ma'rifat ini. Sebagai suatu tindak balas terhadap
mereka, Faqir ini telah menulis bahawa, disebabkan cinta yang
begitu mendalam terhadap Laila, Majnun Amiri
meninggalkan segala makan dan minum. Dia berpaling dari
segala sesuatu. Dia mula menyebut nama Laila secara
berterusan. Sehingga pada suatu ketika dia berkata bahawa
dia adalah Laila. Dia mendapati segala sesuatu adalah Laila.

Setelah menderita begitu banyak kesusahan, Nafs akan
disucikan, hilang sebarang takluk dan kesan pada tubuh
badan dan mencapai kepada suatu hal Keruhanian. Apabila
seseorang itu melakukan Zikir dengan banyak dan pengertian
makna Zikir tersebut meliputi seluruh dirinya, dia
memikirkan bahawa dirinya sedang bersatu dengan tingkatan
yang suci juga.

Apabila diliputi dengan hal pemikiran ini, Hadhrat
Hussain Bin Mansur Al-Hallaj Rahmatullah 'alaih telah
berkata, "Ana Al-Haqq", yakni "aku adalah Al-Haqq". Kita
orang yang jahil ini tidak dapat memikirkan tentang Ma'rifat
yang halus ini.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
502
Perkataan yang seumpama "Aku adalah Ahmad tanpa
Mim" yakni "Aku adalah Ahad" yang bermaksud Allah dan
"Aku adalah 'Arab tanpa 'Ain" yakni "Aku adalah Rabb", yang
merupakan nama lain bagi Allah, kesemuanya ini bukanlah
Hadits. Perkataan-perkataan ini telah diungkapkan oleh para
pengikut mereka yang telah mencapai tingkatan Tauhid.
Semoga Allah mengampuni mereka semua. Juga, segala
perkataan yang tertulis dalam kitab Nahjatul Balaghah di
bawah nama khutbah Hadhrat Sayyidina 'Ali Radhiyallahu
'Anhu adalah tidak benar.

Rahsia berkenaan Tauhid Wujudi telah pun lahir dalam
hati-hati mereka yang telah menghadapi susah payah dalam
Riyadhah dan mereka yang telah menyelam dalam lautan
cinta.

Bilangan orang-orang yang ditinggikan ini adalah
begitu banyak yang mana adalah mustahil untuk menolak
kebenaran ini. Adalah tidak perlu bagi mereka yang menuruti
orang-orang yang agung ini memberikan pengertian yang lain
pada ayat-ayat Al-Quran ataupun Al-Hadits demi untuk
membuktikan bahawa perkataan mereka adalah benar.

Tiada siapa pun yang dapat menyangkal tentang
kewujudan Ma'rifat yang seumpama ini, tetapi ianya telah
dilarang menerusi ayat, "Ilmu Pengetahuan mereka tidak akan
dapat mencapaiNya," untuk menganggap bahawa Ma'rifat ini
adalah maksud Tasawwuf dan menjadi penghujung Sair dan
Suluk, bahkan orang-orang yang terdahulu pun menjauhi
Ma'rifat yang seumpama ini.

Kamu belum menyempurnakan petunjuk dengan
menjelaskan perkataanmu, "Seseorang yang tidak
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
503
mempercayai Ma'rifat ini tidak akan mendapat pencapaian."
Atas maksud ini, adalah perlu untuk menjelaskan terlebih
dahulu apakah yang dimaksudkan dengan pencapaian.”

Hadhrat Syeikh Akbar Qaddasallahu Sirrahu berkata,

Lautan itu adalah tetap lautan atas kedudukannya yang Qadim,
Sesungguhnya segala yang baharu itu adalah ombak dan sungainya.
Janganlah bentuk ombak dan sungai menghijabkan pandanganmu,
Dari Pembentuk yang membentukkannya sedang DiriNya terhijab.

Hadhrat Syeikh Sanad At-Taifah Qaddasallahu Sirrahu
berkata,

Tiada Adam di Alam Wujud ini dan juga tiada Iblis,
Tiada Kerajaan Sulaiman dan juga tiada Kerajaan Balqis,
Segalanya itu hanya sekadar ibarat dan Engkau adalah makna,
Wahai Dia, yang bagi sekelian hati seumpama Magnetis.

Apabila Salik sempurna mencapai Fana Fillah, maka
dengan keadaan wujudnya yang disayangi oleh Allah Ta’ala,
dia akan kembali merasai akan kewujudan dirinya dan akan
dikurniakan suatu pengkhususan padanya dengan
pencapaian sifat Baqa. Maka seterusnya dia akan menyaksikan
dengan pandangan Musyahadah bahawa dirinya ada dalam
semua benda dan semua benda ada dalam dirinya. Dia akan
melihat seluruh alam ini menerusi cermin keindahan yang ada
dalam dirinya.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
504
WUJUD DAN MARTABAT WUJUD

Wujud bererti sesuatu yang ada dan ianya terbahagi
kepada tiga bahagian iaitu:

1. Wajibul Wujud - Sesuatu yang mesti ada dan tidak
mungkin tiada. Keadaan wujudnya sentiasa ada dan tidak
pernah tiada dan akan terus kekal dengan kewujudannya.
Hanya Allah sahaja yang layak sebagai Zat yang Wajibul
Wujud dan sebarang makhluk yang lain tidak berhak
mendakwa diri mereka sebagai Zat Wajibul Wujud.

2. Mumtani’ul Wujud - Sesuatu yang tidak boleh ada dan
tidak sepatutnya ada. Sebagai contoh, wujudnya sebarang
Tuhan yang lain selain Allah, dan adalah jelas bagi orang-
orang yang beriman bahawa kewujudan sebarang Tuhan
yang lain tidak sepatutnya ada dan pasti tidak akan ada.
Allah tidak bersekutu dengan mana-mana Tuhan pun dan
sebarang Tuhan yang lain sebenarnya tidak Wujud.

3. Mumkinul Wujud - Sesuatu yang mungkin ada dan
mungkin tidak ada, yakni ianya boleh diwujudkan oleh
Allah pada bila-bila masa dan boleh ditiadakanNya pada
bila-bila masa juga menurut kehendakNya. Sebagai contoh,
seluruh Alam Maya dan segala ciptaanNya dan
termasuklah manusia dengan tidak terkecuiali.

Menurut Hadhrat Hafiz Shah Abu Sa’id Rahmatullah
‘alaih, Martabat Wujud terbahagi kepada tujuh tingkatan iaitu:

1. Wahdah - Ianya merupakan Martabat Ta’ayun Awal
iaitu Ta’ayun ‘Ilmi Ijmali yakni pada menentukan
pengetahuan peringkat permulaan secara keseluruhan.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
505
Telah Tsabit bahawa Martabat Wahdat ini merupakan
martabat yang mula-mula sekali ditentukan dengan
pengkhususan yang berasal dari Ahadiyat Mujarradah.
Martabat Wahdat sebagai Ta’ayun Awal juga dikenali
sebagai Haqiqatul Haqaiq yakni hakikat bagi segala bentuk
hakikat. Ianya juga dikenali sebagai Haqiqat
Muhammadiyah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan juga di
kenali sebagai Martabat Lahut.

2. Wahidiyah - Ianya merupakan Martabat Ta’ayun Tsani
yang bermaksud penentuan pada martabat kedua. Martabat
Wahidiyah ini merupakan suatu martabat di mana Nama-
Nama dan Sifat-Sifat Allah diperjelaskan. Martabat ini uga
dikenali sebagai Martabat Haqaiq Mumkinat yakni martabat
hakikat bagi segala makhluk ciptaan Allah dan dikenali juga
sebagai Martabat Jabarut. Martabat Wahdat dan Martabat
Wahidiyat yakni Ta’ayun Awal dan Ta’ayun Tsani
dinamakan sebagai Maratib Wujubi yakni Martabat yang
wajib.

3. Alam Arwah - Ianya merupakan alam Para Ruh. Perkataan
Arwah adalah lafaz Jamak bagi Ruh dan ianya merupakan
suatu alam tempat Ruh Para Nabi, Siddiqin, Syuhada dan
Salihin terhimpun. Ruh adalah suatu jisim yang bersifat
halus yang diciptakan oleh Allah dari Ruh Muhammadiyah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan Ruh Muhammadiyah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah diciptakan dari Ruh Suci
Allah. Alam Arwah ini juga merupakan tempat Ruh orang-
orang beriman dihimpunkan. Alam Arwah adalah suatu
alam yang sangat tinggi dan ianya mengatasi alam Para
Malaikat. Alam Arwah adalah bersifat kekal kerana ianya
berada di atas ‘Arash dan lebih hampir kepada Allah
Subhanahu Wa Ta’ala. Ruh orang-orang yang tak beriman
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
506
tidak akan dapat menyertai Para Ruh di Alam Arwah
kerana mereka ditempatkan di dalam Neraka pada
kedudukan yang sangat rendah.

4. Alam Malakut - Ianya merupakan alam Para Malaikat.
Alam Malakut terdiri dari kalangan Para Malaikat yang
dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan sentiasa
bertasbih mensucikan ZatNya serta taat kepadaNya. Mereka
bertanggungjawab memikul ‘Arash dan taat melaksanakan
urusan pentadbiran Alam Semesta sepertimana yang telah
diperintahkan oleh Allah kepada mereka.

5. Alam Mitsal - Alam penzahiran yang berada di antara
Alam Ruh dan Alam Ajsam. Alam Mitsal adalah alam akal
fikiran di mana sesuatu benda atau perkara itu akan terzahir
ke Alam Ajsam setelah ianya wujud dengan sempurna di
Alam Mitsal. Wujud Alam Mitsal bagi manusia adalah pada
akal fikiran bapa sebelum dia memancarkan benihnya ke
dalam Rahim ibu. Alam Mitsal hanya dapat diperhatikan
menerusi Musyahadah Nafs kerana Latifah Nafs adalah
berkait dengan akal fikiran yang bertempat di otak manusia.

6. Alam Ajsam - Alam Jasmani yang bersifat memiliki
tubuh badan. Setiap benda yang kita dapat rasa keadaan
sifatnya adalah jisim. Ruh suatu jisim yang halus telah
digabungkan oleh Allah dengan 4 Anasir yang bersifat
kasar iaitu air, angin, api dan tanah.

7. Alam Nasut - Alam kehidupan manusia yang bersifat
Zahir. Martabat Alam Arwah, Martabat Alam Malakut,
Martabat Alam Mitsal, Martabat Alam Ajsam dan Martabat
Alam Nasut dinamakan sebagai Maratib Imkani yakni
Martabat yang mungkin.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
507
MAQAMAT ‘ASYARAH
[ SEPULUH MAQAMAT ]

MENURUT Hadhrat Shah ‘Abdullah Ghulam ‘Ali Ad-
Dehlawi Rahmatullah ‘alaih, kewalian tidak akan terhasil pada
diri seseorang melainkan apabila ada padanya sepuluh sifat
yang merupakan Maqamat yang lazim iaitu:

1. Taubah
2. Inabah
3. Sabar
4. Syukur
5. Qana’ah
6. Wara’
7. Taqwa
8. Taslim
9. Tawakkal
10. Redha
Adapun sepuluh Maqamat yang akan terhasil menerusi
Suluk menurut Hadhrat Maulana Hafiz Shah Abu Sa’id Ad-
Dehlawi An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Rahmatullah ‘alaih
yang merupakan Khalifah kanan Hadhrat Shah ‘Abdullah
Ghulam ‘ali Ad-Dehlawi Rahmatullah ‘alaih adalah seperti
berikut:

1. Taubah
2. Inabah
3. Zuhud
4. Riyadhah
5. Wara’

6. Qana’ah
7. Tawakkal
8. Taslim
9. Sabar
10. Redha


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
477
Adakalanya mungkin bagi sesetengah Wali, bahawa
kaki mereka tidak begitu kukuh dalam berpijak pada
Maqamat yang tersebut, akan tetapi setiap Wali amat perlu
melewati kesemua Maqamat ini.

Para Khandan Mujaddidiyah menempuh kesemua
Maqamat ini secara Ijmali dan Jazabi namun tidak secara
Tafsili seperti yang biasa diamalkan oleh Silsilah Tariqat yang
lain, yang mana mereka menetapkan Sair Tafsili dan Suluk
pada setiap Maqamat tersebut. Para Masyaikh Akabirin
mengatakan bahawa Murid hendaklah menguatkan kehadiran
hati secara sempurna dan hendaklah sentiasa berusaha
menghasilkan Fana dan Baqa.

Dalam menjalani perjalanan Tariqat Tasawwuf,
seseorang Salik tidak dapat tidak, akan melalui perkara Hal
Ahwal keadaan dan Maqamat perhentian. Perkara Hal datang
dan pergi dalam diri Salik apabila dia menyibukkan dirinya
dengan amalan untuk berada di samping Allah Subhanahu
Wa Ta’ala.

Perkara Hal akan datang dalam macam-macam
keadaan dan bentuk terhadap seseorang Salik namun ianya
bukanlah maksud yang utama dalam Tariqat Naqshbandiyah
Mujaddidiyah, sebaliknya seseorang Salik hendaklah berusaha
menghasilkan Maqamat dalam dirinya dan menjadikan
Maqamat tersebut sebagai suatu perhentian dalam dirinya
sewaktu dirinya menjalani perjalanan menuju Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.

Perkara Hal merupakan kekurniaan dari Allah semata-
mata dan ianya tidak perlu diusahakan, akan tetapi bagi
Maqamat juga merupakan kekurniaan dari Rahmat Allah
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
478
Ta’ala namun ianya perlu diusahakan. Ada sebilangan
Masyaikh yang menetapkan sekurang-kurangnya tiga
Maqamat yang utama perlu terhasil pada diri seseorang Salik
iaitu Taubah, Muhasabah dan Muraqabah.

Adapun bilangan Maqamat yang sebenarnya sangat
banyak, ada yang menetapkan sehingga dua puluh Maqamat
bahkan ada yang menetapkan sebanyak seratus Maqamat,
namun di sisi Akabirin Naqshbandiyah Mujaddidiyah,
kesemua sepuluh Maqamat yang dinyatakan di atas perlu
terhasil dalam diri setiap Salik yang berkeinginan kuat
menempuh Maqam Wilayat Kubra.


SYARAH SUDUR

Seseorang yang telah sempurna menempuh Daerah
Wilayat Kubra, maka akan terhasillah pada dirinya beberapa
tanda sebagai alamat bahawa persiaran Suluknya menempuh
lingkaran Daerah Aqrabiyat telah menjadi lengkap. Antara
tanda-tandanya ialah bahawa segala pengurusan Muamalah
Batin berkenaan limpahan Faidhz yang bertakluk dengan otak
akan bertakluk juga dengan segala apa yang ada di dalam
dada. Maka pada waktu itu berlakulah Hal keadaan Syarah
Sudur atau Sharh Sadr yakni hal keadaannya berkelapangan
dada dan dirasakannya bahawa dadanya sebegitu luas,
kosong dan lapang sehingga tidak dapat diungkap dan
diperjelaskan.

Meskipun dalam persiaran Sair Qalbi daerah keluasan
Qalb telah menjadi sebegitu luas sehingga beberapa tingkatan
langit akan dapat dipersaksikan dan Qalb setiap orang juga
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
479
dapat diperhatikan menerusi Qalb dirinya, namun sifat
keluasan ini hanya terhad dan terbatas di dalam Qalb sahaja.
Adapun Syarah Sudur yang terhasil ketika seseorang telah
berhasil menempuh Wilayat Kubra secara umumnya adalah
pada seluruh dada dan secara khususnya adalah pada
kedudukan Latifah Akhfa.

Tanda penghasilan Syarah Sudur secara Wijdan adalah
terangkatnya segala keraguan dan kerisauan serta segala
keingkaran tentang hukum-ahkam berkenaan Qadha dan
Qadar dari dadanya, lalu Nafs akan menjadi tenang dan
tenteram menerima hakikat bahawa Qalb, Ruh, Sirr, Khafi dan
Akhfa telah mencapai suatu kelapangan yang luas. Seterusnya
akan berlakulah 'Uruj kenaikan Ruhaniah sehingga mencapai
maqam Ridha dan dalam segenap Ahwal, seseorang Salik itu
akan menjadi Radhi dengan Qadha yang telah ditentukan
untuk dirinya.

Para Ahli Tariqat yang cekap dan mahir sering bersiar
menempuh Maqam Latifah Nafs pada tahap pembangunan
Ruhani mereka kerana hanya Latifah Nafs inilah yang akan
membentangkan sifat-sifat keruhanian dan dunia ciptaan.
Tahap ini adalah merupakan Daerah Aqrabiyyat Para Nabi
yang dikenali sebagai Daerah Wilayat Anbiya yang telah
kembali turun dari Alam Ruhani yang tinggi untuk
menyampaikan seruan Dakwah mereka kepada manusia. Ia
juga merupakan Maqam Syarah Sadr yakni dada yang telah
diperlapangkan sebagai mengisyaratkan kepada
kesempurnaan pusat kehalusan Maqam Latifah Akhfa yang
mengembang untuk mengisi kesemua Lataif di dada dan
membentuk suatu kesatuan cahaya pada peringkat Wilayat
Sughra.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
480
Sebagaimana Allah telah menyebutkan di dalam Al-
Quran Yang Suci:

ϑ· Š,`ƒ ´<¦ β¦ …«ƒ‰γƒ ~´¸:„ …ν´‘‰. Ο≈l`™∼l Β´ρ Š,`ƒ β¦ …`&#.`ƒ
¯≅->† …ν´‘‰. !1¯‹. l´>,> !ϑΡ!Ÿé ‰-¯.ƒ ’· ™!ϑ´.l¦ šl≡‹Ÿé
`≅->† ´<¦ ´>¯,l¦ ’ls š_·%!¦ Ÿω šχθ`ΖΒσ`ƒ ∩⊇⊄∈∪
Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan
kepadanya petunjuk, nescaya Dia melapangkan dadanya
untuk memeluk Agama Islam dan barangsiapa yang
dikehendaki Allah kesesatannya nescaya Allah
menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia
sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan
siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. [6:125]

Adapun orang-orang yang diberikan petunjuk oleh
Allah , bererti dada mereka dilapangkan untuk menerima
segala kebenaran Agama Islam yang datang dari Allah dan
Rasul dengan hati yang Ikhlas. Bagi orang-orang yang
disesatkan oleh Allah bererti dada mereka disempitkanNya
lalu disesatkan kerana keingkaran mereka yang tidak mahu
memahami Hidayah petunjuk Allah .

Α!· .´‘ ~´¸.¦ ’| “‘‰. ∩⊄∈∪

Nabi Musa berkata: "Wahai Tuhanku! lapangkanlah
untukku dadaku." [20:25]


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
481
Nabi Musa telah memohon kepada Allah agar
dilapangkan dadanya untuk menghadapi Fir'aun yang
terkenal sebagai seorang raja yang kejam dan zalim.

ϑ·¦ ~´¸Ÿ. ´<¦ …ν´‘‰. Ο≈l`™∼l ´θγ· ’ls ‘θΡ Β .«.¯‘ ≅ƒ´θ·
π´‹.≈1ll Ν·κ'.θl· Β ,´Œ ´<¦ i.≈l`ρ¦ ’· ≅≈l. _..•Β ∩⊄⊄∪

Maka apakah orang-orang yang telah dibukakan Allah
hatinya untuk menerima Agama Islam lalu dia mendapat
cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membatu
hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang
telah membatu hatinya untuk mengingat Allah , mereka
itu dalam kesesatan yang nyata. [39:22]

`Οl¦ ~´¸:Σ il ì´‘‰. ∩⊇∪

Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?
[94:1]

Perhatikan bahawa penekanan limpahan Faidhz yang
datang kepada Latifah Nafs dalam lima Muraqabah iaitu pada
kesemua Daerah Wilayat Kubra dan pada Muraqabah Isim
Az-Zahir pada Wilayat 'Ulya. Daerah Aqrabiyat yang pertama
dari Wilayat Kubra merupakan sebuah Barzakh peralihan
yang mengandungi Asma Wa Sifat yakni Nama-Nama dan
Sifat-Sifat pada separuh bahagian bawah manakala Sifat-Sifat
Zat Ilahiyat yang turut dikenali sebagai Shuyun Zatiyah
berada pada separuh bahagian atas. Sementara dua lingkaran
yang lebih tinggi iaitu lingkaran Mahabbah yakni Cinta sesuai
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
482
dengan Sifat-Sifat Salbiyah dan Sifat-Sifat Shan Jami'.
Perbezaan Daerah Aqrabiyat ini adalah lingkarannya dan ia
menyatukan Maqam yang tinggi dengan Maqam yang rendah.
Pada tahap Wilayat Kubra, Nafs Mutmainnah yang telah
dimurnikan akan mencapai Maqam Ridha.

Lingkaran Wilayat Kubra juga dikenali sebagai Daerah
Aqrabiyat diwakili oleh tiga lingkaran yang lebih kecil dan
separuh lingkaran iaitu satu lengkungan ibarat busur panah
yang disebut sebagai Qaus. Daerah Qaus adalah berkaitan
dengan Sifat-Sifat Tertinggi Allah dan Shan 'Ilmi yakni
keadaan 'Ilmu PengetahuanNya. Untuk menghasilkan
penigkatan Ruhaniah pada tahap ini, Salik hendaklah
memperbanyakkan Zikir Tahlil Lisani dengan memelihara
syarat-syaratnya. Akan terhasil pada Latifah Nafs Salik
keadaan Hudhzur, mengawasi, 'Uruj, Nuzul dan Jazbah
sepertimana yang telah terhasil pada Latifah Qalb di Wilayat
Sughra. Cahaya-cahaya Nisbat, Jazbah dan Cinta Mahabbat
akan terhasil secara berperingkat-peringkat sehingga akan
menyeliputi seluruh tubuh badan. Setelah Nisbat menjadi
kuat, hal keadaan sebelumnya akan menjadi semakin lenyap.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
483
BAB 13: TAWASSUL WASILAH

awassul menurut pengertian bahasa berasal dari kata
dasar Waw, Sin dan Lam iaitu Wasala Yasilu
Wasilatan dengan penambahan huruf Ta pada awal
kalimah pada wazan timbangan Tafa’’ul yang bererti
memohon belas kasihan, wasitah atau jalan yang digunakan
untuk membuat permintaan dan permohonan. Adapun
Tawassul menurut pengertian istilah ialah jalan pendekatan
untuk memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Jalan pendekatan yang dimaksudkan ini ialah
melakukan sesuatu amalan tertentu yang dapat membawa kita
menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Terdapat berbagai-bagai bentuk jalan pendekatan untuk
membawa kita menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu
Wa Ta’ala.

Pengertian Wasilah menurut bahasa ialah sesuatu yang
dapat mendekatkan kepada yang lain. Perkataan jamak bagi
Wasilah ialah Wasail. Perkataan Tausil dan Tawassul terbit
dari perkataan Wasilah ini. Sepertimana biasa dikatakan, “Dia
mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan sesuatu Wasilah
amal perbuatan.”

Perkataan Wasilah juga bermakna suatu kedudukan di
sisi raja dan diertikan juga dengan Darjat dan Qurbat yakni
darjah tingkatan kemuliaan dan penghampiran dengan
Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman menerusi Surah
Al-Maidah ayat 35 di dalam Al-Quran,
T
T

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
484
!㕃!≈ƒ š_·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¦θ1.¦ ´<¦ ¦θ-.¯.¦´ρ «‹l| '#‹™´θl¦ ¦ρ‰γ≈>´ρ ’·
.&#‹.™ ¯Ν÷l-l šχθ>l±. ∩⊂∈∪

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan carilah jalan Wasilah yang mendekatkan diri kepadaNya,
dan berjihadlah pada jalanNya, supaya kamu mendapat
keberuntungan.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir ada menyatakan bahawa Al-
Wasilah ialah sesuatu yang menyampaikan kepada maksud,
dan ianya merupakan nama bagi sebuah tempat kediaman
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam di dalam Syurga suatu tempat yang paling
dekat dengan ‘Arash.

Di dalam Qamus Al-Munjid menyatakan Wasilah
sebagai sesuatu yang didekatkan kepada yang lain. Tawassul
menurut hukum Islam ialah pendekatan kepada Allah
Subhanahu Wa Ta’ala dengan mentaati dan beribadah
kepadaNya, mengikuti Para Nabi dan RasulNya dengan
semua amal yang dikasihi dan diredhaiNya.

Hadhrat Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhu menegaskan
bahawa, “Al-Wasilah Hiyal Qurbah,” yang bermaksud
Wasilah ialah pendekatan. Pendapat ini juga dipegang oleh
sebilangan besar Para Mufassir seperti Hadharat Sufyan Ats-
Tsauri, Talhah, ‘Ata, Mujahid, Abu Wail, Al-Hassan,
‘Abdullah Ibni Katsir, Ibnu Zaid dan Qatadah
Rahimahumullah ‘Alaihim Ajma’in.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
485
Hadhrat Qatadah Radhiyallahu ‘anhu menafsirkan Al-
Qurbah itu sebagai mendekatkan diri kepada Allah dengan
mentaatiNya dan mengerjakan apa saja yang disukaiNya.

Kitab Tafsir Fi Zilalil Quran telah menyatakan sebuah
riwayat dari Hadhrat Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhu
bahawa dalam ayat yang tersebut di atas, Al-Wasilah
bermakna Hajat yang bermaksud, “Dan carilah jalan hajat
kepadaNya.” Ar-Raghib dalam kitabnya Mufradatul Quran
menyatakan bahawa hakikat Wasilah kepada Allah itu ialah
memelihara jalanNya dengan ‘Ilmu dan ‘Ibadah.

Tafsir Futuhatul Ilahiyah menyatakan Al-Wasilah itu
sebagai, “Sesuatu yang mendekatkan kamu kepadaNya
dengan mentaatiNya.” Tafsir Jalalain manafsirkan Al-
Wasilah sebagai, “apa yang mendekatkan kamu kepadaNya
dari amalan ketaatan kepadaNya.”

Dalam ayat yang tersebut di atas menegaskan bahawa
kita telah diperintahkan supaya mencari jalan Wasilah untuk
mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala. Wasilah dalam ayat ini
mengandungi maksud yang umum.

Para Ahli Tariqat berpendapat, salah satu jalan
pendekatan diri kepada Allah itu adalah dengan perantaraan
Rabitah, kerana menurut mereka Rabitah adalah Wasilah yang
sebaik-baiknya, kerana yang dijadikan Rabitah itu adalah
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam, Para Masyaikh atau orang-yang menmpati
kedudukan mereka.
Ahli Tariqat tidak mengertikan Wasilah dalam ayat itu
sebagai Rabitah kerana erti yang sedemikian adalah
bertentangan dengan penafsiran kitab-kitab Tafsir yang
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
486
mu’tabar. Cuma, dari sekian banyak jalan pendekatan
Wasilah, mereka berpendapat jalan pendekatan Wasilah yang
paling baik adalah melalui Rabitah.

Wasilah terbahagi kepada dua iaitu Wasilah Masyru’
dan Wasilah Mamnu’. Wasilah Masyru’ adalah Wasilah
Syari’at seperti yang telah ditetapkan oleh Syara’ manakala
Wasilah Mamnu’ adalah Wasilah yang dilarang oleh Syara’.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah menjelaskan menerusi
kehidupannya yang mulia bahawa Wasilah adalah sesuatu
pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan
melakukan ketaatan dan mengerjakan amalan-amalan Salih
yang disukai dan diredhaiNya.

Maka dari sini dapatlah dibuat suatu kesimpulan
bahawa setiap perkara yang telah diperintahkan oleh Allah
menerusi Syara’ baik yang Fardhu, Wajib mahupun Sunnat
adalah Tawassul dan Wasilah pada hakikat Syara’. Menurut
Ahli Sunnah Wal Jama’ah, Wasilah yang disyari’atkan itu
terbahagi kepada 3 jenis iaitu:

1. Seseorang Mukmin yang bertawassul Wasilah kepada Allah
menerusi ZatNya, AsmaNya dan Asma SifatNya yang
tinggi.
2. Seseorang Mukmin yang bertawassul Wasilah kepada Allah
menerusi Amal-amal Salih.
3. Seseorang Mukmin yang bertawassul Wasilah kepada Allah
menerusi Doa saudaranya yang Mukmin.
Kemudian Allah berfirman dalam Surah Al-Isra pada
ayat 57 dinyatakan seperti berikut,

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
487
i.≈l`ρ¦ _·%!¦ šχθ`s‰ƒ šχθ-.¯.ƒ ’|| `Ογ.´‘ '#‹™´θl¦ ¯Ν·κš‰ ¦ ´.,·¦
βθ`>¯,ƒ´ρ …«.ϑ>´‘ šχθ·!ƒ†´ρ …«.¦‹s β| ´.¦‹s i.´‘ βl´ ¦´‘ρ‹>Χ
∩∈∠∪

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari
jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih
dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmatNya dan
takut akan azabNya; Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah
suatu yang (harus) ditakuti.

Maksudnya Nabi Isa ‘Alaihissalam, Para Malaikat dan
'Uzair yang Para Yahudi dan Nasrani sembah dan seru itu pun
menyeru dan mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah.

Menurut Prof. Dr. H. Abu Bakar Atjeh, Wasilah atau
Tawassul biasa diamalkan oleh para pengikut Tariqat, yang
mana ianya mempunyai pengertian yang tertentu. Ianya dapat
diterjemahkan sebagai penghubung sesuatu hubungan,
khususnya hubungan dengan guru.

Beliau juga mengambil perbandingan dari kisah
Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam Mi’raj ke langit menemui Allah Ta’ala yang di
antarakan oleh Malaikat Jibrail ‘Alaihissalam. Pengantaraan
ini dianggap sebagai Wasilah.

Di kalangan ahli Tariqat terkenal dengan kata-kata:
Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam hendak
bertemu dengan Tuhannya berwasilah kepada Malaikat Jibrail
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
488
‘Alaihissalam dan sesampai pada Sidratul Muntaha, Malaikat
Jibrail ‘Alaihissalam ditinggalkan di situ kerana Nabi
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam ketika itu hendak
masuk ke dalam lautan Ma’rifatullah dan Musyahadah akan
Allah Ta’ala yang bersifat Laitsa Kamitslihi Syai-un yang
tidak dapat diumpamakan dengan sesuatu benda apa pun
juga.

Di sini, ahli Tariqat mengambil ibarat bahawa mereka
pun ada baiknya jika berwasilah kepada guru atau kepada
pengajaran guru pada waktu beribadah kepada Allah Ta’ala.
Lalu, istilah Wasilah itu beroleh erti yang khusus baginya iaitu
jalan yang menyampaikan hambanya kepada Allah Ta’ala.

Tariqat Naqshbandiyah mengertikan hakikat Wasilah
itu sebagai Tabarruk atau mengamil keberkatan sebagaimana
yang dikerjakan oleh murid-murid Taiqat sebelum melakukan
Zikir. Misalnya berdoa, “Ya Allah, aku pinta padaMu dengan
Berkat Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan dengan
Berkat guruku, agar Engkau memberikan daku Ma’rifat dan
kasih hatiku kepadaMu.”


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
489
DOA TAWASSUL


Maka perlulah bagi Murid memohon perlindungan dan
petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala Yang Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui untuk memahami hakikat
ini supaya dia terselamat dari segala tipu daya dari Syaitan
yang direjam.

Wama Taufiqi Illa Billah.

ALLAHU HADHZIRI ALLAHU NAZIRI ALLAHU MA’IYAr-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
490
BAB 14: UWAISIYAH

waisiyah atau Uwaisi pada pengertian bahasa
merujuk kepada Hadhrat Uwais Al-Qarani
Radhiyallahu ‘Anhu Wa Rahmatullah ‘Alaih dan
manakala pada pengertian istilahnya merujuk kepada
seseorang Muslim yang Mukmin lagi Muhsin yang
mengambil limpahan Keruhanian dari Ruh seseorang Nabi
atau Wali yang telah wafat mahupun yang masih hidup tetapi
berada dalam jarak yang jauh secara Keruhanian dan bersifat
Batin.

Hadhrat Uwais Al-Qarani Radhiyallahu ‘Anhu Wa
Rahmatullah ‘Alaih merupakan perintis jalan Uwaisiyah di
kalangan Ummat Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Beliau hidup di zaman Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam tetapi terhalang dari berjumpa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam, pertama sekali kerana mabuk cinta yang
mendalam dan kedua kerana menunaikan tanggungjawab
kepada ibunya. Hadhrat Uwais Al-Qarani Radhiyallahu
‘Anhu telah menerima limpahan Ilmu Keruhanian dari
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam meskipun dia berada dalam jarak yang jauh
dan tidak pernah sampai ke Mekah dan Madinah bertemu
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam.

Hadhrat Uwais Al-Qarani Radhiyallahu ‘Anhu telah
membangunkan suatu jalan Tariqat yang mencapai ketinggian
U
U

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
491
yang terkenal dengan Nisbat Uwaisiyah yang mana seseorang
itu boleh menerima limpahan Keruhanian dari Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam dan sekelian Para Masyaikh Akabirin dan Para
Auliya meskipun pada jarak dan masa yang jauh.

Hadhrat Uwais Al-Qarani Radhiyallahu ‘Anhu Wa
Rahmatullah ‘Alaih berhubung dengan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam secara
Ruhaniah Batin atau apa yang disebutkan sebagai Telepathy.
Ada juga golongan yang mengistilahkan seseorang Uwaisi
dengan seorang yang miskin dan seorang yang mengambil
jalan Keruhanian, tanpa mempunyai sebarang Syeikh untuk
memimpin Ruhaninya, tetapi mendakwa menerima
bimbingan dan petunjuk dari Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang
mendidiknya secara ghaib, dan seseorang yang tenggelam
dalam hubungan dalamannya dengan seseorang Nabi atau
Wali.

Penghasilan Faidhz secara Uwaisiyah merupakan suatu
kaedah yang merentasi jarak, tempat dan waktu. Limpahan
Faidhz yang dihasilkan menerusi jalan Uwaisiyah adalah amat
kuat berbanding dengan jalan Tariqat yang lain dan ia
merupakan suatu jalan yang muktabar di sisi Ahlus Sunnah
Wal Jamaah. Contoh perhubungan Ruhaniah di antara
Hadhrat Uwais Al-Qarani Radhiyallahu ‘Anhu Wa
Rahmatullah ‘Alaih dengan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
hendaklah sentiasa menjadi panduan bagi setiap Salik atas
jalan Tariqat Naqshbandiyah Mujaddidiyah kerana kaedah
Uwaisiyah ini merupakan intipati ajaran Hadhrat Shah
Bahauddin Naqshband Rahmatullah ‘alaih.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
492
Lebih-lebih lagi dalam kehidupan kita yang hampir
1500 tahun sesudah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, tanpa melihat wajah
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam secara zahir dan nyata, kita tetap beriman
dan percaya bahawa sesungguhnya Muhammad adalah Rasul
Allah dan sentiasa menanamkan rasa cinta yang mendalam
kepada Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dengan mengamalkan ajaran-
ajaran Al-Kitab dan As-Sunnah yang telah disampaikannya.

Pada kurun ke 11, Hadhrat Khwajah Abul Hassan
Kharqani Rahmatullah ‘alaih yang wafat pada tahun 1034
Masihi telah mengambil limpahan Faidhz Keruhanian dari
Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan dari Hadhrat
Sultanul ‘Arifin Khwajah Abu Yazid Bistami Rahmatullah
‘alaih menerusi jalan Uwaisiyah dan beliau pula mengambil
limpahan Faidhz Keruhanian dari Hadhrat Imam Ja’afar As-
Sadiq Radhiyallahu ‘Anhu juga menerusi jalan Uwaisiyah.
Rantaian Silsilah yang diperolehi menerusi jalan Uwaisiyah
adalah muktabar di dalam Silsilah Para Khwajahgan
Naqshbandiyah. Terdapat ramai Para Masyaikh yang telah
mengambil limpahan Faidhz dari Hadhrat Khidhr
‘Alaihissalam sepertimana yang telah berlaku kepada Hadhrat
Khwajah Khwajahgan Khwajah ‘Abdul Khaliq Al-Ghujduwani
Rahmatullah ‘alaih pada kurun ke 12 Masihi.

Adalah diriwayatkan bahawa pada kurun ke 14,
Hadhrat Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah ‘alaih juga
telah menerima limpahan Faidhz Keruhanian dari Hadhrat
Khwajah Khwajahgan Khwajah ‘Abdul Khaliq Al-Ghujduwani
Rahmatullah ‘alaih yang telah wafat dua ratus tahun
sebelumnya pada tahun 1179 Masihi secara Uwaisiyah dan
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
493
pada masa yang sama menerima limpahan Faidhz Keruhanian
dari gurunya yang sedang hidup iaitu Hadhrat Khwajah
Sayyid Amir Kullal Rahmatullah ‘alaih yang kemudiannya
wafat pada tahun 1371 Masihi.

Hadhrat Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah
‘alaih juga memperolehi nisbat Keruhanian menerusi jalan
Uwaisiyah dari Hadhrat Qutubul Aqtab Ghauts Ats-Tsaqilain
Syeikh ‘Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup sezaman dengan
Hadhrat Khwajah Khwajahgan Khwajah ‘Abdul Khaliq Al-
Ghujduwani Rahmatullah ‘alaih.

Pada kurun ke 17 Masihi, Hadhrat Imam Rabbani
Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi
Rahmatullah ‘alaih telah menjadi seorang lagi tokoh
perjalanan Uwaisiyah yang mana beliau merupakan seorang
penuntut jalan Naqshbandiyah dan Uwaisiyah. Beliau telah
dilahirkan pada tahun 1564 Masihi dan wafat pada tahun 1624
Masihi. Beliau menjelaskan bahawa dirinya adalah seorang
pengikut Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam menerusi perantaraan rantaian Silsilah Para
Masyaikh Naqshbandiyah yang diperolehinya dari Syeikhnya
Hadhrat Khwajah Muhammad Baqi Billah Rahmatullah ‘alaih.
Setelah ketiadaan Syeikhnya, dia menjadi seorang Uwaisi
yang mana tiada guru yang Zahir bagi dirinya.

Meskipun demikian keadaannya sebagai seorang
Uwaisi, Hadhrat Imam Rabbani Syeikh Ahmad Faruqi
Sirhindi Rahmatullah ‘alaih tetap menerima bimbingan dan
limpahan keruhanian dari Hadhrat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala sepertimana yang telah dinyatakan oleh Hadhrat
Khwajah Abul Hassan Kharqani Rahmatullah ‘alaih. Maka dia
adalah pengikut Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
494
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan menerima limpahan Faidhz
Keruhanian yang sama sepertimana Para Masyaikh
Naqshbandiyah yang menerima hidangan Keruhanian dari
meja yang sama dengan Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, sepertimana seorang hamba yang
berkongsi hidangan bersama tuannya dengan jemputan dari
Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Semenjak kurun ke 18 Masihi, Hadhrat Shah
Waliyullah Muhaddits Dehlawi Rahmatullah ‘alaih yang lahir
pada tahun 1703 Masihi dan wafat pada 1762 Masihi telah
memperkenalkan suatu teori tentang Nisbat iaitu pertalian
hubungan dengan Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala,
bahawa setiap Para Sufi itu mempunyai maksud dan tujuan
yang satu iaitu mewujudkan suatu perhubungan yang khusus
dengan Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala menerusi
persahabatan dengan sesebuah kelompok yang khusus. Beliau
menyatakan bahawa perhubungan yang wujud dalam
kelompok Tariqat Qadiriyah yang diasaskan oleh Hadhrat
Khwajah Ghautsul Tsaqilain Syeikh ‘Abdul Qadir Al-Jailani
Rahmatullah ‘alaih yang wafat pada tahun 1165 Masihi adalah
perhubungan Uwaisiyah.

Menerusi jalan yang ditunjukkan oleh Hadhrat Uwais
Al-Qarani Radhiyallahu ‘Anhu Wa Rahmatullah ‘Alaih ini,
ianys telah membangkitkan ramai Para Sufi yang
mengamalkan perhubungan Ruhaniah dengan Ruh Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam, Para Anbiya dan Para Auliya. Semoga Allah
merahmati kita dengan limpahanNya; Amin.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
495
BAB 15: NASIHAT DAN
WASIAT

IMAN DAN YAQIN


man dan Yaqin pada Kalimah LA ILAHA ILLA ALLAH
MUHAMMADUR RASULULLAH yang bermakna Tiada
Tuhan Melainkan Allah Muhammad Rasul Allah.
Kalimah ini mengandungi dua bahagian.

Yang pertamanya ialah Kalimah LA ILAHA ILLA
ALLAH yang bermaksud bahawa tidak ada yang berkuasa
melainkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Dia Maha Berkuasa untuk menjadikan, menghidupkan,
mematikan, memuliakan, menghinakan dan menjadi tempat
pergantungan sekelian makhluk. Allah adalah Khaliq dan
segala sesuatu selain dari Allah adalah makhluk.

Allah adalah Tuhan Semesta ‘Alam, Maha Pengasih
dan Maha Penyayang dan Dialah yang Maha Berkuasa untuk
menentukan dan membuat keputusan di Hari Pembalasan di
kehidupan Akhirat kelak.

Kita perlu meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu
Wa Ta’ala yang Maha Berkuasa dan makhluk tidak ada apa-
apa kuasa melainkan sekadar kemampuan yang dikurniakan
oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

I
I

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
496
Yang kedua ialah Kalimah MUHAMMADUR
RASULULLAH yang bermaksud bahawa Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah Pesuruh
Allah yang membawa perutusan Risalah dari Allah
Subhanahu Wa Ta’ala kepada umat manusia.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah HambaNya dan RasulNya
yang bertanggungjawab memikul amanah untuk
menyampaikan segala ajaran Al-Quran yang merupakan Kitab
Allah yang terakhir kepada umat manusia.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah Insan yang
bertanggungjawab mengamalkan segala ajaran yang
terkandung dalam Al-Quran dan mengajarkannya kepada
sekelian umat manusia.

Seluruh kehidupan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah kehidupan
yang berdasarkan ajaran Al-Quran. Zahir dan Batin Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam adalah penzahiran Al-Quran dan kita hendaklah
meyakini bahawa setiap tutur katanya adalah Wahyu dari
Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Bersama ini hamba sertakan sebuah risalah tentang ‘Aqidah
Ahlus Sunnah Wal Jama’ah oleh Al-Habib Al-Sayyid Abdullah
bin Alawi Al-Haddad Rahmatullah ‘Alaih yang telah
diterjemahkan oleh Syed Ahmad Semait:Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
497
e

Segala puji bagi Allah yang Esa. Selawat dan Salam keatas
junjungan kami Nabi Muhammad, serta keluarganya dan
sekalian para sahabatnya. Adapun, sesudah itu,

Maka sesungguhnya kami mengetahui dan mengi'tikadkan,
mempercayai dan menyakini, dan kami memyaksikan
bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah Yang Esa, tiada
sekutu bagiNya. Tuhan Maha Besar, Raja Maha Agung, tiada
Tuhan selainNya, tiada yang disembah melainkan Dia. Yang
Lama Qadim, Yang Kekal Azali, Yang sentiasa Ada, Yang
Abadi, Yang tiada awal bagi permulaanNya, dan Yang tiada
akhir bagi penghabisanNya.

¯≅· ´θδ ´<¦ ‰>¦ ∩⊇∪ ´<¦ ‰ϑ¯.l¦ ∩⊄∪ ¯Νl $#ƒ ¯Νl´ρ ‰lθ`ƒ ∩⊂∪ ¯Νl´ρ
>ƒ …`&! ¦´θ±é ´‰>¦ ∩⊆∪

Katakanlah, Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah
Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tiada
beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang
pun yang setara dengan Dia. [Surah 112 Al-Ikhlas : 1-4]

Yang Esa tempat meminta, Yang tiada beranak dan Yang
tiada diberanakkan, dan Yang tiada sesuatu pun yang
diserupakan denganNya. Yang tiada serupa dengan segala
sesuatu dan Yang tidak semacam, dan Yang tiada sesuatu pun
yang menyerupaiNya dan Dia Maha Melihat Maha
Mendengar.
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
498
´<¦ ’∀L`.ƒ š∅Β π÷.≈lϑl¦ ξ™'‘ š∅Β´ρ !Ζl¦ ´χ| ´<¦
´×‹ϑ™ ¸... ∩∠∈∪

Allah memilih utusan-utusanNya dari Malaikat dan dari
manusia; Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha
Melihat. [Surah 22 Al-Haj : 75]

!Β ¯Ν>1l> Ÿω´ρ ¯Ν>.-. ω| ±´ΖŸé ο‰>≡´ρ β| ´<¦ ´×‹.œ ¸... ∩⊄∇∪

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari
dalam kubur itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan
membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat. [Surah 31 Luqman : 28]

´<¦´ρ _.1ƒ ´_>l!. _·%!¦´ρ βθ`s‰ƒ Β .«ΡρŠ Ÿω βθ.1ƒ ™`_:. β|
´<¦ ´θδ ׋ϑ´.l¦ ¸...l¦ ∩⊄⊃∪

Dan Allah menghukum dengan keadilan dan sembahan-
sembahan yang mereka sembah selain Allah tiada dapat
menghukum dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah
Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. [Surah 40
Al-Mu'min : 20]

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
499
β| š_·%!¦ šχθl‰≈>† ’· ·≈ƒ¦´™ ´<¦ ¸¯.-. ≈Ll™ ¯Νγ9.¦ β| ’·
¯Νδ‘ρ‰. ω| ¸¯.é !Β Νδ «Š-l≈.. ‹-.`™!· ´<!. …«Ρ| ´θδ ׊ϑ´.l¦
¸...l¦ ∩∈∉∪

Sesungguhhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang
ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka
tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan
akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan
mencapainya, Maka mintalah perlindungan kepada Allah.
Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
[Surah 40 Al-Mu'min : 56]

Dan bahwasanya Dia Maha Suci dari di lingkari oleh zaman
atau di batasi oleh tempat, ataupun wujudNya sama dengan
wujudnya seisi alam, tiada diliputi oleh arah Jihat atau di
pengaruhi oleh sifat yang baru.

`,.‰`ƒ ,ΒN¦ š∅Β ™!ϑ´.l¦ ’|| ¯‘N¦ ¯Ο. ~`,-ƒ «‹l| ’· Θ¯θƒ βl´
…ν'‘¦‰1Β .l¦ π´Ζ™ !´ϑΒ βρ‘‰`-. ∩∈∪

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan
itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah
seribu tahun menurut perhitunganmu. [Surah 32 As-Sajdah : 5]


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
500
´™!´Κ´.l¦´ρ !γ≈Ψ‹⊥. ‰‹ƒ!. !Ρ|´ ρ βθ`-™θϑl ∩⊆∠∪
Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan Kami dan
Sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa. [Surah 51 Az-
Zariyat : 47]

Dia bersemayam di atas ArashNya sesuai dengan keadaan
yang difirmankanNya, dan sepadan dengan makna yang
dikehendakiNya, semayaman yang layak dengan kemuliaan
kebesaranNya dan ketinggian keagunganNya.

‰1l´ρ !´Ζ1l> ´≈.ΣN¦ `Οl-Ρ´ρ !Β 'θ`™´θ. .«. …«´.±Ρ >Υ´ρ ´.,·¦ «‹l|
Β ≅¯.> ‰ƒ‘´θl¦ ∩⊇∉∪

Dan bahwasanya Tuhan itu Maha Dekat kepada semua yang
ada Maujud, dan kepada manusia pula Dia lebih hampir dari
urat leher. [Surah 50 Qaf Ayat 16]

´<¦ ω «≈l| ω| ´θδ ¯_∏l¦ `Πθ•‹1l¦ Ÿω …ν‹>!. π´Ζ™ Ÿω´ρ Π¯θΡ …«l !Β ’·
.≡´θ≈ϑ´.l¦ !Β´ρ ’· ¯‘N¦ Β ¦Œ “%!¦ ×±:„ …ν‰Ψs ω| .«ΡŒ¦.
`Νl-ƒ !Β š_.. `Οドƒ¦ !Β´ρ ¯Νγ±l> Ÿω´ρ βθLŠ>`ƒ ™`_:. Β .«ϑls
ω| !ϑ. ´™!: ×™´ρ «•‹™¯,´ .≡´θ≈ϑ´.l¦ ´¯‘N¦´ρ Ÿω´ρ …νŠθ↔ƒ !´Κγ´L±>
´θδ´ρ ¯’l-l¦ `ΟŠL-l¦ ∩⊄∈∈∪
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
501
Dan Dia terhadap sesuatu Maha Penjaga Maha Penyaksi. Dia
Maha hidup, Berdiri dengan sendirinya, tiada dihinggapi
kelalaian atau ketiduran. (Surah 2 Al-Baqarah Ayat 255)

׃‰. V≡´θ≈ϑ´.l¦ ¯‘N¦´ρ ¦Œ|´ρ ´_.· ¦´¸¯∆¦ !ϑΡ¦· `Αθ1ƒ …`&! ´
`βθ>´Š· ∩⊇⊇∠∪

Dialah Pencipta langit dan bumi dengan seindah-indahnya,
dan jika Dia mahu memutuskan sesuatu perkara, hanya Dia
mengatakan "Jadilah", lalu ia jadi. (Surah 2 Al-Baqarah : 117)

´<¦ _l≈> ≅é ™`_: ´θδ´ρ ’ls ≅´ ™`_: ≅‹´´ρ ∩∉⊄∪

Allah Pencipta segala sesuatu, dan Dia Pengurus terhadap
semua itu. (Surah 39 Al-Zumar : 62)

´<¦ “%!¦ _l> ׯ.™ .≡´θ≈.œ ´Β´ρ ¯‘N¦ ´γl.Β `Α”∴.ƒ '¸¯∆N¦ ´·κ...
¦θΗ¹-.l β¦ ´<¦ ’ls ≅´ ™`_: ",ƒ‰· β¦´ρ ´<¦ ‰· 1l>¦ ≅>. ™`_: !Η¹s
∩⊇⊄∪

Dan bahwasanya Allah Ta'ala itu Berkuasa terhadap segala
sesuatu dan Maha Mengetahui pula terhadap segala-galanya.
(Surah 65 At-Talaq : 12)


Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
502
!Β´ρ `βθ>. ’· β!: !Β´ρ ¦θl.. «ΖΒ Β β¦´™¯,· Ÿω´ρ βθlϑ-. Β ≅ϑs ω|
!Ζé ¯/>‹l. ¦´Šθ·κ− Œ| βθ.‹±. «‹· !Β´ρ ´.'“-ƒ s i.¯‘ Β Α!1.Β
ο¯‘Œ †· ¯‘N¦ Ÿω´ρ ’· ™!ϑ´.l¦ ω´ρ ,-.¦ Β il≡Œ ω´ρ ´¸.´¦ ω| ’·
.≈.´ _..•Β ∩∉⊇∪

IlmuNya meniputi semua perkara serta menghitung semua
yang ada, tiada sesuatu pun yang terlepas dari ilmu Tuhanmu
sekalipun seberat atom, semada di bumi atau di langit. (Surah
10 Yunus : 61)

´θδ “%!¦ _l> .≡´θ≈ϑ´.l¦ ´¯‘N¦´ρ ’· π−.™ Θ!−ƒ¦ ¯Ν. “´θ.`™¦ ’ls
`¸-l¦ `Οl-ƒ !Β ~lƒ ’· ¯‘N¦ !Β´ρ ~`,ƒ† !κ.Β !Β´ρ `Α”∴ƒ ´Β ™!´Κ´.l¦
!Β´ρ ~`,-ƒ !κ.· ´θδ´ρ `Ο>-Β _· ¦ !Β ¯Ν.Ψ´ ´<¦´ρ !ϑ. βθl´Κ-. ¸... ∩⊆∪

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, dan apa
yang keluar daripadanya, apa yang turun dari langit dan apa
yang naik kepadanya, Dia sentiasa bersama-sama kamu di
mana saja kamu berada, dan Allah melihat segala apa yang
kamu lakukan. (Surah 57 Al Hadid : 4)Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
503
β|´ρ ¯,γ>´ Α¯θ1l!. …«Ρ¦· `Νl-ƒ ¯¸¯.l¦ ’∀>¦´ρ ∩∠∪

Sesungguhnya Dia mengetahui yang rahsia dan yang
tersembunyi. (Surah 20 Ta Ha : 7)

…ν‰Ψs´ρ ~.!±Β .‹-l¦ Ÿω !γϑl-ƒ ω| ´θδ `Οl-ƒ´ρ !Β †· ¯¸.l¦ ,`>.l¦´ρ
!Β´ρ 11`.· Β π·´‘´ρ ω| !γϑl-ƒ Ÿω´ρ π´.> ’· ·≈ϑlL ¯‘N¦ Ÿω´ρ
.L´‘ Ÿω´ρ .!ƒ ω| ’· .≈.´ _..•Β ∩∈'∪

Dia mengetahui segala apa di darat dan di laut, tiada sehelai
daun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tiada
sebutir biji di dalam kegelapan bumi yang basah dan yang
kering, melainkan tercatit di dalam Kitab yang terang. (Surah
6 Al-An'am : 59).

Dan bahawasanya Allah Ta'ala itu Maha Menghendaki ke
atas segala yang di jadikanNya, dan Maha Mengatur
terhadap segala yang diciptakanNya.

Dan bahawasanya tiada sesuatu yang berlaku, samada baik
atau jahat, manfaat atau mudharat, melainkan dengan
ketentuan dan kehendakNya. Apa yang Dia kehendaki akan
berlaku, dan apa yang Dia tiada menghendaki tidak akan
berlaku. Andai kata sekalian makhluk berkumpul untuk
menggerakkan sebutir atom, atau menahannya dari bergerak
di alam ini, tanpa kudrat dan iradat Allah Ta'ala, niscaya
mereka sekalian tidak akan berkuasa.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
504
Dan bahawasanya Allah Ta'ala itu Maha Mendengar, dan
Maha Melihat. Dia juga Berkata-kata dengan percakapan
lama azali yakni Kalam Qadim Azali, tiada menyerupai
percakapan makhluk.

Dan bahawasanya Al-Quran Al-Azhim itu adalah
percakapanNya [kalam] yang lama [qadim], dan KitabNya
yang di turunkan ke atas Nabi dan Rasul pilihanNya
Muhammad s.a.w.

Dan bahawasanya Allah Ta'ala itu Maha Pencipta terhadap
semua yang ada. Dia Maha Pemberi Rezeki, Maha Pentadbir
dan Pengurus terhadap segala sesuatu yang ada di alam ini
menurut kemahuanNya, tidak akan ada yang dapat
menentang perintahNya, dan tidak akan ada sesiapa yang
menyalahkan hukumNya. Dia memberi siapa yang
disukaiNya, dan menahan siapa yang disukaiNya, Dia
mengampunkan sesiapa yang disukaiNya, dan menyiksa
sesiapa yang disukaiNya.

Ÿω `≅↔`.„ !´Η- `≅-±ƒ ¯Νδ´ρ šχθl↔`.„ ∩⊄⊂∪

Dia tiada disoal tentang apa yang dilakukan, malah mereka
akan ditanya. (Surah 21 Al-Anbiya : 23)

Dan bahwasanya Allah Ta'ala itu Maha Bijaksana dalam
segala pebuatanNya. Maha Adil dalam segala keputusanNya.
Mustahil berlaku sesuatu kezaliman atau penganiayaan
daripadaNya, tiada sesuatu pun yang wajib atas Allah
terhadap manusia.

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
505
Β Ÿ≅Η- !´>l≈. .«.±´Ζl · Β´ρ ´™!™¦ !γŠl-· !Β´ρ i•.´‘ Ο≈lL. ‰‹.-ll
∩⊆∉∪

Sekiranya Allah Ta'ala menbinasakan semua makhlukNya
dalam sekelip mata, pun tiada boleh Dia dianggap zalim atau
penganiaya, sebab semua mereka itu adalah hak-milikNya
dan hamba-hambaNya, tentulah Dia berhak melakukan
kepada hak-milikNya apa yang disukaiNya, akan tetapi
Tuhanmu itu tiadalah menganiaya hamba-hambaNya. (Surah
41 Fussilat Ayat 46).

Malah diberiNya mereka balasan pahala terhadap semua
ketaatan yang mereka melakukan dengan kelebihan dan
kemurahanNya, serta menyiksa mereka terhadap maksiat
yang mereka lakukan dengan kebijaksanaan dan
keadilanNya. Sekalian hamba-hambaNya wajib mentaatiNya
dengan mematuhi seruan yang diajarkan ke atas lidah para
NabiNya ‘Alaihimus Solatu Wassalam.

Kita sekalian mempercayai semua Kitab-kitab yang
diturunkan Allah, sekalian Rasul-rasul yang diutusNya,
semua Malaikat-malaikatNya, dan ketentuanNya [qadar]
yang baik dan yang jahat.

Dan bahwasanya kami menyaksikan Muhammad itu adalah
hamba Allah dan RasulNya. Baginda diutus kepada jinn dan
manusia, bangsa Arab dan bangsa bukan Arab [Ajam], dengan
petunjuk dan agama yang benar, agar ditempatkan agama itu
ke semua agama yang ada meskipun dibenci oleh orang-orang
musyrikin. (Surah 9 At-Tawbah Ayat 33).

Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah
( Wusta )
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
506
´θδ ”%!¦ Ÿ≅™¯‘¦ …`&!θ™´‘ “‰γl!. _·Š´ρ ´_>l¦ …ν,γL`‹l ’ls ƒ$!¦
.&#é ¯θl´ρ ν,Ÿé šχθ´¸:ϑl¦ ∩⊂⊂∪

Kami menyaksikan juga bahawa Baginda (Muhammad) telah
menya